Sunteți pe pagina 1din 30

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Tehnician sta!ii emisie radio - TV

Domeniul: Po"t# "i telecomunica!ii

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Societatea Na!ional" de Radiocomunica!ii S.A. Coordonator proiect standard ocupa!ional: Cornelia N"stase Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Nicolae Ioan, inginer, CSPP Radiocomunica!ii Cristina Tomule!, inginer electronist, CSDR Radiocomunica!ii Referen!i de specialitate: Gabriel Moldoveanu, inginer radiocomunica!ii, Direc!ia RTV Bucure#ti Dumitru R"zvan Anastasiu, inginer radiocomunica!ii, Direc!ia RTV Bucure#ti Standard aprobat COSA la data de 25-11-1999

Cod COSA: C - $67 copyright $999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par!ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte lucr"ri fara acordul COSA.

Tehnician sta!ii emisie radio - TV Descrierea ocupa!iei Ocupatia de Tehnician Statii Radiorelee si Satelit din cadrul sectorului de radiocomunicatii presupune utilizarea tuturor competentelor din standardul pentru Radioelectronist Statii radiorelee si Satelit si n plus realizarea unor activitti complexe, specifice acestei ocupatii. Prin urmare, tehnicianul din statiile de comunicatii RR sau statia de satelit are de realizat att activitti cu caracter general ct si activitti specifice, ce presupun o pregtire profesional foarte bun dar si calitti manageriale pentru conduce formatii de lucru de diferite nivele si a asigura chiar managementul statiei. Astfel, tehnicianul din statiile din statiile de comunicatii RR si statia de satelit trebuie s cunoasc, s exploateze, s monteze, s revizuiasc echipamentele dar si s remedieze defectiunile electrice si mecanice la toate tipurile de echipamente din statie. Deasemenea, tehnicianul execut msurtorile specifice necesare nlturrii deranjamentelor complexe si efecturii reglajelor speciale la echipamentele din statiile RR si satelit. Pentru realizarea cerintelor ocupatiei, tehnicianul din statiile din statiile RR si satelit trebuie s posede un volum foarte mare de cunostinte teoretice si practice din mai multe domenii (electric, electronic, mecanic, chimic, management) deoarece el poate fi sef de statie, sef de tur si poate suplini pe oricare din subalterni. In plus are nevoie de o serie de aptitudini, inclusiv manageriale, strict necesare ndeplinirii sarcinilor ce-I revin. Practic, tehnicianul din statiile de emisie radio-tv. realizeaz urmtoarele activitti specifice: -execut lucrri de modernizare a echipamentelor din statiile RR si satelit; -execut lucrri de reglaj la echipamente din statiile comunicatii RR si satelit; -execut msurtori speciale la echipamentele din statiile de comunicatii RR si satelit; -execut lucrrile de revizie la echipamentele din statiile de RR si satelit; -execut lucrrile de interventie n caz de avarie sau de defectare a echipamentelor din statiile de RR si satelit; -rspunde de exploatarea (conform contractelor stabilite) n bune conditii a echipamentelor din statiile de comunicatii RR si satelit; -solutioneaz posibilittile de modernizare a echipamentelor din statiile de ., ntocmeste documentatia si execut modelele experimentale ale acestora; - elaboreaz solutii pentru optimizarea functionrii retelei de comunicatii; - coordoneaz ntreaga activitatea formatiilor din subordine - instruiete membrii formaiei de lucru pe care o conduce.

Tehnician sta!ii emisie radio - TV UNIT%&ILE DE COMPETEN&% Domeniile de competen!" Competen!e fundamentale Unit"!ile de competen!"
Comunicarea interpersonal" Munca n echip" Planificarea activit"!ii Aprovizionarea cu materiale a locului de munc" Coordonarea forma!iilor de lucru Instruirea membrilor forma!iei de lucru ntocmirea documentelor specifice Perfec!ionarea preg"tirii profesionale Respectarea NPM #i NPSI Efectuarea corec!iilor video #i reglarea blocurilor RF #i a circuitelor de cuplaj cu antena Efectuarea m"sur"torilor speciale n sta!iile de emisie radio - TV Efectuarea reglajelor de protec!ii reflectometrice, maximale, de temporizare Elaborarea studiilor n vederea mbun"t"!irii condi!iilor de exploatare #i prelungirii perioadei de func!ionare a echipamentelor Ridicarea deranjamentelor complexe #i depanarea echipamentelor din sta!iile de emisie radio - TV

Competen!e generale la locul de munc"

Competen!e specifice

Comunicarea interpersonal#

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Prime#te #i transmite informa!ii CRITERII DE REALIZARE $.$.Comunicarea se face utiliznd un limbaj adecvat situatiei #i interlocutorului. $.2.Informatiile sunt exprimate clar, concis #i la obiect, astfel nct comunicarea s" fie eficient". $.3.Metoda de comunicare este adecvata scopului #i importantei comunic"rii. $.4.Informatiile transmise sunt analizate #i selectate cu discernamnt pentru a se asigura acuratetea #i relevanta acestora. $.5.Comunicarea se face pe un ton politicos, iar informa!iile sunt transmise cu operativitate. $.6.Comunicarea se face utiliznd mijloacele de comunicare adecvate situa!iei. 2.$.Participarea la discu!ii este constructiv", punctele de vedere divergente fiind argumentate cu polite!e. 2.2. Participarea la discu!ii se face respectnd punctul de vedere al interlocutorului. 2.3.Discu!iile sunt orientate cu polite!e n sensul concentr"rii pe subiectul de interes. 2.4.Participarea la discu!ii se face f"r" a ntrerupe interlocutorul. Gama de variabile

2. Particip" la discu!ii

Metode de comunicare: verbal" sau non verbal" Mijloace de comunicare: direct, telefon, etc. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - capacitatea de a comunica eficient n situa!ii concrete. - utilizarea corect" a mijloacelor de comunicare din dotare - tonul utilizat #i atitudinea fa!" de interlocutor; - capacitatea de argumentare - capacitatea de a se adapta la interlocutor #i la situa!ii neprev"zute Cuno#tin!e: - terminologia de specialitate _

