Sunteți pe pagina 1din 102

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA

Facultatea de tiine Economice i Administraie Public Departamentul ID Specializarea : Finane Bnci , Anul III, Sem I

BU E! I !"E#$"E"IE PUB%I&'
&urs pentru (n)m*nt la distan

Asist+ uni)+ drd+ Anioara APE!"II

,--.

CUPRINS
&API!$%U% I++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ / Bu0etul public 1 principalul mecanism de traducere (n 2apt a conceptului i 2unciilor 2inanelor publice++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ / 1.1. Concepte privind mecanismul financiar, sistemul bugetar i bugetul public n general........
6

1.2. Bugetul de stat- concept i caracteristici ........................................................................................ 8 1.3. rincipiile bugetare ............................................................................................................................. 1! 1.3.1. Prezentare general ............................................................................................. 1! 1.3.2. Principiile i regulile bugetare...................................................................................... 1! &apI!$%U% II +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3. Procesul bu0etar la ni)elul bu0etului de stat+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3. 2.1. Competen"e i responsabilit#"i n procesul bugetar ................................................................... 18 2.2 $laborarea proiectelor de buget etap# a procesului bugetar ................................................... 21 2.3. $%aminarea i aprobarea proiectului bugetului de stat............................................................. 23 2.&.$%ecu"ia bugetului de stat .................................................................................................................. 2& 2.4.1.E ecuia !enituril"r bugetului #e $tat ...................................................................... 2' 2.4.1.E ecuia c%eltuielil"r bugetului #e $tat .................................................................... 2( 2.'.)nc*eierea e%ecu"iei bugetare............................................................................................................ 32 &API!$%U% III ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4/ Particulariti pri)ind bu0etele locale5 bu0etul asi0urrilor sociale de stat i cele constituite din 2onduri speciale i mi6loace e7trabu0etare ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4/ 3.1. +tructura, elaborarea, aprobarea i e%ecu"ia bugetelor locale ................................................ 36 4+,+ Bu0etul asi0urrilor sociale de stat ........................................................................................... &2 4+4+ Particulariti pri)ind bu0etele din 2ondurile speciale i din mi6loacele e7trabu0etare 8)enituri proprii9 ....................................................................................................................................... &3 3.3.1. Bugetul F"n#ului nai"nal unic al a$igurril"r $"ciale #e $ntate....................... &3 3.3.2. Bugetul a$igurril"r pentru "ma& .......................................................................... &' 3.3.3. Bugetele #in mi&l"acele 'inanciare e trabugetare................................................... &6 &API!$%U% I:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;< Ec=ilibrul bu0etar i unele metode +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;< i te=nici de elaborare a bu0etului public naional +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;< &.1. Conceptul, evolu"ia i gestionarea deficitului bugetar ............................................................. &, &.2. -etode de dimensionare i finan"are a deficitului bugetar ..................................................... '3 4.2.1. (et"#e #e m$urare a #e'icitului bugetar .............................................................. '3 4.2.2. In$trumente i te%nici utilizate )n rile #ez!"ltate pentru 'inanarea #e'icitului bugetar i re'inanarea #at"riei publice ............................................................................ '& 4.2.3. In$trumente '"l"$ite )n *"m+nia pentru 'inanarea #e'icitel"r bugetare ................ '' &.3. .nele metode i te*nici de elaborare a bugetului public na"ional ........................................ '6 &API!$%U% : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /, Bu0etul 0eneral al Uniunii Europene +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /, '.1. rincipiile fundamentale ale bugetului .niunii $uropene........................................................ 62 '.2. $tapele procedurii bugetare ....................................................................................................................
63

'.3. +tructura bugetului .niunii $uropene ..................................................................................................


6&

&API!$%U% :I+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /.

Structura or0anizatoric i rolul !rezoreriei statului (n "om*nia +++++++++++++++++++++++++++++++++++ /. 6.1. /ecesitatea organi0#rii 1re0oreriei publice n 2om3nia.......................................................... 68 6.2. remisele nfiin"#rii 1re0oreriei +tatului .................................................................................... 6, 6.3. 4mportan"a organi0#rii 1re0oreriei +tatului ................................................................................. (! 6.&. 5rgani0area 1re0oreriei +tatului ..................................................................................................... (1 6.&.1. 5rgani0area 1re0oreriei statului n 2om3nia la nivel central ............................................. (& 6.&.2. 5rgani0area 1re0oreriei statului n plan teritorial .................................................................. (' &API!$%U% :II +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ >< Funciile i principiile de baz ale 2uncionrii !rezoreriei publice (n "om*nia +++++++++++++ >< (.1. 6unc"iile 1re0oreriei publice ............................................................................................................ (, ,.1.1. Funciile cla$ice ale -rez"reriei .............................................................................. (, ,.1.2.Funciile m"#erne ale -rez"reriei publice ............................................................... 81 (.2. 6unc"iile 1re0oreriei statului n 2om3nia .................................................................................... 83 (.3. 2egulile i principiile de ba0# ale func"ion#rii 1re0oreriei statului n 2om3nia .............. 8' &API!$%U% :III++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .. $peraiunile bancare ale trezoreriei statului+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .. 8.1. 2ela"ia 1re0oreriei +tatului cu sistemul bancar .......................................................................... 88 8.2. 7sem#n#ri i deosebiri din punct de vedere conceptual al obiectului de activitate ntre 1re0oreria public# i b#ncile comerciale .............................................................................................. 8, 8.3. 5pera"iuni pasive ale 1re0oreriei +tatului ................................................................................... ,! 8.&. 5pera"iuni active ale 1re0oreriei +tatului .................................................................................... ,3 Biblio0ra2ie++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ <.

S&$PU% &U"SU%UI

$conomia public# repre0int# 8 component# a tiin"ei economice, 9:r; studia0# rolul i comportamentul statului, precum i impactul activit#"ii sale asupra economiei na"ionale i, n consecin"#, asupra bun#st#rii cet#"enilor. )n conformitate cu planul de nv#"#m3nt, studen"ilor de la specialita0ea <Contabilitate i informatic# de gestiune= <, semestrul > sec"ia f#r# frecven"# le este propus# pentru studiu disciplina universitar# <Buget i trez"rerie public<. ?isciplina are ca scop instruirea teoretic# i formarea aptitudinilor practice n domeniul metodelor i te*nicilor gestiunii fondurilor financiare publice i, n special, al sistemului bugetar al statului. ?isciplina tratea0# i o serie de aspecte legate de teoria i practica financiar# privind procesul de constituire, reparti0are i utili0are a resurselor financiare publice ale statului. ?isciplina Buget $i trez"rerie publica asigura cunoaterea problematicii bugetare si a tre0oreriei statului. Con"inutul cursului se fundamentea0# pe de0voltarea conceptului de buget public, procedura bugetara, pe aprobarea si e%ecutarea acestuia@ modul de organi0are si conducere a tre0oreriei statului, principii si mecanisme de func"ionare, organi0area contabilit#"ii in tre0oreriile statului si anali0a flu%urilor financiare derulate prin tre0oreria statului. )n forma sa actual#, lucrarea se adresea0#, n primul r3nd, studen"ilor de la nv#"#m3ntul la distan"#, fiind elaborat# n sistem modular, structurat# logic n dou# module distincte care, luate la un loc, formea0# un tot unitar coerent. )n acelai timp, lucrarea asigur#, n egal# m#sur#, fondul de cunotin"e necesar tuturor studen"ilor economiti, fiind un ndreptar util i specialitilor care desf#oar# activitate n domeniul economic i financiar $BIE&!I:E%E &U"SU%UI 1. re0entarea con"inutului teoretic i organi0atoric al sistemului bugetar, n special al bugetului de stat. 2. 6undamentarea principiilor i regulilor bugetare care stau la ba0a constituirii bugetelor n economie. 3. &. '. 6. re0entarea i sistemati0area etapelor procesului bugetar. re0entarea particularit#"ilor privind structura, elaborarea, aprobarea i e%ecu"ia bugetelor locale. re0entarea bugetului asigur#rilor sociale de stat. re0entarea particularit#"ilor privind bugetele constituite din fondurile speciale ABugetul 6ondului na"ional unic al asigur#rilor sociale de stat, Bugetul asigur#rilor pentru omaBCi din miBloace e%trabugetare Avenituri propriiC.

(. $viden"ierea cau0elor i a modului de finan"are a deficitelor bugetare. 8. re0entarea instrumentelor utili0ate n "#rile de0voltate pentru finan"area deficitului bugetar i refinan"area datoriei publice. ,. $viden"ierea instrumentelor folosite n 2om3nia pentru finan"area deficitelor bugetare. 1!. re0entarea metodelor i te*nicilor de elaborare a bugetului public na"ional. 11. re0entarea bugetului general al .niunii $uropene. 12. re0entarea premiselor i importan"ei nfiin"#rii 1re0oreriei +tatului. 13. re0entarea modului de organi0area a tre0oreriei la nivel central i n plan teritorial. 1&. $viden"ierea func"iilor clasice i a func"iilor moderne ale 1re0orerie. 1'. re0entarea regulilor i principiilor de ba0# ale func"ion#rii 1re0oreriei statului n 2om3nia. 16. $viden"ierea asem#n#rilor i deosebirilor din punct de vedere conceptual al obiectului de activitate ntre 1re0oreria public# i b#ncile comerciale. 1(. re0entarea opera"iunilor active ale 1re0oreriei +tatului. 18. re0entarea opera"iunilor pasive ale 1re0oreriei +tatului

&API!$%U% I BU E!U% PUB%I& 1 P"I?&IPA%U% @E&A?IS@ DE !"ADU&E"E A? FAP! A &$?&EP!U%UI I FU?&BII%$" FI?A?BE%$" PUB%I&E .n ca#rul ace$tui capit"l $unt relie'ate " $erie #e c"ncepte generale pri!in# c"ninutul, nece$itatea i 'unciile 'inanel"r )n ca#rul mecani$mului ec"n"miei #e pia, $i$temul bugetar i bugetul public )n general. Impactul 'inanel"r a$upra ec"n"miei e$te #eterminat nu numai #e pr"p"riile re#i$tribuirii pr"#u$ului intern brut pe care " genereaz, #ar i #e m"#ul cum $e realizeaz ace$t pr"ce$. 3+3+ &oncepte pri)ind mecanismul 2inanciar5 sistemul bu0etar i bu0etul public (n 0eneral -ecanismul financiar, parte integrant# a mecanismului economic, este constituit din totalitatea structurilor, formelor, metodelor, principiilor i p3rg*iilor economico-financiare, prin intermediul c#rora se constituie, se administrea0# i se utili0ea0# fondurile b#neti publice ale statului, necesare ndeplinirii func"iilor i sarcinilor sale, direc"ionate n special pentru o de0voltare economic# durabil# i pe aceast# ba0# a asigur#rii unui standard de via"# corespun0#tor. 7ltfel spus, el e%prim# modul de organi0are i conducere a flu%urilor financiare prin care se reali0ea0# constituirea, reparti0area i utili0area fondurilor financiare publice n societate. -ecanismul financiar trebuie s# asigure i s# stimule0e o desf#urare eficient# a activit#"ii tuturor subiec"ilor economici produc#tori de bunuri materiale i servicii i, pe aceast# ba0#, crearea de valoare ad#ugat#, venit na"ional, resurse financiare publice abundente. 6unc"ionarea mecanismului financiar const# deci n capacitatea acestuia de a asigura desf#urarea normal# a circuitului flu%urilor financiare publice n cuantumul necesar societ#"ii, pentru asigurarea func"ion#rii normale a tuturor institu"iilor publice ale statului prin intermediul c#rora acesta i e%ercit# atribu"iile i func"iile sale. $l nu este dat odat# pentru totdeauna, este perfectibil n timp, el trebuie s# fie dinamic i s# aib# o structur# suficient de fle%ibil#. .nele dintre componentele sale au un grad mai ridicat de stabilitate, cum ar fiD sistemul financiar, structura organelor financiare, n timp ce altele au un caracter mai mobil, cum este ca0ul p3rg*iilor financiar-fiscale, bugetare i, n general, a reglement#rilor cu caracter financiar-Buridic. 1raducerea n fapt a func"iilor finan"ele publice ale 2om3niei generea0# un ntreg sistem de rela"ii economice, e%primate sub form# b#neasc#, prin intermediul c#rora se asigur# formarea, reparti0area i utili0area fondurilor publice b#neti necesare statului i organismelor sale pentru satisfacerea nevoilor generale ale societ#"ii. Constituirea, reparti0area i utili0area fondurilor publice se reali0ea0#, dup# metode i te*nici specifice, av3nd la ba0# principiul rambursabilit#"ii sau a nerambursabilit#"ii, i care, apoi, cap#t# diverse destina"ii. 7nsamblul acestor metode, te*nici i logistica necesar#, prin intermediul c#rora institu"iile statului special create constituie i utili0ea0# resursele financiare publice, creea0# un sistem coerent de rela"ii financiare, denumit simpluD sistemul financiar-bugetar. ?erularea resurselor financiare n cadrul acestui sistem se reali0ea0# printr-un comple% ntreg de planuri financiare AbugeteC, care, n sens mai larg, e%prim#D E rela"iile de transfer de resurse b#neti f#r# ec*ivalent i nerambursabil@ E rela"iile de mprumuturi de resurse b#neti, purt#toare de dob3nd# Acreditul publicC@ E rela"iile de transfer de resurse financiare n sc*imbul unei contrapresta"ii viitoare care depinde de producerea unui eveniment aleatoriu Aasigur#rile de bunuri, persoane, r#spundere civil#C@ E rela"iile care apar n procesul form#rii de resurse b#neti la dispo0i"ia institu"iilor publice AmiBloace e%trabugetareC. +istemul financiar este privit deci ca rela"ii reflectate prinD E bugetele locale@

E bugetul de stat@ E bugetul asigur#rilor sociale de stat@ E bugetele fondurilor speciale Abugetul 6ondului na"ional unic al asigur#rilor sociale de s#n#tate i bugetul asigur#rilor pentru omaBC@ E bugetele institu"iilor publice autonome@ E bugetele de venituri i c*eltuieli ale agen"ilor economici i ale altor subiec"i economici@ E bugetul 1re0oreriei statului@ E bugetul institu"iilor publice finan"ate integral sau par"ial din bugetul de stat@ E bugetele societ#"ilor bancare, de asigur#ri i reasigur#ri@ E bugetele constituite pe seama fondurilor e%terne nerambursabile, bugetul fondurilor provenite din credite e%terne contractate sau garantate de stat i ale c#ror rambursare, dob3n0i i alte costuri se asigur# din fonduri publice. Cu e%cep"ia bugetelor agen"ilor economici, societ#"ilor bancare, de asigur#ri i a altor posibili subiec"i economici, restul bugetelor fac parte din aa-0isul sistem bugetar. Fa ba0a ntregului sistem bugetar st# ceea ce noi n mod generic numim bugetul, care cel mai simplu definit el Geste un document prin care sunt prev#0ute i aprobate n fiecare an veniturile i c*eltuielile sau, dup# ca0, numai c*eltuielile, n func"ie de sistemul de finan"are a institu"iilor publice. Cu alte cuvinte, orice buget prin care se derulea0# fonduri publice se pre0int# ca un plan financiar, prin intermediul c#ruia sunt prev#0ute veniturile i c*eltuielile pe o perioad# determinat# de timp Aan, trimestru, lun#C, n scopul ndeplinirii unor obiective i sarcini precis stabilite la nivelul entit#"ilor la care se refer# acel buget Astat, unit#"i administrativ-teritoriale, institu"ii publice etcC. )n acest conte%t, el constituie i un important plan operativ, din punct de vedere financiar, iar ca i con"inut, aa cum s-a mai preci0at, e%prim#, n ultim# instan"#, rela"ii sociale de natur# economic# care se stabilesc ntre participan"ii la e%ecutarea acelui plan financiar. /oua reglementare1 privind finan"ele publice stabilete sistemul de bugete prin care se constituie i se utili0ea0# fondurile publice centrale, precum i problemele legate de elaborarea, aprobarea, e%ecutarea i raportarea acestora. )n cadrul acestui sistem sunt incluseD bugetul de stat@ bugetul asigur#rilor sociale de stat@ bugetul fondurilor speciale@ bugetul 1re0oreriei statului@ bugetele institu"iilor publice autonome@ bugetele institu"iilor publice finan"ate integral sau par"ial din bugetul de stat@ bugetul fondurilor provenite din credite e%terne contractate sau garantate de stat i a c#ror rambursare de dob3n0i i alte costuri se asigur# din fonduri publice@ bugetul fondurilor e%terne nerambursabile<. rin aceeai reglementare de ba0# privind finan"ele publice n 2om3nia se inserea0# i no"iunea de Gbuget general consolidat< care, din punct de vedere conceptual, este definit ca fiind Gansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate i consolidate pentru a forma un ntreg<. Cu alte cuvinte, bugetul general consolidat, dei nu este un buget de sine st#t#tor n elaborare, aprobare, e%ecutare i raportare, este suma bugetelor din cadrul sistemului bugetar rom3nesc, aa cum preci0ea0# de altfel i aranBamentul la acordul Gstand-bH< dintre 2om3nia i 6ondul -onetar 4nterna"ional, e l3ng# bugetele men"ionate mai sus bugetul general consolidat trebuie sa cuprind# i 6ondul special pentru moderni0area drumurilor, 6ondul special pentru de0voltarea sistemului energetic, 6ondul special de reasigurare, 7utoritatea pentru valorificarea activelor statului A7>7+C@ 6ondul pentru de0voltarea agriculturii rom3neti, 2egia 7utonom# 7dministra"ia /a"ional# a ?rumurilor A7/?C@ alte fonduri e%trabugetare administrate de -inisterul 6inan"elor ublice sau de alte ministere i agen"ii din afara cadrului bugetar, precum i alte opera"iuni e%trabugetare ale ministerelor, finan"ate prin mprumuturi e%terne i fondurile de contrapartid# create din ncas#rile din mprumuturi e%terne<.

Fegea finan"elor publice '!!I2!!2

?e asemenea, aceleai reglement#ri men"ionea0# faptul c#, n defini"ia bugetului general consolidat Gtrebuie ncorporate orice alte fonduri noi, create pentru perioada derul#rii programului, n scopul reali0#rii de opera"iuni de natur# fiscal#<. )n acest conte%t, n vederea determin#rii cuantumului resurselor publice i a deficitului bugetar total din cadrul unui an bugetar, prin intermediul te*nicilor bugetului general consolidat, este necesar An situa"ia transferurilor de resurse dintre bugetele sistemuluiC s# fie eliminate prin consolidare posturile care pentru un buget repre0int# o c*eltuial# Abugetul ierar*ic superiorC, iar pentru bugetul ierar*ic inferior un venit. 7ceast# cerin"# are n vedere eliminarea dublei nregistr#ri a c*eltuielilor sau a veniturilor. 4n acest cadru este obligatoriu deci ca o anumit# resurs# public# s# fie eviden"iat# o singur# dat#, ca venit public, cum, de asemenea, este obligatoriu ca orice plat# de cas# s# fie contabili0at# o singur# dat# drept c*eltuial# public# efectiv#. )n acelai sens, n vederea determin#rii indicatorilor de calcul al deficitului bugetar consolidat, este necesar# determinarea Gvalorii creditului net al sistemului bancar c#tre bugetul general consolidat<, care este definit# ca Gtotalitatea crean"elor sistemului bancar asupra bugetului general consolidat minus valoarea total# a depo0itelor bugetului general consolidat de"inut n sistemul bancar<. ?intre componentele bugetului general consolidat, aa cum s-a mai preci0at, cel mai important este bugetul de stat, prin intermediul c#ruia se derulea0# principalele resurse financiare ale "#rii i prin care se e%ercit# principalele prerogative i func"ii ale finan"elor publiceD de reparti"ie, control i interven"ie a statului n economie. 3+,+ Bu0etul de stat1 concept i caracteristici Bugetul de stat, ca o component# de ba0# a bugetului general consolidat i a finan"elor publice n general, nainte de toate, reflect# rela"ii sociale de natur# economic# sub form# b#neasc#, ce se statornicesc ntre stat, pe de-o parte, i membrii s#i, persoane Buridice i fi0ice, pe de alt# parte, n procesul reparti"iei produsului intern brut, potrivit obiectivelor de politic# economic# i social# a claselor politice aflate la putere la un moment dat, n scopul satisfacerii intereselor generale ale societ#"ii. 2ela"iile determinate de constituirea resurselor financiare publice se manifest#, n principal, prin intermediul impo0itelor, ta%elor, contribu"iilor obligatorii i al unor v#rs#minte ale institu"iilor publice, precum i prin cel al mprumuturilor de stat interne i e%terne. 7poi, rela"iile sociale create ntre stat i membrii s#i, n procesul de reparti0are i utili0are a resurselor financiare publice, mbrac# forma utilit#"ilor i serviciilor publice i semipublice, pe care statul le furni0ea0# acestora i societ#"ii n general. )n acest comple% proces de constituire i utili0are a fondurilor publice, rela"iile economice pe care le determin# bugetul de stat i g#sesc cea mai larg# e%presie n corela"iile macroeconomice care se stabilesc n economie i societate, n special n leg#tur# cu nivelul, evolu"ia i reparti"ia produsului intern brut, i0vorul principal al resurselor financiare publice. )n al doilea r3nd, bugetul de stat repre0int# un plan financiar obligatoriu pentru to"i membrii societ#"ii i pentru stat nsui, av3nd caracter de lege, el purt3nd girul forului suprem din stat Aparlamentul i al preedintelui prin promulgareC i, prin Bocul democra"iei, al ntregului popor. Caracterul obligatoriu al bugetului de stat se manifest# prin faptul c# mpotriva membrilor societ#"ii - contribuabili care nu-i ndeplinesc obliga"iile pe care le au - se pot lua m#suri de constr3ngere e%traeconomic#, n timp ce mpotriva autorit#"ilor statului, dac# acestea nu-i pot ndeplini obliga"iile bugetare prev#0ute prin buget, nu se pot lua asemenea m#suri. )n al treilea r3nd, bugetul de stat ncearc# s# reflecte o imagine c3t mai apropiat# de situa"ia real# a economiei. ?e aceea, el repre0int# un plan financiar operativ, la nivel macroeconomic, stabilit de organele abilitate ale statului i n ba0a c#ruia urmea0# a func"iona i evolua societatea din punct de vedere economic, social i financiar, n perioada pentru care acesta a fost ntocmit. ?ei bugetul de stat se ntocmete n 2om3nia pe perioada unui an bugetar, care corespunde anului

calendaristic, prin el se asigur# de multe ori condi"iile necesare pentru continuarea unor finan"#ri i pe termen mediu, prin includerea unor c*eltuieli publice Adin domeniul investi"iilorC care nu se pot finali0a pe parcursul unui e%erci"iu bugetar. )n al patrulea r3nd, legile privind aprobarea bugetului de stat poart# amprenta concep"iilor i intereselor politice ale partidului sau partidelor politice aflate la putere la un moment dat. ?e aceea, dei este determinat de cau0e i condi"ii obiective, n multe privin"e, bugetul de stat al 2om3niei poart# puternice amprente subiective. )n al cincilea r3nd, fiind cel mai important mecanism prin care func"iile finan"elor publice se transpun n via"#, bugetul de stat repre0int# instrumentul cel mai important de interven"ie a statului n economie, prin politicile sale fiscale i bugetare. Sistemul unitar de bugete Bugetul public contribuie la reali0area ec*ilibrului ntre nevoile colective i miBloacele cu care se acoper#. )n acest scop, se stabilete un raport ntre re$ur$ele inan!iare "ubli!e provenite, n principal, din impo0ite i ta%e, i ne!"ile $"ciale/ n cadrul acestui raport trebuie s# se urm#reasc# respectarea ec*it#"ii n reparti"ia sarcinii fiscale asupra membrilor societ#"ii. 7stfel, pe ba0a puterii de contribu"ie a subiec"ilor impo0abili, se stabilete capacitatea de satisfacere a nevoilor generale Autile, necesare sau indispensabileC. roiectul de buget confer# arlamentului i Juvernului posibilitatea de a avea o imagine de ansamblu asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale i nemateriale create n economia financiar# public# i valoarea eforturilor f#cute pentru reali0area lor. )n mod similar, autorit#"ile publice locale identifica acest raport i modul n care se reali0ea0# ec*ilibrul dintre nevoi i resurse la nivel me0oeconomic. ?e asemenea, bugetul public este instrumentul de programare, de e%ecutare i de control asupra re0ultatelor e%ecu"iei resurselor b#neti ale societ#"ii i a modului de reparti0are i utili0are a acestora prin c*eltuieli publice. )n sens larg, bugetul public repre0int# ansamblul documentelor din sectorul public, care mpreun# formea0# sistemul de bu0ete+ 7cesta este un sistem unitar de bugete format dinD K bugetul de stat# K bugetul asigur$ril%r s%!iale de stat# K bugetele l%!ale# K bugetele %nduril%r s"e!iale# K bugetul tre&%reriei statului# K bugetele institu'iil%r "ubli!e aut%n%me# K bugetele institu'iil%r "ubli!e inan'ate integral sau "ar'ial din bugetul de stat( bugetul asigur$ril%r s%!iale de stat( bugetele l% !ale )i bugetele %nduril%r s"e!iale( dup cazC Dbugetele institu'iil%r "ubli!e inan'ate integral din *enituri "r%"rii# + bugetul %nduril%r "r%*enite din !redite e,terne !%ntra!tate sau garantate de stat )i a !$r%r rambursare( d%b-n&i )i alte !%sturi se asigur$ din %nduri "ubli!e# Dbugetul %nduril%r e,terne nerambursabile. Componentele sistemului unitar de bugete pot fi grupate i reunite n dou# categorii, respectivD K /ugetul "ubli! na'i%nal este format dinD bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale de stat i bugetele locale@ K /ugetul general !%ns%lidat este ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate i consolidate pentru a forma un ntreg. 0"n$"li#area bugetar se refer# la "peraiunea #e eliminare a tran$'eruril"r #e $ume #intre bugetele c"mp"nente ale $i$temului bugetar )n !e#erea e!itrii #ublei e!i#enieri a ace$t"ra. 7ceast# opera"iune include i aBust#rile determinate de intr#rile anuale de credite e%terne i ramburs#rile ratelor de capital. Bugetele pre0entate sunt formate, la r3ndul lor, din venituri i c*eltuieli. 7cestea, consolidate la nivel na"ional, eviden"ia0# fondurile financiare publice i nivelul efortului financiar public pe anul fundament#rii estim#rilor, urm#rindu-se asigurarea ec*ilibrului ntre

nevoile i resursele publice. ?eficitul de finan"at se stabilete la nivelul bugetului general consolidat. $ste cunoscut faptul c# volumul total al resurselor financiare publice repre0int# limite minime ce pot fi dep#ite, fiind determinate de nivelul c*eltuielilor publice totale. +pre deosebire de veniturile publice, c*eltuielile publice repre0int# limite ma%ime ce nu pot fi dep#ite, ntruc3t aceasta ar genera de0ec*ilibru la nivelul bugetului public. 3+4+ Principiile bu0etare 0.1.0. Pre&entare general$ )n scopul asigur#rii unei gestion#ri corecte a resurselor financiare publice se recomand# respectarea unor reguli te*nice cunoscute sub denumirea de principii bugetare. 7cestea sunt repre0entate, potrivit Fegii finan"elor publice, de principiile uni!er$alitii/ unitii/ nea'ectrii !enituril"r/ anualitii/ $pecializrii/ unitii m"netare/ publicitii. $laborarea, aprobarea i e%ecu"ia bugetelor locale au la ba0# urm#toarele principiiD uni!er$alitii, publicitii, unitii, unitii m"netare, anualitii, $pecializrii bugetare i ec%ilibrulu. Fa nivelul bugetului asigur#rilor sociale de stat, elaborarea i e%ecu"ia acestuia se ba0ea0# pe urm#toarele principiiD anualitatea, universalitatea, ec*ilibrarea, realitatea i unitatea monetar#. 0.1.2. Prin!i"iile )i regulile bugetare ?e-a lungul vremii, n construc"ia i e%ecutarea bugetelor publice s-au impus o serie de reguli i condi"ii, transformate ulterior n adev#rate principii, respectate ntr-o m#sur# mai mare sau mai mic# de toate guvernele n ceea ce privete administrarea i gestionarea banului public. rocedura sau procesul bugetar repre0int# totalitatea opera"iunilor i actelor cu caracter administrativ, te*nic i normativ efectuate de organele de specialitate ale statului n vederea ntocmirii, aprob#rii, e%ecut#rii i raport#rii bugetului de stat i a celorlalte bugete prin intermediul c#rora se gestionea0# fondurile publice. )n toate fa0ele procesului bugetar, referitor la elaborarea, e%ecu"ia i raportarea e%ecu"iei bugetului, s-au impus o serie de reguli i principii de a c#ror respectare depinde n mare m#sur# buna sau proasta administrare i gestionare a fondurilor publice ale unei na"iuni. .ltimele reglement#ri rom3neti n materie2 stipulea0# urm#toarele principii i reguli de ba0# cu privire la elaborarea, aprobarea, e%ecutarea i raportarea bugetului de stat. A9 Principii aC principiul universalit#"ii@ bC principiul publicit#"ii@ cC principiul unit#"ii@ dC principiul anualit#"ii@ eC principiul speciali0#rii bugetare@ fC principiul unit#"ii monetare. B9 "e0uli aC c*eltuielile bugetare au o destina"ie precis# i limitat# i sunt determinate de autori0#rile con"inute n legi specifice i legile bugetare anuale@ bC n ca0urile n care se fac propuneri de elaborare a unor acte normative ale c#ror prevederi atrag micorarea veniturilor sau maBorarea c*eltuielilor aprobate prin buget, ini"iatorii au obliga"ia s# prevad# i miBloacele necesare pentru acoperirea minusului de resurse sau plusului de c*eltuieli. 6a"# de principiile i regulile din cadrul procesului bugetar rom3nesc, de-a lungul timpului s-au impus, cristali0at i aplicat i altele, adiacente sau complementare lor, cum ar fiD gC principiul neafect#rii veniturilor care nu se substituie principiului universalit#"ii bugetare i este complementar acestuia@
2

Fegea finan"elor publice nr. '!!I2!!2 publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. ',(I13.!8.2!!2 sec"iunea 4.

*C principiul realit#"ii@ iC principiul ec*ilibrului aplicat n e%ecu"ia bugetar# a .niunii $uropene. 1rebuie men"ionat c# unele dintre principiile enun"ate i-au pierdut n mare m#sur# semnifica"ia pe care o aveau la un moment dat, n perioada n care ele s-au impus Ade e%emplu, principiul ec*ilibrului bugetarC, iar altele au fost adaptate noilor concep"ii privind rolul finan"elor publice n epoca contemporan#. -odul n care se aplic# ele n practic# difer# ns# de multe ori de la o "ar# la alta. aC Prin!i"iul uni*ersalit$'ii bugetare. otrivit reglement#rilor rom3neti, acesta const# n aceea c#D Gveniturile i c*eltuielile se includ n buget n totalitate, n sume brute, veniturile nu pot fi afectate direct unei anume c*eltuieli bugetare, cu e%cep"ia dona"iilor i a sponsori0#rilor, care au stabilite destina"ii distincte<. otrivit principiului universalit#"ii, toate veniturile trebuie s# figure0e n buget, f#r# omisiune, disimulare sau compensare i contractare. $ste vorba aici despre un principiu de bugeti0are integral#, de o regul# sever# i precis#, care are drept scop facilitarea controlului financiar asupra serviciilor publice ale statului, principiu care nu se poate aplica n mod corespun0#tor n ca0ul bugetelor ane%e i aproape deloc n ca0ul bugetelor finan"ate prin miBloace e%trabugetare. A!anta&ele respect#rii principiului uni!er$alitii suntD K permite cunoaterea c3t mai e%act# a volumului total al veniturilor i c*eltuielilor publice, precum i a corela"iei e%istente ntre anumite venituri i c*eltuieli care se afl# n cone%iune str3ns#@ K confer# arlamentului dreptul de control asupra cuantumului total al veniturilor i c*eltuielilor publice. ?e aceea, principiul nea'ectrii !enituril"r nu trebuie confundat cu regula universalit#"ii bugetare, c*iar dac# cele dou# principii pot avea consecin"e similare. 7ceast# regul# de Gfier< presupune ca ansamblul veniturilor publice s# acopere ansamblul c*eltuielilor publice, deci nu este admis, potrivit acestui principiu, ca un anume venit s# fie destinat unei anumite c*eltuieli, cum se nt3mpl# n ca0ul bugetelor ane%e i al bugetelor din miBloace e%trabugetare. $ste inadmisibil ca un anumit grup de contribuabili s# poat# dispune ca impo0itele pl#tite de ei s# fie diriBate la finan"area unor servicii ai c#ror beneficiari direc"i sunt ei. )n plus, nerespectarea acestei reguli poate duce la risip#, asigur3ndu-se, pe aceast# cale, finan"area unor c*eltuieli, c*iar dac# acestea nu sunt strict necesare n momentul acela. bC Prin!i"iul "ubli!it$'ii stabilete c# Gsistemul bugetar este desc*is i transparent<, acest lucru reali03ndu-se prinD - de0baterea public# a proiectelor de buget, cu prileBul aprob#rii acestora@ - publicarea actelor normative prin care au fost aprobate bugetele, precum i a conturilor anuale de e%ecu"ie a acestora@ - miBloacele de informare n mas# au acces la difu0area tuturor informa"iilor cu privire la con"inutul bugetului de stat, e%cept3nd informa"iile i documentele nepublicabile, prev#0ute de lege. Principiul publicitii presupune ca bugetul public s# fie adus la cunotin"a opiniei publice prin miBloacele de informare mass-media, at3t n fa0a de proiect, c3t i n timpul de0baterilor parlamentare, urm3nd ca dup# adoptarea de c#tre arlament, legea bugetar# s# fie publicat# n -onitorul 5ficial i n culegeri legislative. c1 Prin!i"iul unit$'ii oblig# ca Gveniturile i c*eltuielile bugetare s# se nscrie ntrun $ingur #"cument, pentru a se asigura utili0area eficient# i monitori0area fondurilor publice c*eltuite<. 2egula unit#"ii are drept scop, aadar, evitarea dispersiei opera"iilor financiare ale statului n documente multiple pentru a se facilita pe aceast# cale controlul e%ercitat de parlament. 1oate veniturile i toate c*eltuielile de stat trebuie s# figure0e ntr-un singur document Gbugetar<, pentru garantarea sincerit#"ii i pentru asigurarea clarit#"ii bugeti0#rii. rin construc"ia de bugete din fonduri speciale, dar mai ales a unor bugete din miBloace e%trabugetare, se produce acel fenomen de Gdebugeti0are<, care determin# scoaterea fondurilor

publice de sub regulile i principiile care s-au impus de-a lungul vremii n gestionarea i administrarea banului public. ?ac# bugetele ane%e la Fegea bugetului de stat i a bugetului asigur#rilor sociale de stat ncalc# unele principii ale dreptului bugetar, principiul neafect#rii veniturilor, cele constituite din fondurile miBloacelor e%trabugetare, ncalc# i regula controlului parlamentului, ntruc3t resursele publice constituite prin acest sistem de bugete se aprob# de ordonatorii de credite ierar*ic superiori, conte%t n care ele constituie o e%cep"ie real# de la regula unit#"ii bugetare. ?ei unitatea bugetar# pre0int# o serie de avantaBe, n tot mai multe state contemporane s-a renun"at la respectarea deplin# a acestui principiu, prefer3ndu-se procedeul pluralit#"ii bugetare. 7stfel, pe l3ng# bugetul statului care este considerat un buget ordinar sau general, se ntocmesc i alte bugete publiceD conturi speciale, bugete e%traordinare, bugete ane%e, bugete autonome, bugete ale fondurilor speciale etc. 3er%g$rile "rin!i"iului unit$'ii bugetare suntD conturile speciale ale te0aurului public@ bugetele e%traordinare@ bugetele ane%e@ bugetele autonome@ rectificarea legilor bugetare anuale@ bugetele referitoare la unele c*eltuieli accidentale sau n ca0 de urgen"# 2estr3ngerea aplic#rii acestui principiu al unit#"ii bugetare este influen"at# i de autonomia financiar# a unor institu"ii publice i care i ntocmesc bugete autonome, iar altele bugete ane%e. 7stfel, din punct de vedere financiar, aceste institu"ii sau regii publice func"ionea0# ca ntreprinderi private, care utili0ea0# resursele proprii pe seama c#rora, de regul#, i acoper# c*eltuielile e%clusiv. d4 Prin!i"iul anualit$'ii presupune ca Gveniturile i c*eltuielile bugetare s# fie aprobate pe o perioad# de un an, perioad# care corespunde i e%erci"iului bugetar<. )n 2om3nia sa adoptat regula ca e%erci"iul bugetar s# coincid# cu anul calendaristic. 7cest principiu a fost adoptat n maBoritatea "#rilor lumii, din necesit#"i care "in mai degrab# de posibilitatea e%ercit#rii controlului parlamentar asupra activit#"ii e%ecutivului, referitor la bugetul public, prin aprob#rile i rectific#rile de buget care se impun n cursul anului, deci pe perioade relativ scurte, care permit un control mai eficient din partea forului legislativ. /u n toate "#rile lumii anul bugetar coincide cu cel calendaristic Acum se nt3mpl# n 2om3niaC, aceasta at3t din cau0e de tradi"ie, c3t i din cau0e care "in, mai degrab#, de situa"ia economico-financiar# a statului respectiv Aanul agricol etcC.?e e%empluD K n "#ri ca 7ustria, Belgia, Bra0ilia, 6ran"a, Jermania, etc, anul bugetar coincide cu anul calendaristic A1 ianuarie - 31 decembrieC@ K n alte "#ri, ca -area Britanie, Canada, Laponia, etc, anul bugetar ncepe la 1 aprilie i se nc*eie la 31 martie@ K n 7ustralia, intervalul este cuprins ntre 1 iulie - 3! iunie@ K n +.7, anul bugetar este cuprins n perioada 1 octombrie M 3! septembrie@ )n practica bugetar#, referitor la respectarea principiului anualit#"ii, s-au identificat dou# sisteme de e%ecu"ie bugetar#, respectivD $i$temul #e e erciiu bugetar i $i$temul #e ge$tiune bugetar G+istemul de gestiune<, oblig# ca creditele bugetare care nu au fost folosite p3n# la nc*eierea e%erci"iului s#-i piard# valabilitatea, iar veniturile progno0ate nencasate p3n# la finele acelui e%erci"iu s# se contabili0e0e n anul n care se ncasea0# efectiv, deci n perioadele viitoare. G+istemul de e%erci"iu<, presupune e%isten"a unei perioade de nc*idere de c3teva luni, timp n care creditele bugetare nefolosite p3n# la sf3ritul anului se pot folosi n acea perioad#, iar veniturile anului de plan i ncasate dup# 31 decembrie a anului respectiv se vor contabili0a pentru e%erci"iul c#ruia le apar"in dac# acestea se ncasea0# n perioada de nc*idere. 6iecare sistem pre0int# inconveniente n felul s#u, astfelD Gsistemul de gestiune< nu permite efectuarea i eviden"ierea n contabilitate a tuturor veniturilor i c*eltuielilor aprobate pe acel e%erci"iu dac# se nregistrea0# r#m3neri n urm#, iar Gsistemul de e%ecu"ie< determin# o perioad# de nc*idere care oblig# la o contabilitate dubl#, una care s# eviden"ie0e nc*iderea

opera"iunilor financiare pentru e%erci"iul precedent i una care s# nregistre0e veniturile i c*eltuielile e%erci"iului care a nceput. )n unele "#ri, aa cum s-a preci0at, e%erci"iul bugetar ncepe la !1.!1. i se nc*eie la 31.12, iar n altele acesta este stabilit, de obicei, prin suprapunerea a doi ani, respectivD 1 iulie - 3! iunie sau, 1 aprilie - 31 martie sau, 1 octombrie - 3! septembrie. +tabilirea e%erci"iului bugetar, ntr-un fel anume, depinde de multe ori de caracterul acelei economii, preponderent agricol# sau industrial#, i c*iar de regimul de lucru al parlamentului acelei "#ri, precum i de mul"i al"i factori, printre care tradi"ia poate Buca un rol important. e1 Prin!i"iul s"e!iali&$rii bugetare. )n conte%tul practicilor generale, precum i n cel al reglement#rilor rom3neti, acest principiu presupune ca Gveniturile i c*eltuielile bugetare s# se nscrie i s# se aprobe n buget pe surse de provenien"#, respectiv pe categorii de c*eltuieli grupate dup# natura economic# i destina"ia lor, potrivit clasifica"iei bugetare<. Ace$t principiu se ba0ea0# pe clasifica"ia bugetar#, care trebuie s# fie simpl# i clar# pentru a fi n"eleas# i de c#tre persoanele f#r# o preg#tire specific#. 7stfel, ea trebuie s# ofere o imagine privindD aC sursele de provenien"# ale veniturilor@ care sunt impo0itele directe@ care sunt impo0itele indirecte@ ce loc ocup# fiecare impo0it n ansamblul veniturilor fiscale@ care sunt veniturile e%traordinare@ bC destina"iile c*eltuielilor, n cadrul grup#rii economice Acurente i de capitalC, n cadrul grup#rii func"ionale Ape ramuri i domenii de activitate, c#tre care sunt orientate resurseleC i al grup#rii administrative, pe institu"ii ai c#ror conduc#tori sunt ordonatori de credite bugetare. +peciali0area bugetar# oblig# deci ca veniturile publice nscrise n buget s# fie ordonate n func"ie de provenien"a lor, respectiv pe feluri de venituri grupate dup# urm#toarele criteriiD rimul criteriu, n ca0ul veniturilor, le mparte pe acestea nD 4. >enituri curente@ 44. >enituri din capital@ 444. 5pera"iuni financiare@ 4>. +ubven"ii. 7poi, spre e%emplu, G>eniturile curente< men"ionate la num#rul curent 4 se clasific#, dup# al doilea criteriu, nD 7. >enituri fiscale@ B. Contribu"ii de asigur#ri@ C. >enituri nefiscale. 4ar dup# al treilea criteriu, spre e%emplu n ca0ul veniturilor fiscale, acestea se mpart nD 71 4mpo0it pe venit, profit i c3tiguri din capital@ 72 4mpo0it pe salarii@ 73 4mpo0ite i ta%e pe proprietate@ 7& 4mpo0ite i ta%e pe bunuri i servicii@ 7' 4mpo0it pe comer"ul e%terior i tran0ac"ii interna"ionale@ 76 7lte impo0ite i ta%e. 4ar cele de la litera B GContribu"ii de asigur#ri<, dup# acelai criteriu, se clasific# nD B1 Contribu"iile angaBatorilor@ B2 Contribu"iile asigura"ilor. ?up# al patrulea criteriu, spre e%emplu 71 G4mpo0it pe venit, profit i c3tiguri din capital<, se clasific# nD 711 4mpo0it pe venit, profit i c3tiguri din capital de la persoane Buridice@ 712 4mpo0it pe venit, profit i c3tiguri din capital de la persoane fi0ice@ iar 711 G4mpo0it pe venit, profit i c3tiguri din capital de la persoane Buridice<, nD impo0it pe profit@ alte impo0ite pe venit, profit i c3tiguri din capital de la persoane Buridice, n timp ce 712 G4mpo0it pe venit, profit i c3tiguri din capital de la persoane fi0ice< se clasific# nD impo0it pe venit@ cote i sume defalcate din

impo0itul pe venit@ alte impo0ite pe venit, profit i c3tiguri din capital de la persoane fi0ice. Fa r3ndul s#u, dup# al cincilea criteriu, spre e%emplu n ca0ul impo0itului pe venit 711, acesta se clasific# nD 1. impo0it pe venituri din activit#"i independente@ 2. impo0it pe venituri din salarii@ 3. impo0it pe venituri din cedarea folosin"ei bunurilor@ &. impo0it pe venituri din dividende@ '. impo0it pe venituri din dob3n0i@ 6. impo0it pe venituri din pensii@ (. impo0it pe veniturile ob"inute din Bocurile de noroc, din premii i din prime n bani iIsau n natur#@ 8. impo0it pe veniturile ob"inute din transferul titlurilor de valoare@ ,. impo0it pe venituri din v3n0are-cump#rare de valut# la termen pe ba0# de contract, precum i orice alte opera"iuni similare@ 1!. impo0it pe veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual#@ 11. impo0it pe venituri reali0ate de persoanele fi0ice nere0idente@ 12. impo0it pe veniturile din activit#"i agricole .a.m.d. ?in cele pre0entate p3n# aici, re0ult# c3t de c3t modul n care func"ionea0# speciali0area bugetar# n domeniul veniturilor publice, clasifica"ia bugetar# asigur3nd eviden"ierea acestora dup# sursa de provenien"#. 6iecare dintre criteriile men"ionate mai sus este simboli0at prin anumite cifre, care n contabilitatea 1re0oreriei statului determin# contul acelui venit, iar n continuare, pentru a se asigura i eviden"ierea pl#titorului, simbolurilor respective le sunt ad#ugate cifre care denot# codul fiscal al pl#titorului. )n domeniul c*eltuielilor publice, speciali0area are n vedere, n primul r3nd, departaBarea acestora n dou# mari categorii, respectivD a1 #up cla$i'icaia 'unci"nal/ b1 #up cla$i'icaia ec"n"mic. aC 7v3nd n vedere cla$i'icaia 'unci"nal a anului 2!!6, spre e%emplu, c*eltuielile se grupea0# nD artea 4 +ervicii publice generale@ artea a 4i-a 7p#rare, ordine public# i siguran"# na"ional#@ artea a 4l4-a C*eltuieli social-culturale@ artea a 4>-a +ervicii i de0voltare public#, locuin"e, mediu i ape@ artea a >-a 7c"iuni economice@ artea a >4-a 7lte ac"iuni@ artea a >44l-a 2e0erve, e%cedentIdeficit. bC ?up# cla$i'icaia ec"n"mic pe acelai an, c*eltuielile pre0entate mai sus se clasific# apoi dup# natura lor economic#, n felul urm#torD 7. C*eltuieli curente 1itlul 4 C*eltuieli de personal@ 1itlul 44 Bunuri i servicii@ 1itlul 444 ?ob3n0i@ 1itlul 4> +ubven"ii@ 1itlul > 6onduri de re0erv#@ 1itlul >4 1ransferuri ntre unit#"i ale administra"iei publice@ 1itlul >44 7lte transferuri@ 1itlul >444 7sisten"# social#@ 1itlul 4N 7lte c*eltuieli C*eltuieli de capital@ 1itlul N 7ctivit#"i nefinanciare 5pera"iuni financiare@ 1itlul N44 mprumuturi@ 1itlul N444 2amburs#ri de credite@ 1itlul N>4 2e0erve $%cedent I ?eficit. )n continuare, n cadrul clasifica"iei bugetare, c*eltuielile se grupea0# pe subdomenii sau subac"iuni. +pre e%emplu, clasificarea func"ional# a c*eltuielilor social-culturale le mparte pe acestea nD

