Sunteți pe pagina 1din 8

Clasificarea impozitelor Principalele trasaturi de fond si forma: - Directe - Indirecte Dupa obiect: - pe venire vizeaza existenta lor - pe avere

- pe consum vizeaza cheltuirea lor Dupa scop: - cu caracter fiscal- realizarea veniturilor pt acoperirea chelt statului - cu caracter de ordine- sunt introduce pt limitarea unei actiuni, atingerii unui scop Dupa fregventa cu care se incaseaza la buget: - permanente - incidentale (o sg. data) Dupa institutia care le administreaza: 1 state federale: - federale - statele membre ale federatie - locale state de tip unitar - adm centrale - adm locale Caracteristica impozitelor directe !e stabilesc in functie de veniturile si averea acestora pe baza cotelor stabilite de lege.!e incaseaza direct de la contribuabil la anumite termene.caracteristic este ca pers care incaseaza imp este acela care il suporta."le se impart in reale si personale. Reale (obiective, pe produs), care: se stabilesc in legatura cu detinerea unor obiecte materiale (cum sunt pamantul, cladirile, magazinele etc.), facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozitului# au cunoscut o larga aplicabilitate in perioada capitalismului premonopolist, dar ele se practica si in prezent in cazul cladirilor, terenurilor ocupate de cladiri, exploatarilor agricole# in aceasta categorie se includ: impozitul funciar# impozitul pe cladiri# impozitul pe activitati industriale, comerciale si profesii libere# impozitul pe capitalul mobiliar sau banesc. Personale (subiective), care: se aseaza asupra veniturilor sau averii avandu-se in vedere si situatia personala a subiectulu# in aceasta categorie se includ: impozitele pe veniturile persoanelor fizice # sunt supuse pers fizice care au domiciliul sau rezidenta intr-un stat, sau pers nerezidenta dar realiz venituri din surse aflate pe teritoriu unui stat cu unele exceptii prevazute de lege.sunt scutiti uneori militarii, ins publice, familii regale, pers ce reali venituri sub mediu minim neimpozabil. impozitele pe veniturile pers juridice- toate organele cu scop lucrativ.Imbraca formele: pe profit, pe dividente, vinzarea activelor. impozitele pe averea propriu-zisa- impozitele pe proprietati imobiliare(imp asupra terenilor, cladiri si au ca baza de impunere valoarea declar, de proprietar sau venit capitalizate privind bunurile respective)imp asupra activului net(are ca obiect intreaga avere mobila si imobila pe care o detine un contribuabil) impozitele pe circulatia averii- se plateste la trecerea dr de propriet.de la o pers la alta.(imp donatii, succesiue, acte vinzare-cumparare) impozitele pe sporul de avere. 1. Caracteristica impozitelor indirecte Impozitele indirecte se stabilesc asupra v$nz%ri bunurilor sau a prest%rii unor servicii. &l%titorii imp indirecte sunt to'i acei care consum% bunuri din categoria celor impuse, indiferent de veniturile, averea, profesia sau situa'ia personal% a acestora. Indiferent de m%rimea veniturilor ob'inute de consumatori, cota de