Munca n echip#

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Identific" sarcinile ce- i revin n cadrul echipei CRITERII DE REALIZARE $.$.Sarcinile personale sunt identificate cu operativitate, n conformitate cu ncadrarea sa. #i cu cerintele de la locul de munca. $.2.Sarcinile sunt identificate #i nsu#ite n concordanta cu sarcinile echipei #i a fiecarui membru al acesteia. 2.$.Sarcinile sunt ndeplinite printr-o colaborare #i conlucrare permanent" cu membrii echipei astfel nct s" se asigure corelarea termenelor. 2.2.Situatiile neprevazute sunt rezolvate cu solicitudine #i operativitate pentru realizarea lucr"rii la termenele planificate, f"r" afectarea calit"!ii acesteia. 2.3.Deciziile care privesc sarcinile echipei sunt adoptate prin consultarea tuturor membrilor #i argumentarea solutiilor propuse. 2.4.Sarcinile sunt ndeplinite ntr-o manier" care s" nu afecteze imaginea Gama de variabile Membrii echipei pot fi: - radioelectronist - tehnician radiocomunica!ii - membrii turei sau forma!iei Nerealiz"rile se refer" la: nerespectarea termenelor, calitatea necorespunz"toare a lucr"rilor. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - capacitatea de a identifica sarcinile ce- i revin n cadrul echipei - cunoa#terea limitelor de competen!" #i a responsabilit"!ilor pentru fiecare membru al echipei - capacitatea de a se adapta la stilul #i ritmul de munc" al echipei - spiritul de echip" Cuno#tin!e: - atribu!iile #i responsabilit"!ile membrilor echipei - structura organizatoric" #i raporturile ierarhice din sectorul n care lucreaz" Aptitudini / atitudini: - solicitudine - corectitudine - punctualitate - asumarea responsabilit"!ii - flexibilitate #i adaptabilitate - spirit de echip" _

2.Particip" la ndeplinirea sarcinilor echipei

Planificarea activit#!ii

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la planificarea activit"tii curente si a timpului n vederea realiz"rii sarcinilor la termenele stabilite. Unitatea presupune att planificarea activit"tii proprii ct si a activit"tii membrilor formatiei de lucru din ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Identific" obiectivele #i durata activit"!ii CRITERII DE REALIZARE $.$.Obiectivele #i termenele impuse sunt identificate cu operativitate prin analizarea tuturor informa!iilor necesare. $.2.Obiectivele #i termenele impuse sunt analizate n corelare cu posibilit"!ile tehnice existente, identificnd concordan!a dintre acestea. $.3.Durata activit"!ii este stabilit" n func!ie de timpul disponibil, astfel nct s" se permit" respectarea termenelor impuse. $.4.Etapele de desf"#urare #i obiectivele aferente fiec"rei etape sunt stabilite n func!ie de complexitatea lucr"rii. 2.$.Necesarul de resurse este stabilit n func!ie de complexitatea lucr"rii #i termenul de realizare. 2.2.Necesarul de resurse este stabilit astfel nct s" permit" realizarea obiectivelor la termenele stabilite, cu costuri minime. 3.$.Programul este ntocmit pe etape, corespunz"tor derul"rii activit"!ii, astfel nct s" se asigure corelarea ntre etape #i respectarea termenului final. 3.2.Planificarea activit"!ii se face ntr-o manier" care s" permit" utilizarea ct mai judicioas" a timpului disponibil, f"r" suprapuneri sau timpi mor!i. 3.3.Programul ntocmit este flexibil permi!nd modific"ri #i adapt"ri la situa!ii neprev"zute, f"r" afectarea termenului final.

2.Stabile#te #i aloc" resursele

3.ntocme#te programul de activit"!i

Gama de variabile

Activit"!ile #i obiectivele se refer" att la cele proprii ct #i pe cele ale forma!iei de lucru pe care o coordoneaz". Programele de activit"!i se refer" la: - activit"!i curente de ntre!inere - instalarea echipamentelor - revizii periodice - participarea la probe tehnice - instruire #i evaluare Situa!ii neprev"zute pot fi: - defec!iuni ale echipamentelor de emisie - lipsa unor piese de schimb - probleme personale sau ale membrilor forma!iei cu care lucreaz" Ghid pentru evaluare La evaluarea se va urm"ri: -capacitatea de a identifica sarcinile #i obiectivele de realizat -capacitatea de a evalua complexitatea sarcinilor #i termenele necesare realiz"rii -capacitatea de alocare a resurselor - ntocmirea corect" a programului de activit"!i (stabilirea etapelor, alocarea resurselor, corelarea ntre etape, identificarea priorit"!ilor) - respectarea termenelor stabilite -capacitatea de adaptare a programului la situa!ii neprev"zute f"r" afectarea termenului final Cuno#tin!e: - sarcinile de realizat - etapele fiec"rei lucr"ri - planificarea activit"!ii _

Aprovizionarea cu materiale a locului de munc#

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Stabile#te necesarul de materiale CRITERII DE REALIZARE $.$.Tipurile de materiale sunt identificate corect dup" cod, n conformitate cu documenta!ia tehnic" a echipamentului. $.2.Necesarul de materiale este stabilit n func!ie de lucr"rile de executat.

2.Aprovizioneaz" locul de munc"

$.3.Necesarul de materiale este transmis la termenele cerute, conform 2.$.Aprovizionarea cu materiale se face pe baza necesarului stabilit #i !innd cont de stocurile existente. 2.2.Materialele sunt aprovizionate pe baza bonurilor de materiale (documentelor) ntocmite corect. 2.3.Aprovizionarea se face cu materiale n timp util, astfel nct lipsa lor s" nu produc" disfunc!ionalit"!i. 2.4.Materialele primite sunt verificate cu aten!ie, eventualele deficien!e de calitate sau neconformit"!i cu bonurile de materiale fiind identificate cu promptitudine #i sesizate. 3.$.Materialele sunt depozitate n condi!ii de siguran!", conform normativelor interne. 3.2.Materialele sunt depozitate n ordine, astfel nct s" permit" identificarea #i utilizarea rapida. 3.3.Materialele sunt gestionate cu responsabilitate, consumurile fiind nregistrate conform procedurii de la locul de munc".

3.Depoziteaz" #i gestioneaz"

Gama de variabile Materialele se refer" la: - piese de schimb - scule - aparatur" de m"sur" #i control - materiale auxiliare (cabluri #i conductori, aliaj de lipit etc.) Tipuri de lucr"ri: - repara!ii - verific"ri / ntre!inere / revizie - modific"ri / adapt"ri ale instala!iilor / echipamentelor la nevoile curente - instalarea echipamentelor Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - identificarea corect" a tipurilor de materiale #i stabilirea necesarului pentru o situa!ie dat" - modul de asigurare a locului de munc" cu materiale pentru a nu produce disfunc!ionalit"!i datorate lipsurilor de materiale - depozitarea #i gestionarea corect" #i responsabil" a materialelor - respectarea reglement"rilor interne privind aprovizionarea #i gestionarea materialelor Cuno#tin!e: - tipuri de materiale utilizate - reglement"rile interne privind aprovizionarea, gestionarea #i depozitarea materialelor Aptitudini / atitudini: - corectitudine - asumarea responsabilit"!ii - aten!ie - ordine _