Capitolul 6'.!! - nv#"#m3nt@ Capitolul 66.!! - +#n#tate@ Capitolul 6(.!! - Cultur#, recreere i religie@ Capitolul 68.!! - 7sigur#ri i asisten"# social#@ 4ar mai departe, capitolele se submpart i ele n subcapitole. +pre e%empluD capitolul 6'.!! Gnv#"#m3nt< se clasific# la r3ndul s#u n 0ece subcapitole Aadministra"ia central#, servicii publice descentrali0ate, nv#"#m3nt precolar i primar, nv#"#m3nt secundar, nv#"#m3nt postliceal, nv#"#m3nt superior etcC. )n acelai timp, c*eltuielile clasificate dup# criteriul economic, potrivit celor men"ionate la litera Gb< se clasific#, i ele, pe articole i alineate. +pre e%emplu, 1itlul 7.4 C*eltuielile de personal nD 7rt. 1!.!1 C*eltuieli salariale n bani@ 7rt. 1!.!2 C*eltuieli salariale n natur#@ 7rt. 1!.!3 Contribu"ii. )n continuare, articolele sunt subdivi0ate i ele n alineate. +pre e%emplu, 7rt. 1!.!1 GC*eltuieli salariale n bani< este subdivi0at n 1( alineate, printre careD 1!.!1.1. +alarii de ba0#@ 1!.!1.2. +alarii de merit@ 1!.!1.!3 4ndemni0a"ii de conducere .a.m.d. Jruparea resurselor financiare publice i a c*eltuielilor publice potrivit principiului speciali0#rii bugetare se face pe fiecare buget n parte, n func"ie de specificul resurselor care se gestionea0# prin acel buget i de categoriile de ac"iuni i obiective care se finan"ea0# prin el. Clasificarea c*eltuielilor dup# criteriul economic este comun# pentru toate ac"iunile i domeniile de activitate, din care cau0# fiecare capitol i subcapitol din cadrul clasifica"iei func"ionale se grupea0# i dup# criteriul economic. ?e asemenea, gruparea c*eltuielilor publice are n vedere i un alt criteriu, cel departamental, n func"ie de care acestea se defalc# pe ministere i alte organe centrale A6' la num#rC, precum i pe Bude"e i municipiul Bucureti A&2 la num#rC. 4 Prin!i"iul unit$'ii m%netare oblig# ca toate opera"iunile bugetare s# fie e%primate n moned# na"ional#. g4 Prin!i"iul e!5ilibrului bugetar# 7cest principiu repre0enta odat# o cerin"# de ba0# n teoria finan"elor publice clasice. $l func"iona n maBoritatea "#rilor lumii, aceasta p3n# apro%imativ n perioada cri0ei economice din 1,2,-1,33, c3nd, pentru a-i nl#tura consecin"ele i pentru a prent3mpina i altele, maBoritatea "#rilor lumii au ncercat practica Gbugetelor ciclice<, elaborate pe un num#r mai mare de ani, n variante de genulD aC crearea unui fond de re0erv# bugetar#@ bC crearea fondului de egali0are@ cC te*nica amorti0#rii alternative, sisteme i te*nici care ns# nu au dat re0ultatele scontate referitor la ec*ilibrarea bugetar#. )n pre0ent, maBoritatea "#rilor lumii i construiesc bugetele cu deficit, care varia0# ca pondere n produsul intern brut, n func"ie de politicile bugetare pe care le adopt# partidele politice aflate la guvernare n acea perioad#. 1eoria potrivit c#reia un deficit bugetar men"inut n limite controlabile, care s# nu dep#easc# 3O din produsul intern brut, s# nu fie acoperit prin emisiune suplimentar# de moned# i s# fie folosit cu predilec"ie pentru finan"area unor c*eltuieli publice care duc la crearea unor poten"iali factori productivi n societate, a fost mbr#"iat# de tot mai multe state, printre care i 2om3nia, care i ea a nceput s#-i construiasc# bugetele de stat, n acest fel ncep3nd c*iar cu primul an dup# revolu"ie, cu anul 1,,!. Principiul ec%ilibrului bugetar nu este respectat n practica bugetar# ntruc3t bugetele publice se ntocmesc cu deficit. )n aceste condi"ii, pentru acoperirea c*eltuielilor bugetului public se inter0ice recurgerea la emisiunea monetar# sau le finan"area direct# de c#tre b#nci. C3nd apar goluri temporare de cas#, acestea pot fi acoperite, pe intervalul de timp p3n# la ncasarea veniturilor, pe seama resurselor aflate n conturile tre0oreriei generale a statului stabilite de -inisterul 6inan"elor ublice i n completarea acestora se apelea0# la emiterea de titluri de stat.

)n cadrul anului bugetar, distingem at3t ec*ilibrul bugetar pe parcursul e%ecu"iei, c3t i ec*ilibrul bugetar la sf3ritul anului. Ec=ilibrul bu0etului pe parcursul e7ecuiei se reali0ea0# atunci c3nd lic*idit#"ile b#neti provenite din ncasarea veniturilor publice acoper# nevoile de pl#"i scadenteD !otal (ncasri la P !otal pli e7i0ibile la momentul ! momentul ! AFC A C 2estabilirea ec*ilibrului pe parcursul e%ecu"iei este obligatorie, c#ci altfel nu s-ar mai putea efectua c*eltuielile conform creditelor bugetare aprobate de arlament, iar unele nu pot fi am3nate Ae%empluD plata salariilor, plata pensiilor, plata burselorC. -iBloacele de restabilire a ec*ilibrului suntD K disponibilit#"ile b#neti e%istente n contul tre0oreriei statului@ K mprumuturile pe termen scurt contractate prin emisiunea de titluri de stat, a c#ror valoare se ncadrea0# n prevederile legale ca propor"ie n volumul bugetului anual@ K mprumuturile pe termen scurt acordate de Banca /a"ional# a 2om3niei, rambursabile n cel mult ase luni, f#r# dob3nd#, fie din ncas#rile cuvenite, fie pe seama unui mprumut de stat lansat prin titluri de credit pe pia"a capitalului de mprumut. Ec=ilibrul anual al bu0etului presupune egalitatea dintre nivelul ncas#rii veniturilor obligatorii ale statului A>C i nivelul c*eltuielile totale ACC. n func"ie de rela"ia dintre > i C, putem avea una din urm#toarele situa"iiD > P C, pentru ec*ilibru bugetar anual@ > Q C, pentru deficit bugetar anual@ > R C, pentru e%cedent bugetar anual. CUVINTE C6EIE7 me!anism inan!iar( buget de stat( "rin!i"ii bugetare( !lasi i!a'ie bugetar$( sistemul de gestiune( sistemul de e,er!i'iu( e!5ilibrul bugetului "e "ar!ursul e,e!u'iei( e!5ilibrul bugetului anual Teste gril$ 0. Ce se 8n'elege "rin buget "ubli! !%ns%lidat 7 aC resursele i c*eltuielile bugetului de stat@ bC re$ur$ele i c%eltuielile bugetului #e $tat, a$igurril"r $"ciale #e $tat, '"n#uril"r $peciale, bugetel"r l"cale, bugetului trez"reriei $tatului i ale bugetel"r alt"r in$tituii publice cu caracter aut"n"m, cumulate la ni!el nai"nal, #in care $e elimin tran$'erurile #intre bugete@ cC resursele i c*eltuielile bugetului de stat, asigur#rilor sociale de stat, fondurilor speciale, bugetelor locale, bugetului tre0oreriei statului i ale bugetelor altor institu"ii publice cu caracter autonom@ dC resursele i c*eltuielile bugetului de stat, asigur#rilor sociale, fondurilor speciale, bugetelor locale, bugetului tre0oreriei statului i ale bugetelor altor institu"ii publice cu caracter autonom, cumulate la nivel na"ional@ eC nici una dintre variantele men"ionate. 2. Prin !e se !ara!teri&ea&$ sistemul de gestiune9 aC prin e%isten"a unei perioade de 3-6 luni de la e%pirarea anului bugetar p3n# la nc*eierea contului de e%erci"iu bugetar@ bC nc*iderea automat# a bugetului@ cC presupune reflectarea n ntregime a veniturilor i c*eltuielilor anului bugetar n bugetul respectiv, c*iar dac# ele nu se reali0ea0# integral n cadrul anului bugetar@ dC inter0ice reportul veniturilor i al c*eltuielilor de la un an la altul@ eC inter0ice reportul creditelor bugetare de la un e%erci"iu la altul. 7. a@ B. aSc@

C. bSd@ ?. bSe@ E. b2#2e. 1. aC bC cC #1 eC :nt%!mirea bugetului de stat se a!e de7 Comisia de Buget i 6inan"e a Camerei ?eputa"ilor@ comisiile reunite de Buget i 6inan"e ale celor dou# camere@ Juvern@ (ini$terul Finanel"r Publice/ ordonatorii principali de credite.

;.Care dintre urm$t%arele tr$s$turi sunt "r%"rii bugetului de stat7 aC poate func"iona cu e%cedent@ bC poate func"iona cu deficit@ cC este un act de previ0iuni@ dC este un act prin care puterea e%ecutiv# este mputernicit# de puterea legislativ# s# c*eltuiasc# i s# perceap# venituri, n acord cu prevederile legale@ eC este un act anual. A) cSdSe@ B) aSb@ C) aSbScSe@ D) a2b2c2#2e/ $C nici una din variante nu este corect#. aC b1 cC dC eC aC bC cC #1 eC <. /ugetul e!%n%miei na'i%nale re"re&int$7 documentul previ0ional n care se cuantific# nu numai nivelul c*eltuielilor sectorului privat ce se vor efectua n viitor, precum i m#rimea veniturilor ce pot fi mobili0ate la dispo0i"ia statului@ an$amblul c"nturil"r naiunii care #e$criu, pentru anul )n cur$ i pentru anul urmt"r, pre!iziunile a$upra tutur"r agenil"r ec"n"mici #in ara re$pecti!/ ansamblul veniturilor i c*eltuielilor previ0ionate de societ#"ile comerciale din domeniul privat@ totalitatea c*eltuielilor care se nregistrea0# la nivelul unei "#ri@ nici unul dintre enun"urile de mai sus nu definete bugetul economiei na"ionale. =. Planul inan!iar la ni*el ma!r%e!%n%mi! e re"re&entat de7 bugetul economiei na"ionale@ bugetul asigur#rilor sociale de stat@ ansamblul conturilor na"ionale@ bugetul #e $tat/ nici una dintre variantele de mai sus.

&API!$%U% II P"$&ESU% BU E!A" %A ?I:E%U% BU E!U%UI DE S!A! )n cadrul acestui capitol este pre0entat procesul bugetar n 2om3nia, la nivelul bugetului de stat. )n acest scop, am pre0entat competen"ele i responsabilit#"ile autorit#"ilor publice n leg#tur# cu procesul bugetar, precum i etapele procesului bugetar la nivelul bugetului de stat. ,+3+ &ompetene i responsabiliti (n procesul bu0etar Pr"ce$ul bugetar reprezint " $ucce$iune #e etape ce c"n$tau )n elab"rarea, apr"barea, e ecutarea, )nc%eierea, c"ntr"lul i rap"rtarea rezultatel"r e ecuiei bugetului. Pr"ce$ul bugetar al 'iecrui an $e )nc%eie cu apr"barea c"ntului general #e e ecuie a ace$tuia. )n derularea procesului bugetar, responsabilit#"ile revin arlamentului, Juvernului, -inisterului 6inan"elor ublice, autorit#"ilor administra"iei publice locale, precum i 2 ordonatorilor de credite . )n figura 2.1. a, b i c sunt definite competen"ele i responsabilit#"ile acestor entit#"i publice.

6igura ,+3 +a &ompetenele i responsabilitile (n procesul bu0etar 1 Autoriti publice -

Fi0ura ,+3+b &ompetenele i responsabilitile (n procesul bu0etar 1 Autoriti

publice

Fi0ura ,+3+c &ompetenele i responsabilitile (n procesul bu0etar 1 Autoriti publice E otrivit Fegii finan"elor publice, ordonatorii principali de credite pot delega aceast# calitate nlocuitorilor de drept sau secretarilor generali, mputernici"i n acest scop. rin actul de delegare, ordonatorii principali de credite preci0ea0# limitele i condi"iile deleg#rii. )n ca0urile prev#0ute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi. 3r#"nat"rii $ecun#ari #e cre#ite se g#sesc n raport de subordonare fa"# de "r#"nat"rii principali #e cre#ite i sunt ierar*ic superior fa"# de cei teriari #e cre#ite. 7ceti ordonatori nu

au o rela"ie direct# cu bugetul de stat, dar, din creditele primite de la ordonatorii principali reparti0ea0# miBloace bugetare i ordonatorilor ter"iari de credite. rocesul bugetar presupune un ansamblu de ac"iuni i m#suri ntreprinse de institu"iile specifice ale statului n vederea aplic#rii politicilor financiare ale partidelor politice i ale guvernelor pe care le repre0int#, prin intermediul bugetului public. Cu alte cuvinte, procesul bugetar are rolul ca, n conte%tul cadrului Buridic e%istent privind fiscalitatea i cel al politicilor bugetare, s# pun# n micare mecanismul bugetelor prin intermediul c#rora se constituie i se utili0ea0# resursele financiare publice. )n cadrul etapelor procesului bugetar are loc nvestirea cu putere de lege a nivelurilor resurselor publice progno0ate a fi reali0ate n e%erci"iul bugetar respectiv, precum i a nivelului pl#"ilor de cas# admise n vederea ac*i0i"ion#rii de bunuri, utilit#"i i servicii publice de care s# beneficie0e membrii acelei societ#"ii n perioada e%erci"iului bugetar respectiv. 7a cum s-a mai preci0at, legile de aprobare a bugetelor anuale incumb# de multe ori n sinea lor un pronun"at caracter subiectiv, ntruc3t sub acoperirea intereselor generale ale societ#"ii ele caut# s# r#spund#, de multe ori, cerin"elor i dorin"elor anumitor grupuri de interese, n numele c#rora cei alei *ot#r#sc. Etapele procesului bu0etar constau nD aC elaborarea proiectelor de buget@ bC aprobarea acestora@ cC e%ecutarea lor@ dC raportarea modului de e%ecu"ie care presupuneD - nc*eierea acestora@ - controlul organelor abilitate asupra acestora@ - aprobarea conturilor generale privind e%ecu"ia bugetelor. ,+, Elaborarea proiectelor de bu0et etap a procesului bu0etar $laborarea proiectelor de buget este un atribut al organelor e%ecutive ale statului guvernul, ministerele, alte organe centrale ale administra"iei publice centrale de stat - din r3ndul c#rora un rol important l au -inisterul 6inan"elor ublice, -inisterul -uncii, +olidarit#"ii +ociale i 6amiliei, Casa /a"ional# de ensii i 7lte ?repturi de 7sigur#ri +ociale, Casa /a"ional# de 7sigur#ri de +#n#tate i alte ministere i institu"ii centrale, 7gen"ia /a"ional# pentru 5cuparea 6or"ei de -unc# etc. Elab"rarea pr"iectului bugetului #e $tat repre0int# prima etap# a procesului bugetar la nivelul acestui buget, care const# n '"rmularea pr"puneril"r pri!in# !eniturile i c%eltuielile bugetare #e ctre "r#"nat"rii #e cre#ite bugetare, c"municarea ace$t"ra (ini$terului Finanel"r Publice la ni!elul cruia are l"c centralizarea )ntr4un #"cument numit pr"iect al legii bugetului #e $tat. 7cesta este documentul elaborat de c#tre Juvern prin -inisterul 6inan"elor ublice, pe ba0a proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite ai acestui buget, precum i a proiectelor bugetelor locale. Calendarul elabor#rii proiectului bugetului de stat, potrivit reglement#rilor rom3neti, este urm#torulD -lucrarea privind indicatorii macroeconomici i sociali pentru e%erci"iul bugetar pentru care se ntocmete proiectul de buget i pentru urm#torii trei ani va fi efectuat# de organele abilitate p3n# la data de 31 martie a anului curent@ - -inisterul 6inan"elor ublice va pre0enta guvernului p3n# la data de 1 mai obiectivele politicii fiscale i bugetare pentru noul an bugetar pentru care se ntocmete proiectul bugetului de stat@ - p3n# la 1 iunie, -inisterul 6inan"elor ublice transmite ordonatorilor de credite Aministere i alte organe centrale etc.C o scrisoare prin care se pre0int# conte%tul macroeconomic pe ba0a c#ruia se va ntocmi proiectul de buget, metodologia de lucru etc5 precum i limitele de c*eltuieli aprobate de guvern@ - p3n# la data de 1' iunie, -inisterul 6inan"elor ublice comunic# ordonatorilor de

credite eventualele modific#ri ale limitelor de c*eltuieli, n ba0a sc*imb#rii cadrului macroeconomic din martie p3n# la aceast# dat#@ - p3n# la data 1' iulie, ordonatorii principali de credite transmit -inisterului 6inan"elor ublice proiectul de buget i ane%ele respective, cu ncadrarea n limitele de c*eltuieli estimate pentru urm#torii trei ani@ - Camera ?eputa"ilor i +enatul, cu consultarea guvernului, i aprob# bugetele proprii i le naintea0# guvernului pentru a fi incluse n proiectul bugetului de stat@ - n aceeai perioad#, organele administra"iei publice locale efectuea0# propunerile lor c#tre -inisterul 6inan"elor ublice privind miBloacele de ec*ilibrare din cote i sume care urmea0# a se defalca din veniturile bugetului de stat, precum i eventualele propuneri de transferuri bugetare din bugetul de stat c#tre bugetele locale, pentru lucr#rile de investi"ii la care pot fi atrase i finan"#ri e%terne@ - -inisterul 6inan"elor ublice poart# un permanent dialog cu ordonatorii principali de creditare privind propunerile acestora, iar n ca0 de divergen"# *ot#r#te guvernul. n acest conte%t, proiectul de buget i ane%ele acestuia se depun la -inisterul 6inan"elor ublice p3n# la data de 1 august@ - p3n# la data de 3! septembrie, -inisterul 6inan"elor ublice, pe ba0a proiectelor ordonatorilor principali i a variantei proprii, ntocmete proiectul legii bugetare i proiectul propriu-0is al bugetului de stat i al ane%elor la acesta, pe care le naintea0# guvernului. roiectul va fi nso"it de un raport privind situa"ia macroeconomic# pentru e%erci"iul bugetar respectiv i proiec"ia acesteia pe urm#torii trei ani. 2aportul va cuprinde, de asemenea, politica fiscal-bugetar avut# n vedere la elaborarea legii bugetare i a proiectelor bugetare@ - guvernul i nsuete documentele cu privire la legea i proiectele bugetelor pre0entate de -inisterul 6inan"elor ublice sau introduce unele modific#ri, dup# care l depune la parlament, p3n# la data de 1' octombrie, pentru aprobare. roiectul bugetului de stat depus la parlament pentru aprobare cuprindeD aC la venituri, estim#rile anului, structurate pe capitole i subcapitole@ bC la c*eltuieli, creditele bugetare, determinate de autori0#rile con"inute n legi specifice, n structur# func"ional# i economic#, defalcate pe p#r"i, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum i alineate, dup# ca0@ cC deficitul sau e%cedentul bugetar. 7ne%ele proiectelor legii bugetare cuprindD aC sinte0a bugetului@ bC bugetele ordonatorilor principali de credite i ane%ele la acestea@ cC sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i criteriile de reparti0are a acestora@ dC alte ane%e specifice. 1otodat#, n bugetul de stat se includ 6ondul de re0erv# bugetar# la dispo0i"ia Juvernului i 6ondul de interven"ie la dispo0i"ia Juvernului. F"n#ul #e rezer! bugetar la #i$p"ziia 5u!ernului se reparti0ea0# unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat i ai bugetelor locale, pe ba0# de *ot#r3ri ale Juvernului, pentru finan"area unor c*eltuieli urgente sau neprev#0ute ap#rute n timpul e%erci"iului bugetar. 7locarea de sume pentru bugetele locale se face prin maBorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat c#tre bugetele locale pentru investi"ii finan"ate par"ial din mprumuturi e%terne, dup# ca0. 6ondul de re0erv# bugetar# la dispo0i"ia Juvernului se poate maBora n cursul anului bugetar cu creditele bugetare anulate Aaferente sarcinilor care au fost desfiin"ate sau am3nateC ale ordonatorilor principali de credite bugetare, finan"a"i din bugetul de stat. F"n#ul #e inter!enie la #i$p"ziia 5u!ernului se reparti0ea0# unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat i ai bugetelor locale, pe ba0# de *ot#r3ri ale Juvernului, pentru finan"area unor ac"iuni urgente n vederea nl#tur#rii efectelor unor calamit#"i naturale i spriBinirii persoanelor fi0ice sinistrate. n cursul e%erci"iului bugetar acest fond poate fi maBorat de Juvern din 6ondul de re0erv# bugetar# la dispo0i"ia Juvernului, n func"ie de necesit#"ile privind asigurarea sumelor pentru nl#turarea efectelor calamit#"ilor naturale. )ntocmirea

proiectului legii bugetului de stat constituie re0ultatul primei etape a procesului bugetar, respectiv elaborarea bugetului de stat. ?e asemenea, odat# cu elaborarea i aprobarea Fegii bugetului de stat cu spriBinul Casei /a"ionale de 7sigur#ri de +#n#tate, are loc elaborarea i aprobarea bugetului 6ondului na"ional unic al asigur#rilor sociale de s#n#tate ca parte integrant# n ane%#, la Fegea bugetului de stat. aralel cu demersurile organelor de specialitate ale statului pentru elaborarea Fegii bugetului de stat i a proiectului bugetului de stat, aceleai organe An cadrul aceluiai calendar bugetarC, dintre care un rol important l de"ine -inisterul -uncii, +olidarit#"ii +ociale i 6amiliei, Casa /a"ional# de ensii i 7lte ?repturi de 7sigur#ri +ociale i 7gen"ia /a"ional# pentru 5cuparea 6or"ei de -unc#, elaboreaz proiectul %e0ii bu0etului asi0urrilor sociale de stat i bu0etului asi0urrilor pentru oma65 precum i proiectele bugetului asigur#rilor sociale de stat i bugetului asigur#rilor pentru omaB. )n acelai cadru, elaborarea proiectelor bugetel"r l"cale se face pe ba0a proiectelor bugetelor proprii ale administra"iilor publice locale i ale institu"iilor i serviciilor publice din subordinea lor. )n conformitate cu calendarul procesului bugetar pentru bugetul de stat, organele publice ale administra"iei publice locale Aconsiliile locale, municipale, or#eneti, comunale, ale sectoarelor municipiului Bucureti, consiliile Bude"ene i Consiliul general al municipiului BucuretiC pre0int# proiectele bugetelor locale ?irec"iilor generale ale finan"elor publice Bude"ene i municipiului Bucureti p3n# la data de 1' mai. 7cestea cuprind i propunerile pentru ec*ilibrarea lor pe seama sumelor i a cotelor defalcate din veniturile bugetului de stat i din eventualele transferuri de la bugetul de stat. ?irec"iile generale ale finan"elor publice Bude"ene i municipiului Bucureti sunt obligate s# pre0inte -inisterului 6inan"elor ublice, cel t3r0iu p3n# la data de 1 iunie, proiectele bugetelor locale, pe ansamblul Bude"ului i al -unicipiului Bucureti. Fa r3ndul s#u, p3n# la 1 iulie, -inisterul 6inan"elor ublice anali0ea0# propunerile bugetelor locale privind miBloacele de ec*ilibrare solicitate de acestea Asume i cote defalcate din veniturile bugetului de statC i eventualele transferuri i, cu acordul guvernului, transmite ?irec"iilor generale ale finan"elor publice Bude"ene i a municipiului Bucureti nivelul acestora pentru fiecare unitate administrativ-teritorial# n parte ABude"ene i a municipiului BucuretiC, n vederea definitiv#rii proiectelor bugetelor locale. e ba0a nivelurilor miBloacelor de ec*ilibrare i a nivelurilor transferurilor comunicate de ?irec"iile generale ale finan"elor publice, organele locale ale administra"iilor publice definitivea0# p3n# la data de 2! iulie proiectele bugetelor locale, pe care apoi le depun la direc"iile respective care, i ele la r3ndul lor, ntocmesc proiectul bugetului local la nivelul ntregului Bude" i al municipiului Bucureti. $laborarea proiectului de buget se ba0ea0# peD K progno0ele indicatorilor macroeconomici i sociali din anul bugetar pentru care se ntocmete bugetul i ale celor pentru urm#torii trei ani@ K politicile fiscale i bugetare@ K prevederile memorandumurilor de finan"are, de n"elegere sau ale altor acorduri interna"ionale cu organisme i institu"ii financiare interna"ionale, semnate iIsau ratificate@ K politicile i strategiile sectoriale, priorit#"ile stabilite n formularea propunerilor de buget, pre0entate de ordonatorii principali de credite@ K propunerile de c*eltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite@ K programele ntocmite de c#tre ordonatorii principali de credite n scopul finan"#rii unor ac"iuni de ansamblu, programe ce sunt nso"ite de estimarea anual# a performan"elor fiec#rui program@ K propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum i de transferuri consolidabile pentru autorit#"ile administra"iei publice locale@ K posibilit#"ile de finan"are a deficitului bugetar. ,+4+ E7aminarea i aprobarea proiectului bu0etului de stat )nainte de de0baterea n plen a bugetului de stat, a bugetului asigur#rilor sociale de stat, a bugetului fondurilor speciale As#n#tate i omaBC i a proiectelor legilor acestora, documentele

respective sunt anali0ate i amendate de comisiile de specialitate ale parlamentului AComisia buget-finan"e n specialC, pe ba0a propunerilor grupurilor parlamentare. ?up# ce se ndeplinesc i aceste condi"ii legale, bugetele se discut# i se aprob# n plen de c#tre parlament, pe ansamblu, pe p#r"i, capitole, subcapitole, titluri, articole i alineate, dup# ca0, pe ordonatori principali de credite, precum i pe credite de angaBament pentru ac"iunile multianuale. E n acest conte%t, bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor e%terne contractate sau garantate de stat i bugetele fondurilor e%terne nerambursabile $e apr"b prin lege #e ctre Parlament. E Bugetele institu"iilor publice autonome se aprob# de organele abilitate n acest scop, prin acte normative speciale. E Bugetele institu"iilor publice finan"ate par"ial prin bugetele prev#0ute la primul punct se aprob# prin lege, ca ane e la bugetele ordonatorilor de credite. E Bugetele institu"iilor publice finan"ate integral din bugetele prev#0ute la acelai punct se aprob# de ordonatorul de credite ierar*ic superior al acestora. E Bugetele institu"iilor publice care se finan"ea0# integral din venituri proprii se aprob# de organul de conducere al institu"iilor publice, cu acordul ordonatorului de credite ierar*ic superior. E Bugetul 1re0oreriei statului se aprob# prin *ot#r3re a guvernului. )n termen de ma%imum 3! de 0ile de la intrarea n vigoare a Fegii bugetului de stat, proiectele bugetelor locale trebuie supuse aprob#rii consiliilor locale, Bude"ene i Consiliului general al municipiului Bucureti, urm3nd ca proiectele acestora s# fie publicate n presa local# i afiate la sediul prim#riilor, inclusiv dup# aprobarea acestora n forma definitiv#. E Bugetele locale municipale, or#eneti i comunale se aprob# de consiliile locale@ bugetul propriu al Bude"ului sau al municipiului Bucureti se aprob# de consiliile Bude"ene, respectiv, de Consiliul general al municipiului Bucureti. )n vederea aprob#rii bugetelor locale, proiectele acestora sunt nso"ite de un raport al primarului, al preedintelui consiliului Bude"ean sau al primarului general al municipiului Bucureti, dup# ca0. Cu oca0ia aprob#rii bugetelor locale, trebuie s# se aib# n vedere contesta"iile depuse de locuitori cu privire la acestea, n sensul anali0#rii lor i, n func"ie de temeinicia lor, s# se "in# cont de ele la aprobarea bugetelor. ?ac# legile bugetelor anuale nu sunt aprobate de parlament p3n# pe data de 1' decembrie, guvernul poate solicita parlamentului aplicarea procedurii de urgen"#. ?e asemenea, dac# legile bugetare nu au fost aprobate n acest conte%t cu cel pu"in patru 0ile nainte de e%pirarea e%erci"iului bugetar precedent pentru anul curent, guvernul e%ecut# bugetul anului curent la nivelul cifrelor anului precedent, n care sens c*eltuielile lunare nu pot dep#i 1I12 din prevederile anului precedent, cu anumite e%cep"ii e%trem de motivate Aac"iuni noi etcC. Fegile bugetare cuprindD K la venituri, estim#rile anului bugetar@ K la c*eltuieli, creditele bugetare determinate de autori0#rile con"inute n legi specifice, n structura func"ional# i economic# a acestora@ K deficitul sau e%cedentul bugetar, dup# ca0@ K reglement#ri specifice e%erci"iului bugetar. Fegile bugetare anuale pot fi modificate n cursul e%erci"iului bugetar prin legi de re!ti i!are elaborate cel mai t3r0iu p3n# la data de 3! noiembrie. 7cestor legi rectificative li se aplic# aceleai proceduri ca i legilor bugetare anuale ini"iale. ,+;+E7ecuia bu0etului de stat ?up# ce legile bugetare au fost adoptate de parlament i promulgate de preedinte, acestea se public# n -onitorul 5ficial al 2om3niei, moment din care devin opera"ionale. 7cest lucru presupune m#suri i acte deci0ionale referitoare la ncasarea veniturilor progno0ate i efectuarea c*eltuielilor Apl#"i de cas#C, n limita creditelor bugetare aprobate.

Competen"a i r#spunderea e%ecu"iei bugetare cu privire la bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale As#n#tate i omaBC, bugetului 1re0oreriei statului revine guvernului i organelor sale de specialitate Aministere i alte institu"ii publice centrale etcC, iar cea referitoare la bugetele locale revine birourilor e%ecutive ale consiliilor locale, primarilor, preedin"ilor consiliilor Bude"ene, primarului general al municipiului Bucureti, precum i conduc#torilor institu"iilor publice care sunt finan"ate prin intermediul acestora. $%ecu"ia de cas# a bugetelor presupune un comple% ntreg de opera"ii care se refer# la ncasarea veniturilor i plata c*eltuielilor. $%ecu"ia bugetar# propriu-0is# este demarat# prin propunerile ordonatorilor principali de credite de reparti0are pe trimestre a veniturilor i c*eltuielilor bugetare, care se aprob# de -inisterul 6inan"elor ublice, oca0ie cu care se au n vedere termenele de plat# a impo0itelor, ta%elor i contribu"iilor, corelate cu scaden"ele c*eltuielilor pe fiecare obiectiv public i ac"iune specific#. Cum ritmicitatea efectu#rii c*eltuielilor este mult mai constant# dec3t periodicitatea de ncasare a veniturilor, acest specific trebuie luat n considerare cu oca0ia aprob#rii i reparti0#rii pe trimestre a prevederilor bugetare. 2eparti0area pe trimestre a prevederilor bugetare trebuie parcurs# n cadrul tuturor componentelor bugetului general consolidat, proces n care -inisterul 6inan"elor ublice, ca organ de specialitate al guvernului, Boac# un rol e%trem de important, ntruc3t el este acela care r#spunde i este cel mai bine informat cu privire la modul n care se derulea0# procesul de constituire a resurselor bugetare pe ntregul sistem bugetar i periodicitatea efectu#rii pl#"ilor de cas#. Cu aceeai oca0ie, a reparti0#rii pe trimestre a prevederilor bugetului de stat, -inisterul 6inan"elor ublice aprob# i defalcarea pe trimestre a miBloacelor de ec*ilibrare care se acord# din bugetul de stat bugetelor locale. E,e!u'ia bugetului de stat )n$eamn acti!itatea #e )nca$are a !enituril"r bugetare i #e e'ectuare a plii c%eltuielil"r apr"bate prin ace$t buget. 7ceste activit#"i presupun o serie de opera"iuni ce vi0ea0# at3t ncasarea veniturilor bugetare, c3t i plata c*eltuielilor bugetare. 7stfel, vorbim de e,e!u'ia de !as$ a bugetului ca reprezent+n# an$amblul ace$t"r "peraiuni. )n 2om3nia, e%ecu"ia de cas# a bugetului se reali0ea0# prin tre0oreria statului, implic3nd i opera"iuni prin sistemul bancar. 2eparti0area pe trimestre a veniturilor i c*eltuielilor publice, n func"ie de termenele la care urmea0# s# se reali0e0e, asigur# e%ecutarea ec*ilibrat# a bugetului de stat i a bugetelor institu"iilor publice centrale prev#0ute distinct n bugetul de stat, deoarece prin ea se pot surprinde eventuale de0ec*ilibre ntre veniturile i c*eltuielile anumitor trimestre. 7stfel, se procedea0# la reparti0area c*eltuielilor bugetare, n func"ie de propor"ia reali0#rii veniturilor bugetare n fiecare trimestru. 2.;.0.E,e!u'ia *enituril%r bugetului de stat E,e!u'ia *enituril%r bugetului de stat e$te acti!itatea #e )nca$are a imp"zitel"r, ta el"r, c"ntribuiil"r i a alt"r !enituri cu!enite ace$tui buget. rincipiile ce stau la ba0a e%ecu"iei veniturilor bugetare suntD K nici un impo0it, ta%# sau alte obliga"ii de natura acestora nu pot fi nscrise n buget i ncasate, dac# acestea nu au fost stabilite prin lege@ K legea bugetar# anual# aprob#, pentru fiecare an, lista impo0itelor, ta%elor i a cotelor acestora, precum i a celorlalte venituri ale statului care urmea0# s# se perceap#. K este inter0is# perceperea sub orice titlu i sub orice denumire de contribu"ii directe sau indirecte n afara celor stabilite prin lege. $%ecu"ia bugetar# se ncadrea0# strict n anul financiar, care are aceeai durat# ca i e%erci"iul bugetar, at3t pentru stat, c3t i pentru agen"ii economici. C%le!tarea !rean'el%r bugetare -inisterul 6inan"elor ublice administrea0# veniturilor statului, ceea ce presupune administrarea impo0itelor, ta%elor, contribu"iilor sociale i a altor venituri bugetare potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, solu"ionare a contesta"iilor i de de0voltare a unor rela"ii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asisten"#, conform competen"elor.

.n rol nsemnat l are 7gen"ia /a"ional# de 7dministrare 6iscal#, aceasta av3nd printre obiectivele principale colectarea veniturilor bugetului de stat Aimpo0ite, ta%e i alte venituri ale bugetului de stat, conform competen"elorC, precum i a veniturilor bugetului asigur#rilor sociale de s stat Acontribu"ia de asigur#ri socialeC, bugetului asigur#rilor pentru omaB Acontribu"ia de asigur#ri pentru omaBC, bugetului 6ondului na"ional unic de asigur#ri sociale de s#n#tate Acontribu"ia pentru asigur#ri sociale de s#n#tate, contribu"ia de asigurare pentru accidente de munc# i boli profesionaleC datorate de pl#titori, persoane Buridice i persoane fi0ice. 7gen"ia /a"ional# de 7dministrare 6iscal# este autori0at# s# aplice, prin organele abilitate, modalit#"ile de e%ecutare silit# i m#surile asigur#torii, n condi"iile legii, pentru a c#ror colectare este competent# potrivit legii. $viden"a crean"elor i pl#"ilor efectuate se face pe pl#titori. )n ca0ul persoanelor fi0ice, pl#titorii rom3ni sunt eviden"ia"i dup# codul numeric personal AC/ C, iar cei str#ini dup# /46. ersoanele Buridice sunt identificate dup# codul unic de identificare AC.4C. )ncasarea veniturilor la bugetul de stat se poate reali0a prin urm#toarele procedee Afigura 2.2.CD 1.calcularea si plata direct# de c#tre subiec"ii impo0itelor@ 2.calcularea, re"inerea i v#rsarea la bugetul de stat a impo0itului datorat de c#tre o ter"# persoan#@ 3.impunerea i debitarea de c#tre organele fiscale@ &.utili0area timbrelor fiscale

Fi0ura ,+,+ Procedee te=nice de (ncasare a )eniturilor bu0etare 5pera"iile implicate la nivelul organelor fiscale n leg#tur# cu e%ecu"ia veniturilor pot fi grupate n urm#toarele etapeD ae0area@ lic*idarea@ emiterea titlului de percepere@ ncasarea propriu-0is#, pre0entate n figura 2.3.

Fi0ura ,+4 De2inirea etapelor e7ecuiei )eniturilor bu0etare 2.;.0.E,e!u'ia !5eltuielil%r bugetului de stat E,e!u'ia !5eltuielil%r bugetului de stat reprezint acti!itatea #e e'ectuare a c%eltuielil"r pre!zute i apr"bate prin ace$t buget. )n legile bugetare anuale sunt stabilite i aprobate creditele bugetare pentru c*eltuielile fiec#rui e%erci"iu bugetar, dup# clasificarea economic#, func"ional# i pe surse de finan"are. 0re#itul bugetar e$te $uma apr"bat prin buget, reprezent+n# limita ma im p+n la care $e p"t "r#"nana i e'ectua pli )n cur$ul anului bugetar pentru anga&amente c"ntractate )n cur$ul e erciiului bugetar i6$au #in e erciii anteri"are pentru aciuni multianuale. ?eci, sumele aprobate, la partea de c*eltuieli, n bugetul de stat, sunt limite ma%ime ce nu pot fi dep#ite. 1otodat#, pentru ac"iunile multianuale, n bugetul de stat, se nscriu distinct cre#ite #e anga&ament i !redite bugetare. Creditele bugetare a erente a!'iunil%r multianuale repre0int# limita superioar# a c*eltuielilor care urmea0# a fi ordonan"ate i pl#tite n cursul fiec#rui e%erci"iu bugetar. l#"ile respective sunt aferente angaBamentelor legale efectuate n limita creditelor de angaBament aprobate n e%erci"iul bugetar curent sau n e%erci"iile bugetare anterioare. +pre deosebire de creditul bugetar, !reditul de anga>ament e$te limita ma im a c%eltuielil"r ce p"t 'i anga&ate, )n cur$ul e erciiului bugetar, )n limitele apr"bate prin legea bugetar anual. entru angaBamentele multianuale, termenul de !redit destinat a!'iunil%r multianuale eviden"ia0# $umele al"cate un"r pr"grame, pr"iecte, $ubpr"iecte, "biecti!e i altele a$emenea, care $e #e$'"ar pe " peri"a# mai mare #e un an i #au l"c la cre#ite #e anga&ament i cre#ite bugetare. $%ecu"ia c*eltuielilor bugetare se ba0ea0# pe urm#toarele principiiD K creditele bugetare sunt nerambursabile i nepurt#toare de dob3nd#, ele vi03nd finan"area bugetar# definitiv# i gratuit#@ K creditele bugetare aprobate sunt autori0ate pentru tot anul bugetar@ K creditele bugetare aprobate nu pot fi maBorate f#r# a se preci0a sursele de finan"are@ e%cep"ie fac aloca"iile pentru c*eltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite

i, n cadrul acestora, pe capitole, ce nu pot fi maBorate@ de asemenea, aceste aloca"ii nu pot fi virate i utili0ate la alte articole de c*eltuieli@ K creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate i utili0ate pentru finan"area altui ordonator principal de credite@ K creditele bugetare aprobate pentru un capitol nu pot fi utili0ate pentru finan"area altui capitol@ K vir#rile de credite bugetare ntre subdivi0iunile clasifica"iei bugetare sunt n competen"a ordonatorilor principali de credite, pentru bugetul propriu i bugetele institu"iilor subordonate, i se pot efectua, ncep3nd cu trimestrul al 444-lea al anului bugetar, n limita a 1!O din prevederile capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care urmea0#, ns#, a se suplimenta cu cel pu"in o lun# nainte de angaBarea c*eltuielilor@ K vir#rile Bustificate de credite bugetare de la un capitol la altul al clasifica"iei bugetare, precum i ntre programe sunt n competen"a ordonatorilor principali de credite, pentru bugetul propriu i bugetele institu"iilor subordonate, i se pot efectua cu acordul -inisterului 6inan"elor ublice, ncep3nd cu trimestrul al 444-lea al anului bugetar, n limita a 1!O din prevederile capitolului bugetar, la nivelul ordonatorului principal de credite, i, respectiv, 'O din prevederile programului, care urmea0#, ns#, a se suplimenta cu cel pu"in o lun# nainte de angaBarea c*eltuielilor@ K nu se pot reali0a vir#ri de credite bugetare de la capitole care au fost maBorate din fondurile de re0erv# bugetar# i de interven"ie la dispo0i"ia Juvernului@ K situa"ia vir#rilor de credite bugetare este transmis# lunar -inisterului 6inan"elor de c#tre ordonatorii principali de credite bugetare, n termen de ' 0ile de la sf3ritul lunii@ K men"inerea unor credite bugetare este anali0at# lunar de c#tre ordonatorii principali de credite care pot formula propuneri de anulare a acestora dac# se constat# c# nu sunt necesare. Creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finan"a"i din bugetul de stat, maBorea0# 6ondul de re0erv# bugetar# la dispo0i"ia Juvernului prev#0ut n bugetul de stat. K creditele bugetare aprobate i care nu au fost utili0ate p3n# la sf3ritul e%erci"iului bugetar sunt anulate. $fectuarea c*eltuielilor bugetare se poate reali0a prinD numerar, virament din ini"iativa institu"iilor publice. Eta"ele e,e!u'iei !5eltuielil%r bugetare $fectuarea de c*eltuieli potrivit prevederilor bugetare presupune un num#r nsemnat de procedee i opera"iuni, printre careD - definitivarea bugetelor de venituri i c*eltuieli, cu reparti0area acestora pe fiecare institu"ie public# ce are calitatea de ordonator de credite i cu aprob#rile de rigoare, c3nd este vorba de o institu"ie public# ierar*ic inferioar#@ - desc*iderea de credite bugetare Aautori0area bugetar#C@ - reali0area veniturilor proprii n cuantumul prev#0ut, atunci c3nd institu"ia public# n cau0# are dreptul prin lege s#-i acopere o parte din c*eltuielile sale din aceste venituri Acontrar principiului universalit#"ii bugetareC. 7ceeai prevedere este valabil# i n ca0ul consiliilor locale, Bude"ene i al municipiului Bucureti, pentru care reali0area veniturilor proprii repre0int# condi"ia de ba0# i limita n cadrul c#reia se pot efectua c*eltuieli publice. 7lte etape necesare n vederea efectu#rii de pl#"i din contul 1re0oreriei statului Apentru c*eltuielile publice prev#0ute prin bugeteC suntD angaBarea, lic*idarea, ordonan"area i plata. rimele trei opera"ii - angaBarea, lic*idarea i ordonan"area - sunt efectuate de c#tre conduc#torii institu"iilor publice Aordonatorii de credite bugetareC sau de c#tre mputernici"ii acestora. 7 patra opera"ie - plata - se efectuea0# de c#tre gestionarii de bani publici Acasieri sau contabili publiciC. 5pera"iunile implicate la nivelul institu"iilor publice, n leg#tur# cu e%ecu"ia c*eltuielilor sunt eviden"iate n figura 2.&.