aplicare a impozitelor este unic%. (stfel, cu cat o persoana beneficiaz% de venituri mai mici, cu at$t suport% mai greu sarcina fiscal% a impozitelor indirecte. Din categoria impozitelor indirecte fac parte: taxele de consumaie, monopolurile fiscale, taxele vamale, taxele de timbru i nregistrare. 2.Taxele de consuma ie )axele de consuma'ie sunt imp indirecte cuprinse *n pre'ul de v$nzare al m%rfurilor produse +i realizate *n interiorul '%rii. ,%rfurile asupra c%rora se percep taxele de consuma'ie sunt, *n general, cele de larg consum (zah%rul, p$inea, uleiul, berea etc.). (ccizele sunt a+ezate asupra unor produse care se consum% *n cantit%'i mari +i care nu pot fi *nlocuite de cump%r%tori cu altele(vinul, berea, 'ig%rile, produsele petroliere). )axele de consuma'ie pe produs (accizele) se calculeaz% fie *n sum% fix%, fie *n baza unor cote procentuale aplicate asupra pre'ului de v$nzare. Taxele generale pe v!nz"ri, Din punct de vedere al verigii la care se *ncaseaz%, impozitul pe cifra de afaceri poate *mbr%ca forma impozitului cumulativ +i forma impozitului unic. #mpozitul cumulativ presupune ca m%rfurile s% fie impuse la toate verigile prin care trec din momentul ie+irii lor *n produc'ie +i p*n% c*nd a-ung la consumator. #mpozitul pe cifra de afaceri unic se *ncaseaz% o singur% dat% indiferent de num%rul verigilor prin care trece o marf%, de la produc%tor la consumator. #mpozitul pe cifra de afaceri brut" se calculeaz% prin aplicarea cotei de impozit asupra *ntregii valori a m%rfurilor v$ndute, care include +i impozitul pl%tit la verigile anterioare. #mpozitul pe cifra de afaceri net" se aplic% numai asupra diferen'ei dintre pre'ul de v*nzare +i pre'ul de cump%rare, adic% doar asupra valorii ad%ugate de c%tre fiecare participant la procesul de produc'ie +i circula'ie al m%rfii respective. Taxa pe valoarea ad%ugat%().(), este un impozit general de stat, care reprezint% o form% de colectare la buget a unei p%r'i a valorii m%rfurilor livrate, serviciilor prestate care s*nt supuse impozit%rii pe tot teritoriul unui stat $. %onopolurile fiscale !tatul instituie monopolurile asupra produc'iei +i v*nz%rii unor m%rfuri ca: tutun, sare, alcool, c%r'i de -oc +i alte produse specifice. .eniturile realizate de stat de pe urma monopolurilor fiscale s*nt formate pe de o parte din profitul creat *n procesul de producere a acestor m%rfuri, iar pe de alt% parte, din impozitul indirect cuprins *n pre', care se *ncaseaz% de la consumatorii m%rfurilor respective. Deoarece numai statul vinde astfel de m%rfuri, el poate stabili un pre' *n care s% fie inclus +i un asemenea impozit. &.Taxele vamale )axele vamale se percep de stat asupra importului, exportului +i tranzitului de m%rfuri. )axele vamale de export se *nt$lnesc cu o frecven'% redus%, deoarece statele s*nt interesate *n calea cea mai important% surs% de realizare a resurselor valutare. )axele vamale de tranzit se instituie asupra m%rfurilor care fac obiectul comer'ului exterior, cu ocazia trecerii acestora pe teritoriul unei ter'e '%ri. )axele vamale de import se percep asupra valorii m%rfurilor importante, *n momentul *n care trece frontiera '%rii importatoare. Dup% forma lor de exprimare, taxele vamale pot fi de trei feluri: 1. )axe vamale ad / valorem, care se exprim% ca procent din valoarea m%rfurilor importate# . )axe vamale specifice, care s*nt stabilite ca sum% fix% pe unitatea fizic% de marf% importat% (ton%, bucat% ect.)# 0. )axele vamale compuse, ce apar ca o combina'ie a primelor dou%. '. Caracteristica general" a taxelor. )axele s*nt pl%'i efectuate de persoane fizice +i -uridice pentru serviciile prestate acestora de institu'iile publice. )axele *ntrunesc o serie de atribute specifice impozitelor, +i anume: obligativitatea, nerambursabilitatea, dreptul de urm%rire *n caz de neplat%. Dup% natura lor taxele pot fi: - taxe judectoreti, *ncasate de instan'ele -urisdic'ionale pentru ac'iunile introduse spre -udecare de c%tre diferite persoane fizice +i -uridice# - taxe de notariat, care se pl%tesc pentru eliberarea, legalizarea sau autentificarea de acte, copii etc, *ncasate de notariate#

- taxe de consulare, care s*nt *ncasate de consulate pentru eliberarea certificatelor de origine, acordarea de vize +.a.# - taxe de administraie, care se *ncaseaz% de diferite organe ale administra'iei de stat pentru eliber%ri de permise, autoriza'ii, legitima'ii etc. la cererea anumitelor persoane. Dup% opera'iunea care se efectueaz% +i urmeaz% a fi taxat%, taxele pot fi: - taxe de timbru# - taxe de *nregistrare. Taxele de timbru se percep la efectuarea de c%tre institu'iile publice a unor opera'ii, cum s*nt: autentificarea de acte, eliberarea unor documente. Taxele de nregistrare se percep la v*nz%ri de imobile, la constituirea, fuzionarea sau lichidarea societ%'ilor de capital

#mpozite (chitate pt veniturile ce le obtin sau averea ce o poseda. Trasaturi( - legalitatea - obligativitatea - nerestituirea - nonechivalenta Taxa-plata pt servicii ins publice )unctiile impozitului - Contributia la formarea fondurilor de dezv a societatii - redistribuirea unor venituri primare sau derivate - reglarea unor fenomene econ si sociale *lementele impozitului - +biectul imp,venitul- profitul- bunurile- acte si fapte,legalizarea- taza stat. - /aza de calcul - 0ubiectul sau contribuabilul - 0uportatorul - 0ursa impozitului - 1nitatea de impunerea - Cota impozitului - 2sieta - Termen de plata - #nlesniri fiscale - sanctiuni

