Sunteți pe pagina 1din 13

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

PARLAMENTUL ROMNIEI ADUNAREA DEPUTA!ILOR SENATUL LEGEA Nr. 21/1991

cet!"eniei romne nr. 21/1991*)


M.Of. nr. 576 din 13.8.2010

Nr.
1 2

Titlu

Data

MO
M. Of. 148/2013 M. Of. 89/2013

Modific!ri
Art. 16, Art. 19 Art. 19, Art. 31, Art. 32, Art. 371

Lege nr. 44/2013 - pentru modificarea Legii cet"#eniei romne nr. 23 martie 21/1991 2013 Lege nr. 2/2013 - privind unele m"suri pentru degrevarea instan#elor judec"tore$ti, precum $i pentru preg"tirea punerii n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur" civil" 15 februarie 2013

CAPITOLUL I
Dispozi!ii generale

Art. 1 (1) Cet"#enia romn" este leg"tura $i apartenen#a unei persoane fizice la statul romn. (2) Cet"#enii romni sunt egali n fa#a legii; numai ei vor fi admi$i n func#iile publice civile $i militare. (3) Cet"#enii Romniei se bucur" de protec#ia statului romn. Art. 2
Modurile de dobndire $i de pierdere a cet"#eniei romne sunt cele prev"zute n prezenta lege.

Art. 3
ncheierea, declararea nulit"#ii, anularea sau desfacerea c"s"toriei ntre un cet"#ean romn $i un str"in nu produce efecte asupra cet"#eniei so#ilor.

CAPITOLUL II
Dobndirea cet"!eniei romne

Art. 4
Cet"#enia romn" se dobnde$te prin:

a) na$tere; b) adop#ie; c) acordare la cerere. A.


Prin na#tere

Art. 5 (1) Copiii n"scu#i pe teritoriul Romniei, din p"rin#i cet"#eni romni, sunt cet"#eni romni.

1 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

(2) Sunt, de asemenea, cet"#eni romni cei care: a) s-au n"scut pe teritoriul statului romn, chiar dac" numai unul dintre p"rin#i este cet"#ean romn; b) s-au n"scut n str"in"tate $i ambii p"rin#i sau numai unul dintre ei are cet"#enia romn". (3) Copilul g"sit pe teritoriul statului romn este considerat cet"#ean romn, pn" la proba contrarie,
dac" niciunul dintre p"rin#i nu este cunoscut.

B.
Prin adop!ie

Art. 6 (1) Cet"#enia romn" se dobnde$te de c"tre copilul cet"#ean str"in sau f"r" cet"#enie prin adop#ie,
dac" adoptatorii sunt cet"#eni romni. n cazul n care adoptatul este major, este necesar consim#"mntul acestuia.

(2) n cazul n care numai unul dintre adoptatori este cet"#ean romn, cet"#enia adoptatului minor va fi
hot"rt", de comun acord, de c"tre adoptatori. n situa#ia n care adoptatorii nu cad de acord, instan#a judec"toreasc" competent" s" ncuviin#eze adop#ia va decide asupra cet"#eniei minorului, #innd seama de interesele acestuia. n cazul copilului care a mplinit vrsta de 14 ani este necesar consim#"mntul acestuia.

(3) Dac" adop#ia se face de c"tre o singur" persoan", iar aceasta este cet"#ean romn, minorul
dobnde$te cet"#enia adoptatorului.

Art. 7 (1) n cazul declar"rii nulit"#ii sau anul"rii adop#iei, copilul care nu a mplinit vrsta de 18 ani este
considerat c" nu a fost niciodat" cet"#ean romn, dac" domiciliaz" n str"in"tate sau dac" p"r"se$te #ara pentru a domicilia n str"in"tate.

(2) n cazul desfacerii adop#iei copilul care nu a mplinit vrsta de 18 ani pierde cet"#enia romn" pe
data desfacerii adop#iei, dac" acesta domiciliaz" n str"in"tate sau dac" p"r"se$te #ara pentru a domicilia n str"in"tate.

C.
Prin acordare la cerere

Art. 8 (1) Cet"#enia romn" se poate acorda, la cerere, persoanei f"r" cet"#enie sau cet"#eanului str"in, dac"
ndepline$te urm"toarele condi#ii:

a) s-a n"scut $i domiciliaz", la data cererii, pe teritoriul Romniei sau, de$i nu s-a n"scut pe acest
teritoriu, domiciliaz" n condi#iile legii pe teritoriul statului romn de cel pu#in 8 ani sau, n cazul n care este c"s"torit $i convie#uie$te cu un cet"#ean romn, de cel pu#in 5 ani de la data c"s"toriei;

b) dovede$te, prin comportament, ac#iuni $i atitudine, loialitate fa#" de statul romn, nu ntreprinde sau
sprijin" ac#iuni mpotriva ordinii de drept sau a securit"#ii na#ionale $i declar" c" nici n trecut nu a ntreprins asemenea ac#iuni;

c) a mplinit vrsta de 18 ani; d) are asigurate n Romnia mijloace legale pentru o existen#" decent", n condi#iile stabilite de
legisla#ia privind regimul str"inilor;

e) este cunoscut cu o bun" comportare $i nu a fost condamnat n #ar" sau n str"in"tate pentru o
infrac#iune care l face nedemn de a fi cet"#ean romn;

