Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA TIINE ECONOMICE

Catedra Marketing i REI

Agenda pra ti ii de pr!d" #ie

A $t"dent"%"i&ei'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( &N")e%e i pren")e%e' Spe ia%itatea* +,-./ Marketing i %!gi$ti 0

Spe ia%i1area((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( An"%((((((((gr"pa((((((((

C2iin0"3 -4/+ ORDIN DE RE5ARTI6ARE

U.S.M. n baza Regulamentului cu privire la organizarea stagiilor de practic i n baza contractului nr.___________din___________a.20_____________________________ repartizeaz studentul(a __________________________________________________ (numele i prenumele pentru a e!ectua practica de _______________________________________________ (denumirea practicii la____________________________________________________________________ (denumirea ntreprinderii "aracterul practicii (sau tema tezei de licen# _____________________________________________________________________

$urata practicii______________________________________________________ (sptmni% zile &ocul de munc_____________________________________________________________ (con!orm programei

ORDONAN7 Studentul___________________________________________________________ (numele i prenumele 'acultatea (tiin#e )conomice USM *nul___________specialitatea_________________________________________ Specializarea__________________________________________________a USM )ste repartizat la_____________________________________________________ (denumirea ntreprinderii% organiza#iei

(adresa +uridic a ntreprinderii ,entru a-i e!ectua practica de ____________________________________________

(caracterul practicii

$urata practicii
$e la________________________________________________a. 20_________ ,n la_______________________________________________a. 20_________ * plecat de la institu#ie__________________________________a. 20_________ _____________________________$ecanul !acult#ii _______________________(e! catedr * sosit la ntreprindere__________________________________a. 20_________ * plecat de la ntreprindere______________________________a. 20__________ &. (. _____________________________*dministra#ia ntreprinderii
(semntura

8n adr"% de$90"r0rii pra ti ii* I. St"dent"% e$te !:%igat* /. s se prezinte la ntreprindere% organiza#ie% institu#ie n ziua !i0at n ordinul de repartizare1 2. s !ac cunoscut programul practicii conductorului de la ntreprindere1 .. s realizeze sarcinile speci!icate n programul practicii1 2. s respecte indica#iile administra#iei ntreprinderii% institu#iei% organiza#iei1 3. s respecte indica#iile conductorului practicii de la ntreprindere1 4. s se con!ormeze regulamentului intern al !irmei% ntreprinderii% organiza#iei1 5. s respecte cu stricte#e regulile de protec#ie a muncii% te6nicii securit#ii i igienei de produc#ie1 7. s participe activ n via#a colectivului !irmei% institu#iei% organiza#iei1 8. s completeze *genda practicii% n care vor !i nscrise con#inutul activit#ilor1 /0.s prezinte *genda practicii pentru veri!icare conductorului practicii de la !irma% nu mai rar de doua ori pe saptamn.1 //.s prezinte la control% dup !inisarea practicii agenda practicii nso#it de Raport i ane0e1 /2.s prezinte i s sus#in un Raport privind rezultatele practicii. II. St"dent"% are drept"%* - s bene!icieze de consultan# de la coordonatorul tiin#i!ic repartizat de la catedr% privind organizarea practicii la ntreprindere i elaborarea tezei de licen#1 - s bene!icieze de sus#inere din partea conductorului practicii de la ntreprindere. Not: 9nainte de plecare de la locul practicii% studentul trebuie s ob#in pentru aceasta acordul conductorului de la ntreprindere% s-i aplice n *gend viza de plecare% con!irmat prin tampil. *genda practicii i Raportul trebuie s !ie completate deplin la locul practicii i tot acolo s !ie prezentate conductorului practicii de la ntreprindere pentru concluzii i re!erin#e. Raportul va con#ine 20-23 pagini% te0tul cu caractere :imes ;e< Roman% !on /2 pt.% intervalul ntre rnduri = /%3. Raportul prezentat spre evaluare trebuie sa !ie nso#it de caracteristica semnat de coordonatorul practicii din partea entit#ii economice.

