Sunteți pe pagina 1din 8

APROBAT SC ..

ADMINISTRATOR

PROCEDURI PRIVIND INVENTARIEREA LA 31.12.2012

Scopul invent !ie!ii e"te # - stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor datoriilor si ca!italurilor !ro!rii - stabilirea situatiei reale a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu a!artinind altor !ersonae "uridice sau #i$ice - in vederea intocmirii situatiilor #inanciare anuale ast#el incit sa o#ere o ima%ine #idela a !o$itiei #inanciare si a !er#ormantelor SC POPAS OPR&A SR' Invent !ie!e ele$entelo! %e n tu! e'ectu # ctivelo! & % to!iilo! "i c pit lu!ilo! p!op!ii %etinute "e v

a( Cel !utin odata in cursul e)ercitiului #inanciar de re%ula in luna decembrie b( 'a incetarea activitatii sau cu oca$ia reor%ani$arii *#u$iune divi$are etc( c( 'a cererea or%anelor de control sau a altor or%ane !reva$ute de le%e d( Daca sunt indicii ca e)ista li!suri sau !lusuri in %estiune care nu !ot #i stabilite decit !rin inventariere e( Daca intervine o !redare !rimire de %estiuni #( Daca intervine o reor%ani$are a %estiunilor

%( Daca intervin ca$uri de #orta ma"ora sau calamitati natural

Daca sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o %estiune in ca$urile enuntate mai sus de la litera a( la %( SC POPAS OPR&A SR' !rin a!robarea acordata de catre administratorul ei d-l +ri%ore Constantin !oate considera ca aceasta tine loc de inventarierea anuala in conditiile in care in re%istrul-inventar se cu!rinde valoarea stocurilor #a!tice inventariate si inscrise in listele de inventariere actuali$ate cu intrarile si iesirile de bunuri din !erioada cu!rinsa intre data inventarierii si data inc,eierii e)ercitiului #inanciar.

La SC POPAS OPREA SRL toate elementele de natura activelor sunt date in raspunderea gestionarilor si a administratorului.

O!( ni) !e invent !ie!ii ele$entelo! %e n tu! c pit lu!ilo! p!op!ii l SC POPAS OPREA SRL

ctivelo! & % to!iilo! "i

1. Comisia de inventariere se numeste de catre administrator prin decizie scrisa. Decizia va contine :

-com!onenta comisiei *!resedinte si membrii( -e#ectuarea inventarierii *modalitati te,nice( si metoda de inventariere -%estiunea su!usa inventarierii -data de ince!ere si data terminarii inventarierii

2. Comisiile de inventariere vor i coordonate de catre comisia centrala numita prin decizie scrisa de catre administrator !daca este cazul"

#. SC POPAS OPREA SRL sta$ileste ca la e ectuarea operatiunilor de inventariere sa participe%sa nu participe conta$ilii care tin evidenta gestiunii.

&.

Lucrari pregatitoare pentru a crea conditii de lucru comisiei de inventariere

- or%ani$area de!o$it-rii bunurilor %ru!ate !e sorto-ti!o-dimensiuni codi#icarea acestora .i /ntocmirea etic,etelor de ra#t0 - 1inerea la $i a eviden1ei te,nico-o!erative la %estiuni .i a celei contabile .i e#ectuarea con#runt-rii datelor din aceste eviden1e - !artici!area /ntre%ii comisii de inventariere la lucr-rile de inventariere0 - asi%urarea !ersonalului necesar !entru mani!ularea bunurilor care se inventaria$- res!ectiv !entru sortare a.e$are c2nt-rire m-surare num-rare etc.0 - asi%urarea !artici!-rii la identi#icarea bunurilor inventariate *calitate sort !re1 etc.( .i la evaluarea lor con#orm re%lement-rilor contabile a!licabile a unor s!eciali.ti din entitate sau din a#ara acesteia la solicitarea !re.edintelui comisiei de inventariere. Aceste !ersoane au obli%a1ia de a semna listele de inventariere !entru atestarea datelor /nscrise0 - dotarea %estiunii cu a!arate .i instrumente adecvate .i /n num-r su#icient !entru m-surare c2nt-rire cu cititoare de coduri de bare etc. cu mi"loace de identi#icare *cataloa%e mostre sonde etc.( !recum .i cu birotica necesar-0 - dotarea comisiei de inventariere cu mi"loace te,nice de calcul .i de si%ilare a s!a1iilor inventariate0 - asi%urarea !rotec1iei membrilor comisiei de inventariere /n con#ormitate cu normele de !rotec1ie a muncii0 - asi%urarea securit-1ii u.ilor #erestrelor !or1ilor etc. de la ma%a$ine de!o$ite %estiuni etc. '. Comisia de inventariere se preocupa de : a( /nainte de /nce!erea o!era1iunii de inventariere s- ia de la %estionarul r-s!un$-tor de %estiunea bunurilor o declara1ie scris- din care s- re$ulte dac-3 - %estionea$- bunuri .i /n alte locuri de de!o$itare0 - /n a#ara bunurilor entit-1ii res!ective are /n %estiune .i alte bunuri a!ar1in2nd ter1ilor !rimite cu sau #-r- documente0

