Sunteți pe pagina 1din 123

Aprobat prin Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr.

2327-IV din 3 septembrie 200

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE GARNIZOAN I SERVICIULUI DE GARD AL FORELOR ARMATE ALE REPUBLICII MOLDOVA TITLUL I ORGANIZAREA I EXECUTAREA SERVICIULUI DE GARNIZOAN PRINCIPII GENERALE 1. Pre!entul re"ulament stabilete destina#ia$ modul de or"ani!are i e%ecutare a serviciului de "arni!oan& i a serviciului de "ard&$ drepturile i obli"a#iile persoanelor cu 'unc#ii de r&spundere ale "arni!oanei i ale militarilor care e%ecut& aceste servicii$ precum i re"lementea!& des'&urarea activit&#ilor din "arni!oan& cu participarea trupelor. Prevederile pre!entului re"ulament se aplic& de autorit&#ile de specialitate ale administra#iei publice centrale$ denumite (n continuare structuri militare$ (n care$ con'orm le"isla#iei (n vi"oare$ se prevede (ndeplinirea serviciului militar$ precum i de or"anele de conducere$ marile unit&#i i unit&#ile militare ale )or#elor Armate$ (ntreprinderile i institu#iile acestora$ denumite (n continuare uniti militare. Prevederile pre!entului re"ulament s(nt aplicabile urm&toarelor cate"orii de militari* +, militarilor prin contract2, militarilor (n termen3, militarilor cu termen redus., studen#ilor institu#iilor de (nv&#&m(nt militar/, re!ervitilor concentra#i sau mobili!a#i. 0nit&#ile militare amplasate permanent sau temporar (n localit&#i sau (n a'ara lor constituie "arni!oane. 1arni!oana mare include$ de re"ul&$ toate unit&#ile militare amplasate (n localit&#ile mai apropiate. 2. 2n 'iecare "arni!oan& s(nt or"ani!ate serviciul de "arni!oan& i serviciul de "ard&. 3erviciul de "arni!oan& are drept scop asi"urarea men#inerii disciplinei militare (n "arni!oan&$ condi#iilor necesare pentru activitatea cotidian&$ pre"&tirea i des'&urarea m&surilor de "arni!oan& cu participarea trupelor. 3erviciul de "ard& este destinat pa!ei i ap&r&rii ma"a!iilor cu muni#ii$ te4nicii militare$ obiectivelor militare i de stat$ altor mi5loace militare$ precum i pa!ei persoanelor de#inute (n arest. 3. 6otarele teritoriului (n care este or"ani!at serviciul de "arni!oan& s(nt stabilite prin ordinul ministrului ap&r&rii. Pe l(n"& punctele de amplasament al trupelor$ acestea includ i unele localit&#i i raioane mai apropiate$ care au importan#& mare pentru asi"urarea reali!&rii sarcinilor ce stau (n 'a#a unit&#ilor

militare ale "arni!oanei. 6otarele "arni!oanei vor 'i bine cunoscute de (ntre" e'ectivul "arni!oanei. 4. 7onducerea serviciului de "arni!oan& i a serviciului de "ard&$ (n limitele "arni!oanei$ este e%ercitat& de c&tre e'ul 8comandantul, "arni!oanei. 9rdinele e'ilor 8comandan#ilor, de "arni!oan& s(nt obli"atorii pentru toate unit&#ile militare a'late (n limitele "arni!oanei. 5. :a amplasarea trupelor pe poli"oane i (n tabere$ m&surile privind men#inerea disciplinei militare i pa!a obiectivelor s(nt reali!ate con'orm Re"ulamentului serviciului interior al )or#elor Armate ale Republicii Moldova i pre!entului re"ulament. 6. 3erviciile de "arni!oan& i de "ard& s(nt asi"urate de unit&#ile militare ce intr& (n componen#a "arni!oanei. :ista unit&#ilor militare care nu s(nt antrenate (n serviciul de "arni!oan& i serviciul de "ard& este stabilit& de c&tre conduc&torul structurii militare. 3uccesivitatea e%ecut&rii serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& de c&tre unit&#ile militare este stabilit& de e'ul "arni!oanei (n 'unc#ie de e'ectivul i destina#ia lor. Institu#iile de (nv&#&m(nt militar s(nt antrenate (n e%ecutarea serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& (n timpul prev&!ut (n acest scop de planul de instruc#ie. . )iecare militar este obli"at s& acorde asisten#& persoanelor care e%ecut& serviciul de "arni!oan& sau serviciul de "ard&. Militarul care a observat (nc&lcarea re"ulilor de e%ecutare a serviciului de c&tre cineva din componen#a patrulei sau a "&r!ii$ de c&tre inspectorii poli#iei militare rutiere este obli"at s& in'orme!e imediat despre aceasta comandantul comenduirii militare a "arni!oanei sau militarul de serviciu pe "&r!i 8o'i#erul de serviciu pe unitatea militar&$ e'ul "&r!ii, i s& raporte!e e'ului s&u nemi5locit. CAPITOLUL I PERSOANELE CU FUNCII DE RSPUNDERE ALE GARNIZOANEI I OBLIGAIILE ACESTORA !. 2n 'iecare "arni!oan& s(nt numi#i* +, e'ul 8comandantul, "arni!oanei2, comandantul comenduirii militare3, loc#iitorul comandantului comenduirii militare., e'ul arestului/, e'ul sec#iei transporturi i comunica#ii militare. ". ;e'ul 8comandantul, "arni!oanei este numit prin ordinul ministrului ap&r&rii. P(n& la primirea ordinului$ obli"a#iile 'unc#ionale ale e'ului "arni!oanei le e%ercit& o'i#erul 8e'ul, mai mare (n 'unc#ie$ iar dac& 'unc#iile s(nt ec4ivalente < o'i#erul cu "rad superior. Despre (nceperea e%ercit&rii obli"a#iilor 'unc#ionale$ e'ul "arni!oanei raportea!& e'ului nemi5locit$ o'i#erului operativ al Ministerului Ap&r&rii i (ntiin#ea!& or"anele administra#iei publice locale.
2

Dac& (n tab&ra militar& permanent& s(nt amplasate c(teva unit&#i militare$ prin ordinul conduc&torului structurii militare$ este numit comandantul taberei militare permanente. #$%& '()*+,-+,.%&/ 0+1,23)+,#2 14. 2n problemele privind serviciul de "arni!oan& i serviciului de "ard&$ e'ul "arni!oanei este e' nemi5locit pentru to#i militarii din "arni!oan&$ inclusiv pentru comandan#ii de unit&#i militare din cadrul "arni!oanei. 2n ca!urile necesare$ e'ul 8comandantul, "arni!oanei are dreptul$ s& 'oloseasc&$ pentru (ndeplinirea sarcinilor$ e'ectivul i mi5loacele de transport ale unit&#ilor militare ale "arni!oanei. 11. ;e'ul "arni!oanei are urm&toarele obli"a#ii* +, s& conduc& !ilnic activitatea persoanelor cu 'unc#ii de r&spundere ale "arni!oanei2, s& anali!e!e trimestrial starea disciplinei militare$ e%ecutarea serviciului de "arni!oan& i a serviciului de "ard& (n "arni!oan& i s& 'ac& bilan#ul activit&#ii comandan#ilor de unit&#i militare$ s& stabileasc& m&surile de prevenire a in'rac#iunilor i incidentelor$ de sporire a vi"ilen#ei i de p&strare a secretului de stat3, s& men#in& o le"&tur& str(ns& cu or"anele administra#iei publice locale i s& solu#ione!e (mpreun& cu ele toate problemele le"ate de or"ani!area serviciului de "arni!oan&$ de protec#ia civil& i local&$ de reali!area m&surilor (n comun$ precum i de (mbun&t&#irea condi#iilor de trai$ de satis'acerea altor necesit&#i i cerin#e ale militarilor i membrilor 'amiliilor lor., s& or"ani!e!e pa!a i ap&rarea obiectivelor de "arni!oan&/, s& stabileasc& modul de acces la obiectivele a'late sub pa!a serviciului de "ard& al "arni!oanei=, s& e'ectue!e$ cel pu#in o dat& pe lun&$ controlul asupra e%ecut&rii serviciului de c&tre "arda de "arni!oan& i cea interioar&$ de c&tre patrulele de "arni!oan& i posturile poli#iei militare rutiere$ precum i asupra corectitudinii de#inerii militarilor (n arestul de "arni!oan&7, s& elabore!e$ la indica#ia ministrului ap&r&rii$ planul de m&suri al "arni!oanei pentru ca! de declarare a mobili!&rii$ aducere a trupelor (n starea "ata de lupt& i s& asi"ure e%ecutarea acestui plan>, s& or"ani!e!e protec#ia trupelor$ obiectivelor de ap&rare local& i or&elelor militare$ precum i protec#ia antiincendiar& (n "arni!oan& i s& veri'ice starea acestora, s& amplase!e$ la indica#iile e'ului superior$ unit&#ile militare 8subunit&#ile$ ec4ipele, sosite (n "arni!oan&+0, s& stabileasc& pentru unit&#ile militare ale "arni!oanei modul de utili!are a obiectivelor ba!ei materiale de instruc#ie i a resurselor de ap& pentru aprovi!ionarea trupelor-

++, s& e%amine!e i s& aprobe planurile de des'&urare a mani'esta#iilor culturale i sportive (n cadrul "arni!oanei$ precum i planul de colaborare a unit&#ilor militare ale "arni!oanei cu institu#iile civile+2, s& e'ectue!e controlul asupra reali!&rii m&surilor privind protec#ia mediului ambiant i utili!area ra#ional& a resurselor naturale$ s& veri'ice corectitudinea e%ploat&rii de c&tre militari a cl&dirilor$ teritoriului taberelor militare permanente i a edi'iciilor de u! "eneral din "arni!oan&$ iar la p&r&sirea acestora de c&tre unit&#ile militare$ s& or"ani!e!e pa!a lor+3, s& asi"ure cu subunit&#i 8unit&#i, militare procesul de lic4idare a consecin#elor accidentelor "rave$ catastro'elor i calamit&#ilor naturale i acordarea de a5utor popula#iei care a avut de su'erit (n aceste ca!uri 8pct.32=,+., s& stabileasc& timpul de trecere a militarilor "arni!oanei la #inuta de iarn& sau de var&+/, s& aduc& la cunotin#& (nceputul i (nc4eierea perioadei de (nc&l!ire (n "arni!oan&+=, s& des'&oare parade ale trupelor "arni!oanei i alte ac#iuni cu participarea trupelor$ s& numeasc&$ (n ca!urile necesare$ "arda de onoare$ s& mani'este "ri5& 'a#& de men#inerea (n starea cuvenit& a cimitirelor militare$ a mormintelor comune i a mormintelor militarilor$ precum i a monumentelor (n&l#ate (n cinstea militarilor+7, s& participe la cercetarea administrativ& a (nc&lc&rilor comise de militarii care (i (ndeplinesc serviciul (n a'ara unit&#ilor "arni!oanei$ s&-i tra"& la r&spundere$ iar (n ca! de comitere de c&tre acetia a in'rac#iunilor s& (ntiin#e!e imediat procurorul militar. ;e'ul "arni!oanei or"ani!ea!& elaborarea planurilor i instruc#iunilor con'orm obli"a#iilor de serviciu$ recur"(nd la serviciul statului ma5or al marii unit&#i 8unit&#ii, al c&rei comandant este con'orm 'unc#iei de#inute. 2n procesul de plani'icare pot 'i antrena#i comandan#ii unit&#ilor militare ale "arni!oanei i ai statelor ma5ore. 12. ;e'ul "arni!oanei (nt(mpin& i (nso#ete urm&toarele persoane sosite (n "arni!oan&* Preedintele Republicii Moldova - 7omandant suprem al )or#elor Armate$ ministrul ap&r&rii$ precum i pe comandan#ii 8e'ii, s&i nemi5loci#i. 2n ca!ul (n care (n "arni!oan& sosesc o'i#eri pentru a (ndeplini misiuni de serviciu$ date de e'ii nemi5loci#i$ (n problemele privind serviciul de "arni!oan& i serviciului de "ard&$ e'ul "arni!oanei se pre!int& doar celui (n "rad militar superior. 13. 2n ca! de absen#& temporar& din "arni!oan& 8concediu$ deplasare,$ e'ul 8comandantul, "arni!oanei transmite e%ercitarea obli"a#iilor sale persoanei care va e%ercita provi!oriu 'unc#ia prev&!ut& de state$ anun#& despre aceasta prin ordinul emis pe "arni!oan& i raportea!& e'ului superior. C)*+,-+,.%& ()*#,-%2122 *2&2.+1# 14. 2ntru reali!area 4ot&r(rilor luate de e'ul "arni!oanei$ comandantul comenduirii militare are dreptul s& dea ordine (n numele acestuia$ raport(ndu-i despre cele mai importante.
.

15. 7omandantul comenduirii militare are urm&toarele obli"a#ii* +, s& or"ani!e!e serviciul de "ard& privind pa!a i ap&rarea obiectivelor "arni!oanei$ (n con'ormitate cu tabelul pentru or"ani!area "&r!ilor$ i de patrulare (n "arni!oan&2, s& e'ectue!e controlul asupra respect&rii de c&tre militari a disciplinei militare$ a re"ulilor de purtare a uni'ormei militare i de e%ecutare a salutului militar3, s& anali!e!e sistematic starea disciplinei militare$ e%ecutarea serviciilor de "ard& i de patrulare (n "arni!oan& i s& raporte!e lunar e'ului "arni!oanei conclu!iile i propunerile privind lic4idarea cau!elor ce duc la comiterea (nc&lc&rilor., s& elabore!e$ la indica#ia e'ului "arni!oanei$ tabelul cu or"ani!area "&r!ilor de "arni!oan&$ precum i$ tabelul de posturi al "&r!ii$ tabelele de posturi 8Ane%ele nr.+$ nr.2 i nr.3,$ sc4emele de amplasament al posturilor$ instruc#iunile pentru e'ii "&r!ilor$ pentru a5utorii e'ilor "&r!ilor 8operatorilor, pentru mi5loacele te4nice de pa!&$ pentru militarul de serviciu pe "&r!ile de "arni!oan& i pentru a5utorii lui$ sc4ema de patrulare i instruc#iunile pentru patrule/, s& raporte!e e'ului "arni!oanei propunerile privind utilarea obiectivelor cu mi5loace te4nice de pa!&$ reducerea personalului de serviciu (n "arni!oan& i (mbun&t&#irea modului de e%ecutare a serviciului=, s& elabore!e "ra'icul de control al "&r!ilor de c&tre persoanele cu 'unc#ii de r&spundere ale "arni!oanei i s& e%ercite controlul asupra respect&rii lui7, s& controle!e personal$ nu mai rar de dou& ori pe lun&$ pre"&tirea subunit&#ilor i a persoanelor numite (n "arda de "arni!oan&$ e%ecutarea apelului "&r!ilor de "arni!oan& i e%ecutarea serviciului de c&tre "&r!ile de "arni!oan&$ patrulele i posturile de control ale poli#iei militare rutiere$ "radul de pre"&tire a subunit&#ii de serviciu a "arni!oanei$ precum i posturile i (nc&perile serviciului de "ard&>, s& controle!e$ nu mai rar de o dat& pe lun&$ re!erva de muni#ii din (nc&perea pentru "ard& i starea acestora$ precum i s& 'ac& (nsemn&rile respective (n re"istrul de eviden#&, s& descopere la timp incidentele i (nc&lc&rile de disciplin& militar& comise de militarii din e'ectivul "arni!oanei$ s& #in& eviden#a i s& raporte!e despre acestea i despre m&surile (ntreprinse e'ului "arni!oanei$ iar despre in'rac#iuni$ (n a'ar& de aceasta$ s& in'orme!e i procurorul militar- s& acorde a5utor la c&utarea i re#inerea militarilor care au s&v(rit in'rac#iuni+0, s& participe$ la indica#ia e'ului "arni!oanei$ la elaborarea planului de m&suri pentru ca! de anun#are a mobili!&rii$ de situa#ie e%cep#ional& i de aducere a trupelor (n stare "ata de lupt&$ a planului de protec#ie antiincendiar& a "arni!oanei$ precum i a instruc#iunilor pentru ca! de alarm& (n "arni!oan&$ de incendiu i calamit&#i naturale++, s& participe la elaborarea planurilor de ap&rare local& i de interac#iune cu ec4ipele de protec#ie civil& (n "arni!oan&- s& e%ercite controlul asupra pre"&tirii 'or#elor i mi5loacelor de ap&rare local&/

+2, (mpreun& cu e'ul pentru comunica#ii i in'ormatic& al "arni!oanei$ s& stabileasc& mi5loacele de le"&tur& cu "arda de "arni!oan&$ patrulele i posturile de control ale poli#iei militare+3, s& e%amine!e tabelele cu r(ndul la serviciu ale orc4estrelor unit&#ilor militare i s& le pre!inte pentru aprobare comandantului 8e'ului, "arni!oanei+., s& instruiasc& militarii de serviciu pe "&r!i$ a5utorii acestora i personalul patrulelor (nainte de (nceperea serviciului$ s& (nm(ne!e militarilor de serviciu pe "&r!i 'iele cu parole$ iar e'ilor de patrule s& le elibere!e documentele i mi5loacele de le"&tur& necesare+/, s& men#in& le"&tura cu or"anele de interne (n problemele privind men#inerea disciplinei i ordinii (n "arni!oan&+=, s& ia !ilnic cunotin#& de tabelele de post ale "&r!ilor de "arni!oan& i s& lic4ide!e imediat nea5unsurile depistate+7, nu mai rar de o dat& pe s&pt&m(n&$ s& controle!e respectarea le"alit&#ii i a re"ulilor de de#inere a militarilor (n arestul "arni!oanei- s& dea e'ului arestului (n scris ordin privind trimiterea militarilor aresta#i la munci$ la baie$ iar la cererea o'i#erului de urm&rire penal&$ a or"anului de anc4et& penal& sau a 5udec&toriei < la intero"atoriu sau la 5udec&torie$ precum i privind trimiterea militarilor aresta#i bolnavi la tratament 8Ane%a nr.+.,+>, s& or"ani!e!e edin#ele de instruc#ie de 'ront i de studiere a re"ulamentelor de c&tre militarii re#inu#i pentru nee%ecutarea salutului militar i (nc&lcarea re"ulilor de purtare a uni'ormei militare+ , la cererea e'ului 8comandantului, "arni!oanei$ s& urm&reasc& respectarea de c&tre militari a cerin#elor privind inter!icerea sc&ldatului20, s& #in& eviden#a unit&#ilor militare ale "arni!oanei$ subunit&#ilor 8ec4ipelor, independente$ precum i a militarilor sosi#i (n dele"a#ie sau concediu 8Ane%a nr.+3, i s& e'ectue!e controlul asupra plec&rii lor la timp la locul de serviciu2+, s& #in& eviden#a i s& or"ani!e!e p&strarea armelor i muni#iilor ridicate de la militarii aresta#i22, s& (ncartiruiasc& subunit&#ile 8ec4ipele, i militarii (n trecere$ precum i "&r!ile ce (nso#esc transporturile cu (nc&rc&turi militare$ asi"ur(ndu-le cu drepturi con'orm atestatelor23, s& controle!e pa!a unit&#ilor militare la ieirile de campanie sau e%cluse din componen#a "arni!oanei2., s& or"ani!e!e$ (n interac#iune cu or"anele poli#iei rutiere$ (ndrumarea deplas&rii coloanelor$ iar$ (n ca! de necesitate$ i a unor maini cu ro#i sau pe enile ale unit&#ilor militare2/, s& controle!e pre"&tirea trupelor "arni!oanei pentru parade i s& asi"ure$ de comun acord cu or"anele administra#iei publice locale$ ordinea (n timpul pre"&tirii i des'&ur&rii paradelor i altor ac#iuni de "arni!oan& cu participarea trupelor2=, s& numeasc& i s& pre"&teasc&$ la indica#ia e'ului "arni!oanei$ "&r!ile de onoare din partea unit&#ilor militare$ s& or"ani!e!e (nmorm(ntarea militarilor deceda#i=

27, s& #in& eviden#a cimitirelor militare$ mormintelor comune i monumentelor ridicate (n cinstea militarilor$ a'late pe teritoriul "arni!oanei$ i s& urm&reasc& (n"ri5irea lor. 16. 7omandantul comenduirii militare este obli"at s& cear& personal i prin intermediul persoanelor din subordine respectarea cu stricte#e de c&tre militari a disciplinei militare i a ordinii pe str&!i i (n alte locuri publice$ '&r& a l&sa nepedepsit nici un ca! de (nc&lcare. 2n ca! de (nc&lcare de c&tre militari a disciplinei militare$ comandantul comenduirii militare este obli"at s&-i averti!e!e pe cei in'eriori sau e"ali (n "rad sau s&-i re#in& i s&-i sanc#ione!e disciplinar (n con'ormitate cu Re"ulamentul disciplinei militare$ iar (n ca! de (nc&lcare a disciplinei militare (n stare de ebrietate < s&-i re#in& i s&-i de#in& (n arest 8camera pentru persoanele temporar re#inute, p(n& la de!alcooli!are$ dar nu mai mult de 2. de ore$ iar apoi s& ia deci!ia privind sanc#ionarea acestor militari. 2n ca! de (nc&lcare a disciplinei militare de c&tre militarul (n "rad militar superior$ comandantul comenduirii militare se adresea!& c&tre acesta i$ (n numele e'ului "arni!oanei$ (i cere s& (ncete!e (nc&lcarea disciplinei. Dac& s(nt necesare m&suri mai ener"ice pentru ca acest militar s& (ncete!e (nc&lcarea disciplinei$ comandantul comenduirii militare raportea!& imediat despre aceasta e'ului "arni!oanei i ac#ionea!& con'orm dispo!i#iilor date de acesta. Dac& este necesar$ comandantul comenduirii militare cere de la militarul care a (nc&lcat disciplina s& pre!inte documentele personale$ iar dac& acestea lipsesc sau nu s(nt completate corect$ (l re#ine pe militar (n camera pentru persoanele temporar re#inute. In ca! de (nc&lcare a disciplinei militare de c&tre militarul (n termen care se a'l& (n concediu sau dele"a#ie$ comandan#ii centrelor militare au dreptul s& (ntrerup& concediul 8dele"a#ia, acestuia i s&-l trimit& (n unitatea sa militar&. 7omandantul comenduirii militare in'ormea!& comandantul unit&#ii militare despre toate m&surile luate 'a#& de militarul care a comis (nc&lcarea de disciplin& militar&$ 'ace inscrip#ia respectiv& (n biletul de concediu$ (n le"itima#ie sau (n prescrip#ie i raportea!& e'ului "arni!oanei. 1 . Dac& militarul re#inut nu poate 'i imediat identi'icat din cau!a lipsei documentelor corespun!&toare$ comandantul comenduirii militare este obli"at s& ia$ (n termen de 2. de ore din momentul re#inerii$ m&suri pentru identi'icarea militarului. Despre toate aceste persoane$ comandantul comenduirii militare raportea!& '&r& (nt(r!iere e'ului "arni!oanei i in'ormea!& procurorul militar. Deci!ia privind aceste persoane trebuie luat& nu mai t(r!iu de 2. de ore din momentul re#inerii. 1!. Militarii suspecta#i de comiterea unei in'rac#iuni i re#inu#i (n modul prev&!ut de 7odul de procedur& penal& s(nt trimii (n camera pentru persoanele temporar re#inute sau (n arest. Re#inerea nu poate dep&i 72 de ore. De#inerea sub pa!& un termen mai mare se va e'ectua numai (n ca!urile (n care$ con'orm le"ii$ persoana poate 'i supus& arest&rii preventive.
7

?viden#a acestor persoane se #ine* de comenduirea militar& a "arni!oanei < (n re"istrul de eviden#& a militarilor re#inu#i (n ordinea stabilit& 8"radul militar$ numele$ prenumele$ patronimicul$ num&rul unit&#ii militare i adresa ei potal&$ persoanele (ntiin#ate$ m&surile luate,$ la arest < (n re"istrul cu militarii sanc#iona#i cu arest 8Ane%a nr.+.,. 1". In ca! de a'ectare a unit&#ilor militare ale "arni!oanei sau a obiectivelor "arni!oanei de incendiu sau de calamit&#i naturale$ precum i (n ca! de incidente (n "&r!ile de "arni!oan&$ comandantul comenduirii militare este obli"at s& raporte!e imediat despre aceasta e'ului "arni!oanei$ s& soseasc& la locul incidentului i s& ia m&surile necesare. 24. Dac& militarul a'lat (n concediu sau (n dele"a#ie nu se poate pre!enta la locul de serviciu din cau!a bolii sau a altor circumstan#e ce nu depind de el$ comandantul comenduirii militare in'ormea!& comandantul unit&#ii militare din care a sosit militarul despre cau!a din care militarul se re#ine. 2n ca! de (mboln&vire a militarului$ con'orm dispo!i#iei comandantului comenduirii militare$ acesta este supus e%amenului medical i trimis 8dac& este necesar, la tratament (n sta#ionar. 2n ca! de deces sau de boal& "rav& a membrilor 'amiliei militarului 8tat&$ mam&$ so#ie$ copii$ 'ra#i i surori, sau a altor persoane care l-au educat$ precum i (n ca! de o nenorocire ce a lovit 'amilia militarului sosit (n concediu din alt& "arni!oan&$ comandantul comenduirii militare are dreptul s& prelun"easc& concediul acestuia cu cel mult 7 !ile$ in'orm(nd imediat despre aceasta comandantul unit&#ii din care a sosit militarul. Despre timpul plec&rii militarului la locul de serviciu$ termenele i cau!ele din care acesta s-a re#inut$ comandantul comenduirii militare 'ace (nsemn&ri (n documentele militarului i (n re"istrul de eviden#& 8Ane%a nr.+3,. 21. :ocul de amplasare a comenduirii militare a "arni!oanei va 'i bine cunoscut (n toate unit&#ile militare ale "arni!oanei i accesibil pentru toate persoanele. Indica#iile privind amplasarea i utilarea comenduirii militare a "arni!oanei s(nt e%puse (n ane%a nr.+2. 2n ca!ul lipsei mi5loacelor de transport prev&!ute de state$ comenduirea militar& a "arni!oanei este asi"urat& cu acestea din contul unit&#ilor militare con'orm planului aprobat de e'ul "arni!oanei. L)(522.)1%& ()*+,-+,.%&%2 ()*#,-%2122 *2&2.+1# 22. :oc#iitorul comandantului comenduirii militare este subordonat comandantului comenduirii militare. 2n activitatea sa$ acesta se conduce de pct.+/ i de indica#iile comandantului comenduirii militare. #$%& +1#6.%&%2 23. ;e'ului arestului i se subordonea!& e'ul "&r!ii arestului. 24. ;e'ul arestului are urm&toarele obli"a#ii*
>

+, s&-i primeasc& (n arest pe cei aresta#i$ s& veri'ice documenta#ia respectiv&$ corectitudinea complet&rii ei$ precum i s& #in& eviden#a persoanelor arestate i s& urm&reasc& respectarea strict& a re"ulilor de de#inere a lor 8Ane%a nr.+.,2, s& p&stre!e notele de arest 84ot&r(rea o'i#erului de urm&rire penal&$ a persoanei care a e'ectuat cercet&rile$ a procurorului militar i copiile sentin#elor sau deci!iei 5udec&toriei militare, i s& asi"ure inte"ritatea documentelor i obiectelor persoanei arestate3, s& instruiasc& e'ul "&r!ii arestului la sosirea "&r!ii la locul de serviciu., s& (nm(ne!e e'ului "&r!ii listele nominale cu persoanele arestate i de#inute (n arest$ separat pentru solda#i$ ser"en#i i subo'i#eri- s& introduc& la timp (n listele nominale cu persoanele arestate sc4imb&rile necesare/, s& controle!e$ cel pu#in o dat& pe s&pt&m(n&$ e'ectuarea inspec#iilor de diminea#& i a apelurilor de sear& ale persoanelor arestate (n celule=, s& stabileasc& modul de scoatere a persoanelor din arest i pa!a acestora (n timpul (n care (i 'ac toaleta i (n timpul plimb&rii7, s& dea e'ului "&r!ii ordine (n scris privind eliberarea persoanelor de#inute (n arest$ la e%pirarea termenului de de#inere$ precum i privind trimiterea$ con'orm dispo!i#iei comandantului comenduirii militare a "arni!oanei$ a persoanelor arestate la lucr&ri$ la baie i la cererea o'i#erului de urm&rire penal&$ or"anului de cercetare sau a 5udec&toriei < la intero"atoriu sau la 5udecat&>, s& #in& eviden#a lucr&rilor e%ecutate de persoanele arestate$ indic(nd timpul$ locul i 'elul lucr&rilor, s& or"ani!e!e i s& des'&oare cu subo'i#erii i cu ser"en#ii de#inu#i (n arest disciplinar$ precum i cu solda#ii$ c(nd acetia nu s(nt trimii la lucr&ri$ instruc#ii de 'ront i edin#e de studiere a re"ulamentelor- s& des'&oare munca educativ& cu persoanele de#inute (n arest+0, s& #in& sub control respectarea cerin#elor sanitare i antiincendiare (n arest$ dereticarea la timp$ iluminarea i (nc&l!irea acestuia++, s& in'orme!e conducerea unit&#ilor militare despre persoanele bolnave din arest- dac& dispune de conclu!ia medical& privind necesitatea de a trimite persoana bolnav& la institu#ia medico-militar&$ s& raporte!e despre aceasta comandantului comenduirii militare a "arni!oanei+2, s& controle!e condi#ia camerelor pentru persoanele arestate$ a mi5loacelor te4nice de pa!&$ a utila5ului i inventarului arestului$ a (nc&perii pentru "ard& i a posturilor$ precum i repara#ia lor (n timp util- s& ia m&suri pentru per'ec#ionarea util&rii arestului+3, s& primeasc& i s& transmit& ierar4ic cererile i pl(n"erile parvenite de la persoanele a'late (n arest+., s& controle!e !ilnic corectitudinea e%ecut&rii serviciului de c&tre "arda arestului$ '&c(nd men#iunile respective (n 'oaia de stare a "&r!ii+/, s& raporte!e comandantului comenduirii militare a "arni!oanei* !ilnic < despre starea disciplinei militare (n arest$ num&rul de persoane arestate primite (n arest$ num&rul de locuri libere- i '&r& (nt(r!iere < despre incidentele ce au avut loc-

+=, s& p&stre!e i s& #in& eviden#a re"ulamentelor$ literaturii militarinstructive i s& le pun& la dispo!i#ie pentru des'&urarea instruc#iunilor cu persoanele arestate+7, s&-i (nt(mpine pe e'ul "arni!oanei$ pe e'ii s&i nemi5loci#i i pe comandantul comenduirii militare a "arni!oanei$ precum i pe persoanele sosite pentru inspec#ia 8controlul, trupelor$ pe o'i#erii din ec4ipa de inspec#ie 8control,$ s& li se pre!inte i s&-i (nso#easc& la locul de amplasament al arestului. #$%& 6#(52#2 .1+,67)1.%12 82 ()*%,2(+522 *2&2.+1# 25. ;e'ul sec#iei transporturi i comunica#ii militare e%ercit& obli"a#iile e'ului comenduirii militare (n ceea ce privete respectarea de c&tre militari a disciplinei militare (n limitele teritoriului sectorului i sta#iei sale. 2n e%ercitarea acestor obli"a#ii$ e'ul sec#iei transporturi i comunica#ii militare este subordonat e'ului "arni!oanei i interac#ionea!& cu comandantul comenduirii militare. :ui i se supun e'ii "arniturilor de tren militare$ ec4ipele i "&r!ile ce (nso#esc transporturile cu (nc&rc&turi militare a'late pe c&ile de comunica#ie$ patrulele de "arni!oan&$ numite pentru patrulare la sta#iile de cale 'erat&. 26. ;e'ul sec#iei transporturi i comunica#ii militare are urm&toarele obli"a#ii* +, s& (nt(mpine trenurile de pasa"eri cu ec4ipe militare$ "arniturile de tren militare i transporturile cu (nc&rc&turi militare sosite la sta#ie$ (nso#ite de "&r!i$ sau s& trimit& (n acest scop a5utorii s&i- s& e%ercite controlul asupra st&rii disciplinare a militarilor$ asupra asi"ur&rii lor social-materiale$ precum i asupra 'i%&rii armamentului$ te4nicii militare$ mi5loacelor materiale i altor (nc&rc&turi2, s& e%ercite controlul asupra respect&rii disciplinei militare i re"ulilor de purtare a uni'ormei militare i de e%ecutare a salutului militar de c&tre militarii care se a'l& pe teritoriul sectorului i sta#iei de cale 'erat&3, s& re#in&$ iar dac& este necesar$ s& scoat& din trenuri militarii care au comis "rave (nc&lc&ri de disciplin& militar& sau au s&v(rit crime., s& stabileasc& i s& men#in& ordinea (n s&lile de ateptare pentru militari$ s& stabileasc& ordinea de prioritate la primirea de c&tre militari i membrii 'amiliilor lor a biletelor la casele de bilete/, s& trimit& '&r& (nt(r!iere "&r!ile pentru a primi i a p&!i (nc&rc&turile pe itinerar sau cele ce se (ntorc (n unit&#ile lor militare=, s& instruiasc& personalul patrulelor de "arni!oan&$ numite pentru patrulare la sta#iile de cale 'erat&$ i s& controle!e e%ecutarea serviciului de c&tre acestea7, s& or"ani!e!e deservirea social-cultural& i odi4na militarilor a'la#i (n punctele de transbordare>, s& controle!e e'ectuarea serviciului de c&tre "&r!ile de "arni!oan& amplasate pe teritoriul sectorului i sta#iei de cale 'erat&$ precum i de c&tre "&r!ile ce (nso#esc transporturile cu (nc&rc&turi militare, s& instruiasc& e'ii de "arnituri de tren$ de ec4ipe i de "&r!i privind re"ulile de transportare i cerin#ele de securitate$ s& controle!e respectarea re"ulilor de protec#ie antiincendiar& pe "arniturile de tren (n tran!it i transporturile cu (nc&rc&turi militare+0

+0, s& raporte!e e'ului "arni!oanei despre toate incidentele$ (nc&lc&rile de disciplin& militar&$ comise de c&tre militari$ precum i despre sta#ion&rile neprev&!ute ale va"oanelor cu (nc&rc&turi militare$ sosite pe adresa unit&#ilor militare ale "arni!oanei$ i despre m&surile luate++, s& in'orme!e procurorul militar despre in'rac#iunile comise i incidentele ce au avut loc. 2 . 2n ca! de (nc&lcare a disciplinei militare de c&tre militari$ e'ul sec#iei transporturi i comunica#ii militare se conduce de indica#iile pct.+7 din pre!entul re"ulament. Militarul re#inut pentru (nc&lcarea disciplinei militare este trimis la comenduirea militar& a "arni!oanei cu mi5locul de transport i "arda pe care le-a c4emat e'ul sec#iei respective. #$%& .+9#1#2 *2&2.+1# 7#1*+,#,.# 2!. 2n problemele ce #in de or"ani!area serviciului de !i i (n cele administrativ-"ospod&reti e'ului taberei militare permanente i se subordonea!& comandamentele unit&#ilor militare situate pe teritoriul taberei i (ntre"ul e'ectiv al taberei. ;e'ul taberei militare permanente are urm&toarele obli"a#ii* +, s& or"ani!e!e ordinea interioar& (n tab&ra militar& permanent&- (n ca! de necesitate$ s& numeasc& patrule interioare pentru a #ine sub observare comportamentul militarilor (n ra!a taberei militare permanente2, s& adopte m&suri pentru men#inerea (n stare satis'&c&toare a sistemelor in"inereti i a cl&dirilor din tab&r& i s& cear& aceasta de la to#i comandan#ii unit&#ilor militare3, s& or"ani!e!e pa!a$ iar$ la necesitate$ i ap&rarea taberei militare permanente$ s& controle!e$ personal i prin intermediul o'i#erilor statului ma5or din subordine$ e%ecutarea serviciului de "ard&$ serviciului interior i a celorlalte servicii ce asi"ur& activitatea taberei militare permanente., s& controle!e i s& cear& de la to#i comandan#ii unit&#ilor a'late pe teritoriul taberei militare men#inerea (n ordine a teritoriilor atribuite unit&#ilor militare$ precum i e'ectuarea m&surilor de protec#ie a mediului i a celor sanitar-i"ienice/, s& stabileasc& #inuta e'ectivului taberei militare permanente=, s& participe la e'ectuarea bilan#urilor lunare (n unit&#ile militare din tab&r&$ 'ormul(nd propuneri i sarcini pentru (mbun&t&#irea disciplinei militare$ serviciului trupe i ordinii de drept. Indica#iile e'ului taberei militare permanente (n aceste probleme s(nt obli"atorii pentru to#i comandan#ii unit&#ilor i subdivi!iunilor militare amplasate pe teritoriul taberei militare permanente. Militarul de serviciu superior pe tab&ra militar& este numit prin ordinul e'ului taberei militare permanente. CAPITOLUL II POLIIA MILITAR
++

P12,(2722 0#,#1+&# 2". Poli#ia militar& are urm&toarele sarcini de ba!&* +, asi"urarea pa!ei obiectivelor militare$ trupelor i persoanelor o'iciale$ con'orm le"isla#iei (n vi"oare2, cercetarea ca!urilor de (nc&lcare a disciplinei militare ce au loc (n unit&#ile militare$ pre"&tirea rapoartelor$ in'orm&rilor i propunerilor re'eritoare la re!ultatele cercet&rilor$ care s& con#in& anali!a cau!elor i premiselor ce au dus la s&v(rirea lor$ cu scopul pre(nt(mpin&rii ca!urilor de (nc&lcare a disciplinei militare3, interac#iunea cu or"anele de drept$ procuraturile militare i administra#ia public& local& (n !onele de dispunere a trupelor )or#elor Armate ale Republicii Moldova., pa!a militarilor aresta#i i re#inu#i de c&tre o'i#erul de urm&rire penal& sau de or"anul de urm&rire penal&$ a inculpa#ilor i a celor condamna#i de @udec&toria Militar& i de alte instan#e de 5udecat&$ precum i a militarilor re#inu#i pentru identi'icare$ iar$ la necesitate$ i a celor sanc#iona#i disciplinar cu arest/, controlul i inspectarea unit&#ilor militare (n scopul pro'ila%iei (nc&lc&rilor i in'rac#iunilor$ e'ectuarea patrul&rii$ controalelor inopinate$ escort&rii$ pa!ei i (nso#irii coloanelor militare=, acordarea de a5utor metodic comandan#ilor unit&#ilor militare la capitolele privind disciplina militar& i ordinea de drept7, escortarea persoanelor de#inute (n locurile de deten#ie$ la solicitarea or"anului de urm&rire penal& i a instan#ei de 5udecat&. POLIIA MILITAR RUTIER 'PMR/ 34. Poli#ia militar& rutier& 8PMR, are ca sarcini e%ercitarea controlului asupra respect&rii re"ulilor de circula#ie rutier& de c&tre conduc&torii 8mecaniciiconductori, mi5loacelor de transport ale unit&#ilor militare pe drumurile na#ionale i (n localit&#i, precum men#inerea ordinii la utili!area te4nicii militare$ e%ercitarea controlului asupra respect&rii ordinii stabilite$ e%aminarea i solu#ionarea materialelor privind (nc&lcarea re"ulilor de circula#ie rutier&. Din componen#a poli#iei militare rutiere 'ac parte* e'ul PMR i inspectorii PMR. Militarii poli#iei militare rutiere s(nt obli"a#i s& cunoasc& re"ulile de circula#ie rutier&$ caracteristicile te4nice ale mi5loacelor de transport i actele ce re"lementea!& e%ploatarea te4nicii auto. Militarii PMR (i e%ercit& 'unc#iile (n con'ormitate cu prevederile pre!entului re"ulament i ale altor instruc#iuni. 31. Inspectorii PMR e%ecut& serviciul (n componen#a posturilor de control PMR sta#ionare$ mobile$ permanente i provi!orii$ timp de 2. de ore sau pe parcursul timpului prev&!ut de "ra'ic. Inspectorul PMR este asi"urat cu mi5loc de transport i mi5loace de le"&tur&. 32. Personalul de serviciu i mi5loacele de transport ale posturilor de control PMR s(nt amplasate pe itinerar con'orm sc4emei de posturi de control PMR permanente i provi!orii.
+2

Pe sc4em& se indic& componen#a$ amplasarea i itinerarele posturilor de control PMR$ timpul de serviciu$ locurile de a'lare a tele'oanelor pentru le"&tura cu e'ul PMR$ comenduirea militar& i procuratura militar&$ precum i amplasarea posturilor i subunit&#ilor poli#iei rutiere i a comisariatelor de poli#ie. 7oncomitent cu sc4ema de posturi de control$ s(nt elaborate i instruc#iunile pentru personalul posturilor PMR$ (n care s(nt e%puse misiunile$ obli"a#iile i drepturile inspectorilor PMR i ale patrulelor$ particularit&#ile serviciului la 'iecare post i modalit&#ile de le"&tur& cu e'ul PMR$ cu comenduirea militar& i cu comisariatele de poli#ie. 2n ba!a sc4emei de amplasament al posturilor sta#ionare i itinerarelor posturilor mobile PMR este elaborat$ pentru 'iecare lun&$ "ra'icul de serviciu al inspectorilor PMR$ care este pre!entat comandantului comenduirii militare a "arni!oanei pentru aprobare. 2n "ra'icul pentru 'iecare post de control PMR se indic&* e'ectivul$ mi5loacele de transport$ timpul de serviciu i unitatea 8subunitatea, militar& care asi"ur& personalul i mi5loacele de transport. 3c4ema de amplasament al posturilor PMR sta#ionare i itinerarele posturilor mobile$ instruc#iunile pentru personalul posturilor de control PMR s(nt semnate de e'ul PMR$ comandantul comenduirii militare a "arni!oanei i aprobate de c&tre e'ul "arni!oanei. #$%& PMR +& 0+1,23)+,#2 33. ;e'ul PMR al "arni!oanei are urm&toarele obli"a#ii* +, s& or"ani!e!e controlul sistematic asupra respect&rii (n unit&#ile militare ale "arni!oanei a cerin#elor privind asi"urarea e%ploat&rii '&r& accidente a te4nicii militare i modul de utili!are a acesteia$ asupra respect&rii de c&tre conduc&torii de autove4icule a re"ulilor de circula#ie rutier& i a disciplinei militare pe itinerar$ precum i asupra st&rii te4nice a mi5loacelor de transport$ a e%isten#ei i corectitudinii complet&rii documenta#iei de parcurs2, s& anali!e!e lunar cau!ele i condi#iile care au dus la accidente cu implicarea mi5loacelor de transport ale unit&#ilor militare$ precum i starea disciplinei conduc&torilor de autove4icule i s& raporte!e e'ului "arni!oanei re!ultatele anali!ei3, s& e%amine!e (n modul stabilit dosarele privind (nc&lc&rile re"ulilor de circula#ie rutier&$ comise de conduc&torii de autove4icule ale unit&#ilor militare$ s& predea materialele re'eritoare la aceste (nc&lc&ri comandan#ilor unit&#ilor respective pentru solu#ionarea ca!urilor privind tra"erea la r&spundere disciplinar& a persoanelor culpabile., s& elabore!e i s& pre!inte e'ului "arni!oanei$ pentru aprobare$ planul de m&suri de prevenire a accidentelor cu implicarea mi5loacelor de transport militare (n "arni!oan& i planul de lucru al PMR i s& asi"ure e%ecutarea lor/, s& controle!e inopinat sau (n con'ormitate cu planul aprobat de e'ul "arni!oanei activitatea punctelor de revi!ie te4nic& ale unit&#ilor militare-

+3

=, s& instruiasc& inspectorii PMR$ (nainte de intrarea (n serviciu$ s&-i distribuie la posturile de control$ s& e'ectue!e controlul asupra e%ecut&rii serviciului i s& primeasc& rapoartele (n scris ale acestora7, s& stope!e utili!area mi5loacelor de transport care nu corespund cerin#elor te4nice sau ale c&ror acte ce re"lementea!& e%ploatarea te4nicii auto nu s(nt completate corespun!&tor i s& le trimit& (n unit&#ile militare>, s& or"ani!e!e #inerea eviden#ei accidentelor cu implicarea mi5loacelor de transport$ (nc&lc&rilor re"ulilor de circula#ie rutier& comisA de c&tre conduc&torii autove4iculelor i documenta#iei temporar ridicate, s& raporte!e '&r& (nt(r!iere e'ului "arni!oanei i s& in'orme!e comandantul comenduirii militare$ precum i procurorul militar despre accidentele (n care au 'ost implicate mi5loacele de transport ale unit&#ilor militare i care s-au soldat cu decesul sau traumati!area de personal i cu alte consecin#e "rave$ s& participe personal la cercetarea cau!elor i circumstan#elor la locul accidentelor+0, s& pun& de acord cu or"anele poli#iei rutiere i s& pre!inte pentru aprobare e'ului "arni!oanei sc4ema str&!ilor i drumurilor utili!ate pentru circula#ie i conducerea practic& a autove4iculelor unit&#ilor militare i s& o aduc& la cunotin#a unit&#ilor militare++, s& pre!inte e'ului "arni!oanei propunerile privind crearea punctelor de revi!ie te4nic& ale "arni!oanei i s& e%ercite controlul asupra 'unc#ion&rii lor+2, s& e'ectue!e 8con'orm "ra'icului, revi!ia te4nic& a mi5loacelor de transport destinate transport&rii e'ectivului ale acelor unit&#i militare care nu dispun de mi5loace de (ntre#inere te4nic& i de repara#ii$ a mi5loacelor de transport utilate cu semnale acustice i luminoase speciale$ precum i a tuturor autoturismelor ce apar#in unit&#ilor militare ale "arni!oanei+3, s& trimit& toate materialele privind (nc&lc&rile comise de c&tre conduc&torii de autove4icule ale unit&#ilor militare din alte "arni!oane comandan#ilor acestor unit&#i militare sau e'ului PMR al "arni!oanei respective+., s& reali!e!e interac#iunea per'ect& cu or"anele de poli#ie rutier& i ale procuraturii militare (n vederea asi"ur&rii securit&#ii circula#iei rutiere$ s& or"ani!e!e serviciul (n comun al inspectorilor PMR cu patrulele de "arni!oan& i cu colaboratorii or"anelor de poli#ie rutier&. 34. :oc#iitorul e'ului PMR al "arni!oanei este responsabil de or"ani!area serviciului de c&tre personalul posturilor de control PMR i de controlul asupra e%ecut&rii serviciului: de #inerea eviden#ei accidentelor (n care au 'ost implicate mi5loace de transport ale unit&#ilor militare$ de #inerea eviden#ei bunurilor materiale i documenta#iei temporar ridicate i de inte"ritatea acestora. ?l se a'l& (n subordinea comandantului comenduirii militare a "arni!oanei$ iar (n ceea ce privete serviciul (n PMR ; e'ului PMR al "arni!oanei i e%ecut& indica#iile lui privind controlul asupra respect&rii re"ulilor de circula#ie rutier& de c&tre conduc&torii de autove4icule ale unit&#ilor militare i asupra men#inerii ordinii la utili!area mi5loacelor de transport militare (n "arni!oan&. 35. Inspectorul PMR se a'l& (n subordinea e'ului PMR al "arni!oanei i a loc#iitorului acestuia. Inspectorul PMR are urm&toarele obli"a#ii*
+.

