Sunteți pe pagina 1din 78

1 1

ARGUMENT
Formarea profesional@ a for]ei de munc@ prin ^nv@]@m$ntul de specialitate, trebuie
s@ r@spund@ comenzii sociale, ^n deplin acord cu descoperirile }tiin]ei }i tehnicii.
Ca urmare, }coala trebuie s@ asigure preg@tirea elevilor pentru noi achizi]ii }i
formarea de competen]e dincolo de zidurile ei. %n acest context, procesul de instruire
trebuie bine organizat de profesor, astfel ^nc$t elevul s@ dob$ndeasc@ cuno}tin]ele de
specialitate, s@}i formeze capacit@]i intelectuale }i deprinderi de ac]iune prin efort propriu.
Acest obiectiv se poate realiza numai dac@ procesul de ^nv@]@m$nt este abordat ca un
sistem unitar ^n care se acord@ o importan]@ deosebit@ conexiunii inverse care permite
reglarea din mers a procesului instructiveducativ.
%n prezent, eficien]a actului educativ este dat@ de disponibilit@]ile educa]iei de
adaptare }i autoreglare fa]@ de sfid@rile tot mai numeroase ale spa]iului social, care ast@zi
manifest@ tendin]a de l@rgire, globalizare. De aici promovarea imperativ@ a educa]iei
pentru schimbare }i o preg@tire profesional@ anticipativ@ at$t a profesorilor c$t }i a elevilor.
Lucrarea de fa]@ este structurat@ ^n trei p@r]i:
%n prima parte a lucr@rii problematica abordat@ trateaz@ no]iunile fundamentale
privind sistemele trifazate. Se trateaz@: caracteristicile }i propriet@]ile circuitelor trifazate
de curent alternativ, rezolvarea circuitelor electrice trifzate, metoda componentelor
simetrice.
%n partea a doua a lucr@rii este realizat@ o aplica]ie practic@ ^n LabVIEW prin care
se simuleaz@ func]ionarea circuitelor trifazate de curent alternativ.
%n partea a treia a lucr@rii este tratat@ metodica pred@rii cuno}tin]elor de
Electrotehnic@ }i m@sur@ri electrice la {coala de Arte }i Meserii.
2 2
C U P R I N S
1.Noiunifundamentaleasuprasistemelortrifazate.....................................................4
1.1Sistemetrifazatesimetrice.........................................................................................4
1.2Producereasistemuluitrifazatsimetricdetensiunielectromotoare......................6
1.3Conexiunilesistemelortrifazate..............................................................................11
1.3.1.Conexiuneanstea........................................................................................11
1.3.2.Conexiuneantriunghi..................................................................................12
1.4.Cmpurimagneticerotitoare..................................................................................13
1.4.1.Vectorulcmpmagneticrotitor.....................................................................13
1.4.2.Cmpmagneticradial,curepartiiesinusoidalnspatiu,rotitor.............15
2.Rezolvareacircuitelorelectricetrifazate..................................................................17
2.1.Rezolvareacircuitelortrifazateechilibrate,alimentatecuunsistemsimetric
detensiuni.................................................................................................................17
2.1.1.Receptoaretrifazateechilibratenstea.......................................................17
2.1.2.Receptoaretrifazateechilibratentriunghi.................................................20
2.1.3.Puterinreeleletrifazateechilibrate...........................................................22
2.2.Rezolvareacircuitelortrifazatedezechilibratealimentatedelaunsistem
nesimetricdetensiuni...............................................................................................24
2.2.1.Teoremapotenialuluipunctuluineutru......................................................24
2.2.2.Receptordezechilibratntriunghi................................................................26
2.2.3.Puterinreeleletrifazatedezechilibrate.....................................................28
3.Metodacomponentelorsimetrice..............................................................................29
3.1.Teoremacomponentelorsimetrice........................................................................29
3.2.Filtrepentrucomponentesimetrice........................................................................31
3.2.1.Filtrepentrucomponentehomopolare.........................................................31
3.2.2.Filtrupentrucomponentadirectiinversatensiunilordelinie............32
3.3.Proprietialecomponentelorsimetrice...............................................................33
3.4.Circuitetrifazateechilibrate,alimentatecutensiuninesimetrice.......................34
3.5.Circuitetrifazatedezechilibrate,alimentatecutensiuninesimetrice.................36
3.6.Aplicareametodeicomponentelorsimetricelacalcululcurenilor
descurtcircuit..........................................................................................................38
3.7.Calcululputerilorncircuiteletrifazatecuajutorulcomponentelorsimetrice...40
3 3
4.InstruireasistatdecalculatorCircuitedecurentalternativ................................41
APLICAIESIMULAREAFUNCIONRIICIRCUITELORTRIFAZATE..................42
5.Metodicapredriidisciplinelortehnice....................................................................45
5.1.Roluldisciplinelortehnicenformareaprofesional...........................................45
5.2.Metodologiapredriicircuitelordecurentalternativ............................................46
5.3.Evaluarearandamentuluicolar.............................................................................47
5.4.Proiectareatehnologieididacticeatemei..............................................................48
5.4.1.Consideraiigeneraleasupratemei...............................................................48
5.4.2.Structuratehnologieididactice......................................................................48
5.4.3.Proiectareasistemuluidelecii......................................................................49
5.4.4.Proiectareauneiunitidenvarecorespunztoaretemei:
CIRCUITEDECURENTALTERNATIVMONOFAZATE................................57
5.4.5.Proiectareauneilecii......................................................................................61
5.5. Strategii de evaluare a performan]elor }colare......................................................67
5.5.1 Proiectarea evalu@rii. ....................................................................................... 67
5.5.2 Func]iile evalu@rii.............................................................................................. 69
5.5.3 Metode }i instrumente de evaluare................................................................. 70
5.6.Formareaprofesional obiectivprioritaralnvmntului tehnologic
modern.......................................................................................................................76
Bibliografie.......................................................................................................................78
4 4
1. NO[IUNI FUNDAMENTALE ASUPRA SISTEMELOR TRIFAZATE
Sistemul trifazat de circuite reprezint un ansamblu de trei circuite electrice n
care acioneaz trei tensiuni electromotoare alternative, cu aceeai frecven, dar cu
fazele iniiale diferite. Cele trei tensiuni electromotoare formeaz un sistem trifazat de
tensiuni electromotoare, iar curenii care circul prin aceste trei circuite (numite deobicei
fazelesistemuluitrifazat)formeazunsistemtrifazatdecureni.
Sistemultrifazatdecurenicarecirculprinceletreifazeareforma:
)
1
sin( 2
1 1
g w + = t I i
)
2
sin( 2
2 2
g w + = t I i (1.1)
)
3
sin( 2
3 3
g w + = t I i
ncomplexsimplificat(deoareceauaceeaifrecven),sistemultrifazatdecurenisescrie:
1
1
1
g j
e I I =
2
2
2
g j
e I I =
3
3
3
g j
e I I = (1.2)
1.1.SISTEMETRIFAZATESIMETRICE
Un sistem trifazat simetric este un sistem de trei mrimi sinusoidale care au
aceeaivaloareefectivisuntdefazatentreelecuacelaiunghi
2
3
p
.
Acesta este de succesiune direct dac secvena I
1
, I
2
, I
3
se obine prin parcurgere n
sensorar,saudesuccesiuneinversdacaceeaisecvenseobineprinparcurgere
nsensantiorar(trigonometric).
n figura 1.1 este reprezentat diagrama fazorial a unui sistem simetric direct de
cureni, iar n figura 1.2 este reprezentarea n funcie de timp a valorilor instantanee a
curenilor.
+j i i
1
i
2
i
3
I
3
3
2p
I
1
wt
+1
3
2p
3
2p
3
2p
p w 2 = T
I
2
Figura1.1 Figura1.2
5 5
FazoriiI
1
,I
2
,I
3
sesuccedspredreaptaiarnvaloriinstantaneeseexprimastfel:
) sin( 2
1
g w + = t I i
)
3
2
sin( 2
2
p
g w - + = t I i (1.3)
)
3
2
sin( 2
3
p
g w + + = t I i
ncomplexcureniiseexprim:
g j
e I I =
1

)
3
2
(
2
p
g -
=
j
e I I
)
3
2
(
3
p
g +
=
j
e I I (1.4)
Unsistemtrifazatsimetricinversdecurenisescrienvaloriinstantaneeastfel:
) sin( 2
1
' g w + = t I i
)
3
2
sin( 2
2
'
p
g w + + = t I i (1.5)
)
3
2
sin( 2
3
'
p
g w - + = t I i
Dacseutilizeaznotaiile: a e
j
j = = - +
2
3
1
2
3
2
p
i a e
j
j
2
2
3
1
2
3
2
=
-
= - -
p
(1.6)
sistemultrifazatsimetricdirectsescrie: I
1
=I I
2
=a
2
I I
3
=aI (1.7)
Operatorul a este un operator de rotaie. nmulirea unui fazor cu a l rotete n sens
trigonometric cu unghiul
2
3
p
. nmulirea unui fazor cu a
2
l rotete n sens invers
trigonometriccuunghiul
2
3
p
.
ntrunsistemtrifazatsimetricsumafazorilorestenul
I
1
+I
2
+I
3
=I+a
2
I+aI=I(1+a
2
+a)=I(1
2
3
2
1
j - -
2
3
2
1
j + - )=0 (1.8)
nreeleletrifazatediferenaadoumrimidinsistemultrifazat,nvaloriinstantaneeeste:
i
1
i
2
=I2[ ) sin( g w + t )
3
2
sin(
p
g w - + t ]=I23 )
6
sin(
p
g w + + t (1.9)
Diferena a dou mrimi consecutive din sistemul trifazat simetric direct, este o mrime
avndvaloareaefectivde 3orimaimareidefazatnaintecuunghiul
6
p
fadeprima
mrime.
6 6
1.2. PRODUCEREA SISTEMULUI TRIFAZAT SIMETRIC DE TENSIUNI
ELECTROMOTOARE.
Seconsiderunsistemdetreispirelegaterigid,decalatenspaiucuunghiul
3
2p
unele fa de altele, i care se rotesc cu viteza unghiular constant w, ntrun cmp
magneticconstant,deinducieB(figura1.3).
Figura1.3
Dac normala la spira 1 formeaz un unghi a cu direcia induciei magnetice, fluxul
magneticcestrbatespiravafi:
a q cos
1
= = A B A B (1.10)
ncareAestesuprafaaspirei.Tensiuneaelectromotoarecareaparenspireste:
dt
d
A B
dt
d
e
a
a
f
sin
1
1
= - = (1.11)
Deoareceansamblulserotetecuvitezaunghiular
dt
da
w = constant
0
a w a + = t
Cuaceastobservaierelaia(1.11)devine:
) sin( 2 ) sin(
0 0 1
a w a w w + = + = t E t A B e (1.12)
nceledouspire,decalatecuunghiul
3
2p
nurmirespectiv
3
2p
nainteaprimeispire,
voraveatensiunileelectromotoare:
)
3
2
sin( 2
2
p
g w - + = t E e i )
3
2
sin( 2
3
p
g w + + = t E e (1.13)
7 7
n practic, acest procedeu de producere a t.e.m. trifazate este dificil, deoarece
estegreusserealizezecmpurimagneticeomogeneisuficientdeintensenaer.
Dinacestmotivgeneratoareletrifazateauoconstrucieprincipalcanfigura1.4
Figura1.4
Rotorul la periferia cruia se afl conductoarele 1, 2 etc. se rotete cu viteza unghiular
constant w
0
ntruncmpmagneticcuodistribuiesinusoidallaperiferiarotorului
B=B
m
sinpa
nconductoarevoraparetensiunielectromotoare,pentruconductorul1fiind:
a w p B l r B l v e
m
sin
0 1
= = (1.14)
n care p este o constant numit numrul de perechi de poli, egal cu numrul de
maximepozitivealeinducieilaperiferiarotorului(nfigura4,p=3).
Deoarece
dt
da
w =
0
=constant,rezult
0 0
' a w a + = t ,situaiencare t.e.m. devine:
) ' sin(
0 0 0 1
a w w p t p B l r e
m
+ = (1.15)
Senoteaz: w w =
0
p i
0 0
' a a = p ,situaiencaret.e.m.sescrie:
) sin( 2
0 1
a w + = t E e (1.16)
unde:
2
0 m
B l r
E

=
w
(1.17)
n conductoarele decalate n urm sau nainte cu
p 3
2p
apar tensiunielectromotoare, care
mpreuncue
1
formeazsistemultrifazat.
8 8
Incentraleleelectriceseproduceenergiecuajutorulgeneratoarelorsincronetrifazatecare
furnizeaztensiuniceformeazunsistemtrifazatsimetricdesuccesiunedirect:
e t E t
1
2 ( ) sin = w
e t E t
2
2
2
3
( ) sin( ) = - w
p
(1.18)
e t E t
3
2
2
3
( ) sin( ) = + w
p
Producerea energiei electrice cu generatoarele trifazate este foarte eficient.
Transmisia energiei electrice la receptor se face prin intermediul liniilor electrice.Fiecare
fazageneratoruluitrifazatarputeaalimentaunreceptorseparat,deciliniaarputeaavea
ase conductoare. Acest sistem de transmisie nu este ns economic. Prin conexiuni
speciale (n stea sau n triunghi) ale receptoarelor, numrul de conductoare se poate
reducelatreisaupatru.
Figura1.5
Avantajeledistribuieitrifazateaenergieielectricesunt:
transmisiedeenergiemaieconomic(economiedematerialCusauAl),puterea
maximpeconductorfiindmaimare
posibilitateadeaaveadouvaloripentrutensiunilautilizator:U
f
siU
l