Coordonarea forma!iilor de lucru

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la competenta de a coordona ntreaga activitate a formatiei de lucru sau chiar a statiei prin distribuirea sarcinilor si responsabilit"tilor membrilor formatiei de lucru, prin ndrumarea acestora precum si monitorizarea activit"tii din statie. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Distribuie sarcinile #i responsabilit"!ile CRITERII DE REALIZARE $.$.Sarcinile #i responsabilit"!ile membrilor forma!iilor de lucru sunt identificate prin consultarea tuturor documentelor de exploatare astfel nct s" se asigure respectarea programului de emisie (transmisie), a regulamentului de exploatare #i a sarcinilor primite ierarhic. $.2.Distribuirea sarcinilor #i responsabilit"!ilor este f"cut" cu obiectivitate #i operativitate de o manier" care s" asigure buna desf"#urare a programului de emisie (transmisie) #i men!inerea echipamentelor n stare de func!ionare normal". $.3.Sarcinile sunt distribuite n conformitate cu planul de munc" ntocmit, astfel nct s" se asigure respectarea termenelor #i ncadrarea n resursele alocate. 2.$.Verificarea emisiei (transmisiei), #i a lucr"rilor executate de membrii forma!iei este f"cut" cu operativitate #i responsabilitate astfel nct s" fie asigurat" func!ionarea optim" a echipamentelor #i continuitatea transmisiilor. 2.2.Toate lucr"rile executate #i verificate sunt validate prin aprobarea ncheierii lor #i prin buna comportare a echipamentelor la repunerea n func!iune. 2.3.Solu!iile propuse de membrii forma!iei de lucru din subordine sunt validate operativ prin performan!ele ob!inute n func!ionarea echipamentelor. 3.$.ndrumarea membrilor forma!iei asigur" buna desf"#urare a programelor de emisie (transmisie) #i calitatea tuturor lucr"rilor executate n timpul serviciului. 3.2.Membrii forma!iei sunt ndruma!i n sensul utiliz"rii eficiente a timpului de munc", a cre#terii gradului de implicare a fiec"ruia #i a cre"rii deprinderilor necesare execut"rii lucr"rilor de calitate. 4.$. Supravegherea sta!iei (obiectivului) este realizat" de o manier" care asigur" identificarea #i rezolvarea prompt" a tuturor evenimentelor #i sarcinilor, de orice natur", din timpul serviciului. 4.2.ntreaga activitate este monitorizat" #i coordonat" pe baza instruc!iunilor #i regulamentelor de exploatare astfel nct s" se asigure continuitatea #i calitatea emisiunii (transmisiei).

2. Verific" #i valideaz" lucr"rile / solu!iile

3. ndrum" membrii forma!iei

4. Asigur" supravegherea #i monitorizarea sta!iei (obiectivului)

Gama de variabile Sarcini #i responsabilit"!i: efectuarea #i coordonarea ntre!inerii, a reviziilor, a altor lucr"ri la echipamentele de radiocomunica!ii ca #i la toate celelalte echipamente sau anexe ale unui obiectiv. Documentele de exploatare se refer" la: registrul de bord, planul tehnic, regulamentele de exploatare a sta!iei Planul de munc" pentru membrii forma!iei de lucru presupune: programul zilnic, planul de ntre!inere #i revizii (curente, periodice, generale) Lucr"rile verificate pot fi: lucr"ri de ntre!inere, revizie, instalare, modernizare, recondi!ionare, reglaje, m"sur"tori, ridic"ri de deranjamente / depan"ri. Solu!iile propuse spre validare privesc: ridicarea deranjamentelor, reglajele necesare, solu!ii pt. realizarea lucr"rilor de modernizare a echipamentelor, instalare a echipamentelor. Obiectivul de radiocomunica!ii este complexul sta!ie - sistem radiant - dependin!e (locuin!e, cantine, terenuri, posturi de paz", etc.) Sta!ia cuprinde cl"direa tehnic", echipamentele de emisie (transmisie) #i pe cele auxiliare. Sta!iile complexe cuprind echipamente de radio, de televiziune #i de radiorelee cu sistemele radiante aferente. Sta!iile, n marea majoritate, posed" instala!ii proprii de electroalimentare, de nc"lzire, de ap", de canalizare iar cele de importan!" deosebit" #i izolate, locuin!e de serviciu. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: -capacitatea de a distribui eficient sarcinile #i responsabilit"!ile curente sau ocazionale membrilor forma!iilor de lucru - priceperea de a verifica manevrele de exploatare #i lucr"rile ce se execut" la o sta!ie de radiocomunica!ii -capacitatea de a verifica #i valida cu operativitate #i responsabilitate corectitudinea manevrelor, rezultatele m"sur"torilor #i finalizarea lucr"rilor de la sta!iile de radiocomunica!ii - cunoa#terea tuturor reglement"rilor #i ac!iunilor ce se desf"#oar" curent sau ocazional la o sta!ie de radiocomunica!ii. - priceperea cu care sunt rezolvate situa!iile rare sau noi - exploatarea corect" a echipamentelor noi - operativitatea cu care se iau m"surile corecte (indicate) n situa!ii deosebite #i n condi!ii de stres Cuno#tin!e: -regulamentele #i normele tehnice -instruc!iunile de exploatare #i programele de emisie (transmisie) - documenta!ia sta!iei - planul tehnic - planul de ntre!inere #i revizii - nout"!ile tehnice din domeniu -metode de coordonare a activit"!ii complexe -metode de ndrumare eficient" Aptitudini / atitudini: -capacitate de analiz" #i sintez" #i decizie - obiectivitate - responsabilitate - operativitate - abilitate - tact -r"bdare - flexibilitate #i adaptabilitate - personalitate - tenacitate - ini!iativ" - exigen!" -spirit organizatoric

Instruirea membrilor forma!iei de lucru

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la competenta de a efectua instruirea membrilor formatiei de lucru pe care o conduce (echip", tur", formatie propriu-zis", etc.) privind exploatarea statiei, preg"tirea profesional", protectia muncii, paza contra incendiilor, etc., #i de a evalua rezultatele instruirii. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identific" necesarul de instruire a membrilor forma!iei de lucru CRITERII DE REALIZARE $.$.Necesarul de instruire este identificat corect prin compararea nivelului de preg"tire a membrilor forma!iei de lucru cu cerin!ele locului de munc" #i cu tendin!ele din domeniu. $.2.Nivelul de preg"tire al membrilor forma!iei de lucru determin" con!inutul #i etapele planului de instruire. $.3.Programul de instruire (con!inutul #i etapele) este stabilit n conformitate cu nivelul de preg"tire al membrilor forma!iei #i cu necesarul de instruire. 2.$.Instruirea este f"cut" cu eficien!" astfel nct s" asigure necesarul de instruire identificat #i s" corespund" cerin!elor. 2.2.Con!inutul #i frecven!a instruirii asigur" nsu#irea cuno#tin!elor cerute de locul de munc" #i impuse de ritmul de apari!ie al nout"!ilor n domeniu.