Fi0ura ,+;+ + De2inirea etapelor e7ecuiei c=eltuielilor bu0etare 5rdonatorii de credite au obliga"ia de a angaBa i de a utili0a creditele bugetare numai n limita prevederilor i potrivit destina"iilor aprobate, pentru c*eltuieli strict legate de activitatea institu"iilor publice. 3+ Anga>area !5eltuielil%r bugetare mbrac# dou# formeD K anga>amentul legal# K anga>amentul bugetar indi*idual i gl%bal( definite n figura 2.'. 7ngaBarea c*eltuielilor trebuie s# se fac# ntotdeauna n limita disponibilului de credite bugetare. Anga&amentele legale pot fi, la r3ndul lor, pr"!iz"rii i indi*iduale. Anga&amentele pr"!iz"rii se refer# la c*eltuielile curente de natur# administrativ# ce se efectuea0# n mod repetat n cursul unui e%erci"iu bugetar, materiali0ate n bugete previ0ionale, ordonatorul de credite av3nd obliga"ia s# verifice ca acestea s# nu fie dep#ite de valoarea angaBamentelor legale individuale. )n ca0ul angaBamentelor legale individuale aprobate p3n# la sf3ritul anului, acoperite de aceste angaBamente legale provi0orii, nu trebuie avi0ate de persoana mputernicit# s# e%ercite controlul financiar preventiv@ vi0a de control financiar preventiv este necesar# doar pentru angaBamentele legale individuale ce dep#esc valoarea angaBamentelor legale provi0orii.

Fi0ura ,+F+ Formele an0a6rii c=eltuielilor bu0etare

Anga&amentele bugetare se reali0ea0# prin emiterea unui document scris privind angaBamentul bugetar individual i global, prin care se certific# e%isten"a unor credite bugetare disponibile i se pun n re0erv# Ase bloc*ea0#C creditele aferente unei c*eltuieli, respect3ndu-se destina"ia stabilit# n buget. ropunerile de angaBamente nso"ite de toate documentele Bustificative aferente se naintea0# din timp persoanei mputernicite cu e%ercitarea controlului financiar preventiv n vederea acord#rii vi0ei, urm3nd ca la sf3ritul anului s# anali0e0e modul de reali0are a c*eltuielilor ce au f#cut obiectul angaBamentelor bugetare globale, precum i dac# totalul angaBamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angaBamentelor legale provi0orii. 7stfel, dac# nu se constat# diferen"e semnificative ntre c*eltuielile previ0ionate i cele definitive, este avi0at Asemnat, tampilatC angaBamentul bugetar global ce devine definitiv. n ca0ul n care se observ# diferen"e semnificative, atunci se *ot#r#te includerea n viitor a c*eltuielilor ce au f#cut obiectul angaBamentelor bugetare globale n categoria angaBamentelor bugetare individuale. ?up# vi0area angaBamentului bugetar de c#tre persoana mputernicit# s# e%ercite controlul financiar preventiv, acesta este semnat de c#tre ordonatorul de credite i transmis compartimentului contabilitate pentru nregistrare. 2. 7 doua etap# a e%ecu"iei c*eltuielilor bugetare este li!5idarea( n cadrul c#reia se verific# e%isten"a angaBamentelor i realitatea sumei datorate pe ba0a documentelor care atest# bunurile livrate, lucr#rile e%ecutate i serviciile prestate Afactur# fiscal#@ factur#@ state de plat# n ca0ul salariilor etcC. 7ceste documente sunt anali0ate de persoana mputernicit# de ordonatorul de credite s# efectue0e lic*idarea c*eltuielilor. 3. ?rd%nan'area "l$tii !5eltuielil%r bugetare e$te #"cumentul intern prin care "r#"nat"rul #e cre#ite # #i$p"ziie c"n#uct"rului c"mpartimentului 'inanciar 7'inanciar4 c"ntabil1 $ )nt"cmea$c in$trumentele #e plat a c%eltuielil"r. rimele trei fa0e ale procesului e%ecu"iei c*eltuielilor bugetare se reali0ea0# n cadrul institu"iei publice, r#spunderea pentru angaBarea, lic*idarea i ordonan"area c*eltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor delegate s# e%ercite aceast# calitate. ;+ Plata !5eltuielil%r bugetare este efectuat# de persoanele autori0ate numite contabil, n limita creditelor bugetare i a destina"iilor aprobate, prin unit#"ile de tre0orerie la care au conturi desc*ise, cu e%cep"ia pl#"ilor n valut#, care se efectuea0# prin b#nci. 4nstrumentele de plat# folosite de ctre institu"iile publice sunt cecul de numerar i ordinul de plat# pentru tre0oreria statului A5 T1C semnate de conduc#torul compartimentului financiar Afinanciar-contabilC i de c#tre persoana cu atribu"ii n efectuarea pl#"ii. )n cadrul derul#rii e%ecu"iei bugetare, pot ap#rea situa"ii n care la anumite subdivi0iuni ale clasifica"iei bugetare s# e%iste disponibilit#"i de credite bugetare, iar la altele, insuficien"e@ pentru solu"ionarea acestui neaBuns, se poate apela la )iramente de credite bu0etare+ >irarea de credite bugetare presupune opera"iunea prin care se diminuea0# creditul bugetar de la o subdivi0iune a clasifica"iei bugetare AprogramuluiC, unde n anumite mpreBur#ri e%ist# disponibilit#"i i se maBorea0# corespun0#tor la o alt# subdivi0iune, la care fondurile sunt insuficiente, respect3ndu-se principiile i dispo0i"iile legii finan"elor publice de efectuare a opera"iunilor respective. 7ceast# opera"iune se poate efectua numai ntr-o anumit# perioad# a e%erci"iului bugetar - de regul#, ncep3nd cu semestrul 44 al anului. )n efectuarea c*eltuielilor bugetare, un rol important n e%ecu"ia componentelor bugetului general consolidat l au unit#"ile 1re0oreriei statului, la care i au desc*ise conturile institu"iile publice consumatoare de fonduri publice i prin intermediul c#rora se efectuea0# pla"i de cas#. n cadrul 1re0oreriei statului, pe ba0a unui sistem informa"ional-contabil propriu, sunt eviden"iate pl#"ile de cas# pe toate componentele bugetului general consolidat i, n cadrul acestora, pe ac"iuni i domenii, apoi pe fiecare institu"ie public# n parte. 4nstitu"iile publice sunt i ele obligate ca, n contabilitatea proprie, s# detalie0e e%ecu"ia de cas# a bugetului n func"ie de natura pl#"ilor, dup# criteriul economic, dar despre toate acestea, mai analitic n artea a 4i-a a lucr#rii. )n conclu0ie, efectuarea de c*eltuieli din fondurile publice, prin intermediul componentelor bugetului general consolidat, se pot efectua numai dup# ceD

1C parlamentul sau organul legislativ abilitat aprob# bugetul n cau0#, prin stabilirea unor limite, n cifre anuale i promulgate de preedinte@ 2C are loc reparti0area acestora pe trimestre, inclusiv a veniturilor bugetului respectiv, oca0ie cu care se stabilete i modul de finan"are a deficitului bugetar, n aceast# opera"iune, rolul principal av3ndu-1 -inisterul 6inan"elor ublice, pentru bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale de stat i fondurilor speciale, respectiv direc"iile generale ale finan"elor publice, pentru bugetele locale@ 3C se desc*id de credite bugetare, opera"iune care se face lunar, pe ba0a aprob#rii -inisterului 6inan"elor ublice, i care repre0int# condi"ia de ba0# pentru a se putea efectua pl#"i de cas#@ &C pentru bugetele locale, al#turi de condi"ia de la 3 trebuie constituite efectiv n cont i resursele financiare corespun0#toare. ,+F+Anc=eierea e7ecuiei bu0etare otrivit reglement#rilor rom3neti, e%ecu"ia bugetar# se nc*eie la 31 decembrie, aplic3ndu-se deci Gsistemul de gestiune<, care presupuneD - orice venit ncasat i orice c*eltuial# angaBat#, lic*idat# i ordonan"at# n cadrul prevederilor bugetare, dar nepl#tit# p3n# la 31 decembrie, se va ncasa sau se va pl#ti, dup# ca0, n contul bugetului pe anul viitor. )n acest conte%t, creditele bugetare neutili0ate pentru e%erci"iul curent i pierd valabilitatea@ - disponibilit#"ile din miBloacele e%trabugetare e%istente n conturi la 31 decembrie se vor regulari0a cu bugetul din care este finan"at# acea institu"ie, n limita subven"iilor primite din acel buget, iar disponibilit#"ile r#mase se vor reporta pentru anul urm#tor, dac# legea special# care le reglementea0# nu prevede altfel@ - eventualele e%cedente ale bugetului asigur#rilor sociale de stat i ale bugetelor fondurilor speciale, care au fost ec*ilibrate n cursul anului prin transferuri consolidate de la bugetul de stat, se vor regulari0a de asemenea cu bugetul statului n limita transferurilor acordate@ - ?e asemenea, disponibilit#"ile fondurilor e%terne nerambursabile, sosite prin anumite programe, precum i disponibilit#"ile din fondurile publice destinate cofinan"#rii contribu"iei financiare a Comunit#"ii $uropene se reportea0# pentru anul urm#tor. 7a cum s-a mai ar#tat, referindu-ne la etapa e%ecu"iei de cas# a sistemului bugetar, aceasta se nf#ptuiete prin intermediul 1re0oreriei statului, care ntocmete i documentele de nc*idere a e%erci"iului bugetar, printre careD contul general anual de e%ecu"ie a bugetului de stat, a bugetului asigur#rilor sociale de stat, conturile anuale de e%ecu"ie a bugetelor fondurilor speciale As#n#tate i omaBC i contul general anual al datoriei publice. revederile acestor conturi, ntocmite de -inisterul 6inan"elor ublice, se nsuesc de guvern i se supun adopt#rii parlamentului. )nainte ca parlamentul s#-i e%prime opinia n leg#tur# cu aceste conturi, proiectele lor sunt naintate Cur"ii de Conturi, care procedea0# la anali0area datelor eviden"iate n acestea, n special pe ba0a controalelor pe care le efectuea0# la maBoritatea institu"iilor publice centrale i locale care reali0ea0# i folosesc fonduri publice. >erificarea efectuat# de Curtea de Conturi asupra conturilor generale privind e%ecu"ia componentelor bugetului general consolidat are n vedere respectarea legalit#"ii, a oportunit#"ii i a necesit#"ii acestor c*eltuieli. 1otodat#, acestea verific# dac# aceste c*eltuieli s-au efectuat n condi"ii corespun0#toare de eficien"# social#, n fapt, cu prileBul verific#rii e%ecu"iei bugetare, Curtea de Conturi urm#rete calitatea gestion#rii banilor publici din multe puncte de vedere la nivelul fiec#rei institu"ii publice, precum i pe ansamblul bugetelor. e ba0a raportului Cur"ii de Conturi cu privire la conturile generale de e%ecu"ie a bugetelor i pe ba0a sinte0ei guvernului cu privire la evolu"ia economico-financiar# a economiei, cu luarea n considerare a opiniei comisiilor permanente parlamentare reunite, de buget-finan"e, conturile generale privind e%ecu"ia bugetelor se supun de0baterii parlamentului, pentru a fi adoptate.

?up# adoptare, conturile generale de e%ecu"ie a bugetului de stat i a bugetului asigur#rilor sociale de stat se promulg# de preedintele "#rii i se public# n -onitorul 5ficial. Cu*inte !5eieD autorit#"i publice locale, ordonatori de credite, proces bugetar, emitere titlu de percepere, percepere venituri bugetare, proiect de buget, elaborare buget, aprobare buget, e%ecu"ie bugetar#, nc*eiere e%ecu"ie bugetar#, credit bugetar, ordonan"are c*eltuieli bugetare, ae0are venituri bugetare, lic*idare venituri bugetare, plat# c*eltuieli bugetare, angaBare c*eltuieli bugetare, lic*idare c*eltuieli bugetare, angaBament bugetar Teste gril$ 0. Ce elemente se au 8n *edere 8n "r%!esul de elab%rare a bugetului9 aC infla"ia@ bC anali0ele i progno0ele elaborate de organe de sinte0# n leg#tur# cu evolu"ia economiei, cu ritmul de cretere a produc"iei industriale etc@ cC factorii conBuncturii interna"ionale@ dC anali0ele i progno0ele efectuate de -inisterul 6inan"elor ublice n leg#tur# cu evolu"ia economiei, cu ritmul de cretere a produc"iei industriale etc@ eC balan"a comercial# i de pl#"i e%terne. A) a2b2c2#/ B) aScSdSe@ C) aSbScSe@ D) aSdSe@ $C aSbSdSe. 2. 3in !ateg%ria %rd%nat%ril%r "rin!i"ali de !redite a! "arte7 aC minitrii@ bC conduc#torii institu"iilor publice cu personalitate Buridic# finan"ate din bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale i cel al fondurilor speciale@ cC agen"ii economici@ dC conduc#torii organelor de specialitate ale administra"iei publice locale@ eC nici una din variantele men"ionate. A) aSbSc@ B) aScSd@ C) aSbScSdSe@ ?Ce@ E1 a2b. 1. Care din urm$t%arele a irma'ii sunt ade*$rate 8n leg$tura !u "r%!esul bugetar9 aC repre0int# deci0ia de colectare a veniturilor i de reparti0are a acestora pentru finan"area c*eltuielilor@ bC are un caracter ciclic@ cC repre0int# activitatea desf#urat# de institu"iile publice, organele ierar*ice superioare i ministerele n leg#tur# cu elaborarea proiectului bugetului de stat i a celorlalte bugete, aprobarea proiectului de buget, e%ecu"ia bugetar#@ dC are numai un pronun"at caracter politic@ eC repre0int# activitatea desf#urat# de institu"iile publice, organele ierar*ice superioare i ministerele n leg#tur# cu elaborarea proiectului bugetului de stat i a celorlalte bugete. A) aSbSdSe@

B) b2c/ C) aScSdSe@ D) aSbScSd@ $CaSbSe. ;. Care dintre urm$t%arele a irma'ii sunt ade*$rate7 @?rd%nat%rii ter'iari de !redite...@7 aC reparti0ea0# creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale i al fondurilor speciale, pe unit#"ile ierar*ic inferioare, n func"ie de sarcinile acestora i aprob# efectuarea c*eltuielilor din bugetul propriu bC r#spund de integritatea bunurilor ncredin"ate unit#"ii pe care o conduc@ cC utili0ea0# creditele bugetare ce le-au fost reparti0ate numai pentru unit#"ile pe care le conduc@ dC aprob# efectuarea creditelor din bugetele proprii i a celor din bugetele fondurilor speciale@ eC r#spund de reali0area veniturilor. A) B) C) D) $C b2c2e/ aSd@ bSe@ aSbScSdSe@ aSbSe.

<. Una dintre urm$t%arele a irma'ii este als$7 @?rd%nat%rii "rin!i"ali( se!undari )i ter'iari de !redite...@ ALegea nr.<BBC2BB2( "ri*ind inan'ele "ubli!e47 aC r#spund de utili0area creditelor bugetare@ b1 p"t #elega #reptul #e a apr"ba '"l"$irea i repartizarea cre#itel"r bugetare )nl"cuit"ril"r #e #rept/ cC r#spund de folosirea cu eficien"# i eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale sau bugetul fondurilor speciale@ dC organi0area i "inerea la 0i a contabilit#"ii i pre0entarea la termen a d#rilor de seama contabile asupra e%ecu"iei bugetare@ eC r#spund de reali0area veniturilor. =. Atribu'iile de !%%rd%nare )i inali&are bugetului de stat nu re*in7 aC arlamentului@ bC Juvernului@ cC Bncii 0entrale@ dC -inisterului 6inan"elor@ eC nici una din variantele de mai sus nu este adev#rat#. 1C 2C 3C &C 'C 6C (C a elab%r$rii "r%ie!tului

D. Eta"ele "ar!urse 8n e,e!u'ia !5eltuielil%r "ubli!e sunt 8n %rdine7 angaBarea@ negocierea@ ordonarea@ plata@ lic*idarea@ am3narea@ e%ecu"ia de cas#.

aC 1, 2, 3, &, '@

b1 cC dC eC

1, 8, 3, 4/ 1, 3, ', &@ 1, 2, 3, ', &@ 1, 2, 3, 6, (, ', &.

E. A"r%barea bugetului de stat se a!e de7 aC consiliile Bude"ene@ bC Juvern@ cC organele institu"ilor financiare@ #1 prin lege/ eC -inisterul 6inan"elor. F. Clasi i!a'ia bugetar$ !u"rinde la *enituri )i !5eltuieli7 aC aliniate@ bC capitole@ cC p#r"i@ dC subcapitole@ eC articole@ fC titluri. :enituri &=eltuieli A) >, P bSc@ C, P bScSdSeSf@ B) >2 P bSd@ C2 P aSbScSd@ C) 93 : b2c2#2e/ 03 : a2b2c2#2eSf. aC bC cC dC e1 0B. Curtea de C%nturi e etuea&$7 controlul ulterior@ controlul posterior@ controlul preventiv@ controlul lunar@ c"ntr"lul pre!enti! i ulteri"r.

&API!$%U% III PA"!I&U%A"I!'BI P"I:I?D BU E!E%E %$&A%E5 BU E!U% ASI U"'"I%$" S$&IA%E DE S!A! I &E%E &$?S!I!UI!E DI? F$?DU"I SPE&IA%E I @IG%$A&E EH!"ABU E!A"E entru unele dintre bugetele anali0ate la acest capitol Abugetele locale, bugetul asigur#rilor pentru s#n#tate, bugetul asigur#rilor pentru omaB i cele constituite din miBloace e%trabugetareC regula de ba0# a func"ion#rii lor o repre0int# constituirea efectiv# de resurse financiare n contul bugetului n cau0#, ntruc3t c*iar dac# e%ist# credite bugetare desc*ise sau prevederi aprobate la partea de c*eltuieli, dac# nu e%ist# surse financiare efectiv constituite n cont, nu se pot efectua pl#"i de cas# n vederea efectu#rii de c*eltuieli. 4+3+ Structura5 elaborarea5 aprobarea i e7ecuia bu0etelor locale +tructura bugetelor locale este consecin"a modului n care sunt organi0ate, din punct de vedere administrativ-teritorial, localit#"ile "#rii - n comune, orae, municipii -inclusiv mp#r"irea municipiului Bucureti pe sectoare. 2#spun03nd acestei organi0#ri administrativ-teritoriale, bugetele locale sunt structurate astfelD 1. Bugetele proprii ale Bude"elor i municipiului Bucureti@ 2. Bugetele municipiilor, oraelor, comunelor i sectoarelor municipiului Bucureti@ 3. Bugetele Bude"elor i municipiului Bucureti, formate prin nsumarea bugetelor de 4a numerele curente 1 i 2@ &. Bugetele institu"iilor i serviciilor publice locale, care sunt finan"ateD aC integral din bugetul local, n func"ie de subordonare, prin bugetul propriu al Bude"ului, municipiului, al oraului, al comunei sau al sectoarelor municipiului Bucureti@ bC din venituri proprii AmiBloace e%trabugetareC i, n completare, prin subven"ii acordate de la bugetul local, n func"ie de subordonare@ cC integral, din venituri proprii AmiBloace e%trabugetareC. )ntruc3t acordarea miBloacelor de ec*ilibrare de la bugetul de stat c#tre bugetele locale se efectuea0# prin intermediul bugetelor Bude"ene i cel al municipiului Bucureti, este important ca 4a ndem3na consiliilor Bude"ene i a Consiliului general al municipiului Bucureti s# stea criterii i te*nici clare, corecte i adecvate, n func"ie de care s# se procede0e la reparti0area ec*itabil# a resurselor financiare de ec*ilibrare pe bugetele unit#"ilor administrativ-teritoriale, ale comunelor, ale oraelor, ale municipiilor i ale sectoarelor municipiului Bucureti.. )n conte%tul acestei structuri, veniturile bugetelor locale se constituie dinD 4. >enituri curente A1 9enituri 'i$cale 71 4mpo0it pe venit, profit i c3tiguri din capital 711 4mpo0it pe venit, profit i c3tiguri din capital de la persoane fi0ice 4mpo0it pe profit 712 4mpo0it pe venit, profit i c3tiguri din capital de la persoane Buridice - Cote i sume defalcate din impo0ite - 72 4mpo0it pe salarii - restan"e 73 4mpo0ite i ta%e pe proprietate - 4mpo0ite pe cl#diri - 4mpo0ite pe terenuri 1a%e Budiciare de timbru, ta%e de timbru pentru activitatea notarial# i alte ta%e de timbru - 7lte impo0ite i ta%e pe proprietate - 7& 4mpo0ite i ta%e pe bunuri i servicii

- +ume defalcate din 1>7 7' 7lte impo0ite i ta%e generale pe bunuri i servicii 1a%e *oteliere 76 1a%e pe servicii specifice - 4mpo0it pe spectacole - 7lte ta%e i servicii specifice 7( 1a%e pentru utili0area bunurilor, autori0area utili0#rii bunurilor sau desf#urarea de activit#"i - 1a%e asupra miBloacelor de transport - 7lte ta%e i tarife 78 7lte impo0ite i ta%e fiscale B1 9enituri ne'i$cale B1 >enituri din proprietate B2 >3n0#ri de bunuri i servicii 44. >enituri de capital 444. 5pera"iuni financiare 4>. +ubven"ii aC +ubven"ii de la bugetul de stat bC +ubven"ii de la alte administra"ii ?in cele de mai sus re0ult# c# veniturile proprii ale bugetelor locale sunt formate n principal din impo0ite i ta%e locale, datorate de locuitorii acelor localit#"i, precum i de contribuabilii, persoane Buridice. relev#rile din bugetul de stat c#tre bugetele locale sunt constituite din cote de2alcate din impozitul pe )enit i sumele de2alcate din !:A+ aC Cotele defalcate din impozitul pe )enit5 venit al bugetului de stat, potrivit Fegii finan"elor publice locale3, care se aloc# bugetelor locale, sunt urm#toareleD - 36O la bugetele locale ale comunelor, oraelor i municipiilor@ -1!O la bugetul propriu al Bude"elor@ -1(O la dispo0i"ia consiliilor Bude"ene, pentru ec*ilibrarea bugetelor comunelor, oraelor, municipiilor i bugetului propriu al Bude"ului. entru municipiul Bucureti, cotele defalcate din impo0itul pe venit sunt stabilite astfelD - 18O pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureti@ - 36O pentru bugetul propriu al rim#riei municipiului Bucureti@ - ,O la dispo0i"ia Consiliului general al municipiului Bucureti, pentru ec*ilibrarea bugetelor sectoarelor i al rim#riei municipiului Bucureti. +umele corespun0#toare acestor cote se aloc# n bugetele unit#"ilor administrativteritoriale de c#tre unit#"ile operative ale 1re0oreriilor statului, n termen de cinci 0ile lucr#toare de la sf3ritul fiec#rei luni n cursul c#reia s-au ncasat aceste impo0ite, de la pl#titori grupa"i din punct de vedere teritorial, pe localit#"i An func"ie de domiciliul lor fiscalC. ?ac# n ca0ul sumelor re0ultate din cotele defalcate de 18O sau de 36O Acare se atribuie direct de unit#"ile operative ale 1re0oreriei statului bugetelor comunelor, oraelor, municipiilor i sectoarelor municipiului BucuretiC, nu pot e%ista ingerin"e de nici o natur# din partea consiliilor Bude"ene sau a Consiliului general al municipiului Bucureti, n situa"ia cotelor defalcate de 1(O Ala Bude"eC i ;< Ala rim#ria municipiului BucuretiC, pot e%ista influen"e de natur# subiectiv#, ba0ate mai ales pe criterii politice. C3t de importante pentru bugetele locale sunt aceste venituri din cote defalcate din impo0itul pe venit trebuie subliniat doar faptul c# cuantumul acestora n sume absolute pe e%erci"iul bugetelor anului 2!!6 este de 6.,12 milioane lei A25/C i repre0int# aproape 32O din veniturile totale ale bugetelor locale.
3

5rdonan"a de .rgen"# a Juvernului nr. &'I!'.!6.2!!3 privind finan"ele publice locale art. 2, alin. A3C i A'C, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. &31I1,.!6.2!!

bC Cea mai important# surs# de ec*ilibrare pentru bugetele locale sunt sumele defalcate din 1>7, care sunt direc"ionate spre ac"iuni i obiective precis stabilite, respectiv spre finan"area c*eltuielilor institu"iilor de nv#"#m3nt preuniversitar de stat din comune, orae i municipii@ spre sus"inerea sistemului de protec"ie a copilului@ spre subven"ionarea energiei termice livrate popula"iei@ drumurile Bude"ene i comunale@ ec*ilibrarea bugetelor locale i n general pentru finan"area ac"iunilor descentrali0ate la nivelul Bude"elor i municipiului Bucureti, precum i pentru institu"iile de cultur#, personal neclerical, protec"ia copilului, centrele de asisten"# social# a persoanelor cu *andicap, inclusiv pentru acordarea de produse lactate i de panifica"ie pentru elevii claselor 4-4> din nv#"#m3ntul de stat. 2eparti0area miBloacelor de ec*ilibrare potrivit destina"iilor pre0entate mai sus se efectuea0# prin *ot#r3ri ale consiliilor Bude"ene i ale Consiliului general al capitalei, dup# consultarea primarilor i cu asisten"a te*nic# de specialitate a ?irec"iilor generale ale finan"elor publice. ?e asemenea, aa cum s-a mai subliniat, pentru c# pot e%ista influen"e de natur# politic# n reparti0area sumelor, unit#"i administrativ-teritoriale, autorit#"ile statului au ncercat s# limite0e acest lucru, stabilind ca aceste miBloace s# fie reparti0ate pe unit#"i administrativteritoriale, pe ba0a urm#toarei formuleD

+?u P sume defalcate din 1>7 pe unitate administrativ-teritorial#@ +?B P suma defalcat# din 1>7, reparti0at# pe total Bude", potrivit acestui criteriu@ 4B P impo0itul pe venit cuvenit la nivelul Bude"ului@ B P popula"ia Bude"ului@ 4u P impo0itul pe venit ncasat la nivelul unit#"ii administrativ-teritoriale@ u P popula"ia unit#"ii administrativ-teritoriale. ="t> 7ceeai formul# se utili0ea0# i pentru reparti0area sumelor re0ultate din cota defalcat# de 22O din impo0itul pe venit care se reparti0ea0# pentru ec*ilibrarea bugetelor locale ale unit#"ii administrativ-teritoriale, nlocuindu-se doar +du i +?B cuD +C?u P suma din cot# defalcat# din impo0itul pe venit pe unit#"i administrativ-teritoriale@ +C?B P suma din cot# defalcat# din impo0itul pe venit la nivelul Bude"ului dup# deducerea sumei cuvenite bugetului propriu al Bude"ului. ?atorit# sistemului de alocare a acestor resurse pentru bugetele locale, sumele respective nu figurea0# nsumate n totalul veniturilor bugetului de stat pe acel an i, n virtutea principiului func"ion#rii bugetului general consolidat, aceste sume sunt eviden"iate ca venituri n bugetele locale, dei ele sunt reali0ate prin intermediul bugetului de stat. 5 alt# resurs# financiar# important# pentru bugetele locale sunt cele sub forma subven"iilor, eviden"iate caD aC $ub!enii #e la bugetul #e $tat, nominali0ate pe destina"ii Acentrale termice i electrice de termoficare, investi"ii, de0voltarea sistemului energetic, pietruirea drumurilor comunale i alimentarea cu ap# a satelor, str#0i, regulamente de urbanism, aeroporturi de interes local, reducerea riscului seismic la construc"iile e%istente cu destina"ie de locuin"# etc.C i ca bC $ub!enii #e la alte a#mini$traii pentru ocuparea temporar# a for"ei de munc#, pentru institu"iile de asisten"# social# pentru persoanele cu *andicap. )n acest cadru, pentru determinarea ec*ilibrului dintre resursele financiare publice totale, pe de-o parte, i c*eltuielile publice totale, pe de alt# parte, i deci a soldului bugetar total, reflectat prin bugetul general consolidat, transferurile consolidate pentru bugetele locale sub forma subven"iilor se vor elimina. 7ceste sume r#m3n deci prin consolidare ca nregistrate o singur# dat#

ca venituri, n bugetul de stat, i o singur# dat# ca i c*eltuial#, prin bugetele locale Ala c*eltuirea lor efectiv#, prin e%ecu"ia p#r"ii de c*eltuieli a bugetelor localeC. ?"naiile i $p"n$"rizrile repre0int# alte venituri posibile ale bugetelor locale care au un regim special, n sensul c# trebuie respectat# destina"ia pentru care acestea au fost primite, ele put3nd beneficia de dreptul ca cele nefolosite p3n# la sf3ritul anului s# poat# fi reportate pentru e%erci"iul bugetar urm#tor. Amprumuturile din contul curent 0eneral al !rezoreriei statului este o alt# resurs# financiar# la care pot apela autorit#"ile publice locale pentru acoperirea golurilor temporare de cas#, dar care nu poate dep#i 'O din totalul veniturilor estimate a fi ncasate pe durata anului fiscal respectiv, n care se contractea0# mprumutul. ?e asemenea, administra"iile publice locale pot contracta de la b#nci sau alte institu"ii de credit )mprumuturi publice pe baz #e "bligaiuni pentru 'inanarea c%eltuielil"r $peci'ice bugetel"r l"cale, care pot fi aprobate numai cu votul a cel pu"in dou# treimi din num#rul membrilor consiliului local, f#r# a se dep#i limita de 2!O din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, plus cotele defalcate din impo0itul pe venit. )n acelai sens, angaBarea de mprumuturi interne se poate efectua numai dup# informarea prealabil# a -inisterului 6inan"elor ublice, iar a celor e%terne, numai cu aprobarea comisiei de autori0are a acestor mprumuturi, constituit# din repre0entan"i ai autorit#"ilor administra"iei publice locale, ai guvernului i ai B#ncii /a"ionale a 2om3niei, componen"a ei fiind aprobat# prin *ot#r3re de guvern. C*eltuielile care se finan"ea0# prin bugete locale sunt diferen"iate n func"ie de structura bugetelor la care se refer#, respectivD unele sunt c*eltuielile care se efectuea0# prin bugetul propriu al Bude"ului, i altele, prin bugetele comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti i cel al Consiliului general al municipiului Bucureti. 5 sinte0# a c*eltuielilor care se pot finan"a prin intermediul bugetelor locale arat# astfelD 1. +ervicii publice generale 1. 7utorit#"i publice i ac"iuni e%terne 2. 7lte servicii publice generale 3. 1ran0ac"ii privind datoria public# i mprumuturi &. 1ransferuri cu caracter general ntre diferite nivele ale administra"iei 2. 7p#rare, ordine public# i siguran"# na"ional# 5rdine public# i siguran"# na"ional# 3. C*eltuieli social-culturale aC nv#"#m3nt bC +#n#tate cC Cultur#, recreare i religie dC 7sigur#ri i asisten"# social# &. +ervicii i de0voltare public#, locuin"e, mediu i ape aC Focuin"e, servicii i de0voltare public# bC rotec"ia mediului '. 7c"iuni economice aC 7c"iuni generale economice, comerciale i de munc# bC Combustibil i energie cC 7gricultur#, silvicultur#, piscicultura i v3n#toare dC 1ransporturi eC 7lte ac"iuni economice 6. 2e0erve, e%cedentIdeficit ?in r3ndul c*eltuielilor enumerate mai sus, prin bugetele proprii ale Bude"elor sunt finan"ate c*eltuieli specifice sarcinilor i atribu"iilor acestor organe, ca de e%empluD c*eltuielile pentru autorit#"ile e%ecutive, nv#"#m3ntul special, primar i gimna0ial, unele c*eltuieli pentru s#n#tate, cultur#, religie i ac"iuni privind activitatea sportiv# i de tineret, asisten"a social#, aloca"iile, pensiile, aButoarele i indemni0a"iile, serviciile publice, de0voltarea

public# i locuin"ele, agricultura i silvicultura, transporturile i comunica"iile, alte ac"iuni economice, dob3n0ile aferente datoriei publice, dac# este ca0ul, i alte c*eltuieli, cum sunt ramburs#rile de mprumuturi sau c*eltuielile cu destina"ie special# etc. rin bugetele comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti i cel al municipiului Bucureti sunt finan"ate c*eltuieli specifice unit#"ilor administrativ-teritoriale ca, de e%empluD c*eltuieli pentru ntre"inerea i repararea str#0ilor, iluminatul public, salubritate, ntre"inerea de 0one ver0i, parcuri, locuin"e, aliment#ri cu ap#, sta"ii de epurare pentru ape u0ate, colectoare, sta"ii de pompare, re"ele centrale i puncte termice, canali0are, introducerea de ga0e naturale n localit#"i, electrific#ri rurale i alte ac"iuni privind serviciile de de0voltare public# i locuin"e. ?e asemenea, prin bugetele acestor unit#"i sunt finan"ate activit#"i i c*eltuieli apropiate ca denumire cu cele finan"ate prin bugetele proprii ale Bude"elor, ele vi03nd ns# unit#"i i ac"iuni din cadrul acestor localit#"i ca, de e%empluD nv#"#m3ntul preuniversitar@ s#n#tatea Acreele, drepturile donatorilor onorifici de s3nge etcC@ cultur#, religie i ac"iuni privind activitatea sportiv# i de tineret@ asisten"a social#@ agricultura i silvicultura@ transporturile i comunica"iile@ c*eltuielile privind datoria public# local#, dac# este ca0ul etc. Fa ba0a elabor#rii, aprob#rii i e%ecu"iei bugetelor locale stau, n general, aceleai principii i reguli care func"ionea0# i n ca0ul bugetului de stat, cu unele e%cep"ii preci0ate de legea special# care le reglementea0#&. 7ceste e%cep"ii se refer# la autonomia local Antre comune, orae, municipii i consiliul Bude"ean nu e%ist# rela"ii de subordonareC i la principiul ec=ilibrului i cel al realitii+ ?ac# principiile anualitii5 publicitii5 ec=ilibrului i cel al realitii pot func"iona n mod firesc, cu unele mici abateri, de multe ori inerente, principiul autonomiei locale este mai dificil de asigurat. 7cest principiu, foarte corect abordat n inten"ia legiuitorului, se reali0ea0# n maBoritatea ca0urilor numai la nivel declarativ, deoarece, aa cum s-a mai preci0at, p3n# c3nd nu se va g#si o formul# matematic# corect# pentru reparti0area miBloacelor de ec*ilibrare pe localit#"i, alocarea acestora prin intermediul consiliilor Bude"ene sau a consiliului general al municipiului Bucureti va fi afectat# de mul"i factori de natur# subiectiv#, care vor mpiedica de0voltarea normal# i ec*ilibrat# a tuturor localit#"ilor "#rii. $laborarea proiectelor bugetelor locale trebuie s# se ncadre0e n calendarul general valabil pentru bugetul de stat, care a fost descris detaliat la capitolul precedent, motiv pentru care nu relu#m aceste aspecte. reci0#m ns# faptul c# primarii i preedin"ii consiliilor Bude"ene, n calitatea lor de ordonatori principali de credite, mpreun# cu organele lor e%ecutive, Boac# un rol important n elaborarea i fundamentarea acestor bugete. 7stfel, dup# ce -inisterul 6inan"elor ublice a transmis Bude"elor, prin ?irec"iile generale ale finan"elor publice, nivelul sumelor defalcate i cel al subven"iilor bugetare aprobate de parlament Aalocate din bugetul de statC, consiliile Bude"ene i Consiliul general al municipiului Bucureti definitivea0# proiectele de buget proprii i reparti0area pe localit#"i Acomune, orae, municipiiC a veniturilor totale i a c*eltuielilor pe care le supun apoi aprob#rii consiliilor Bude"ene iIsau Consiliului general al municipiului Bucureti. ?up# aprobarea bugetelor proprii i a lucr#rilor privind reparti0area sumelor defalcate i a subven"iilor bugetare pe localit#"i, ncepe procesul de elaborare a proiectelor de buget la nivelul tuturor unit#"ilor administrativ-teritoriale n vederea definitiv#rii procesului de aprobare a lor. Competen"a de aprobare a bugetelor, la nivel local, este urm#toareaD 1. bugetele locale se aprob# de consiliile locale, consiliile Bude"ene i Consiliul general al municipiului Bucureti, dup# ca0@ 2. bugetele institu"iilor i serviciilor publice finan"ate integral sau par"ial din bugetele locale, de consiliile men"ionate la art. 1, n func"ie de subordonarea acestora@ 3. bugetele institu"iilor i serviciilor publice finan"ate integral din venituri proprii AmiBloace e%trabugetareC, de c#tre organul de conducere al acestora, cu avi0ul ordonatorului principal de credite Aprimarii, primarul general al municipiului
&

5rdonan"a de .rgen"# a Juvernului nr. &'I!'.!6.2!!3 privind finan"ele locale, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. &31I1,.!6.2!!3

Bucureti i preedin"ii consiliilor Bude"eneC. )n procesul de elaborare i aprobare a bugetelor locale trebuie s# se aib# n vedere ca structurarea acestora la )enituri s# se fac# pe capitole i subcapitole, iar a c=eltuielilor5 pe p#r"i, capitole, subcapitole, titluri i articole, aa cum s-a mai preci0at la capitolul precedent, cu prileBul abord#rii conceptului speciali0#rii bugetare. ?e asemenea, n elaborarea, aprobarea i e%ecu"ia bugetelor locale trebuie avute n vedere urm#toarele particularit#"iD - bugetele locale nu pot func"iona dec3t ec*ilibrat, cu venituri mai mari dec3t c*eltuielile sau, n cel mai r#u ca0, egale@ ele nu se pot solda cu deficite, iar dac# se nregistrea0# totui un astfel de decalaB, acesta se acoper# din disponibilit#"ile fondului de rulment@ - n bugetele locale se prevede un Gfond de re0erv# bugetar#<, n limita a 'O din totalul c*eltuielilor, acesta put3nd fi folosit pentru finan"area unor ac"iuni sau sarcini noi, survenite n cursul anului, precum i pentru nl#turarea efectelor unor calamit#"i naturale. 7cesta poate fi maBorat n cursul anului din disponibilit#"ile de credite bugetare care nu mai sunt necesare p3n# la sf3ritul anului@ - consiliile locale, Bude"ene i Consiliul general al municipiului Bucureti, dup# ca0, pot aproba i utili0a n ntregime sumele ncasate din venituri proprii, peste cele aprobate prin bugetele locale, pentru suplimentarea c*eltuielilor prev#0ute n aceste bugete, cu condi"ia ca aceste dep#iri s# fie men"inute p3n# la sf3ritul anului, iar unitatea administrativ-teritorial# respectiv# s# nu aib# mprumuturi restante sau dob3n0i i comisioane neac*itate@ - pentru c*eltuielile privind investi"iile este necesar ca, la nivelul prevederilor cu aceast# destina"ie, s# e%iste documenta"ii i programe Aca ane%e la acele bugeteC, care s# se aprobe odat# cu ele. rogramele respective de investi"ii trebuie s# aib# 4a ba0# documenta"ii te*nicoeconomice i note de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea efectu#rii acestor lucr#ri sau dot#ri@ - aprobarea reparti0#rii pe trimestre a sumelor defalcate din 1>7, a cotelor defalcate din impo0itul pe venit pentru bugetele locale, precum i a subven"iilor bugetare, resurse financiare cedate sau acordate din bugetul de stat, se aprob# de -inisterul 6inan"elor ublice@ - pentru lucr#ri de interes interBude"ean sau de interes local, la nivelul unit#"ilor administrativ-teritoriale din cadrul unui Bude", se pot efectua colabor#ri sau asocieri pentru reali0area unor asemenea obiective. Fa ba0a acestor asocieri i colabor#ri trebuie s# stea conven"iile sau contractele de asociere, n care sunt stipulate resursele financiare totale alocate acelor obiective, precum i contribu"ia fiec#rei unit#"i administrativ-teritoriale la aceste proiecte@ - finan"area c*eltuielilor din bugetele locale se asigur# prin desc*iderea de credite bugetare An limita creditelor bugetare anualeC, ac"iune ce repre0int# o prim# condi"ie@ a doua i, totodat#, cea mai important# cerin"# o repre0int# ns# constituirea propriu-0is# a resurselor financiare sub forma veniturilor@ - consiliile locale, Bude"ene i Consiliul general al municipiului Bucureti, dup# ca0, pot participa cu capital social sau cu bunuri la nfiin"area unor societ#"i comerciale, pentru reali0area de lucr#ri i servicii de interes public local sau Bude"ean, dup# ca0@ - dup# efectuarea regulari0#rilor n limita transferurilor din bugetul de stat, e%cedentele bugetare anuale se utili0ea0# pentruD aC rambursarea eventualelor mprumuturi, plata dob3n0ilor i a comisioanelor aferente acestora@ bC constituirea fondului de rulment. 6ondul de rulment poate fi utili0at pentru finan"area unor investi"ii sau pentru de0voltarea unor servicii publice locale, n interesul acelei colectivit#"i, inclusiv pentru finan"area unor deficite, cu aprobarea consiliului local respectiv 8Gudeean iIsau a Consiliului general al municipiului BucuretiC. +erviciile publice de interes local, care desf#oar# activit#"i de natur# economic#, au obliga"ia calcul#rii, nregistr#rii i recuper#rii u0urii fi0ice i morale a miBloacelor fi%e utili0ate de ele prin tarif sau pre". 7ctivit#"ile din aceast# situa"ie se aprob# prin *ot#r3re a guvernului.

