Sunteți pe pagina 1din 306

ELISABETA MESARl)$ MADATI I'IA-G EO RG IAI'I ICOTESCU

, 41

A|JiG

MADAunA-cEoRcn Hrcolrscu

EIISABETA MESAROS

Itlatematici . Exerciliigi prohleme


. Teste deevaluare pentru elevii claselor l-ll

NDITURA UNIVERSAL PAN Bucuresti

qW

Referenti:

pmf. 'inr. Ioan M u$dt,Btrclure$tr gr I MMiavrabete, Mo ldovaNou[ instltubr L gt I, cdrmen Turca u,BucIJeqti instihnorII: sr.II RoxanL'MaiL Slana, Hunedoara Ri$ca,jud $coalaprimard institutorlI, g. I Lwninila Slurzt,Bnc'Jreqtl 'i/?,,j. Er I Aurelia Crblea,B\rcfie9ti abina Sigmircax,B eclean i nv.-S

rsBN 9?3.606-504-9 ISBN 978-9?3-606-50+0

o Toatedrepturile asupraacesteilucriri sunt rezervateEditurii UNIVERSAL lucrarenu pot fi tiperitesau p,A.N. Ni"iuti capitol 6i nicio partedin aceasta edituri.

acestei aconducerii scrisa frrapermisiunea mijloace, *"iiipil""i"i"i"Ji"aair"rite

pmlCdldlin'PehuNicolescu Redactori: picbrNadeida'LuminilaNicolescu Crafica: Tehnorcdactare computerizati: Mircea Colofand

T1POsil - str. Luigi Galvei nI 20 bis, sct 2' BucuEgti la ^t C ,avllu TiDanrl excutat re|.212.29.27:E-hail offe@lunirsdpo.comt \9w lunitalpo con Gi.ttoztt.zz.tor

Copitok l1
NUMERE NATURALE DELAOLA10
Nirmirul9i cifra 1
l Scrieli,in fiecareetichetA, numdrulcorespunzttof desenelor de maijos:

lc{ @ r
l

r-'.{b

o: Complelati fiecare eticheta cu numarul corespunzAtor obiectelor aflate in diagramele demaijos:

t-c-t @l E- E3. Urmarili.desenele de maijos ti apoi complelati core spunzdtor eucneteie dragmmele: Sr

r---l
t-l

Numarul 9i cifra2
desen? in fiecare suntreprezentate tructe 1. CAte

66
T[ N I

6
"

bb

:i

fala in slan-sa allale curotu2 triunghiuri cu r erdeI cerc, 2, Colorali de de dreptunghi 5i cu galben2 palraleaflatein dreaplalata urmator: din desenul &eptunghiul

ov r I vr ar o
A .. 6

i nc erc ui l i 1@ O O 3 . ln de se n u la larural . de 2 buline. cate din formale mrrllimi V-ln n a c e eaSi cu l o a re . " " O O"* O

etichetele ti 4, in desenulde mai jos, completalicorespunzbtor diagramele:

o mullimecudouAelemetrte. 5. Desenali

Numirul9i cifra0 "


cate demaijosEiapoiscdetiin eticheta ilustraJiile 1. Priviticu atenlie seafldinultimadia$amd: elemente

cet indici numarui obiecte atatea in fiecarcdiagramd, 2. Desenati, corespunzdtoare: scris in eticheta I
\:7

n)

'.:ils'

3. Scrie{i,in fiecareetichetA, numirul depelti$ori aflati in acvariu.

Numirut 9i cifra3

ggg s$sVVV [ lL I t r
2. Completafi etichetele cunumerele corespunz[toarc:

l. Cefipuifori sunt? Darcoco$i? Dargfute?

L?A $ @
nnn-

R F il
4. Descopmpunefi numirul 3,dupdmodelul dat:

444

qr

5. Obseffati desenul aliturat fi spuneti gare m]ltime are mal cucar' multeelement 91

jlf"i[]:'#::"#T,$Ji"T,'##': l";t11i#ililii
1 ,2 ' 3 0 l,e Numere
numdrului carecorespund numerele 1, incercuili diagrame: din de elemente

lainftebari demaijos 5iraspundeli desenele . are Observati 3. mar mullime -' """d"i'tri1i-e are care elememe? maimulte este numar 3?Care 2 sau maimaxe: este numdr pulinee-lfientei Care
maimic:3sau1?

etichetele: qiapoicompletati 4. Observati

@ @@
w

EG . &

E{E@ $$# t r tr tr |

o. )c eIl nunetele carehpsesc:

6. Dan are 3 fructe: 2 mereSio pard.El dd Mariei 2 fructe. Ce fel de fructe poateprimi Maria qi ce fruct ii poaterAmanelui Dan?Faceti desenele cufructele respeciive.

trtrn [tr T

EN atrn n nE LTJ

trrtrn
IEtr[

Numirul9i cifra 4
1. Caredintrenurnerele scrise in etichete nu corespunde numaruluide obiecle? Taiali-l curolu.

z-z
Ltl
Ilgun colorate:

?2

E E E a

Eg s
E

2. Maijos. incercuiti mullimi formate din c6te4 figuri albe Sicate4

MO NO O

E OAE
4

ATt r
fl;f;lt;-"ti

V T A Oru }

d**ul giscrieti descompunerile numlrului 4,folosind

a& @ o @@ ero @ ooo

4. Complerali etichetele cunumere la intrebtui. li apoiraspundeli

EG fb

Caremullime aremaipulinepereqi cu cdt?

ji:*tr"',i"?ffiqii iil:"i3li?l 3;*iXlliiiii.,?""?if va caramer ga' cire


nffi**u"'g #ln*f"mgxTi:#ffi
numa{ul coresPuozator 6. Numarali bilete 5i scrieli sub fiecare pecare il ocuPdinsir: Iocului

oo o @

sau: bilenumaf,ul sdcorespundafiecdxei facti o sdgeata' Cucate

fel? potfi dlieoare 4bilerolii!i albeCdte punga sunt ?, intr-o

Numdrul 9i cifra5
jn cea din sunt cirele Cate imagine? in uhima sunt banane 1. Cdte maimultefitlcte? sunt ointteimagini iji Lli in "*.

66S66 1ft f
B@rcG
;#;;;iii;i",'uti

gi:= v

potrivit: cunumdml tichetele 2, Completati

a pentru necesare' debuline numarul dia$ama' in fiecare 3. Desenali 5' datmailos: modelul folosind

numtu-ul compuneti s buline din 'at'

@--l

T tr
5l

t rD AF RF }J 15]
|ll
t_:!J

I3-_-l l---l loa I lel

4. Confectionafi din caxton 5 triunghiuri ca acestea A A A A A . Separati triunghiudlein 2 grupe.Regrirpalitriunghiurileqi apoi separafi-le in 3 grupe. FaceJi maimulteastfbl degrupAri $iregruptui $i apoiscrieti descompunerile dupd modelele demaijos:

AAAA A

A AAA
l1\
)l

Ft fil

z\

t)l

n rt r''1
+ * * i I * b ) f lf lf ln n I I

5. I n d e se n u h i r des enari a) * * cofe sp o n d e n la dupa I mode lrr d l i n d es enul ar. I I Larenumdr esle maimare: :i< {. 3 sau 5 ;5 sa u 2?

6. Ina are 5 crramele rn ambele mdinitdreapta Cdte ?i sldnga). caxamelepoate avea in liecare manS'?

Numdrul 9i cifra6
1. Completati tichetele demaijos cunumerdle potrivite:

/ri s. rtt rrtr-{

f t ' \ ; ' r; ' r-t . lY $n s


tiEt ru
, . \ \ , . \ l- .

J6 J6 (it (et fs "!h

/"* | ,- ?'

ft_, n

S S

lr n
2. De se n ap rie ca i er ei c omple la li-c 6 patri rels le u lit e r e le in d ic a t e malIos: | 23 4 5 6 Ce cuvent ai oblirut?

Ar I Rr4

D> 3 I)6

E- ) 5 N> 2

pentru 3. Completali diagramele, a obline mullimidecate 6 elemenre:

G---),
(s,1)

j7
( ,) (' )

(,

de mai sus perechea de numerecoresScrieli in parantezele pu[zatoarenunarului de elemente existentiniJial gi numirul de elemente adiugat. Compuneli numinrl,in fiecare caz,dupi exemplul urmator. primuldesen, perechea Excmplu; pentru . (5,1),iarschema denumere este decompunere este cea al5tumta: 4. incercuili curoqunumai schemele care nu suntcorecte. 6666 6

-z\

L!_llilblLil blc

-1\

-Z\

Lilulil Li.llilti.J

-z|=-

gi I mar.Ilustlali 5. Intr-o fructied sunt6 fructe:portocale, banane prin desene portocale cdte banane arputea fi in fructierd. Sicate 6. Desenalimullimi cu4,5 $i6 elemente. 7. Carenumdrse afll duoi 5?Darinainte de5?

Numerete 0, 1,2,3, 4, 5 si 6
t, Observa{i, apoicontinuati scrierea:
tta

ia

3.:

| | 12l
2. incercuilinumerele carecorespund numdruluide elemente din diagrame:

A AA A
234

+++ +++
0 t5 1 6

3. Observalitabelulpi desenafi pe caietels voastre atetea * flori de fiecarefel cete sunt 6 4 I 3 2 prezentate in tabel. 4. De cele ori aparecifra 4 in nunirul de telefon64134 14?Dar ci&a1?

{3

s v

A (1,3); B( 4,l); c( 3 , 3 ) ; D ( 3 , 2 )E ; (1, 1 , 3 )F ; ( 1 ,2t) , ; c( 1 ,4 ,t) . 7. Unili cuo liniefiecare mullime destelule cunumdrul corespunzitor:
trn . Care multimearemaimulteelemente? . Care mulfime aremaiputine elemente? . Care numtr este maimare: 2 sau 4?6 sau 3? 8. Scriefinumerele 2,4,3,6ir. ordlrrea de la cel mai mic la cel mai mare. 9. Completafi cdsufele din dreapta qiceledin ultimulr6ndcunumirul corespunzdtor bulinelordepe fiecare liniegi fiecare coloand: o a a 3

6, Care dintregrupele denumere demaijoscompun numdrul5?

d\ /l

-\ ->

a a

a
a a o a

a a

a a

a o a

11. Coloralicu albastru banda pe caresuntscrise numerele naturale cuprinse intle0 $i5:

@trtrn t r !

I lO. Completali, in cdsule, numerelecare lioesc.

trTtr

!ntr tr

t:l
L1

r;-1

N nEn
L:J

lr I

pecare este scrls curosueticheta 12. a) Colorati celmaimic. numarul in aldfirate din etichetele numerele b) Scriefi laceltnaitnic' delacelmaimare ordine

veciniinumerelor; libere in casulele 19. Scrie1i

I zI

tr s I

l :tr

ftl

naturale: treinumere 14. Scrieti l;0;2; decAt: 6 qimaimari a)maimicidecdt qi4;2 6; 19i 5r0 9i b) cuprinseinte: 4: 5;6. decdl: maimici c.) de4' maiapropiate cele numerecloua Scrieli 15. suntcel mult J co$sunltjlcte t5 mere5i pere)Merele 16,intr-un t'elpotfiin cog? fiuctedellecare Cate

Numarul 9i cifra7
reprezinla care intaginea lapleobiecte' trumai curopu l. Incercuili

S|.fn
E
Mici

Rtr
\_/

XK XK ;W

x r#xK

,4 la locul Potrivitin esenul din desen figurile geometrice 2. Desenati potl'iviteln teln etichete; gi apoiscrieli numerele desenulB

AL\ N rt - _lo n r-\ r-\ n

AC

\_-/

Mari

3. CompletalifiecarediagramA cu stelutero9ii, astfelincat ea sA confind atatea elemente catscrie in etichetd:

| '

)r
|

)r * )r*** )G ; -l * -l| - **l l 1* *1

r";a

l L l L" l l I ww\*-'--,w

t rt r ntrtr

,r,l-T-

[..J
T t1_l

l-r1 Pentrufiecaredesensctie{i ln casete g\rnt acea pereche de numere carecorespunde qi desenului t1 a apoicompuneti numAlul dupa modelul aldturat. 4. Desenaji in diagrame numerele corespunzdtoare destelule:

** *

5. Scrielidescompunedle numirului7 subforma unor scheme, ca cea alinlratd, CAsi! cat mai multeposibilitdti, 6. Scrieli rei numere care suntmaimici decdt 7. 7. Scrieli treinumere care wmeaz i imediat dupd 2.

Numirul9i cifra8
l. C6teanimalesuntirr liecarcmulpime? Caresuntnumerele prin care lereprezentabi?

{^q-x d{a u
*|l +|1 .

0 ^0^
T

2. Completali desenele cu buline!i etichetele cu numere potuivite. Scrieli apoinumerele care compun numdrul Sconlbrm desenelor;

2)

]Cild
t8l t8l /\ pl t6l

Gdsifiqialteposibilitdfi decompunere anumirului8. 3, Descompuneli numdrul 8 astfel: procurali-vA 8 nasturi. albi O O O O O O O O. Separali-i, de fiecare dati, in grupefolosind schemele:

ilt t3
-/\

Exemple; Schema descompunerea a)


)

=<,,I\ -z/I\ P!:l.l12 LLlpluj


Schema descompunerea

Et r

t4l t4l
4, Scrieliinultima coloand a numerelecotespunzdtoare bulinelor de pe hecare rand.Carenumdrestecel mai mare? Dar cel mai a
mtcl

t8l n

tT'. Lll lil t4l


a a a a a a a

tst

3 a
o a

a
a a a

5. Pornilidela 8.NumdraJi descrescdtor pdni la 0. 6. Scrie{i cunumerele: l, 2,3, 4, 5,6 gi7: grupe a)douA decate doud numere care compun numfuul8; b) o grupS detr'ei numere care compun numdrul 8. Exemple: a)(1,7); b) (1,2,5). 7. Scrieli 2 numere care suntcele maiapropiatede 7. 8. Scrieli3 numere maimici decet 8. 9. Scrieli numerelemai maridecat I {imaimici decdt 8.

Numirul9i cifra9
f. incercuilinumerele din etichete carenu corespund numErului de fructe din imaginea corespunzAloare:

ffiw7 tr%"w : @@@ ffi


}{

trtrgtr ffi@@ w
E

2. Completaficu buline rogii flrecare cdsutd, astfel incatsdoblineli,ln fiecare caz, cAIe9 butine,Scrieli perechile de mrmerecare compunnumdxul9. 3, Completali diagamele, folosind exemplul dat:

99

4. Completali diagramele de maijos cu triunghiuriSi etichetele cu numore care sA corespundi schemelor demaiios:

rf,^;l A-__.l d TT \LJ


Y-'J

Conform schemelor, scrieli apoi grupelede numerecarecompun numdrul9. 5. Mariaare9 caramele: 4le d6Ioanei, iarcelelalte wea sAle lmDafiA inlreIon.Dana gilna.C6le caramele poate primiDana? DarIoni Dar pentru Ina?Face{i cAte un desen fiecare caz.

geometrice: 6. Decupali dincanonurmaloalele flrguri

IlInaatr!n
fiecare liguri fonnaliqiruricaceledemaijos. Completali Cuaceste sgcven,ti: $ircuincao

r... [arE n ") fl n "


/\n r urn L - - .1 z r
Cdte figurigemelrice conline tiecare din iirurilea) ii b) inainte $i gi altemodurideaqezare dupbaddugarea secvenlei cerute? Inventali a figurilorgiformaligiruridecdte 9 figuri. 7. Observaliti completalicu alte doudperechide numerecare comDun numfuul9:

( 4 , 5 )( , 3 , 6 ). , . . , . ... numere denumirul 8. Scrieli dou6 cele maiapropiate 9. 4 numer 9. Scriefi naturale maimicidecdt 9.

Numarut'1 0
prezinta I. lon spune: ..I)esenele douagrupuri formate din acetaqi nunar de animale". Ala spune: suntmai mulli". Cineare ,,Elefanlii

n
2. Pornilidela2.Numiraji din2 in 2 pdni 1a10.

''t@

S_..in fiecare din desenele clemai,jos, completali cu rogunumdrul de pArrale penrua obline necesar I0:

T T TT TT

n TT nn
rT

tr

T TT TI

trTT

tr

rrr

Scrieliperechile de numere carerezultadin compunerile demaisus, folosind schema: 4, a)Descompuneti numtrull0 dupi schemele date:

@ 8.. l!'

, !) schemele cesenalt resDective. 5. Care_ dintregrupele denumere demaijos rurcompun mrmdrul 10? Scriefi-le.
6. Intr-ocutiesunt l0 nasturi albi,ro$iigi negri,Dacd3 nasturi sunt ro9ii,cafinasturipotfi albiqicdlinasturipotfi negri? 7. Desenali o mullimeB caresd aibdcu o bulinl mai mult decat multimeal $i o mullimeCcares6aibi cutrei buline aa mai putindecet muliimeal. aa o a a) Cete bulinearemullimeal? ! oo b) C6.te bulineva aveamullimeaB? c) Cate bulineVa avea mullimea C? d) Caremullimeare celemai multebuline?Dar aelemaiputine? 8. Care dintre numere este maimare:9Sau l0? Cucdt? 9. Care dintre numere este maimic | 8 sau 9?Cucat? 1O. Scrie[i 3 numere cuprinseintre2 9i 10.

it dbffiL df;bddb -ffi


(6,3); (s,5); (7,3); (8,t);(8,2). e,3,r);(6,2,1);

c,asifinca3 posibilildfi dedescompunere a numdrului t0 gi

O, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 si 10 Numerele
l. Completatidesenul,scriind pe randul de deasupra numerelor scrise culitere: coresDunzitoaf,e

zero unu doi trei patrucinci tase Sapte


2. Scriefi numerele naturale: a) d e l a 3 l a 9 ; b)del a2l al 0; 3. Care numere seafldscrise: pdtratului; a)in intedorul exteriorul triunghiului; b) in p6hatului; c)in exteriorul qiin interiorul pAtratului d) $iin interiorul triunghiului? qapte 4.Incercuilinumaiimaginea care reprezinta li'ucte,

nouA

c) dela01a6.

t-. rt ,h & ,& "& 6r- . 6-h b*,-d"&-& - ,&


5. Scrieti in ordinecrescbtoare numerele: a) d e ta 0 p dndl aS ; r,)4,6,3, 5 , 0 , 9 , 1 : b ) d ela3 p d n d l a 10; d)2,10,7 , 4 , 1 , 8 , 6 . in ordine 6. Scdeli desqescatoaf,e numerele: a)d el a8 p 6 n il a l ; c )6,9,1, 5 , 4 , 0 , 2 : b)d el a l 0 p A nnl a2; d) 1,3,10 , 6 , 7 , 8 , 4 .

?. Pornili delaflqi scrie{i numqrele ffn-n


din2in 2 .

tu

8. Pomilidelaf,9i suiefinumerele di n3l n 3.

rTTTI

scrletea numerelor:

9.. cAsili pas_ul $i continuafi


1O.Pedesenul demaijos, completali numerelecare lipsesc:

I I. Colorati mdrgelele din $irag dupa cumurmeaza:

* mArgeaua galbenieste a 5_a: margeaua galbend seafldlntre doui mirgeleroqii; eleverzisun - mtrrgel t a 2-agia g_a; - mdrgelele albastre suntprima, gia 7-a. a 3_a uompunell numdrul 8 astfel inc6t numerelecomDonente reprezinte numarul demdrgele din ,irag,defiecare culoare.

12, Scfielitrei descompuneri ale numdrului l0 ln grupe dec6te 3 numere, folosind modelul aldturat. 13. Scrie ro. )cnelr trei lrer grupede cdte cetetrei numere T-1T-.1 |--.1 fiecare. astfelincetprin compunerea lor sa \Tz g. oblineli uumarul rumlrul 9.Folosili modelu modelul I alaturat. aldturat. t6f 14. Scrieli toare numerele naturale pdnd la l0 maimariecdt: a ) 2 ; b )6 ; c ) 3 i d ) S. 16. Scrieti toate numerele naturale maimicidec6t: a)7; t ) a ; c )9 ; d ) l 0 ; e ) 2 , 16. Scrieli numerele naturale care sunt:
lnaintede :

[ @ tr[trIln t r _I f l 17. Subliniati din fiecare pereche:


numd\uluai mic a) 3 9 i4 ; b ) 9qi l 0; sq i8 ; 7qi 3; 9 q i6 ; 0l i 2; numdrulmai mqre c ) 6qi 7 ; d ) l0 q i5 ; 5qi 3 ; 2 q i4 ; 6qi 8 ; 9 t i3 .

inbe :

numerelor: 18. Sqieli vecinele I


L,J

lil -

L--J

lll

lnI
3

EUI
5 6 '7

carelipsesc: cunumerele cdsulele 19. Completati

foT-Ttl t-Ttfl

I 2 4 6 5 6

3 elemente: flecare 5ircu incdL 2(). Completali

nilt]

4ls

o ecbipf, aleasa 21. Dintre Dan,lna. Tudor.Vlad 5i Maria trbuie poate formaechipa? modurise btt;lisio fatain cdre ;;;;;l;3

trtrAAtrtrAAU OAtrOAtrO

potrivite' numerele in casete pasul 22. GIsiJi 9iscrieli


natumle: tlei numele 23. Scrieti 8: 3 5imaimici decdt a)maimaridec6t 5; bi maimici decdtg Simaimaridecdt 2 9i 8' intrenumerele cl aflate cele ? 5i Dan9 Cineare S.atfi depore;ti lon 3' Iteana Z+. fuf ".. Darcele "t" cir{i? maiPuline? multe mai 'illi"*rrr" ta'l 9? maimic decet natural numdr mare 26. Car" ".1mui "rte 5? decdt natualmaimare 27. Cur"ert" muimic numfu ""1are in pungacatevabomboane care 9j 3 prinfie i8. at"*undru saucel al a;" numdrestemai marecel al caramelelor ;";;;i;.' bomboanelor? incat: astfel naturale denumere 29, Scriefiperechi 8; a)orimulsdfiemaimicdecdt 4: decat safiemaimare b t al doilea safiecelmaimic' si fiediferite inumerete ti al doilea "

numirrfamilia membri Cdfi 4 membri' i"r o- numdrd

3O. Scrie numdrul cucare poli reprezenta: a)varstata; b) numlrul cdrfilordin ghiozdanul tdu; c) numaml caietelor dinghiozdarul ttu; d) numdrul creioanelor dinpenarul t6u; e)numdrul gumelor dinpenarul tdu.

I
n

TESTUL 1
I. Colorali: a) cu roqu,2 buline; b) cu galben, 5 buline; c) cu albasbu, I bulind. Catebulineafi coloratin total? Numirali-le.

2^.a) Folo_sind exemplul dat,completati multimilecu atatea stelule cate arata fiecare etichete. b) lncercuiti etichetain care seafl6num[rul celmaimic.

o oo oooo oo o

3. Coloraficu rogumargelele pe caresuntscrise numerele cuprinse intre4 qi9.

4. Compunefi nurnerele:

t4t tst \7 -

t]

sunt casetei in carnumerele 5, Coloralicu verdebulinadin dreptul ordine: scrisein b) descrescatqare. a)crescAtoare;

2 3 5 4 6 '7 9 8 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10

o
C

o C c

8 7 6 4 5 9 8 7 6 5 5 6 4 3 2

3: numerele maimaridecat incercuili 6. in sirulurmntor, 3 ,9,6,r,8,4,2,7 pdstreazd 4, iarrestul weasdle impartA ?, Victorare10meredin care primi primiDana merepoats qiIon.Cate poate mere intreDana ti cate pentru caz. fiecare lon?faceliundesen

2 TESTUL
gi 1. Numarali fi'uQtele tabelul:; apoicompletali

?,3;"oL 4-:3oi} s -grt ,o


diacorespunzdtor 2. Completa,ti gi grama diagraneiA . -B eticheta

v r4

dela 0la 10. 3. Sffie{iqirulnumerelornatumle narurale maimicidecdt I 0.darmii maridecdt: 4. scrieli numerele c) 5. a)6: b) 3;

c. Incercuttl caseta tn care sun{ scrise nLrmere maimici decdt 7.

2 3 0 4 9

5 6 7 3 2 I

6 3 4 0 2 I 5

6. Conlinua!i scrierea numerelor. observand pasul cu care sesucced prirnele doutrnumere.

n r.f-l l--l .f-l.

s ;o ;fl ;I;I

7. tonare I [ ..Vasileare 6$. Danare maimulted decAr Ion$imai pu{ine decdtVasile. CAte aveaDan? d arputea

TESTUL 3
l. Unili fiecaxediagramd care continefructe. corespondenta ei,care conline cerculele.

&6

2. Desenaliin fiecare etichelaatateaelemente cate arati coresponedenta. dupimodelul demaijos:


** ** *

rqffiffi

@s

&& ;'1.se ss
I

f--Ello;3 @

ll@"@l

3. a)Pornind dela4, numara! din2 in2penala 10. b)Pomindde la0, numtuaii din3in3panAlag.

numAr: tiecare 4. Unili printr-osageald b) cu unul dinf numerele a) cu unul dinfte numerele ' mai mari decat el; -1. mai mici decdt
( a'l

o
4 TESTUL

oo

numerele: cres catoare in ordine 5. Scrieti $iapoidescrescAtoare b) 0,3,5,6,7,l t , c )3 , 8 , 2 ' 4 ' 0 . a ) 1, 6,7 ,3 ,8 ,0 ,9 ; carelipsesc: numerele 1. Scrieliin casete

mullimilecorespun-. pdn puncte in ni$tediagrame, 2. Reprezentati zitoarenumerelor: 3, 5, 2, ',1. in ordirrecrescdtoare cdteva numere 9i le-a 3. Madaa vrut sa astfbl 2 3 5 4 1 6 Eaa facutdoud araniat $e$eli. AraniaIi-levoi corect. numerele: 4. Descompune{i ,1 3 6

dh f'r

r'6:

2 qi Dan 9. Cinearecele 8, Raluca Sandu 5. Andreiare5 caramele, maipuline? Darcele maimultecaramele? 8. naturale maimici decat 3 numere 6. Scrieti 3. pand naturale [a l0 maimaddecet numerele ?. Scrie{i 7 vreas6leimpartA ddIlenei, iarcelelalte 8. Anaare9 bomboane.2le primeascd mai multebomboane incatIna sd intre Dan $i Ina astt'el poatepdmi Dan 9i ceteIna?Facetiun decatDan. Catebomboane
in fiecarecaz. desen,

:N;:

Probe de evaluare
f. incercuiJi cifra corespunzaloarc numarului de elemente al fiecdrei multimi:

t
' t,8 ,9

4\6

@
tr!
A
b )lsl
7\

6,7,8

2, Desenati in fiecare dia$ama unnumirdeA egal cuceldincasetd.

3, Deicom punellsaucompunelinumerele:

a) lq
7\

f]fl
\.-

cr ft
7\

d b M db br'

11n +'-

u; b)f2-FTiT6Tt [tT{tTthl -- lrTTToT+Tzl ")


5. Scrieli numerele cuprinse inrre: a ) 2 Si8 : b)0 $i 6: c;4 5i 10. 6. Gesitipasulqi apoicompletali cdsutele iu numere:

4. Scrieliinordine crescitoaregi apoidescrescdtoate numerele:

a)3; 5;I;Ll;

b)e; 6;tr;tr; c)l;a;[;f.

il
Copitolr,l2
ADUNAREA 9I SCADEREA DELAOLA1() NATURALE NUMERELOR
Adunarea 9i scidereacu 1
1. Calcu l a li : a tl -L =l -l: bt I -6=l -l : ' r- l' 6 =rlI r -^ c) -

+- r =[ ,

s. r = F,

r+t=tr:

1 n r = tr ;

e 't- L - - l

1'e=l-] r

*,fu.gE"eeofro
4-1:I
4. Calculali: e r5- l- -l rr bt ?-l-l-l: cr 8 - l:!:

@@

@@@

@@@

a-r= f lr

to -t:l

l;

3- l= L- l:

potrivire; demaijos'numerele in cifi-1ele 5, Scrieti.

o -r=[;

, - t - LJ t
u ) tu !=er e-fl=q, f-l-I=8r

..2 -r:L l '


c)Ll-s-6; Ll-l-6r L-l-|:)

a 1 6 - f l : 7: r o F l - r, I !=o,

6. ScrieJi in cisute,uuul dintresemnele ,,*" sau,,-", astfelincat rezultatele sefie corecte:

a) 2 !l :1 ;

t l r: z;

b ) 3nl: 4;

+f r::;

c ) 7t rr= 6 ; d ) e n l = l o ;

e[r:z ; .

I l o n r =e . I
7-l

8. Sffie(iin c5sufe numerele care rezulta din calcul: 6+ I 3+ 1 8*l

v L l+ I
\/

i l-t
\../

LJ

T
b)2-0-l{l:

X*,
Y

9. Calcul ati $i scrietiin cerculele rezultatele:


+l 6 -,

lO. Scrietri rezultatele:

at3 l+t=X:

s- r - l=[ :
7+ l - 0 = n :
a ) 8 - 1= 6+ !; e -ll):1+ t t

c)l-l+0:[-l;

6-l-r=l:
s.0-r-[;
b)l+I=s+ l; 4 +t:6 -n;
4-l

e-r-o: l:
7-trt--.
c;f+ z :+- r; 3+ I : 5_1.
I + 3 l+ 1 + l trt 3 + l+ 1
)+ |

11. Scrieliin cisulenumerele carefac adevfuate relatiile;

raDelulul.

12. incercuiti, intabel, 3 adundrile a cArorsuma 4 5-l este numirul din stdnga i

7-l 5+1 4-0


6* I

4+ I

3 - l+ l

13. Scrieliexercifiile sugerate dedesenul aliturat:

Rsb
4.t,

dacatermeniiei 14. Afla{i suma, sunt3ii 1. dacd termenii ei sunt5 Fi L 15. Aflati diferenta,

gi scederea naturale numerelor Adunarea

dera0ra2
1 . Calculati: a) 1+ 0 -I;

0+1 =I;

r +1= n;
t :t-!; l= 2 * I;

b ) 2+ 0: n; c )1- 0 = f,; d )0 -0 = n ; r -l z* \ 0+ 2= f ; ' -tr]. t,

0+0:n;

2 -0=n ;

1-1=I

cunumere potrivite: 2, inlocuilicasulele

a )1: 1+ [ ;

b)2:n + 1;

2= I - 0, z = f , + o:
b)l+l*2-I;

c ) 1+ l= 0 + X; 0+ 0= I * E;
. -z -L . _tr--] , v z )^.

3. Calculati:

a)1+1-0:f;

c)2-2-0=f;'

1-0+r:f;

2-1-1:I;
2-1 +0 =Ii

2-2+o=A;
2- 2+ 1= 4.

2-o -1 =I; a;!+[=z;

4. Scrielinurndrul 2 cao sumt,folosind numerele 0, 1,2:

b)I+I=2;

c;!+!=z;

5, Aduna{ipe 1 cu l. 6. Scideli din2peL 7. Victoraxe un creionrogu, iarDanun creion albastru. Cdtecreioane colorate au,intotal,ceidoi copii? 8. Mihai avea 2 mere. El amencat unmdr.Cete mere i-aumairdmas?

Adunarea 9i scidereacu 2
l. Observa!i ilustraliile elicherele: fi completali

asb
1+2=n;

ee Gs
' L_J'

'

2. Calculali:

ar2 3 [:

br2-o=l:

c)5,2-l-l;

3+2=I:

tz-j:

24-.

i u
I
I

9. Reproduceli pe caiete desenul Oernailosgi colorali Uiti-nete in douiculori(rogu gi albastu) conform adunArilor:

6+ 2 = 8 ; 7+2=9. 4. Observali ilustraliile etichetele: $icompletati

a) S8oooo

b) ooooooo
OO

--o@@--HA3 2 =l :

:-ooe&=o(re@a 2: f l:

_ooo@o_ _ooo_@@_
" Ll '

5. Scrieti rezultalele sciderilor:

a)6-2-[:

r-I, ] ^ -. 6. Calculali. apoiscrieli rezuharele:


a )2+ 5= I ;
' L__1,

br8 2=l:

q z-n:

ctr0_2-l;

2_2
c) 2+s=I;

b)I=4+2;

7 . A flaq i n u m e re le cu 2 maimari dec dr:2.0 . 3l.4 6.. 7 . 5 , 8 . 8. Efectuati qi scrielipe calculele caiete nrrmaj adunarile Sisciiderije alecdrorrezullate sunt cuprinse inlre .]$i6 |
l+). I+?
1 + t.

Z= e - z t

=n r0-2

t,

6 - l;
I -),

9, Folosindmodelulde mai jos, desenati in diagrame un rumar corespunzator detriunghiuri qiapoicompletati colotate etichetele:

-^

r'r r,
-3-f:

at 7-2

1O. Completafi cdsulele cu numerele caresepotrivesc:

I-I

I* I

6.

8-I =q - z,

br 8 fl-s-0:

I -z =o

r:

z-f]- s

r-,7 -f_:,

t:

c) 4_[-l-s+r.

n _ 7 :r_ ,

? - - ;- ;.

.w

cu numerelecorespuMitoare: t 1. Complotalietichetele

unuldintreselrLele "+"' "-' 12. Scrieliin cdsule

lncatsa , astfel

d 3 J 2 : sl s [ 2 = 3;

olzft; 8+ 2 - 1 =t r ;
5 +2-I= nl
3 cu2' 14. Maxilipe

b) sn2= 6; 6n2= 8; 6[_lr fl7;


7=4+2+2.,

c) gfll: 6 + 2; 4l l2l l3l lI; == : 7=c) L-l .J " L' r: r- . a ,J.

8l l2l-]rLJe.

rezuhatele: Calculali drLu r o l l J. L ii apoiscrieli 13. ot)=t-z a) q-2 - l =L - l : -2;

o - z * t:l ) ;

f=s-z-z:
l:+-t-2.

6biscuili' aie care Adina decat mult mai l3.Yi:"JllT"rTi2scui1i rimas? mai au copii cali precat2. ;?: *T#::":i'itTti. Au
naturale numerelor Adunarea si scederea

deh0la3
'ln rouur ^asulelor: ' " '! raspunsurlle' 1. Completali =f-.1r c J I-u-L - - - l' a )l-0 1 l : b )l rl 2 -o- L _ _ l: r-r-l . -' t_ )-l : z " fv l. " -f-. -

d ) 3 - r =n ;
r - 2 - L,),

r *o= f --1,

1rZ=l l:

3 -u- Ll:

corecte: 2, incercuipirezultatele - 2, 3 : c) 3- 2 = 2 ' 3 ,l. -'^ i'if o .l . z , b) 2+o- 0.

sau,j', astfclincatsa unul din semnele 3. icrieli in cbsu,te "+"


adevtuate: rezultate obtineti

i:

= 3: a) 2l=11

u1 t[t

&-

zVt:t, z1 z : t

oft =r; r fo = 1 ;

= o:

c) 3[o=3;

3no=3;
3 f3: 0;

d ) 2 [ 1 : l;

lnl =2;

4. Descompuneli numirul 3 inh-o sumA saudiferenld de 2 termeni:

3:f*n; ::I*n;

:=f*n; 3=tr-n

5. Scrieti in cisute numerele carcrezultd din calcule: 2+0 3-2 3-1. l+ l

X*, X-'

V
\./

6.Aceea$i geometrica figurA reprczintd, in fiecare caz,acela$inumdr. Descoperiqi numerele dinrelaqiile demaijos:

YY

I l+ I

v.
I

3+0

t l-l

u) A*n ::; A- tr: r;

b ) A+n=z;

A- n =2 .

7. Adunafipe: a)2cu1; b) I cu 1; c)3 cu0; d)2cu0. 8. Caxe este sumacendla2 seaduntr 1? 9. Cenumdr hebuie sascidef din3 pentruaobtine: a)unnumfuegalcu l; b) unnumdr maimatedecet I; c) unnumaregal cu0l d)unnumdregalcu2? lO, Cucatestemaimare3 dec6t:a)1; b)2; c)0? l l.Ioana are2 mere ionatane Cete fructe areIoara? $i I portocalA. 12, Victoravea 3 creioane. A pierdut1 creion. Cdte creioane i-aumai dmas?

Adunarea Si scidereacu 3
l. Folosifidesenele pentrua calcula sumele:

r]EJ lr3-!:
:+l =E:

2. C alc u la li :

-;1';] a )6+3 = f; b )3 +6

2 -i=f: 3 -2=-:

FFF] tSsT'; .t+l:flr j--:tr,


:+ +=]r
-I;

3-s--.
c )7+ 3: f l;

+- 3 :!;

4. Calcula{i:

a) ?-3=I;

b) 8-3=[;

c\ o -1 =l --l
< !1 = l l.

.lr r - ?=f- l
n+ 1= l

4 +3:n ;

5+ 3= I ;

dup6 modelul corespunzitoare, numerele 5. Uniji printr-osdgeatd

rezultatle: verificali calculele 6. Efectuali 9i apoi

a )t -3= f ;
a

b)6 -3=Er
a

c ) 7- 3= TTI .

tabelele dem4ijos: 7, Completali


a*3 a-3 4 5 6 7

cu3 numerele: 8. Micforati 4 , 6 ,8 ,7 ,1 0 . 5 ,9 .

4 5 6 7

ln dreptul adundrilor puneli camaijos, uncerculer, apoi , 9. Calculati, este 5: alcaror rezultat tiscaderilor

ore=i-l tr-FA l-t:I l8=-l F-ol tt:ll


2

casetelo: 1O,Completali 876

3 -L l

/"1

3 -L_.1

,\

n L_l 3

corcspunzdtoare: libere cunumere casu{ele L1. Completaf 2; c) 8 - 3 :2 + f; b) l+!=6a ) 2 +3 = 7-[ ;

c\

s -2=3+n; f- z : z + z ;

4+ 0 :7-I; 8 + 1 :6+[;

9'3 :3+n; 6-n=7-f

12. Q alcu l a li :

a )4 - 3- 2 = I:
3-0- 3=f :

b )6- 3 -t=I;

c ) 8 - 3- r = n:
; 3 n2-2=-l

e- 3+I= 8 ;

s+ I + 3 = t i

i-Z-3=.

[+ z -o = T ,'

13.Adunafipe3 cufiecare I dinnumerele:4, 0, 2, 3. 14. Care este diferentacend 3 estescrzutdin 5? 15. Mariusare 3 bomboane lntr-o man[ ii 2ln cealalti.Cate bomboane axe Marius, in total, in cele douemei;i?, 16. Mariaare5 portocale. Radu arecu3 maipu{ine. Cate portocale are Radu?

gi scidereanumerelor Adunarea naturale


l. Calculati:

det a0t a4
h)4+0=fl . ' Ll'
--Ll'

a ) 2*0:!
_ L_- 1.

c)3-3=I;

+-+-!;
4 -0 = I

?+r=f-l

2. Scrieli numerele potrivite, in Ioculcercurilor:

: C= a: , 3. Calculafi, apoi

'i-i=9; "i:8=i; "i;E=1


c-6=q; +-[=:.
-a
T;----;l

pe caietnumaiexerciliile scrie{i cafeau num6rul4 saunumdrul3:

rezultat

h-::n
Ll_rll

5. Folosili numerele penuu ascrre: [,[,p,p, * oadunare care sdaibd rezultatul4: - oscadere care saaiba rezultatul2: -o scdderecare s6iibarezultatul maimicdecat2.

lI

dat: dupamodelul tabelul, 6. Completaji

0 2 3 3 b 0+ 3 : 3 a+b 7. Un termenal adundriieste3 Sumaeste4 Care estecelalalt termen.' cuciocolat6' cufiucte$i2 bomboane bomboane 8, intr-opungdsunt2 inpuoga? total, sur.rt,ln bomboane Cdte papagali, unulverdeti ceilalli galbeni Caf 4 f. intr-o coliviesunt galbeni suntincolivie? oaoagali Amai venitun baiaLapoiiDca 2 baieli. io. intr--un bazindeinot erau deinot? intotal,in bazinul umrl.Cdtibiieli sunt, 4 comuri El a datun com lui Dan ti unul lui 11. Mihai a cumptuat luiMihai? i-aumairdmas cornuri Ion.Cdte desenul: oralo problemlfolosind 12. Compuneli

!F-Bw
cu 4 Adunarea 9i scdderea
desenele 1. Observati $i apoiconpletatietichetele:

'tfril
1++:f];
2+4=I;

4 +1=n ; .
a)4+4:f;
4 0-l l:

q+z=z:
b) 5+a:[;
4's -l l;

:+ + = E ;
4+ 3= I .
c) 4 + 6 :[; . 6 + 4 = !.

adrmarilor: rezultatele 2. Scrieti

rezultatul: desen, 3. Scrieli,subftecare


A t lt Lt )e

/ ^AAx
, , -l

LA A A A A

:w

7 4: a ^LLXAA4

4. Calculati:

a)q 4 =J 3 + 4= L_l; + -z= l:

br8 a =fl: a -q_ l l: s-4 =F:

=fl; c)5+,4 6 r _4= l* l: 6- + = = .

5, Scrieli, lncdsule, termenii necesari pentru aobfine egalitifi: a)4- 4 -I= 9: br!+ | . c14- I -f =8: -2=7. 6+ 3,-D= 5r -4= 4i s- + _f=2, f+:

0 + L _ . 1 + 2=6; 8_I+3:7;

l_l_7=:.

6.3crieri numerele care adunare cu4 dau sume maimicidec6t 9. 7. Dincenumrrtrebuie sdscadetipe 4.pentru carezultatul safie2? E. lnrr-un garaj erau 5 magini. venjr Au mai incd4. CAte masini sunt. acum, in total,in garai ? 9. Danaare7 caramele. Ea a mancat 4 caranele. Cetecaranele i_au mair6mas Danei? lO. Ralucaa cump6rat 5 banane, iar Simona cu I mai putine.Cate ttanane aucumarat lmpreuuiRaluca piSimona? 11. Bogdan are3 pere, iarMariaare4 pere. a)Puneli o intrebare astt'el incatrezultatul problemei sdfie7pere. b) Puneti o intrebare astfel lncatrezultatul problernei sI fie 1parb. 12. Observaliimaginea de mai jos, fomulali o problemi $i apoi scrieli rezoliarea ei sr.rb formddeexerciliu.

tub
*\^

gi scederea Adunarea numerelor naturale d ela U ra5


1. Calculati:

a) 3 +2 =n ;

s+ o = n ;

potdvite: 2. Sffieti. in c[sulelede maijos,numerele

ar s -| _l= 3- l;

b)3

-- 7=r - o;

z - f= s - s ;

-[-l=

5- 0 r

c ) 2' 2 = l-

li

4-l=f -2: ,
5

lncatsuma depe astfel un numar, cate cdsuf[, ln fiecate 3. Scrieti, safie 5: coloana fiecare
{ i {5 5

tnl ,_:_l

fil

f'l

Tl

ll
r^:i.---;l
f--, l+-rl .

Ll l?l L-l L-.1 -l


i l ----j ,tr. .L

E L_t
'' --01.

rezultatele crescdtoare, pe caiet, ln ordine apoiscriefi, 4. Calculali obtinute:


i ? -- --. E -=-!-.

5. Calcdlatii

a)3+2-1=!;
1 + )+ I= l = - l '

t t < - I + O =l--"1' ) - J + J =L__l;

c ) )-l

+ 4 = L _ ll

lncdtrela{iile sau -", astfel unuldinsemnele,,+" in c[su!e, 6. Scrieli, ', sA fieadevdrate: obtinute a) 2+o = 41)2i b ) 1 + 2 + 2 : 0 I 5 ;

3 -2= s[:' 4i

3-1 +o =sI3;

, . , , _ /r T-. --1 rL, lr, + -z r

modelul: tabelul, folosind 7. Completati

|,4 n umer ele :,0,5,2,3. 8. Fi e la: pus in loculluiavaconduce dingircare numdrul - Subliniali 3+a=5. la: pus luiavdconduce in locul dinqircare numdntl - inceicuili 5*a=1. lalele sunt lnca2laleleCate maipus er'au 3 lalele. S-au f. intr-ovazd invaztr? acum

iesit 2 44. *r"a.ruu s4a .Au io. in,r-o

ramaslncu$ca? in 5 baief9ifete Caf b'ieli s'arputeajuca sejoacA 11, intr-ocurte aceacude?

4] "utt

uu ,nui

12- DBctVictlr ar mai primi 2 c6{i depove$ti, el ar avea, in total,5 astfel decarfi.Cate cd4idepove$ti areacumVictor? l_3. Celor 2.copii aflali lntr-o saldde jocuri pe calculator li s_au alarurar al[i3.Celicopiisunt. acum. in acea salA? Daca in sal,arfi tbst ) copll 4.calicopii armaifi ramas? ir arIrptecat 14. Bogdan avea 3 maqinuge. De ziualui, a pdmitdelapdrintio ma$! ' nuld$idela bunici tncdo matinuld. CAte ma$inute areacum Bogdan? 15. Carmena prirnit 2 mandarine gi portocale cu I mai rirult,Ea mdnanca I portocala $i I mandarini. a)Cetefructe aprimit, r total,Carmen? b) Cateportocale iau mai rdmas dup6ce a mdncat uneledjntre liucte?Darmandadne? I6. Scrieli numfuul4caosunla dedouanumere esale. 17. Alegegi dintre numerele3, 1.5,0.2 peaceiea care seporivesc ln emnlulproblemei dernai.ios qicompletafi etichete)e:

viorica aveaf $,

amancat!($ . r-au p $, mai ramas

Adunarea 9i scidereacu 5
1. Compl i etichetele cu rezultatele adundrilor:

H B'T ,rf fir'/d H


I + -s :f-l L____J
. L-J

,r

,tr ,ti

}'f B H "f "i

2. Calcr"rla{i:

a)++s:[;

b )s+4=E; c)s+ s:f.

d)5+0=I.

3. Obsenalidesenele etichetele: $i completali

CODOOO CCCOCCO CCOEOOOO C O@& -COSe6Oe -CCO:W


, x - \ =l I

4, Scrielirezultatle:

a )e- s=f: 4+5=I:

b)?*s=n;
2+ s = I ;

n= I + 5 . n

dupamodel: dasenele 5, Completali

necunoscufi: termenii ln casule 6. Scrieti u, L _-l a)3 +[= 8; . 11t.

c)L)a ' t) .

z '
L_) --_l

t'

8-l-l= 3; 8 - 4= 7-L li

r' o - L__.1-

, -L,l=r-r;

^-^ ''',

adundrile: ?. El'ectuali

a)l- 2-4-!: l-1-s=[: i-,-r=F,

6 '3*4" 1-l--l: "Y'1.]lH a-3'1=Ll:'']*::=' 2-3's-L-l 3 I' + =f:

rr

din a doua Numiti termenii aflali in liecaredintre adundrile oblinuteFoimulalio concluzje rumeie Uornpututi "otouia. potrivite: cisutelecu numere 8. Completati

- [ -f a13
2 . L *'

8r = e: b )8-L l'l--.]=
i - L --l -L l - ''

c) 6-f-D:t;

t= Y:

10- I - [ = 2.

