Sunteți pe pagina 1din 11

#ii

t*

-,{q
ir'
Semio|ogiahirurgiIi aartuluiloomotor Corpul uman ativeaz a un ntreg meanism biomanidtoritaparatului osteo-artiuIar, sistemului vasular9i inervaliei speifie. Gradul mobilitlii aparatului locomotor depinde de urmtoale: 1' Sinostoz - oeziunea{esuturilor osoase, pentru a mri stabilitatea in pozilie (oasele bazinuluioigeul) vetial6 2. Sindesmoza - mobilitate minimalintre suprafeleleatiulare(atiulaliile ilio. ocigiene,intertibiale). 3. Sinondroz _ coeziune hia|ii destul de mobil omparativu ea fibrilar (artiu la{i ile intervertebra le, osto-d iafrag male). 4. Artiulalia - ea mai mobil ontatare ale fe!lor de artiulalie, are n dpendentde loa]izar.e 9i funfie,starea lesuturilormoi adiaente,deter:min planfrontal. vo|umu| neesar de migiTn gravitlii in plnuIfrontal . entruI |a bbali deviazf u 2,6 m, iar la femei _ doar u 1,3 m spre dreaptade Ls-Sl. Dei membrulinferiordrepteste supus efortu|ui mai

f,

t
t

i I

mult st6ng. i ArtiuIalii|e diferitoregiunia|e aparatului Ioomoto Tn ntregul organismdau posibi|itate de a indep|ini diferite migri ale regiunilor a ntregului orp. 9i Volumul migrilor a diferitor artiulalii la organismul umansunturm6toae|e.

,s
'

#
*
..:i ,16i;

j*a stndardizati volumului de migirirtiulare (dupi lu. Hegglin) Arti c ulali a sc apu lo.humoral: abduia m6nii... 20101180". 9i aduia .170. gi etropulsia antepulsia mnii .,.40101150. rotaliaminii spreexterior 9i inteior... 90l0l40.60..(antebalu|fiind alipit de orp) gi rotalia mniispreexterior interior, ind antebralul esteabdusgifletat Ia90....70./0/. Articulalia cotului: extensie/flexie... . 10l0l 150" Articul ali a radi o.carpian: palmar... extensiefflexie 35 . 60./0"/50"60" radioubita|... 30 40"l0l25.30". Atti c ulalia coxo.femu ral: extensiefflexie... 10lan0" . 35 - 45" lonO - 30.. abdulie/adulie... gen ArticuIalia u nchi ului - 150". extensie/flexie... 101120 5-10" A rtic ul ali a tibi o.tars ian - 50.. flexiedorso-plantar... 20 - 30"l0l40 Patologiile loomotor aparatului suntimensdiferite. (|a Pe l |ose afltraumatismele (arteriaI, 80-85%),ptologii|e sistemului vasula venosgi |imfati). rumatismele locomotor: aparatului 1. Luxatiile 2. Fraturi|e a apetelor Luxtia- dplasaea omp|et atiulare ale oaselo, nazulreiase pierde artiu|ae obignuit a suprafelelor oeIlia nrgiunea artiu|afiei date.
,{

t. Clasificarea luxafiilor. Etiologia' .t.Posttraumatie 2. Congenitale tt.Dup durata apariliei: _ pime|e 2zi|e. 1. Proasp5t peste 3-4 sptmini. 2. intiziat de 4 sptm6ni. 3. Btr6ne maimu|t (humerusu|, atiulalii - repetarea a unei9i aeleagi |uxaliei (obignuit) , Repetat mandibula). |uxaliiIor: diagnostirii Prinipiile anamnez. in 1. Trauma ! in artiu|alie. 2. Dureripermanente 3.Diformareinvolum,omparativueasntoas. t 4. Pozi{ieditat. (maides alungire). dimensiunilor 5. Shimbarea ativeTndegete. 6. Lipsa migrilor osu|uiluxat. a aptului neobignuit 7. Lipsa sau loalizarea radiologi. se onfirm Diagnostiul Tabloul clinic dureroase. Poate fi Artiu|aliadeformat,efetuaeamigrilorTngreunate, migrile aproapeimobilizat' xtremitatea loale. la palpa|ie-dureri edem,hiperemie, de lezarea vaselorgi nervilor. edem a| extremitlii' azurite redusepin ""ilin pIegie sau par-ez. parestezii, lipsapuisuluiperiferi, . ori loca|sau poaiefi onservar. repoziliesub anesteziegeneral ratamentu| operator. Semiologia

