Sunteți pe pagina 1din 12

RO - BOPI - DMI 4/2003

LEGE nr.129/1992* privind protec!ia desenelor "i modelelor industriale

CAPITOLUL I - Dispozi!ii generale Art.1 - Drepturile asupra desenelor !i modelelor industriale sunt recunoscute !i protejate pe teritoriul Romniei prin nregistrarea desenului sau modelului industrial, n condi"iile prezentei legi, la Oficiul de Stat pentru Inven"ii !i M#rci, denumit n continuare O.S.I.M. Art.2 - n n"elesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc dup# cum urmeaz# : a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul interna"ional de desene !i modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modific#rile !i complet#rile ulterioare, la care Romnia a aderat prin Legea nr. 44/1992; b) autor - persoana fizic# sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei n"elegeri, care a creat desenul sau modelul industrial; c) certificat de nregistrare titlul de protec"ie acordat de O.S.I.M. pentru desenele !i modelele industriale nregistrate; d) desen industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei p#r"i a acestuia, redat n dou# dimensiuni, rezultat din combina"ia dintre principalele caracteristici, ndeosebi linii, contururi, culori, form#, textur# !i/sau materiale !i/sau ornamenta"ia produsului n sine; e) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de form# care nu determin# caracterul individual al desenului sau modelului industrial; f) industrial - un desen sau model este considerat industrial dac# obiectul la care se refer# desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industrial# sau artizanal# ori de cte ori este necesar; g) mandatar autorizat persoana care exercit# profesiunea de consilier n proprietate industrial# n condi"iile legii !i care poate reprezenta o parte interesat# n procedurile n fa"a O.S.I.M.; ________________ * Republicat# n temeiul art.III din Legea nr.585/2002 pentru modificarea !i completarea Legii nr.129/1992 privind protec"ia desenelor !i modelelor industriale publicat# n Monitorul Oficial nr.810 din 07.11.2002, dndu-se textelor o nou# numerotare. Legea nr.129/1992 privind protec"ia desenelor !i modelelor industriale a fost publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.1 din 8 ianuarie 1993.

433

RO - BOPI - DMI 4/2003 h) model industrial aspectul exterior al unui produs sau al unei p#r"i a acestuia redat n trei dimensiuni, rezultat din combina"ia dintre principalele caracteristici, ndeosebi linii, contururi, culori, form#, textur# !i/sau ornamenta"ia produsului n sine; i) modelul de utilitate - crea"ie care rezolv# o problem# tehnic#, n special cu privire la forma construc"iei, asamblarea unui produs !i prezint# noutate pe plan mondial. j) produs - orice articol ob"inut printr-un proces industrial sau artizanal, con"innd printre altele !i elemente concepute spre a fi asamblate ntr-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs; k) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi nlocuite de o manier# care s# permit# dezasamblarea !i reasamblarea produsului; l) solicitant - persoana fizic# sau juridic# care solicit# la O.S.I.M. nregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de nregistrare a unui desen sau model industrial; m) titular - persoana fizic# sau juridic# c#reia i apar"in drepturile conferite prin nregistrarea desenului sau modelului industrial !i pentru care se elibereaz# certificatul de nregistrare; Art.3 - Dreptul la eliberarea certificatului de nregistrare apar"ine autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului s#u n drepturi, pentru desenele !i modelele industriale create n mod independent. Se consider# desen sau model industrial creat n mod independent desenul sau modelul industrial care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativ# sau de c#tre salaria"i, n cadrul atribu"iilor de serviciu. Art. 4. - Dac# mai multe persoane au creat acela!i desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de nregistrare apar"ine aceleia care a depus cea dinti cererea de nregistrare la O.S.I.M. sau, dac# o prioritate a fost recunoscut#, aceleia a c#rei cerere are cea mai veche dat# de prioritate. Art. 5. - Pn# la proba contrarie, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de nregistrare a desenului sau modelului industrial. Art. 6 - n cazul n care desenul sau modelul industrial este rezultatul unui contract cu misiune creativ#, dreptul la certificatul de nregistrare apar"ine persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial, cu excep"ia unor prevederi contractuale contrare. In cazul n care desenul sau modelul industrial este realizat de c#tre un salariat n cadrul atribu"iilor sale de serviciu, ncredin"ate explicit, dreptul la eliberarea certificatului de nregistrare apar"ine unit#"ii angajatoare, cu excep"ia unor prevederi contractuale contrare. Art.7 - Persoanele fizice sau persoanele juridice avnd domiciliul sau sediul, dup# caz, n afara teritoriului Romniei beneficiaz# de dispozi"iile prezentei legi, n condi"iile conven"iilor !i tratatelor interna"ionale privind desenele !i modelele industriale la care Romnia este parte. Art.8 - Recunoa!terea drepturilor prev#zute n prezenta lege nu prejudiciaz# !i nu exclude protec"ia acordat# prin alte dispozi"ii legale privind proprietatea intelectual#, n special cu privire la dreptul de autor !i cele referitoare la m#rci, brevete de inven"ie, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate !i concuren"a neloial#. 434

