Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

ANUNŢ

Studenţii anilor preterminali (anul II


specializările economice) sunt obligaţi să-şi
aleagă tema de licenţă până cel târziu la data
susţinerii colocviului de practică (sfârşitul
lunii mai).

Propuneri de teme pentru lucrarea de licenţă


Specializările Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) şi
Finanţe şi Bănci (FB),
anul universitar 2008-2009

Prof. univ. dr. Briciu Sorin

Discipline: Control, Contabilitate aprofundată, Audit şi Contabilitate de gestiune


Organizarea şi exercitarea controlului propriu la …..
Controlul operaţiunilor privind imobilizările (corporale, necorporale, financiare) la …..
Controlul existenţei şi mişcării stocurilor (materii prime şi materiale, produse finite,
producţia în curs de execuţie, mărfuri şi ambalaje) la …..
Controlul tranzacţiilor cu furnizorii şi clienţii la ….. (cumpărările şi vânzările)
Controlul operaţiunilor specifice gestiunii resurselor umane şi salarizării la …..
(aşezarea, urmărirea şi perceperea impozitului pe salarii, cas etc.)
Controlul operaţiunilor specifice trezoreriei (casă şi bancă) la …..
Controlul operaţiunilor privind aşezarea, urmărirea şi perceperea taxei pe valoarea
adăugată la …..
Controlul cheltuielilor şi veniturilor la …..
Organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inventarierii generale a patrimoniului unui
…..
Controlul întocmirii şi circulaţiei documentelor la …….
Controlul existenţei, integrităţii şi pazei bunurilor materiale la …..
Controlul angajării gestionarilor la …..
Controlul costurilor prin intermediul analizei abaterilor la …..
Costurile ca instrument al controlului de gestiune la …..
Controlul exercitat de Curtea de Conturi a României
Auditul situaţilor financiare la …..
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Prof. univ. dr. Briciu Sorin

Organizarea şi exercitarea auditului intern la ….. (o instituţie publică)


Organizarea controlului de gestiune la …..
Paralela între controlul financiar, controlul de gestiune şi auditul intern
Valorificarea constatărilor controlului financiar şi stabilirea răspunderii la …..
Imaginea fidelă şi pragul de semnificaţie în audit
Implementarea controlului intern la …..
Controlul utilizării creditelor, fondurilor bugetare şi extrabugetare la …..
Principiile, metodologia şi responsabilitatea auditării situaţiilor financiare
Auditul financiar şi soluţiile contabile de determinare a impozitului pe profit
Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar contabil
Metode, tehnici şi probe de audit financiar contabil
Controlul financiar preventiv – instrument de apărare a patrimoniului
Situaţiile financiare consolidate si contabilitatea investiţiilor în filiale.
Contabilitatea de retratare privind adoptarea pentru prima data a Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiara.
Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune si calculaţia costurilor în
condiţiile aplicării metodei pe comenzi, pe exemplul unei societăţi comerciale.
Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în
condiţiile aplicării metodei pe faze, pe exemplul unei societăţi comerciale.
Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în
condiţiile aplicării metodei standard-cost, pe exemplul unei societăţi comerciale.
Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în
condiţiile aplicării metodei direct-costing, pe exemplul unei societăţi comerciale.
Evoluţia costurilor si analiza cost-volum-profit. Sistemul de indicatori si decizii.
Contabilitatea manageriala si procesul bugetar.
Bugetarea costurilor de productie si organizarea controlului bugetar.
Contabilitatea lichidării si divizării societăţilor comerciale.
Teorie si practici contabile specifice privind fuziunea societăţilor comerciale.
Evaluare si tratamente contabile privind achiziţia si fuziunea societăţilor comerciale
Contabilitatea operaţiunilor de leasing la …..

