Sunteți pe pagina 1din 15

HOTRRE nr. 1.

588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea a ociaiilor de proprietari EMITENT: !"#$%N"L PU !I"#T $N: &'N()'%"L '*(+(,L nr. -3 din ./ ianuarie 200/ 0n temeiul art. .0/ din +on tituia %om1niei, republicat2, i al art. 34 din Legea nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea a ociaiilor de proprietari, !uvernul %om1niei adopt2 prezenta 5ot2r1re. ,%). . 6e aprob2 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea a ociaiilor de proprietari, prev2zute n ane7a care face parte integrant2 din prezenta 5ot2r1re. ,%). 2 La data intr2rii n vigoare a prezentei 5ot2r1ri e abrog2 8ot2r1rea !uvernului nr. -00/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i funcionarea a ociaiilor de proprietari, publicat2 n &onitorul 'ficial al %om1niei, 9artea (, nr. 3.. din / mai 2003, cu modific2rile i complet2rile ulterioare, precum i orice alte di poziii contrare. 9%(&:&(N(6)%" +;L(N 9'9$6+":);%(+$,N" +ontra emneaz2< ::::::::::::::: &ini trul internelor i reformei admini trative, +ri tian =avid &ini trul muncii, familiei i egalit2ii de an e, 9aul 92curaru &ini trul dezvolt2rii, lucr2rilor publice i locuinelor, La zlo >orbel? p. &ini trul economiei i finanelor, +2t2lin =oica, ecretar de tat >ucureti, .4 decembrie 2007. Nr. ..3//. ,N$@; N'%&$ &$)'='L'!(+$ de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea a ociaiilor de proprietari +,9. ( =i poziii generale ,%). .
1

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

9rezentele norme metodologice au ca obiect punerea la di poziia a ociaiilor de proprietari i a autorit2ilor admini traiei publice centrale i locale a cadrului general pentru nfiinarea, organizarea i funcionarea a ociaiilor de proprietari, e7ploatarea i admini trarea cl2dirilor:blocuri de locuine:condominii, precum i e7ercitarea controlului financiar:contabil i de ge tiune a upra activit2ii a ociaiilor de proprietari, n aplicarea prevederilor Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea a ociaiilor de proprietari. ,%). 2 A.B 0n copul reprezent2rii i u inerii intere elor comune ale proprietarilor, legate de folo irea bunurilor aflate n proprietate comun2 indiviz2 din cl2direa ce alc2tuiete un condominiu, proprietarii apartamentelor i ai paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 e pot con titui n a ociaii de proprietari. A2B , ociaia de proprietari e te forma de a ociere autonom2, de organizare i de reprezentare a intere elor comune a maCorit2ii proprietarilor unui condominiu, cu per onalitate Curidic2, f2r2 cop patrimonial, nfiinat2 n condiiile prev2zute de lege. A3B 9entru promovarea valorilor civice ale democraiei i tatului de drept i pentru reprezentarea la nivel local i naional, a ociaiile de proprietari e pot a ocia n federaii, uniuni, ligi ale a ociaiilor de proprietari din municipii, orae au Cudee, re pectiv la nivel naional, n condiiile prev2zute de lege. ,%). 3 9roprietarii din a ociaiile de locatari din cl2dirile ale c2ror apartamente au fo t dob1ndite n proprietate n condiiile legii i care nu :au organizat n a ociaii de proprietari vor lua m2 urile prev2zute de prezentele norme metodologice pentru con tituirea n a ociaii de proprietari, potrivit prevederilor Legii nr. 230/2007 . +,9. (( 0nfiinarea, organizarea, funcionarea i admini trarea a ociaiei de proprietari ,%). , ociaia de proprietari e nfiineaz2 prin acordul cri a cel puin Cum2tate plu unu din num2rul proprietarilor apartamentelor i paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 din cadrul aceluiai condominiu cu cel puin 3 proprietari. ,cordul e con emneaz2 ntr:un tabel nominal, ane72 la acordul de a ociere, potrivit art. 3 alin. A.B din Legea nr. 230/2007 . )abelul nominal, ane72 la acordul de a ociere, va conine, n mod obligatoriu, urm2toarele< numele i prenumele proprietarului, adre a, codul numeric per onal, eria i num2rul actului de identitate, indicarea titlului de proprietate, data e7prim2rii voinei de a ociere i emn2tura. ,%). 3 A.B 0n cl2dirile de locuine cu mai multe tron oane au c2ri e pot con titui a ociaii de proprietari pe fiecare tron on ori car2 n parte numai n condiiile n care nu e7i t2 o proprietate comun2 aferent2 tron oanelor au c2rilor care nu poate fi delimitat2. A2B , ociaiile de proprietari la nivel de c2ri au tron oane de cl2dire e pot con titui prin 5ot2r1re a adun2rii generale i cu acordul e7pre al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectiv2 a p2rilor de proprietate comun2 care e preiau n admini trare de re pectiva a ociaie de proprietari i cu privire la obligaiile i drepturile legale care vor continua 2 r2m1n2 n arcina tuturor coproprietarilor. A3B 9rin acordul de a ociere pe car2 au tron on e reglementeaz2 i raporturile cu celelalte a ociaii de proprietari con tituite n cl2dire, pe car2 au tron on, cu privire la po ibilitatea defalc2rii te5nice a con umurilor i repartizarea c5eltuielilor comune, precum i la modalitatea ace tei defalc2ri/repartiz2ri. =ac2 e te nece ar, e olicit2 avizul furnizorilor de ervicii implicai cu privire la po ibilit2ile te5nice de furnizare independent2 a utilit2ilor pe tron oane au pe c2ri, precum i pentru realizarea branamentelor. ,%). D A.B ,nterior adun2rii generale de con tituire, proprietarii din cl2dirile cu mai multe apartamente e pot ntruni pentru a 5ot2r cu privire la nfiinarea a ociaiei de proprietari au la tran formarea a ociaiei de locatari n a ociaie de proprietari. )otodat2, vor 5ot2r i cu privire la per oana fizic2 au Curidic2 n 2rcinat2 cu ntocmirea acordului de a ociere i a tatutului, cu privire la termenul de finalizare a ace tora i la data de convocare a adun2rii de con tituire. 8ot2r1rea proprietarilor e con emneaz2 ntr:un proce :verbal care e emneaz2 de toi cei prezeni. A2B +u cel puin .0 zile naintea datei fi7ate pentru adunarea general2 de con tituire proprietarii e convoac2 prin afiare ntr:un loc vizibil. A3B ,dunarea general2 de con tituire a a ociaiei de proprietari e te legal ntrunit2 n cvorumul prev2zut la art. 3 alin. A.B din Legea nr. 230/2007 . A-B ,cordul privind nfiinarea a ociaiei de proprietari e obine cu votul a cel puin Cum2tate plu unu din
2

