Sunteți pe pagina 1din 48

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaiile de interes public EMI EN !

"#$L#MEN %L "%&LI'# ( )N! M*NI *$%L *+I'I#L N$. ,,- din 2- octombrie 2001 "arlamentul $om.niei adopt/ pre0enta le1e. '#". 1 2ispo0iii 1enerale #$ . 1 #ccesul liber 3i ne4n1r/dit al persoanei la orice informaii de interes public5 definite astfel prin pre0enta le1e5 constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaiilor dintre persoane 3i autorit/ile publice5 4n conformitate cu 'onstituia $om.niei 3i cu documentele internaionale ratificate de "arlamentul $om.niei. #$ . 2 )n sensul pre0entei le1i! a6 prin autoritate sau instituie public/ se 4nele1e orice autoritate sau instituie public/5 precum 3i orice re1ie autonom/ care utili0ea0/ resurse financiare publice 3i care 43i desf/3oar/ activitatea pe teritoriul $om.niei5 potrivit 'onstituiei7 b6 prin informaie de interes public se 4nele1e orice informaie care prive3te activit/ile sau re0ult/ din activit/ile unei autorit/i publice sau instituii publice5 indiferent de suportul ori de forma sau de modul de e8primare a informaiei7 c6 prin informaie cu privire la datele personale se 4nele1e orice informaie privind o persoan/ fi0ic/ identificat/ sau identificabil/. '#". 2 *r1ani0area 3i asi1urarea accesului la informaiile de interes public 9E':I%NE# 1 2ispo0iii comune privind accesul la informaiile de interes public #$ . #si1urarea de c/tre autorit/ile 3i instituiile publice a accesului la informaiile de interes public se face din oficiu sau la cerere5 prin intermediul compartimentului pentru relaii publice sau al persoanei desemnate 4n acest scop. #$ . 4 ;16 "entru asi1urarea accesului oric/rei persoane la informaiile de interes public autorit/ile 3i instituiile publice au obli1aia de a or1ani0a compartimente

speciali0ate de informare

i rela

ii publice sau de a desemna persoane cu atribu

ii

n acest domeniu.

;26 #tribuiile5 or1ani0area 3i funcionarea compartimentelor de relaii publice se stabilesc5 pe ba0a dispo0iiilor pre0entei le1i5 prin re1ulamentul de or1ani0are 3i funcionare a autorit/ii sau instituiei publice respective. #$ . 5 ;16 +iecare autoritate sau instituie public/ are obli1aia s/ comunice din oficiu urm/toarele informaii de interes public! a6 actele normative care re1lementea0/ or1ani0area 3i funcionarea autorit/ii sau instituiei publice7 b6 structura or1ani0atoric/5 atribuiile departamentelor5 pro1ramul de funcionare5 pro1ramul de audiene al autorit/ii sau instituiei publice7 c6 numele 3i prenumele persoanelor din conducerea autorit/ii sau a instituiei publice 3i ale funcionarului responsabil cu difu0area informaiilor publice7 ;26 #utorit/ile 3i instituiile publice sunt obli1ate s/ asi1ure persoanelor5 la cererea acestora5 informaiile de interes public solicitate 4n scris sau verbal. d6 coordonatele de contact ale autorit/ii sau instituiei publice5 respectiv! denumirea5 sediul5 numerele de telefon5 fa85 adresa de e<mail 3i adresa pa1inii de Internet7 e6 sursele financiare5 bu1etul 3i bilanul contabil7 f6 pro1ramele 3i strate1iile proprii7 16 lista cuprin0.nd documentele de interes public7 =6 lista cuprin0.nd cate1oriile de documente produse 3i>sau 1estionate5 potrivit le1ii7 i6 modalit/ile de contestare a deci0iei autorit/ii sau a instituiei publice 4n situaia 4n care persoana se consider/ v/t/mat/ 4n privina dreptului de acces la informaiile de interes public solicitate. ;26 #utorit/ile 3i instituiile publice au obli1aia s/ publice 3i s/ actuali0e0e anual un buletin informativ care va cuprinde informaiile prev/0ute la alin. ;16. ;-6 #utorit/ile publice sunt obli1ate s/ dea din oficiu publicit/ii un raport periodic de activitate5 cel puin anual5 care va fi publicat 4n Monitorul *ficial al $om.niei5 "artea a II<a. ;46 #ccesul la informaiile prev/0ute la alin. ;16 se reali0ea0/ prin! a6 afi3are la sediul autorit/ii sau al instituiei publice ori prin publicare 4n Monitorul *ficial al $om.niei sau 4n mi?loacele de informare 4n mas/5 4n publicaii proprii5 precum 3i 4n pa1ina de Internet proprie7 b6 consultarea lor la sediul autorit/ii sau al instituiei publice5 4n spaii special destinate acestui scop. #$ . , ;16 *rice persoan/ are dreptul s/ solicite 3i s/ obin/ de la autorit/ile 3i instituiile publice5 4n condiiile pre0entei le1i5 informaiile de interes public. ;-6 9olicitarea 4n scris a informaiilor de interes public cuprinde urm/toarele elemente!