Prof. univ. dr. Todea Nicolae

Disciplina: Contabilitate financiară


Contabilitatea imobilizărilor la societatea X
Contabilitate amortizării imobilizărilor la societatea X
Contabilitatea stocuri lor de materii prime şi materiale la societatea X
Contabilitatea stocurilor de produse la societatea X
Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor la societatea X
Contabilitatea animalelor la societatea X
Contabilitatea relaţiilor cu furnizorii la societatea X
Contabilitatea relaţiilor cu clienţii la societatea X
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Prof. univ. dr. Todea Nicolae

Contabilitatea decontărilor cu personalul la societatea X


Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului la societatea X
Contabilitatea decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale la societatea X
Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată la societatea X
Contabilitatea efectelor de comerţ la societatea X
Contabilitatea importurilor la societatea X
Contabilitatea exporturilor la societatea X
Contabilitatea datoriilor financiare la societatea X
Contabilitatea inflaţiei la societatea X
Contabilitatea lichidării la societatea X
Contabilitatea fuziunii la societatea X
Contabilitatea consolidării conturilor la societatea X
Contabilitatea reducerilor comerciale şi financiare la societatea X
Contabilitatea provizioanelor de depreciere la societatea X
Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli la societatea X
Contabilitatea cheltuielilor la societatea X
Contabilitatea veniturilor la societatea X
Contabilitatea rezultatului la societatea X
Contabilitatea operaţiunilor de leasing cu exemplificare la societatea X
Contabilitatea diferenţelor de curs valutar la societatea X
Situaţia fluxurilor de numerar la societatea X
Situaţiile financiare la societatea X

Prof. univ. dr. Hada Teodor

Disciplina: Gestiunea financiară a firmei


Sistemul informaţional, amortizarea, gestiunea activelor imobilizate la …..
Sistemul informaţional, gestiunea activelor circulante la …..
Viteza de rotaţie, indicator de performanţă a activelor circulante la …..
Planificarea financiară a activelor circulante la …..
Creditul client la …..
Creditul furnizor la …..
Gestiunea trezoreriei la …..
Gestiunea activităţii de planificare financiară şi instrumentele de planificare financiară
la …..
Politica de dividend la societatea …..corelată cu politica de dividend a unităţilor listate
la bursă
Instrumente ale managementului financiar
Performanţa întreprinderii la …..
Diagnosticul global la …..
Disciplina: Politici actuale de finanţare
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Prof. univ. dr. Hada Teodor

Finanţări pe termen lung la …..


Finanţări pe termen scurt la …..
Programele structurale de finanţare la nivel de U.E. şi Romania
Finanţări prin Fondul Roman de Dezvoltare Socială
Finanţări structurale şi proprii pentru agricultură
Finanţări prin leasing
Analiza cost-beneficiu la …..
Planul de afaceri. Aspecte teoretice şi practice. Analiza de senzitivitate.
Finanţări prin programul POS-DRU
Finanţări ale cercetării ştiinţifice
Structura financiară a întreprinderii la …..
Finanţări ale întreprinderilor în dificultate la …..
Disciplina: Preţuri şi tarife
Analiza în dinamică a preţurilor de ofertă la …..
Aspecte ale concurenţei în România
Tarifele de energie electrică în România
Tarifele de gaze în România
Tarifele de poştă si telecomunicaţii în România
Formarea preţurilor de ofertă la export şi livrări intracomunitare. Implicaţii ale
fiscalităţii
Formarea preţurilor de import şi achiziţii intracomunitare şi implicaţii ale fiscalităţii
Disciplina: Burse de valori
Criza financiară mondială. Aplicaţie la SUA.
BVB şi implicaţiile crizei financiare mondiale
BVB structură, evoluţie
Indicii bursieri la BVB şi indicii bursieri mondiali
Contractele futures la BVB şi BMFS Sibiu
Funcţionarea pieţei de capital în România
Disciplina: Fiscalitate
Sistemul fiscal. Sistemul fiscal românesc.
Cota unică de impozitare
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice
Impozitarea veniturilor din activităţi independente
Impozitul pe profit la …..
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la …..
TVA la …..
Accizele la …..
Modificări şi tendinţe în impozitele locale la …..
Aspecte ale achiziţiilor intracomunitare la …..
Taxele vamale la …..
Indicatori de eficienţa a taxelor vamale
Taxele judiciare de timbru la …..
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Prof. univ. dr. Hada Teodor

Taxele extrajudiciare de timbru la …..


Disciplina: Teoria şi practica bilanţului
Structuri ale bilanţului în România
Lucrările pregătitoare şi sitemul informaţional al : Situaţiilor fianciare anuale la …..
Indicatori de performanţă calculaţi pe baza: Situaţiilor fianciare anuale la …..

Prof. univ. dr. Ileană Ioan

Promovarea firmelor pe Internet utilizând site-uri Web.