2 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

f) cunoa$te limba romn" $i posed" no#iuni elementare de cultur" $i civiliza#ie romneasc", n m"sur"
suficient" pentru a se integra n via#a social";

g) cunoa$te prevederile Constitu#iei Romniei $i imnul na#ional. (2) Termenele prev"zute la alin. (1) lit. a) pot fi reduse pn" la jum"tate n urm"toarele situa#ii: a) solicitantul este o personalitate recunoscut" pe plan interna#ional; b) solicitantul este cet"#eanul unui stat membru al Uniunii Europene; c) solicitantul a dobndit statut de refugiat potrivit prevederilor legale n vigoare; d) solicitantul a investit n Romnia sume care dep"$esc 1.000.000 de euro. (3) Dac" cet"#eanul str"in sau persoana f"r" cet"#enie care a solicitat s" i se acorde cet"#enia romn"
se afl" n afara teritoriului statului romn o perioad" mai mare de 6 luni n cursul unui an, anul respectiv nu se ia n calcul la stabilirea perioadei prev"zute la alin. (1) lit. a).

Art. 9 (1) Copilul n"scut din p"rin#i cet"#eni str"ini sau f"r" cet"#enie $i care nu a mplinit vrsta de 18 ani
dobnde$te cet"#enia romn" o dat" cu p"rin#ii s"i.

(2) n cazul n care numai unul dintre p"rin#i dobnde$te cet"#enia romn", p"rin#ii vor hot"r, de comun
acord, cu privire la cet"#enia copilului. n situa#ia n care p"rin#ii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, #innd seama de interesele acestuia. n cazul copilului care a mplinit vrsta de 14 ani este necesar consim#"mntul acestuia.

(3) Copilul dobnde$te cet"#enia romn" pe aceea$i dat" cu p"rintele s"u. (4) n cazul n care minorul a dobndit cet"#enia romn" n condi#iile alin. (1) sau (2) $i nu a fost inclus
n certificatul de cet"#enie al p"rintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cet"#enie potrivit dispozi#iilor art. 20 alin. (5) sau (7), p"rin#ii sau, dup" caz, p"rintele, cet"#eni romni, pot solicita transcrierea ori nscrierea n registrele de stare civil" romne a certificatelor sau extraselor de stare civil" eliberate de autorit"#ile str"ine n condi#iile Legii nr. 119/1996*) cu privire la actele de stare civil", republicat".

(5) Copilul care a mplinit vrsta de 14 ani poate formula n nume propriu cererea de transcriere sau
nscriere a certificatului ori extrasului de na$tere. n acest caz, dovada cet"#eniei minorului se face cu cartea de identitate sau pa$aportul emis"/emis de autorit"#ile romne p"rintelui ori cu certificatul prev"zut la art. 20 alin. (4).

Art. 10 (1) Cet"#enia romn" se poate acorda $i persoanelor care au pierdut aceast" cet"#enie, precum $i
descenden#ilor acestora pn" la gradul II inclusiv $i care cer redobndirea ei, cu p"strarea cet"#eniei str"ine $i stabilirea domiciliului n #ar" sau cu men#inerea acestuia n str"in"tate, dac" ndeplinesc n mod corespunz"tor condi#iile prev"zute la art. 8 alin. (1) lit. b)e).

(2) Dispozi#iile alin. (1) se aplic" $i apatrizilor fo$ti cet"#eni romni $i descenden#ilor acestora pn" la
gradul II inclusiv.

(3) Redobndirea cet"#eniei de c"tre unul dintre so#i nu are nicio consecin#" asupra cet"#eniei celuilalt
so#. So#ul cet"#ean str"in sau f"r" cet"#enie al persoanei care redobnde$te cet"#enia romn" poate cere acordarea cet"#eniei romne n condi#iile prezentei legi.

Art. 11 (1) Persoanele care au dobndit cet"#enia romn" prin na$tere sau prin adop#ie $i care au pierdut-o din
motive neimputabile lor sau aceast" cet"#enie le-a fost ridicat" f"r" voia lor, precum $i descenden#ii acestora pn" la gradul III, la cerere, pot redobndi sau li se poate acorda cet"#enia romn", cu posibilitatea p"str"rii cet"#eniei str"ine $i stabilirea domiciliului n #ar" sau cu men#inerea acestuia n str"in"tate, dac" ndeplinesc condi#iile prev"zute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) $i e).

(2) Dispozi#iile art. 10 alin. (2) $i (3) se aplic" n mod corespunz"tor.

3 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

CAPITOLUL III
Procedura acord"rii cet"!eniei romne

Art. 12
Aprobarea cererilor de acordare ori de redobndire a cet"#eniei romne se face prin ordin al pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cet"#enie.