t t t t

ffi

fl I
; *

E:1

-/1

.-

Frturile osului, ondilionatde fatori Definilia: lizarea omp|et pe parurs a integritlii pato|ogi (tumoae, poes inflamator-purulent). sau a proesuIui meanii(traume) la vrstatin 9i opii (ramuraverde)- |iniafraturiinu nfraturainomplet, osos. transversa| peretelui tree printot diametrul

1 I i l

t
l

I. Dup etiologie 1. Dobindite a) traumatie deshise inhise b) patoIogie 2. Congenitale


ll. Dup localizare: 4. pifizare 3. Diafizare

Clsifiareafraturilor

I
I

;. Metafizare

l l l J a J a .

lll. Dup traiectul liniei de fractur 1. Transversal 2. Longitudinal 3. obli verde'' 4. Sub formde ,,ramur 5. Aghiate lV. Dup nportul fragmentelor oaselor: 1. Frdeplasare 2. Cu deplasare:

J
,

;]lJl,n".il"',
) rotationa| d) sub unghi V. Dup caracterul agentuluivulnerant 1. Compresionale -. 2. orsionale

;
E

I
t rl :j

.J

",'";^:::,i,,,*,
2. Simple

1. Compliate

sunt: pato|i 1. MobiIitatea d fratur fragmentelor 2. Crepitalia

semiologiafrturilor gi a|eoastelor (9idestern) tubu|are oselor veridie a]efraturilor Semnele

posibi|e se enumer: linie DinsemneIe

fl

\-

t t t t t t
I I

I i

Ioa| 1. Durerea moi 2. demul lesuturilor |oal 3. Hiperemia 9i hipetermia lessa. 4' Funlia aniensau a Pentrufraturile de fraturse onfirmradiologi. Diagnostiul . rezonanla magneti. oloanei vetebrale 9i tomografiaomputerizat sau de diferit regul, deuge onservativ u imobiizae simp|e'^a ratamentul fraturiIor gipsat.ln azuriIe |a extenzie de faturi ompliate se reurge duratu pansament u shi|atallasi sau aparatu| lizarov, sau prin intevenliahirurgia| metaloostesintez. arterial Semiologia hirurgiali sistemului periferiea|e extremitlilor aorti 9i artere|or |a diferite Frevenla morbiditlii Fat de insuficienla arterjaI ronia(lA)' e nu regtere. vrsteeste npermanent prezint|a anumit moment perio|pentruvia! sau pentru sa|vareaextemitlii, (IAA)este o stare excep{ionaI gi insufiienla u dureriinsupotabile aut ateria| gi superioare, a lesuturi|or moi:gangrenam/inferioare debut de neroz(gangren) gangrenaintestinu|ui infart mioardi, itusishemi sublie(mai rar 9i a olonului), et. i atrial Semiologiasistemulu pelviene examinrii interesla momentu| stareaextremitlilor Pentrumediprezint (mai frevent) emboIiegi 9i toraie,Ia oase u mult mai rar survin omp|ialii trombotie. insufiien! irulatoie arterial: Prinipiileexminirii paientuluiu 1. Plngerile pacientului: permanente taumei sau trombozei atrosleotie; a) dureril 9i autein embolia ob|itrant Ia merspeste25-500m Tnateosleroz b) laudialie intemitent 2. l ns peclia extremitlil or: - paliditate pe ea afetat extremitlilor culoriitegumente|or A. Comparatia utane, B. Comparativde a determinatemperaturacutanat,sensibi|it{ii in articulaliile extremitliIor. voIumului migrilor determinarea (afetat de ea aI extremitililor simetri9i omparativ C. Msurareavolumului sntoas). pu|saliei arterelor periferie. Loalizarea artere|orposibi|e D. Dterrninrea palpaliei manuale: ,1. Arterelearotide omune 2. Artereleaxilare ubitale 3. ArtereIe 4. Artereleradiale 5. Artereleu|nre aortei abdominale 6. Bifura{ia fimurale 7. Aterele 8. Arterelepopliteale posterioare tibia|e 9. Aterele 10.Atee|e doalis pedi

