Sunteți pe pagina 1din 17

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE AL...

Page 1 of 17

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE A LOCALITATILOR DIN MEDIUL RURAL
Indicativ P 66-2001 nlocuieste P 66-2000

Cuprins PREVEDERI GENERALE * Cap.1. Obiect. Domeniu de aplicare ALIMENTAREA CU APA * Cap.2. Generalitati * Cap.3. Cantitati de apa necesare, debite de dimensionare a instala tiilor * Cap.4. Soluta generala a alimentarii cu apa * Cap.5. Sursa de apa * Cap. 6. Captarea apei * Cap.7. Tratarea apei * Cap. 8. Statii de pompare * Cap.9. Conducte de aductiune * Cap.10. nmagazinarea apei * Cap. 11. Distributia apei * Cap.12. Sisteme de monitorizare-automatizare * Cap.13. CANALIZARE * Cap. 14. Principii generale privind executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare n mediul rural * Cap.15. Organizarea exploatarii * LISTA PRINCIPALELOR PRESCRIPTII TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

PREVEDERI GENERALE Cap.1. Obiect. Domeniu de aplicare


1.1. Obiectul normativului l constituie proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural cu o popula tie existenta de pna fa 10.000 locuitori. 1.2. Prevederile normativului se aplica la realizarea lucrarilor noi, pentru etapa I -a, corespunzator numarului de locuitori existenti n prezent, indiferent de faza de proiectare n care se gasesc la data publicarii normativului. 1.3. Prevederile normativului au caracter de obligativitate pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural. 1.4. Scopul normativului l constituie: - stabilirea solutiilor tehnologice de alimentare cu apa potabila si canalizare ct si a procedeelor de tratare a apei; - asigurarea calitatii apei tratate la cerintele standardelor existente pentru apa potabila; - asigurarea igienei, sanatat ii populatiei si protectiei mediului. 1.5. Pentru iucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare a societatilor agricole sau de productie ce se realizeaza n mediul rural, prevederile normativului au caracter de recomandare, cu exceptia prevederilor

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE AL... Page 2 of 17


cerintelor de calitate prevazute n Legea nr. 10/1995, care sunt obligatorii. 1.6. n cazul mai multor localitati care prin amplasare permit rezolvarea alimentarii cu apa si canalizarii n sistem microzonal, solutia se compar a din punct de vedere tehnic cu solu tia de alimentare cu apa si canalizare independenta pentru fiecare localitate. [top]

ALIMENTAREA CU APA Cap.2. Generalitati


2.1. Alimentarea cu apa a localitatilor din mediul rural n etapa I-a, pentru nevoile gospodaresti pentru animale, se face prin cismele. Pentru societatile agricole sau de productie, unitatile social-culturale si cladirile de locuit,.existente, dotate sau care se doteaza cu cismele n curti sau cu instalatii interioare, alimentarea cu apa se face de la reteaua de distributie prin bransamente prevazute cu apometre, amplasate n camine. 2.2. Pentru lucrarile de alimentare cu apa din mediul rural se prefera solutia de utilizare din surse de apa subterana. La stabilirea solutiilor generale si tehnologice se au n vedere, cu prioritate, acelea care asigur a o exploatare simpla si sigura, cu un minim necesar de personal de exploatare si cu functionare automatizata. 2.3. Pentru realizarea lucrarilor, este obligatoriu s a se obtina avizele si acordurile necesare, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. 2.4. Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare realizate n mediul rural, se ncadreaza conform STAS 4273, n categoria 4 si n clasa de importanta IV. Aceste lucrari sunt de importanta " normala" conform HG nr.766/1997. 2.5. Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 si a "Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor" (aprobat cu HG nr,925/1995), proiectele pentru alimentarea cu apa a localitatilor din mediul rural, se verifica de verificatori atestati MLPTL, pentru specialitatile Is, Ie, dupa caz It, pentru cerintele: A - Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv cele seismice; B - Siguranta n exploatare; C - Siguranta (a foc; D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; E - Protectia termica, hidrofuga si economia de energie; F - Protec tia mpotriva zgomotului; [top]

Cap.3. Cantitati de apa necesare, debite de dimensionare a instalatiilor


3.1. Cantitatile de apa necesare se determin a analitic, diferentiat pentru fiecare folosinta si cuprind urmatoarele categorii de apa pentru; - nevoi gospodaresti (fiziologice, igiena individuala si prepararea hranei), conform prevederilor de la art. 3.2.1;

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE AL... Page 3 of 17


- animalele din gospodarii, conform prevederilor de la art. 3.2.2; - unitatile de productie existente, conform prevederilor de la art. 3.2.4; - unitatile social-culturale si cladirile de locuit, existente, dotate sau care se doteaza cu cismele n curti sau cu instalatii interioare, conform prevederilor de la art. 3.2.5; - combaterea incendiului, conform prevederilor de la art. 3.2.6; - nevoile proprii sistemului de alimentare cu apa, conform prevederilor de la art.3.2.7; - acoperirea pierderilor tehnic admisibile din sistem, conform prevederilor de la art.3.2.8. 3.2. Necesarul de apa a localitat ilor din mediul rural se stabileste astfel: - pentru 70% din numarul de locuitori, alimentare cu apa prin cismele stradale; - pentru 30% din numarul de locuitori, alimentare cu apa prin cismele n curte. 3.2.1. Necesarul de apa pentru nevoile gospod aresti se stabileste pentru debitul specific q = 50 1/omzi, cu
s