- are !lusuri sau li!suri /n %estiune des!re a c-ror cantitate ori valoare are cuno.tin1-0 - are bunuri nerece!1ionate sau care trebuie e)!ediate *livrate( !entru care s-au /ntocmit documentele a#erente0 - a !rimit sau a eliberat bunuri #-r- documente le%ale0 - de1ine numerar sau alte ,2rtii de valoare re$ultate din v2n$area bunurilor a#late /n %estiunea sa0 - are documente de !rimire-eliberare care nu au #ost o!erate /n eviden1a %estiunii sau care nu au #ost !redate la contabilitate. De asemenea %estionarul va men1iona /n declara1ia scris- #elul num-rul .i data ultimului document de intrare4ie.ire a bunurilor /n4din %estiune. Declara1ia se datea$- .i se semnea$- de c-tre %estionarul r-s!un$-tor de %estiunea bunurilor .i de c-tre comisia de inventariere. Semnarea declara1iei de c-tre %estionar se #ace /n #a1a comisiei de inventariere0 b( s- identi#ice toate locurile */nc-!erile( /n care e)ist- bunuri ce urmea$- a #i inventariate0 c( s- asi%ure /nc,iderea .i si%ilarea s!a1iilor de de!o$itare /n !re$en1a %estionarului ori de c2te ori se /ntreru! o!era1iunile de inventariere .i se !-r-se.te %estiunea. Atunci c2nd bunurile su!use inventarierii %estionate de c-tre o sin%ur- !ersoan- sunt de!o$itate /n locuri di#erite sau %estiunea are mai multe c-i de acces membrii comisiei care e#ectuea$inventarierea trebuie s- si%ile$e toate aceste locuri .i c-ile lor de acces cu e)ce!1ia locului /n care a /nce!ut inventarierea care se si%ilea$- numai /n ca$ul c2nd inventarierea nu se termin- /ntr-o sin%ur$i. 'a reluarea lucr-rilor se veri#ic- dac- si%iliul este intact0 /n ca$ contrar acest #a!t se va consemna /ntr-un !roces-verbal de constatare care se semnea$- de c-tre comisia de inventariere .i de c-tre %estionar lu2ndu-se m-surile cores!un$-toare. Documentele /ntocmite de comisia de inventariere r-m2n /n cadrul %estiunii inventariate /n locuri s!ecial amena"ate *#i.ete casete dula!uri etc.( /ncuiate .i si%ilate. Pre.edintele comisiei de inventariere r-s!unde de o!era1iunea de si%ilare0 d( s- bare$e .i s- semne$e la ultima o!era1iune #i.ele de ma%a$ie men1ion2nd data la care s-au inventariat bunurile s- vi$e$e documentele care !rivesc intr-ri sau ie.iri de bunuri e)istente /n %estiune dar ne/nre%istrate s- dis!un- /nre%istrarea acestora /n #i.ele de ma%a$ie .i !redarea lor la contabilitate ast#el /nc2t situa1ia scri!tic- a %estiunii s- re#lecte realitatea0 e( s- veri#ice numerarul din cas- .i s- stabileasc- suma /ncas-rilor din $iua curent- solicit2nd de!unerea numerarului la casieria entit-1ii *la %estiunile cu v2n$are cu am-nuntul(0 #( s- controle$e dac- toate instrumentele .i a!aratele de m-sur- sau de c2nt-rire au #ost veri#icate .i dac- sunt /n bun- stare de #unc1ionare0 %( /n ca$ul /n care %estionarul nu s-a !re$entat la data .i ora #i)ate !entru /nce!erea o!era1iunilor de inventariere comisia de inventariere si%ilea$- %estiunea .i comunic- aceasta comisiei centrale sau administratorului ordonatorului de credite sau altei !ersoane care are obli%a1ia %estion-rii entit-1ii con#orm !rocedurilor !ro!rii !rivind inventarierea. Aceste !ersoane au obli%a1ia s- /l /ncuno.tin1e$e imediat /n scris !e %estionar des!re re!ro%ramarea inventarierii ce trebuie s- se e#ectue$e indic2nd locul $iua .i ora #i)ate !entru /nce!erea o!era1iunilor de inventariere. Dac- %estionarul nu se !re$int- nici de aceast- dat- la locul data .i ora #i)ate inventarierea se e#ectuea$- de c-tre comisia de inventariere /n !re$en1a re!re$entantului s-u le%al sau a altei !ersoane numit- !rin deci$ie scris- care s- /l re!re$inte !e %estionar. 5. Pentru des asurarea inventarierii nu se sisteaza operatiunile de intrare(iesire de $unuri supuse inventarierii. 6. Pe toat) durata inventarierii* programul +i perioada inventarierii se a i+eaz) la loc vizi$il. 7. ,nventarierea propriu(zisa : - Inventarierea imobili$-rilor necor!orale se e#ectuea$- !rin constatarea e)isten1ei .i a!artenen1ei acestora la entit-1ile de1in-toare iar /n ca$ul brevetelor licen1elor m-rcilor de #abric- .i al altor imobili$-ri necor!orale este necesar- dovedirea e)isten1ei acestora !e ba$a titlurilor de !ro!rietate sau a altor documente "uridice de atestare a unor dre!turi le%ale. - Inventarierea terenurilor se e#ectuea$- !e ba$a documentelor care atest- dre!tul de !ro!rietate al acestora .i a altor documente !otrivit le%ii. Cl-dirile se inventaria$- !rin identi#icarea lor !e ba$a titlurilor de !ro!rietate .i a dosarului te,nic al acestora. Construc1iile .i ec,i!amentele s!eciale cum sunt3 re1elele de ener%ie electric- termic- %a$e a!canal telecomunica1ii c-ile #erate .i altele similare se inventaria$- !otrivit re%ulilor stabilite de de1in-torii acestora.