RO - BOPI - DMI 4/2003 CAPITOLUL II - Condi!ii pentru protec!ia desenelor "i modelelor industriale Art.9. Obiectul cererii poate fi nregistrat n m#sura n care constituie un desen sau model industrial, n sensul art.2, este nou !i are un caracter individual. Un desen sau model industrial este considerat nou dac# nici un desen sau model industrial identic nu a fost f#cut public naintea datei de depunere a cererii de nregistrare sau, dac# a fost revendicat# prioritatea, naintea datei de prioritate. Se consider# c# desenele sau modelele industriale sunt identice dac# tr#s#turile lor caracteristice difer# numai n ceea ce prive!te detaliile nesemnificative. Se consider# c# un desen sau model industrial are caracter individual dac# impresia global# pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferit# de cea produs# asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial f#cut public naintea datei de depunere a cererii de nregistrare sau, dac# a fost revendicat# prioritatea, nainte de data de prioritate. Dac# un desen sau model industrial aplicat la un produs sau ncorporat ntr-un produs constituie o parte component# a unui produs complex, acesta va fi considerat nou !i avnd caracter individual numai dac# sunt ndeplinite cumulativ urm#toarele condi"ii: a) partea component#, o dat# ncorporat# n produsul complex, r#mne vizibil# pe durata utiliz#rii normale a acestuia; utilizare normal! nseamn# utilizarea de c#tre beneficiar, f#r# a include ntre"inerea sau repara"iile; b) caracteristicile vizibile ale p#r"ii componente ndeplinesc ele nsele condi"iile privind noutatea !i caracterul individual. Art.10 - n conformitate cu art.9, se consider# c# un desen sau model industrial a fost f#cut public dac# a fost publicat sau a fost expus, utilizat n comer" sau divulgat n alt mod, cu excep"ia cazului n care aceste ac"iuni nu puteau deveni cunoscute n cursul normal al activit#"ii din domeniul respectiv, naintea datei de depunere a cererii de nregistrare sau, dac# a fost revendicat# prioritatea, naintea datei de prioritate. Nu se consider# c# desenul sau modelul industrial a fost f#cut public dac# a fost divulgat unei ter"e persoane n condi"ii de confiden"ialitate explicite sau implicite. Nu se consider# c# s-a produs o divulgare dac# un desen sau model industrial pentru care s-a solicitat protec"ie a fost f#cut public de c#tre autor, succesorul s#u n drepturi sau de un ter", ca urmare a informa"iilor oferite de autor sau a ac"iunii ntreprinse de c#tre acesta ori de c#tre succesorul lui n drepturi n cursul perioadei de 12 luni care precede data de depunere a cererii sau data de prioritate. Se consider# abuz aducerea la cuno!tin"a publicului prin orice mijloc a desenului sau modelului industrial, precum !i valorificarea acestuia f#r# acordul autorului. Nu este luat# n considerare divulgarea, ca urmare a unui abuz fa"# de autor sau succesorul s#u n drepturi, produs# n perioada de 12 luni care preced# data de depunere a cererii sau data de prioritate. Art.11 - Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o func"ie tehnic# nu poate fi nregistrat. Nu poate fi nregistrat un desen sau model industrial care trebuie reprodus n forma !i la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul n care este ncorporat ori la care este aplicat s# fie legat mecanic ori amplasat n jurul unui alt produs, astfel nct fiecare dintre produse s# !i poat# ndeplini func"ia. 435

