Sunteți pe pagina 1din 4

S.Complexul Energetic Oltenia S.A. Sucursala Divizia Miniera Tg-Jiu U.MC.

Rosia

Fia de prezentare i declaraie n vederea revizuirii autorizaiei de mediu

Unitatea Miniera de Carier Roia su!unitate a Societatii Complexului Energetic Oltenia S.A.Sucursala Divizia Miniera Tg-Jiu inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J"#$%%&$'("' co) )e inregistrare *iscala %(%"''"+ cu se)iul in ,u)etul -ORJ orasul Rovinari . stra)a Constructorilor . nr. & . tel. ('/%$%+"."## .*ax 0 (%+1$"+2.("1 reprezentata prin ing. 3or4oianu Dumitru in calitate )e sef unitate miniera 5i ec.Co,ocaru Dorian 6n calitate )e contabil ef. Amplasamentul 0 Cariera Roia este situat7 pe raza comunei 87rc75e5ti 6n vecin7tatea ora5ului Rovinari la )istan9a )e %( :m )e municipiul Tg-Jiu.Se )elimiteaz7 ast*el 0 Con9ine 0 Caier7 >excava9ii? 3al)7 interioar7 3al)7 exterioar7 R7mas )e exploatat ''% 2&( 1#+ %%# 4a 4a 4a >)in care pre)ate %"1 4a ?. 4a la nor) o linie coven9ional7 ce trece aproximativ prin localit79ile ;oncea <run)urei Moi . la est o linie coven9ional7 ce une5te localit79ile Moi 5i ;ro5teni9a . la su) o linie coven9ional7 ce pleac7 )in ;ro5teni9a trece la nor) )e ;ourelu 5i M7t7sari p=n7 la Timi5eni . la vest o linie coven9ional7 ce une5te aproximativ localit79ile Timi5eni 5i Ro5ia )e Jiu.

Profilul de activitate 0 activitate principal7 0 exploatarea lignitului @ cod CAE (/'(. Activitati secun)are 0 - co) ('"(- Silvicultura si alte activitati *orestiere. - co) (''( @ Exploatare *orestiera. - co) (/'( @ Extractia car!unelui in*erior ><CSA'%#2/ :J$Bg?. - co) (#"' @ Extractia pietrisului si nisipului.extractia argilei si caolinului. - co) '/2' @ Operatiuni )e mecanica generala. - co) %%"' @ Repararea masinilor. - co) %%"1 - Repararea ec4ipamentelor electrice. - co) %/"% @ Distri!utia energiei electrice. - co) %/%( @ 8urnizarea )e a!ur si aer con)itionat. - co) %2(( @ Captarea tratarea si )istri!utia apei. - co) 1%"" @ Cucrari )e )emolare a constructiilor. - co) 1%'" @ Cucrari )e instalatii electrice. - co) /'"( @ Depozitari - co) /''1 @ Manipulari. - co) 2""( - Activitati )e telecomunicatii prin retele cu ca!lu. - co) 2"'(- Activitati )e telecomunicatii prin retele *ara ca!lu>exclusiv prin satelit ?. - co) 2"%( - Activitati )e telecomunicatii prin satelit . - co) 2"&( @ Alte activitati )e telecomunicatii. - co) 2%"' @ Activitati ale portalurilor De!.