Imobili$-rile cor!orale care /n !erioada inventarierii se a#l- /n a#ara entit-1ii *va!oare locomotive va%oane avioane autove,icule etc.( !lecate /n curs- de lun%- durat- ma.inile de #or1- .i utila"ele ener%etice ma.inile utila"ele .i instala1iile de lucru a!aratele .i instala1iile de m-surare control .i re%lare .i mi"loacele de trans!ort date !entru re!ara1ii /n a#ara entit-1ii se inventaria$- /naintea ie.irii lor tem!orare din %estiunea entit-1ii sau !rin con#irmare scris- !rimit- de la entitatea unde acestea se %-sesc !otrivit !rocedurilor !ro!rii a!robate. - 8n listele de inventariere a imobili$-rilor necor!orale .i cor!orale a#late /n curs de e)ecu1ie se men1ionea$- !entru #iecare obiect /n !arte !e ba$a constat-rii la #a1a locului3 denumirea obiectului .i valoarea determinat- !otrivit stadiului de e)ecu1ie !e ba$a valorii din documenta1ia e)istent- *devi$e( !recum .i /n #unc1ie de volumul lucr-rilor reali$ate la data inventarierii. Materialele .i utila"ele !rimite de la bene#iciari !entru monta" .i ne/ncor!orate /n lucr-ri se inventaria$- se!arat. - Investi1iile !use /n #unc1iune total sau !ar1ial c-rora nu li s-au /ntocmit #ormele de /nre%istrare ca imobili$-ri cor!orale se /nscriu /n liste de inventariere distincte. De asemenea lucr-rile de investi1ii care nu se mai e)ecut- #iind sistate sau abandonate se /nscriu /n liste de inventariere distincte men1ion2ndu-se cau$ele sist-rii sau abandon-rii a!robarea de sistare ori abandonare .i m-surile ce se !ro!un /n le%-tur- cu aceste lucr-ri. - Stabilirea stocurilor #a!tice se #ace !rin num-rare c2nt-rire m-surare sau cubare du!- ca$. Bunurile a#late /n ambala"e ori%inale intacte se des#ac !rin sonda" acest lucru urm2nd a #i men1ionat .i /n listele de inventariere res!ective. - 'a lic,idele a c-ror cantitate e#ectiv- nu se !oate stabili !rin transva$are .i m-surare con1inutul vaselor - stabilit /n #unc1ie de volum densitate com!o$i1ie etc. - se veri#ic- !rin scoaterea de !robe din aceste vase 1in2ndu-se seama de densitate com!o$i1ie .i de alte caracteristici ale lic,idelor care se constat- #ie or%anole!tic #ie !rin m-surare sau !robe de laborator du!- ca$. - 8n listele de inventariere a materialelor !rev-$ute la alineatele !recedente se men1ionea$modul /n care s-a #-cut inventarierea !recum .i datele te,nice care au stat la ba$a calculelor res!ective. - Bunurile a#late asu!ra an%a"a1ilor la data inventarierii *ec,i!ament ca$armament scule unelte etc.( se inventaria$- .i se trec /n liste de inventariere distincte s!eci#ic2ndu-se !ersoanele care r-s!und de !