Sunteți pe pagina 1din 45

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

These materials were developed as part of the project EuropeAid/Technical Assistance for Institution Building in the TVET Sector, Romania Europe Aid/ !!"!#/$/SER/R%

A project funded &' the European (nion

)*$I+T

AUXILIAR

CURRICULAR

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

Modul I, Elemente de proiectare


)-ASA a .II/a

NIVEL 3

2008 DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

AUTOR: Iulia Ri3escu, ing4 prof4 grad I, )olegiul Tehnic5Tomis5 )onstanta

Consultan CNDIPT : +A(-A +%SEA 6 e7pert curriculum )*$I+T / 8Ed)

DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

Cu!"#ns
AUXILIAR CURRICULAR..................................................................................................................1

I. ELEMENTE DE PROIECTARE..........................................................................................................8

FIA DE DESCRIERE A ACTIVITII.................................................................................13


COMPETENA.......................................................................................................................................13 C1..............................................................................................................................................................13 ............................................................................................................................................................... 14

FIA PENTRU NREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI........................................15 INFORMATII PENTRU PROFESORI.....................................................................................18


A................................................................................................................................................................22 B.................................................................................................................................................................22 EXEMPLU: PALATUL PARLAMENTULUI ..............................................................25

( SE CERE CONECTARE LA INTERNET).........................................................................................25

Cupr !".......................................................................................................................................#$ %&'( ) *+, D-./ 0/!/r-1/...........................................................................................................#$


COMPETENTA 2....................................................................................................................................30 INSTRUIREA ORGANIZAT PE PROIECT......................................................................................30

M/.'(- pr' /*.u1u .....................................................................................................................32


1. CARE CRED C AR !I CONTRIBUIA MEA "N CADRUL EC#IPEI:.....................................33

#. D-*+ -& pu!*./ "1-3/ 4! *//- */ pr 5/6./ &u!*- 4! /*7 p+8 &'. 5u1 -r pu./- ) ...................33
3. C$ND SUNT IMPLICAT "NTR%UN PROIECT CU ALII............................................................33 4. ABORDAREA MEA TIPIC A LUCRULUI "N GRUP ESTE..................................................34 5. SUNT SATIS! CUT DE LOCUL DE MUNC PENTRU C .......................................................34 &. DAC MI SE REPARTIZEAZ BRUSC O SARCIN DI!ICIL CU LIMIT DE TIMP 'I OAMENI NOI..........................................................................................................................................34 (. "N CEEA CE PRI)E'TE MUNCA "NTR%UN GRUP* AM ACESTE PROBLEME.....................34 DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

INTRODUCERE 8odulul I ELEMENTE DE PROIECTARE se parcurge :n ciclul superior al liceului, respectiv clasa a .II 6 a, domeniul tehnic, speciali3area ;Tehnician desenator pentru construc<ii =i instala<ii;, *- p-r./ ( ! 9Cu1.ur- (/ "p/* -1 .-./: ;-r - *urr *u1-r+ <T/7!'1'0 <= . +rin planul de :nv><>m?nt, pentru acest modul :n cadrul form>ri culturii tehnice de specialitate, se vor parcurge @! ore, din care la&orator tehnologic A ore4 )on<inuturile se vor e7emplifica :n domeniul Const"u$##lo" /# lu$" "#lo" !u1l#$%, respectiv produsele proiectate, cerin<ele =i solu<iile de proiectare, standardele =i legisla<ia :n vigoare, formele de pre3entare ale produselor proiectate vor corespunde domeniului profesional, corespun3>toare nivelului A de calificare4

ATE*1IE 9
A$%st au&#l#a" nu a$o!%" toat% $%"#n%l% d#n standa"d' %l %st% doa" un (at%"#al o"#%ntat#) a)*nd d"%!t s$o! !"%+%nta"%a o"#%nt "#lo" $on,o"( st"at%-#%# TVET d% .n) a"%' $%nt"ata !% %l%) /# a $o"%l "## $o(!%t%n%lo" d#n SPP $u $u"#$ulu(' da" /# $u a$t#)#t #l% d%s, /u"at% d% %l%)#0 DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

Su-%st## (%todolo-#$%

Av?nd alocate dou> ore pe s>pt>m?n> Bo or> de instruire teoretic> =i o or> de instruire practic> prin la&orator tehnologicC, modulul ELEMENTE DE PROIECTARE va fi predat de un inginer de specialitate iar con<inuturile se vor de3volta prin alegerea =i aplicarea unei game variate de activit><i =i metode de predare 6 :nv><are care vor urm>ri de3voltare =i demonstrarea atingerii competen<elor vi3ate de c>tre elevi4 %rele de instruire teoretic> =i de instruire practic> prin la&orator tehnologic se recomand> a se desf>=ura :n ca&inete =i la&oratoare de specialitate dotate cu material didactic prin care elevii s> ating> competen<ele vi3ate4 +rograma modulului tre&uie utili3at> :mpreun> cu Standardul de +reg>tire +rofesional>, pentru a corela, :n permanen<>, criteriile de performan ale competen<elor agregate :n modul cu con<inuturile incluse, re3ultate din condiiile de aplicabilitate ale criteriilor de performan<> respective4 8etodele de predare 6 :nv><are alese a fi aplicate se recomand> a avea un caracter activ, centrat pe elev, :n care acesta s> participe efectiv la de3voltarea competen<elor4 $intre metodele ce se pot aplica amintim, joc de rol =i studiu de ca3 , lucru :n grup Bgrup cu sarcin> precis>, grup mic, &rainstorming, grup creativ pentru reali3area unui proiect/produsC, utili3area fi=elor de documentare =i a fi=elor de lucru, o&<inerea informa<iilor din diferite surse Bstandarde, normative, cataloage, pliante de pre3entare, surse on/ line, etcC, in cadrul acestei pre3ent>ri am e7emplificat pe fiecare competenta, o metoda alternativa, astfel :nc?t re3ultatul final sa ating> competentele din S++4 Alegerea metodei adecvate r>m?ne la deci3ia profesorului care va <ine cont de cuno=tin<ele =i a&ilit><ile do&?ndite anterior, de nivelul clasei =i de stilurile de :nv><are ale elevilor Bauditiv, vi3ual sau practicC4 Implementarea metodelor de predare 6 :nv><are cele mai potrivite, vor <ine cont de specificul de :nv><are al fiec>rui elev =i se va adapta la cerin<ele educa<ionale speciale dovedite grupele de elevi caarora se adresea3a4 P/ p-r*ur"u1 pr/>/!.u1u &'(u1 5/. 0-" o diverse metode =i instrumente de :nv><are relevante pentru *IVE-(- A , speciali3area, TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()TII SI I*STA-ATII, DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

/ pentru elevi, se pot utili3a, fi=e de descriere a activit><ilor fi=e de documentare fi=e de o&serva<i fi=e de lucru teste de autoevaluare glosar de termeni specifici modului cuvinte cheie / pentru profesori fi=e de descriere a activitatii fi=e de evaluare fi=e re3umat B pentru :nregistrarea progresului scolar al elevuluiC solu<ii pentru activit><ile de :nv><are pre3entate Dn pre3entarea activit><ilor de :nv><are, profesorii pot utili3a urm>toarele metode, metoda proiectului, metoda portofoliului metodologic, metoda cu&ului, pro&lemati3area, studiul de ca3, s4a4 Eace<i apel la interdisciplinaritate pentru a v> folosi de no<iunile acumulate de elevi :n anii anteriori pentru a fi siguri de succes in do&?ndirea *'&p/./!?/1/ 6 o&iectivelor */ .r/3u / -. !"/ 1- ) !-1u1 p-r*ur0/r &'(u1u1u F

9A3'r(-r/- &'(u1-r+ 5- ')/r ur&+.'-r/1/ -5-!.-@/: A &'(u1u1 /"./ 'r /!.-. -"upr- */1u *-r/ 4!5-?+8 r/"p/*. 5 -"upr- ( "p'! 3 1 .+? 1'r "-1/8 ur&B!( "+ 1/ pu!+ &- 3 !/ 4! 5-1'-r/C A ) !( ' ".ru*.ur+ /1-". *+8 &'(u1u1 p'-./ 4!*'rp'r-8 4! 'r */ &'&/!. -1 pr'*/"u1u /(u*-. 58 !' & @1'-*/ "-u r/"ur"/ ( (-*. */C A &'(u1u1 p/r& ./ !( 5 (u-1 >-r/- 4!5+?+r 6 -r. *u1-r/- /(u*-? / )'r&-1/ 6 !)'r&-1/C A &'(u1u1 ')/r+ &-D &u1 (/ (/"*7 (/r/8 p/ (/ ' p-r./ 4! p1-! 'r >'!.-18 -r p/ -1.+ p-r./8 4! p1-! 5/r. *-18 p/"./ E 1B!0+ -1./ &'(u1/ p-r*ur"/8 4! pr/1u!0 r/- -*/".'r- p'. ) -(+u0-./ &/r/u !' &'(u1/ *//- */ "/ 4!"*r / p/r)/*. 4! 1 ! - &p/r-. 5u1u /(u*-? / p/r&-!/!./. ! /1-3'r-r/- ".r-./0 / ( (-*. */8 pr')/"'ru1 5- .r/3u "+ ? !+ "/-&- (/ ur&+.'-r/1/ pr !* p -1/ /(u*-? / : E1/5 4!5-?+ */1 &- 3 !/ -.u!* *B!( *'!" (/r+ *+ 4!5+?-r/- r+"pu!(/ !/5' 1'r 1'r. E1/5 4!5-?+ *B!( )-* */5- 6 *B!( "u!. &p1 *-? -*. 5 4! pr'*/"u1 (/ 4!5+?-r/. E1/5 -u ". 1ur pr'pr (/ 4!5+?-r/. E 4!5-?+ 4! &'(ur ( )/r ./8 *u 5 ./>/ ( )/r ./ 6 ( ! /Dp/r /!?/ ( )/r ./. P-r. * p-!? *'!.r 3u / *u *u!'6. !?/ "/&! ) *-. 5/ 6 &p'r.-!./ 1- pr'*/"u1 (/ 4!5+?-r/. E1/5 4!5-?+ &- 3 !/ -.u!* *B!( 1 "/ -*'r(+ . &p p/!.ru - F'r('!-: !)'r&-? 1/ !' 6 - 1/ -"'* - *u F*u!'6. !?/1/ 5/*7 :. Pr'*/"u1 (/ pr/(-r/ A 4!5+?-r/ .r/3u / "+ - 3+ u! *-r-*./r -*. 5 6 */!.r-. p/ /1/5. P/!.ru ('3B!( r/- (/ *+.r/ /1/5 - *'&p/./!?/1'r pr/5+>u./ 4! SPPAur 8 -*. 5 .+? 1/ (/ 4!5+?-r/ A pr/(-r/ u. 1 >-./ (/ *-(r/1/ ( (-*. */ 5'r -5/- u! *-r-*./r -*. 58 !./r-*. 5 6 */!.r-. p/ /1/58 *u p'!(/r/ "p'r .+ p/ -*. 5 .+? 1/ (/ 4!5+?-r/ 6 !u p/ */1/ (/ pr/(-r/8 p/ -*. 5 .+? 1/ pr-*. */ 6 &- pu? ! p/ */1/ ./'r/. */. D )/r/!? /r/- "-r* ! 1'r 6 . &pu1u -1'*-.8 pr !:
DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