posibilitatea producerii cmpurilor magnetice nvrtitoare pe care se bazeaz


funcionareamotoarelorasincrone.
Un circuit trifazat conine cel puin un generator si un receptor conectate ntre ele
prin conductoarelelinieidetransport alenergiei. Elementele decircuit din schema
generatoruluicaresuntparcursedeacelaicurentformeazaofazageneratorului.
Faza receptorului este format asemntor din elemente de circuit parcurse de
acelaicurent.
9 9
Ungeneratortrifazat,casiunreceptortrifazat,aretreifaze.Pentruautilizactmaipuine
conductoare delegaturattgeneratoarele ct sireceptoarele trifazatese conecteaz n
steasauntriunghi.
Fie,deexemplu,ungeneratorconectatnstealegatcuunreceptorconectatnstea.
Figura1.6
FazelegeneratoruluiformatedinE
1
,Z
1g
(faza1),E
2
,Z
2g
(faza2)iE
3
,Z
3g
(faza3)sunt
legatempreunnpunctul0(neutrulgeneratorului).Fazelereceptorului(Z
1
,Z
2
siZ
3
)sunt
legatempreunlaneutrulreceptoruluiN.Conexiuneasteasecaracterizeazprinlegarea
tuturor fazelor la un punct neutru. Generatorul este conectat cu receptorul prin linia de
transportalenergieicarearepatruconductoare:celetreifaze(conductoarele11,22i
33) i conductorul neutru (0N) care, n general, are o impedan Z
N
. n tehnic,
tensiunealaborneleuneifazeageneratoruluisauareceptoruluisenumetetensiunede
faz(deexempluU
1g
sauU
2N
)icurentulprintrofazaageneratoruluisauareceptorului
se numete curent de faz. Tensiunea ntre o faz a liniei i conductorul de nul se
numetetottensiunedefazdei,ingeneral,arealtvaloaredecttensiuneadefaza
generatorului sau a receptorului de exemplu U
10
, U
20
, U
30
sunt tensiuni de faz dar, n
acestcaz,U
10
=U
1g
siU
10
U
1N
.Cureniicaretrecprinconductoarele11,22si33se
numesccurenidelinie(I
1
,I
2
,I
3
)icurentulprinconductorulneutrusenumetecurentde
nul(I
N
). Tensiunilentreconductoarele 11,22 si33 se numesctensiunidelinie (U
12
,
U
23
,U
31
).Laconexiuneasteacurentuldelinieesteegalcuceldefaz(I
1
=I
1g
=I
1r
,I
2
=
I
2g
=I
2r
,I
3
=I
3g
=I
3r
).
10 10
Dac tensiuniledefazU
10
, U
20
, U
30
formeaz unsistemsimetricdesuccesiune direct,
atunci i tensiunile de linie U
12
, U
23
, U
31
formeaz un sistem simetric de succesiune
directcuvaloriefectivede 3 orimaimari(U
l
U
f
= 3 ).ntradevrU
12
=U
10
U
20
,U
23
=U
20
U
30
,U
31
=U
30
U
10
ireprezentndfazoriicorespunzatorirezult:
Figura1.7
SeobineuntriunghiechilateralculaturaU
l
sicu
2
3
dinnlimeU
f
.Cumntrenlimei
laturexistrelaiah a =
3
2
rezult
3
2
3
2
= U
f
U
l
si U
l
U
f
= 3 .Unreceptortrifazatse
poateconsideracafiindalimentatfiecusistemultensiunilorU
10
,U
20
,U
30
,fiecusistemul
tensiunilorU
12
,U
23
,U
31
.
Laconexiuneatriunghiaunuigeneratorsauaunuireceptor,sfrituluneifazeeste
legat la nceputul fazei urmtoare. Fie un receptor in triunghi cu fazele Z
12
, Z
23
si Z
31
alimentat printro linie cu trei conductoare de legatur. Se observ c tensiunea de linie
U
12
este i tensiuneala bornele fazei Z
12
a receptorului s. a. m. d. Deci, la conexiunea
triunghi,tensiuneadelinieesteegalcuceadefaz.nacestcaz,cureniideliniesuntI
1
,
I
2
si I
3
iarcureniidefazsuntI
12
,I
23
,I
31
.
Figura1.8
11 11
1.3.CONEXIUNILESISTEMELORTRIFAZATE
1.3.1.CONEXIUNEANSTEA
1
I (1)
1
E
10
U
1
Z
12
U
0
0
I
3
Z
2
Z
3
E
2
E
2
I (3)
20
U (2)
3
I
Figura1.9
Conductoarele reprezentate cu linie continu se numesc conductoare de linie iar
mrimilecorespunztoareacestorasenumescmrimidelinie(tensiunedelinie,curent
delinie,etc.).
Conductorulreprezentatculiniepunctatsenumeteconductordenulsauneutru.
PuncteleOiO'suntpuncteneutrealegeneratoruluiirespectivreceptorului.
Impedanele
1
Z ,
2
Z ,
3
Z senumescfazelereceptorului.
Tensiunile msurate la bornele acestor impedane se numesc tensiuni de faz, iar
cureniicarelestrbatsenumesccurenidefaz.
n cazul conectrii n stea, curentul care circul prin firul neutru este nul, n cazul
sistemului trifazatcare debiteaz peunreceptor trifazat echilibrat, deci firul neutru poate
lipsi.
I
0
= I
1
+I
2
+I
3
=0(conformrelaiei1.8)
Notmvalorileefectivealemrimilordelinieastfel:
I
L
curentuldelinie,U
L
tensiuneadelinie
Notmvalorileefectivealemrimilordefaz astfel:
I
F
curentuldefaz,U
F
tensiuneadefaz
ntreacestemrimilaconectareansteasepotstabiliiurmtoarelerelaii:
F L
I I = i
F L
U U 3 = (1.19)
12 12
1.3.2.CONEXIUNEANTRIUNGHI
(a)
1
I (1)
1
E
12
I
2
I
12
U
2
E (c)(2)
31
I
3
E
23
I
(b)
3
I (3)
Figura1.10
Aceast conexiune nu poate avea fir neutru. Transportul energiei se face cu trei
conductoare.npracticseevitconexiuneageneratoruluintriunghi.
Deoarece sistemul trifazat de tensiuni electromotoare este simetric, n ochiul (a), (b), (c)
nucirculcurentfiindc 0
3 2 1
= + + E E E
Laconectareantriunghisepotstabiliurmtoarelerelaii:
F L
U U = i
F L
I I 3 = (1.20)
13 13
1.4.CMPURIMAGNETICEROTITOARE
Cmpurile magnetice rotitoare stau la baza funcionrii tuturor motoarelor sincrone i
asincrone
1.4.1.VECTORULCMPMAGNETICROTITOR
Un cmp magnetic, caracterizat prin vectorul induciei magnetice B este rotitor,
dac acest vector i pstreaz modulul constant i se rotete n spaiu cu viteza
unghiular w (figura1.11). y
y
3
B i
3
By B
3
2p
i
2
3
2p
1
B x
t w
i
1
0 B
x
x
2
B
Figura1.11 Figura1.12
Proieciilevectorului B peceledouaxesunt:
t B B
x
= w sin (1.21)
t B B
y
= w cos
Unsistemtrifazatdecurenisinusoidalipotproduceuncmpmagneticrotitor.
Se consider treispire platecare sunt dispuse n spaiula unghiuride
3
2p
unele fa de
altele(figura1.12)isuntparcursedecurenisinusoidalicareformeazunsistemsimetric
trifazatdirect:
t I i = w sin 2
1
)
3
2
sin( 2
2
p
w - = t I i (1.22)
)
3
2
sin( 2
3
p
w + = t I i
14 14
Aceti cureni trecnd prin cele trei spire identice, produc fiecare n parte, n punctul 0,
inducii magnetice variabile n timp, i dirijate normal pe axele spirelor, dup regula
burghiuluidrept,aacumesteartatnfigur:
t
m
B B = w sin
1
)
3
2
sin(
2
p
w - = t
m
B B (1.23)
)
3
2
sin(
3
p
w + = t
m
B B
Aceste trei inducii se compun, dnd natere unei inducii rezultante B , care are
componentele:
t B B
t B t B t B B B B B
m x
m m m x
=
- + + - = + + =
w
p
w
p
w w
p p
sin
2
3
)]
3
2
sin( )
3
2
sin( [
2
1
sin
3
2
cos
3
2
cos
3 2 1
(1.24)
t B B
t B t B B B B
m y
m m y
=
- - + = - =
w
p
w
p
w
p p
cos
2
3
)]
3
2
sin( )
3
2
sin( [
2
3
3
2
sin
3
2
sin
2 3
(1.25)
Comparnd relaiile (1.24) i (1.25) cu relaiile (1.21) rezult c prin acest procedeu se
obine o inducie magnetic egal cu
m
B
2
3
care se rotete n spaiu, n sens direct, cu
vitezaunghiular w
15 15
1.4.2. CMP MAGNETIC RADIAL, CU REPARTIIE SINUSOIDAL N SPAIU,
ROTITOR.
Cmpul magnetic radial, cu repartiie sinusoidal n spaiu este reprezentat
aproximativ n figura 1.13. Vectorul induciei magnetice este dirijat dup direcie radial,
avndvariaiasinusoidalnfunciedeunghiul a .
nmainileelectrice,distribuiasinusoidalainducieimagneticenntrefierul,care
separ partea fix a mainii (statorul) de partea ei mobil (rotorul) se realizeaz prin
aranjareaconvenabilanfurrilorncrestturilelongitudinalealestatorului(fig.1.13).
Figura1.13 Figura1.14
Pentru explicarea simplificat a fenomenelor se consider o main electric avnd 12
crestturi.ncrestturiseaflconductoarelecareformeazdouctedoucteospir.
Fiecare din cele trei spire (reprezentate n figura 12) produce cte o inducie magnetic,
care n ntrefier se vor suprapune, dnd natere unei inducii rezultante cu variaia n
trepte, ca n figura 1.14 (reprezentarea desfurat a ntrefierului). Aceast variaie n
trepteainducieimagneticenntrefier,poatefiasemnatcuosinusoid(curbapunctat
din figura 1.14), avnd valoarea maxim
0
B , astfel nct inducia magnetic la un unghi
oarecare a vafidatdeexpresia: a
a
sin
0
B B = (1.26)
Dacprinnfurrivatreceuncurentalternativdeforma:
t I i = w sin 2 (1.27)
induciamagnetic
0
B vaaveaaceeaivariaiesinusoidal:
t B B
m
= w sin
0
(1.28)
Variaiainducieimagneticenntrefier,pentruununghi a ,areforma:
a w
a
sin sin = t B B
m
(1.29)
16 16
Cmpulmagneticpentrucareinduciaareformadevariaie(1.29)senumetecmp
magnetic pulsatoriu, deoarece conform relaiei (1.28) inducia magnetic n dreptul
poluluinord(Ninfigura1.13ifigura1.14)variazperiodicntimp.
Dacntromainelectricsesuprapuntreicmpurimagneticepulsatoriicaresunt
declarate pe periferia rotorului cu un unghi
3
2p
a = i sunt produse de trei cureni
sinusoidalice formeaz unsistemtrifazat direct (deforma1.22), decidefazaintimp cu
unghiuri
3
2p
, se obine un cmp magnetic rezultant cu o repartiie a vectorului induciei
magneticesinusoidalnspaiu(nntrefier)icareserotetecuvitezaunghiular w .
Cureniisistemuluitrifazatproductreiinduciipulsatoriideforma(1.29):
a w
a
sin sin
1
t B B
m
=
)
3
2
sin( )
3
2
sin(
2
p
a
p
w
a
- - = t B B
m
(1.30)
)
3
2
sin( )
3
2
sin(
3
p
a
p
w
a
+ + = t B B
m
Sumaloreste:
)]
3
2
sin( )
3
2
sin( )
3
2
sin( )
3
2
sin( sin [sin
3 2 1
p
a
p
w
p
a
p
w a w
a a a a
+ + + - - + = + + = t t t B B B B B
m
) cos(
2
3
a w
a
- = t B B
m
(1.31)
Acesta este un cmp magnetic cu distribuie sinusoidal n spaiu (in funcie de a ) i
rotitor,deoarecevaloareasarmneconstantntimpdac: . const t = - a w (1.32)
Vitezaderotaieacmpuluieste:
dt
da
w = (1.33)
Adicserotetensensdirect(nsensulcreteriiunghiului a )cuvitezaunghiular w .
Cmpulrotitornsensinversestecaracterizatderelaia: . const t = + a w (1.34)
ielseobinecuunsistemtrifazatdecurenidesuccesiuneinvers,avndforma:
t I i = w sin 2
1
)
3
2
sin( 2
2
p
w + = t I i (1.35)
)
3
2
sin( 2
3
p
w - = t I i
17 17
2. REZOLVAREA CIRCUITELOR ELECTRICE TRIFAZATE
Prin rezolvarea circuitelor electrice trifazate, se urmrete determinarea curenilor din
acestecircuite,cndsecunoscsistemultrifazatdetensiuniprecumiceletreiimpedane
alereceptoruluiconectatnsteasautriunghi.
Sistemeletrifazatepotfisimetricesaunesimetrice.
Un sistemtrifazatdetensiunisaucureniestesimetricdac ceitreifazorireprezentativi
suntegalinmoduliegaldefazaintreeicuunghiul
3
2p
Receptoareletrifazatepotfiechilibratesaudezechilibrate(funciedeceletreiimpedane
desarcin)
Un receptortrifazatesteechilibratdacceletreiimpedane ale sale suntidentice, adic
dacncomplexauacelaimodul Z iacelaiargument j .
2.1. REZOLVAREA CIRCUITELOR TRIFAZATE ECHILIBRATE, ALIMENTATE CU UN
SISTEMSIMETRICDETENSIUNI.
2.1.1.RECEPTOARETRIFAZATEECHILIBRATENSTEA
La receptoarele conectate n stea, exist posibilitatea de a conecta mpreun nulul
receptorului0cunululgeneratorului0,conformschemeidin figura2.1.
1
' U
1
1
I
1
Z
1
U
2
' U
2
2
I
2
Z
2
U
3
' U
3
3
I
3
Z
3
U
0
U
00
0
I
0
Z
Figura2.1
18 18
Sedautensiuniledealimentare(tensiunidefaz),careformeazunsistemtrifazat
simetricdirect:
f
U U =
1

f
U a U
2
2
=
f
aU U =
3
(2.1)
iarimpedanelecelor3fazesuntidentice(receptorulesteechilibrat):
j j
Ze Z Z Z Z = = = =
3 2 1
(2.2)
Sepresupunecimpedanaconductoruluidenuleste
0
Z ,iartensiuneantrenuluri
este
0
U .Cureniipeceletreifazevorfidaiderelaiile:
Z
U U
Z
U U
Z
U
I
f 0
0 1
1
1
1
'
-
=
-
= =
Z
U U a
I
f 0
2
2
-
=
Z
U U a
I
f 0
3
-
= (2.3)
AplicndTeoremaIaluiKirchhoffnodului0,sepoatescrie:
3 2 1
0
0
0
I I I
Z
U
I + + = = (2.4)
Searatcatttensiunea
0
U cticurentul
0
I suntnulinsituaiaprezentatmaisus.
Adunndrelaiile(2.3)iinndcontderelaia(2.4)rezult:
0
0
0
2
] 3 ) 1 [(
1
Z
U
U U a a
Z
f
= - + + (2.5)
Deoarece 0 1
2
= + + a a rezultrelaia: 0 )
1 3
(
0
0
= +
Z Z
U (2.6)
careconducela 0
0
= U ,deoarece Z i
0
Z suntmrimifinite.
Dinrelaia(2.4)rezultapoi 0
0
= I .Cureniidinrelaia(2.3),vorfi:
Z
U
I
f
=
1

Z
U
a I
f 2
2
=
Z
U
a I
f
=
3
(2.7)
deci formeaz un sistem simetric. Reprezentarea fazorial a tensiunilor i curenilor este
datnfigura2.2.
3 3
' U U =
3
I
j
1
I
1
Z
' O O =
1 1
' U U =
2
I j
f
U U =
1
1
I
2 2
' U U =
Figura2.2 Figura2.3
19 19
Dinceleprezentate,rezultcncazulunuireceptortrifazatechlibratnstea,alimentatcu
un sistem simetric de tensiuni, legtura denul poate s lipseasc, iar curenii pe fiecare
faz(relaia2.7)sepotcalculacaintruncircuitmonofazat(figura2.3)cruiaiseaplic
tensiuneadefaz(msuratntrefazinul),deci:
j j
e
Z
f
U
Z
U
I
-
= =
1
1
(2.8)
Se consider acum (figura 2.4 a) c receptorul echilibrat n stea are impedanele de
cuplajntrefaze
M
Z .
1
I
*
Z
1
I
M
Z Z -
11
12
U
M
Z
12
U
2
I
*
Z
2
I
M
Z Z -
2 0 2 0
23
U
M
Z
23
U
3
I
*
Z
3
I
M
Z Z -
3 3
ab
Figura2.4
AplicndteoremaaIIaaluiKirchhoffochiurilorindicatepefigur,seobinecuaiile:
2 1 1 2 2 1 12
) ( ) ( I Z Z I Z Z I Z I Z I Z I Z U
M M M M
- - - = - - + = (2.9)
3 2 2 3 3 2 23
) ( ) ( I Z Z I Z Z I Z I Z I Z I Z U
M M M M
- - - = - - + = (2.10)
Acesteecuaiicorespundschemeiechivalentedinfigura2.4b.
Receptorul n stea avndimpedana proprie pe faz Z iimpedana de cuplaj
M
Z este
echivalentcuunreceptornstea,frcuplajentrefaze,avndimpedanaechivalentpe
faz:
M e
Z Z Z - = (2.11)
Deoarecereceptorulechivalentesteechilibrat,cureniiprinfazelereceptoruluivorforma
un sistem trifazat simetric i ei se calculeaz acum cu relaia de tipul (2.7), n care
impedanaestedatderelaia(2.11).
20 20
2.1.2.RECEPTOARETRIFAZATEECHILIBRATENTRIUNGHI
1
I
31
U
1
12
I
12
U Z
31
U
2
I j
31
I
1
I
2
23
I Z
3
I
12
U
23
U
23
I j
12
I j
3
I Z
31
I
2
I
3
Figura2.5
23
U
Figura2.6
Sedautensiuniledelinie
31 23 12
, , U U U careformeazunsistemsimetric:
l
U U =
12

l
U a U
2
23
=
l
aU U =
31
(2.12)
iimpedanelecelortreifazealereceptorului(identice):
j j
e Z Z Z Z Z = = = =
31 23 12
(2.13)
Se cer curenii
12
I
23
I
31
I prin impedanele receptorului (cureni de faz) precum i
curenii
1
I
2
I
3
I debitaidesurse(curenidelinie).
Curenii prin cele trei faze ale receptorului se determin imediat n funcie de
tensiuniledeliniecaresuntaplicatedirectimpedanelorreceptorului:
j j l
e
Z
U
Z
U
I
-
= =
12
12

j j l
e
Z
U
a
Z
U
I
-
= =
2 23
23

j j l
e
Z
U
a
Z
U
I
-
= =
31
31
(2.14)
Curenii de linie se determin aplicnd teorema I a lui Kirchhoff n cele trei noduri ale
receptorului:
)
6
(
3 ) 1 (
31 12 1
p
j
j
+ -
=
-
- = - =
j
e
Z
l
U
j
e
Z
l
U
a I I I (2.15)
)
6
(
3
2
) 1
2
(
12 23 2
p
j
j
+ -
=
-
- = - =
j
e
Z
l
U
a
j
e
Z
l
U
a I I I (2.16)
)
6
(
3 ) 1 ( )
2
(
23 31 3
p
j
j j
+ -
=
-
- =
-
- = - =
j
e
Z
l
U
a
j
e
Z
l
U
a a
j
e
Z
l
U
a a I I I (2.17)
21 21
Att curenii de linie ct i curenii de faz formeaz sisteme trifazate simetrice. ntre
valorileefectiveexistrelaiile:
12 1
3 I I = ,adic
f l
I I 3 = (2.18)
Diagramafazorialatensiuniloricurenilor,lundcaoriginedefaztensiunea
l
U U =
12
,
estedatnfigura2.6.
Ca i n cazul conectrii n stea, un receptor trifazat cu conexiunea n triunghi, avnd
cuplajemagneticentrefaze,admiteoschemechivalentntriunghi,ncareimpedanele
echivalentealefazelor(figura2.7)suntegaleidatederelaia:
M e
Z Z Z - = (2.19)
1
I
1
I
1 1
12
U Z *
12
U
M
Z Z -
2
I
M
Z
2
I
2 Z 2
M
Z Z -
**
23
U Z
23
U
M
Z Z -
33
3
I
3
I
ab
Figura2.7
22 22
2.1.3.PUTERINREELELETRIFAZATEECHILIBRATE
1
1
I
1
Z
1
U
2
2
I
2
Z
2
U
3
3
I
3
Z
3
U
00
0
I
0
Z
Figura2.8
Pentrureceptorultrifazatnsteadinfigura2.8putereaaparentcomplexabsorbit
deceletreifaze(peimpedananululuinuseconsumputere,deoarece 0
0
= I i 0
0
= U )
este:
*
3 3
*
2 2
*
1 1
I U I U I U S + + = (2.20)
Cureniicompleciconjugaisuntdinrelaia(2.7):
j j
e
Z
U
Z
U
I
f f
= =
*
*
1

