Sunteți pe pagina 1din 61

CUPRINS: 1. Dezmembrarea imperiului !i constituirea statului Republica Moldova - ca stat suveran !i independent 2 2.

No"iuni generale asupra elementelor componente ale unui stat, cu special# referire le Republica Moldova 19 2.1. Poporul (na"iunea) 20 2.2. Teritoriul 25 2.3. Guvernul 26 2.4.Suveranitatea 27 3. Autonomizarea 29 3.1. Separatismul transnisrian 30 3.2. R#zboiul de pe Nistru 33 3.3. Conven"ia de la Moscova 35 4. Constitu"ia - act fundamental !i suprem al statului 37 4.1. Contradic"iile existente ntre actele semnate de c#tre Republica Moldova cu autoproclamata RMN !i Constitu"ia Republicii Moldova 42 4.1.1. acte economice 42 4.1.2. acte politice 45 4.1.3. acte juridice 55 4.2. Natura juridic# !i efectele actelor ncheiate. Posibile proceduri de abrogare a acestora 60

1. Dezmembrarea imperiului !i constituirea statului Republica Moldova - ca stat suveran !i independent Statalitatea Republicii Moldova este o tem! mult discutat! de speciali"tii de drept constitu#ional, dar ceea ce trebuie s! remarc!m este faptul c! ast!zi Republica Moldova este o realitate, un stat suveran "i independent, ap!rut pe harta lumii ca o consecin#! a destr!m!rii imperiului sovietic, ceea ce binen#eles, i justific! apari#ia. Revigorarea mi"c!rii de rena"tere "i eliberare na#ional! n R.S.S.M a fost favorizat! de politica de democratizare, perestroica, lansat! de Gorbaciov n $985. Devenise o necesitate obiectiv! de a crea o alternativ! politic! viabil! ce ar fi exprimat n!zuin#ele "i aspira#iile democratice "i na#ionale datorit! condi#iilor din a doua jum!tate a anilor '80 n care Partidul Comunist din Moldova se situase n opozi#ie fa#! de revendic!rile popula#iei majoritare din R.S.S.M., alimentnd "i provocnd n permanen#! ostilitatea minorit!#ilor na#ionale prin r!spndirea de zvonuri "i calomnii, "i tensionnd atmosfera n societate. Rolul de ini#iator al acestei alternative "i $-a asumat Uniunea Scriitorilor din Moldova. n cadrul unei adun!ri a intelectualit!#ii, n sala mare a Uniunii Scriitorilor din Chi"in!u, se constituie la 3 iunie $988,Grupul de ini#iativ! al Mi"c!rii Democratice n sprijinul restructur!rii, care, n pofida unor tentative de a o subordona Partidului Comunist din Moldova, s-a constituit ca o alternativ! aflat! n opozi#ie fa#! de P.C.M. Tot atunci a fost lansat "i zvonul provocator, referitor la inten#ia Mi"c!rii Democratice de a realiza unirea R.S.S.M. cu R.S. Romnia, cu toate c! era dificil de imaginat cum se putea produce un asemenea eveniment, n timp ce n Romnia mai domina regimul Ceau"escu care, la fel ca "i regimul comunist de la Chi"in!u, p!stra aceea"i t!cere semnificativ! vis-a-vis de evenimentele din R.S.S. Moldoveneasc!. n acea perioad! popula#ia R.S.S.M. era confruntat! cu un comportament nefast din partea P.C.M. Astfel, potrivit observa#iei scriitorului Vladimir Be"leag!, existau doar cteva insuli#e minuscule n care mai palpita con"tiin#a na#ional!, n rest dominnd apatia "i indiferentismul fa#! de evenimentele n desf !"urare. Astfel, obiectivul major al Grupului de ini#iativ! al Mi"c!rii Democratice a devenit dobndirea dreptului de a publica proiectele de program "i statut ale Mi"c!rii, precum "i organizarea structurilor teritoriale ale acesteia, care ar fi informat corect opinia public! despre situa#ia real! din Moldova. Concomitent "i paralel cu aceast! activitate, Mi"carea Democratic! a organizat mitinguri "i demonstra#ii "i a coordonat campania de colectare a semn!turilor pentru oficializarea limbii romne "i revenirea ei la alfabetul latin, pentru drepturi politice "i cet!#ene"ti, pentru demontarea sistemului administrativ de comand! "i descentralizarea economiei.

La 20 mai $989 are loc congresul de constituire a Frontului Popular din Moldova, scopul c!ruia, la acea etap!, a"a cum se men#iona n unul din documentele adoptate de congres, nu era ob#inerea puterii politice "i de stat n republic!, ci a suveranit!#ii economice, sociale "i culturale a R.S.S.M. ca stat egal n cadrul U.R.S.S. Dincolo de utopismul obiectivelor enun#ate (formul!rile confuze "i obiectivele irealizabile au putut fi con"tientizate doar peste un anumit interval de timp), valoarea inestimabil! a respectivei declara#ii consta n ns!"i lansarea de c!tre F.P.M. a problemei suveranit!#ii. Urm!torii pa"i, suficient de siguri, spre autodeterminarea na#ional! au fost f !cu#i la: 27 august $989, cnd n documentul final al Marii Adun!ri Na#ionale Despre suveranitatea statal! "i despre dreptul nostru la viitor a fost formulat!, deja suficient de limpede, cererea s! fie restabilite: numele istoric al poporului nostru, pe care el $-a purtat de-a lungul veacurilor - numele romn, "i denumirea limbii lui limba romn!. Procesul autodetermin!rii Republicii Moldova a nceput o dat! cu adoptarea de c!tre Sovietul Suprem al RSSM de legislatura a XI-a pe data de 3$ august $989 a Legii cu privire la statutul limbii de stat, care n preambul prevede urm!toarele:n scopul lichid!rii deform!rilor survenite n construc#ia lingvistic! din RSS Moldoveneasc!, al lu!rii sub protec#ia statului a limbii moldovene"ti - una din premisele existen#ei na#iunii moldovene"ti n cadrul forma#iei sale na#ional-statale suverane, al asigur!rii func#ion!rii ei n toate sferele pe teritoriul RSSM. Constituirea fundamentelor statului Republica Moldova "i ale societ!#ii democratice, a fost efectuat! cu participarea activ! a popula#iei, "i cunoa"te dou! etape relativ distincte. Prima - fiind calificat! ca o etap! confuz!, contradictorie "i de scurt! durat! - ncepe n $990, odat! cu desf !"urarea primelor alegeri libere care au marcat un pas important n procesul de democratizare a societ!#ii(de"i nc! sovietice) "i de edificare a statului moldovean. La 5 ani de la anun#area cursului de perestroika s-au desf !"urat alegerile n ultimul Soviet Suprem al R.S.S. Moldovene"ti. Legea privind alegerile deputa#ilor poporului din R.S.S.M., din 23 noiembrie $989, introducea elemente noi, imposibil de imaginat n practica alegerilor anterioare din Uniunea Sovietic!. Abandonnd, sub presiunea str!zii, par#ial "i mai mult declarativ, monopolul asupra vie#ii politice, P.C.U.S. "i subunitatea sa de la Chi"in!u - P.C.M., au permis naintarea unor candida#i de alternativ!. Legea acorda dreptul de a nainta candida#i colectivelor de munc! care aveau cel pu#in de $00 de angaja#i, organiza#iilor ob"te"ti, colectivelor de elevi "i studen#i din institu#iile medii "i superioare de nv!#!mnt de la forma cu frecven#! de studii, adun!rilor locatarilor la locul de trai cu condi#ia particip!rii a cel pu#in 300 de persoane, precum "i unit!#ilor militare. Conform prevederilor Legii, pe teritoriul R.S.S.M., erau formate 380 de circumscrip#ii

electorale, fiecare trebuind s! desemneze un singur deputat, astfel p!strndu-se vechiul sistem bazat pe reprezentarea uninominal! majoritar!. La nceputul anilor 90, situa#ia social-politic! din RSS Moldoveneasc!, parte component! a Uniunii Sovietice, devenea instabil!, fluctuant!, profilndu-se unele tendin#e de destr!mare a structurilor sistemului totalitar. Se ncepuse declinul activit!#ii partidului comunist ca for#! conduc!toare. Se sim#ea necesitatea unei noi for#e capabile s! conduc! societatea. Tot mai mult se discuta la toate nivelurile posibilitatea cre!rii condi#iilor necesare, care ar fi asigurat independen#a absolut! a Sovietelor de deputa#i ai poporului la rezolvarea tuturor problemelor de stat: politice, economice, sociale. Cu o insisten#! deosebit! se cerea de la institu#iile de partid "i de stat s! se pronun#e n favoarea descentraliz!rii sistemului de conducere, autoadministr!rii "i autofinan#!rii locale. Incapacitatea for#elor diriguitoare de partid sovietice de a face fa#! cerin#elor imperioase ale timpului a cauzat apari#ia unor noi partide, mi"c!ri social-politice, preocupate de problema rena"terii na#ionale, democratiz!rii societ!#ii, libert!#ii, ap!r!rii drepturilor omului. Ace"ti factori extrem de importan#i la moment au contribuit considerabil la c!derea n continuare a autorit!#ii partidului comunist ca for#! conduc!toare "i, respectiv, la nfrngerea lui la alegerile n Sovietul Suprem al republicii din februarie-martie $990. Odat! cu nfrngerea partidului comunist n scrutinul electoral, a fost dat! lovitura de gra#ie regimului totalitar. La conducerea republicii au venit noi for#e politice, decise s! fac! schimb!ri radicale n tot sistemul social-politic "i economic al societ!#ii. De"i desf !"urate n cadrul vechiului sistem politic, neadmi#nd prezen#a observatorilor str!ini "i n lipsa unui pluripartitism consolidat, alegerile din $990 aveau mai mult un caracter semiliber dect libere. Din perspectiva zilei de ast!zi, acestea mai pot fi examinate "i ca o procedur! electoral! tranzitorie de la alegerile f !r! op#iune, strict regizate de Partidul Comunist, la adev!ratele alegeri libere. Biruin#a Frontului Popular la alegeri "i nl!turarea de la putere a partidului comunist a dus la o dezbinare "i mai mare a for#elor politice din republic!. Divergen#ele au ap!rut n jurul problemelor-cheie de dezvoltare a societ!#ii: pozi#ia fa#! de sistemul comunist totalitar, direc#iile de dezvoltare a economiei na#ionale, suveranitatea "i independen#a statal!, rena"terea na#ional!, limba de stat etc. Discu#iile aveau loc la toate nivelurile "i deseori sub presiunea anumitor for#e. n astfel de condi#ii s-au desf !"urat primele alegeri democratice n organul suprem legislativ de stat, Sovietul Suprem al RSS Moldovene"ti, organizate pe principii noi n baza sistemului majoritar. De"i alegerile nu s-au desf !"urat n condi#iile unui pluralism politic real, totu"i candida#ii au avut posibilitatea s! participe n condi#ii

egale la campania electoral!, prezentndu-"i programele de activitate n fa#a electoratului. n rezultatul scrutinului, n Sovietul Suprem au fost ale"i 367 de deputa#i, majoritatea din ei fiind nainta#i "i sus#inu#i de noile forma#iuni politice - Frontul popular din Moldova, Mi"carea pentru egalitate n drepturi Unitate-Edinstvo, precum "i de partidul comunist al Moldovei. A"adar, n componen#a forului legislativ suprem al republicii au intrat reprezentan#ii mai multor forma#iuni politice cu programe diverse. Situa#ia de nesiguran#! din #ar!, tendin#ele de scindare a monolitului sovietic, adncirea procesului de democratizare n toate domeniile vie#ii sociale, tensionarea rela#iilor ntre centru "i republicile unionale, cerea de la noul organ suprem reprezentativ al #!rii s!-"i determine concret pozi#ia fa#! de unele probleme principiale. Reie"ind din conjunctura intern! "i extern!, ntr-o perioad! relativ scurt!, Sovietul Suprem a elaborat "i aprobat un set de legi "i hot!rri, care au creat baza juridic! "i au trasat direc#iile principale de dezvoltare a noului stat, Republica Moldova. Analiznd activitatea Sovietului Suprem al RSSM de legislatura a XII-a, vom observa c! ncepnd cu aprilie $990 s-a mers pas cu pas spre declararea Independe#ei la 27 august $99$. Chiar la prima "edin#! a Sovietului Suprem, exprimnd voin#a poporului, a fost confirmat! hot!rrea revenirii la vechile atribute ale statalit!#ii moldave, adoptndu-se un nou Drapel de Stat, Tricolorul - albastru, galben, ro"u ca simbol oficial al suveranit!#ii. Pe parcursul urm!toarelor "edin#e au fost adoptate un "ir de documente de o importan#! excep#ional! pentru constituirea "i consolidarea statului. Astfel, un alt act care demonstreaz! continuarea procesului de autodeterminare este Legea nr.$0-XII din $0 mai $990 cu privire la introducerea unor modific!ri n art. 6, 7 "i 49 din Constitu#ia (Legea fundamental!) a RSS Moldovene"ti, prin care a fost anulat art.6 care stabilea c! for#a conduc!toare "i ndrum!toare a societ!#ii sovietice, nucleul sistemului ei politic, organiza#iilor de stat "i ob"te"ti este Partidul Comunist al URSS "i nlocuit cu reglementarea: Partidele politice, alte organiza#ii ob"te"ti "i mi"c!ri de mas! particip! la elaborarea politicii republicii, la conducerea treburilor de stat "i ob"te"ti prin reprezentan#ii lor, ale"i n sovietele de deputa#i ai poporului precum "i sub alte forme". Prin art.6, "i art.7 care stabilea activitatea tuturor partidelor politice n cadrul constitu#iei f !r! dreptul de a uzurpa puterea precum "i art.49 care garanta cet!#enilor dreptul de asociere liber! n partide politice s-a introdus pluralismul politic "i pluripartitismul - elemente inerente ale unui stat democrat.

Cu toate c! Republica Moldova nu dobndise nc! independen#a "i nu avea calitatea de subiect al raporturilor de drept interna#ional pe data de 3$ mai $990 prin Hot!rrea nr.63-XII Parlamentul recunoa"te necondi#ionat independen#a Republicii Lituania declarat! la $$ martie $990, "i confirm! dorin#a de a stabili rela#ii diplomatice cu aceast! #ar!. A urmat, apoi, evenimentul ce #ine de adoptarea, la 23 iunie $990, de c!tre Parlament a Declara#iei Suveranit!#ii RSS Moldova, document de o importan#! istoric!, cu putere constitu#ional!, stabilind baza viitoarei statalit!#i suverane "i independente a Republicii Moldova. Exprimnd voin#a poporului, la 23 iunie $990, Sovietul Suprem proclam! Republica Sovietic! Socialist! Moldova stat suveran. Prin acest act au fost prefigurate principiile fundamentale ale procesului constitu#ional, ntre care: izvorul "i purt!torul suveranit!#ii este poporul, integritatea "i indivizibilitatea statului, drepturile fundamentale ale omului, cet!#enia Republicii Moldova, pluralismul "i pluripartitismul ".a., declara#ia cu privire la Suveranitate urma s! serveasc! drept baz! pentru elaborarea Constitu#iei. Vom men#iona c! la momentul adopt!rii Declara#iei era n vigoare Constitu#ia RSS Moldova de la $5.04.$978, art.68 al c!rei declara RSSM stat sovietic, socialist, suveran. Constitu#ia ns!, legifera RSS Moldova ca parte integrant! a URSS deci, cu o suveranitate limitat!. Declara#ia din 23 06.$990, de"i RSSM nominal mai era n componen#a URSS, nu mai f !cea referin#! la Uniune, stabilind c! RSS Moldova este un stat suveran, iar izvorul "i purt!torul suveranit!#ii este numai poporul care "i exercit! suveranitatea prin organele sale reprezentative. RSS Moldova a fost declarat! stat unitar "i indivizibil, frontierele c!ruia pot fi schimbate numai pe baza acordurilor reciproce dintre RSSM "i alte state suverane. P!mntul, subsolul, apele, p!durile "i alte resurse naturale, precum "i ntregul poten#ial economic, financiar, tehnico-"tiin#ific, valorile patrimoniului na#ional au fost declarate proprietate exclusiv!, necondi#ionat! a republicii. Pentru asigurarea garan#iilor social-economice, politice "l juridice ale suveranit!#ii s-a stabilit plenitudinea puterii RSSM n rezolvarea tuturor problemelor, suprema#ia Constitu#iei "i a legilor RSSM pe ntreg teritoriul ei. Legile "i alte acte normative ale Uniunii RSS puteau avea putere pe teritoriul republicii numai dup! ratificarea lor de c!tre Parlament, iar cele n vigoare care contraveneau principiului suveranit!#ii se suspendau. Declara#ia a stabilit "i instituirea cet!#eniei RSSM, pierzndu-"i astfel dubla natur! de cet!#enie a republicii "i cet!#enie comun! a URSS reglementat! n art. 3$ al vechii constitu#ii.

Foarte important! a fost "i stipularea de la art.$0, prin care pentru prima dat! s-a stabilit separarea puterilor n legislativ!, executiv! si judiciar! ca principiu de baz! al func#ion!rii RSSM ca stat suveran "i democrat. De"i n p.$3 al Declara#iei se spune c! ea serve"te "i ca pozi#ie a RSSM pentru preg!tirea "i ncheierea Tratatului Unional n cadrul Comunit!#ii Statelor Suverane, analiza principiilor pe care le con#ine ne permite concluzia c! Declara#ia a fost primul pas serios spre autodeterminare. Declararea suveranit!#ii Republicii Moldova mai #ine "i de alte dou! aspecte politice ale momentului. Primul: regimul totalitar devenise att de fragil, nct men#inerea URSS cu sistemul administrativ "i politic ierarhic nvechit, era absolut ireal!. ncepuse agonia structurilor centrale ale puterii. Rela#iile dintre centru "i cele $5 republici deveniser! tot mai tensionate. Anul $990 a fost considerat pe drept cuvnt anul proclam!rii suveranit!#ii republicilor pe ntreg teritoriul fostei Uniuni. Al doilea aspect #ine de factori demografici, etnici "i psihologici, care nu puteau s! nu fie lua#i n considera#ie. Este cunoscut faptul c! mai multe genera#ii de cet!#eni au fost educate n spiritul statalit!#ii unionale "i nu concepeau altfel existen#a Moldovei dect doar n componen#a URSS. Un alt pas spre autodeterminare a fost f !cut de c!tre Parlament la 27.07.$990, cnd a adoptat Decretul cu privire la puterea de stat. De"i n Declara#ia suveranit!#ii era nscris c! toat! puterea apar#ine poporului, iar puterile sunt separate n legislativ!, executiv! "i jurisdic#ional!, Decretul a venit s! concretizeze aceste principii. Astfel, Sovietul Suprem (Parlamentul) a fost declarat organ suprem al puterii legislative "i unic exponent al voin#ei ntregului popor. Puterea jurisdic#ional! a fost declarat! subordonat! numai legii, iar amestecul n nf !ptuirea justi#iei - inadmisibil. Organele executive "i dispozitive au fost declarate r!spunz!toare n fa#a organelor puterii de stat, fiind subordonate acestora executnd actele legislative. Decretul a interzis: cumularea func#iilor de conducere n organele puterii de stat "i administra#iei de stat cu orice alt post n organiza#iile de stat "i cooperatiste, n partidele politice, sistemul conducerii de partid "i conducerii politice de alt! natur! n organele de stat "i de ocrotire a normelor de drept, n organele securit!#ii statului, n forma#iunile militare "i militarizate, la ntreprinderi, institu#ii "i organiza#ii, apartenen#a judec!torilor "i a altor lucr!tori ai organelor de stat pentru ocrotirea normelor de drept la partidele politice "i mi"c!rile social-politice. Importan#a Decretului se manifest! n dezvoltarea principiului suveranit!#ii exclusive a poporului, a separ!rii puterilor n stat "i scoaterea acestora de sub influen#a ideologiei comuniste.