c a
t
I
;

ll

I T
d

l{^

,i

g il t

gi a aortei (valva u fonendosopul a aterelor magistrale E. 1. Ausu|talia aortal, - 2 aotatoraio-paravetebral (bifuialia) arulaortei, 9i aotaabdomenal gi maijosde ombili. m sprest6nga (launghiu| 2. Ausultalia atereIor arotide mandibulii). (1/3 3' Ausultlia arterelor laviulare mediea |aviulei). fimurale(inte teimiIemediane 9i medii a pliii 4. Ausultalia ateelor inghinale). lnsufiienlarteriali uti - a greegti ishemiprovine Provenienla termenu|ui de la uvintele ,,isheim'' - singe. Dei' intreruperea gi ',haimi'' Tntrerupe spontana irulaliei arterialein anumitregiune sau organ due Ia ishemiaaut a tesuturilo a onseinlele gangrene, infarte, itusuri. orespunztoare: r Cauzele: 1. Aterosleroza ob|iterant posttraumatie). 2. mbolia(viiile mitrale aortale, endoirditeIe, septiemia, 3. raumatismul aterei P16ngerile: autebrusTnmembrul 1. Apariliadurerilor afetat, abdomen, retrosternale sau n (n ap dependen! de bazinuI arteriaI afetat). regiunii 2, RceaIa amo(irea afetate. 9i gi a migcrilor primele 8-12 ore utanate 3. Pierdeeasensibi|itlii in at]u|alii pnla contratura peste musu|ar 12 ore. 1, 2. 3. 4. 5. Tabloul clinic maijosde IouI Riea tegumenteIor brus o|uzie. posibiI pielii promoroa. Culoaea de marmor, 9i periferie. ateriale LipsapuIsliei gi a migrilor pimele Migorarea sensibilitlii utanate 2-6ore pn in atiulalii la disparilialor peste242 ore. peste12.24ore. ishemi Apailia edemului tisu|ar

t t
I

fr

#
#

Gradele ischemiei acute (V.A.Saveliev) l. A. amo(ire,rire, furnicturi in rapaos B. dureripermanente |l. A. parez B. plegie lll.A. edemmusular subfasial pa(iaI B. ontractura musular omplet. musular C. ontratura ien!arterial roni lnsufi magistra| in de lung durat cauzeazhipotofia arteria! Migorarea torentului p6nla laudeatie et., pie|ii extemitlilor moi, depilalia intemitent. fesuturi|or Cauzele:

..i
;fl

-t-

I
I !

.l. 2. 3. 4. 5.

Aterosleroza ob|iterant rombangiita obliterant Aoto-ateriita nespeifi fibro-musulare Disp|aziile patologi (King-Kong) novoiere

