Sunteți pe pagina 1din 6

ECOUNIT 1WB / 2WB

Boilere cu acumulare cu una sau dou[ serpentine fixe

ISO 9001>2000 COMPANIA CERTIFICATOARE

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

Ecounit WB
Schema conectare hidraulica Va multumim pentru achizitionarea acestui boiler Ferroli. Principalele avantaje ale produsului: - izolatie termica eficienta: - spuma poliuretanica dura grosime 50 mm la modelele de 400 si 500 litri - spuma poliuretanica moale grosime 100 mm la modelele de 750, 1000 si 1500 litri -serpentine cu suprafata mare care asigura transfer de caldura rapid si eficient - constructie robusta: presiune maxima de lucru 10 bar pentru vasul de apa calda menajera (acm), respectiv 16 bar pentru serpentine

Ecounit WB

CUPRINS
1. AVERTISMENTE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. NORME DE INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. REGULI DE UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. ~NTRE|INEREA :I CUR{|AREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5. REZISTENTA ELECTRICA PENTRU INCALZIRE. SCHEMA ELECTRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6. ANODUL DE MAGNEZIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7. TERMOMETRUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 8. TERMOSTATUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 9. INSTALARE SI CONECTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

11

Ecounit WB
Boilere cu 2 serpentine ECOUNIT 400/500/750/1000/1500 2 WB

Ecounit WB
Citi\i cu aten\ie instruc\iunile din acest manual deoarece aceasta furnizeaz[ indica\ii importante cu privire la siguran\a instal[rii, utiliz[rii ;i `ntre\inerii aparatului. Manualul cu instruc\iuni constituie o parte integrant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuie s[ fie p[strat cu grij[ de c[tre utilizator pentru a putea s[ `l consulte ulterior. Dac[ aparatul va trebui s[ fie v]ndut sau mutat la un alt proprietar, asigura\i-v[ `ntotdeauna c[ manualul s[ `nso\easc[ aparatul ca s[ poat[ fi consultat de noul proprietar ;i/sau de instalator. Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie s[ fie efectuate `n concordan\[ cu normele `n vigoare, `n func\ie de instruc\iunile constructorului, ele trebuind s[ fie executate de personal calificat. O instalare gre;it[ sau o `ntre\inere defectuoas[ a aparatului pot cauza daune persoanelor, animalelor ;i obiectelor `nconjur[toare. Constructorul nu `;i asum[ responsabilitatea pentru daunele cauzate de erori de instalare ;i de utilizare sau pentru neaten\ia acordat[ instruc\iunilor furnizate de c[tre constructor. ~nainte de a efectua vreo opera\iune de cur[\are sau `ntre\inere, debaran;a\i aparatul de la re\eaua de alimentare ac\ion]nd asupra `ntrerup[torului instala\iei ;i/sau prin intermediul respectivelor organe de separare. ~n caz de defec\iune ;i/sau func\ionare necorespunz[toare a aparatului, dezactiva\i-l `ns[ nu `ncerca\i s[ il repara\i sau s[ interveni\i direct asupra lui. Adresa\i-v[ numai personalului calificat. O eventual[ reparare - `nlocuire a produselor va trebui efectuat[ numai de c[tre personalul calificat utiliz]nd `n mod exclusiv piesele de schimb originale. Nerespectarea instruc\iunilor de mai sus poate s[ compromit[ siguran\a aparatului. Pentru a garanta o bun[ func\ionare a aparatului trebuie ca personalul calificat s[ fac[ o verificare anual[. Acest aparat trebuie folosit numai `n scopurile pentru care a fost proiectat. Orice alt[ utiliazare este improprie ;i, prin urmare periculoas[ Dup[ ce a\i scos ambalajul, asigura\i-v[ de integritatea con\inutului Ambalajul nu trebuie l[sat la `ndem]na copiilor pentru ca poate fi periculos. ~n caz de nesiguran\[ nu utiliza\i aparatul ;i adresa\i-v[ furnizorului.

