Sunteți pe pagina 1din 103

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCTCNDIPT / UIP

AUXI IAR !URRI!U AR

"o#ulul$ !OA%AREA P&RU UI


DOMENIUL : ESTETICA I IGIENA CORPULUI OMENESC CALIFICAREA : COAFOR STILIST NIVELUL 3

Acest material a f st ela! rat "ri# fi#a#are P$are %# "r iect&l 'e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Noiembrie 2008

Modulul: Coafarea prului

Autor$ !o'(a )a*iela Pro+e'or ,ra# #i#actic )e+i*iti-. /ru0 1colar #e Arte 2i "e'erii al !oo0era3iei "e2te2u,4re2ti 560iru 7aret8 Ti(i2oara !oor#o*ator$ Vale*ti*a Otule'cu Pro+e'or ,ra#ul I. /ru0 1colar #e Arte 2i "e'erii al !oo0era3iei "e2te2u,4re2ti 560iru 7aret8 9ucure2ti !o*'ulta*34$ I-a* ":;:t:* "ihaela 1te+4*e'cu E<0ert =>/ i*ter*a3io*al E<0ert !?)IPT

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

Modulul: Coafarea prului

!UPRI?6

I?TRO)U!ERE .................................................................................................. 3 !O"PETE?@E .................................................................................................... 4 O9IE!TIVE .......................................................................................................... 5 I?%OR"A@II PE?TRU PRO%E6OR ............................................... A %I1E )E PRO/RE6 1!O AR ...................................................... 13 !UVI?TE !7EIE / / O6AR .........................................................17 I?%OR"A@II PE?TRU E EVI ...................................................... 1B A!TIVIT&@I )E C?V&@ARE ......................................................... 21 1. O*#uleaD4 04rul +olo'i*# #i+erite teh*ici ..................... 22 2. !o*ce0e coa+ura ............................................................. 32 3. RealiDeaD4 coa+area 04rului ........................................... 40 4. RealiDeaD4 e<te*'ia 04rului ........................................... 43 5. Re#4 0ri* coa+ur4 #i+erite te(e ..................................... 4A 6O U@IO?AREA A!TIVIT&@I OR .............................................. 4E 9I9 IO/RA%IE .............................................................................. A3 A?EXE - %i2e #e #ocu(e*tare .................................................... A4

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

Modulul: Coafarea prului

I*tro#ucere
M '&l&l (!oa+area 04rului) face "arte 'i# "re*+tirea 'e s"ecialitate "e#tr& calificarea "r fesi #al+ 'e #i,el 3- C af r stilist . ' me#i&l -- Estetica /i i*ie#a c r"&l&i me#esc)0 M '&l&l se st&'ia1+ %# clasa a 2II3a- astfel: N&m+r t tal 'e re . 4456 N&m+r re 'e i#str&ire "ractic+ . 77 87 re9s+"t+m:#+;6 Peri a'a 'e st&'i& . s+"t+m:#ile <33330 U#itatea 'e c m"ete#=+ (!oa+area 04rului) este c&a#tificat+ c& < cre'ite0 Pre1e#t&l a&>iliar c&rric&lar are 're"t sc " creati,it+=ii l&i0 Pri# c #=i#&t&l a&>iliar&l&i se ' re/te s" rirea i#teres&l&i ele,&l&i "e#tr& f rmarea a!ilit+=il r 'i# ' me#i&l ami#tit mai s&s- "ri# im"licarea l&i i#teracti,+ %# "r "ria f rmare0 Pe#tr& mai !&#+ %#=ele*ere /i fi>are- a&>iliar&l c #=i#e &# *l sar al c&,i#tel r c$eie &tili1ate %# ca'r&l m '&l&l&i0 Acti,it+=ile "r "&se ele,il r- e>erci=iile /i re1 l,+rile l r &rm+resc ati#*erea criteriil r 'e "erf rma#=+ res"ect:#' c #'i=iile 'e a"lica!ilitate c&"ri#se %# Sta#'ar'ele 'e Pre*+tire Pr fesi #al+0 Ele c #=i# sarci#i 'e l&cr& care c #sta& %#: C+&tarea 'e i#f rma=ii &tili1:#' 'iferite s&rse 8re,iste- c+r=i 'e s"ecialitate- sta#'ar'- "a*i#i ?e!;6 Desf+/&rarea &# r acti,it+=i "ractice6 @#t cmirea &#&i " rt f li& c #=i#:#' e>erci=iile re1 l,ate0 S&*estiile "e#tr& acti,it+=ile c& ele,ii s&#t %# c #c r'a#=+ c& stil&rile 'e %#,+=are ale acest ra,i1&al /i "ractic0 Ale*erea acti,it+=il r s3a f+c&t =i#:#' seama 'e #i,el&l 'e c&# /ti#=e al ele,il r 'e clasa a 2II3a- e#&#=&rile fii#' f rm&late %#tr3&# lim!aA a'ec,at /i accesi!il0 A&>iliar&l fer+ at:t "r fes r&l&i- c:t /i ele,il r miAl ace 'e %#re*istrare a "r *res&l&i- s&! f rma &# r fi/e 'e re1&mat0 Acti,it+=ile "r "&se " t fi e,al&ate f l si#' 'i,erse te$#ici /i i#str&me#te 'e e,al&are: "r !e rale- scrise- "ractice!ser,area acti,it+=ii /i c m" rtame#t&l&i ele,&l&i c #sem#at+ %# fi/e 'e e,al&are- fi/e 'e fee'3!acB /i 'e "r *res a ele,&l&i0 rie#tarea acti,it+=ii "r fes r&l&i /i stim&larea

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

Modulul: Coafarea prului

!O"PETE?@E VIFATE

UNITATEA TECNICD SPECIALIEATD !OA%AREA P&RU UI PREEINTD URMDTOARELE !O"PETE?@E I?)IVI)UA E$ 3 <<04 O#'&lea1+ "+r&l f 3 <<0< C

l si#' 'iferite te$#ici6

#ce"e c af&ra6

3 <<03 Reali1ea1+ c

afarea "+r&l&i6

3 <<0F Reali1ea1+ e>te#sia "+r&l&i6 - 22.5 Re#4 0ri* coa+ur4 #i+erite te(e. Ace'te co(0ete*3e 'u*t #eD-oltate #e (o#ulul !oa+area 04rului.

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

Modulul: Coafarea prului

O9IE!TIVE

La a!s l,irea &#it+=ii 'e c m"ete#=+- ele,ii , r "&tea: O04 3 s+ e>ec&te #'&larea "+r&l&i "ri# m #tarea l&i "e !i*&'i&ri6 O0< 3 s+ reali1e1e melci /i #'&le 'irecte6 O03 3 s+ efect&e1e c af&ri c& f e#&l /i "eria r tati,+6 O0F 3 s+ e>ec&te #'&la=ia "erma#e#t+6 O0G 3 s+ %#ti#'+ "+r&l6 O07 3 s+ a'a"te1e c af&ra la "r fil&l clie#tei /i la sit&a=ia %# care ,a fi "&rtat+6 O0H 3 s+ cree1e c af&ri %# s"irit&l te#'i#=el r m 'ei6 O0I 3 s+ arm #i1e1e c&l area c& f rma c af&rii6 O0J 3 s+ i#tr '&c+ eleme#te 'e ri*i#alitate %# c #ce"erea &#ei c af&ri6 O045 3 s+ cree1e 'i,ersitate 'e c af&ri " r#i#' 'e la t&#s ri /i c&l ri asem+#+t are6 O044 3 s+ %m!i#e te$#iciile 'e #'&lare a "+r&l&i "e#tr& !=i#erea c af&rii6 O04< 3 s+ "ie"te#e "+r&l "e#tr& !=i#erea f rmei "r "&se6 O043 3 s+ am"lase1e , l&mele %# f&#c=ie 'e caracteristicele clie#tei6 O04F 3 s+ fi#ise1e c af&ra6 O04G 3 s+ c #silie1e clie#t&l6 O047 3 s+ efect&e1e e>te#sia "+r&l&i6 O04H3 s+ fere sfat&ri "e#tr& %#*riAirea "+r&l&i '&"+ a"licarea e>te#siil r6 O04I 3 s+ s&r"ri#'+ ese#=ial&l &#ei teme6 O04J 3 s+ %#=elea*+ mesaA&l artistic al &#ei "ere literare sa& m&1icale6 O0<5 3 s+ stili1e1e tema "e#tr& tra#s"&#ere %# c af&r+ /i mac$iaA6 O0<4 3 s+ e>"rime tem+ "ri#tr3 m&ltit&'i#e 'e f rme0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

Modulul: Coafarea prului

I?%OR"A@II PE?TRU PRO%E6ORI


Pr *rama /c lar+ a m '&l&l&i G!oa+area 04rului8 este str&ct&rat+ "e !a1a sta#'ar'&l&i 'e "re*+tire "r fesi #al+ "e#tr& calificarea 'e #i,el 3 G!oa+or 'tili't80 C #=i#&t&rile s&#t 'etalieri ale criteriil r 'e "erf rma#=+ /i ale c #'i=iil r 'e a"lica!ilitate 'i# sta#'ar'ele 'e "re*+tire "r fesi #al+0 Pe#tr& 'e1, ltarea c m"ete#=el r i#'i,i'&ale "r "&se %# ca'r&l acest&i m '&l- "r fes r&l are li!ertatea 'e a 'e1, lta a#&mite c #=i#&t&ri /i 'e a le e/al #a %# tim"0 Parc&r*erea c #=i#&t&ril r se " ate face %# r'i#ea &rm+t are: I0 II0 III0 IV0 V0 VI0 VII0 VIII0 I20 20 2I0 O#'&larea "+r&l&i @#ti#'erea "+r&l&i C afarea "+r&l&i A'a"tarea c af&ril r la "r fil&l clie#tei C af&ri "e#tr& 'iferite ca1ii Te#'i#=ele m 'ei Arm #i1area t&#s are 3 c af&r+ 3 c&l are Eleme#te 'e ri*i#alitate %# c af&r+ Eleme#te 'e creare a 'i,ersit+=ii c af&ril r E>te#sia "+r&l&i Stili1area %# c af&r+ /i mac$iaA

Ca'rele 'i'actice a& " si!ilitatea 'e a 'eci'e as&"ra #&m+r&l&i 'e re al cat fiec+rei teme- %# f&#c=ie 'e 'ific&ltatea acesteia- 'e #i,el&l 'e c&# /ti#=e a#teri are ale *r&"&l&i i#str&it- 'e c m"le>itatea material&l&i 'i'actic im"licat %# strate*ia 'i'actic+ /i 'e ritm&l 'e asimilare a c&# /ti#=el r /i f rmare a 'e"ri#'eril r0 I#str&irea "ractic+ se ,a reali1a %# ateliere9sal a#e c& temel r m '&l&l&i ,a asi*&ra c #c r'a#=a te rie 3 "ractic+0 Temele IV- VI- VII- VIII- I2- 2 /i 2I se , r st&'ia at:t la te rie- "e#tr& f&#'ame#tarea # =i&#il r le*ate 'e fi1i # mie- "si$ l *ie- te#'i#=ele m 'ei- creati,itate- stili1are /i a"lica=ii- "rec&m /i la rele 'e
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

!&#+ ' tare material+0 Pla#ificarea

Modulul: Coafarea prului

i#str&ire "ractic+ "e#tr& a"licarea l r0 Temele I- II- III /i V 3 se , r st&'ia "re" #'ere#t la rele 'e i#str&ire "ractic+0 Pla#ificarea "arc&r*erii materiei tre!&ie reali1at+ %# c m&# 'e "r fes r&l 'e te$# l *ie /i 'e maistr&l i#str&ct r0 A! r'area c #=i#&t&ril r tre!&ie s+ fie fle>i!il+- 'ifere#=iat+- =i#:#' c #t 'e "artic&larit+=ile *r&"&l&i i#str&it- 'e #i,el&l i#i=ial 'e "re*+tire0 De aseme#ea- c #=i#&t&l ,a fi %# "erma#e#=+ act&ali1at0 Tre!&ie a,&t %# ,e'ere fa"t&l c+- sc "&l "r ces&l&i 'e i#str&ire este f rmarea c m"ete#=el r c&"ri#se %# "r *rama m '&l&l&i0 C #=i#&t&rile s&#t s&" rt&l "e#tr& reali1area acest&i 'e1i'erat0 @# f rmarea c m"ete#=el r- &# r l im" rta#t %l are m '&l 'e a! r'are a c #=i#&t&ril r- acti,it+=ile 'e %#,+=are "r iectate 'e "r fes r0 Este !li*at rie f l sirea met 'el r 'e %#,+=are ce#trate "e ele,met 'e care "&# ele,&l %# 'i,erse sit&a=ii 'e %#,+=are0 Pe#tr& "r iectarea acest ra- "r fes r&l tre!&ie s+ 'e=i#+ i#f rma=ii 'es"re caracteristicile ele,il r s+i- referit are la stil&rile 'e %#,+=are /i la #e, ile l r0 Pe#tr& 'e1, ltarea c m"ete#=el r ,i1ate 'e "arc&r*erea m '&l&l&i " t fi f l site 'e "r fes ri /i alte acti,it+=i 'e %#,+=are 'ec:t cele "r "&se %# a&>iliar- 'e e>em"l&: C m"ete#=a KO*#uleaD4 04rul +olo'i*# #i+erite teh*ici): D c&me#tarea as&"ra te$#icil r- ec$i"ame#tel r /i "r '&sel r # i f l site "e#tr& #'&larea /i %#ti#'erea "+r&l&i6 Reali1area &#&i ese& ese& c& titl&l LL E>ec&tarea #'&l+rii "+r&l&i "ri# m #tarea l&i "e !i*&'i&ri)- '&"+ &rm+t r&l "la#: "re*+tirea l c&l&i 'e m&#c+ /i a clie#tei- selectarea i#str&me#tel r- materialel r- le#Aeriei /i a "r '&sel r #ecesare- "reci1area 'irec=iei 'e m #tare a !i*&'i&ril r- 'escrierea te$#icii 'e l&cr&- me#=i #area a G *re/eli %# m #tarea "+r&l&i "e !i*&'i&ri /i c #seci#=ele l r0 St&'i& 'e ca1: c m!i#area melcil r /i a #'&lel r "e#tr& reali1area &#ei c af&ri6 Acti,it+=ile " t fi 'esf+/&rate i#'i,i'&al sa& %# *r&"e 'e l&cr&0 C m"ete#=a K!o*ce0e coa+ura): @#t cmirea &#&i ' sar c& sc$i=e ale 'iferitel r fi1i # mii ale fe=ei /i c af&rile c res"&#1+t are6 St&'i& 'e ca1 . arm #i1area t&#s are3c&l are3c af&r+6 C m"ete#=a KRealiDeaD4 coa+area 04rului): "r !lemati1are: am"lasarea , l&mel r %# f&#c=ie 'e f rma /i im"erfec=i&#ile fe=ei /i cra#i&l&i6 st&'i& 'e ca1: fi#isarea c af&rii 3 ta"area "+r&l&i- am"lasarea , l&mel releme#tel r 'e le*+t&r+- ,al rificarea c l r+rii "+r&l&i0 f l sirea

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

Modulul: Coafarea prului

C m"ete#=a KRealiDeaD4 e<te*'ia 04rului): D c&me#tare: "r ce'ee- te$#ici 'e e>ec&=ie- c #'i=ii 'e si*&ra#=+- c afarea /i , "sirea "+r&l&i- "r '&se 'e %#*riAire /i 'e stMli#* i#'icate '&"+ reali1area e>te#siil r- '&ra!ilitate%#l c&irea e>te#siil r6 @#t cmirea &#&i ' sar c& sc$i=e a c af&ril r 'e 'iferite l&#*imi- !=i#&te "ri# e>te#sia "+r&l&i0 C m"ete#=a KRe#4 0ri* coa+ur4 #i+erite te(e): reali1area 'e sc$i=e 'e stili1are6 a#ali1area &# r mac$iaA6 s$ N3&ri tematice ale ele,il r0 r*a#i1area acti,it+=il r 'e %#,+=are "r "&se %# a&>iliar- ,+ s&#t "re1e#tate 'em #stra=ia %#ti#'erii "+r&l&iPe#tr& rec ma#'+rile: 3 3 acti,itatea407 3 %# l c&l casetei ,i'e - "e#tr& a &rm+ri "r fes r&l " ate f l si CD3&ri 6 acti,itatea <0< 3 "r fes r&l " ate "r "&#e ele,il r s+ tra*+ la s r=i ' &+ 'i#tre cele ci#ci sit&a=ii #ecesare "e#tr& reali1area "r iect&l&i sa& le " ate %m"+r=i ele,il r %# f&#c=ie 'e "referi#=ele acest ra6 3 acti,itatea F0< . s&#t c #si'erate c recte /i alte c #trai#'ica=ii me#=i #ate 'e ele,i0 @# "r iectarea acti,it+=il r 'e %#,+=are tre!&ie a,&te %# ,e'ere ceri#=ele e'&ca=i #ale s"eciale ale ele,il r0 F rm&larea 'e !iecti,e 'e %#,+=are 'ifere#=iate ,a 'a "r fes r&l&i ima*i#e clar+ as&"ra a ceea ce tre!&ie s+ fie ca"a!ili s+ reali1e1e t =i ele,ii- a ceea ce ar tre!&i s+ fie ca"a!ili s+ reali1e1e cei mai m&l=i 'i#tre ei /i a ceea ce #&mai &#ii , r fi ca"a!ili s+ reali1e1e0 L&:#' %# c #si'erare !iecti,ele 'e %#,+=are 'ifere#=iate /i 'atele 'es"re ele,i 8ritm 'e %#,+=are- stil&ri 'e %#,+=are- ti"&ri 'e i#teli*e#=e- 'ific&lt+=i %# %#,+=are;- "r fes r&l ,a "&tea a'a"ta "arc&rs&l f rm+rii ele,il r0 Acti,it+=ile "r "&se "e#tr& ele,ii c& CES 'i# ca'r&l "re1e#t&l&i a&>iliar s&#t &rm+t arele: Acti,itatea 40<0<6 Acti,itatea 4030<6 Acti,itatea 40F0<0 "ere literare /i m&1icale3 'efi#irea temei- tra#s"&#erea %# c af&r+ /i

Al+t&ri 'e c m"ete#=ele te$#ice "reci1ate %# c #=i#&t&l m '&l&l&i- " t fi 'e1, ltate /i alte c m"ete#=e 'i# cate* ria cel r "e#tr& a!ilit+=ile c$eie "ri# acti,it+=ile 'e %#,+=are "r "&se 'e "r fes r0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

Modulul: Coafarea prului

Acti,itatea ele,il r ,a fi m #it ri1at+ %# fi/ele 'e !ser,a=ie 'e la: 3 acti,itatea <04

%i24 #e oH'er-a3ie A#a0tarea coa+urilor la caracteri'ticile clie*tului

N&mele ele,&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO N&mele clie#tei: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A'0ecte ur(4rite - a#a0tarea coa+urilor la caracteri'ticile clie*tuluiI ti0ul #e 04r. ti0ul #e +a34. culoarea te*ului. a ochilor. #e+or(a3ii cra*ie*e .etcJ ale,erea -aria*telor 'chi3e #e 2i RealiDat ?erealiDat OH'er-a3ii

coa+uri #i+erite

0otri-ite

+olo'i*#

ar,u(e*tarea lor. - -aria*te #e coa+uri co*trai*#icate +iDio*o(iei clie*tei.

