Sunteți pe pagina 1din 41

Capitolul IV

PROBLEME DE RECUPERARE MEDICAL N AFECIUNI NEUROLOGICE Majoritatea bolilor eurolo!i"e "e trale #i peri$eri"e la%&' pe tru o perioa(& lu !& (e ti)p %au (e$i iti*' %e"+ele (i%$u ",io ale (e !ra*itate *ariabil& )er!- ( p- & Ia +a (i"apuri i (elebile. De#i i $ir)it&,ile (eter)i ate (e le/iu ile eurolo!i"e %u t relati* )o oto e 0a$e"tarea )otri"it&,ii' a %e %ibilit&,ii' a *orbirii' a "oor(o &rii et".1 i "apa"it&,ile #i +a (i"apurile bol a*ului eurolo!i" pot $i "o)ple2e #i !ra*e "u) ar $i i "apa"itatea (e lo"o)o,ie' (e auto3 4 !rijire' (e "o)u i"are' (e abilitate' (e "o)porta)e t et". %au +a (i"apul (e i (epe (e ,& $i/i"&' o"upa,io al' (e orie tare' (e i te!rare %o"ial&' e"o o)i" et". A%i%te ,a u ui bol a* eurolo!i" e%te u pro"e% 4 (elu !at' (a"& u "+iar "o ti uu' pe tru toat& *ia,a. De%i!ur "& "ea )ai )are parte a a"e%tei a%i%te ,e %e *a (e%$&#ura la (o)i"iliul pa"ie tului "u "o "ur%ul )e)brilor (e $a)ilie' pe ba/a i (i"a,iilor (ate (e )e(i"ul eurolo! #i )e(i"ul re"uperator #i 4 )ajoritatea "a/urilor %ub (ire"ta ob%er*a,ie a )e(i"ului (e $a)ilie. E2i%t& *ariate tipuri (e 5u it&,i )e(i"ale "are o$er& a%i%te ,& )e(i"al& "ali$i"at& 0%au %e)i"ali$i"at&1 pe tru a"e#ti bol a*i pe perioa(e (e lu i #i a i (e /ile %au "+iar pe *ia,&. A#a %u t %pitalele (e "ro i"i' %pitalele3"&)i ' %a atorii le3%pital' %a atoriile3a/il et".' u it&,i pu,i (e/*oltate p- & 4 pre/e t la oi 4 ,ar&. 4 !e eral' a%i%te ,a u ui bol a* eurolo!i" 4 "epe 4 tr3u %er*i"iu (e %pe"ialitate 0 eurolo!ie' euro"+irur!ie1' "o ti u& apoi 4 tr3u %er*i"iu (e re"uperare )e(i"al& %pe"iali/at %au u' 4 $u ",ie (e a$e",iu ea eurolo!i"&' #i %e "o ti u& la (o)i"iliul bol a*ului put- ( (e%i!ur e2i%ta 4 ti)p #i alte i ter &ri %u""e%i*e 4 %er*i"iile %pitali"e#ti (e )ai %u%. Pe tru u %e"+elar eurolo!i" 0u +e)iple!ie (up& u a""i(e t *a%"ular "erebral' u )o ople!i" pri tr3o )o o europatie %i)ple2' u paraple!ie (up& u trau)ati%) *ertebral et".1 proble)e propriu3 /i%e (e re"uperare %e *or pu e (oar at-ta ti)p "-t e2i%t& 4 "& %e) e #i %pera ,e (e a)eliorare $u ",io al& %au "-#ti!are (e "o)pe %&ri. De$i iti*area (e$i"itului $u ",io al u 4 %ea) & 4 %& aba (o area pa"ie tului "&"i' 4 a"ea%t& %itua,ie' pier(erea re%ta tului $u ",io al ob,i ut "u !reu e%te aproape re!ula. De"i 4 tre,i erea pri "o ti uarea u ui a u)it pro!ra) (e re"uperare e%te obli!atorie #i ea %e $a"e )ai ale% la (o)i"iliul bol a*ului. De*i e e*i(e t rolul )e(i"ului (e $a)ilie 4 a"ea%t& lu !& #i (i$i"il& a%i%te ,& a bol a*ului eurolo!i". 6& )ai a(&u!&) re%po %abilitatea lui ) "eea "e pri*e#te ur)&rirea u u)ai a e*olu,iei i $ir)it&,ii' "i #i a bolii (e ba/& propriu3/i%e. De a%e)e ea' )ai )ult (e"-t 4 )ulte