Cea de a doua etap! a constituirii statului - Republica Moldova ncepe dup! adoptarea Decretului cu privire la puterea de stat. n aceast! etap! Parlamentul a continuat metodic preg!tirea statului c!tre actul final - adoptarea Declara#iei de Independen#!. Astfel, Parlamentul a adoptat un "ir de legi "i hot!rri pe care le vom eviden#ia n mod cronologic: - Hot!rrea Sovietului Suprem al RSS Moldova din 28.07.$990 cu privire la aderarea RSSM la Declara#ia Universal! a Drepturilor Omului "i ratificarea pactelor interna#ionale ale drepturilor omului (de regul!, astfel de ratific!ri sunt efectuate de state independente, subiecte ale raporturilor de drept interna#ional); - Hot!rrea nr.336-XII din 02.$$.90 prin care se creeaz! Garda Republican! a Moldovei (baza viitoarei Armate Na#ionale) care avea ca sarcin! ap!rarea suveranit!#ii republicii, men#inerea ordinii publice "i n caz de necesitate asigurarea pazei celor mai importante obiecte strategice de stat; - Sovietul Suprem adopt! la 03.$$.90, noua Stem! de Stat care reprezint! un scut t!iat pe orizontal! avnd n partea superioar! cromatic! ro"ie, n cea inferioar! albastr!, nc!rcat cu capul de bour avnd ntre coarne o stea cu opt raze. Capul de bour flancat n dreapta cu o roz! cu cinci petale, iar n stnga cu o semilun! conturat!. Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtnd n cioc o cruce de aur(acvila cruciat! simbol al cre"tin!t!#ii) "i #innd n gheara dreapt! o ramur! verde de m!slin, iar n cea stng! un sceptru de aur. Stema de stat adoptat! nu f !cea nici o aluzie la URSS sau o nou! comunitate de state fiind o stem! inerent! unui stat suveran "i independent; - Legea nr.4$6-XII din $8.$2.90 cu privire la poli#ie, prin care sunt lichidate vechile structuri ale mili#iei sovietice, precum "i scoaterea noilor organe de poli#ie din subordonarea ministerului de interne al URSS; - Legea nr.4$8-XII din $9.$2.90 cu privire la migra#iune, prin care practic se pune cap!t sosirii n republic! a diferitor categorii de persoane din teritoriul URSS cu scopul stabilirii domiciliului; - Hot!rrea nr.420-XII din $9.$2.90 cu privire la stabilirea de rela#ii bilaterale ntre RSS Moldova "i alte state, prin care Pre"edintele statului, Guvernul erau obliga#i s! asigure ncheierea tratatelor politice bilaterale, pornind de la interesele politice "i economice ale republicii; - Legea nr. 459-XII din 22.0$.9$ cu privire la proprietate, prin care s-a recunoscut cet!#enilor Republicii Moldova dreptul la proprietate privat!. Practic, aceast! lege a dat o lovitur! mortal! ornduirii socialiste sovietice care, conform doctrinei marxistleniniste, recuno"tea numai proprietatea de stat;

- Hot!rrea nr. 508-XII din $9.02.$99$ prin care Sovietul Suprem al RSSM nu a sus#inut Legea URSS din 27.$2.$990 Cu privire la votul ntregului popor(referendumul n problema p!str!rii URSS) "i cheam! cet!#enii republicii s! se ab#in! de la participare la referendumul planificat pentru $7.03.$99$. - Hot!rrea nr.509-XII din $9.02.9$ prin care Sovietul Suprem aproba proiectul Tratatului asupra cre!rii Comunit!#ii de State Suverane elaborat de exper#ii Republicii Moldova prin care se propunea Moscovei o nou ! comunitate n cadrul unei confedera#ii, care nu va mai avea atribute de statalitate; - Hot!rrea nr.589-XII din 23.05.9$ prin care Parlamentul Republicii Moldova schimb! denumirea statului n Republica Moldova, lichidnd denumirea sovietic! socialist!, rupndu-se astfel nc! o leg!tur! fundamental! cu ornduirea sovietic! socialist! de tip comunist; - Legea nr.592-XII din 29.05.9$ cu privire la modificarea unor prevederi din Constitu#ie, art.$0 se formuleaz! ntr-o nou! redac#ie prin care se stabile"te urm!toarele: Sistemul economic al Republicii Moldova func#ioneaz! pe baza economiei de pia#!, mbin! toate tipurile de proprietate "i de gospod!rire n diferite forme de organizare, cu libera activitate de antreprenor ...etc.. Aceast! reglementare poate fi considerat!, pe bun! dreptate, lovitura final! vechii ornduiri. De aici ncolo Republica Moldova, formal, nu mai avea nimic comun cu Uniunea Sovietic! Socialist!, schimbndu-"i ornduirea de stat; - Legea nr.596-XII din 05.06.9$ cu privire la cet!#enia Republicii Moldova, care a stabilit cet!#enia unic! pe teritoriul republicii interzicnd cet!#enia comun! URSS. La momentul adopt!rii legea era specific! unui stat suveran "i independent, deoarece determina rela#iile politice "i juridice permanente dintre persoanele fizice "i statul respectiv care "i g!se"te expresia n drepturi "i obliga#ii reciproce. n scopul consolid!rii ordinii constitu#ionale "i suveranit!#ii RSS Moldova, a drepturilor, libert!#ilor "i securit!#ii cet!#enilor, amelior!rii interac#iunii organelor centrale ale puterii de stat "i administra#iei de stat, la 3 septembrie $990 Sovietul Suprem a adoptat decizia cu privire la instituirea func#iei de Pre"edinte al RSS Moldova, cu introducerea modific!rilor "i complet!rilor corespunz!toare n Legea Fundamental! a statului. Una din sarcinile imediate "i extrem de importante ale institu#iilor supreme ale #!rii, Pre"edin#ia "i Sovietul Suprem, consta n consolidarea statalit!#ii "i ameliorarea situa#iei social-politice interne. n leg!tur! cu dezordinea din economia "i politica #!rii, cauzate de destr!marea sistemului totalitar, for#ele reac#ionare, neobol"evice, sus#ineau tendin#ele "ovine ale alolingvilor, manifestate prin diferite ac#iuni ntru sus#inerea sistemului sovietic muribund, pe de o parte, "i la subminarea integrit!#ii

teritoriale a Republicii Moldova, pe de alt! parte. Sub presiunea acestor for#e distructive, la $9 august la Comrat, iar la 2 septembrie la Tiraspol au fost declarate formarea republicii g!g!uze "i a republicii sovietice socialiste moldovene"ti nistrene, forma#iuni artificiale, anticonstitu#ionale, ce veneau n contradic#ie cu Declara#ia suveranit!#ii Republicii Moldova. n vederea amelior!rii situa#iei social-politice din republic!, Sovietul Suprem a anun#at la 2 septembrie un moratoriu asupra tuturor manifest!rilor ce puteau agrava rela#iile interetnice n republic!. ns!, liderii mi"c!rilor distructive neglijau n continuare actele legislative adoptate de organul suprem al puterii de stat al republicii. n situa#ia ce se crease Sovietul Suprem a obligat Ministerul Afacerilor Interne, Comitetul pentru Securitatea Statului, Procuratura republicii s! asigure pe teritoriul din stnga Nistrului "i n unele raioane din sudul republicii respectarea ntocmai a legisla#iei RSS Moldova. Concomitent, a propus Guvernului URSS s! ia m!suri pentru a retrage necondi#ionat "i imediat (n 24 ore) regimentul Ministerului Afacerilor interne al URSS de pe teritoriul RSS Moldova. Eforturile depuse de autorit!#ile administrative "i legislative la diferite niveluri nau dus la ameliorarea situa#iei. M!surile concrete ntreprinse ntru solu#ionarea problemelor ce ap!reau la moment pe calea dialogului, pe baza ncrederii "i n#elegerii reciproce, n cadrul prevederilor Constitu#iei "i ale altor legi din RSS Moldova, erau ignorate. Intensificarea confrunt!rilor interetnice putea duce la crearea unei situa#ii incontrolabile, ce ar fi avut consecin#e imprevizibile pentru destinele republicii. n scopul prevenirii ciocnirilor interetnice, elimin!rii pericolului dezordinii, ap!r!rii securit!#ii "i vie#ii cet!#enilor, precum "i c!l!uzindu-se de prevederile Constitu#iei, Sovietul Suprem a luat la 26 octombrie $990 hot!rrea de a declara starea excep#ional! "i a institui administrarea direct! de c!tre Sovietul Suprem, pe un termen de 3 luni, pe teritoriul unor localit!#i din raioanele de sud ale republicii, unde se nc!lcau n mod flagrant prevederile Legii Fundamentale a RSS Moldova. Situa#ia exploziv! de pe teren a cerut de la Sovietul Suprem al RSS Moldova s! ia o hot!rre special! fa#! de Decretul Pre"edintelui URSS Cu privire la desf !"urarea paradelor militare n cinstea celei de-a 73-a aniversare a Marii Revolu#ii Socialiste din Octombrie. n urma dezbaterilor asupra acestui document s-a constatat c! respectarea Decretului respectiv ar fi dus n mod evident la o confruntare "i mai mare ntre diferite for#e "i mi"c!ri social-politice, care puteau deveni o frn! n calea consolid!rii societ!#ii, a ie"irii din criza politic! "i economic!, a concilierii la scara ntregii na#iuni. Fiind con"tient de consecin#ele ce puteau urma, Sovietul Suprem a luat hot!rrea de a nu ratifica sus-numitul Decret al Pre"edintelui URSS "i de a-l considera lipsit de efect pe teritoriul RSS Moldova.

La acea etap! de constituire a statului conducerea de vrf a republicii "i desf !"ura activitatea n condi#ii extrem de dificile. Persista pericolul escalad!rii conflictelor interetnice, dezmembr!rii republicii, distrugerii poten#ialului economic, degrad!rii poten#ialului uman. Sovietul Suprem al republicii, r!mnnd fidel Declara#iei suveranit!#ii RSS Moldova, lua toate m!surile pentru consolidarea for#elor ntru realizarea concilierii civile n republic!. Escaladarea situa#iei de conflict se datora n mare m!sur! interven#iei Centrului (conducerii Uniunii Sovietice) n problemele republicii. n Decretul Pre"edintelui URSS din 22 decembrie $990 Cu privire la m!surile pentru normalizarea situa#iei din RSS Moldova Moscova ncerca s! se situeze ca "i mai nainte pe pozi#ia de mare crmaci, cernd ca pe teritoriul RSS Moldova s! fie aplicate necondi#ionat legile "i alte acte normative ale URSS, nedorind s! ia n considera#ie c! Moldova deja devenise un stat suveran, iar documentele cu caracter juridic ( "i nu numai) ale altor state puteau fi aplicate pe teritoriul #!rii numai dup! ratificarea lor de c!tre Sovietul Suprem al republicii. Declara#ia suveranit!#ii RSS Moldova "i alte acte legislative erau o realitate obiectiv! "i nu puteau fi contestate sau ignorate de nimeni. Declara#iile de suveranitate ale republicilor unionale ce au avut loc pe parcursul anului $990 pe ntreg teritoriul Uniunii Sovietice anun#au n modul cel mai serios posibilitatea destr!m!rii URSS. Recunoscnd situa#ia extrem de dificil!, conducerea central! insista tot mai mult asupra organiz!rii unui referendum unional n problema men#inerii URSS. Discu#iile n jurul acestei probleme au polarizat "i mai mult societatea. Situa#ia complicat! demonstra necesitatea unei puteri politice capabile ca n condi#ii extremale s! ia decizii operative "i, n m!sura posibilit!#ilor, corecte. Partidul comunist al Moldovei ncerca s!-"i rentoarc! rolul de conduc!tor n societate, mai bine zis-rolul de dictator. %ara era cuprins! de valul democratiz!rii "i europeniz!rii "i, n acela"i timp, aluneca tot mai mult spre o criz! total!. Institu#iile nou formate, dar mai ales for#ele na#ionale "i democratice, reprezentate att n legislativ "i executiv, ct "i n afara lor, depuneau eforturi s! completeze imaginea tn!rului stat, avnd grij!, cum era "i firesc, de atributele organiz!rii statale. Avnd n vedere inten#ia prost camuflat! de conservare a statului totalitar, la $7 martie $99$ R.S.S. Moldova nu particip! la referendum. Hot!rrea autorit!#ilor republicane de a nu participa la referendumul unional nu a intimidat centrul. Astfel, la 22 decembrie $990 Pre"edintele URSS a emis Decretul Cu privire la m!surile pentru normalizarea situa#iei din RSS Moldova, iar la 26 aprilie $99$ Sovietul Na#ionalit!#ilor al Sovietului Suprem al URSS a adoptat hot!rrea Cu privire la c!ile de realizare a concordiei pentru normalizarea situa#iei din RSS Moldova, n care situa#ia din republic! era apreciat! n mod unilateral, superficial, f !r!

a fi depistate cauzele adev!rate ce o agravau. n ambele documente centrul ncearc! s! trateze Moldova drept un subiect federal. n hot!rrea Sovietului Na#ionalit!#ilor se cerea de la conducerea republicii s! procedeze nentrziat la tratative cu liderii for#elor de opozi#ie de la Tiraspol "i Comrat. F!r! s! #in! seama de realit!#i, hot!rrea impunea Moldovei intrarea n componen#a Uniunii RSS rennoite, variant! care nu s-a bucurat de sprijinul republicilor unionale. Hot!rrea Sovietului Na#ionalit!#ilor cuprindea adresarea c!tre toate popoarele Moldovei, de"i era "tiut c! n Republica Moldova exist! un singur popor - poporul moldovenesc ("i minorit!#i etnice), prin care erau ncuraja#i liderii separati"ti, anumite grupuri ale popula#iei alolingve cu preten#iile lor aberante de autodeterminare, n pofida normelor dreptului interna#ional. Astfel, separati"tii r!spndeau prin #ar! calomnii la adresa legilor adoptate n Parlamentul Moldovei, precum c! acestea ar leza drepturile popula#iei nemoldovene"ti, iar legea cu privire la func#ionarea limbilor era apreciat! drept discriminatorie. Se cerea, de asemenea, asigurarea primatului legilor "i ale altor acte normative ale Uniunii RSS pe teritoriul republicii. ncerc!rile centrului de a-"i men#ine puterea cu orice pre#, nu puteau s! duc! spre bine. Sovietul Suprem unional a ajuns pn! la aceea c! le permitea colectivelor de munc! "i forma#iunilor ob"te"ti de la ntreprinderi "i institu#ii, unit!#ilor militare s! creeze sectoare "i circumscrip#ii, comisii de circumscrip#ie "i de sector, pentru desf !"urarea referendumului. Prin aprobarea unor astfel de m!suri Sovietul Suprem unional nc!lca brutal legea cu privire la referendum emis! de el nsu"i. Actele adoptate referitor la prioritatea legilor republicane asupra celor unionale permitea calificarea hot!rrii amintite a Sovietului Suprem al URSS drept un amestec inadmisibil n treburile unui stat suveran. Urm!torul pas, care a nsemnat, nainte de toate, nceputul deta"!rii de regimul totalitar bol"evic, $-a constituit schimbarea, de c!tre legislativ, la 23 mai, a denumirii Republica Sovietic! Socialist! Moldova n Republica Moldova. n acest fel, ntr-o perioad! relativ scurt!, se afirmau elementele indispensabile ale transform!rii fostei "republici sovietice socialiste" ntr-un stat veritabil. Situa#ia n Uniunea Sovietic!, n vara anului $99$, era ct se poate de complex!. Toate cele cincisprezece republici care formau Uniunea Sovietic!, "i proclamaser! suveranitatea. Mai mult, patru republici - Lituania, Letonia, Estonia "i Armenia, estimnd c! suveranitatea nu era dect un pas pe calea autodetermin!rii na#ionale, "iau decretat "i independen#a de stat. n aceste mprejur!ri, problema cheie care st!tea n fa#a Kremlinului o constituia precizarea formei de organizare a statului sovietic "i a rela#iilor dintre republicile care ar fi intrat n aceast! nou! uniune.

La acel moment existau cel pu#in trei concep#ii principale privind viitorul Uniunii Sovietice. Mihail Gorbaciov dorea s! impun! un tip de Uniune care s! fie o Federa#ie, avnd un Centru care, dup! el, trebuia nu numai p!strat, ci "i nt!rit n fa#a republicilor puternice. Suveranitatea era acceptat! doar n cadrul suveranit!#ii federa#iei, aceasta fiind, n ultim! instan#!, o structur! integratoare. Boris El#in pleda pentru o Confedera#ie bazat! pe suveranitatea republicilor, pe acorduri directe ntre acestea, acceptnd men#inerea unui Centru, ns! lipsit de orice posibilitate de a interveni n rela#iile inter-republicane. Cea de a treia variant! era propus! de republicile baltice: secesiunea, care, pur "i simplu, golea Uniunea de p!r#ile sale componente. n luna august $99$, dezbaterea interminabil! "i revizuirea permanent! a proiectelor propuse pentru tratatul unional p!reau s! fi ajuns la un rezultat. Se mergea pe calea adopt!rii unui text atenuat care f !cea mai multe concesii republicilor. Cu toate acestea, nu to#i erau dispu"i s!-$ semneze. n cele din urm!, singurele republici care se preg!teau s! participe, la 20 august, la semnarea acordului, r!m!sese, cu excep#ia Rusiei "i a Kazahstanului al c!ror acord era condi#ionat, Uzbekistanul, Tadjikistanul "i Krghzstanul. Trebuie de men#ionat c!, pentru Mihail Gorbaciov, esen#ial era ca tratatul s! fie adoptat "i ca Uniunea Sovietic! s! supravie#uiasc!, sub orice form!. Convins c!, prin parafarea noului Tratat Unional, g!sise ie"irea optim! din situa#ia complicat! ce se crease n problema organiz!rii statale a ceea ce se mai numea Uniunea Sovietic!, Mihail Gorbaciov se odihnea la Faros, n Crimeea. Pre"edintele U.R.S.S. urma s! soseasc! la Moscova n ziua semn!rii documentului istoric. Pe aerodromul special aterizase deja avionul preziden#ial. Era redactat textul discursului ce urma s! fie rostit n ziua producerii celui mai important eveniment din istoria statului totalitar de tip sovietic n a doua jum!tate a secolului XX. ns!, istoria a introdus corectivele sale, totul fiind dat peste cap de puciul din $9 august. Vicepre"edintele U.R.S.S., primul-ministru, pre"edintele K.G.B., mini"trii ap!r!rii "i de interne ai U.R.S.S. mpreun! cu al#i c#iva, sus#inu#i de Anatolii Luchianov, pre"edintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, ncearc! o lovitur! de stat n scopul ap!r!rii intereselor vitale ale popoarelor "i cet!#enilor Uniunii RSS, a independen#ei "i suveranit!#ii #!rii, reinstaur!rii ordinii "i legalit!#ii, stabiliz!rii situa#iei, dep!"irii crizei, de a nu admite haosul, anarhia "i r!zboiul civil fraticid. Cel care a inspirat "i a organizat puciul a fost P.C.U.S., iar ca urmare a ac#iunilor puci"tilor, U.R.S.S.-ul este paralizat. Scopul real al puci"tilor a ie"it la suprafa#! chiar n prima zi a decret!rii st!rii excep#ionale, ace"tia ncercnd s! ntoarc! Uniunea Sovietic! pe f !ga"ul sistemului totalitar, s! n!bu"e democra#ia "i setea popoarelor de libertate, s! restabileasc!

situa#ia care era convenabil! oligarhiei P.C.U.S. Unul dintre obiectivele majore ale puci"tilor a fost de a ac#iona nainte ca Tratatul Unional s! fie semnat. n concep#ia lor, Uniunea Sovietic! trebuia p!strat! cu orice pre#. Or, textul ce urma s! fie semnat la 20 august fusese atacat violent de pre"edintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., Lukianov, la $9 august. Ideologul puciului ar!ta c! documentul final nu #inea cont de remarcile critice ale Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, c! oferea republicilor posibilitatea nelimitat! de a suspenda ac#iunea legilor unionale pe teritoriul lor "i c!, n ultim! instan#!, era o adev!rat! bomb!, de natur! s! alimenteze r!zboiul legilor "i s! agraveze toate divergen#ele existente. Dup! evenimentele din august, Mihail Gorbaciov va ncerca s! continue activitatea privind semnarea textului noului Tratat Unional. Va fi ns! trziu. Puciul n mod decisiv a contribuit la cre"terea tendin#elor secesioniste. Pe de alt! parte, Rusia "i anun#ase preten#iile de a-"i asuma rolul de nucleu, n baza unui statut special n cadrul preconizatei Uniuni a Statelor Suverane. n aceste circumstan#e, eforturile pre"edintelui Gorbaciov de a men#ine Uniunea au devenit cu totul ineficiente. Republicile, una dup! alta, "i decretau independen#a. Ca "i ntreaga lume, popula#ia Republicii Moldova a fost zguduit! aflnd "tirea despre evenimentele de la Moscova. Puciul a avut, totodat!, menirea s! proiecteze imaginea autentic! a repartiz!rii for#elor politice n R.M. Pe de o parte, la $9 august a fost adoptat! Declara#ia comun! a Pre"edintelui, Prezidiului Parlamentului "i a Guvernului R.M. n care ac#iunile puci"tilor au fost calificate drept lovitur! de stat a for#elor reac#ionare, fiind reafirmat! cu hot!rre calea ascendent! a Republicii Moldova spre libertate "i independen#!. Astfel, toate hot!rrile adoptate de a"anumitul comitet de stat pentru starea excep#ional! n URSS au fost considerate nelegitime "i f !r! putere juridic! pe teritoriul republicii. A fost lansat un apel c!tre to#i cet!#enii republicii de a nu participa la ac#iunile ce contravin normelor constitu#ionale, de a respinge calea violen#ei "i a dictatului, aleas! de comitetul pentru starea excep#ional!, iar n cazul uzurp!rii puterii de stat s! manifeste nesupunere civil!. Pe de alt! parte, generalul Kolesov, comisarul militar al Republicii Moldova, a ncercat s! se autoinstaleze n fruntea autorit!#ilor militare din capital!, afirmnd c! ar fi fost numit n func#ia de comandant militar al Chi"in!ului de c!tre G.K.C.P.-ul(Comitetul de Stat pentru Starea Excep#ional!) de la Moscova. Concomitent, n cadrul unei audien#e la primul ministru Valeriu Muravschi, comandantul grup!rii de armate SudVest, generalul Osipov, mpreun! cu generalul Kolesov, au cerut anularea hot!rrii Parlamentului R.M. privind interzicerea patrul!rii n forma#iuni mixte ale trupelor militare "i ale poli#iei moldovene. Cererea, ns!, a fost respins!.

n acest timp s-au activizat vizibil for#ele separatiste pro-imperiale. Autoproclamatul soviet suprem de la Comrat i-a trimis o telegram! de salut lui Ianaev, n care "i-a exprimat disponibilitatea de a ndeplini orice dispozi#ie a G.K.C.P.. Sovietul or!"enesc Tighina a adoptat o hot!rre n care chema popula#ia s! asigure ndeplinirea strict! a deciziilor puci"tilor. La Tiraspol, autoinstalatul soviet suprem al republicii moldovene"ti nistrene a adoptat o hot!rre n care saluta ac#iunile G.K.C.P.. A fost creat "i un comitet pentru starea de urgen#!, condus de Rleakov. Pe adresa G.K.C.P. au expediat telegrame de solidaritate Tiraspolul(Emelianov), sec#ia local! a partidului liberal-democrat din U.R.S.S. (Bol"akov) "i universitatea condus! de Iakovlev "i Galinski. Dup! o anumit! ezitare, "i-a expus pozi#ia fa#! de puciul de la Moscova "i Partidul Comunist al Moldovei. n paginile ziarului Cuvntul a fost publicat! declara#ia secretariatului C.C. al P.C.M., care contrasta izbitor, prin con#inutul ei demagogic "i de"ert, cu pozi#ia oficialit!#ilor de la Chi"in!u. n declara#ie nu se da o apreciere clar! "i direct! a caracterului criminal al loviturii de stat. Dimpotriv!, se ntrevedea chiar o justificare a ac#iunilor anticonstitu#ionale ale comitetului de stat pentru starea de urgen#!. Adev!rata atitudine n aceast! chestiune a C.C. al P.C.M. putea fi observat! din paginile oficiosului s!u Sovetskaia Moldavia, care, n ciuda deciziei Guvernului R.M. de a nu admite publicarea pe teritoriul Republicii Moldova a documentelor emise de G.K.C.P., a inserat pe paginile sale toate decretele, hot!rrile "i comunic!rile pretinsei noi conduceri de la Moscova. Dar, nu sus#in!torii puciului determinau comportamentul Republicii Moldova n acele zile. Binen#eles, evenimentele de la Moscova din $8-$9 august au contribuit la accelerarea procesului de autodeterminare, dar, sigur, nu aceasta a fost cauza devenirii Republicii Moldova n calitate de stat independent. Documentele expuse "i analizate anterior, n mod cronologic, demonstreaz! cu prisosin#! c! toat! activitatea Parlamentului de legislatura a XII-a a fost ndreptat! spre a da un caracter ireversibil procesului de autodeterminare, ruperea din imperiul sovietic "i crearea statului suveran "i independent - Republica Moldova. Aduna#i n Pia#a Marii Adun!ri Na#ionale din Chi"in!u, la 20 august $99$, miile de cet!#eni au apreciat, n rezolu#ia adoptat!, evenimentele de la Moscova drept - puci al for#elor reac#ionare de sorginte comunist!, care caut! s! men#in! cu orice pre# un regim social "i politic ce a dat faliment n fa#a istoriei. Participan#ii la mitingul de protest au condamnat lovitura de stat a for#elor comuniste reac#ionare "i au cerut adoptarea urgent! de c!tre Parlament a Declara#iei de independen#! a Republicii Moldova "i interzicerea prin lege a activit!#ii P.C.M. Ie"irea din Imperiu trebuia s! se produc! odat! cu scoaterea n afara legii a Partidului Comunist, care urm!rea conservarea U.R.S.S. "i a sistemului totalitar sovietic.

Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova a adoptat, la 23 august $99$, hot!rrea Cu privire la Partidul Comunist din Moldova. n aceast! decizie se spune c! De-a lungul anilor, P.C.M., care este o parte component! a P.C.U.S., a dus o politic! antipopular!, a uzurpat puterea "i s-a substituit organelor puterii "i administra#iei de stat, a fost organizatorul represiunilor "i deport!rilor n mas!, al colectiviz!rii for#ate, al foametei planificate, devaloriznd "i nimicind metodic "i sistematic cultura na#ional!, obiceiurile "i tradi#iile populare, limbile na#ionale, falsificnd istoria. Constatnd, n continuare, c! fa#a adev!rat! "i scopurile minu#ios camuflate ale Partidului Comunist au fost demascate prin organizarea "i sprijinirea loviturii de stat anticonstitu#ionale de la Moscova, Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova a interzis activitatea P.C.M. pe ntreg teritoriul Moldovei. n acele momente de criz!, cnd cuceririle democratice erau n pericol, autorit!#ile Moldovei "i asumase toat! responsabilitatea n continuarea luptei pentru suveranitatea "i independen#a republicii. Fiind con"tient! de consecin#ele posibile dup! puciul din august de la Moscova, mi"carea rena"terii na#ionale, sus#inut! de toate p!turile sociale din Moldova, cerea cu insisten#! solu#ionarea imediat! a problemei legate de independen#a republicii. A"adar, la 27 august $99$, n baza hot!rrii Marii Adun!ri Na#ionale, Parlamentul, prin majoritate absolut! de voturi, a adoptat Declara#ia de Independen#! a Republicii Moldova. naltul organ legislativ al republicii, n ceasul responsabilit!#ii supreme, s!vr"ind un act de justi#ie n concordan#! cu istoria neamului, cu normele de moral! "i drept interna#ional, n virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, n numele ntregii popula#ii a Republicii Moldova "i n fa#a ntregii lumi a proclamat solemn c!: $)Republica Moldova este stat suveran, independent "i democratic, liber s!-"i hot!rasc! prezentul "i viitorul, f !r! nici un amestec din afar!, n conformitate cu idealurile "i n!zuin#ele sfinte ale poporului n spa#iul istoric "i etnic al devenirii sale na#ionale; 2) n calitate de stat suveran "i independent, Republica Moldova solicit! tuturor statelor "i guvernelor lumii recunoa"terea independen#ei sale, astfel de cum a fost proclamat! de Parlamentul liber ales al Republicii, "i "i exprim! dorin#a de a stabili rela#ii politice, economice, culturale "i n alte domenii de interes comun cu #!rile europene, cu toate statele lumii, fiind gata s! procedeze la stabilirea de rela#ii diplomatice cu acestea. La data adopt!rii Declara#iei de independen#! (27 august $99$), teritoriul Republicii Moldova cuprindea o suprafa#! de 33.700 km2 (spre deosebire de Basarabia istoric! care avea suprafa#a de 44.422 km2) cu o popula#ie total! de 4.366.300 locuitori, ceea ce constituia $29,6 locuitori pe km2. Spre deosebire de alte foste

republici unionale, Republica Moldova nu era mp!r#it! pe regiuni, ci numai pe raioane (40 la num!r). Gradul de urbanizare al popula#iei Moldovei era de 47%, ponderea popula#iei rurale fiind de 53%. Urbanizarea era mult redus! fa#! de fosta U.R.S.S. (66%), fa #! de Ucraina (67%) "i fa#! de republicile baltice (7$%). Moldovenii de#ineau dou! treimi din popula#ia republicii (64,5% n $989), dar cu o u"oar! tendin#! de sc!dere a ponderii lor. Popula#iile alogene se cifrau la $.540.000 de persoane. Cele mai numeroase fiind na #ionalit!#ile ucrainean! "i rus!: $.$62.000 sau mai mult de o p!trime din totalul popula#iei (28,8%). Cre"terile sunt diferen#iate n perioada de 30 de ani ($959-$989): ritmul cel mai accelerat $-au nregistrat ru"ii (+92%), urma#i de g!g!uzi (+60%), moldoveni (48%), ucraineni (43%) "i bulgari (43%), n timp ce num!rul evreilor s-a redus cu o treime n cele trei decenii. Num!rul moldovenilor, g!g!uzilor, ucrainenilor "i bulgarilor a crescut pe baza excedentului natural - regimul de natalitate "i mortalitate la aceste na#ionalit!#i este aproximativ acela"i - n timp ce num!rul ru"ilor a crescut mai ales prin imigra#ie. Proclamarea independen#ei a pus doar nceputul procesului cre!rii bazei juridice a unui stat nou, numit Republica Moldova. Evolu#ia ulterioar! a evenimentelor a demonstrat cu prisosin#! c! realizarea suveranit!#ii "i independen#ei de facto constituie o problem! extrem de dificil! "i de lung! durat!. Acest lucru nu poate fi gr!bit sau minimalizat, deoarece suveranitatea "i independen#a real! a #!rii se constituie doar n urma unor transform!ri radicale n societate. Aceste transform!ri prevedeau trecerea societ!#ii: a) de la regimul politic totalitar la cel democratic; b) de la sistemul administrativ centralizat de comand! la rela#iile de pia#! n toate sferele vie#ii sociale; c) de la o parte a statului centralizat la constituirea unui stat suveran independent. n aceste condi#ii, Uniunea Sovietic!, nchisoarea bol"evic! a popoarelor, "i ducea ultimele zile. Prima #ar! care a recunoscut independen#a Republicii Moldova a fost Romnia. n aceia"i zi a fost anun#at! Declara#ia Guvernului Romniei prin care se recuno"tea independen#a Republicii Moldova "i se declara preg!tirea s! se procedeze la stabilirea de rela#ii diplomatice "i acordarea sprijinului necesar pentru consolidarea independen#ei sale, men#ionndu-se c! aceast! hot!rre de importan#! capital! se nscrie n mod logic n procesul de nnoiri democratice, de destr!mare a structurilor totalitare, care au loc n U.R.S.S.. Acest proces al recunoa"terii a evoluat foarte rapid, ajungndu-se ast!zi ca Republica Moldova s! fie recunoscut! de peste $40 de state.

Dar, "i de aceast! dat! problema men#inerii statului totalitar "i-a g!sit o solu#ie, pe ct de surprinz!toare, pe att de novatoare. Astfel, la 8 decembrie $99$, la Belovejskaia Pu"cia, liderii a trei republici - Rusia, Belarus "i Ucraina - nu au mai revenit asupra ncheierii unui acord unional, ci au semnat Conven#ia privind formarea Comunit!#ii Statelor Independente. Ceea ce a zguduit ntreaga opinie public! mondial!, a fost "tirea despre decizia celor trei conform c!reia Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, n calitate de subiect al dreptului interna#ional "i ca realitate geopolitic!, "i ncheie existen#a sa. Ini#iativa de la Belovejskaia Pu"cia a fost criticat! "i chiar condamnat! momentan, dar uimitor de rapid ob#ine - definitivarea legal!. La $0 decembrie, Acordul a fost ratificat de c!tre Sovietele Supreme ale Ucrainei "i Belarus, iar la $2 decembrie - de c!tre Sovietul Suprem al R.S.F.S.R. La $3 decembrie, la A"habad, Consiliul statelor Asiei Mijlocii "i Kazahstanul au aprobat, n linii mari, ini#iativa cre!rii C.S.I. n final, la $8 decembrie, Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adoptat declara#ia n care "i exprima n#elegerea respectivelor m!suri ca garan#ie real! a ie"irii din cea mai acut! criz! economic! "i politic!. n cele din urm!, la 2$ decembrie, la Alma-Ata a fost semnat! Declara#ia celor $$ state care au aderat la acordurile de la Belovejskaia Pu"cia, punndu-se punctul final n mreaja combina#iei de unificare "i de conservare a fostului spa#iu sovietic sub egida unei Comunit!#i a Statelor Independente, excep#ie f !cnd doar statele baltice. n Acordul cu privire la crearea C.S.I, semnat la 8 decembrie $99$, se specific! c! statele semnatare vor stabili rela#ii reciproce cu alte state, punnd la baz! recunoa"terea "i respectarea suveranit!#ii statale "i a egalit!#ii, dreptul inalienabil la autodeterminare, neamestecul n treburile interne, renun#area la folosirea for#ei "i amenin#area cu for#a, la metode economice "i de alt fel pentru a exercita presiuni, respectarea drepturilor "i libert!#ilor omului, ceea ce cu regret a fost nc!lcat chiar de c!tre statele fondatoare ale C.S.I. Adernd la structurile C.S.I, Moldova a refuzat s! participe la consolidarea spa#iului militar strategic comun al Comunit!#ii, precum "i s! participe la lucr!rile de consolidare a structurilor politice suprana#ionale n cadrul C.S.I. Aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Statelor Independente a avut o apreciere diferit!. Astfel, la momentul semn!rii Protocolului de constituire conducerea Frontului Popular din Moldova s-a pronun#at mpotriva acestei decizii, considernd c! aderarea la C.S.I. nu va contribui la solu#ionarea problemelor cu care se confrunt! Republica, ci dimpotriv!, va duce la o criz! mai larg!, deoarece prin documentul semnat nu se realizeaz! nimic altceva dect men#inerea teritoriilor ocupate "i intrate n sfera de influen#! a fostului imperiu sovietic.

2. No"iuni generale asupra elementelor componente ale unui stat, cu special# referire le Republica Moldova Statul a ap!rut cu aproape "ase milenii n urm! n orientul antic (Egipt, Babilon, China, India), "i este considerat a fi un element istoric, politic "i juridic. n definirea statului exist! mai multe opinii influen#ate de diferite doctrine "i ideologii. ns!, vom ncerca a formula o defini#ie simpl! "i adecvat!. A"adar, statul este o comunitate na#ional! determinat! prin trecutul s!u, anumit! unitate prin care se realizeaz! comunitatea de via#! a unui popor. Din aceasta defini#ie trebuie s! n#elegem c! statul este o societate omeneasc! organizat! deoarece n el se realizeaz! comunitatea de via#! a unui popor ntr-un spa#iu geografic sau, altfel spus, n limitele unui anumit teritoriu. Deoarece statul este o societate organizat!, n interiorul lui, trebuie s! existe o ordine juridic! care s!-l conduc!. Astfel fiind v!zute lucrurile, ntr-un sens restrns, putem defini statul ca o mbinare a unor elemente de fapt, precum popula#ia "i teritoriul, cu elemente de drept, precum o organizare "i o putere de constrngere. Este de men#ionat c!, aceast! defini#ie se ndep!rteaz! de orice gen de aprecieri, asupra naturii sau a scopului statului. n acest sens sunt elocvente aprecierile lui Constantin Dissescu precum ca n teoriile clasice statul a fost studiat n mod abstract, elaborndu-se un concept bazat mai mult pe ceea ce vrem s! fie el dect pe ceea ce este n realitate. Oricum, nu putem nega faptul c! statul odat! fiind organizat, are un scop anume "i func#ii bine determinate. Binen#eles c!, scopul principal al statului const! n ap!rarea interesului general (binele comun). n acest sens avea perfect! dreptate Hegel cnd spunea: dac! cet!#enilor nu le merge bine, dac! scopul lor subiectiv nu este satisf !cut, dac! ei nu g!sesc c! mijlocirea acestei satisfaceri constituie statul nsu"i, ca atare, atunci statul st! pe picioare slabe. Din acest punct de vedere prin stat trebuie s! n#elegem un sistem organiza#ional care realizeaz! conducerea politic! a unei societ!#i, de#innd n acest scop monopolul cre!rii "i aplic!rii dreptului. Generaliznd cele expuse mai sus, scoatem n eviden#! patru elemente importante care pot fi denumite constante ale statului: 2.1.poporul (na#iunea); 2.2.teritoriul; 2.3.guvernul; 2.4.suveranitatea.

2.1. Poporul (na"iunea) ntr-o defini#ie simpl!, poporul este v!zut ca un ansamblu de persoane care locuiesc pe un teritoriu, ca o entitate concret! care alc!tuie"te un stat. n literatura de specialitate, acest element inerent al statului se ntlne"te "i sub denumirea de popula#ie. Astfel, n dreptul interna#ional prin popula#ia unui stat, n sens restrns, n#elegem o colectivitate de persoane permanent! "i organizat!, avnd cet!#enia acestuia. Deoarece termenul de popula#ie poate deveni uneori o surs! de ambiguit!#i, datorit! faptului c!, n sens larg, prin popula#ie n#elegem totalitatea persoanelor care locuiesc pe teritoriul unui stat "i sunt supuse jurisdic#iei acestuia, no#iunea de popor are un n#eles concret "i se utilizeaz! numai al!turi de no#iunea de stat. Pentru a identifica poporul unui stat, au fost elaborate anumite criterii cum ar fi: un ansamblu de indivizi care se bucur! de urm!toarele tr!s!turi comune: tradi#ie istoric! comun!; identitate - etnic!; omogenitate cultural!; unitate lingvistic!; afinitate ideologic! sau religioas!, un teritoriu comun; via#! economic! comun!; ansamblul de indivizi trebuie s! fie format dintr-un anumit num!r de membri; ansamblul de indivizi ca un ntreg trebuie s! aib! voin#a de a fi identificat ca popor sau con"tiin#a de a fi popor. Pentru formarea unui stat nu are valoare "tiin#ific! discu#ia asupra num!rului minim necesar de indivizi, deoarece criteriul principal n formarea statului este dreptul la autodeterminare care este condi#ionat de mai mul#i factori, asupra c!rora ne vom opri n continuare. Trebuie s! men#ion!m c!, poporul unui stat poate fi constituit dintr-o singur! etnie dac! ea este singura care s-a asociat n stat. n realitate, ns!, n statele contemporane convie#uiesc al!turi de etnia de baz! "i alte grupuri etnice care n ansamblu constituie poporul. Dar, esen#ial este faptul c! criteriile de identificare a unui popor sunt specifice numai pentru etnia de baza care a decis asocierea n stat n baza dreptului la autodeterminare "i nu pentru grupurile etnice. Astfel, poporul Republicii Moldova este constituit din etnia de baz!, moldovenii, ct "i din ru"ii, ucrainenii, bieloru"ii, bulgarii, g!g!uzii "i al#ii care locuiesc pe teritoriul statului "i au calitatea de cet!#ean al republicii. Specific pentru Republica Moldova este faptul c! statul a ap!rut ca impact al conjuncturii politice, fiind necesar de a se constitui na#iunea politic!, lundu-se drept suport cet!#enia. Deoarece toate elementele constitutive ale statului se caracterizeaz! prin unicitate, putem conchide c! pe teritoriul unui stat nu pot exista dou! popoare. La acest capitol este necesar de precizat ce reprezint! grupurile etnice. Astfel, grupurile etnice reprezint! o parte a unei etnii de baz! care s-a asociat n stat n alt

spa#iu geografic (ru"ii, ucrainenii, bulgarii etc.), "i care n virtutea anumitor factori istorici s-au desprins de la etnia de baz! "i s-au deplasat, a"ezndu-se cu traiul compact sau dispersat pe teritoriul etnic al altui popor. Datorit! faptului c!, n Republica Moldova "i n alte state a ap!rut problema minorit!#ilor na#ionale, fiind naintate unele cerin#e care merg pn! la autodeterminare, sunt necesare unele explica#ii n acest sens. Astfel, denumirii grup etnic i s-a preferat, n tratatele interna#ionale, denumirea minoritate na#ional!, care n fond nu-i schimb! natura politico-juridic!. Principiul care st! la baza Conven#iei Europene a Drepturilor Omului ($950) "i a Actului Final de la Helsinki ( $975) este acela al primatului drepturilor individuale ale cet!#eanului. n Actul Final de la Helsinki se precizeaz!, prin folosirea formulei persoane apar#innd minorit!#ilor, c! drepturile se acord! "i se protejeaz! individual; adoptndu-se concep#ia conform c!reia indivizii, "i nu grupurile etnice, sunt posesorii drepturilor. Totu"i, n Declara#ia de principii a ONU din $992 asupra minorit!#ilor s-au f !cut unii pa"i c!tre recunoa"terea drepturilor colective. Aceast! formulare a fost extins!, pentru a cuprinde dreptul de a participa la via#a social!, economic! "i politic! "i de a nfiin#a asocia#ii ale minorit!#ilor na#ionale, n documente care angajeaz! politic, dar nu "i juridic. Declara#ia din $992 n art.3 prevede c!: Persoanele apar#innd minorit!#ilor na#ionale "i pot exercita drepturile, inclusiv cele proclamate n aceast! declara#ie, n mod individual sau mpreun! cu al#i membri ai grupului lor, f !r! nici o discriminare. ns!, art.8 declar! primatul integrit!#ii teritoriale stabilind c!: Nici o parte a acestei declara#ii nu poate fi interpretat! ca permi#nd o activitate contra scopurilor "i principiilor Na#iunilor Unite, inclusiv suveranit!#ii egale, integrit!#ii teritoriale "i independen#ei politice a statelor. De asemenea, Organiza#ia pentru Securitate "i Cooperare n Europa (OSCE), a introdus n discu#ia despre protec#ia minorit!#ilor sugestia c! aceasta ar putea fi ob#inut! prin acceptarea unor forme de autoadministrare. Raportul Reuniunii de la Geneva din iulie $99$, desf !"urate la nivel de exper#i, privind minorit!#ile noteaz! rezultatele ob#inute n unele state ale OSCE n legisla#ia local! "i autonom!. Astfel, conform protocolului adi#ional adoptat la Gdansk la $2 mai $994 de c!tre Congresul Uniunii Federale a Comunit!#ilor Etnice Europene (UFCEE), autonomia este definit! ca un instrument de protec#ie a grupurilor etnice. n func#ie de anumite condi#ii, se eviden#iaz! trei forme de autonomie cum ar fi: Autonomie teritorial!, n cazurile n care grupul etnic este majoritar n zona n care tr!ie"te;

Autonomie cultural!, pentru cazurile n care grupul etnic nu este majoritar n zona n care tr!ie"te; Autoadministrarea local! (autonomia local!), pentru cazurile n care membrii grupurilor etnice locuiesc n zone izolate, dispersate "i nu sunt majoritari dect n unit!#i administrative mai mici (regiuni, comune). Astfel, art. $$$ din Constitu#ia Republicii Moldova, stipuleaz! c! localit!#ilor din stnga Nistrului, precum "i unor localit!#i din sudul republicii, le pot fi atribuite forme "i condi#ii speciale de autonomie dup! statute speciale, trebuie n#eles c! este vorba de autonomii administrativ-teritoriale "i nu politice. Din aceste considerente, nici nu se poate discuta atribuirea unor statute care ar prevedea elemente de statalitate, ceea ce cu regret nu au n#eles guvernan#ii din $994, recunoscnd g!g!uzilor chiar "i dreptul la autodeterminare n Legea privind Statutul juridic special al Gg!uziei n care se spune c! n cazul n care Republica Moldova "i va schimba statutul s!u juridic g!g!uzii au dreptul la autodeterminare extern!. n condi#iile n care pe lng! leg!tura politico-juridic! mai exist! "i alte leg!turi naturale de convie#uire suntem n prezen#a unei na#iuni. Na#iunea nu o putem confund! cu suma cet!#enilor care locuiesc la un anumit moment pe teritoriul na#ional, adic! cu poporul. Ea este aceea care nglobeaz! trecutul, prezentul "i viitorul. n privin#a defini#iilor date na#iunii, trebuie s! men#ion!m c! acestea sunt foarte diverse, unii autori mergnd chiar la negarea acesteia. Consider!m totu"i c! na#iunea exprim! istoria, continuitatea, mai ales cea spiritual! "i material!. Trebuie s! eviden#iem dou! elemente esen#iale ale conceptului de na#iune. Primul element este de ordin psihologic, n#elegndu-se unitatea profund! "i nn!scut! de gndire "i de sentimente care alc!tuie"te con"tiin#a na#ional! "i care implic! credin#a ntr-un destin comun din trecut. Al doilea element, care reprezint! oarecum exteriorizarea sensibil! a celui dinti, este limba. Identitatea vorbirii este proba unei seculare vie#i comune n trecut "i denot! o similitudine "i apropiere ntre indivizi; faciliteaz! raporturile sociale "i permite comunicarea u"oar! de tradi#ii, care se perpetueaz! ca temei al culturii. Astfel, putem defini na#iunea ca o comunitate istorica de oameni, constituit! pe parcursul form!rii comunit!#ii teritoriale, a rela#iilor economice, a limbii literare comune, a tr!s!turilor specifice ale culturii "i psihologiei na#ionale. Din cele enun#ate putem observa c!, na#iunea este rezultatul sau productul generat de unele elemente obiective cum ar fi: geografia, limba, tradi#iile, religia etc. Conform expresiei lui Maurice Hauriou, na#iunea este o mentalitate, o dorin#! de a convie#ui colectiv. Este evident c!, na#iunea astfel v!zut! nu are nimic comun cu Statul-Rasial sau Na#iunea-Stat caracterizate prin exclusivism "i fanatism na#ional.