Utilizarea reţelelor neuronale în diagnoza şi prognoza economică.
Comerţ electronic B2C. Site Web al unei firme
Sistem interactiv de asistare a deciziei financiar bancare
Sistem interactiv de asistare a deciziei pentru evaluarea riscului bancar
Sistem expert pentru evaluarea riscului în decizia de creditare

Prof. univ. dr. Luha Vasile

Disciplina: Drept comercial


Comercialitatea în dreptul românesc
Constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni
Încheierea contractului comercial
Regimul juridic al societăţilor cu răspundere nelimitată
Contractul comercial ca izvor de obligaţii
Executarea contractelor comerciale
Administrarea societăţilor cu răspundere limitată
Funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată
Funcţionarea societăţilor pe acţiuni
Regimul juridic al cecului
Regimul juridic al fondului de comerţ
Regimul juridic al warantelor
Administrarea procedurii insolvenţei
Planul de reorganizare în procedura insolvenţei
Prescripţia în dreptul comercial
Fuziunea societăţilor comerciale: probleme teoretice şi practice
Dizolvarea societăţilor comerciale
Probele în dreptul comercial
Garantarea obligaţiilor comerciale
Regimul juridic al acţiunilor
Notă: pentru a se evita suprapunerile de candidaturi pentru anumite teme este necesar ca
studenţii candidaţi să obţină în prealabil acordul scris din partea profesorului coordonator;
aprobarea cadrului didactic se depune la mapa de evidenţă aflată la catedră; mapa poate fi
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Prof. univ. dr. Luha Vasile

consultată de orice student interesat.

Conf. univ. dr. Banc Panfil

Disciplina: Finanţe generale, Monedă şi credit, Gestiune financiară


Procesul bugetelor la nivelul unui consiliu local
Studiu privind evoluţia volumului şi structurii obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice
de la nivelul unei entităţi administrativ-teritoriale
Posibilităţi de înfăptuire a autonomiei financiare locale pe seama impozitelor şi taxelor
locale
Studiu privind rezultatele combaterii evaziunii fiscale la nivelul unei localităţi urbane
Posibilităţi de raţionalizare a cheltuielilor bugetului local al unei unităţi administrativ -
teritoriale
Analiza evoluţiei cheltuielilor de capital la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale
Analiza evoluţiei cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale finanţate dintr-un buget
local
Studiu privind veniturile şi cheltuielile asigurărilor sociale de stat la nivelul unui judeţ
Studiu privind pensiile la nivelul unui judeţ
Veniturile şi cheltuielile fondului pentru ajutorul de şomaj la nivelul unui judeţ
Bugetele de venituri şi cheltuieli băneşti ale populaţiei la nivelul unui judeţ
Studiu privind evoluţia economii lor băneşti ale populaţiei fructificate prin intermediul
CEC dintr-un judeţ
Asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă la nivelul unui judeţ
Presiunea obligaţiilor faţă de stat asupra costurilor şi rezultatelor financiare ale unei
societăţi financiare
Studiu privind influenţa T.V.A asupra rezultatelor financiare ale unei societăţi
comerciale
Impactul impozitului pe profit asupra veniturilor şi cheltuielilor unei societăţi
comerciale
Investiţiile în imobilizări la nivelul unei societăţi comerciale
Posibilităţi de perfecţionare a regimurilor de amortizare utilizate de către o societate
comercială
Căi de folosire eficientă a mijloacelor fixe ale unei societăţi comerciale
Fundamentarea planului de investiţii şi de finanţare a lor le nivelul unei firme
Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale prezentat prin sistemul de "ratio-uri"
Evaluarea riscului de faliment (pe exemplul a cel puţin 3 firme)
Planificarea amortizării imobilizărilor la nivelul unei firme
Determinarea necesarului de fond de rulment la nivelul unei firme
Impactul vitezei de rotaţie a diferitelor elemente patrimoniale asupra indicatorilor
economico - financiari ai unei firme
Modelarea matematică a mărimii stocuri lor la nivelul unei firme
Previziunea şi gestiunea valorilor realizabile în termen scurt la nivelul unei societăţi
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Conf. univ. dr. Banc Panfil

