Sunteți pe pagina 1din 18

ORDONAN DE URGEN Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Na i!nal de "ana#ement al Situa iil!

r de Ur#en $ Text n vigoare ncepnd cu data de 10 martie 2005 REALIZATOR: O!"A#IA $E I#%OR!ATI & #EA!' Text actua(i)at n *a)a acte(or normative modi+icatoare, pu*(icate n !onitoru( O+icia( a( Romniei, "artea I, pn- (a . martie 2005: / Legea nr0 1512005, prin care a +o2t apro*at- cu modi+ic-ri Ordonan3a de urgen3- a 4uvernu(ui nr0 21120050 Av%nd &n vedere pr!li'erarea atentatel!r ter!riste pe plan interna i!nal (i &nde!se)i a *el!r &ndreptate &mp!triva interesel!r statel!r mem)re ale NA+O, &n spe*ial *ele pr!v!*ate simultan, *u e'e*te dramati*e asupra vie ii (i s$n$t$ ii unui num$r din *e &n *e mai mare de pers!ane, a(a *um au '!st *ele din +ur*ia, Rusia (i seria de atentate ter!riste din data de 11 martie 2004 din Spania, s!ldate *u apr!-imativ 200 de m!r i (i 1.500 de r$ni i, &n *!nte-tul #e!strate#i* a*tual (i al multipli*$rii, pe de ! parte, (i al *re(terii #ravit$ ii, pe de alt$ parte, a ris*uril!r n!nmilitare la adresa se*urit$ ii na i!nale, pe '!ndul a**eler$rii tendin el!r de #l!)ali.are, al s*/im)$ril!r *limati*e radi*ale, al de.v!lt$rii e-perimentel!r (tiin i'i*e *u e'e*te imprevi.i)ile, al diversi'i*$rii a*tivit$ il!r e*!n!mi*e le#ale 0 (i nu numai 0 *are utili.ea.$, pr!du* (i *!mer*iali.ea.$ su)stan e peri*ul!ase, av%nd &n vedere persisten a, &n d!meniul mana#ementului prevenirii (i #esti!n$rii situa iil!r de ur#en $, a unui sistem institu i!nal par ial &n*/e#at, *u 'un* i!nare temp!rar$ (i *are se a*tivea.$ a)ia la m!mentul pr!du*erii situa iil!r de ur#en $ 0 in*apa)il s$ asi#ure un r$spuns ade*vat n!il!r pr!v!*$ri la adresa se*urit$ ii na i!nale, pentru a asi#ura instituirea, &n *el mai s*urt timp, a unui *adru le#al m!dern (i a un!r me*anisme mana#eriale per'e* i!nate, menite s$ asi#ure, &n m!d unitar (i pr!'esi!nist, ap$rarea vie ii (i s$n$t$ ii p!pula iei, a mediului &n*!n1ur$t!r, a val!ril!r materiale (i *ulturale imp!rtante, pe timpul pr!du*erii un!r situa ii de ur#en $, *are s$ permit$ resta)ilirea rapid$ a st$rii de n!rmalitate, (i in%nd seama de ne*esitatea a**eler$rii pr!*esului de inte#rare a R!m%niei &n stru*turile eur!pene (i eur!atlanti*e, &n temeiul art. 115 alin. 243 din 4!nstitu ia R!m%niei, repu)li*at$, Guvernul R!m%niei ad!pt$ pre.enta !rd!nan $ de ur#en $. 4A5. 1 Disp!.i ii #enerale AR+. 1 213 Sistemul Na i!nal de "ana#ement al Situa iil!r de Ur#en $, denumit &n *!ntinuare Sistem Na i!nal, se &n'iin ea.$, se !r#ani.ea.$ (i 'un* i!nea.$ pentru

prevenirea (i #esti!narea situa iil!r de ur#en $, asi#urarea (i *!!rd!narea resursel!r umane, materiale, 'inan*iare (i de alt$ natur$ ne*esare resta)ilirii st$rii de n!rmalitate. 223 Sistemul Na i!nal este !r#ani.at de aut!rit$ ile administra iei pu)li*e (i se *!mpune dintr0! re ea de !r#anisme, !r#ane (i stru*turi a)ilitate &n mana#ementul situa iil!r de ur#en $, *!nstituite pe niveluri sau d!menii de *!mpeten $, *are dispune de in'rastru*tur$ (i de resursele ne*esare pentru &ndeplinirea atri)u iil!r prev$.ute &n pre.enta !rd!nan $ de ur#en $. AR+. 2 6n sensul pre.entei !rd!nan e de ur#en $, termenii (i e-presiile '!l!site au urm$t!rul &n eles7 a3 situa ia de ur#en $ 0 eveniment e-*ep i!nal, *u *ara*ter n!nmilitar, *are prin ampl!are (i intensitate amenin $ via a (i s$n$tatea p!pula iei, mediul &n*!n1ur$t!r, val!rile materiale (i *ulturale imp!rtante, iar pentru resta)ilirea st$rii de n!rmalitate sunt ne*esare ad!ptarea de m$suri (i a* iuni ur#ente, al!*area de resurse suplimentare (i mana#ementul unitar al '!r el!r (i mi1l!a*el!r impli*ate8 )3 ampl!area situa iei de ur#en $ 0 m$rimea ariei de mani'estare a e'e*tel!r distru*tive ale a*esteia &n *are sunt amenin ate sau a'e*tate via a pers!anel!r, 'un* i!narea institu iil!r statului dem!*rati*, val!rile (i interesele *!munit$ ii8 *3 intensitatea situa iei de ur#en $ 0 vite.a de ev!lu ie a 'en!menel!r distru*tive (i #radul de pertur)are a st$rii de n!rmalitate8 d6 2tarea poten3ia( generatoare de 2itua3ii de urgen3- / comp(ex de +actori de ri2c care, prin evo(u3ia (or necontro(at- 7i iminen3a amenin3-rii, ar putea aduce atingere vie3ii 7i 2-n-t-3ii popu(a3iei, va(ori(or materia(e 7i cu(tura(e importante 7i +actori(or de mediu8 e3 iminen a amenin $rii 0 parametrii de stare (i timp *are determin$ de*lan(area inevita)il$ a unei situa ii de ur#en $8 '3 starea de alert$ 0 se de*lar$ p!trivit pre.entei !rd!nan e de ur#en $ (i se re'er$ la punerea de &ndat$ &n apli*are a planuril!r de a* iuni (i m$suri de prevenire, averti.are a p!pula iei, limitare (i &nl$turare a *!nse*in el!r situa iei de ur#en $8 #3 mana#ementul situa iei de ur#en $ 0 ansam)lul a*tivit$ il!r des'$(urate (i pr!*eduril!r utili.ate de 'a*t!rii de de*i.ie, institu iile (i servi*iile pu)li*e a)ilitate pentru identi'i*area (i m!nit!ri.area sursel!r de ris*, evaluarea in'!rma iil!r (i anali.a situa iei, ela)!rarea de pr!#n!.e, sta)ilirea variantel!r de a* iune (i implementarea a*est!ra &n s*!pul resta)ilirii situa iei de n!rmalitate8 /3 m!nit!ri.area situa iei de ur#en $ 0 pr!*es de suprave#/ere ne*esar evalu$rii sistemati*e a dinami*ii parametril!r situa iei *reate, *un!a(terii tipului, ampl!rii (i intensit$ ii evenimentului, ev!lu iei (i impli*a iil!r s!*iale ale a*estuia, pre*um (i a m!dului de &ndeplinire a m$suril!r dispuse pentru #esti!narea situa iei de ur#en $8 i3 'a*t!r de ris* 0 'en!men, pr!*es sau *!mple- de &mpre1ur$ri *!n#ruente, &n a*ela(i timp (i spa iu, *are p!t determina sau 'av!ri.a pr!du*erea un!r tipuri de ris*8 96 tipuri de ri2c / ca)uri de +or3- ma9or- determinate de incendii, cutremure, inunda3ii, accidente, exp(o)ii, avarii, a(unec-ri 2au pr-*u7iri de teren, m*o(n-viri n ma2-, pr-*u7iri a(e unor con2truc3ii, in2ta(a3ii ori amena9-ri, e7uarea 2au 2cu+undarea unor nave, c-deri de o*iecte din atmo2+er- ori din co2mo2, tornade,

