Sunteți pe pagina 1din 7

GRILE TEHNICA DENTARA PROTETICA DENTARA Clinica i tehnica de laborator a protezei scheletate Dr Andrei Ionesc!

!" Ed CER#A $%%& Co'ple'ent si'pl! 1*. Croetul Ackers se aplic pe a. incisivii superiori b. incisivii inferiori c. caninii superiori d. caninii inferiori e. premolari. Rspuns: e 2*. Croetul Bonwill pre int urmtoatele caracteristici a. se aplic !ntre doi incisivi centrali b. se aplic !ntre incisivul lateral i canin c. se aplic !ntre doi molari d. nu necesit acoperirea din"ilor cu coroane de !nveli e. este indicat !n edenta"iile biterminale. Rspuns: c #.Croetul !n semi $ se aplic pe a. incisivii centrali superiori b. incisivii centrali inferiori c. caninii superiori d. molarii inferiori molarii superiori Rspuns: c Co'ple'ent '!ltipl! %. $impii anali ei modelului de studiu la paralelo&raf sunt: a. stabilirea a'ei de inser"ie i de inser"ie a prote ei b. trasarea ecuatorului protetic c. trasarea ecuatorului anatomic d. trasarea ecuatorului de malpo i"ie e. fi'area po i"iei modelului fa" de paralelo&raf. Rspuns: a( b( e ). *onele protetice ne&ative ale c+mpului protetic edentat par"ial ma'ilar sunt a. papila incisiv b. crestele edentate c. din"ii restan"i d. rafeul median e. torusul palatin. Rspuns: a( d( e ,. Conectorii principali mandibulari sunt a. plcu"a muco al fenestrat b. bara lin&ual c. bara vestibular d. conectorul principal dentar e. placa dento-muco al mandibular. Rspuns: b( c( d( e

.. Conectorii principali ma'ilari sunt: a. plcu"a muco al cu l"ime redus b. plcu"a muco al cu l"ime mare c. bara lin&ual d. placa palatinal complet e. bara vestibular. Rspuns: a( b( d /. 0unc"iile croetelor turnate sunt a. men"inerea b. stabilitatea c. spri1inul d. elasticitatea crescut e. pasivitatea. Rspuns: a( b( c( e 2. Avanta1ele croetelor mi'te sunt: a. fle'ibilitatea crescut a bra"elor retentive b. contact redus cu dintele st+lp c. vi ibilitate redus d. de activarea !n timp datorit oboselii alia1ului e. activarea se face empiric. Rspuns: a( b( c Edenta(ia total) E H!t!" # P)!na" * +otnar" Edit!ra didactic) i Peda,o,ic)" R A +!c!reti Co'ple'ent si'pl! 1. Care dintre urmtoarele opera"iuni 34 face parte din etapa de determinare a rela"iilor interma'ilare a. verificarea abloanelor de oclu ie b. determinarea curburii vestibulare a ablonului superior c. montarea din"ilor artificiali d. determinarea dimensiunii verticale a eta1ului inferior al fe"ei e. determinarea i !nre&istrarea rela"iei centrice. Rspuns: c 2. *ona lin&ual central este dominat de ac"iunea muc5iului a. maseter b. &enio&los c. pteri&oidian d. temporal e. sternocleidomastoidian. Rspuns: b #. 6in"ii artificiali posteriori anatoformi sunt indica"i !n urmtoarea situa"ie clinic a. pacien"i cu creste edentate foarte atrofiate b. predominen"a micrilor verticale de mastica"ie c. cavitatea &lenoid plat d. predominen"a micrilor ori ontale de mastica"ie e. pacien"i cu abra ie mare la nivelul din"ilor naturali. Rspuns: b

Co'ple'ent '!ltipl! %. Amprenta preliminar necesit urmtoarele opera"iuni a. pre&tire amprentrii b. ale&erea i verificarea lin&urii standard c. ale&erea i verificarea lin&urii individuale d. ale&erea te5nicii de amprentare e. proiectarea lin&urii individuale Rspuns: a(b(d(e ). 7i1loacele fi ice care asi&ur men"inerea prote ei totale pe c+mpul protetic sunt a. ade iunea b. succiunea c. presiunea atmosferic d. tonicitatea muscular e. de&luti"ia. Rspuns: a( b( c ,. Confec"ionarea lin&urii individuale se face respect+nd urmtoarele recomandri a. trasarea limitelor lin&urii individuale trebuie fcut de medic pe amprenta preliminar b. trasarea limitelor lin&urii individuale trebuie fcut de te5nician pe model c. lin&ura mandibular va fi prev ut lateral cu butoni de presiune d. lin&ura ma'ilar va fi prev ut lateral cu butoni de presiune e. lin&ura individual se poate confec"iona din al&inat. Rspuns: a( c ..8emnele supraevalurii dimensiunii verticale de oclu ie sunt a. vi ibilitatea e'a&erat a din"ilor b. aspect !mbtr+nit c. vi ibilitatea redus a roului bu elor d. facies crispat e. tendin"a aproape permanant a pacientului de a str+n&e din"ii Rspuns: a( d( e /. 8itua"iile care necesit remontarea din"ilor dup proba mac5etei prote ei totale sunt a. montarea din"ilor laterali !n afara crestelor b. montarea din"ilor frontali superiori !n afara crestei c. neconcordan"a dintre linia interincisiv i linia median a fe"ei d. rapoarte mandibulo-ma'ilare necorespun toare e. apari"ia durerilor la nivelul crestei i&omato-alveolare. Rspuns: a( c( d 2. 0actorii locali !ncrimina"i !n apari"ia stomatopatiilor protetice sunt a. i&iena necorespun tare a prote ei totale b. imperfec"iunile de e'ecu"ie a prote ei c. scderea temperaturii locale sub ba a acrilic a prote ei d. creterea temperaturii locale sub ba a prote ei e. microporo it"ile acrilatului. Rspuns: a( b( d( e