Art. 13 (1) Cererea de acordare sau, dup" caz, de redobndire a cet"#eniei romne se formuleaz" n limba
romn", se adreseaz" Comisiei pentru cet"#enie $i se depune personal sau, n cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procur" special" $i autentic" la sediul Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, fiind nso#it" de acte care dovedesc ndeplinirea condi#iilor prev"zute de prezenta lege.

(2) Cererile de redobndire sau de acordare a cet"#eniei romne ntemeiate pe dispozi#iile art. 10 alin.
(1) $i art. 11 pot fi depuse $i la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romniei. n cazul n care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romniei, acestea vor fi trimise de ndat" Comisiei pentru cet"#enie din cadrul Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie.

Art. 14 (1) Comisia pentru cet"#enie, denumit" n continuare Comisia, entitate f"r" personalitate juridic" din
cadrul Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, verific" ndeplinirea condi#iilor prev"zute de lege pentru acordarea, redobndirea, retragerea sau renun#area la cet"#enia romn".

(2) Comisia are un secretariat tehnic constituit n cadrul Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie. (3) Membrii Comisiei $i pre$edintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justi#iei, pentru un
mandat de 2 ani, $i pot fi revoca#i pe toat" durata mandatului prin ordin al ministrului justi#iei.

(4) Comisia are activitate permanent", este format" dintr-un pre$edinte $i din 20 de membri, personal
din cadrul Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie. Lucr"rile Comisiei nu sunt publice, acestea se desf"$oar" n prezen#a a cel pu#in 3 membri $i sunt prezidate de pre$edinte, iar n lipsa acestuia, de c"tre un membru desemnat de acesta.

(5) ndeplinirea sau, dup" caz, nendeplinirea condi#iilor prev"zute de lege pentru acordarea ori
redobndirea cet"#eniei romne se constat" printr-un raport motivat, care se adopt" de Comisie cu votul majorit"#ii celor prezen#i. n caz de paritate, votul pre$edintelui Comisiei sau al nlocuitorului acestuia este decisiv.

Art. 15 (1) Cererea de acordare sau de redobndire a cet"#eniei este nregistrat" la secretariatul tehnic al
Comisiei. n cazul n care constat" lipsa unor documente necesare solu#ion"rii cererii, pre$edintele Comisiei solicit", prin rezolu#ie, completarea dosarului. n cazul n care, n termen de cel mult 6 luni de la primirea solicit"rii, nu sunt transmise actele necesare, cererea se va respinge ca nesus#inut".

(2) Pre$edintele Comisiei, prin rezolu#ie, stabile$te termenul la care se va dezbate cererea de acordare
sau redobndire a cet"#eniei, dispunnd totodat" solicitarea de rela#ii de la orice autorit"#i cu privire la ndeplinirea condi#iilor prev"zute la art. 8 alin. (1) lit. b) $i e).

(3) La termenul stabilit n vederea dezbaterii cererii, Comisia verific" ndeplinirea condi#iilor necesare
acord"rii sau redobndirii cet"#eniei, cu excep#ia condi#iilor prev"zute la art. 8 alin. (1) lit. f) $i g).

(4) n cazul n care Comisia constat" necesitatea audierii unor persoane care ar putea da informa#ii
utile n vederea solu#ion"rii cererii, dispune citarea acestora, stabilind un nou termen.

(5) n cazul n care sunt ntrunite condi#iile pentru acordarea cet"#eniei romne, Comisia stabile$te,
ntr-un termen ce nu va dep"$i 6 luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea

4 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

condi#iilor prev"zute la art. 8 alin. (1) lit. f) $i g).

Art. 16 (1) Cererea de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne, formulat" potrivit art. 11, este
nregistrat" la secretariatul tehnic al Comisiei.

(2) Pre$edintele Comisiei pentru cet"#enie, prin rezolu#ie, dispune: a) solicitarea de rela#ii de la orice autorit"#i cu privire la ndeplinirea condi#iilor prev"zute la art. 8 alin.
(1) lit. b) $i e);

a) solicitarea de rela#ii de la orice autorit"#i cu privire la ndeplinirea condi#iilor prev"zute la art. 8 alin.
(1) lit. b) $i e), ce urmeaz" a fi comunicate Comisiei ntr-un termen ce nu va dep"$i 60 de zile, iar n situa#ii excep#ionale, n limitele termenului prev"zut la lit. c);

b) completarea dosarului, n termen de cel mult dou" luni de la primirea solicit"rii secretariatului tehnic
al Comisiei de c"tre petent, n cazul n care se constat" lipsa unor documente necesare solu#ion"rii cererii, sub sanc#iunea respingerii cererii ca nesus#inut";

c) fixarea termenului la care Comisia va verifica ndeplinirea condi#iilor necesare acord"rii sau
redobndirii cet"#eniei romne potrivit art. 11, termen care nu va dep"$i 5 luni de la data nregistr"rii cererii.

modificat de
Lege nr. 44/2013 - pentru modificarea Legii cet"#eniei romne nr. 21/1991 din 14 martie 2013, M. Of. 148/2013;

Art. 17 (1) n cazul n care nu sunt ndeplinite condi#iile cerute de lege pentru acordarea ori redobndirea
cet"#eniei, precum $i n cazul nepromov"rii interviului prev"zut la art. 15 alin. (5) ori al neprezent"rii, n mod nejustificat, la sus#inerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie respingerea cererii.

