Sunteți pe pagina 1din 11

Sectiunea III MODEL CONTRACT DE LUCRRI Contract de lucrri nr.______________data_______________ 1. Prile contractante n temeiul Ordonanei de urgen nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de conce iune de lucrri publice !i a contractelor de conce iune de ervicii, cu modi"icrile !i completrile ulterioare, #a $ncheiat prezentul contract de lucrri, ntre COMUNA TETOIU adre , localitatea %etoiu &udeul '$lcea cod po!tal 24(6)*, cod "i cal +++++ tele"on, 02*0-6()02 , "a. , 02*0#-6(-04 , cont trezorerie /O ++++++++++ reprezentat prin 01%O123 456201 "uncia 7/280/ $n calitate de achi itor, pe de o parte, !i ++... ................ ........................... +++++. denumirea operatorului economic adre .................................................................. tele"on/"a. .............................................. numr de $nmatriculare .................................................. cod "i cal ................................... cont 9trezorerie, banc: ..........................................................................reprezentat prin ............................................................................................... 9denumirea conductorului:, "uncia............................................... $n calitate de e"ecutant, pe de alt parte. 2. Definiii 2.; # n prezentul contract urmtorii termeni vor "i interpretai a t"el, a. contract <prezentul contract !i toate ane.ele ale= b. achizitor i executant # prile contractante, a!a cum unt ace tea numite $n prezentul contract= c. preul contractului # preul pltibil e.ecutantului de ctre achizitor, $n baza contractului, pentru $ndeplinirea integral !i core punztoare a tuturor obligaiilor ale, a umate prin contract= d. amplasamentul lucrrii - locul unde e.ecutantul e.ecut lucrarea= e. fora major # reprezint o $mpre&urare de origine e.tern, cu caracter e.traordinar, ab olut imprevizibil !i inevitabil, care e a"l $n a"ara controlului oricrei pri, care nu e datoreaz gre!elii au vinei ace tora, !i care "ace impo ibil e.ecutarea !i, re pectiv, $ndeplinirea contractului= unt con iderate a emenea evenimente, rzboaie, revoluii, incendii, inundaii au orice alte cata tro"e naturale, re tricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea ne"iind e.hau tiv, ci enuniativ. 1u e te con iderat "or ma&or un eveniment a emenea celor de mai u care, "r a crea o impo ibilitate de e.ecutare, "ace e.trem de co ti itoare e.ecutarea obligaiilor uneia din pri= ". zi # zi calendari tic= an # 36* zile. (se adaug orice ce ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

3. Interpretare 3.; n prezentul contract, cu e.cepia unei prevederi contrare, cuvintele la "orma ingular vor include "orma de plural !i vice ver a, acolo unde ace t lucru e te permi de conte.t. 3.2 %ermenul >zi? au >zile? au orice re"erire la zile reprezint zile calendari tice dac nu e peci"ic $n mod di"erit. Clauze o li!atorii ". # iectul i preul contractului 4.;# 3.ecutantul e oblig e.ecute lucrrile..................................9denumirea lucrrilor:, $n perioada/perioadele convenite !i $n con"ormitate cu obligaiile a umate prin prezentul contract. 4.2. # 0chizitorul e oblig pltea c e.ecutantului preul convenit pentru $ndeplinirea contractului de lucrri............................... 9denumirea: . 4.3. # 7reul convenit pentru $ndeplinirea contractului, re pectiv preul lucrrilor e.ecutate, pltibil e.ecutantului de ctre achizitor con"orm gra"icului de pli, e te de ........... lei /euro, la care e adauga %.'.0. ................ lei. #. Durata contractului *.; < @urata prezentului contract e te de la............................................pAn la +++............... .....+.. luni, adic de

$. Documentele contractului @ocumentele contractului unt ( cel puin), a) propunerea tehnic i propunerea financiar b) caietul de sarcini c) graficul de ndeplinire a contractului; d) graficul de pli; e) garania de bun execuie, dac este cazul; f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte intergrant a contractului)

$. %xecutarea contractului (.; # 3.ecutarea contractului $ncepe dup con tituirea garaniei de bun e.ecuie !i predarea ampla amentului, re pectiv la data de .....
(se precizeaz data la care ncepe execuia contractului)

