Sunteți pe pagina 1din 20

MFCB_MGM_Anul_I_sem_1_Bazele_Informaticii_refacut

TRUE/FALSE

1) )

Sa se verifice daca numarul 3784 apartine bazei 8 ANS: F

Performana unui calculator este dat de viteza de lucru a microprocesorului i de spaiul de memorie intern!
ANS: "

!) ")

Performana microprocesorului este dat si de spaiul de stocare a #ard dis$%ului!


ANS: F Sistemul informatic reprezint& ansamblul informatiilor utilizate 'n cadrul sistemului economic! ANS: F

#)

Sistemul informatic reprezinta partea neautomatizata a subsistemului informational al sistemului economic! ANS: F

$)

Sistemul informatic reprezinta partea automatizata a subsistemului informational al sistemului economic! ANS: "

%)

Pornind de la functia sa( sistemul informatic de )estiune are urmatoarea structura )enerala: intrari( prelucrari si iesiri! ANS: "

&) ') 1()

Sistemul informatic de )estiune inte)rat este un sistem informatic economic! ANS: " Sistemul informaional este un sistem informatic de )estiune! ANS: F *nformaia este reflectarea 'n con tiina noastr a elementelor lumii reale!

ANS: "

11) 1 )

+ata reprezinta informatia sau cunostinta inre)istrata in vederea evidentei si,sau prelucrarii! ANS: " +in punct de vedere informatic( datele reprezinta informatii sau cunostinte )estionate si,sau prelucrate folosind te#nica de calcul! ANS: "

1!) 1")

*nformatica)se defineste ca fiind stiinta prelucrarii semiautomate a datelor! ANS: F *nformatica de )estiune este partea informaticii economice care se ocupa cu prelucrarea automata a datelor de evidenta si control ve#iculate in cadrul unui or)anism economic! ANS: "

1#)

-estiunea reprezint totalitatea bunurilor unui or)anism economic( incredintate spre administrare mana)erilor( pentru desfasurarea actiunilor specifice domeniului sau de activitate! ANS: "

1$)

.unurile oricarui or)anism economic sunt formate din resurse( care pot fi numai materiale informationale si umane( nu si financiare! ANS: F

1%)

*n sistemele informatice de )estiune inte)rate datele se introduc de atatea ori de cate ori este nevoie!
ANS: F

1&)

Sistemul reprezint un ansamblu de elemente dependente /componente( principii( re)uli( relaii etc!0 care formeaz un intre) or)anizat( pe baza unui plan prestabilit( cu scopul realizarii unui anumit obiectiv! ANS: "

1')

Flu1ul informational reprezinta totalitatea informatiilor necesare desfasurarii unei anumite activitati! ANS: "

()

Flu1ul material reprezinta totalitatea materiilor prime( materialelor consumabile( serviciilor( produselor( ec#ipamentelor si,sau pro)ramelor necesare desfasurarii unei anumite activitati!

ANS: "

1)

Sistemul informational se defineste ca fiind un ((ansamblu de procedee i mi2loace de colectare( prelucrare si transmitere a informatiei necesare procesului de conducere a intreprinderilor( institutiilor( ministerelor etc!3 ANS: "

Sstemul informaional face le)atura intre celelalte dou sisteme componente ale sistemului economic( cel de conducere si cel productiv! ANS: "

!)

Sistemul informational nu are rolul de a descompune deciziile 'n ordine care trebuie e1ecutate la nivelul sistemului productiv! ANS: F

") #)

4a nivel economic( sistemul informatic are functia de prelucrare automata a datelor! ANS: " *nternetul este un sistem mondial de retele de calculatoare interconectate printr%un protocol /set de standarde0 de comunicatie /"5P,*P0( care realizeaza transferul de date intre utilizatori aflai la distanta! ANS: "

$)

*ntranetul este o reea privat de calculatoare utilizata in interiorul unui or)anism economic( pentru a asi)ura sc#imbul de date intre an)a2atii acestuia sau intre acestia si personalul autorizat! ANS: "

%)

Personalul sistemului economic care utilizeaza sistemul informatic este format din te#nicieni( pro)ramatori si administratori! ANS: F