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

num2rul proprietarilor apartamentelor i ai paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 din cadrul cl2dirii, c2rii au tron onului re pectiv, dup2 caz. A3B =ac2 nu e te ntrunit cvorumul prev2zut la art. 3 alin. A.B din Legea nr. 230/2007 , o nou2 convocare va avea loc, dup2 cel puin 3 zile de la data primei convoc2ri. 0n cazul n care nici la a doua convocare nu e poate realiza acordul de a ociere din lip a cvorumului, e face o a treia convocare, dup2 cel puin 3 zile de la data celei de:a doua convoc2ri. =up2 a treia convocare a adun2rii generale de con tituire, acordul de a ociere e con ider2 realizat, ub condiia e7prim2rii voinei de a ociere, con emnat2 n tabelul nominal, ane72 la acordul de a ociere, a cel puin Cum2tate plu unu din num2rul proprietarilor. ADB 0n adunarea general2 de con tituire e prezint2 i e adopt2 tatutul a ociaiei de proprietari, n care e vor cuprinde preciz2ri cu privire la< aB denumirea, forma Curidic2, ediul, durata de funcionare ale a ociaiei de proprietariE bB copul i obiectul de activitate ale a ociaiei de proprietariE cB miCloacele materiale i b2neti de care poate di pune a ociaia de proprietariE tructura veniturilor i a c5eltuielilorE dB membrii a ociaiei de proprietari, drepturile i obligaiile ace toraE eB tructura organizatoric2, modul de funcionare, managementul a ociaiei de proprietariE fB repartizarea c5eltuielilor a ociaiei de proprietariE gB condiiile n care e dizolv2 a ociaia de proprietariE 5B di poziii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relaiile contractuale, penaliz2rile, cazurile de urgen2 n care e permite acce ul n apartament au n paiul 2u al unui delegat al a ociaiei. iB po ibilitatea a igur2rii, dup2 caz, a unui paiu de admini trare pecial amenaCat, unde e va putea de f2ura erviciul de admini trare i n care pot fi p2 trate n iguran2 documentele a ociaiei. ,%). 7 A.B ,cordul proprietarilor privind con tituirea a ociaiei de proprietari e con emneaz2 ntr:un proce :verbal al adun2rii generale de con tituire, ntocmit n dou2 e7emplare originale, emnate de toi proprietarii care i:au dat con im2m1ntul. A2B 9roprietarii i dau con im2m1ntul, de regul2, n adunarea de con tituireE n cazul proprietarilor ab eni, con im2m1ntul poate fi e7primat prin emnarea proce ului:verbal prev2zut la alin. A.B, n termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de con tituire, conform art. D. A3B 0n cazul n care un proprietar e afl2 n impo ibilitatea de a emna, e va con emna c2 ace ta i:a dat con im2m1ntul i e va face meniune de pre cauza ace tei impo ibilit2i. ,%). / A.B +ererea pentru dob1ndirea per onalit2ii Curidice a a ociaiei de proprietari mpreun2 cu tatutul, acordul de a ociere i proce ul:verbal al adun2rii generale de con tituire e depun i e nregi treaz2 la organul financiar local n a c2rui raz2 teritorial2 e afl2 cl2direa. A2B 6tatutul i acordul de a ociere e ntocme c n baza Legii nr. 230/2007 . A3B ,cordul de a ociere trebuie 2 conin2< aB adre a i individualizarea propriet2ii individuale, potrivit actului de proprietateE bB numele i prenumele tuturor proprietarilorE cB de crierea propriet2ii, cuprinz1nd< de crierea cl2dirii, tructura cl2dirii, num2rul de etaCe, num2rul de apartamente tructurate pe num2r de camere, num2rul paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2, uprafaa terenului aferent cl2diriiE dB enumerarea i de crierea p2rilor aflate n proprietate comun2E eB cota:parte indiviz2 ce revine fiec2rui proprietar din proprietatea comun2. A-B , ociaia de proprietari dob1ndete per onalitate Curidic2 n baza nc5eierii Cudec2torului:delegat de emnat la organul financiar local de c2tre preedintele Cudec2toriei n a c2rei circum cripie teritorial2 e afl2 cl2direa. A3B 0nc5eierea e d2 f2r2 citarea p2rilor i e te e7ecutorie. ADB 0nc5eierea e te upu 2 recur ului n termen de 3 zile de la comunicare. %ecur ul e Cudec2 cu citarea p2rilor. ,%). 4 0n crierea ulterioar2 n a ociaia de proprietari a proprietarilor care nu au fo t prezeni la adunarea general2 de con tituire i care nu i:au dat con im2m1ntul n condiiile prev2zute la art. 7 e face la cererea cri 2 a ace tora, f2r2 alte formalit2i. 9roprietarul din condominiu olicit2 2 devin2 membru al a ociaiei de proprietari prin emnarea unui act adiional la acordul de a ociere, f2r2 alte formalit2i. ,%). .0
3

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

0n crierea n cartea funciar2 a propriet2ii individuale i a condominiului e face potrivit di poziiilor legale n materie. ,%). .. =up2 nfiinarea a ociaiei de proprietari, acea ta e identific2 prin denumire, adre a condominiului, nc5eierea Cudec2torului:delegat au orice alt document legal acordat la nfiinare i prin codul de identificare fi cal2 al a ociaiei. ,ctele care eman2 de la a ociaiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare. ,%). .2 9roprietarii membri ai a ociaiei, pe l1ng2 drepturile i ndatoririle prev2zute n tatutul a ociaiei de proprietari, au i urm2toarele drepturi i obligaii< ,. =repturi< aB 2 participe, cu drept de vot, la adunarea general2 a a ociaiei de proprietariE bB 2 i n crie candidatura, 2 candideze, 2 aleag2 i 2 fie alei n tructura organizatoric2 a a ociaiei de proprietari, dac2 au capacitatea deplin2 de e7erciiuE cB 2 cunoa c2 toate a pectele ce in de activitatea a ociaiei i 2 aib2 acce , la cerere, la orice document al ace teiaE dB 2 primea c2 e7plicaii cu privire la calculul cotei de contribuie la c5eltuielile a ociaiei de proprietari i, eventual, 2 o conte te la preedintele a ociaiei de proprietari, n termen de .0 zile de la afiarea li tei de plat2. 9reedintele a ociaiei de proprietari e te obligat 2 r2 pund2 la conte taie n termen de 7 zileE eB 2 folo ea c2 p2rile comune de con trucii i in talaii ale condominiului conform de tinaiei pentru care au fo t con truiteE fB 2 i nc5irieze proprietatea, f2r2 a fi afectate e7ercitarea drepturilor i ndeplinirea re pon abilit2ilor legate de a ociaia de proprietari. >. 'bligaii< aB 2 menin2 n bune condiii proprietatea individual2, apartamentul au paiul cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2, pe propria c5eltuial2. Niciun proprietar nu poate nc2lca, afecta au preCudicia dreptul de proprietate comun2 au individual2 al celorlali proprietari din condominiuE bB 2 accepte acce ul n apartamentul au n paiul propriu, cu un preaviz de 3 zile, al unui delegat al a ociaiei, atunci c1nd e te nece ar i Cu tificat 2 e in pecteze, 2 e repare ori 2 e nlocuia c2 elemente din proprietatea comun2, la care e poate avea acce numai din re pectivul apartament au paiu. *ac e7cepie cazurile de urgen2, c1nd acce ul e poate face f2r2 preaviz, conform prevederilor din tatutul a ociaiei de proprietariE cB 2 contribuie la con tituirea miCloacelor b2neti i materiale ale a ociaiei de proprietari i 2 ac5ite n termenul tabilit cota de contribuie care le revine n cadrul c5eltuielilor a ociaiei de proprietariE dB 2 ia m2 uri, n cadrul a ociaiei, pentru modernizarea, con olidarea, reabilitarea termic2, precum i pentru creterea performanei energetice a cl2dirii, dup2 caz, potrivit prevederilor legale, i 2 ac5ite cota:parte din co turile aferente. (ndiferent de natura interveniilor, e va avea n vedere meninerea a pectului armonio i unitar al ntregii cl2diri. 0n cl2dirile afectate de ei me, proprietarii au obligaia de a lua de urgen2 m2 uri pentru con olidare, conform prevederilor legale n vigoareE lucr2rile de reparaii, intervenii etc. e vor e7ecuta cu per onal autorizat, potrivit legiiE eB 2 repare tric2ciunile ori 2 pl2tea c2 c5eltuielile pentru lucr2rile de reparaii, dac2 ei au alte per oane care acioneaz2 n numele lor au provocat daune oric2rei p2ri din proprietatea comun2 au unui alt apartament ori paiuE fB la n tr2inarea propriet2ii, 2 tran mit2 toate obligaiile c2tre dob1nditor, inclu iv cele cu privire la umele de plat2 c2tre a ociaia de proprietari e7i tente la data tranzaciei, precum i orice alte informaii relevante au av1nd con ecine a upra drepturilor i obligaiilor privitoare la proprietatea care e te n tr2inat2E gB la dob1ndirea propriet2ii, 2 depun2 n copie, la a ociaie, actul de proprietateE 5B 2 modifice in talaiile de di tribuie a utilit2ilor n interiorul unui condominiu au al unui apartament din cadrul unui condominiu numai n condiiile legii, pe baza referatului te5nic de pecialitate emi de furnizorul utilit2ii, n care e arat2 efectele modific2rii in talaiei re pective. 9e baza ace tui referat, comitetul e7ecutiv va 5ot2r a upra efectu2rii modific2rii. 0n cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice i a apei calde de con um, nu e te nece ar referatul te5nic menionatE iB nu pot ocupa funcii n comitetul e7ecutiv i n comi ia de cenzori membri av1nd grade de rudenie, p1n2 la gradul al -:lea inclu iv. ,%). .3 A.B 9roprietarul poate aduce mbun2t2iri au modific2ri propriet2ii ale individuale, cu re pectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de c2tre autoritatea public2 local2 a modific2rilor con truciei, f2r2
4

