Sunteți pe pagina 1din 44

ASPECTUL MILITAR N SOLU!

IONAREA CONFLICTULUI DIN ZONA DE EST A REPUBLICII MOLDOVA

Studiu elaborat n cadrul proiectului IPP Managementul conflictelor

CHI!IN"U 200#

Aspectul militar n solu$ionarea conflictului din zona de Est a Republicii Moldova


Scopul lucr!rii: Studierea aspectului militar al conflictului din zona de Est a Republicii Moldova (transnistrean).

#. Factorul militar %i scenariul de folosire al acestuia. 2. Crearea, organizarea, nzestrarea %i instruirea forma$iunilor paramilitare subordonate nemijlocit for$elor separatiste. 3. Organizarea complexului armamentului n RMN. industrial-militar %i producerea

4. Grupul operativ al trupelor ruse ca baz& militar& a Federa$iei Ruse pe teritoriul Republicii Moldova %i factor de conservare a conflictului. 5. Aspectul tehnic al evacu&rii muni$iilor %i trupelor Federa$iei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. 6. Angajamentele interna$ionale ale Federa$iei Ruse referitor la evacuarea trupelor %i a muni$iilor de pe teritoriul Republicii Moldova. 7. Experien$a interna$ional& de integrare/dizolvare a forma$iunilor militare neconstitiu$ionale %i posibilele modele de integrare/demontare a poten$ialului militar al regimului separatist.

Aspectul militar n solu"ionarea conflictului din zona de Est a Republicii Moldova #. Factorul militar $i scenariul de folosire al acestuia. C!tre august 1991 pe teritoriul Republicii Moldova se aflau circa 30 mii militari sovietici. Cea mai mare parte a unit!"ilor militare intrau n componen"a Armatei a 14-a, subordonate Districtului Militar Odesa. Obiectivul strategic al acestui district militar era teatrul de opera"ii Sud-Vest #i, n special, peninsula Balcanic!. Districtul militar Odesa era plasat n lipsa unui contact nemijlocit cu inamicul eventual #i n spatele zonei-bufer format! din statele fostului bloc socialist. Structura lui era destul de pestri"! #i neomogen!. n linii mari, unit!"ile militare dislocate n regiune puteau fi divizate n dou! categorii conven"ionale: de rezerv! #i desf!#urate. Unit!"ile desf!#urate (mai pu"ine la num!r) erau nzestrare pn! la 100% cu tehnic! #i armament, aveau un grad nalt de completare cu efectiv (70-80%) #i dispuneau de o capacitate de lupt! permanent!. Din aceast! categorie de unit!"i f!ceau parte unit!"ile strategice, de avia"ie, antiaeriene, de trupe aeropurtate, de instruc"ie, transmisiuni, paz!, asigurare a conducerii, etc., toate acestea fiind unit!"i opera"ionale care constituiau for"a activ! a armatei. Misiunea principal! a unit!"ilor de rezerv! era asigurarea unei nalte capacit!"i de mobilizare. Aceste unit!"i aveau o nzestrare complet! n armament #i tehnic! militar!, dar dispuneau numai de un minim de efectiv, n majoritatea sa ofi"eri #i plutonieri ai comandamentelor #i statelor majore. Odat! cu accelerarea procesului de dezintegrare a URSS nsemn!tatea strategic! a unit!"ilor militare dislocate n teritoriu s-a schimbat cardinal. n condi"iile cnd devenea tot mai evident caracterul ireversibil al acestui proces, iar Moscova c!uta cu disperare prghii #i metode de a-l opri sau, n cel mai r!u caz, de a-l frna #i pe ct este de posibil de a-l dirija, for"ele armate, cu spiritul lor tradi"ional conservator, cu poten"ialul lor uman, tehnic #i informa"ional u#or manevrabil #i dirijat au r!mas a fi ultima speran"! #i ultimul argument n p!strarea sau reedificarea fostei URSS. Din motive istorice obiective ct #i subiective independen"a Republicii Moldova s-a prefigurat cu ntrziere n raport cu celelalte republici unionale. Acest fapt a permis Moscovei de a remodela strategia de ac"iune "innd cont de experien"a aplic!rii for"elor armate pe parcursul anilor 89-91 n regiunile de conflict ale fostei URSS #i, n primul rnd, n republicile baltice. Una din concluziile cele mai importante, trase din ncerc!rile de a contracara prin for"! dezmembrarea URSS, demonstra c! folosirea neadecvat! a For"elor Armate (att ca mijloc de nt!rire a for"elor ministerului de interne ct #i desinest!t!tor) contra mi#c!rilor de independen"! na"ional!, contra popula"iei civile sau deta#amentelor voluntare narmate este ineficient! din punct de vedere militar #i aduce prejudiciu grav n plan politic. Din punct de vedere militar aceasta se explica prin faptul c! for"ele armate ale fostei URSS erau concepute, constituite, nzestrate #i formate pentru a lupta ntr-un r!zboi clasic #i contra unui inamic clasic predeterminat (cu o imagine psihologic! de du#man, cu o structur! relativ clar!, cu dispozitive definite, cu o linie de contact, cu tehnic! #i armament clasice, etc). Asemenea condi"ii practic nu existau n conflictele din interiorul URSS la acea perioad!.

n plus, chiar #i n cazul cnd unit!"ile militare ob"ineau succes temporar n opera"iuni de tipul cucerire-control al unor obiective civile importante (cum ar fi sta"iile de televiziune #i radio), succesul lor nu avea de c!tre cine s! fie pe deplin folosit #i ca urmare -#i pierdea sensul. O alt! latur! a problemei a fost degradarea vertiginoas! a st!rii moral-psihologice a trupelor angajate n asemenea opera"ii, fapt condi"ionat de componen"a multina"ional! a unit!"ilor militare, de starea dezorientat! a militarilor de carier!, n special celor tineri, n urma experien"ei de lupt! contra propriului popor f!r! sus"inerea maselor largi #i de dezert!rile de amploare a militarilor n termen. Aceast! experien"! demonstra c! angajarea clasic! #i neadaptat! a for"elor armate n conflictele de ordin politic condi"iona degradarea imaginii Moscovei att pe arena interna"ional! ct #i n interiorul fostului URSS #i, n loc s! n!bu#e procesul de dezmembrare, contribuia la accelerarea tendin"elor centrifuge. Astfel, n urma analizei experien"ei ob"inute, n urma studierii ac"iunilor #i procedeelor (inclusiv celor spontane #i inopinate) folosite contra for"elor armate (cele mai demoralizatoare fiind ac"iunile popula"iei civile, n special, a femeilor, b!trnilor #i adolescen"ilor contra unit!"ilor militare), a fost elaborat un alt scenariu de folosire a factorului militar cu scopul de a men"ine controlul asupra teritoriilor fostului imperiu #i dependen"a politic! fa"! de Moscova. Acest scenariu a fost cu iscusin"! implementat n Republica Moldova #i poate fi urm!rit, pentru confirmare, #i n alte conflicte din spa"iul ex-sovietic. n linii generale, elementele principale ale acestui scenariu, epicentrul de desf!#urare al c!ruia fusese regiunile cu dislocare compact! a contingentelor militare importante, sunt urm!toarele: 1. Provocarea, dirijarea #i sus"inerea apari"iei #i dezvolt!rii tendin"elor #i for"elor separatiste n interiorul acelor republici unionale independen"a c!rora, din motive geopolitice, istorice, culturale, etc., le transforma din alia"i n adversari politici ai Moscovei. 2. Organizarea, nzestrarea #i instruirea forma"iunilor paramilitare subordonate nemijlocit for"elor separatiste. 3. Provocarea conflictului militar dintre for"ele separatiste #i puterea central! a acestor republici. 4. Implicarea direct! a unit!"ilor militare subordonate Moscovei n conflictul militar de partea for"elor separatiste n cazul pericolului pentru supravie"uirea celor din urm!. 5. Angajarea for"ei militare pentru separarea p!r"ilor n conflict sub pretextul lans!rii unei opera"iuni de men"inere a p!cii. 6. P!strarea conflictului n stare suspendat! sub acoperirea lui printr-un proces manipulat #i interminabil de conciliere #i reglementare politic!. 7. Asumarea de c!tre Moscova a rolului exclusiv de pacificator, mediator #i garant, blocarea #i subminarea implic!rii comunit!"ii interna"ionale n procesul de reglementare a conflictului. 8. Sus"inerea consolid!rii continue a regimurilor separatiste #i dirijarea (manipularea) politicii promovate de acestea, n special, n raport cu puterea central!. 9. Ob"inerea, ca rezultat, a unei influen"e politice majore din interiorul noilor state independente. n strict! conformitate cu scenariul men"ionat unit!"ile militare subordonate Moscovei au avut misiunea de a servi drept baz! de sprijin psihologic!, ideologic!, tehnic! #i cu efectiv pentru formarea, nzestrarea #i, n continuare, pentru suportul #i protec"ia forma"iunilor militare

teritoriale formate din anumite categorii ale popula"iei locale care, din start, nu acceptau ideea independen"ei na"ionale #i erau totalmente fidele Moscovei. n primul rnd din aceste categorii f!ceau parte colaboratorii activi #i de rezerv! ai KGB-ului, ofi"erii din cadrul #i din rezerva Armatei Sovietice (n special cei din structurile politice), activi#tii partidului comunist #i o parte a colectivelor muncitore#ti de la uzinele complexului industrial-militar. Desigur c! factorul na"ionalit!"ii celor selecta"i a fost destul de important n condi"iile cnd mi#carea de rena#tere na"ional! #i, n special, Frontul Popular, deseori nu diferen"iau cu claritate ideile #i lozincile anti-URSS de cele cu o conota"ie general! anti-rus!. Cu att mai mult, Moscova n-a ratat #ansa de a specula pe lozinca unirii Moldovei cu Romnia, lozinc! care a facilitat mult consolidarea unei p!r"i a popula"iei n jurul ideii separatismului Transnistrian. La indica"ia Comitetului Central al partidului comunist, estimarea condi"iilor politice, ideologice, sociale #i militare de implementare a acestui scenariu a fost efectuat! n prealabil de serviciile secrete ale Moscovei (n special KGB #i GRU)12. Tot n prealabil, la Moscova #i la Tiraspol, au fost desf!#urate ac"iuni de planificare #i de legalizare treptat! a fundamentului viitoarelor for"e separatiste. Astfel, n 1990 la Tiraspol a fost format a#a zisul Consiliu de ap!rare n componen"a c!ruia a intrat comandantul Armatei a 14-a generalul G.Iacovlev (din 16.01.92 generalul I.Netcacev). Misiunea principal! a acestui Consiliu fusese legiferarea form!rii forma"iunilor militare pentru ap!rarea regimului separatist. n continuare, n prim!vara-vara anului 1991, sub conducerea nemijlocit! a Ministerului Ap!r!rii #i KGB-ului de la Moscova, prin intermediul organelor de partid #i de securitate locale, comandamentului Armatei a 14-a (n special a organelor politice) #i comisariatelor militare din teritoriu a nceput selectarea cadrelor #i formarea a#a numitei Garda Republican! a Transnistriei #i deta#amentelor ap!r!rii teritoriale (DAT). n scopul sus"inerii acestor ac"iuni, imediat dup! declararea independen"ei Republicii Moldova (27 august 1991), n unit!"ile militare dislocate pe malul stng al Nistrului s-a desf!#urat o campanie intens! de indoctrinare a personalului militar n spiritul #ovinismului rus #i urii fa"! de mi#carea de independen"! na"ional!. Astfel, n septembrie 1991, la indica"ia Moscovei, n garnizoanele Tiraspol, Dub!sari #i Rbni"a au avut loc adun!ri ale corpului de ofi"eri n cadrul c!rora au fost adoptate declara"ii de boicotare a autorit!"ilor de la Chi#in!u, de sus"inere a regimului separatist #i inten"ia de a-l ap!ra de orice atentate militare. n realitate, sub crearea G!rzii republicane #i DAT politicienii au ncercat s! disimuleze ceea ce n limbaj militar se nume#te mobilizarea rezervelor teritoriale ale armatei proces la care se recurge n caz de pericol militar. Succesiunea ac"iunilor #i lista protagoni#tilor principali ale acestor evenimente demonstreaz! c! #i schema de mobilizare utilizat! a fost cea clasic!, mo#tenit! din perioada r!zboiului rece: KGB #i GRU, ca organe de cercetare politic!, ideologic! #i militar!; Comitetul central al partidului comunist, ca organ de decizie politic!; Ministerul ap!r!rii #i KGB-ul cu subdiviziunile sale teritoriale, ca organe de conducere centrale #i locale; comisariatele militare, ca organe de mobilizare a militarilor din rezerva armatei;3

(GRU $%&'()* +&,'*-.'&/*%0()* 12+&'%*(3* - Direc"ia principal! de informa"ii a MA URSS). n schema de mobilizare de tip sovietic organele-cheie sunt comisariatele militare care duc eviden"a rezervelor umane din teritoriu #i asigur! mobilizarea acestora. Nu ntmpl!tor, primul act normativ n domeniul militar adoptat de Sovietul suprem al a.z.RMN a fost hot!rrea Cu privire la trecerea n subordonarea Guvernului RMN a comisariatelor militare ale Ministerului ap!r!rii al URSS situate pe teritoriul RMN.
3

unit!"ile militare, ca baze de echipare #i narmare a rezervelor mobilizate, loc de formare a subunit!"ilor.

Unica diferen"! a acestei scheme de cea clasic! este apari"ia unui nou element ntreprinderile industriale care au servit drept pepiniere pn! la momentul aplic!rii acestor for"e. Or, se poate de afirmat cu certitudine c! conflictul armat din raioanele din stnga Nistrului a avut un caracter inspirat #i dirijat de c!tre Moscova, c! implicarea Armatei a 14-a de partea for"elor separatiste, inclusiv ac"iunile popula"iei civile de a#a zisa blocare a unit!"ilor militare #i transmiterea for"at! a armamentului #i tehnicii militare, precum #i trecerea unor unit!"i militare n subordine direct! regimului separatist au fost preprogramate de Moscova deja n anii 1989-90. De asemenea, este cert faptul c! f!r! sus"inerea direct! de c!tre Armata a 14-a a.n. Gard! republican! nu se putea transforma ntr-o for"! militar! ct de ct credibil!. ns!#i faptul c! renumitul Acord Cu privire la principiile reglement!rii pa#nice a conflictului militar din regiunea transnistrean! a Republicii Moldova din 1992 a fost convenit #i semnat nu ntre Chi#in!u #i separati#tii de la Tiraspol dar ntre Republica Moldova #i Federa"ia Rus! denot! cu elocven"! cine a fost regizorul principal care din umbr! a inspirat #i a dirijat acest conflict #i cine de"inea prghiile necesare pentru a-l stopa. Un alt argument n favoarea afirma"iilor cu privire la caracterul politic al acestui conflict, dirijat #i manipulat de Moscova, este comportamentul diametral opus al militarilor #i civililor rusofoni de malul drept al Nistrului. n pofida faptului c! situa"ia #i perspectivele legate de independen"a Republicii Moldova erau similare pentru militarii ambelor maluri, totu#i nici la Chi#in!u, nici la B!l"i #i nici n alte localit!"i, unde erau dislocate unit!"i militare ex-sovietice, practic n-au avut loc ac"iuni de organizare a for"elor separatiste. Concomitent, o bun! parte a militarilor de na"ionalitate rus! sau ucrainean!, care n-au plecat de pe teritoriul Republicii Moldova, au participat la procesul de formare a Armatei Na"ionale #i chiar la luptele de p!strare a integrit!"ii teritoriale de partea Chi#in!ului. Astfel, cei care se aflau n alt spa"iu informa"ional #i au fost liberi de a alege #i de a exprima voin"a n conformitate cu convingerile sale au ac"ionat n mod diferit n raport cu cei care au fost dirija"i #i manipula"i de Moscova. n calitate de exemplu destul de elocvent al caracterului politic #i bine dirijat al conflictului poate servi #i comportamentul fra"ilor Lebedi, ambii fiind plasa"i la nivel superior n ierarhia militar! rus!. Primul, n calitatea sa de comandant al regimentului de para#uti#ti dislocat la Chi#in!u a executat ntocmai ordinul Moscovei de a exclude implicarea unit!"ii n general #i unor militari aparte n conflictul militar #i de a asigura evacuarea necondi"ionat! a unit!"ii subordonate. Al doilea, tot n conformitate cu ordinul Moscovei, a implicat n ac"iuni directe ntreaga Armat! a 14-a, a pus la dispozi"ia for"elor separatiste toate arsenalele militare ale acesteia, iar mai trziu #i-a asumat rolul de pacificator #i garant al procesului de reglementare politic! a conflictului dintre Chi#in!u #i Tiraspol. Motivele acestui comportament diferit sau, mai corect, a strategiei diferite de ac"iuni aplicate de c!tre Moscova pe maluri diferite sunt, n linii generale, destul de clare - pe malul drept nu existau condi"ii de implementare a unui scenariu nici identic #i nici asem!n!tor. Vom aminti, c! n acea perioad! la Chi#in!u erau dislocate cteva unit!"i militare din categoria celor desf!#urate cu un poten"ial uman, tehnic #i pur militar destul de important (Statul major al direc"iei operativ-strategice Sud-Vest cu unit!"i de asigurare #i paz!, un regiment de para#uti#ti, un regiment de transmisiuni, un regiment de rachete antiaeriene #i alte unit!"i mai mici). Ponderea popula"iei rusofone era de asemenea destul de semnificativ!. ns!, pe de o parte, Chi#in!ul, cu statutul s!u de capital!, nu se nscria n ns!#i logica promov!rii ideilor separatiste, iar pe de alt! parte procesele politice vertiginoase de aici deja fusese