&)

Ar#itectura unui sistem informatic nu este determinata de solutia te#nica aleasa pentru realizarea sa! ANS: F

')

Sistemul informatic creat pentru un anumit domeniu de activitate are mai multe structuri si mai multe ar#itecturi( corespunzatoare fiecarei solutii te#nice de realizare * ANS: F

!()

Ar#itectura unui sistem informatic este unica deoarece este determinat de elementele fundamentale care definesc domeniul de activitate pentru care a fost realizat! ANS: F

MULTI+LE)C,-ICE

1)

*nformatiile sunt obtinute prin:


a! procesul de prelucrare a datelor6 b! procesul de prelucrare a evenimentelor economice6 c! procesul de prelucrare a cuvintelor ce definesc o anumita realitate6 ANS: A

7nui )rup de 4 cifre binare ii corespund: a! o cifra #e1azecimala b! doua cifre #e1azecimale c! nu e1ista nici o le)atura intre cele doua sisteme de numaratie
ANS: A

!)

5odul AS5** este un cod: a! octal b! alfanumeric c! simbolic


ANS: .

")

"otalitatea componentelor fizice folosite in cule)erea( memorarea( prelucrarea datelor si transmiterea rezultatelor alcatuiesc: a! unitatile periferice b! unitatea centrala c! componenta #ard8are
ANS: 5

#)

9ste alcatuita dintr%un ansamblu de circuite care stoc#eaza temporar operanzii( realizeaza operatiile si stoc#eaza temporar rezultatele: a! unitatea de comanda a memoriei b! unitatea aritmentico%lo)ica c! unitatea centrala
ANS: .

$)

Permit sc#imbul de informatii si dialo)ul utilizator %sistem electronic de calcul:


a! tastatura b! monitorul c! unitatile periferice

ANS: 5

%)

:iteza de lucru a unui procesor depinde de: a! capacitatea ma1ima de memorie pe care o poate accesa b! lun)imea cuvantului cu care acesta poate lucra c! frecventa ceasului intern!
ANS: 5

&)

;emoria interna de lucru a unui calculator se mai numeste de obicei si: a! memorie <A; b! memorie <=; c! memorie 5;=S
ANS: A

')

Numarul ma1im de pi1eli pe care ii poate afisa un monitor atat pe orizontala cat si pe verticala defineste: a! rezolutia b! rata de improspatare pe orizontala c! rata de improspatare pe verticala!
ANS: A

1()

Sistemul de operare este stocat si incarcat in mod normal de pe: a! dvd b! usb stic$ c! flopp> disc d! discul sistem!
ANS: +

11)

5ontrolul si confi)urarea elementelor componente ale calculatorului se realizeaza din: a! m> computer b! meniurile ferestrelor c! panoul de control!
ANS: 5

1 )

Ponderea unei cifre dintr%un numar este determinata de pozitia ei in cadrul numarului pentru: a! sistemul de numeratie zecimal b! sistemul de numaratie alfanumeric c! sistemul de numeratie roman!
ANS: A

1!)

5odul 9.5+*5 este un cod: a! zecimal b! alfanumeric

c! simbolic ANS: .

1")

7nitatea elementara de memorie se numeste: a! octet b! adresa de memorie c! celula binara!


ANS: 5

1#)

<eprezinta unitatea functionala a calculatorului destinata pastrarii permanente sau temporare a pro)ramelor: a! ;emoria interna b! ;emoria cac#e c! ;emoria e1terna
ANS: A

1$)

<ezolutia unui monitor are ca unitate de masura: a! #erti b! numar de pi1eli c! inci!
ANS: .

1%)

-estioneaza memoria interna( efectuand alocarea dinamica si statistica a acesteia: a! procesorul b! sistemul de operare c! unitatea centrala!
ANS: .