A 0r-(-r/- "-r* ! 1'r (/ 1- u6'r 1- ( ) * 18 u. 1 >B!( 4! -*/". "/!" ) 6/ (/ 1u*ruC A ) D-r/- u!'r "-r* ! (/"*7 "/8 p/ *-r/ /1/5 "+ 1/ -3'r(/>/ 4! r .&ur 6 1- ! 5/1ur ( )/r ./C A ) D-r/- (/ "-r* ! ( )/r ./ p/!.ru 0rupur "-u !( 5 > ( )/r ? 8 4! )u!*? / (/ -3 1 .+? C A pr/>/!.-r/- ./&/1'r 4! &- &u1./ &'(ur ;r-p'r. "-u ( "*u? / "-u 0r-) *=. D )/r/!? /r/- *u!'6. !?/1'r /1/5 1'r8 pr !: A -3'r(-r/- .u.ur'r . pur 1'r (/ 4!5+?-r/ ;-u( . 58 5 >u-18 pr-*. * "-u pr ! *'!.-*. ( r/*.=C A )'r&-r/- (/ p/r/*7 (/ /1/5 *u -p. .u( ! ( )/r ./ *-r/ "/ p'. -@u.- r/* pr'*C A u. 1 >-r/- 5/r ) *+r (/ *+.r/ u! *'1/08 5/r ) *+r pr ! 4!(ru&+.'r8 0rupur 1'r (/ ".u( u. D )/r/!? /r/- r+"pu!"u1u 8 pr !: u. 1 >-r/- -u.'/5-1u+r 6 "'1 * .-r/- /1/5 1'r (/ -A6 &pu!/ '3 /*. 5/. P1/*B!( (/ 1- pr !* p u1 !./0r+r 8 *-r/ -" 0ur+ -**/"u1 4! 6*'-1+ - .u.ur'r /1/5 1'r8 -**/p.B!( )-p.u1 *+ ) /*-r/ /1/5 /"./ ( )/r .8 "/ 5- -5/- 4! 5/(/r/ u. 1 >-r/- (/ &/.'(/ "p/* ) */ p/!.ru (/>5'1.-r/- *'&p/./!?/1'r p/!.ru -*/ /1/5 *-r/ pr/> !.+ (/) * /!?/ !./0r-3 1/8 -(-p.B!(uA1/ 1- "p/* ) *u1 *'!( ? 1'r (/ 4!5+?-r/ 6 *'&p'r.-&/!. ;u. 1 >-r/- (/ pr'0r-&/ !( 5 (u-1 >-./8 pr/0+. r/- (/ ) 6/ !( 5 (u-1/ p/!.ru /1/5 *-r/ -u r .& 1/!. (/ 4!5+?-r/8 u. 1 >-r/!".ru&/!./1'r -@u.+.'-r/ (/ 4!5+?-r/8 -(u*/r/- (/ 1-u(/ *7 -r 6 p/!.ru */1/ &- & * pr'0r/"/ 6 ".-3 1 r/- 4&pr/u!+ - p-6 1'r ur&+.'r =. E5-1u-r/- *'!. !u+ - /1/5 1'r 5- ) r/-1 >-.+ (/ *+.r/ *-(r/1/ ( (-*. */ p/ 3->- u!'r pr'3/ *-r/ "/ r/)/r+ /Dp1 * . 1- *r ./r 1/ (/ p/r)'r&-!?+ 6 1- *'!( ? 1/ (/ -p1 *-3 1 .-./ ( ! SPP A ur 8 -r *- &/.'(/ (/ /5-1u-r/ r/*'&-!(+&: O3"/r5-r/- " "./&-. *+ - *'&p'r.-&/!.u1u /1/5 1'r8 -*. 5 .-./ *-r/ p/r& ./ /5-1u-r/*'!*/p./1'r8 *-p-* .+? 1'r8 -. .u( ! 1'r 1'r )-?+ (/ ' "-r* !+ (-.+. I!5/". 0-? -. Au.'/5-1u-r/-8 pr ! *-r/ /1/5u1 *'&p-r+ ! 5/1u1 1- *-r/ - -@u!" *u '3 /*. 5/1/ 6 ".-!(-r(/1/ /(u*-? '!-1/ 6 46 p'-./ &pu!/ E &'( ) *- pr'0r-&u1 pr'pr u (/ 4!5+?-r/. M/.'(- /D/r* ? 1'r pr-*. */ Lu*ru1 *u &'(/1/ C- !".ru&/!./ (/ /5-1u-r/ "/ p'. )'1'" : F 6/ (/ '3"/r5-? / 6 ) 6/ (/ 1u*ru C7/". '!-ru1 F 6/ (/ -u.'/5-1u-r/ M ! pr' /*.u1 A pr ! *-r/ "/ /5-1u/->+ &/.'(/1/ (/ 1u*ru8 u. 1 >-r/- *'r/"pu!>+.'-r/ 3 31 '0r-) / 8 - &-./r -1/1'r 6 - !".ru&/!./1'r8 -*ur-./?/- r/pr/>/!.+r 1'r ./7! */8 &'(u1 (/ 'r0-! >-r/ - (/ 1'r 6 - &-./r -1/1'r 4!.rAu! pr' /*.. P'r.')'1 u18 *- !".ru&/!. (/ /5-1u-r/ )1/D 3 18 *'&p1/D8 !./0r-.'r8 *- ' &'(-1 .-./ (/ 4!r/0 ".r-r/ - p/r)'r&-!?/1'r 6*'1-r/ -1/ /1/5 1'r.G

DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

I0 ELEMENTE DE PROIECTARE

O7IECTIVE URM8RITE

COMPETEN2A 3, REA-IGEAGH S+E)IEI)A1II +E*TR( +R%IE)TAREA +R%$(SE-%R +E BAGA )ERI*1E-%R )-IE*1I-%R O30 Sa identifice factorii care influentea3a alegerea tipului de structura O20 Sa sta&ileasca alcatuirea constructiva a unei constructii O30 Sa corele3e solutia constructiva aleasa cu tipul de structura

COMPETEN2A 2, +R%+(*E S%-(1II $E +R%IE)TARE I*I1IA-E +E*TR( (* +R%$(S $AT O40 Sa identifice diferite variante de solutii posi&ile pentru un ca3 dat O54 Sa sta&ileasca succesiunea e7ecutarii unor parti de o&iect in vederea reali3arii lor O60 Sa ela&ore3e diferite parti scrise care intra in alcatuirea documentatiei tehnice

DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

COMPETEN2A 3, I*VESTII0EAGH +%SIBI-ITH1I-E REA-E $E +R%IE)TARE A +R%$(S(-(I O90 Sa ela&ore3e proiecte de organi3are a activitatii pentru e7ecutarea unor lucrari O80 Sa planifice diferite activitati in vederea reali3arii constructiei

COMPETEN2A 4, A-EIE 2I +REGI*TH S%-(1IA EI*A-H $E +R%IE)TARE O :0 Sa identifice factorii care influentea3a alegerea solu<iei de proiectare propusa O304Sa corele3e activitatile pe categorii de lucrari pe &a3a unui grafic de esalonare