2. Instruie#te membrii forma!iei de

2.3.Instruirea se face folosind toate formele #i mijloacele adecvate pentru a asigura asimilarea cuno#tin!elor #i reglement"rilor necesare exploat"rii sta!iei n prezent #i n viitorul apropiat. 2.4.Limbajul utilizat este accesibil tuturor membrilor forma!iei iar stilul 3.$.Evaluarea rezultatelor instruirii se face cu obiectivitate. 3.2. Evaluarea instruirii repereaz" nivelul atins de membrii forma!iei de lucru #i st" la baza elabor"rii planului (necesarului) de instruire viitor. 3.3.Rezultatele evalu"rii sunt analizate cu aten!ie stabilindu-se eficien!a instruirii #i m"surile ce se impun pentru cre#terea acesteia. 3.4.Rezultatele evalu"rii sunt prelucrate #i interpretate cu obiectivitate pentru identificarea nivelului de preg"tire.

3. Evalueaz" rezultatele instruirii

Gama de variabile Tipuri de instruire: profesional", de exploatare, de PM #i PSI, etc. Forma!iile de lucru pot fi: forma!ii de ntre!inere, forma!ii de interven!ie, colectiv al sta!iei, tur" de lucru, echip" etc. Forme de informare: publica!ii de specialitate, reviste, simpozioane, expozi!ii, pliante, prezent"ri ale diferitelor firme, norme, cursuri de preg"tire / specializare / ini!iere / perfec!ionare. Mijloace de instruire: prelegeri, ndrumare pentru studiu individual, recomandarea unor publica!ii, expozi!ii, prezentarea nout"!ilor din domeniu. Forme de evaluare: teste scrise, teste orale, teste practice, urm"rirea aplic"rii n exploatare a nout"!ilor din Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: -capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale membrilor forma!iei de lucru -capacitatea de a efectua instruirea - cunoa#terea n detaliu a materialelor pe baza c"rora se face instruirea -capacitatea de evaluare obiectiv" a celor predate sau propuse spre studiere membrilor forma!iei de lucru Cuno#tin!e: -metode de instruire specifice - organizarea instruirii #i a perfec!ion"rii profesionale - nout"!i n domeniile de instruire - tendin!e, n domeniile de instruire -metode de evaluare a instruirii Aptitudini / atitudini: -spirit didactic - obiectivitate -r"bdare - tact -capacitate de analiz" #i sintez" - putere de evaluare - responsabilitate - perseveren!" _

ntocmirea documentelor specifice

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Selecteaz" informa!iile CRITERII DE REALIZARE $.$.Informa!iile sunt selectate corect n func!ie de tipul documentului de ntocmit. $.2.Informa!iile sunt selectate cu discern"mnt, astfel nct s" fie relevante n raport cu scopul urm"rit. 2.$.Rapoartele ntocmite sunt complete, con!innd toate informa!iile necesare. 2.2.Rapoartele sunt redactate ntr-un limbaj clar #i concis. 2.3.Rapoartele sunt ntocmite la termenele cerute. 2.4.Rapoartele contin informatii exacte #i relevante pentru tematica data. 3.$.Formularele sunt completate corect, respectnd metodologia. 3.2.Formularele sunt completate clar #i citet. 3.3.Datele nscrise n formulare sunt exacte #i complete. 3.4.Formularele sunt completate la termen. Gama de variabile Tipuri de documente: - jurnal de bord - registrul de ntre!inere - bonuri de materiale - registru de m"sur"tori - fi#e tehnice - fi#e de lucru Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - cunoa#terea tipurilor de documente - capacitatea de selectare a informa!iilor - ntocmirea corect" a documentelor - respectarea termenelor de ntocmire a documentelor - exactitatea datelor din documentele ntocmite Cuno#tin!e: - tipuri de documente - metodologia de ntocmire a documentelor Aptitudini / atitudini: - responsabilitate - operativitate - corectitudine - obiectivitate

2.Intocme#te rapoarte

3.Completeaz" formulare

Perfec!ionarea preg#tirii profesionale Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Identific" nevoile de instruire CRITERII DE REALIZARE $.$.Evaluarea nivelului de preg"tire se face permanent prin raportare la cerin!elor din domeniu. $.2.Necesarul de preg"tire este evaluat corect prin compararea nivelului propriu cu evolutia #i cerintele din domeniu. 2.$.Publicatiile de specialitate sunt identificate #i studiate periodic, n urma select"rii atente a subiectelor de interes. 2.2.Autoinstruirea se face cu eficien!", astfel nct s" asigure satisfacerea necesarului de instruire identificat. 2.3.Autoinstruirea se face permanent , utiliznd toate mijloacele accesibile, pentru a !ine pasul cu evolu!ia rapid" din domeniu. 2.4.Autoinstruirea asigura cuno#tintele cerute de ritmul alert cu care se schimb" echipamentele din dotare. 3.$.Participarea le cursuri este activa #i eficienta, cuno#tintele fiind nsu#ite n totalitate. 3.2.Instruirea asigura nivelul de cuno#tinte cerut de progresul tehnic din domeniu. 3.3.Evaluarea rezultatelor instruirii dovede#te nsu#irea corecta a cuno#tintelor predate #i capacitatea de a le aplica la locul de munca. Gama de variabile Surse de informare pentru instruire: reviste #i publica!ii de specialitate, trguri #i expozi!ii cu echipamente #i aparatur" de m"sur" #i control, simpozioane #i prezent"ri ale firmelor specializate n echipamente pt. radio #i TV., cursuri de specializare / instruire. Mijloace de autoinstruire: - studierea revistelor #i publica!iilor de specialitate - vizitarea #tandurilor cu echipamente specifice - studierea manualelor de operare / exploatare a echipamentelor nou achizi!ionate. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - capacitatea de a identifica sursele de instruire #i a le exploata eficient - capacitatea de autoevaluare a cuno#tin!elor #i a nevoii de instruire - exploatarea corect" a noilor echipamente din dotare - participarea la cursuri de preg"tire profesional" #i aplicarea n practic" a cuno#tin!elor nsu#ite Cuno#tin!e: - nout"!ile tehnice din domeniu (standarde, tehnologii, echipamente) - tendin!e privind echipamentele de radio #i TV. Aptitudini / atitudini - putere de autoevaluare - obiectivitate - capacitate de analiz" #i sintez" - preocupare pentru perfec!ionarea preg"tirii profesionale

2.Identific" surse de autoinstruire

3.Particip" la cursuri

Respectarea NPM "i NPSI

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.Aplic" NPM CRITERII DE REALIZARE $.$.Legislatia #i normele de protectia muncii sunt nsu#ite #i aplicate cu stricte!e, conform cerin!elor de la locul de munc". $.2.Aparatele #i echipamentele sunt exploatate n conditii de siguranta, respectnd ntocmai regulamentele de exploatare #i NPM specifice locului de munc". $.3.Lucr"rile sunt executate cu aten!ie, astfel nc" s" se evite eventualele accidente. 2.$.Planul de evacuare #i atributiile specifice sunt nsu#ite corect #i aplicate la nevoie. 2.2.Echipamentele #i aparatura sunt utilizate #i pastrate n conformitate cu cerin!ele NPSI. 2.3.Normele sunt nsu#ite corect prin participarea la toate instructajele. 2.4.M"surile de urgen!" sunt aplicate cu promptitudine. 2.5.Mijloacele de prim" interven!ie sunt p"strate conform reglementarilor locului de munca #i utilizate corect la nevoie. 3.$.Sursele de pericol sunt identificate, analizate cu atentie #i eliminate. 3.2.Sursele de pericol ce nu pot fi eliminate sunt raportate cu promptitudine persoanelor abilitate, conform reglement"rilor locului de munc". 4.$.Accidentele sunt semnalate cu promptitudine prin contactarea personalului de serviciu abilitat. 4.2.Masurile de prim ajutor sunt aplicate rapid #i adecvate tipului de accident. 4.3.Masurile de urgenta #i evacuare sunt aplicate corect #i cu luciditate, respectnd procedurile specifice.

