Sunteți pe pagina 1din 3

PSALMUL 50

i - los - ti - ve Mi - lu - ie - te - m Dum-ne - ze - u - le

du - p ma - re mi-la-Ta i du - p mul - i - mea n - du - r - ri - lor Ta -

le ter - ge f - r - de - le - gea mea. Mai vr - tos m spa - l de

f - r - de - le - gea mea i de p - ca - tul meu cu - r - e - te-m

C f - r - de - le - gea mea eu o - cu-nosc i p - ca - tul meu n - na -

- in - tea mea es - te pu - ru-rea. i - e U - nu - ia am gre - it i ru n - na -

- in - tea - Ta am f - cut ca s fi n - drep - t - it n - tru cu - vin - te - le

Ta - le i bi - ru i - tor cand vei ju - de - ca Tu.

C ia - t n - tru f - r - de - legi m-am z - mis - lit

i n - tru p - ca - te m-a ns - cut mai - ca mea C ia - t a - de

- v - rul ai bit ce - le ne - a - r - ta - te i as - cun - se a - le n - e -

- lep - ciu - nii Ta - le mi le-ai a - r-tat. Stro - pi - m - vei cu i - sop i m


voi cu - r-i sp-la - m-vei i mai - vr - tos de - ct z - pa - da m voi al -bi.

A - u - zu - lui meu vei da bu - cu - ri - e i ve - se - li - e bu - cu - ra

- se - vor - oa - se - le me - le ce - le sme - ri - te. n - toa - ce fa

- a Ta de c - tre p - ca - te - le me - le i toa - te f - r - de - le -

- gi - le me - le - ter - ge - le I - ni - m cu - ra - t zi - de - te n-tru mi -

-ne Dum - ne - ze - le i duh drept n - no - ie - te n - tru ce - le din - l-un-

- tru a - le me - le Nu - nu - m le - p - da de la fa -

- a - ta i du - hul Tu cel Sfnt nu-l lu-a de la mi - ne. D-mi mi - e bu -

- cu - ri - a mn - tu - i - rii Ta - le i cu Duh st-p- ni - tor m - n -

- t - re - te n - v - a - voi pe cei f - r de le - ge c - i - le Ta

- le i cei ne - cre - din - cioi se vor n - toar - ce la Ti - ne Iz - b

-ve - te - m de sn - giu - iri Dum - ne - ze - u - le Dum-ne - ze - ul mn - tu - i -

- rii me - le bu - cu - ra - se - va lim - ba mea de drep - ta - tea Ta. Doam - ne bu-- ze - le me - le vei des - chi - de i gu - ra mea va ves - ti la - u - da Ta

C de ai fi vo - it jert - f i a fi dat ar - de - ri - le de tot nu le

vei bi - ne vo-i. J ert - fa lui Dum - ne - zeu du - hul u - mi - lit, i - ni - m n - frn -

- t i sme - ri - t Dum - ne - zeu nu va ur - gi - si. F bi - ne Doam -

-ne n - tru bu - n vo - i - rea Ta Si - o - nu-lui i s se zi - deas - c zi - du - ri

- le I - e - ru - sa - li - mu-lui. A - tunci vei bi - ne - vo - i jert - fa drep- t -

- ii pri - no - sul i ar - de - ri - le de tot. A - tunci vor pu - ne pe al - ta

- rul Tu vi - ei i m mi - lu - ie - te Dum - ne - ze - u - le.

S-ar putea să vă placă și