CONTINUTURI

ALE COMPETENTELOR

4 )erin<e de &a3> pentru proiectarea produsului, cercetarea pie<ei, func<iile =i scopul produsului, aspect, materiale =i tehnologii, costuri, timp de reali3are, tipul produc<iei4 4! Specifica<ii tehnice la proiectarea produselor, performan<e BtehniceC :n e7ploatare, dimensiuni, mas>, :ncadrare :n standarde, fia&ilitate, termene de garan<ie !4 8odalit><i de identificare a solu<iilor posi&ile de proiectare, &rainstorming, cercetarea produselor e7istente, ca r>spuns la specifica<iile produsului Bperforman<e tehnice, form>, estetic>, ergonomie, :ndeplinirea scopului pentru care este proiectatC4 !4! Standarde rom?ne=ti =i europene =i legisla<ie :n vigoare privind, cerin<e de calitate =i de siguran<>, protec<ia mediului4 A4 Surse de informa<ie corespun3>toare, &a3e de date pentru materiale, componente, cataloage de pre3entare4 A4! Informa<ii specifice pentru proiectarea unui produs dat, despre materiale =i procese de produc<ie, cu aplica&ilitate :n calcule simple de proiectare4 A4A Eactori ce pot afecta solu<iile de proiectare, influen<a propriet><ilor fi3ice =i mecanice ale materialelor asupra tehnologiei de fa&rica<ie, disponi&ilitatea resurselor Bde e7emplu, manoper>, materiale, echipamenteC4 J4 Kustificarea alegerii solu<iei finale, :n conformitate cu specifica<iile pentru proiectarea DOMENIUL: TE0*I) produsului, standardele =i legisla<ia :n vigoare, evaluarea critic> a solu<iei propuse4 J4! Eorme de pre3entare, simulare cu ajutorul softurilor speciali3ate, pre3ent>ri scrise ce pot SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II cuprinde desene tehnice, specifica<ii de materiale, tehnologii de reali3are, costuri estimative4 J4A 8etode de pre3ent>ri grafice, desene !$ B:n varianta tradi<ional> sau utili3?nd aplica<ii de tip )A$C ca de e7emplu, desene de ansam&lu, desene de detaliu, diagrame, scheme4

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

GLOSAR DE TERMENI
ancadrament apa aria construita aria construita desfasurata aria locui&ila aria utila armatura Aticul autori3are de construire Autori3atia de demolare a7a
B4)4A4

elementelor decorative Bin general stucaturiC de regula la fatade, care incadrea3a un gol de usa sau de fereastra, termen utili3at la acoperisuri cu sensul de panta sau directie de scurgere a apei meteorice4 Suprafata ocupata de catre constructie la sol Bamprenta casei la nivelul terenuluiCF Suprafata insumata a tuturor nivelelorF Suprafata insumata a camerelor locui&ile Suprafata interioara a camerelor sau suprafata insumata a camerelor fara grosimile 3idurilor Bare metalice sau din fi&ra de sticla introduse intr/un material cu re3istenta sla&e la intindereB &etonulC Element de constructie aflat la acoperisuri tip terasa Actul de autoritate al administratiei pu&lice locale in &a3a caruia se pot e7ecuta lucrari de constructii Actul/documentul prin care se confera dreptul legal de a demola un ansam&lu de cladire/ constructiel Bse eli&erea3a de cate primariiC4 -ocul geometric al centrelor de greutate al tuturor sectiunilor normale A&reviere pentru Beton )elular Autoclavi3at DOMENIUL: TE0*I)

SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

B4)4(4 &ariera de vapori

&eton B simpluC &etan armat &olta &uiandrug cadru canat certificat de ur&anism coama contravantuire )%T cota 3ero )4(4T4 $$E deschidere dimensiune gol
etrier

A&reviere pentru Beton )elular (sor Element de constructie care nu permite circulatia vaporilor de apa din interior catre e7terior4 Amestec omogen format din agregate naturale, liant si apa Beton simplu in care s/au introdus armaturi // in general &are din otel sau fi&re din sticlaF Element de constructie de forma cur&a, cu rol de a acoperi o anume suprafata4 Element de re3istenta aflata deasupra unui gol de usa sau de fereastra4 Ansam&lu structural format din cel putin doi stalpi si o grindaF +arte mo&ila din care este alcatuita o usa sau o fereasta B termen utili3at la lucrarile de tamplarie C $ocument prin care solicitantul afla ce se poate construi si in ce conditii Fcu caracter de recomandare B se eli&erea3a de catre primariiC (nghiul format la intersectia a doua ape de acoperis, la partea lor superioara4 Su&structura avand rolul de a limita deplasarile din incarcari ori3ontale sau din impingerile laterale4 )oeficient de ocupare a terenului pentru o constructie ,repre3inta o cota de referinta, se notea3a cu LM4MM A&reviere pentru )oeficientul de (tili3are a Terenului, repre3inta raportul dintre suprafata desfasurata
a imo&ilului si suprafata terenului4

$etalii de e7ecutie/detalierea proiectului tehnic $istanta intre rea3eme intr/un plan transversal al unei structuri4 $imensiunile spatiului lasat in peretele unei constructii pentru montarea tamplariei Armatura constructiva transversala Butili3ata la elemente liniare din
&eton armatC, pot fi deschisi sau inchisi4

fereastra fundatie grinda hala im&inare invelitoari IS% -4E4A4 lucrari de constructii montaj nervura

Ansam&lu format dintr/un cadru fi7 BtocC si din unul mo&il B cerceveaC in care se fi7ea3a foaia sau panoul de geam Element de re3istenta apartinand infrastructurii ,cu rolul de a prelua
sarcinile constructiei si de a le transmite terenului &un de fundare

Element de constructie ori3ontal supus la eforturi de incovoiere dreapta sau o&lica Tip de constructie industriala -egatura intre doua elemente sau piese de constructii lucrare deN / 4lucrare de finisaj utili3ata la acoperisuri %rgani3atia Internationala pentru Standardi3are4 A&reviere pentru -inii Electrice Aeriene Totalitatea lucrarilor e7ecutate intr/un santier de constructii Irinda secundara, re3emand pe o grinda principala, in ca3ul unui planseu cu grin3i si nervuri DOMENIUL: TE0*I)

SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

%4S4B4

otel &eton pardosela perete placa/planseu plan


prefa&ricat

8aterialul su& forma de panouri reali3at din resturi din lemn de diferente esente , utili3at in constructii pentru diferite lucrari %tel folosit pentru armarea &etonului, %BAO cu suprafata neteda BlisaC si +)#! si +)@M B+rofilat la )aldC Bcu suprafata striataC4 -ucrare de finisaj avand in compunere mai multe straturi cu rol de a
asigura suprafeta pentru circulatie

+A) +%T +T +($ +(I +(G rigla stalp vuta 3id de sprijin

Element de constructie vertical cu rol principal de delimitare a spatiului interior sau care inchide constructia la e7terior Element de re3istenta ori3ontal care impare cladirea in etaje $esen tehnic care repre3int> grafic un teren sau o construc<ie, la o anumit> scar> , MM, , #M Element de constructie reali3at in &a3e special amenajate si care este adus apoi pe santier pentru montare +roiect de autori3are a constructiei/cuprinde planurile de arhitectura, detalii de fundatie pe re3istenta si scheme de instalatii pe instalatiiBPmemoriiC4 +rocent de ocupare a terenului +roiect tehnic +lan (r&anistic de $etaliu4 )ontine norme pe care tre&uie sa le
respecte o constructie intr/o anumit 3ona si anume, asigurarea accesi&ilitatii +lan (r&anistic Ieneral4 Este un plan de amploare ela&orat de specialisti si care vi3ea3a evolutia in perspectiva a localitatii, directiile de de3voltare, traseele coridoarelor de circulatie

+lan (r&anistic Gonal4


Sta&ileste norme mai detaliate decat +(I si anume, organi3area retelei stradale, organi3area arhitectural/ur&anistica,

Termen utili3at pentru o grinda care face parte dintr/un cadru4 Element de re3istenta care preia sarcini verticale si ori3ontale si le
transmit catre un suport aflat la &a3a sa

Variatie a sectiunii transversale , la stalp, pentru reducerea tensiunile principale Element de constructie care preia impingerea pamantuluiB protejeaja un masiv de pamantC

S(RSE $E $%)(8E*TARE, $4E4.4 $ictionar de constructii/ http,//www4adauga/site4eu/dictionar

DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

FIA DE DESCRIERE A ACTIVITII

Ta&elul urm>tor detalia3> e7erci<iile incluse :n modulul ELEMENTE DE PROIECTARE *umele elevului $ata :nceperii modulului Co(!%t%na 4, )lasa $ata promov>rii modulului

Alege =i pre3int> solu<ia final> de proiectare

O :0 Sa identifice factorii care influentea3a alegerea solu<iei de proiectare propusa O304Sa corele3e activitatile pe categorii de lucrari pe &a3a unui grafic de esalonare U0C0 PROIECTARE IN CONSTRUCTII Competen a C1 Activitatea ! E7erci <iul Dntre &area $efini<ia construc<iilor +re3entarea diferitelor tipuri de construc<ii Bpre3entare +alatul +arlamentului, se cere conectare internetC Activitatea ! ! C2 A J # Activitatea A @ O ! A A J Identificarea elementelor de constructii )orelarea solutiei constructive aleasa cu tipul de structura +re3entarea rolului elementelor de construc<ii pe categorii de lucrari )lasificarea elementelor de construc<ii $efinirea partilor de o&iect Identificarea succesiunii reali3arii partilor de o&iect Bpre3entare e7emplu fundatii ++SC Test de autoevaluare )ontinutul proiectului,partile componente DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II Su&iect Re3olvat

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

C3 C4

" Q M Activitatea J Activitatea #

+artea scrisa,continut Alcatuirea documentatiei tehnice +roiect/miniproiect 6 Casa pe care o doresc 8etode de organi3are a activitatilor in constructii in vederea reali3arii lucrarilorBE4 )C Intocmirea graficul de esalonare al lucrarilor pe categorii de lucrari pe o tema data 8etode de pre3ent>ri grafice

(*ITATE +R%8%VATH )( S())ES

Semn>tura candidatului RRRRRRRRRRRRRRRRRRR Semn>tura evaluatorului RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

$ata RRRRRR RRRRRR

DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

FIA PENTRU NREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI


8odulul ELEMENTE DE PROIECTARE *umele elevuluiRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR )lasa RRRRRRRRR +rofesor RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