sc!pate de sub controlul Moscovei #i formase un raport de for"e politice nefavorabil pentru ea. n asemenea condi"ii orice implicare a acestor unit!"i putea avea ca rezultat blocarea #i dezarmarea lor practic momentan! #i, ca urmare, armamentul #i tehnica militar! din dotarea acestor unit!"i nimerea n posesia Chi#in!ului. Astfel, implementarea unui asemenea scenariu n Chi#in!u nu corespundea cu interesele strategice ale Moscovei. Explicarea problemei referitor la unit!"ile militare dislocate n celelalte regiuni ale Moldovei este mai simpl! din motiv c! la B!l"i, M!rcule#ti, Ungheni #i n alte localit!"i de pe malul drept erau dislocate numai unit!"i militare din categoria celor de rezerv!, deci cu efectiv redus #i cu un poten"ial de ac"iune minor pentru folosirea lor n jocuri politice de asemenea anvergur!. Reie#ind din aceste condi"ii politice #i dislocarea geografic!, precum #i din obiectivele strategice generale urm!rite de Moscova, devine clar! #i misiunea principal! a unit!"ilor militare de pe malul drept al Nistrului de a exclude formarea de c!tre Chi#in!u a unui poten"ial militar ct de ct important. Anume din aceste motive nc! n 1990-91 din dreapta Nistrului fusese evacuat un num!r important de tehnic! militar! #i armament (ex: regimentul de rachete balistice #i regimentul de tancuri din B!l"i, alte unit!"i militare), iar trecerea sub jurisdic"ia Republicii Moldova a unit!"ilor r!mase a fost, n m!sura posibilit!"ilor frnat! pn! n vara anului 1992, or pn! la ncetarea confrunt!rilor militare cu regimul separatist. Tot din aceste motive devin clare #i numeroasele cazuri de deteriorare a tehnicii militare #i armamentului, care, n cele din urm!, era totu#i transmis Chi#in!ului.4 Desigur, c! pe malul stng ac"iunile unit!"ilor militare ale Federa"iei Ruse, fiind subordonate aceluia#i scop strategic, dup! cum a fost men"ionat, aveau caracteristici diametral opuse. 2. Crearea, organizarea, nzestrarea $i instruirea forma"iunilor paramilitare subordonate nemijlocit for"elor separatiste. Dup! declararea independen"ei Republicii Moldova, la 14 noiembrie 1991, patrimoniul forma"iunilor militare sovietice de pe teritoriul Moldovei a fost declarat proprietate a Republicii Moldova, iar la 18 martie 1992, n scopul cre!rii bazei pentru constituirea Armatei Na"ionale, unit!"ile militare dislocate pe teritoriul Republicii Moldova au fost trecute sub jurisdic"ia ei. Toat! tehnica militar! #i armamentul unit!"ilor militare urma s! fie preluat! de c!tre Ministerul ap!r!rii al Republicii Moldova. Ac"iunile Republicii Moldova, ndreptate spre crearea For"elor Armate proprii, au activizat contra-ac"iunile Moscovei #i, ca prim pas, Chi#in!ul, implicat deja n conflictul armat cu regimul separatist, a fost impus s! accepte divizarea trupelor ex-sovietice n for"e militare ale Moldovei #i trupe sub egida CSI. Prin Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova #i Comandamentul principal al For"elor Armate unite al CSI din 20 martie 1992 circa 50 (din aproximativ 150) unit!"i #i forma"iuni militare, considerate cu caracter strategic, au trecut n subordonarea Comandantului Suprem al For"elor Armate ale CSI #i urmau s! fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova pn! la 1 ianuarie 1993 (de notat, c! marea parte a unit!"ilor militare ale Armatei a 14-a erau incluse n lista for"elor armate ale CSI, iar termenul de retragere era de 7 luni). Trupele CSI au avut acest statut numai cteva zile. La 1 aprilie 1992, Boris El"in, Pre#edintele Federa"iei Ruse, a emis decretul Cu privire la trecerea sub jurisdic"ia Federa"iei Ruse a unit!"ilor militare ale For"elor Armate ale ex-URSS aflate temporar pe teritoriul Republicii
4

majoritatea sistemelor de artilerie a fost transmis! Ministerului Ap!r!rii al Republicii Moldova cu blocuri optice distruse, circuite electrice deteriorate, etc; circa 40% din blindatele regimentului 300 de para#uti#ti, transmise Armatei Na"ionale, nu puteau fi folosite din motivul nisipului n rezervoarele de combustibil #i sistemele de ungere a motoarelor, sistemelor de ochire disfunc"ionale, etc;

Moldova. n corespundere cu acest decret unit!"ile militare ale CSI de pe teritoriul Moldovei au fost trecute sub jurisdic"ia Rusiei. Tot n conformitate cu acest decret Rusia a preluat sub jurisdic"ia sa #i alte unit!"i #i forma"iuni militare care se aflau n regiunea conflictului militar #i asupra c!rora Chi#in!ul nu avea #ansa de a prelua controlul n timp scurt. Toate aceste ac"iuni politico-diplomatice controversate, efectuate pe fundalul unui conflict militar n plin! ascensiune, au servit un cadru ideal pentru implementarea de mai departe a scenariului #i pentru efectuarea celei mai importante ac"iuni legaliz!rii for"elor armate ale regimului separatist. A#adar, acest decret poate fi considerat ca fiind acel semnal de ac"iune n urma c!ruia n luna mai 1992 dou! unit!"i militare din Parcani #i Dub!sari, prin deciziile adun!rilor generale a ofi"erilor, au trecut n subordonarea regimului separatist #i au oficializat n asemenea mod procesul de creare a a.z. For"e armate ale RMN. De notat, c! n lunile aprilie-mai anume aceste unit!"i militare au fost cele mai vizitate de colonelul Gusev, ofi"er cu misiuni speciale venit de curnd de la Moscova #i, indica"iile c!ruia erau ndeplinite imediat chiar #i de Comandantul Armatei a 14-a, generalul I.Netcacev. Acela#i colonel se implicase n activitatea Consiliului de ap!rare, G!rzii republicane, deta#amentelor ap!r!rii teritoriale, etc. Faptele devin mai clare abia peste dou! luni cnd colonelul Gusev se transform! n generalul A.Lebedi, erou al puciului din 1991, favorit al Pre#edintelui B.El"in n acea perioad! #i nou comandant al Armatei a 14-a. n a#a mod au fost create condi"ii necesare pentru formarea #i consolidarea a.z. For"e Armate ale RMN, proces care a fost deosebit de intens #i vizibil n perioada fierbinte a conflictului #i care a trecut n umbr!, dar deloc n-a fost stopat sau inversat, dup! ncetarea confrunt!rilor militare. Drept baz! metodologic! a acestui proces a servit Concep"ia construc"iei, dezvolt!rii #i perfec"ion!rii treptate a For"elor Armate ale RMN (4)(5*2536 2)7/&2()8) 9/+)3/*%09/'&, +&,'3/36 3 9)'*+:*(9/')'&(36 ;))+1<*((.= >3% ?@A), elaborat! n toamna anului 1992, #i Doctrina militar! a RMN. Este interesant faptul, c! pn! n prezent nu este cunoscut! nici o persoan! concret! din componen"a for"elor armate ale RMN, nici un expert militar autohton care ar fi participat la elaborarea acestor concep"ii, doctrine, legi, etc, documente care, de-facto, sunt variante prescurtate a celor adoptate n Federa"ia Rus!. Cine este oare autorul conceptelor militare? Nici presa, nici convorbirile cu militarii de cela mai nalt nivel de la Tiraspol nu dau r!spuns la aceste ntreb!ri. Nu oare din motivul c! aceste documente nu sunt elaborate la Tiraspol? F!r! a intra n fapte #i date cu cronica evenimentelor vom examina poten"ialul militar existent al forma"iunilor militare din stnga Nistrului amintind doar un singur postulat tot ce posed! ast!zi a.z. For"e Armate ale RMN a fost transmis (#i nu luat cu for"a) de la unit!"ile militare subordonate Moscovei. n prezent forma"iunile militare #i paramilitare ale RMN includ unit!"i #i forma"iuni din componen"a ministerelor ap!r!ii, afacerilor interne #i securit!"ii de stat ale RMN, Oastea c!z!ceasc! (B*+()C)+9D)* D&,&E0* ')F9D)), precum #i din Corpul de ap!rare teritorial! constituit din mili"ia popular! (G&+)-()* )2)%E*(3*) #i ap!rarea civil!. (Anexa nr.1.) Preg!tirea de lupt! a For"elor Armate se efectueaz! n baza programelor identice cu programele trupelor ruse. n fiecare 2-3 luni sunt desf!#urate aplica"ii comune ale unit!"ilor Ministerului ap!r!rii, trupelor de gr!niceri, trupelor de cazaci #i corpului de ap!rare teritorial!. Sunt destul de frecvente aplica"ii cu trageri de lupt! a subunit!"ilor de infanterie, artilerie #i tancuri.5
5

Printre alte cheltuieli semnificative, aceste trageri necesit! rezerve importante de muni"ii din categoria de consum, care nu este similar! cu rezervele de muni"ii intangibile, depozitate pentru folosire n caz de pericol militar. Or, efectuarea unor asemenea aplica"ii este o dovad! c! unit!"ile militare au rezerve suficiente de muni"ii.

Completarea For"elor Armate ale RMN cu cadre de ofi"eri, n perioada anilor 1992-1998, era efectuat!, practic n exclusivitate, din rndul celor redu#i din Armata a 14-a n urma diferitor reorganiz!ri, cum a fost, de exemplu, formarea Grupului operativ de trupe ruse, precum #i transfera"i din proprie dorin"!. Numai o parte nesemnificativ! a tinerilor ofi"eri erau preg!ti"i n institu"iile militare ale Federa"iei Ruse. Pentru a completa deficitul cronic de ofi"eri inferiori, din luna mai 1998 n cetatea Bender au nceput activitatea cursurile de preg!tire a ofi"erilor, care ini"ial efectuau preg!tirea pe dou! specialit!"i: comandant pluton de infanterie #i comandant pluton de artilerie cu durata de preg!tire 5,5 luni. n prezent aceste cursuri efectueaz! preg!tirea pe cinci specialit!"i (infanterie, artilerie, transmisiuni, antiaerian! #i educa"ie) cu o durat! de preg!tire de 10 luni. Cele mai elocvente fapte care demonstreaz! interdependen"a misiunilor puse pe seama forma"iunilor militare ale RMN #i Grupului operativ al Federa"iei Ruse pot fi eviden"iate din analiza structurilor organizatorice (Anexa nr.2.) #i procesului de preg!tire de lupt!. Aceast! analiz! demonstreaz!, c! n forma"iunile militare ale RMN preg!tirea echipajelor ma#inilor de lupt! este efectuat! n volum care dep!#e#te de trei-patru ori num!rul suficient de personal pentru tehnic! militar! din nzestrare. Ca exemplu, fiecare brigad! de infanterie (f!r! a fi nzestrat! cu tancuri) include state majore #i comandamentul a cte un batalion de tancuri, statele de organizare fiind prev!zute cu 25-30 echipaje. n total, patru brig!zi de infanterie pot forma patru batalioane blindate cu un volum total de 100-120 de tancuri. Concomitent, forma"iunile militare ale RMN dispun numai de 18 tancuri, concentrate n Batalionul de tancuri independent. Aceast! unitate nu este de tipul celor de rezerv! sau semi-desf!#urate (cu o parte a tehnicii puse la p!strare), dar este o unitate de instruc"ie #i preg!te#te n continuu echipaje a ma#inilor de lupt! folosind toate cele 18 tancuri disponibile. Asemenea exemple pot fi aduse #i referitor la alte categorii de specialit!"i, cum ar fi transmisiuni, artilerie, etc. Astfel, poate fi tras! concluzia c! planurile de mobilizare-desf!#urare a unit!"ilor militare ale RMN n caz de pericol militar sunt elaborate cu includerea n calcul a unei p!r"i din tehnica militar! #i armamentul Grupului operativ al trupelor ruse. n ceea ce se refer! la exemplul de mai sus amintim c! GOTR dispune de 115 tancuri #i numai pentru 30-40 dintre acestea de echipaje complete. ntrebarea, care apare este pentru ce #i pentru cine sunt destinate tancurile GOTR? Un alt exemplu al caracterului misiunilor puse pe seama forma"iunilor militare ale RMN este ordinea satisfacerii serviciului militar. n conformitate cu legisla"ia intern!, pentru ap!rarea RMN #i pentru satisfacerea serviciului militar n rndurile For"elor Armate sunt nrola"i nu cet!"enii RMN dar, citez, persoanele care locuiesc cu titlu permanent pe teritoriul RMN. Astfel, n caz de pericol militar aceast! republic!-fantom! ar fi ap!rat! nu de cet!"enii s!i dar de cet!"enii altor state, subn"elegem - de cet!"enie rus!. De altfel, tot topul conducerii militare tiraspolene sunt cet!"eni ai Federa"iei Ruse, unii din ei aflndu-se n regiune n deplasare de serviciu. O misiune aparte a For"elor Armate ale RMN este cea educa"ional!. For"ele Armate ale RMN constituie pilonul de baz! n sistemul educa"iei moral-psihologice care promoveaz! formarea spiritului patriotic #i devotamentului fa"! de RMN. Pe toate c!ile posibile (televiziune, radio, pres!), nu numai n armat!, dar n ntreaga societate este format chipul du#manului de la Chi#in!u, care desinest!t!tor #i n comun cu NATO preg!te#te noi agresiuni militare mpotriva RMN. Hi invers, For"ele Armate ale RMN sunt apreciate ca fiind garantul p!cii #i independen"ei poporului transnistrean. Fondat pe asemenea teorii, sistemul de ndoctrinare n For"ele armate ale RMN este promovat n spiritul #i tradi"iile lui Petru I, Suvorov, gardi#tilor #i cazacilor care au ap!rat RMN de la agresiunea militar! a Chi#in!ului.

Elemente ale acestui sistem au devenit paradele militare, desf!#urate anual cu ocazia independen"ei RMN, precum #i #colile #i universit!"ile n programul de studiu al c!rora a fost introdus! preg!tirea militar!.6 3. Organizarea complexului industrial-militar $i producerea armamentului n RMN. O importan"! deosebit! n formarea #i consolidarea poten"ialului militar propriu, precum #i n activitatea economic! a RMN apar"ine ntreprinderilor din complexul industrial-militar Not!: Rela"iile dintre ntreprinderile industriale ale RSSM cu complexul industrialmilitar al URSS puteau fi divizate n trei categorii: ntreprinderi cu destina"ie civil! care ndeplineau comenzi ocazionale de producere a bunurilor materiale pentru armat!, ntreprinderi cu destina"ie mixt! #i ntreprinderi cu destina"ie militar!. Toate aceste ntreprinderi produceau numai blocuri de aparataj #i subansambluri care erau expediate pentru asamblarea finit! a produc"iei militare la ntreprinderile aflate, n marea majoritate, pe teritoriul actualei Federa"i Ruse. Dac! n perioada conflictului militar #i imediat urm!toare ntreprinderile fostului complex industrial-militar (CIM) din raioanele din stnga Nistrului produceau doar cteva tipuri de armament dintre cele mai simple din punct de vedere tehnic #i la un nivel tehnologic destul de jos, apoi, ncepnd cu anii 1993-1994, producerea armamentului devine un factor important n politica economic! #i militar! a administra"iei de la Tiraspol. Printre cele mai importante ac"iuni n acest domeniu pot fi eviden"iate urm!toarele: - formarea Ministerului Industriei de Ap!rare; - stabilirea rela"iilor strnse de colaborare cu concernul de producere #i comercializare a armamentului AI>;IIAJKLGML, cu ntreprinderi aparte ale CIM, cu companii intermediare de producere #i de comercializare a armamentului #i aparatajului electronic din Federa"ia Rus!; - achizi"ionarea de la ntreprinderile CIM din Federa"ia Rus! a tehnologiilor #i utilajelor necesare pentru producerea armamentului modern #i aparatajului cu destina"ie militar! (asamblarea utilajului, lansarea procesului tehnologic #i producerea mostrelor de control a fost efectuat! cu participarea #i sub controlul nemijlocit a reprezentan"ilor ntreprinderilor respective din Federa"ia Rus!); - lansarea producerii aparatajului (inclusiv electronic) #i subansamblurilor cu destina"ie militar! pentru ntreprinderile CIM din Federa"ia Rus!; - lansarea producerii diferitor tipuri de arme (de lupt!, de vn!toare, cu gaz) att pentru asigurarea necesit!"ilor forma"iunilor militare proprii ct #i pentru export (n marea majoritate armamentul produs n regiune nu difer! prin caracteristicile sale tehnice #i de lupt! de cele produse n Federa"ia Rus! iar pentru verific!ri #i testare mostrele de armament #i blocurile de asamblare sunt, de regul!, expediate la ntreprinderile CIM din Federa"ia Rus!); - lansarea tehnologiei transform!rii unor tipuri de arme cu gaz (8&,)')* )+1<3*) n arme de lupt!; - stabilirea rela"iilor de colaborare cu companii de comercializare, de producere a armamentului #i aparatajului electronic precum #i cu firme intermediare din alte "!ri (conform mai multor informa"ii au fost constatate contacte cu companii din Bulgaria, Irak, Israel, Iran #i "!rile arabe);
Conduc!torii de preg!tire militar! n institu"iile civile de nv!"!mnt sunt subordona"i comisariatelor militare ale Ministerului ap!r!rii #i selecta"i din rndul ofi"erilor n rezerv!.
6

10

crearea condi"iilor favorabile pentru activitatea unor structuri comerciale ilegale (formate sub controlul direct al Ministerului Securit!"ii de Stat al a.z.RMN) pentru comercializarea armamentului care este produs n regiune sau transmis de la unit!"ile militare ruse dislocate n teritoriu, precum #i pentru reexportul de armament (n special de origine din Federa"ia Rus!). n perioada anilor 1995-2000, la ntreprinderile din regiune s-a nregistrat producerea urm!toarelor tipuri de armament: - sisteme de lansare a proiectilelor reactive N@-21 $+&- (montate pe automobile O3P131), - arunc!toare de mine de calibrul 82-mm #i 120-mm, - arunc!toare de grenade antitanc pe afet C?$-9, - arunc!toare de grenade antitanc portative A?$-7, - arunc!toare de grenade antipersonal cu fixare sub "eav! $?-25, - pistoale mitralier! 9-mm, pistoale ?@ 9-mm, pistoale ?>@ 5,45-mm, - mine antipersonal #i antitanc, - arme de vn!toare #i arme de lupt! speciale fabricate n baza acestora. Principalele ntreprinderi ale CIM din regiune sunt: uzina mecanic! din Bender, uzina metalurgic! din Rbni"a cu ntreprinderile afiliate #i uzinele Electroma# #i Electroaparat din Tiraspol. (Anexa nr.3.) 4. Grupul operativ al trupelor ruse ca baz% militar% a Federa"iei Ruse pe teritoriul Republicii Moldova $i factor de conservare a conflictului. Forma"iunile militare ale Federa"iei Ruse, dislocate n raioanele de est ale Republicii Moldova, includ unit!"ile #i subunit!"ile fostei armate a 14-a, care din 1997 a nceput s! fie denumit! Grupul operativ al trupelor ruse (GOTR). Aceast! transformare este explicat! de Federa"ia Rus! prin diminuarea considerabil! a prezen"ei militare n regiune #i prin noile misiuni pacificatoare ndeplinite de trupele sale. ns!, explica"ia mai aproape de adev!r a acestor metamorfoze ar fi urm!toarea: 1. Utilizarea n continuare a sintagmei Armata a 14-a devenise prea incomod! pentru Moscova din motive c! aceasta era asociat! cu implicarea direct! a Rusiei n conflictul militar de partea separati#tilor. 2. Schimbarea denumirii oferea posibilitatea de a sustrage aten"ia de la nedorin"a Rusiei de a ndeplini n continuare prevederile Acordului din 1992 Cu privire la principiile reglement!rii conflictului din regiunea Transnistrean! a Republicii Moldova n conformitate cu care unit!"ile militare din regiune nu puteau fi utilizate n opera"iunea de men"inere a p!cii. 3. n 1997 expira termenul de trei ani determinat pentru retragerea complet! de pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor ruse prin renumitul Acord semnat n 1994 #i Federa"ia Rus! era nevoit! s! creeze impresia c!, chiar #i dac! intrarea n vigoare a acordului n cauz! fusese blocat! de Duma ruseasc!, totu#i Rusia ac"ioneaz!, n m!sura posibilit!"ilor obiective, n conformitate cu spiritul acestui acord. n realitate, nici un fel de noi misiuni pentru trupele ruse n-au ap!rut #i nici un fel de diminuare considerabil! a prezen"ei militare n-a avut loc. C!tre sfr#itul anului 1997 n Federa"ia Rus! fusese retrase numai 377 vagoane cu tehnic! #i echipament militar din cele circa 10000 determinate nainte de semnarea acordului din 1994. n ace#ti trei ani de pe teritoriul Republicii Moldova fusese retras! numai tehnic! de geniu, de transmisiuni, de lupt! radioelectronic! #i echipament logistic, dar nu fusese retrase nici un tanc, nici o ma#in! blindat! de lupt!, nici o pies! de artilerie, sistem! antitanc sau antiaerian!, nici un vagon cu

