Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA CU CLASELE I-VIII Mr. ION MURGESCU SMIRDAN PROIECT DIDACTIC DATA :17.V.2010 CLASA a VIII a PRPUNATOR:PROF. ING.

DRAGAN GHEORGHE MENTOR:PROF. DARIE ELENA OBIECTUL:PIATA MUNCII SUBIECTUL:CERERE SI OFERTA PE PIATA MUNCII TIPUL:PREDARE-INVATARE-EVALUARE UNITATEA DE INVATARE:CERERE SI OFERTA PE PIATA MUNCII A.Competente spe !"! e: 2.#.Ana$!%a&ea e&e&!! s! o"e&te! pe p!ata m'n !!. #.1.Va$o&!"! a&ea !nt&('n mesa) p&op&!' a te&men!$o& s! s!m*o$'&!$o& !n+atate. B.O*!e t!+e ope&at!ona$e:la sfirsitul l !ti i l "ul "a fi !a#a$il sa% O1 :& sa i' (tifi! fa!t)rii ' #r)'u!ti O2: & sa ' t r*i( 'i* (siu(il fa!t)rului *u(!a. O#: & sa i' (tifi! !at +)riil ' #)#ulati O,: & sa s l !t , fa!t)rii ' i(flui (ta a ! r rii ' *u(!a O-: & sa ' t r*i( fa!t)rii ' i(flui (ta ai )f rt i ' *u(!a. O.: & sa ' fi( as!a fu(!tiil #i t i *u(!ii. /ORME DE OR0ANI1ARE: A.a !)(ti(uturil)r%*)'ulara-i(t r'is!i#li(ara-i(t +rat)ar . ..a a!ti"itatii%fr)(tala- i('i"i'uala i( +ru#uri ' l "i TIPURI DE INTERACTIUNI: l "-#r)f s)r-#r)f s)r- l "- l "- l " TIPURI2/ORME STRATE0II SI INSTRUMENTE DE EVALUARE: fr)(tala-i('i"i'uala si i( +ru#-aut) "aluar -i(t r "aluar i( !a'rul +ru#ului-fisa ' lu!ru-lu!rar #ra!ti!a-#r)$l *ati,ar a0 r!itiul-meto3a mo%a! . RESURSE : a4pe3a5o5! e6meto3e s! p&o e3ee4: !)(" rsatia 'iri1ata- 0#li!atia-'ial)+ul- 0 r!itiu ' ' ,+2 t' ,$at r a-#r)$l *ati,ar a *4mate&!a$e % t 0t su#)rt-#la(s -,iar -i(t r( t-fis ')!u* (tar 4*!*$!o5&a"! e: (spe !"! e 3!s !p$!ne!:(*a(ualulE!)()*i a#li!ata-aut)ri%El (a .ala(-Maria(a Iata+a(- 'itura 3Hu*a(itas (meto3! e: M)'ul ' f)r*ar 'i( !a'rul #r)i !tului 3D ,")ltar #r)f si)(ala a !a'r l)r 'i'a!ti! #ri( a!ti"itati ' * (t)rat 3 I(tr)'u! r i( 'i'a!ti!a s# !ialitatii 3 ' P tru O*u si C)(sta(ti( Lu!a E'itura P)lit 2(iu* Iasi 34tempo&a$e: 45 *i(ut

DES/78URAREA ETAPELE LEC6IEI O.. ' !)(9i(ut

LEC9IEI M t)' #r)! ' 0 r!itiu ' ' ,+2 t ta$la ; 4 fr)(tal <: i('i"i'ual !)l !ti" i('i"i'ual ;5 # +ru# !)(" rsatia 'iri1ata 0#li!atia ' s!)# rir a )$s r"atia fis ' ')!u* (tar fr)(tal !)(" rsatia 'iri1ata #r)$l *ati,ar a 0#li!atia )$s r"ar a sist *ati!a #la(s ,iar t 0t su#)rt *i1l)a! 'i'a!ti! EVALUAR E 7* t)' i(stru* (t i('i!at)ri8

RESURSE PROCEDURALE ' F)r* ' ti*# )r+a(i,ar : fr)(tal

1. Capta&ea aten:!e!

2. An'n:a&ea o*!e t!+e$o& #. D!&!)a&ea !n+ata&!! a4Prezentarea coninutului ce urmeaz a fi predat, recapitulat, sistematizat i evaluat *) prelegere interactiva 4a t!+!tate !n3!+!3'a$a 44 /ee3*a ; p&!n &apo&ta&ea $a o*!e t!+e$e p&op'se !n!:!a$2 ' so$! !ta&ea e$e+!$o&
O<O=