&. Protecia patrimoniului cultural naional -.; # %oate "o ilele, monedele, obiectele de valoare au orice alte ve tigii au obiecte de intere arheologic de coperite pe ampla amentul lucrrii unt con iderate, $n relaiile dintre pri, ca "iind proprietatea ab olut a achizitorului. -.2 # 3.ecutantul are obligaia de a lua toate precauiile nece are pentru ca muncitorii i au oricare alte per oane nu $ndeprteze au deterioreze obiectele prevzute la clauza -.;, iar imediat dup de coperirea !i $nainte de $ndeprtarea lor, de a $n!tiina achizitorul de pre acea t de coperire !i de a $ndeplini di poziiile primite de la achizitor privind $ndeprtarea ace tora. @ac din cauza unor a t"el de di poziii e.ecutantul u"er $ntArzieri !i/ au cheltuieli uplimentare, atunci, prin con ultare, prile vor tabili, a: orice prelungire a duratei de e.ecuie la care e.ecutantul are dreptul= 4

b:

totalul cheltuielilor

uplimentare, care

e va aduga la preul

contractului. -.3 # 0chizitorul are obligaia, de $ndat ce a luat la cuno!tin de pre de coperirea obiectelor prevzute la clauza -.;, de a $n!tiina $n ace t en organele de poliie !i comi ia monumentelor i torice. '. # li!aiile principale ale executantului ).; # 3.ecutantul e oblig e.ecute, "inalizeze !i $ntrein (denumirea lucrrii), $n con"ormitate cu obligaiile a umate prin prezentul contract. ).2 # 9;: 3.ecutantul are obligaia de a e.ecuta !i "inaliza lucrrile, precum !i de a remedia viciile a cun e, cu atenia !i promptitudinea cuvenit, $n concordan cu obligaiile a umate prin contract, inclu iv de a proiecta, $n limitele prevzute de prezentul contract. 92: 3.ecutantul are obligaia de a upraveghea lucrrile, de a a igura "ora de munc, materialele, in talaiile, echipamentele !i toate celelalte obiecte, "ie de natur provizorie, "ie de"initive cerute de !i pentru contract, $n m ura $n care nece itatea a igurrii ace tora e te prevzut $n contract au e poate deduce $n mod rezonabil din contract. ).3 # 3.ecutantul are obligaia de a prezenta achizitorului, $nainte de $nceperea e.ecuiei lucrrii, pre aprobare, gra"icul de pli nece ar e.ecuiei lucrrilor, $n ordinea tehnologic de e.ecuie. ).4. # 9;: 3.ecutantul e te pe deplin re pon abil pentru con"ormitatea, tabilitatea !i igurana tuturor operaiunilor e.ecutate pe !antier, precum !i pentru procedeele de e.ecuie utilizate, cu re pectarea prevederilor !i a reglementrilor legii privind calitatea $n con trucii. 92: 5n e.emplar din documentaia predat de ctre achizitor e.ecutantului va "i inut de ace ta $n vederea con ultrii de ctre 2n pecia de Btat $n 6on trucii, 4ucrri 7ublice, 5rbani m !i 0mena&area %eritoriului, precum !i de ctre per oane autorizate de achizitor, la cererea ace tora. 93: 3.ecutantul nu va "i r punztor pentru proiectul !i caietele de arcini care nu au "o t $ntocmite de el. @ac totu!i contractul prevede e.plicit ca o parte a lucrrilor permanente "ie proiectat de ctre e.ecutant, ace ta va "i pe deplin re pon abil pentru acea parte a lucrrilor. 94: 3.ecutantul are obligaia de a pune la di poziia achizitorului, la termenele precizate $n ane.ele contractului, caietele de m urtori 9ata!amentele: !i, dup caz, $n ituaiile convenite, de enele, calculele, veri"icrile calculelor !i orice alte documente pe care e.ecutantul trebuie le $ntocmea c au care unt cerute de achizitor. ).* # 9;: 3.ecutantul are obligaia de a re pecta !i e.ecuta di poziiile achizitorului $n orice problem, menionat au nu $n contract, re"eritoare la lucrare. n cazul $n care e.ecutantul con ider c di poziiile achizitorului unt ne&u ti"icate au inoportune, ace ta are dreptul de a ridica obiecii, $n cri , "r ca obieciile re pective $l ab olve de obligaia de a e.ecuta di poziiile primite, cu e.cepia cazului $n care ace tea contravin prevederilor legale. 92: n cazul $n care re pectarea !i e.ecutarea di poziiilor prevzute la alin.9;: determin di"iculti $n e.ecuie care genereaz co turi uplimentare, atunci ace te co turi vor "i acoperite pe cheltuiala achizitorului. ).6 # 9;: 3.ecutantul e te re pon abil de tra area corect a lucrrilor "a de reperele date de achizitor, precum !i de "urnizarea tuturor echipamentelor, in trumentelor, di pozitivelor !i re ur elor umane nece are $ndeplinirii re pon abilitii re pective.

