Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara Facultatea de Sociologie i Psihologie Psihologie Psihologie Licen Psihologie

1. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Genetica comportamentului uman 2.2 Titularul activitilor de curs Prof.univ.dr. Mona Vintil 2.3 Titularul(-ii) activitilor de seminar Prep.univ. Daliana Istrat 2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C

2.7 Regimul disciplinei

DO, DS

2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 32 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti 3.7 Total ore studiu individual 93 3.8 Total ore pe semestru 32 3.9 Numrul de credite 5 3. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum 4.2 de competene nu este cazul nu este cazul

2 14 ore 45 30 15 3

4. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 de desfurare a cursului 5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

nu este cazul nu este cazul

5. Competenele specifice acumulate


Competene profesionale
Operarea cu concepte fundamentale n domeniul psihologieiDescriere 1 Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a conceptelor, teoriilor i metodelor de baz specifice Psihologie, n special, i tiinelor socioumane, n general Analiza comparataiv a principalelor abordri teoretice din psihologie (comportamental, biologic, cognitiv, evoluionist, umanist, psihodinamic i sociocultural)Descriere 1 Evaluarea psihologic a individului, grupului i organizaiei Explicarea modalitilor de interpretare a rezultatelor unei examinri psihologice si interventii psihologice specializate (psihoterapie, consiliere psihologica) Elaborarea strategiei de psihodiagnostic prin identificarea adecvat a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica etalonate si validate , n funcie de scopul evalurii psihologice i grupul int

Executarea responsabil a sarcinilor profesionale, n condiii de autonomie restrans i asisten calificat

6. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Acumularea cunotinelor necesare pentru operarea cu conceptle fundamentale din 7.2 Obiectivele specifice

Competene transversale

domeniul geneticii comportamentului uman cu scopul dezvoltrii abilitilor de consilieregenetic. S cunoasc modalitatea de organizare a materialului geneticla om. Cunoaterea metodelor fundamentale de studiu a influenelor genetice asupra comportamentului (studii gemelare, studii de linkaj, studii de adopie etc.) S explice influena geneticii n comportament, boli psihice i somatice. S evidenieze aspectele clinice corespunztoare principalelor sindroame genetice. S explice influena pe care genetica o are asupra dezvoltrii individului din perspectiv somato-psiho-social. S nelegerea naturii non-cauzal i plurideterminant a influenelor genetice asupra comportamentului.

7. Coninuturi 8.1 Curs


Obiectul de studiu al psihogeneticii

Metode de predare
prelegerea, explicaia, exemplul

Observaii
De citit: David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 14 21. Rodden Robinson, T., (2005), Genetics for Dummies, Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., pp. 9 15. De citit: David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 122 124. De citit: Raicu, P., (1997), Genetica general i uman, Bucureti: Editura Humanitas, pp. 215 - 216. Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G., MuGuffin, P., (2008), Behavioral Genetics, New York: Worth Publishers, pp. 40 58. Rodden Robinson, T., (2005), Genetics for Dummies, Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., pp. 81 - 95. De citit: Ness, B., Knight, J., (2004), Encyclopedia of Genetics, New Jersey: Salem Press, Inc., pp. 313- 320. De citit: Pierce, D., (2005), Genetics A Conceptual Approach, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. ,pp. 16 35. Ness, B., Knight, J., (2004), Encyclopedia of Genetics, New Jersey: Salem Press, Inc., pp. 125 - 128. De citit: Pierce, D., (2005), Genetics A Conceptual Approach, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. ,pp. 35 - 44. Rodden Robinson, T., (2005), Genetics for Dummies, Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., pp. 35 37. . De citit: Vintil, M., (2007), Compendiu de neuropsihologie, Timioara: Editura Universitii de Vest, pp. 48-51. Golu, M., Dnil, L. (2006). Tratat de neuropsihologie. Vol I, Bucureti: Editura Medical, pp. 174 194. De citit: Pierce, D., (2005), Genetics A Conceptual Approach, West

Elemente structurale ale ereditii. Cromosomii umani

prelegerea, explicaia, exemplul prelegerea, explicaia, exemplul

Suportul fundamental al caracterelor. ADN-ul deintorul informaiei ereditare

Cariotipul uman normal

prelegerea, explicaia, exemplul Procese genetice cu participare cromosomial. prelegerea, Ciclul celular explicaia, exemplul

Gametogeneza

prelegerea, explicaia, exemplul

Trunchiul cerebral - structura i funciile mezencefalului

prelegerea, explicaia, exemplul

Fecundarea

prelegerea, explicaia,

Gena

exemplul prelegerea, explicaia, exemplul

Transmiterea monogenic autosomal

prelegerea, explicaia, exemplul

Transmiterea monogenic gonosomal

prelegerea, explicaia, exemplul

Ereditatea poligenic i multifactorial

prelegerea, explicaia, exemplul prelegerea, explicaia, exemplul

Variabilitatea genetic

Aberaiile cromosomiale

prelegerea, explicaia, exemplul

Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. De citit: David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 120 122. Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G., MuGuffin, P., (2008), Behavioral Genetics, New York: Worth Publishers, pp. 92 117. De citit: David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 138 142. Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G., MuGuffin, P., (2008), Behavioral Genetics, New York: Worth Publishers, pp. 5 17. De citit: David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 142 144. Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G., MuGuffin, P., (2008), Behavioral Genetics, New York: Worth Publishers, pp. 5 17. De citit: Raicu, P., (1997), Genetica general i uman, Bucureti: Editura Humanitas, pp. 198 - 208. De citit: David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 124 127. Raicu, P., (1997), Genetica general i uman, Bucureti: Editura Humanitas, pp. 216 - 217. De citit: Raicu, P., (1997), Genetica general i uman, Bucureti: Editura Humanitas, pp. 202 - 208.

