Sunteți pe pagina 1din 1

CATEVA POSIBILE LINKURI PENTRU ACUSTICA ARHITECTURALA (SAU IN CONSTRUCTII) In google (cu normala pier ere e !

reme)" #e poa$e cere% arc&i$ec$ural acou#$ic# na$ural acou#$ic# (cu pericolul #a a$i numai pe#$e #i#$eme e #onori'are ca$ mai (na$urala) *uil ing acou#$ic# (mai mul$ ca$re pro$ec$ie acu#$ica)+ #oun con$rol (mul$e #i#$eme e #onori'are #i ca$re pro$ec$ie acu#$ica) (,i-ipe ia cam #la*u$) &$$p%..&ome+$ir+com./m#. &$$p%..,,,+acou#$ical#olu$ion#+com.e uca$ion.in e0+a#p &$$p%..,,,+ecop&on1in$erna$ional+com.$empla$e#.ACOUSTICS &$$p%..,,,+i#o!er+2r. &$$p%..,,,+i#o!er+com. Acou#$i3ue Acou#$ic# Acou#$ic# lam*riuri #i $a!ane 2urnirui$e

&$$p%..,,,+am2ceiling#+co+u-.li$era$ure+a#p

&$$p%..,,,+geminiacou#$ic#+com.o*er#oun +&$ml

&$$p%..,,,+*ri$i#&1g4p#um+com. (in #pecial g4p$one 5 $a!ane gip# car$on per2ora$)

&$$p%..ro+#cri* +com. oc.678979:;.Au i$1energe$ic18:8<8<