alte "apitole (e patolo!ie' )e(i"ul !e erali%t *a %oli"ita perio(i" "o trolul "li i" al eurolo!ului "a #i u bila , $u ",io al "o)plet "u i (i"a,iile (e etap&' (i paitea )e(i"ului re"upera,io i%t. I %ub"apitolele "are ur)ea/& %e *or (i%"uta (oar "-te*a a$e",iu i eurolo!i"e' 4 !e eral "ele )ai $re"*e te' "are %u t 4 t-l ite 4 )o( obi# uit 4 %er*i"iile (e re"uperare #i "are e*e tual pot $i luate "a prototipuri ale u or pro!ra)e (e re"uperare #i pe tru alte boli eurolo!i"e a%e)& &toare. IV. 7 8EMIPLEGIA Cara"teri%ti" +e)iple!iei e%te pierderea moiilitfii voluntare cu alterarea tonusului motor pe o parte a "orpului. Cau/a e%te o le/iu e u ilateral& eurolo!i"& a "&ilor "orti"o%pi ale 0pira)i(al&1 la i*elul "reierului %au 4 %e!)e tul %uperior )e(ular 0rar1' le/iu ea a*- ( la ba/& o etiolo!ie *a%"ular& 0(e obi"ei1' u a trau)ati"& %au o etiolo!ie tu)oral& 0)ai "ore"t' o"upatoare (e %pa,iu1. Etiolo!ia *a%"ular& a +e)iple!iilor repre/i t& o proble)& )e(i3 "o3%o"ial& (eo%ebit (e i)porta t& at-t pri $re"*e t& "-t #i pri !ra*itate. 4 6.U.A. a ual %e 4 re!i%trea/& pe%te 79: )ilio "a/uri oi' iar 4 Fra ,a repre/i t& "ea (e a ;3a "au/& (e )ortalitate. Etiolo!ia *a%"ular& %e e2pri)& pri +e)ora!ia "erebral& 07<= (i "a/uri1 #i pri i%"+e)o3 i $ar"ti/area "erebral& 0><=1 pro(u%& pri atero%"lero/& "erebral& "u tro)bo/& 0>:=1 %au pri e)bolie 0?=1. Ca )o(el (e pre/e tare a +e)iple!iei #i a proble)elor (e re"uperare *o) lua +e)iple!ia pri pro"e% atero%"leroti"3tro)boti"' "ea )ai $re"*e t& etiolo!ie 4 t-l it& 4 pra"ti"a )e(i"al& re"uperatorie 0pe%te @A= (i "a/uri1. IV. 7.7 LEBIUNEA DE NEURON MOCOR CENCRAL Debutul +e)iple!iei e%te (e obi"ei bru%"' "u %au $&r& "o)&' parali/ia $ii ( la 4 "eput $la%"&. Fla""i(itatea e%te "u at-t )ai i)porta t&' "u "-t le/iu ea "erebral& e%te )ai 4 ti %& #i ata"ul a $o%t )ai brutal. Pre/e ,a parali/iei $la%"e o "o %tat&) pri lip%a total& a to u%ului )u%"ular "eea "e per)ite e2e"utarea u or )i#"&ri pa%i*e $&r& i"i u $el (e opo/i,ie' a*- ( o "ur%& e2a!erat& 0e2. %e poate ati !e "u u#uri ,& ab(o)e ul "u !e u "+iul %au $e%a "u "&l"-iul1' re$le2ele o%teo3 te (i oa%e %u t abolite. Di $eri"ire' (eoare"e o parali/ie $la%"& pu e proble)e !ra*e $u ",io ale #i (e re"uperare' 4 ur)&toarele ore3/ile3%&pt&)- i 4 "epe *irajul %pre %pa%ti"itate. Co u%ul )u%"ular "re#te (eter)i - ( re/i%te ,a "re%"ut& la )i#"area pa%i*& 0e2e"utat& rapi(1' pre"u) #i po%turi "ara"teri%ti"e %pa%ti"it-,ii pira)i(ale. A"e%te po%turi %u tD Pe tru )e)brul %uperiorD bra, 4 a((u",ie #D rota,ie i ter &' a tebra, 4 %")i$le2ie #i pro a,ie' )- a 4 %e)i$le2ii (e!ete $le"tate' po3 li"e 4 a((u",ie.
3

3 Pe tru )e)brul i $eriorD e2te %ia !e u "l iului' $le2ie pla tar& 0pi"ior e"+i 1' pi"ior %upi at #i 4 *aru%.

Dar' ate ,ie' %" pot (e/*olta ' "u u#uri ,& "o tra"turi3retra"turi 4 )u%"ulatura "are are pri po%tur& "apetele )u%"ulare apropiate. A%t$el' o po/i,ie (e $le2ie a !a)bei *a "o (u"e la "o tra"tura $le2orilor !reu re(u"tibil& )ai apoi. 6pa%ti"itatea pira)i(al& (eter)i & u )er% "ara"teri%ti"' "o%it' pi"iorul e2e"ut- ( o "ir"u)(u",ie pe (u#u)ea (eoare"e bol a*ul u37 poate ri(i"a' reu#i ( (oar %& 4 al,e pu,i ba/i ul pe tru a %e e2e"uta "ir"u)(u",ia pi"iorului 4 )er%. Mu%"ulatura !-tului' tru "+iului' ba/i ului u pre/i t& %pa%ti"itate. Parali/ia e%te (e obi"ei e*i(e t&' (ar alteori trebuie "&utat& "u !rij& pri te%te %pe"i$i"e "u) ar $iD )e)brele %uperioare 4 ti %e la ori/o tal&' o"+ii 4 "+i#i 3 "a(e 4 "et )e)brul %uperior pareti" 0proba bra,elor 4 ti %e1E
3 3

(i (e"ubit *e tral' !a)bele ri(i"ate la ><F' "a(e le t !a)ba pareti"& 0proba BarrG1E

3 (i (e"ubit (or%al' #ol(urile #i !e u "+ii la ><F' !a)ba pareti"& "a(e le t 0proba Mi !a//i i1E

(i (e"ubit (or%al %e $le"tea/& #i %e e2ti ( )e)brele i $erioare "u "&l"-iele pe "ear"ea$' )e)brul pareti" r&)- e 4 ur)& 0proba Va%ile%"u1.
3