DECLARATIE DE CONFORMITATE
ECOUNIT ECOUNIT ECOUNIT ECOUNIT ECOUNIT 400-2 WB 500-2 WB 750-2 WB 1000-2 WB 1500-2 WB 400 500 750 1000 1500 Poliuretan rigid 50 mm Poliuretan moale 100 mm, demontabila 270 270 300 330 310 673 940 970 1060 1160 850 1068 1405 1497 1477 750 750 950 1050 1050 1204 1453 1630 1710 1965 1460/1670 1710/1890 2000/2030 2050/2070 2310/2370 950 1168 535 530 510 450 450 450 450 450 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2x1 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2x1 1 1 1 1 1 160 185 263 315 367 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 95/110 16/25 1,5/1 95/110 16/25 1,8/1,2 11,1/7,4 72/34 210/90 Da Da 3 7,5 95/110 16/25 2,1/1,4 12,95/8,63 80/50 210/150 Da Da 3 7,5 95/110 16/25 2,7/2,9 16,65/11,72 105/32 260/210 Da Da 2 x 7,5 95/110 16/25 3/2,5 18,5/15,42 131/74 310/260 Da Da 3 x 7,5 3 Prin prezenta, FERROLI ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bdul Timisoara nr. 104E, sector 6, Bucuresti, in calitate de filiala in Romania a producatorului italian FERROLI S.p.A, avand sediul in Via Ritonda 78/A, 37047 San Bonifacio (VR), declaram pe propria raspundere, ca produsele FERROLI la care se refera aceasta declaratie sunt in conformitate cu Normele Europene 97/23CE (P.E.D.) pentru echipamente sub presiune in concordanta cu articolul 3.3.: BOILERE CU ACUMULARE CU UNA SAU DOUA SERPENTINE FIXE ECOUNIT 400-1 WB; ECOUNIT 400-2WB ECOUNIT 500-1 WB; ECOUNIT 500-2WB ECOUNIT 750-1 WB; ECOUNIT 750-2WB ECOUNIT 1000-1 WB; ECOUNIT 1000-2WB ECOUNIT 1500-1 WB; ECOUNIT 1500-2WB si cu urmatoarele Directive si Standarde Europene : EN EN Si EN EN 60 335-2-21:2003+A1:2005(EN 60335-2-21:2003+A1:2005) 60 335-1:2003+A11:2005+A1:2005 (EN 60335-1 :2002+A11 :2004+A1 :2004) 55014-1:2002+A1:2002+A1:2003 (EN 55014-1:2000+A1:2001+A2 :2002) 55014-2:99+A1:2002 (EN 55014-2:97+A1 :2001)

Capacitate Izolatie A B C D E Inaltime H / spatiu necesar G F Intrare apa rece Iesire apa calda Recirculare Greutate Presiune max lucru/ testare boiler Temperatura max lucru boiler/serpentina Presiune max lucru/ testare serpentina Suprafata serpentine S1=inf/S2=sup Capacitate serpentine Putere serpentine 80/60/45 C Pierderi sarcina hidraulica serpentine Termometru Anod de magneziu Rezistenta electrica (optionala) 10

litri mm mm mm mm mm mm

kg bar C bar mp

Respecta conditiile de instalare, intretinere si utilizare in conformitate cu manualul care insoteste produsul si nu afecteaza viata sau sanatatea oamenilor si animalelor si nici mediul inconjurator. Bucuresti, 2013 S.C. FERROLI ROMANIA SRL Director General Mihai Matache

litri 9,25/6,17 kW 62/27 mbar 180/80 Da Da 36

kW

Ecounit WB

Ecounit WB

1. AVERTISMENTE GENERALE
Instalarea aparatului `i revine cump[r[torului. Societatea produc[toare nu este responsabil[ pentru daunele produse ca urmare a unei instal[ri incorecte ;i/sau ca urmare a nerespect[rii instruc\iunilor din prezentul manual, anume> - Grupul hidraulic de siguran\[ trebuie s[ fie corect instalat ;i nu trebuie f[cute modific[ri< p[stra\i manualul, pentru a-l putea consulta ulterior< - Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie efectuate cu respectarea normelor `n vigoare, conform instruc\iunilor produc[torului ;i de c[tre personal calificat< - ~nainte de efectuarea oric[rei opera\iuni de cur[\are sau de `ntre\inere, deconecta\i aparatul de la re\eaua de alimentare ;i/sau prin intermediul dispozitivelor de re\inere corespunz[toare. - Dup[ ce `ndep[rta\i ambalajul, asigura\i-v[ de integritatea produsului livrat ;i c[ elementele din care este alc[tuit ambalajul (cleme, saci din plastic, polistiren expandat, etc.) nu sunt l[sate la `ndem]na copiilor, deoarece pot fi periculoase. Acest aparat e conform cu prevederile `n vigoare ale directivei CEE. Capacitate Izolatie litri