-strarea lor. 8n cadrul eviden1ierii acestora !e #orma1ii .i locuri de munc- bunurile vor #i centrali$ate .i com!arate cu datele din eviden1a te,nico-o!erativ- !recum .i cu cele din eviden1a contabil-. - Bunurile cu un %rad mare de !erisabilitate se inventaria$- cu !rioritate #-r- a se st2n"eni consumul4comerciali$area imediat- a acestora. - Comisia de inventariere are obli%a1ia s- controle$e toate locurile /n care !ot e)ista bunuri care trebuie su!use inventarierii. - Toate bunurile ce se inventaria$- se /nscriu /n listele de inventariere care trebuie s- se /ntocmeasc- !e locuri de de!o$itare !e %estiuni .i !e cate%orii de bunuri. - Bunurile e)istente /n entitate .i a!ar1in2nd altor entit-1i */nc,iriate /n leasin% /n concesiune /n administrare /n custodie !rimite /n vederea v2n$-rii /n re%im de consi%na1ie s!re !relucrare etc.( se inventaria$- .i se /nscriu /n liste de inventariere distincte. 'istele de inventariere !entru aceste bunuri trebuie s- con1in- in#orma1ii cu !rivire la num-rul .i data actului de !redare-!rimire .i ale documentului de livrare !recum .i alte in#orma1ii utile. - 'istele de inventariere cu!rin$2nd bunurile a!ar1in2nd ter1ilor se trimit .i !ersoanei #i$ice sau "uridice rom2ne ori str-ine du!- ca$ c-reia /i a!ar1in bunurile res!ective /n termen de cel mult 9: $ile lucr-toare de la terminarea inventarierii urm2nd ca !ro!rietarul bunurilor s- comunice eventualele ne!otriviri /n termen de : $ile lucr-toare de la !rimirea listelor de inventariere. - 8n ca$ de ne!otriviri entitatea de1in-toare este obli%at- s- clari#ice situa1ia di#eren1elor res!ective .i s- comunice constat-rile sale !ersoanei #i$ice sau "uridice c-reia /i a!ar1in bunurile res!ective /n termen de : $ile lucr-toare de la !rimirea sesi$-rii. - Pentru bunurile de!reciate inutili$abile sau deteriorate #-r- mi.care ori %reu vandabile comen$i /n curs abandonate sau sistate !recum .i !entru crean1ele .i obli%a1iile incerte ori /n liti%iu se /ntocmesc liste de inventariere distincte sau situa1ii analitice se!arate du!- ca$. - Determinarea stocurilor #a!tice se #ace ast#el /nc2t s- se evite omiterea ori inventarierea de dousau de mai multe ori a acelora.i bunuri. - Crean1ele .i obli%a1iile #a1- de ter1i sunt su!use veri#ic-rii !e ba$a soldurilor debitoare .i creditoare ale conturilor de crean1e .i datorii - Dis!onibilit-1ile b-ne.ti cecurile cambiile biletele la ordin scrisorile de %aran1ie acreditivele i!otecile !recum .i alte valori a#late /n casieria entit-1ilor se inventaria$- /n con#ormitate cu !revederile le%ale. - Dis!onibilit-1ile a#late /n conturi la b-nci sau la unit-1ile Tre$oreriei Statului se inventaria$- !rin con#runtarea soldurilor din e)trasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entit-1ii.