Admiterea conceptului de na#iune se explic! prin necesitatea aprecierii corecte a dreptului la autodeterminare, dreptul de a deveni stat pe care l posed! na#iunile precum "i pentru identificarea particularit!#ilor individuale ale statelor. Europa, n anii $989-$990, fiind cuprins! de valul unor transform!ri, schimb!ri politice epocale, a fost martorul pr!bu"irii imperiului socialist de tip sovietic, iar trei state multina#ionale, URSS, Iugoslavia, Cehoslovacia, s-au dezintegrat transformnduse n 22 de state noi. Odat! cu aceasta s-au declan"at conflicte etnice sngeroase (Rusia - Cecenia, Georgia - Abhazia, Armenia - Carabahul de Munte - Azerbaidjan, Moldova - Transnistria - G!g!uzia, Iugoslavia -Bosnia - Her#egovina), datorit! intereselor strategice ale statelor mari, solu#ia tuturor problemelor fiind v!zut! n autodeterminare. Destul de complicat! este problema autodetermin!rii, am spune chiar anevoioas!, cu diverse opinii ce nu ntotdeauna au suport "tiin#ific. Ceea trebuie de n#eles de la bun nceput este faptul c!, principiul autodetermin!rii este expresia dreptului popoarelor de a dispune de propriul teritoriu n scopul ntemeierii statelor na#ionale. Aici apare problema, deja explicat! anterior, cine poate fi considerat popor distinct. Vom reaminti criteriile de identificare a poporului; un ansamblu de indivizi care se bucur! de urm!toarele tr!s!turi comune: o tradi#ie istoric! comun!; identitate etnic!; omogenitate cultural!; unitate lingvistic!; afinitate ideologic! sau religioas!; un teritoriu comun; via#! economic! comun!; ansamblul de indivizi trebuie s! fie format dintr-un anumit num!r de membri; ansamblul de indivizi ca un ntreg trebuie s! alb! voin#a de a fi identificat ca popor sau con"tiin#a de a fi popor. La o analiz! minu#ioas! a acestor criterii vom desprinde urm!toarele elemente definitorii: teritoriu comun; tradi#ie istoric! comun!; identitate etnic!, omogenitate cultural!, con"tiin#a "i voin#a de a fi identificat ca popor. F!cnd o compara#ie a acestor elemente cu defini#ia dat! na#iunii drept comunitate istoric! de oameni, constituit! pe parcursul form!rii comunit!#ii teritoriale, a rela#iilor economice, a limbii literare comune, a tr!s!turilor specifice ale culturii "i psihologiei na#ionale, vom observa o identitate care demonstreaz! o strns! leg!tur! ntre na#iune "i popor. Deci, poporul nu poate fi v!zut pur "i simplu ca un ansamblu de indivizi care locuiesc pe un anumit teritoriu. n situa#ia n care am admite a"a ceva, inevitabil ne-am pomeni la un moment dat cu sute de popoare care ar pretinde dreptul la autodeterminare. n acest sens un r!spuns clar l ofer! dreptul interna#ional, deoarece el m!soar! puterea atractiv! a principiului de na#ionalit!#i, privit sub unghiul dreptului popoarelor de a dispune de ele nse"i, drept care se cheam! autodeterminare.

De altfel, autodeterminarea se refer! la faptul c! statele "i popoarele acestora au dreptul la independen#! de sub domina#ia str!in!. n acest sens, statele existente care au fost invadate, sau care sunt n mod clar, controlate de puteri str!ine au dreptul la autodeterminare. Totu"i, aceasta nu nseamn! c! orice popor non-colonial sau minoritate din interiorul unui stat existent a ob#inut deja dreptul la independen#! sau autodeterminare n conformitate cu dreptul interna#ional. n afar! de aceasta, con"tiin#a "i voin#a de a fi identificat drept popor nu poate veni din presim#irile unor lideri sau ale unor profe#i, ci din individualitatea colectiv! de natur! na#ional! "i teritorial!. n ceea ce prive"te teritoriul, "i acesta este indisolubil legat de popor, considerndu-se teritoriu etnic, adic! spa#iul n care n rezultatul unei ndelungate convie#uiri n comun ansamblul de indivizi s-a transformat n na#iune, s-a autodeterminat n stat. Astfel, omogenitatea etnic! dintr-o zon!, regiune a unui stat na#ional nu poate servi drept criteriu pentru autodeterminare. Dreptul la suveranitate na#ional! sau autodeterminare apar#ine popoarelor (na#iunilor) care corespund criteriilor anterior men#ionate. Se ridic! unele probleme n cazurile n care, pe teritoriul n care locuie"te un popor, care pretinde autodeterminarea, mai tr!iesc "i alte minorit!#i sau n cazul n care, pe teritorii etnice ale unor popoare (cazul Republicii Moldova), n virtutea unor consecin#e istorice, sunt mutate popoare de alt! origine. n ultimul caz r!spunsul nu este prea complicat deoarece autodeterminarea pe teritorii str!ine nu este posibil! din considerentele c!, teritoriul este indivizibil "i inalienabil. n privin#a primului caz, solu#ionarea problemei trebuie s! aib! loc n conformitate cu normele dreptului interna#ional. Persist! opinia c! n Carta Na#iunilor Unite autodeterminare este identificat! cu independen#a. ntr-adev!r, expresia ce se con#ine n art.$ "i art.55 respectarea principiilor drepturilor egale "i al autodetermin!rii se refer! la dreptul poporului unui stat de a fi protejat de amestecul altui stat, no#iunea de drepturi egale referindu-se la state "i nu la indivizi. n afar! de aceasta, trebuie s! #inem cont "i de faptul c! la momentul apari#iei Cartei Na#iunilor Unite ($945) era n plin! desf !"urare procesul decoloniz!rii, existnd popoare dependente, care nu se autoguvernau. ncepnd din $960, practica Na#iunilor Unite recunoa"te numai un drept foarte limitat de: $) autodeterminare extern!, definit ca dreptul la libertate ob#inut de la o putere colonial! anterioar!; 2) autodeterminare intern!, definit! ca independen#a popula#iei unui ntreg stat fa#! de influen#a sau interven#ia str!in!.

n Pactul asupra Drepturilor Civile "i Politice "i n Pactul asupra Drepturilor Economice, Sociale "i Culturale, art.$ comun se prevede c! toate popoarele au dreptul la autodeterminare n virtutea c!ruia ele "i determin! liber statutul lor politic "i "i urmeaz! propria dezvoltare economic!, social! "i cultural!. Actul Final de la Helsinki vorbe"te "i el de faptul c! autodeterminarea este un drept al popoarelor. Din aceste considerente este foarte important! aprecierea just! a calit!#ii de popor, a teritoriului pe care acest popor s-a dezvoltat "i pe care pretinde autodeterminarea. n orice caz, trebuie s! #inem cont "i de faptul c! n tratatele interna#ionale, dreptul la autodeterminare este condi#ionat de postulatul c! nimic nu poate fi interpretat ca autoriznd sau ncurajnd orice ac#iune care ar putea dezmembra sau diviza n totalitate sau par#ial integritatea teritorial! sau unitatea politic! a statelor suverane "i independente. 2.2. Teritoriul Cel de-al doilea element al statului l constituie teritoriul, prin care se n #elege o suprafa#a de p!mnt bun! de locuit n raport permanent cu poporul. Astfel teritoriul de stat reprezint! spa#iul geografic alc!tuit din suprafe#e terestre, acvatice "i marine, din solul, subsolul "i spa#iul aerian asupra c!ruia statul "i exercit! suveranitatea sa deplin! "i exclusiv!. Teritoriul de stat reprezint! una din premisele materiale naturale care condi#ioneaz! existen#a statului. Teritoriul define"te limitele spa#iale ale existen#ei "i organiz!rii statale suverane constituind astfel o no#iune politico-juridic!. Trebuie s! men#ion!m c!, f !r! acest element, un ansamblu de fiin#e umane, ct de numeroase ar fi, nu ar putea constitui un stat. Cu alte cuvinte, delimitarea teritorial!, stabilirea exact! a spa#iului geografic asupra c!ruia se exercit! puterea de stat (suveranitatea), apare ca o caracteristic! esen#ial! a statului. Asupra teritoriului statul exercit! o putere asem!n!toare aceleia pe care o exercit! asupra poporului, adic! o autoritate de ordin public care nu se confund! cu raporturile private. Aceast! confuzie a avut ns! loc, n anumite epoci, de exemplu, n regimul feudal unde monarhul se considera proprietar al p!mntului. Dup! f !rmi#area feudalismului "i formarea statelor na#ionale este elaborat! ideea de suprema#ie teritorial!, de o putere a statului asupra teritoriului, ce reprezint! un aspect al suveranit!#ii. Consider!m c! n determinarea naturii juridice a teritoriului n dreptul interna#ional este necesar s! se porneasc! de la faptul c! teritoriul constituie: spa#iul exercit!rii puterii suverane exclusive a statului; spa#iul nf !ptuirii dreptului poporului la autodeterminare; obiectul suveranit!#ii permanente asupra resurselor "i bog!#iilor na#ionale.

O na#iune, un popor nu pot exista f !r! teritoriu. Aceasta apare ca expresie material! a suprema#iei, independen#ei "i inviolabilit!#ii statului "i poporului care l locuie"te. Constitu#ia Republicii Moldova n art.3 stabile"te c! teritoriul este un element constitutiv al statului, preciznd c! acesta este inalienabil, f !r! a putea fi nstr!inat. Inalienabilitatea presupune de asemenea c! pe teritoriul Republicii Moldova nu se pot autodetermina alte etnii, nu pot constitui state sau, altfel spus, republica nu poate fi federalizat! sub nici un aspect. Indiscutabil, teritoriul statelor este delimitat prin frontiere n interiorul c!rora statul "i exercit! deplina sa suveranitate "i ac#ioneaz! n vederea realiz!rii sarcinilor "i func#iilor sale. Frontierele de stat sunt inviolabile. n virtutea suveranit!#ii sale, statul, prin normele sale interne, stabile"te regimul frontierelor de stat "i ia m!suri pentru paza "i supravegherea acestora. Frontierele de stat sunt acele linii reale sau imaginare trasate ntre diferite puncte care despart teritoriul unui stat de teritoriul altui stat sau, dup! caz, de marea liber!, ntinzndu-se n n!l#ime pn! la limita inferioar! a spa#iului extraatmosferic, iar n adncime, n interiorul p!mntului pn! la limitele accesibile tehnicii moderne. Astfel, alin.2 al art.3 din Constitu#ie prevede c! frontierele #!rii sunt consfin#ite prin lege organic!. Frontierele sunt necesare pentru a delimita teritoriul statului de alte state "i pentru a fixa n spa#iu competen#a statal! sau limitele spa#iale de ac#iune a suveranit!#ii de stat. Conform Legii nr-$08-XIII din $7.05.$994 privind frontierele de stat ale Republicii Moldova, republica dispune de frontiere terestre, fluviale "i aeriene care se traseaz!, pe uscat - pe liniile distincte de relief, pe sectoare fluviale - pe linia de mijloc a rului, pe calea navigabil! principal! sau pe talvegul rului, pe lacuri "i alte bazine de ap! - pe linia dreapt! care une"te ie"irile frontierei de stat la malurile lacului sau ale altui bazin de ap!. Aceast! lege stabile"te regimul juridic al frontierei n Republica Moldova, cuprinznd o serie de prevederi generale referitoare la: func#iile frontierei de stat, culoarul de frontier!, f"ia de protec#ie a frontierei de stat, zona de frontier!, paz! "i supraveghere, dreptul de control. n concluzie, scoatem n eviden#! faptul c! teritoriul de stat a fost "i este un element esen#ial n formarea "i existen#a popoarelor (na#iunilor), n procesul dezvolt!rii statelor na#ionale n conformitate cu principiile autodetermin!rii. 2.3. Guvernul La acest capitol trebuie s! men#ion!m c! Guvernul - constituie elementul care d! forma "i caracterul propriu statului, asigurnd integritatea teritorial! "i politic! a

acestuia, totodat! revenindu-i atribu#ia n realizarea func#iei de aducere la ndeplinire a legilor. Adeseori executarea legilor se confund! cu no#iunea de putere executiv!. Executarea legilor - constituie obliga#ia tuturor subiec#ilor raporturilor de drept, tuturor autorit!#ilor, indiferent dac! posed! sau nu un caracter public. ns!, cnd vorbim de puterea executiv! trebuie s! men#ion!m c! n aceast! sintagm! persist! no#iunea de putere, ceea ce nseamn! capacitatea de a impune un comportament. A"a dar, n executarea legilor "i regulilor stabilite n stat trebuie s! existe un organ investit cu puterea de a impune un comportament. ntru executarea legilor este nevoie de organizarea execut!rii lor, preg!tirii cadrului material-financiar, organiza#ional "i metodic. n acest scop, Guvernului i revine func#ia cu caracter de putere al c!rui dispozi#ii sunt obligatorii pentru to#i subiec#ii de drept. Conform art. 96 al Constitu#iei, Guvernul asigur! realizarea politicii interne "i externe a statului "i exercit! conducerea general! a administra#iei publice. Prin aceasta n#elegem c! Guvernul este parte integrant! a puterii executive, iar asigurarea politicii interne "i externe a statului are loc prin organizarea execut!rii legilor, deoarece Parlamentul stabile"te direc#iile principale ale politicii interne "i externe a statului(art.66 lit.d). 2.4.Suveranitatea Suveranitatea este un atribut esen#ial al statului "i const! n suprema#ia puterii de stat pe plan intern "i independen#a acesteia pe plan extern fa#! de orice alt! putere. Suveranitatea se manifest! n independen#a statului n toate domeniile vie#ii politice, economice, sociale, culturale etc. "i se concretizeaz! n stabilirea "i nf !ptuirea politicii interne "i externe proprii independente. Cele dou! laturi ale suveranit!#ii constituie un tot unitar, dnd expresia leg!turii indisolubile dintre politica intern! "i cea extern! a statului. Suveranitatea are urm!toarele tr!s!turi esen#iale: exclusivitate caracter originar "i plenar indivizibilitate "i inalienabilitate. Exclusivitatea se manifest! n faptul c! teritoriul unui stat nu poate fi supus dect unei singure suveranit!#i. Caracterul originar "i plenar este determinat de faptul c! suveranitatea apar#ine statului "i nu i este atribuit! din afar!, iar prerogativele puterii de stat cuprind totalitatea domeniilor de activitate-politic, economic, social etc.

Prin caracterul indivizibil al suveranit!#ii se n#elege c! ea nu poate fi fragmentat!, atributele ei neputnd apar#ine ntr-un stat mai multor titulari. Astfel, art.2 din Constitu#ia Republicii Moldova stipuleaz! conceptul potrivit c!ruia suveranitatea na#ional! apar#ine poporului Republicii Moldova care o exercit! prin organele sale reprezentative "i prin referendum. Inalienabilitatea desemneaz! faptul c! suveranitatea nu poate fi abandonat! sau cedat! altor state sau organiza#ii interna#ionale. Subliniem faptul c!, exercitarea atributelor suveranit!#ii de c!tre autorit!#ile na#ionale competente n procesul colabor!rii "i cooper!rii interna#ionale n vederea satisfacerii intereselor na#ionale nu trebuie confundat! cu nc!lcarea unuia sau altuia dintre aceste atribute. Suveranitatea nu numai c! este pe deplin compatibil!, dar chiar reclam! "i participarea statelor la conferin#e, organiza#ii interna#ionale, la tratate-n baza c!rora statele "i asum! n mod liber drepturi "i obliga#ii-la promovarea "i dezvoltarea cooper!rii "i conlucr!rii, a men#inerii p!cii "i securit!#ii interna#ionale. n temeiul suveranit!#ii lor statele au dreptul de a-"i alege "i promova n mod liber sistemul lor politic, economic, social "i cultural, de a-"i organiza via#a politic!, economic! "i social! n conformitate cu voin#a "i interesele poporului, f !r! amestec din afar!, "i de a-"i alege propria politic! intern! "i extern!. n exercitarea suveranit!#ii sale statul se comport! ca un membru integrat n societatea interna#ional! "i, ca atare, s! respecte principiile "i normele dreptului interna#ional ntre care ndeosebi, suveranitatea "i independen#a na#ional! a altor state, egalitatea lor n drepturi, "i s! procedeze, dup! caz, "i la ac#iuni de informare "i consultare n vederea g!sirii unor solu#ii viabile problemelor cu care se confrunt!. Respectul reciproc al suveranit!#ii "i independen#ei na#ionale n raporturile dintre state, n procesul de colaborare "i conlucrare dintre ele constituie condi#ia sine qua non a unor raporturi normale viabile, a unui climat de pace "i n#elegere ntre na#iuni. Trebuie s! men#ion!m c! suveranitatea nu este absolut!, incontrolabil! "i discre#ionar!, ci comport! anumite limite. n plan intern, suveranitatea este limitat! prin Constitu#ie, care reglementeaz! cu stricte#e atribu#iile organelor puterii de stat care o exercit!. Nici n plan extern suveranitatea nu este "i nu poate fi absolut!, deoarece statul na#ional este un element n sistemul interna#ional sau altfel zis independen#! n interdependen#! a suveranit!#ii na#ionale n sistemul de suveranit!#i. La acest capitol Constitu#ia cuprinde unele dispozi#ii semnificative. De exemplu, Constitu#ia Republici Moldova (art.8) stipuleaz! obliga#ia de a respecta Carta Organiza#iei Na#iunilor Unite "i tratatele la care este parte. Mai mult ca att, alin.2 al aceluia"i articol stabile"te c! intrarea n vigoare a unui tratat interna#ional con#innd dispozi#ii contrare Constitu#iei va trebui precedat! de o revizuire a acesteia.

&i la capitolul drepturile "i libert!#ile fundamentale, Constitu#ia Republicii Moldova (art.4 alin.$ "i 2) stabile"te c! dispozi#iile constitu#ionale privind drepturile "i libert!#ile cet!#enilor vor fi interpretate "i aplicate n concordan#! cu Declara#ia Universal! a Drepturilor Omului, cu pactele "i celelalte tratate la care sunt parte, iar dac! exist! neconcordan#e ntre pactele "i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care ambele #!ri sunt parte, "i legile interne, au prioritate reglement!rile interna#ionale. n ceea ce prive"te frontierele #!rii, deja s-a men#ionat c! ele sunt consfin#ite prin lege organic!, cu respectarea principiilor fundamentale "i a celorlalte norme general admise ale dreptului interna#ional. Constitu#iile #!rilor europene confirm! ideea c!, pe plan extern, suveranitatea nu este "i nu poate fi absolut! precum "i dispozi#ia c! obiectul revizuirii l poate constitui independen#a nu ns! "i suveranitatea. n acest sens Constitu#ia Republicii Moldova (art.$42 alin,$) permite revizuirea dispozi#iei privind caracterul suveran, independent "i unitar al statului numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorit!#ii cet!#enilor inclu"i n listele electorale. Evident, posibilitatea revizuirii caracterului suveran "i independent al stalului vorbe"te despre posibilitatea lichid!rii acestuia, sau altfel spus reglementarea trebuie n#eleas! c! poporul, n anumite situa#ii, poate s! renun#e benevol de a mai dispune de dreptul de a fi singur st!pn pe destinele lui. 3. Autonomizarea Dezmembrarea imperiului implica apari#ia unei multitudini de state n locul republicilor sovietice. Acolo unde elitele politice locale (nomenclatura P.C.U.S. "i intelectualitatea na#ional! cu o suficient! preg!tire politic!) au con"tientizat importan#a momentului, na#iunea a fost dirijat! pe calea divor#ului, respingnd orice compromis care s! permit! p!strarea vreunei leg!turi, deosebite de rela#iile interstatale n baza normelor de drept interna#ional(na#iunile baltice). ns!, n majoritatea regiunilor unde nomenclatura era dependent! total de Moscova, iar societatea n ansamblu nu a fost preg!tit! s!-"i asume toat! responsabilitatea "i s! se autoguverneze n cadrul unui stat suveran, s-au f !cut pa"i m!run#i, iar efectele, de"i promi#!toare la nceput, s-au dovedit a fi mai mult de suprafa#!. Perspectiva crescnd! a pr!bu"irii U.R.S.S. a pus Moscova n fa#a necesit!#ii de a c!uta noi forme de men#inere a statului unitar. Kremlinul se temea c!, n cazul n care $5 republici dobndeau dreptul de a ie"i din Uniune, statul unitar rusesc, cl!dit de-a lungul secolelor, care mai purta nc! titulatura - Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste - ar fi fost pasibil de dispari#ie. n Mapa Special! a C.C. al P.C.U.S. a ap!rut o not! - Despre rolul autonomiilor. A fost elaborat! o concep#ie nou! privind

Acordul Unional ce prevedea schimbarea bazelor Uniunii Sovietice. n locul republicilor unionale, cu drept de ie"ire din U.R.S.S., trebuia s! apar! o Uniune cu 35 de republici autonome: $5 n locul republicilor unionale, $6 n cadrul Federa#iei Ruse, iar 4 n cadrul altor republici. Dou ! dintre acestea din urm! trebuiau create pe teritoriul Moldovei. S-a ajuns pn! la aceea c! n timpul discu#iilor pe marginea primului proiect al Acordului Unional, la Novo-Ogariovo, la aceea"i mas!, al!turi de conduc!torii ctorva republici unionale, "edeau liderii tuturor autonomiilor existente "i proiectate. Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adoptat, la 26 aprilie $990, legea privind egalarea n drepturi a republicilor unionale "i autonome n sferele social-economic!, administrativ!, cultural! etc. Prin urmare, nc! atunci, R.S.S. Moldoveneasc! urma s! fie transformat!, practic, n trei republici autonome, egale n drepturi, toate membre ale noii Uniuni "i f !r! dreptul de a ie"i din cadrul statului unitar. ns!, a nceput, parada suveranit!#ilor care frneaz! procesele regizate "i ghidate de Moscova, iar puciul din vara anului $99$ le stopeaz!, pentru un timp. 3.1. Separatismul transnisrian A"a cum de regul! procedau bol"evicii, care pentru a-"i realiza scopurile au mimat ntotdeauna aparen#ele unui ata"ament deosebit fa#! de vocea poporului, separati"tii transnistrieni simuleaz! organizarea unor referendumuri - la Rbni#a (3 aprilie $989), la Bender ($ iulie $990), - n urma c!rora o parte din popula#ie opteaz! pentru crearea unui teritoriu autonom n cadrul Moldovei: Republica Sovietic! Socialist! Autonom! Nistrean!. La 2 septembrie $990, la Tiraspol are loc un congres extraordinar al deputa#ilor din raioanele de pe malul stng al Nistrului, care proclam! R.A.S.S. Nistrean!. Trebuie de men#ionat c!, n acea situa#ie deosebit! de euforie "i de a"tept!ri exagerate, cnd demagogia, utilizarea la maximum a vechilor "i mult ncercatelor metode de manipulare "i ponegrire a mi"c!rii de eliberare na#ional!, informa#ia fals!, zvonurile, ambi#iile proprii, stimularea n!zuin#elor extremiste, provocarea discordiei politice, au determinat marea majoritate a popula#iei din aceste raioane s! perceap! eronat starea real! a lucrurilor "i s!-"i dea consim#!mntul viciat la oficializarea acestor acte anticonstitu#ionale. Tentativele de anulare a acestor acte, conform procedurilor legale existente la acea vreme, nu au putut fi executate de c!tre organele legale ale puterii de stat ntruct forma#iunile paramilitare se narmeaz! din arsenalele Armatei a $4-a ruse dislocate n raioanele din estul Moldovei "i trec la ac#iuni violente. Astfel, urm!rind lichidarea organelor legale ale puterii de stat, for#ele separatiste ocup! la 2 noiembrie $990, la Dub!sari, sediile judec!toriei "i procuraturii raionale, a

comitetului executiv raional, apoi "i a sec#iei de poli#ie. Au fost nregistrate primele victime. Separati"tii preiau controlul asupra ora"ului. De aici ncolo, situa#ia degradeaz! continuu. Veriga de leg!tur! ntre Moscova "i Tiraspol o constituiau deputa#ii grupului Soiuz din cadrul Sovietului Suprem al U.R.S.S., n frunte cu Iurii Blohin. Acest reprezentant al R.S.S. Moldovene"ti era cel mai dorit oaspete al lui Anatolii Lukianov. Pentru a se ntlni cu Blohin, Lukianov a suspendat chiar "i vizita delega#iei parlamentare din Fran#a. Ceea ce trebuie s! men#ion!m este faptul c!, anume n cabinetul pre"edintelui Sovietului Suprem al U.R.S.S. se urzea "i se realiza voin#a unei p!r#i a popula#iei din localit!#ile de pe malul stng al Nistrului. Informa#iile privind evenimentele din Moldova, prezentate denaturat lui A. Lukianov de c!tre Blohin, erau aduse la cuno"tin#a lui Mihail Gorbaciov n interpretarea, pu#in spus subiectiv!, a lui Lukianov, apoi puse la dispozi#ia massmediei centrale. Spre exemplu, la 2$ februarie $99$, n plin! preg!tire pentru desf !"urarea referendumului din $7 martie privind p!strarea U.R.S.S., A. Lukianov a avut o convorbire cu Mihail Gorbaciov despre situa#ia din Moldova. Pre"edintele U.R.S.S. i-a solicitat pre"edintelui Sovietului Suprem informa#ii suplimentare privind evenimentele din raioanele estice ale Moldovei. Iu. Blohin a fost persoana care a furnizat informa#ia necesar! lui A. Lukianov ca apoi acesta s! o transmit! pre"edintelui U.R.S.S. La 29 aprilie $99$, Gorbaciov "i Lukianov au convenit asupra textului proiectului de decret cu privire la m!surile pentru normalizarea situa#iei din R.S.S.M. Primul care a fost informat de c!tre Anatolii Lukianov asupra m!surilor preconizate de Moscova a fost acela"i Blohin. La $0 aprilie $99$, Smirnov "i M!r!cu#!, liderii autoproclamatei RMN i-au expediat lui A. Lukianov apelul Cu privire la necesitatea cre!rii sistemului unic al organelor de securitate "i de drept ale Transnistriei n care, dup! prezentarea complet denaturat! a situa#iei din Republica Moldova, cei doi cer consim#!mntul Pre"edintelui Sovietului Suprem al U.R.S.S. n scopul lichid!rii organelor constitu#ionale din raioanele de pe malul stng al Nistrului "i cre!rii unor structuri noi, care s! nu fie subordonate Chi"in!ului. La numai dou! zile, viznd "pre#iosul" document, Lukianov noteaz! pe el urm!toarele: Tovar!"ilor Golik Iu.V., Pugo B.K., Trubin N.S., Iakovlev V.S., Lu"cikov S.G. -v! rog s! analiza#i minu#ios chestiunile "i, dac! e posibil, s! fie solu#ionate cele principale. $2 aprilie $99$. Astfel, pre"edintele organului legislativ unional, care, pe lng! toate, mai era "i jurist de profesie, "i asumase, de fapt, rolul de coordonator al nelegiuirilor comise de impostorii de pe Nistru.