11

muni"ii, etc. Aceast! tendin"! nu s-a schimbat nici n continuare. n anul 1998 de pe teritoriul Republicii Moldova n-au fost retrase nici un vagon cu echipament sau tehnic! militar! ale GOTR, n 1999 au fost retrase 122 vagoane cu automobile, tehnic! de geniu #i echipament de repara"ie, n 2000 din nou numai 40 vagoane cu automobile #i echipament logistic. (Astfel, pn! n prezent de pe teritoriul Republicii Moldova a fost retras echipament militar n volum ce nu dep!#e#te 5 la sut! din volumul declarat spre evacuare n 1994.) Din punct de vedere militar, abrogarea denumirii Armata a 14-a p!rea s! fie logic! dat fiind faptul c! mai multe unit!"i care au f!cut parte din aceast! structur! c!tre anul 1992 se aflau pe teritoriul Ucrainei #i au trecut sub jurisdic"ia acesteia, dou! unit!"i militare (din Parcani #i Dub!sari) au trecut sub jurisdic"ia Tiraspolului, iar unit!"ile aflate n Tiraspol reprezentau n esen"! o divizie de infanterie cu cteva unit!"i de nt!rire. n prezent, structura Grupului operativ a r!mas practic similar! cu cea a diviziei 59-a de infanterie motorizat! #i include o brigad! de infanterie (format! n baza celor 3 regimente de infanterie din divizia 59-a), un regiment de tancuri, un regiment de artilerie, un regiment de rachete antiaeriene, un divizion de artilerie antitanc, un batalion de recunoa#tere, un batalion de transmisiuni, subunit!"i de asigurare, depozite, etc. nzestrarea trupelor ruse, pe parcursul a 6 ani, de asemenea, a r!mas f!r! schimb!ri esen"iale: 117 tancuri T64 n 2000 n compara"ie cu 120 n 1994, 130 ma#ini blindate de lupt! n compara"ie cu 160 n 1994, 128 piese de artilerie n compara"ie cu 128 n 1994 #i 180 n 1992. (S! amintim c! diferen"a dintre cantitatea armamentului rus n 1992, 1994 #i 2000 se explic! destul de simplu prin faptul transmiterii armamentului #i tehnicii militare forma"iunilor militare ale RMN). Cea mai stupefiant! concluzie, la care ajung anali#tii militari n urma evalu!rii n timp a prezen"ei militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova, este c! poten"ialul total al for"elor militare de malul stng al Nistrului a r!mas practic acela#i care a fost n 1992. Unit!"ile militare din categoria celor de rezerv! n Armata a 14-a s-au transformat n unit!"i militare semi-desf!#urate n a.z. For"e Armate ale RMN, diminuarea efectivului for"elor ruse a fost nso"it! de cre#terea efectivului militar al RMN n aceia#i propor"ie, ofi"erii #i subofi"erii din trupele ruse trec cu serviciul militar n unit!"ile militare transnistrene, iar armamentul #i tehnica militar! sunt pur #i simplu transmise la nzestrarea celor din urm!. n asemenea mod, pe malul stng al Nistrului a fost p!strat un poten"ial militar cu mult superior celui existent pe malul drept. (Anexa nr.4.) Compararea poten"ialului a dou! for"e militare nu se bazeaz!, n exclusivitate, pe cantitatea categoriilor de armament #i tehnic! militar! dar, n primul rnd, pe poten"ialul lor de lupt!. Astfel, cantitatea unor sisteme de armament, cum ar fi de exemplu cele de artilerie, poate fi comparabil!, ns! n cazul cnd o parte din aceste sisteme nu au muni"ii sau sunt ntr-o stare tehnic! care nu mai permite folosirea lor, atunci la evaluarea poten"ialului militar real aceast! categorie poate fi omis! n totalitate. De asemenea, s! nu uit!m c! depozitele de la Colbasna sunt practic divizate n dou!, o parte apar"innd Tiraspolului. n acela#i timp c!tre anul 1992 pe malul drept n-au existat stocuri importante de muni"ii iar condi"iile de finan"are #i activitate a Armatei Na"ionale a Republicii Moldova de la momentul cre!rii acesteia #i pn! n prezent permit s! estim!m c! rezervele de muni"ii sau diminuat considerabil iar procur!ri n-au avut loc. Faptul c! armata ncearc! s! vnd! unele categorii de armament #i tehnica din dotare este o m!rturie tangen"ial! c! aceste categorii nu au o influen"! decisiv! asupra poten"ialului militar. Astfel, modific!rile organizatorice din 1997, efectund cteva schimb!ri n structura unit!"ilor militare ruse, n-au diminuat poten"ialul militar rus din regiune, nscriindu-se perfect n logica Cursului strategic al Federa"iei Ruse cu statele-membre ale CSI, aprobat de B.El"in la 14 septembrie 1995, #i care a declarat Comunitatea Statelor Independente drept zon! a intereselor

12

vitale ale Federa"iei Ruse #i a oficializat implementarea mecanismului de p!strare a prezen"ei militare ruse n statele CSI pe principii #i forme de baze militare. n ceea ce se refer! la noile misiuni ale GOTR, acestea, de asemenea, sunt rezultatul unor #mecherii politice pentru a argumenta ntr-o oarecare m!sur! logica prezen"ei militare ruse n aceast! regiune. Acordul cu privire la principiile reglement!rii politice a conflictului transnistrean, semnat n iulie 1992, determina c! unit!"ile militare ale Armatei a 14-a nu puteau fi folosite pentru ndeplinirea misiunilor de men"inere a p!cii, dat fiind faptul implic!rii active a acesteia n conflictul militar, precum #i prin faptul c! circa 50% din ofi"eri #i circa 80% din subofi"erii acestor unit!"i sunt semi-localnici #i, de-facto, cet!"eni ai RMN. n asemenea mod Moscova a impus aplicarea principiului neutralit!"ii #i impar"ialit!"ii trupelor de men"inere a p!cii n varianta de elaborare proprie. n noua formul!, dup! reorganizarea armatei a 14-a n GOTR, ndeplinirea misiunilor de men"inere a p!cii, deja nu mai este pus! pe seama unit!"ilor militare aduse n regiune din adncurile Rusiei, dar pe seama trupelor locale. n realitate, ns!#i acceptarea de c!tre Republica Moldova a for"elor militare ruse n calitate de for"e de men"inere a p!cii a fost cea mai mare gre#eal! de ordin politic care a condi"ionat blocarea ntregului proces de solu"ionare a conflictului #i este o profanare a ns!"i principiilor unui asemenea proces. De altfel, ntreaga opera"iune de men"inere a p!cii este, n realitate, o opera"iune de conservare a conflictului #i protejare a regimului separatist #i procesului de consolidare a acestuia. 5. Aspectul tehnic al evacu%rii muni"iilor $i trupelor Federa"iei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova Aspectul tehnic de retragere a depozitelor de p%strare a muni"iilor din Colbasna (unit%"ii militare 7243#) 1. Date generale (din raportul comandamentului armatei a 14-a prezentat generalului Vorobiev n cadrul negocierilor moldo-ruse n iulie 1994): Comandamentul unit!"ii militare #i personalul tehnic 30 pers. Paza 70 militari (dou! companii de infanterie motorizat! din componen"a brig!zii a 8-a de infanterie moto cu statul major la Tiraspol). Suprafa"a total! - 132 h&. Perimetrul - 5 km. Capacitatea - 2700 vagoane. Volumul stocului real - 2500 vagoane (45951 tone) de muni"ii #i 96 vagoane (n volum conven"ional) de rachete. Suprafa"a teritoriului de depozitare - 60 ha pe care se afl! 42 de depozite capitale #i 22 sectoare de depozitare deschis!. 2. Factorul uman. 70% din conducerea unit!"ii pot fi considera"i locuitori permanen"i ai localit!"ilor Rbni"a #i Colbasna din motive c! #i fac serviciul n unitate deja de 10 ani #i mai mult. Nu f!r! temei se consider! c! majoritatea din aceast! categorie de militari, fiind deja asigura"i cu spa"iu locativ #i nr!d!cina"i n regiune, nu va pleca de aici chiar #i n cazul evacu!rii depozitelor. n ceea ce se refer! la personalul tehnic al depozitelor (#efii de depozite, tehnicieni, mecanici, slujba#i, etc.) aceast! propor"ie este de 100%, pe lng! faptul c! majoritatea din ei mai sunt #i originari din localit!"ile apropiate. Tot din aceste localit!"i provin #i majoritatea militarilor din brigada 3-a de infanterie moto din componen"a for"elor armate ale a.z.RMN, dislocat! la Rbni"a. Amintim, c! un batalion din componen"a acestei brig!zi ndepline#te misiunea de paz! extern! a ambelor depozite. F!r! a face referin"! la diferite exemple #i cazuri semnificative vom afirma c! rela"iile dintre militarii acestor unit!"i militare sunt destul de strnse #i o bun! parte a problemelor interne

13

legate de convie"uirea acestor unit!"i sunt solu"ionate f!r! a face apel la comandamentele superioare care se afl! #i pentru unii #i pentru al"ii la Tiraspol. 3. Evaluarea cantitativ! #i nomenclatorul. (Anexa nr.4.) Conform informa"iei prezentate de Partea Rus! n 1991 n cadrul negocierilor privind patrimoniul militar de pe teritoriul Republicii Moldova, n unitatea militar! 72431 erau depozitate muni"ii #i armament n volum #i de categorii dup! cum sunt indicate n anexa nr.1. n urma examin!rii detaliate a acestui document s-a constatat c! nomenclatorul nu fusese prezentat n form! complet! dat fiind faptul c! din compararea lui cu alte documente, prezentate de Partea Rus! cu diferite ocazii, precum #i n urma nregistr!rii diferitor cazuri de transmitere sau exportare a muni"iilor #i armamentului s-a constatat existen"a la depozite #i a altor tipuri de muni"ii #i armament pe lng! cele declarate. Astfel din nomenclator lipsesc armamentul de infanterie (mitraliere, pistoale-mitraliere, pu#ti-semiautomate, arunc!toare de grenade) #i con"inutul celor a.z. 96 vagoane de rachete. Note: - n 1991-1992 forma"iunile militare ale Tiraspolului au primit circa 15000 unit!"i de armament cu glon" (mitraliere, pu#ti-semiautomate, pistoale-mitraliere), arunc!toare de grenade antitanc, lansatoare de rachete antiaeriene. Acest armament a fost primit att din unit!"ile militare de la Tiraspol ct #i de la depozitele din Colbasna. - n 1994, n cadrul negocierilor privind patrimoniul militar de pe teritoriul Republicii Moldova, comandamentul depozitelor a indicat existen"a stocurilor de rachete antitanc (574 tone), categorie care nu figureaz! n informa"iile din 1991. - n 1994 ntr-un accident rutier de lng! Rbni"a, n camionul care transporta muni"ii de la depozitele Colbasna n direc"ia Dub!sari au fost constatate rachete sol-aer #i aer-aer. - n 1998 n timpul #edin"ei de judecat! lt/col V.Nemcov din FMP ale a.z.RMN a recunoscut c! n perioada anilor 1996-97 a comercializat de la depozitele din Colbasna sisteme sol-aer tip Igla. 4. Evaluarea volum-greutate. n 1991 volumul stocurilor reale constituia 2500 vagoane (45951 tone). Deja n 1994, n cadrul negocierilor privind patrimoniul militar de pe teritoriul Republicii Moldova, comandamentul depozitelor a prezentat o alt! informa"ie, care determina un volum de dou! ori mai mic (!) dect cel prezentat n 1991: - proiectile reactive 4 027 t 212 vagoane. - bombe 82-CC, 120-CC 5 057 t 364 vagoane. - muni"ii pentru artileria antiaerian! 2 819 t 151 vagoane. - muni"ii pentru arunc!toare de grenade 2 649 t 233 vagoane. - grenade antitanc #i antipersonal 643 t 40 vagoane. - rachete antitanc 574 t 58 vagoane. - cartu#e 3 845 t 184 vagoane. - mine #i mijloace pirotehnice 3 397 t 20 vagoane. - muni"ii de instruc"ie 1 255 t 100 vagoane. Total n 1994: 24 266 tone 1362 vagoane Comparativ cu 1991: 45951 tone 2500 vagoane Diferen"a dintre datele prezentate n anul 1994 de cele prezentate n 1991 este rezultatul direct al transmiterii muni"iilor forma"iunilor militare ale a.z.RMN n timpul conflictului militar #i dup! stoparea lui. Not!: Din 1994 teritoriul depozitelor a fost divizat n dou! #i pe o parte a teritoriului a fost oferit! Tiraspolului pentru organizarea depozitului de muni"ii a forma"iunilor militare ale a.z.RMN. Pentru paza #i asigurarea activit!"ii depozitului Tiraspolul a dislocat n preajm! un batalion din brigada 3 de infanterie moto de la Rbni"a. Constituit din circa 300 militari,

14

nzestrat cu transportoare blindate (NQA-70), baterie de arunc!toare de mine, baterie de tunuri antitanc (6 tunuri MT12 de cal.100mm), baterie antiaerian! (6 tunuri cuplate ZU232) #i armament de infanterie acest batalion asigur! att paza ct #i controlul asupra depozitelor. Concomitent, la ie#ire din depozit este amenajat un post de gr!niceri. Astfel, scoaterea armamentului #i muni"iilor este controlat! de organele de securitate, iar transmiterea reciproc! n interiorul depozitelor se efectueaz! f!r! nici o piedic!. Pe lng! faptele transmiterii muni"iilor #i armamentului n interiorul depozitelor, n anii 1992-1999 n repetate rnduri au fost constatate cazuri de transportare de la aceste depozite c!tre unit!"ile militare ale a.z.RMN a obuzelor de 122 mm pentru obuziere, de 100mm pentru tunurile antitanc, bombelor de 120mm pentru arunc!toare, muni"iilor pentru arunc!toarele de grenade RPG7 #i RPG9, arunc!toarelor de grenade antitanc de unic! folosin"! RPG18/26, grenadelor de mn!, cartu#elor de 9mm, 5,45mm #i 7,62mm, etc. 5. Evaluarea calitativ!. ncepnd cu 1994, cu mai multe ocazii Partea Rus! a men"ionat existen"a a dou! categorii de muni"ii care mpiedicau o retragere ritmic! #i rapid! a depozitelor de la Colbasna: muni"ii de categoria a 3-a sau netransportabile #i muni"ii aduse la starea gata de folosire sau cuplate care, din diferite motive, nu pot fi transportate n asemenea stare. Tot n aceste documente figura #i a treia categorie, numit! muni"ii care nu pot fi utilizate de c!tre forma"iunile armatei a 14-a din motivul lipsei sistemelor de armament corespunz!toare. 5.1. Muni"ii de categoria a 3-a (netransportabile) 435 tone n 1994 (0 tone n 2000). n cadrul negocierilor moldo-ruse din 27 aprilie 1994 a fost declarat! existen"a a 435 tone de muni"ii netransportabile din motivul expir!rii termenilor maximi de p!strare (produse n anii 30-40) #i nc!lc!rii regulilor de ntre"inere. Conform calculelor speciali#tilor, pentru lichidarea acestor muni"ii era necesar! o perioad! de 7 luni. Lichidarea acestor muni"ii prin detonare a nceput n prim!vara anului 1995. La sfr#itul anului 1995 Partea Rus! a declarat nimicirea a 600 tone de muni"ii, iar la 18.11.1996 generalul V.Evnevici a declarat c! Partea Rus! a nimicit 12237 unit!"i (204 tone) de muni"ii dup! cum urmeaz!: Denumire Cantitate Denumire Cantitate Obuze 152CC 254 un. Obuze 100CC 12 un. Obuze 125CC 1061 un. Obuze 85CC 51 un. Obuze 122CC 452 un. Obuze 76 CC 136 un. Proiectile reactive 5 un Obuze 30 CC 272 un. 122CC Bombe 120CC 9940 un. Obuze 23CC 60 un. Nimicirea muni"iilor prin detonare a fost continuat! #i n urm!torii ani. n total, conform mai multor declara"ii contradictorii ale Moscovei, n perioada anilor 1995-1999 au fost distruse prin detonare nu cele 435 tone declarate n 1994 dar circa 1000 tone de muni"ii, or o asemenea categorie de muni"ii n-ar trebui s! mai existe. Concomitent, "innd cont de faptul c!, n pofida n"elegerilor bilaterale, nici un observator sau expert str!in n-a fost admis la opera"iunile de nimicire, precum #i de divizarea n 1994 a depozitelor n dou! p!r"i (o parte fiind oferit! FA RMN), se poate de afirmat cu certitudine c! aceste ac"iuni au fost parte integrant! a procesului de narmare #i nzestrare a forma"iunilor militare ale a.z.RMN #i, pe de alt! parte, au servit ca acoperire a diferitor afaceri de comercializare a muni"iilor. 5.2. Muni"ii aduse la starea gata de folosire (N)*2+32&9. 2+3'*-*((.* ' )D)(E&/*%0() 9(&+6<*((.F '3-) - 154 311 buc. (6515 tone). (conform datelor prezentate la 27 aprilie 1994).