S #r ,i(ta l "il)r s#r ' ,$at r !u"i(t l % #iata-! r r -)f rta. S s)li!ita l "il)r sa ()t , # ta$la #ri*ul !u"i(t !ar l "i( i( *i(t i( l +atura !u a! st !u"i(t .s 'is!uta "aria(t l #r)#us . S !)*u(i!a t *a l !ti i- )$i !ti" l a! st ia-#r !u* si !)(ti(utul * t)' i i(t ra!ti" utili,at %Mo%a! '$ S " rifi!a !u()sti(t l 'i( l !tia #r ! ' (ta% -' fi(ir a ()tiu(il)r%#r)f si -)!u#ati -* s ri . -!u()ast r a rut l)r ' f)r*ar #r)f si)(ala -i' (tifi!ar a 'if r (t l)r 'i(tr 'if rit rut #r)f si)(al S fa! tr ! r a la ()ul su$i !t ! "a fi stu'iat si s la$)r a,a s!2 *a l)+i!a a !)(ti(utului l !ti i. S stu'ia,a t 0t l !)ti'i ( . ' la ru$ri!a #u$li!itat 'i(

S s)li!ita l "il)r sa al a+a u(ul 'i( a(u(turil ' ! r ri ' f)rta ' *u(!a 'i( a(u(turil #r , (tat i( !)ti'ia(ul #us la 'is#),iti si *)ti"ar a al + rii. -S r ali, a,a #ri( r ali,ar a u( i sar!i(i ' lu!ru-i( !a'rul * t)' i MO/AIC -S )r+a(i, a,a !lasa # +ru# . -S #r !i, a,a !a% -fi !ar l " 'i(tr-) +ru#a tr $ui sa ' "i(a 0# rt i( !u()ast r a ()tiu(il)r ! a#arti( u( i t * 'at (u*i('u-s 0# rt <- 0# rt ;- 0# rt : si 0# rt >. 7a" * #atru +ru# si #atru t * ' stu'iu8

5) O*t!ne&ea pe&"o&mante$o&

O<O=

.4As!5'&a&ea &eten:!e! <! t&ans"e&'$ 3e 'no<t!n:e 74 =n >e!e&ea $e :!e!

O<O=

- 0# rtii tr $ui sa stu'i , #ri( *u(!a i(' # (' (ta su$u(itat a ' i("atar al !arui (u*ar !)i(!i' !u (u*arul al s ' l. -f)r*a ' sist *ati,ar a ()tiu(il)r st la al + r a l "il)r -'ar sa fi f)r* si*#l atra!ti" # (tru a #ut a fi #r , (tat !)l +il)r 'i( !2i#a ' i("atar . -# (tru+asir a ()tiu(il)r ( ! sar s utili, a,a fis l ' ')!u* (tar . -ti*# ' lu!ru %<5 *i(ut -s r )r+a(i, a,a !lasa i( +ru# ' 0# rti # t * # (tru !)r !tari-!)*#l tari si i(t l + r *ai $u(a a t *ati!ii stu'iata7t)ti 0# rtii < f)r* a,a ) +ru#a0# rtii ; ) +ru#a - t!.8 -s r fa! !2i# l i(itial ' i("atar si fi !ar 0# rt !)*u(i!a ()tiu(il sal i(tr +ii +ru# .Ti*# # (tru !)*u(i!ar <5 *i(ut . -s !)*#l t a,a " (tual l )*isiu(i- r)ri?s !)r !t a,a r)ril . S 'istri$ui fisa ' "aluar Stu'iul !)(ti(ua a!asa !u t *a% R ali, a,a u( s u ' ) #a+i(a !u su$i !tul%E")lutia Pi t i *u(!ii i( tara ()astra i( ulti*ii a(i.