Aspecte clinice i practice -n trata'ent!l edenta(iei par(iale prin p!n(i *eronica #erc!(" Ed #edical) .ni/ersitar) Craio/a" 0112 Co'ple'ent si'pl! 1*. Care dintre urmtoarele etape 34 apar"inei te5nicii de reali are a pun"ilor dentare dintr-o bucat a. tratamentul proprotetic b. prepararea din"ilor st+lpi c. prote area provi orie d. lipirea corpului de punte la elementele de a&re&are e. adaptarea pun"ii. Rspuns: d 2. 0actorul special care influen"ea reten"ia elementelor de a&re&are este a. lun&imea spa"iului edentat b. suprafa"a de contact a elementelor de a&re&are cu pere"ii prepara"iei c. tipul masticator individual d. oclu ia e. din"ii !nlocui"i Rspuns: b #. Care dintre urmtoarele edenta"ii corespunde clasei 9 :enned; a. edenta"ia frontal b. edenta"ia lateral c. edenta"ia latero-lateral d. edenta"ie uniterminal e. edenta"ia termino-terminal. Rspuns: e %. 6up modul de fi'are( pun"ile dentare pot fi a. pun"i fi'e b. pun"i demontabile c. pun"i intercalate d. pun"i inte&ral ceramice e. pun"i fi'e-mobile Rspuns: a( b. e ). <aloarea func"ional a din"ilor st+lpi este apreciat !n func"ie de a. capacitatea de suport b. statusul coroanelor dentare c. lun&imea spa"iului edentat d. morfolo&ia radicular e. raportul coroan-rdcin Rspuns: a( b( d( e ,. =n func"ie de raportul cu creasta edentat( corpurile de punte pot fi a. corp de punte !n a b. corp de punte suspendat c. corp de punte inte&ral ceramic d. corp de punte punctiform e. corp de punte cu casete i fa"ete Rspuns: a( b( d

.. Caracteristicile corpurilor de punte sunt a. s asi&ure refacerea func"iilor masticatorie( fi ionomic i fonetic b. s aib elasticitate crescut c. s aib stabilitate oferit de ri&iditate d. s nu permit mi&rarea din"ilor anta&oniti e. intermediarii s fie concavi !n toate sensurile. Rspuns: a( c( d /. 9ndica"iile pun"ilor fi'e-mobile sunt a. pun"i cu spri1in mi't: dento-parodontal i implantar b. edenta"ii laterale despr"ite de un intermediar c. edenta"ii totale d. edenta"ii reduse c+nd st+lpul me ial nu ofer retentivitate e. a'ele de implantare ale din"ilor nu sunt paralele sau nu se poate reali a paralelismul din"ilor st+lpi. Rspuns: a( b( d(e 2. Restaurrile protetice inte&ral ceramice pre int urmtoarele avanta1e comparativ cu restaurrile protetice metalo-ceramice a. estetic mai bun b. biocompatibilitate c. conductibilitate termic mai mare d. conductibilitate termic mai mic e. stabilitate c5imic Rspuns: a( b(d( e Protetic) dentar) #ihai Cr)i(oi! " Edit!ra #edical) .ni/ersitar) Craio/a 0113 Co'ple'ent '!ltipl! 1. 9ndica"iile coroanei mi'te sunt a. din"i frontali b. din"i vitali i din"i devitali c. din"i cu !nl"ime mic d. tinerii sub 2> de ani e. element de a&re&are al pun"ilor dentare. Rspuns: a( b( e 9ndica"iile coroanei de !nveli sunt a. tratamentul le iunilor coronare cu lips medie de substan" b. tratamentul le iunilor coronare cu lips mare de substan" c. prevenirea abra iei produse de croete d. a&re&area pun"ilor dentare e. din"i cu procese patolo&ice apicale Rspuns: a( c( d #. ?biectivele preparrii bontului pentru coroana de !nveli metalic turnat sunt a. pere"i laterali neretentivi b. respectarea morfolo&iei oclu ale c. lefuirea plan a fe"ei oclu ale d. reali area unui pra& circumferen"ial !n un&5i de 2>@ fa" de a'ul lun& al dintelui e. respectarea conturului de colet. Rspuns: a( b( e

%. ?biectivele preparrii bontului pentru coroana 1acket din ceramic sunt a. fe"ele a'iale ale bontului s fie deretentivi ate b. bontul preparat s aib o conicitate mare c. bontul preparat s aib o conicitate mic d. fe"ele pro'imale au o conver&en" spre oral de 1>@ e. fe"ele pro'imale au o conver&en" spre vestibular de 1>@ Rspuns: a( c( d ). 9ndica"iile incrusta"iilor sunt a. din"ii vitali b. din"ii devitali c. din"ii temporari d. element de a&re&are al pun"ilor de amplitudine mic e. element de a&re&are al pun"ilor de amplitudine foarte mare Rspuns: a( d ,. Avanta1ele coroanei Ric5mond sunt a. impune devitali area dintelui b. asi&ur stabilitate oclu al c. necesit amputarea coroanei dentare d. reface foarte bine morfolo&ia i func"ionalitatea dentar e. re isten" mecanic foarte bun Rspuns: b( d( e