Pe tru pu erea 4 e*i(e ,& a parali/iei $a"iale %e "aut& a%i)etria H $a"ial& la !e%tul (e ar&tat (i ,ii %au la $luierat "u bu/ele. 4 !e eral la )e)brul %uperior pre(o)i & parali/ia e2te %orilor #i %upi atorilor' iar la )e)brul i $erior la i*elul $le2orilor #i $le2orilor (or%ali ai pi"iorului. U alt e$e"t al *ir&rii %pre %pa%ti"itate e%te +iperre$le"ti*itatea. Re$le2ele o%teote (i oa%e %u t e2a!erate pe partea bol a*&' apare "lo u3 %ul pi"iorului #i rotulei' re$le2ul 8o$i)a 0la )- &1 #i pal)o3)e to ier 0re$le2 Mari e%"u3Ra(o*i"i1. 6e) ul Babi %Ii e%te "el )ai *aloro% %e) al le/iu ii pira)i(ale el $ii ( pre/e t "o %ta t 4 +e)iple!ie. Cara"teri%ti" (e a%e)e ea pe tru le/iu ile (e euro )otor "e tral %u t %i er!iile 0%i "i e/iile1. I)porta ,a lor u e%te u)ai (ia! o%ti"&' "i #i 4 tipolo!ia e2er"i,iilor Ii "ti"" (i "a(rul pro!ra)ului (e re"uperare. Le/area "&ii pira)i(ale (i +e)iple!ie %"oate (i a"ti*itate aria J "orti"al& )otorie "eea "e 4 %ea) & "& )i#"&rile i/olate *olu tare ale u ui %e!)e t %u t i)po%ibile. Co)e /ile %u t

preluate (e ariile "orti3 "ale *e"i e G #i ?' e2trapira)i(ale' "are "o)a (& (oar )i#"&ri %i er3 !i"e. Iat& "-te*a K%"+e)e77 (e %i "i e/ii pe tru )e)brul %uperiorD 6i er!ia (e $le2ieD ri(i"area u)&rului 3 ab(u",ia bra,ului 3 $le2ia a tebra,ului 3 pro a$ie 3 $le2ia (e!etelorE
3 3 6i er!ia (e e2te %ieD a((u",ia bra,ului 3 e2te %ia a tebra,ului 3 pro a,ie 3 e2te %ie %au $le2ie (e!ete.

4 "er"- ( o )i#"are i/olat& (i tr3o %i "i e/ie 0)i#"are "o tra u ei re/i%te te (e pre$erat1 %e (e"la #ea/& 4 trea!a %"+e)&. Ate ,ieD bol a*ul e%te i "apabil %& e2e"ute "o "o)ite t o )i#"are i/olat& (i tr3o %"+e)& #i o alta (i alt& %"+e)& %i "i eti"&. A"e%te (ou& realit&,i tre3 buie "u o%"ute (e "el "are lu"rea/& "u bol a*ul 4 a%i%te ,a (e re"uperare. A#a "u) %3a ar&tat )ai %u%' %e(iul le/iu ii pira)i(ale poate $i "orti"al' %ub"orti"al %au )e(ular %uperior. Cabloul "li i"' 4 !e eral' per)ite apre"ierea %e(iului le/io al' (ar %u t u)eroa%e "a/urile 4 "are (ia! o%ti"ul topo!ra$i" (e le/iu e e%te $oarte !reu (e pu%. F&r& a i tra 4 (etalii (e (ia! o%ti" eurolo!i"' "are %u t (e re%ortul )e(i"ului eurolo!' *o) pre/e ta %"+e)ati" "-te*a (i pri "ipalele "ara"teri%ti"i ale (i*er%elor lo"ali/&ri topo!ra$i"e. Leziune corlical
3

8e)iple!ie L a$a/ie' apra2ie %au a! o/ieE 8e)iple!ie L "ri/e "o *ul%i*e 0jaI%o ie e1E Parali/ii lo"ali/ate 0)o ople!ie $a"ial&' bra+ial& %au "rural-1 %au +e)iple!ie "u pre(o)i e ,& bra+ial& %au "rural&E Parali/iile a$e"tea/& )ai ale% %e!)e tul (i%tal al )e)brelorE Pre/i t& 0(e obi"ei1 #i tulbur&ri %e /iti*eE

Parali/ia $a"ialului e%te (e a"eea#i parte "u +e)iple!ia. Leziune capsular


3 3

8e)iple!ie !lobal&' %e*er& 0(e )ulte ori totu#i )ai a""e tuat& bra+ial1' "u %pa%ti"itate a""e tuat&E

De obi"ei $&r& tulbur&ri %e /iti*e 0(ar e2i%t& e2"ep,ii "- ( le/iu ea e%te 4 /o a "ap%ular& po%terioar&1. Leziune trunchi cerebral
3 3

Pre/e ,a %i (ro)ului alter 0+e)iple!ie "o tralateral& le/iu ii L pri (erea (e er*i "ra ie i (e a"eea#i parte "u le/iu ea1. A ali/a "li i"& a er*ilor "ra ie i i tere%a,i (&

i (i"a,ii (e ba/& a%upra lo"ului e2a"t al le/iu ii 0 er*ul o"ulo)otor M le/iu e pe(u "ular&E er*ul $a"ial M le/iu e po ti &E er*ul +ipo!lo% M le/iu e bulbar& et".1E
3

Pre/e ,a %i (ro)ului "erebralE Culbur&ri (e %e %ibilitate (i$erite #i %e*ere.

Leziune medular 0(ea%upra u)$l&turii "er*i"ale1 8e)iple!ie (e partea le/io al& L tulbur&ri (e %e %ibilitate %uper$i"ial& (e partea opu%& 0%i (ro) BroN 3 6G!uar(1E Re%pe"tarea $e,eiE
3

A)iotro$ii la )e)brul %uperior 0"a 4 le/iu ea (e euro )otor peri$eri"1.