92: n cazul $n care, pe parcur ul e.ecuiei lucrrilor, urvine o eroare $n poziia, cotele, dimen iunile au aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, e.ecutantul are obligaia de a recti"ica eroarea con tatat, pe cheltuiala a, cu e.cepia ituaiei $n care eroarea re pectiv e te rezultatul datelor incorecte "urnizate, $n cri , de ctre proiectant. 7entru veri"icarea tra rii de ctre proiectant, e.ecutantul are obligaia de a prote&a !i p tra cu gri& toate reperele, bornele au alte obiecte "olo ite la tra area lucrrilor. ).( # 7e parcur ul e.ecuiei lucrrilor !i remedierii viciilor a cun e, e.ecutantul are obligaia, i: de a lua toate m urile pentru a igurarea tuturor per oanelor a cror prezen pe !antier e te autorizat !i de a menine !antierul 9atAt timp cAt ace ta e te ub controlul u: !i lucrrile 9atAt timp cAt ace tea nu unt "inalizate !i ocupate de ctre achizitor: $n tarea de ordine nece ar evitrii oricrui pericol pentru re pectivele per oane= ii: de a procura !i de a $ntreine pe cheltuiala a toate di pozitivele de iluminare, protecie, $ngrdire, alarm !i paz, cAnd !i unde unt nece are au au "o t olicitate de ctre achizitor au de ctre alte autoriti competente, $n copul prote&rii lucrrilor au al a igurrii con"ortului riveranilor= iii: de a lua toate m urile rezonabile nece are pentru a prote&a mediul pe !i $n a"ara !antierului !i pentru a evita orice pagub au nea&un provocate per oanelor, proprietilor publice au altora, rezultate din poluare, zgomot au ali "actori generai de metodele ale de lucru. ).- # 3.ecutantul e te re pon abil pentru meninerea $n bun tare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor !i in talaiilor care urmeaz a "i pu e $n oper, de la data primirii ordinului de $ncepere a lucrrii pAn la data emnrii proce ului#verbal de recepie a lucrrii. ).) # 9;: 7e parcur ul e.ecuiei lucrrilor !i al remedierii viciilor a cun e, e.ecutantul are obligaia, $n m ura permi de re pectarea prevederilor contractului, de a nu tAn&eni inutil au $n mod abuziv, a: con"ortul riveranilor= au b: cile de acce , prin "olo irea !i ocuparea drumurilor !i cilor publice au private care de erve c proprietile a"late $n po e ia achizitorului au a oricrei alte per oane. 92: 3.ecutantul va de pgubi achizitorul $mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor $n &u tiie, daunelor#intere e, co turilor, ta.elor !i cheltuielilor, indi"erent de natura lor, rezultAnd din au $n legtur cu obligaia prevzut la alin.9;:, pentru care re pon abilitatea revine e.ecutantului. ).;0 # 9;: 3.ecutantul are obligaia de a utiliza $n mod rezonabil drumurile au podurile ce comunic cu au unt pe tra eul !antierului !i de a preveni deteriorarea au di trugerea ace tora de ctre tra"icul propriu au al oricruia dintre ubcontractanii i= e.ecutantul va electa tra eele, va alege !i va "olo i vehiculele, va limita !i repartiza $ncrcturile, $n a!a "el $ncAt tra"icul uplimentar ce va rezulta $n mod inevitabil din depla area materialelor, echipamentelor, in talaiilor au altora a emenea, de pe !i pe !antier, "ie limitat, $n m ura $n care e te po ibil, a t"el $ncAt nu produc deteriorri au di trugeri ale drumurilor !i podurilor re pective. 92: n cazul $n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre e.ecutant a tran portului pe ap, atunci prevederile de la alin.9;: vor "i interpretate $n maniera $n care prin Cdrum? e $nelege inclu iv ecluz, doc, dig au orice alt tructur a"erent cii navigabile !i prin Cvehicul? e $nelege orice ambarcaiune, iar prevederile re pective e vor aplica $n con ecin.