n acest context, prezint! interes r!spunsul unuia dintre cei viza#i s! studieze inten#iile Tiraspolului. Procurorul general de atunci al U.R.S.S. - N.S.Trubin, n r!spunsul dat pre"edintelui legislativului Uniunii Sovietice, constat! c! formarea unor structuri ale procuraturii, care s-ar fi subordonat direct Procuraturii U.R.S.S., ar fi fost o ac#iune ilegal!. Procurorul U.R.S.S. men#iona c! o asemenea tentativ! ar putea numai s! agraveze rela#iile interetnice. Prin urmare, nsu"i procurorul general al Uniunii Sovietice a constatat c! sursa generatoare a confrunt!rilor interetnice n Republica Moldova se afla la Moscova, iar factorul ce tensiona situa#ia erau for#ele separatiste de pe malul stng al Nistrului. La $4 mai, acela"i an, Iu. Blohin i transmite speacker-ului de la Moscova decizia Tiraspolului Cu privire la participarea R.S.S.M. Nistrene la elaborarea "i semnarea Tratatului Unional. Pe acest document A. Lukianov a pus categorica rezolu#ie: Tovar!"ilor Ni"anov R.N., &i"ov L.D. - trebuie elaborat! strategia acestei particip!ri "i propuse variantele solu#ion!rii acestei probleme. n cele din urm!, A. Lukianov, Iu. Blohin "i separati"tii de la Tiraspol revin la ideea c! pentru a mpiedica plecarea Republicii Moldova din U.R.S.S. era necesar! elaborarea strategiei privind crearea pe teritoriul Moldovei a nc! dou! forma#iuni statale: pe malul stng al Nistrului "i n regiunea populat! de g!g!uzi, unde, sub conducerea partidului comunist, ac#iunile for#elor separatiste erau n deplin! desf !"urare. Aceast! misiune i-a fost ncredin#at! lui Iazov, ministrul ap!r!rii, "i lui Pugo, ministrul afacerilor interne al U.R.S.S. Peste cteva zile, Marele Cartier General al Armatei Sovietice elabora planul detaliat al cre!rii celor dou! forma#iuni statale, care, prin intermediul districtului militar Odesa, trebuia s! fie realizat imediat. Ac#iunile ulterioare ale separati"tilor, sus#inute, n plan politic, economic "i militar de c!tre Kremlin, au condus la declan"area r!zboiului de pe Nistru din $992, la ruinarea economic! "i, n cele din urm!, la anihilarea, de facto, a unit!#ii "i indivizibilit!#ii tn!rului stat - Republica Moldova. Pe teritoriul Moldovei soseau "i participau la ac#iuni anticonstitu#ionale, f !#i"e "i violente, ndreptate mpotriva integrit!#ii ei teritoriale, forma#iuni narmate ale uniunii cazacilor, legalizate pe teritoriul Rusiei. Cazacii participau la ac#iuni menite s! r!stoarne prin violen#! puterea legal! din raioanele de est ale Republicii Moldova. Numeroasele m!suri luate de c!tre conducerea R.M. n vederea aplan!rii situa#iei au fost respinse de structurile ilegale de la Tiraspol. n cele din urm!, situa#ia a degradat, degenernd ntr-un adev!rat r!zboi. Mai mult ca att, trupele ruse"ti, sta#ionate n localit!#ile din stnga Nistrului, trec la agresiuni v!dite mpotriva Republicii Moldova. n acele momente de mare responsabilitate Parlamentul Republicii Moldova ( la 26 mai $992) s-a adresat cu un Apel c!tre parlamentele "i popoarele lumii cu rug!mintea

de a sus#ine Republica Moldova, independen#a, suveranitatea "i integritatea ei teritorial!, "i a se pronun#a mpotriva agresiunii for#elor proimperiale "i neobol"evice care declan"ase o rebeliune anticonstitu#ional! n raioanele de r!s!rit ale Republicii Moldova, sus#inute fiind de Armata a $4-a a Federa#iei Ruse "i de deta"amentele narmate de cazaci "i mercenari veni#i din Rusia. For#ele separatiste, avnd o sus#inere extern! v!dit!, au neglijat toate eforturile depuse de autorit!#ile legale "i de opinia public! a Republicii Moldova pentru solu#ionarea prin mijloace politice a conflictului declan"at n mod artificial. 3.2. R#zboiul de pe Nistru Republica Moldova devine membru al O.N.U. n ziua de 2 martie $992. Una din consecin#ele acestui eveniment era faptul c! astfel se recuno"tea, implicit, drept ilegal!, forma#iunea autointitulat! - Republica Moldoveneasc! Nistrean!. La $ martie $992, cazaci "i gardi"ti narma#i ocup! sec#ia raional! de poli#ie Dub!sari, lund ostatici 34 de poli#i"ti. Liderii separati"ti de la Tiraspol, sus#inu#i de Armata a $4-a a Rusiei, declan"eaz! ac#iuni militare mpotriva organelor constitu#ionale ale puterii de stat care marcheaz! nceputul conflictului armat. Forma#iunile paramilitare ajutate de reprezentan#i ai Armatei a $4-a, ncep, la 6 martie, minarea unor pozi#ii din zona de conflict (terenuri agricole, barajul hidrocentralei electrice de la Dub!sari, podurile de peste Nistru, trei din care au fost distruse). Din batalionul de ingineri de geniu nr. 66 situat n satul Parcani, gardi"tii au scos, f !r! nici un obstacol, peste $000 de pistoale automate Kala"nikov, $,5 milioane de cartu"e, 20 de arunc!toare de grenade, alt armament. Regimentul de infanterie motorizat! nr. 59 a dat separati"tilor un camion de tipul KamAZ, nc!rcat cu pistole-automat, 3 camioane de tipul ZIL, nc!rcate cu cartu"e "i alt! muni#ie. n lunile martie-aprilie $992, militarii ru"i au fumizat separati"tilor tehnic! blindat!. Le-a fost pus la dispozi#ie ntregul arsenal tehnic al brig!zii de ingineri de geniu de la Dub!sari. Pe pozi#iile gardi"tilor, lng! satul Cocieri, au ap!rut la 26 aprilie, 8 transportoare "i autotractoare blindate. n ziua de 4 mai, au fost aduse de la Odesa la Dub!sari 6 amfibii. Moscova a adoptat la mijlocul lunii mai $992, decizia privind implicarea direct! a unit!#ilor Armatei a $4-a n conflictul de pe Nistru. Generalul Graciov, ministrul ap!r!rii al Rusiei a transmis comandantului Armatei a $4-a, generalului Netcacev, urm!toarea dispozi#ie: n leg!tur! cu agravarea situa#iei n Transnistria "i avndu-se n vedere c! acest p!mnt rusesc trebuie s!-l ap!r!m pe toate c!ile "i cu toate metodele accesibile, vi se cere: s! completa#i din rezervele pentru mobilizare toate unit!#ile militare ale Armatei $4, dislocate n Transnistria;

s! trece#i n stare deplin! de lupt! toate unit!#ile de lupt! ale Armatei a $4-a; s! debloca#i toate unit!#ile militare. Pe de alt! parte, din regiunea Rostov a Rusiei vin cca. $.000 de cazaci "i diver"i mercenari, care particip! la lupte de partea separati"tilor. For#ele paramilitare ocup! la 7 mai $992 sta#ia de retranslare a radiodifuziunii moldovene"ti, aflat! n partea stng! a Nistrului. La $9 mai, comandantul Armatei a $4-a emite ordinul de preg!tire a tehnicii de r!zboi pentru ac#iuni pe teren. Ofi#erii "i subofi#erii ru"i particip! la narmarea forma#iunilor paramilitare din Tiraspol, Rbni#a, Bender (Tighina) "i din alte localit!#i. Din garnizoana Tiraspol n zona luptelor au fost trimise zeci de tancuri, ma"ini blindate, arunc!toare de mine, tunuri antitanc etc. Este semnificativ!, n acest context, atitudinea mare"alului &apo"nicov, exprimat! n cadrul conferin#ei de pres! din 20 mai. Motivnd transferul tehnicii de lupt! c!tre forma#iunile paramilitare din raioanele de est ale Republicii Moldova, comandantul suprem al for#elor armate unificate ale C.S.I. a declarat urm!toarele: Cnd n unitate vine o mul#ime de $$ mii de oameni dezl!n#ui#i, dintre care mul#i, n ajun, "i-au nmormntat rude "i apropia#i, eu nu pot exclude c! printre ofi#eri "i generali nu se vor g!si dintre cei care vor trece de partea acestor oameni umili#i "i obidi#i. Iat!, deci, c! ministrul de r!zboi de la Moscova sus#inea, de fapt, separatismul din raioanele de est ale Moldovei. Avnd o asemenea apreciere a evenimentelor, comisariatele militare de la est de Nistru efectueaz! mobilizarea recru#ilor pentru Armata a $4-a. n unit!#ile "i subunit!#ile armatei se formeaz! grupuri de mobilizare din rndurile rezervi"tilor. n toate regimentele diviziei de infanterie nr.59 se formeaz! cte o companie de tancuri, completat! cu rezervi"ti din Transnistria. Pre"edintele autoproclamatei R.M.N. - Igor Smirnov a semnat la 2$ mai $992 un decret privind trecerea tuturor unit!#ilor Armatei a $4-a sub jurisdic#ia R.M.N. Sosind la Tiraspol, la 24 mai, adjunctul comandantului suprem al for#elor armate ale C.S.I., generalul Stolearov, declar! liderilor separati"ti c! Transnistria "i Armata a $4-a reprezint! interesele geopolitice ale Rusiei n aceast! zon! "i c! Rusia a ntre#inut permanent leg!turi strnse cu liderii autoproclamatei Republici Nistrene. ncurajate de Moscova, forma#iunile de gardi"ti ale separati"tilor organizeaz! o provocare la Bender (Tighina), nc!lcnd n#elegerea, convenit! anterior, de ncetare a focului. Sediul poli#iei din acest ora" este atacat de gardi"ti "i supus unui tir masiv cu diverse mijloace moderne de r!zboi. Autorit!#ile de la Chi"in!u, la solicitarea poli#iei, introduc n ora" for#e suplimentare ale trupelor Ministerului de Interne "i Armatei Na#ionale.

Ca r!spuns la aceste ac#iuni legitime ale structurilor de for#! ale Republicii Moldova, unit!#ile Armatei a $4-a a Federa#iei Ruse particip!, n perioada $9 iunie - 7 iulie $992, la lupte de partea separati"tilor pe ntreg spa#iul de r!zboi. n acest scop sunt utilizate tancuri, artilerie grea, alte mijloace moderne de r!zboi, inclusiv instala#ii Grad M2$, care au fost interzise de tratatele interna#ionale. La 7 iulie $992, n localitatea Limanscoe din Ucraina, reprezentan#ii militari ai Rusiei, Republicii Moldova "i republicii moldovene"ti nistrene, n prezen#a comandantului Armatei a $4-a, convin asupra ncet!rii imediate a focului "i retragerii de pe pozi#ii a tehnicii militare grele. ns!, gardi"tii "i cazacii continuau s! ncalce, f !#i" "i sistematic, acordul. n seara zilei de $5 iulie a fost atacat postul de la Varni#a, asupra c!ruia s-au lansat mine de la baza din Parcani. n noaptea de $7/$8 iulie a"a zisele deta"amente de autoap!rare a Transnistriei au deschis foc din automate "i mitraliere asupra unui autobuz sanitar, sosit la Bender (Tighina) pentru a transporta la spital poli#i"tii "i voluntarii r!ni#i. n urma unor demersuri diplomatice mai ample, inclusiv vizita vicepre"edintelui Ru#koi "i a ministrului rus al securit!#ii statului, Barannikov, la Chi"in!u "i la Tiraspol, se redacteaz! la Moscova "i se aprob! la Tiraspol, de c!tre separati"ti, proiectul de conven#ie ntre Rusia "i Republica Moldova privind principiile de pacificare a zonei. Agresiunea Armatei a $4-a poate fi calificat! ca o interven#ie n treburile interne ale Republicii Moldova din partea Rusiei. &i atta timp ct neinterven#ia n treburile interne ale unui stat a fost consfin#it! ca un principiu fundamental al dreptului interna#ional, al!turi de multe altele precum - nerecurgerea la for#! "i la amenin#area cu for#a, egalit!#ii suverane a statelor, n cazul n care se ncalc! unul din aceste principii, statul prejudiciat este n drept s! declan"eze r!spunderea interna#ional! pentru acte sau fapte ilicite din punct de vedere interna#ional. 3.3. Conven"ia de la Moscova Pre"edintele Republicii Moldova - Mircea Snegur "i Boris El#in - Pre"edintele Federa#iei Ruse, semneaz!, la 2$ iulie $992, Conven#ia cu privire la principiile reglement!rii pa"nice a conflictului armat din zona nistrean! a Republicii Moldova. Zona ora"ului Bender a fost declarat! zon! cu un regim sporit de securitate, asigurat de contingentele tuturor celor trei P!r#i. Comisia asigura ordinea de drept n Bender n cooperare cu organele locale de poli#ie "i mili#ie. n ora" activitatea administrativ! era exercitat! de administra#ia public! local!, "i, n caz de necesitate, n comun cu Comisia Unificat! de Control (C.U.C.). Unit!#ile Armatei a $4-a, dislocate n R.M., au fost obligate s! respecte cu stricte#e neutralitatea. Cele dou! p!r#i conflictuante se angajau, la rndul lor, s! nu atenteze la aceast! neutralitate "i s! se ab#in! de la ori"ice ac#iuni ilegale n raport cu militarii. Chestiunea statutului Armatei, ordinea "i

termenele evacu!rii ei e"alonate urmau s! fie stabilite n cadrul negocierilor ntre Federa#ia Rus! "i Republica Moldova. P!r#ile n conflict considerau inacceptabile utilizarea oric!ror sanc#iuni "i blocade "i "i asumau obliga#ia de a nl!tura nentrziat orice obstacole n calea circula#iei bunurilor, serviciilor "i oamenilor, precum "i de a anula starea de urgen#! din teritoriul Republicii Moldova. P!r#ile conflictuante trebuiau, de asemenea, s! ini#ieze urgent negocieri privind revenirea persoanelor la locurile de trai, acordarea de ajutoare popula#iei din raioanele afectate, restabilirea obiectivelor locative "i economice distruse. Federa#ia Rus! inten#iona s! acorde ajutorul necesar n acest sens. P!r#ile conflictuante urmau s! asigure accesul liber al ajutoarelor umanitare interna#ionale n zon!. Conven#ia prevedea crearea unui centru de pres! comun n cadrul C.U.C. pentru difuzarea informa#iilor corecte privind situa#ia n zona de reglementare a conflictului. P!r#ile semnatare plecau de la premisa c! m!surile prev!zute n textul Conven#iei erau un important element constitutiv al procesului de reglementare a conflictului prin metode pa"nice, politice. Conven#ia intr! n vigoare din momentul semn!rii "i "i pierde valabilitatea cu consim#!mntul P!r#ilor, sau n cazul denun#!rii ei de c!tre una din P!r#ile contractante, ceea ce atrage dup! sine ncetarea activit!#ii Comisiei Unificate de Control "i a contingentelor militare ata"ate ei. Mircea Snegur a semnat la Moscova un proiect al Conven#iei diferit, n mai multe privin#e, de cel aprobat de Consiliul Suprem de securitate al R.M., deoarece varianta elaborat! de autorit!#ile moldovene a fost considerat! de administra#ia rus! prea ideologizat!. n fond, Conven#ia Snegur - El#in relua tiparele Conven#iei de la Dagomis privind conflictul din Osetia de Sud, semnat! de E. &evarnadze "i de B.El#in. ncheierea Conven#iei n doi, dar de facto n trei, ntre Republica Moldova, Federa#ia Rus! "i autorit!#ile de la Tiraspol, a consemnat eliminarea coechipierilor agasan#i pentru Kremlin - a Romniei "i, mai pu#in, a Ucrainei - din dialogul diplomatic, n detrimentul intereselor na#ionale ale Republicii Moldova, r!mas! de una singur! n fa#! cu presiunea politic!, economic! "i militar! rus!. Prin semnarea acordului din 2$ iulie Tiraspolul a dobndit dreptul de a-"i decide destinul n mod independent n cazul modific!rii statutului de stat independent al Republicii Moldova. Trebuie remarcat faptul c! n Comunicatul privind ntlnirea de la Moscova a celor doi lideri n loc de termenul zona nistrean! utilizat n cadrul Conven#iei se opereaz! cu no#iunea teritoriul din stnga Nistrului, ceea ce, evident, excludea ora"ul Tighina "i unele localit!#i din dreapta fluviului controlate de for#ele secesioniste. Ulterior la rundele de negocieri cu scopul de a elabora un statut al teritoriului din stnga Nistrului n cadrul R.M., autorit!#ile de la Chi"in!u vor trece cu o u"urin#! greu de explicat

peste aceast! stipula#ie, extrem de favorabil! intereselor R.M., din textul Comunicatului. Conven#ia a oficializat prezen#a militar! a trupelor ruse de men#inere a p!cii n zona transnistrean!, astfel nt!rindu-se preten#iile suzerane ale Rusiei asupra spa#iului ex-sovietic "i crendu-se un precedent n acest sens. Textul documentului nu con#ine angajamentul clar exprimat al Rusiei privind retragerea necondi#ionat! a Armatei a $4-ea, ci doar o simpl! dolean#! n acest sens, ceea ce era o eroare grav! a diploma#iei moldovene n condi#iile cnd aceast! armat! s-a implicat deschis n ac#iunile militare mpotriva Republicii Moldova "i cnd organismele interna#ionale "i cele mai importante state occidentale au cerut cu t!rie Moscovei s! evacueze trupele sale militare din Republica Moldova. Pierderile economiei na#ionale, ca urmare a r!zboiului, s-au ridicat la cca. $2 miliarde ruble (la valoarea rublei din $992). Restabilirea localit!#ilor "i obiectivelor distruse necesitau nc! $5 miliarde ruble. Pentru compara#ie, men#ion!m c! venitul na#ional al Republicii Moldova pe anul $99$ era de $5,4 milioane ruble. n r!zboi au murit 320 de persoane, iar $.$80 au fost r!nite. Din acest teritoriu s-au refugiat peste $08.000 de persoane, inclusiv 5$.000 n partea dreapt! a Nisrului. Acest r!zboi a avut importante consecin#e politice pentru Republica Moldova: a acreditat ideea c! tn!rul stat nu poate func#iona n afara sferei moscovite; a consolidat pozi#ia politic! a for#elor neocomuniste antina#ionale. Administra#ia de la Tiraspol a ob#inut posibilitatea de a promova politica faptului mplinit, n urma c!reia n cadrul frontierelor Moldovei, recunoscute pe plan interna#ional, exist!, separat, dou! forma#iuni statale. R!zboiul a f !cut s! cad! masca de pe fa#a conduc!torilor de la Kremlin, dovedind c! obsesia men#inerii imperiului, sub indiferent ce form! politic!, este o prioritate absolut!, pentru realizarea c!reia nu exist! nici o regul! a jocului "i nici un reper moral, nici m!car fa#! de propria popula#ie. R!zboiul a consolidat o forma#iune pseu-dostatal! - republica moldoveneasc! nistrean!, un succes remarcabil al imperiului moscovit. 4. Constitu"ia - act fundamental !i suprem al statului Cuvntul constitu#ie provine din limba latin!, n care constitutio nseamn! a"ezare cu temei, fundament, starea unui lucru. Constitutio, n dreptul roman, nseamn! o lege care eman! de la mp!rat, iar n Grecia antic! - un corp de legi vechi care nu puteau fi modificate prin simple decrete ecleziastice. No#iunea clasic! de constitu#ie "i are originea n doctrinele contractului social prezente nc! n secolul al XVI-lea, ca necesitate de a enun#a solemn "i oficial elementele principale din contractul social ncheiat ntre oameni "i stat n scopul