Bibliografie selectiv (principal)


Vintil, M., Note de curs Raicu, P., (1997), Genetica general i uman, Bucureti: Editura Humanitas. David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom.

8.2 Seminar / laborator


Seminar introductiv descrierea coninuturilor seminarului, cerinelor i modalitilor de evaluare Ereditate versus mediu

Metode de predare
Prelegerea, explicaia Conversaia, explicaia, exemplul, studiu de caz

Observaii

Genetica i bolile somatice

Prelegerea, explicaia, exemplul, studiu de caz Prelegerea, explicaia, exemplul, studiu de caz Prelegerea, explicaia, exemplul, studiu de caz

Genetica n bolile psihice i comportament

Retardul mental

De citit: David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 127 129. Oancea Ursu, G., (1975), Ereditatea capacitilor intelectuale : Metode i directive n cercetrile eredopsihologicede, Cluj Napoca: Tipografia Cartea Romneasc. Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G., MuGuffin, P., (2008), Behavioral Genetics, New York: Worth Publishers, pp. 59 90, 305 332. De citit: Raicu, P., (1997), Genetica general i uman, Bucureti: Editura Humanitas, pp. 226 231, 289 - 313. Rodden Robinson, T., (2005), Genetics for Dummies, Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., pp. 203 221. De citit: Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G., MuGuffin, P., (2008), Behavioral Genetics, New York: Worth Publishers, pp. 194 262. Kerry, J., (2005), The Behavioral Genetics of Psychopathology, London: Lawrence Erlbaum Associates. De citit: Plomin, R., DeFries, J.C., McClearn, G., MuGuffin, P., (2008), Behavioral Genetics, New York: Worth Publishers, pp. 119 193. Josph, J., (2004), The Gene Illusion. Genetic Research in Psychiatry and Psychology, New York: Algora Publishing, pp. 305 319.

Sindroame genetice 1

Prelegerea, explicaia, exemplul, studiu de caz

Sindroame genetice 2

Prelegerea, explicaia, exemplul, studiu de caz

De citit: David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 203 234. Chen, H., (2006), Atlas of genetic, diagnosis and counseling, New Jersey: Humana Press. David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 203 234. Chen, H., (2006), Atlas of genetic, diagnosis and counseling, New Jersey: Humana Press.

Bibliografie selectiv (principal)


Istrat, D. Suport de seminar. David, D., Benga, O., Rusu, A., (2007), Fundamente de psihologie evoluionist i consiliere genetic, Iai: Editura Polirom, pp. 203 234

8. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul ofer informaii cu aplicabilitate n formarea n psihologie (consiliere psihologic, psihoterapie) n aria consilierii genetice. Informaiile oferite permit inseria n bagajul de cunotine individual, cu aplicabilitate n mbunatatirea calitatii vietii i nelegerea mecanismelor de determinare bio-psiho-social a individului uman.

9. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare Lucrare de 10.4 Curs


evaluare

10.2 Metode de evaluare


n sptmna a noua a semestrului studenii vor susine o lucrare de control din coninuturile parcurse pn n acel moment (curs + seminar) 3 subiecte: 2 dintematica de curs + 1 din tematica de seminar, fiecare valornd cte 3 puncte (1p din oficiu). Examen n cadrul sesiunii de examene. Aceste include 3 subiecte care trebuie tratate fiecare de cel putin nota 5. Doua subiecte din tematica cursului si unul din tematica seminarului. n cadrul seminarului studenii vor prezenta o lucrare pregtit n prealabil (acas). Timp avut la dispozitile 10-15 minute. Tema lucrrii o aleg singuri, dup preferin la prima ntlnire de seminar. Lucrarea prezentat trebuie sa fie corect din punct de vedere al coninuturilor prezentate, s reprezinte o sintez a literaturii de specialitate i de asemenea s prezinte informaii tiinifice, utiliznd surse bibliografice de specialitate, tiinifice. Informaiile prezentate s fie ntr-o manier prelucrat si comprehensibil pentru audien. sarcina presupune rspunsul la o serie de ntrebri pe baza unui caz descris. Completarea sarcinii se face ntr-un interval de 24 de ore de la data i ora primirii sarcinii. Pentru rezolvare se poate apela la orice mijloc ajuttor avut la dispoziie. Obinerea notei minime 5 condiioneaz intrarea n examen

10.3 Pondere din nota final


Nota minim admis este 5.

Examen

10.5 Seminar / laborator

Susinerea unui lucrri teoretice (referat)

Media aritmetic a evalurilor de la seminar reprezint 25 %din nota final.

Studiu de caz 24 de ore

10.6 Standard minim de performan


S trateze fiecare subiect al examenului de minimnota 5 i s realizeze o sintez a literaturii de specialitate pe tema unui subiectde seminar.

Data completrii 01.10.2013

Semntura titularului de curs Prof. univ. dr. Mona Vintil

Semntura titularului de seminar Prep. univ. Daliana Istrat

Data avizrii n departament,

Semntura Directorului de Departament,