93: n cazul $n care e produc deteriorri au di trugeri ale oricrui pod au drum care comunic cu au care e a"l pe tra eul !antierului, datorit tran portului materialelor, echipamentelor, in talaiilor au altora a emenea, e.ecutantul are obligaia de a de pgubi achizitorul $mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea re pectivelor poduri au drumuri. 94: 6u e.cepia unor clauze contrare prevzute $n contract, e.ecutantul e te re pon abil !i va plti con olidarea, modi"icarea au $mbuntirea, $n copul "acilitrii tran portului materialelor, echipamentelor, in talaiilor au altora a emenea, a oricror drumuri au poduri care comunic cu au care e a"l pe tra eul !antierului. ).;; # 9;: 7e parcur ul e.ecuiei lucrrii, e.ecutantul are obligaia, i: de a evita, pe cAt po ibil, acumularea de ob tacole inutile pe !antier= ii: de a depozita au retrage orice utila&e, echipamente, in talatii, urplu de materiale= iii: de a aduna !i $ndeprta de pe !antier drAmturile, molozul au lucrrile provizorii de orice "el, care nu mai unt nece are. 92: 3.ecutantul are dreptul de a reine pe !antier, pAn la "Ar!itul perioadei de garanie, numai acele materiale, echipamente, in talaii au lucrri provizorii, care $i unt nece are $n copul $ndeplinirii obligaiilor ale $n perioada de garanie. ).;2 # 3.ecutantul r punde, potrivit obligaiilor care $i revin, pentru viciile a cun e ale con truciei, ivite $ntr#un interval de .... (se precizeaz numrul de ani) de la recepia lucrrii !i, dup $mplinirea ace tui termen, pe toat durata de e.i ten a con truciei, pentru viciile tructurii de rezi ten, ca urmare a nere pectrii proiectelor !i detaliilor de e.ecuie a"erente e.ecuiei lucrrii. ).;3 # 3.ecutantul e oblig de pgubea c achizitorul $mpotriva oricror, i: reclamaii !i aciuni $n &u tiie, ce rezult din $nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual 9brevete, nume, mrci $nregi trate etc.:, au cele legate de echipamentele, materialele, in talaiile au utila&ele "olo ite pentru au $n legtur cu e.ecuia lucrrilor au $ncorporate $n ace tea= !i ii: daune#intere e, co turi, ta.e !i cheltuieli de orice natur a"erente, cu e.cepia ituaiei $n care o a t"el de $nclcare rezult din re pectarea proiectului au caietului de arcini $ntocmit de ctre achizitor. 1(. # li!aiile achizitorului ;0.; < 0chizitorul e oblig pltea c e.ecutantului preul convenit pentru e.ecuia, "inalizarea !i $ntreinerea ......................9denumirea lucrrii:. ;0.2 #4a $nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile !i avizele nece are e.ecuiei lucrrilor. ;0.3 # 9;: 0chizitorul are obligaia de a pune la di poziia e.ecutantului, "r plat, dac nu #a convenit alt"el, urmtoarele, a: ampla amentul lucrrii, liber de orice arcin= b: upra"eele de teren nece are pentru depozitare !i pentru organizarea de !antier= c: cile de acce rutier !i racordurile de cale "erat= d: racordurile pentru utiliti 9ap, gaz, energie, canalizare etc.:, pAn la limita ampla amentului !antierului. 92: 6o turile pentru con umul de utiliti, precum !i cel al contoarelor au al altor aparate de m urat e uport de ctre e.ecutant. ;0.4 # 0chizitorul are obligaia de a pune la di poziia e.ecutantului $ntreaga documentaie nece ar pentru e.ecuia lucrrilor contractate, "r plat, $n patru e.emplare, la termenele tabilite prin gra"icul de e.ecuie a lucrrii.

;0.* # 0chizitorul e te re pon abil pentru tra area a.elor principale, bornelor de re"erin, cilor de circulaie !i a limitelor terenului pu la di poziia e.ecutantului, precum !i pentru materializarea cotelor de nivel $n imediata apropiere a terenului. ;0.6 # 0chizitorul are obligaia de a e.amina !i m ura lucrrile care devin a cun e $n cel mult * zile de la noti"icarea e.ecutantului. ;0.( # 0chizitorul e te pe deplin re pon abil de e.actitatea documentelor !i a oricror alte in"ormaii "urnizate e.ecutantului, precum !i pentru di poziiile !i livrrile ale. 11. )anciuni pentru ne*ndeplinirea culpa il a o li!aiilor ;;.; # n cazul $n care, din vina a e.clu iv, e.ecutantul nu $!i $ndepline!te obligaiile a umate prin contract, atunci achizitorul e te $ndreptit de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o um echivalent cu 0,; D din preul contractului pentru "iecare zi de $ntArziere, pAn la $ndeplinirea e"ectiv a obligaiilor.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi!sptm"n de nt"rziere, p"n la ndeplinirea efecti# a obligaiilor)

;;.2 % n cazul $n care achizitorul nu onoreaz "acturile $n termen de 2- de zile de la e.pirarea perioadei convenite, atunci ace ta are obligaia de a plti, ca penaliti, o um echivalent cu 0,;D din plata nee"ectuat pentru "iecare zi de $ntArziere, pAn la $ndeplinirea e"ectiv a obligaiilor.
(se precizeaz aceeai cot procentual pre#zut pentru clauza $$ $ pentru fiecare zi!sptm"n de nt"rziere, p"n la ndeplinirea efecti# a obligaiilor)

