Sunteți pe pagina 1din 6
- PROIECT - Propuneri privind tematica şi bibliografia concursului de admitere la Institutul NaŃional al

- PROIECT -

Propuneri privind tematica şi bibliografia concursului de admitere la Institutul NaŃional al Magistraturii

august-octombrie 2014

- testul grilă de verificare a cunoştinŃelor juridice -

DREPT CIVIL

TEMATICĂ

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului civil din 2009

I. Partea generală

1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009

2. Actul juridic civil

- noŃiune şi clasificare;

- condiŃiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimŃământul, obiectul şi cauza);

- condiŃiile de formă ale actului juridic civil;

- modalităŃile actului juridic civil;

- efectele actului juridic civil: forŃa obligatorie şi irevocabilitatea; relativitatea şi opozabilitatea;

- nulitatea actului juridic civil (noŃiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

3. PrescripŃia extinctivă şi decăderea

- dispoziŃii generale: noŃiune, efecte, delimitare;

- domeniul prescripŃiei extinctive;

- termenele de prescripŃie extinctivă;

- cursul prescripŃiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen);

- împlinirea prescripŃiei extinctive;

- decăderea (noŃiune, clasificarea termenelor de decădere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte).

II. Drepturile reale principale

1. Dreptul de proprietate publică: noŃiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice,

exercitarea dreptului de proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică;

2. Dreptul de proprietate privată: noŃiune, conŃinut juridic, caractere juridice, limitele

exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privată;

3. ModalităŃile juridice ale dreptului de proprietate privată;

4. AcŃiunea în revendicare;

5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată;

6. Posesia (fără uzucapiune);

7. Accesiunea imobiliară artificială.

III.Teoria generală a obligaŃiilor

1. Faptul juridic ca izvor de obligaŃii

Institutul NaŃional al Magistraturii Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5

Tel.: +4 (021) 310.21.10 www.inm-lex.ro

Fax: +4 (021) 311.02.34

1

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

- gestiunea de afaceri;

- plata nedatorată;

- îmbogăŃirea fără justă cauză.

2. Răspunderea civilă delictuală

- cauze exoneratoare de răspundere;

- răspunderea pentru fapta proprie;

- răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub

interdicŃie, răspunderea comitenŃilor pentru prepuşi);

- răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale şi de ruina edificiului;

- repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale. 3. Executarea obligaŃiilor

- plata (dispoziŃii generale, subiectele plăŃii, condiŃiile plăŃii, dovada plăŃii, imputaŃia plăŃii,

punerea în întârziere a creditorului);

- executarea silită a obligaŃiilor (dispoziŃii generale, punerea în întârziere a debitorului, executarea

silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluŃiunea, rezilierea şi reducerea prestaŃiilor, cauze

justificate de neexecutare a obligaŃiilor contractuale);

- mijloacele de protecŃie a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, acŃiunea oblică, acŃiunea revocatorie).

4. Transmisiunea şi transformarea obligaŃiilor

- cesiunea de creanŃă;

- subrogaŃia;

- preluarea datoriei;

- novaŃia;

5. Stingerea obligaŃiilor

- compensaŃia;

- confuziunea;

- darea în plată;

- remiterea de datorie;

- imposibilitatea fortuită de executare.

IV . Contractele speciale

1. Contractul de vânzare;

2. DonaŃia;

3. Contractul de locaŃiune (fără reguli particulare în materia închirierii locuinŃei şi în materia

arendării); 4. Contractul de mandat (dispoziŃii generale, mandatul cu reprezentare, mandatul fără reprezentare – dispoziŃii generale);

5. Contractul de întreŃinere;

6. TranzacŃia.

V. Succesiunile (moştenirea)

- noŃiuni generale (nedemnitatea succesorală, principiile generale ale devoluŃiunii legale a

moştenirii, reprezentarea succesorală);

- moştenitorii legali (soŃul supravieŃuitor, descendenŃii defunctului, ascendenŃii privilegiaŃi şi colateralii privilegiaŃi, ascendenŃii ordinari, colateralii ordinari).