+, s& se pre!inte la ora indicat& la e'ul PMR al "arni!oanei pentru instructa5 i s& ia cunotin#& de documenta#ia necesar&2, s& cunoasc& misiunea postului de control PMR$ modul de ac#iune la locul accidentelor (n care au 'ost implicate mi5loacele de transport3, s& controle!e respectarea de c&tre conduc&torii autove4iculelor$ superiorii de maini a re"ulilor de circula#ie rutier& i a re"ulilor de e%ploatare a mi5loacelor de transport ale unit&#ilor militare i s& stope!e (nc&lcarea acestor re"uli., s& controle!e starea te4nic& a mi5loacelor de transport ale unit&#ilor militare$ documentele de parcurs i respectarea de c&tre conduc&torii de autove4icule a re"ulilor circula#iei rutiere i respectarea de c&tre personalul a'lat (n ve4icule a re"ulilor de purtare a uni'ormei militare/, s& ia m&suri pentru re#inerea autove4iculelor militare 8(n ca! de necesitate,$ iar (n ca! de imposibilitate a re#inerii < s& note!e marca mi5locului de transport$ num&rul de (nmatriculare$ timpul i caracterul (nc&lc&rii i s& raporte!e despre aceasta e'ului PMR=, s& raporte!e imediat e'ului PMR in'orma#iile privind accidentele rutiere (n care au 'ost implicate mi5loacele de transport ale unit&#ilor militare i s& ac#ione!e con'orm al"oritmului7, la (nc4eierea serviciului$ s& pre!inte e'ului PMR al "arni!oanei un raport (n scris$ s& se (ntoarc& cu personalul de serviciu (n unitatea militar& i s& raporte!e o'i#erului de serviciu pe unitatea militar& despre e%ecutarea misiunii. 36. ;e'ul PMR$ loc#iitorul acestuia i inspectorii PMR au dreptul* +, s& aminteasc&$ (n ca!urile necesare$ conduc&torilor de autove4icule i superiorilor de maini < celor e"ali sau in'eriori (n "rad < despre respectarea re"ulilor de circula#ie i a re"ulilor de e%ploatare a mi5loacelor de transport$ s& note!e (n 'oaia de parcurs nea5unsurile depistate sau$ dac& este nevoie$ s& modi'ice itinerarul2, s&-i (nl&ture de la conducere pe conduc&torii de autove4icule militare re'eritor la care s(nt su'iciente motive pentru a-i considera (n stare de ebrietate$ (n stare de narcotism$ obosi#i sau bolnavi. 3, s& (ntocmeasc& procese-verbale privind (nc&lc&rile re"ulilor de circula#ie rutier& comise de conduc&torii de autove4icule ale unit&#ilor militare., s& ridice de la conduc&torii de autove4icule 'ia te4nic& i (mpreun& cu procesul-verbal privind (nc&lcarea re"ulilor de circula#ie rutier& s& o transmit& PMR pentru e%aminarea ca!ului. 3 . Pentru control$ inspectorul PMR oprete mi5locul de transport$ se pre!int& (n modul stabilit 8'unc#ia$ "radul militar$ numele,$ veri'ic& actele$ e%plic& cau!a opririi i (n ca! de necesitate$ veri'ic& starea te4nic& a acestuia. De e%emplu* BDomnule ser"ent$ s(nt inspector PMR$ c&pitan Vlaicu. Actele la controlC. 2n ca! de constatare a (nc&lc&rii re"ulilor de utili!are a te4nicii militare$ de utili!are contrar destina#iei sau dac& aceasta este de'ectat&$ inspectorul PMR notea!& observa#iile (n 'oaia de parcurs i cere (nl&turarea de'ectelor. 2n 'unc#ie de

+/

caracterul (nc&lc&rii$ mi5locul de transport poate 'i re#inut sau (ntors (n unitatea militar&$ sau (i poate continua deplasarea. :a oprirea i re#inerea mi5locului de transport$ inspectorul PMR nu va crea prin ac#iunile sale situa#ii de pericol pentru e'ectivul a'lat (n ve4icul$ pentru pietoni i pentru al#i 'actori de circula#ie. 3!. Pentru a amplasa mi5loacele de transport re#inute l(n"& comenduirea militar& sau (n una dintre unit&#ile militare ale "arni!oanei$ la ordinul e'ului "arni!oanei$ se or"ani!ea!& un punct de sta#ionare (n "arni!oan& a mainilor re#inute. ;e' al acestui punct este numit loc#iitorul e'ului PMR al "arni!oanei. Primirea mi5loacelor de transport o e'ectuea!& e'ul punctului de sta#ionare (n "arni!oan& a mainilor re#inute$ con'orm procesului-verbal. Modul de pa!& a mi5loacelor de transport (n punctul de sta#ionare (n "arni!oan& a mainilor re#inute este stabilit de e'ul "arni!oanei. Mi5loacele de transport re#inute i documenta#ia respectiv& se restituie dup& primirea permisiunii de la e'ul PMR al "arni!oanei. CAPITOLUL III PERSONALUL PENTRU SERVICIUL <N GARNIZOAN P12,(2722 0#,#1+&# 3". Personalul pentru serviciul (n "arni!oan& este numit pentru pa!a i ap&rarea obiectivelor de "arni!oan&$ pentru asi"urarea respect&rii disciplinei militare i a ordinii re"ulamentare de c&tre militari pe str&!i i (n alte locuri publice ale "arni!oanei$ precum i pentru controlul asupra respect&rii re"ulilor de circula#ie rutier& de c&tre conduc&torii 8mecanicii-conductori, mi5loacelor de transport ale unit&#ilor militare i pentru reali!area altor sarcini de serviciu (n "arni!oan&. Pentru serviciul (n "arni!oan& este prev&!ut urm&torul personal* +, o'i#erul de serviciu pe "&r!i2, a5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i3, subunitatea de serviciu., "&r!ile de "arni!oan&/, patrulele de "arni!oan&=, inspectorii i patrulele poli#iei militare rutiere. 44. Personalul pentru serviciul (n "arni!oan& este numit cu cel pu#in 2. de ore (nainte de intrarea (n serviciu. ?l este asi"urat cu mi5loace de transport de acele unit&#i militare care au numit acest personal. 41. 7omandan#ii de unit&#i 8subunit&#i, militare$ care numesc personalul de serviciu (n "arni!oan&$ s(nt responsabili pentru selectarea e'ectivului i pre"&tirea lui pentru e%ecutarea serviciului$ i pre!en#a la timp la instructa5 i la apel. 42. 7omandantul comenduirii militare$ (mpreun& cu e'ul PMR al "arni!oanei$ alc&tuiete$ pentru 'iecare lun&$ tabelul cu r(ndul la serviciu (n "arni!oan& 8Ane%a nr.2,$ care este aprobat de c&tre e'ul "arni!oanei. ?%trasele din aceste tabele s(nt e%pediate (n toate subunit&#ile militare antrenate (n e%ecutarea serviciului cu +0 !ile (nainte de (nceputul lunii urm&toare.
+=

Despre 'iecare modi'icare (n tabelele respective$ comandantul comenduirii militare a "arni!oanei comunic& la timp unit&#ilor militare. 43. 2nainte de intrarea (n serviciu (n statul ma5or al unit&#ii militare$ o'i#erului de serviciu pe "&r!i i e'ilor patrulelor de "arni!oan& li se (nm(nea!& prescrip#iile (n ba!a c&rora comandantul comenduirii militare a "arni!oanei eliberea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 'iele cu secretele vec4i i cele noi$ iar e'ilor de patrule < le"itima#iile de e' de patrul&$ (n care este indicat itinerarul$ timpul de patrulare i obli"a#iile speciale. 44. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i i a5utorul s&u$ personalul patrulei i al serviciului posturilor de control ale PMR trebuie s& poarte pe piept$ (n partea st(n"&$ insi"ne cu inscrip#iile respective. Inspectorul PMR$ (n a'ar& de aceasta$ va avea i le"itima#ia de inspector al PMR$ i bastonul de a"ent de circula#ie. O$25#1%& -# 6#1=2(2% 7# 0>132 45. Pentru conducerea nemi5locit& a "&r!ilor de "arni!oan&$ este numit o'i#erul de serviciu pe "&r!i < dintre o'i#erii unit&#ilor militare ale "arni!oanei$ care ocup& o 'unc#ie nu mai in'erioar& dec(t cea de comandant de companie 8baterie,$ i a5utorul acestuia < dintre o'i#erii care de#in o 'unc#ie nu mai in'erioar& dec(t cea de comandant de pluton. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i i a5utorul acestuia se a'l& pe l(n"& comenduirea militar& a "arni!oanei. ?i s(nt (narma#i cu pistoale cu muni#ii. 46. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i este r&spun!&tor de e%ecutarea corect& a serviciului de c&tre "&r!ile de "arni!oan&. ?l se a'l& (n subordinea e'ului "arni!oanei i a comandantului comenduirii "arni!oanei. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i are urm&toarele obli"a#ii* +, s& se pre!inte la timpul indicat la comandantul comenduirii militare a "arni!oanei$ s& pre!inte prescrip#ia de numire (n calitate de o'i#er de serviciu pe "&r!i- s& primeasc& 'iele cu secretele vec4i i cele noi i indica#iile necesare2, s& se pre!inte vec4iului o'i#er de serviciu pe "&r!i i s&-i comunice secretul vec4i3, s& studie!e tabelul cu r(ndul la serviciu (n "arni!oan&$ sc4ema de amplasare a posturilor$ tabelele de posturi$ instruc#iunile pentru e'ii "&r!ilor i instruc#iunea pentru o'i#erul de serviciu pe "&r!i., s& e%ecute apelul "&r!ilor de "arni!oan&/, s& se a'le (n (nc&perea o'i#erului de serviciu- plec(nd (n interes de serviciu$ s& lase (n loc pe a5utorul s&u$ comunic(ndu-i unde i pentru c(t timp pleac&=, s& controle!e personal$ nu mai rar de dou& ori (n 2. de ore 8din care o dat& noaptea, e%ecutarea serviciului de c&tre "arda de "arni!oan&$ totodat&$ noaptea$ iar pe timp cu vi!ibilitate redus&$ i !iua$ s& controle!e i locurile de sta#ionare a mainilor de lupt& 8a altui armament i a te4nicii militare, i s& ia m&surile necesare pentru lic4idarea imediat& a nea5unsurilor depistate7, s& dea indica#ii privind sc4imbarea duratei a'l&rii la post (n dependen#& de condi#iile climaterice-

+7

>, s&-i (nt(mpine pe e'ul "arni!oanei i pe e'ii s&i direc#i$ precum i pe comandantul comenduirii militare a "arni!oanei i s& le pre!inte raportul. De e%emplu* BDomnule colonel$ (n timpul serviciului meu nu s-a (nt(mplat nimic deosebit 8sau s-a (nt(mplat ...,. 3(nt o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ c&pitan 0rsuC, s& (nso#easc& persoanele sosite pentru controlul "&r!ilor sau s& trimit& a5utorul pentru a le (nso#i$ control(nd$ (n prealabil$ dac& acestea au actele de identitate i le"itima#iile ce permit controlul "&r!ilor$ valabile o sin"ur& dat& 8pct. 233,+0, s& controle!e starea de pre"&tire a subunit&#ii de serviciu a "arni!oanei pentru ac#iuni (n ca! de alarm& sau de apel. 4 . Dup& (nc4eierea apelului$ noul o'i#er de serviciu pe "&r!i primete de la vec4iul o'i#er de serviciu pe "&r!i documenta#ia con'orm listei. Dup& rapoartele e'ilor de "&r!i privind e%ecutarea sc4imbului$ o'i#erii de serviciu pe "&r!i raportea!& comandantul comenduirii militare despre predarea i primirea serviciului. De e%emplu* BDomnule colonel$ s(nt c&pitanul 7iobanu$ am predat serviciul de "ard&C$ BDomnule colonel$ s(nt c&pitanul 0rsu$ am primit serviciul de "ard&C. Apoi noul o'i#er de serviciu pe "&r!i in'ormea!& despre toate nea5unsurile (nre"istrate la primirea serviciului$ iar cel vec4i < despre e%ecutarea serviciului de c&tre "&r!i$ nea5unsurile (nre"istrate i m&surile luate pentru lic4idarea acestora$ precum i despre incidentele care au avut loc (n timpul serviciului. Dup& raport$ noul o'i#er de serviciu pe "&r!i pre!int& comandantului comenduirii militare a "arni!oanei re"istrul de primire i predare a serviciului cu (nsemn&rile respective. 4!. 2n ca! de incidente la una din "&r!ile de "arni!oan&$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i sosete imediat la locul incidentului$ iar dac& este necesar$ cu permisiunea e'ului "arni!oanei sau a comandantului comenduirii militare$ c4eam& subunitatea de serviciu$ iar (n ca! de incendiu < i ec4ipa de pompieri. Despre incidentele din "&r!i i m&surile (ntreprinse$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i raportea!& imediat comandantului comenduirii militare a "arni!oanei i e'ului "arni!oanei$ precum i comunic& comandantului unit&#ii militare care a asi"urat "arda. 4". Dac& o'i#erul de serviciu pe "&r!i s-a (mboln&vit$ va raporta despre aceasta comandantului comenduirii militare i va ac#iona con'orm indica#iilor lui. 2n ca! de (mboln&vire a e'ului "&r!ii$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i pune obli"a#iile acestuia (n sarcina a5utorului e'ului "&r!ii 8caporalului de sc4imb, sau c4eam&$ (n acest scop$ din unitatea militar&$ un nou e' al "&r!ii$ (l (nso#ete (n (nc&perea pentru "&r!i i conduce primirea "&r!ii. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i comunic& noului e' al "&r!ii secretele i raportea!& comandantului comenduirii militare despre incidentele care au avut loc. 54. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i i a5utorul s&u au voie s& se odi4neasc& (n timpul serviciului pe r(nd$ culca#i 8s& doarm&, c(te . ore 'iecare$ (n timpul stabilit de comandantul comenduirei militare$ desc&l#a#i$ '&r& a-i scoate ec4ipamentul.
+>

51. 2n ceea ce privete "&r!ile interioare$ obli"a#iile o'i#erului de serviciu pe "&r!i le e%ercit& o'i#erul de serviciu pe unitatea militar&$ iar obli"a#iile a5utorului o'i#erului de serviciu pe "&r!i < a5utorul o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&. A?%.)1%& )$25#1%&%2 -# 6#1=2(2% 7# 0>132 52. A5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i se subordonea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i. A5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i are urm&toarele obli"a#ii* +, s& se pre!inte la timpul indicat pentru instructa5 la comandantul comenduirii militare2, s& studie!e tabelul cu r(ndul la serviciu al "&r!ilor de "arni!oan&$ sc4emele de amplasare a posturilor$ tabelele de posturi$ instruc#iunile pentru e'ii de "&r!i i instruc#iunea pentru o'i#erul de serviciu pe "&r!i3, s& participe la apelul "&r!ilor (n con'ormitate cu prevederile din pct. +7>+ 2., s& primeasc& con'orm listei documenta#ia nesecret&$ bunurile materiale i inventarul a'lat (n camera o'i#erului de serviciu pe "&r!i/, s& controle!e$ la ordinul o'i#erului de serviciu pe "&r!i$ e%ecutarea serviciului de c&tre "&r!i$ s& ia m&suri pentru lic4idare a nea5unsurilor i s& raporte!e despre aceasta o'i#erului de serviciu pe "&r!i=, s& e%ercite obli"a#iile o'i#erului de serviciu pe "&r!i (n absen#a acestuia. S%9%,2.+.#+ -# 6#1=2(2% + 0+1,23)+,#2 53. 3ubunitatea de serviciu a "arni!oanei este numit&$ prin ordinul e'ului "arni!oanei$ (n scopul (nt&ririi "&r!ilor de "arni!oan& sau (n ca! de c4emare ur"ent& pentru lic4idarea incendiului$ urm&rilor calamit&#ii naturale i altor incidente (n "arni!oan&. 2n ordin se indic& personalul$ armamentul$ asi"urarea cu muni#ii$ materialele necesare$ mi5loacele de transport$ #inuta i modul de odi4n&. Antrenarea subunit&#ii de serviciu (n lucr&ri de "ospod&rie se inter!ice. 2n "arni!oanele mari pot 'i numite c(teva subunit&#i de serviciu. 54. 3ubunitatea de serviciu este numit& pentru 'iecare 2. de ore i se subordonea!& e'ului "arni!oanei$ comandantului comenduirii militare i o'i#erului de serviciu pe "&r!i. 3ubunitatea de serviciu este alarmat& de e'ul "arni!oanei$ comandantul comenduirii militare sau$ cu permisiunea lor < de c&tre o'i#erul de serviciu pe "&r!i. :a c4emarea subunit&#ii de serviciu$ se indic& locul$ ora i la dispo!i#ia cui trebuie s& se pre!inte$ precum i bunurile materiale$ armamentul de care trebuie s& dispun&$ cantitatea de muni#ii i modul de eliberare a lor. Muni#iile subunit&#ii de serviciu s(nt eliberate la ordinul comandantului 8e'ului de stat ma5or, unit&#ii militare sau al o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&.
+

7oncomitent cu c4emarea subunit&#ii de serviciu$ prin ordinul e'ului "arni!oanei se numete$ dac& este necesar$ o nou& subunitate de serviciu. 55. Instruc#ia pentru subunitatea de serviciu este des'&urat& (n apropierea amplasamentului unit&#ii militare care a asi"urat-o. :ocul de a'lare a subunit&#ii de serviciu i modul de c4emare a ei trebuie s& le cunoasc& o'i#erul de serviciu pe unitatea militar& i o'i#erul de serviciu pe "&r!i. 56. :a sosirea (n locul indicat$ subunitatea de serviciu ac#ionea!& con'orm indica#iilor comandantului comenduirii militare a "arni!oanei$ o'i#erului de serviciu pe "&r!i sau ale persoanei la dispo!i#ia c&reia s-a pre!entat. P+.1%&#&# -# 0+1,23)+,> 5 . 2n 'iecare "arni!oan&$ pentru men#inerea ordinii i e'ectuarea controlului asupra respect&rii disciplinei militare de c&tre militari pe str&!i i (n alte locuri publice$ la sta#ii$ "&ri$ aeroporturi$ precum i (n localit&#ile adiacente "arni!oanei$ la ordinul e'ului "arni!oanei$ se or"ani!ea!& patrularea. 5!. Patrulele s(nt numite pentru 2. de ore sau numai pentru o anumit& perioad& a !ilei sau a nop#ii i pot ac#iona pe 5os sau pe mi5loace de transport. :a comenduirea militar& este numit& i patrula de re!erv&$ asi"urat& cu mi5loc de transport. 5". Patrulele de "arni!oan& se a'l& (n subordinea comandantului comenduirii militare a "arni!oanei i o'i#erului de serviciu pe "&r!i. 64. Patrula e 'ormat& din e'ul patrulei i doi < trei militari de patrul&. ;e' al patrulei$ (n 'unc#ie de sarcinile primite de patrul&$ poate 'i numit un o'i#er$ subo'i#er sau un ser"ent prin contract. Militarii de patrul& s(nt numi#i dintre solda#ii$ ser"en#ii disciplina#i$ e%i"en#i$ cu bun& pre"&tire de 'ront i 'i!ic&$ de re"ul& din aceeai subunitate. 61. Dinuta patrulelor este stabilit& prin ordinul e'ului "arni!oanei. Personalul patrulelor este dotat cu arme doar (n ca! de necesitate. 2n ca! de necesitate$ pe itinerarele de importan#& deosebit&$ patrulele se asi"ur& cu sta#ie radio portativ&$ pentru le"&tura cu comenduirea militar&. 62. 3c4ema de patrulare i instruc#iunile pentru patrule s(nt elaborate de comandantul comenduirii militare a "arni!oanei i aprobate de e'ul "arni!oanei. 2n sc4ema de patrulare se indic&* c(teva variante de itinerare$ locul de amplasare a teatrelor$ caselor de cultur&$ cinemato"ra'elor etc.$ locurile de a"rement public$ tele'oanele pentru le"&tura cu comenduirea militar&$ precum i cu sec#iile de poli#ie. 2n instruc#iunile pentru patrule se indic&* sarcinile patrulelor$ particularit&#ile e%ecut&rii serviciului pentru 'iecare itinerar$ modul de interac#iune cu poli#ia$ mi5loacele de le"&tur& cu comenduirea militar& a "arni!oanei$ cu cele mai apropiate posturi de poli#ie i modul de raport. 63. ;e'ul patrulei de "arni!oan& este r&spun!&tor de e%ecutarea corect& a serviciului de c&tre militarii din patrul&$ de men#inerea ordinii i de respectarea de c&tre militari a disciplinei militare pe itinerar. ;e'ul patrulei are urm&toarele obli"a#ii*
20

+, s& se pre!inte la timpul indicat la comandantul comenduirii militare a "arni!oanei pentru instructa5 i s& studie!e documenta#ia necesar&2, s& cunoasc& sarcina patrulei i s& conduc& e%ecutarea serviciului de c&tre militarii din patrul&3, s& urm&reasc& respectarea de c&tre militari a disciplinei militare$ respectarea re"ulilor de purtare a uni'ormei militare., s& averti!e!e militarii (n acelai "rad sau in'eriori (n "rad care au (nc&lcat disciplina militar&$ s& le controle!e documentele$ iar (n ca! de necesitate$ s&-i re#in& i s&-i (nso#easc& la comenduirea militar& a "arni!oanei/, s& acorde e'ilor i superiorilor asisten#a necesar& pentru restabilirea ordinii i la cererea lor$ s& trimit& la comenduirea militar& a "arni!oanei militarii care au (nc&lcat disciplina militar&=, s& cunoasc& locurile de amplasare a tele'oanelor pentru le"&tura cu comenduirea militar& a "arni!oanei 8cu o'i#erii de serviciu pe "&r!i,$ precum i cu posturile de poli#ie de pe itinerar i s& raporte!e (n timpul indicat comandantului comenduirii militare 8o'i#erului de serviciu pe "&r!i, despre e%ecutarea serviciului7, s& (ntocmeasc& lista militarilor re#inu#i i trimii la comenduirea militar& a "arni!oanei con'orm prevederilor pct.+>. Dup& (nc4eierea serviciului de patrulare$ s& pre!inte o'i#erului de serviciu pe "&r!i lista militarilor re#inu#i$ s& se (ntoarc& cu personalul patrulei (n unitatea sa i s& raporte!e o'i#erului de serviciu pe unitate despre e%ecutarea misiunii>, la re#inerea militarului (n stare de ebrietate$ e'ul patrulei (ntreprinde m&surile necesare pentru aducerea lui la comenduirea militar& a "arni!oanei$ dar nu va cere de la acesta nici un 'el de e%plica#ii. 64. Militarul de patrul& are urm&toarele obli"a#ii* +, s& e%ecute cu vi"ilen#& serviciul$ s& urm&reasc& comportamentul militarilor i s& raporte!e e'ului patrulei despre toate (nc&lc&rile de disciplin& militar& i de ordine public&2, s& e%ecute prompt i cu e%actitate ordinele e'ului patrulei i s& nu plece nic&ieri '&r& permisiunea lui3, s& nu primeasc& nimic de la persoanele re#inute i s& nu le transmit& nimic '&r& permisiunea e'ului patrulei- s& raporte!e e'ului patrulei despre solicit&rile persoanelor re#inute., la 'inali!area serviciului de patrulare i pre!entarea (n unitatea militar&$ s& se (ntoarc&$ cu permisiunea e'ului patrulei$ (n subunitatea sa i s& raporte!e militarului de serviciu despre sosire. 65. 2n e%ercitarea obli"a#iilor$ personalul patrulei trebuie s& serveasc& drept e%emplu de respectare a disciplinei militare$ a re"ulilor de purtare a uni'ormei militare$ de e%ecutare a salutului militar i ca e%emplu de polite#e militar&. 2n timpul serviciului$ acestuia i se inter!ice s& intre (n discu#ii cu persoane str&ine$ s& se distra"& de la e%ercitarea atribu#iilor de serviciu. 66. Adres(ndu-se militarului (n "rad ec4ivalent sau (n "rad in'erior$ e'ul patrulei numete "radul i 'unc#ia pe care le de#ine i 'ace observa#iile necesare. De e%emplu* BDomnule ser"ent$ s(nt e'ul patrulei$ maior Popa. A#i (nc&lcat re"ulile de purtare a uni'ormei militare. )ace#i...C
2+

6 . Dac& militarii (n termen$ a'l(ndu-se (n permisie$ au comis (nc&lc&ri "rave ale re"ulilor de purtare a uni'ormei militare$ n-au dat salutul militar sau au comis alte (nc&lc&ri de disciplin& militar&$ e'ul patrulei are dreptul s& le suspende!e permisia i s&-i trimit&$ (nso#i#i de militarul de patrul&$ la comenduirea militar& sau la unitatea lor$ pentru a 'i luate m&surile corespun!&toare. Vor 'i re#inu#i i trimii la comenduirea militar& i militarii sosi#i (n permisii din alte "arni!oane. Despre timpul i cau!a re#inerii$ e'ul patrulei 'ace (nsemn&ri (n biletul de voie al militarului. 2n ca! de re'u! de a se supune sau de (mpotrivire a militarului (n timpul re#inerii$ e'ul patrulei are dreptul s& aplice personal sau cu personalul patrulei 'or#a. Aplicarea armei este o m&sur& e%trem& i se permite doar (n ca!urile i (n modul e%puse (n Re"ulamentul serviciului interior al )or#elor Armate ale Republicii Moldova. De la militarii re#inu#i se ridic& armele albe$ armele de 'oc i muni#iile$ precum i actele de identitate$ pe care e'ul patrulei le pred& o'i#erului de serviciu pe "&r!i. 6!. 2n ca! de (nc&lcare a disciplinei militare de c&tre militarii (n "rad superior$ e'ul patrulei se adresea!& acestora cu ru"&mintea de a (nceta (nc&lcarea disciplinei. Dac& ru"&mintea lui nu este (ndeplinit&$ e'ul patrulei este obli"at s& raporte!e '&r& (nt(r!iere o'i#erului de serviciu pe "&r!i i s& ac#ione!e la indica#ia acestuia. 6". Militarii adui la comenduirea militar& a "arni!oanei pentru (nc&lcarea disciplinei militare i a ordinii publice s(nt primi#i de c&tre o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ s(nt (nre"istra#i (n re"istrul de eviden#& a persoanelor re#inute i (nc4ii (n camera pentru militarii re#inu#i temporar$ pe un termen de cel mult 2. de ore$ p(n& la luarea deci!iei de c&tre comandantul comenduirii militare. Primind militarii re#inu#i$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i e%aminea!& lucrurile i ec4ipamentul acestora$ le ia centurile$ lucrurile i obiectele de pre#$ pe care nu se permite de a le avea (n camer&$ precum i toate documentele de serviciu. Despre ridicarea armelor$ muni#iilor$ documentelor$ lucrurilor i obiectelor de pre# se (ntocmete un proces-verbal$ care este semnat de o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ a5utorul comandantului comenduirii militare$ de persoanele care l-au adus pe cel re#inut i de persoana re#inut&. Militarii adui la comenduirea militar& a "arni!oanei (n stare de ebrietate semnea!& procesul-verbal dup& de!alcooli!are. 4. 2n comenduirea militar&$ pe timp de !i$ militarii re#inu#i pentru (nc&lcarea re"ulilor de purtare a uni'ormei militare i nee%ecutarea salutului militar s(nt antrena#i (n edin#e de instruc#ie de 'ront i de studiere a re"ulamentelor militare cu durata de p(n& la 3 ore. 1. Militarii de#inu#i (n camerele pentru persoanele temporar re#inute s(nt p&!i#i de "arda de pa!& a arestului "arni!oanei. Dac& arestul "arni!oanei se a'l& la o dep&rtare considerabil& de comenduirea militar& a "arni!oanei$ militarii re#inu#i pot 'i p&!i#i de patrule (narmate$ special reparti!ate pentru aceasta$ care e%ecut& serviciul con'orm pct.+72.
22

2. Dup& (nc4eierea serviciului de patrulare$ prescrip#ia cu (nsemn&rile necesare ale comandantului comenduirii militare a "arni!oanei este restituit& e'ului patrulei pentru a 'i transmis& statului ma5or al unit&#ii militare. TITLUL II ORGANIZAREA I EXECUTAREA SERVICIULUI DE GARD CAPITOLUL IV ORGANIZAREA SERVICIULUI DE GARD I PREGTIREA GRZILOR P12,(2722 0#,#1+&# 3. 3erviciul de "ard& const& (n e%ecutarea misiunii de lupt& i impune personalului respectarea (ntocmai a tuturor cerin#elor pre!entului re"ulament$ vi"ilen#& (nalt&$ 'ermitate i spirit de ini#iativ&. Persoanele vinovate de (nc&lcarea cerin#elor privind serviciul de "ard& poart& r&spundere disciplinar& sau penal&. 4. Pentru e%ecutarea serviciului de "ard&$ este numit personalul "&r!ii. 1arda este subunitatea (narmat& i destinat& e%ecut&rii misiunii de lupt& privind pa!a i ap&rarea obiectivelor militare i de stat$ precum i pa!a persoanelor de#inute (n arest. 1arda poate 'i de "arni!oan& i interioar&$ precum i permanent& sau provi!orie. 1arda de "arni!oan& este destinat& pa!ei i ap&r&rii obiectivelor de importan#& "eneral& pentru "arni!oan&$ amplasate (n apropiere nemi5locit& unul de altul$ precum i pa!ei persoanelor de#inute (n arestul "arni!oanei. 1arda interioar& este destinat& pa!ei i ap&r&rii obiectivelor unit&#ii militare$ precum i a avioanelor 8elicopterelor, de pe aerodrom. 1&r!ile permanente s(nt prev&!ute de tabelul cu or"ani!area "&r!ilor. 1&r!ile provi!orii nu s(nt incluse (n tabel- ele s(nt numite prin ordinul e'ului "arni!oanei sau al comandantului unit&#ii pentru pa!a i ap&rarea bunurilor militare la (nc&rcarea 8desc&rcarea, sau depo!itarea temporar& a acestora$ pentru (nso#irea (nc&rc&turilor militare$ transportate cu di'erite mi5loace de transport$ precum i pentru pa!a persoanelor arestate i condamnate. 5. 1&r!ile de "arni!oan& se subordonea!& e'ului "arni!oanei$ comandantului comenduirii militare a "arni!oanei$ o'i#erului de serviciu pe "&r!i i a5utorului acestuia- "arda de pa!& a arestului$ (n a'ar& de persoanele enumerate$ se subordonea!& i e'ului de arest. 1&r!ile interioare se subordonea!& comandantului unit&#ii militare$ o'i#erului de serviciu pe unitatea militar& i a5utorului s&u$ dac& acesta este o'i#er. 1arda interioar&$ care p&!ete obiectivele batalionului 8divi!ionului, amplasat separat de celelalte subunit&#i ale unit&#ii militare$ se subordonea!& i comandantului acestui batalion 8divi!ion, (n "rad militar ec4ivalent cu al e'ului "&r!ii sau cu "rad superior.
23

A5utorului o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&$ numit dintre subo'i#eri$ i se subordonea!& "&r!ile$ e'ii c&rora nu s(nt o'i#eri$ iar a5utorului o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&$ numit dintre ser"en#i$ i se subordonea!& "&r!ile$ e'ii c&rora s(nt numi#i dintre ser"en#i. 1&r!ile trec (n subordinea acestor persoane din momentul (n care$ (n timpul apelului$ se d& comanda BDR?PDIC pentru (nt(mpinarea o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i ies din subordinea lor din moment ce e'ul "&r!ii a dat comanda B2nainte < MAR;C pentru a pleca la unitatea 8subunitatea, militar&. 6. 2n componen#a "&r!ii s(nt numi#i* e'ul "&r!ii$ militarii de "ard& < dup& num&rul de posturi i sc4imburi$ caporalii de sc4imb$ a5utorul e'ului "&r!ii$ dac& este nevoie < a5utorul e'ului "&r!ii 8operatorul, pentru mi5loacele te4nice de pa!& sau sc4imbul operatorilor 8dou& - trei persoane$ una din care poate 'i numit& a5utor al e'ului "&r!ii pentru mi5loacele te4nice de pa!&,$ a5utorul e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!& i conduc&torii mi5loacelor de transport 8(n 'unc#ie de necesitate,$ iar (n componen#a "&r!ii de pa!& a arestului < (nso#itorii. . Pentru pa!a i ap&rarea nemi5locit& a obiectivelor$ s(nt numite santinele din personalul "&r!ii. 3antinela este militarul de "ard& (narmat$ care e%ecut& misiunea de lupt& privind pa!a i ap&rarea postului (ncredin#at. Postul constituie tot ce este (ncredin#at santinelei pentru pa!& i ap&rare$ precum i locul sau sectorul de teren unde santinela (i e%ecut& obli"a#iile. Posturile includ i obiectele$ i sectoarele de teren unde s(nt montate mi5loacele te4nice de pa!& ale "&r!ii. Pa!a obiectivelor este e%ecutat& de santinele prin patrulare (ntre (mpre5muirile e%terioar& i interioar& din 5urul obiectivului sau de-a lun"ul (mpre5muirii de partea interioar&$ dac& este o sin"ur& (mpre5muire$ precum i prin observare de pe 'oioare. 0nele obiective pot 'i p&!ite de santinele care suprave"4ea!& de pe loc. !. ;e'ii de "arni!oane$ comandan#ii de mari unit&#i i unit&#i militare$ e'ii de obiective militare$ precum i to#i e'ii lor nemi5loci#i s(nt obli"a#i s& ob#in& (n permanen#& reducerea personalului necesar pentru pa!a i ap&rarea obiectivelor. Aceasta se poate ob#ine * +,prin trecerea la pa!a posturilor cu utili!area mi5loacelor te4nice i a c(inilor de pa!& sau prin alte metode de pa!&$ '&r& a instala santinele2,prin (ntrunirea sub pa!a unei "&r!i a tuturor ma"a!iilor$ depo!itelor$ parcurilor i altor obiective p&!ite ce se a'l& (n apropiere unul de altul$ cu (mpre5muire comun&$ dar care apar#in di'eritelor unit&#i militare3,prin reducerea num&rului de posturi cu santinele care suprave"4ea!& de pe loc i or"ani!area pa!ei obiectivelor prin patrulare pe 5os i pe mi5loace de transport. ". :a or"ani!area pa!ei obiectivelor prin metoda patrul&rii$ santinelei$ (n 'unc#ie de (mpre5muirea obiectivului i condi#iile de relie'$ i se (ncredin#ea!& pentru pa!& i ap&rare pe parcursul unei anumite perioade de timp un itinerar cu lun"imea de* !iua - p(n& la 2 Em$ noaptea - p(n& la + Em$ iar a obiectivelor utilate cu mi5loace te4nice de pa!&* !iua - p(n& la 3 Em$ noaptea - p(n& la 2 Em. Pentru (nt&rirea pa!ei obiectivelor pe timp ne'avorabil 8cea#& dens&$ ploaie$ ninsoare,$ la ordinul e'ului
2.

"arni!oanei 8comandantului unit&#ii militar&,$ pot 'i numite "&r!i sau patrule suplimentare pe mi5loace de transport. 2n acest ca!$ modul de e%ecutare a serviciului de c&tre "&r!ile suplimentare i modul de patrulare s(nt stabilite de e'ul "arni!oanei 8comandantul unit&#ii militare,. 3antinelele se deplasea!& pe itinerar pe 5os$ cu o vite!a ce asi"ur& pa!a si"ur& a obiectivului$ '&c(nd opriri scurte pentru a cerceta teritoriul i (mpre5muirea$ precum i pentru a raporta$ utili!(nd mi5loacele de le"&tur&$ e'ului "&r!ii despre e%ecutarea serviciului. Dac& vi!ibilitatea este bun& i condi#iile de relie' permit$ santinelele pot e'ectua observarea obiectivului i a c&ilor de acces spre el de pe 'oioarele de observare. !4. Pentru acordarea de a5utor santinelelor$ (n 'iecare (nc&pere pentru "ard&$ din personalul sc4imburilor de ve"4e i care se odi4nete al "&r!ii s(nt 'ormate "rupe de re!erv&$ care$ la c4emarea "&r!ii B:a armeC$ sub comanda e'ului "&r!ii$ a5utorului s&u sau a caporalului de sc4imb$ sosesc la locul (nc&lc&rii re"ulilor i ac#ionea!& (n 'unc#ie de situa#ie. Pentru aducerea rapid& a acestor "rupe la locul de destina#ie$ pot 'i utili!ate mi5loace de transport$ iar (n condi#ii speciale transportoare blindate 8maini de lupt&,. !1. Personalul "&r!ii va 'i (n #inuta pentru "ard& 8Ane%a nr.>,$ (narmat cu pistoale-mitralier& cu baionete-cu#it sau cu carabine cu baionete. ;e'ii de "&r!i i a5utorii lor vor 'i (narma#i cu arma prev&!ut& de state. 1arda este asi"urat& cu cartue de lupt& dup& cum urmea!&* pentru 'iecare pistol-mitralier& i pistol < c(te dou& (nc&rc&toare pline- pentru 'iecare carabin& < c(te 30 de cartue (n (nc&rc&toare. 2n a'ar& de aceasta$ la ordinul e'ului "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militare,$ "&r!ile pot 'i (narmate cu mitraliere cu c(te trei (nc&rc&toare pline pentru 'iecare i cu "renade de m(n&$ c(te dou& pentru 'iecare militar al "&r!ii. Personalul "&r!ii$ cu e%cep#ia militarilor (narma#i cu pistoale$ primete muni#ii (n tab&ra pentru serviciul de "ard&$ dup& instructa5ul practic. !2. Armele se (ncarc& (nainte de plecarea la posturi < pentru pa!a militarilor aresta#i i re#inu#i de c&tre or"anul de urm&rire penal&$ pa!a inculpa#ilor i condamna#ilor$ precum i pentru (nso#irea persoanelor care controlea!& "&r!ile. 2nc&rcarea i desc&rcarea armei se e%ecut& la comanda e'ului "&r!ii sau a a5utorului acestuia 8caporalului de sc4imb, i sub observa#ia lor nemi5locit&$ (n apropierea (nc&perii pentru "ard&$ (ntr-un loc special utilat i iluminat$ cu captor de "loan#e$ iar la plecarea sc4imbului la posturi pe maini < (n locurile indicate (n instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii$ utilate$ de asemenea$ cu captor de "loan#e. :a (nc&rcare i desc&rcare$ #eava armei va 'i orientat& (n sus 8sub un"4i de ./-=0F, i (ntr-o parte de la (nc&perile de locuit i obiectivul p&!it. Dac& (n apropierea i (n 5urul (nc&perii pentru "ard& s(nt (nc&peri de locuit i de serviciu$ (nc&rcarea i desc&rcarea armei pot 'i e%ecutate (n (nc&perea pentru "ard&$ (ntr-un loc special$ utilat cu captor de "loan#e. Desc&rcarea i e%aminarea armei se e'ectuea!& imediat dup& (ntoarcerea (n (nc&perea pentru "ard& sau (n locurile indicate (n instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii.
2/

Pistoalele se (ncarc& dup& primirea cartuelor (n subunitate$ se descarc& dup& sc4imbul "&r!ii$ la sosirea ei (n subunitate. !3. Arma se (ncarc& con'orm instruc#iunii de tra"ere$ dar cartuul nu este trimis (n camera cartuului. Pistolul-mitralier& se (ncarc& cu (nc&rc&torul plin. 2nainte de (nc&rcare$ arma se e%aminea!& 8tr&"aciul se apas&, i se pune piedica de si"uran#&. Dup& cuplarea (nc&rc&torului$ port-(nc4i!&torul nu se mic& (napoi. 7arabina se (ncarc& cu ma"a!ia plin&. Dup& (nc&rcare$ se (nc4ide lin (nc4i!&torul 8cartuul nu este trimis (n camera cartuului,$ se pune piedica$ tr&"aciul se apas& i carabina e pus& la piedica de si"uran#&. Pistolul se (ncarc& cu (nc&rc&torul plin. :a (nc&rcare$ (nc4i!&torul nu se mic& (napoi. 2nainte de (nc&rcare pistolul se pune la piedica de si"uran#&. Mitralierele i "renadele de m(n& se (ncarc& nemi5locit (naintea utili!&rii. !4. :a ordinul e'ului 8comandantului, "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militare,$ (n (nc&perea pentru "ard& se creea!& o re!erv& de muni#ii* pentru 'iecare pistol-mitralier& sau carabin& - c(te +/0 de cartue$ pentru pistol - c(te += cartue$ care se p&strea!& (n cutii etane (n l&!i metalice. 1renadele de m(n& se p&strea!& (n l&!i metalice separate$ amorsoarele se p&strea!& (n ambala5 special 4idroimpermeabil$ separat de "renade. Re"istrul de eviden#& a cartuelor de lupt& al "&r!ii 8Ane%a nr.7,$ re"istrul de eviden#& a "renadelor de m(n& i amorsoarelor$ actul de ridicare a muni#iei i 'ormularele necompletate$ precum i cu#itul pentru desc4iderea ambala5ului de !inc se p&strea!& (n aceleai l&!i. :&!ile se (nc4id cu lac&te$ se si"ilea!& de comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, i se (nscriu (n lista materialelor i inventarului "&r!ii$ a'late (n (nc&perea pentru "ard&. 74eile i mula5ele si"iliilor de la l&!ile cu muni#ii se p&strea!& (n sei'ul e'ului "&r!ii 8(n sertarul ce se (nc4ide cu c4eia al mesei,. 3e inter!ice de a transmite c4eile c&tre alte persoane. ;e'ul "&r!ii poart& r&spundere personal& de inte"ritatea l&!ilor cu re!erva de cartue de lupt&$ de "renade i de amorsoare. !5. ?%istentul re!ervei de muni#ii i condi#iile de p&strare a acestuia se controlea!& cel pu#in o dat& pe lun&* (n "&r!ile de "arni!oan& < de c&tre comandantul comenduirii militare a "arni!oanei$ (n "&r!ile interioare < de c&tre e'ul statului ma5or al unit&#ii militare. Re!ultatele controlului s(nt consemnate (n Re"istrul de eviden#& a re!ervei de muni#ii i (n 'oaia de stare a "&r!ii. !6. Asi"urarea (nc&perilor pentru "ard& i a posturilor cu utila5$ mi5loace te4nice de pa!& i mi5loace de le"&tur&$ precum i (mpre5muirea obiectivelor p&!ite 8ane%ele nr./ i nr.=, i asi"urarea lor cu inventarul prev&!ut de pre!entul re"ulament se pun (n sarcina e'ului obiectivului militar 8comandantului unit&#ii militare,. ;e'ul obiectivului militar 8comandantul unit&#ii militare, este$ de asemenea$ r&spun!&tor de iluminarea (nc&perii pentru "ard& i de asi"urarea ei cu combustibil i (mbr&c&minte pentru posturi.
2=

! . Pentru a con'irma c& "arda sosit& pentru sc4imb este (ntr-adev&r numit& (n acest scop$ precum i c& persoana sosit&$ care de#ine ordinul e'ului "arni!oanei sau al o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,$ este cea cu adev&rat (mputernicit& de c&tre e'ul respectiv$ se va stabili parola. Parola const& (n denumirea unui ora$ se stabilete pentru 'iecare !i$ separat pentru 'iecare "ard&* pentru "arda de "arni!oan& < de comandantul comenduirii militare$ pentru "arda interioar& < de e'ul statului ma5or al unit&#ii militare. Parolele s(nt stabilite cu cel mult +0 !ile (nainte i s(nt consemnate (n re"istrul de secrete$ care se p&strea!& la comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, (ntr-o map& si"ilat& (n sa'eu. Parolele pentru "&r!ile noi$ care intr& (n serviciu la alarmare$ s(nt p&strate (ntr-un pac4et si"ilat la o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. Persoanele care cunosc parola s(nt obli"ate s-o p&stre!e (n secret i s-o comunice$ la cerere$ prin 'i&$ '&r& a o pronun#a$ 'ia urm(nd s& 'ie imediat distrus&. 2n ca! de pierdere a 'iei cu parola sau (n alte ca!uri de deconspirare a parolei$ ac#iunea ei este imediat sistat& de c&tre o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. Despre aceasta se raportea!& comandantului comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ului statului ma5or al unit&#ii militare,. !!. Desc4iderea ma"a!iilor 8depo!itelor$ parcurilor, sau accesul (n locurile de sta#ionare a mainilor de lupt&$ a altui armament i a te4nicii militare$ a'late (n pa!a "&r!ii$ se admite (n ba!a permisului valabil o sin"ur& dat& sau a permisului permanent$ semnat de comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, i autenti'icat prin tampila cu stema #&rii. 2n permis se indic&* num&rul acestuia i num&rul "&r!ii pentru al c&rei e' este eliberat- denumirea obiectivului p&!it$ care urmea!& s& 'ie desc4is 8(nc4is,data i timpul desc4iderii 8(nc4iderii,- "radul militar$ numele$ prenumele i patronimicul persoanei sosite pentru desc4idere 8(nc4idere,. :ista de persoane care au dreptul s& desc4id& anumite ma"a!ii 8depo!ite$ parcuri, sau care pot 'i admise la primirea de la "ard& a mainilor de lupt&$ a altui armament i a te4nicii militare a'late (n locurile de sta#ionare$ este adus& la cunotin#& prin ordinul e'ului "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militare,. Modelele de permise cu semn&turile autentice$ lista persoanelor cu 'unc#ii de r&spundere$ care au dreptul s& desc4id& ma"a!iile 8depo!itele$ parcurile, sau au acces la ele$ precum i modelele mula5elor de si"ilii 8amprentele plumburilor pentru si"ilat,$ semnate de comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, i autenti'icate prin tampila cu stema #&rii$ trebuie s& se a'le (n (nc&perea pentru "ard& 8Ane%a nr.=,. !". Modul de acces pe teritoriul te4nic al depo!itelor$ la obiectivele ce pre!int& pericol de in'lamabilitate i la cele de importan#& deosebit& este stabilit de e'ii direc#iilor respective ale structurilor militare$ con'orm instruc#iunilor speciale. "4. Permisul pentru desc4iderea locurilor de sta#ionare a navelor aeriene i a altor obiective ale unit&#ii de avia#ie de pe aerodrom este semnat de c&tre e'ul statului ma5or al unit&#ii.