1&)

<eprezentare )rafica a unor elemente cu care opereaza sistemul ?indo8s( un desen insotit de un te1t afisat sub desenul respectiv: a! meniuri b! submeniuri c! icon%uri
ANS: 5

1')

Serviciile oferite de reteaua *nternet sunt: a! 9%mail( ???( F"P b! 9%mail "elnet( :SA" c! 9%mail( ???( :SA"( 7;"S
ANS: A

()

7nui caracter reprezentat in sistemul de numeratie octal ii vor corespunde: a! un caracter binar b! doua caractere binare

c! trei caractere binare! ANS: 5

1)

+intre cele mai reprezentative coduri alfanumerice putem enumera: a! codul binar b! codul AS5** c! codul @9AAB95*;A4
ANS: .

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a! adresare de memorie b! adresele de memorie c! locatiile de memorie!
ANS: A

!)

7nitatile de disc ma)netic sunt: a! unitati interne de memorie b! unitati periferice mi1te c! unitati centrale de memorare!
ANS: .

")

@erti reprezinta o unitate de masura a: a! capacitatii memoriei cac#e a procesorului b! frecventei ceasului intern al unui procesor c! setului de instructiuni pe care un procesor le poate e1ecuta ANS: .

#)

*nformatiile referitoare la confi)uratia #ard8are a sistemului electronic de calcul se afla in: a! memoria <A; b! memoria <=; c! memoria 5;=S ANS: 5

$)

<ealizeaza coordonarea e1ecutiei pro)ramelor aplicative( controlul si planificarea unitatii centrale( alocarea memoriei interne( asi)urarea perifericelor( servirea cererilor de intrare,iesire: a! sistemul de operare b! aplicatiile c! pro)ramele de comanda%control
ANS: A

%)

:izualizarea informatiei realizata in format @";4 se realizeaza: a! prin oricare editor de ima)ini b! prin oricare editor de te1te

c! prin oricare bro8ser ANS: 5

&)

7nei cifre #e1azecimale ii vor corespunde: a! o cifra zecimala binar b! trei cifre octale c! patru cifre binare!
ANS: 5

')

Pentru conversia unui numar reprezentat in sistemul de numeratie binar in sistemul de numeratie octal se vor constitui: a! )rupuri de trei cifre binare incepand de la stan)a la dreapta b! )rupuri de trei cifre binare incepand de la dreapta la stan)a c! acest tip de conversie nu se poate realiza in mod direct
ANS: .

!()

5odul AS5** utilizeaza: a! doua cifre #e1azecimale6 b! sapte cifre binare plus o pozitie pentru controlul de paritate c! opt cifre binare!
ANS: .

!1)

7nitatile periferice de intrare sunt: a! scaner%ul si displa>%ul b! scanner% ul si mouse% ul6 c! tastatura si imprimanta!
ANS: .

! )

5are este tipul de memorie ce poate lucra la o frecventa de ceas apropiata de cea a procesorului: a! memoria interna b! memoria cac#e c! memoria e1terna d! memoria 5;=S
ANS: .

!!)

;emorie ce este in permanenta alimentata de o baterie: a! memoria <=; b! memoria <A; c! memoria 5;=S!
ANS: 5

!")

"e#nolo)ia imprimarii prin impact caracterizeaza imprimantele: a! termice

b! c! d! e!

cu 2et de cerneala bubble 2et matriceale laser

ANS: A

!#)

9lementele sistemului de numeratie binar se numesc: a! elemente binare b! cifre binare c! pozitii biniare
ANS: .

!$)

7nui )rup de 3 cifre binare ii vor corespunde: a! un caracter in sistemul de numeratie octal b! un caracter in sistemul de numeratie #e1azecimal c! nu e1ista nici o le)atura intre cele doua sisteme de numeratie!
ANS: A

!%)

7nitatile periferice de iesire sunt


a! imprimantele si monitoarele6 b! scaner%ul si mouse%ul c! discuri ma)netice! ANS: A

!&)

"ip de memorie ce poate fi stearsa si repro)ramata din nou de mai multe ori( utilizand te#nici electronice speciale: a! memoria P<=; b! memoria 9P<=; c! memoria 5;=S d! memoria <A; e! memoria <=;
ANS: .

!')