Dup& ata"ul a"ut *a%"ular "erebral e2i%t&' pe tru %upra*ie,uitori' (ou& )a iere (e e*olu,ieD *i (e"area "o)plet& 0"are u i tr& 4 preo"up&rile a%i%te ,ei re"uperatorii1 #i i %talarea (e$i"itului eurolo!i" pri le/iu e eurolo!i"& per%i%te t& 0"eea "e a !lo3%a2o ii (e u)e%" K"o)plete( %troIeO1 proble)& "are e*i(e t $a"e obie"tul re"uper&rii )e(i"ale. Bol a*ii a"e#tia "u K"o)plete( %troIeO pot 4 re!i%tra 4 ti)p (ou& tipuri (e a)elior&ri 7 *i (e"&ri.
a1 Ameliorarea vindecarea neurologic, le/io al&' lo"al&' e%te 4 $u ",ie (e )e"a i%)ul pri "are %3a pro(u% a""i(e tul *a%"ular pre"u) #i (e /o a "erebral& le/at&. Di a"e%t )oti*' u %e pot $a"e i"i u $el (e pro o%ti"uri a%upra (uratei #i "alit&,ii a)elior&rii 3 *i (e"&rii eurolo!i"e la u a u)it bol a*. 6e "o %i(er&' 4 !e eral' "& ><= (i *i (e"area eurolo!i"& %3a pro(u% (eja Ia %$-r#itul pri)elor ; lu i (e Ia a""i(e t. E2"ep,ie $a" u ele +e)ora!ii "erebrale 4 "are (urata a)elior&rii 3 *i (e"&rii eurolo!i"e poate %& $ie )ult )ai )are.

Ameliorarea - vindecarea funcional a abilit&,ilor #i per$or)a ,elor' "are (e%i!ur e%te 4 (ire"t& rela,ie "u le/iu ea eurolo!i"&' (ar e%te 4 $oarte )are )&%ur& (epe (e t& #i (e "o (i,iile 4 "are pa"ie tul e%te pla%at pe tru a putea re"upera' (epi (e (e "apa"itatea #i )oti*a,ia a"e%tuia (e a3#i re"&p&ta i (epe (e ,a #i po%ibilit&,ile (e auto4 !rijire "a #i o *ia,& %o"ial& #i e"o o)i"& "-t )ai aproape (e or)al.
b1

O"o (i,ie (e ba/& e%te 4 "eperea re"uper&rii $u ",io ale "-t )ai pre"o"e' a(i"& i)e(iat "e e2i%t& (o*a(a "li i"& a %top&rii pro"e%ului (e i $ar"ti/are 0oprirea pro!re%iei (e$i"itului eurolo!i"1 "are' 4 )ajoritatea "a/urilor' %e pro(u"e Ia 7:3:J ore (e la ata"ul a"ut. A"ea%t& %topare trebuie %& $ie e*i(e t& J? (e ore. Doar pe tru +e)ora!iile "erebrale 4 "eperea re"uper&rii trebuie a)- at& :3; %&pt&)- i p- & "- ( peri"olul u or repet&ri ale %- !er&rilor e%te "o %i(erat (ep&#it. A(e*&rul e%te "& %e #tie prea pu,i a/i "e %e 4 t-)pl& 4 "reier 4 perioa(a ur)&toare le/&rii lui. Nu %e #tie 4 "e )&%ur& pro"e%ul (e *i (e"are le/io al& (eter)i & re$a"erea

$u ",io al& %au (a"& a"ea%t& re$a"ere u are la ba/& reor!a i/area euro al& lo"al& %au (e *e"i &tate. Au $o%t e)i%e o %erie (e teorii "are 4 "ear"& %& e2pli"e )e"a i%)ul a"e%tei reapari,ii a $u ",iilor pier(ute 0teoria (ia%"+i/i%ului' a re(u (a ,ei. a $u ",iei *i"aria te' a (e/*olt&rii euro ale' a %"+i)b&rilor 4 %trate!ia "o)porta)e tal& et".1. De#i i tere%a te' u e%te "a/ul %& e opri) a%upra a"e%tor teorii. Coate 4 %& plea"& (e la o a"eea#i pre)i%&' #i a u)e a pote ,ialului reparator a ato)o3$ii ",io al al "reierului' pote ,ial "e poate $i pu% 4 e*i(e ,& (oar i "a(rul u or "o (i,ii "u) ar $iD "eperea re4 *&,&rii )otorii i)e(iat 0"o (i,ie e%e ,ial& "are %ti)ulea/& reor!a i/area a ato)o3$u ",io al&1E
3 7

Li)itarea $olo%irii p&r,ii i ta"teE KCalitatea77 "reierului 4 ai te (e AVCE Calitatea )e(iului 4 "are e%te pla%at pa"ie tul (up& a""i(e t.

Fa/a pre"o"e (e re"uperare e%te (irijat& (e )e(i"ul eurolo! "are 4 !rije#te bol a*ul' #i "o %t& 4 tr3u pro!ra) %i)plu' a2at pe po%tur&ri #i tra %$eruri (e po/i,ii 4 pat 0"u ajutorul a%i%te tului1 pre"u) #i pe pro)o*area re%pira,iei' e*itarea %ta/ei #i a atele"ta/iilor pul)o are #i a %ta/elor *e oa%e ale )e)brelor i $erioare. Cra %$erul pa"ie tului 4 tr3u %er*i"iu %pe"iali/at (e re"uperare ar trebui %& %e $a"& "- ( bol a*ulD
3

a ati % u

i*el (e "o #tii ,& %u$i"ie tE

poate $a"e :3; pa#i 4 tr3o (ire",ieE poate %&3#i a)i tea%"& #i %& apli"e a/i "eea "e a 4 *&,at ieri.

Pra"ti"a )e(i"al& arat& "& e2i%t& +e)iple!iei "e ob,i re/ultate (eo%ebit (e bu e pri re"uperare (up& "u) al,ii u ob,i (e"-t re/ultate %ub)e(io"re. Au putut $i %e%i/ate %tati%ti" o %erie (e "o (i,ii "are %u t $re"*e t a%o"iate "a/urilor "u r&%pu % e%ati%$&"&tor 4 a%i%te ,a re"uperatorie. A"e%te "o (i,ii' "are pot $i %o"otite "a $a"tori pre(i"ti*i' %u tD
3

le/iu i bilaterale "erebraleE e2i%te ,a $e o)e elor p%i+i"eE

i "o ti e ,a (e uri & %au $e"ale prelu !ite pe%te ;3J %&pt&)- iE parali/ia $la%"& prelu !it& pe%te : lu iE (i%$a/ia %e*er&E %tarea (epre%i*&E
3

boli a%o"iate %e*ereE (urata lu !& (e la a""i(e t p- & la 4 "eperea re"uper&rii.