comerciale
Posibilităţi de optimizare a gestiunii creanţelor şi obligaţiilor la nivelul unei societăţi
comerciale
Fluxurile de trezorerie la nivelul unei societăţi comerciale
studiu privind influenţa creditelor asupra indicatorilor economico-financiari ai unei
firme
Fundamentarea deciziilor financiare la nivelul unei firme
Previziunea profitului la nivelul unei societăţi comerciale
Modele de analiză a structurii financiare la nivelul unei firme
Bugetul de venituri şi cheltuieli al unei societăţi comerciale
"Pasivele stabile" - sursă de finanţare a activităţii unei firme
Studiu privind determinarea costului capitalurilor unei firme
Strategia şi tactica financiară promovată de o firmă
Posibilităţi de perfecţionare a funcţiei financiar - contabile a unei societăţi comerciale
Capacitatea de autofinanţare a unei firme
Posibilităţi de atenuare a blocajului financiar la nivelul unei firme
Echilibrul financiar la nivelul unei firme
Contabilitatea financiară - sursă de date pentru fundamentarea deciziilor financiare la
nivelul unei firme
Planul de afaceri şi fundamentarea indicatorilor acestuia la nivelul unei firme
Contabilitatea internă de gestiune şi activitatea financiară a unei firme
Studiu privind drepturile băneşti ale personalului din cadrul unui agent economic
Studiu comparativ privind influenţa climatului social asupra indicatorilor economico
financiari (pe exemplul a cel puţin 2 firme)
Funcţiile banilor şi influenţa acestora asupra sănătăţii financiare a unei firme
Studiu privind circulaţia bănească cu numerar la nivelul unui judeţ
Studiu privind activitatea pe piaţa secundară ce funcţionează la nivelul judeţului ...
Studiu privind gradul de dezvoltare la nivelul unităţilor bancare de pe raza unui judeţ.

Conf. univ. dr. Burja Camelia

Disciplina: Analiză economico-financiară


Diagnosticul stării de performanţă a întreprinderii
Analiza diagnostic a producţiei şi a comercializării acesteia
Analiza cheltuielilor întreprinderii
Analiza producţiei fizice
Analiza rentabilităţii întreprinderii
Analiza patrimoniului întreprinderii
Analiza economică a gestiunii resurselor umane
Analiza economică a gestiunii resurselor materiale
Analiza echilibrului economico-financiar al firmei
Analiza rezultatelor cu ajutorul indicatorilor valorici
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Conf. univ. dr. Burja Camelia

Analiza situaţiei financiar-patrimoniale


Analiza financiară a gestionării resurselor
Analiza performanţei economice şi a riscului
Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
Analiza potenţialului intern al firmei
Analiza eficienţei gestiunii economico-financiare în cadrul firmei
Analiza riscurilor întreprinderii
(temele se particularizează pe cazul unei societăţi comerciale)

Conf. univ. dr. Cenar Iuliana

Disciplina: Contabilitate financiară


Contabilizarea imobilizărilor şi a ajustărilor pentru deprecierea acestora la SC …..
Transpunerea în contabilitate a decontărilor cu salariaţii la SC …..
Aspecte financiar-contabile privind rezultatul şi elementele generatoare ale acestuia la
SC …..
Valenţe şi limite ale leasingului în economia românească. Reflectarea operaţiunilor de
leasing în contabilitatea SC …..
Operaţiuni de natură fiscală şi reflectarea lor în contabilitatea SC …..
Studiu privind întocmirea conturilor anuale la SC …..
Contabilitatea şi gestiunea trezoreriei la SC …..
Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor la SC …..
Instrumentarea contabilă privind decontările cu bugetul statului la SC …..
Contabilitatea relaţiilor comerciale cu furnizorii şi clienţii la SC …..
Starea financiară a patrimoniului redată prin intermediul bilanţului contabil la SC …..
Contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor la SC …..
Inventarierea activelor circulante materiale la SC …..
Performanţa financiară redată prin intermediul contului de rezultat la SC …..
Disciplina: Contabilitatea instituţiilor publice
Contabilitatea execuţiei bugetare la instituţia …..
Particularităţi privind organizarea contabilităţii la DGFP …..
Contul de execuţie bugetară, componentă de bază a situaţiilor financiare la …..
Consideraţii cu privire la modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare la
…..
Particularităţile organizării şi conducerii contabilităţii la …..
Reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni derulate prin Trezoreria …..
Aspecte teoretice şi practice privind decontările interne la …..
Cheltuielile publice şi reflectarea acestora în contabilitatea …..
Instrumentarea contabilă a veniturilor publice la …..
Reflectarea operaţiunilor de finanţare în contabilitatea …..
Confruntarea contabilităţii cu realitatea prin inventarierea elementelor patrimoniale de
activ şi datorii la …..
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Conf. univ. dr. Cenar Iuliana

Specificul contabilităţii la trezoreria municipiului …..


