Sunteți pe pagina 1din 25

INFLUENA DISTRIBUIEI RIGIDITILOR, MASELOR I NCRCRILOR DINAMICE ASUPRA MODELULUI DE CALCUL

2.1. CONDENSAREA GRADELOR DE LIBERTATE

Dintre problemele practice ale modelrii sistemelor dinamice structurale, n acest capitol se analizeaz cele legate de influena rigiditilor, maselor i ncrcrilor dinamice asupra modelului matematic al sistemului dinamic structural, model care s fie utilizat pentru calculul rspunsului dinamic la diferite aciuni, inclusiv aciunea seismic. De asemenea, se prezint i alte aspecte ale modelrii ineriale i ale deformabilitii structurilor. n vederea efecturii aplicaiilor numerice, se condenseaz gradele de libertate ale sistemului dinamic structural.

2.1.1. Divizar a !" #$%&a'ri( a &a'ri( i ) ri*i)i'a'

Prin condensare, matricea de rigiditate [K , e!primat n coordonatele totale, se reduce la matricea de rigiditate [" , e!primat n coordonatele dinamice, adic acele coordonate pe direciile crora, prin modelul de calcul adoptat, se pot dezvolta fore de inerie. #e noteaz cu indicii$ e % coordonatele care se elimin& d % coordonatele care se pstreaz n analiza dinamic. #istemul ecuaiilor de ec'ilibru static, e!primate prin egalitatea forelor, devine$
[ K ] ee [ K ] de

[ K ] ed { } e { (} = [ K ] dd { } d { F } d

)*.+, )*.*,

unde

{ } d = { x}

sunt coordonatele dinamice )deplasri,. Prin identificare cu sistemul redus de ecuaii - +. -

[ R ]{ x} = { F }
unde

)*./, )*.0, )*.1,

{ F} d = { F}
+ [ R] = [ K ] dd [ K ] de [ K ] ee [ K ] ed

se obine e!presia matricei de rigiditate dinamic [" $ 2.1.2. C+") "#ar a (+"# (v "',

2peraiile din relaia )*.1, pot fi obinute prin transformarea de coordonate [ R ] = [ A]T [ K ][ A] )*.., ceea ce permite operarea simultan asupra matricei maselor, [3 , utiliz4nd o e!presie similar celei din relaia )*.., i aceeai matrice de transformare [5 . 3atricea [5 are alctuirea$

[ A] =
unde

[ E ] [I]

)*.6, )*.7,

iar [ I ] este matricea unitate. 2binerea relaiei )*.1, din relaia )*.., poate fi verificat direct. 2.1.-. C+") "#ar a .ri" 'ra"#/+r&,ri 0 & "'ar

+ [ E ] = [ K ] ee [ K ] ed

[ K ] ee

[ K ] ed

3atricea iniial

[K ]

[ K ] de

[ K ] dd
operaii elementare asupra liniilor 3atricea final

888888888888 .
+ + zero zero +

[E]

[ R]

- +6 -

zero

[ R]

9ig. *.+. :ondensarea prin transformri elementare 3atricea de rigiditate [" poate fi obinut din matricea de rigiditate [K prin transformri elementare de tip ;auss < =ordan efectuate asupra liniilor, aa cum se arat n figura *.+. #e efectueaz transformri de tip ;auss < =ordan p4n c4nd n locul submatricei [K ee se obine matricea unitate, iar n locul submatricei [K de se obine submatricea nul. 5tunci, n poziia submatricei [K dd se va afla matricea [" , aa cum rezult prin compararea sistemului de ecuaii )*.+, cu configuraia final a matricei [K din figura *.+. n plus, n locul submatricei [K ed din figura *.+ se obine submatricea [> care permite revenirea la coordonatele eliminate$ { } e = [ E ] { } d )*.?, 2.2. INFLUENA DISTRIBUIEI RIGIDITILOR SISTEMULUI DINAMIC STRUCTURAL ASUPRA STABILIRII MODELULUI DE CALCUL 2.2.1. I"'r+)$( r #e analizeaz modelarea sistemelor dinamice structurale alctuite din elemente av4nd diferite rigiditi. Pentru a pune n eviden influena rigiditilor cu valori disproporionate, masa sistemului se consider constant. @ariaia modurilor proprii de vibraie este msura variaiei rspunsului dinamic al structurilor la orice aciuni. De aceea, drept criteriu de apreciere a fidelitii modelelor dinamice sAau ales modurile proprii de vibraie. 2.2.2. Si#' &$0 )i"a&i( #'r$('$ra0 a"a0iza' #e analizeaz sistemul dinamic structural simplu, din figura *.*,a. #istemul este alctuit din dou elemente de lungimi egale. >lementul de la partea superioar are momentul de inerie central, principal, al seciunii transversale B, iar elementul de la partea inferioar, +((B. 3asa distribuit pe unitatea de lungime este , at4t pentru elementul inferior c4t i pentru elementul superior. Pentru studiul vibraiilor proprii transversale, masa sistemului dinamic se concentreaz n zece seciuni situate la distane egale. Primele nou mase sunt egale, iar ultima are valoarea pe Cumtate )figura *.*,b,. :oordonatele dinamice sunt reprezentate n figura *.*,c. #istemul dinamic structural are *( de coordonate generale < +( rotiri i +( translaii < astfel nc4t matricea de rigiditate [K este de tipul )*(!*(,. ntruc4t se ia n considerare numai ineria la translaie, se elimin gradele de libertate la rotire, - +7 -