Sem#+t&ra "r fes r&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

acti,itatea 303

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

Modulul: Coafarea prului

%I1& )E O96ERVA@IE
N&mele /i "re#&mele ele,&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Clasa:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pr fes r:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A'0ecte ur(4rite 1. 6electarea i*'tru(e*telor. (aterialelor. 0ro#u'elor 2i a le*Keriei *ece'are lucr4rii 2. Pre,4tirea locului #e (u*c4 2i a clie*tului 3. Rularea 04rului 0e Hi,u#iuri 4. Pie0t4*area 04rului 5. %i*i'area coa+urii A. !alitatea lucr4rii RealiDat ?erealiDat OH'er-a3ii

Sem#+t&ra "r fes r&l&i OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

10

Modulul: Coafarea prului

acti,itatea F0<

%I1& )E O96ERVA@IE

N&mele /i "re#&mele ele,&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Clasa:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pr fes r:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A'0ecte ur(4rite 1. RealiDarea e<te*'iei 04rului 2. O+erirea u*or '+aturi cu 0ri-ire la L*,rKirea 04rului #u04 a0licarea e<te*'iilor 3. !alitatea lucr4rii 4. )i+icult43ile a04rute 0e 0arcur'ul realiD4rii lucr4rii 2i (o#ul #e reDol-are

RealiDat

?erealiDat

OH'er-a3ii

Sem#+t&ra "r fes r&l&i OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

11

Modulul: Coafarea prului

Pe "arc&rs&l m '&l&l&i- e,al&area c #ti#&+ ,a ,i1a ati#*erea criteriil r 'e "erf rma#=+ ale c m"ete#=el r "reci1ate %# c&"ri#s&l m '&l&l&i0 C m"le>itatea acest ra este 'at+ 'e c #'i=iile 'e a"lica!ilitate 'i# sta#'ar'&l 'e "re*+tire "r fesi #al+ "e#tr& calificarea (C af r Stilist)0 Ele,ii tre!&ie e,al&a=i #&mai %# ceea ce "ri,e/te ' !:#'irea c m"ete#=el r s"ecificate0 O c m"ete#=+ se ,a e,al&a si#*&r+ 'at+- %# ca'r&l m '&l&l&i care %/i "r "&#e 'e1, ltarea ei0 @# "arc&r*erea m '&l&l&i ele,ii e>ersea1+ /i alte c m"ete#=e 'i# &#it+=ile 'e c m"ete#=+ 'e a!ilit+=i c$eie /i 'i# &#it+=ile 'e c m"ete#=+ te$#ic+ *e#eral+- #ecesare ati#*erii c m"ete#=el r m '&l&l&i- &rm:#' ca acestea s+ fie e,al&ate %# ca'r&l m '&lel r care le i#cl&'0 Pr !ele 'e e,al&are se refer+ %# m ' e>"licit la criteriile 'e "erf rma#=+ /i la c #'i=iile 'e a"lica!ilitate ale acest ra0 E,al&area s&mati,+ se ,a reali1a "ri# "r !ele 'e e,al&are i#'icate %# sta#'ar'&l 'e "re*+tire "r fesi #al+0 Pe#tr& e,al&area c #ti#&+- al+t&ri 'e met 'ele clasice 'e e,al&are 8teste scrise- c$esti #+ri rale- l&cr+ri "ractice;- se rec ma#'+ &rm+t arele met 'e alter#ati,e 'e e,al&are: O!ser,area sistematic+ a c m" rtame#t&l&i ele,il r care "ermite e,al&area c #ce"tel ratit&'i#il r fa=+ 'e A&t e,al&area6 Tema "e#tr& acas+6 I#,esti*a=ia6 Pr iect&l0 sarci#+ 'at+ /i a c m&#ic+rii6

Ca i#str&me#te 'e e,al&are se " t f l si: Fi/e 'e !ser,a=ie6 Fi/e 'e l&cr&6 Fi/e 'e a&t e,al&are /i c e,al&are6

Aceste "r '&se ale ele,il r , r fi a'&#ate %#tr3&# " rt f li&- c #stit&i#' ' ,e1i ale "r *res&l&i /i ale ati#*erii c m"ete#=el r0

PreDe*tul Au<iliar )i#actic *u aco0er4 L* totalitate #eD-oltarea co(0ete*3elor cu0ri*'e L* 6ta*#ar#ul #e Pre,4tire Pro+e'io*al4 al cali+ic4rii 0e*tru care a +o't realiDat.

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

12

Modulul: Coafarea prului

TaHel #e corelare L*tre co(0ete*3e. oHiecti-e. acti-it43i #e L*-43are 2i +i2e #e #ocu(e*tare


C m"ete#=e 22.1 O*#uleaD4 04rul +olo'i*# #i+erite teh*ici 22.2 !o*ce0e coa+ura 22.3 RealiDeaD4 coa+area 04rului 22.4 RealiDeaD4 e<te*'ia 04rului 22.5 Re#4 0ri* coa+ur4 #i+erite te(e OHiecti-e O4 3 OG O7 . O45 O44 . O4F O4G . O4H O4I 3 O<4 Acti,it+=i 'e %#,+=are 4046 40<6 4036 40F6 40G6 407 <046 <0<6 <036 <0F6 <0G 3046 30<6 303 F046 F0< G046 G0<6 G03 Fi/e 'e ' c&me#tare 4- <- 3- F- G 7- H I J

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

13

Modulul: Coafarea prului

%I1E )E REFU"AT
1. %I1& )E PRO/RE6 1!O AR
Fi/ele 'e re1&mat ale m '&l&l&i "r *res&l&i0 @#re*istr+rile e>acte re"re1i#t+ &# as"ect im" rta#t al a'mi#istr+rii "r ces&l&i 'e %#,+=are /i " ate- 'e aseme#ea- aA&ta la i#f rmarea /i m ti,area ele,il r0 Ele,ii ar tre!&i s+ fie %#c&raAa=i s+3/i e,al&e1e "r "ri&l "r ces 'e %#,+=are c me#t:#' c& "ri,ire la "r !lemele care le3a& "l+c&t sa& #&- la &# a#&mit s&!iect0 Aceste c me#tarii " t feri ca'rel r 'i'actice i#f rma=ii ,al r ase referit are la c #=i#&t&rile care ca&1ea1+ 'ific&lt+=i ele,il r0 Ele,ii s&#t- 'e aseme#ea- %#c&raAa=i s+3/i as&me r+s"&#'erea "e#tr& "r ces&l 'e %#,+=are "ri# %#re*istrarea t&t&r r "r *resel r0 Pe#tr& fiecare ele, se " t reali1a mai m&lte astfel 'e fi/e "e '&rata 'er&l+rii m '&l&l&i- acestea "ermi=:#' e,al&area "recis+ a e, l&=iei ele,&l&i- f&r#i1:#' %# acela/i tim" i#f rma=ii rele,a#te "e#tr& a#ali1+0 U# e>em"l& 'e c "ert+ al fi/ei 'e re1&mat ar+tat mai A s i#cl&'e " ate aA&ta la m ti,area ele,il r feri#'&3le "rim+ "a*i#+ a re1&mat&l&i "r *res&l&i %#re*istrat 'e ele,0 Acest fa"t " ate fi f l sit r at:t "e#tr& ele,- c:t /i "e#tr& "r fes r- /i i#'ica=ie ,i1&al+ clar+ a "r *res&l&i "e care l3a& f+c&t0 fer+ ca'rel r 'i'actice /i ele,il r miAl ace 'e %#re*istrare a

6u,e'tii 0e*tru co(0letarea +i2ei #e 0ro,re'


!o(0ete*3e care treHuie #oHM*#ite Aceast+ fi/+ are r l&l 'e a e,al&a- %# m ' se"arat- e, l&=ia le*at+ 'e 'iferite c m"ete#=e0 @# aceast+ r&!ric+ se , r %#scrie &#a sa& mai m&lte 'i# c m"ete#=ele s"ecifice rele,a#te "e#tr& m '&l /i care &rmea1+ a fi 'e1, ltate %# acti,itatea 'e %#,+=are c&re#t+0 Acti-itate #e L*-43are

Se %#re*istrea1+ ti"&rile 'e acti,it+=i reali1ate 'e ele,i /i rice alte "reci1+ri referit are la acti,it+=ile res"ecti,e0 )ata L*#e0li*irii

Data la care !iecti,&l %#,+=+rii a f st %#'e"li#it %# &rma "arc&r*erii acti,it+=ii 'e %#,+=are afere#te0 Veri+icat

Pr fes r&l sem#ea1+ %# 're"t&l 'atel r c #sem#ate0 E<e(0lu #e co0ert4 a +i2ei #e reDu(at
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

14

Modulul: Coafarea prului

Titlul (o#ulului: COAFAREA PRULUI


?u(ele ele-ului$ )ata L*ce0erii$ !o(0ete*3e 22.1 O*#uleaD4 04rul +olo'i*# #i+erite teh*ici 22.2 !o*ce0e coa+ura 22.3 RealiDeaD4 coa+area 04rului 22.4 RealiDeaD4 e<te*'ia 04rului <<0G Re'+ "ri# c af&r+ 'iferite teme Acti-itate #e L*-43are )ata +i*aliD4rii: )ata L*#e0li*irii Veri+icat

2. %I1& )E REFU"AT A A!TIVIT&@II


Aceast+ fi/+ ,a fi %#t cmit+ "e#tr& fiecare acti,itate 'e %#,+=are /i "e#tr& fiecare ele,- fii#' &tile ele,il r /i "r fes ril r- 'e arece fer+ &# miAl c 'e %#re*istrare a "r *res&l&i ele,il r0 Pe#tr& fiecare acti,itate 'e %#,+=are se " ate c m"leta "r fes r&l&i /i 'ata la care !iecti,ele a& f st %#'e"li#ite0 astfel 'e fi/+ care ,a c&"ri#'e: c m"ete#=ele 'e1, ltate- acti,it+=ile 'e %#,+=are- !iecti,ele %#,+=+rii- c me#tariile ele,&l&i- c me#tariile

6u,e'tii 0e*tru co(0letarea +i2ei #e reDu(at a acti-it43ii


!o(0ete*3a #e #eD-oltat

S&#t c #sem#ate 'etaliile referit are la c m"ete#=a care se 'e1, lt+ "ri# reali1area acti,it+=ii 'e %#,+=are0 Acti-itate #e L*-43are

De#&mirea /i alte "reci1+ri referit are la acti,itatea 'e %#,+=are0 OHiecti-ele L*-434rii

Se e#&mer+ !iecti,&l 83ele; "resta!ilite ale acestei acti,it+=i 'e %#,+=are0 RealiDat

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

15

Modulul: Coafarea prului

Data la care !iecti,&l %#,+=+rii a f st %#'e"li#it0 !o(e*tariile ele-ului ce i3a "l+c&t referit r la s&!iect&l acti,it+=ii6 ce a#&me 'i# s&!iect&l acti,it+=ii i s3a "+r&t a c #stit&i ce mai tre!&ie s+ %#,e=e referit r la s&!iect&l acti,it+=ii6 i'eile "ers #ale referit are la fel&l %# care ar tre!&i s+3/i &rm+reasc+ %#,+=+rii0 !o(e*tariile 0ro+e'orului !ser,a=ii referit are la m '&l %# care ele,&l s3a im"licat %# !iecti,&l "r , care6

Ele,&l ,a "reci1a "e fi/a 'e re1&mat a acti,it+=ii: -

Pr fes r&l ,a c #sem#a "r "riile -

reali1area acti,it+=ii /i la #i,el&l "erfec=i #+rii sale: c me#tarii " 1iti,e referit are la ariile %# care ele,&l a a,&t re1&ltate !&#e- a 'em #strat e#t&1iasm- s3a im"licat t tal- a c la! rat !i#e c& al=ii6 ariile 'e %#,+=are sa& alte as"ecte %# care e #ecesar+ "erfec=i #area- c #ti#&area st&'i&l&i /i a 'e1, lt+rii6 ce a sta!ilit "r fes r&l %m"re&#+ c& ele,&l referit r la ce tre!&ie s+ fac+ ele,&l %# c #ti#&are "e#tr& %m!&#+t+=irea a!ilit+=il r sale0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

16

Modulul: Coafarea prului

%I1& )E REFU"AT A A!TIVIT&@II


"o#ulul$ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN !la'a$ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ?u(ele ele-ului$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ?u(ele 0ro+e'orului$NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN !o(0ete*3a Acti-itate #e L*-43are OHiecti-ele L*-434rii RealiDat

!o(e*tariile ele-ului

!o(e*tariile 0ro+e'orului

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

17

Modulul: Coafarea prului

!ARA!TERI6TI! !O?6I IERE EXTE?6IE %IFIO?O"IE "E1& O?)U EU PORTO%O IU PRO%I

#i'ti*cti-. 0ro0riu. #o(i*a*t. 0articular. '0eci+ic. ti0ic L*-43are. L*#ru(are. '+4tuire. 0o-43uire alu*,ire. (4rire. L*ti*#ere. e<ti*#ere totalitatea tr4'4turilor +e3ei cui-a. care #eter(i*4 e<0re'ia ei 0articular4 2u-i34 +al'4 #e 04r ata2at4 la 04rul *atural o*#ula3ie a 04rului (a04. #o'ar etc L* care 'e 04'treaD4 acte. hMrtii #e -aloare etc co*tur. a'0ect al +e3ei cui-a. 0ri-it #i*tr-o 0arte

Ace't ,lo'ar 0oate +i co*ti*uat #e +iecare ele- 2i 0u' L* 0orto+oliul 0er'o*al.