(2) O nou" cerere de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne se poate depune dup" 6 luni de
la respingerea cererii anterioare.

Art. 18 (1) Dac" solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va ntocmi un raport n care va men#iona
ntrunirea condi#iilor legale pentru acordarea sau, dup" caz, redobndirea cet"#eniei.

(2) Raportul, nso#it de cererea de acordare ori de redobndire a cet"#eniei, va fi naintat pre$edintelui
Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie.

Art. 19 (1) Pre$edintele Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, constatnd ndeplinite condi#iile prev"zute de
prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne, dup" caz. Ordinul de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne se comunic" solicitantului, prin scrisoare recomandat" cu confirmare de primire, de ndat", de la data emiterii ordinului.

(1) Pre$edintele Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, constatnd ndeplinite condi#iile prev"zute de
prezenta lege, emite ntr-un termen ce nu va dep"$i 3 zile ordinul de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne, dup" caz. Ordinul de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne se comunic" solicitantului, prin scrisoare recomandat" cu confirmare de primire, n termen de 3 zile de la data emiterii ordinului.

(2) n cazul n care constat" nendeplinirea condi#iilor prev"zute de lege, pre$edintele Autorit"#ii
Na#ionale pentru Cet"#enie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobndire a cet"#eniei.

5 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

(3) Ordinul pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie de acordare sau de redobndire a
cet"#eniei romne, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne se comunic", de ndat", solicitantului, prin scrisoare recomandat" cu confirmare de primire.

(4) Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobndire a cet"#eniei romne poate fi atacat, n
termen de 15 zile de la data comunic"rii, la Sec#ia de contencios administrativ $i fiscal a Tribunalului Bucure$ti. Hot"rrea tribunalului poate fi atacat" cu recurs la Sec#ia de contencios administrativ $i fiscal a Cur#ii de Apel Bucure$ti.

modificat de
Lege nr. 44/2013 - pentru modificarea Legii cet"#eniei romne nr. 21/1991 din 14 martie 2013, M. Of. 148/2013; Lege nr. 2/2013 - privind unele m"suri pentru degrevarea instan#elor judec"tore$ti, precum $i pentru preg"tirea punerii n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur" civil" din 1 februarie 2013, M. Of. 89/2013;

Art. 20 (1) Cet"#enia romn" se acord" sau se redobnde$te la data depunerii jur"mntului de credin#". (2) n termen de 3 luni de la data comunic"rii ordinului pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru
Cet"#enie de acordare sau redobndire a cet"#eniei romne, persoanele c"rora li s-a acordat sau care au redobndit cet"#enia romn" vor depune jur"mntul de credin#" fa#" de Romnia.

(3) Jur"mntul de credin#" se depune n $edin#" solemn" n fa#a ministrului justi#iei $i a pre$edintelui
Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie sau a unuia dintre cei 2 vicepre$edin#i ai autorit"#ii delega#i n acest sens $i are urm"torul con#inut: Jur s" fiu devotat patriei $i poporului romn, s" ap"r drepturile $i interesele na#ionale, s" respect Constitu#ia $i legile Romniei.

(4) Dup" depunerea jur"mntului, Comisia elibereaz" certificatul de cet"#enie romn", care va fi
ntocmit n dou" exemplare, semnate de pre$edintele Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, dintre care un exemplar va fi nmnat titularului. Ambele exemplare ale certificatului con#in elemente de siguran#" $i au aplicate fotografii ale titularului.

(5) n situa#ia n care copiii minori dobndesc cet"#enia romn" odat" cu p"rin#ii sau cu unul dintre ei,
ace$tia vor fi nscri$i n certificatul de cet"#enie al p"rin#ilor $i nu depun jur"mntul.

(6) Persoana care a ob#inut cet"#enia romn" n condi#iile prev"zute la art. 10 $i 11, cu men#inerea
domiciliului n str"in"tate, va depune jur"mntul de credin#" n fa#a $efului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romniei din #ara n care domiciliaz", n termenul prev"zut la alin. (2). n acest caz, certificatul de cet"#enie romn" va fi eliberat de $eful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.

(7) n cazul n care copilul devine major n timpul procesului de solu#ionare a cererii $i pn" la data
dobndirii de c"tre p"rin#i a cet"#eniei romne, acesta va depune jur"mntul $i i se va elibera certificat de cet"#enie distinct.

Art. 21 (1) Nedepunerea, din motive imputabile persoanei care a ob#inut cet"#enia romn", a jur"mntului de
credin#", n termenul prev"zut la art. 20 alin. (2), atrage ncetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne fa#" de persoana n cauz".