Kzi = 1,3, n ipoteza alimentarii cu apa prin cismele stradale. Coeficientul de neuniformitate orara (Ka), corespunde unui grad de asigurare n alimentarea cu apa de 95% si se adopta n functie de debitul mediu orar, conform datelor din tabelul nr. 1. 3.2.2. Necesarul de apa pentru animalele din gospodariile individuale, se stabiie ste numai pentru cele prevazute n tabelul 2. Pentru celelalte animale din gospodarii, necesarul de apa este acoperit prin necesarul de apa pentru nevoile gospodaresti. Tabelul nr.1. Vanatia coeficientului de neuniformitate orara n functie de debitul mediu orar si de felul de alimentare cu apa

Debitul mediu orar (m3 /h) 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2 3 4 5

Ko alimentarea cu apa prin cismele amplasate pe strazi 7,98 6,70 5,41 4,12 3,55 3,21 2,80 2,56 2,40

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE AL... Page 4 of 17

6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 Tabelul nr.2.

2,27 2,10 1,99 1,81 1,70 1,62 1,57 1,49 1,44 1,40

Necesarul de apa pentru animatele din gospodariile individuale q si valorile coeficientului de s neuniformitate zilnica Kzi

Animale vaci cai porci

qs l/capzi 60 50 30

Kzi 1,25 1,30 1,20

3.2.3. Debitul de calcul pentru ci smele amplasate pe str azi, Qc , se stabileste cu relatia: Qc = Kzi (K og Q ora med g + Koa O ora med a ) [m 3/h] Qora med g = N 1 x 50 / 40 Qora med a = n care: Qora med g - debitul orar mediu de apa pentru nevoile gospod aresti [m3 /h] Qora med a - debitul orar mediu de apa pentru animale [W/h] Kog - coeficientul de neuniformitate orara pentru nevoi gospodaresti si K , pentru animale (tabelul 1);
oa x

1000 [m 3 /h]

N sa x q sa / 24 x 1000 [m 3/h]

N 1 - numarul de locuitori existenti, alimentati cu apa de ta cismeaua respectiva;

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE AL... Page 5 of 17


N sa numarul de animale de acelasi fel existente, alimentate cu apa de la cismeaua respectiva; qsa - necesarul zilnic specific de apa pentru animalele de acelasi fel, conform datelor din tabelul 2. 3.2.4. Necesarul de apa pentru societ atile comerciale existente din mediul rural, care urmeaza a fi alimentate cu apa dintr-un sistem comun cu localitatea respectiva, asigur a nevoile igienico-sanilare ale personalului si consumul de apa pentru nevoi tehnologice ce necesita apa potabila, cnd aceasta nu poate fi asigurata din surse proprii, 3.2.5. Necesarul de apa, pentru unitatile social-cuiturale si cladirile de locuit, existente, dotate sau care se doteaza cu cismele n curti sau cu instalatii interioare de alimentare cu apa, se stabileste astfel: - 20 l/omzi, pentru unitatile social-cuiturale si 801/omzi, pentru cladirile de locuit, pentru cismele n curti, n ambele cazuri cu K -- 1,25 si K conform tabelului 1;
zi o

- conform STAS 1478, pentru instalatii interioare de alimentare cu apa. 3.2.6. Necesarul de apa pentru combaterea incendiilor se stabileste astfel: - pentru localitatile cu pna la 500 locuitori, necesarul de apa pentru combaterea incendiului se realizeaza printr-o rezerva de ap a de 10 m ; - pentru localitati avnd de la 500 pna la 5000 locuitori, necesarul de apa pentru combaterea incendiului se realizeaza printr-o rezerv a de apa de 54 m3 pentru asigurarea unui debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore; - pentru localitati avnd de la 5000 pna la 10 000 locuitori, necesarul de apa pentru combaterea incendiului se realizeaza printr -o rezerva de ap a de 108 m 3 , pentru asigurarea unui debit pentru stingerea incendiului de 2 x 5 l/s, timp de 3 ore. 3.2.7. Necesarul de apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apa este cuprins ntre: - 1,5 - 3% pentru surse de apa subterana; - 3 - 8% pentru surse de ap a de suprafata, n functie de tehnologia adoptata n statia de tratare. 3.2.8. Necesarul de apa pentru acoperirea pierderilor tehnic admisibile din sistemul de alimentare cu apa, se considera de maximum 7%. 3.3. Conditiile de calitate a apei potabile, pentru localitatile din mediul rural, sunt cele prevazute n STAS 1342. [top]

Cap.4. Soluta generala a alimentarii cu apa


4.1. La stabilirea solutiei generale a alimentarii cu apa se tine seama de urmatoarele: - amplasarea geografica si altimetrica a localitatii n raport cu localitati nvecinate, cu surse de apa existente (capt ari de apa subterana si de suprafata, conducte magistrale de apa bruta sau apa tratat a); - marimea localitatii, gradul actual cunoscut de dotare privind fondul de locuinte, scoli, spitale, dispensare, industrie locala, societati economice, agroindustriale si/sau de alte profile; - configuratia generala geodezica a intravilanului localitatii si a zonelor limitrofe n care se afla