Rolul *-r%tei 4 apre"ierea e*olu,iei %t&rii bol a*ului +e)iple!ie a $o%t )ult (i%"utat. E2i%t& p&reri "o tra(i"torii (a"& *-r%ta ar i $lue ,a e$e"tul *ital %au $u ",io al al a""i(e tului *a%"ular "erebral. E2i%t& totu#i o %erie (e $a"tori "are i)pietea/& u u)ai teoreti"' (ar #i pra"ti" a%upra re$a"erii $u ",io ale "u) ar $i !ra(ul (e 4 ,ele!ere a i (i"a,iilor (e re"uperare' "apa"itatea *oliti*&' %tarea $i/i"& !e eral&' )oti*a,ia' %u%,i erea (e "&tre )e(iul $a)ilial et". Ori"u)' (a"& *-r%ta 4 ai tat& pare %& u i $lue ,e/e %tati%ti" %e*eritatea a""i(e tului *a%"ular "erebral "a #i !ra*itatea (e$i"itului $u ",io al i %talat i i,ial' 4 )o( "ert ea *a $i u i)porta t +a (i"ap 4 ob,i erea u ei a)e3 lior&ri3*i (e"&ri at-t eurolo!i"e' "-t #i $u ",io ale pe par"ur%ul perioa(ei (e re"uperare. 6e %ubli ia )ai %u% "& pre"o"itatea 4 "eperii pro!ra)ului (e re"uperare e%te o "o (i,ie (e pri) or(i 4 "al"ulul #a %elor re$a"erii $u ",io ale a +e)iple!i"ului. 6e apre"ia/& "& o 4 t-r/iere (e ;A (e /ile 4 (e"la #area a"e%tui pro!ra) (up& ata"ul a"ut (ublea/& e"e%it&,ile #i (urata re"uper&rii. O a (oua "o (i,ie e%te "ara"terul %u%,i ut pe "are trebuie %&3l aib& pro!ra)ul (e re"uperare "are %e apli"& i te %i* 4 pri)ele G3? lu i (e la a""i(e t' %e prelu !e#te (e%eori p- & la a i #i %e 4 tre,i e toat& *ia,a. 4 tr3o a%t$el (e (e%$&#urare %e 4 ,ele!e (e "e u a""e t (eo%ebit "a(e pe pro!ra)ul (e re"uperare la (o)i"iliu' %itua,ie 4 "are )e(i"ul !e erali%t u poate %& u %e i)pli"e.
:

Crebuie %ubli iat& #i po%ibilitatea' (elo" rar&' 4 "are bol a*ul u e%te tra %portat la %pital o(at& "u a""i(e tul *a%"ular "erebral a"ut' "i r&)- e la (o)i"iliu u (e 4#i (erulea/& toate %ta(iile bolii. E*i(e t "& 4 a"ea%t& %itua,ie )e(i"ul (e $a)ilie "are ur)&re#te a"a%& bol a*ul *a trebui %& i %tituie la )o)e tul oportu #i pro!ra)ul re"uperator (e pri)& $a/&. 4 !e eral' asistena medical a bol a*ului +e)iple!ie %e orie tea/& %pre J obie"ti*e pri "ipaleD
7.

Pre/er*area *ie,ii Li)itarea e2ti (erii le/iu ilor "erebrale 6"&(erea (e$i"itului $u ",io al #i al (i$or)it&,ilor

:.

;.

J.

Pre*e irea re"ure ,elor.

Pri)ele (ou& obie"ti*e %u t abor(ate 4 %pital 4 %e",iile (e terapie i te %i*& %au 0#i1 4 "ele (e eurolo!ie apli"- (u3%e bol a*ilor "u a""i(e te *a%"ulare "erebrale 4 $a/a i i,ial&' bol a*i i ter a,i 4 "o)& %au u. Cel (e al treilea obie"ti* "are repre/i t& 4 %&#i i(eea re"uper&rii )e(i"ale a bol a*ului +e)iple!ie' %e poate (erula 4 %pital 04 %e",ia (e eurolo!ie' "u u e"+ipa)e t )i i)al1 4 "e tre %au %e",ii (e %pe"ialitate (e re"uperare' pre"u) #i la (o)i"iliul bol a*ului' )o)e t 4 "are 4 "epe i)pli"area )e(i"ului (e $a)ilie. 6tati%ti"ile arat& "& )ajoritatea bol a*ilor "u +e)iple!ie 4#i (erulea/& pro!ra)ul (e re"uperare' %au ori"u) "ea )ai )are parte a lui' la (o)i"iliu. 4 "ele "e ur)ea/&' a"e%ta *a $i pri "ipalul obie"ti* al e2pu erii. Ulti)ul obie"ti*' pre*e irea re"ure ,elor' e%te o proble)& "o)ple2&' (e obi"ei )ulti(i%"ipli ar&' a tre - ( )ai )ulte tipuri (e %pe"iali#ti' (ar 4 ulti)& a ali/& $ii ( ur)&rit& tot (e )e(i"ul (e )e(i"i & !e eral&. Bol a*ul +e)iple!ie e%te 4 pri)ul r- ( u *a%"ular 0atero%"leroti"' +iperte %i*' "ar(ia"1 "eea "e ju%ti$i"& "o trolul #i %tabilirea )e(i"a,iei (e pro$ila2ie %e"u (ar& (e "&tre u "ar(iolo!' lupta "o tra $a"torilor (e ri%" "ar(io*a%"ulari. Dar' $re"*e t' la ba/a *a%"ulopatiei %t& (iabetul "are' e*i(e t' trebuie ur)&rit (e u u3 tri,io i%t. 6e pot (a (e%i!ur #i alte e2e)ple. IV. 7.: EVALUAREA FUNCIONAL A 8EMIPLEGICULUI Apre"ierea "-t )ai "o)plet& #i real& a pro$ilului $i/i" #i p%i+i" al bol a*ului +e)iple!ie repre/i t& "o (i,ia e%e ,ial& pe tru a%i%tarea )e(i"al& a lui. E%te i (i"at "a )e(i"ul %& aib& 4 )i te o %"+e)& (e apre"iere a 4 tre!ului tablou al bolii #i al bol a*ului pe ba/a "&reia %& i %tituie pro!ra)ul (e a%i%te ,& )e(i"al&. 4 "ele "e ur)ea/&' pe $u (alul u ei a%t$el (e %"+e)e %e *a pre/e ta #i pro!ra)ul (e a%i%te ,&. IV. 7.:.7 APRE !EREA "#$R!! %!&! E 'E(ERALE De $apt e%te re/ultatul e2a)e ului !e eral pe aparate al bol a*uluiE %tarea "or(ului' te %iu ea arterial&' *a%ele peri$eri"e' pl&)- ul'3 tubul (i!e%ti* et". "a #i apre"ierea %t&rii (e tro$i"itate a ,e%uturilor 0)u"oa%e' te!u)e te' )u#"+i' o%1. 6ub a"e%t raport bol a*ul *a $i 4 "a(rat 4 tr3u a (i ur)&toarele J "ate!oriiD
7.