$%cedentele bugetelor institu"iilor i serviciilor publice de interes local se regulari0ea0# cu bugetele locale n limita sumelor primite de la acestea, dac# legea nu prevede altfel, iar soldul veniturilor proprii dup# aceste regulari0#ri r#m3n la dispo0i"ia acestora i se reportea0# pentru anul viitor. 5rdonatorii de credite principali Aprimarii, primarul general al Capitalei i preedin"ii consiliilor Bude"eneC ntocmesc i supun aprob#rii consiliilor locale, Bude"ene i Consiliului general al municipiului Bucureti, dup# ca0, p3n# la 31 mai a anului urm#tor, conturile anuale de e%ecu"ie a bugetelor locale, n urm#toarea structur#D aC la venituri 1. prevederi bugetare aprobate ini"ial@ 2. prevederi bugetare aprobate definitiv@ 3. ncas#ri reali0ate. bC la c*eltuieli 1. credite aprobate ini"ial@ 2. credite definitive@ 3. pl#"i efectuate. 4+,+ Bu0etul asi0urrilor sociale de stat /ugetul asigur$ril%r $"ciale de stat se elaborea0# i se aprob# n acelai cadru i n aceleai condi"ii ca i bugetul de stat. Calendarul procesului bugetar pentru acest buget este acelai cu cel al bugetului de stat, iar la ba0a construc"iei sale stau indicatorii macroeconomici avu"i n vedere i la elaborarea bugetului de stat, dar i unii specifici flu%urilor financiare care se derulea0# prin bugetul asigur#rilor sociale de stat. 7l#turi de -inisterul 6inan"elor ublice, un rol important n elaborarea i e%ecu"ia bugetului asigur#rilor sociale de stat l are -inisterul -uncii, +olidarit#"ii +ociale i 6amiliei prin Casa /a"ional# de ensii i 7lte ?repturi de 7sigur#ri +ociale i 7gen"ia /a"ional# pentru 5cuparea 6or"ei de -unc# i organele lor teritoriale. +pre deosebire de bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale se elaborea0# i se aprob# n condi"ii de ec*ilibru, condi"ie care impune ca c*eltuielile s# fie acoperite integral cu resurse financiare din veniturile bugetului pe acel an. :eniturile bu0etului asi0urrilor sociale de stat sunt structurate pe ase resurse principale, dintre care patru sunt venituri de natur# 2iscal i dou# ne2iscale+ aC )n cadrul veniturilor 2iscale distingem urm#toarele resurse, toate sub forma contribu"iilor obligatorii, respectivD K contribu"ii pentru asigur#ri sociale de stat datorate de angaBatori n cote de 1,,'O, 2&,'O sau 2,,'O, aplicate asupra fondului brut de salarii, n func"ie de condi"iile de munc#@ K contribu"ii de asigur#ri pentru accidente de munc# i boli profesionale datorate de angaBatori@ K contribu"ii pentru asigur#ri sociale de stat, datorate de asigura"i n cot# de ,,'O, aplicat# asupra salariilor brute, indiferent de condi"iile de munc#@ K contribu"ii pentru asigur#ri sociale datorate de alte persoane asigurate, care au o pondere de 1,1O n totalul veniturilor bugetului pe anul 2!!6@ K contribu"ii facultative ale asigura"ilor. bC >eniturile ne2iscale sunt formate din patru surse principale, i anumeD venituri din proprietate, v3n0#ri de bunuri i servicii@ venituri din prest#ri de servicii i alte activit#"i@ diverse venituri. cC +ubven"ii n special de la bugetul de stat. &=eltuielile bu0etului asi0urrilor sociale de stat au ca principale destina"i pensiile de asigur#ri sociale de stat, c*eltuielile materiale i serviciile Amai ales pentru ntre"inerea i func"ionarea institu"iilor n cau0#C, cele de tratament balnear i de odi*n#, dob3n0ile pentru mprumuturile contractate, indemni0a"iile pentru concedii de maternitate i ngriBire a copiilor, c*eltuielile de capital, aButoarele acordate asigura"ilor pentru decese i prote0e etc.

?e asemenea, po0i"ii distincte n prevederile bugetului asigur#rilor sociale de stat le ocup# veniturile formate din contribu"iile de asigurare pentru accidente de munc# i boli profesionale datorate de angaBatori, iar la partea de c*eltuieli cu indemni0a"iile, aButoarele i alte presta"ii sociale pentru accidente de munc# i boli profesionale. 7ceste resurse financiare, dei se constituie i se administrea0# dup# reglement#ri distincte AFegea nr. 3&6I2!!2C, ele sunt ncorporate n bugetul asigur#rilor sociale de stat i tratate dup# regulile i principiile acestui buget. 7a cum preci0am i la nceputul acestui subcapitol, elaborarea i aprobarea bugetului asigur#rilor sociale de stat se fac n cadrul calendarului stabilit prin Fegea finan"elor publice i pre0entat detaliat la capitolul precedent, iar Fegea bugetului asigur#rilor sociale de stat i Fegea bugetului de stat devin aplicabile numai dup# promulgarea lor de c#tre preedintele "#rii. $%ecu"ia bugetului asigur#rilor sociale de stat se derulea0# dup# aceleai te*nici de ncas#ri i pl#"i men"ionate la capitolul precedent, cu preci0area c#, dei bugetul asigur#rilor pentru accidente de munc# i boli profesionale este ncorporat n cadrul bugetului asigur#rilor sociale de stat, el se e%ecut# n mod distinct, cum de altfel se i ntocmete. 4+4+ Particulariti pri)ind bu0etele din 2ondurile speciale i din mi6loacele e7trabu0etare 8)enituri proprii9 6ondurile speciale sunt fonduri de natur# public#, din care cau0# locul lor normal ar fi cadrul bugetului de stat sau public, cum ar putea fi denumit sau n cel mai r#u ca0 n cel al bugetului asigur#rilor sociale de stat, deoarece, prin scoaterea acestora din cadrul planului financiar al fondurilor publice, se ncalc# multe dintre principiile care s-au impus de-a lungul anilor n gestionarea fondurilor publiceD cel al universalit#"ii, cel al unit#"ii, regula neafect#rii veniturilor etc. n acest sens, dup# anul 1,,!, politica guvernan"ilor rom3ni a fost una diferit# i sinuoas# n privin"a fondurilor speciale. 7stfelD de la trei-patru fonduri n primii ani de dup# revolu"ie s-a aBuns la un moment dat, prin anii 1,,6-1,,8, la un num#r de 11-12 fonduri, pentru ca ncep3nd cu anul 2!!2 acestea s# fie restr3nse la patru, iar din anul bugetar 2!!3, av3nduse n vedere probabil efectul nefavorabil al e%ecu"iilor bugetare din anii respectivi, s-au mai aprobat doar dou#D cel al fondului special al asigur#rilor sociale de s#n#tate' i bugetul asigur#rilor pentru omaB. 1.1.0. /ugetul F%ndului na'i%nal uni! al asigur$ril%r s%!iale de s$n$tate Bugetul asigur#rilor sociale pentru s#n#tate se aprob# de parlament la propunerea guvernului, odat# cu aprobarea bugetului de stat ca ane%# la acesta, dup# ce, n prealabil, prevederile sale au fost vi0ate de comisiile de specialitate ale parlamentului. otrivit legisla"iei actuale, veniturile acestuia sunt formate dinD 7C venituri 2iscale5 cu o pondere n totalul veniturilor de apro%imativ ,8O, din careD aC contribu"ii de asigur#ri sociale de s#n#tate datorate de angaBatori, printr-o cot# de 6O aplicat# asupra fondului brut de salarii@ bC contribu"ii de asigur#ri sociale de s#n#tate datorate de asigura"i, printr-o cot# de 6,'O aplicat# asupra salariilor brute@ cC contribu"ii facultative ale asigura"ilor@ dC alte contribu"ii pentru asigur#ri sociale datorate de asigura"i. BC >enituri ne2iscale5 sub forma G>eniturilor din proprietate Arestituiri de fonduri din finan"area bugetar# a anilor preceden"i etc.C<. CC +ume primite de la bugetul de stat pentru persoanele asigurate prin efectul legii sub formaD aC contribu"iilor pentru persoanele care satisfac serviciul militar n termen@ bC contribu"iilor pentru persoanele care e%ecut# o pedeaps# privativ# de libertate sau
'

Tot#r3rea privind organi0area i func"ionarea programelor de s#n#tate n anul 2!!3 nr. 16,I13.!2.2!!3, art. 2, publicat#

n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. 11(I2&.!2.2!!3

se afl# n arest preventiv. ?C +ume de la bugetul asigur#rilor sociale de stat prin contribu"ii pentru persoane care se afl# n concediu medical sau concediu medical pentru ngriBirea copilului bolnav, n v3rst# de p3n# la apte ani. osturile de venituri de la litera 7 AdC, sumele pe care acest buget le are de primit de 4a bugetul de stat ACC i bugetul asigur#rilor sociale de stat A?C, precum i po0i"iile de c*eltuieli din acele bugete vor intra n procesul de consolidare, cu prileBul constituirii bugetului general consolidat. Fa r3ndul lor, c*eltuielile bugetului 6ondului na"ional unic de asigur#ri sociale de s#n#tate sunt structurate pe urm#toarele ac"iuni mai importante, apro%imativ n ordinea ponderii lorD 7C -ateriale i prest#ri de servicii cu caracter func"ional@ BC C*eltuieli de administrare a 6ondului, respectivD aCc*eltuieli cu salariile@ bCcontribu"ii pentru asigur#ri sociale de stat, sume care pentru bugetul asigur#rilor sociale de stat repre0int# venituri, sub forma contribu"iilor din partea angaBatorilor@ cC contribu"ii pentru asigur#rile de omaB, sume care n bugetul asigur#rilor pentru omaB repre0int# venituri din contribu"iile angaBatorilor@ dCcontribu"ii pentru asigur#rile sociale de s#n#tate, sume care pentru acelai buget repre0int# i un venit, ca i contribu"ii din partea angaBatorilor. Ui n aceast# situa"ie, posturile de c*eltuieli i venituri din bugetele men"ionate la literele Gb<, Gc< i Gd< intr# n procesul de consolidare, cu prileBul construc"iei bugetului general consolidat. eC c*eltuieli materiale i servicii, prileBuite de administrarea 6ondului@ fC c*eltuieli de capital pentru investi"iile institu"iilor publice care administrea0# 6ondul. CC .n fond de re0erv#. )ntruc3t bugetul 6ondului asigur#rilor sociale de s#n#tate se aprob# prin aceeai lege ca i bugetul de stat, n te%tul legii acesteia sunt inserate prevederi speciale, dar i comune referitoare la ambele bugete ca, de e%empluD pentru anul 2!!6, erau men"iuni i dispo0i"ii referitoare la unele c*eltuieli ale bugetului 6ondului asigur#rilor sociale de s#n#tate cu privire la m#suri de nt#rire a disciplinei financiar-economice n sistemul sanitar sau cele referitoare la obliga"ia ordonatorilor principali de credite privind drepturile salariale, premiile, deplas#rile, monitori0area c*eltuielilor de personal etc. ?erularea e%ecu"iei bugetului 6ondului asigur#rilor sociale de s#n#tate se efectuea0# prin Casa /a"ional# de 7sigurare de +#n#tate i organele sale teritoriale ACasele Lude"ene de 7sigur#ri de +#n#tateC, care, prin intermediul conturilor de venituri i c*eltuieli desc*ise la unit#"ile 1re0oreriei statului, efectuea0# opera"iuni de ncas#ri i pl#"i n contul G6ondului<. )n acest sens, pe ba0a unui plan de conturi propriu i prin conturile colectoare de venituri, desc*ise la unit#"ile 1re0oreriei statului pe numele caselor Bude"ene de asigur#ri de s#n#tate, sumele ncasate se centrali0ea0# la nivelul Casei /a"ionale de 7sigur#ri de +#n#tate. ?e la nivelul central, pe ba0a bugetelor de venituri i c*eltuieli ale Caselor Lude"ene de 7sigur#ri de +#n#tate i a bugetului ac"iunilor centrali0ate ale Casei /a"ionale de 7sigur#ri de +#n#tate, care urmea0# a se derula n Bude"e, se efectuea0# reparti0area resurselor financiare pe Casele Lude"ene de 7sigur#ri de +#n#tate, at3t pentru c*eltuielile proprii specifice acestora, c3t i pentru ac"iunile centrali0ate care urmea0# a se finan"a prin Casele Lude"ene de 7sigur#ri de +#n#tate. 2aportarea e%ecu"iei acestui fond se face dup# aceleai reguli i te*nici preci0ate la capitolul precedent. 7spectele care ar mai putea fi avute n vedere cu privire la administrarea acestui G6ond< sunt cele referitoare la faptul c#, p3n# n pre0ent, autorit#"ile rom3neti nu au g#sit cele mai eficiente metode i te*nici de gestionare a G6ondului<@ dac# este corect ca acesta s# fie derulat prin 1re0oreria statului sau prin alte b#nci, dac# este mai bine s# se asigure o independen"# mai mare Casei /a"ionale a 7sigur#rilor de +#n#tate, care gestionea0# G6ondul< sau nu etc. Cert este ns# faptul c# aceste surse financiare, f#c3nd parte din fondurile publice ntr-

un cuantum nsemnat din totalul fondurilor publice, ele nu pot fi administrate dec3t dup# regulile i principiile gestion#rii banului public, cum de altfel se procedea0# n maBoritatea "#rilor lumii. 1.1.2. /ugetul asigur$ril%r "entru )%ma> Ba0a legal# privind bugetul asigur#rilor pentru omaB o constituie Fegea nr. (6I2!!2 privind sistemul asigur#rilor pentru omaB i ocuparea for"ei de munc#. Bugetul n cau0# este aprobat de parlament odat# cu bugetul asigur#rilor sociale de stat, ca ane%# la acesta. +tructura veniturilor bu0etului asi0urrilor pentru oma6 este simpl#, cuprin03nd un num#r restr3ns de surse de venituri ca, de e%empluD 7C n cadrul veniturilor 2iscale aC contribu"ii de asigur#ri pentru omaB datorate de angaBatori, n cot# de 2,'O aplicat# asupra salariilor tarifare de ncadrare@ bC contribu"ia pentru 6ondul de Jarantare a crean"elor datorate de angaBatori, n cot# de !,'O aplicat# asupra salariilor tarifare de ncadrare@ cC contribu"ii de asigur#ri pentru omaB datorate de asigura"i n cot# de 1O. BC veniturile ne2iscale de"in o pondere redus#, ele fiind denumite Gncas#ri din alte surse<. aC venituri din propriet#"i@ bC v3n0#ri de bunuri i servicii@ cC ncas#rile din rambursarea mprumuturilor acordate pentru nfiin"area i de0voltarea de ntreprinderi mici i miBlocii. 2esursele bu0etului asi0urrilor pentru oma6 sunt destinate n special pentruD asisten"# social#, indemni0a"ia de omaB, contribu"ia pentru asigur#rile sociale de stat pentru omeri@ pl#"ile pentru stimularea angaBatorilor care ncadrea0# omeri apar"in3nd unor categorii defavori0ate@ pl#"ile compensatorii@ programele pentru ocuparea temporar# a for"ei de munc#@ mprumuturile acordate pentru nfiin"area i de0voltarea de ntreprinderi mici i miBlocii@ indemni0a"iile de omaB pentru absolven"i@ contribu"ia pentru asigur#rile sociale de s#n#tate pentru omeri@ pl#"ile pentru stimularea omerilor care se angaBea0# nainte de e%pirarea perioadei de omaB@ aloca"iile de spriBin@ m#surile active pentru combaterea omaBului@ serviciile pentru preconcediere colectiv# etc. 7l#turi de c*eltuielile men"ionate mai sus, n bugetul asigur#rilor pentru omaB sunt prev#0ute i unele c*eltuieli referitoare la ramburs#rile de credite e%terne, pl#"ile de dob3n0i i comisioane aferente acestora, mprumuturile acordate prin agen"iile de credite, precum i c*eltuielile necesare pentru ntre"inerea i func"ionarea institu"iilor care administrea0# i organi0ea0# ac"iunile pentru omaB. )n cadrul sistemului bugetar al 2om3niei, pe l3ng# cele dou# fonduri pre0entate p3n# acum As#n#tatea i omaBulC, n scrisoarea Juvernului 2om3niei c#tre 6-4 mai sunt men"ionate i alte fonduri speciale. ?e aceea apreciem c# este necesar s# facem c3teva comentarii pe marginea celor convenite n acea scrisoare, respectivD aC 6ondul special pentru moderni0area drumurilor este constituit dintr-o cot# unic# egal# cu ec*ivalentul n lei a 11! euroIton# la motorin# i 12' euroIton# la ben0in#, asupra cantit#"ilor de carburan"i importa"i i din produc"ia indigen# livrate sau consumate, surs# financiar# care are ca destina"ie finan"area c*eltuielilor privind drumurile na"ionale A6'OC i a celor privind drumurile Bude"ene, comunale i pentru str#0ile care se vor amenaBa n perimetrele destinate construc"iilor de locuin"e din localit#"ile rurale A3'OC. Cum ns# aceste resurse i c*eltuieli ncep3nd cu anul 2!!3 au fost ncorporate n bugetul de stat, avem p#rerea c# nu putem vorbi n deplin#tatea cuv3ntului despre un fond special al drumurilor. /eregula const# ns# n altceva, i anume n faptul c# veniturile acestui fond prin Gtraseul< pe care l parcurg prin bugetul de stat Gnu se depersonali0ea0#<, potrivit principiului universalit#"ii bugetare, ci cap#t# o destina"ie special# prin partea de c*eltuieli ale acestui buget.

bC 6ondul special pentru de0voltarea sistemului energetic este constituit din ,O din

tariful energiei electrice i 2O din energia termic# livrat# consumatorilor din economie, cu e%cep"ia consumatorilor casnici, i este i el ncorporat, de asemenea, n bugetul de stat ncep3nd cu anul 2!!3. ?ar i n acest ca0, ca i n ca0ul 6ondului pentru drumuri, pre0entat mai sus, veniturile constituite din aceste cote au o destina"ie precis#, respectiv pentru acoperirea unor c*eltuieli privind sistemul energetic, i, ca atare, veniturile n cau0# nu intr# n procesul de depersonali0are ca celelalte venituri ale bugetului de stat, nc#lc3ndu-se. i n acest ca0 principiul universalit#"ii bugetare. cC 6ondul special de reasigurare este constituit n ba0a Fegii nr. 32I2!!! din cota de 1O asupra volumului de prime brute ncasate din activitatea de asigur#ri directe la dispo0i"ia Comisiei de supraveg*ere a asigur#rilor. 7cest fond este organi0at n cadrul miBloacelor e%trabugetare i func"ionea0# dup# regimul i regulile acestor miBloace i nu dup# cele ale fondurilor speciale pre0entate mai sus. dC +oldurile celorlalte fonduri speciale i din miBloace e%trabugetare men"ionate n coresponden"a cu 6-4 i asupra c#rora s-au stabilit reguli comune de aplicare, respectiv n ca0ul 7utorit#"ii pentru >alorificarea 7ctivelor +tatului A7>7+C, acestea sunt ncorporate n bugetul de stat, iar n ca0ul 6ondului pentru de0voltarea agriculturii re0ultatele bilan"iere sunt solu"ionate dup# regulile i principiile dup# care func"ionea0# miBloacele e%trabugetare, mod n care sunt solu"ionate i veniturile i c*eltuielile 2egiei 7utonome 7dministra"ia /a"ional# a ?rumurilor A7/?C. 1.1.1. /ugetele din mi>l%a!ele inan!iare e,trabugetare Bu0etele din mi6loacele e7trabu0etare sunt constituite at3t la nivelul institu"iilor publice centrale Aministere, departamente etcC, c3t i la nivelul institu"iilor publice locale. 7a cum s-a mai preci0at pe parcursul acestei lucr#ri, prin institu"ii publice centrale n"elegem acele institu"iile publice care au calitatea de ordonatori principali de credite i sunt finan"ate prin bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul 1re0oreriei statului, precum i unele institu"ii cu finan"#ri din miBloace e%trabugetare. ?in cadrul institu"iilor publice centrale i locale, unele i asigur# finan"area i i acoper# c*eltuielile e%clusiv prin resurse financiare din miBloace e%trabugetare. 4nstitu"iile publice locale sunt cele pendinte din punct de vedere administrativ i financiar de consiliile Bude"ene, or#eneti sau comunale, inclusiv municipale i cele organi0ate n cadrul municipiului Bucureti. -iBloacele e%trabugetare sunt formate n special din ta%e speciale, ta%e de colari0are, ta%e pentru diferite prest#ri de servicii pe care le efectuea0# institu"iile publice n cau0#, inclusiv contravaloarea biletelor de intrare la spectacole, teatre, filarmonici sau a ta%elor pentru intrare la mu0ee, pentru edere n c#mine, pentru servire de mese la cantinele studen"eti etc. i sunt destinate s# acopere, fie n totalitate, fie numai n parte, c*eltuielile acestor institu"ii. 1a%ele sau tarifele n cau0# sunt instituite prin acte normative, *ot#r3ri sau alte reglement#ri ale organelor administra"iei publice centrale i locale sau c*iar de c#tre institu"iile publice n cau0# Ade e%emplu, ta%ele colare pentru studen"ii cu plat#C. n consecin"#, veniturile constituite din aceste ta%e i tarife nu pot c#p#ta o alt# destina"ie dec3t cea pentru care au fost constituite i ncasate n func"ie de motiva"ia care a stat la ba0a stabilirii i perceperii lor. ?e aceea, referitor la aceste resurse financiare, ntrebarea care se nate este dac# i n ce m#sur# acestea ndeplinesc condi"iile necesare pentru ca, din punct de vedere conceptual, s# poat# fi definite ca fonduri publice, aa cum de altfel sunt catalogate de autorit#"ile rom3neti. /e referim aici, n primul r3nd, la faptul c# nu sunt obligatorii, ele devin obligatorii numai dac# se solicit# acel serviciu pentru care ele sunt stabilite. )n ceea ce privete ncadrarea acestora n r3ndul fondurilor publice, a prevalat probabil faptul c# ele sunt constituite prin intermediul institu"iilor publice i derulate prin 1re0oreria statului. Cert este ns# faptul c#, din punct de vedere conceptual, al criteriilor care trebuie s# fie ndeplinite ca o resurs# financiar# s# poat# fi catalogat# ca Gresurs# financiar# public#<, ele nu se ncadrea0# pe deplin n r3ndul acestora ca fondurilor financiare publice Gpure<, dac# li se poate acorda acestora o astfel de calificare.

2eferitor la bugetele constituite, prin institu"iile publice centrale i locale, din miBloace e%trabugetare, trebuie re"inute c3teva reguli, i anumeD K miBloacele e%trabugetare sunt constituite din ta%e i tarife, prin acte ale autorit#"ilor administra"iei centrale sau locale i c*iar ale institu"iilor publice n cau0#, aa cum s-a mai preci0at@ K miBloacele e%trabugetare au o destina"ie precis#, respectiv scopul pentru care au fost ele constituite i ncasate nu poate fi deturnat@ K de obicei, sumele nefolosite se reportea0# pentru e%erci"iile financiare urm#toare, dac# dispo0i"iile speciale care le reglementea0# nu prev#d altfel Ade e%empluD consiliile locale pot decide c# anumite miBloace e%trabugetare, constituite la nivelul institu"iilor publice subordonate lor i nefolosite p3n# la sf3ritul anului, s# fie v#rsate la bugetul local, de unde eventual au fost spriBinite prin subven"iiC@ K c*eltuielile din bugetele n cau0# se pot efectua numai n condi"iile n care s-au constituit efectiv resurse financiare n cont i c*eltuielile au fost aprobate prin bugetul n cau0#. Competen"a aprob#rii bugetelor din miBloacele e%trabugetare o auD pentru institu"iile publice finan"ate din resurse bugetare i din miBloace e%trabugetare, competen"a o are consiliul Bude"ean, local sau cel al Consiliului general al municipiului Bucureti, prin intermediul c#rora se aloc# fondurile bugetare@ - pentru institu"iile finan"ate integral din venituri proprii AmiBloace e%trabugetareC, competen"a o are organul de conducere al institu"iei publice respective, cu acordul ordonatorului de credite ierar*ic superior. Teste gril$ 0. 3in bugetele l%!ale sunt inan'ate( de regul$( !5eltuielile "entru7 aC cercetare@ b1 #e$'urarea acti!itii a#mini$traiei publice l"cale/ cC scopuri militare@ @ dC datoria public# e%tern#@ eC nici una din cele de mai sus. 2. :m"rumuturile interne sau e,terne( "e termen mediu )i lung( !%ntra!tate de administra'ia "ubli!$ l%!al$( ser*es! la7 aC finan"area opera"iunilor militare curente@ bC refman"area datoriei publice locale@ cC efectuarea unor c*eltuieli e%cep"ionale@ dC finan"area de investi"ii publice de interes local@ eC finan"area de investi"ii publice. A) aSbScSd@ B) aSbScSdSe@ C) bScSd@ ?1b2#/ $C aScSdSe. 1. Prin bugete l%!ale 8n'elegem7 aC bugetele unit#"ilor private la nivel local, care au personalitate Buridic#@ bC actul n care se nscriu veniturile i c*eltuielile colectivit#"ilor locale, pe o perioad# de un an@ cC bugetele care au ponderi mai mici n totalul veniturilor consolidate n "#rile de0voltate@ #1 in$trumentele #e plani'icare i c"n#ucere a acti!itii 'inanciare a unitil"r a#mini$trati! terit"riale/ eC bugetele proprii ale oraelor sub 1'!.!!! locuitori.

;. Re"re&int$ % di i!ultate 8n inan'ele "ubli!e l%!ale7 eC gradul de de0voltare economic# sc#0ut# la nivel local fa"# de ansamblul economiei na"ionale@ bC concuren"a sectorului public cu cel privat@ cC reparti0area fina"elor publice ntre sectorul economic i social@ #1 c+t ar trebui $ reprezinte centralizarea i c+t #e$centralizarea )n #"meniul 'inanel"r publice/ eC nici una dintre variantele de mai sus. <. aC bC cC C%m"%nentele bugetel%r l%!ale 8n R%m-nia sunt7 bugetele proprii ale Bude"elor i al municipiului Bucureti@ bugetele proprii ale Bude"elor administrate pe 0one teritoriale istorice@ bugetele proprii ale comunelor, oraelor, municipiilor i sectoarelor municipiului Bucureti@ dC bugetele proprii ale satelor i oraelor foarte mici@ eC bugetele proprii ale consiliilor populare i or#eneti. A) aSe@ B) aSbSc@ C) aScSe@ D) a2c/ $C cSdSe.

=. Im"%&itele )i ta,ele l%!ale nu se stabiles! de !$tre7 aC consiliile Bude"ene@ bC consiliile locale@ c1 5u!ern/ dC Consiliul Focal al -unicipiului Bucureti@ eC nici una dintre variantele de mai sus.

&API!$%U% I: E&II%IB"U% BU E!A" I U?E%E @E!$DE I !EI?I&I DE E%AB$"A"E A BU E!U%UI PUB%I& ?ABI$?A% 7v3nd n vedere necesitatea adapt#rii mecanismelor de finan"are a nevoilor sociale la volumul resurselor financiare publice, n ultimul timp se pune tot mai mult accent pe identificarea de metode care s# e%prime nivelul real al acestora, precum i a acelora ca s# permit# ob"inerea unui nivel sustenabil al de0ec*ilibrului public. 7stfel, au fost concepute mai multe metode i te*nici de calculare a deficitului bugetar, fapt ce a condus totodat# i la formularea de noi concepte care s# e%prime decalaBul dintre veniturile i c*eltuielile sectorului public. )n capitolele precedente au fost abordate probleme legate de mecanismul privind constituirea resurselor financiare publice curente AordinareC i de posibilit#"ile de folosire a acestora. )n continuare, este necesar s# anali0#m modul de constituire a resurselor financiare publice complementare, indispensabile finan"#rii i refinan"#rii deficitului bugetar i a datoriei publice. 7ceste resurse complementare repre0int# resurse financiare mprumutate, care trebuie restituite, apari"ia lor fiind cau0at# de o planificare bugetar# care are n vedere un Gdeficit<, prin progno0area unor c*eltuieli mai mari dec3t resursele curente Acare se pot constitui n condi"ii normaleC sau, n unele situa"ii, de apari"ia golurilor temporare de cas# - determinate i acestea fie de o planificare eronat#, fie de o necorelare a intr#rilor de resurse cu ieirile de resurse. ;+3+ &onceptul5 e)oluia i 0estionarea de2icitului bu0etar 6i%area unui sold bugetar Grevelator< al bugetului de stat, ca principal plan financiar al "#rii, este e%trem de important# i indispensabil# pentru formarea unei Budec#"i ample i coerente asupra calit#"ii gestiunii acelui plan i asupra tendin"ei de viitor a politicii economico-financiare a guvernan"ilor din perioada la care se refer# anali0a. roblema alegerii unui raport optim ntre volumul veniturilor bugetare i cel al c*eltuielilor publice Ai, implicit, a diferen"ei ntre cei doi importan"i indicatoriC a preocupat de-a lungul vremii mul"i specialiti n domeniu, teoreticieni sau guverne. 7stfel, teoreticienii clasici i c*iar postVeHnesieni au n vedere Budecarea impactului financiar al bugetului asupra economiei, n func"ie de reali0area ec*ilibrului acestuia, respectiv venituri mai mari dec3t c*eltuielile sau, n cel mai r#u ca0, egale cu acestea. -ul"i teoreticieni i specialiti n domeniu sunt de p#rere c# numai un buget ec*ilibrat Asau practic n ec*ilibruC garantea0# o bun# gestiune a principalelor resurse publice ale na"iunii. ?up# cri0a economic# din 1,2,-1,3! maBoritatea "#rilor cu o economie concuren"ial# de pia"# au nceput s#-i construiasc# bugetele na"ionale cu deficit. )n nenum#rate situa"ii, pentru a trece mai uor e%amenul parlamentar n demersul lor pentru aprobarea bugetelor, guvernele camuflea0# cuantumul real al deficitului prin practici de genul debugeti0#rii sau al artificiilor contabile, prin conturile speciale de 1re0orerie public# etc, care permit finan"area unor ac"iuni i c*eltuieli mai pu"in publice i determin# n final goluri temporare de cas#. ?in aceast# cau0#, trebuie men"ionat# importana deosebit pe care o au instituirea i aplicarea unor re0uli ri0uroase5 care s 2ie respectate (n construcia bu0etelor publice5 n special a bugetului de stat. Bu0etele trebuie s re2lecte posibilitile reale i corecte ale economiei acelei ri5 (n ceea ce pri)ete )olumul c=eltuielilor publice care pot 2i 2inanate la un moment dat+ 4ndicatorul cel mai des folosit n anali0a amplorii deficitelor bugetare i a cri0elor bugetare n general, aa cum par"ial este i cea pe care o traversea0# "ara noastr# n pre0ent, este raportul dintreD

undeD /B P produsul na"ional brut 4B P produsul intern brut

)n ultimul deceniu i "ara noastr# a adoptat aceast# practic#, de a aproba construc"ia bugetului de stat cu deficit. Fu3nd n considerare calculele efectuate pe ba0a primului raport pe ultimii ani, deficitul bugetului de stat a evoluat astfelD 18,(O n anul 1,,', 22,6O n anul 1,,6, 1(,1O n anul 1,,(, 13,&O n anul 1,,8, 1(,3O n anul 1,,,, 1,,3O n anul 2!!!, 3!,8O pe anul 2!!1, 16,,O pe anul 2!!2, 1(,1O pe anul 2!!3, ,,2O pe anul 2!!&, 8,3O pe anul 2!!' i de 2O progno0at pe anul 2!!6. Ui n sume absolute evolu"ia deficitului bugetar este necorespun0#toare, cu e%cep"ia ultimilor doi ani astfelD de la 2,, mii de mld. lei n anul 1,,', la 18,& mii de mld. lei pe 1,,,, la 28,8 mii de mld. lei pe 2!!!, la 66,& mii de mld. pe 2!!1, la ',,2 mii de mld. lei pe 2!!2, la 2,,! mii de mld. lei pe anul 2!!3 la 32,3 mii de mld. lei pe anul 2!!& la 3.28!,8 mii. lei A25/C pe anul 2!!' i la 832,6 mii. lei A25/C progno0at pe anul 2!!6, cu influen"e negative asupra creterii datoriei publice care, la r3ndul ei, a determinat c*eltuieli bugetare suplimentare pentru dob3n0i i a altor c*eltuieli colaterale acestora. ?eoarece n ca0ul construc"iilor bugetare, care au n vedere deficite, legile de aprobare nu stabilesc e%plicit prin programul lor i care sunt resursele financiare prin care se vor acoperi acestea, sarcina solu"ion#rii acestor finan"#ri i refinan"#ri revine, n e%clusivitate, 1re0oreriei publice. )n anali0a ec*ilibrelor bugetare dup# practica din finan"ele -arii Britanii, se folosesc no"iunile de ec*ilibru deasupra liniei, notate cu +1, i dedesubtul acesteia, notate cu +2. $c*ilibrul deasupra liniei sau Gmicul ec*ilibru<, notat cu +1, are n vedere veniturile i c*eltuielile bugetului f#r# conturile de mprumuturi, pe c3nd ec*ilibrul dedesubtul liniei, notat cu +2, are n vedere numai conturile de mprumuturi. ?ac# G+1< poate fi po0itiv sau negativ, G+2< are, de obicei, valori negative. ?e aceea, n reali0area Gmarelui ec*ilibru<, G+<, al bugetului, soldul po0itiv al lui G+1< trebuie s# fie mai mare dec3t cel negativ al lui G+2<. )n acest cadru, pentru sinteti0area celor e%puse, dac# not#m cu %1 i %2 -veniturile - i cu H1 i H2 - c*eltuielile - soldul general, e%cedentul deficitului bugetului de stat se ob"ine prin formulaD + P A%1 S %2C - AH1 S H2C, n care + P soldul general al bugetului. 4ntroduc3nd n formule conceptele de ec*ilibru deasupra liniei i dedesubtul liniei, ar#tate mai sus pentru +1 i +2, putem ob"ineD '1 P %1 M H1 - care poate fi po0itiv sau negativ i '2 P %2 - H2 - care este de obicei negativ, situa"ie n care reali0area Gmarelui ec*ilibru<, G+<, se poate produce numai n conte%tul n care +1 R ! i +1 R +2. )n situa"ia n care ec*ilibrul bugetului este reali0at, impactul e%ecu"iei sale cu realit#"ile economice duce la defla"ie bugetar# Aresurse suficienteC cu consecin"e favorabile asupra consolid#rii monedei na"ionale i a economiei, n general. )n situa"ia invers#, n care + Q !, nregistr#m Gimpasul bugetar< Aec*ivalentul deficituluiC, frecvent n maBoritatea "#rilor lumii n ultimul timp. 7cest fenomen are efecte infla"ioniste, generea0# o cerere mare de fonduri i o ero0iune a puterii de cump#rare a monedei na"ionale. 4mpactul negativ asupra economiei este i mai mare atunci c3nd deficitul s-a produs cu predilec"ie din cau0a c*eltuielilor de consum, cum s-au petrecut lucrurile i n "ara noastr#, n mul"i ani. )n situa"ia n care acesta s-ar produce ca urmare a unor c*eltuieli de capital Amai ales productivC este posibil# o relansare economic#, cu efecte favorabile asupra veniturilor viitoare ale bugetului de stat. 7precierea asupra gestiunii corespun0#toare a resurselor publice este ns# mai dificil# dec3t re0ult# din simpla anali0# a deficitului din Fegea bugetului de stat. ?in punctul de vedere al 1re0oreriei statului, este necesar a se determina c*eltuielile Gnete totale< de finan"are, n ca0ul deficitului bugetar, sau veniturile Gnete<, n ca0ul e%cedentelor bugetare. otrivit sistemului finan"elor publice france0e, pentru determinarea c*eltuielilor nete ale 1re0oreriei sunt necesari trei indicatoriD soldul general al bugetului, soldul bugetelor ane%e i amorti0area datoriei publice. )n 2om3nia, pentru determinarea aceluiai indicator este necesar a se cuantifica apro%imativ aceiai indicatori, respectivD E deficitul bugetului de stat@

E deficitul bugetului asigur#rilor sociale de stat@ E soldul bugetelor ane%e E amorti0area AanuitateaC datoriei publice interne i e%terne, f#r# dob3n0i i c*eltuieli colaterale, deoarece acestea sunt cuprinse n bugetul de stat Ase reflect# indirect n deficitul bugetarC. +pre deosebire de sistemul france0 la determinarea soldului net al c*eltuielilor 1re0oreriei statului, n 2om3nia, s-au nt3lnit situa"ii n care bugetul asigur#rilor sociale de stat sa nc*eiat cu deficit acoperit din resursele financiare ale bugetului de stat, dar de regul# bugetele fondurilor speciale au avut numai solduri favorabile, care au redus permanent c*eltuielile nete ale 1re0oreriei. ?isponibilit#"ile coresponden"ilor 1re0oreriei au avut aceeai influen"# po0itiv#, prin diminuarea soldului net al pl#"ilor 1re0oreriei. 5 problem# pe care o pun toate materialele de specialitate din domeniu, mai ales cele din -area Britanie i din 6ran"a, este n ce m#sur# deficitul bugetar sau soldul net al pl#"ilor tre0oreriei influen"ea0# situa"ia patrimoniului de stat sau a bilan"ului de stat. -aBoritatea specialitilor sunt de acord cu faptul c# Gndatorarea< sau Gde0ndatorarea< net# a statului nu poate fi egal# cu suma algebric# a deficitului bugetar i a datoriei publice, i nici direct propor"ional# cu indicatorii respectivi. otrivit teoriei specialitilor britanici, nsuit# i de cei france0i, deficitul bugetar AGmarele ec*ilibru +<C se poate descompune i el n ec*ilibrul aflat deasupra liniei, G+1< AGmicul ec*ilibru<C, i ec*ilibrul aflat dedesubtul liniei, G+2<, care nu repre0int# altceva dec3t soldul conturilor de mprumut din Fegea bugetului i care, n general, are valori negative. )n acest cadru, se aprecia0# c# singurul ec*ilibru care afectea0# patrimoniul statului nu poate fi altul dec3t Gmicul ec*ilibru<, cel aflat deasupra liniei, adic# G+1<, ntruc3t G+2<, soldul conturilor de mprumut, ec*ilibrul plasat dedesubtul liniei, nu poate influen"a patrimoniul dec3t eventual po0itiv. 7rgumentul folosit este urm#torulD c*iar dac# soldul nefavorabil al conturilor de mprumut determin# temporar o cretere a c*eltuielilor 1re0oreriei publice, pe termen lung mprumuturile acordate i folosite n ac"iuni i procese economice rentabile pot duce la de0voltarea economiei, cu consecin"e favorabile i asupra patrimoniului de stat i apoi n continuare venituri, profit i impo0ite. .n alt argument ar fi i acela c# mprumuturile acordate pe termen lung i miBlociu duc implicit la o maBorare a activului bilan"ului na"ional i la o cretere a crean"elor statului An pasivC, iar acoperirea temporar# a acestora este solu"ionat# de tre0oreria public# prin mprumuturi pe termen scurt i mediu. 4mportant este ns# ca mprumuturile acordate de la buget s# fie destinate creterii fondurilor fi%e sau ac"iunilor de genul c*eltuielilor de capital, care s# produc# de0voltarea ulterioar# a economiei@ trebuie nl#turat# posibilitatea ca aceste mprumuturi, care au maBorat activul bilan"ului de stat la un moment dat, s# se transforme n credite neperformante, care s# maBore0e apoi datoria public#. &auzele i modul de 2inanare a de2icitelor bu0etare /evoia de resurse publice suplimentare, n afara celor curente AordinareC, este determinat# de trei cau0e maBore, i anumeD E ntocmirea bugetelor na"ionale cu deficite@ E neconcordan"a ntre termenele de ncasare a resurselor curente ordinare, mai ales a celor din impo0ite i ta%e, i necesitatea de a efectua pl#"i n conformitate cu prevederile bugetului aprobat@ E construirea unor bugete nerealiste, care nu sunt a%ate pe realit#"ile concrete ale economiei. /ecesitatea de resurse suplimentare, pe care 1re0oreria public# trebuie s# le procure n anumite perioade ale e%erci"iului, este determinat# de nevoia de a efectua pl#"i potrivit programului bugetar i de insuficien"a flu%ului de resurse din veniturile curente n acea perioad#, datorit# urm#toarelor cau0eD E fluctua"ia c*eltuielilor bugetare pe trimestre, n cursul anului Astat, locale, asigur#ri

sociale de statC fa"# de nivelul stabilit ini"ial@ E ritmul necorespun0#tor al ncas#rilor bugetare, determinat de o serie de cau0e, mai ales economice Arecesiune etcC@ E fluctua"ia nefavorabil# a soldului net al conturilor speciale ale coresponden"ilor tre0oreriei. $%ecu"ia c*eltuielilor bugetare pre0int# n fiecare an o structur# proprie, determinat# fie de deci0iile deliberate ale politicii economice, de conBuncturile economiei mondiale, fie pur i simplu de graba, sau ncetineala organelor administra"iei centrale sau locale de a efectua anumite c*eltuieli. 1otui, de-a lungul anilor, s-au impus anumite reguli, respectivD E fenomene de nt3r0ieri cu perioade de recuper#ri ulterioare, precum i o tendin"# de cretere a c*eltuielilor n lunile de vacan"# i spre sf3ritul e%erci"iului, c3nd serviciile publice caut# s# consume ma%imul de credite bugetare i tot n aceast# perioad# reali03ndu-se i un num#r foarte mare de opera"iuni de regulari0are@ E c*eltuielile curente, de tipul celor cu materiale, cu salarii, transferuri etc. sunt mai regulate dec3t cele care vi0ea0# c*eltuielile de capital. 2itmul necorespun0#tor de intrare a resurselor n gestiunea tre0oreriei publice este cau0at deD E termenele de ncasare lunar# sau trimestrial# a resurselor, care nu coincid dec3t nt3mpl#tor cu cele de efectuare a pl#"ilor. E termenele de plat# a impo0itelor, care nu sunt respectate de un num#r mare de contribuabili, fie din cau0a dificult#"ilor economico-financiare pe care le au, fie din cea a proastei educa"ii civice. )n acest conte%t, unele venituri, dei au o regularitate mai bun# Aspre e%emplu, cele indirecte - ta%a pe valoarea ad#ugat#, acci0ele, ta%ele vamale, n general ta%ele de consuma"ie@ i unele directe, care au scaden"e mai lungiC, ncasarea lor este determinat# n mare m#sur# de voin"a pl#titorului, din care cau0# ele au o intrare neuniform# n tre0orerie. 2eferindu-se la de0ec*ilibrul resurselor 1re0oreriei publice, produs din cau0a neconcordan"ei ntre perioadele de intr#ri a resurselor i necesarul de pl#"i n acele perioade, literatura france0# de specialitate numete aceast# motiva"ie Gefect de profil< al mecanismului de utili0are i constituire a resurselor publice. E 6luctua"iile soldurilor conturilor speciale ale coresponden"ilor tre0oreriei publice influen"ea0# i ele disponibilit#"ile totale ale tre0oreriei publice n mod direct propor"ional, n func"ie de regularitatea i volumul constituirii veniturilor care alimentea0# aceste conturi, precum i de ritmul de efectuare a pl#"ilor de aici. E )ntocmirea unor bugete nereale este o alt# cau0# a golurilor de cas# n resursele 1re0oreriei publice. 7ceast# stare de lucruri este determinat# n maBoritatea ca0urilor de factori politici, de criteriile impuse de organismele financiare interna"ionale guvernelor sau de demersurile guvernamentale n vederea trecerii mai uor a e%amenului parlamentar pentru aprobarea bugetului. )n economiile planificate sau aflate n perioada de tran0i"ie, miBlocul cel mai frecvent utili0at pentru acoperirea golurilor temporare de cas# i a deficitelor curente este acela de a apela la creditele b#ncii centrale. 7a s-au petrecut lucrurile i n 2om3nia, p3n# n anul 1,,3, dup# care finan"area i refinan"area deficitului bugetar au nceput s# se efectue0e pe c#i ceva mai normale. Ui n pre0ent, reglement#rile rom3neti permit acoperirea decalaBului temporar dintre ncas#rile i pl#"ile din contul curent general al 1re0oreriei statului cu resurse venite din partea b#ncii centrale ABanca /a"ional# a 2om3nieiC pe calea mprumuturilor@ aceste mprumuturi au un termen de rambursare de cel mult 18! de 0ile i o dob3nd# de la nivelul pie"ei. 7ctele n materie preci0ea0#, de asemenea, faptul c# volumul acestor credite nu poate fi mai mare de 1!O din totalul creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat sau dec3t dublul capitalului b#ncii centrale i al fondului ei de re0erv#. 7cest mod de a se apela sistematic la resursele b#ncii centrale, pentru acoperirea golurilor de cas# i a deficitului bugetar, este tot mai rar folosit sau c*iar deloc n economiile

"#rilor de0voltate. 1re0oreriile publice de aici gestionea0# datoria public# i acoperirea deficitelor bugetare, utili03nd cu predilec"ie instrumente de credit negociabile sau nenegociabile, care se plasea0# prin intermediari la investitorii financiari sau nefinanciari pe pia"a de capital. ;+,+ @etode de dimensionare i 2inanare a de2icitului bu0etar ;.2.0. Met%de de m$surare a de i!itului bugetar Dezec=ilibrul 2inanciar public este re0ultatul cererii prea mari de resurse financiare publice, n compara"ie cu fondurile ce se pot constitui la nivelul statului. 7stfel, pentru a e%prima valoric acest decalaB, se utili0ea0# cel mai frecvent conceptul de de2icit bu0etar+ )n 2om3nia, pentru m#surarea de0ec*ilibrului financiar public se folosesc metode diferite, n func"ie de care se identific# un anumit tip de deficit bugetar respectivD K de i!itulCsur"lusul bugetului general !%ns%lidat# K de i!itulCsur"lusul !%n*en'i%nal# K de i!itulCsur"lusul "rimar( de i!itulCsur"lusul %"era'i%nal# de i!itulCsur"lusul stru!tural# de i!itulCsur"lusul !*asiG is!al. .tili0area metodelor moderne pentru dimensionarea c3t mai corect# a de0ec*ilibrului financiar public a condus la apari"ia de noi tipuri de deficiteI surplusuri ale sectorului public. 7stfel, putem vorbi de deficitIsurplus conven"ional, primar, opera"ional, structural i cvasifiscal. 3e i!itulCsur"lusul !%n*en'i%nal( calculat ca #i'eren )ntre )nca$rile i plile e'ecti!e, reprezint nece$arul #e 'inanare a $ect"rului public. n metoda de m#surare a acestui tip de de0ec*ilibru public, veniturile nu includ mprumuturile interne i e%terne. Fa nivelul c*eltuielilor nu sunt luate n considerare ramburs#rile datoriei publice din acel an, ins# se reg#sesc dob3n0ile la datoria public#. 3e i!itulCsur"lusul "rimar e clu#e #in #e'icitul c"n!eni"nal c%eltuielile reprezent+n# #"b+nzile la #at"ria public. 7cest indicator este utili0at n anali0a aBust#rilor ce trebuie reali0ate la nivelul politicii fiscale. 3e i!itulCsur"lusul %"era'i%nal inclu#e #e'icitul primar i #"b+n#a real pltit )n c"ntul #at"riei publice interne. 3e i!itulCsur"lusul stru!tural e clu#e #in #e'icitul c"n!eni"nal )nca$rile #in pri!atizare, ce $unt c"n$i#erate $ur$e #e 'inanare i nu #e !enituri. 3e i!itul !*asiG is!al e!i#eniaz #e'icitul c"n!eni"nal i "peraiunile c!a$i'i$cale ce iau formaD K subven"iilor pentru dob3n0ile la mprumuturile acordate de Banca /a"ional# a 2om3niei i de b#ncile comerciale societ#"ilor cu capital de stat din sectoarele agricultur# i energie@ K subven"iilor pentru cursul de sc*imb de care beneficia0# sectorul energetic@ K mprumuturilor preluate de stat pe ba0# de legi speciale@ K mprumuturilor garantate de stat@ K arieratelor fa"# de buget a agen"ilor economici. ?eficitele cvasi-fiscale pot ap#sa foarte mult asupra bugetului general consolidat m#rind deficitul i mping3nd guvernul s# se mprumute de pe pia"a e%tern# tot mai mult. 1eoretic, ntre datoria e%tern# i deficitele cvasi-fiscale, precum i cel opera"ional, e%ist# o leg#tur# po0itiv#, evolu3nd n acelai sens, at3ta vreme c3t investi"iile directe sunt reduse, iar e%porturile sunt prea mici n compara"ie cu importurile. ?eficitele cvasi-fiscale se refer# la pierderile ntreprinderilor din sectorul public. C3nd aceste pierderi nu mai sunt tolerate de sistemul economic, ele se transform# ntr-o povar# efectiv# asupra bugetului public, prin preluarea la datoria public#, ceea ce suplimentea0# c*eltuielile cu refinan"area acesteia. ?e e%emplu, obliga"iile B7/C52$N i ale B#ncii 7gricole.