- 8n acest sco! e)trasele de cont din $iua de ;9 decembrie sau din ultima $i bancar- !use la dis!o$i1ie de institu1iile de credit .i unit-1ile Tre$oreriei Statului vor !urta .tam!ila o#icial- a acestora. - Dis!onibilit-1ile /n lei .i /n valut- din casieria entit-1ii se inventaria$- /n ultima $i lucr-toare a e)erci1iului #inanciar du!- /nre%istrarea tuturor o!era1iunilor de /ncas-ri .i !l-1i !rivind e)erci1iul res!ectiv con#runt2ndu-se soldurile din re%istrul de cas- cu monetarul .i cu cele din contabilitate. - Pentru toate celelalte elemente de natura activelor datoriilor .i ca!italurilor !ro!rii cu oca$ia inventarierii se veri#ic- realitatea soldurilor conturilor res!ective. <. Semnarea listelor de inventariere: Pe ultima #il- a listei de inventariere %estionarul trebuie s- men1ione$e dac- toate bunurile .i valorile b-ne.ti din %estiune au #ost inventariate .i consemnate /n listele de inventariere /n !re$en1a sa. De asemenea acesta men1ionea$- dac- are obiec1ii cu !rivire la modul de e#ectuare a inventarierii. 8n acest ca$ comisia de inventariere este obli%at- s- anali$e$e obiec1iile iar conclu$iile la care a a"uns se vor men1iona la s#2r.itul listelor de inventariere. 'istele de inventariere se semnea$- !e #iecare #il- de c-tre !re.edintele .i membrii comisiei de inventariere de c-tre %estionar !recum .i de c-tre s!eciali.ti solicita1i de c-tre !re.edintele comisiei de inventariere !entru !artici!area la identi#icarea bunurilor inventariate. 8n ca$ul %estiunilor colective *cu mai mul1i %estionari( listele de inventariere se semnea$- de c-tre to1i %estionarii iar /n ca$ul !red-rii-!rimirii %estiunii acestea se semnea$- at2t de c-tre %estionarul !red-tor c2t .i de c-tre cel !rimitor. 9=. ,nventarierea elementelor de activ care nu au su$stanta materiala * a datoriilor si capitalurilor proprii : Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substan1- material- a datoriilor .i ca!italurilor !ro!rii se /ntocmesc situa1ii analitice distincte. Totalul situa1iilor analitice ast#el /ntocmite se veri#ic- cu soldurile conturilor sintetice cores!un$-toare care se !reiau /n >Re%istrul-inventar> *cod 9?-9-@(. 99. Sta$ilirea rezultatelor inventarierii : - Re$ultatele inventarierii se stabilesc !rin com!ararea datelor constatate #a!tic .i /nscrise /n listele de inventariere .i din contabilitate. - 8nainte de stabilirea re$ultatelor inventarierii se !rocedea$- la o anali$- a tuturor stocurilor .i a soldurilor din contabilitate !entru bunurile inventariate. &rorile desco!erite cu aceast- oca$ie trebuie corectate o!erativ. 9@. Evaluarea elementelor de natura actvelor * datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii: a( - *9( &valuarea cu oca$ia inventarierii a elementelor de natura activelor datoriilor .i ca!italurilor !ro!rii se #ace !otrivit !revederilor re%lement-rilor contabile a!licabile. -*@( &valuarea se va e#ectua cu res!ectarea !rinci!iului !ermanen1ei metodelor !otrivit c-ruia modelele .i re%ulile de evaluare trebuie men1inute asi%ur2nd com!arabilitatea /n tim! a in#orma1iilor contabile. b( 'a stabilirea valorii de inventar a bunurilor se a!lic- !rinci!iul !ruden1ei !otrivit c-ruia se 1ine seama de toate a"ust-rile de valoare datorate de!recierilor sau !ierderilor de valoare. 8n ca$ul /n care se constat- c- valoarea de inventar este mai mare dec2t valoarea cu care acesta este eviden1iat /n contabilitate /n listele de inventariere se /nscriu valorile din contabilitate. 8n ca$ul /n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic- dec2t valoarea din contabilitate /n listele de inventariere se /nscrie valoarea de inventar. c( Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat de!recieri !e ba$a listelor de inventariere /ntocmite distinct comisia de inventariere #ace !ro!uneri de a"ust-ri !entru de!reciere sau a"ust-ri !entru !ierdere de valoare du!- ca$ ori de /nre%istrare a unor amorti$-ri su!limentare *!entru de!recierile ireversibile ale imobili$-rilor amorti$abile( acolo unde este ca$ul ar-t2nd totodatcau$ele care au determinat aceste de!recieri. d( Pentru toate !lusurile li!surile .i de!recierile constatate la bunuri !recum .i !entru !a%ubele determinate de e)!irarea termenelor de !rescri!1ie a crean1elor sau din alte cau$e comisia de inventariere solicit- e)!lica1ii scrise de la !ersoanele care au r-s!underea %estion-rii bunurilor res!ectiv a urm-ririi decont-rii crean1elor. Pe ba$a e)!lica1iilor !rimite .i a documentelor anali$ate comisia de inventariere stabile.te natura li!surilor !ierderilor !a%ubelor .i de!recierilor constatate !recum .i natura !lusurilor !ro!un2nd /n con#ormitate cu dis!o$i1iile le%ale modul de re%ulari$are a di#eren1elor dintre datele din contabilitate .i cele #a!tice re$ultate /n urma inventarierii.