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

a pune n pericol integritatea tructural2 a cl2dirii au a altor propriet2i individuale. A2B 9roprietarul nu poate c5imba a pectul au de tinaia propriet2ii comune f2r2 a obine mai nt1i acceptul a ociaiei de proprietari. A3B 'rice modificare a propriet2ii individuale e va aduce la cunotina a ociaiei pentru n crierea n Curnalul evenimentelor din cartea te5nic2 a con truciei, prin depunerea n copie a actelor de autorizare, a proce ului: verbal de recepie i a c5ielor. A-B "nit2ile care au admini trat cl2dirile i unt dein2toare a c2rii con truciei au obligaia de a o preda a ociaiilor de proprietari, iar acolo unde acea ta nu mai e7i t2, 2 o recon tituie pe c5eltuiala proprie. ,%). .A.B 9roprietarii membri ai a ociaiei de proprietari e ntrune c n adun2ri generale ordinare au e7traordinare. A2B ,dunarea general2 ordinar2 are loc cel puin o dat2 pe an, n primul trime tru. +onvocarea e a igur2 de preedintele au de comitetul e7ecutiv al a ociaiei de proprietari. A3B 9entru ituaii peciale au de ma7im2 urgen2, adun2rile generale e7traordinare ale a ociaiei de proprietari pot fi convocate oric1nd de comitetul e7ecutiv au de cel puin 20F din num2rul proprietarilor membri ai a ociaiei de proprietari. A-B 9roprietarii trebuie anunai, prin afiare la loc vizibil au pe baz2 de tabel nominal convocator, a upra datei adun2rii generale a a ociaiei de proprietari cu cel puin 7 zile nainte ca acea ta 2 aib2 loc, inclu iv cu privire la ordinea de zi a adun2rii generale. A3B ,dunarea general2 a a ociaiei de proprietari poate adopta 5ot2r1ri, dac2 maCoritatea proprietarilor membri ai a ociaiei de proprietari unt prezeni per onal au prin reprezentant legal. =ac2 nu e te ntrunit cvorumul nece ar de Cum2tate plu unu, adunarea va fi u pendat2 i reconvocat2 n termen de ma7imum .0 zile de la data primei convoc2ri. La adunarea general2 reconvocat2, dac2 e7i t2 dovada c2 toi membrii a ociaiei de proprietari au fo t convocai, 5ot2r1rile pot fi adoptate, indiferent de num2rul membrilor prezeni, prin votul maCorit2ii ace tora. =ovezi ale convoc2rii i reconvoc2rii con tituie afiul de la avizier i tabelul nominal convocator cu emn2turi. ,%). .3 ,dunarea general2 a a ociaiei de proprietari are urm2toarele atribuii< aB alege i revoc2 din funcie preedintele, membrii comitetului e7ecutiv i cenzorul au membrii comi iei de cenzori a a ociaiei de proprietariE bB adopt2, modific2 au revoc2 5ot2r1riE cB adopt2 i modific2 bugetul de venituri i c5eltuieliE dB mandateaz2 comitetul e7ecutiv, reprezentat de preedintele a ociaiei de proprietari, pentru angaCarea i eliberarea din funcie a per oanei care ocup2 funcia de admini trator al imobilului au a altor angaCai ori pre tatori, n copul admini tr2rii i bunei funcion2ri a cl2diriiE eB e7ercit2 alte atribuii care i:au fo t conferite prin tatut, prin acordul de a ociere au prin votul proprietarilor a ociai. ,%). .D +omitetul e7ecutiv, format dintr:un num2r impar de membri alei de adunarea general2, reprezint2 a ociaia de proprietari n admini trarea i e7ploatarea cl2dirii, cu e7cepia atribuiilor rezervate e7clu iv proprietarilor cu privire la propriet2ile individuale, apartamente au paii cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2. 9reedintele a ociaiei de proprietari e te i preedinte al comitetului e7ecutiv. ,%). .7 A.B +omitetul e7ecutiv al a ociaiei de proprietari are urm2toarele atribuii< aB duce la ndeplinire 5ot2r1rile adun2rii generale i urm2rete re pectarea prevederilor legale, a tatutului i a acordului de a ociere ale a ociaiei de proprietariE bB emite, dac2 e te cazul, decizii cri e privind regulile pentru ducerea la ndeplinire a 5ot2r1rilor adun2rilor generale i pentru re pectarea prevederilor legale, a tatutului i a acordului de a ociere, precum i alte decizii ce prive c activitatea a ociaiei de proprietariE cB ntocmete proiectul bugetului de venituri i c5eltuieli i preg2tete de f2urarea adun2rilor generaleE dB reglementeaz2 folo irea, ntreinerea, repararea, nlocuirea i modificarea p2rilor propriet2ii comune, inclu iv cu privire la con umurile aferente propriet2ii comune, n conformitate cu actele normative n vigoareE eB ntocmete au propune planuri de m2 uri i activit2i, conform cu re pon abilit2ile ce le revin, i urm2rete realizarea lorE fB upraveg5eaz2 de f2urarea tuturor activit2ilor din cadrul a ociaiei de proprietari, n mod pecial ituaia nca 2rilor i a pl2ilor lunareE gB pentru realizarea copului i a activit2ilor a ociaiei de proprietari, angaCeaz2 i demite per onalul nece ar,
5

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

nc5eie i reziliaz2 contracte cu per oane fizice/CuridiceE 5B i a um2 obligaii, n numele a ociaiei de proprietari au n numele proprietarilor membri ai a ociaiei de proprietari, privind intere ele legate de cl2direE iB iniiaz2 au ap2r2 n proce e, n numele a ociaiei de proprietari au n numele proprietarilor membri ai a ociaiei de proprietari, intere ele legate de cl2direE CB tabilete i temul propriu de penaliz2ri al a ociaiei de proprietari pentru re tanele afiate pe li ta de plat2 ce prive c c5eltuielile a ociaiei de proprietari, conform prevederilor legaleE GB avizeaz2 documentele a ociaiei de proprietariE lB a igur2 completarea la zi a c2rii te5nice a con trucieiE mB a igur2 urm2rirea comport2rii n timp a con truciei, pe toat2 durata de e7i ten2 a ace teiaE nB ge tioneaz2 ituaiile e7cepionale i de criz2E oB e7ercit2 alte atribuii care i:au fo t conferite prin 5ot2r1rile adun2rii generaleE pB aprob2 lunar li ta cu cotele de contribuie la plata c5eltuielilor a ociaiei de proprietari, conform 5ot2r1rii adun2rii generaleE rB tabilete cotele de participare pe per oan2 la c5eltuielile aferente per oanelor cu domiciliul n cl2dire i pentru per oanele care locuie c temporar, minimum .3 zile pe lun2E tabilete perioada pentru care proprietarii, re pectiv c5iriaii, pot olicita n cri cutirea de la plata c5eltuielilor pe per oan2 i care trebuie 2 fie de cel puin .3 zile pe lun2, conform 5ot2r1rii adun2rii generaleE B analizeaz2 problemele ridicate de membrii a ociaiei de proprietari i ia m2 uri pentru rezolvarea ace tora, conform 5ot2r1rii adun2rii generaleE B ia toate m2 urile pentru aducerea la tarea dinaintea producerii evenimentului a zonei n care e efectueaz2 reparaii la p2rile comune, urm1nd ca umele aferente reparaiilor re pective 2 fie uportate de toi proprietarii, proporional cu cota indiviz2. A2B Hedinele comitetului e7ecutiv e de f2oar2 lunar i unt legal ntrunite dac2 Cum2tate plu unu din num2rul membrilor 2i unt prezeni. Hedinele comitetului e7ecutiv pot fi convocate de preedintele a ociaiei de proprietari au de Cum2tate plu unu din num2rul membrilor 2i. A3B =eciziile comitetului e7ecutiv e con emneaz2 n regi trul de decizii al comitetului e7ecutiv i e afieaz2 la avizier. A-B =up2 aprobarea bugetului de venituri i c5eltuieli, comitetul e7ecutiv va urm2ri derularea ace tuia n condiiile legii. A3B +omitetul e7ecutiv poate angaCa per onal pecializat pentru ndeplinirea atribuiilor ce i revin i adopt2 decizii a upra cuantumului alariilor, indemnizaiilor, remuneraiilor i al eventualelor premieri care e acord2 per onalului ncadrat cu contract individual de munc2 au n baza unei convenii civile de pre t2ri de ervicii, n limita bugetului aprobat de adunarea general2. ADB +omitetul e7ecutiv angaCeaz2 au demite per onalul, nc5eie au reziliaz2 contracte n ceea ce privete activitatea de admini trare i ntreinere a cl2dirii, a p2rilor comune de con trucii/a in talaiilor, precum i pentru alte activit2i conforme cu copul a ociaiei de proprietari< admini trare, contabilitate, ca ierie, ngriCire, mecanic2, in talaii etc. ,ngaCarea per onalului nece ar a ociaiei de proprietari e face de c2tre comitetul e7ecutiv, reprezentat de preedinte, n conformitate cu prevederile legi laiei pecifice n vigoare. A7B +omitetul e7ecutiv decide a upra acord2rii unor drepturi b2neti membrilor a ociaiei de proprietari care de f2oar2 activit2i lucrative folo itoare ace teia, n limita bugetului de venituri i c5eltuieli adoptat de adunarea general2 a proprietarilor, potrivit art. 33 alin. A3B din Legea nr. 230/2007 . A/B +omitetul e7ecutiv preia toate obligaiile i r2 punderile privind activitatea de management tabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada c1t a ociaia nu are angaCat un admini trator au a fo t reziliat contractul de admini trare, indiferent de cauze. A4B 9entru nendeplinirea atribuiilor ce le revin, membrii comitetului e7ecutiv, inclu iv preedintele a ociaiei de proprietari, r2 pund, per onal au olidar, dup2 caz, n faa legii i a proprietarilor, pentru daunele i preCudiciile cauzate proprietarilor n mod deliberat. ,%). ./ A.B 9reedintele a ociaiei de proprietari e te fie candidatul care a obinut cel mai mare num2r de voturi la alegerea membrilor comitetului e7ecutiv, fie oricare alt membru al comitetului e7ecutiv ale prin voina a i a maCorit2ii proprietarilor n cadrul adun2rii generale. A2B 9reedintele a ociaiei de proprietari reprezint2 a ociaia n derularea contractelor angaCate de acea ta i i a um2 obligaii n numele ace teia. A3B 9reedintele a ociaiei de proprietari reprezint2 a ociaia n relaiile cu terii, inclu iv n aciunile iniiate de a ociaie mpotriva unui proprietar care nu i:a ndeplinit obligaiile fa2 de a ociaie au n proce ele iniiate
6