ava(an7e, e7ecu( 2ervicii(or de uti(it-3i pu*(ice 7i a(te ca(amit-3i natura(e, 2ini2tre grave 2au evenimente pu*(ice de amp(oare determinate ori +avori)ate de +actori de ri2c 2peci+ici8 greve(e nu pot +i con2iderate tipuri de ri2c n condi3ii(e pre)entei ordonan3e de urgen3-8 93 #esti!narea situa iil!r de ur#en $ 0 identi'i*area, &nre#istrarea (i evaluarea tipuril!r de ris* (i a 'a*t!ril!r determinan i ai a*est!ra, &n(tiin area 'a*t!ril!r interesa i, averti.area p!pula iei, limitarea, &nl$turarea sau *!ntra*ararea 'a*t!ril!r de ris*, pre*um (i a e'e*tel!r ne#ative (i a impa*tului pr!dus de evenimentele e-*ep i!nale respe*tive8 l3 interven ia !perativ$ 0 a* iunile des'$(urate, &n timp !p!rtun, de *$tre stru*turile spe*iali.ate &n s*!pul prevenirii a#rav$rii situa iei de ur#en $, limit$rii sau &nl$tur$rii, dup$ *a., a *!nse*in el!r a*esteia8 m3 eva*uarea 0 m$sur$ de pr!te* ie luat$ &n *a.ul amenin $rii iminente, st$rii de alert$ !ri pr!du*erii unei situa ii de ur#en $ (i *are *!nst$ &n s*!aterea din .!nele a'e*tate sau p!ten ial a 'i a'e*tate, &n m!d !r#ani.at, a un!r institu ii pu)li*e, a#en i e*!n!mi*i, *ate#!rii sau #rupuri de p!pula ie !ri )unuri (i dispunerea a*est!ra &n .!ne (i l!*alit$ i *are asi#ur$ *!ndi ii de pr!te* ie a pers!anel!r, )unuril!r (i val!ril!r, de 'un* i!nare a institu iil!r pu)li*e (i a#en il!r e*!n!mi*i. AR+. : 5rin*ipiile mana#ementului situa iil!r de ur#en $ sunt7 a3 previ.iunea (i prevenirea8 )3 pri!ritatea pr!te* iei (i salv$rii vie ii !amenil!r8 *3 respe*tarea drepturil!r (i li)ert$ il!r 'undamentale ale !mului8 d3 asumarea resp!nsa)ilit$ ii #esti!n$rii situa iil!r de ur#en $ de *$tre aut!rit$ ile administra iei pu)li*e8 e3 *!!perarea la nivel na i!nal, re#i!nal (i interna i!nal *u !r#anisme (i !r#ani.a ii similare8 '3 transparen a a*tivit$ il!r des'$(urate pentru #esti!narea situa iil!r de ur#en $, ast'el &n*%t a*estea s$ nu *!ndu*$ la a#ravarea e'e*tel!r pr!duse8 #3 *!ntinuitatea (i #radualitatea a*tivit$ il!r de #esti!nare a situa iil!r de ur#en $, de la nivelul aut!rit$ il!r administra iei pu)li*e l!*ale p%n$ la nivelul aut!rit$ il!r administra iei pu)li*e *entrale, &n 'un* ie de ampl!area (i de intensitatea a*est!ra8 /3 !perativitatea, *!nlu*rarea a*tiv$ (i su)!rd!narea ierar/i*$ a *!mp!nentel!r Sistemului Na i!nal. AR+. 4 213 5e durata situa iil!r de ur#en $ sau a st$ril!r p!ten ial #enerat!are de situa ii de ur#en $ se &ntreprind, &n *!ndi iile le#ii, dup$ *a., a* iuni (i m$suri pentru7 a3 averti.area p!pula iei, institu iil!r (i a#en il!r e*!n!mi*i din .!nele de peri*!l8 )3 de*lararea st$rii de alert$ &n *a.ul iminen ei amenin $rii sau pr!du*erii situa iei de ur#en $8 *3 punerea &n apli*are a m$suril!r de prevenire (i de pr!te* ie spe*i'i*e tipuril!r de ris* (i, dup$ *a., /!t$r%rea eva*u$rii din .!na a'e*tat$ sau par ial a'e*tat$8 d3 interven ia !perativ$ *u '!r e (i mi1l!a*e spe*ial *!nstituite, &n 'un* ie de situa ie, pentru limitarea (i &nl$turarea e'e*tel!r ne#ative8 e3 a*!rdarea de a1ut!are de ur#en $8

'3 instituirea re#imului st$rii de ur#en $, &n *!ndi iile prev$.ute de art. ;: din 4!nstitu ia R!m%niei, repu)li*at$8 #3 s!li*itarea sau a*!rdarea de asisten $ interna i!nal$8 /3 a*!rdarea de desp$#u)iri pers!anel!r 1uridi*e (i 'i.i*e8 i3 alte m$suri prev$.ute de le#e. :26 "e timpu( 2t-rii de a(ert- 2e pot di2pune orice m-2uri care 2unt nece2are pentru n(-turarea 2t-rii de +or3- ma9or-0 :;6 !-2uri(e prev-)ute (a a(in0 :26 tre*uie 2- +ie propor3iona(e cu 2itua3ii(e care (e/au determinat 7i 2e ap(ic- cu re2pectarea condi3ii(or 7i (imite(or prev-)ute de (ege0 243 A* iunile (i m$surile prev$.ute la alin. 213, 223 (i 2:3 se sta)iles* &n re#ulamente, planuri, pr!#rame sau &n d!*umente !perative apr!)ate prin de*i.ii, !rdine !ri disp!.i ii emise *!n'!rm re#lement$ril!r &n vi#!are. AR+. 5 Aut!rit$ ile (i !r#anismele din *!mp!nen a Sistemului Na i!nal *!!perea.$, &n e-er*itarea atri)u iil!r spe*i'i*e, at%t &ntre ele, *%t (i *u alte institu ii (i !r#anisme din a'ara a*estuia, din ar$ sau din str$in$tate, #uvernamentale sau ne#uvernamentale. 4A5. 2 Or#ani.area Sistemului Na i!nal AR+. < Sistemul Na i!nal are &n *!mpunere7 a3 *!mitete pentru situa ii de ur#en $8 )3 =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $8 *3 servi*ii pu)li*e *!munitare pr!'esi!niste pentru situa ii de ur#en $8 d3 *entre !perative pentru situa ii de ur#en $8 e3 *!mandantul a* iunii. AR+. > 213 4!mitetele pentru situa ii de ur#en $ sunt7 a3 4!mitetul Na i!nal pentru Situa ii de Ur#en $8 )3 *!mitetele ministeriale (i ale alt!r institu ii pu)li*e *entrale pentru situa ii de ur#en $8 *3 4!mitetul "uni*ipiului ?u*ure(ti pentru Situa ii de Ur#en $8 d3 *!mitetele 1ude ene pentru situa ii de ur#en $8 e3 *!mitetele l!*ale pentru situa ii de ur#en $. 223 4!mitetele pentru situa ii de ur#en $ sunt !r#anisme interinstitu i!nale de spri1in al mana#ementului (i se &ntrunes* semestrial (i !ri de *%te !ri situa ia impune. AR+. @ 213 4!mitetul Na i!nal pentru Situa ii de Ur#en $, denumit &n *!ntinuare 4!mitet Na i!nal, se *!nstituie (i 'un* i!nea.$ su) *!ndu*erea nemi1l!*it$ a ministrului administra iei (i internel!r (i su) *!!rd!narea primului0ministru.