I I

Semiologia: paientului ateial oni este pogramat u insufiien! xaminarea 9i este paientateria|. u ischemie Spre deosebirede paientul aeeagia gi Ia origiare in timp- 6-12 oe. nu este Iimitat cazu| de fa!paientu! autn Caracteristic pentrilAl sunt: paliditate. moi,hipotermia, 1. Hipotrofia lesuturilor pe gamb9i piior. 2. Lipsaili|or pie|iigambei, subforma sti|eide easorni. unghiiIe 3. Hiperhiratoza periferie pe pe uneIe sau diiinuare elemagistrale. atere 4. Lipsapulsa[iei gi a bifuraliei magistrale aotei aterelo abdomenale. la ausultalia 5. Suflusistoli pozitive roni.plantar: de ishemie 6. Simptome ridipiiorul sub gradulde 450 pe 1 A. Proba oppel:in pozilieulatpientul gambadevinebruspalid,e nu se petree |a omul min - in az de obIitralie s6ntos. paientu| sub unghide npozilieulatridiambeleiioare B. ProbaSamueIs: Tn talo-rusa|e 20.30 se. ln caz de migri artiulaliile efetueaz 450 9i tlpiledevin brus palide'oboses9i apar durerint|pigi mughii obIiteralie gambilor nu apar. aretimpde 1 min,|asntogi pozilie paientu|ui, in vertial, i se pliun garou pe 1l3 C. Proba Mosovii: pe 5-6min.Dupe, in arterial a opriiu|afia superioar a oapseia pentru garoul. pozilieulat, ln normrestabiIirea ulorii tegumentelor total se Tnltur pn pielii atrial uloarea se restabiIegte deurge6-10 se. ln az de obstrulie |a b|ouI arteria|. a oapsei gi D. Proba Cazacesu: u un obiet obtuz pe suprafala anterioar peste rogieti gambeiafetate o dung.Linia,in nom'rmAne se efetueaz |oului dereg|riiirulalieiarteriale. liniei orespunde 10-15 se.Ttreruperea n unghiei(9i |a mini 9i |a piioare) la ompresarea . Proba Laiene]-Sevastin: pn Ia 1 sec. in patologia arteria| apilarse restabilegte normirula|ia este dup 5-6 mai multe seunde. subunghial irculaliei restabilirea 9i ronie (A.V.Porovshi) Gradeleishemieirteriale TntAmpltor Iaonsultalia speialistului. Se depisteaz ]. Asimpt.otnati. de 500.1000 m. maimult intermitent A. Claudialie ll. m. dup50.100 intermitent B. Claudialie de repaos. lIl. |shemia moi sau gangrena umed a piiorului Neroz periferia tesututri|or . (gambei). operator. Confirmareadiagnostiului 9i apreiereavolumu|uitratamentului uplex (Doppler-tetrax). rafi a Doppler.d ateriog ; Semiologiasistemuluivenos pn|a duppublilii|e diferitori autoride |a65 o/o venoaseste prezent Patologia noastrnu sunt mai de dilatalievarioas9i nrepub|ia Purttori 92 % de populalie. o/o, poate obsrva pe zilni medi strad. pulinde 70 eea e fieare

t
I

i I I
-

t
I E
;

E T
,4..