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

18

Modulul: Coafarea prului

I?%OR"A@II PE?TRU E EVI

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

19

Modulul: Coafarea prului

Acest a&>iliar a f st ela! rat "e#tr& , i- cei care ,+ "re*+ti=i s+ 'e,e#i=i c af ri stili/ti %# ' me#i&l estetica /i i*ie#a c r"&l&i me#esc 3 #i,el&l 30 Pe#tr& a ,+ s"riAi#i %# "r ces&l 'e %#,+=are- material&l ,+ aA&t+ s+ ,+ act&ali1a=i c&# /ti#=ele ' !:#'ite la rele 'e c&rs sa& la! rat r te$# l *ic- %# ,e'erea f rm+rii /i e>ers+rii c m"ete#=el r &rma=i0 T t 'at+ ,+ stim&lea1+ *:#'irea- s"irit&l 'e !ser,a=ies"ecifice calific+rii "e care Material&l ,+ "r "&#e

ca"acitatea 'e a face as cieri- ca"acitatea 'e a#ali1+ /i 'e si#te1+0 serie 'e acti,it+=i 'e %#,+=are "ri# fi/e 'e ' c&me#tare- fi/e 'e l&cr&%#t cmirea &#&i " rt f li&- '&"+ "arc&r*erea c+r ra ,e=i ' !:#'i c m"ete#=ele "r fesi #ale #ecesare0 Pe#tr& maA ritatea acti,it+=il r ,e=i c m"leta fi/ele re1&mat sa& 'e "r *res- %# ,e'erea c&# a/terii c me#tariil r "r fes r&l&i c& "ri,ire la acti,itatea 'e"&s+ /i 'isc&t+rii c& acesta as"ectele acti,it+=ii ce tre!&ie %m!&#+t+=ite0 At&#ci c:#' ,a fi ca1&l- "r fes r&l ,a sta!ili %m"re&#+ c& , i !iecti,ele ce tre!&ie re,i1&ite0 Fi/ele 'e ' c&me#tare c&"ri#se la a#e>e a& r l&l 'e i#f rmare- 'ar ele #& " t s&"li#i t ate s&rsele 'e i#f rmare "e care le "&te=i accesa- 'e aceea tre!&ie s+ ,+ ' c&me#ta=i /i 'i# 'iferite re,iste"lia#te- materiale a&'i 3,i'e - "&!lica=ii 'e s"ecialitate- site3&ri 0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

20

Modulul: Coafarea prului

@#ai#te 'e re1 l,area "r !el r 'e e,al&are sa& a sarci#il r 'e l&cr&- citi=i i#str&c=i&#ile &rm+t are: asi*&ra=i3,+ c+ a,e=i la 'is" 1i=ie c #'i=iile #ecesare re1 l,+rii "r !el r 'e e,al&are6 citi=i c& ate#=ie t t c #=i#&t&l "r !el r 'e e,al&are %#ai#te 'e %#ce"erea re1 l,+rii l r6 'ac+ !ser,a=i ,re "r !lem+ la &#a 'i# ceri#=e- a'&ce=i acest l&cr& %# ate#=ia "r fes r&l&i

%#ai#te 'e %#ce"erea re1 l,+rii ei6 'ac+ #& a=i %#=eles sa& 'ac+ #& /ti=i c&m s+ re1 l,a=i sarci#a 'e l&cr&- s licita=i s"riAi#&l "r fes r&l&i care ,+ %#'r&m+6 asi*&ra=i3,+ c+ #&mele , str& este s"ecificat "e fi/a 'e e,al&are6 asi*&ra=i3,+ c+ 'ata %#'e"li#irii ceri#=el r test&l&i /i sem#+t&ra e,al&at r&l&i e>ist+ "e fi/a 'e e,al&are6 re1 l,a=i t ate sarci#ile 'ateP Pr fes r&l ,a =i#e e,i'e#=a testel r /i acti,it+=il r "e care le3a=i re1 l,at sa& reali1at /i ,a e,al&a "r *res&l , str&0 A,:#' ca m 'el material&l "re1e#tat- "&te=i s+ i#i=ia=i , i %#/i,+ alte acti,it+=i 'e %#,+=are0

V dorim succes!

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

21

Modulul: Coafarea prului

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

22

Modulul: Coafarea prului

!O"PETE?@A 22.1 O?)U EAF& P&RU %O O6I?) )I%ERITE TE7?I!I


Acti-itatea 1.1 E<ecutarea o*#ul4rii 0ri* (o*tarea 04rului 0e Hi,u#iuri O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i m 'alitatea #'&l+rii "+r&l&i "ri# m #tarea l&i "e !i*&'i&ri0
L&cra=i %# *r&"&ri 'e c:te ' i ele,iP N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Sarci#i 'e l&cr&: M #tea1+ clie#tei tale "+r&l "e !i*&'i&ri- "arc&r*:#' &rm+t arele eta"e: a; sta!ile/te c& clie#ta efect&l "e care3l ,ei !=i#e "ri# m #tarea !i*&'i&ril r /i c #sem#ea1+3le mai A s6 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO !; selectea1+ i#str&me#tele- "r '&sele /i le#Aeria #ecesar+ /i me#=i #ea1+3le %# ta!el&l 'e mai A s: I*'tru(e*te Pro#u'e e*Kerie c; 'elimitea1+ 1 #ele 'e m #tare a !i*&'i&ril r 6 '; "reci1ea1+ 'irec=ia 'e m #tare a !i*&'i&ril r6 e; e#&mer+ H c #'i=ii "e care tre!&ie s+ le res"ec=i la r&larea "+r&l&i "e !i*&'i&ri6 f; reali1ea1+ m #tarea !i*&'i&ril r0 N tea1+ *re/elile care tre!&ie e,itate "e "arc&rs&l e>ec&t+rii l&cr+rii /i c #seci#=ele acest ra0 Tim" 'e l&cr&: J5 mi#0 La %#c$eierea acti,it+=ii- "erec$ile %/i sc$im!+ r l&rile0 Pe#tr& reali1area acti,it+=ii- se rec ma#'+ st&'ierea fi/ei 'e ' c&me#tare #r040
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

23

Modulul: Coafarea prului

%I1& )E O96ERVA@IE

N&mele /i "re#&mele ele,&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Clasa:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pr fes r:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A'0ecte ur(4rite 1. 6electarea i*'tru(e*telor 2. 6electarea 0ro#u'elor 3. 6electarea le*Keriei 4. Pre,4tirea locului #e (u*c4 5. Pre,4tirea clie*tei A. E<ecutarea lucr4rii

RealiDat

?erealiDat

OH'er-a3ii

Fi/a 'e !ser,a=ie ,a face "arte 'i# " rt f li&l ele,&l&i0

Acti-itatea 1.2 RealiDarea (elcilor


Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

24

Modulul: Coafarea prului

Acti,itatea 40<04 Reali1area melcil r %# relief


O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i te$#ica e>ec&t+rii melcil r0 L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te < ele,iP N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Sarci#i 'e l&cr&: Reali1ea1+ c af&r+ clie#tei tale !a1at+ "e e>ec&tarea melcil r %# relief- "arc&r*:#' &rm+t arele eta"e: "re*+tirea i#str&me#tel r #ecesare /i a clie#t&l&i6 e>ec&tarea melcil r0

E#&mer+ 7 c #'i=ii care tre!&ie res"ectate la aceast+ l&crare0 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO E#&mer+ F *re/eli %# reali1area melcil r /i c #seci#=ele acest ra0 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Tim" 'e l&cr&: G5 mi#0 La %#c$eierea acti,it+=ii- "erec$ile %/i sc$im!+ r l&rile0

Acti,itatea 40<0< E>ec&tarea &#ei c af&ri 'i# melcii "la=i


L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te < ele,iP
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

25

Modulul: Coafarea prului

N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Sarci#i 'e l&cr&: Reali1ea1+ c af&r+ clie#tei tale !a1at+ "e e>ec&tarea melcil r "la=i- '&"+ &rm+t r&l "la#: e#&merarea cel rlalte F ti"&ri 'e melci6 "reci1area 1 #el r ca"&l&i6 selectarea i#str&me#tel r #ecesare6 "re*+tirea clie#t&l&i6 eta"ele 'e l&cr&: 3 "ie"t+#a=i "+r&l /i trasa=i 3 se f rmea1+ mic+ c+rare6 mic+ c&t+- %#tr3 a#&mit+ 'irec=ie 8'e e>0 s"re 'rea"ta; /i mic+ c&t+ 'eas&"ra &rec$ii- la t:m"l+-

e>ec&ta=i melci %# 'irec=ia "&s+ c&tei 8%#s"re st:#*a;- at:t c:t =i#e c&ta6 3 %# "artea st:#*+ face=i "ie"t+#a=i "+r&l s"re s"ate- "re*+ti#'&3l "e#tr& &rm+t r&l r:#' 'e melci care se e>ec&t+ a,:#' 'irec=ia s"re 'rea"ta- a"r a"e 'e t:m"la 'rea"t+6 3 face=i le*+t&ra c& melcii care s&#t e>ec&ta=i %# r:#'&l al ' ilea /i f rma=i c&t+ %# "artea 'rea"t+- la t:m"l+- a" i "ie"t+#a=i "+r&l s"re s"ate "re*+ti#'&3l "e#tr& e>ec&tarea melcil r &rm+t ri6 3 e>ec&ta=i 'i# # & melci c& 'irec=ia s"re st:#*a- %#ce":#' 'e la c&ta 'i# 'rea"ta- ":#+ se aA&#*e %# s"atele &rec$ii /0a0m0'06 3 se ara#Aea1+- "ri# "ia"t+#are- "+r&l 'e la ceaf+- se a"lic+ file&l /i se &s&c+ "+r&l6 3 se "ia"t+#+ /i se "eria1+ "+r&l ara#A:#'&3se a" i c af&ra- =i#:#' c #t 'e 'irec=ia %# care s3a& e>ec&tat melcii6 3 la sf:r/it&l l&cr+rii- se "&l,eri1ea1+ c& fi>ati,0 Tim" 'e l&cr&: J5 mi#0 La %#c$eierea acti,it+=ii- "erec$ile %/i sc$im!+ r l&rile0

Acti-itatea 1.3 RealiDarea o*#ulelor #irecte

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

26

Modulul: Coafarea prului

Acti,itatea 40304 Reali1area #'&lel r 'irecte


O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i e>ec&tarea L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te < ele,i: &# c af r stilist /i &# clie#t0 N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C #s&lt:#' cartea 'e s"ecialitate ?ELLA- re1 l,a=i &rm+t arele sarci#i 'e l&cr&: Reali1ea1+ c af&r+ clie#t&l&i t+& !a1at+ "e e>ec&tarea #'&lel r 'irecte- "arc&r*:#' &rm+t arele eta"e: "re*+tirea clie#t&l&i6 e>ec&tarea #'&lel r 'irecte0 #'&lel r 'irecte0

E#&mer+ 7 *re/eli care " t a"+rea "e "arc&rs&l e>ec&t+rii l&cr+rii /i c #seci#=ele acest ra0 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Tim" 'e l&cr&: 75 mi#0 La %#c$eierea acti,it+=ii- ele,ii %/i , r sc$im!a r l&rile0 Pe#tr& reali1area acti,it+=ii- se rec ma#'+ st&'ierea fi/ei 'e ' c&me#tare #r030

Acti,itatea 4030< Reali1area #'&lel r 'irecte

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

27

Modulul: Coafarea prului

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i e>ec&tarea L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te < ele,i: &# c af r stilist /i &# clie#t0 N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Reali1ea1+ c af&r+ clie#t&l&i t+& !a1at+ "e e>ec&tarea

#'&lel r 'irecte0

#'&lel r 'irecte- "arc&r*:#'

&rm+t arele eta"e: "re*+tirea clie#t&l&i6 e>ec&tarea #'&lel r 'irecte: 3 %#ce"e=i e>ec&tarea #'&lel r %# "artea mare a c+r+rii sa& %# 'irec=ia "e care i#'ic+ im"la#ta=ia "+r&l&i- %# ca1&l %# care #& se face c+rare6 "&s+3 "ri# "ie"t+#area /i re=i#erea "+r&l&i c& 'e*etele m:i#ii st:#*i 8'e*et&l marear+t+t r /i miAl ci&; se ,a "ie"t+#a- c& "ie"te#ele- "+r&l %# 'irec=ia f rm:#'&3se "rima #'&l+6 3 %# c #ti#&are- "ri# mi/c+ri s"re 'rea"ta /i s"re st:#*a se f rmea1+ #'&lele &rm+t are- care se fi>ea1+ c& ' &+- trei "e#se sa& c& clame s"eciale6 3 %# m '&l "re1e#tat- se f rmea1+ #'&le "e t at+ s&"rafa=a ca"&l&i6 3 %#ai#tea 'e sc aterea "e#sel r sa& clamel r se fi>ea1+ !i#e "+r&l c& fi>ati,'&"+ care acestea se sc t c& mare *riA+- astfel %#c:t s+ #& se strice c&tele0 P F rmarea c&tel r se mai " ate face /i c& aA&t r&l &# r "ie"te#i0 Tim" 'e l&cr&: J5 mi#0 La %#c$eierea acti,it+=ii- ele,ii %/i , r sc$im!a r l&rile0

Acti-itatea 1.4 E%E!TUAREA )E !OA%URI !U %OE?U 1I PERIA ROTATIV&


Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

28

Modulul: Coafarea prului

Acti,itatea 40F04 EFECTUAREA DE COAFURI CU FOENUL I PERIA ROTATIVD


O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i e>ec&tarea c af&ril r c& aA&t r&l f e#&l&i /i a "eriei r tati,e0 N&me: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, 3 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, F OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C af r&l stilist 4 are C af r&l stilist < are clie#t+ c& "+r&l sc&rt care ' re/te c af&r+ c& , l&m6 c af&r+ c& , l&m- 'ar clie#t+ c& "+r&l me'i& /i ' re/te- 'e aseme#ea-

c& ,:rf&rile %#t arse s"re e>teri r0 Reali1a=i &rm+t arele sarci#i 'e l&cr& &rm:#' i#'ica=iile "r fes r&l&i: "re*+tirea l c&l&i 'e m&#c+ /i a clie#tei6 e>ec&tarea c af&rii6

Tim" 'e l&cr&: G5 mi#0 La %#c$eierea acti,it+=ii- ele,ii %/i , r sc$im!a r l&rile0

Acti,itatea 40F0< EFECTUAREA DE COAFURI CU FOENUL I PERIA


Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

29

Modulul: Coafarea prului

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i e>ec&tarea c af&ril r c& aA&t r&l f e#&l&i /i a "eriei r tati,e0 F rma=i ec$i"e 'e c:te < ele,i: 3 &# c af r stilist6 3 N&me: clie#t+0 ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Efect&a=i c af&r+ c& f e#&l /i "eria la e>ec&tarea c af&rii: 3 s"+la=i "+r&l clie#tei- "ie"t+#a=i3l /i &sca=i3l "&=i# c& f e#&l6 3 a/e1a=i3,+ lateral- %# s"atele clie#tei /i se"ara=i /&,i=+ 'e "+r mai %#*&st+ /i mai s&!=ire 'ec:t "eria- 'i# "artea s&"eri ar+3s"ate a ca"&l&i6 3 a/e1a=i "eria la r+'+ci#a /&,i=ei- te#si #:#' "+r&l c& "eria- a" i c #'&ce=i f e#&l c& "eria s"re ,:rf&l firel r 'e "+r6 3 la #i,el&l ,:rf&ril r firel r 'e "+r %#ce"e=i s+ r ti=i "eria /i r&la=i a" i s"re "ielela ca"&l&i6 3 f e#a=i /&,i=ele ":#+ c:#' acestea se &s&c+6 3 l+sa=i "+r&l s+ se r+ceasc+ "&=i# "e "erie- a" i sc ate=i "eria "ri# %#,:rtire6 3 se "rel&crea1+ %# acest m ' t t "+r&l clie#tei0 Tim" 'e l&cr&: J5 mi#0 clie#t+ c& "+r&l sc&rt- res"ect:#' &rm+t arele:

"re*+tirea l c&l&i 'e m&#c+ /i a clie#t&l&i6

Acti-itatea 1.5 EXE!UTAREA O?)U A@IEI PER"A?E?TE


O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i e>ec&tarea &#ei #'&la=ii "erma#e#te0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

30

Modulul: Coafarea prului

Pr fes r&l %m"arte c lecti,&l 'e ele,i %# *r&"&ri 'e c:te 3- ace/tia a,:#' &rm+t arele sarci#i 'e l&cr&: 3 ele, 4: e,al&at r- c 3 ele, 3: clie#t+0 Ceri#=e: Reali1ea1+ clie#tei tale #'&la=ia "erma#e#t+- res"ect:#' &rm+t rii "a/i: a; selectarea i#str&me#tel r- a"aratel r- materialel r /i a "r '&sel r #ecesare6 !; e>ec&tarea eta"el r 'e l&cr&6 c; s"ecificarea a ' &+ # rme 'e "r tec=ie a m&#cii "e care tre!&ie s+ le res"ecte c af r&l stilist "e "arc&rs&l e>ec&t+rii l&cr+rii6 '; "reci1a=i 45 ca&1e ale #ere&/irii "erma#e#t&l&i0 Tim" 'e l&cr&: < re0 La %#c$eierea acti,it+=ii- se , r sc$im!a r l&rile %#tre mem!rii *r&"&l&i0 Ve1i a#e>a Fi/a 'e ' c&me#tare #r0G0 r' #ea1+ /i &rm+re/te acti,itatea *r&"&l&i6 3 ele, <: c af r&l stilist- e>ec&t+ l&crarea6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

31

Modulul: Coafarea prului

%i24 #e e-aluare

Acti,itatea efect&at+: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ele, <:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ele, 3:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C #cl&1iile e,al&at r&l&i 8ele, 4;: As"ecte &rm+rite Selectarea i#str&me#tel r- a"aratel r- materialel r /i a "r '&sel r #ecesare E>ec&tarea eta"el r 'e l&cr& S"ecificarea a ' &+ # rme 'e "r tec=ie a m&#cii "e care tre!&ie s+ le res"ecte c af r&l stilist "e "arc&rs&l e>ec&t+rii l&cr+rii Preci1area ca&1el r845; ale #ere&/irii "erma#e#t&l&i Reali1at Nereali1at

Sem#+t&ra ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOO

Pr fes r OOOOOOOOOOOOOOO

Acti-itatea 1.A C?TI?)EREA P&RU UI

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i e>ec&tarea te$#icii %#ti#'erii "+r&l&i0 Pri,i=i c& ate#=ie 'em #stra=ia filmat+ "e caseta ,i'e f&r#i1at+ 'e c+tre "r fes r0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