5%an"% a%endari$ti de )"n 0 (se elaboreaz de ctre student i se aproba de conductorii practicii de la Universitate i de la 9ntreprindere
Nr. Den")irea a ti;it0#i%!r 5%an <n ep"t"% + d"rata &<n 1i%e' = De 9a t! <n ep"t"% d"rata &<n 1i%e' > ,

"onductorul practicii din partea ntreprinderii _______________________20_____


3

"onductorul practicii din partea institu#iei de nv#mnt ______________20_____ INSTRUCIUNI 5ENTRU STUDENTUL?5RACTICANT&STA@IAR' I. 8nainte de p%e are %a pra ti 03 e ne e$ar* a determina cu e0actitate caracterul i termenele practicii1 a ob#ine *genda practicii% repartizarea la practic cu denumirea !irmei i adresa +uridic corect1 a coordona programul practicii de produc#ie cu catedra1 a e0amina detaliat cu conductorul practicii de produc#ie sarcinile ce urmeaz a !i ndeplinite la ntreprindere1 a solicita catedrei de pro!il instruc#iuni privind problemele organizrii i des!urrii practicii. II. St"dent"%?pra ti ant $!$it %a %! "% pra ti ii3 e$te !:%igat* /. 2. .. 2. 3. 4. 5. s se prezinte la direc#ia ntreprinderii i s con!irme n agend data sosirii1 s primeasc un document de practicant al ntreprinderii (adeverin#% permis 1 s coordoneze cu conductorul practicii de la ntreprindere> programul practicii1 sarcinile individuale primite la plecare din institu#ia de nv#mnt1 locul de munc1 planul calendaristic al des!urrii practicii1 ordinea de utilizare a ec6ipamentului ntreprinderii. s ia cunotin# i s respecte regulamentul privind ordinea in!erioar i te6nica securit#ii la ntreprindere1 s precizeze cu conductorul practicii de la ntreprindere cine va diri+a munca practicantului% ordinea i locul de primire a consulta#iilor1 s lucreze la ntreprindere nentrerupt pn n ultimul termen al practicii% semnnd zilnic !ia de ponta+1 s completeze sistematic *genda practicii. 9nsemnrile !cute n agend trebuie s demonstreze abilit#ile studentului de a se orienta att n organizarea% ct i n te6nologia produc#iei% n economia ei% privind economia i organizarea procesului de produc#ie1 n baza *gendei% s elaboreze un Raport despre activitatea realizat n cadrul stagiului de practic.

/. 2. .. 2. 3.

7.

5RO@RAMUL pra ti ii de pr!d" #ie pentr" $t"den#ii3 $pe ia%itatea +,-./ Marketing i %!gi$ti 0 S !p"% pra ti ii de pr!d" #ie* !ormarea abilit#ilor necesare activit#ii n s!era rela#iilor economice interna#ionale n condi#iile unei !irme concrete (organiza#ii % n baza utilizrii cunotin#elor nsuite n procesul instruirii la !acultatea ?(tiin#e )conomice@. O:ie ti;e%e pra ti ii de ini#iere /. consolidarea cunotin#elor teoretice n domeniul marAetingului i logisticii% economiei entit#ilor economice1 2. !le0ibilizarea gBndirii i a modalit#ilor de operare cu programe% concepte% metode% te6nici aplicate n activitatea economic1 .. comunicarea cu personalul ntreprinderii% cu partenerii ei i nsuirea regulilor de comportament n colectivul acesteia1 2. dezvoltarea capacit#ilor de analiz a activit#ii economico - !inanciare a agen#ilor economici (reziden#ilor i nereziden#ilor Republicii Moldova n cadrul practicii1 3. analiza !actorilor interni i e0terni care in!luen#eaz activitatea entit#ilor economice 1 4. utilizarea instrumentarului normativ-+uridic de reglementare a activit#ii economice1 5. identi!icarea problemelor entit#ilor economice i contribu#ia la rezolvarea lor1 7. stabilirea punctelor slabe i !orte (pozitive i negative n activitatea entit#ilor economice1 8. participarea la elaborarea scrisorilor de inten#ie sau protocol% acordurilor de !idelitate i de non-concuren#1 contractelor1 planurilor de !inan#are% diagnosticului economico-!inanciar1 politicilor de recrutare a cadrelor1 /0.elaborarea i argumentarea economic a propunerilor iCsau recomandrilor privind per!ec#ionarea activit#ii economice1 //.selectarea i sistematizarea materialelor pentru elaborarea tezei de licen#1 /2.elaborarea i sus#inerea Raportului practicii de produc#ie% care contribuie la aprecierea nivelului de pregtire a studentului din punct de vedere teoretic i practic con!orm ,lanului de nv#mnt la specialitatea .42./ MarAeting i logistic1