Numarul total de locatii de memorie reprezinta: a! lun)imea cuvantului de memorie b! totalul celulelor de memorie c! numarul adreselor de memorie d! capacitatea memoriei
ANS: +

"()

"e#nolo)ia de imprimare prin impact este caracteristica imprimantelor:


a! matriceale b! bubble 2et c! piezo electrice

d! termice e! laser! ANS: A

"1)

Sistemul de operare ?indo8s poate e1ecuta urmatoarele cate)orii de aplicatii: a! editare de te1te b! editoare de ima)ini c! aplicatii de tip ?inCD( aplicatii de tip ?in3E( aplicatii +=S!
ANS: 5

" )

+ispozitivul central al unei retele de topolo)ie tip stea poate fi: a! un calculator b! un server c! o placa de retea d! un s8ic#
ANS: +

"!)

*mprimanta laser asi)ura: a! o inalta calitate a tiparirii prin materialul consumabil toner /pudra speciala( deosebit de fina0 ce urmeaza a fi depusa pe #artie b! scrierea sau citirea concomitenta a acelorasi pa)ini si acelorasi fraze ale documentului c! le)atura cu distribuitorul de servicii concomitent cu scrierea si citirea informatiilor de pe suportul de memorie e1terna! ANS: A

"")

"e#nolo)ia Plu) and Pla>: a! accepta ca numele fisierului care depaseste formatul clasic de 8!3 caractere sa poata avea un nume de pana la EFF caractere b! elimina confi)urarea manual a diferitelor subansamble care sunt introduse 'n calculator( recunoasterea si instalarea acestor dispozitive efectuandu%se automat c! permite o )estionare mai buna a memoriei calculatorului( care se afla la 'ndemana oricarui utilizator( prin mutarea drivere%lor periferice si a pro)ramelor "S< 'n memoria e1tinsa ANS: .

"#)

7nitatea aritmetico%lo)ica: a! rezerva zone de lucru pentru rezultatele intermediare obtinute 'n urma prelucrarii si pentru fisierele utilizate de pro)ramele instalate cu licenta6 b! permite functionarea perifericelor de intrare , iesire6 c! e1ecuta efectiv instructiunile aritmetice si lo)ice6 ANS: 5

"$)

7nitatile periferice: a! rezerva zone de lucru pentru rezultatele intermediare obtinute 'n urma prelucrarii si pentru fisierele utilizate de pro)ramme6 b! realizeaza le)atura cu mediul e1terior( ele permitand sc#imbul de informatii si dialo)ul utilizator%sistem electronic de calcul( precum si stocarea unei cantitati de informatii mult

mai mari decat cea permisa de memoria interna6 c! permit accesul la locatia de memorie corespunzatoare( acest proces fiind numit adresare de memorie! ANS: .

"%)

7n sistem de operare este un pac#et de pro)rame care : a! interpreteaza si realizeaza cererile utilizatorului cu privire la procesul de afisare( tiparire sau transfer a fisierelor de date6 b! permite adoptarea strate)iei utilizatorului privind alocarea resurselor sistemului la orice moment de timp si pentru cat timp este nevoie! c! creaza si proiecteaza pro)ramele scrise 'n limba2e evoluate care sunt traduse automat 'n limba2ul intern al P5%ului! ANS: A

"&)

Functia sistemului de operare de )estionare a memoriei consta 'n: a! evidentierea resurselor de memorie utilizate la un anumit moment( realizand alocarea acestora pentru asi)urarea accesului si protectiei datelor( efectuand( 'n finalul prelucrarii( dezalocarea resurselor b! evidentierea circuitelor de memorie utilizate( la un anumit moment c! asi)urarea accesului si a protectiei datelor aflate 'n memorie! ANS: A

"')

5odul 9.5+*5 /91tended .inar> 5oded +ecimal *nterc#an)e 5ode0 este un cod: a! octal! b! numeric6 c! alfanumeric! ANS: 5

#()

Sa se indice care dintre urmatoarele relatii este adevarata: a! CGCCGGGCC/E0 H F43/80 H CD3/CD0 b! CGCCGGGCC/E0 H 34F/80 H 3DC/CD0 c! CGCCGGGCC/E0 H F43/80 H 3DC/CD0 ANS: A