e( - *9( 8n situa1ia constat-rii unor !lusuri /n %estiune bunurile res!ective se evaluea$- !otrivit re%lement-rilor contabile a!licabile. - *@( 8n ca$ul constat-rii unor li!suri im!utabile /n %estiune administratorii trebuie s- im!ut!ersoanelor vinovate bunurile li!s- la valoarea lor de /nlocuire. Prin valoare de /nlocuire /n sensul !re$entelor norme se /n1ele%e costul de ac,i$i1ie al unui bun cu caracteristici .i %rad de u$ur- similare celui li!s- /n %estiune la data constat-rii !a%ubei care cu!rinde !re1ul de cum!-rare !racticat !e !ia1- la care se adau%- ta)ele nerecu!erabile inclusiv TAA c,eltuielile de trans!ort a!rovi$ionare .i alte c,eltuieli accesorii necesare !entru !unerea /n stare de utilitate sau !entru intrarea /n %estiune a bunului res!ectiv. 8n ca$ul bunurilor constatate li!s- ce urmea$- a #i im!utate care nu !ot #i cum!-rate de !e !ia1- valoarea de im!utare se stabile.te de c-tre o comisie #ormat- din s!eciali.ti /n domeniul res!ectiv. - *;( 'a stabilirea valorii debitului /n ca$urile /n care li!surile /n %estiune nu sunt considerate in#rac1iuni se are /n vedere !osibilitatea com!ens-rii li!surilor cu eventualele !lusuri constatate dacsunt /nde!linite urm-toarele condi1ii3 - s- e)iste riscul de con#u$ie /ntre sorturile aceluia.i bun material din cau$a asem-n-rii /n ceea ce !rive.te as!ectul e)terior3 culoare desen model dimensiuni ambala" sau alte elemente0 - di#eren1ele constatate /n !lus sau /n minus s- se re#ere la aceea.i !erioad- de %estiune .i la aceea.i %estiune. - *?( Nu se admite com!ensarea /n ca$urile /n care s-a #-cut dovada c- li!surile constatate la inventariere !rovin din sustra%erea sau din de%radarea bunurilor res!ective datorat- vinov-1iei !ersoanelor care r-s!und de %estionarea acestor bunuri. - *:( 'istele cu sorturile de !roduse m-r#uri ambala"e .i alte valori materiale care /ntrunesc condi1iile de com!ensare datorit- riscului de con#u$ie se a!rob- anual de c-tre administratori ordonatorii de credite sau !ersoana care are obli%a1ia %estion-rii .i servesc !entru u$ intern /n cadrul entit-1ilor res!ective. Com!ensarea se #ace !entru cantit-1i e%ale /ntre !lusurile .i li!surile constatate. 8n ca$ul /n care cantit-1ile sorturilor su!use com!ens-rii la care s-au constatat !lusuri sunt mai mari dec2t cantit-1ile sorturilor admise la com!ensare la care s-au constatat li!suri se va !roceda la stabilirea e%alit-1ii cantitative !rin eliminarea din calcul a di#eren1ei /n !lus. Aceast- eliminare se #ace /nce!2nd cu sorturile care au !re1urile unitare cele mai sc-$ute /n ordine cresc-toare. 