Sunteți pe pagina 1din 18

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baz n conformitate cu prevederile din Nota la Anexa nr.

II/ la !egea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. ""#/ ##$ Av%nd n vedere prevederile din Nota la Anexa nr. II/ la !egea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. ""#/ ##$ avizul &inisterului &uncii' (amiliei )i *rotec+iei ,ociale nr---..)i al &inisterului (inan+elor *ublice nr---.. vz%nd Referatul de aprobare al Direc+iei *lanificarea ,istemului ,anitar si *olitici ,alariale nr. n temeiul prevederilor art. ./01 din 2otr%rea 3uvernului nr. 0.04/ ##4 privind organizarea )i func+ionarea &inisterului ,nt+ii' cu modificrile )i completrile ulterioare' ministrul snt+ii emite urmtorul ORDIN AR5. 0 ,e aprob Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baz' n conformitate cu prevederile din Nota la Anexa nr. II/ la !egea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. ""#/ ##$ prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. AR5. Regulamentul prevzut la art. 0 se aplic )i unit+ilor sanitare din subordinea ministerelor )i institu+iilor cu re+ea sanitar proprie' din subordinea Academiei Rom%ne' Institutului Na+ional de 6xpertiz &edical )i Recuperare a 7apacit+ii de &unc' unit+ilor de asisten+ social' unit+ilor de asisten+ medico8social precum si unit+ilor si structurilor sanitare al cror management a fost transferat ctre autorit+ile administra+iei publice locale. AR5. " *e data intrrii n vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului snt+ii nr. . 0/ ##9 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baz n conformitate cu prevederile art. 0" din Ordonan+a de urgen+ a 3uvernului nr. 009/ ##:' aprobat cu modificri )i completri prin !egea nr. 0 9/ ##9 cu modificrile )i completrile ulterioare precum )i orice alte dispozi+ii contrare se abrog. AR5. :

Direc+iile de specialitate din cadrul &inisterului ,nt+ii' direc+iile de sntate public' unit+ile sanitare cu personalitate ;uridic ' Institutul Na+ional de 6xpertiz &edical )i Recuperare a 7apacit+ii de &unc' unit+ile de asisten+ social )i unit+ile de asisten+ medico8social vor duce la ndeplinire dispozi+iile prezentului ordin. AR5. 9 *rezentul ordin va fi publicat n &onitorul Oficial al Rom%niei' *artea I. AN6<A 0 R63=!A&6N5 privind acordarea sporurilor la salariile de baz n conformitate cu prevederile din Nota la Anexa nr. II/ la !egea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. ""#/ ##$ I. ,tabilirea )i acordarea sporului pentru condi+ii deosebit de periculoase' condi+ii periculoase' condi+ii periculoase sau vtmtoare AR5. 0 *rezentul regulament stabile)te locurile de munc' categoriile de personal )i mrimea concret a sporurilor n raport cu condi+iile n care se desf)oar activitatea' precum )i condi+iile de acordare a acestora. AR5. !ocurile de munc' categoriile de personal' mrimea concret a sporurilor sunt prevzute n anexele nr. 0 8 . care fac parte integrant din prezentul regulament' dup cum urmeaz> a1 anexa nr. 0' pentru activitatea desf)urat n condi+ii periculoase' precum )i n condi+ii periculoase sau vtmtoare conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.a1 )i c1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A b1 anexa nr. ' pentru condi+ii deosebit de periculoase conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.b1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A c1 anexa nr. "' pentru activit+i care se desfasoara in conditii deosebite / stres' risc' etc.1 conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.a1 )i B1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A d1 anexa nr. :' pentru unit+i sanitare cu specific deosebit stabilite de &inisterul ,nt+ii' conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.f1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A e1 anexa nr. 9' pentru condi+ii grele de munc' conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.d1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A

f1 anexa nr.C' pentru condi+ii periculoase conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.e1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A g1 anexa nr. .' pentru personalul care lucreaz n unit+i sanitare aflate n localit+i izolate situate la altitudine' care au ci de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate' conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.g1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A AR5. " Dn raport cu condi+iile n care se desf)oar activitatea' sporurile acordate n baza Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$ paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@'se grupeaz astfel> 8 grupa I 8 spor pentru condi+ii periculoase' condi+ii deosebit de periculoase' condi+ii periculoase sau vtmtoare acordat conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit. a1' b1 )i c1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A 8 grupa a II8a 8 spor pentru activit+i care se desf)oar n condi+ii deosebite /stres' risc' etc.1 acordat conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.a1' f1 si B1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A 8 grupa a III8a 8 spor pentru condi+ii grele de munc' acordat conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.d1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A 8 grupa a IE8a 8 spor pentru personalul care lucreaz n unit+i sanitare aflate n localit+i izolate situate la altitudine' care au ci de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate' conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.g1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A 8 grupa a E8a 8 spor pentru condi+ii periculoase' acordat conform prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.e1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A. AR5. : /01 Dn situa+ia n care unele categorii de personal' datorit specificului activit+ii' )i desf)oar activitatea n locuri de munc care se regsesc n una sau mai multe grupe' vor beneficia de un singur spor aferent fiecrei grupe' )i anume de cel mai mare. / 1 ,porurile prevzute in anexa nr. 0 )i anexa nr." nu pot fi acordate cumulat aceleia)i persoane cu exceptia sporurilor prevzute in anexa nr. 0 la pct.I lit.A )i n anexa nr. " la lit A. AR5. 9 /01 ,porul pentru condi+ii deosebit de periculoase' condi+ii periculoase )i condi+ii periculoase sau vtmtoare de munc se acord potrivit buletinelor

