Sunteți pe pagina 1din 4

PREPARARE BETON

PREPARARE BETON B75 (C4/5 ; BC5) - folosit la umpluturi, e ali!ari, fu"#atii; Ca"titati "e$esare pe"tru prepararea u"ui metru $u% #e %eto" B75 & -$ime"t ' (7) * /m$ (4( lopeti #e $ime"t/m$) -%alst ' +44, * ( 4,7 lopeti #e %alast/m$) -apa (7, litri/m$ ( lopata $ime"t --(+ lopeti #e %alast --..4.+ l apa PREPARARE BETON B(,, (C//7.5 ; BC7,5) - folosit la fu"#atii-ele0atii ,par#oseli,so$luri #e ar#, trotuare... fii"# $el mai folosit %eto" ; Ca"titati "e$esare pe"tru prepararea u"ui metru $u% #e %eto" B(,, & -$ime"t ' +,) * /m$ (41 lopeti #e $ime"t/m$) -%alast ++)+ * ( )25 lopeti %alast/m$.) -apa (/5 litri/m$ ($o"sumul #e apa poate 0aria fu"$tie #e umi#itatea %alastului.) ( lopata $ime"t --(,.5 lopeti #e %alast --..).5 l apa PREPARARE BETON B(5, (C1/(, ; BC(,) - folosit pe"tru fu"#atii-ele0atii armate, par#oseli, $ami"e utilitati, i" e"eral a$olo u"#e se 0rea $e0a mai %u" #e$at B(,, ; Ca"titati "e$esare pe"tru prepararea u"ui metru $u% #e %eto" B(5, & -$ime"t ' +72 * /m$ (/5,5 lopeti #e $ime"t/m$) -%alast (222 * (4)2 lopeti #e %alast/m$) -apa (2, litri/m$ ( lopata $ime"t --7.5 lopeti #e %alast --..) l apa PREPARARE BETON B+,, (C(+/(5 ; BC(5) - folosit pe"tu stru$tura #e re!iste"ta& pla$a, stalpi, $e"turi, %uia"#ru i et$.$u re!iste"ta me#ie; Ca"titati "e$esare pe"tru prepararea u"ui metru $u% #e %eto" B+,, & -$ime"t ' )+, * /m$ (75,5 lopeti #e $ime"t/m$) -%alast (27( * (4)) lopeti #e %alast/m$) -apa (2, litri/m$ ( lopata $ime"t --/ lopeti #e %alast --..+.5 l apa PREPARARE BETON B+5, (C(//+, ; BC+,) - folosit pe"tu stru$tura #e re!iste"ta& pla$a, stalpi, $e"turi, %uia"#ru i et$.u"#e se #oreste o re!iste"ta sporita fata #e %+,, ;