)ompeten<e care tre&uie do&?ndite


) 4 Reali3ea3> specifica<ii pentru proiectarea produselor pe &a3a cerin<elor clien<ilor

$ata

Activit><i efectuate =i comentarii


E7 E7!6 aplicatie E7A /Ei=> de lucru E7 J 6 aplicatie E7# 6 Test de autoevaluare E7 @ 6 Ei=> de lucru E7O 6 Recapitulare E7" 6 Ei=> de lucru E7 Q 6 Ei=> de lucru E. M +roiect E. 6

Aplicare :n cadrul modulului


Activitate individual> Activitate :n grup Activitate individual> Activitate :n grup Activitate individual> Activitate :n grup, la&orator tehn Activitate :n grup Activitate individual> Activitate :n perechi Activitate :n grup 8etoda cu&ului

Evaluare Bine Satisf> c>tor R/)*/r/

)!4 +ropune solu<ii de proiectare ini<iale pentru un produs dat

)A Investighea3> posi&ilit><ile reale de proiectare a produsului )J4 Alege =i pre3int> solu<ia final> de proiectare )omentarii )ompeten<e care urmea3> s> fie do&?ndite

P"#o"#t # d% d%+)olta"% R%su"s% n%$%sa"% fi=e de documentare manuale tehnice folii transparente site/uri I*TER*ET standarde BSTAS/uriC

DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

;I<A PENTRU =NRE>ISTRAREA PRO>RESULUI ELEVULUI

Este un instrument detaliat de :nregistrare a progresului elevilor4 +entru fiecare elev se pot reali3a mai multe astfel de fi=e pe durata derul>rii modulului, acestea permi<?nd evaluarea precis> a evolu<iei elevului, furni3?nd :n acela=i timp informa<ii relevante pentru anali3>4 )on<ine urm>toarele ru&rici,

Competene care trebuie dobndite


Aceast> fi=> de :nregistrare este f>cut> pentru a evalua, :n mod separat, evolu<ia legat> de diferite competen<e4 Aceasta :nseamn> specificarea competen<elor tehnice generale =i competen<e specifice care tre&uie de3voltate =i evaluate4 A$t#)#t # %,%$tuat% /# $o(%nta"#i Aici se :nregistrea3a tipurile de activit><i efectuate de elev, materialele utili3ate =i orice alte comentarii suplimentare care ar conduce la im&unatatirea planificarii sau a feed&acS/ului4 A!l#$a"% .n $ad"ul (odululu# Aceasta ar tre&ui s> permit> profesorului s> evalue3e m>sura :n care elevul =i/a :nsu=it competen<ele tehnice generale, cele speciali3ate, raportate la cerin<ele specifice nivelui clasei4 )a optiune, profesorul poate indica gradul de :ndeplinire a cerin<elor prin &ifarea uneia din urm>toarele trei coloane sau prin indicarea unor procente4 P"#o"#t # !%nt"u d%+)olta"% )omentariile din cotinutul fi=ei,lasa loc pentru identificarea activit><ilor pe care elevul urmea3a s> le efectue3e4 Aceste informa<ii ar tre&ui s> permit> profesorilor implica<i s> preg>teasc> elevul pentru activitatile din aria tehnologica4 Co(!%t%n% $a"% u"(%a+ s ,#% do1*nd#t% Dn aceast> c>su<>, profesorii tre&uie s> :nscrie competen<ele care urmea3> a fi do&?ndite4 Acest lucru poate s> implice continuarea lucrului pentru acelea=i competen<e sau identificarea altora care tre&uie avute :n vedere4 R%su"s% s# (at%"#al% n%$%sa"% Aici se pot :nscrie orice fel de resurse speciale solicitate, manuale tehnice, re<ete, seturi de instruc<iuni , fi=e de lucru, pliante de pre3entare )omputere cu acces la internet/surse alternative Elipchart Bsuficient> h?rtieC DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

posi&ilitatea de a reali3a fotocopii Retroproiector Spatiu pentru lucrul :n grup =i cu facili><i pentru ca elevii s> poat> nota diverse lucruri 6 fie pe o ta&la de plastic, fie pe hartie =i/sau pe folie de plastic BRetropoiectorC, astfel :nc?t s> poat> fi pre3entate :ntregului grup Video/recorder Ta&la neagra sau al&> cu suficiente instrumente de scris Bcreta sau marSer pentru ta&la de plastic P magne<iC, &urete 0artie 6&loc de desen BAJ, AAC Eolii de plastic BTransparenciesC )utia de unelte a profesorului care s> con<in> &and> ade3iv>, foarfec>, creioane4

DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

MODUL: ELEMENTE DE PROIECTARE

IN ORMATII !ENTRU !RO ESORI

LEGISLATIE IN CONSTRUCTII
)?teva acte normative importante care reglementea3> activitatea din domeniul construc<iilor si lucr>rilor pu&lice, Bhttp,//www4conci&4ro/legislatie/constructii4php http,//www4constructor4ro/cgi/&in/get4cgiTfUlegislatie4html http,//www4normative4ro/C, )onstitutie M/!MMA 0%TARARE !O!/ QQJ 0%TARARE !OA/ QQJ 0%TARARE AQ!/ QQJ 0%TARARE J@ /!MM 0%TARARE J"@/ QQA 0%TARARE @MM/ QQ" 0%TARARE O!"/ QQJ 0%TARARE O!Q/!MMM %R$I* A@/ QQ# 0%TARARE OA / QQ 0%TARARE "#A/ QQ" 0%TARARE Q!#/ QQ# -EIE M/ QQ# -EIE ! #/ QQO *%R8E 8ET%$%-%II)E din QQ@ %R$ $E (RIE*TA @A/!MM %R$ $E (RIE*TA @M/!MM %R$I* M !/!MM %R$I* M J/!MM %R$I* !A#/!MM! %R$I* ##A/ QQQ %R$I* @A/ QQ" %R$I* "@!/!MM %R$%*A*TA !/ QQJ +RE)IGARI O"/ QQQ -EIE #M/ QQ %R$I* M!@/!MMM

DOMENIUL: TE0*I) SPECIALIZAREA,TE0*I)IA* $ESE*AT%R +E*TR( )%*STR()1II 2I I*STA-A1II

STANDARDE IN CONSTRUCTII SI LUCRARI !U"LICE


SR E* IS% M!MQ/!,!MM! $ocumenta<ie tehnic> de produs4 Voca&ular4 Termeni referitori la metodele de proiec<ie ,+artea ! SR E* IS% MQ ,!MM! $esene de construc<ii4 $esene de peisaj SR E* IS% !"/!M,!MM! $esene tehnice4 +rincipii generale de repre3entare4 )onventii de &a3a pentru linii4 +artea !M4 SR E* IS% AO@@,!MMJ $esene de construc<ii4 Repre3entarea simplificat> a arm>turilor pentru &eton SR E* IS% AO@@,!MMJ/A),!MM# $esene de constructii4 Repre3entarea simplificata a armaturilor pentru &eton SR E* IS% JM@@,!MM! $esene de cl>diri =i construc<ii civile4 E7trase de arm>turi Traducere SR E* IS% J #O/ ,!MM! $esene de constructii4 Sisteme de notare4 +artea , )ladiri si parti de cladiri SR E* IS% J #O/!,!MM! $esene de construc<ii4 Sisteme de notare4 +artea !, *ume =i num>r de :nc>peri SR E* IS% J #O/A,!MM! $esene de construc<ii4 Sisteme de notare4 +artea A4 Identificatoare pentru :nc>peri SR E* IS% J O!,!MM! $esene tehnice4 $esene de construc<ii4 $esene de ansam&lu pentru structuri prefa&ricate SR E* IS% #!@ ,!MM! $esene tehnice4 Repre3entarea simplificata a &arelor si profilelor SR E* IS% #J##, QQO $esene tehnice4 Scari SR E* IS% #J#O,!MM! $ocumentatie tehnica de produs4 Eormate si pre3entarea elementelor grafice ale planselor de desen SR E* IS% @!"J,!MM! $esene de construc<ii4 Indicarea a&aterilor limit> SR E* IS% @J !/ ,!MM! $esene tehnice4 Repre3entarea simplificat> a conductelor =i sistemelor de conducte4 +artea , Reguli generale =i repre3entare ortogonal> SR E* IS% @J !/!,!MM! $esene tehnice4 Repre3entarea simplificat> a conductelor =i a sistemelor de conducte4 +artea !, +roiec<ie i3ometric> SR E* IS% @J !/A,!MM! $esene tehnice4 Repre3entarea simplificat> a conductelor =i sistemelor de conducte4 +artea A, Accesorii pentru sistemele de ventila<ie =i drenaj SR E* IS% O!MM,!MMJ $ocumentatie tehnica de produs4 )?mpul de date din indicator si capul documentelor SR E* IS% OJAO,!MM! $esene tehnice4 $esene de construc<ii4 Reguli generale pentru :ntocmirea desenelor de e7ecu<ie pentru elementele structurilor prefa&ricate SR E* IS% O# ",!MM! $esene tehnice4 $esene de constructii4 Repre3entarea simplificata a demolarilor si a reconstructiilor SR E* IS% O# Q,!MM! $esene tehnice4 $esene de construc<ii4 +rincipii generale de pre3entare pentru desene de ansam&lu =i de montaj SR E* IS% "#@M,!MM! $esene tehnice4 $esene de construc<ii4 Repre3entarea dimensiunilor, liniilor =i caroiajelor SR E* IS% QJA ,!MM! $esene de constructii4 Spatii re3ervate pentru desen, te7t si indicator pe plansele de desen SR IS% M!MQ/ , QQ@ $ocumentatie tehnica de produs4 Voca&ular4 +artea ,