de determinare prin expertizare a locurilor de munc ce se elibereaz pe baza urmtoarelor criterii> a1 nregistrarea de mbolnviri profesionale ca urmare a activit+ii desf)urate la locul de muncA b1 gradul de cre)tere a indicilor de morbiditate la locurile de munc respectiveA c1 nregistrarea unor cazuri de accidente de munc produse la locul de munc. / 1 Fuletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munc se elibereaz de compartimentele de specialitate din cadrul direc+iilor de sntate public )i se avizeaz de inspectoratele teritoriale de munc' care constat c s8au aplicat toate msurile posibile de normalizare a condi+iilor de munc )i c toate instala+iile de protec+ie a muncii func+ioneaz normal. /"1 Fuletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munc pentru unit+ile sanitare din re+eaua &inisterului Aprrii Na+ionale se elibereaz de compartimentul de specialitate din cadrul 7entrului de medicin preventiv al acestui minister' care constat c s8au aplicat toate msurile posibile de normalizare a condi+iilor de munc )i c toate instala+iile de protec+ie a muncii func+ioneaz normal. /"1 Fuletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munc pentru unit+ile sanitare din re+elele institu+iilor din sistemul de ordine publica )i siguran+ na+ional se elibereaz de compartimentul de specialitate din cadrul acestor institu+ii' care constat c s8au aplicat toate msurile posibile de normalizare a condi+iilor de munc )i c toate instala+iile de protec+ie a muncii func+ioneaz normal. AR5. C !a stabilirea concret a cotelor de spor n cadrul procentelor aprobate se vor avea n vedere urmtoarele criterii> a1 riscul de mbolnvire )i de accidentareA b1 solicitarea nervoasA c1 indicii de morbiditate. AR5. . !a acordarea sporului pentru condi+ii deosebit de periculoase' condi+ii periculoase' condi+ii periculoase sau vtmtoare s8au avut n vedere urmtorii factori care determin ncadrarea locului de munc n una dintre cele trei categorii> a1 natura factorilor nocivi 8 fizici' cBimici sau biologici 8 )i mecanismul de ac+iune a acestora asupra organismuluiA b1 intensitatea de ac+iune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factoriA c1 durata de expunere la ac+iunea factorilor nociviA d1 existen+a unor condi+ii de munc ce implic un efort fizic mare' n condi+ii nefavorabile de microclimat' zgomot intens sau vibra+iiA

e1 existen+a unor condi+ii de munc ce implic o suprasolicitare nervoas' determinat de un risc de accidentare sau de mbolnvireA f1 structura )i nivelul morbidit+ii n raport cu specificul locului de muncA g1 alte condi+ii de munc vtmtoare' grele sau periculoase' care pot duce la uzura prematur a organismului. II. Dispozi+ii cu caracter general AR5. 4 /01 Dn toate cazurile n care se men+ioneaz personalul din unit+i' sec+ii' compartimente etc. se va n+elege ntregul personal al unit+ilor' sec+iilor' compartimentelor etc. respective. / 1 Dn celelalte cazuri c%nd se men+ioneaz personalul de specialitate medico8sanitar' personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico8sanitare' personalul din activitatea de cercetare' personalul auxiliar sanitar' personalul de asisten+ )i ngri;ire' etc. se n+elege numai personalul cuprins n categoriile respective conform nomenclatorului de func+ii n vigoare. AR5. $ Dn unit+ile care au n structur sec+ii sau compartimente de diferite profiluri se acord spor numai personalului care lucreaz permanent n sec+iile sau compartimentele prevzute n anexele la prezentul regulament /5F7' boli infec+ioase' psiBiatrie' neuropsiBiatrie infantil' sanatorii' preventorii' unit+i de asisten+ social )i medico8sociale' etc.1. AR5. 0# Feneficiaz de spor conform prezentului regulament ntregul personal care lucreaz n sec+iile )i compartimentele exterioare care au sediul separat de unitatea cu personalitate ;uridic cu profil de 5F7' ,IDA' boli infec+ioase' psiBiatrie' neuropsiBiatrie infantil' sanatorii' preventorii etc. AR5. 00 *ersonalul altor unit+i' precum )i personalul din alte compartimente din aceea)i unitate' care )i desf)oar activitatea la unul dintre locurile de munc prevzute n prezentul regulament' beneficiaz de sporul prevzut la locurile de munc respective' propor+ional cu timpul c%t presteaz activitate la aceste locuri de munc. AR5. 0 *ersonalul didactic medical sau farmaceutic care asigur activitate prin integrare clinic la locurile de munc prevzute n anexele la prezentul regulament beneficiaz de spor propor+ional cu timpul c%t desf)oar activitate la aceste locuri de munc. AR5. 0" *ersonalul care n cadrul programului normal de munc )i desf)oar activitatea frac+ionat la mai multe locuri de munc prevzute n anexele la prezentul regulament' cu sporuri diferite' va beneficia de sporul prevzut pentru fiecare loc de munc' n func+ie de timpul efectiv prestat n aceste