Forma de proprietate 0 )e stat. Re!imul de lucru>'1ore$zi 2 zile$saptamana '2( zile$an? Activitatea desfasurata 0exploatarea lignitului 6n carier7. "otari specifice0cla)iri )epozite @ "( '" 4a . excavatoare cu rotor ma5ini )e 4al)at transportoare )e mare capacitate alte utila,e *olosite 0 tractoare rutiere ti4uri DET Cartepilar )ragline macara RDB -TS i*ron 1 instala9ii )e epurare a apelor uzate mena,ere. - Encint7 vest - % !uc - Encint7 est - " !uc Materii prime# au$iliare# combustibili si ambala%e folosite - com!usti!ili *olosi9i0 motorin7 . ulei TEF. ulei motor. "epozitare @ cisterne metalice . !utoaie metalice. Pierderile pe faze de productie sau activitate si emisiile in mediu >inclusiv )eseuri? Produsele si subprodusele obtinute 0lignit @ %.+(( mii to. "ate referitoare la centrala termica proprie0Alte activitati care se desfasoara in amplasament0 )epozitare 5i livrare c7r!une. Modul de asi!urare cu utilitati&apa# canal# ener!ie# etc'( surse# volume) # *ora,e )e alimentare cu apa 6n scop mena,er . volum anual autorizat @ /2" 2 mii mc. *urse de apa utilizate si compusii acestor ape0 Apa )in cariera>precipitatii ascari? si cea mena,er7 )e la sectoarele )e activitate este )eversat7 6n 0 - canalul vl. <6r6ului - canalul <ilot - canalizarea o5. Rovinari insuman) un volum anual )e @ "+./%" ((% mii mc. Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari + cationi anioni toxici>)etergen9i su!st. extracti!ile? suspensii rezi)uu *ix su!st.organice *os*or total. Se evacueaz7 6n 0 canalul vl. <6r6ului - "/.''' %/( mii mc - canalul <ilot - ".&#+ (/% mii mc - canalizarea o5. Rovinari %%" 2(( mii mc *ursele si poluantii pentru aer ) emisiile rezultate )in *unc9ionarea motoarelor cu ar)ere intern7. Poluantii evacuati in atmosfera 0SO' FO CO CO' <ul!eri. *urse de z!omot si de vibratii 0 *urse posibile de poluare a solului si a subsolului 0 exploatarea lignitului 6n carier7. *ituatia afectrii fondului forestier 0 se solicit7 scoaterea )in circuitul silvic 6n *unc9ie )e avansul carierei. *urse posibile de afectare a ecosistemelor 0 exploatarea lignitului 6n carier7 . Mo)ul )e inca)rare a o!iectivului in peisa, 0 se are 6n ve)ere la reconstruc9ia ecologic7.

"eseurile produse ) steril rezultat )in )escopert7 . )e5euri metalice rezultate )in revizi 5i repara9ii . ulei TEF covor )e cauciuc anvelope auto acumulatori auto. - corpuri )e iluminat . - tonere imprimante. Modul de !ospodarire a deseurilor0 )epozitare controlata 6n 4al)ele )e steril interioare 5i stocare temporar7 6n )epozite amena,ate. "eeuri colectate 0 - )e5euri metalice rezultate )in revizi 5i repara9ii . - ulei uzat . - covor )e cauciuc . - anvelope auto . - acumulatori auto. - 4irtie . - corpuri )e iluminat . - tonere imprimante. "eeuri stocate 0steril- 6n 4al)a interioar7 con*orm Planului de gestionare a deseurilor din industria extractiva cariera Rosia G avizat )e A.F.R.M. "eseuri valorificate 0 )e5euri metalice .ulei uzat . anvelope 5i acumulatori auto 46rtie 5i covor )e cauciuc valori*icate prin unitati specializate sta!ilite la Sucursala Divizia Miniera Tg-Jiu. Monitorizarea deseurilor ) lunar7. Ambala%ele folosite si rezultate 0 *ubstantele si preparatele periculoase *olosite 0 motorin7 . ulei .acetilena .oxigen .solutii *olosite la vulcanizarea covoarelor )e cauciuc. Modul de !ospodarire 0 motorina 5i uleiul s=nt )epozitate 6n !azine metalice prote,ate corespunz7tor 6ntr-un )epozit 6nc4is. Modul de !ospodarire a ambala%elor folosite 0 ,nstalatiile# amena%arile# dotarile 0 6n caz )e acci)ent se ac9ioneaz7 con*orm Planului de prevenire i combatere a polurilor accidentale,, cu materiale 5i mi,oace a)ecvate 6n acest sens. Monitorizarea !ospodaririi substantelor si preparatelor periculoase ) lunar7' Pro!ramul de conformare 0 - Construire )epozit )e c7r!une pe un nou amplasament 5i !enzile a*erente acestuia . - ac4izi9ionarea )e gospo)7rii 6n zona )e impact a !enzilor transportoare )e steril T"&$"(/C. ,ncadrarea in planurile de urbanism 0 "istanta fata de asezarile umane 0 ( /2( :m. Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a a)erat. Alte date si informatii privin) protectia me)iului care au legatura cu protectia *actorilor )e me)iu si planul )e interventie in caz )e poluari acci)entale 0 se ac9ioneaz7 con*orm Planului de prevenire i combatere a polurilor accidentale,,6ntocmit. -ucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat 0 "otari si masuri privind instruirea personalului 0 Acte de re!lementare emise de alte autoritati 0 autorizatiile )e gospo)7rire a apelor nr."1" "1' "1% "11 "1/$(#.(/.'("% . autoriza9ie sanitar7 nr.(('#&1$(&.(2.'(('. Alte date si mentiuni >in*ormatii )in activitate cu caracter )e secret )e stat sau impun asigurarea con*i)entialitatii? 0 -

SEF U.M.C. ROSIA Horhoianu Dumitru


Resp.<rot.Me)iului Ciurea Elie