#1)

Sa se indice care dintre urmatoarele relatii este adevarata: a! CG/CG0 H CGCG/E0 H GA/CD0 b! CG/CG0 H CGCGC/E0 H EF/CD0 c! CG/CG0 H CCGG/E0 H D4/CD0 ANS: A

# )

"e#nolo)ia Plu) and Pla>: a! permite eliminarea confi)urarii manuale a diferitelor subansamble care sunt introduse ulterior 'n calculator( recunoasterea si instalarea acestor dispozitive efectuandu%se automat b! accepta ca numele fisierului care depaseste formatul clasic de 8!3 caractere sa poata avea un nume de pana la EFF caractere c! realizeaza optimizarea performantelor suporturilor ma)netice( prin reor)anizarea fisierelor pe disc( eliminand fra)mentarile inerente!

ANS: A

#!)

+ispozitivul periferic numit mouse se conecteaza la: a! portul +;A b! portul :-A c! portul PS,E ANS: 5

#")

9c#ipamentele periferice de memorie e1terna sunt: a! dispozitivele care asi)ura scrierea si citirea informatiilor pe si de pe suportul de memorie e1terna b! dispozitivele care efectueaz& operatiile aritmetice si lo)ice asupra datelor stocate in memoria e1terna c! dispozitivele care asi)ura introducerea datelor si a pro)ramelor in memoria e1terna( precum si redarea rezultatelor prelucrarii ANS: A

##)

*ndicati care dintre relatiile urmatoare este adevarata: a! I/CG0 HI/CD0 H CC/80 b! I/CG0 HCG/CD0 HC8/80 c! I/CG0 HA/CD0 HCC/80 ANS: A

#$)

*ndicai reprezentarea in baza E a numarului C4/CG0:


a! CCGG b! CCCG c! CCCC ANS: .

#%)

*ndicai reprezentarea in baza E a numarului CE/CG0:


a! CCGG b! CCCG c! CGCG ANS: A

#&)

*ndicai reprezentarea in baza E a numarului CC/CG0:


a! CCGG b! CGCG c! CGCC ANS: 5

#')

*ndicai reprezentarea in baza E a numarului CG/CG0:


a! CCGG b! CGCG c! CCGC

ANS: .

$()

*ndicai reprezentarea in baza E a numarului 8/CG0:


a! CGGC b! CGGG c! GCGC ANS: .

$1)

*ndicai reprezentarea in baza E a numarului I/CG0:


a! CGGC b! CGCG c! GCGC ANS: A

$ )

Pentru reprezentarea 'n baz E a unui numr din baza 8 sunt necesari: a! E bii b! 3 bii c! 4 bii
ANS: .

$!)

*ndicai care dintre conceptele urmtoare defineste modul de or)anizare i de interconectare a unitilor /blocurilor0 constitutive ale sistemului: a! sc#ema bloc b! ar#itectura c! unitile funcionale
ANS: .

$")

5are dintre conceptele urmatoare reprezinta un mod particular de realizare #ard8are: a! sc#ema bloc b! ar#itectura c! uniti funcionale
ANS: A

$#)

*ndicai care dintre unitatile de mai 2os este responsabila cu administrarea si prelucrarea informatiilor! a! unitatea de comanda b! dispozitive periferice c! unitatea aritmetico%lo)ic
ANS: A

$$)

*ndicai care dintre componentele calculatorului personal formeaz unitatea central de prelucrare: a! microprocesorul( memoria interna si dispozitivele periferice b! microprocesorul si memoria interna c! microprocesorul( memoria interna si memoria e1terna

ANS: .

$%)

*ndicai dispozitivele de intrare din lista urmatoare:


a! tastatura si plotter% ul b! 5+% <? si +:+ c! tastatura si mouse%ul ANS: 5

$&)

*ndicai dispozitivele de intrare% iesire din lista urmatoare:


a! monitor si +:+ b! #arddisc si 5+%<? c! tastatura si flopp>disc ANS: .

$')

*ndicai dispozitivele de afisare din lista urmatoare:


a! plotter b! monitor c! scanner! ANS: .