locuri. 6viden+a timpului lucrat efectiv /n ore )i n zile1 n diferite locuri de munc unde se acord spor n procente diferite' precum )i certificarea efecturii acestuia se face de ctre )eful fiecrui compartiment /sec+ie' laborator' forma+ie de lucru' serviciu' birou etc.1. AR5. 0: 0. 7uantumul sporului se stabile)te prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de baz n luna respectiv' corespunztor timpului efectiv lucrat la locurile de munc prevzute n anexele la prezentul regulament. . Dn anul #0# sporurile se vor acorda intr8un cuantum care s conduc la o valoare egal cu suma calculat pentru luna decembrie ##$' fr a fi afectate de msurile de reducere a cBeltuielilor de personal din luna decembrie ##$' corespunztor timpului efectiv lucrat la locurile de munc prevzute n anexele la prezentul regulament. ". Dn anul #0# sporurile prevzute n anexa nr. 0 la regulament' cap. I' lit. A' pct. "' :' )i 9' n anexa nr. la regulament lit. 6 pct. 0 ' 0"' 0: )i 09 )i n anexa nr. " la regulament lit. A pct. se vor acorda intr8un cuantum care s conduc la o valoare egal cu suma calculat pentru luna decembrie ##$' fr a fi afectate de msurile de reducere a cBeltuielilor de personal din luna decembrie ##$' corespunztor timpului efectiv lucrat la locurile de munc prevzute n anexele la prezentul regulament. AR5. 09 0. Nominalizarea personalului care beneficiaz de spor pe locuri de munc se face de ctre )eful ierarBic superior )i se aprob de comitetul director' cu acordul sindicatelor reprezentative la nivel de unitate semnatare ale contractului colectiv de munc la nivel de ramur sanitar/asisten+ social. . Nominalizarea personalului din re+eaua sanitar a &inisterului Aprrii Na+ionale care beneficiaz de spor pe locuri de munc se stabile)te de comisia teBnic pe linie de securitate )i sntate n munc din unitatea respectiv )i se aprob de comandantul unit+ii. AR5. 0C ,porurile prevzute n anexele la prezentul regulament se pltesc cu ncadrarea n sumele prevzute pentru cBeltuieli de personal din bugetul de venituri )i cBeltuieli aprobat' cu acordul sindicatelor reprezentative la nivel de unitate semnatare ale contractului colectiv de munc la nivel de ramur sanitar/asisten+ social. AR5. 0. /01 ,porurile pentru condi+ii de munc se acord pentru activitatea desf)urat' conform contractului individual de munc' n cadrul programului normal de lucru. / 1 ,porurile pentru condi+ii de munc nu se acord pentru activitatea prestat n afara programului normal de lucru' respectiv pentru ore suplimentare sau grzile organizate pentru asigurarea continuit+ii asisten+ei medicale n afara programului de lucru de la norma de baz.

AR5. 04 ,porurile prevzute in anexa nr. " la lit. F/0$1 )i n anexa nr. 9 la pct. : nu se acord asisten+ilor maternali profesioni)tinu n cazul n care copilul a fost ncredin+at sau dat n plasament la o rud p%n la gradul al patrulea inclusiv. AR5. 0$ =nit+ile sanitare publice din sistemul sanitar precum )i unit+ile publice de asisten+ social )i medico8social vor lua toate msurile necesare care s conduc la mbunt+irea condi+iilor de munc pentru toate categoriile de personal' raport%nd anual comitetului director/organelor de conducere similare ac+iunile ntreprinse' fondurile cBeltuite )i rezultatele ob+inute. AR5. # *revederile anexelor nr. 0 8 . se aplic ncep%nd cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie #0#. AN6<A 0 la regulament ,porurile acordate n baza prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.a1 si c1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A !ocurile de munc' categoriile de personal' mrimea concret a sporurilor pentru salaria+ii care )i desf)oar activitatea n condi+ii periculoase precum )i n condi+ii periculoase sau vtmtoare I. ,por pentru condi+ii periculoase A. ,por de 9G din salariul de baz> 0. personalul din unit+i de boli infec+ioaseA . personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de boli infec+ioase. ". personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de neonatologie. :. personalul mediu sanitar )i auxiliar sanitar din sala de na)teriA 9. personalul din laboratoarele )i compartimentele de analize medicaleA