j j
e
Z
U
a
Z
U
a
Z
U
a I
f f f
= = =
*
* 2 *
2
) (
j j
e
Z
U
a I
f 2 *
3
= (2.21)
Introducndrelaiile(2.21)i(2.1)nrelaia(2.20),rezult:
j j j j
f f
j
f f
j
f f
e I U a e I U a e I U S
3 3
+ + = (2.22)
Deoarecea
3
=1,rezultcceitreitermeniairelaieisuntegalintreei,deci:
j j
j
sin 3 cos 3 3
f f f f
j
f f
I U j I U e I U S + = = (2.23)
Mrimile
f
U i
f
I sunttensiuneairespectivcurentuldefaz.
Relaia(2.23)dputereaactiviputereareactivasistemuluitrifazat:
j cos 3
f f
I U P = j sin 3
f f
I U Q = (2.24)
23 23
Puterea activ se poate msura cu un singur wattmetru conectat ca n figura 2.9 pe o
singurfazareelei,iardeviaiainstrumentuluisevanmulicu3.
*Wattmetru
1 *
2
0
3
0
Figura2.9
Dac se utilizeaz relaiile ntre mrimile de linie i mrimile de faz (1.20), puterile n
sistemultrifazatdinrelaia(2.24)sepotcalculacurelaiile:
j cos 3
l l
I U P = j sin 3
l l
I U Q = (2.25)
Deoarece conform teoremelor de transfigurare, orice receptor n stea admite o schem
echivalentntriunghi,relaiile(2.25)suntvalabileattnreeleleechilibrateconectaten
stea,ctinreeleleechilibrateconectatentriunghi.
ncazulreceptoruluintriunghi,deoarecenuexistpunctneutrucalareceptorulnstea,
serealizeazunnulartificialcuajutorulatreiimpedaneidentice(figura2.10),pentrua
puteaamplasainstrumentuldemsur(wattmetrul).
1
2
3
0
Figura2.10
24 24
2.2. REZOLVAREA CIRCUITELOR TRIFAZATE DEZECHILIBRATE ALIMENTATE DE
LAUNSISTEMNESIMETRICDETENSIUNI.
Calcululcircuitelortrifazatedezechilibratesefacenprincipalutilizndteoremelelui
Kirchhoff,fraltemetodespeciale.
Dac neutrul 0 al generatorului este accesibil, se presupune n general c se
cunosc tensiunile
1
U ,
2
U ,
3
U ntre cele trei faze i acest nul, care formeaz un sistem
nesimetric,deciestevalabilinegalitatea:
0
3 2 1
+ + U U U (2.26)
Pentrutensiuniledelinieestenssatisfcutegalitateaevident:
0
31 23 12
= + + U U U (2.27)
indiferentdacsistemulestesimetricsaunu.
ncazulcndnulul0algeneratoruluinuesteaccesibil,sepresupunecsecunosc
tensiuniledelinie
12
U ,
23
U ,
31
U ,caresatisfaceglitatea(2.27).
Totuise poate alegearbitrarunpunctneutru artificial(ca nfigura 2.10)care n
unelecazuripoatecoincidecuunadinbornelesurseidealimentare.Tensiunilemsurate
ntreceletreifazeinululartificial senumesctensiuniauxiliare.
2.2.1.TEOREMAPOTENIALULUIPUNCTULUINEUTRU
Se conider receptorul dezechilibrat din figura 2.11 alimentat de la reea cu nul
accesibil.
'
1
U
1
I
1
1
Z
'
2
U
2
I
2
2
Z
'
3
U
3
I
3
3
Z
1
U
2
U
3
U
0
U
0
I
0
0
Z 0
Figura2.11
25 25
Suntevidenterelaiile:
0 1
'
1
U U U - =
0 2
'
2
U U U - =
0 3
'
3
U U U - = (2.28)
AplicndteoremaIaluiKirchhoffnodului0rezult:
0 0 0 3 2 1
Y U I I I I = = + + (2.29)
DinLegealuiOhm,cureniicelortreifazesunt:
1 0 1 1
'
1 1
) ( Y U U Y U I - = =
2 0 2 2
) ( Y U U I - =
3 0 3 3
) ( Y U U I - = (2.30)
Adunnd relaiile (2.30) i tinnd cont de relaia (2.29), se obine teorema potenialului
punctuluineutru:
3 2 1 0
3 3 2 2 1 1
0
Y Y Y Y
Y U Y U Y U
U
+ + +
+ +
= (2.31)
Aceast teorem st la baza rezolvrii tuturor circuitelor trifazate cu receptorul n stea,
indiferent dac generatorul are sau nu neutrul accesibil. De exemplu (figura 2.12), dac
nulul nu este accesibil, se alege arbitrar ca neutru artificial punctul 0. n acest caz, n
relaia(2.31)rezult 0
0
= Y ,deci:
3 2 1
3 3 2 2 1 1
0
Y Y Y
Y U Y U Y U
U
+ +
+ +
= (2.32)
1
I
1
Z
1
'
1
U
12
U
31
U
2
I
2
Z
2 ' O
'
2
U
23
U
1
U
2
U
3
I
3
Z
3
3
U
'
3
U
O
0
U
Figura2.12
Alegerea arbitrar a neutrului artificial O se face n practic astfel nct s existe o
exprimare uoar a mrimilor
1
U ,
2
U ,
3
U care intervin n relaia (2.32) n funcie de
dateleproblemei(adicnfunciede
12
U ,
23
U ,
31
U ).
26 26
Se poate alege drept neutru artificial punctul 2 din figura 2.12. n acest caz se pot scrie
relaiile:
0
2
= U
12 1
U U =
23 2
U U - = (2.33)
irelaia(2.32)devine:
3 2 1
3 23 1 12
0
Y Y Y
Y U Y U
U
+ +
-
= (2.34)
Tensiunilelaborneleimpedanelorvorfi(din2.28i2.34):
3 2 1
3 31 2 12
3 2 1
3 23 1 12
12 0 1
'
1
Y Y Y
Y U Y U
Y Y Y
Y U Y U
U U U U
+ +
-
=
+ +
-
- = - = (2.35)
3 2 1
1 12 3 23
0 0 2
'
2
Y Y Y
Y U Y U
U U U U
+ +
-
= - = - = (2.36)
3 2 1
2 23 1 31
3 2 1
3 23 1 12
23 0 3
'
3
Y Y Y
Y U Y U
Y Y Y
Y U Y U
U U U U
+ +
-
=
+ +
-
- - = - = (2.37)
CureniinceletreifazesecalculeazaplicndapoiLegealuiOhm.
ndeducerearelaiilor2.35i2.37sainutcontderelaiaevident: 0
31 23 12
= + + U U U
2.2.2.RECEPTORDEZECHILIBRATNTRIUNGHI(figura2.13)
1
I
1
12
I
12
U
12
Z
2
I
2
31
U
23
I
31
Z
23
U
23
Z
31
I
3
I
3
Figura2.13
nacestcazsuntdatetensiuniledelinie,careformeazunsistemnesimetric,darsatisfac
relaia: 0
31 23 12
= + + U U U . Cum aceste tensiuni se aplic direct impedanelor laturilor
triunghiului,cureniidinlaturi(curenidefaz)sunt:
12
12
12
Z
U
I =
23
23
23
Z
U
I =
31
31
31
Z
U
I = (2.38)
iarcureniideliniesunt:
31 12 1
I I I - =
12 23 2
I I I - =
23 31 3
I I I - = (2.39)
27 27
OBSERVAII
a) Dac impedanele liniei de transport nu pot fi neglijate, ele se includ (n serie) n
impedanelereceptoruluinstea.Lareceptorulntriunghi(figura2.14,a)seefectueaz
transfigurarea n stea (figura 2.14, b) i se procedeaz apoi ca mai sus rezolvarea
estedatnambelecazurideteoremapotenialuluipunctuluineutru.
e
Z
e
Z
1
Z
1111
12
Z
e
Z
e
Z
2
Z
2 2
31
Z 2 2 0
e
Z
23
Z
e
Z
3
Z
3 333
ab
Figura2.14
b) Dacexistcuplajentreimpedanelefazelor,metodeleprezentatemaisusnusunt,n
general,valabileitrebuieutilizateteoremeleluiKirchhoff.
c) ncazulmaimultorreceptoaredezechilibratenstea,nulurilestelelorngeneralnuse
aflla acelai potenial, decilaturile omoloage nu pot fi considerate ca fiindlegate n
paralel. Se efectueaz o transformare a tuturor stelelor n triunghi i n acest caz
laturileomoloagealetriunghiurilorsuntlegatenparalel,decisepoategsioschem
echivalentntriunghipentrutoatreeaua.
28 28
2.2.3.PUTERINREELELETRIFAZATEDEZECHILIBRATE
Reeleledetransmisieaenergieipotficufirneutru,zisecupatrufire(figura2.15),sau
frfirneutruzisecutreifire (figura2.16).
*
1
I
1 *
1
U *
1
I
*
2
I 1 *
2*
12
U
31
U
2
I
2
U 2
*
3
I
23
U
3*
3
I
3
U 3*
*
4
3 2 1 0
I I I I + + = 0
3 2 1
= + + I I I
Figura2.15Figura2.16
ncazulreelelorcupatrufire,putereacomplexeste:
*
3 3
*
2 2
*
1 1
I U I U I U S + + = (2.40)
Puterilepeceletreifazenumaisuntegalentreele.
Putereaactiveste:
3 3 3 2 2 2 1 1 1
cos cos cos j j j I U I U I U P + + = (2.41)
Putereareactiveste:
3 3 3 2 2 2 1 1 1
sin sin sin j j j I U I U I U Q + + = (2.42)
unde
1
j ,
2
j ,
3
j sunt unghiurile dedefazajntreperechiledemrimi
1
U ,
1
I
2
U ,
2
I
3
U ,
3
I .
Expresia (2.41) a puterii active corespunde msurrii ei cu ajutorul a trei wattmetre
(figura2.15),obinnduseputereasistemuluitrifazatcasumacelortreiputeriindicatede
fiecarewattmetrunparte.
ncazulreelelorcutreifire deoareceestendeplinitcondiia:
0
3 2 1
= + + I I I sau 0
*
3
*
2
*
1
= + + I I I (2.43)
expresiaputeriicomplexesepoatepunesubforma:
*
3 32
*
1 12
*
3 3
*
3
*
1 2
*
1 1
) ( I U I U I U I I U I U S + = + - - + = (2.44)
avndcomponentele:
) , cos( ) , cos(
3 32 3 32 1 12 1 12
I U I U I U I U P + = (2.45)
) , sin( ) , sin(
3 32 3 32 1 12 1 12
I U I U I U I U Q + = (2.46)
Expresia(2.45)corespundemsurriiputeriiactivecudouwattmetre(figura2.16).
R