1H

Termeni referitori la desenul tehnic, generalitati si tipuri de desene SR IS% !Q, QQJ $esene tehnice4 )otare4 +rincipii generale, defini<ii, metode de e7ecutare =i indica<ii speciale SR IS% JM@O/@, QQ@ $esene tehnice4 Instalatii4 +artea @, Sim&oluri grafice pentru sisteme de alimentare cu apa si canali3are :ngropate STAS MO @/O@ )onstruc<ii hidrotehnice4 Scheme de amenajare hidroenergetice4 Semne conve<ionale =i sim&oluri STAS JAJ/"A $esene tehnice de constructii4 -inii, cotare, repre3entari conventionale, indicator STAS AQ"Q/!/Q )ai ferate4 +lanuri de situatie4 Semne conventionale pentru constructii si lucrari cone7e STAS JQ#"/Q )ai ferate4 +rofiluri :n lung4 Reguli de repre3entare grafica si semne conventionale STAS "##/OQ $esene tehnice de construc<ii4 Dntocmirea desenelor pentru construc<ii din &eton =i &eton armat STAS QOOA/"" $esene tehnice de constructii4 Dntocmirea desenelor pentru constructii metalice4 Reguli de repre3entare si cotare STAS QOQ@/ /"! $esene de construc<ie =i arhitectur>4 Terminologie STAS QOQ@/!/"! $esene de construc<ie =i arhitectur>4 8etode de proiectare ortogona

#2

T%st #n#t#al
8odulul I, E-E8E*TE $E +R%IE)TARE *umele si prenumeleNNNNNNNNNNNNN44 )lasa a .II/a 4)ompletea3> spa<iile li&ere, !@ p 4 Elementele de re3istenta ale unei cladiri sunt Benumerati min # elementeN444 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN44 NNNNNNNNN44 4!4 8aterialele din care se reali3ea3a elementele de re3istenta suntNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N444 4A4 Gidaria portanta se poate reali3a din &locuri de piatra artificiala sau naturala, e7emplificati,NNNNNNNNNNNNNNN !4 Incercuieste varianta corecta p !4 +rin marca &etonului se intelege, a4 re3istenta la intindere &4 re3istenta la compresiune c4 re3istenta la forfecare -iantul care intra in compo3itia &etonului este, a4 cimentul &4 varul c4 Ipsosul -iniile de cota se trasea3a cu, a4 linie groasa &4 linie su&tire c4 linie punct Repre3entarea conventionala pentru lucrarile de 3idarie este, M

!4!

!4A

!4J

!4#4

a4 &4 -ucrVrile care se e7ecutV pentru reali3area unei cladiri sunt : a4 lucrVri de i3olatiiF &4 lucrVri de instalati c4 lucrVri de structuriF

)4

A4)ompletea3a cu A,daca afirmatia este adevarata si cu ;,daca afirmatia este falsa

Mp

A4 4Structura de re3istenta a unei cl>diri este formata at?t din elemente portante cat si din elemente neportante A4!4Incarcarile care actionea3a asupra cl>dirii sunt, incarcari permanente, incarcari temporare dar si incarcarile accidentale A4A4Scarile utili3ate pentru detalii sunt, , MM, , #M4 A4J4Betonul armat prefa&ricat este cel care se toarna la fata locului B pe santierC4 A4# $upa releveu se ela&orea3a planurile de arhitectura si detaliile pentru arhitectura4

#1

Jp In coloana A sunt enumerate diferite repre3entari, iar in coloana B cifrele corespun3atoare tipurilor de linii utili3ate la alcatuirea planurilor 4 Scrieti pe foaia de concurs, asocierile dintre cifrele din coloana A si literele corespun3atoare din coloana B4 A B 4A7ele de simetrie a4 -inie su&tire continua !4 Intrerupere element &4 -inie groasa continua A4 Structura de re3istenta c4 -inie punct su&tire J4 -iniile de cota d4 -inie franta # JM p

J4

P/!.ru *1-( r/- u! )-& 1 -1- ( ! &-0 !/8 (/!. ) *-. /1/&/!./1/ ".ru*.ur-1/ */ ' -1*-.u /"*.

Se acord 10 puncte din oficiu. Timp de lucru: 30 min

##

8odulul I, E-E8E*TE $E +R%IE)TARE )lasa a .II/a R%+ol)a"%a t%stulu# #n#t#al Se acord 10 puncte din oficiu 4)ompletea3> spa<iile li&ere, !@ p 4 fundatie, pereti portanti, stalpi, grin3i, &uiandrugi, rampa scarii, sarpanta acopeisului/ M p 4!4 &eton armat, lemn, metal, piatra naturala sau artificiala Mp 4A4 3id>ria armata, 3id>ria mi7ta, 3id>ria comple7a @p P/!.ru ) /*-r/ r+"pu!" *'r/*. "/ -*'r(+ *B./ # pu!*./

P/!.ru r+"pu!" !*'r/*. "-u 1 p"- -*/".u - "/ -*'r(- 2p.


!4 Incercuieste varianta corecta p !4 /& , !4!/a, !4A/&, !4J/&, !/#/c M

P/!.ru ) /*-r/ r+"pu!" *'r/*. "/ -*'r(+ *B./ # pu!*./ P/!.ru r+"pu!" !*'r/*. "-u 1 p"- -*/".u - "/ -*'r(- 2p.
A4)ompletea3a cu A,daca afirmatia este adevarata si cu ;,daca afirmatia este falsa A4 A,A4! A, A4A E, A4J E,A4# E P/!.ru ) /*-r/ r+"pu!" *'r/*. "/ -*'r(+ *B./ # pu!*./ Mp

P/!.ru r+"pu!" !*'r/*. "-u 1 p"- -*/".u - "/ -*'r(- 2p.


J4 Jp

1A*8 #A(8 3A38 IAP/!.ru ) /*-r/ r+"pu!" *'r/*. "/ -*'r(+ *B./ 1 pu!*./ P/!.ru r+"pu!" !*'r/*. "-u 1 p"- -*/".u - "/ -*'r(- 2p.
#4 JM p
Sarpanta acoperisului invelitoare

P/!.ru ) /*-r/ /1/&/!. *'r/*. (/!. ) *-. "/ -*'r(- *-./ # pu!*./

#3
ScaraBrampa scariiC

+erete interior

COMPETENTA 3

C3/ A)TIVITATEA

Co(!%t%na 3, Reali3ea3> specifica<ii pentru proiectarea produselor pe &a3a cerin<elor clien<ilor O1#%$t#)%: O30 Sa identifice factorii care influentea3a alegerea tipului de structura O20 Sa corele3e tipul de structura cu solutia constructiva aleasa )on<inuturile se vor e7emplifica prin, produsele proiectate, cerin<e =i solu<ii de proiectare, conform standardelor =i legisla<iei :n vigoare,pe domeniul profesional specific calificarii4 +e &a3a competentei din standard, WEla&orea3a proiectul in fa3a de studiu pentru o constructie5, se ofera posi&ilitatea identificarii tipului de structura prin datele generale ale acesteia, / dimensiunea cladirii / resursele care se vor folosi pentru e7ecutie / structura si compartimentarea Materiale ajutatoare pentru profesor L egea nr.1 !1""#$legea pri%in& siguranta in 'onstru'tii LE>E n"0 453 d#n 38 #ul#% 2003 !%nt"u (od#,#$a"%a /# $o(!l%ta"%a L%-## n"0 50?3::3 !"#)#nd auto"#+a"%a %&%$ut "## lu$" "#lo" d% $onst"u$## /# un%l% ( su"# !%nt"u "%al#+a"%a lo$u#n%lo" @ota"a"% n"0293 d#n 34 #un#% 3::4 A !"#)#nd a!"o1a"%a R%-ula(%ntulu# d% "%$%!t#% a lu$"a"#lo" d% $onst"u$t## /# #nstalat## a,%"%nt% a$%sto"a L%-% n"0 325 d#n 36?30?3::6 !%nt"u (od#,#$a"%a s# $o(!l%ta"%a L%-## n"0 50?3::3 !"#)#nd auto"#+a"%a %&%$uta"## $onst"u$t##lo" s# un%l% (asu"# !%nt"u "%al#+a"%a lo$u#nt%lo" @OTARIRE N"0 :25 d#n 20 no#%(1"#% 3::5 !%nt"u a!"o1a"%a R%-ula(%ntulu# d% )%"#,#$a"% s# %&!%"t#+a"% t%Bn#$a d% $al#tat% a !"o#%$t%lo"' a %&%$ut#%# lu$"a"#lo" s# a $onst"u$t##lo" @ota"a"% n"0 448 d#n 36 (a# 2002 A !%nt"u a!"o1a"%a $at%-o"##lo" d% $onst"u$## /# a(%naC "# $a"% s% su!un a)#+ "##?auto"#+ "## d% !"%)%n#"% /# st#n-%"% a #n$%nd##lo"

7..p:EEJJJ.*'!".ru*. .r'E1/0 "1-. /ELEGEK#2Nr.K#252.7.&

#I

Exemplu:

Palatul Parlamentului !a#atu# !ar#amentu#ui $%au Ca%a !oporu#ui&

( SE CERE CONECTARE LA INTERNET)

"/( u1 P-r1-&/!.u1u R'&B! /

In'ormaii de%pre c#(dire Loca#itate )ar( Ar*itect Data +nceperii con%truciei Lu*ur/6. R'&B! I22 (/ -r7 ./*? "u3 *''r('!-r/- -r7 ./*.u1u 6/) A!*- P/.r/"*u 1H83