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

de un proprietar care conte t2 o 5ot2r1re a adun2rii generale a proprietarilor. A-B 9reedintele a ociaiei de proprietari urm2rete ndeplinirea obligaiilor cet2eneti ce revin proprietarilor i punerea n aplicare a deciziilor comitetului e7ecutiv. A3B 9reedintele a ociaiei de proprietari p2 treaz2 i urm2rete inerea la zi a c2rii te5nice a con truciei, precum i a celorlalte documente privitoare la activitatea a ociaiei de proprietari. ADB Htampila a ociaiei de proprietari e p2 treaz2 i e folo ete numai de c2tre preedinte au de vicepreedinte. A7B 0n cazul n care preedintele e afl2 n impo ibilitatea de a:i e7ercita atribuiile, ace tea vor fi ndeplinite de c2tre un vicepreedinte, numit de preedintele a ociaiei de proprietari dintre membrii comitetului e7ecutiv, urm1nd ca n termen de 40 de zile de la data c1nd :a con tatat indi ponibilitatea 2 fie convocat2 o adunare general2 pentru a alege un nou preedinte. A/B 9reedintele a ociaiei de proprietari poate fi remunerat, pe baz2 de contract de mandat, potrivit art. 32 alin. A.B din Legea nr. 230/2007 , n limitele bugetului de venituri i c5eltuieli aprobat prin 5ot2r1re a adun2rii generale, potrivit prevederilor +odului fi cal. ,%). .4 A.B +enzorul au comi ia de cenzori urm2rete i a igur2 re pectarea legalit2ii n admini trarea bunurilor materiale i a fondurilor financiare ale a ociaiei de proprietari. A2B +omi ia de cenzori e te format2 dintr:un num2r impar de membri, care trebuie 2 aib2 cel puin tudii medii. A3B =ac2 dintre membrii a ociaiei de proprietari nu e poate alege comi ia de cenzori, atunci adunarea general2 va mandata comitetul e7ecutiv pentru angaCarea unui cenzor din afara a ociaiei de proprietari, per oan2 fizic2 ori Curidic2 de pecialitate, pe baz2 de contract au convenie de pre t2ri de ervicii. A-B +enzorii alei ai a ociaiei de proprietari pot fi remunerai pe baza unui contract de mandat, conform 5ot2r1rii adun2rii generale a proprietarilor, la data adopt2rii bugetului anual de venituri i c5eltuieli. A3B +enzorul angaCat au contractat din afara a ociaiei de proprietari poate fi remunerat, conform 5ot2r1rii adun2rii generale a proprietarilor, la data adopt2rii bugetului anual de venituri i c5eltuieli. ADB 9entru nendeplinirea atribuiilor ce le revin, cenzorul au cenzorii a ociaiei de proprietari r2 pund, per onal au olidar, n faa legii i a proprietarilor pentru daunele i preCudiciile cauzate proprietarilor n mod deliberat. ,%). 20 +enzorul au comi ia de cenzori a a ociaiei de proprietari are, n principal, urm2toarele atribuii< aB verific2 legalitatea actelor i documentelor, a 5ot2r1rilor, deciziilor, regulilor i a regulamentelorE bB verific2 e7ecuia bugetului de venituri i c5eltuieliE cB verific2 ge tiunea financiar:contabil2E dB cel puin o dat2 pe an, ntocmete i prezint2 adun2rii generale rapoarte a upra activit2ii ale i a upra ge tiunii a ociaiei de proprietari, propun1nd m2 uri. ,%). 2. A.B , ociaiile de proprietari au obligaia 2 organizeze i 2 conduc2 contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilit2ii nr. /2/.44. , republicat2, cu modific2rile i complet2rile ulterioare, n partid2 dubl2 au n partid2 impl2, prin opiune, potrivit 5ot2r1rii adun2rii generale a a ociaiei de proprietari. A2B , ociaiile de proprietari organizeaz2 i conduc contabilitatea n conformitate cu reglement2rile contabile pentru per oanele Curidice f2r2 cop patrimonial, aprobate prin ordin al mini trului economiei i finanelor. A3B , ociaiile de proprietari care opteaz2 pentru conducerea contabilit2ii n partid2 impl2 vor depune la compartimentele pecializate n priCinirea i ndrumarea a ociaiilor de proprietari din cadrul con iliilor locale ituaia oldurilor elementelor de activ i pa iv, ntocmit2 potrivit ordinului mini trului economiei i finanelor, p1n2 la data de . martie pentru ituaia e7i tent2 la 3. decembrie i p1n2 la data de . eptembrie pentru ituaia e7i tent2 la 30 iunie. , ociaiile de proprietari care opteaz2 pentru conducerea contabilit2ii n partid2 dubl2 vor depune bilan contabil, conform prevederilor legale. ,%). 22 A.B ,ctivitatea de admini trare a condominiului include activit2i de admini trare te5nic2, de contabilitate i ca ierie. A2B , ociaia de proprietari angaCeaz2 per oane fizice ate tate pentru funcia de admini trator au nc5eie contracte cu per oane Curidice pecializate i autorizate pentru realizarea, re pectiv furnizarea erviciilor nece are admini tr2rii, ntreinerii, inve tiiilor i reparaiilor a upra propriet2ii comune. A3B 9entru a fi autorizate de c2tre autorit2ile admini traiei publice locale pentru activitatea de admini trare, per oanele Curidice pecializate trebuie 2 ndeplinea c2 urm2toarele condiii<
7

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

aB 2 aib2 ca obiect de activitate numai domeniul a ociaiilor de proprietari ori ca activitate principal2 admini trarea imobilelor pe baz2 de tarife au contractE bB 2 aib2 angaCate per oane ate tate n condiiile prezentelor norme metodologiceE cB 2 dovedea c2 c2 au bonitate financiar2. A-B ,dmini tratorii trebuie 2 prezinte garanii morale, materiale i profe ionale acceptate de comitetul e7ecutiv al a ociaiei de proprietari a cl2dirii pe care urmeaz2 2 o admini treze. A3B ,dmini tratorul a igur2 managementul de proprietate al condominiului prin< aB pre tarea erviciilor conform atribuiilor, obligaiilor i re pon abilit2ilor atribuite de comitetul e7ecutiv, n condiiile legi laiei n vigoareE bB ge tionarea bunurilor materiale i a fondurilor b2neti, dac2 nu are angaCat un ca ierE cB efectuarea formalit2ilor nece are n angaCarea contractelor cu furnizorii/pre tatorii de ervicii pentru e7ploatarea i ntreinerea cl2dirii, derularea i urm2rirea realiz2rii ace tor contracteE dB a igurarea cunoaterii i re pect2rii regulilor cu privire la proprietatea comun2E eB ge tionarea modului de ndeplinire a obligaiilor cet2eneti ce revin proprietarilor n raport cu autorit2ile publice. 'bligaiile cet2eneti unt cele tabilite, potrivit legii, de adunarea general2E fB ndeplinirea oric2ror alte obligaii e7pre prev2zute de lege, precum i a celor tabilite prin contractul nc5eiat cu a ociaia de proprietari. ADB +ontabilul r2 punde de organizarea i conducerea contabilit2ii, n condiiile legii. La a ociaiile de proprietari care opteaz2 pentru conducerea contabilit2ii n partid2 impl2, admini tratorii de imobile pot cumula i funcia de contabil. A7B ,dmini tratorul care ndeplinete i funcia de contabil n partid2 impl2 are obligaia 2 ntocmea c2 i 2 completeze regi trul Curnal, regi trul inventar, regi trul pentru evidena fondului de reparaii, regi trul pentru evidena fondului de rulment, regi trul pentru evidena umelor peciale, regi trul pentru evidena fondului de penaliz2ri, precum i alte formulare pecifice activit2ii de contabilitate, prev2zute prin ordin al mini trului economiei i finanelor. A/B 0n ituaia n care a ociaia de proprietari angaCeaz2 un ca ier, ace ta r2 punde de efectuarea operaiunilor de nca 2ri i pl2i n numerar, cu re pectarea prevederilor %egulamentului operaiunilor de ca 2. La a ociaiile de proprietari care opteaz2 pentru conducerea contabilit2ii n partid2 impl2, admini tratorii de imobile pot cumula i funcia de ca ier. 9entru nca 2rile n numerar, a ociaia de proprietari are obligaia 2 emit2 c5itane care vor cuprinde obligatoriu urm2toarele date< num2rul de ordine, n baza unei erii, care identific2 c5itana n mod unicE data emiterii facturiiE denumirea/numele, adre a i codul de nregi trare fi cal2 ale a ociaiei de proprietari pentru care e emite c5itana. A4B 9entru lucr2rile privind proprietatea comun2, admini tratorul, in1nd eama de pre, durat2 de e7ecuie i calitate, upune pre analiz2, elecie de oferte i aprobare comitetului e7ecutiv al a ociaiei de proprietari ofertele operatorilor economici care ati fac cerinele, n vederea e7ecut2rii lucr2rilor, conform legi laiei n vigoare, potrivit art. 37 din Legea nr. 230/2007 . 0n caz contrar, c5eltuielile nu vor fi acceptate la plat2. ,%). 23 6paiile din proprietatea comun2 pot fi utilizate de c2tre teri, per oane fizice au Curidice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul maCorit2ii proprietarilor membri ai a ociaiei i al proprietarilor direct afectai de vecin2tate, n baza unui contract de nc5iriere, de folo in2 au de conce iune, potrivit art. 34 din Legea nr. 230/2007 . ,%). 2A.B 0n copul a igur2rii fondurilor nece are pentru pl2i curente, a ociaia de proprietari tabilete cuantumul i cota de participare a proprietarilor la con tituirea fondului de rulment. =e regul2, fondul de rulment e dimen ioneaz2 a tfel nc1t 2 poat2 acoperi c5eltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendari tice. 6tabilirea cuantumului e face prin ec5ivalare cu uma care a fo t nece ar2 pentru acoperirea c5eltuielilor lunare nregi trate de a ociaia de proprietari n anul e7pirat, la nivelul lunii cu c5eltuielile cele mai mari, maCorate cu rata inflaiei, iar n cazurile a ociaiilor de proprietari nou:nfiinate, prin con tatarea i n uirea e7perienei n domeniu a unor a ociaii de proprietari ec5ivalente ca m2rime. A2B *ondul de rulment e con tituie prin plata anticipat2 a cotei ce revine fiec2rui proprietar, potrivit 5ot2r1rii adun2rii generale a a ociaiei de proprietari, iar rentregirea fondului de rulment e face lunar, prin plata umelor afiate pe li ta de plat2. 9entru nca area fondului de rulment, ca ierul a ociaiei de proprietari elibereaz2 c5itan2 per onalizat2 eparat2. A3B 0n ituaiile n care, prin contractul de nc5iriere nc5eiat cu proprietarul, c5iriaul e oblig2 2 participe la plata c5eltuielilor curente ale condominiului n care locuiete, ace ta va participa i la formarea fondului de rulment.
8