223 4!mitetul Na i!nal este un !r#anism interministerial '!rmat din pers!ane *u putere de de*i.ie, e-per i (i spe*iali(ti desemna i de ministerele *u atri)u ii *!mple-e &n #esti!narea situa iil!r de ur#en $. 2:3 Or#ani.area (i 'un* i!narea 4!mitetului Na i!nal se sta)iles* prin /!t$r%re a Guvernului, la pr!punerea ministrului administra iei (i internel!r. AR+. ; 213 Aa ministere (i la alte institu ii pu)li*e *entrale *u atri)u ii &n #esti!narea situa iil!r de ur#en $ se *!nstituie (i 'un* i!nea.$ su) *!ndu*erea mini(tril!r, respe*tiv a *!ndu*$t!ril!r institu iil!r pu)li*e *entrale, *!mitete ministeriale pentru situa ii de ur#en $, denumite &n *!ntinuare *!mitete ministeriale. 223 4!mitetul ministerial se *!nstituie prin !rdin al ministrului !ri al *!ndu*$t!rului institu iei pu)li*e *entrale, dup$ *a., (i are &n *!mp!nen $ pers!ane *u putere de de*i.ie, e-per i (i spe*iali(ti din aparatul pr!priu al ministerului (i din unele institu ii (i unit$ i a'late &n su)!rdinea a*estuia, *u atri)u ii &n #esti!narea situa iil!r de ur#en $. 2:3 6n *!mp!nen a *!mitetului ministerial, la s!li*itarea ministrului respe*tiv, p!t 'i *!!pta i (i repre.entan i ai alt!r ministere (i institu ii *u atri)u ii &n d!meniu. AR+. 10 213 Aa nivelul muni*ipiului ?u*ure(ti se *!nstituie, su) *!ndu*erea pre'e*tului, 4!mitetul "uni*ipiului ?u*ure(ti pentru Situa ii de Ur#en $. 223 Din *!mitetul prev$.ut la alin. 213 'a* parte primarul #eneral, primarii de se*t!are, (e'i de servi*ii pu)li*e de*!n*entrate, des*entrali.ate (i de #!sp!d$rie *!munal$, mana#eri ai un!r institu ii, re#ii aut!n!me (i s!*iet$ i *!mer*iale *are &ndeplines* 'un* ii de spri1in &n #esti!narea situa iil!r de ur#en $, pre*um (i mana#eri ai a#en il!r e*!n!mi*i *are, prin spe*i'i*ul a*tivit$ ii, *!nstituie 'a*t!ri de ris* p!ten ial #enerat!ri de situa ii de ur#en $. 2:3 Or#ani.area, atri)u iile (i 'un* i!narea *!mitetului prev$.ut la alin. 213 se sta)iles* prin !rdin al pre'e*tului. AR+. 11 213 Aa nivelul 1ude el!r se *!nstituie, su) *!ndu*erea pre'e* il!r, *!mitete 1ude ene pentru situa ii de ur#en $, denumite &n *!ntinuare *!mitete 1ude ene. 223 Din *!mitetul 1ude ean 'a* parte pre(edintele *!nsiliului 1ude ean, (e'i de servi*ii de*!n*entrate, des*entrali.ate (i de #!sp!d$rie *!munal$ (i al i mana#eri ai un!r institu ii (i s!*iet$ i *!mer*iale de interes 1ude ean *are &ndeplines* 'un* ii de spri1in &n #esti!narea situa iil!r de ur#en $, pre*um (i mana#eri ai a#en il!r e*!n!mi*i *are, prin spe*i'i*ul a*tivit$ ii, *!nstituie 'a*t!ri de ris* p!ten ial #enerat!ri de situa ii de ur#en $. 2:3 Or#ani.area, atri)u iile (i 'un* i!narea *!mitetel!r 1ude ene se sta)iles* prin !rdine ale pre'e* il!r. ART0 12 :16 La nive(u( municipii(or, ora7e(or, 2ectoare(or municipiu(ui <ucure7ti, precum 7i a( comune(or 2e con2tituie, 2u* conducerea primaru(ui, comitete (oca(e pentru 2itua3ii de urgen3-, denumite n continuare comitete (oca(e0 :26 $in comitetu( (oca( +ac parte un viceprimar, 2ecretaru( comunei, ora7u(ui, 2ectoru(ui 2au municipiu(ui, dup- ca), 7i repre)entan3i ai 2ervicii(or pu*(ice 7i ai

principa(e(or in2titu3ii 7i agen3i economici din unitatea admini2trativ/teritoria(re2pectiv-, precum 7i manageri 2au conduc-tori ai agen3i(or economici, +i(ia(e(or, 2ucur2a(e(or ori puncte(or de (ucru (oca(e, care, prin 2peci+icu( activit-3ii, con2tituie +actori de ri2c poten3ia( generatori de 2itua3ii de urgen3-0 :;6 Organi)area, atri*u3ii(e 7i +unc3ionarea comitete(or (oca(e 2e 2ta*i(e2c prin di2po)i3ie a primaru(ui0 ART0 1; :16 In2pectoratu( 4enera( pentru =itua3ii de >rgen3-, ca organ de 2pecia(itate din 2u*ordinea !ini2teru(ui Admini2tra3iei 7i Interne(or, a2igur- coordonarea unitar7i permanent- a activit-3i(or de prevenire 7i ge2tionare a 2itua3ii(or de urgen3-0 223 6n *adrul =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $ se !r#ani.ea.$ inspe* ia de prevenire, *entrul !pera i!nal na i!nal (i alte stru*turi ade*vate pentru mana#ementul situa iil!r de ur#en $, &n*adrate *u pers!nal spe*iali.at pe tipuri de ris*uri, &n *!muni*a ii, in'!rmati*$ (i rela ii pu)li*e. 2:3 4entrul !pera i!nal &ndepline(te permanent 'un* iile de m!nit!ri.are, evaluare, &n(tiin are, averti.are, prealarmare, alertare (i *!!rd!nare te/ni*$ !pera i!nal$ la nivel na i!nal a situa iil!r de ur#en $. 243 =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $, prin *entrul !pera i!nal na i!nal, asi#ur$ se*retariatul te/ni* permanent al 4!mitetului Na i!nal, prelu%nd &n a*est sens, la data des'iin $rii 4!misiei Guvernamentale de Ap$rare 6mp!triva De.astrel!r, se*retariatul te/ni* permanent al a*esteia. 253 =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $ asi#ur$, p!trivit *!mpeten el!r le#ale, *!!perarea (i repre.entarea la nivel na i!nal &n d!meniile pr!te* iei *ivile, ap$r$rii &mp!triva in*endiil!r (i #esti!n$rii situa iil!r de ur#en $. AR+. 14 213 Servi*iile pu)li*e *!munitare pr!'esi!niste pentru situa ii de ur#en $, denumite &n *!ntinuare servi*ii de ur#en $ pr!'esi!niste, *!nstituite *a servi*ii de*!n*entrate, *are 'un* i!nea.$ *a inspe*t!rate 1ude ene (i al muni*ipiului ?u*ure(ti, asi#ur$ &n .!nele de *!mpeten $ *!!rd!narea, &ndrumarea (i *!ntr!lul a*tivit$ il!r de prevenire (i #esti!nare a situa iil!r de ur#en $. 223 6n *adrul servi*iil!r de ur#en $ pr!'esi!niste se !r#ani.ea.$ inspe* ii de prevenire, *entre !pera i!nale (i alte stru*turi ade*vate pentru #esti!narea situa iil!r de ur#en $, &n*adrate *u pers!nal spe*iali.at pe tipuri de ris*uri, &n *!muni*a ii, in'!rmati*$ (i rela ii pu)li*e. 2:3 4entrele !pera i!nale prev$.ute la alin. 223 &ndeplines* permanent 'un* iile prev$.ute la art. 1: alin. 2:3 la nivelul 1ude el!r, respe*tiv al muni*ipiului ?u*ure(ti. 243 Servi*iile de ur#en $ pr!'esi!niste, prin *entrele !pera i!nale, asi#ur$ se*retariatele te/ni*e permanente ale *!mitetel!r 1ude ene (i al 4!mitetului "uni*ipiului ?u*ure(ti pentru Situa ii de Ur#en $. 253 Servi*iile pu)li*e de ur#en $ asi#ur$, p!trivit *!mpeten el!r le#ale &n unit$ ile administrativ0terit!riale &n *are 'un* i!nea.$, *!!perarea &n d!meniile pr!te* iei *ivile, ap$r$rii &mp!triva in*endiil!r (i #esti!n$rii situa iil!r de ur#en $. ART0 15 :16 La nive(u( mini2tere(or, a( a(tor in2titu3ii pu*(ice centra(e cu atri*u3ii n ge2tionarea 2itua3ii(or de urgen3-, a( municipii(or / cu excep3ia municipiu(ui