cre!rii unei societ!#i civile n care guvernan#ii ar fi obliga#i s! respecte drepturile fundamentale ale acestora. Termenul de constitu#ie ob#ine din secolul al XVIII-lea o nou! semnifica#ie, dobndind calitatea de lege fundamental! n care sunt consacrate principiile fundamentale ale ntregii vie#i economice, politice, sociale "i juridice. Ini#ial, constitu#ia a fost conceput! ca un ansamblu de norme juridice care au avut ca scop limitarea puterilor guvernan#ilor "i garantarea drepturilor fundamentale ale omului "i cet!#eanului. Ulterior, aceast! no#iune cap!t! un con#inut mai bogat n sensul c! ansamblul normelor trebuie s! fie cuprinse ntr-o lege sistematic! "i care s! se bucure de o for#! juridic! suprem! fa#! de alte norme din stat. Este discutabil n literatura de specialitate, momentul apari#iei constitu#iei deoarece no#iunea de constitu#ionalitate a ap!rut cu mult nainte de apari#ia primului document cu denumirea tradi#ional! de constitu#ie. Prima constitu#ie sau document cu putere de constitu#ie se consider! a fi Magna Charta Libertatum adoptat! n $2$5 n Anglia. ns!, primele constitu#ii scrise au ap!rut n Confedera#ia American! ($776, statul Virginia, $777, statul New Jersy) ca apoi, n $787 la Philadelphia, s! fie adoptat! Constitu#ia SUA. Pe continentul european prima constitu#ie scris! se consider! cea a Fran#ei ($79$). Interesant de remarcat este faptul c!, n Fran#a, cu doi ani nainte de adoptarea constitu#iei ($789), a fost adoptat un document de o importan#! deosebit! numit Declara#ia drepturilor omului "i cet!#eanului n care se scria c!: orice societate n care garan#ia drepturilor nu este asigurat!, nici separa#ia puterilor stabilit!, nu are o constitu#ie. Deoarece constitu#ia cuprinde un ansamblu de norme, de reglement!ri, evident, exist! "i un obiect asupra c!ruia se refer! aceste reglement!ri, iar obiectul de reglementare este, de fapt, chintesen#a constitu#iei. Pentru a determina con#inutului normativ al constitu#iei, consider!m c! este efectiv! tehnica inventarierii tuturor elementelor de con#inut, deoarece acestea difer! de la stat la stat "i astfel fiecare constitu#ie are con#inutul s!u normativ specific reglement!rii unui anumit set de rela#ii sociale. Deci, fiecare stat fundamenteaz!, prin normele constitu#ionale, cele mai nalte cerin#e politice, sociale, economice "i juridice. Faptul c! ele sunt cuprinse ntr-o lege aparte, numit! fundamental!, deja o deosebe"te de con#inutul normativ al altor acte juridice, obiectul de reglementare al c!rora nu mai sunt rela#iile sociale fundamentale. ntlnim n acest sens, diferite defini#ii date constitu#iei. Spre exemplu: legea fundamental! a statului care reglementeaz! modul desemn!rii guvernan#ilor, competen#ele acestora, precum "i determin! drepturile sau libert!#ile guvernan#ilor; norma care cuprinde principiile referitoare la organizarea statului "i la rapoartele de

echilibru ntre diferitele puteri ale statului; act juridic fundamental care se bucur! de suprema#ie n raport cu toate celelalte acte care reglementeaz! principiile, modul de organizare "i func#ionare a autorit!#ilor publice "i raporturile dintre aceste autorit!#i "i cet!#eni, prin consfin#irea "i garantarea drepturilor "i libert!#ilor fundamentale ale acestora, pe de alta parte. La o analiz! mai atent! a defini#iilor date constitu#iei scoatem n eviden#! con#inutul material al constitu#iilor prin care se n#elege un ansamblu de norme, reglement!ri, un num!r de dispozi#ii relative la transmiterea "i exercitarea puterii. Pe lng! con#inutul material, constitu#ia poate fi definit! "i dup! con#inutul ei formal, sau organic, ca un ansamblu de reguli, indiferent de obiectul de reglementare, adoptate dup! unele proceduri speciale, distincte, care nu pot fi revizuite dect de un organ special abilitat n acest sens, precum "i dup! unele proceduri care difer! de cele folosite pentru alte reguli de drept. n acest sens trebuie s! men#ion!m c!, oricare ar fi defini#ia dat! constitu#iei, ea trebuie s! con#in! o serie de elemente definitorii, inerente unui act juridic investit cu for#! juridic! suprem!. Printre acestea eviden#iem urm!toarele: caracterul de lege, deoarece dup! structur! constitu#ia reprezint! un ansamblu de norme, reguli de conduit!; lege fundamental!, ceea ce denot! faptul c! reglementeaz! numai rela#iile sociale fundamentale pentru toate domeniile vie#ii, ceea ce i ofer! "i calitatea de izvor principal al tuturor ramurilor de drept; for#! juridic! suprem!, ce impune regula conformit!#ii ntregului drept cu dispozi#iile din constitu#ie; obiectul de reglementare, care stabile"te con#inutul material al constitu#iei, fie c! este redat prin metoda enumer!rii principalelor domenii pe care le reglementeaz!, fie c! pune accent pe elementele calitative; reguli specifice, distincte de adoptare "i modificare, ceea ce o deosebe"te de alte acte juridice. Din defini#iile date constitu#iei putem determina domeniile, rela#iile sociale pe care le reglementeaz! ns! nu putem identifica func#iile pe care le ndepline"te aceasta. n acest sens, Georges Bourdeau eviden#iaz! dou! func#ii: func#ia juridic! "i func#ia politic!. Din punct de vedere juridic func#iile constitu#iei sunt: $. Constituie fundamentul de validitate al ntregii ordini juridice, deoarece normele acesteia servesc fundament pentru alte norme ce fac parfe din sistemul juridic; 2. Determin! modalit!#ile de desemnare a guvernan#ilor "i le atribuie competen#e;

3. Enun#! principiile n baza c!rora se exercit! puterea, de exemplu, prin reprezentan#i sau direct, separ!rii "i echilibrului puterilor, pluralismului politic etc. Func#iile constitu#iei, din punct de vedere politic, sunt mult mai complexe n sensul c!: $. Organizeaz! "i transmite dreptul de exercitare a puterii n a"a fel ca s! nu poat! fi exercitat! n interesul personal a celor care o exercit! ci numai n interes general; 2. Constituie fundamentul legitimit!#ii sistemului de guvernare, justificnd puterea de decizie a guvernan#ilor de care dispun n baza competen#elor atribuite; 3. Indic! ideea dreptului animator al institu#iei etatice, ceea ce vorbe"te de caracterul organizator al actului constitu#ional. Determinarea func#iilor pe care le ndepline"te constitu#ia ne ofer! posibilitatea ob#inerii unei informa#ii mai ample privind semnifica#iile constitu#iei dect cele ob#inute numai din defini#ii. Trebuie s! men#ion!m c!, n dependen#! de forma de guvern!mnt a statului difer! "i func#iile constitu#iei, legitimnd regimul respectiv, dictatorial, democratic, monarhic, preziden#ial sau parlamentar. De obicei, n literatura de specialitate, constitu#ia este denumit! legea fundamental!, legea suprem!; legea legilor "i alte expresii prin care se subliniaz! valoarea juridic! suprem! a normelor ce le cuprinde. Am stabilit anterior c!, constitu#ia prezint! un ansamblu de norme juridice, investite cu for#! juridic! suprem!, adoptat! "i modificat! conform unor proceduri juridice distincte "i care reglementeaz! principiile organiz!rii societ!#ii n stat "i func#ion!rii puterilor publici. Important este, s! desprindem din aceast! defini#ie cauzele investirii normelor juridice din constitu#ie cu for#! juridic! suprem! sau, altfel spus, prin ce se explic! suprema#ia constitu#iei. Dic#ionarul explicativ al limbii romne moderne explic! cuvntul suprema#ie ca superioritate unit! cu autoritate "i putere; pozi#ie dominant!, preponderen#!. Datorit! faptului c! func#iile constitu#iei sunt determinate de totalitatea factorilor politici, sociali, economici "i juridici, factori ce se afl! ntr-o strns! leg!tur! "i interac#iune, ei trebuie privi#i "i ca generatori ai suprema#iei. n concluzie, putem afirma c! fundamentarea "tiin#ific! a suprema#iei constitu#iei trebuie v!zut! n dialectica fenomenului statal juridic, n complexitatea "i logica fenomenelor politice, sociale, economice "i juridice, ntre rela#iile dintre ele. n Republica Moldova, necesitatea adopt!rii unei noi constitu#ii care ar fi legiferat cu adev!rat suveranitatea poporului a ap!rut nainte de 27august $99$. La $6 iunie $990, prin Hot!rrea nr.$$8-XII Sovietul Suprem al RSS Moldova creeaz! o Comisie pentru elaborarea proiectului noii constitu#ii.

Dup! o perioad! destul de ndelungat!, n martie $993 cnd, Republica Moldova devenise deja suveran! "i independent!, Comisia a prezentat Parlamentului proiectul constitu#iei. n urma unor discu#ii furtunoase, la $2 martie $993, Parlamentul a adoptat proiectul ca baz!, l-a publicat n pres! "i a creat o nou! comisie mputernicit! s!-l redacteze "i definitiveze. Prezidiul Parlamentului a adoptat, la $5 martie $993, Hot!rrea Cu privire la m!surile n vederea organiz!rii "i desf !"ur!rii discut!rii proiectului constitu#iei de c!tre ntregul popor urmnd ca cet!#enii republicii s!-"i exprime atitudinea fa#! de noile reglement!ri constitu#ionale. n rezultat, comitetele executive raionale au prezentat Parlamentului peste 400 de scrisori n numele a peste 380000 cet!#eni care vizau, practic, toate articolele din constitu#ie. n perioada 27-28 mai $993, la Chi"in!u a avut loc o conferin#! "tiin#ific! interna#ional! la care au participat renumi#i savan#i, inclusiv patriarhul dreptului constitu#ional francez Jacques Cadart, exper#i n domeniul dreptului din diferite #!ri care au supus proiectul constitu#iei unei analize minu#ioase, cu observa#ii "i propuneri concrete. Proiectul a fost avizat de multiple organisme interna#ionale cum ar fi: Consiliul Europei; Comisia European! din Vene#ia; prestigioasa institu#ie de nv!#!mnt Universitatea din Sorbona "i altele. ns!, anul $993 nu s-a finalizat cu adoptarea noii constitu#ii, deoarece Parlamentul de legislatura a XII-a s-a autodizolvat, nefiind n stare s! prelungeasc! procesul de legiferare. Dup! alegerea noului Parlament, a fost creat! o nou! comisie pentru redactarea "i completarea textului constitu#iei care a convocat peste $5 "edin#e pe parcursul c!rora proiectul a fost definitivat "i prezentat Parlamentului. Noua Constitu#ie a Republicii Moldova a fost adoptat! pe 29 iulie $994 "i a intrat n vigoare la 27 august $994. Ceea ce trebuie s! men#ion!m este faptul c!, o constitu#ie, ct de bun! ar fi, va r!mne doar un document cu caracter declarativ, dac! nu vor fi stabilite unele garan#ii, mecanisme politico-juridice care ar asigura exercitarea ntocmai a prevederilor ce le con#ine. Normele ce le con#ine constitu#ia pot fi nc!lcate att de naltele organe ale puterii de stat - parlament, "eful de stat, guvern - ct "i de instan#ele judec!tore"ti, precum "i de particulari. n acest scop, n mod obligatoriu, fiecare stat trebuie s! creeze condi#iile necesare pentru ca normele constitu#ionale s! poat! fi u"or exercitate de c!tre to#i subiec#ii rela#iilor de drept, care evident trebuie s! aib! obliga#ia de a respecta n primul rnd normele constitu#ionale.

Pentru ca obliga#ia respect!rii constitu#iei s! nu fie o fraz! lipsit! de con#inut, statul trebuie s! creeze acele mecanisme politico-juridice care ar asigura legalitatea tuturor ac#ionarilor "i buna func#ionare a tuturor autorit!#ilor publice conform principiului separ!rii, echilibrului puterilor n stat. Printre aceste mecanisme, n afar! de organele tradi#ionale jurisdic#ionale, vom men#iona urm!toarele institu#ii: Curtea Constitu#ional!; Curtea administrativ!; Ombudsmanul; Curtea de Conturi activitatea c!rora trebuie s! aduc! un aport general privind legalitatea ca principiu inerent al unui stat de drept, care include "i no#iunea de control al constitu#ionalit!#ii legilor, chiar dac! unele din ele nu se ocup! de aceast! activitate n mod direct. Deci, principiul legalit!#ii, ca principiu fundamental de organizare "i func#ionare a sistemului organelor statului con#ine "i o garan#ie de protejare a suprema#iei constitu#iei prin organizarea controlului constitu#ionalit!#ii legilor prin forme "i metode specifice, fie exercitat n mod direct de organele cu competen#! special!, fie n mod indirect prin asigurarea principiului legalit!#ii. Un rol important n asigurarea suprema#iei constitu#iei l are "i "eful statului. Aici vom eviden#ia: Constitu#ia Romniei, (art.80 alin. 2), Constitu#ia Poloniei (art. 28 alin. 2), Croa#iei (art.94 alin.2), care reglementeaz! obliga#ia Pre"edintelui de a veghea la respectarea constitu#iei "i la buna func#ionare a autorit!#ilor publice; precum "i Constitu#ia Ungariei (art. 29 alin.$) - Pre"edintele vegheaz! la func#ionarea democratic! a organelor de stat. n acest sens, Constitu#ia Republicii Moldova nu oblig! direct Pre"edintele la vegherea respect!rii constitu#iei, dar aceast! obliga#ie poate fi dedus! din art. 77 alin. 2 prin care Pre"edintele este garantul suveranit!#ii "i independen#ei na#ionale, din dreptul de a suspenda actele Guvernului ce contravin legisla#iei pn! la adoptarea hot!rrii definitive a Cur#ii Constitu#ionale (art. 88 lit. i din Constitu#ie), precum "i dreptul de a sesiza Curtea Constitu#ional! (art.25 al Legii cu privire la Curtea Constitu#ional!). 4.1. Contradic"iile existente ntre actele semnate de c#tre Republica Moldova cu autoproclamata RMN !i Constitu"ia Republicii Moldova Pentru o analiz! mai detaliat! a actelor ncheiate vom proceda la redarea integral! a textelor acestora, considernd util a le analiza n ordinea semn!rii lor, sco#nd n eviden#! cadrul negocierilor la care s-a ajuns. 4.1.1. acte economice Hot!rre Protocolar! cu privire la solu#ionarea problemelor din domeniul activit!#ii serviciilor vamale ale Republicii Moldova "i Transnistriei, semnat! la 7 februarie $996, la Tiraspol

n conformitate cu negocierile la care au ajuns conduc!torii Republicii Moldova "i Transnistriei la 28 aprilie $994, 2$ decembrie $994 "i $5 februarie $995, lund n considera#ie acordul conduc!torilor structurilor vamale, se adopt! urm!toarea hot!rre: $. Desfiin#area posturilor vamale ale Transnistriei la intrarea pe teritoriul acesteia dinspre Republica Moldova, rezervnd Transnistriei dreptul la un control (nevamal) n exportul m!rfurilor din Transnistria. 2. La frontiera cu Ucraina de a crea posturi vamale comune n baza acordurilor interguvernamentale "i dotarea lor cu echipament modern. 3. Perfectarea formalit!#ilor vamale n privin#a nc!rc!turilor sosite din Transnistria, se realizeaz! de la $0 martie $996 de c!tre organele vamale ale regiunii Transnistriene cu "tampil! de antet "i sigiliu - model nou - Republica Moldova. Transnistria. Vama Tiraspol n limba moldoveneasc! "i rus! cu dreptul de perfectare a formalit!#ilor vamale tuturor nc!rc!turilor Transnistrei. 4. Partea Transnistrean! solu#ioneaz! problema introducerii taxelor vamale de import conforme celor ce ac#ioneaz! n Republica Moldova la m!rfurile produse n #!rile ndep!rtate, n afara produselor alimentare (cu excep#ia b!uturilor alcoolice "i tutunului). 5. Pn! la intrarea n vigoare a noilor reguli privind asigur!rile vamale, n organele vamale ale Transnistriei, la trecerea nc!rc!turilor agen#ilor economici din Transnistria prin punctele vamale ale Republicii Moldova permisul "i ntocmirea prealabil! a actelor se efectueaz! numai dac! acestea au actele perfectate de vama Transnistriei, f !r! a se percepe taxe vamale. 6. Republica Moldova "i Transnistria asigur! trecerea nestingherit! "i f !r! taxe a nc!rc!turilor din #!rile ndep!rtate "i #!rile Baltice, cu ndeplinirea condi#iilor punctului 4. 7. Transnistria se oblig! s! furnizeze, n timpul stabilit "i operativ, Departamentului Vamal al Republicii Moldova informa#ia n privin#a nc!rc!turilor sosite din #!rile ndep!rtate spre Republica Moldova prin Transnistria. 8. Efectuarea schimbului reciproc de acte normative, ce reglementeaz! activitatea serviciilor vamale ale p!r#ilor. Efectuarea schimbului operativ de informa#ii dintre serviciile vamale ale p!r#ilor cu scopul depist!rii "i reprim!rii nc!lc!rii regulilor vamale "i contrabandei. 9. ntru solu#ionarea rapid! a chestiunilor privind activitatea reciproc! a serviciilor vamale "i unificarea actelor normative, a #ine cu regularitate vizite de lucru la nivelul conduc!torilor corespunz!tori.

$0. Departamentul Vamal al Republicii Moldova pune la dispozi#ie mijloace de identificare vamal! a Transnistriei n organele vamale ale CSI. $$. Departamentul Vamal al Republicii Moldova asigur! organele vamale ale Transnistriei cu baz! legislativ! pe linia Acordului privind Uniunea vamal! a #!rilor CSI. $2. Totalurile ndeplinirii acestei hot!rri se efectueaz! trimestrial cu introducerea modific!rilor "i complet!rilor dup! necesitate. $3. Aceast! hot!rre intr! n vigoare din ziua semn!rii. Evalund "i interpretnd prevederile acestei hot!rri protocolare scoatem n eviden#! o serie de formule care sunt n flagrant! contradic#ie cu art. $ pct. $ din Constitu#ia Republicii Moldova, fapt ce f !cea imposibil! semnarea acestui document de c!tre conducerea de vrf a #!rii, compromi#nd astfel puterea constitu#ional! a Republicii Moldova. Vom prezenta n continuare argumentele care vin s! sprijine aceast! concluzie. Este evident progresul pentru conduc!torii de la Tiraspol, n sensul c! le-a permis acestora schimbarea accentelor n cadrul negocierilor asupra situa#iei din raioanele de est, ajungndu-se treptat de la formula negociat! n $992 de zon! nistrean! a Republicii Moldova, la o nou! formul! - aceea a negocierilor la care au ajuns conduc!torii Republicii Moldova "i Transnistriei, n cazul acestui act. Astfel, se admite egalitatea dintre cele dou! p!r#i - Republica Moldova, stat suveran, independent, unitar "i indivizibil, recunoscut de comunitatea interna#ional! "i subiect de drept interna#ional, "i Transnistria - neprecizndu-se statutul acesteia, dar considerat! conform pozi#iei conducerii de la Tiraspol ca o entitate statal! "i acceptat! tacit de Republica Moldova. n acest context, prevederile acestei hot!rri protocolare sunt n contradic#ie absolut! cu pct. $ al art. $ din Constitu#ia Republicii Moldova, care stabile"te c! Republica Moldova este un stat suveran "i independent, unitar "i indivizibil. n virtutea acestor prevederi trebuie s! preciz!m c! pe teritoriul unui stat unitar ac#ioneaz! o unitate de organe ale statului, "i acestea au rolul de decizie att n plan intern, ct "i extern "i nu putem vorbi de un acord ntre dou! guverne pe teritoriul unui singur stat, deoarece automat suntem n situa#ia unui guvern creat pe o alt! cale dect cea constitu#ional!. Astfel, punctul 2 din acest act fiind f !r! suport juridic. De"i prin punctul $ al acestui act s-ar crea un avantaj agen#ilor economici din Republica Moldova, ntruct sunt absolvi#i de controlul vamal la intrarea n Transnistria, s-a rezervat Transnistriei dreptul de a exporta m!rfurile sale f !r! control vamal. n acest sens punctul 3 prevede c! Transnistriei i se acord! "tampil! de antet "i

sigiliu model nou - Republica Moldova. Transnistria. Vama Tiraspol, ceea ce face s! lipseasc! Republica Moldova de dreptul de a avea un control juridic asupra m!rfurilor transportate de c!tre agen#ii economici din Transnistria. n acest context, Republica Moldova face o gre"eal! foarte mare insernd pe "tampil! cuvntul Transnistria, deoarece n cazul organelor de stat "tampila de antet "i sigiliul se fac numai n numele statului "i nu a unor unit!#i administrativ-teritoriale, confirmndu-se astfel nc! odat! existen#a Transnistiriei. Prin crearea posturilor vamale comune la hotarul cu Ucraina se d! dreptul Transnistriei s! solu#ioneze chestiunea introducerii taxelor vamale de import, ceea ce contravine principiilor constitu#ionale, ntruct vama este o institu#ie a statului, iar legea ce reglementeaz! aceast! activitate este o lege imperativ! "i nu poate fi aplicat! n mod diferit pe teritoriul statului, neglijndu-se n acest fel nc! odat! autoritatea statului. Punctul 5 al acestei hot!rri recunoa"te n mod tacit statalitatea Transnistriei, ntruct Republica Moldova consimte ca n timpul apropiat Transnistria s!-"i adopte legisla#ia vamal! proprie. O alt! nc!lcare a prevederilor Constitu#iei Republicii Moldova se produce prin punctul 8 al actului n cauz!, unde cele dou! p!r#i se oblig! s! efectueze un schimb de acte normative ce reglementeaz! activitatea serviciilor lor vamale. n acest context, trebuie s! men#ion!m c! organele vamale sunt organe de drept "i constituie un sistem de stat unic, neputnd vorbi de activitatea a dou! sistem de organe vamale "i existen#a a dou! categorii de acte normative distincte. Prin punctul $0 al acestei hot!rri Republica Moldova se oblig! s! pun! la dispozi#ie mijloace de identificare vamal! a Transnistriei n organele vamale ale #!rilor din CSI, fapt ce confirm! acceptarea de c!tre Republica Moldova a existen#ei Transnistriei, ca o forma#iune (entitate) distinct! de Republica Moldova. n concluzie, men#ion!m c! prin ncheierea acestui act Republica Moldova a dorit s!-"i justifice activitatea politic! prin desfiin#area posturilor vamale dintre Republica Moldova "i Transnistria, cednd nechibzuit n plan economic "i constitu#ional. 4.1.2. acte politice Protocolul cu privire la problemele puse de acord, semnat la $$ martie $996, la Tiraspol Transnistria adopt! Legea Fundamental! (Constitu#ia). Transnistria adopt! Legi "i acte normative. Transnistria dispune de simbolica sa (drapel, stem!, imn).