utiliz4nd subrutina prezentat n paragraful *.+./. "ezult matricea de rigiditate [" de tipul )+(!+(, din relaia )*.+(,.

I [ R] = E / l +77*76..6 A ++?((.7.00 066/?6.(.* ++?1+?.7(7 A *(+66.7*+ A +7*.67+? 07.?1?0 A +/.(11? /.*.0 A (.100
A ++?((.7.00 +0.1*/?.10 A +(6(77?.6* 0+7/+?./*. A 6(.**./6/. ./?.6/.7 A +6+./17+ 01..?11 A ++.0*/? +.?(0 066/?6.(.* A +(6(77?.6* +0(.+.+.7 A ?1/616.0?7 *.*/++..6/ A */6..+.1/ ./..06*7 A +.?.6*.+ 0*.0/+1 A 6.(6+? A ++?1+?.7(7 0+7/+?./*. A ?1/616.0?7 ??.6+(...1 A /67.*0./* 77.0.?*0/ A */60.1/// .//.*(7? A +17./(** *../7/6 *(+66.7*+ A 6(.**./6/. *.*/++..6/ A /67.*0./* +700/6./.7 A +6.*7..6? ./*?.++(0 A +.76.6.*7 0*+.?0(6 A 6(./*/0 A +7*.67+? ./?.6/.7 A */6..+.1/ 77.0.?*0/ A +6.*7..6? +760(.(71+ A ++76..7(71 06.6.+07? A ++?+.676 +?7../+* 07.?1?0 A +6+./17+ ./..06*7 A */60.1/// ./*?.++(0 A ++76..7(71 +0.01.16/6 A +(6(1.07./ 0+6../6+. A .?..(.+? A +/.(11? 01..?11 A +.?.6*.+ .//.*(7? A +.76.6.*7 06.6.+07? A +(6(1.07./ +0(10.6?.0 A ?1+/..??+ *171..+.1 /.*.0 A ++.0*/? 0*.0/+1 A +17./(** 0*+.?0(6 A ++?+.676 0+6../6+. A ?1+/..??+ ?767.0*07 A /.0..0(0+

)*.+(,

A 6.(6+? *../7/6 A 6(./*/0 +?7../+* A .?..(.+? *171..+.1 A /.0..0(0+ +.(6.6/0


A (.100 +.?(0

- +? -

m11 E, I, m6 lE* m5 m4 m3 m2 E, 111I, m7 lE* mm2 m1

11 6 5 4 3 2 7 2 1

Si#' & $0 )i"a&i(

M+) 0 $0 )i"a&i( 9ig. *.*.