39i4;b)4si4;c)3qi3' sumanurnerelor:a) din 9. Scddelipe5 a)6qi2;b)7qi2' s oirerenlanumerelor: io, rr,laridcu cilnfi 3 Cdli are care decatPetru' mul1i mai ii.l.iiitji"r"..ts "aluU Mihai?Cineareceimaimullicdluli?

are Mihai' care'are mai pu{inedec6t ii. anu ur" S gumedemesteoat "u iate gume areAna? demeslecat io u.ii.t a. eu... 5

qeleui auielitpe^coridor oinacestia' r;;iuii erau i"i.-""pui.,^, i"e1 eleviaumairamasinaceaclas *i""i"^'tii i"iiil".al.cali numarul? esle 2 care obline 5;i se scade se iiiijit"-"" ^"." Au marvenit5 9i apoiincd2 Cateralesunt 15. Peun laeerau2 ra1e.
lac? acumpe

16. Completati cdsutele cunumere naturale maimicidecefl0. astfe incAt:

a)I-I=7:

6 1---f=4:

clr-.tr_]=.2

gi sciderea Adunarea numerelor natirale d eh0taG


l. Calculali:

a)2+3:I

b) l-5=l

3- 3 =tr: 4+ 2= - t 6+6=l _ _ j : 2- a= ! :

c)6- t =i-l;

d)6-5=[-l:

e- + :f; 6- 2= n

6 -0 = -r 6 -3= -

2, Completati tabelul,folosind modeluldat: @o &. aca o &@@ @6@@& & @@ 6=2+4 6= 6=4+2 6: 3. Scrieli in casule numerele potrivite:
a) 3 +L)= 4i
T-, ^

oooaoo
6=
c) 6

o * L-l= J; 4. Calcula{i:

+E=o-!; 6 -!=z+ r ;
5

4 +2

I +3 | +2
L,l

6-3 I t- 3

><
tJ

6. Completali rezultatele:

2ILC"12+O +1 ,O
3
+t ^

r\

+3 /^\

o{3E-6-to-g
6 =<- - 4- l- l+ - 1- Ll* 3 o

6. Completati. in casu!e. termenul necunoscut: ,/- )- 3 +L)

.=<it?ij
\t+ ! + 3

qi litera(F) relatiileadevdrate litera(A) pentru 7, Sorietilnpatanteze

false Dentrucele ' a\ 2 3=4 -2( \

c) 5 - 2 = 4 - 1 ( ) 6-2=5-3() 4 -1 =6 -1 () rtt < = t -1 r \ 4-3 =6-3 ( ) 6- o= 6' o( ) ;- o=;-o i ) relaliile lncet sau , asti'el unuldiF semnele ln cdsr4e "-" 8. Scrieli "+" sdfi eadevtuate: obtinute b)6-3=5-3( )

d6J2=4', 4J2=6i

alc=z;

"?ElEi=;l o [:Ds=o ;
_ -'1 , - . Ll, 6-a= _-'1.

I 3nl=3; 3 il 2J4=5i T 413 = 5.

9. Daci a = 3, calcula{i: -*e =l-- l '

o -3 = i l ;

2. Atla{i este 6 t]nul .dintre termeni este a doi termeni lO. Suma

a + 3= E ;

s-o=tr

i"i1'3liil*il;

"t celdlalttermn. 4 qi2 daurezultatelc: dinsumanumerelor r.a,ute ii. C" nu."r"

I Aflali este termni dintre s unul cste termeni

jos. scriefi '13, ,Formulati "l ,?l;rr',",ul"ulai o problemi.folositt pot vit in tabelii allaliraspunsul' exerciiitrl

'-''-"""-

rr

b)3:

riii-.

unet cu 2, din cauza Ilenei s'a mlc$oral 14. Numdrulporumbeilor i"au mal porumbei

Cati 6 porumbei avea ft"fil. Ileana

'iil.uiln e*",,Er g1-11*iffl3,J'ffi$H$ uu"u l'i iaumairan


mere oparaCate Bogdan

gi galben 2verzi'-1 2roqii' colorate: l"Hilifu,. " ""r,"cu6creioane

:: il::f; :illli1*i*4"'ffi 1*'",""'*:i,il"J11,f i;*l', "i.

lT.Alcbtuili oproblemd, folosind desenul alSturat:

Adunarea cu 6 si sciderea
1. Observali desenele etichetele: $i apoicompletafi

. f;-fa6q
-l -

oool I

Flooq F-;-Io-q -oloool fo-dlo6-q oool ooool


l06

I + 6= ! ; 6 + 1: I ;

2 +6 =I; 6 +2 -!;

3+6:!; 6+3=! ;

a+6:!; 6+4=I.

2. Scriefi numerele corespunzatoarei fi rezultatele

/ /l/t/|/ il LlL.i anwAa\ rttA\ta\tan


f--71--71--'11--'11--ll-'7, f-tf"rl--71--71--71-71--7

f -o=!;

8_T=T;

3. Calculali:

a)6+0=!;

b)2+6=[i

c)e-6=[l;

o-o :[;

s *6= I ;

d )ro -6 = I; 3+ 6 = I; 4+6:TTl,
c ) ! + 6 = 1s ' 10- I : 6r

rezultatele Scdeti obtinutemai sus ln ordine descrescttoare. 4. Scrietitermeniicarefac adevdxate egalitdlile:

a1f,: e +z; 8-I =z ;

8 -[+ z= + ;

L -l r o -J=J;

q - T- l- T- l=, t ) l l '

''

Pentru ultimul exerciliu sffie{i toatesoluliile. pi apoi scrieJi 5. Calculafi, litera(A) in dreptul rela{iilorde maijos (F) care suntadevdrate litera ln dreptul celorfalse: $i a)6+0 =6 ( ) 8-5 =8 -6 ( ) b)8-6=2() 7-6=4-3() c)2+6:3+6(.) e 6=8-s(.) r .idfi i

lncdt astfel sau unuldin semnele libere, '; tn casuFle "+" 6. Scdeli, " safie adevaratc: obtinute relatiile
^l l ') : 11 l6

31 l s =21 l 6l I lor: drzlru b)4;i 6: c ) t i6 7. Al l a l i s um anu m e te , ^ ..: /-^ , a ^ , , n !au incondeia oua cdte o'lua

--i*iq= .' iJlil'I'd;, lEl' :E'^:'"=:

i' r''i'i" i ""ul X:lilil'",i:;'' 6.?,jiXl impreuna?


,.\ n Snaree2p ' 5p 9.lnaare rdmas? Cdte i.aumai @

'"ffi;il,##
Cate
areacum?

tona luat2' Ginaa lual3 9i a erao culiecubomboane 10. Pemasa

iii'*"t

au i t"tu"-a catebomboane "t:tn "ltttt ,,.-., '

naturare Adunarea ii =Tfij"6 i?"'eror


i calculele: 1, Efectuaf

e1+z =l;
, r 'i
r

b )1+ 6 :E;

c) i- r - L_1.
t-r t J.

< = l--l' L ,J!

qi completali spaliile punctatecu numerele 2. Observalidesenele potriYite:

3+4:I;

o +7=n ;

ECCCCCO
I + 6 = ... ...+ o : /
-. , , / o

iW'

lf , . . -

3. Calculali diierenfele giveriticalirezultatul, folosind modelul:

Modet; 7 3:4: 4+3-jt


t 4=Jl

at7-2=fl: ?_o_-.

b)z r=fl; ,_ii ^

4. Calculafi,.apoi incercuiti rezultatul aorect: a) 4 +2 +l :0 ,6 ,'1; b) 6+ l- 4 = 3 , 2 , 5 . 6 +0 +1 :7 ,8,5; 7- 6 + 3 = 2 , 8 . 4 : . 5 +1 +1 =7 ,6,8. 5+ 2 3 = 6 , 5 , 4 ; 7 - 2 - 3 :6 ,4,2; 7 - 1-0- 5,6,4. 5. Completali tabelul: a 3 I 6 5 7 4 2 7-a 4 6. Scrieti numarul 7 ca: a)o sumdde doitermenij b) o sum6 detreitemeni. 7. Scrieliin casufe unul din semnele ,,+,,saU,,-,,, astfeliicat sd obtineli egalitati:

a)3L_12:5: . 6l ll:7; = 6; I L_.ls

b)7L_]4=Jr 7 l3=4i. 3f_la = 7;

c)3I3=7-l;

ins=6-4t 7Io:7+0.

8. Scrieli in casule unuldin semnele ,,-.. sau,.-", astfelincal egalitEfile demaijos sE fl1e adevdrate:

at r ! z ! : !+ ! r !z = ;; b ) 5 I 2 tr 1 I3 n 4 1 2 I1 14=0.
Gisili acesre num ere. ar C _A:0,
in cazulb) gnsifisoluliilepentm !

Gasili maimultesohrlii. 9. AceeatiformA geomefticA reprezinti. in fiecare ca7, acelasi numar.

Or A_C=E;
= 7.

A+A= e.

T_O=:;

1O.Aduna{i pe3 cu4 9iapoi scddefipe: a)2;b) 1;c)0. 11. Din cenumere trebuie sI scadef pe5,penhucadiferenla sdfie: . a)l; b)2; c)0.
Pentru o ar iversare. Vhd a cump6ral de Iao llorArie 5 garoa Ic,iar -12. Ileana cu 2 maimulte. Cdtegaroafe a crrmparat Ileana?

3 suntdeculoare 7 pettilorj Dinffeacettia arein acvariu 13. Bogdan roiie? deculoare nusunt pe5tigori .o5ieCEli N icu. Vlad. l)eana I 9i Ion, LJana'lca' autost: 14. Lao cofetdrie l . CAte feteatlfostla cofetarie

. Cdti lacoletarie? fost aLr b6ieti lacotetarie? aufost coPii ' Cdii 1ot ar avea 2 lalele' 15. M;;"a"ri ;;i;t". bata oanaarmaiave^a are Dana? Ialele iui.i. .;t. ut.varia cdte il"u -Oi'*-+ adeovata si scrieli o problema *"ginea, enunlaii iO. unuiexercitiu forma eisub rezolvarea

cu 7 Adunarea 9i scaderoa
1 . C a)cul a li :

-' ,i r

r=I,

car"t" cutermenii libere 2, lnlocuiliFsulele loltiu":t' .- , ' ' clr = o - L - - l- ^. q 3 = 1 0 l b ) l : -f '1. ^, "'t; t, -1|-J

i- t =E'

u r o - 7 = E- ')l +9 -]=E = ' )l : 7 2 -s 8- 1- ?= I ;


r o -7- - ; 1-F-.tj'-

. .r--r- ll--.lr. ^' n l l? l lr= l0 l I l: ' a ) ' ! l 1! s: ''iH :=1 _ ,l H l .'';H ;fr;,F

7 - 3 :3 .l- ]+ L ' l 7=10-[: z: incet astfel sau unuldinsemnele libere 3. Scrfi in casulele "-"' 'J" -.? , adevArate: relalii oblineti sa

iHi:1Hl, ;H;H; -;E;,;-;5s ofo


aa )r

suntcu7 maimici decdt:a) 8; b) 9 care 4. Gdsilinumerele 5. Mariti cu7 sumanumerelor: c ) lq i1 ' b) l l i 2; a ) 2$i 0;

6. Calculali suma numerelor 79i I 9iapoi mic$orati-o cu5. 7. Ladiferenfa numerelor 9$i7,adunati suma numerelol a)49i3t b ) 6 9 i 1 ; c ) s $ i 0 i d ) 5 q i2 . 8. Cenumdr trebuie sdadunali la diferenla numerelor 5 qi3 pentru a obfi n e: a) 9; b)7; c)42 9. Aflafinumerele naturale d ti, care verificfrelafiile: .a+7= 10; 9-b=2. lO. Nicuare3 mere, Mihaiare 7 mere. CAte nereau,in total, Nicu$i Mihai? Cucit are maimulte mere Mihaidec6t Nicu? 11. Vladavea derezolvat 8probleme. El arezolvat 7 dintre ele, Cate probleme i-au mairdmas derezolvar? A) 3 probleme; B) I problemd; C) 6 probleme, pungd 12. Dinh-o cucaise, Marius amAncat 3 caise, iarDan4 caise. C6te caise aumairdmas ln pungi, dac6la lnceput aufost9caise? 13. Completali cudate umAtorlrl enunt: Intr-o cutie emu bomboane, I Vctoraluat bomboane, n Au mairdmas bomboane. A 14. Scrieli: . a)doud aduntui ln care unuldintermeni si fie7; b)doud scdderiincare scdzdtorul s[lie 7.

Adunarea numerelor naturale Siscdderea

deta0uS
l. Calcula;i:

a)3+ 4= f , ; 4+a=[; 2+4=ni


2. Completati tabelelei

b )8 -2:I; 8+0=f,; t-t= I,


4 4

ija-: =f; 8-5:I; s*7=f,.


6

Termen 2 Termen4

3 5

6 7

Descezut 8
Scizitor 3 Diferente

Sume

casutela qiapoicomPletali numdrali desenele, 3. Observali

GG G
@@
a - ;r a-T l- s;

\-/ \, ^ r \ /\,1 / 1 / - \\-/

\,

&@@
L,l+ L,l = Ll:

{3;iFdFr WW&W
r--r - T-l L__l- Ll - L---.1 --1

necunoscut.x 4, Scrielitermerlii

b )!-6=2:

:f

o = t'

c ) 8- l- l= 4r

4'n- 8

dedoi termeni: 8 cao suma numarui 6. Scrieti

=!*!: are - =r t, =E-I,

=Ll -L-l; b'8 8=L-l-L-l


c)8-7-6

a obline sau'i', pentru urul din semnele in casute 6, Scrieti ',+" egalita!:

arzl l3 8-l; -'i-l-r-l,

b)484=8-o:

o':-tfor

+ 2= 6? 3,4, 0, 1,6verifrcl'rela\iaa numerele dintre 7, Care pe u 8 rq cu-6' t')Mictj'ra1i 1r.rlvrurc!'vw "' 3. peJ pe 5 cu cur. a)Adunati 8. B. a)Adunall

;-;

s'-',

t - +=:f r:

1 1=l 8 6'-1

3cu2? g)Cdr facimpreund 2cu6 h)MaritiDe T pe d in 5 h )S c a d eli din8. ctL uat i4 - .^ ilAllatiresluldintre6ii3 r rul ai.taaueari 4 j) Calculali 4 plus s. eicatciaii gminus daca sa CatianiareAndrel' sora cu3 animaimultdecdt are 9. Andrei 5ani? saare sora aluat: dacaDan aumairamas' mere Cate btu,t 8mere. 10. intr-un.oq . u)2ttt"te; b)smere; c)3mere? ..
desene dupA probleme ii apoirezolvafi-le' I 1. Compuneli

gi scidereacu 8 Ahunarea
1. Calculali;

a1 l + 8= ! ; 8 + 2= l**l;

b)5+4,8:[;

c) 8 + l

5 = f;

s +0 =E;
@

3+7-8 =I; 2 +6 8=I;


O@

4-3+8:f;

6+ 3- s : f .

2. Folosind imaginiledemaijos, completali etichtele:

&&&o &&&o

a&so
&&o&

aa@&
0 + 8 :[;

&seo

l + 8 = !; 8+ ! : e;

I + r = F-f-l

8 +n=10;

8+ I = 8 .

3. Cucatestemaimare: a)8+ 1d e ca t8* l ; b)9-7dec et9* 8 ; c ) 8 + 2 d e c a t 8 - 2 ? .4, inlocuili cdsulele cu numerele carelipsesc:

a)8+2-I:3; 3+5+I:9;

6+4-n:\

b) 0 +I+2= 10; c) 9 7 +!= 10; 8+f-:= O; !-S+::4;

8 + I-5:

s;

I+ 8 - 8: o.

5. Scrieli doudnumereegalea carorsumdsd fie egall cu suma numerelor: a )8 qi 2; b)4qi 2; c )0 q i2 , 6. Scrieli ln pa.rantezele demaijoslitara(A) pentru relatiile adevdrate giIitera (F)pentru cele false: a ) 1 +8 -4 =l +8-5( ); b)8+2-4 : 2 + 8 - 4 ( ) i 7 +I+l-7 +l +2( 5+3+1 : 5 + 3 + 0 ( ) . ); 7. Scrie!i douA scAderi in care scazarorii si fie 8. 8. Din sumanumerelor 1fi 8 scadeti diferenla numerelor 9 9i8.

gi scidereanumerelor Adunarea naturale

o e ra0ra 9
l. Scrieliadundrile pdn desenele replezentate de maij os:

b-ol t6-3

te-g]h:d
I*I=I

toool b--_l
f--1 ! Tt_-

beslL:al

+ ,_, -:w

2. Calculali:

l i ri i = n,

t;t+r=Er
9 -4=[-l;

c ) e * 3 =fr
s-'o'L,],

n-o=tr,
3 , 6 ,t r z -t ," A
2-.. . = 9 i

r- 7 = i i :

e - 8 =fi :

s-2=a'
e-3 lg 3 - s L !.1
t ) 31; ll:
..- 3=Y,

adunlrilor ,erulratele 5i scdderilor: 3. Indicali o-sageura -{t "it 2+ 1 E o -i t -l 8-4

care lipsesc: cunUmerele punctate spaliile 4. Completali

e -'7 E e -r tr
9 -...=Z i

a ) 6 +. . . = 9;
4 + . . . - gi
^-l ^+? 5-1i---ryu-1i +t

b)? +..=9;
9-...='7i
^

9-

=3'

operaliilor: rezultatele 5, Completali

numerelol4 6i 5' 2 9i 1,din suma numerelor suma 6. Scddefi celeadevdrelatiilordemaijbs,litera(A) pentru 7. Scrieli,lndreptul (F,Pentru false: cele rate ti litera

+z 'CJ1-9

r;LgrZ-g

e { 'OJL9

b ) 3 + 6 - 2= 2 + 7 - t ( ) ; a)3+5=6+3 ( ) ; ( ), 9-4-1=9-3-2 .5+4=8+1 ( ) i 8 + 1 - 6 = 8 + l- 7 ( ) . 2 +7 =7 + 2 ( ) i nqmere: urmdtoarele dedou[numere, cao diferenta 8. Sffie{i, c)b ' b)2; a)3 ; safie 5? carezultatul 3,pentru amadu.nat 9. Lacenumar 1? aobtine 8,pentru scazut trebuie 1().Dincenumdr a I 9i 4' pentru numerelor mfuitdsume hebuie 11. Cu ce numtrr 9? aobtine 8?Darpentru obtine 7? aobline dinq,pentru scAzut Lrebuie ti. ilenumai numaxa qi 3 copii CAlimembrii 13. intr-o familiesunt2 adulJi familia? 2 ro$iidimineaJa 6i o 9 rolii. Ionela mancat a cumpirat 14. Mama rc$iiaumairamas? Cate dupd-amiazd. roqie

15. Intr-o pungasunt2 banane, 3 portocale CAte Si 1 mandarind. fructe suntinpungi? 16. Dintr"ungrupde 9 elevi,6 gtiusdlucreze cu calculatorul. Cdfi elevinu itiu salucleze cucalculatorul? 17. Calculali punctate demaiiosj 9iapoicompletafi.spafiile j.Aprimit3-J, Anaavea2 apoi2J,apoitncd2 j. j. Eaare acum.intotal, ... 18. Ileana arein cutieun numar de bomboane egalcu cel mai mare numdrnatutalmai mis decet10.Ea mtrnancd 3 bomboane,si 3 le dd Simonei. Cdtebomboane. i-aumairtrmas ln cutie? 19. Dana are9 mere gicAte Cdte pere mere podte avea Dana? 5ipere. 20. Compuneli exercifii de adunare folosiud numerele 9i desc6derc, dincasete:

PO

gi scederea Adunarea numerelor naturale

deh0h10
gi apoicornpleta{i desenele 1, Observali etichet;le:

I l; [_.]-L-l:l

ffi fll-fl=tl
l0 - 8 : l0 - 3 = l0 - 7 =

Z. Corpt.tuli ,ezutruJ", in spaliile punct;e:a) '7+ 3=. . . ' 8+ 2 = ...:

l 0 +0 :... 10-5=...; 3. Scrieli,in locul cagulelor, termenul necunoscut:


/

6 - al

,r - 'l

tO= .\*-

I+ 8
l0 +l I

'\

'.3 4 lo=<-fl+ 's +L,l

+a

' ,7 ++ J fl l0=< - 4
\
_"

rn - l---l t____l

4. incercuili rezultatele corecte: 'l r0 = 8. I 0. 9 10-9=9. 10,t;

0 + 7 + l= 7 ,5 ,8 ,

.w

tabelul: 5. Completati

Descizut 8
Scdzitor Diferentd b a 5 3 6 1 2 7
5

10 9 6 8

10 5 7 1
a-b-c

, 10 '10 3
a+ D- c

3
c

a+b+c

1 2 0 6+3

potr potrivite: numere casufele libereau cu numerc 6. Completali 9 10_6 3+2 5+ 3

<.,,'
T
punctate cu numerele carelipsesc:. 7. Completati spaliile c ) 1 0- , . . = $ ; l0 - . . . = 6 . 6,dac6: 8. Calculali sumaa+ a:5 ,b =4 t a=1,b:3: q= I,b:9.

(A) pentuceleadevdrate qi relaliilor demaijos, scriefi f. in dreptul (lr)pentru cele false: +2- 9 ; b ) l 0 - 4 ! 5 = l0 - 5 - 4 ; a)2 +7 9=7 6 + 3 -2 = 6 - 2 + 3 . l +9-5= 8+2-3 i cu 10,care sepot 10, Gdsiti numerele naturale maimici sauegale egali. scrie caoadunare cudoitermeni rezultatul operaliilor: I l. Scrieli unnumar natural maimicdecet g-3+2_4+6=J gimaimare decAt rezultatul operatiilor: 10-5+2-3+4=I! l2.Dacda=9,b:|, aaloulali: a+ b-2:l];t+ o-z=1. potfi termenii ei? 13. Suma adouinur.iere este 10. Care intre 0 5i4. 14. CalcuJali srrma numerelor cuprinse micidecet 5. 15. Luafi6 dinsuma numerelor rnai I

ffi

16. Adaugali 2 lanumdrul care este cu3 maimare decat 4.' 17. Cen u m i r m i c gorar c u5 d62? 18; Cenr]mdr adunat cuelinsu$i ti cu4 dd 10? 19. Descdzutul este 8 ii diferenlaT. Care este scazatorul? 2O, Peun lacerau7 ga$te. Au maivenitincd3. Catgaltesunr acum pelac? 21. Intr-ocurtesuntl0 gaini$ira1e. Cate ratesunt, gainisunt6? daca 22. Dacdaduninn la vecinele unuinumdr pe6, oblinem numerele 8 ti I 0.Care este numdrul? 23. Vasile a primitdeziualui 3 carri depovepti dela pi.rinJi pi inci 2 de la bunici.Dacdel aveain bibliotecp 5 c64i de povegti, cdteare acum? 24. Alegelipe z dintrenumerele 3, 7, 2, 10,6, 8, 9. asrfel incetel sA verifice relatia: a )1 0 - n=4t b)n-6=3; c ) n + ' 7 : 1 0 . . .26. Intr-uncoqsunt2 mere,3 banane Cetefiucte $i I pofiocald. lipsescpdnS la 10? 26. Dintr-ungrupde 10elevi,S poartA ochelari Daci $i 4 au ceasud. poartd eleviicare ochelari n-auti ceasuri, aflalil a)catielevinupoafiA ochelari; b) c61i elevinu auceasuri: c) catielevinupoarta ginu aunici ceasuri. nici ochelari 27. Observali tabelele, enunlafiproblema r6spunsurile: ti scrieli

qufost 7 Au venit 3 Sunt

wC
2
1

$5
4

Au fost

#
I

$
6

Auplecal 5

10 2

Auremas

Exercilii recapitu lative Si probleme


l. Calcula{i: a) 7 +l=l ;

b)6+ 2 =I; l;

c) 8+1=[;

l0-4:l
I + 4 =fl

10-e=!;

*.ffi

2. Efectuali:

r r5-l-3=tr: b) e-5-4=nr ", l-?-1=!' 10- s + 5= L-;. 1 l0-3 -l:Ll;'


2 - 4-2= a: 3 + 0+ s:-; l0-2 -0=ni 9+ l* 7= Ll'

sepotrivesc: care cunumere libere 3. inlocuiliclsulele 6 -t I . 6 +3

\Z

4 +t I

\r
LI

demaijos: potrivite schemele iu numerele 4, Completali

corespunzltoare:n*nere libere casulelor in locul 5. Scrieli d)6=n+ 3; b)a:[+ l; c)5= 5 +!; a)3= a -[:

3 - I - o:

+=V+l;

s = n + 3:

6=I *2,

3: 2 -! r

3=I-I;
r t={ \E-r
2 2+4 = 6 3 0 5 4

4=n- 3 I

+:E- n ;

5:8 -L - lr

s=n -E ; 6=I- 3
8:<-f\l-!
I 9 4
) 5

6= 8 - L- l:

potdvite: 6, Completalicdsulelelibere cu numerele

,,5 -l-A

2=<-a- 3 \[+o
cl

, . 6- Z

,r3 -l -)

tabelele: 7. Completali a a+4 a

7
6

8
4

7 3 9 4 5

a+ | 7
0 -4

2 Numirul rnare Cu2mai mai cu 2 mic

6 7

8. lndicaliprinsigefirezultatulcorect,pentrufiecaredinope

u ) l -l b) 4-2 4 c) 3 + 4 3 \e 4 -s )7 8-7 2 L O_ 6 4 6-t8 7_3 I 8_5 7 9. Scrieli, in cdsu{e, incA doud numere astfel inc6t pefiecare coloani suma oblinutd sdfle10. 10 l 0 l s 10 l0 1 0 l0

8t rtrtrtr8 tr tttttttl l l tl l TT trtrEftr lO. Efectuali adrinArile


ar 8 " 2-0= I; l -t + s= -l:

numerele care lipsesc: $i completati

3- 3 -3 =l _ .1:

b ) 3 -a-2 =!; 6 -3-l=l-_l:

= o: c y2 - ! - f l- l- 7* f l= z

7- 1. 0= I :

I l. Scrieli, in casete, qain modelele numere potrivite, date:


^tt-l-tt-t-l r= l-- l *.1

E + n -D = l o .

E-E-l
t-_.r
t+t

E-tr-tr
4=i r - F ___..1 L_-.1 l__ --l
| | |

L-_'

* f+l

L_,

12, Completati tabelele:

Adunarea 1 !i Termen 3 Termen , 4

1+9

6+2

c rJ

Suhe
Scezdtor Rert
b

7 10-6

Scdderea 7-2 Descizut 7

8-7

c -J

2
5

6 3

5 2

n
7

a+b
t

n 2
3

m+n
I 3

13. Adunali numereledin mu{impa I li indicati corespondentul dupdmodelul: dinmullimea.B, suma l6J l-'-------O.
/

,.''

t-t .. l?lt

tLV, t--:.:-:J

o
3+0+1
9-3 I 0

@
(

\@

14. insemnafi cu o stelutS,operaliite din tabel care au ca rezultat din stangatabelului. incercuite numerele 4 5 8 9
l(

'7-4 8-3 1 0-2 6+2


9- I

8+1-5 3 + 5-0

2+?+5-6 5+4-4+0

'l +2-3
l +8

9-2+2
5+2+3

7+3

4 + l+ 3 4 1+8-2-3 1+9- 1 1 6 - 2 + 3 - I 3+7-5+3 10-3 + I + I 1 8-2-4+8 4+6-0

caresepotdvesc: liberetermenii 15. Puneti in casulele c) 4 2 - e ' I: a 15 +4 = f ). 2: b)7 3:lr[r

0 8 I-s; 3+3 : I + 4 ;

9 -a-'8 !: 6 -2:7 Z;

s-3'r [: s-2:3+n.

16. Completafi, dupi modelul dat, spafiile punclate cu numeregi semne deopera{ii,astfelincdts6obiinefiegalitili: 4; c ) 5 + 2 : 4 + 4 - 1 , b)'7-3 + l :9 a) 5 -2+ 6 =2 +'1 , 5+5:...; 10-2-3:...i 8-4+3 :...; ' 6+2-5 =...1 10-6:.... 6+4-9:...t 17. Completaficisulele libere cu numerepotrivite:

a ) 3 + 4 + I:9;

+ + ! +! : e ; ! +: +! : o ;
6 8 5

b ) 9 -!+n:+;

r + [+ != z ; 4 + n - n :6 ;
4+.3: 7
9

c ) 5+ 2+ n= 10;

s-4+t r: s; . e4-Z = 2.

18. Compunefiexercilii dupi modelul dat:

:9-3

l0
,

19. Completati c66ufele libere cunumerele corespunzatoare obtinerii deegalitA[i:

{7+ 2-l-4+s=7;

s - ! + z + 1 -3 =3; 4 + 3 + 3 - f-z: t;
7 b).1

hr o - t - ? + r f-l +r+< *n

2O, Aflati numdrul necunoscut. folosinddesenele:

a)?

,)

t"l
f------l--------.,-?--'. i-:-"--------

d )?? .-.--Y-.------]

66
21. Descoperifinumdrul acoperitde tiecarefigurd geometrici:

d 2 +a:?1

b) 6 +l\= e;

A*E-s;
a;:!:Iz!r=:;
4 1 5 I6 n3: 6;

C-A=+,
o ) /L l
.T_t

c1 Q- : =z;

a o=4

., 22. Puneliin locul cdsu{elor unul din semnele ,,+" sau,, penttua obtine relatii adevarale:

o[ z[ +! +=o;

rt rz n : ! s : r ;

r !r f:fs =:;
+ [s !z :0 .

23. Observafi cu atenfie primeledoudcoloane ale tabelului de mai jos,gasifio regul[dupdcare aufostscrisenumerele dinaceste coloane tabelul, folosindu-vd g6sitA. deregula $icompletati 9
6

7 3

4 5

3
1

10

24..DescoperiJi reguiiie dupa.care sesucced nurnerele. in sirurile dc malJos apol comptelalt spafll punctale Le cu nunlcre: $r a ) 1 ; 3 j...; .,.; b t I0 :8 : . ..: ...:... : ...: c) 1 ; 3 ; 1 ; 5; ...;...;,..;....
I

a c6ror: denumere naturale 26. GEsitiperechi

fie6. a)suma sdfie6; b)diferenlasA incet astfel l, 2,3,4,5,6,7,8pcirefe, rumerele naturale 96. Scrieti pereche sdlie9. deoirege liecare scrisepe sumanumerelor

cu operatiilor'efectuate 2?. Scrieli6 exercitiiastfelhcat rezultatul numcre dela0 la l0 sdlie: j )7: c )5; d)8. a )4 i =3 -4=2+5=10-3=.,, E xem o l u :7 potrivite: cdsulele libere cunumere 28. Cornpletali

6 3
.,;,;

8 1 4

+
I I

4 9 2 6? 29, Cale esle suma, cand3 esteadunatcu Care este acel 10. 4 este adunat cuunnumdr 3O,Numdrr.rl $iseobtine numdr? amadunat? 2 launnumtu 8,Lacenumdr 31. Aduntrm $iobtinem amsc6zut? 3.Dincenumtrr 5 dintr-unnumtu'qi obfinem 82. Scddem ca o stmadetrei 33. Care numere de o singuricifrapot fi scrise termeni egali? are Maxia ln Cate baloane 34. Mariaare3 baloane ro$ii$i2 albastre, rotal? lon, careare5, Cdte 36. Danarecu 4 ma$inule mai multedecdt masinute are Dan? lncd3 timbre la cele 7 fratele 1ui Rdzvan, a maiadaugat 96. Victor, pecare timbre are, acum, Razvan leavea Rdzvan ln clasor. Cete timbre il cl a so r? iar Ptru cu 3 mai ia d[ruit 3 garoafe, 37. De ziuamamei, Raluca garoafe total, mama? mult, Cate aprimit,ln s(ti. t

88. Mctora datIlenei4 bomboane cu 5 bomboane si a mair5mas Cete bomboane aavutViator? 39. Andreiare8 cuburi, Sardu arecu 3 maipulin.Cete cubudare Sandu? 40, Infi-uncoq gutui. sunt: 3 mere, 5 pere Dacd la numirul $iceteva gutuilor merelor seadauga numarul seobline 5. gutui gipere a)Cate sunt ln co$? b)Cate mere sunt in oot? c)Cate fructe sunt, ln total, ln coi?

41.Ion are 4 &c . A cumpdrat 3 ${ q@ lncn2 ,

qiapoi
aumai ranas ?

Cefi q$Ur4 areacum ?


43. Completati tabelelei

Erau 3 4
SUnl

ow ry ffi
q
6

2 5

2 I
7

gcoliierau 44. In curtea cdtiva copii. Au plecat 2 $i apoi lncd3. Cati gcolii, copiiaufostla inoeput ln curtea dacd ceirdma$i s[nt cu I mai pulindecdt plecar? ceicare au 45, Spuneli cete operatii deadunare sunt ln urmdtoarele exercifii: a )l+2+3t b)l+l+2+3 c) 1 + l+ l+ 1 + tl d) I + I + . . .+1, unde avem 10numere egale cul. 46. Mihaela are8 flurdile depus ln pdrqianume: 3 albe, iarroqiicu I galbene. maimulte decet Cate fundile roqiigicdte galbene fundiJe are Mihaela? 47. Adrian are9 caramele, Marius arecu3 maipuJine decdtAdrian iarVictorare maipuline decatAdrian mai multe decet Marius. Cate 9i gicete caraftele are Marius arputea aveaVictor? 48, Daniela a cumpdxat cu o ponocald maimult decat Cristian, iar Vioricacu o podocal[mai pulin decat Cristian. C6teportocale a cumparat fiecare copil, dacd lmpreuna aucumpArat 6portocale?

maipulinedecatpe erau cu6 car,ti 49. Peprimulraft al uneibiblioteci punem pe primul.Cu pe le De al doilearalt ludm2 cirli Ei al doilea. primulrafl decdtpe al doilea ? cdte cir-livor fi maipulinepe 2 portoaale, I ciocolatd, 5O. Dan -aprimit 2 matinute,3 banane, aprimitDan? Cate tructe I aarte si 3 mere. 2 tafi,2 fii, I bunicqi auplecat la MdndstireaNeaml, 61. in excursie, posibilacest lucru? Este in total3persoane. un nepot, daca este8. Caresuntnumerele, naturale 52, Sumaa doul numere micdecet celalalt? unulestc cu2 rnai este cu2 maimaxe este10.Dacdunul a ffei numere naturale 53. Suma numerele? intreele,care sunt doud suntegale 4, iarcelelalte decat mere.Catemerepoateaveaflecare, 54. Dan qi Ion au impreund-lO Ion? decat dacb Danaremaimultemere qiAndrei DacaMihaiiar vq156 schimbe intreei magirute. 55. Mihai mai atunciAndrei at aveacu 2 ma$inufe da lui Andrei3 masinufe, atunci Mihai. DacdAndreii-ar da lui Mihai 2 ma$inutre, multedecet gi arb Mihai cdte areAndrei? ma$inute. Ceb ma$inute Mihaiaravea9 numarul obfinutcasumi 5,7 9i4.Descompuneti 56. Sedaunumerele date,lntr-o sumi de cesepotformacunumerele a tuturordil'erenfelor posibilitdtile. toate numere naturale. Scrieti doud urmatorul desen: dup6 57. Alcntuifio problema

1 TESTUL

gi apoi,pentru imagine, scriejiin locul desenele fiecare 1. Obsen.ali pul1ctat exerciliul sugerat dedesen: spafiului

,,]::,

5*:

2. in exerciliile demaijos, in fieiarecaz,punefi: a) un punct. roiu deasupra fiecarui tirmen 5i un punctalbastru , qeasupra sumer: 5+4=9; 2+ 4 + l: 7 . .. b) un.punct albastn, subdescdzut, un punctgalben subscdzitoryi unpunctverde subdiferenld: . 9-3=6; 8_5 = 3 . 3. Ef'ectuali:

6+2=f;

3+ l= tr;

4. Unili adunArile neefectuate li scAderile cu rezultatullor, ca in modelul demaijos:

8*5=[; o - c = f -L--J. l
-

6.lonare 4 j.

%"%
1\ r\ Ll-

Dan are 2 j.

jau longi Cate Danlmpreuna?

oo @
A

l. Calculali:

TESTUL 2 q 7+2=Ai 5 -4=l-l: c ) 8_2= f l: ro_s Fi. Lr' - =

a)3+ s= E; I -8= lJr

2. Completali in cisuge numerele necEare: q 10 6

6'Ll

3. Calculali. apoi incercuiri rezulratul corets

e _fl

ffi
:"

,,\ ;

"

I F? -g . l . 1 0, 4= ro . /. 9 : 9- 5= 4.2.6: l0 _ 4 _ j, 5 , 6 . 4. Scrieli in casute numere porrivire. pentru a obtine egalitiJi:

0 7=0.8.7:

3_0_3.0"4:

): Ll ' L-.1= I 1.I l= 9: f_l _fl= r . +L -..1 /: L-l I l -l l -3: f l- f l n G asi ti c6 te 2 so l u[j i . 5. Scrieti un exercitiu de adunare de scadere, fi douA folosind ca Termen g. I numere [e: 5. J. I I

TESTUL 3
Ef'ectuali: '. l + 7 =f ;

2 +2 =l;

0+3=I; 5+4=Ii

O* S=I; 3-1 =I

n-o=!,
8-8=I.

unul din semnele 2. Completali in casule ,,+" sau,,-", penrua se adevAmte: obIinerelalii

4 f5 :e ;

zfz: s;

o[e =e;
6n6= or

8n7=1;
eX5:4,

3, Calculati ii completali:

4, Calculafi numf,rul: decdt 4; a) cu 5 maimare 5, Calculalifi completali tabelul aldturat cu numerele corespunzdtoare:

b) cu3 maimicdecdt 9

Erau

&
I
3

b4 c!!'

a#
6 4

AuDlecat

Sunt TESTUL 4
a ) I + 3 : L_. j;
l + t = f - ].

1. Efbctuali rezultatele lapunctele a)$ib)i calculele 9iapoiverifioali

b )3-2 =I;.
o-4=fl .

c) 7 + 2 - 6 = [; o - ( + r =f-l

,w

2. Care uurniradu[at cu7dd9? 3. Dincenum6rtrebuie scdzut 3,peltrua'obline 7? 4. Atlati suma din e numdrul cu 3 maimicdecit6 qi numdrul cu4 mai mare decdt l. 5, Gasili doua numere naturale a ctrror suma satie egala cudiferenfa qi num erelorS 3. Scrleli doudposibilitili.

6. qintr-o vaz6 in care erau 3 randafiri ro5ii.4trandafiri albisi 2 trandafiri galbeni,. s-au scos: I trandafir galben, 2 t*nOun.iuili li f trandafirro$u. Cafi trandafiri aumairdmaiin vazi? probi de evaluare l. Calculafi:

. a)6+n=9;

2, Completati casetele cutermenul lorespunzdtor:

a )3 *4= E ; _ 7 -2= L_):

b ) 8 -a=I; 7 _3 =!:

c ) 0- 8= [ l: e_0=+ -.

8 - L J =a;

b )f+z=s;

c):+f =3;

3. Completali casulele libere astlel incat saoblineli, caima rur.u drlerenta, numerele incercuite: ' a) /a\ b) c) (7\

[- s = z ;

o*F =+,

4+n

I -fl

tr*D
obiecte dindiagramd.

r-f

e -!

4-r

.r..)cfleF m.rlecare etichetd un numar cu2 maimic decdt numinrl de

r-f

o*I

.,G g

'"ryfr;E$;

5, Cunumerele scrise: a)pe balonull, sffi"fi c6t ,Z\-o z--r " ( -.2)'('-Z\ maimulteexercilji deadunare afla1i, in fiecare 5i cru, suma;b) pe balonulB. scrieliexercidile \}/ de $/ ( scadere posibile caz,difercnla: ii atlad,in tjecare C,4-\" I c) pe balonul C scrieli exercilij de adunare ( .3 ) si scadere tirezolvafi-le. Y

[3s9=J"

-l_ .)[ale.t,_ b)i';J,r, ?-l_.,


l-Lx_J! [aaaa]Lj

de jos. o probtema 5i Jcriegi 3-.-j9"r-::t lnglnea mai gandili

Copitotut3
LA20 DELA1O NATURALE NUMERE
CITIREA, SCRIEREA 9I COMPARAREA

oe m 10 rn 20 NATuRALE NUMERELoR
libeie,dupamoclel: cdsutele 1. Completali

f]1lw

ul

rt'-?
9i[unitdti---*.I f zeoe desen: ln fiecare

M/W

zece 9i[unit6li->

'll
XW

ffi

ru
lll

' mm 0 U W tqlllr

w ,M

ll *Sg
rT_l

rererery
4. UniI catetfei, cain model:

3. N-umarali numarulcorespunzbtor Si completagi de mdrgeluse. asemAndlormodelului:

ffim

t1l8l
foooEol l@ o o o o l r-9_90 J

[RMl

rsprezecg

5. Compune{i numerele dupdmodeluldat:

liol _\ Z tr

ri
6. incercuilinumirul cucelemai multeunitdgi, din fiecare oereche de numere: a) 1 3 9 i 1 4 ; o) Lv>r Lz c l lJ t r lE ; l K c i Io 16 $i 15 1 r/ l r rj 7. Scrieli numerele natwale formate dirttr-o zece si: b)ouni tare: it s u n ir a li. _ ^ .a ) .4 u n i ta ti : 8. Scrieli diirtre numerele: l, 14,18, 0, 19, :,20, 6, i, t 5 peiele: a )m a im icidec dt I0r b)mai rn a r id e c d r. 1 0 9. Ordonali nrrmerele: I 5. I 8. 10.I 6- I l, 14,I 9 a)crescator; b) descrescAtor. 1O. Scrielirumerelecarelipsesc: l6 I9 l6 1 l. Scrieliin sBaliile punctate numerele naturale careseafl6: ineinteanumetelor: dupdnumerele : a)...,1 l ; c)...,-..,14; a ) 1 8,...;c) i5 , ..., ...; b) ...,l 7 ; d )...,...,18; b ) 1 3 ,...;d ) 1 2 , ..., ....

cuprinseintre: naturale numerele 12. Scrieti q i1 4 ' a)13 $ i 2 0 ; c )1 0 $i1 8 ; b )1 5 maimicidecAt: dar 10, AecAt maimari naturale numereie 13. Scrieli d)20' c)12t b) 171 a)l4r potrivite: naturale numere in casete l4, Scrieti micdec6t tnai fl cu [ egal I 5 este . 17este , decat mare mai 14este decdt L---..] maimare 20este f,

E 12n n n 19 n 1'7l n l8 n Irs E *'"':l ?'ili+:::lllli"""*" il:::l::::i '" "Tji8,"ill ... . ,... 6 .9 .. . .. d ) ...; ..., o, s,..., b)
a) f---.lll

OI:

b)

care: conseoutiveln natumle numere unqirde4 1g. Scrieli al$irului; numdr ultimul a)13este ' al primul numir qimlui. b) 13este cu10: deIa10Ia20,lncepdnd raturale numerele 19. Scrieti c) d in 3 in 3 b)din2ln2; I in I l a ) rlin airopiatede: celemai numere cloui 2O.Scrieti d )1 I' c)17; b )1 6 r a)141 numerele; 21, Scrieli 10; maridec6t darmai maimioidecdt20, a)imoare l0 decet darmaimari dec0t20, b)paiemaimici 16, 13,19'12,I I peacelea 10, 14'18, 15, numerele: dintre 22. Scrieli b)inpare carcsuDt: a)Pare; cucitiele: dela l0 la20sepotscrie dintrenurncrele 23. Care 4 , 2 , 0 , 1 , 3 , ' 5 ,8 . gucelmaimare egal unnum6rdEbombodle in pungd are 24. Catmen in areCarmen mai mic dec6t17.Catebomboane numarnatural pung6? '25.-Scrieti ausumacitielbr: 20care maimicidecdt naturale numerele 1 d) ' c )8 ; b )3 ; a )6;

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE 9I SCADEREA

IncoucerrRur 10 - 20

Adunarea numdrulul 10 cuunnumdr fomatdinunitSli


l. Completati adundrile unlAtoare, urmdrind culorile:

FWmWWn
W

re...+...=...
2. Efectuati:

rrym-T-frn-fT-fft
r o+l= f _ l ; r O+Z=l--l;
I4

tO+r=fl;,10+9-Tl.
l3

3. Completali tabelele cu numerele carelipsesc:

.1 7 12

l0 7 l0

t)

5 +

l0
l6

10 + 6 +

r9
l8

'+ +

4. Scrielica o adunare de doi termeni,fiecaredintre urmdtoarele .16;l 2; l 8; 19; 15; 17 ; 1 3 . numete:

5, Descompunelinumerele ln zecigiunitdfi cain modelul dat:

t'?l

6E
6. Efectuali operafiile in ordinea ln caresuntscrise:

7 \;

a) 3+ 7+5;
R+ t + ?.

--

b)6+4+6;
I +Q+!

. \ r+ l+ 5 ,

9 + I + 1.

gi apoicompletali: 7. CalcylaJi
a

10+a

t4

10qi5, dacatermenii sunt 8.Aflali suma, are acum ln 10. C6te baloane baloane. El amaicumpalat 9.Ion avea4 totallon? ' incaT Caticopiisejoacd Au maivenit sejucau l0 copii. 1O.in parc inparc? acum
11. Alina a luar rrei figurigeometdce, astfgl incdt suma nulnerelor curo$u elea fost13, Colorali scrisepe tigurilepe carele-aluatAlina.Exista posibilitate?' o singura

(8
\,/

).

tr

16ll

l'0 |

-_ _ _

cuprins inhe10 9i20 dintr'un numir natural Scdderea a lui10


1. Calqulali; . c) 19-10; b) 18, 10; a) 11- 1 0 ; t4- 10. l 3 - 10; l5 - 1 0 ; 2. Efectuati aalculele: c ) 1 8 - 1 0 + l; b) 12+3-10; a) 10+2 - 1 0 ; 13-10+4. 14+2-l 0l 10+ 7 , 1 0 : potdvite libere: in casulele 3. Scrie{i numerele 19 l4 9 4 10
8

l0

19qi 10;13qi 10, 4. Calcula{i diferenfa numerelor: 12li5;14qi3, cu 10suma numerelot: 5. Micgorali pentru a obline: trebuie scdzut 10, 6. Din cenumdr c) l ; d)4, a )3 ; b) 8; 10 erau 7. Inh-o gladinaeraul7 lalelealbeqi ropii.Dintre acpstea lalelealbeetau in srddina? rosii.Cate

Dana? Cdfianiare are cu 10animd pulin. Dana 8. lon arel8 ani, a fost 17. obtinutdedoijucEtori totaldepuncte 9. La unjoc,gumdrul oblinutde cei doi iucdtori,daca dintrepunctajul estediferenla Caxe l0 puncte? irnula oblinut

lnke10 9i20 cuprins numdr natural dintr-un Sciderea dinunitili' naturalformat numdr a unui zero cifra unitililor are iardiferenla
1. Calculali; c) 11- 1; b) 13-3; a ) ,1 5* 5 ; 16-6. 18-8; l9-9; caxe lipsesc: cu numercle 2. Completaicasulele t5 5 10 1 0 10 t2

t4
3. Efectuali;

10 3
3 15 10 l5

7
5 5

l0

10
l6

8
6

l3 10

t3

l0

10

l0 l6

l0

10qi9. numerelor cu9 suma 4. Mic$ora(i 14. maipufinl0 decdt 5.Aflali cucateste aniare Dana CdJi 6. Danaare15ani.Ionarecu 5 animaipu{indec6t Ion? i-aumai El a mdncat 4. Catebomboane ?. Victoravea14bomboane, ramas?

intre l0 9i20 cuprins natural unui numdr Adunarea unitdli format din natural cuunnumer
folosindmodelul: adun5rile" 1. Efectuati

16+t =

12+5=10+2+5=... 5+ 1 4 l+18=...; 4+12:...:

6+13= 3+16=

2. Calculali: ' 1 0+ 14+ 5 3

l7+ 2

1l + 6

1 5+ 4

t3+ 3

3..insemnafi cuo stelu!6 adundrile care auacelagi )elaqi rezultat:

+4 | | 13 110+8 |
r:--:--;--l

tr--j-----; l lrr r / I

lfi+ rl
F J+6 'l
Li:__:__:l

lrzrJ I 1"7'----1I o++ |


T:-:-_i-=-'l

punctate 4. Completa{i spaliile cu numerel e caf,e lipsesc:

1 6 + . . . =1 9 ; 1 5 = 4 + ...t
5. incercuiti rezultatul corectoentru fiebare adunare:

...+ 5 = 1 8 i 1 l:...+ 0 .

,.-,<i
I 4

6. Adunafi numdrul4 cufiecare dintre numerele: 12,14,15,13. 7. Scrieliin cdsu{e numerele potdvite:

a ) 1 0+ 8-10+ z +!; 1 0 +s:10+ 3+f;

Ali gdsit undeva maimulte solulii? 8 . Ca l culali: 1l 5 3 I2 l5 I 2 ll l) 2 I l3


16 2 4
6

2 +6= 10+3 + f ; b )10 + to+!+ 3: 19+ f + + .


,7 +
4

10

3.