Transpunerea contabilă a operaţiunilor derulate pe baza finanţării complementare
la Universitatea …..
Dimensiunea financiar-contabilă a remunerării personalului la …..
Câteva consideraţii de natură financiar-contabilă cu privire la activitatea de investiţii
derulată la …..
Disciplina: Asigurări şi protecţie socială
Interdependenţa prevedere-economisire în realizarea asigurărilor de sănătate la
CJASS …..
Prestaţiile publice de pensii la CJPAS…..
Modalităţi de realizare a protecţiei sociale a şomerilor la AJOFM …..
Asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivelul CJPAS …..
Stimularea ocupării forţei de muncă la AJOFM …..
Realizarea securităţii sociale prin intermediul asistenţei sociale la Primăria …..
Temele sunt orientative. Studentii pot elabora lucrări de licenţă cu alte teme decât cele din
lista propusă.

Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan-Constantin

Disciplina: Buget şi trezorerie publică


Datoria externă a României, concept, structuri, indicatorii gradului de îndatorare,
evoluţie în perioada 1990-2007
Regimul ajutoarelor de stat în economia României în perioada postaderare
Politica fiscală şi bugetară, obiective şi instrumente de relansare şi creşterea economiei
Pilonul III de asigurări – o alternativă pentru sistemul public de pensii
Importanţa cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale pentru dezvoltarea
umană durabilă a României
Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare ale României
Bugetul UE prezent şi perspective
Finanţe – mediu. Programe de sprijin ale politicilor financiare naţionale de mediu
Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi
administrativ-teritoriale)
Analiza desfăşurării procesului bugetar la unităţile administrativ-teritoriale (pe
exemplul unei unităţi administrativ-teritoriale)
Notă: Titlurile propuse sunt orientative. Pot fi aprobate, cu avizul coordonatorului, şi alte
titluri.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Conf. univ. dr. Iuga Iulia

Disciplina: Bănci şi operaţiuni bancare


Performanţele băncilor comerciale din Romania.
Studiu privind creditarea societăţilor comerciale de către banca …..
Riscurile în activitatea e retail banking şi gestionarea lor
Riscurile în procesul creditării şi gestionarea lor de către banca …..
Implicaţiile Basel II asupra gestionării riscurilor bancare
Ratingul- instrument de consolidare al supravegherii prudenţiale
Supravegherea bancară şi rolul acesteia în asigurarea stabilităţii financiare
Metode şi tehnici de gestionare a riscurilor bancare
Analiza activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit si pierdere
Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora
la banca …..
Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la
banca …..
Gestiunea eficientă a operaţiunilor active la banca …..
Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare
Managementul riscurilor asociate relaţiilor interbancare
Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată
Riscurile în procesul creditării. Căi de prevenire şi acoperire a acestora
Sistemul electronic de transfer al fondurilor
Analiza riscului operaţional la banca …..
Analiza riscului de piaţă la banca …..
Analiza profitabilităţii la banca …..
Disciplina: Finanţe internaţionale
Piaţa valutară internaţională
Contractele Futures
Contractele Forward
Contracte de opţiune
Piaţa eurodevizelor.
Creditul internaţional. Trăsături, forme, garanţii.
Riscul de ţară
Rolul instituţiilor financiar-bancare în generarea fluxurilor financiare

Conf. univ. dr. Socol Adela

Disciplina: Contabilitatea instituţiilor de credit


Contabilitatea operaţiunilor privind capitalurile băncilor
Contabilitatea operaţiunilor privind imobilizările băncilor
Tratamentul contabil al operaţiunilor cu numerar la banca
Contabilitatea operaţiunilor privind cheltuielile băncilor
Contabilitatea operaţiunilor privind veniturile băncilor
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Conf. univ. dr. Socol Adela