(8 C++r)+"a' )i"a&i(

:u aceast matrice de rigiditate i cu matricea maselor diagonal, sAau determinat toate cele zece moduri proprii de vibraie. 5cestea sunt reprezentate n figurile *./, *.0, *.1, *.. i *.6 cu linie continu )culoarea rou,. :u linie ntrerupt )culoarea albastru,, sAau reprezentat formele proprii de vibraie ale sistemului dinamic structural considerat cu momentul de inerie +((B de la baz p4n la v4rf. Dormalizarea vectorilor proprii de vibraie ale sistemului dinamic structural sAa efectuat astfel$ sAau raportat toate elementele vectorului la elementul cu cea mai mare valoare absolut. ntruc4t pentru unele elemente ale vectorilor proprii rezult valori foarte mici n raport cu unitatea < de e!emplu *!+(A1 < vectorii proprii sAau redat cu ase zecimale, tocmai pentru a pune n eviden anumite fenomene legate de sistemele dinamice structurale cu rigiditi disproporionate. - *( -

+ = +/,(1(??0
(,((+0?+ (,((16*+ (,(+*/** (,(*(?*? (,(/++6? { }+ = (,+((*?/ (,*.*/./ (,070(.? (,6/.6/ +

>B l0

* = ./,.7+6**

{ } *

A (,(77(( A (,+7/(* A (,*??+6 A (,0*6./ = A (,.7+?* A (,7/(. A (,1.1.. (,++*((* +

>B 0 l A (,(*/.7

a,

b,

9ig. *./. Primele dou moduri proprii de vibraie - *+ -

/ = +*7,0761/

{ } /

(,(1160. (,*((1(0 (,0(+.0/ (,./(((( (,7./++1 = (,./.0+/ A (,**1*/ A (,61*(+ A (,*1/7+ +

>B l0

0 = *0?,??16.

{ } 0

A (,+?06+ A (,/1/.+ A (,0?*6 A (,1?+/0 = (,0+*1(6 (,?..?0? A (,//77+ A (,7+((( +

>B 0 l A (,(171/

a, 9ig. *.0. 3odurile proprii de vibraie / i 0 - ** -

b,

1 = 0*7,6(.??
A (,(7/+0 A (,*0071 A (,/.??? A (,/76/( A (,*?(** = + A (,+6**? A (,6.+.1 (,7?.067 A (,.06*1

>B l0

. = .(*,1+6/.

{ } 1

{ } .

(,/*?*(0 (,0(7+0. (,*..7*. A (,(10/+ = A (,7*6*( + A (,?/*+6 (,16/.?1 A (,/*/./

>B 0 l (,+*0/?*

a, 9ig. *.1. 3odurile proprii de vibraie 1 i . - */ -

b,

6 = 7+6,.0170
A (,/6167 A (,770?+ A (,701*6 A (,+(1+7 + = A (,0/(/+ (,*07*?0 A (,+/**0 (,(17*67 A (,(*66(

>B l0

7 = *+0(,//.*

{ } 6

{ } 7

(,?+(+7 + A (,0?17. A (,?6*/6 (,.7**1+ = A (,(0/6( (,(+1*0 A (,((017 (,((+*6? A (,(((0.

>B l0

a, 9ig. *... 3odurile proprii de vibraie 6 i 7 - *0 -

b,

? = 0+(1,/*?.
+ A (,*+++( A (,6++1? (,7170?. A (,/+6.. = (,((766* A (,((*6+ (,(((607 A (,(((+? (,((((..

>B l0

+( = .+(+,//(?

{ } ?

{ } +(

A (,?+++? + A (,77+.?* (,1***1+ A (,+0.0*0 = (,((*6// A (,(((7(/ (,(((*+7 A (,((((11 (,((((+?

>B l0

a,

b,

9ig. *.6. 3odurile proprii de vibraie ? i +( - *1 -

2.2.-. C+"#'a',ri 9i (+& "'arii n continuare se e!pun anumite (+"#'a',ri privind modurile proprii de vibraie. Din e!aminarea formelor proprii i < mai eficient < a vectorilor proprii, rezult c acestea respect configuraia formelor proprii ale sistemelor de acelai tip dar fr discontinuiti pronunate ale rigiditii, n ceea ce privete numrul sc'imbrilor de semn ale elementelor vectorului propriu, numr egal cu cel al punctelor de anulare a formei proprii de vibraie$ A n forma proprie fundamental )figura *./.a, toate ordonatele sunt n acelai sens, deci FzeroG puncte de anulare& A n forma proprie * )figura *./.b, e!ist un singur punct de anulare, ceea ce revine la o sc'imbare de semn n elementele vectorului propriu { } * & A forma proprie / )figura *.0.a, are dou puncte de anulare& A forma proprie 0 )figura *.0.b, are trei puncte de anulare& A forma proprie 1 )figura *.1.a, are patru puncte de anulare& A forma proprie . )figura *.1.b, are cinci puncte de anulare& A forma proprie 6 )figura *...a, are ase puncte de anulare& A vectorul propriu { } 7 are apte sc'imbri de semn ale elementelor lui& forma proprie corespunztoare este reprezentat n figura *...b& A vectorul propriu {} ? are opt sc'imbri de semn& A vectorul propriu {}+( are nou sc'imbri de semn. n primele ase moduri proprii de vibraie formele proprii sunt mai pronunate n partea superioar a sistemului structural, adic n zona fle!ibil. n ultimele patru moduri proprii de vibraie, formele proprii sunt mai pronunate n partea inferioar a sistemului structural, adic n zona cu rigiditate mai mare. n toate formele proprii de vibraie numrul buclelor este mai mare n zona fle!ibil, cu e!cepia ultimeia, n care acest numr este egal. "aportul dintre cea mai nalt i cea mai Coas pulsaie proprie a modelului dinamic al sistemului structural este$
+ .+(+,// = = 0.6,1 +( +/,(1