S")ar"% a ti;it0#i%!r <n peri!ada pra ti ii de ini#iere A. / 2 . 2 3 4 5 7 8 Cara teri$ti a genera%0 a <ntreprinderii

/0 / 2 . 2 3 4 5 7 8

'orma +uridic i de organizare a activit#ii la ntreprindere. Daza +uridic i normativ de activitate a ntreprinderii (acte normative% statutul% regulamentul intern etc. . Estoria !ondrii ntreprinderii. S!era de activitate a ntreprinderii. Structura organizatoric a ntreprinderii. Structura administrativ a ntreprinderii. Frganizarea muncii personalului administrativ i salarizarea lui. Resursele de munc a ntreprinderii. *naliza activit#ii obiectului> indicatorii generali1 resursele disponibile% structura produsului% serviciilor1 strategia dezvoltrii% planul de a!aceri1 veniturile i c6eltuielile% investi#iile i sistemul de recompense% e!ectul i e!icien#a activit#ii. 9ntreprinderea ca sistem opera#ional n sistemul de marAeting. A. Cara teri$ti a $i$te)"%"i de ge$ti"ne a a ti;it0#ii e !n!)i e Frganizarea !ormal i ne!ormal a !irmei% rela#iile cu reziden#ii Republicii Moldova1 ,rocesele verbale de inten#ii% acorduri% contracte comerciale1 'unc#iile direc#iei (sec#iei de marAeting> analiza% previziunea% plani!icarea% organizarea% e0ecutarea1 ,rogramarea i controlul opera#iunilor te6nologice% gestiunea utila+ului de produc#ie% a materiei prime% a resurselor energetice% aprovizionarea te6nicomaterial% logistica procesului de produc#ie1 Gestiunea resurselor !inanciare1 Gestiunea resurselor in!ormationale% a produselor intelectuale i a propriet#ii intelectuale (brand-uri% inven#ii% mrci comerciale etc. 1 *rmonizarea cererii cu o!erta pe pia#1 *naliza modelelor de optimizare a stocurilor1 *naliza activit#ii de marAeting.

/ 2 .

C. Ra#i!na%i1area a ti;it0#ii e !n!)i e a !rgani1a#iei *naliza activit#ii economice i de marAeting a ntreprinderii n sistemul economiei na#ionale i ramurale i depistarea de!icien#elor ma+ore n domeniu. )laborarea propunerilor cu privire la per!ec#ionarea activit#ii economice i de marAeting a ntreprinderii. *rgumentarea economic a propunerilor% menite s contribuie la per!ec#ionarea activit#ii economice i de marAeting studiate.