(2) Constatarea ncet"rii efectelor ordinului de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne fa#"
de persoanele care nu au depus jur"mntul n condi#iile legii se face de c"tre pre$edintele Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, la sesizarea direc#iei de specialitate din cadrul autorit"#ii, sau, dup" caz, de $eful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.

(3) Persoana care decedeaz" naintea depunerii jur"mntului de credin#" fa#" de Romnia este

6 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

recunoscut" ca fiind cet"#ean romn, la cererea succesorilor s"i legali, de la data emiterii ordinului pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne, urmnd a fi eliberat certificatul de cet"#enie de c"tre Comisie. Cererea poate fi depus" n termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne.

(4) Persoana care nu poate depune jur"mntul de credin#" fa#" de Romnia din cauza unui handicap
permanent sau a unei boli cronice ob#ine cet"#enia romn" de la data emiterii ordinului pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie de acordare sau, dup" caz, de redobndire a cet"#eniei romne, pe baza cererii $i a nscrisurilor medicale, transmise n acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori conven#ional cu mandat special, pn" la data finaliz"rii procedurii de acordare sau, dup" caz, de redobndire a cet"#eniei. Cererea adresat" Comisiei privind eliberarea certificatului de cet"#enie poate fi formulat" n termen de un an de la data lu"rii la cuno$tin#" a termenului de depunere a jur"mntului de credin#". Nedepunerea cererii n termenul de un an atrage ncetarea efectelor ordinului pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie de acordare sau de redobndire a cet"#eniei romne.

CAPITOLUL IV
Dovada cet"!eniei romne

Art. 22 (1) Dovada cet"#eniei romne se face cu cartea de identitate sau, dup" caz, cu buletinul de identitate,
pa$aportul ori cu certificatul prev"zut la art. 20 alin. (4).

(2) Cet"#enia copilului pn" la vrsta de 14 ani se dovede$te cu certificatul s"u de na$tere, nso#it de
buletinul ori cartea de identitate, dup" caz, sau pa$aportul oric"ruia dintre p"rin#i.

(3) n cazul n care copilul este nscris n pa$aportul unuia dintre p"rin#i sau, dup" caz, n buletinul de
identitate, dovada cet"#eniei se face cu oricare dintre aceste acte.

Art. 23
n caz de nevoie misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romniei elibereaz", la cerere, dovezi de cet"#enie pentru cet"#enii romni afla#i n str"in"tate.

CAPITOLUL V
Pierderea cet"!eniei romne

Art. 24
Cet"#enia romn" se pierde prin:

a) retragerea cet"#eniei romne; b) aprobarea renun#"rii la cet"#enia romn"; c) n alte cazuri prev"zute de lege. A.
Prin retragerea cet"!eniei romne

Art. 25 (1) Cet"#enia romn" se poate retrage persoanei care: a) aflat" n str"in"tate, s"vr$e$te fapte deosebit de grave prin care vat"m" interesele statului romn

7 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

sau lezeaz" prestigiul Romniei;

b) aflat" n str"in"tate, se nroleaz" n for#ele armate ale unui stat cu care Romnia a rupt rela#iile
diplomatice sau cu care este n stare de r"zboi;

c) a ob#inut cet"#enia romn" prin mijloace frauduloase; d) este cunoscut" ca avnd leg"turi cu grup"ri teroriste sau le-a sprijinit, sub orice form", ori a s"vr$it
alte fapte care pun n pericol siguran#a na#ional".

(2) Cet"#enia romn" nu poate fi retras" persoanei care a dobndit-o prin na$tere. Art. 26
Retragerea cet"#eniei romne nu produce efecte asupra cet"#eniei so#ului sau copiilor persoanei c"reia i s-a retras cet"#enia.

B.
Prin aprobarea renun!"rii la cet"!enia romn"

Art. 27
Pentru motive temeinice se poate aproba renun#area la cet"#enia romn" persoanei care a mplinit vrsta de 18 ani $i care:

a) nu este nvinuit" sau inculpat" ntr-o cauz" penal" ori nu are de executat o pedeaps" penal"; b) nu este urm"rit" pentru debite c"tre stat, persoane fizice sau juridice din #ar" sau, avnd astfel de
debite, le achit" ori prezint" garan#ii corespunz"toare pentru achitarea lor;

c) a dobndit ori a solicitat $i are asigurarea c" va dobndi o alt" cet"#enie. Art. 28 (1) Pierderea cet"#eniei romne prin aprobarea renun#"rii nu produce niciun efect asupra cet"#eniei
so#ului sau copiilor minori.

(2) Cu toate acestea, n cazul n care ambii p"rin#i ob#in aprobarea renun#"rii la cet"#enia romn", iar
copilul minor se afl" mpreun" cu ei n str"in"tate ori p"r"se$te mpreun" cu ei #ara, minorul pierde cet"#enia romn" odat" cu p"rin#ii s"i, iar dac" ace$tia au pierdut cet"#enia romn" la date diferite, pe ultima dintre aceste date. Copilul minor care, pentru a domicilia n str"in"tate, p"r"se$te #ara dup" ce ambii p"rin#i au pierdut cet"#enia romn" pierde cet"#enia romn" pe data plec"rii sale din #ar".