32

Modulul: Coafarea prului

L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te < ele,i : &# c af r stilist /i &# clie#t0 N&me: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Re1 l,a=i &rm+t arele sarci#i 'e l&cr&- "e !a1a cel r ,i1i #ate a#teri r: 3 clie#ta- care are &# "+r #'&lat #at&ral- ' re/te &# "+r 're"t 8#ete';6 3 c af r&l stilist- %# &rma 'isc&=iil r "&rtate c& aceasta- afl+ *ra'&l 'e %#ti#'ere ' rit /i e>ec&t+ l&crarea0 Tim" 'e l&cr&: J5 mi#0 La %#c$eierea acti,it+=ii- se , r sc$im!a r l&rile %#tre mem!rii *r&"&l&i0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

33

Modulul: Coafarea prului

!O"PETE?@A 22.2 !O?!EPE !OA%URA


Acti-itatea 2.1 A#a0tarea coa+urii la 0ro+ilul clie*tei
O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i c&m s+ a'a"ta=i c af&ra la "r fil&l clie#tei "e#tr& a masca e,e#t&alele im"erfec=i&#i0 L&cra=i i#'i,i'&alP N&me ele, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !eri*3e: I0 Pri,i=i c& ate#=ie "r fil&rile 'i# c l a#a A /i scrie=i %# s"a=i&l li!er cifra ,aria#tei 'i# c l a#a 9"e care c #si'era=i " tri,it+ "e#tr& a masca 'is"r " r=iile cra#i&l&i0 !O OA?A 9

!O OA?A A

A; Cra#i& mic OOOO

40

<0

Q; Cra#i& al&#*it OOOO

40

<0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

34

Modulul: Coafarea prului

C; Ceafa "lat+ OOOO

40

<0

D; Ceafa sc !it+ OOOO

40

<0

II0 Pe#tr& clie#ta "r "&s+ 'e "r fes r&l , str&- care are fr&#tea ! m!at+- #as&l mare /i fa=a "+trat+- "re1e#ta=i: 3 ti"&rile 'e c af&ri " tri,ite6 3 ti"&rile 'e c af&ri care tre!&ie e,itate0

III0 Pr fes r&l ,+ ,a "re1e#ta


-

clie#t+ care ' re/te s+3i a'a"ta=i c af&ra la caracteristicile ei0

Reali1a=i aceast+ l&crare- '&"+ &rm+t r&l "la#: c m"leta=i fi/a clie#tei6 ale*e=i- c& aA&t r&l calc&lat r&l&i- trei ,aria#te 'e c af&ri /i c&l ri- " tri,ite clie#tei0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

35

Modulul: Coafarea prului

%i2a clie*tei
N&mele /i "re#&mele clie#tei: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Caracteristicile clie#tei:

3 ,:rsta: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 %#+l=imea: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 sil&eta: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 ti"&l 'e "+r: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 starea "+r&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 c&l area "+r&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 l&#*imea "+r&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 l&#*imea *:t&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 f rma fe=ei: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 c&l area te#&l&i /i a c$il r: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 im"erfec=i&#i ale fe=ei: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 'ef rma=ii cra#ie#e: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3tem"erame#t:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 stil: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Aceast+ fi/+ ,a face "arte 'i# " rt f li&l ele,&l&i0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

36

Modulul: Coafarea prului

Acti-itatea 2.2 A#a0tarea coa+urii la 'itua3ia L* care -a +i 0urtat4

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+

,a aA&ta s+ %#,+=a=i c&m s+ a'a"ta=i c af&ra la 'iferite

sit&a=ii 8 ser,ici&- s"ectac l- a#i,ersare- 'i#e& ficial- !al mascat;0 Pr fes r&l %m"arte c lecti,&l clasei %# *r&"e 'e c:te < ele,i: &# c af r stilist /i &# clie#t0 N&me: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ela! ra=i &# "r iect c& tema: (A'a"tarea c af&rii la sit&a=ia %# care ,a fi "&rtat+)- care ,a c #=i#e: 3 st&'ii 'e ca1: 3 ale*e=i ' &+ ti"&ri 'e sit&a=ii 'i#tre cele "re1e#tate mai s&s /i "reci1a=i m 'alitatea 'e reali1are a c af&ril r6 3 "r "&#e=i mai m&lte c af&ri "e#tr& aceea/i sit&a=ie /i ar*&me#ta=i ale*erea f+c&t+0 Pe#tr& reali1area acti,it+=ii se ,a &tili1a: i#ter#et&l- acces:#' mai m&lte site3&ri 8e>0 NNN0'i,a$air0r ;- 'i,erse catal a*e- re,iste 'e s"ecialitate /i fi/a 'e ' c&me#tare #r0H0 Tim" 'e l&cr&: G 1ile0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

37

Modulul: Coafarea prului

Acti-itatea 2.3 !rearea coa+urii L* '0iritul te*#i*3elor (o#ei 2i ar(o*iDarea +or(4-culoare

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i c&m s+ crea=i 'iferite c af&ri a'a"tate c&re#tel r act&ale %# m '+ /i s+ arm #i1a=i c&l area "+r&l&i la f rm+ /i , l&m0 L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te <: &# clie#t /i &# c af r stilist0 N&me: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ceri#=e: "re1e#ta=i i# P Ner P i#t 3 sli'e3&ri c& cele mai rece#te c af&ri create %# s"irit&l m 'ei6 "e !a1a m 'elel r 'e mai s&s- reali1a=i , i %#/i,+ rela=ia: f rm+3c&l are3fi1i # mie0 F t *rafia=i c af&ra reali1at+ /i "&#e=i f t *rafiile %# " rt f li&l "ers #al0 Tim" 'e l&cr&: < 1ile0 Pe#tr& reali1area acti,it+=ii- se rec ma#'+ &tili1area mai m&lt r s&rse 'e i#f rma=ii0 astfel 'e c af&r+- =i#:#' c #t 'e

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

38

Modulul: Coafarea prului

Acti-itatea 2.4 I*tro#ucerea u*or ele(e*te #e ori,i*alitate

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i c&m s+ ,+ "ers #ali1a=i c af&rile e>ec&tate0 L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te <: &# clie#t /i &# c af r stilist0 N&me: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ceri#=e: Reali1a=i clie#tei- care ,a A&ca %#tr3 "ies+ 'e teatr&c af&r+ r ma#tic+ c& eleme#te 'e mister /i rafi#ame#t- f l si#' 'iferite acces rii- e>te#sii- me/e- %m"letit&ri etc0 N&mi=i "iesa /i "ers #aA&l "e#tr& care a=i reali1at c af&ra0 F t *rafia=i c af&ra reali1at+ /i "&#e=i f t *rafiile %# " rt f li&0 Tim" 'e l&cr&: J5 mi#0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

39

Modulul: Coafarea prului

Acti-itatea 2.5 !rearea u*ei #i-er'it43i #e coa+uri 0or*i*# #e la tu*'ori 2i culori a'e(4*4toare

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i c&m s+ 'i,ersifica=i c af&rile " r#i#' 'e la c&l ri /i t&#s ri asem+#+t are0 I0 L&cra=i i#'i,i'&alP N&mele ele,&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pri,i=i c& ate#=ie " si!ilele clie#te "re1e#tate 'e "r fes r 'i# ima*i#ea &rm+t are0 Ceri#=e: "r "&#e=i- "e#tr& aceste ' &+ t&#s ri asem+#+t are- 3 m 'alit+=i 'e c afare a "+r&l&i /i e>"lica=i3le0 "e#tr& %#'e"li#irea sarci#ii 'e l&cr&- ele,ii , r 'ec&"a 'i# 'i,erse re,iste- c af&rile "e care le c #si'er+ #ecesare0 Tim" 'e l&cr&: < re0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

40

Modulul: Coafarea prului

II. L&cra=i i#'i,i'&al- f l si#' "e#tr& e>ec&tarea c af&ril r ca"etele 'e l&cr& 'i# atelier0 N&mele ele,&l&i: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Reali1a=i "r !+ "ractic+ c& tema:) Aceea/i fa=+- alt l B)- '&"+ &rm+t r&l "la#:

3 selectarea i#str&me#el r #ecesare6 3 st&'i& 'e ca1 . e>ec&tarea "e ca"etele 'e l&cr& 'i# atelier a mai m&lt r c af&ri- "e#tr& ca1ii 'iferite 8a#i,ersare- s"ectac l 'e teatr&- !al mascat; /i ar*&me#tarea l r0 F t *rafia=i c af&rile reali1ate /i "&#e=i3le %# " rt f li&0 Tim" 'e l&cr&: 3 re0

N tea1+ %# c+s&=a 'e mai A s 'ific&lt+=ile care a"ar "e "arc&rs&l l&cr+rii /i m '&l l r 'e re1 l,are0 Dific&lt+=ile a"+r&te Re1 l,+ri

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

41

Modulul: Coafarea prului

!O"PETE?@A 22.3 REA IFEAF& !OA%AREA P&RU UI


Acti-itatea 3.1 coa+urii C(Hi*area teh*icilor #e o*#ulare a 04rului 0e*tru oH3i*erea

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i m 'alit+=i 'e c m!i#are a te$#icil r 'e #'&lare %# ,e'erea !=i#erii c af&rii0 L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te <: &# c af r stilist /i &# clie#t0 N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Sarci#ile 'e l&cr&: @m!i#a=i te$#ica 'e #'&lare c& cea 'e %#ti#'ere a "+r&l&i- astfel %#c:t s+ reali1a=i asem+#+t are c& cea 'i# ima*i#ea 'e mai A s0 Reali1a=i f t *rafii ale c af&ril r e>ec&tate /i ata/a=i3le la " rt f li&P Tim" 'e l&cr&: G5 mi#0 Pe#tr& reali1area altei acti,it+=i care ,i1ea1+ acela/i criteri& 'e "erf rma#=+ - se rec ma#'+ st&'ierea fi/ei 'e ' c&me#tare #r0I0 c af&r+

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

42

Modulul: Coafarea prului

Acti-itatea 3.2 Pie0t4*area 2i +i*i'area 04rului 0e*tru oH3i*erea +or(ei 0ro0u'e

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i c&m s+ "ie"t+#a=i /i s+ fi#isa=i "+r&l %# f&#c=ie 'e sc "&l "r "&s0 L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te <: &# c af r stilist /i &# clie#t0 N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO L&crarea 4 Reali1ea1+ "ie"t+#area /i fi#isarea "+r&l&i la Sarci#ile 'e l&cr&: selecta=i i#str&me#tele /i "r '&sele #ecesare l&cr+rii6 m #ta=i "+r&l clie#tei "e !i*&'i&ri- mai m&lt sa& mai "&=i# s&!=iri- %# f&#c=ie 'e c af&ra &rm+rit+ 8mai str:#s+ sa& mai leAer+;- /i &sca=i3l la casc+6 reali1a=i- '&"+ !i*&'are- "ie"t+#area "+r&l&i %# f&#c=ie 'e "la#&l 'e c afare sta!ilit0 me#=i #a=i c #seci#=a &sc+rii i#c m"lete a "+r&l&i la casc+6 clie#t+ sc&#'+- "r "&s+ 'e "r fes r0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

43

Modulul: Coafarea prului

st&'i& 'e ca1 . fi#isarea c af&rii: ta"area "+r&l&i- am"lasarea , l&mel r- fi#isarea c af&rii f l si#' "r '&se 'e stMli#* 'iferite- "e#tr& a ,e'ea efect&l acest ra /i ,al rificarea c l r+rii "+r&l&i6

e#&mera=i F *re/eli ce tre!&ie e,itate "e "arc&rs&l l&cr+rii /i c #seci#=ele acest ra0

Tim" 'e l&cr&: 3 re0 F t *rafia=i clie#ta %#ai#te /i '&"+ e>ec&tarea l&cr+rii /i ata/a=i f t *rafiile la " rt f li&P L&crarea < Reali1ea1+ "ie"t+#area "+r&l&i la cele 3 clie#te "r "&se 'e "r fes r- %# ,e'erea !=i#erii a 3 c af&ri 'iferite0 Reali1a=i f t *rafii ale c af&rii e>ec&tate /i ata/a=i3le la " rt f li&P Tim" 'e l&cr&: J5 mi#0

Acti-itatea 3.3 A(0la'area -olu(elor L* +u*c3ie #e caracteri'ticile clie*tei


O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ aA&t+ s+ %#,+=a=i c relarea , l&mel r %# ra" rt 'e caracteristicile clie#tei 0 L&crarea 4 L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te <: &# c af r stilist /i &# clie#t0 N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOO @# sal #&l 'e c af&r+ i#tr+ St&'i& 'e ca1: Reali1ea1+ am"lasarea , l&mel r %# f&#c=ie 'e caracteristicile clie#tei- '&"+ &rm+t r&l "la#: 3 "r "&#e=i Tim" 'e l&cr&: 75 mi#0 Pe#tr& reali1area acti,it+=ii- se rec ma#'+ st&'ierea fi/ei 'e ' c&me#tare #r070 c af&r+ care s+ a,a#taAe1e clie#ta6 3 ar*&me#ta=i "r "&#erea f+c&t+0 clie#t+ %#alt+ /i sla!+- a,:#' f rma fe=ei tri&#*$i&lar+0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

44

Modulul: Coafarea prului

L&crarea < As cia=i im"erfec=i&#ile 'i# c l a#a A c& am"lasarea , l&mel r %# sc " c rect r 'i# c l a#a Q C l a#a A 40 Urec$i mari C l a#a Q a; V l&m&l sit&ate %# fa=a fr&#=ii la acela/i #i,el c& ,:rf&l #as&l&i

<0 G:t&l "rea sla!

!; V l&me "e "+r=i laterale

30 Nas "rea l&#*

c; P+r l&#* /i ! *at "e ceaf+

'; P+r sc&rt /i filat "e ceaf+ L&crarea 3 M ti,a=i m+rimea !i*&'i&ril r f l site la c afarea &#ei clie#te c& cra#i&l al&#*it0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

45

Modulul: Coafarea prului

!O"PETE?@A 22.4 REA IFEAF& EXTE?6IA P&RU UI


Acti-itatea 4.1 !o*'ilierea clie*tului
O!iecti,&l acti,it+=ii: Aceast+ acti,itate ,+ aA&t+ s+ %#,+=a=i s+ "&rta=i 'isc&=ii c& clie#t&l %# sc "&l afl+rii ' ri#=el r acest&ia0 Ele,ii i#ter"retea1+ &# A c 'e r l0 L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te 3 ele,i: &# !ser,at r- &# clie#t care ' re/te s+3/i a"lice e>te#sii /i &# c af r stilist0 N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, 3 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOO Sarci#ile !ser,at r&l&i: 3 !ser,+ /i c Sarci#ile clie#t&l&i: ' re/te s+3/i a"lice e>te#sii6 cere e>"lica=ii c& "ri,ire la ti"&l /i la ,aria#tele e>te#siil r0 !ser,+ caracteristicile clie#t&l&i6 'isc&t+ c& clie#t&l- sta!ili#' ti"&l 'e e>te#sii- ,aria#ta- l&#*imea- c&l area /i met 'a a"lic+rii e>te#siil r6 "re*+te/te clie#t&l0 Sc$im!a=i r l&rile %#tre mem!rii ec$i"ei0 Pe#tr& reali1area acti,it+=ii- se rec ma#'+ st&'ierea fi/ei 'e ' c&me#tare #r0J /i alte s&rse0 Tim" 'e l&cr&: 35 mi#0 r' #ea1+ acti,itatea *r&"&l&i0

Sarci#ile c af r&l&i stilist:

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

46

Modulul: Coafarea prului

%i24 #e oH'er-a3ie

Acti,itatea efect&at+: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ele, <:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ele, 3:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C #cl&1iile !ser,at r&l&i 8ele, 4;: As"ecte &rm+rite O!ser,rea caracteristicil r clie#t&l&i Disc&tarea c& clie#t&l- sta!ili#': ti"&l 'e e>te#sii,aria#ta- l&#*imea- c&l area /i met 'a a"lic+rii e>te#siil r Pre*+tirea clie#t&l&i Reali1at Nereali1at O!ser,a=ii

Sem#+t&ra ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOO Fi/a 'e !ser,a=ie ,a face "arte 'i# " rt f li&l ele,&l&i0

Pr fes r OOOOOOOOOOOOOOO

Acti-itatea 4.2 E+ectuarea e<te*'iei 04rului 2i acor#area u*or '+aturi #e L*,riKire ulterioar4 a 04rului
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

47

Modulul: Coafarea prului

O!iecti,&l acti,it+=ii: Acti,itatea ,+ ,a aA&ta s+ %#,+=a=i c&m se reali1ea1+ e>te#sia "+r&l&i /i s+ feri=i sfat&ri 'e %#*riAire &lteri ar+0 L&cra=i %# ec$i"e 'e c:te <: &# c af r stilist /i clie#t+0 N&mele: ele, 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ele, < OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Data OOOOOOOOO Ceri#=e: reali1a=i clie#tei- care ' re/te sc$im!are 'e l B- e>te#sia "+r&l&i6 feri=i clie#tei sfat&ri 'e %#*riAire a "+r&l&i '&"+ reali1area e>te#siil r6 me#=i #a=i 8,er!al; c:te,a 'i#tre c #trai#'ica=iile a"lic+rii e>te#siil r6 "re1e#ta=i clie#tei 3 a,a#taAe /i 3 'e1a,a#taAe ale a"lic+rii e>te#siil r6 reali1a=i clie#tei c af&r+ '&"+ a"licarea e>te#siil r6 f t *rafia=i clie#ta- %#ai#te /i '&"+ reali1area e>te#siil r- /i ata/a=i f t *rafiile la " rt f li&l "ers #al0 Tim" 'e l&cr&: F re0 Se ,a c m"leta fi/+ 'e !ser,are a acti,it+=ii 'e c+tre "r fes r0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