II. ,por pentru condi+ii periculoase sau vtmtoare II.0. ,por pentru condi+ii periculoase

A. ,por de 09G din salariul de baz> 0. personalul din laboratoarele )i sec+iile de cercetare care execut cercetri cBimice' fizico8cBimice' sinteze cBimice' analize instrumentale n sta+iile8pilot )i micropilot' n vederea ob+inerii unor noi substan+eA . personalul din laboratoarele )i compartimentele de cercetri biologice' inframicrobiologice' microbiologice' virusologice )i biocBimiceA ". personalul din sec+iile' laboratoarele )i compartimentele pentru cercetarea' producerea )i controlul serurilor )i vaccinurilorA :. personalul care lucreaz cu lasere de mare putere neprote;atA 9. personalul din laboratoarele )i compartimentele de colectare a s%ngelui' precum )i personalul din laboratoarele )i compartimentele de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguin ;ude+ene )i al municipiului Fucure)tiA C. personalul din sec+iile' compartimentele )i cabinetele de dermatovenerologie' unde se trateaz boli transmisibileA .. personalul din cabinetele de boli infec+ioaseA 4. personalul care efectueaz lucrri de vidan;are )i cel care efectueaz lucrri de cur+are canale ape uzateA $. personalul din compartimentele de transfuzii sanguine cu excep+ia personalului nominalizat la lit.60" din anexa nr. la RegulamentA 0#. personalul din sterilizareA 00. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din laboratoarele de explorri func+ionale. F. ,por de 0#G din salariul de baz> 0. personalul din preventoriile de pneumoftiziologieA . personalul care lucreaz cu animale de experien+ care prezint pericol de contaminareA ". personalul care deserve)te cresctoriile )i depozitele de animale de experien+ )i personalul care deserve)te rampa de gunoiA :. personalul care lucreaz n laboratoarele )i compartimentele de teBnic dentarA 9. personalul din laboratoarele de tratare )i valorificare a nmolurilor reziduale unde exist pericol de contaminareA C. personalul de cercetare din sec+iile' laboratoarele )i compartimentele de neuropsiBomotori )i neuromotoriA .. personalul care lucreaz cu aparate de electroterapie ce produc radia+ii electromagneticeA 4. personalul din spltorii' clctorii )i crematoriiA $. personalul sanitar care lucreaz permanent la dezinfec+ie' dezinsec+ie )i deratizareA 0#. preo+ii. 7. ,por de .G din salariul de baz>

0. personalul mediu sanitar de igien din structurile care acord servicii medicale ambulatorii de specialitate' spitale' sanatorii )i preventoriiA . personalul care lucreaz n compartimentele de infec+ii nozocomialeA ". personalul care lucreaz n laboratoare )i compartimente de prevenire )i combatere a bolilor transmisibile. II. . ,por pentru condi+ii vtmtoare A. ,por de 0#G din salariul de baz> 0. personalul care efectueaz lucrri de ntre+inere )i repara+ii la A&78uri )i redresori cu mercur sau alte substan+e toxiceA . personalul care efectueaz activitate continu de ascu+ire prin polizare )i )lefuireA ". personalul care efectueaz activitatea manual de vidare )i umplere cu agen+i frigorifici )i termici a agregatelor )i instala+iilor /freon' xilen' toluen' amoniac etc.1A :. personalul care lucreaz la tierea )i prelucrarea carotelor )i epruvetelor' cu dega;are de pulberiA 9. personalul care lucreaz cu nmol sau Bidrogen sulfuratA C. personalul din unit+ile sanitare din re+eaua &inisterului Aprrii care lucreaz n locuri de munc aflate sub ac+iunea c%mpurilor electromagnetice de radiofrecven+ produse de emi+tori de radiodifuziune' televiziune' emi+tori pentru comunica+ii' sta+ie de radioloca+ie' instala+ii de curen+i de nalt frecven+' sta+iile de radio de =, )i ==,' radioreleele n unde metrice' decimetrice' centimetrice' radiogoniometrele )i sta+iile de bruia;A .. liftieriA 4. personalul care manipuleaz de)euri toxice. F. ,por de .G din salariul de baz> 0. personalul care lucreaz n cadrul laboratoarelor de analize fizico8 cBimice )i n sta+iile de clorinare' precum )i personalul care recolteaz )i manipuleaz probe de ape reziduale )i nmoluriA . personalul cu activitate continu de sudur electric )i autogen /cu excep+ia sudurii electrice prin puncte1' dac aceste lucrri se efectueaz n spa+ii ncBiseA ". personalul care lucreaz la prepararea la locul de munc a vopselelor' bai+urilor' grundurilor' emailurilor )i lacurilor pe baz de nitroceluloz' r)ini sintetice' miniu de plumb' gudron )i alte substan+e toxice' precum )i personalul care utilizeaz aceste substan+e prin pulverizare sau pensulareA :. vopsitorii duco cu activitate permanent n spa+ii ncBiseA 9. muncitorii care lucreaz la repararea' ntre+inerea )i ncrcarea acumulatorilor electrici din plumbA C. personalul care lucreaz prin suflarea aparaturii de laborator la flacr /repararea )i confec+ionarea de piese )i aparate de laborator1A

