Sunteți pe pagina 1din 3
PSALMUL 50             

PSALMUL 50

                

 





 

i

-

los

-

ti

-

ve

Mi - lu

-

ieș

-

te - mă Dum-ne

-

ze

-

u

-

le

- te - mă Dum -ne - ze - u - le    

 

               



du

-

ma

-

re

mi-la-Ta

și

du

-

mul

-

ți

- mea

în

-

du

-

ră

-

ri

-

lor

Ta

-

               





               



  

le

șter

-

 

ge

-

-

de

- le

-

gea mea.

 

Mai

vâr

-

tos

spa

-

de

-



-

de

-

le

- gea mea

 - ră      - de - le - gea mea 

și

de



- ca

- tul meu

cu



-

-

țeș

-

te-

- tul meu cu  - ră - țeș -    te- mă 





-

-

de

-

le

-

gea

mea

eu

o

- cu-nosc

   fă - ră - de - le - gea mea eu o -



și

-

ca

-

tul meu în - na -



- tul meu în - na -     - in - tea mea

- in

- tea

mea

es

-

te

pu

- ru-rea.



Ți

-

e

U

- nu - ia

am gre - șit

și

rău

în

- na -



- in

- tea -

Ta

am

- cut

    - in - tea - Ta am fă - cut  



ca

fi

în - drep -

-

țit

în

-

tru

cu

- vin

-

te

-

le



Ta

-

le

- tru cu - vin - te - le      Ta -



și

bi

-

ru

i

-

tor



cand



bi - ru i - tor   cand   vei ju - de -

vei

ju

-

de

-

ca

Tu.





ia

-

        Că ia - tă    





în -

tru

-

-

de

- legi

m-am ză - mis - lit





și

în -

tru

- ca

-

te

m-a

năs - cut

mai -

ca mea

și în - tru pă - ca - te m- a năs - cut mai -

ia

-

- ca mea          Că ia - tă



a

-

de



-

- rul

ai

bit

- de       - vă - rul ai bit  



ce - le

ne

-

a

-

- ta

-

te

și as -

cun

-

se



- lep -

ciu -

nii

Ta

-

le

mi

le-ai

a

- -tat.

  - lep - ciu - nii Ta - le mi le-ai a - ră



Stro -

pi

- - vei

ră -tat.       Stro - pi - mă - vei 



a

- le

în

-

țe

-



cu

i

-

sop

și

Stro - pi - mă - vei     a - le în -



voi

cu

- -ți

    voi cu - ră - ți      





spă-la

-

-vei

și

mai

- vâr -

tos

de -

cât

- pa

- da

voi

al -bi.



A

-

u

-

zu

- lui

meu

-bi.       A - u - zu - lui meu 



          vei da bu - cu -



vei

da

bu

-

cu

-

ri

-

e

și

ve

-

se

- li

-

e

bu - cu

-

ra





- se

- vor

- oa

-

se

-

le

me

-

le

ce

-

le

sme

- ri

-

te.



În

- toa

-

        În - toa -    



ce

fa

- ța





Ta

de

-

tre

-

ca

-

te

-

le

me

-

le

  Ta de că - tre pă - ca - te - le me -



și toa

-

te

-

-

de

-

le

-



-

gi

-

le

me

- le

- șter

-

ge - le

- gi - le me - le - șter -     ge -



I

-

ni

-

cu

- ra

-

      I - ni - mă cu - ra - tă





zi - deș

-

te

în-tru mi

-



-ne Dum - ne - ze

-

le

-       -ne Dum - ne - ze - le 



și

duh drept



în

- no

- ieș

-

te

drept     în - no - ieș - te  în - tru



în - tru

ce

-

le

din - -un-



  



 



    

          - tru a - le me

-

tru

a

- le

me

-

le

Nu

-

nu

-

le

-

- da

de

la

fa

-



               



               



-

ța - ta

și

du

- hul

Tău

cel Sfânt

nu-l

lu-a de

la

mi

-

ne.

-mi mi

-

e

bu -



- cu

-

ri

-

a

mân - tu

-

i

- rii

Ta

-

le

- cu - ri - a mân - tu - i - rii Ta - le





și

cu

Duh

stă-pâ- ni -

tor

      și cu Duh stă -pâ- ni - tor  mă



- în -



        - tă - reș - te În -



-

- reș

-

te

În

-

-

ța

-

voi

pe

cei

-

de

le

-

ge

-

i

-

le

Ta

               



               



     

-

le

-veș -

te -

și

cei

ne - cre

-

din - cioși

se

vor

în

- toar - ce

la

Ti

-

ne

Iz

-

- din - cioși se vor în - toar - ce la Ti - ne Iz



de

sân -

giu -

iri

Dum - ne

-

ze

-

u

-

le

   de sân - giu - iri Dum - ne - ze - u



Dum-ne - ze -

ul

mân

- tu

-

i

-

 Dum-ne - ze - ul mân - tu - i -    

 








- rii

me

-

le

bu - cu - ra

- se - va

lim

- ba mea

de

drep - ta

- tea Ta.

Doam - ne

bu-



               





          - ze - le me -

- ze

-

le

me

-

le

vei

des - chi

-

de

și

gu

-

ra mea

va ves

-

ti

la

-

u - da Ta



    

 





 

de

ai

fi

vo

-

it

jert -

Ți

aș fi dat

ar - de - ri

 

-

le

de tot

nu

le



               







vei

bi - ne vo-i.

Jert -

fa

lui

Dum - ne - zeu

du - hul

u

-

mi

- lit,

i

- ni

-

în

-

frân -



               





 
  

-

și

sme

- ri

-

Dum - ne - zeu

nu

va

ur

-



-            -ne în - tru

-ne

în - tru

bu

-

vo

-

i

-

rea

Ta

Si

-

o

- nu-lui

gi - si.

bi -

ne

Doam

-

- i - rea Ta Si - o - nu- lui gi - si. Fă bi



și

se

zi - deas - că zi - du - ri



- ri          - le I - e

- le

I

-

e

-

ru

-

sa

- li

-

mu-lui.



A - tunci

vei

bi

-

ne

-

vo

-

i

   A - tunci vei bi - ne - vo - i  



jert

-

fa

drep-

-









 






-

ții

pri - no



-

- rul

Tău

vi - ței

sul

și

ar

-

de

-

ri

- le de tot.

A - tunci

vor

pu



și

mi

- lu

-

ieș

-

te

Dum - ne

-

ze

-

u

-

-

le.

ne

      și mă mi - lu - ieș - te Dum

pe

al

-

ta