RO - BOPI - DMI 4/2003 Art.12 - Sunt excluse de la protec"ie desenele sau modele industriale ale c#ror destina"ie !i aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. CAPITOLUL III - nregistrarea "i eliberarea titlului de protec!ie Art.13 Cererea de nregistrare a unui desen sau model industrial trebuie s# cuprind# : a) solicitarea de nregistrare a desenului sau modelului industrial; b) datele de identificare a solicitantului; c) num#rul de desene sau modele industriale pentru care se solicit# protec"ia; d) indicarea produselor n care este ncorporat desenul sau modelul industrial, dac# este cazul; e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicit# protec"ia, a!a cum apar n reprezent#rile grafice depuse; f) numele autorilor sau o declara"ie pe r#spunderea solicitantului c# autorii au renun"at la dreptul de a fi men"iona"i n cerere !i/sau n publica"iile desenului sau modelului industrial; g) reprezent#rile grafice ale desenului sau modelului industrial, n 3 exemplare. Cererea de nregistrare mai poate con"ine, dup# caz, !i alte elemente care nu condi"ioneaz# data depozitului reglementar: a) datele de identificare a mandatarului autorizat, n cazul n care acesta a fost desemnat n cererea de nregistrare; b) actele de prioritate, n cazul n care se invoc# una dintre priorit#"ile prev#zute la art. 19 !i 20; c) solicitarea amn#rii public#rii; d) procura de reprezentare n fa"a O.S.I.M.; e) declara"ia indicnd informa"iile care, dup# cuno!tin"a solicitantului, permit s# se dovedeasc# ndeplinirea condi"iilor de acordare a protec"iei desenului sau modelului industrial pentru care se solicit# nregistrarea. Art.14 Reprezent#rile grafice trebuie s# redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de nregistrare, astfel nct caracteristicile sale estetice s# fie eviden"iate. n caz contrar, cererea de nregistrare se respinge. Reprezent#rile grafice trebuie s# fie de o calitate suficient#, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial s# fie eviden"iate !i publicarea s# fie posibil# . n cazul unui desen industrial reprezent#rile grafice pot fi nso"ite de 3 specimene. Art. 15 - Cererea de nregistrare !i descrierea prezentate conform art.13 !i redactate n limba romn#, nso"ite de reprezent#rile grafice ale desenului sau modelului industrial ori, dup# caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. !i constituie depozitul na"ional reglementar. O.S.I.M nregistreaz# cererea dac# sunt depuse minimum urm#toarele: o cerere care s# con"in# solicitarea de nregistrare a desenului sau modelului industrial, datele de identificare a solicitantului !i reprezent#rile grafice sau specimenele, ntr-un exemplar. Dac# n termen de dou# luni de la data depunerii cererii de nregistrare conform alin.2 nu sunt depuse complet#rile necesare pentru constituirea depozitului na"ional reglementar conform alin.1, cererea de nregistrare se respinge.

436

RO - BOPI - DMI 4/2003 Data depozitului na"ional reglementar este data la care au fost depuse documentele prev#zute la alin.2 sau data care rezult# din tratatele ori conven"iile privind desenele sau modelele industriale la care Romnia este parte. n Registrul na"ional al cererilor depuse se nscriu depozitele na"ionale reglementare, constituite conform alin.1 !i 2, precum !i depozitele interna"ionale constituite conform Aranjamentului de la Haga. Art.16 - n procedurile n fa"a O.S.I.M. solicitantul certificatului de nregistrare sau succesorul s#u n drepturi poate beneficia de asisten"a unui consilier n proprietate industrial# autorizat. Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romniei, reprezentarea conform alin.1 este obligatorie, cu excep"ia depunerii cererii. Art.17 Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele industriale destinate a fi ncorporate n aceea!i categorie de produse, n conformitate cu clasificarea interna"ional# a desenelor !i desenelor industriale. Desenele !i modelele industriale care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie s# satisfac# o regul# de unitate de concep"ie, de unitate de produc"ie sau de unitate de utilizare, ori trebuie s# apar"in# aceluia!i ansamblu sau compozi"ii de articole. Art.18 Depozitul na"ional reglementar asigur# solicitantului un drept de prioritate, cu ncepere de la data constituirii acestuia, fa"# de orice alt depozit ulterior privind acela!i desen sau model industrial. Art.19 Persoanele fizice sau juridice ale statelor p#r"i la conven"iile la care Romnia este parte beneficiaz# de un drept de prioritate de 6 luni, cu ncepere de la data primului depozit, dac# solicit# protec"ia n acest termen, pentru acela!i desen sau model. Se recunoa!te un drept de prioritate de 6 luni, ntemeiat pe un depozit de model de utilitate. Art.20 Invocarea priorit#"ii se poate face !i n urma expunerii desenului sau modelului industrial ntr-o expozi"ie interna"ional#, dac# cererea este depus# n termen de 6 luni de la data introducerii produsului n expozi"ie. Aceast# perioad# nu prelunge!te termenul de prioritate prev#zut la art.19. Art.21 Priorit#"ile prev#zute la art.19 !i 20 sunt recunoscute dac# sunt invocate o dat# cu depunerea cererii !i dac# n termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirm# prin acte de prioritate. Art.22 - Cererile de nregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examin#ri preliminare din care s# rezulte: a) ndeplinirea condi"iilor de form# ale cererii, prev#zute la art.13 alin.1; b) ndeplinirea condi"iilor prescrise pentru reprezent#rile grafice, prev#zute la art. 14; c) ndeplinirea condi"iilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prev#zute la art. 13 alin.2; d) achitarea taxelor n termenul !i cuantumul prev#zute de lege. n cazul n care neregularit#"ile nu sunt remediate n termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, dup# caz, nu se va recunoa!te prioritatea. 437