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE AL... Page 6 of 17


amplasamentele sursei de apa, statiilor de pompare, aductiunilor, statiei de tratare si rezervoarelor; - capacitatea surselor de apa existente sau a surselor de apa nou identificate prin studii de teren; - cerinta de apa la surs a; - presiunile de apa n reteaua de distributie; - cerintele de asigurare PSI; - masuri speciale necesare n cazul terenurilor sensibile la umezire.0 4.2. Solu tia generala a alimentarii cu apa cuprinde urmatoarele obiecte: a. sursele de apa; b. statie de pompare (dupa caz); c. conducta de aductiune; d. statie de tratare a apei ('dupa caz); e. rezervor de nmagazinare a apei; f. statie de pompare pentru distributia apei (dupa caz); g. statie de repompare (dupa caz); h. reteaua de distributie. 4.3. Stabilirea solutiei generale a alimentarii cu apa pentru o localitate sau un grup de localitati se face pe baza unor calcule tehnico-econornice urmarind realizarea unor costuri minime de investitii si exploatare pentru o perioada de calcul de 10 ani. 4.4. Sursele de apa sunt: - conducte magistrale cu apa potabila sau cu apa bruta av nd disponibil debitul cerintei pentru alimentarea cu apa a localitatii rurale; - captari de izvoare; - surse de apa subterana de mica adncime (captari prin puturi sau captari prin drenuri din freatic sau infiltratii de mal); - surse de apa subterana de medie sau mare adncime; - surse de apa de suprafata din lacuri existente, - surse de apa de suprafata din ruri, preferabil din captari existente. Se recomanda sursele cu debite ce respecta gradul de asigurare normat, prevazute cu posibilitati de extindere, dndu-se prioritate solutiilor ce reclama pompari minime. 4.5. Se recomanda conducte de aduc tiune cu lungimi minime, n special la aliment arile cu apa n sistem microzonal. 4.6. La stabilirea solutiilor pentru stafiile de tratare se au n vedere:

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE AL... Page 7 of 17


- amplasamente prevazute cu posibilitati de extindere, care asigura transportul apei spre rezervoare prin curgere gravitationala; - scheme tehnologice n care, ntre obiectele statiei, nu sunt necesare pompari intermediare; - scheme tehnologice ce se preteaz a la o exploatare cu minim de personal. 4.7. Rezervoarele pentru nmagazinarea apei pot fi: - rezervoare ngropate sau semingropate amplasate la cote ce asigura presiunea de alimentare a retelei de distributie; - rezervoare ngropate sau semingropate servite de statii de pompare care asigura alimentarea cu apa a retelei de distributie. - rezervoare supraterane, n special n cazul nivelului ridicat al apelor freatice, cu conditia ca rezistenta termica a peretilor rezervoarelor sa fie de 1 m2 .K / W, iar rezistenta termica a cupolei rezervoarelor sa fie de 1,4 m2 .K / W, pentru evitarea pericolului de nghet sau de supra ncalzire a apei stocate. 4.8. Materialele utilizate pentru protectia anticorosiva, sau de alta natura, a peretilor si partilor n contact cu apa ale rezervoarelor, se aplic a numai pe baza avizului Ministerului Sanatatii si Familiei privind potabilitatea apei nmagazinate n aceste rezervoare. 4.9. Stabilirea pozitiei rezervoarelor n schema distributiei apei (rezervoare de trecere sau rezervoare de capat), se face pe baza unor calcule de optimizare a retelei de distributie si a statiilor de pompare. 4.10. Reteaua de distributie este de tip ramificat, inclusiv n cazul n care, pe anumite portiuni, se prevad hidranti de incendiu. Reteaua de distributie se amplaseaz a pe o parte a drumului principal si dupa caz pe ambele parti ale acestuia, astfel nct la dezvoltarile viitoare sa se poata realiza un sistem inelar de alimentare, cu un numar minim de traversari ale strazilor. 4.11. Produsele, procedeele si echipamentele noi, pentru sistemele de alimentare cu apa, se utilizeaza numai pe baza agrementului tehnic, conform Legii nr. 10/1995. [top]

Cap.5. Sursa de apa


5.1. Alegerea sursei de apa pe criteriile si n ordinea de preferinta indicate la art.4.1 si la art.4.4 se face pe baza unor studii de teren hidrogeologice, hidrologice, geotehnice si topografice, care s a determine caracteristicile tehnice ale acesteia. 5.2. Sursele de apa de suprafata trebuie sa ndeplineasca conditiile tehnice si de calitate din STAS 4706. Alimentarea cu apa n mediul rural se face numai din surse de categoria I de calitate. 5.3. Proiectul de alimentare cu apa respecta prevederile SR 1628/1 si SR 1628/2 privind studiile ce se fac asupra surselor de apa de suprafata s i subterane. Studiile cuprind n mod obligatoriu precizarile privind marimea zonelor de protectie sanitar a si natura perimetrelor ce trebuie instituite, n conformitate cu prevederile HGR nr. 101/97. [top]