n Transnistria func#ioneaz! ca limbi oficiale limba moldoveneasc!, ucrainean! "i rus!. Transnistria solu#ioneaz! problemele de dezvoltare economic!, social! "i cultural! n interesul popula#iei ce locuie"te pe teritoriul s!u. Transnistria are dreptul de a stabili "i men#ine contacte interna#ionale n mod individual n domeniul economic, tehnico-"tiin#ific "i cultural, iar n alte domenii - cu acordul p!r#ilor. Republica Moldova "i Transnistria asigur! libera activitate a mijloacelor massmedia pe teritoriul lor n conformitate cu legisla#ia n vigoare. Procednd la interpretarea actelor semnate de c!tre Republica Moldova "i Transnistria, scoatem n eviden#! aceea"i lips! de interes a Republicii Moldova fa#! de teritoriul s!u din partea de est, n sensul c! reprezentan#ii de la Chi"in!u nu contribuie la ncheierea unor acte conforme Constitu#iei - Legea fundamental! a statului (legea din care deriv! sau pe baza c!reia se adopt! celelalte legi "i acte normative), ci dimpotriv! se observ! o tergiversare n timp a solu#ion!rii problemelor ntr-un spa#iu comun Republica Moldova. Interpretarea din punct de vedere juridic a acestui document scoate n eviden#! mai multe formule care sunt evident n contradic#ie cu Constitu#ia Republicii Moldova. ncheierea acestui act contravine art. $ pct. $, art. $2 "i art. 66 lit.c din Constitu#ia Republicii Moldova, fapt ce f !cea imposibil! semnarea acestuia de c!tre conducerea Republicii Moldova, deoarece compromite puterea constitu#ional! a #!rii. Vom aduce n continuare argumentele ce sprijin! aceast! concluzie. &i de aceast! dat! cele dou! p!r#i se situeaz! pe pozi#ii de egalitate, ba mai mult ca att Republica Moldova consimte ca Transnistria s!-"i adopte propria Constitu#ie, legi "i acte normative, precum "i s! dispun! de simbolica sa. n acest sens consider!m c! Republica Moldova recunoa"te n mod expres existen#a Transnistriei cu toate atributele de stat ca entitate statal! distinct! de Republica Moldova. Astfel, trebuie s! men#ion!m c! asemenea act poate fi ncheiat numai n cadrul unui stat federal, deoarece toate statele ce se asociaz! ntr-o asemenea form! de stat au dreptul de a-"i adopta propria Constitu#ie "i legi interne. ns!, atta timp ct Republica Moldova este un stat suveran, independent, unitar "i indivizibil, pe teritoriul ei nu pot func#iona dect o unitate de legi, indiferent de categoria acestora (Legi constitu#ionale, legi organice, legi ordinare) "i o unitate de organe care interpreteaz! "i asigur! unitatea reglement!rilor legislative pe ntreg teritoriul #!rii. n afar! de faptul c! pct. $ "i 2 al actului n cauz! sunt n contradic#ie absolut! cu prevederile art. $ pct.$ al Constitu#iei Republicii Moldova, ntruct permit

Transnistriei de a adopta propria Constitu#ie "i legi interne, punctul 3 al acestui act contravine dispozi#iilor art. $2 din Constitu#ie, care prevede c! Republica Moldova are drapel, stem! "i imn, simboluri de stat care sunt ocrotite de lege. Cum putem n#elege c! la un moment dat o anumit! parte a #!rii (raioanele de est) dispun de o simbolic! aparte, diferit! de cea a Republicii Moldova. Oare nu prin aceste neglijen#e "i lipsa de profesionalism se pierde autoritatea statului, ncurajnd for #ele separatiste, anticonstitu#ionale. Memorandumul privind principiile normaliz!rii rela#iilor ntre Republica Moldova "i Transnistria, semnat la 8 mai $997, la Moscova Conducerea Republicii Moldova "i cea a Transnistriei, numite n continuare p!r#i: plecnd de la necesitatea reglement!rii urgente "i complete a rela#iilor dintre Republica Moldova "i Transnistria, n exclusivitate pe cale pa"nic!, prin metode politice; confirmnd fidelitatea fa#! de principiile ONU "i OSCE, normele dreptului interna#ional, "i, n egal! m!sur!, fa#! de n#elegerile la care s-a ajuns anterior ntre Republica Moldova "i Transnistria; con"tientiznd responsabilitatea pentru asigurarea p!cii civice, concilierii interetnice, nt!ririi stabilit!#ii "i securit!#ii n aceast! parte a Europei; acordnd o importan#! primordial! respect!rii drepturilor "i libert!#ilor fundamentale ale omului, indiferent de apartenen#a na#ional!, confesional!, convingerile politice, locul de re"edin#! "i alte deosebiri; considernd c! unificarea resurselor lor spirituale "i materiale, va gr!bi elucidarea problemelor economice "i sociale "i va deschide perspectiva construirii prin eforturi comune a unei societ!#i moderne "i prospere; cu medierea Federa#iei Ruse, Ucrainei "i misiunii OSCE, au convenit asupra urm!toarelor: $. P!r#ile confirm! angajamentele lor de a nu recurge la folosirea for#ei sau a amenin#!rii cu for#a n rela#iile reciproce. Litigiile de orice natur! vor fi aplanate exclusiv cu mijloace pa"nice, pe calea negocierilor "i consult!rilor prin medierea Federa#iei Ruse "i Ucrainei, n calitate de #!ri garante pentru realizarea acordurilor ncheiate, a OSCE, cu concursul CSI. 2. P!r#ile vor continua stabilirea rela#iilor juridico-statale reciproce. Documentul care determin! aceste rela#ii, statutul Transnistriei, ce se va baza pe principiile coordon!rii reciproce a deciziilor, inclusiv privind delimitarea "i delegarea mputernicirilor, "i asigurarea de garan#ii reciproce.

P!r#ile vor ncepe elaborarea acestui document imediat dup! semnarea Memorandumului de fa#!, #innd cont de toate n#elegerile principale semnate anterior, inclusiv de cele de la $7 iunie $996. 3. Transnistria ia parte la realizarea politicii externe a Republicii Moldova subiect al dreptului interna#ional - n chestiunile ce #in de interesele sale. Deciziile n aceste chestiuni sunt luate cu acordul ambelor p!r#i. Transnistria are dreptul de a stabili "i sus#ine, n mod independent, contacte interna#ionale n domeniile economic, tehnico-"tiin#ific "i cultural, iar n alte domenii cu acordul ambelor p!r#i. 4. P!r#ile solicit! Federa#iei Ruse, Ucrainei "i OSCE s! continue eforturile de mediere pentru realizarea unei normaliz!ri temeinice "i atotcuprinz!toare a rela#iilor dintre Republica Moldova "i Transnistria: 5. Republica Moldova "i Transnistria "i garanteaz! reciproc realizarea complet! "i incontestabil! a n#elegerilor privind rela#iile dintre p!r#i. 6. P!r#ile salut! declara#ia Federa#iei Ruse "i Ucrainei privind disponibilitatea lor de a deveni state garant ale respect!rii statutului Transnistriei, definit n documentele respective "i ale n#elegerilor fixate n Memorandumul de fa#!. 7. P!r#ile solicit! OSCE s! asigure n continuare respectarea n#elegerilor reciproce. 8. P!r#ile declar! despre necesitatea elabor!rii unui mecanism al garan#iilor de c!tre to#i participan#ii la procesul de negocieri. 9. P!r#ile confirm! c! activit!#ile privind men#inerea p!cii, desf !"urate de For#ele Comune de Pacificare n zona de securitate, n conformitate cu acordul despre principule reglement!rii conflictului militar din Regiunea Transnistriei a Republicii Moldova din 2$ iulie $992, semnat de pre"edin#ii Republicii Moldova "i Federa#iei Ruse, vor fi continuate. $0. n caz de nerespectare a n#elegerilor realizate, p!r#ile sunt n drept s! cear! garan#ilor organizarea consult!rilor n scopul normaliz!rii situa#iei. $$. Republica Moldova "i Transnistria "i construiesc rela#iile n cadrul unui stat comun n frontierele Republicii Sovietice Socialiste Moldovene"ti din ianuarie $990. Evaluarea "i interpretarea politico-juridic! a stipul!rilor con#inute n documentul ntitulat Memorandumul... scoate n eviden#! mai multe elemente. Formulele con#inute att n partea preambular!, ct "i n partea dispozitiv! a documentului sunt n flagrant! contradic#ie cu art.$ pct.$ "i art.$$ ale Constitu#iei Republicii Moldova, fapt ce nu permitea categoric "i f !cea imposibil! semnarea acestui document de c!tre conducerea de vrf f !r! a nc!lca Legea Fundamental! a #!rii "i a compromite, pe plan

extern "i intern, puterea constitu#ional! a Republicii Moldova. Vom aduce n continuare argumentele care sprijin! aceast! concluzie. Evident este faptul c! se admite egalitatea dintre cele dou! p!r#i. Textul memorandumului a fost conceput integral din perspectiva rela#iilor bilaterale dintre dou! subiecte politico-statale egale, "i anume: Republica Moldova, stat independent, recunoscut de comunitatea interna#ional! "i subiect de drept interna#ional, "i Transnistria, entitate statal!, independent! de facto (conform pozi#iei conducerii de la Tiraspol), de"i nerecunoscut! ca atare pe plan interna#ional, dar care se manifest! n rela#iile cu Republica Moldova ca subiect de drept interna#ional. n acest sens eviden#iem c!, Republicii Moldovene"ti Nistrene i se confer! caracteristici de subiect al dreptului interna#ional, calitate recunoscut! n mod indirect de c!tre oficialit!#ile Republicii Moldova prin parafarea "i semnarea actului ce reglementeaz! normalizarea rela#iilor dintre cele dou! p!r#i Republica Moldova "i Republica moldoveneasc! nistrean!. De asemenea, limbajul juridic utilizat n textul Memorandumului este similar, sau aproape identic, cu cel folosit n cazul elabor!rii unor acorduri interna#ionale ntre state. Acest fapt ne conduce la ideea c! respectivul act reglementeaz! anumite rela#ii dintre dou! state "i nu enun#! doar principiile fundamentale n baza c!rora urmeaz! a fi dep!"it! o situa#ie conflictual! legat! de statutul juridic al unei unit!#i administrativteritoriale din componen#a Republicii Moldova. Pentru a recunoa"te Transnistriei calitatea de entitate, pe picior de egalitate cu cea a Republicii Moldova, s-a recurs voalat la o formul! juridic! prezent! n partea preambular! a oric!rui tratat interna#ional care face referin#! la principiile ONU "i OSCE (a se vedea alineatul 2 al p!r#ii preambulare), principii care stau la baza rela#iilor dintre state, subiecte ale dreptului interna#ional. Astfel, conform alin. 2 al p!r#ii preambulare, rela#iile dintre Moldova "i Transnistria ar urma s! fie normalizate n baza principiilor fundamentale ale dreptului interna#ional, enumernd ntre acestea pe urm!toarele: $) nerecurgerea la for#! "i la amenin#area cu for#a (principiu formulat n aliniatul $ al punctului $ al p!r#ii dispozitive); 2) reglementarea diferendelor interna#ionale prin mijloace pa"nice (principiu care-"i g!se"te expresia n aliniatul 2 al punctului $ al p!r#ii dispozitive); 3) egalitatea n drepturi a popoarelor "i dreptul lor de a-"i hot!r singure soarta (nu trebuie s! uit!m aici despre dreptul poporului Transnistrian la autodeterminare, drept reclamat n mai multe rnduri de autorit!#ile de la Tiraspol la care se face referin#! expres! "i n a"a-zisa constitu#ie a Republicii Moldovene"ti Nistrene);

4) egalitatea suveran! a statelor, ndeplinirea cu bun! credin#! a obliga#iilor asumate etc. Trebuie s! men#ion!m c! orientarea "i con#inutul p!r#ii preambulare a Memorandumului fundamenteaz! juridic "i politic cererea "i, implicit, dreptul legitim al Transnistriei de a stabili rela#ii statal-politice cu Republica Moldova, conform stipula#iilor punctului 2 al p!r#ii dispozitive care, n final, vor conduce la crearea unei forma#iuni statal-teritoriale sub form! de republic! (aliniatul 2 al punctului 2 al p!r#ii dispozitive). Prevederile Memorandumului, n acest context, sunt n contradic #ie absolut! cu Constitu#ia Republicii Moldova. Astfel, punctul $ al articolului $ al Constitu#iei declar! c! Republica Moldova este un stat suveran "i independent, unitar "i indivizibil. Totodat!, articolul $09 al Constitu#iei, care enun#! principiile de baz! ale administra#iei publice locale, stipuleaz! expres c! aplicarea principiilor enun#ate nu pot afecta caracterul de stat unitar (punctul 3 al art. $09). De asemenea, aceste prevederi ale Memorandumului sunt n contradic#ie cu articolul $$$ pct. $ al Constitu#iei care stipuleaz! c! localit!#ilor din stnga Nistrului, ... le pot fi atribuite forme "i condi#ii speciale de autonomie dup! statute speciale adoptate prin legi organice. ns!, n realitate, statutul de forma#iune statal-teritorial! sub form! de republic! dep!"e"te cu mult competen#ele unui statut de autonomie prev!zut de pct. $ al art. $$$ "i, n esen#!, are semnifica#ia cre!rii unui stat n stat. Prin acceptarea rolului de #!ri-garante pentru Rusia "i Ucraina privind asigurarea respect!rii statutului de republic! a Transnistriei, inclusiv pentru solu#ionarea tuturor controverselor dintre Republica moldoveneasc! Nistrean! "i Republica Moldova, se admite nc!lcarea suveranit!#ii "i independen#ei #!rii, stipulate de art. $, pct. $ al Constitu#iei, precum "i a statutului de neutralitate permanent! a Republicii Moldova, proclamat prin art. $$, pct. $. n acest context, deosebit de important este faptul, c! statutul de neutralitate permanent! este incompatibil cu acceptarea oric!ror acorduri sau angajamente bilaterale sau multilaterale care con#in clauze juridice de natur! s! permit! interferen#e, indiferent de caracterul lor, n afacerile ce #in de suveranitatea statului neutru sub rezerva garant!rii sau respect!rii fie "i statutelor unit!#ilor teritorial-administrative ale statului respectiv. Totodat!, acceptarea punctului 8 al p!r#ii dispozitive a Memorandumului privind necesitatea cre!rii unui mecanism de garan#i vis-a-vis de respectarea statutului Transnistriei va crea posibilit!#i acoperite juridic, pe termen nelimitat, pentru #!rile ter#e de a interveni n afacerile interne ale Republicii Moldova, periclitndu-se astfel, imaginea de stat independent "i neutru n plan extern.

De asemenea, Memorandumul, att n partea sa preambular!, ct "i n cea dispozitiv!, face abstrac#ie total! de ndatoririle fundamentale ale regiunii estice a Moldovei fa#! de respectarea ordinii constitu#ionale a #!rii, con#innd doar obliga#ii pentru autorit!#ile centrale ale Republicii Moldova. n situa#ia n care acest act nu con#ine nici o prevedere privind soarta deta"amentelor para-militare, a trupelor de interne "i de securitate existente n prezent sub controlul conducerii de la Tiraspol, se pune sub semnul ntreb!rii integritatea teritorial! a Republicii Moldova. Semnarea Memorandumului f !r! a clarifica aceste aspecte "i a ob#ine acordul Tiraspolului asupra demilitariz!rii Transnistriei sau a trecerii acestor for#e militare sub controlul autorit!#ilor centrale, are semnifica#ia nc!lc!rii articolului $08 al Constitu#iei care prevede c! for#ele armate sunt subordonate exclusiv voin#ei poporului pentru garantarea suveranit!#ii, a independen#ei "i a unit!#ii, a integrit!#ii teritoriale a #!rii "i democra#iei constitu#ionale. Trecnd sub t!cere existen#a for#elor armate transnistriene n textul Memorandumului poate fi interpretat!, "i va fi cu siguran#! "i pe bun! dreptate, ca un acord tacit "i chiar ca o legiferare din partea conducerii Republicii Moldova a men#inerii sub controlul Tiraspolului a acestor for#e. Men#ion!m, n acest context, c! lipsa unei prevederi speciale privind soarta for#elor militare transnistriene se nscrie logic n tactica iscusit! folosit! de partea transnistrian! (consultat! "i asistat! permanent de exper#ii moscovi#i n materie) n negocierile cu reprezentan#ii Chi"in!ului de a ob#ine concesii pe probleme specifice separate, care n realitate sunt legate "i deci inseparabile de cadrul general al reglement!rii situa#iei conflictuale din Transnistria "i care trebuiau abordate ntr-o manier! nicidecum separat!. n consecin#!, concesiile mici f !cute de oficialit!#ile de la Chi"in!u n probleme specifice pentru a-"i demonstra bunele inten#ii "i disponibilitatea sincer! de a identifica solu#ii pentru reglementarea problemei transnistriene ("i nu diferendului transnistrian, formul! folosit! intens, dar complet gre"it la nivel oficial "i n mass-media moldovean!, deoarece termenul de diferend este folosit n dreptul interna#ional pentru a defini o nen#elegere sau o disput! ntre dou! sau mai multe state "i nicidecum pentru a califica o situa#ie conflictual! ) sunt concesii mult mai mari care aduc prejudicii serioase intereselor na#ionale "i vitale ale Republicii Moldova. n acest caz, scopul principal al Transnistriei este de a ob#ine recunoa"terea de c!tre Chi"in!u a statutului juridic de forma#iune teritorial-statal! sub form! de republic! f !r! a corela "i defini competen#ele noii forma#iuni, n conformitate cu Constitu#ia Moldovei, f !cnd abstrac#ie de atributele sale statale cum sunt for#ele sale armate care sunt, dup! cum am ar!tat mai sus, n flagrant! contradic#ie cu Legea fundamental! a #!rii comune potrivit punctului $ al p!r#ii dispozitive.

Indiscutabil, dac! Memorandumul fa vi ratificat "i Transnistria va ob#ine statutul juridic de republic!, aceasta "i va permite mai trziu s! resping! orice cerere a Chi"in!ului privind eliminarea competen#elor statale autoproclamate ale Transnistriei care nu sunt conforme Constitu#iei Moldovei, sub pretextul c! ea, ca stat (sau republic!), are dreptul la men#inerea for#elor armate de securitate "i la alte atribute de for#!, etc. Consider!m c! nu vom ob#ine pe aceast! cale rezolvarea conflictului transnistrian, mai degrab! vom recunoa"te eschivarea de sub inciden#a Constitu#iei Republicii Moldova a raioanelor din stnga Nistrului, ceea ce, de fapt, reprezint! exact obiectivul urm!rit de separati"ti. Totodat!, existen#a pe teritoriul Republicii Moldova a unei entit!#i care nu se afl! sub controlul integral al autorit!#ilor centrale va reprezenta un factor de incertitudine, instabilitate "i risc. Este evident, c! autorii Memorandumului nu au considerat necesar s! se refere n acest context "i la necesitatea construirii unui stat independent "i integral din punct de vedere teritorial sub denumirea Republica Moldova, deoarece, probabil independen#a "i integritatea teritorial! a Moldovei nu figureaz! ca obiective prioritare n variantele de compromis ale Memorandumului. De asemenea, n lipsa unor stipul!ri concrete n Memorandum privind atributele de for#! ale Transnistriei "i, prin urmare, acceptarea tacit! de c!tre conducerea de la Chi"in!u de a l!sa sub controlul Tiraspolului for#ele militare transnistriene intr! n contradic#ie cu art. $$ al Constitu#iei Republicii Moldova care stipuleaz! neutralitatea permanent! a #!rii. Lund n considera#ie situa#ia complex! din Transnistria, precum "i implicarea Federa#iei Ruse "i a Ucraunei ca mediatori "i garan#i ai unei eventuale solu#ii negociate, dar "i interesele specifice ale acestora n favorizarea unor anumite modele de solu#ionare, v!zute din unghiul unor interese strategice cu b!taie mai lung!, este de presupus c! suma acestor elemente va aduce prejudicii, mai ales n planul credibilit!#ii interna#ionale, statutului de neutralitate permanent! a Republicii Moldova. n acela"i timp, prezen#a Armatei a $4-a pe teritoriul #!rii, v!zut! din aceea"i perspectiv!, n esen#! constituie o negare absolut! a statutului de neutralitate a Moldovei. Ceea ce ar trebui s! ne preocupe nainte de toate, este ceea ce se afirm! n articolul 3 al Memorandumului. n conformitate cu acest articol, Transnistria ia parte la realizarea politicii externe a Republicii Moldova - subiect al dreptului interna#ional n chestiunile ce #in de interesele sale. Deciziile ce #in de aceste chestiuni sunt luate cu acordul ambelor p!r#i. Apare ntrebarea care ar fi aceste chestiuni de politic! extern! n care Transnistria ar fi direct interesat!? F!r! ndoial!, c! una dintre aceste chestiuni ar putea fi cea legat! de prezen#a grupului mobil de trupe ruse pe teritoriul Republicii Moldova. n acest caz cum ar putea ob#ine Chi"in!ul acordul amiabil al Tiraspolului

pentru a asigura evacuarea trupelor ruse "i respectarea Constitu#iei? Greu de imaginat. Dar n cazul n care Tiraspolul, promovndu-"i interesele sale externe care nu coincid neap!rat cu cele ale Chi"in!ului, ar dori s! ob#in! cu concursul acestuia p!strarea trupelor ruse sub forma unei baze militare n Moldova? Prin urmare, articolul 3 nu ne apropie cu nimic de ziua n care armata rus! va p!r!si teritoriul Moldovei, ci dimpotriv!, el ar putea deveni o surs! generatoare de noi falii n rela#iile cu Tiraspolul, subminnd considerabil for#a argumentelor Chi"in!ului la tratativele cu Moscova. Acordul de colaborare ntre Parlamentul Republicii Moldova "i Sovietul Suprem al Transnistriei, semnat la $4 martie 2000 Parlamentul Republicii Moldova "i Sovietul Suprem al Transnistriei, numite n continuare p!r#i, tinznd c!tre urgenta "i definitiva reglementare a rela#iilor dintre Republica Moldova "i Transnistria, au convenit urm!toarele: Articolul 1 Reie"ind din prevederile Memorandumului asupra principiilor normaliz!rii rela#iilor dintre Republica Moldova "i Transnistria, p!r#ile desf !"oar! ntlniri consultative cu regularitate ntru armonizarea "i elaborarea direc#iilor comune ale procesului legislativ, probleme "i ntreb!ri susceptibile coordon!rii reglement!rii legislative. Articolul 2 P!r#ile expediaz! reciproc planurile asupra activit!#ii legislative "i a legilor adoptate. Articolul 3 P!r#ile vor nlesni desf !"urarea vizitelor de lucru, Conferin#elor comune, seminarelor, simpozioanelor "tiin#ifice pe probleme de crea#ie legislativ!. Articolul 4 P!r#ile se oblig! permanent s! realizeze un schimb larg de materiale analitice, statistice etc., folosite n preg!tirea proiectelor legislative. Articolul 5 P!r#ile asigur! ndeplinirea punctului 3 din Memorandum n rela#iile dintre Parlamente. Articolul 6 P!r#ile depun efort pentru g!sirea acceptabilei, din punct de vedere al intereselor lor "i al normelor de drept interna#ional, variante de participare a reprezentan#ilor