C
E

R
29 29
3. METODA COMPONENTELOR SIMETRICE
Aceast metod const n descompunerea unui sistem trifazat nesimetric n trei
sisteme trifazate simetrice, numite componente simetrice i apoi n suprapunerea
regimurilordefuncionareprodusedefiecaresistemsimetricnparte.Easepoateaplica
numai circuitelor liniare, unde este valabil principiul suprapunerii efectelor. Cele trei
sistemesimetricencaresedescompunesistemulnesimetricsenumesc:
sistemdirect(desuccesiunedirect)
sisteminvers(desuccesiuneinvers)
sistemhomopolar(treimrimisinusoidaledeamplitudiniegaleinfaz).
3.1.TEOREMACOMPONENTELORSIMETRICE
Un sistem ordonat nesimetric de trei mrimi (
1
V ,
2
V ,
3
V ) se poate descompune
ntotdeaunantreisistemesimetricesubforma:
i d h
V V V V + + =
1
i d h
V a V a V V + + =
2
2
(3.1)
i d h
V a V a V V + + =
2
3
Aceast descompunere este unic i totdeauna posibil, deoarece determinantul
sistemului(3.1)estediferitdezero:
0 3 3
1
1
1 1 1
2
2
= = D j
a a
a a (3.2)
Mrimile fundamentale
h
V ,
d
V ,
i
V se numesc: componenta homopolar, componenta
direct,componentainvers.Sistemelesimetricehomopolar,directiinverssunt:
h
V ,
h
V ,
h
V sistemulhomopolar
d
V ,
d
V a
2
,
d
V a sistemuldirect
i
V ,
i
V a ,
i
V a
2
sistemulinvers.
Descompunerea sistemului trifazat nesimetric n trei sisteme trifazate simetrice este
reprezentatsimbolicnfigura3.1.
30 30
3
V
1
V
h
V
h
V
d
V a
i
V
h
V
d
V a
i
V
2
V
d
V a
2
i
V a
2
Figura3.1
Rezolvnd(3.1)invers,seobine:
) (
3
1
3 2 1
V V V V
h
+ + =
) (
3
1
3
2
2 1
V a V a V V
h
+ + = (3.2)
) (
3
1
3 2
2
1
V a V a V V
h
+ + =
Pe baza relaiilor (3.2) componentele simetrice se pot determina prin construcia grafic,
aa cum arat figura 3.2 (este reprezentat numai pentru componenta homopolar i
pentruceadirect,pentruauncomplicadesenul).
2
V
2
V a
3
V
2
V
1
V
h
V 3
3
2
V a 0
3
d
V
3
V
Figura3.2
Realitatea fzic a componentelor simetrice const n faptul c ele se pot msura.
Dispozitivele care reuesc s separe componentele simetrice, pentru a putea fi apoi
msuratesenumescfiltrepentrucomponentesimetrice.
31 31
3.2.FILTREPENTRUCOMPONENTESIMETRICE
3.2.1.FILTREPENTRUCOMPONENTEHOMOPOLARE.
Celmaisimplufiltrupentrucomponentahomopolaraunuisistemdecureniesteformat
dintreitransformatoaredecurent,cunfurrilesecundarelegatenparalel(fig.3.3).
Dac raportul de transformare al acestor transformatoare este egal cu unitatea, curentul
caretreceprinampermetrulAeste:
h
I I I I I 3
3 2 1
= + + = (3.3)
1
I
1
1
I
2
I
2
2
I
3
I
3
3
I
I
A
Figura3.3
Pentrumsurareacomponenteihomopolaredetensiuneseutilizeazunfiltrucompusdin
trei transformatoare monofazate, ale cror primare sunt legate ntre faze i nul, iar
secundarelesuntlegatenserie(figura3.4).Considerndraportuldetransformareegalcu
unitatea,voltmetruVvaindicatensiunea:
h
U U U U U 3
3 2 1
= + + = (3.4)
1
2
3
0
1
U
2
U
3
U
V
Figura3.4
32 32
3.2.2.FILTRUPENTRUCOMPONENTADIRECTIINVERS
ATENSIUNILORDELINIE(figura3.5)
1
I
1
12
U
31
U
2
I
2
23
U
3
I
3
R R
'
3
U C
'
1
U
LL
Figura3.5
Elementelecomponentealefiltruluisatisfacrelaia:
2
2
3 1
Y a Y Y = = (3.5)
avndsuma:
2
2
2
2
3 2 1
) ( ) 2 1 ( Y a a Y a Y Y Y - = + = + + (3.6)
Componenteledirectiinversaletensiunilordelinie(relaia3.2)sunt:
) (
3
1
31
2
23 12
U a U a U U
ld
+ + =
) (
3
1
31 23
2
12
U a U a U U
li
+ + = (3.7)
inndcontderelaia, 0
31 23 12
= + + U U U ,relaia(3.7)sepoatescrie:
) (
3
1
] ) [(
3
1
23 31
2
31
2
23 31 23
U U a
a
U a U a U U U
ld
-
-
= + + - - = (3.8)
) (
3
1
] ) ( [
3
1
31
2
12 31
2
31 12 12
U a U
a
U a a U U U U
li
-
-
= + - - + = (3.9)
Utilizndrelaiile(2.35)i(2.37)iinndcontderelaiile(3.5)i(3.6)tensiunile
'
1
U i
'
3
U
sunt:
) )( 1 (
) (
) (
31
2
12
2
2
31
2
12 2
3 2 1
3 31 2 12 '
1
U a U a a
Y a a
U a U Y
Y Y Y
Y U Y U
U - - =
-
-
=
+ +
-
= (3.10)
) )( 1 (
) (
23 31
2
2
23 31
2
2
2
2 23 2
2
31 '
3
U U a a a
a a
U U a
Y a a
Y U Y a U
U - - =
-
-
=
-
-
= (3.11)
33 33
Comparndrelaiile(3.9)cu(3.10)i(3.8)cu(3.11),rezultctensiunile
'
3
U respectiv
'
1
U
suntproporionalerespectivcucomponentadirecticeainversasistemuluitensiunilor
delinie.
3.3.PROPRIETIALECOMPONENTELORSIMETRICE
a)Prima ecuaie din(3.2)arat cunsistema cruisum estezeronuarecomponent
homopolar.Aceastaconducelaurmtoarele:
sistemultrifazatcuneutrulizolatarecomponentahomopolaracurentuluinul
sistemultensiunilordelinielaoricetipdereceptornuarecomponenthomopolar
b) Se poate stabili o relaie ntre componentele simetrice ale tensiunilor de linie i ale
tensiunilordefaz.
Componentelesimetricealetensiunilordefazsepotscrie:
) (
3
] ) 1 [(
3
1
] ) ( ) [(
3
1
) (
3
1
31
2
23 31 23 3
2
3
2
23 3 31 3 3
2
2 1
U a U
a
U U a U a a U
U a U U a U U U a U a U U
fd
fd
- = - + + + =
+ + + - = + + =
(3.12)
) (
3
] ) 1 [(
3
1
)] ( ) ( [
3
1
) (
3
1
12 31
2
2
12
2
31 1
2
31 1 12 1
2
1 3 2
2
1
U U a
a
U a U a U a a U
U U a U U a U U a U a U U
fi
fi
- = - + + + =
+ + - + = + + =
(3.13)
Dinrelaiile(3.8)i(3.12)rezultegalitatea:
fd
j
fd ld
U e U a U
6
2
3 ) 1 (
p
= - = (3.14)
apoidinrelaiile(3.9)i(3.13)rezultegalitatea:
fi
j
fi li
U e U a U
6
3 ) 1 (
p
-
= - = (3.15)
Pentruvaloriefectivesepoatescrie:
fd ld
U U 3 =
fi li
U U 3 = (3.16)
Aceleairelaiiexistintrecomponentelesimetricealecurenilordelinieidefazlaun
receptorntriunghi:
fd ld
I I 3 =
fi li
I I 3 = (3.17)
c)Nesimetriaunuisistemseapreciazprin:
gradul de disimetrie definit ca raportul valorilor efective ale componentei inverse i ale
celeidirecte:
d
i
i
V
V
= e (3.18)
gradul de asimetrie definit ca raportul valorilor efective ale componentei homopolare i
aleceleidirecte:
d
h
h
V
V
= e (3.19)
npractic,unsistemseconsidersimetricdacvalorile(3.18)i(3.19)suntsub5%.
34 34
3.4.CIRCUITETRIFAZATEECHILIBRATEALIMENTATE
CU TENSIUNINESIMETRICE
Se consider nfigura 3.6un circuit trifazat echilibrat,format din treiimpedane Z
egale,conectatenstea.Impedananululuieste
0
Z .Sistemuldetensiuniestenesimetric
i se poate descompune sub forma (3.1).Se efectueaz calculul prin suprapunerea
efectelor, descompunnd sistemul tensiunilor de alimentare n componentele sale
simetrice(relaiile3.1).
Regimul de funcionare care se stabilete n schema din figura3.6 a, poate fi
obinut ca suma celor trei regimuri de funcionare (figura 3.6 b,c,d), care se obine
alimentndperndreceptorulcuceletreisistemesimetrice:direct,invers,homopolar.
Z
1
I Z
d
I
11
1
U Z
2
I
d
U Z
d
I a
2
22
2
U
d
U a
2
Z
3
I Z
d
I a
33
3
U
d
U a
0
Z
0
I
0
Z
0 0
0
2
= + +
d d d
I a I a I
ab
Z
i
I Z
h
I
11
i U Z
i
I a
h
U Z
h
I
22
i
U a
h
U
Z
i
I a
2
Z
h
I
3 3
i
U a
2
h
U
0
Z
0
Z
00
0
2
= + +
i i i
I a I a I
h
I 3
c d
Figura3.6
35 35
Aplicnd teorema a IIa a lui Kirchhoff, componentele fundamentale ale sistemelor
simetricedecurenisevorcalculacurelaiile:
Z
U
I
d
d
=
Z
U
I
i
i
=
0
3Z Z
U
I
h
h
+
= (3.20)
Schemelor trifazate simetrice de succesiune direct, invers, homopolar le corespund
schemeleechivalentemonofilaredinfigura3.7,caresatisfacrelaiile(3.20).
d
I Z
i
I Z
h
I Z
d
U
i
U
h
U
0
3Z
a bc
Figura3.7
Impedanele corespunztoare celor trei sisteme simetrice se numesc: impedan direct
d
Z ,impedaninvers
i
Z ,impedanhomopolar
h
Z ,careauvalorile:
Z Z
d
= Z Z
i
=
0
3Z Z Z
h
+ = (3.21)
Seremarcfaptulcimpedanafiruluineutrunuintervinedectnultimarelaiedin(3.21).
Practic,rezolvareaunuicircuitechilibrat,alimentatcuunsistemnesimetricdetensiuni,se
facecumsaartatmaisusnurmtoareleetape:
a) Se determin componentele simetrice ale tensiunilor de faz aplicate
receptoruluicurelaiiledeforma(3.2)
b)Seformeazschemeledesuccesiunedirect,invers,homopolar(figura3.7)
c) Se determin componentele simetrice ale sistemului de cureni cu relaiile de
forma (3.20)
d)Secalculeazcureniinesimetriciaicelortreifazecurelaiiledeforma(3.2).
36 36
3.5.CIRCUITETRIFAZATEDEZECHILIBRATEALIMENTATE
CUTENSIUNINESIMETRICE
Se consider circuitul dezechilibrat din figura 3.8, avnd impedanele fazelor
1
Z ,
2
Z ,
3
Z neegale, iar impedana nulului
0
Z . Sistemul tensiunilor de alimentare este
nesimetric.
1
Z
1
I
1
'
1
U
1
U
2
Z
2
I
2
'
2
U
2
U
3
Z
3
I
3
'
3
U
3
U
0
Z
0
I
0 0
0
U
Figura3.8
Sistemul nesimetric al tensiunilor de alimentare se poate descompune n componente
simetrice,alecrorvalorisunt:
) (
3
1
3 2 1
U U U U
h
+ + =
) (
3
1
3
2
2 1
U a U a U U
d
+ + = (3.22)
) (
3
1
3 2
2
1
U a U a U U
i
+ + =
Sedetermincureniicelortreifazesubformacomponentelorsimetrice,acesteadinurm
fiindnecunoscuteauxiliare:
i d h
I I I I + + =
1
i d h
I a I a I I + + =
2
2
(3.23)
i d h
I a I a I I
2
3
+ + =
37 37
Problemaconstnagsiexpresiacomponentelorsimetricealecurenilor(
h
I ,
d
I ,
i
I )n
funcie de componentele simetrice ale tensiunilor de alimentare (
h
U ,
d
U ,
i
U ) i de
impedaneledinschem(
1
Z ,
2
Z ,
3
Z ,
0
Z ).
TeoremantialuiKirchhoffaplicatnnodul0conducela:
h
I I I I I 3
3 2 1 0
= + + = (3.24)
AplicndteoremaaIIaaluiKirchhoff,sestabilescrelaiile:
h i d h
I Z I I I Z I Z I Z U
0 1 0 0 1 1 1
3 ) ( + + + = + =
h i d h
I Z I a I a I Z I Z I Z U
0
2
2 0 0 2 2 2
3 ) ( + + + = + = (3.25)
h i d h
I Z I a I a I Z I Z I Z U
0
2
3 0 0 3 3 3
3 ) ( + + + = + =
nlocuindrelaiile(3.25)n(3.22),seobine:
i d h h
I Z a Z a Z I Z a Z a Z I Z Z Z Z U ) ( ) ( ) 9 (
3
1
3
2
2 1 3 2
2
1 3 2 1 0
+ + + + + + + + + =
i d h d
I Z a Z a Z I Z Z Z I Z a Z a Z U ) ( ) ( ) (
3
1
3 2
2
1 3 2 1 3
2
2 1
+ + + + + + + + = (3.26)
i d h i
I Z Z Z I Z a Z a Z I Z a Z a Z U ) ( ) ( ) (
3
1
3 2 1 3
2
2 1 3 2
2
1
+ + + + + + + + =
Senoteazprinanalogiecurelaiile(3.22):
) (
3
1
3 2 1
Z Z Z Z
h
+ + = (impedanahomopolar)
) (
3
1
3
2
2 1
Z a Z a Z Z
d
+ + = (impedanadirect) (3.27)
) (
3
1
3 2
2
1
Z a Z a Z Z
i
+ + = (impedanainves)
irelaiile(3.26)captforma:
i d d i h h h
I Z I Z I Z Z U + + + = ) 3 (
0
i i d h h d d
I Z I Z I Z U + + = (3.28)
i h d d h i i
I Z I Z I Z U + + =
Dacserezolvsistemul(3.28)seobinvalorile
h
I ,
d
I ,
i
I careintroduseapoin(3.23)
daucureniidinfazelereceptorului.
Practic, rezolvarea reelelor dezechilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice, prin
metodacomponentelorsimetricesefacenurmtoareleetape:
a)Segsesccomponentelesimetricealeimpedanelor(relaiile3.27)
b)Serezolvsistemuldeecuaii(3.28)dincaresededucvalorile
h
I ,
d
I ,
i
I
c)Secalculeazcureniinceletreifazecurelaiile(3.23).
38 38
3.6.APLICAREAMETODEI COMPONENTELORSIMETRICE
LACALCULULCURENILORDESCURTCIRCUIT
Se consider un generator trifazat simetric avnd impedana homopolar
h
Z , cea
direct
d
Z iceainvers
i
Z .
Nululgeneratoruluiestelegatlapmntprinimpedana
0
Z (figura3.9).
1
E
1
I
1
U
2
E
2
I
2
U
3
E
3
I
3
U
0
Z
Figura3.9
Aplicnd legea lui Ohm pentru componentele simetrice, cu convenia de la generatoare,
rezult:
h h h h
I Z U E + =
d d d d
I Z U E + = (3.31)
i i i i
I Z U E + =
Deoarece se presupune c generatorul produce (indiferent de situaie) un sistem de
tensiunielectromotoaresimetric( 0 =
h
E
1
E E
d
= 0 =
i
E )rezultvalabilitateasistemului:
0 = +
h h h
I Z U
1
E I Z U
d d d
= + (3.32)
0 = +
i i i
I Z U
(indiferent de situaie). Sistemul celor trei tensiuni de faz ct i al celor trei cureni se
descompunencomponentelesimetrice:
i d h
U U U U + + =
1
i d h
U a U a U U + + =
2
2
(3.33)
i d h
U a U a U U
2
3
+ + =
39 39
i d h
I I I I + + =
1
i d h
I a I a I I + + =
2
2
(3.34)
i d h
I a I a I I
2
3
+ + =
Pentrucalcululcurenilordescurtcircuitseutilizeazrelaiile(3.32),(3.33),(3.34).
a.Scurtcircuitmonofazat.Sepresupunecfaza1estepuslapmnt.Curentul
naceastfaz(
1 1 sc
I I = )cretefoartemultisepotneglijacureniifazelor2i3,deci:
1 1 sc
I I = 0
2
= I 0
3
= I (3.35)
nacelaitimp,faza1puslapmntconducela:
0
1
= U (3.36)
Introducndrelaiile(3.35)nsistemul(3.34)segsete:
i d h
I I I = =
h sc
I I 3
1
= (3.37)
Adunndrelaiile(3.32):
1
) ( ) ( E Z Z Z I U U U
i d h h i d h
= + + + + + iinndcontde(3.36)i
deprimarelaiedin(3.33),rezultnfinal:
i d h
h
Z Z Z
E
I
+ +
=
1
,sau
i d h
sc
Z Z Z
E
I
+ +
=
1
1
3
(3.38)
b.Scurtcircuitbifazat. Scurtcircuitbifazat(ntrefazele2i3)conducelarelaiile:
0
1
= I 0
3 2
= +I I 0
3 2 23
= - = U U U (3.39)
nlocuind(3.39)n(3.33)i(3.34),rezult:
i d
U U = 0 =
h
U (3.40)
i d
I I - = 0 =
h
I (3.41)
Sczndultimeledourelaiidin(3.32)seobine:
i d
i d
Z Z
E
I I
+
= - =
1
(3.42)
apoidin(3.34)seaflcurentulpefazaadoua(curentuldescurtcircuitbifazat):
i d i d
i d h sc
Z Z
E
j
Z Z
E
a a I a I a I I I
+
- =
+
- = + + = =
1 1 2 2
2 2
3
) ( (3.43)
c. Scurtcircuit trifazat. Toate cele trei faze ale generatorului sunt legate n
scurtcircuit. Avem n acest caz un receptor simetric alimentat cu tensiuni simetrice.
Cureniinceletreifazesuntegalicucurentuldescurtcircuittrifazat:
d
sc
Z
E
I I
1
3 1
= = (3.44)
40 40
3.7.CALCULULPUTERILORNCIRCUITETRIFAZATE
CUAJUTORULCOMPONENTELORSIMETRICE.
Putereaaparentcomplexntrunsistemtrifazatnesimetricestedatderelaia:
*
3 3
*
2 2
*
1 1
I U I U I U S + + = (3.45)
Introducndcomponentelesimetricealetensiunilordefaz:
i d h
U U U U + + =
1
i d h
U a U a U U + + =
2
2
(3.46)
i d h
U a U a U U
2
3
+ + =
icomponentelesimetricealecurenilorconjugai a a =
* 2
) [( ]
2 *
a a = :
* * * *
1 i d h
I I I I + + =
* 2 * * *
2 i d h
I a I a I I + + = (3.47)
* * 2 * *
3 i d h
I a I a I I + + =
iinndcontderelaiile:
1
3
= a a a =
4
0 1
2
= + + a a (3.48)
relaia(3.45)devine:
* * *
3 3 3
i i d d h h
I U I U I U S + + = (3.49)
Puterileactiveireactivevorfi:
i i i d d d h h h i d h
I U I U I U P P P P j j j cos 3 cos 3 cos 3 + + = + + = (3.50)
i i i d d d h h h i d h
I U I U I U Q Q Q Q j j j sin 3 sin 3 sin 3 + + = + + = (3.51)
Relaiile(3.50)i (3.51)arat c puterea activ, respectiv puterea reactiv, a unui
circuit trifazat este egal cu suma puterilor corespunztoare sistemelor simetrice de
aceleainumealecureniloritensiunilor.
41 41
4.INSTRUIRE ASISTAT DE CALCULATOR.
CIRCUITE TRIFAZATE DECURENTALTERNATIV.
APLICAIE SIMULAREAFUNCIONRIICIRCUITELORTRIFAZATE.
4.1.INTRODUCERE.
Conceptul instruirii asistate de calculator vizeaz integrarea tehnicii de calcul
n procesul instruirii i perfecionrii activitii, fapt ce reprezint o modalitate de
cretere a eficienei activitii prin stimularea interesului fa de nou,
dezvoltarea gndirii logice, stimularea imaginaiei si creativitii. LabVIEW
Laboratory Virtual Instrument Enginering Workbench este un pachet software,
care d posibilitatea realizrii unor aplicaii interactive. Interfaa cu utilizatorul
(panou frontal) poate fi uor proiectat s simuleze funcionarea instrumentelor
reale, aplicaiile realiznd instrumente virtuale. Pornind de la facilitatile oferite de
mediul de programare, n lucrare se prezinta o serie de instrumente virtuale
specifice domeniului electroenergetic: studiul circuitelor trifazate,diagramefazoriale,
metodedemasurare.
Circuiteletrifazatedecurentalternativsuntcircuitealimentatedeunsistemtrifazat
de tensiuni. Dac valorile efective ale tensiunilor sunt egale U
1
=U
2
=U
3
=U i defazajele
dintretensiunirespecturmtoarelecondiii:
a a =
1