27

Modul de pa!& a navelor aeriene dup& desc4iderea locurilor de sta#ionare i p(n& la predarea lor sub pa!a "&r!ii este stabilit de instruc#iunile pentru )or#ele Armate ale Republicii Moldova cu privire la cerin#ele pre!entului re"ulament. "1. Modul de e%ecutare a serviciului de "ard& (n vederea pa!ei i ap&r&rii obiectivelor militare (n condi#ii speciale este stabilit$ suplimentar$ de conduc&torul structurii militare. E@#(%.+1#+ 6#1=2(2%&%2 -# 0+1-> (% %.2&23+1#+ *2?&)+(#&)1 .#A,2(# -# 7+3> "2. Mi5loacele te4nice de pa!& s(nt utili!ate (n scopul sporirii si"uran#ei pa!ei obiectivelor i al reducerii personalului "&r!ilor. ?le includ* mi5loacele de descoperire perimetrice i de obiect$ semnali!area de pa!& a obiectivelor$ mi5loacele te4nice de prevenire i ac#ionare$ semnali!area antiincendiar&$ aparatura de recep#ie a semnalelor de la mi5loacele te4nice de pa!& i re#eaua de semnali!are prin cablu$ radio sau video. 3i"uran#a pa!ei obiectivelor cu utili!area mi5loacelor te4nice de pa!& este asi"urat&* prin selectarea corect& a mi5loacelor te4nice de pa!& i utili!area lor (n comple% cu bara5ele in"inereti- prin instalarea (n ascuns a mi5loacelor de pa!&prin calitatea (nalt& a monta5ului$ prin (ntre#inerea te4nic& permanent& i controlul asupra st&rii acestora- prin vi"ilen#a i ac#iunile oportune (ntreprinse de personalul "&r!ilor la semnalele mi5loacelor te4nice de pa!&. "3. Gipul i num&rul de mi5loace te4nice de pa!& utili!ate la obiectiv s(nt stabilite (n 'unc#ie de importan#a lui* obiectivul de prima cate"orie este utilat cu dou& i mai multe aliniamente de mi5loace perimetrice de descoperire$ cu semnali!are de pa!& de obiect i cu alte mi5loace- obiectivul de cate"oria a doua < cu un aliniament de mi5loace perimetrice de descoperire i semnali!are de pa!& de obiect- obiectivul de cate"oria a treia < cu semnali!are de pa!& de obiect. 3emnali!area antiincendiar& este instalat& (n con'ormitate cu normele i speci'ica#iile stabilite. "4. Modul de instalare i de (ntre#inere a mi5loacelor te4nice de pa!& este stabilit (n 'unc#ie de caracteristicile i paapoartele lor tactico-te4nice. Aparata5ul de recep#ie a semnalelor de la mi5loacele te4nice de pa!& i a semnalelor de incendiu este instalat (n (nc&perea pentru "ard&$ (n camera e'ului "&r!ii sau (ntr-o camer& special& pentru panoul de recep#ie. Pentru asi"urarea 'unc#ion&rii '&r& (ntrerupere a mi5loacelor te4nice de pa!& se instalea!& o surs& de alimentare autonom&. Dac& "arni!oana 8unitatea militar&, dispune de ec4ip& de pompieri i salvatori militari$ aparata5ul de recep#ie a semnalelor de la semnali!area antiincendiar& poate 'i instalat (n (nc&perea pentru aceast& ec4ip&. Men#inerea (n stare bun& de 'unc#ionare a mi5loacelor te4nice de pa!& este reali!at& de c&tre specialiti (n domeniu$ numi#i prin ordin pe unitate 8pe "arni!oan&,. "5. Pa!a i ap&rarea obiectivelor utilate cu mi5loace te4nice de pa!& pot 'i asi"urate prin instalarea de santinele$ prin metoda e%ecut&rii serviciului de c&tre
2>

ec4ipele de control-pa!& sau prin metoda mi%t&. Metoda e%ecut&rii serviciului de c&tre ec4ipele de control-pa!& este considerat& de ba!&. 2n toate aceste ca!uri$ pentru (nt&rirea pa!ei obiectivelor pot 'i utili!a#i c(inii de pa!& 8Ane%a nr.++,. Deci!ia privind aplicarea mi5loacelor te4nice de pa!& i necesitatea instal&rii santinelelor$ precum i privind utili!area c(inilor de pa!& este luat& de comandan#ii 8e'ii, care au dreptul s& aprobe tabelul cu or"ani!area "&r!ilor. "6. 3antinelele se instalea!& (n vederea pa!ei depo!itelor cu armament$ muni#ii i altor obiective care necesit& observare permanent& i care s(nt utilate cu mi5loace te4nice de pa!&. 2n aceste ca!uri$ santinelele e%ecut& serviciul dup& cum este indicat (n pct. +/ -+= . 7ontrolul asupra 'unc#ion&rii aparata5ului de recep#ionare a semnalelor mi5loacelor te4nice de pa!& este e%ercitat de e'ul "&r!ii sau de a5utorul s&u 8caporalul de sc4imb,. " . 3erviciul ec4ipelor de control-pa!& const& (n e%ercitarea de c&tre operator a controlului permanent asupra 'unc#ion&rii aparata5ului de recep#ie a semnalelor de la mi5loacele te4nice de pa!&$ iar controlul periodic se e'ectuea!& de c&tre ec4ipele de control-pa!& ale posturilor$ care s(nt permanent "ata de a ac#iona (n ca! de declanare nesanc#ionat& a mi5loacelor te4nice de pa!&. 7ontrolul posturilor este e'ectuat con'orm "ra'icului ec4ipei de control-pa!&$ (n componen#a c&reia intr&* e'ul "&r!ii sau a5utorul s&u pentru mi5loacele te4nice de pa!&$ unu-doi militari din "ard&$ iar la utili!area c(inilor de pa!& < i a5utorul e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!&. Pe parcursul controlului e%terior s(nt veri'icate starea (mpre5muirii$ '(iei de control al urmelor$ uilor 8por#ilor,$ "eamurilor i pere#ilor ma"a!iilor 8depo!itelor,$ num&rul i corespunderea si"iliilor 8plumburilor,$ precum i 'unc#ionarea mi5loacelor te4nice de pa!&. "!. Metoda mi%t& de pa!& a obiectivelor const& (n (mbinarea metodei e%ecut&rii serviciului de c&tre ec4ipele de control-pa!& cu instalarea concomitent& a santinelelor pe anumite sectoare ale perimetrului sau la posturile de pe l(n"& cl&diri 8(nc&peri,. 7ontrolul mi5loacelor te4nice de pa!& poate s&-l e%ercite e'ul "&r!ii sau a5utorul s&u$ iar (n locul ec4ipei de control-pa!& poate s& ac#ione!e ec4ipa de re!erv& a "&r!ii. E@#(%.+1#+ 6#1=2(2%& -# (>.1# 0>132 "". 3erviciul (n "arni!oan& se e%ecut& (n ba!a tabelului cu or"ani!area "&r!ilor 8Ane%a nr.+,. 1&r!ile se sc4imb& (n 'iecare !i. Pentru perioada a'l&rii unit&#ii militare la instruc#ii$ prin ordinul e'ilor care au dreptul s& aprobe tabelele cu or"ani!area "&r!ilor$ pe un termen de p(n& la 7 !ile$ poate 'i numit& o "arda '&r& sc4imb (n 'runte cu un o'i#er. 144. Gabelul cu or"ani!area "&r!ilor de "arni!oan& este (ntocmit de comandantul comenduirii militare$ iar tabelul cu or"ani!area "&r!ilor interioare < de e'ul statului ma5or al unit&#ii militare$ (n ba!a indica#iilor e'ului "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militare, privind or"ani!area pa!ei i ap&r&rii obiectivelor
2

(n 'unc#ie de importan#a acestora$ de utilarea cu mi5loace te4nice de pa!&$ de (mpre5muire i de asi"urarea pa!ei de si"uran#& cu un personal c(t mai mic al "&r!ii. Personalul "&r!ii trebuie s& cunoasc& condi#iile i particularit&#ile de amplasament i de pa!& ale obiectivelor. ;e'ul obiectivului militar 8ma"a!ie$ depo!it$ ba!&, ce urmea!& s& 'ie p&!it$ de comun acord cu comandantul subunit&#ii 8unit&#ii, care numete "arda$ alc&tuiete tabelul cu or"ani!area "&r!ilor la obiectivele p&!ite. 141. 7oncomitent cu tabelul cu or"ani!area "&r!ilor$ pentru 'iecare "ard& s(nt elaborate* sc4ema de amplasare a posturilor$ tabelul de posturi 8Ane%a nr.3,$ instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii- pentru "&r!ile ce se sc4imb& pe timp de alarm&$ (n a'ar& de aceasta < documenta#ia pentru ca! de alarm&$ iar pentru "&r!ile (n componen#a personalului c&rora intr& a5utorul e'ului "&r!ii 8operatorul, pentru mi5loacele te4nice de pa!& < documenta#ia pentru a5utorul e'ului "&r!ii 8operator, pentru mi5loacele te4nice de pa!&. 2n sc4ema de amplasare a posturilor se indic&* 4otarele posturilor i ale !onelor inter!ise$ tipurile de (mpre5muiri- obiectivele utilate cu mi5loace te4nice de pa!&- itinerarele sc4imburilor de posturi i ale patrulelor pe mi5loace de transportitinerarele santinelelor i ec4ipelor de control-pa!& pe timp de !i i de noapte$ locul de amplasare a traneelor$ 'oioarelor de observare$ mi5loacelor de transmisiuni i de stin"ere a incendiilor$ posturilor cu c(ini de pa!&- cele mai periculoase c&i de acces la posturi. 2n tabelele de posturi se indic&* ce trebuie p&!it i ap&rat la 'iecare postobli"a#iile speciale ale santinelei$ #in(ndu-se cont de condi#iile concrete de serviciu la post i de termenele de raportare prin mi5loacele de le"&tur&- timpul (n care santinelei i se permite s& e%ecute observarea de pe 'oior- distan#a minim& la care santinela poate permite apropierea de post a persoanelor str&ine- ac#iunile santinelei (n ca! de atac asupra posturilor vecine i (n ca! de incendiu la postca!urile (n care santinela poate 'ace u! de arm&. Pentru posturile utilate cu mi5loace te4nice de pa!& se indic& tipul i marca mi5loacelor te4nice de pa!& la 'iecare post$ particularit&#ile 'unc#ion&rii lor$ modul de control al postului de c&tre ec4ipa de control-pa!& i u!ul de arm& de c&tre aceast& ec4ip&. 2n instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii se indic&* misiunea "&r!ii$ obli"a#iile speciale ale e'ului "&r!ii privind pa!a i ap&rarea obiectivelor$ modul de ac#iune a persoanelor cu 'unc#ii de r&spundere ale "&r!ii la primirea sub pa!& i la predarea obiectivelor$ inclusiv a mi5loacelor te4nice de pa!&$ "ra'icul i modul de veri'icare a acestora de c&tre ec4ipele de control-pa!&- m&surile privind (nt&rirea pa!ei obiectivelor pe timp de noapte i pe timp ne'avorabil- ac#iunile "&r!ii (n ca! de atac asupra obiectivului p&!it$ santinelelor sau (nc&perii pentru "ard&$ de declanare i ieire din 'unc#ie a mi5loacelor te4nice de pa!&$ precum i indica#iile privind modul de asi"urare a inte"rit&#ii armelor i de desc4idere a l&!ilor cu muni#ii. Documenta#ia cu privire la darea alarmei include* tabelul de posturi$ sc4ema de amplasare a posturilor$ instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii$ 'oaia de stare a "&r!ii i parola. Aceste documente stabilesc modul de pa!& i ap&rare a obiectivelor de c&tre "ard&$ #in(ndu-se cont de ac#iunile trupelor con'orm planului de asi"urare a pre"&tirii de lupt& i de mobili!are.
30

Documenta#ia a5utorului e'ului "&r!ii 8operatorului, pentru mi5loacele te4nice de pa!& const&* din instruc#iunile 8indica#iile, privind modul de primire sub pa!& i de predare a obiectivelor$ e%ercitarea controlului asupra aparata5ului$ precum i privind particularit&#ile ac#iunilor (ntreprinse la declanarea sau (ntreruperea 'unc#ion&rii mi5loacelor te4nice de pa!&- lista obiectivelor p&!ite$ utilate cu mi5loace te4nice de pa!& 8num&rul postului$ denumirea obiectivului$ timpul de desc4idere i (nc4idere,- re"istrul de control al 'unc#ion&rii mi5loacelor te4nice de pa!& 8denumirea obiectivului$ timpul de luare sub pa!& i de predare a obiectivului$ starea te4nic& a mi5loacelor instalate$ timpul de control al 'unc#ion&rii i (nsemn&rile privind starea lor$ timpul i locul de declanare a mi5loacelor te4nice de pa!& i m&surile luate, i (ndrumarul privind e%ploatarea mi5loacelor te4nice de pa!& instalate la obiectiv. Documentele indicate (n acest punct se aprob& de e'ul "arni!oanei 8comandantul unit&#ii militare,. 2n ba!a tabelului cu or"ani!area "&r!ilor$ comandantul comenduirii militare 8e'ul statului ma5or al unit&#ii, stabilete lunar succesivitatea e%ecut&rii serviciului de c&tre unit&#i$ care este aprobat& de e'ul "arni!oanei 8comandantul unit&#ii militare,. 142. ?%trasele din sc4ema de amplasare a posturilor$ din tabelul de posturi$ din instruc#iunile pentru e'ii "&r!ilor i din documenta#ia a5utorului e'ului "&r!ii 8operatorului, pentru mi5loacele te4nice de pa!&$ (mpreun& cu e%trasul din tabelul cu or"ani!area "&r!ilor s(nt e%pediate tuturor unit&#ilor militare ale "arni!oanei care particip& la e%ecutarea serviciului (n "arni!oan& nu mai t(r!iu dec(t cu +0 !ile (nainte de (nceputul lunii urm&toare. 3tatul ma5or al unit&#ii militare$ cu /-= !ile (nainte de (nceputul lunii urm&toare$ in'ormea!& comandan#ii subunit&#ilor care vor asi"ura "&r!ile$ despre !ilele de intrare (n serviciu i componen#a "&r!ilor lor. Despre 'iecare sc4imbare (n sc4ema de amplasare a posturilor i (n tabelele de posturi$ comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, anun#& la timp unit&#ile 8subunit&#ile, militare. Documenta#ia pentru ca! de dare a alarmei se p&strea!& la e'ul "&r!ii (ntr-un pac4et si"ilat cu tampila cu stema #&rii. Al doilea e%emplar al documenta#iei se a'l& la comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, pentru e%ecutarea instructa5ului e'ului "&r!ii numit pentru sc4imb (n ca! de dare a alarmei. 143. Dac& la obiectiv s(nt cinci sau mai multe posturi$ e' al "&r!ii este numit un o'i#er sau un subo'i#er$ iar dac& num&rul de posturi este mai mic < un ser"ent. ;e' al "&r!ii care p&!ete un obiectiv de importan#& deosebit&$ este numit un o'i#er sau un subo'i#er$ indi'erent de num&rul de posturi. ;e' al "&r!ii de pa!& a arestului "arni!oanei este numit un o'i#er 8subo'i#er,. A5utor al e'ului "&r!ii este numit un subo'i#er sau un ser"ent. Dac& a5utorul e'ului "&r!ii nu este numit$ obli"a#iunile acestuia le va e%ercita primul caporal de sc4imb.

3+

A5utor al e'ului "&r!ii 8operator, pentru mi5loacele te4nice de pa!& este numit dintre specialitii (n mi5loacele te4nice de pa!& sau dintre al#i militari$ numi#i prin ordinul e'ului "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militare,. A5utor al e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!& este numit dintre conduc&torii superiori de c(ini de pa!& 8Ane%a nr.++,. 144. 2n componen#a "&r!ii s(nt numi#i caporalii de sc4imb dintre ser"en#i sau caporali. Hum&rul caporalilor de sc4imb este (n 'unc#ie de num&rul i de amplasarea posturilor$ ast'el (nc(t 'iecare caporal de sc4imb s& instale!e la posturi nu mai mult de cinci santinele$ iar deplasarea spre posturi$ sc4imbul santinelelor i (ntoarcerea (n corpul de "ard& s& nu dure!e mai mult de o or&. Dac& (n "ard& s(nt numi#i c(#iva caporali de sc4imb$ ei se vor numi* primul caporal de sc4imb$ al doilea caporal de sc4imb etc. Dac& "arda p&!ete un post$ caporalul de sc4imb nu se numete$ iar obli"a#iunile lui le e%ecut& e'ul "&r!ii. 145. Militarii de "ard& s(nt numi#i dintre solda#i. Dac& num&rul de solda#i este insu'icient (n calitate de militari de "ard& pot 'i numi#i ser"en#i (n termen. 2n acest ca!$ ei vor constitui toate sc4imburile posturilor$ (ntre"ul personal al ec4ipei de control-pa!&$ iar caporali de sc4imb vor 'i militarii (n "rad nu mai 5os dec(t cel al militarilor de "ard&. Hum&rul militarilor de "ard& se stabilete (n 'unc#ie de num&rul de posturi ale "&r!ii. Pentru pa!a unui post timp de 2. de ore se numesc trei sc4imburi de santinele$ iar pentru pa!a postului doar pe timp de noapte 8de la amur" p(n& (n !ori sau de la (nc4iderea p(n& la desc4iderea depo!itului, < dou& sc4imburi de santinele. 2nso#itorii s(nt numi#i (n 'unc#ie de num&rul de persoane arestate i de amplasarea (n arest a locurilor de u! "eneral$ calcul(ndu-se un (nso#itor pentru +0-+/ persoane arestate. 146. Personalul "&r!ii$ inclusiv e'ul "&r!ii$ este numit cu cel pu#in 2. de ore (nainte de (nceperea serviciului$ de la o subunitate$ care$ la r(ndul s&u$ este de la o unitate militar&. P1#0>.21#+ 0>132&)1 14 . 7omandan#ii de unit&#i i subunit&#i militare$ care asi"ur& personalul de "ard&$ s(nt r&spun!&tori de selectarea lui i de pre"&tirea pentru e%ecutarea serviciului$ precum i de starea bun& a armelor$ cartuelor de lupt& i de pre!entarea la timp a "&r!ilor la apel. 3e inter!ice de a numi (n "ard& militari care (nc& nu au depus @ur&m(ntul Militar$ nu au (nsuit pro"ramele respective de pre"&tire a contin"entului nousosit$ care au comis delicte pasibile de urm&rire penal&$ re'eritor la care are loc anc4etarea$ militarii bolnavi i al#i militari$ care$ la acel moment$ din cau!a st&rii moral-psi4olo"ice nu pot e%ecuta serviciul de "ard&$ precum i militarii sanc#iona#i disciplinar cu arest. 14!. ;e'ii statelor ma5ore ale unit&#ilor militare$ cu trei !ile (nainte de (nceperea serviciului de c&tre "arda de "arni!oan& sau cea interioar&$ s(nt obli"a#i
32

s& (nm(ne!e comandan#ilor de subunit&#i$ care asi"ur& personalul de "ard&* sc4emele de amplasare a posturilor$ tabelele de posturi i instruc#iunile pentru e'ii "&r!ilor$ pentru ca acestea s& 'ie studiate de personalul "&r!ilor. 14". 2n noaptea care precede intrarea (n serviciu$ militarii numi#i (n "ard& nu vor e%ecuta nici un 'el de serviciu$ nu vor 'i antrena#i (n instruc#ie i munci. 2n !iua intr&rii (n serviciu$ (n orele indicate (n pro"ramul !ilei$ personalul de "ard& va dispune de cel pu#in 3 ore de pre"&tire pentru serviciu$ iar dac& intr& (n serviciu peste 2. de ore < de cel pu#in . ore$ inclusiv cel pu#in o or& pentru odi4n& 8somn,. 2n ca!ul (n care sc4imbul "&r!ilor se e'ectuea!& diminea#a$ orele pentru odi4n& 8somn,$ nu se acord&. Gotodat&$ edin#ele 8instructa5ul, teoretice se des'&oar& (n a5unul !ilei intr&rii (n serviciu$ edin#ele 8instructa5ul, practice < (n !iua intr&rii (n serviciu. 114. Pre"&tirea personalului "&r!ii numit de companie 8baterie, este or"ani!at& personal de comandantul de companie 8baterie,- a "&r!ii numite de batalion 8divi!ion, < personal de comandantul de batalion 8divi!ion,- a "&r!ii numite de unitatea militar& < de c&tre unul dintre loc#iitorii comandantului unit&#ii. Pre"&tirea "&r!ii pentru e%ecutarea serviciului se e%ecut& (n trei etape* +, prima etap& < cu dou&-trei !ile (nainte de intrarea (n serviciu se 'ace selectarea i distribuirea personalului "&r!ii con'orm tabelelor de posturi2, a doua etap& < (n !iua ce preced& intrarea (n serviciu$ (n orele indicate (n pro"ramul !ilei$ personalul "&r!ii este antrenat (n edin#e de studiere a prevederilor re"ulamentelor i tabelelor de posturi$ preci!(ndu-se pe mac4etele obiectivelor p&!ite obli"a#iile speciale i variantele de ac#iuni ale santinelelor la posturi$ precum i a instruc#iunilor respective i a e%i"en#elor de securitate3, a treia etap& < (n !iua de intrare (n serviciu se des'&oar& edin#a practic& la care s(nt (nsuite ac#iunile santinelelor la posturi. ;edin#a de studiere a re"ulamentelor i a obli"a#iilor speciale ale santinelelor se des'&oar& (n clasa pentru pre"&tirea "&r!ilor$ edin#a practic& < (n tab&ra pentru serviciul de "ard& a unit&#ii militare 8Ane%a nr.+0,. Pre"&tirea a5utorului e'ului "&r!ii 8operatorului, pentru mi5loacele te4nice de pa!& este reali!at& la edin#ele lunare$ or"ani!ate de comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare,$ i pe parcursul edin#elor practice (nainte de apelul "&r!ii. 2n ca! de e%ecutare a serviciului de "ard& peste una-dou& !ile de c&tre acelai personal de "ard&$ timpul de reali!are a m&surilor primei i celei de-a doua etap& de pre"&tire a "&r!ilor este stabilit de comandantul unit&#ii militare$ ast'el (nc(t s& nu 'ie (n detrimentul calit&#ii pre"&tirii "&r!ii. 7(nd "arda e%ecut& serviciul '&r& sc4imb$ la ora stabilit& 8ora primirii serviciului,$ e'ul "&r!ii adun& personalul "&r!ii 8cu e%cep#ia santinelelor la posturi, i anun#& despre (nceperea unui nou serviciu$ apoi e'ectuea!& instructa5ul teoretic$ reamintete re"ulile te4nicii de securitate$ veri'ic& i completea!& documenta#ia "&r!ii. Despre intrarea (n serviciu a unui nou sc4imb$ e'ul "&r!ii raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,.
33

111. 7omandantul de companie 8baterie, sau de batalion 8divi!ion,$ care numete personalul "&r!ii$ este obli"atB +, s& controle!e (nainte de intrarea (n serviciu selectarea i distribuirea personalului "&r!ii con'orm tabelelor de posturi2, s& des'&oare edin#ele prev&!ute pentru etapele a doua i a treia de pre"&tire a "&r!ilor i s& ob#in& cunoaterea la per'ec#ie i (ndeplinirea cu (ncredere de c&tre personalul "&r!ii a obli"a#iilor personale i a cerin#elor privind securitatea la m(nuirea armei3, (nainte de plecarea personalului "&r!ii la apel$ s& controle!e starea armelor i cartuelor de lupt&$ accesoriile de toalet&$ #inuta 'iec&rui militar$ precum i s& complete!e i s& semne!e 'oaia de stare a "&r!ii 8Ane%a nr..,., s& asi"ure sosirea la timp a "&r!ii la apel/, s& controle!e e%ecutarea serviciului de c&tre "arda al c&rei personal +-a numit compania 8bateria, sau batalionul 8divi!ionul,=, dup& sc4imbul "&r!ilor$ s& primeasc& raportul e'ului "&r!ii privind e%ecutarea misiunii$ s& ia cunotin#& de toate observa#iile din 'oaia de stare a "&r!ii$ nu mai t(r!iu dec(t (n !iua urm&toare$ s& 'ac& anali!a serviciului cu (ntre"ul e'ectiv al subunit&#ii care a numit personalul "&r!ii$ s& trimit& 'oaia de stare a "&r!ii la statul ma5or al unit&#ii militare$ indic(nd m&surile luate (n ba!a observa#iilor. 112. 7u +/ minute (nainte de pre!entarea la apel$ "&r!ile trebuie s& 'ie "ata de e%ecutarea serviciului i s& treac& (n subordinea e'ului "&r!ii. 7&tre acest moment e'ii "&r!ilor s(nt obli"a#i* +, s& primeasc& armele$ cartuele de lupt&$ s& le elibere!e$ contra semn&tur&$ personalului con'orm 'oii de distribuire$ s& controle!e corectitudinea umplerii (nc&rc&toarelor2, s& e%amine!e armele3, s& controle!e$ dup& 'oaia de stare a "&r!ii$ reparti#ia personalului "&r!ilor., s& controle!e #inuta i ec4ipamentul/, s& veri'ice ca personalul "&r!ii s& nu dispun& de aparate tele'onice mobile$ aparate de 'oto"ra'iat i alte dispo!itive electronice inter!ise. =, s& raporte!e comandantului de companie 8baterie, sau de batalion 8divi!ion, despre pre"&tirea "&r!ii pentru e%ecutarea serviciului. Din tab&ra pentru serviciul de "ard&$ "&r!ile pleac& cu armele ne(nc&rcate$ av(nd (nc&rc&toarele (n port(nc&rc&toare 8(n a'ar& de militarii (narma#i cu pistoale,. 113. Goate "&r!ile de "arni!oan& s(nt trimise din unitatea militar& de c&tre o'i#erul de serviciu pe unitate. Despre trimiterea "&r!ilor$ acesta raportea!& comandantului 8e'ului statului ma5or, i comandantului comenduirii militare. CAPITOLUL V DREPTURILE I OBLIGAIILE PERSONALULUI GRZII #$%& 0>1322 82 )9&20+522&# 0#,#1+&# +&# +(#6.%2+ 114. ;e'ul "&r!ii este r&spun!&tor de pa!a i ap&rarea obiectivelor de c&tre "ard&$ de capacitatea de lupt& a personalului "&r!ii$ de e%ecutarea corect& a serviciului$ de inte"ritatea i starea bun& de 'unc#ionare a mi5loacelor te4nice de
3.

pa!&$ a (mpre5muirilor$ a mi5loacelor de le"&tur& i de stin"ere a incendiilor la posturi i (n (nc&perea pentru "ard&$ a mi5loacelor de transport$ precum i a armelor a'late (n (nc&perea pentru "ard&$ a muni#iilor i altor materiale$ con'orm listei. 115. ;e'ul "&r!ii are dreptul s& aplice arma personal sau recur"(nd la personalul "&r!ii (n ca! de atac asupra obiectivelor p&!ite$ santinelelor$ sc4imbului de santinele 8ec4ipei de control-pa!&,$ asupra (nc&perii pentru "ard& sau asupra persoanei arestate care a evadat. Aplicarea armei va urma dup& somarea de u! de arm&. )&r& somare$ se poate 'ace u! de arm& (n ca! de atac prin surprindere sau armat$ atac cu utili!area te4nicii de lupt&$ mi5loacelor de transport$ aparatelor de !bor$ precum i (n ca! de evadare a persoanelor arestate cu arme i din mi5loacele de transport (n timpul deplas&rii. 116. ;e'ul "&r!ii are urm&toarele obli"a#iiB +, s& cunoasc& misiunea "&r!ii$ instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii i obli"a#iile personalului "&r!ii2, s& cear& de la personalul "&r!ii cunoaterea i e%ecutarea (ntocmai a obli"a#iilor sale$ vi"ilen#& i disciplin& (nalt&3, s& primeasc&$ con'orm listei$ de la e'ul "&r!ii vec4i documentele$ l&!ile cu muni#ii$ c4eile de la ele i si"iliile$ precum i mi5loacele te4nice de pa!&$ mi5loacele de le"&tur& i de stin"ere a incendiilor., s& e'ectue!e personal$ (mpreun& cu e'ul "&r!ii vec4i$ controlul e%terior al st&rii celor mai importante obiective p&!ite$ indicate (n instruc#iune$ 'unc#ionalitatea sistemului de iluminare$ (mpre5muirilor i traneelor$ precum i starea (nc&perii pentru "ard& i a arestului$ iar prin caporalii de sc4imb sau a5utorul s&u < starea celorlalte obiective p&!ite. Despre toate nea5unsurile la posturi i (n (mpre5muirile obiectivelor p&!ite$ va 'ace (nsemn&ri (n 'oaia de stare a "&r!ii/, s& trimit& la timp sc4imburile la posturi$ s& controle!e dac& caporalii de sc4imb i militarii de "ard& cunosc obli"a#iile personale i s& le aminteasc& particularit&#ile e%ecut&rii serviciului la 'iecare post=, s& #in& sub control pre"&tirea permanent& de lupt& a ec4ipelor de re!erv& 8de control-pa!&,$ 'unc#ionalitatea mi5loacelor de transport i mi5loacelor de le"&tur&$ starea bun& a armelor i cartuelor de lupt& ale personalului "&r!ii$ respectarea re"ulilor de (nc&rcare i desc&rcare a armei i respectarea cerin#elor privind securitatea$ precum i s& urm&reasc& ca (ntre" personalul "&r!ii ce pleac& la posturi s& lase (n (nc&perea pentru "ard& accesoriile de aprindere i de 'umat7, s& men#in& ordinea interioar& (n (nc&perea pentru "ard& 87apitolul 7,>, s& stabileasc&$ la (ntoarcerea de la posturi a 'iec&rui sc4imb$ ordinea de b&taie de lupt& a personalului "&r!ii pe "rupe de re!erv&$ s& le dea misiunea pentru ca! de atac asupra obiectivelor p&!ite sau asupra (nc&perii pentru "ard& i pentru ca! de stin"ere a incendiului (n con'ormitate cu indica#iile e%puse (n instruc#iuni, s& controle!e personal nu mai rar dec(t de patru ori (n 2. ore 8dou& ori noaptea, e%ecutarea serviciului de c&tre santinele$ starea obiectivelor p&!ite$ a (mpre5muirilor$ 'unc#ionalitatea mi5loacelor de le"&tur& i de stin"ere a incendiilor$ '&c(nd (nsemn&rile respective (n 'oaia de stare a "&r!ii- s&-i trimit& periodic (n acest scop pe a5utorul s&u i pe caporalii de sc4imb3/

+0, (n ca! de c4emare de c&tre santinel& sau de nepre!entare de c&tre aceasta (n timpul indicat a raportului$ s& trimit& la post caporalul de sc4imb 8a5utorul s&u, sau s& plece personal la post++, s& nu permit& nici unei persoane str&ine accesul (n (nc&perea pentru "ard&$ (n a'ar& de persoanele care au acest drept con'orm prevederilor pct. +2. i +2/+2, s& identi'ice persoanele re#inute$ s& le supun& unui mic intero"atoriu$ iar dac& este necesar$ s& i perc4e!i#ione!e persoanele suspecte re#inute i cele care au (ncercat s& p&trund& la obiectiv$ (nc&lc(nd re"imul de acces- s& raporte!e despre acestea o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,+3, s& stabileasc& cau!a declan&rii nesanc#ionate a semnali!&rii de pa!& a dulapului cu armele personale ale o'i#erilor$ care se a'l& (n camera o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,$ iar (n ca! de necesitate s&-l trimit& (ntr-acolo pe a5utorul s&u 8caporalul de sc4imb,+., s& trimit&$ cu permisiunea o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, sau a a5utorului acestuia$ (n unitatea 8subunitatea, militar& sau la cea mai apropiat& institu#ie medico-militar& militarii din personalul "&r!ii$ care s-au (mboln&vit$ i s& cear& prin o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, sc4imbarea lor- s& ia m&suri de prevenire a de"er&rii personalului pe timp de iarn&+/, s& investi"4e!e la 'a#a locului 'iecare ca! de aplicare a armei de c&tre santinel& i s& raporte!e '&r& (nt(r!iere despre aceasta o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. 11 . Dac& la sc4imbarea santinelei s-a constatat vreun nea5uns la post$ e'ul "&r!ii va veni la c4emare la post i stabilind caracterul i cau!ele nea5unsului$ va ordona santinelei s& e%ecute sc4imbul. Despre nea5unsul depistat la post$ va raporta '&r& (nt(r!iere o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. 11!. In ca! de nee%ecutare de c&tre un militar din personalul "&r!ii a obli"a#iilor de serviciu sau de depistare a altor abateri$ e'ul "&r!ii va lua m&surile necesare i va raporta despre aceasta o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. Dac&$ (n 'unc#ie de caracterul (nc&lc&rii 8abaterilor, comise$ militarul nu poate 'i admis (n continuare la serviciu$ la ordinul o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, el este trimis (n unitatea 8subunitatea, militar& '&r& arm& i muni#ii pentru a 'i sc4imbat cu alt militar. ?l este (nso#it de a5utorul e'ului "&r!ii 8caporalul de sc4imb, sau de persoana c4emat& special (n acest scop din unitatea 8subunitatea, militar&. Anali!a i aprecierea (nc&lc&rii se e'ectuea!& (n subunitate. 11". Dac& e'ul "&r!ii s-a (mboln&vit$ el raportea!& despre aceasta o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i ac#ionea!& con'orm indica#iilor acestuia. 2n ca! de (mboln&vire a unuia dintre caporalii de sc4imb$ e'ul "&r!ii pune obli"a#iile acestuia (n sarcina a5utorului s&u sau le e%ecut& personal i raportea!& despre aceasta o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. 124. ;e'ul "&r!ii este obli"at s& ridice "arda B:a armeC (n ca!urile* +, atacului asupra obiectivelor p&!ite$ santinelelor$ sc4imbului de santinele 8ec4ipei de control-pa!&, sau asupra (nc&perii pentru "ard&2, declan&rii nesanc#ionate a mi5loacelor te4nice de pa!&3=

3, de!ordinilor (ntre persoanele arestate$ pentru prevenirea evad&rii lor., i!bucnirii incendiului la obiectivul p&!it sau (n (nc&perea pentru "ard&$ al pericolului unei calamit&#i naturale/, alarm&rii "arni!oanei 8unit&#ii militare,=, la ordinul persoanelor care e%ercit& controlul "&r!ilor 8pct. 230- 233,. Pentru ridicarea B:a armeC$ e'ul "&r!ii d& comanda B1ARDI$ :A ARM?JC. :a aceast& comand&$ personalul "&r!ii ac#ionea!& dup& cum este indicat (n pct. 22.. 121. 2n ca! de atac asupra obiectivelor p&!ite$ santinelelor sau asupra (nc&perii pentru "ard&$ e'ul "&r!ii ac#ionea!& (n con'ormitate cu instruc#iunile i (n dependen#& de circumstan#e$ ia m&suri pentru respin"erea atacului- despre atac$ raportea!& '&r& (nt(r!iere o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. 2n ca! de necesitate$ e'ul "&r!ii desc4ide l&!ile cu re!erve de cartue de lupt&$ "renade i amorsoare. Despre ridicarea muni#iilor din l&!i$ se va (ntocmi actul respectiv. 122. Dac& (n apropierea obiectivului p&!it sau a (nc&perii pentru "ard& se (ncalc& ordinea public&$ ast'el ap&r(nd pericolul de reducere a si"uran#ei de e%ecutare a serviciului de c&tre "ard&$ e'ul "&r!ii ia m&suri pentru reinstaurarea ordinii cu 'or#ele "&r!ii i raportea!& '&r& (nt(r!iere o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. 123. 3tin"erea incendiului la obiectivul p&!it sau (n (nc&perea pentru "ard& este or"ani!at& de e'ul "&r!ii cu 'or#ele "&r!ii$ totodat&$ el c4eam& ec4ipa de pompieri i ia m&suri pentru salvarea bunurilor materiale. Despre cele (nt(mplate$ raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. Dac& incendiul a i!bucnit pe teritoriul te4nic al obiectivului p&!it sau la obiectivul ce are (mpre5muire e%terioar& i interioar&$ precum i (n apropierea lui$ e'ul "&r!ii raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i ac#ionea!& con'orm indica#iilor lui. Dac& obiectivul p&!it este amenin#at de consecin#ele unei calamit&#i naturale$ e'ul "&r!ii raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i ia m&suri de salvare a bunurilor materiale a'late sub pa!&. 3antinelelor a c&ror via#& este amenin#at& de incendiu sau inunda#ii$ e'ul "&r!ii le ordon& s& treac& (ntr-un loc '&r& pericol$ de unde s& poat& continua observarea obiectivului p&!it$ iar c(nd pericolul va trece$ s& revin& la locurile vec4i. 124. ;e'ul "&r!ii admite (n (nc&perea pentru "ard& doar persoanele$ c&rora "arda le este subordonat& 8pct. 7/, i cele care le (nso#esc$ precum i comandantul de companie 8baterie, care a numit personalul "&r!ii$ loc#iitorii s&i i to#i e'ii nemi5loci#i ai comandantului de companie 8baterie,$ dac& (i cunoate personal. Despre sosirea acestor persoane (n (nc&perea pentru "ard&$ e'ul "&r!ii raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. Alte persoane pot 'i admise de c&tre e'ul "&r!ii (n (nc&perea pentru "ard& doar dup& ce constat& scopul sosirii lor$ le identi'ic& dup& documente i controlea!& permisul de acces. Persoanele sosite pentru controlul "&r!ii la ordinul e'ilor 8pct. 23+, s(nt admise (n (nc&perea pentru "ard& doar 'iind (nso#ite de o'i#erul de serviciu pe "&r!i
37

8pe unitatea militar&, sau de a5utorul acestuia 8a5utorul o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&$ dac& "arda e (n subordinea lui,. 9'i#erii din unitatea militar& care a numit "arda$ sosi#i pentru controlul "&r!ii interioare$ s(nt admii de c&tre e'ul "&r!ii (n (nc&perea pentru "ard& la pre!entarea actului de identitate i a le"itima#iei pentru controlul "&r!ii$ valabile o sin"ur& dat&. Persoanele sosite pentru controlul "&r!ii cu documente imper'ecte s(nt re#inute de e'ul "&r!ii$ care raportea!& '&r& (nt(r!iere despre acestea o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i ac#ionea!& con'orm indica#iilor acestuia. Despre accesul (n (nc&perea pentru "ard&$ (n a'ar& de cel al persoanelor sosite pentru controlul "&r!ii$ e'ul "&r!ii 'ace (nsemn&rile respective (n 'oaia de stare a "&r!ii. 2n timpul sc4imbului "&r!ilor$ accesul (n (nc&perea pentru "ard& i la obiectivele p&!ite nu este permis$ e%cep#ie 'ac doar persoanele sosite pentru controlul "&r!ilor. 125. :a sosirea (n "ard& a persoanelor (n a c&ror subordine se a'l& "arda sau a e'ilor lor nemi5loci#i$ precum i la sosirea (n "arda de "arni!oan& a comandantului unit&#ii$ e'ul "&r!ii le raportea!&. De e%emplu* BDomnule colonel$ (n timpul serviciului meu nu s-a (nt(mplat nimic deosebit 8sau s-a (nt(mplat ...,. 3(nt e'ul "&r!ii$ locotenent Mi4alac4eC. Dac& e'ul "&r!ii raportea!& (n (nc&perea pentru "ard&$ sc4imbul de ve"4e ia po!i#ia Bdrep#iC '&r& comand&. 2n ca! de sosire (n (nc&perea pentru "ard& a altor persoane (n "rad militar ec4ivalent cu cel al e'ului "&r!ii sau (n "rad mai (nalt$ e'ul "&r!ii se apropie i se pre!int&. De e%emplu* BDomnule maior$ s(nt e'ul "&r!ii$ locotenent P(nteaC$ apoi ac#ionea!& dup& cum este indicat (n pct.+2.. 126. :a primirea ordinului e'ilor$ c&rora li se subordonea!& "arda$ prin alte persoane$ e'ul "&r!ii este obli"at s& cear& ca acestea s& spun& parola. Dac& are (ndoieli (n privin#a corectitudinii ordinului primit$ e'ul "&r!ii este (n drept s& se convin"& de aceasta prin orice mi5loc pe care (l va "&si potrivit. 12 . :a darea alarmei$ e'ul "&r!ii c4eam& "arda Bla armeC- d& 8preci!ea!&, misiunea caporalilor de sc4imb i militarilor de "ard&$ (nt&rete pa!a posturilor i a (nc&perii pentru "ard&- asi"ur& desc4iderea rapid& a obiectivelor p&!ite de c&tre e'ii de ma"a!ii 8depo!ite,- raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, despre m&surile (ntreprinse$ despre starea "ata de sc4imb a "&r!ii i ac#ionea!& (n continuare con'orm indica#iilor lui. 12!. ;e'ului "&r!ii i se inter!ice* +, s& p&r&seasc& (nc&perea pentru "ard&$ cu e%cep#ia ca!urilor c(nd e'ectuea!& sc4imbul santinelelor$ controlul asupra e%ecut&rii serviciului de c&tre santinele sau dac& este c4emat de acestea$ precum i (n ca! de incidente sau calamit&#i naturale (n raionul obiectivului p&!it. Plec(nd din (nc&perea pentru "ard&$ el (l las& (n locul s&u pe a5utor$ iar dac& acesta este absent$ pe caporalul de sc4imb sau pe un militar de "ard&2, s& (ntre#in& personal la tele'on alte discu#ii dec(t cele de serviciu sau s& permit& aceasta altor militari din "ard&3, s& acorde permisiune vreunui militar din "ard&$ '&r& permisiunea o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,3>

., s& sc4imbe '&r& permisiunea o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, ordinea de sc4imb al santinelelor$ prev&!ut& (n 'oaia de stare a "&r!ii/, s& utili!e!e (n alt scop dec(t cel cuvenit mi5loacele de transport re!ervate pentru "ard&. O9&20+522&# 67#(2+&# +&# 8#$%&%2 0>1322 712=2,- 7+3+ )92#(.2=#&)1 %.2&+.# (% *2?&)+(# .#A,2(# -# 7+3> 12". ;e'ul "&r!ii care p&!ete obiectivele utilate cu mi5loace te4nice de pa!&$ (n a'ar& de e%ercitarea obli"a#iilor "enerale$ prev&!ute de 8pct.++.-++>,$ are urm&toarele obli"a#ii* +, s& elabore!e "ra'icul e%ecut&rii serviciului la aparata5ul de recep#ie a semnalelor de la mi5loacele te4nice de pa!& i s& #in& eviden#a (n 'oaia de stare a "&r!ii2, s& controle!e e%ecutarea de c&tre a5utorul e'ului "&r!ii 8operatorul, pentru mi5loacele te4nice de pa!& a serviciului la aparata5ul de recep#ie a semnalelor3, s& controle!e personal 'unc#ionarea mi5loacelor te4nice de pa!& (n con'ormitate cu "ra'icul i s&-l trimit& (n acest scop pe a5utorul e'ului "&r!ii 8operatorul, pentru mi5loacele te4nice de pa!&., s& e%ercite controlul asupra 'unc#ion&rii aparata5ului de recep#ie a semnalelor de la mi5loacele te4nice de pa!& (n procesul de pa!& i ap&rare a obiectivelor utilate cu aceste mi5loace$ cu instalarea de santinele. 134. :a sc4imbul "&r!ilor care p&!esc obiectivul prin metoda e%ecut&rii serviciului de c&tre ec4ipe de control-pa!&$ e'ul "&r!ii noi$ (n a'ar& de cele e%puse (n pct. + 3 i + .$ elaborea!& ordinea de b&taie$ primete personal obiectivul i (mpreun& cu a5utorul e'ului "&r!ii 8operatorul, pentru mi5loacele te4nice de pa!&$ controlea!& 'unc#ionarea mi5loacelor te4nice de pa!&. Dac& (n componen#a "&r!ii este numit un sc4imb de operatori$ e'ul "&r!ii elaborea!& ordinea de b&taie$ numete operatorul care s& primeasc& documenta#ia i aparata5ul de recep#ie a semnalelor de la mi5loacele te4nice de pa!&$ apoi$ (mpreun& cu alt operator i cu e'ul "&r!ii vec4i$ primete obiectivul pentru pa!&. 2n timpul primirii obiectivului$ e'ul "&r!ii noi solu#ionea!&$ (mpreun& cu operatorul care primete aparata5ul$ toate problemele le"ate de 'unc#ionarea mi5loacelor te4nice de pa!&. 131. :a primirea sub pa!& a obiectivului utilat cu mi5loace de descoperire$ e'ul "&r!ii 8a5utorul acestuia sau caporalul de sc4imb, primete obiectivul i$ (mpreun& cu a5utorul e'ului "&r!ii 8operatorul, pentru mi5loacele te4nice de pa!&$ controlea!& 'unc#ionalitatea mi5loacelor de pa!&. Apoi s(nt ac#ionate mi5loacele de pa!&$ iar e'ul "&r!ii 'ace (nsemnarea respectiv& (n 'oaia de stare a "&r!ii (n con'ormitate cu pct.+37. Dup& ce a 'ost desc4is obiectivul i '&cut& (nsemnarea respectiv& (n 'oaia de stare a "&r!ii$ mi5loacele de descoperire pot 'i deconectate. Mi5loacele te4nice de semnali!are antiincendiar& 'unc#ionea!& (n permanen#&$ 'apt ce se con'irm& prin (nsemn&rile '&cute la sc4imbul "&r!ilor.