.. personalul care lucreaz n activit+i poligrafice> culegere manual' imprimare tipar nalt )i ncBis' forme pentru tipar nalt' tipritor tipar plan' fotografiat )i copiat la tifdruc' zincografie' ofset' monofoto' preparat cBimicale pentru zincografie' tifdruc' ofsetA 4. personalul de specialitate medico8sanitar din sec+ii' laboratoare sau compartimente de medicina muncii' care lucreaz peste 9#G din timpul normal de lucru n unit+i sau sectoare industriale cu condi+ii deosebiteA $. personalul care lucreaz n compartimentele de arBiv. 7. ,por de 9G din salariul de baz> 0. personalul mediu sanitar care lucreaz cu aparate de fototerapie /ultraviolet' vizibil )i infraro)u1A . personalul care vulcanizeaz cauciucul la caldA ". tinicBigii manuali care lucreaz la fasonarea )i )pnuirea la cald a tablelor pentru nveli)uri' caroserii' capota;e' aripi etc.A :. personalul care lucreaz la for;area manual' for;area mecanic )i matri+area la cald de piese )i sculeA 9. personalul muncitor care lucreaz la exploatarea centralelor termice cu crbune' pcur' combustibil licBid u)or' gaze naturale )i al+i combustibiliA C. personalul care lucreaz la aparatele de multiplicat> la orming' gestetner' rotaprint' xerox' piloris' BeliografA .. personalul care lucreaz permanent n activit+ile frigorifice' n camere congelatoare unde temperatura este sub 80# grade 7A 4. personalul care lucreaz la instala+ii )i ecBipamente productoare de zgomot )i trepida+ii /pompe' compresoare' motoare' turbine etc.1A $. personalul care lucreaz n laboratoarele sau compartimentele de microproduc+ie de medicamente /pulberi' cBimicale etc.1. AN6<A la regulament ,porurile acordate n baza prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.b1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A !ocurile de munc' categoriile de personal )i mrimea concret a sporurilor pentru personalul care )i desf)oar activitatea n condi+ii deosebit de periculoase A. ,por de 9# 8 0##G din salariul de baz> 0. personalul care lucreaz la ,pitalul 5icBile)ti 8 leprozerieA . personalul care lucreaz la morgi' necropsii )i n prosecturi din unit+i sanitare' institutele de medicin legal )i serviciile de medicin legal ;ude+eneA