Cap. 6. Captarea apei

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE AL... Page 8 of 17


6.1. Captarile de apa ce servesc alimentarile cu apa in mediul rural trebuie sa satisfac a conditiile specifice tipului de captare adoptat, dupa cum urmeaza: 6.1.1. Captarile din izvoare tin seama de prevederile STAS 1629/1 si de urmatoarele conditii: - sa fie amplasate n punctul real de izvorre; - sa asigure captarea integrala a izvorului, pentru eventuale extinderi, (ara pierderi, n care scop constructia de captare trebuie ncastrata n stratul impermeabil de baz a; - sa fereasca punctul de captare de contaminari exterioare printr-o etansare corespunz atoare; - sa nu modifice regimul natural de curgere al izvorului; schimbarea locului de iesire a apei din roc a prin obturarea unor fisuri, sau ridicarea nivelului apei n bazinul de sosire .peste nivelul initial de curgere, pot duce chiar la pierderea izvorului; - construc tia de captare trebuie sa fie vizitabila si ventilata corespunzator; - sa fie construite din materiale rezistente la eventuala ac tiune corosiva a apei sau a terenului; - sa aiba asigurate zona de protectie sanitara. 6.1.2. Captarea apelor subterane respecta prevederile STAS 1629/2, STAS 1629/3, "Normativul pentru proiectarea constructiilor de captare a apei" - NP 028, precum si urmatoarele conditii: - sa fie amplasate n zone neinundabile sau protejate prin ndiguiri contra inundatiilor; - sa aiba asigurate zonele de protectie sanitara; - sa asigure izolarea straturilor acvifere superioare contaminate n cazul captarii straturilor acvifere de medie si mare adncime; - la captarile prin infiltratie de mal, toate lucrarile din mal si din albie se prevad de tip permeabil, evitndu-se bararea albiei sau realizarea de praguri de fund; - materialul coloanelor filtrante sa fie rezistent la coroziune si sa se asigure, prin forma si dimensiunile fantelor, protectia mpotriva nnisiparii puturilor. 6.1.3. Captarea apelor de suprafata respecta prevederile STAS 1629/4 si STAS 1629/5, precum si urmatoarele conditii: - sa asigure debitul cerintei de apa si nivelul corespunzator al apei care s a permita captarea n conditii de siguranta, n special n perioadele de iarna; - sa asigure stabilitatea zonei de captare prin aparari de mal, pinteni, ndiguiri, etc; - sa protejeze - prin gratare - patrunderea plutitorilor n priza de apa si sa asigure posibilitatea evacuarii depunerilor din priza spre aval; - sa se prevada o deznisipare a apei n cadrul construc tiilor de la captare, corespunzator prevederilor STAS 3573. 6.1.4. Legarea la conducte magistrale existente se realizeaza n urmatoarele conditii: - existenta acordului prealabil al proprietarului conductei, n care se precizeaz a debitul de apa asigurat, calitatea apei, presiunea minima n punctul de bransament, pretul de cost al apei livrate, alte conditii impuse de furnizor; - prevederea, n punctul de bransament, a unui camin de concesie cu vana de separatie, debitmetru,

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE AL... Page 9 of 17


manometru si dispozitiv de golire sau aerisire / dezaerisire. [top]

Cap.7. Tratarea apei


7.1. Statiile de tratare se dimensioneaza Ia debitul de calcul Qc . 7.2. Solu tia tehnologica a statiei de tratare cuprinde obiectele destinate limpezirii si dezinfectarii apei si, dupa caz, a unor tratari speciale (pentru ape din surse subterane) cum sunt eliminarea hidrogenului sulfurat, a compusilor de fier si mangan si asigura: - tratarea cu reactivi; - decantarea; - filtrarea; - aerarea ( dupa caz); 7.3. Dimensionarea statiei de tratare se realizeaza n conformitate cu prevederile STAS 12277 si prin studiu de tratabilitate care stabileste: - reactivul folosit: tipul de coagulant, var, polielectrolit si dezinfectantul; - dozele maxime de reactivi, modul de preparare a solubiilor si de administrare, timpii de contact necesari; - timpul minim de sedimentare, ncarcari superficiale; - viteze maxime de filtrare; - natura, granulozitatea si grosimea stratului filtrant; - gradul de oxigenare necesar pentru sistemele de aerare. 7.4. Dimensionarea obiectelor componente ale statiei de tratare se face conform SR 12362, STAS 3620/1 ,STAS 3620/2, STAS 3602 si STAS 9295. [top]

Cap. 8. Statii de pompare


8.1. Statiile de pompare se proiecteaza respectnd prevederile din STAS 10110. 8.2. Din punct de vedere al sigurantei n exploatare, statiile de pompare pentru mediul rural se ncadreaza n categoria III, la care se admite ntreruperea aliment arii cu apa pe durata nlaturarii unei avarii, ns nu mai mult de 24 ore. 8.3. Statiile de pompare pentru distributie se prevad cu un singur agregat de rezerva si se dimensioneaza dupa cum urmeaz a: - n localitati cu pna la 500 locuitori nu se prevede debit de calcul pentru incendiu; instalatiile care asigura presiunea n retea se dimensioneaza la debitul maxim orar;

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ...

