Sunteți pe pagina 1din 7

Informarea corecta, completa si precisa a consumatorilor

CUPRINS: 1. Introducere protectia consumatorului 2. Despre dreptul de informare corecta, completa si precisa a consumatorilor 3. Modalitati de informare a consumatorului 3.1 Etichetarea produselor 3.2 Preturile si tarifele 3.3 Publicitatea produselor 3.4 Exemple de incalcari ale dreptului de informare corecta, completa si precisa a consumatorului. 4. Importanta informarii corecte a consumatorului 1.Introducere protectia consumatorului Protectia consumatorilor este definita ca fiind o componenta de baza a programelor de protectie sociala ; reprezinta un ansamblu de dispozitii privind initiativa publica sau privata destinate pentru a ameliora si a asigura continuu respectarea drepturilor consumatorului.

Principalele drepturi ale consumatorilor sunt: 1. De a fi prote a!i "mpotriva riscului de a achizi!iona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea s# le pre udicieze via!a, s#n#tatea sau securitatea ori s# le afecteze drepturile $i interesele legitime; %. De a fi informa!i complet, corect $i precis asupra caracteristicilor esen!iale ale produselor $i serviciilor, astfel "nc&t decizia pe care o adopt# "n leg#tur# cu acestea s# corespund# c&t mai bine nevoilor lor, precum $i de a fi educa!i "n calitatea lor de consumatori; '. De a avea acces la pie!e care le asigur# o gam# variat# de produse $i servicii de calitate;

(. De a fi desp#gubi!i pentru pagubele generate de calitatea necorespunz#toare a produselor $i serviciilor, folosind "n acest scop mi loace prev#zute de lege; ).De a se organiza "n asocia!ii de consumatori, "n scopul ap#r#rii intereselor lor.

1. Despre informarea corecta, completa si precisa a consumatorului Informarea corecta, completa si precisa a consumatorului reprezinta unul dintre principalele drepturi ale consumatorului. *ceasta se refera la informarea asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor + necesitate,, precum si de a fi educati in calitate de consumatori. Dreptul la informare si educare in ! 21"1##2 pri$ind protectia consumatorilor

Dreptul consumatorului de a fi informat, nu are un caracter strict patrimonial, dar, prin efectele pe care le produce, dobandeste valente din punct de vedere pecuniar.-itular al dreptului la informare este consumatorul, agentului economic revenindu.i obligatia de a furniza primului toate elementele necesare pentru ca decizia pe care o va adopta sa corespunda nevoilor sale. *sa cum este reglementat de /.0. nr. %11122%, este greu de crezut ca efectul acestui drept se va concretiza in educarea consumatorului.Mai lesne este de acceptat ideea ca educarea consumatorului cade in sarcina asociatiilor pentru protectia consumatorului, care cu structuri ale societatii civile, au menirea de a constientiza si polariza intereselede grup ale consumatorilor. Inca din anul 122%, prin adoptarea /0 nr. %11122% privind protectia consumatorilor, se mentioneaza in art. ' printre principalele drepturi ale consumatorilor si dreptul la informare si educare, iar 3apitolul ( dezvolta modalitatile de realizare ale acestuia. 3onsumatorii au dreptul de a fi informati in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite, astfel incat sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, iar produsele sa poata fi folosite conform destinatiei lor si in deplina siguranta, precum si dreptul de a fi educati in calitatea lor de consumatori. Informatiile trebuie sa fie transcrise in limba romana indiferent de tara de origine a produsului. In principal obligatia de informare se instituie in sarcina statului, care trebuie sa realizeze si

sa incura eze folosirea de programe menite sa asigure consumatorilor o informare corespunzatoare asupra bunurilor si a serviciilor, pentru a putea permite acestora o alegere corecta, in contextul in care consumatorul este asaltat de un numar mare de produse. Insa dreptul la informare al consumatorilor nu poate fi realizat decat daca exista obligatia agentilor economici +producatori, vanzatori, distribuitori, de a furniza informatiile necesare despre bunuri si servicii. *gentii economici pot contribui si colabora cu terte parti la realizarea unor programe reale si eficiente de educare si informare a consumatorilor, programele putand fi initiate si prin mass.media. Informatiile privind prote area vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor trebuie sa fie comunicate acestora, pe cat este posibil si prin simboluri grafice internationale, usor de inteles. 4oile tehnologii ale informatiei si comunic#rii pot uca un rol important "n transmiterea informaiilor suplimentare c#tre consumatori, "ntruc&t acestea permit schimburi de informa ii rapide si cu costuri reduse. 5e poate prevedea accesul consumatorilor la informa ii suplimentare prin intermediul bornelor amplasate "n supermar6eturi. *ceste borne ar furniza informa ii despre produsul "n cauz# prin citirea codului de bara. 7n acelasi timp, se poate prevedea accesul consumatorilor la informatii suplimentare prin intermediul unei pagini pe internet. 8egislatia privind informaiile referitoare la produsele alimentare ar trebui s# se bazeze, de asemenea, pe cerintele consumatorilor privind informaiile si s# nu blocheze inovaiile "n sectorul alimentar. Posibilitatea ca operatorii din sectorul alimentar s# furnizeze informa ii suplimentare "n mod facultativ permite o mai mare flexibilitate.