(3) Dispozi#iile alin. (2) se aplic" n mod corespunz"tor $i n cazul n care numai unul dintre p"rin#i este
cunoscut sau este n via#".

(4) Copilul minor, ncredin#at prin hot"rre judec"toreasc" p"rintelui care are domiciliul n str"in"tate $i
care renun#" la cet"#enie, pierde cet"#enia romn" pe aceea$i dat" cu p"rintele c"ruia i-a fost ncredin#at $i la care locuie$te, cu condi#ia ob#inerii acordului celuilalt p"rinte, cet"#ean romn.

(5) n situa#iile prev"zute la alin. (2)(4) copilului care a mplinit vrsta de 14 ani i se cere
consim#"mntul.

C.
Alte cazuri de pierdere a cet"!eniei romne

Art. 29 (1) Copilul minor, cet"#ean romn, adoptat de un cet"#ean str"in, pierde cet"#enia romn", dac", la
cererea adoptatorului sau, dup" caz, a adoptatorilor, dobnde$te cet"#enia acestora n condi#iile prev"zute de legea str"in". Minorului care a mplinit vrsta de 14 ani i se cere consim#"mntul.

8 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

(2) Data pierderii cet"#eniei romne n condi#iile alin. (1) este data dobndirii de c"tre minor a cet"#eniei
adoptatorului.

(3) n cazul declar"rii nulit"#ii sau anul"rii adop#iei, copilul care nu a mplinit vrsta de 18 ani este
considerat c" nu a pierdut niciodat" cet"#enia romn".

Art. 30 (1) n situa#ia prev"zut" la art. 5 alin. (3) copilul g"sit pierde cet"#enia romn", dac" pn" la mplinirea
vrstei de 18 ani i s-a stabilit filia#ia fa#" de ambii p"rin#i, iar ace$tia sunt cet"#eni str"ini.

(2) Cet"#enia romn" se pierde $i n cazul n care filia#ia s-a stabilit numai fa#" de un p"rinte cet"#ean
str"in, cel"lalt p"rinte r"mnnd necunoscut.

(3) Data pierderii cet"#eniei romne n condi#iile alin. (1) $i (2) este data stabilirii filia#iei copilului. CAPITOLUL VI
Procedura retragerii cet"!eniei romne #i aprob"rii renun!"rii la cet"!enia romn"

Art. 31 (1) Cererea de renun#are la cet"#enia romn", nso#it" de actele doveditoare prev"zute la art. 27, se
depune la secretariatul tehnic al Comisiei sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romniei din #ara n care solicitantul $i are domiciliul sau re$edin#a.

(2) n cazul n care constat" lipsa documentelor necesare solu#ion"rii cererii, pre$edintele Comisiei
solicit", prin rezolu#ie, completarea dosarului. n cazul n care, n termen de cel mult 6 luni de la comunicare, nu sunt transmise actele necesare, cererea va fi respins" ca nesus#inut".

(3) n cazul n care dosarul cuprinde toate documentele necesare solu#ion"rii cererii de renun#are la
cet"#enia romn", pre$edintele Comisiei, prin rezolu#ie, dispune solicitarea de rela#ii de la orice autorit"#i cu privire la ndeplinirea condi#iei prev"zute, dup" caz, la art. 27 lit. a) $i b).

(4) Pre$edintele Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie dispune, prin ordin, aprobarea sau, dup" caz,
respingerea cererii de renun#are la cet"#enia romn", pe baza raportului Comisiei, prin care aceasta constat" ndeplinirea sau nendeplinirea condi#iilor prev"zute la art. 27.

(5) Ordinul pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie de aprobare sau, dup" caz, de
respingere a cererii de renun#are la cet"#enia romn" se comunic" solicitantului, prin scrisoare recomandat" cu confirmare de primire.

(6) Ordinul de respingere a cererii de renun#are la cet"#enia romn" poate fi atacat, n termen de 15
zile de la data comunic"rii, la Tribunalul Bucure$ti. Hot"rrea tribunalului poate fi atacat" cu recurs la Sec#ia de contencios administrativ $i fiscal a Cur#ii de Apel Bucure$ti.

(7) Pierderea cet"#eniei romne prin renun#are are loc la data eliber"rii adeverin#ei de renun#are la
cet"#enia romn".

(8) Dovada renun#"rii la cet"#enia romn" se face cu adeverin#" eliberat" de secretariatul Comisiei,
pentru persoanele cu domiciliul n Romnia, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romniei, pentru persoanele cu domiciliul sau re$edin#a n str"in"tate, n baza ordinului pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie.

modificat de
Lege nr. 2/2013 - privind unele m"suri pentru degrevarea instan#elor judec"tore$ti, precum $i pentru preg"tirea punerii n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur" civil" din 1 februarie 2013, M. Of. 89/2013;

Art. 32

9 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

(1) Orice autoritate sau persoan" care are cuno$tin#" de existen#a unui motiv pentru retragerea
cet"#eniei romne poate sesiza, n scris, Comisia, avnd obliga#ia s" prezinte dovezile de care dispune.