Page 10 of 17

- n localitati avnd de la 500 pna la 5000 locuitori, instala tiile de pompare care asigura presiunea n retea se dimensioneaza ia debitul maxim orar la care se adaug a 5 l/s pentru stingerea incendiului; - n localitati avnd de la 5000 pna ia 10000 locuitori, instalatiile de pompare care asigura presiunea n retea se dimensioneaza la debitul maxim orar, iar pentru asigurarea debitului de 10 l/s pentru stingerea incendiului se prevede o pompa suplimentara actionata n mod independent. n caz de incendiu, cele doua pompe functioneaza n paralel pentru asigurarea debitului maxim orar si 10 I/s pentru combaterea incendiului. Alimentarea cu energie electrica si modalitatea de actionare a pompei pentru ridicarea presiunii se face conform prevederilor normativelor I 7 si I 9. 8.4. Statiile de pompare se proiecteaza, acolo unde este posibil, ca obiecte comasate cu alte obiecte din cadrul sistemului de alimentare cu apa (prize de apa de suprafata, deznisipatoare. statii de tratare monobloc, rezervoare). 8.5. Pentru calculul si atenuarea fenomenului de lovitura de berbec se respecta recomandarile normativului I30 - "Instructiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec si stabilirea masurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acestora in instalatii hidraulice sub presiune ". [top]

Cap.9. Conducte de aductiune


9.1. Conductele de aduc tiune, cu nivel liber sau sub presiune, cu func tionare gravitationala sau prin pompare, respecta prevederile din SR 6819 privind studiile necesare si prescriptiile de proiectare. 9.2. Conductele de aduc tiune se realizeaza cu un singur fir. 9.3. Materialul conductelor de aduc tiune poate fi; polietilena de nalta densitate, policlorura de vinii, poliester armat cu fibre de sticl a etc, n conformitate cu prevederile normativelor: - I22- "Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aduc tiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor" ; - GP 043 - "Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utiliznd conducte din PVC, polietilena si polipropilena ". 9.4. Alimentarea cu apa a cismelelor stradale, a societatilor economice sau a unitatilor social-culturale din conductele de aductiune, este interzisa. [top]

Cap.10. nmagazinarea apei


10.1. Rezervoarele pentru nmagazinarea apei asigura rezerva de apa pentru combaterea incendiului, rezerva de apa pentru compensarea variatiei orare a consumului de apa si dupa caz, diferenta dintre rezerva de avarie si rezerva de incendiu. 10.2. Volumul destinat rezervei de apa pentru combaterea incendiului se stabileste conform art.3.2.6. n apropierea rezervoarelor se prevede un c amin de racord, conform STAS 9342, cu posibilitati de acces, pentru alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie. 10.3. Rezerva pentru compensarea variatiei orare a consumului de apa se stabileste analitic, ca diferenta dintre curba clasata a debitului sursei si curba clasata a consumului din ziua de consum maxim, pentru 70% alimentare cu apa prin cismele stradale si pentru 30% alimentare cu ap a prin cismele n curti. Valori

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ...

Page 11 of 17

informative ale variatiei procentuale orare si ale variatiei procentuale cumulate, ale cunsumului de apa pentru localitati rurale n func tie de consumul mediu orar din ziua de consum maxim, sunt date n tabelul numarul 3 . 10.4. Rezerva de apa pentru avarie se prevede numai pentru diferenta dintre volumul de apa pentru avarie si volumul de apa pentru incendiu dac a volumul de apa pentru avarie este mai mare fata de cel de incendiu. In conformitate cu prevederile STAS 1478, n regim de avarie se admite folosirea rezervei de incendiu cu luarea masurilor tehnico-organizatorice prevazute n instruc tiunile de exploatare, necesare pentru functionarea cu restrictii de consum n regim de avarie, remedierea operativa a avriei si ntarirea masurilor de prevenire a incendiilor n zonele aferente . 10.5. Refacerea rezervei de incendiu se face imediat dupa consumarea acestuia, dupa care se asigura alimentarea cu apa a localitatii rurale . 10.6. Amplasarea rezervoarelor si calculul lor (la actiunile din STAS 1010/01), conditiile constructive si dotarile cu instalatii hidraulice corespund prevederilor STAS 4165 . 10.7. Zona de protectie de regim sever fata de conturul exterior al constructiei rezervorului respecta prevederile HGR nr. 101/1997 . 10.8. naltimea apei se prevede n urmatoarea ordine de preferinta: - n rezervoare amplasate pe naltimi naturale care asigura presiunile necesare n reteaua de distributie - n rezervoare amplasate pe naltimi naturale care nu asigur a presiunea prin alimentarea gravitationala a retelei de distributie. Presiunea necesara se asigur a de o statie de pompare . [top]

Cap. 11. Distributia apei


11.1. Retelele de distributie sunt de tip ramificat si se realizeaza dup a cum urmeaza: - pe portiunile de retea care distribuie debitul Q - pe portiunile de retea care distribuie debitul Q
omax

< 5 I/s nu se amplaseaza hidranti de incendiu; egal sau mai mare de 5 l/s, pentru localitati cu pna la

omax

5000 locuitori, diametrele sunt cele rezultate din calcul, dar minimum 110 mm; pe aceste portiuni de retele se prevad 3 pna la 5 hidranti de incendiu amplasati la distante de max. 500 m ntre ei. - pe portiunile de retea care distribuie debitul Q
o max