". personalul care particip efectiv n campaniile de prevenire )i combatere de epidemii deosebit de grave )i alte asemenea ac+iuni stabilite de &inisterul ,nt+ii )i declarate prin ordin' cum ar fi> pest' Boler' poliomielit' variol' tetanos' leptospiroz etc.A :. personalul care lucreaz n unit+i de pneumoftiziologie /spitale )i sanatorii1' Institutul de *neumoftiziologie H&arius NastaH Fucure)ti' ,pitalul 7linic de Ortopedie' 5raumatologie )i 5F7 Osteoarticular H(oi)orH Fucure)ti' personalul de specialitate medico8sanitar' de specialitate din compartimentele paraclinice )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de 5F7' 5F7 osteoarticular' 5F7 genital' 5F7 ganglionar' din laboratoarele sau compartimentele care deservesc aceste paturi' din cabinetele de consulta+ii 5F7 )i dispensarele medicale de pneumoftiziologie /5F71A 9. personalul care lucreaz n laboratoarele de bacteriologie FI' n laboratoarele de cercetare care manipuleaz culturi vii de FI' n compartimentele de producere a vaccinurilor F73 sau a altor produse de degradare a FIA C. personalul de specialitate medico8sanitar' de specialitate din compartimentele paraclinice )i auxiliar sanitar din sec+iile sau compartimentele cu paturi n care sunt ngri;i+i bolnavi de ,IDA )i din laboratoarele ce deservesc aceste paturiA .. personalul de specialitate medico8sanitar' de specialitate din compartimentele paraclinice )i auxiliar sanitar din laboratoarele de microbiologie din cadrul Institutului Na+ional de 2ematologie 5ransfuzional H*rof. dr. 7. 5. NicolauH Fucure)ti )i din centrele de transfuzie sanguin' care lucreaz teste 2IE/,IDAA 4. personalul de specialitate medico8sanitar' de specialitate din compartimentele paraclinice )i auxiliar sanitar din laboratoarele medicale' care lucreaz teste 2IE/,IDA. F. ,por mediu de .9G din salariul de baz> 0. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din unit+i' sec+ii )i compartimente cu paturi n specialit+ile> recuperare neuromotorie' recuperare neuropsiBomotorie' recuperare neuromuscular )i recuperare neurologicA . personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din structurile de primire a urgen+elor 8 =*=8,&=RD )i =*=A ". personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar de interven+ie din serviciile de ambulan+A :. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de A5I )i de terapie intensiv. 7. ,por de 9# 8 .9G din salariul de baz>

0. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+iile )i compartimentele cu paturi din specialit+ile psiBiatrie )i neuropsiBiatrie infantilA . personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din laboratoarele )i compartimentele paraclinice )i din structurile de primire a urgen+elor din spitalele de psiBiatrieA ". muncitorii care asigur supravegBerea bolnavilor psiBici periculo)i. D. ,por de 9#G din salariul de baz> 0. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din spitalele de psiBiatrie' altul dec%t cel prevzut la lit. 7 pct. 0 )i ' precum )i personalul din structurile de cercetare )tiin+ific ale spitalelor de psiBiatrieA . personalul 56,A' muncitori )i personalul de deservire din spitalele de psiBiatrie' cu excep+ia muncitorilor prevzu+i la lit. 7 pct. "A ". personalul din cabinetele medicale de psiBiatrie )i neuropsiBiatrie infantil' precum )i personalul din laboratoarele de sntate mintal. 6. ,por de 9#G din salariul de baz> 0. personalul care lucreaz la Bistopatologie' toxicologie medico8legal' tanatologie' genetic medico8legal' n cabinetele de medicin legal' compartimentele de medicin legal' laboratoarele de medicin legal' precum )i n celelalte structuri medicale din institutele de medicin legal )i din serviciile de medicin legal ;ude+eneA . personalul care lucreaz n celelalte compartimente din serviciile de anatomie patologicA ". personalul care transport cadavre pentru serviciile de anatomie patologic )i medicin legalA :. personalul mediu sanitar )i auxiliar sanitar ncadrat n blocul operatorA 9. personalul care lucreaz n unit+i de dializA C. personalul din unit+i de recuperare neuromotorie' recuperare neuropsiBomotorie' recuperare neuromuscular )i recuperare neurologic' cu excep+ia personalului prevzut la lit.F pct. 0A .. personalul din centrele de recuperare )i reabilitare persoane cu Bandicap neuropsiBic. 4. personalul din 7*=A $. personalul din serviciile de ambulan+' cu excep+ia personalului prevzut la lit. F pct. "A 0#. personalul din structurile de primire a urgen+elor 8 =*=8,&=RD )i =*=' cu excep+ia personalului prevzut la lit. F pct. A 00. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de ngri;iri paleative. 0 . medicii de specialitate cBirurgical pe perioada c%t desfsoar activitate in blocul operatorA

0".personalul de specialitate medico8sanitar incadrat la punctele de transfuzii din spitaleA 0:. personalul de specialitate medico8sanitar incadrat la laboratoarele de cardiologie interventionalaA 09. personalul de specialitate medico8sanitar incadrat la laboratoarele de endoscopie interventionala. I. Nivelul sporurilor n cadrul procentelor stabilite n prezenta anex' pe categorii de personal )i locuri de munc' se stabile)te de conducerea fiecrei unit+i sanitare cu personalitate ;uridic' de comun acord cu sindicatele representative la nivel de unitate semnatare ale contractului colectiv de munc la nivel de ramur sanitar )i cu ncadrarea n cBeltuielile de personal aprobate n bugetul de venituri )i cBeltuieli. AN6<A " la regulament ,porurile acordate n baza prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.a1 si B1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A !ocurile de munc' categoriile de personal )i mrimea concret a sporurilor pentru personalul care )i desf)oar activitatea n condi+ii deosebite / stres' risc' etc.1 A. ,por de 9G din salariul de baz> 0. personalul din unit+ile de urgen+ neurovasculareA . personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de neurologie )i neurocBirurgieA