13
lt

2
I

9. Scrielifiecare dintrenumerele de maijos casumededoi termeni, folosind modelul:

1O.Aflali numereletu 5mai mari dec6t: 13, ll, 14.. 11, Care numAr adunat cu14 dAl6? 12. Calculati suma numerelor 129i3,apoi mdrili-o cu2. 13. lntr-un co$ sunt5pere cu l1 mai multe mere. C6te mere $i suntin cos/ li. intr-ungaraj erau 1-lmagini a1be, gi4 rogii.C6te 3 negre ma$ini erau garaj in acel in total?

Scdderea dintr-un numer natural cuprins intre 10 9i20 a unuirumer natural format dinunititi
l. Efectuati scdderile: t4t7.
l8-68 19-

2, Calculalii a) 16-4; b) t3-l; c ) 14- 3 d ) 1 7- 6 1 16 2i 1 9 7 ; 19-5; ' 16- 5; l8-5; 16- 3 ; 3, Completafi tabelul: Descdzul t o I 7 12 I8 I4 1 5 to Scdzdtor 3 8 I 3 t6 Diferentd l3 l5 12 1 l 1 0 l4 t6 3 4. Completati casetele cutermenii care lipsesc

a)16 -I= ll. 13 -LJ= lt.

b)l-l- 7= li; I l-3 = 16 ;

5, Urmdriti modelul $i apoicompletali:

c)18 -tr= 14. + n= 18. 14

6. Completati casetele cutermenii care lipsesc;

a ) 1 8-3-2= l--l; b)te -6-l =f-l; l 5 -l-4: l 1 4-2 -1,=f: ;

c)t7-2-3=f-l:
r o- J - J =L,1.

#t l

l5 si3! 14$i2; tS ii e; te ql s 7. Afla1idiferenlanumerelor: 4? maimare16decdt 8. Cucateste 17. I , S cadtl i p3 ed in :1 9.14.15. nurndrul lS cu: a)2; b)5; c)4. 1O.Micsorati I l. intr-unsffatde flori sunt l7 ftandafirialbi 5i roqii.Albi sunt6 Cati fandafid suntro$ii?

intre cuprinse 10 9i20 numerehaturale Scaderea a doua


1, Calculafi: a) l8 - 4; 1 8- 1 4 ; calculele: 2. Efectuati a) 14- 1l: b) 19- 6; ig'- l6; b) l 8-14; 19- 15; 14-12, l5 ll l 8t4 c).15 - 2; t5 * 12. c) 17- 15; 1 8- 1 2 ; 1 6- 1 3 . 1613 1414

3. Calculali: l719t2 t7

din zeci9i unita!, astfelincetsd numere formate 4. Scrietiin cdsute adevarale: rezulle rela!ii
l4

19

6
0

12
ll

3
8

l8 15 l6 l6 13

3 2 13
13 l6

t2 I6
l7 l5 17 l5 +

14
l4

in casu!e numerelepotrivite: 5. Scrieli

t2 t2
14

15

14

1'7 '12 +

cu numerele corespunzAloare: 6. CompletalicAsufele b ) 1 7 - 16 :1 7 - la - !; a) 18- 1 5 : l 8 13-[;

19 - 14: 19 - 11 -n;

l 5 13 :1 5 - 1 2 - f;

lumarul 18? 7, Cu catestemai mic numinll 12decat

pe 13din:19,14,17,18. 8, Scdde{i grup 9. Un este formatdin l5 copii.Alt grupdste formatdin I I copii. Caregruparemaimul;i copii pi cucdt?

Exercifiigi probleme recapitulative


l. Calculati: a) l0+ 5 ; b) 8+10; 15- 5 ; l0+ 8; 15- l 0 ; 18-10; 5+ 1 0 ; 18- 8; 2. Scrieli ln cdsufe potrivite: numerel
l0

c) 1 0 + 9 ; a 9+10; t9 - 9 ., 19-10.

T2 l0 2

2 + t2 l2

7 + 10 +

t7 t7
7 10

14

10 + 10
4

10 14
4 l4

t'l

t7

b) 19- 4; c)13+ 5; 15+ 4; 18- 5; 19-15; 18-13; 4+15; 5+13. 4. Efectuali pi scriefi calculele litera(A ) in dieptulrelagiilor adevdrare (F) litera in dreptul celor false: $i 13+ 6 =1 0 +9 ; l l +7=11* t. 11+5+3=10+5+4; +2 = +3 i 16 14 t3+3= 3* tr. 1 7 _ 6 + 8 : 1 5 + l+ 3 . 5. Calculali: ll + 6 5 l8 3 2 t7 2 8 l4 I + 0

3. Calculali: a ) 1 5 + ); 2 +l 5i l 7 - 2i 1 7 - 15;

t9
l6

3 6. Completali casetele demaijos cu numerele corespunzEtoare: f;;t 5 -rr +4 -rr +2 r-r -3 r-r -6 r-r

incat aveli sA in casule unuldinsemnele ..-" sau 7. Puneti ,,-' . astfel relatii adevarate:

r8I 8 E 3 = 1 3 ; r1I 6I 2= 1 5 ; r8n 8 [ 8 = r s ;

lsIo n4=11t. teI7I3=15r 1 6IsIe=20;.

17[2[o=le; lof8n3=15; t2J2J2=t2.

rezultat subliniafi cuo linie operafiile al ceror 8. Fardd facecalculele, pe ciror rezultat linii cele al cel mare cu doua cd este $i ,credeli {ai clmdimic: credeti caeste

l8 - 5 - 4 ; 18-5-3; 1 8-5- 2; dspunsul. Justificali exercifii dup6 modelul: 9. CompuneJi 13


18 l4 16

18-5+0.

t7 15 qirnumerele sunt in ordine crescdtoaxe? 1 0 . in care A . 15+4; 1 2 + 2 + 1 ; 1 3 + 3 + 2 ; l 0 + 6 . B . 19- 6+11 1 9 - 6 + 2 ; 1 9 - 5 + 2 ; 1 9 - 4 + 2 . casulele: 1 1. Calculali ii 0omplet{ili

nueste corcctd? 12, Care rezolvare = B)3+7+ 8=3 +7+ 5; A) 1+ 9+ 6 l+9 + 2 + 4 i + 5 D)12+4+3= 12+6. C ) 15 9: 15- 3 - 2 + 9 i pecaiet egalitafi, depebaloane: 13. Scriefi folosindnumerele

/^rr\ ari) \\% \Y-%.


suma, cend 3 este adunat cul5? 14. Cateste pentru trebuie adunat cu13 aobfine 17? 16. Cenumdr rezultatul 16.Di cenumarfiebuie sdscddeti 4 astfellnaat sdfier

a)Izi

b)r0?

17. Suma a doui numere este19.Care este celalalt numir, dac5 unul dintre numere este: a ) 1 0; b)7; c ) l3 ?

18. Scdzand l4 dintr-un numAr rdmane 3.Dinbe numar atiscdzut? 19. Numdrul 3 adunat cualtnumtrr ddrezultarul 15. Care a fost acel +nulnfu? 2O.Mirindpel0 cuunnumAr seobfine 13. Care este acel numAr? t 21. Micqorand pel5 cuunnum6r seobjine 2.Care este acel numdr?

22. Care este diferenlanumerclor: a qi qi a) l5 5; b) 199i 10; c) 18 6'; d )1 9q i1 s? 23. Cucdteste maimic 12decAt 17? 24. Cucdtestemai marc18decat 8? 25. Adunafi:pe l0 cu3, apoirezultatul oblinut cu2, 26. ScddeJi:pe 3 din 19,apoipe10dinrezultatul obtinut. pdsar 2?. in tr -o cu n es untl 5 gA i ni Ca t e si u n r in c u n e in i i 4 ral e. lotal? 28. Andrei are I8 biscuili.Cu calj biscuili ramaneel. daca 7 dinfteeil mananca 29. trntr-o clasd suntl6 bAiefl numdrul ii fete.Calibaiefipot fi, dacd fetelor este celmult 6? 3O. Dintr-ungarajau ieqit3 magini negregi 5 rogii.Cdtemaginiau rdmas ln.garaj, dacA la inceput aufost19? 31. La sdrbdJorirea aniversArii zileidenagtere a Ileneiauvenitl0 fete 4 bdiefi. Fiecare dintre prdjitura. caGo prdjituri au ei a mancat Cdte 9i fostpemasa, daca aumairdmas nem6ncate 4? 32. Un vdnzdtorde baloane avea 16 baloane roqii qi 3 galbene. Formulali o intrebare, astfel incdtproblema sA serezolve: prin a) adunare; b)prinsQadere.

ProbAde evaluare
naturule cupdnse intre: l| Scliefinumercle c ) 1 2q i 1 7 , a ) 1 4si 1 9; b) 10qi 5; numarul carcseformcaza 2. Scrieti in fiecare etichetd Drinlnsumare:

3.alculafi: a) l0 +3 ;

'b) 16- 6; 18- 10; 19- 11; potrivite: numerele 4. Scrietiin c6su{e

' c) 10+3+4; 18-4-21 17-4+5.

a)10+f,= 16; b) 17-tr: 7; c) l0+2+E :15; 12+I = 1 8 ; 13-n= 1 0; le o-l-l = 4: 15+3-I = 15. f--]-rs= +; I+13=le;
5. Scrietiin.cdsuteunul din semnele ,-+" sau ,,-" astfelincat sa oblineliegalitnli:

a) l0n7=17:

b)1el e=10j

r4a2 =r6 t
1 3 Io= 13;

r 8I r o= 8;
1 5I o= ls;

c)1 0 tr2 n 4 :1 6 ;
18I 2I 5: 11; 16! 416: ls .

6, Catoblineli, dacd: 4la:1 0 , 1 1 , 1 5 ; a )a dunali

b)luali3 dinr 13,16, l8?

7, Observali enunlul9i apoicompletafi tabelele: ' Danare15timbre. primegte lVlai incd Arein total 4 2

dintre ele 5 Ddruiegte l-aumairdmas

10 4

xw

Copitolul4
' d e la 2 0 ra3 0

'fr"7

NUMERE NATURALE DELA20LA3Ot


Scrierea, citireagi compararea numerelornatural
1. Scdeliin casete numerele corespunzatoare imaginilbr

ye gq? H g n#" gr z
LJ

8fi ffiffi ffiffi s nffif 7= XH ryH H ryryry


I

pe numdrdtoare 2, Desenali numirul debile corespun25tor fieciruia dintre numerele date:

9. Completafi tabelele:t Numdrul z U 24

Numtuul

z
2

U
I 8 5

27 29 30

2
2 3

din2 zeci9i: formate naturale 4, Scrielinumerele c) zerounitAti, b)Tunitdli; a)2unitdli; caleseformeaza: numetele 5. Scrieliin casete

4F

4F

4F

R, F RP

dupi model: numerele, 6. Descompuneli

aucifraunitalilor: dintre numerele:23,21,28,29,24,27 7. Care mare? b) ceamai a)ceamai mici; cu 20: incepdnd dela 20 la 30, numerele 8. Scrieli b) din 3 in 3. a)din2in2; : 29,21,25,20,2'7 numerele 9. Scrie{i ,23,30 ln ordine: b) descrescAtoarc. a) crescAtoare; nuinerele: 1O. Scrieli numai lg cerc; inclusiv a)deIa20la23 29 darmaimici decdt b) maimaridecet24, lnpAtrat: numai 306iin pdrattiin cerc. c)24,29, '

dinurmS-' numirulmaimare 11, incercuili percchi: toarele

a)1 8 ,2 0 ; b)23,27; c )30,26; 29,22. 21,25; 24,20; care: consecutive naturale un qirde4 numere 12. Scrie{i a)incepecu25; b)setermindcu23. de30: de20decat maiapro4iate care sunt 13. incercuilinumerele 1 4 , 19.21. 18. 22. 27. 23 . 2 9 . de 30. 14. intr-o livadi suntmai mult de 23 depomi,darmai pu,tin potfi in acea livada? Calipomi numercle impare pare9i cu albashu cu rogunumerele 15. Sublinia{i din girul: 20, 2t, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

potscrie 16. Care numere de1a20.1a 30se cuciftele: 3,2,1,5,9,0?' 17.AlegeJi dinsirul denumere dela20 la30pe acelea care au: a)cifraunitatilor egald cucifrazecilor; b)cifraunitdlilormai mica decet cifrazecilor; c)cifraunitllilormaimaredecatcifrazecilor,, 18, Cdte suntnumerele natulale defqrma2a? Scrieti-lepe toate. 19, Dana arb in colectie 27detimbre, Ionare 23detimbre, iarlnaare 30detimbre. Cine arecele timbre ln colectia sa? Darcele maipuline t maimulte? pevdrulsdu 20. Ionut 11 lntreabd cevarstiare, Acesta ii dspunde cd prinft-un va.rsta lui este reprezentatl numar maimare ddcat 28Fimai micdecet 30.Celianiare varul luiIonul?

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE SISCADEREA

ir.r coHceHrnuL 20.30


gi scidereanumerelor Adunarea formate numaidin zeci =l-Tl; + 10 a)10 = [I; 2 0 - 10
2. Efectuali: 20+ t0
l. Efectua!i:

+ 20=fT_l; c) l0 + l0 + I0 =TT-l; b)10 30-20=fT-l; 30- 10-l0= f Tl.


3020 l0 + l0 3 010 2020

a;[-T-l+zo=lo; U;[I+ to =zo; c ) 10+ 10+ TTl= 30 . [ I -zo = to ; l-T-l-ro=ro; 30-ro-fT-l=ro.


necunoscut difl relaliile; .4. Afla1itermenul

c- 1 0 = 2 0 , 6. Completali cu unuldin semnele a seobline ,,+" sau,,-", pentnt egalitati:

a)1o n20 = 3oi b)2 0fr0 =1 0; 20 n r 0 = 30;

c ) 30I 20= 1o;


l0Il0=20.

6. inlocuili cdsulele potdvilefolmatenumaidin zeci: cu numere

a)[_l+f-l=zo;

a;f]+fl=:o;

E- E= ro;

E-E :z o .

(A) penlru 7. Efectuafi calaulele in parante2e litera rela!iile 5i scrie!i (F) penfu adevArate litera celefalse. Si a)10 +1 0 :2 0 -l0( b)30-10 = 1 0 + 1 0 ( ) ) 10 +2 0 =2 0 +10( ) 30-20 - 3 0 _ 1 0 ( ) 8. Careeste: a)sumanumerelor: 10qi l0;20Si10; qi l0;309i20? b) diferenla numerelor: 30 gi 10;20 .9. Aflatinumerele cu 1gmaimari 10,20. decat:0, lO. Scrielinumerele formate numai din zecicare ausuma: a)20, b) 30. . In cecazexistdmai multeposibilitnfi? 11. Dac[scaddin30 unnumfuformat numai din zecioblin: a)20; b) 10, Cenumar amscdzutin fiecare caz? 12. ScdzAtorul este10,diferen!4 este 20.Cateste descAzutul? 13. Suma a doutr numere este 30.Un numar este 20.CAleste celalalt numlr? qcoliierau20 decopaci. 14, in grddina S-au maiplantat inca 10.CAli copaci suntacum in total? 15. Danaa citit 10paginidintr-oca e cu 30 de pagini.Catepagini maiaredecitit? 16. Se daunumerele: 30, 10,20. Din sumaultimelordoudscddeli diferenlaprimelor dou6. CenumAr af oblinut? a)20; b) l 0; c ) 0. . 17. Tngrndina galbene. Ralucdi sunr 20delaleJe iarlalele rogiicu l0 maimulre. lilelerosii sunr in e.radina Cdre Ralucdi: 18. Mariaa mincat20 de alune d]ncele30 dealunepe carele avea, Cdte alune i-aumairbmas ? 19. La un magazin s.auadusmai multepungicu cate10 caramele fiecare. Cate caramele sunt: a)in doud astfel depungi; b) in hei astfel depungi?

2O. Ion are 10ma$inute. Vigtorarecu 10mai multe.Catema$inufe au,intotal, Ion$iVictor? 21. intr-unautobuz erau 30 decildtori.La o statie aucoborat 20 $i au urcat10.CalicdlStori aumers maideparte? 22.Tudor are20detimbre. Mihai arecr.r 10maimulte. qirezolvali a)Puneli o lntrebare problema. Transformali problema astl'el lncat ea si se rezolveprin _ . b) scAdere.

Adunarea unui numer formatnumaidin zeci cu un numar formatdin uniteli


1. Calculati: a) 20+ 4 ; b) 20+ 8; c) 5+?O 4+ 20 t ?n+ o 6 + 20 ; 20+ 7 ' 3 + 20 ; 2. inlocuigi casetele^cu numere coresp ur*atoare:

,..-al-1
--T---l -=-fTl --L-I-J

n---'
|
.--t-'-.*

r=.-

| , ;;t-'-' ----------'i

25 23 28 20

g. Descompuneli numerele: 22,24,26,2L intr-o sumd dedoitermenifolosind modelul alAturat. a)20+7 20, 22, 30 b ) 1 0 +1 0 +2

3rr'"

4.Incercuilinumdrul care este celmaiapropiat derezultatul corect:

20, 25, 30

5. Care este suma c6rd20este adunat cu; a)2; b)5; c )8 ? 6. Addugaji 9la20.Cenum6r obfineli? 7. Care numlr este cu7 maimare decdt20? 8. Mtuili cu6 sumanumerelor 10qi 10, 9. Adunali20la diferentanumerelor 16$i 12.

&!l.

1O. Pentru o excursie la BdileHerculane s-aulnscris20 de fete$i 9 bdieli. Cdticopiis-au lnsmis, in total, inaceaexcursie? deinot erau 20,de copiigi maivin incd6. Cdticopiise 11. In bazinul gdsesc ln bazin? acum 20 depruni,iar ln altacu 4 mai multi. 12, intr-o livadds-auplantat pmni s-auplantat ln a doua livad6? CA{i egale adunate inEe eleii cu7 dau 27? 13. Care douA numere naturale venit20", expresiiler 14. Compuneliprobleme in care si fblosili ,.au '. venit ..au 8

Adunarea unuinumer format dinzeciii unitdli . cu un numer iormat dinunitifi


t. Efectuati: a ) 2 1 +5 ; b) 3+25; c) 23+ 2, 1 2 ._ a . e_?l ; 3_22; :':' r:: ' 26-2; 5-24: 6-21. pentrua calcula: 2. Folosilimodeluldin stanga,

2 5 -2 = 20-7= 27 . - . '\-_ 20 5,-] 20 + 7 3. Calculafi: 2l+ 24 + 73127

a\22+7i 23-5; 25+4i 28+

b ) 4 + 2 2 ; c) 2 6 + 3 ; 7 3-26; - 2 t; l+ 2 8 i 27+ 2. 2 6+ 22+

4. Descompunefi numerele: 28,24,29 ln sume de doi termeni, folosind rnodelele: . a)25= 2 0 + 5 ; b)25t22+3=24+ L gAsilimaimultedescompuneri. Pentrucazulb) 5, Scrieli in looulcdsufelor potrivite: numerele

a)4 +[Tl= 23' 1+ f T l= 23i

+n:29: b)22
)5 +a=21.

c) 3+l-Tl=25
2) +
L-J

25.

-=

6. Calcula{i: b)26+2+0 a)20+ 2+3 : +4+2. , 24+3+1, 21 tabelele: 7. Completati q b 3 5 0 7 3+b a+22

c) 4 + 2 0 + l+ 2 ; 2+20+6+1. 2l 26 23

relatiiloradevtuate calculele 8. Efectuafi 9i scrielilitera(A) in dreptul qilitera(F)in dreptul celorfalse: 23-6=2 0 +g ; 26+ 2 :2 4 +3 : 2t t1-21 - 5i 23+3= 3+23; 21-5+3- 20-5-4: 20+1+8=25+1+3.

astfel inc6t: narurale lirerele a.6.c.d.cunumere f. inlocuili a c:24. ae b+c -29; a b -2 6; este suma? adundri sunt8 9i21.Care 1O.Termeniiunei ! addugat la 22,pentu aob\ine27? I l. CenumArtebuie 12. Care este numirulcu2maimaredecdt: c) 22; d) 26'/ b) 25', a)27:. 4la sumanumerelor20 13. Adnugali li5. pe dintre numerele cuprinse rdnd, cu fiecare numirul23, 14. Adunati ali oblinut? intlg 2 fi 7.Cenumere Cdte 23 depixuri 9i cu 6 mai multegume, 15. La o libririe s-auadus gume libririe? s-au adus laacea in total, 16, Peun patinoaf sunt21 debdieli$i 7 fete.Cali copiisunt, pepalinoar? gi apoilncd2. Cdte 21 degatte.Au maivenit5 g69te 12. Peun lacerau pelac? gefte-sunt acum. intotal. qi 2 albastre, CAte 18. Intr-ocutiesufit21de qeioanero$ii,3 negre sunt. intotal.in cutie? creioane colorate sunt15maSini negre. Formulali o garaj ro5ii5i 4 ma5ini 19. intr-un infebarcti rezolvafiproblema. | . problemdin care sdfolositiexpresia: o 20. Formulati

t"" ,3m"ffiil]

dintr-un num;r formatdin zeciSi unitefi Sciderea saua unitetilor a zecilor


(diferenla arecifra unitelilorzero) c) 22 - 20:b)23-3; a) 24 - 201 J)_ ), ,o_q 2',7 20l. ,20:' 24- 4; 26-6; 25 2+- 20. 27-72 8 -2 0 : cain modeluldat: 2. Uni,ticu sAgeli, T^.i;---;;l l 5 20 t::_____=:J 21 ,) 5 rt Azz'r n ' l)\ - tn f 1 0 l 0 W : nl 20 ll o lrs:3 potrivit: cdsuFnumarul 3. Scrieliin fiecare 1. Calculati:

l9 9

,r:.<12-7 , _____Zf _E
gre$itei 4. Taia,ti rezultatele

I--"-.-r---r"-'.--11 1--l_zv | l+ z1

E/-\r'

20 a = ,a a )2 3

24 4 = Q9.Q9.

s= bt 2e - ea a 2 e-20: (9.q9.Q9

al, dac da b-c =20;b=1q ic : 3 ? 5; Cet este n u m d ru micsoratcu 6 darezultatul20? 6. Cenumdr 2? 7. Cenumdrtrebuie sci4rt din 22pentu aobtine 20? aobline 8. Catftebuie luatdin25pentru amadunat? LacenumAr numdr 9. Adun81aun fi oblin28. diferenta. este 23,iaxsadzdlorLrl20.Aflali 1O.Descazutul pere. pere trebuieluate,pentrua Cate 11. intr-o lada sunt27 de 20? ramdne Cate a cules cu 5 mai,Butine. 25 deflori, iar Ileana 12. Vioricaa cules Ileana? flori a cules paginia citit, inainte 13. Danaa citit 26 depaginidintr-ocafie.Cate ultimele 6? dea le citi De Ceti 14. Ointr-ungru'pde 29 de elevi,20 auplecatla un spectacol. la spectacol? elevinu auplecat probleme in care sdfolosi{iexpresiile: 15. Compuneli cu20naipulin

Scederea dintr-un numir formatdin zecigi uniteti a unuinumir formatdin uniteti ;


l . C alcu l a li : a\ 2 4 2 .
26 4:

h) 29-71
)9-1.

c) 2?. b;
tA 5.

28- 6:

25 -3; -5 ,.:\ 291

22-t.

2. Efectuafi; -3
t 26l t? |

-2 261

--------t-

;-rz+l

a'11

261
25-4,-l 26-3-li 2 9 - 4 -3 : 2 4- 2 -2 ; 2 7- 2 - 4 ; 2 2- 0 - l.

3. Calculati: 28-3-2; 23-0- 2;

4. Inlocuili clsufelecu numerele potdvite:

g 2a- | =2'7 -l; 2 3 - 2 : 2 s-ll; 2e-2:26- 4 ;

b)2 6- 2- r = 2a
2 8- I-

3 :2 2 - 1 l

f l.

5. Dintre numerele 1,2,3,4. 5,subliniali peacela care verificA felatia 28 n=25. 6. Completali tabblele: Descazut 27 25 29 Scizator 5 3 Diferenti 2 l 23 22
a

a z7 2 -a):2s- s .

b
c

a -b -c

24 26 2 9 2 8 2 4 3 3 5 20 2 l

7. CAtesterumdrula dac1r a- b-c=22,b:3, c:2? 8. Scrieli litera (A) in dreptulrela{iiloradevdrate $i litera (F) in dreptul relaliilorfalse : a) 2 5 -3 =2 5 -2 1; 2 7 -4 =2 ',7 ,3+I; b) 29 - 4 , 2 : 2 5 2: 28 - 5 1 = 2 3 1 .

numerelor: 9. Aflatidiferenla a)27qi6; b)259i3; c)299i5. Care este acelnumAr? 1O.Un numir este cu4 maimicdecdt26. 3.Ceteste scdzitorul? 11. Descdzutul este 25.iar diferenta numerele: 26, 29, 25, 23. 12. Scddegi 3 din hecare dintrc numdrul T. 13. Din suma numerelor 269i3, scddeli este5. Care 14. Suma a doudnumere este 26,iar unul di+fe nxmere este celalah numar? 25 fi 20. diferenta numerelor 23 gi 4, scddeli J5. Din sum4numerelor Cerumdratiobtinut? 16, AdunaJi 22 cu4, apoiscideli3. oblinut.Ce tumdr ati 17. Scdde{i 2 din 27, apoipe 5 din rezultatul it? s.as -I"8. 2 dinfteei. Caf cdpiiau in salade sportsunt25 de copii.Pleacd mai rimasinsald? 28 deablibilduri cumaqinufe. El apierdut 3,iar4le-a L9. Andreiavea cumaginufe datlui Victor.CAte abfibilduri i.aumairdmas? 27decdlitori.LaprimastaJie aucobordt 5 9i 20.Intr-ur autobuz erau auurcat3.Celicil[tori suntacum in autobuz? mai 21. Mariaare T--_l de carlicu pove;ti.Iloana arecu [-l puIine decdr Mrria. Completalicasetele cu numeremai mici decet30, pune{io probleml intrcbare rezolvafi $i operaliile adecvate. 22. Descoperili regula decoreipondenla ti scriefi
A

29 23

2'7

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE 9I SCADEREA FORMATE DrN ZEC| . SrUNTTATI

ir.r coxoerurnuL 10-30


l. Folosind modelul dl arurar. ca tcu la ll : a)1 7+ 1 0 ; ll + 1 5 13+ 1 6 ; 14 + 15 to 4 t to _ j _r;;l

zlu -f-.r
r
I

'

,.$&

..

+ 12; b)16 1 4+ 1 5 ; 1 2+ l 7 ;

I t5 2 l9 c)1 4+ 1 3 ; 1 3+ 1 3 ; 1 7+ 1 1 .

z. (,ompletaIr spa(rile plnclalecu numerele potrivile:

a )t5.rt 0-20- . . . :
17+1 1=...+ 3. Calculafi:
16+ l3

b r t q - l 0 - 2 0 - . ..:
13+12:...+ 5 ; 12+ 12 l7 + t2

8; t4+ 1 5,

q 1 6 - 1 1 = 2 0 + ...; 1 5 :...+ 9 .
12+ l7 11+ 18

4. Conpletali,ln tabel,numerele tare lipsesc: Terr4en Termen Sumd 15 13 l0 l9 I4 1l 12 t 7

22 20 1 6 6 10 ll

5. Folosind modelul aldtirmt, calculafi:

zv
20+5-16-2 b)29- 18;
)L )1.

r l) lTl 't'

a)1 7 - 1 3 ;' 2 8- l5 ; 6. Efectuali sciderile: 13 11

c)26- 13, 28 - 23. 2625

29, I6

2824

22

7. Scriegi, in cdsute, numere.naturale astfel incatsaobfnelirelatii


ade\arale:

23
ll +

l3 13 24
q

t7
3 26 23
+

t0

l0 28
l6

l0
I6 +

12

8. Corrpletafi tabelul: b
q-b

2 8 2I 23 29 26 l8 13 l 0 1l 24 I 6 t2

9. Scrie{inumeielecu l2maimicidecdt: 13:19t24;27:26;25.

incat: sal,'-", astfel unuldinsemnele,,+" in cdsute 1O. Scrieti r^, r< t=l lr : r r f - l t n . :26ll:.3l a)24n11

12a 4-28Zr2l 2llf 6:214 s;

rl = 2e|l 4r t4l--l 16 LlI I : 2eL, l 2.


20 28 29

potrivite: ' cunumerele casu,tele L 1, Completali 12 + 16 13 + 27 II 25 10 14 26 l3 t2 I4 1l 5 +

amadunat? giobJin 2?.La cenumar 12. Adunla 13unnumdr amscazut? Din cenumar numdr 15dintr-un 13. Scad 9ioblin11. 15cu 12,apoiscideli6. 14.Adr.rnali I8 adunali l4 din25.apoi 15. Scadeli necunoscut: 16.A0arilennenuI . d+21+7 6:25. 2 4+ ct = 2 9 ; b -t5 = 12; 28-8+c =28 25, 2'7,23' 29 ln perechide numere numerele: 17. Descompuneti posibilitlti doud din zeci$iunitat scdeficate ambele formate cu numerele scrieiirezultatele ti completa{i 18. Urm[rifi sageflle, spaliile necesare Punctate:

potdvig numerele: in caseta 19. S.crie{i

-lm arcuo un itate f

ma1mlcl

mal matrl

fl

b lcu ol ec e f-[9r inca I I timbre Cate Ea a mai cumparat 2O. lleanaavea14 timbr.e. timbreareacumlleana? -21. Ralucaa cules15 mereEi 12 pere Cdtemere$i perea cules Ralucaintotal? a oblinel5? din26pentru si fie scAzut 22. Cenumtutrebuie

qi 13piersici. 23. intr-uncogsunt14caise Catefructelipsesc pani \a292 24. Din cei24 deeleviai clasei intai,1l $tiusdinoate. a)Cai elevinu Stiu sainoate? tr) Cu cdtsuntmai pulinieleviicare qtiusdinoate decet ceicare nu Stiu sAinoate? 25. Diferen{adintfe numdrulI qi numdrul 14 este 15. Cat este " numfuull? 26. Dacdadundm la celedoud numere vecinealeunuinumdrDe15. oblinem numerele 27si 2q.Care este acel nurndr? 27. Scdetielementele multimiiB,dacd ll ) 27: I l1 14 l0

28. Scrie{io intrebare pentruurmdtoarea problemd qi apoi rezolpungi vaJi-o: are in prietenelor. 28 de bomboane. Ea dd un ,,Ileana numir debomboane, astfel incatiimairaman 12." 29. lonatre in curle 20degaini cu l4 maipugine. Marirarein li gdste giini cu I 7 maimulre. cuneI I gd5te;i a)Cineareln cufiecelemaimulte glini gicucdt? b) Cinearein curte cele maimultegagtegi cucat? 30. Dintre elevii unei clase intai, 1l au plecatla muzeu,cu 2 mai mulfi la un spectacol, iar 1 a rdmasacasA, fiind bolnav.Caredinte urmitoarele inftebari corespunderezultatului 24 ? a)C6fieleviauplecat laspectacol ? b) Calielevisuntintotal in acea clasd ? c) Calieleviauplecat lamuzeu ;i la spectacol? '31. Scrieli pecaietegalitdfi, folosind rumerele diir fiecare des'en:,

20 28 8

din tabele: datele probleme folosind 32. Compuneli

w d\ &
Erau
Auvenit
ll

F1+
15

s
Erau
27

ffiw

29
ll

"&
l0 l0

l3

t4
26
z)

Sunt

Auplecat t2 Aurdmas

1 ,TESTUL
1. Numiraji, apoi completatifiacare eticl{eti cu numdrul .corespunzator.
/-\ /-\ /-\ /_\ n n r_\ al l,-) al \J \_,/ \J \-,/ \-/ \-/ \-/ v
\ _/ \,

oo

oooooooooo oooooooooo o o oo o o

)1 _',1,

11 + L.

28- 6;

2 8 - 5 - l: 24+ 5'- 2.

gi2 nucilui Ion,cucdte Dacldb3nuciDanei 26denuci. 5. Victorare nuai mair6maneVictor? uil


\'

TESTUL 2
l. Desena1i, pe numaxAtoare, atateabile cAte ar4tdnumerele din fieaare oticheta. a) b)

2, Scrieli numerele formate: qi 7 unitdfil-l; a) dintrlozece


b) diq 2 zeci

l--t;

c) din2 zeciqi 9 unildlil-_l.


b) din 3 zeci

3. Pentru fiecare dintrc urmdtoarele Ilumerel a) 12, 25; b)r9,27; c) 1 1 ,2 9 , scriefi numafllprecedent urmator Sinumarul 4. Scrieli numerele naturale care sunt. ' a)cuprinse lntre8Si1.5; c)maimicidecAt 27,pdstrdnd b)cupdnse lntre189i23; aceeaqi cifrdazeciior 5. Casilipasul gicontinuati scrierea cuincd 3numere aqirurilor: a )16, 18, , . . . . . ., . . . ; b ) 1 0 , 1 5 , . . . , . . . ...,; c) 2 0 ,2 2 ,...,...,.. 6. Compuneti numarul26, folosind numerele: 2 0, 6,22, 4,| , t 5,5 ,1 , 3 , 2 3 . a )26= . . . +. , , t b ) 2 6 = . .+ . ...; c)2 6= ...+ ...; 26= , , . +. . , i 2 6 =, . . + . . . , , 2 6 = ...+ .... 7.Calculali: a) 13+2; b)21+'7; c )l0 + 7 - 1 r 25-3: 19-6; 2 6 *2 - 3 ., 2 2 2 t 2 4 +4 - 6 . ^ porumbar 8. Intr-un sunt14porumbei albigi5porumbei negri. Dac6 zboari 3porumbei albi9i3porumbei negri. cdliporumbei auiamas. iu
IOIal, rn Dorumbar/

l. Completati tabelul: Zeci I 2 Unititi 1 0 Numdrul

Probi de evaluare
2
6

2 9

I
5

3 0

sunt scrisein ordine 2. Coloratlcu roiu bandape carenumercle crescatoare: 1t 17 24 129 30 15 l 6 2 l 2',7 25 25 2"1 2 3 t'7 1 9 28 t9 23 l6 in casetd r e: 25'9' | 5, 19'6, 28' 14,2 l, 27' scrie,ti 3. Din siruldenume
suntmaimaridecit l 5' care pe acelea

de maijos: trumerele 4. Dercompune!i

ut ,,.-Z

''\-

br rr.-J ' ' \I

o)

, l=l 29et . I
L l

c) l0 + 20:l-__l;

zo+ t =f-). 28, 8:fJ.

13 20 30 28 4 t4 12 + 29 20 26 25 20 30 10 + 2 22 2',1 23 unuldin semnele ,,+" sau,,-", pentrua obline ln cbsule 7. Scrieli egalitdti:
l0 16 18

a )2 0 n5= 25;

din care15 sunt sunt2? de locuri pe scaune, 8. a) intr-un autobuz neocupale? pescaune. auramas locuri, Cale ocunale. decltll pagini de citit 20 a Victor ii i-aumairdmas carte. b t Dintr-o cartea? pagini are iiAte 4 pagini. tabelele: completali qi ent'ngulapoi obser"aii "i copll: lJ oe erau ln Parc

=2ol 2sa)s

=2si li)22n7 2sU = 22i

q v J 12= 26i 18n15= 3.

Auvenit Sunt

Auplecat 3

10

t2

Sunt

CopitotutS

PROBLEME CARE SEREZOLVA CUOOPERATI MAI MULT SAU DE O OPERATIE


' 1. Carmen a cumparat 4 pofiocale, iar Mihai 2 banane. CAte fructeau cumpSrat impreunA ceidoi copii? 2. Victoravea 5 peitiqori. El amaiprimit3pe$ti$ori. Cefpeflilori are Victor,intotal? 3. Danare6prune. Mariaarecu3 maimulte. Punefi o intrebarc ti rezolvaliproblema. 4. Pe masasunt4 banane. Raduia 2. Cdtebanane au mai rlmas pe masA? Transfomafienunfulproblemei astfelincdtproblema si se prinoperalia rezolve deadunare. 5,Intr-un baz in in care seaflau4 delfini,aumaifostadu$i inc63.CAti delfinisuntacum in bazin? Trarslbrmafi enunful problemei astfel incatproblema sI serezolve prinopemtia descAdere. 6, Mihai are9 maqinule, Ion arecu 5 mai puline,Catema$inul are lon? 7. Ileana arein colecfia sa8 fluturi.Dacl lna gi-arcompleta coleclia sacu incb 3 fluturi, ea axaveatot atala fluturi cdJiarelleana,C6!i fluturiareInain colecle? porumbar 8. DupI cedintr-un auzbwat6 porumbei albiqi3 pommbei maronii, in porumbax porumbel. nu amairtrmas niciun Cdlipommbei aufoslln porumbar? L Cafva copii sejucauin curtea qcolii,2 copii au plecatgi au mai rAmas 4. Caficopiiaufostlainaeputin curtea $colii? 10. Intr-ogarderau6 trenuri. Au plecat 2 trenurigi auvenit3 trenuri. Catetrenud suntacumin gara? 1L. Inh-o pungdsunt5 mereqi pere.CAte mere;i ceteperepot fi ig pungi?qadetitoate posibilit6{ile.
,

12. tornpuneli o problemdcare sa se rezolveprin operafiade adunare. 13. in clasi sunt l0 fetefi 7 bdieli.Cu cAtestemai marc umirul decat celal baietilor'l letelor cate 14. Infi-o cutiesunt14bile albd9i rbqii.Daci 10bile sunt,albe, bi l e sunt ro 5 ii ? 15. Maria are 19 ghiocei.Ea dd 5 ghioceiDanei qi 3 Ilenei.CAli ghiocei ii rdm6nMariei? sau oral probleme caresAse rezolveprin adunare 16. Compunefi datel: scadere,.folosind S-aumaiplantat5 silaii fi apoi 17. Pemalulunui lac erau12sElcii. malullacului? salciisuntacumDe inca2.Cate parcate, mai trebuie Catemaqini sunt16 ma6ini. 18. intr-o parcare pentru 27.in total? a TL fiecare in nucipoate avea 20 denuci.C6te 19. Doi copiiauimpreund modegal? nvoie de29 depuncte, a ca$dga un concursi Danar avea 20. Pentru are25? CateDuncteiimai tfebuie. dacdacum decet 30, completati u datefiecare 21. Alegeli numeremai mici enunt rezolvali. ti apoi f---l"r+i lon ia lmpreund? Catecdrfiau rAmas? Cetecaiete aucumpaxat enunlurlleunof prooleme,apol 22, Observali desenele, spuneli

Mariacumpara Dana cumpdrA [f

t_l

calete. caiete.

Peunrafterau f__l carli.

raspunsurile: scdeli

Erau
Auvenit Sunt

ffi @
22
5

@
Erau Auramas
za

20
'l

d* ffi
l4
l)

Auplecat 10

t2

7 cal[tori 3. intr-un autobuz erau 20decd16tori. Lao stalie auurcat | cobodt10. Calicaldtori sunt acum in autobuz? $iau

sF.

rolii.arginrii. galbe;aliJ s-tfbenel i2q globuri . 38. CompuneJi oralprobleme folosind expresiile:

24. Buniculareln curtel5 gdini,I I curciSi3 gafte. a)Catepbsari arebuniculincurte in total? b) Cucateste maimicnumdrul gdqtelor decatcel al gditrilor? 26. Un vdnzdtor avea 29 de baloane. Dinfe acestea l0 eraurosii"8 galbene gi.restul albastre. Cate baloane erau albastre? 26,Danarc27 detimbre. DacdMihai prirdi3 timbre, ar mai el ar avea . cn4ma{puline dec6tDan, Cdtetimbre areMihai? 27. intr-o flordrieerau17 laleleqi l8 garoafe. Carmen a cuLpirat 5 lalelegi3 garoafe. Cate lalelegigaroafeaumai rdmas in flordrie? gdndesc 28. Dacdmd lanumarul 11qiadun 13, cesumiobtin? 29. MAgendesc la un num6r, apoila unulcu 5 maimic gi obtin21.La ce1rum5xm-am gandit? 3O. Diferenlanumerelor 28 gi 3 estecu 2 mai micd decdtsuma numdrului 7 cualtnumdr. Aflati acel numar 91. intr-oladdsunt12mere, 5 gutuigiunnum6r depere, in total29de frucle. Ceteperesunl in acea lada? 32. Sumaa trei numeteeste28. Primulnumdrestecu 3 mai mare dec6t al doilea, iar sumauLtimelor doudnumeie este15.Care suntcele heinumere? 33. Oanaare 17 mdrgele, ceea ce lnseamnd ca are cu 4 mai multe Viorica. decat Cdle mirgeLe Viorical are qcolii 34. In cufiea suntI I feteqiunnumdr debbie{i. Dupdcepleaod 4 bdieti, in curterdman la fel demulli bnieficagi fere. CatibAieti erau la gcolii? inceput in cunea 35. Andrei avea 20 delimbre. Aprirnil3 rimbrc 5.Cdre 5ia cumparrt timbre areAndrei? 36.. M-am gdnditla un numiq adunla el 4, la rezultat maj adrin5 fi oblin29.I a cenumar m-am gandit? 37, Compune!i oraio problemi folosind darele:
r-:a---i_

a) venit";,,au maivenit"; b) ,,auplecat',; maiplecat.,. ,,au ",au 39. M-amgdldit la un numdr din care amscdzut 5. aDoi amadunat la dit'erenla 7.ii amob!inut ( unnumar cu I 0 maimare ?. deidt| are esrc numArul gendil? lacare m-am

x&

Copitotut6
-il DELA30LA1()O NATURALE NUMERE
citirea,compunerea Scrierea, 9i ordonarea
l. Scrieti: 20,30,70,90; a)culiterenumerele: qaizeci, patmzeci, optzeci, cincizeci b) cucifrenumerele: 2. Cititi numerele fi scrietidin catezecisuntformate: e) 80 d) 70; c) 50;' a) 30; b) a0; formate numaidin zeci, cAsufele liberecu numere 3. Completafi pentrua oblinetirurile:

a) fT_l 40 I T-l 60

c) fT-lfTl

so 1oo

b)ft]TT_l

'70

60

d) 60 TT-.lfI_] 30

numerele: inordinecrescitoare 4. Scrie{i 80, 50. 30. 70, 40, 60, 90, 100. pomindde cu cateo sAgeati, demaijos,unifl numerele 5. in desenul lacelmaimic. lacelmaimare 5iajungrind

@ ^60 a9 @
fiecdrui suntvecinele numai din zecicare numerele lormate 6. Scrie!i

![

ro l=Tl; fJ] so[],

ro t-Tl. t=T_-]

numaidin zeci: numerele formafe 7. Scrieli cu50; decat 82; c) celmultegale decat 30 dar mai mici e)maimad 7; , ' d) dela20la90. b) maimici decdt 60darmaimaridecat q4

Numirul 45

Num ul

U 3
5 9 6 9

60
'/9

14. a) Pq po4iuneadin axa numerelorde mai jos, completali etichetels cunumerele corcspunzdtoare.

b) Cdte numere segdsesc inte 30 $i 40?Darinhe 41 qi 46?Care numere sunl cele maiaorooiate de40?

15. Scrieli numerele dedoui cifrecesepotformacucifrele: a)4 q i6 ; b )39i 8; c )7$i 2; d ) 99 i 1 . 16. Fiind dateciftele din etichetele aldturate, scrieli pe caietenumercformatedin zeci qi unitali,folosindl a) aceeagi cift6; b) cifrediferite. 17. Alegelinumdrul grupf,: celmaimicdinfiecare ' a)6 3 ,3 6 ,4 6 ; b)88,99,'17: c) 54,44,34. 18. Completali tabelul. lblosind modelul dat: Numdrulanterior 59 36 3 5 40

EE

Numdrul Numdrulumdtor

60
6l

81

19 100

73

19. Scriefi, in spafiile subliniate, cifreastfel incatsAoblinetinumere ra l urale ma im a r d i e cd30: l '7 ; l; 3; 0; 2: 4. Gisiti maimulre solulii. 20. Scrie{iin ordinecrescdtoare gi apoi in ordinedescrescdtotre n umerele3 : 7 ,3 2 ,6 5 ,83,54,96,47,59,71 , 4 0 . 21. Scrieli numerele maimaridecat 75$imaimici dec6t 82. 22. Dintre numerele 42,31,'19,64, pe acelea 53,46,37,59, scrieli care: a)suntmaimici decat 53: b)nusuntmaimici decat46. 23. in fiecare din!erechile denumelb demaijos,subliniati cu o linie rumarul: a) mqi Lnic b)maimare 32 ; 3 8 30; 10 40; 80 88; 76 58t 14 691. 39 6'7;29 33; 55 72; 96 54; 57 51; 38 90; 89 4 9 19 4 81; 98 39: 93 46: 36 24. Gisi{i o reguld conform ctueia este fonnatnuminrlumdtor:

1.40>42)44>46) Conform acestei reguli care diunumerele demaijos urmeazE: A)'50; B) s2; c) a8; D).s6; E) 54? I I. 9 0 > 8 5 t 8 0 ) 7 5 ) Conform acestei reguli care dinnumerelede maijos umeazd: A) s0; B) 70; C)65; D) 60r E) 55?

25, Gdsitiregula dupa care aufostscrise numerele dincaseta alAturati, 7), 73 Caredin numerele de maijos pot fi scrise Si /) 77 eleincaseta? A)74; B)7 2 ; C ) 79; D ) 76; E ) 8l ? 26. Gdsifiregulapentrunumerele din imaginile de maijos. Scrieti, apoi, numetele necunoscute corespunzatoare semnelot deintrebare;
?

27. Scrie{igiruri defaptenumere natumle consecutive in care loculal patruleasd fie ocupat denumerele: a) 42: b)76; c) 53. 28. Scriefi numerele dedoul cifrecare aulaunitdlicifra0 gi suntmd m icidecd 8t0 .

29. Descompuneli numerele: a) 43;65 87;59;3g, b) s1,99,,72,36, folosind modelul dindreapta.

3(). Cetenumere de doul cifte au cifra zecilorcu 1 mai micd decAt cifraunitSfilor? Care suntaceste numere? 31. Caresuntnumerele de doui cifre careau $i la unitdtisi la zeci aceea5icifrd? 32, Andreiare25 de timbre,iar Nicugor 29. Catetimbrepoate avea Ionul.dacdel are maj mulledecAt pr"itine Andrei,dar mai decdt Nicu5or? 33. Dintrenumerele naturale cuprinseintre 30qi 100, scrieti: a)celmaimic numir carcarelaunitdtici&a8: b) celmaimare num6r care arela unitdticifra6. 34. Scriefi nrrmerele natura]e dedo acifte; a)maimaridecet 30ti maimici decdt 80care aucifraunitdtilor 3: b) care auciftaunitaJilor cu2 rnai mare dec6t cifrazecijor. 35. Scrie{i numerele naturale dedoud cifrecare au: a)cifrazecilor 8 9iciliauniralilor maimica decdl 3; b) cifrauniElilor 6 5icifra zeijlor maimare decdt 6.

@r

36. Scrieti: naturale de dou[ cifre mai numerele a) in ordinedescrescdtoare, 20.care auailia unitatilor4; maridecAt natwale dedoudcifteterminate numercle crescdtoarc, b)in ordine 70. ic i dec dt 5 9 im a i m incif ra natural dedoui ciftearediferenpdiltre cifrazecilor 37. Carenumdr numdrului 10? iarsuma cifrelor 9icifraunitdfilor4, exactta unei Yaloarea sAcunoqtem nu este necesax 38. a) Cateodatd prezentam maijos acee.a, pe De mdrimici numai ceaaproximativa. (rotunj ite)numerele la ordinulzecilor' potfi aproximate modulin care de la l5 la 20 sefacspdn adaos Aproximarea $i scriem:
de la 24 la 20 sefacepnn lipsi $i scdem: Aproximarea

l5 .-------+20; 16"-"'20; l'7- *'20; I9 - ----'20. I8--------'20; tabelul: b) Completati

1o+)1

)n +1)'

20<--23

'20

a-24.