132. 2n ca! de declanare nesanc#ionat& a mi5loacelor te4nice de pa!&$ e'ul "&r!ii c4eam& "arda B:a armeC$ in'ormea!& despre aceasta o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i pleac& imediat (ntr-acolo (mpreun& cu ec4ipa de control-pa!& 8de re!erv&, sau (i trimite pe caporalul de sc4imb i pe a5utorul 8operatorul, pentru mi5loacele te4nice de pa!& pentru a elucida situa#ia i a lua m&surile necesare asi"ur&rii pa!ei obiectivului. :a primirea semnalului de incendiu prin mi5loacele te4nice de semnali!are antiincendiar&$ e'ul "&r!ii c4eam& "arda B:a armeC i ac#ionea!& con'orm pct. +23. 133. 2n ca! de de'ectare a mi5loacelor te4nice de pa!&$ e'ul "&r!ii raportea!& '&r& (nt(r!iere o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i (nt&rete pa!a obiectivului (n con'ormitate cu indica#iile din instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii. O9&20+522&# 67#(2+&# +&# 8#$%&%2 0>1322 712=2,- 7+3+ 6.+.#&)1 *+?)1#: 7%,(.#&)1 -# ()*+,-> 82 + 2,6.2.%522&)1 134. 2n a'ar& de obli"a#iile "enerale pe care le e%ercit& con'orm pct.++.-++>$ e'ul "&r!ii are urm&toarele obli"a#ii privind pa!a statelor ma5ore$ punctelor de comand& i a institu#iilor* +, s& cunoasc& sistemul de permise$ semnalmentele i valabilitatea lor$ actele de identitate ale persoanei$ modul de trecere prin posturi a militarilor$ personalului civil$ vi!itatorilor i a mi5loacelor de transport2, s& c4eme "arda B:a armeC (n ca! de p&trundere a in'ractorilor sau a trecerii postului '&r& permis3, s& ia m&suri pentru re#inerea persoanelor care (ncearc& s& p&trund& la obiectiv 8de la obiectiv, (nc&lc(nd re"imul de permise. O9&20+522&# 67#(2+&# +&# 8#$%&%2 0>1322 712=2,- +((#6%& C, *+0+322 '-#7)32.#: 7+1(%12/ 82 &%+1#+ &)1 6%9 7+3> 135. :a permiterea accesului (n ma"a!ii 8depo!ite$ parcuri, a'late sub pa!&$ e'ul "&r!ii este obli"at* +, s& compare permisul pre!entat cu modelul respectiv a'lat (n (nc&perea pentru "ard& i s& controle!e actul de identitate al persoanei sosite2, s& veri'ice dac& numele i 'unc#ia persoanei sosite corespund cu cele din lista ce se a'l& (n (nc&perea pentru "ard& 8pct. >>,3, s& compare si"iliul pre!entat cu modelul mula5ului si"iliului ce se a'l& (n (nc&perea pentru "ard&. P(n& la sosirea caporalului de sc4imb 8e'ului "&r!ii$ a5utorului acestuia, care pred& 8primete, obiectivul$ persoana sosit& pentru desc4iderea 8(nc4iderea, ma"a!iei 8depo!itului$ parcului, se a'l& (n anticamera (nc&perii pentru "ard&. 136. Dac& toate documentele pre!entate$ precum i si"iliul 8cletele pentru si"ilat, s(nt per'ecte$ e'ul "&r!ii ordon& caporalului de sc4imb s& permit& accesul
.0

persoanei sosite pentru desc4iderea ma"a!iei 8depo!itului,. Permisul pre!entat se va a'la la e'ul "&r!ii. Dup& sc4imbarea "&r!ilor$ permisul valabil o sin"ur& dat& este predat (mpreun& cu 'oaia de stare a "&r!ii$ iar permisul permanent se restituie persoanei care +-a pre!entat$ dup& (nc4iderea obiectivului p&!it. ;e'ul "&r!ii permite accesul (n ma"a!ie 8depo!it,$ parc respect(nd cu stricte#e cerin#ele indicate (n tabelele de posturi. ;e'ul "&r!ii permite accesul (n ma"a!iile 8depo!itele, ce pre!int& pericol de incendiu doar celor care poart& (nc&l#&mintea indicat& (n tabelele de posturi$ '&r& l&mpi cu petrol$ arme de 'oc sau albe i '&r& accesoriile de 'umat i de aprindere. Despre toate acestea se indic& (n tabelele de posturi. ;e'ul "&r!ii poate primi sub pa!& ma"a!ia 8depo!itul, doar dac& persoana sosit& pentru (nc4idere pre!int& 'ia de control antiincendiar. 13 . :a desc4iderea i (nc4iderea ma"a!iei 8depo!itului,$ parcului e'ul "&r!ii 'ace (nscrierea respectiv& (n 'oaia de stare a "&r!ii$ de e%emplu* BPe data... luna$ anul...$ la ora... ma"a!ia 8depo!itul$ casa cu bani, a 'ost desc4is& 8(nc4is&,$ mi5loacele te4nice de pa!& au 'ost deconectate 8conectate,C i$ (mpreun& cu persoana sosit& pentru desc4iderea 8(nc4iderea, ma"a!iei 8depo!itului,$ semnea!& sub aceast& (nscriere. 2n ca!ul (n care o ma"a!ie 8un depo!it, nu este predat& sub pa!& p(n& la sc4imbul "&r!ii$ despre aceasta se 'ace (nscrierea respectiv& (n noua 'oaie de stare a "&r!ii$ sub (nscriere semnea!& noul i vec4iul e' al "&r!ii$ iar permisul se transmite noului e' al "&r!ii. 13!. 2n ca!ul (n care ma"a!ia 8depo!itul, este desc4is& pentru cel mult o or&$ e'ul "&r!ii las& santinela la postul s&u$ iar dac& ma"a!ia 8depo!itul, este desc4is& pentru mai mult de o or&$ ac#ionea!& (n con'ormitate cu indica#iile din tabelele de posturi. Despre ridicarea din post a santinelei (n timpul desc4iderii ma"a!iei 8depo!itului, i despre instalarea ei din nou la acest post$ e'ul "&r!ii 'ace (nscrierea respectiv& (n 'oaia de stare a "&r!ii. 13". ;e'ul "&r!ii nu permite accesul (n ma"a!ie 8depo!it, (n ca!urile (n care* +, persoana numit& (n permis sosete (n alte !i i or& dec(t celea indicate sau '&r& documentele respective2, (n locul persoanei indicate (n list& sau (n permis sosete alt& persoan&3, permisul sau actul de identitate nu este per'ect$ precum i (n ca! de necorespundere a si"iliului cu mula5ul 8a cletelor pentru si"ilare cu plumb cu amprentele plumburilor, sau a permisului cu modelul. 2n toate ca!urile enumerate$ e'ul "&r!ii re#ine persoana sosit&$ 'ace despre aceasta (nsemn&ri (n 'oaia de stare a "&r!ii$ raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i ac#ionea!& (n continuare con'orm indica#iilor acestuia. 144. Accesul (n parcuri sau (n locurile de sta#ionare a mainilor de lupt& 8a altui armament i a te4nicii militare, ce se a'l& sub pa!a "&r!ii se permite (n con'ormitate cu prevederile pct. +3/-+3 .
.+

O9&20+522&# 67#(2+&# +&# 8#$%&%2 0>1322 7#,.1% 7+3+ +1#6.%&%2 141. ;e'ul "&r!ii pentru pa!a arestului are urm&toarele obli"a#ii* +, s& primeasc&$ la indica#ia e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&,$ sub pa!& persoanele arestate$ (n ba!a notei de arest$ procesuluiverbal de re#inere$ (nc4eierii instan#ei de 5udecat& i mandatului de arest2, s& primeasc&$ la indica#ia comandantului comenduirii militare 8o'i#erului de serviciu pe "&r!i$ pe unitatea militar&,$ sub pa!& militarii de#inu#i (n camera pentru persoanele re#inute temporar$ militarii re#inu#i pentru (nc&lcarea disciplinei militare (n stare de ebrietate$ precum i pe cei care n-au pre!entat actele de identitate sau au pre!entat acte de identitate imper'ecte3, la sc4imbul "&r!ii vec4i$ s& primeasc& personal persoanele arestate pe camere$ con'orm listei nominale$ semnate de e'ul arestului 8o'i#erul de serviciu pe unitatea militar&,., s& controle!e starea camerelor (n timpul sc4imbului "&r!ilor i (n timpul serviciului$ acord(nd aten#ie inte"rit&#ii pere#ilor$ tavanului$ podelei$ "eamurilor$ !&brelelor$ si"uran#ei !&voarelor i lac&telor la ui$ 'unc#ionalit&#ii mi5loacelor te4nice de pa!&- (n ca! de declanare nesanc#ionat& a mi5loacelor te4nice de pa!& ale camerelor cu persoane arestate$ s& constate personal cau!a declan&rii lor/, s& e%amine!e diminea#a i seara persoanele arestate (n camere$ veri'ic(nd dac& acestea n-au obiecte inter!ise- s& raporte!e e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&, despre aresta#ii bolnavi=, s& suprave"4e!e respectarea cu e%actitate a re"imului !ilei$ stabilit pentru persoanele din arest$ a modului de de#inere a acestora 8Ane%a nr.+.,7, s& p&stre!e c4eile de la camere>, s& numeasc&$ (n ca! de necesitate$ a5utori ai (nso#itorului dintre militarii sc4imbului de ve"4e, s& trimit& persoanele arestate la lucr&ri$ baie etc.$ doar la ordinul (n scris al e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&,- la (ntoarcerea persoanelor arestate$ s& veri'ice pre!en#a lor$ precum i dac& nu au obiecte inter!ise- (n a'ara arestului$ pa!a persoanelor arestate 8sanc#ionate disciplinar, se va e'ectua cu armele ne(nc&rcate$ iar a persoanelor arestate i re#inute de c&tre o'i#erul de urm&rire penal& sau de or"anul de urm&rire penal&$ precum i a celor re#inute$ care s(nt suspectare de comitere de crim& < cu armele (nc&rcate 8pct. >3,s& controle!e personal (nc&rcarea armelor de c&tre (nso#itori 8militarii de "ard&,+0, s& controle!e aducerea i distribuirea la timp a 4ranei pentru persoanele arestate++, s& primeasc& cererile i pl(n"erile persoanelor arestate i s& le transmit& e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&,. 142. 2n ca! de de!ordine (n r(ndurile persoanelor arestate i de prevenire a evad&rii lor$ e'ul "&r!ii c4eam& "arda B:a armeC$ raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,$ ia m&suri pentru (ncetarea de!ordinilor. Dac& prevenirea nu are e'ectul scontat$ el este (n drept s& aplice 'or#a$ iar (n ca!uri e%treme$ s& 'ac& u! de arm&.
.2

143. 2n ca! de incendiu (n arest sau de calamitate natural& (n !ona arestului$ e'ul "&r!ii este obli"at s& c4eme "arda B:a armeC$ s& (ntiin#e!e ec4ipa de pompieri$ s& scoat& persoanele arestate i re#inute (ntr-un loc '&r& pericol i s& or"ani!e!e pa!a lor. Persoanele arestate i re#inute pentru (nc&lc&ri disciplinare vor 'i mobili!ate la stin"erea incendiului 8la lic4idarea consecin#elor calamit&#ii naturale, i la salvarea bunurilor materiale- s& raporte!e o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i e'ului arestului despre cele (nt(mplate. A?%.)1%& 8#$%&%2 0>1322 144. A5utorul e'ului "&r!ii se a'l& (n subordinea e'ului "&r!ii. A5utorul e'ului "&r!ii are urm&toarele obli"a#ii* +, s& cunoasc& sarcinile "&r!ii$ instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii i obli"a#iile tuturor militarilor din "ard&2, s& primeasc&$ la sc4imbul "&r!ilor$ (nc&perea pentru "ard&$ utila5ul$ inventarul i bunurile materiale$ con'orm listei3, (n absen#a sau (n timpul odi4nei e'ului "&r!ii$ s& e%ercite obli"a#iile acestuia., s& trimit&$ la ordinul e'ului "&r!ii$ sc4imburile la posturi i s& e'ectue!e controlul asupra e%ecut&rii serviciului de c&tre santinele/, s& (ntocmeasc& "ra'icul pentru sc4imbul santinelelor de la intrarea (n (nc&perea pentru "ard& i s& e%ecute sc4imbul lor=, s& aib& "ri5& de alimentarea la timp a personalului "&r!ii- de (ntre#inerea (n stare bun& a utila5ului$ inventarului i bunurilor materiale$ de (ntre#inere a cur&#eniei i ordinii (n (nc&perea pentru "ard& i pe teritoriul adiacent$ precum i de (nc&l!irea la timp a sobelor i de iluminare7, s& (nso#easc&$ la ordinul e'ului "&r!ii$ persoanele care e%ecut& controlul privind e%ecutarea serviciului de c&tre santinele. 145. A5utorul e'ului "&r!ii pentru pa!a arestului este obli"at s& controle!e de cel pu#in patru ori (n 2. de ore 8de dou& ori noaptea, starea camerelor$ 'unc#ionarea mi5loacelor te4nice de pa!& i respectarea de c&tre persoanele arestate a re"ulilor stabilite 8Ane%a nr.+.,. 146. 2n ca! de (mboln&vire "rav& 8r&nire "rav&, sau de deces al e'ului "&r!ii$ a5utorul e'ului "&r!ii e%ercit& obli"a#iile acestuia i raportea!& despre acest 'apt o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. A?%.)1%& 8#$%&%2 0>1322 ')7#1+.)1%&/ 7#,.1% *2?&)+(#&# .#A,2(# -# 7+3> 14 . A5utorul e'ului "&r!ii 8operatorul, pentru mi5loacele te4nice de pa!& se a'l& (n subordinea e'ului "&r!ii 8operatorul < i (n subordinea a5utorului e'ului "&r!ii, i este r&spun!&tor de asi"urarea re"imului de 'unc#ionare a mi5loacelor te4nice de pa!&$ de pre!entarea la timp e'ului "&r!ii a in'orma#iei despre 'unc#ionarea mi5loacelor te4nice de pa!&$ de primirea corect& sub pa!& a obiectivelor utilate cu mi5loace te4nice de pa!&$ de inte"ritatea aparata5ului a'lat (n (nc&perea pentru "ard&.
.3

A5utorul e'ului "&r!ii 8operatorul, pentru mi5loacele te4nice de pa!& are urm&toarele obli"a#ii* +, s& cunoasc& particularit&#ile de pa!& a obiectivelor utilate cu mi5loace te4nice de pa!&$ s& asi"ure re"imul de 'unc#ionare a acestor mi5loace2, s& primeasc&$ (n timpul sc4imbului "&r!ilor$ documenta#ia$ s& controle!e starea i 'unc#ionarea mi5loacelor te4nice de pa!& i s& raporte!e despre aceasta e'ului "&r!ii3, (n timpul serviciului$ s& #in& sub control permanent aparata5ul de recep#ie a semnalelor de la mi5loacele te4nice de pa!& i s& #in& re"istrul de control al 'unc#ion&rii lor- (n ca! de declanare a mi5loacelor te4nice de pa!& sau de ieire a acestora din 'unc#ie$ s& raporte!e '&r& (nt(r!iere e'ului "&r!ii., s& controle!e$ con'orm "ra'icului stabilit i cu permisiunea e'ului "&r!ii starea mi5loacelor te4nice de pa!& pe perimetrul obiectivului- (n timpul pa!ei obiectivelor la care s(nt instalate santinele$ s& e%ercite controlul$ 'iind (nso#it de a5utorul e'ului "&r!ii sau de caporalul de sc4imb respectiv/, s& raporte!e$ la (ntoarcerea "rupei de control-pa!&$ despre starea posturilor$ mi5loacelor te4nice de pa!&$ despre nea5unsuri i m&surile luate pentru lic4idarea lor=, s& respecte re"ulile te4nicii de securitate. 14!. 3erviciul a5utorului e'ului "&r!ii 8operatorului, pentru mi5loacele te4nice de pa!& la aparata5ul de recep#ie a semnalelor$ dup& importan#a i "radul de r&spundere pe care (l comport&$ este asimilat celui al santinelei la post. 2n timpul serviciului$ acestuia i se inter!ice s& lase aparata5ul '&r& suprave"4ere i s& se distra"& de la e%ecutarea serviciului. C+7)1+&%& -# 6(A2*9 14". 7aporalul de sc4imb este r&spun!&tor de e%ecutarea corect& i vi"ilent& a serviciului de c&tre santinelele din subordine$ de sc4imbul i instalarea lor la post la timp$ de predarea i primirea corect& a posturilor. ?l se subordonea!& e'ului "&r!ii i a5utorului acestuia i e%ecut& doar ordinele lor. 154. 7aporalul de sc4imb are dreptul s& 'ac& u! de arm& personal sau s& permit& aceasta personalului de sc4imb al "&r!ii$ pentru respin"erea atacului asupra obiectivului p&!it i santinelei$ asupra sc4imbului "&r!ii (n timpul plec&rii la post sau la (ntoarcerea (n (nc&perea pentru "ard&. 151. 7aporalul de sc4imb are urm&toarele obli"a#ii* +, s& cunoasc& posturile sale$ amplasarea i 4otarele lor$ itinerarele$ condi#iile de pa!& i ap&rare 8observarea$ c(mpul de tra"ere$ (mpre5muirile, i obli"a#iile speciale ale santinelei la 'iecare post2, s& primeasc& de la caporalul de sc4imb al "&r!ii vec4i mula5ele tampilelor 8amprentele plumburilor pentru si"ilat,$ iar la instalarea santinelelor la posturi$ s& primeasc& obiectivele pentru pa!& con'orm tabelelor de posturi i s& raporte!e despre aceasta e'ului "&r!ii-

..

3, s& controle!e (nainte de plecarea militarilor de "ard& la posturi cunoaterea de c&tre acetia a obli"a#iilor lor$ precum i dac& au l&sat (n (nc&perea pentru "ard& accesoriile de 'umat i de aprindere., s& urm&reasc& corectitudinea (nc&rc&rii armelor (nainte de plecarea la posturi i desc&rcarea lor dup& sosirea de la posturi 8pct. >2 i >3,/, s& raporte!e$ la (ntoarcerea 'iec&rui sc4imb$ e'ului "&r!ii despre e%ecutarea sc4imbului$ starea posturilor$ despre toate nea5unsurile i m&surile luate pentru lic4idarea lor=, s& controle!e$ cu permisiunea e'ului "&r!ii$ e%ecutarea serviciului de c&tre santinelele din subordine. 7aporalul de sc4imb al "&r!ii pentru pa!a arestului$ (n a'ar& de aceasta$ trebuie s& cunoasc& num&rul persoanelor arestate$ a'late sub pa!a santinelelor din subordinea lui. 152. :a instalarea santinelelor la posturi sau la sc4imbarea lor$ caporalul de sc4imb are urm&toarele obli"a#ii* +, s& respecte cu stricte#e itinerarul de deplasare a sc4imbului la posturi i de la posturi$ indicat (n sc4ema de amplasare a posturilor2, s& controle!e ca santinela i militarul de "ard& ce ia (n primire postul$ s& e%ecute corect predarea i primirea postului- s& controle!e personal$ (mpreun& cu santinela i cu militarul de "ard&$ care ia (n primire postul$ iluminarea$ (mpre5muirile$ uile 8por#ile,$ "eamurile i "ratiile$ pere#ii ma"a!iilor 8depo!itelor,$ e%isten#a i starea lac&telor$ nururilor$ si"iliilor 8plumburilor, i corespunderea lor mula5elor 8amprentelor, sau num&rul de maini de lupt& 8de alt armament i te4nic& militar&, a'late sub pa!&$ precum i starea mi5loacelor te4nice de pa!& i a mi5loacelor de le"&tur&$ de stin"ere a incendiilor i (mbr&c&mintea pentru post3, s& indice santinelei$ care ia (n primire postul$ momentele c&rora trebuie s& le acorde o aten#ie deosebit&$ unde se a'l& posturile vecine$ cele mai periculoase c&i de acces la obiectivul p&!it- s& indice pe teren 4otarele postului i 4otarul de interdic#ie$ marcat pe teren (n con'ormitate cu distan#ele indicate (n tabelele de posturi$ p(n& la care santinela poate permite accesul la post al persoanelor str&ines& controle!e dac& santinela tie cum s& procede!e (n ca! de atac asupra ei$ asupra obiectivului p&!it sau asupra postului vecin$ precum i (n ca! de incendiu., s& controle!e dac& santinela cunoate modul de pre!entare a raportului i de le"&tur& cu (nc&perea pentru "ard&. 153. :a desc4iderea ma"a!iei 8depo!itului$ parcului,$ caporalul de sc4imb sosete la post$ av(nd mula5ele si"iliilor 8amprentele plumburilor pentru si"ilat, i$ (mpreun& cu persoana sosit& pentru desc4idere$ e%aminea!& ma"a!ia 8depo!itul$ parcul,. Dac& con'orm tabelului de post santinela trebuie s& se a'le la post$ caporalul de sc4imb (i va aminti obli"a#iile speciale prev&!ute de tabelul de post pentru acest timp. 7aporalul de sc4imb permite accesul (n ma"a!ie 8depo!it$ parc,$ respect(nd cu e%actitate cerin#ele indicate (n tabelul de posturi. 154. 2n timpul sc4imb&rii santinelei la ma"a!ia 8depo!itul$ parcul, desc4is&$ caporalul de sc4imb indic& santinelei$ care a luat (n primire postul$ cine a desc4is-o sau cine are acces la locul de sta#ionare a mainilor de lupt& 8a altui armament i a te4nicii militare,.
./

:a (nc4iderea ma"a!iei 8depo!itului$ parcului,$ caporalul de sc4imb este obli"at s& soseasc& la post cu mula5ele de si"ilii 8amprentele plumburilor pentru si"ilat, i personal$ (n pre!en#a santinelei i a persoanei care pred& ma"a!ia 8depo!itul$ parcul, sub pa!&$ s& controle!e si"iliile 8plumburile, i starea "eamurilor$ !&brelelor$ uilor$ pere#ilor- la primirea sub pa!& a mainilor de lupt& 8a altui armament i a te4nicii militare, (n locurile de sta#ionare$ s& veri'ice num&rul lor$ iar dac& s(nt si"ilii 8plumburi,$ s& le con'runte cu mula5ele 8amprentele,. 155. 2n ca! de (mboln&vire "rav& 8r&nire "rav&, sau de deces al e'ului "&r!ii i al a5utorului s&u$ e%ercitarea provi!orie a obli"a#iilor e'ului "&r!ii revine caporalului de sc4imb. Despre cele (nt(mplate$ el raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. S+,.2,#&+ 156. 3antinela este o persoan& inviolabil&. Inviolabilitatea santinelei const& (n urm&toarele* +, ap&rarea deosebit& prin le"e a drepturilor i demnit&#ii ei2, subordonarea ei persoanelor concret stabilite < e'ului "&r!ii$ a5utorului e'ului "&r!ii i caporalului de sc4imb3, e%ecutarea necondi#ionat& de c&tre toate persoanele a cerin#elor le"ate de serviciu ale santinelei., dreptul ei de a 'ace u! de arm& (n ca!urile indicate (n pre!entul re"ulament. 15 . 3antinela poate 'i sc4imbat& sau scoas& din post doar de c&tre e'ul "&r!ii$ de c&tre a5utorul e'ului "&r!ii i de c&tre caporalul de sc4imb (n subordinea c&ruia se a'l&. 2n ca! de deces al e'ului "&r!ii$ al a5utorului acestuia i al caporalului de sc4imb sau (n ca!ul (n care aceste persoane s(nt (n imposibilitate de a-i e%ercita obli"a#iile$ santinela poate 'i scoas& din post sau sc4imbat& de c&tre o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,$ (n pre!en#a comandantului s&u de companie 8baterie, sau batalion 8divi!ion,. 15!. Primind postul$ militarul de "ard&$ (n pre!en#a caporalului de sc4imb 8e'ului "&r!ii sau a5utorului acestuia, i a santinelei care se sc4imb&$ trebuie s& e%amine!e i s& controle!e personal e%isten#a i 'unc#ionalitatea a tot ce trebuie luat sub pa!& con'orm tabelelor de posturi- la primirea postului de pa!& a persoanelor arestate$ el trebuie s& controle!e 'unc#ionalitatea !&voarelor$ !&brelelor$ precum i num&rul de persoane arestate a'late (n camere. 15". 3antinela are urm&toarele obli"a#ii* +, s& p&!easc& cu vi"ilen#& i stoicism postul s&u2, s& e%ecute serviciul vioi$ s& nu se distra"&$ s& nu lase din m(ini arma i s& nu o dea nim&nui$ inclusiv persoanelor (n subordinea c&rora se a'l&3, deplas(ndu-se pe itinerarul indicat sau a'l(ndu-se (n 'oiorul de observare$ s& #in& sub observare c&ile de acces la post$ (mpre5muirile i s& raporte!e prin

.=

mi5loacele de le"&tur& despre e%ecutarea serviciului (n termenele indicate (n tabelele de posturi., s& nu p&r&seasc& postul p(n& nu va 'i sc4imbat& sau scoas& din post$ c4iar dac& via#a sa se a'l& (n pericol- p&r&sirea '&r& permisiune a postului constituie crim& militar&/, s& aib& la post arma (nc&rcat& con'orm re"ulilor indicate (n pct. >3$ (ntotdeauna "ata de u!=, s& nu permit& la post$ mai aproape de distan#a indicat& (n tabelele de posturi i marcat& pe teren cu indicatoare de limit& inter!is&$ accesul nim&nui$ cu e%cep#ia e'ului "&r!ii$ a5utorului e'ului "&r!ii$ caporalului de sc4imb i a persoanelor pe care ei le (nso#esc7, s& cunoasc& itinerarul i "ra'icul de deplasare a mi5loacelor de transport$ precum i semnele de recunoatere i semnalele lor>, s& poat& aplica la post mi5loacele de stin"ere a incendiului, s& c4eme e'ul "&r!ii (n ca! de depistare a de'ectelor (n (mpre5muirile obiectivului 8la post, i de (nc&lcare a ordinii (n apropierea postului s&u ori a postului vecin+0, au!ind l&tratul c(inelui de pa!&$ s& comunice '&r& (nt(r!iere despre aceasta (n (nc&perea pentru "ard&. 164. :a post$ santinela trebuie s& aib& arma cu baioneta pus& 8pistolulmitralier& cu pat pliabil < '&r& baionet&-cu#it- baioneta-cu#it (n teac& la centur&,* pe timp de noapte < (n po!i#ia de tra"ere (n picioare- !iua < (n po!i#ia BArma la um&rC sau (n po!i#ia de tra"ere (n picioare 8Ane%a nr. ,- la posturile interioare$ pistoalele-mitralier& cu pat din lemn < (n po!i#ia BArma la um&rC$ cu pat pliabil < (n po!i#ia B:a pieptC$ carabina - B:a piciorC$ port(nc&rc&torul cu (nc&rc&torul plin va 'i (nc4is. Pistoalele vor 'i (n tocuri (nc4ise$ la centur&. In ca! de stin"ere a incendiului sau de lic4idare a consecin#elor calamit&#ii naturale$ santinela poate s& #in& arma (n po!i#ia B:a spateC. 161. 3antinelei i se inter!ice* s& doarm&$ s& ad&$ s& se spri5ine de ceva$ s& scrie$ s& citeasc&$ s& c(nte$ s& vorbeasc&$ s& m&n(nce$ s& bea$ s& 'ume!e$ s&-i satis'ac& necesit&#ile 'i!iolo"ice$ s& se distra"& (n alt mod de la e%ercitarea obli"a#iilor$ s& primeasc& de la cineva sau s& transmit& cuiva vreun obiect- s& (mpin"& cartuul (n camera cartuului$ dac& nu este nevoie. 3antinela trebuie s& r&spund& doar la (ntreb&rile e'ului "&r!ii$ a5utorului acestuia$ caporalului de sc4imb i persoanelor sosite pentru control. 162. 3antinela este obli"at& s& 'ac& u! de arm& '&r& soma#ie (n ca! de atac evident asupra sa sau asupra obiectivului p&!it. 163. 3antinela va opri prin soma#ia B3tai$ (napoiC sau B3tai$ ocolete la dreapta 8stin"&,C toate persoanele care se apropie de post sau de limita inter!is& a postului$ (n a'ar& de e'ul "&r!ii$ a5utorul acestuia$ caporalul de sc4imb i persoanele pe care acetia le (nso#esc. Dac& persoana care se apropie de post sau de limita inter!is& nu e%ecut& cerin#ele santinelei$ aceasta o va soma prin B3tai$ c& tra"C i va c4ema imediat e'ul "&r!ii sau caporalul de sc4imb. Dac& in'ractorul continu& s& se apropie de post sau de limita inter!is&$ santinela (mpin"e cartuul (n camera cartuului i tra"e
.7

un 'oc de averti!are (n sus. Dac& in'ractorul nu se supune nici (n acest ca! soma#iei i (ncearc& s& p&trund& la post 8s& treac& limita inter!is&, sau o ia la 'u"&$ santinela 'ace u! de arm&. 164. 2n condi#ii de vi!ibilitate redus&$ c(nd de la distan#a indicat& (n tabelele de posturi santinela nu poate identi'ica persoanele ce se apropie de post sau de limita inter!is&$ ea le va opri prin soma#ia B3tai$ cine vine KC. Dac& nu primete r&spuns$ urmea!& soma#ia B3tai$ c& tra"C < i (l re#ine pe in'ractor. Despre persoanele re#inute$ santinela raportea!& (n (nc&perea pentru "ard&$ #ine sub control comportamentul lor i '&r& a (ntrerupe suprave"4erea lor$ continu& pa!a postului. Dac& in'ractorul continu& s& se apropie de post sau de limita inter!is&$ santinela e%ecut& un 'oc de averti!are (n sus. Iar dac& in'ractorul nu se supune nici acestei soma#ii i (ncearc& s& p&trund& la post 8s& treac& limita inter!is&, sau o ia la 'u"& dup& aceasta$ santinela 'ace u! de arm&. Dac& la soma#ia santinelei urmea!& r&spunsul* B;e'ul "&r!ii 8a5utorul e'ului "&r!ii$ caporalul de sc4imb,C$ santinela ordon&* B;e'ul "&r!ii 8a5utorul e'ului "&r!ii$ caporalul de sc4imb,$ la mine$ ceilal#i - pe locC. Dac& este necesar$ santinela cere ca persoana ce se apropie s&-i lumine!e 'a#a i (nso#itorii. 7onvin"(ndu-se c& persoana ce se apropie este (ntr-adev&r e'ul "&r!ii 8a5utorul e'ului "&r!ii$ caporalul de sc4imb,$ santinela permite accesul la post tuturor persoanelor sosite. Iar dac& persoana care s-a pre!entat ca e' al "&r!ii 8a5utor al e'ului "&r!ii$ caporal de sc4imb, este un necunoscut$ iar persoanele care (l (nso#esc nu e%ecut& soma#ia santinelei s& stea pe loc$ santinela le va averti!a prin soma#ia B3tai$ c& tra"C. Dac& in'ractorii nu e%ecut& nici aceast& soma#ie$ santinela 'ace u! de arm&. 165. 2n ca! de necesitate de a intra (n lupta corp la corp pentru pa!a i ap&rarea sa sau a obiectivului p&!it$ santinela va ac#iona cura5os cu baioneta i cu patul armei. 166. 2n ca! de incendiu la post$ santinela comunic& imediat despre aceasta (n (nc&perea pentru "ard& i '&r& a (ntrerupe suprave"4erea obiectivului p&!it$ (ntreprinde m&suri de stin"ere a incendiului. 2n ca! de incendiu pe teritoriul te4nic al obiectivului p&!it sau al obiectivului cu (mpre5muiri e%tern& i intern&$ precum i (n apropierea postului$ santinela comunic& despre aceasta (n (nc&perea pentru "ard&$ continu(nd e%ercitarea serviciului la post. 16 . 2n ca! de (mboln&vire 8r&nire, a santinelei$ aceasta c4eam& caporalul de sc4imb sau e'ul "&r!ii$ continu(nd e%ercitarea serviciului la post. 16!. 2n ca!uri e%treme ce nu suport& am(nare sau (n ca! de ieire din 'unc#iune a mi5loacelor de le"&tur&$ santinela poate s& c4eme la post pe e'ul "&r!ii sau pe caporalul de sc4imb$ tr&"(nd un 'oc (n sus. 16". 3antinela salut& e'ii (n a c&ror subordine se a'l& i al#i e'i sosi#i la post (nso#i#i de acetia$ con'orm re"ulilor e%puse (n Re"ulamentul privind instruc#ia de 'ront al )or#elor Armate ale Republicii Moldova. Gotodat&$ pistolul-mitralier& din po!i#ia de tra"ere (n picioare este pus$ (n prealabil$ (n po!i#ia B:a um&rC$ iar carabina < (n po!i#ia B:a piciorC. 1 4. 3antinela la punctul de control$ (n a'ar& de obli"a#iile e%puse (n pct. +/=-+= $ are urm&toarele obli"a#ii*
.>

+, s& cunoasc& semnalmentele i perioada de valabilitate a permiselor$ a actelor de identitate$ precum i obli"a#iile e%puse (n tabelele de posturi2, s& permit& trecerea persoanelor prin post doar la pre!entarea permiselor ce corespund modelelor respective de la post$ permisul 'iind (n mod obli"atoriu luat (n m(n&3, (n ca! de scoatere 8aducere, a bunurilor materiale$ inclusiv cu mi5loace de transport$ s& controle!e dup& permisul pentru materiale 8'oaia de parcurs, ce bunuri i (n ce cantitate 8num&r de locuri, se permite de a scoate 8aduce,- s& permit& accesul mainilor ai c&ror conduc&tori pre!int& 'oaia de parcurs., s& re#in& persoanele care (ncearc& s& p&trund& la obiectiv 8de la obiectiv,$ (nc&lc(nd re"imul de acces$ precum i pe cele care pre!int& permise 8documente, nevalabile$ i s& c4eme e'ul "&r!ii. 3antinelei de la punctul de control i se inter!ice* s& dea in'orma#ii privind permisele i ci'rurile la ele$ s& intre (n discu#ii nele"ate de controlul permiselor$ s& permit& a'larea la post a persoanelor i obiectelor str&ine. 1 1. 3antinela la ma"a!ia 8depo!itul$ parcul, desc4is& sau (n timpul e%ecut&rii lucr&rilor (n locul de sta#ionare a mainilor de lupt& 8a altui armament i a te4nicii militare, e%ercit& obli"a#iile indicate (n tabelele de posturi. 3antinela la ma"a!ia 8depo!itul, ce pre!int& pericol de incendiu$ (n a'ar& de aceasta$ are urm&toarele obli"a#ii* +, s& nu permit& ca cineva s& 'ume!e$ s& aprind& 'ocul$ s& tra"& din arme$ precum i s& 'oloseasc& aparate de iluminat neprev&!ute (n tabelele de posturi la o distan#& mai mic& de obiectivul p&!it dec(t cea prev&!ut& (n tabele2, s& nu permit& accesul (n ma"a!ie 8depo!it, (n (nc&l#&mintea i cu lanterne neprev&!ute (n tabelele de posturi- precum i cu arme albe i de 'oc. 1 2. 3antinela care p&!ete persoanele de#inute (n arest are urm&toarele obli"a#ii* +, s& cunoasc& num&rul persoanelor arestate a'late sub pa!a ei2, s& se a'le (n e%terior l(n"& uile camerelor i s& urm&reasc& prin 'ereastra de observa#ie ca persoanele arestate s& nu (ncalce re"ulile stabilite$ s& urm&reasc& ac#iunile i comportamentul lor$ s& nu admit& deteriorarea de c&tre acestea a ramelor$ !&brelelor de la "eamuri$ podelelor i pere#ilor3, s& urm&reasc& ca pe timp de noapte camerele cu persoane arestate s& 'ie iluminate., s& nu permit& ieirea persoanelor arestate din camere i accesul la ele '&r& ordinul personal al e'ului "&r!ii$ a5utorului e'ului "&r!ii i caporalului de sc4imb/, s& nu intre (n discu#ie cu persoanele arestate$ s& nu le transmit& i s& nu ia nimic de la ele=, s& nu permit& ca persoanele arestate s& primeasc& de la cineva colete$ s& arunce prin "eam (n strad& obiecte sau scrisorele$ precum i s& discute cu persoane str&ine7, primind ru"&mintea persoanei din arest privind c4emarea (nso#itorului$ s& raporte!e despre aceasta caporalului de sc4imb 8e'ului "&r!ii sau a5utorului acestuia,.

>, s& c4eme imediat e'ul "&r!ii$ a5utorul acestuia sau caporalul de sc4imb (n ca! de nee%ecutare de c&tre persoanele arestate a cerin#elor lui, s& previn& persoanele arestate care evadea!& prin soma#ia B3tai$ c& tra"C$ iar dac& soma#ia nu este e%ecutat&$ s& 'ac& u! de arm&. :a transportarea persoanelor arestate dintr-un punct (n altul$ precum i la deplasarea lor (n a'ara teritoriului arestului$ obli"a#iile santinelei pentru pa!a aresta#ilor le e%ercit& militarul de "ard& numit. 9bli"a#iile speciale i modul de pa!& (n aceste ca!uri a persoanelor arestate s(nt e%puse (n ane%a nr.+.. 1 3. 3antinela de la intrarea (n (nc&perea pentru "ard& are urm&toarele obli"a#ii* +, s& p&!easc& i s& apere (nc&perea pentru "ard&2, s& nu permit& nim&nui accesul (n (nc&perea pentru "ard&$ (n a'ar& de persoanele c&rora li se subordonea!& "arda$ dac& le cunoate$ i de persoanele care le (nso#esc. Despre apropierea acestor persoane$ santinela raportea!&$ prin semnalul stabilit$ e'ului "&r!ii i permite acestor persoane accesul (n (nc&pere3, s& opreasc& la distan#a indicat& (n tabelele de posturi toate persoanele care s-au apropiat de (nc&perea pentru "ard& i s& c4eme e'ul "&r!ii sau a5utorul acestuia., s& opreasc& prin soma#ia B3taiC persoana care se apropie de (nc&perea pentru "ard&$ dac& din cau!a vi!ibilit&#ii reduse$ ea nu poate 'i recunoscut& de la distan#a indicat& (n tabelele de posturi i s& c4eme e'ul "&r!ii sau a5utorul acestuia/, s& anun#e imediat e'ul "&r!ii sau a5utorul acestuia despre toate incidentele din vecin&tatea (nc&perii pentru "ard& i despre tot ce poate (mpiedica e%ecutarea misiunii de c&tre "ard&$ precum i despre semnalele au!ite de la posturile din vecin&tate. 1 4. 9bli"a#iile speciale ale santinelelor$ (n 'unc#ie de condi#iile de ap&rare a 'iec&rui obiectiv$ s(nt indicate (n tabelele de posturi.

C),-%(>.)1%& *2?&)(%&%2 -# .1+,67)1. 1 5. 7onduc&torul mi5locului de transport este responsabil de starea te4nic& a mi5locului de transport care transport& personalul "&r!ii. ?l se a'l& (n subordinea e'ului "&r!ii i a a5utorului acestuia. 7onduc&torul mi5locului de transport are urm&toarele obli"a#ii* +, s& (ntre#in& mi5locul de transport (n stare permanent& de 'unc#ionare2, la ordinul e'ului "&r!ii sau al a5utorului acestuia$ s& transporte pe itinerarul indicat (n sc4ema de amplasare a posturilor sc4imbul de militari de "ard& i persoanele care e%ercit& controlul asupra e%ecut&rii serviciului de c&tre santinele3, s& e%ecute comen!ile caporalului de sc4imb (n timpul plec&rii la posturi i (ntoarcerii de la posturi.
/0

7onduc&torului mi5locului de transport i se inter!ice s& transmit& conducerea mi5locului de transport altei persoane$ inclusiv celor c&rora li se subordonea!&. <,6)52.)1%& 1 6. 2nso#itorul este r&spun!&tor de pa!a persoanelor arestate la (nso#irea lor (n limitele arestului. ?l se a'l& (n subordinea e'ului "&r!ii i a a5utorului acestuia. 2nso#itorul are urm&toarele obli"a#ii* +, s& p&!easc& persoanele arestate la comanda e'ului "&r!ii sau a a5utorului acestuia (n timpul c(nd acestea (i 'ac toaleta de diminea#& i de sear&$ (i satis'ac necesit&#ile 'i!iolo"ice i la plimbare$ precum i (n timpul deretic&rii camerelor i (nc&perilor arestului$ #in(nd arma B:a um&rC2, s& urm&reasc& ca persoanele arestate s& nu 'ume!e '&r& permisiune i s& nu comunice cu persoane str&ine3, s& previn& persoana arestat& care evadea!& prin soma#ia B3tai$ c& tra"C$ iar dac& aceast& soma#ie nu este e%ecutat&$ s& 'ac& u! de arm&. 1 . 2n timpul pa!ei persoanelor arestate$ (nso#itorului i se inter!ice s& discute cu acestea$ s& primeasc& de la ele sau s& le transmit& lor ceva$ precum i s& m&n(nce$ s& bea$ s& 'ume!e$ s& c(nte$ s& se ae!e$ s&-i satis'ac& necesit&#ile 'i!iolo"ice i s& se distra"& pe orice alt& cale de la e%ecutarea obli"a#iilor de serviciu. Pentru (nso#irea persoanelor arestate$ (nso#itorul le adun& (n coloan& c(te una i le urmea!& la doi-trei pai dinapoia sau pu#in la st(n"a 8dreapta, de acestea. Goate comen!ile le d& (nso#itorul. CAPITOLUL VI APELUL I SCDIMBUL GRZILOR A7#&%& 0>132&)1 1 !. Apelul "&r!ilor const& (n controlul st&rii "ata de e%ecutare a serviciului$ trecerea lor (n subordinea persoanelor indicate (n pct. 7> i (n acordarea dreptului de sc4imb al "&r!ilor vec4i. Apelul "&r!ilor durea!& cel mult .0 de minute. 1 ". :ocul i timpul apelului "&r!ilor de "arni!oan& este stabilit de e'ul "arni!oanei$ iar al "&r!ilor interioare < de comandantul unit&#ii militare$ av(nd (n vedere ca timpul pentru deplasarea "&r!ilor spre locul de apel i de la locul de apel spre (nc&perea pentru "ard& s& nu dep&easc& o or&. Dac& pentru deplasarea spre locul de apel sau de la locul de apel spre (nc&perea pentru "ard& este nevoie de mai mult de 30 de minute$ prin ordinul e'ului "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militare,$ "&r!ii i se acord& un mi5loc de transport. 1!4. Pentru apel$ se a'l& (n 'orma#ie (ntre" personalul "&r!ilor i orc4estra$ care se pre!int& la apel cu cel pu#in +0 minute (nainte de (nceputul lui. 1!1. Apelul "&r!ilor de "arni!oan& este e%ecutat de c&tre o'i#erul de serviciu pe "&r!i.

/+

Apelul "&r!ilor interioare este e%ecutat de c&tre o'i#erul de serviciu pe unitatea militar&. Apelul "&r!ilor provi!orii este e%ecutat concomitent cu apelul "&r!ilor permanente. Dac& "&r!ile provi!orii s(nt numite dup& apelul "&r!ilor permanente$ apelul lor se va e%ecuta separat. 1!2. :a sosirea la locul de apel$ 'iecare e' al "&r!ii raportea!& noului a5utor al o'i#erului de serviciu pe "&r!i$ de e%emplu* BDomnule locotenent$ "arda num&rul unu s-a pre!entat (n personal complet. ;e'ul "&r!ii$ locotenent VlaicuC. 1!3. Houl a5utor al o'i#erului de serviciu pe "&r!i notea!& "radul militar i numele e'ilor de "&r!i$ pune "&r!ile (n 'orma#ie (n ordinea numerelor lor$ cu pistoalele-mitralier& (n po!i#ia B:a um&rC$ carabinele < (n po!i#ia B:a piciorC i anun#& personalului "&r!ilor "radul militar$ numele o'i#erului de serviciu pe "&r!i i numele s&u. :a 'lancul drept al 'iec&rei "&r!i st& e'ul "&r!ii$ iar la 'lancul st(n" < a5utorul acestuia- caporalii de sc4imb stau la dreapta de militarii de "ard& ai acestora$ (n prima linie. Militarii de "ard& stau (n ordinea numerelor de posturi de la dreapta la st(n"a$ unul dup& altul con'orm numerelor sc4imburilor$ (nso#itorii < la st(n"a de ei. Mi5loacele de transport ale "&r!ilor cu conduc&torii lor s(nt parcate (n locul stabilit. FORMAIA GRZII LA APEL

/2

A ; 7 P

A ; M G

; 1

A ; 1

7 3

7 3

3 1

A3 1

DM

G 9

2 p.

3 p. p

orc4es orc4es tratra

A; 1

A5utorul e'ului "&r!ii

7 3

7aporalul de sc4imb

DM

Diri5or militar

A @ 1 G

A5utorul e'ului pentru mi5loace te4nice de pa!&

M1

Militar de "ard&

A3 1

A5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i ;e' al "&r!ii

A ; 7 P

A5utorul e'ului pentru serviciul cu c(ini de pa!&

2nso#itor de "ard&

; 1

9perator pentru mi5loace te4nice de pa!&

:a apelul serviciului de !i$ la st(n"a de "&r!ile interioare st& (n 'orma#ie restul serviciului de !i (n ordinea indicat& (n Re"ulamentul serviciului interior al )or#elor Armate ale Republicii Moldova. 2n comen!ile date la apelul serviciului de !i$ cuv(ntul B1ard&C este (nlocuit prin cuvintele B3erviciul de !iC. 9rc4estra 8toboarul-"ornist, st& la 'lancul drept al "&r!ilor$ cu trei pai la dreapta de a5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i. 1!4. Pentru (nt(mpinarea o'i#erului de serviciu pe "&r!i$ a5utorul acestuia$ odat& cu apropierea o'i#erului de serviciu pe "&r!i la 20-30 pai de 'orma#ie$ d& comanda* B1&r!i - V-alinia#i$ DR?PDI. Pentru onor spre dreap -GA 8st(n-1A$ 7?HGR0,C$ iar dac& "&r!ile s(nt (narmate cu carabine$ d& comanda* B1&r!i V-alinia#i$ DR?PDI. Pentru onor spre dreapta 8st(n"a$ centru,$ pre!enta#i ARMC. :a comanda BV-alinia#iC$ diri5orul militar iese cu pas de de'ilare la centrul 'orma#iei orc4estrei i se oprete la doi-trei pai de prima linie$ cu 'a#a spre 'ront. :a prima comand&$ e'ii "&r!ilor$ (narma#i cu pistoale$ duc m(na la coi'ur&- to#i (ntorc capul (n partea o'i#erului de serviciu pe "&r!i i (l (nso#esc cu privirea. :a comanda a doua$ (n a'ar& de aceasta$ carabinele s(nt luate (n po!i#ia Bpre!enta#i < ARMC. 9rc4estra intonea!& BMarul de (nt(mpinareC 8toboarii-"orniti bat BMarul de campanieC,. A5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i$ duc(nd m(na la coi'ur&$ se apropie cu pas de 'ront de o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ se oprete la doi-trei pai de el i
/3

raportea!&$ de e%emplu* BDomnule maior$ "&r!ile s(nt pre!ente pentru apel. A5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i$ locotenent 7iobanuC. Germin(nd raportul$ a5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i$ '&r& a l&sa m(na de la coi'ur&$ 'ace cu piciorul st(n" 8drept, un pas (n l&turi$ (ntorc(ndu-se concomitent la dreapta 8st(n"a, i l&s(ndu-+ pe o'i#erul de serviciu pe "&r!i s& treac& (nainte$ (l urmea!& la unu-doi pai dinapoia$ din partea e%terioar& a 'orma#iei. 7(nd a5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i se oprete pentru raport$ orc4estra 8toboarii-"orniti, (ncetea!& interpretarea 8b&t&ile de tob&,$ iar diri5orul militar duce m(na la coi'ur&. 1!5. Primind raportul$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i st& la centrul 'orma#iei i salut& personalul "&r!ilor* BLun& !iua$ domnilorC$ iar dup& r&spunsul la salut d& comanda BPe loc R?PA03C i las& m(na de la coi'ur&. A5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i dublea!& comanda BPe loc repausC i las& m(na de la coi'ur&. ;e'ii "&r!ilor i diri5orul militar las& m(nile de la coi'ur&. Dac& "&r!ile s(nt (narmate cu carabine$ a5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i d& comanda* B:a picior < ARMC$ apoi BPe loc repausC. 1!6. Dac& a5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i nu este numit$ obli"a#iile acestuia la apel 8pct.+>3-+>/, s(nt e%ercitate de e'ul "&r!ii (n "rad superior$ iar dac& e'ii "&r!ii au "rade militare ec4ivalente < de e'ul "&r!ii num&rul unu. :a comanda BPe loc repausC$ el ocup& locul s&u (n 'orma#ie. 1! . Pentru controlul "&r!ilor$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ dac& este necesar$ dep&rtea!& liniile la un pas una de alta i (mpreun& cu a5utorul s&u controlea!& personalul "&r!ilor$ #inuta personalului$ cunoaterea obli"a#iilor de serviciu$ precum i starea armelor$ i d& indica#ii privind lic4idarea nea5unsurilor depistate. :a apropierea o'i#erului de serviciu pe "&r!i$ e'ul "&r!ii$ ieind din 'orma#ie$ i se pre!int&$ iar (n timpul controlului personalului "&r!ii sale (l (nso#ete pe o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ apoi$ cu permisiunea acestuia$ ocup& locul s&u (n 'orma#ie. 1!!. Dac& se constat& c& o "ard& nu este pre"&tit& pentru e%ecutarea serviciului$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i o trimite (n unitatea militar& respectiv& pentru pre"&tire suplimentar& sau sc4imbare i raportea!& '&r& (nt(r!iere comandantului comenduirii militare. Apelul acestei "&r!i va 'i e%ecutat aparte de c&tre o'i#erul de serviciu pe "&r!i sau de c&tre a5utorul acestuia. 1!". :a 'inele controlului$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i iese la centrul 'orma#iei i st& (naintea "&r!ilor cu 'a#a la ele- a5utorul o'i#erului de serviciu pe "&r!i st& la un pas (n urma lui$ mai la st(n"a. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i d& comanda* B1&r!i$ V-alinia#i$ DR?PDIC$ B9rc4estr&C$ intonea!& adunareaC 8BGoboari - adunareaC,. :a comanda BDR?PDIC$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ a5utorul acestuia i e'ii "&r!ilor$ (narma#i cu pistoale$ duc m(na la coi'ur&. 1"4. :a s'(ritul inton&rii BAdun&riiC$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ a5utorul acestuia i e'ii "&r!ilor las& m(na de la coi'ur&. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i d& comanda* B;e'ii "&r!ilor$ la mineC. ;e'ii "&r!ilor se apropie cu pas de de'ilare de o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ trec la doi-trei pai de el (n linie 8cu intervale
/.