48

Modulul: Coafarea prului

!O"PETE?@A 22.5 RE)& PRI? !OA%UR& )I%ERITE TE"E

Acti-itatea 5.1 6ur0ri*#erea e'e*3ialului u*ei te(e

O!iecti,&l acti,it+=ii: Aceast+ acti,itate ,+ aA&t+ s+ re'a=i "ri# c af&r+ 'iferite teme: eleme#te ale #at&rii6 ima*i#ea ,iit r&l&i6 a!&#'e#=a etc Aceast+ sarci#+ ,a fi reali1at+ 'e c+tre %#trea*a clas+- "e#tr& ceilal=i c le*i 'i# /c al+0 Reali1a=i Ceri#=e: r*a#i1a=i clasa- sta!ili#' r l&l fiec+r&i ele, %# ca'r&l l&cr+rii6 selecta=i ma#ec$i#ele astfel %#c:t s+ e>iste l&#*- me'i& /i sc&rt;6 f l si=i te$#ici ,ariate 'e l&cr& "e#tr& reali1area c af&ril r6 ale*e=i l c&l 'e "re1e#tare a "ara'ei6 c #ce"e=i "r *ram&l "ara'ei6 ale*e=i &# f #' m&1ical a'ec,at6 c&le*e=i i#f rma=ii 'i# mai m&lte s&rse6 reali1a=i l&cr+rile "r "&se6 f t *rafia=i c af&rile %# tim"&l "ara'ei /i ata/a=i3le la " rt f li&0 'i,ersitate a c af&ril r 8c af&ri "e "+r "ara'+ a c af&ril r a,:#' ca tem+ (A# tim"&rile a#&l&i reflectate %# c af&r+)0

Tim" 'e l&cr&: H 1ile0

Acti-itatea 5.2 C*3ele,erea (e'aKului arti'tic al u*ei o0ere literare 'au (uDicale 2i 'tiliDarea te(ei 0e*tru tra*'0u*erea L* coa+ur4 2i (achiaK
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

49

Modulul: Coafarea prului

O!iecti,&l acti,it+=ii: Aceast+ acti,itate ,+ aA&t+ s+ %#=ele*e=i mesaA&l artistic al &#ei "ere literare sa& m&1icale /i s+ stili1a=i Ceri#=e: 3 Preci1a=i "iesa 'e teatr& ,i1i #at+ /i me#=i #a=i &rm+t arele: e" ca %# care se 'esf+/ ar+ ac=i&#ea ei6 stil&l "erei6 "ers #aAele "iesei 'e teatr&6 ti"&l "ers #aA&l&i0 a#&mit+ tem+ "e#tr& tra#s"&#erea acesteia %# c af&r+ /i mac$iaA0

3 stili1a=i tema "iesei ,i1i #ate "ri# tra#s"&#erea ei %# c af&r+ /i mac$iaA6 3 reali1a=i sc$i=e 'e stili1are0 Data OOOOOOOOOO Tim" 'e l&cr&: 3 1ile0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

50

Modulul: Coafarea prului

Acti-itatea 5.3 E<0ri(area u*ei te(e 0ri*tr-o (ultitu#i*e #e +or(e 04'trM*# u*itatea te(atic4

O!iecti,&l acti,it+=ii: Aceast+ acti,itate ,+ aA&t+ s+ e>"rima=i "+str:#' &#itatea tematic+0

tem+ "ri#tr3

m&ltit&'i#e 'e f rme

Reali1a=i &# s$ N c& &#a 'i# temele &rm+t are: (Rafi#ame#t /i ele*a#=+ %# acest se1 #)- (Viit r&l . &# Trec&t stili1at) sa& (Crea=ii c& refle>e mi#erale)0 Ceri#=e: 3 'efi#i=i tema6 3 e>"rima=i "ri#tr3 m&ltit&'i#e 'e f rme tema "r "&s+ 8e>0,i1i&#ea temei %# c af&r+- %# mac$iaA%# m '+;0

6O U@IO?AREA A!TIVIT&@I OR
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

51

Modulul: Coafarea prului

Sc "&l s l&=i #+rii acti,it+=il r 'e %#,+=are este acela 'e a feri ele,il r /i "r fes r&l&i i#f rma=ii referit are la ceea ce a %#,+=at ele,&l /i ce mai tre!&ie s+ %#,e=e %# c #ti#&are0

!O"PETE?@A 22.1 O?)U EAF& P&RU %O O6I?) )I%ERITE TE7?I!I


Acti-itatea 1.1. E<ecutarea o*#ul4rii 0ri* (o*tarea 04rului 0e Hi,u#iuri
a; 3 'iametr&l mic al !i*&'i&l&i . #'&la=ie str:#s+6 3 'iametr&l mare . #'&la=ie ,a" r as+0 !; I*'tru(e*te Pro#u'e e*Kerie Hi,u#iuri. 0ie0te*e (are #e coa+ur4. 0ie0te*e cu coa#4. ac #e co*'oli#are. 'ticl4 cu 0ul-eriDator #e a04O '0u(a +i<ati-4O 0eleri*4 #e 0rotec3ie. 0ro'o0.

c; la 'elimitarea 1 #el r se =i#e c #t 'e ca#titatea 'e "+r #ecesar+ c af&rii %#: 3 "artea s&"eri ar+ a ca"&l&i 8 , l&m&l;6 3 "+r=ile laterale6 3 "artea 'i# s"ate6 3 " r=i&#ea 'e "+r #ecesar+ termi#a=iei c af&rii la ceaf+0 '; %# f&#c=ie 'e c af&ra ' rit+0 e; c #'i=ii: 3 se , r ale*e !i*&'i&ri %# f&#c=ie 'e /&,i=a 'e "+r ce &rmea1+ a fi r&lat+6 3 #& este a'mis ca /&,i=a 'e "+r aleas+ s+ fie mai l&#*+ 'ec:t l&#*imea !i*&'i&ril r /i mai lat+ 'ec:t 'iametr&l acest ra6 3 fiecare !i*&'i& tre!&ie s+ ca'+ "e r+'+ci#a /&,i=ei 'e "+r6 3 !i*&'i&rile tre!&ie fi>ate str:#s- 'ar s+ #& tra*+ "ielea ca"&l&i6 3 %# ca1&l !i*&'i&ril r c& elastic- tre!&ie a,&t+ *riA+ ca '&#*a elastic&l&i s+ #& se im"rime "e "+r&l &scat6 3 %#t t'ea&#a se !i*&'ia1+ 'i# fa=+ s"re s"ate /i se %#ce"e c& A&m+tatea cal teia" i "+r=ile laterale- '&"+ care se c #ti#&+ c& s"atele6
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

52

Modulul: Coafarea prului

3 la "+r&l l&#* /&,i=ele tre!&ie s+ fie f arte s&!=iri- "e#tr& a se sc&rta tim"&l 'e &scare0 f; 3 a/e1area clie#t&l&i %#tr3 " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&# /i "r teAarea %m!r+c+mi#tei6 3 &me1irea "+r&l&i /i "ie"t+#area l&i6 3 se"ararea &#ei /&,i=e 'e "+r 'e l&#*imea /i *r simea !i*&'i&l&i6 3 =i#erea /&,i=ei %# &#*$i 're"t fa=+ 'e "ielea ca"&l&i6 3 "ie"t+#area /&,i=ei- "+str:#' &#*$i&l- 'e la i#ser=ie ":#+ la ,:rf6 3 se a"&c+ /&,i=a %#tre 'e*et&l mare /i ar+t+t r- tr+*:#' &/ r6 3 c& cealalt+ m:#+ se ia &# !i*&'i& /i se "&# ,:rf&rile /&,i=ei "e 'irec=ia !i*&'i&l&i- "e t at+ l+=imea l&i6 3 /&,i=a c& !i*&'i&l se =i#e s&! te#si&#e6 3 se "resea1+ ,:rf&rile /&,i=ei "e !i*&'i&- c& aA&t r&l 'e*et&l&i mare ri al ar+t+t r&l&i6 3 se tra*e &/ r 'e /&,i=+ /i se r+s&ce/te "e !i*&'i& ":#+ la "ielea ca"&l&i6 3 se =i#e !i#e !i*&'i&l /i se !l c$ea1+ c& &# ac a/e1at !lic "e "iele "ri# !i*&'i& 8la !i*&'i&rile 'i# metal se f l sesc cli"s&rile;6 3 ac&l NU se "&#e "rea ,ertical- "e#tr& a #& 1*:ria "ielea ca"&l&i6 3 se %#f+/ ar+ a ' &a /&,i=+- fi>:#' a" i c& ac&l /i al ' ilea !i*&'i&6 3 se sc ate ac&l 'i# "rim&l !i*&'i& /i se i#tr '&ce %# 'irec=ie i#,ers+ cel&i 'e3al ' ilea !i*&'i&- e,it:#' astfel te#si&#ea "e fr&#te6 se c #ti#&+ a/e1area !i*&'i&ril r "e t t ca"&l6 la sf:r/it- se c #tr lea1+ l&crarea0

Gre/eli ce tre!&ie e,itate: "+r i#s&ficie#t "ie"t+#at R "+r&l se se"ar+ /i se r+s&ce/te c& 'ific&ltate6 /&,i=ele s&#t "rea late R "e "+r=ile laterale r+m:# fire 'e "+r #e #'&late6 /&,i=ele s&#t "rea %#*&ste R !=i#erea &#&i , l&m "rea re'&s /i a"ari=ia (*+&ril r %# c af&r+)6 /&,i=ele s&#t "rea s&!=iri /i %#*&ste R *re&t+=i la %m"+r=ire /i la "lasarea c rect+ a cel rlalte !i*&'i&ri6 ,:rf&rile firel r 'e "+r #& se "&# e>act "e !i*&'i& R '&"+ c afare a"ar i1 lat ,:rf&ri 'e "+r6 te#si&#ea este i#e*al+ la r&lare R a"ar fire #e #'&late6 /&,i=ele #& s&#t =i#&te %# &#*$i 're"t c& "ielea ca"&l&i R , l&m "rea mare sa& "rea mic6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

53

Modulul: Coafarea prului

acele 'e fi>are s&#t "&se *re/it R !i*&'i&rile s&#t fie "rea 'esti#se /i "+r&l #& are te#si&#e s&ficie#t+- fie "rea str:#se /i a"are te#si #are a# rmal+0

Acti-itatea 1.2. RealiDarea (elcilor Acti,itatea 40<04 Reali1area melcil r %# relief


Pre*+tirea i#str&me#tel r #ecesare /i a clie#t&l&i: 3 "re*+tirea cli"s&ril r- "ie"te#&l&i /i a "&l,eri1at r&l&i6 3 a/e1area clie#t&l&i %#tr3 " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&# /i "r teAarea %m!r+c+mi#tei6 3 &me1irea "+r&l&i /i "ie"t+#area l&i0 E>ec&tarea melcil r: 3 se"ararea %# "artea fr #tal+ a &#ei /&,i=e 'e cca < "e F cm6 3 "ie"t+#area /&,i=ei 'e la r+'+ci#+ %# &#*$i 'e J55 fa=+ 'e ca"6 3 c& 'e*et&l mare /i c& ar+t+t r&l f rma=i c& ,:rf&l /&,i=ei &# r t c l care s+ c res"&#'+ 'iametr&l&i ' rit al !&clei6 3 r+s&cirea !&clei ":#+ la r+'+ci#+6 3 "ri#'erea !&clei c& &# cli"s6 3 "ie"t+#area 'i# # & a "+r&l&i /i e>ec&tarea &#&i /ir 'e melci6 3 e>ec&tarea melcil r /i "e &rm+t arele r:#'&ri0 C #'i=ii care tre!&ie res"ectate: " r=i&#ea 'e "+r care se , r e>ec&ta melcii ,a fi mai %#t:i "ie"t+#at+ %# 'irec=ia %# care se e>ec&t+ melcii6 "rimii melci e>ec&ta=i , r fi "lasa=i "&=i# mai %# fa=a r+'+ci#ii /&,i=ei alese- &rm:#' ca &rm+t rii s+ fie "lasa=i "e r+'+ci#a melc&l&i e>ec&tat a#teri r6 la ceaf+ se ,a =i#e c #t 'e fel&l cre/terii "+r&l&i 8,:rteA&ri- * l&ri;6 "+r&l se "ia"t+#+ astfel %#c:t s+ !e#eficie1e 'e a,a#taAele &#ei 'irec=ii 'e se!ite a "+r&l&i6 "ri#tr3 "ie"t+#are c rect+ se elimi#+ e,e#t&alele * l&ri ri cre/teri #ec res"&#1+t are ale "+r&l&i6 se =i#e c #t 'e fel&l %# care se ,a e>ec&ta c af&ra la s"ate /i la ceaf+- astfel %#c:t e>ec&tarea melcil r s+ #& strice li#ia "ie"t+#+t&rii
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

54

Modulul: Coafarea prului

Gre/eli ce tre!&ie e,itate: /&,i=ele 'e "+r s&#t i#e*al 'e"artaAate R c af&r+ ,a a,ea as"ect 'e1 r' #at6 cli"s&rile #& s&#t a"licate c rect R r+m:# ,i1i!ile &rmele 'e "resare l+sate 'e acestea6 !&clele a& 'ime#si&#i 'iferite R , l&m&l c af&rii ,a fi i#e*al- iar c:rli #=ii , r a,ea m+rimi 'iferite6 /&,i=a 'e "+r #& este r&lat+ s&! &/ ar+ te#si&#e R !&clele , r fi i#e*ale0

Acti,itatea 40<0< E>ec&tarea &#ei c af&ri 'i# melci "la=i


Ti"&ri 'e melci: 'e le*+t&r+- semi"la=i- %# relief- c& r+'+ci#+ "rel&#*it+0 E #ele ca"&l&i: 1 #a fr #tal+- 1 #ele "arietale- 1 #ele tem" rale /i 1 #a cci"ital+0 Pre*+tirea i#str&me#tel r #ecesare /i a clie#t&l&i: 3 "re*+tirea cli"s&ril r- "ie"te#&l&i /i a "&l,eri1at r&l&i6 3 a/e1area clie#t&l&i %#tr3 " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&# /i "r teAarea %m!r+c+mi#tei6 3 &me1irea "+r&l&i /i "ie"t+#area l&i0

Acti-itatea 1.3. RealiDarea o*#ulelor #irecte Acti,itatea 40304 Reali1area #'&lel r 'irecte
Pre*+tirea clie#t&l&i: 3 "re*+tirea cli"s&ril r- "ie"te#&l&i /i a "&l,eri1at r&l&i6 3 a/e1area clie#t&l&i %#tr3 %m!r+c+mi#tei6 3 &me1irea "+r&l&i /i a"licarea m &sse3&l&i 8s"&mei fi>ati,e;6 3 "ie"t+#area "+r&l&i0 E>ec&tarea #'&lel r 'irecte: Sta!ilirea 'irec=iei "rim&l&i #'&le& " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&# /i "r teAarea

3 a/e1a=i3,+ %#a" ia clie#t&l&i- "&#e=i "alma la cca G cm 'e fr&#te- a"+s:#' &/ r "+r&l6 3 %m"i#*e=i "&=i# "+r&l %# fa=+- rec&# sc:#' astfel 'irec=ia 'e c+'ere a "+r&l&i0 F rmarea "rim&l&i #'&le&

3 se f rmea1+ "rim&l #'&le& c& "ie"te#&l6 3 'eas&"ra c$i&l&i 're"t se "&#e 'e*et&l miAl ci& %#ti#s "e #'&le&l i#i=ial6
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

55

Modulul: Coafarea prului

3 se f rmea1+ ca#t&l #'&le&l&i6 3 se m&t+ 'e*et&l miAl ci& s"re st:#*a /i se c #ti#&+ #'&le&l0 Arc&l #'&le&l&i tre!&ie s+ se c #e>e1e e>act la arc&l f+c&t %#t:i0 F rmarea celei 'e3a ' &a #'&l+ri

3 se "&#e 'e*et&l miAl ci& "e "artea st:#*+ %#ai#tea ca#t&l&i #'&le&l&i /i se f rmea1+ #'&le&l rie#tat c& ca#t&l s"re 'rea"ta6 3 se termi#+ "e "artea 'rea"t+ a fr&#=ii #'&le&l rie#tat s"re 'rea"ta /i se "ia"t+#+ %# re*i&#ea t:m"lei arc&l #'&le&l&i rie#tat s"re st:#*a0 F rmarea celei 'e3a treia #'&l+ri #'&le&l&i f rmat a#teri r-

3 se a/ea1+ 'e*et&l miAl ci& "e "artea 'rea"t+ a arc&l&i rie#tat s"re st:#*a6

3 se f rmea1+ #'&le&l /i se reali1ea1+ &rm+t r&l ca#t 'e #'&le&6 3 se reali1ea1+ #'&le&l ":#+ la t:m"la st:#*+0 F rmarea #'&le&l&i %# 're"t&l &rec$ii

