Sunteți pe pagina 1din 5

Vert 14 Autumn Col 09.

03
Who I Am : "Orice are forma, poate fi definit. i orice poate fi definit, poate fi in!in"". #$u, %00 &C un

Who I Am : "Orice are forma, poate fi definit. i orice poate fi definit, poate fi in!in"". #$u, %00 &C

un

Vert 14 Autumn Col 09.03


Bambar blossoms Taken on Apr 25, 2012 Mesquite Beans: Native of the American Deserts

' (A )ardine"" *one"


http://seedrack.com/eurozones.html

' A

"!+ene,an-.ro . &anca de /e"ur"e 0enetice Ve+etale din ucea!a

http://www.svgenebank.ro/tehnologia

20culturii

20tomatelor.pd!

#O1A#2
34coper"icon e"culentum 1ill. 5amilia olanaceae e culti!6 ,ine dup6 lucern6, trifoi, ma$6re, fa"ole, dar "e poate culti!a 7i dup6 r6d6cinoa"e, ,ul,oa"e 7i ,o"t6noa"e. /e!enirea tomatelor pe aceea7i "ol6

"e face dup6 3.4 ani. 8n+r67area terenului #oamna "e admini"trea$6 30.40 t9ha +unoi de +ra:d, 300-+.9ha "uperfo"fat 7i 100.1%0-+ "are pota"ic6, iar prim6!ara 1%0 -+ a$otat de amoniu. ;re+6tirea terenului "e face din toamn6. (up6 eli,erarea terenului de re"turi !e+etale, "e aplic6 <n+r676minte or+anice 7i chimice, apoi "e efectuea$6 ar6tura de ,a$6 la ad=ncimea de >?.30cm. ;rim6!ara <nainte de plantare are loc prelucrarea terenului cu +rapa cu col@i re+la,ili "au cu fre$a. 2r,icidarea terenului 8nainte de plantare cu %.A $ile "e er,icidea$6 terenul cu ('A3 0O3( 9A0 2C. pentru toate cate+oriile de ,uruieni B1,> l9haC 7i "e <ncorporea$6 <n "ol la A.? cm ad=ncime, cu +rapa cu col@i re+la,ili. (e a"emenea "e poate er,icida terenul 7i dup6 plantarea r6"adurilor BA0I3 100 2C.0,? l9ha, 32O;A/( %2C.1,% l9ha, pentru ,uruieni cu frun$a <n+u"t6C. em6natul 7i plantatul #omatele "e culti!6 prin producerea preala,il6 a r6"adurilor. em6natul "e reali$ea$6 dup6 >0 fe,ruarie. 6m=n@a "e "eam6n6 <n r=nduri di"tan@ate la ?.10 cm 7i la >.3 cm9r=nd. Atunci c=nd "e produce un num6r redu" de r6"aduri, "emin@ele "e "eam6n6 <n l6di@e din lemn, care, <n preala,il, au fo"t umplute cu mrani@6 Bame"tec de p6m=nt . A0D, ni"ip .10D 7i +unoi de +ra:d fermentat .30D C. 3a <nceputul form6rii primelor dou6 frun$e ade!6rate, dup6 10.1% $ile de la r6"6rire, r6"adul "e poate repica <n pahare de unic6 folo"in@6, care au fo"t umplute, <n preala,il, cu mrani@6. Ad=ncimea de repicat e"te de >.>,% cm. ;entru reu7ita lucr6rii de repicat tre,uie re"pectate c=te!a re+uli +enerale: nu "e repic6 <n $ilele prea reci "au prea <n"orite, pentru a prote:a r6"adurile de fri+ "au in"ola@ie puternic6E r6"adurile "e "cot din patul cald <n cantit6@i mici, prin di"locare 7i "e @in acoperite p=n6 la repicat. (up6 repicare pl6ntu@ele "e ud6 imediat cu "tropitoarea cu "it6, apoi "e um,re"c timp de 1.3 $ile 7i "e aeri"e"c mai pu@in, pentru a "e a"i+ura prinderea. 3a <nceput, c=nd r6"adurile "unt mici 7i timpul fri+uro", "e ud6 rar 7i cu ap6 pu@in6 deoarece "tratul de p6m=nt "e u"uc6 doar la "uprafa@6. Apa tre,uie "6 fie la temperatura am,ientului pentru a nu r6ci "u,"tratul, cu urm6ri ne+ati!e a"upra r6"adurilor. ;e m6"ur6 ce timpul "e <nc6l$e7te, ud6rile "e fac mai de" 7i cu cantit6@i mai mari de ap6. e urm6re7te ca apa "6 p6trund6 mai ad=nc 7i "6 ume$ea"c6 "tratul de p6m=nt pe toat6 +ro"imea. (i"tri,uirea apei "e face cu "tropitori "au furtun cu "it6. Cu c=te!a $ile <nainte de plantare r6"adurile "e c6le"c printr.o aeri"ire mai puternic6 $iua 7i noaptea, iar cu c=te!a ore <nainte de "coaterea r6"adurilor "e ud6 a,undent. V=r"ta r6"adurilor e"te de 4%.%0 $ile. ;lantarea "e <ncepe c=nd <n "ol "e reali$ea$6 temperaturi de 1> 0 C la 10.1> cm. /6"adurile "e plantea$6 pe "trat <n6l@at, plant=ndu."e c=te dou6 r=nduri la A0, F0 "au ?0cm, iar <ntre plante9r=nd >%cm, 30cm "au 40cm. Ad=ncimea de plantare e"te p=n6 la prima frun$6 ade!6rat6. (ac6 r6"adul e"te alun+it ace"ta "e plantea$6 culcat de.a lun+ul r=ndului. 3ucr6ri de <n+ri:ire 3a 4.% $ile de la plantare "e face completarea +olurilor. e aplic6 3.4 pra7ile <ntre r=nduri 7i > pra7ile 9r=nd. Iri+area culturilor de tomate e"te corelat6 cu fa$ele de cre7tere 7i de$!oltare a ace"tora. (up6 udarea de la plantare, urm6toarea udare "e face la