<ucure7ti /, ora7e(or, 2ectoare(or municipiu(ui <ucure7ti 7i comune(or 2e con2tituie centre operative pentru 2itua3ii de urgen3-, denumite n continuare centre operative0 223 Aa ministerele (i institu iile pu)li*e *entrale *u atri)u ii (i 'un* ii de spri1in *!mple-e &n prevenirea (i #esti!narea situa iil!r de ur#en $, prev$.ute &n ane-a nr. 1, *entrele !perative se *!nstituie *a stru*turi *u a*tivitate permanent$. 2:3 4entrele !perative prev$.ute la alin. 223 &ndeplines* permanent 'un* iile prev$.ute la art. 1: alin. 2:3, &n d!meniile de *!mpeten $, ale ministerel!r (i institu iil!r pu)li*e *entrale respe*tive. 243 4entrele !perative prev$.ute la alin. 223 se *!nstituie din pers!nalul aparatului pr!priu al aut!rit$ ii respe*tive, prin !rdin al ministrului, *!ndu*$t!rului institu iei pu)li*e *entrale sau prin disp!.i ie a primarului. 253 4entrele !perative asi#ur$ se*retariatele te/ni*e ale *!mitetel!r *!nstituite la nivelul aut!rit$ il!r pu)li*e *entrale sau l!*ale prev$.ute la alin. 213. AR+. 1< 213 6n situa ii de ur#en $, *!!rd!narea unitar$ la l!*ul pr!du*erii evenimentului e-*ep i!nal a a* iunii tutur!r '!r el!r sta)ilite pentru interven ie se reali.ea.$ de *$tre ! pers!an$ &mputerni*it$, dup$ *a., de *$tre 4!mitetul Na i!nal, ministerial, 1ude ean sau al muni*ipiului ?u*ure(ti, &n 'un* ie de natura (i #ravitatea evenimentului (i de m$rimea *ate#!riil!r de '!r e *!n*entrate, denumit$ *!mandantul a* iunii. 223 4!mandantul a* iunii p!ate 'i a1utat &n &ndeplinirea sar*inil!r de *$tre #rupa !perativ$ (i pun*tul !perativ avansat, *!nstituite p!trivit re#lement$ril!r &n vi#!are. AR+. 1> Stru*tura !r#ani.at!ri*$, atri)u iile, 'un* i!narea (i d!tarea *!mitetel!r, *entrel!r !pera i!nale (i *entrel!r !perative pentru situa ii de ur#en $ se sta)iles* pe )a.a re#ulamentului0*adru apr!)at prin /!t$r%re a Guvernului. AR+. 1@ 213 Sistemul de *!muni*a ii, de prelu*rare aut!mat$ (i de st!*are a datel!r ne*esare 'un* i!n$rii Sistemului Na i!nal se asi#ur$ prin mi1l!a*e pr!prii ale "inisterului Administra iei (i =nternel!r, ale *el!r din d!tarea "inisterului 4!muni*a iil!r (i +e/n!l!#iei =n'!rma iei, Servi*iului de +ele*!muni*a ii Spe*iale (i ale alt!r *!mp!nente ale sistemului na i!nal de ap$rare. 223 "!dalit$ ile de utili.are a sistemului prev$.ut la alin. 213 se sta)iles* prin pr!t!*!ale de *!la)!rare. AR+. 1; 5rin*ipalele 'un* ii de spri1in pe *are le p!t &ndeplini ministerele, *elelalte !r#ane *entrale (i unele !r#ani.a ii ne#uvernamentale &n prevenirea (i #esti!narea situa iil!r de ur#en $ sunt prev$.ute &n ane-a nr. 2. 4A5. : Atri)u iile *!mp!nentel!r Sistemului Na i!nal AR+. 20 4!mitetul Na i!nal are urm$t!arele atri)u ii prin*ipale7

a3 e-aminea.$ (i pr!pune spre ad!ptare Guvernului 5lanul na i!nal de asi#urare *u resurse umane, materiale (i 'inan*iare pentru #esti!narea situa iil!r de ur#en $8 )3 anali.ea.$ (i supune spre apr!)are Guvernului Re#ulamentul0*adru de !r#ani.are, 'un* i!nare (i d!tare a *!mitetel!r, *entrel!r !pera i!nale (i *entrel!r !perative pentru situa ii de ur#en $, pre*um (i 'lu-ul in'!rma i!nal0de*i.i!nal8 *3 de*lar$, *u a*!rdul primului0ministru, starea de alert$ la nivel na i!nal sau la nivelul mai mult!r 1ude e, *!!rd!nea.$ #esti!narea situa iil!r de ur#en $ (i de*lar$ &n*etarea st$rii de alert$8 d3 /!t$r$(te, *u a*!rdul primului0ministru, punerea &n apli*are a planuril!r de eva*uare, la pr!punerea *!mitetel!r ministeriale, 1ude ene sau al muni*ipiului ?u*ure(ti8 e3 pr!pune Guvernului, prin ministrul administra iei (i internel!r, instituirea de *$tre 5re(edintele R!m%niei a Bst$rii de ur#en $B &n .!nele a'e*tate, &n )a.a s!li*it$ril!r primite de la *!mitetele 1ude ene sau al muni*ipiului ?u*ure(ti, (i urm$re(te &ndeplinirea m$suril!r sta)ilite &n a*est sens8 '3 pr!pune Guvernului s!li*itareaCa*!rdarea de asisten $ umanitar$ interna i!nal$ &n *a.ul situa iil!r de ur#en $ *u impa*t de!se)it de #rav, pe )a.a anali.el!r &nt!*mite de =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $8 #3 *!!rd!nea.$, pe terit!riul na i!nal, a*tivitatea '!r el!r interna i!nale s!li*itate pentru re.!lvarea situa iil!r de ur#en $, &nde!se)i &n d!meniul &nl$tur$rii e'e*tel!r distru*tive ale de.astrel!r, &n *!n'!rmitate *u prevederile le#ii r!m%ne8 /3 pr!pune Guvernului in*luderea &n )u#etul de stat anual a '!nduril!r ne*esare pentru #esti!narea situa iil!r de ur#en $, in*lusiv pentru !pera i!nali.area Sistemului Na i!nal (i a stru*turil!r de interven ie &n a'ara 'r!ntierel!r de stat, &n *adrul stru*turil!r spe*iali.ate ale !r#anismel!r interna i!nale *u atri)u ii &n d!meniu8 i3 sta)ile(te reparti.area prin*ipalel!r 'un* ii de spri1in pe *are le asi#ur$ ministerele, *elelalte !r#ane *entrale (i !r#ani.a iile ne#uvernamentale privind prevenirea (i #esti!narea situa iil!r de ur#en $, *are se apr!)$ prin /!t$r%re a Guvernului8 13 ini ia.$ ela)!rarea de a*te n!rmative pentru #esti!narea situa iil!r de ur#en $ (i le avi.ea.$ pe *ele ela)!rate de *!mitetele ministeriale, 1ude ene (i al muni*ipiului ?u*ure(ti8 93 anali.ea.$ (i supune spre apr!)are Guvernului s*!aterea de la re.ervele de stat a un!r pr!duse (i )unuri materiale ne*esare spri1inirii aut!rit$ il!r administra iei pu)li*e l!*ale (i p!pula iei a'e*tate de de.astre sau alte situa ii de ur#en $8 l3 sta)ile(te m!dul de *!!perare a stru*turil!r Sistemului Na i!nal *u alte aut!rit$ i (i !r#anisme ale statului r!m%n sau interna i!nale a)ilitate &n mana#ementul st$ril!r e-*ep i!nale8 m3 *!!rd!nea.$ in'!rmarea !piniei pu)li*e privind mana#ementul situa iil!r de ur#en $8 n3 &ndepline(te !ri*e alte atri)u ii sta)ilite p!trivit le#ii. AR+. 21 4!mitetele ministeriale au urm$t!arele atri)u ii prin*ipale7