77 Numarul rotunjit Num;rul

JO

23

4 1 65 89 52 94

42,33,38,32,3'/ dintre numerele naturale: 39. Care , 4l, 46,29,3l b)40? de: a)30; cele maiapropiate sunt : 4O. Scrieti de doui cifrecare numerele a) celmaimareqi celmaimic dintre 7: ausumacifrelor ciftelor8. cifrecare aresuma dedoud ' b) celmaimic numdr printr-un numir natural reprezentatd lui Tudoreste 41. Varstamamei cu cifraunitililor identiad ceaa zecilor intre30 9i 40 $i avand cuprins mama Iui Tudor? Cevdrstiare natwalede douacil}e numerele in ordinedescrescatoare 42. Scrie{i 8 qi3. diferen{anumerelor ausuma cilieloregaldcu care cifra 3, dela 0 la 50in careapare fiaturale 43. Scrietitoatenumerele egald cu 4. care au suma ciirelor acelea apoiincercui{ilepe

44- _Scrie{i perechile de numere naturale formatenumgi dln zeci, astfel incetsuma cifrelordin fiecarepereche sdlie 8. 45. Scrie{i numerele naturale dedoudcifrecare lndeplinesc simultan cond il i i l e : a)aucilrazecilor cuprinsa inlre 2 ii 7: b) auciftaunitAfilor egal6 cu l. 46. Enunfali propozitiifolosindnumexele34;79;40; g2 !i expre_ siile:,,este maimic decat" gi,,este maimare decat,,.

TESTUL 1
1. Scrieli numerele formate numai dinzecicare seafld: a) inainrea lui 60; b) mai mari decet 40 9i celmult egalecu 90; c) cuprinse lntre30 !i 70. 2. Scrieli numtuulcareare: a)cifraunitdfilor 7 9iciliazecilor3; b) cifrazecilor 9 9iciftaunitalilor 5; c) cifra8 lazecigi launitili. 3. Scriefinumerele carese aflAlnainteafiecaruia dintrenumerele date:

a)E.31: f_l. so:

trf_l.t:: -l.iit

clE.4q: f_l. q+, c) 80,I;

4. Scrie,ti numerdle care seaflddupi fiecare dinnunerele date;

a) 40,f1;
7q f--l.

b) ss,[-_l;

6e,f*_].

5. Coloralicu roqucerculelul aflatin dreptul benziipe carenumerele sunl scnse: a)in ordine crescdtoare; b) in ordine descrescdtoaxe. 4f 39 6 l 74 92 7 5 63 4l 3 9 l4 75 89 8 3 1/1 5 2 69 3 5 6. Scrieli numerele dela42la60: a )d i n 2 i n 2 b )d i n 3 i n 3

o o

o o

naturale de doud. cifre diferitece se pot 7. Scrietitoatenumerele fomacuciftele: b)s qi 9; c)7 9i4. a )3 Fi 8t

TESTUL 2
imaginii: fiecare cu numdrul aorespunzator 1. Completati eticheta

crescatoare numerele: 29,57 2. a) Scrie{i in ordine ,12,4l,38,'13,84. pe acelea acestea careau cifra unitdlilormai b) Sublinialidintue 5. mici decdt naturale care segdsescintre: 3. Scrieli numerele . a ) 2 l l i 28;b) 35 qi4l ; c ) 87q i 9 5 . naturale fomatenumaidin zecisegdsescinaintea 4. a) Catcnumere 70? ScdeJi aceste numere. numdrului segasesc naturale formate din douacifreidentice b) Catenumere dupa numarul 30? Scrieli-le. girud: 5. Continuali scrierea urmatoarelor a1 6 5 .6 0 .5 5..... ............ . b) .... ........62.64.66..... 30care aulaunitd,ti o cifta numerele naturale maimaddecat 6, Scrieli cu I maimaredecat ciftazecilor.

Probi de evaluare
in liecareqir,cdsulele cu numere formate numaidin 1. Completali, zeci:

ar[--l.f_l. so. so;


b) l-_l, 30,40,n; c) 8 0,60,E,n

2. Desenati, pe numdrdtoare, atetea bile cete aratdfiecaredintre numerele scrise ln etichete:


a)

Trtl

3. Unili cu o sdgeatd qir din coloana fiecare din partea snga cu cel care continud numdrarea din coloana dindreapta:

35;36;37 ; 3 8 ; 63; 62: 6 1 60. 77; 18; 7 9 ;0 . 8


9 3 ,9 2 ;9 1;90;

5 9 : 5 8 ;5 7 ;5 6 . 8 l; 8 2 i 8 3 ;8 4 . 89;88;87;86. 39;40;41 .4

4. Scrieli toate numerele: a)maimaridec6t 45,darmai mici decAt 54; b) maimici decat 81,darmaimaridecAt 70; c) cuprinse infte58qi67. .'^ Scrief i vecinele numerelor:

tl

,32, 1-_l; b)I l.a o, l l; | 11 ) L , 8 7l,; L_t.''.L l.

' )t

<o I

l,

too/

6, Scriefi in ordine crescdtoare numerele: a)79.3 2 .6 0 .4 1 1 b)66.6t. t6. 56; 7. Scriegi in ordine descrescatoare numerete: a) 83,3 8 ,8 5 ,7 8 ; b) 57,55,7s ,77; 8. Descompuneti numerele: a)39qi7 0 ; b)339i 81; c)999i6s, folosind modelul:

c) 73,37 . , 43,47 c) 4 3 ,6 3 ,3 4 ,4 4 .

Copitott,t?
ADUNAREA $rSCADEREA NUMERELOR NATURALE TRECERE PESTE ORDIN DELAOLA1OO FARA
Adunarea numerelor 9i scaderea formatenumaidin zeci
1. Calculali:

a) 10+ 10; 30+ 10; 40+ 30;

b) 50+ 40; 60+ 20: 6 0- l 0 ;

c) 90 20; 70- 60; 8 0- 5 0 .

in tabelulwmdtor: 2. Completali mrmerele corespunzatoare 60 a 40 3 0 50 b 10 20 10 a ib 60 8 0 8 0 70 20 3 0 1 0 a -b

pobivite: 3. Scrieti, in casulele libere, numerele l0 20 60 30 60 80 + 20 30 40 3 0 + 40 90 t0 30 60

20 60 40

4. Continuali Eirurile: , a ) 1 ; l0 ; 2 ,20',3',30: ...;...:...)...: b ) J0 0 : 2 ; 9 0:4: ...:...:...:...:...:...; wmatoarele calcule: 5. Efectuafi + + b)90-20- 10; c) 8 0 + 1 0 - 7 0 ; a) 30 5 0 1 0 ;

4 0+20-10; 70 20+ 30t

8 0- 1 0, 3 0 ; 90,30+ 20;

5 0+ 2 0 ,4 0 ; 6 0 ,3 0 + 1 0 .

6. Gdsifinumirul necunoscut din fiecare esalitate: 4 0 +a =9 9 ' 60 l 0 | , -80 : 60 .20.r=80; 9 0 - d =4 0 t +60,40:50 90_30_ t= 10. 7. Completati spa(iilepunctate cu numere, astfelincat sd obfinefi relalii adevarale:

a) l0 + 40+ ...: 80; b)70-20 + . . . : 9 0 - 1 0 ; 30+ 20+. . . = 9 0 ; 20+60 - . . . = 4 0 + 3 0 ' 80-10_.. . : 3 0 ; 50 ,. . + 4 6 : 3 6 1 1 9 - 3 9 . 8. Scrielinumerele 40 qi 70 oa o sumdde doi termeni,folosind numerele: 20, 10, 50, 30, 60. 9. Scrieliin cisu{eunuldin semnele,,+,. sau,,-,, astfelincatsd oblineti ega[tati:

=90-30; loI 40f 2o= 60- 30; 30!40 - 20+ 50: l0L_ls0 - 70- 50: 70L_140=80_s0; 80 L_.j60 80I 50n30= 40- 40.
1O.Gdsi{i sumanumerelor: 11. Cdte zecihebuie sdluafidin 80casi r6m6nd 30? 12. Cete zecitrebuie sA adunafi Ia20,bentru a obtine 70? 13. Cucdtesle maimare 60dec6l 20: 14. Cucdlesre maimic40decdr 90? 15. Bomboanele suntln pungide cate10.Catebomboane suntin 4 pungi? penAla sfdrritul vacanfei 16._Ion a rezolvatl0 probleme. el mai rezolvd incd20 deprobleme. C6te probleme a rezolvat Ion in vacanfd intolal? 17.. Dac6-ar mai fi \'enit'20de copii, la concursurile sportivear fi participat 80decopii.Calicopiiauparticipat la concursurile sportive? 18. Intr-o gridindsunt 30 de bujori albi qi 20 de bujori rogil.Cali bujodsunt, intotal,ingradin5? 19. Intr-ocwte sunt50 de pdsiri, iar in altacu 20 mai Dutine. C6te pdsArisunt. in tota l, in cele douA cu4i? 20. Suma a doud numere este 60.Unuldintre numere este 40.Cucdr estemaimic unuldintre numere decatceldlalt?

dinfie Mihai Care maimultedecat cu 30 deprune 2 1 . Andreia cules qiiu c6t,daciAndreii-ardalui Mihai 20 de prune J uiuu"uttui -utt"

dat: modelul dupd l'Jlil"-ot".t, "t"rcitii 1o+20= 30 = 7 0 - 4 0


)U

20
60

40

70'

formatdin zeci unuinumar Adunarea formatdin uniteti cu un numar


calculele: 1. Efectuati b)3+70; a) 50+6; l+50: 30+4; j + 60., 20+8; 2. Calculali: b)10+30+ 2; a )2+3+4O ; .4D-20+ 7; 4+ 4+60] , 5+ 3+20; 1 +7+80i c) 5 + 1 0 ; 90+ 2i 3+40. c) 3 + 5 + 6 0 + 2 0 ; 9-4+40+50; 8-3+30+60.

necesare: cu numerele casu!ele 3. Complela!i 20 + 3 0 84 36 7 3 '70 60 5"1 + 9 8 + 48 69 80 65 2 + 6 52 96

+ 4
10
5

4. Scrieti in &eptul relaliilor de mai jos litera (A) pentru cele (F)penlru [alse cele arate ade\ $i lilera

a )60+ 8=60+ 3 : 20+4: 30+4 1 numerelor: 5. Afl alisuma b) 50qi 5; a)30$i2;

b)20+30+9=40+10+9; 6 0 - 1 0+ 4 = 7 0 - 2 0 + 4 .
c) 8 ti 90; d) 1 qi 60.

6. Aflatix+ y.cdnd: c)x=50' 7- 4' b\x =10 y -9' y- '7 1 alx 4 0 '. numere 60,ponfu a obJine numarul adunat trebuie 7. Cu ce numere intre649i69? cupdnse T la30? addug6nd seobline numtu 8. Ce

9, Mirifi sumanumerelor 30gi20cusuma numerelot 4 qi2. lO. in punga lui Dansunt30 debiscuiti, iar ln punga lui Ion suntcu 8 maimulli. Cetibiscuilisuntinpunga lui Ion? 11. Scrieli cel mai marenumir de doudcifre ca o sumAde doi termeni, unulfomat numaidinzeci. 12. Compuneli oraloproblemE folosind darele:

Adunareaunui num5rformatdin zeci Si unitdti cu un numir formatdin uniteti


l. Folosind modelul 46 + 3

,1 6+t+:
40+ 9 a)35+ 21 9l+ 6; 74+3; 2. Efctuafi calculele; a) 6+ 2, 16+ 2; 36+2;
V

lTr,+
;

Z U

, calculati

= @ 7lt
c)86+3; 3 l+ 7 1 7 5+ 1 . c ) 5 1+ 7 ; 83+6; 64+5. 8 5

b) 25 + 4t
4l + S

64+ 2., b) 5+4; 15+4; 65+4i

3. Scrieliin casete temenul necunoscut: + 2 7 22 39 85 8l 73 + 76 4 + 56 6 + 88

29
64

4. Folositi exemplele de calcul de la exerciliul2, pentru pentrua scrie scrie numerele 9,29,39,69 caosumA dedoitermeni. 6. Compuneli numerele 78, ?5,79 scriindu-leca o sum6de doi termenidintle care unulsdfie73. Adunafi 6. la 4 numerele: 43,22,65, 84,5 | . 7. Care nurnere sunt cu3 maimaridec6t numerele: I2;J3;9|;74;43? 8. Adiugafi 5 lanumerele: 62,81,93,14.

9. Incercu i1irezultalele corecte: -+ 42 3 46, 44, 4t; 85 + 2 : 17, 86, 87:. 54 + 4 = 55,58, 59. I O. Caredintrenumerele: 8,3, 5, 1,7, 0 v erificl rclaliatn + 62 : 67? 11. Ileanaarein bibliotecb 53 de cn(i qi mai cumpArA inca2 cA4i. Catecd4i are,acum,Ileanain biblioteca? 12. Vlad arecu 3 bomboane mai multe dec6tDan, iar Mihai arecu 2 bomboanemai multe decdtVlad. Cate bomboaneare Vlad gi cdte bomboane areMihai,daciDanare3l debomboane? 13. Seconsiderd urmitoarele numere: 52,3,54,5,2,53,56. Scrie(i toateperechilece se pot forma cu acestenumereastfel incdt suma numerelordin fiecarepereche sl fie maimict decat59.

Scidereaunuinumerformatdin unit;li sau zeci dintr-un numir formatdin zeciii unititi


1. Calculati: 2 3 3; 5 6 - 6 : 78- 8; 2 3 20: . 5 6 - 5 0 : 78-'70:' 2. Aflali termeniinecunoscuti: 19- 9; 19- l 0;
?4A. O{_ (.

34 - 30:. 95 - 90.

a0= a7-l

3:fl-

?0;

90:99 -n;
20:27-Z;
3. Calculafi: l82585

s0: sa-!;
30: 35-D
464027 52-

6: 86 -f*l; 80:f_l6; 70:f_l3.


77, 7770

30 + 9
39
9

60 + 4
64 64
4

50
57

39

30

60

57

7 7 50

5. Scidetipe 8 din 68. 6. Afla{i numerele cu 4 mai mici decat: 44,64,94,24. 7. Care este diferenla numerelor 96gi90? 8. Catscddeidin 58pentru a obline50?

9.Descdzutuleste69, iardiferen{a9. Careestescdzitorul? 1O. Dana arecu 5 ilustratemai pulinedecatViodca. Cete ilustatea.re Dana, dacdVodca ate45? 11. Cenum6r obtinefi, dac6scddeti dincelmaimare numdr natural de doud cifre,pecelmaimare nunlr natural deo ci&A? 12- Pentruimpodobireapomului deCrdciun, Ileana a cumpdrat 37de globuri,rogii qiaurii.Dacd7 dinelesuntrogii, globurisuntaurii? cAte 13. Marias-adusla pia!6cu 36 deoua. Ea a vandut 30.CateouAi_au mairamas? 14. Folosi{i expresiile demaijospentru acompune cate oproblem5: cu 3 mai puline cu 30 maipufj

1. Calculali: a) 3 6 -4 ; 85 _ 3.;
)q-6

ScSderea unui numer formatdin unite!i dintr-un numer format dinzecisi uniteli
h) 71- r' 49 66 Je't. J

c) 99-8; 68-6.
14 05_

2. Efectuati:"'
ze

/)b 4 2 3

3. Folosind modelul47-3 -43 + 4,3 = 43,3 + 4 = 44,cal9ulatl: 35- 4 : 2 7 -5, 68-3; 54 2; 9 9 - 6 ; 93_3. 4. Tdiatirezu greSir harele e: 56-4- 52.54,50. ,48 5 - 4 0 .4 6 .4J : 19 6-75.j 3.i 0: 5. AJlalitelmenul necunoscut: 83 -a :8 1 ; b-5:72; c +4=6 7 ; 35+d=39. 6, Calculafi: 15 - l -4 ; 37 7f-1- 3 ; 89-4-5; 26-l-2 ; 58-2-3; 6-1; et-O- 4 : 4 6 - 2 t; 33- l 0 ; 45 -2-2; 86-3 3 ; 98-4-3.

7. Efectuafi calculele qi apoiscrieli in dreptul relafiilor demai.jos (A)pentru litera cele adevdrate (F)pentru celefalse: $ilitera 74-2= 74-3; ( ) 9s-4=8s a;( ) s0 .{ 7 :5 9 3 i( ) 5 8 3- 51 r 4: { I 4 2 6 4 3 5 : ( I .3 0 _ 4 i5 0 ( 4 h .

8. Sc6deli: c) 8 din 99. b) 5 din67; a)3 din46: casA rimdnd33? micqorat 35,pentru 9. Cucattrebuie qi4? este diferenladintreTT 1O.Care a obline 52? lrebuie scazul din59,pentru 11. Cenumar a obline8l? 12. Din cenum6r tebuie sc6zut 6,pentru CenumAr ai gdsit? 13. Scade 3 din 98,apoipe4 dinrezultat. pe 14. Peun raft sunt36 de cir1i.Dania 2 cirli. Catecdrli au rdmas raft? sunt 48 depuielidepomi.5 suntcaiii.iar restul 15. Ion a cumpdral

prurli. acumptratlon? Caf pruni


16. Folosiliexpresiile: 39 de masini 8 albe pentnr probleme scadere. care sdle rezolvaliprin a compune

Adunareagi scederea numerelornaturale formatedin zeci gi unitdti


modelul 1. Folosind 15 +
,/..

44
/__

10+5+40+4

Z lU . calculati: I l5+

-..-><-../
5 0+ 9

=Gql

-l 4t4 { lq 'I'

a)40+ 19; b) r7 + 32; 20+ llt 53+ 16; 2. a) Calculali: 35+ 44+ l0+ 24 lt 24

c) 83+ 14; 7 l + 2 2; 62+ 17 12+ 83

d) 60+ l8; 3 6+ 1 2 . 52+ 35

rezultatele oblinute la punctula), b) Scriefiln ordinedescatoare ceamai mareqi cu negru 3. in iirul urmator. incercuilicu ro$usuma cea maimicS: suma

25+ t4 30+ 20; 23+4 4 . 7 t + 6 ; 4. Completali. l 15 3 6 52 64 t 8 tabelele: t i r +41

34+ 45.
24 4 8 5 6

5. Fdrd a efectua adundril, scrieti$irul cresc6tor al sumelor comparand j termenii sumelor 22+ 15' 32+ t5; 22+ l3t 62+ t5; 82+ 15. Exemplu: comparand termenii aduntuilor 43+ 12 $i43+ 15 avem .- = 43 43$i l2 maimicdecet 15,deci suma numerelor 43* l2 vafi mai micA decat sumanumerelor43 + l S. 6. Cenumdrnatural este cu34maima.re decat: b) s 2; c ) 6 4 ; d ) 4 s ; e ) 3 o i t) 2 3 i p J4 4 h ) s4 ? _a )2r; 7, Efectuafi adundrile dindiagrama,4, gdsifi surhele corespunzdtoa indiagramaB unili-le cu o sageara: 5i 3l +45
Jl + Jt) \

88
/o

87

24+63 -/)t

8, Scriefi adundri cu numerele de maijos, astfellncatsd oblineti egalit6ti;

9. Scriegi numerele 67,85,96casume decloi termeni. lO. Cartea depovefti aIoanei are 32depagini, iarcartea depoveFti a Danei are cu16pagini maimult, pagini CAte are carteaDaneii 11. Numtrrul decdrfidinbiblioteca lui Mihaia crescut lnh-un ancu 23.Dacd el ? atut Ia lnceputul anului 64 decdrtiln bibliotecd, cate cdrfi are lasmf$itul anului? 12. Intr-un parcs-au plantat 21detrandafiri galbeni, albicu l2 mai mul{idecdt galbeni, iarrogiicu l0 maimultidecat albi.Caf fandafid s-au plantat, intotal. inparc? 13._Descompuneli fiecarenum6rin zeci gi unitAi 9i efectuati scdderile: a)56- 32; b ) 9 8 - 4 6 ; c ) 3 5 * 23 ; d ) 7 9 _ 4 5 .

Exemplu: x-

70 + 8 * 2 0 * 3

z lr r
j--T;-

6-

) t)

scadedle; 14. Efectuafi 396784<r )s 18


tabelele: 16. Completati

)o*

3l

98'74

7',7 43

- t'7

57 '78 99

_41

of,

58 42

0
t)

relafiile: facadevdrate care cunumerele casetele 16. Completati jv + 32 18 + 15 2l 56 +

86

98

e8

)4

86

cu cifrelecarelipsesc: 17. intocuifistelulele 56* 93d.28-

87{<*

1*

ri

2r -iT-

lt

*3

4s -t4

as1fel doutr numere Alegeti e:89, 5'7,68,32,45. 18. Sedaunumerel


fie: lor sA incatdiferenla b) minimA. naximd; a) scaderi: urm6toarelor in oazul corcate, 19. incercuilirezultatele

31-25:<-22

," 1 8

\lt

6e-32=Q-42

,,'35

\:r

86 44:<-44

..'42

\s4

numerele: maimici cu32decet naturale 2O, Afla1inumerele 49t 98. 64: 45; 34 78; 55; 89; 96 penhu a se necosate, naturale cu numerele 21. inlocuifi casetele oblineegalitdfi:

36 31 25

JI

68

25 t4
J]

69 0

86 10

43
30

20

SuieJi-te' mai muttesolu{ii? in ce cazuriave,ti

termenilornecunosculr: 22. Afl ativaloril = +32 23 +y:78t z-23=46l, 54i x

,,ta<

r 1t =(O

23, Observa{i regulaformdriinumerelor din rAndulurmbtorqi apoi completati cisutele: 42

20

| )22

24. lnlr-unautocar sunl36 de locuri5i 20 de excursionisti. Cdri exc ur_s ionjgti lipsesc. deca toate locurile ar trebui sd1ie ocupate? 25. Bogdan arein clasor58 de timbre, Mihai are32 detimbre.Cate limbretrebuje si i'i mai cumpere Mihai.pentru a avealot atdlea timbre cdte areBosdan? 26. Din cele_87 di panselule sadite intr-Jnparc,62 suntalbastre, iar restul suntgalbene. Cate panselufe galbene s-au sddit? 27. Sumaa doudnumere este69.Aflati diferenta lor, dac6 unul din numere este 24. 28. Alegetirezultatul corect:

t 2 + 4 3 - 3 r : @@ @ s 4 2 3 + 6 s =@ @ @
29. Completafi cdsu{ele libere:

7e 24 3s=@@@
8 6-s2- 12= @@ @
b) 6e=[-l+ 24 +-ll 78: t +E.-, 42=qe

a) 24+ 32 +a--l= 8'7 4l +l- + 35 :99; 87- 53 +f-l:68:

Afi gAsit undeva mai multesolutii? 3O .C alc u la 1 i a +b dacq:59 d - 37; r=l 5+6 1 ---. - 43. 31. Obsewali regulaoblineriinumerelor din pdtmtele al doileagi al treilea restul casutelor $icompletati libere:

32. Sumanumerelor4S qi31estemaimare decat diferenla lor cu: A) 60; B) 17; C) 62: D) 54. Alegefidspunsul corect.

I ti savinf,:29 elevidin clasa trebuiau cupdpugi 33. La un spectacol I clasa idin sa\ ina5 ele\ nuauputlrt , tt-u.ointreaceltia ig ,tin.tutu in lotal' la spectacol' ipat aupanic a II-a Calielevi ctasa si3 etevidin timbreare a ddfl,rit23 detimbre, 9iapdmit 12 Cate b4. Tudoravea57 Tudor? acum para' 35. Peun raft sunt26 demere9i 23 depereDanaia 3 mere$i I aumairlmasPeraft? mefegipere Cate ceinseamnicu ceea endreia primit56depuncle' 36. La unconcurs, Mana Lare putine decat tna$i cu l2 mai maimultedecat t4 puncle aprimitIna?DarMaria? ouncte 'gi. Cu'nut"r"t" de pe panglica de mai jos scrietioet mai multe scddere: exerciliideadunaregi deviline' cugem 23deborcane seatlau glddinile unei 38. in magazia borcanelor iarnumarul cu gemdecapiuni. cu tt maiiutineboriane nalurale dintrenumerele cu eem de caiseera egalcu a) 5aselea 15$i24 cuprinseintre coniecutive rezultatelor: corespund care lntrebarile Scrieti b) 2 borcane' a) 32 de borcane;

um1494g dateli folosind 39. com!!!9!i!qu!9lme, I | 23defete| | 42de I osdeetevi

prin: sdserezolve astlelcaproblemele lntrebdri Formula1i b) scddere' a) adunare:,

1 TESTUL
1. Efectua{i:

a)s0+ 10:fl;

b)30+ 7:T-l;
9 + 50:l=-l;

20+ 60:f_J;

c) 41+ 3:l--l; 6s+ 32:[-1.

numerclor: suma 2. Calculati c ) 6 4 ii 3 l: b) 46 $i 50: a) 80si l0 : 4 1$ 3 2 569i 3: 70ii 2 0 : compunerile: care facadevAfate numerele in elichete. 3. Scrieli.

,@

3 0+l

/'>- I

39

'78

2i +f-1

9',7 /'>6 3+ l I

4. Scrie{i numerele cu 34 mai mici decit: a) 56; b) 85; c) 67t 5, Mihai.aadunat34 cle6" .Mctoraadunatcu 13 fJnaiputine, CAtegi auadunat impreuniMihai qiVctor?
.t

I. Calculafi:

TESTUL 2
b)50+ 7

R o- zln =f-- l 6e- 8=[; 89-26:f-l. 2. Scdeli,in cIsule,riumercle carefac adevdrite relafiile:

ar s0 20- 80-f_l: 30 r 7 48 f_l:

b) 8s- 22- 4t +l-1. J4r 5i-.e9

3. Scriefi numAxul 54: a)caosumdde doitermeni din care unulsdfie2l; -. b) cao diferenldde doitermeni dincare unulsifie79. 4. Completali tabelulculumerelecarelipsersc: a 40 56 6',7 85 b 30 t4 a +b 59 a-b 36 5, intr-o flordrieerau47 degaroafe. S-au vdndut25 degaroafe. C6te garoafe aumai rdmas in flordrie?

I . Efectuali : a) 18+ 2l =l--l.


4? + 14 :f--l.

TESTUL 3

* s5=l--l; b)6e
86- 80:l-.l;

2. a)Care este suma dintre numerele 45gi23? b )Care este diferenla dinuenumerele 59Si37? 3. Folosind operafia deadunare descadere. scrieti egalirafi 5ioperalia cunumelele;

F& 6133'l

w'

4.Aflalinumarul: 34$i 15; numerelof suma a)cu21 maimic decAt 569i34 numerelor diferenta decat bj cu44 maimare .. Victora iarcu 3 maipu{ine, Mihai amAncat l4 cirege, 5. Dana mAn0at ceitreicopiiinipreun6? aumAncat Catecirege fZ "it"w. -anlui

Probi de evaluare (

1. Efectuali: .

a)40+ l0;l-_l;

70 - 30=l--l;

t = l- - l; u) s o+

. c) 69- 25=[-_l;

=l-_lr eo - 60
2. Calculati: a) 20+ 8050 60

=[_l; 7t- ?o 86- 6=T_l;


^,

y -42:rli
?R-

48- 21=l=_l,
65+

b) 35- 87580

necunoscu{i: termenii 3. Completati u139-l-l= oo; b) 46-l- l=40; ' 80-l--l= 20: 73-L l= 3;

o)42+T-l: 86;

si -f-1= 52.

relalii aobline sau..", pentru cuunuldinsemnele..-" 4. Completali ate: adeval

a) 5 0E 3o= 80; b)34 I5 = 3e; 67=6=61, 9 0f20= 70;

c) 25244

691

- =43. e e Es 6

de 5, Folosindnumerele 5 9 ;4 8 ;3 6 ;1 5 2 5 ;5 2 , scrieliexerci{ii numdrul23 cates[ aibdcarezultat scddere roqii,iar trandafirialbi cu 5 mai 6, intr-o serdsunt46 de trandafiri putmr. albisunt? a)CAfitrandafiri total? albi$iroqiisuntlnserain b) Cdlitrandafiri

CopitotrrtS
FIGURI GEOMETRICE

[Jn

l . ln dese n u dle m a i j os s . c rj eri c i fral 'i n rri u n g hc i.if r a2 in p a lr a r . cifia 3 in dreprungh i 5icilra4 in cerc.

2. Coloralicu roqu:cerculcareseafldintredoudpdtrate; triunghiui care seaflddupl un dreptunghi; pAtratul care seafldinaintea unuicerc.

I--]O[-_l n T.] L__.t \__/ | l__--\ L___l \, 3. in desenuialdturatesi! ilustrat -fr drapelul olimpic. Identificaticercurile qi dreptunghiurile din desenqi spuneli catesunt. 4. Colorafifigurilegeometdcedin desencare nu sunt pAftate.Scrieli numalul lor.

n.)f] \ \J

Al r o .1 . / a

traovu[]

5. Princesedeosebette untriunghideunpatrat? 6. Princesedeosebe$te unpafat deundreptunghi? T.Incercalisiconstruiliuncerc, folosind un fir deatA siun creion. E. Daliexemple deobiecre dinclas6 unde putel i recunoa5re forrne de: cerc. pdl-ral. riunghi. dreplungh i.

un triungliiqi in interiorul cercului un cerc,in interiorul 9. Desenati trndrePtunghi. rriunghitrlui punctate' spafiile demaijos9iapoicompletali desenele 1O. Obsewafi

sunt.. Patrate 9i in desen ...tdunghiuri.


de din desenele in fiecare qi cercuri apar pikate, tdunghiuri I l. Cate maijos?

ffi
,c)

b)r

12. CAietriunghiuri sunt in desen?Ce citld reprezintf, triunghiuri' numai utilizdnd Realizali desenul? sivoi desene utilizdnd 13. Realizalidesene ca in figuri geometrice aceleaqi alSturat. desenul

desenate: 14. Numilianimalele dreptunghiului; inexteriorul dar cercului a)ininteriorul li in dreptunghl t iin ."t.ittut ..t.uluii c)ii incerc

15. Scrielinumerelei . intre I ti 4 in exteriorul patratului . . cuprinse darin interiorul triunghiului; rumerele 8 5i 9 in interiorul pitratului5i al . . .. triungiiului; . numerele 0 9i 5 numailn'interiorul p6tra_ tului. 16, Cefigurdgeometricd urmeazi ln fiecare $ir?

Anzt.,r-\/,,\ \r/lr\,/t

\,2
$ir?

L7 .Imaginali givoi alteEiruri cufigurigeometrice. 18 . Ce tigud geometricA nu sepotrivc$te in

l-l-l ,,f\ /,-]-\ t r .Tr \]-7 i-t-r \z \l_/ 2


19. Cefigurdsepotrivette in aisuta libeid? (A)

(A)r

(B)

(c)

[ar (B) l(rt9

| \t / l

w@

A ffi A
*

ro t\r.1
2( ?

Probdde evaluare
dela demaijos'in ordine' din ilustralia 1. Numiti figurilegeometuice 'dreapta lastanga.

din numerelor 2. Cu cat estemal mare numerelor: a)din triunghiuri; b) dinpitrate; c) din dreptunghiuri?

suma decat

o tr
/'-\

i--,-l

dreptunghiuri 9icercuri folosind un desen, 3. Realiza{i un Iqiun(J? esteintre 4. a)Cedeosebire

t . r---l .; un I intre este b)Ceasemanare | 5run Li astfel: situate figurigeometrice deqase 5. - Desena-tiunqir ngh triu iuri: a doud i sdfiei naintea ' undreotungh unffiunghi ti unpatrat: ' uncerisafieintre doui figuridin aafie ultimele ' doudpatrate 'ir'

Copitdlrrl9
MASURARI cu UNITATI NESTANDARD
MASURAREA LUNGIMII
l. Observa{i cuatenlie desenele demaijos, apoicolomli; . curosu loate baghelele a\dnd aceeaii lungime cabagheta,4: . cualbastru toate baghetele av6nd aceeaqiiungime ca-baghetaft . cuverde toate baghetele av6nd aceeagi lungime cabaghitaC. Care dintre baghetelel, B, Ceste ceamai lungd?

ll-;

iJN'/N
2.a) Desenati patrubeliqoare delungimidiferite. b)Desenati cincibefifoare dintre care doud s, aibdaceea$i lungime. 3. MisuraJicu palmqo bancd din clasa voasfd$i completali un tabel defelulcehi urmdtor:
Prenumele celii care " mAsoara Popescu Vasile Numaruldepalmerezultate prln masutarc

De ce-credeti ci seobqin rezultare diferite.'de5i banca areaceea5r . lungime?

.,@:

b6ncii,cu lungimea mai potlivit samdsurali 4, Cu ce fiedeli ca este cuo gumE? oalrnasau 'S. Cu .. .t.odi .a .ste maipolrivitsamdswalilungimea'unui ghem cuPalma? cucotulsau desfoard, 6. Ce obiect credeti cd este mai gros, penad sau carteade matematic6? cu pasullungimeaclaseilor' 7. Mihai, Dan qi Tudor au masurat aufosturmatoarele; Rezultatele 19paqi. t depaqi;Tudor, Mihai,16pati;Dan,20 diferite? obtinutrezultate De ces-au lung? celmaiscurt?Darcelmai dintreeleviarepasul Care T)ar a televizorului? cea acvariului? lungimea palmemdsoard 8. Cate

care aucalungimiunnumir de6-7palme 9. Numiti obiecte folosindcaunitate voastud, luigimeatableidin clasa 1O. a) Mbsurali bra{elor. intinderea mdsurb cle demasura folosicaunitale dacla1i tablei, b t f.timali lungimea in cazul mai maredecdl utrnumar caz,r eti estima oalmr.in acest a)? la mA sura to rii dp eu n c tul de c4unitate din falactasei,'folosind coridorului 11. Misuratildtimea tAlpiipiciontlui lungimea masura 12. Privili imaginilecelortrei copii 9i aorect. rispunsul notalicuunpunctroFu maiinaltdecatlon. EM a)Daneste ' b) Ion qiGeluauaceoagiinillime @@ scunddecdtDan. c) celu estemai EM Dan Gelu Ion

W,W

&

13. in desenul alhturat, seobsetvd doud drumuri r unuldelaA pand la B'i altul delaCp6nd laD. a) Caredintredrumurieste C maiscurt? b) Ce unitatede mAsudati folositin aflarea lungiiniidrumurilor?

12

c) Notalipe &umul delal la B unpunct ly'$ipe drumuldela C la D unpunctM, astfel inc6tdrumurilelNqiCMsdaibdaceeagi lungime. 14.Enun[a1i propozitii in care safolosili erpresia |7a/a-@ ;i propoziliiin care safolosiliexpresia

MASURAREAMASEI

l. Dinrre filcteledesenare maijos. colorali cugalben desenul acelui trucldespre care credeli cdar cantari celmaimull5i cu rogu pe celal fructului care arcinrdricelmaipulin. . ' A

2. Scriefiin ordinecrescatoare numete,sub desenele clema1Jos, incepAnd cu 1, pentru animalulcare cdntdieste cel mai putin $i temindndcu 5 pentru celcarecantdre$te celmaimult.

rySs=f,(D Ge-

3. in desenul de maijos, suntreprezentate trei pungiin careseaflI mere ionatane. aproximativ lafeldemari.

,*&,cS tr
T T
c)\ lJ

{-/'/

\,

L"gJ

D)\ /t.ct.

L19

.qK

propozitiisunt adevArate $i care sunt Care dinfte urmatoarele false? la fel demult L!l!l Cvor cdntdri a)PungaB Sipunga punCa D LAll-] maipu{indecdt B vacAntdri b) Punga punga C. l A l-E-.1 D va can6rimaimultdecAt c) Punga punga B. lAlF I maipu{indecdt C vacantdri d) Punga al uoci balanlese afl6 4 portocaleCdte 4. Pe taleruldin dreapta pentrua pusepe taleruldin stanga, portooale, la t'etde mari, trebuie balanla? echilibra catecaisefebuie pusepe de mai jos fi spunefi 5. Privili balanfele ultimultaler?

2 iarDana cumpa'{al 2 porlocale 6.Andreia cumparal $io mandarina. maimare o cantitate poitocate credeli caa cumparal Cine si 4 piersici. la felde erau aproximativ ponocalele cumparate toate fructe, daci c1e douapiersici? cat cantareqte mari$io mandarin6 Cele6 mandarine 3 portocale 7. Mihai a cumparat 9i 6 mandarine. sauo o portocalA mai u$oarA Careeste catcele3 portocale. cantaresc cato portocal6? cantaresc CAtemandarine mandarinA? cu biscuiliRostarcareconline30 de rin pachet 8. Tudora cumparat cu acelafitip de biscuilicare un pachet buci{i, iar Mctor a cumparat mai centare$te conjine20 de buc6fi.Caredintreceledoudpachete mulll identice. Ana modeleaza buctti deplastilina 9. Ana si Madaau douA mai mult' marul sau un mdr, iar Maria un covrig.Carecentarelte covrigul? 1O. Punefiin dreptulpropoziliilorde mai jos literaA pentrucele cele [alse: F penlru adelirate 5ilitera o oaie Ll maipujindecet a)Uncalcenttuegte autotudsm. maimultdecatun cAntire$te L-l b) Un autobuz decAto oaisa. mult centtuettemai c) UnmAr Ll maimultdecatunvultur. d) O vrabie centareste L-l

11. Dafi exenpledeanimale carccentiresc maimult decat uncetel. 12. Compuneli propozitii in care salolosilicuvintele. cireasa. matr. nucdSiexpresiile'. cdntdrettemaimih, canfirege maipulin.

MASURAREA cApActrATil vASELoR


l. Spuneli cinearedrptate?

2. a).Incare vasincape maipu{ind apd? Scrie}i in casete numerele I, 2,3,4 in ordine dela putinJa maimult.

g1@J@ -: uw

ti*

f tt _tIE
b) Caredintreceledoudvase, paharul saugaleata este maipotrivit pentru a umple butoiul cuapd? 3. Observali cuatenlie qicompletali desenele etichetele. ,*

:t-

rT-a
L]]L]

\ -l

e@
L_:__.tL _l

?ll

de8 deori un ibricplin cu aumpleo oaldcu apdsefoloseqte 4. Pentru ibricde3 oai. acela$i apdsefolose$te o sticl6cu api, iarpentruaumple marc? (sticla are capacitateamai sau oala) iare dintreceledoudvase Din lichidul de9 pahare. plinacuFantaeste uneisticle 5. Capacitatea Cetepalarecu Fartasemai pot 4 pahare. aflatln ea,s-auconsumat au id toatepaharele pentrua goli sticla?Se presupune consuma, capacilate. aceeati pand la l0cdni cu lapte, consumat s-au 6. Dintr-osticlaplinacu lapte cu 8 cdni consumat s-au golire. Pentru a goli un bidonplin cu lapte. cani. mai mare;i cu cate \asearecapacitatea dintre mai mult.Care cana? golirea pentru ldr s-afolositaceeaii dacd este de l5 un vas a camicapacitate procedafi penbu umple a 7. Cum un ibric in careincap 10 cdnicu dacaavelila dispoziiie cdnicu apA, conlinutula 25 de cdnicu ap6? ap6;qi o oal6plindin carea incdput aceea$i capacitatqr autoale CAnile La masade pranz,se din 5 persoane. 8. O familie estegompus4 polonic.Pentrua umplbo fel de farfurii qi acelaqi aceleaqi folosesc Membrifamiliei 4 polonice. au foslnecesare 5i-au larfurie cu supd. Ion 4 - 3 polonice. Dana pussipa in farfurie. dupi cumurmeaza: tata 4polonice. - 3 polonice. 2 polonice. mama polonice. Carmenpentru a hrrni copiii? polonice suntnecesaxe cgsupd a)C6te ria cusupd? farfu ufnplut membri familieiEi-a b) Cinedintre plinecu sucdefiuctesepotumple:din primul 9. Din douadozatoare sticle cu sucsepotumple, Cate cu2 maipufin, iar din al doilea 5 sticle, auaceeagi sticlele folosite dacdtoate in total.din celedouddozatoarc, 0apacitate? decat ceaa maimare care salibd capacitatea devase lO. Da exemplg ilibeilaptele. paharuluicu carc

Copitotrrt 1()
MASURAREA TIMPULUI
ORA
1. Scrieli in cuvinte oraindicatd defiecare ceas:

Ora...

Ora...

Ora,..

O r a. . .

p, Desenagi Jimba mica la ceasurile demaijos. astfel incdt easdindice orascnsa subllecare ceas:

o3
6

ll: uu l1:0 0

t5:00 l 5:00

3:00

24:00

Scriegi cumsemainumesc: a)oraI dupd-amiazA ; b) ora6 dupi-amiazd;c) ora 1l sgara. 3.-Danaa plecatla gcoald dupdmicul dejun, iar Victordupdmasa de prenz. Cineinvafddediminea{a cine invali dupd-amiazdi !i 4. In-textul demaijos,subliniati cuvintele care arati cdndluafinrasa oepranz. Iaumasa deprdnz:- /naintede avizlonadesenele animate: in acelasi timpcuvizionarea descnelor animale: , dupdvizionarea d,esenelor animate, 5. Vioricaajunge la tcoalA g. inaintede bra 8, iar Nicusordup5or.a Daci laScoala cursurile incep laora8,cine a inrdrziat?

punctate demaijos: spaliile 6. Completati indicaora ..., ceasdindic[ ora7. in urmi cu 3 oreceasul Dacdaoum r ai n d i c a ora... . 2 ore i arpesLe acum, dacd delaora13autecut 5 ore? 7. Cataratdceasul la oral9? ofemaisuntpAnd arata acum ora12,cate 8. Dacdceasul la ora 16. la ora 149i s-asculat intr-odupi-amiazA 9. lleanas-aculcat CAte orea dormit Ileana? laora16? delaora11pAnd 10. Catdmpeste a inceput Spectacolul depdpugi. IA aufostla teatru 11. Elevii clasei la ora l0 qi s-a terminatpeste2 ore. La ce or' au plecatei de la spectacol? la om dela Ileana Ileana timp de3 ore.Eaa plecat 12. Mariaa stat1a la Ileana? 16. La ceoraa sositMaria la ora l5 4 ore.El incepe dureazd la gimnasticd 13. Antenamentul terminA? Laceolase incepla ora8 ti setermindla ora 12.Cattimp 14. Cursufile Scolare
duleaz6cwsurile? I dacas-a 15. Un meci de fotbal a dural2 ore.La ce ora a incepul.

laora201 terminat 8 ore.Catardtaceasul la ora22 si s-asoulatpeste 16. Madas-aculcat cand eas-cffezil? la ora8. la ora23 ti s-atrezitadouazi dimineata 17. Mctor s-aculcat Victor? orea dormit Cate un maxitaxi. La pleaca spre Bragov 18. Din 2 in 2 ore,din Bucure$ti pleacd la oraT? dacdprimul al treileamaxi-tari, ceordpleaci la ora14. a inceput la ora1l qis-aterminat 19. U[ concu$deatletism concursul? Cattimpa durat la om l7 ti a terminat?oremai tdrziu 20. Danaa inceputsdpicteze eaaterminat depictat? Cateraceasulcand este .,inurmi" cu o ora$i acumindicl ora23.Ceordeste 21. Un ceas inrealitate? in arata ora 10.Ceold este 22. Un ceas este ,,inairte"cuo orA$iacum realitate?

23.Intr-o vacantA, eleviidintr-oclasiintdiauplecat cu autocarul din Bucuregti spre Bmtov la ora 10.Dupd3 oredemers, au fEcut o pauzA de I ori la Sinaia qiapoi dup6 inc6| orademers aLr ajuns la Braiov. a) Cate orea dwatparcurgerea drumului Bucwesti Bmsov? b)La ceo16 auajuns ei la Bra5ov?

'

ZIUA, SAPTAMANA

L Cdtezileareo sdptdmant. Numiti-ll 2. Intr-osdptAmana Monica iti.pregdte$te pentru lectiile astfel: $coald Luni 2 ore Marfi 3 ore Miercuri
I ord

Joi 2arc

Vineri 2 ore

a) in ce zi a invatatMonicacel mai putin? b) Cateore a lnvatatea,in acea sdptamand in total? c) In ce zile nu a invdtateadeloc? 3. Numili zileledin sAptdmenA aflate: a) intreziuademarfigiziuadevineri; b) dup[ziuademiercuri; c) .intreziuadejoi qiziuadeduminici: d)inainte deziuadejoi. 4. Numi,ti: a)primazi din siptimAni; b) ateiazi dinsdptimandr fl a cihcea zi dinsapramana: d ) ultima zi dinsapl5mdna. 5. Ileana a ftcut o viziti uireiprietene. Eaaplecat deacasdiambdtd la ora 10 ;i a ajunsla prietena ei in aceeagi zi dupd4 orede la plecare. Numi{iziriaqioralacare aajunslleana laprietena ei. 6. Valentina jrleacat din Bucure$ti, luni la ora 22 qi a ajunsla Timi$oara a douazi dimineala la ora 8. In ce zi a ai.uns Valentin la Timigoara? Cdte oreacaldtodtValentin? 7. Completali urmdtorul tabel, folosind nlodelul:
Ieri
lvtalne

luni marti
rulelcutl

samDara
Jol

mlelcu

duminicd

8. Iontrebuia sdplece la mare luni la ora15,Plecarea lui s-aamdnat cu 24deore.Ince zi qi1a ceor5aplecatel lamare? 9. Dana sosit in Bucuregti vineriIaora 10.El ar fi trebuitsAsoseasca in urmacu 2 zile li 3 ore.Caretrebuiau si fie orasi ziuasosiriilui la Bucure5ti?

10. ScrietiA (adevExat) numai ln dreptul acliunilor care pot fi potrivit. realizate in timprJl . Privesa la televizor 4 orepe zi . Rezolv zi. 5 problemelntr-o . Dorm24 deoreintr-ozi. . CSlatolesc cutrenul2zile. . MerglaFcoali5zilepeshptdmdn[. . Citesc o cartein2saptameni. . Stautrcaz3 zileconsecutiv. ' . Zborcuavionul laTimiqoara dela Bucureqti timpdeo zi qi3 ore. Dan o zi qi 5 ore.Cateorea cdlatorit 11, Dana cAlAtodt cu autocarul cuautocarul? Cetczile a statVictor la 12. Victor a statla bunicidou[ sdptdmdni. bunici? zilei.Ceordeste acum? 13. Au tecut 7 oredelalnceputul acum? 14. Mai sunt2orepdni la sfirqitulzilei.Ceordeste 15. Dan a statla munte6 zile,iar Ina a statcu 3 zile mai mult. Cate qicdte zilea statInalamunte? siptdmani 16. Victol a statla bunicio saptlmand $i 3 zile.Dacdprimazi a fost joi, care a fostultimazi? 17. Cate siptdmaili ti cate zile dureazi pdma vacanld,dupa { anuluilcolar? inceperea

T T T

n n
f I T

LUNA
1. Privili fila de calendar dintr-unan gipreciza{i: oarecare . Cumsenumette aceasdluna?
. i;-".^.."?