%()

*ndicai dispozitivele de intrare din lista urmatoare:


a! tastatura( scannerul si camera video b! unitatile de disc ma)netic c! imprimante si plotterul! ANS: A

%1)

*ndicati dispozitivele de iesire din lista urmatoare:


a! #arddisc%ul si flopp>disc%ul b! imprimanta si monitorul c! ploterul si #arddisc%ul ANS: .

% )

*ndicati dispozitivele de intrare% iesire din lista urmatoare:


a! #arddisc b! monitor c! mouse ANS: A

%!)

*ndicai dispozitivele de iesire din lista urmatoare:


a! 5+%<? b! mouse c! plotter ANS: 5

%")

*ndicai dispozitivele utilizate ca memorii e1terne din lista urmatoare:

a! memoria <A; b! imprimanta c! #ard disc ANS: 5

%#)

*ndicati care sunt dispozitivele de intrare din lista urmtoare:


a! stic$ b! mouse c! monitor ANS: .

%$)

*ndicati functia incorecta a sistemului de operare: a! comand i control b! )estiune memorie c! prelucrare si verificare
ANS: 5

%%)

Sistemul informatic de )estiune inte)rat este: a! sistemul informatic care respecta principiile introducerii unice a datelor i prelucrrii multiple a acestora( 'n concordan cu nevoile informaionale specifice6 b! sistemul informatic care produce datele ce )enereaz informaiile de sintez interne ce stau la baza fundamentrii deciziilor6 c! sistemul informatic cu rolul de cule)ere( or)anizare prin sortare i )rupare( i stocare a datelor ve#iculate 'n cadrul sistemului economic! ANS: A

%&)

5onceptele fundamentale cu care opereaza informatica sunt: a! informatia si data6 b! informatia si cunostinta6 c! informatia( cunostinta si data! ANS: 5

%')

Pentru reprezentarea in baza E a unui numr din bazaCD sunt necesari:


a! 4 biti b! E perec#i de biti c! E biti ANS: A

&()

*ntrarile unui sistem informatic pot fi obtinute: a! prin prelucrarea datelor interne b! prin introducerea 'n sistem a datelor consemnate 'n documente c! prin e1tra)erea datelor din sistem! ANS: .

&1)

*ntrarile unui sistem informatic pot fi obtinute

a! prin retea /transfer electronic de date 0 b! prin prelucrarea automata a datelor c! prin inre)istrare pe documente de #artie! ANS: A

& )

*ntrarile unui sistem informatic pot fi obtinute a! prin inre)istrarea datelor pe suport de #artie b! prin introducerea in sistem a datelor consemnate pe documente si prin transfer electronic de date6 c! prin prelucrarea datelor interne sistemului! ANS: .

&!)

*esirile unui sistem informatic se pot prezenta sub forma de: a! documente in format tiparit( documente sau colecii de date 'n format electronic si ecrane6 b! colectii de date ar#ivate c! baze de date! ANS: A

&")

Prelucrarile unui sistem informatic reprezinta: a! totalitatea activitatilor desfasurate de sistemul economic6 b! totalitatea operaiilor efectuate asupra datelor anre)istrate in sistemul informatic respectiv pentru obtinerea informatiilor necesare functionarii unui sistem economic .) c! totalitatea proceselor economice desfasurate in cadrul sistemului economic! ANS: .

&#)

Structura sistemului informatic realizat pentru un anumit domeniu de activitate i un anumit sistem economic este unic deoarece este determinata de : a! continutul deciziilor mana)erilor sistemului economic6 b! dotarea cu te#nica de calcul a sistemului economic6 c! particularitatile functionale( de re)ulile de )estiune specifice si de le)islatia in vi)oare aferenta domeniului de activitate al sistemului economic! ANS: 5

&$)

Sistemul informatic)este un sistem comple1 format din urmatoarele componente ar#itecturale: a! sistemul intrarilor( sistemul iesirilor si sistemul prelucrarilor6 b! sistermul de calcul( sistemul de comunicatie( sistemul de resurse umanre si sistemul or)anizatoric c! sistemul operativ( sistemul decizional si sistemul informational! ANS: .

