Sunteți pe pagina 1din 3

coala gimnazial ,, ......... nr. ..... /Liceul Teoretic .../Tehnologic ..., Constana Prof. ...... ....... Disciplina: ......

Aria curricular ,, .... ....

RAPORT DE AUTOEVALUARE
Anul colar !"#!$!"#% n cursul anului colar 2012-2013, subsemnatul ..... ..... , titular/suplinitor al colii Gimnaziale ,, ....... nr. ..., din Constana, pe catedra/postul de ......., am derulat activit i didactice, colare i e!tracolare, "n con#ormitate cu prevederile contractului individual de munc i ale #iei postului, dup cum urmeaz$ Proiectarea acti&itii - am "ntocmit plani#icrile calendaristice i am elaborat planurile unit ilor de "nv are "n con#ormitate cu prevederile pro%ramelor colare i ale metodolo%iilor a#late "n vi%oare& - am predat la termen aceste documente colare, respect'nd indica iile metodice #urnizate de ctre responsabilul catedrei/comisiei ,, ........& - am elaborat #ie de lucru necesare unei bune des#urri a demersului didactic& - am elaborat testele de evaluare iniial, continu/#ormativ i #inal/sumativ, precum i baremele de corectare i notare, adapt"nd permanent procesul instructiv-educativ "n #unc ie de rezultatele acestor testri, pentru a per#eciona demersul didactic& - am realizat proiectarea activit ilor didactice i "n #ormat electronic, utiliz'nd elemente speci#ice te(nolo%iei in#orma iei i a comunica iilor$ documente "n #ormat )icroso#t *ord i +!cel& - am proiectat i derulat unele activit i e!tracurriculare "n str'ns corelare cu obiectivele curriculare i institu ionale ,de e!. vizite la )uzeul ...., la )uzeul ... din Constan a, e!cursii tematice la ....., ..... i la .....'ealizarea acti&itilor (i(actice $ predarea la clas s-a #cut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmrirea permanent a ob inerii per#orman ei colare& - "n procesul instructiv-educativ am utilizat i metode i strate%ii didactice capabile s stimuleze implicarea activ, %'ndirea elevului i s-i #ormeze deprinderi de studiu- "nv area prin proiecte, investi%aia sau porto#oliile& - am aplicat constant metode didactice activ-participative "n cadrul orelor de istorie at't pentru dezvoltarea competen elor, abilit ilor i deprinderilor intelectuale, ct i a celor practice. - am utilizat te(nicilor i mi.loacelor /0C "n cadrul orelor de curs ,proiector multimedia, internet, plat#orme educa ionale, plat#orme e-learnin%, prezentri 1o2er 1oint-, at't pentru proiectarea i derularea procesului instructiv-educativ, c't i pentru evaluarea unor proiecte realizate de ctre elevii mei& - am or%anizat derularea unor activit i e!tracolare i e!tracurriculare "n cadrul proiectului 34coala alt#el5$ ...., ....., ..... & - am promovat studiul individual i lucrul "n ec(ip "n cadrul proiectelor educa ionale derulate de ctre elevii mei pe parcursul anului colar& - am mobilizat elevii s se implice "n actiunile de voluntariat derulate "n coal ,de e!. str'n%erea unor bunuri i produse destinate zonelor rii lovite de ninsorile abundente din timpul iernii, implicare "n activiti ecolo%ice locale- sau inte%rate 6trate%ei 7aionale de 8ciune Comunitar ,activiti de voluntariat "n care i-am implicat pe elevii mei, derulate, la Centrul pentru copiii cu dizabiliti i la Cminul pentru persoane de v'rsta a 000-a, sub deviza$ ,,Invitaie la altruism-. )&aluarea rezultatelor *n&rii - am elaborat i aplicat teste, precum i bareme de corectare i notare, "n vederea realizrii evalurilor ini ial, continu i sumativ, av'nd ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltrii cunotin elor, aptitudinilor, atitudinilor,