a3 in'!rmea.$ 4!mitetul Na i!nal, prin =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $, privind st$rile p!ten ial #enerat!are de situa ii de ur#en $ (i iminen a amenin $rii a*est!ra8 )3 ela)!rea.$ re#ulamentele privind #esti!narea situa iil!r de ur#en $ spe*i'i*e tipuril!r de ris* din d!meniile de *!mpeten $ ale ministerel!r (i *el!rlalte institu ii pu)li*e *entrale *u atri)u ii &n #esti!narea situa iil!r de ur#en $ (i le pre.int$ spre avi.are =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $ (i 4!mitetului Na i!nal8 *3 evaluea.$ situa iile de ur#en $ pr!duse &n d!meniile de *!mpeten $, sta)iles* m$suri spe*i'i*e pentru #esti!narea a*est!ra, in*lusiv privind prealarmarea servi*iil!r de ur#en $ din d!meniile de *!mpeten $ ale ministerel!r, (i pr!pun, dup$ *a., de*lararea st$rii de alert$ sau instituirea st$rii de ur#en $8 d3 anali.ea.$ (i avi.ea.$ planurile pr!prii pentru asi#urarea resursel!r umane, materiale (i 'inan*iare ne*esare #esti!n$rii situa iil!r de ur#en $8 e3 in'!rmea.$ 4!mitetul Na i!nal (i *!le#iile ministerel!r asupra a*tivit$ ii des'$(urate8 '3 &ndeplines* !ri*e alte atri)u ii (i sar*ini sta)ilite de le#e sau de 4!mitetul Na i!nal. AR+. 22 4!mitetele 1ude ene au urm$t!arele atri)u ii prin*ipale7 a3 in'!rmea.$ 4!mitetul Na i!nal, prin =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $, privind st$rile p!ten ial #enerat!are de situa ii de ur#en $ (i iminen a amenin $rii a*est!ra8 )3 evaluea.$ situa iile de ur#en $ pr!duse &n unit$ ile administrativ0terit!riale, sta)iles* m$suri (i a* iuni spe*i'i*e pentru #esti!narea a*est!ra (i urm$res* &ndeplinirea l!r8 *3 de*lar$, *u a*!rdul ministrului administra iei (i internel!r, starea de alert$ la nivel 1ude ean sau &n mai multe l!*alit$ i ale 1ude ului (i pr!pun instituirea st$rii de ur#en $8 d3 anali.ea.$ (i avi.ea.$ planurile 1ude ene pentru asi#urarea resursel!r umane, materiale (i 'inan*iare ne*esare #esti!n$rii situa iil!r de ur#en $8 e3 in'!rmea.$ 4!mitetul Na i!nal (i *!nsiliul 1ude ean asupra a*tivit$ ii des'$(urate8 '3 &ndeplines* !ri*e alte atri)u ii (i sar*ini sta)ilite de le#e sau de 4!mitetul Na i!nal. AR+. 2: 4!mitetul "uni*ipiului ?u*ure(ti pentru Situa ii de Ur#en $ are urm$t!arele atri)u ii prin*ipale7 a3 in'!rmea.$ 4!mitetul Na i!nal, prin =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $, privind st$rile p!ten ial #enerat!are de situa ii de ur#en $ (i iminen a amenin $rii a*est!ra8 )3 evaluea.$ situa iile de ur#en $ pr!duse pe terit!riul muni*ipiului ?u*ure(ti, sta)ile(te m$suri (i a* iuni spe*i'i*e pentru #esti!narea a*est!ra (i urm$re(te &ndeplinirea l!r8 *3 de*lar$, *u a*!rdul ministrului administra iei (i internel!r, starea de alert$ pe terit!riul muni*ipiului ?u*ure(ti (i pr!pune instituirea st$rii de ur#en $8

d3 anali.ea.$ (i avi.ea.$ planul muni*ipal pentru asi#urarea resursel!r umane, materiale (i 'inan*iare ne*esare #esti!n$rii situa iil!r de ur#en $8 e3 in'!rmea.$ 4!mitetul Na i!nal (i 4!nsiliul General al "uni*ipiului ?u*ure(ti asupra a*tivit$ ii des'$(urate8 '3 &ndepline(te !ri*e alte atri)u ii (i sar*ini sta)ilite de le#e sau de !r#anismele (i !r#anele a)ilitate. AR+. 24 4!mitetele l!*ale au urm$t!arele atri)u ii prin*ipale7 a3 in'!rmea.$ prin *entrul !pera i!nal 1ude ean, respe*tiv al muni*ipiului ?u*ure(ti, privind st$rile p!ten ial #enerat!are de situa ii de ur#en $ (i iminen a amenin $rii a*est!ra8 )3 evaluea.$ situa iile de ur#en $ pr!duse pe terit!riul unit$ ii administrativ0 terit!riale, sta)iles* m$suri (i a* iuni spe*i'i*e pentru #esti!narea a*est!ra (i urm$res* &ndeplinirea l!r8 *3 de*lar$, *u a*!rdul pre'e*tului, starea de alert$ pe terit!riul unit$ ii administrativ0terit!riale8 d3 anali.ea.$ (i avi.ea.$ planul l!*al pentru asi#urarea resursel!r umane, materiale (i 'inan*iare ne*esare #esti!n$rii situa iei de ur#en $8 e3 in'!rmea.$ *!mitetul 1ude ean (i *!nsiliul l!*al asupra a*tivit$ ii des'$(urate8 '3 &ndeplines* !ri*e alte atri)u ii (i sar*ini sta)ilite de le#e sau de !r#anismele (i !r#anele a)ilitate. AR+. 25 =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $ are urm$t!arele atri)u ii prin*ipale7 a3 anali.ea.$, evaluea.$ (i m!nit!ri.ea.$ tipurile de ris*, e'e*tuea.$ pr!#n!.e asupra ev!lu iei a*est!ra &n s*!pul identi'i*$rii st$ril!r p!ten ial #enerat!are de situa ii de ur#en $, pr!pun%nd t!t!dat$ m$suri pentru averti.area p!pula iei (i prevenirea a#rav$rii situa iei8 )3 asi#ur$ *!!rd!narea apli*$rii unitare, pe &ntre# terit!riul $rii, a m$suril!r (i a* iunil!r de prevenire (i #esti!nare a situa iil!r de ur#en $8 *3 asi#ur$ in'!rmarea !perativ$ a ministrului administra iei (i internel!r (i a institu iil!r interesate asupra st$ril!r p!ten ial #enerat!are de situa ii de ur#en $ sau pr!du*erii situa iil!r de ur#en $ &n terit!riu, printr0un sistem in'!rma i!nal pr!priu8 d3 *!!rd!nea.$ derularea pr!#ramel!r na i!nale de pre#$tire &n d!meniul ap$r$rii &mp!triva de.astrel!r8 e3 *!!rd!nea.$ a*tivit$ ile de prevenire (i de interven ie des'$(urate de servi*iile pu)li*e *!munitare pr!'esi!niste, pre*um (i *!nstituirea #rupel!r !perative pentru *!!rd!narea (i spri1inul r$spunsului &n situa ii de ur#en $ &n .!nele #rav a'e*tate8 '3 transmite (i urm$re(te &ndeplinirea de*i.iil!r 4!mitetului Na i!nal8 #3 asi#ur$ in'!rmarea p!pula iei prin mass0media despre iminen a amenin $rii !ri pr!du*erea situa iil!r de ur#en $, pre*um (i asupra m$suril!r &ntreprinse pentru limitarea sau &nl$turarea e'e*tel!r a*est!ra8 /3 asi#ur$ *!!rd!narea te/ni*$ (i de spe*ialitate a *entrel!r !pera i!nale (i a *entrel!r !perative (i asi#ur$ men inerea permanent$ a 'lu-ului in'!rma i!nal *u a*estea8

i3 *!!perea.$ *u !r#anismele de pr!'il pe plan interna i!nal, pe )a.a *!nven iil!r la *are statul r!m%n este parte, (i urm$re(te respe*tarea a*est!r *!nven ii &n d!meniul situa iil!r de ur#en $8 13 avi.ea.$ (i pr!pune 4!mitetului Na i!nal, spre apr!)are, planurile de interven ie, de *!!perare sau de asisten $ te/ni*$ *u alte stru*turi !ri !r#ani.a ii interna i!nale, &n vederea &m)un$t$ irii mana#ementului situa iil!r de ur#en $8 93 *!nstituie (i #esti!nea.$ )a.a de date *u privire la situa iile de ur#en $ (i pune la disp!.i ia institu iil!r interesate datele (i in'!rma iile s!li*itate pentru s!lu i!narea situa iil!r de ur#en $8 l3 avi.ea.$ re#ulamentele privind #esti!narea situa iil!r de ur#en $ spe*i'i*e tipuril!r de ris*, ela)!rate de *!mitetele ministeriale, (i le pre.int$ spre apr!)are8 m3 a*!rd$ asisten $ te/ni*$ de spe*ialitate aut!rit$ il!r pu)li*e *entrale (i l!*ale privind #esti!narea situa iil!r de ur#en $8 n3 pr!pune ministrului administra iei (i internel!r parti*iparea *u '!r e (i mi1l!a*e la &nl$turarea e'e*tel!r situa iil!r de ur#en $ &n a'ara terit!riului $rii, p!trivit tratatel!r, a*!rduril!r (i &n ele#eril!r interna i!nale la *are R!m%nia este parte8 !3 *!!rd!nea.$ plani'i*area resursel!r ne*esare #esti!n$rii situa iil!r de ur#en $ la nivel na i!nal (i ela)!rea.$ pr!ie*tul planului de asi#urare *u resurse umane, materiale (i 'inan*iare pentru ast'el de situa ii8 p3 ela)!rea.$ rap!arte (i alte d!*umente pentru in'!rmarea 4!mitetului Na i!nal, primului0ministru, 4!nsiliului Suprem de Ap$rare a $rii, 5re(edintelui R!m%niei (i *!misiil!r de spe*ialitate ale 5arlamentului8 D3 *!!perea.$ *u *elelalte !r#ane ale statului a)ilitate &n mana#ementul st$rii de ur#en $, st$rii de asediu sau al alt!r st$ri e-*ep i!nale8 r3 'un* i!nea.$ *a pun*t na i!nal de *!nta*t &n rela iile *u !r#anismele (i !r#ani.a iile interna i!nale #uvernamentale (i ne#uvernamentale *u resp!nsa)ilit$ i &n d!meniul situa iil!r de ur#en $8 s3 ela)!rea.$ Re#ulamentul0*adru privind !r#ani.area, atri)u iile, 'un* i!narea (i d!tarea *!mitetel!r, *entrel!r !pera i!nale (i *entrel!r !perative pentru situa ii de ur#en $8 t3 in'!rmea.$ 4!le#iul "inisterului Administra iei (i =nternel!r asupra a*tivit$ ii des'$(urate8 u3 &ndepline(te !ri*e alte atri)u ii sta)ilite de 4!mitetul Na i!nal sau de primul0 ministru privind mana#ementul situa iil!r de ur#en $ (i prin re#ulamentul pr!priu de !r#ani.are (i 'un* i!nare. AR+. 2< Servi*iile de ur#en $ pr!'esi!niste au urm$t!arele atri)u ii prin*ipale7 a3 !r#ani.ea.$ (i des'$(!ar$ a*tivit$ i spe*i'i*e de prevenire a situa iil!r de ur#en $8 )3 parti*ip$ la identi'i*area, &nre#istrarea (i evaluarea tipuril!r de ris* (i a 'a*t!ril!r determinan i ai a*est!ra (i &nt!*mes* s*/emele *u ris*urile terit!riale din .!nele de *!mpeten $, pe *are le supun apr!)$rii pre'e* il!r8 *3 e-er*it$ *!!rd!narea, &ndrumarea (i *!ntr!lul te/ni* de spe*ialitate al a*tivit$ il!r de prevenire (i #esti!nare a situa iil!r de ur#en $8