5 12 19 26 6 13 20 27 """- "; .In care 7 14 21 2A zi sesferqe$teea? $ . In carezile alesdptdmenii suntdatele 1 a 15 22 29 de8, 17 .25,28? 2 9 16 23 30 . ( e oate au z eteoe marllaleacesret K 3 1() 17 24 X luni? & 4 11 1 a 25
Lv,t

. Cezi asiptamenii este datade 9alunii? . Daciastdzi este luniti suntem in sdpttrmena atreia, cedatd este? . Daod astdzi estejoi suntem in ultima saptdmand a lunii,cedatd a ti fbst ieri? . CAte zileare aceastalunA? Alcdtuitisinguri calendarul lunii careseafldlnaintea acestei luni. Cum senumegte acea luni?In care 2isesfarse$te acea lun'? 2. Dacd o luni ainceputintr-o zi desdmbdtA,ln cezi vacddea data de 9 aaceleiaii luni? 3. Scriefi lunileanului in ordinea ln care sesucced ln timp,lncepand culuna iulie. pecaiete: 4. Scrie a)luna gcolar; ln care lncepe anul gcolar; b) luna in carese sfdr$elte anul c)ziua$ilunaln care nascut. te-ai 5. Rdspundeli laintrebdri: a)Aceta lune aanului este luna martie? prima b)Care este luntr aanului? gaseluni c)Care suntultimele aleanului? 6. Precizali ln celun6$ila cedatd sesarbatore$te CrAciunul la noiin estein aceastd lund? lar[.Ceanotimp 7. Raluca s-a nascut in luna mai, iarBogdan in luna august aaceluiali an.In aceta lunl aanulul s-a ndscut fiecare dintre ei?Cine este maiin virsti, Raluca sau Bogdan? 8. Victors-a pe^ ndscut l5 iulie,iarDaas-andscut cu3 saptfunani mai del"reme decat VictorIn celun[ s-a ndscr.rtDan? 9. Carmen pe20iulie aplecat labunici inrors acas6 pesre I 8zile. 5is"a InceziSiln celunaaajuns Carmenacas6? lO. Caxeeste lunaanului cucele maipr.rline zile? 11. Ziua de naStere a IleneiesteI martie. A ce.a z\ a anuluieste aceastdzi? Existd maimulte posibilitAti? 12. Ions-a niscut in luna septembrie, peste iarMihai 2 luni.in celuni s-anAscutMihai? giziua 13. Care afostluna ln care pdma aiavut vacanti lcolaf,a? 14. Care suntlunile consecutive cu3l dezile flecare?

plece sE plecarea la bunicicu 3 zile.El trebuia 15, Victor$i-aamanat 30 iulie. in ce zi fi in ce luni a plecatVictorla intr-o zi de sambAtd bunici? qi cuvintcle numerele caresdconfina 16. Enunlalicdteo propozilie ulmatoare: c) agaptealund. b)30dezile; a)24 deorc;

Probi de evaluare
cele adevarate DA penlrtlenunturile $i NU pentru l. Scrieliin casete false: omul. mailnaltdecat a)Plopuleste este mailungdecdtbanca. b) Creionul catalogul.l-l maigrosdec6t este c) Caietul cat40 denuci. cet20 denuci,iaro para 2. Un mdrcentaregte para? maimult:mirul sau a)Cinecantarefte o cat Pard? centaresc b) Cetemere gio par6? centaresc2mere c)Catenuci cu o cana 2 cani,Simona a Ana consumat 3. Dintr-osticlacu lapte: Ana Catecini cu mai mult decat Ana,Ion cu o cand mai putindecdt sticleieste pot capacitatea cand atunci din sticl5, semai consuma laote canA. aceeaii casefolosette Sepresupune deI cani? pe paline cu la un concurs Tudora participat 4. intr-oDuminica, 5 ore' la ora9 dirnineafa 9i s-aintorspeste rotile.El a plecatde acasd Tudoracasd? Laceoras-aintors care au30dezile. numele a treiluni aleanului 5. Scrieti

copitotu 11
RECAPITULARE FINALA
NUMERE NATURALE DELA OLA 1OO
1. Scrie{i urmdtoarele numere, folosindnumai cifre: a)2zeciqi 5 uniti!; c) 6 zeci$i0unitaf; b) o zece 4 unitdfi; d) 9 zeciqi9 unitiri. $i 2. Scrieli 5 numere naturale consecurive care: a) vmeazd dupd7 b) suntinainte de29; ; c)sunt cuprinse intre 889i96. 3. Ordona{i crescdtor msmerele 15,3,21,75,42, $i apoidescrescitor 38,9,50,67,84,8,93. 4. Dinbenumerele: 78, 18,25,7, 35, 11,23, 48,2, 16,20,8, 30,4, scrieti: a)peaclea care suntmaimici decdt20; b) nusunt maimicidecar 30. 5. incercuili pareaflate pdntre numerele numerele wmdtoare: t, 15,4, 20, I7, 3, 68,2, 59,32,26,74. 6. Scriefi numerele impaxe aflate intre0 $i 16. 7. a)PriviJidesenut potrivitepentru numere fiecare etichetA. Siscrieli

ME
a)201 b) 35; c)78; L Descompunefi umAtoarele numare: '70 30 26 59

b) Peaxademaisus, care sunt vecinele numfuului 30?Dar ale numlrului 80? Darale numirului 60? precedent 8. Scriefi numirul pentru numdrul urm5tor numerele: ii
d) 99. 84 rI

n@

20 TT--] 40 fT_l

Izo

r_T__1 r) LL__.1 f-fl

seformeazd: care numerele 1O. Scrieti 5\0 /30

7? ts

la l00r numarareapind 11. Gisitipasul sicontinuati c) 6 4 .6 6 .6 8 ' ... ul l o,s s , 4o, . . . ; b )1 0 , 3 0 , . . . ; pan6 Ia20: gicontinuali numararea pasul 12. GdsiJi ., ; c) 5 6 ,5 4 ' 5... 2 '. b )7 5 , 7 0 , 6.5 80, ...; a )100, sdfie locul.al treilea ln care consecutive unsirde7 numere 13. Scrieti 52. denumdrul ocupat dela30la50? numerelornaturale apare cifra4ln girul ori 14. Decdte demaijos: cuetichetele cesopotforma numerele toate 16. Scrieli

a,1 li|ncil
-I trei I 9i

Fpt I
r---------i

b)

I zect I

@ @

$l

r--:-=r

lo o r l

pentru a scrle: alAtumte, numerele depeetichetele 16. Folosifi 50; mici dec6t a)numeremai tbrma; sepoate marenumdrce b) celmai 1maimare care auciltazecilorcu c) numerele

cifraunitAtilor. decet cifrelor ausuma cifrecare dedou6 numerele naturale 17, Sc etitoate Ior. cudiferenla egal6 peacelea 39,46scriefi-le numerele:28,37,4I,51,42,30, 18. Dintre de40. apropiate care suntmai excursie: zi,auplecatln devard,lntr-o 19. ln vacanla Numdrul aproximativ Numdrulexact .. dinclasal; 22deelevi all-al dinclasa 27deelevi alll-a. dinclasa 38deelevi qimere. are Mihai,dac6: Cdtepere 20. Mihaiare19pere merelor! numarul perelor este maimicdecdt - numirul 5? perelor celPurin este - numarul Ce cifra unitatilor. D under'rreprezinta natural 21, Fie numaxul poate luanastfel lncdt: valoaxe = c)1;: 10? . a) \n l4i b)In = 16;

EE EE"

22, Fienumdrul naturalt5, unde /i reprezintd cifia zecilor. Cevaloarepoate Iual,t astfelinc6t:

a)is = 55;

b)is = 3s;

c)is = e5?

28. Soielicelmaimarc numdr format dinzeci care are: siunitdti a)cifraunitidlor7; b)cifra zeciior 7. 24..Care numere naturale dedoua cifre conlin Iasfar$it: 'a)ci fr a 3 ;
b)cifra9; c) cifta5?

25. Scrieti numerele naturale dedoudcilie distincte care sepotlbrma cucifrele:4, 6, 0, 1, 7. 26. Scrieli numerele naturale care auti la unitdfiqi la zeciaceeag cifrd. 27. Observati piramidele, cuatenfie apoiscriefi numerele corespunzdtoare ln verful ultimelorpiramide:

28. Caf,e numere naturale dedoudcifre ausuma cifreloresald cu: a) 5; b) 3; c) 8; d) cu cifta zecilor? 29, Scrieli numerele formatedin zeci gi unitdti careau diferenta djntlecifrazecilor$icifraunitalilor egala cu: 1 ; . b)2: c )7: d)4. i) 3O. Carenumere de doui cifte au diferenta dinfe cifra unitAtilor si cifrazecilor egalA cu:

a)3', b)5; c)6? 31. SoieficelmaimicAieelmaimare numirdedoud. cifrecare sepot scrie cucifreconsecutive, 32. Scriefi numerele naturale care aucifra: a)zecilor cu3maimare decat cifraunitdfllor; b)unitatilorcu3 maimare deaet cifrazecilor 38, Dec6te orifolosili cifra8ln scrierea numerelor dela0la 100? 34, Dans-agdndit la unnumdx. Dac[a adaugat la el 10a ob{inut un numirformat din8unitali gi2 zeci. Care este numarul? 36. Ionseafldlntr-un rdnd cumaimullicopii. El are in falasal0 copii giln spatele slu 8copii. Cafi copii suntin acel rand?

36. Determinatinumirul mai mic decat 100 care indeplinette condiliile; simultan 9; cifreloreste a)suma cifraunita[lor decdt cu este I maimare bicifta zecilor simultan SZ. afl'aii numarufmai mic decet100 careindeplineqte

condiliile: '"'-- '-u in2' setermina b)numarul 5; este iaif"r.ntu sdu' "iflelor copileste in dreptul aflata in casela Sg. fru"tut aoriiaefiecare fructul' s!'ti gdseasod fiecarc astfellncat tabelul, Completati

@@
a

@
d

copil' arefrecare maqinufe tabelul 39. Obsorvafi Fiscrielicete Ion ---f Dan ----+ Nicu ---| 1+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9l U 11121 J potrivite: cunumere careul 4O. Completafi

gf

r deo cifra2l \r1t|1ul :.'" numu celmaimare Oraonoi,I ) i zeci:

dedouacltre ldentlce' urmeazldupd4; 30 - 9. 3; Cel maimic numar 4) $aptezeii: numdrulcu 3 mai maredecat a b c d zero, 1 lnke 20 li30qi cuprins a\Nvm6ru1 Vertical: b) lui 8 terminalln 5; numirul aflatinaintea t mic mai cel mici; mai cea Cifra cu valoarea numtuscriscu doudcifte' c) Numdrulcu cifta 3 cifrelor4d)Celmaimare unitldlorl_li suma 4 numtudedou[cifte;4- I.

ADUNAREA NUMERELOR S! SCADEREA NATURALE I NCONCENTRUL O _1O O


1. CalculaJi: a ) 5+4i 9- 4: 13+ 2; b ) 1 1 +1 6 ; 30- 20; 26- 5i c) t0 + 6 2 1 27+ 62; 5 9- 3 3 .

'din 2. Completalitabelulde mai jos astfelincat sumanumerelor oricare trei cdsufe vecine sA fie egalA cu9.Justifroali rlspunsul.

3. Aflali: a)sumanumerelor2 numerelor l0 si g: 9i6; b)totalul c)019i d)cdt fac impreuna l3,i5; e)l0adfnatcu6; 1l mtuitcu 18; D g) odtobfineti addug dnd 5 la24 4.Aflati: a)diferenla numerelor 9 qi7; b) 18 minus 10; . c)c6ttbc3scdzut din5; d)catobtineti dacdmic$orafi pe17cu4; e)cucateste maimic3decAt 8l . cat hebuie sdluatidin29 pentru aobtine 0 15. 5. Scrieli in c5sute unuldin semnele ..+..sau ,,-.',astfellncet sA
oblineli rezulratele dare:

a) 6 E3 = 9; 8f]z : 1, 1 3 n5= ls;

b)26a20: 6i 28 I14 = 14, ljn rc=2s,

or,6.f,42=78; 85 !5j = 32, 84820: 64.

6. Observati cu alenliecerculalaturat, apoiscrieliin spaliile libere numerele potrivite: I ?. Completalicisufele libere. din fiecare pifiat astlbl incet suma numorelor de pe fiecarelinie qi de pefiecarecoloandsd fie: a)7 ; b )6.

u)lTTzTl bt

t']rT-l
fl-l-4-l

liberedin u)[fiTJtl b)F3T{l cdsutele b. Completali pdtrateastfelca suma urmitoaf,ele qidePe numerelorde Pefiecarer6nd sdfie: fiecarcoloana a)l't . b)29. oblinerea pentru colespunzdtoare cifrele libere, cdsutele 9. Scrieti,ln egalitatilor:

ffiffi

,it=f-fE]=to;
l-l7l-llT--]= zz.

u)fE-llTl= r6: ofl0l+fiTl= 34'


l= 13. 12 | l-l 14 | 5l--l+L--lll=i o'

.calculele 9i apoi scdeti(A) ln dreptulrelatiilor 10. Efectuati false celor adevtuate ti (F)in &eptul 1 3 + 5 i c) 2 8 - 1 3 ,= 1 7 ^ - 2 ? b')1 29 8+ -1 10 1= a '' \ 2+ 7= l+6, =16+13; 5 l+ 2 6 = 3 2 + 2 5 i g- s = s - qt 99-34=23+42' 25-12:17- 4; ti * t1: z s - q:
posibil6 diferenfa 11. Scrietiin fiecarecasetd subaceasta ln casetelede allate dintrenumerele I

ffi-ffi=tr,

iT+l-rirl=zs' FTI-frfl=3?

7 t
8

7 4 sdfie relaJiile astfelincat cunumere punctate spaliile 12. Completali


adevdrate:

b ) 1 6+ 52- ... :6 3 ; a)42+ 23+. . ' = 8 7 1 . 4 3+ 2 6- 1 3- ...= 3 2 i . . .+ 32+ 41: 8 8 ; -27 = 40. 64+ 15- .... 14+. . . +30 : 6 8 ; lncat: astfel natutale cunumere 13. inlocuitiliterele e+21+ 4=29^i c+18:29; a +23 - 29i ro+tz+7=2s.

"h-

rclalie: din fiecare necunosout 14. Aflali termenul c) x' 1 9 - 5 = 2 6 ' b)26-x=23; a tx- 18= 1l: 2 8 - 2 3 - Y= I 28-Y= 3t v- 4: Z ; are iarMaria Raluca' decat maipuline arecu l0 ilustrate 15, Viorica daca tiecare' are ilustrate Cate Raluca decet maitnulte cu l0 ilustrate au60deilustrate? impreuni

i++a=tei

t5 +d=16i

.'5e

16. Afla{i numerele naturule a, ,, c astfel tnc6t: i) a +b =5 0 , a+b+c =60, b+c=30, a+b-c =70, ii)a -c:3 0 , b-c=20. 17. CAsiF o regulddupdcaresuntlegate numerele din primeledoua casete, apoi folositi-opentrua complela numerele care lipsescln celelalte doua casete,

f6trTr-3]

|TiT-Tr r1

t-T.Tit

18. Scrietilncdsule numere natutale,astfel incat sdoblineli egalitdli:

l-Tlnl*T:l:ez; fTl+l-Tl=o+; loT]-rTl=rs.


pentru Scrieli treiposibilitdfi fiecare exercifiu. 19. Comoletati urmdtorul tabel: a b c a + b + c q t b -c a-b-c t4 2 12 25 2 l) II 3 2O. Calculali suma dinfenum[rul cu5maimare dec6t numdrul 12pi numirul cu3maimicdecatnumdrul 14. 2I. Suieti pe caiete egalitali, folosind operalii cu numerele depe baloane,

Exemplu; 68 = 45 + 23; 23 = 68- 45 45 - 68 -23. 22. Calc/ulali sumatermenilor de maijos, asociind convenabil termeniidupa modelul urmdtor:

+8+2+6= 15+ 23+ 8 +2 + 7 + 5 + 6 : 1 5+ 5 + 2 L---J L_l L-----J L_l I I =20+ 3 0 + l0 + 6 = 6 6 . a ) 1+2+3+4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ; b )24+ 12+ll + 9 + 8 + 3 + 6 ; c)19+ 22+2 + 5 + 8 + 2 5 + l .

potrivile: 23. Complelali casutele cu numere b) a) 1 5 + + l8

29

+ IO +

+
L2 16 +

numtutilacoperitde fiecarefigura geometuici 24. Descoperili c; fl+[=zr; b)( )-11 -12; a) 1 2r 1 .3 8 ;

I l -, 2\-

tt:

( )r/\-zs:

A- T = ,

pentru aobtine: tlei numere egale, 25. Adunafi c)30. a )9 ; b) 6; in careunuleste7. dedoudnumere 26. ScrielinumdrulI 8 cao adunare cuprinse intre ll qi 14. numerelor 27. Aflafi in maimultemodurisuma 28, Catfaceunulsi cualtulgicu2legatde4? este 28.Cet numere este 23.DescAzutul 29. Diferenta a dou6 naturale este scdzatorul? este natualeeste45, unul din numere 3O. Diferenla a doudnumere afrrmalii este adevArat5: 33.Care dinumatoarele numdr este l2: a)celalalt numdr este 23; b t celalalt este 78. c) oelalaltnumdr puteli scddea din 78,pentru a oblinenumere maimari 31. Cenumere 40simaimicidecet 44? decat amadunat? 32. Adun 7 la un numir si oblin 27.La cenumEx 16.Care este numarul? este cu6 maimicdecdt 33. Un numax numArul? 34. Un numdrestecu I 1mai maredec0tI 8, Careeste numAr, apoirczultatul il aduncu 15 9i oblin 29. 35. Scad 4 dintr-un scdzut? Dincenumfuam maimici diferenlanumerelor 17$i l2 decatsuma lor? 36. Cucdteste naturale egale, a cdrorsumdsdfie egali cu 37. Gnsilidoudnumere diferenlanumerelor9 li 5. 29. 38. Carenumir estecu 13 mai maredec6tdiferenta numerelor si 14?

decatr.

39. Care numfu adunat cuel insuti rezultat egalcu: 5icuI dAun a)3, c )'7, d) 9; 4O. Folosifi trei cifre de 1 9i o singuri operaliepentru a obline numdrul12. 41. Descdzutul este14.Careestecel mai marenumir naturalcare poate fi scazator? Darcelmaimic? 42. Descizutul este 26. Caredintrenumerele 10,6, 25, 41, 32 pot fi scdzdlori2 43. Esteposibil s6adunalidouA numere naturale diferite,pentrua ob{ine 9?Dardouinumere naturale esale? 44. Aflali diferenfa numerelor a si j. itiind cA4 esle cu 5 maimare

45. Deteiminati valorileliterelor din egalitdtile: a+ a :b , b+b:c , c +c -d, d_3=5. 46, Folositi cincicifrede2 Eidoud operatiipenrru a obliire 24. 47. Intr-o excusie auplecar l2 copiidinciasa I Eicu4 maimullidin clasaall-a. C61i copiiauplecat,ln excursie, in total? 48, La un magazin s-auadus56 de napolitane cu ciocolatd li 24 de hapolitane cuvanilie.Cu c6taufostmaiputine napolitanele cuvanilie decdt celecuciocolat[? 49. PedoudplatourisunlprAjituri. Daci se iau 2 prijiruri de pe un platou se pun pe celilalt.atunci pe fiecare $r platou vor Ii c6ie l4 prAJiluri. C6le prAjiluri aufoslla inceput pefiecaieplarou? 5(}. lntr-ogradina erau28 de narcise. Dimineala s_au laiat lj, iar dupa-amiaza inca5.CAte narcise aumairAmas in $Adind? 5l..Intr-o parcare erau24 demaqini. Au venit3 !i auplecat15.C6te malini aumai rdmas in parcare? 52. La o florarieerau12trandafiri, lalelecu 4 mai multe,iar garoafe putine deceltalele ta un toc.C6retitelegi 5i rrandafiri :! l:".ri garoate erau latiorarie? 53. Mariaavea 28 denuci.Lui Dani-adatcu 14maipulinedecet avea eaqia spart10nuci.Cucate nucia mairdmas Mada? 54. Intr-o_adunare detreitermeni, unuleste13,al doileaeste cu,ase malmaredecetprimul, iar al teilea este iu l7 maimic decdt al doilea. Afla{i:a)suma dinhepdmulti al treilea remenl. b) diferenla dinuealdoilea rermen gisuma delapuncrul a).

in pbtruzile astfel:5paginiln primazi, cu 2 55. Mariaa citit o carte in primazi, cu o pagini mai mult a treiazi maipulinea douazi decdt deceta douazi, iar restulpdndla 28 a patrazi. Cetepaginii.au mai decititapatrazi? rdmas cu27 natwale este12,iar sumalor este a doudnumete 56. Diferenta Aflati numerele numere. decdt celmaimicdintre maimare tot ateka cu gemde caise, 10 borcane a cumpdrat 67. Q gospodind qi gem lnca 5, iar qu gemde vifine cateborca.ne de caise cu borcane borcale cu gem de prunecu 11 mai putiriedecatnumdrultotal al borcane givigine. Din eles'auconsumat:2 cugemdecaise borcanelor gemde gi cu gem vigine 1 boroan cu de 3 borcane cu gemde caise, prune . total,gospodina? cugema cumparat,ln a)Cate borcane total,neconsumate? aumairamas,ln b) Ctte borcane qi prin 58. Formulaliproblemecare sA se rezolveprin adunare folosind datele: scadere,

16 ; fire depanselu|e

deiri6i; l2Jire

28defire delalele.

demaijos: probleme, datele din tabelele folosind 69, Compuneti

rffil
AVEA ACUI\iIPARAI 15 ARE

-@ lL4J!A!l4Jt IF

t16

AUFOST 27
A MANCAT 1 4 AUMMAS

b 25
23

ry
JO

28

34

DEGEOMETRIE NOTIUNI
pe o foaie de hadie t'rEum 1. Desenali alAturatd. ln desen? a)Cate tdunghiudsunt b) Decupafi,urmdndfiecaredin liniile rasarc. figura,din pd4ilecomc) Recompuneji ponente. Cate hiunghiuriali obtinut?

-:fr&

2: Observali atentdesenul de mai jos gi numerele cu caresunt numerotate petratele.

rr rl--.l
{t I

l--l

z LJ Jt
I

I I l7l---l

6l

| 8

Comparati pdtratele intreele 9i scrielinumerele lor in caseta din , creapta, in ordlnea marimiipbtratelor, incepand cucelmaimic.

@E
n\ rA ( n \ l:) .x Y
\ ll/ \t)/ \/ 1t

nuri seome fl'JlTil:3ff ?;[,i:33:f: :iil[:llT:|;''at r) T A WE@

3, Construili un patrardin beligoare av6ndaceea$i lungime, De cAtebefi$oare aveli nevoie? Dacl mai folositilnc6dou6 beligoare idenrice cuprimele, in cate moduriputeli pdtratul intr.un dreptunghi? .ftansforma Facefl cate undesende fieoare datA,

tlMo
trf--lr
/-\

. Albe

un
total

6. Observati baloane le demaijos fi njmerele desubele.

\A/
Y

3 Scriefi numerele baloanelorcare: *audesenate -a udes enat ,. . ; Q e. . . , , ....,.. .,., ...; ! ..., -nu audesendte .,., ...; [ desenate giAti C..,...; - au -a udes enat e . . . , . . . , . . . ; -audesenate qi!qi f--- .,.,.... -:...,

6. Folosindmodelul, completalitabclul din dreaptacu figurile dinstenga. geometrice in tabelul mentionate

C T
A

b d

o
D

2 I
c

2
I

operalii: umdtoarele demaijosgiefectuafi ?. Privili desenul n /-\ r-----r| | \-:-7 f- l

E_il4 ler l \u E.lg

v LLl

5cale nusunt maimicidecet numerele a)Tdiati cuo linieverticald cerc. intr-un cuprinse intre4 $i I 0 care numerele b) Tdialicuo linieorizontali tdunghi. nusunt intr-un '8. Reproducetipe geometrice demdijos, apoi figurile caiete desenate desenati: cercului; ln interiorul a)untriunghi b) patru triunghiuri in interiorul pdtmtului; I . ln exteriorul dreptunghiului c)uncerc lntr-unpatrat; triunghiul d)Transformati: pdhate. Bin doub dreptunghiul

O t-,-l

tr\
/-1-\

pen$u o regula 9. Gasiti iirul demaijos: i--T--7 ---------I I ii-T-l \l-, \j_,/ \l-./ acestei reguli? conform dinurmtrtoarele deseneurmeaztr, Care

/T\

/l-\

o o oo
(B)

(c)

(D)

(E)

lO. Alegetidin celepatru sugestii de mai jos pe cel care continui logic airul alAtumt.

t-7-t l-.Fr Itr l nrl lorl lonl

lilt rl
A)

t- nl
L-_____J L-__r

o c rc rc
I

IA IA
t--l

rT
ul

l!

B)

c)

D)

11. Desenali unpirformal dinfigurigeometrjce siluate astfej: . dout triunghiuri sl seafleintreuncerc,i unpdffal; . . pAtratulsi seaflelnainteaunuidreptunghit. doutrdreptunghiurisA seafledupddoud-triunghiuri qi unp6hat.

MASURARE 9I MASURI

1. Tt"bq" sd mAsurali lungimea cuierului pentru hainedin clasa unitare de. mEsurd nesrandard, dintre cete ,nenlionaie l1TI1. 9-*" mar este cea maiDotrivitd? los, a)palma; b)pasul; c)bratul; d)intinderea bratelor. 2. Scrieli, incasute. numerele 1,2, J inordine: a)delascurt lalung;b)delapulin lamulr; c)delaugor lagreu,
a) b)

t, nn n

#=P,.+,rC LE n [L--l \ft4! r - --II=

l !l

.a {t

tr

tr

tr

g, Care gicare propoziliile sunt false? demaijos sunt adev[rate dinhe


mai scund decAt Victor,deciVictorestemai a) Dan este inaltdecdtDan. maipulin decatovulpe. b) Un tigru nucantare5te c) Un bidonplin conlinemai mult laptedec6tun pahar plin. ora .1d'. Danii rlspunde: d) Mihai spune: ,,Este ora 6 dupd-amiazd". ,Deci este obiqnuit[de fcoaldlncepemarli gi se e) O sAptamend termina vineri, lunamai t) Dupalunaaugust urmeaza s[geatd,

m m m
M

pentru durata corespunzdtoare 4. Alogti fiecare actiune ti unilicuo

m m

@ @ @ @

jos indicd dintr-o zi. Scrieli demai orele dedup6-amiaz[ 6, Ceasurile scrieli litereleA, B, C, orele indicate deliecare ceas ln etichete li apoi ln ordinea succesiunii ln timp aflate deasupra ceasurilor D ln oercurile aorelor.

r,'y'lr J'l

6. Efecfuali: a)24or e-3 z i l e = E z i t e : b) I s[ptdmAnd+5zile=l zile; c) I luna+2sdptdmani=[ saptemani; d) I lun6-2 zile=[-lrir". ln care dintre cazuri sunt mlirtultesolulii ? 7. Tatdl lui Bogdan.a_inceput serviciul luni la ora23 $i.l-a terminat peste 8.orc, a doua zi. La ceori $itn cezi a t.minut tuiat tui Aogl* serviciul? 8,.Mihais-a ndscut peZ noiembrie, iarAndrei, prietenul sdu, cutrei sAptdmni maidevreme. a)In celund s-a ndscutAndrei? b)Cinelgi serbeaz[ziua denagtere primul?

TESTUL 1
l._Car suntnumerele naturale maimici deoet 70careaucifrag la ordinul unitdtilor? 2. Scrieli ln cesule vecinele numerelor jos: demai

ll-l tr T1-1
tt t e d t t t
-_ -_

::

f-i-T

3,-Scrieti, ln clsulele libere, cifrele corespunz4toare, pentru a obline egalitati:

ttt44 lrl -rl:r

tTltsl-r-l

t-Tl ro mr :

4, Compuneli exerciliideadunare folosind ,i descddere [umerelede malJ ostl apoirezolvali-le:_

tiL-]-LEl=os: lrTl_l-Tsl=s+; l-Ijt+lTTl=e7; ffi_l+T-t=r,


lr5-f r4l

6.. Obsewalidesenul aldtuiat$i coloraf: - pu rogu! triunghiurile din interiorul cercului; cu albastru, pltratele din dreptunghi; - cu galben, &eptunghiurile aflate $iin cerc$iln dreptunghi.

tlr

f) vz- E_

ll

-|

n\ A r-r
A"

(A) sauFals(F): in parantezeAdevdrat 6. Scrieti . Un autoturism ( ) un camion. este mailungdecdt . Cutreipahare ( ) plineumpluun bidon. . Un cozonac doi cowigi.( ) canfirc$te maimultdecet . Numdrulzilelor dintr-osdptdmena estemai mip decatnumdrul luna.( ) zilelordinff-o

2 TESTUL
numerele 21, L7,85,69,32, 18, 54,3, 70,46 pe 1. Alegelidintre ln caset6ln ordine care nu sunt maimici decit32qi scrieJi-le acelea descrescatoaxe.

1 6 -L _ l

45----+ f-l

34 -'--+

82--' f-l r1= fTl- 18; 14=TTl-13.

potrivite: cisulele cu numere 3. Completafi

2 4 = 10+ T T l;

28 = l s + T T l ;

1 2=28-l-Tl;

18,26,25, 12,l7,8, l0 4. Scdzdtorul este 14.Care dintre numerele poate ln ordine descrescdtoare. fi descdzut? Scrieli-le ln casetd
figuri geometrice: 5, Imagina(un desen caresdaibdurmatoarele

: Q ; + [ - _ _ l ; z A,:I .
6. Dan estemai inalt decat Victorli mai scunddecit lon. cine este Victor maiinalt, sau Ion? 7. intr-unbutoilncapl8 gale,ti cuapa. Dacas-aupus in butoi3 gdleli, galeficuapa puse, pentru cdte maitrebuie a umplebutoiul? cAt 21 de nuci sau cat 14 prune.Care 8. O portocaldcantAregte prund maimult,o cantarette sau o nucd? a fostsamb[d,ceziva fi meine? 9. DacAieri 10. Trenultrebuia sbsoseascd luni la ora23.Ainlfuzi.at2ore.Lace orasiin cezi a sosittrenul?

Probe de evaluare

t. Scrieli culitere numerele8,14,29,55,92. 2. Scrieli in ordine crescdtoare, apoi ln ordine descresoatoar n umerel e : )d e la 8 l al 4; b)del al 8l a25; c ) d e la 7 3 la 8 1 . a 3. Scrieli numerele formate dinl

qi 5 unittrli; a) o zece c) 6 zeci;

m
iI

o, J zeclgl / unlraF;| ot v zecl sr I uruIate, |

| |

4. Folosilicifrelede pe etichetele alaturat E N pentru ascrio numerele cuprinse intre 259i53. E E 5. Calculali: L 2+ 20+ 1 3+ 1830297 10 t6 6 20 t7

giapoi 6. Aflafisuma diferen{aperechilor denumere: 6 qi3 ; 2 09 i 1 0 ; 1 5$ i 1 4 ; l7 q i ? ; 1 0q i l 0 ; 1 8S i1 1 . 6. Aflalitermenul necunoscut: a-5= 20t b+12=26i c+21=28. porumbar ?, intr-un erau 26deponrmbei. La unanumit moment au qiauintrat porumbei ieqit 14porumbei 7.CAti sunt acum ln porumbar? geometrice, E. Scrieli, in tabel, numdrul figurilor dinfiecare fel:

go@

A tf

f. incercuili rdspunsul corect: . Ba.ncanu DA ; NU penarul. este maiscurtadecet . Cartea ghiozdanul. decitire cantdregte maipulindecet DA ; NU . Pentru aumple o gAlealA cuapA celmaipotrivit este un _ _
pahar. . Lunile dinancare aumaipulinde 30dezile sunt: Februarie. Mai. Septembrie. Noiembrie. l-Q,A\ i NU le#J : N['

1 Copitotul
DELA()LA1 NATUMLE NUMERE
ie la0 la30 naturale 1.Numere
ordonare citire,comparare, scriere, Formare,

u'ss t r {

corespunzatoare: qiapoi numerle sffiefiln oasbte l' Numlrafi

sss v u

b)

t'jj

doudzeci nou[,cinci, cincisprezece, b) cifrenumerele: ti patru, qinoui, doudzeci douizeci unsprezece, trezcci, $iunu. unitdli dinfiecarepereche: numdrul cuoele maimulte 3. incercuifi . 23gi29t 17qi12; l8 Si15; 2l qi24; 1 8 9 i 2 4 ; 1 9 9 i2 1 . 2 6qi23t 1 9 q1 i 6; demaijos: inzeciqiunit61i, caln modelul 4. Descompuneli numerele

.,s*'

E ,","" '-\

u l-jl

,or"7 " \u

Tl

7 ,r.'" - - \u

, *rzz 3 --"u

ff

5, Folosifi modelul pentru a compune numere piunitttiledate: cuzecile

32 0

l0

Model:

llol -V 171 L14J

6, Intr-o pungtsunt15bilealbe girogii, C6te bilepotfi albe. dacirosii sunt cel_mult5? Scriefidescompunerile oblinutesub forma unor perecnl denumere. Exemplu: Dacd, existd o singura bila ro;ie. inseamna cAsunt l4 bile gt,in acest alDe caz, numdrulI 5 sedescompune perechea in denumere

(r4, 1),

7. Scrieti naturale $iapoicitifi numerele ca.re seafld: a)dlpd 7 9iinaintea lui 16; b)tnhel8qi29. ^ ^ Scriefi 8. doudnumere naturale cele maiapropiate ie: ' b) 11; c)20: d)2gi e)9. .u)-4t. ^ a) 9. Scrie{i 5 numere naturale maimici dec6t25. b) CAtenumere naturalo mai mari dec6t5 9i mai mici decet30 cxistt? lO. Scrieti toatenumerele naturale cuprinse intre l0 $i 30 care sepot formacucifrele: 4, 2, O, t 3. 11. Completali cisu{eleliberecu numere astfelincatsArespectag semnele indicate:

8=!lj.
l2>l I l:

t<l:
e<l I i.

r'tr;

l-fl. rs.fT-l, 2s.--.


.>": zfJ r: '7 | y s f, lo; ts !1 2 :

Afi gAsit undeva maimulte solugii? 12.-Colhparali numerele urmitoare, folosind semnels ,,<,,, ,,=,,sau

30,m

t8=l | |

I.5.I;
f]. rz;

ffi.r,,

5l_.1i5:

2oIro; t:' a r ,
26129i

t4fllt:

28f128: : sf zr,
:OIZ+:

13. Aqezali numerele 24.8. I 3.J0.5.2 l. I6. 12. 29delacelmaimare lacelmdmic.

n'E, T _ l , f _ l
14. Scrieli numerele aflate lnainte gidupanumerele date: .. . j 4 ; . . . ; ...; l 0 ; ...; ...; l 5; ...; ...;2 9 ;. . . : . . . 1 2 1 . :. .

15, Patnifete s-aualezatpe un rendastfel:Ina intre Dana9i Anca, fetelorln Danain urma Inei, dar lnainteaMariei. Scrieli numelQ elein rAnd. sunlalezate in care ordinea naturale mai numerelor cifta3 in scrielea 16. De ceteori setblose$te cu30? micisau celmultegale un numlr naturaldifedt. ii corespunde animaldesenat 17. Fiecdrui giscrielll in otichetd. in tabel numdrul Descoperili

qP e"$_V

"f

unnum*mal micdecat4

unnumfu mai 7 micdecat

giapoidescrescAtornume.rele: crescitor 18. Ordonali 30t 3; l2i 24t li 20: l'7, 8; 25:'6; 29l. 15. pecele: numerele 16;214; 10 23l'5;ll;7;29;14scrieti 19. Dintre 4 9i 16; a)cuprinseintre cu23; 10qicelmultegale b) maimaridecAt qi 18. decAt cu 7 maimici c) celpulinegale <, =, >, : folosind semnele denumere 20. Compamfiperechile 1 5 q i1 8 7qi l 0 8q i 5 l6qi 16 109i 20 146i 11 1 li 6 25 si2l 20 9i'20 24 qi24 3 $i 3 28 ii23 naturale dela 10la 28,cate unul dupa altulnumelele 21. Dacdscrieti atiscris? numere naturale 22. inlocui{i fiecarelitera cu o cifrd, astfellncatrelaliilesd fie adevirate. t9>i; l D < 15; ,;: )o. n < T f< 2 8 . u<26; 23. Gasilivalorilepe carele pot lua liteiele,astfelincAtsaob{ineti ii adevirate: relat 18<E<30. i 3<2t; Z 8= 1 6 ; E9=29: care au: naturale 24. Scrieli numerele 6; a)cifrazecilor19icifraunititilormaimicadecat qi decat 4. mare 2 cifraunitafllormai b) cifrazecilor

25. Scrietinumefele fomate numaidin zeci fi caresuntcelemai apropiate denumerele date.

14-+f_l 28-+f_l
26, Descoperili reguladupdcareurmeazA numerele in $ir gi apoi completali culncA cincinumere fiecare dingirurile: a)8 ,1 0 ,1 2 ,... b ) 2 9 , 2 6 , 2 3 , . . . c) 2 9 ,2 7 ,2 5 ,... 27, GdsilicelegaturAexist6intre numerele precizali din casetiqi care

dintre nun1919!9!91qq!-igq urmeaza. 1!!q94pta) A)22: B) 20; C)23:

D) 2 l; E) 25) F)24.

28. Completali desenele, dupdmodel, penhuaoblinenumere impare in ordine descrescAtoarc.

PEq F:ol |a-al f__l T__l


loool {o"ol lo al |

lo-.

F:q EEl
oo l

| |

ll

ll

29. Graficulreprezintd numbrul calificativelor bine"obfinute ,,foarte pcolar in cursulaaului de cf,tre cativadintreeleviiclasei a II-a diutr-o qcoal5. C6te calificative bine" aobfinut: ,,foar1e Lena l8 Dan 16 12 Ion '8 Ada 4 Gelu 0

n
E tl E

premiantul? Cinedintreei este 30, Danaareun numSr defuste ata $ibluze, fusti bluzi cumreiese dintabelul alSturat, ro9re @ Cate @ fusteareDara?Ce culoriauele? Cate bluze areDana? Ceculoriauele? ver0e in c6te moduri diferite se poatelmbrdca (fustA; Dana?Scrielitoateperechile bluzA) albe & posibile.

albastre

pe evantaiul de in tabelpoziliafiecireiflori desenate 31. Completafi maijos.


4

#,

,f""
b

P ?

+f
i*

ln l0 qi30 ausuma cifrelor4? numere naturale cuprinse 32. Care numerele natumlede doui cifre 33. Scrieliln ordinecrescatoare 3;0; 5;2; l. lbrma cucifrele: distincte maimicidecat 30cesepot de cdrli egal cu cel mai mic un rumdr 34, Victor areln bibliotecd 24.Cetecdrti areVictor in bibliotecd? numtunaturalmaimaredecet 24 se I I $i maimici decdt numere nalurale maimaridec6t 35. Cdte p otf orma cu ci fte le 3 : :7: 5.2; l ? S c ri el i -te . maimici sauegale cu 30 oare au suma 36. Scrieti numerele naturale cunumdrul zecilor cifieloregalE cifteloregaldcu numere naturale maimici decdt 30ausuma 97, Care suma numerelor 1.23?

1 TESTUL
l. Scriefi in casote numercle lbrmate:

f , f lffiffi J n
|ZTul

fl J

l7lu1

tl fla []Ililil]] t$ty


' T rl r|l l v ru
Z f
2',1
.^-

2. Descompuneli numerele in zeci 9iunitati. -Tl -T=l 16 19 24 21

h--

.^- r1^- t'.

folosindunul din semnele 3. Comparafi numerele urmdtoare, ,,<",

3tr0;
zZg: sE:;

r6f16; l s ll2;

s f rs;

24]2ot z 1z \

ti['2t:

2sf 30: 27J27:

zsJ2s;

4. Aleeetidintrenumerele:

a)pecele maimicidec6t20; pe ordonati-le descrescator. b) cele cuprinse lntre169i309iapoi 5. Scrieti numerele naturale dedoua ciflemaimicidec6t 30care aula unitdfi: b)ciftemaimari decit4. a)cifra4;

qr(rQra9a9(,a9a9a9q9

TESTUL 2
1. Scrieti naturale care au: numerele a)launitali unadintre cifrele cifta[; ITJ-iiiTlqilazeei una dintre cifrele b)lazeci ciftap 9ilaunitdti [lTG[6] .
2. Compune{i

astfellnc6t sd respectali 3. Completati cisufele liberecu numere semnele date: a) 9 >L l ;


^

s .r_1 n;

b)r0 >I; >f-l; 15


<f-l; 11

c l 2u < L l; rs > f--l. ,R = f-__l

4. Cate naturale sunt ln sirulnumerelor naturale dela 8 la2l? numere


Scriefi-le.

numerele naturale ce 5. Seconsidericihele :21413;01I . Smieti

gicare forma cuacestecifre sunt: sepot 20; b)celmultegalecu2 a)mai mari decdt 11, darmai micidec6t

Probe de evaluare

l. UniJi cu o linie numerele scrise cu cifre cu celecorespunzitoar scrise culitere:

|unspreze;q

@@ @ @ @ @ @ @@
doudzeci si cinci patrunumere 2. Scrieli care: a) ulmeazE dupa

20,22, ,..,...,...,...

b)sunt lnainte de . . .,...,...,...,2 5 ,3 0


c) zJ --rl__l i

3. Rotunjililazecea coa maiapropiatd, numerele:

a) 8 - + ! ; b) ll+n; Z7 -+l: ZZ -+l: 19 +n; 14 -rI;

zr-+l;
z8-+!;

4. Scrieti; a)celmaimicnumdr caro sepoate scrie cudou6 ci&eidentice; b)numerelemai decet 3b cu mici ciftamititilor 6.

sepotformacucifrele: @ @ O e

5. Scrielinumerele formate din zecigi unitAd 25.c si mai mici decat

@ O

2.Numere naturate aela30 ra100


Formqre, scriere, citire I. inlocuiJi fiecare 10 * cu cete o bil6 (a) qi desenali.in casete numdrulde bile corespunzdtor.

a)

b)

-*"###.**#^****#*#ffi,
-*;h##rk*ffi,

^*ffi#***

*+.##+##. ^**##,*+*
*,rffi#***

2. Scrie,ti in casete numarulreprezentat prin fiecaredesen:

WWW WWW[[ WWW ffiffiffi


3. Reprezenta{i pe numAribarcnumerele indicateln casete: 4. Sorieti cucifteqi apoioulitere numerele reprezentate maijos:

1\ f ri f l f l , f l , fl,fl,fl,fl * t +t+ + t f l, , +,+ ruf lfl + , 4, vt+t Fr4 t4 flJJJ

b ) fr i fl,fl,flflflflfl
flJ

HJfl,flfl fl flr w+t ? ' +tfl t+tflJv ru J,fl,fl ,fl fl fl fl fl s+tl4 l-1, 114114114 A4 A4

* * t-ut-+), a4t-h

J J J U J JJ J J

6. Numdrali din2ln2, din 3ln 3,din4 in 4lncepand defiecare dat6 cu numirul36 fipanlla 96. 6, Completafi tabelul.

Num5rulscris Zeci cucifre


31
8

Uni6li
8

Numdrulscris culitere

nouAzecigi noue
5 6

7. Precizati cereprezint[ cifra 9ln scriereaumdtoarelor nunere: a)90,91,92,93,9s,98;b)29,39, s9,79, 89. 8. Cdtezeci formeazd osutd? Darunitdli? pe cartonagele 9. Cu cifrelescrise copiilorscrieli toatenumerele
naturale dedoudcifleceseDotfonna.

1O,Scrieti numerele care au: a)cifla5 laordinul zecilor; b)cifra5Iaordinul unitdfilor. qi c)aceeagi cifr6gi lazeci launiteli; d)3 laordinul unitdfilor, iarlaordinul zecilor cu4 maimult. 11, Scrieli oucifreqiapoi culitere, numerele naturale care au: a)cifrazecilor6, sau7, sau 8$icifraunitdlilor 0i b)cifrazecilor3 unitifilor 4,sau 7,sau 9. 9icifra jos,scrieti 12. Peaxanumerelor potrivitnumerele: demai lalocul 6 9 ,5 4 , 6 1s ,7 , 6 0 , 6 3 .

14, CAte numere naturale sunt ln girul numerelor naturale dela 49la 59? 16. Cdte numere naturale dedoud ciftelncep cucifra4? Scrie{i-le. 16. in gcoala in care invefitu,polireprezenta cuun numtrr dedoud citre: a)numErul elevilor dinclasata: gcolii; b)numArul tuturot elevilor dinclasele adouaale c)numdrul olaselor adoua din9coal6; d)numdrul tuturor claselor dinqcoalE. Incercuiegte rdspunsurile care pentru sunt corecte tine, 17. Scrieti numerele naturale dedoud ciftecare auunadintre cifte esaldcu 8.

18. Scrieli numerele peaxanumerelor naturale situate lntre: . a)39 b)73si82; c) 87qi 100. Si45;

18. Compunefi numerele cesepot foffnacu unitalileti zecilesffise in casete, caln modelul dat.

Fotrit
Model;
mooel.

:Z

t57

pebaloane Descompuneti numerele giunitali, scrise ln zeci cain .19,.

(',{i)

,'-_---;\

(,'{

) (nn{ ) ('.{

7 68 69 70 71 72 cu numere ale cdrorcifte sE

40 . s 35 4 5 l 0 15 20 26, Gdsifi regula deformare girurigiscrieli a urm[toarelor termenii care lipsesc, a)3; 6; 9 1 ; 21 ; 5;...;39; b)8r16 ; 2 4 ; 3 2 ; 8 . .0 . ;; c )99; 89; 887 ; 8;77 6;7 ; . . ; 1 1 ; 1 .
30 25

Comp arare, ordonole,rotunjire, Aflarea numerelorcare indeplinesc anumitecondilii 1. Scrieliexerciliilecaln modelulde maijos: a) 4 5 < 48 45 48 a) 32<37i 8l < 84t deoarece 4 0 5 54 < 5 9 ; 6 3 < 6 5 . 408 40: 40

37 33 b) 45 > 4 l 9 6 > 9 4 . deoarece 30 '7 3 0 3 84 > 82; 68 > 65. 30= 30 7>3 2.Inlocuilisteluiele cucifte, astfel tucat sdob{inefi rela}ii adevdrate;

b) 37>3 3

a) ilT;l : lrToI b)4s<FTt

EIn:m

4s>FTt

c) 54 >[3T;l

d)

54<ETi:l

g. Scriefi in spafiile punctate numarele naturale care lipsesc: 36<...<...<3 9 <...<41<...<...< ... < 4 5 . 4. Comparati perechi urmatoarele punand denumere, in cdsufe unul ', dinsemnr-'le ,,<",,,- ,,>-'

<88 trtr> 88

a sir

folosind semnul numerele : 58; 37; 80; 69: 92 46., 85. 6, Dintre numerele: 63,70,41,57,60,33,30,84,94,50, 59,40, 80 scrieli in ordinecrescAtoarepe acelea care suntformate numai dinzeci. 7. Scrie{i in ordine descrescaloale numerele narurale impars cuprinse intre 405i60. 8 . Scrieli : a)celmaimic numar parcuprins natural in&e30$i40; b) celmaimalenumdr natural imparmai mic decat 70. 9. Scrieli numerele naturale care: a)nu suntmaimici decdt 73ginicimaimaridecat 9l i b) suntmaimici decdt 45 6imaimaridecdt30. 1O. Scrieliun gir formatdin cincinumero naturale consecutive astfel incdtcelmaimare sdfie 44.NumIruldinmijlocestepar sau impar? '73:

r5 l9: 80rs0: 23223; 68E86: j2a'76: 62a92: 57 ssnTj. n6l; 5. Scrieli in ordine descrescatoare, >,

pare, consecutive naturale numere 11. Scrietiun gir formatdin $asc celmaimicfiind62. 69< z < 76. condilia: calelndeplinesc naturale numerele 12, Scrieti de toate numerele demaijosformati etichetele 13, Cucifrelescriseln intre 40 qi 80. doudcifre cuprinse loculundear trebui strseafle,pe ax6,fiecarc 14. Indicafiprin sdgeti num&din caset6.

h -v

ril
40 50

t6l
60

\8\

t6t

EE E

EE

20

'10 100 90 80 de 15. Care numere formate nuhai din zoci sunt mai ap1opiate 30

46,72,68,84? numerele: fl 16. Gdsilicel mai mic numdrqi celmai marenumdrcarear putea it lar30.60.70.90. rotunj zece maiapropiata 42,35 iti numerele 17. Rotunj ,51,69,82la caa dedoudcifrediferite 18. a) Soieti toatenumerele aliturate. cesepotformacucifreledin etichetele crescdtor b) Ordonati-le dela punctul lazecinumerele c)Rotunjilipdnh \2 cu 7. aucifrazeciloregal6 a)care curtstunatelelor? ciftesuntegale dedoud natwale numere 19. Care lncdtuna natural dedoudcifreastfel celmaimic numdr 20. Careeste dincifresi fie 6?Darcelmaimare? natual de doui cifte, unde3 estecifra 2L. Dacdii esteun num5x incat: astfel qir ciftaunitalitor, aflati-lpe/? zecilor c )t > 3 6 b) t<34: 3 n :35.

n:3,deoarcce73:731, -dacd 7n = 73 inseamn[c6 Exemple: - daca5n < 54 insearna ci t?poatefi oricaredinte ciftele < 54. 50 < 54 51< 54;52< 54|.53 0, 1,2, 3, deoarece formatdin zeci qi unitdfi, undea estecifta 22.Dac6fr este'.tnnum6r a astfelincdt: afla{i-lpe zecilor, A 1<60 . al > 40 a j =8 7:

Exemple:-dacd. a3 = 431nseamn6,c6,a= 4: dac[ A > 60 inseamnd cAapoate fi oricare dintreciltele 6 ,7 ,8 ,9 ; - dacda4 < 50 lnseamnd cda poate fi oricare dintrecifrele 4 ,3 ,2 ,l. 29. Inlocuifi fiecarelited cu ceteo cilid astlblincetrelaliilesI lie adevArate:

78< s8; 47-> +s; T;<n,, A6>s6.