3
2
2
p
a a - =
3
2
3
p
a a + =
sistemulsenumetesimetricidirectiarexpresiiletensiunilorvorfi:
) sin( 2
1
a w + = t U u
)
3
2
sin( 2
2
p
a w - + = t U u
)
3
2
sin( 2
3
p
a w + + = t U u
Dac 0 = a ,iarreceptorulalimentatestetrifazatiechilibrat,rezult
t U u w sin 2
1
= ) sin( 2
1
j w - = t I i
)
3
2
sin( 2
2
p
w - = t U u )
3
2
sin( 2
2
j
p
w - - = t I i
)
3
2
sin( 2
3
p
w + = t U u )
3
2
sin( 2
3
j
p
w - + = t I i
42 42
Pornind de la considerentele teoretice prezentate, sau realizat aplicaii care
simuleaz funcionarea circuitelor trifazate, reprezentrile n plan cartezian i n
plancomplex fiindprezentatenfigura4.1figura4.2ifigura4.3.
Figura4.1.Reprezentaregraficsistem trifazat(simetric,echilibrat)
Figura4.2.Reprezentaregraficsistem trifazat(simetric,dezechilibrat)
43 43
Figura4.3.Diagramafazorialtensiuni,cureni
4.2.CIRCUITEELECTRICELINIARENREGIMPERIODICNESINUSOIDAL.
nsistemulelectroenergetic,formadevariaieatensiuniloricurenilornueste
sinusoidal datorit unor imperfeciuni constructive ale generatoarelor ipoart
numele de regim deformant, caracterizat de distorsiuni armonice: componente
continue,armonici,interarmonici,impulsuridecomutaie,zgomote.
Considernd c forma de variaie a mrimilor electrice din
sistemul electroenergetic, n regim normal de funcionare, este
periodic, atunci se poate realiza analiza armonic a acestora
(descompunere n oscilaii armonice cu frecvena multipluntregal
frecveneifundamentale).
DezvoltareanserieFouriereste:


=
+ + =
1
1 1 0
)] sin( ) cos( [ ) (
k
k k
t k b t k a c t f w w
coeficieniia
k
,b
k
,reprezintamplitudinilearmonicilorderangK(ncosinusisinus),iarc
0
reprezintcomponentacontinu.
44 44
Figura4.4.Analizaarmonicaunuisemnal.
Termenii cu aceeai frecven din seria Fourier pot fi grupai n unul singur
obinnduseformarestrns:


=
+ + =
1
1 0
) sin( ) (
k
k k
t k c c t f a w
2 2
k k k
b a c + =
k
k
k
b
a
arctg a =
4.3.CONCLUZII
Instruirea asistat de calculator reprezint o metod eficient pentru
pregtirea i perfecionarea activitii, prin modelarea, simularea i analiza
proceselor electromagnetice. Eficiena activitii este asigurat de modul de
prelucrare i transmitere a informaiei, de gradul de flexibilitate al aplicaiilor i de
posibilitatea realizrii unor aplicaii interactive. Aplicaiile realizate permit studiul
circuitelor n regim sinusoidal i nesinusoidal, regim echilibrat / dezechilibrat,
comportarea circuitelor n funcie de tipul consumatorului, analiza diagramelor
fazorialepentrudiferitetipurideconsumatori.
45 45
5. METODICA PREDRII DISCIPLINELOR TEHNICE
5.1. Rolul disciplinelor tehnice n formarea profesional@
Coninutul nvmntului prin care se face educaia tehnologic a elevilor, are ca
obiectivfundamentalintegrareatineretuluincivilizaiaepociisale,nelegereaprofundi
logicaroluluipecarelaretehnicanexistenaomuluiinprogresulsocial.
Formarea competenei profesionale a tinerilor este asigurat prin instruirea lor
competent i progresiv, n timpul colarizrii, pornind de la problemele generale spre
celespecificeunuigrupdemeserii.
Obiectiveledebazalestudieriidisciplinelortehnicesunt:nelegereafenomenelor
tehnice, nsuirea termenilor de specialitate, nsuirea procedeelor ntrebuinate n
practicareameseriei.
Cunotineleideprinderilenecesarepracticriiuneimeseriinuseobindelasine.
Pentru acestea este necesar nsuirea prealabil a unuifond de cunotine i concepte
debazaletiinelortehnicegenerale.Acestecunotinetrebuiensuitetemeinic,nmod
activicontient.
Corelareanvmntuluiteoreticcucelpractic,colaborareapermanentprofesor
maistru instructor,repetareabazelorteoretice la orele deinstruirepractic sunt eseniale
nrealizareaobiectivuluifundamentalaldeprinderilorcorectedemunc.
Schema relaiilor dintre disciplinele tehnice i activitile care concur la formarea
competeneiprofesionalesuntprezentatenfigura5.1.
Figura5.1.Schemarelaiilordintredisciplineletehniceiactivitile
careconcurlaformareacompeteneiprofesionale
DISCIPLINA
DECULTUR
TEHNIC
DISCIPLINELEDE
SPECIALITATEPENTRU
CULTURATEHNIC
DEBAZ
INSTRUIRE
PRACTIC
SPECIFIC
C
O
M
P
E
T
E
N