de un pas, (n ordinea numerelor "&r!ilor i se pre!int&. De e%emplu* B;e'ul "&r!ii num&rul unu$ locotenent DurcanuC. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i amintete 'iec&rui e' al "&r!ii particularit&#ile de serviciu i le (nm(nea!& 'ia cu parola. 1"1. 2nm(n(nd 'iele cu parola i convin"(ndu-se c& parolele au 'ost (n#elese corect$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i d& comanda B;e'ii de "&r!i$ (n 'orma#ie < MAR;C. :a aceast& comand&$ e'ii "&r!ilor trec la locurile lor- orc4estra 8toboarii-"orniti, iese (nainte la +0-+/ pai i$ ocolind spre st(n"a$ trec cu 'rontul la "&r!i. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i d& comanda* B9rc4estra$ e%ecuta#i apelul "&r!ilorC. 2n timpul c(t orc4estra militar& intonea!&$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i$ a5utorul acestuia i e'ii "&r!ilor$ (narma#i cu pistoale$ duc m(na la coi'ur&. Dup& ce orc4estra (ncetea!& intonarea BadunareaC$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i d& comanda* B1&r!i$ la dreap-Ga$ (nainte < MAR;C. Dac& "&r!ile s(nt (narmate cu carabine$ dup& comanda B1&r!i$ la dreaptaC urmea!& comanda B:a um&r ARMC. :a comanda BMarC$ "&r!ile trec (n pas de 'ront prin 'a#a o'i#erului de serviciu pe "&r!i i se deplasea!& spre (nc&perile pentru "ard&- e'ii "&r!ilor mer" la doi pai (naintea "&r!ilor- caporalii de sc4imb < la un pas (naintea militarilor de "ard&- a5utorii e'ilor "&r!ilor mer" din urma "&r!ilor. 9rc4estra 8toboarii-"orniti,$ r&m(n(nd pe loc$ e%ecut& marul. ?%ecutarea marului (ncetea!& la comanda 8semnalul, o'i#erului de serviciu pe "&r!i. 1"2. Dac& (n timpul apelului sosete e'ul "arni!oanei$ e'ul comenduirii militare 8la apelul "&r!ilor interioare < e'ul unit&#ii militare, sau e'ii lor nemi5loci#i$ precum i persoana care conduce inspec#ia sau controlul unit&#ilor militare ale "arni!oanei 8unit&#ii militare,$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, d& comanda* B1&r!i$ V-alinia#i$ DR?PDIC$ BPentru onor spre dreap-GA 8st(n-1A$ 7?HGR0,C$ iar dac& "&r!ile 8"arda, s(nt (narmate cu carabine$ d& comanda* B1&r!i$ V-alinia#i$ DR?PDI. Pentru onor spre dreapta 8st(n"a$ centru, pre!enta#i ARMC. 9rc4estra intonea!& BMarul de (nt(mpinareC 8toboarii-"orniti - BMarul de campanieC,$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,$ duc(nd m(na la coi'ur&$ se apropie cu pas de de'ilare de e'$ se oprete la doi-trei pai de el i raportea!&. De e%emplu* BDomnule colonel$ e%ecut&m apelul "&r!ilor 8serviciului de !i,. 9'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,$ maior 0rsuC. 7(nd o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, se oprete pentru raport$ orc4estra 8toboarii-"orniti, (ncetea!& intonarea. Primind permisiunea e'ului "&r!ii$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8unitatea militar&, d& comanda BPe loc R?PA03C sau B:a picior ARMC i continu& e%ecutarea apelului. Pentru (nt(mpinarea e'ului "&r!ii$ militarii pre!en#i la apel$ dar care nu 'ac parte din personalul "&r!ilor stau (n 'orma#ie (n dreapta orc4estrei 8toboarilor"orniti, (n unul sau dou& r(nduri. S(A2*9%& 0>132&)1 1"3. Dup& apelul "&r!ilor$ "arda se pre!int& la locul de amplasare a "&r!ii ce urmea!& s& 'ie sc4imbat&. ;e'ul "&r!ii noi oprete personalul (naintea intr&rii
//

pe teritoriul obiectivului p&!it sau a corpului de "ard& la distan#a indicat& (n instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii$ se pre!int& e'ului "&r!ii vec4i i (i comunic& parola vec4e. Dup& aceasta$ adun& "arda sa (n 'a#a corpului de "ard&$ cu 'rontul spre aceasta. 1"4. ;e'ul "&r!ii vec4i$ convin"(ndu-se de corectitudinea parolei$ scoate "arda sa din (nc&perea pentru "ard&$ l&s(nd (n (nc&pere a5utorul sau un caporal de sc4imb$ adun& "arda (n 'orma#ie la ase-opt pai de 'rontul "&r!ii noi. Dup& aran5area (n 'orma#ie$ e'ii de "&r!i pe r(nd$ (ncep(nd cu e'ul "&r!ii noi$ dau comanda B1ard&$ V-alinia#i$ DR?PDIC. D(nd comen!ile$ e'ii "&r!ilor$ (narma#i cu pistoale$ duc m(na la coi'ur& i se apropie cu pas de de'ilare unul de altul i (ncep(nd cu e'ul "&r!ii noi$ raportea!&$ de e%emplu* BDomnule locotenent$ "arda nou& e pre!ent& pentru sc4imb. ;e'ul "&r!ii$ locotenent 9no'reiC- BDomnule locotenent$ "arda vec4e e "ata de sc4imb. ;e'ul "&r!ii$ locotenent MunteanuC$ apoi las& m(nile de la coi'ur&. ;e'ii "&r!ilor$ (narma#i cu pistoale-mitralier& sau cu carabine$ nu duc m(na la coi'ur&$ iar dup& comanda BDR?PDIC mer" (n (nt(mpinare unul altuia$ #in(nd pistoalele-mitralier& B:a um&rC$ iar carabinele B:a piciorC. Dup& pre!entarea rapoartelor$ e'ii "&r!ilor dau comanda BPe loc R?PA03C$ sc4imb& santinela de la intrarea (n corpul de "ard&$ dac& ea este instalat&$ apoi dau "&r!ilor comanda* B:a dreapta$ (nainte < MAR;C. ;e'ul "&r!ii noi introduce "arda sa (n corpul de "ard&$ iar e'ul "&r!ii vec4i scoate "arda vec4e din corpul de "ard&$ (n locul 8(nc&perea, indicat (n instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii$ d& comanda privind punerea armelor (n rastel$ las& (n locul s&u un superior i (mpreun& cu caporalii de sc4imb intr& (n corpul de "ard&. Dac& temperatura aerului este de -+/F7 i mai 5oas&$ precum i pe timp ne'avorabil$ i personalul "&r!ii este mai mic de ase persoane$ e'ul "&r!ii noi$ dup& pre!entarea e'ului "&r!ii vec4i i comunicarea parolei$ introduce "arda sa (n corpul de "ard& pentru sc4imb. 3c4imbul "&r!ilor are loc (n corpul de "ard& '&r& a respecta re"ulile e%puse (n pre!entul punct. 1"5. Personalul "&r!ii noi$ intr(nd (n corpul de "ard&$ pune armele (n rastel 8pistoalele (n sM'eu,$ apoi e'ul "&r!ii noi i e'ul "&r!ii vec4i ordon& caporalilor de sc4imb s& predea i s& primeasc& mula5ele de si"ilii 8amprentele plumburilor pentru si"ilat,$ iar a5utorilor < s& predea i s& primeasc& corpul de "ard& i urm&resc corectitudinea pred&rii. A5utorul e'ului "&r!ii vec4i pred&$ iar a5utorul e'ului "&r!ii noi primete corpul de "ard& cu tot utila5ul$ inventarul i bunurile materiale con'orm listei. 2n "&r!ile ce nu au a5utor al e'ului "&r!ii primirea i predarea corpului de "ard&$ a utila5ului$ inventarului i bunurilor materiale s(nt e'ectuate de c&tre e'ul "&r!ii. ;e'ul "&r!ii vec4i in'ormea!& e'ul "&r!ii noi despre toate observa#iile i indica#iile primite de "arda vec4e. 1"6. Dup& primirea mula5elor de si"ilii 8amprentelor plumburilor pentru si"ilat,$ e'ul "&r!ii noi d& comanda* BPrimul sc4imb$ 3GAIC. :a aceast& comand&$ caporalii de sc4imb i militarii de "ard& ai primului sc4imb$ lu(nd armele$ stau (ntro linie$ (n ordinea numerelor posturilor$ de la dreapta spre st(n"a. 7aporalii de
/=

sc4imb stau la 'lan"ul drept al sc4imburilor lor$ av(nd mula5ele de si"ilii 8amprentele plumburilor pentru si"ilat,$ iar pe (ntuneric < i lanterne. 7aporalii de sc4imb ai "&r!ii vec4i stau al&turi$ mai la dreapta$ de caporalii de sc4imb respectivi ai "&r!ii noi. ;e'ul "&r!ii noi controlea!& cunoaterea obli"a#iilor de c&tre caporalii de sc4imb i santinele$ amintete militarilor de "ard& particularit&#ile de e%ecutare a serviciului la 'iecare post$ acord(nd aten#ie deosebit& modalit&#ii aplic&rii armei$ scoate sc4imbul din corpul de "ard& i pun(ndu-+ (n 'ront pentru (nc&rcarea armelor$ d& comanda* B3c4imb$ de la dreapta c(te unul$ 2H7IR7ADIC. :a aceast& comand&$ militarul de la 'lan"ul drept 'ace un pas (nainte$ pune baioneta$ tra"e port(nc4i!&torul$ pre!int& arma la control. 7aporalul de sc4imb controlea!& arma$ apoi militarul las& port(nc4i!&torul (n po!i#ia ini#ial&$ percutea!&$ pune arma (n piedica de si"uran#& i o (ncarc& 8asamblea!& (nc&rc&torul,$ iar e'ul "&r!ii controlea!& corectitudinea (nc&rc&rii. 2nc&rc(nd arma$ militarul raportea!&* BArma (nc&rcat&$ pus& (n piedica de si"uran#&C$ o pune de sine st&t&tor B:a um&rC i 'ace un pas (n urm&. 2n aceeai consecutivitate (ncarc& armele i ceilal#i caporali de sc4imb i militari de "ard&. 1" . Dup& ce sc4imbul a (nc&rcat armele$ e'ul "&r!ii noi d& comanda* B3c4imb$ la dreap < GAC$ B:a posturi$ (nainte - MAR;C. )iecare caporal de sc4imb d& comanda* B3c4imb$ dup& mine - MAR;C i conduce sc4imbul la posturi. Dup& plecarea primului sc4imb din corpul de "ard&$ e'ul "&r!ii 8a5utorul e'ului "&r!ii, e'ectuea!& ordinea de b&taie a celuilalt personal al "&r!ii$ pe "rupe de re!erv&$ i d& misiunile pentru ca! de respin"ere a atacului asupra obiectivelor p&!ite sau asupra corpului de "ard& i pentru ca! de stin"ere a incendiului. 1"!. Deplasarea sc4imburilor 8"rupelor de control-pa!&, la posturi i de la posturi se e%ecut& (n coloan& c(te unul. 7aporalul de sc4imb mer"e (n 'runtea coloanei. :a posturile de la monumente$ sc4imbul se deplasea!& cu pas de de'ilare. 7aporalul de sc4imb al "&r!ii vec4i mer"e al&turi i mai la st(n"a de cel al "&r!ii noi. Goate comen!ile le d& caporalul de sc4imb al "&r!ii noi. Dac& "&r!ile au un num&r mare de posturi$ precum i dac& acestea s(nt amplasate la dep&rtare considerabil& unul de altul sau de corpul de "ard&$ sc4imburile se pot deplasa la posturi cu mi5loace de transport. 1"". 7(nd ultimul militar al primului sc4imb este instalat la post$ caporalul de sc4imb al "&r!ii vec4i conduce militarii de "ard& sc4imba#i spre corpul de "ard&$ a'l(ndu-se (n 'runtea coloanei. 7aporalul de sc4imb al "&r!ii noi mer"e al&turi$ mai la st(n"a de caporalul de sc4imb al "&r!ii vec4i. Goate comen!ile le d& caporalul de sc4imb al "&r!ii vec4i. 244. 3c4imburile de santinele care mer" la posturi i de la posturi e%ecut& salutul militar dup& re"ulile e%puse (n Re"ulamentul privind instruc#ia de 'ront al )or#elor Armate ale Republicii Moldova. 241. :a sc4imbul "&r!ilor$ e'ul "&r!ii noi$ (mpreun& cu e'ul "&r!ii vec4i$ controlea!& prin rond i control e%terior starea celor mai importante obiective
/7

p&!ite$ indicate (n instruc#iunile pentru e'ul "&r!ii$ i corectitudinea ilumin&rii$ (mpre5muirii lor$ traneele$ corpul de "ard& i arestul$ apoi primete$ con'orm listei documentele$ l&!ile cu muni#ii$ si"iliile i c4eile de la ele$ permisele pentru desc4iderea obiectivelor p&!ite$ precum i mi5loacele de le"&tur& i de stin"ere a incendiilor. 242. :a (ntoarcerea de la posturi$ armele s(nt desc&rcate (n succesiunea indicat& (n pct.>2. :a (nceput descarc& armele caporalii de sc4imb ai ambelor "&r!i$ apoi caporalul de sc4imb al "&r!ii vec4i i comand&* BDe la dreapta$ c(te unul - D?37IR7ADIC. :a aceast& comand&$ militarul din 'lancul drept 'ace un pas (nainte$ sub controlul caporalului de sc4imb$ descarc& arma$ pune (nc&rc&torul plin (n cartuier& i raportea!&* BArma desc&rcat&C$ mic& port(nc4i!&torul (n urm& i pre!int& arma pentru control. 7aporalul de sc4imb controlea!& arma$ apoi militarul de "ard& las& port(nc4i!&torul (n po!i#ia ini#ial&$ apas& pe tr&"aci$ pune piedica$ scoate baioneta$ ia arma (n po!i#ia B:a um&rC i$ '&c(nd un pas (n urm&$ trece la locul s&u. 2n aceeai consecutivitate descarc& pe r(nd armele i celelalte sc4imburi de "ard&. Apoi militarii de "ard&$ sub comanda superiorului$ se (ndreapt& spre locul de a'lare a vec4ii "&r!ii$ iar caporalii de sc4imb < spre corpul de "ard&. 243. 7aporalii de sc4imb al "&r!ii noi i al celei vec4i raportea!& pe r(nd despre e%ecutarea sc4imbului$ 'iecare e'ului "&r!ii sale$ de e%emplu* BDomnule locotenent$ sc4imbul "&r!ilor a 'ost e%ecutat. Posturile predate 8primite, '&r& nea5unsuri. Primul caporal de sc4imb$ ser"ent 9neaC. Primind rapoartele$ e'ii "&r!ilor$ (ncep(nd cu cel vec4i$ semnea!& 'oaia de stare a "&r!ii$ iar e'ul "&r!ii noi introduce (n ea observa#iile privind nea5unsurile depistate (n timpul sc4imbului. Dac& la sc4imbul "&r!ilor a 'ost pre!ent& persoana sosit& pentru controlul "&r!ii$ caporalii de sc4imb$ cer(ndu-i permisiunea$ raportea!& e'ilor "&r!ilor despre sc4imbul e%ecutat. Dup& primirea rapoartelor de la caporalii de sc4imb$ e'ul "&r!ii noi d& comanda BDR?PDIC$ apoi e'ii "&r!ilor raportea!& pe r(nd persoanei sosite pentru control despre e%ecutarea sc4imbului. Despre e%ecutarea sc4imbului$ e'ii "&r!ilor raportea!& (n toate ca!urile o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, prin mi5loacele de comunica#ie sau sosesc personal pentru raport. 244. Dup& sc4imbarea "&r!ilor$ e'ul "&r!ii vec4i conduce "arda vec4e (n unitatea 8subunitatea, sa militar&. :a sosirea (n subunitate dup& sc4imbul "&r!ilor$ e'ul "&r!ii pune personalul (n 'orma#ie i raportea!& comandantului de subunitate despre e%ecutarea misiunii$ de e%emplu* BDomnule c&pitan$ "arda a sosit (n componen#& deplin&$ (n timpul serviciului nu s-a (nt(mplat nimic 8sau s-a (nt(mplat..., deosebit$ s(nt locotenent 1rosuC$ apoi raportea!& despre re!ultatele controlului 'i%ate (n 'oaia de stare a "&r!ii i pred& 'oaia de stare a "&r!ii (mpreun& cu alte documente. Dup& aceasta personalul "&r!ii$ sub controlul personal al e'ului "&r!ii pred& armele i cartuele de lupt&.
/>

Militarii de "ard& care au p&!it obiectivele doar noaptea$ la e%pirarea termenului de pa!& a obiectivului i predarea muni#iilor e'ului "&r!ii$ s(nt trimii (n unitatea 8subunitatea, lor militar& sub comanda superiorului$ '&r& a atepta sc4imbarea "&r!ilor. Despre aceasta$ e'ul "&r!ii 'ace o men#iune (n 'oaia de stare a "&r!ii i raportea!& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. 3osind (n subunitate$ superiorul este obli"at s& raporte!e plutonierului de subunitate i s& controle!e predarea armelor de c&tre militarii de "ard&. 245. 2n !iua sc4imbului$ personalul "&r!ii sc4imbate este eliberat de instruc#ii i lucr&ri- militarii de "ard& care au p&!it obiectivul numai noaptea sau care au predat serviciul de "ard& diminea#a s(nt elibera#i de instruc#ii i lucr&ri pentru . ore dup& sosirea (n subunitate. 246. :a alarmare$ sc4imbul de "&r!i este e%ecutat de subunit&#ile de re!erv&$ numite con'orm planului de pre"&tire de lupt& i mobili!are. 2n acest ca!$ apelul nu se e%ecut&. Dup& instructa5ul e'ectuat de c&tre o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, i primirea parolei vec4i pentru sc4imb$ "arda sosete (n corpul de "ard&. 3c4imbul "&r!ilor se e%ecut& (n ordinea indicat& i (n termene restr(nse. Hum&rul de posturi$ obli"a#iile speciale ale personalului "&r!ii i parola nou& s(nt stabilite (n documenta#ia pentru ca! de alarm& 8pct.+0+,. 24 . Ridicarea "&r!ii de la obiectivul p&!it este e%ecutat& de c&tre o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&, con'orm ordinului (n scris al e'ului "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militare,$ con'irmat prin tampil& (n pre!en#a e'ului obiectivului p&!it. Despre ridicarea "&r!ii$ se (ntocmete un act care este semnat de o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,$ de e'ul "&r!ii i de e'ul obiectivului p&!it. 2n act se consemnea!& in'orma#ia privind predarea obiectivului p&!it$ a corpului de "ard&$ a utila5ului i inventarului a'lat (n el i la posturi. Despre ridicarea "&r!ii de "arni!oan& permanente$ comandantul "arni!oanei raportea!& e'ului Marelui 3tat Ma5or$ iar despre ridicarea "&r!ii interioare permanente$ comandantul de unitate militar& raportea!& e'ului care a aprobat "ra'icul "&r!ilor. S(A2*9+1#+ 6+,.2,#&#&)1 24!. 3c4imbarea santinelelor se e%ecut& peste 2 ore$ la ore pare sau impare. 7(nd temperatura aerului este de - 20F7 i mai 5oas&$ iar pe timp cu v(nt c4iar i la o temperatur& mai (nalt&$ sc4imbarea santinelelor la posturile e%terioare$ precum i la posturile interioare$ care se a'l& (n (nc&peri ne(nc&l!ite$ se e%ecut& peste 'iecare or&. 7(nd temperatura aerului este de N30F7 i mai (nalt& 8la umbr&,$ sc4imbarea santinelelor se e%ecut&$ de asemenea$ peste 'iecare or&. Indica#iile privind sc4imbarea santinelelor peste 'iecare or& le d& o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8comandantul unit&#ii militare,. Dac& sc4imbarea santinelelor se e%ecut& peste 'iecare or&$ e'ul "&r!ii 'ace (n 'oaia de stare a "&r!ii men#iuni despre 'aptul c& santinelele$ (ncep(nd cu ora ....$

s-au sc4imbat peste 'iecare or&$ iar (ncep(nd cu ora ....$ la intrarea (n serviciu a sc4imbului numit < la 'iecare 2 ore. 3c4imbarea santinelelor de la intrarea (n corpul de "ard& se e%ecut& la 'iecare 30 de minute de c&tre a5utorul e'ului "&r!ii sau de e'ul "&r!ii. 24". :a apropierea sc4imbului de santinel& la distan#a de +0-+/ pai$ caporalul de sc4imb al "&r!ii noi comand&* B3c4imb - 3GAIC i ordon& unuia dintre militarii din "ard& s& e%ecute observarea 8la deplasarea cu maina < s& (ncarce arma i s& e%ecute observarea, asupra postului i a c&ilor de acces la el. De e%emplu* B3oldat Mi4ai$ primi#i postul i c&ile de acces la el sub control provi!oriuC. :a apropierea sc4imbului$ santinela st& cu 'a#a la el i ia de sine st&t&tor pistolul-mitralier& Bla um&rC 8carabina - Bla piciorC,. :a comanda caporalului de sc4imb al "&r!ii noi$ de e%emplu* B3oldat 0rsu$ la post < MAR;C$ santinela ia po!i#ia Bdrep#iC$ 'ace un pas la dreapta$ militarul din "ard& se apropie de santinel& i trece (n locul ei cu 'a#a (n partea opus& 8carabina - Bla piciorC,. 7aporalii de sc4imb al "&r!ii vec4i i al "&r!ii noi stau de ambele p&r#i ale santinelei i militarului din "ard&$ la unu-doi pai de ei$ 'a#& (n 'a#&. :a comanda caporalului de sc4imb al "&r!ii vec4i* B3antinel&$ pred& postulC$ santinela e%ecut& predarea verbal& a postului. 2n acest timp santinela i militarul de "ard& (ntorc capul unul spre altul. Predarea verbal& a postului const& (n 'aptul c& santinela$ numind num&rul postului$ enum&r& pentru militarul din "arda ce primete postul tot ce trebuie p&!it con'orm tabelului de posturi$ precum i men#ionea!& tot ce a observat (n apropierea postului (n timpul serviciului. Dup& predarea verbal& a postului$ santinela$ la comanda caporalului de sc4imb* B3oldat OOOO$ primi#i postulC$ este obli"at& s& ocoleasc&$ (mpreun& cu caporalul de sc4imb al "&r!ii noi$ (n pre!en#a santinelei i a caporalului de sc4imb al "&r!ii vec4i$ obiectivul p&!it i s& controle!e 'unc#ionarea ilumin&rii$ (mpre5muirile$ uile 8por#ile,$ ma"a!iile 8depo!itele,$ starea lac&telor$ nururilor$ si"iliilor 8plumburilor pentru si"ilat, i corespunderea lor mula5elor i amprentelor$ sau num&rul de maini de lupt& 8de alt armament i de te4nic& militar&, a'late sub pa!&$ precum i 'unc#ionalitatea mi5loacelor te4nice de pa!&$ mi5loacelor de le"&tur&$ de stin"ere a incendiilor i a (mbr&c&mintei pentru post. :a primirea postului de la camerele cu persoane arestate$ militarul de "ard&$ (n a'ar& de aceasta$ este obli"at s& controle!e num&rul de aresta#i. Dac& este necesar$ militarul din "ard& care primete postul$ cu a5utorul caporalului de sc4imb$ (mbrac& (mbr&c&mintea pentru post 8Ane%a nr.>,. 214. Dac& la primirea i la predarea postului se vor constata nere"uli 8deteriorarea (mpre5muirilor sau a si"iliilor$ a plumburilor pentru si"ilat$ a nururilor$ a lac&telor$ a uilor i a "eamurilor$ sau necorespunderea amprentelor 8plumbului pentru si"ilat,$ precum i a num&rului de maini de lupt& 8de alt armament i te4nic& militar&, luate sub pa!& num&rului indicat (n tabelul de post$ caporalul de sc4imb c4eam& e'ul "&r!ii- (n aceste ca!uri$ la primirea posturilor de c&tre "arda nou&$ s(nt c4ema#i e'ul "&r!ii vec4i i e'ul "&r!ii noi. 211. Dup& predarea i primirea postului$ santinela i militarul de "ard&$ care ia postul (n primire$ se (ntorc cu 'a#a la caporalul de sc4imb i raportea!&$ pe r(nd.
=0

De e%emplu* BDomnule ser"ent. 3oldat 9nea postul OOOl-a predatC- BDomnule ser"ent. 3oldat 7iobanu postul OOOl-a primitC. Dup& raport i dup& primirea indica#iilor de la caporalul de sc4imb$ santinela ia arma dup& cum este indicat (n pct.+=0 i (ncepe serviciul la post. 212. Grecerea militarului de "ard& (n calitate de santinel& 8a santinelei (n calitate de militar de "ard&, este determinat& de raportul despre primirea 8predarea, postului. 213. :a comanda caporalului de sc4imb al "&r!ii vec4i$ de e%emplu* B3oldat 0rsu$ de la post < MAR;C <$ militarul de "arda care s-a sc4imbat trece dinapoia sc4imbului i ia independent pistolul-mitralier& (n po!i#ia Bla um&rC$ iar militarul din "ard&$ care a #inut sub observa#ie postul i c&ile de acces spre el$ trece (n 'orma#ie. Dup& aceasta$ caporalul de sc4imb al "&r!ii noi d& comanda* B3c4imb$ dup& mine < MAR;C i duce sc4imbul la postul urm&tor. 214. :a sc4imbarea santinelelor la posturile interne$ caporalul de sc4imb$ aduc(nd sc4imbul la intrarea (n (nc&pere$ d& comanda* B3c4imb$ 3taiC las& un militar din "ard& (n calitate de superior i comand&* B3olda#ii 0rsu i Vidracu$ dup& mine < MAR;C. 7aporalul de sc4imb cu militarii din "ard&$ intr(nd (n (nc&pere$ sc4imb& santinelele con'orm prevederilor pct. 20>-2+0. 215. :a amplasarea posturilor pe ambele p&r#i ale corpului de "ard&$ caporalul de sc4imb$ la (nceput$ sc4imb& santinelele la posturile amplasate pe o parte a corpului de "ard&$ pune (n 'orma#ie ceilal#i militari din "ard& i (i aduce la posturi. 216. )orma#ia sc4imbului doi i a celor ulterioare ale "&r!ii noi pentru trimiterea la posturi i sc4imbarea santinelelor$ precum i pentru (nc&rcarea i desc&rcarea armelor se e%ecut& ca i (n ca!ul primului sc4imb. :a (ntoarcerea sc4imburilor de la posturi i dup& desc&rcarea armelor$ (n a'ar& de pistoale$ caporalul de sc4imb ordon& militarilor din "ard& s& pun& pistoalele-mitralier& 8carabinele, (n rastel 8pistoalele ; (n sa'eu, i raportea!& despre e%ecutarea sc4imbului e'ului "&r!ii. 21 . Instalarea santinelelor la posturile noi$ precum i scoaterea santinelelor de la posturile lic4idate se e%ecut& de c&tre e'ul "&r!ii (n ba!a ordinului (n scris cu tampila e'ului "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militar&, (n pre!en#a o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8unit&#ii militare, i e'ului obiectivului p&!it- despre instalarea 8scoaterea, santinelelor se 'ac noti#ele respective (n 'oaia de stare a "&r!ii. CAPITOLUL VII ORDINEA INTERIOAR <N CORPUL DE GARD P12,(2722 0#,#1+&# 21!. Himeni din componen#a "&r!ii nu are dreptul s& p&r&seasc& corpul de "ard& '&r& permisiunea e'ului "&r!ii. 21". 2n corpul de "ard& trebuie s& 'ie respectate linitea i ordinea. 3e inter!ice de a c(nta i de a interpreta melodii la instrumente mu!icale. 3e permite
=+

de a asculta radioul prin c&ti$ de a citi$ de a scrie$ de a 5uca a4 i dame. )umatul i cur&#area (nc&l#&mintei se permit doar (n locurile special amena5ate. ?'ectivului care e%ecut& serviciul (n corpul de "ard& peste +-2 !ile li se permite s& aib& televi!or i s& vi!ione!e pro"ramele televi!ate (n timpul determinat de instruc#iunea pentru e'ul "&r!ii$ pentru a nu crea di'icult&#i "&r!ii (n e%ecutarea sarcinilor i somnului sc4imbului de odi4n&. 224. Pistoalele-mitralier& i mitralierele s(nt puse (n rastel '&r& (nc&rc&toare$ iar carabinele s(nt puse (n rastel ne(nc&rcate$ cu tr&"aciul ap&sat. Rastelurile (n corpul de "ard&$ la necesitate$ se (ncuie cu lac&t. 7artuierele cu (nc&rc&toarele pline pentru pistoalele-mitralier& 8ma"a!iile pentru carabine, i tecile cu baioneta-cu#it nu se scot de pe centuri. ;e'ii "&r!ilor (narma#i cu pistoale$ (n timpul e%ecut&rii serviciului$ nu le scot de pe centur&. 2nc&rc&toarele pentru mitraliere se p&strea!& (ntr-o lad& special& a rastelului$ (ncuiat& cu lac&t$ iar c4eia se a'l& la e'ul "&r!ii. Armele din rastel se iau doar cu permisiunea e'ului "&r!ii sau a a5utorului lui. 7ur&#area armelor se e'ectuea!& '&r& demontare$ sub conducerea e'ului "&r!ii sau a a5utorului lui. 221. Personalului "&r!ii i se permite (n corpul de "ard& s& 'ie '&r& coi'ur& i mantale 8scurte (mbl&nite$ scurte (nc&l!ite de campanie,$ dar ec4ipat. Mantalele scoase 8scurtele (mbl&nite$ scurtele de campanie (nc&l!ite, i coi'ura vor 'i (n "arderob&. 222. Personalului "&r!ii$ cu e%cep#ia e'ului "&r!ii i a a5utorului lui$ i se inter!ice s& intre (n contact cu persoanele sosite (n corpul de "ard&- li se permite doar s& r&spund& la (ntreb&rile persoanelor care e%ercit& controlul "&r!ii. 223. 2n timpul odi4nei 8somnului, se permite desc&l#area$ '&r& scoaterea ec4ipamentului i (mbr&c&mintei$ dar numai desc4eind "ulerul i sl&bind centura* +, e'ului "&r!ii < . ore pe timp de !i$ determinat de instruc#iune 8la arest < pe timp de noapte,2, a5utorului e'ului "&r!ii$ a5utorului e'ului "&r!ii 8operatorului, pentru mi5loacele te4nice de pa!& < . ore 'iec&ruia$ cu permisiunea e'ului "&r!ii3, a5utorului e'ului "&r!ii pentru serviciul c(inilor de pa!&$ caporalilor de sc4imb$ (nso#itorilor i conduc&torilor mi5loacelor de transport - (n timpul liber de serviciu$ cu permisiunea e'ului "&r!ii., personalului unui sc4imb de militari din "ard& - (nainte de plecarea la posturi$ dup& ce s-a (ntors (n corpul de "ard& sc4imbul precedent i "&r!ii i se anun#& ordinea de b&taie 8pct.++=,/, sc4imbului de militari din "ard& care e%ecut& pa!a obiectivelor doar noaptea$ la (ntoarcerea lor (n corpul de "ard&$ p(n& la plecarea din nou la posturi=, militarilor din "arda ec4ipei de control-pa!&* pe r(nd$ c(te . ore$ cu permisiunea e'ului "&r!ii. 224. :a c4emarea "&r!ii B:a armeC$ personalul "&r!ii a'lat (n corpul de "ard&$ inclusiv sc4imbul ce se odi4nete$ (i pune coi'ura$ ia armele i se adun& (n interiorul corpului de "ard& (n ordine numeric&. Mantalele 8scurtele, s(nt (mbr&cate la indica#ia special& a e'ului "&r!ii.
=2

2n toate ca!urile de scoatere a "&r!ii din corpul de "ard& 8(n a'ar& de incendiu sau calamitate natural&, (n (nc&pere r&m(ne a5utorul e'ului "&r!ii sau unul dintre caporalii de sc4imb$ iar (n "&r!ile unde acetia lipsesc - unul dintre militarii din "ard&. 225. 2n "&r!ile de "arni!oan&$ precum i (n "&r!ile interioare$ a'late (n a'ara amplasamentului unit&#ii militare$ aducerea 4ranei este or"ani!at& de c&tre comandan#ii de subunit&#i$ de la care s(nt numite$ sau de c&tre o'i#erii de serviciu pe unitatea militar&. 6rana pentru personalul "&r!ii$ amplasat pe teritoriul unit&#ii militare$ este adus& la ordinul e'ului "&r!ii de c&tre militarii de "ard& din sc4imbul de ve"4e. 226. De men#inerea (n ordine a corpului de "ard& i a teritoriului adiacent$ precum i de (nc&l!irea sobelor r&spunde personalul de "ard&. 7ontrolul e%ecut&rii acestor obli"a#ii de c&tre "ard&$ precum i al inte"rit&#ii utila5ului$ bunurilor i inventarului revine a5utorului e'ului "&r!ii$ iar (n "&r!ile unde acesta nu este < e'ului "&r!ii. 22 . 2n a'ar& de men#inerea ordinii interioare !ilnice$ cel pu#in o dat& pe s&pt&m(n& (n !ilele stabilite de comandantul comenduirii militare 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, se e%ecut& de!in'ec#ia pro'ilactic& a corpului de "ard&. 22!. 7orpul de "ard&$ (n perioada rece a anului$ este aerisit cel pu#in de . ori (n 2. de ore$ iar pe timp cald oberli4turile sau "eamurile s(nt desc4ise pe o parte a (nc&perii. Iarna temperatura aerului (n corpul de "ard& va 'i nu mai 5oas& de +>F7. 2nc&l!irea sobelor se (ntrerupe nu mai t(r!iu de termenul indicat de e'ul "arni!oanei. Aprinderea plitei pentru (nc&l!irea 4ranei pentru personalul "&r!ii i a sobei (n usc&torie este permis& de e'ul "&r!ii la necesitate. Personalul "&r!ii va avea la dispo!i#ie (n permanen#& ceai 8ca'ea, 'ierbinte. 9dat& cu l&sarea (ntunericului (n corpul de "ard&$ (n coridoare i toalet& va 'i ilumina#ie complet&$ iar (n camera pentru sc4imbul ce se odi4nete - ilumina#ie de serviciu. 22". Pentru pa!a corpului de "ard& a'lat (n a'ara unit&#ilor militare$ precum i a celor ce au sub pa!& obiective de importan#& deosebit&$ la intrarea (n corpul de "ard& va 'i instalat& o santinel& din r(ndul militarilor din sc4imbul de ve"4e al "&r!ii. 2n ca!urile (n care santinela de la corpul de "ard& nu este instalat&$ uile de intrare ale corpului de "ard& s(nt utilate cu 'erestruici i (ntotdeauna vor 'i (ncuiate din interior. CAPITOLUL VIII CONTROLUL GRZILOR P12,(2722 0#,#1+&# 234. 3(nt obli"ate s& e%ecute controlul "&r!ilor persoanele$ c&rora aceste "&r!i le s(nt subordonate 8pct.7/,$ comandan#ii de companii 8baterii,$ comandan#ii de batalioane 8divi!ioane,$ precum i loc#iitorii lor i to#i e'ii direc#i ai acestor comandan#i.
=3

1&r!ile amplasate pe teritoriul sectorului 8sta#iei, de cale 'erat&$ al aeroportului$ precum i "&r!ile ce (nso#esc transporturile cu (nc&rc&turi militare$ care trec prin sta#ie sau aeroport s(nt controlate de e'ul sec#iei transporturi i comunica#ii militare a sectorului 8sta#iei, sau a aeroportului sau de a5utorii acestuia. 7ontrolul "&r!ilor de c&tre persoanele cu 'unc#ii din "arni!oan& 8unitatea militar&, se e'ectuea!& dup& "ra'icul aprobat de e'ul "arni!oanei 8comandantul de unitate militar&,. 7el pu#in 5um&tate din controale vor 'i e'ectuate pe timp de noapte. 231. 1&r!ile s(nt controlate i de* +, persoanele desemnate de conduc&torul structurii militare sau de e'ul Marelui 3tat Ma5or al Armatei Ha#ionale$ comandant al Armatei Ha#ionale2, persoanele desemnate de comandan#ii unit&#ilor militare < c(nd "&r!ile s(nt numite de c&tre unit&#ile militare a'late (n subordinea lor3, persoanele desemnate de e'ul "arni!oanei < c(nd "&r!ile s(nt de "arni!oan& sau interioare ale "arni!oanei respective., persoanele sosite pentru conducerea inspect&rii 8controlului, trupelor i la indica#ia lor$ o'i#erii din personalul "rupei de inspec#ie 8control, < c(nd "&r!ile s(nt din unit&#ile militare inspectate 8controlate, de c&tre acestea. 7ontrolul "&r!ilor este permis doar persoanelor ce cunosc bine serviciul de "ard&. Militarii numi#i pentru controlul "&r!ilor vor 'i instrui#i (n mod corespun!&tor. 232. Persoanele indicate la pct.23+ s(nt obli"ate s& pre!inte e'ului "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militare, dispo!i#iunile (n scris cu tampila e'ilor$ care au dispus numirea lor pentru controlul "&r!ilor. In ba!a dispo!i#iunilor men#ionate$ acestora li se eliberea!& le"itima#ie de o sin"ur& dat&$ care acord& dreptul de control al "&r!ilor$ este semnat& de comandantul comenduirii militare 8comandantul unit&#ii militare,$ are tampila cu stem&$ care se pre!int& o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8unitatea militar&,. :e"itima#ia de o sin"ur& dat& men#ionat& este eliberat& de c&tre e'ul "arni!oanei persoanelor numite de el pentru controlul at(t al "&r!ilor pe "arni!oan&$ c(t i al celor interioare$ iar de c&tre comandantul unit&#ii militare < pentru controlul "&r!ilor interioare. 2n le"itima#ia de o sin"ur& dat& se indic& persoana c&reia ea (i este eliberat&$ pentru controlul c&ror "&r!i i (n c(t timp acest control va 'i e'ectuat. :a e%pirarea termenului de valabilitate a le"itima#iei$ ea este predat& de c&tre persoana ce e'ectuea!& controlul la comenduirea militar& a "arni!oanei 8(n statul ma5or al unit&#ii militare,. 7omandantului companiei 8bateriei,$ din partea c&reia a 'ost numit personalul "&r!ii$ c(t i loc#iitorului lui i tuturor e'ilor nemi5loci#i ai comandantului de companie 8baterie, le"itima#ia cu drept de control al "&r!ilor interioare nu li se eliberea!&. ;e'ul sec#iei transporturi i comunica#ii militare a sectorului i sta#iei de cale 'erat&$ aeroportului i a5utorii s&i e%ercit& controlul "&r!ilor amplasate pe teritoriul sectorului i sta#iei de cale 'erat&$ aeroportului i '&r& le"itima#ia ce d& dreptul de control al "&r!ilor$ doar pre!ent(nd le"itima#ia de serviciu.
=.

233. Goate persoanele sosite pentru controlul "&r!ilor la indica#ia e'ilor$ enumera#i la pct.23+$ e%ercit& controlul 'iind (nso#i#i de o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8unitatea militar&, sau de a5utorul acestuia 8a5utorul o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&$ dac& "arda se a'l& (n subordinea lui,. :a aceste persoane$ o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8unitatea militar&, controlea!& le"itima#iile de serviciu i le"itima#iile de o sin"ur& dat&$ care acord& dreptul de control al "&r!ilor. 9'i#erii din unitatea militar& respectiv& pot s& e%ercite controlul "&r!ilor '&r& a 'i (nso#i#i de o'i#erul de serviciu pe unitatea militar& sau de a5utorul acestuia (n ba!a le"itima#iei cu dreptul de e'ectuare a controlului. 234. 2n corpul "&r!ilor s(nt controlate* +, starea de pre"&tire (n vederea luptei a "&r!ii$ cunoaterea obli"a#iilor i e%ecutarea lor practic& de c&tre personalul "&r!ii2, ordinea interioar& (n corpul "&r!ii$ respectarea re"ulilor de p&strare a armelor i muni#iilor$ corectitudinea per'ect&rii documenta#iei stabilite i complet&rii 'oii de stare a "&r!ii3, corespunderea utila5ului corpului de "ard& i al posturilor con'orm cerin#elor pre!entului re"ulament$ 'unc#ionarea$ starea bun& a mi5loacelor te4nice de pa!&$ mi5loacelor de le"&tur& i ilumina#ie., utilarea arestului i ordinea de (ntre#inere (n el a persoanelor arestate. 235. Persoanele care controlea!& serviciul santinelelor s(nt (nso#ite la posturi de e'ul "&r!ii sau de a5utorul s&u i de +-2 militari din "ard& (narma#i. Pentru controlul serviciului santinelelor$ precum i (n ca!ul c4em&rii la post a e'ului "&r!ii sau a a5utorului acestuia$ caporalul de sc4imb pleac& la post 'iind (nso#it de +-2 militari de "ard& (narma#i cu arme (nc&rcate. 236. Persoanele ce e'ectuea!& controlul serviciului santinelelor 8cu e%cep#ia persoanelor c&rora santinelele li se subordonea!&, nu le 'ac observa#ii acestorare'eritor la toate nea5unsurile ele dau indica#ii persoanelor care le (nso#esc. Re!ultatele controlului i indica#iile lor controlorii le notea!& (n 'oaia de stare a "&r!ii. 2n timpul controlului serviciului santinelelor$ pentru sporirea observa#iei asupra postului i a c&ilor de acces spre el$ e'ul "&r!ii 8a5utorul e'ului "&r!ii, numete militarul de "ard& care (l (nso#ete. 3e inter!ice controlul serviciului santinelelor prin apropiere neobservat& de post$ prin tentative de a-i lua santinelei arma i prin alte procedee care se pot solda cu accidente. CAPITOLUL IX PARTICULARITILE SERVICIULUI DE GARD <N SUBUNITILE RADIOTEDNICE I <N ALTE SUBUNITI SPECIALE AMPLASATE IZOLAT I LA TRANSPORTAREA TRUPELOR I <NCRCTURILOR MILITARE P+1.2(%&+12.>52&# )10+,23>122 82 #@#(%.>122 6#1=2(2%&%2 -# 0+1-> C, 6%9%,2.>52&# 1+-2).#A,2(# 82 C, +&.# 6%9%,2.>52 67#(2+&# +*7&+6+.# 23)&+.

=/

23 . 9r"ani!area pa!ei i ap&r&rii armamentului$ te4nicii militare i a altor mi5loace materiale din subunit&#ile radiote4nice i din alte subunit&#i speciale amplasate i!olat este pus& (n sarcina comandan#ilor de subunit&#i i se reali!ea!& prin mi5loacele te4nice de pa!&$ militarii de patrul& (narma#i cu armament con'orm statelor$ numi#i din aceste subunit&#i$ sau$ concomitent$ cu mi5loacele te4nice de pa!& i de patrule. :a utilarea obiectivelor cu mi5loace te4nice de pa!&$ aparata5ul de recep#ie a semnalelor de la acestea este instalat (n camera e'ului sc4imbului de serviciu 8militarului de serviciu pe subunitate, i se a'l& sub observa#ia lui. Militarii de patrul& s(nt inclui (n personalul serviciului de !i al subunit&#ii$ se a'l& (n subordinea comandantului$ subo'i#erului i militarului de serviciu pe subunitate$ e'ului sc4imbului de serviciu 8te4nicianului superior, i e%ecut& serviciul ca santinele (n con'ormitate cu instruc#ia aprobat& de comandantul unit&#ii militare. 23!. Instruc#iile pentru militarul de serviciu pe subunitate i pentru patrul& s(nt elaborate de c&tre comandantul de subunitate$ #in(ndu-se cont de caracterul obiectivului i de condi#iile de pa!& a lui. 2n instruc#ii s(nt e%puse obli"a#iile militarului de serviciu pe subunitate i ale patrulelor pentru pa!a i ap&rarea obiectivelor- este determinat timpul i ordinea de patrulare$ num&rul militarilor de patrul&$ obli"a#iile speciale ale militarilor de patrul& pe anumite sectoare ale itinerarelor$ modul de ac#iune a lor (n ca! de atac asupra obiectivelor a'late sub pa!&$ de ac#ionare nesanc#ionat& a mi5loacelor te4nice de pa!& pentru ca! de incendiu$ de calamitate natural& i dare a semnalului de alarm&- se indic& ca!urile (n care militarilor de patrul& li se permite s& 'ac& u! de arm&$ ordinea accesului persoanelor la armamentul$ te4nica militar& i la alte mi5loace materiale p&!ite$ precum i pe teritoriul p&!it. :a instruc#iile pentru militarul de serviciu pe subunitate s(nt ane%ate sc4ema de patrulare aprobat& de comandantul de subunitate$ lista persoanelor ce au dreptul s& desc4id& ma"a!iile sau s& 'ie admise la primirea armamentului$ te4nicii militare i a altor mi5loace materiale$ modelele de permise i amprentele de pe si"ilii 8plumbul pentru si"ilat,$ (n con'ormitate cu pct.>>. 23". Pentru e%ecutarea serviciului de c&tre patrule se elaborea!& "ra'ice care e%clud monotonia mic&rii patrulelor (n timp. 1ra'icele patrul&rii s(nt aprobate de c&tre comandantul subunit&#ii i se p&strea!& (nc4ise (n lad& 8dulap, la militarul de serviciu pe subunitate. Gimpul de ac#iune a 'iec&rui "ra'ic este determinat de c&tre comandantul subunit&#ii. 244. 2n ca!uri e%cep#ionale$ prin ordinul e'ilor superiori$ militarii de patrul& s(nt (narma#i i asi"ura#i cu cartue de lupt& (n con'ormitate cu pct.>+. 241. Pre"&tirea militarilor de patrul& pentru serviciu se e'ectuea!& (n con'ormitate cu pct.+07-++0. 242. Militarul de patrul& e%ecut& serviciul pe itinerarul indicat (n sc4ema de micare a patrulei. Pe itinerarele de micare a patrulelor s(nt instalate mi5loace de le"&tur&$ prin intermediul c&rora militarul de patrul& raportea!& militarului de serviciu pe subunitate despre e%ecutarea serviciului.
==