Contabilitatea operaţiunilor bancare exprimate în devize


Contabilitatea principalelor operaţiuni la nivelul cooperativelor de credit
Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie la banca
Contabilitatea creditelor bancare
Contabilitatea depozitelor clientelei bancare
Contabilitatea operaţiunilor bancare cu carduri
Contabilitatea operaţiunilor bancare în conturile curente ale clientelei
Situaţiile financiare ale unei societăţi bancare
Analiza bilanţului contabil si a contului de profit şi pierdere la o societate bancară
Disciplina: Metode şi tehnici bancare
Analiza metodologiei de creditare bancară a activităţii curente şi fundamentarea
acordării de credite unei întreprinderi
Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei
Modalităţi de plată utilizate în activitatea bancară şi eficienţa acestora
Instrumente de plată utilizate în România şi perspectivele lor
Tehnica operativă a operaţiunilor bancare în devize
Rentabilitatea resurselor şi plasamentelor la nivelul unităţilor bancare teritoriale
Transferurile de fonduri şi compensaţiile în relaţiile bancare internaţionale. Studiu
comparativ
Metode şi tehnici specifice în evaluarea performanţelor bancare
Organizarea operaţiunilor de casă în activitatea bancară
Studiu comparativ al activităţii de casierie la băncile comerciale româneşti
Creditul – principalul produs al băncilor comerciale în activitatea de „corporate”
Creditul bancar în activitatea de „retail”
Sistemele de decontare şi implicaţiile lor asupra stării de lichiditate
Instrumente de plată utilizate în practica bancară şi eficienţa lor în accelerarea
circulaţiei monetare
Sistemul de plăţi în România şi eficienţa sa
Serviciile de plăţi în relaţiile cu populaţia şi eficienţa lor în structurarea agregatelor
monetare
Gestionarea riscului de creditare – premisă a unei activităţi bancare eficiente
Relevanţa evaluării şi controlului riscului bancar asupra activităţii de creditare
Politici de gestionare a riscurilor în activitatea bancară
Creditul ipotecar în România şi perspectivele sale
Politica de dobânzi a băncilor comerciale şi efectele acesteia asupra performanţelor
financiare
Profitabilitatea şi analiza performanţelor activităţii bancare (pe exemplul unei bănci
comerciale)
Piaţa cardurilor şi perspectivele ei în România
Tranziţia de la „banca tradiţională” la „banca virtuală” şi implicaţiile sale
Studiu comparativ privind dezvoltarea e-bankingului la băncile comerciale româneşti
faţă de cele europene
Opţiuni privind evaluarea performanţelor agenţilor economici în activitatea de
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Conf. univ. dr. Socol Adela

creditare bancară
Analiza comparativă a acordării şi gestionării creditelor ipotecare faţă de cele
imobiliare
Urmărirea şi recuperarea creditelor bancare neperformante (studiu de caz)
Disciplina: Relaţii financiar-valutare internaţionale
Restructurarea sistemului bancar naţional în perspectiva integrării monetar-europene a
României
Sistemul monetar naţional şi mutaţii actuale în configurarea acestuia
Obiectivele şi instrumentele politicii monetare a BNR în contextul integrării europene
Acreditivul bancar şi rolul său asigurator în derularea plăţilor
Incasso-ul documentar şi rolul său asigurator în derularea plăţilor
Plăţile fără numerar în perspectiva unificării monetare europene
Sisteme de decontare utilizate în tranzacţiile externe: analiză comparativă între
România şi parteneri din ţările europene
Politica ratei cursului de schimb în România din perspectiva integrării monetare
europene
Sistemul monetar internaţional în contextul globalizării financiare
Sistemul monetar european în contextul globalizării financiare
Supravegherea bancară – obiectiv important al băncilor centrale
Premise şi consecinţe ale introducerii euro ca monedă unică în ţările Europei Centrale
şi de Est
Notă: Studenţii pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de licenţă, neincluse în lista
de mai sus.