2. NORME DE INSTALARE
a) Instalarea
Prezentul aparat este destinat `nc[lzirii apei menajere, la o temperatur[ inferioar[ celei de fierbere la presiunea atmosferic[ ;i trebuie s[ fie conectat la o instala\ie de `nc[lzire ;i la o re\ea de distribu\ie a apei calde menajere compatibile cu performan\ele ;i puterea sa. Spa\iul `n care se instaleaz[ boilerul trebuie s[ fie protejat `mpotriva `nghe\ului. Schimb[torul cu acumulare trebuie pozi\ionat `n imediata apropiere a generatorului de c[ldur[. Astfel, se evit[ pierderile inutile de agent termic. Dac[ acest lucru nu este posibil, izola\i `n mod corespunz[tor conductele de transport. Boilerul trebuie pozi\ionat astfel `nc]t s[ se poat[ efectua `n mod corespunz[tor at]t montarea conductelor de ap[ menajer[, c]t ;i a celor pentru apa de `nc[lzire.

b) Conectarea hidraulic[ (vezi schema de la pag. 9)


Pozi\ia racordurilor ;i func\iile acestora sunt indicate `n Fig. 1 ;i pe eticheta aflat[ pe partea posterioar[ a aparatului. Pentru a evita pierderile de agent termic de-a lungul conductelor, se recomand[ instalarea aparatului `n apropierea principalului punct de preluare a apei calde ;i, dac[ este posibil, `n apropierea unui punct de evacuare, pentru a facilita eventualele opera\iuni de evacuare. ~n continuare, este prezentat[ legenda> - A) Supap[ hidraulic[ de siguran\[ (nu este livrat[)< - B) Robinet de evacuare (nu este livrat)< - C) Conduct[ de evacuare (nu este livrat[)< - D) Vas de expansiune (nu este livrat)< - E) Reductor de presiune (nu este livrat)< - F) Clapet[ de re\inere (nu este livrat[)< - G) Robine\i (nu sunt livra\i) - H) Pomp[ (nu este livrat[)< - I) Cazan (nu este livrat). Monta\i o supap[ de siguran\[ pe conductele de alimentare cu ap[ rece, `n amonte de schimb[tor. Conductele de leg[tur[ `ntre schimb[tor ;i supapa de siguran\[ nu trebuie s[ fie blocate, deoarece schimb[torul s-ar putea deteriora din cauza suprapresiunii. ~n faza de instalare, acorda\i aten\ie supapei de siguran\[, evit]nd s[ o for\a\i p]n[ la cap[tul cursei ;i s[ o modifica\i. ~n faza de `nc[lzire este normal s[ se constate o u;oar[ scurgere din supapa de siguran\[< de aceea, este recomandabil s[ o conecta\i la o gur[ de evacuare cu sifon.

A mm B C D E Inaltime H/ spatiu necesar G F Intrare apa rece Iesire apa calda Recirculare Greutate Presiune max lucru/ testare boiler Temperatura max lucru boiler/serpentina Presiune max lucru/ testare serpentina Suprafata serpentina Capacitate serpentina Putere serpentina 80/60/45 C Pierdere sarcina hidraulica serpentina Termometru Anod de magneziu Rezistenta electrica (optionala)

mm mm mm mm mm

ECOUNIT ECOUNIT 400-1 WB 500-1 WB 400 500 Poliuretan rigid 50 mm 270 270 673 940 850 1068 750 750 1204 1453 1460/1670 1710/1890 950 450 1 1/4 1 1/4 1 145 10/15 95/110 16/25 1,5 9,25 62 180 Da Da 36 1168 450 1 1/2 1 1/2 1 167 10/15 95/110 16/25 1,8 11,1 72 210 Da Da 3 7,5

ECOUNIT ECOUNIT 750-1 WB 1000-1 WB 750 1000 Poliuretan moale 100 demontabila 300 330 970 1060 1405 1497 950 1050 1630 1710 2000/2030 2050/2070 535 450 1 1/2 1 1/2 1 242 10/15 95/110 16/25 2,1 12,95 80 210 Da Da 3 7,5 530 450 1 1/2 1 1/2 1 286 10/15 95/110 16/25 2,7 16,65 105 260 Da Da 2 x 7,5