Piua$ militarii de patrul& pot e%ecuta pa!a prin observare din locuri comode sau de pe turnuri utilate cu mi5loace de le"&tur&. 243. Militarul de patrul& are urm&toarele obli"a#ii* +, s& p&!easc& cu vi"ilen#& obiectivele$ armamentul$ te4nica militar& i alte mi5loace materiale ale subunit&#ii i s& nu (ntrerup& e%ecutarea misiunii p(n& ce nu va 'i sc4imbat sau scos din post2, s& cunoasc& semnalele stabilite pentru le"&tura cu militarul de serviciu pe subunitate i s&-l c4eme (n ca!ul depist&rii vreunei nere"uli (n (mpre5muirea obiectivului sau al oric&rei alte (nc&lc&ri3, s& respecte cu stricte#e "ra'icul i itinerarul de patrulare stabilite pentru el., (n timpul e%ecut&rii serviciului s& aib& arma (nc&rcat& con'orm re"ulilor indicate la pct.>3 i (ntotdeauna "ata de a 'i pus& (n ac#iune. Militarului de patrul&$ (n timpul e%ecut&rii serviciului$ i se inter!ice s& se distra"& de la e%ecutarea misiunii stabilite$ s& doarm&$ s& ad&$ s& citeasc&$ s& scrie$ s& m&n(nce$ s& bea$ s& c(nte$ s& 'ume!e$ s& vorbeasc& cu persoane str&ine. Militarul de patrul& trebuie s& r&spund& doar la (ntreb&rile persoanelor$ (n subordinea c&rora se a'l&$ i ale persoanelor sosite pentru control (mpreun& cu ele. 244. 2n ca! de atac asupra militarului de patrul& sau asupra obiectivului p&!it de acesta$ precum i (n ca!ul apropierii unor persoane str&ine de 4otarul obiectivului a'lat (n pa!&$ marcat prin indicatoare$ militarul de patrul& procedea!& con'orm indica#iilor cuprinse (n pct.+=2-+=/. 245. 7ontrolul e%ecut&rii serviciului de c&tre militarii de patrul& este$ e'ectuat de comandantul de subunitate$ de loc#iitorii s&i$ de persoane la indica#ia sa$ precum i de c&tre to#i e'ii lui nemi5loci#i. In a'ar& de aceasta$ controlul este e'ectuat de c&tre e'ul sc4imbului de serviciu 8te4nicianul superior, i de militarul de serviciu pe subunitate. Persoanele care controlea!& e%ecutarea serviciului de c&tre militarii de patrul& s(nt (nso#ite de c&tre militarul de serviciu pe subunitate cu un militar de patrul& din sc4imbul liber. Re!ultatul controlului$ c(t i timpul de desc4idere i (nc4idere a ma"a!iilor 8depo!itelor, s(nt notate (n re"istrul de primire i predare a serviciului. Militarul de serviciu pe subunitate este obli"at s& controle!e serviciul militarilor de patrul& cel pu#in de . ori (n 2. de ore 8din ele de 2 ori noaptea,$ conduc(ndu-se de instruc#iunile enumerate la pct.23/ i 23=. 246. 3c4imbul militarilor de patrul& se e%ecut& ca i (n ca!ul sc4imbului santinelelor 8pct.20>-2++, de c&tre o'i#erul de serviciu pe unitate$ (n con'ormitate cu "ra'icul stabilit de c&tre comandant. 24 . Grimi#(nd urm&torul militar de patrul& s& e%ecute serviciul$ militarul de serviciu pe subunitate$ (n con'ormitate cu ordinea stabilit&$ (i eliberea!& armamentul respectiv$ (i d& instruc#iuni privind modul de e%ecutare a serviciului 8aplicare a armei, i m&surile de securitate. 24!. :a (ntoarcerea de pe itinerarul de patrulare militarul de patrul& c4eam& militarul de serviciu pe subunitate pe terenul de (nc&rcare a armei$ raportea!& acestuia re!ultatele patrul&rii$ descarc& sub observa#ia lui arma$ apoi o pred&$ cu cartuele de lupt& (n (nc&rc&toare 8ma"a!ii, militarului de serviciu. Despre
=7

eliberarea i primirea armelor i cartuelor de lupt& militarul de serviciu pe subunitate 'ace noti#e (n re"istrul de eliberare a armelor i muni#iilor. 24". Modul i locul de odi4n& a militarilor de patrul& s(nt stabilite de comandantul subunit&#ii$ (n 'unc#ie de condi#iile de amplasare con'orm pct.223. P+1.2(%&+12.>52&# )10+,23>122 82 #@#(%.>122 6#1=2(2%&%2 -# 0+1-> &+ 7+3+ +1*+*#,.%&%2: .#A,2(22 *2&2.+1# 82 + +&.)1 *2?&)+(# *+.#12+&# +&# 0+1,2.%12&)1 -# .1#, *2&2.+1# &+ .1+,67)1.+1#+ .1%7#&)1 254. Armamentul$ te4nica militar& i alte mi5loace materiale ale trupelor transportate (n "arniturile de tren militare s(nt p&!ite de "&r!i numite din unit&#ile 8subunit&#ile, militare care e%ecut& transportarea. Personalul "&r!ii este determinat (n 'unc#ie de "arnitura trenului militar i de condi#iile de transport. 251. 1arda "arniturii de tren militar este amplasat& (n va"onul utilat pentru transportarea oamenilor sau (n sec#ii separate ale va"onului de pasa"eri. 2n acelai va"on este stabilit postul la Drapelul de lupt&. 2mpreun& cu Drapelul de lupt& se pot a'la sub pa!& casa de bani i 'ietul cu documente secrete. 7u posturile se men#ine le"&tura prin cablu sau radio. 252. )oaia de serviciu a "&r!ilor$ tabelul de posturi i instruc#ia pentru e'ul "&r!ii s(nt elaborate de c&tre statul ma5or al unit&#ii militare pentru 'iecare "arnitur& de tren separat$ s(nt aprobate de c&tre comandantul unit&#ii militare i s(nt (nm(nate e'ului de "arnitur& de tren militar la pre"&tirea de transportare. 253. Modul$ locul$ timpul de apel i de sc4imb al "&r!ilor le stabilete e'ul de "arnitur& de tren militar. Instalarea primului sc4imb de santinele$ sc4imbul i scoaterea "&r!ii se e%ecut& (n pre!en#a militarului de serviciu pe "arnitura de tren militar sau a a5utorului s&u. 3c4imbul santinelelor se e%ecut& (n 'unc#ie de sta#ion&ri i de posibilit&#i* pe timp de var& - peste 'iecare dou& ore- pe timp de iarn& - peste 'iecare or&. 254. ;e'ul "&r!ii se a'l& (n subordinea e'ului "arniturii de tren militar$ militarului de serviciu pe trenul militar i a5utorului s&u. 2n a'ar& de e%ecutarea obli"a#iilor "enerale prev&!ute de pre!entul re"ulament$ e'ul "&r!ii are urm&toarele obli"a#ii* +, s& primeasc& 8la num&r, (n pre!en#a militarului de serviciu pe "arnitura de tren militar armamentul$ te4nica militar& i alte mi5loace materiale$ precum i va"oanele ce urmea!& a 'i p&!ite de la comandan#ii subunit&#ilor transportate sau de la e'ul "&r!ii sc4imbate$ control(nd si"uran#a (nc4iderii uilor$ starea bun& a pere#ilor va"oanelor i inte"ritatea plumburilor2, s& controle!e 'i%area armamentului$ te4nicii militare i a altor mi5loace materiale$ num&rul de locuri$ starea ambala5ului$ corectitudinea le"&rii p(n!elor de cort pentru acoperirea lor$ si"uran#a (nc4iderii uilor i obloanelor$ precum i inte"ritatea plumburilor- s& cear& lic4idarea nea5unsurilor constatate3, s& e%ecute sc4imbul santinelelor la sta#ion&rile trenului$ indicate de c&tre militarul de serviciu pe tren- dac& timpul de sta#ionare a trenului pentru sc4imbul
=>

santinelelor va 'i insu'icient$ sc4imbarea va 'i (ntrerupt p(n& la urm&toarea sta#ionare a trenului., s& (nt&reasc& pa!a trenului militar la sta#ii$ numind suplimentar santinele din personalul sc4imbului de ve"4e al "&r!ii/, s& nu permit& accesul i c&l&toria persoanelor str&ine (n va"oanele p&!ite i pe plat'ormele de 'r(nare$ cu e%cep#ia responsabililor respectivi ai transportului$ accesul c&rora este permis de c&tre militarul de serviciu pe "arnitura de tren militar=, s& permit& sub observa#ia caporalului de sc4imb sau a santinelei accesul lucr&torilor din transporturi pentru e%aminarea$ un"erea i repara#ia ec4ipamentului de rulare a va"oanelor p&!ite i pentru 'i%area (nc&rc&turilor7, s& (ntreprind& imediat m&suri pentru oprirea trenului (n ca!ul i!bucnirii unui incendiu$ observ&rii vreunui pericol pentru securitatea deplas&rii 8urnirea din loc a te4nicii de pe plat'orme$ sc4imbarea orient&rii turelelor mainilor de lupt&$ #evilor sistemelor de artilerie$ de'ec#iuni ale ambala5elor etc., sau pentru inte"ritatea mi5loacelor materiale i s& raporte!e cele (nt(mplate o'i#erului de serviciu pe "arnitura de tren militar>, la sosirea (n punctul de destina#ie$ s& predea$ (n pre!en#a militarului de serviciu pe "arnitura de tren militar$ va"oanele repre!entan#ilor or"anului de cale 'erat&$ iar armamentul$ te4nica militar& i alte mi5loace materiale p&!ite comandan#ilor de subunit&#i ale "arniturii de tren militar sau destinatarilor i (n continuare$ s& ac#ione!e la indica#ia o'i#erului de serviciu pe "arnitura de tren militar. 255. 2n timpul mic&rii trenului$ santinelele s(nt amplasate con'orm tabelului de posturi pe plat'ormele de 'r(nare ale va"oanelor p&!ite sau ale celor din vecin&tate$ iar (n ca! de lips& a plat'ormelor de 'r(nare < pe plat'orme cu (n"r&dire special&$ (n va"onul unde este amplasat& "arda sau (n va"onul cel mai apropiat de el. 2n timpul sta#ion&rii$ santinelele s(nt instalate l(n"& va"oanele p&!ite$ pe ambele p&r#i ale lor- 'iecare santinel& p&!ete o parte a va"oanelor. 256. 3antinela$ (n a'ar& de e%ecutarea prevederilor pct.+/=-+= $ are urm&toarele obli"a#ii* +, s& controle!e$ la primirea postului$ prin e%aminare e%terioar&$ 'i%area armamentului$ te4nicii militare i a altor mi5loace materiale pe plat'orme i (n semiva"oane$ num&rul de locuri$ ambala5ul$ si"uran#a 'i%&rii 'oii de cort pentru acoperirea lor$ precum i inte"ritatea plumburilor pe uile va"oanelor acoperite2, s& suprave"4e!e atent (n timpul mersului trenului i la sta#ion&ri$ va"oanele p&!ite3, (n ca! de incendiu sau de depistare a altor pericole pentru securitatea mic&rii sau inte"ritatea armamentului$ te4nicii militare i a altor mi5loace materiale$ s& (ntreprind& imediat m&suri pentru oprirea trenului$ iar (n ca!ul (n care nu poate 'ace aceasta$ s& in'orme!e e'ul "&r!ii prin tele'on 8radio, i s& dea semnale de oprire prin mic&ri circulare cu bra#ul (ntins cu 'anion rou$ iar noaptea < cu lanterna de lumin& roie sau (mpuc&turi (n sus., s& nu permit&$ '&r& permisiunea e'ului "&r!ii$ c&l&toria vreunei persoane (n va"oanele p&!ite$ pe plat'ormele de 'r(nare$ c(t i (n cabinele i caroseriile mainilor transportate=

/, s& permit&$ doar cu acordul e'ului "&r!ii sau al caporalului de sc4imb$ accesul lucr&torilor din transporturi pentru e%aminarea$ un"erea i repara#ia ec4ipamentului de rulare a va"oanelor p&!ite$ iar (n timpul e%ecut&rii lucr&rilor < s&-i #in& sub observa#ie. 25 . ;e'ul "&r!ii se odi4nete$ de re"ul&$ (n timpul mersului trenului$ sc4imb(ndu-se cu caporalul de sc4imb sau cu unul din militarii de "ard&. Militarii din "ard& se odi4nesc pe r(nd$ cu permisiunea e'ului "&r!ii. P+1.2(%&+12.>52&# -# )10+,23+1# 82 #@#(%.+1# + 6#1=2(2%&%2 -# 0+1-> &+ 7+3+ C,(>1(>.%12&)1 *2&2.+1# C, .2*7%& .1+,67)1.>122 &)1 25!. Pa!a i ap&rarea transporturilor cu (nc&rc&turi militare s(nt e%ecutate de "&r!ile numite de la unit&#ile i subunit&#ile militare de (nso#ire a (nc&rc&turilor militare sau de la alte unit&#i militare. 1arda e%ecut& serviciul '&r& sc4imb$ de la punctul de (nc&rcare 8pornire, p(n& la punctul indicat de e'ul "&r!ii. 25". :ista (nc&rc&turilor militare care$ la transportare$ s(nt p&!ite de "&r!i$ c(t i componen#a "&r!ilor s(nt stabilite prin ordinele ministrului ap&r&rii al Republicii Moldova. 264. 1arda este amplasat& (n va"on utilat acoperit sau special pentru (nso#ire$ (n salonul navei aeriene. Armele i muni#iile "&r!ii se p&strea!& (n lad& metalic& ce are (nc4i!&tori de si"uran#& i poate 'i si"ilat&. :ada se (ncuie cu lac&t i se si"ilea!& de c&tre e'ul "&r!ii. Pe lad&$ (n dia"onal&$ se scrie cu vopsea roie BMI:IGARC. ;e'ului comenduirii militare a sectorului i a sta#iei de cale 'erat&$ a aeroportului i se permite s& amplase!e (ntr-un va"on 8la bordul navei aeriene, c(teva "&r!i ce se deplasea!& spre aceeai sta#ie 8acelai aeroport,. Amplasarea santinelelor (n timpul mic&rii trenului$ (nt&rirea pa!ei (nc&rc&turilor militare (n timpul sta#ion&rii i sc4imbului santinelei se e'ectuea!& con'orm indica#iilor de la pct. 2/3-2//. :a pa!a (nc&rc&turilor militare transportate pe cale aerian& santinelele s(nt amplasate* (n timpul !borului - (n saloane- la aeroport - l(n"& nava aerian&. 261. ;e'ul "&r!ii trebuie s& primeasc& (n unitatea militar&* +,dele"a#ia i le"itima#ia de e' al "&r!ii$ autenti'icat& prin semn&tura e'ului statului ma5or al unit&#ii militare i tampila unit&#ii cu lista personalului "&r!ii i indicarea pe versoul le"itima#iei a tipului$ a num&rului armelor i a cantit&#ii de muni#ii eliberate2, armele i muni#iile$ precum i lada metalic& pentru p&strarea lor3, 'oaia de stare a "&r!ii cu men#iunea privind e'ectuarea instructa5ului., alimente sau bani pentru procurarea lor pe itinerarul tur-retur$ caietul de avans i bonul de sub!isten#& 8pentru 'iecare militar de "ard&,/, bani pentru (mb&iere i cump&rare de !iare pe itinerar$ aparat de radio=, vesel& pentru pre"&tirea i servirea 4ranei$ precum i pentru p&strarea apei potabile-

70

7, seturi suplimentare de len5erie de corp 8un set pentru 7 !ile,$ seturi de (mbr&c&minte de post$ len5erie de pat pentru (ntre"ul personal al "&r!ii 8dac& durata deplas&rii va dep&i 2. de ore,$ trus& medical&>, ste"ule#e roii i lanterne de lumin& roie pentru semnali!are, documente militare de transport pentru (ntoarcerea (n unitatea militar& i alte documente i bunuri con'orm re"ulamentului de pa!& i (nso#ire a (nc&rc&turilor militare. 262. :a transportarea (nc&rc&turilor$ care necesit& cunotin#e speciale la (nc&rcarea i desc&rcarea lor$ este numit un (nso#itor dintre o'i#eri 8subo'i#eri,$ iar "radul i numele lui s(nt incluse (n 'oaia de stare a "&r!ii. Acesta se a'l& (ntr-un va"on cu "arda$ de la sta#ia de pornire p(n& la sta#ia de destina#ie. 263. 2nainte de trimiterea "&r!ii$ militarul de serviciu pe unitatea militar& veri'ic& personalul i asi"urarea "&r!ii$ cunoaterea de c&tre membrii ei a obli"a#iilor$ starea armamentului i muni#iilor$ #inuta 'iec&rui militar de "ard&. Militarul de serviciu pe unitatea militar& raportea!& e'ului de stat ma5or sau comandantului unit&#ii militare despre pre"&tirea "&r!ii. ;e'ul de stat ma5or sau comandantul unit&#ii militare inspectea!& "arda$ controlea!& aprovi!ionarea ei$ 'ace instructa5ul membrilor "&r!ii$ inclusiv privind re"ulile de p&strare a armelor i muni#iilor$ respectarea re"ulilor de securitate$ (n special pe sectoarele de cale 'erat& electri'icat&$ i de protec#ie antiincendiar& pe itinerar. ?l asi"ur& sosirea la timp a "&r!ii (n locul de primire a (nc&rc&turii$ reparti!(ndu-i$ la necesitate$ un mi5loc de transport. 264. ?%peditorul (nc&rc&turii militare are urm&toarele obli"a#iiB +, s& (nt(mpine i s& amplase!e "arda sosit& pentru pa!a (nc&rc&turilor pe itinerar$ s& asi"ure personalul "&r!ii cu 4ran& cald& i a5utor medical$ precum i inte"ritatea armelor i muni#iilor "&r!ii2, s& nu 'oloseasc& "arda la lucr&ri de "ospod&rie$ de (nc&rcare i 'i%are a te4nicii pe materialul rulant3, s& utile!e postul de pe materialul rulant cu (n"r&diri speciale., (n ca!ul (n care "&r!ii i se reparti!ea!& un va"on special$ s&-l asi"ure cu ap&$ cu combustibili i cu mi5loace de iluminare/, s& anun#e e'ul sec#iei transporturi i comunica#ii militare despre 'aptul c& transportul este pre"&tit pentru plecare. 265. ;e'ul "&r!ii se a'l& (n subordinea e'ului sec#iei transporturi i comunica#ii militare pe itinerarul transportului i a o'i#erului 8subo'i#erului, care (nso#ete (nc&rc&tura. 2n a'ar& de e%ecutarea obli"a#iilor "enerale i a celor indicate la pct.+ .$ e'ul "&r!ii are urm&toarele obli"a#ii* +, s& soseasc& la e%peditorul (nc&rc&turii militare (mpreun& cu "arda cu cel pu#in 3 ore (nainte de (nc&rcare i s& pre!inte le"itima#ia privind numirea sa (n calitate de e' al "&r!ii2, s& primeasc& de la e%peditorul (nc&rc&turii militare dou& e%emplare ale listelor de va"oane 8saloane ale navelor aeriene, i locurilor pe plat'orme i (n semiva"oane cu men#iunea (n ele c& (nc&rc&tura a 'ost adus& (n stare de transport$
7+

precum i tabelul de posturi$ instruc#iile i indica#iile privind speci'icul (nc&rc&turii$ condi#iile de transportare i predare3, s& instruiasc& personalul "&r!ilor cu privire la modul i speci'icul pa!ei (nc&rc&turii$ precum i la respectarea re"ulilor de securitate pe itinerar- s& comunice num&rul transportului militar i locul de destina#ie., s& instale!e santinele (n con'ormitate cu tabelul de posturi i s& stabileasc& ordinea de sc4imb a lor/, s& urm&reasc& respectarea re"ulilor stabilite de transportare a (nc&rc&turilor=, s& raporte!e e'ului sec#iei transporturi i comunica#ii militare$ personal sau prin tele'on 8tele"ra'$ radio,$ despre sosirea "&r!ii la sta#ie 8aeroport,$ despre primirea i starea (nc&rc&turii luate sub pa!&$ despre incidentele$ (nc&lc&rile de re"uli de transportare$ re#inerile pe itinerar$ necesitatea de a primi produse$ combustibil$ mi5loace de iluminare$ asisten#& sanitar& pentru personal$ despre sosirea transportului (n punctul de destina#ie i despre predarea (nc&rc&turii destinatarului7, s& nu admit& delapid&ri din averea de stat din partea personalului "&r!ii i s& respecte re"ulile contra incendiilor$ indicate (n tabelul de posturi>, la reor"ani!area "arniturii$ s& urm&reasc& ca toate va"oanele sub pa!& s& 'ie incluse (n ea, s& primeasc& de la lucr&torii de transport utila5ul demontabil$ con'orm listei i sub semn&tur&- la terminarea transport&rii < s&-l predea+0, s& men#in& (n va"onul pentru "ard& ordinea i cur&#enia i s& asi"ure protec#ia antiincendiar&++, s& controle!e$ la destinatari$ actele ce re"lementea!& primirea (nc&rc&turilor i s& predea con'orm listei va"oanele$ cu plumburile e%peditorului$ precum i (nc&rc&turile transportate pe plat'orme i (n va"oane desc4ise 8(n saloanele navelor aeriene, con'orm num&rului de locuri$ iar te4nica - la num&r- s& p&stre!e un e%emplar al listei cu tampila unit&#ii asupra sa+2, (n timpul deplas&rii (n trenuri de pasa"eri$ precum i (n timpul a'l&rii (n "&ri 8aeroporturi,$ s& asi"ure pa!a si"ur& a armelor i muni#iilor. 266. 2n ca! de incendiu$ de observare a unor pericole pentru securitatea circula#iei 8!borului, sau pentru inte"ritatea (nc&rc&turii$ e'ul "&r!ii este obli"at s& (ntreprind& toate m&surile necesare pentru lic4idarea incendiului sau eliminarea nere"ulilor. 26 . 2n ca!ul unei de'ec#iuni a va"onului$ care 'ace imposibil& deplasarea lui (n continuare$ este re#inut (ntre"ul transport a'lat sub pa!a "&r!ii$ p(n& la (nc4eierea repara#iei sau a trans'er&rii (nc&rc&turii (ntr-un va"on a'lat (n stare bun&. Decuplarea va"oanelor transportului militar pe itinerar nu se permite. 2n ca! de transbordare a (nc&rc&turilor (n alt va"on$ e'ul "&r!ii este obli"at s& cear& administra#iei c&ii 'erate (ntocmirea unui act (n dou& e%emplare i s&-l certi'ice la comandantul comenduirii militare sau la e'ul sta#iei. :a sosirea (n punctul de destina#ie$ e'ul "&r!ii (nm(nea!& destinatarului$ sub semn&tur&$ al doilea e%emplar al actului privind va"onul (n care s-a e'ectuat transbordarea.
72

26!. ;e'ului "&r!ii i se inter!ice s& pre!inte altor persoane lista va"oanelor 8saloanelor de nave aeriene, p&!ite$ e%cep#ie '&c(nd persoanele c&rora li se subordonea!&. ;e'ul "&r!ii are dreptul de a 'olosi "ratis mi5loacele de transmisiuni de pe transport pentru a raporta i a pre!enta in'orma#ii pe probleme ce #in de pa!a i deplasarea transporturilor. 26". 3antinelele s(nt amplasate i e%ecut& obli"a#iile de pa!& a (nc&rc&turilor militare (n con'ormitate cu pct.2// i pct.2/=. 2 4. Personalul "&r!ii se odi4nete (n con'ormitate cu indica#iile e%puse la pct.2/7. 2 1. 7omandantul unit&#ii militare 8destinatarul (nc&rc&turii, are urm&toarele obli"a#ii* +, s& elibere!e "arda (n cel mult > ore de la sosire$ iar la primirea (nc&rc&turii$ s& semne!e (n lista e'ului "&r!ii i s& aplice si"iliul unit&#ii2, s& asi"ure inte"ritatea armelor i muni#iilor$ amplasarea i odi4na personalului "&r!ii$ iar$ la necesitate$ i asisten#a lui sanitar&3, s& asi"ure "arda$ (n ca! de necesitate$ cu bani pentru alimenta#ie i pentru drum., s& transporte "arda la sta#ia de cale 'erat& 8aeroport, i s-o trimit& la unitatea ei militar&. 2 2. 9r"ani!area pa!ei provi!orii a transportului p(n& la sosirea "&r!ii noi se pune (n sarcina e'ului "arni!oanei$ pe teritoriul c&reia sta#ionea!& transportul. 3c4imbul "&r!ilor sau al unor persoane din ele este e%ecutat prin dispo!i#iunea e'ului statului ma5or. 2 3. :a (ntoarcerea (n unitatea sa militar&$ e'ul "&r!ii este obli"at s& raporte!e e'ului statului ma5or 8comandantului unit&#ii militare, despre e%ecutarea serviciului de c&tre personalul "&r!ii- s& predea armele$ muni#iile i bunurile materiale primite (nainte de plecare i s& pre!inte o dare de seam& despre produsele alimentare consumate i mi5loacele b&neti c4eltuite- s& predea documentele de (nso#ire a (nc&rc&turilor. Pa!a (nc&rc&turilor transportate cu mi5loace auto este e%ecutat& con'orm prevederilor pct.2=2-270. 2n 'unc#ie de condi#iile de transportare i de importan#a (nc&rc&turilor$ un post poate include p(n& la +0 automobile. ;e'ul "&r!ii se a'l& (n subordinea e'ului coloanei i a o'i#erului 8subo'i#erului, ce (nso#ete (nc&rc&tura. 2 4. 3antinelele$ (n timpul deplas&rii$ se a'l& (n caroseriile automobilelor$ care intr& (n componen#a posturilor* una - (n maina din 'runte$ alta - (n cea de la mi5loc$ iar a treia - (n ultima main&. 2n timpul sta#ion&rilor coloanei$ santinelele e%ecut& pa!a transportului$ a'l(ndu-se pe ambele p&r#i ale coloanei. 2n timpul deplas&rii i (n timpul sta#ion&rilor scurte$ santinelele e%ecut& serviciul concomitent$ iar (n timpul sta#ion&rilor de lun"& durat& - pe sc4imburi. 3antinela are urm&toarele obli"a#ii* +, s& asi"ure inte"ritatea (nc&rc&turilor transportate i observarea lateral& pe direc#ia de deplasare73

2, s& nu permit&$ '&r& aprobarea e'ului "&r!ii$ deplasarea la bordul automobilelor a persoanelor str&ine3, s& dea$ (n ca! de necesitate$ semnalele stabilite conduc&torilor de automobile i e'ului "&r!ii., (n timpul sta#ion&rii coloanelor$ s& #in& sub control permanent (nc&rc&turile a'late sub pa!&$ s& nu permit& accesul la ele a persoanelor str&ine$ precum i 'umatul i aprinderea 'ocului mai aproape de distan#a indicat& (n tabelul posturilor/, s& permit&$ cu asentimentul e'ului "&r!ii$ accesul militarilor pentru e'ectuarea repara#iei automobilelor. TITLUL III EFECTUAREA ACTIVITILOR DE GARNIZOAN CU PARTICIPAREA TRUPELOR CAPITOLUL X PARADELE TRUPELOR P12,(2722 0#,#1+&# 2 5. Paradele trupelor din "arni!oan& se e'ectuea!& (n ba!a unor indica#ii speciale pentru celebrarea unor evenimente de importan#& statal& i militar&. 2 6. 7omponen#a trupelor ce particip& la parad&$ ora i locul paradei$ #inuta de parad&$ itinerarele de deplasare a unit&#ilor$ ordinea de (ncolonare i de trecere a acestora s(nt stabilite (n 'iecare ca! aparte$ printr-un ordin al e'ului "arni!oanei. 2n ordin se dau$ de asemenea$ indica#ii privind modul de e'ectuare a 'ocurilor de arti'icii$ dac& ele s(nt prev&!ute. 7omandantul paradei este numit printr-o dispo!i#ie special&. 2 . Ac#iunile militarilor$ subunit&#ilor i unit&#ilor militare care particip& la parad& se e%ecut& con'orm re"ulilor prev&!ute (n Re"ulamentul instruc#iei de 'ront al )or#elor Armate ale Republicii Moldova. 2 !. :a apropierea de locul (ncolon&rii pentru parad&$ orc4estrele ce (nso#esc trupele (ncetea!& s& c(nte. 0nit&#ile militare (i ocup& locurile con'orm sc4emei 'orma#iei. 7omandan#ii unit&#ilor militare i loc#iitorii acestora trec (n 'orma#ie la 'lancul drept al unit&#ilor militare (ntr-un sin"ur r(nd. 9rc4estrele unit&#ilor militare se adun& sub comanda diri5orului militar superior (n 'orma#ie de orc4estr& mi%t& vi!avi de cel ce primete parada i ceva mai aproape de po!i#ia de plecare a trupelor- mu!ican#ii la al&muri se situea!& (n 'runtea orc4estrei mi%te. Goboarii desemna#i cu tobe mici se dispun (ntr-un sin"ur r(nd sau (n c(teva r(nduri (n urma subunit&#ii din capul coloanei. 2 ". 0nit&#ile 8subunit&#ile, militare (narmate cu pistoale-mitralier& se (ncolonea!& pentru parad&$ #in(ndu-le (n po!i#ia B:a pieptC$ iar cele (narmate cu carabine - (n po!i#ia B:a piciorC. 7omandan#ii unit&#ilor militare raportea!& despre sosirea i (ncolonarea unit&#ilor lor celui mai mare (n "rad dintre comandan#ii marilor unit&#i 8unit&#ilor militare, ce particip& la parad&.

7.

2!4. Pentru marcarea locurilor de (ncolonare a unit&#ilor militare$ c(t i pentru marcarea liniei de trecere a trupelor (n de'ilare$ la dispo!i#ia comandantului comenduirii militare s(nt numi#i 5aloneri. Instalarea 5alonerilor pe locul de (ncolonare a trupelor trebuie s& 'ie terminat& (nainte de sosirea trupelor. Dup& ce unit&#ile militare (i ocup& locurile de (ncolonare$ 5alonerii trec (n 'orma#iile subunit&#ilor lor. 2!1. P(n& la sosirea persoanei ce primete parada$ trupele de pe locul de (ncolonare pentru parad& salut& numai unit&#ile militare$ care trec prin 'a#a 'rontului unit&#ilor (ncolonate$ i pe comandantul paradei. Militarii care se "&sesc (n a'ara 'orma#iei iau po!i#ia de Bdrep#iC i duc m(na la coi'ur&$ atunci c(nd se raportea!& comandantului paradei i persoanei care primete parada. De asemenea$ ei (n acest mod salut& drapelele de lupt& la trecerea trupelor (n de'ilare. I,.C*72,+1#+ -# (>.1# .1%7# + ()*+,-+,.%&%2 7+1+-#2 82 + 7#16)+,#2 (# 712*#8.# 7+1+-+ 2!2. Pentru (nt(mpinarea comandantului paradei$ superiorul din r(ndul comandan#ilor de mari unit&#i 8de unit&#i militare, ce particip& la parad& d& comen!ile* BV-alinia#iC$ BDR?PDIC BPentru onor spre dreap-GA 8st(n-1A$ 7?HGR0,C i raportea!& despre (ncolonarea trupelor. Primind raportul$ comandantul paradei d& comanda BPe loc R?PA03C. :a (nt(mpinarea comandantului paradei orc4estra mi%t& nu c(nt&. 2!3. Pentru (nt(mpinarea persoanei ce primete parada$ comandantul paradei d& comen!ile* BV-alinia#iC$ BDR?PDIC$ BPentru onor spre dreap-GA 8st(n1A$ 7?HGR0,C$ iar dac& s(nt unit&#i militare (narmate - BV-alinia#iC$ BDR?PDIC$ BPentru onor spre dreapta 8st(n"a$ centru,$ pre!enta#i ARMC. Go#i comandan#ii duc m(na la coi'ur&. 9rc4estra mi%t& e%ecut& BMarul de (nt(mpinareC. 2!4. 7omandantul paradei$ duc(nd m(na la coi'ur&$ se apropie de cel ce primete parada i raportea!&. De e%emplu* BDomnule "eneral de bri"ad&$ trupele "arni!oanei 74iin&u pentru parada de celebrare a anivers&rii a QII-a a 'orm&rii Armatei Ha#ionale s(nt adunate. 7omandantul paradei$ colonel DurcanuC. 7(nd comandantul paradei se oprete pentru a pre!enta raportul$ orc4estra mi%t& (ncetea!& s& c(nte. Germin(nd raportul$ comandantul paradei$ '&r& a l&sa m(na de la coi'ur&$ (l (nso#ete pe cel ce primete parada$ trec(nd prin 'a#a 'rontului 'orma#iei ceva mai din urma acestuia. 2!5. Persoana ce primete parada$ primind raportul$ trece trupele (n revist&$ salut(ndu-le i 'elicit(ndu-le. 9rc4estra mi%t& e%ecut& BMarul de (nt(mpinareC$ (ncet(nd s& c(nte (n timpul opririlor celui ce primete parada$ pentru salut i 'elicitare. :a salut i 'elicitare trupele r&spund con'orm Re"ulamentului instruc#iei de 'ront al )or#elor Armate ale Republicii Moldova$ stri"(nd$ totodat&$ B0raC de trei ori$ prelun"it i cu "las tare.

7/

2!6. :a indica#ia persoanei ce primete parada$ comandantul paradei d& comanda* BPe loc repausC. 7omandan#ii unit&#ilor militare repet& comanda* BPe loc repausC sau comanda* B:a picior < ARMC$ apoi* BPe loc repausC. 9rc4estra mi%t& e%ecut& semnalul BAsculta#i to#iC. 2! . Dup& e%ecutarea semnalului BAsculta#i to#iC$ persoana care primete parada #ine o cuv(ntare 8d& citire ordinului,. :a s'(ritul cuv(nt&rii 8citirii ordinului, trupele stri"& de trei ori B0raC$ orc4estra mi%t& intonea!& Imnul de 3tat$ simultan$ se tra" 'ocuri de arti'icii$ dac& ele s(nt prev&!ute- to#i comandan#ii de la comandantul de pluton (n sus duc m(na la coi'ur&$ iar trupele iau po!i#ia Bdrep#iC$ '&r& comand& i c(nt& Imnul de 3tat. Dup& intonarea Imnului de 3tat$ orc4estra e%ecut& semnalul B2ncetareaC$ to#i comandan#ii de la comandantul de pluton (n sus las& m(na de la coi'ur&$ iar trupele iau po!i#ia BPe loc repausC. O1-2,#+ -# .1#(#1# + .1%7#&)1 C, -#$2&+1# 2!!. Grupele trec (n de'ilare (n 'orma#ii i (n succesiunea indicate (n ordinul e'ului "arni!oanei. Pentru trecerea (n de'ilare comandantul paradei d& comen!ile* BDR?PDIC$ BPentru de'ilare$ pe companii 8batalioane,$ la distan#a de un 5aloner 8doi 5aloneri, compania 8batalionul, (nt(i (nainte$ celelalte. :a dreap-GAC$ BPe um&r - ARMC$ B9nor spre dreaptaR$ B2nainte MAR;C. 2!". :a comanda BPentru de'ilareC comandan#ii de subunit&#i ies din 'orma#ie i se alinia!& (n 'a#a 'rontului subunit&#ilor lor$ iar comandan#ii unit&#ilor 8subunit&#ilor, militare i loc#iitorii acestora - (naintea comandan#ilor subunit&#ilor 8unit&#ilor militare, de cap la distan#ele stabilite. ?c4ipa portdrapel i asisten#ii trec (nainte i se alinia!& la distan#a stabilit&. Goboarii desemna#i ies i se alinia!& la +/-20 pai (naintea comandantului marii unit&#i 8unit&#ii militare, 'runtae. @alonerii desemna#i pentru marcarea liniei de trecere a trupelor (n de'ilare ies (n pas aler"&tor 8pas de 'ront, i (i ocup& locurile de-a lun"ul acestei linii la o distan#& de +/-20 pai unul de altul. :a comanda comandantului unit&#ii militare BPe um&r < ARMC$ militarii (narma#i cu carabine le iau (n po!i#ia BPe um&rC 8pistoalele-mitralier&$ (n po!i#ia B:a pieptC$ se apuc& cu m(na st(n"& de uluc i ap&r&toarea #evii,- ec4ipa portdrapel ridic& drapelele$ introduc cap&tul in'erior al lancei drapelului (n locaul portdrapelului i #in lancea cu m(inile. 9rc4estra i toboarii se pre"&tesc s& c(nte. 2"4. D(nd comen!ile pentru trecerea (n pas de de'ilare$ comandantul de parad& se deplasea!& la 30 de pai (naintea comandantului marii unit&#i 8unit&#ii militare, 'runtae$ (naintea toboarilor. Hea5un"(nd cu unul-doi 5aloneri p(n& la cel ce primete parada$ el duce m(na la coi'ur& i (ntoarce capul spre acesta- trec(nd de cel ce primete parada$ el coboar& din main& 8din 'orma#ie, i se instalea!& la dreapta i la / pai mai (n urm& de persoana ce primete parada. 2"1. :a comanda comandantului paradei BMarC$ subunitatea 'runta&$ din urma comandantului i toboarilor$ (ncepe micarea (n pas de manevr& caden#at
7=

sub b&taia toboarilor. 7elelalte subunit&#i vin p(n& la locul unde st&tea subunitatea 'runta&$ la comanda comandan#ilor lor se (ntorc la st(n"a 8e%ecut& ocolirea,$ se alinia!&$ 'ormea!& distan#ele stabilite i la comanda B2nainteC$ se deplasea!& dup& subunit&#ile ce mer" (n 'a#&. 7ei de la 'lancul drept al subunit&#ilor mer" de-a lun"ul liniei marcate de 5aloneri la un pas de acetia. 2"2. :a trecerea marii unit&#i (n de'ilare$ (n 'a#a mi5locului 'rontului subunit&#ii ce mer"e (n 'runtea unit&#ii militare 'runtae mer"e comandantul marii unit&#i$ dup& aceasta la trei pai - loc#iitorii lui 8(ntr-un sin"ur r(nd,$ la doi pai dup& loc#iitori - portdrapelul cu Drapelul de lupt& al marii unit&#i i asisten#ii$ la patru pai dup& drapel mer" unit&#ile 8subunit&#ile, militare ale marii unit&#i$ una dup& alta$ la distan#e stabilite. 2"3. 7(nd subunitatea 'runta& se apropie de persoana ce primete parada la o distan#& de patru-cinci 5aloneri$ orc4estra mi%t& (ncepe s& intone!e marultoboarii ce mer" (n 'runtea coloanei (ncetea!& b&taia de tobe i continu& deplasarea (n direc#ia indicat&. 2"4. Hea5un"(nd cu unu-doi 5aloneri p(n& la cel ce primete parada$ comandan#ii marilor unit&#i$ unit&#ilor i subunit&#ilor militare duc m(na la coi'ur& i (ntorc capul spre persoana ce primete parada- to#i cei care se a'l& (n 'orma#ie$ cu e%cep#ia celor de la 'lancul drept$ (ntorc simultan capul (n aceeai direc#ie. 7(nd ultimul r(nd al subunit&#ii trece de persoana ce primete parada$ comandan#ii las& m(na de la coi'ur& i (ntorc capul (nainte- to#i cei din 'orma#ie (ntorc simultan capul (nainte. Portdrapelul i asisten#ii la trecerea de de'ilare nu (ntorc capul spre persoana ce primete parada. 2"5. 7omandan#ii unit&#ilor militare care trec (n de'ilare pe maini$ mer" (naintea unit&#ilor lor (n automobile i la doi-trei 5aloneri (nainte de a a5un"e (n 'a#a persoanei ce primete parada$ o salut&$ duc(nd m(na la coi'ur& i (ntorc(nd simultan capul spre aceasta. Militarii care se "&sesc (n cabinele automobilelor 8autotractoarelor,$ la trecerea de de'ilare$ nu e%ecut& salutul militar. Militarii care se "&sesc (n caroserii desc4ise ale mainilor$ la doi-trei 5aloneri de persoana care primete parada$ o salut&$ (ntorc(nd capul spre aceasta. 2"6. )iecare unitate militar&$ trec(nd pe lin"& persoana care primete parada$ se deplasea!& (n aceeai 'orma#ie p(n& la locul indicat$ de unde$ dup& sc4imbarea 'orma#iei$ se (ndreapt& spre locul s&u de dislocare permanent&. 7(nd ultima unitate militar& trece de persoana care primete parada$ orc4estra mi%t& (ncetea!& s& c(nte$ se (ntoarce la dreapta i se deplasea!& la po!i#ia de plecare$ de unde trece (n de'ilare$ c(nt(nd. CAPITOLUL XI DAREA ONORURILOR MILITARE P12,(2722 0#,#1+&#

77

2" . 1arda de onoare poate 'i desemnat& pentru darea onorurilor militare$ pentru scoaterea Drapelului de lupt& la edin#ele solemne$ la de!velirea monumentelor statale$ pentru (nmorm(ntare$ precum i pentru (nt(mpinarea i petrecerea repre!entan#ilor statelor str&ine. 1arda de onoare desemnat& pentru a participa la (nmorm(ntare$ (n unele ca!uri$ poate 'i trans'ormat& (n escort& de onoare. 2"!. 2n componen#a "&r!ii de onoare$ s(nt desemnate subunit&#i de la "rup& p(n& la companie (n 'orma#ie pe 5os (nso#it& de orc4estr&. 1arda de onoare poate 'i desemnat& din r(ndul militarilor prin contract sau (n termen. ;e' al "&r!ii de onoare este numit un o'i#er. In ca! de necesitate$ din componen#a "&r!ii de onoare pot 'i instalate perec4i de santinele i portdrapele. 2"". 1arda de onoare este desemnat& printr-un ordin al e'ului "arni!oanei sau comandantului unit&#ii militare. 2n ordin se indic& #inuta i armamentul personalului "&r!ii de onoare. 1arda de onoare nu primete muni#ii. Pentru (nt(mpinarea i conducerea repre!entan#ilor din #&ri str&ine "arda de onoare este desemnat& de 'iecare dat& printr-o dispo!i#ie special& a ministrului ap&r&rii al Republicii Moldova. 1arda de onoare este subordonat& comandantului 8e'ului, "arni!oanei i comandantului comenduirii militare sau comandantului unit&#ii militare. 344. 3c4imbarea santinelelor "&r!ii de onoare i portdrapelelor lor se e'ectuea!& cel t(r!iu peste +/ minute. 7omen!i pentru sc4imbare i predarea postului nu se dau. 3antinelele "&r!ilor de onoare i portdrapelele e%ecut& salutul militar. D+1#+ ),)1%12&)1 *2&2.+1# &+ C,.C*72,+1#+ 7#16)+,#&)1 C, (2,6.#+ (>1)1+ #6.# -#6#*,+.> 0+1-+ -# ),)+1# 82 &+ -#3=#&21#+ *),%*#,.#&)1 341. Pentru (nt(mpinarea i conducerea repre!entan#ilor #&rilor str&ine$ "arda de onoare cu Drapelul de lupt& se adun& (ntr-o 'orma#ie pe dou& r(nduri (n linie. Portdrapelul i asisten#ii se instalea!& la doi pai de la 'lancul drept al "&r!ii$ orc4estra - la trei pai (n dreapta de la Drapelul de lupt&. :a apropierea persoanei (nt(mpinate la o distan#& de .0-/0 de pai$ e'ul "&r!ii de onoare (narmate cu carabine comand&* B1ard&$ V-alinia#iR$ BDR?PDIR$ BPentru onor spre dreapta 8st(n"a$ centru,$ pre!enta#i ARMR$ iar "&r!ii (narmate cu pistoale-mitralier&* B1ard&$ V-alinia#iR$ BDR?PDIR$ BPentru onor spre dreap-GA 8st(n-1A$ 7?HGR0,R. :a aceste comen!i$ "arda de onoare pre!int& armele pentru onor sau numai (ntoarce capul spre persoana (nt(mpinat&- orc4estra intonea!& BMarul de (nt(mpinareR- e'ul "&r!ii de onoare$ duc(nd m(na la coi'ur&$ se apropie cu pas de de'ilare de persoana (nt(mpinat& i oprindu-se la doi-trei pai de aceasta$ (i raportea!&. De e%emplu* BDomnule OOOOO$ "arda de onoare (n cinstea sosirii Dumneavoastr& este adunat&. ;e'ul "&r!ii$ maior 1rosuC.
7>

7(nd e'ul "&r!ii se oprete pentru pre!entarea raportului$ orc4estra (ncetea!& intonarea marului. 2nc4eind raportul$ e'ul "&r!ii$ '&r& a l&sa m(na de la coi'ur&$ 'ace un pas (ntr-o parte cu piciorul st(n" 8drept,$ (ntorc(ndu-se simultan la dreapta 8la st(n"a,. 9rc4estra intonea!& Imnul de 3tat al #&rii repre!entan#ii c&reia s(nt (nt(mpina#i$ dup& care intonea!& Imnul de 3tat al Republicii Moldova. Dup& (nc4eierea inton&rii Imnului de 3tat$ e'ul "&r!ii (nso#ete persoana (nt(mpinat& de-a lun"ul 'rontului "&r!ii$ urm(nd-o la unu-doi pai din partea e%terioar& a 'orma#iei i #in(nd m(na la coi'ur&. Dup& salutarea i trecerea "&r!ii (n revist&$ e'ul "&r!ii las& m(na de la coi'ur&$ i pentru cei (narma#i cu carabine$ comand&* B:a picior < ARMC i sc4imb& 'orma#ia "&r!ii$ (n coloan& c(te trei 8c(te patru,. Dup& aceasta$ "arda trece (n de'ilare sub intonarea marului pe l(n"& persoana (nt(mpinat&. 342. 2nt(mpinarea i (nso#irea persoanei (mputernicite cu de!velirea monumentului se e'ectuea!& con'orm re"ulilor stabilite la pct.30+. Dac& persoana (mputernicit& cu de!velirea monumentului este un militar$ atunci$ la salutul acestuia$ personalul "&r!ii de onoare r&spunde (n con'ormitate cu Re"ulamentul serviciului interior al )or#elor Armate ale Republicii Moldova$ iar la salutul celorlalte persoane - con'orm unei indica#ii speciale. 2nainte de a scoate (nvelitoarea de pe monument$ e'ul "&r!ii comand&* B1ard&$ DR?PDIC$ BPentru onor spre 7?HGR0C- dac& "arda este (narmat& cu carabine$ atunci comand&* B1ard&$ DR?PDIC$ BPentru onor spre 7entru$ pre!enta#i < ARMC- "arda de onoare (narmat& cu carabine pre!int& armele pentru onororc4estra intonea!& Imnul de 3tat. Dup& (nc4eierea inton&rii Imnului de 3tat$ e'ul "&r!ii d& comanda BPe loc R?PA03C8pentru cei (narma#i cu carabine - B:a picior$ ARMC$ apoi BPe loc R?PA03C. :a s'(ritul mitin"ului$ "arda de onoare i orc4estra 8dac& permite situa#ia,$ la comanda e'ului "&r!ii$ (i sc4imb& 'orma#ia (n coloan& c(te trei 8c(te patru, i trec (n de'ilare$ sub intonarea marului$ prin 'a#a monumentului. 3antinelele "&r!ii de onoare s(nt scoase printr-o dispo!i#ie special&. 343. :a drapelul de lupt&$ (n con'ormitate cu ordinul e'ului "arni!oanei 8comandantului unitat&#ii militare,$ se desemnea!& o "ard& de onoare$ dou&-trei portdrapele (n 'unc#ie de num&rul sc4imburilor de santinele$ pentru e'ectuarea sc4imbului concomitent al acestora. 3antinelele "&r!ii de onoare se instalea!& pe ambele p&r#i$ al&turi de Drapelul de lupt& (n po!i#ia Bdrep#iC$ av(nd pistoalelemitralier& (n po!i#ia B:a pieptC 8carabinele - (n po!i#ia B:a piciorC,. Pentru (nso#irea Drapelului de lupt& spre locul de or"ani!are a edin#ei solemne i (napoi spre unitatea militar& se desemnea!& un pluton portdrapel. 3coaterea Drapelului de lupt& din unitatea militar& i aducerea acestuia (napoi se e'ectuea!& (n con'ormitate cu prevederile Re"ulamentului instruc#iei de 'ront al )or#elor Armate ale Republicii Moldova. O,)1%& *2&2.+1 &+ C,*)1*C,.+1#
7

344. Grupele numite pentru darea onorului militar la (nmorm(ntarea militarilor constituie o escort& de onoare. 2nmorm(ntarea militarilor deceda#i 8c&!u#i, se e'ectuea!& la locul ultimului loc de serviciu al acestora. 2n ca!uri e%cep#ionale$ transportarea corpurilor ne(nsu'le#ite ale militarilor$ care au c&!ut pe timp de pace (n timpul (ndeplinirii obli"a#iilor serviciului militar sau care au decedat din cau!a unor maladii$ spre alte locuri de (nmorm(ntare 8re(nmorm(ntare, se e'ectuea!& pe contul statului$ la deci!ia conduc&torului structurii militare. 3e stabilesc cate"oriile de persoane decedate pentru care ceremonia 'unerar& se des'&oar& (n 7asa 7entral& a Armatei Ha#ionale 8sau alte locuri de onoare stabilite,* +, (n ba!a deci!iei Preedintelui Republicii Moldova < 7omandant 3uprem al )or#elor Armate* a, persoanele cu merite deosebite 'a#& de statb, persoane decorate cu cele mai (nalte distinc#ii de stat. 2, (n ba!a deci!iei ministrului ap&r&rii al Republicii Moldova* a, o'i#erii cu "rade supreme$ o'i#erii cu "rade superioare$ precum i o'i#erii cu "rade supreme i superioare trecu#i (n re!erv& 8retra"ere,$ elibera#i cu dreptul de a purta #inut& militar&b, militarii deceda#i 8c&!u#i, (n timpul (ndeplinirii obli"a#iilor serviciului militar. 345. ?scorta de onoare este desemnat& la (nmorm(ntarea militarilor deceda#i$ la deci!ia e'ilor direc#i ai acestora$ precum i la (nmorm(ntarea persoanelor decedate$ care au avut merite deosebite 'a#& de stat. 2n a'ar& de aceasta$ la deci!ia conduc&torului structurii militare$ escorta de onoare este desemnat&* la (nmorm(ntarea o'i#erilor cu "rade supreme$ o'i#erilor cu "rade superioare$ precum i o'i#erilor cu "rade supreme i superioare trecu#i (n re!erv& 8retra"ere,$ elibera#i cu dreptul de a purta #inut& militar&$ la (nmorm(ntarea participan#ilor la r&!boi$ con'licte armate i a ostailor interna#ionaliti. 9r"ani!area (nmorm(nt&rii militarilor$ care au decedat (n perioada a'l&rii (n serviciul militar activ$ intr& (n obli"a#iile e'ilor direc#i ai acestora$ iar a celorlalte persoane$ la (nmorm(ntarea c&rora se numete escort& de onoare < (n obli"a#iile e'ului 8comandantului, "arni!oanei. 346. ?scorta de onoare are urm&toarea componen#&* +, la (nmorm(ntarea solda#ilor$ ser"en#ilor i subo'i#erilor deceda#i - o "rup&$ un pluton sau o subunitate asimilat& acestora2, la (nmorm(ntarea o'i#erilor$ precum i a persoanelor supuse serviciului militar$ care au decedat (n timpul a'l&rii (n serviciul militar - un pluton$ o companie sau o subunitate asimilat& acestora3, la (nmorm(ntarea participan#ilor la r&!boi i a ostailor interna#ionaliti cu "rad militar de soldat$ ser"ent i o'i#er in'erior deceda#i - reieind din posibilit&#ile or"ani!atorice ale unit&#ilor militare i de dep&rtarea acestora de la locul (nmorm(nt&rii$ escorta de onoare este desemnat& (n componen#& de o "rup&. ?scorta de onoare (n componen#& de un pluton i mai mult trebuie s& aib& un drapel '&r& 4us& i cu pan"lic& de doliu.
>0

34 . 2n a'ar& de escorta de onoare$ pentru (nmorm(ntare se desemnea!&* +, orc4estr&2, "ard& de onoare la sicriu3, solda#i pentru cobor(rea sicriului (n morm(nt 8>-+0 persoane,$ '&r& arme$ sub comanda unui ser"ent 8subo'i#er,. Pentru transportarea sicriului cu corpul ne(nsu'le#it al de'unctului se reparti!ea!& un automobil sau un a'et de tun. Pentru a duce ordinele i medaliile se desemnea!& c(te o persoan& la 'iecare pernu#& cu ordin sau cu medalii. 2n ca!ul (nmorm(nt&rii o'i#erilor pentru aceasta s(nt desemna#i o'i#eri$ iar la (nmorm(ntarea subo'i#erilor$ ser"en#ilor i solda#ilor subo'i#eri$ ser"en#i sau solda#i. )iecare ordin se 'i%ea!& pe o pernu#& separat&. Medaliile se pot 'i%a c(teva pe o pernu#&. Pe capacul sicriului se 'i%ea!& Drapelul de 3tat al Republicii Moldova. 34!. ?scorta de onoare i personalul desemnat pentru serviciul de (nmorm(ntare a militarului ce a decedat (n unitatea sa militar& s(nt desemnate de comandantul unit&#ii respective. Gimpul i locul scoaterii i (nmorm(nt&rii decedatului se aduc la cunotin#a comandantului comenduirii militare. Dac& militarul a decedat (n a'ara locului de serviciu permanent$ escorta de onoare i personalul de serviciu pentru (nmorm(ntare s(nt numite de e'ul "arni!oanei de la locul unde a decedat militarul. 34". Dac& (nmorm(ntarea militarului decedat va avea loc (n alt ora sau localitate$ sicriul cu corpul ne(nsu'le#it al acestuia este (nso#it de escorta de onoare i de orc4estr& p(n& la ieirea din ora 8"ar&$ aeroport,. Pentru (nso#irea sicriului cu corpul decedatului p(n& la locul de (nmorm(ntare$ printr-un ordin al comandantului unit&#ii militare sau al e'ului "arni!oanei$ s(nt desemnate dou&-patru persoane$ care au primit instruc#iunile respective i c&rora li s-au (nm(nat* anun#ul de deces- certi'icatul de deces- o scrisoare c&tre 'amilia decedatului$ semnat& de comandantul unit&#ii militare cu e%punerea circumstan#elor decesului- obiectele personale$ valorile materiale i decora#iile decedatului$ (mpac4etate i si"ilate. A5un"(nd la locul de destina#ie$ (nso#itorii trebuie s& predea comandantului centrului militar documentele i obiectele decedatului$ (ntocmind procesul-verbal respectiv$ i s& participe la (nmorm(ntare. 7otorul comunicatului despre deces cu indicarea (n acesta a datei i a locului (nmorm(nt&rii$ av(nd tampila centrului militar$ este predat$ la re(ntoarcere$ de c&tre (nso#itori la statul ma5or al unit&#ii lor militare. Despre data sosirii sicriului cu corpul decedatului (n localitatea$ unde va avea loc (nmorm(ntarea$ sau (n punctele de transbordare de pe un tip de transport pe altul$ comandantul comenduirii militare sau e'ul "arni!oanei respective trebuie s& 'ie in'ormat de c&tre comandantul unit&#ii militare (n care a decedat militarul cel pu#in cu 2. de ore (nainte de sosire. Pentru (nt(mpinarea i (nso#irea sicriului cu corpul decedatului spre locul (nmorm(nt&rii se numete o escort& de onoare i un personal (n serviciu de (nmorm(ntare (n con'ormitate cu pct.30=-307.
>+