Sovietului Suprem al Transnistriei la lucr!rile organiza#iilor parlamentare interna#ionale, conform Statutului lor. Articolul 7 n scopul realiz!rii acestui acord p!r#ile formeaz! comisii parlamentare de colaborare, precum "i grupuri de lucru permanente n scopul conlucr!rii pe probleme concrete. Articolul 8 P!r#ile consider! necesar de a stabili controlul parlamentar n afara desf !"ur!rii procesului de convorbiri ntre conducerea Republicii Moldova "i Transnistria. Articolul 9 n scopul schimbului operativ, integral "i obiectiv al informa#iei din domeniul juridic p!r#ile vor participa la nfiin#area sistemului de comunicare dintre Parlamentul Republicii Moldova "i Sovietul Suprem al Transnistriei. Articolul 10 Fiecare parte poate propune modificarea "i completarea prezentului acord, trimi#nd o n"tiin#are scris! celeilalte p!r#i. Modific!rile "i complet!rile se introduc cu acordul p!r#ilor. Articolul 11 Acordul a fost ntocmit n dou! exemplare n limba rus!, avnd aceea"i for#! juridic!. Acest acord scoate n eviden#! acelea"i formul!ri gre"ite utilizate de-a lungul timpului de c!tre autorit!#ile de la Chi"in!u, n sensul c! Republica Moldova "i Transnistria sun egale din punct de vedere juridic. Astfel, Parlamentul Republici Moldova - organul reprezentativ suprem al poporului "i unica autoritate legislativ! a statului, accept! prin ncheierea acestui acord s! se situeze la acela"i nivel cu Sovietul Suprem al Transnistriei - organ anticonstitu#ional, neglijnd astfel prevederile art. 60 din Constitu#ie. n acest sens, Republica Moldova "i Transnistria se oblig! s! expedieze reciproc planurile asupra activit!#ii legislative "i a legilor adoptate. Parlamentul n cazul dat trece foarte u"or peste atribu#iile sale de baz! - acelea de asigurare a unit!#ii reglement!rilor legislative pe ntreg teritoriul #!rii (vezi art. 66 lit. c din Constitu#ie), admi#nd existen#a unei categorii aparte de reglement!ri legislative - ale Transnistriei. Nu se admite ca o putere constitu#ional! s! accepte materialele folosite n preg!tirea proiectelor legislative ale unei puteri anticonstitu#ionale. Semnnd memorandumul s-a permis Transnistriei s! ia parte la realizarea politicii externe a Republicii Moldova, iar prin ncheierea acestui acord Republica Moldova se

oblig! s! asigure ndeplinirea acelui punct din memorandum n rela#iile dintre Parlamente. Dac! ne referim la atribu#iile Parlamentului n domeniul politicii externe (art. 66 lit. g din Constitu#ie) acestea sunt de a ratifica, denun#a, suspenda "i anula ac#iunea tratatelor interna#ionale ncheiate de Republica Moldova, oferindu-i de fapt acelea"i competen#e "i Sovietului Suprem al Transnistriei. F!r! ndoial!, pct. 5 din acest acord contravine art. 8 din Constitu#ia Republicii Moldova, de a respecta dreptul interna#ional "i tratatele interna#ionale, deoarece un tratat interna#ional nu poate fi ratificat, dect de un singur organ cu competen#! n acest domeniu, care ntocme"te un instrument juridic n acest sens "i care se schimb! n cazul tratatelor bilaterale sau se depune la depozitar (un stat sau o organiza#ie interna#ional!) n cazul tratatelor multilaterale. Deci, automat excludem posibilitatea de a se ratifica un tratat concomitent de dou! organe n numele aceluia"i stat. Este clar c! comunitatea interna#ional! va reac#iona critic n cazul n care va fi informat! c! Parlamentul Republicii Moldova a ratificat un tratat interna#ional, iar Sovietul Suprem al Transnistriei l-a denun#at sau suspendat. Nu putem vorbi de Republica Moldova ca unic subiect al rela#iilor interna#ionale, cnd nse"i organele legal constituite contribuie la diminuarea calit!#ii de subiect de drept interna#ional, mp!r#ind competen#ele sale legale cu organele anticonstitu#ionale. Mai mult ca att Transnistria tinde ca reprezentan#ii Sovietului Suprem s! participe la lucr!rile organiza#iilor interna#ionale parlamentare. De regul!, statutul acestor organiza#ii, prevede ca fiecare stat membru s! delege un anumit num!r de reprezentan#i din partea statului, acesta fiind liber s! stabileasc! modalitatea de desemnare a reprezentan#ilor s!i, dar cu respectarea condi#iei ca ace"tia s! fie ale"i de parlament dintre membrii s!i sau s! fie numi#i de acesta potrivit unei metode stabilite de el. n acest caz s-ar pune problema care ar fi varianta pe care ar accepta-o Sovietul Suprem al Transnistriei n raport de interesele lor "i normele dreptului interna#ional, aceea de a participa n numele Republicii Moldova sau al Transnistiei. De"i declarativ acest acord tinde de a elabora o strategie comun! a procesului legislativ, din punct de vedere juridic p!r#ile se abat de la ideea constituirii unui stat comun unitar "i indivizibil. 4.1.3. acte juridice Acord cu privire la principiile de cooperare ntre Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova "i Conducerea organelor afacerilor interne din Transnistria, semnat la 26 ianuarie, la Tiraspol Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova "i Conducerea organelor afacerilor interne din Transnistria (denumite n continuare P!r#i), acordnd o

importan#! deosebit! dezvolt!rii cooper!rii n toate sferele de activitate a structurilor lor "i aspirnd la dorin#a comun! de a asigura ordinea de drept n teritorii prin consolidarea "i extinderea rela#iilor de afaceri dintre organele interne ale celor dou! P!r#i, au convenit asupra urm!toarelor: Articolul 1. S! nu intervin! n nici un fel n activitatea organelor afacerilor interne ale celeilalte P!r#i contractante. S! nu admit! n cadrul cooper!rii practice a P!r#ilor manifest!ri cu caracter politic, militar, religios, rasial sau de alt! natur!, care nu au nici o leg!tur! cu activitatea profesional!. Articolul 2. P!r#ile au convenit s! asigure, n limitele competen#elor lor "i ale teritoriilor n care "i exercit! atribu#iile, ap!rarea drepturilor, intereselor legitime "i bunurilor cet!#enilor "i persoanelor juridice ale celeilalte P!r#i n aceea"i m!sur! ca "i protec#ia valorilor similare ale cet!#enilor "i persoanelor juridice din teritoriul P!r#ii sale, dac! examinarea lor intr! n competen#a acestei P!r#i "i este reglementat! de legisla#ia ei. Articolul 3. Organele afacerilor interne ale P!r#ilor se oblig! sa-"i acorde, pe baz! de reciprocitate, asisten#! practic! multiaspectual! n ceea ce prive"te: a) combaterea criminalit!#ii, n special a crimei organizate, legate de traficul ilicit de droguri, arme, muni#ii, materiale "i substan#e explozive, toxice, cu efect puternic "i radioactive, derulate n ambele teritorii sau ndreptate spre subminarea economiei "i sistemelor financiare ale P!r#ilor; b) urm!rirea criminalilor, care se ascund de anchet!, judecat! sau executa-rea pedepsei penale, precum "i a persoanelor, care evit! plata impozitelor, pensiilor alimentare, datoriile "i sumele datorate conform contractelor; c) depistarea persoanelor date n urm!rire, identificarea persoanelor care urmeaz! a fi supuse unui tratament for#at, precum "i a celor care vagabondeaz!, inclusiv a minorilor din aceast! categorie "i stabilirea identit!#ii persoanelor decedate; d) depistarea "i restituirea c!tre posesorii legitimi a mijloacelor de transport auto "i moto, a bunurilor, documentelor altor valori furate; e) satisfacerea diverselor interpel!ri "i misiuni, inclusiv a celor cu caracter de urm!rire operativ!, referitoare la dosare le "i materialele instrumentate de organele afacerilor interne; f) solu#ionarea n condi#iile legii a chestiunilor privind predarea de c!tre P!r#i a persoanelor, care se afl! n teritoriul lor "i care urmeaz! a fi trase la r!spunderea penal! sau a li se aplica sentin#a judec!toreasc!.

Articolul 4. Fiecare dintre P!r#i se obliga s! ini#ieze, la ini#iativa celeilalte P!r#i, urm!rirea penal! a cet!#enilor s!i n cazul, cnd exist! probe suficiente privind s!vr"irea de c!tre ace"tia n teritoriul P!r#ii ini#iatoare a unor fapte contrare legii care, potrivit legisla#iei ambelor P!r#i, este pasibil! de pedeaps!, c!l!uzindu-se, totodat!, de propriile norme ale dreptului procesual "i material. Articolul 5. Organele afacerilor interne ale P!r#ilor "i acord! asisten#! juridic! sub form! de executare a interpel!rilor "i misiunilor oficiale (scrise) privind derularea unor ac#iuni procedurale sau administrative "i a m!surilor de urm!rire operativ!, care vor fi ntocmite n modul stabilit "i vor con#ine: a) toate rechizitele "i adresa organului de interne, care a expediat interpelarea sau misiunea, "i ale organului de interne c!ruia acestea i sunt adresate; b) caracterul m!surii represive "i data ntocmirii dosarului penal sau a materialului pentru care este necesar! acordarea asisten#ei juridice; c) datele principale despre inculpa#i, suspecta#i, acuza#i, condamna#i "i despre victimele din dosarul n cauz!, cet!#enia, ocupa#iile, domiciliul lor permanent sau provizoriu; d) datele privind reprezentan#ii legali ai acestor persoane "i locul afl!rii lor; e) esen#a concret! a interpel!rii sau misiunii, modalitatea de prezentare a materialelor necesare, precum "i con#inutul cu descrierea succint! a faptelor cercetate, care ar putea facilita ndeplinirea calitativ! a interpel!rii sau misiunii; f) datele integrale "i adresa precis! a organului, care ndepline"te misiunea n cauz!, data "i denumirea documentului prin care aceasta i-a fost ncredin#at!. Articolul 6. Dac! una din P!r#ile contractante, care a primit interpelarea sau misiunea celeilalte, nu are competen#a necesara pentru ndeplinirea lor, ea va expedia interpelarea sau misiunea structurii abilitate, notificnd acest lucru ini#iatorului "i lund m!suri ca acestea s! fie executate de institu#ia respectiv!. Dac! Partea solicitata nu poate acorda asisten#a juridic! solicitat!, ea va notifica, cu argumentele de rigoare, acest lucru P!r#ii ini#iatoare, specificnd circumstan#ele, care mpiedic! ndeplinirea interpel!rii sau misiunii. Articolul 7. Toate interpel!rile "i misiunile organelor de interne precum "i r!spunsurile privind executarea lor, sunt expediate numai prin intermediul structurilor centrale competente ale P!r#ilor contractante, fapt care este considerat de ele drept garan#ia men#inerii la control a execut!rii lor calitative, n termene "i n condi#iile legii.

Articolul 8. n procesul colabor!rii practice "i a interac#iunii profesionale, structurile concrete ale afacerilor interne sau nse"i P!r#ile contractante pot elabora "i realiza m!suri "i opera#iuni comune privind combaterea crimei organizate, terorismului, banditismului, narcobisinessului, altor infrac#iuni grave "i deosebit de periculoase, privind urm!rirea "i re#inerea persoanelor care le-au s!vr"it, precum "i depistarea "i neutralizarea membrilor grupurilor criminale interregionale. Articolul 9. P!r#ile se oblig!, n limitele competen#elor lor, s!-"i acorde ajutorul necesar n lichidarea consecin#elor calamit!#ilor naturale, avariilor "i catastrofelor. Articolul 10. S! practice stagierea gratuit! "i instruirea n cadrul cursurilor de reciclare a colaboratorilor organelor de interne ale P!r#ilor, s! fac! schimb de acte normative "i documente administrativ-departamentale, de experien#! avansat! privind metodologia "i tactica de combatere a criminalit!#ii. Prin n#elegerea mutual! a P!r#ilor, s! efectueze preg!tirea cadrelor n institu#iile de nv!#!mnt din sistemul organelor de interne. Articolul 11. S! nu ini#ieze, dar nici s! nu mpiedice transferul colaboratorilor organelor de interne ale unei P!r#i pentru a-"i continua serviciul n subdiviziunile celeilalte P!r#i, garantndu-li-se, totodat!, men#inerea vechimii generale n munc!, achitarea sporurilor procentuale salariale pentru anii servi#i, stabilirea pensiilor de stat cuvenite colaboratorilor organelor de interne ale P!r#ii n care ace"tia s-au transferat. Articolul 12. Toate diferendele privind organizarea cooper!rii practice a P!r#ilor, inclusiv cele legate de interpretarea "i aplicarea prezentului Acord, vor fi solu#ionate pe calea consult!rilor "i tratativelor bilaterale. Articolul 13. n baza prezentului Acord al P!r#ilor pot fi ntocmite protocoale "i aranjamente ale organelor de interne "i ale departamentelor, care au convenit privind direc#iile concrete de activitate sau solu#ionarea anumitor sarcini operative de serviciu. Articolul 14. Prezentul Acord intr! n vigoare din data semn!rii lui de c!tre ambele P!r#i "i este valabil pn! la expirarea a trei luni din ziua, cnd una din P!r#i, va primi notificarea celeilalte privind inten#ia denun#!rii lui.

n termenul de valabilitate al Acordului, prin n#elegerea P!r#ilor, n el pot fi introduse modific!ri "i complet!ri, care ar putea extinde sau limita obiectul ac#iunii lui. P!r#ile "i exprim! speran#a c! prezentul Acord va contribui incontestabil la cooperarea eficient! a organelor afacerilor interne n vederea optimiz!rii activit!#ii profesionale a P!r#ilor, combaterii criminalit!#ii "i men#inerii ordinii de drept. De"i Republica Moldova a ncheiat o serie de acte cu Transnistria, scopul c!rora a fost de a apropia cele dou! p!r#i "i de a-"i solu#iona problemele n cadrul unui stat comun n frontierele RSSM din ianuarie $990, pn! n acest moment nu s-a reu"it acest lucru fie c! Republica Moldova nu a dorit, fie nu a putut s!-"i impun! o pozi#ie sigur! a sa. Astfel, ncheindu-se acorduri n marea majoritate a domeniilor de colaborare, Republica Moldova comite acelea"i lacune acordnd Transnistriei un statut de statalitate. Asemenea acorduri nu se pot ncheia dect ntre state. Trecnd nemijlocit la interpretarea acestui acord, chiar de la bun nceput observ!m c! limbajul utilizat "i structura textului este similar! elabor!rii unor acorduri interna#ionale ntre state. n Preambul se vorbe"te de dorin#a de a asigura ordinea de drept n teritorii, prin consolidarea "i extinderea rela#iilor de afaceri dintre organele de interne ale celor dou! p!r#i. Deci, este evident c! Republica Moldova "i Transnistria au teritorii distincte, ceea ce este n contradic#ie absolut! cu art. $ pct. $ din Constitu#ie. n continuare p!r#ile se oblig! prin art. $ s! nu intervin! n nici un fel n activitatea organelor afacerilor interne ale celeilalte p!r#i, neinterven#ia fiind recunoscut! ca un principiu fundamental al dreptului interna#ional, aplicndu-se n raporturile dintre state "i nu n interiorul unui stat unde trebuie s! fie asigurat! suprema#ia legii. Se admite n art. 2 ca p!r#ile s! asigure ap!rarea drepturilor, intereselor legitime "i bunurilor cet!#enilor "i persoanelor juridice ale celeilalte p!r#i. n acest caz se neglijeaz! no#iunea de cet!#enie - care exprim! apartenen#a unei persoane la un anumit stat. Aceste reglement!ri sunt n contradic#ie direct! cu art. $8 din Constitu#ie care prevede c! cet!#enii Republicii Moldova nu pot fi cet!#eni ai altor state. Deci, pe teritoriul Republicii Moldova nu exist! dect o singur! cet!#enie "i nu putem vorbi despre cet!#enia Transnistriei. De asemenea, p!r#ile se oblig! prin art. 3 lit. f s! urm!reasc! "i s! predee n condi#iile legii persoanele, care se afl! pe teritoriul lor "i care urmeaz! a fi trase la r!spundere penal! sau a li se aplica sentin#a judec!toreasc!. De"i nu se face referire expres! la extr!dare, termenul de a preda n condi#iile legii este sinonim cu cel al

extr!d!rii, deoarece pe teritoriul unui stat unitar exist! o unitate de organe fie legislative, executive sau judec!tore"ti "i n acest caz apare ntrebarea c!ror organe s! fie predate aceste persoane. O alt! contradic#ie cu Constitu#ia Republicii Moldova este aceea c! p!r#ile se oblig! s! fac! schimb de acte normative "i documente administrativ-departamentale, de experien#! avansat! privind metodologia "i tactica de combatere a criminalit!#ii. &i n acest caz nu se #ine cont de unitatea reglement!rilor legislative pe ntreg teritoriul #!rii (art. 66 lit. c din Constitu#ie), ba mai mult ca att Republica Moldova accept! din parte Transnistriei acte normative de o experien#! avansat!. Trebuie s! men#ion!m, c! problema Transnistriei ar putea fi solu#ionat! n baza principiilor suveranit!#ii "i integrit!#ii teritoriale a Republicii Moldova , numai dac! p!r#ile n conflict vor avea interese comune n acest scop. 4.2. Natura juridic! "i efectele actelor ncheiate. Posibile proceduri de abrogare a acestora Ceea ce vrem s! men#ion!m este faptul c! nu suntem mpotriva semn!rii unor astfel de acte, dar aceste acte trebuie s! fie conforme prevederilor Constitu#iei, contribuind la solu#ionarea tuturor problemelor ntr-un teritoriu integru. n acest sens, art. 7 al Constitu#iei stipuleaz! c! nici o lege "i nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constitu#iei nu are putere juridic!. Astfel, am putea spune c! aceste acte ncheiate ntre Republica Moldova "i Transnistria cu nc!lcarea dispozi#iilor Constitu#iei nu au putere juridic! sau altfel spus sunt lovite de nulitate, adic! nu produc efecte pentru p!r#i (quod nullum est, nullum producit effectum ). Sanc#iunea care se aplic! actelor juridice cu nc!lcarea dispozi#iilor legale imperative ce ocrotesc interesele legitime, pentru a le lipsi de efectele juridice contrare legii, este nulitatea absolut!. Pentru ca un act juridic s! produc! efecte este necesar de a fi publicat, prezumndu-se astfel c! a fost adus la cuno"tin#a persoanelor interesate (opozabilitate erga omnes). Articolele 76, 94, $02 din Constitu#ia Republicii Moldova prev!d c! actul normativ pentru a produce efecte juridice se public! n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nepublicarea atr!gnd inexisten#a acestora. ntrebarea care apare n acest sens este dac! actele n cauz! semnate de Pre"edinte, reprezentan#i ai Guvernului "i Parlamentului produc sau nu efecte juridice. Este lesne de n#eles c! acestea nu pot produce efecte juridice, ntruct din punct de vedere juridic nu exist!, deoarece sunt ncheiate cu nc!lcarea prevederilor Constitu#iei "i nu sunt publicate conform legii. ntruct, articolul 20 din Constitu#ia Republicii Moldova reglementeaz! accesul liber la justi#ie al fiec!rei persoane, "i, per a contrario, dac! aceste acte ar produce

efecte juridice iar cineva ar fi lezat n drepturile, libert!#ile "i interesele sale legitime prin prevederile acestora, rezult! c! persoana lezat! dispune de dreptul de a se adresa instan#elor judec!tore"ti solicitnd anularea lor sau nl!turarea obstacolelor create de aceste acte, conform procedurii de contencios administrativ. ns!, articolul 4 din Legea contenciosului administrativ prevede c!, actele exclusiv politice ale Parlamentului, Pre"edintelui Republicii "i Guvernului nu pot fi atacate n instan#ele de contencios. Deoarece, n cuprinsul acestor acte se contope"te aspectul juridic cu cel politic, instan#ele judec!tore"ti vor putea refuza n primirea cererii, declinndu-"i competen#a spre Curtea Constitu#ional!. Datorit! faptului c!, accesul la procedura Cur#ii Constitu#ionale l are un cerc restrns de subiec#i de drept, peti#ionarul urmeaz! s! solicite ajutorul unui deputat, reprezentant al Guvernului sau Pre"edintelui #!rii pentru a le contesta. n acest caz peti#ionarul va intra ntr-un cerc vicios, deoarece cei ndritui#i s! atace constitu#ionalitatea acestor acte sunt "i cei cointeresa#i, respectiv cei care le-au semnat (Pre"edinte, Guvern, Parlament). Entit!#ile politice reprezentative n Parlament "i Guvern, precum "i Pre"edintele #!rii au n acest sens un grad de ac#iune mai mare, deoarece pot cere anularea acestor acte pe cale direct! prin rezilierea (rezolu#iunea) unilateral!, fie pe cale indirect! prin sesizarea Cur#ii Constitu#ionale. Impedimentele ce pot ap!rea pe calea indirect! constau n refuzul Cur#ii Constitu#ionale s! examineze asemenea sesizare, motivndu-"i incompeten#a. Este evident c! aceste acte la momentul de fa#! nu pot fi supuse controlului constitu#ionalit!#ii, deci instan#a judec!toreasc! sesizat! este mputernicit! s! procedeze n conformitate cu legea, respectiv instan#a va informa organul sau persoana cu func#ii de r!spundere care a emis actul normativ c! nu corespunde legisla#iei n vigoare. Dac! persoana sau organul nu "i va anula actul normativ, instan#a va emite o hot!rre, aplicnd legea care reglementeaz! raporturi juridice similare "i care nu sunt n contradic#ie cu Constitu#ia, iar n lipsa unei legi similare instan#a se va c!l!uzi de principiile fundamentale ale legisla#iei, con#inutul "i sensul c!rora deriv! din dispozi#iile constitu#ionale.