RO - BOPI - DMI 4/2003 Dac# se constat# neregularit#"i, acestea se notific# solicitantului, acordndu-i-se un termen necesar pentru remedieri. Cererile care nu ndeplinesc condi"iile de depozit multiplu se vor diviza de c#tre solicitant, la cererea O.S.I.M. Solicitantul are obliga"ia s# divizeze cererea n termenul acordat de O.S.I.M., constituind cte un depozit na"ional reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele industriale care ndeplinesc condi"iile prev#zute la art. 17. n cazul n care solicitantul nu divizeaz# cererea n termenul acordat, O.S.I.M. divizeaz# din oficiu cererea n mai multe cereri divizate !i va lua n examinare numai prima cerere, respingndu-le pe celelalte. Cererile divizate nu pot fi depuse dect pentru elementele care nu dep#!esc con"inutul cererii ini"iale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii ini"iale. Art.23 - Datele bibliografice ale cererii de nregistrare a desenului sau modelului industrial, precum !i reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafic# a acestuia se public# n Buletinul oficial de proprietate industrial# al O.S.I.M., n termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, n alb-negru sau, la cerere, n culori. Publicarea prev#zut# la alin.1 poate fi amnat#, la cererea solicitantului, pe o perioad# care nu poate dep#!i 30 de luni, calculat# de la data depunerii cererii sau de la data priorit#"ii, cnd aceasta a fost invocat#. Publicarea cererilor interna"ionale de c#tre Organiza"ia Mondial# a Propriet#"ii Intelectuale este considerat# o publicare conform alin.1. Art.24 - Persoanele interesate pot face opozi"ii scrise la O.S.I.M. privind nregistrarea desenului sau modelului industrial, n termen de 3 luni de la data public#rii acestuia, pentru urm#toarele motive: a) desenul sau modelul industrial nu are noutate; b) desenul sau modelul industrial contravine ordinii publice sau bunelor moravuri; c) solicitantul nu este persoana care a depus cea dinti cererea; d) n cazul nerespect#rii art.25 lit.d). Opozi"iile se solu"ionez# de c#tre o comisie de specialitate n termen de 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I. M. Art.25 - Cererile de nregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examineaz# de c#tre Comisia de examinare desene !i modele industriale. Comisia hot#r#!te, dup# caz, nregistrarea sau respingerea desenului sau modelului industrial, n termen de 12 luni de la data public#rii cererii, ori poate lua act de renun"area la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hot#rrea de acordare a certificatului de nregistrare pe baza unui raport de examinare !i n conformitate cu prevederile art.2, 9 !i 10. nregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face n Registrul na"ional al desenelor !i modelelor industriale !i se public# n Buletinul oficial de proprietate industrial# al O.S.I.M. Cererea de nregistrare va fi respins# dac#: a) nu sunt ndeplinite prevederile art. 2, 9 !i 10; b) obiectul cererii se ncadreaz# n prevederile art. 11 !i 12; c) nu sunt achitate taxele legale, n termenele !i cuantumurile prev#zute de lege;