)*.++, )*.+*, )*.+/,

#e vor mai utiliza rapoartele$ i

7 *+0(,/0 = =+.,.. / +*7,0?


/ +*7,0? = = (,(. 7 *+0(,/0

ataate modurilor proprii de vibraie / i 7, caracteristice pentru analiza care se efectueaz. n continuare se fac c4teva (+& "'arii asupra constatrilor prezentate$ - *. -

n modelarea sistemelor dinamice structurale, sunt necesare mai multe puncte de concentrare ale maselor pe aceeai lungime n zona fle!ibil n raport cu zona cu rigiditate mai mare. Dac n analiza dinamic sunt considerate i zonele deosebit de fle!ibile, atunci reeaua de elemente finite trebuie s fie deosebit de fin n aceste zone. n cele ce urmeaz se d e!plicaia configuraiei formelor proprii din modurile Coase n contrast cu modurile proprii superioare. #istemul dinamic structural vibreaz n toate modurile proprii, fiecare mod av4nd o pondere mai mare sau mai mic n rspunsul dinamic structural. n modurile proprii Coase, sistemul dinamic structural are perioadele proprii T+ , T* , lungi i pulsaii proprii +, * , mici. n aceste moduri proprii sunt accentuate vibraiile zonei fle!ibile a sistemului dinamic structural. :

; < 1,12

7 /
/ 7
= (,(.

= +.,..

9ig. *.7. 9actorul de amplificare dinamic i modurile proprii de vibraie ale sistemelor cu elemente de diferite rigiditi n modurile proprii superioare, sistemul dinamic are perioade proprii , T? , T+( scurte i pulsaii proprii , ? , +( mari. n aceste moduri proprii sunt accentuate vibraiile zonei cu rigiditate mare. - *6 -

Hona fle!ibil < mai lent n ceea ce privete vibraiile < nu poate urmri vibraiile rapide ale zonei cu rigiditate mare. De aceea n modurile proprii 7, ? i +( zona fle!ibil practic Fst pe locG. 9enomenul poate fi pus i mai bine n eviden dac se consider coeficientul dinamic sau Ffactorul de amplificare dinamicG. n figura *.7 sAa reprezentat acest factor pentru o fraciune din amortizarea critic de 1I. n figura *.7, reprezint pulsaia aciunii, iar reprezint pulsaia 7 reprezint Fo proprie a sistemului dinamic. n modul propriu 7, pulsaia pulsaie a aciuniiG pentru modul propriu /, reprezentat de /
7 = =+.,.. / /

)*.+0,

iar amplificarea dinamic este practic nul


)+.,.., (

)*.+1,

astfel nc4t partea fle!ibil practic Fst pe locG. / reprezint Fo pulsaie a aciuniiG pentru n modul propriu /, pulsaia 7 modul propriu 7, reprezentat de
/ = = (,(. 7 7

