Sunteți pe pagina 1din 105

Aranjata pe trei sectiunl. oceosto carte introduce un concept unic in domeniul testelor de inteligenta, fiind occeslbllo tuturor.

Sectiunea generala cuprinde diverse teste care nu sollclto cunoostereo englezei, surrnontond. prin urmare, orice bariere culturale 5i lingvistice.

Sectiunea industrlolo testeozo cunostintele tehnice sl stllntiflce. iar cea verbolo consto in closlflcorl de cuvinte, antonime, sinonime si intelesurl alternative. Toate aceste sectiunl menite so testeze cunostintele. torte intuitiva si rottonornentul nostru.

~rESTE

z

~DE

z

~INTELI

Vl LU f-

)HIUP CARTER

, ..J~ ..J

~ ~EN RUSSELL

:J [l!

Z

UJ ~

c(I [l! UJ

~

-c u c.. :::;

s:

c..

TESTE

DE Il\1TEUGENfA

Realizate de expertii MENSA PUZZLE PHILIP CARTER ~i KEN RUSSEL

Teste de inteligentii

Ken Russel

este editorul rubricii de Puzzle a Revistei Mensa

Rcalizate de expertii MENSA PUZZLE PHILIP CARTER ~i KEN RUSSEL

Philip Carter

cstc editorul rcvistei Enigmasig, un grup puzzle din cadrul Mensa

Editor ALDO PRESS s.r.l., 199X, Bucuresti

Copyright

(C) by Ken Russell and Philip Carter 1989 Sphere Booke Ltd.

Traducere Petrea Alexandra

Informatii si comenzi ramburs:

C. P. 76-161, Bucurcsti. 77450, Romania

ISBN 973-9307 -10-8

Ce este Mensa?

Mensa estc 0 socictatc unica, un club social - diferit insa de cclclalte. Nu te poti inscrie in accst club dedit daca intruncsti un scor ridicat la tcstcle de intcligcnta. Doar 0 persoana din cincizcci reuscstc sa trcaca acestc teste. Mcmbrii sai apartin eclor mai variate profcsii ~i au celc mai diferitc rnoduri de viata,

Mensa inseamna .masa", in latina. Este 0 societatc bazata pe prineipiul mesei rotundc, in care toti sunt egali. "Ajutam oamenii intcligenti sa sc cunoasca intre ci, ceca cc cste destul de greu, in societatca conternporana. In afad de faptul ca Mensa sta la originea multor prictenii, ca asigura mcmbrilor Sal un public critic, dar rcccptiv, caruia pot sa-i prczintc noi idci."

Cea mai vizibila caracteristica a acestci societati cste divcrsitatea. Ea travcrseaza adesca baricrcle artificiale care nc separa. Mensa nu i~i obliga membrii sa sc con formeze unor rcguli stricto si nici nu-i subordoncaza unor interese ingustc, ci selecteaza in mod stiintific acci oarneni care sunt capabili sa gandcasca singuri, Si, eu toate ca, in aparenta, mcrnbrii sai nu au 0 baza comuna, exista 0 uuitate care confcra 0 rona dcosebita intregii socictati,

Mensa urmarcste trei scopuri: stabilirea de eontactc sociale intre oarnenii inteligenti; ccrcetiiri in domeniul psihologici si stiintclor sociale; identificarea ~i pastrarea intc-

I ~

ligentei umane. Mensa este 0 societate internationala '. n~rnarand mai mult de 85.000 de membri, avand cele mal diverse profesiuni: oameni de afaceri, preoti, doctori, editori, muncitori, fermieri, gospodine, politisti, militari, oameni de stiinta, studenti, profesori, din toate categoriile de varsta. _

Cuvant de multumire

Aceasta carte este dedicata sotiilor noastre, care ne-au incurajat si nc-au ajutat sa prcgatirn intrcbarile pentru tcstul verbal, iar apoi au vcrifieat si dactilografiat manuscrisul.

Le multurnim, de asemcnca, lui Harold Gale si Victor Screbriakoff, carora Ie-au aparut numeroasc carti de puzzle si care sunt rcnumiti pentru entuziasmul lor In domeniul testelor de intcligenta si puzzle.

i

Sectiunea generals

Testelc gcnerale sunt 13 indcmana oricui , deaarcce nu presupun cunostinte antcrioarc sau 0 anumita indernanarc in manevrarca cuvintclor, Testcle gencralc inlatura baricrclc Engvistice. Ascmenea teste sunt cu adcvarat internationale si sunt la indernana tuturor, indifercnt de crez sau cultura.

Toate testclc din aceasta scctiune constau in intrcgime din reprezentari schematicc. Pentru a Ie rczolva, trebuic sa va puneti mintea la contributie. sa va dati searna care structuri logiec si/sau sccvcnte se aplica. Accste teste sunt doar cxercitii ale mintii, destinate sa testczc inteligcnta nativa.

Accasta scctiunc cuprindc patru teste separate. Aveti la dispoziric patruzcei de minute pcntru a raspundc la ele. Studiati instructiunilc pcntru fiecarc intrebare si sclcctati raspunsul corect din optiunile care vi sc dau. Trebuie sa va incadrati strict 'in timp. Oricc intarzicrc va poate invalida scoru!. Lucrati cat mai repede posibil, lara sa zaboviti prca mull la 0 intrcbarc. Daeii nu suntcti sigur de raspuns, abandonati-o pentru moment si reveniti asupra ei mai tarziu, in functic de timpul disponibil. Daca este nevoic, bazati-va pe intuitic - s-ar putea ca aceasta sa va sugcreze chiar raspunsul corect.

Raspunsurile sunt date la sfarsitul fiecarui test, dar nu va uitati la ele dedit dupa cc terminati tot testul, ca sa nll cititi si raspunsul la urmatoarea intrebarc.

TESTUL1

I TESTE DE INTELlGENTA

Z este pentru ~ la fel cum ~ este pentru

A

c

o

este pentru

la fel cum este pentru

~

~

o

PHlLI' CARTER ,I KEN RUSSELL I

t?t~ ~d,"m~ ste pentru &eQ

ABC

S~

D

ITEStE DE INTELIGENrA

171

U Q'f~O~

este pentru

&&~

ABCD E

Pmup CARTER ~i K"" RUSstLL I

D

Care din urmatoarele nu se potriveste?

ITESTE DE INTELlGENrJ

Care din urmatoarele nu se potriveste?

D

Care din urmatoarele nu se potriveste?

D

S-ar putea să vă placă și