438

RO - BOPI - DMI 4/2003 d) ncorporeaz#, f#r# acordul titularului, o oper# protejat# prin Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor !i drepturile conexe cu modific#rile ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrial# protejat; e) constituie o utilizare improprie a oric#ruia dintre obiectele men"ionate n lista cuprins# n art. 6 ter din Conven"ia de la Paris pentru protec"ia propriet#"ii industriale la care Romnia a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968 sau o utilizare abuziv# a emblemelor !i stemelor, altele dect cele men"ionate n art. 6 ter din conven"ie. In examinarea cererii, se va lua n considerare fondul documentar existent la Serviciul de desene !i modele industriale din cadrul O.S.I.M, precum !i orice alte documente relevante pentru procesul de examinare depuse de persoanele interesate. n procesul de examinare O.S.I.M. poate solicita orice complet#ri necesare, iar n cazul desenelor industriale, chiar specimene. Dispozi"iile prezentei legi se aplic# !i cererilor interna"ionale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care !i extind efectele lor n Romnia, afar# de cazul n care nu se prevede altfel. Art.26 - Pentru nendeplinirea condi"iilor prev#zute la art.9 O.S.I.M. poate proceda la revocarea din oficiu a hot#rrilor sale, pn# la comunicarea acestora. Art.27 - Hot#rrile privind cererile de nregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativ#, n scris !i motivat, la O.S.I.M., n termen de 3 luni de la comunicare. Contesta"ia va fi examinat#, n termen de 3 luni de la nregistrarea acesteia, de c#tre Comisia de reexaminare din Departamentul de apeluri al O.S.I.M. Art.28 - Hot#rrea motivat# a Comisiei de reexaminare se comunic# p#r"ilor n termen de 15 zile de la pronun"are !i poate fi atacat# cu apel la Tribunalul Bucure!ti, Sec"ia contencios administrativ, n termen de 3 luni de la comunicare. Hot#rrea Tribunalului Bucure!ti poate fi atacat# cu recurs la Curtea de Apel Bucure!ti, Sec"ia contencios administrativ, n termen de 15 zile de la comunicare. Judecarea la Tribunalul Bucure!ti !i la Curtea de Apel Bucure!ti se face cu participarea procurorului. Hot#rrile Comisiei de reexaminare r#mase definitive !i irevocabile se public# n Buletinul oficial de proprietate industrial# al O.S.I.M., n termen de 60 de zile de la pronun"area hot#rrii. Hot#rrile judec#tore!ti se public# n Buletinul oficial de proprietate industrial#, n termen de 60 de zile, de la data comunic#rii acestora c#tre O.S.I.M. In fa"a Comisiei de reexaminare p#r"ile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau prin consilier n proprietate industrial#. Art.29 - Toate hot#rrile luate n cadrul O.S.I.M. vor fi motivate. Art.30 - Eliberarea certificatelor de nregistrare de desene sau modele industriale de c#tre O.S.I.M. se face n temeiul hot#rrilor de admitere r#mase definitive, n termen de 30 de zile de la data la care hot#rrea de admitere a r#mas definitiv#. Art.31 - Procedurile privind cererile de nregistrare de desene !i modele industriale !i certificatele de nregistrare sunt supuse taxelor, n cuantumul !i la termenele stabilite conform legii. Taxele se pl#tesc n contul O.S.I.M. 439