)*.+.,

iar amplificarea dinamic este apro!imativ egal cu +


)(,(., +

)*.+6,

astfel nc4t partea cu rigiditate mai mare are deplasri, dar acestea nu sunt amplificate dinamic )figura *.0,a,. 5ceste considerente reprezint o contribuie original a tezei de doctorat. 2.2.7. C+"(0$zii +. n modelarea sistemelor cu elemente av4nd rigiditi disproporionate este de recomandat ca prile deosebit de fle!ibile ale sistemului structural s nu fie considerate n analiz. Dac este posibil, acestea vor fi considerate Felemente uoareG i vor fi tratate separat. Dac totui aceste elemente fle!ibile sunt incluse n modelul de calcul cu care se efectueaz analiza dinamic, atunci reeaua de elemente finite trebuie s fie ndesit n aceste zone fle!ibile. *. n modurile proprii de vibraie cu frecvene nalte, zonele fle!ibile ale sistemului structural < caracterizate de perioade lungi < nu pot urmri vibraiile rapide cu aceste frecvene i practic nu se deformeaz. 5cest fenomen poate fi pus n eviden prin intermediul factorului de amplificare dinamic, ceea ce reprezint o contribuie original a tezei de doctorat. "eciproc, n modurile proprii Coase, poriunile cu rigiditate pronunat nu au deplasrile amplificate dinamic. - *7 -

2.- INFLUENA DISTRIBUIEI MASELOR I DINAMICE ASUPRA MODELULUI DE CALCUL 2.-.1. I"'r+)$( r

NCRCRILOR

#e analizeaz nt4i influena distribuiei maselor asupra modurilor proprii de vibraie i implicit asupra stabilirii modelului de calcul. Pentru a pune n eviden influena maselor cu valori disproporionate, rigiditatea sistemului dinamic structural se consider constant. #istemul dinamic structural este studiat n dou variante$ una cu masa uniform i cealalt cu o mas suplimentar, cu valoare deosebit de mare. 2.-.2. Si#' & )i"a&i( #'r$('$ra0 #i& 'ri(, ($ &a#a )i#'ri%$i', $"i/+r& #istemul dinamic structural este reprezentat n figura *.?,a. 3asa este distribuit uniform i are valoarea pe unitatea de lungime. De asemenea, modulul de rigiditate la ncovoiere este constant. 3odelul dinamic al sistemului din figura *.?,b conine +( mase concentrate egale. #e negliCeaz ineria la rotaie a acestor mase, astfel nc4t coordonatele dinamice din figura *.?,c corespund celor +( translaii. 3atricea de rigiditate total [K , de tipul )*(!*(,, a fost condensat la matricea de rigiditate dinamic [" , de tipul )+(!+(,, cu aCutorul subrutinei prezentate n paragraful *.+./. 3atricea maselor, [3 , rezult ca o matrice diagonal, cu cele zece elemente diagonale egale cu a, astfel nc4t se obine matricea [3 A+[" prezentat n continuare. :loug' ".J. [+* a demonstrat c rezultatele obinute prin utilizarea unei matrice de inerie diagonale sunt foarte apropiate de cele obinute utiliz4nd o matrice de inerie KconsecventG. @alorile proprii i = i* , )i = +, ,+(, i pulsaiile proprii de vibraie i , )i =+, ,+(, , corespund celor +( coloane ale matricei modale [L . Primele . moduri proprii de vibraie sunt reprezentate n figurile *.+( i *.++. Mltimele 0 moduri proprii sunt o caracteristic a modelului dinamic i mai puin a sistemului dinamic.

- *? -

&a#, )i#'ri%$i', , &+)$0$0 ) ri*i)i'a' 0a !"(+v+i r EI L<11a

a8 Si#' &$0 )i"a&i(

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

m10

%8 M+) 0$0 )i"a&i(

10

(8 C++r)+"a' 0 )i"a&i(

9ig. *.?
- /( -

- /+ -

+ = (,+71

EI a0

EI * = (,1+ a0

/ = (,??7

EI a0

9ig. *.+(

- /* -

EI 0 = +,.0. a0

1 = *,000

EI a0

. = /,/6+

EI a0

9ig. *.++

- // -

Din e!aminarea figurilor *.+( si *.++ rezult c$ forma proprie + este simetric& forma proprie * este antisimetric& forma proprie / este simetric& forma proprie 0 este antisimetric& forma proprie 1 este simetric& forma proprie . este antisimetric.

