Sunteți pe pagina 1din 3

ART.

145^1
45^1. (1) n aplicarea art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, prin cheltuieli legate de vehiculele aflate n proprietatea sau n folosina persoanei impo a!ile se nelege orice cheltuieli direct atri!ui!ile unui vehicul, cum sunt cheltuielile de reparaii, de ntreinere, cheltuielile cu lu!rifiani, cu piese de schim!, cheltuielile cu com!usti!ilul utili at pentru funcionarea vehiculului. "u repre int# cheltuieli legate de vehiculele aflate n proprietatea sau n folosina persoanei impo a!ile orice cheltuieli care nu pot fi direct atri!ui!ile pentru un anumit vehicul. n sensul pre entelor norme, prin vehicul se nelege orice vehicul av$nd o mas# total# ma%im# autori at# care nu dep#&e&te '.5(( )g &i nu are mai mult de * scaune, inclusiv scaunul &oferului. (+) n ca ul vehiculelor care sunt utili ate e%clusiv n scopul activit#ii economice, n sensul art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, ta%a aferent# cump#r#rii, achi iiei intracomunitare, importului, nchirierii sau leasingului &i cheltuielilor legate de aceste vehicule este deducti!il# conform regulilor generale prev# ute la art. 145 &i la art. 14, - 14.^1 din Codul fiscal, nefiind aplica!il# limitarea la 5(/ a deducerii ta%ei. 0tili area n scopul activit#ii economice a unui vehicul cuprinde, f#r# a se limita la acestea1 deplas#ri n ar# sau n str#in#tate la clieni2furni ori, pentru prospectarea pieei, deplas#ri la locaii unde se afl# puncte de lucru, la !anc#, la vam#, la oficiile po&tale, la autorit#ile fiscale, utili area vehiculului de c#tre personalul de conducere n e%ercitarea atri!uiilor de serviciu, deplas#ri pentru intervenie, service, reparaii, utili area vehiculelor de test-drive de c#tre dealerii auto. 3ste o!ligaia persoanei impo a!ile s# demonstre e c# sunt ndeplinite toate condiiile legale pentru acordarea deducerii, astfel cum re ult# &i din 4ot#r$rea Curii 3uropene de 5ustiie n Cau a C-+,626' 7.8. 9ompelman &i 3.8. 9ompelman - :an 7eelen mpotriva ;inister van <inancien. n vederea e%ercit#rii dreptului de deducere a ta%ei orice persoan# impo a!il# tre!uie s# dein# documentele prev# ute de lege pentru deducerea ta%ei &i s# ntocmeasc# foaia de parcurs care tre!uie s# conin# cel puin urm#toarele informaii1 categoria de vehicul utili at, scopul &i locul deplas#rii, )ilometrii parcur&i, norma proprie de consum car!urant pe )ilometru parcurs. (') n ca ul vehiculelor utili ate pentru transportul anga=ailor la &i de la locul de munc# se consider# c# vehiculul este utili at n scopul activit#ii economice atunci c$nd e%ist# dificult#i evidente n folosirea altor mi=loace de transport adecvate, cum ar fi lipsa mi=loacelor de transport n comun, decala=ul orarului mi=loacelor de transport n comun fa# de programul de lucru al persoanei impo a!ile. 9epre int# vehicule utili ate de anga=ator pentru transportul anga=ailor la &i de la locul de munc# vehiculele utili ate pentru transportul anga=ailor de la re&edina acestora2locul convenit de comun acord la locul de munc#, precum &i de la locul de munc# la re&edina anga=ailor2locul convenit de comun acord. >rin anga=ai se nelege salariaii, administratorii societ#ilor comerciale, directorii care &i desf#&oar# activitatea n !a a contractului de mandat, potrivit legii &i persoanele fi ice re idente &i2sau nere idente deta&ate, potrivit legii, n situaia n care persoana impo a!il# suport# drepturile legale cuvenite acestora. (4) 0tili area unui vehicul n folosul propriu de c#tre anga=aii unei persoane impo a!ile ori pentru a fi pus la dispo iie n vederea utili #rii n mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri dec$t desf#&urarea activit#ii sale economice, este denumit# n continuare u personal. ?ransportul la &i de la locul de munc# al anga=ailor n alte condiii dec$t cele menionate la alin. ('), este considerat u personal al vehiculului. @e consider# c# un vehicul nu este utili at e%clusiv n scopul activit#ii economice, n sensul art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, n situaia n care, pe l$ng# utili area n scopul activit#ii economice, vehiculul este utili at oca ional sau de o manier# continu# &i pentru u personal. 7ac# vehiculul este utili at at$t pentru activitatea economic#, c$t &i pentru u personal, se limitea # la 5(/ dreptul de deducere a ta%ei aferente cump#r#rii, achi iiei intracomunitare, importului, nchirierii sau leasingului &i a ta%ei aferente cheltuielilor legate de acesta. >ersoana impo a!il# care aplic# deducerea limitat# de 5(/ nu tre!uie s# fac# dovada utili #rii vehiculului n scopul activit#ii economice sau pentru u personal cu a=utorul foii de parcurs prev# ute la alin. (+). >rin limitarea la 5(/ a dreptului de deducere a ta%ei aferente cump#r#rii, achi iiei intracomunitare, importului, nchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motori ate &i a ta%ei aferente