a6 autoritatea sau institu

ia public

la care se adresea0

cererea7

b6 informaia solicitat/5 astfel 4nc.t s/ permit/ autorit/ii sau instituiei publice identificarea informaiei de interes public7 c6 numele5 prenumele 3i semn/tura solicitantului5 precum 3i adresa la care se solicit/ primirea r/spunsului. #$ . @ ;16 #utorit/ile 3i instituiile publice au obli1aia s/ r/spund/ 4n scris la solicitarea informaiilor de interes public 4n termen de 10 0ile sau5 dup/ ca05 4n cel mult -0 de 0ile de la 4nre1istrarea solicit/rii5 4n funcie de dificultatea5 comple8itatea5 volumul lucr/rilor documentare 3i de ur1ena solicit/rii. )n ca0ul 4n care durata necesar/ pentru identificarea 3i difu0area informaiei solicitate dep/3e3te 10 0ile5 r/spunsul va fi comunicat solicitantului 4n ma8imum -0 de 0ile5 cu condiia 4n3tiin/rii acestuia 4n scris despre acest fapt 4n termen de 10 0ile. ;26 $efu0ul comunic/rii informaiilor solicitate se motivea0/3i se comunic/ 4n termen de 5 0ile de la primirea petiiilor. ;-6 9olicitarea 3i obinerea informaiilor de interes public se pot reali0a5 dac/ sunt 4ntrunite condiiile te=nice necesare5 3i 4n format electronic. #$ . A ;16 "entru informaiile solicitate verbal funcionarii din cadrul compartimentelor de informare 3i relaii publice au obli1aia s/ preci0e0e condiiile 3i formele 4n care are loc accesul la informaiile de interes public 3i pot furni0a pe loc informaiile solicitate. ;26 )n ca0ul 4n care informaiile solicitate nu sunt disponibile pe loc5 persoana este 4ndrumat/ s/ solicite 4n scris informaia de interes public5 urm.nd ca cererea s/ 4i fie re0olvat/ 4n termenele prev/0ute la art. @. ;-6 Informaiile de interes public solicitate verbal se comunic/ 4n cadrul unui pro1ram minim stabilit de conducerea autorit/ii sau instituiei publice5 care va fi afi3at la sediul acesteia 3i care se va desf/3ura 4n mod obli1atoriu 4n timpul funcion/rii instituiei5 inclu0.nd 3i o 0i pe s/pt/m.n/5 dup/ pro1ramul de funcionare. ;46 #ctivit/ile de re1istratur/ privind petiiile nu se pot include 4n acest pro1ram 3i se desf/3oar/ separat. ;56 Informaiile de interes public solicitate verbal de c/tre mi?loacele de informare 4n mas/ vor fi comunicate5 de re1ul/5 imediat sau 4n cel mult 24 de ore. #$ . B ;16 )n ca0ul 4n care solicitarea de informaii implic/ reali0area de copii de pe documentele deinute de autoritatea sau instituia public/5 costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant5 4n condiiile le1ii. ;26 2ac/ 4n urma informaiilor primite petentul solicit/ informaii noi privind documentele aflate 4n posesia autorit/ii sau a instituiei publice5 aceast/