3 %#ce"e=i la t:m"la st:#*+ s+ f rma=i #'&le&l rie#tat s"re 'rea"ta /i s+ crea=i ca#t&l # &l&i #'&le&0 O#'&le&l tre!&ie s+ 'e!&te1e "e "artea st:#*+ ce,a mai %#*&st /i s+ c #ti#&e ce,a mai lat "e "artea 'rea"t+- "este &rec$e6 3 %#ce"e=i ac&m 'i# "artea 'rea"t+- %# s"atele &rec$ii- f rm:#' #'&le&l s"re 'rea"ta- %# c #e>i&#e c& ca#t&l al+t&rat al #'&le&l&i0 O#'&le&l tre!&ie s+ 'e!&te1e "e "artea 'rea"t+ ce,a mai %#*&st /i s+ c #ti#&e ce,a mai lat "e "artea st:#*+0 F rmarea rest&l&i #'&le&ril r /i c #s li'area l r

3 se c #ti#&+ f rmarea #'&le&ril r- c& a"r >imati, aceea/i l+=ime6 3 "e#tr& fi>area #'&le&ril r se f l sesc cli"s&rile0 Gre/eli ce tre!&ie e,itate: %# ca1&l %# care c+'erea #at&ral+ a "+r&l&i #& este l&at+ %# calc&l la #'&le&l i#i=ial R #'&le&l #& ,a =i#e6 'ac+ la c #ti#&area lateral+ a #'&le&ril r #& ,a fi re*&lat6 r' #area #'&le&ril r &rec$il r este #esimetric+ R c af&ra a"are str:m!+6 ,:rf&rile 'i#=il r "ie"te#&l&i #& s&#t ma#e,rate "e s&"rafa=a ca"&l&i R #& se !=i# #'&le&ri- iar '&"+ &scare /i "ie"t+#are c af&ra ,a a,ea as"ect 'e1 r' #at6 ca#t&rile #'&le&ril r s&#t #e&#if rme R as"ect&l #'&le&l&i ,a fi 'e1 r' #at6 #'&le&ril r s&#t ,i1i!ile trecerile R as"ect&l

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

56

Modulul: Coafarea prului

'ac+ la i#tr '&cerea micil r "ie"te#i sa& a cli"s&ril r- #'&le&rile a& f st 'era#Aate 3 R #'&lele #& , r a,ea as"ect&l ' rit0

Acti,itatea 4030< Reali1area #'&lel r 'irecte


Pre*+tirea clie#t&l&i: 3 "re*+tirea cli"s&ril r- "ie"te#&l&i /i a "&l,eri1at r&l&i6 3 a/e1area clie#t&l&i %#tr3 %m!r+c+mi#tei6 3 &me1irea "+r&l&i /i a"licarea m &sse3&l&i 8s"&mei fi>ati,e;6 3 "ie"t+#area "+r&l&i0 " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&# /i "r teAarea

Acti-itatea 1.4. E%E!TUAREA )E !OA%URI !U %OE?U 1I PERIA ROTATIV& Acti,itatea 40F04 EFECTUAREA DE COAFURI CU FOENUL I PERIA ROTATIVD
Pre*+tirea l c&l&i 'e m&#c+ /i a clie#t&l&i: 3 selectarea i#str&me#tel r /i a miAl acel r #ecesare 8"ie"te#e- "erie- f e# c& '&1+ "lat+- "r s "- ma#ta- s"&m+ 'e fi>are;0 3 s"+larea "+r&l&i clie#t&l&i6 3 a/e1area clie#t&l&i %#tr3 " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&#6 3 "r teAarea %m!r+c+mi#tei clie#t&l&i6 3 "ia"t+#area "+r&l&i0 E>ec&tarea c af&rii c& f e#&l /i "eria r tati,+ la clie#ta 43 c& "+r&l sc&rt: 3 se &s&c+ "&=i# "+r&l c& f e#&l6 3 se se"ar+ /&,i=+ 'e "+r- mai %#*&st+ /i mai s&!=ire 'ec:t "eria- 'i# "artea s&"eri ar+ . s"ate a ca"&l&i6 3 se a/ea1+ "+r&l la r+'+ci#a /&,i=ei /i se c #'&ce f e#&l /i "eria s"re ,:rf&l firel r 'e "+r6 3 la #i,el&l ,:rf&ril r 'e "+r se %#ce"e r tirea "eriei- r&l:#' a" i /&,i=a s"re "ielea ca"&l&i6 3 /&,i=ele se f e#ea1+ ":#+ c:#' acestea se &s&c+6 3 se las+ "+r&l s+ se r+ceasc+ "&=i# "e "erie- '&"+ care se sc ate "eria "ri# %#,:rtire6 3 se "rel&crea1+ rest&l "+r&l&i %# m ' similar0 P+r&l sc&rt se &s&c+ la %#ce"&t %# f rma ' rit+ /i c:#' este a"r a"e &scat se "erie s"re fa=+0
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

57

Modulul: Coafarea prului

E>ec&tarea c af&rii c& f e#&l /i "eria r tati,+ la clie#ta < 3 c& "+r&l me'i&: "+r&l me'i& /i cel l&#* se &s&c+ "e t at+ s&"rafa=a ca"&l&i0 @#cli#:#' ca"&l %# fa=+se las+ s+ ca'+ %# A s t t "+r&l /i- s&fl:#' aer c& f e#&l- se "ia"t+#+ c& "eria %# se#s c #trar cre/terii- %#ce"+#' 'i# s"ate s"re fa=+6 c:#' "+r&l este semi&scat- se %#'rea"t+ ca"&l /i- c& aA&t r&l f e#&l&i /i a "eriei r tati,e- se '+ c af&rii f rma ' rit+- i#sist:#'&3se as&"ra ,:rf&ril r "e care le r tim s"re e>teri r0

Acti,itatea 40F0< EFECTUAREA DE COAFURI CU FOENUL I PERIA


Pre*+tirea l c&l&i 'e m&#c+ /i a clie#t&l&i: 3 selectarea i#str&me#tel r /i a miAl acel r #ecesare 8"ie"te#e- "erie- f e# c& '&1+ "lat+- "r s "- ma#ta- s"&m+ 'e fi>are;0 3 s"+larea "+r&l&i clie#t&l&i6 3 a/e1area clie#t&l&i %#tr3 " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&#6 3 "r teAarea %m!r+c+mi#tei clie#t&l&i6 3 "ie"t+#area "+r&l&i0

Acti-itatea 1.5. EXE!UTAREA O?)U A@IEI PER"A?E?TE


a; selectarea i#str&me#tel r- a"aratel r- materialel r /i a "r '&sel r #ecesare: casc+ "e#tr& &scarea "+r&l&i sa& clima1 #- f arfece- "ie"te#e- !i*&'i&ri "e#tr& "erma#e#t- ma#ta- "r s "- ,a1 #a/,at+- m+#&/i 'e "r tec=ie- /am" #- s l&=ie 'e "erma#e#t- s l&=ie 'e #e&trali1are0 !; eta"e 'e l&cr&: s"+lat- t&#s- %m"+r=irea "+r&l&i %# /&,i=e- &me1irea /&,i=el r 'e "+r c& s l&=ie 'e "erma#e#t- r&larea "+r&l&i "e !i*&'i&ri- "lasarea "e !i*&'i&ri- "lasarea /&,i=ei "e "r "ria r+'+ci#+c #tr l&l /&,i=el r- fi>area tim"&l&i 'e ac=i&#e- "&#erea ! #etei /i a "r s "&l&i- cl+tirea "+r&l&i "e#tr& %#l+t&rarea s l&=iei 'e "erma#e#t '&"+ e>"irarea tim"&l&i 'e ac=i&#e- fi>area sa& #e&trali1area f+r+ sc aterea !i*&'i&ril r- lim"e1irea "e#tr& elimi#area #e&trali1at r&l&i '&"+ sc aterea !i*&'i&ril r0 c; # rme: "&rtarea m+#&/il r 'e ca&ci&c /i aerisirea %#c+"erii0 '; ca&1ele #ere&/irii "erma#e#t&l&i: s"+larea #ec res"&#1+t are- t&#'erea i#c rect+- ale*erea #ec res"&#1+t are /i &me1irea s&"erficial+ a /&,i=el r- r&larea i#c rect+ a /&,i=el r- tim" 'e ac=i&#e i#c rect sta!ilit- #e&trali1are s&"erficial+- 'er&larea i#c rect+ a !i*&'i&ril r- s l&=ie 'e "erma#e#t 'e "r ast+ calitate sa& alterat+- f l sirea 'e !i*&'i&ri #es"+late '&"+ #e&trali1are /i a"recierea #ec res"&#1+t are a calit+=ii "+r&l&i0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

58

Modulul: Coafarea prului

Acti-itatea 1.A C?TI?)EREA P&RU UI


E>ec&tarea l&cr+rii: "re*+tirea s l&=iei "e#tr& %#ti#s "+r&l- cremel r "r tect are- s l&=iei 'e #e&trali1arem+#&/il r 'e "r tec=ie- !&retel&i- ,atei- "r s "&l&i- "eleri#ei- ! #etei6 eta"ele 'e l&cr&: 3 a/e1area clie#tei la scaf+6 3 a"licare s l&=iei "e#tr& %#ti#'erea "+r&l&i- mai %#t:i la r+'+ci#+- a" i "e t at+ l&#*imea fir&l&i 'e "+r6 3 l+sarea s l&=iei s+ ac=i #e1e tim" 'e 45 mi#&te '&"+ care se "ia"t+#+ !i#e "+r&l6 3 a"licarea &#ei ! #ete "e ca" /i a/e1area clie#tei s&! casc+- G37 mi#&te- la tem"erat&r+ 'e F5OC6 3 "ie"t+#area /i ,erificarea "+r&l&i6 3 c:#' s3a aA&#s la re1&ltat&l ' rit- se e>ec&t+ #e&trali1area 8lim"e1irea "+r&l&i"ie"t+#area- "rima a"licare a s l&=iei 'e #e&trali1are- r&larea ,:rf&ril rlim"e1irea "+r&l&i '&"+ G mi#&te- /am" #area /i lim"e1irea "+r&l&i- a ' &a a"licare a s l&=iei 'e #e&trali1are- lim"e1irea 'e '&rat+;6

!O"PETE?@A 22.2 !O?!EPE !OA%URA

Acti-itatea 2.1 A#a0tarea coa+urii la 0ro+ilul clie*tei


I0 A . 46 Q . 46 C . 46 D . 40

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

59

Modulul: Coafarea prului

II0 C af&ri " tri,ite: se , r ale*e c af&ri %# care "+r&l este t&#s sc&rt %# sc+ri /i me/e !lice "e fr&#te0 Se e,it+ "+r&l ri'icat %# cre/tet&l ca"&l&i /i fr&#tea 'esc "erit+- c c&rile masi,e la s"ate /i "+r&l l&#*0 III0 Ele,&l re1 l,+ ceri#=ele 'e l&cr& %# f&#c=ie 'e caracteristicile clie#tei0

Acti-itatea 2.2 A#a0tarea coa+urii la 'itua3ia L* care -a +i 0urtat4


Pri# aceast+ acti,itate ele,ii %/i 'em #strea1+ creati,itatea0 Tema "r "&s+ se re1 l,+ %# ec$i"e 'e l&cr&0

Acti-itatea 2.3 !rearea coa+urii L* '0iritul te*#i*3elor (o#ei 2i ar(o*iDarea +or(4 - culoare
Re1 l,area este 'e"e#'e#t+ 'e i#f rma=iile *+site 'e ele, /i 'e a!ilitatea acest&ia 'e re1 l,are a l&cr+rii0

Acti-itatea 2.4 I*tro#ucerea u*or ele(e*te #e ori,i*alitate


Re1 l,area este 'e"e#'e#t+ 'e i#f rma=iile *+site 'e ele, /i 'e a!ilitatea acest&ia 'e re1 l,are a l&cr+rii0

Acti-itatea 2.5 !rearea u*ei #i-er'it43i #e coa+uri 0or*i*# #e la tu*'ori 2i culori a'e(4*4toare

Clie#tele a,+#' "+r&l fi# a& #e, ie 'e

t&#s are care s+ le cree1e il&1ia "tic+ 'e

, l&m0 Pe#tr& a 'a , l&m "+r&l&i- /&,i=ele 'i# cre/tet se , r t&#'e "e 'e'es&!t0 Acest l&cr&
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

60

Modulul: Coafarea prului

este #ecesar "e#tr& ca firele 'e "+r s&!=iate /i mai sc&rte s+ fie "e 'e'es&!t- c #stit&i#' "+r&l 'e s"riAi#- iar cele l&#*i /i #es&!=iate 'eas&"ra- c stit&i#' "+r&l 'e ac "erire0 Ara#Aarea "+r&l&i %# ca1&rile 'e mai A s s3a reali1at c& aA&t r&l a"licarea *el&l&i m 'elat r /i "ri# &tli1area f e#&l&i /i a "eriei0 #'&lat r&l&i- "ri#

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

61

Modulul: Coafarea prului

COMPETENA 22.3 REALIZEAZ COA!AREA P RULUI

Acti-itatea 3.1 coa+urii

C(Hi*area teh*icilor #e o*#ulare a 04rului 0e*tru oH3i*erea

Pe#tr& #'&larea "+r&l&i ele,ii " t f l si #'&lat r&l- " t a/e1a "+r&l "e !i*&'i&ri sa& " t reali1a melci0 Rest&l "+r&l&i este %#'re"tat c& "laca 'e %#ti#s "+r&l0 Se " t a"lica "e "+r 'iferite "r '&se "e#tr& fi>area c af&rii0

Acti-itatea 3.2 Pie0t4*area 2i +i*'area 04rului 0e*tru oH3i*erea +or(ei 0ro0u'e


L&crarea 4 I#str&me#te /i "r '&se: !i*&'i&ri- "ie"te#e mare 'e c af&r+- "ie"te#e# c& c a'+- ac 'e c #s li'are- sticl+ c& "&l,eri1at r 'e a"+- "erie- fi>ati,- s"raM "e#tr& str+l&cire- cear+ sa& *el0 M #tarea "+r&l&i "e !i*&'i&ri0 Pie"t+#area "+r&l&i: 3 acti,it+=i "re*+tit are: 3 %#ai#te 'e "ie"t+#area "+r&l&i se c #tr lea1+ 'ac+ acesta este &scat6 3 se %#'e"+rtea1+ !i*&'i&rile c& ate#=ie0 3 af:#area /i 'ete#si #area "+r&l&i: 3 %#ce":#' c& ceafa- se tra*e c& 'e*etele fiecare /&,i=+ !&clat+- "ie"t+#:#'3 c& &# "ie"te# c& 'i#=ii rari6 3 se "r ce'ea1+ %# acela/i m ' c& t ate !&clele6 3 se "eria1+ "+r&l c& "eria 'e fri1erie "e#tr& a3l 'ete#si #a0 C afarea "+r&l&i: 3 Pe "artea 'rea"t+ a "+r=ii a#teri are a ca"&l&i se "eria1+ /i se "ia"t+#+ &# #'&le&0 3 Nete1i=i "+r&l %# 1 #a " steri ar+ /i s&"eri ar+ a ca"&l&i c& "ie"te#&l0 Ve#i=i c& "alma "e &rma "ie"te#&l&i "e#tr& a 'isci"li#a e,e#t&alele ,:rf&ri0 C #tr la=i f rma %# *li#'+ /i- 'ac+ este ca1&lri'ica=i /&,i=ele "rea "late c& c a'a "ie"te#&l&i0 3 Dac+ este #e, ie se a"lic+ "e ,:rf&ri s"raM "e#tr& str+l&cire- cear+ sa& *el0 3 C #tr la=i %# *li#'+ c #t&r&l e>teri r al c af&rii- ri'ic:#' sa& a"lati1:#' " r=i&#ile 'e "+r0 C #seci#=a &sc+rii i#c m"lete a "+r&l&i . "ier'erea elasticit+=ii ' rite la c afare0 Gre/eli care tre!&ie e,itate /i c #seci#tele acest ra:
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

62

Modulul: Coafarea prului

/&,i=ele 'e "+r #& a& f st =i#&te %# &#*$i c rect R "+r&l "rime/te "rea m&lt sa& "rea "&=i# , l&m6 "+r&l a f st ta"at ":#+ %# ,:rf&l firel r R ,:rf&rile tre!&ie #ete1ite 'i# # &6 #'&le&rile s&#t ta"ate "rea "&ter#ic R ele %i "ier' f rma6 s&"rafa=a s&"rerficial+ a " r=i&#ii 'e "+r 'e ac "erire este ta"at+ R ta"at&l 'e,i#e ,i1i!il- iar c af&ra are as"ect 'e1 r' #at0