2.Aplic" NPSI

3.Sesizeaz" pericolele

4.Aplic" procedurile de urgen!" #i evacuare

Gama de variabile NPM se refer" la: - norme generale de protec!ie a muncii - norme departamentale - norme specifice locului de munc" NPSI se refer" la: - norme generale - norme departamentale - norme specifice locului de munc" Mijloace de prim" interven!ie pentru PSI: sting"toare cu CO2, sting"toare cu praf #i CO2, etc. Tipuri de accidente: electrocutare, accidente mecanice (loviri, r"niri, fracturi , respiratorii, arsuri, etc.) M"surile de prim ajutor se refer" la cele specifice tipurilor de accidente men!ionate Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - utilizarea echipamentelor din dotare n condi!ii de securitate - capacitatea de a identifica sursele de pericol - cunoa#terea #i aplicarea normelor de PM #i PSI - cunoa#terea #i aplicarea m"surilor de evacuare #i a m"surilor de prim ajutor n caz de accidente - corectitudinea #i responsabilitatea cu care execut" lucr"rile pentru evitarea accidentelor (modul de instalare a echipamentelor, remedierea defectelor etc.). Cuno#tin!e:_- NPM #i NPSI (generale, departamentale #i specifice locului de munc") - regulamentele de ntre!inere #i exploatare a echipamentelor - planul de evacuare Aptitudini / atitudini: - aten!ie - promptitudinea reac!iilor - echilibru #i st"pnire de sine _

Efectuarea corec!iilor video "i reglarea blocurilor RF "i a circuitelor de cuplaj cu antena

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la executarea reglajelor complexe (corectii video, blocuri RF, circuite de cuplaj cu antena, etc.) n vederea mentinerii calit"tii emisiunilor de radio-tv. prin asigurarea parametrilor echipamentelor de emisie din statiile de radio-tv. Unitatea presupune #i utilizarea competen!ei descrise n unitatea "Executarea reglajelor n blocurile AF #i VF pentru men!inerea n parametrii a echipamentelor din sta!iile de emisie radio-tv" de la ocupa!ia "Radioelectronist sta!ii emisie radio-tv" ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identific" corec!iile, reglajele de executat CRITERII DE REALIZARE $.$.Corec!iile #i reglajele sunt identificate cu precizie n urma observa!iilor din timpul exploat"rii sau n urma investiga!iilor f"cute prin m"sur"tori. $.2.Documenta!ia tehnic" este consultat" cu aten!ie pentru alegerea metodelor de corec!ii sau reglaje. $.3.Planul de reglaj este precizat n urma analiz"rii condi!iilor de reglaj n corelare cu programul de transmisie #i cu posibilit"!ile de folosire a 2.$.Corec!iile #i reglajele sunt executate corect #i cu operativitate conform metodelor identificate din instruc!iuni #i din documenta!ia tehnic". 2.2.Opera!iile de reglaj #i de corec!ii sunt executate cu aten!ie deosebit" pentru a nu decalibra echipamentele sau posibilit"!ile lor de reglaj. 2.3.Efectuarea reglajelor este f"cut" succesiv, cu relu"ri pn" la ob!inerea rezultatelor optime. 2.4.Efectuarea reglajelor este f"cut" respectnd cu stricte!e normele de 3.$.Rezultatele corec!iilor #i reglajelor sunt verificate #i validate n prezen!a #efului ierarhic prin conformitatea cu regimul de func!ionare optim al echipamentelor #i documenta!ia tehnic". 3.2.Reglajele #i corec!iile sunt consemnate n jurnalul de bord #i noile valori ob!inute, n limite admise, corecteaz" regimul de func!ionare al echipamentelor. 3.3.Eficien!a reglajelor #i corec!iilor este validat" de ameliorarea func!ion"rii echipamentelor #i de revenirea tuturor valorilor indicilor tehnici calitativi n limitele admise (optime).

2. Efectueaz" corec!iile / reglajele

3. Verific" rezultatele corec!iilor / reglajelor

Gama de variabile : Corec!iile video, reglajele blocurilor RF #i ale circuitelor de cuplaj cu antena se execut" cu ocazia instal"rii, mut"rii, reviziilor, nlocuirii pieselor principale sau n urma abaterii de la valorile nominale ale indicilor tehnici calitativi #i ai parametrilor echipamentelor din sta!iile de radio-tv. Corec!iile video pot fi: - corectarea nivelului video de intrare - corectarea nivelului de activare a limitatorului de alb - corectarea linearit"!ii - corectarea c#tigului #i fazei diferen!iale - corectarea ntrzierii crominan!"- luminan!" - corectarea caracteristicii amplitudine- frecven!" - corectarea timpului de ntrziere de grup - corectarea raportului semnal / zgomot - corectarea puterii de vrf - corectarea frecven!ei purt"toare #i a offsetului Reglaje ale blocurilor RF: - reglaje pentru realizarea regimului de func!ionare optim conform cartotecii de regim - reglaje pentru ob!inerea puterii nominale la intrarea n feeder - reglaje pentru reducerea nivelului armonicelor - reglaje pentru reducerea produselor de intermodula!ie - reglajul pragurilor de ac!ionare a protec!iilor la suprasarcini (maximale #i rapide pentru tuburi #i .T.) Reglaje ale circuitelor de cuplaj cu antena, diplexere, etc.: - reglajul caracteristicii de trecere - reglajul separ"rii ntre intr"rile de imagine #i sunet - reglajul circuitelor de rejec!ie - reglajul filtrelor de armonici - reglajul puterii minime disipate n sarcina de balast - reglajul pragului de activare a protec!iilor de RUST Metodele de corec!ii #i reglaje sunt specifice #i sunt riguros prezentate n documenta!ia tehnic" a acestora. Metodele de reglaj pot fi: electrice, electronice, mecanice. Planul de reglaj este ntocmit anual #i prezint" datele #i reglajele ce trebuie executate n mod obi#nuit pentru buna func!ionare a echipamentelor. Planul nu poate cuprinde necesit"!ile accidentale de reglaj. Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - identificarea corect" a metodelor de corec!ii / reglaj -modul de efectuare a corec!iilor / reglajelor -interpretarea corect" a rezultatelor m"sur"torilor efectuate n timpul #i dup" executarea corec!iilor / reglajelor - alegerea #i folosirea corect" a aparatelor de m"sur" #i a sculelor necesare corec!iilor / reglajelor -precizia #i operativitatea cu care trebuie s" fie executate corec!iile / reglajele Cuno#tin!e: - corec!iile ce se execut" la etajele video - reglajele ce se execut" la blocurile RF #i la circuitele de cuplaj cu antena - limitele admisibile ale indicilor tehnici calitativi - interdependen!a dintre efectuarea reglajelor #i corec!iilor #i modificarea indicilor tehnici calitativi ai echipamentelor - func!ionarea n detaliu a blocurilor asupra c"rora se execut" corec!ii sau reglaje Aptitudini / atitudini: - responsabilitate -r"bdare -aten!ie -precizie - ndemnare - rigurozitate - putere de concentrare