15

Not!: n conformitate cu regulile stabilite n Armata Sovietic!, p!strarea muni"iilor de artilerie de calibru mare #i rachetelor era efectuat! n blocuri separate (focoasele, nc!rc!tura de pulbere #i proiectilele propriu zise erau p!strate aparte). Cuplarea p!r"ilor componente era efectuat! nemijlocit n unit!"ile militare nainte de nc!rcarea muni"iilor n ma#inile de lupt! sau nainte de trageri practice. Or, este clar c! procesul de cuplare a acestor muni"ii n-a avut loc la depozitele de la Colbasna. n graba n care au fost retrase trupele Armatei Sovietice din "!rile Europei Centrale muni"iile erau desc!rcate din ma#inile de lupt! f!r! a fi decuplate, nc!rcate n vagoane de cale ferat! #i transportate la Colbasna n stare cuplat!. Regulile de transport feroviar al nc!rc!turilor speciale permit, cu anumite restric"ii de ordin tehnic pentru fiecare tip de muni"ii aparte (vagoane speciale, garnitur! unic!, vitez! limitat!, sta"ion!ri minim necesare, reguli de operare speciale, etc.) transportarea unor asemenea categorii de muni"ii. Independent de acest fapt este clar c! Ucraina, n mod arbitrar #i sub diferite motive, poate s! nu permit! tranzitarea muni"iilor de aceast! categorie pe teritoriul s!u. n caz dac! vorbim de dorin"a P!r"ii Ruse de a#i retrage depozitele este necesar de men"ionat c!, conform calculelor efectuate n 1994, pentru decuplarea muni"iilor era necesar un termen de 5-6 luni dar nu ani de zile. Din aceste motive se poate de afirmat, c! insisten"a cu care Partea Rus! indic! aceast! categorie printre piedicile care nu permit retragerea muni"iilor este, cel pu"in, o eroare de ordin tehnic. 5.3. Muni"ii care nu puteau fi utilizate de c!tre forma"iunile armatei a 14-a din motivul lipsei sistemelor de armament corespunz!toare - 13 182 t. (818) vagoane: Denumire Rachete antitanc dirijate tip 9@17 Bombe 82CC N@-37 Bombe 82CC N-10 Bombe 107CC N-11 Bombe 160CC @-160 Bombe 240CC @-240 Proiectile reactive N@-13 Proiectile N@R-20 Proiectile 9?140 Proiectile37CC O?-39 Obuze 203CC 2>7 Proiectile 57!! "-60 Proiectile 23!! "#-23 Cantitate 13 tone 107 tone 11 tone 9 tone 415 tone 3129 tone 77 tone 8 tone 1000 tone 63 tone 748 tone 1159 tone 3 tone Denumire Obuze 100CC 4>-19 Obuze 57CC ?Q? Obuze 76CC R?-42 Obuze 76CC $? Obuze 85CC R-44 Obuze 85CC R-48 Obuze 100C ??-44 Obuze 122CC @-30 Obuze 130CC @-46 Obuze 152CC R-1 Obuze 152CC @P-20 Obuze 203CC N-4 Obuze 152 CC 2S36 Cantitate 912 tone 270 tone 120 tone 4 tone 553 tone 127 tone 738 tone 868 tone 1 tone 1085 tone 360 tone 89 tone 1293 tone

Din punct de vedere al procesului retragerii depozitelor prezentarea acestei categorii ar p!rea fi lipsit! de logic! dat fiind faptul c! ea nu prezint! nici o piedic! pentru condi"iile de transport #i termenii retragerii. Mai mul"i exper"i militari apreciau aceast! informa"ie ca o invita"ie disimulat! la opera"ii de comercializare a armamentului #i muni"iilor. Faptele implic!rii unor demnitari de stat de la Chi#in!u n comer"ul cu armamentul au demonstrat c! mesajul #-ia g!sit adresa #i, n asemenea mod, Partea Rus! a contracarat din interiorul organelor de stat ale Republicii Moldova politica de retragere a trupelor #i muni"iilor. Concomitent, aceast! categorie prezint! interes #i pentru o analiz! de ordin militar. Este de remarcat cantitatea sc!zut! a muni"iilor pentru acele tipuri de armament care nu exist! n unit!"ile militare ale trupelor ruse din simplul motiv c!, dup! anul 1992, acestea au fost transmise pentru nzestrare forma"iunilor militare ale a.z.RMN. F!r! a detalia #i explica toate categoriile de muni"ii ne vom opri la un singur exemplu destul de elocvent ce "ine de muni"iile de calibrul 23mm. Aceste proiectile sunt folosite n exclusivitate pentru tunurile automate antiaeriene (OJ-23-2, O>J-23-4), sisteme care sunt, de

16

altfel, utilizate cu succes #i contra ma#inilor blindate terestre. (Numai n anii 1992-1994 forma"iunilor militare ale a.z.RMN au fost transmise 24 instala"ii antiaeriene OJ-23-2.) Astfel, nomenclatorul din 1991 prevedea pentru aceast! categorie de muni"ii 1094605 proiectile fuzante #i 108600 proiectile perforante cu un total de 1.203.205 unit!"i. Cu o greutate de 0,625 kg fiecare proiectil aceasta reprezint! 752 tone greutate net! #i circa 780 tone greutate brut!. Dup! trei ani de zile, n aprilie 1994, aceste muni"ii sunt incluse n lista stranie deja cu o greutate total! de numai 3(!) tone. Tot aceast! categorie de muni"ii figureaz! n listele muni"iilor distruse n cantitate de 60 unit!"i (mai pu"in de 40 kg). Pentru moment este greu de evaluat cu precizie care este soarta celorlalte sute de tone de muni"ii? Totu#i, n pofida faptului c! asemenea muni"ii -#i puteau g!si cump!r!tori n mai multe "!ri din Asia #i Africa, se poate de afirmat cu certitudine c! marea parte a acestor muni"ii deja se afl! la depozitele forma"iunilor militare ale a.z.RMN. 6. Factorii tehnici de retragere a depozitelor de muni"ii. Din punct de vedere tehnic procesul de retragere a muni"iilor este dependent de urm!torii factori: 6.1 Tipul #i calitatea c!ilor de acces la depozit. 6.2 Existen"a condi"iilor necesare pentru nc!rcarea muni"iilor. 6.3 Respectarea ritmului, regulilor tehnice #i de securitate a lucr!rilor de nc!rcare. 6.4 Posibilit!"ile c!ilor ferate de a livra vagoane de tipul necesar n termenii #i cu periodicitatea stabilit!. 6.5 Condi"iile #i termenii de tranzitare pe teritoriul Ucrainei. 6.6 Condi"iile #i termenii de transportare pe teritoriul Federa"iei Ruse. 6.7 Planificarea #i organizarea transporturilor. 6.1. Condi"iile de dislocare a depozitelor sunt destul de favorabile pentru retragerea muni"iilor pe cale ferat!. Astfel depozitele se afl! n apropierea nemijlocit! de la sectorul de cale ferat! Rbni"a-Slobodca #i la numai 5 km de la frontiera cu Ucraina. Depozitele sunt conectate la sectorul nominalizat #i au o cale feroviar! de acces proprie din interiorul teritoriului. 6.2. Pe teritoriul depozitului pot sta"iona 20 (dou!zeci) vagoane, nc!rcarea c!rora poate fi efectuat! concomitent. Condi"iile tehnice #i de teren permit nc!rcarea a 18 vagoane de la sol sau direct din camioane #i a 2 vagoane de pe o ramp! capital! care permite o vitez! de nc!rcare de dou!-trei ori mai mare. 6.3. Transportarea muni"iilor de la depozite la locul de nc!rcare se efectueaz! n camioane. Posibilit!"ile tehnice #i umane ale unit!"ii militare 72431 permit transportarea la locul de nc!rcare #i nc!rcarea manual! a 5 vagoane de muni"ii pe zi. Pentru asigurarea ritmicit!"ii de nc!rcare a 10 vagoane pe zi (200 pe lun!) sau mai mult unitatea solicit! ajutor suplimentar cu camioane #i efectiv de la unit!"ile militare din Tiraspol. nc!rcarea n vagoane se efectueaz! n volum #i dup! reguli stabilite pentru fiecare tip de muni"ii aparte #i numai n condi"ii de zi. Not$: Metodica de calcul a volumului de nc$rcare a diferitor categorii de muni%ii pentru un vagon, folosit$ de exper%ii ru&i n cadrul negocierilor din 1994, n-a fost acceptat$ de exper%ii militari ai Ministerului Ap$r$rii al Republicii Moldova ca fiind modificat$ din considerente politice &i majornd nentemeiat num$rul total al vagoanelor. Totu&i, n ntreg documentul se folosesc datele de volum/vagoane prezentate de Partea Rus$. 6.4. Pentru transportarea muni"iilor sunt folosite vagoane acoperite de cteva tipuri, care dispun de parametri tehnici speciali, specifica"i n regulamentele cu privire la transporturile de muni"ii. Asemenea vagoane constituie 15-20% din ntreg parcul de vagoane al c!ilor ferate. Chiar #i n cazul dac! C!ile ferate ale Republicii Moldova nu dispun de un anumit tip de vagoane la o dat! anumit!, n conformitate cu acordurile interstatale care reglementeaz!

17

activitatea c!ilor ferate, livrarea materialului rulant specificat este asigurat! la comand! n dou!-cinci zile de pe teritoriul Ucrainei sau Federa"iei Ruse. Astfel, livrarea a 10-20 de vagoane pe zi (100 pe s!pt!mn!, 300-400 sute vagoane pe lun!) nu prezint! o problem! tehnic! pentru c!ile ferate. 6.5. n conformitate cu regulile interne de transportare a nc!rc!turilor speciale Ucraina nu permite tranzitarea concomitent! a dou! sau mai multe transporturi militare #i nu accept! tranzitarea transporturilor formate din mai mult de zece vagoane de muni"ii. Tinnd cont de termenii tehnici de tranzitare a Ucrainei a unui transport militar, care constituie de la 24 pn! la 48 ore, se poate estima c!, chiar #i f!r! modificarea regulilor de transport, poate fi asigurat un volum de tranzitare de 3-4 transporturi pe s!pt!mn! (120-160 vagoane de muni"ii pe lun!). O alt! problem! de ordin tehnic n tranzitarea muni"iilor pe teritoriul Ucrainei este asigurarea regulilor de securitate. n mai multe rnduri Ucraina s-a exprimat n favoarea particip!rii observatorilor #i exper"ilor s!i militari la nc!rcarea muni"iilor n transporturi. Totu#i, este evident, c! aceast! ac"iune nu poate garanta securitatea transporturilor n caz dac! cineva va dori cu o insisten"! nver#unat! blocarea procesului de retragere. Din acest punct de vedere aceast! ac"iune are mai mult un caracter politic #i politico-militar (participare la negocieri #i control-influen"! asupra retragerii) dect o importan"! decisiv! pentru garantarea m!surilor de securitate. 6.6. Condi"iile #i termenii de transportare pe teritoriul Federa"iei Ruse au importan"! din punct de vedere a cheltuielilor financiare #i termenilor de eliberare a materialului rulant, care poate fi din nou ntors pentru nc!rcare la depozit. Din declara"iile anterioare f!cute att n cadrul negocierilor bilaterale ct #i la diferite foruri interna"ionale Federa"ia Rus! indica ca punct final Districtul militar Moscova #i un traseu total de 1500-1700 km. Durata de transport a nc!rc!turilor speciale la asemenea distan"! poate varia ntre 3 #i 5 zile. 6.7. Planificarea #i organizarea transporturilor militare feroviare n interesul forma"iunilor militare ale Federa"iei Ruse este realizat! de Direc"ia central! a comunica"iilor militare a Ministerului Ap!r!rii al Federa"iei Ruse dup! coordonare cu sec"ia transporturi militare a Ministerului Ap!r!rii al Republicii Moldova. Drept baz! juridic! a acestor ac"iuni serve#te Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse privind transportarea trupelor #i nc!rc!turilor militare ale Federa"iei Ruse aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova #i modul decont!rilor reciproce (din 02/10 februarie 1995). Experien"a practic! a procesului de planificare #i organizare a transporturilor militare feroviare n folosul forma"iunilor militare ale Federa"iei Ruse a demonstrat simplitatea #i eficien"a procedeelor stabilite de planificare #i organizare. Aspectul tehnic de retragere a trupelor. Protocolul #edin"ei de lucru al exper"ilor ministerelor ap!r!rii ale Republicii Moldova #i Federa"iei Ruse cu privire la aspectul tehnic al retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova (din 27 aprilie 1994) a determinat volumul total de vagoane/platforme necesare n num!r de 11 233 unit!"i (inclusiv 1485 vagoane pentru retragerea muni"iilor). Pe parcursul a #ase ani patrimoniul militar rus a pierdut din greutate n urma retragerii unei p!r"i nensemnate (n jur la 600 vagoane de tehnic! #i echipament militar) #i transmiterii unei bune p!r"i separati#tilor de la Tiraspol. Ca consecin"!, n cadrul Summit-ului de la Vena, din iulie 2000, reprezentantul Federa"iei Ruse a declarat oficial c! pentru retragerea complet! a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova sunt necesare 3000 vagoane grupate n 177 transporturi militare. Din aceste declara"ii constat!m c! evaporarea a circa 7000 de vagoane a avut loc f!r! careva piedici att din partea Republicii Moldova ct #i a a#a zisei RMN.

18

Concluzie: Nu exist! nici o piedic! att de ordin juridic ct #i de organizare #i de planificare a retragerii trupelor ruse #i depozitelor de muni"iilor. Concomitent, pentru determinarea timpului necesar retragerii trebuie de "inut cont c! nici unul din factorii tehnici desf!#ura"i mai sus nu prezint! o valoare absolut!, fiecare dintre ace#tia putnd fi modificat la necesitate #i n dependen"! de o voin"! politic!. Dintre to"i factorii tehnici, cel mai sc!zut este ritmul existent de tranzitare a muni"iilor pe teritoriul Ucrainei care poate limita procesul de retragere la un volum de 120-160 vagoane de muni"ii pe lun! sau 9-10 luni de zile pentru retragerea complet! a depozitelor. Acest termen poate fi mic#orat de cteva ori sau prin modificarea limitei de 10 vagoane ntr-un transport militar, sau prin ob"inerea permisiunii de tranzitare concomitent! a dou! sau mai multe transporturi, sau prin reducerea termenilor de tranzitare. Modificarea primelor doi factori necesit! modificarea regulamentului intern de tranzitare (deci o voin"! politic!), iar reducerea termenilor de tranzitare sub 24 ore poate fi ob"inut! prin majorarea cheltuielilor legate de transport pe teritoriul Ucrainei. Din punct de vedere pur militar, depozitele de muni"ii de categoria #i volumul celor de la Colbasna, n condi"ii speciale, cum a fost, de exemplu, retragerea armatei sovietice din "!rile Europei Centrale, pot fi evacuate n 30-40 de zile.

6. Angajamentele interna"ionale ale Federa"iei Ruse referitor la evacuarea trupelor $i a muni"iilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Problema retragerii trupelor #i muni"iilor de pe teritoriul Republicii Moldova a servit ntotdeauna ca metod! de speculare #i #antaj politic din partea Federa"iei Ruse. n strict! conformitate cu obiectivul s!u strategic de a men"ine dependen"a politic! a Republicii Moldova fa"! de Federa"ia Rus! Moscova a folosit cu iscusin"! att n cadrul rela"iilor bilaterale ct #i la nivel interna"ional unul dintre cele mai puternice instrumente n promovarea acestui obiectiv prezen"a militar!. Anume acest obiectiv strategic #i factorul militar ca instrumentul de baz! n promovarea lui au condi"ionat faptul c! pn! n prezent Federa"ia Rus! nu #i-a asumat nici un angajament principial #i nu #i-a ndeplinit nici un angajament par"ial cu privire la evacuarea trupelor #i muni"iilor de teritoriul Republicii Moldova. Din p!cate Republica Moldova n-a reu#it pn! n prezent s! se impun! eficient acestei presiuni #i nu poate spune c! n acest domeniu a reu#it s! ob"in! careva rezultate optimiste. Din contra, pasivitatea de ac"iune a Chi#in!ului oficial, impoten"a lui politic!, iar uneori chiar #i ac"iuni n detrimentul intereselor na"ionale, dar n spiritul respect!rii intereselor strategice ale Moscovei, ne permit s! estim!m c! #i n anul 2000 perspectiva evacu!rii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova este tot att de vag! ca #i n 1992, 1994, 1998. 6.#. Angajamentele bilaterale Problema retragerii a fost la ordinea de zi practic la toate negocierile bilaterale n domeniul militar. Din 1992 pn! n prezent au semnate 20 acorduri #i 2 protocoale bilaterale n domeniul militar (3 interstatale, 12 interguvernamentale #i 7 interdepartamentale). (Anexa nr.6.) Din aceste 22 de tratate bilaterale: 4 au fost realizate #i nu mai sunt n vigoare (cu privire la retragerea regimentului 300 de para#uti#i, brig!zii 173 de rachete operativ tactice, brig!zii 189 de rachete #i batalionului 2 de cablu-radioreleu) . 2 sunt dep!#ite #i pot fi denun"ate din lipsa perspectivelor realiz!rii lor (cu privire la preg!tirea cadrelor de ofi"eri, cu privire la satisfacerea serviciului militar)

19

3 sunt n vigoare #i sunt realizate f!r! dificult!"i deosebite (cu privire la organizarea primirii delega"iilor militare, cu privire la transporturile militare, cu privire la decont!rile reciproce pentru transport!rile militare) 7 sunt realizate par"ial sau violate de Partea Rus! (cu privire la principiile reglement!rii pa#nice a conflictului armat; cu privire la retragerea regimentului 2 de pontoane-poduri; cu privire la asisten"! la deminare; cu privire la activitatea de zbor #i folosirea aerodromului Tiraspol; cu privire la retragerea brig!zilor 240, 237 #i depozitului 1853; cu privire la organizarea interac"iunii n timpul inspect!rii forma"iunilor militare ale FR n conformitate cu Documentul de la Viena #i Tratatul FACE). 6 n-au intrat n vigoare din motivul nendeplinirii procedurilor interne respective (cu privire la statutul juridic, termenii #i modalitatea retragerii forma"iunilor militare ale FR de pe teritoriul Republicii Moldova; cu privire la probleme de jurisdic"ie #i asisten"! juridic! reciproc!; cu privire la garan"ii sociale #i asigurarea cu pensii a fo#tilor militari #i a membrilor familiilor lor; cu privire la colaborarea militar!, cu privire la colaborarea tehnico-militar!, cu privire la furnizarea produselor alimentare pentru servicii de ordin militar) Cele mai dificile probleme sunt legate, desigur, cu dou! acorduri de principiu: 1. Acordul cu privire la principiile reglement!rii pa#nice a conflictului armat din regiunea Transnistrean! a Republicii Moldova (din 21 iulie 1992) Partea Rus! n repetate rnduri a declarat c! Acordul este ndeplinit n conformitate cu mecanismul prev!zut #i n volum deplin. Concomitent, oficialii de la Chi#in!u, n cel mai bun caz, se limiteaz! la men"ionarea unor probleme n implementarea acestui Acord #i periodic insist! asupra reevalu!rii rezultatelor realiz!rii lui. Fiind pus! pe seama Comisiei Unificate de Control7, aceast! reevaluare, desigur, constat! succesul general al opera"iunii de pacificare #i aportul deosebit al Federa"iei Ruse n reglementarea conflictului armat, iar printre pu"inele probleme de principiu men"ioneaz! numai nendeplinirea de c!tre p!r"i a unor prevederi ale acestui Acord, uneori amintind de faptul c! el nu prevede aplicarea oric!ror sanc"iuni pentru violarea prevederilor sale. n realitate, situa"ia este complect alta. n violarea flagrant! a prevederilor acestui acord regimul separatist, cu sus"inerea direct! a Moscovei, a format #i a dislocat n interiorul Zonei de securitate forma"iunile sale militare #i a lansat producerea armamentului. ns!, problema cea mai important! este de alt gen. Mai mul"i exper"i din Republica Moldova #i din str!in!tate consider! c! ns!#i principiile #i mecanismele aplicate n procesul de reglementare a conflictului armat dup! semnarea acestui acord, sunt motivul principal al faptului c! implementarea lui n-a contribuit la solu"ionarea conflictului, dar numai l-a stopat, transformndul ntr-un conflict suspendat cu perspective de restabilire a integrit!"ii teritoriale a Republicii Moldova din an n an tot mai vagi. 2. Acordul ntre Republica Moldova #i Federa"ia Rus! cu privire la statutul juridic, modul #i termenele de retragere a forma"iunilor militare ale Federa"iei Ruse, aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova (din 21 octombrie 1994). Partea Rus! n-a ndeplinit procedurile de intrare n vigoare a acestui acord. Acordul a fost naintat n Duma Federa"iei Ruse pentru ratificare n iunie 1995 (abia la un an dup! semnare). Sub pretextul atitudinii negative a majorit!"ii deputa"ilor n problema ratific!rii acestui acord, n ianuarie 1999 reprezentantul Pre#edintelui Federa"iei Ruse a retras acest document de la ratificare. n violarea prevederilor acestui Acord:

Comisia Unificat! de Control este format!, n conformitate cu prevederile Acordului din 21 iulie 1992, din reprezentan"ii Federa"iei Ruse, Republicii Moldova #i Tiraspolului, iar deciziile sale sunt adoptate numai n baza consensului.