(2) Pre$edintele Comisiei stabile$te, prin rezolu#ie, termenul la care se va dezbate sesizarea de
retragere, dispunnd totodat":

a) solicitarea punctului de vedere al autorit"#ilor competente cu privire la ndeplinirea condi#iilor legale


privind retragerea cet"#eniei;

b) invitarea persoanei care a formulat sesizarea, precum $i a oric"rei persoane care ar putea da
informa#ii utile solu#ion"rii cererii;

c) citarea persoanei n cauz" la domiciliul cunoscut sau, dac" acesta nu se cunoa$te, prin publicarea
cita#iei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a. Citarea persoanei are loc cu cel pu#in 6 luni nainte de termenul fixat pentru dezbaterea sesiz"rii.

(3) La termenul stabilit pentru dezbaterea sesiz"rii, Comisia verific" ndeplinirea condi#iilor necesare
retragerii cet"#eniei romne. Aceasta audiaz" persoanele citate potrivit alin. (2) lit. b), precum $i persoana n cauz". Lipsa persoanei legal citate nu mpiedic" desf"$urarea procedurilor de retragere a cet"#eniei romne.

(4) n cazul n care constat" ndeplinirea sau, dup" caz, nendeplinirea condi#iilor legale de retragere a
cet"#eniei romne, Comisia va propune pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cet"#eniei romne sau, dup" caz, respingerea sesiz"rii.

(5) Pre$edintele Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, constatnd ndeplinite condi#iile prev"zute de
lege, emite ordinul de retragere a cet"#eniei romne, respectiv de respingere a sesiz"rii de retragere a cet"#eniei, n cazul n care constat" nendeplinirea condi#iilor prev"zute de lege.

(6) Ordinul pre$edintelui Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie de admitere sau de respingere a
sesiz"rii de retragere a cet"#eniei se comunic" persoanei n cauz", precum $i persoanei care a f"cut sesizarea, prin scrisoare recomandat" cu confirmare de primire.

(7) Ordinul poate fi atacat, n termen de 15 zile de la data comunic"rii, la sec#ia de contencios
administrativ $i fiscal a tribunalului de la domiciliul sau, dup" caz, re$edin#a solicitantului. Dac" solicitantul nu are domiciliul sau re$edin#a n Romnia, ordinul poate fi atacat, n acela$i termen, la Sec#ia de contencios administrativ $i fiscal a Tribunalului Bucure$ti. Hot"rrea tribunalului este definitiv" $i irevocabil".

(8) Pierderea cet"#eniei romne prin retragere are loc la data emiterii ordinului pre$edintelui Autorit"#ii
Na#ionale pentru Cet"#enie de aprobare a retragerii cet"#eniei romne.

modificat de
Lege nr. 2/2013 - privind unele m"suri pentru degrevarea instan#elor judec"tore$ti, precum $i pentru preg"tirea punerii n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur" civil" din 1 februarie 2013, M. Of. 89/2013;

CAPITOLUL VII
Dispozi!ii finale #i tranzitorii

Art. 33
Sunt $i r"mn cet"#eni romni persoanele care au dobndit $i au p"strat aceast" cet"#enie potrivit legisla#iei anterioare.

Art. 34 (1) Cererile privind acordarea cet"#eniei romne $i aprobarea renun#"rii la cet"#enia romn" sunt
supuse unei taxe prev"zute de lege.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), redobndirea cet"#eniei romne potrivit art. 10 alin. (2) $i
art. 11 este scutit" de plata taxelor prev"zute de lege.

10 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

Art. 35
Persoanele c"rora li s-a acordat cet"#enia romn", potrivit legii, au toate drepturile $i libert"#ile, precum $i obliga#iile prev"zute prin Constitu#ie $i prin legile #"rii pentru cet"#enii romni.

Art. 36 (1) Cet"#enia romn" cu titlu de cet"#enie de onoare se poate acorda unor str"ini pentru servicii
deosebite aduse #"rii $i na#iunii romne, la propunerea Guvernului, f"r" nicio alt" formalitate, de c"tre Parlamentul Romniei.

(2) Persoanele care au dobndit cet"#enia de onoare se bucur" de toate drepturile civile $i politice
recunoscute cet"#enilor romni, cu excep#ia dreptului de a alege $i de a fi ales $i de a ocupa o func#ie public".

Art. 37
Pentru situa#iile n care se cere consim#"mntul celuilalt p"rinte sau al minorului care a mplinit vrsta de 14 ani, acesta trebuie f"cut n forma unei declara#ii autentice date n fa#a notarului public sau, n str"in"tate, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romniei.