;;.3 # 1ere pectarea obligaiilor a umate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, $n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a con idera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului !i de a pretinde plata de daune#intere e. ;;.4 # 0chizitorul $!i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr#o noti"icare cri adre at e.ecutantului, "r nici o compen aie, dac ace ta din urm d "aliment, cu condiia ca acea t denunare nu pre&udicieze au a"ecteze dreptul la aciune au de pgubire pentru e.ecutant. n ace t caz, e.ecutantul are dreptul de a pretinde numai plata core punztoare pentru partea din contract $ndeplinit pAn la data denunrii unilaterale a contractului. &&.# ' In ca ul in care e"ecutantul nu re()ecta data de )redare a )roiectului tehnic in )erioada de ti*) declarata in )ro)unerea +inanciara , achi itorul i(i re er-a dre)tul de a re ilia unilateral contractul de lucrari . Clauze specifice 12. +arania de un execuie a contractului ;2.; # 3.ecutantul e oblig con tituie garania de bun e.ecuie a contractului $n cuantum de ++..................... , pentru perioada de ++........................... !i, oricum $nainte de $nceperea e.ecuiei contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)

;2.2 # 0chizitorul e oblig elibereze garania pentru participare !i emit ordinul de $ncepere a contractului numai dup ce e.ecutantul a "cut dovada con tituirii garaniei de bun e.ecuie. ;2.3 # 0chizitorul are dreptul de a emite pretenii a upra garaniei de bun e.ecuie, $n limita pre&udiciului creat, dac e.ecutantul nu $!i e.ecut, e.ecut cu $ntArziere au e.ecut necore punztor obligaiile a umate prin prezentul contract. 0nterior emiterii unei pretenii a upra garaniei de bun e.ecuie, achizitorul are obligaia de a noti"ica ace t lucru e.ecutantului, precizAnd totodat obligaiile care nu au "o t re pectate.

;2.4 # 0chizitorul e oblig re tituie garania de bun e.ecuie $n termen de +.. de la e.ecutarea obligaiilor a umate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

;2.* # Earania lucrrilor e te di tinct de garania de bun e.ecuie a contractului 13. ,nceperea i execuia lucrrilor ;3.; # 9;: 3.ecutantul are obligaia de a $ncepe lucrrile $n timpul cel mai curt po ibil de la primirea ordinului $n ace t en din partea achizitorului.
(se precizeaz data limit de emitere a ordinului de ncepere a execuiei)

92: 3.ecutantul trebuie noti"ice achizitorului !i 2n peciei de Btat $n 6on trucii, 4ucrri 7ublice, 5rbani m !i 0mena&area %eritoriului data $nceperii e"ective a lucrrilor. ;3.2 # 9;: 4ucrrile trebuie e deruleze con"orm gra"icului general de e.ecuie !i "ie terminate la data tabilit. @atele intermediare, prevzute $n gra"icele de e.ecuie, e con ider date contractuale.
(se precizeaz datele intermediare, dac este cazul)

92: 3.ecutantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup emnarea contractului, gra"icul de e.ecuie de detaliu, alctuit $n ordinea tehnologic de e.ecuie. n cazul $n care, dup opinia achizitorului, pe parcur , de "!urarea lucrrilor nu concord cu gra"icul general de e.ecuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, e.ecutantul va prezenta un gra"ic revizuit, $n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut $n contract. Era"icul revizuit nu $l va cuti pe e.ecutant de niciuna dintre $ndatoririle a umate prin contract. 93: n cazul $n care e.ecutantul $ntArzie $nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor au dac nu $!i $ndepline!te $ndatoririle prevzute la pct. ).2 alin.92:, achizitorul e te $ndreptit #i "i.eze e.ecutantului un termen pAn la care activitatea intre $n normal !i $l avertizeze c, $n cazul necon"ormrii, la e.pirarea termenului tabilit $i va rezilia contractul. ;3.3 # 9;: 0chizitorul are dreptul de a upraveghea de "!urarea e.ecuiei lucrrilor !i de a tabili con"ormitatea lor cu peci"icaiile din ane.ele la contract. 7rile contractante au obligaia de a noti"ica, $n cri , una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor ate tai pro"e ional pentru ace t cop, !i anume re pon abilul tehnic cu e.ecuia din partea e.ecutantului !i dirigintele de !antier au, dac e te cazul, alt per oan "izic au &uridic ate tat potrivit legii, din partea achizitorului. 92: 3.ecutantul are obligaia de a a igura acce ul reprezentantului achizitorului la locul de munc, $n ateliere, depozite !i oriunde $!i de "!oar activitile legate de $ndeplinirea obligaiilor a umate prin contract, inclu iv pentru veri"icarea lucrrilor a cun e. ;3.4 # 9;: 8aterialele trebuie "ie de calitatea prevzut $n documentaia de e.ecuie= veri"icrile !i te trile materialelor "olo ite la e.ecuia lucrrilor, precum !i condiiile de trecere a recepiei provizorii !i a recepiei "inale 9calitative: unt de cri e $n ane.a/ane.ele la contract. 92: 3.ecutantul are obligaia de a a igura in trumentele, utila&ele !i materialele nece are pentru veri"icarea, m urarea !i te tarea lucrrilor. 6o tul probelor !i $ncercrilor, inclu iv manopera a"erent ace tora, revin e.ecutantului. 93: 7robele neprevzute !i comandate de achizitor pentru veri"icarea unor lucrri au materiale pu e $n oper vor "i uportate de e.ecutant dac e dovede!te c materialele nu unt core punztoare calitativ au c manopera nu e te $n con"ormitate cu prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va uporta ace te cheltuieli. ;3.* # 9;: 3.ecutantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin a cun e, "r aprobarea achizitorului. 4