4.% $ile, a treia dup6 <nfloritul primelor inflore"cen@e, a patra 7i urm6toarele la inter!al de ?.10 $ile. Gormele de udare "unt de >00.400 m 3 9ha. 'd6rile "unt mai de"e <n fa$ele de formare 7i cre7tere a fructelor. 8n cur"ul perioadei de !e+eta@ie "e aplic6 > fertili$6ri, prima imediat dup6 apari@ia primelor fructe cu %0 -+9 a$otat de amoniu 7i %0 -+9ha "ulfat de pota"iu, iar a doua la 1%.>0 de $ile dup6 prima, c=nd "e aplic6 1>0 -+9ha a$otat de amoniu, 100 -+9ha "uperfo"fat 7i F% -+9ha a$otat de pota"iu. 3ucr6rile de <n+ri:ire cu caracter "pecial, de diri:are a cre7terii 7i fructific6rii cuprind: copilitul, care "e face radical Bruperea frun$uli@elor de la "u,"uoara l6"tarilorC, l6"=ndu."e doar tulpina principal6E c=rnirea tulpinii dup6 3.4 inflore"cen@e Bruperea !=rfului de cre7tere a planteiC, la > frun$e dea"upra ultimei inflore"cen@e. u"@inerea plantelor "e face cu araci "au "paliere cu o "=rm6 de 40.4% cm. 8n ca$ul apari@iei pericolului ,rumelor t=r$ii de prim6!ar6 "e iau m6"uri de protec@ie a culturilor prin reali$area perdelelor de fum re$ultate din arderea diferitelor +unoaie. e acord6 aten@ie com,aterii ,olilor 7i d6un6torilor. (intre ,oli, pa+u,e <n"emnate produc: mana, p6tarea frun$elor 7i ,67icarea fructelor, p6tarea pu"tular6, p6tarea ,run6 cafenie, antracno$a, "eptorio$a, iar dintre d6un6tori: p6duchele "olanaceelor, +=ndacul din Colorado 7i omida fructelor. ;rodu"ele folo"ite pentru com,aterea chimic6 "unt: . AC/O&A# 1* Bprodu" ecolo+icC .>,0 -+9ha H pentru mana tomatelorE . ';2/ C)A1; >%0 C Bprodu" ecolo+icC H >,% l9ha H pentru mana tomatelorE . A3C';/A3 %0 ;' B0,%DC .4.% -+9ha H pentru mana tomatelor, alternario$6, p6tarea frun$elor 7i ,67icarea fructelorE . #O; IG A3 %0 ;' B0,1DC 1,0 -+9ha H pentru !e"te:irea plantelor, fu$ario$6E . 5A #2/ 10 C2 B0,03DC H p6duchele !erdeE . AC#A/A >% W0 .0,> -+9ha H pentru mu"ca minier6E . 1O ;I3AG >0 ; B0,0>%DC +=ndacul din Colorado. Com,aterea ,iolo+ic6 pre"upune urm6toarele m6"uri: I /e"pectarea cu "tricte@e a re+ulilor de rota@ie a culturilorE I Admini"trarea de compo"t or+anic <n anul de cultur6 B40.%0t9haC 7i <ncorporarea "uperficial6 a ace"tuia <n toamn6 "au <n prim6!ar6 <nainte de <nfiin@area culturilorE I producerea r6"adului "e !a face numai <n "oluri de$infectate termic, f6r6 eJce" de umiditate 7i cu p) alcalinE I <nainte de "em6nat, "emin@ele "e !or de$infecta cu "olu@ie de piatr6 !=n6t6 B"ulfat de cupruC timp de 10 minute. (up6 tratare, "emin@ele "e !or "coate din "6cule@i 7i "e !or $!=nta f6r6 "6 "e "pele. I tomatele din "er6 !or fi culti!ate <n "oluri echili,rat fertili$ate 7i pe tot parcur"ul !e+eta@iei "e !a a!ea <n !edere re"pectarea temperaturii 7i umidit6@ii optime, f6r6 !aria@ii ,ru7te care produc conden" pe planteE I <n culturile de c=mp tre,uie "6 "e re"pecte o i$olare "pa@ial6 <ntre parcelele cu cartofi 7i cele cu tomateE I <n timpul lucr6rilor de copilit 7i le+at "e !a a"i+ura de$infectarea periodic6 a m=inilor 7i conductelor de ap6E I la apari@ia primelor "imptome de man6 "e !or <ndep6rta frun$ele 7i fructele c6$ute pe "ol B"e !or cule+e <n "aci de polietilen6CE