3. %odalitati de informare a consumatorului 3.1. &tic'etarea produselor *ctele normative adoptate au in vedere stabilirea conditiilor de etichetare la modul general, enumerarea elementelor pe care trebuie sa le aiba in vedere etichetarea oricaror produse, dar au in vedere si etichetarea pe categorii a produselor. *stfel, prin 9eticheta9 se intelege orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambala ul acestuia. 5copul etichetarii este acela de a oferi consumatorilor informatiile necesare, suficiente, verificabile si usor de comparat, astfel incat sa permita acestora sa aleaga produsul care corespunde exigentelor lor din punct de vedere al nevoilor $i posibilit#!ilor lor financiare , precum si de a cunoaste eventualele riscuri la care ar putea fi supusi.-oate informa!iile privitoare la produsele $i serviciile oferite consumatorilor, documentele "nso!itoare, inclusiv cele referitoare la informa!iile privind securitatea produsului $i instruc!iunile de utilizare, precum $i contractele, inclusiv cele

preformulate, trebuie s# fie scrise "n limba rom&n#, indiferent de !ara de origine a acestora, f#r# a exclude prezentarea acestora $i "n alte limbi. 4ormele metodologice reglementeaz# modul de etichetare a alimentelor livrate ca atare consumatorului final, precum $i restaurantelor, spitalelor, cantinelor $i altor agen!i economici care prepar# $i furnizeaz# hran# pentru popula!ie. Informa!iile "nscrise pe etichet# nu trebuie s# induc# "n eroare consumatorii, la achizi!ionarea produselor, "n privin!a: a,caracteristicilor alimentului $i "n special a naturii, identit#!ii, propriet#!ilor, compozi!iei, cantit#!ii, durabilit#!ii, originii sau provenien!ei sale, precum $i a metodelor de fabrica!ie sau de produc!ie; b,atribuirii de efecte sau propriet#!i alimentelor pe care acestea nu le posed#; c,suger#rii c# alimentul are caracteristici speciale atunci c&nd "n realitate toate produsele similare au astfel de caracteristici. Etichetarea $i metodele prin care aceasta se realizeaz# nu trebuie s# atribuie alimentelor propriet#!i de prevenire, tratare sau vindecare a bolilor sau s# fac# referirii la astfel de propriet#!i; sunt exceptate de la aceast# interdic!ie apele minerale naturale, precum $i orice alimente cu destina!ii nutri!ionale speciale, autorizate "n acest sens de Ministerul 5#n#t#!ii $i ;amiliei. /peratorii economici sunt obliga!i s# pun# pe pia!# numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, s# se comporte "n mod corect "n rela!iile cu consumatorii $i s# nu foloseasc# practici comerciale abuzive. Produc#torul trebuie s# informeze despre denumirea produsului, denumirea $i1sau marca produc#torului, cantitatea $i, dup# caz, termenul de valabilitate1data de minim# durabilitate sau data limit# de consum1data durabilit#!ii minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice $i calitative, compozi!ia, aditivii folosi!i, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau p#strare, despre contraindica!ii. Etichetele produselor alimentare trebuie s# fie clare si usor de "nteles pentru a a uta consumatorii care doresc s# fac# alegeri "n cunostint# de cauz# "n privinta produselor alimentare si a celor dietetice. 5tudiile arat# c# o bun# lizibilitate este un element important "n maximizarea posibilit#ii ca mentiunile etichetei s# poat# influena publicul i c# informaiile ilizibile referitoare la produse reprezint# una din principalele cauze de nemultumire a consumatorilor fat# de etichetele produselor alimentare.Prin urmare, ar trebui s# se tin# seama de combina ia de factori precum caracterul ales, culoarea si contrastul. *numite ingrediente sau alte substante, atunci c&nd sunt utilizate pentru producerea alimentelor si r#m&n prezente "n acestea,pot cauza alergii sau intolerane, iar "n anumite cazuri, pot

reprezenta chiar un pericol pentru s#n#tatea celor "n cauz#. Prin urmare, este importan# informarea consumatorilor referitoare la prezena aditivilor alimentari, ad uvatilor tehnologici si a altor substante cu efect alergenic dovedit stiintific sau care ar putea spori riscul de "mboln#vire, pentru a permite "n special consumatorilor care sufer# de alergii sau intoleran e alimentare s# poat# face o alegere "n deplin# cunostint# de cauz# a produselor care sunt sigure pentru ei. De asemenea, ar trebui indicat# prezena unor urme din aceste substane, "n aa fel "nc&t persoanele care sufer# de alergii mai grave s# poat# face alegeri sigure. 7n acest sens, ar trebui elaborate norme comune.

