Sunteți pe pagina 1din 4

Fia disciplinei

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt 1.2. Facultatea 1.3. Departamente 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Forma de nvmnt 1.7. Programul de studii 1.8. Limba de studiu 1.9. Anul universitar ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE RELAII ECONOMICE INTERNAIONALE (Departament) RELAII ECONOMICE INTERNAIONALE Economie i afaceri internaionale MASTERAT ZI Managementul riscului financiar internaional Romn 2013-2014

2. Date despre disciplina


2.1. Denumire 2.2. Cod 2.3. Anul de studii Management financiar internaional 13.0137ZI1.2-0001 1 2.4. Semestrul 2 2.5. Forma de Examen evaluare 2.6. Regimul disciplinei O( 2.7. Nr. credite Obligator ECTS iu) 6

2.8. Titulari

C(C) S(S)

conf.univ.dr. DRAGHICI Alina Gabriela conf.univ.dr. DRAGHICI Alina Gabriela

alina.draghici@rei.ase.ro alina.draghici@rei.ase.ro

3. Timp total estimat


3.1. Numr de sptmni 3.2. Numr de ore pe sptmn 14.00 4.00 din care C(C) S(S) 3.3. Total ore din planul de nvmnt 56.00 din care C(C) S(S) 3.4. Total ore de studiu pe semestru (numr ECTS*25 ore) 3.5. Total ore studiu individual Distribuia fondului de timp pentru studiu individual Studiu dupmanual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentarn bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii, laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti 30.00 20.00 20.00 1.00 3.00 20.00 150.00 94.00 28.00 28.00 2.00 2.00

4. Precondiii

Pagina 1/4

4.1. De curriculum 4.2. De competene Utilizarea curenta instrumentarului matematic

5. Condiii desfurare activiti


C(C) S(S) Prelegerile se deruleazn sli cu echipament de predare multimedia

6. Competene specifice acumulate


PROFESIONALE PROFESIONALE PROFESIONALE TRANSVERSALE C4 C5 C6 CT1 Masurarea expunerii la risc prin analiza datelor si informatiilor despre sursele de risc financiar Managementul expunerii la risc prin analiza datelor si informatiilor despre sursele de risc financiar Investigarea oportunitatilor de reducere a riscului in afacerile internationale Aplicarea normelor i valorilor de eticprofesionalpentru luarea deciziilor i realizarea independentsau n grup a unor sarcini/obiective complexe la locul de munc.

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul general 7.2. Obiective specifice Aplicarea teoriei i modelelor de finane corporative la situaia unor corporaii transnaionale reale Evaluating the transnational corporation risk profile and examining the sources of risk Analysing firms capital structure Analysing firms dividend policy Firm evaluation

8. Coninuturi

Pagina 2/4

8.1. C(C) 1

Metode de predare/ lucru

Recomandri

Curs introductiv: Prezentarea obiectivelor disciplinei i a competenelor Prelegerile utilizeaz dobndite ca rezultat al nvrii, precizarea metodelor i instrumentelor de lucru, suport Power-Point, Excel precum i a cerinelor i standardelor de evaluare pe parcursul studiului. De asemenea, sunt prezentate criteriile de evaluare a disciplinei. Analiza guvernrii corporative Profilul risc-ctig al firmei Msurarea ctigurilor proiectelor de investiii Opiunile privind structura de capital Structura optimde capital i optimizarea structurii de capital Politica de dividend Evaluarea firmei Prelegerile utilizeaz suport Power-Point, Excel Prelegerile utilizeaz suport Power-Point, Excel Prelegerile utilizeaz suport Power-Point, Excel Prelegerile utilizeaz suport Power-Point, Excel Prelegerile utilizeaz suport Power-Point, Excel Prelegerile utilizeaz suport Power-Point, Excel Prelegerile utilizeaz suport Power-Point, Excel

2 3 4 5 6 7 8

Bibliografie
- Damodaran, A, Applied Corporate Finance, Mc Graw Hill, New York, 2001 - Shapiro, A. , Multinational Financial Management, Allyn J. Bacon , Boston, 2002 - Eitmann, D., Stonehill, A., Moffet, M. , Multinational Business Finance, Addison Wesley Publishing Company, Reading, 2001 8.2. S(S) 1 2 3 4 5 6 7 8 Introducere. Prezentarea seminarului. Formarea echipelor de studeni pentru proiecte. Analiza guvernrii corporative Profilul risc-ctig al firmei Msurarea ctigurilor proiectelor de investiii Opiunile privind structura de capital Structura optimde capital i optimizarea structurii de capital Politica de dividend Evaluarea firmei Metode de predare/ lucru Prezentare Prezentare i discuii Probleme i aplicaii Probleme i aplicaii Probleme i aplicaii Probleme i aplicaii Probleme i aplicaii Probleme i aplicaii Recomandri

Bibliografie
- Damodaran, A, Applied Corporate Finance, Mc Graw Hill, New York, 2001 - Shapiro, A. , Multinational Financial Management, Allyn J. Bacon , Boston, 2002 - Eitmann, D., Stonehill, A., Moffet, M. , Multinational Business Finance, Addison Wesley Publishing Company, Reading, 2001

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninutului disciplinei cu specialiti din domeniul financiar, cu precdere reprezentani ai companiilor non-financiare, ai firmelor de consultani de analizfinanciar.

Pagina 3/4

10. Evaluare
Activitatea 10.1. C(C) 10.2. S(S) 10.3. Evaluare final 10.4. Modalitatea de notare 10.5. Standard minim de performan Criterii de evaluare Teste neanunate Proiecte de grup Proba de examen Note ntregi 1-10 Nota din examen sfie minim 5 din 10. Metode de evaluare Testare de 10 minute Proiect sub formde aplicaie Examen scris Pondere n nota final 20.00 30.00 50.00

Data completrii, 16/02/2014

Titulari,

Data avizrii n departament,

Director departament,

Pagina 4/4