I la tomatele culti!ate <n "ere 7i "olarii "e !a a"i+ura o aera@ie core"pun$6toare plantelor prin de"frun$irea p6r@ii ,a$ale. I efectuarea a >.3 tratamente <n !e+eta@ie cu macerat de ur$ic6 "au de t6t6nea"6 precum 7i cu produ"e or+anice comerciale CropmaJ etcE I culturile "e pot a"ocia fa!ora,il cu !ar$a, fa"olea, @elina "i condura7i pentru com,aterea afidelor 7i a altor in"ecte. /ecoltarea tomatelor "e face <ncep=nd cu lunile iunie, iulie func@ie de $ona de culti!are, reali$=ndu."e e7alonat la 3.% $ile. 8n func@ie de de"tina@ia produc@iei, fructele "e recoltea$6 la diferite +rade de maturare. #ehnolo+ia producerii "emin@elor de tomate e"te a"em6n6toare cu cea a culturilor produc6toare de fructe pentru con"um, re"pect=ndu."e totu7i anumite particularit6@i. (i"tan@ele de i$olare "unt pre$entate <n fi7ierul Kdi"tan@e minime de i$olare la culturile "emincere de le+umeLC. 3ucr6ri de <n+ri:ire "pecifice . purificarea culturii "e face de 3.4 ori, a"tfel: dup6 plantare, la <nflorit, la apari@ia primelor fructe coapte 7i <nainte de recoltare, <ndep6rt=nd toate plantele netipice, "la, de$!oltate "au ,olna!e. . <ndep6rtarea primului fruct ap6rut, precum 7i a celor foarte mici. /ecoltarea fructelor pentru "6m=n@6 <ncepe atunci c=nd cele de la ,a$a plantei au a:un" la coacerea deplin6. e fac 3.4 recolt6ri pe m6"ur6 ce fructele au a:un" la maturitatea deplin6. 8nainte de eJtra+erea "emin@elor "e face o "ortare a fructelor, re@in=ndu.le numai pe cele mari 7i "6n6toa"e. emin@ele eJtra"e "e "pal6 cu ap6, apoi "e u"uc6, de o,icei pe o h=rtie de "u+ati!6. (up6 ce "6m=n@a e"te u"cat6 "e pune <n ,orcane din "ticl6 "au "6cule@i din p=n$6 7i e"te p6"trat6 <n locuri u"cate 7i r6coroa"e. &I&3IO0/A5I2 /uJandra Ciofu, Gi"tor tan, Victor ;ope"cu, ;ela+hia Chilom, il!iu Apahidean, Ar"enie )or+o", Viorel &erar, 5rit$ 3aurer, Marl 5rit$ 3aurer, Gicolae Atana"iu, >003,#ratat de le+umicultura, 2ditura Cere", pa+. A03.A4%. ;er"oane de contact: #ehnolo+ii de cultur6 . (anela 1urariu BdmurariuN"ucea!a.a"tral.roC #ratamente fito"anitare H (omnica (aniela ;l6cint6 Bdomnica.placintaN"!+ene,an-.roC
http://www.svgenebank.ro/tehnologia 20culturii 20tomatelor.pd!