Presiunea fiscala "xprima intensitatea cu care sunt prelevate veniturile de la p.f. sau -ur.prin intermediul imp avind o mare relevanta economica, deoarece indica masura in care bugetul isi aloca . pe seama colectarii impozitelor. 3ivelul P) poate fi aprecial ca acceptabil in masura in care .. 1amase fac posibila acoperirea tuturor necesitatilor permitind si acumularea unei parti din .. 3esatisfacerea necesitatilor califica &2 ca impovaratoare. ,arimea &2 indica ce parte din ..partial creat de catre 3 urmeaza sa se constituie ca ..bugetare pe calea impoz. 4resterea &2 indica o relaxare a mecanismului de finantare a chelt bugetare, scaderea &2 atentioneaza asupra tensionarii acoperirii def. 5ugetar. 4ind e inflatie si e necesara reducerea masei monetare aflate in circulatie statul apeleaza la o crestere a P)- in timp ce im perioada de recesiune cind e stimutata crerea statul reduce P) lasind mai multe 4. la dispo consumatorilor. #ndicatori de masurare a P) - rata fisc.consolidate- care elimina anumite prelevari in scopul de a exprima mai bine 4. destinate finantarii activitatii administrative publice - rata fisc.nete- care se obtine eliminind din prevederile obligatorii partea redistribuita ag. *conomici in special sub forma prestatiilor sociale pt familii si subventiilot pt 5 - alte tipuri de rate a fisc. I. Presiune fiscal" general" Presiune fiscal" strict"

Presiunea fiscal" a unui impozit sau tax"

Presiune fiscal" a economiei na ionale

(ceste modalit%'i de calculare a presiunii fiscale nu permit de a compara rezultatele ob'inute de agen'ii economici din diferite ramuri ale economiei na'ionale. 6n schimb, aplicarea acestora permite pe deplin de a analiza dinamica presiunii fiscale la nivel macroeconomic. In schimb evaluarea &2 se folosesc 0 trepte de-a evidentiate in practica mondiala. - treapta critica- se caracteriz printr-un nivel a &2 708-9:; din &I5,!topeaza activitatea economica si conduce la diminuarea ..fiscale a bugetului de stat. - Treapta medie / nivel a &2 de 0:-08;.(testa partea .. <a max cedate de societatea statului ca fiind insa neutra din punct de vedere al accelerarii procesului in 1, - 0timulatorie- care se caracter. nivel al &2 :-0:;din &I5.implica multiple eliberari investitionale.<a etapa actuala. &oate fi aplicata cu precautie deoarece in lipsa resurselor societatea nu poate regresa procesul investitutional. *fectele presiunii fiscale( Efectele economice apar la nivelul modific%rii cererii agregate la nivelul societ%'ii,precum +i la nivelul individual. cre+terea presiunii fiscale conduce la reducerea cererii globale prin preluarea unei p%r'i mai mari din venitul nominal la dispozi'ia statului. !c%derea cererii agregate pentru consumul privat este, *ntr-o oarecare m%sur%, compensat% prin cre+terea consumului de bunuri publice. (ceste efecte sunt luate *n vedere la elaborarea politicii fiscale, +i anume: pentru relansarea economic% se va reduce presiunea fiscal%, iar pentru stoparea fenomenelor infla'ioniste se va spori presiunea fiscal%. Efectele sociale se manifest% prin sc%derea capacit%'ii de cump%rare la nivelul venitului real. 4a un efect al presiunii fiscale exagerate mai poate fi considerat fenomenul =rezisten'ei la impozite>, care se manifest% prin urm%toarele riscuri: - (bstinen'a fiscal%, care const% *n evitarea *ndeplinirii anumitor opera'iuni *n

scopul de a evita impozitele aferente acestora. ? persoan% activ% caut% s% limiteze sau s% reduc% activitatea sa pentru a nu atinge un anumit plafon de impozitare sau un consumator nu consum%produse care sunt impozitate cu mai multe impozite (importate, accizabile). - 1iscul evaziunii +i fraudei fiscale. 6n acest sens cap%t% amploare dou% procedee deosebit de periculoase: economia tenebr% +i evaziunea interna'ional% - 1iscul infla'iei prin fiscalitate, deoarece ma-orarea impozitelor are tendin'a de a se r%sfr$nge asupra proceselor de determinare a pre'urilor +i salariilor +i de a alimenta astfel infla'ia - 1iscul diminu%rii competitivit%'ii interna'ionale a produselor autohtone sau a mic+or%rii capacit%'ii de investire +i modernizare..