Institutul NaŃional al Magistraturii Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5

Tel.: +4 (021) 310.21.10 www.inm-lex.ro

Fax: +4 (021) 311.02.34

2

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidaŃii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaŃie ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data

de

(data publicării anunŃului privind organizarea concursului).

LEGISLAłIE RELEVANTÃ

– ConstituŃia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; – Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul ei juridic, cu modificările şi completările ulterioare.

Institutul NaŃional al Magistraturii Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5

Tel.: +4 (021) 310.21.10 www.inm-lex.ro

Fax: +4 (021) 311.02.34

3

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

DREPT PROCESUAL CIVIL

TEMATICĂ

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului de procedură civilă din 2010.

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Aplicarea în timp a legii procesual-civile

3. AcŃiunea civilă

4. ParticipanŃii la procesul civil:

şi

constituirea instanŃei);

- părŃile (coparticiparea procesuală, drepturile şi îndatoririle procesuale ale părŃilor, abuzul de drept procedural, participarea terŃilor la judecată, reprezentarea părŃilor în procesul civil);

- instanŃa de judecată (alcătuirea instanŃei, incidente procedurale

referitoare la compunerea

- formele participării procurorului în procesul civil.

5. CompetenŃa:

- competenŃa materială a instanŃelor judecătoreşti;

- competenŃa teritorială;

- dispoziŃii speciale (prorogarea de competenŃă, întinderea competenŃei asupra apărărilor şi excepŃiilor, regimul cererilor în constatare, competenŃa facultativă); - incidente procedurale privitoare la competenŃa instanŃei (necompetenŃa şi conflictele de

competenŃă, litispendenŃa şi conexitatea; strămutarea şi delegarea instanŃei).

6. DispoziŃii generale de procedură:

- actele de procedură (noŃiune şi clasificare, condiŃii generale pentru îndeplinirea actelor de procedură, citarea şi comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură);

- termenele procedurale (noŃiune şi clasificare, durată, decăderea şi repunerea în termen).

7. Judecata în primă instanŃă

- etapa scrisă (procedura prealabilă, cererea de chemare în judecată, verificarea cererii şi

regularizarea acesteia, fixarea termenului de

modificarea cererii, întâmpinarea, cererea reconvenŃională);

- dispoziŃii generale privind judecata;

- cercetarea procesului (dispoziŃii comune, excepŃiile procesuale, probele);

- dezbaterea în fond a procesului;

- suspendarea judecăŃii, perimarea şi actele procesuale de dispoziŃie ale părŃilor;

- deliberarea şi pronunŃarea;

- hotărârea judecătorească (clasificarea hotărârilor judecătoreşti, conŃinutul hotărârii, redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii, cheltuielile de judecată, efectele hotărârilor judecătoreşti, executarea provizorie, îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârilor).

judecăŃii,

judecată,

măsuri

pentru

pregătirea

8. Căile extraordinare de atac

- contestaŃia în anulare;

- revizuirea.

Institutul NaŃional al Magistraturii Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5

Tel.: +4 (021) 310.21.10 www.inm-lex.ro

Fax: +4 (021) 311.02.34

4

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

9. Executarea silită

- contestaŃia la executare.

10. Procedurile speciale - procedura necontencioasă judiciară;

- ordonanŃa preşedinŃială;

- măsurile asigurătorii;

- procedura divorŃului;

- procedura partajului judiciar.

Institutul NaŃional al Magistraturii Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5

Tel.: +4 (021) 310.21.10 www.inm-lex.ro

Fax: +4 (021) 311.02.34

5

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidaŃii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaŃie ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data

de

(data publicării anunŃului privind organizarea concursului).

LEGISLAłIE RELEVANTÃ

- ConstituŃia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

- Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu

modificările ulterioare;

- Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanŃelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Institutul NaŃional al Magistraturii Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5

Tel.: +4 (021) 310.21.10 www.inm-lex.ro

Fax: +4 (021) 311.02.34

6

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185