92: 3.ecutantul are obligaia de a noti"ica achizitorului, ori de cAte ori a t"el de lucrri, inclu iv "undaiile, unt "inalizate, pentru a "i e.aminate !i m urate. 93: 3.ecutantul are obligaia de a dezveli orice parte au pri de lucrare, la di poziia achizitorului, !i de a re"ace acea t parte au pri de lucrare, dac e te cazul. 94: n cazul $n care e con tat c lucrrile unt de calitate core punztoare !i au "o t e.ecutate con"orm documentaiei de e.ecuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea !i re"acerea vor "i uportate de ctre achizitor, iar $n caz contrar, de ctre e.ecutant. 1". ,nt-rzierea i sistarea lucrrilor ;4.; # n cazul $n care, i: volumul au natura lucrrilor neprevzute= au ii: condiiile climaterice e.cepional de ne"avorabile= au iii: oricare alt motiv de $ntArziere care nu e datoreaz e.ecutantului !i nu a urvenit prin $nclcarea contractului de ctre ace ta, $ndrepte c e.ecutantul de a olicita prelungirea termenului de e.ecuie a lucrrilor au a oricrei pri a ace tora, atunci, prin con ultare, prile vor tabili, 9;: orice prelungire a duratei de e.ecuie la care e.ecutantul are dreptul= 92: totalul cheltuielilor uplimentare, care e va aduga la preul contractului. ;4.2 # Fr a pre&udicia dreptul e.ecutantului prevzut $n clauza ;;.2, ace ta are dreptul de a i ta lucrrile au de a diminua ritmul e.ecuiei dac achizitorul nu plte!te $n termen de 2- de zile de la e.pirarea termenului prevzut la clauza ;(.2= $n ace t caz va noti"ica, $n cri ace t "apt achizitorului. 1.. /inalizarea lucrrilor ;*.; # 0n amblul lucrrilor au, dac e te cazul, oricare parte a lor, prevzut a "i "inalizat $ntr#un termen tabilit prin gra"icul de e.ecuie, trebuie "inalizat $n termenul convenit, termen care e calculeaz de la data $nceperii lucrrilor. ;*.2 # 9;: 4a "inalizarea lucrrilor, e.ecutantul are obligaia de a noti"ica, $n cri , achizitorului c unt $ndeplinite condiiile de recepie, olicitAnd ace tuia convocarea comi iei de recepie. 92: 7e baza ituaiilor de lucrri e.ecutate con"irmate !i a con tatrilor e"ectuate pe teren, achizitorul va aprecia dac unt $ntrunite condiiile pentru a convoca comi ia de recepie. n cazul $n care e con tat c unt lip uri au de"iciene, ace tea vor "i noti"icate e.ecutantului, tabilindu# e !i termenele pentru remediere !i "inalizare. @up con tatarea remedierii tuturor lip urilor !i de"icienelor, la o nou olicitare a e.ecutantului, achizitorul va convoca comi ia de recepie. ;*.3 # 6omi ia de recepie are obligaia de a con tata tadiul $ndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor ace tuia cu documentaia de e.ecuie !i cu reglementrile $n vigoare. n "uncie de con tatrile "cute, achizitorul are dreptul de a aproba au de a re pinge recepia. ;*.4 # /ecepia e poate "ace !i pentru pri ale lucrrii, di tincte din punct de vedere "izic !i "uncional. 10. Perioada de !aranie acordat lucrrilor ;6.; # 7erioada de garanie e te de ..................................... i decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor !i pAn la recepia "inal.