&%)

7nitatea de calcul a unui sistem informatic este reprezentata de: a! calculator /computer sau ordinator06 b! unitatea aritmetica si lo)ica a calculatorului6 c! microprocesor! ANS: A

&&)

5alculatorul este: a! un dispozitiv semiautomat de prelucrare a datelor6 b! o ma in de calcul pro)ramabila6 c! un ec#ipament de stocare a informatiilor! ANS: .

&')

5alculatorul este un sistem( denumit 'n mod uzual sistem de calcul( deoarece: a! este un sistem informatic de )estiune inte)rat6 b! este format dintr%un ansamblu de componente #ard8are si soft8are independente( care nu interactioneaza in vederea prelucrarii automate a datelor6 c! este format dintr%un ansamblu or)anizat de componente #ard8are si soft8are care interactioneaza in vederea prelucrarii automate a datelor! ANS: 5

'()

;icrocalculatorul este: a! un microprocesor6 b! un calculator monouser /suport un sin)ur utilizator la un moment dat06 c! un calculator de buzunar! ANS: .

'1)

;inicalculatorul este: a! un calculator care ruleaza mai multe pro)rame la un moment dat6 b! un calculator multi%user care suport de la zeci la sute de utilizatori simultan6 c! un calculator care efectueaza mai multe prelucrari simultan! ANS: .

' )

*n functie de rolul lor in cadrul unui sistem informatic( calculatoarele pot fi de tipul / a! staie de lucru /8or$station0( client sau server6 b! microcalculator( minicalculator sau mainframe6 c! de diferite dimensiuni! ANS: A

'!)

@ard8are%ul unui sistem informatic reprezinta: a! componenta fizic /materiala( concreta0( formata din ansamblul ec#ipamentelor de calcul si de comunicatie( impreun cu toate dispozitivele si accesoriile utilizate la realizarea sa6 b! componenta lo)ica( formata din ansamblul instructiunilor e1ecutate6 c! componenta structurala( formata din ansamblul structurilor or)anizatorice interne! ANS: A

'")

Jn functie de modul de or)anizare in cadrul sistemului informatic( componentele #ard8are se pot )rupa in: a! #ard8are%ul unui calculator ( ec#ipamente de retea de sine%stttoare si cabluri de interconectare6 b! #ard8are%ul unui calculator6 c! ec#ipamente de retea! ANS: A

'#)

@ard8are%ul unui calculator /staie de lucru sau de comunicatie0 format( in principal( din: a! unitate central b! unitate central de prelucrare( ec#ipamente periferice si ec#ipamente de reea interne6 c! unitate de calcul! ANS: .

'$)

*n sens mai lar)( 5P7 reprezinta unitatea central a calculatorului care cuprinde: a! microprocesorul( memoria( interfetele standardizate( dispozitivele interne de comunicatie si cablurile de interconectare6 b! microprocesorul si memoria6 c! microprocesorul( memoria interna( interfetele standardizate si cabluri de interconectare! ANS: A

'%)

*n functie de modul de comunicare cu unitatea centrala /5P70( ec#ipamentele periferice pot fi: a! de intrare si de iesire b! de intrare% iesire c! de intrare( de iesire si de intrare% iesire! ANS: 5

'&)

+ispozitivele /ec#ipamentele0 de comunicaie asi)ura a! conectarea calculatoarelor aflate la distanta in retele si realizeaza transferul de date de la unul la altul( respectand standardele adoptate in domeniul comunicatiilor de date6 b! conectarea calculatoarelor aflate la distanta in retele fara a realiza transferul de date de la unul la altul6 c! conectarea calculatoarelor aflate la distanta in retele si realizeaza transferul de date de la unul la altul fara a respectastandardele adoptate in domeniul comunicatiilor de date! ANS: A

'')

"ermenul de soft8are este atribuit )eneric a! pro)ramelor de calculator( limba2elor de pro)ramare folosite pentru scrierea lor si datelor pe care le prelucreaza6 b! limba2elor de pro)ramare6 c! limba2elor de pro)ramare si datelor care se prelucreaza! ANS: A

1(()

*n functie de natura si de rolul lor intr%un sistem informatic( componentele soft8are se )rupeaza in urmatoarele cate)orii ma2ore: a! soft8are de utilizator( soft8are de limba26 b! soft8are de utilizator6 c! soft8are de utilizator( soft8are de limba2 si datele utilizatorilor! ANS: 5

1(1)

Soft8are%ul de utilizator nu cuprinde: a! soft8are de sistem b! limba2e de pro)ramare6 c! soft8are de aplicatie!