cheltuielilor legate de aceste vehicule, se nelege limitarea deducerii ta%ei care ar fi deducti!il# n condiiile prev# ute la art. 145 &i la art. 14, - 14.^1 din Codul fiscal. (5) n ca ul vehiculelor prev# ute la art. 145^1 alin. (') lit. !) - f) din Codul fiscal, ta%a aferent# cump#r#rii, achi iiei intracomunitare, importului, nchirierii sau leasingului &i ta%a aferent# cheltuielilor legate de aceste vehicule este deducti!il# conform regulilor generale prev# ute la art. 145 &i la art. 14, - 14.^1 din Codul fiscal, nefiind aplica!il# limitarea la 5(/ a deducerii ta%ei, utili area acestora &i pentru u personal fiind considerat# negli=a!il# cu e%cepia situaiei n care se poate face dovada unei practici a!u ive. n situaia prev# ut# la art. 145^1 alin. (') lit. a) din Codul fiscal este o!ligatoriu ca persoana impo a!il# s# utili e e e%clusiv vehiculul pentru servicii de urgen#, servicii de pa # &i protecie &i servicii de curierat, n vederea deducerii ta%ei aferente cump#r#rii, achi iiei intracomunitare, importului, nchirierii sau leasingului &i a ta%ei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule conform regulilor generale prev# ute la art. 145 &i la art. 14, - 14.^1 din Codul fiscal. ?otu&i, n ca ul vehiculelor prev# ute la art. 145^1 alin. (') lit. a) din Codul fiscal, nu se aplic# limitarea dreptului de deducere a ta%ei dac# acestea sunt utili ate &i pentru alte activit#i economice ale persoanei impo a!ile, inclusiv pentru activit#ile prev# ute la art. 145^1 alin. (') lit. !) - f) din Codul fiscal. (,) n scopul aplic#rii art. 145^1 alin. (') lit. a), !) &i d) din Codul fiscal, termenii &i e%presiile de mai =os au urm#toarele semnificaii1 a) vehiculele utili ate e%clusiv pentru1 (i) servicii de urgen# repre int# vehiculele care pot fi n estrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul speciali at n vederea unor intervenii de urgen#, cum sunt cele asupra reelelor de ga , energie electric#, ap#, canali areA (ii) servicii de pa # &i protecie repre int# vehiculele utili ate n vederea asigur#rii siguranei o!iectivelor, !unurilor &i valorilor mpotriva oric#ror aciuni ilicite care le ea # dreptul de proprietate, e%istena material# a acestora, precum &i prote=#rii persoanelor mpotriva oric#ror acte ostile care le pot periclita viaa, integritatea fi ic# sau s#n#tatea, potrivit prevederilor Begii nr. '''2+((' privind pa a o!iectivelor, !unurilor, valorilor &i protecia persoanelor, cu modific#rile &i complet#rile ulterioareA (iii) servicii de curierat repre int# vehiculele care servesc la primirea, transportul &i distri!uirea scrisorilor, coletelor &i pachetelorA !) vehiculele utili ate de agenii de v$n #ri repre int# vehiculele utili ate n cadrul activit#ii unei persoane impo a!ile de c#tre anga=aii acesteia care se ocup# n principal cu prospectarea pieei, desf#&urarea activit#ii de merchandising, negocierea condiiilor de v$n are, derularea v$n #rii !unurilor2serviciilor, asigurarea de servicii postv$n are &i monitori area clienilor. 3%ercitarea dreptului de deducere n conformitate cu prevederile art. 145^1 alin. (') lit. !) din Codul fiscal se limitea # la cel mult un vehicul utili at de fiecare agent de v$n #riA c) vehiculele utili ate de agenii de achi iii repre int# vehiculele utili ate n cadrul activit#ii unei persoane impo a!ile de c#tre anga=aii acesteia care se ocup# n principal cu negocierea &i ncheierea de contracte pentru cump#rarea de !unuri &i servicii, ntreinerea !a ei de date a furni orilor poteniali sau e%isteni, ntocmirea documentelor administrative pentru cump#r#ri, anali area cererilor de cump#rare &i propunerea ofertei celei mai !une, urm#rirea performanelor furni orilor pentru a atinge o!iectivele de calitate, costuri, termene. 3%ercitarea dreptului de deducere n conformitate cu prevederile art. 145^1 alin. (') lit. !) din Codul fiscal se limitea # la cel mult un vehicul utili at de fiecare agent de achi iiiA