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

A-B *ondul de rulment nca at e poate re titui n ituaiile de c5imbare a domiciliului au a dreptului de proprietate, dac2 prin actele de tran mitere a dreptului de proprietate au a folo inei locuinei nu e tipuleaz2 altfel, precum i n ituaiile n care c5eltuielile lunare cad conform deciziei comitetului e7ecutiv, la cererea proprietarului. A3B , ociaia de proprietari va con titui un fond pentru repararea p2rilor de con trucii/in talaii aflate n proprietate comun2, fond cu perioad2 de folo ire limitat2, care va fi depu n contul a ociaiei de proprietari i nu va putea fi folo it dec1t cu acordul adun2rii generale a a ociaiei de proprietari, n conformitate cu bugetul de venituri i c5eltuieli. ADB #eniturile obinute de a ociaia de proprietari din activit2i economice au din alte activit2i de f2urate e con tituie ca fond pecial i e vor utiliza n e7clu ivitate pentru mbun2t2irea confortului i eficienei condominiului, pentru ntreinerea i repararea propriet2ii comune, potrivit art. -3 alin. A3B din Legea nr. 230/2007 . 0n ace te venituri e cuprind i cele obinute din nc5irierea unor paii aflate n proprietate comun2 indiviz2, a paiilor pentru in talarea de reclame i pentru erviciul de televiziune prin cablu, firme luminoa e, precum i alte venituri obinute din orice ur 2, n condiiile legii. ,ce te venituri e con tituie ca ur e proprii ale a ociaiei de proprietari, nu e pl2te c proprietarilor, nu pot fi folo ite la con tituirea au la completarea fondului de rulment i nu pot fi folo ite la plata facturilor emi e de furnizorii de ervicii publice de utilit2i. ,ce t fond va fi depu n contul a ociaiei de proprietari i nu va putea fi folo it dec1t cu acordul adun2rii generale a a ociaiei de proprietari, n conformitate cu bugetul de venituri i c5eltuieli. ,%). 23 A.B +otele de contribuie la c5eltuielile a ociaiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi ac5itate de acetia, dup2 caz, n termen de ma7imum 20 de zile de la data afi2rii li tei de plat2, dat2 care trebuie 2 fie n cri 2 n li ta de plat2 re pectiv2. 0n vederea re pect2rii termenelor legale de plat2 a facturilor c2tre furnizorii de utilit2i, admini tratorii au obligaia de a afia li ta de plat2 n termen de ma7imum 3 zile de la data primirii ultimei facturi e7pediate prin pot2, certificat2 prin n cri ul de pe tampila potei, au de la data confirm2rii de primire, n cazul tran miterii facturii prin curier/delegat. , ociaia de proprietari poate calcula i percepe penaliz2ri de nt1rziere pentru uma neac5itat2, n condiiile tabilite i aprobate de comitetul e7ecutiv al a ociaiei de proprietari, n limitele tabilite de art. -4 alin. A.B din Legea nr. 230/2007 . 6uma ace tora nu poate dep2i uma cotei re tante la care :a aplicat. A2B 6umele rezultate din aplicarea penalit2ilor de nt1rziere vor face obiectul fondului de penalit2i al a ociaiei de proprietari i e vor utiliza numai pentru plata penaliz2rilor impu e a ociaiei de proprietari de c2tre teri i pentru c5eltuieli de reparaii ale propriet2ii comune au pentru alte c5eltuieli de natur2 admini trativ2. A3B =ac2 terii impun penalit2i a ociaiei de proprietari pentru nt1rzieri la plata facturilor, ace tea e vor recupera de la< aB re tanierii la cotele de ntreinere, proporional cu cuantumul re tanelorE bB per oana mputernicit2 2 ac5ite facturile, dac2 a nt1rziat plata facturilor la termen. ,%). 2D , ociaia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar a upra apartamentelor i a altor paii propriet2i individuale ale proprietarilor din condominiu, precum i un privilegiu a upra tuturor bunurilor mobile ale ace tora, pentru umele datorate cu titlu de cot2 de contribuie la c5eltuielile a ociaiei de proprietari, dup2 c5eltuielile de Cudecat2 datorate tuturor creditorilor n intere ul c2rora au fo t f2cute. ,%). 27 9rivilegiul imobiliar e n crie n partea a (((:a a +2rii funciare, conform procedurii publicit2ii imobiliare prev2zute n titlul (( din Legea cada trului i a publicit2ii imobiliare nr. 7/.44D , republicat2, i n %egulamentul de organizare i funcionare a birourilor de cada tru i publicitate imobiliar2, aprobat prin 'rdinul directorului general al ,geniei Naionale de +ada tru i 9ublicitate (mobiliar2 nr. D33/200D, cu modific2rile ulterioare. ,%). 2/ A.B 9rivilegiul imobiliar e n crie la cererea preedintelui a ociaiei de proprietari. A2B +ererea e adre eaz2 biroului de cada tru i publicitate imobiliar2 n a c2rui circum cripie e te ituat imobilul i va cuprinde numele, prenumele/denumirea i domiciliul/ ediul olicitantului, actul de identitate, codul numeric per onal, obiectul n crierii, indicarea actului au a actelor n m2 ur2 2 Cu tifice cererea, localitatea n care e te ituat imobilul, num2rul cada tral al imobilului i num2rul de carte funciar2, dup2 caz. A3B 0n cazul n care nu e7i t2 de c5i 2 carte funciar2 pentru imobilul a upra c2ruia e olicit2 n crierea privilegiului, e va face meniune de pre acea ta n cerere, urm1nd ca privilegiul 2 fie n cri n vec5ile regi tre de publicitate imobiliar2, n conformitate cu art. 3/ alin. A2B din Legea nr. 7/.44D , republicat2. A-B La cerere e va ane7a un e7emplar original au o copie legalizat2 a e7tra ului de pe li tele lunare de plat2 a cotelor de contribuie, din care rezult2 uma datorat2.
9