314. 7omandantul unit&#ii militare 8comandantul comenduirii militare, este obli"at s& in'orme!e (n aceeai !i despre decesul militarului rudele apropiate ale decedatului i centrul militar 8raional$ or&enesc, de la locul de trai al 'amiliei sau de recrutare a decedatului. 311. 7omandantul comenduirii militare in'ormea!& din timp comandantul unit&#ii militare$ de la care se numete escorta de onoare i personalul (n serviciu de (nmorm(ntare$ despre timpul$ locul pre!ent&rii i #inuta lor. 3ubo'i#erii i o'i#erii trebuie s& se pre!inte la (nmorm(ntare (n #inut& de 'iecare !i i$ la indica#ia comandantului comenduirii militare$ cu brasard& de doliu pe m(neca st(n"&. 312. 9ra instal&rii "&r!ii de onoare la sicriul cu corpul decedatului este stabilit& de e'ul "arni!oanei 8comandantul unit&#ii militare,. 1arda instalea!& din componen#a sa dou& perec4i de santinele. 9 perec4e de santinele se instalea!& de ambele p&r#i ale sicriului cu corpul decedatului la doi pai de acesta la cap$ cealalt& perec4e - la picioare. )iecare perec4e de santinele se instalea!& cu 'a#a spre cealalt& perec4e$ av(nd pistoalele-mitralier& (n po!i#ia B:a pieptC 8carabinele - (n po!i#ia B:a piciorC, i ia po!i#ia Bdrep#iC. 3antinelele trebuie s& aib& brasarde de doliu pe m(neca st(n"&. 3antinelele la sicriu se sc4imb& dup& cum este indicat la pct.300. 2n timpul deplas&rii corte"iului 'unerar i la cobor(rea sicriului (n morm(nt santinelele nu se sc4imb&. 313. Pentru darea onorurilor decedatului pot 'i instalate santinele de onoare din r(ndul repre!entan#ilor unit&#ii militare i or"ani!a#iilor obteti. Acetia se instalea!& '&r& arme i '&r& coi'ur&$ cu brasarde de doliu$ al&turi de santinelele "&r!ii de onoare la distan#a de unu-doi pai din partea e%terioar& a acestora i se sc4imb& peste 'iecare 3-/ minute. 314. :a sosirea la locul de scoatere a sicriului$ escorta de onoare se alinia!& (n 'orma#ie (n linie cu 'rontul spre ieirea$ pe care va 'i scos sicriul. 9rc4estra se alinia!& din dreapta$ la trei pai de la escort&. 2n timpul (nmorm(nt&rii$ escorta de onoare nu e%ecut& salutul militar. 315. :a scoaterea sicriului din cl&dire$ (n 'runte mer"e un militar cu portretul de'unctului$ dup& acesta$ la o distan#& de trei-cinci pai$ mer" unul dup& altul militarii cu coroane$ dup& d(nii$ la aceeai distan#& - militarii cu ordinele i medaliile r&posatului$ apoi mer" militarii cu sicriul$ persoanele ce (l (nso#esc pe de'unct i "arda de onoare. 2n momentul scoaterii sicriului cu corpul decedatului$ e'ul "&r!ii de onoare$ '&r& a p&r&si locul s&u (n 'orma#ie$ comand&* BDR?PDIC 8dac& escorta este (narmat& cu carabine* BDR?PDI. Pentru onor$ pre!enta#i < ARMC i duce m(na la coi'ur&. Go#i militarii care se "&sesc (n 'orma#ie (ntorc capul spre sicriu. 9rc4estra intonea!& marul 'unebru. Militarii care se a'l& (n a'ara 'orma#iei$ la scoaterea sicriului$ iau po!i#ia de Bdrep#iC i duc m(na la coi'ur&. 316. 7orte"iul 'unerar se deplasea!& (n ordinea indicat& la pct.3+2. 1arda de onoare mer"e dup& persoanele care (l (nso#esc pe decedat$ apoi mer"e orc4estra i escorta de onoare.
>2

:a deplasarea corte"iului 'unerar pe 5os$ orc4estra intonea!& cu (ntreruperi$ marul 'unebru. 3antinelele "&r!ii de onoare mer" de ambele p&r#i ale sicriului cu pistoalelemitralier& (n po!i#ia B:a pieptC 8cu carabinele < (n po!i#ia BPe um&rC,- la (nso#irea sicriului cu automobilul santinelele (n po!i#ia e!(nd #in carabinele (ntre "enunc4i$ iar (n po!i#ia (n picioare - la picior. 31 . 2n unele ca!uri$ (n urma unei indica#ii speciale a e'ului "arni!oanei$ la locul de scoatere a sicriului i (n apropierea locului (nmorm(nt&rii de ambele p&r#i ale drumului$ pe care va trece corte"iul 'unerar$ pot 'i aliniate trupe (n 'orma#ie pe 5os pe un r(nd sau pe dou& r(nduri. 31!. :a sosire la locul (nmorm(nt&rii$ orc4estra (ncetea!& intonarea marului 'unebru. ?scorta de onoare i orc4estra se alinia!&$ dup& cum permite locul cu 'rontul spre morm(nt. Militarii cu coroane$ cu ordine i cu medalii$ c(t i santinelele "&r!ii de onoare trec l(n"& morm(nt. 31". 2naintea cobor(rii sicriului cu corpul de'unctului (n morm(nt$ se des'&oar& mitin"ul de doliu. :a s'(ritul mitin"ului de doliu$ Drapelul de 3tat al Republicii Moldova se desprinde de pe capacul sicriului i se (mp&turete (n con'ormitate cu Re"ulamentul instruc#iei de 'ront al )or#elor Armate ale Republicii Moldova. 7omandantul "&r!ii de onoare (nm(nea!& solemn drapelul (mp&turit 'amiliei decedatului sau celor mai apropiate rude 8so#ie$ copii$ p&rin#i,$ rostind solemn* S2n calitate de repre!entant al )or#elor Armate ale Republicii Moldova$ am onoarea de a V& o'eri acest drapel$ ca un simbol al "ratitudinii i aprecierii din partea poporului nostru pentru distinsul serviciu pe care l-a o'erit #&rii persoana dra"& Dumneavoastr&.C 0lterior$ comandantul "&r!ii de onoare transmite rudelor acestuia ordinele$ medaliile$ insi"nele$ precum i documentele de decorare. Decora#iile militarilor deceda#i pot 'i transmise mu!eelor pentru p&strare i e%punere. 324. Dup& (nc4eierea mitin"ului de doliu$ orc4estra intonea!& marul 'unebru. :a cobor(rea sicriului$ escorta de onoare d& aceleai onoruri de'unctului ca i la scoaterea sicriului 8pct.3+2,. 3ubunitatea desemnat& din componen#a escortei de onoare e%ecut& salutul de trei salve cu cartue de manevr&$ (n acest ca!$ dac& (n 'orma#ie se a'l& o companie$ salutul este e%ecutat de un pluton$ dac& (n 'orma#ie e un pluton sau o "rup&$ e%ecut& salutul toat& subunitatea. 7u prima salv& de salut orc4estra intonea!& Imnul de 3tat. Dup& intonarea Imnului de 3tat$ trupele$ dac& locul permite$ trec (n mar pe lin"& morm(nt. 3antinelele s(nt ridicate c(nd orc4estra termin& intonarea Imnului de 3tat sau dup& trecerea trupelor. 321. 2n ca!ul inciner&rii corpului decedatului$ escorta de onoare se alinia!& l(n"& crematoriu cu 'rontul paralel pe direc#ia de deplasare a corte"iului 'unerar. 9rc4estra se alinia!& la trei pai (n dreapta 8st(n"a, escortei. :a apropierea corte"iului 'unerar de crematoriu$ orc4estra$ e%ecut(nd marul 'unebru$ (nso#ete sicriul cu corpul decedatului (n (nc&perea crematoriului.

>3

2n timpul mitin"ului de doliu$ orc4estra (ncetea!& s& c(nte. :a cobor(rea sicriului cu corpul decedatului pentru incinerare$ orc4estra e%ecut& marul 'unebru$ subunitatea numit& e%ecut& salutul$ de trei salve cu cartue de manevr&. :a (nceputul salutului$ orc4estra (ncetea!& s& c(nte. Dup& salut orc4estra intonea!& Imnul de 3tat. O,)1%12&# *2&2.+1# &+ -#7%,#1#+ ()1)+,#&)1 &+ *)1*2,.#&# 82 &+ *),%*#,.#&# )6.+82&)1 (>3%52 C, &%7.#&# 7#,.1% 2,.#012.+.#+ 82 2,-#7#,-#,5+ P+.12#2 322. Dele"a#iile unit&#ilor militare depun coroane la monumentele i mormintele ostailor c&!u#i (n luptele pentru inte"ritatea i independen#a Patriei (n ba!a deci!iei conduc&torului structurii militare. 323. :a depunerea coroanelor de c&tre dele"a#iile statale$ "uvernamentale i militare$ printr-un ordin al e'ului "arni!oanei$ se desemnea!& o "ard& de onoare (narmat&$ care are unul sau c(teva Drapele de lupt& ale unit&#ilor militare din "arni!oan& i o orc4estr&. Dinuta "&r!ii de onoare$ a orc4estrei i a militarilor ce particip& la depunerea coroanelor este cea de parad&. 324. 2naintea depunerii coroanelor la monument 8morm(nt,$ din componen#a "&r!ii de onoare se instalea!& una-dou& perec4i de santinele. 3antinelele iau po!i#ia de Bdrep#iC$ av(nd pistoalele-mitralier& (n po!i#ia B:a pieptC 8carabinele - (n po!i#ia B:a piciorC,. 9ra instal&rii i ridic&rii santinelelor o 'i%ea!& e'ul "arni!oanei. 1arda de onoare se alinia!& (n dou& r(nduri (n 'a#a monumentului 8morm(ntului, cu 'rontul sau 'lancul drept spre acesta 8(n 'unc#ie de locul monumentului sau morm(ntului,. Drapelele de lupt& se instalea!& la 'lancul drept al "&r!ii de onoare$ orc4estra se alinia!& mai la dreapta de drapele. 325. Dele"a#ia cu coroana se alinia!& (n locul stabilit i (ncepe s& se deplase!e spre monument 8morm(nt,$ trec(nd de-a lun"ul 'orma#iei "&r!ii de onoare. 2naintea dele"a#iei mer"e comandantul comenduirii militare sau o'i#erul "&r!ii de onoare. Din urma acestuia$ la o distan#& de doi-trei pai$ persoanele ce duc coroana 8dou& persoane,$ mai departe$ la aceeai distan#& - dele"a#ia (n coloan& c(te trei-cinci persoane. 7(nd dele"a#ia cu coroana se apropie la .0-/0 pai de "arda de onoare$ e'ul "&r!ii (narmate cu pistoale-mitralier& a'late (n po!i#ia B:a pieptC comand&* B1ard&$ V-alinia#iC$ BDR?PDIC BPentru onor spre dreap-GA 8st(n-1A,C$ iar celei cu carabine B1ard&$ V-alinia#iC$ BDR?PDIC$ BPentru onor spre dreapta 8st(n"a$ centru,$ pre!enta#i < ARMC. 1arda de onoare$ dup& ce e%ecut& comanda$ (nso#ete dele"a#ia (n micare prin (ntoarcerea capului. 9rc4estra intonea!& melodii 'unebre solemne. Drapelele de lupt& se (nclin& (nainte. 326. 7(nd a5un"e la monument 8morm(nt,$ dele"a#ia depune coroana i (i comemorea!& pe cei c&!u#i printr-un moment de recule"ere. 9rc4estra (ncetea!& s& c(nte.
>.

Dup& p&strarea momentului de recule"ere$ orc4estra intonea!& Imnul de 3tat. Dup& terminarea inton&rii Imnului$ dele"a#ia se retra"e de la monument 8morm(nt, i se alinia!& cu 'a#a spre "ard&$ iar "arda de onoare$ la comanda e'ului "&r!ii$ (i sc4imb& 'orma#ia (n coloan& de mar i trece (n de'ilare (nso#it& de marul orc4estrei prin 'a#a monumentului 8morm(ntului, i persoanelor care au depus coroana. 32 . 2n ca!ul depunerii coroanelor de c&tre e'ii unor state i "uverne str&ine$ precum i de c&tre minitrii ap&r&rii i dele"a#iile militare o'iciale$ se respect& ordinea e%pus& la pct.3+ -323. 2n acest ca!$ melodiile 'unebre solemne se intonea!& numai cu aprobarea e'ului dele"a#iei. Dup& p&strarea momentului de recule"ere$ se intonea!& Imnul de 3tat al #&rii$ dele"a#ia c&reia a depus coroana. Dele"a#iile militare din str&in&tate s(nt (nso#ite de repre!entantul Ministerului Ap&r&rii al Republicii Moldova i de comandantul comenduirii militare. 2n ca!ul depunerii coroanelor la monumentele i mormintele ostailor de c&tre alte dele"a#ii din str&in&tate$ "ard& de onoare i orc4estr& nu se desemnea!&. In acest ca!$ prin ordinul e'ului "arni!oanei sau al comandantului comenduirii militare$ la monument 8morm(nt, se instalea!& una-dou& perec4i de santinele i dac& e necesar$ se numete un o'i#er cu doi militari pentru aducerea coroanei spre locul depunerii acesteia. CAPITOLUL XII PARTICIPAREA TRUPELOR LA LICDIDAREA CONSECINELOR UNOR SITUAII EXCEPIONALE P12,(2722 0#,#1+&# 32!. 0nit&#ile militare ale )or#elor Armate ale Republicii Moldova particip& la lic4idarea consecin#elor unor situa#ii e%cep#ionale 8calamit&#ilor naturale$ avariilor de mari propor#ii$ catastro'elor$ epidemiilor$ epi!ootiilor, sau la acordarea a5utorului popula#iei sinistrate (n ba!a unui ordin al conduc&torului structurii militare. 2n ca!uri e%cep#ionale$ c(nd nu este timp pentru primirea permisiunii$ unit&#ile militare pot participa la asemenea ac#iuni (n ba!a deci!iei e'ului "arni!oanei$ care raportea!& imediat despre aceasta. 32". Grupelor reparti!ate pentru lic4idarea consecin#elor unor situa#ii e%cep#ionale sau pentru acordarea a5utorului popula#iei e'ul "arni!oanei le stabilete sarcina$ (n care indic&* (n subordinea c&rui comandant 8e', intr& 'iecare unitate 8subunitate, militar&$ modul de deplasare$ mi5loacele te4nice date ca (nt&rire$ termenul de e%ecutare a sarcinii stabilite$ armamentul$ #inuta i modul de asi"urare a drepturilor. 334. 3osind la locul de destina#ie$ comandantul unit&#ii 8subunit&#ii, militare se pre!int& imediat la persoana$ (n subordinea c&reia a 'ost pus&$ i la indica#iile acesteia$ or"ani!ea!& (ndeplinirea sarcinii stabilite. Dac& la locul avariei$ catastro'ei sau calamit&#ii naturale lipsete persoana (n subordinea c&reia au 'ost trimise trupele$ comandantul unit&#ii 8subunit&#ii, militare (ntreprinde de sine st&t&tor m&suri pentru (ndeplinirea sarcinii stabilite$ coordon(nd
>/

ac#iunile sale cu or"anele locale ale puterii de stat i cu 'or#ele reparti!ate la indica#ia acestora. Despre (ndeplinirea sarcinii stabilite$ comandantul unit&#ii 8subunit&#ii militare, raportea!& e'ului "arni!oanei i e'ului s&u nemi5locit. 331. ?ste inter!is& subordonarea unit&#ilor$ subunit&#ilor sau 'orma#iunilor militare repre!entan#ilor or"anelor locale ale puterii de stat. Pentru e'ectuarea lucr&rilor de salvare i a altor lucr&ri ur"ente$ unit&#ile militare i subunit&#ile de ap&rare civil& pot 'i trecute temporar (n subordinea e'ului corespun!&tor al ap&r&rii civile. 332. Pentru pa!a bunurilor materiale ce au r&mas sau au 'ost scoase de la locul avariei$ catastro'ei sau calamit&#ii naturale$ s(nt numite$ printr-un ordin al comandantului unit&#ii 8subunit&#ii, militare$ reparti!ate pentru lic4idarea consecin#elor unor situa#ii e%cep#ionale$ "&r!i temporare. Aceste "&r!i s(nt subordonate comandantului unit&#ii 8subunit&#ii, militare$ de la care au 'ost numite$ e'ului "arni!oanei$ comandantului comenduirii militare i o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,.

ANEXE APROB C)*+,-+,.%&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE


'01+-%& *2&2.+1: 6#*,>.%1+: ,%*#&#/

Ane%a nr. +
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova
secret 8la complectare,

FEEEEGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE24EEEE

TABEL CU ORGANIZAREA GRZILOR


>=

G+1,23)+,+EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
8denumirea localit&#ii,

Denumirea obiectivelor p&!ite

Hum&rul "&r!ilor

Hum&rul de posturi 2n total posturi ;e'ul "&r!ii A5utorul e'ului "&r!ii 7u trei sc4imburi de santinele 7u dou& sc4imburi de santinele 7u utili!area mi5loacelor te4nice de pa!& 8'&r& Posturile cu c(ini de pa!&

Personalul "&r!ilor Militarii de "ard& 7aporalii de sc4imb 2ntre" personalul + +3 +. ?tc. Hot& +

+ + + 2

2 3 2

3 . 3

. / .

santinele, / = / =

= 7

7 > 7

> +0 >

+ ++

+ +2

;e'ul "arni!oanei EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE


8"radul militar$ semn&tura$ numele/

7omandantul comenduirii militare a "arni!oanei OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

N).>B 2n coloana > se indic& cine este numit e' de "ard& 8o'i#er$ subo'i#er$ ser"ent,.

APROB ;e'ul "arni!oanei 87omandantul unit&#ii militare, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

Ane%a nr.2
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova
secret 8la complectare,

SOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO20OOOO

>7

TABEL CU R<NDUL LA SERVICIU al "&r!iiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


(n "arni!oan& 8de !i,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
(n "arni!oan& 8unitatea militar&,

la data de
0nit&#ile militare 8subunit&#ile,

SOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO20OOOO

Personalul "&r!ii i timpul (nceperii serviciului


Militarul de serviciu i a5utorii s&i la punctele de control i trecere

i a5utorul s&u9'i#erul de serviciu pe "&r!i

Militarul de serviciu i personalul de asi"urare pe cantin&

Militarii de patrul& ai posturilor de control ale PMR

Militarul de serviciu i plantonii pe parc

Mi5loacele de transport pentru PMR

3ubunit&#ile de serviciu

Inspectorii PMR

Patrulele

1&r!ile

>

+0

++

+2

+3

+.

?tc.

+/

7omandantul comenduirii militare al "arni!oanei 8 e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8"radul militar$ semn&tura$ numele,

N).>B 1. 2n coloanele =$ 7 i se pot indica personalul "&r!ii$ cate"oria de militari numi#i (n calitate de se' al "&r!ii i timpul e%ecut&rii serviciului. 2. 2n coloana > se indic& cate"oria de militari numi#i inspectori ai PMR. 3. 2n coloanele $ +0 i ++ poate 'i indicat timpul e%ecut&rii serviciului.

>>

Hot&

APROB ;e'ul "arni!oanei 87omandantul unit&#ii militare, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

Ane%a nr.3
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

SOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOO20OOOO

TABELUL DE POSTURI AL GRZII nr. OOOOOOOOOOOOOOOOO


8(n "arni!oan&$ interioar&,

Personalul "&r!ii i num&rul de posturi +

Hum&rul caporalilor de sc4imb i al posturilor lor 2

Hum&rul postului ce se a'l& sub pa!& 3

7onsemnele de serviciu speciale ale santinelelor .

7omandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8"radul militar$ semn&tura$ numele,

N).>B 1. 2n coloana + se enumer& (ntre"ul personal al "&r!ii. De e%emplu* e'ul "&r!ii 8o'i#er$ subo'i#er$ ser"ent, < +- a5utorii e'ului "&r!ii < 2- caporalii de sc4imb < 3- (nso#itorii < 2 etc.$ dup& care se indic& num&rul de posturi cu 3 i cu 2 sc4imburi de santinele$ de posturi cu utili!area mi5loacelor te4nice de pa!& 8'&r& santinele, i de posturi cu c(ini de pa!&. 2. 2n coloana 3 se indic& denumirea obiectivelor la post i se notea!& ce 'el de si"ilii 8plumb pentru si"ilat$ num&rul lor, s(nt utili!ate la 'iecare obiectiv. 3. 2n coloana . se indic& obli"a#iile speciale de serviciu ale santinelelor (n 'unc#ie de condi#iile de pa!& i ap&rare a 'iec&rui post$ ca!urile (n care santinelei i se permite s& 'ac& u! de arm& i modul de #inere a le"&turii cu e'ul "&r!ii 8corpul de "ard&,.

>

Ane%a nr..
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova
8prima pa"in& a 'oii de stare a "&r!ii,

FOAIA DE STARE A GRZII ,1. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8(n "arni!oan&$ interioar&,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8data$ luna$ anul,

7on'orm c&rei autori!a#ii s-a permis accesul i nr. autori!a#iei de acces

s-a permis accesul3emn&tura persoanei c&reia i

1r. militar$ numele persoanei c&reia i s-a permis accesul

"&r!ii3emn&tura e'ului
7

obiectivuluiDenumirea

Data$ ora$ minutele

Pe aceast& pa"in& se (nscriu* 1. Men#iunile privind accesul (n corpul de "ard& i la obiectivele a'late sub pa!&$ semn&turile e'ului "&r!ii i ale persoanelor admise la desc4iderea ma"a!iilor. 2. 3emn&turile e'ilor "&r!ii noi i celei vec4i cu privire la sc4imbul "&r!ilor i nere"ulile constatate (n cadrul sc4imbului. 3. Men#iunile comandantului companiei 8bateriei, cu privire la m&surile luate pentru lic4idarea nere"ulilor din serviciul "&r!ii.
8pa"inile 2 i 3 ale 'oii de stare a "&r!ii,

GRAFICUL POSTURILOR
1arda nr.OOOOOOOO de laOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8 subunitatea$ denumirea conven#ional& a unit&#ii militare,

;e'ul

"&r!ii

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8 "radul militar$ numele$ prenumele, 8 "radul militar$ numele$ prenumele,

A5utorul e'ului "&r!ii___________________________________________________ Humerele posturilor 1radul militar$ numele i prenumele caporalilor de sc4imb 1radul militar$ numele i prenumele santinelelor 3c4imbul + 3c4imbul 2 3c4imbul 3

2nso#itoriiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8"radul militar$ prenumele i numele,

Gimpul instal&rii militarilor la posturi*


0

Desc4is$ (nc4is

7u trei sc4imburiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 7u dou& sc4imburiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 7omandantul companiei 8bateriei, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

:oc#iitor e' sec#ie 3+ 8A+, pentru lucrul educativ 8sociolo"-psi4olo",OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

7ontrolul medical e'ectuat de OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

N).>* 1. Dac& santinelele se sc4imb& peste o or&$ se indic& ora e'ectu&rii sc4imb&rii lor i persoana care a e'ectuat-o. 2. 2n ca!ul modi'ic&rii componen#ei personalului sc4imburilor acest lucru se consemnea!& (n coloanele respective. 3. 2n coloana a doua$ suplimentar$ se consemnea!&* dac& personalul "&r!ii include operatori pentru mi5loacele te4nice de pa!& - "radele lor militare$ numele i prenumele$ iar dac& s(nt posturi cu c(ini de pa!& - "radele militare$ numele i ini#ialele instructorilor de c(ini de pa!&. 4. Dac& "&r!ii i se atribuie mi5loace de transport$ marca i num&rul lor$ c(t i "radele militare$ numele i prenumele conduc&torilor auto s(nt consemnate (naintea consemn&rii privind (nso#itorii.
EVIDENA RAPOARTELOR SANTINELELOR DESPRE EXECUTAREA SERVICIULUI H Hr. posturi lor 9ra primirii rapoartelor
+ -2+ 2+-23 23-0+ 0+-03 03-0/ 0/-07 07-0 0 -++ ++-+3 +3-+/ +/-+7 +7-+

N).>B 2n lipsa raportului$ se'ul "&r!ii este obli"at s& anun#e imediat caporalul de sc4imb sau s& soseasc& personal la post pentru constatarea cau!elor. LIST PRIVIND REPARTIZAREA ARMELOR I EFECTUAREA INSTRUCTAHULUI PRIVIND TEDNICA SECURITII LA M<NUIREA ARMELOR Hr. 1radul crt. militar Humele i ini#ialele 7ate"oria$ seria i num&rul armei 7antitatea de muni#ii 3emn&tura 3emn&tura privind privind preluarea instructa5ul

;e'ul "&r!ii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

8pa"ina . a 'oii de stare a "&r!ii,

LIST PENTRU APRECIEREA SERVICIULUI EFECTUAT DE PERSONALUL GRZII


H.P.P. + Aprecierea

Hr. crt.

1radul militar

Pentru cunoaterea re"ulamentului

Pentru tabelului de post

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. cunoaterea ac#iunile

Pentru

la post

Pentru serviciul practic

;e'ul "&r!ii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

8pa"inile /-> ale 'oii de stare a "&r!ii,

Pe aceast& pa"in& se 'ac urm&toarele men#iuni* +. Despre re!ultatele controlului "&r!ii. 2. Despre timpul instal&rii (n 8sc4imb&rii din, post a santinelelor la desc4iderea 8(nc4iderea, ma"a!iilor. 3. Despre incidentele care au avut loc (n timpul "&r!ii. .. Despre accesul pentru vi!itarea inculpa#ilor i a persoanelor condamnate. /. Despre scoaterea c(inilor de pa!& la posturi i de la posturi. =. Despre toate nere"ulile constatate la mi5loacele te4nice de pa!&$ la (mpre5muirile obiectivelor p&!ite i despre timpul elimin&rii lor.
Data$ ora$ minutele Re!ultatele controlului

Anali!a serviciului de "ard& a 'ost e'ectuat& de*


7omandantul companiei 8bateriei,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8"radul militar$ semn&tura$ numele,

)oaia de stare a "&r!ii a 'ost veri'icat& de* e'ul statului ma5orOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

7omandantul unit&#ii militareOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

N).>B 1. Goate men#iunile (n 'oaia de stare a "&r!ii se 'ac cu stiloul$ '&r& corect&ri. 2. ;e'ul statului ma5or al unit&#ii militare pre!int& !ilnic 'oile de stare ale "&r!ilor ce s-au sc4imbat comandantului unit&#ii pentru a lua cunotin#& i a lua deci!ie. Dup& aceasta$ e'ul statului ma5or al unit&#ii$ (n termen de 2 !ile$ restituie comandantului comenduirii militare 'oile de stare ale "&r!ii$ cu consemnarea m&surilor luate pentru eliminarea nere"ulilor constatate. 3. )oile de stare ale "&r!ilor se p&strea!& la comenduirea militar& 8statul ma5or al unit&#ii militare, timp de un an dup& anul (n curs.

Ane%a nr. /
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

<MPREHMUIREA OBIECTIVELOR I UTILAREA POSTURILOR 1. Geritoriul pe care s(nt amplasate obiectivele de pa!& trebuie s& 'ie (mpre5muit cu "ard 8din lemn$ s(rm& "4impat& etc.,. Geritoriul pe care s(nt amplasate obiectivele importante 8ma"a!ii cu substan#e e%plo!ive$ muni#ii$ combustibil etc.,$ trebuie s& aib& (mpre5muire e%terioar& i interioar& cu (n&l#imea de cel pu#in 2 m i distan#a dintre s(rme de cel mult +/ cm. Distan#a dintre (mpre5muirea e%terioar& i cea interioar& este determinat& de condi#iile locale i poate 'i de +0 m i mai mare. 2ntre (mpre5muiri este amena5at un culoar de itinerar pentru micarea santinelelor i un culoar de control$ l(n"& partea e%terioar& a (mpre5muirii$ cu l&#imea de cel pu#in / m. Pentru comoditatea controlului c&ilor de acces la obiectivul p&!it$ (ntre (mpre5muiri 8l(n"& (mpre5muirea e%terioar&, pot 'i instalate 'oioare de observare$ utilate cu mi5loace de le"&tur&$ semnali!are$ proiectoare i instala#ii paratr&snet. :a obiectivele de importan#& deosebit&$ (n ba!a deci!iei e'ului statului ma5or$ pot 'i e%ecutate construc#ii in"inereti speciale cu armament i aparate de observare sau 'oioare de observare cu (mpre5muire anti"lon#. Pe c&ile de acces spre teritoriul obiectivelor p&!ite$ (n ca! de necesitate$ s(nt puse indicatoare ce se v&d bine !iua i noaptea$ cu inscrip#iile* BGrecerea 8circula#ia, inter!is&C. 7alea de ocolire se indic& printr-o s&"eat&. Aceste indicatoare pot 'i instalate doar pentru o anumit& perioad& a !ilei. 2. 2n 5urul obiectivelor amplasate (n e%teriorul unit&#ii militare$ de comun acord cu or"anele puterii de stat i cu cele de autoadministrare local&$ pot 'i stabilite$ (n con'ormitate cu le"isla#ia$ !one i raioane inter!ise. :imitele !onei 8raionului, inter!ise vor 'i marcate pe teren cu indicatoare ce se v&d bine$ (n limba de stat. De e%emplu* BPon& inter!is& 8raion inter!is,$ trecerea 8circula#ia, inter!is&C. Despre stabilirea limitelor !onei inter!ise 8raionului inter!is, e'ul "arni!oanei 8comandantul unit&#ii militare$ e'ul obiectivului p&!it, este obli"at s& anun#e$ prin intermediul or"anelor administra#iei locale$ popula#ia localit&#ilor din apropiere. 2n limitele !onelor 8raioanelor, inter!ise nu vor intra drumurile de circula#ie "eneral&$ construc#iile de locuit i de serviciu$ terenurile a"ricole etc. 3. Pe teritoriul postului$ (n 'unc#ie de condi#iile locale$ santinela va 'i asi"urat& cu un c(mp vi!ual i de tra"ere ma%im 8cel pu#in /0 m,. De aceea$ teritoriul din
3

5urul postului va 'i cur&#at de arbuti$ copacii vor 'i t&ia#i par#ial < cren"ile de 5os p(n& la (n&l#imea de 2$/ m$ iarba < cosit&$ iar obiectele de prisos < (nl&turate. :imita inter!is&$ ce stabilete distan#a dup& care accesul persoanelor str&ine nu este admis$ se marc4ea!& cu indicatoare vi!ibile pentru santinel& !iua i noaptea i (n condi#ii de vi!ibilitate redus&. Pe teritoriile obiectivelor ce au c(teva posturi limitele 'iec&rui post s(nt marcate pe teren cu indicatoare. De e%emplu* B6otarul 8limita, postului nr. 2C. 4. Pentru pa!a i ap&rarea celor mai importante obiective i a corpului de "ard&$ a'late (n a'ara taberelor militare$ s(nt s&pate i utilate tranee$ ast'el ca din ele s& 'ie desc4is c(mpul de tra"ere asupra c&ilor de acces la post 8corpul de "ard&, i s& 'ie asi"urat&$ (n m&sura posibilit&#ilor$ le"&tura de 'oc cu posturile (nvecinate. Graneea este utilat& cu mi5loace de le"&tur& 8semnali!are, cu corpul de "ard&. 5. Hoaptea c&ile de acces la post i la obiectivul de p&!it vor 'i iluminate. Ilumina#ia va 'i asi"urat& (n aa 'el$ ca santinela$ st(nd la post sau mic(ndu-se pe itinerar$ s& se a'le tot timpul (n umbr&.

FOIOR DE OBSERVAIE

UMBREL ; CIUPERC PENTRU SANTINEL

6. Postul este utilat cu mi5loace de le"&tur&$ care (i vor permite santinelei 8cel pu#in din dou& puncte$ iar la pa!a obiectivelor prin patrulare - peste 'iecare 2/0 m de itinerar, s& raporte!e la corpul de "ard& despre e%ecutarea serviciului. . Posturile interioare vor avea (mpre5muire cu (n&l#imea de 0$7 - +m i ilumina#ie. Punctul de control trebuie s& dispun& de o (mpre5muire$ care s& apere santinela contra unui atac prin surprindere. !. :a 'iecare post e%terior 8(n ca! de necesitate$ i la cel interior,$ nemi5locit (n apropierea depo!itului$ ma"a!iei etc.$ se vor a'la mi5loace de stin"ere a incendiului* stin"&toare de 'l&c&ri$ l&!i cu nisip$ butoaie cu ap&$ c&ld&ri i inventar 84(rle#e$ topoare$ r&n"i$ c&n"i,. ". :a postul e%terior se va a'la o umbrel&-ciuperc& special utilat& pentru p&strarea (mbr&c&mintei de post- la postul interior - dulap sau cuier pentru scurta
.

(mbl&nit& 8manta,. 0mbrela-ciuperc& este vopsit& (n culoarea obiectivului p&!it sau a terenului din 5ur. 14. Indica#iile privitoare la utilarea obiectivelor cu mi5loace te4nice de pa!& s(nt e%puse (n compartimentul B3erviciul de "ard& cu aplicarea mi5loacelor te4nice de pa!&C.

Ane%a nr.=
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

UTILAREA CORPULUI DE GARD 1. 7orpul de "ard& const& din* +, camera comun& pentru (ntre" personalul "&r!ii2, camera e'ului "&r!ii i a a5utorului acestuia$ care comunic& printr-o u& cu "eam cu camera comun& pentru personalul "&r!ii3, camera pentru sc4imbul ce se odi4nete al "&r!ii$ care comunic& printr-o u& cu camera comun& pentru personalul "&r!ii. 2n a'ar& de aceasta$ (n corpul de "ard& vor 'i* o su'ra"erie cu utila5 pentru (nc&l!irea 4ranei$ locuri 8camere, de sp&lat$ pentru 'umat$ pentru cur&#area armelor i (nc&l#&mintei$ camer& de uscare$ loc pentru activit&#i de mena5$ veceu$ ma"a!ie pentru combustibili. 7orpurile de "ard& ale "&r!ilor cu personal mic pot s& nu aib& su'ra"erie. 2n aceste ca!uri$ se va utila un loc pentru p&strarea veselei i produselor i pentru (nc&l!irea 4ranei. 2n corpul de "ard& al "&r!ii$ ma5oritatea obiectivelor p&!ite ale c&reia s(nt utilate cu mi5loace te4nice de pa!&$ trebuie s& e%iste o camer& (n care se va a'la panoul deservit de a5utorul 8operatorul, e'ului "&r!ii pentru mi5loacele te4nice de pa!&. Panoul de recep#ie a semnalelor de la mi5loacele te4nice de pa!& va 'i (n c(mpul vi!ual al e'ului "&r!ii. 2. 2n camera comun& pentru personalul "&r!ii se vor a'la* +, o plan& cu te%tul @ur&m(ntului militar2, tabelul de posturi3, re"ulamentele militare., !iare i reviste/, desene sau plane ce ilustrea!& re"ulile de e%ecutare a serviciului de "ard&$ precum i ima"ini i descrieri ale 'aptelor de eroism ale personalului "&r!ilor la e%ecutarea serviciului de "ard&$ 'oto"ra'ii ale militarilor eminen#i (n e%ecutarea serviciului de "ard&=, c&ti tele'onice pentru dou& treimi din personalul sc4imbului de ve"4e pentru audierea transmisiunilor radio7, seturi 5ocuri de a4 i de dame>, ceasornic, lanterne pentru to#i caporalii de sc4imb+0, termometre interior i e%terior++, trus& medical& i pac4ete individuale de banda5e pentru (ntre" personalul "&r!ii+2, Dulap pentru obiectele personale i accesoriile de toalet& ale personalului "&r!ii. +3, rastelul pentru arme$ utilat cu semnali!are luminoas&-acustic& cu transmiterea semnalelor (n camera e'ului "&r!ii+., mas& i scaune pentru sc4imbul de ve"4e=

+/, cuier pentru (mbr&c&mintea personalului "&r!ii i pentru al doilea set de (mbr&c&minte de post+=, pubele. 3e permite ca dulapul i cuierul s& se a'le (n alte camere 8coridor,$ (n 'unc#ie de amplasamentul corpului de "ard&. 2n camera comun&$ (n a'ar& de aceasta$ poate 'i instalat un televi!or. 3. 2n camera e'ului "&r!ii se vor a'la* +, lista documentelor primite de e'ul "&r!ii2, lista utila5ului$ inventarului i materialelor care se a'l& (n corpul de "ard&3, sc4ema de amplasare a posturilor$ tabelul de posturi., instruc#ia pentru e'ul "&r!ii/, pac4etul cu documenta#ie pentru ca! de alarm&=, modele de permise de acces (n 'unc#ie de num&rul persoanelor ce au dreptul s& le semne!e i de semn&turi ale acestora7, modelul le"itima#iei de o sin"ur& dat& ce permite controlul "&r!ii>, modele de si"ilii 8plumb pentru si"ilat, a'late (n l&!i speciale 8sa'euri, pentru to#i caporalii de sc4imb, lista persoanelor cu 'unc#ii de r&spundere$ care au dreptul s& desc4id& ma"a!iile 8depo!itele$ parcurile, sau au dreptul s& primeasc& de la "ard& mainile de lupt& 8alt armament i te4nic& militar&, a'late (n remi!e- de re"ul&$ (n liste se indic& "radul militar$ 'unc#ia$ numele$ prenumele$ num&rul documentului de identitate 8paaportului, al acestora$ obiectivul la desc4iderea 8(nc4iderea, c&rui s(nt admii$ ce si"iliu 8plumb pentru si"ilat, se aplic& i timpul desc4iderii 8(nc4iderii, obiectivului+0, c4eile de la camerele arestului++, re"ulamentele+2, tele'onul de le"&tur& direct& cu o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8unitatea militar&, i mi5loacele de le"&tur& cu posturile+3, sa'eul metalic pentru pistoalele militarilor de "ard& la punctele de control+., re!erva de muni#ii (n l&!i metalice cu lac&tele i c4eile de la ele+/, sa'eul de metal pentru p&strarea muni#iilor la posturile cu dou& sc4imburi+=, rec4i!ite de birou+7, vas pentru ap& i pa4are+>, mas& cu sertar ce se (ncuie i dou& scaune+ , cuier20, lantern&2+, pat pentru odi4n&. 4. 2n camera pentru sc4imbul de odi4n& se vor a'la paturi amena5ate pentru odi4n&- num&rul lor va asi"ura odi4na concomitent& a unui sc4imb de militari de "ard& i a altor persoane din "ard&$ c&rora li se cuvine s& se odi4neasc& 8pct.223,. 5. 2n su'ra"erie vor 'i* +, mese i scaune 8taburete, pentru dou& treimi din personalul "&r!ii2, dulap pentru vesel& i produse 7

3, set de vesel& i vase pentru aducerea i luarea mesei de c&tre (ntre" personalul., re!ervor cu ap& potabil&/, plit& electric& sau ara"a! pentru (nc&l!irea 4ranei=, plon5or sau ceainic pentru 'ierberea apei7, c4iuvet& sau vas pentru sp&larea veselei. 6. 2n camera cu panoul de recep#ie a semnalelor se vor a'la* +, aparata5ul de recep#ie a semnalelor de la mi5loacele te4nice de pa!&2, documenta#ia a5utorului e'ului "&r!ii 8operatorului, pentru mi5loacele te4nice de pa!&3, mas& i scaune ., rec4i!ite de birou. . 2n locurile 8camerele, pentru 'umat$ cur&#are a armelor i (nc&l#&mintei se vor a'la* o mas& pentru cur&#area armelor$ o lad& metalic& pentru c(rpe$ rec4i!ite pentru cur&#area (nc&l#&mintei. !. Goat& documenta#ia "&r!ii$ precum i placatele vor 'i (n rame sau pe planete. ". 2n 'iecare camer& va 'i 'i%at& pe perete lista bunurilor i inventarului ce se a'l& (n ea. 14. 7orpul de "ard& se asi"ur& cu surse electrice 8de re!erv&, de iluminare (n 'unc#ie de num&rul camerelor i cu mi5loace de stin"ere a incendiilor* stin"&toare de 'l&c&ri$ l&!i cu nisip$ butoaie cu ap&$ c&ld&ri i inventar 84(rle#e$ topoare$ r&n"i$ c&n"i,. Dac& corpul de "ard& e amplasat (n a'ara unit&#ii militare$ la necesitate$ 'erestrele vor 'i utilate cu plase metalice sau cu obloane de lemn ce se (nc4id din interior. 11. 0a de intrare (n corpul de "ard& este utilat& cu !&vor ce e%clude accesul neautori!at (n corpul de "ard& al persoanelor sosite pentru desc4iderea 8(nc4iderea, obiectivelor p&!ite. 12. Geritoriul adiacent corpului de "ard& va avea (mpre5muire cu (n&l#imea de cel pu#in 2 m. :a intrarea (n corpul de "ard& va 'i utilat locul pentru cur&#area (nc&l#&mintei 8r&!&toare metalice sau de lemn,- (n apropierea corpului de "ard& se va instala un container pentru "unoi cu capac ce se (nc4ide. 13. Re!erva necesar& de combustibili$ de mi5loace de iluminat 8lum(n&ri$ l&mpi de petrol$ lanterne, i inventarul pentru e'ectuarea cur&#eniei se vor p&stra (n ma"a!ie. 14. 2n 'a#a corpului de "ard& s(nt amena5ate terenuri pentru alinierea "&r!ii i pentru (nc&rcarea armelor$ cu captor de "loan#e$ care$ pe timp de noapte$ s(nt bine iluminate$ de asemenea$ un loc 8(nc&pere, pentru amplasarea personalului "&r!ii sc4imbate$ cu rastel pentru p&strarea armelor. 7orpul de "ard& ce dispune de mi5loc de transport va avea loc pentru parcarea lui.

>

Ane%a nr. 7
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

REGISTRUL DE EVIDEN A REZERVEI DE CARTUE DE LUPT GARDA ,1.EEEEEEE


0nitatea militar& Denumirea ei$ num&rul documentului de ridicare i completare a stocului de cartue 3tocul de cartue de lupt& 7ontrolul stocului de cartue de cartuei nota persoanei ce l-a e'ectuat$ privind starea stoculuiData controlului

3tocul de cartue la OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ?liberateOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 7omandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8"radul militar$ semn&tura$ numele,

3tocul de cartue la OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 7ompletatOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 7omandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8"radul militar$ semn&tura$ numele,

3tocul de cartue laOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Hota privind lic4idarea nea5unsurilor constatate

Data primirii i consum&rii cartuelor

Pentru pistoale < mitralier& i carabine

pistoalePentru

7omandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#i,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

N).>B 1. :a eliberarea 8completarea, stocului de cartue se (ntocmete un act semnat de comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii,$ e'ul serviciului armament i muni#ii al unit&#ii militare$ care a eliberat stocul de cartue$ militarul de serviciu pe "&r!i 8unitatea militar&, i de e'ul "&r!ii. 3tocul de cartue de lupt& se completea!& p(n& la nivelul normei$ lada se resi"ilea!& i se pred& spre p&strare e'ului "&r!ii. 2. Apro%imativ de aceeai 'orm& este i re"istrul de eviden#& a setului de "renade i 'ocoase. :a rubricile respective$ s(nt indicate denumirile corespun!&toare. Ane%a nr. >
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

INUTA GRZILOR

1. Dinuta "&r!ilor const& din scurt& de campanie c&lduroas& 8scurt& (mbl&nit&$ manta,$ un set de #inut& de campanie curat& i (n"ri5it&$ (nc&l#&minte$ coi'ur&$ centur& i cartuier&. 2n calitate de (mbr&c&minte de post s(nt 'olosite* pe timp de iarn& < co5oc i p(slari- pe timp de var& < manta de ploaie cu "lu"& sau 'oaie de cort i (nc&l#&minte special& impermeabil&. 2mbr&c&mintea de post$ (n a'ar& de co5oc$ const& din dou& complete pentru 'iecare post$ unul dintre care se a'l& (n corpul de "ard&$ iar altul la post. 2n a'ar& de aceasta$ (n corpul de "ard& trebuie sa 'ie mantale de ploaie cu "lu"& sau 'oi de cort i (nc&l#&minte special& impermeabil& pentru (ntre" personalul "&r!ii. 2n ca!uri speciale$ la indica#ia e'ului statului ma5or$ santinelele pot e%ecuta serviciul (n veste anti"lon# i c&ti de o#el. 2. 1&r!ile vor sosi la locul de apel (n mantale 8scurte (mbl&nite$ scurte de campanie c&lduroase,. Pe timp c&lduros$ la indica#ia comandantului comenduirii militare 8e'ului statului ma5or, "&r!ile se pot pre!enta la apel '&r& mantale 8scurte (mbl&nite$ scurte de campanie c&lduroase,. Modul de purtare a mantalei 8scurtei (mbl&nite$ scurtei de campanie c&lduroase, poate 'i sc4imbat- (n timpul apelului < de c&tre o'i#erul de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,$ iar dup& apel < de c&tre e'ul "&r!ii. 3. Pe timp de var& cu v(nt rece i ploaie$ sc4imburile pleac& la posturi (n mantale 8scurte de campanie c&lduroase,. Dac& temperatura aerului dep&ete N +/F7 la umbr&$ sc4imburilor li se permite s& lase mantalele 8scurtele de campanie c&lduroase, (n cuiere (n corpul de "ard&. 4. Pe timp ne'avorabil$ sc4imburile pleac& la posturi (n mantale de ploaie cu "lu"i 8'oi de cort, i (n (nc&l#&minte impermeabil&.
+00

:a post$ santinelele de!brac& 8(mbrac&, mantalele de ploaie 8'oile de cort,(n 'unc#ie de situa#ie. 5. 7o5ocul de post se (mbrac& i se de!brac& doar (n timpul e'ectu&rii sc4imbului la posturi. P(slarii se (ncal#& (n corpul de "ard&. 3e permite a (mbr&ca co5ocul i a (nc&l#a p(slarii dac& temperatura aerului e sub - /F7 i dac& e v(nt rece. 7o5ocul se (mbrac& peste manta 8scurta de campanie c&lduroas&, . 7o5oacele i mantalele de ploaie 8'oile de cort, de!br&cate se pun (n cui sub umbrela-ciuperc& sau (n 'oiorul de observare. Mantalele de ploaie 8'oile de cort, i p(slarii$ dup& (ntoarcerea de la posturi$ se scot i se usuc&. 6. 3antinelele din interiorul (nc&perilor (nc&l!ite$ la temperatura de cel pu#in N+>F7$ vor 'i (ntotdeauna '&r& mantale 8scurte (mbl&nite$ scurte de campanie c&lduroase,. Ane%a nr.
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

POZIIA ARMEI SANTINELEI LA POST

Po!i#ia pistolului-mitralier& la pre"&tirea de tra"ere st(nd (n picioare

Po!i#ia pistolului-mitralier& la pre"&tirea de tra"ere st(nd (n picioare utili!(nd cureaua

+0+

Po!i#ia carabinei la pre"&tirea de tra"ere st(nd (n picioare

Po!i#ia armei* santinela a (mbr&cat 'oaia de cort

N).>B 1. Mic(ndu-se$ santinela #ine arma con'orm po!i#iei (n 'i"uri. 2. 3antinelei cu pistol-mitralier& i se permite s& lase (n 5os bra#ul drept sau cel st(n"$ iar santinelei cu carabin& - s& #in& arma cu m(na dreapt& (naintea "&r!ii tr&"aciului. 3. Arma (n po!i#ia B:a um&rC$ B:a pieptC sau B:a piciorC se #ine respect(nd re"ulile indicate (n Re"ulamentul instruc#iei de 'ront al )or#elor Armate ale Republicii Moldova. Ane%a nr. +0
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

AMENAHAREA TABEREI DE GARD PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI GRZILOR <N VEDEREA EXECUTRII SERVICIULUI

+02

:ocurile de instruc#ie* A - clasa de pre"&tire teoretic&B- locul pentru des'&urarea antrenamentelor de (nc&rcare i desc&rcare a armeiC locul de primire i predare a postului$ de sc4imbare a santinelelorD locul pentru ac#iunile pe care santinela urmea!& s& le (ntreprind& (n ca! de incendiuE locul pentru ac#iunile pe care santinela a'lat& la post urmea!& s& le (ntreprind& (n diverse circumstan#eF locul pentru (nsuirea procedeelor luptei corp la corpG locul pentru pre"&tirea "&r!ii pentru pa!a transporturilor cu (nc&rc&turi militare 8pentru unit&#ile militare ce dispun de asemenea "&r!i,. Dot&rile* + - pla'onier&2 - panouri pentru plane 8consacrate problemelor de instruc#ie,3 - stin"&toare. - mi5loace de transmisiuni/ - indicatori ai limitelor inter!ise 8distan#ele minime p(n& la care se pot apropia persoanele str&ine,= - elemente ale perimetrului postului cu mi5loace te4nice de pa!&$ '(ie de control i cu itinerar de deplasare a santinelei i a mi5locului de transport7 - umbrel&-ciuperc& de post> - panou de conducere- locul pentru (nsuirea procedeelor luptei corp la corp+0 - terenul pentru 'orma#ia "&r!ii++ - plan& 8po!i#ia armei la santinel&$ modul de (ntrebuin#are a armei,+03

+2 - (mpre5muire pentru santinel&+3 - plan& 8obli"a#iile personalului de "ard& i e%i"en#ele privind securitatea la pa!a transporturilor cu (nc&rc&turi militare,+. - planul instruc#iunilor pentru personalul "&r!ii+/ - casa cu bani+= - locul de (nc&rcare a (nc&rc&toarelor+7 - locul pentru cur&#area (nc&l#&mintei.