Acti-itatea 3.3 A(0la'area -olu(elor L* +u*c3ie #e caracteri'ticile clie*tei


L&crarea 4 Pe#tr& fa=a tri&#*$i&lar+ se ale* c af&ri %# care "+r&l ,a fi l&#* ":#+ la &meri- r&l & sa& "aA- care s+ %#ca're1e "artea 'e A s a fe=ei0 Pers a#el r %#alte /i sla!e li se e>ec&t+ c af&r+ c& , l&mele am"lasate %# "+r=ile laterale- #& %# cre/tet- 'e arece ar al&#*i mai m&lt fi*&ra 0 L&crarea < 4 . !;6 < . c;6 3 . a; 0 L&crarea 3 La cra#i&l al&#*it se f l sesc !i*&'i&ri 'e m+rimi 'iferite- 'e arece se reface astfel f rma i'eal+0

!O"PETE?@A 22.4 REA IFEAF& EXTE?6IA P&RU UI

Acti-itatea 4.1 !o*'ilierea clie*tului


E>te#siile " t fi 'e ' &+ ti"&ri: 'i# "+r #at&ral sa& artificial0 Varia#ta: e&r "ea#+ sa& afr 0 Met 'e: e#*le1easc+- italia#+- fra#=&1easc+- 'e ti" afr /i met 'e act&ale0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

63

Modulul: Coafarea prului

Acti-itatea 4.2 E+ectuarea e<te*'iei 04rului 2i acor#area u*or '+aturi #e L*,riKire ulterioar4 a 04rului
M ' 'e e>ec&tare: se "ia"t+#+ "+r&l /i se trasea1a alta6 se f l se/te &# i#el "ri# care este trec&t+ se sc ate ' ar /&,i=a 'e "+r c& aA&t r&l &#&i ac6 !&cl+6 "arte 'i# s&,i=+- astfel %#c:t s+ se !=i#+ c+rare "ri# "+r&l 'e la ceaf+ - 'e la &rec$e la

"ri# !&cl+ este trec&t+ me/a care are &# ca"+t silic #at0 I#el&l este " 1i=i #at la 40G cm 'e r+'+ci#a firel r 'e "+r6 se f l se/te a" i &# cle/te s"ecial care a f st %#c+l1it la a#&mit+ tem"erat&r+ c& care se str:#*e i#el&l- silic #&l se i#c+l1e/te /i li"e/te e>te#sia 'e "+r0

D&"+ trei l&#i- i#el&l /i e>te#sia tre!&ie %#'e"+rtate t t la &# sal # s"eciali1at0 O'at+ c& cre/terea "+r&l&i- i#el&l ,a c ! r: /i ,a 'era#Aa clie#ta0 Se " ate "ta "e#tr& se ' re/te "+strarea e>te#siil r0 ri'icare a acest&ia 'ac+

C #trai#'ica=ii: la "ers a#ele %#s+rci#ate- la "ers a#ele care a& "r !leme c& scal"&l sa& c+r ra le ca'e m&lt "+r- la "ers a#ele care &rmea1+ tratame#te "&ter#ice $ rm #ale /i %# ca1&l &rm+rii &#&i tratame#t c& cit statice0 A,a#taAe: l "r fesi #alism0 Sfat&ri 'e %#*riAire:
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

B s"ecial- !=i#erea &#&i "+r c& , l&m- s&"le=e- te>t&r+ /i l&#*imea ' rit+ a "+r&l&i0

De1a,a#taAe: %#tre=i#erea l r- "re=&l- 'eteri rarea "+r&l&i %# ca1&l %# care #& s&#t a"licate c&

64

Modulul: Coafarea prului

3 #& i=i "eria "+rul ud 8acest sfat este ,ala!il /i "e#tr& "ers a#ele care #& " art+ e>te#sii;0 P+r&l semi3&scat se 'esc&rc+ c& &# "ie"te#e c& 'i#=ii rari- %#s+ #& 'e la r+'+ci#a- 'e arece ri/ti s+ i=i sm&l*i e>te#siile6 3 f l se/te "erie 'i# "+r #at&ral /i ncepe perierea de la ceafa; 3 f l se/te "r '&se 'e %#tre=i#ere a e>te#siil r6 3 leag !i prul cu o e"arf cnd dormi6 3 c:#' r+'+ci#ile %#ce" s+3/i fac+ a"ari=ia- , "se/te3te "e#tr& a a,ea aceea/i c&l are %# t t "+r&l6 3 "e#tr& , "sirea me/el r- este rec ma#'at s+ mer*i la &# sal # 'e s"ecialitate6 3 #& "&l,eri1a !a1a e>te#siil r c& fi>ati, sa& alte c smetice "e !a1+ 'e silic #6 3 tre!&ie sa a,e=i i# "erma#e#=a *riA+ 'e s+#+tatea firel r 'e "+r si 'e s+#+tatea "ielii ca"&l&i6 3 tre!&ie sa ,i1ite1i "eri 'ic sal #&l la care ai a"licat e>te#siile- "e#tr& i#tre=i#ere si e,e#t&ala rea"licare %# ca1&l %# care "+r&l a cresc&t /i s&#t ,i1i!ile "&#ctele 'e "ri#'ere sa& %# ca1&l %# care me/ele s3a& 'es"ri#s0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

65

Modulul: Coafarea prului

9I9 IO/RA%IE - PROFESORI

1. 2. 3.

?i*eta )u(Hra-4 P QQ!oa+ura #e la A la FQQ. E#itura 6cri'ul Ro(M*e'c. !raio-a. 2000O El;e 9olD - QQ!u( '4 *e coa+4( 'i*,ureQQ. E#itura !olo''eu(. 2000O "ar,it Ru#i,er. Re*ate -o* 6a('o* - QQ 3BB #e +riDuriQQ. E#itura ARuila. Ora#ea. 1EE3O

4. 0.

Standard ! de "re#$tire "ro%e&iona!$' Domeni ! ()E&teti*a +i i#iena *or, ! i omene&*))' ni-e! ! ./ 111 2Man a! ! %ri3er ! i +i a! *oa%or ! i4' Edit ra Didia*ti*$ +i "eda#o#i*$' 5675/

9I9 IO/RA%IE P ELEVI

5. 111

2A +ti * m84' 9e!!a' 2005/

2. SSS.#i-ahair.roO 3. SSS.e-a.roO 4. SSS.e<te*'ii0ar.ro 5. SSS.+e(i*i*a.roO A. Re-i'ta Ioa*a P 5%riDuri8. 2/200B.

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

66

Modulul: Coafarea prului

A?EXE

%I1& )E )O!U"E?TARE ?R.1

EXE!UTAREA O?)U &RII PRI? "O?TAREA P&RU UI PE 9I/U)IURI


1. Pre,4tirea 3 "re*+tirea !i*&'i&ril r6 3 a/e1area clie#t&l&i %#tr3 " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&# /i "r teAarea %m!r+c+mi#tei6 3 &me1irea "+r&l&i /i "ie"t+#area l&i0

2. A2eDarea Hi,u#iurilor

3 se"ararea &#ei /&,i=e 'e "+r 'e l&#*imea /i *r simea !i*&'i&l&i6 3 =i#erea /&,i=ei %# &#*$i 're"t fa=+ 'e "ielea ca"&l&i6 3 "ie"t+#area /&,i=ei- "+str:#' &#*$i&l- 'e la i#ser=ie ":#+ la ,:rf6 3 a"&carea /&,i=ei %#tre 'e*et&l mare /i ar+t+t r- tr+*:#'3 &/ r6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

67

Modulul: Coafarea prului

3 c& cealalt+ m:#+ se ia &# !i*&'i& /i se "&# ,:rf&rile /&,i=ei "e 'irec=ia !i*&'i&l&i"e t at+ l+=imea l&i6 3 /&,i=a c& !i*&'i&l se =i#e s&! te#si&#e6 3 "resarea ,:rf&l&i /&,i=ei "e !i*&'i&- c& aA&t r&l 'e*et&l&i mare ri al ar+t+t r&l&i6

3 se tra*e &/ r 'e /&,i=+ /i se r+s&ce/te "e !i*&'i& ":#+ la "ielea ca"&l&i6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

68

Modulul: Coafarea prului

3 se =i#e !i#e !i*&'i&l /i se !l c$ea1+ c& &# ac a/e1at !lic "e "iele "ri# !i*&'i& 8la !i*&'i&rile 'i# metal se f l sesc cli"s&rile;6 3 ac&l NU se "&#e "rea ,ertical- "e#tr& a #& 1*:ria "ielea ca"&l&iP

3 se %#f+/ ar+ a ' &a /&,i=+- fi>:#' a" i c& ac&l /i al ' ilea !i*&'i&6
Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

69

Modulul: Coafarea prului

3 se sc ate ac&l 'i# "rim&l !i*&'i& /i se i#tr '&ce %# 'irec=ie i#,ers+ cel&i 'e3al ' ilea !i*&'i&- e,it:#' astfel te#si&#ea "e fr&#te 3 se c #ti#&+ a/e1area !i*&'i&ril r "e t t ca"&l0

%I1& )E )O!U"E?TARE ?R.2 REA IFAREA "E !I OR C? RE IE%


1. Pre,4tirea 3 3 "re*+tirea cli"s&ril r"&l,eri1at r&l&i6 a/e1area clie#t&l&i "e sca&# %#tr3 /i " 1i=ie "r teAarea c #f rta!il+ "ie"te#&l&i /i a

%m!r+c+mi#tei6 3 &me1irea "+r&l&i /i "ie"t+#area l&i0 2. E<ecutarea (elcilor 3 se"ararea %# "artea fr #tal+ a &#ei /&,i=e 'e cca < "e F cm6

3 "ie"t+#area /&,i=ei 'e la r+'+ci#+ %# &#*$i 'e J55 fa=+ 'e ca"6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

70

Modulul: Coafarea prului

3 c& 'e*et&l mare /i c& ar+t+t r&l f rma=i c& ,:rf&l /&,i=ei &# r t c l care s+ c res"&#'+ 'iametr&l&i ' rit al !&clei6

3 r+s&cirea !&clei ":#+ la r+'+ci#+6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

71

Modulul: Coafarea prului

3 "ri#'erea !&clei c& &# cli"s6

"ie"t+#area

'i#

# &

"+r&l&i

/i-

e>ec&tarea &#&i /ir 'e melci6 3 e>ec&tarea melcil r /i "e &rm+t arele r:#'&ri0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

72

Modulul: Coafarea prului

REA IFAREA O?)U E OR )IRE!TE


1. Pre,4tirea "&l,eri1at r&l&i6 3 a/e1area clie#t&l&i "e sca&# %#tr3 /i " 1i=ie "r teAarea c #f rta!il+ 3 "re*+tirea cli"s&ril r- "ie"te#&l&i /i a

%m!r+c+mi#tei6 3 &me1irea "+r&l&i /i a"licarea m &sse3&l&i 8s"&mei fi>ati,e;6 3 "ie"t+#area "+r&l&i0 2. 6taHilirea #irec3iei 0ri(ului o*#uleu 3 a/e1a=i3,+ %#a" ia clie#t&l&i- "&#e=i "alma la cca G cm 'e fr&#te- a"+s:#' &/ r "+r&l6 3 %m"i#*e=i "&=i# "+r&l %# fa=+- rec&# sc:#' astfel 'irec=ia 'e c+'ere a "+r&l&i0

3. %or(area 0ri(ului o*#uleu

3 se f rmea1+ "rim&l #'&le& c& "ie"te#&l6 3 'eas&"ra c$i&l&i 're"t se "&#e 'e*et&l miAl ci& %#ti#s "e #'&le&l i#i=ial6 3 se f rmea1+ ca#t&l #'&le&l&i6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

73

Modulul: Coafarea prului

3 se m&t+ 'e*et&l miAl ci& s"re st:#*a /i se c #ti#&+ #'&le&l0 Arc&l #'&le&l&i tre!&ie s+ se c #e>e1e e>act la arc&l f+c&t %#t:i0

4. %or(area celei #e-a %#ai#tea #oua o*#ul4ri. orie*tat4 rie#tat c& '0re #rea0ta #'&le&l rie#tat

3 se "&#e 'e*et&l miAl ci& "e "artea st:#*+ ca#t&l&i #'&le&l&i /i se f rmea1+ #'&le&l ca#t&l s"re 'rea"ta6 3 se termi#+ "e "artea 'rea"t+ a fr&#=ii

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

74

Modulul: Coafarea prului

s"re 'rea"ta /i se "ia"t+#+ %# re*i&#ea t:m"lei st:#*a0 arc&l #'&le&l&i rie#tat s"re

5. %or(area celei #e-a 'rea"t+ a arc&l&i treia o*#ul4ri. orie*tat4 st:#*a6 '0re #rea0ta

3 se a/ea1+ 'e*et&l miAl ci& "e "artea #'&le&l&i f rmat a#teri r3 se f rmea1+ 3 se reali1ea1+ st:#*+0 rie#tat s"re

#'&le&l /i se reali1ea1+ #'&le&l ":#+ la t:m"la

&rm+t r&l ca#t 'e #'&le&6

A. %or(area o*#uleului L* f rma=i #'&le&l

3 %#ce"e=i la t:m"la st:#*+ s+

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

75

Modulul: Coafarea prului

#re0tul urechii

rie#tat s"re 'rea"ta /i s+ crea=i ca#t&l tre!&ie st:#*+ # &l&i s+ ce,a #'&le&0 mai O#'&le&l "e "artea /i s+ 'e!&te1e

%#*&st

c #ti#&e ce,a mai lat "e "artea 'rea"t+- "este &rec$e6 3 %#ce"e=i ac&m 'i# "artea 'rea"t+%# s"atele &rec$ii- f rm:#' #'&le&l s"re 'rea"ta- %# c #e>i&#e c& ca#t&l al+t&rat tre!&ie al s+ #'&le&l&i0 'e!&te1e O#'&le&l "e "artea

'rea"t+ ce,a mai %#*&st /i s+ c #ti#&e ce,a mai lat "e "artea st:#*+0 7. %or(area celorlalte o*#uleuri 2i co*'oli#area lor 3 "e#tr& fi>area f l sesc cli"s&rile0 #'&le&ril r se 3 se c #ti#&+ f rmarea #'&le&ril rc& a"r >imati, aceea/i l+=ime0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

76

Modulul: Coafarea prului

%I1& )E )O!U"E?TARE ?R.4

!OA%AREA P&RU UI !U ATUTORU %OE?U UI


1. 6electarea i*'tru(e*telor. "r s "- ma#taa0aratelor. 0ro#u'elor 2i le*Keriei *ece'are 2. Pre,4tirea 3 se s"al+ "+r&l clie#t&l&i6 3 se a/ea1+ clie#t&l %#tr3 " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&#6 3 se "r teAea1+ %m!r+c+mi#tea clie#t&l&i6 3 se "ia"t+#+ "+r&l0 3. %oe*area 04rului 3 se &s&c+ "&=i# "+r&l c& f e#&l6 3 se se"ar+ mai s&!=ire /&,i=+ 'e "+r- mai %#*&st+ /i 'ec:t "eria'i# "artea s"&m+ 'e fi>are0 3 "ie"te#e- "erie- f e# c& '&1+ "lat+-

s&"eri ar+ 3 s"ate a ca"&l&i6 3 se a/ea1+ "+r&l la r+'+ci#a /&,i=ei /i se c #'&ce f e#&l /i "eria s"re ,:rf&l firel r 'e "+r6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

77

Modulul: Coafarea prului

3 la #i,el&l ,:rf&ril r 'e "+r se %#ce"e r tirea "eriei- r&l:#' a" i /&,i=a s"re "ielea ca"&l&i6

3 /&,i=ele se f e#ea1+ ":#+ c:#' acestea se &s&c+6 3 se las+ "+r&l s+ se r+ceasc+ "&=i# "e "erie- '&"+ care se sc ate "eria "ri# %#,:rtire6

3 se "rel&crea1+ rest&l "+r&l&i %# m ' similar0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

78

Modulul: Coafarea prului

%I1& )E )O!U"E?TARE ?R.5 O?)U A@IA PER"A?E?T&


1. 6electarea i*'tru(e*telor. f arfecea0aratelor. (aterialelor 2i ,a1 #a/0ro#u'elor *ece'are ma#ta- "r s "- /er,e=ele a!s r!a#te sa& ,at+- m+#&/i 'e "r tec=ie- /am" #- s l&=ie 'e "erma#e#t- s l&=ie 'e #e&trali1are0 casc+ "e#tr& &scarea "+r&l&i sa& clima1 #3 "ie"te#e- !i*&'i&ri "e#tr& "erma#e#t-

2. Pre,4tirea "r '&sele /i

3 se "re*+tesc i#str&me#tele- materialelele#eAeria #ecesar+6 3 se a/ea1+ clie#t&l %#tr3 " 1i=ie c #f rta!il+ "e sca&#6 3 se "r teAea1+ %m!r+c+mi#tea clie#t&l&i0

3. Eta0ele #e lucru l&#*imea /i

3 '&"+ s"+larea "+r&l&i- se t&#'e acesta la f rma ' rit+ 'e clie#t6 3 se %m"arte "+r&l %# /&,i=e /i se &me1e/te

fiecare /&,i=+ 'e "+r c& s l&=ie 'e "erma#e#t6 3 se r&lea1+ c rect fiecare /&,i=+ 'e "+r "e !i*&'i&6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

79

Modulul: Coafarea prului

3 /&,i=a 'e "+r aleas+ tre!&ie r&lat+ astfel %#c:t '&"+ r&larea !i*&'i&l&i ":#+ la r+'+ci#+- acesta tre!&ie s+ fie "lasat e>act "e r+'+ci#a /&,i=ei 'e "+r aleas+6