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

A3B +ererea i e7tra ele de pe li tele de plat2, prev2zute la alin. A-B, vor purta tampila a ociaiei de proprietari i, dup2 caz, emn2tura admini tratorului, a unui membru al comi iei de cenzori, re pectiv a preedintelui a ociaiei, cu precizarea numelui i prenumelui ace tora. ,%). 24 9rivilegiul imobiliar prev2zut la art. 2D e te opozabil celorlali creditori numai de la data ndeplinirii formalit2ilor de publicitate imobiliar2. ,%). 30 9rivilegiul imobiliar e radiaz2 la cererea preedintelui a ociaiei de proprietari au a proprietarului, pe baza c5itanei ori a altui n cri prin care a ociaia confirm2 plata umei datorate. ,%). 3. $7ecutarea ilit2 a privilegiului imobiliar prev2zut la art. 2D e va efectua numai n temeiul unei 5ot2r1ri Cudec2toreti. +,9. ((( 6$+I("N$, . %epartizarea c5eltuielilor rezultate din ntreinerea, repararea i e7ploatarea condominiilor ,%). 32 A.B )oi proprietarii au obligaia 2 pl2tea c2 lunar, conform li tei de plat2 a c5eltuielilor a ociaiei de proprietari, n avan au pe baza facturilor emi e de furnizori, cota de contribuie ce le revine la c5eltuielile a ociaiei de proprietari, inclu iv cele aferente fondurilor din a ociaia de proprietari. A2B %epartizarea c5eltuielilor au a obligaiilor financiare pe fiecare proprietate individual2 revine admini tratorului, n cadrul contractului nc5eiat cu reprezentantul a ociaiei de proprietari a condominiului. Li ta de plat2 e emneaz2 de admini trator i de un membru al comi iei de cenzori i e aprob2 de preedinte prin emn2tur2 i aplicarea tampilei a ociaiei, per oanele emnatare certific1nd i r2 punz1nd de corectitudinea li tei de plat2. A3B Niciun proprietar de apartament au de paiu cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 nu va fi e7ceptat de la obligatia de a contribui la plata c5eltuielilor comune, ca urmare a renun2rii la folo irea unei p2ri din proprietatea comun2, a abandon2rii apartamentului au a paiului cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 ori n alte ituaii. ,%). 33 A.B , ociaiile de proprietari con tituite n condominii cu mai multe c2ri pot 2 i monteze contoare de ap2 pe fiecare car2 n parte, pentru defalcarea con umului. +on umurile nregi trate de ace te contoare pot fi utilizate la repartizarea facturii pe fiecare car2. =iferenele fa2 de con umul nregi trat de contorul de branament e repartizeaz2 fiec2rei c2ri n cote:p2ri egale, n baza conveniei cri e dintre a ociaiile de proprietari nfiinate pe c2ri au tron oane de cl2dire. +on umurile nregi trate de contoarele montate n aval de contorul de branament nu fac obiectul contractului de furnizare a erviciului i nu determin2 obligaii ale a ociaiei de proprietari c2tre furnizorul erviciului re pectiv. A2B , ociaiile de proprietari c2rora li e factureaz2 con umul n i tem paual au obligaia 2 declare la furnizorii de ervicii, n cri , cu numele reprezentantului n clar i cu aplicarea tampilei a ociaiei de proprietari, pe propria r2 pundere, num2rul mediu de per oane, ori de c1te ori e produce o modificare a ace tuia. A3B , ociaiile de proprietari care au n componen2 cel puin dou2 c2ri au tron oane de cl2dire dotate cu contor de branament propriu vor repartiza c5eltuielile cu apa rece, apa cald2 i/ au energia termic2 pentru nc2lzirea apartamentelor i a paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 pe c2ri au tron oane de cl2dire, n funcie de indicaiile contoarelor de branament. =up2 acea t2 repartizare, pentru li ta de plat2 aferent2 fiec2rei c2ri au fiec2rui tron on de cl2dire calculul contravalorii con umului pentru fiecare apartament i paiu cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 e face conform prevederilor art. -7 lit. aB:cB din Legea nr. 230/2007 . 6$+I("N$, a 2:a %epartizarea c5eltuielilor pe num2r de per oane ,%). 3+5eltuielile care unt determinate de num2rul per oanelor care locuie c n condominiu i nu pot fi
10

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor di pozitive de m2 ur2 e repartizeaz2 proporional cu num2rul de per oane care locuie c au de f2oar2 activit2i n cl2dire n luna pentru care e calculeaz2 li ta de plat2 i reprezint2 c5eltuielile a ociaiei pentru< ap2 rece, cald2 i canalizareE combu tibil pentru prepararea apei calde de con umE energia electric2 utilizat2 pentru funcionarea in talaiilor comuneE colectarea deeurilor menaCere, vidanCare. ,%). 33 9rin 5ot2r1re a adun2rii generale, pot fi e7ceptate de la plata c5eltuielilor aferente con umului de energie electric2 pentru funcionarea a cen orului/a cen oarelor per oanele care locuie c n apartamente ituate la ub ol, demi ol, parter, mezanin, precum i la etaCul . din cl2dirile f2r2 mezanin. =e a emenea, n cazul cl2dirilor care au ampla ate la etaCele uperioare b2i, p2l2torii, u c2torii, prin 5ot2r1re a adun2rii generale, per oanele care locuie c n apartamente ituate la ub ol, demi ol, parter, mezanin, precum i la etaCul . din cl2dirile f2r2 mezanin pot 2 fie e7ceptate de la plata c5eltuielilor aferente con umului de energie electric2 pentru funcionarea a cen orului/a cen oarelor, n baza unor angaCamente per onale, date n cri c2tre a ociaia de proprietari de c2tre per oanele care nu folo e c paiile de la etaCele uperioare. ,%). 3D A.B 0n cl2dirile n care con umul de gaze naturale pentru buc2t2rii i p2l2torii e nregi treaz2 prin acelai aparat care m2 oar2 i con umul aferent nc2lzirii, e tabilete con umul aferent buc2t2riilor i p2l2toriilor pe baza unor bareme tabilite potrivit legi laiei n vigoare. A2B 9entru repartizarea valorii con umului de ap2 cald2 menaCer2 pe apartamente i paii cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 la cl2dirile cu central2 termic2 proprie, a ociaia de proprietari poate monta un contor pe in talaia de ap2 cald2, a tfel nc1t ace ta 2 nregi treze con umul de ap2 cald2 menaCer2 din condominiu. #aloarea con umului de gaze naturale, n lip a unui contor care 2 nregi treze ace t con um, pentru prepararea apei calde e determin2 pe baza unor bareme tabilite potrivit legi laiei n vigoare. A3B +5eltuielile privind con umul de gaze naturale pentru nc2lzire la cl2dirile cu central2 termic2 proprie, n ituaiile n care nu e7i t2 aparate de m2 ur2 a con umului re pectiv, e determin2 c2z1nd din factura de gaze naturale contravaloarea gazelor naturale rezultate pentru apa cald2 i buc2t2rii conform prevederilor de la alin. A.B i A2B. ,%). 37 A.B +5eltuielile care unt determinate de num2rul per oanelor care locuie c n condominiu i nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor di pozitive de m2 ur2 e repartizeaz2 proporional cu num2rul de per oane care locuie c au de f2oar2 activit2i n cl2dire n luna pentru care e calculeaz2 li ta de plat2 i reprezint2 c5eltuielile a ociaiei pentru< ap2 i canalizareE combu tibil pentru prepararea apei calde menaCere i a 5raneiE energia electric2 utilizat2 pentru funcionarea in talaiilor comuneE colectarea deeurilor menaCereE vidanCare. &odul de repartizare a ace tor c5eltuieli e tabilete printr:o convenie aprobat2 de comitetul e7ecutiv al a ociaiei de proprietari. A2B +onvenia prev2zut2 are durat2 nedeterminat2, fiind valabil2 pe toat2 perioada activit2ii de f2urate de dein2torii prev2zui la alin. A.B, i e actualizeaz2 periodic, n funcie de elementele noi care intervin, n funcie de num2rul per oanelor care de f2oar2 zilnic activit2i n paiul au apartamentul re pectiv, de num2rul mediu zilnic de clieni i de obiectul de activitate. Num2rul ace tora e tabilete de dein2torul paiului i e certific2 de comitetul e7ecutiv al a ociaiei de proprietari. ,ce t num2r e utilizeaz2 pentru calculul c5eltuielilor pe per oan2 aferente paiului re pectiv. A3B +onvenia precizeaz2 contribuia proprietarului la c5eltuielile a ociaiei de proprietari, cu privire la con umurile care nu pot fi nregi trate di tinct pe fiecare proprietate n cauz2 i care unt determinate de activitatea de f2urat2. A-B +onvenia completeaz2 obligaiile proprietarului fa2 de c5eltuielile din cadrul a ociaiei de proprietari menionate la art. -7 din Legea nr. 230/2007 lit. bB:fB. A3B 0n ituaia n care, la notificarea cri 2 din partea a ociaiei de proprietari, proprietarii paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 din condominiu refuz2 nc5eierea conveniei, unt aplicabile criteriile tabilite i adoptate n ace t en de c2tre comitetul e7ecutiv al a ociaiei de proprietari prin decizie cri 2 i n baza con tat2rilor vizuale cu privire la activitatea de f2urat2 din punct de vedere al num2rului de per oane angaCate i al num2rului de clieni. ADB 0n ituaia n care, la notificarea cri 2 a proprietarului, conducerea a ociaiei de proprietari refuz2 nc5eierea conveniei, e te aplicabil criteriul prev2zut la art. -7 lit. aB au bB din Legea nr. 230/2007 , dup2 caz,cu obligaia proprietarului de a declara, n cri , num2rul per oanelor angaCate au care de f2oar2 activit2i n paiul 2u. ,%). 3/
11