;6.2 # 9;: n perioada de garanie, e.ecutantul are obligaia, $n urma di poziiei date de achizitor, de a e.ecuta toate lucrrile de modi"icare, recon trucie !i remediere a viciilor !i altor de"ecte a cror cauz e te nere pectarea clauzelor contractuale. 92: 3.ecutantul are obligaia de a e.ecuta toate activitile prevzute la alin.9;:, pe cheltuiala proprie, $n cazul $n care ele unt nece are datorit, i: utilizrii de materiale, de in talaii au a unei manopere necon"orme cu prevederile contractului= au ii: unui viciu de concepie, acolo unde e.ecutantul e te re pon abil de proiectarea unei pri a lucrrilor= au iii: negli&enei au ne$ndeplinirii de catre e.ecutant a oricreia dintre obligaiile e.plicite au implicite care $i revin $n baza contractului. 93: n cazul $n care de"eciunile nu e datoreaz e.ecutantului, lucrrile "iind e.ecutate de ctre ace ta con"orm prevederilor contractului, co tul remedierilor va "i evaluat !i pltit ca lucrri uplimentare. ;6.3 # n cazul $n care e.ecutantul nu e.ecut lucrrile prevazute la clauza ;*.2 alin. 92:, achizitorul e te $ndreptit anga&eze !i pltea c alte per oane care le e.ecute. 6heltuielile a"erente ace tor lucrri vor "i recuperate de ctre achizitor de la e.ecutant au reinute din umele cuvenite ace tuia. 1$. 1odaliti de plat ;(.; # 0chizitorul are obligaia de a e"ectua plata ctre e.ecutant $n termen de ma.im 60 zile de la emiterea "acturii de ctre ace ta. 9se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat) ;(.2 # @ac achizitorul nu onoreaz "acturile $n termen de 60 zile de la e.pirarea perioadei convenite, atunci e.ecutantul are dreptul de a i ta e.ecutarea lucrrilor au de a diminua ritmul e.ecuiei. 2mediat ce achizitorul $!i onoreaz re tana, e.ecutantul va relua e.ecutarea lucrrilor $n cel mai curt timp po ibil. ;(.3 # 9;: 7lile pariale trebuie "ie "cute, la cererea e.ecutantului 9antreprenorului:, la valoarea lucrrilor e.ecutate con"orm contractului !i $n cel mai curt timp po ibil 9ma.im 60 zile : de la emiterea "acturii. 4ucrrile e.ecutate trebuie "ie dovedite ca atare printr#o ituaie de lucrri provizorii, $ntocmit a t"el $ncAt a igure o rapid !i igur veri"icare a lor. @in ituaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea "ace czminte pentru ervicii "cute e.ecutantului !i convenite cu ace ta. 0lte czminte nu e pot "ace decAt $n cazurile $n care ele unt prevzute $n contract au ca urmare a unor prevederi legale. 92: Bituaiile de plat provizorii e con"irm $n termenul tabilit. (se precizeaz termenul) 93: 7lile pariale e e"ectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu in"lueneaz re pon abilitatea !i garania de bun e.ecuie a e.ecutantului= ele nu e con ider, de ctre achizitor, ca recepie a lucrrilor e.ecutate. ;(.4 # 7lata "acturii "inale e va "ace imediat dup veri"icarea !i acceptarea ituaiei de plat de"initive de ctre achizitor. @ac veri"icarea e prelunge!te din di"erite motive, dar, $n pecial, datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu unt $n litigiu va "i platit imediat. ;(.* # 6ontractul nu va "i con iderat terminat pAna cAnd proce ul#verbal de recepie "inal nu va "i emnat de comi ia de recepie, care con"irm c lucrrile au "o t e.ecutate con"orm contractului. /ecepia "inal va "i e"ectuat con"orm prevederilor legale, dup e.pirarea perioadei de garanie. 7lata ultimelor ume datorate