D/ 1- M N p/( -8 /!* *1'p/( - 1 3/r+

;R/( r/*? '!-. (/ 1- C-"- P'p'ru1u = S-1. 1-: N-5 0-r/8 *+u.-r/ !a#atu# !ar#amentu#ui ( ! Lu*ur/6. 8 R'&B! - ;*u!'"*u. "u3 !u&/1/ (/ Casa Poporului 4!- !./ (/ r/5'1u? /=8 &+"'-r+ #O2 & p/ #I2 &8 8$ & 4!+1? &/8 6 H# & "u3 p+&B!.. Ar/ 1# ! 5/1/ 1- "upr-)-?+ 6 -1./ 8 "u3./r-!/. C1+( r/- P-1-.u1u P-r1-&/!.u1u "/ -)1+ " .u-.+ 4! p-r./- */!.r-1+ - Lu*ur/6. u1u ;4! "/*.'ru1 5=8 p/ 1'*u1 *-r/ -".+> "/ *7/-&+ D/-1u1 Ar"/!-1u1u 8 4!*-(r-. (/ ".r-(- I>5'r 1- 5/". 6 !'r(A 5/".8 Lu1/5-r(u1 N-? u! 1/ U! ./ "pr/ !'r(8 Lu1/5-r(u1 L 3/r.+? 1- /". 6 C-1/- 13 S/p./&3r / 1- "u(. D/-1u1 p/ *-r/ "/ -)1+ -".+> P-1-.u1 P-r1-&/!.u1u /"./ 4! 0/!/r-1 ' *r/-? / - !-.ur 8 -5B!( ' 4!+1? &/ ! ? -1+ (/ 18 &8 (-r p-r./- ( !"pr

#5

Cuprin% %-"*u!(/, 1 D-./ 0/!/r-1/ o 1.1 D &/!" u! 1/ *1+( r o 1.# R/"ur"/ )'1'" ./ o 1.3 S.ru*.ur- 6 *'&p-r. &/!.-r/ 1.3.1 I!.r-r/- 13 S/p./&3r / 1.3.# S-1- Dr/p.ur 1'r O&u1u 1.3.3 G-1/r - (/ O!'-r/ 6 7'1u1 I!.r+r O) * -1/ 1.3.I S-1- N *'1-/ L+1*/"*u 1.3.5 S-1- N *'1-/ I'r0 1.3.$ S-1- A.I.Cu> 1.3.O S-1- I'! I. C. Lr+. -!u 1.3.8 S-1- T-*7/ I'!/"*u 1.3.H S-1- U! r 1.3.12 S-1- C.A.R'"/.. # I".'r - *1+( r (up+ 1H8H

3 L/0+.ur /D./r!/

/ Lu1/5-r(u1 L 3/r.+? /"./ 4!+1?-.+ 4! &'( -r. ) * -1. ,modi'ic(- Date .enera#e

#$

,modi'ic(- Dimen%iuni#e c#(dirii 1u!0 &/ A #O2 &/.r 1+? &/ A #I5 &/.r 4!+1? &/ A 8$ &/.r ;p/"./ *'.- 2= -(B!* &/ H# &/.r ;"u3 ! 5/1u1 "'1u1u = "upr-)-?- *'!".ru .+ 1- "'1 A $$.222 &/.r p+.r-? ,modi'ic(- Re%ur%e 'o#o%ite P/!.ru r/-1 >-r/- -*/"./ &pu!+.'-r/ *1+( r "A-u )'1'" .:

1.222.222 &P (/ &-r&ur+ 5.522 (/ .'!/ (/ * &/!. O.222 (/ .'!/ (/ '?/1 #2.222 (/ .'!/ (/ ! " p 1.222 (/ .'!/ (/ 3->-1. H22.222 &P (/ /"/!?/ (/ 1/&! 3.522 (/ .'!/ (/ *r ".-1 #22.222 &P (/ ". *1+ #.822 (/ *-!(/1-3r/ ##2.222 &Q (/ *'5'-r/ 3.522 &Q (/ p /1/.

L- *'!".ru*? / -u p-r. * p-. O22 -r7 ./*? 6 -pr'D &-. 5 #2.222 &u!* .'r *-r/ -u 1u*r-. 4! .r/ .ur/8 #I 'r/ p/ > . ,modi'ic(- Structura /i compartimentarea

P-1-.u1 P-r1-&/!.u1u A 5/(/r/ 1-./r-1+

P/ 5/r. *-1+ "/ ( ". !0 .r/ r/0 ".r/8 *-r/ *'r/"pu!( .'.'(-.+ 6 u!'r >'!/ )u!*? '!-1/ ( ". !*./. C1+( r/- -r/ -pr'D &-. 5 1222 4!*+p/r 8 ( !.r/ *-r/ II2 3 r'ur 8 p/"./ 32 "+1 6 "-1'-!/8 I r/".-ur-!./8 3 3 31 './* 8 ('u- p-r*-r "u3./r-!/8 ' "-1- (/ *'!*/r./8 r/".u1 ) !( *-&/r/ (/ (/"/r5 r/. #O

Nu&/1/ "+1 1'r 6 "-1'-!/1'r ( ! P-1-.u1 P-r1-&/!.u1u -u )'". -1/"/ (up+ 1H8H8 /1/ /5'*B!( /5/! &/!./ &p'r.-!./ ( ! ".'r - p'p'ru1u r'&B! "-u p/r"'!-1 .+? *u!'"*u./ p/ p1-! &'!( -1. M-@'r .-./- "u!. 1/0-./ (/ -"p r-? - r'&B! 1'r p/!.ru U! r/ 6 (/ ".'r p-r1-&/!.-r "&u1u 4! R'&B! -. CB. (/ 1u!0 /"./ (ru&u1 p-r*ur" (/ R'&B! - 4! I -! 8 (/ 1- pr &- 5 > .+ p/ *-r/ -& )+*u.A' - * 8 4! )/3ru-r / 1HH2R A? r/u6 . *7 -r "+ 4&31B!> ? -*/". /!'r& p-1-.8 u! p-1-. -1 &/0-1'&-!u1u 8 (-r8 (/ -"/&/!/-8 ' *-p'('p/r+ - r'&B! 1'r. S Cat*erine La#umiere

#8

A)TIVITATEA !

$enumirea activit><ii, Identificarea elementelor de constructii 8odulul I, E-E8E*TE $E +R%IE)TARE Timp alocat, !M min4 %&iectivul activit><ii, +rin aceast> activitate ve<i fi capa&ili, / sa identificati tipul de constructie A s> recunoa=te<i elementele componente ale unei constructii, A sa identificati materialele de constructii dupa repre3entarea lor conventionala A sa cititi cotele A sa va familiari3ati cu desenul tehnic de constructii

-*'p/r " "-rp-!.-*'p/r "u1u

p1-!"/u p/r/./

3u -!(ru0

)u!(-. /

#H

COMPETENTA (

INSTRUIREA OR>ANIZAT8 PE PROIECT


8etoda proiectului
+regatim elevii pentru viata si la tot pasul au3im de proiecte4 (tili3area tot mai frecvent> a proiectelor :n diferite sectoare de activitate cere ca angaja<ii s> fie capa&ili s> lucre3e :ntr/un mod care seam>n> foarte mult cu instruirea organi3at> :n func<ie de tipul acestuia4 +entru manageri =i restul personalului este foarte important s> posede cuno=tin<e despre metode 6 printre altele =i pentru c> ar putea fi solicita<i la un moment dat s> lucre3e fie ca mem&ri ai unui grup de proiect, fie ca lideri de proiect4

Principiile fundamentale al metodeiproiect sunt urmtoarele: 4 %rientarea pe pro&lem> !4 )ontrolul participan<ilor A4 )oeren<a interdisciplinar> J4 -eg>turile teorie 6 practic>

%rientarea pe pro&lem>, pentru a fi siguri c> participan<ii se o&i=nuiesc s> pun> :ntre&>ri B=i nu numai s> r>spund> la :ntre&>riC =i c> au e7perien<a necesar> pentru a g>si singuri r>spunsurile la :ntre&>ri B=i a re3olva pro&lemeleCF printre altele se asigura interesul participan<ilor pentru re3olvarea sarcinilor de lucru4 Este de dorit s> e7iste c?t mai mult interes, pentru c> acesta constituie o &a3> pentru schim&>ri considera&ile :n competen<ele participan<ilor4

C'!.r'1u1 /D/r* .-. (/ p-r. * p-!? 8 r/pr/> !.- ' *'!"/* !?+ 1'0 *+ 'r /!.+r p/ pr'31/&+8 */1 pu? ! 4! *//- */ pr 5/6./ !)1u/!?- /D/r* .-.+ (/ p-r. * p-!? C "/ !*1u(/ - * 6 *'!.r'1u1 /D/r* .-. (/ !".ru*.'r p/!.ru - ) " 0ur *+ r/1/5-!?- "u3 /*.u1u /"./ r/"p/*.-.+ 6 *+ "/ 4!.B&p1+ r/-1&/!./ */5T *7 -r (-*+ u!/'r 1u*ru1 -*/".- p-r/ '-r/*u& ( ) * 1.

32

C'/r/!?- !./r( "* p1 !-r+8 /"./ 1/0-.+ 4! &'( 1'0 * (/ )-p.u1 *+ ! * ' pr'31/&+ (/ ! * u! )/1 !u p'-./ ) r/>'15-.+ !u&- *u -@u.'ru1 *u!'6. !?/1'r u!/ " !0ur/ ( "* p1 !/. Pr'31/&/1/ "u!. pr ! !-.ur- 1'r !./r( "* p1 !-r/. Nu /"./ 5'r3- (/ ' 4!*/r*-r/ (/ - 6./r0/ *u!'6. !?/1/ (/@- -*u&u1-./ 4! ( 5/r"/1/ ( "* p1 !/ !( 5 (u-1/ * 8 ( &p'.r 5+8 (/ - u6ur- .r/*/r/- p-r. * p-!? 1'r (/ 1u! "u3 /*. 1- -1.u1 T pur 6 " &p1u pr ! &u!*- 4! &'( !./r( "* p1 !-r8 *'!.r'1-. " "u". !u..