solicitare va fi tratat

ca o nou

peti

ie5 r

spunsul fiind trimis

n termenele prev

ute la

art. @

;16 Informaiile cu privire la datele personale ale cet/eanului pot deveni informaii de interes public numai 4n m/sura 4n care afectea0/ capacitatea de e8ercitare #$ . 10a unei funcii publice. Nu ;26 Informaiile este supus/ prevederilor publice de interes art. @ < personal B activitatea nu pot autorit/ilor fi transferate 3i instituiilor 4ntre autorit/ile dec.t 4n temeiul unei obli1aii le1ale ori cu acordul prealabil 4n scris al publice de r/spunsuri la petiii 3i de audiene5 desf/3urat/ potrivit specificului persoanei care acestora5 are acces dac/ la acele informaii potrivit art. 2. autori0/ri5 prest/ri competenelor aceasta prive3te alte aprob/ri5 de servicii 3i orice alte solicit/ri 4n afara informaiilor de interes public. #$ . 11 9E':I%NE# a 2<a 2ispo0iii ;16 "ersoanele speciale careprivind efectuea0/ accesul studii mi?loacelor 3i cercet/ri de 4n informare folos propriu 4n mas/ sau la 4n interes de informaiile serviciu au acces de interes la fondul public documentaristic al autorit/ii sau al instituiei publice pe ba0a solicit/rii personale5 4n condiiile le1ii. #$ . 15 ;26 'opiile de pe documentele deinute de autoritatea sau de instituia public/ ;16 #ccesul mi?loacelor de informare 4n mas/ la informaiile de interes public se reali0ea0/ 4n condiiile art. B. este.1arantat. #$ 12 ;26 #ctivitatea de de cule1ere 3i de difu0are a informaiilor de interes public5 ;16 9e e8ceptea0/ la accesul liber al cet/enilor5 prev/0ut la art. 15 desf/3urat/ informaii! de mi?loacele de informare 4n mas/5 constituie o naionale5 concreti0are a urm/toarele a6 informaiile din domeniul ap/r/rii dreptului cet/enilor de a avea acces orice informaie de interes public. si1uranei 3i ordinii publice5 dac/ fac la parte din cate1oriile informaiilor #$ . 1, potrivit le1ii7 clasificate5 b6 "entru informaiile asi1urarea privind accesului deliber/rile mi?loacelor autorit/ilor5 de informare precum 4n 3i cele mas/ care la informaiile privesc interesele de interes economice public autorit/ile 3i politice 3i instituiile ale $om.niei5 publice dac/ aufac obli1aia parte din s/ desemne0e cate1oria un informaiilor purt/tor de cuv.nt5 clasificate5 de re1ul/ potrivit din le1ii7 cadrul compartimentelor de informare 3i relaii c6 informaiile privind activit/ile comerciale sau financiare5 dac/ publicitatea publice. acestora #$ . 1@ aduce atin1ere principiului concurenei loiale5 potrivit le1ii7 ;16d6 #utorit/ile informaiile publice cu privire au obli1aia la dateles/ personale5 or1ani0e0e potrivit periodic5 le1ii7 de re1ul/ o dat/ e6 informaiile pe lun/5 conferine privind de pres/ procedura pentru 4naducerea timpul anc=etei la cuno3tin/ penale a sau informaiilor disciplinare5 de dac/ sepublic. periclitea0/ re0ultatul anc=etei5 se de0v/luie surse confideniale ori se interes ;26 cadrulviaa5 conferinelor de pres/ autorit/ile publice obli1ate s/ pun 4n)n pericol inte1ritatea corporal/5 s/n/tatea unei sunt persoane 4n urma r/spund/ cu privire la orice informaii de interes public. anc=etei efectuate sau 4n curs de desf/3urare7 f6 informaiile #$ . 1A privind procedurile ?udiciare5 dac/ publicitatea acestora aduce ;16 #utorit/ile publice obli1aia s/ acorde f/r/ discriminare acreditare atin1ere asi1ur/rii unui au proces ec=itabil ori interesului le1itim al oric/reia dintre 0iari3tilor 3i repre0entanilor p/rile implicate 4n proces7 mi?loacelor de informare 4n mas/. ;2616 #creditarea informaiile seaacord/ c/ror publicare la cerere5 pre?udicia0/ 4n termen dem/surile dou/ 0ile de de protecie la 4nre1istrarea a tinerilor. acesteia. ;26 $/spunderea pentru aplicarea m/surilor de prote?are a informaiilor ;-6 #utorit/ile publice prev/0ute pot refu0a la acordarea sau pot retra1e aparin.nd cate1oriilor alin. ;16 acredit/rii revine persoanelor 3i autorit/ilor acreditarea unui 0iarist pentru fapte care3i 4mpiedic/ desf/3urarea publice care dein astfelnumai de informaii5 precum instituiilor publice abilitate normal/ activit/ii autorit/ii publice 3i care nu privesc opiniile e8primate 4n prin le1eas/ asi1ure securitatea informaiilor. pres/ respectivul 0iarist5 4n condiiile 3i 4n limitele le1ii. #$de . 1Informaiile ;46 $efu0ul acord/rii care favori0ea0/ acredit/rii sau3i ascund retra1erea 4nc/lcarea acredit/rii le1iiunui de c/tre 0iarist o autoritate se comunic/ 4n scris 3i nu nu afectea0/ dreptul or1anismului de pres/ declasificate a obine 3i sau o instituie public/ pot fi incluse 4n cate1oria informaiilor acreditarea pentru unde altinteres 0iarist.public. constituie informaii #$ . 1B 14