valorilor i competen elor elevilor mei, %radul "n care au #ost realizate competenele %enerale i speci#ice, precum i ameliorarea i dezvoltarea calitativ permanent a procesului instructiv-educativ& - am utilizat at't metode de evaluare tradi ionale, clasice ,probe orale i probe scrise-, c't i metode clasi#icate "n literatura de specialitate drept metode moderne$ evaluarea prin re#erate, investi%aii, proiecte i porto#olii. - am realizat notarea ritmic a elevilor, "n con#ormitate cu prevederile documentelor colare a#late "n vi%oare& - am comunicat cu promptitudine rezultatele evalurilor, at't elevilor mei, c't i prinilor acestora& - am impus utilizarea autoevalurii i a interevalurii, ca modalit i de dezvoltare la elevi a competen elor evaluative. +anagementul clasei (e ele&i - am realizat consilierea permanent a elevilor mei, trat'ndu-i di#eren iat, ca individualit i, dar i ca membri ai %rupului social care este clasa de elevi& - am monitorizat i atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care inter#erau cu "nv area i adaptarea social& rezultatele acestor activit i s-au r#r'nt "n mod pozitiv asupra randamentului colar al acestora, remarcat de ctre toi membrii consiliului pro#esoral al clasei& - am realizat pro%ramul de pre%tire suplimentar cu elevii ... ..., ... ..., ... ..., ... ... i ... ..., capabili s ob in per#omane colare deosebite, din clasele a ...-a i a ...-a 9& e#iciena acestor activiti s-a re#lectat "n ob inerea premiului ... , de ctre elevul .... i a trei meniuni la #aza .udeean a olimpiadei colare de ...., din 0:.03.2012, de ctre elevii$ ... ..., ... ... i ... ...& - am or%anizat pro%rame speciale de activiti de remediere colar pentru elevii care aveau di#iculti de "nvare, urmrind "mbuntirea ratei succesului colar& - pro%ramele de pre%tire suplimentar cu elevii capabili s obin per#ormane colare deosebite, precum i activitile de remediere colar au #ost des#urate "n coal i au #ost consemnate "n Condica pro#esorilor& - am completat #iele psi(o-peda%o%ice ale elevilor din clasa unde sunt diri%inte. +anagementul carierei i al (ez&oltrii personale: - am participat la cursul de #ormare pro#esional ,,Competen e c(eie /0C "n curriculum colar5, acreditat prin ;)+C/6 <2=>/2012, dob'ndind 1? credite pro#esionale trans#erabile, con#orm 8deverin ei nr. 3>?</?<:=/2?.0>.2012& - am participat la pro%ramul de 30 de ore pentru specializarea pentru ocupa ia e!pert "nv m'nt, con#orm Certi#icatului de absolvire, seria ...., nr. ......& $ am participat la 6eminarul na ional ,,1arteneriat pentru calitate "n educa ie ,1roceduri i instrumente privind mana%ementul i asi%urarea calit ii "n educa ie-5& - "n perioada 0<.0> @ 20.0>.2013, "n cadrul proiectului AA1-AdB/B+/1C;/2012/C;/0D< cu titlul ,,Eezvoltarea competen elor pro#esionitilot din educa ie pentru implementarea de sisteme de asi%urare a calit ii "n "nv m'ntul vocaional prin trans#er de bune practici inovante5, am participat la cursul de limb italian ,30 de ore-,& certi#icatul serie +EF8: nr. D:3/2<.0>.2013 atest dob'ndirea unor competen e de nivel 82 corespunztor Cadrului Ain%vistic +uropean& - am participat la consiliile pro#esorale i la edin ele de comisie metodic or%anizate "n coal& - am participat activ @ re#erate, lecii desc(ise @ la edinele Centrului 1eda%o%ic/)etodic Constana =& - am participat la Cons#tuirile or%anizate de ctre 06G Constan a cu inspectorii de specialitate& - la nivelul 06G Constan a sunt membru al Consiliului consultativ al disciplinei ...... i responsabil al Cercului 1eda%o%ic/)etodic Constana =, con#orm deciziei ..........& - am colaborat activ cu 06G Constana, ca membru al Comisiei pentru or%anizarea i des#urarea ;limpiadei locale i a celei .udeene de .....& - am avut o rela ie de colaborare i comunicare permanent cu celelalte cadre didactice, cu conducerea unitii de "nvm'nt, dar i cu elevii mei i prin ii acestora& - am realizat i actualizat porto#oliului meu pro#esional, ori de c'te ori au aprul modi#icri i noi ac(izi ii pro#esionale. Contri,uia la (ez&oltarea instituional i la promo&area imaginii unitii colare $ am participat, cu articolul/comunicarea ,,..........., la -impozionul 'egional ... .... edi ia a 0B-a, 22 mai 2013, or%anizat de catre Cole%iul ..... ,, ... ..., /'r%ovite& acest material a #ost publicat "n revista 6impozionului, 0697 DD:-D?<-0-13?><-0& "n cadrul aceluiai simpozion am coordonat activitatea elevei ... ..., participant la sec iunea ,, ... ...;

- la nivelul 06G Constan a sunt membru al Consiliului consultativ al disciplinei ...... i responsabil al Cercului 1eda%o%ic/)etodic Constana =& - am colaborat activ cu 06G Constana, ca membru al Comisiei pentru or%anizarea i des#urarea ;limpiadei locale i a celei .udeene de .....& - am #ost membru @evaluator- al Comisiei 7aionale de or%anizare i des#urare a ;limpiadei de ...., 8rad, 030: aprilie 2013& - ca pro#esor evaluator, am participat la derularea concursului ,,... ... ... , or%anizat la Aic. /eoretic ,,... ...5, Constan a, pe data de ...... - sunt membru al 8sociaiei pro#esorilor de ... din Com'nia, #iliala Constana& - am "nc(eiat parteneriate de colaborare i derulez activiti speci#ice acestora cu )uzeul ... ..., )uzeul ... ..., Ai%a ... ... ..., Fniversitatea ... ..., din ... i cu ...... . - am respectat normele, procedurile de sntate, securitate i de protec ia muncii pentru toate tipurile de activit i des#urate, implic'ndu-m activ "n crearea unei culturi a calit ii la nivelul colii noastre. 1ro#. H H, Constana, 20.0=.2013