Nu pre/i t& a%pe"te patolo!i"e ale "o (i,iei $i/i"e "ore%pu /&toare *-r%tei.

:. Pre/i t& )i ore a$e",iu i a%o"iate "are u e"e%it& (e"-t u "o trol )e(i"al perio(i" $&r& u trata)e t %u%,i ut.

Pre/i t& boli a%o"iate "are e"e%it& trata)e te #i %upra*e!+ere 4 "o (i,ii (oar (e a)bulator3(o)i"iliu.
;.

J. Pre/i t& boli %e*ere "are trebuie %pitali/ate. Cate!oriile : #i ; i tr& (e%i!ur 4 re%po %abilitatea )e(i"ului !e erali%t' a$e"tarea aparatului "ar(io3*a%"ular $ii ( (e obi"ei proble)a "e tral&. Nu e%te lo"ul %& $a"e) re$eriri )ai "o "rete a%upra atitu(i ii terapeuti"e 0%au (e pro$ila2ie %e"u (ar&1 4 a"e%te $oarte *ariate %itua,ii patolo!i"e 4 "are %e pot a$la bol a*ii +e)iple!iei (e "ate!oria a :3a #i a ;3a.

Pe tru tratarea a"e%tor a$e",iu i a%o"iate' )e(i"ul !e erali%t poate $a"e apel la )e(i"ii %pe"iali#ti atu "i "- ( "o %i(er& "& e%te "a/ul. IV. 7.:.: "#AREA )E)*REL+R A%E #A#E "! RE ,PERAREA L+R 0i "lu%i* "oloa a #i ba/i ul1 Repre/i t& 4 $o ( "o "lu/ia e2a)e ului eurolo!i"' K%e"+ela77 "ara"teri%ti"& a a""i(e tului *a%"ular "erebral "&tre "are %e *a 4 (repta iai ale% ate ,ia pri "ipal& a a%i%te ,ei (e re"uperare. Cu totul 4 li ii !e erale #i (i a"e%t pu "t (e *e(ere pute) "ate!ori%i bol a*ii 4 J !rupe )ariD
7.

Cu )o(i$i"&ri $u ",io ale pu,i %ub "o (i,ia or)al& a *-r%tei bol a*uluiE

Cu )o(i$i"&ri relati* )i ore ale $or,ei (e "o tra",ie )u%"ular& #i ale a)plitu(i ii (e )i#"are' (ar "are per)it o a"ti*itate u/ual& or)al& 0(ar u #i a"ti*it&,i e2"e%i*e1E
:. ;.

Cu )o(i$i"&ri $l)",io ale %e*ere "are li)itea/& par,ial a"ti*it&,ile u/ualeE

J. Cu )o(i$i"&ri $oarte %e*ere "are $a" i)po%ibil& ori"e !e%ti"& "oere t& a )e)brului %uperior %au0#i1 $a" i)po%ibil )er%ul.

E%te bi e "u o%"ut $aptul "&' 4 !- (irea tuturor' o,iu ea (e a""i(e t *a%"ular "erebral 0AVC1 e%te i)e(iat a%o"iat& "u parali/ie %au %l&bi"iu e )u%"ular& i! or- ( $aptul "& u 4 tot(eau a a"e#tia %u t "ei )ai (i%$u ",io ali $a"tori. Apre"ierea parali/iei' a %"&(erii $or,ei )u%"ulare la i*elul )e)brelor a$e"tate u e%te o proble)& %i)pl& (eoare"e (e$i"itul )otor e%te re/ultatul u ui "o)ple2 (e ele)e te $i/iopatolo!i"e "reate (e le/iu ea "e tral& eurolo!i"&. A%t$el trebuie bi e apre"iat& "o tribu,ia %pa%ti"it&,ii' (i%pr(2iei' (epo%tur&rilor' perturb&rii %i),ului !ra*ita,iei' +iperre$le"ti*itatea. Ce%tarea )u%"ular& "la%i"& pe %"ala (e $or,& A3< u )ai poate a*ea *aloare 4 "a/ul +e)iple!i"ilor.
A-

"pasticitatea

A#a "u) %3a ar&tat' (up& o %"urt& $a/& (e $ia""i(itate 0(e obi"ei %ub 7 %&pt&)- &1 %e i %talea/& %pa%ti"itatea "are poate a*ea i te %it&,i *ariabile #i (e"i' #i i $lue ,& (i$erit& a%upra "apa"it&,ii $u ",io ale a +e)iple!i"ului. U a u)it !ra( (e %pa%ti"itate i te %& poate $a"e )er%ul i)po%ibil' iar )e)brul %uperior "o)plet e$u ",io al.