Rela<iile teorie 6 practic>, tre&uie s> fie v>3ut> :n str?ns> leg>tur> cu do&?ndirea de cuno=tin<e necesare4 W*imic nu este a=a de practic ca o teorie &un>54 $e aceea este important s> c>ut>m teorii care e7plic> pro&lemele practice =i, :n acela=i timp, este important ca practica s> poat> contri&ui la :m&un>t><irea teoriilor e7istente4

Reparti3area responsa&ilit><ilor Dn cadrul instruirii organi3ate pe proiect, se impun specificatii clare pentru rolul de instructor =i :n ceea ce prive=te delegarea responsa&ilit><ilor4 +articipan<ii consider> adesea c> ceea ce se :nt?mpl> pe parcursul instruirii este responsa&ilitatea instructorului4 Dn instruirea &a3at> pe proiect, responsa&ilitatea este :mp>r<it>4 $e aceea este necesar s> se cad> de acord cum anume va fi :mp>r<it>4 $elegarea responsa&ilit><ii, munca :n grup la proiect =i responsa&ilitatea impus> fiec>rui elev pentru ca :ntregul s> poat> func<iona4

31

Cons#d%"a## (%todolo-#$% Instruirea este planificat> :n a=a fel, :nc?t, de regul>, tre&uie parcurse urm>toarele fa3e,

30 ;a+a #nt"odu$t#) ' va fi adesea necesar>, deoarece participan<ii nu sunt o&i=nui<i cu aceast> metod> de lucru4 E7primarea motivelor pentru alegerea unei instruiri pe &a3> de proiect face parte, a=adar, din aceast> fa3>4 20 Al%-%"%a !"o1l%(%#' este determinat> de domeniul respectiv de instruire, adic> instructorul va alege un domeniu de instruire :n func<ie de ceea ce tre&uie s> se :nve<e pe parcursul instruirii =i ce elemente ale procesului general de instruire tre&uie s> fie acoperite de aceast> metod> de lucru4 30 ;o"(ula"%a !"o1l%(%#, repre3inta sarcina participan<ilor 6 dac> o face instructorul, nu mai este o munc> la proiect, ci un fel de e7tindere a muncii :n grup4 Este, prin tradi<ie, o fa3> dificil>, deoarece participan<ii nu sunt o&i=nui<i cu formularea pro&lemelor Bnu sunt o&i=nui<i s> pun> 40 Plan#,#$a"%a este fire=te foarte important>4 +entru unii participan<i s/ar putea s> fie foarte tentant s> sar> peste aceast> fa3>, totu=i este foarte important ca ea s> fie respectat> pentru c> repre3int> =i o modalitate de a :nv><a cum s> planifici Bplanific?nd la modul realC si se va concreti3a in termenele de predare, pe etape de proiect/ predarea finala a acestuia4 50 I(!l%(%nta"%a, este traducerea efectiv> :n fapt a proiectului pe care grupul proiectului a decis s>/l reali3e3e4 Este de preferat ca aceasta s> fie =i o pro&lem> a muncii la un proiect a c>rui implementare s> fie considerat> foarte important> pentru companie =i care s> ofere =i oportunit><i foarte &une de a :nv><a ceva 6 ceva ce participan<ii nu =tiu dinainte4 60 P"odu$#a este, de asemenea, o parte foarte important> a procesului instruirii pe &a3> de proiect4 E7ist> :ntotdeauna cerin<a de a se ela&ora un produs4 )u alte cuvinte, participan<ii tre&uie s> reali3e3e un anumit re3ultat4 Acesta nu tre&uie s> fie un raport scris, totu=i adesea este e7act aceasta sii este gresit4 90 E)alua"%a , participan<ii au dreptul s> primeasc> o evaluare a muncii pe care au efectuat/o, precum =i o evaluare a metodei de lucru Ba procesuluiC4 A=adar, tre&uie s> e7iste :ntotdeauna at?t o evaluare continu>, c?t =i una final>4 80 O ,a+ su!l#(%nta" adesea necesar>4 Aceasta poate fi din cau3> c> participan<ii consider> c> este o metod> de instruire proast>, pentru c> au ela&orat anumite produse sla&e4 Bine:n<eles c> nu este o&ligatoriu s> fie a=a4 $ac> participan<ii au :nv><at ceva ce nu =tiau :nainte, :nseamn> c> ne atingem scopul4

Rolul #nst"u$to"ulu# /# .(! "#"%a "%s!onsa1#l#t #lo" Rolul lui nu seam>n> cu cel al instructorului tradi<ional =i este solicitant at?t pentru participan<i, c?t =i pentru instructor :nsu=i4 Dn general, instructorul tre&uie s> ac<ione3e :n parte ca un Wcreator de structur>5 =i, :n parte, ca Wcel care tachinea3>5 pe tot parcursul diferitelor fa3e4 -a :nceputul procesului tre&uie s> se sta&ileasc> o structur> Binstructorul alege proiectulC4 Dn fa3a de formulare a pro&lemei, participan<ii tre&uie s> lucre3e :n cea mai mare parte 3# individual4 $ac> apar prea multe frustr>ri, instructorul tre&uie fire=te s> intervin>4 +e scurt, instructorul tre&uie s> fie Wcreatorul structurii5 atunci c?nd este nevoie de aceasta, dar numai atunci c?nd acest lucru devine a&solut esen<ial, =i tre&uie s> ac<ione3e ca Wcic>litor5, atunci c?nd participan<ii :ncearc> s> elude3e ceva sau c?nd au s>rit ceva etc4 % alt> pro&lem> fundamental> 6 a=a cum s/a men<ionat mai sus 6 este modul :n care sunt

Rolurile echipei, Autoe%aluarea

TEST(- BE-BI*
+rocedur>, %rdona<i cele " afirma<ii de la fiecare dintre cele O :ntre&>ri4 Aloca<i O puncte pentru afirma<ia care este cea mai &un> din punctul dumneavoastr> de vedere =i M puncte pentru ca care este cea mai sla&> din punctul dumneavoastr> de vedere, 1. Care cred c ar fi contribuia mea n cadrul ec!ipei: a4 Rapiditate :n identificarea =i utili3area avantajelor noilor oportunit><i &4 Bun :n ceea ce prive=te cooperarea cu multe tipuri diferite de persoane c4 )apacitatea de a genera idei noi d4 Bun :n utili3area punctelor forte ale altor persoane e. )apacitatea mea de a reali3a o continuarea Bfollow upC a lucrului :nceput este str?ns legat> de eficacitatea mea personal> f. )apacitatea de a fi nepopular pentru o perioad>, dac> se o&<in re3ultate &une pe termen lung g. )apacitatea de a sesi3a ce este realist =i ce poate func<iona h. )apacitatea de a da o descriere precis> a diferitelor alternative, f>r> a fi p>rtinitor ". #ac am puncte slabe n ceea ce pri$e%te munca n ec!ip& moti$ul ar putea fi a. *u sunt rela7at din punct de vedere emo<ional, dac> :nt?lnirile nu sunt &ine structurate, controlate =i &ine conduse b. Am tendin<a de a fi prea generos cu aceia care au un punct de vedere, dar care nu au fost capa&ili s> =i/l sus<in> c. Am tendin<a de a continua s> vor&esc, de=i grupul a trecut la ceva nou d. +unctele mele de vedere o&iective m> pun :n dificultate atunci c?nd ar tre&ui s> fiu entu3iast =i :n concordan<> cu colegii mei e. %ca3ional, sunt privit ca fiind autoritar, dac> eu consider c> ar fi necesar s> se fac> ceva f. 8i se pare dificil s> pun :n practic> un mod de conducere fa<> :n fa<>, poate pentru c> sunt prea sensi&il la atmosfera de grup g. Am tendin<a de a fi prea acaparat de ideile cu care lucre3 =i atunci :mi pierd u=or sim<ul direc<iei h. )olegii mei consider> c> m> :ngrijore3 :n mod nejustificat din cau3a detaliilor =i a riscului ca ceva s> nu mearg> &ine 3. C'nd sunt implicat ntr-un proiect cu alii a. Am o capacitate special> de a/i influen<a pe al<ii, f>r> ca acest fapt s> fie considerat ca o presiune b. Vigilen<a mea general> m> protejea3a :mpotriva gre=elilor regreta&ile c. Sunt preg>tit s> e7ercit presiune :n timpul unei negocieri pentru a m> asigura c> nu irosim timpul =i c> nu pierdem din vedere <inta d. %amenii pot conta pe mine pentru a contri&ui cu ceva original e. Sunt preg>tit s> sus<in o sugestie &un> :n interesul grupului f. Sunt foarte energic c?nd este vor&a de identificarea de idei sau posi&ilit><i noi pentru de3voltare g. Dn opinia mea, capacitatea mea de judecat> contri&uie la luarea deci3iilor corecte

h. %amenii pot conta pe mine :n ceea ce prive=te organi3area unei activit><i importante (. Abordarea mea tipic a lucrului n )rup este a. Am un interes interior de a/mi cunoa=te colegii b. *u sunt re3ervat c?nd este ca3ul s> e7plore3 punctele de vedere ale celorla<i sau s> fiu ferm asupra unui punct de vedere care este :n minoritate c. $e o&icei, sunt capa&il s> discut :n contradictoriu pentru a evita respingerea neargumentat> a propunerilor proaste d. )red c> am talentul de a face lucrurile s> func<ione3e atunci c?nd a fost lansat un plan e. Am tendin<a de a evita ceea ce este evident, suger?nd :n loc ceva nea=teptat f. Aduc cu mine perfec<ionismul :n ca3ul fiec>rei sarcini pe care o preiau g. Sunt preg>tit s> fac u3 de contactele din afara echipei h. $e=i sunt interesat de toate punctele de vedere, nu e3it s> formule3 o conclu3ie atunci c?nd tre&uie luat> o deci3ie a. b. c. d. e. f. g. h. *. Sunt satisfcut de locul de munc pentru c Dmi place s> anali3e3 situa<iile =i s> le c?nt>resc, una :n compara<ie cu alta Sunt interesat s> g>sesc solu<ii practice la pro&leme Dmi place s> simt c> de3volt rela<ii &une de cooperare :n munca mea Am o mare influen<> asupra deci3iilor Dnt?lnesc oameni care pot s> contri&uie cu ceva +ot s> fac oamenii s> cad> de acord asupra unui curs necesar de ac<iune Simt c> m> aflu la locul potrivit atunci c?nd tre&uie sa/mi dedic toat> aten<ia unei sarcini Dmi place s> g>sesc un domeniu care s>/mi pun> la :ncercare fante3ia =i creativitatea