Efectuarea m#sur#torilor speciale n sta!iile de emisie radio - TV

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la efectuarea m"sur"torilor deosebite (n afara celor din planul tehnic) ce se execut" n cadrul sta!iilor de emisie radio-tv. la montare, la darea n func!iune, la modificarea caracteristicilor de lucru a echipamentelor precum si cu ocazia avariilor sau a altor evenimente deosebite n vederea asigur"rii conditiilor normale de func!ionare a sta!iilor de emisie radio-tv. Unitatea presupune si utilizarea competentei privind " Efectuarea m"sur"torilor de indici tehnici calitativi" specific" ocupa!iei Radioelectronist sta!ii emisie radio-tv ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identific" condi!iile pentru m"surarea parametrilor CRITERII DE REALIZARE $.$.Condi!iile de m"sur" a parametrilor de m"surat sunt identificate n func!ie de situa!ia dat". $.2.Aparatele de m"sur" sunt alese n vederea execut"rii m"sur"torilor speciale cu precizia necesar" scopului m"sur"torii. $.3.Metodele de m"sur" sunt identificate n func!ie de cerin!ele tehnice ale echipamentului, de aparatele alese #i de precizia cerut" m"sur"rii. $.4.Valorile ob!inute la m"surare sunt comparate cu cele din specifica!iile echipamentelor #i interpretate n vederea unor m"suri de ameliorare a 2.$.M"sur"torile speciale sunt efectuate conform documenta!iei echipamentelor #i a prevederilor produc"torilor de aparate de m"sur". 2.2.Valorile m"surate sunt citite cu deosebit" aten!ie, cu erori de citire minime. 2.3.M"sur"torile speciale sunt efectuate conform metodelor identificate.

2. Efectueaz" m"sur"tori speciale

2.4.Siguran!a func!ion"rii echipamentelor este asigurat" n timpul #i dup" executarea m"sur"torilor speciale. 3.5.Valorile ob!inute n urma execut"rii m"sur"torilor speciale sunt consemnate corect n registrul de m"sur"tori sau documentele 3.$.M"surile luate ca urmare a interpret"rii corecte a rezultatelor m"sur"torilor speciale sunt identificate n conformitate cu prevederile furnizorilor de echipamente #i pe baza analizei tehnice de specialitate. 3.2.Rezultatele m"sur"torilor speciale efectuate asupra echipamentelor pot justifica schimbarea caracteristicilor de lucru a acestora #i modific"ri n dublu sens a valorilor normate prin planul tehnic cu aprob"rile

3. Identific" m"surile ce se impun

Gama de variabile Unitatea se aplic" n urm"toarele situa!ii: - m"sur"ri n timpul mont"rii; - m"sur"ri la darea n func!iune (m"sur"ri complete propuse de furnizor); - m"sur"ri cu ocazia moderniz"rilor sau a schimb"rii caracteristicilor de lucru; - m"sur"ri privind determinarea dimensiunilor unei avarii sau a determin"rii efectelor unor evenimente deosebite nedorite. Condi!iile de m"sur" se refer" la: parametrii de m"surat, metoda de m"sur", precizia necesar", aparatele de m"sur" necesare / disponibile. Situa!ia dat" poate fi: avarie, dare n func!iune, instalare / montare echipamente Metodele de m"sur" pot fi: - m"sur"tori pe liniile de test (n program) -m"sur"tori cu generator de semnal (n afara programului) -m"sur"tori n emisie la intrarea n program (pe semnalul de etalonare de $000Hz) -m"sur"tori din recep!ie -m"surarea puterii de emisie: calorimetric" sau cu wattmetrul de radiofrecven!" cu termocuplu. Metodele de m"sur" sunt multiple #i specifice echipamentelor, aparatelor de m"sur" utilizate #i preciziei cerute. M"sur"torile speciale pot fi: La emi!"torii radio: n regim monofonic - abaterea caracteristicii de preaccentuare - coeficient de distorsiuni armonice - distorsiuni de intermodula!ie - raport semnal / zgomot - modula!ia parazit" de amplitudine - stabilitatea frecven!elor purt"toare n regim stereofonic - abaterea caracteristicii amplitudine frecven!" n canalele A, B #i M - atenuarea subpurt"toarei de 38 kHz - atenuarea de diafonie ntre canalele A #i B - distorsiuni de neliniaritate n canalele A, B #i M - devia!ia produs" de tonul pilot - raport semnal / zgomot, n fiecare canal, neponderat #i ponderat La emi!"torii tv.: - caracteristica tranzitorie la a)frecven!e joase (semnal nr.$) #i la frecven!e nalte (semnal nr.2) b)fronturi c)supracre#teri -c#tig diferen!ial -faz" diferen!ial" - ntrzierea crominan!"-luminan!" - produse de intermodula!ie #i radia!ii neesen!iale - frecven!a armonicelor - praguri de ac!ionare protec!ii (suprasarcini, RUST) Pentru to!i emi!"tori: - puterea util" la intrarea n feeder - randament global - factor de putere - raport de und" sta!ionar" Aparatele de m"sur" pot fi: - generatoare audio - generatoare de semnale Tv. - demodulatoare radio AM, FM #i Tv. - osciloscoape - distorsiometre -deviometre