t
i I I I

d sistemu| ind paientu| Spre deosebire arteriaI, este examenat npoziliedubit dorsalu o pauz de relaxare de 3-5 min,paientu| u patologie venoasperifri, trebuie de examenat vertial. 9inpozilia gi o deosebitatenlie tratament din pateamediuluiurant (mai u seam a serviiuluiangiologi)o prezintpatoIogia p aut a venelor _ att peifeie extremitli, it gi a vene|or ave,ervio-faiele, erebra|e, are sunt auzamajorelor pu|monare. omplialii, a tromboem boliaarterei Cauzele: 1' Flebitaacut- inflamalie a perete|ui venelo frdereglarea stratului endotelial. 2. Tromboflebita acut. pereteIui . Aseptic_ inflamalia venelordilatateu formareatombilor, e deformeaz lumenul venei u adgheziecu peretelevenei gi oeziuneprin (defet) stratuI endoteIia| u stratu] musulo-elasti. - a regul'posttraumati' B. Purulent u fenomeneloalede proespurulent progresie, posibi|itli gi u tendin! de abese pulmonare. Stratu| endotelial t proestromboti |ezat, major. 3. Tromboflebitaacut secundar. inflamalia venelorsupefiiale sau profunde, procese purulente pie|ii, auzatde Ioalizate ale subutanate, tumori, lesuturilor postinjetabile, traume, infelii specifice. Semne|e. linieale patoIogiei venoase aut: A. De ordingeneal: gi?ngrijorare (simptomul neIinigte anumit Lege); pulsfrevent Tntemperatura orpului normal cu subfebrilitate; subfebri|itate frniio cauz(simptomul Mihae|is); paientu|ui gi tahiardie retrirea (simptomul la examenarea obignuit Mahle. B. De ordinloal: dureri Ia palpatiama|eoIelor anil. Paientu| n pozilie 9i a tendonului ulcat,membruI inferior risiat,sun unghi de 450 pe pern (Proba Olov); dureriinartiulalia talorural la migriIe nea (ProbaGibs-Homens); . in pozitieuIatla ompresia digitln entrulpIantei apar dureri (ProbaDeneke); intense durei la ompresia (ProbaPayr); digital a p(ii laterale a plantei . p6n la plia inghinal,imposibilitatea edem moderata| mnferior plieiutanate pe oaps(simptomuI formrii Rosso); . gastroenemii; la ompresia manual a mughi|or .dureri pe 1/3 aparitiadurerilor Tnmaleolela ap|iarea mangetei tonometru|ui pAn|a 60.80 mm Hg. Tnnormdureri mediea gambeigi pomparea nu suntniila 160mm Hg. - insufiiena 4. Sindromulposttromboflebiti roni sau aut (flebotromboza |a nivelulveni ave inferioare, segmentu| iIiofemura|, femuro-pop|itea|, tibial,cu posibil edem pronuntat, dureripersistente, hipermie, u ianoz moderat, subfebrilitate). aut u flebotromboza profundal 5. Flegmazia alb - tromboflebita tota| a pn9i a veneii|iae venelorprofunde omune, fr afetrea bazinelor vene|or superfiiaIe-sfone. - flebotromboz auta tuturor 6. F|egmazia a|bastr veneIor uneiextemitli, a pin la vena av inferioar. reguIinferioare, prin Se araterizeaz evoIulie patologieivenoase Semiologia aute

A I I

t
I

J
til
ilil
.

fr
rt

t t t
I

i I I I I i
C_ : AP-

gangreneiumede u |eta|itate de 50-70 %. Unia brus sau fulger a dezvo|trii gans de salvare a paientului-exartiu|area extremitlii. 7. Sindromu| Pedget.$retter flebotombozaspontan a segmentului axi|oftzic u rgterea brus a presiunii sub|avia|i rezultatul supraefortu|ui intratoraie.Ca fatri provoatoisunt patiipanli:hipetemia,dereglriIe sistemloroagu|are-antioagulare, diabetulzaharat. Se ntlnegte mai fevent pe dreapta. - xusiv onservator. Clini _ edem al extremitlii major.ratamentu| l. ll. lIl. GradeIe insufiienlei venoase: gi 1/3inferioar Edem moderatal piiorului a gambei. pronunlat gamb p6n dem de |a 1l3 medie. 9i oaps pe gamb 9i piior. Edm dur al m/inferior ompIet u shimbritrofie Clesifiere interntioneli CAP (Rio de Jneiro. 2005)

lini etio|ogi anatomi patofizioogi

Glsifiarea linii = C

t t
I

G0 : frsemnevizibile sau palpabile de boalvenoas c1: teleangietazii sau veneretiu|are C2: venevariose C3: edeme c4 : modifiri utanate sau a|e{esutuIui elu|ar subutanat onseutive bo|ii venoase .. gi/sau C4a pigmentare ezemevenoase gi/sau C4b : hipodermit sleroas atrofie alb C5: ulereicatrizate c6: ulereneiatrizate Fiearelsi trebuieompletatiu: (A) pentru asimptomatii' (B)pentru simptomatii clsifiareaetioloqi= ": ongnitale Eo:primitive (post.trombotie) E": secundare n:fr etiologie venoasidentificat clasifiareantomi= A As .l 2 4 5 Sistemulvenos superficia!: :teleangietazii,veneetiuIare : venasafenmaresub nive|ulgenunhiu|ui : vensafenmaredeasupra nive|uIuigenunhiu|ui : ven sfenmi : nesafeniene