* t)'a *),ai!

fr)(tal # +ru#

!)(" rsatia

i(t r "aluar "aluar fisa ' "aluar "aluar "aluar su*ati"a

4 ;

0 r!itiul

FI@A DE DOCUMENTARE CERERE @I OFERTA PE PIA6A MUNCII E?PERT 1:/ACTORII DE PRODUCTIE@ DIMENSIUNILE MUNCII 6SU.TEMA <8 Factorii de producie r #r ,i(tB t)talitat a l * (t l)r !ar #arti!i#B- C(tr-u( f l sau altul- la #r)'u! r a ' $u(urii Di s r"i!ii. Ei s #)t +ru#a astf l% M'n a- a!ti"itat a !)(Dti (tB- s# !ifi! u*a(B- #ri( !ar )a* (ii CDi f)l)s s! a#titu'i(il - #ri-! # ril - ' #ri(' ril - !u()Dti(9 l Di 0# ri (9a # (tru #r)'u! r a ' $u(uri Di s r"i!ii ( ! sa-r satisfa! rii ( ")il)r Di ')ri(9 l)r? Res'&se$e nat'&a$e- f)l)sit Di *)'ifi!at ' )* # (tru )$9i( r a ' $u(uri Di s r"i!ii? Cap!ta$'$- t)talitat a $u(uril)r )$9i(ut #ri( *u(!B Di utili,at # (tru )$9i( r a alt)r $u(uri Di s r"i!ii ' sti(at "E(,Brii 7 utila1 - *aDi(i8? ()9iu( a ' capital st f)l)sitB ' s )ri i(!)r !t- C( s (sul u( i !a(titB9i *ari ' $a(i- C(sB $a(ii ")r fi capital ')ar atu(!i !E(' ")r fi f)l)si9i # (tru a #r)'u! $u(uri Di s r"i!ii- !a, C( !ar s "a (u*i capital financiar. Te>no$o5!a 6 !n $'sA Bn ap!ta$4 DIMENSIUNILE /ACTORULUI MUNCA MUNCA D!mens!'ne a$!tat!+A -s# !iali,ar #r)f si)(alB -+ra' ' !alifi-!ar Di ' 0# ri (9B C( #r)'u!9i -(i" lul ' #r)'u!ti"itat -star ' sB(Btat a lu!rBt)ril)r

D!mens!'ne ant!tat!+A -(r ' )r lu!rat -(r l)!uril)r ' *u(!B -(r ' lu!rBt)ri

CLASI/ICAREA POPULATIEI IN /UNCTIE DE PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICA.

POPULA9IE ACTIV7 6 &es'&se 3e "o&:A 3e m'n A4 CATEGORII DE POPU A!IE

POPULA6IE OCUPATA F # rs)a( l !u "Ersta *i(i*B ' <4 a(i C(!a'rat C( *u(!B

SOMERI F # rs)a( !u "Ersta *i(i*B ' <4 a(i ( C(!a'rat C( *u(!B- 'ar !ar s aflB C( !Butar a u(ui l)! ' *u(!B

POPULA9IE INACTIV7- l "i- stu' (9i- # (si)(ari- *ilitari C( t r* (- # rs)a( C(tr 9i(ut - #)#ula9i !as(i!B- # rs)a( su$ <4 a(i !ar (u su(t l "i

FI@A DE DOCUMENTARE CERERE @I OFERTA PE PIA6A MUNCII E?PERT 2:PIA9A MUNCII@ CEREREA DE MUNC7 7SU.TEMA ;8 PIA9A MUNCII- st s#a9iul !)()*i! C( !ar s C(!2 i tra(,a!9ii C(tr ' 9i(Bt)rii ' f)rta ' *u(!a 7! r r - !u*#BrBt)ri8 Di #)s s)rii ' f)r9B ' *u(!B 7 )f rta- "E(,Bt)ri8- r +lat #ri( * !a(is* l #r 9ului f)r9 i ' *u(!B- al salariului- al !)(!ur (9 i 'i(tr a+ (9ii !)()*i!i. CEREREA DE MUNC7 st ( ")ia salariatB !ar s f)r* a,B la u( *)* (t 'at C( !)()*ia ' #ia9B. G( ! r r a ' *u(!B (u s i(!lu' *u(!il r ali,at ' # rs)a( ( salari,at % l "i- stu' (9i- !as(i! - *ilitari C( t r* (- al9i ( salaria9i. Nr ' l)!uri ' PIA9A MUNCII *u(!B ANGAHATORI 'i(a*i!a " !r at ' VIITORI ANGAHATORI O/ERTA DE MUNC7CEREREA DE MUNC7- fa!t)ri ' i(flu (9B% - ' ,")ltar !)()*i!)-s)!ialB - a*#l)ar a Di stru!turil a!ti"itB9il)r !)()*i! Di al a!9iu(il)r s)!ial

/ACTORII CARE IN/LUIENTEA1A PIATA MUNCII /a to&!! so !o(e onom! ! s! 3emo5&a"! !