20

din 1994 #i pn! n prezent (pe parcursul a 6 ani) de pe teritoriul Republicii Moldova au fost evacuate nu mai mult de 10 la sut! din volumul patrimoniului declarat (pentru evacuarea c!ruia n 1992 a fost stabilit un termen de #apte luni iar n 1994 de trei ani); - pn! la semnarea acestui Acord #i dup! semnarea lui Partea Rus! a transmis forma"iunilor militare ale RMN tehnic! militar!, armament #i muni"ii din arsenalele Armatei a 14-a; - restructur!rile, permut!rile #i aplica"iile unit!"ilor militare ruse sunt efectuate f!r! coordonarea cu conducerea Republicii Moldova; - pe aerodromul Tiraspol au fost sta"ionate aparate de zbor ale forma"iunilor militare ale RMN; - or!#ele militare, eliberate de unit!"ile militare ruse, au fost transmise forma"iunilor militare ale RMN. Blocarea acestui Acord are ca consecin"! c! trupele militare ale Federa"iei Ruse nu au n prezent un statut oficial pe teritoriul Republicii Moldova, iar volumul, structura, misiunile #i activitatea practic! a acestor for"e sunt determinate n mod unilateral de c!tre Moscova. Aceast! situa"ie este, de-facto #i de-jure, o violare a suveranit!"ii Republicii Moldova. Semnarea acestui acord, care determina un termen de trei ani de retragere a trupelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, a fost prezentat! ca o victorie de oficialii de la Chi#in!u. Foarte pu"ini au fost cei care au remarcat c! acesta con"ine prevederi mai mult ca suficiente pentru a r!mne nendeplinit pentru totdeauna. Prima prevedere la care a insistat Kremlinul intrarea n vigoare a Acordului dup! ratificarea acestuia n Duma de stat a Federa"iei Ruse este un caz unic n retragerea trupelor ruse din diferite regiuni ale Europei #i Asiei dup! 1991 ncoace. Alt! piedic! a fost semnarea Acordului n formula impus! de Moscova - sincronizarea procesului de retragere cu procesul de reglementare a conflictului. 6.2. Angajamentele luate de Federa"ia Rus% n cadrul OSCE 6.2.1. Graficul evacu!rii, utiliz!rii #i comercializ!rii pe etape a armamentului, tehnicii militare, muni"iilor #i altor bunuri materiale ale Grupului operativ al trupelor ruse din regiunea Transnistrean! a Republicii Moldova. Un document sub asemenea titlu a fost naintat la 3 iunie 1999 la #edin"a Consiliului permanent al OSCE, fiind prezentat de Federa"ia Rus! ca urmare a ndeplinirii deciziei Consiliului de mini#tri al OSCE din 3 decembrie 1998 de la Oslo (Anexa nr.7.). Faptul, c! Partea Rus! a prezentat acest document n ziua expir!rii termenului rezervat n Decizia de la Oslo nu este deloc o m!rturie c! el a fost preparat n grab!, din contra, acest document a fost preg!tit foarte minu"ios, iar lipsa oric!ror consult!ri cu Chi#in!ul naintea prezent!rii a avut ca scop de a exclude analiza lui prealabil! #i, ca consecin"!, o eventual! consolidare a pozi"iei grupului prieteni ai Moldovei din cadrul statelor-membre a OSCE. n urma evalu!rii acestui document pot fi eviden"iate urm!toarele: a) n document patrimoniul militar rus a fost prezentat n trei grupe conven"ionale: (1) armamentul din dotare, muni"iile #i patrimoniul Grupului operativ de trupe ruse (GOTR); (2) armamentul de prisos, muni"iile #i patrimoniul militar mobil (transportabil), care urma a fi evacuat necondi"ionat pe teritoriul Federa"iei Ruse; (3) armamentul de prisos, muni"iile, patrimoniul militar #i mijloacele materiale, care puteau fi vndute (utilizate) pe loc sau n afara locului p!str!rii lor. b) Documentul a ncercat s! oficializeze formula Grupul operativ al trupelor ruse din regiunea Transnistrean! a Republicii Moldova n loc de vechea sintagm! forma"iunile militare ale Federa"iei Ruse temporar dislocate pe teritoriul Republicii Moldova care a fost stabilit! n acordul moldo-rus din 1994 #i un #ir de alte documente ulterioare.

21

Noua formul! omitea accentul de pe caracterul temporar al disloc!rii trupelor ruse #i ncerca s! determine GOTR ca o categorie aparte, care nu are nici o leg!tur! cu procesul de retragere. n realitate a.z. GOTR nu are o explicare oficial!. Pn! n prezent Federa"ia Rus! n-a declarat statele, structura organizatoric!, nzestrarea complet! #i efectivul acestui grup operativ #i unit!"ilor din subordine. Pn! n ziua de azi a.z. GOTR ac"ioneaz! pe bunul plac n strict! conformitate cu directivele Moscovei #i f!r!, nici nu permisiunea, dar chiar #i f!r! informarea autorit!"ilor de la Chi#in!u. Acest fapt este n contradic"ie flagrant! cu practica interna"ional! de desf!#urare a opera"iunilor de men"inere a p!cii #i o violare a statutului de suveranitate al Republicii Moldova. Din p!cate, pn! n prezent, Chi#in!ul oficial nu #i-a exprimat o pozi"ie ferm! n privin"a GOTR, n mod tacit accept! disimularea lui sub misiunea de men"inere a p!cii #i a dat uit!rii formula veche. Explica"ia pozi"iei Kremlinului n privin"a declar!rii detaliilor cu privire la GOTR este simpl!: din structura organizatoric!, num!rul #i tipurile de armament #i muni"ii, nu numai un expert militar dar #i un expert civil, poate determina misiunile de baz! puse pe seama acestei unit!"i #i pentru ndeplinirea c!ror misiuni suplimentare ea poate fi apt!. n realitate, GOTR nu este n prezent #i n-a fost de la bun nceput (dup! reorganizarea armatei a 14-a mediatizat! insistent de Moscova sub prisma reducerii efectivelor) destinat pentru misiune de men"inere a p!cii. Rolul pacificator al celor 120 de tancuri #i celor 130 de sisteme de artilerie grea cu distan"! de b!taie lung! (pn! la Chi#in!u) este destul de elocvent. Din aceste motive Moscova consider! mai mult ca suficient! informa"ia prezentat! OSCE n conformitate cu Tratatul FACE #i documentul de la Viena (1990). c) Documentul reprezint! nu Graficul retragerii armamentului, tehnicii militare, muni"iilor #i altor bunuri materiale, elaborarea c!ruia a fost pus! pe seama Rusiei prin hot!rrea Consiliului de mini#tri al OSCE, dar Graficul evacu!rii, utiliz!rii8 #i comercializ!rii pe etape. Schimbarea accentelor de pe retragere spre evacuare, utilizare #i comercializare este o ncercare evident! a Moscovei de men"ine trupele sale la nesfr#it #i o nou! ncercare de a bloca procesul din interior prin provocarea n rndurile elitei de la Chi#in!u a discu"iilor cu privire la un eventual profit n urma particip!rii la utilizare #i comercializare. d) Evacuarea, utilizarea #i comercializarea au fost definite n calitate de etape aparte, realizarea c!rora era preconizat! succesiv #i pus! n dependen"! direct! de starea rela"iilor dintre Chi#in!u #i Tiraspol. Mai mult de jum!tate din con"inutul documentului era enumerarea condi"iilor obligatorii, pe care Chi#in!ul trebuia s! le ndeplineasc! pentru ca procesul s! fie nceput. Tinnd cont de faptul c! Tiraspolul, n repetate rnduri, a declarat c! nu va permite retragerea, perspectivele acestui proces erau din start compromise.

Utilizarea armamentului, tehnicii militare #i bunurilor materiale prin metode industriale const! n demontarea lor, selectarea blocurilor, subansamblurilor #i mecanismelor care pot fi folosite n continuare #i predarea restului pentru reciclare (topire) la uzinele metalurgice. Utilizarea industrial! este un proces complicat n lansare, cu o perioad! de ac"iune lung! #i necesit! investi"ii importante, o tehnologie #i un utilaj industrial speciale. Utilizarea acestor bunuri prin distrugere (explozie) este lipsit! de sens din motivul transform!rii lor n mormane de metal. Utilizarea muni"iilor prin metode industriale, n mod general, const! n demontarea lor, extragerea explozivului prin sp!larea acestuia cu aburi sub presiune nalt!, fragmentarea n metale feroase #i metale colorate, etc. Pentru realizarea unei asemenea metode de utilizare este necesar un echipament industrial special #i o tehnologie cu reguli stricte de securitate. Viteza de tratare a muni"iilor poate varia de la 3-4 la 20-30 unit!"i pe or!.

22

Partea Rus! insista asupra utiliz!rii muni"iilor pe teritoriul Republicii Moldova ceea ce pe de o parte nsemna necesitatea de a procura (din contul mijloacelor "!rilor donatoare?) utilaj special (evident numai de la ntreprinderile din Federa"ia Rus!), instalarea acestuia n vecin!tatea nemijlocit! a depozitelor (deci la Rbni"a) #i lansarea procesului de utilizare a muni"iilor. n acest scop ea propunea mini-uzine de utilizare a muni"iilor pre"ul c!rora era evaluat la aproximativ 350-500 mii dolari SUA. Aceast! idee, pe lng! faptul c! ofer! o durat! nedeterminat! procesului de utilizare, l punea n dependen"! direct! de bun!voin"a liderilor de la Tiraspol (citim - Moscovei). La urm!toarele #edin"e ale OSCE Federa"ia Rus! a prezentat alte grafice #i calendare care, n esen"!, nu difer! principial de documentul sus-numit, ns! care, ca de obicei, n-au influen"at asupra procesului real de retragere. Astfel, pe zi ce trece, devine tot mai cert faptul c! Federa"ia Rus! nu va ndeplini angajamentele luate n mod oficial n cadrul Summit-ului de la Istanbul de a ncheia retragerea trupelor sale pn! la finele anului 2002. (Anexa nr.8.) Experien"a interna"ional% de integrare/dizolvare a forma"iunilor militare neconstitiu"ionale. Implicarea comunit!"ii interna"ionale n prevenirea, stoparea #i solu"ionarea conflictelor militare din diferite regiuni ale globului reprezint! unul dintre cele mai remarcabile rezultate ale cre!rii Organiza"iei Na"iunilor Unite #i structurilor regionale de securitate. F!r! a pune la ndoial! importan"a #i rolul acestor structuri interna"ionale, precum #i necesitatea iminent! de implicare n conflictele militare, cu regret ns! constat!m c! aceast! implicare nu ntotdeauna reu#e#te s! anihileze conflictele sau s! aib! ca rezultat elaborarea unor strategii sau scenarii clasice de ac"iune/solu"ionare. Motivele principale ale acestor rezultate, n unele cazuri destul de modeste, sunt complexitatea extrem! a problemelor care se afl! la originea conflictelor, multitudinea #i diversitatea actorilor implica"i, factorilor de influen"! interni #i externi, precum #i discordan"a permanent! dintre ritmul vertiginos de evoluare a situa"iei n zonele de conflict in raport cu procesul anevoios de evaluare, analiz! #i luare a deciziilor n cadrul autorit!"ilor interna"ionale. Un exemplu recent al implic!rii comunit!"ii interna"ionale n solu"ionarea conflictelor militare n spa"iul european prezint! cazul Bosnia-Herzegovina #i semnarea a.z. Acorduri DaytonParis 9(din noiembrie-decembrie 1995). Analiza evenimentelor conflictului #i documentelor semnate ofer! posibilitatea de a compara principiile #i mecanismele promovate de comunitatea interna"ional! n raport cu cele folosite de Moscova n cazul conflictelor militare. Astfel constat!m c! ini"ial, n perioada declan#!rii #i desf!#ur!rii conflictului militar, cazul Bosnia-Herzegovina prezint! mai multe similitudini cu cazul Transnistrean. ns!, dup! semnarea acordurilor sus-numite #i ncetarea focului evoluarea de mai departe a conflictului din Bosnia-Herzegovina #i procesul de solu"ionare a problemelor militare sunt cardinal diferite. Acest fapt se datoreaz!, n primul rnd, aten"iei deosebite #i implic!rii active a comunit!"ii interna"ionale (ONU, OSCE #i unor state-monitoare), precum #i implement!rii unor principii #i mecanisme interna"ionale. 7.

Acordurile Dayton-Paris (1995) includ: Acordul cadru de instaurare a p!cii n Bosnia #i Herzegovina; Acordul cu privire la aspectele militare ale procesului de instaurare a p!cii; Anexa cu privire la statutul for"elor NATO; Acordul cu privire la m!surile tranzitorii n aplicarea Planului reglement!rii pa#nice; Acordul cu privire la stabilizarea regional!; Acordul cu privire la frontiere; Acordul cu privire la alegeri.

23

Diferen"ele de principiu sunt urm!toarele: Acordurile Dayton-Paris (#995) Acordul cu privire la principiile reglement%rii pa$nice ale conflictului din regiunea Transnistrean% Elaborat de Moscova n conformitate cu interesele sale strategice.

Elaborate sub egida reprezentan"ilor ONU #i OSCE n conformitate #i n spiritul principiilor Cartei Na"iunilor Unite #i Actului final de la Helsinki. Impuse de ONU, OSCE #i un #ir de state-ter"e aparte pentru semnare de c!tre p!r"ile implicate n conflict. Reprezint! un cadru desf!#urat de principii, reguli #i mecanisme axate spre stoparea conflictului militar, crearea condi"iilor necesare #i lansarea dialogului politic #i concilierii p!r"ilor. Determin! mai multe organe interna"ionale sau locale comune cu responsabilit!"i n diferite domenii. Determin! ierarhia de autoritate #i mecanismul de luare a deciziilor n domeniul politic #i militar. Prevede acceptul p!r"ilor de a se subordona deciziilor autorit!"ilor interna"ionale superioare.10 Prev!d m!suri de consolidare a credibilit!"ii #i transparen"ei, de impunere a deciziilor #i responsabilitate a p!r"ilor.

Impus de c!tre una din p!r"ile implicate n conflict (Federa"ia Rus!) pentru semnare de c!tre cealalt! parte (Republica Moldova) Se refer! n exclusivitate la ncetarea focului, crearea zonei de securitate #i a Comisiei Unificate de Control (CUC). Nu se refer! nici la principiile reglement!rii, nici la dialogul politic #i nici la crearea condi"iilor necesare acestuia, misiunea principal! a CUC fiind respectarea regimului zonei de securitate. Impune luarea deciziilor CUC numai n baz! de consens dintre p!r"i, fapt care a predeterminat blocarea activit!"ii #i ineficien"a acesteia. Nu prevede nici m!suri de impunere, nici responsabilitatea p!r"ilor, etc.

10

P!r"ile au acceptat subordonarea activit!"ii sale deciziilor de Consiliului de Securitate al ONU, Tribunalului de arbitri, Comisiei privind drepturile omului, Comisiei privind refugia"ii, Comisiei de protec"ie a monumentelor istorice.

24

Domeniul militar n acordurile de la Dayton-Paris 95 este n mare parte acoperit de Acordul cu privire la aspectele militare ale procesului de instaurare a p%cii precum #i de anexele respective. Din nou f!cnd o compara"ie cu prevederile Acordului din 1992 referitor la cazul Transnistrean constat!m o singur! paralel! ncetarea focului. Restul prevederilor sunt principial diferite sau nici nu sunt stipulate n Acordul din 1992 (f!r! a fi stipulate nici pn! n prezent). Cele mai semnificative diferen"e ale acestor dou! abord!ri sunt urm!toarele: Acordul cu privire la aspectele militare ale procesului de instaurare a p%ci (n cazul BH) Mecanismul de tip interna#ional P!r"ile accept! #i invit! o for"! militar! ter"! pentru implementarea prevederilor stipulate n acord. Acordul cu privire la principiile reglement%rii pa$nice ale conflictului Transnistrean Mecanismul de tip Moscovit Misiunea pacificatoare este ndeplinit! de for"ele militare ale p!r"ilor implicate n conflict. Participarea unei for"e militare ter"e este respins! cu vehemen"! de Tiraspol #i Moscova. Formatul #i componen"a trupelor de men"inere a p!cii sunt aprobate prin decizia CUC. Nu con"ine asemenea prevederi, iar hot!rrile CUC n aceast! privin"! sunt incomplete #i ambigue. Nici Acordul din 1992 #i nici documentele urm!toare nu prev!d un mecanism de impunere a ndeplinirii deciziilor #i predetermin! impasul n cazul cnd una dintre p!r"i nu ndepline#te sau violeaz! n"elegerile convenite. Nu con"ine asemenea prevederi. ncerc!rile ulterioare de a impune asemenea m!suri s-au dovedit a fi ineficiente. P!r"ile au nlocuit unele for"e militare ale sale cu altele de acela# gen dar sub acoperire prin statutul de for"e pacificatoare.