P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L

P
E
N
T
R
U

P
R
A
C
T
I
C
A
R
E
A

M
E
S
E
R
I
E
I

INSTRUIRE
PRACTIC
GENERAL
DISCIPLINELE
TEHNICEDE
PROFIL
46 46
5.2. Metodologia pred@rii circuitelor de curent alternativ.
Proiectarea }i realizarea optim@ a activit@]ii instructiv educative depinde de felul
cum se desf@}oar@, cum se dimensioneaz@ }i cum se articuleaz@ componentele materiale,
procedurale }i organizatorice, care imprim@ un anumit sens }i o anumit@ eficien]@
pragmatic@ form@rii elevilor. Concretizarea idealurilor educa]ionale ^n comportamente }i
mentalit@]i nu este posibil@ dac@ activitatea de predare }i ^nv@]are nu dispune de un
sistem coerent de c@i }i de mijloace de realizare, de o instrumentalizare procedural@ }i
tehnic@ a pa}ilor ce urmeaz@ a fi f@cu]i pentru atingerea scopului propus. Formele }i
mijloacele strategice de ^nf@ptuire a sarcinilor didactice pot fi circumscrise prin intermediul
sintagmelor de metodologie didactic@, metod@ }i tehnologie didactic@.
Metodologia vizeaz@ ansamblul metodelor }i procedeelor didactice utilizate ^n
procesul de ^nv@]@m$nt. Ea trebuie s@ fie consonat@ cu toate modific@rile }i transform@rile
survenite ^n ceea ce prive}te finalit@]ile educa]iei, con]inuturile ^nv@]@m$ntului, noile
cerin]e ale elevilor }i societ@]ii; s@ fie supl@ }i permisiv@ la dinamica schimb@rilor care au
loc ^n componentele procesului instructiv educativ.
Noile tendin]e ^n metodologia didactic@ ^nregistreaz@ pa}i importan]i ^n urm@toarele
direc]ii:
punerea ^n practic@ a unor noi metode }i procedee de instruire care s@ solu]ioneze
adecvat noile situa]ii de ^nv@]are;
folosirea pe scar@ mai larg@ a unor metode activparticipative prin activizarea
structurilor cognitive }i operatorii ale elevilor }i prin apelarea la metode pasive numai c$nd
este nevoie; maximizarea dimensiunii active a metodelor }i minimalizarea efectelor pasive
ale acestora; fructificarea dimensiunii }i aspectelor calitative ale metodei;
extinderea utiliz@rii unor combina]ii }i ansambluri metodologice prin altern@ri
(abstractizareconcretizare, algoritmicitateeuristicitate, etc) }i nu prin dominanta
metodologic@; renun]area la o metod@ dominant@ ^n favoarea unei variet@]i }i flexibilit@]i
metodologice, care s@ vin@ ^n ^nt$mpinarea nevoilor diverse ale elevilor }i care s@ fie
adecvate permanent la noile situa]ii de ^nv@]are;
extinderea folosirii unor metode care solicit@ componentele rela]ionale ale
activit@]ii didactice, respectiv aspectul comunica]ional pe axa profesorelevi; ^nt@rirea
dreptului elevilor de a ^nv@]a prin participare, al@turi de al]ii;
47 47
accentuarea tendin]ei formativeducative a metodei didactice; extinderea metodelor de
c@utare }i identificare a cuno}tin]elor }i nu de transmitere a lor pe cont propriu; cultivarea
metodelor de autoinspec]ii }i autoeduca]ie permanent@; promovarea unor metode care
efectiv ^i ajut@ pe elevi ^n sensul dorit.
Principalele c@i de organizare }i desf@}urare a pred@rii^nv@]@rii temei "Circuite
electrice de curent alternativ monofazate " sunt prezentate ^n cele ce urmeaz@.
Metodologia didactic@ folosit@ are la baz@ concepte teoretice ale psihologiei
^nv@]@rii moderne, }tiind c@ ^nv@]@m$ntul actual se bazeaz@ pe ac]iune, pe activitatea
con}tient@ ce vizeaz@ dezvoltarea inteligen]ei, a capacit@]ii de g$ndire a elevilor,
creativitatea, ini]iativa, puterea de selec]ie, de abstractizare, generalizare }i transfer a
cuno}tin]elor. Pentru a r@spunde la aceste cerin]e, se folosesc metode bazate pe
principiile general valabile ale teoriei ^nv@]@rii, concretizate }i adaptate anumitor condi]ii
particulare.
%n aceast@ metodologie predomin@ metoda problematiz@rii }i a demonstra]iei. Alte
metode folosite sunt: expunerea, conversa]ia, observa]ia, descoperirea.
Profesorul de specialitate este chemat s@ ^mbine }i s@ foloseasc@ adecvat }i creator
toate metodele. A ac]iona, apoi a ^nv@]a din experien]@, a inova }i a crea depinde de
fiecare t$n@r ^n parte.
5.3 Evaluarea randamentului }colar.
Evaluarea trebuie conceput@ nu numai ca un control al cuno}tin]elor sau ca mijloc
de m@surare obiectiv@, ci ca o cale de perfec]ionare, ce presupune o strategie global@ a
form@rii. Nu este o etap@ supraad@ugat@ ori suprapus@ procesului de ^nv@]are, ci constitue
un act integrat activit@]ii pedagogice, o ocazie de validare a juste]ei secven]elor educative,
un mijloc de fixare }i interven]ie asupra con]inuturilor }i obiectivelor educa]ionale.
Obiectivele ^n extensie ale }colii investesc actul evalu@rii cu urm@toarele func]ii :
educativ@;
selectiv@ diagnostic@ }i prognostic@;
feedback;
socialeconomic@.
48 48
5.4. Proiectarea tehnologiei didactice a temei "Circuiteelectricedecurentalternativ
monofazate".
5.4.1 Considera]ii generale asupra temei
Tema pezentat@ este parte component@ a disciplinei "Electrotehnicimsurri
electrice".
A}a cum este structurat@ prin program@, tema asigur@ un echilibru ^ntre caracterul
practicexperimental }i cel teoretic, astfel ^nc$t ansamblul de activit@]i pe care le
desf@}oar@ elevii, dirija]i de profesor s@ conduc@ ^n final at$t la dob$ndirea de cuno}tin]e
}i deprinderi intelectuale c$t }i la dezvoltarea deprinderilor practice.
Prin studiul acestei teme se continu@ logic cuno}tin]ele ^nsu}ite de c@tre elevi ^n
capitolele anterioare. Astfel elevii vor putea face ^n mod independent o serie de pa}i ^n
investigarea }i ^n]elegerea noilor fenomene.
Din analiza con]inutului temei, a compete]elor specifice vizate, evenimentele
instruirii se vor desf@}ura prin strategii cu caracter euristic, prin ini]ierea unor frecvente
situa]ii problematice, prin folosirea unor metode }i forme de activitate c$t mai stimulative.
5.4.2 Structura tehnologiei didactice
Tehnologia didactic@ a temei de fa]@ reune}te ^n cadrul unui ansamblu coerent
componentele:
compete]ele vizate specifice temei;
con]inutul informa]ional;
sistemul de resurse didactice, determinat ^n perspectiva competen]elor specifice
vizate, ^n care se includ:
a) tehnicile de instruire(metode }i procedee, mijloace materiale, forme de
organizare)
b) mediul instructiv
c) timpul afectat parcurgerii temei, precum }i fiec@rei secven]e separat
proiecte de tehnologie didactic@ pentru lec]iile componente;
descrierea resurselor materiale folosite;
instrumente de evaluare, concepute de asemenea prin prisma competen]elor
specifice vizate.
%n programa }colar@, disciplina "Electrotehnic i msurri electrice" este
prev@zut@ pentru clasa a Xa SAM, domeniul Electric fiind alocate 6 ore/s@pt@mn@.
49 49
5.4.3.ProiectareasistemuluideleciidincadrulmodululuiELECTROTEHNICIMSURRIELECTRICE
MODUL:ELECTROTEHNICIMSURRIELECTRICE DOMENIUL:ELECTRIC
CLASA:aXaCOALADEARTEIMESERII NR.ORE:180(30TEORIE,150LABORATOR.)
PROIECTARE ANUAL
NR.ORE
NR.
CRT
UNITAIDECOMPETEN CAPITOL/
TEM Teorie Lab.
DATA OBS.
1 22.222.1922.20
Noiunigeneraledemetrologie
2 10
2 22.222.1522.20
Cmpul electricicaracterizarealui 1 5
3 22.222.1922.20
Electrocinetic
2 10
4 22.222.1922.20
Cmpulelectromagnetici
caracterizarealui 2 10
5 22.15 22.1822.1922.20
Aparatedemsuratelectrice
2 10
6 22.1522.1822.1922.20
Circuiteelectricedec.c 8 40
7 22.1522.1822.19 22.20
Circuiteelectricedec.a.monofazate
9 45
8 22.1722.1922.20
Conversia mrimilor neelectrice n
mrimielectrice
2 10
9 22.2,22.15,22.17,22.18,22.19,22.20
RECAPITULARE(lucraricomplexe)
2 10
50 50
PROIECTAREA SISTEMULUI DE LECII
NR.
ORE
DATA METODOLOGIE UNITATI
DE
COMPE
TEN
CONINUT
(TEME)
Teo
rie
Lab. Teorie Lab.
FORME
DEACTIVITATE
METODEDE
PREDAREINVATARE
PROBEDE
EVALUARE
22.2
22.19
22.20
I. Noiuni generale de
metrologie
1.1 Procesul de msurare :
definiie, componente
(obiectul msurrii,
mijloace de msurare,
metodedemsurare).
1.2 SistemulInternaional de Uniti
deMsur.
1.3 Uniti msur aplicaii
practice(relaiidetransformare).
1.4 Eroridemsurare aplicaii
1
1
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fievaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual / pe grupe
activiti aplicative i
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsenumere
principalelemrimielectricei
neelectrice,sledefineasc
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsoperezecu
multipliiisubmultiplii
unitilordemsur.
Probepracticedecalcula
erorilordemsurare
22.2
22.15
22.19
2.Cmpul electric i caracterizarea
lui
2.1Definiii,fenomenencmp
electric, mrimi caracteristice
(sarcina electric, fora electri
c,intensitateacmpuluielectric
inducia electric, potenialul
electrostatic, energia electric)
iunitidemsur.
2.2Condensatoareelectrice.
2.3 Studiul experimental al
cmpului electric (electrizarea
corpurilor,forencmpelectric,
reeledecondensatoare).
1
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fie evaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsdefineasc
mrimilecaracteristice
cmpuluielectric
Probepracticeprincare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsidentifice
condensatoare,sacalculezei
smsoarecapacitatea
echivalentauneireelede
condensatoare
51 51
22.2
22.19
22.20
3.Electrocinetic
3.1Curentul electric de
conducie definiie, mrimi
caracteristice (intensitatea i
densitatea curentului electric)
iunitidemsur.
3.2 Surse electrice. Tensiuni
electromotoare.
3.3 Studiul experimental al
legilor electrocineticii
(legea luiOhmrezistena
electric, legea lui Joule
puterea electric, legile
electrolizei pile
electrice).
3.4 Rezistoareelectrice.
1
1
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fie evaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiul aplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsdefineasc
mrimilespecifice
electrocineticii
Probepracticeprincare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsaplicelegile
electrocineticii
Probe practiceprincare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsidentifice
rezistoare,scalculeze
rezistenaechivalent.
52 52
22.2
22.19
22.20
4.Cmpulelectromagnetici
caracterizarealui
4.1Definiii,fenomenencmp
magnetic,mrimicaracteristice
(inducia magnetic, fluxul
magnetic, fore n cmp
magnetic, intensitatea cmpu
lui magnetic, tensiune magne
tic)iunitidemsur.
4.2Studiul experimental al
cmpului magnetic (produ
cerea campului magnetic
magnei permaneni, electro
magnei, spectrul cmpului
magnetic, fore n camp
magnetic).
4.3Bobine.
4.4 Studiul experimental al
fenomenelor de inducie
electromagnetic.
1
1
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fie evaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsdefineasc
mrimile specificecmpului
electromagnetic
Probepracticeprincare
candidatuldemonstreazc
estecapabilspunin
evidenprezenacmpului
magneticfen.deinducie
electromagnetic
Probepracticeprincare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsidentifice
bobine
53 53
22.15
22.18
22.19
22.20
5.Aparate de msurat
electrice
5.1 Clasificarea aparatelor de
msuratelectrice.
5.2 Studiul experimental al
componentelor aparatelor de
msuratelectrice.
5.3 Principii constructive i
funcionale ale aparatelor
de msurat electrice
(analogiceidigitale).
5.4 Caracteristici metrologice
ale aparatelor de msurat
electrice.Aplicaiipractice.
5.5 Marcarea aparatelor
electrice de msurat.
Aplicaiipractice.
1
1
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fie evaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelarea iconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatul demonstreazc
estecapabilsexplice
funcionareaaparatelor,s
defineasccaracteristicile
metrologice.
Probepractice,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsverifice
aparateledemsur,is
realizezereglajeleacestora.
22.15
22.18
22.19
22.20
6.Circuiteelectricedec.c.
6.1 Definiie, componente,
clasificari.
6.2 Aplicaii practice de
asociere a sensurilor curenilor
i tensiunilor n funcie de
regimuldefuncionare.
6.3 Echivalarea elementelor
realedecircuit.
6.4 Metode de rezolvare a
circuitelor electrice de c.c.
(teoremele lui Kirchhoff,
calculul rezistenei echivalente
pentru conexiuni serie, paralel
imixte).Aplicaiipractice.
1
1
1
5
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fie evaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
este capabilsoperezecu
marimi,legiteoreme.
Probepractice,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilspregteasc
aparatelepentruefectuarea
msurtorilorimpuse,sle
montezencircuitulde
msurare,sciteasc
indicaiileaparatelorde
msurisinterpreteze
rezultatelemsurtorilor
efectuate.
54 54
22.15
22.18
22.19
22.20
6.5 Msurri electrice n
circuite de c.c. Aplicaii
practice (de laborator i de
atelier):
msurarea intensitii
curentului electric extinderea
domeniului de msurare al
ampermetrelor(unturi)
msurarea tensiunilor
electrice extinderea dome
niului de msurare al
ampermetrelor (rezistene adi
ionale,divizoaredetensiune)
1
1
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fiee valuare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
este capabilsoperezecu
mrimi,legi,teoreme.
Probepractice,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilspregteasc
aparatelepentruefectuarea
msurtorilorimpuse,sle
montezencircuitulde
msurare,sciteasc
indicaiileaparatelorde
msurisinterpreteze
rezultatelemsurtorilor
efectuate.
RECAPITULARE (lucrari
complexe)
1 5
Teorie
Laborator
experiment.conversaie
Probeorale
Probepractice
22.15
22.18
22.19
22.20
msurarea rezistenelor
electrice (cu ohmmetru, cu
montaj voltampermetric, cu
punteWheatstone)
msurarea mrimilor electrice
cumultimetre
msurarea puterii electrice
active (cu montaj volt
ampermetricicuwattmetre).
1
1
1
5
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fievaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsoperezecu
mrimi,legi,teoreme
Probepractice,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilspregteasc
aparatelepentruefectuarea
msurtorilorimpuse,sle
montezencircuitulde
msurare,sciteasc
indicaiileaparatelorde
msurisinterpreteze
rezultatelemsurtorilor
efectuate.
55 55
22.15
22.18
22.19
22.20
7. Circuite electrice de c.a.
monofazate
7.1 Producearea tensiunii
alternativesinusoidale.
7.2 Mrimi caracteristice regi
mului permanent sinusoidal
(amplitudini, valori efective,
perioada, frecven, pulsaie,
faz, faz iniial, defazaj).
Utilizarea osciloscopului cato
dic pentru vizualizarea
semnalelorelectricealternative
sinusoidale i determinarea
amplitudiniiiperioadei
1
1
1
5
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fie evaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsoperezecu
mrimi,legi,teoreme
Probepractice,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilspregteasc
aparatelepentruefectuarea
msurtorilorimpuse,s
utilizezeosciloscopul.
22.15
22.18
22.19
22.20
7.3 Elemente ideale, pasive i