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

A.B 0n lip a contoarelor de nregi trare a con umului de ap2 la branament, repartizarea con umului e face potrivit normelor legale, pe baz2 de bareme pe fiecare tip de con umator n parte. A2B 0n cazurile n care condominiul di pune numai de duuri i b2i comune care de erve c apartamentele/ paiile, c5eltuielile e repartizeaz2 pe fiecare proprietar n raport cu num2rul per oanelor care locuie c curent n cl2dire, aferent fiec2rui apartament/ paiu. A3B 0n cazul n care nu e pot epara, prin m2 urare, con umurile de energie electric2 la p2rile comune ale cl2dirii de cele din apartamente, repartizarea ace tor con umuri e realizeaz2 conform cu baremele tabilite potrivit normelor legale, pentru con umul comun i pentru dein2torii de apartamente, in1ndu: e eama de con umatorii electrici e7i teni, iar c5eltuielile aferente p2rilor de folo in2 comun2 e repartizeaz2 pe fiecare proprietar proporional cu num2rul de per oane care locuie c n condominiu, conform cu legi laia n vigoare. 6$+I("N$, a 3:a %epartizarea c5eltuielilor pe con umuri individuale ,%). 34 A.B +5eltuielile pe con umuri individuale reprezint2 c5eltuielile a ociaiei pentru< ap2 rece i canalizareE ap2 cald2 menaCer2E energia termic2, combu tibilul i apa rece pentru prepararea apei caldeE gaze naturaleE nc2lzirea apartamentului au a paiului cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2. A2B +5eltuielile pe con umuri individuale e repartizeaz2 n funcie de inde7ul contoarelor individuale au n funcie de alte criterii n baza c2rora e pot individualiza con umurile. ,%). -0 A.B =ac2 unt ntrunite condiiile prev2zute n actele normative n vigoare cu privire la a igurarea gradului de montare a repartitoarelor de co turi pentru ap2 au nc2lzire, atunci repartizarea ace tor utilit2i e tabilete prin decizie a comitetului e7ecutiv al a ociaiei de proprietari, printr:un regulament propriu care trebuie 2 cuprind2 prevederi cu privire la modul de citire, de calcul i de repartizare a contravalorii con umurilor re pective. A2B =ac2 toate propriet2ile individuale din condominiu au i teme proprii de nregi trare a con umurilor, a ociaia de proprietari poate tabili modul de plat2 a c5eltuielilor pe baz2 de convenie cu caracter individual, con iderat ca un erviciu uplimentar, diferit de contractul de furnizare a erviciului, nc5eiat cu furnizorul erviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor erviciului re pectiv. 0n toate cazurile, plata con umurilor proprii nu cutete niciun proprietar de la plata contribuiei la c5eltuielile comune. ,%). -. A.B +5eltuielile pe con umuri individuale e repartizeaz2 n funcie de inde7ul repartitoarelor de co turi, conform normei te5nice i metodologiei elaborate de ,utoritatea Naional2 de %eglementare pentru 6erviciile +omunitare de "tilit2i 9ublice. A2B 0n cazul di tribuiei orizontale a energiei termice pentru nc2lzire, diferena dintre con umul nregi trat de contorul montat la branament i uma con umurilor nregi trate de contoarele individuale montate la nivel de apartament reprezint2 con um comun i e repartizeaz2 proporional cu cota indiviz2. ,%). -2 A.B , ociaiile de proprietari vor evidenia c5eltuielile cu energia termic2 pentru nc2lzire i apa cald2 menaCer2, eparat pentru fiecare apartament, pe un borderou pecial, care va fi afiat mpreun2 cu li ta pentru defalcarea celorlalte c5eltuieli de ntreinere. A2B 0n borderoul prev2zut la alin. A.B e vor n crie obligaiile de plat2 a energiei termice con umate pentru nc2lzire i prepararea apei calde menaCere pe fiecare apartament, aa cum rezult2 din defalcarea facturii primite de la furnizorul de energie termic2, i eparat cuantumul aCutorului ocial aprobat n conformitate cu 'rdonana de urgen2 a !uvernului nr. .07/200D pentru modificarea 'rdonanei de urgen2 a !uvernului nr. 3/2003 privind acordarea de aCutoare pentru nc2lzirea locuinei, precum i a unor facilit2i populaiei pentru plata energiei termice, aprobat2 prin Legea nr. ..D/2007 . A3B La primirea borderoului cuprinz1nd aCutoarele de caldur2 pe beneficiari e vor meniona pe c5itane ace te ume, beneficiarii urm1nd 2 ac5ite diferena dintre cota de ntreinere afiat2 pe li ta de plat2 i aCutorul ocial. 6$+I("N$, a -:a %epartizarea c5eltuielilor pe cota:parte indiviz2 de proprietate ,%). -3 +5eltuielile pe cota:parte indiviz2 de proprietate, n funcie de uprafaa util2 a apartamentelor i a paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2, reprezint2 c5eltuielile efectuate pentru admini trarea, ntreinerea,
12

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

repararea, e7ploatarea i, dup2 caz, con olidarea p2rilor de con trucii i in talaii din condominiu aflate n proprietate comun2. ,%). -A.B +5eltuielile pe cota:parte indiviz2 de proprietate reprezint2 c5eltuielile a ociaiei cu privire la proprietatea comun2, cu privire la< fondul au fondurile pentru lucr2ri de ntreinere, ervice, reparaii i, dup2 caz, de con olidare, reabilitare, eficien2 energetic2, modernizare la p2rile de con trucii i in talaii aflate n i pe proprietatea comun2, a tfel cum e te de cri 2 n cartea te5nic2 a con truciei i n acordul de a ociere< ub olulE conductele de di tribuie i coloanele in talaiilor de ap2, canalizare, nc2lzire, energie electric2E ca a c2riiE podulE p2l2toriaE u c2toriaE tera aE a cen orulE interfonul : partea de in talaie de pe proprietatea comun2E centrala termic2 proprieE crematoriulE tubulatura de evacuare a deeurilor menaCereE tructura de rezi ten2E faadeleE acoperiul i altele a emenea, conform prevederilor din acordul de a ociereE per onalul angaCat au contractat al a ociaiei< alarii au remuneraii pentru admini trator, contabil, ca ier, in talator, electrician, portar, c5eltuieli pentru cur2enie etc.E indemnizaii acordate membrilor a ociaiei de proprietari ori per oanelor ale e< preedintele, membrii comitetului e7ecutiv i ai comi iei de cenzoriE primeE credite bancareE contracte au polie de a igur2riE alte ervicii admini trative c2tre proprietatea comun2. A2B =ac2 facturarea erviciilor publice de utilit2i e te individual2, pentru con umurile de pe paiile comune furnizorii vor nc5eia contracte de furnizare cu a ociaia de proprietari, n condiiile tabilite de comun acord. ,%). -3 +5eltuielile pe cota:parte indiviz2 de proprietate e repartizeaz2 proporional cu cota:parte indiviz2 de proprietate din proprietatea comun2 a fiec2rui proprietar, calculat2 n funcie de uprafaele utile ale tuturor apartamentelor i ale paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2. +ota:parte indiviz2 de proprietate din proprietatea comun2 a fiec2rui proprietar e te n cri 2 n acordul de a ociere. &odific2rile a upra cotei:p2ri indivize e con emneaz2 n acordul de a ociere, conform regulii tabilite de ace ta. ,%). -D A.B 6uprafaa util2 a apartamentului au a paiului cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 i cota:parte indiviz2 de proprietate unt tabilite potrivit actului de proprietate, dup2 caz, contractul de v1nzare:cump2rare, fia cada tral2, contractul de con truire au proce ul:verbal de predare:primire i contractul de c5imb au contractul de donaie i/ au cele determinate pe baz2 de m2 ur2tori i n cri e ntr:o documentaie cada tral2 recepionat2 de oficiul de cada tru i publicitate imobiliar2 competent. A2B 0n cazul n care uma cotelor:p2ri indivize din actele de proprietate, care unt fraciuni ab tracte pentru fiecare apartament au paiu cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 din cl2direa/blocul care con tituie condominiul, nu e te egal2 cu .00, comitetul e7ecutiv al a ociaiei de proprietari olicit2 ntocmirea unei noi documentaii cada trale, prin punerea la di poziie a c2rii te5nice a imobilului i cu re pectarea prevederilor n vigoare cu privire la autorizarea, calitatea i igurana con truciilor. A3B +ota:parte indiviz2 de proprietate reprezint2 raportul procentual dintre uprafaa util2 a apartamentului au a paiului cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 i uma uprafeelor utile ale tuturor apartamentelor i paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 din condominiu. ,%). -7 +5eltuielile aferente con umului de gaze la obe pentru nc2lzire, n cazul n care nu e7i t2 aparate de m2 urare a ace tuia pentru fiecare apartament au paiu cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2, inclu iv pentru proprietatea comun2 aferent2 ace tora, e repartizeaz2 tuturor proprietarilor din cadrul a ociaiei de proprietari proporional cu cota:parte indiviz2 din proprietatea comun2, aa cum e te n cri 2 n acordul de a ociere. 6$+I("N$, a 3:a %epartizarea c5eltuielilor pe beneficiari ,%). -/ +5eltuielile pe beneficiari reprezint2 c5eltuielile aferente erviciilor de care beneficiaz2 n mod individual proprietarii, toi au n parte, ge tionate financiar prin intermediul a ociaiei de proprietari. ,%). -4 +5eltuielile pe beneficiari unt c5eltuielile cu privire la< citirea, calculul i ge tiunea con umurilor individuale de ap2 rece, ap2 cald2, c2ldur2, gaze, energie electric2, deeuri municipaleE ervicii cu privire la repartitoarele de co turiE c5iriile paiilor comune : bo7e, ca a c2rii, 5oluri, paiu g5en2, tera 2 etc.E ge tiunea aCutoarelor b2netiE ge tiunea contractelor cu caracter individualE ntreinerea interfonului i a p2rii de in talaie din interiorul apartamentuluiE verificarea metrologic2 a contoarelor individuale de energie termic2, n cazul
13