ECOUNIT 1500-1 WB 1500 mm , 310 1160 1477 1050 1965 2310/2370 510 450 2x1 2x1 1 329 10/15 95/110 16/25 3 18,5 131 310 Da Da 3 x 7,5

kg bar C bar mp litri kW mbar

kW

Boilere cu 1 serpentina ECOUNIT 750/1000/1500 1 WB

Ecounit WB
9. INSTALARE SI CONECTARE
Inainte de conectarea termostatului asigurati-va ca elementul care trebuie comandat (rezistenta electrica, pompa etc) NU este sub tensiune si ca respecta instructiunile din Fig. 2 ATENTIE Toate operatiunile de de instalare, inclusiv reglajele manuale trebuie efectuate de personal calificat. A) Vezi Fig. 3 si 4 B) Desfaceti cele 3 suruburi si scoateti partea frontala a termostatului. Desfaceti firele de alimentare si conectati-le la terminalele termostatului conform instructiunilor (Fig 5) CONEXIUNI (Fig. 7) Limitare: Terminal 2 deschide circuitul cand temperatura creste; Terminal C contact comun Termostat: Terminal 1 - deschide circuitul cand temperatura creste; Terminal 2 - inchide circuitul cand temperatura creste; Terminal C contact comun Reglarea temperaturii: (Fig 8): A buton reset (numai pentru TLSC); B potentiometru pentru reglarea temperaturii

Ecounit WB
Nu instala\i o clapet[ de re\inere `ntre supapa de siguran\[ ;i vasul de expansiune. Pentru protejarea aparatului ;i re\elei, se recomand[ `n general instalarea unui vas de expansiune cu volumul egal cu minim 5% din volumul boilerului. Umfla\i camera cu membran[ a vasului de expansiune, conform instruc\iunilor produc[torului. ~nainte de a conecta aparatul la re\ea, este necesar[ umplerea acestuia cu ap[ ;i efectuarea urm[toarelor opera\iuni> - Deschide\i robinetul de alimentare cu ap[ rece< - Deschide\i robinetul de utilizare a apei calde (de ex. cad[, chiuvet[ etc.), pentru evacuarea aerului ;i a;tepta\i un flux constant de ap[, la toate robinetele de ap[ cald[. - Verifica\i dac[ nu exist[ pierderi de-a lungul diferitelor racorduri hidraulice. ~n cazul apei dure cu o valoare a durit[\ii >20TH (unde 1TH = grad francez = 10 mg CaCo3/l), se recomand[ utilizarea de produse specifice, pentru a evita excesul de depuneri de calcar. Aparatul este dotat cu tot ce este necesar pentru conectarea la o conduct[ de recirculare (Z)> `n cazul mont[rii unei asemenea conducte, aceasta trebuie izolat[. Pentru func\ionarea conductei de recirculare (Z), pentru a ob\ine activarea recircul[rii apei la r[cire, trebuie instalat[ o pomp[ dotat[ cu temporizator de func\ionare sau cu un termostat de contact. ~n cazul `n care nu utiliza\i racordul, `nchide\i-l cu un capac de etan;are. Conductele de admisie ;i de evacuare trebuie s[ fie racordate `n punctele prestabilite ale boilerului.

3. REGULI DE UTILIZARE
a) Punerea `n func\iune
Dup[ finalizarea opera\iunilor de instalare, umple\i boilerul cu ap[ menajer[ ;i pentru `nc[lzire, proced]nd `n modul urm[tor> - Efectua\i umplerea cu ap[ de `nc[lzire ;i aerisi\i instala\ia< - Efectua\i umplerea cu ap[ menajer[ prin intermediul conductei de admisie a apei reci ;i aerisi\i instala\ia, deschiz]nd un canal de prelevare a apei calde< - Pune\i cazanul `n func\iune.

b) Golirea aparatului
Pentru a efectua golirea aparatului, `nchide\i robinetul de alimentare al re\elei, conecta\i un furtun flexibil la racordul de evacuare ;i amplasa\i cel[lalt cap[t al furtunului `ntr-o zon[ prev[zut[ pentru evacuarea extern[. Deschide\i un punct de prelevare ;i l[sa\i apa s[ curg[, apoi deschide\i racordul de evacuare ;i termina\i opera\iunea de golire a aparatului.