RO - BOPI - DMI 4/2003 Taxele datorate de persoanele fizice !i persoanele juridice cu domiciliul sau, dup# caz, cu sediul n str#in#tate se pl#tesc n valut# n contul O.S.I.M. Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective. Art.32 Solicitantul sau titularul certificatului de nregistrare care, din motive de for"# major#, nu a putut s# respecte un termen privind procedurile n fa"a O.S.I.M. este repus n termen, dac# prezint# o cerere motivat#, n termen de 60 de zile de la ncetarea cauzei care l-a mpiedicat s# ac"ioneze, dar nu mai trziu de un an de la expirarea termenului nerespectat. Dispozi"iile alin.1 nu se aplic# n urm#toarele situa"ii: a) invocarea priorit#"ii conform art. 19-21; b) plata taxelor de nregistrare !i publicare; c) nregistrarea unei opozi"ii conform art. 24; d) formularea contesta"iilor conform art. 27. Cererea de repunere n termen va fi nso"it# dovada privind plata taxei legale. CAPITOLUL IV Drepturi "i obliga!ii Art.33 - Pe ntreaga perioad# de valabilitate certificatul de nregistrare confer# titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial !i dreptul de a interzice ter"ilor s# efectueze, f#r# consim"#mntul s#u urm#toarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vnzare, folosirea, importul sau stocarea n vederea comercializ#rii, oferirea spre vnzare sau folosirea unui produs n care desenul sau modelul industrial este ncorporat sau la care acesta se aplic# . Art. 34 ntinderea protec"iei este determinat# de reprezent#rile grafice ale desenelor sau modelelor nregistrate. Protec"ia acordat# unui desen sau model industrial n baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model industrial care nu produce o impresie vizual# global# diferit# asupra unui utilizator avizat. La stabilirea sferei de protec"ie se ia n considerare gradul de libertate a autorului n realizarea desenului sau modelului industrial. Art.35 - Drepturile conferite la art.33 nu se exercit# n privin"a : a) actelor efectuate exclusiv n scop personal !i necomercial, experimental, de cercetare sau nv#"#mnt, cu condi"ia ca aceste acte s# nu prejudicieze exploatarea normal# a desenelor sau modelelor industriale !i s# se men"ioneze sursa; b) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian nregistrate ntr-o alt# "ar#, atunci cnd acestea intr# temporar pe teritoriul Romniei, ori importului de piese de schimb !i accesorii n scopul repar#rii acestor vehicule sau al execut#rii de repara"ii pe aceste vehicule; c) folosirii sau lu#rii m#surilor efective !i serioase de folosire a desenelor sau modelelor industriale de c#tre ter"i, n intervalul de timp dintre dec#derea din drepturi a titularului !i revalidarea certificatului; d) folosirii desenului sau modelului industrial cu bun# credin"#, n perioada cuprins# ntre termenul vizat de art.31 !i data public#rii dreptului restabilit. 440

RO - BOPI - DMI 4/2003 Art.36 - Drepturile decurgnd dintr-un certificat de nregistrare a desenului sau modelului industrial nu se vor putea exercita n cazul introducerii pe pia"#, pe teritoriul Romniei, a produselor n care sunt ncorporate desene sau modele industriale protejate, vndute anterior de c#tre titularul certificatului de nregistrare sau cu consim"#mntul acestuia. Art.37 - ncepnd cu data public#rii cererii persoana fizic# sau persoana juridic# ndrept#"it# la eliberarea certificatului de nregistrare beneficiaz# provizoriu de acelea!i drepturi conferite n conformitate cu prevederile art.33, pn# la eliberarea certificatului de nregistrare, cu excep"ia cazurilor n care cererea a fost respins# sau retras#. Inc#lcarea prevederilor alin.1 atrage pentru persoanele vinovate obliga"ia de desp#gubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata desp#gubirilor se poate executa numai dup# eliberarea certificatului de nregistrare a desenului sau modelului industrial. Art.38 - Perioada de valabilitate a unui certificat de nregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar !i poate fi rennoit# pe 3 perioade succesive de 5 ani. Pe ntreaga perioad# de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de men"inere n vigoare a acestuia. O.S.I.M. acord# un termen de gra"ie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de men"inere n vigoare, pentru care se percep major#ri. Neplata acestor taxe atrage dec#derea titularului din drepturi. Dec#derea titularului din drepturi se public# n Buletinul oficial de proprietate industrial# al O.S.I.M. n cazul dec#derii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de nregistrare, n termen de 6 luni de la data dec#derii, pentru motive temeinice. Art.39 - Dreptul exclusiv de exploatare decurgnd din nregistrarea desenului sau modelului industrial nceteaz# n urm#toarele situa"ii: a) la expirarea perioadei de valabilitate; b) prin anularea certificatului de nregistrare; c) prin dec#derea titularului din drepturi; d) prin renun"area titularului certificatului de nregistrare. Art.40 Titularii certificatelor de nregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot men"iona pe produse semnul D, respectiv litera D majuscul#, nscris# ntr-un cerc, nso"it# de numele titularului sau num#rul certificatului. Art.41 Dreptul la eliberarea certificatului de nregistrare a desenului sau modelului industrial, drepturile care decurg din cererea de nregistrare a desenului sau modelului industrial, precum !i drepturile n#scute din certificatul de nregistrare eliberat sunt transmisibile n tot sau n parte. Transmiterea se poate face pe cale succesoral#, prin cesiune sau licen"#. Transmiterea se nregistreaz# la O.S.I.M. !i produce efecte fa"# de ter"i numai de la data public#rii n Buletinul oficial de proprietate industrial# a men"iunii de transmitere. Art.42 Autorul, titular al certificatului de nregistrare a desenului sau modelului industrial, beneficiaz# de drepturi patrimoniale stabilite pe baz# de contract cu persoanele care exploateaz# desenul sau modelul industrial. 441