t
;

t1

E!',4

-3

I il i I

Ap Sistemul venos profund: 6 :vena cav inferioar 7 : vena ilia omun 8 :vena iIiaintern 9 :vna iliaextern 10 : venelepe|visului: genitle, ligamentu| |arg. 11:vena femura| omun 12 : vena femuralprofund 13 : vena femuraI supefiial 14:vena pop|itee 15 : veneIegambiere: tibi|e anterioare, sau peoniee 16 : venele musulare: gastronemiene' " Venele perforante: 17 : |a niveluloapsei 1 8 : l a n i v elul gam bei An Fr leziuni anatomie identifite !

P" : reflux Po : obstrulie Pq6: f luX gi obstrutie P :fr fiziopatologie venoasidentifiat

Clasifiarea fiziopatoloqii = P

Semio|ogiahirurgiaI insufiienleivenoaseronie loalizrii fetri|or vene|or supetiia|e este a jumttii 9i profunde . . Preponderen{a inferioare a orpu|ui-venelemembrelor inferioare, venelor gi av inferiolr. itiae _ vena av superioar Pentruvenelejumt{ii superioare u afluenlii ei _ rm6n doarp6ni |a 15 o/o din patologii, majoitatea fiindacute. Cauzele insuficienleivenoase cronice: 1. Maladiavarioas. 2, Sindromulposttromboti. 3. Fistulele arterio-venoase. paienli]or Majoritatea suferde maladia varioas, ongenital sau dobdndit, pe a9_poat mulliani pin la parilia omplialiilor, duparese adreseaz la medi. Plngerile diferitorpaientila diferitestadii ale maladieivarioase,orespunztor prezentate lasificaliilor ulterior sunt: - desenvenossubutanat 1. Co-.sm-etie pronunfat. 2. Piioare plumb gi de oboseal spresfirgutulzi|eide mun. 3. Aparilia durerilor ngambe gi piioareu edem moderta| lor n a ll.a jumtate a zilei. 4. Progresia nmrimea nodulilor variogi, apariliainduralii pieliigambeIor (afetate), in azuri|e avansate- hiperpigmentalia (hemosiderozi1, u|ere trofice. De mentionat, varicele avansatse compliccu multevariante: 1. F]ebit Frevent erizipel. 9i tromboflebit. 2, Flebotrombozsegmentarsupefiial. 3. romboflebit profundal u evoluliasindromului posttromboti. 4. Hemoagiineprogramate (hiar gi dup srpinare) din nodullivariogi preperforabili.