Boilere cu 1 serpentina ECOUNIT 400/500 1 WB

4. ~NTRE|INEREA :I CUR{|AREA
~nainte de efectuarea oric[rei opera\iuni de `ntre\inere, goli\i aparatul.

a) Instruc\iuni generale
Pentru cur[\area p[r\ilor externe ale schimb[torului este suficient[ o lavet[ umezit[ `n ap[ ;i, eventual, s[pun lichid< Evita\i orice detergen\i sub form[ de praf sau solven\i (agen\i abrazivi de orice tip, benzin[ ;i altele similare)< Verifica\i starea anodului de protec\ie cel pu\in o dat[ pe an (vezi paragraful de mai jos)< ~n cazul instal[rii `n spa\ii predispuse la `nghe\, aparatul trebuie \inut `n func\iune sau golit `n totalitate.

b) Inspectarea ;i cur[\area intern[ a rezervorului


Pentru cur[\area intern[ a rezervorului, goli\i aparatul, scoate\i capacul de;urub]nd ;uruburile din plastic ale capacului. Demonta\i contraflan;a din gurile de vizitare. ~n timpul opera\iunilor de cur[\are, ave\i grij[ s[ nu deteriora\i emailul rezervorului ;i al schimb[torului (serpentinei). Cur[\area va putea fi efectuat[ cu un jet de ap[ ;i, la nevoie, pentru eliminarea depunerilor mai rezistente, cu ajutorul unui instrument adecvat din plastic ;i lemn.

Ecounit WB
Monta\i la loc flan;ele cu respectivele garnituri pe gurile de vizitare ;i verifica\i starea acestora (eventual, utiliza\i o nou[ garnitur[). Umple\i aparatul conform instruc\iunilor de punere `n func\iune ;i verifica\i etan;area.

Ecounit WB

c) Verificarea anozilor
Aparatul este protejat `mpotriva coroziunii printr-un procedeu de emailare a suprafe\ei interne ;i a serpentinei de schimb. De asemenea, schimb[torul este dotat ;i cu un anod de magneziu anti-coroziune, pentru protejarea `mpotriva curen\ilor parazi\i care l-ar putea deteriora> durata de via\[ depinde de func\ionare ;i de calitatea apei. Anodul poate fi verificat (se recomand[ efectuarea acestei opera\iuni cel pu\in o dat[ pe an) ;i poate fi `nlocuit. Pentru verificare ;i `nlocuire este necesar s[ efectua\i mai `nt]i golirea boilerului, conform instruc\iunilor de mai sus. Dup[ verificare ;i/sau eventuala `nlocuire, trebuie verificat[ etan;area boilerului. ~nlocuirea trebuie efectuat[ cu piese originale.

5. REZISTENTA ELECTRICA PENTRU INCALZIRE. SCHEMA ELECTRICA


Rezistentele electrice au termostate de siguranta cu dubla protectie cu gama de temperaturi 30 80 C. Temperatura de declansare 95 C; 3 x 2 contacte 10 (2.5) A 230 V; protectie electrica IP 40; diferential 8 C + 3C.

6. ANODUL DE MAGNEZIU
Lungime (mm) 600 700 Racord () 1 1/4 1 1/4 Model boiler 400l, 500l 750l, 1000l, 1500l

Putere

Capacitate boiler (W) (mm) () (V) (L) 6000 410 1 1/2 230/400 400 7500 590 1 1/2 230/400 500/750/1000/1500 Conexiunile electrice trebuie realizate numai de catre electricieni calificati.

Racord

Tensiune

7. TERMOMETRUL

8. TERMOSTATUL
Acesta este un termostat dublu cu rolul de a regla temperatura apei calde si functionarea in siguranta; poate fi cu reglare manuala (model TLSC) sau cu reglare automata (model TLSC/A) Produsul e conform cu standardele: EN 60730-1 si editiile ulterioare EN 60730-2-9 Produsul e conform cu directivele: Directiva de Joasa Tensiune 73/23 EEC Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 89/336/EC Caracteristici tehnice Gama de temperaturi-reglare: 0 90 C; limita 95 C Toleranta-reglare +/- 5k. Limita -15 k, -6 k (depinde de tip) Diferenta tenperatura reglare 6+/- 2k; 4+/-1 k (depinde de tip), limita 25+/-8k; 15+/-8k (depinde de tip) Reglare automata (TLSC/A) si reglare manuala (TLSC) Clasa protectie electrica IP40 Presiune maxima de lucru 10 bar Conductor electric M20 x 1,5 7

La conectarea rezistentei la reteaua electrica verificati ca impamantarea este corespunzatoare.

S-ar putea să vă placă și