De "ele )ai )ulte ori' %u te) obli!a,i %& "o)bate) %pa%ti"itatea pe tru a "rea po%ibilitatea ree(u"&rii $u ",io ale a )e)brelor parali/ate. 4 pri "ipal !ra(ul %pa%ti"it&,ii ,i e (e lo"ali/area #i e2te %ia le/iu ii eurolo!i"e' (ar e2i%t& o %erie (e "o (i,ii e2tra3le/io ale "are i $lue ,ea/& !ra(ul (e %pa%ti"i/are' "u) ar $iD
a1 Po/i,ia "orpului. 4 orto%tati%) %pa%ti"itatea )e)brului %uperior %e a""e tuea/&. Di po/i,ia "ul"at bol a*ul poate )obili/a )ult )ai bi e )e)brul bra+ial' pe toat& a)plitu(i ea (e )i#"are' )oti* pe tru "are e%te bi e %& i %trui) pa"ie tul %& $olo%ea%"& "li o%tati%)ul pe tru a )e ,i e pri e2er"i,ii libere )obilitatea arti"ular& a )e)brelor %pa%ti"e. b1 Ori"e %ti)uli o"i"epti*i %au (e/a!reabili po, )&ri %pa%ti"itatea. A#a %u t e2i%te ,a u or /o e al!i"e (e pre%iu e' e%"are' i $e",ii' (i%3 te %ia *e/i"ii 0rete ,ie uri ar&1' i $e",ii uri are' $ri!ul' %t&rile e)o,io ale' %tre%ul et".

E2"ita,iile por ite (i teritoriul )e)brelor a$e"tate pot "re#te *i/ibil %pa%ti"itatea. 4 a"ea%t& "ate!orie i tr& #i o %erie (e pro"e(ee $i/i"ale apli"ate (e$e"tuo% %au ei (i"ateD ele"troterapia' )a%ajul' re"ele %au "&l(ura e2"e%i*&' e2er"i,iul %au po%tura "are 4 ti (e rapi( )u%"ulatura %pa%ti"& 0slrelching1 et".
"1

4 lupta "o tra u ei %pa%ti"it&,i "re%"ute a*e) la (i%po/i,ie )ai )ulte )ijloa"eD
3 "&l(ura )o(erat& 0baia "al(&' "atapla%)ele "u para$i &' %au %are "al(&' per a ele"tri"& et".1E

)a%ajul "u u "alup (e !+ea,& e$e"tuat 7<37: )i . pe )u%"ulatura %pa%ti"&E

3 e2er"i,ii %pe"iale Ii eti"e 0te+ i"ile (e $a"ilitare proprio"epti*&1 pe "are pa"ie tul #i u )e)bru (i $a)ilie le3a 4 *&,at %& le e2e"ute 4 tr3u "e tru (e re"uperareE

po%turarea 4 orte/e (e 4 ti (ere prelu !it& a )u%"ulaturii %pa%ti"e pe 4 trea!a (urat& a op,ii. 6pre e2e)plu $i2area 4 (or%i$le2ie a pi"iorului pe tru a "o)bate %pa%ti"itatea tri"ep%ului %ural "e (eter)i & e"+i ul (i%$u ",io al al pi"iorului. A"ea%t& 4 ti (ere prelu !it& (e @3? ore e%te )ult )ai e$i"a"e (e"-t 4 ti (erile (e "-te*a )i ute #i repetate 4 ti)pul /ileiE
3

)e(i"a,ia (e"o tra"tura t& #i 4 %pe"ial (ia/epa)ul $olo%it 4 ti)pul /ilei are u bu e$e"t a ti%pa%ti"' (ar "reea/& o %tare (e %o) ole ,& #i apatie "are (i)i u& )ult "apa"itatea (e )obili/are a pa"ie tului pe tru pro!ra)ele (e re"uperare.
3

E2i%t& #i alte pro"e(ee (e (e%pa%ti"i/are' (ar ele u pot $i apli"ate la (o)i"iliul pa"ie tului. Di tre a"e%tea a)i ti) te+ i"ile (e bio$ee(3 ba"I' i je",iile "u al"ool 4 )a%a )u#"+iului l- !& pu "tul )otor' $e3 oli/area er*ului #i altele.
*-

.ispra/ia

Di%pra2ia e%te o perturbare a )i#"&rii *olu tare 4 "are pa"ie tul u poate i i,ia o