+0.

Ane%a nr. ++

+0/

la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

PAZA OBIECTIVELOR CU C<INII DE PAZ 1. 7(inii de pa!&$ pentru (nt&rirea pa!ei obiectivului$ s(nt 'olosi#i$ de re"ul&$ noaptea i (n condi#ii de vi!ibilitate redus& 8ploaie$ cea#& etc.,. 2. :a apelul "&r!ilor se pre!int& doar a5utorul e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!&. 3. Durata a'l&rii c(inilor la posturi nu va dep&i +2 din 2. ore$ iar la temperatura aerului de -20F7 i mai 5oas& durata a'l&rii c(inilor la post se va reduce p(n& la = ore$ e'ul "&r!ii men#ion(nd acest lucru (n re"istrul de serviciu al c(inilor de pa!& i (n 'oaia de stare a "&r!ii. 4. Drept post pentru c(inele de pa!& este considerat un sector de teren special utilat$ (n care pentru (nt&rirea pa!ei obiectivului este 'olosit c(inele. Posturile pentru c(inii de pa!& s(nt situate (n cele mai periculoase c&i de acces la obiectiv$ (n 'a#a (mpre5muirii e%terioare 8a posturilor,$ la distan#a de p(n& la >0 m sau (ntre (mpre5muirea e%terioar& i primul aliniament dotat cu mi5loace te4nice de pa!&$ #in(ndu-se seama de posibilitatea de a supune tirului terenul din 'a#& c(inelui. 5. A5utorul e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!& amplasea!& c(inii la posturi la ordinul e'ului "&r!ii. Amplasarea c(inilor o e%ecut& (nso#it de a5utorul e'ului "&r!ii sau de caporalul de sc4imb respectiv. )iecare instructor de c(ini duce cel mult doi c(ini$ neap&rat cu botni#e. :a instalarea c(inilor la posturi botni#ele se scot. Dup& (nc4eierea amplas&rii c(inilor la posturi$ a5utorul e'ului "&r!ii pentru serviciul c(inilor de pa!& raportea!& e'ului "&r!ii. 6. Primind semnal de la santinel& sau au!ind l&tratul c(inelui$ e'ul "&r!ii$ pentru clari'icarea situa#iei$ trimite imediat a5utorul s&u pentru serviciul cu c(ini de pa!&$ instructorul c(inilor de la acest post i caporalul de sc4imb respectiv. . 9dat& cu !orii sau cu (mbun&t&#irea condi#iilor de vi!ibilitate 8dup& ploaie$ cea#&$ ninsoare,$ c(inii s(nt scoi de la posturi de c&tre a5utorul e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!&$ 'iind (nso#it de a5utorul e'ului "&r!ii sau de caporalul de sc4imb respectiv$ i dui de instructorul de c(ini la locul de amplasare permanent&. Despre scoaterea din posturi sau sc4imbarea c(inilor (n posturi$ e'ul "&r!ii d& indica#ii a5utorului s&u pentru serviciul cu c(ini de pa!&. !. 7ontrolul serviciului c(inilor de pa!& i st&rii posturilor este e%ercitat$ cu permisiunea e'ului "&r!ii$ de a5utorul e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!& 8de instructor, (n componen#a ec4ipei de control-pa!& sau (nso#it de a5utorul e'ului "&r!ii 8caporalului de sc4imb respectiv,. ". Modul de (ntre#inere i de pre"&tire a c(inilor de pa!&$ precum i indica#iile privitoare la utilarea posturilor pentru c(inii de pa!& i modul de e'ectuare a controlului asupra (ndeplinirii serviciului de c&tre c(inii de pa!& s(nt e%puse (ntr-o instruc#iune special&. A?%.)1%& 8#$%&%2 0>1322 7#,.1%
+0=

6#1=2(2%& (% (C2,2 -# 7+3> 14. A5utorul e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!& este numit din r(ndul instructorilor de c(ini de pa!& superiori. ?l se a'l& (n subordinea e'ului "&r!ii i r&spunde de amplasarea la timp la posturi a c(inilor de pa!& i de serviciul instructorilor de c(ini de pa!&. 11. A5utorul e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!& are urm&toarele obli"a#ii* +, s& cunoasc& e%act amplasamentul posturilor de c(ini de pa!& i s& conduc& reparti!area lor (n posturi2, (nainte ca instructorii c(inilor de pa!& s& 'ie trimii la posturi$ s& veri'ice cunoaterea de c&tre ei a obli"a#iilor lor i starea ec4ipamentului c(inilor3, cel pu#in o dat& (n timpul a'l&rii la post a c(inilor$ s& controle!e comportamentul lor., s& complete!e catalo"ul serviciului c(inilor de pa!& 8num&rul postului$ numele c(inelui$ numele i prenumele instructorului$ timpul instal&rii c(inelui la post$ timpul e'ectu&rii controlului i re!ultatele (ndeplinirii serviciului de c&tre c(ine$ condi#iile meteo$ timpul scoaterii c(inelui de la post,. I,6.1%(.)1%& (C2,2&)1 -# 7+3> 12. Instructorul c(inilor de pa!& este r&spun!&tor de men#inerea (n bun& stare a posturilor de c(ini de pa!&. ?l se a'l& (n subordinea e'ului "&r!ii i a a5utorului acestuia pentru serviciul cu c(ini de pa!&. 13. Instructorul c(inilor de pa!& are urm&toarele obli"a#ii* +, s& nu p&r&seasc& subunitatea '&r& permisiunea a5utorului e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!&2, s& cunoasc& amplasamentul posturilor c(inilor de pa!& i condi#iile de serviciu la ele 3, s& cunoasc& c(inii de pa!& ai sc4imbului s&u i comportamentul lor la posturi., s& controle!e$ la ordinul a5utorului e'ului "&r!ii pentru serviciul cu c(ini de pa!&$ comportamentul c(inilor la posturi$ precum i starea posturilor /, s& ia m&suri pentru lic4idarea ne(nt(r!iat& a nere"ulilor depistate la posturi 8ruperea lan#urilor$ (nc(lcirea lor,.

Ane%a nr.+2
+07

la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

AMPLASAREA I UTILAREA COMENDUIRII MILITARE A GARNIZOANEI 1. Pentru amplasarea comenduirii militare a "arni!oanei este necesar& o cl&dire sau o (nc&pere separat&$ un loc special pentru instruc#iile la pre"&tirea de 'ront cu militarii re#inu#i pentru (nc&lcarea re"ulilor privind #inuta militar& sau pentru nee%ecutarea salutului militar. 3upra'a#a "eneral& a cl&dirii 8(nc&perii, va corespunde normelor stabilite pentru amplasarea institu#iilor Ministerului Ap&r&rii al Republicii Moldova. 2. 2n cl&direa 8(nc&perea, comenduirii militare a "arni!oanei trebuie s& 'ie urm&toarele camere* pentru o'i#erul de serviciu pe "&r!i i a5utorul lui- pentru (nre"istrarea militarilor sosi#i (n "arni!oan&- camere pentru militarii re#inu#i provi!oriu* una pentru solda#i i ser"en#i- alta < pentru subo'i#eri$ i o camer& pentru servicii de mena5. 2mpreun& cu comenduirea militar& poate 'i amplasat serviciul poli#iei militare rutiere 8PMR, al "arni!oanei. Pentru serviciul dat (n comenduire s(nt utilate birouri pentru personal 8e'ul PMR$ inspectorii PMR/: pentru edin#ele comisiei militare de cali'icare a PMR a "arni!oanei$ de asemenea$ clase de pre"&tire i instructa5 ale serviciului PMR i de veri'icare a cunoaterii de c&tre conduc&torii auto a re"ulilor de circula#ie rutier&. :(n"& comenduirea militar& este utilat un loc de parcare a mi5loacelor de transport ale patrulelor i PMR. 3. 2n camera o'i#erului de serviciu pe "&r!i i a a5utorului lui se vor a'la* +, instruc#ia pentru o'i#erul de serviciu pe "&r!i2, sc4ema "arni!oanei cu indicarea amplasamentelor unit&#ilor militare$ or"anelor Ministerului A'acerilor Interne$ itinerarelor de patrulare$ posturilor de control ale PMR i locurilor publice din ora3, re"istrul de primire i de predare a serviciului., a"enda cu numerele tele'oanelor or&eneti/, tabelele de posturi ale "&r!ilor pe "arni!oan&=, modelele le"itima#iilor ce dau dreptul de a controla "&r!ile7, set de re"ulamente militare>, sa'eul metalic pentru p&strarea documentelor, sa'eu sau lad& metalic& pentru p&strarea armelor i muni#iilor "&r!ii 8ec4ipei, sosite (n "arni!oan&+0, dulapul pentru p&strarea sta#iilor radio++, biroul de cancelarie cu rec4i!ite de scris+2, trei-patru scaune+3, patul pentru odi4n&+., ceasornicul+0>

+/, termometrele interioare i e%terioare+=, dulapul sau cuierul pentru (mbr&c&mintea c&lduroas&+7, vasul pentru ap& i pa4arele+>, tele'onul pentru le"&tura cu e'ul "arni!oanei$ cu comandantul comenduirii militare$ cu "&r!ile$ cu unit&#ile de pompieri ale oraului i cu comandan#ii unit&#ilor militare ale "arni!oanei$ precum i sta#ia radio pentru asi"urarea le"&turii cu patrulele i cu posturile de control ale PMR+ , sursele de iluminare de re!erv&. 2n camera pentru militarii de patrul& se vor a'la* +, sc4ema itinerarelor de patrulare2, planele 8desenele, cu #inuta militarilor3, masa., scaunele 8dup& num&rul militarilor de patrule,/, paturi pentru odi4n&=, dulap sau cuier pentru (mbr&c&mintea c&lduroas&7, vas pentru ap& i pa4are>, !iare i reviste. 2n "arni!oanele (n care patrulele se (narmea!&$ (n camera pentru militarii de patrul& vor 'i rasteluri pentru p&strarea armelor i mas& pentru cur&#area lor. 7amerele pentru militarii re#inu#i provi!oriu vor 'i dotate cu paturi de sc(ndur& i vor avea "ratii la "eamuri. 6. Modul de asi"urare i deservire "ospod&reasc& a (nc&perii comenduirii militare a "arni!oanei este determinat de e'ul "arni!oanei.

Ane%a nr. +3
+0

la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

ORDINEA DE EVIDEN A MILITARILOR CE SE AFL IN DELEGAIE I IN CONCEDIU EVIDENA UNITILOR MILITARE ALE GARNIZOANEI 1. :a sosirea sa (n locul de dele"are sau concediu 'iecare militar este obli"at s& se pun& la eviden#& la comenduirea militar& a "arni!oanei 8dac& aceasta lipsete < la centrul militar apropiat,$ iar (nainte de plecarea sa la locul de serviciu < s& se scoat& de la eviden#&. Dac& locul de sosire a militarului este situat departe de comenduirea militar& a "arni!oanei sau de centrul militar 8peste +0 Em,$ militarul poate s& se pun& la eviden#& 8s& se scoat& de la eviden#&, la or"anul administra#iei publice local. Militarii dele"a#i (ntr-o unitate militar& se pun la eviden#& (n acea unitate militar&. :a punerea la eviden#& sau la scoaterea de la eviden#& (n documentul de dele"a#ie sau (n biletul de concediu se e'ectuea!& inscrip#ia respectiv&. Inscrip#ia de sosire trebuie '&cut& cel t(r!iu a doua !i dup& sosire$ iar inscrip#ia de plecare < (n a5unul sau (n !iua plec&rii. 2. 1eneralii i coloneii anun#& despre sosire sau plecare comandantul comenduirii militare a "arni!oanei prin tele'on sau (n scris$ iar 'oaia de dele"a#ie sau biletul de concediu pentru notarea datelor de sosire sau de plecare le e%pedia!& acestuia prin curier special. Militarilor an"a5a#i prin contract sau a'la#i (n concediu li se permite s& se pre!inte la comenduirea militar& a "arni!oanei la centrul militar (n 4aine civile. 1. Go#i militarii$ (n timpul a'l&rii (n dele"a#ie sau concediu$ s(nt obli"a#i s& aib& bilet de concediu sau 'oaie de dele"a#ie i s& le pre!inte la cererea e'ilor i superiorilor. In ca!ul sc4imb&rii adresei$ primirii permisiei de prelun"ire a concediului sau a termenului dele"a#iei$ (n ca! de boal& sau (n alte ca!uri care nu permit plecarea la timp$ militarii s(nt obli"a#i s& in'orme!e despre aceasta imediat comenduirea militar& a "arni!oanei$ centrului militar sau or"anului administra#iei publice locale 8unde a 'ost pus la eviden#&, . 2. Pentru eviden#a militarilor sosi#i (n concediu sau (n deplasare$ (n comenduirea militar& 8centrul militar, se #ine un re"istru de eviden#&* REGISTRUL DE EVIDEN A MILITARILOR AFLAI <N DELEGAIE SAU CONCEDIU

++0

Inscrip#ia privitor la cau!ele re#in pentru c(t timp

0nitatea militar& 8denumirea conven#ional&,

5. :a declararea mobili!&rii$ to#i militarii a'la#i (n concediu 8cu e%cep#ia celor a'la#i (n concediu pe motiv de boal&, sau (n deplasare trebuie s& se scoat& de la eviden#& i s& plece '&r& (nt(r!iere la locul de serviciu$ '&r& a atepta dispo!i#ii speciale. Dac& unitatea militar& nu se va a'la (n locul vec4i de dispunere$ militarii s(nt obli"a#i s& se pre!inte la cea mai apropiat& comenduire militar& sau centrul militar. Militarii a'la#i (n concediu din motive de s&n&tate s(nt obli"a#i s& se pre!inte la centrul militar pentru e%aminare$ iar (n ca! de imposibilitate de a se pre!enta din cau!a st&rii s&n&t&#ii < vor (ntiin#a '&r& (nt(r!iere (n scris despre aceasta$ ane%(nd certi'icatul medical. 6. ?viden#a unit&#ilor militare 8subunit&#ilor$ ec4ipelor independente, ale "arni!oanei este #inut& de c&tre comandantul comenduirii militare a "arni!oanei con'orm re"ulilor stabilite. 7omandan#ii 8e'ii, care trimit unit&#i 8subunit&#i$ ec4ipe, militare (n alt& "arni!oan& sau (n puncte (nvecinate cu ea$ s(nt obli"a#i s& (ntiin#e!e comandantul 8e'ul, acesteia$ despre sosirea lor. 7omandantul unit&#ii 8subunit&#ii$ ec4ipei,$ la sosirea unit&#ii 8subunit&#ii$ ec4ipei, (n punctul indicat$ este obli"at s& raporte!e despre aceasta e'ului "arni!oanei i s-o pun& la eviden#& la comenduirea militar& a "arni!oanei (n !iua sosirii.

+++

7(nd trebuie s& se (ntoarc& (n unitatea militar&

de la eviden#&Inscrip#ia privind scoaterea

Hum&rul i data 'oii de dele"a#ie$ biletului de concediu

"arni!oan&3copul sosirii (n

Humele$ prenumele

Hum&rul curent

1radul militar

++2

Ane%a nr. +.
la Re"ulamentul serviciului de "arni!oan& i serviciului de "ard& al )or#elor Armate ale Republicii Moldova

ARESTUL P12,(2722 0#,#1+&# 1. Pentru de#inerea militarilor (n arest se utilea!& o (nc&pere special& < arestul. Arestul poate 'i al "arni!oanei sau al unit&#ii militare. 2. 2n arest$ pot 'i de#inu#i* +, militarii sanc#iona#i pentru (nc&lc&ri disciplinare2, militarii re#inu#i (n stare de ebrietate$ pentru (nc&lcarea disciplinei militare i cei '&r& acte de identitate < cel mult de 2. ore3, militarii re#inu#i de or"anul de urm&rire penal&$ 'iind suspecta#i de s&v(rirea unei in'rac#iuni < cel mult trei !ile 872 ore,., inculpa#ii militari i militarii aresta#i preventiv de c&tre instan#a de 5udecat&$ 'a#& de care se e%ercit& urm&rirea penal& < cel mult 30 de !ile/, militarii condamna#i de 5udec&toria militar& < p(n& la primirea sentin#ei. 1. Dac& (n arestul "arni!oanei nu s(nt locuri libere$ militarii prin contract sanc#iona#i disciplinar cu de#inere (n arest pot 'i de#inu#i$ (ntr-o (nc&pere special amena5at&$ la comenduirea militar& a "arni!oanei 8unitatea militar&,$ sub observa#ia o'i#erului de serviciu pe "&r!i 8pe unitatea militar&,. 2. Arestul unit&#ii militare se creea!& (n ca!ul (n care arestul "arni!oanei nu dispune de locuri su'iciente$ el 'iind utili!at doar pentru a'larea (n arest a solda#ilor i ser"en#ilor (n termen$ con'orm instruc#iilor pentru arestul de "arni!oan&. Arestul unit&#ii militare se instituie (n ba!a ordinului e'ului "arni!oanei 8comandantului de mare unitate,. 5. 2n unit&#ile militare a'late la distan#& mare de arestul "arni!oanei$ prin ordinul e'ului "arni!oanei 8comandantului de mare unitate, poate 'i utilat& o (nc&pere pentru de#inerea temporar&$ p(n& la 2. ore$ a militarilor a'la#i (n stare de ebrietate. 7erin#ele 'a#& de pa!a i utilarea lui s(nt aceleai ca i pentru celula celor re#inu#i temporar. T12*2.#1#+ 82 #6()1.+1#+ 'C,6)521#+/ C, +1#6. + 7#16)+,#&)1 +1#6.+.# 6. Militarul se consider& arestat din momentul primirii i lu&rii acestuia sub pa!& de c&tre e'ul arestului 8o'i#erul de serviciu pe unitate,. Militarii sanc#iona#i disciplinar cu arest s(nt trimii (n arest cu nota de arest privind ordonarea sanc#iunii. Militarii re#inu#i de or"anul de urm&rire penal& s(nt transmii spre suprave"4ere (n ba!a procesului-verbal de re#inere al procurorului sau$ dup& ca!$ (n ba!a (nc4eierii instan#ei de 5udecat&. 7. Militarii (n termen sanc#iona#i disciplinar s(nt trimii (n arest (n "rupe de cel mult trei persoane$ (n coloane c(te unul$ 'iind (nso#i#i de militari prin contract. 3er"en#ii s(nt trimii separat de solda#i.
++3

!. Militarii prin contract sanc#iona#i disciplinar cu arest se pre!int& sin"uri la arest. ". Pentru trimiterea persoanelor arestate (n arestul "arni!oanei$ prin ordinul comandantului comenduirii militare 8e'ului statului ma5or al unit&#ii militare,$ se reparti!ea!&$ (n ca! de necesitate$ un mi5loc de transport 8mi5loc de transport special amena5at,. 2n mi5loacele de transport$ militarii aresta#i s(nt amplasa#i cu 'a#a (n sensul opus mic&rii- lor li se inter!ice s& se ridice i s& se (ntoarc& cu 'a#a (n sensul mic&rii. 2nso#itorii se a'l& (n partea anterioar& a caroseriei$ ast'el (nc(t s&-i poat& #ine pe aresta#i sub control vi!ual permanent. 14. Militarii re#inu#i de or"anul de urm&rire penal&$ precum i militarii re#inu#i pentru identi'icare i cei sanc#iona#i disciplinar cu arest s(nt trimii (n arest$ la or"anul de urm&rire penal&$ (n instan#a de 5udecat& etc. sub escort&. 7omponen#a escortei i obli"a#iile ei$ precum i modul de asi"urare a pa!ei s(nt stabilite de comandantul comenduirii militare 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare, (n 'iecare ca! concret. 2nso#itorul va #ine arma Bla um&rC. Arma se (ncarc& doar la ordinul e'ului$ care a numit (nso#itorul$ dup& re"ulile e%puse la pct.>2 i pct.>3. 11. Deplasarea pe 5os cu militarii aresta#i prin orae i localit&#i mari$ precum i circula#ia lor (n transportul public este inter!is&. P12*21#+ C, +1#6. I *2&2.+12&)1 +1#6.+52 12. Militarii aresta#i$ s(nt primi#i (n arestul "arni!oanei de c&tre e'ul arestului$ iar (n lipsa acestuia < de e'ul "&r!ii- (n arestul unit&#ii militare < de militarul de serviciu pe unitate. 13. ;e'ul arestului 8e'ul "&r!ii$ o'i#erul de serviciu,$ la primirea solda#ilor i ser"en#ilor aresta#i$ controlea!& pre!en#a obiectelor pe care acetia trebuie s& le aib& asupra lor$ e%ecut& personal perc4e!i#ia acestora$ ridic& spre p&strare centurile$ obiectele i lucrurile pre#ioase ce nu pot 'i de#inute (n arest$ precum i toate documentele de serviciu$ notea!& toat& in'orma#ia din nota de arest 8(nc4eierea instan#ei de 5udecat&, i alte date necesare (n re"istrul militarilor aresta#i i (n lista nominal& a militarilor aresta#i.

++.

LISTA NOMINAL A MILITARILOR ARESTAI 3emn&tura e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu pe unitate, privind eliberarea militarului din arest Data 1radul militar 2n ce camer& este de#inut Humele$ prenumele Hum&rul curent ?liber&rii din arest

;e'ul arestului 8o'i#erul de serviciu pe unitate,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

N).>B Dup& primirea militarilor aresta#i$ e'ul "&r!ii noi 'ace (n list& urm&toarea inscrip#ie* Pe data OOOO luna OOOOOOOOOOOOO anul OOOOOOO $ la ora OOOOOO$ con'orm pre!entei liste$ am primit militari aresta#i (n num&r de OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO i semnea!&. ;e'ul "&r!ii vec4i semnea!& mai 5os. REGISTRUL MILITARILOR DEINUI <N ARESTUL GARNIZOANEI <N 24EEEEEE

++/

Intr&rii (n arest

)unc#ia$ "radul militar$ numele$ prenumele

N).>B :a rubrica BDe c&tre cine a 'ost arestatC$ (n ca!ul persoanelor condamnate$ se speci'ic& Bcondamnat de 5udec&toria militar& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C$ iar (n ca!ul persoanelor arestate i re#inute de c&tre or"anele de urm&rire penal& < BArestat de or"anul de urm&rire penal& 8se indic& care, OOOOOOOOOOOOOOOOOO C. RECIPIS DE PRIMIRE A MILITARULUI IN AREST Arestatul OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8"radul militar$ numele$ prenumele$

_______________________________________________________________
subunitatea$ unitatea,

este primit (n arest pentru termen de OOOOO !ile de la OOOOOOOOOOOOOO p(n& la OOOOOOOOOOOO cu de#inere (n camer& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8ora$ data$ luna,

:.;. ;e'ul arestului 8o'i#erul de serviciu pe unitatea militar&,OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


++=

banilor

3emn&tura privind primirea la plecare a obiectelor$ documentelor i

De c&tre cine a 'ost arestat

7au!a arest&rii

Data intr&rii (n arest

Hum&rul curent

este de#inutPentru c(t timp i (n ce camer&

0nitatea 8denumirea conven#ional& a unit&#ii militare,

i banii ridica#i9biectele$ documentele

Data la care e%pir& termenul de a'lare (n arest

i (mb&ieriiData controlului medical

7onsemnarea eliber&rii

8"radul militar$ semn&tura$ numele,

Pe versoul recipisei se indic&* Asupra militarului arestat s(nt toate obiectele 8lipsesc sau nu s(nt permise urm&toarele obiecte,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ;e'ul arestului 8o'i#erul de serviciu pe unitatea militar&,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8"radul militar$ semn&tura$ numele,

Men#iunile din recipis& privind obiectele a'late asupra militarilor trimii (n arestul "arni!oanei se 'ac de c&tre e'ul arestului i se semnea!& de c&tre acesta. :ista obiectelor$ documentelor i suma banilor ridicate i primite s(nt trecute de e'ul arestului (n re"istrul militarilor aresta#i (n pre!en#a militarului arestat$ eliber(ndu-i recipisa de primire i trimi#(ndu-l cu nota de arest la e'ul "&r!ii pentru a 'i plasat (n camer&. 2n ca!ul (n care (n arestul "arni!oanei militarul arestat este primit de e'ul "&r!ii$ acesta (i eliberea!& arestatului o recipis& cu privire la obiectele primite de la el. Hota de arest i obiectele$ (mpreun& cu lista lor$ militarul le pre!int& e'ului arestului. 1. :a primirea (n arest a militarilor prin contract sanc#iona#i disciplinar cu arest$ obiectele lor nu s(nt cercetate$ 'iind (ns& preveni#i ce obiecte pot avea asupra lor (n camer&. 2. ;e'ul "&r!ii$ primind militarul arestat$ semnea!& (n nota de arest i o (ntoarce e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu pe unitatea militar&,. ;e'ul arestului 8o'i#erul de serviciu, p&strea!& la sine nota de arest i eliberea!& (nso#itorului recipisa de primire a militarului arestat$ care va 'i pre!entat& persoanei care +-a trimis pe militar (n arest. <,.1#52,#1#+ C, +1#6. I *2&2.+12&)1 6+,(52),+52 -26(27&2,+1 (% +1#6. 16. 3olda#ii$ ser"en#ii i subo'i#erii sanc#iona#i disciplinar cu arest s(nt de#inu#i (n camere comune sau (n celule$ dorm pe paturi i s(nt asi"ura#i cu len5erie de pat 8plapum&$ dou& ceara'uri$ pern& cu 'a#& de pern& i saltea,. 3er"en#ii s(nt de#inu#i la arest separat de solda#i$ iar militarii pin contract s(nt de#inu#i sub observarea e'ului "&r!ii. 1 . Militarii aresta#i s(nt obli"a#i s& respecte (ntocmai re"ulile stabilite pentru arest$ s& e%ecute cerin#ele e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu, i ale personalului "&r!ii. Militarilor aresta#i$ care nu respect& re"ulile de ordine interioar& stabilite (n arest sau care comit (nc&lc&ri de disciplin& militar& i au o atitudine ne"li5ent& 'a#& de lucru$ le s(nt aplicate sanc#iuni ad&u"&toare de c&tre comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8(n arestul "arni!oanei, sau de c&tre comandantul unit&#ii
++7

militare 8(n arestul unit&#ii,. :a ordinul acestor persoane i al e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu pe unitate,$ militarii aresta#i$ care au comis (nc&lc&ri$ s(nt trecu#i (n celule. ;e'ul arestului 8o'i#erul de serviciu pe unitate, 'ace men#iunea respectiv& (n nota de arest. Deten#ia suplimentar& a militarilor$ ordonat& (n arest$ este con'irmat& printro not& corespun!&toare de arest. Durata a'l&rii (n arest '&r& (ntrerupere pentru militarii (n termen nu va dep&i +/ !ile$ iar pentru militarii prin contract < +0 !ile. 1!. Re"imul !ilei (n arestul "arni!oanei este stabilit de comandantul comenduirei militare a "arni!oanei$ iar (n arestul unit&#ii < de comandantul unit&#ii militare. Pentru solda#ii$ ser"en#ii i subo'i#erii de#inu#i (n arest s(nt or"ani!ate !ilnic$ timp de 7 ore$ instruc#ii i activit&#i de studiere a re"ulamentelor. 3er"en#ii de#inu#i (n camere comune particip& la instruc#ii i activit&#i (n calitate de superiori. 3olda#ii i ser"en#ii de#inu#i (n arest (n camere comune pot 'i antrena#i (n munci de amena5are a arestului sau (n cadrul unit&#ii 8institu#iilor, militare pentru o perioad& de p(n& la = ore pe !i. Militarii de#inu#i (n celule nu s(nt antrena#i (n munci i (n alte activit&#i. 7ontrolul matinal i apelul de sear& al militarilor aresta#i s(nt e%ecutate de c&tre e'ul "&r!ii sau de c&tre a5utorul s&u dup& listele nominale pe camere. Durata somnului pentru to#i militarii aresta#i este de 7 ore (n 2. ore. Pe timpul !ilei$ somnul sau a'larea (n po!i#ie culcat s(nt inter!ise. 1". Pe parcursul a 2. ore$ cu e%cep#ia timpului de e%ecutare a muncilor 8instruc#iilor, i plimb&rilor$ aresta#ii se a'l& (ncuia#i (n camere. 7amerele pentru militarii pin contract nu se (ncuie. :ac&tele pentru toate camerele vor 'i la 'el$ se vor (ncuia cu aceleai c4ei. Dou& c4ei se vor p&stra (n camera e'ului "&r!ii$ iar una < (n camera e'ului arestului. 24. Militarii de#inu#i (n arest trebuie s& aib& (n camere len5erie de corp$ #inut& de lucru i (nc&l#&minte. 7elelalte obiecte se p&strea!& (n a'ara camerelor$ (n con'ormitate cu ordinea stabilit& (n arest. Militarilor prin contract aresta#i li se permite s& aib& c&r#i personale$ bani$ accesorii de toalet& i pentru scris. Pentru somn$ ei primesc len5erie de pat 8plapum&$ dou& ceara'uri$ pern& cu 'a#& de pern& i saltea,. 21. 2n camerele comune$ dintre militarii aresta#i s(nt numi#i superiorii pe camere$ care r&spund pentru ordinea (n camere. ?i s(nt obli"a#i s&-i adune pe cei aresta#i (n 'orma#ie pentru controlul matinal$ pentru apel (n timpul sc4imb&rii "&r!ilor$ pentru apelul nominal de sear& al aresta#ilor$ de asemenea$ s& controle!e ca ei s& se culce la timp$ s& nu deteriore!e pere#ii i "eamurile$ s& nu 'ac& inscrip#ii pe paturi$ pe pere#i i s& nu stin"& lumina. 22. Militarii$ de#inu#i (n arest$ !ilnic se scot la plimbare pentru cel pu#in =0 de minute$ cu (nso#itori. 3olda#ii aresta#i s(nt scoi separat de ser"en#i.

++>

Pentru toaleta matinal& i cea de sear&$ solda#ii i ser"en#ii aresta#i s(nt scoi din camere cu (nso#itori* militarii aresta#i (n camere comune < pe camere$ iar cei din celule < c(te unul. 74emarea (nso#itorului se e'ectuea!& prin santinel&. 23. Militarii prin contract aresta#i$ (n timpul stabilit de re"imul !ilei$ ies !ilnic la plimbare$ aparte de ceilal#i militari aresta#i. :a plimbare i pentru satis'acerea necesit&#ilor 'i!iolo"ice ei ies sin"uri$ '&r& (nso#itor. 24. 3olda#ilor i ser"en#ilor$ la scoaterea lor (n limitele arestului$ nu se eliberea!& centuri. 2n timpul ieirii din arest 8la munci$ la baie, militarii aresta#i trebuie s& 'ie (n #inuta militar&. 3er"en#ii i solda#ii (n termen aresta#i$ la ieirea din arest pe teritoriul unit&#ii militare$ mer" cu pas de 'ront$ (n "rupe nu mai mari de +/ persoane$ (nso#i#i de un militar de "ard& 8(nso#itor,. Pentru trimiterea militarilor aresta#i (n a'ara arestului 8unit&#ii,$ la ordinul comandantului comenduirii militare 8e'ului statului ma5or al unit&#ii,$ se atribuie un mi5loc de transport. Militarii prin contract aresta#i$ dac& s(nt c4ema#i de comandantul comenduirii militare sau s(nt trimii la institu#ia medical& sau baie$ pleac& sin"uri cu permisiunea e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu pe unitate,. 25. In ca!ul (n care atribuirea din personalul "&r!ii a unui militar de "ard& pentru (nso#irea aresta#ilor (n a'ara arestului 8la munci$ la baie etc., nu este posibil&$ la ordinul comandantului comenduirii militare 8e'ului statului ma5or,$ se numete un serviciu ad&u"&tor. 26. :a e%ecutarea de c&tre militarii aresta#i a muncilor$ militarul de "ard& are urm&toarele obli"a#ii* +, s& nu permit& e'ectuarea lucr&rilor concomitent (n c(teva locuri$ dac& aceasta 'ace mai di'icil& pa!a i observarea aresta#ilor2, s& urm&reasc& ca$ (n timpul lucr&rilor sau la (ntreruperi$ militarii aresta#i s& nu comunice cu persoane str&ine$ s& nu 'ume!e i s& nu p&r&seasc& locul de munc&3, la terminarea lucr&rilor s& primeasc& de la persoana care a bene'iciat de munca aresta#ilor o not& in'ormativ& privind e%ecutarea i calitatea lucr&rilor., la (ntoarcerea (n arest$ s& raporte!e e'ului arestului 8o'i#erului de serviciu pe unitate, despre comportamentul aresta#ilor i s& pre!inte nota in'ormativ& despre lucr&rile e%ecutate. 2 . Militarii aresta#i vor 'ace (mb&ierea o dat& pe s&pt&m(n& (n !ilele i la orele stabilite de comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii militare,. Got (n aceste !ile se e'ectuea!& controlul medical al militarilor din arest. Militarii aresta#i$ trimii la institu#iile de tratament$ dup& (ns&n&toire$ se (ntorc (n unitatea lor. Deci!ia privind continuarea de#inerii lor (n arest o ia e'ul care a ordonat sanc#iunea disciplinar&.

++

Militarii de#inu#i (n arest vor 'i (ntotdeauna tuni (n"ri5it i b&rbieri#i. 9rdinea tunsului i b&rbieritului va 'i stabilit& de comandantul comenduirii militare a "arni!oanei 8e'ul statului ma5or al unit&#ii,. 2!. Militarii sanc#iona#i disciplinar cu arest s(nt asi"ura#i (n arest cu 4ran& con'orm normei stabilite pentru ra#ia militar& de ba!&. Acordarea de 4ran& militarilor de#inu#i (n arest se e'ectuea!& con'orm bonului de sub!isten#&. Militarii prin contract$ care nu au dreptul la ra#ie alimentar& sau la 4ran& '&r& plat&$ s(nt aloca#i la drepturi alimentare con'orm bonului de sub!isten#& la arest. Dac& 4rana nu este preparat& (n arest$ modul de aducere a ei pentru aresta#i este stabilit de comandantul comenduirii militare 8e'ul statului ma5or al unit&#ii,. Militarii (n arest iau masa (n camere sau la cantina arestului. 2n cantin& solda#ii i ser"en#ii servesc masa separat. Militarii de#inu#i (n celule iau masa (n celule. 2". 2n arest$ dereticarea !ilnic& i cea "eneral& 8o dat& pe s&pt&m(n&, a celulelor i toaletelor$ precum i sp&latul podelelor i 'ocul (n sobe se e'ectuea!& de c&tre militarii aresta#i$ sub controlul a5utorului e'ului "&r!ii. 7amerele se aerisesc !ilnic$ atunci c(nd aresta#ii se a'l& la plimbare sau la lucr&ri. De!in'ectarea (nc&perilor arestului i a toaletelor se e'ectuea!& o dat& pe s&pt&m(n&. 7u l&sarea (ntunericului$ camerele$ coridoarele i toaletele se iluminea!&. 2n timpul somnului$ camerele vor 'i iluminate. Iarna (n camere temperatura va 'i de cel pu#in N+>0 7. 34. Militarilor$ (n timpul a'l&rii (n arest$ li se inter!ice* orice 'el de 5ocuri$ s& discute pe 'ereastr&$ s& 'ac& !"omot$ s& c(nte$ s& c(nte la instrumente mu!icale$ s& (ncalce ordinea (n camere$ s& 'ume!e$ s& primeasc& vi!ita cuiva$ colete$ s& trimit& i s& primeasc& scrisori. Militarilor$ (n timpul a'l&rii (n arest$ li se permite s& citeasc& !iare$ re"ulamente$ literatur& militar& i didactic& i s& audie!e emisiuni radio. Militarilor prin contract$ a'la#i (n arest$ 'umatul le este permis doar (n locuri special amena5ate. 2n 'iecare arest$ trebuie s& se a'le (n num&r su'icient re"ulamente$ literatur& militar& i didactic&. De asemenea$ arestul trebuie s& primeasc& !ilnic !iare proaspete. Distribuirea c&r#ilor i !iarelor o e'ectuea!& e'ul "&r!ii. D#52,#1#+ C, +1#6. + *2&2.+12&)1 1#52,%52 -# )10+,#&# -# %1*>121# 7#,+&>: +$&+52 6%9 %1*>121# 7#,+&> 6+% (),-+*,+52 +. Militarii 8re#inu#i$ aresta#i$ condamna#i, s(nt de#inu#i (n arest separat de cei sanc#iona#i disciplinar. Militarii condamna#i$ a'la#i sub urm&rire penal&$ s(nt de#inu#i separat de cei re#inu#i de or"anele de urm&rire penal&$ iar o'i#erii i subo'i#erii < separat de solda#i i ser"en#i. 32. Militarilor condamna#i$ a'la#i sub urm&rire penal& sau re#inu#i de or"anele de urm&rire penal&$ pentru somn$ li se eliberea!& len5erie$ saltele i perne

+20

cu couri de pern&- de asemenea$ au dreptul s& 'ume!e numai (n locurile special amena5ate. 2n arest$ condi#iile de deten#ie ale militarilor condamna#i s(nt identice cu cele ale militarilor sanc#iona#i disciplinar cu arest. Vi!itarea 8transmiterea coletelor$ scrisorilor, militarilor re#inu#i de or"anele de urm&rire penal&$ celor condamna#i i a celor a'la#i sub urm&rire penal& este permis& doar cu acceptul or"anului sau al persoanei care conduce sau e'ectuea!& urm&rirea penal&$ al 5udec&toriei militare cu mandate speciale de permitere a vi!itei. 33. Modul de de#inere i de pa!& (n arest$ precum i la deplasarea (n a'ara arestului a militarilor re#inu#i de or"anele de urm&rire penal&$ a celor a'la#i sub urm&rire penal& i a celor condamna#i$ p(n& la trimiterea lor (n locurile de deten#ie$ este stabilit de comandantul comenduirii militare a "arni!oanei de comun acord cu or"anul de urm&rire penal&$ cu procurorul militar sau cu 5udec&toria militar&. 34. Procurorii militari de toate nivelurile$ (n scopul reali!&rii controlului asupra respect&rii le"isla#iei$ o'i#erii de urm&rire penal& i or"anele de urm&rire penal&$ e%ercit(nd e%aminarea dosarelor penale$ precum i ap&r&torii$ la pre!entarea documentului de identitate$ s(nt admii la orice or& (n arestul "arni!oanei de c&tre e'ul arestului 8o'i#erul de serviciu pe "&r!i,$ acest lucru urm(nd a 'i adus la cunotin#a comandantului comenduirii militare. Despre accesul ap&r&torului (n arest este in'ormat procurorul militar$ care e%ercit& controlul respect&rii le"isla#iei (n arestul respectiv. 2n acelai mod$ aceste persoane pot avea acces (n camerele pentru militarii re#inu#i temporar. E&29#1+1#+ -2, +1#6. + *2&2.+12&)1 35. Militarii sanc#iona#i disciplinar cu arest s(nt elibera#i la e%pirarea termenului stabilit pentru a'larea lor (n arest* din arestul "arni!oanei < de c&tre e'ul arestului$ iar din arestul unit&#ii < de c&tre o'i#erul de serviciu pe unitatea militar&- (n ca!ul decesului sau unei "rave (mboln&viri a membrilor 'amiliilor lor 8tata$ mama$ so#ia$ copiii$ 'ra#ii$ surorile, ori a altor persoane care i-au educat$ precum i (n ca!ul unei nenorociri$ care a lovit 'amilia lor$ ei pot 'i elibera#i (nainte de e%pirarea termenului stabilit pentru a'larea lor (n arest* din arestul "arni!oanei$ la solicitarea comandantului unit&#ii < prin ordinul comandantului comenduirii militare$ din arestul unit&#ii < la ordinul comandantului unit&#ii militare. 2n a5unul !ilelor de s&rb&toare$ precum i (n a5unul !ilelor de des'&urare a ale"erilor parlamentare$ ale"erilor sau re'erendumurilor$ militarii sanc#iona#i disciplinar cu arest prin ordinul e'ului "arni!oanei 8comandantului unit&#ii militar&, s(nt elibera#i din arest. 36. Militarii re#inu#i de or"anele de urm&rire penal& i cei a'la#i sub urm&rire penal& s(nt elibera#i de comandantul comenduirii militare sau de e'ul arestului (n ba!a deci!iei or"anului de urm&rire penal&$ iar militarii a'la#i sub urm&rire penal& i cei condamna#i < (n ba!a (nc4eierii sau 4ot&r(rii 5udec&toriei militare. 2n a'ar& de aceasta$ la indica#ia procurorului militar$ pot 'i elibera#i militarii de#inu#i nele"itim (n arest.
+2+

3 . Pentru eliberarea militarului arestat din arestul "arni!oanei e'ul arestului$ (n a5unul e%pir&rii termenului de de#inere (n arest$ (i trimite e'ului "&r!ii o not& privind eliberarea militarului arestat i (i comunic& comandantului subunit&#ii 8unit&#ii, acestuia timpul eliber&rii$ pentru a trimite dup& el un repre!entant. NOT DE ELIBERARE A MILITARULUI ARESTAT DIN ARESTUL GARNIZOANEI ;e'ului "&r!ii Militarul de#inut (n arest OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8"radul militar$ numele$ prenumele,

s& 'ie eliberatOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8ora$ data$ luna,

(n ba!a* OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ;e'ul arestului OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


8"radul militar$ semn&tura$ numele,

:.;. B OOO C OOOOOOOOOOOOOOO20OOO ;e'ul "&r!ii$ primind nota de eliberare$ eliberea!& militarul arestat (n termenul indicat (n not& i (l trimite la e'ul arestului. ;e'ul arestului 'ace (n re"istrul militarilor sanc#iona#i cu arest i (n lista nominal& a militarilor aresta#i o men#iune privind timpul eliber&rii militarului arestat i (i eliberea!&$ contra semn&tur&$ obiectele personale$ banii i documentele. Recipisa eliberat& anterior militarului cu privire la ridicarea obiectelor$ banilor i documentelor sale se lic4idea!&. ;e'ul "&r!ii pre!int& ierar4ic notele de eliberare$ (mpreun& cu 'oaia de stare a "&r!ii. 3!. Pentru eliberarea militarului arestat din arestul unit&#ii$ o'i#erul de serviciu pe unitatea militar&$ la e%pirarea termenului de de#inere (n arest$ comunic& despre aceasta comandantului subunit&#ii i trimite e'ului "&r!ii nota de arest cu men#iunea privind eliberarea militarului arestat. ;e'ul "&r!ii eliberea!& militarul arestat$ iar nota de arest o pre!int& ierar4ic$ (mpreun& cu 'oaia de stare a "&r!ii. 3". :a eliberarea din arest a militarilor aresta#i preventiv ori re#inu#i de or"anele de urm&rire penal&$ e'ul arestului le eliberea!& note de eliberare$ semnate de comandantul comenduirii militare privind timpul i motivul eliber&rii. U.2&+1#+ +1#6.%&%2 44. Arestul "arni!oanei are dou& sec#ii* sec#ia "eneral& < pentru de#inerea solda#ilor i ser"en#ilor aresta#i i sec#ia pentru de#inerea militarilor prin contract$ care se poate a'la (n aceeai sau (n alt& cl&dire$ dar av(nd intrare separat&. Dac& arestul se a'l& (n acelai local cu corpul de "ard&$ accesul militarilor aresta#i (n corpul de "ard& va 'i e%clus.
+22

41. 2n sec#ia "eneral& a arestului vor 'i* +, camere comune pentru solda#ii sanc#iona#i disciplinar cu arest2, camere comune pentru ser"en#ii sanc#iona#i disciplinar cu arest3, celule., camere comune i celule pentru solda#ii i ser"en#ii aresta#i i re#inu#i de or"anele de urm&rire penal&/, camere comune pentru solda#ii i ser"en#ii condamna#i=, camere pentru militarii re#inu#i provi!oriu. 2n camere vor 'i paturi$ mese$ taburete i scuip&toare$ iar (n camerele comune$ (n a'ar& de aceasta$ locuri cu ap& potabil& utilate cu 4avu!uri. 42. 2n localul arestului "arni!oanei vor mai 'i* +, camere speciale pentru intero"area militarilor aresta#i2, camere pentru des'&urarea activit&#ii e'ectivului re"lementat al arestului3, (nc&pere pentru sp&larea veselei., cantin&/, ma"a!ie utilat& cu poli#e 8cuiere, pentru p&strarea obiectelor militarilor aresta#i=, lavoar7, toalete interioare sau e%terioare. 43. 2n camera e'ului arestului vor 'i* o mas&$ dou&-trei scaune$ pat$ cuier i sa'eu 'i%at de podea sau de perete$ pentru documentele$ banii i obiectele pre#ioase primite de la militarii aresta#i pentru p&strare. 44. 2n camerele pentru aresta#i i (n locurile de 'olosin#& comun& 8lavoar$ toalet&, uile i "eamurile s(nt utilate cu mi5loace te4nice de pa!&. 2n a'ar& de aceasta$ (n aceste (nc&peri "eamurile vor avea !&brele$ iar (n ca! de necesitate$ i plase metalice din interior. 0ile camerelor vor avea 'erestre de observa#ii. 2n coridoarele arestului vor 'i dulapuri care se (ncuie pentru a #ine (n ele obiectele de toalet& i cele de cur&#are a (nc&l#&mintei$ precum i mantalele i coi'ura. 74eile de la dulapuri se vor a'la la e'ul "&r!ii. 45. )iecare arest trebuie s& dispun& de o curte pentru plimbarea militarilor aresta#i$ (mpre5muit& cu "ard compact$ (nalt de cel pu#in 2 metri.

+23