F. ,por de 09G din salariul de baz> 0. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din unit+i' sec+ii )i compartimente cu paturi din specialit+ile> traumatologie vertebro8 medular )i neuromotorie' cBirurgie cardiovascular' cBirurgie cardiac )i a vaselor mari' cBirurgie vascular' cardiologie interven+ional' cBirurgie toracic' ortopedie )i traumatologie' ar)i' cBirurgie plastic8microcBirurgie reconstructiv' oncologie medical' cBirurgie )i ortopedie pediatric' transplant de organe' radioterapie' Bematologie' cBirurgie general' urologieA . personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din institutele )i centrele de sntate public reorganizate n Institutul Na+ional de ,ntate *ublicA

". personalul de specialitate medico8sanitar din cabinetele medicale organizate n grdini+e' )coli )i unit+ile de nv+m%nt superiorA :. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din unit+ile de transport neonatal specializatA 9. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar care asigur urgen+ele medico8cBirurgicale de gradele # )i 0 p%n la restabilirea func+iilor vitale ale pacien+ilor' ncadrat n spitalele ;ude+ene )i n spitalele de urgen+ din centrele universitareA C. personalul de specialitate medico8sanitar din laboratoarele de angiografieA .. personalul care n realizarea sarcinilor de serviciu lucreaz pe calculator cel pu+in .9G din programul normal de lucruA 4. personalul din spitale de boli croniceA $. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de neonatologie' medicin intern' cardiologie' gastroenterologieA 0#. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de otorinolaringologie /OR!1' oftalmologie' cBirurgie oral )i maxilo8facialA 00. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de recuperare' medicin fizic )i balneologieA 0 . personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din unit+i' sec+ii )i compartimente cu paturi de pediatrieA 0". personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din cabinetele medicale de unitate /infirmerii1 din cadrul &inisterului AprriiA 0:. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din 7entrul de medicin preventiv al &inisterului Aprrii Na+ionaleA 09. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperatorA 0C. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din unit+i' sec+ii )i compartimente cu paturi de obstetric8ginecologieA 0.. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de nefrologieA 04. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de endocrinologie. 0$. personalul din unit+ile de asisten+ social' respective centre reziden+iale' centre de zi )i servicii acordate n strad ' unit+i de ngri;iri la domiciliu' inclusiv serviciile de asisten+ maternal' precum )i unit+ile medico8sociale. 7. ,por de 0#G din salariul de baz> 0. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din unit+i' sec+ii )i compartimente cu paturi de neuropsiBomotoriA

. personalul numit )i autorizat s ndeplineasc atribu+ii de )ef de unitate nuclear' responsabil cu radioprotec+ia )i responsabil cu gestiunea surselor nucleare' pe timpul c%t execut aceste atribu+iiA ". personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din sec+ii )i compartimente cu paturi de diabet zaBarat' nutri+ie )i boli metabolice. D. ,por de 9G din salariul de baz> 0. personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acord asisten+ medical n specialit+ile> neurocBirurgie' cBirurgie cardiac )i a vaselor mari' cBirurgie vascular' cardiologie interven+ional' cBirurgie toracic' ortopedie )i traumatologie' cBirurgie plastic 8 microcBirurgie reconstructiv' oncologie medicalA . personalul de specialitate medico8sanitar din spitalele ;ude+ene' altele dec%t cele clinice' )i din ,pitalul &unicipal 2unedoaraA ". personalul de specialitate medico8sanitar )i auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acord servicii medicale n specialit+ile> pediatrie' neonatologie' Bematologie' obstetric8ginecologie )i ocrotire. AN6<A : la regulament ,porurile acordate n baza prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit. f1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A *ersonalul ncadrat n unit+ile sanitare cu specific deosebit A. ,por de 09G din salariul de baz> 0. spitalele or)ene)ti !upeni )i EulcanA . ,pitalul de =rgen+ *etro)aniA ". ,pitalul de Foli 7ronice *etrilaA :. 7entrul de ,ntate ,ulinaA 9. ,pitalul H*rof. dr. 7onstantin AngelescuH Fucure)tiA C. structura de asisten+ medical a ,erviciului de Informa+ii 6xterneA .. 7entrul &edical de Diagnostic )i 5ratament Ambulatoriu din subordinea &inisterului Justi+iei. F. ,por de 0#G din salariul de baz> 0. Institutul Na+ional de 3erontologie )i 3eriatrie HAna AslanH Fucure)tiA . Institutul de (onoaudiologie )i 7Birurgie (unc+ional OR! H*rof. dr. Dorin 2ociotH Fucure)tiA ". Institutul Na+ional de 2ematologie 5ransfuzional H*rof. dr. 7. 5. NicolauH Fucure)tiA :. centrele de transfuzie sanguin ;ude+ene )i al municipiului Fucure)tiA