e.ecutantului pentru lucrrile e.ecutate nu va "i condiionat de eliberarea certi"icatului de recepie "inal. 1&. 2justarea preului contractului1 ;-.; # 7entru lucrrile e.ecutate, plile datorate de achizitor e.ecutantului unt cele declarate $n propunerea "inanciar, ane. la contract. ;-.2 # 7reul contractului nu e a&u teaz . 1'. 2si!urri ;).; # 9;: 3.ecutantul are obligaia de a $ncheia, $nainte de $nceperea lucrrilor, o a igurare ce va cuprinde toate ri curile ce ar putea aprea privind lucrrile e.ecutate, utila&ele, in talaiile de lucru, echipamentele, materialele pe toc, per onalul propriu !i reprezentanii $mputernicii veri"ice, te teze au recepioneze lucrrile, precum !i daunele au pre&udiciile adu e ctre tere per oane "izice au &uridice. 92: 0 igurarea e va $ncheia cu o ocietate de a igurare. 6ontravaloarea primelor de a igurare va "i uportat de ctre e.ecutant din capitolul C6heltuieli indirecte?. 93: 3.ecutantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cAte ori i e va cere, polia au poliele de a igurare !i recipi ele pentru plata primelor curente 9actualizate:. 94: 3.ecutantul are obligaia de a e a igura c ubantreprenorii au $ncheiat a igurri pentru toate per oanele anga&ate de ei. 3l va olicita ubantreprenorilor prezinte achizitorului, la cerere, poliele de a igurare !i recipi ele pentru plata primelor curente 9actualizate:. ;).2 # 0chizitorul nu va "i re pon abil pentru niciun "el de daune#intere e, compen aii pltibile prin lege, $n privina au ca urmare a unui accident au pre&udiciu adu unui muncitor au altei per oane anga&ate de e.ecutant, cu e.cepia unui accident au pre&udiciu rezultAnd din vina achizitorului, a agenilor au a anga&ailor ace tuia. 2(. )u contractani 20.; # 3.ecutantul are obligaia de a $ncheia contracte cu ubcontractanii de emnai, $n acelea!i condiii $n care el a emnat contractul cu achizitorul. 20.2 # 9;: 3.ecutantul are obligaia de a prezenta la $ncheierea contractului toate contractele $ncheiate cu ubcontractanii de emnai. 92: 4i ta ubcontractanilor, cu datele de recunoa!tere ale ace tora, cAt !i contractele $ncheiate cu ace!tia e con tituie $n ane.e la contract. 20.3 # 9;: 3.ecutantul e te pe deplin r punztor "a de achizitor de modul $n care $ndepline!te contractul. 92: Bubcontractantul e te pe deplin r punztor "a de e.ecutant de modul $n care $!i $ndepline!te partea a din contract. 93: 3.ecutantul are dreptul de a pretinde daune#intere e ubcontractanilor, dac ace!tia nu $!i $ndepline c partea lor din contract. 20.4 # 3.ecutantul poate chimba oricare ubcontractant numai dac ace ta nu !i#a $ndeplinit partea a din contract. Bchimbarea ubcontractantului nu va modi"ica preul contractului !i va "i noti"icat achizitorului. 21. /ora major 2;.; # Fora ma&or e te con tatat de o autoritate competent. 2;.2 # Fora ma&or e.onereaz prile contractante de $ndeplinirea obligaiilor a umate prin prezentul contract, pe toat perioada $n care acea ta acioneaz. 2;.3 # ndeplinirea contractului va "i u pendat $n perioada de aciune a "orei ma&ore, dar "ar a pre&udicia drepturile ce li e cuveneau prilor pAn la apariia ace teia.
;

6lauza e utilzeaz numai $n cazul $n care preul contractului nu e te "erm

2;.4 # 7artea contractant care invoc "ora ma&or are obligaia de a noti"ica celeilalte pri, imediat !i $n mod complet, producerea ace teia !i ia orice m uri care $i tau la di poziie $n vederea limitrii con ecinelor. 2;.* # 7artea contractant care invoc "ora ma&or are obligaia de a noti"ica celeilalte pri $ncetarea cauzei ace teia $n ma.imum ;* zile de la $ncetare. 2;.6 # @ac "ora ma&or acioneaz au e e timeaz c va aciona o perioada mai mare de 6 luni, "iecare parte va avea dreptul noti"ice celeilalte pri $ncetarea de drept a prezentului contract, "r ca vreuna din pri poat pretinde celeilalte daune# intere e. 22. )oluionarea liti!iilor 22.; # 0chizitorul !i e.ecutantul vor depune toate e"orturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice ne$nelegere au di put care e poate ivi $ntre ei $n cadrul au $n legtur cu $ndeplinirea contractului. 22.2 # @ac, dup ;* zile de la $nceperea ace tor tratative, achizitorul !i e.ecutantul nu reu!e c rezolve $n mod amiabil o divergen contractual, "iecare poate olicita ca di puta e oluioneze "ie prin arbitra& la 6amera de 6omer !i 2ndu trie a /omAniei, "ie de ctre in tanele &udectore!ti din /omAnia. (se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor) 23. 3im a care !u4erneaz contractul 23.; # 4imba care guverneaz contractul e te limba romAn. 2". Comunicri 24.; # 9;: Orice comunicare $ntre pri, re"eritoare la $ndeplinirea prezentului contract, trebuie "ie tran mi $n cri . 92: Orice document cri trebuie $nregi trat atAt $n momentul tran miterii cAt !i $n momentul primirii. 24.2 # 6omunicrile $ntre pri e pot "ace !i prin tele"on, telegram, tele., "a. au e# mail cu condiia conirmrii $n cri a primirii comunicrii. 2.. 3e!ea aplica il contractului 2*.; # 6ontractul va "i interpretat con"orm legilor din /omAnia. 7rile au $nele $ncheie azi .............. prezentul contract $n dou e.emplare, cAte unul pentru "iecare parte. (se precizeaz data semnrii de ctre pri) 0chizitor, ........................................ (semntur autorizat) %& 3.ecutant, ........................................... (semntur autorizat) %&