G
ffi

E
AI

fl f, fl
.a

-J

T
f, g

fr
t
il
il

5. romboemboiaartereipulmonare. prob|em' hiargi la paient. Diagnostiul de ma|adie nu prezint Venele varioas gi nodu|ii la maredistan!. supsfiiale di|atate se obsev variogi vaiepoatefi opeat. lns aeastanu nseamn, Sunt multip|e auze, origiare profunde, fistu|el ongenita|e arterio.venoase difuze, a de pild,patologii ale vene|or osoase et., n are aparitiavene|or superfiiale mrite ale tumori uro-genitale' gi supapubiene, m/inferioare suntompensatorii. generalist gi vasu|a, tt gi pentrumediulde fami|ie, Pentuun hirurg se pot reomandaunele din probele Iasie de examenarea sistemului venos al strii profunde, venelorsafenegi a venelor lumenului al aparatului valvular al tuturor venelor, interesanta normal e in normpermite hemoiru|a!ie Tnpozi{ie vertiaI. lnsuficienla valvelor venelor safene: (la tus).|nsufiienla 1. Proba MaKenbru-Siarb va|veiostialea venei safene ! mari. - insufiienla 2. Proba Brodi roianov.rendelenburg tuturorvalvelora venei safenemari. Ins ufic i enla v alvelor p ertoranli Ior (venele c omuni c a nte) dintre releauasuperfiiIi9i ea profund Proba Fegan:Tnpozi{ie vertia| u flamasterul se semneazlourile varioase pe toat suprafalaoapsei gi gambelor(preoperator). Apoi, in poziliaulata paientului,se pa|peaz lourile semnate, Tn are se depisteaz defet Tn prinaretreepeforanta u valvainsufiient. aponeuroz, Permeabi litateavenelor p rofun de - !asi, prob pnTnprezent Cea mai veritabil veridi este proba 9i atuaI (probade marg). Delbet-Perthes Variantalasi: gi sub presiunea 50Pe 1/3superioar a oapseise ap|i mangeta tonometruIui paientuIui propune grbit pe 60 mmHg i se mers 1-3 min 5-10 min.Danprimele venele varioase dispar, piioruldevine ugor,nseamn venele profundesunt gi operalia- safenetomia neafetate Proba se sooatepozitiv. este posibil6. ln az peste1-3minde mersvarie|e resnvolumdevindueroase I apardureri negativ. sunt in gamb9i taIp'probaeste sootit La aest paient veneleprofunde nepermiabile, varieleeste ompensator, operaliaeste ontraindiat. patologii|or atuaI sistemului venos periferi la momentul Confirmarea diagnosticuIui (tetrax) este Doppler-duplex sau flebografia. afetareatromboti venos Sindromu| pOsttraumaticacut reprezint a sistemului profundals0b aliunea fatorilotraumatii, infeliogi (septiemie), n perioada postoperatorie prinedem pronunlat Se araterizeaz dup operaliileavitaremajore. hiperemie, febr.Duptratamentul consevativ al extremitlii, dureridestu| de violente, periodie, posttromboti |ungtimp(6-8luni)deurge lent(roni) u autizri sindromul la Dopp|er.duplex. se stabilegte maifrevent vara.Diagnostiu| aerio.venoase FistuIeIe - omunialie gi pato|ogi ven, ongenita| lent ntrearterie sau posttrumati, progresant. Localizarea: (boalaPars.Vber-Ruba9ov). 1. Pe membrele inferioare 2' Pe ap 9i g6t.

g
ffi

fl

rol
--a

rt

-tn -

I
l_ ' _! f -! d I J l J t l d superior. 3. Pe entura numeral 9i membrul persistent (dutaterios perifeie intre ramurile 4. lntreaot9i arterapulmonar pulmonare (maladia gi venelor ierz). alearterelor Semele clinice: 1. Hemangiomul. in opi|rie. 2. Apailiivarielor membrului inferior. sau alungirea 3. Edemarea pulmonare. |ent a hipertensiunii 4. Progresia Co nfirmarea diag n ostic uIui : flebografia. 1. Aortoarteriografia, 2. Doppler-duplex. de Iimfn spaliuI intercelular Limfostaza - aumuIar u formareain lumenul protei. : duturi|or limfatii a| oaguIituIui limgangiodisplazii. 1. Limfostazprimar - diferite traume, proese puulenteale {esuturilor 2. Limfostaza secundar moi (erizipele, arbunule), abese,flegmone' troboflebitele aute. La examenareapaientu|ui se obsev9i de la distan!edemul pronunlata| mmbrului afetat. Culoareaa|b.marmor, tegumentele strluite. Plia de piele este pe imposibil d.ea ontrola. Spre deosebire de edemele ardiae |a ompresia digital gambei primegte. grave suprafalametia|a adAnitura nu se Cazuri|e ajung |a elefantiaz. Diagnostiul se onfirm efetund limfografa.

a
t

t t
t
fl

I I I

I I

S-ar putea să vă placă și