?eficitele cvasi-fiscale privesc numai o parte din arieratele din economie, respectiv numai acele pierderi pe care trebuie s# le suporte guvernul. 7ceste deficite pot fi anali0ate ca stoc de datorie, iar, n dinamic#, drept flu%uri ce modific# dimensiunea stocului. +olu"ia pentru reducerea nivelului deficitului cvasi-fiscal este impunerea disciplinei financiare, privati0area i restructurarea societ#"ilor generatoare de pierderi. )n plus, o concuren"# adecvat# pe pia"#, care s# stimule0e eficien"a, ar putea constitui un alt factor important pentru diminuarea de0ec*ilibrului real din sectorul public. ;.2.2. Instrumente )i te5ni!i utili&ate 8n '$rile de&*%ltate "entru inan'area de i!itului bugetar )i re inan'area dat%riei "ubli!e )n economiile "#rilor de0voltate, ale c#ror finan"e publice func"ionea0# pe ba0a te*nicilor deficitelor bugetare, se folosesc o mul"ime de instrumente de credite guvernamentale care ar putea fi avute n vedere i de autorit#"ile noastre abilitate n gestionarea deficitelor bugetare, a golurilor temporare de cas# i a datoriei publice, i anumeD - bonuri de tre0orerie sau alte instrumente de credit guvernamental, cu termen de rambursare de p3n# la un an@ - obliga"iuni guvernamentale pe termen mediu i lung AnegociabileC@ -instrumente de credit guvernamental nenegociabile, accesibile mai ales micilor ntreprin0#tori@ - instrumente de credit pentru sectorul bancar i institu"iile financiare@ - alte te*nici AaranBamenteC de mprumuturi guvernamentale. Bonurile de tre0orerie sau alte instrumente de credit pentru acoperirea deficitelor curente sau a golurilor temporare de cas#, n cadrul unui an fiscal, sunt adresate b#ncilor, institu"iilor financiare, precum i publicului larg. +caden"a acestor *3rtii de valoare poate fi cea tradi"ional# Atrei, ase sau nou# luniC sau poate fi fi%at# n aa fel nc3t s# se asigure Gprinderea< perioadei de intrare a resurselor fiscale, procedeu des folosit n unele "#ri ale 5$C? A+.7, Canada i LaponiaC. )n 6ran"a, spre e%emplu, 1re0oreria public# pune n circula"ie, pe suport material sau n cont curentD - bonuri cu dob3nd# anual#, ale c#ror dob3n0i sunt pl#tite n func"ie de durata limitat# la doi, cinci sau c*iar apte ani@ - bonuri cu dob3nd# variabil#, denumite B?>, i care, contrar bonurilor cu dob3nd# fi%#, sunt n permanen"# re0ervate opera"iunilor tradi"ionale ale pie"ei monetare. $misiunea bonurilor i a obliga"iunilor de tre0orerie n 6ran"a a creat un nou concept mai general, acela de Gvalori de tre0orerie<. 7cestea pre0int# calit#"i specifice Agirul statuluiC i o lic*iditate superioar# tuturor celorlalte titluri de valoare. )n anumite situa"ii, din motive de politic# monetar#, biletele de tre0orerie pot constitui pentru b#nci importante instrumente monetare, pe care le pot utili0a n fa"a b#ncii centrale pentru asigurarea re0ervelor de lic*iditate. )n acest conte%t, fondurile puse la dispo0i"ia tre0oreriei vor putea crete Adin v3n0area acestor *3rtii de valoareC, fapt ce ar putea constitui un prim pas pentru reali0area unei pie"e monetare secundare, unde banca central# s# intervin# pentru reglarea lic*idit#"ilor bancare i a dob3n0ilor pe termen scurt. entru acoperirea deficitelor anilor preceden"i, trecute de altfel la datoria public#, maBoritatea "#rilor de0voltate folosesc titlurile de stat pe termen mediu i lung. )n alegerea instrumentelor de credit trebuie optat pentru acele variante care s# asigure necesit#"ile de acoperire a deficitului de fonduri, pe de o parte, i satisfacerea preferin"elor grupurilor de investitori, pe de alt# parte. )n "#rile de0voltate, instrumentele cel mai des folosite pentru acoperirea datoriei publice sunt titlurile de stat sub forma obliga"iunilor. 7stfel, 5liver Jordon men"ionea0# c#, n 6ran"a, (!O din emisiunile 1re0oreriei publice se a%ea0# pe patru produse cu dob3nd# fi%#, f#r# clau0e particulare, astfelD obliga"iuni pe apte ani, 0ece ani, 1' ani i 2' ani. 7l cincilea produs sunt obliga"iunile cu scaden"# de 12 ani i cu dob3nd# variabil#, raportat# la dob3nda medie practicat# la emisiunea bonurilor de tre0orerie cu scaden"# de trei luni. ?e asemenea, n ultimul timp, n 6ran"a s-au emis dou# linii de obliga"iuni cu dob3nd# variabil#D o obliga"iune cu scaden"# la cinci

ani Acu o dob3nd# inde%at# pe ba0a dob3n0ii reversibile a bonurilor de tre0orerie pe trei luniC i una cu scaden"a la 0ece ani ACu o dob3nd# inde%at# pe ba0a dob3n0ii medii a mprumuturilor de statC. ?e asemenea, n ultimul timp, n unele "#ri s-au de0voltat instrumente de credit negociabile pentru micii ntreprin0#tori denumite i Gbonuri guvernamentale de economii<. 7ceste titluri au, de regul#, valori mici, pentru a fi accesibile unui num#r c3t mai mare de ofertan"i@ totodat#, ele au rate ale dob3n0ii destul de nalte i o lic*iditate asigurat#. ?e obicei, aceste titluri nu repre0int# un subiect de Comerciali0are pe pia"a secundar#, deci nu sunt e%puse riscurilor de pierderi de capital, av3nd prev#0ut# i o clau0# specific#, potrivit c#reia, dup# o perioad# relativ scurt#, posesorii pot cere oric3nd rambursarea lor. ?in aceast# cauza, gestionarul lor trebuie s#-i asigure provi0ioane pentru ca0ul r#scump#r#rilor nainte de termenul scaden"ei. 2ata dob3n0ii pentru aceste titluri este de obicei progresiv#, pe ani, n func"ie de evolu"ia ratei infla"iei, pentru a o compensa pe aceasta i a se asigura investitorului un profit re0onabil Am#car mediuC..n alt sector important, care poate dispune de resurse pentru finan"area i refinan"area datoriei publice, este sistemul institu"iilor financiare.7tragerea resurselor financiare disponibile din acest sector, de c#tre gestionarul datoriei publice, se poate reali0a pe calea unor instrumente nenegociabile, prin care se ob"in Gmprumuturi private< sau Gmprumuturi contra cambiei<. 7vantaBele unor asemenea mprumuturi constau n aceea c# nivelul creditelor scadente, modul de rambursare i rata dob3n0ii Afi%# sau variabil#C pot fi adaptate cerin"elor investitorilor )n maBoritatea "#rilor, recomandarea autorit#"ilor, dar mai ales cea a organismelor financiare interna"ionale A6-4C, impune gestionarului datoriei publice s# utili0e0e te*nici i miBloace specifice pie"ei, determin3nd colectarea resurselor financiare ntr-un mod descentrali0at i pe o pia"# c3t mai e%tins#, inclusiv de pe cea e%tern#. 6inan"#rile e%terne se pot constitui n resurse importante i, de multe ori, ele repre0int# o ultim# solu"ie pentru acoperirea deficitelor bugetare curente, dar mai ales a datoriei publice, solu"ie ce se concreti0ea0# nD - atragerea de lic*idit#"i interna"ionale@ - contractarea de mprumuturi n devi0e. /o"iunea de lic*iditate interna"ional# are n vedere evolu"ia unui ansamblu de posturi ale bilan"urilor 1re0oreriei publice i ale b#ncii centrale, n opera"iunile lor pe termen scurt, mediu i lung cu nere0iden"ii, prin instituirea de depo0ite sau ncasarea datoriilor scadente sau greu solvabile de 4a debitori interna"ionali. )n cadrul acestei categorii am putea include i demersurile de a obliga e%portatorii s#-i ncase0e 4a termen crean"ele n devi0e pentru e%porturile f#cute, inclusiv demersurile autorit#"ilor pentru a contingen"a importurile n vederea prent3mpin#rii unei balan"e comerciale i de pl#"i pasive, care ar determina diminuarea stocului de devi0e al "#rii. )mprumuturile e%terne constau n opera"iuni pe termen lung i, n mai mic# m#sur#, pe termen mediu. 7cest lucru nu nseamn# altceva dec3t o Gsolu"ie brutal#< de a plasa o economie n recesiune pe calea redres#rii, prin revigorarea conturilor e%terne, demersul acesta asigur3nd o anume rela%are moderat# a economiei Ape calea finan"#rii provi0orii a deficitului prin finan"#ri e%terneC. ;.2.1. Instrumente %l%site 8n R%m-nia "entru inan'area de i!itel%r bugetare 1e*nicile i instrumentele de credit folosite p3n# n pre0ent n 2om3nia, pentru finan"area i refinan"area deficitelor bugetare i a datoriei publice, s-au re0umat la un num#r restr3ns de asemenea procedee i miBloace, printre care creditele pe termen scurt, acordate de Banca /a"ional# a 2om3niei, mai ales pentru acoperirea golurilor temporare de cas# i a deficitelor bugetare curente. 6lu%urile financiare determinate de aceste opera"iuni sunt simple i apreciem c# ele nu necesit# e%plica"ii suplimentare. )n primii ani de dup# revolu"ie, aceste categorii de credite erau nepurt#toare de dob3n0i, iar, n pre0ent, dob3nda lor este cea oficial# Aa dob3n0ii oficiale a B#ncii CentraleC i este suportat# din bugetul de stat. )n contrapartid#, Banca /a"ional# a 2om3niei pl#tete o dob3nd# la

cursul 0ilei pentru disponibilit#"ile 1re0oreriei statului aflate n contul curent general aflat la Banca /a"ional# a 2om3niei. 7vantaBul acestor resurse este acela c# ele se pot procura rapid, n func"ie de necesit#"i, sporind imediat lic*idit#"ile 1re0oreriei statului, de0avantaBul const3nd ns# n aceea c# aceste resurse trebuie restituite tot aa de rapid cum au fost i procurate. 5 a doua resurs# pentru finan"area i refinan"area deficitelor bugetare i a datoriei publice a fost aceea pus# n practic# din anul 1,,2, prin obliga"iunile de stat seriile G7< i GB<, cu dob3nd# fi%#, v3ndute popula"iei prin intermediul Casei de $conomii i Consemna"iuni. ?eoarece n acea perioad# nu erau nc# organi0ate 1re0orerii ale statului, centrali0area resurselor n contul bugetului de stat s-a efectuat prin intermediul sucursalelor Bude"ene ale Casei de $conomii i Consemna"iuni, prin sucursalele Bude"ene ale B#ncii /a"ionale a 2om3niei, Centrala Casei de $conomii i Consemna"iuni i Centrala B#ncii /a"ionale a 2om3niei. .n alt tip de mprumut contractat de 1re0oreria statului este cel ob"inut prin intermediul sistemului bancar sau al agen"ilor economici. ?ob3nda acestor credite se stabilete prin licita"ie public#, organi0at# de Banca /a"ional# a 2om3niei, care ac"ionea0# ca agent al statului. )n ca0ul acestor mprumuturi s-a practicat, de regul#, te*nica demateriali0#rii titlurilor de stat n contul curent al investitorului. 5bligativitatea eviden"ierii acestora, precum i conducerea contabilit#"ii subscrierilor au revenit deopotriv# B#ncii /a"ionale a 2om3niei i 1re0oreriei statului. )ncep3nd din anul 1,,,, 1re0oreria statului a recurs la modalitatea de a se mprumuta i de la popula"ie, prin atragerea economiilor disponibile ale acesteia, folosind certificatele de tre0orerie cu dob3nd# fi%#, prin subscrieri n numerar i ulterior n cont, prin virament. 7ceste emisiuni au fost derulate prin unit#"ile sale teritoriale, reali03ndu-se nsemnate economii pentru bugetul de stat, prin eliminarea comisioanelor care erau pl#tite pentru asemenea opera"iuni unit#"ilor Casei de $conomii i Consemna"iuni i altor intermediari. )ntruc3t certificatele de tre0orerie sunt purt#toare de dob3nd# fi%#, diferen"iat# aproape pe fiecare emisiune, iar n maBoritatea ca0urilor ele nu se rambursea0# la scaden"#, subscrierile transform3ndu-se n depo0ite, la calculul dob3n0ii finale trebuie "inut cont de suma subscris#, precum i de dob3nda capitali0at#. Fa fel cum se procedea0# i n alte economii, dob3nda care se calculea0# pentru subscrierile la mprumuturile de stat, precum i la cele transformate n depo0ite, se suport# din prevederile bugetului de stat. 3n# n e%erci"iul bugetar 2!!2, dob3nda aferent# sumelor trecute n conturile de depo0it se suporta din bugetul 1re0oreriei statului. ?in cele pre0entate re0ult# c#, n procesul de atragere a capitalurilor disponibile din economie pentru finan"area i refinan"area deficitelor bugetare i a datoriei publice n 2om3nia, s-au folosit i se folosesc nc# un num#r restr3ns de instrumente A*3rtii de valoareC f#r# varietate, din punctul de vedere al caracteristicilor pe care acestea le pot mbr#ca. ;+4+ Unele metode i te=nici de elaborare a bu0etului public naional $laborarea unui buget modern presupune folosirea te*nicilor de previ0iune i a anali0ei macroeconomice, metode ce permit eviden"ierea impactului economic, social i politic al op"iunilor privind procurarea resurselor i utili0area lor prin intermediul c*eltuielilor publice. rintre metodele clasice de dimensionare a veniturilor i c*eltuielilor bugetare men"ion#mD metoda automat#, metoda maBor#rii Adiminu#riiC i metoda evalu#rii directe. otrivit met"#ei aut"mate, se iau drept ba0# pentru ntocmirea bugetului pe anul urm#tor AtS1C veniturile i c*eltuielile penultimului an At-1C, al c#rui e%erci"iu a fost nc*eiat. -etoda este simpl#, nu necesit# un volum mare de lucr#ri, dar pre0int# de0avantaBul c# este departe de realitate, deoarece condi"iile economice, sociale i politice e%istente cu doi ani n urm# nu se pot men"ine dec3t nt3mpl#tor i n anul pentru care se elaborea0# proiectul de buget. (et"#a ma&"rrii 7#iminuriiC const# n aceea c# se iau n considerare re0ultatele e%erci"iilor bugetare pe un interval de cinci ani Asau mai mul"i ani consecutiviC din perioada premerg#toare anului pentru care se elaborea0# proiectul de buget. e ba0a acestor date se determin# ritmul mediu anual de cretere Asau descretereC a veniturilor i c*eltuielilor bugetare. rin aplicarea acestui ritm asupra veniturilor i c*eltuielilor anului bugetar progno0at se

determin# nivelul veniturilor i c*eltuielilor bugetului de stat pe anul urm#tor. ?eterminarea veniturilor i c*eltuielilor prin e%trapolarea tendin"elor re0ultate din evolu"ia indicatorilor, aferen"i perioadei considerate drept ba0# de calcul, este apro%imativ#, deoarece n fiecare an intervin factori noi, care pot avea o influen"# mai mare sau mai mic# asupra bugetului n cau0#. )n plus, procedeul transpune n viitor influen"ele negative ale unor fenomene economicofinanciare care s-au manifestat n anii care au servit drept ba0# de calcul. (et"#a e!alurii #irecte presupune efectuarea unor calcule pentru fiecare surs# de venit i fiecare categorie de c*eltuieli n parte. )n acest scop, se au n vedere e%ecu"ia preliminar# a bugetului pe anul n curs i previ0iunile n domeniul economic i social pentru anul bugetar urm#tor. Fa estimarea veniturilor aferente bugetului pe anul viitor se "ine seama de nivelul lor prev#0ut pentru anul n curs, care se aBustea0# n func"ie de eventualele modific#ri ce vor interveni n legisla"ia cu privire la impo0ite i alte venituri, precum i de influen"a unor factori de natur# economic#, politic#, social#, care "in de conBunctura interna"ional#. ?imensionarea indicatorilor bugetari se reali0ea0# n direct# corela"ie cu nivelul unor indicatori macroeconomici Aprodusul intern brut previ0ionatC n condi"iile unei rate estimate a infla"iei i ale unui nivel previ0ibil al cursului de sc*imb al monedei na"ionale. )n acest cadru, o importan"# deosebit# o pre0int# evaluarea c*eltuielilor publice 4a nivelul necesit#"ilor anului bugetar. 7ceasta presupune o armoni0are a solicit#rilor de credite bugetare cu posibilit#"ile reale ale economiei de a sus"ine, cu venituri corespun0#toare, creterea c*eltuielilor publice. $valuarea c*eltuielilor publice nu nseamn# n mod automat creterea acestora, ci dimensionarea lor n aa fel nc3t, n condi"iile unor resurse publice insuficiente, deficitul bugetar previ0ionat s# fie suportabil An limita a 2O-3O din 4BC. 7ceast# metod# se folosete cu predilec"ie i de autorit#"ile rom3neti n construc"ia bugetelor. 7lte metode mai moderne folosite n str#in#tate, n construc"ia bugetelor sunt pre0entate n continuareD -etoda cost-avantaBe sau cost-eficacitate, a c#rei aplicabilitate este condi"ionat# de e%isten"a a dou# sau mai multe solu"ii de reali0are a unui obiectiv, cu costuri diferite. 7nali0a cost-avantaBe 7c"$t4bene'it anal@$i$1 repre0int# un set de te*nici concepute n vederea asigur#rii unei aloc#ri eficiente a resurselor limitate, n primul r3nd ntre sectorul public i cel privat i, n al doilea r3nd, ntre diferitele proiecte ale sectorului public@ -etoda de planificare, programare, bugeti0are A B+C presupune identificarea obiectivelor ce urmea0# a fi ndeplinite pe termen lung, cuantificarea Ape ba0a unor calcule specificeC a costurilor i avantaBelor diferitelor programe ce pot fi finan"ate de 4a buget i stabilirea unui clasament al acestora n raport cu indicatorii de eficacitate. 7doptarea deci0iei n func"ie de ierar*ia programelor alternative este considerat# a fi criteriul te*nologic ce nlocuiete criteriul politic n materie de buget. -etoda permite identificarea Gop"iunilor verticale<, n cadrul aceluiai minister, dar nu permite formularea Gop"iunilor ori0ontale<, adic# pe ba0a ei nu se poate Bustifica o reparti"ie diferit# a creditelor bugetare ntre ministere Aca, de e%empluD credite bugetare mai mari pentru educa"ie i mai mici pentru Busti"ie sau credite mai mari pentru educa"ie i mai mici pentru s#n#tate etcC. entru a asigura o reparti0are Budicioas# a creditelor pe ministere, este necesar un criteriu comun de eficacitate, valabil pentru ansamblul ministerelor, ceea ce este greu de identificat i de aplicat n practic#. 7adar, n cadrul metodei B+, bugetele ministerelor nu mai sunt pre0entate ca o simpl# enumerare de credite bugetare, ci sunt reformulate pe programe n succesiunea Gstructur#obiective-programe<. 7stfel, gestiunea bugetar# global# este conceput# ca un sistem de subpolitici optimale. Fimitele metodei B+ au promovat metodaD managementului prin obiective A-B5C. $sen"a metodei const# n aceea c# se pune accentul pe identificarea finalit#"ilor sau "intelor pentru fiecare domeniu de activitate. 6iecare gestionar de resurse publice i definete propriile sale obiective, contribuind astfel la reali0area finalit#"ilor propuse. n cadrul fiec#rui

minister se procedea0# la rediscutarea i coordonarea finalit#"ilor, obiectivelor i resurselor. n acest mod, se reali0ea0# o descentrali0are a deci0iei, dar apar dificult#"i referitoare la asumarea r#spunderii la nivelul noilor centre descentrali0ate de deci0ie, la determinarea precis# a obiectivelor i, mai ales, la coordonarea acestora cu obiectivele generale ale bugetului. -etoda -B5 a fost conceput# n conte%tul unei planific#ri globale pe termen de cinci ani, astfel nc3t s# permit# o coordonare a obiectivelor ntre ministere. +pre deosebire de B+, metoda are drept scop identificarea op"iunilor ori0ontale privind diferen"ierea m#rimii creditelor bugetare pe ministere. n procesul select#rii obiectivelor, decidentul este diferit de utili0ator, n timp ce, n ca0ul metodei B+, deci0ia apar"ine utili0atorului. ncadrarea obiectivelor n conte%tul general al bugetului presupune alocarea global# a resurselor necesare pentru atingerea scopurilor propuse. 5 alt# metod# a aplic#rii este metoda ba0# bugetar# 0ero AWBBC ABer"4Ba$e# Bu#getingC repre0int# metoda de programare bugetar#, practicat# n +.7 dup# 1,8!, al c#rei scop este acela de a prent3mpina creterea e%cesiv# a c*eltuielilor bugetare de la un an la altul. -etoda const# n a alege aceea combina"ie de programe care minimi0ea0# costurile determinate de reali0area unui anumit obiectiv, la un anumit nivel al resurselor posibil de ob"inut. rogramarea bugetar# pre0int#, n acest ca0, elemente comune cu planul de afaceri al unei ntreprinderi private, care-i propune producerea unor outputuri date, cu costuri minime, n condi"iile ma%imi0#rii profitului. $laborarea bugetului dup# metoda WBB presupune Bustificarea programelor alternative ba0ate pe costuri diferite, inclusiv o ba0# 0ero sau cel mai sc#0ut nivel de cost la care poate fi reali0at obiectivul propus. arlamentul ree%aminea0# bugetul, n mod sistematic, la intervale regulate de timp, ca i cum s-ar porni de la 0ero. Fa fiecare cinci ani se reevaluea0# fiecare ac"iune i se rediscut# fiecare autori0a"ie de program n vederea aprob#rii. rin intermediul unor aa-numite pac*ete de deci0ie sau Gpac*ete-program<, sunt evaluate re0ultatele diferite, ce corespund at3t unui nivel dat al costurilor, c3t i altor niveluri de cost situate sub i peste nivelul considerat. entru fiecare program se determin# nivelul minim al efortului Aba0a - 0eroC i se evaluea0# consecin"ele reducerii c*eltuielilor bugetare 4a acest nivel minim. .n Gpac*et de deci0ie<, n conte%tul metodei WBB, includeD obiectivul sau re0ultatul ce se dorete a fi ob"inut@ descrierea programelor i a subprogramelor de reali0are a obiectivului@ anali0a diferitelor costuri i avantaBe degaBate@ lista miBloacelor alternative, precum i Bustificarea alternativei propuse. 5p"iunea pentru unul sau altul dintre programele propuse depinde de efectele ce pot fi ob"inute la un nivel dat al costurilor. $fectele sunt eviden"iate prin prisma avantaBelor directe i indirecte, iar costurile sunt estimate la nivelul lor real, inclusiv prin luarea n considerare a costurilor generate de e%ternalit#"i. ?up# ce se eviden"ia0# i se evaluea0# at3t costurile, c3t i avantaBele corespun0#toare, se procedea0# la actuali0area beneficiilor nete viitoare. Beneficiile nete viitoare se reduc n condi"iile e%isten"ei unei rate a dob3n0ii, real po0itive, n economie, fapt care face ca o unitate monetar# ob"inut# n viitor cu titlu de beneficiu s# repre0inte mai pu"in dec3t o unitate monetar# ob"inut# n pre0ent drept beneficiu. -etoda ra"ionali0#rii op"iunilor bugetare A2CBC ,Diati"nali$ati"n #e$ 0%"i Bu#getaireP a constituit metoda france0# ba0at# pe anali0a sistemic#, pentru dimensionarea indicatorilor bugetari, n conte%tul gestiunii prin obiective a resurselor publice. -etoda ra"ionali0#rii op"iunilor bugetare const# n identificarea i studierea obiectivelor, compararea solu"iilor alternative, adoptarea deci0iei pe ba0a anali0ei cost-avantaBe i controlul permanent al c*eltuirii resurselor. 5riginalitatea metodei const# n capacitatea de adaptabilitate i de reformulare a op"iunilor@ av3nd caracter iterativ, metoda permite anali0a obiectivelor i glisarea acestora prin intermediul aa-numitului Gplan-revolving<. 4tera"iile, n cadrul anali0ei sistemice, pot urma succesiunea urm#toareD 1. formularea problemei@ 2. selec"ia obiectivelor@ 3. propunerea alternativelor@ &. colectarea de date@ '. construc"ia modelelor@

6. compara"ia modelelor@ (. testul de sensibilitate@ 8. e%aminarea ipote0elor@ ,. ree%aminarea obiectivelor@ 1!. propunerea de noi alternative@ 11. noua formulare a problemei. 2a"ionali0area op"iunilor bugetare este considerat# ca fiind o metod# coerent# de elaborare a bugetului Adefinirea obiectivelorC, de alegere a miBloacelor posibil de utili0at, de e%ecu"ie a acestuia Aprograme i gestiuneC i de control Acompararea re0ultatelor ob"inute cu cele scontate i formularea previ0iunilorC. rincipalele etape ale metodei 2CB sunt, aadar, studiul, deci0ia, e%ecu"ia i controlul. Cu toate avantaBele ce decurg din determinarea op"iunilor bugetare pe ba0a criteriilor economice, nici n "#rile de origine, nici n "#rile care le-au adoptat i adaptat nu s-a reuit generali0area metodelor moderne de elaborare a indicatorilor bugetari. -etodele moderne de dimensionare a indicatorilor bugetari se ba0ea0# pe estimarea costurilor i avantaBelor viitoare, care intr# n calculul indicatorilor bugetari drept variabile certe. Cum ele nu pot fi niciodat# pe deplin prefigurate, totdeauna se nregistrea0# diferen"e ntre m#rimea previ0ional# i cea real# a indicatorilor considera"i. $fectele unei anumite politici bugetare sunt i ele greu de cuantificat, n maBoritatea situa"iilor. Cu*inte !5eie7 de0ec*ilibru public, titluri de stat, deficit bugetar, certificate de tre0orerie, deficitIsurplus consosolidat, obliga"iuni de stat, obliga"iuni de te0aur, deficitIsurplus conven"ional, cont current general al 1re0oreriei +tatului, , deficitIsurplus primar , deficitIsurplus opera"ional, mprumuturi din disponibilit#"ile, e%istente temporar n contul curent general al tre0oreriei statului Teste gril$ 0. aC bC cC dC eC Asigurarea e!5ilibrului bugetar e "%sibil$ "rin %l%sirea urm$t%arel%r te5ni!i7 constituirea unui fond de re0erv# bugetar#@ te*nica fondurilor speciale@ te*nica fondurilor bugetare@ te*nica amorti0#rii alternative@ te*nica fondului de egali0are. Xt

A) aSbSc@ B) cSdSe@ C) a2#2e/ D) aSe@ $C bScSd. 2. /ugetul e!%n%miei na'i%nale re"re&int$7 aC documentul previ0ional n care se cuantific# nu numai nivelul c*eltuielilor sectorului privat ce se vor efectua n viitor, precum i m#rimea veniturilor ce pot fi mobili0ate la dispo0i"ia statului@ b1 an$amblul c"nturil"r naiunii care #e$criu, pentru anul )n cur$ i pentru anul urmt"r, pre!iziunile a$upra tutur"r agenil"r ec"n"mici #in ara re$pecti!/ cC ansamblul veniturilor i c*eltuielilor previ0ionate de societ#"ile comerciale din domeniul privat@ dC totalitatea c*eltuielilor care se nregistrea0# la nivelul unei "#ri@ eC nici unul dintre enun"urile de mai sus nu definete bugetul economiei na"ionale.

1.:n statele de ti" unitar sistemul bugetar !u"rinde7 aC bugetele locale@ bC bugetele statelor, provinciilor sau regiunilor membre@ cC bugetele fondurilor speciale@ dC bugetul autorit#"ilor publice centrale@ eC bugetul asigur#rilor sociale de stat@ fC bugetul economiei. 7C aSdSe@ B1 a2c2#2e/ CC cSd@ ?CaSf@ $C aSd. ;. :n R%m-nia( ne*%ile de resurse la ni*elul s%!iet$'ii )i "%sibilit$'ile de a!%"erire ale a!est%r ne*%i sunt re le!tate 8n7 aC bugetul de stat@ bC bugetul economic@ cC bugetul asigur#rilor sociale de stat@ dC bugetul fondurilor speciale@ eC bugetul altor institu"ii publice subven"ionate de stat@ fC bugetul tre0oreriei statului. A) aScSdSeSf@ B) bSc@ C) aSe@ D) a2c2#2'/ $C aSdSf. <. Care dintre urm$t%arele met%de nu dimensi%nare a *enituril%r )i !5eltuielil%r bugetare9 aC metoda de planificare, programare, bugeti0are@ b1 met"#a #e ree!aluare a "piunil"r bugetare/ cC metoda ba0ei bugetare 0ero@ dC metoda ra"ionali0#rii op"iunilor bugetare@ eC metoda managementului prin obiective. este % met%d$ m%dern$ de

=. Met%da e*alu$rii dire!te a *enituril%r )i !5eltuielil%r "resu"une7 aC ntocmirea bugetului cu luarea n considerare a re0ultatelor e%erci"iilor bugetare pe mai mul"i ani, premerg#tori celui pentru care se elaborea0# bugetul@ bC determinarea coeficientului creterii sau descreterii veniturilor i c*eltuielilor bugetare@ cC luarea n considerare a nivelului veniturilor i c*eltuielilor ultimului an al c#rui e%erci"iu a fost nc*eiat@ #1 #imen$i"narea pe baza un"r calcule a 'iecrei $ur$e #e !enit i a 'iecrei $ur$e #e c%eltuieli/ eC preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor "#ri. D. Met%dele m%derne de dimensi%nare a bugetare sunt7 aC metoda automat#@ bC metoda cost-avantaBe@ cC metoda maBor#rii Adiminu#riiC@ dC metoda de planificare, programare, bugeti0are@ *enituril%r )i a !5eltuielil%r

eC metoda evalu#rii directe@ fC metoda ba0# bugetar# 0ero@ gC metoda ra"ionali0#rii op"iunilor bugetare. 7C aScSe@ B1 b2#2'2g/ CC aSbSdSg@ ?C bSeSf@ $C aSbScSg. E. Met%da analiti!$ de determinare a resursel%r inan!iare "resu"une7 a1 e!aluarea #irect a 'iecrui '"n# #e re$ur$e 'inanciare, publice $au pri!ate/ bC e%trapolarea raportului e%istent ntre 4B i resursele financiare@ cC e%trapolarea raportului e%istent ntre resurse financiare i 4B@ dC e%trapolarea tendin"ei creterii sau sc#derii veniturilor din anii anteriori@ eC nici unul dintre r#spunsurile de mai sus. F. "ubli!e9 aC partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se aloc# unit#"ilor administrativ- teritoriale n vederea ec*ilibr#rii bugetelor proprii ale acestora@ bC aprobarea comunicat# tre0oreriei statului de c#tre ordonatorul principal de credite, n limita c#reia se pot efectua pl#"i de cas# din bugetul de stat@ c1 $uma apr"bat prin buget, reprezent+n# limita ma im p+n la care $e p"t "r#"nana i e'ectua pli )n cur$ul anului bugetar/ dC plata unei sume efectuat# de un agent economic sau de o institu"ie public# ori financiar# n vederea stingerii unei obliga"ii legale@ eC nici una din variantele de mai sus. Ce se 8n'elege "rin !redit bugetar( !%n %rm Legii nr. <BBC2BB2 "ri*ind inan'ele

&API!$%U% : BU E!U% E?E"A% A% U?IU?II EU"$PE?E

)n cadrul acestui capitol este pre0entat bugetul .niunii $uropene, principiile ce stau la ba0a reali0#rii bugetului, procedura bugetar#, dar i structura bugetului Avenituri i c*eltuieliC. F+3+ Principiile 2undamentale ale bu0etului Uniunii Europene Bugetul .niunii $uropene este actul ce autori0ea0#, n fiecare an, finan"area ansamblului activit#"ilor i interven"iilor comunitare, traduc3nd, n termeni de afectare a resurselor, priorit#"ile i orient#rile politice. $volu"ia bugetului, de-a lungul timpului, reflect# transform#rile succesive ale construc"iei europene. ?ac# n anul 1,(!, bugetul Comunit#"ii repre0enta 3,6 mld. $C. A1, $C.IlocuitorIanC, n anul 2!!!, el repre0enta ,3 mld. $.25 A2'! $.25IlocuitorIanC. entru reali0area bugetului, se "ine seama de urm#toarele principiiD Kprincipiul unitii Aart. 268 din 1ratatC semnific# c# totalitatea c*eltuielilor i a veniturilor sunt reunite ntr-un singur document. 7cest principiu pornete de la regula elementar# a transparen"ei, d3nd posibilitatea legiuitorului s# cunoasc# opera"iunile ntr-o optic# global# i e%*austiv#. 1otui, e%isten"a bugetelor autonome ale unor organisme a c#ror finan"are se reali0ea0# din bugetul general arat# c# e%ist# i e%cep"ii de la acest principiu. Dprincipiul uni)ersalitii garantea0# transparen"a opera"iilor financiare, permite un control democratic asupra utili0#rii bugetului, regrup3nd dou# reguliD - regula de neafectare potrivit c#reia veniturile bugetare nu pol fi afectate pentru anumite c*eltuieli@ - regula potrivit c#reia veniturile i c*eltuielile trebuie nscrise n buget n sumele lor globale, integrale, f#r# a se "ine seama de corela"iile per-sold. 1otui, e%ist# i e%cep"ii de la aceste reguli, cele mai cunoscute fiind cele referitoare la finan"area programelor complementare de cercetare i finan"are 6$5J7. Kprincipiul anualitii ce implic# reali0area opera"iilor bugetare pe parcursul unui e%erci"iu bugetar, astfel nc3t s# facilite0e activitatea de control efectuat# de e%ecutivul comunitar. 2egula anualit#"ii "ine seama de trei elemente, respectivD - c*eltuielile nscrise n buget sunt autori0ate pentru un e%erci"iu bugetar@ - e%erci"iul bugetar corespunde cu anul civil@ -suma creditelor autori0ate prin buget nu poate fi dep#it#. 5rganismele .niunii corelea0# aplicarea acestui principiu cu necesitatea folosirii ac"iunilor plurianuale, e%ist3nd astfel creditul disociat care cuprinde dou# elementeD creditul de angaBament i creditul de plat#. 0re#itul #e anga&ament cuprinde, n timpul e%erci"iului n curs, costul total al obliga"iilor Buridice contractate pentru ac"iuni a c#ror reali0are se ntinde pe mai multe e%erci"ii. 0re#itul #e plat acoper#, p3n# la concuren"a sumelor nscrise n buget, c*eltuielile ce decurg din angaBamentele contractate n cursul e%erci"iului iX sau a e%erci"iilor anterioare. K principiul ec=ilibrului bu0etar pornete de la regula de ba0# potrivit c#reia, suma c*eltuielilor i a veniturilor prev#0ute n buget, trebuie s# fie egale, nefiind acceptat# recurgerea la mprumuturi pentru acoperirea deficitului bugetar. .n sold e%cedentar este nscris ca venit n bugetul e%erci"iului urm#tor, iar toate c*eltuielile suplimentare, ce se pot ivi n timpul unui e%erci"iu, fac obiectul unui buget rectificativ. K principiul specializrii bu0etare are la ba0# individuali0area c*eltuielilor pe capitole, regrup3ndu-le apoi dup# natura Ac*eltuieli de func"ionare curent#, de interven"ie etc.C sau dup# destina"ia lor Ac*eltuieli de cultur#, cooperare etcC. 7ceast# regul# are scopul de a evita confu0iile legate de utili0area unui credit cu altul autori0at i de a asigura transparen"a necesar# i respectarea voin"ei 7utorit#"ii Bugetare n e%ecu"ie. K principiul unitii monetare potrivit c#ruia $.25 este moneda na"ional# Ae%ist# ns# trei "#ri membre care nu au acceptat $.25 ca moned# na"ional#C.

1rebuie s# men"ion#m c#, la nivelul .niunii $uropene se dorete pre0entarea bugetului pe activit#"i, n cadrul c#ruia toate c*eltuielile au fost reparti0ate pe domenii politice. $ste un pas important pentru utili0area unei structuri, care s# uure0e discu"iile autorit#"ii bugetare asupra diferitelor politici, permi"3nd, n acelai timp, o pre0entare accesibil# pentru public. Bugetul ba0at pe activit#"i ofer# o imagine complet# asupra utili0#rii resurselor pentru fiecare politic# a Comisiei, cuprin03nd at3t credite financiare pentru c*eltuieli opera"ionale i administrative, c3t i pentru resurse umane. F+,+ Etapele procedurii bu0etare 1ratatul C$ Aart. 2(2C specific# c# diferitele etape ale procedurii bugetare i termenele stabilite trebuiesc respectate imperativ. rocedura bugetar#, aa cum este definit# n 1ratatul C$, se ntinde ntre 1 septembrie i 31 decembrie a anului precedent celui n cau0#. )n practic#, calendarul bugetar cuprinde diferite fa0e, dup# cum urmea0#D 1. elaborarea proiectului de buget de c#tre Comisie i transmiterea c#tre 7utoritatea bugetar# p3n# cel t3r0iu la 1' iunie. ?up# de0baterile cu privire la priorit#"ile politice i bugetare pentru e%erci"iul urm#tor, Comisia colectea0# datele necesare ntocmirii bugetului proced3nd la un arbitraB intern. ?up# aceea regrupea0# toate elementele n proiectul de buget care constituie previ0iunea global# a veniturilor i c*eltuielilor pentru e%erci"iul viitor. roiectul de buget poate fi modificat ulterior de Comisie printr-o adres# rectificativ#. 2. stabilirea proiectului de buget de c#tre Consiliu. Consiliul citete pentru prima dat# proiectul de buget i adopt#, nainte de 31 iulie, pe ba0a proiectului ini"ial i dup# discu"ii cu o delega"ie a arlamentului, un proiect pe care-1 transmite arlamentului n prima Bum#tate a lunii septembrie. 3. prima lectur# n arlament arlamentul, pe ba0a proiectului Consiliului, procedea0# la prima lectur# n cursul lunii octombrie, a bugetului iar amendamentele asupra c*eltuielilor trebuie votate de maBoritatea absolut# a membrilor. &. a doua lectur# a Consiliului Consiliul efectuea0# a doua lectur# n noiembrie, dup# ce n prealabil a avut discu"ii cu o delega"ie a arlamentului $uropean. roiectul de buget poate fi modificat n func"ie de amendamentele sau de propunerile de modificare votate de arlament. 2e0ultatul deliber#rilor Consiliului duce la fi%area sumelor definitive pentru c*eltuielile obligatorii6, Consiliul av3nd Gultimul cuv3nt< pentru aceast# categorie de c*eltuieli. roiectul de buget amendat este retransmis arlamentului p3n# n 22 noiembrie. '. a doua lectur# a arlamentului arlamentul va consacra sesiunea din decembrie pentru e%aminarea c*eltuielilor neobligatorii(, pentru care poate accepta sau refu0a propunerile Consiliului. arlamentul votea0# bugetul, reedintele arlamentului constat# votul, iar din acest moment el devine e%ecutoriu. )n ca0ul unor circumstan"e e%cep"ionale, neprev#0ute, Comisia poate s# propun#, n cursul e%erci"iului, modificarea bugetului votat pe ba0a unor rectific#ri. Calendarul procedurii bugetare este redat n figura '.1.

c%eltuielile "bligat"rii sunt cele care decurg n virtutea tratatelor de cooperare nc*eiate An aceast# categorie sunt incluse c*eltuielile 6$5J7, o parte din c*eltuielile ce decurg din angaBamentele interna"ionale ale .$@ c*eltuielile de personal, n mod parado%al, fiind considerate c*eltuieli obligatori ( c%eltuielile ne"bligat"rii sunt toate acele c*eltuieli ce nu decurg obligatoriu din tratate interna"ionale Ac*eltuielile structurale, creditele bugetare pentru diferite politiciD educa"ie, cultur#, mediu, comunicare, cercetare, c*eltuielile de cooperare A3I& din totalC, c*eltuielile de personal i de func"ionareC.