;16 #utorit/ile 3i instituiile publice au obli1aia s/ informe0e 4n timp util mi?loacele de informare 4n mas/ asupra conferinelor de pres/ sau oric/ror alte aciuni publice or1ani0ate de acestea. ;26 #utorit/ile 3i instituiile publice nu pot inter0ice 4n nici un fel accesul mi?loacelor de informare 4n mas/ la aciunile publice or1ani0ate de acestea. ;-6 #utorit/ile publice care sunt obli1ate prin le1ea proprie de or1ani0are 3i funcionare s/ desf/3oare activit/i specifice 4n pre0ena publicului sunt obli1ate s/ permit/ accesul presei la acele activit/i5 4n difu0area materialelor obinute de 0iari3ti urm.nd s/ se in/ seama doar de deontolo1ia profesional/. #$ . 20 Mi?loacele de informare 4n mas/ nu au obli1aia s/ publice informaiile furni0ate de autorit/ile sau de instituiile publice. '#". 9anciuni #$ . 21 ;16 $efu0ul e8plicit sau tacit al an1a?atului desemnat al unei autorit/i ori instituii publice pentru aplicarea prevederilor pre0entei le1i constituie abatere 3i atra1e r/spunderea disciplinar/ a celui vinovat. ;26 )mpotriva refu0ului prev/0ut la alin. ;16 se poate depune reclamaie la conduc/torul autorit/ii sau al instituiei publice respective 4n termen de -0 de 0ile de la luarea la cuno3tin/ de c/tre persoana le0at/. ;-6 2ac/ dup/ cercetarea administrativ/ reclamaia se dovede3te 4ntemeiat/5 r/spunsul se transmite persoanei le0ate 4n termen de 15 0ile de la depunerea reclamaiei 3i va conine at.t informaiile de interes public solicitate iniial5 c.t 3i menionarea sanciunilor disciplinare luate 4mpotriva celui vinovat. #$ . 22 ;16 )n ca0ul 4n care o persoan/ se consider/ v/t/mat/ 4n drepturile sale5 prev/0ute 4n pre0enta le1e5 aceasta poate face pl.n1ere la secia de contencios administrativ a tribunalului 4n a c/rei ra0/ teritorial/ domicilia0/ sau 4n a c/rei ra0/ teritorial/ se afl/ sediul autorit/ii ori al instituiei publice. "l.n1erea se face 4n termen de -0 de 0ile de la data e8pir/rii termenului prev/0ut la art. @. ;26 Instana poate obli1a autoritatea sau instituia public/ s/ furni0e0e informaiile de interes public solicitate 3i s/ pl/teasc/ daune morale 3i>sau patrimoniale. ;-6 Cot/r.rea tribunalului este supus/ recursului. ;46 2eci0ia 'urii de apel este definitiv/3i irevocabil/. ;56 #t.t pl.n1erea5 c.t 3i apelul se ?udec/ 4n instan/ 4n procedur/ de ur1en/ 3i sunt scutite de ta8/ de timbru. '#". 4 2ispo0iii tran0itorii 3i finale

#$ . 2-

;16 "re0enta le1e va intra 4n vi1oare la ,0 de 0ile de la data public/rii 4n Monitorul *ficial al $om.niei5 "artea I. ;26 )n termen de ,0 de 0ile de la data public/rii pre0entei le1i 4n Monitorul *ficial al $om.niei5 "artea I5 Guvernul va elabora5 la iniiativa Ministerului Informaiilor "ublice5 normele metodolo1ice de aplicare a acesteia. #$ . 24 ;16 )n termen de ,0 de 0ile de la data intr/rii 4n vi1oare a pre0entei le1i Ministerul Informaiilor "ublice5 Ministerul 'omunicaiilor 3i e=nolo1iei Informaiei 3i Ministerul +inanelor "ublice vor 4nainta Guvernului propuneri privind m/surile necesare pentru ca informaiile de interes public s/ devin/ disponibile 4n mod pro1resiv prin intermediul unor ba0e de date informati0ate accesibile publicului la nivel naional. ;26 M/surile prev/0ute la alin. ;16 vor privi inclusiv dotarea autorit/ilor 3i instituiilor publice cu ec=ipamentele de te=nic/ de calcul adecvate. #$ . 25 "e data intr/rii 4n vi1oare a pre0entei le1i se abro1/ orice prevederi contrare. #ceast/ le1e a fost adoptat/ de 9enat 4n 3edina din 1- septembrie 20015 cu respectarea prevederilor art. @4 alin. ;26 din 'onstituia $om.niei. p. "$EDE2IN ELE 9EN# %L%I5 "#%L "('%$#$% #ceast/ le1e a fost adoptat/ de 'amera 2eputailor 4n 3edina din 1A septembrie 20015 cu respectarea prevederilor art. @4 alin. ;26 din 'onstituia $om.niei. "$EDE2IN ELE '#ME$EI 2E"% #:IL*$ E#LE$ 2*$NE#N% <<<<<<<<<<<<<<

S-ar putea să vă placă și