Afi gdsit undevamai multe solulii? 24. Scrieli numirul parmaimare natural dec6r 30simaimicdecat 50. care are ciliazecilor aceeati cucifraunitElilor. 25, Decete od apare oifra5 in sorierea numerelor nahlaledela 40Ia 60? 26. Aflali celmaimicnumdr natural dedoud cifrecare nu este mai micdecat: a)34t b)56i c)92. 27. Scriefi numerele naturale dedoud cifre, care ausuma cifrelor 6. 23..Scrielinumdrul natural oare are ciftaunitdlilor S9icifrazecilor cu ounitate maimicd dec6t cifra unitdtilor. 29. Aflali roate numerele naturale de doudcifre careindeDlinesc simultan condiliile: a)sunt numere pare maimaridecat 30; g. b) suma dinhe gi 6ifta zecilor cifra uniidtilor este numaxul _30. Gdsiti numerele naturale dedouicifreli care diferenta dintre: a)cifraunitdfilor este 3; 9icifrazecilor b)ciftazecilorgi cifra unitdtilor este 3, 31. Care este celmaimare numdr dedou6 cifrecare aresuma cifrelor egaldcu 10?Darcelmai mic? 32. Determinafi un numtumai mic decat100carelndeolineste simultan condiliile: a)suma cifteloreste 8: b) cifra unitSfilor este cu2maimare decat ciftazecilor, 33. Determinali, in fiecare caz, numdrul care lndeplineqte condiliile: i 1aF ,a=b ; iiSrt, a + b = celmaimare num6r deo cifrd. 94. inlocuililiterele cucilie,pentru aobtine:
cel mai mic numdr ta i a ): cel tnai marenumdr

W:

4o;6.

36. Scriefi ln ordine desresoitoare toate numerele dedouicifreDare. 36. Scrieli numarulSFcare are suma cifrelor egal6 cu9, 37. _cdsiti naturale, diferite, de Cdte doud cilie fiecare, tase-numere cd toate afirmatiil care urmeazi sunt adeve.rate: $tiind a)doui dintreeleaucifrazecilor 3; b)hei dintreeleaucifrazecilor 4; 5: , c)unuldintreelearecifrazecilor d)douidintre eleaucifra unitdtilor 6; . e)treidintreeleaucifraunit{ilor 7;

TESTUL I
l. Scrieti numerele care au: a)cifra4 laordinulunitdfilor zecilor; 9icifra9 laordinul b)cifra8qilaordinul unitdfilorgi laordinulzecilor. 2, Scriefi cincinumere maimaridec6t 409iformate: zeci; b) din zeci Siunit6ti. _ _ .a)numaidin 3. Scrieli, in ordine descrescbtoare numerele: 23, 73, 82, 39, 32, 50, 93. 4, Scrieli cu litere numerele dedoud ci&ecesepot forma cu ciftele
6. Completafi casetele cu cifre,astfel lnc6tnumerele sdfie mai mari decdt40 9i sdfie formatedin numere consecutive. 6. Completali casetelecu nunere, astfel lnc6t relaliile s6 fie adevdrate. a)3 8 < b)47> c) 7 4= 54> 89< 60>

J l; oj, , .

_ _F-fil; l--l--l; [-Tl;

[-l-l;

I--T-l.

m ftr mmaimultesolulii? ftr Afi gdsit undeva


Zeci

m m

7, Scrieli numerele dedoud ci&epentru careciftazecilor este cu2 maimare decet cifraunitdtilor.

TESTUL 2
l. Completati tabelul:

Numlrul scris culitere gaptezeci Sidoi

Unit;fi Numirul scris cucifre


39

consecutive, astfellncAtal treileas5fie ?2. naturale 2, Scrieti6 numere 3. inlocuifi fiecarelitoracu ceteo cifrtr,astfellncat relafiilestrfie adevarate. a 7 = 8 7 t 5b>58i 3c <31; d 4 > 8 4 . dela 30la60: numerele 4. Scrieli b) din 5 in 5. a) din3 in 3; numerele: i1ila zeci 5. Rorunj a )6 3 1 b)39; c )84; d)48; c ) 7 5 , cuprinse lnhe 40 qi 90 careau cifra zecilorcu o numerele 6. Scrie{i cifraunirdlilor. maimare decet unirate de doul cifremaimici decat100care naturale 7. Caresuntnumerele potscrie cucifrele 5.8,0? se

Probi de evaluare
din: formate l. Scrielinumerele a)4 zeciti 6 unitdti;b) 8 zeci;c) 5 zeciqi 5 uni6Ji;d) 9 zeciqi7 tutitdfl. numerele; 2. Scrieli intre47 9i 55; a)cuprinse cu40; 32qicelmultegale b) maimaridecat decat96. 89fi maimici c) celpuJin egalecu 47,94,33, 59. 58,61,96,83, 35,72,40, 3, Ordonatinumerele: b) descrescdtor a)crescAtor; incdt casetele cuunuldin semnele 4. Completafi ,,<",,,=", ,,>",astfel relalii ade\ arate:; saoblineli

a)39I93r

s4n54;

b) 78[73; 62J42i

o 8exe7;
4sn44.

5, Nrimarafi; girul:35,40,45,".,7 5; pdad laT5qicompleta{i a)lnainte b) inapoipdnila 30 qicompletali tirul 90,80,...,30. numere naturale; 6. Scrielitrei potfi rotunj iteIa40; 40,care a)maimici decdt potfi rotunjite la 90, 90,care b) maimaridecAt 0,7,9. dedoudcifie cesepotformacucifrele: numerele 7. Scrieti 4. aucifraunitdfilor naturale dedoud ciftecare numerele 8, Scrieti

Copitolut2
ADUNAREA $I SCADEREA NUMERELOR NATUMLE DELAt) LA30
gi scidereanumerelor 1.Adunarea naturale peste firi trecere ordin
5+ 4; 0+ 101 7+ 0. , 10+ 9; 3 +6; 10+ 3; 2. Folosindmodelele;
L. Efectuali adunArile: a) 4 +5 t b ) l 0+ 0;

+ l0; d) 2+7; c )1 0 10+20' 3+ 4 t 20+ 5i l0 + 6 ; 8+20; 20+6.


{

a)19+r4+J
\./

r4v3

o)tro-V
.
l0\ + /

tn

-\z_ lr7 I
+4. 10+5

C a f culag i: 1 0-2 -6 : l 0+3-5; 3. Adunali cu 20 numerele naturale dela 1 la9 fi coloraticu ro$usumele corespunzitoare in deserulalSturat.

3. Folosind modelul: 2 6+3 20 +6+3 20 +9


/"\ | -;-t-7 zto

ZIU
t.
f
IJ

2 le

calcula{i: +2', a)25 23+4"

b)22+2;
)4 + \ .

28+1.

trto.r

,W

modelele: 5. Folosi{i 22 +6 :Zl-r-i-l I 19| a) ll - 3 - 5 i b\23-4-2, aca lc ula: D ' entru 16+I + 2 : 21+5+3; 14- 3 * 2 ; 20-2-7.

-''v- i 1 5+ 4
q \ 1 r + ?+4

4 b)22+2+
, | \,,,

6. Calculafi: 2+ 7
l0+ 920 l0+ 15+ 3 24+ 2 29+ 0

7. Folosindmodelul: zlu -:-T-i tL+17 rlrf @+8;trU | 7

rtr

+ 14; l8 + 1 l; 13 c a l c u l a1 l i2 r+ 1 5 ; + 13t16+ 12. 1l + 17i12

modelele: 8. Folosind zl u D2P- 6 a',./'\ ) 18 - 4

l 0+Q -, | \./ -_t_: 1 0+ 4 = m l l 4 calculati:


o/ lO - ) ;

'19-z'6)s-i \/ -T6
zo+ 3
b )2 5 - 4 i 28-5;
t a.-7,

zlu
>ta

c\ 29-12 'Lx-l l0 + 7

11-7,

c)24-n; 28-l5; 26- 12.

9. Calculafi: a )to+ 2; b) 1 8 - 8 1 2+16. , l4 - 3 ; 26-4; 19+ 0;

c ) l o + 4 - 3 ; d ) 2 8 -l4 + 3 ; Z + Z +1 5 :, 1 2 +1 5 - 13; t0 + l8 - 6 . 16+3+ 0l b ) 1 6 - l- 3 ; 1 9 *6 *2 ;

scAderile. folosind modelul: 10. Efectuati a ) 1 7- 4 - 2 ; t q -)-s . 18-3-4;

'Y

-''=,r'

I l. Corirptetafi tabelele:
a

t2
IJ

1i

15

b
c

l6

l0 5

1t
3

b
c

27 2 9 ll 14 3 I

2.>

28
4

0
t

a +b+ c

a-b-c

12, C6 t f acl0: 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 +2 - 1 = ? I3. Calculali, apoiverificafi, folosind modelul dincasetd: a) 14+ 2i b ) 2 l+ 7 : 13+ 6; 22+ 5. l S- ? =lr . 1 5+ 1 2 ; 2 6- 1 4 .

15-12= 3:

14. Scriefi numerele corespunzdtoare ln casete:

ffi-)16. Scriefi Scrieli


'-.-.-.-D

E-.t-| 1s l+ l,

I--.-.-rt

--= -\-

E*t.-_....-E | t<- l_ 14 k-tr4


L-6
-

L--J

a)fjTl+l-l3l=2s;

ln casete cifrecorespunzdtoare: corespunz& -.,--\

l-TIl-l-iTl=26; f-Tel-nTl= rr; c)l-iTl+l-lI+[ =zs; = 13. DTI-T1T4-l-E

= r4r b)[zT-l-l-f3l

18. Scriefi, in locul casetelor, numere, astfellncetrelatiile s6 fie adevarate:

a ) 14+ 3-5 = 3 +1 4:n t U;er+! + : = 2t + 3+ 5; 1 6 + 2-Ll= 1 4+4 + 0 ; 27 - 2 + 2= 25- n+ 4.


17. Punefih petrdlle semnele corespunzdtoare (+, -), pentrua obline rezultate corecte. n + 7 ) l3 ) 0 28 27 t4 6 l9 24 24 26 zo 3 5 7 13 J .8 18 t) 4 I 1 0 29 8 0 2l Ati glsit undeva doua solulii?

1 2+ 3Ll15* 3, 4 . 3 f ] 3+ 4. Ir+ 7 l-lll +5, 27- 4a27- 6, 2 + s - 6- 4; 1 8- e [rz-s; 2s - 7422+ 7i 8 - o - 8. o; 23 + zlzt -z; + 0! 30 - 14 -0 26-r2aB+ 1; .28 e+n]n+$t - 10
numerelecarese formeazi: 19. ScrieJi,ln casete, 27 - j 1 4 +3 12+15 24-4 l0+8

qi comparati, folosindsemnele 1 =, >. 18. Calcuta{i -

v MMM)4 }4 t t lttltr L _ _ _ _ .l L__l

29-.16

safie 16. sumd acaror denumere iO. Gasifperechi sdfie 12. diferede actuor denumere 21. Gisiliperechi dedesene. sugerate 22. Scrieliadunirilegiscaderile
r--_-:l l+Jl

23, Afla1inumerele: 23 gi 10' 12 qi2, numerelor: a) cu 4 mai mari decetdiferenta g i5 1 5Si3 ,2 6 129i 7' l0 9i 9, 23 qi 6' suma numerelor: b) cu 5 maimici decat 21 9 i 7 . elevilorcare Nurndrul 24. iirtr-oclasi deelevisunt11feteti 6 baie,ti. totalal numlrul cu 5 mai mic decat pe calculator este gtiusi sejoace pecalculator? Cafielevigtiusasejoace aieleiclase. elevilor 25. Ion a cules13mere,iar Danacu 2 mai multe.Catemereaucules impreun5? IonqiDana 26. Sumaa trei numereeste28. $tiind c6 primul numdr este4, al este alfieileanumdr? 10,care doileaeste numeretrebuie adunatecu 12, pentru a obline 19? 27. Care do:ud posibilitaFle. Sqieli toate poatefi mic$orat numdrulI 8,pentrua seobline I 3? 28. Cu cenumere 29. intr-o clastrsunt 24 de copii. C61ibaieli sunt in aceaclasd,dac6 fetsunt13?

3O. intr-ocutieerair 26 debomboane. Dana amencat5, iarIon2.Cate bomboane aumairdmas in cutie? 91. Andreiii oferS lui Mihai 3 abfibilduri cuma;ini.Mihai,care avea 15 abfibilduri,ii oferd la rAadulsiu lui Andrei 4 abtibildud cu motociclete. a)Cdteabfibilduri areacum Mihai? b) CeseintamplA cunumbrul ablibildurilor luiAndrei,cregte sau scade? 32. Suma a doudnumere pot fi termenii, este16.Care dacA unuleste maimare dec6t l0? 33. in raportcu mijlocul terenului, lnaintede pauzaunui meci de lbtbals-alnscris gol un ln poarta gi doudgoluri dinstanga ln poarta din dreapta; dupapauzA s-au marcar un gol in poarta goluri din st6nga 9i 3 lnpoarta din dreapta. Cucescors-aterminat meciul? 34, Viorel are5 ma9inute. Dan a.re cu 2 mai pufinedecdt Viorel,iar Mihai arel0 maginule. Cete maginule au,in total,ceihei copii? 36. Diferenfa a doudnumere naturale pot fi celedoud este12.Caxe numere, dacd descdzutul nu trebuie sI fi maimic decat 159imaimare decdt l9? 36. intr-uncoqsunt29 defiucte.Dintreacestea 3 suntportocale, cu2 mai multesuntbanane, l0 suntpere,iar restulsuntmere.C6temere suntin cos?

37. Compuneti oral probleme,folosind datele dintabel. Scriefi rezolvarea flecirei probleme subformaunui Au fost exercitiu. Au vemt
Sunt

4
L
13
5

26 22

38. Alegelidefiecare datd dou6 dintre urm[toarele date:

28defmcte fructel | ,tde

f, pertl

21d. de* mere l- ,1

girezolva,ti Compunefi probleme cuaceste date.

1. Calculati: a ) 3+ 6; b) 2 2 + 7 ; . c) 7-2i d ) 2 6 - s; l 8+0; 1 5+ 1 l ; 1 5- 4 ; 2 9- 1 3 . 2. Scriefiin locul punctelor numerc. astfelincetrelaliilesa fie adevArate: a) 2 +...= 9-4 b ) . . . + 1 2 = 2 3 - 3 i c) 0 + 2 7 = t2 + ,,,i 26-...=10+2t 1 3 - 0 = 2 4 - .... 3. Efectuafi calculele comparafi rezultatele, folosind 9iapoi unuldin semenele,,<",,,=",,,>'.

Prob5 de evaluare

t 4 - 3 n 16-3i

2o+a !2 3 14.

t6-

2i- r c n2s - 13; t2 + Mn 2 s _s .

T s-1 f 6-

o;

t 8- : [ r s + r o;

4. intr-ocutiesunt28 de bomboane de ciocolatd. Din acestea se consumd5, apoilnci2. Cdte bomboane aumairdmas in qutie? 5, Intr-olivadd sau sdditl5 meri, prunicu 14maimulli decat meri, iarped cu6maiputini pruni. decdt a)Cafipruni s-au sddit? b)C6fiperi s-au s6dit?

2.Adunarea gi scederea numerelor naturale peste cu trecere ordin


t. Descompundnd unuldinrermenii adundrii, camai ios: 5+ 8 = 5 + 5 + 3 = 1 0 + 3 = efectuati urmAtoarele adundri: 6 +7 ., 7+9: 8+8; , +9i 7+4: 9+5; n +9 1 t +5i 7+8i
?__t

6+9i
o +):

n+8i

2. Folosind axanumerelor, caln exemDlul urm6tor:

)+o. 8+6; 0 a 9 .,

6+61
4 + R.

5+7.

9 10 n

12

c alc ul a fi ele: sum 7+ 5 ; 5 + 8 ; 7 + 8 : 6 + 4 :4 + 9 .

L Completaf casulele libere astfel tnc6trelatiile safieadevirate.

6 + f:

s+n = 14.

r2i

b )s+7=n+8;

6 +7:9 + n;

c ) 5+ o+ ! = 15.

l+!+a:re.

4. Calculali folosind numerele, unuldin semnele $i apoicompamti

13c u8+7; 5 + ? c u 7 + 5 ; 3 + 4 + 6 cu 3 + 6 + 4 ; 18c u9+ 9; 4 + 9 c u 8 + 6 ; 5 + 7+ 4 cu 5 + 7 + 6 . 6. Calculali: 11-9:,13-7;'7-13; l5-5; l6 - 4,folosind modelele:

a)
|

10-2 +8
\,/

r^2+8 ZtU lJTi+ln'l ;


_ lo

b)5! ls
5+5110
\,/

10+ l0 :12012l0

10 + 10=1201

6. Descompunelinumdrul20, dup6modelul dat.

tfd_]

trTn

r-^-l l z u l lzu l
L-L-:l

f---l

T -T-6l

mT--l L::_t-_-__..1

tfb-l

T rn--]

rTlt

t--f-l

7. Folosind descompunerea ambelor numerq cain modelele: + 8 a) b) 8+ 17 '/\,/\ 17 10+ 7 + 3 + 5 l \,/l 10+ l0 +5
\,,-

20

+ s =p!j

* tb l| * Y \r,5+ 20

rA +rAo

calculaii: a)15+9 ; 1 3 +8 ; 16+7;

125)

h\4+ t q s + t R. 6 + 1 7

8. Scrieli,lncasete, numerele care lipsesc:

a)18+l-l:27:

b)2s=ll-7:

c)23:
tr + F- l 26=
rv L l.

r c +f , : z z,
9. Efectuali: 7+ 3+ 8 97

2 z = n +s ,
13+ 16+ 49

12+

1 5+ '7

1O. Calculati pumanurnerelor care;

a)nusunt in interiorul triunghiului; b) sunt in interiorul triunghiului $iin interioruldreptunghiului; c)sunt numai in intedorul triunghiului. 11. Folosind modelul: t3 -7

3 + ta-7

nl

3+

\,/

_ 3 =l0l

c a l culali :a )1 6 - 8 ; b)15'6; c )11-5; d) 1 4 - 9 . 12. A f la{id ife re n lelle: 5-9; 13-5; 1l -4, 1 4 - 8 , 1 3 - 7 , f o lo s in d axanumerelor, cain exemplul demaijospentru diferenla l2 - 5 = 7:
-f,

0 12

6 [Z.l 8 8

910 9 10 nllz 1 1 il2 13 1 4 ls 15 l 1 3 14

13. Efectuali scaderile: t7-9; l1-3; 12-6; r6t7: l1 - 8 ; 15-7' 16-9; 1 2 -5 i 13-8; 14-9i 14-7; l3 - 9 . 14. in qirul urmdtor,incercuilicu rogupe cea mai mictr dintre gicunegru diferenle peceamai mare dintre diferenle. r1- 3 ; 1 5 -7 ; 16-9; 12-8 l 7 - 8 ; 1 2 - 7 . 15, Completali casetele cu numerele carelipsesc. 't t2 5 8 17 8 4 l3 9 6 t4 7 16. Inlocuiticasrilele cu numere carefac adevdrate relaliile:

a)7+tr:19-8;

b)1 6 - n > 3 + 9 .

c) 15-7=[-9;

A! gAsit undeva maimulte sotulii? 17. Scdeli exerciliile sugerate dedesene astfel inc6t:
a) suma numerelor

d )[- 7 =rs-o;

e) 17-9=[-9;

0 e+[>910.

b) diferenfa numerelor sdfie 7.

18.Folosindmodelul' fillliblo-3

Ld__--J

= 10+7:lT.calcutati:

20- 8; 20- 9 ; 2 0 - 2 ; 2 0 - 6 ; 2 0 - 5 : 2 A- 4 . 19. Efectuati:


)\ _
2J26-

,7

49

58

2O. Scrieli sugerate de desenul demaijos. exerciliile


| | f,. t_,2 A,. r,rr_-1r 11 -....1 -\t --\r I

1 3 14 1 5 1 6 17 l 8 19 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 21 Efectuali operaliile qi apoi indicali rdspunsulcorectprintr-o

qi apoi pdvili cuatenlie 22. Calculafi coloanele a) qib). CelegAturA intre adunare exjsta ii scadere? a) 8+7; 'l +8: 15: '7', 15-8;

b) 13-s;
13-8; 8+ 5; 5+8;

c) 19+ 5;
5 + Iq.

24- 5.

gi sffie1isemnul (<, :, >): 23. Efectuali calculele corespunzdtor

9 + 3!8+ 7i 8+ 4 ! 7.4: 6 + z! 8+ s;

15 -9I1 4-8 : l3-4 n1 3-s: 23 -8n 2s-8;

20- 61 t r e: t 2+ 8224- 6. , . 2l- 3A21- s .


1 1+ 4 + 5 i 20-'l +8.

24. Calculali: 3+4 + 13; 12+ 6 + 5 ; 1 5 + 2 + 7 ' , 1 7 + l+ 8 ; 20-3. + 4; 23- 4 - 2 ; 2 4 - 2 - 7 t 25 - 7 - l

25: Completati urmatoaxele tabele:


a

b 5 4

a+ b l4

a-7 6

a-9

a-6

a-5

l5

t7
l8

3
9

22
l8

26. Scrieliln cerculefe numere dela I la 7 astfelhcet sumanumerelor de pe fiecare cerc liniesA fie 12. $ifiecare

27. Completagi casetele cu numere corespunzatoare:

28. Completati fiec e dinpdkatele demaijoscunumere, astfellncat qi sumanumerelor depefiecare linie depefiecare coloand strfie egal6 cunumdrul scris ln casetade dedesupt; a) 8
b)

7 l0 l0

t0

suma 29.Aflati numirulcu7maimicdecdt numerelor: b ) 5 q i 6 ; c ) 1 6 6 i 4 ; d ) 1 7 q i8 . a) 8qi9; 30, Cucattrebuie micForatd sumanumerelor 7 $i8,penlru aobline 9? 6 qi5,pentru 31. Cucdttrebuie miritasumanumerelor aobqine 20? 32, Care estenumdrul cu9maimicdec6t 14? qilau rdmas 33. Inaamencat 7 cireqe 6.Cete cirege aavut Ina? astfel lncatsuma 34. Gdsifi doui nurnere naturale vecinelor acestor numere sdfieegaldcu 18. pe6,seobline 36. Scdzdnd 5 dintr.un numdr natural adun6nd fi apoi 13, Care este numdruldin care amscdzut? 36. Numdrul natural l,larecilia unitdlilor 7. Aflali cifra unitifllor numerele: Penuu a) 8+ n ; b) 6+n; c) 3 + r . 37. Care numere naturale consecutive ausuma egal6 cu l5? Scrieli posibilitdlile. toate 98, Seconsiderd numerele 9 9i7,Odsifi doud numere naturale ogale a cusumanumerelor cdror sumu str fieegal6 date. 39, Gdsifi nuntuulnatural dedou[cifremairnicdecAt 20,ttiindcA sumacifrelor luimdritdcu 6 este 14. 40, Din stol au plecat4 porumbei, apoilncd 2 porumbei. CA1i porumbei aufostlalnceput ln stol, dacd cei$magi sunt cu3 maimul{i deoat ceicare auplecat? 41. Intr-otabtud erau19copii. Au maivenit3 feteqi 4 blieli. Cdfi copiisunt acum ln tabtud? 42. Danavea 20denuci. Ela datllenei5 nuci, Mariei 8nuci, iarrestul le-am6ncat. Cetenuoi amdncat Dan? garaj girogii. 49. intr-un erau 12magini albe puteau Cate matiniroqii garaj, fi ln daoi numdrul maginilor albeeramai mic decAt cel al maqinilorrogii? pare 44, Din suma tuturor numerelor naturale celmultegale cu 10, impare scadefi sumatuturornumerelor naturale maimicidecat 10. 46, Diferenfa dintre a qib este 15, iarbeste4. Afla1i sumaluiacu b. 46, Crealiexercilii cunumerele demaijos.

EtT

E@

lzLl -;;-t

l-i=1

lr ol

3. Aflareatermenuluinecunoscut
1. C6te bananetrebuiesA se pe talerul,4, pentruca adauge balanf a si seechilibreze? 2. Cetebile trebuiesAse ia de petalerul l, pentru cabalanta sA se echilibreze?

2 +? :5 3. a) CAte cuburitrebuie sAseadauge petalerulB, pentruaabalanlasdfie in echilibru? b) Cdtecuburihebuiesi seia depe talerul ,4, pentru ca balanlasAfie in echilibru?

a ) 5 + ?= 1 2 b ) 1 2 _ ' t= J 4. Cate cubudsunt ln cutie? 6. C4te cuburi s-au luat din cutie?

L0 +a =1 4 a = ,1 6. Afla1itermenul necunoscut: a ) 4+q : 7; b) 8- a: 2;

Ll - b = 3 : b = ?

b + 5: t 3i c+6: 19,

2t- b:16:.

c) q + 1 7= 2 4 i b + 3 :tlt c- 6 : 1 8 .

7. Pentruo aliversare,Vtad a cumpfuatde la o flordrie 5 garoafe,iar Ileana9. Cu cata cumptrrat mai multegaroafe IleanadecatVlad?

8. Afliti temenii necunoscu[i.

9. Suma adoitermdni, uriulegal cu 18qicelblalt necunoscut este 25. Afl a1i termenul necunoscut. lO, Cucenumar febuieadunat 8pentru aobline 23? pentru I l. Cenumdr,trebuie scdzut din16, aobfineg? 12, Bogdan are6 maqinufe. Cdte maqinute i-armaitrebui casA aibt l5? Scdefi rezolvarea sub formideexerciliu aflalirdspunsul.. 9iapoi 13. Anaare9 creioane colorate. CAte creioane colorate trebuie sdli deaMariei,pentru a rdinere cu 5? Scriefi rezolvarea subtbrmdde qiapoi exerciliu aflaliraspunsul. 14. Victorare8 peltitod,ceea celnseamnd ct axe cu 3 maipulini peftif oriare decat lon.CaF Ion? 15. Carmen are24denuci,ceea celnseamnd cAarecu 8 maimulte decetllana. Cate nuciare Ileana?

TEST
l. Calculati: a ) 5+7t b) 9+6; c ) 17 - 8 ; d)20-4; ' 9+8; 18+4; 12-5; 26-7. qiapoi 2. Calculali comparati rezultatele, folosindsemaele <,=,>:

a )3 +2! s- 4; b) 1 8+0n 18 -0., c ) 26- 3n: 4+ z + 3i 6 +5I5+ 16; 1 4+9!rs+3 ; 2' t- s a 6+ s + 4.


3, Sqiefi egalitif, cu ajutorul numerelordin casete,folosind qidescddere: operaliile deadunare

a) iZtri

b) F;6tMl

qF;n:dl

4. Mtuitipc l7 cu5 qimio$omti rezultatul oblinut cu9.Cenumdr ali obtinut? 5, intr-oclasd sunt l4 fete $ibiieli cu5maipufini. a)Calibaieti suntinacea clasa? qifete b)CAli bdieli sunt ln clasd ln total?

Proba deevaluare
b) 1 8+ 3 ; c ) 1 5 - 7; d)22-8; o +7 . lt 16+7; -4. 2 6- 9 . 2. Descompuneti numerele, folosind operatiile deadrinare 9iscldere cutrecere peste ordin: l. Calculali: a )7+9i

a) 16=9 +D
-Ll L_t

b ) 3 = 1r-n 1 8=f l-E

3. Aflati numerele necunoscute: a + 9=14, , b - 6 = 5 i c+3=2ti d-8=16. 4.Afla1i numdrul cu7mai micdecdt sumanumerelorg 9i6. 6. Mariaa awt 23 detimbre. A dtuuit6 ti a primit9 timbre. Cete timbre are acum Maria? 6, Compunefi cdte oproblemd folosind exercifiile: a) 8+7= ? b)2t-4=1

Copitotut3
gtSCADEREA ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DELAOLA1OO
gi sc5derea 1.Adunarea numerelor fdretrecere pesteordin
, Adunarcafi scdderea numerclor numqi din zeci formate

2, Efecfiaticalculele: a )4 0+ l0 +20; b ) 2 0 +l 0 + 3 0 ; c) 4 0 + 2 0 + 3 0 1 l 0 + 50-30i 50-10+10; 9 0- 4 0 + 2 0 . 8, Completafi spafiile punctate cunumerele potrivite: 3 0+5 0=20+. . . i 40+.,.=80-10; ...- 3 0 = 9 0 - 7 0 : 60- 10= 30- . . . ; 90-...=40-2Oi 5 0 - 1 0 = 6 0 - .... 4, lntr-un 9ir de cinci numere naturale, fiecarese obtinedin precedentul scazand 10, Dacauhimul termen este qirul. 40,scrieli 6. Completalitabelele:
CI

l. Calculati: a)20+ t0; 30+ t0; 30- 20;

b) 40+ 50; 90- 40; 90- 50;

c) 30+ 60; 80- 50; 8 0- 8 0 .

60 30 70 5 0 40

a+b
b a

a + 20
a-20

80 5 0 70 90 60 3 0 l0 5 0 20 40 3 0 5 0 10 40 60 20 70 50 l 0 40 3 0 20

6. Gdsitidoudsau trei numere vecine pe verticalisaupe situate orizontalb acdror suma este 90.

7, Cucateste maimare 60decat40? 20? 8. Cucattrebuie sA micforatipe 70,pentru aobtine pentru 9. Cethebuie sascadei din80, aobline 10? penhu lO. Cettebuiesdaduna.ti la30, aobtine 50? dedoi 1 1. Descompuneli numdrul 80intr-o suma numai Scrieti toateposibilitalile. termeni formati dinzeci. 12. $timcda= 50ti r:40. Cucet male suma este mai numereloraqi bdecdt diferenla lor?
13. Efectuali calculeleqi apoi comparatirezultateleoblinute, unuldinsemnele folosind ,,<-, ,,=", ,,>",

30+ 50I 40+ 40; 80- 20870 - 20;

1 0+20 n6 0-1 0; 70 - 30 n40 + ro; + 30n s0 8 0-5 0n 80 -40 ; 30 - s0.

l0+ l0+... + l0 = 90? 14. Cati termefliare sumai qi cu l0 mai mulli cai9i. 16. intr-olivada sunt20 depiersici Cdli piersici qicaigi sunt, intotal,in livad6? 16. Lao excursie auparticipat 50defoteqi30deblieli.Cucdta fost maimicnumdrril bdietilor decet celalfetelor? IongiVictorauluatfiecare cete l0 1?. intr-olad[ erau 60 demere. mere. Cdtemere aumair6masin ladt? pe40,apoiadun pe 18. M6 gandeso Ianumdrul 30,adun un numdr qioblin90.Cenumdr care nuvi-l spun nuv-am spus? este 80.Primul numdr este 40.al doilea este 19. Suma a treinuhere cu20 maimic,C6teste alheileanumdr? qi scddere, folosind numerele: 2O. Compuneti exercifii deaduflare qiapoi 10.30,40 rezolvali-le. 50,60. Adunarea numerelor dinzeci formate cu nurnere formatedih unitdli 1. Calcula{i: a ) 20+ 3; b) 30+9; c) 6 + 5 0 ; 40+ 7; l ; 50+ 6; 90+ 70+ 2t 90+4; 70+ 9. 2. Completali cutermenul care lipse$te,
a ) 2 u - L _ ) = t5 i b)L l* JU = Jl;

c ; f + t o= t l;

s0+[= s7;

+60=68;

n+ 4 0 = 4 2 ,

3. Efectuali calculele ln doud moduri, dup6modelele demaijos: a)40+2 +6 i b )50+3+2; c )80+7 + l; d)90+5+4.

60+5+ 2 65 + 2

60+5+2 . 6 0+ 7 L9 |

intre32pi37. 5. Efectuali calculele numerele obfinute, folosind 9i comparati modelul: Model:30+ 8 > 30+2 s0+2f56-9. 60-4I60+9. 38 > 3 2 4 0-3 n3 -40; 90+ 2I 90- 3. deoarece 30= 30 si 8> 2 6. Marilicu9 suma numerelor: a) 20 $ is o t b ) 3 0 ! i 1 0 ; c ) 6 0 ti3 0 . , 7. Inlocuili casetele cunumere, astfel lncat sdobtineti egalitai: a) 20-s 0+I : 78;
\./ \./

4. Scriefinumerele naturale careadunate cu 30 daunumere cuprinse

rn + T T l R n + r .

?n + 6T- ' l?n+ <

s : 45 ; L _ .1-30+

b)80+l0-I=92

40 +I- 6 =76 :

c) 6 0 + 2 0 - I:8 9 :

50+ n- I = 9r .

8, Dintr-ocutiecu gume s-au vandut 7 buc6ti. gume Cete aufostin cutie, dac6 aumairdmas 40? 9.D ac da= 50, b= f i+ : b + ci a + c+ b . 93 ic : 6 , c a l c u l a a 1O. Intr-ungarajauintrat30deautoturisme DaciaLogan,l0 attoturisme?lco ti 5 autoturisme Cielo. C6teautoturisme au intmt, in total,ln garaj ? 11. intr-ogrddind erau 20denaicise albe,.cu gi 10maimulte zambile 7 irigi.C6te florierau,ln total, in glddind? gcolarau 12.Laun participatIde fere concurs debtieli. 5i20 gipuneti Sffieliin casete numere lntrebarga astfel lncat rezultatul sdfte 42.

Adunareanumerelor formate din zeci ti unitdli cu numere form.tte din unitdli

I . Efectuali : a)2 4+ 5:

b) 2 + 9 6 ;
6+A )

4 + 53,, 2. Subliniafi rezultaul corect:

c) 8 + 31; 76+.2;
J++).

c) 7 + 5 2 i 68+ 1; 83+ 6.

n+ 6 = @) . 6 i . 6 : 92+4= ,@.@: s+++=@.@, + 4 =Qt,Q9,89t +2= ,@,@' 8s 67 ,r*3=@'@'@


3. Calculali in douA moduri: a )32+ 3+l; b)4+1+73; .50+ 4+5; 7+0+41; 62+2a3t 3+5+80i 4, Completafi numerele care lispesc: c) 8 2 + 5 + 2 i 91+4+4, 34+2+2.

6. Compuneli numerele dincerculete

6. Scrieti numerele necunoscute: 3 0 o ,7 ? ? ?


)

ffiffi mH ryr y
'95 5 2 6 l 84 (+? )o o ) 8 8 99 27

7. Adunafi pe5cufiecare dinnumerele: I 4,32,83,61. 8. Lasuma numerelor 4 $i2,adiugali 52 9.Atla{i numdnrl cu63mai maredec8t:0,4,5,2. lO. Intr-ocutiesunt 31decuburi roqii9i6 cuburi verzi. Cdte cuburi sunt ln cutie ln total?

Adunarea numerelor formatedin zeciqi unitdli ' prin numarare: 3l + 11; 33 + 10; 32 + 11, 1. Calculafi

3t 32 33 34 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 giunitdli, lnzeci calculali: 2, Folosind descompunereanumerelor

-'+ sd +'r.26 =-->(,-/

X. X
i6;f

=m 7'F

+ l+, : l:z t4

q 3z-1 2 b), 26+ 32;


62-44;
47-).'
'rn + 14.

54 + 45.

calculati 3. a) Observali desenele, li completati:

&n m. ffi
4. Calculafi: 2t+ 33+

mffi
84+

pentrut b) Desenafi scheme asemdnitoaf,e 24 + l3i 53+ 26,

-r-']

62+

+ Ir Jl

tJa 20

46

5L

2s

t 2'

curoqu adundrile alcirorrezultatpoate fi rotunjit la70: 6. Incercuifi 25+43i 3 2 + 2 1 i 5 2 + 2 1 ; 6 3+ 1 2 i 3 2 + 3 3 . 6. Aflati suma numerelor: a) 12 si 24; b) 32 9i s7; c) 84 qi 13; 46 ci 1l q i pi,25 65 23; 73 ?, inlocuifistelutele cucifrecorespunzdtoare: *1 + *3+ ** + 4t+ 3*+ '73 25 42 3* 95 88 64 5'.7
AU gasitundeva mai muheposibilitdli? mai mari cu 32 decdt:27, 63, sn 4 { 8. Aflali numerele

9. Conipune{inumerele: 12 43 75 24 lO. Completali abelul: Termen 32 45 2l Termen l7 24 SumA

V L--l
88 52 3 5 43 1 1 16 64

11. Folosind modelele; 1 3+31 + 45


. 4 4+ 45 r>z' calculali:
\,,,

_ 80+ 9 :LE9l

1 3+ 3 1 + 4 5 13 +76 8 0 +9 b)45+31+23; 6l+24+12.

a) 14+ 22 + 33i 2 3 + 32+14| L2. Tdiali rezultatelegrepite:

= (9QJQ9; a)26+33 t)+\t:6n6hftn. Kil \ji/ Y/

+:z: @@@; b)15+21


'

43+32+24: @ @ @

13. Mdri{icu 13suma numerelor: a)42qi2lt b)34qi50; c)63qi22. 14. Dacb, a - 21,b - 5,c:3, calcula.ti: q+b; b+c fi apoipe a +, + c in dou6 moduri. 15, La corul $colii participd2l de fete 9i 23 de baie . Cafi copii participlla corulgcotii? 16. Peun raft erau34 de cirfi. Dan agazd inci 25 de ctuti. Catecdrli suntacum oeraft? 17. intr-o cutie sunt 23 de bomboane, iar in o alta cu 12 mai multe. Ca&bomboane sunt1na douacutie? 18. intr-ul sdcule! sunt42 denuci,iar in alt sdcule! 35 denuci.Cete nuci sunt,in total,in celedoui siculefe? I 9. Ina a cules23 demere,14peregi 11gutui.Cetefructea culesIna? 2O. Scrieli cdtmai multeexerci{iideadunare, folosindnumerele:

Scdderea din numere formate din zeci $i unitdli a unitdlilor sau a zecilor

1. Calculali: a) 36- 6; s7- 50;


o)_ t.

. b)8s-80;
68- 8; '74- 70i 768l -

2. Efectuali calculele: +4 63460680990


.''..'

c)49- 9; 49 * 40; 95 - 90. 5997-

3. Reconsliluili scaderile. * cucifrecoresput:zatoare. inlocuind 86 5 8446995_ 32*


:f ** r k* *

80846090 2 4. Aflalinuminrlnecunoscul: a +7=47; 8 3 - 6 : 8 0 ; c + 6 0 = 6 9 : 7 5 - d = 5 . 5. Sc6de[i pe6 din76,apoi pe30dinrezultatul oblinut. 6. Adunafi qi ladiferenla numerelor pe 58 8 7. 7. Ciitevederiare fiecare copil?

fAcumam )

;w

A-=-W9''l

f. intr-o livadA sunt38 depruni,iar mericu 30 mai pu,tini. Cdli meri suntlnlivad6? 9. Victora luat6 cirefedintr-opungS in careerau46 de cire$e. Cate cirese aurdmas in pungA? 1O. Ion areo cartede32 depagini. El acitit 30 depagini.CAtepagini maiaredecitit? 58 I I. Alcdtuifioproblemd, folosind desenul.

Scdderea din rutmere formqte din zeci $i unitdli a numerelor formate din unitdli l. Folosind modelul demaijos: 49 -5 balculati; h\{o_9. a)38-4 ; 4 0 +9 -5 1a_4. 42- l; =@ 4 0+ 4 87-3. 67-5 ;

2. Calculafi:

s8*

24-

46l/

69-

63

364

95I

84-

punctate, termenii necuiroscuti: 3, S$ie1i, ln spatiile c)...-2=34; a)65-.,. = 6l; b ). . . - 7 = 4 2 . . ...-5=63. 84- ...=80; ...-3=94;

maimici 4, CucAt este


a) 60dep0t 69; b) 32deoEt 35; c) 95decat 98? 5,lnloouilicdsufele cunumere astfel lncat sA oblineli egalitdli: 93 l--l = sa , / z = 30 ,/f = =90 38 - < - l - l = 3 6 99\F =er = )u =95 L_..1 . lnl ocuiti cdsutele cunumere, astfellncat:

<-n \E

T] T--t

s3+ 4-I= 5s; 2 6-n+8=29;

78 -3 +a=79,, 96+2-n=91.

7. Caloulali: 3 6-2: 27-4- 3 : 7 9 : 5 - 2 ' , 4 5 - 1 - 0 ; 8 8 - 6 - 1 . gi comparati 8, Efectuafi calculele rezultatele, folosind r.rnul din ', semnele.,<' ,,,= .,>-

98* s n e s* 5 ; s e- 2f s e- "1., 76-2+s[r8-t+l; 56- s n Ts- 7 .,34- 3f l43- ? 4l+8-3fSr-O+t.


cu 25 deelevi. f. intr-oclasd numai 3 poartiochelari. C61i elevidin clasAnuDoarta ochelari?

garoafe S-au uscat 5. CAte au 47degaroafb. 1O,intr-ofloririeerau mair6mas? iar Ion cu 5 mai putine. Cdte 36 de exercilii, 11. Dana rezolvat arezolvat Ion? exercilii atunci cate are 6 ilustrate, eaar avea 12. Daca Mariaar mai avea ilusrate dre Maria? Ileana are 59deilustrate. Cete Ileana. 75$i3.Maritidescazuul cu4,apoi dit'erenla numerelor 13.'Calculali astfelobtinut9i 3. Comparati dintrenumarul calculati diferenta giformulati oconcluzie. cuprima diferenra obtinutd y y gi z, x reprezentand descazfful, naturale x, 14. Sedaunumerele iaxz diferenta. scdzdtorul, 35,care estey? a)Dacir este 37piz este giz care estex? este 6 este 53, b)Dacdy pAsari. Din acestea 3 suntcurci,5 sunt curte sunt 49 de 15. Inr-o gtrini.Afl gatte,.iar alir restul sunt -' qigdgte b)C0tegdini sunt? a)Cetegdini;unt? folosind datele: 16. Alcdtuif i probleme, 38defetesi bai
numeror Scdderea formate din zeci $i unitdli

l. Calculali: b)96- 4s; a ) 38- 12; 4'7 - 2t ; 11 -A1 54- 43; sctrderile: 2. Efectuati lto 51743823 26 63 numerelor: 3, Aflali diferenta
a\ 1R.i 1S. 4? ci ?O h\ 76.i S4' R{ (; 11'

c) 59- 36; 45 - 24., 67 - 41. 8957

9382

c) 99 9i 78; 57 ii 34.

sunt cu23maimicidecdt: 48, 65, 94, 86. 4. Aflatinumerele care

5. Completali tabelul; DescAzut ScAzAtor


t)

46
2>

89

75 70

97

53
45 9*_ 54

Diferenla

43

34

52

3l

Ali g6sit undeva maimulte solutii? 7. Calcrtlali: a) 37- 12- 1 4 ; b ) 5 9- 3 4 - 1 2 68* 23- 3 1 ; 94-60-33. 8. Ileana are75 dec6rliin bibliorect. Mariaarecu 2l decati mai pu{ine. Cate cd4iaxe Mariain bibliotecd? 9. Dacd in livadd arfi'cu 16merimaimu\i, arfi totat6Jia c6tipruni , care sunt49. Cafi merisuntln livad6? 1(). Descfuutul este 98,iar scdzdtorul este cu42maimic.Care este diferenta? I L Diferenfa potfi numerele? a doud numore este 52.Care Scrieti 3 po si bi l ilali. 12. Scrieli operalii descAdere cunumerele demaiios: .^ inceput? 49

6. Inlocuili stelutele cu cifte cotespunzdtoare: *9* 87 'x ***6 4a 25 a 3t 52 43

13. Danaaprinit 15nuciqi acum are36denuci.Cete nucia avuteala

l4.Ion,Andrei qiVictorarefiecare cate un insectarcu fluturi.Ionare in insectar 47 de fluturi,A-ndrei arecu 12 mai pu{ini decAt Ion, iar

Victor are cu l1 maipulini decdtAndrei. a)Cd{i fluturiareAndrei, ininsectar? b) CaliflutudarcVictor,ln insectar?

Exercilii Eiproblemede sdunarc $i de scdderc cu numete nalursle de la 0la 100,fdrd trecerepesle otdin

l. Calculafi: a) 23+ 42, 54+ 31., 33+14=47 14 + 3 3 = 4 7 47 - 1 4 = 3 3 47 - 3 3 = 1 4

b) 76- 35; 97- 63, 67-26=41 4 1+ 2 6 : 6 7 67.-41= 26

apoiverificaficonform modelelor de maijos;

2, Calculali:
->1-1=1-1--

321

-=-t.=n6-f1l I ./ | S.Incercuilicuroquoperaliile al cdrorrezultatpoate fi rotuqjitla 60: 23 + 3 5 ; 7 8- 27: 14+ 43' 99-36' 8 8- 2 7 ; 4 2 + 2 7 . 4, AflaJinumerele: a)cu34maimaridecdt diferenfanumerelor: 68 9i25;89qi44; b) cu23maimici decet sumanumerelor:25 $i41;32qi56. numerele 6. Scrieli 65,36,74,43 ca: a) sume dedoitermeni; b) diferenle dedoitermeni. 6. Completati casetele. b)

or I J+l

t36 231 D1-

8 71 6 81

/:\

gi comparati 7. Efectuati calculele rezultatele, folosind unul din semnele,,<',,,:",,,>-l

a) 62+ 24J32 + 47; 56+32J7t+23i 32+ 6sf:98- 46:

b) 7s-25ne6 -

43i 46 - 34 tr89- 3s;

99-24n21+ 54.

8. Scrieli, ln parantezele demaijos, literaApentru relatiile adevirate penffu lilera F cele false: ti a ) 21+36+42= 9 9( ) t . b ) 3 2 + 53 + 1 1 = 9 5( ) ; ( 4 5-23- 54: 2 4 ) : 6 3 + 12 - 2 3 = 9 8 ( ) ; 89- 67+54: 7 6 ( ) i 9 7 - 2 5 - 6 2 = t0 ( ) . 9. ComDletati tabelele. a-23 a + 3 l 94 63 t) 82 5 4 63 2 5 76 cl a a+23 a+25 10. Se$tiecAa - b = 32 qi a - c = 24,unde a, 6 9i c suntnumere natumle, Care dintrenumerc estemaimare, r sauc? I l. Calcr"rlali, folosindreguli decalcul rapid: 3 + 5 + 7+ 9 + l1-2-4-6-810. 12. Pentru fiecare exerciliu, incercuili numirul care este maiapropiat
derezultatulcorect.

5s/34

/\ + 2s\50 /A'.,

- 64\Zs 99/a0-s3\9350/75-34\4320186

,A'.'

,A'.'

13, Rezolvaliexerci{iile de la fiecarenumax la $i trasalio sdgeatd denumirealui.