3 se ac r'+ fi>area !i*&'i&l&i S c& elastic6

ate#=ie 'e se!it+ la

3 '&"+ ce t t "+r&l a f st r&lat c rect "e !i*&'i&ri se face &# c #tr l care c #st+ %# 'esfacerea 43< !i*&'i&ri 'i#tre cele care a& f st "rimele r&late- "e#tr& a "&tea a"recia tim"&l 'e ac=i&#e #ecesar6

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

80

Modulul: Coafarea prului

3 se ac "er+ ca"&l c&

! #et+ 'e "lastic /i

c& &# "r s " &scat /i se ,a l+sa tim"&l #ecesar %# ,e'erea ac=i #+rii s l&=iei6

3 '&"+ e>"irarea tim"&l&i 'e ac=i&#e se cl+te/te 'i# a!&#'e#=+ "+r&l c& a"+
c+l'&=+- f+r+ a sc ate !i*&'i&rile6 3 se tam" #ea1+ fiecare !i*&'i& c& #e&trali1a#t&l /i se las+ G345 mi#&te6 3 se %#'e"+rtea1+ ate#t !i*&'i&rile f+r+ a se 'esface !&clele6 3 se tam" #ea1+ 'i# # & "+r&l c& rest&l s l&=iei /i se las+ G345 mi#&te6 3 se lim"e1e/te !i#e "+r&l c& a"+ c+l'&=+ ":#+ se elimi#+ c m"let #e&trali1a#t&l0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

81

Modulul: Coafarea prului

%I1& )E )O!U"E?TARE ?R.A

A)APTAREA !OA%URII A %OR"A %E@EI


I#e*ti+icarea +or(ei +e3ei
Cea mai sim"la met '+ "ri# care se " ate i'e#tifica f rma fe=ei c #st+ %# a/e1area %# fa=a &#ei *li#1i- str:#*erea "+r&l&i la s"ate %#tr3 c a'+ /i 'ese#area "e *li#'+- c& &# r&A- a f rmei e>acte- &rm:#' c #t&r&rile tr+s+t&ril r fe=ei0 Alt+ m 'alitate 'e a 'etermi#a f rma fe=ei c #st+ %# f t *rafierea fe=ei- "+r&l fii#' "ri#s str:#s la s"ate0 C& aA&t r&l &#&i marBer se 'ese#ea1+ "e " 1+ c #t&r&l fe=ei0 Aceasta ,a 'a ca re1&ltat f rma fe=ei0 N& e>ist+ amestecate0 f rm+ a fe=ei care s+ se " tri,esc+ "erfect c& aceste f rme 'e !a1+0 De/i maA ritatea ame#il r a& caracteristicile &#ei a#&mite f rme- maA ritatea a& f rme

A#a0tarea coa+urii la +or(a +e3ei


@#ai#te 'e a e>ec&ta "r fil&l /i *:t&l clie#tei0 F rmele 'e !a1+ ale fe=ei s&#t &rm+t arele: a; f rma ,al+ 3 este cea mai a'a"ta!il+ f rm+ 'e fa=+0 C af&ra " ate fi a"r a"e simetric+- c& sa& f+r+ c+rare "e miAl c0 Este i'eal+ "&rtarea &#ei me/e !lice "e fr&#tec c&ri %#alte /i li#ii asimetrice0 c af&r+ se ,a e>ami#a c& ate#=ie fi*&ra- stat&ra- sil&eta-

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

82

Modulul: Coafarea prului

!; f rma r t&#'+ . este a,a#taAat+ 'e c af&rile care fer+ , l&m %# cre/tet- 'e !ret a#ele l&#*i /i "ie"t+#ate %#tr3 "arte sa& 'e "+r&l t&#s sc&rt0

c; f rma "+trat+ . cere

t&#s are sc&rt+- %# sc+ri /i me/e !lice "e fr&#te0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

83

Modulul: Coafarea prului

'; f rma tri&#*$i&lar+ 3 im"&#e "&rtarea "+r&l&i ":#+ la &meri- care s+ %#ca're1e "artea 'e A s a fe=ei0

e; f rma al&#*it+ . este a,a#taAata 'e c af&rile c& , l&m la #i,el&l &rec$il r si "&rtarea &#&i !ret # "e fr&#te0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

84

Modulul: Coafarea prului

%I1& )E )O!U"E?TARE ?R.7

A)APTAREA !OA%URII A PRO%I U ! IE?TEI 1I A 6ITUA@IA C? !ARE VA %I PURTAT&


A'a"tarea c af&rii la "r fil&l clie#tei C af&ra %/i e>ti#'e efect&l as&"ra %#tre*&l&i l B- c rect:#' &#e ri a#&mite 'efecte estetice- astfel %#c:t %m!&#+t+=e/te as"ect&l *e#eral al fi1i # miei0 E>"er=ii

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

85

Modulul: Coafarea prului

rec ma#'+ ca- %#ai#te 'e a c afa "+r&l- s+ se st&'ie1e- "ri#tre altele- /i "r fil&l clie#t&l&i: 3 "e#tr& #as&l l&#* se rec ma#'+ me/ele , l&m la ceaf+6 3 #as&l mic este a,a#taAat 'e 'esc "ere fa=a6 3 !+r!ia retracta#t+ se c rectea1+ "ri# me/e asce#'e#te 'esc "eri#' t:m"lele6 3 la fa=a "lat+ este !li*at rie 'esc$i'erea acesteia- fie fi>:#' "+r&l /i ':#'&3i 'irec=ie 'i#s"re &rec$i s"re fa=+- fie "&rt:#'&3l "&r /i sim"l& '&"+ &rec$i0 De aseme#ea- li#iile c af&rii , astre ar tre!&i s+ fie asimetriceP 3 fr&#tea ! m!at+ se c rectea1+ c& &# !ret # sa& c& me/e !lice- iar fr&#tea mic+ este a,a#taAat+ 'e c af&r+ %#alt+- %#ce":#' 'e la fr&#te0 t&#s are c& /&,i=e sc&rte /i c af&r+ care s+ !lice "e fr&#te- t&#s are c& m&lt

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

86

Modulul: Coafarea prului

Fr&#te ! m!at+

Fr&#te mic+

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

87

Modulul: Coafarea prului

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

88

Modulul: Coafarea prului

A'a"tarea c af&rii la sit&a=ia %# care ,a fi "&rtat+

Pe#tr&

=i#&t+ clasic+ /i ele*a#t+- c af&ra tre!&ie s+ %#tre*easc+ im"resia 'e ,estime#ta=ie f+r+ fa#te1ii sa&

c$ic- s+ fie %# t # c& $ai#ele "&rtate /i s+ ec$ili!re1e im"resia *e#eral+0 De re*&l+- %m!r+c+mi#tea clasic+ 'efi#e/te e>tra,a*a#=e0

Pe#tr&

c af&r+ 'e 1i- la !ir &- se rec ma#'+ "ri#'erea "+r&l&i %# cel mai

sim"l& m ' " si!il- c& aA&t r&l &#ei e/arfe %#tr3 #&a#=+ as rtat+ c& cea a ,estime#ta=iei /i l+s:#' c:te,a /&,i=e li!ere- "e#tr& a %#ca'ra fr&m s c$i"&l0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

89

Modulul: Coafarea prului

Cele mai ele*a#te c af&ri ti0 o++ice s&#t cele %# care "+r&l este 're"t- "ri#s %# c a'+ 'e cal- la !a1a *:t&l&i- sa& "+r&l 're"t l+sat li!er0 @# acest ca1- c af&rile #& tre!&ie s+ ai!+ e>a*erat 'e m&lt , l&m0 Pe#tr& %#t:l#irile 'e afaceri s&#t 'e e,itat c af&rile c& m&lte !&cle /i acces riile c l rate0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

90

Modulul: Coafarea prului

Coa% ri ,entr int:!niri *a& a! De arece %# aseme#ea sit&a=ii #& e>ist+ restric=ii- se " ate ale*e rice ti" 'e

c af&r+- 'ar #& "rea c m"licat+- 'ac+ stil&l ,estime#tar este &#&l !i/#&it- cas&al0

Vestime#ta=ia 'e c cBtail "res&"&#e "&rtarea &#&i c st&m clasic "e#tr& !+r!a=i /i r c$ie "e#tr& femei- t+iat+ la #i,el&l *e#&#c$il r sa& la c:=i,a ce#timetri s&! *e#&#c$i0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

91

Modulul: Coafarea prului

U# c c leAer- c& c:te,a /&,i=e %# !&cle lar*i- at:r#:#' , it #e*liAe#t- " t c m"leta c& s&cces =i#&t+ 'e sear+0 Ca acces rii- %# f&#c=ie 'e =i#&t+- se " ate a"ela c& s&cces la clamele c& stras&ri0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

92

Modulul: Coafarea prului

Li#iile *e#erale ale m 'ei <55I %# materie 'e c af&ri- "+r&l %#ti#s c& "lacac af&rile st&'iate- c& &# l stil&l l&i <55I0 B ara#Aat- as"ect&l ter# al "+r&l&i s&#t ( &t f fas$i #)0 Pe 'e alt+ "arte- se " art+ t&#s rile ! !- sc&rte sa& me'ii- %# stil&l a#il r T<5- 'ar rei#,e#tate %#

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

93

Modulul: Coafarea prului

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

94

Modulul: Coafarea prului

%I1& )E )O!U"E?TARE ?R.B C"9I?AREA TE7?I!I OR )E O?)U ARE A P&RU UI PE?TRU O9@I?EREA !OA%URII
1. Pre,4tirea !i*&'i&ril r6 3 a/e1area clie#t&l&i "e sca&# %#tr3 /i " 1i=ie "r teAarea c #f rta!il+ 3 "re*+tirea cli"s&ril r- acel r 'e fi>are-

%m!r+c+mi#tei6 3 &me1irea "+r&l&i /i "ie"t+#area l&i0 2. 9uclarea #e -olu( &rec$ii- se L* u*,hi a'cu3it "ielea ca"&l&i6 +a34 #e 0ielea ca0ului el ":#+ la "ieles&! !i*&'i&l6 3 se ia alt+ /&,i=+ lateral /i se r&lea1+ %# m ' similar6 3 se c #ti#&+ !&clarea ":#+ %# 1 #a s&"eri ar+ a ca"&l&i0 &/ ar+ te#si&#e- '&"+ care se fi>ea1+ 3 se a/ea1+ !i*&'i&l /i se r&lea1+ "+r&l "e "ia"t+#+ /i se =i#e %# &#*$i asc&=it fa=+ 'e 3 se ia /&,i=+ %# "artea st:#*+- %#ai#tea

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

95

Modulul: Coafarea prului

3. 9uclarea #e -olu( ca"&l&i- se L* u*,hi #re0t "ielea ca"&l&i6 +a34 #e 0ielea ca0ului el ":#+ la "iele-

3 se ia

/&,i=+ %# "artea " steri ar+ a

"ia"t+#+ /i se =i#e %# &#*$i 're"t fa=+ 'e 3 se a/ea1+ !i*&'i&l /i se r&lea1+ "+r&l "e s&! !i*&'i&l6 3 se c #ti#&+ !&clarea %# "artea 'i# fa=+s&"eri ar+ /i " steri ar+ ca"&l&i0 &/ ar+ te#si&#e- '&"+ care se fi>ea1+

4. RealiDarea Huclelor ri,i#e

3 se ia

/&,i=+ 'i# "artea 'rea"t+ a ca"&l&i-

se "ia"t+#+ /&,i=a %#ce":#' 'e la r+'+ci#+ s"re 'rea"ta6 3 se a/ea1+ !i*&'i&l ri*i' %# r t c l&l "ref rmatDomeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

astfel

%#c:t

'i#=ii

c r a#ei

96

Modulul: Coafarea prului

!i*&'i&l&i s+ fie se#s&l r&l+rii6

rie#ta=i i#,ers fa=+ 'e

3 se r&lea1+ /&,i=a /i se r&lea1+ !i*&'i&l &/ r la 'rea"ta- s&! *:t&l !&clei6 3 se %m"i#*e s"re "ielea ca"&l&i "+r&l 'e "e !i*&'i&- "e#tr& ca !&cla s+ stea li"it+ 'e ca" /i se c #ti#&+ /ir&l 'e !&cle ":#+ la li#ia 'e c #t&r6 3 se c #ti#&+ c& !&clele rie#tate s"re 'rea"ta ":#+ se aA&#*e la &rec$e0

5. RealiDarea Huclelor 0late

3 se %m"arte "+r&l 'e la ceaf+ %# ' &+ 1 #e e*ale"ri#tr3 c+rare " r=i&#ea tra#s,ersal+s&"eri ar+ c& "ri#1:#'&3se

aA&t r&l &# r cleme6 3 se "ri#'e %# !&cle- rie#tate s"re 'rea"ta /i s"re st:#*a- t at+ "artea i#feri ar+ a "+r&l&i ":#+ la A&m+tatea cefei6 3 se "ri#'e %# !&cle- "este "rim&l r:#'- /i "artea s&"eri ar+ a "+r&l&i0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

97

Modulul: Coafarea prului

A. A'0ectul +i*al al coa+urii

3 %#ce":#' c& ceafa se 'esfac cli"s&rilea" i !i*&'i&rile tr+*:#' c& 'e*etele fiecare /&,i=+ !&clat+ /i "ie"t+#:#'3 c& &# "ie"te# c& 'i#=ii rari6 3 se c #tr lea1+ f rma %# *li#'+- iar 'ac+ este ca1&l- c& aA&t r&l c 1ii "ie"te#&l&i- se ri'ic+ /&,i=ele "rea "late sa& se a"as+ c& "alma " r=i&#ile "rea ie/ite %#afar+6 3 %# fi#al- se c #s li'ea1+ c af&ra c& s"raM fi>ati,0

%I1& )E )O!U"E?TARE ?R.E EXTE?6IA P&RU UI


Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

98

Modulul: Coafarea prului

E>te#siile " t fi 'e ' &+ ti"&ri: 'i# "+r #at&ral sa& artificial0

INCLUDEPICTURE "#$$%&//'''.#()*+,$+-.)/-.*//)0(1)-)/+,$+-.))2%(*/CAPELLI

LI3CI TE33UTI 35-40.4%1" 56 MER7E!ORMATINET INCLUDEPICTURE "#$$%&//'''.#()*+,$+-.)/-.*//)0(1)-)/8*-3080.4%1" 56

MER7E!ORMATINET
P+r #at&ral Varia#ta : 3 e&r "ea#+ sa& afr P+r artificial

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

99

Modulul: Coafarea prului

Varia#ta e&r "ea#+

Varia#ta afr

C9+:te ,entr a,!i*area e;ten&ii!or e;ten&ii

<eratina ,entr

INCLUDEPICTURE "#$$%&//'''.#()*+,$+-.)/-.*//)0(1)-)/)-.$*;0+-$+/.$(*9)1#$(88.4%1" 56

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

100

Modulul: Coafarea prului

MER7E!ORMATINET INCLUDEPICTURE "#$$%&//'''.#()*+,$+-.)/-.*//)0(1)-)/<$22005.4%1" 56

MER7E!ORMATINET
Cle/te "e#tr& %#'e"+rtarea %#'e"+rtarea e>te#siil r; S l*el 8s l&=ie "e#tr& e>te#siil r

INCLUDEPICTURE "#$$%&//'''.#()*+,$+-.)/-.*//)0(1)-)/%-1980-.=P7" 56 MER7E!ORMATINET

INCLUDEPICTURE

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

101

Modulul: Coafarea prului

"#$$%&//'''.#()*+,$+-.)/-.*//)0(1)-)/.12115.4%1"

56

MER7E!ORMATINET

Pr '&se 'e %#tre=i#ere a e>te#siil r 8e>0 "ac$et&l 'e F "r '&se s"eciale "e#tr& e>te#sii care c #=i#e: /am" #- masc+- s"raM restr&ct&ra#t /i "r tei#e;0

"eto#a #e a0licare a e<te*'iilor care 'e utiliDeaD4 L* '0ecial L* 'aloa*ele #e coa+ur4 a+ro

Met 'a #& c #st+- 'e fa"t- %#tr3

'e li"ire a e>te#siei - ci %#tr3

%m"letire a

acesteia %# A&r&l &#ei /&,i=e 'e "+r0 Se ale*e

/&,i=+ 'e "+r la fel 'e *r as+ ca cea a

e>te#siei /i se %#ce"e r+s&cirea c$iar 'e la r+'+ci#+- f arte str+#s0 @# ca1&l acestei met 'e- #& e>ista "ractic m 'alitate 'e 'eteri rare- ' ar cre/terea #at&ral+ a "+r&l&i "&t:#' i#fl&e#=a "ri#'erea me/el r0 Asta %#seam#+ mai m&lte 'r&m&ri la c af r "e#tr& a reface "ri#'erea l r- %#s+ tim"&l 'e "&rtare a e>te#siil r "ractic #& are limite- %# celelalte ca1&ri fii#' 'e la F l&#i la ma>im 4 a#0 Pe#tr& a sca"a 'e me/e se rec ma#'+- 'e aseme#ea- a"elarea la ser,icile &#&i sal # s"eciali1at0

Domeniul: Servicii Calificarea: Coafor stilist Nivelul 3

102