Art. 371
Litigiile privind actele administrative, emise sau adoptate n aplicarea dispozi#iilor prezentei legi, altele dect cele prev"zute de art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (6) $i art. 32 alin. (7), precum $i litigiile privind refuzul nejustificat al emiterii acestor acte sunt de competen#a sec#iei de contencios administrativ $i fiscal a tribunalului. Hot"rrea pronun#at" de tribunal poate fi atacat" cu recurs la sec#ia de contencios administrativ $i fiscal a cur#ii de apel.

modificat de
Lege nr. 2/2013 - privind unele m"suri pentru degrevarea instan#elor judec"tore$ti, precum $i pentru preg"tirea punerii n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur" civil" din 1 februarie 2013, M. Of. 89/2013;

Art. 38 (1) Prezenta lege intr" n vigoare la 30 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei. (2) Cererile aflate n curs de solu#ionare la data intr"rii n vigoare a prezentei legi se vor rezolva n
conformitate cu prevederile acesteia. Condi#iile de dobndire a cet"#eniei romne r"mn supuse reglement"rilor n vigoare la data depunerii cererii.

Art. 39
Pe data intr"rii n vigoare a prezentei legi se abrog" Legea nr. 24/1971 Legea cet"#eniei romne, Decretul-lege nr. 137/1990 privind unele dispozi#ii referitoare la cet"#enia romn", prevederile art. 3 $i ale art. 8 din Decretul-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cet"#enilor romni $i a fo$tilor cet"#eni romni, precum $i orice alte dispozi#ii contrare prevederilor prezentei legi. NOT%: Reproducem mai jos prevederi care nu sunt ncorporate n forma republicat" a Legii nr. 21/1991 $i care se aplic", n continuare, ca dispozi#ii proprii ale actelor modificatoare:

1.Art. IV din Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cet"#eniei romne
nr. 21/1991: Art. IV. Litera n) a articolului 11 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea $i func#ionarea Guvernului

11 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

Romniei $i a ministerelor, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare, se abrog".

2.Art. II din Legea nr. 354/2009 privind aprobarea Ordonan#ei de urgen#" a Guvernului nr. 36/2009
pentru modificarea $i completarea Legii cet"#eniei romne nr. 21/1991: Art. II*). ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010, n vederea nregistr"rii cererilor de redobndire sau acordare a cet"#eniei romne, formulate n temeiul dispozi#iilor art. 101**) din Legea cet"#eniei romne nr. 21/1991, republicat", cu modific"rile $i complet"rile ulterioare, se vor nfiin#a birouri teritoriale n subordinea Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie.

Note de subsol: Republicat" n temeiul art. 21 din Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 5/2010 pentru nfiin#area, organizarea $i func#ionarea Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 93 din 10 februarie 2010, aprobat" cu modific"ri prin Legea nr. 112/2010, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 405 din 17 iunie 2010, dndu-se textelor o nou" numerotare. Legea cet"#eniei romne nr. 21/1991 a mai fost republicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, iar ulterior a mai fost modificat" $i completat" prin: Ordonan#a Guvernului nr. 84/2001 privind nfiin#area, organizarea $i func#ionarea serviciilor publice comunitare de eviden#" a persoanelor, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobat" cu modific"ri $i complet"ri prin Legea nr. 372/2002, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare; Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 167/2001 privind suspendarea aplic"rii prevederilor art. 35 din Legea cet"#eniei romne nr. 21/1991, republicat", publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobat" prin Legea nr. 225/2002, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 290 din 29 aprilie 2002; Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea $i completarea Legii cet"#eniei romne nr. 21/1991, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002, aprobat" cu modific"ri prin Legea nr. 542/2002, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002; Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplic"rii unor dispozi#ii din Legea cet"#eniei romne nr. 21/1991, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 850 din 25 noiembrie 2002, aprobat" cu modific"ri prin Legea nr. 165/2003, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 305 din 7 mai 2003; Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea $i completarea Legii cet"#eniei romne nr. 21/1991, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 399 din 9 iunie 2003, aprobat" cu modific"ri prin Legea nr. 405/2003, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003; Legea nr. 248/2003 pentru completarea Legii cet"#eniei romne nr. 21/1991, republicat", publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 414 din 13 iunie 2003; Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cet"#eniei romne nr. 21/1991, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 634 din 14 septembrie 2007, aprobat" cu modific"ri $i complet"ri prin Legea nr. 70/2008, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 283 din 11 aprilie 2008; Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea $i completarea Legii cet"#eniei romne nr. 21/1991, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobat" cu modific"ri $i complet"ri prin Legea nr. 171/2009, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009; Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea $i completarea Legii cet"#eniei romne nr. 21/1991, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, aprobat" cu modific"ri $i complet"ri prin Legea nr. 354/2009, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 781 din 16 noiembrie 2009. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil" a fost republicat" n Monitorul Oficial al Romniei,

12 of 13

18.11.2013, 15:12

https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?to...

Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009. Art. II a fost modificat prin Ordonan#a de urgen#" a Guvernului nr. 5/2010 pentru nfiin#area, organizarea $i func#ionarea Autorit"#ii Na#ionale pentru Cet"#enie, publicat" n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 93 din 10 februarie 2010. Art. 101 a devenit n urma renumerot"rii art. 11.

Toate drepturile rezervate. 2013 Legalis - un produs al Editurii C.H. Beck

13 of 13

18.11.2013, 15:12