SUMA REST DESCAZUT 32+ 54 =n 7e - 6s=[--l TERMEN DIFERENTA SCAZATOR 14. Calculagi: 3 2+6 78- 2 6 45+31 89-48

\Z
I

-E

l+ls

\Z
I

-E

l_50

15. Caldulali:
1 1 + l ,) = l I

2l+43=l--l

J t - r Jo : L ,l

* otunghiin dreptut exerciliilorcu rezuttarul cuprins ,"rr" lf:i;L;l b) Prlr:ti uncerculef in dreptul exerciliilor curezultatul cuprins ^ Inreousr/u,

qcolii Cucatestemai mare deblieli$i23defete. sunt45 16. in curtea celalfetelor? bdielilor decat numdml Dana a rezolval cu4 maipuline. deptobleme. 17.lon a rczo|vat25 Ionli Dana? probleme ln total, aurezolvat, Cate avea nevoie de49depuncte. unconcurs, Maria 18. Pentru a castiga pentru puncte a ca$tiga i-au lipsit Mariei Ea a obtinut36. Cate conculsul? Cate luat3 cdrti 5ctuti. 27dec[4i.Ileanaa 19. Peunrafterau $iapus pe cdrlisunt, acum, raft? 23,apoisoad unnumar gandesc Ianumdxul 46,adun Ma 20. $ioblin 34.Cenumdf,amscezut? 46 $i 15 9i suma numerelor sumadintrediferenta 21. Calculati gi 34. numerelor2l dit'erenla lor. 569i22,scadeli numerelor 22. Dinsuma num6r este 25,iaral doilea este 58.Primul 23, Suma a treinumere alheileanumir. decat al treilea.Aflati maimiccu13 este numdr cu 24maimare 79.Primul este a hei numere 24. Suma este trei este 34. Aflaticele ultimelor douinumere iarsuma decdt aldoilea, numere, lao diferenF de oaspete apierdut debaschet echipa 25. intr-un meci au puncte cAoaspetii auavutgazdele. Aflali cdte 16puncte. Stiind 53 depuncte. inscris in luna iulie, ln primeledoud Vctor arezolvat devard, 26. in vacan{a incd doM saptdmani iar ln urmdtoBrele siptimeni 12 probleme, pand la probleme, probleme are de rezolvat, dac6 mai 15 Cdte gcolii de48deprobleme? sdrezolve unnumdr elvrea inceperea ln primazi s-au 27. Din cele78 demingiaflate inh-unmagazin, Cete mingiaumai zi cu 14maimulte. 21demingi,iara doua vandut cele zile? dupd doud rlmas in magazin, 36 gi45 cu 13,apoicaloulaf dintre numerele fiecare 28. Micsorali

oblinute. suma numerelor gi Raduatrimpreund 68 de timbre. Andreiarecu Mihai 29. Andrei, 2 timbro, arluadelaRadu Radu. DacdMihai 3 timblemaipulinedecdt Cete timbreareflecare? cu22detimbre. atunci Radu arramane colorate: rogii,albashe 30, intr-o cutiesunt40 de creioane fi negre. Numai27 de ffeioanenu suntnegreqi numai19 nu suntro$ii.Cate defiecare fel sunt? creioane

cu dateenunlulde mai jos. scrietitoateintrebtuile 31. Completati problema. rezolvati oosibile siapoi ' dematemalicd' intr-ozi:7-tcaiete La i tiirdrie s-auvdndut gi figuma dictando maimultecqiete cuf-l delaexercifiul; 32. Alc6tuifio problemdpomind

38- 5 + 3 = ?

Probi de evaluare
1..Catculati; a \12+11 b)30 + 5 0 ; c ) 4 0 + 8 ; d ) 72 + 6 , e )5 3 - + 2 4 i 8 7- 3 6 ' 39-5 69-40 90 - 6 0 : l 8- 3; giapoiverificati rezultatele: 2. Calculati c)97-45 b)36+52; a) 80-20 ; \ 3. Aflali; decafis', 67 maimarc a)cucateste 46 23,iardiferenla este qtiind ci sc[zdtorul b)descdzutul, cu31dAsumaT5? adunat 4. a)Carenumdr la56? adhugali43 odnd b)Cenumdrobtineti 62li 34 numerelor suma cu25maimicdecdt cjAflatiunnumfu a ll-a B suntou3 mai ln clasa 22 deelevi, a II-aA sunt 5. in olasa cu4 maipulinidecat a II-aC sunt ln a II-aA, iarln clasa multidecet adoua? treiclase in cele sunt tnail-a B.cali elevi

'

numerelor 2.Adunarea $i scederea oldin cu trecere Peste

din zeci$i unitdli numerelor Adunarea formate din unitdli cu numere f6/mate in zeciqi unitdti,ca numerelor folosinddescompurierea l. Calculafi, dat: in modelul d) o) zw a)

617 + 60+7 +3 lr \7 _ 6 0 + l 0 =17017 l 0

2+8; 6+4i 2 2+8; 16+4; 36+4; 82+8;

5+5; 35+5; 65+5;

9 + l; 2 9 + l; 59+1.

a obJine numere 5, 12,36, 79 numerele: 2. Completali , 54,I, pentru numaidinzeci. formate

3. Folosind scrierea unuinumfu ca o sum6 de doi termeni,ca in jos, exemplul demai calculati: h) a) a) d) 2 6+ 9 2 6+ 4+5
\,,/

? +O

30 + 5: l 35 1

8+6; 23+8;

45+8;
lq + l.

56+9. 32+9; 74+7;

85+6; 53+8; 8 7+ 6 .

4. Descompunefi numerele in sumede cetedoi temeni dintrecare' unulsi fie maimic decat 9 9imaimaf,e decet 5:

a)3s=l--l +fl;

b)42=f_l +f:-l;

c)7l:f_l+f_].
86+
)2

Scrieli,lh fiecare caz,toateposibilitdtile. 5, Calculali: 8+ 24+ 47+ 63+ 78+ 69 5 7 8

39+

6. Calcula,ti: 28 + 4; 29 + 5; 26 + 5, folosinddesenul:

+5

+4

+5 35

26 27 28 29 30 3 1 3 2 3 3 3 4 7, Completali cdsutele libere cutermenii care lipsesc;

d28+l=29', 6; b)38+I=36+ 6 ; c)75+6 =n*Zs; 62+ 9 =68+!; 53+[=59*r ' 29+l= 4 a2g 45+7 =49+Zi 84+ 9 =87+f ; 6s+ 7 =[+63.
8. Efectuali adunirilein ordinea in caresuntscrigitermenii:

a) 7+ 39+8 ; 39+ 8+7 ; 45+ 9+8 ;

b) 5+67+9; 28+ 6+7; '79+4+8.,

c) 5 8 + 4 + 9 ; 7 + 4 7 + 8 ., 8+36+6.

f. in dreptulrelafiilorde mai jos, scrielilitra (A) penhurelaliile adevarate !i litera (F) pentrucelefalse a)8+6 <9 +7 ; b)45+6: 6+45 ; c)84+7>76+9t 5 +6 <'1 +4 ; 2 9+ 3 > 2 3 + 9 , 75+8<79+8. 1O. Suma a doul numere este 62.Caxe Dotfi numerele dacd unuldin qumiunit5,tilor numere este un numir deo ciftd qi celordoutr numere peste posibilitdlile? trece zece? Scrieti toate

I 4,7,9. de caATcrJ: maimaf,i naturale 1 1. Atlatinumerele ' perechile denumere: dintr 12. Alegeli (84'7) ; s8 ,7 ) ; ( 6 4 , 8 )( ; 2 8 , 8 )( (s e, (36;7); s); (s2,9); 65. decAt maimicd sumb este peacelea acdf,or se qircarelncepe ou40 dintr-un 7numere 9ifiecareteffien 19, Scdeti prinadunare cu7. dinpreoedentul formeazd q a + + + 6 gir ul 6 6 , a + + 6 + 6 ; 4 + 6 + 6 +6 + 6 Ca r e a,a 14 .Ave m girului 4? daada= termenii sr"rnt primele din qir9i numere care autbstscrise dupd 15. Aflali regula 4numere: lnca apoi scrieti b ) 1 , 4 ,9 ' ..,..,.,. ' 29, 38, 4'7,' . : , , . . . , . . ; a) termenii; convenabil 16. Calculati. erupand tl+ 7 + 5 3 + 9 5+37'45+3; n -24- 5i6, sau c? maimare:6 numaleste b= 52qia * c:57, oare I 1-T,Dacaa+ ' 18. intr-o.forma{ie cu9 iarln altasunt 29 desportivi, sportivlsunt formalie? ln adoua sunt maimulli.Catisportivi Cete flori a ln g[dind 7 lalele aplantat 19. Carmen $i36denarcise in gradina? plantat Carmen -2O. mai cdarecu 9 timbre celnseamnd ceea Danare38 detimbre, are Mada? timbre pulinedecdt Maria.Cete prinexerci{iul; care sdserezolve 21. Compunefiprobleme

Scdderctnumerelot lormale din unildli din numereform e din l,eciii unwi desenul 70-2: 73- 4; 76- 9, folosind 1. Calculati:

'12 2, Aflali diferenfele: l0- 6 ; 10-l ; 30- 6 ; 2 0-l t 60-9; 50-2;


1 n_{ .

40'5;

9 0- 7 ; 80-9.

g. Efectuati urmitoarele scdded, desoompun6nd descdzutul ifrtr-o sumd determeni, oalnmodel:

2) -6

ri* 'io - o
4. Calculali:
+t-

2lt lls
0

ztu

\,,' _ r r+ 4 = l l t l
J)-

a) 23-8; 35* 9; 72-3;

b) 58*9; 64-5; 8 6* 8 .

87

689

768

8256

94-

qtr_ qF_

5. Aflafitemenul necunoscut: a) s3+! =61, b) 84-fl=78i = 6r - Ll 53. 78 84: -I= =f_l; 3a* e 63- 6=I; 6. Calculali:

* 9; 4s-I= 4s + 8. 76 -n= s9

<#

q#
.3
'90

7. Gdsificorespondenfa, efectuali opemliile $i scrieli numerele corespunztrtoare in multimea ,8.

,72
!5 3 .

/a

A A A AAAA
t yttst t ut t l l t l

8, Descompunefi numdrul 82,dupd modelul dat.

9: Descompuneli numerele 33, 52,74,95ln sume de2 termeni din careunul sdfie7. lO. Scrieli un9irde$apte numere care lncepe cu3l fi tiecare termen seobtine scdzand4 dinceldinfhta lui. 11. Completali qirul ?4, 65, 56cuincd treitermeni.

W.'

6' este 62,iar dit'eren'ta este descazutul dac6 12. Aflali scdzdtorul, 66? cu58' penhua obline adunat trebuie i 3. Cenumdr aobIirrc12? din 81 pentru scdzut trebuie 14. Cennmdr ' c5: natulalc. $tiind 15. Aflalinumanrl c :a+b - 5 ' a-b=36 a =4 5 ; 32' 45'83'70' cu6 maimici dec6t: 16. Afl atinumerele 54? aob{ine la8pentru 17. Catadaugali numarul9 4l 9i5 adunali 18. La diferenlanumerelor uare 19. Vicrorare35 detimbrecu animalelon arecu6marPulrne areIoIl? timbrecuanimale Dhtre a primit de Craciuno pungacu 33 de bomboane 2O, Dana uale 6 cu ltucte,iar restuleraucaramele9 eraucu ciocolala. acestea prln carameleavea Dana in pungd?Rezolvaliproblemanumal sc6deri.

elaraveacu4 5nuci' primi ii. rnl*ia +l O.nuciDac[lonarmai "re arelon? nuci Cdte decAtMaria. maiputine dupdulmdtoarele caresd se rezolve ZC.'iompun.tiprobleme
exercitii: '

b)36+5-2' a) 75-8 ; in Odatd' scaune are34delocuripe 23, Un autobuz maipulini cu 8 calatori erau autobuz, acel dePescaun. loourile decAt problema intrbaxea Puneti $i rezolvali numerelor Adunalea 5i scdderea qi unitdli zeci din formata ' ln zeci 9i unitdii,pentrua numerelor 1. Folosilidescompunerea calcula: '75 + l8 b) 19+54i a) 25+l1i + 70 +5 + 10+8 5 3+ 3 8 ; 4 8+ 36 ; + 19 6"1 55+ 28;

\ff:m

qi 6, 35 2; e) 4e rr' d) u, ri u, ' i1!:"^bTT#flt",'ill'' "r altele sub unele numerele scriind

3. Folosind_exemplul de mai jos, completati spatiilepunctate cu numereastf'ol incatrela{iile urmdtoare s6he adevirate: 3 9 F . . .-7 5 : 4 3 {....-6t: 56+...=94. ii- . . . g 2 . Exemplu,; penftu 26 . ... - 53 complelati pdnd la o zece, apoiadunati termenul necesar penuu a ob[ine suma 53. 26 + 4 + 23- 3b + 23 = 53,deci 26+ 21 =53' ' calcutele, 4. rrecruall grupdnd convenabil termenii: a) b)37+10+ 3; c') 2 3 + 3 6 + 4 , _8 +2 5 +5 ; 19+ 8 +1 ; 50+ 6a24, 38+43+7'. = 6 + 3b:36. Exemple: 6 + i + 2'8 42 + 27 + I = 42 + E + 27 : 5.0 + 2't = 77.
-_E_--___J

5. Calculali urmAloarele sume. grupdnd convenabil termenii: a )1 2 + 7+2+18+3+8+8* 0; b ) 1 3+ 24 + 17+ 5 + 16+ 15+ 7 + 0 . o. Erecrualt calculete scrieti in casete unuldinsemnele <,=, >. $lapoi pentru a obfine relatiiadevdrate.

a)37+ 25n36 + 25.


44+2822 8 + 4 4 ;

b)48+ 18 n46 + 16;

s6+ 35n 76 +1 6:
7. Completati tabelul:

s9+ 25n67 + I7; 4e + 39f ls 8+ 2e.

8. Scrielinumere cu26maimari decat: 23 4 5 62 74 a) 2 7 , 1 8 , 6 5 , 4 6 , 3 9 + 19 b) 1 5 , 3 7 ,5 8 , 6 9 , 3 5 . 9. Sumaa doudnumere este73. DacAunul dintrenumere este2g, aflalicelAlaltnumtu. Folosifi adunarea pentru aflarea rdspunsuliri.

lO. Aflafi in excursie laSinai4eleviidintr-ogcoala auconsumat intro.zi 24 piiini de dimindala. cu p6ini 3 maimultela prdnz deciit .cerc drmlneala. tarseara totatatea. cdte dimineala. Care dintle urmAtoarele propozilii este adevtuald? Elevii auconsumar in acea zi: A) 73 de p6ini; B) 70 depdini; C) 75 de pdini.

desenul: 34 - 8; 35 - 7; 36- 9, fblosind 11. Calculali

25 2 .6 2'l 28 2 9 3 0 3 1 3 2 33 3 4 3 5 3 6 diferente: pentru urmdtoarele a gdsi adunarea, 12, Folosili a)32- l 5; b) 73- 1 6 ; c )8 0- 2 7 ; d ) 5 5- 3 6 ; e )6 l - 24.

Exemptu: =?dl ,:f:Zl__.......---=20;20 ,, _,f 't


73_ 28= 60+ t?--]0 *-8

' E-..-F6Z = 8o: 8o = 8s.


pentlua calcula:
?4 - 15.

nurnerelor: descompunerile 13. Folosifi

z la
2 t8 -rt.
-1,

\)-)a 9 1- 3 6 .

14. Efectuali: 45-

70 18

5839

3 116

9638

cu ciftecorespunzdtoare: 15. inlocuilistelutele


*3 5* l) 37 28 l6 16. Calculafi: a) 34-1 9 - 7 t 26- 9 -8 ;

'

x5 /+*

41
b)45-18-19; 6t-25-2'7,
b) l- 53 = '+Yi
-"

39 25

+6 *6
c) 83- 7-38;

52-28 - t6.

qicompletati: 17. Calculati

a) a- 27= lli 1g+ 27:L__J;

c ) 6s - f = 36;

=27; n- 18

49+ 33=LJ;
t_____)''

+n= 65; 36
0l - Jo = L__-1.

gisciderile: adundrile 18. Efectuati + 3 2 - 3 9 ; 12+ 69i 3 7 9i 45- 19; 2 4 2 9 t 7 8- 4 9 ; e (-6 0 . 2l - 9i 34- 19; 5 6- 2 9 ;

36+ 49.
06_{q

Obselvalie. PenFva aduna un numtucu 9,19,29 etc, saupentrua scddea dintr-un-n-umArpe 9, 19, 29 elc.. uneori este maiu5or si scriem 9 = I0 - l. 19= 20- 1.29=30 - I 5iapoi si facem adunarea, respectiv scdderea. E xem p l e : 7 3 + 9=73+l 0-I=83-l -82; 1 6 +29=l 6+30- 1= 46- 1= 4 5 4 6 - 9=46- l 0- r =36-r=3 7 : 6 5 -3 9=65-40, | =25- I =2 6 . 19. Efectuali urmdtoarele sc6deri,clescompunand sc6z6torul ln perechi denumere potrivite: 6 3 -38; 54-29; 2t_ t 6 ; 87*68. _ 45- 3 7 ; =76-36-l =40- I =3 9 . Exemp le : 7 6 -3 '7 20.Completali tabelele:

38 17 45 69 56,75
8 4-a

55 31 64 82 57 48 96

b-19

21. Scrieli in cdsute unuldinsemnele <,>,: astfel lncat urmatoarele relalii safieadevarate:

s7!33 + 17; 24d$ -26; 35-17+13E35+13*17; E3-^24+ 36L_J83 -44+36; 57+19 - 54E L9+62-54. 22. Incercuili rezultatul corcct:

tr*3s-s=1s42
-- +:

8 3 - 3 9 *2 6 =

31
ZJ

l8 28, Calculalipe a,b,c,qtiind c6: a-r+ c = SZta+ c=81; a+ b= gZ. 24. Aflaliceilalli termeni aiadundrii urm[toare: I +3 +5+ 7+... astfel lncet valoarea sumei si fie49. 26. Inlocuili cdsulele cucifre. astfel incet sA oblineti egalitdti:

a )a l l -1j8= 71 ;

Ali gesit maimulte solutii? 26, Se considerinumerele:

b)l_ ls_ 3L l=2 6; o s!-!s:D

a =8 -.3 6 - 1 9+ t9+ 17; ,=84 _ 3 9 - 2 6 _ 5 8 . . ^ calestemai Lu mare sumanumerelora lor,? 5iDdecetdiferenla 27. Estimali rezultatul, rotunjind fiecare numdr la zeci: + 48; a)23 b )5 7 +1 8 ; c ) 3 2 +1 7+ 4 4 .

astfelinJ4l: cl:Ujglecunumere. 2E. Completali ,

pentru fiecaxe douEposibilit5li Glsifi c6te (a,6) astt'el incdt:a + D= 565i uaturale denumere 29. Gasit perechi l0 Scriefikei astfelde sd depdgeascd sumaunitalilor numerelor Derechi. incat: r qic astlbl valorileliterelora, bO. Gdsiti d5-d=63. soluliiali gasit? Cdte 42, 36, :11,64. Scdeli toate.scaderile numerele 31. Se consider6 posibjle calculali diferenlele siapoi plantat cai;icu6 maimultidecAt 28depiersici. s-au b2. intr-olivada plantat, in pomis-au C61i caigi. piersici, iarvi6inicu 5 maipufinidecdt .total,inlivada? si fie din 83 astfelincatdiferenfele 33. Ce numerese pot sc6dea cupdnseintre23 $i27? careeste cu 28 mai 35 Ei26 numSrul numerelor 34. Adunatila suma Cenumir afiobtinut? aceastisumA. mic decat mai pareconsecutive primelor naturale lrei numere Din suma 36. imparemai mici sumaultimelortrei numere mari decat20, scddeli decdt 20. 35 de ci{i. DacAIon ar mai primi 18 Andrei arein bibliotecd 36. Andrei.Catecarti are Ion ln cdrfi,el ar aveacu 9 mai multedecdt biblioteca sa? 37. lntr-o duminici, elevii claselora doua au participatla un cumurmeazA: dup6 spectacol aII-a B, 22deelevi; b) dinclasa aII-aA, 27deelevi; a)dinclasa d)dinclasaall-aD,18elevi. a II-aC, lgelevi; c)dinclasa intotal, IasPectacol. caf eleviaupafiicipat, Estimati incatr reprezin6primul naturalex,/9iz, asti'el 38. Sedaunumerele suma lor. iarzeste celdeal doilea, al adunirii,yeste termen z? este 579i / este36,careeste a)Dacdx 81,care este b)Dacdxeste29 ).'? 9i z este t? 60,careeste 32Fi z este c)Dac[)/este ca de ziua el gi-apropus 39.Dan are74 de timbre.Fiind nehotarat, pufin pdetenului 15 timbre acestuia cel sdu Mihai, sa ofere 9i cel Dan? Analizali cu catetimbrear ti r6mas situatie, mult 19.in aceastd toate cazurile.

7s= l l-l

l:

7s=l l- l

au impreuna cei doi copii, dac6 llhiJlff*llT'#,T:rom6ne5ri


51,, La.unconcurs de alerg[riaupanicipat 23 de bdied,jar fetecu 5 marpuFne decat baieli. Formulati o inftebare astfel incit problema sl serezolveprm douA operatii ti apoirezolvad-o.

in Darc: A) 18randafi;i galbeni; B) I4 rrandafiri galbeni; L, I u rrandaltn g salbeni: D) 2 trandafiri galbeni. 6O- Mihai are53detim6reromlae5ti gi siraine. Nicu ar?cuie iimUre

a..atalbi, iarrestul pana la55, trandafiri galbeni. Cili 9ut1y ..)l.llXr uanda n galbeni plantat s-au

maxim pecare putea si_lo-b1ind Maria? .*v- rn parcul coplrtor plantal s-au 23 detrandafiri albi,trandafiri rosii

unun"t.la proba deorienrare peharta qi7puncie liproba lf-!!1110y oeleone. Lareexa.prncrajul

4O. Unnumiir natural satjsface in acela$i limpurmatoarele conditii: a)este maimare decetnumarul A=S:'_2g+i3: b) este maimic decdt numdrulg:27+54_36; c) este nrundr impar. Aflafi numtull. 41. Suma a treinumere naturale este 76.Suma primelor dou6este 47. Aflafi altreileanumar. 42- Suma a trei numere este 93.Suma primelordou6este5g,Celde_ al doileaestecu 9 mai mic decdt cel de-at tr"it"a. Car",uni trei numele? ""t" 43, Un gospodar arein cunegAini. curci$igd$re. in roral72dep6sAri. r\umarut galnr lorgl al curcilor esre 56.iaral curcilor 21. ii al gd5teior pasaridin Ciite gosDodarul? fiecare felare 4^4,Comparali surna numerelorie la I la l5 cusuma numerelor dela I 0 la20.Cumputeti rezolva maiu$or aceasra problemd? 45. AJlali suma a treitermeni. daca primul esie 32.al doilea este cu l7 mar mlcdecat pnmul. iaraltlejlea ciitprimiidoiIaun loc, 46. Suma a douf,numere naturale este 73.Dintr_un termen al sumei sescade 9, iarlacelf,lalt sadaugd lT. Carevafinouasumd? A) 90; B) 84; c) 8t; D) 99, 47. Diferenla a dou6numere este 37. i)aci descizutr.rl creste cu 14si scizdtorulse micgoreazd cu 5, caredin urmdtoarele afrrmaliiesie adevdratd? . cu5. B) Difelenla cregte cu 14. l]Diferenta semicgoreazd Di1'erenla creltecu l4+5. O) Oif"renia cr"gte cu i+_S. -^ -C) 48, Mariaaoblinut85 depuncte la un concurs petemedeeeoerafie.

puneli lntrebarea demaijos, casetele 9i apoi cudate 52. CompletaJi problema, rezolvali timbre 9i vihui a"eul_ltimbre. El aprimitf] Victor' adat28deri;EFlui

necunoscut termenului 3.Aflarea


ln 1. CdtecuburiputetiPune sdnu lncatbalanla astfel cutie, in echilibru? fieincd sdPuneti trebuie cuburi 2. Cate in cutie,astfelincatsd echilibra{ibalanla?

26+a <31;a: 'l sdluafidin cuburiputefi 3. Carc echilibra penA se a cutie, bal a nta? Rez olv a l i P r i n incerclri.

2 6 +a = 3 1 ,a = ? 4. Cetecuburifebuie saluati sI fie pentru oabalanta dincutie, Inechilibtu?

3 3-b> 28, b=?

3 3 - b = 2 8 ,b = ?

prm punotulii, rezolvali (pentru 6. Aflali termeniinecunoscuti incercdri). r\ r11=16 ii) a +13<16; \)u ^ 39+ x <43; =15; 1 9 - b < l5 ;. 19- b 42- y >37' 4 2- Y =37'

6. Aflali numirulnecunoscut. a 21 15 37 |.----.--r-_.r---.T_---.-.------]

,92 7. Ad6ugand 28launnumdr seobline 45.Caf,e este numarul? 8. Scizdnd dintr-un numAr46 seobline 7.Aflatinumdrul. 9. Cucenumeretrebuie adunat numdrul 23,pentru aobline sume mai micidecat 33? q caxe 1O.Afla1i celmaimare numar natural verilicdrelalia: 38*a>32. LL. Dac6 7 - a = 7 - r, unde a gi, sunt numere naturale, cevaloare trebuie sEaibda, qiexplicali respectiv ,? Faceli undesen rIsprinsul. 12. Daca numfuul natural a + 32este cu 5 maimare decdt numdrul
1l + 32,atunci 4 este : 4;7;5; 16;11. Precizali rdspunsul corect. 13. Deterrninali cifrele a 5iDdinegalitate aVB - a= ai. 14. Maria a cules37 de cap$uni. Catecdptuni ar mai trebui sd pentru culeaga, a aveaintotal 52? Indicalie:(37 + a = 52i a: ?) 15. Un legumicultor a sAdit 65 defirc deroqii,Cdteva dintreeles-au uscat, a$a incataumairdmas 48defire.CAte firederogiis-auuscat? 16. Caresuntnumerele cu caretrebuie adunat numdrul 79. Dentru a obJine numere celmultegale cu85? 17. Compuneli oproblemifolosind desenul. 32? 54 Exerci1ii Siprobleme de adunare gi de scddere

a numerclornaturaledela 0 la 100 cu trecerepesteordin

1. El'ectua{i calculele rezultatele: $i scrieli 53 +29=...


-48:...

prinproba: 3. Efectuali, apoiverificati c )39+52: d) 84-27 . a)4 5 7 i b ) 53-4; modelul : folosind 4, Comparati numerele, c )8 4 > 2 5 cu59; b)36<42016, a)72 >6 8 cu 4 ; > < c u...; ...; 5 7 3 9 68 76c u 4 4 >3 5cu ....; 4 3< 7 2 c u . . . ; 37<45c u...; 53> 46cu...; < 28<55cu.... 89 97c u..,; 32 >2 7ctt...' corespondenla 6. Care esteregulade . intrea 6? Darintre D 9i 5ia? pe caiete tabelul 6. Copiali 5i apoicom etan-

64 55 cu29mai mare decet a 55+29:84

32

43

56

67

cu29mai mic decat a 55-29 = 2E


7. Gdsili regulilede formarea qirurilorde numerede mai jos gi din ftecare: sdscriejiincdpatru termeni continuati 11,15,... ; c ) 0 ,1 0 , 5 1 , 5 ,1 0 , . . . . a) 5 , 15, 20 ,3 0 ,3 5 ,...; b)6,10, 8. Gisili termeniipotrivili perhu ad[nirile de mai jos, astfelinc6t 10. sumaunitililor sA depdteasca
I i i+

4l 88 65 9. ScrieJi numerele 11,12,13,14,15,16,17 pe in cercuriastfelincat sumanumerelor fiecare direclie sd fie 42. Gdsili trei posibilitAfi. a, 6 5i c, 1O. Careestesumacelortrei numere pentru ca suma numerelorde pe linii, de pe qidepediagonalesafie coloane aceea$i?

I l. Scrieli in patratenumereastfelincAtsumape fiecare linie orizontala linie venicald 5i pe fiecare sdf ie 81 . 12. Laun consurs petema,,Cunoagterea particidat animalelor,,a c6te o echipide elevidin fiecare din clasele a Il-aA (echipa l). ; ll-a B (echipa 2), a II-a C (echipa 3).Fiecare echipd a fostformata din cete 3 elevi.Ef'ectua[i operafiile necesare pentruaflarea numdrului totalde puncte pe echipe, completati tabelul de tiecare fi scrietilocul ocupat echiDA.

LoculEchipa Primul Aldoilea Altreilea EchipE copil puncte I c0ptl Total 34 28 29 II 2 17 JC 38 oo 27 III 32
19. Observali cunumere potrivite. $i apoicompletafi

Punctaj

95
46 49 ? | 19 30
)t

? 47 2 61 2 5 | ? ?11 ? | 14

? | l l ? 122 14. Dacd8 + a = 5 + 6, undea qi Dsuntnumere naturale, care num6r estemai mare,4saur, $icucat?Desenali o balantd care sdcorespundd problemei enunlului apoirezullatul obtinut. 5iexplicali 15.Avem5-a=4-6.undeagi Dsunt numere naturale. Care numAr este maimarg a sau r, 9icucdt? Facefi undesen explioati rdspunsul. $i 16. Md gdndesc la num[rul 18,adun 4, apoiadun unnumdrpJcare nu vi-l spungi obtin3li Care este numA.rul necunoscut? 17, Mb gdndesc lanumarul43. Nu vd spun cenurn5r scad intdi,darvd spun cAmai scad 7li obfin28. Cenumiram scdzutintai? 18. Se dau trei numere.Daci din fiecarese scadeg. se obtin numerele: 14. 265i33.AIlalinumerele gisuma iniliale lor. 19. Daci 42este scdzAror. care dintlenumereli 46,2g.42poate fi: a)descAzut; b)rest?

in treizile.in primazi a citit cu 13paginimai 20. Mihai a citit o carte in a zi a citit cu 8 paginimaipufindecat mult decath a douazi, a doua paginiarecartea, daciin atreiazi Mihai a citit l7 pagini? triazi,Cate este cu 19maimare este 37.Sctrzdtorul a doudhumere 2l, Diferenta diferenta. Afl ali scAzdtorul decat $idesc&utul. bujoricu9 maipufini9i 2l degaroafe, a adus la piata 22. O tlordreas[ flori i-aumair6mas? 45detlori. Carc Dimineafa avdndut 38 delalele. ia la lnttmplare5 albe Dan 23. irtr-o cutiesunt8 bile roqii$i 7 bile culoare? fi din fiecare bile.Catebilepot deciocolatA 24. Mariaareo cutiecu l2 bomboane si o cutiecu 2l de 3 bomboane deciocolat[Si ia4 bomboane cufructe.Ileana bomboane total,ln celedouicutii? bomboane auramas,ln cufructe. Cete gtiindcd ceamai mare 4 suro-ri, 26. Aflafi cdtevederiau lmpreund doudsuroriarecu 7 vederi din urmdtoarele clintre ele are22. fiecare cea mai mici arecu 9 vederi pufin ei, iar decat cea de dinaiutea mai penultima sori. ltedecdt mai mrr cu 24 deelevi,13eleviqtiusalnoate,15suntfeteqi 26. Dintr-oclasd feteftiu sdiroate? nu $tiusdinoate. Cafbdietigicate 4 baieti in primacutiesuntcelpulin6 globuri, 27. in trei cutii sealli globuri. dar nu mai mult de f. in a douacutieseafl6cu 3 globu mai multe decatin prima,iar in a fteia cutiecu 2 globurimai puiinedecatin celmai celmaimic Aicareeste primele este doudcutii la un loc. Care pot gasi in cele trei cutii? ln total numdr degloburicese mare gddind 23 de narcise sunt 15 lalele, 28. intr-o 9i 12 bujori Puneli inc6tproblema sdserezolve: intrebiriastfel prin adunare; b) prinadunare a)numai Sisc6dere. prin exerci{iile: probleme sd se rezolve cate 29. Formutali

39+8+ 5 = ?

2 3 - 6 -8 = ?

Probi de evaluare
I. Calculafil a) 9+ 6 ; 18+ 23 ; 37+ 45i

b)13- 8; 25- t'7;


Rl - {1.

2. Aflafinumirulnecunosout: a-36= 5 5 ; b+24=62i

c) 32+ 49; 65- 6; 57- 28; 33+57. 9 4 - c= 4 9 .

3. Descdzutul este85, iar scdzdtorul cu 19 mai mic. Careeste dif'erenla? 4.Aflali: a)suma numerelor 56qi27; b)diferenla numerelor 78ti 39. c)numdrul cu36maimare dec8t diferen{a numerelor 42$i7. 5. Victorcitegte o carte de64 depagini. in primazi el a citit 23 de pagini. iaradoua zi cu4 mai puline. pagini Cdte maj Victor are decirit dinacea carte?

Copitotul4
1O() MARI DECAT MAI NATURALE NUMERE 1 000 MTCTDECAT 9rMAr
ciiire Formare, scriere,
prin fiecare desen cucifrenumardreprezentat 1. Scrieli

ln fiecare imagine: reprezentat 2. Scrie{i cucifreqilitercnumarul

pentu a reprczenta numerele bilutepe numAratoaxe, 3. Desenati scrisededesubt,

'ffi s:z

ftei sutenoud

o sut6optzecl

4. Agezati nr"rmerele 438,520,106,972 tnelesub altele astfel: unitdti sub unitali. zeci sub zeci, sule sub sute, 6. Citifipiapoi scriefi.cu litere, numerele 310,444,728,990,9Q9. 6. Scrieli cucifrenumerele: a)2sut 6zeci b)7 sute $i3uniuli; $i4zeci; c) 5 sute 9 unitdlii d) 9 sute 9zecigi 9unittr1i. 9i 7. Completati, pe caiet, un tabelde felul celuide maijos, pentru numerele: 138; 831;654;239; l2l'200;735; 307; 480; 578, 758.

Numdrulscris culitere Numlrulscris cucifre Sute Teci Unit6li o sute treizecl 138 1 .l 8 li opt

8. Scrieli, apoi cititinumerele: a)dela795la820; b)cuprinse lntre 409 9i423; c)dela910la892. 9. Scdeti cu cifrenumerele: trei sute heizeci nouli li hei; optsute cincisute cincisprezece; sute pahu sute; optsutenouazeci gi tase zece; gapte noudj sute heizeci qi gapte. sutttreizeci fiunuio 1O,Incercui{i: a)cifra unitdfilor lanumerele: 176,23 l, 450, 619; b)cifrazecilor lanumerele: 432, 423,908,7 99t c)cifra sutelor lanumerele: 892, 101,653, 930. 11. Completali casetele cucifreastfel lncAt numerele obfinute sdfie lmDare:

ET'FI

ts-]fi] n-?T"l EEn

12. Care patru dintre cele numere enumemte urmeazi sdfie scris h casetd? (A)289; (B)298; (C)300; (D)307. 303 297 rul 2gg 305 13. Suietinumerele polrivite ln fieaare caset[.

14. Scriefi un qirde6 numere naturale consecutive ln care loculal teileasafieocupat denumdrul 879. pentru 16. Gdsiti, fiecare dinqirurile demaijos,regula dupicare se succed numerele in qir gi apoi completati spa ile punctate cu numerele care lipsesc: a). . . ; . . . ; 72; 7 6 : . . . ; . . . ; b ) . . .;..,;6 3 5 ;6 4 0 ;...;...; c).. . . ; . . ; 750; 65 0.;. . . ;. . ; d ). . . ..,;3 1 00 5; 0 0...; ; .... 16. Conpletali numerele care lipsesc.

17. Scrieli naturale din 10in l0 dela 420la 530. numerele 18. Cdte numere naturale formate numai din zeciseatlr lnte 300 si500? 19, ComDletati tabelul: Numerele Numere Numere Numerele pare cuprinse intre imDare 3469i352 347, 348, 349, 350, 351 348, 350 347,349,351 607 7'14 Si 191 $i2 06
20. Cete numerenaturaleformatenumai din sute se afl4 lntre oumerele 1$i 1000?Scrieli acestenumere. 21. Fomafi toatenumerele naturale de trei cifre,folosindo singurd dat6 citiele 7,0,3.Suieti-le apoigicu litere. 22. Folosindnumai cifrele 8 gi 2, scriefitoatenumelelenatumle posibile formate dinsute. zeci $iunilAli. 23. Scriefi numerelenaturale detreicifie laCare: a) cifra suteloresteaceeafi cu cifta unitdlilorSi cifra zecilor estezero; b) cit'rele sunl. numere consecutive,

Comparare, ordonare, rotunjire


l. Scrieliin casete potrivit(<, >). semnul

a)l72E r78 ; 4s8 E 4l8:

oosl__loorr 9368369;

b )70 0n 30 0: 2 40 s4o :

c )637I 673: es l 8r 9:

rs+!s:+.

2. Completafi, punctate spaliile de - maijos,cu perechile - denumere aflate ln fueptullor(ln st6nga lor),astfel lncdt rela{iile sdfieadevdrate a) 531i242 242<531 b) 725;983 983>i25 1 25; 38 4 7 2 ;5 3 4 857;923 1 6 5 ;3 0 0 37 4; 436 3. Sqiefilnloculstelulelorcifre astt'el tncet relatiile sdfieadevdrate:

Afi gdsit undeva o singurd solulie? 4. Comparatinumerele, folosindunr.rldinsemnele,,<,,,,,=,,, a) 400 b ) l 4 0 q1 i 50; c) 4 7 5 $ i6 7 5 ; f i 600 ; 455 926 929 $i46 5 ; 9i629; 9i709;

a)IZEE=FTITII b)FTilil>f8'T6Tt c) fl-ST* <[4l]'frl d)l-4Trf6l I <lfTffi e)l-6TiTs--l>[6T5Ttl D Fl;TDI>ts-f9'Fl

732qi372; qi564; 564 314 t. si34 6, Scrieli,ln casete, numere porivite apoi comparali-)e cuveciuele lor: 9i

J4d 446 64E 848 948 6. Orientativlpc axA, scrieti in loculpunctelor numlrulcorespunzdtor fiectuei litere. apoi complelati in casule semnulpofivit (<,>1.

''' c D :

41e

c
AIB

Blc cTD

D n D r

Tc

AND BN D
nF-'l ULJW n

543;210;136 985 639 3'70;400Scrieli numerele: 7. Seconsiderd demaisus; numerele a)cuprinseintre1009i600; b)maimaridecat300 gaseasca numerele: sase intrecare peiechi denumerc;aurale 8. Casi!i 9 U' +0 9 , c )340: d) 800: e) 6 2 1 ; 0 9 9 ? 'S. u) 3 OO; intre: cupdnse numerele semnul,,>", folosind Scrieli, -- . ^-ql rrS; b) 321qi 289; c) 5849i 634; d) 852qi 836' a) rOS naturale: numerele 1Oi Scrieti 254: micidecet cu236Simai a)celDutin egale 472:cu4535icelmultegdecu egate Utcetpuiln cu 805' . egale 789qimaimici sau cjmaimaii decdt -. detrei cifte formatenumaidin sute$i naturale numere 1 1 . Scrieli gase crescilor' ordonali-le aooi i2. Scrieti numerelenaturalede trei cifte formatenumai din sute' numere: urmatoarslor vecinele sunt care a)200; b) 300; c) 500; d) 800; e)600' unularecifta sutelor din sute, numai formate numere 13. Dintredoud celmaimic? este cu7.Care egalS cu4 5iallulo are es.ala din relaliile: fiecare facadevirate r care naturale li. Gasitinumerele a)1 4 9 <n <1 56; b).410s n<480; c ) 6 7 9 < n < 7 0 2 ' ^ . 15. Fie numtuul:713908.Eliminalitrei cifte astfelincat,cu cifrele sA ob'tineti: segisesc, care pashArdu-qi ordineain rbman care a)ceimaimarenum6r; b) celmaimicnumir lntre: cuprinse naturale numerele ciescbtoare in ordine 16. Scrieli

a;iOoqittt; - 3so;i373;

:ffir

intre: cuprinse naturale numerele descrescitoare in ordine 1? , Scrieti c) 3 8 5 ii3 9 5 : b)530;i570: a)179 s i200: 9 7 2 si9 9 1 ' 416 890; i9o2 i 9 i4 3 6 ; natwale: numelele descrcscator apoi crescdtor, 1g. Ordonafi 40la 540i in zece deLa3 a)dinzece taI 000. in sudPand b) dinsuta zero auciftaunitdlilor detreiciftecaxe naiurale numerele 19. ScrieJi 570 gicare maridecat suntmai Fimaimicidecat640' urmdtoare: numerele 20. Ordonali 985, 123; 481; 3'16; 854t 7V 63'7: 9' 242, cu celmaimare' b) incepdnd cu celmaimic; a)incepdnd

b)5s8lis85; qi8oo; 777

c)875qi900; 9139i931'

'.tr

21, Dintrenumerele:. 354, 120,891,267,532,409,3lI, l7 5.328, 6 | 5, 448, 236, 199,59A 43: ;'7 a) ordonalicrescdtor pecelemai mici decet550; b) ordonaJi pe celemai mari decat400. descrescitor 22. Scrielinumtrul naturaldetrei cifre careeste: a)celmaimic; b) celmaimare. 23. La unconcurs s-au obtinut urmaloare lepuncl aje: Andrei - 324; Maria-710; Nicu-452; Ion-275i ceta- 698, Stabiliticlasamentul scriindnumerele in ordinedescrescEtoar Scrieli apoi5inumele concuren(ilorintr-un tabel caceldemaiios.

'1 Locul

Locul 2

Locul3

Locul4

Locul 5

Punctai Nume Punctai Nume Puncta Nume Puncla Nume Puncta Nume
24. Scriefiin ordinecrescatoale numerele naturalede hei cifre ce se potfoma cucifreleI $i 7. 25. Scrieli in ordine descrescitoare numerelenatwale de trei cifte scrise cucifreidentice. 26. Scriegi in ordinedescrescdtoare numerele naturale de trei cifre scrise cucifreconsecutive. al

27. Rotuniiti numerele:


la zeci

t\4

1a1------*f ,lo-*r
ei8------*[-l 8s6_-,^ 28, e dte numere naturale de3 crae cu r) 'n'ep 29. Rorunjili numerere: 3zr<la'":i= r
la sutel_l

ft|
m lW
la sutel l

485<lazeci= r
la sutel-l

806<lazec!= r

3O. Scrieli celmaimicAicelmaimare dintre numerele natwal dehei pot fi aproximate cifrecare la 700. Aproximarea la ordinulsutelorsefaceastfel: - numerele 350,351,...,398,399 seaproxim eaz\prin adaos Ia400. - numerele 449,448,. . ., 402,40 I seaproxtneazA prin lipsdla 400 .

formate numaidin sutesuntmai aprcpiate 31. Carenrlmere naturale denumerele: a) 540; b) 380; c) 760; d) 830; e) 920 t1270? de batoane 32. La o gradiniF cu 186 de copii, trebuiecumpaxate suntambalate Batoanele deciocolatA masa depranz. ciocolatA,pentu Carecutiefebuie cumpirata, ln cutii cu 100saucu 200 de batoane, deciocolata? pentru caflecare copilsdprimeascaunbaton

privindformarea recapitulative Probleme de la'100 la I 000 numerolor si compararea


formate: numerele naturale 1. Folosind 7,0,4,scrieti cif,rele suxe b)numaidin a)numai dinsute; ti zeci. cuprinse lntre100 2. Scrietinumerele naturale 9i600formate: consecutive, b)diunumere a)dincifre identice; detrei numerle noturale celmaimare 3. Scrieti $icelmaimicdintre ciliecare sepot lbrma cucifieler6,2,7,3. celmaimic, respectiv cel cucilie,pentru aforma 4. Inlocuiii stelutrele cesepoate forma: numdrnaturald treicilte distincte maimare b ) ' n 3 ' ; c )6 *t. a)* * J ; 6, Scrie{i: zecilor 4; distincte cucifi'a a)oqlmaimic numdr natuml detrcicili avAnd cilia cletrei cifie distincte b) cel mai marenumtunatural unilllilor7. natural detrei cifredistinct cu ciiia 6. Gdsificelmaimare numdr zecior 9. distincte cesepotformaoucifrele: 7. Scrieli numerele dekei oi1!e 4, 1,0,6,Ordonati-le desorescator. ascrie: 8. Folosili o singurd datd cifrele: 7, 1,4,0,pentru pare a)numerele naturale dekeicifre; b)numerele naturale impare detreicifte. formate dintreicilie ln care cifra 9; Scrieti toate numerele naturale mare decat 3 $icitiaunitatilor 5. sutelor si fie2,citiazecilormai 1O. Gdsi{i numerele naturale detrei cifrealecdrorcifrereprezing
numere consecLrtr\ e lmpare. de trei cifre la carecifra zecilor 11. Determina[i numerele naturale este decet ceaa sutelor, aceea$i cuciftaunitaflor$imaimaxe

4q

12. Scrielicel mai mic numarnaturalde trei cifre difedte.Dentru fi ecare dintrecazurile: a)cifrasutelor este 7; b) cifrazecilor este 9; c) ciftaunitatilor este 5. 13, Scrielicel mai marentrndrnatwalde trei cifre diferitepentrl care suma cilieloreste 16. 14. Scrieli numerele naturale deaei ciftecare ausuma cifrelor3. 15. Scrielinumerele naturale de trei cifre,careau ciffa sutelormai micddecet 6,ciftazecilorT cifra unitdfilor 9. $i 16. Scrielimai multenumerc naturale mai mari decet 564pastrand. periind. numai cifrele: a)unitAllorqizecilor; b)zecilorqi sutelor; c) sutelor $iunitdtilor. 17. ScrieJi celmaimicnunarnatualdetleici&e. in fiecare dinsituaqiile a)numirularecifraunifililor 3; b) numdrul arecifrazecilor 3; c) numfu-ul arecifta sutlor3. 18. Gasilinumere naturale alcaiorcifresunt: a)treicif're paredistincte, oifrasutelor fiind ceamai mare dintreele; b) treicifreimpare distincte, ciftazecilor fiind ceamai micddintre ele. 19, Scrieli numerele naturale deforma a5ccare ausuma cifrelor I |. 2O. Scrieli nnrnerele nannale deforma abJpentu carc a I b - 8,a - b. 21, Gasili numerele naturale deforma abc.pentru carea- b r-95i b> c. 22. Carcnumgre naturale detrei cifreausuma cifreloresali cu cifra sutelor? 23. Scrietinumerele natumle de trei cifre careau cifra sutelor cu 5 maimare decat suma dintre cifrazecilorgi cilia unititilor. 24. Scrieli numArul latufalde treicifrecare indeplineSte condiliile: a) sumatuturotcifreloreste8; b) suma primelordouA cifre este7 Si dif'erenfaultimelor doua cifreeste 2. 25. Scrielinumerele naturale de trei cifte, careau cifra sutelor mai micf,decat 4. cifrazecilor T siciftaunitAtilor 2. 26, Scrie{i numerele naturale detreicifrecareindeplinesc aondiliile: a)cifrazeciloreste 4; b) sumacifrei sutelor$i acitei unitAtiloreste 7; c)numerele suntmaimici decat 500.

TEST
l. Scrieli numerelp naturale formate: qisituate a)numaidin sute intre300si 900; b) numaidinzeci, maimaridecet260 cu320. !i celmultegale

opt sutezece;patru sutehei; o suta 2. Sqie(i cu cifre numerele: cincisute fi fase. treizeci sinouE; Daptezeci incat: aslfel cifre. casulelor in locul 3. Puneti 8 0 0 .8 0 o; 6 8 4 > 6l -14: 5L l8= ll lL l connumere 620;857intredoud 175; dintre numerele fiecare 4. Situa{i prin sutaceamai apropiata desute!i apoiestimalipefiecare seoutive 5. Aflafi: 4; arccifta sulelor care defei cilie distincte numir hatural a)celmaimare 4' zecilor cifta care are natural detlei cifte distincte b) celmaimic num6r are suma 6. Scriellcel mai marenumdrde tlei cifre distinctecaxe cifrelor9.

8'!;

lor3! :

!EE-: t-q,

'

Probi de evaluar

cifre: 1. Scrielicu treizeci; pauuzeci$icinci: b) cincisute a)treisute d) taptesute ginou6; $4pte c)patrusuti gaizeci intre: cuprinse lenatwale uumere 2. Scrieti 903; c) 599ii 605 b) 89? 330; a) 324si li aflale naturale douanumere punclate cu cdte spaliile 3, Completali date: numercle inainte imediat $idupa b) .. .. 5?1.. . .r c ' . . ' ' 9 9 8 . " ' a ).......,3 0 0 ,...,...; (<,:, >)l semnulpotdvit 4. 3crieliin casete

a)J 0 0 8700i 3s0 tr3 r0:

b )s0 4n 50 7: 6s7n678:

c )4eeX4ee! 500: 870 L-j876l"--1q7

530;810; 732;285; 394;170;500;209; numerele: dintre 5. Alegeli intre350qi600 suntcupdnse care 461,601,598,peacelea 6. Rotunjilinumerele: la sute lazeci a80;b) 7s1;c)9a% a) ; )84s ; a)35 9 ;b9 ) 23c qir: fiecare culncdtreinumere 7. Completati 590,... , . . . , . . . 1 595, b)600, a ) 450,4 1 0 ,4 9 0 ,...,...,...; ........... 704. c)904. 804.