d3 a*!rd$ asisten $ te/ni*$ de spe*ialitate privind #esti!narea situa iil!r de ur#en $8 e3 m!nit!ri.ea.$ prin *entrele !pera i!nale ev!lu ia situa iil!r de ur#en $ (i in'!rmea.$ !perativ pre'e* ii (i =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $8 '3 plani'i*$, !r#ani.ea.$ (i des'$(!ar$ pre#$tirea pentru r$spuns, &n *a.ul situa iil!r de ur#en $, a su)unit$ il!r de interven ie din su)!rdine8 #3 'a* pr!puneri *!mitetel!r pentru situa ii de ur#en $ (i =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $ privind #esti!narea (i mana#ementul situa iil!r de ur#en $8 /3 urm$res* apli*area re#ulamentel!r privind #esti!narea situa iil!r de ur#en $ (i a planuril!r de interven ie (i de *!!perare spe*i'i*e tipuril!r de ris*uri8 i3 asi#ur$ transmiterea !perativ$ a de*i.iil!r, disp!.i iil!r (i !rdinel!r (i urm$res* men inerea le#$turil!r de *!muni*a ii &ntre *entrele !pera i!nale (i !perative impli*ate &n #esti!narea situa iil!r de ur#en $, pre*um (i *u dispe*eratele inte#rate pentru apeluri de ur#en $ (i *u dispe*eratele pr!prii servi*iil!r (i '!r el!r *are intervin &n a*est s*!p8 13 *entrali.ea.$ s!li*it$rile de resurse ne*esare pentru &ndeplinirea 'un* iil!r de spri1in pe timpul situa iil!r de ur#en $ (i le &naintea.$ !r#anismel!r (i !r#anel!r a)ilitate8 93 #esti!nea.$ )a.a de date re'erit!are la situa iile de ur#en $ din .!nele de *!mpeten $8 l3 &ndeplines* !ri*e alte atri)u ii (i sar*ini privind #esti!narea situa iil!r de ur#en $, prev$.ute de le#e sau sta)ilite de !r#anismele (i !r#anele a)ilitate. AR+. 2> 213 4entrele !perative *u a*tivitate permanent$ au urm$t!arele atri)u ii prin*ipale7 a3 *entrali.ea.$ (i transmit !perativ la *entrul !pera i!nal al =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $ date (i in'!rma ii privind apari ia (i ev!lu ia st$ril!r p!ten ial #enerat!are de situa ii de ur#en $8 )3 m!nit!ri.ea.$ situa iile de ur#en $ (i in'!rmea.$ =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $ (i *elelalte *entre !pera i!nale (i !perative interesate8 *3 urm$res* apli*area re#ulamentel!r privind #esti!narea situa iil!r de ur#en $ (i a planuril!r de interven ie (i *!!perare spe*i'i*e tipuril!r de ris*uri8 d3 asi#ur$ transmiterea !perativ$ a de*i.iil!r, disp!.i iil!r (i !rdinel!r, pre*um (i men inerea le#$turil!r de *!muni*a ii *u *entrele !pera i!nale (i !perative impli*ate &n #esti!narea situa iil!r de ur#en $, *u dispe*eratele inte#rate pentru apeluri de ur#en $ (i *u dispe*eratele pr!prii servi*iil!r (i '!r el!r *are intervin &n a*est s*!p8 e3 *entrali.ea.$ s!li*it$rile de resurse ne*esare pentru &ndeplinirea 'un* iil!r de spri1in pe timpul situa iil!r de ur#en $ (i 'a* pr!puneri pentru asi#urarea l!r8 '3 #esti!nea.$ )a.a de date re'erit!are la situa iile de ur#en $8 #3 &ndeplines* !ri*e alte atri)u ii (i sar*ini privind mana#ementul situa iil!r de ur#en $, prev$.ute de le#e (i &n re#ulamentul0*adru men i!nat la art. 1>. 223 4entrele !perative *are se *!nstituie numai la de*lararea st$rii de alert$, pe timpul 'un* i!n$rii l!r, &ndeplines* atri)u ii similare *el!r prev$.ute la alin. 213. D!*umentele (i )a.a de date re'erit!are la situa iile de ur#en $, de inute de a*este

*entre !perative, se #esti!nea.$ permanent de *$tre pers!ane anume desemnate din *adrul aparatului pr!priu al aut!rit$ il!r respe*tive. AR+. 2@ =nstitu iile *u atri)u ii &n d!meniul ap$r$rii, !rdinii pu)li*e (i si#uran ei na i!nale au !)li#a ia, p!trivit *!mpeten el!r l!r, s$ transmit$ =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $ sau, dup$ *a., dire*t ministrului administra iei (i internel!r !ri primului0ministru datele (i in'!rma iile re'erit!are la situa iile p!ten ial #enerat!are de situa ii de ur#en $, pre*um (i despre ev!lu ia (i *!nse*in ele a*est!ra. AR+. 2; =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $ asi#ur$ transmiterea de*i.iil!r luate de Guvern sau de 4!mitetul Na i!nal *$tre aut!rit$ ile administra iei pu)li*e *entrale (i l!*ale, &n vederea #esti!n$rii, &n m!d unitar, a situa iil!r de ur#en $. 4A5. 4 Asi#urarea resursel!r umane, materiale (i 'inan*iare SE4=UNEA 1 Resursele umane AR+. :0 213 Resursele umane ne*esare 'un* i!n$rii Sistemului Na i!nal se asi#ur$ prin intermediul aut!rit$ il!r (i institu iil!r administra iei pu)li*e *entrale (i l!*ale. 223 5ers!nalul =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $, *entrel!r !pera i!nale (i al *entrel!r !perative este &nvestit *u e-er*i iul aut!rit$ ii pu)li*e, pe timpul (i &n le#$tur$ *u &ndeplinirea atri)u iil!r de servi*iu, &n limitele *!mpeten el!r sta)ilite prin le#e. AR+. :1 213 Num$rul de p!sturi al =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $ se sta)ile(te prin !r#ani#rama (i re#ulamentul de !r#ani.are (i 'un* i!nare ale a*estuia, apr!)ate prin /!t$r%re a Guvernului, (i se asi#ur$ prin redistri)uire &n *adrul num$rului de p!sturi apr!)at "inisterului Administra iei (i =nternel!r prin le#ile )u#etare anuale. 223 Num$rul de p!sturi pentru *entrele !pera i!nale din stru*tura servi*iil!r de ur#en $ pr!'esi!niste 1ude ene (i al muni*ipiului ?u*ure(ti se sta)ile(te prin !rdin al ministrului administra iei (i internel!r la pr!punerile pre'e* il!r, &n limitele sta)ilite prin re#ulamentul0*adru prev$.ut la art. 1>. 2:3 Num$rul de p!sturi pentru *entrele !perative *u a*tivitate permanent$ se sta)ile(te prin !rdin al mini(tril!r respe*tivi, &n limitele sta)ilite prin re#ulamentul0 *adru prev$.ut la art. 1>. SE4=UNEA a 20a Resursele materiale AR+. :2

