Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE

PETRE CRISTIAN
Vanatori Nr.1, 9 !"## $r%iceni &Rom'nia( #) *"9 !#+ cri,tian-etre#./mail.com

LOC$L 0E M$NC1 PENTR$ CARE SE CAN0I0EA21 E4PERIENA PROFESIONAL1 #1 iunie ##951! iunie #1

Per,onal Pro3uctie

Muncitor Flu6 Pro3uctie


Pioneer 7i/89:ree3 See3, :ran3,, A;umati &Rom'nia(

E0$CAIE <I FORMARE 1! ,e-tem=rie 19++51# iulie 199

Mecanic A/ricol
Liceul A/ricol Ca%ane,ti, Ca%ane,ti &Rom'nia(

COMPETENE PERSONALE Lim=a&i( matern>&e( rom'n>

Alte lim=i ,tr>ine cuno,cute


A,cultare

?NELE@ERE

VOR:IRE

SCRIERE

Citire

Partici-are la conAer,aBie

0i,cur, oral

en/le%>

A1

A1

A1

A1

A1

NiAeluriC A1DA C $tili%ator elementar 9 :1D: C $tili%ator in3e-en3ent 9 C1DC C $tili%ator e6-erimentat Ca3rul euro-ean comun 3e re;erinB> -entru lim=i ,tr>ine

Com-etenBe 3e comunicare Com-etenBe or/ani%aBionaleDmana/eriale Com-etenBe 3o='n3ite la locul 3e munc> Com-etenBe in;ormatice Am lucrat -e ;lu69ul ,tatiei 3e ;loare ,i -orum=.La ,tatia 3e -orum= am ;o,t la cali=rare.Ma 3e,curc la tot ce im-lica ;lu69ul ,tatiei 3e cali=rare &,c8im=are ,ite , curatit ,tatie =ato%are etc.(

6/3/14

Uniunea European, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

a!ina 1 / 1