> 10 l/s, pentru localitati avnd ntre 5000 si 10 000

locuitori, diametrele sunt cele rezultate din calcul, dar minimum 125 mm; pe aceste portiuni de retele se prevad 5 pna la 10 hidranti de incendiu amplasati la distante de max. 500 m ntre ei. Tabelul nr. 3. Valori informative ale variatiei procentuale orare si ale variatiei procentuale cumulate, ale consumului de apa pentru localitati rurale n functie de consumul mediu orar din ziua de consum maxim : Q o med din ziua de consum maxim (m 3/h) Ora orar 2 % cumul % orar 5 % cumul % orar 7,5 % cumul % orar 10 % cumul % orar 15 % cumul % orar

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ...

Page 12 of 17

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 %

0,4 0,4 0,7 0,7 2,7 5,8 5,8 5,8 3,2 3,2 6,2 8,5 13,5 6,5 5,0 4,5 1,8 2,2 6,0 6,3 6,0 2,8 1,4 0,6 100

0,4 0,8 1,5 2,2 4,9 10,7 16,5 22,3 25,5 28,7 34,9 43,4 56,9 63,4 68,4 72,9 74,7 76,9 82,9 89,2 95,2 98,0 99,4 100,0 100

0,6 0,6 0,9 0,9 2,9 5,6 5,6 5,6 3,4 3,4 6,0 8,2 10,0 6,1 5,0 5,0 3,2 3,2 6,0 6,1 6,0 3,0 1,8 0,9 100

0,6 1,2 2,1 3,0 5,9 11,5 17,1 22,7 26,1 29,5 35,5 43,7 53,7 59,8 64,8 69,8 73,0 76,2 82,2 88,3 94,3 97,3 99,1 100,0 100

0,7 0,8 1,0 1,0 3,0 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 6,0 8,0 9,0 6,0 5,0 5,0 3,5 3,5 6,0 6,0 6,0 3,0 2,0 1,0 100

0,7 1,5 2,5 3,5 6,5 12,0 17,5 23,0 26,5 30,0 36,0 44,0 53,0 59,0 64,0 69,0 72,5 76,0 82,0 88,0 94,0 97,0 99,0 100,0 100

0,8 0,8 1,0 1,0 3,0 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 5,9 7,7 8,5 5,9 5,0 5,0 3,5 3,5 5,9 6,0 5,9 3,4 2,4 1,3 100

0,8 1,6 2,6 3,6 6,6 12,1 17,6 23,1 26,6 30,1 36,0 43,7 52,2 58,1 63,1 68,1 71,6 75,1 81,0 87,0 92,9 96,3 98,7 100,0 100

0,8 0,9 1,1 1,1 3,1 5,4 5,4 5,4 3,6 3,6 5,8 7,5 7,5 5,8 5,1 5,1 3,6 3,6 5,8 5,9 5,8 3,7 2,8 1,6 100

0,8 1,7 2,8 3,9 7,0 12,4 17,8 23,2 26,8 30,4 36,2 43,7 51,2 57,0 62,1 67,2 70,8 74,4 80,2 86,1 91,9 95,9 98,4 100,0 100

0,9 0,9 1,3 1,3 3,2 5,3 5,3 5,3 3,6 3,6 5,7 7,0 7,0 5,7 5,2 5,2 3,7 3,7 5,7 5,9 5,7 3,9 3,0 1,9 100

11.2. n cazul n care gospodaria de apa alimenteaza mai multe localitati rurale, separate prin zone neconstruite de cea 50 m, se considera un singur incendiu corespunz ator localitatii cu cel mai mare numar de locuitori existent, iar statia de pompare, reteaua de distributie si volumul intangibil de incendiu se dimensioneaza la debitul de incendiu respectiv. n cazul localitatilor rurale care nu sunt separate prin zone neconstruite, pentru dimensionarea instalatiilor de alimentare cu apa se considera numarul total de iocuitori al localitatilor respective. 11.3. Hidrantii de incendiu se recomanda sa se monteze suprateran; n cazuri justificate de conditii de amplasare, pericol de lovire sau distrugere, se admite utilizarea hidrantilor subterani.

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ...