Fi0ura F+3+ Procedura bu0etar F+4+ Structura bu0etului Uniunii Europene .niunea $uropean# este finan"at#, n principal, din resursele Aresurse propriiC puse la dispo0i"ia sa de c#tre "#rile membre. 7cestea se fi%ea0# n func"ie de deci0ia Consiliului i de ratificarea acestuia de c#tre parlamentele na"ionale. entru perioada 2!!!-2!!6, ele nu puteau dep#i 1,2(O din /B .niunii $uropene. 7nsamblul resurselor bugetare sunt determinate anual, n func"ie de c*eltuielile totale decise de autoritatea bugetar# A arlamentul i ConsiliulC, n sensul respect#rii principiului ec*ilibrului bugetar. Fa origine, n momentul intr#rii n vigoare a 1ratatului de la aris, n anul 1,'2, e%istau resursele proprii ale Comisiei $uropene, de c#rbune i o"el AC$C7C. ?up# 1ratatul de la 2oma, din 1,'(, trebuiau finan"ate at3t Comunitatea $conomic# $uropean# AC$$C, c3t i Comunitatea $uropean# a $nergiei 7tomice AC$$7C din contribu"iile financiare ale statelor membre Aprelev#ri agricole, ta%e vamale i 1>7C. )n anul 1,8&, Comisia s-a confruntat cu o discriminare a resurselor proprii i a adoptat solu"ia potrivit c#reia, statele membre trebuiau s# pun# la dispo0i"ie sumele necesare sub forma unor mprumuturi purt#toare de dob3nd#. ?ar, "in3nd cont de reac"ia Consiliului i a arlamentului, s-a modificat formula, lu3nd forma unor avansuri de resurse f#r# dob3nd#.

)n fine, guvernele statelor membre s-au angaBat s# vire0e Comunit#"ii, din anul 1,8&, sumele necesare finan"#rii bugetului rectificativ sub forma unor avansuri rambursabile. n aprilie 1,8', repre0entan"ii guvernelor "#rilor membre s-au angaBat s# vire0e Comunit#"ii avansuri pentru completarea finan"#rii, sumele v#rsate constituind, pentru prima dat#, avansuri nerambursabile. 2eforma finan"elor comunitare, din anul 1,88, a modificat i a m#rit, cu alte componente, resursele proprii, prin crearea unei noi categorii de resurse determinate asupra /B Aplafonul global a fost de 1,2O n anul 1,,2, plafon ce s-a aplicat i n anii 1,,3 i 1,,&C. )n anul 1,,&, conform conclu0iilor Consiliului $uropei de la $dimbourg, s-a luat o nou# deci0ie cu privire la determinarea resurselor asupra /B al "#rilor membre, plafonul calculat fiind de 1,21O din /B n anul 1,,' i, treptat aBung3nd la 1,2(O din 4B n anul 1,,,.

Fi0ura F+,+ Structura resurselor proprii ale bu0etului Uniunii Europene 2esursele proprii se determin# prin aplicarea unei cote asupra /B statelor membre, cot# ce se fi%ea0#, n fiecare an, n cadrul procedurii bugetare, "in3ndu-se cont de toate celelalte venituri bugetare. /B este definit ca fiind venitul na"ional brut calculat n pre"uri de pia"#, n conformitate cu +istemul $uropean de conturi. relev#rile agricole i ta%ele vamale sunt cunoscute i sub numele de Gresurse proprii tradi"ionale<, ele repre0ent3nd 1&O din totalul resurselor proprii. 2esursa G1>7< a repre0entat, n 2!!!,3'O din totalul resurselor proprii, n timp ce resursele complementare au repre0entat restul A'!OC. 7cest sistem permite .niunii $uropene finan"area, ntr-o manier# stabil# i continu#, tuturor politicilor propuse. )n ceea ce privete c*eltuielile, acestea sunt mp#r"ite pe ase categorii, conform figurii '.3. C*eltuielile nscrise la +ec"iunile 4, 44, 4>, >, >4 sunt numai de func"ionare, pe c3nd cele de la +ec"iunea 444 sunt de dou# tipuriD K C*eltuielile de func"ionare, ce acoper# c*eltuielile ComisieiD de func"ionare, de ntre"inere, materiale, de personal, c*eltuieli ce decurg din misiuni specifice ca acelea de subven"ionare a unor c*eltuieli cu caracter interinstitu"ional

I Parlamentul II &onsiliul &IE%!UIE%I %E BU E!U%UI PE SE&BIU?I III &omisia I: &urtea de Gustiie : &urtea de &onturi :I &omitetul Economic i Social i &omitetul "e0iunilor Fi0ura F+4+ Seciunile c=eltuielilor bu0etului 0eneral al Uniunii Europene K C*eltuielile opera"ionale ce vi0ea0# c*eltuielile agricole, politica de coe0iune i fondurile structurale, politica intern# Acercetare, educa"ie etcC, ac"iuni e%terne, c*eltuieli cu e%tinderea .niunii etc. C*eltuielile comunitare sunt supuse audit#rii de c#tre Curtea de Conturi $uropean# creat# n anul 1,('. 7ceasta verific# legalitatea i regularitatea ncas#rii veniturilor bugetare, dar i a efectu#rii c*eltuielilor, d3ndu-i avi0ul asupra gestiunii financiare a bugetului comunitar. ?e asemenea, arlamentul $uropean reali0ea0# un control asupra c*eltuielilor i veniturilor bugetului. n fiecare an, pe ba0a raportului anual al Cur"ii de Conturi e%aminea0# m#sura n care Comisia $uropean# a e%ecutat bugetul anului precedent Aprocedura este cunoscut# sub numele de Gdesc#rcare de gestiune<C. C*eltuielile agricole prev#0ute n bugetul .niunii au urm#toarele caracteristiciD K sumele alocate n ultimii ani au sc#0ut odat# cu de0voltarea altor politici comunitare An 2!!!, ele repre0entau &&O din c*eltuieliC@ K se ba0ea0# pe obiectivele fi%ate n cadrul politicii comune agricole, dorindu-seD creterea competitivit#"ii n agricultur#@ asigurarea unui nivel de via"# decent pentru agricultori@ stabili0area pie"elor@ asigurarea unor pre"uri re0onabile pentru consumatori. )n ultimii ani au avut loc dou# reforme, n anii 1,,2 i 1,,,, acestea permi"3nd reducerea e%odului rural, protec"ia mediului, descuraBarea produc"iei intensive i favori0area agriculturii tradi"ionale, de0voltarea politicii de de0voltare rural#. )n ceea ce privete politica de coe0iune economic# i social#, putem afirma c# aceasta a devenit un obiectiv maBor al construc"iei europene deoarece permite reducerea inegalit#"ilor ntre regiuni@ K favori0area de0volt#rii armonioase a diverselor regiuni europene@ K proteBarea i ameliorarea mediului@ K pre0entarea, tuturor cet#"enilor comunitari, a avantaBelor cre#rii pie"ei comunitare i a .niunii monetare i economice. n acest conte%t, Consiliul $uropei a confirmat necesitatea efectu#rii unor c*eltuieli pentru sus"inerea fondurilor structurale A6ondul $uropean de de0voltare regional#, 6ondul +ocial $uropean, 6ondul de orientare a agriculturii i pescuituluiC n acele regiuni n care acestea sunt necesare. 7ceste fonduri au ap#rut din necesitatea de0volt#rii 0onelor s#race, favori03nd moderni0area structurilor economice Ade obicei sunt 0onele situate la periferia lumiiD 7cores, -adire, 4nsulele Canare etcC@ K sus"inerea reconversiei economice i sociale din 0onele n dificultate, altfel spus a 0onelor industriale ce cunosc muta"ii social-economice importante i dificil de diminuat, a regiunilor rurale, a celor urbane n cri0#, a regiunilor afectate de restructurarea sectorului de pescuit@ K sus"inerea moderni0#rii politicilor i a sistemelor de educa"ie, de formare profesional# i de utili0are a for"ei de munc# AaButor de omaB, aButoare acordate tinerilor, accesul la educarea i formarea profesional# pe toat# durata vie"iiC. C*eltuielile alocate pentru alte politici interne vi0ea0#D

K cercetarea i de0voltarea te*nologic# n special n domeniile re"elelor de transport transeuropean, energie i telecomunica"ii@ K de0voltarea sistemului educa"ional, de formare profesional#, promovarea sistemului de mobilitate a studen"ilor Aprogramele +ocrates, Feonardo da >inci, 1ineri pentru $uropa etcC. C*eltuielile pentru ac"iunile e%terne "in seama de aButorul umanitar pe care .niunea $uropean# l acord# diferitelor "#ri, de cel de sus"inere acordat "#rilor $uropei $st-$uropene i 5rientale, de aButoarele alimentare i de urgen"# ce pot fi acordate, de finan"area unor ac"iuni generale n favoarea democra"iei i a drepturilor omului, pentru salvarea p#durilor tropicale i protec"ia mediului, dar i pentru ac"iuni e%terne consacrate cooper#rii cu alte "#ri de0voltate ALaponia, +.7C. F#rgirea .niunii $uropene este un obiectiv maBor al construc"iei europene, de aceea, c*eltuielile pentru acest proces vi0ea0#D K agricultura Aprogram +7 72?C K creterea calit#"ii produselor@ K respectarea mediului@ K diversificarea activit#"ilor economice din 0onele rurale@ K transporturile i mediul Aprogram 4+ 7C@ K moderni0area i adaptarea standardelor comunitare la economiile "#rilor ce doresc s# adere la .$ Aprograme T72$C. Cu*inte )i termeni !5eieD .niunea $uropean#, resurse proprii, c*eltuieli opera"ionale, principii ale bugetului .niunii $uropene, c*eltuieli obligatorii, c*eltuieli neobligatorii, procedura bugetar# :ntreb$ri de !%ntr%l 1. re0enta"i principiile fundamentale ale bugetului .niunii $uropene. 2. Care sunt etapele procedurii bugetareY 3. Care este structura bugetului .niunii $uropeneY &. re0enta"i structura resurselor proprii ale bugetului .niunii $uropeneY '. 7nali0a"i c*eltuielile bugetului general al .niunii $uropene.

&API!$%U% :I S!"U&!U"A $" A?I#A!$"I&' I "$%U% !"E#$"E"IEI S!A!U%UI A? "$@J?IA Capitolul de fa"# pre0int# necesitatea nfiin"#rii 1re0oreriei +tatului i importan"a acesteia. ?e asemenea am eviden"iat sistemul organi0#rii centrale i teritoriale al tre0oreriei statului. /+3+ ?ecesitatea or0anizrii !rezoreriei publice (n "om*nia 1ran0i"ia la economia de pia"# repre0int# un proces comple% i de durat# care presupune nf#ptuirea unor multiple obiective, printre care un loc important l ocup# restructurarea economiei na"ionale. 7ceast# ac"iune necesit# importante resurse financiare i materiale ale c#ror procurare i administrare constituie o problem# realmente dificil#, dac# se urm#rete i respectarea unor principii de ba0# cu privire la o fiscalitate ec*itabil# i o politic# bugetar# corect#. 2eforma din sistemul bancar a determinat structurarea acestuia pe dou# paliereD pe de-o parte, Banca /a"ional# a 2om3niei, care ncepe s#-i e%ercite func"iile tradi"ionale, de banc# central#, iar, pe de alt# parte, sistemul b#ncilor comerciale c#rora le-au fost transferate opera"iunile cu caracter comercial i e%ecu"ia bugetului public. 5pera"iunile privind e%ecu"ia de cas# a bugetelor i celorlalte resurse financiare ale sectorului public au fost preluate de Banca Comercial# 2om3n#, Banca pentru ?e0voltare i Banca 7gricol#. Banca Comercial# 2om3n#, precum i celelalte dou# b#nci, organi0ate pe principii comerciale, au n vedere, n primul r3nd, desf#urarea unei activit#"i rentabile, fiind preocupate, n special, pentru organi0area i e%ecutarea unor servicii i opera"iuni aduc#toare de profit Aplasamente de resurse disponibile, opera"iuni de decontare i de cas# etc.C i mai pu"in pentru mobili0area n mod corespun0#tor a fondurilor publice printr-un control activ i eficient asupra activit#"ii agen"ilor economici privind calculul, eviden"ierea i v#rsarea sumelor cuvenite bugetului public. )n fapt, b#ncile comerciale efectuau numai opera"iuni de ncas#ri i pl#"i n contul institu"iilor publice centrale i locale pe seama bugetelor, f#r# un control efectiv real, fapt ce a generat multe neaBunsuri n leg#tur# cu urm#rirea eficient# a drepturilor de ncasat ale statului sau respectarea destina"iei speciale a creditelor bugetare aprobate. ?in momentul n care ns# e%ecu"ia bugetului general consolidat a nceput s# se derule0e prin b#ncile comerciale, au ap#rut dificult#"i deosebite pe linia operativit#"ii informa"iei, corectitudinii acesteia i mai ales o insuficien"# a controlului n leg#tur# cu necesitatea i oportunitatea efectu#rii pl#"ilor din fondurile publice, precum i cu urm#rirea corespun0#toare a veniturilor statului pe total i n structur#. /ecesitatea nfiin"#rii i organi0#rii 1re0oreriei publice n 2om3nia re0ult# n primul r3nd din deficien"ele i neaBunsurile nregistrate cu privire la e%ecu"ia componentelor bugetului general consolidat prin b#ncile comerciale, precum i a sistemului informa"ional-contabil e%istent n cadrul ordonatorilor de credite. 7ceste deficien"e i neaBunsuri au generat imposibilitatea urm#ririi corespun0#toare a veniturilor statului i, n mod deosebit, a celor datorate de persoanele Buridice, care au o pondere nsemnat# n totalul veniturilor bugetare, cu consecin"e dintre cele mai nefavorabile asupra constituirii surselor n concordan"# cu evalu#rile aprobate de arlamentul 2om3niei. ?e asemenea, asupra modului de derulare a c*eltuielilor efectuate prin bugetul de stat i celelalte bugete publice, nu e%ista un control corespun0#tor cu privire la necesitatea, oportunitatea i legalitatea efectu#rii c*eltuielilor, aceasta referindu-ne at3t la c*eltuielile curente, dar mai ales la cele privind finan"area deficitului bugetar i a investi"iilor. )n aceeai direc"ie, amintim i costul ridicat al c*eltuielilor legate de comisioanele bancare pentru efectuarea opera"iunilor prin contul bugetului general consolidat. 1re0oreria public# n 2om3nia era necesar# pentru a r#spunde mai bine noilor comandamente i cerin"e ale reformei n domeniul fiscal-bugetar, legate de crearea p3rg*iilor i a

miBloacelor financiare specifice economiei de pia"# cu aButorul c#rora statul s# poat# influen"a favorabil de0voltarea economico-social# a "#rii. )nfiin"area 1re0oreriei 6inan"elor ublice n "ara noastr# a devenit deci o necesitate obiectiv#, determinat# de aplicarea programului de reform# i restructurare a economiei, n condi"iile n care finan"elor publice li s-a cerut s#-i amplifice rolul i func"iile referitor la administrarea, angaBarea i utili0area mai eficient# a resurselor financiare ale sectorului public. ?up# anul 1,8, a fost adoptat# de urgen"# Fegea nr. 1!I1,,1 a finan"elor publice publicat# n -onitorul 5ficial nr. 23I1,,1, lege care a constituit o adev#rat# cart# financiar# a 2om3niei Amodificat# n anii 1,,6 i 2!!2C. Cea mai mare parte este consacrat# principiilor de elaborare, aprobare i e%ecu"ie a bugetului public na"ional. Fegea instituie no"iunea de buget de stat n loc de buget unic na"ional. entru prima dat#, legea confer# o adev#rat# autonomie bugetelor ce compun bugetul general. ?ac# n anii de dup# 1,,!, pentru mobili0area mai corespun0#toare a resurselor sectorului public, mai ales a impo0itelor i ta%elor, s-a creat un cadru legislativ i organi0atoric mai adecvat, erau necesare acum m#suri similare i n domeniul administr#rii, angaB#rii i utili0#rii acestor resurse, sub un control mai operativ i eficient al statului. ?in anali0a i e%perien"a unor "#ri cu o economie de pia"# de0voltat#, re0ult# c# acestea i-au organi0at e%ecutarea bugetului sectorului public prin unit#"i care asigur# gestionarea c*eltuielilor bugetare n str3ns# corela"ie cu modul de administrare a veniturilor din impo0ite i ta%e etc. 7stfel, "#ri ca 4talia, 6ran"a i +.7 i-au organi0at tre0orerii publice, la nivelul -inisterului 6inan"elor, cu organe teritoriale subordonate prin care se asigur# opera"iunile de ncas#ri i pl#"i ale sectorului public, iar alte "#ri au organe speciale de ncasare i urm#rire a veniturilor, iar pl#"ile le efectuea0# prin anumite b#nci comerciale agreate. ?ar, indiferent de sistemul adoptat n toate aceste "#ri, se confirm# pe deplin principiul potrivit c#ruia administrarea impo0itelor i ta%elor, pe de-o parte, i efectuarea c*eltuielilor, pe de alt# parte, trebuie s# constituie un tot unitar, un atribut de ba0# al guvernului, care se nf#ptuiete prin organe i institu"ii subordonate acestuia sau agreate i strict speciali0ate. )n condi"iile "#rii noastre, de trecere la o economie concuren"ial# de pia"#, i av3nd n vedere transform#rile petrecute n sistemul bancar, deci0ia autorit#"ilor rom3ne de a crea un sistem unitar privind administrarea, angaBarea i utili0area resurselor financiare ale statului, care s# cuprind# toate fa0ele, de la stabilire, urm#rire i p3n# la folosirea lor final#, a fost pe deplin Bustificat#. rin aceast# m#sur#, -inisterul 6inan"elor ublice dispune de instrumente specifice de anali0# n toate etapele de elaborare, aprobare i e%ecu"ie a bugetului de stat, a bugetului asigur#rilor sociale de stat, a bugetelor locale i a bugetelor fondurilor speciale pentru asigurarea ec*ilibrului financiar, monetar, valutar, pe ansamblu, i a gestion#rii corespun0#toare a datoriei publice interne i e%terne a statului. /+,+ Premisele (n2iinrii !rezoreriei Statului remisele care au creat cadrul favorabil nfiin"#rii tre0oreriei, n 2om3nia, au fostD 1. reorgani0area b#ncilor i consecin"ele acesteia asupra finan"elor publice@ 2. sc*imbarea concep"iilor privind administrarea i utili0area resurselor financiare publice@ 3. cerin"ele i posibilit#"ile reale de asigurare a ec*ilibrului finan"elor publice, prin interven"ii pornite n fa0ele de urm#rire a e%ecu"iei bugetare@ &. autonomia bugetului asigur#rilor sociale de stat, n conte%tul prevederilor Fegii finan"elor publice@ '. nt#rirea autonomiei finan"elor locale, la nivelul bugetelor acestora din subdivi0iunile administra"iei teritoriale, n cadrul Bude"elor, potrivit Fegii administra"iilor publice locale@ 6. nfiin"area i func"ionarea fondurilor speciale, prin autonomi0area bugetelor acestora@ (. creterea i diversificarea sistemului veniturilor proprii. , 3n# n anul 1,,!, e%ecu"ia de cas# a bugetului de stat se efectua prin Banca /a"ional# a 2om3niei, care avea stabilite, prin lege, urm#toarele atribu"iiD , K ncasarea veniturilor bugetare i eviden"ierea acestora pe capitole, subcapitole, pl#titori,

efectuarea pl#"ilor de cas#, pe capitole de c*eltuieli, pe ministere i institu"ii subordonate@ K e%ercitarea controlului asupra eliber#rii fondurilor de la bugetul de stat n numerar i n cont c#tre institu"iile publice pentru acoperirea c*eltuielilor aprobate, n. limita creditelor bugetare desc*ise pe destina"ii de -inisterul 6inan"elor ublice@ K p#strarea conturilor de disponibilit#"i ale bugetelor locale, ale institu"iilor publice, ale agen"ilor economici ce au conturi desc*ise la tre0orerie@ K transmiterea informa"iilor c#tre -inisterul 6inan"elor ublice privind e%ecu"ia bugetar#. )n re"rganizarea $i$temului bancar, m"mentele imp"rtante suntD K crearea ca#rului &uri#ic pentru $epararea acti!itii Bncii =ai"nale ca banc central cu un nalt grad de independen"#. 7stfel, ncep3nd din anul 1,,1, Banca /a"ional# a 2om3niei a devenit institu"ia unic# de emisiune monetar# a statului, de stabilire a politicii monetare, de credit i valutar#, de gestionare a re0ervelor valutare oficiale i de supraveg*ere a activit#"ii celorlalte b#nci. K )n'iinarea Bncii 0"merciale *"m+ne, prin Fegea nr. 31I16 nov. 1,,! privind societ#"ile comerciale, care a preluat de la Banca /a"ional# conturile de disponibilit#"i i de credite pe termen scurt ale agen"ilor economici, conturile de venituri i de c*eltuieli ale bugetului de stat, ale bugetului asigur#rilor sociale de stat, ale bugetelor locale, precum i conturile institu"iilor publice@ K 8n iin'area Tre&%reriei Statului( 8n anul 0FF2( care, prin sistemul tre0oreriilor locale, a preluat atribu"iile e%ecu"iei de cas# a bugetului public de la Banca Comercial#, la care s-au ad#ugat noi atribu"ii re0ultate din reorgani0area finan"elor publice. Argumentele 'a!"rabile )n'iinrii -rez"reriei 'inanel"r publice suntD K desf#urarea e%ecu"iei bugetare prin mai multe b#nci creea0# dificult#"i n ceea ce privete controlul asupra opera"iilor, complic# flu%urile monetare i prelungete termenele de raportare a datelor de e%ecu"ie, influen"3nd negativ urm#rirea e%ecu"iei i a ec*ilibrului bugetar@ K n conte%tul pre0entat, de ample modific#ri i de cerin"a re0olv#rii problemelor noi ap#rute, s-a elaborat cadrul legislativ pentru e%ercitarea de c#tre -inisterul 6inan"elor ublice a atribu"iilor ce-i revin n domeniul finan"elor publice prin crearea unui sistem propriu pentru urm#rirea e%ecu"iei bugetare, cu aButorul c#ruia s# coordone0e problemele politicii financiare de care r#spunde@ K n conformitate cu prevederile Tot#r3rii Juvernului nr. (8I1,,2, -inisterul 6inan"elor ublice a fost autori0at s# nfiin"e0e tre0orerii n cadrul organelor financiare subordonate, i anumeD direc"ii generale ale finan"elor publice Bude"ene i a -unicipiului Bucureti, administra"ii financiare@ K prin Fegea nr. 82I1,,1 s-a prev#0ut organi0area contabilit#"ii tre0oreriei finan"elor publice n cadrul -inisterul 6inan"elor ublice i a unit#"ilor sale subordonate@ K potrivit prevederilor din Fegea bancar#, tre0oreriile, la nivel de Bude", au conturi desc*ise la sucursalele Bude"ene ale B#ncii /a"ionale a 2om3niei Aconturi curenteC, prin care se ncasea0# veniturile bugetare, se efectuea0# c*eltuielile dispuse de c#tre titularii conturilor desc*ise la tre0orerii. )n "ara noastr#, ncep3nd cu anul 1,,2, pe ba0a Tot#r3rii Juvernului nr. (8I1,,2, privind organi0area i func"ionarea 1re0oreriei finan"elor publice i a Fegii Contabilit#"ii, nr. 82I1,,1 a fost organi0at# e%ecu"ia opera"iunilor privind finan"ele publice prin 1re0oreria +tatului. 7ceasta a repre0entat una #in c""r#"natele re'"rmei $i$temului 'inanciar )n *"m+nia. rin tre0oreria proprie, statul i mobili0ea0#, direct sau indirect, disponibilit#"ile de fonduri, asigur3nd, totodat#, e%ercitarea n bune condi"ii a atribu"iilor -inisterului 6inan"elor ublice i ale unit#"ilor sale teritoriale. ?e asemenea, prin intermediul 1re0oreriei finan"elor publice se asigur# utili0area eficient# a resurselor statului de c#tre institu"iile publice, respectarea destina"iei fondurilor aprobate prin Fegea bugetar#, precum i nt#rirea r#spunderii ordonatorilor de credite n gestionarea banilor publici. /+4+ Importana or0anizrii !rezoreriei Statului 4mportan"a organi0#rii sistemului 1re0oreriei finan"elor publice n 2om3nia re0ult# din urm#toareleD 1. este considerat cel mai potrivit sistem de organi0are a e%ecu"iei finan"elor publice,

proteB3ndu-le de toate riscurile@

2. permite solu"ionarea unor importante probleme financiare, prin miBlocirea opera"iilor specifice, i anumeD K gestionarea creditelor e%terne primite de c#tre Juvern pentru spriBinirea programelor de reform#@ K mobili0area resurselor financiare din economie pentru acoperirea deficitului bugetar i pentru serviciul datoriei publice@ K finan"area obliga"iilor statului asumate prin acorduri guvernamentale cu decontare n conturile de clearing, barter i cooperare economic#, n vederea ec*ilibr#rii importurilor cu e%porturile. 3. permite cunoaterea permanent# a resurselor publice i previ0iunea nevoilor de mprumuturi pentru finan"area deficitului bugetar. 1re0oreria public# cuprinde totalitatea resurselor de care dispune statul. $a nu se limitea0#, ns#, numai la e%ecu"ia bugetului de stat. 7stfel, prin 1re0orerie s-a reali0at separarea finan"elor sectorului public de resursele private din conturile distincte la b#nci. ?e asemenea, prin 1re0orerie se reali0ea0# i politica de plasamente financiare din disponibilit#"ile temporare aflate n conturile tre0oreriei, asigur3nd, astfel, pe de o parte, valorificarea disponibilit#"ilor temporare Asurplusul de ncas#ri fa"# de pl#"iC, iar pe de alt# parte, spriBinirea prin mecanismele statului a procesului de tran0i"ie. .n'iinarea -rez"reriei finan"elor publice n 2om3nia a c"mpletat ca#rul in$titui"nal prin care $tatul i4a creat p"$ibilitatea #e a4i $tabili i aplica p"litica #e !enituri i c%eltuieli, organi03ndu-i activitatea financiar# at3t la nivel central, c3t i n teritoriu. 7stfel, a devenit posibil# creterea r$pun#erii utilizrii banil"r publici, c3t i asupra a$igurrii 'inanrii "biecti!el"r i aciunil"r apr"bate. Ca urmare, prin 1re0orerie este posibil# cunoaterea i re0olvarea implica"iilor specifice gestiunii financiare publice. n plus, 1re0oreria facilitea0# folosirea de c#tre -inisterul 6inan"elor ublice, cu oca0ia ntocmirii, aprob#rii i e%ecu"iei bugetului public, a in$trumentel"r #e analiz 'un#amental i #e $upra!eg%ere a realizrii ec%ilibrului 'inanciar, m"netar, !alutar i a #at"riei publice. /+;+ $r0anizarea !rezoreriei Statului 4nstitu"ia este denumit# astfel dup# ultimele reglement#ri rom3neti, deoarece la constituirea ei, n anul 1,,3, purta numele de G1re0oreria 6inan"elor ublice<, cu men"iunea c# n maBoritatea "#rilor lumii aceast# institu"ie este denumit# G1re0oreria public#<, nume care e%prim#, poate cel mai corect, atribu"iile i func"iile reale ale sale. 5rgani0area n 2om3nia a 1re0oreriei statului, ca un sistem integrat, centrali0at, la nivelul -inisterului 6inan"elor ublice, i descentrali0at, n plan teritorial, a fost asigurat# printrun cadru legislativ adecvat, respectiv Fegea contabilit#"ii nr. 82 din 1,,1, Tot#r3rea Juvernului nr. (8 din 1'.!2.1,,2, /ormele metodologice date n aplicarea acesteia, a 5rdonan"ei Juvernului nr. 66I1,,&, cu modific#rile i complet#rile ulterioare, i, mai ales, prin 5rdonan"a de .rgen"# a Juvernului nr. 1&6 din 1&.11.2!!2, precum i prin Fegea nr. 2!1 din mai 2!!3 pentru aprobarea acesteia. Conform prevederilor acestor acte normative, -inisterul 6inan"elor ublice a fost autori0at s# organi0e0e contabilitatea 1re0oreriei privind e%ecu"ia de cas# a bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului asigur#rilor sociale de stat@ constituirea i utili0area veniturilor proprii ale institu"iilor publice, precum i a fondurilor cu destina"ie special#@ gestiunea datoriei publice, precum i alte opera"ii financiare efectuate n contul institu"iilor publice, agen"ilor economici. Ministerul Finan'el%r Publi!e reprezint "rganul #e $pecialitate al a#mini$traiei publice centrale, )n $ub"r#inea 5u!ernului, cu per$"nalitate &uri#ic, care aplic $trategia i Pr"gramul #e gu!ernare )n #"meniul 'inanel"r publice. 1re0oreria +tatului este organi0at# i func"ionea0# ca direc"ie general# n cadrul -inisterului 6inan"elor ublice A.nitatea de -anagement a !rezoreriei Statului9+ Tre&%reria Statului e$te $i$temul unitar i integrat prin care $tatul a$igur e'ectuarea "peraiunil"r #e )nca$ri i pli

pri!in# '"n#urile

publice, inclu$i! cele pri!in# #at"ria public, i a alt"r "peraiuni ale $tatului, )n c"n#iii #e $iguran i )n c"n'"rmitate cu #i$p"ziiile legaleE 1re0oreria +tatului este conceput# ca un sistem unitar at3t la nivel central, c3t i la nivelul unit#"ilor teritoriale ale -inisterului 6inan"elor ublice, n scopul reali0#rii opera"iunilor financiare ale sectorului public, astfelD K la ni)el central: ?irecia 5eneral a -rez"reriei Statului/ K la ni)el 6udeean: ?irecii &u#eeane ale -rez"reriei Statului (n cadrul ?irec"iilor generale ale finan"elor publice Bude"ene@ K la ni)el localD -rez"rerii municipale organi0ate ca direc"ii n cadrul 7dministra"iilor 6inanciare municipale@ -rez"rerii "reneti ca servicii n cadrul 7dministra"iilor 6inanciare or#eneti@ -rez"rerii c"munale organi0ate ca servicii n cadrul 7dministra"iilor 6inanciare comunale rin nfiin"area 1re0oreriei statului, -inisterul 6inan"elor ublice dispune de miBloacele specifice de anali0# n toate etapele de elaborare, aprobare i e%ecu"ie a bugetului general consolidat8 n vederea cre#rii condi"iilor necesare asigur#rii ec*ilibrului financiar, valutar, monetar i a gestion#rii corespun0#toare a datoriei publice. )n 2om3nia, 1re0oreria public# este conceput# ca un sistem integrat, centrali0at, la nivelul -inisterului 6inan"elor ublice, i descentrali0at, n plan teritorial, cu unit#"i func"ionale i de gestiune financiar# la nivel de municipii Ainclusiv municipiul BucuretiC, orae, comune i sectoarele municipiului Bucureti, coordonarea activit#"ii acestora n teritoriu fiind asigurat# n Bude"e de activit#"ile de tre0orerie i contabilitate public# Bude"ene. 6unc"ionarea 1re0oreriei statului la nivel central este asigurat# de ?irec"ia general# a contabilit#"ii publice i a sistemului de decont#ri n sectorul public i .nitatea de management a 1re0oreriei statului, aa cum se poate vi0uali0a prin sc*ema 6.1.

?ei nu putem vorbi n nume propriu despre o e%ecu"ie a bugetului general consolidat, vom folosi mereu aceast# sintagm# pentru a nu enumera de fiecare dat# toate bugetele i fondurile care prin consolidare formea0# bugetul general consolidat

Comparativ cu sistemul de organi0are a 1re0oreriei publice n 2om3nia, n 4talia, spre e%emplu, organi0area serviciilor de tre0orerie este mp#r"it# pe dou# niveluri, respectivD E 1re0oreria central# An cadrul -inisterului 6inan"elorC@ E 1re0oreria provincial#. +erviciul de la nivelul central este asigurat direct de stat A1re0oreria central#C, n timp ce serviciile de la nivelul provincial sunt gestionate de Banca 4taliei prin sediile i sucursalele sale din fiecare capital# de provincie.

)n acelai timp, pentru servirea unor ntreprinderi i organisme publice AprovinciileC, comune, consor"ii, asocia"ii i comunit#"i montane cu o popula"ie mai pu"in numeroas#, precum i pentru ntreprinderi portuare i cele pentru parcurile na"ionale, sarcinile 1re0oreriei publice sunt asigurate de 1re0oreria unic#. 6iecare dintre aceste unit#"i se folosete de o banc# pentru desf#urarea serviciului de tre0orerie, b#nci care, la r3ndul lor, sunt obligate s# desc*id# la 1re0oreria provincial# ABanca 4talieiC contabilit#"i specifice. )n alte "#ri occidentale, ca de e%emplu 6ran"a, activitatea de tre0orerie se e%ercit# prin -inisterul $conomiei al 6inan"elor i Bugetului, cu participarea a trei direc"ii de specialitateD cea a 1re0oreriei, a Contabilit#"ii ublice i a Bugetului, care toate au responsabilit#"i i atribu"ii de colaborare cone%e cu cele ale tre0oreriilor generale, c3te una n fiecare departament. n maBoritatea arondismentelor e%ist# Gncasare< a Gfinan"elor< i n fiecare canton Aregiune, 0on#C se afl# o Gre"ea de pote contabile<. n total, e%ist# n 6ran"a 1!3 tre0orerii generale, ,, de centre de ncas#ri ale finan"elor i &.3!! de Gpote contabile<, care toate la un loc formea0# re"eaua serviciilor e%terne ale 1re0oreriei. /+;+3+ $r0anizarea !rezoreriei statului (n "om*nia la ni)el central )n 2om3nia, 1re0oreria general# func"ionea0# n cadrul -inisterului 6inan"elor ublice, repre0entat# de ?irec"ia general# a contabilit#"ii publice i a sistemului de decont#ri n sectorul public, n cadrul c#reia sunt organi0ate servicii i compartimente, dup# cum re0ult# din vi0uali0area sc*emei 6.1, compartimente care se ocup# cu probleme legate de metodologie privind contabilitatea public#, i n mod deosebit a contabilit#"ii 1re0oreriei statului, opera"iuni financiare i desc*ideri de credite bugetare, elaborarea bugetului 1re0oreriei statului, elaborarea conturilor generale de e%ecu"ie i verificarea bilan"urilor contabile ale institu"iilor publice, decont#ri intertre0orerii etc, precum i de .nitatea de management a 1re0oreriei statului, n cadrul c#reia func"ionea0# compartimente care au atribu"ii referitoare la administrarea contului curent al 1re0oreriei statului, serviciul datoriei publice, produse de tre0orerie, garan"ii interne, pia"a primar# a titlurilor de stat, pl#"i interbancare i opera"iuni de pia"# a 1re0oreriei statului etc. )ntreaga activitate este subordonat# directorului general al ?irec"iei generale a contabilit#"ii publice i a sistemului de decont#ri n sectorul public i celui al .nit#"ii de management al 1re0oreriei statului, celor doi secretari de stat care coordonea0# activitatea celor dou# direc"ii i, n ultim# instan"#, ministrului finan"elor publice. ?e asemenea, n cadrul -inisterului 6inan"elor ublice func"ionea0# direc"ii i compartimente cu activit#"i adiacente care intersectea0#, n multe privin"e, problematica 1re0oreriei statului, prin intermediul c#rora are loc un sc*imb frecvent de informa"ii i date referitoare la indicatori specifici privind constituirea i utili0area fondurilor publice. ?intre aceste compartimente i direc"ii cu specific apropiat i tangente activit#"ii 1re0oreriei statului se pot amintiD E ?irec"ia general# de sinte0# a politicilor bugetare@ E ?irec"ia general# de programare bugetar# i politici publice n domeniile educa"ie, s#n#tate, cultur#, securitate i protec"ie social#@ E ?irec"ia general# a finan"elor publice e%terne@ E ?irec"ia de reglementare i monitori0are a ac*i0i"iilor publice@ E ?irec"ia general# pentru acorduri de cooperare interna"ional# i decont#ri e%terne@ E ?irec"ia de reglement#ri contabile@ E .nitatea central# de armoni0are a sistemelor de management financiar i control@ E ?irec"ia general# a fondului na"ional de preaderare@ E ?irec"ia general# de armoni0are legislativ# i integrare european#@ E ?irec"ia de buget i contabilitate intern# etc. .nitatea de management a 1re0oreriei statului i ?irec"ia general# a contabilit#"ii publice i a sistemului de decont#ri n sectorul public, ca organe centrale ale 1re0oreriei statului

n 2om3nia, ndeplinesc un rol important n coordonarea ntregii activit#"i cu privire la constituirea i utili0area fondurilor publice pe plan na"ional, referitor laD E metodologia cu privire la func"ionarea 1re0oreriei statului, mecanismul desc*iderii creditelor bugetare, de ncasare a veniturilor i efectuare a c*eltuielilor prin contul curent general desc*is la Banca /a"ional# a 2om3niei A1rans6on?C, organi0area contabilit#"ii i func"ionarea sistemului informa"ional@ E organi0area i coordonarea activit#"ii de emisiune a certificatelor de tre0orerie i a titlurilor de stat, n vederea finan"#rii deficitului bugetar i refinan"#rii datoriei publice@ E gestionarea contului curent general al 1re0oreriei statului prin efectuarea de progno0e pe termen scurt i mediu, precum i plasarea disponibilit#"ilor aflate temporar n acest cont@ E efectuarea de pl#"i din conturile de disponibilit#"i administrate de -inisterul 6inan"elor ublice, pe ba0a documentelor aprobate de ordonatorul de credite, cu ncadrarea n soldul disponibilit#"ilori respectarea destina"iei acestora@ E ntocmirea i e%ecutarea bugetului de venituri i c*eltuieli al 1re0oreriei statului@ E ntocmirea contului general anual de e%ecu"ie a bugetului de stat, a bugetului asigur#rilor sociale de stat i a fondurilor speciale@ E contabilitatea opera"iunilor de ncas#ri i pl#"i derulate prin 1re0oreria general#@ E bilan"ul general al 1re0oreriei statului, precum i raportul asupra acestuia. 1re0oreria general#, prin intermediul ?irec"iei generale a contabilit#"ii publice i a sistemului de decont#ri n sectorul public i .nitatea de management a tre0oreriei statului, ndeplinete i alte atribu"ii legate de eviden"ierea opera"iunilor e%terne n valut# privind plata datoriei publice, a drepturilor de ncasat, reevaluarea activelor i pasivelor n valut# i pre0int# conducerii -inisterului 6inan"elor ublice, n mod periodic, inform#ri i propuneri privind stabilirea unor mecanisme i te*nici de lucru adecvate, care s# duc# la mbun#t#"irea activit#"ii tre0oreriilor operative pe ansamblul sistemului. /+;+,+ $r0anizarea !rezoreriei statului (n plan teritorial Fa nivel teritorial, tre0oreriile sunt organi0ate astfelD E 7ctivit#"ile de tre0orerie i contabilitate public# Bude"ene func"ionea0# n cadrul ?irec"iilor generale ale finan"elor publice Bude"ene. 7ceste unit#"i nu au rela"ii directe cu ordonatorii de credite sau al"i subiec"i din economie care efectuea0# opera"iuni de ncas#ri i pl#"i prin intermediul fondurilor publice. $le sunt menite, n primul r3nd, s# coordone0e activitatea unit#"ilor operative ale tre0oreriilor din subordine, s# e%ecute opera"iunile de ncas#ri i pl#"i prin contul curent al 1re0oreriei statului desc*is la Centrala B#ncii /a"ionale a 2om3niei dispuse de tre0oreriile operative acestea i, nu n ultimul r3nd, s# reali0e0e sistemul informa"ional-contabil n rela"ia cu 1re0oreria general#, din care motiv direc"iile Bude"ene sunt mai degrab# unit#"i de sinte0# i coordonare i mai pu"in unit#"i operative de lucru@ E tre0oreriile municipale, or#eneti, comunale, ale sectoarelor municipiului Bucureti i 7ctivitatea de tre0orerie i contabilitate public# a municipiului Bucureti, organi0ate n cadrul administra"iilor finan"elor publice Bude"ene i al ?irec"iei generale a finan"elor publice a municipiului Bucureti, efectuea0#, n mod practic, opera"iunile propriu-0ise de constituire i utili0are a resurselor financiare publice din cadrul sistemului bugetar din 2om3nia, opera"iuni care se derulea0# prin contul curent general desc*is la Centrala B#ncii /a"ionale a 2om3niei A1rans6on?C, desc*is pe numele 1re0oreriei centrale i prin casieriile proprii ale tre0oreriilor operative, care se balansea0# cu casieria B#ncii /a"ionale a 2om3niei, n ca0ul insuficien"ei sau al surplusului de numerar.

5rgani0area unei tre0orerii Bude"ene, n plan teritorial, se poate vi0uali0a prin sc*ema sinoptic# 6.2.