213 4/eltuielile *urente (i de *apital ale =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $ se 'inan ea.$ de la )u#etul de stat, prin )u#etul "inisterului Administra iei (i =nternel!r. 223 4/eltuielile *urente (i de *apital ale *entrel!r !pera i!nale din stru*tura servi*iil!r pu)li*e *!munitare pr!'esi!niste se 'inan ea.$ din )u#etul "inisterului Administra iei (i =nternel!r (iCsau din )u#etele *!nsiliil!r 1ude ene, respe*tiv al 4!nsiliului General al "uni*ipiului ?u*ure(ti, pe )a.a n!rmel!r apr!)ate prin /!t$r%re a Guvernului. 2:3 4/eltuielile *urente (i de *apital ale *entrel!r !perative se 'inan ea.$, dup$ *a., din )u#etele ministerel!r respe*tive sau din )u#etele l!*ale, pe )a.a n!rmel!r apr!)ate prin /!t$r%re a Guvernului. 243 A*/i.i i!narea )unuril!r (i servi*iil!r ne*esare 'un* i!n$rii Sistemului Na i!nal se 'a*e *!n'!rm le#isla iei &n vi#!are. SE4=UNEA a :0a Resursele 'inan*iare AR+. :: E!ndurile )$ne(ti pentru reali.area (i des'$(urarea a*tivit$ il!r de mana#ement al situa iil!r de ur#en $ la nivel *entral (i l!*al se asi#ur$ din )u#etul de stat (iCsau din )u#etele l!*ale, dup$ *a., pre*um (i din alte surse interne (i interna i!nale, p!trivit le#ii. AR+. :4 213 Salari.area (i alte drepturi ale pers!nalului din *entrele !pera i!nale se sta)iles* (i se a*!rd$ p!trivit prevederil!r le#ale prev$.ute pentru pers!nalul &n*adrat &n =nspe*t!ratul General pentru Situa ii de Ur#en $, respe*tiv &n servi*iile de ur#en $ pr!'esi!niste. 223 Salari.area (i alte drepturi ale pers!nalului din *entrele !perative *u a*tivitate permanent$ se sta)iles* (i se a*!rd$ p!trivit prevederil!r le#ale prev$.ute pentru 'un* i!narii pu)li*i din ministerele respe*tive. AR+. :5 Einan area a* iunil!r de &nl$turare a e'e*tel!r (i *!nse*in el!r situa iil!r de ur#en $ se e'e*tuea.$ p!trivit le#ii. 4A5. 5 San* iuni AR+. :< Nerespe*tarea prevederil!r pre.entei !rd!nan e de ur#en $ atra#e, p!trivit disp!.i iil!r le#ale, r$spunderea administrativ$, *!ntraven i!nal$ sau penal$, dup$ *a.. AR+. :> 4!nstituie *!ntraven ii la prevederile pre.entei !rd!nan e de ur#en $ urm$t!arele 'apte7 a3 ne*!nstituirea *!mitetel!r pentru situa ii de ur#en $8

)3 ne*!nstituirea *entrel!r !perative pentru situa ii de ur#en $8 *3 neela)!rarea re#ulamentel!r privind #esti!narea situa iil!r de ur#en $ spe*i'i*e tipuril!r de ris*uri8 d3 neela)!rarea planuril!r pentru asi#urarea resursel!r ne*esare #esti!n$rii situa iil!r de ur#en $8 e3 ne&nt!*mirea planuril!r de eva*uare8 '3 ne&nt!*mirea planuril!r de interven ie (i de *!!perare8 #3 netransmiterea mesa1el!r de averti.are a p!pula iei despre de*lararea st$rii de alert$ &n *a.ul situa iil!r de ur#en $ sau pentru eva*uare. AR+. :@ 213 4!ntraven iile prev$.ute la art. :> se san* i!nea.$ dup$ *um urmea.$7 a3 *u amend$ de la :0.000.000 lei la 50.000.000 lei 'aptele prev$.ute la lit. a3 (i )38 )3 *u amend$ de la 20.000.000 lei la :0.000.000 lei 'aptele prev$.ute la lit. *3, d3, e3 (i '38 *3 *u amend$ de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei 'aptele prev$.ute la lit. #3. 223 San* iunile *!ntraven i!nale se apli*$ pers!anel!r 'i.i*e sau 1uridi*e, dup$ *a.. AR+. :; 4!nstatarea *!ntraven iil!r (i apli*area san* iunil!r se 'a* de *$tre pers!nalul =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $ (i al servi*iil!r pu)li*e *!munitare pr!'esi!niste *u atri)u ii de &ndrumare, *!ntr!l (i *!nstatare a &n*$l*$rii prevederil!r pre.entei !rd!nan e de ur#en $, anume desemnat de inspe*t!rul #eneral. ART0 50 ontraven3ii(or prev-)ute (a art0 ;. (e 2unt ap(ica*i(e prevederi(e Ordonan3ei 4uvernu(ui nr0 212001 privind regimu( 9uridic a( contraven3ii(or, apro*at- cu modi+ic-ri 7i comp(et-ri prin Legea nr0 1?012002, cu modi+ic-ri(e 7i comp(et-ri(e u(terioare0 4A5. < Disp!.i ii 'inale (i tran.it!rii AR+. 41 213 Re#ulamentele privind #esti!narea situa iil!r de ur#en $ spe*i'i*e tipuril!r de ris*uri se apr!)$ prin !rdin *!mun al ministrului administra iei (i internel!r (i al ministrului *are *!!rd!nea.$ mana#ementul situa iil!r de ur#en $ spe*i'i*e ris*uril!r respe*tive. 223 Re#lement$rile prev$.ute la alin. 213 se apr!)$ &n termen de <0 de .ile de la intrarea &n vi#!are a pre.entei !rd!nan e de ur#en $ (i se pu)li*$ &n "!nit!rul O'i*ial al R!m%niei, 5artea =. AR+. 42 De*lararea st$rii de alert$ &n *a.ul situa iil!r de ur#en $ la nivel na i!nal sau pe terit!riul mai mult!r 1ude e se pu)li*$ &n "!nit!rul O'i*ial al R!m%niei, 5artea =, iar