5ceast caracteristic a formelor proprii de vibraie reprezint i o verificare a corectitudinii rezultatelor. 2.-.-. Si#' & )i"a&i( #'r$('$ra0 ($ + &a#, )i#.r+.+r=i+"a', #istemul dinamic structural prezint o mas concentrat de ?? a, n afara masei distribuite. 5ceast mas concentrat este situat n poziia a patra, astfel nc4t m0 = +(( a )*.+7, #istemul dinamic structural este reprezentat n figura *.+*,a, modelul dinamic n figura *.+*,b, iar coordonatele dinamice n figura *.+*,c. Datorit masei m0 mari n raport cu celelalte mase, linia a 0Aa a matricei + [ M ] [ R ] are elemente mai mici dec4t celelalte linii. #unt prezentate n continuare toate cele +( valori proprii i = * )i = +, , +(, )*.+?, i precum i pulsaiile proprii de vibraie i , )i =+, , +(, i vectorii proprii de vibraie inclui n matricea modal [L . 5simetria distribuiei maselor produce asimetria tuturor formelor proprii de vibraie, aa cum rezult din figurile *.+/ i *.+0. 3asa concentrat disproporionat produce Ffle!ibilizarea dinamicG a sistemului structural, aa cum rezult i din figura *.+1, n care sunt prezentate comparativ pulsaiile proprii de vibraie. ntruc4t e!ist o singur mas cu valoare deosebit de mare, aceasta se deplaseaz ntrAun singur mod propriu de vibraie < cel mai fle!ibil < i anume modul propriu fundamental. 5cest fapt este pus n eviden de formele proprii de vibraie din figurile *.+/ i *.+0. n formele proprii *, /, 0, 1, 8 ordonata a patra este practic nul. n aceast poziie se afl masa concentrat. 5ceast mas Coac rolul unui Fv+0a"'G.

- /0 -

&a#, )i#'ri%$i', 7a

66a

&+)$0 ) ri*i)i'a' 0a !"(+v+i r EI 4a L<11a a8 Si#' &$0 )i"a&i(

&1

&2

&-

&7

&2

&3

&4

&5

&6

&11

%8 M+) 0$0 )i"a&i(

2 3 4 (8 C++r)+"a' 0 )i"a&i(

11

9ig. *.+*

- /1 -

- /. -

+ = (,(0*

EI a 0

* = (,/77

EI a 0

/ = (,??6

EI a 0

9ig. *.+/

- /6 -

0 =+,/*/

EI a0

1 = *, *.7

EI a 0

. = /,*71

EI a 0

9ig. *.+0

- /7 -

9ig. *.+1 - /? -

>!ist totui un mod propriu care nu este influenat de masa concentrat cu valoarea mare. 5cesta este modul propriu /. n forma proprie / sistemul dinamic cu masa distribuit uniform are ordonata a patra nul )figura *.+(,. n consecin i / rm4ne nesc'imbat )figura *.+1,. pulsaia proprie 2.-.7. I"/0$ "=a !"(,r(,ri0+r )i"a&i( a#$.ra &+) 0$0$i ) (a0($0 3odelul de calcul al sistemului dinamic structural este influenat nu numai de distribuia rigiditilor i a maselor, dar i de distribuia ncrcrilor dinamice. 2 for concentrat implic un nod al reelei de elemente finite n punctul de aplicaie al acestei fore, iar dac fora dinamic are valori importante, reeaua de elemente finite trebuie s fie mai deas n vecintatea acesteia. 2 mas concentrat de valoare important conduce la o for de inerie important n acel punct teoretic, fapt cuantificat prin >/0 ?i%i0izar a )i"a&i(,@ a zonei. 5celai efect l are o ncrcare dinamic important. 2.7. CONCLUAII :ele trei aspecte ale modelrii sistemului dinamic structural abordate n prezenta lucrare i anume influena asupra modelului de calcul a distribuiei rigiditilor, distribuiei maselor, distribuiei ncrcrilor dinamice, trebuie considerate mpreun. :reterea >/0 ?i%i0i',=ii )i"a&i( @ a sistemului dinamic structural poate fi determinat de$ creterea fle!ibilitii zonei respective& creterea maselor n acea zon& creterea ncrcrilor dinamice. #e pot trage urmtoarele concluzii referitoare la zonele cu Kfle!ibilitate dinamicG mai mare dec4t a celorlalte zone ale sistemului structural$ formele proprii de vibraie sunt mai pronunate& buclele formelor proprii sunt mai dese& sunt necesare mai multe puncte de concentrare a maselor, pe aceeai lungime, suprafa sau volum dec4t n celelalte zone& ndesirea reelei de elemente finite ale modelului trebuie s fie cu at4t mai pronunat cu c4t Kfle!ibilitatea dinamicG a zonei este mai pronunat& ncrcrile dinamice implic o ndesire a reelei de elemente finite i datorit concentrrilor de eforturi.

- 0( -