- frecven!metre - codoare stereo - decodoare stereo

- analizoare de spectru - aparat de m"sur" a c#tigului #i fazei diferen!iale - complete de m"sur" energetice Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - corectitudinea alegerii #i verific"rii aparatelor de m"sur" -modul de efectuare al m"sur"torilor speciale -stabilirea corect" a parametrilor m"sura!i - ndemnarea #i priceperea efectu"rii m"sur"torilor speciale - corectitudinea interpret"rii valorilor m"surate Cuno#tin!e: - m"sur"torile speciale, altele dect cele de indici tehnici calitativi, ce se execut" la echipamentele din sta!iile de radio-tv.(parametri, defini!ie, unit"!i de m"sur", valori admisibile ) -metode de m"surare - aparate de m"sur" speciale -interpretarea schemelor electrice -modul de nregistrare a rezultatelor m"sur"torilor -interpretarea m"sur"torilor speciale Aptitudini / atitudini: -aten!ie - operativitate - responsabilitate -spirit organizatoric -capacitate de analiz" - dexteritate n utilizarea aparatelor de m"sur" -capacitatea de interpretare a valorilor m"surate - tenacitate - putere de concentrare la efectuarea unor ac!iuni speciale -st"pnire de sine _

Efectuarea reglajelor de protec!ii reflectometrice, maximale, de temporizare

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identific" condi!iile de reglaj CRITERII DE REALIZARE $.$.Starea dispozitivelor de protec!ie este verificat" cu aten!ie precizndu-se reglajele necesare. $.2.Situa!ia dispozitivelor de protec!ie este identificat" cu obiectivitate prin corelarea cu datele din documenta!ia tehnic". $.3.Metodele de reglaj sunt stabilite corect n conformitate cu prevederile specifica!iilor tehnice. $.4. Ordinea de reglaj este stabilit" n conformitate cu situa!ia n care se afl" dispozitivele de protec!ie. $.5.Aparatele de m"sur" sunt alese corespunz"tor recomand"rilor tehnologiei de reglaj indicat" de documenta!ia tehnic" #i de instruc!iunile interne. 2.$. Dispozitivele de protec!ie care nu func!ioneaz" corect sunt reglate cu precizie conform metodelor de reglaj. 2.2.Reglajele se execut" respectnd indica!iile prev"zute n specifica!ia produc"torului de echipamente (dispozitive de protec!ie). 2.3.Dispozitivele de protec!ie sunt reglate individual. 2.4.Reglarea dispozitivelor de protec!ie este f"cut" cu mare aten!ie pentru a asigura echipamentele mpotriva avariilor sau pentru a limita o defec!iune produs" #i respectndu-se cu stricte!e normele PM #i PSI. 3.$. Dispozitivele de protec!ie reglate sunt verificate n prezen!a forma!iei de lucru n conformitate cu regulamentul de exploatare. 3.2.Corectitudinea reglajelor dispozitivelor de protec!ie este validat" de conformitatea cu prevederile documenta!iei tehnice #i de func!ionarea protejat" (normat") a echipamentelor. 3.2.Rezultatul reglajelor dispozitivelor de protec!ie se consemneaz" n jurnalul de bord conform prevederilor regulamentului de exploatare.

2. Efectueaz" reglajele de protec!ie

3. Valideaz" rezultatele reglajelor de protec!ie

Gama de variabile Reglajele dispozitivelor de protec!ie se execut" cu ocazia instal"rii, mont"rii echipamentelor, reviziilor, nlocuirii tuburilor sau a unor subansamble (blocuri) sau n urma unor avarii. Reglajele se execut" pentru ob!inerea protej"rii optime a echipamentelor. Dispozitivele de protec!ie reglate: - protec!ii reflectometrice - protec!ii maximale #i rapide ale tuburilor electronice de putere, etc. - relee de temporizare - protec!ii ale contactoarelor - relee termice Condi!iile de reglaj se refer" la: reglajele necesare, metoda de reglaj, aparatura necesar". Metodele de reglaj sunt specifice diferitelor tipuri de protec!ie prezentate riguros n documenta!iile tehnice #i pot fi: - electrice - electronice - mecanice Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - stabilirea corect" a dispozitivelor de protec!ie ce se vor regla #i a metodologiei de reglaj -modul de efectuare a reglajelor dispozitivelor de protec!ie -interpretarea corect" a rezultatelor regl"rii dispozitivelor de protec!ie - folosirea corect" a aparatelor de m"sur" #i control - operativitatea #i precizia n executarea reglajelor dispozitivelor de protec!ie Cuno#tin!e necesare: - defecte obi#nuite ale dispozitivelor de protec!ie care se solu!ioneaz" prin reglaje - condi!ii de probare a dispozitivelor de protec!ie -metode de reglaj a dispozitivelor de protec!ie - rolul dispozitivelor de protec!ie - func!ionarea dispozitivelor de protec!ie -citirea #i interpretarea corect" a schemelor electrice #i mecanice ale dispozitivelor de protec!ie Aptitudini / atitudini: -aten!ie - responsabilitate - ndemnare n executarea lucr"rilor de mecanic" fin" -precizie - operativitate -r"bdare - perseveren!" -st"pnire de sine _

Elaborarea studiilor n vederea mbun#t#!irii condi!iilor de exploatare "i prelungirii perioadei de func!ionare a echipamentelor

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la capacitatea de a sesiza posibilit"tile concrete de mbun"t"tire a conditiilor de exploatare si prelungire a duratei de functionare a echipamentelor si de a elabora studii care s" propun" solutii, oferind variante de realizare, cu estim"ri de costuri. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identific" neajunsurile n exploatarea echipamentelor CRITERII DE REALIZARE $.$.Deficien!ele n func!ionarea #i exploatarea echipamentelor sunt identificate n totalitate cu obiectivitate considernd posibilitatea amelior"rii sau nl"tur"rii lor. $.2.Cauzele neajunsurilor constatate sunt evaluate cu obiectivitate, de o manier" care s" permit" g"sirea c"ilor concrete de mbun"t"!ire #i prelungire a perioadei de func!ionare a echipamentelor. 2.$.C"ile #i solu!iile de optimizare a exploat"rii #i de prelungire a perioadei de func!ionare a echipamentelor sunt identificate !innd seam" de posibilit"!ile de realizare practic" a lor. 2.2.Alternativele propuse sunt argumentate riguros #i sunt exprimate cu claritate #i precizie. 3.$.Costurile de realizare sunt estimate corect #i cu responsabilitate, astfel nct alegerea uneia dintre variantele prezentate s" se fac" pe baze reale. 3.2.Posibilit"!ile economice ale sta!iei sunt evaluate #i stau la baza propunerii / program"rii n timp a aplic"rii uneia sau a alteia dintre 4.$.Elementele constitutive ale studiului sunt identificate n vederea redact"rii riguroase #i clare necesar" prezent"rii spre avizare (aprobare). 4.2.Studiul con!ine toate elementele #i preciz"rile necesare proiect"rii solu!iei de mbun"t"!ire sau de prelungire a perioadei de exploatare alese n vederea realiz"rii practice. 4.3.Studiul este redactat n formatul cerut, iar exprimarea este clar" #i precis".