Page 13 of 17

11.4. Vitezele recomandate pentru dimensionarea retelelor de distributie sunt conform STAS 1478.Calculul de verificare la incendiu se face la viteza de maximum 3 m/s. 11.5. Materialul conductelor din retea si pentru bransamente se alege pe considerente economice, tinnd seama att de costul materialului conductelor si a patului de pozare, ct si a pieselor speciale: coturi, teuri, bransamente. Se pot utiliza conducte din policorura de vinii, polietilena de nalta densitate sau polipropilen (conform GP 043), poliester armat cu fibre de sticl a si alte tuburi protejate la interior si exterior contra coroziunii, agrementate tehnic n tara pentru a fi utilizate pentru apa potabila si garantate pentru o perioada de 50 ani. 11.6. Presiunea n reteaua de distributie este de max. 6 bar. Presiunea minima la hidrantii de incendiu este de 0,7 bar. La cismelele stradale, presiunea minima de utilizare, este conform datelor producatorului; n lipsa acestora, este de 0,3 bar. 11.7. Reteaua de distributie are robinete de sectionare pe conductele principale (din care se ramifica reteaua) la distante de max. 600 m. 11.8. Ramificatiife din conductele principale cu lungimi mai mici de 300 m se fac prin bransare direct a, fara camin de vizitare, cu robinet de sectionare subteran. 11.9. Amplasarea retelelor de distributie, n plan si pe verticala, se faceconform SR 8591 si SR4163/1. 11.10. Profilul de pozare al conductelor, n special patul de rezemare si modul de compactare a umpluturilor, este cel prescris de furnizor, tin nd seama de standardul de produs al tuburilor si n conformitate cu prevederile normativului I22 - "Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aduc tiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor". 11.11. Adncimea minima de pozare a retelelor nu poate fi mai mica dect adncimea de nghet, conform STAS 6054. 11.12. Toate caminele necesare respecta prevederile STAS 6002 si SR ISO 4064 1,2. 11.13. Capacele si ramele pentru caminele de vizitare sunt n conformitate cu STAS 2308 si SR EN 124 . 11.14. Cismelele stradale se amplaseaza la distanta de max. 300 m ntre ele si sunt de tipul cu robinet automat de nchidere (ngropat) protejat mpotriva nghetului. n zona cismelei se execut a lucrari pentru drenarea apelor spre santuri de scurgere. La capetele de retea, ci smeleie stradale se amplaseaz a ladistanta de cel mult 150 m nainte de ultimul consumator. 11.15. Subtraversarile de CF si drumuri nationale sau drumuri expres, cu conducte de aductiune sau retele de distributie, se fac cu respectarea prevederilor STAS 9312. 11.16. Subtraversarile drumurilor judetene, cu conducte de aductiune sau retele de distributie, se pot realiza prin amplasarea lor, prin simpla asezare fara suporti, n conducte de protectie din mase plastice, etansate la capete, prevazute Ia unul din capete cu o coloana de observatie cu diametrul de max. 300 mm, prevazuta cu capac de protectie. Diametrul conductei de protectie se alege astfel nct sa permita introducerea sau scoaterea prin simpla tragere a conductei de aductiune sau de distributie. Subtraversarile drumurilor comunale se fac cu conducte de protectie din mase plastice, etansate la capete, fara coloana de observa tie. [top]

Cap.12. Sisteme de monitorizare-automatizare


12.1 Sistemele de alimentare cu apa n mediul rural se prevad cu un minim de aparatura de monitorizare si comanda care sa asigure func tionarea sigura n toate compartimentele, si anume: a. automatizarea functionarii pompei la captare;

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ...


b. automatizarea agregatelor din sta tiile de pompare functie de nivelul apei n rezervor; c. contorizarea locala a debitului prelevat de la sursa de apa; d. m asurarea presiunii de pompare;

Page 14 of 17

e. automatizarea functionarii statiilor de pompare n functie de presiunea minima necesara n retea; f. monitorizarea si automatizarea statiilor de tratare . [top]

Cap.13. CANALIZARE
13.1. Apa provenita de la cismelele stradale se canalizeaza la rigolele drumurilor. 13.2. Societat ile de productie, unitatile social-culturale sau cl adirile de locuit existente, dotate sau care se doteaza cu cismele n curti sau cu instalatii interioare de alimentare cu apa, se prevad cu instalatii proprii de preluare, epurare si evacuare a apelor uzate sau, dupa caz, se recomand a sa se prevada cu retele de canalizare si statii de epurare a apelor uzate. [top]

Cap. 14. Principii generale privind executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare n mediul rural
14.1. Caietele de sarcini care nsotesc proiectul de alimentare cu apa si canalizare detaliaza conditiile tehnice de executie si montaj al lucrarilor, cuprinz nd: calitatile materialelor, utilajelor si echipamentelor, standarde ce trebuie respectate, tolerante de executie si montaj, protec tia muncii, protectia mediului, tehnologii, transporturi, inspectii, teste, verificari, ntretinere etc 14.2. Proiectul prevede programul de urmarire a comportarii n timp a lucrarilor. Acesta se ntocmeste n functie de specificul fiecarei lucrari, n conformitate cu reglementarea P130 - "Norme metodologice privind urmarirea n timp a construc tiilor ". 14.3. Se respecta prevederile furnizorilor de tuburi privind transportul, manipularea, depozitarea si montarea acestora. 14.4. Executia retelelor de distributie si aduc tiunilor respecta prevederile normativului 122 si STAS 4163-3. 14.5. n toate fazele de executie (transport, depozitare, manipulare, pozare instalatii tehnologice, probe necesare si punere n functiune) se respecta prevederile Normativului C300 - "Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ". 14.6. Instalatiile tehnologice trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc la incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunz ator mediului n care sunt amplasate si sa respecte normele generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor. 14.7. Asigurarea si verificarea calitatii se face n conditiile impuse de prevederile normativului C56 - "Normativ pentru verificarea calitat ii si receptialucrarilor de constructii si instalatii aferente". Verificarea calitatii lucrarilor se face pe parcursul executiei, pentru fiecare categorie de lucrari n parte si separat pe ansamblul lucrarilor, n conformitate cu caietele de sarcini. 14.8. n timpul executiei se tine evidenta activitatilor de control a calitatii executiei lucrarilor, n conformitate cu

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ...