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

di tribuiei orizontaleE reviziile in talailor interioare de gaze, ap2 i nc2lzireE alte ervicii individuale c2tre proprietari. ,%). 30 A.B +5eltuielile pe beneficiari e repartizeaz2 conform valorii care revine fiec2rui beneficiar n cauz2. A2B 9entru proprietarii care beneficiaz2 de anumite ervicii i determin2 con umuri uplimentare, n condiiile n care nu e7i t2 nicio interdicie legal2 n ace t en , calculul cotei de contribuie aferente c5eltuielilor pe beneficiari e face conform baremelor tabilite prin normativele te5nice n vigoare au, n lip a ace tora, conform deciziei comitetului e7ecutiv, n funcie de cantitatea con umat2. 6$+I("N$, a D:a %epartizarea c5eltuielilor pe con umatori te5nici ,%). 3. +5eltuielile pe con umatori te5nici reprezint2 c5eltuielile a ociaiei de proprietari pentru< nc2lzirea propriet2ilor individuale : apartamente, paii cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 Aenergia termic2 ub form2 de c2ldur2E combu tibilul i energia electric2 pentru nc2lzireE alariu/remuneraie pentru foc5i t i ec5ipament de lucruE co turi pentru funcionarea in talaiilor de nc2lzire central2B. ,%). 32 A.B +5eltuielile cu con umurile comune de energie termic2 din paiile aflate n proprietate comun2, i anume ca a c2rii, culoare, p2l2torii, u c2torii, ub ol, 5oluri i altele a emenea, e repartizeaz2 proporional cu cota: parte de proprietate indiviz2 care i revine fiec2rui proprietar, a tfel cum acea ta e te n cri 2 n actul de proprietate au cum a fo t recalculat2 conform prevederilor prezentelor norme metodologice. A2B 9entru calculul c5eltuielilor cu nc2lzirea paiilor comune, precum i pentru alocarea, nca area i plata umelor aferente contractului individual de pre t2ri de ervicii energetice, ocietatea pre tatoare poate nc5eia un contract de pre t2ri de ervicii cu a ociaia de proprietari. #aloarea contractului e negociaz2 ntre p2ri. A3B 9roprietarii apartamentelor i ai paiilor cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 deconectai de la i temul de alimentare centralizat2 cu energie termic2 al cl2dirii au obligaia 2:i a igure o alt2 ur 2 de nc2lzire. A-B =ac2 proprietarul unui apartament au al unui paiu cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2 modific2 uprafaa ec5ivalent2 termic de nc2lzire din apartamentul au din paiul pe care l deine, cota:parte de participare la c5eltuielile pentru nc2lzire e va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a uprafeei utile luate n calcul, f2r2 a modifica cota indiviz2 a apartamentului. +oeficientul e calculeaz2 conform normelor te5nice elaborate de ,utoritatea Naional2 de %eglementare pentru 6erviciile +omunitare de "tilit2i 9ublice, pe baza unui tudiu de pecialitate. 6$+I("N$, a 7:a %epartizarea c5eltuielilor de alt2 natur2 ,%). 33 +5eltuielile de alt2 natur2 reprezint2 c5eltuielile efectuate pentru plata unor ervicii care nu pot fi repartizate dup2 criteriile prev2zute la art. -7 lit. aB:cB din Legea nr. 230/2007 . ,%). 3+5eltuielile de alt2 natur2 reprezint2 c5eltuielile a ociaiei de proprietari pentru< lucr2rile de ntreinere, reparaii i nlocuiri la antena ori antenele colective de televiziune, care e repartizeaz2 n raport cu num2rul prizelor de televizoare aflate n locuine i n paiile cu alt2 de tinaie dec1t aceea de locuin2, n condiiile n care nu e7i t2 o 5ot2r1re a adun2rii generale prin care i temul de anten2 colectiv2 2 fie de fiinat au ca atE cutiile potale, c5eile de la ua de intrare comun2 n cl2dire, care e repartizeaz2 n raport cu num2rul proprietarilorE alte c5eltuieli, repartizarea f2c1ndu: e n conformitate cu clauzele contractuale au conform modului de facturareE cur2atul courilor de fum, care e repartizeaz2 fiec2rui proprietar proporional cu num2rul obelor i al mainilor de g2tit racordate la courile de fum ale cl2dirii. ,%). 33 ,lte c5eltuieli n cadrul a ociaiei de proprietari e repartizeaz2 n conformitate cu normele i normativele avute n vedere la facturarea comun2 a ace tora i/ au n conformitate cu clauzele prev2zute n contractele nc5eiate cu furnizorii re pectivelor ervicii. ,%). 3D +5eltuielile privind erviciile pentru nc2lzirea central2 i prepararea apei calde menaCere a igurate prin
14

HOTRRE nr. 1.588 din 19 decembrie 2007____________________________________________________________________

centrale termice proprii au aflate n e7ploatarea direct2 a a ociaiei de proprietari cuprind< co tul combu tibilului, co tul tran portului ace tuia p1n2 la locul de con um, c5eltuielile efectuate cu ndep2rtarea reziduurilor, co tul energiei electrice con umate pentru funcionarea in talaiilor aferente i iluminatul nc2perilor n care unt ampla ate ace tea, co tul ec5ipamentului de lucru i protecie pentru foc5itii care de erve c centralele termice, indemnizaiile, re pectiv alariile ace tora, inclu iv contribuiile c2tre bugetul de ta t, co tul materialelor nece are pentru p2 trarea cur2eniei n centralele termice, co tul apei pentru umplerea in talaiei. +,9. (# %aportul dintre admini traia public2 local2 i central2 i a ociaiile de proprietari ,%). 37 +on iliile locale ale municipiilor, oraelor, comunelor i ale ectoarelor municipiului >ucureti organizeaz2 compartimente pecializate n copul priCinirii proprietarilor pentru nfiinarea, organizarea i funcionarea a ociaiilor de proprietari i pentru realizarea copurilor i arcinilor ce le revin n admini trarea imobilelor, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. +ompartimentele pecializate nfiinate n cadrul autorit2ilor admini traiei publice locale au n componen2 pecialiti n domeniul financiar:contabil, te5nic, Curidic, al legi laiei muncii i a raporturilor de munc2. ,%). 3/ A.B 9er oanele fizice care dore c 2 obin2 calitatea de admini trator de imobile unt ate tate de c2tre primar, la propunerea compartimentelor pecializate din cadrul autorit2ii admini traiei publice locale, n baza unei 5ot2r1ri a con iliului local. A2B ,te tatul are drept cop certificarea calit2ilor profe ionale ale per oanelor care dore c 2 practice activitatea de admini trare a imobilelor la a ociaiile de proprietari. A3B ,te tatul de admini trator de imobil e elibereaz2 pentru o perioad2 nedeterminat2 i e te valabil pe tot teritoriul %om1niei. A-B ,te tatul de admini trator de imobil e poate retrage de c2tre autoritatea admini traiei publice locale care l:a eliberat, dac2 nu mai unt ndeplinite condiiile pentru e7ercitarea ace tei activit2i. ,%). 34 A.B $7ercitarea controlului a upra activit2ii financiar:contabile din cadrul a ociaiilor de proprietari e realizeaz2 n conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 230/2007 de c2tre organele competente potrivit legi laiei financiar:contabile. A2B , ociaia de proprietari au orice proprietar din condominiu poate contracta, n nume propriu, lucr2ri de e7pertiz2 te5nic2 i/ au contabil2 cu o per oan2 fizic2 au Curidic2 care are calitatea de a efectua e7pertize, conform legi laiei privind organizarea activit2ii de e7pertiz2 te5nic2 i contabil2, Cudiciar2 i e7traCudiciar2. A3B 0n condiiile tabilite de con iliile locale, Cudeene au de +on iliul !eneral al &unicipiului >ucureti i n funcie de re ur ele bugetare proprii, prim2riile pot nc5eia parteneriate cu +orpul $7perilor +ontabili i +ontabililor ,utorizai din %om1nia, n vederea efectu2rii e7pertizei financiar:contabile a ge tiunii fondurilor a ociaiilor de proprietari, la olicitarea unuia au a mai multor membri ai a ociaiei, ulterior efectu2rii de c2tre comi ia de cenzori a controlului financiar:contabil pe re pectiva perioad2. +,9. # =i poziii tranzitorii i finale ,%). D0 91n2 la elaborarea i aprobarea normelor privind repartizarea con umurilor de energie termic2 pentru nc2lzire i ap2 cald2 menaCer2, n cazul utiliz2rii repartitoarelor de co turi, e aplic2 metodologiile n uite i aprobate de a ociaiile de proprietari. ,%). D. 9rezentele norme metodologice intr2 n vigoare la 3 zile de la data public2rii n &onitorul 'ficial al %om1niei, 9artea (. ::::::::::

15