9. Institutul Na+ional de &edicin !egal H&ina &inoviciH Fucure)tiA C. institutele de medicin legalA .. ,pitalul =niversitar de =rgen+ 6lias Fucure)tiA 4.,pitalul =niversitar de =rgen+ &ilitar 7entral HDr. 7arol DavilaH Fucure)tiA $. 7entrul &edical de Diagnostic' 5ratament Ambulator )i &edicin *reventivA 0#. 7entrul &edical de Diagnostic )i 5ratament Ambulator HAcademician Ktefan &ilcuHA 00. 7entrul de &edicin *reventiv al &inisterului Aprrii Na+ionaleA 0 . 7entrul de 5ransfuzie ,anguin al &inisterului Aprrii Na+ionaleA 0". 7entrul 7linic de =rgen+ de Foli 7ardiovasculare HDr. 7onstantin LamfirHA 0:. 7entrul de &edicin NavalA 09. Institutul Na+ional de &edicin Aeronautic )i ,pa+ial H3eneral doctor aviator Eictor AnastasiuHA 0C. Institutul Na+ional de 6ndocrinologie H7.I. *arBonH Fucure)ti. AN6<A 9 la regulament ,porurile acordate n baza prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit. d1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A !ocurile de munc' categoriile de personal )i mrimea concret a sporurilor pentru personalul care )i desf)oar activitatea n condi+ii grele de munc ,por de 09G din salariul de baz> 0. personalul sanitar care acord asisten+ medical n subteran /mine1' pe platforme marine )i pe nave de pescuit oceanicA . muncitori care execut lucrri de fora; balnearA ". personalul care deserve)te termobarocamerele )i termobarocamera cu decompresie exploziv. :. asisten+ii maternali profesioni)ti pe perioada n care au n plasament sau ncredin+are cel pu+in copiiA AN6<A C la regulament

,porurile acordate n baza prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit.e1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A !ocurile de munc' categoriile de personal' mrimea concret a sporurilor pentru salaria+ii care )i desf)oar activitatea n condi+ii periculoase A. ,por de p%n la "#G din salariul de baz> 8 personalul care )i desf)oar activitatea cu surse de radia+ii sau generator de radia+ii' diferen+iate pe categorii de risc radiologic' astfel> a1 0#G la categoria IA b1 09G la categoria a II8aA c1 #G la categoria a III8aA d1 "#G la categoria a IE8a. AN6<A . la regulament ,porurile acordate n baza prevederilor de la paragraful ?,poruri si alte drepturi specifice@' pct. 0 lit. g1 din Nota la Anexa nr. II/ la !egea nr. ""#/ ##$A I. 7riterii de clasificare a localit+ilor izolate' situate la altitudine' care au ci de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate' n care func+ioneaz unit+i sanitare publice' unit+i sau servicii de asisten+ social )i unit+i medico8sociale A. ,por de #G din salariul de baz> 0. localit+i cu drum principal nemodernizatA . localit+i unde nu sunt posibilit+i de cazare asigurate prin gri;a unit+ii sanitare pentru personalul nelocalnicA ". localit+i unde parcurgerea distan+ei p%n la unitatea sanitar public cu mi;loacele de transport existente se face ntr8un timp mai mare de o orA :. localit+i n care au rmas neocupate posturile vacante de medici apar+in%nd unit+ilor sanitare publice' dup organizarea a dou concursuri succesive n anul pentru care se aprob sporul de izolareA 9. localit+i n care numrul de medici din unit+ile sanitare publice este sub 9#G din cel normat' iar medicii existen+i preiau )i o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante. C. localit+i amplasate n zone de munte la peste 4## m altitudine sau n Delta Dunrii n zone greu accesibileA .. localit+i n care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este greoaie )i se face la intervale mari de timpA

II. 7ondi+iile de acordare' categoriile de personal )i mrimea concret a sporului ce se acord personalului care )i desf)oar activitatea potrivit contractului individual de munc n unit+i sanitare publice' unit+i sau servicii de asisten+ social )i unit+i medico8sociale aflate n localit+i cu condi+ii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate 0. *entru activitatea desf)urat potrivit contractului individual de munc n unit+i sanitare unit+i sau servicii de asisten+ social )i unit+i medico8 sociale din localit+i cu condi+ii deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate' personalul din unit+ile sanitare publice aflate n localit+i pentru care sunt ndeplinite cel pu+in " dintre criteriile de clasificare prevzute la lit.A beneficiaz de sporul de #G din salariul de baz. . ,porul se acord personalului care locuie)te n localitatea n care )i desf)oar activitatea potrivit contractului individual de munc' cel pu+in 9 zile sptm%nal.