8n ca$ul /n care cantit-1ile sorturilor su!use com!ens-rii la care s-au constatat li!suri sunt mai mari dec2t cantit-1ile sorturilor admise la com!ensare la care s-au constatat !lusuri se va !roceda de asemenea la stabilirea e%alit-1ii cantitative !rin eliminarea din calcul a cantit-1ii care de!-.e.te totalul cantitativ al !lusurilor. &liminarea se #ace /nce!2nd cu sorturile care au !re1urile unitare cele mai sc-$ute /n ordine cresc-toare. #( - *9( Pentru bunurile la care sunt acce!tate sc-$-minte /n ca$ul com!ens-rii li!surilor cu !lusurile stabilite la inventariere sc-$-mintele se calculea$- numai /n situa1ia /n care cantit-1ile li!ssunt mai mari dec2t cantit-1ile constatate /n !lus. 8n aceast- situa1ie cotele de sc-$-minte se a!lic- /n !rimul r2nd la bunurile la care s-au constatat li!surile. Dac- /n urma a!lic-rii sc-$-mintelor res!ective mai r-m2n di#eren1e cantitative /n minus cotele de sc-$-minte se !ot a!lica .i asu!ra celorlalte bunuri admise /n com!ensare la care s-au constatat !lusuri sau la care nu au re$ultat di#eren1e. Di#eren1a stabilit- /n minus /n urma com!ens-rii .i a!lic-rii tuturor cotelor de sc-$-minte re!re$ent2nd !re"udiciu !entru entitate se recu!erea$- de la !ersoanele vinovate /n con#ormitate cu dis!o$i1iile le%ale. - *@( Normele !rivind limitele admisibile la !erisabilitate sau cele stabilite intern nu se a!licantici!at ci numai du!- constatarea e)isten1ei e#ective a li!surilor .i numai /n limita acestora. De asemenea limitele de !erisabilitate nu se a!lic- automat acestea #iind considerate limite ma)ime. - *;( Pentru !a%ubele constatate /n %estiune r-s!und !ersoanele vinovate de !roducerea lor. Im!utarea acestora se #ace la valoarea de /nlocuire a.a cum a #ost de#init- /n !re$entele norme. 9;. ,ntocmirea procesului -ver$al privind rezultatele inventarierii - Procesul-verbal !rivind re$ultatele inventarierii trebuie s- con1in- /n !rinci!al urm-toarele elemente3 data /ntocmirii numele .i !renumele membrilor comisiei de inventariere num-rul .i data deci$iei de numire a comisiei de inventariere %estiunea4%estiunile inventariat-4inventariate data /nce!erii .i termin-rii o!era1iunii de inventariere re$ultatele inventarierii conclu$iile .i !ro!unerile comisiei cu !rivire la cau$ele !lusurilor .i ale li!surilor constatate .i !ersoanele vinovate !recum .i !ro!uneri de m-suri /n le%-tur- cu acestea volumul stocurilor de!reciate #-r- mi.care cu mi.care lent- %reu vandabile #-r- des#acere asi%urat- .i !ro!uneri de m-suri /n vederea reinte%r-rii lor /n circuitul economic !ro!uneri de scoatere din #unc1iune a imobili$-rilor cor!orale res!ectiv din eviden1- a imobili$-rilor necor!orale !ro!uneri de scoatere din u$ a materialelor de natura obiectelor de inventar .i declasare sau casare a unor stocuri constat-ri !rivind !-strarea de!o$itarea