.D

Rea%i1area pra ti ii de %i en#0

"oncomitent cu practica de produc#ie% n con!ormitate cu ,lanul de nv#mnt% se e!ectueaz practica de licen#% scopul creia este de a acumula abilit#i de cercetri tiin#i!ice. 9n con!ormitate cu tema tezei de licen# selectat i aprobat n modul stabilit n universitate% studentul ob#ine in!orma#ia necesar pentru tez% o sistematizeaz i o prelucreaz. 9n !inal% studentul prezint conductorului prima variant a tezei de licen#.

A ti;it0#i rea%i1ate <n adr"% pra ti ii


Data eBe "t0rii %" r0ri%!r C!n#in"t"% re1")ati; a% %" r0ri%!r eBe "tate. O:$er;a#ii%e pra ti ant"%"i i n!te%e !nd" 0t!r"%"i pra ti ii A;i1"% !nd" 0t!r"%"i

/0

C!n#in"t"% !n9erin#e%!r de pr!d" #ie


Data L! "% de )"n 0 &$e t!r"%3 $e #ia'. C2e$ti"ni%e di$ "tate %a !n9erin#03 pr!p"neri%e i $"ge$tii%e $tagiar"%"i A;i1"% !nd" 0t!r"%"i

//

AC"t!r"% a !rdat pr!d" #iei3 a ti;itatea de er etare tiin#i9i 0 i de ra#i!na%i1are a $t"den#i%!r %a pra ti 0
Nr. C!n#in"t"% %" r0ri%!r eBe "tate A;i1"% !nd" 0t!r"%"i

/2

A ti;itatea pra ti ant"%"i re9erit!r %a $t"dierea n!i%!r rea%i10ri a%e te2ni ii3 a )et!de%!r pr!gre$i$te de )"n 0 i a pr!:%e)e%!r a ti;it0#ii <ntreprinderii <n e !n!)ia de pia#0
Nr. C!n#in"t"% %" r0ri%!r A;i1"% !nd" 0t!r"%"i

/.

C!n %"1ia i $"ge$tii%e $t"dent"%"i re9erit!r %a pra ti 0 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDD? Se)n0t"ra $tagiar"%"i

/2

Apre ierea a ti;it0#ii $t"dent"%"i?pra ti ant "oncluziile ntreprinderii privind activitatea stagiarului% abilit#ile te6nice% volumul de lucrri i calitatea lor% spiritul de ini#iativ i nivelul de disciplin% rezultatele e0amenelor !unc#ionale i altele se consemneaz de conductorul ntreprinderii i se certi!ic prin semntura i tampil. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH======== HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
C!nd" 0t!r"% pra ti ii &.(. ================================= ?HHHH? =================20====

Sar ina indi;id"a%0 !)p%e)entar0 pr!gra)"%"i pra ti ii (se !ormuleaz la catedr :ema sarcinii>=============================================================== ===================================================================== ===================================================================== ===================================================================== ===================================================================== ===================================================================== $ata !ormulrii ?HH==?======================= 20===== :ermenul de e0ecutare ?=======?=================20===== Semntura conductorului care a !ormulat sarcina=============================
/3

O:$er;a#ii%e i indi a#ii%e !nd" 0t!r"%"i pra ti ii de %a atedr0 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Re1"%tate%e pra ti ii "oncluziile conductorului din partea institu#iei de nv#mnt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH========================== HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Re1"%tate%e $"$#inerii HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Se! catedr HHHHHHHH=HHHHHHHH ?HHH?HHHHHHHHHH20HHH

/4

8ntiin#are Studentul Universit#ii de Stat din Moldova

(numele% prenumele

(anul de studii% specialitatea

(localitatea

a sosit n localitatea _____________________________________________________ la ____________________________________________________________________


(denumirea ntreprinderii

la data de I_____J ________________________________20________ i a nceput practica de _______________________ con!orm programului. "onductor al practicii de la ntreprindere a !ost numit

(numele% prenumele

(!unc#ia

C!nd" at!r"% <ntreprinderii ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( L.. St"dent"% ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

F(((((((((((((((((((((((((((-4((((((
/5