la nivel 1ude ean sau al muni*ipiului ?u*ure(ti, &n "!nit!rul O'i*ial al aut!rit$ ii administrativ0terit!riale respe*tive. AR+. 4: Servi*iile pu)li*e pentru situa ii de ur#en $ (i *elelalte '!r e, !r#ane (i !r#ani.a ii prev$.ute &n re#ulamentele, planurile, pr!#ramele (i d!*umentele !perative pentru #esti!narea situa iil!r de ur#en $ r$spund, p!trivit disp!.i iil!r le#ale, de &ndeplinirea a* iunil!r, m$suril!r, 'un* iil!r de spri1in (i sar*inil!r *e le revin. AR+. 44 213 5e m$sura *!nstituirii !r#anismel!r, !r#anel!r (i stru*turil!r din *!mpunerea Sistemului Na i!nal, a*estea preiau, *!respun.$t!r prevederil!r pre.entei !rd!nan e de ur#en $, atri)u iile *!misiil!r de ap$rare &mp!triva de.astrel!r, *!misiil!r de pr!te* ie *ivil$ (i ale *!misiil!r de eva*uare, iar *!misiile respe*tive &(i &n*etea.$ a*tivitatea. 223 "i1l!a*ele te/ni*e (i de *!muni*a ii, pre*um (i d!*umentele *!misiil!r prev$.ute la alin. 213 se predau n!il!r stru*turi pe )a.$ de pr!t!*!l. AR+. 45 213 5e timpul situa iil!r de ur#en $, s!*iet$ ile *!mer*iale peri*litate sau a'e*tate *!nstituie *elule de ur#en $, *are *!nlu*rea.$ *u stru*turile Sistemului Na i!nal. :26 Acte(e admini2trative emi2e pe timpu( 2au n (eg-tur- cu 2itua3ii(e de urgen3-, cu excep3ia ce(or care prive2c raporturi(e cu "ar(amentu(, precum 7i a acte(or de comandament cu caracter mi(itar, pot +i atacate (a in2tan3e(e 9udec-tore7ti, n condi3ii(e (egii contencio2u(ui admini2trativ0 AR+. 4< Ane-ele nr. 1 (i 2 'a* parte inte#rant$ din pre.enta !rd!nan $ de ur#en $. AR+. 4> 5entru inte#rarea &n ansam)lul le#isla iei a disp!.i iil!r pre.entei !rd!nan e de ur#en $, &n termen de 1@0 de .ile de la pu)li*area a*esteia, Guvernul R!m%niei va m!di'i*a sau va pr!pune m!di'i*area, dup$ *a., a urm$t!arel!r a*te n!rmative7 a3 Ae#ea pr!te* iei *ivile nr. 10<C1;;<, *u m!di'i*$rile (i *!mplet$rile ulteri!are8 )3 Ae#ea apel!r nr. 10>C1;;<, *u m!di'i*$rile ulteri!are8 *3 Ae#ea nr. 1:2C1;;> privind re*/i.i iile de )unuri (i prest$rile de servi*ii &n interes pu)li*8 d3 Ae#ea nr. 4>>C200: privind pre#$tirea e*!n!miei na i!nale (i a terit!riului pentru ap$rare8 e3 Ord!nan a de ur#en $ a Guvernului nr. 1C1;;; privind re#imul st$rii de asediu (i re#imul st$rii de ur#en $8 '3 Ord!nan a de ur#en $ a Guvernului nr. <4C200: pentru sta)ilirea un!r m$suri privind &n'iin area, !r#ani.area, re!r#ani.area sau 'un* i!narea un!r stru*turi din *adrul aparatului de lu*ru al Guvernului, a ministerel!r, a alt!r !r#ane de spe*ialitate ale administra iei pu)li*e *entrale (i a un!r institu ii pu)li*e, *u m!di'i*$rile ulteri!are8 #3 Ord!nan a Guvernului nr. 4>C1;;4 privind ap$rarea &mp!triva de.astrel!r, apr!)at$ prin Ae#ea nr. 124C1;;5, *u m!di'i*$rile (i *!mplet$rile ulteri!are8

/3 Ord!nan a Guvernului nr. @@C2001 privind &n'iin area, !r#ani.area (i 'un* i!narea servi*iil!r pu)li*e *!munitare pentru situa ii de ur#en $, apr!)at$ *u m!di'i*$ri (i *!mplet$ri prin Ae#ea nr. :<:C20028 i3 F!t$r%rea Guvernului nr. <:5C1;;5 privind *ule#erea de in'!rma ii (i transmiterea de*i.iil!r &n *a.ul ap$r$rii &mp!triva de.astrel!r8 13 F!t$r%rea Guvernului nr. 4:@C1;;< privind apr!)area Re#ulamentului de !r#ani.are (i 'un* i!nare a 4!misiei *entrale pentru prevenirea (i ap$rarea &mp!triva e'e*tel!r seismi*e (i alune*$ril!r de teren, *u m!di'i*$rile ulteri!are8 93 F!t$r%rea Guvernului nr. 20;C1;;> privind apr!)area Re#ulamentului de !r#ani.are (i 'un* i!nare a 4!misiei Guvernamentale de Ap$rare 6mp!triva De.astrel!r, *u m!di'i*$rile ulteri!are8 l3 F!t$r%rea Guvernului nr. 210C1;;> privind apr!)area Re#ulamentului de !r#ani.are (i 'un* i!nare a 4!misiei 4entrale pentru Ap$rarea 6mp!triva =nunda iil!r, Een!menel!r "ete!r!l!#i*e 5eri*ul!ase (i A**identel!r la 4!nstru* ii Fidr!te/ni*e, *u m!di'i*$rile ulteri!are8 m3 F!t$r%rea Guvernului nr. 222C1;;> privind !r#ani.area (i *!ndu*erea a* iunil!r de eva*uare &n *adrul pr!te* iei *ivile8 n3 F!t$r%rea Guvernului nr. <:;C1;;> privind apr!)area Re#ulamentului de !r#ani.are (i 'un* i!nare a 4!misiei *entrale pentru in*endii &n mas$8 !3 F!t$r%rea Guvernului nr. <:@C1;;; privind apr!)area Re#ulamentului de ap$rare &mp!triva inunda iil!r, 'en!menel!r mete!r!l!#i*e peri*ul!ase (i a**identel!r la *!nstru* iile /idr!te/ni*e (i a N!rmativului0*adru de d!tare *u materiale (i mi1l!a*e de ap$rare !perativ$ &mp!triva inunda iil!r (i #/e uril!r8 p3 F!t$r%rea Guvernului nr. 1.0@@C2000 pentru apr!)area Re#ulamentului de ap$rare &mp!triva in*endiil!r &n mas$8 D3 F!t$r%rea Guvernului nr. <>4C2002 privind apr!)area Re#ulamentului de !r#ani.are (i 'un* i!nare a 4!misiei *entrale pentru e-pl!.ii mari la supra'a $ (i &n su)teran, a**idente */imi*e (i avarii de!se)it de #rave la *!ndu*te ma#istrale (i ur)ane8 r3 F!t$r%rea Guvernului nr. ;<>C200: privind apr!)area Re#ulamentului de !r#ani.are (i 'un* i!nare a 4!misiei *entrale pentru asisten $ medi*al$ de ur#en $ &n *a. de de.astre (i epidemii. ANEGA 1 A=S+A ministerel!r (i institu iil!r pu)li*e &n *adrul *$r!ra se *!nstituie (i 'un* i!nea.$ *entre !pera i!nale sau *entre !perative pentru situa ii de ur#en $ *u a*tivitate permanent$ 1. "inisterul Administra iei (i =nternel!r, &n *adrul7 0 =nspe*t!ratului General pentru Situa ii de Ur#en $8 0 servi*iil!r pu)li*e *!munitare pentru situa ii de ur#en $. 2. "inisterul Ap$r$rii Na i!nale :. "inisterul A'a*eril!r E-terne

4. "inisterul +ransp!rturil!r, 4!nstru* iil!r (i +urismului 5. "inisterul E*!n!miei (i 4!mer ului <. "inisterul A#ri*ulturii, 5$duril!r (i De.v!lt$rii Rurale >. "inisterul "ediului (i G!sp!d$ririi Apel!r @. "inisterul S$n$t$ ii ;. "inisterul 4!muni*a iil!r (i +e/n!l!#iei =n'!rma iei 10. Servi*iul R!m%n de =n'!rma ii 11. Servi*iul de +ele*!muni*a ii Spe*iale 12. Servi*iul de 5r!te* ie (i 5a.$ 1:. O'i*iul 4entral de Stat pentru 5r!)leme Spe*iale ANEGA 2 5R=N4=5AAEAE EUN4== DE S5R=H=N pe *are le p!t &ndeplini ministerele, *elelalte !r#ane *entrale (i unele !r#ani.a ii ne#uvernamentale &n prevenirea (i #esti!narea situa iil!r de ur#en $
_________________________________________________________________________ Nr. Funcii de sprijin crt. _________________________________________________________________________ 1. Monitorizarea pericolelor i riscurilor specifice, precum i a efectelor negative ale acestora 2. Informarea, ntiinarea i avertizarea !. "lanificarea i preg#tirea resurselor i serviciilor $. %omunicaii i informatic# &. %#utarea, descarcerarea i salvarea persoanelor '. (vacuarea persoanelor, populaiei sau )unurilor periclitate *. +cordarea asistenei medicale de urgen# ,. "revenirea m)oln#virilor n mas# -. .ocalizarea i stingerea incendiilor 1/. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase 11. +sigurarea transportului forelor i mijloacelor de intervenie, persoanelor evacuate i altor resurse 12. (fectuarea lucr#rilor pu)lice i inginereti la construciile, instalaiile i amenaj#rile afectate 1!. +sigurarea apei i 0ranei pentru persoanele i animalele afectate sau evacuate 1$. +sigurarea caz#rii i ad#postirii persoanelor afectate sau evacuate 1&. +sigurarea energiei pentru iluminat, nc#lzire i alte utilit#i 1'. (fectuarea depolu#rii i decontamin#rii 1*. Meninerea i resta)ilirea ordinii pu)lice 1,. .ogistica interveniilor 1-. 1ea)ilitarea zonei afectate 2/. +cordarea de ajutoare de prim# necesitate, desp#gu)iri i asisten# social# i religioas# _________________________________________________________________________

000000000000000