Modalita!i de marcare al acestor elemente: a,etichetare incluse, etichete litografiate cuprind si fotografia produsului ambalat b,pe banderole litografiate c,imprimare pe ambala e de +h&rtie,carton,materiale plastice,materiale complexe, d,litografiere pe ambala de h&rtie superioara +cerat#,metalizat#, e,stan!are pe cutii metalice,sticla,mase plastice f,stantare si pirogravare pe lemn /peratorii economici sunt obliga!i s# demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, cu ocazia cump#r#rii, modul de utilizare $i func!ionalitatea produselor ce urmeaz# a fi v&ndute; la lansarea pe pia!# a produselor, ace$tia sunt obliga!i s# efectueze demonstra!ii de utilizare. 3.2 Preturile si tarifele 3adrul general privind preturile si tarifele este realizat prin /.0. nr. %11122%, dar si prin dispozitiile 3apitolului <II din 8egea nr. %2=1%>>( privind 3odul consumului. *stfel, legiuitorul stabileste obligatia agentilor economici de a afisa pretul de vanzare si tarifele practicate, precum si pretul pe unitatea de masura; indicarea acestora se va face in mod vizibil, usor de citit, prin marcare, etichetare si afisare. 3.3 Pu(licitatea Dreptul de informare al consumatorilor nu poate fi realizat decat daca exista obligatia producatorilor de a le furniza informatiile necesare despre bunuri si servicii. /bligatia de informare nu trebuie confundata cu publicitatea. *ceasta nu are scopul de informare, ci de a atrage atentia

publicului. Putem considera ca daca publicitatea este corecta si nu tendentioasa ea nu trebuie interzisa. Dar dincolo de dorinta de a atrage cat mai multi clienti, producatorii au obligatia de a furniza o informatie obiectiva consumatorilor. ;irmele nu trebuie s# se limiteze la oferirea bunurilor sau servicilor de calitate. Ele trebuie s#.i informeze pe consumatori "n leg#tur# cu avanta ele acestora. Pentru aceasta, este necesar ca firmele s# utilizeze "n mod corespunz#tor instrumentele de promovare "n mas# ale publicit# ii, promov#rii v&nz#rilor si relatiilor publice. 3.4 &)emple de incalcari ale dreptului de informare corecta, completa si precisa a consumatorului Pentru a concretiza principalele incalcari frecvente ale drepturilor consumatorilor, vom incerca sa dam cateva exemple: . pentru comercializarea de produse care prezinta abateri de la caracteristicile calitative sau care pot pune in pericol viata : Exemplu: a, o cana din sticla ? manerul este spart ? Produs nealimentar b, 3onserva cu peste ? cu termenul de garantie expirat ? Produs nealimentar ? sanatatea sau securitatea consumatorilor :

Exemplu: a, ucarii din tabla care pot duce la ranirea consumatorilor+ copii, .Produs nealimentar b, vin ? ambalare necorespunzatoare +in sticle necorespunzatoare, ? Produs alimentar ? comercializare de produse cu elemente de identificare incompleta:

Exemplu : a, eugenii fara ingrediente trecute pe ambala ? produs alimentar b, cuptor cu microunde fara instructiuni de folosire trecute pe ambala ? produs nealimntar ? Prezentarea prin publicitate, in prospecte, cataloage, etc. a altor valori ale caracteristicilor produselor si serviciilor decat cele reale:

Exemplu: a, sampon contra caderii parului :. produs nealimentar b, uleiul alimentar @Alei de la bunicaB , Mass.Media spune ca nu are colesterol, dar procenta ul de colesterol este mult peste limita. (. Importanta informarii corecte a consumatorului Protec!ia consumatorilor privind informarea corect# asupra etichet#rii produselor reprezint# o problem# de interes general, pentru c#, asimilarea $i aplicarea legisla!iei europene, "n plan sectorial, presupune adaptarea rapid# a institu!iilor, a agen!ilor economici, a consumatorilor, precum $i a structurilor asociative. Drept consecin!# a celor de mai sus, consider#m c# una din principalele c#i pentru cre$terea capacit#!ii de autoprotec!ie individual# $i asociativ# este informarea, consilierea $i educarea consumatorilor, cu referire la "ntreaga problematic# legat# de consumul lor de produse $i

servicii destinat satisfacerii evantaiului larg de nevoi $i trebuin!e, precum $i cu privire la institu!iile administrative, respectiv ale societ#!ii civile, care ac!ioneaz# "n domeniul protec!iei consumatorilor.

S-ar putea să vă placă și