+. #ac mi se reparti,ea, brusc o sarcin dificil cu limit de timp %i oameni noi a. Dmi doresc s> m> pot retrage :ntr/un col< pentru a g>si o cale de ie=ire din pro&lem>, :nainte de a face o strategie b. A= fi doritor s> cola&ore3 cu acele persoane, ar>t?nd cea mai po3itiv> atitudine c. A= g>si un mod de a reduce anvergura sarcinii prin eviden<ierea punctelor forte ale diferi<ilor participan<i d. Sim<ul meu natural al situa<iei presante / urgen<ei m/ar ajuta s> m> asigur c> nu vom intra :n ci3> de timp e. )red c> a= ram?ne calm =i mi/a= men<ine capacitatea de a g?ndi clar f. A= men<ine un curs ferm, :n ciuda presiunii e7terne g. A= fi preg>tit s> adopt un management po3itiv, dac> a= sim<i c> grupul face un progres :n procesul de munc> h. A= deschide discu<ia cu scopul de a stimula g?nduri noi =i de a face ca ceva s> se :nt?mple -. .n ceea ce pri$e%te munca ntr-un )rup& am aceste probleme a. Am tendin<a de a ar>ta nera&dare fa<> de aceia care :ncetinesc progresul b. Este posi&il ca al<ii s> m> critice pentru c> sunt prea analitic =i nu sunt suficient de intuitiv c. $orin<a mea de a m> asigura c> o sarcin> este corect :ndeplinit> poate duce la :nt>r3ierea unei munci ulterioare d. Am tendin<a de a m> plictisi destul de repede =i m> a=tept ca unul sau doi participan<i inspira<i s> m> trag> dup> ei e. 8i se pare dificil s> :ncep ceva, dac> o&iectivele nu sunt clare f. (neori nu m> pricep prea &ine s> e7plic chestiuni complicate g. Sunt con=tient c> cer de la al<ii lucruri pe care nu sunt capa&il s> le duc la :ndeplinire eu :nsumi h. E3it s>/mi sus<in punctul de vedere c?nd :nt?mpin re3isten<>

I*TER+RETAREA TEST(-(I BE-BI*

Dntre&area

! A J # @ O Total

-ucr>tor al echipei g a h d & f e

)oordonator d & a h f c g f e c & d g a

8odelator c g d e h a f

+lant> a c f g e h d

Resurs> Investigator h d g c a e &

8entor/Sf>tuitor Evaluator & f e a c & h

Implementator e h & f g d c

Einali3ator B)ompleterC

Rolul meu primar/principal este, Rolul meu secundar este/rolurile mele secundare sunt,

CUVINTE

C@EIE

)uvintele / conceptele cheie pentru modulul Proie'tare in 'onstru'ii sunt , Dn categoria de construc<ii =i lucr>ri pu&lice intr>, cl>diri civile =i industriale, instala<ii e7terioare =i interioare de ap>/canal, de ga3e, de :nc>l3ire central>, de ventilare =i condi<ionare a aerului, c>i de comunica<iiF construc<ii hidrotehnice, etc4 C 3/ A)TIVITATEA J

$enumirea activit><ii, +roiectul de organi3are a activitatii pentru e7ecutarea unor lucrari 8odulul I, E-E8E*TE $E +R%IE)TARE Timp alocat, !M min4 %&iectivul activit><ii, +rin aceast> activitate ve<i fi capa&ili, / sa identificati elementele componente ale proiectului de organi3are pentru o activitate denumita A s> identificati partile de o&iect A sa planifice activitatea, in vederea reali3arii constructiei, pe &a3a unui grafic

+arti de o&iecte de constructie


I*ERASTR()T(RA

%&iectul de constructie

+arti de o&iecte de constructie

L M,MM
S(+RASTR()T(RA

I*STA-ATII I*STA-ATII IG%-ATII

APLICATIE )ERI*TA, +entru fiecare ansam&lu al constructiei, numiti su&ansam&lurile care intra in componenta acestuia4 Activitatea :=i propune s> motive3e elevii s> lucre3e :n grupe compacte ,s>/=i :m&un>t><easc> a&ilita<ile de comunicare, dar =i cuno=tin<ele despre elementele componente ale constructiei4 Activitate pe grupe, timp de lucru A# min METODA CU7ULUI

Eta!%: se formea3> @ grupe de elevi se alege un lider care s> controle3e derularea ac<iunii pentru fiecare grupa se impart sarcinile :ntre mem&rii grupului fiecare grup prime=te o foaie de h?rtie de form> p>trat> ce va constitui la final o fa<> a cu&ului pe foaia de h?rtie primit> va fi scris> cerin<a de lucru a fiec>rei grupe =i anume,

Ea<a / Structura de re3isten<> Ea<a !/ )ompartiment>ri Ea<a A/ -ucrari de finisaje Ea<a J/ -ucrari de i3olatii Ea<a #/ -ucrari de instala<ii Ea<a @/ Elemente secundare e7terioare /liderul coordonea3> desf>=urarea ac<iunii /dup> re3olvarea sarcinilor se construie=te cu&ul desf>=urat )u&ul va fi afisat , desfasurat, pe ta&la4

REZOLVARE:

;A2A 3
St"u$tu"a d% "%+#st%n

;A2A 3
Lu$"a"# d% ,#n#saC%

;A2A 2
Co(!a"t#(%n t "#

;A2A 4
Lu$"a"# d% #+olat##

;A2A 5
Instala##

;A2A 6
El%(%nt% s%$unda"% %&t%"#oa"%

)u&ul va fi afisat , desfasurat, pe ta&la4

A*SA8B-(Eata Structura de re3isten<>

S(BA*SA8-(Eundatia +lan=ee +ere<i portan<i Stalpi Irin3i Buiandrugi ScariB rampa scariiC 2arpanta acoperi=ului )ompartiment>ri interioare )ompartiment>ri e7terioare -ucrari de tencuieli -ucrari de pardoseli -ucrari de 3ugraveli si vopsitorii -ucrari de ipsosarie -ucrari de tapete -ucrari de tamplarie -ucrari de placare Ieamuri I3olatii hidrofuge I3olatii termice I3olatii fonice Alte tipuri de i3olatii Instala<ii de ap> canal Instala<ii de :nc>l3ire Instala<ii electrice Instala<ii de ventilare si conditionare a aerului trotuare drumuri si alei imprejmuiri, garduri

Eata ! )ompartiment>ri Eata A -ucrari de finisaje

Eata J -ucrari de i3olatii

Eata # Instala<ii

Eata @ Elemente secundare e7terioare

*ota, o alta aplicatie identica se poate de3volta pentru fiecare element/ lucrare in parte 9
E7emplu, A*SA8B-(Eunda<ii S(BA*SA8-( -ucrari de s>p>turi -ucrari de terasamente

-ucrari de sprijiniri *ivel>ri de teren

C 4/ A)TIVITATEA # www4office4microsoft4com/ro www4Smart$raw4com www4didactic4ro/forum/viewtopic

DIA>RAMA >ANTT CORESPUNZ8TOARE PLANI;IC8RII LUCRARILOR

Ac<iunea Structura de re3isten<> )ompartiment>ri -ucrari de finisaje A aC A!&C AAcC Elemente secundare e7terioare An

Responsa&il planificat reali3at planificat reali3at planificat reali3at

S>pt>m?na O "

planificat

7I7LIO>RA;IE

WA&ordarea modular> va oferi urm>toarele avantaje,NNN44X, te7t preluat din )urriculum =colar, ela&orat de )4*4) http,//www4conci&4ro/legislatie/constructii4php http,//www4constructor4ro/cgi/&in/get4cgiTfUlegislatie4html http,//www4normative4ro/C, http,//www4constructii4ro/legislatie/-EIEY!M*r4Y!M#M4htm $4E4.4 http,//www4adauga/site4eu/dictionar ZiSipedia, enciclopedia li&er> Bel&in, Adi3e sau 8argerisson [ 8c)ann 6 despre rolurile care ar tre&ui acoperite :n proiecte Bpropriul proiectC \ol& =i 0one' =i 8umford despre Stiluri de :nv><are =i Iardner 6 despre organi3area mediilor de :nv><are www4office4microsoft4com/ro www4Smart$raw4com www4didactic4ro/forum/viewtopic