Ca"titati "e$esare pe"tru prepararea u"ui metru $u% #e %eto" B+5, & -$ime"t ' )55 * /m$ (1),5 lopeti #e $ime"t/m$) -%alast (2)+.) * (4+5 lopeti #e %alast/m$) -apa (2, litri/m$ ( lopata $ime"t --4.1 lopeti #e %alast --..+.+ l apa Pe"tru a$easta tre%uies$ $u"os$ute mai multe u"itati #e masura si $o"0ersia i"tre ele iar reteta tre%uie #ata i" lopeti sau aleti. -( metru $u% ' (,,, litri , #e$i se poate fa$e #o!area materialelor ra"ulare (%alast, "isip, pietris) $u o aleata #e (, litri #i" $omert. -( aleata #e (, litri ' ) lopeti #e material ra"ular. -( lopata me#ie ' ).)) litri -( roa%a me#ie ' +4 lopeti -( roa%a ' 1 aleti #e (, litri (' 1, litri) -( %eto"iera #e (), litri ' ma3im (/ lopeti #e material ra"ular 4 ma3im / lopeti #e $ime"t 4 ( aleata apa #e (, litri. NOTA& Capa$itatea u"ei %eto"iere #e (), litri repre!i"ta $apa$itatea $u0ei pli"e, i"sa i" pra$ti$a $apa$itatea utila este mult mai mi$a 5e e3emplu, i" %eto"iera #e (), litri, o sar6a #e %eto" 4&( 0a a0ea (/ lopeti #e %alast si 4 lopeti #e $ime"t la $are se a#au a ( aleata #e apa, a#i$a i" total +, lopeti ' aproape 7 aleti 4 ( #e apa ' 1 aleti ' 1, litri utili. Apoi, mai tre%uie $u"os$ute $ate0a #e"sitati ale materialelor utili!ate si $are i"tra i" reteta %eto"ului& -$ime"t ' (+1, * /m$ ' (,+1 * /litru (( aleata #e (, litri pli"a $u $ime"t ' (+.1, * #e $ime"t) -%alast ,-)( mm ' (7,, * /m$ ' (,7, * /litru (( aleata #e (, litri pli"a $u %alast ' (7 * #e %alast) -"isip ,-) mm ' (),, * /m$ ' (,), * /litru (( aleata #e (, litri pli"a $u "isip ' () * #e "isip) -pietrisuri sortate 7-(/ mm ' (55, * /m$ ' (,5, * /litru (( aleata #e (, litri $u pietris ' (5,5 * #e pietris) -pietrisuri sortate (/-)( mm ' (/5, * /m$ ' (,/5 * /litru (( aleata #e (, litri $u pietris ' (/,5, * #e pietris) -%eto"ul proaspat preparat 0a a0ea i"tre +),, - +4,, * /m$ (( aleata #e (, litri $u %eto" proaspat ' +) * ) -( lopata $u %alast ' 5.// * %alast -( lopata $u "isip ' 4.)+ * "isip -( lopata pietris ' 4.1, * pietris -( lopata $u $ime"t ' 4.+5 * $ime"t

1. RETETE MORTAR cu nisip+ciment+var


7ORTAR 7+5T (pt.te"$uiala)& - $ime"t )4)/4 sa$i - 0ar 54(/+ sa$i - "isip 27 aleti - apa -orie"tati0 ( sa$ $ime"t ---(/+ sa$ 0ar--..+5 aleti "isip 7ORTAR 75,T (pt.te"$uiala)& - $ime"t 54(/+ sa$i - 0ar +4(/+ sa$i - "isip 24 aleti - apa -orie"tati0 ( sa$ $ime"t ---(/+ sa$ 0ar--..(7 aleti "isip 7ORTAR 7+58 (pt. !i#arie)& - $ime"t ) sa$i - 0ar +4)/4 sa$i - "isip (,1 aleti - apa -orie"tati0 ( sa$ $ime"t---..,.2, sa$ 0ar---.)/ aleti "isip 7ORTAR 75,8 (pt. !i#arie)& - $ime"t 44(/+ sa$i - 0ar +4(/+ sa$i - "isip (,4 aleti - apa -orie"tati0 ( sa$ $ime"t---..,.2, sa$ 0ar---.+) aleti "isip +. RETETE 7ORTAR $u "isip4te"$o 7ORTAR 7+5T (pt.te"$uiala)& - te"$o /4(/+ sa$i - "isip (,1,5 aleti - apa -orie"tati0 ( sa$ te"$o --..(/ aleti "isip--apa orie"tati0 7ORTAR 75,T (pt.te"$uiala)& - te"$o 14)/4 sa$i - "isip (,2 aleti - apa -orie"tati0 ( sa$ te"$o --..() aleti "isip--apa orie"tati0

7ORTAR 7+58 (pt. !i#arie)& - te"$o 54)/4 sa$i - "isip (,4 aleti - apa -orie"tati0 ( sa$ te"$o --..(1 aleti "isip--apa orie"tati0 7ORTAR 75,8 (pt. !i#arie)& - $ime"t 74(/+ sa$i - "isip (,4 aleti - apa -orie"tati0 ( sa$ te"$o --..(4 aleti "isip--apa orie"tati0 ). RETETE 7ORTAR $u "isip4multi%at 7ORTAR 75,T (pt.te"$uiala)& ( sa$ multi%at .--..(( aleti "isip-..apa orie"tati0

sa$ $ime"t 9 5, * sa$ 0ar - +5 * aleata 9 (, l sa$ multi%at 9 4, * sa$ te"$o - 4, *

S-ar putea să vă placă și