For"! multina"ional! de implementare (IFOR) este constituit! cu autorizarea Consiliului de Secur. ONU. Sunt stabilite prerogativele #i drepturile IFOR11. IFOR este autorizat s! utilizeze for"a pentru realizarea prevederilor acordului.12

Acordul stabile#te m!suri de consolidare a securit!"ii #i credibilit!"ii, precum #i de control asupra armamentului.13 P!r"ile au fost impuse s! retrag! for"ele militare n mod succesiv #i gradual sub controlul IFOR #i, n cazuri de nc!lcare, cu
11

Prerogativele #i drepturile IFOR: control, ajutor #i monitorizare a procesului de retragere #i dezarmare; autoritate superioar! suprana"ional! n zona de securitate; colaborare #i asisten"! autorit!"ilor civile locale #i interna"ionale. Misiunile de baz! ale IFOR: crearea condi"iilor de securitate pentru ndeplinirea de c!tre structurile interna"ionale, comune #i locale a altor misiuni n spirtul Acordului-cadru, inclusiv asigurarea alegerilor libere #i democratice; asisten"! Direc"iei ONU privind refugia"ii #i altor misiuni interna"ionale, inclusiv umanitare; contracararea actele de violen"! n adresa vie"ii #i persoanelor, controlul procesului de deminare. De exemplu, art.4 al acestui Acord prevede c! p!r"ile vor fi obiectul aplic!rii for"ei IFOR n caz dac!: nu vor retrage for"ele sale #i armamentul neautorizat din zona de securitate n 30 zile, nu vor retrage for"ele sale din zonele de transfer n 45 zile; vor desf!#ura for"ele sale n zonele de transfer nainte de 90 zile.
13 12

P!r"ile au fost obligate s! prezinte Comisiei unificate militare periodic sau n caz de modific!ri: informa"ii despre orice armament, tehnic! #i personal militar mai aproape de 10 km de zona de securitate; h!r"ile cu dislocarea unit!"ilor militare, cmpurilor de mine, sistemelor de comunica"ii; dislocarea sistemelor antiaeriene, dislocarea #i caracteristicile radarelor; orice informa"ie cu caracter militar la cerin"a IFOR;

25

aplicarea for"ei acestuia. n Zona de separare (securitate) prezen"a altor Pe lng! for"ele pacificatoare n Zona de for"e #i armament dect cele IFOR a fost securitate au r!mas #i alte for"e militare #i exclus!. armament, unele dintre acestea fiind formate #i introduse dup! formarea zonei. Acordul a determinat statutul IFOR, Statutul for"elor a r!mas confuz #i ambiguu, obliga"iile drepturile, privilegiile #i f!r! o reglementare juridic!. imunit!"ile n calitate de autoritate administrativ! #i Nu prevede o structur! autoritar!. militar! superioar! a fost determinat Comisia unificat! de control a fost format! n Comandantul IFOR care ac"ioneaz! f!r! scopul controlului asupra ncet!rii focului #i a amestecul p!r"ilor #i este responsabil de r!mas ineficient! n asigurarea securit!"ii, rezultatele ac"iunilor sale #i de corespunderea fiind blocat! n activitatea sa de principiul de lor prevederilor acordurilor de la Dayton n consens la adoptarea deciziilor. fa"a ONU #i CNA. COM IFOR este de asemenea autoritatea final! n interpretarea prevederilor acordului militar. Comisia militar! ntrunit! structura central! din teritoriu care solu"ioneaz! problemele legate de implementarea acordului. Este prezidat! de COM IFOR #i este organ consultativ pentru acesta. COM IFOR a fost determinat ca unica Folosirea spa"iului aerian nu are reglement!ri autoritate care determin! regulile #i oficiale. Ca consecin"! navele aeriene ale procedeele de folosire a spa"iului aerian, Rusiei #i Tiraspolului folosesc spa"iul aerian comand! #i control asupra acestuia. al Republicii Moldova dup! bunul plac. Acordul a fost respectat de p!r"ile semnatare Acordul a fost de numeroase ori violat de #i comunitatea interna"ional! #i a creat liderii de la Tiraspol #i Federa"ia Rus! #i a condi"iile necesare pentru lansarea unei noi blocat procesul de reglementare politic! faze n solu"ionarea politic! a conflictului. p!strnd conflictul ntr-o stare suspendat!. Un alt document din blocul Acordurilor Dayton-Paris (1995), care a determinat m!suri suplimentare n domeniul militar al procesului de solu"ionare a conflictului din BosniaHerzegovina, a fost Acordul cu privire la stabilizare regional%.14 Acest document a stabilit instituirea m!surilor progresive de stabilitate #i control asupra armamentelor. Prin acest Acord p!r"ile au convenit c! vor determina n cadrul negocierilor sub egida OSCE noi forme de asigurare a securit!"ii, transparen"ei #i credibilit!"ii. n calitate de m!suri concrete de referin"! Acordul men"ionat a propus: - reducerea exerci"iilor militare n zone determinate; - stabilirea restric"iilor n dislocarea armelor grele; - retragerea for"elor #i armamentului din anumite zone, - informarea reciproc! despre opera"iuni speciale #i forma"iuni narmate; - notificarea unor categorii de activit!"i militare planice (inclusiv asisten"a militar! interna"ional! #i programele de instruc"ie); - identificarea #i monitorizarea capacit!"ilor de producere a armamentului; - notific!ri reciproce ntr-un format mai detaliat dect cel al Tratatului FACE;
14

ncercarea de a face o compara"ie #i o evaluare paralel! a ac"iunilor prev!zute de Acordul cu privire la stabilizare regional! #i cazul Transnitrean este imposibil! din motivul c! n cel din urm! asemenea ac"iuni, mecanisme #i principii n-au fost aplicate n genere.

26

stabilirea misiunilor militare de leg!tur! dintre conducerea for"elor armate ale p!r"ilor; renegocierea n cadrul OSCE a unui acord cu privire la limitele de armament.

Eficien"a principiilor #i mecanismelor interna"ionale, aplicate n cazul conflictului din BosniaHerzegovina, a fost demonstrat! deplin prin faptul c! implementarea Acordurilor DaytonParis s-a ncununat cu succes #i a permis lansarea peste un an, n noiembrie 1996, a unei noi faze de solu"ionare a consecin"elor conflictului militar.15 Concomitent, cazul Bosnia-Herzegovina demonstreaz! c! toate ac"iunile n domeniul militar sunt concepute #i realizate n dependen"! de scopul #i scenariul politic de solu"ionare a conflictului militar, fac parte dintr-un complex de ac"iuni n diferite domenii, sunt paralele #i complementare cu acestea avnd la baz! principii #i mecanisme de model interna"ional.

8. Modelele de integrare/demontare a poten"ialului militar al regimului separatist. Planul Primacov, n varianta sa publicat! n iunie 2000, reprezint! n esen"! o ncercare de oficializare a situa"iei actuale, nu prevede oarecare m!suri cardinale n solu"ionarea conflictului #i, prin manipularea cu sintagma stat comun inventat! de Moscova, promoveaz! ideea cre!rii condi"iilor necesare pentru recunoa#terea statalit!"ii a.z.RMN. Ca urmare, acest plan nu con"ine m!suri de integrare/demontare a poten"ialului militar al regimului separatist #i prevede p!strarea forma"iunilor militare existente ale a.z.RMN, concomitent cu p!strarea unit!"ilor militare ruse, ca for"e de baz! a opera"iunii de men"inere a p!cii. Proiectul Misiunii OSCE (#996/2000)#6 Scopul acestui proiect este relansarea procesului de solu"ionare a conflictului Transnistrean prin modificarea principiilor #i mecanismelor aplicate pn! n prezent. n acest scop proiectul prevede semnarea Acordului cu privire la reglementarea definitiv! a conflictului, acord care ar permite implementarea urm!toarelor idei de baz!: 1. Amplificarea #i activizarea particip!rii OSCE #i comunit!"ii interna"ionale la procesul de negocieri #i solu"ionare a conflictului prin transformarea statutului Misiunii OSCE din observator n garant al securit!"ii #i mediator principal. 2. P!strarea regimului existent al Zonei de securitate #i ob"inerea ndeplinirii stricte de c!tre toate p!r"ile a prevederilor Acordului din 1992, noului Acord #i hot!rrilor Comisiei Unificate de Control. Revizuirea #i adaptarea ulterioar! a documentelor men"ionate la noile condi"ii ale procesului de reglementare. 3. Elaborarea #i implementarea unor m!suri de consolidare a securit!"ii #i credibilit!"ii prin ob"inerea transparen"ei depline a for"elor armate #i complexului industrial-militar. n calitate de ac"iune ini"ial! n acest sens se propune inventarierea de c!tre o comisie mixt!

n noiembrie 1996 la Paris a fost semnat un nou bloc de acorduri : Acordul cadru a unei noi faze de instaurare a p!cii n Bosnia #i Herzegovina; Acordul cu privire la aspectele militare; Acordul cu privire la stabilizarea regional!; Acordul cu privire la frontiere; Acordul cu privire la alegeri; Acordul cu privire la Arbitrare; Acordul cu privire la Drepturile omului; Acordul cu privire la refugia"i; Acordul cu privire la corpora"ii publice #i aspectele civile; Acordul cu privire la For"a interna"ional! de poli"ie. Din proiectul anului 1996 sunt fost omise ac"iuni deja realizate (cum ar fi participarea Ucrainei n activitatea CUC) #i ac"iuni, care, din lipsa informa"iilor suficiente, au fost tratate n mod eronat de exper"ii OSCE (cum ar fi ideea neutraliz!rii/utiliz!rii unor categorii de muni"ii).
16

15

27

sub egida OSCE a for"elor armate #i complexului industrial-militar ale p!r"ilor pe ntreg teritoriul Republicii Moldova. 4. Lansarea a trei procese paralele: 4.1.Transformarea zonei de securitate n zon! demilitarizat!: - O posibil! variant! de ac"iuni n acest sens este ideea ac"iunilor asimetrice care prevede c! Chi#in!ul efectueaz! ac"iunile de diminuare a prezen"ei militare n Zona de securitate #i n apropierea nemijlocit! a acesteia naintea Tiraspolului #i/sau n volum mai mare. Ca exemplu, pe malul drept al Nistrului, dea lungul Zonei de securitate, poate fi creat! o Zon! de credibilitate cu adncimea de 10-20 km n care ar fi exclus! prezen"a for"elor militare #i ac"iunile acestora f!r! informarea prealabil! a celeilalte p!r"i. Aceste ac"iuni trebuie s! fie sus"inute de retragerea din Zona de securitate a forma"iunilor militare tiraspolene #i diminuarea volumului celor r!mase. - Diminuarea treptat! a subunit!"ilor Trupelor de men"inere a p!cii n Zona de securitate. Ca variant!, n fiecare patru-cinci luni se propune de a diminua cu 30-50% volumul for"elor fiec!rei p!r"i. Astfel, componen"a contingentului fiec!rei p!r"i va fi diminuat progresiv dup! cum urmeaz!: trei batalioane - dou! batalioane - un batalion - o companie - un pluton zero unit!"i. Dup! retragerea ultimelor subunit!"i n Zona de securitate r!mn numai observatorii militari din componen"a misiunii OSCE, pentru o durat! determinat! n dependen"! de deciziile politice. 4.2.Transformarea ntregului teritoriu al Republicii Moldova n zon! demilitarizat!. Aceast! idee presupune desfiin"area paralel! a Armatei Na"ionale #i forma"iunilor militare transnistrene. n calitate de for"! militar! a Moldovei, avnd n vedere statutul ei de neutralitate, se propune formarea G!rzii Na"ionale, misiunile c!reia ar fi controlul asupra frontierelor, lupta cu contrabanda, ac"iunile de salvare, ajutorul n cazul catastrofelor #i calamit!"ilor naturale, etc. n scopul realiz!rii acestei idei pot fi utilizate principiile interna"ionale de control asupra armamentelor care determin! succesiv categorii de armament sensibil sau destabilizator #i diminuarea (distrugerea, comercializarea) c!ruia este urmat! de ac"iuni de inspectare #i verificare. Ca variant!, a fost propus! urm!toarea succesiune a ac"iunilor: - lichidarea de c!tre Chi#in!u a avioanelor MiG-29 #i lichidarea de c!tre Tiraspol a tancurilor T-64; - lichidarea de c!tre Chi#in!u a sistemelor de lansare a proiectilelor reactive Uragan concomitent cu lichidare de c!tre Tiraspol a sistemelor Grad; - lichidarea paralel! a sistemelor r!mase de artilerie. Un aspect important al acestui proces este determinarea m!surilor de protec"ie/reconversiune profesional! a militarilor disponibiliza"i n urma reducerii structurilor militare. Consecin"ele negative ale acestui proces pot fi diminuate prin reciclarea cadrelor militare pentru serviciu n cadrul G!rzii Na"ionale. 4.3.Retragerea din Republica Moldova a for"elor militare str!ine (ale Federa"iei Ruse) sub controlul general al OSCE. F!r! realizarea acestui proces att demilitarizarea Republicii Moldova #i materializarea statutului de neutralitate, ct #i reglementarea definitiv! a conflictului Trasnsitrean este imposibil!. Problemele principale ale acestui proces sunt determinarea unor m!suri de rigoare pentru a exclude transferarea sau reformarea forma"iunilor militare ale GOTR n forma"iunile militare ale a.z. RMN, precum #i transferul armamentului #i muni"iilor aceluia#i destinatar.

28

Concluzii: Demontarea poten"ialului militar al regimului separatist este direct dependent! de scenariul politic al reglement!rii acestui conflict #i este mai mult dect evident faptul, c! nici un scenariu, variant! sau model nu va avea oricare #anse de succes pn! cnd pe teritoriul Republicii Moldova se vor afla trupele militare ale Federa"iei Ruse sub oricare form! sau statut. Din acest punct de vedere, ridicarea nivelului statutului #i mandatului de ac"iune a OSCE, precum #i ideea demilitariz!rii Zonei de securitate #i desfiin"!rii trupelor de men"inere a p!cii, prev!zute n a.z. Planul OSCE 1996/2000, ar putea distruge ultimele motiva"ii de prezen"! a trupelor militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova. n asemenea condi"ii, implementarea unei variante perfec"ionate a Planului OSCE, axat! n special n domeniul politico-militar, poate s! formeze condi"ii necesare pentru realizarea unei concep"ii de reglementare politic! definitiv! a conflictului transnistrean.

Anexa nr.1 For#ele Armate ale a.z. RMN Componen"a: - unit!"i #i subunit!"i de infanterie, artilerie, tancuri, ap!rare antiaerian!, transmisiuni, avia"ie, speciale, de asigurare #i altele din cadrul Ministerului Ap!r!rii - trupele de interne n cadrul Ministerului Afacerilor Interne,

29

trupele de gr!niceri n cadrul Ministerului Securit!"ii de Stat, trupele de cazaci, statele majore #i forma"iuni de mili"ie popular!, statele majore #i forma"iuni ale ap!r!rii civile.

Efectivul forma"iunilor militare din componen"a Ministerului ap!r!ii, trupelor de interne #i trupelor de gr!niceri la sfr#itul anului 2000 atingea cifra de 7.200 de militari, dintre care circa 3000 sunt disloca"i n zona de securitate. Trupele de cazaci (circa 3000 pers) #i mili"ia popular! (circa 3000 pers) sunt considerate unit!"i de rezerv! activ!. n caz de pericol militar este preconizat! cre#terea efectivelor pn! la circa 25.000 persoane. I. Ministerul Ap$r$rii: Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Denumirea unit!"ii militare Ministerul ap!r!rii #i Statul major, compania de paz! Brigada 1 infanterie moto Brigada 2 infanterie moto (Centrul de instruire) Brigada 3 infanterie moto Brigada 4 infanterie moto Batalionul de tancuri independent Batalionul independent destina"ie special! Regimentul de artilerie independent Regimentul de artilerie antiaerian! Deta#amentul de avia"ie independent Batalionul de transmisiuni independent Batalionul de geniu independent Baz! tehnic! de avia"ie Baz! de repara"ie Batalionul de repara"ie independent Centrul de instruire al Brig!zii 4 de infanterie For"ele de men"inere a p!cii IN TOTAL Dislocarea or. Tiraspol or. Tiraspol or. Bender or. Rbni"a or. Dub!sari s. Vladimirovca or. Tiraspol s. Parcani or. Tiraspol or. Tiraspol or. Tiraspol s. Parcani or. Tiraspol or. Tiraspol or. Tiraspol s. Afanasievca s. Vladimirovca Efectiv c-ca 200 700 600 420 450 120 100 c-ca 200 c-ca 200 c-ca 150 c-ca 200 c-ca 220 c-ca 200 450 Circa 4500

n prezent forma"iunile militare ale RMN sunt structurate n conformitate cu doctrina militar! proprie care prevede men"inerea unit!"ilor cu efectiv redus, dar capabile s!-#i tripleze efectivul n caz de necesitate. Astfel, fiecare brigad! de infanterie include subunit!"i de comandament, paz! #i asigurare desf!#urate (care asigur! activitatea cotidian! a unit!"ii), precum #i cte un batalion desf!#urat de infanterie (care asigur! instruirea recru"ilor #i formarea permanent! a rezervei militare). n caz de pericol militar, se prevede desf!#urarea unit!"ilor pn! la statele de r!zboi. Baza material! ale forma"iunilor militare a.z. RMN o constituie tehnica de lupt!, armamentul, echipamentul, muni"iile #i alte surse materiale transmise de la unit!"ile militare ale Armatei a 14-a att n timpul conflictului armat din anul 1992, ct #i n perioada urm!toare.