*vaziunea fiscala 1eprezinta sustragerea prin orice mi-loace, in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele -uridice. *vaziune fiscala 6legala7 se intelege acea conduita a contribuabilului de a ocoli prevederile legale, recurgand la o combinatie neprevazuta a acestora, si prin urmare =tolerata.(ceasta forma a evaziunii fiscale este posibila doar cand legea este lacunara si@sau prezinta inadvertente,In cazul evaziunii legale contribuabilul se plaseaza intr-o pozitie cat mai favorabila in raport de legislatia fiscala pentru a beneficia intr-o masura cat mai mare de avanta-ele prevazute de aceasta astfel incat reuseste sa =sustragaA de la impunere o parte, din veniturile sau bunurile sale.cele mai rasoindite metode de evaziune fiscala legala sunt: 1)practicarea unor3 de a investi o parte din profitul realizat in achizitii de masini, echipamente tehnice fata de care statul acorda reduceri la imp pe venit )scoaterea din venit imp a chelt pt reclama, publicitate indiferent daca au fost sau nu facute 0)folosirea in limitele prevederilor legale cu privire la donatiile filantropice indiferent daca au fost sau nu facute. )rauda fiscal contribuabilului incalaca legiea cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si oricaror altor sume datorate bugetului de stat. Indiferent ca se realizeaza sub forma disimularii obiectului impozabil, a subevaluarii materiei impozabile sau prin orice alte cai,numitorul comun in cazul acestor fapte il constituie incalcarea, cu intentie, a reglementarilor fiscale in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor legale. In general este greu sa se determine toate formele de evaziune de acest gen, ele fiind practic nelimitate. In activitatea fiscala exista insa forme care se regasesc mai frecvent: - intocmirea de declaratii false - intocmirea de documente de plati fictive - solicitarea rambursarii ).( si a altor impozite si taxe pe baza unor operatiuni si documente fictive - alcatuirea de registre contabile nereale - nedeclararea materiei impozabile - declararea de venituri impozabile inferioare celor reale - executarea de registre de evidente duble, un exemplar real si altul fictiv - falsificarea bilantului, ca mi-loc de fraudare a fiscului, care presupune o conventie intre patron si contabilul sef, ei fiind astfel tinuti sa raspunda solidar pentru fapta comisa %etode de evaziune fiscala - evaziunea cu a-. conturilor bancare- potrivit prevederilor legale o societate comerciala cu capital privat poate sa aiba conturi la banci diferite.Deschiderea celui de-al -lea cont se face fara instiintarea organelor fiscale sau a bancii care sa deschis primul cont. Deschiderea unui cont se face prin o simpla cerere si un document care sa rezulte ca !4 e legal intemeiata. In acest context cele mai mari fraude pe baza de docum ilegale cu a- conturilor deschise la banca. %oduri de evaziune fiscala &rintre numeroase forme de evaziune pe care legiuitorii le-a avut in vedere in primul rind este cea contabila.,i-loacele de disimulare sint variate ale imbraca forma, fie a unui -oc de conturi care schimba caracterul de profit a unei sume fixe, a unei inregistrari care are scop de a prezenta o situatie alta decit cea reala.4ele mai fregvente forme de evaziune in contab sunt: - infiintarea conturi pasive in nomenclatorul pasiv - inregistrari nereale - reducerea cifrei de afaceri - virarea la cont a unor plati de profit 0trategii de combatere a evaziuneii in R% !unt determinate de factorii: - actualmente in sist de fraude si infrac economice, coruptia, spalarea de bani , crima organizata reprez un element antisocial periculor pt securitatea statului - birocratismul constituie modul ce alimenteaza frauda economice si inpiedica crearea cadrului legislativ pt combaterea frauderilor si permite functionarilor publici sa frineze procesul de perfectionare a legisla in vigoare - (mplasarea geograf. a tarii e specifica si poate sa stimuleze extinderea frauderilor economice si sa influentaze activitatea ag economici din sectorul oficial atragindu-i in sec subteran intrucit cel republican servestedrept port de legatura intre orient si occident. Domenii necesare desfasurarii activitatea de combatere a fraudelor si evaziunii fiscale sunt(

metode si forme cu caracter juridic: raspunderea penala, contraventionala, civila metode si forme cu caracter economic:optimizarea politicii fiscale, sanctionari financiare, penalitati si amenzi metode si forme cu caracter administrativ(ridicarea licentii, inlesniri si facilitati, limitarea fenomenelor firmelor fantoma metode si forme de ordin social-politic(lichid soma-ului, red inflatiei, red diferen bugetare, educatia fiscala, perfect cadrului legislativ