Figura =.2.Sistemul de %rgani&are a unei tre&%rerii terit%riale >ude'ene

)n cadrul activit#"ilor de tre0orerie i contabilitate public# Bude"ene e%ist# compartimente func"ionale prin atribu"iile c#rora se asigur# cuprinderea ntregii problematici a acestor unit#"i, respectivD serviciul buget i contabilitate public#, serviciul administrarea i contabilitatea

contului curent al 1re0oreriei@ serviciul urm#rirea activit#"ii de v3n0are i gestionare a titlurilor de stat i a certificatelor de tre0orerie, precum i serviciul ndrumarea i verificarea activit#"ii tre0oreriilor locale. Ui numai din e%aminarea titulaturii acestor compartimente re0ult# suficient de clar atribu"iile pe care acestea le pot avea, respectivD coordonarea activit#"ii tre0oreriilor operative din subordine, n care sens conduc eviden"a conturilor corespondente privind flu%urile care iau natere ntre acestea@ contabili0ea0# flu%urile determinate de ncas#rile i pl#"ile din fondurile publice prin contul curent general al 1re0oreriei statului desc*is la Centrala B#ncii /a"ionale a 2om3niei, n rela"iile cu sistemul b#ncilor comerciale i cu tre0oreriile din alte Bude"e@ urm#resc asigurarea numerarului necesar tre0oreriilor operative, n func"ie de graficul de pl#"i, i iau m#suri pentru asigurarea securit#"ii privind p#strarea acestuia@ ntocmesc lucr#rile de sinte0# privind conturile de e%ecu"ie ale bugetului de stat, ale bugetului asigur#rilor sociale de stat, ale bugetului local i ale celorlalte componente ale sistemului bugetar, ale bilan"ului contabil al tre0oreriei Bude"ene i ale altor documente informative, pe care le solicit# -inisterului 6inan"elor ublice.7ctivit#"ile Bude"ene de tre0orerie i contabilitate public#, n conformitate cu prevederile legale, e%ercit# i alte atribu"ii referitoare la creditele bugetare desc*ise i reparti0ate, ntocmesc bugetul local centrali0at, precum i anali0e i propuneri referitoare la asigurarea reali0#rii resurselor publice preconi0ate i ncadr#rii pl#"ilor de cas# n nivelul creditelor bugetare desc*ise i reparti0ate etc. 1re0oreriile municipale, or#eneti, comunale, ale sectoarelor municipiului Bucureti i 7ctivitatea de tre0orerie i contabilitate public# a municipiului Bucureti sunt unit#"ile operative de lucru unde sunt desc*ise conturile de venituri i c*eltuieli ale bugetului de stat, bugetului asigur#rilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale i cele de disponibil pe numele ordonatorilor de credite prin intermediul c#rora se e%ecut# componentele ntregului sistem bugetar. Fa aceste unit#"i se pre0int# agen"ii economici, institu"iile publice i persoanele fi0ice care i ac*it# obliga"iile c#tre stat, aici au loc nt3lnirile ntre to"i actorii participan"i la constituirea i utili0area fondurilor publice. rin aceste unit#"i se derulea0# activitatea de ba0#, cu consecin"e maBore asupra form#rii i utili0#rii fondurilor bugetare, a celor speciale i e%trabugetare din economie. )n unit#"ile operative municipale, or#eneti, comunale, ale sectoarelor municipiului Bucureti i 7ctivitatea de tre0orerie i contabilitate public# a municipiului Bucureti se finali0ea0# flu%urile financiare pornite dinspre b#ncile comerciale, unde agen"ii economici sau ceilal"i contribuabili i au desc*ise conturile, pentru ac*itarea obliga"iilor acestora c#tre bugete, tot prin aceste unit#"i, institu"iile publice ini"ia0# pl#"ile pe care le au de efectuat c#tre diveri subiec"i din economie pentru aprovi0ion#ri de bunuri, prest#ri de servicii sau e%ecut#ri de lucr#ri, n vederea ndeplinirii sarcinilor i atribu"iilor pe care le au potrivit legii. ?e modul n care aici, n aceste unit#"i lucrative, se desf#oar# o activitate corespun0#toare i responsabil#, referitoare la controlul fiscal asupra flu%urilor financiare de intrare a resurselor financiare n tre0orerie i de control preventiv asupra celor de ieire, depinde Gnota< pe care autorit#"ile statului o pot acorda activit#"ii acestei institu"ii. ?ac# n aceast# fa0# a derul#rii flu%urilor financiare de resurse i pl#"i, organele 1re0oreriei statului ac"ionea0# cu profesionalism i responsabilitate, veniturile publice vor fi corect eviden"iate pe clasifica"ia indicatorilor privind finan"ele publice i pe pl#titori, n func"ie de natura i provenien"a lor, iar c*eltuielile f#r# ba0# legal#, neoportune sau neeconomicoase, stopate. ?intre unit#"ile operative ale 1re0oreriei statului, centrul de greutate l au tre0oreriile operative municipale reedin"e de Bude", a sectoarelor municipiului Bucureti i 7ctivitatea de tre0orerie i contabilitate public# a municipiului Bucureti, care, prin compartimentele lor de specialitate, desf#oar# o activitate determinant# privind constituirea i utili0area fondurilor publice ale "#rii. Comparativ cu tre0oreriile operative municipale reedin"e de Bude", 7ctivitatea de tre0orerie i contabilitate public# a municipiului Bucureti sau tre0oreriile sectoarelor municipiului Bucureti, tre0oreriile municipale nereedin"# de Bude", or#eneti i comunale au atribu"ii mai restr3nse pe linia e%ecut#rii bugetului asigur#rilor sociale de stat i c*iar a

bugetelor fondurilor cu destina"ie special#, referitor la ncasarea contribu"iilor provenite de la agen"ii economici, institu"iile publice i al"i contribuabili, precum i a pl#"ilor de cas# care se efectuea0# prin aceste bugete. otrivit reglement#rilor n domeniu, ncas#rile bugetului asigur#rilor sociale de stat i bugetului fondurilor speciale sunt transferate periodic tre0oreriei municipale reedin"# de Bude" i 7ctivit#"ii de tre0orerie i contabilitate public# a municipiului Bucureti pentru a se crea posibilitatea unit#"ilor beneficiare din cadrul -inisterului -uncii, +olidarit#"ii +ociale i 6amiliei i altor institu"ii centrale beneficiare de a-i organi0a sistemul informa"ional-contabil de o asemenea manier#, nc3t s# le permit# acestora constituirea unui tablou de bord corespun0#tor pentru factorii de deci0ie din aceste sectoare n vederea e%ecut#rii bugetului pe care l gestionea0# n bune condi"ii. Cu*inte !5eie7 tre0orerie, fonduri publice administrate de tre0oreria statului, e%ecu"ie de cas#, intermediar financiar, mandatar al puterii publice, agent al interven"iei financiare :ntreb$ri de !%ntr%l 1. re0enta"i premisele nfiin"#rii tre0oreriei n 2om3niaY 2. Care este modul de organi0area a tre0orerie la nivel centralY 3. Care este modul de organi0area a tre0orerie n plan teritorialY

&API!$%U% :II FU?&BII%E I P"I?&IPII%E DE BA#' A%E FU?&BI$?'"II !"E#$"E"IEI PUB%I&E A? "$@J?IA 6unc"iile i rolul 1re0oreriei publice au evoluat n timp i au c#p#tat o importan"# sporit#, pe m#sur# ce statul i ncredin"a acesteia sarcini i atribu"ii noi i tot mai importante mai ales privind acele laturi i aspecte care vi0au interven"ia sa n economie. ?e aceea, n abordarea anali0ei func"iilor 1re0oreriei publice n 2om3nia, pentru nceput este necesar s# facem c3teva referiri la func"iile tradi"ionale ale 1re0oreriei publice, aa cum s-au impus ele de-a lungul timpului, mai ales n "#ri cu o economie de0voltat#. Contien"i de dificultatea delimit#rii corecte a acestora, le men"ion#m pe acelea pe care am reuit s# le desprindem din literatura de specialitate str#in# i rom3neasc#, convini fiind c# nu am reuit s# le scoatem n eviden"# suficient de bine i corect i n deplin#tatea comple%it#"ii lor. >+3+ Funciile !rezoreriei publice D.0.0. Fun!'iile !lasi!e ale Tre&%reriei Fun!'ia de !asier "ubli! 1re0oreria pre0int# dou# func"ii clasice, respectivD func"ia de casier al statului i cea de banc# a statului. rin un!'ia de ca$ier public, 1re0oreria efectuea0#D K toate opera"iunile propriu-0ise de ncas#ri i pl#"i privind fondurile publice, n numerar sau prin decont#ri n cont@ K controlul asupra c*eltuielilor la eliberarea fondurilor de la buget i asigurarea informa"iei necesare privind e%ecu"ia de cas# a bugetului n vederea ntocmirii conturilor de e%ecu"ie a bugetului i a elabor#rii rapoartelor periodice asupra acestora@ K gestiunea po0i"iei de cas#, 0ilnice, a bugetului@ K asigurarea lic*idit#"ilor necesare prin cunoaterea flu%urilor de ncas#ri i pl#"i, elaborarea de progno0e cu privire la cerin"ele de plat#, la sincroni0area pl#"ilor i ncas#rilor, inclusiv a acelora privind finan"area deficitului i serviciul datoriei publice. )ns#rcinat# cu e%ecu"ia efectiv# a opera"iunilor de ncas#ri i pl#"i prev#0ute prin legea anual# a finan"elor, 1re0oreria este casierul statului. -ic#rile de fonduri, n cadrul 1re0oreriei, re0ult# din opera"iunile permanente, vi03nd, pe de o parte, resursele permanente ale statului, n cadrul c#rora impo0itele ocup# un rol esen"ial, iar pe de alt# parte, c*eltuielile permanente, care cuprind c*eltuielile ordinare, c*eltuielile de capital, transferurile etc. ermanen"a acestor opera"iuni Arepetitivitatea acestoraC poate fi n"eleas# numai pornind de la func"iile permanente ale statului, Bustific3nd caracterul lor precis, riguros i restrictive. 2eali03nd aceste opera"iuni, 1re0oreria manifest# o atitudine pasiv#, deoarece aceste opera"iuni sunt fi%ate prin legea finan"elor i i se impun 1re0oreriei. 5pera"iunile de cas# ale 1re0oreriei +tatului sunt clasificate av3nd n vedere trei criteriiD K criteriul BuridicD opera"iuni privind bugetul de stat, bugetul asigur#rilor sociale de stat@ bugetele locale@ bugetele institu"iilor publice@ bugetele fondurilor speciale, disponibilit#"ile agen"ilor economici titulari de conturi desc*ise la tre0orerii@ K caracterul financiarD opera"iuni cu caracter definitiv Ancas#ri fiscale i c*eltuieli bugetareC, cu caracter temporar Acare reclam# o rambursare ulterioar# a fondurilorC@ K caracterul economicD c*eltuieli ordinare Ade func"ionare i de transferC@ c*eltuieli de capital. 6unc"ia de cas# a tre0oreriei implic# dou# aspecteD 1. E ecuia #e ca$ a "peraiil"r #e )nca$ri i pli e'ectuate #e $tat 2. 9eg%erea la e i$tena #i$p"nibilitil"r pentru a 'ace 'a anga&amentel"r $tatului. 1. E ecuia #e ca$ a "peraiil"r #e )nca$ri i pli e'ectuate #e $tat. 5biectul e%ecu"iei l repre0int# opera"iile autorit#"ilor publice Acentrale i localeC i ale coresponden"ilor s#i Ainstitu"ii publice, agen"i economiciC.

1re0oreria efectuea0#, ca i casier al statului, un num#r mare de ncas#ri i pl#"i. 7cestea sunt opera"ii prev#0ute n Fegea bugetar# anual#. )ns#, 1re0oreria este, totodat#, i casierul coresponden"ilor s#i, care, n ba0a reglement#rii generale a contabilit#"ii publice, depun, cu titlu obligatoriu sau facultativ, fondurile la 1re0orerie sau sunt autori0a"i s# efectue0e opera"ii de ncas#ri i pl#"i prin intermediul conturilor tre0oreriei. 7cetia au conturi desc*ise la tre0orerie, pentru care -inisterul 6inan"elor ublice fi%ea0# condi"iile de func"ionare i regimul dob3n0ilor. 1re0oreria este, astfel, casierul administra"iilor autonome care ntocmesc bugete ane%e sau au personalitate Buridic# distinct# de cea a statului, cum sunt institu"iile publice. )n calitate de casier al statului, 1re0oreria are ca sarcin# emisiunea titlurilor de mprumut public i gestionarea datoriei publice. n acest scop, poate beneficia de concursul b#ncilor care folosesc g*ieele lor pentru plasarea mprumuturilor. entru mprumuturile pe termen scurt, tre0oreria are un rol important n emisiunea titlurilor de stat, destinate onor#rii obliga"iilor e%igibile, precum i veg*erii la e%isten"a disponibilit#"ilor b#neti. 2. 9eg%erea la e i$tena #i$p"nibilitil"r pentru a 'ace 'a anga&amentel"r $tatului ?e fapt, sarcina fundamental# a tre0oreriei este aceea de a veg*ea dac#, n fiecare moment, e%ist# fonduri disponibile pentru a face fa"# c*eltuielilor statului i ale coresponden"ilor s#i. rocurarea de bani, n casieria public#, este prima dintre opera"iile tre0oreriei. 7ceasta este legat# de micarea fondurilor n timp, determinat# de termenele la care devin e%igibile ncas#rile i pl#"ile. 7stfel, ncas#rile i pl#"ile sunt obiectul fluctua"ii for n cursul anului. entru c*eltuielile ordinare ale bugetului public e%ist# o anumit# regularitate n nivelul lor lunar, cu e%cep"ia lunii decembrie, n care se e%ecut# par"ial c*eltuielile, serviciile publice utili03nd cea mai mare parte a creditelor lor nc# neconsumate nainte de nc*iderea e%erci"iului, creditele risc3nd s# fie anulate n virtutea legii anualit#"ii. entru veniturile bugetare, regularitatea este mai pu"in reali0abil#, deoarece depinde de ritmicitatea vie"ii economice, mai ales n ca0ul impo0itelor directe. 7ceste mic#ri ale veniturilor i c*eltuielilor se combin# cu alte mic#ri de fonduri e%cep"ionale Aemisiunea de mprumuturi, rambursarea mprumuturilor contractate de pe pie"e interne, pl#"i de comisioaneC i cu mic#rile datorate opera"iilor coresponden"ilor. rin anali0a acestor mic#ri e%cep"ionale se poate determina un trend n fluctua"ia lic*idit#"ilor 1re0oreriei i succesiunea perioadelor de creteri Alic*idit#"i abundenteC i sc#deri Alips# de lic*idit#"iC. 7semenea perioade pot fi identificate n cadrul trimestrelor, pe luni ale acestora, ntre trimestre, dar i n ca0ul lunilor. entru ec*ilibrarea 1re0oreriei se poate apela la trei categorii de resurseD fondurile coresponden"ilor@ certificatele de tre0orerie@ credite primite de la banca central#. Fun!'ia de ban!$ a statului 2olul 1re0oreriei de banc# a statului are dou# forme D K 1re0oreria ac"ionea0# ca o banc #e #ep"zit, banc #e a'aceri care furni0ea0# capitaluri unor ntreprinderi pentru a le asigura de0voltarea@ K 1re0oreria ac"ionea0# ca o banc #e emi$iune i n acest fel intervine n domeniul circula"iei monetare. )n calitate de banc#, 1re0oreria asigur# urm#toarele serviciiD K este banca la care institu"iile publice, precum i agen"ii economici i au desc*ise conturi de disponibilit#"i prin care se efectuea0# opera"iuni de ncas#ri i pl#"i, reali03nd, astfel, gestionarea disponibilit#"ilor b#neti ale sectorului public i integrarea acestora n politica de lic*idit#"i@ K gestionea0# datoria public#, respectiv, opera"iunile de contractare a mprumuturilor de c#tre Juvern pentru finan"area deficitului bugetar, precum i de refinan"are a datoriei publice@ K efectuea0# i opera"iunile n care statul apare n calitate de garant sau de coparticipant la acordarea de mprumuturi agen"iilor guvernamentale, care la r3ndul lor pot acorda

mprumuturi. D.0.2.Fun!'iile m%derne ale Tre&%reriei "ubli!e a4 Hesti%nar )i administrat%r al %nduril%r "ubli!e 7ceast# func"ie oblig# ca toate resursele financiare publice s# fie colectate, concentrate, centrali0ate i administrate prin intermediul acestei institu"ii financiare i, de asemenea, utili0area lor s# se efectue0e prin conturi desc*ise la aceast# institu"ie sub supraveg*ere i un strict control financiar. ?e asemenea, func"ia presupune ca n mod permanent, continuu i n orice perioad# a anului, raportul dintre colectarea fondurilor, pe de-o parte, i utili0area acestora sub forma pl#"ilor de cas#, pe de alt# parte, s# fie supraunitar sau, n cel mai r#u ca0, egal. n situa"ia n care gradul de colectare a fondurilor publice nu satisface pl#"ile, iar acestea sunt presante, tre0oreria este obligat#, invariabil, s# contracte0e mprumuturi publice f#r# a mai avea r#ga0ul necesar, n multe situa"ii, de a alege varianta convenabil# din punctul de vedere al Gcostului< acestei opera"iuni Adob3ndaC. -en"inerea unui raport corespun0#tor n favoarea colect#rii fondurilor publice este o problem# realmente dificil# n perioada construc"iei unui buget cu deficit, motiv pentru care 1re0oreria public# este obligat#, aproape permanent, s# mprumute fonduri pe termen scurt de pe pia"a monetar# i pe termen mediu i lung de pe cea de capital. Cu alte cuvinte, ndeplinirea acestei func"ii oblig# 1re0oreria statului ca, pe ansamblul circuitului, ieirile de fonduri pentru fiecare ac"iune n parte s# fie acoperite, ec*ilibrate n orice moment cu intr#rile de fonduri, indiferent de provenien"a lor, ncas#ri din impo0ite i ta%e, credite bancare Abanca central#C, disponibilit#"ile coresponden"ilor s#i, mprumuturi publice interne sau e%terne. n acest sens, 1re0oreria public# trebuie s# "in# permanent Gpasul<, din punctul de vedere al constituirii fondurilor, cu ritmul de efectuare a pl#"ilor care de obicei au o regularitate mai mare dec3t cea a ncas#rilor, motiv pentru care 1re0oreria public# trebuie s# fie preg#tit# n orice moment pentru a alege varianta optim# privind Gpre"ul< mprumutului. ?e aceea, numai rareori, 1re0oreria este i creditor pe termen scurt, atunci c3nd aceasta are un e%cedent temporar de lic*idit#"i. 6unc"ia de gestionar i administrator al fondurilor publice o presupune, n acelai timp, i pe cea de casier, cu prileBul ncas#rii efective a resurselor AveniturilorC, efectu#rii pl#"ilor Ac*eltuielilorC i gestion#rii disponibilit#"ilor de fonduri publice, totul sub un strict control fiscal i preventiv. b4 Mi>l%! de inter*en'ie a statului 8n e!%n%mie 7ceast# func"ie i-o e%ercit# mai ales n sectoarele i 0onele n care statul are interese de ordin economic sau social. 4nstrumentele de interven"ie sunt diverse i nuan"ate de la o "ar# la alta, mai ample n unele "#ri i mai reduse n altele, cu momente i perioade de flu%uri i reflu%uri, dup# cum interesele na"ionale o cer. 7mplitudinea interven"iei statului n economie trebuie ns# ordonat# de o asemenea manier#, nc3t aceasta s# nu perturbe caracterul concuren"ial al pieelor 2inanciare de capital i slbirii interesului mediului de a2aceri (n 0eneral+ -iBloacele de interven"ie a 1re0oreriei publice n economie, aa cum s-au manifestat ele de-a lungul timpului i n alte "#ri, "in de domeniul politicilor fiscale, n sfera resurselor, i de cea a celor bugetare, n sfera c*eltuielilor publice. -etodele folosite de 1re0oreria public# pentru interven"ie n economie sunt dintre cele mai diverse, i anumeD E autori0a"ie eliberat# pentru motive economice, de interes na"ional i care duce la finan"#ri privilegiate A6ran"aC@ E subven"ionarea unei p#r"i de c*eltuieli A6ran"a, pentru de0voltarea regional# i a teritoriuluiC@ E bonifica"ii la dob3nd# i dob3nd# subven"ionat#@ E garan"ii pentru anumite mprumuturi contractate de la b#nci@ E avansuri financiare, de cele mai multe ori nerambursabile, n special n domeniul cercet#rii sau pentru produse prioritare pe plan na"ional sau interna"ional A6ran"a etcC@

E accesul privilegiat al unor organisme financiare pentru refinan"are la banca central#, n condi"ii mai avantaBoase dec3t cele de pe pia"a de capital. !4 Intermediar inan!iar )i distribuit%r de !a"italuri Luc3nd rolul unei b#nci, al unei b#nci de-un fel deosebit, 1re0oreria public# contractea0# de multe ori mprumuturi nu numai pentru a-i acoperi golurile temporare de cas# sau a finan"a deficitul bugetului public, ci i pentru a acorda, la r3ndul ei, mprumuturi altor subiec"i din economie. rin acest demers, 1re0oreria public# determin# flu%uri financiare n economie, mai ales n sectoarele unde statul are interese directe. ?in acest punct de vedere, 1re0oreria public#, mprumut3nd de la anumi"i subiec"i financiari, folosind disponibilit#"ile coresponden"ilor s#i, ale bugetului public sau c*iar mprumut3ndu-se pentru a acorda mprumuturi altora, pe termen scurt Ade obiceiC sau lung, mai ales n domeniile i sectoarele de interes ale economiei, ea se manifest# ca un veritabil intermediar financiar, precum sistemul bancar sau institu"iile financiare speciali0ate. d4 Re"re&entant al un!'iei de "utere "ubli!$ )n aceast# calitate, 1re0oreria public# este ac"ionarul i gestionarul participa"iilor statului n activit#"i i diverse sectoare ale economiei Aindustrial, financiar, comercialC. ?e asemenea, n aceast# calitate, 1re0oreria public# poate supraveg*ea un num#r nsemnat de institu"ii financiare c#rora le solicit# sau le acord# mprumuturi prin miBloace i te*nici specifice acestor genuri de opera"iuni. ?eci rolul de repre0entant al puterii publice a 1re0oreriei publice deriv# i din func"ia precedent# de intermediar financiar i distribuitor de capitaluri, func"ie care a devenit e%trem de important# n ultima perioad# de timp, n maBoritatea "#rilor lumii. ?e asemenea, ca repre0entant a puterii publice, 1re0oreria public# se manifest# i prin aceea c#, av3nd la ndem3n# i gestion3nd toate fondurile publice ale statului Afonduri uriaeC, ea are o po0i"ie privilegiat# n ceea ce privete alegerea priorit#"ilor n procesul aloc#rii resurselor financiare pe sectoare i domenii ale vie"ii economico-sociale, la un moment dat aceasta binen"eles n concordan"# cu bugetele publice aprobate. e4 Harant al maril%r e!5ilibre@ 7ceast# func"ie a tre0oreriei repre0int#, ntr-un anumit sens, sinte0a sau corolarul celorlalte pre0entate p3n# aici. -arile ec*ilibre sunt e%presia unui raport de egalitate permanent care trebuie s# e%iste ntre nevoile publice aprobate de parlament i alte autorit#"i statale, pe de o parte, i capacitatea statului de a le acoperi cu resurse financiare, pe de alt# parte. )n e%ercitarea acestei func"ii maBore, 1re0oreria public# este confruntat# permanent cuD E diferen"ele n timp ntre periodicitatea pl#"ilor Aieirilor de fonduriC i cea a ncas#rilor din impo0ite, ta%e i alte contribu"ii sociale obligatorii care trebuie mereu aBustate prin resurse suplimentare pe perioade scurte de timp@ E finan"area deficitului bugetar care acoper# perioada ntregului e%erci"iu financiar cu resurse care trebuie mobili0ate pe o perioad# mai lung# de timp, aceast# opera"iune pun3ndu-i amprenta pe ntregul e%erci"iu bugetar@ E plata datoriei e%terne i interne este o alt# cau0# a necesarului de resurse peste cele prev#0ute n bugetul de stat, preci03nd c# scaden"a datoriei e%terne ridic# probleme n plus atunci c3nd banca central# nu dispune de re0erve valutare suficiente@ E acordarea de mprumuturi pe pia"a de capital pentru finan"area investi"iilor, sectoarelor economiei care pre0int# interes pentru stat@ E al#turi de banca central#, 1re0oreria public# este c*emat# s# duc# ac"iuni menite s# sus"in# moneda na"ional#, prin interven"ia ei pe pia"a valutar# sau aBustarea pl#"ilor e%terne de o asemenea manier#, nc3t banca central# s# nu fie for"at# de a procura valuta necesar# pentru pl#"ile e%terne, n orice condi"ii Amai pu"in avantaBoaseC. )n consecin"#, prin traducerea n fapt a prerogativelor acestei func"ii, se asigur# Gec*ilibrul 1re0oreriei publice<, din punctul de vedere al resurselor financiare i, implicit, influen"ea0# favorabil pia"a de capital, circuitele monetare, ec*ilibrul pie"ei valutare i al pl#"ilor e%terne.

>+,+ Funciile !rezoreriei statului (n "om*nia 1re0oreria public# din 2om3nia, denumit# de autorit#"ile rom3neti la nceputul anului 1,,3 G1re0oreria 6inan"elor ublice<, i mai apoi G1re0oreria statului<, dei mult mai corect credem c# ar putea fi denumit# G1re0orerie public#<, cum ne-am permis noi s# o denumim i n titlul acestei lucr#ri, comparativ cu func"iile tradi"ionale ale tre0oreriilor publice din alte "#ri de0voltate, are func"ii i atribu"ii mai restr3nse i binen"eles specifice perioadei pe care o parcurge "ara noastr# n actuala perioad#. Ca institu"ie financiar#, aa cum acestea s-au manifestat n administrarea fondurilor publice, de la nfiin"area sa i p3n# n pre0ent, func"iile ei ar putea fi sinteti0ate astfelD aC casier al sectorului public, prin care se asigur# ncasarea veniturilor, efectuarea pl#"ilor i p#strarea disponibilit#"ilor bugetului de stat, ale bugetului asigur#rilor sociale de stat, ale bugetului local, ale bugetului fondurilor speciale i cele n regina e%trabugetar. rin aceast# func"ie, 1re0oreria statului asigur# ndeplinirea prevederilor componentelor ntregului sistem bugetar rom3nesc i reflect#, n primul r3nd, modul i gradul de ncasare a drepturilor bugetare ale statului, precum i felul n care aceste resurse financiare publice au fost folosite. n calitatea sa de casier al sectorului public, 1re0oreria statului asigur# deci e%ecu"ia de cas# a tuturor componentelor bugetului general consolidat prin eviden"ierea n conturi contabile specifice ei, ncasarea veniturilor bugetare i a finan"#rii c*eltuielilor publice pentru a face fa"# angaBamentelor asumate prin Fegea anual# a bugetului de stat i a altor acte normative n aceast# privin"#@ bC e%ercit# un control fiscal asupra ncas#rii veniturilor bugetare i unul financiar preventiv asupra efectu#rii pl#"ilor privind respectarea limitelor i destina"iei creditelor bugetare, aa cum acestea au fost aprobate, desc*ise i reparti0ate de autorit#"ile n drept@ cC efectuea0# opera"iuni de ncas#ri i pl#"i n contul institu"iilor publice, cu prileBul constituirii i utili0#rii miBloacelor e%trabugetare i a fondurilor speciale@ dC atrage disponibilit#"ile din economie pe calea mprumuturilor de stat, a certificatelor de tre0orerie, de depo0it de la persoane Buridice i fi0ice n vederea acoperirii golurilor temporare de cas# ale componentelor bugetului general consolidat, a deficitului bugetului de stat i a refinan"#rii datoriei publice@ eC pe seama disponibilit#"ilor e%istente n contul curent general i din contravaloarea n lei a mprumuturilor e%terne p#strate n contul curent general al 1re0oreriei statului, aceastaD E acoper# temporar deficitul bugetului de stat, al bugetului asigur#rilor sociale de stat i al bugetelor fondurilor speciale din anii preceden"i i anul curent, precum i al golurilor de cas# nregistrate de c#tre bugetele locale@ E efectuea0# plasamente financiare, pe termen scurt, la b#ncile comerciale sau la alte institu"ii financiare prin Banca /a"ional# a 2om3niei, care ac"ionea0# ca agent al statului. fC pentru acoperirea temporar# a decalaBului dintre ncas#rile i pl#"ile din contul curent general al 1re0oreriei statului, aceasta poate contracta de la Banca /a"ional# a 2om3niei i sistemul b#ncilor comerciale mprumuturi pe termen scurt@ gC gestionea0# datoria public# intern# i e%tern#, asigur3nd eviden"a i plata serviciului datoriei publice interne i e%terne@ *C efectuea0# opera"iuni privind drepturile de ncasat i obliga"iile de plat# ale statului, la ba0a c#rora stau acorduri i conven"ii guvernamentale@ iC asigur# contabilitatea privind e%ecu"ia de cas# pentru opera"iunile de ncas#ri i pl#"i privind veniturile i c*eltuielile sectorului public@ BC asigur# func"ionarea corespun0#toare a sistemului informa"ional-contabil privind raportarea modului de constituire i utili0are a fondurilor publice. Comparativ cu func"iile tradi"ionale ale tre0oreriei publice din "#rile de0voltate, la care ne-am referit pu"in mai devreme, cele ale 1re0oreriei statului din 2om3nia, aa cum se manifest# ele n pre0ent, au asem#n#ri importante, dar i multe deosebiri. ?eosebirile constau, n principal, n aceea c# func"iile 1re0oreriei statului din 2om3nia sunt mai restr3nse i nu cuprind ntreaga

gam# a atribu"iilor i prerogativelor de care se bucur# tre0oreriile publice din "#rile de0voltate, respectivD E plasamentele financiare pe care le face 1re0oreria statului din disponibilit#"ile sale se fac numai pentru mprumuturi pe termen scurt, prin intermediul B#ncii /a"ionale a 2om3niei, i nu direct, ca 1re0oreria 6ran"ei, care efectuea0# astfel de opera"iuni n mod direct beneficiarilor printr-o gam# larg# de mprumuturi pe termen scurt, mediu i lung pentru a finan"a investi"ii de natur# public# etc@ E influen"a 1re0oreriei publice asupra ap#r#rii cursului monedei na"ionale este mai restr3ns# n 2om3nia deoarece aceasta nu are creat mecanismul necesar, respectiv dreptul de a de"ine valut# n cont, a o vinde sau a o cump#ra de pe pia"a valutar# c3nd are nevoie sau interesele ei o cer. 7ceast# problem# r#m3ne, deocamdat#, un atribut e%clusiv al B#ncii /a"ionale a 2om3niei@ E emiterea bancnotelor i baterea monedei divi0ionare repre0int# un atribut e%clusiv al B#ncii /a"ionale a 2om3niei, comparativ cu situa"ia din unele "#ri de0voltate unde G1re0oreriile pot bate moneda divi0ionar#<, i c*iar bancnote A+.7C@ E miBloacele de interven"ie a 1re0oreriei statului n economie sunt mult mai restr3nse i de o amplitudine mai mic#, fa"# de cele ale altor tre0orerii publice europene, astfelD K nu acord# autori0a"ii pentru anumite activit#"i economice, care facilitea0# finan"#ri privilegiate@ K instrumentele folosite de 1re0oreria statului din 2om3nia pentru atragerea disponibilit#"ilor financiare din economie sunt mult mai reduse ca num#r i mai pu"in variate ca te*nici@ K nu acord# avansuri nerambursabile pentru ac"iuni de cercetare sau fabrica"ii prioritare, ca n 6ran"a@ K de obicei, miBloacele de interven"ie a statului n economie practicate n 2om3nia sunt mai degrab# apanaBul politicilor bugetare, i nu al 1re0oreriei statului, spre e%empluD subven"ionarea par"ial# a unor activit#"i economice curente Aminier#C etc. sau pentru investi"ii@ acordarea unor dob3n0i subven"ionate Aprin finan"area de c#tre bugetul de stat a diferen"ei de dob3nd# dintre Gcostul< resursei pe pia"a de capital i dob3nda suportat# de beneficiarC@ acordarea de garan"ii n numele guvernului pentru anumite mprumuturi e%terne, pe riscul bugetului de stat, i n general toate facilit#"ile acordate pentru spriBinirea e%portului sau atragerea capitalului str#in se reflect# n mod direct n c*eltuielile i veniturile bugetului de stat i numai indirect i n ultim# instan"#, de acoperirea financiar# a acestora se ocup# 1re0oreria statului. 7tribu"iile mai restr3nse ale 1re0oreriei statului n 2om3nia fa"# de cele ale tre0oreriilor publice din alte state repre0int# tot at3tea posibilit#"i reale de diversificare, multiplicare i amplificare a acestora. ?intre aceste posibilit#"i mai concrete, consider#m c# ar putea fi avute n vedere urm#toareleD E diversificarea formelor i te*nicilor pentru lansarea mprumuturilor de stat. ermanenti0area eliber#rii certificatelor de tre0orerie la purt#tor, ntruc3t sub aceast# form# acestea ar putea face obiectul tran0ac"iilor pe pia"a valorilor mobiliare, lucru care ar favori0a amplificarea i accelerarea circula"iei capitalurilor financiare. .n prim pas n aceast# direc"ie s-a reali0at prin emisiunea din luna aprilie 2!!!, cu prileBul mplinirii unui an de la prima emisiune de certificate de tre0orerie, dar acest lucru nu a mai fost repetat. ?e asemenea, este necesar s# se diversifice te*nica de emisiune a bonurilor de te0aur dup# sistemul practicat i n alte "#ri Amecanismul plafonului@ al coeficientului de tre0orerie@ al re0ervelor obligatorii@ emisiunea de bonuri n raport cu nivelul resurselor etc.C1!@ E dei prin actele normative care au decis nfiin"area 1re0oreriei 6inan"elor ublice n 2om3nia se prevedea atributul acesteia Gde constituire de depo0ite la vedere i la termen ale persoanelor fi0ice i Buridice<11, iar G/ormele metodologice< reiau aceast# prevedere n sensul
, 1!

J*eorg*e -anolescu, -oneda i iposta0ele ei, $ditura $conomic#, Bucureti, 1,,(

1atiana -oteanu, Buget i -rez"rerie Public, $ditura ?idactic# i edagogic# 27, Bucureti, 1,,(, pp. 23&-23' 11 TJ nr.(8I1'.!2.1,,2 privind organi0area i func"ionarea 1re0oreriei 6inan"elor ublice, publicat# n -onitorul 5ficial al

Gatragerii disponibilit#"ilor din economie Ainstitu"ii financiare, agen"i economici, popula"ieC pe calea constituirii de depo0ite ....<12, aceste atribu"ii nu se e%ercit# nc# pe deplin. .n nceput n acest sens s-a reali0at n anul 1,,, prin lansarea mprumuturilor de stat c#tre popula"ie prin intermediul certificatelor de tre0orerie, care se pot transforma n certificate de depo0ite, aa cum s-a mai preci0at de altfel, precum i dreptul agen"ilor economici de a avea desc*ise la tre0orerii conturi de disponibilit#"i pentru drepturile de ncasat de la institu"iile publice pentru livr#rile de bunuri, prest#rile de servicii sau e%ecut#rile de lucr#ri i pl#"i de impo0ite i ta%e sau stingerea unor datorii c#tre institu"iile publice@ E diversificarea instrumentelor de interven"ie a statului n economie prin intermediul 1re0oreriei statului, de o manier# care m#car s# apropie "ara noastr# de ceea ce se reali0ea0# din acest punct de vedere n alte "#ri A6ran"a, +.7C. n acest sens, apreciem c# bugetul propriu al 1re0oreriei statului ar trebui mai bine structurat i consolidat. .n buget ale c#rui resurse sunt constituite numai din dob3n0i i comisioane nesemnificative nu-i poate permite ac"iuni i demersuri de anvergur# pe linia interven"iei 1re0oreriei statului n economie ca n alte "#ri de0voltate. >+4+ "e0ulile i principiile de baz ale 2uncionrii !rezoreriei statului (n "om*nia ?espre principiile bugetare care s-au statornicit de-a lungul anilor n procesul de formare i utili0are a resurselor financiare publice au scris numeroi autori din "ar# i str#in#tate, de aceea o reluare a acestor defini"ii a# litteram nu credem c# ar putea pre0enta prea mare interes, dar n conte%tul n"elegerii acestora, aa cum acestea s-au manifestat n procesul de formare i utili0are a fondurilor publice derulate prin 1re0oreria statului, ele ar putea fi sinteti0ate astfelD a9 "ealitatea in2ormaiei )n numeroase ca0uri, p3n# la organi0area 1re0oreriei statului, informa"ia cu privire la structura veniturilor publice era deformat# din cau0a greelilor de nregistrare a acestora pe subdivi0iunile clasifica"iei bugetare, ca urmare a unui control insuficient a documentului prin care se efectua v#rs#m3ntul c#tre buget. ?e asemenea, n ca0ul pl#"ilor de cas#, neaBunsul consta n aceea c#, datorit# aproape ine%isten"ei controlului financiar preventiv, se efectuau pl#"i de cas# care nu concordau cu clasifica"ia indicatorilor privind finan"ele publice pentru care erau aprobate creditele bugetare. ractic, se efectuau, n multe situa"ii, deturn#ri importante de resurse financiare publice@ b9 "ealizarea actului de control .n control fiscal se reali0ea0# din punctul de vedere al ncadr#rii corecte a veniturilor bugetare, a fondurilor speciale i e%trabugetare pe clasifica"ia indicatorilor privind finan"ele publice i al altor criterii urm#rite pe pl#titori etc, precum i un control financiar preventiv e%ercitat asupra tuturor documentelor de pl#"i, cu sau f#r# numerar, privind e%ecu"ia componentelor bugetului general consolidat n principal@ c9 Uni)ersalitatea n accep"ia pe care o n"elegem, n conte%tul acestei c#r"i, universalitatea se refer# la faptul c# activitatea de 1re0orerie a statului trebuie s# se manifeste la nivel na"ional. n acelai sens, referindu-ne la o universalitate n plan teritorial, aceast# institu"ie, prin organele sale operative, nf#ptuiete e%ecu"ia la nivel Bude"ean, la nivelul sectoarelor i municipiului Bucureti pentru toate componentele bugetului general consolidat@ d9 Unicitatea n sensul subiectului abordat, oblig# ca toate bugetele s# se e%ecute numai prin 1re0oreria statului@ institu"iile publice au obliga"ia de a p#stra disponibilit#"ile numai n conturi desc*ise aici, fiind e%clus# posibilitatea de a avea conturi i la b#ncile comerciale. $%cep"ie fac, deocamdat#, disponibilit#"ile virate pentru procurarea valutei, p#strarea acesteia, inclusiv a ncas#rilor n aceast# moned# provenite din activitatea proprie, dona"ii sau sponsori0#ri, restric"ie care credem c# trebuie nl#turat# pe viitor. .nicitatea se refer#, de asemenea, la metodologia de
2om3niei nr. 3!I1,,2 12 /orme -etodologice ale 1re0oreriei 6inan"elor ublice nr. '318I1,,2 privind organi0area i func"ionarea 1re0oreriei 6inan"elor ublice aprobate prin 5rdinul ministrului finan"elor nr. 1!2,I1,,2.

lucru i a mecanismelor implementate, la documentele care circul# prin 1re0oreria statului, la obiectivele de control, la te*nica de prelucrare a datelor i de elaborare a situa"iilor de sinte0#, ceea ce facilitea0# func"ionarea unitar# a sistemului informa"ional-contabil instituit. e9 $perati)itatea in2ormaiei 7sigurarea operativit#"ii informa"iilor cu privire la e%ecu"ia componentelor bugetului general consolidat, n plan Bude"ean, al municipiului Bucureti, c3t i na"ional, se reali0ea0# prin sistemul informa"ional-contabil propriu, deosebit de important pentru fundamentarea deci0iilor privind derularea e%ecu"iei bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului asigur#rilor sociale de stat i a bugetelor fondurilor speciale. 29 &orelaia total a )eniturilor i c=eltuielilor cu bu0etul din care acestea 2ac parte5 denumit n literatura de specialitate din Jermania Gal completivit#"ii<. 7cest principiu impune ca veniturile ncasate s# fie v#rsate n ntregime bugetului c#ruia i apar"in, iar c*eltuielile, de asemenea, n totalitatea lor s# fie suportate din bugetul unde au fost prev#0ute, regula general# fiind aceea c# o c*eltuial# nu poate fi finan"at# dec3t dintr-un singur buget. 7ceeai regul# oblig# ordonatorii de credite de a nu efectua pl#"i directe din ncas#ri, pentru a nu se elimina posibilitatea controlului fiscal asupra colect#rii veniturilor i a celui financiar preventiv asupra efectu#rii c*eltuielilor, prin obligativitatea eviden"ierii n conturi a tuturor ncas#rilor, pe de o parte, i a tuturor pl#"ilor, pe de alt# parte. gC Ec=ilibrarea 2lu7urilor !rezoreriei statului 5bligativitatea 1re0oreriei statului de a-i ec*ilibra intr#rile de flu%uri financiare cu ieirile repre0int# regula de fier care nu poate fi nc#lcat# sub nici o form#, ntruc3t aceast# institu"ie nu poate func"iona pe Grou<. 6lu%urile financiare de intr#ri trebuie s# acopere n ntregime, i n orice moment al e%erci"iului financiar, pl#"ile. ?ac# nu se colectea0# suficiente resurse proprii din impo0ite i ta%e pentru acoperirea pl#"ilor, se apelea0# invariabil la ntregirea acestora prin mprumuturi de stat. 7 sista pl#"ile n cursul e%ecu"iei unui buget aprobat, a nu ac*ita salariile sau alte c*eltuieli strict necesare 4a timp, pe l3ng# consecin"ele directe asupra subiec"ilor respectivi, acest eveniment ar crea o stare de panic# i incertitudine asupra institu"iilor statului, cu implica"ii dintre cele mai nefavorabile asupra ntregii societ#"i. )n literatura de specialitate din Jermania, la care am mai f#cut trimiteri, pe l3ng# principiile enun"ate, se mai men"ionea0# cel Gal clarit#"ii< Aveniturile i c*eltuielile delimitate dup# sursa lor de provenien"#C, Gal probabilit#"ii< Alimit#rii e%ecu"iei la cea de anul trecut p3n# la aprobarea bugetului pe anul curentC i Gal preci0iei< Aveniturile i c*eltuielile s# fie evaluate sau dimensionate la un nivel realC. Fegea 6inan"elor ublice nr. '!!I2!!2, referindu-se la principiile i regulile bugetare, men"ionea0# Gprincipiul universalit#"ii< Aveniturile i c*eltuielile se includ n buget n totalitate, n sume brute, veniturile neput3nd fi afectate unei c*eltuieli bugetare anume, cu e%cep"ia dona"iilor i sponsori0#rilorC, Gprincipiul publicit#"ii<, Gprincipiul unit#"ii< Aveniturile i c*eltuielile bugetare se nscriu ntr-un singur documentC, Gprincipiul anualit#"ii<, Gprincipiul speciali0#rii< Aveniturile i c*eltuielile bugetare se nscriu i se aprob# n buget pe surse de provenien"#, respectiv pe categorii de c*eltuieli, grupate dup# natura lor economic# i destina"ia acestoraC i Gprincipiul unit#"ii monetare<. ?e asemenea, acelai act normativ la care ne-am referit stabilete anumite reguli privind actul de c*eltuire a fondurilor publice, i anumeD Gc*eltuielile bugetare au destina"ie precis# i limitat# i sunt determinate de autori0#rile con"inute n legi specifice i n legile bugetare anuale. ?eci nici o c*eltuial# nu poate fi nscris# n buget... i nici angaBat#, dac# nu e%ist# ba0# legal#..., iar c*eltuielile din fonduri publice nu pot fi angaBate, ordonan"ate i pl#tite dac# nu sunt aprobate potrivit legii i dac# nu e%ist# prevederi bugetare e%prese i surse de finan"are.< 2egulile pe care i le-a asumat 1re0oreria statului pentru a func"iona, n principal, sunt cele re0ultate din necesitatea asigur#rii fondurilor corespun0#toare statului, pentru ca n orice moment al e%erci"iului bugetar aceasta s#-i poat# ndeplini n condi"ii c3t mai bune func"iile i atribu"iile comple%e pe care le are.

Cu*inte !5eie7 func"ia de casier public, func"ia de banc# a statului, administrator al banului public, gardian al marilor ec*ilibre, intermediar financiar, e%ecu"ie de cas# :ntreb$ri de !%ntr%l7 1. re0enta"i succint func"iile tradi"ionale ale tre0oreriei publiceY 2. $numera"i i pre0enta"i regulile i principiile de func"ionarea ale tre0oreriei publiceY 3. Care sunt func"iile tre0oreriei n 2om3niaY &. 7nali0a"i func"iile moderne ale tre0oreriei publiceY

&API!$%U% :III $PE"ABIU?I%E BA?&A"E A%E !"E#$"E"IEI S!A!U%UI 7cest capitol i propune s# detalie0e caracteristicile func"iei de banc# a 1re0oreriei. 7stfel am pre0entat detaliat opera"iunile bancare ale 1re0oreriei accentu3nd n special asem#n#rile i deosebirile fa"# de opera"iunile bancare ale b#ncilor comerciale. .+3+ "elaia !rezoreriei Statului cu sistemul bancar .na dintre func"iile clasice ale 1re0oreriei este cea de banc# a statului. $a ns# nu este o banc# total separat# de celelalte b#nci din economie, fiind organi0at# dup# aceleai principii ca i ele, principala diferen"# constituind-o scopul urm#rit.