conservarea asi%urarea inte%rit-1ii bunurilor din %estiune !recum .i alte as!ecte le%ate de activitatea %estiunii inventariate. - Pro!unerile cu!rinse /n !rocesul-verbal al comisiei de inventariere se !re$int- /n termen de 6 $ile lucr-toare de la data /nc,eierii o!era1iunilor de inventariere administratorului ordonatorului de credite sau !ersoanei res!onsabile cu %estiunea entit-1ii. Acesta cu avi$ul conduc-torului com!artimentului #inanciar-contabil .i al conduc-torului com!artimentului "uridic decide asu!ra solu1ion-rii !ro!unerilor #-cute cu res!ectarea dis!o$i1iilor le%ale. 9?. Completarea Registrului - ,nventar a(- *9( >Re%istrul-inventar> *cod 9?-9-@( este un document contabil obli%atoriu /n care se /nscriu re$ultatele inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor .i ca!italurilor !ro!rii %ru!ate du!natura lor con#orm !osturilor din bilan1. &lementele de natura activelor datoriilor .i ca!italurilor !ro!rii /nscrise /n re%istrul-inventar au la ba$- listele de inventariere !rocesele-verbale de inventariere .i situa1iile analitice du!- ca$ care "usti#ic- con1inutul #iec-rui !ost din bilan1. - *@( 8n ca$ul /n care inventarierea are loc !e !arcursul anului datele re$ultate din o!era1iunea de inventariere se actuali$ea$- cu intr-rile sau ie.irile din !erioada cu!rins- /ntre data inventarierii .i data /nc,eierii e)erci1iului #inanciar datele actuali$ate #iind a!oi cu!rinse /n re%istrulinventar. O!era1iunea de actuali$are a datelor re$ultate din inventariere se va e#ectua ast#el /nc2t la s#2r.itul e)erci1iului #inanciar s- #ie re#lectat- situa1ia real- a elementelor de natura activelor datoriilor .i ca!italurilor !ro!rii. - *;( Com!letarea re%istrului-inventar se e#ectuea$- /n momentul /n care se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilan1iere inclusiv cele a#erente im!o$itului !e !ro#it .i a"ust-rile !entru de!reciere sau !ierdere de valoare du!- ca$. Re%istrul-inventar !oate #i ada!tat /n #unc1ie de s!eci#icul .i necesit-1ile entit-1ilor cu condi1ia res!ect-rii con1inutului minim de in#orma1ii !rev-$ut !entru acesta. b( - *9( Re$ultatele inventarierii trebuie /nre%istrate /n eviden1a te,nico-o!erativ- /n termen de cel mult 6 $ile lucr-toare de la data a!rob-rii !rocesului-verbal de inventariere de c-tre administrator ordonatorul de credite sau !ersoana res!onsabil- cu %estiunea entit-1ii. Re$ultatul inventarierii se /nre%istrea$- /n contabilitate !otrivit !revederilor 'e%ii nr. 7@49<<9 re!ublicat- .i /n con#ormitate cu re%lement-rile contabile a!licabile. - *@( Pe ba$a re%istrului-inventar .i a balan1ei de veri#icare /ntocmite la #inele e)erci1iului #inanciar se /ntocme.te bilan1ul !arte com!onent- a situa1iilor #inanciare anuale ale c-rui !osturi trebuie s- cores!und- cu datele /nre%istrate /n contabilitate !use de acord cu situa1ia real- a elementelor de natura activelor datoriilor .i ca!italurilor !ro!rii stabilit- !e ba$a inventarului. P!e)entele p!oce%u!i "unt intoc$ite %e SC POPAS OPREA SRL cu !e"pect !e u!$ to !elo! cte no!$ tive # - 'e%ea nr 7@4<9 Re!ublicata 'e%ea contabilitatii - OMBP nr @7594@==< !rivind normele !entru or%ani$area si e#ectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor si ca!italurilor !ro!rii