NIVELUL DE CALIFICARE DURATA MUNCII PRODUC6IA @I CAPITALUL CARACTERISTICILE CULTURALE @I COMPORTAMENTALE ALE POPULA6IEI OCUPATE

PROGRESUL TEHNOLOGIC

PRODUCTIVI -TATEA MUNCII

DINAMICA DEMOGRAFICA

FI@A DE DOCUMENTARE CERERE @I OFERTA PE PIA6A MUNCII

E?PERT #:PIA9A MUNCII@ O/ERTA DE MUNCA 7 SU.TEMA :8 PIA9A MUNCII- st s#a9iul !)()*i! C( !ar s C(!2 i tra(,a!9ii C(tr ' 9i(Bt)rii ' !a#ital 7! r r - !u*#BrBt)ri8 Di #)s s)rii ' f)r9B ' *u(!B 7 )f rta"E(,Bt)ri8- r +lat #ri( * !a(is* l #r 9ului f)r9 i ' *u(!B- al salariului- al !)(!ur (9 i 'i(tr a+ (9ii !)()*i!i. O/ERTA DE MUNC7 F r #r ,i(tB *u(!a ' #usB ' * *$rii s)!i tB9ii C( !)('i9ii salarial - Di s 0#ri*B #ri( #)#ula9ia a!ti"B 'is#)(i$ilB? # rs)a( l !ar ar ')ri sB *u(! as!B # (tru alt # rs)a( - C(tr #ri(' ri- i(stitu9ii- # (tru a )$9i( C( s!2i*$ salarii Di alt $ ( fi!ii. PIA9A MUNCII

POSTURI EIISTENTELOCURI DE MUNCA OCUPATE

POSTURI @I LOCURI DE MUNCA VACANT E O/ERTA DE MUNC7- fa!t)ri ' i(flu (9B% - *ari* a salariului 7()r*alr al8 -ra#)rtul 'i(tr utilitat a si ' ,utilitat a *u(!ii 7r s# !ti"r latia 'i(tr f)rtul i('i"i'ual si !)stul ' )#)rtu(itat 8? - ( ")ia ' a su$,ista a salariatului si a fa*ili i sal

CEREREA DE MUNC7

/URNI1ORI DE MUNC7 - ANGAHA6I SALARIA6I - @OMERI - LUCRATORI PE CONT PROPRIU - MEM.RII FAMILIILOR LUCRATORILOR 7 ( #lB-ti9i8

FI@A DE DOCUMENTARE CERERE @I OFERTA PE PIA6A MUNCII E?PERT,:/UNC9IILE PIE9EI MUNCII 7 SU.TEMA >8 PIA9A MUNCII- st s#a9iul !)()*i! C( !ar s C(!2 i tra(,a!9ii C(tr ' 9i(Bt)rii ' f)rta ' *u(!a7! r r - !u*#BrBt)ri8 Di #)s s)rii ' f)r9B ' *u(!B 7 )f rta- "E(,Bt)ri8- r +lat #ri( * !a(is* l #r 9ului f)r9 i ' *u(!B- al salariului- al !)(!ur (9 i 'i(tr a+ (9ii !)()*i!i. /UNC9IILE PIE9EI MUNCII FUNC6IA FORMATIVA @I EDUCATIVA 7f)r*ar a #r)f si)(alBr !)(" rsia Di r !alifi!ar a f)r9 i ' *u(!Basi+urE(' *)$ilitat afl 0i$ilitat a Di fi!i (ti,ar a f)r9 i ' *u(!B8

FUNC6IA PRODUCTIVA 7 u(ir a f)r9 i ' *u(!B !u *i1l)a! l ' #r)'u!9i 0ist (t C( #r)#ri tat a a+ (9il)r

FUNC6IA SOCIALA 7asi+urar a l)!uril)r ' *u(!B- a !)('i9iil)r ' *u(!B!alitat a "i 9ii!alitat a Di s !uritat a *u(!ii- #r)t !9ia s)!ialB8

FUNC6IA DISTRI.UTIV A 7 f)r*ar a Di r #arti,ar a " (ituril)r a+ (9il)r !)()*i!ia"E(' i*#li!a9ii C( r *u( rar a f)r9 i ' *u(!B8

FI@A DE EVALUARE ESEU DE 4 MINUTE Al!Btui9i u( s!urt s u !u t *a% Salariul st !)stul *u(!ii.