Sunteți pe pagina 1din 4

Domnulqi Igor CORMAN, Pregedinf ele Parlamentului Republicii Moldova

Stimate
Urmare rdspunsului Prim-ministrului R

Pregedinte,

licii Moldova la demersul Dumneavoastrd DDP/C-G nr.2l2 din ll.ll.2013 prin care se sol ita identificarqa unui lot de teren de 0,5 ha pentru construirea unui bloc locativ in asigur6rii deputafilor cu spafiu de locuit, lucru pentru Felectarea unui lot din cele fracfiunile au hotdrdt constituirea unui gmp propuse. Grupul de lucru a fost constituit din urmdtorii depu{afi: Ion Balan, Nae-Simion
PleEca, Elena Frumosu, Anatol

Arhire, Stellar , Victor Mindru. lui de lucru au decis selectarea terenului. AnalizAnd ofertele formulate membrii n.Chiqindu, str. Mitropolit Dosoftei, 124, cu o suprafaf[ de 0.45 ha, situat pe adresa: nr.cadastral 01005 1 901 84 pentru construireer, di mijloace persopale, a blocului locativ vizat ii a Republicii Moldova (procesul-verbal se fapt acceptat gi de conducerea Ministerului l\
anexeazd).

Avdnd

in

vedere cele expuse,

Moldova despre decizia grupului de lucru.

Cu respect,

Maria POSTOI

/Preqedintele

frac{iunii PCRM

Valeriu STRELET,

tele frac{iunii PLDM

Marian LU

Preqedintele frac{iunii PDM

Ion HADARCA,

Av

i:',1r'

Preqedintele frac{iunii PLR

Domnului Igor CORMAN, Preqedintele Parlamentului Republicii Moldova

Stimate

PreSedinte,

Urmare rdspunsului Prim-ministrului blicii Moldova la demersul Dumneavoastrd DDP/C-G nr.2l2 din l1.11.2013 prin care se sol ita identificarea unui lot de teren de 0.5 ha pentru construirea unui bloc locativ in asigurdrii deputafilor cu spafiu de locuit,

fracfiunile au hotdrdt constituirea unui grup JLucru pentru selectarea unui lot din cele propuse. Grupul de lucru a fost constituit din ii deputafi: Ion Balan, Nae-Simion Pleqca, Elena Frumosu, Anatol Arhire, Stella , Victor Mindru. Analizdnd ofertele formulate membrii ui de lucru au decis selectarea terenulu:, cu o suprafatd de 0.45 ha, situat pe adresa: Chigindu, str. Mitropolit Dosoftei, 124, nr.cadastral 01005 1 901 84 pentru construirea, din mijloace personale, a blocului locativ vizat, fapt acceptat qi de conducerea Ministerului iii a Republicii Moldova (procesul-verbal se
anexeazd).

AvAnd

in

vedere cele expuse,

Moldova despre decizia grupului de lucru.

Cu respect,

Maria POSTOICOT.-

'Pregedintele fracfiunii PCRM

Valeriu STRELET,

ntele fracfiunii PLDM

Marian LUPU,

Preqedintele fracfiunii PDM

Ion HADARCA,

fracfiunii PLR

PROCEIJ_

ERBAL

al Eedin{ei grupului de lucru pe tru identificarea unui teren pentru asigurarea cu spafiului loca a deputa{ilor din Parlamentul Republicii Moldol'a legislatura XIX-a

CHISINAU

06.03.2014

Au participat: Ion Balan, Alexarr Cimbriciuc, Nae-Simion Plegca, Gheorghe Focqa, Elena Frumosu, Anatol ire, Stella Jantuan, Victor Mindru. Invitali: Igor Panfile- vicemini I Apdrarii Republicii Moldova Ion Panici- admini I.S. ,,Centrul de Pregdtire a Specialigtilor pentn"r A ata NafionalS"

ORDNN
Cu privire la identificarea unui a deputalilor din Parlamentul Republicii

A DE ZI
pentru asigurarea cu spaliului locativ ldova de legislatura XIX-a.

DELlIB RARILE
Cu privire la identificarea unui tere pentru asigurarea cu spaliului locativ a deputalilor din Parlamentul Republicii oldova de legislatura XIX-a.

A luat cuvfrntul dl lon

Balan:

a menlionat c6 in rdspunsul Prim-

ministrului Republicii Moldova, dlui I ie Leanc6, la demersul Pregedintelui Parlamentului, dlui Igor Corman priv nrd identificarea unui teren pentru asigurarea cu spaliului locativ a deputalil din Parlamentul Republicii Moldova de legislatura XIX-a au fost enumerate i multe loturi care ar putea fi atribuite in acest scop. Tototatd, avdnd in vedere solici ministerului apardrii de a identifica posibilitatea construirii spafiului local;iv tru necesitdfile Aimatei Nalionale a Republicii Moldova, dl Ion Balan a propu o suprafald, de 0.45 Mitropolit Dosoftei, 124, nr. pentru asigurarea cu spafiului Republicii Moldova de legislatu b) s[ fie acceptat gi suslinut proi Moldova ,,cu privire la Pregdtire a Speciali;tilor pentru blocuri locative", prezentat de
a) terenul, cu

situat pe adresa: mun.Chigindu, str.

0100519245 sd fie selectat ocativ a deputalilor din Parlamentul XIX-a; tul Hotdririi Guvemului Republicii tarea infrastructurii i.S. Centrul de ta Nalionald" qi construc{ia unor cdtre Ministerul Apararii in adresa

Guvemului Republicii Moldov

A luat c'uvilfiil dna Stella


expuse de dl Ion Balan.

J,

care a menlionat

c[

sus]ine cele

In urma dezbaterilor pe marginea


hotdrit:

iectului inclus in ordinea de zi s-a

Perfectarea unui demers in vederea irrformdrii Pre qedintelui Parlamentului

gi solicitdrii Prim-ministrului Republicii Moldova de a identifica posibilitatea


alocdrii:

a) terenului, cu o suprafald de 0.45 Mitropolit Dosoftei, 124, nr'.

situat pe adresa: mun.Chiqindu, str.

cu spaliului locativ a deputalil de leglislatura XIX-a; c) terenului, cu o suprafald de 1,3 31 ha, situat pe adresa: mun.Chiqindu, str. Ioana Radu, 27, nr. 01005L5257 pentru asigurarea cu spaliu locativ a militarilor,, form proiectul Hotdririi Guvernului Republicii Moldova ,,cu priv la dezvoltarea infrastructurii i.S. Centrul de Pregdtire a Sp,eci ilor pentru Armata Na!iona16" gi construclia unor blocuri locertiv
S-a vota,t unanim.

ral 01005190184 pentru asigurarea din Parlamentul Republicii Moldova

Ion Balan

- deputat in Parlament
- deputart in
ament

Alexandru Cimbriciuc
Nae-Simion Pleqca
Gheorgtre Focqa Elena Frumosu

- deputat inrP

- deputat in Parla

- deputat in Par:la

Anatol l\rhire
Stella Jantuan

- deputat in Parlame - deputat in Par - deputat in Parl

Victor l\4indru

"G{d)
rul de Pregdtire a Specialigtilor pentru

Igor Parrfi le- viceministrul ApEudri Republicii Moldova


Ion Paniici- administra Armata Nati

i.s. ,,c