8' ciftelor are suma detreiciftecare natural 8, Sffieticelmaimicnumdr detrei cifre careau sumaciftelor 7 9i naturale 9. Scriili numerele 3. cifra sutelor

CopitotutS

ADUNAREA NUMERELOR NATURA $ISCADEREA DE LAOLA1OOO FARA TRECERE PESTE ORDIN


Adunarea9i scdderea numerelor . formatenumaidin sute
l. Calculali: a) 100 + 200; 400+ 100; 500+ 300; b) 300 + 300; + 400; 500 400+ 500; c) 700+ 200t 400+ 300; + 100. 800

2. Aflali numerele cu 300mai mari decdt: 100" 600.400.

3. Scriefi in doud modurifiecare dintre numerele 400qi 700caosumi dedoiterineni formatinumai dinsute.

4. Efectuali calculele: a) 200+ 100 + 500; 100+ 20 0 + 5 0 0 ; 200+ 50 0 + 1 0 0 ;

b) 300+,400 + 100; 40 0 + 5 0 0 + 1 0 0 ; 70 0 + 1 g g 1 1 9 9 .

5. La o crescdtorie depdsiri sunt100derafe,cu200mai multegagte decat rale,iar gAinicalerateii ga$te la un loc.C6te pdsdri sunt, in iotal, laaceacrescAto e? 6. Calculali:

a) 300 - 100; 400- 300; 200 - 100;

b) 600 - 200; 800 - 400; 500 - 300;

c) 800 - 5001 900 700; 600,500.

7. Gdsiliprinfe nurereledemaijos,perechi denumere a cdrordife_ rentd sA fie300: a= 700 : b =5 00: c :400: d=100; e - 2 0 0 : l: 8 0 0 .

500; 900; 700 ou 200maimicidecdt: 8. Aflafinumerele tlecare $irdeegalitaf; apoicompletali 9. Observali,

=30." tjE= =8oo roo eoo a) EEtr;F; r=l l+L r-L --l =l lrl l-r l+l
:L -]-L-i - L---l-L'--r

este500' esle900 Unul dintrenumere a douduumere 10. Suma aldoileanumar? Cateste necunoscu{i: 11, Atlatitermenii
= = calculati: 12. Sliindcaa = 500.b 200$ic 300' a- b- c: a 'b *c. a - b . c, a- c- b.. q +c-b ; b+a-ci

=4-s o, "o -'*,'s==--;EH


L --r '

D-2oo=loor c+3oo-loo=7oo; ;;;6;ii,,j' +400 +/=400 500;400 ioo*ioo*i:soo,300+400-=


- $tiindcEsuma ?00 Aflali numerele' este a trei numere 13. Suma altreilea

il;';;til;i;il;iiea

primul dintrc $i iarsuma soo, este

300 este la a seadund 700 Daca a' b' c este utr.i nu*erenaturale ie-. Srrnu canoua c pentru modificat cumtrebuie 100, ioo,lut oln b sescade fietot?00? sumdsA

din trei cifte .formate Adunareanumerelor aintt'ocifrdsau din douacifre ;;;;;6;"ia ", sau din trei cifre
1. Calculafi: + 6; a) 100 + 8; 300 + 2i 700 calculele: 2. Ef!ctuaJi a)100+ 30 + 5 0 ; . , 300+50 + 3 0 ; 700+80 + 1 0 ; b) 9 + 400i 204)' 3; 6 + 402, c)605+ 4; + 8; 501 + 7. 802

c)400+ 400+ 20+ 70; . 500+200+30+40; ? 0 0 +1 0 0 + 3 0 + 3 0 .

demaijos: + 270 600


\,,-

9. Folosind descompunerea numerelor in sutesi zeci,cain modelele

600+2d61>o

800 + 70=18 7 0 l =l 5)u 800+ 50 calculali: ' a)300+ 260; + 250; b)s40 + 630; c) 1 2 0 + 50 0 ; 430 + 3l0l 750 + 110. 370 4. Efectuati calculele: 100+ 402+ r' 620 + 330 + 130 OJ 70 260 840 5. Dintre pereohile denumere demaijos. alegeli-le peacelea a ctrror sumdeste 650: e )1 t 0 q i 5 40 ; D3 2 Oii2 1 O. _^ 6. Aflali numerele maimaricu 30decdtnumerele: 400, t50,240,560, 120,700, 930, 610. 7. Calculafi: + 86; a)100 b)200+65; + 172; d )3 0 0 . 400 + 86; 400+28; +381; 600 + 86; 900 300+93; +215. 700 8. Calculali cuajutorul imaginilor:

,;s,],ffi,
t\_X__-/

b)2oo$isoo; c)32oei33o 1)?9q$i1lo; d) 300$ i 3 0 0 ;

fl HI
H1
H

SAAAA

ffiffiffiffi
os

mH d pt ku f.it ht{ H1 H1

flffifl

ffHH dS&l dfl

numerele: 135,310,403,cain modeluldat: 9. Descompuneli

231

punctate: LO.Completali numerele corespunzdtoaxe ln spafiile = . . . 4 38= 400+. , . + 8 ; 8 0 6 + . ..; = 500 + ..,+ ...; 569 7 04=. . . +4; = 3 11=. . . +70+ . . . i 9 1 5 . . . + 1 0+ ... . 11. Calculafi sumele: + l52i 365+ +2 5 1 ; 5 4 3 1 2 3 ; ,4 0 8 + 3 7 1 , 8 2+1 06; 237 folosindmodelul: SIZ lU 400+20+6 + 3 0 0 + 6 0 + 3
=t /6y I

ffiffiffimffi.9
-iTdlt
+ 4 1216 31613

pentru 12. Grupafi numerele, acalcularapid: oonvenabil a ) 3 0 0 +9 + 4 0 + 2 0 0 +l0 ; b ) 5 + 2 0 + 3 + 6 0 0 +70 i + 300. c) 2 0 0 +7 + 3 0 0 + 2 + 10 0 13. Efectuafi adunArile, aqezdndtermeniiunul sub altul: 127+351; 416+203; 524+325i 104+632i 721+238. 14. Aflalisuma dintevecinele dinnumerele: fiecdruia a) 233 b) 421; c) 304; d) 112; e) 402. <, =, > astfel 15. Puneli ln cisute unuldinsemnele incets, oblineti relatii adeverate:

q D3+67sZ'Jr + 462., + 4s6l+tt +zsa; a)2rr 320+432J510+367; 724+ 1J1131a724.

16.Aflalinumerele cu214 mai mari decdt:342;175 ;683;42L 17. EfectuaJi: + 133 +351. a ) 2 00+120+534' b ) 1 0 3 + 3 4 1 + 2 5 4 ic )4 1 2 = 18. Se daunumerele: a=245', b=321,c 413. Aflali:
b+q, a+ bi

q+c+b.

C)104,22t,r53; D)1s5,214, 100. 21, inlocuiti stelulele cucifre corespunzdtoare: *2*+ *,,1+ l ,N3 + 4 **+
3 i,t

19, Scrieficinci terme4iai unui gir in careprimul termeneste420 $i fiecare termencare urmeaziseformeazidinprecedentul ad6ug6nd 100. 20. Suma a treinumere formate din cOte trei cifreeste 478.Numerele sunl: A)134,211,133t B) 130,220, 133;

36*
z*4

2 *3
*J*

4* l 768 849 22. Completati tabeluli

999

989

a+200 a+120 a+352 a+611 100 130 234

307

23, Care dinrelaliile demaijos sunt advdxate (A)ticare (F): sunt false a) ! 73+ 5 : 1 2 2 + 5 6 ; d ) 4 03 +501=302+602: b)312+ 8l=300+ 82; e\625 +314= + 423: 516 =363 o)546+ 3 2 = 4 3 1 + 1 4 8 lf,) 1 73 +815 +535. 24. Descoperili regula de corespondenld qi apoiscrielioperatiile corespunz6toare:

t25 507 769

430 z4s.
889

26, Intr-osaladespectacole, la lnceputul unuispectacol s-auocupat 634delqcuri.Lapauzd, s-au mai ocupat 45 delocwi pi astfel n-amai rimasniciun locliber Cdte locuriaresalade spectacole? 26. intr-o 9coa16 sunt421 de bdiefi,iar fetecu 154mai multe.ceF elevi sunt, in tolal. in $coala?

27, Suma a doui numere a qi6 este 312.Cdtva fi nouasum6, dac6laa qi seadund 104 la 6 seadund 263? 28, Compuneli oproblemadupa umdtoarele exercifii:

=? +345 420

+79: ? 200+ 100

formate Scdderea din numere din trei bifre a numerelor formate dintr-ocifre,din doudcifre, saudin trei cifre
l. Calculafi: a) 107 - 1: 107 - 100 ; 2. Efectuali calculeler a)580 - 80; 580 - 500 ; 9. CalculaJi: 806 3404 40 b)605 308 2; 6; o) 909 - 8; 709- 5. c) 960- 40; 480 20. 180 160 820 510

b)740 - 30: 870 - 50; 390 . 300

4. Calculali, lblosinddesoompunerea numerelor ln sute,zeci unilAli. cainmodelul demaijos: 354 - 132; 576-251; 972-460; 748-326.
679 458 -/'-T--.\ -..-f--60 0 +7 0 +9-400-50-8

'T'Ti 5. Calculali. apoiverificali,folosindadunarea: '742 . 24't86 8 439573 607 230 173 300

+)-o+lzbo

=61

S] ZI U 6 1le4 1s18

+!r

6. Completati tabolul;

- t24

356

578

935

26'l

139

685

7. Punefi ln cIsule unuldinsemnele,,<",,,=",,,>", astt'el inc6t relatiile sdfie adevdrate:


a)

343I343+ l2t; 3434343 - 121: + l2r; 343 - 121E343

b)s37-21sns37-20s;
6 1 4 - 4 3 2 J3 2 8 - .]4 .,

48e -362n47s - 3s2.

8. Reconstituili sctrderile careurmeaz6, presupunand cAsciderea se face fErd imprumut laclfradeordin superior: *8 +* * 7_ x , t6 _ 8* * 4**_ 4 1 * * 1 ) {,4 * ** I 4 *5 3 t4 t27 546 60 1 z5)

9. Afla1i termenii necunoscufi: a +2 13= 435; b - 3 5 6 = 3 3 3 : c+ ll4 + 3 2 3 = 7 5 8 . 10. Cenumere trcbuie adunate cufiecare dintre numerele 132. 415, pentru 321, aobtine numdrul6TS? 11. Scrieti elemeltele mullimiil, dacA este data corespondenfa de
malJos:

4'78 698

526 875

12. Stabiliti valoarea deadevtrr apropozifiilor: a)136 este mai micdec|t358 c\222., b)358 este mai mare decAt 136 cu221 ; c)784 estemai mare 432decat352. 13. Scriefi numerele 365,754,687 casume dedoitermeni tn care unul este244. 14. intr-un magazin srint 6?4depeini. peiniaumairdmas, C6le dactr pan6lapranz s-au vendut 321 depeini? 16. Fienumerele: a = 896, b:321,c= 618 -425.Calculati:
a -b -c ; a-c -h; a-c + h . 16. Dintreperechile de numere de maijos. gdsilipe acelea a cif,or diferenta este maimicddecdt 325: (678,352); (499, 178); (ss7,316); (s68,543).

pe : 129 17. Dintre numerele , 126,125 , aLegeli-le , 123 , 135 , 124,143 < 4. - 123 satislac relalia:x acelea care scddefi acelenumerepentrucare se obtin mrmArul 689 18. Din 425, 273, 568. 109, diferenlele: detrei cifre $i celmai dintrecelmaimarenumar 19. Aflati diferenta detreicifre. micnrrmdr 2O. Compunefio problemdca.rsa se rezolve dup6 urmatorul exercijiu: 659-435 =?

privind adunarea Exercilii 9i sciderea Si probleme pesteordina numerelor de la 0 la 1 000 f5ri trecere
cuele demaijospicompunefi scrisein etichetele 1. Folosilinumerele catmaimulteexeicitiideadunare $iscddere:

302:. 758; 456

311 654; 142; 201

punctate naturale astfelincatsdobtineli ln spagiile numere 2, Scrie{i egalitali: b1563 . . . - 2 1 4 = 4 6 7 . a)175 - 1 2 2 - . .. =416: +3 4 2 - . ..:223; ... -4 2 5 + 1 3 2 : 6 9 4 ; 421 ... +3 1 1 _ 2 0 1= 5 3 1 . ... +2 3 4 +5 14+869;. fiecare dintre umdtoarele cunumere corespunzatoare, 3. Completa{i, giruri:

960, ...,800. 860, 970, 8s0, ...,699; b) 980, d t44,255,366, inegalitdlile: nal urale/? care salisfac 4. Aflalinumerele < n<789-4 6 1 : n> 546+352-22'7. b)678> a )324 5. Calcula{i: 125+ 5 1 2 + 1 5 2 = ?
din exercitiuSi inventaliun exercitiu Priviti cu atentienumerele dinnumerele; asemanator. cuflecare e=312. a: 21 2 ; b =223; c =125' d=2 3 1 defiecare sumS; celmaiapropiat 6. Desenali o sdgeaticdtlenumfuul

e-

@@@@@@@ Eu -zgl WA=:OI F +tn reoF2tol

7. Completalicasetele cu numerecorespunzAtoare, folosindmodelul: 324+ 4351= 759 -'+ 759- 435= _-l-Ll=l + 5 1 2=l 156 1..*Ll-E=fl

634+ 241

...*L--l-L-l=l 1..*fj-E=E

punzatoare acestui rezultat: + 2 3 3 252 '743 731 't14 752

8. Firi a face calculele, scriegi in ordinecrescaloare numerele r$l'-valea,b,c,d: = 254 + at 678= 204+ bt 678: 154+ c; 6jB : 250+ d. 6'18 L Gdsitinumerele carescdzute din 486 dau restulegal cu 50 9i resDecliv 55. 1O. In tabelulde mai jos, scrie{inumirul 976 in casetacorcs-

11. Seconsideld numerele 645" 123.201. Calculati: a) sirma lorl b) diferenla dintreprimul numir qi suma ultimelordou6: c) numdrul ce seoblineaddugand al doileanumir la diferenta primul dinne numdr ai reitea numar. Si 12. Completalicerculefele de pe laturile tiiunghiuluiastfelincetsuma humerelor de pefiecare laturisdhe879.

13. Verifica!i care dinue relaliile poate urmdtoare fi ade\ Arata fj care nu,dacd n este unnumdr nafural : a) 348- n> 3(8;b) n + 625= 600'c) 132 + n < l3'7. 14. Aflati numerele naturale caxe verificeegalitdlile: L a + b:425; a+b+ b=648 . 1 1 .x+y+z ='168; x +y =356; y + z : 5 4 3 .

'.s

16, Care este numdrul la care trebuie si adunimnumdrul2l1mdritcu elinsuii,caslobfinem celmaimare numlr sffis cutreicifredifbrite? 16. Aflali di1'erenfa dinhe numdrullbmat din trei cifre de 8 gi cu3 I 5 maimare numdnrl dec61430. 17. Diferenfa a doua numere esre 42?. cA scAzatorul este cu 115 $tiind maimic decdtdiferentra, aflatidescazutul. 18. inlocuilisteluJele cucifre,astfel lnc6tsA rezulte egaliEtile: a)4**+ *5 1 =685. b),+)* -4x 6 = 3 4 2 . 19. La diferenla numerelor 7869i354adiugaJi num6rul 165mic;orat cu41.Cenumdr atiobtinut? 2O. intr-o saldde spectacole suntprezenfi 321de spectatoti, ceea ce pufini reprezinta 46 cu mai decdt numirul de locwi. Catelocuri are sala despectacole? gi342decaiete 21. intr-undepozit sunt425decaiete dictando dematematicA. Cate caiete aumairdmas, dacis-autrimis sprevdnzare 236? 22. MA gandesc la un num6rde trei cifre ale cAruicifte suirtcifre consecutive cu rtsturnatulsaudA 888.Carepoateflr $i careadunat numirul? 29. Mihai are232decA4i.DacA Ion i-axmai da23 decAxli din carule lui, ceidoibdieliar aveaacelagi numbrdecArli. Cate cirli arelon? 24. Calculafi suma a trei numere, dacdprimul este 332,al doilea este cu221 maimic,iaraltreilea c6tprimii doilaunloc. 25. Suma a trei termeni este 978.Ultimultermen este cu 103maimic dec6tprimul, iar sumaprimilor doi termenieste656.Afla1ifiecare termen. 26. inh-unmagazin pentru delnc5lldminte copiisunt:234deperechi depantofi, iar sandale cu 121deperechi maipufine. a)CAteperechi desandale suntlnmagazin? b) CAteperechi delncAllAminte sunt, in total,lnmagazin? 27. Un fermiera adus la piat4289deoud. A vandut135de ou6qi 1l s-au span. Cate ouai-au mairimas? 28. La un supermarket s-auadus inlr-ozi 247be pahare 5i un numar de cdni.Din acestea s-auvandut123de cdnigi 135de pahare 9i au r6masnevandute 257 de pahare9i cdni. C6tecdni s-auprimit la supelm arket?

pentru a o depdfipeDana? 31. La o expozilie detimbre, dup6ces.auscos120detimbresi s-au adus134,ln expozitiese aflau 869 de timbre.C6tetimbre au fost inilialin expozilie? 32. AlcdtuiIiprobleme pornind dela exercifiul: 9 8 6 - 5 6 4 + 3 4 r 33. Formulali probleme alecirorlnfebdri sbfie:

29, Adunaficel mai mic numar de tlei cifte diferitecu vecinele numdrului 432.Micaorali suma acestor numere cu numdrul 942.Ce numAra[i oblinut? 3O. Dana a oblinut la unioc 796dopuncte, iarVictor583depuncte. Care este num5rul minimdepunctepe care trebuie sdle obfintVictor

mult$icucat?" ,,Cinearemai aremai pugin ,,Cine $icucet?"

TEST.
l. Efectuali urmdtoarele operatii, apoi verificali prinadunare giprin scddere rezultatul oblinut: a \ 5 r ? + 1 4 {. b) 789- 423 .
2. Calcr"ilaii rezultatele, folosindunul din semnele $i apoicomparafi

a)305 + 231 + 305; b) 980 - 750 - ?50; n 231 n 780 452+345464s+252t 6 8 9 - 436I 689 - s3 6 .
3. Gdsifi numirul cucare febuiemic$orat pentru 725 aseobline 312. 4, Din ce numere naturale bebuie scbzut 423pentrua se obline numere cuprinseintre 132 135? $i 5. Carmen are 298deilustrate. 32aprimitdelaprietenele qi ei Ileana Viorica, cu 120 maimulte pfuinfi, dela iarrestul delamdtr"rga sa. C6ie ilustrate aprimitdelamdtusa sa? 6, Folositi numerele scdse in etichete cueleexercifii de $icompuneli adunare siscidere: 231; 67 8 ; 4 4 7 503 749 246

Probi de evaluare
in numerelor sume. tblosind descompunerea urmdtoarele l. Calculafi sute,zeci $iunita!: a ) 4 0 8 +2 50; b)251+345;' c )5 2 4 + 4 6 3 . veri[icali rezultatele obtinute urmatoare 2. Efectuali scaderile li apoi tolprinscddere. a) 476- r03i b) 859- 340; c) 685-342. gicompletati pasul casetele: denumdrare 3: Observafi

330. 440,f_-l.1---l. a)220. f_l. l--l : b)806,706,606,f--l ,f--l ,f_l,l--l; 420, 422,f-t, T_l, f_l, 430, c) 4rB, T-l .
necunoscute: casetele cunumerele 4. Completati c) a) I l+352= 584: /- rro \
r _) 1 1 =t) 1, -, L,-_r _ .h\t -rL-J\

,-_ZSS / )-

pe 426 cu un numdroblinefi678.Cu ce num6rali 6. Dacdadunali adunat? cu 132 321,al doileaeste 6, Suma a trei numere este897.Primuleste gi numir. dec6tprimul. Afla1ial doilea al treilea maimare gi in excursie la munte deelevi,2l0 auplecat 7. Diirtr-oqcoalacu675 nici la muntenici la Cdli elevinu auplecat alli 254auplecatla mare.

Copitolr.rt6
\ ADUNAREAgTSCADEREA NUMERELOR NATURALE DELAOLA1000 CUTRECERE PESTE ORDIN
Adunarea numerelor cu trecerepesteordinulunitdtilor
1. Calcula{i:

a ) 8+ 4; b ) 7+ 6 ; c) 5 + 9 : 38+ 4; t{ + ?o. 7+ 86i 238+ 4; 7 + 3861 + 239. 125 2. Calcxlali: 407+.5;408+ 3; 409 + 4, folosind axanumerelor.

407 408 409 410 4 412 413 4t4 3. Calculali, aqezdnd numerele unele subaltele: a) 23+ 38; b) 246 +327i c) 435 +249: 45+ 316; 327+ 246 608+ 357. 4.. Calculali, folosinddescompunerea numerelor in sute,zeci li unitafii +28 : a) 137 b ) 3 0 7 + 4 1 9 ; c) 2 4 5 + 1 2 9 . 5. incercuili. ingrile. rispunsul corect. pentru fiecare exerciliu: 43+2 7 + 48 1 6 3 173 1 8 3 125 5 8+3 6 + 65 384 484 374 319 + 6'l 29 + 26 663 683 653 637
6. Reconslituitiadundrile, lnlocuind stelutele cu cifre corespunzdtoarcl. 1 6 *+ J + 5 : 4 9 2 ' 4 +8 +5 3 a =9 3 6 .

*+6+62*=983.

7, Calculali: a )5+2 3+448, 9+18+564;


a+rO+?16.

h\ 't, + ri( + lld

53+18+210i 48+13+502; ln cdsuta liber[? tra trabuie sA scdati 8. Cenumdr

+ 317; c) 1 9+ 1 2 6 . 34+ 209+ 425; 28+428+129.

825? 0 pentru a obtine febuieaddugat 9. La cenumtu dintre fiecare numetele cu 5, 45, 345mai mari decdt 10. Scrieti 37, 525,129,238. numerele:6, inghe{ate, iara s-au v6ndut, lntr-ozi devard,108 11. La o cofetdrie zi? s-auvandut a doua inghetaxe a) Cate doua zi cu 15mai multe, zile? total, in cele doud s-au v6ndut,ln b)Cate'inghelate pentru aobline l3 8? febuiescazut 326, 12. Dincenumar pand unuispectacol, s-au ocupat lalnceputul 13. intr-osala deteatru, gi toate lncd 22despectatoriastfel Lapauzd aumaisosit 568delocuri, are sala? Catelocuri .locurile aufostocupate. s-auadus 218pixuri,cu 123maimultecreioane 14. La o librdrie gume crcioane. Cete s-au decat iargume cu28maitnulte decdtpixuri, gume pixuri adus? Cate s-aLr adus? $i primul este este 115, al doilea daca 15, Calcula{i suma atreitermeni, este egal cusumaprimelor iaraltleilea cu 107 maimare dec6tprirnul, doua.

pesteordinulzecilor numerelor cu trecere Adunarea


1. Calculali:

+ 372; c) 165 + 351. 475 , 2. Calculati, ln sute, zeci$iunitali: descompundnd numerele + 354. c) 172 b) 293+ 526: a)534+ 285; adevdrate: care dinlre urmdtoarele relaliisunt 3. Stabilili 1 41 + ?q {=6 {6 ' 194+562<194+542i aA A +)17 : )1 7 + \ 6 4 473+ 37t <8 5 4 : :3 7 6 + 2 6 1 . + 2 81 356 425+ 392> 8t'7i
r\ 11 + lR? o) + 116,

b) 452+ 3911 . 683+ 273i

4,Inlocuilistelulele cucifre, astfel inc6t siseoblindrezultate.corc 3* l+ *6,N+ 4j*+ 6 **+ 28'r 5,{,4 **2 * 93
819 938 916 = 6,Dacd a:154, b 271gic = 393, calculafi: a -b -ci bta,c i a_c_b, 6. Care este suma numerelor impare cuprinse intre170,i 176? 7. Otservali legdturadintre numerelescrise ln caseteqi apoi completati ln cerculele numerele necesare: l,45

+ 1 7 3 354 18 1 + 292

Q+ 183

91+ 152 2 4 3 + 1 8 0 O+2el

C)+rs2

8. Cate garoafe aufostintr-oser6la lnceput, dacd dup6 ces_au trimis spfe vanzare 270degaroafe, aumairdmaj 25gdegaroate? maimare p 142 decdr sumanuierelor 494 ?:{{la!i.1}lnarul 6i l8l. lO. In biblioteca lui Dansunt 274dectufi,iarln biblioteca luiloncu 162 maimulte. Cate cdrlisunt in biblioteca luiIon? I l. Aflafisuma dacd temeniisunt 3519i283.Mariliprimultermen cu 82!i apoiadunafi rezultatul oblinut cu zt: C"ri,iai"ff. I""a sume obunute. Ceconstatati? 12. Cat esre suma, dac6 unul dintermeni este 2gl, iarcelAlalt esrc cu 192 maimare. 13. Mtrgdndeso la unnumtrr. Dacd-l mic$orez cu l g2,oblinnumdrul '-"-'-' 120 marit cu35. Lacenumdr gturdiri m-am 1.4.Intr-o_tabara auparticipat l g2deelevi dinjudeplHunedoara. cr.r ) r mar mulfl drnjudepl AIba 194 dinjudeltl $i Sibiu, Formulali intrebarea astfet inc6tprobiema sa se rezolve dupa exe rci ul: a+ a+D - c .

Scederea numerelor cu imprumut la ordinulzecilor


1. Calculati: a) 25- 8; 325- 8:

u) - lf; -11 543 - 15;

c) 7o - 36; d) s62 -214;


210-36; g7S - 629.

vedficatirezultatele numerelor 2, Aflati diferenta Pdnadunare li apoi tiprinscadere: - 327. c) 470 b)372-234t a) 156-29; astfelincatsdobfineli cu numere spaliilepunctate 9. Completali egalitdli: b ) 7 4 2 - ..' = 4 2 8 ; a) . . . + 168 = 3 9 6 ; = - ...= 3 1 6 ; 951 235+ . . . 5 7 2 t 5 9 3- ...= 3 7 6 . . . . + 429 = 7 8 1 : . ' tabelul: 4. Completati 351 274 692 865 486 953 5"t2 7
5. Efectuali calculele gi comparali numerele, scriind ln cisute <,=, >: semnele

+ 415; s62 - 328n 119 - 6sJ46r - 342t 182

+ 5692974 -236i 328

. 783 - 327 z2t9 + 22't

unuldin dedoi termeni, 218,3459i427cao sum6 numerele 6. ScrieJi termeni fiind 109. 7. Scrieli numirul 157ln trei moduri,ca diferenti a doudnumerede fdcandu-se cuimprumutla ordinul zecilor. trei cifre, scdderea urmatoarele scaderi: 8. Reconstituili = ,*1 6 ' b)* 8* -438:3,t5; c) 8**-*19=542. a)45* - 3 ,N6 termeniicarelipsescinpirurile: 9. Completali 68 8 ; 6 8 2 ;. ; 6 5 3 , b) 700;694; a) 80;7 1 ;6 2 ;... ;8; 1 O.C alc u la ti a - b - c, dac ia:874, b:246, c - 3 1 9 . I 1. Dacda = 238, aflati caredintrelelatiile rrmetoareesteadevfuatd (A) ii careeste falsb(F): a-l 19:119 ( ); 4 6 2 - a < 2 3 4 ( ) . 556-a>3 4 9 ( ); dinhenumerele: fiecare maimic l.38 decet 12, Cuceteste 4'15: 762; 650;394; 971:.583. dactr este 317. Aflali cel6lalttemen, uneisume 13. Unul din termenii 743. suma este

t,

14. Cu cenumdrtrebuie sAadundm pe 329,pentrua oblinecel mai mare numdr detreicifrescris cucifrediferite? 15. Mihaia cilit 8Tdepagini dinrr-o cane care areI96depagini. C6re paginimaiaredecitit? 16. Intr-undepozit sunt795de sticle.cu apA minerala, din cares-au dishibuit269desticlegi apoiinc[ 108sticle. CatesticleaumairAmas in depozit? 17. Suma a treinumere este 473. Unuldin|,re eleeste 134, iaral doilea este lbrmatdin doui sute. Allali al treilea num5r. 18. Compunelioproblemdduplurmdtoareaschem6: 652 -2lB
\_,,'

\'0s ,'|
Scederea numerelor cu imprumut la ordinulsutelor
l. Ca l culali: 4 56 _2 638 3s4 * 825 483 g t7_ 521 _ 308 135

2. Scrieli, in spaliile punctate, termenii corespunzatod: 374+. . . =526 ; . . . +1 8 2 =6 4 5 : ...+ 6 5 3 = 9 3 8 : : 568i = 829i 251+ ...= 8l2i ...+ 395 ...+ 465 + . . .= 765 ; 4 83 . . . - 2 7 1 = 8 2 9 1 ...- i4 2 :9 1 6 . 3. Comoletati tabelul: a 82',7 415 549 784 b 5 6 1 232 1 8 5 594
a- b 4. Verificafidac6suntadevdrate toateegalitdtile: a) 43 5 - 7 2 :8 35- 72; b) 708- 3 7 4 = 6 0 9 - 2?5; = = c) 623- 181 623-281; 728 d) 849- 253 - t32. 5. Reconslituiti scdderile: 516,r,*8 7** *5rr-

*'r,* 384

*5r, 276

**3 392

2*4 583

sefaccu scaderile in care demaijosin cazul scaderile 6, Reconstituiti numaila ordinulsutelor: imprumuturi * 5* * 3 ** l *-

586 't67 189 799 maimicidecati ' cu374 7.Aflatinumerele | 945' d 625i918;867; b)'156i53'7 195 decdt:563,354, 728 mai mare este cucat 8. Aflati 816, Atlati: este L Descdzutul 425; este diferenta dac6 a)scdz[torul, este 543. scbzatorul dacd b)diferenta, =4.Aflatipe + 83 c dinegalitatea: 161 10. Stimc[ " 172+a'62+c=425' maimare este CucAt debaieli 348 11. intr-o 9i275 5coal6sunt defeLe bAielilor? numdxul decat fetelor numArul cu biscuililntr-ozi s--au depachexe 639 afl6 se 12. intr-omagazie zi cu 152 pachete. iar in urmitoarea de 274deastfel dinmagajie scos cu biscuiliau mai lamasin ?rai puline Catepaihete de pachete 2 zile? cele dupa rnasazie borcane devi$ine' cucompot 328deborcane sunt depozit 131intr-un de cucompot cire$e putine, iarborcallele cu72nrai decaise cucompot cu borcane CAte decaise cile crrcompot decdt cu'65 maipuline sunt lnmagazie? sunt decirege compot num[reste Primul cu849. egald este naturale atreinumere 14, Suma cu 75 mai este 7299i 362.iar al doilea numerelor egalcu diferenla numar. treilea Aflaticelde-al mic. iar Maria 427depuncte, joc Ion a oblinut pe calculator, La un 16. 38 4. pdnscddere' st serezolve problema lncat astfel lntrebarea Puneli dupA exercifiul: rezolve sdse care oproblemd 16, Compunefi 629-r82-2s4=?

peste cu trecere gi sc;dereanumerelor Adunarea ordinulunitelilor 9i al zecilor


unulsubaltul: adundrii termenii aqezAnd 1. Calculali, ' c) 273+ 458; b) 429+ 174. a) 156+ 264; + 395. ??R + 11( ' + 397, 508 508

.1&[

2. Completa{i tabelul: 45

t82

33

429

364

159

237

+2

3. Verificatidacasuntadevarate sffierile: + 25 = 334+ 68i a) 3'15 b) 458+ 376= 369* r6t. + 1 6 8>256+ l 67i d) 345 + 2 ' 1 5 < 4 5 8 + 1 7 9 . c) 2 '7 3 4. Calculali, descompundnd termenii in sute, zeci$i unitafi: - 2 7 6, a) 635 t)374-259: c) I35+178; + 4 7 5+ 1 58; + 5'15, 189 452; 125 6. Efectuafi adundrile qi apoi scrieli rezultatele in ordine descrescdtoare, lblosindsimbolul,,>". 176+ 258; 296+ 298t 176+ 458t 275 + 258. 6. Estimali rezultatele adundrilor urmAtoare, aproximAnd la zeci termenii giapoicomparali-le adun6xilor cucele exacte: 187+ 52; I2l + 267t 198+ 201. Exemplu:rczultalr)lestimat al adundrii 69+ 297este = + 70 300 370, iarcelexact este 366. 7. Afla{i sumadintrenumdrul368 qi: a)precedentul sAu; b) succesorul sdu.. 8. Efectuati scAderile: 901353t2658, 424_ 72 88 134 279 21s 9. Calculalidiferen{a numerelor verificarea rezultatelor 6i efectua{i prin adunare qiscdderepentru cele delapunctul c): a) 124pi 39; b) 5309i 276; c) 872Si583; 403fi 145; 6ts qi3211 946qi 468. 1O. Suieti numerele naturale dela 400la 288astf'el incetfiecare sA fie cu28 maimic decatprecedentul. I l. Avem firul: ai a 4 ; a - 4 - 4; a- 4 - 4 - 4; a - 4 - 4 - 4 - 4 ; a -4-4-4 4 - 4 . girului, Care sunttermenii dacd a = 900? 12. CarenumArmaritcu 178 ddnufrdrul5ll? 13. Scrieli numerele cu287maimicidec6t:465,316,652,734,91

rf.

Descezut Scezetor
Diferentd

341

035

524

/cJ

183 278

247

286 375 274 potrivite: 16, inlocuiJi stelu{ele cuciftele .. a) *2* - 3*5= 589; b) 4** + *39: 634. 16. Observati numerele dincasete 9i operaliile ti apoicompletatri soatiile libere: 832* 79 7 5 3 - 9 7 6 5 6 , 6 8 () ss 920 - 85

( ) - u s O -ss ( )

se

lT.Dacda:346, b:159 + a,aflati numErul c: a + b -473. 18. Efectualiumdtoarelecalcule,rotunjindnumerele la ordinul sutelor: a ) 498 - 325 b) 118+586-205j c ) 6 9 2 - 3 8 5 + 2 7 8 . Exemplu: sd.calotldm 184+ 407-z1\,rotvnjind numerele Ia ordinul suteloravem: 200+ 400-300 - 300. 19. Compunefi exerciliidupdmodeluldat:

= + 3 68 156 2tl 303

= 821- 29'7

345 431 613

,q 20. Fiecare sdgeati rcprezintE un 75 semnplus. Careestetmseulcare J 1 5 5 ftebuie urmat penftu a ajunge la 245 90 rezultatul900?

+
J

80

I
60 402 * 900

125

178

21. Atlali valoarea numericd a literelor a, D,c $id, qtiind c6: a= 1 8 6 +3 7 9, b= a_1'76, c : a, b, d = c + 7 3 8 . 22. Aflati valoarea numerelor necunoscute; m +n +p :'754', x +y - z = 4 3 7 i ' y -z = 1 8 9 ; m +n :5 8 9; y +y = 6 2 2 , m +p :4 2 2;

23. La suma numerelor 236$i 187adAugali diferenla numerelor 614 si,326. 24. Calcu_la$ suma a_trei numere. este 125, itiindcdprimul al doilea esreAcu I /6 matmjc decat primul.iar aj treileaciirdiferenta primelor

r, 95. Intr-o_gcoald suntlnscrigi, in claseleprimare, 327deelevi.Dintre ace$tia, 158 iau masade prdnzla cantina gcolii,iar 35 A" nuu"lu. Afl a1i numdrul elevilor cari: a)nu iaumasa deprdnz lacantina Scol ; b)nu tacnaveta depr6nz ti nicinuiaumasa lacantina 9colii.

23de lani.aflaii ri inca c;r;;ti ;;;; l]31:l^.j'jl :1,:-1; necare dtncele trei"tloilea rafluri alebibliotecr

26-.-Micgoralisuma numerelor 37g5i253cu432, apoiaflaliun numrr cu2J4marmare decAt diferenta obtinuld. 26. Diferen{aa douAnumereesie236. Carcsuntnumerele, dacA scazatorul este cu268maimare decet diferenta? 27. Diferenla a doua Dumere esle19. Unuldin numere este 972.Ce puteliatla? 28, A flali suma a treinumere pareconseculive. dac6 rmuldin eleeste 244.Cete solutiiafigasir? 29. Suma a trei numere este 915.pdmii doi termeni ausuma 67g.Al treileatermenestemai mic decatal doileacu tt+. anag fiecare termen. 3O. Scrieli nurnerele naturale: a) care adunate cu696daumaipulinde704; b) caxe scdzute din 405 dauunresimai maredecat395; c)dincare scazend pe698seobline o diferenla maimic6 decAt 7l ^. w upograne or. rebulasA ltpareasca 900demanuale dematemalici. I rpogratia-a tipAril 4269lapoiincd 253.Ciire manuale maitrebuie sa tlDAreascA? 32..La o excursie s-au inscris 297debaieli. iar fete cu 64 maimulre. rn zrua plecani aumaivenitl7 baieti 9 fete. C61i copiiauplecar Si in excursreT 33- lntr-ogcoa16, cu clasele I-IV, erau173debaieli,iar fetecu 34mai mllte. Lasmrtitul anuluiqcolar nu au fostpremiaiert+ a" i"t",l* baieti cu37maiputini, Cet i elevi aufoslpremiali? 34. Petreiraftrrri aleuneibiblioteci sunt 435deca{i. pe primul si al treilea ran. la un toc.sunr 256de carli.griira ca pep.imuiiail Juni

ry,

papu$i cu97mai 221deursuleli, dejr"rcarii erau 36. La unmagazin papuii. putine, cu78maimultidecat iarpe$ti$ori 202. rezultatului care corespunde intrebarea a)Formulati rezultatului 345. corespunde lntrebarea care b)Fonrulati 547 . reztJltafiIui corespunde lntrebarea care c)Formulali schema: oproblemd folosind 37. Compuneti

termenului necunoscut Aflarea


fiecare suntin echilibru.aflali cat cantare$te 1. $tiiud ci balanlele cutie:

b= cl = ? necunoscufi: 2, Aflali termenii 728* e : 0; c -312= 543l , 1a+3 0 0 :8 0 0 ; =869i 704+ d D 20 0 =1 0 0 ; f - 238:r 1s . urmdtoare sd fie rz qi r, astl'elca propoziJiile 3. AtlaJi numerele adeYArale: = 114+261 b ) n -6 7 a )4 5+ m:70+34l . n-184=421-243. m+137:509-128 =a.Aflalipecdin egalitatea: 4. $timcal6l + 83 172+a-62+c =425. care satisfac inegalitdlite: 5.Allagi numerele naturale c-821<.4. 43 5 +a <4 3 9 t 576-b>510:' a+ r+c, ftiind0A: 6. Calculali l . a :3 2 4; l I. a-134= 1 7 5 : , b <a c ul 81; & >ac u1 1 8 ; c>b cu98; c = b-a.

pe6 9ic, ftiindcAa este 7. Calcr"rla{i 269,Deste maimare decat a cu i a rc es t e c u 1 4 3 . l5l . maim i d cecd bt 8. Danare123detimbre, ceea celnseamnd cdarecu 24 maimulte dmbre areAna? decatAna. Cate pe32la unnumf,r, 9. Dan,ln locsbadune 1-a saazut dinacel numdr. pe lnffe rezultatul corect Careestedifbrenla ti rezultatul carel-a obfinutel? 425. LO.Suma numerelor 237qia este Carc este numdrul d? 11. Diferenla dintre numdrul , si numdrul 125este175.Care este b? num[rul 12. Unnum&n mdrit cu358 dd513, Care este numtuul n'l 13. Mihais-agdndit Iaunnum6r, l-aadunat cu 125, apoicu2429i a oblinut621, Laoenumtrrs-agdnditMihai? plantat qi 129dalalele. parcs-au 173depanselule 14, Intr-un Cate lalelemai casdfielaf'el demulte trebuieplantate caSipanselutele? .178 i se adaugd 1359i apoilnct un termen 15. Dacdnumbrului necunoscut, suma4 10.Aflalitermenul necunoscut. seobtine gandit 16. M-am la un numar, l-amadunat cu 260gi am obtinut gendit? dil'erenta dintre numerele 920qi375. Lacenumdr m-am sdserezolve folosind exercitiul: 17. Formula{i oproblemIcare a+ 127:253.

Probi de evaluare
gi apoiverificati rezultatele obtinutel 1, Calcula{i a)38 +3 4 5 ; b )476- 39l . c )274 + 3 5 9 i 6 2 5 - 3 6 7 , este cu378: 2. Care uumar nalura) a)niaimare decet 243; b) maimic decat 552? dintelatiile: 3. Aflafi numerele necunoscute 4 6 7* c = 1 8 4 . a+6 8 = 1 8 0 ; b-234=375i 4. Scrie{i doul numere a carorsuma este mai apropiatd de400 decat de300. iar baielicu 58maipulini,Cdfibaieli9i 5. inft-o gcoald sunt216t'ete, fete in total. in acea sunt. icoala? 6. intr-oserd suntf lalele, iartrandafiri cul---l maipulini, potrivite, Scrieliin casete numere fomulali intrebarea ti rezolvali oroblema,

CopitolulT
PROBLEME CARE SEREZOLVA PRINTR.O OPERATIE ARITMETICA
1. Intr-oclasa erau14elevi. Au maivenitincd7 elevi.Cdli elevisunt acuminclasA? 2, lnr-un garaj erau 25 demagini. Au plecat 9 mapini. Cdte ma5ini au garaj mairimasin ? g, Danare38 detimbreromanegti gi23 detimbrestltine,Cate timbre areDan,in total? 4. Din cele23 deflori pecare le areInain gr[dind,16suntzambile, iar restul suntlalele. Cete lalelearelnaln grddin[? 5, Peunraft, pecareerau 19cArF, Calmenamaipus 5.Catec6rti sunt acumperaft? ,6. Dupd ce Maria i-a dat Getei 12 cirese, i-au mai rdmas18.Cate cireqe a avutMaria? 7. Ion 5i Andreicolecteazd monede vechi.Ion are56 de mdnede. iar Andreiare32.Cinearemaimultemonede qicucdt? 8. MariaqiVictoraucules mere. Mariaa cules 42,iar \tctor 35.Cine gicucdt? aculesmaipufine 9. Intr-ocurtesunt38 degAini$i cu 27 maipulinerate.Cete ratesunt in acea curte? 1O. intr-o florAriesunt25 de trandafirigi cu 23 mai multegaroafe. Categaroafe suntln 4cea flordrie? IL. Dinu are ln colectie62 de ilushate. DacdIna ar mai primi 8 ilusbate, eaar 4vea tot atdrea iluskate cete areDinu.Cdteilustrate are Ina?

l2.Ionare23dema$inufe. Mihai, dupA cei-adatlui Gelu6maginute a mai rdmas cu tot atetea maiinulecetearelon. CAte marinuleavea Mihai? 13, Un cupondep6nzd arelungimoa de43 m, iar altul estecu lg m mailung.Cafimetriaxe al doileacupon? 14. Intr-o livaddsunt 67 de pruni. Ca[i pruni mai trebuieplantati pentru afi 90? 15, intr-unsacsunt54 denuci.Cdtenuciaufostln sac, dacd Tudora luatl8? 16. in curtea gcoliisunt56debdief $i 38defete.Catibdietibebuie sA plece-ca saramana la feldemulgica gifetete? 17, Intr-o $coalE sunt271 de elevi in ciclul primarqi 224 in ciclul gimnazial. Cetielevisuntinceledouicicluriin total? 18. Penrua pleca intr-ovacanta la mare, s-au inscris 132de elevi. ' Cdfielevisemaipotinscrie, dacdsunt 185delocud? 19. Intr-unparccresc235 de flori de mugetel qi cu 124mai multe gblbenele. gdlbenelecresc Cdte inparc? 20. La unmagazin s.auadus 580dejucdrii, dincare150erauursule(i, iar restulpEpu;i. pipugis-au Cete adus la acel magazin? 21. Victora cules 423dealune, ceea ceinseamndc6 a cules cu 50mai puline decat Maria. CAre alune a cules Maria? 22. Ionut a citit 95 de paginidintr-ocaite9i mai are de citit g9 de pagini. Cate paginiarecaltea? 23. Lao flordries-auprimit 630degaroafe, dincares-auvAndut 145. Cete^garoafe aurdmas nevandute? 24. Intr-unbutoisunt2000devin, iarin altul l50l devin. C6{ilitri de vin sunt, in total,in cele doud butoaie? 25. intr-opddure erau750dearbori. C6tiaumairamas. daca 60 s-au tdiat? 26. Ionutavea375de timbre.El a mai primit incA142.Catetimbre a.re acumIonut? 27. Mihai a oblinutla unjoc 500depuncte. Danaare375de puncte. puncte Cdte ii maiffebuie penrru Danei. a-lajunge peMihai?

28. Cele675 de c[rfi de Stiintd dintr-obibliotecd suntcu 230 mai pulinedecatnumdrulclrlilor de literatura din aceabibliotecd. Cate cAriideliteratudsuntin acea bibliotecd? 29. intr-o serA s-auplantat630 de fire de garoafe.fi450 de fire de liezii. plantate a)Cucateste maimare numdrulgaroafelor decet celal freziilor'? b) Cu cet estemai mic numlrul Aeziilorplantate decetcel al garoafelor? 3O, La o fermds-aurecoltat 325 kg de rogii 9i cu 175kg mai mulfi ardei. Cecantitate deardei s-arecoltat la acea &md? 3 1 . Suma a trei numereeste820.Catesteal treileanumdr.dacdsuma primelor doud este 570? 32, intr-o rezervalie naturalA emu 235 de porci mistreti9i 70 de porci caprioare. Cdfi mistreli $i cdprioare erau,ln total, ln acea tezerya!re? 33. Salain caresedesfdsoari un mecidehandbal are320 de locuri. Calispectatori maipotveni,dacf,s-au ocupat deja250 delocuri? 34. intr-unparc in care erau180defire depanselule, s-au maiplantat lncd130defire.Catefiredepanselu{e in acelparc? suntacum, 35. Dintr-undepozit in care 475kgdemere, erau s-au scos180 kg. Ce cantitate demere a mairimasin aceldeoozit? 36, Mariaa citit o canede 240de pagini in douas6ptam6ni. C6te paginia cititin a douasiptAmana, daca in prirnaacitit 150depagini?

CopiiotutB
ELEMENTE INTUITIVE DEGEOMETRIE
l. In desenul aldturat colorati cu: -roqu,triunghiurile; pdtratelei -galben, dreptunghiurile: - albastru, /r^\ c er c uru e . -ve roe. r Sp unetc i at ef is u r i s u n t d e \ \--,/ frecare t'el,

1 l ll J l-l ll L_l

T----l

A li\ / \ l/\\ ) / \ \---l

2, Precizati cumsenumesc obiectele ilustrate jos$i ln desenul demai scrieti literele:P sub desenulln care aliobservat pdkatul;D sub celln care apare dreptunghiul; Csubcelln care gi Isub cele apare cercul in care observaf i triunghiuri.

m@
3. Desenali obiecte dinjurul vostru pe. careafi obsewat tbrmede: p6trat, triunghi, cerc sau dreptunghi. 4, Completali, pecaiet, untabel deforma celui demaiios. Denumirea frgurii Dreptunghi Desenul figurii

Triunghi
Pdtrat

5. Desenali3 dreptunghiuriqi ln interiorul fiecdruiadesenai cete2 aveliln total? triunghiuri.Cite figuri geometrice geometrice de fiecarefel, care figurilor numarul 6. Scrieti in casete, demaiios. sLrnt in fiecare din desenele
,)

o
A

2 ,

T
f

')

numere triunghiulare. Primele senumesc numere 7. Unelenumere demaijos desenul sunt:3,6, I 0, 15,21.?rivili cuatenlie tdunghiulare primeletrei numeretriunghiulare, apoi ln caresunt rcprezentate
desenati-le De urmitoarele dout.
@ @@

@ @o
o33

co c oo

CCOa

15 2l 610 3 maijos,astfel lncdtsi 8; Trasali linii ln interioruldreptunghiurilorde ob!ineli: 2 pdtlate 2 drepnmghiuri 2 ,iunghiuri

demaijos ln altefiguri geome9. Tra