Conf. univ. dr. Breaz Nicoleta

Evoluţia coşului zilnic măsurată prin indici statistici


Studiu comparativ al câtorva modele de previziune a cursului valutar
Indicatori statistici la nivel macroeconomic-calcul şi interpretare
Previziunea cursului unei acţiuni

Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina-Elena

Disciplina: Analiză economico-financiară şi evaluarea întreprinderii


Analiza poziţiei financiare şi a echilibrului financiar al întreprinderii
Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii
Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe la SC …..
Optimizarea gestiunii activelor şi pasivelor circulante
Analiza cash-flow-urilor întreprinderii
Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului de rate
Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt a întreprinderii
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina-Elena

Diagnosticul financiar al întreprinderii …..


Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii
Analiza şi evaluarea riscurilor la nivelul întreprinderii …..
Analiza financiară a întreprinderii …..
Evaluarea patrimonială şi financiară a unei întreprinderii
Studiul privind gestiunea eficientă a activelor şi pasivelor circulante, la o SC
Analiza valorii adăugate şi a implicaţiilor acesteia asupra celorlalţi indicatori de
performanţă la firma …..
Analiza profitului şi rentabilităţii şi a implicaţiilor acesteia asupra celorlalţi indicatori
de performanţă la firma …..
Analiza situaţiei financiar-patrimoniale şi a implicaţiilor acesteia asupra celorlalţi
indicatori de performanţă la firma …..
Analiza – diagnostic a activităţii S.C …..
Analiza eficienţei activelor imobilizate la S.C …..
Analiza eficienţei utilizării capitalului firmei la S.C …..
Analiza echilibrului economico-financiar al firmei la S.C …..
Analiza relaţiei cost-profit în managementul firmei la S.C …..
Analiza corelaţiei cheltuieli materiale-valoare adăugată la S.C …..
Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul la S.C …..
Analiza costurilor în managementul firmei la S.C …..
Analiza eficienţei utilizării activelor fixe la S.C …..
Analiza corelaţiei rentabilitate – patrimoniu la S.C …..
Analiza diagnostic si raport de evaluare la …..
Riscurile în activitatea de creditare la nivelul societăţii bancare …..
Riscul valutar şi posibilităţi de gestionare a acestuia la nivel microeconomic
Evaluarea unei întreprinderi în viziune patrimonială şi efectele sale
Evaluarea unei firme pe bază de venituri şi efectele sale
Evaluarea unei societăţi necotate la bursă şi particularităţile sale
Evaluarea unei societăţi comerciale cotate şi implicaţiile sale
Analiza lichidităţii, solvabilităţii şi capacităţii de plată – suport al deciziilor financiare
ale întreprinderi
Disciplina: Asigurări comerciale
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice – caracteristici şi posibilităţi de
diversificare
Asigurări ale clădirilor şi conţinutului acestora şi posibilităţi de perfecţionare
Căi de diversificare a asigurărilor de viaţă
Asigurări de viaţă cu acumulare de capital – caracteristici şi posibilităţi de
perfecţionare
Caracteristici ale asigurărilor de viaţă unit-linked şi căi de amplificare a acestora
Asigurări de accidente şi căi de perfecţionare
Aspecte specifice ale asigurărilor facultative de răspundere civilă şi posibilităţi de
amplificare a acestora
Asigurări de răspundere civilă profesională şi căi de diversificare a acestora
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina-Elena

Căi de extindere a asigurării bunurilor pe timpul transportului internaţional (cargo)


Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru pe teritoriul României şi
posibilităţi de perfecţionare
Elemente specifice ale asigurărilor de autovehicule (RCA şi auto casco) şi posibilităţi
de perfecţionare
Evoluţia şi caracteristicile pieţei asigurărilor din România
Notă:
În funcţie de interesul, disponibilitatea şi posibilităţile studenţilor de a avea acces la informaţii temele
se pot reformula şi se pot particulariza studiile de caz.
Studenţii pot propune şi alte teme în domeniu.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Lect. univ. dr. Teiuşan Sorin-Ciprian

Organizarea controlului de gestiune la .....