)/IOCA
;ol4+onum fa+op4rum 3., 5amilia ;ol4+onaceae A1;3A A/2A C'3#'/II )ri7ca poate fi culti!at6 pe "oluri mai "la,e. 8n /om=nia "uprafe@ele cu hri7c6 "unt foarte mici, culti!=ndu."e i$olat <n $ona de nord a 1oldo!ei. &une premer+6toare pentru hri7c6 "unt: "ecara de toamn6, cartof, in pentru fi,r6. 52/#I3I*A/2A )ri7ca reac@ionea$6 foarte ,ine la <n+r676minte, <ntruc=t are r6d6cini mai mici dar con"um6 multe elemente nutriti!e. ;entru fiecare 100-+ "emin@e P pproduc@ia aferent6 de tulpini, hri7ca con"um6: 4,4 -+ a$ot, >,%.3-+ ;>O% 7i F,% -+ M>O. 3'C/Q/I32 O3'3'I. Ar6tura "e eJecut6, toamna, imediat dup6 eli,erarea terenului de c6tre planta

premer+6toare la >%.30cm ad=ncime. ;re+6tirea patului +erminati! urm6re7te ni!elarea terenului 7i reali$area unui "trat de "ol af=nat 7i m6run@it pe ad=ncimea de "em6nat printr.un num6r c=t mai redu" de treceri pe teren. Q1RGSA OI 21QGA#'3 2poca de "em6nat core"punde perioadei c=nd <n "ol la ad=ncimea de 10cm "e temperatura "e "ta,ili$ea$6 la 1>.1% 0 C. em6natul "e reali$ea$6 la di"tan@a diferite. (ac6 "e dore7te efectuarea unor pra7ile atunci di"tan@a <ntre r=nduri e"te de 4%cm, folo"indu."e 4%.A0 -+ "6m=n@69ha. (aca di"tan@a <ntre r=nduri e"te de 1%cm cantitatea de "6m=n@6 utili$at6 !a fi de ?0.100 -+9ha. Ad=ncimea de "em6nat e"te de 4.%cm pe "olurile mai +rele 7i A.?cm, pe "olurile u7oare. 3'C/A/I32 (2 IG#/2SIG2/2 A C'3#'/II (up6 "em6nat e"te nece"ar t6!6lu+itul, mai ale" c=nd umiditatea "olului e"te "c6$ut6. 0r6,irea r6"6ririi, care "e o,@ine prin acea"t6 lucrare, fere7te hri7ca de <m,uruienare. Cre7terea plantelor de hri7c6 e"te inten"6, chiar de la <nceputul perioadei de !e+eta@ie, a!=nd loc <n6,u7irea ,uruienilor. (ac6 e"te "em6nat6 <n r=nduri apropiate "e pli!e"c ,uruienele manual, daca a fo"t "em6nat6 la 40.4%cm, "e efectuea$6 pra7ile manuale "au mecanice. In"talarea "tupilor pe mar+ine, aproape de lanul de hri7c6 a"i+ur6 o ,un6 poleni$are 7i o,@inerea unei cantit6@i mai mari de "emin@e. /2CO3#A/2A. ;roduc@ia cea mai ridicat6 "e o,@ine la recoltare c=nd >93 din "emin@e au c6p6tat culoare ,run6, deci au a:un" la coacere. 8nt=r$ierea recolt6rii pe"te fa$a c=nd >93 din ,oa,e "unt ,rune, duce la pierderi <n"emnate prin "cuturare. e "cutur6 mai ale" primele fructe care ".au format, deci fructele cele mai !aloroa"e. 8n ca$ul recolt6rii la coacere complet6, pierderile "e ridic6 la >0.30D. 8nmul@irea popula@iilor de hri7c6. ;entru o,@inerea unei popula@ii care "6 re"pecte "tructura +enetic6 ori+inal6 e"te nece"ar "6 "e "emene <n "pa@ii i$olate. Ace"t lucru "emnific6 faptul c6 fiecare popula@ie tre,uie "em6nat6 la o di"tan@6 de F00m fa@6 de alt6 cultur6 de hri7c6. 3ucr6rile de <n+ri:ire 7i di"tan@ele de "em6nat "unt la fel ca pentru con"um. /ecoltarea "e reali$ea$6 la momentul optim, c=nd umiditatea "emin@elor nu e"te mai mare de >0D. e ale+ "emin@ele cele mai mari. e pun la u"cat <n podul ca"ei, iar prim6!ara, <nainte de "em6nat "e ale+ "emin@ele mari, "6n6toa"e. &i,lio+rafie &<lteanu 0hero+he, >003, 5itotehnie, 2ditura Cere", &ucure"ti, !ol. 1, pa+. 40>.40AE Ion 0olo+an, AleJandrina (orne"cu, 19?1, Cur" de ameliorarea plantelor, In"titutul A+ronomic KIon Ione"cu de la &rad Ia7iL, pa+. 310. ;er"oane de contact: #ehnolo+ii de cultur6 . (anela 1urariu BdmurariuN"ucea!a.a"tral.roC #ratamente fito"anitare H (omnica (aniela ;l6cint6 Bdomnica.placintaN"!+ene,an-.roC
http://www.svgenebank.ro/tehnologia 20culturii 20hriscai.pd!