Page 15 of 17

prevederile Legii nr. 10/1995. Documentele ncheiate pe parcursul executiei se ataseaz a la Cartea Tehnica a constructiei. 14.9. Receptia lucrarilor se face conform HGR nr.273/1994 "Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instala tii aferente acestora" si conform Legii nr.l 0/1995 privind calitatea n construc tii. [top]

Cap.15. Organizarea exploatarii


15.1. n cazul lucrarilor hidroedilitare din mediul rural, proiectele de investitii trateaz a n mod obligatoriu si modul de organizare al exploatarii pe baza unor regulamente detaliate de exploatare. 15.2. Exploatarea acestor lucrari, n conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice locale, se poate face prin compartimente de specialitate autorizate din aparatul propriu al consiliilor locale sau de agenti economici atestati si autorizati n conditiile Legii nr.326/2001, n specialitatea alimentari cu apa si canalizare, de catre Autoritatea Nationala de Reglementare. Exploatarea se face prin contracte de prestari de servicii, ncheiate cu consiliile locaie. 15.3. Tarifele pentru apa si canalizare si modul de repartizare pe consumatori se aproba de autoritatile administratiei publice locale, la propunerea compartimentelor de specialitate autorizate din aparatul propriu al consiliilor locale sau a agentilor economici autorizati care asigura alimentarea cu apa si canalizarea localitatilor, pe baza prevederilor din proiect referitoare la costuri si tinnd seama de consumul efectiv de energie si de costurile reale de exploatare. [top]

LISTA PRINCIPALELOR PRESCRIPTII TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
A. Standarde de stat - STAS 1342-91 - Ap a potabila - STAS 1478-90 - Aliment ari cuapa la construc tii civile si industriale - SR 1628/1 - Surse de apa subterana. Investigatii, studii de teren si cercetari de laborator - SR1629/1-81 -Captarea izvoarelor - SR 1629/2-96 - Captari prin puturi - SR 1629/2-91 - Captari pnn drenuri - SR 1629/4-90 - Captari de apa din ruri - SR 1629/5-90 - Captari de apa din lacuri - STAS 1712/1-90, /2-70, /3 -91 - Nisip si pietris cuartos pentru filtrarea apei - STAS 3573-91 - Deznisipatoare. Prescrip tii generale - STAS 3620/1-85 - Decantoare cu separare gravimetrica

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ...


- STAS 3620/2-85 - Decantoare suspensionale cu recircularea mecanica a namolului - STAS 3602-87 - Filtre de nisip cu nivel liber

Page 16 of 17

- SR 4163/1-95. Z2-96 si /3-96 - Aliment ari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare, prescriptii de calcul, prescriptii de executie si exploatare - STAS 4165-99 - Rezervoare. Prescriptii generale - STAS 4273 - Constructii hidrotehnice - STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adncimi maxime de nghet. Zonarea teritoriului - SK 6819-97 - Aliment ari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si executie - SR 8591-91 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare - STAS 9295-73 - Statii de deferi zare-demanganizare - STAS 9342-82 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Camine pentru alimentarea directa a pompelor mobile. Prescriptii de proiectare. - STAS 9570/1-89 - Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati, - STAS 10101/0A-77 - Ac tiuni n constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale - STAS 10110 -85 - Alimentari cu apa. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare - STAS 12277 -84 - Stafii de potabilizare a apei. Studii pentru proiectare - SR 12362-96 - Gospodarii de reactivi B. Legi si acte normative - Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc tii - Legea nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodarie comunala - H.G, nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construc tii - PI 00-92 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale - P73-78 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientior din beton armat si beton precomprimat pentru lichide - NE 012-99 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - NP 028-98 - Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei - 19/94 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare - 17/98 - Nonnativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pna Ia 1000 V ca. si 1500 V c.c. - 122/99 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aduc tiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE ...

Page 17 of 17

- P7-2001 - Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenuri sensibile la umezire - NTPA002-97 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate n rctdele de canalizare a localitatilor - 130-75 - Instructiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec si stabilirea m asurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acestora n instalatii hidraulice sub presiune - C16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente - PD 163-75 - ndrumator departamental privind proiectarea gospodariilor de reactivi din cadrul statiilor de tratare a apei potabile - GP-043/99 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utiliznd conducte din PVC, polietilena si polipropilena - MP 005/98 - Manual pentru proiec tarea constructiilor aferente statiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos n vederea satisfacerii exigentelor de siguranta n exploatare si sanatatea oamenilor - PI18-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor - C300-94 - Normativ de preven ire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - O.M.I. nr.775-98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - C56-85 - Normativ privind verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente - H.G.273-1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora- Ajnex a: Cartea tehnica a construc tiei - P130/97 - Normativ privind urmarirea comport arii n timp a constructiilor - NGPM -93 - Norme generale de protectia muncii. Regulamentul privind protectia si igiena muncii n constructii [top]

mk:@MSITStore:C:\MATRIX\APACANAL.CHM::/p66-2001.htm

1/17/2006