2. Identific" solu!ii de optimizare a func!ion"rii echipamentelor

3. Evalueaz" costurile

4. ntocme#te studiul

Gama de variabile Deficien!ele de func!ionare se refer" la: - func!ionarea defectuoas" a unor subansamble: modulator, excitator, etajele de radiofrecven!", cuplajele cu antena - folosirea unor dispozitive perimate tehnologic (tuburi, diode cu vid, relee) - randament inacceptabil - factor de putere (cos _) inacceptabil. Studiile de mbun"t"!ire a condi!iilor de exploatare #i prelungirea perioadei de func!ionare a echipamentelor pot fi drept solu!ii: - mbun"t"!irea execut"rii manevrelor - mbun"t"!irea condi!iilor de efectuare a reviziilor, m"sur"torilor #i reglajelor - mbun"t"!irea sistemelor de nc"lzire, de ventila!ie, de semnalizare, de blocare, etc. - nlocuirea unor blocuri, subansamble care nu mai prezint" siguran!" n exploatare - adaptarea la condi!ii noi de alimentare cu energie electric" Elemente constitutive ale studiului: - necesitate - oportunitate - variante optime, medii, minime - parametrii necesari de atins - costuri - posibilit"!i de realizare practic" Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - corectitudinea identific"rii neajunsurilor privind func!ionarea sta!iei - corectitudinea solu!iilor propuse de studiu #i modul de argumentare a solu!iilor - claritatea prezent"rii variantelor studiului - sus!inerea estim"rii economice a solu!iilor - respectarea metodologiei de ntocmire a studiului Cuno#tin!e: - func!ionarea echipamentelor din sta!iile de emisie radio-tv. -regulamentele de exploatare -instruc!iunile de ntre!inere, de revizii #i de reglaje - metodologia de ntocmire a studiului - estim"ri economice Aptitudini / atitudini: -capacitate de analiz" #i sintez" - adaptabilitate la situa!ii noi -capacitate de corelare a informa!iilor -r"bdare - putere de argumentare - rigurozitate n exprimare

Ridicarea deranjamentelor complexe "i depanarea echipamentelor din sta!iile de emisie radio - TV

Descrierea unit"!ii Unitatea se refer" la capacitatea de a ridica deranjamente cu grad ridicat de dificultate la diferite echipamente din sta!iile de emisie radio- tv. De obicei aceste deranjamente au ca mod de manifestare fie ntreruperi intermitente sistematice sau aleatorii fie abateri fine de la valorile indicilor tehnici calitativi. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identific" natura deranjamentului CRITERII DE REALIZARE $.$. Echipamentele #i instala!iile sunt verificate cu aten!ie, fiind depistate simptoamele deranjamentelor complexe. $.2.Corectitudinea semnaliz"rilor, a m"sur"torilor #i a func!ion"rii este verificat" cu aten!ie asfel nct defectele complexe sunt identificate n mod obiectiv. $.3.Defectul complex ap"rut este localizat pe baza interpret"rii tuturor observa!iilor vizuale, auditive #i olfactive precum #i a rezultatelor tuturor verific"rilor #i m"sur"torilor efectuate. 2.$.Solu!ia de remediere este identificat" prin prelucrarea corect" a informa!iilor despre deranjament. 2.2.Informa!iile privind defectele complexe sunt analizate n conformitate cu documenta!ia #i cu registrul de deranjamente al echipamentelor. 2.3.Cauzele care au produs deranjamentul complex sunt stabilite prin corelare cu efectele identificate #i cu celelalte informa!ii ob!inute n urma investiga!iilor f"cute. 2.4.Subansamblul sau componenta defect" sunt identificate #i verificate corect, stabilindu-se natura #i cauza defectului complex. 2.5.Cauza deranjamentului complex ca #i solu!ia de remediere sunt comunicate cu operativitate #i claritate centrului de control #i #efului ierarhic. 2.6.Solu!ia de nl"turare a deranjamentului este eficient" / acceptabil" din 3.$.Deranjamentul complex este solu!ionat, cnd este posibil, prin folosirea rezervelor (blocuri, c"i de transmisie) urmnd ca ulterior s" se investigheze cauza deranjamentului #i s" se depaneze partea defect". 3.2.Aparatele de m"sur" #i sculele sunt alese corespunz"tor cu natura opera!iilor de executat iar acestea sunt executate conform cerin!elor de calitate. 3.3.Depanarea este executat" cu promptitudinea posibil" evitnd solu!iile de provizorat, cu respectarea tehnologiei produc"torului de echipament.

2. Diagnosticheaz" cauza #i identific" / valideaz" solu!ia

3. Repune echipamentul n func!ionare normal"

3.4.Func!ionarea echipamentului este restabilit" de o manier" care s" asigure calitatea emisiei #i ncadrarea echipamentului n indicii tehnici calitativi norma!i. 3.5.Restabilirea func!ion"rii echipamentelor se face respectnd regulamentul de exploatare a sta!iei #i instruc!iunile locale de exploatare

Gama de variabile Echipamentele cu deranjamente complexe pot fi emi!"toare de radio #i tv. cu principalele subansamble: - amplificatoare - excitatoare (oscilatoare) - etaje de radio #i videofrecven!" - redresoare de mic" #i mare putere - circuite de cuplaj - circuite corectoare -C.B.S. (sisteme automate de control, blocare #i semnalizare) Deranjamente complexe: - nr"ut"!irea func!ion"rii echipamentelor prin ie#irea din norme a indicilor tehnici calitativi - emisie de calitate discutabil" - func!ionarea echipamentelor intermitent cu indici calitativi slabi - oscila!ii n amplificatoare -automatica de pornire, de func!ionare sau de protec!ie a echipamentelor defect" Protec!iile pot fi: - reflectometrice - rapide - maximale - termice Ghid pentru evaluare La evaluare se va urm"ri: - localizarea corect" #i prompt" a deranjamentelor complexe ap"rute - comentarea corect" a schemelor electrice, electronice #i mecanice - tipuri de deranjamente complexe #i metode de depistare #i remediere a lor -capacitatea de a judeca un defect complex nou -capacitatea de analiz", sintez", concluzionare #i decizie - ndemnarea n folosirea sculelor #i a aparatelor de m"sur" #i control Cuno#tin!e: - tipuri de deranjamente complexe #i metode de depistare #i remediere a lor -citirea schemelor - utilizarea sculelor #i aparatelor de m"sur" #i control - tipuri de deranjamente complexe -no!iuni de electronic"-radiocomunica!ii, electricitate, mecanic" - solu!ii de ridicare a deranjamentelor complexe - tehnici de depanare a defec!iunilor speciale, rare - componente #i subansamble specifice Aptitudini / atitudini: - putere de concentrare n condi!ii de stres -capacitate de analiz" #i corelare a rezultatelor investig"rilor -capacitate de evaluare #i selec!ie a informa!iei - discern"mnt tehnic -r"bdare - sim! practic -aten!ie - operativitate - rigurozitate de execu!ie -st"pnire de sine - responsabilitate_