active de circuit n regim
sinusoidal.Aplicaiipractice.
7.4 Studiul experimental al
circuitelor simple n regim
permanentsinusoidal(RL,RC,
RLCiLC).
7.5 Metode de rezolvare a
circuitelorliniaredec.a.(legea
lui Ohm, teoremele lui
Kirchhoff pentru c.a.,
impedaneechivalente).
1
1
1
5
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fie evaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsoperezecu
mrimi,legi,teoreme
Probepractice,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilspregteasc
aparatelepentruefectuarea
msurtorilorimpuse,sle
montezencircuitulde
msurare,sciteasc
indicaiileaparatelorde
msurisinterpreteze
rezultatelemsurtorilor
efectuate.
56 56
22.15
22.18
22.19
22.20
7.6 Msurri electrice n
circuite de c.a. Aplicaii
practice (de laborator i de
atelier):
msurarea intensitii
curentului electric alternativ
transformatoaredecurent
msurarea tensiunilor electri
ce alternative transformatoare
detensiune
msurarea puterii electrice
aparente, active i reactive (cu
montaj voltampermetric,
wattmetre,varmetre)
msurareaenergieiactive.
1
1
1
5
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fie evaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual / pe grupe
activiti aplicative i
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
este capabilsoperezecu
mrimi,legi,teoreme
Probepractice,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilspregteasc
aparatele,slemontezen
circuituldemsurare,s
citeascindicaiileaparatelor
demsurisinterpreteze
rezultatelemsurtorilor
efectuate.
22.17
22.19
22.20
8. Conversia mrimilor
neelectrice n mrimi
electrice
8.1.Principiideconversiea
mrimilorneelectricenmrimi
electrice.
8.2. Rolul i clasificarea
traductoarelor.Caracteristici.t
8.3. Traductoare pentru mrimi
geometrice(dedeplasare,denivel).
8.4. Traductoare pentru mrimi
mecanice (de for, de presiune, de
turaie,dedebit).
8.5. Traductoare pentru mrimi
termice.
8.6. Traductoare pentru mrimi
fizicochimice (pentru densitate,
concentraie).
1
1
5
5
Teorie :
frontal predare
nvare,fie evaluare
individual / pe grupe
de elevi exerciii
aplicative,evaluare,
Laborator:
frontal activiti
explicative i
demonstrative
individual/pegrupe
activitiaplicativei
deevaluare
explicaia
demonstraiaanalitic
modelareaiconic,grafici
obiectual
analizaconstructivi
funcional
descoperireadirijat
conversaiaeuristic,
comparaia
problematizarea
studiuldecaz
experimentul
simularea
exerciiulaplicativ
colaborarea
Probeorale/scrise,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilsdefineasc
traductoarele,sexplice
funcionareatraductoarelor.
Probepractice,princare
candidatuldemonstreazc
estecapabilspregteasc
aparatelepentruefectuarea
msurtorilorimpuse,sle
montezencircuitulde
msurare,sciteasc
indicaiileaparatelorde
msurisinterpreteze
rezultatelemsurtorilor
efectuate.
RECAPITULARE (lucrari
complexe)
1 5
Teorie
Laborator
experiment.conversaie
Probeorale
Probepractice
57 57
5.4.4 Proiectarea unei unit@]i de ^nv@]are corespunz@toare temei "Circuiteelectricedecurentalternativmonofazate "
Electrotehnicimsurrielectrice clasa a X a SAM
Unitatea de ^nv@]are 7.3 : Msurrielectricencircuitedecurentalternativ.
Con]inuturi
Competen]e
specifice
vizate
Activit@]i de ^nv@]are Resurse Evaluare
msurareaintensitiicurentului
electric alternativ
transformatoaredecurent
msurarea tensiunilor electrice
alternative transformatoare de
tensiune
msurarea puterii electrice
aparente, active i reactive (cu
montaj volt ampermetric,
wattmetre,varmetre)
msurareaenergieiactive.
22.18.1. Identific
mrimielectrice
22.18.2. Precizeaz
unitile de msur
pentru mrimile
electrice
22.18.3. Stabilete
relaii ntre mrimi
electrice
22.18.6. Efectueaz
msurtori de
mrimielectrice
exerci]ii de analiz@ a schemelor de
conectare a aparatelor de m@sur@ n
circuitele electrice de curent alternativ
exerci]ii de realizare practic@ a
montajelor
exerci]ii de m@surare }i de prelucrare a
datelor
consemnarea rezultatelor ^n tabele
frontal/grupe
plan}e
aparate de
msur
echipamente
specifice de
laborator
^ndrumar de
laborator
fi}e de lucru
Observare
sistematic@
prob@ scris@
(fi}a de evaluare1)
prob@ scris@
(fi}a de evaluare2)
prob@ scris@
(fi}a de evaluare3)
prob@ practic@
(fi}a de lucru 1)
prob@ practic@
(fi}a de lucru 2)
Pentru tema "Circuiteelectricedecurentalternativmonofazate" au fost alocate 54 ore din care 9 ore de teorie }i 45 ore laborator.
Organizarea procesului de ^nv@]@m$nt ^n unit@]i de ^nv@]are determin@ formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin
integrarea unor competen]e specifice.
Tema "Circuiteelectricedecurentalternativmonofazate " este ^mp@r]it@ ^n trei unit@]i de ^nv@]are.
Proiectul unei unit@]i de ^nv@]are con]ine elemente care s@ ofere o imagine asupra fiec@rei lec]ii.
Lec]ia este ^n]eleas@ ca o component@ opera]ional@ pe termen scurt a unit@]ii de ^nv@]are. Dac@ unitatea de ^nv@]are ofer@ ^n]elegerea
procesului din perspectiv@ strategic@, lec]ia ofer@ ^n]elegerea procesului din perspectiv@ operativ@, tactic@.
58 58
Fi}a de evaluare 7.3.1
I. Completa]i spa]iile libere cu termenii corespunz@tori:
1. Unitatea de m@sur@ ^n SI pentru rezisten]a electric@ este.................................,
iar aparatul de m@surat utilizat se nume}te ................................. 1p
2. Unitatea de m@sur@ ^n SI pentru tensiunea electric@ este.................................,
iar aparatul de m@surat utilizat se nume}te ................................. 1p
3. Unitatea de m@sur@ ^n SI pentru curentul electric este.................................,
iar aparatul de m@surat utilizat se nume}te ................................. 1p
4. Deoarece ampermetrul are rezisten]a intern@ ........................................
se monteaz@ ^n circuit ^n ................................ 1p
5. Deoarece voltmetrul are rezisten]a intern@ ........................................
se monteaz@ ^n circuit ^n ................................ 1p
II.Asociaisimboluriledincoloana1cudenumireaaparatuluidincoloana2.
1 2
1. a.aparatmagnetoelectric
2. b.aparatelectrodinamic
3. c.aparatferomagnetic
1,5p
III.Scrieirspunsullaurmtoarelentrebri:
1.Cereprezintuntulicerolare?
2.Cereprezintrezistenaadiionalicerolare?
3.Cecondiietrebuiesndeplineascunaparatdemsurmagnetoelectric
caspoatfiutilizatncircuiteledecurentalternativ?
2,5p
Not.
Seacord1punctdinoficiu
Timp de lucru 50 minute
59 59
Fideevaluare7.3.2
I.AsociaifiecareliterdincoloanaAcucifracorespunztoaredincoloanaB
Scrieitoateasocierilecareexprimformuleadevrate.
A B
a.PutereaelectricaparentS=................. 1. j sin I U
b.PutereaelectricactivP=..................... 2. j cos I U
c.PutereaelectricreactivQ=................. 3. I U
1,5p
II.AsociaifiecareliterdincoloanaAcucifracorespunztoaredincoloanaB
Scrieitoateasocierilecareexprimformuleadevrate.
A B
a.UnitateademsurpentruSnSIeste........ 1.wattul[W]
b.UnitateademsurpentruPnSIeste........ 2.voltamperul[VA]
c.UnitateademsurpentruQnSIeste........ 3.varul[VAR]
1,5p
III. Completa]i spa]iile libere cu termenii corespunz@tori:
........................................... reprezint puterea consumat, transformat n alte
formedeenergie.
............................................ reprezint energia care circul ntre generator i
receptornunitatedetimp,frasetransformanalteformedeenergie.
2p
IV.ncercuirspunsurilecorecte:
1.Pentrumsurareaputeriiaparenteaunuireceptorcuimpedanmicalimentat
delaosursdecurentalternativvoltmetrulseconecteaz:
a.nparalelcureceptorul
b.nparalelcusursa
c.namontefadeampermetru
d.navalfadeampermetru 2p
1.Pentrumsurareaputeriiaparenteaunuireceptorcuimpedanmarealimentatdela
osursdecurentalternativvoltmetrulseconecteaz:
a.nparalelcureceptorul
b.nparalelcusursa
c.namontefadeampermetru
d.navalfadeampermetru 2p
Not. Seacord1punctdinoficiu.Timpdelucru50minute.
60 60
Fideevaluare7.3.3
I. Completa]i spa]iile libere cu termenii corespunz@tori:
1.Wattmetrulelectrodinamicesteprevzutcuobobinfixnumit...................................
careesteconectatn...................................cuconsumatoruliobobinmobil numit
.................................................careesteconectatn...........................cuconsumatorul.
Bobinamobilesteconectatnseriecu......................................
2,5p
2.Varmetrulseutilizeazpentrumsurarea........................................ispredeosebirede
wattmetrunseriecubobinamobilsegsete..............................sau...............................
carearerolul...........................................................................
2p
II.ncercuirspunsulcorect.
La msurarea puterii active cu un wattmetru care are scara gradat cu 100 diviziuni, se
alege I
n
= 500 mA i U
n
= 300V. Dac acul indicator arat 40 de diviziuni, puterea
msuratarevaloarea:
a.6000w
b.600W
c.60W
d.6W
2,5p
Indicaie:Constantawattmetruluisedetermincuformula=
div
W U I
K
n n
W
max
a
III.Scrieirspunsullaurmtoarelentrebri:
1.Ce regul trebuie respectatla conectarea unuiwattmetru n circuit, pentru a obine o
indicaiecorect,nsensulcaculindicatorssedeplasezedelastngaladrepta?
2.Caresuntavantajeleutilizriitransformatoarelordemsuratntehnicamsurrilor?
2 p
Not.
Seacord1punctdinoficiu
Timp de lucru 50 minute
61 61
5.4.5 Proiectarea unei lec]ii
Proiectul de tehnologie didactic@ pentru tema propus@ con]ine proiectele
corespunz@toare unit@]ilor de ^nv@]are 7.1 (lec]iile 1, 2, 3) ; 7.2 (lec]iile 4, 5, 6) ;
7.3 (lec]iile 7, 8, 9).
Pentru realizarea unui proiect par]ial se porne}te de la competen]ele specifice
vizate }i de la criteriile de probare a acestora.
Se d@ ca exemplu proiectarea lec]iei 8. Aceasta este o lec]ie care cuprinde }i
evalu@ri de cuno}tin]e pentru tema anterioar@.
LEC[IA 8 Msurareaputeriielectrice.
Data: 27.IV. 2006
Clasa: a X a H SAM
Disciplina:Electrotehnicimsurrielectrice
Tipul lec]iei: predare ^nv@]are (Lec]ie de comunicare de noi cuno}tin]e)
I. Tema:CIRCUITEELECTRICEDECURENTALTERNATIVMONOFAZATE
Lec]ia:Msurareaputeriielectriceactivencircuiteledec.a.monofazate
Scopul: %nsu}irea de noi cuno}tin]e teoretice }i deprinderi practice referitoare
la modul de msurare a puterii electrice n circuitele de c.a. monofazate
Competen]e specifice vizate:
C.S.22.18.Msurareamrimilorelectrice
Se realizeaz@ urm@rind urm@toarele aspecte:
22.18.1.Identificmrimielectrice
22.18.2.Precizeazunitiledemsurpentrumrimileelectrice
22.18.3.Stabileterelaiintremrimielectrice
22.18.4.Selecteazaparatedemsuraticontrolpentrumrimielectrice
22.18.5.Verificstareadefuncionareaaparatelordemsurat
22.18.6.Efectueazmsurtoridemrimielectrice
II. Resurse educa]ionale
1. Con]inutul ^nv@]@rii
1.1C$mpul de informa]ii
Electrotehnic@ Manual
M@sur@ri electrice }i electronice Manual
1.2 Elementele care au o contribu]ie esen]ial@ la realizarea competen]elor
specifice vizate: fi}e de lucru, aparate de m@sur@.
62 62
2. Resurse psihologice
2.1 Capacitatea de ^nv@]are de care dispune clasa %n general elevii posed@
cuno}tin]e generale despre circuitele de curent alternativ, cuno}tin]e dob$ndite ^n lec]iile
anterioare, dar nu to]i au acea}i capacitate de percep]ie a cuno}tin]elor transmise
2.2 Diagnosticul motiva]iei Interesul pentru ^nsu}irea meseriei nu este acela}i la
to]i elevii
2.3 Motiva]ia Se va explica elevilor importan]a cunoa}terii modului de m@surare
a puterii electrice active.
3. Resurse folosite
3.1 Timpul afectat (100 minute) este suficient pentru realizarea procesului de
predare^nv@]are.
3.2 Spa]iul de lucru este laboratorul tehnic
III. Strategia didactic@
1. Metodele de lucru folosite.
Conversa]ia, expunerea, demonstra]ia
2. Materiale didactice.
Fi}e de lucru, aparate de m@sur@
3. Scenariul activit@]ii didactice.
3.1 Moment organizatoric
Notarea absen]elor, preg@tirea clasei pentru desf@}urarea lec]iei
3.2 Captarea aten]iei
Lec]ia va ^ncepe cu o conversa]ie despre m@surarea puterii ^n circuitele electrice
3.3 Enun]area competen]elor specifice vizate
3.4 Reactualizarea cuno}tin]elor
Prin ^ntreb@rile adresate elevilor se vor reactualiza cuno}tin]ele despre modul de
m@surare a puterii ^n circuitele electrice
3.5 Prezentarea con]inutului noii ^nv@]@ri
Transmiterea noilor cuno}tin]e trat$nd con]inutul }tiin]ific al fiec@rei componente
specifice vizate.
63 63
Msurareaputeriielectrice ncircuiteledecurentalternativmonofazate
1. Generalit@]i
Putereareprezintenergiaconsumatnunitateadetimp.
t
W
P = (1)
UnitateademsurpentruputerenSIestewattul(W).
n curent alternativ nu ntotdeauna ntreaga energie absorbit de la surs se
consum.ncazulcircuitelorceconincomponentereactive(bobinesaucondensatoare)o
partedinenergiesenmagazineazsubformdeenergiereactiv.ncurentalternativse
deosebescurmtoareletipurideputerielectrice:
puterea aparent (S) reprezint produsul dintre valoarea eficace a tensiunii la
care se alimenteazconsumatorulivaloarea eficaceaintesitiicurentuluice treceprin
consumator: I U S = (2).
Unitateademsurpentruputereaaparentestevoltamperul[S]=VA
putereaactiv(P)reprezint puterea consumat(transformatnalteforme de
energie): j cos = I U P (3)
Unitateademsurpentruputereaactivestewattul[P]=W
putereareactiv(Q)reprezintenergiacarecirculntregeneratorireceptorn
unitatea de timp, fr a se transforma n alte forme de energie. Aceast energie este
nmagazinat n componentele reactive sub form de cmp electric (la condensatoare)
saucmpmagnetic(labobine): j sin = I U Q (4)
Unitateademsurpentruputereareactivestevarul(voltamperrectiv)[Q]=VAR
2.Msurareaputeriiaparente
Se realizeaz cu un voltmetru i un ampermetru montate n circuit n amonte sau
aval,nfunciedeimpedanaconsumatorului,montajuldinfigura1.
Montajulamonteseutilizeazpentruconsumatoriicuimpedanmare
Montajulavalseutilizeazpentruconsumatoriicuimpedanmic
A
ab
c.a. k1kZ
montajamontemontajaval
V
Figura1.Msurareaputeriiaparente
64 64
Pentrumsurareaputeriiunuiconsumatorcuimpendanmicsepocedeazastfel:
sepoziioneazcomutatorulknpoziiab(realizndastfelmontajulaval)
senchidecomutatorulk
secitetetensiuneaindicatdevoltmetrulV(involi)icurentulindicatdeampermetrul
A(namperi)
secalculeazvaloareaputeriiaparentecuformula I U S =
Pentru msurareaputeriiunuiconsumatorcuimpedan mare se comutkpepoziia a
iseprocedeazcamaisus.
3.Msurareaputeriiactive
Pentrumsuareaputeriiactiveseutilizeazunwattmeruelectrodinamic.
Principiul constructiv i funcional al wattmetrului au fost descrise n tema 5 Aparate de
msuratelectrice.Pentrurenprosptareacunotinelorsefacurmtoareleprecizri:
wattmetrulelectrodinamicesteprevzutcu:
o bobinfix numitbobin de curentcare se conecteazncircuitnseriecu
consumatorul
o bobin mobil numit bobin de tensiune care se conecteaz n circuit n
paralelcuconsumatorul(aceastbobinsenseriazcuorezistenadiional)
indicaiaaparatelorelectrodinamiceeste:
) cos(
2 1 2 1