ANS: .

1( )

Soft8are de limba2 nu cuprinde: a! soft8are de utilizator b! limba2e de pro)ramare6 c! pro)rame asociate limba2elor de pro)ramare! ANS: A

1(!)

*ntr%un sistem informatic( datele utilizatorilor nu pot fi de urmatorul tip: a! document in format electronic6 b! document in format tiparit6 c! baza de date /.+0 ANS: .

1(")

Soft8are%ul de sistem nu este format din: a! soft8are pentru dezvoltare de aplicatii6 b! sistem de operare6 c! pro)rame utilitare /drivere0! ANS: A

1(#)

Soft8are%ul de aplicatie se imparte in urmatoarele cate)orii: a! soft8are de utilizator si so)t8are de sistem6 b! soft8are pentru dezvoltare de aplicatii si aplicatii propriu% zise6 c! aplicatii si soft8are de control! ANS: .

1($)

Soft8are%ul de limba2 desemneaza: a! numai limba2ele de pro)ramare6 b! atat limba2ele de pro)ramare cat si pro)ramele asociate acestora6 c! numai pro)ramele asociate limba2elor de pro)ramare! ANS: .

1(%)

+in punctul de vedere al aplicabilitatii lor( limba2ele de pro)ramare pot fi: a! limba2e de nivel inalt6 b! limba2e cod% masina6 c! limba2e de uz )eneral( dac sunt concepute pentru soluionarea oricrui tip de problem /5KK( 5L( :.( MKK etc!0! ANS: 5

1(&)

+in punctul de vedere al aplicabilitatii( limba2ele de pro)ramare nu pot fi: a! limba2e orientate pe problema( daca sunt concepute pentru solutionarea unei anumite clase de probleme6 b! limba2e abstracte( daca sunt concepute pentru modelarea datelor6 c! limba2e de uz )eneral( daca sunt concepute pentru solutionarea oricarui tip de problema! ANS: .

1(')

= platforma de dezvoltare soft8are este un soft8are de dezvoltare aplicatii care: a! permite pro)ramatorilor sa editeze pro)rame /aplicatii06 b! permite pro)ramatorilor sa editeze pro)rame /aplicatii0 si sa )enereze documentatia fererenta acestora6 c! combin toi pasii necesari crearii unui pro)ram /aplicatii0 intr%un sin)ur pac#et soft8are care ofer pro)ramatorilor o interfat )rafic prietenoas /editare cod surs( compilare( depanare( testare i )enerare documentaie0! ANS: 5

11()

*n functie de modul de or)anizare interna si de obiectivele produselor soft8are folosite pentru stocarea /depozitarea0 si re)asirea lor( datele utilizatorilor pot fi de urmatoarele tipuri: a! document si baza de date6 b! numai document6 c! numai baza de date! ANS: A

111)

Soft8are%ul pentru dezvoltare de aplicatii cu baz de date se defineste ca fiind: a! un pac#et de pro)rame de uz )eneral6 b! pro)ramul de calculator utilizat pentru administrarea si intero)area unei baze de dat e. c! pro)ramul de calculator utilizat pentru crearea unui model de date! ANS: .

11 )

Aplicatia cu baza de date nu include: a! limba2ul de pro)ramare folosit pentru scrierea sa si pro)ramele asociate acestuia6 b! aplicaia propriu% zisa/pro)ramele propriu%zise0( care asi)ura accesul utilizatorului la datele or)anizate sub forma de baza de date6 c! baza de date asociat( cea care contine datele care pot fi manipulate si prelucrate prin intermediul aplicatiei respective!) ANS: A