30

La nzestrarea forma"iunilor militare ale Ministerului ap%r%ii se afl%: Tancuri T-64 - $8 un.; Ma#ini de lupt! blindate 84 un.: BTR-60 - 24 un.; BTR-70 - 26 un.; BTR-80 - 11 un.; BTR-D - 12 un.; BRDM - 7 un.; BMP - 3 un.; MTLB 1un. Piese de artilerie circa 110un: Obuziere autopropulsate 122-mm tip "Gvozdica" - 18 un.; tunuri antitanc 100-mm MT12 - 16 un.; tunuri 85-mm - 12 un.; arunc!toare de mine M120 - 45 un.; arunc!toare de mine 82-mm - 40 un; sisteme de lansare a proiectilelor reactive BM-21 Grad 20 un. Tunuri antiaeriene - 49: de calibrul 100-mm tip AZP-100 - 10 un., de calibrul 57-mm tip C-60 - 12 un.; de calibrul 23mm tip ZU 23-2 - 24 un.; "Alazani" - 3 un.; Sisteme de rachete antiaeriene Complexe de ap!rare antiaerian! de raz! medie (1-18 km) de tip Osa 2 complecte; Complexe de ap!rare antiaerian! de raz! mic! (0,3-5km) de tip Igla circa 40 unit!"i Complexe de rachete antitanc de tip ?QJA "FAGOT" circa 30 un.; Armament cu glon" circa 20 000 un. Subunit!"ile de avia"ie au la nzestrare: 6 elicoptere - @M-8T; 2 elicoptere - MM-2; 1 avion - SG-26; 4 avioane - AG-2 (2 la conservare); 2 avioane - UK-18 (50), 10 avioane UK-52. Elicopterele MM-8T sunt dotate cu instala"ii pentru lansarea rachetelor de tip "GJA>". II. Ministerul Afacerilor Interne: Trupele de interne sunt destinate pentru paza obiectelor de stat #i ndeplinirea diferitor sarcini de serviciu #i de lupt!. n componen"a trupelor de interne sunt: Batalionul Destina"ie Special! Dnestr - or. Tiraspol, 2 deta#amente de patrulare Prevomaisk #i Parcani. 7 sec"ii de mili"ie de patrulare Batalionul Dnestr este subordonat direct ministrului afacerilor interne al a.z. RMN. Efectivul - circa 400 pers. Armament: arunc!toare de mine de cal.82mm, arunc!toare de grenade antitanc, mitraliere, pistoale-mitraliere, pu#ti cu lunet!, etc. Efectivul total al subunit!"ilor trupelor de interne - circa 700 pers. III. Ministerul Securit$%ii de Stat: n componen"a MSS urm!toarele for"e care fac parte din For"ele armate ale RMN: Batalionul cu destina"ie special! Delta. (or. Tiraspol) Efectivul 150 de militari. Armament: ma#ini blindate, arunc!toare de grenade, arme u#oare, mijloacele speciale. Regimentul c!z!cesc de gr!niceri independent (or. Tiraspol). Efectivul 300 de militari. Este nzestrat cu armament de infanterie #i circa 20 de transportoare blindate de tip BTR-60, BTR70. Trupele de gr!niceri: sunt formate dintr-un Deta#ament de instruc"ie (or. Tiraspol), 7 comenduiri (Camenca, Rbni"a, Dub!sari, Grigoriopol, Bender, Tiraspol, Slobozia), 29 de pichete gr!niceri #i 30 posturi de control de frontier!.

31

Armament: ma#ini de lupt! blindate, arunc!toare de mine, arunc!toare de grenade, arme u#oare. Efectivul total - circa #500 persoane. IV. Trupele de cazaci ('()*+!+),-+( ./0/12( 3+4,-+) Trupele de cazaci este rezerva principal! a FA ale a.z.RMN. n organiza"ia B*+()C)+9D)* D&,&E0* ')F9D) ntr! 7 districte de cazaci, constituite dup! principiul teritorial #i care ntrunesc cazacii din localit!"ile (stani"ele) apropiate. Componen"a: districtul 1 de cazaci - or#. Camenca, districtul 2 de cazaci - or. Rbni"a, districtul 3 de cazaci - or. Dub!sari, districtul 4 de cazaci - or#. Grigoriopol (stani"ele Grigoriopol, Crasnaia Gorca, Bcioc); districtul 5 de cazaci - or. Bender, districtul 6 de cazaci - or. Tiraspol (stani"ele: Central!, de Vest, Balca); districtul 7 de cazaci - or#. Slobozia (stani"ele: Sucleia, Slobozia, Glinoe, Dnestrovsc) Cazacii satisfac serviciul militar n: - regimentul c!z!cesc de dr!niceri din componen"a Ministerului securit!"ii de stat; - batalionul de infanterie motorizat! al brig!zii 1 de infanterie moto a Ministerului ap!r!ii; Num!rul cazacilor, care pot fi mobiliza"i atinge cifra de 3000 oameni (num!rul total al cazacilor #i membrilor de familie constituie circa 10000 de oameni). Efectivul Comandamentului militar al trupelor de cazaci n num!r de 30 de persoane ndeplinesc serviciu militar permanent. Trupele de cazaci intr! n componen"a uniunii ruse Sovietului Cazacilor, la lucr!rile c!reia atamanul cazacilor din regiune particip! n permanen"!. V. Corpul ap$r$rii teritoriale (mili%ia popular$ &i ap$rarea civil$) Corpul de mili"ie popular! ((&+)-()* )2)%E*(3*) (format n baza decretului lui I.Smirnov din 17 martie 1992) #i ap!rarea civil! (format! in 1992) este rezerva For"elor armate ale RMN #i este structurate n batalioane teritoriale. Pe timp de pace mili"ia popular! #i ap!rarea civil! are state majore permanente dislocate n centrele raionale. Desf!#urarea batalioanelor se efectueaz! n caz de pericol militar sau pentru concentr!ri #i aplica"ii de instruc"ie. Statul major al batalionului este completat cu efectiv permanent de la comandant de batalion pn! la comandant de companie. Efectivul statului major circa 20 persoane. Armament: - circa 150 de pistoale-mitraliere. Exerci"ii de preg!tire de lupt! cu comandan"ii de batalion, companie se efectueaz! permanent. Structura: Statul major al Corpului de mili"ie popular! (Tiraspol) #i 5 state majore a batalioanelor teritoriale (Rbni"a, Dub!sari, Grigoriopol, Bender, Parcani) Efectivul permanent al Corpului ap!r!rii teritoriale (a.z. mili"ie popular! #i ap!rarea civil!) constituie pn! la 300 de persoane, majoritatea fiind ofi"eri n rezerv!. Dup! completarea batalioanelor cu efectiv n caz de pericol militar Corpul ap%r%rii teritoriale poate atinge cifra de 2000 de persoane.

32

Anexa nr.2.

Analiza comparativ& a organigramelor GOTR %i Ministerului ap&r&rii al RMN


Ministerul ap!r!rii al RMN

Comandamentul GOTR

Brigad! de infanterie Brigad! de infanterie moto

Batalion de tancuri

Batalion de tancuri

Batalion de tancuri indep.

Batalion de tancuri indep Regiment de artilerie


Divizion artilerie antitanc

Regiment de artilerie Divizion antitanc independent

Regiment antiaerian

Regiment antiaerian

Batalion de transmisiuni

Batalion de transmisiuni

Batalion recunoa#tere

Batalion destina"ie special!

Deta#ament de avia"ie

Deta#ament de avia"ie

Unit!"i #i subunit!"i de asigurare, repara"ie, depozite, etc

Unit!"i #i subunit!"i de asigurare, repara"ie, depozite, etc

33

De notat c! Batalionul independent de tancuri din componen"a GOTR include 80 de tancuri, cantitate care corespunde unui regiment att dup! standardele ruse ct #i dup! standardele europene. Concomitent, Batalionul independent de tancuri din componen"a FA RMN include 18 tancuri ce corespunde structurii a dou! companii. Anexa nr.3 Producerea armamentului la ntreprinderile din a.z. RMN Uzina mecanic! din Bender Produce n serie: din anul 1995 - sisteme de lansare a proiectilelor reactive N@-21 $+&- cu 20 de "evi (montate pe caroserii de automobile O3P-131). arunc!toare de grenade antitanc pe afet >?$-9 (din anul 1995) arunc!toare de mine (de calibrul 82-mm, 120-mm) (din anul 1996) arunc!toare de grenade antitanc portative A?$-7 (din anul 1996). pistoale ?>@ de calibrul 5,45 mm. (numai n perioada 1995-99 au fost produse circa 2000 unit!"i). Pn! la sfr#itul anului 1999 au fost produse 47 instala"ii de lansare a proiectilelor reactive de tip Grad. 20 unit!"i au fost transmise regimentului de artilerie a For"elor Armate ale a.z. RMN. Celelalte sunt exportate. Astfel 7 sisteme reactive N@-21 $+&- au fost livrate n Abhazia prin Bulgaria, sub acoperirea unei firme ruse#ti. Tinnd cont de dislocarea uzinei (malul drept al Nistrului, n interiorul zonei de securitate, regimul special ar ora#ului Bender) liderii de la Tiraspol, n comun cu partea rus!, au promovat cu insisten"! #i au reu#it s! ob"in! condi"iile necesare pentru producerea #i transportarea armamentului. Astfel ai au impus condi"ia ca Postul de control #i trecere al Trupelor de men"inere a p!cii de pe podul de la Bender s! fie completat numai din militari ru#i #i transnistreni. (n 1992 prin decizia Comisiei Unificate de Control pe toate podurile de pe Nistru au fost instalate posturi tripartite de control. Din componen"a lor f!ceau parte reprezentan"ii for"elor de men"inere a p!cii ale Republicii Moldova, Federa"iei Ruse #i RMN.) Toate tentativele ulterioare ale reprezentan"ilor Chi#in!ului n Comisia Unificat! de Control de a restabili statutul acestui post ca tripartit #i de a efectua o vizit! de inspec"ie la uzin! n conformitate cu prevederile Acordului din 1992 #i statutul CUC au fost respinse.

Uzina metalurgic! din Rbni"a #i cele afiliate. Din prim!vara anului 1997, la uzina metalurgic! din Rbni"a, a fost lansat! producerea arunc!toarelor de mine de calibrul 82-mm. Utilajul de producere a arunc!toarelor de mine a fost achizi"ionat! n 1995 din Federa"ia Rus! si permite de asemenea producerea arunc!toarelor de mine de calibrul 120-mm. Testarea primelor arunc!toare #i tragerile de control au fost efectuate la 17 mai 1997 n prezen"a reprezentan"ilor din Rusia. Capacitatea de produc"ie - 5-6 unit!"i pe s!pt!mn!. Majoritatea arunc!toarelor este livrat! forma"iunilor militare ale a.z.RMN.

34

Tot n prim!vara anului 1997 la uzin! a fost produs! prima partid! experimental! (100) de mine antipersonal n carcas! de lemn (de tipul ?@R). Ulterior a fost constatat! #i producerea minelor antitanc. La uzina de pompe se produc arunc!toare de grenade antipersonal (cu fixare sub "eav!) GP-25 de calibrul 40-mm. O parte din subansambluri pentru aceste arunc!toare se produc la uzina Selihoztehnica din or. Camenca. Din prim!vara anului 1996 uzina a nceput s! primeasc! sistematic vagoane #i camioane cu bombe #i obuze de la depozitul din Colbasna. Aceste livr!ri erau acoperite de procesul de distrugere a muni"iilor netransportabile de la depozitul n cauz!. Vecin!tatea nemijlocit! a depozitului #i uzinei (apr.10 km), precum #i blocarea permanent! a accesului n zona respectiv! a reprezentan"ilor Ch#in!ului sau organiza"iilor interna"ionale fac destul de dificile estim!rile priind volumul livr!rilor att pentru produc"ia armamentului #i muni"iilor ct #i pentru comercializare. (Numai 4 vagoane livrate uzinei n prim!vara anului 1997 con"ineau circa 200 tone de bombe #i obuze). Diferite surse confirm! faptul c!, cu ajutorul speciali#tilor din Federa"ia Rus!, a fost lansat procesul tehnologic pentru extragerea materialului exploziv #i producerea muni"iilor, iar comercializarea diferitor tipuri de armament, att din arsenalul GOTR, ct #i de produc"ie proprie este efectuat! sub acoperirea prin contracte de export cu metal. Uzina Electroma$ (or. Tiraspol) Produce n serie: - pistoale mitralier! 9-mm, - pistoale Macarov ?@ 9-mm, - pistoale ?>@ 5,45-mm, - arme de vn!toare #i arme de lupt! speciale fabricate n baza acestora. Subansamblurile (inclusiv amortizoare de zgomot - 2+3V)+. -%6 V*9:1C()F 9/+*%0V.) sunt primite din Federa"ia Rus!. Concomitent uzina Electroma# #i uzina Electroaparat (or.Tiraspol) produc subansambluri #i blocuri de aparataj pentru diferite sisteme de armament asamblarea c!ruia se efectueaz! n Federa"ia Rus!. n cele mai dese cazuri Tiraspolul realizeaz! contractele de export al armamentului cu concursul Rusiei #i, n special, a concernului AI>;IIAJKLGML reprezentan"ii c!ruia se afl! n regiune cu titlu permanent.

35

Anexa nr.4. Analiz! comparativ! a parametrilor numerici principali a poten"ialelor militare ale RMN, Grupului operativ al trupelor ruse #i Republicii Moldova. Parametri Efectivul din subordonarea Ministerului ap!r!rii Efectiv militar la 1000 de locuitori Unit!"i militare de baz!: Brig!zi de infanterie moto Batalioane de tancuri Brig!zi (regimente) de artilerie Brig!zi (regimente) antiaeriene Unit!"i independente de transmisiuni Batalioane cu destina"ie special! Tehnic% blindat%: Tancuri (&-64) Ma#ini de lupt! a infanteriei tip N@? Transportoare blindate tip NQA Blindate asem!n!toare NQA (f!r! armament) RMN 4500 6,4 9 4 1 1 1 1 1 GOTR RMN $i GOTR 3100 7600 7 1 3 1 1 1 10,8 16 5 4 2 2 2 1 RM Raport de for"e 8200 11,1 2,16 7 3 1 1 1 1 2,31 1,71 40 21 21 21 11 1350 610 11,4 1,61

#8 3 40 6

##7 58 75 74

#35 61 115 80

155 54

Artilerie: Artilerie de calibrul 100mm #i mai mare: 38 96 Tunuri #i obuziere de cal.152-CC Tunuri #i obuziere de cal.122-CC 18 Sist. de lansare proiectile reactive (tip $+&-) 20 Arunc!toare de mine: 75 32 De cal. 240mm De cal. 120mm 45 De cal. 82mm 30 Sisteme de arme antitanc Tunuri antitanc cal 100-CC Complexe de rachete antitanc

134 37 45 14 107 32 150 32 45 30 37 63 34

82 53 17 12 79 59 30 77 16 135 37 40

1,71

1,31

21

16 30

105

36

Anexa nr.5.

Depozitele de p!strare a muni"iilor din Colbasna (unitate militar! 7243$) Evaluarea cantitativ% $i nomenclatorul muni"iilor. Conform datelor din 10.11.91 n unitatea militar! 72431 erau depozitate urm!toarele muni"ii #i armament (din informa"ia prezentat! n 1991 n cadrul negocierilor privind patrimoniul militar de pe teritoriul Republicii Moldova): Denumire Grenade tip A$R-5 Grenade tip A$-42 Grenade tip W-1 Grenade tip A$I Grenade tip A$G Grenade antitanc tip A4$-3 Grenade antitanc tip A4$-3L Grenade antitanc tip A4$-3L@ Arunc!toare de grenade antitanc tip A?$-18N Arunc!toare de grenade antitanc tip A?$-18M Arunc!toare de grenade antitanc tip A?$-22M Arunc!toare de grenade antitanc tip A?$-26N Rachete de iluminare 40CC Rachete de semnalizare G>? M;X-13J4 Mine de imitare M@-120 Mine de imitare M@-100 Detonatoare electrice Cartu#e 6,5CC Cartu#e de lansare Focoase JA$-G Cartu#e 4,5CC Cartu#e speciale 7,62CC Proiectile30CC tip 2S42 Cantitat ea (buc) 93065 83548 215683 233136 225472 1168 210 12040 10520 6 32 5328 757 349 1146 10482 17224 30318 44838 7893 1396 2962500 1500 499583 Denumire Cartu#e 5,45CC Cartu#e 7,62CC (tip 98/01) Cartu#e 7,62CC (tip 43). Cartu#e 5,45CC (tip @?X) Cartu#e 7,62CC Cartu#e 9CC Cartu#e 12,7CC (tip RY4/NOQ) Cartu#e 12,7CC Cartu#e 14,5CC Rachete de semnalizare15 CC Rachete de semnalizare26CC Rachete de semnalizare 30CC Rachete de iluminare 55CC MJ-59 Mine de imitare M@-82 Mine de imitare M@-85 Detonatoare Seturi explozive Y3+&9-@ Cartu#e 5,6CC Cartu#e incendiare O?-2 Cartu#e incendiare O?-1;2 GO? Seturi explozive ??@-2 Proiectile23CC tip OJ-23 Proiectile37CC tip O?-39 Cantitate a (buc) 1473672 2890703 3633636 22860 387063 148322 937210 3524825 3903832 187493 82259 439352 30213 43 43905 16967 129400 17046 17886032 7893 51186 9600 1094605 27661

37

Proiectile57CC tip >-60 Proiectile23CC perforante Obuze 76CC tip OM>-3 Obuze 100CC obuze tip N>, Q? Cartu#e pirotehnice tip ??P OJ-23 Obuze 122CC tip R-30 Obuze 130CC tip @-46 Obuze 152CC tip @P-20 Obuze 152CC tip 2>5,2S36 Obuze 203CC tip 2>7 Bombe 120CC tip ?@,2>9 Bombe 240CC tip @-240,2>4 Bombe 107CC tip N11 Proiectile reactive 220CC tip J+&8&( Proiectile reactive 122CC N@21 $+&- Proiectile antitanc ?$-9; Proiectile antitanc I$-15 Proiectile antitanc ?$-16; Grenade antipersonal ;I$-17

105806 108600 7127 44784 13960 66234 124 4739 5367 3402 30989 8656 320 3480 31167 6890 25145 12045 162792

Proiectile100CC tip 4>-19 Obuze 57CC Obuze 85CC tip R-44,48 Obuze 100CC tip Q-12 Obuze 122CC tip @-30 Obuze 125CC tip R-81 Obuze 152CC tip R-1 Obuze 152CC tip R-20,2>3 Obuze 203CC tip N4@ Bombe 82CC tip N@-37 Bombe 160CC tip @160 Bombe 82CC tip N10 Bombe 90CC tip 9@41 Grenade antipersonal ;I$25 Proiectile antitanc ?$-7 Proiectile antitanc I$-9; Proiectile antitanc ?$-15 Bombe 81CC Grenade antipersonal ;J>17

23718 29596 36746 61692 51866 98258 16134 30611 1910 52154 6840 450 324 153240 120440 2563 96327 19615 618

Anexa nr.6. Cu privire la realizarea acordurilor n domeniul militar ntre Republica Moldova %i Federa#ia Rus& I. Acorduri realizate 1. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse cu privire la condi"iile retragerii regimentului 300 de desant-para#utare pe teritoriul Federa"iei Ruse. (din 26 august 1992) 2. Acordul ntre Ministerul Ap!r!rii al Republicii Moldova #i Ministerul Ap!r!rii al Federa"iei Ruse cu privire la retragerea purt!toarelor de rachete a brig!zii 173 de rachete operativ-tactice pe teritoriul Federa"iei Ruse.(din 8 aprilie 1993) 3. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse cu privire la transmiterea reciproc! a armamentului, tehnicii militare #i a patrimoniului militar-tehnic. (din 21 decembrie 1993) (referitor la brigada de rachete 189) 4. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse cu privire la condi"iile de transmitere a tehnicii de transmisiuni, cl!dirilor #i obiectelor Batalionului 2 independent de cablu-radioreleu al Federa"iei Ruse. (din 21/29 decembrie 1993). II. Acorduri n vigoare, care nu au probleme esen#iale n realizarea lor 1. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse privind transportarea trupelor #i nc!rc!turilor militare ale forma"iunilor militare ale Federa"iei