= I I I I K a (5)
unde I I =
1
(curentulcaretreceprinbobinadecurent)
ad
r
U
I =
2
(curentulcaretreceprinbobiadetensiuneirezistenaadiional)
K =constantaaparatului
Relaia(5)devine: P K U I K IU
r
U
I K
ad
= = =

1 1
cos ) cos( j a (6)
Relaia(6)aratcindicaiaaparatelorelectrodinamiceestedirectproporionalcu
putereaactiv.
lamontareawattmetruluincircuittrebuieavutgrijcabornelemarcatesfieconectate
spresursadealimentare(attbobiadecurentctibobinadetensiuneaucteoborn
marcatcusemnul*)
Pentrumsurareaputeriiactivecuwattmetrulserealizeazmontajuldinfigura2.
65 65
ab
k
*
*
c.a.k
1
r
ad
Z
Figura2.Msurareaputeriiactivecuwattmetrulelectrodinamic
Pentru msurareaputeriiunuiconsumatorcu impedan mare se comut Kpepoziiaa,
realizndastfelmontajulamonte.
Pentru msurareaputeriiunuiconsumatorcu impedan mic secomut Kpepoziiab,
realizndastfelmontajulaval.
Dup poziionarea comutatorului k pe a sau b se nchide ntreruptorul k
1
i se citete
valoareaindicatdewattmetru.
4.Utilizareawattmetruluicumaimultedomeniidemsurare
Aceste wattmetre sunt prevzute cu mai multe domenii pentru intensitatea curentului
electric(I
1
=0,5AI
2
=1A)imaimultedomeniipentrutensiune(U
1
=150VU
2
=300V)
Pentru a putea determinaputerea msuratdewattmetru, estenecesars se cunoasc
constanta K
W
a wattmetrului, corespunztoare domeniilor alese pentru intensitatea
curentuluiipentrutensiune.
ConstantaK
W
reprezintputereacorespunztoareuneidivziuniascriigradate.
Dac wattmetrul are
max
a diviziuni, de exemplu
max
a =150 diviziuni, constanta K
W
se
calculeazcurelaia:=
div
W U I
K
n n
W
max
a
(7)
unde:
I
n
estedomeniuldemsurarealespentruintensitateacurentuluielectric
U
n
este domeniuldemsurarealespentrutensiune
max
a numrulmaximdediviziunialescriigradate
Putereamsuratdewattmetru,ncazulncareaculindicatorarat a diviziuni,vafi:
a =
W
K P (8)
66 66
3.6 Evaluarea realiz@rii competen]elor specifice vizate pentru Lec]ia 8
Pentru aprecierea realiz@rii competen]elor specifice se folose}te prob@ oral@
Proba de evaluare
1.Definii:putereaaparent,putereaactiv,putereareactiv
2. Precizai unitatea de msur pentru: puterea aparent, puterea activ, puterea
reactiv
3.Montajulavalseutilizeazlamsuareaputeriiconsumatorilorcuimpedan........
Montajulamonteseutilizeazlamsuareaputeriiconsumatorilorcuimpedan...
4. Cum este conectat voltmetru fa de ampermetru la montajul aval? Dar la
montajulamonte?
5.Cecondiiitrebuierespectatelaconectareawatmetruluincircuit?
3.7 Notarea }i concluzii finale
Elevii care au fost activi }i au rezolvat bine proba de evaluare sunt nota]i cu note
corespunz@toare .
67 67
5.5. Strategii de evaluare a performan]elor }colare.
5.5.1 Proiectarea evalu@rii
Succesul unui proces de evaluare este dat de gradul de coeren]@ atins ^ntre:
scopuri, obiective, instrumente de evaluare, de adecvarea demersurilor proiectate, de
claritatea comunic@rii ^ntre cei implica]i ^n proces.
%n poiectarea oric@rui proces de evaluare, stabilirea scopului constitue pasul
esen]ial. Pentru un proces de evaluare, formularea explicit@ a scopului asigur@ delimitarea
fa]@ de alte activit@]i. Evaluarea se poate astfel raporta la unul sau mai multe scopuri:
a) fundamentarea unor decizii;
b) con}tientizarea unei anumite probleme;
c) influien]area evolu]iei sistemului educa]ional.
Dup@ modul cum se integreaz@ ^n desf@}urarea procesului didactic, sunt semnalate
urm@toarele strategii de evaluare:
a) Evaluarea ini]ial@, care se realizeaz@ la ^nceputul unui ciclu de ^nv@]are ^n scopul
stabilirii nivelului de preg@tire a elevilor. Prin intermediul acestei evalu@ri se identific@
nivelul achizi]iilor elevilor ^n termeni de cunoa}tin]e, competen]e }i abilit@]i, ^n scopul
asigur@rii premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa respectiv@.
b) Evaluarea formativ@ (continu@) , ^nso]e}te ^ntregul parcurs didactic realiz$nduse prin
verificarea sistematic@ a tuturor elevilor asupra ^ntregii materii. Aceast@ evaluare are
poten]ialul de a identifica punctele tari }i slabe ale procesului, stimul$nd }i o posibil@
analiz@ a cauzelor succesului sau e}ecului. %n cazul evalu@rii formative, feedbackul
ob]inut este mult mai util }i eficient, ajut$nd at$t elevul c$t }i profesorul s@}i adapteze
activitatea viitoare la specificul situa]iei.
c) Evaluarea sumativ@ (cumulativ@), se realizez@de obicei la sf$r}tul unei perioade mai
lungi de instruire, oferind inform]ii utile asupra nivelului de performan]@ al elevilor ^n raport
cu obiectivele de instruire propuse. Aceast@ evaluare se concentreaz@ mai ales asupra
elementelor de permanen]@ ale aplic@rii unor cuno}tin]e de baz@, ale demonstr@rii unor
abilt@]i importante dob$ndite de elevi ^ntro perioad@ mai lung@ de instruire.
Din perspectiva evalu@rii }i proiect@rii instrumetelor de evaluare, foarte important@
este rela]ionarea sistematic@ }i transparent@ a urm@toarelor componente:
1. Abilit@]ile, ce se doresc a fi evaluate prin instrumentul de evaluare;
2. Elementele de con]inut, ]in$nd cont de specificul curricular;
3. Criteriile de notare, care se materializeaz@ ^n grila sau baremul de corectare }i notare.
68 68
Arta didactic@ a educatorului ^ncepe }i se sf$r}e}te cu evaluarea, iar realizarea
cerin]elor instruirii active presupune ^mbinarea metodelor de verificare }i evaluare:
observa]ia curent@, chestionarea sau examinarea oral@, probele scrise, grafice,
aplica]ii practice, investiga]ia, proiectul, portofolii.
%n activitatea de zi cu zi la clas@, ^n contextul muncii de predare }i de contacte cu
elevii, profesorul sesizeaz@ contribu]iile spontane ale elevilor }i relev@ ca indici de reu}it@
a activit@]ilor la clas@:
Presta]ia elevilor ^n momentele de v$rf ale lec]iei;
R@spunsurile lor la ^ntreb@ri de dezv@luire a cauzalit@]ii fenomenelor economice,
la problemele cheie care cer argumentare;
Gradul de participare spontan@ la ore;
Calitatea }i volumul aplica]iilor practice rezolvate, juste]ea exemplific@rilor aduse
de elev;
Participarea mai multor elevi la fixarea cuno}tin]elor, inclusiv a celor slabi;
R@spunsuri bune }i foarte bune la verificarea cuno}tin]elor ^n ora urm@toare.
%n cazul probelor orale sau scrise care se refer@ la o lec]ie se poate alege un num@r
variabil de ^ntreb@ri care s@ fie corelate cu obiectivele opera]ionale specifice }i cu nivelul
de preg@tire al elevilor.
La probele scrise sub form@ de teste cu r@punsuri ^nchise (la alegere) se vor da
mai multe variante de r@spuns dintre care una este corect@ }i celelalte numai plauzibile.
La probele scrise sub form@ de teste cu r@spunsuri deschise se pot folosi ^ntreb@ri
f@r@ suport dat (de identificare, de precizare, de ordonare) sau cu suport auxiliar (scheme
de principiu, tabele, diagrame)
Pentru ca evaluarea cuno}tin]elor pe lec]ii s@ fie c$t mai exact@ se impune stabilirea
ponderii fiec@rui obiectiv ^n lec]ie, pe baza criteriilor dup@ care se realizeaz@ ^nv@]area, iar
punctajul acordat s@ ]in@ seama }i de ponderea obiectivului nu numai de dificultatea
^nv@]@rii.
Pentru evaluare se poate folosi cu succes, la disciplinele tehnice, testele
docimologice, sau probele diversificate, potrivit intereselor profesionale ale elevilor.
Principiul activismului ^n procesul de ^nv@]are nu trebuie ignorat nici ^n evaluare.
Astfel la disciplinele de specialitate, care prin natura lor au un pronun]at caracter formativ
}i aplicativ, se impune ca ^n activitatea de ^nv@]are, un loc important, s@ se acorde fi}elor
de munc@ independent@.
69 69
5.5.2 Func]iile evalu@rii
Func]iile se refer@ la sarcinile, obiectivele, rolul }i destina]ia evalu@rii.
Evaluarea are urm@toarele func]ii:
a) Func]ia educativ@. Este func]ia cea mai specific@ }i mai important@ a evalu@rii,care
urm@re}te stimularea ob]inerii de performan]e superioare ^n peg@tirea elevilor, ca urmare a
influen]elor psihomotiva]ionale }i sociale ale rezultatelor ce le ob]in prin evaluare.
b) Func]ia selectiv@. Este func]ia de compara]ie care asigur@ ierarhizarea }i clasificarea
elevilor sub raport valoric }i al performan]elor ^n cadrul grupului.
c) Func]ia diagnostic@ }i prognostic@.
Func]ia diagnostic@ eviden]iaz@ valoarea, nivelul }i performan]ele preg@tirii
elevului la un moment dat.
Func]ia prognostic@ prevede probabilistic valoarea, nivelul }i performan]ele pe
care ar putea s@ le ob]in@ elevul ^n etapa urm@toare de preg@tire.
d) Func]ia cibernetic@ sau feedback. Analiz$nd finalit@]ile ^nv@]@m$ntului rezultatele
preg@tirii elevilor eviden]iate de apreciere }i notare, deci a ie}irilor, din care se stabile}te
m@rimea de corectare a intr@rilor, se stipuleaz@ optimizarea procesului de ^nv@]are
predare, aplic$nduse principiul feedbacklui.
e) Funci]ia socialdemocratic@. Aceast@ func]ie eviden]iaz@ eficie]a ^nv@]@m$ntului ^n
plan macrosocioeconomic, care influen]eaz@ hot@r$rile factorilor de decizie privind
dezvoltarea }i perfec]ionarea ^nv@]@m$ntului, ^n func]ie de valoarea }i calitatea produsului
}colii.
Func]iile evalu@rii Pentru profesor Pentru elev
Constatativ@ Indicator de baz@ al gradului de
optimizare a pred@rii }i ^n
sprijinirea ^nv@]@rii.
Aprecierea nivelului de peg@tire
atins }i raportarea rezultatelor la
cerin]ele profesorului.
Diagnostic@ Eviden]ierea }i interpretarea
lacunelor existente ^n preg@tirea
elevilor, identificarea cauzelor.
Interpretarea rezultatelor ^n
termenii capacit@]ilor proprii }i
optimizarea autoevalu@rii.
Prognostic@ Anticiparea progresului elevilor,
reconsiderarea strategiilor
didactice.
Evaluarea }anselor }i
optimizarea stilului de munc@,
dozarea efortului.
Motiva]ional@ Organizarea ^n func]ie de
performan]ele elevilor
Stimularea sau disimularea
efortului ^n func]ie de rezultate.
70 70
5.5.3 Metode }i instrumente de evaluare
Probe scrise
Probe orale
Probe practice
Observarea sistematic@ a elevilor
Referatul
Investiga]ia
Proiectul
Portofoliul
Autoevaluarea
Test de evaluare
A. Metode tradi]ionale de evaluare
1) Probele orale, reprezint@ metoda de evaluare cea mai des utilizat@ la clas@. Aceste
probe sunt caracteristice ^n principal disciplinelor care presupun demonstrarea
capacit@]ilor }i abilit@]ilor dificil de surprins prin intermediul probelor scrise
Avantajele utiliz@rii probelor orale:
posibilitatea de a alterna tipul ^ntreb@rilor }i gradul lor de dificultate ^n func]ie de calitatea
r@spunsurilor date de elev;
posibilitatea de a clarifica }i corecta imediat eventualele erori sau ne^n]elegeri ale
elevului ^n raport cu un con]inut specific;
formularea r@spunsurilor urm@rind logica }i dinamica unui discurs oral, ceea ce ofer@ mai
mult@ libertate de manifestare a originalit@]ii elevului, a capacit@]ii sale de argumentare.
Dezavantajele utiliz@rii probelor orale:
diversele circumstan]e care pot influen]a obiectivitatea evalu@rii at$t din perspectiva
profesorului c$t }i din cea a elevului;
nivelul sc@zut de validitate }i fidelitate;
consumul mare de timp, av$nd ^n vedere c@ elevii sunt evalua]i individual.
2) Probele scrise (teze, probe de control, alte lucr@ri scrise)
Avantaje }i dezavantaje:
elevul nu este tracasat, tensionat }i poate lucra independent;
exist$nd baremuri }i punctaje evaluarea este obiectiv@;
deoarece probele scrise tradi]ionale au numai 2 3 subiecte, nu se ofer@ posibilitatea de
a cunoa}te gradul de st@p$nire a ^ntregii materii
INSTRUMENTE
DEEVALUARE
TRADIIONALE
ALTERNATIVE
Complementare
71 71
sunt preferate datorit@ avantajelor lor, ^n condi]iile ^n care se dore}te eficientizarea
procesului de instruire }i cre}terea gradului de obiectivitate ^n apreciere.
3) Probele practice sunt utilizate ^n vederea evalu@rii capacit@]ilor elevilor de a aplica
anumite cuno}tin]e teoretice, precum }i a nivelului de st@p$nire a priceperilor }i
deprinderilor de ordin practic.
Un tip specific de prob@ practic@ ^l constitue activit@]ile experimentale ^n contextul
disciplinelor cu caracter practic aplicativ. Prin intermediul acestor activit@]i experimentale,
profesorul ^}i propune s@ evalueze capacit@]i variate ale elevilor, care nu pot fi surprinse
prin intermediul altor tipuri de probe. Dintre acestea men]ionez:
capacitatea de a manipula corect aparatura tehnic@;
capacitatea de a utiliza aparatele de m@sur@ }i SDVurile;
capacitatea de a utiliza limbajul tehnic specific specializ@rii;
capacitatea de a ^nregistra }i de a prezenta cu claritate datele }i rezultatele ob]inute.
Tr@s@tura principal@ a activit@]ilor experimentale const@ ^n caracterul preponderent
formativ al acestora, manifestat@ ^n domenii de activitate, cum ar fi:
verificarea fenomenelor, legilor, rela]iilor cunoscute;
planificarea }i realizarea unui experiment;
determinarea valorilor }i m@rimilor;
observarea }i studierea unor fenomene determinate.
Modalit@]ile de evaluare a activit@]ilor experimentale variaz@ ^n general ^ntre dou@
extreme:
se realizeaz@ experimente scurte, urmate de ^ntreb@ri la care elevii r@spund ^n
scris sau oral, apoi se noteaz@ datele experimentale }i se interpreteaz@ rezultatele;
se porne}te de la o problem@ aleas@ ce urmeaz@ a fi studiat@ ^n vederea
determin@rii unei legi, a studiului unui anumit sistem.
Metodele tradi]ionale de evaluare, concepute ca reliz$nd un echilibru ^ntre probele orale,
scrise }i cele practice, constitue la momentul actual elementele principale }i dominante ^n
desf@}urarea actului evaluativ
72 72
B. Metode complementare de evaluare
Strategiile moderne de evaluare caut@ s@ accentueze acea dimensiune a ac]iunii
evaluative care s@ ofere elevilor suficiente }i variate posibilit@]i de a demostra ceea ce }tiu
(ca ansamblu de cuno}tin]e), dar, mai ales, ceea ce pot s@ fac@(priceperi, deprinderi,
abilit@]i). Acest lucru se poate realiza prin utilizarea metodelor complementare de
evaluare.
Observarea sistematic@ a activit@]ii }i a comportamentului elevilor;
Investiga]ia;
Proiectul;
Portofoliul;
Autoevaluarea.
Pentru investigarea valen]elor formative a acestor metode complementare de evaluare, m
am oprit cu prec@dere asupra proiectului, portofoliului }i autoevalu@rii.
PROIECTUL
Proiectul reprezint@ o activitate de evaluare mai ampl@, ^ncepe ^n clas@, prin
definirea }i ^n]elegerea sarcinii de lucru eventual }i prin ^nceperea rezolv@rii acesteia se
continu@ acas@ pe parcursul a c$teva zile sau s@pt@m$ni, timp ^n care elevul are
permanente consult@ri cu profesorul }i se ^ncheie tot ^n clas@, prin prezentarea ^n fa]a
colegilor a unui raport asupra rezultatelor ob]inute }i dac@ este cazul, a produsului realizat.
Proiectul are mai multe etape }i poate fi realizat individual sau ^n grup.
Etapele proiectului presupun canalizarea eforturilor elevilor ^n dou@ direc]ii la fel de
importante din punct de vedere metodologic }i practic
q Colectarea datelor.
q Realizarea produsului
Etapele stabilite pentru realizarea evalu@rii prin metoda proiect sunt:
I. Alegerea temei.
II. Stabilirea obiectivelor.
III. Planificarea activit@]ii.
Distribuirea sarcinilor;
Identificarea surselor de informare;
Stabilirea }i procurarea resurselor;
Alegerea metodelor de lucru.
73 73
IV. Cercetarea sau investigarea propriuzis@.
V. Realizarea produselor finale.
VI. Prezentarea rezultatelor(c@tre profesori, elevi,comunitate).
VII. Evaluarea (de c@tre profesori elevi).
Aceste etape pot fi stabilite ^mpreun@ cu elevii pentru a le stimula creativitatea }i
intereseul fa]@ de tema propriuzis@.
Strategia de evaluare a proiectului, trebuie s@ fie clar definit@ prin criterii negociate
sau nu cu elevii, astfel ^nc$t s@ eviden]ieze efortul exclusiv al elevului ^n realizarea
proiectului.
Elevii trebuie:
s@ aib@ un anumit interes pentru subiectul respectiv;
s@ cunoasc@ dinainte unde ^}i pot g@si resursele materiale;
s@ fie ner@bd@tori de a crea un produs de care s@ fie m$ndri;
s@ nu aleag@ subiectul din c@r]i vechi sau s@ urmeze rutina din clas@.
PORTOFOLIUL
Utilizarea portofoliului ca metod@ comlementar@ de evaluare ^n practica }colar@
curent@ se impune din ce ^n ce mai mult aten]iei }i interesului profesorilor.
Portofoliul include rezultate relevante ob]inute prin celelalte metode }i tehnici de
evaluare: probe scrise, orale, probe practice, observarea sistematic@ a comportamentului
elevului, proiectul, autoevaluarea, precum }i sarcini specifice fiec@rei discipline.
Portofoliul reprezint@ "cartea de vizit@" a elevului, urm@rindui progresul de la un
semestru la altul, de la un an }colar la altul.
Utilizarea portofoliilor este dat@ de urm@toarele argumente:
elevii devin parte integrat@ a sistemului de evaluare }i pot s@}i urm@reasc@, pas
cu pas propriul progres;
elevii }i profesorii pot comunica (oral sau ^n scris) calit@]ile, defectele }i ariile de
^mbun@t@]ire a activit@]ilor;
elevii, profesorii, p@rin]ii pot avea un dialog concret despre ceea ce elevii pot
realiza, atitudinea fa]@ de o disciplin@ }i progresul care poate fi f@cut la acea disciplin@ ^n
viitor;
74 74
factorii de decizie, av$nd la dispozi]ie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai
bun@ asupra a ceea ce se petrece ^n clas@.
De exemplu la disciplinele tehnice elevii realizeaz@ o colec]ie de lucr@ri practice
(scheme tip de realizare }i utilizare a unor circuite electrice, rapoarte }i referate, rezultatele
unor verific@ri practice, probe scrise, etc.), conform unui proiect stabilit de profesorul de
specialitate sau ^n colaborare cu al]i profesori.
Prin complexitatea }i bog@]ia informa]iei pe care o furnizeaz@, sintetiz$nd activitatea
elevului dea lungul timpului (un semestru, un an }colar sau un ciclu de ^nv@]@m$nt),
portofoliul poate constitui parte integrat@ a unei evalu@ri sumative sau a unei examin@ri.
AUTOEVALUAREA
Autoevaluarea }i evaluarea formeaz@ ^n cadrul procesului de ^nv@]@m$nt un
complex, av$nd o dinamic@ proprie }i consecin]e ce ac]ioneaz@ asupra tuturor
componentelor majore ale actului educa]ional.
Maniera ^n care fiecare elev percepe }i interiorizeaz@ dinamica succeselor }i
e}ecurilor }colare reprezint@ un factor determinant pentru evolu]ia }colar@ a elevului c$t }i
^n ceea ce prive}te constituirea imaginii de sine a acestuia. Elevii au nevoie s@ se
autocunoasc@ }i acest fapt are multiple implica]ii ^n plan motiva]ional }i atitudinal.
Ca }i profesorul care conduce activitatea, elevul aflat ^n situa]ia de ^nv@]are are
nevoie de anumite puncte de referin]@ care s@i defineasc@ rolul, sarcina, natura }i
direc]iile activit@]ii sale, ajut$ndul s@ con}tientizeze progresele }i achizi]iile f@cute, s@}i
elaboreze stilul propriu de lucru, s@ se poat@ situa personal ^n raport cu situa]iile de
^nv@]are.
Valen]ele formative ale autoevalu@rii ca metod@ de evaluare sunt nelimitate ^n plan
afectivmotiva]ional }i atitudinal ^n condi]iile ^n care elevul este "subiectul" }i nu
"obiectul" actului didactic.
Capacitatea de autoevaluare a elevului se construie}te ^n timp }i presupune
ac]iunea evaluativ@ cu caracter formativ realizat@ de c@tre profesor, care va ajuta elevul s@
ia cuno}tin]@ de distan]a care separ@ autoevaluarea de evaluare, preg@tindul astfel s@}i
asume responsabilitatea, autoevalu@rii }i concomitent s@ reduc@ aceast@ distan]@
(Schwartz B., 197 ).
75 75
Dezvoltarea capacit@]ii autoevaluative este un proces complex }i principalele
strategii care stau la dispozi]ia profesorului pentru formarea }i dezvoltarea acesteia la
nivelul elevilor sunt: autocorectarea, autonotarea controlat@, notarea reciproc@,
metoda interaprecierii obiective.
Strategiile enumerate aplicate ^n demersul educativ construit creator de profesor,
conduc ^n mod direct la formarea la nivelul elevilor a unor procese autodeliberative
corelative, procese ca "autocunoa}terea, autoanaliza, autoaprecierea" care sunt efect
dar }i suport al autoevalu@rii didactice.
Toate aceste metode complementare de evaluare asigur@ o alternativ@ la formulele
tradi]ionale a c@ror prezen]@ este preponderent@, oferind alte op]iuni metodologice }i
instrumentale care ^mbog@]esc practica evaluativ@. Valen]ele lor formative dezb@tute mai
sus le recomand@ sus]inut ^n acest sens. Este cazul, ^n special, al investiga]iei al
proiectului }i portofoliului, care ^n afara faptului c@ reprezint@ importante instrumente de
evaluare, constitue ^n primul r$nd sarcini de lucru a c@ror rezolvare stimuleaz@ ^nv@]area
de tip euristic.
Concluzii.
Dintre valen]ele formative ale metodelor complementare de evaluare pot fi men]ionate:
Oportunitatea creat@ profesorului de a ob]ine noi }i importante informa]ii asupra
nivelului de preg@tire al elevilor s@i. Pe baza acestor informa]ii profesorul ^}i
fundamenteaz@ judecata de valoare, pe care o exprim@ ^ntro apreciere c$t mai
obiectiv@ a performan]elor elevilor }i a progreselor ^nregistrate de c@tre ace}tia;
Posibilitatea elevului de a ar@ta ce }tie }i, mai ales, ceea ce }tie s@ fac@, ^ntro
varietate de contexte }i situa]ii;
Ofer@ permanent o imagine actualizat@ asupra performan]elor elevilor, ^n raport
cu abilit@]ile }i capacit@]ile pe care ace}tia le de]in, precum }i a unei imagini c$t
mai complete asupra profilului general al nivelului de achizi]ii al elevului, ambele
^n sprijinul profesorului;
Asigurarea unui demers interactiv al actului de predare^nv@]areevaluare
autoevaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru
fiecare elev, valorific$nd }i stimul$nd poten]ialul creativ }i originalitatea acestuia;
Exersarea abilit@]ilor practiceaplicative ale elevilor asigur$nd o mai bun@
clarificare conceptual@ }i integrare ^n sistemul no]ional al cuno}tin]elor asimilate,
care astfel devin opera]ionale.
76 76
5.6. Formarea profesional@ obiectiv prioritar al ^nv@]@m$ntului tehnologic modern.
Problema form@rii }i educ@rii profesionale este de mare actualitate ^n condi]iile
societ@]ii moderne. T$n@rul trebuie s@ fie preg@tit nu pentru a face fa]@ numai unei
profesiuni, ci pentru ^ntreaga sa carier@ profesional@, ^n mecanismul schimb@rilor care se
vor produce.
Educa]ia tehnologic@, profil tehnic, dore}te s@ diminueze producerea unei educa]ii
abstracte, strict }col@re}ti, rupte de via]a real@.
Pornind de la ideea potrivit c@reia educa]ia profesional@ face din om o fiin]@ util@
pentru sine }i pentru societate, concep]ia curricular@ a disciplinelor tehnice
fundamenteaz@ un tip de proiectare interdisciplinar@ }i integrat@.
Dezideratul care se impune a fi avut ast@zi ^n vedere vizeaz@ ^nzestrarea elevului
cu un ansamblu structurat de competen]e de tip func]ional. Acestea marcheaz@
trecerea de la un enciclopedism al cunoa}terii, la o cultur@ a ac]iunii contextualizate, care
presupune aplicarea optim@ a unor tehnici }i strategii adecvate. Principalele competen]e
ale preg@tirii de specialitate, profil tehnic, r@spunde necesit@]ilor impuse de comanda
social@.
Ce trebuie s@ }tie s@ fac@ la sf$r}itul celor 3 ani de studiu un absolvent de
}coal@ de arte }i meserii profil electric, pentru a ocupa un loc de munc@?
S@ recunoasc@, s@ citeasc@ }i s@ interpreteze schemele electrice;
S@ poat@ exploata }i ^ntre]inere instala]ii }i echipamente electrice;
S@ poat@ verifica }i depana instala]ii }i echipamente electrice;
S@ stabileasc@ calitatea }i fiabilitatea montajelor }i instala]iilor electrice realizate.
%n viziunea noii proiect@ri curriculare, profesorul are libertatea de a alege metodele
}i tehnicile didactice optime }i sarcina de a individualiza }i de a adapta procesul didactic la
particularit@]ile elevilor.
Pentru atingerea obiectivelor enumerate, se pot alege metodele activparticipative,
formative: dezbaterea, problematizarea, ^nv@]area prin descoperire, instruirea prin mijloace
audiovizuale, experimentul, exerci]iul, studiul de caz.
77 77
Temele se abordeaz@ ^n interdependen]@ }i cu coresponden]@ ^n activitatea social@ }i
economic@.
Con]inutul disciplinelor tehnice accentueaz@ latura comportamental@ a activit@]ilor }i
deprinderilor practice, pe cea atitudinal@ }i motiva]ional@, iar latura informa]ional@ fiind
pus@ ^n context opera]ional practic.
Pentru realizarea competen]elor stabilite pot fi utilizate mijloace de exersare }i
formare a deprinderilor.
Fi}ele de lucru se recomand@ a fi folosite ^n procesul de predare^nv@]are
evaluareautoevaluare, insist$nduse pe prezentarea unor informa]ii interdisciplinare }i pe
antrenarea elevilor ^n rezolvarea unor probleme }i exerci]ii practice.
%n activit@]ile desf@}urate cu clasa organizat@ ^n microgrupuri de lucru se poate
insista pe ^mbinarea judicioas@ a ^nv@]@rii teoretice cu aspectele practice, stimul$nd
participarea elevilor la procesul de autoinstruire.
Datoria profesorului de specialitate este de a forma la elevi o atitudine pozitiv@ fa]@
de munca de orice natur@, motiv$nd la lec]ii utilitatea no]iunilor ^nv@]ate.
Pentru a asigura leg@tura cu activitatea concret@ din domeniu, procesul de
^nv@]@m$nt va fi axat pe lucr@ri practice realizate ^n laborator }i atelierele }coal@.
%n aceste condi]ii, cuno}tin]ele }i abilit@]ile dob$ndite vor facilita integrarea rapid@ }i
cu randament maxim ^n colectivele de munc@, absolventul devenind un element cu putere
de decizie, capabil s@}i asume responsabilit@]ile viitorului loc de munc@.
78 78
BIBLIOGRAFIE
Emil Simion Bazele electrotehnicii
Universitatea Tehnic; Cluj Napoca
Emil Simion Teoria circuitelor electrice
Universitatea Tehnic; Cluj Napoca 1996
Manual Electrotehnicielectronicaplicat
EdituraDidacticiPedagogicBucurei1993
Manual Msurrielectriceielectronice
EdituraDidacticiPedagogicBucurei1993
Nicolae Jurc@u Psihologia educa]iei ; Editura U.T. Pres ; ClujNapoca 2004
Nicolae Jurc@u Didactica disciplinelor tehnice; Editura U.T. Pres ; ClujNapoca 2004
Nicolae Jurc@u Pedagogie; Editura U.T. Pres ; ClujNapoca 2004
Ionescu M. Lec]ia ^ntre proiect }i realizare ; Editura Dacia ; ClujNapoca 1982
Mihaela Singer Ghid metodologic pentru aplicarea programelor }colare
Tehnologii. MEN CNC 2002