Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAIONAL M. SADOVEANU-PACANI REZULTATELE ELEVILOR PARTICIPANI LA OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOX-FAZA JUDEEAN, 1 MARTIE 2014Nr. Crt. 1. ,. /. 1. 0. ". .. 6. !. 45.

44. 4,. 4/. 41. 40. 4". 4.. Numele i prenumele Clasa
II CIURLIC D. ELENA ('ICEA R- ANA C*ELARIU +. ANDREEA &-R2RE(CU R. RALUCA3 ANDREEA P2+2L-IU I. CRI('IAN DU'C2 D. LIANA &ARIA NI('-R C. LI+IA LEA)2N +. DENI(A 3ELENA PA+EL C. IU('INA &ARIA 'E-D-RE(CU A. ANA 3 CRI('INA CI-7ANU +. )E-R)IANA 3 ELENA '2'ARU ANDREI ANDRIE &. &2LINA ELENA CREU CRI('INA 7E9AN P. &I*AELA PE'R-NELA ):'E(CU C. ANDRA3ELENA P-'-LINC2 I. &ARIA 7IANCA I +II I +II +II I II I +III I I I I

Nota obinut
!"#calificat la fa$a naional%

Profesor coordonator
DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA (PIRID-N IULIA &I*AELA (PIRID-N IULIA &I*AELA (PIRID-N IULIA &I*AELA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA (PIRID-N IULIA &I*AELA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA (PIRID-N IULIA &I*AELA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA DI&I'RIU (IR)*IE +A(ILICA

!. !0
!,

!4 !5 6. 6" 60 .0 6,80 6, 6, .! .6 .6 ."

Director, Pro'. Di$itri( C!r$e

Respo s!"i# co$isie $eto%ic&, Pro'. Di$itri( S)r*+ie V!si#ic!