RO - BOPI - DMI 4/2003 In cazul ncheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc n acest contract. Art.43 - nregistrarea n str#in#tate a desenelor !i modelelor industriale, create pe teritoriul Romniei, se face de c#tre persoana fizic# sau persoana juridic# ndrept#"it# la eliberarea certificatului, numai dup# depunerea cererii la O.S.I.M. Cererile interna"ionale, f#cute n conformitate cu Aranjamentul de la Haga, se depun la Organiza"ia Mondial# a Propriet#"ii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M. Art.44 Autorul are dreptul s# i se men"ioneze numele, prenumele !i calitatea n certificatul de nregistrare eliberat, precum !i n orice acte sau publica"ii privind desenul sau modelul industrial. Datele din certificatul de nregistrare se nscriu n carnetul de munc#. Art.45 - Certificatul de nregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat, n tot sau n parte, la cererea unei persoane interesate, n cazul cnd se constat# c#, la data nregistr#rii cererii, nu erau ndeplinite condi"iile pentru acordarea protec"iei. Anularea poate fi cerut# pe toat# durata de valabilitate a certificatului de nregistrare !i se judec# de c#tre Tribunalul Bucucure!ti. Hot#rrea de anulare se nregistreaz# la O.S.I.M. !i se public# n termen de maximum dou# luni de la data nregistr#rii acesteia. Art.46 - Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului de nregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale n#scute din contractele de cesiune sau licen"# sunt de competen"a instan"elor judec#tore!ti, potrivit dreptului comun. CAPITOLUL V - Atribu!iile Oficiului de Stat pentru Inven!ii "i M#rci n domeniul protec!iei desenelor "i modelelor industriale Art.47 - O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unic# pe teritoriul Romniei, care asigur# protec"ia desenelor !i modelelor industriale. Art.48 - O.S.I.M. are urm#toarele atribu"ii n domeniul protec"iei desenelor !i modelelor industriale: a) acord# protec"ie prin eliberarea certificatului de nregistrare a desenelor !i modelelor industriale; b) este depozitarul Registrului na"ional al cererilor depuse !i al Registrului na"ional al desenelor !i modelelor industriale nregistrate; c) efectueaz#, la cerere, informarea din desenele !i modelele industriale publicate; d) ntre"ine rela"ii cu organiza"iile guvernamentale similare !i cu organiza"iile interna"ionale de specialitate la care Romnia este membr#; e) acord#, la cerere, asisten"# n domeniul propriet#"ii industriale, organizeaz# cursuri de instruire pentru speciali!tii n domeniu;