38

Ruse aflate pe teritoriul Republicii Moldova #i modul decont!rilor reciproce n problema dat!. (din 2/10 februarie 1995). 2. Protocolul ntre Ministerul Ap!r!rii al Republicii Moldova #i Ministerul Ap!r!ri al Federa"iei Ruse cu privire la decont!rile reciproce ce "in de transportarea trupelor #i nc!rc!turilor militare legate de dislocarea temporar! a forma"iunilor militare ale Federa"iei Ruse pe teritoriul Republicii Moldova. (din 7 mai 1996). 3. Protocolul ntre Ministerul Ap!r!rii al Republicii Moldova #i Ministerul Ap!r!ri al Federa"iei Ruse cu privire la organizarea recep"iei delega"iilor militare la tratativele ntre Republica Moldova #i Federa"ia Rus! n problemele militare (din 2/10 februarie 1995). III. Acorduri dep%$ite sau f%r% perspectiv% de realizare. 1. Acordul ntre Ministerul Ap!r!rii al Republicii Moldova #i Ministerul Ap!r!rii al Federa"iei Ruse cu privire la preg!tirea cadrelor de ofi"eri n institu"iile de nv!"!mnt militar. (din 13 noiembrie 1992). Costurile mari stabilite de Federa%ia Rus$ pentru instruirea cadrelor militare moldovene&ti n-au permis ndreptarea la studii n Rusia a nici unui militar din For%ele Armate ale Republicii Moldova pe parcursul a celor opt ani de la semnare. 2. Acordul ntre Ministerul Ap!r!rii al Republicii Moldova #i Ministerul Ap!r!rii al Federa"iei Ruse cu privire la satisfacerea serviciului militar de persoanele efectivului de ofi"eri #i plutonieri (din 13 noiembrie 1992). A facilitat transferul reciproc al cadrelor militare &i dosarelor de serviciu n anii 1992-94 ca urmare a form$rii for%elor armate ale Republicii Moldova &i Federa%iei Ruse. Din 1995 transferuri ale cadrelor militare n-au avut loc. VI. Acorduri realizate par"ial sau violate 1. Acordul cu privire la principiile reglement!rii pa#nice a conflictului armat din regiunea Transnistrean! a Republicii Moldova (din 21 iulie 1992) Partea Rus$ n repetate rnduri a declarat c$ Acordul este ndeplinit n conformitate cu mecanismul prev$zut &i n volum deplin. Concomitent, oficialii de la Chi&in$u men%ioneaz$ mai multe probleme n implementarea acestui Acord &i periodic insist$ asupra reevalu$rii rezultatelor realiz$rii lui. Fiind pus$ pe seama Comisiei Unificate de Control17, aceast$ reevaluare, desigur, constat$ succesul general al opera%iunii de pacificare &i aportul deosebit al Federa%iei Ruse n reglementarea conflictului armat, iar printre pu%inele probleme de principiu men%ioneaz$ numai nendeplinirea de c$tre p$r%i a unor prevederi ale acestui Acord, uneori amintind de faptul c$ el nu prevede aplicarea oric$ror sanc%iuni pentru violarea prevederilor sale. n realitate, situa%ia este complect alta. n violarea flagrant$ a prevederilor acestui acord regimul separatist, cu sus%inerea direct$ a Moscovei, a format &i a dislocat n interiorul Zonei de securitate forma%iunile sale militare &i a lansat producerea armamentului. Dar, totu&i, problema cea mai important$ este de alt gen. Mai mul%i exper%i din Republica Moldova &i din str$in$tate consider$ c$ ns$&i principiile &i mecanismele de reglementare a conflictului armat stipulate n acest acord sunt motivul principal al faptului c$ implementarea lui n-a contribuit la solu%ionarea conflictului, dar numai l-a stopat, transformndul ntr-un conflict suspendat cu perspective de restabilire a integrit$%ii teritoriale a Republicii Moldova din an n an tot mai vagi.

17

Comisia Unificat! de Control este format!, n conformitate cu prevederile Acordului din 21 iulie 1992, din reprezentan"ii Federa"iei Ruse, Republicii Moldova #i Tiraspolului, iar deciziile sale sunt adoptate numai n baza consensului.

39

2. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse cu privire la condi"iile de retragere a regimentului 2 de pontoane-poduri pe teritoriul Federa"iei Ruse. (din 13 noiembrie 1992) n violarea prevederilor art.6 al acordului sus-numit, precum &i n violarea prevederilor Acordului cu privire la principiile reglement$rii conflictului transnistrean (din 21 iulie 1992) or$&elul militar din Bender, unde fusese dislocat regimentul, a fost transmis forma%iunilor militare ale RMN. Violarea Acordului este cu att mai flagrant$ &i excep%ional$ dat fiind faptul c$ or. Bender este n zona de securitate &i, chiar mai mult, un ora& cu regim special. De asemenea n-a fost realizat art.8 care stipuleaz$ c$ ...la ncheierea acordului cu privire la retragerea brig$zii 237 de geniu &i brig$zii 240 de pontoane-poduri Republicii Moldova va fi transmis$ tehnica de geniu n conformitate cu anexa nr.3. (anexa fiind parte integr$ a acordului). 3. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse cu privire la asisten"! n deminarea sectoarelor de teren pe teritoriul regiunii Transnistrene a Republicii Moldova (din 5 august 1993). Acordul n-a fost realizat. Partea Rus$ sub diferite pretexte, inclusiv financiare, n-a trimis n zon$ echipele de deminare determinate de prevederile art.1 al Acordului. n cele din urm$ deminarea a fost efectuat$ de militarii Armatei Na%ionale a Republicii Moldova cu sprijinul tehnic interna%ional. 4. Acordul ntre Ministerul Ap!r!rii al Republicii Moldova #i Ministerul Ap!r!rii al Federa"iei Ruse cu privire la activitatea de zbor a avia"iei forma"iunilor militare ale Federa"iei Ruse, provizoriu dislocate pe teritoriul Republicii Moldova, #i cu privire la utilizarea aerodromului Tiraspol de c!tre avia"ia de transport a For"elor Armate ale Federa"iei Ruse (din 21 octombrie 1994). n violarea prevederilor acestui acord pe aerodromul militar Tiraspol sunt dislocate forma%iuni militare &i aparate de zbor ale a.z. For%e Armate ale RMN care au preluat sub control postul de comand$ &i dirijare de zbor &i instala%iile tehnice ale aeroportului. De asemenea, n violarea acestui Acord, aerodromul este folosit de Partea Rus$ n scopuri ce nu %in de asigurarea forma%iunilor sale militare (inclusiv pentru opera%iuni de comercializare a armamentului, vizitarea regiunii de lideri politici ale Federa%iei Ruse, etc). 5. Acordul ntre Ministerul Ap!r!rii al Republicii Moldova #i Ministerul Ap!r!rii al Federa"iei Ruse cu privire la condi"iile retragerii brig!zii 240 de pontonieri (cu excep"ia unui batalion), brig!zii 237 de pionieri (cu excep"ia unui batalion), depozitului 1833 de geniu (cu excep"ia a dou! sec"ii) pe teritoriul Federa"iei Ruse(din 2/10 februarie 1995). n violarea prevederilor acestui acord, care a expirat n aprilie 1996, din 19 transporturi preconizate, Partea Rus$ a expediat numai 9. Sub pretextul piedicilor puse de liderii de la Tiraspol, Partea Rus$ a transmis Departamentului protec%ie civil$ &i situa%ii excep%ionale a Republicii Moldova mai pu%in de 30% din tehnica de geniu &i bunurile materiale stipulate n acord. 6. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse privind organizarea interac"iunii n timpul inspect!rii forma"iunilor militare ale Federa"iei Ruse, aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova, n leg!tur! cu Tratatul cu privire la For"ele Armate conven"ionale din Europa #i Documentul de la Viena din 1992 cu privire la m!surile de consolidare a ncrederii #i securit!"ii. (din 2 februarie 1995) Acordul nu se realizeaz$. Partea Rus$, sub pretextul ac%iunilor neconstructive ale conducerii RMN refuz$ garantarea securit$%ii grupurilor de inspectare &i, ca urmare, acestea nu sunt admise pe malul stng.

40

7. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse cu privire la schimbul reciproc de materiale topografo-geodezice #i aerofotografice (din 8 octombrie 1996). n pofida semn$rii acordului Ministerul Ap$r$rii al Federa%iei Ruse a refuzat livrarea materialelor cartografice privind teritoriul Republicii Moldova. V. Acorduri care n-au intrat n vigoare din motivul nendeplinirii procedurilor interne respective 1. Acordul ntre Republica Moldova #i Federa"ia Rus! cu privire la statutul juridic, modul #i termenele de retragere a forma"iunilor militare ale Federa"iei Ruse, aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova (din 21 octombrie 1994). Partea Rus$ n-a ndeplinit procedurile de intrare n vigoare a acestui acord. Acordul a fost naintat n Duma Federa%iei Ruse pentru ratificare n iunie 1995 (abia la un an dup$ semnare). Sub pretextul atitudinii negative a majorit$%ii deputa%ilor n problema ratific$rii acestui acord, n ianuarie 1999 reprezentantul Pre&edintelui Federa%iei Ruse a retras acest document de la ratificare. n violarea prevederilor acestui Acord: - din 1994 &i pn$ n prezent (pe parcursul a 6 ani) de pe teritoriul Republicii Moldova au fost evacuate nu mai mult de 10 la sut$ din volumul patrimoniului declarat (pentru evacuarea c$ruia a fost stabilit un termen de trei ani); - pn$ la semnarea acestui Acord &i dup$ semnarea lui Partea Rus$ a transmis forma%iunilor militare ale RMN tehnic$ militar$, armament &i muni%ii din arsenalele Armatei a 14-a; - restructur$rile, permut$rile &i aplica%iile unit$%ilor militare ruse sunt efectuate f$r$ coordonarea cu conducerea Republicii Moldova; - pe aerodromul Tiraspol au fost sta%ionate aparate de zbor ale forma%iunilor militare ale RMN; - or$&ele militare au fost transmise forma%iunilor militare ale RMN. Blocarea acestui Acord a avut ca consecin%$ c$ trupele militare ale Federa%iei Ruse nu au n prezent un statut oficial pe teritoriul Republicii Moldova, volumul, structura, misiunile &i activitatea practic$ a acestor for%e sunt definite unilateral de c$tre Moscova. Aceast$ situa%ie este, de-facto, o violare a suveranit$%ii Republicii Moldova. 2. Acordul ntre Republica Moldova #i Federa"ia Rus! privind jurisdic"ia #i asisten"a juridic! reciproc! n materie, legat! de aflarea temporar! a forma"iunilor militare ale Federa"iei Ruse pe teritoriul Republicii Moldova (din 21 octombrie 1994). Acest Acord urma s$ intre n vigoare odat$ cu intrarea n vigoare a Acordului cu privire la statutul juridic, modul &i termenele de retragere a forma%iunilor militare ale FR.. 3. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse cu privire la garan"iile sociale #i asigurarea cu pensii a fo#tilor militari #i a membrilor familiilor lor (din 02/10 februarie 1995) n noiembrie 1999 Parlamentul Republicii Moldova a insistat la revizuirea Acordului pentru ca facilit$%ile prev$zute n el s$ se refere pe teritoriul Republicii Moldova numai la acei fo&ti militari &i membri ai familiilor lor care au adoptat cet$%enia Republicii Moldova. 4. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse cu privire la cooperarea militar! (din 28 iulie 1997). (Acordul este de un caracter general &i determin$ direc%iile principale de cooperare bilateral$ n domeniul militar: preg$tirea cadrelor,

41

schimbul de informa%ii, delega%ii &i exper%i, cooperarea tehnico-militar$, cooperarea n domeniul logisticii, medicinii, etc.). 5. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse cu privire la colaborarea tehnico-militar!. (din 23 septembrie 1997) (Acordul este axat, n special, n concretizarea condi"iilor de repara"ie a tehnicii militare la ntreprinderile din Federa"ia Rus!) 6. Acordul ntre Guvernul Republicii Moldova #i Guvernul Federa"iei Ruse privind furnizarea produselor alimentare Ministerului Ap!r!rii al Federa"iei Ruse pentru serviciile de ordin militar, acordate Republicii Moldova. (din 30 octombrie 1998). Aceste trei acorduri nu au o nsemn$tate practic$ ct de ct important$ din motivul c$ colaborarea militar$ a celor dou$ p$r%i nu dispune de suportul politic necesar. n argumentarea acestei afirma%ii este &i faptul c$ procedurile interne, necesare pentru intrarea n vigoarea a acestor acorduri, nu au fost ndeplinite nici n Republica Moldova &i nici n Federa%ia Rus$. Concomitent, realizarea lor va r$mne destul de problematic$ din lipsa mijloacelor financiare n Ministerul Ap$r$rii al Republicii Moldova. Mai mul%i exper%i au apreciat semnarea acestor documente premature ca un gen de declara%ii politice pentru reanimarea dialogului pe problemele militare, proces blocat de Partea Rus$ prin neratificarea acordului cu privire la retragerea forma%iunilor sale militare de pe teritoriul Republicii Moldova (din 1994).

Anexa nr.7 Din decizia Consiliului de mini$tri al OSCE de la Oslo din 3 decembrie #998 Decizia cu privire la Moldova (MC(7).DEC/2) Mini#trii constat! c! nu exist! progres n negocierile cu privire la statul regiuni Transnistrene. Ei s-au expus pentru renviorarea acestor negocieri cu concursul Misiunii OSCE n Moldova #i mediatorilor rus #i ucrainean. Ei cheam! cele dou! p!r"i s! intensifice discu"iile n scopul consolid!rii independen"ei, suveranit!"ii #i integrit!"ii teritoriale a Republicii Moldova adoptnd un acord cu privire la statutul special pentru regiunea Transnsistrean!. Ei men"ioneaz! rolul pozitiv al for"elor de men"inere a p!cii n asigurarea stabilit!"ii n regiune. Mini#trii insist! asupra ndeplinirii complete a deciziilor respective ale OSCE #i #i exprim! ngrijorare fa"! de lipsa de progres n procesul de retragere a trupelor ruse sta"ionate n Republica Moldova, fiind de acord cu faptul, c! retragerea armamentului, echipamentului, muni"iilor #i altui patrimoniu militar rusesc din Moldova trebuie s! fie primul pas n acest sens. n scopul redres!rii situa"iei create Mini#trii convin asupra faptului c! urm!torii pa#i mici dar efectivi ar putea avea consecin"e benefice pentru solu"ionarea complet! a acestor probleme: a) n privin"a reglement!rii politice a problemei statutului Transnistriei: - realizarea complet! a m!surilor de consolidare a credibilit!"ii #i securit!"ii stipulate n Protocolul de la Odesa din 20 martie 1998;

42

intensificarea dialogului asupra problemelor nesolu"ionate ntre autorit!"ile competente #i exper"ii celor dou! p!r"i, n special, n delimitarea prerogativelor, a#a cum a fost convenit n Memorandumul #i Declara"ia comun! a pre#edin"ilor Federa"iei Ruse #i Ucrainei din 8 mai 1997. - identificarea #i realizarea proiectelor concrete n domeniul mediului, rela"iilor economice #i culturale, precum #i fluxurilor de informa"ie ntre dou! maluri ale Nistrului. - convocarea reuniunilor la nivel nalt privind problemele Transnistriei. b) n problemele militare: - examinarea folosirii eventuale a ofertelor de asisten"! pentru solu"ionarea problemelor mediului ambiant cauzate de prezen"a muni"iilor nestabile; - examinarea ofertelor existente de asisten"! n evacuarea #i/sau distrugerea armamentului, echipamentului, muni"iilor #i altor bunuri militare ruse; - elaborarea, n urm!toarele #ase luni dup! reuniunea Consiliului de mini#tri a OSCE din 1998 la Oslo, a unui calendar de retragere a armamentelor, muni"iilor #i altor bunuri militare; - definitivarea protocoalelor r!mase nencheiate la Acordul moldo-rus din 21 iulie 1994 cu privire la retragerea trupelor ruse; - reluarea activit!"ii Comisiei mixte moldo-ruse n problemele militare; c) n ceea ce "ine de activitatea Misiunii OSCE n Moldova: - examinarea rolului pe care Misiunea OSCE l-ar putea juca n asigurarea transparen"ei procesului de retragere a trupelor ruse.

Anexa nr.8. Declara"ia final! a Summit-ului de la Istanbul Statele-membre ale OSCE: p.18. Salut! ac"iunile ncurajatoare care au fost efectuate recent n scopul reglement!rii problemei transnistrene. Summit-ul de la Kiev (iulie 1999) a constituit n acest sens un eveniment important. Totu#i nici o schimbare semnificativ! nu s-a produs n ceea ce constituie problema principal! definirea statutului regiunii transnistrene. Statele-membre -#i reconfirm! opinia c! solu"ionarea acestei probleme ar trebui s! garanteze suveranitatea #i integritatea teritorial! a Republicii Moldova. Noi sus"inem continuarea #i l!rgirea procesului de negociere #i chem!m toate p!r"ile, #i n special autorit!"ile transnsitrene, s! dea da dovad! de voin"a politic! necesar! pentru a negocia lichidarea pe cale pa#nic! #i rapid! a consecin"elor conflictului. Noi apreciem eforturile de mediere a Federa"iei Ruse, Ucrainei #i OSCE, manifestate n cadrul negocierilor cu privire la statutul viitor al regiunii Transnistrene n componen"a Republicii Moldova. Lu!m act de rolul constructiv care -l joac! for"ele comune de men"inere a p!cii n asigurarea stabilit!"ii n regiune.

43

19. Reamintind deciziile summit-ului de la Budapesta #i Lisabona, precum #i reuniunii ministeriale de la Oslo, noi reiter!m opinia comun! c! a#tept!m retragerea rapid!, organizat! #i complet! a trupelor ruse din Moldova. Din acest punct de vedere noi privim cu satisfac"ie progresele recente n ceea ce prive#te distrugerea echipamentelor militare ruse depozitate n regiunea transnistrean! a Moldovei #i ncheierea distrugerii muni"iilor netransportabile. Noi salut!m cu satisfac"ie angajamentele Federa"iei Ruse de a ncheia pn! la sfr#itul anului 2002 retragerea for"elor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Noi ne bucur!m de inten"ia Moldovei #i OSCE de a facilita acest proces, n limita capacit!"ilor respective, pe durata ntregului termen stabilit. Noi reamintim c! o misiune interna"ional! de evaluare este gata de a pleca f!r! ntrziere pentru a examina retragerea #i distrugerea muni"iilor #i armamentelor ruse. n scopul bunei derul!ri a procesului de retragere #i distrugere noi ncredin"!m Consiliul permanent de a studia posibilitatea l!rgirii misiunii OSCE n Moldova pentru a asigura transparen"a procesului #i coordonarea asisten"ei financiare #i tehnice, propuse pentru a facilita retragerea #i distrugerea. n plus noi convenim de a studia posibilitatea cre!rii unui fond administrat de OSCE pentru aceast! asisten"! financiar! interna"ional!. .