Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Finantelor Publice AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea Adresa: Focsani, B-dul

Independentei Nr. 24 Cod postal: 620056 Tel: 0237 / 236.600 Fax: 0237 / 217.266

Preciz ri privind ncetarea calit #ii de contribuabil la sistemul public de pensii 1. Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile ulterioare, persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii sunt urm toarele: a) ntreprinz torii titulari ai unei ntreprinderi individuale; b) membrii ntreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoan fizic autorizat s desf #oare activit &i economice; d) persoanele care realizeaz venituri din profesii libere; e) persoanele care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual , la care impozitul pe venit se determin pe baza datelor din eviden&a contabil n partid simpl ; f) persoanele care realizeaz venituri, n regim de re&inere la surs a impozitului pe venit, din activit &i de natura celor prev zute la art. 52 alin. (1), dup cum urmeaz : - venituri din drepturi de proprietate intelectual , - venituri din activit i desf #urate n baza contractelor/conven iilor civile ncheiate potrivit Codului civil, precum #i a contractelor de agent, - venituri din activitatea de expertiz contabil #i tehnic , judiciar #i extrajudiciar . n vederea pl &ii acestei contribu&ii, venitul declarat nu poate fi mai mic de 35% din c#tigul salarial mediu brut #i nici mai mare dect echivalentul a de 5 ori acest c#tig. 2. Excep#ii de la plata contribu&iei la sistemul public de pensii: Urm toarele categorii de persoane: - persoanele care desf #oar activit &i pe baz de contract individual de munc , inclusiv solda&ii #i grada&ii voluntari; - func&ionarii publici; - cadrele militare n activitate, solda&ii #i grada&ii voluntari, poli&i#tii #i func&ionarii publici cu statut special din sistemul administra&iei penitenciare, din domeniul ap r rii na&ionale, ordinii publice #i siguran&ei na&ionale; - persoanele care realizeaz venituri de natur profesional , altele dect cele salariale, din drepturi de autor #i drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile #i complet rile ulterioare, precum #i din contracte/conven&ii ncheiate potrivit Codului civil; - persoanele care #i desf #oar activitatea n func&ii elective sau care sunt numite n cadrul autorit &ii executive, legislative ori judec tore#ti, pe durata mandatului, precum #i membrii cooperatori dintr-o organiza&ie a coopera&iei me#te#ug re#ti; - persoanele care beneficiaz de drepturi b ne#ti lunare, ce se asigur din bugetul asigur rilor pentru #omaj, n condi&iile legii, denumite n continuare #omeri; - cadrele militare trecute n rezerv , poli&i#tii #i func&ionarii publici cu statut special din sistemul administra&iei penitenciare ale c ror raporturi de serviciu au ncetat, din domeniul

ap r rii na&ionale, ordinii publice #i siguran&ei na&ionale, care beneficiaz de ajutoare lunare ce se asigur din bugetul de stat, n condi&iile legii, precum #i cele care beneficiaz de una din categoriile de pensii acordate n sistemul public de pensii, nu datoreaz contribu&ia de asigur ri sociale pentru veniturile men&ionate la pct. 1) de mai sus: De asemenea, nu se datoreaz contribu&ia la sistemul public de pensii dac venitul r mas dup deducerea din venitul brut a cheltuielilor desf #urate n scopul activit &ii, sau dac nivelul normei de venit, raportat la cele 12 luni ale anului, este mai mic dect nivelul minim men&ionat. 3. Venitul declarat de ace#ti contribuabili reprezint un venit ales, dar care s se ncadreze limitele men&ionate anterior. Prin Ordinul comun ANAF/CNPP nr. 874/221/IC/2012 a fost aprobat formularul cod 600 Declara&ie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. Organul fiscal va stabili dac una din categoriile de persoane men&ionate are obliga&ia s achite contribu&ia la fondul de pensii n func&ie de: - venitul realizat n anul precedent, r mas dup sc derea din totalul veniturilor ncasate a cheltuielilor efectuate n scopul realiz rii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentnd contribu&ii sociale, raportat la nr. lunilor de activitate din cursul anului, n cazul contribuabililor care desf #oar activit &i impuse n sistem real; - venitul estima a se realiza, n cazul contribuabililor care #i ncep activitatea n cursul anului fiscal; - valoarea lunar a normelor de venit, ob&inut prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului dup aplicarea corec&iilor, n cazul contribuabililor care desf #oar activit &i impuse pe baz de norme de venit. Contribuabilii care desf #oar activit &i impuse n sistem real, care n anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim nu sunt obliga&i s se asigure #i nu datoreaz contribu&ie la pensii pentru anul fiscal urm tor. Contribu&iile la pensii pl tite n anul fiscal n care au fost realizate venituri sub nivelul plafonului nu se restituie , acestea fiind luate n calcul la stabilirea stagiului de cotizare. 4. Plata contribu#iei la sistemul public de pensii se efectueaz trimestrial, n 4 rate egale, pn la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, la unit #ile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale n raza c rora sunt lua#i n administrare contribuabilii. 5. Contribuabilii care ob&in venituri din activit &i independente, #i care pn la data de 30 iunie 2012 au avut ncheiate contracte de asigurare la sistemul public de pensii au obliga&ia s se prezinte la sediile organelor fiscale teritoriale pe raza c rora domiciliaz , n vederea declar rii veniturilor asigurate. Ulterior se vor prezenta #i la Casa jude&ean de pensii n vederea rezilierii contractelor de asigurare. 6. Solicitarea ncet rii calit #ii de asigurat la sistemul public de pensii Dac ,urmare a corobor rii punctelor 1) #i 2) de mai sus, contribuabilul constat c nu mai datoreaz contribu&ia la sistemul de pensii pentru veniturile de la punctul 1), atunci poate solicita renun&area la plata acestei obliga&ii prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 601Cerere de ncetare a obliga&iei de plat a contribu&iei de asigur ri sociale, nso&it de documentele justificative prev zute de Ordinul pre#edintelui ANAF nr. 1714/2012.