d) vehiculele utili ate pentru prestarea de servicii cu plat# repre int# vehiculele care contri!uie n mod esenial la prestarea direct# a serviciilor cu plat# &i f#r# de care serviciile nu pot fi efectuate. (.) 0tili area vehiculului pentru activit#ile e%ceptate prev# ute la art. 145^1 alin. (') din Codul fiscal re ult#, n funcie de fiecare situaie n parte, din informaii cum sunt1 o!iectul de activitate al persoanei impo a!ile, dovada c# persoana impo a!il# are personal anga=at cu calificare n domeniile prev# ute de e%cepii, foile de parcurs care tre!uie s# conin# cel puin elementele prev# ute la alin. (+) sau orice alte dove i care pot fi furni ate. (6) ncadrarea vehiculelor n categoriile prev# ute de art. 145^1 din Codul fiscal se reali ea # de fiecare persoan# impo a!il# lu$nd n considerare criteriile prev# ute de Codul fiscal &i de pre entele norme metodologice. 7ac# situaia de fapt constatat# de organul fiscal este diferit# de situaia pre entat# de persoana impo a!il# n ce prive&te e%ercitarea dreptului de deducere a ta%ei pentru vehicule conform art. 145^1 din Codul fiscal, organul fiscal este ndrept#it s# aprecie e, n limitele atri!uiilor &i competenelor ce i revin, relevana st#rilor de fapt fiscale &i s# adopte soluia admis# de lege, ntemeiat# pe constat#ri complete asupra tuturor mpre=ur#rilor edificatoare n cau #, n conformitate cu prevederile Crdonanei Duvernului nr. *+2+((' privind Codul de procedur# fiscal#, repu!licat#, cu modific#rile &i complet#rile ulterioare.

(*) n situaia n care persoanele care achi iionea # vehicule sunt persoane care aplic# sistemul ?:8 la ncasare sau sunt persoane care achi iionea # vehicule de la persoane care aplic# sistemul ?:8 la ncasare, se aplic# corespun #tor prevederile art. 145 alin. (1^1)&i (1^+) din Codul fiscal.