Exercitarea controlului de gestiune la .....
Rolul controlorului de gestiune în cadrul .....
Exercitarea controlului de gestiune pe baza bugetelor în cadrul .....
Instrumente utilizate în realizarea controlului performanţelor .....
Informatica de gestiune: studiu de caz la .....
Date, informaţii şi decizii la .....
Locul şi rolul sistemelor şi tehnologiilor informaţionale în derularea activităţilor .....
Contabilitatea şi tehnologiile informatice: abordări generale şi studiu de caz la .....
Informatizarea ..... şi tehnologia informaţiei
Sistemul informaţional-contabil la .....
Analiza pachetelor de programe economice utilizate în cadrul .....
Rodul aplicaţiilor informatice culese prin implementarea lor la .....
Cu şi fără sisteme informatice de gestiune la .....: analiză comparativă
Sistemele informatice de gestiune economică la .....
Sistemele informatice funcţionale ale .....: examinare critică şi tratament
Utilizarea sistemelor informatice contabile şi financiare la .....: avantaje şi neajunsuri
De la maşinile mecanografice la aplicaţiile sistemelor informatice contabile din
perioada contemporană: dinamică şi schimbări survenite
Aspecte privind organizarea şi conducerea contabilităţii la ..... cu ajutorul sistemelor
informatice de prelucrare automată a datelor
Întocmirea documentelor şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-
financiare la ..... prin utilizarea programului de contabilitate .....
Întocmirea, editarea şi arhivarea electronică a registrelor, jurnalelor şi altor documente
financiar-contabile la .....
Programe de plăţi la .....
Intrumentarea contabilă şi informatică a decontărilor cu salariaţii la .....
Elaborarea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile semestriale la .....:
calea urmată şi aplicaţiile informatice utilizate
Controlul sistemelor informatice la .....
Aprecierea eficacităţii, eficienţei şi calităţii sistemelor informatice la .....
Securitatea informaţiilor şi a sistemelor informatice la .....
Auditarea sistemelor informatice contabile şi de gestiune la .....

Lect. univ. drd. Deaconu Sorin-Constantin

1. Contabilitatea operaţiunilor privind livrările şi achiziţiile intracomunitare


2. Politici, opţiuni şi tratamente contabile privind alimentaţia publică la SC…
3. Organizarea contabilităţii financiare într-o unitate hotelieră
4. Contabilitatea activităţii de cazare şi a altor activităţi complementare
5. Instrumentarea contabilă a operaţiunilor privind impozitele, taxele şi contribuţiile
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de Finanţe-Contabilitate

Lect. univ. drd. Deaconu Sorin-Constantin

datorate de către o unitate hotelieră


6. Organizarea contabilităţii financiare într-o exploataţie agricolă
7. Politici şi tratamente contabile privind subvenţiile acordate exploataţiilor agricole
8. Paralelă între arendă şi leasing. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
9. Politici, opţiuni şi tratamente contabile privind activele biologice la SC…
10. Evaluarea riscurilor şi incertitudinilor în contabilitatea unei exploataţii agricole
11. Contabilitatea fondurilor nerambursabile la SC…
12. Costul istoric versus valoarea justă în exploataţiile agricole
13. Prezentarea informaţiilor contabile în situaţiile financiare ale unei exploataţii agricole (cu
referire la IAS 41 Agricultura)
14. Contabilitatea în partidă simplă la o entitate agricolă
15. Reguli contabile şi fiscale privind taxa pe valoarea adăugată în agricultură
16. Dificultăţi de evaluare şi prezentare a producţiei în curs de execuţie la o exploataţie
agricolă
17. Organizarea contabilităţii la o asociaţie composesorală
18. Politici şi opţiuni contabile la Asociaţia de proprietari…
19. Politici şi opţiuni contabile la Fundaţia…
20. Politici şi opţiuni contabile privind activele şi datoriile contingente la SC….
21. Relaţia contabilitate-fiscalitate. Tratamente contabile şi fiscale la SC…
22. Întocmirea, prezentarea şi analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie la SC….
23. Instrumentarea contabilă, financiară şi juridică a contractului de franciză
24. Particularităţi privind contabilitatea la o casă de amanet
25. Întocmirea, publicarea şi analiza situaţiilor financiare la SC….
26. Comparaţii privind prezentarea informaţiilor contabile în bilanţul contabil
27. Comparaţii privind prezentarea informaţiilor contabile în contul de profit şi pierdere
28. Prezentarea informaţiilor contabile în notele explicative la situaţiile financiare anuale
29. Organizarea contabilităţii financiare la o unitate de contrucţii-montaj
30. Contabilitatea contractelor de construcţii

Şef de catedră Finanţe-Contabilitate,


Conf.univ.dr. Cenar Iuliana

Data: 3 Octombrie 2008

S-ar putea să vă placă și