442

RO - BOPI - DMI 4/2003 f) editeaz# !i public# periodic n Buletinul oficial de proprietate industrial# al O.S.I.M. date privitoare la desenele !i modelele industriale. CAPITOLUL VI R#spunderi "i sanc!iuni Art.49 - nsu!irea f#r# drept, n orice mod, a calit#"ii de autor al desenului sau modelului industrial constituie infrac"iune !i se pedepse!te cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend# de la 15 milioane lei la 30 milioane lei. Art.50 In cazul n care, printr-o hot#rre judec#toreasc#, se stabile!te c# o alt# persoan# dect cea care figureaz# n cererea de nregistrare sau n certificatul de nregistrare este ndrept#"it# la eliberarea certificatului de nregistrare, O.S.I.M. elibereaz# certificatul de nregistrare persoanei ndrept#"ite !i public# schimbarea titularului. Art.51 - Reproducerea, f#r# drept, a desenului sau modelului industrial n scopul fabric#rii de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vnzare, vnzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse n vederea punerii n circula"ie ori folosirii, f#r# acordul titularului certificatului de nregistrare a desenului sau modelului industrial, n perioada de valabilitate a acestuia, constituie infrac"iunea de contrafacere a desenului sau modelului industrial !i se pedepse!te cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend# de la 15 milioane lei la 30 milioane lei. Ac"iunea penal# se pune n mi!care la plngerea prealabil# a persoanei v#t#mate sau din oficiu. Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la desp#gubiri, potrivit dreptului comun, !i poate solicita instan"ei judec#tore!ti competente s# dispun# m#sura confisc#rii sau, dup# caz, a distrugerii produselor contraf#cute; aceste dispozi"ii se aplic# !i materialelor !i echipamentelor care au servit nemijlocit la s#vr!irea infrac"iunii de contrafacere. Art.52 - Titularul unui desen sau model industrial nregistrat poate solicita instan"ei judec#tore!ti: a) dispunerea unor m#suri asiguratorii, atunci cnd exist# un risc de nc#lcare a drepturilor asupra unui desen sau model nregistrat !i dac# aceast# nc#lcare risc# s# cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dac# exist# un risc de distrugere a elementelor de prob#; b) dispunerea, imediat dup# v#muire, a unor m#suri de ncetare a faptelor de nc#lcare a drepturilor unui desen sau model industrial ce au fost s#vr!ite de un ter" cu ocazia introducerii n circuitul comercial a unor m#rfuri importate care implic# o atingere a acestor drepturi. Pentru ordonarea m#surilor asiguratorii sunt aplicabile dispozi"iile dreptului comun. La luarea m#surilor asiguratorii, ordonate de c#tre instan"#, va putea fi cerut# constituirea de c#tre reclamat a unei garan"ii suficiente pentru prevenirea abuzurilor. Instan"a va putea pretinde reclamantului s# furnizeze orice elemente de prob# de care acesta dispune, pentru a dovedi c# este titularul dreptului nc#lcat ori a c#rui nc#lcare este inevitabil#. n cazul n care mijloacele de prob# n sus"inerea preten"iilor reclamantului se afl# sub controlul prtului, instan"a va putea s# dispun# ca probele s# fie produse de c#tre prt, sub condi"ia garant#rii confiden"ialit#"ii informa"iilor, potrivit legii. 443

RO - BOPI - DMI 4/2003 Instan"a va putea s# dispun# ca autorul nc#lc#rii drepturilor decurgnd dintr-un certificat de nregistrare s# furnizeze informa"ii imediate privind provenien"a !i circuitele de distribuire a m#rfurilor contraf#cute, precum !i informa"ii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu condi"ia ca o astfel de m#sur# s# nu fie excesiv# n raport cu gravitatea atingerii adus# dreptului titularului. Art.53 - Autorit#"ile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului nregistrat, suspendarea v#muirii la importul m#rfurilor n cazurile prev#zute la art.52 pn# la pronun"area hot#rrii judec#tore!ti. Art.54 - Certificatele de nregistrare a desenelor !i modelelor industriale n vigoare reprezint# active necorporale !i pot fi nregistrate n patrimoniul titularului, persoan# juridic#. Art.55 - La cererea instan"ei judec#tore!ti, O.S.I.M. este obligat s# nainteze actele, documentele !i informa"iile necesare judec#rii cauzei cu care a fost investit#. Not#: Reproducem mai jos art.II din Legea nr.585/2002 care nu este ncorporat n textul republicat al Legii nr.129/1992 !i care se aplic#, n continuare, ca dispozi"ii proprii ale Legii nr.585/2002. Men"ion#m c# trimiterile din cuprinsul acestor articole se refer# la textele din Legea nr.129/1992, astfel cum a fost publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.1 din 8 ianuarie 1993. Art.II. (1) Dispozi"iile prezentei legi intr# n vigoare la 3 luni de la data public#rii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) Pn# la data intr#rii n vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a legii. (3) Pe data intr#rii n vigoare a prezentei legi orice dispozi"ie contrar# se abrog#. Art.III. Legea nr.129/1992 privind protec"ia desenelor !i modelelor industriale, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.1 din 8 ianuarie 1993, cu modific#rile ulterioare, precum !i cu modific#rile !i complet#rile aduse prin prezenta lege, va fi republicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou# numerotare.

444