Fi0ura .+3+ Scopul bncilor comerciale )s+ scopul !rezoreriei Statului ?ei nu are drept scop principal ob"inerea de profit, ea trebuie s#-i gestione0e activele i pasivele astfel nc3t prin activit#"ile generatoare de venit s#-i acopere c*eltuielile efectuate. rin acest aspect 1re0oreria poate fi considerat# o banc# la fel ca oricare alta. )ns# leg#tura esen"ial# dintre 1re0orerie i sistemul bancar se face prin intermediul contului curent general al tre0oreriei statului. 7stfel, !%ntul !urent general al Tre&%reriei Statului 'unci"neaz la Banca =ai"nal a *"m+niei i e$te #e$c%i$ pe $eama (ini$terului Finanel"r Publice i a unitil"r trez"reriei $tatului #in ca#rul #ireciil"r generale ale 'inanel"r publice &u#eene, a municipiului Bucureti i a#mini$traiil"r 'inanel"r publice ale $ect"arel"r municipiului Bucureti. n contul curent general al tre0oreriei statului Banca /a"ional# a 2om3niei nregistrea0# ncas#rile i efectuea0# pl#"ile n limita disponibilit#"ilor e%istente n cont, acesta consolid3ndu-se 0ilnic la nivelul Centralei B#ncii /a"ionale a 2om3niei.

Fi0ura .+,+ %e0tura dintre !rezoreria Statului i bncile comerciale Fa nivelul 1re0oreriei +tatului se desf#oar# dou# categorii de opera"ii similare cu cele ale b#ncilor i anumeD - opera"iuni pasive, respectiv opera"iuni prin care se atrag resurse i - opera"iuni active, respectiv opera"iuni de utili0are a disponibilit#"ilor neangaBate pe care

le vom pre0enta n continuare prin e%trapolare de la activitatea bancar#. .+,+ Asemnri i deosebiri din punct de )edere conceptual al obiectului de acti)itate (ntre !rezoreria public i bncile comerciale 7v3nd n vedere scopul, atribu"iile i rolul 1re0oreriei publice n economie -aa cum acestea sunt definite prin legile n vigoare la aceast# dat#, comparativ cu drepturile i rolul b#ncilor - aa cum acestea sunt reglementate prin Fegea bancar#, la noi i n alte p#r"i ale lumii, ntre cele dou# institu"ii speciale e%ist# asem#n#ri, dar i nsemnate deosebiri, astfelD -rez"reria public este i ea o banc#, dar o banc# de un fel deosebit, o banc# special# a statului, care are anumite interdic"ii, comparativ cu o banc# comercial#, n ceea ce privete paleta beneficiarilor serviciilor ei, precum i referitor la dreptul de a organi0a activit#"i de depo0ite b#neti i de a acorda credite. n sc*imb, are unele activit#"i i atribu"ii specifice, comparativ cu o banc# comercial#, din punctul de vedere al opera"iunilor financiare i, n general, al serviciilor bancare publice. ?e asemenea, 1re0oreria statului, prin func"iile i rolul s#u n ansamblul sectorului financiar public, spriBin# i are un rol benefic nemiBlocit asupra activit#"ii generale a b#ncii centrale n reglarea i influen"area favorabil# a pie"ei financiare i monetare. n acelai timp ns#, 1re0oreria public# este beneficiara serviciilor i spriBinului financiar al b#ncii centrale, mai ales n situa"ia nregistr#rii golurilor temporare de cas#. )n acest sens, ntre 1re0oreria public# i b#ncile comerciale pot fi eviden"iate urm#toarele asem#n#ri i deosebiri, mai importanteD Bene2iciarii ser)iciilor+ $%ist# o delimitare destul de clar#, din acest punct de vedere, ntre acestea, n sensul c# 1re0oreria public# efectuea0# opera"iuni de ncas#ri i pl#"i, n primul r3nd n favoarea institu"iilor publice care folosesc fondurile publice, n timp ce b#ncile comerciale i pun la dispo0i"ie serviciile bancare agen"ilor economici i altor persoane Buridice i fi0ice care folosesc fondurile private i eventual mprumutate. $%cep"iile de la aceast# regul# nu sc*imb# deloc fondul problemei, n sensul c# regiile na"ionale i locale sunt obligate s# i derule0e opera"iunile financiare prin 1re0oreria public# numai pentru fondurile primite de la stat, iar agen"ii economici, pentru opera"iunile comerciale pe care le derulea0# n leg#tur# cu institu"iile publice, ntruc3t acestea func"ionea0#, n principal, pe seama fondurilor publice. ?in acest punct de vedere, al beneficiarilor serviciilor, comparativ cu tre0oreriile publice din alte "#ri, 1re0oreria public# din 2om3nia are atribu"ii i sarcini mai restr3nse fa"# de serviciile pe care le ofer# agen"ilor economici i persoanelor fi0ice, dec3t tre0oreriile publice din alte "#ri de0voltate. ?atura depozitelor+ n ca0ul 1re0oreriei publice, acestea sunt formate n marea lor maBoritate din fonduri publice, n timp ce depo0itele b#ncilor sunt create din disponibilit#"ile proprii ale agen"ilor economici, persoane fi0ice, asocia"ii familiale, societ#"i nonprofit i alte asocia"ii care pot avea sau nu calitate de persoan# Buridic# etc., deci preponderent fonduri de natur# privat#. ?e asemenea, b#ncile comerciale pot acorda credite bancare, practic, unui sector nelimitat de beneficiari, cu respectarea condi"iilor de garan"ii, n timp ce 1re0oreria public# din 2om3nia nu poate face acest lucru. Creditele pe care le poate acorda 1re0oreria statului, aa cum este reglementat# aceast# problem# ast#0i n 2om3nia, sunt cele pentru plasamentele financiare pe termen scurt@ mprumuturi pentru acoperirea temporar# a deficitului bugetului de stat, precum i pentru acoperirea golurilor temporare de cas# nregistrate de celelalte componente ale bugetului general consolidat, comparativ cu situa"ia din alte "#ri de0voltate, unde tre0oreriile publice au competen"e mult mai largi n aceast# privin"#. ?in punctul de vedere al condiiilor care trebuie (ndeplinite pentru e2ectuarea operaiunilor bancare speci2ice de (ncasri i pli n contul clien"ilor, acestea sunt mult mai stricte i precis delimitate n ca0ul beneficiarilor 1re0oreriei publice, mai ales la pl#"i, comparativ cu cele derulate prin b#ncile comerciale, n favoarea clien"ilor s#i, la care pl#"ile se pot efectua f#r# opreliti, aproape n orice condi"ie, dac# agentul economic care dispune plata posed# lic*idit#"i.

1re0oreria public#, al#turi de b#ncile comerciale, prin modul n care i organi0ea0# opera"iunile de ncas#ri i pl#"i n numerar, p"ate in'luena 'a!"rabil p"litica bncii centrale, n leg#tur# cu func"ionarea sistemului monetar. ?up# profesorul J*eorg*e -anolescu, Gorgani0area sistemului monetar se reali0ea0# prin trei circuite ale celor trei institu"ii i fiecare din ele cu moneda sa proprie. 7stfel, banca central# ABanca /a"ional# a 2om3nieiC dispune de bancnote, moneda divi0ionar#, depo0itele de la banca central# i monedele str#ine, 1re0oreria statului, de moneda 1re0oreriei, iar b#ncile comerciale, de moneda scriptural#<13. )n acest conte%t, fiecare dintre aceste institu"ii creatoare de moned#, pentru reali0area circuitelor interne de ncas#ri i pl#"i, se folosete de nregistr#ri directe n conturile desc*ise pentru fiecare n unit#"ile lor, dar n situa"ia transferului de lic*idit#"i ntre cele trei sisteme de b#nci Acomerciale, 1re0orerie i Banca /a"ional# a 2om3nieiC, opera"iunile se pot efectua numai n moneda b#ncii centrale. )n consecin"#, 1re0oreria public#, pentru a-i putea onora pl#"ile n afara sistemului s#u, are nevoie de intr#ri - de flu%uri financiare - n moneda b#ncii centrale i moneda scriptural# a ntregului sistem bancar, ea depinde deci de evolu"ia lic*idit#"ilor n aceste monede, n care sens i poate nc*ide flu%urile numai atunci c3nd suma lic*idit#"ilor emise n afara sistemului s#u sunt compensate cu intr#rile de lic*idit#"i c#tre sistemul s#u A1re0oreria public#C. 1re0oreria public# este deci dependent# de banca central#, n multe privin"e, prin faptul c# aceasta- "ine i efectuea0# opera"iuni n contul curent general, ndeplinete n numele s#u rolul de agent al statului n efectuarea de plasamente financiare sau contractea0# mprumuturi publice n numele s#u. )n acelai timp, prin politica dob3n0ilor mprumuturilor publice pe care le controlea0# 1re0oreria public#, precum i prin cea a dob3n0ilor subven"ionate n favoarea anumitor ntreprinderi sau ramuri economice, influen"ea0# dob3n0ile practicate de b#ncilecomerciale, cu consecin"e indirecte asupra dob3n0ii de refinan"are a b#ncii centrale. ?e asemenea, prin men"inerea de c#tre aceasta a unui ec*ilibru permanent ntre ncas#ri i pl#"i Aintr#ri i ieiriC i mai ales a ncadr#rii n nivelul deficitului aprobat, finan"#rii acestuia pe c#i neinfla"ioniste, 1re0oreria public# influen"ea0# favorabil circula"ia monetar# i a stabilit#"ii monedei na"ionale, sarcin# de prim ordin a b#ncii centrale. )n conclu0ie, din punct de vedere conceptual, o tre0orerie poate fi asemuit# n multe privin"e cu o banc# comercial#, deoarece prin intermediul ei se derulea0# opera"iuni de ncas#ri i pl#"i, se constituie depo0ite, din care disponibilit#"i apoi se pot efectua plasamente financiare, se pot acorda mprumuturi@ n acelai timp ns#, 1re0oreria public#, comparativ cu o banc# n general, pre0int# multe deosebiri, deoarece aceasta nu este menit# s# nregistre0e profit, ci, nainte de toate, s# administre0e, n numele statului, n condi"ii c3t mai optime, banul public i, n final, s# gestione0e deficitul bugetar i datoria public#. .+4+ $peraiuni pasi)e ale !rezoreriei Statului ?"era'iunile "asi*e reprezint "peraiunile #e c"n$tituire a re$ur$el"r. )n figura 8.1. sunt pre0entate principalele opera"iuni pasive la nivelul b#ncilor comerciale i la nivelul 1re0oreriei +tatului. 6igura 8.1 $peraiunile pasi)e ale bncilor comerciale i !rezoreriei Statulu ?PERAIIUNI PASIVE ALE /JNCIL??R C?MERCIALE ALE TREK?RERIE STAULUI A+ "esurse depozit A+ "esurse depozit 0"mp"nenta "bligat"rie 0"mp"nenta "bligat"rie Conturile curente ale persoanelor Buridice Conturile curente ale institu"iilor publice 0"mp"nenta !"luntar Conturi curente sau de depo0it desc*ise Conturile curente ale agen"ilor de persoanele fi0ice sau Buridice economici
13

J*eorg*e -anolescu, Buget 4 ab"r#are ec"n"mic i 'inanciar, $ditura $conomic#, Bucureti, 1,,(, p. 18'

B+ "esurse nedepozit a. )mprumuturi de la B/2 b. )mprumuturi de pe pia"a interbancar# c. $misiune de titluri de valoare d. 5pera"iuni repo e. >3n0area titlurilor de valoare de"inute n portofoliu f. )mprumuturi pe termen lung

0"mp"nenta !"luntar Conturi de depo0it ale institu"iilor publice B+ "esurse nedepozit a. ?epo0ite ale b#ncilor i alte institu"ii financiare atrase prin proceduri bilaterale b. $misiunea de certificate de tre0orerie c. 5pera"iuni repo d. )mprumuturi pe termen lung

2esursele pot fi grupate dou# categoriiD - Resurse #ep"zit 4 constituite din conturile curente i de depo0it al diferitelor persoane care au dreptul iIsau obliga"ia s# le desc*id#@ - Resurse nede"%&it 4 formate din mprumuturi i alte tipuri de resurse la care se face apel n situa"ia n care resursele depo0it nu sunt suficiente pentru acoperirea necesit#"ilor. 7ltfel spus, putem considera resursele depo0it ca fiind resursele %rdinare( cele la care se face n mod obinuit apel, iar cele nedepo0it ca fiind resursele e,tra%rdinare( la care se face apel n ca0ul n care resursele depo0it sunt insuficiente. 7t3t b#ncile comerciale c3t i tre0oreria statului apelea0# la ambele tipuri de resurse, diferen"a fiind componen"a acestora. A+ "esursele depozit sunt formate din dou# componenteD aCcomponenta obligatorie@ bCcomponenta voluntar#. 0"mp"nenta "bligat"rie este generat# de legisla"ia n vigoare car prevede obligativitatea anumitor persoane de a-i desc*ide conturi curent iIsau de depo0it la b#ncile comerciale i, respectiv, la 1re0oreria +tatulu )n ceea ce privete b#ncile comerciale, componenta obligatorie est format# din conturile agen"ilor economici obliga"i prin lege s#-i desc*id# un cont la banc# dac# doresc s# efectue0e ncas#ri i pl#"i peste un anumit plafon. entru 1re0oreria +tatului componenta obligatorie este format# dinD - conturile curente ale institu"iilor publice. 7stfel, conform legisla"iei n vigoare1&, institu"iile publice, indiferent de sistemul de finan"are i de subordonare efectuea0# opera"iunile de ncas#ri i pl#"i prin unit#"ile teritoriale ale tre0oreriei statului. ?e asemenea, legea preci0ea0# i faptul c# este inter0is institu"iilor publice de a efectua aceste opera"iuni prin b#ncile comerciale1'@ - conturile curente ale agen"ilor economici n ca0ul n care agen"ii economici livrea0# bunuri, prestea0# servicii sau e%ecut# lucr#ri pentru institu"iile publice, pentru a primi contravaloarea acestora sunt obliga"i s# aib# cont desc*is la unitatea teritorial# a tre0oreriei statului n ra0a c#reia sunt nregistra"i fiscal. +tatul garantea0# efectuarea acestor opera"iuni n condi"ii de siguran"# i n conformitate cu dispo0i"iile legale n vigoare. n plus, pentru a nu crea distorsiuni n ceea ce privete fructificarea disponibilit#"ilor, 1re0oreria +tatului, ntocmai ca i b#ncile comerciale, acord# dob3nd# pentru disponibilit#"ile p#strate de agen"ii economici i institu"iile publice n conturile
1&

Fegea 6inan"elor ublice nr. '!!I2!!2, art. (!, alin. 1 i 2, publicat# n -onitorul 5ficial nr.

',(I2!!2
1'

E i$t #e la acea$t regul " $ingur e cepie reprezentat #e c"nturile e$cr"F #e$c%i$e cu a!izul (ini$terului Finanel"r Publice la " banc agreat #e in$tituiile 'inanat"are e terne $au interne, )n care $e c"lecteaz !eniturile $au alte #i$p"nibiliti )nca$ate #e ctre in$tituiile publice )n limita un"r $ume, )n lei $au )n !alut, )n c"n#iii $tabilite prin c"n!enii )nc%eiate )ntre pri.

desc*ise la ea. 1otui, fiind o banc# a statului ce are drept scop gestionarea banului public, legisla"ia impune anumite reguli privind utili0area disponibilit#"ilor din conturile agen"ilor economici desc*ise la tre0oreria +tatului. 7stfel, acetia pot utili0a sumele ncasate n conturile desc*ise la unit#"ile tre0oreriei statului n urm#toarea ordineD pentru ac*itarea drepturilor de natur# salarial#, prin transferul sumelor aferente n conturile desc*ise la b#nci, cu e%cep"ia impo0itelor i contribu"iilor aferente acestora, pentru ac*itarea obliga"iilor c#tre bugetul de stat i celelalte bugete, iar sumele r#mase disponibile pot fi virate n conturile desc*ise la b#nci. 0"mp"nenta !"luntar este format# din totalitatea conturilor curente sau de depo0it desc*ise la cererea de"in#torilor lor, f#r# ca acetia s# fie constr3ni de legisla"ia n vigoare. )n ceea ce privete b#ncile comerciale componenta voluntar# este format# din totalitatea conturilor curente sau de depo0it desc*ise de persoanele fi0ice i Buridice la libera lor alegere. Caracterul voluntar al acestei componente se manifest# la dou# niveluriD - n primul r3nd persoanele fi0ice i Buridice decid dac# s#-i desc*id# astfel de conturi sau nu@ - n al doilea r3nd acestea decid asupra b#ncii pe care o vor alege pentru a-i desc*ide contul. entru 1re0oreria +tatului componenta voluntar# este format# din conturile de depo0it desc*ise pe ba0# de conven"ie de institu"iile publice. entru institu"iile publice caracterul voluntar se manifest# pe un singur nivel, respectiv cel al alegerii de a-i constitui sau nu depo0itul, ntruc3t acestea nu pot alege ntre 1re0oreria +tatului i o alt# banc# pentru a-i constitui depo0itele. B+ "esursele nedepozit )n cadrul resurselor nedepo0it e%ist# diferen"e semnificative ntre b#ncile comerciale i 1re0oreria +tatului, aa cum se observ# i din figura 8.1, i de aceea ne vom concentra pe pre0entarea opera"iunilor pasive specifice 1re0oreriei +tatului. ?ep"zite pe termen $curt #e la bnci $au alte in$tituii 'inanciare, atra$e prin interme#iul pr"ce#uril"r bilaterale 1rebuie s# subliniem de la nceput c# dei port# denumirea de depo0ite aceste resurse nu apar"in categoriei de resurse depo0it ntruc3t nu se atrag n mod normal de c#tre tre0orerie ci numai n situa"ia apari"iei unui deficit de lic*idit#"i. 1ran0ac"iile desf#urate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regul#, anun"ate public. $le sunt tran0ac"ii care se efectuea0# prin negociere direct# ntre -inisterul 6inan"elor ublice i banca respectiv#. ?eci0ia privind atragerea de depo0ite pe termen scurt de la b#nci este luat# n pre0iua apari"iei lipsei de lic*idit#"i sau cel mai t3r0iu n 0iua respectiv#. Fimitele de negociere privind suma atras#, perioada i nivelul ma%im al ratei dob3n0ii AmarBa de negociereC se stabilesc n 0iua respectiv# n func"ie de condi"iile pie"ei i de necesarul de atras pentru asigurarea lic*idit#"ilor n contul curent general al 1re0oreriei +tatului. Emi$iunile #e certi'icate #e trez"rerie )n cadrul emisiunilor de certificate de tre0orerie trebuie s# distingem ntreD - emisiunile de certificate de tre0orerie pentru finan"area deficitului bugetar@ - emisiunile de certificate de tre0orerie pentru acoperirea necesarului de lic*idit#"i al tre0oreriei. )n ceea ce privete emisiunile de certificate de tre0orerie efectuate pentru acoperirea necesarului de lic*idit#"i al tre0oreriei, acestea sunt efectuate conform regulamentului privind opera"iunile cu titluri de stat emise n form# demateriali0at#, aprobat prin ordin comun al ministrului finan"elor publice, al guvernatorului B#ncii /a"ionale a 2om3niei i al preedintelui Comisiei /a"ionale a >alorilor -obiliare. 7ceasta opera"iune va fi autori0at# de ministrul finan"elor publice prin ordin de emisiune i va fi f#cut# public# cel t3r0iu n 0iua lucr#toare naintea datei de organi0are a licita"iei. Certificatele se emit pe o perioad# de ma%imum 3! de 0ile, cu decontare n aceeai 0i, n 0iua urm#toare sau la dou# 0ile lucr#toare de la data tran0ac"iei. 3peraiunile rep"

5pera"iunile repo repre0int# un element foarte nou n gestiunea activit#"ii 1re0oreriei. $l a fost introdus abia n anul 2!!2 n scopul l#rgirii ariei instrumentelor ce pot fi utili0ate pentru ec*ilibrarea soldului contului curent general al 1re0oreriei +tatului. 7ceste opera"iuni sunt importate din practica b#ncilor comerciale i, de aceea, consider#m util# pre0entarea mecanismului lor de func"ionare. 5pera"iunile repo constau n v3n0area unor titluri de valoare Aprocur3ndu-se astfel resurseC cu angaBamentul ferm al r#scump#r#rii acestora la un termen prestabilit. 7v3nd n vedere instabilitatea pie"ei financiare rom3neti singurele titluri de valoare ce au fost acceptate pentru reali0area de opera"iuni repo de c#tre b#ncile comerciale au fost titlurile de stat. 7stfel, dac# 1re0oreria +tatului ar apela la opera"iunile repo ar nsemna practic s# colaterali0e0e un mprumut cu propriile active Atitlurile de stat fiind instrumente proprii ale 1re0oreriei +tatuluiC. 7cest lucru este ns# inter0is de 2egulamentele B/2. 7stfel, datorit# nt3r0ierii unor prevederi legislative prin care s# se admit# i alte titluri de valoare n cadrul opera"iunilor repo, acest procedeu nu a fost folosit p3n# n pre0ent. .mprumuturile pe termen lung atrase prin 1re0oreria +tatului pot mbr#ca mai multe formeD K obliga"iuni de stat emise pe pia"a intern# sau e%tern#@ K obliga"iuni de stat emise n ba0a unor acte normative speciale pe pia"a intern# i e%tern#@ K mprumuturi acordate de c#tre institu"iile financiare interna"ionale. 7ceste mprumuturi nu sunt destinate ec*ilibr#rii tre0oreriei ci unor necesit#"i ale statului, printre careD K finan"area deficitului bugetului de stat@ K refinan"area datoriei publice@ K finan"area proiectelor de investi"ii pentru de0voltarea sectoarelor prioritare ale economiei .a. -area maBoritate a opera"iunilor pasive pre0entate mai sus se reg#sesc n contul curent general al 1re0oreriei +tatului desc*is la B/2. $%ist#, ns#, o e%cep"ie n ceea ce privete disponibilit#"ile n valut# gestionate de -inisterul 6inan"elor ublice, provenite din mprumuturi interne i e%terne contractate de stat, destinate finan"#rii deficitului bugetului de stat i refinan"#rii datoriei publice, precum i din alte surse prev#0ute de lege. 7stfel, acestea se p#strea0# la Banca /a"ional# a 2om3niei n conturi purt#toare de dob3nd#, care func"ionea0# n afara contului curent general al 1re0oreriei +tatului i se utili0ea0# pe m#sura necesit#"ilor. .+;+ $peraiuni acti)e ale !rezoreriei Statului 3peraiunile acti!e $unt "peraiunile #e anga&are a re$ur$el"r. ?in punctul de vedere al b#ncilor comerciale acestea sunt opera"iunile aduc#toare de profit. ?in punctul de vedere al 1re0oreriei +tatului putem distinge ntreD - opera"iuni sunt aduc#toare de venituri necesare acoperirii c*eltuielilor proprii ale tre0oreriei@ - opera"iuni de plasare a resurselor bugetare a c#ror fructificare va finan"a diferitele bugete. )n figura 8.2 sunt pre0entate comparativ principalele tipuri de opera"iuni active la nivelul b#ncilor comerciale i 1re0oreriei +tatului.

Fi0ura .+,++ $peraiunile acti)e ale bncilor comerciale i !rezoreriei Statului A+ Acordarea de (mprumuturi ?up# cum se constat# i din figura 8.2. dac# b#ncile comerciale acord# credite persoanelor fi0ice i Buridice, n ca0ul 1re0oreriei +tatului nu poate fi vorba de aa ceva, opera"iunile de mprumut din disponibilit#"ile temporare ale contului curent fiind reglementate strict de dispo0i"iile legale n vigoare. 7stfel, utili0area disponibilit#"ilor din contul curent general al 1re0oreriei +tatului trebuie f#cut# cu prioritate c#tre primele trei utili0#ri pre0entate mai sus, respectivD a1 'inanarea temp"rar a #e'icitel"r #in anii prece#eni ale bugetului #e $tat, ne'inanate prin )mprumuturi #e $tat b1 'inanarea temp"rar a #e'icitel"r #in anii prece#eni ale bugetului a$igurril"r $"ciale #e $tat, p+n la al"carea #e $ume cu acea$t #e$tinaie c1 'inanarea #e'icitel"r temp"rare ale bugetului #e $tat, bugetului a$igurril"r $"ciale #e $tat i bugetului trez"reriei $tatului #in e erciiul curent.

Wilnic, pe ba0a datelor operative raportate n sistem electronic de c#tre tre0oreriile Bude"ene i n ultima 0i a lunii, pe ba0a datelor definitive se determin# deficitele curente i din anii preceden"i ale bugetului de stat i ale bugetului asigur#rilor sociale de stat, neacoperite prin mprumuturi Ap3n# la momentul respectivC. 7ceste deficite sunt finan"ate prin acordarea de mprumuturi cu dob3nd# din disponibilit#"ile temporare ale contului curent al 1re0oreriei +tatului. 2ata dob3n0ii aplicat# la aceste mprumuturi se situea0#, n conformitate cu prevederile legale, la nivelul ratei medii lunare a dob3n0ilor pl#tite de 1re0oreria +tatului la disponibilit#"ile i depo0itele la termen constituite din sumele p#strate n 1re0oreria +tatului, determinat# pe ba0a metodologiei aprobate prin 5rdin al ministrului finan"elor publice ?ac#, dup# acoperirea utili0#rilor de mai sus mai r#m3n disponibilit#"i neangaBate n contul curent al 1re0oreriei +tatului ele vor fi utili0ate pentru urm#toarele destina"ii #1 ac"r#area #e )mprumuturi pentru r$cumprarea la $ca#en $au )nainte #e $ca#en, #up caz, a titluril"r #e $tat emi$e pentru 'inanarea $au re'inanarea #at"riei publice, cu c"n#iia a$igurrii #i$p"nibilitil"r nece$are pentru e'ectuarea c%eltuielil"r apr"bate p"tri!it legii 7cordarea de mprumuturi pentru rscumprarea la scaden a titlurilor de stat se efectuea0# n situa"ia n care pentru refinan"area datoriei publice scadente nu s-au contractat mprumuturi de pe pia"a interbancar#. 7cest tip de mprumut este aprobat de ordonatorul principal de credite, n ba0a unei note n care se preci0ea0# suma care urmea0# a fi utili0at# din disponibilit#"ile e%istente n soldul contului curent general al 1re0oreriei +tatului i termenul de rambursare care poate fi de minimum 3 luni de la data acord#rii. 1ermenul de rambursare se stabilete n func"ie de valoarea total# a mprumuturilor e%istente n eviden"a operativ# de la finele lunii precedente i de termenele de rambursare ale acestora. 2ambursarea mprumuturilor se poate efectua, la scaden"# sau nainte de scaden"#, din sumele ncasate ca urmare a emisiunilor de titluri de stat lansate. 7cordarea de mprumuturi pentru rscumprarea (nainte de scaden a titlurilor de stat se poate efectua at3t prin procedur# bilateral#, c3t i prin licita"ie. rocedura bilateral# este utili0at# n urm#toarele ca0uriD K prin e%ercitarea de c#tre de"in#tor a op"iunilor de v3n0are nainte de scaden"# a titlurilor de stat, pentru seriile care au nglobat# aceast# clau0# Aop"iune <put<C@ X K prin e%ercitarea de c#tre -inisterul 6inan"elor ublice a op"iunii de r#scump#rare nainte de scaden"# a titlurilor de stat, pentru seriile care au nglobat# aceast# op"iune Aop"iune <call<C. )n restul ca0urilor se folosete licita"ia care se desf#oar# prin intermediul B#ncii /a"ionale a 2om3niei care este agentul autori0at al -inisterului 6inan"elor ublice. +eriile de titluri de stat cate sunt supuse acestei licita"ii sunt stabilite de -inisterul 6inan"elor ublice prin ordin al ministrului i nu pot avea mai mult de un an p3n# la data scaden"ei. 2#scump#r#rile de titluri de stat nainte de scadenta sunt definite de urm#toarele elementeD K elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul i seria titlurilor de stat@ , K num#rul de titluri de stat care se r#scump#r#@ K valoarea unitar# nominal#@ K valoarea unitar# de r#scump#rare a titlurilor de stat la data tran0ac"iei@ , K randamentul oferit de titlul de stat p3n# la scaden"#. e1 ac"r#area #e )mprumuturi pentru ac"perirea g"luril"r temp"rare #e ca$, ca urmare a #ecala&ului #intre !eniturile i c%eltuielile bugetel"r l"cale, precum i ale bugetel"r '"n#uril"r $peciale, cu termen #e rambur$are )n cur$ul aceluiai e erciiu bugetar Pentru bu0etele locale acordarea de mprumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de cas# se efectuea0# n ba0a unei solicit#ri scrise din partea consiliului Bude"ean sau local, dup# ca0, n care se men"ionea0# volumul mprumutului i termenul de rambursare, care nu trebuie s# dep#easc# finele anului curent, precum i specifica"ia ndeplinirii tuturor condi"iilor prev#0ute n legisla"ia n vigoare privind finan"ele publice locale, la care se ane%ea0# urm#toarele documenteD

K copia *ot#r3rii consiliului local sau Bude"ean, dup# ca0, prin care se aprob# contractarea de mprumuturi din disponibilit#"ile tre0oreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de cas#@ K bugetul de venituri i c*eltuieli pe anul respectiv, cu reparti0area pe trimestre@ K e%ecu"ia veniturilor i c*eltuielilor la data solicit#rii mprumutului, cu vi0a direc"iei tre0orerie i contabilitate public# Bude"ene@ K estimarea veniturilor i c*eltuielilor pe anul n curs, din care s# re0ulte golul temporar de casa, precum i posibilitatea ramburs#rii mprumutului respective. ?irec"ia de specialitate din cadrul -inisterului 6inan"elor ublice anali0ea0# i verific# documenta"ia primit#, urm#rind ncadrarea n prevederile legisla"iei n vigoare privind finan"ele publice locale a volumului ma%im al mprumuturilor care se pot angaBa de autoritatea administra"iei publice locale, ncadrarea n veniturile estimate a se ncasa n anul respectiv a c*eltuielilor determinate de rambursarea ratelor i plata dob3n0ilor aferente mprumuturilor deBa contractate i prev#0ute n bugetul de venituri i c*eltuieli, precum i a mprumutului acordat din disponibilit#"ile tre0oreriei statului i a celorlalte c*eltuieli 2e0ultatele acestei anali0e se consemnea0# ntr-o not#, care urmea0# a fi supus# spre aprobare ministrului finan"elor publice. n ba0a notei de aprobare a mprumutului se nc*eie o conven"ie ntre -inisterul 6inan"elor ublice i autoritatea public# local# respectiv#, n care se prev#d e%pres condi"iile de acordare i restituire la scaden"# a mprumutului. Pentru bu0etele 2ondurilor speciale acordarea de mprumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de cas# se efectuea0# pe ba0a solicit#rii fundamentate, ntocmit# de administratorul fondului special, n care se men"ionea0# valoarea mprumutului i termenul de rambursare, care nu trebuie s# dep#easc# finele anului curent. 5portunitatea acord#rii de mprumuturi din disponibilit#"ile contului curent general al 1re0oreriei +tatului pentru acoperirea golurilor temporare de cas# ca urmare a decalaBului dintre veniturile i c*eltuielile bugetelor fondurilor speciale se stabilete prin nota aprobat# de ministrul finan"elor publice. )n ba0a acestei note se nc*eie o conven"ie ntre -inisterul 6inan"elor ublice i institu"ia public# beneficiar# de mprumut, n care se prev#d condi"iile de acordare i rambursare a mprumutului. 2ambursarea mprumutului i plata dob3n0ii se efectuea0# n contul curent general al 1re0oreriei +tatului. ?ob3nda repre0int# venit al bugetului 1re0oreriei +tatului. '1 ac"r#area alt"r )mprumuturi pe baz #e %"tr+re a 5u!ernului )n *ot#r3rea Juvernului se preci0ea0# volumul mprumutului, destina"ia acestuia, perioada de acordare, nivelul ratei dob3n0ii Acare poate fi fi%# sau variabil# n func"ie de perioada de contractareC, termenele de plat# a dob3n0ii i termenul de rambursare a mprumutului. n ba0a acestei *ot#r3ri a Juvernului, dup# ca0, se nc*eie o conven"ie ntre -inisterul 6inan"elor ublice i institu"ia public# beneficiar# a mprumutului. 2ambursarea mprumutului i plata dob3n0ii se efectuea0# n contul curent general al 1re0oreriei +tatului. ?ob3nda repre0int# venit al bugetului 1re0oreriei +tatului. B+ $peraiuni de plasament a1 e'ectuarea #e pla$amente prin "peraiuni $peci'ice la bnci i in$tituii 'inanciare aut"rizate $ e'ectueze a$t'el #e "peraiuni, garantate cu titluri #e $tat #einute #e ace$tea $au prin $"l#ul cre#it"r al #ep"zitel"r )n !alut liber c"n!ertibil -inisterul 6inan"elor ublice poate efectua plasamente financiare la b#nci, ns# propor"ia colateri0#rii trebuie s# fie de cel pu"in 12!O fa"# de volumul mprumutului i dob3nda aferent#. lasamentele financiare se pot efectua numai la b#ncile care ndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua opera"iuni pe pia"a monetar#, stabilite de Banca =ai"nal a *"m+niei. Fista acestor b#nci este ntocmit# de c#tre Banca /a"ional# a 2om3niei i este adus# la cunotin"a -inisterului 6inan"elor ublice lunar i ori de c3te ori condi"iile de pia"# o impun. Condi"iile de acordare i modul de garantare a plasamentelor colaterali0ate se stabilesc prin contractul-cadru de plasament i contractul de gaB nc*eiate cu fiecare participant eligibil. $fectuarea de plasamente colaterali0ate se desf#oar# prin licita"ie organi0at# prin intermediul B#ncii /a"ionale a 2om3niei n calitate de agent al statului sau pe ba0e bilaterale.

?ob3nda aferent# perioadei pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaB se cuvine proprietarului nregistrat, respectiv b#ncii pre0entatoare. ?eblocarea garan"iilor constituite la acordarea plasamentului este condi"ionat# de rambursarea acestora i de plata dob3n0ilor aferente. Fa scaden"#, dup# rambursarea plasamentului i plata dob3n0ilor aferente de c#tre banc#, confirmate prin e%tras de cont, Banca /a"ional# a 2om3niei va comunica b#ncii respective deblocarea titlurilor de stat constituite drept garan"ie. n ca0ul n care la scaden"# banca nu rambursea0# plasamentul iIsau nu pl#tete dob3n0ile aferente, Banca /a"ional# a 2om3niei va proceda la e%ecutarea garan"iilor corespun0#tor valorii nerambursate. b1 e'ectuarea #e cumprri re!er$ibile rep" Condi"iile n care -inisterul 6inan"elor ublice efectuea0# cump#r#riI v3n0#ri reversibile de titluri de stat repoIreverse repo se vor stabili printr-un contract-cadru nc*eiat cu fiecare participant eligibil. Cump#r#rile reverse repo se desf#oar# prin licita"ie organi0at# prin intermediul B#ncii /a"ionale a 2om3niei ca agent al statului. 1ran0ac"iile reversibile sunt definite de urm#toarele elementeD K elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul i seria titlurilor de stat@ K num#rul de titluri de stat tran0ac"ionate@ K valoarea unitar# nominal#@ K valoarea unitar# de v3n0are a titlurilor de stat la data tran0ac"iei@ K rata opera"iunii repoIreverse repo sau rata dob3n0ii ce va fi pl#tit# de v3n0#torul ini"ial la r#scump#rarea titlurilor de stat, care se stabilete, dup# ca0, fie prin mecanismul licita"iei Alicita"ie la rat# variabil#C, fie n func"ie de constr3ngerile concrete de cost Alicita"ie la rat# fi%# i proceduri bilateraleC@ K valoarea unitar# de r#scump#rare care se ob"ine prin nsumarea valorii unitare de v3n0are cu dob3nda datorat# la scaden"#, aferent# valorii titlurilor de stat v3ndute. n ca0ul n care, din anumite motive, nu se finali0ea0# opera"iunea de cump#rare reversibil# Abanca nu mai poate cump#ra titlurile de stat la data stabilit#C, titlurile de stat r#m3n n portofoliul -inisterului 6inan"elor ublice. c1 e'ectuarea #e pla$amente )n titluri #e !al"are cu ri$c zer", )n c"n#iiile pieei ?atorit# faptului c# pentru tre0oreria +tatului aceast# categorie de opera"iuni active a fost introdus# abia n 2!!2, tre0orierii trebuie nt3i s#-i nsueasc# te*nicile specifice practicii bancare de constituire i gestionare a unui portofoliu. 7stfel, plasamentul n titluri financiare sa va putea reali0a abia dup# ce 1re0oreria +tatului i-a ac*itat toate obliga"iile de plat# scadente, iar n soldul contului au r#mas suficiente lic*idit#"i pentru a efectua astfel de plasamente. 2#m3ne ns# o problem# identificarea titlurilor de valoarea cu risc 0ero n care tre0oreria ar pute investi. CUVINTE C6EIE7 resurse depo0it, resurse nedepo0it, opera"iuni active, opera"iuni pasive, conven"ie de depo0it, opera"iuni repo, opera"iuni de plasament, acordare de mprumuturi A?!"EB'"I DE &$?!"$% 1. 7nali0a"i scopul urm#rit de b#ncile comerciale i 1re0oreria +tatului. 2. re0enta"i modul n care se reali0ea0# rela"ia dintre 1re0oreria +tatului i sistemul bancar din 2om3nia. 3. reci0a"i care sunt resursele depo0it ale 1re0oreriei +tarului. &. Ce tipuri de mprumuturi se pot acorda din disponibilit#"ile contului curent general al 1re0oreriei +tatuluiY '. Ce fel de opera"iune este efectuarea de cump#r#ri reversibile repoY 7ctiv# sau pasiv#Y 7rgumenta"i.

BIB%I$ "AFIE 1. -osteanu, 1., coord Buget si tre0orerie publica, $d. .niversitara, Buc. 2!!' 2. -anolescu, JT., Buget M abordare economic# i financiar#, $ditura $conomic#, Buvureti, 1,,( 3. Belean, ., Bugetul public i tre0oreria public# n 2om3nia, $d. $conomic#, Bucureti, 2!!( &. Fegea nr. '!!I2!!2 privind finantele publice -5. ',(I2!!2cu modificarile ulterioare '. Fegea 313I2!!& privind datoria publica. -5. /r. '((I2!!& 6. Fegile bugetare anuale (. 5rdinul nr. 1(,2I2!!2 pt aprobarea /ormelor metodologice privind angaBarea, lic*iditarea, ordonontarea si plata c*elutielilor institutiilor publice, precum si organi0area si functionarea tre0oreriei finantelor publice, -5.3!I2!!3, cu modificarile ulterioare 8. 5rdonanta nr. 1&6I2!!2 privind utili0area resurselor derulate prin tre0oreria staului, -5I82&.2!!2 ,. +tancu 4., Finane. -e"ria pieel"r 'inanciare. Finanele )ntreprin#eril"r. Analiza i ge$tiunea 'inanciari,G $ditura $conomic#, Bucureti, 1,,6 1!. +tancu 4., Finane, edi"ia a doua, revi0uit# i ad#ugit#, $ditura $conomic#, Bucureti, 1,,8 11. >#c#rel 4., 7ng*elac*e Jabriela, Bistriceanu J*.?., -oteanu 1atiana, Bercea 6., Bodnar -., Jeorgescu 6., Finane publice, edi"ia a doua, $ditura ?idactic# i edagogic#, 27, Bucureti, 1,,, 12. Tot#r3rea Juvernului nr. && pentru aprobarea /ormelor metodologice de aplicare a Fegii nr. '(1I2!!3 privind Codul fiscal 13. Fege privind Codul fiscal nr. '(1I22.12.2!!3, cu modific#rile i complet#rile ulterioare, publicat# 4n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. ,2(I23.12.2!!3 1&. Fegea datoriei ublice nr. 313, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. '((I2,.!6.2!!& 1'. Fegea finan"elor publice locale nr. 18,, cu modific#rile i complet#rile ulterioare, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. &!&I 22.1!.1,,8 16. Fegea finan"elor publice nr. '!!, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. ',(I13.!8.2!!2, cu modific#rile i complet#rile ulterioare 1(. Fegea nr. 1!1I26.!'.1,,8 privind statutul B#ncii /a"ionale a 2om3niei, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. 2!3I!1.!6.1,,8 18. Fegea nr. 1!1I26.!'.1,,8 privind statutul B#ncii /a"ionale a 2om3niei, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. 2!3I !1.!6.1,,8 1,. Fegea nr. 3&I2,.!3.1,,1 privind statutul B#ncii /a"ionale a 2om3niei, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. (!I!3.!&.1,,1 2!. Fegea nr. 3&6 privind asigurarea pentru accidente de munc# i boli profesionale, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. &'&I2(.!6.2!!2 21. Fegea nr. 3&6I1!.!(.2!!3 pentru aprobarea contului general anual de e%ecu"ie a bugetului de stat, a conturilor anuale de e%ecu"ie a bugetelor fondurilor speciale i a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2!!1, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. '63I!'.!8.2!!3 22. Fegea nr. 6,I26.11.1,,1, Fegea administra"iei publice locale, cu modific#rile i complet#rile ulterioare, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. (,I18.!&.1,,6 23. Fegea nr. (2I12.!(.1,,6 privind finan"ele publice, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. 1'2I1(.!(.1,,6 2&. 5rdin comun al ministrului muncii i solidarit#"ii +ociale i ministrului finan"elor publice nr. ''3 i nr. 1(,1 din 1&.12.2!!2 i 2&.12.2!!2, pentru aprobarea /ormelor metodologice privind constituirea, n anul 2!!3, a 6ondului ini"ial pentru func"ionarea sistemului

de asigur#ri pentru accidente de munc# i boli profesionale, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. 'I!8.!1.2!!3 2'. 5rdinul ministrului finan"elor publice pentru aprobarea Clasifica"iei indicatorilor privind finan"ele publice, publicat n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. 11(6 din 2( decembrie 2!!' 26. 5rdinul ministrului finan"elor publice pentru aprobarea /ormelor metodologice de aplicare a prevederilor sec"iunii a '-a din Cap. 4 din 5rdonan"a Juvernului nr. 86I2!!3 privind reglementarea unor m#suri n materie financiar-fiscal# referitoare la activit#"ile de declarare i colectare a crean"elor bugetare repre0ent3nd contribu"ii sociale publicat n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. 8'' din 2 decembrie 2!!3 2(. ?rdinul nr. 1236I1,.!,.2!!3 al ministrului finan"elor publice pentru aprobarea /ormelor metodologice de aplicare a prevederilor 5rdonan"ei de .rgen"# a Juvernului nr. 1&6I2!!2, privind formarea i utili0area resurselor derulate prin 1re0oreria statului, aprobat#, cu modific#ri, prin Fegea nr. 2!1I2!!3, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. (3&I 21.1!.2!!3 28. 5rdonan"a de .rgen"# a Juvernului nr. 11', pentru notificarea amendamentelor la aranBamentul Gstand-bH< ntre 2om3nia i 6ondul -onetar 4nterna"ional, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. (2,I!(.1!.2!!2 2,. 5donan"a de .rgen"# a Juvernului nr. 1&( privind unele reglement#ri financiare ncep3nd cu anul 2!!3, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. 821I13.11.2!!2 3!. 5rdonan"a de .rgen"# a Juvernului nr. ,2 privind Codul de procedur# fiscal#, cu modific#rile i complet#rile ulterioare, publicat# n -onitorul 5ficial al 2om3niei nr. '6!I2&.!6.2!!&