)i#"are %au o a"ti*itate pe "are o (ore#te (e#i (i%pu e (e $or,& a(e"*at&' (e %e %ibilitate bu &' (" "oor(o are #i 4 ,ele!ere 4 li)ite or)ale. 6po ta ' bol a*ul e%te "apabil %& $a"& o )i#"are' u !e%t' 4 )o(ul "el )ai per$e"t (ar "- ( 4#i propu e %& $a"& a"el !e%t e%te i "apabil. E2i%t& o )are *arietate (e tipuri (e (i%pra2ie la pa"ie ,ii "u AVC. A"e#tia pot pre/e ta (i%pra2ie oral3*erbal&' apra2ie (e 4)br&"are' "o %tru",io al&' i(ea,io al& %au (i%pra2ie )otorie %au Ii eti"&. Di%pra2ia (e*i e o "au/& i)porta t& (e +a (i"ap' )oti* pe tru "are trebuie %& i %e (ea toat& ate ,ia 4 "a(rul a%i%te ,ei (e re"uperare. Da"& "i e*a' u )e)bru al $a)iliei' a"or(& u %"urt ajutor pe tru (e)ararea )i#"&rii (orite' pa"ie tul *a putea apoi %& o e2e"ute "u toat& pre"i/ia. 6e *or e2e"uta repetate e2er"i,ii (e )i#"&ri "o)ple2e (i*er%e "are *or $i i i,iate (e per%oa a "are a%i%t& bol a*ul #i apoi "o ti uate *olu tar (e a"e%ta. 4 a"e%t $el' pro! o%ti"ul tulbur&rilor (i%pra2i"e e%te bu ' "+iar "el al apra2iei orale #i oral3*erbale (e "are %e *a (i%"uta "e*a )ai (eparte. C-!ncoordonarea Ab%e ,a "oor(o &rii )i#"&rilor e%te aproape re!ul& la +e)iple!iei. I "oor(o area trebuie 4 ,elea%& "a u $e o)e i (epe (e t (e parali/ie. Ea %e (atorea/& %pa%ti"it&,ii %au0#i1 a$e"t&rii "erebelului %au tra"telor "erebeloa%e' bol a*ul (e*e i ( u ata2i". Fe o)e e ata2i"e %e*ere %e 4 t-l e%" 4 le/iu i ale tru "+iului "erebral. I "oor(o area a$e"tea/& )obilitatea "o trolat& #i abilitatea "are 4 %& pot $i re"-#ti!ate' "el pu,i par,ial' pri tr3o $oarte 4 (elu !at& per%e*ere ,& pri e2er"i,ii %pe"i$i"e (e "oor(o are. Ree(u"area "oor(o &rii %e poate 4 "epe (e%i!ur u)ai (up& "e pa"ie tul a re"-#ti!at "ele : ele)e te (e ba/&D )obilitatea #i %tabilitatea. Pe tru a a tre a !e%ti"a u/ual& (e a )- "a utili/- ( li !ura %au $ur"uli,a trebuie e*i(e t %& $i reu#it "a bol a*ul %& per$or)e/e )i#"area )-i ii p- & la !ur&. De a%e)e ea' pe tru "a bol a*ul %& poat& %&3#i r&%u"ea%"& "apul #i "orpul pri*i ( %pre %pate 4 ti)pul )er%ului' *a trebui %& reu#i) la 4 "eput orto%tati%)ul' apoi )er%ul $&r& ajutor. Lupta "o tra %pa%ti"it&,ii a%i!ur& pre)i%a %u""e%ului e2er"i,iilor (e "oor(o are. Ob,i erea "oor(o &rii e%te i "o te%tabil (i$i"il&' poate (ura toat& perioa(a "elor : a i (e re"uperare' ea per$e"t- (u3%e "o ti uu 4 "a(rul a"ti*it&,ilor /il i"e u/uale ale pa"ie tului. E2er"i,iile %pe"i$i"e (e "oor(o are %e 4 *a,& 4 "e trele (e re"uperare )e(i"al& (ar pot $i tot at-t (e bi e (e)o %trate pa"ie tului 0#i $a)iliei %ale1 #i la (o)i"iliu (e "&tre )e(i"ul (e $a)ilie. A"e%te e2er"i,ii repre/i t& K!e%turiP %i)ple' apoi )ai "o)ple2e' (i a"ti*itatea obi# uit&' "u) ar $iD apu"area u or obie"te (e *olu)e #i $or)e *ariabile' (e%"+i(erea #i 4 "+i(erea u ei "utii' 4 o(area u ei %$ori' lu%truirea )obilei' #ter!erea !ea)ului' 4)br&"atul #i (e/br&"atul' utili/area ta"-)urilor et". et". %au )er%ul pe o li ie' )er%ul 4 lateral' 4 "ru"i#area pi"ioarelor 4 )er%' rota,ia tru "+iului' a#e/atul #i ri(i"atul (e pe u %"au )ai %"u ( et". I)porta t e%te "a %etul (e e2er"i,ii $i2at (e )e(i" pe tru a tre area "oor(o &rii %& $ie repetat ab%olut /il i"' (e "-te*a ori' (ar $&r& %& %e aju !& la obo%eala bol a*ului. 6e "ere o "o "e trare )a2i)& a a"e%tuia 4 ti)pul e2er"i,iilor "eea "e obo%e#te (e%tul (e repe(e' ori %e #tie "& %tarea (e obo%eal& (eter)i & #i la %& &to#i (i%"oor(o &ri. Cerapia o"upa,io al& la (o)i"iliu' "are repre/i t& (e $apt a"ti*it&,ile *ie,ii /il i"e 0ADL M

act0mt1 of dail1 living2 e%te )o(alitatea "ea )ai bu & pe tru "-#ti!area u ei "oor(o &ri #i abilit&,i )a2i) po%ibile.
.-

#ulburrile de sensibilitate

Apro2i)ati* 7<37A= (i tre pa"ie ,ii "are au %u$erit u AVC pre/i t& #i tulbur&ri (e %e %ibilitate. Gra*itatea a"e%tor tulbur&ri e%te (e%i!ur 4 $u ",ie (e lo"ali/area le/iu ilor "erebrale. Cele )ai "o)plete (e$i"ite %e /iti*e le (au le/iu ile (i tru "+iul "erebral 4 ti)p "e le/iu ile "ap%ulare %au "orti"ale a$e"tea/& 4 %pe"ial %e %ibilitatea (i%tal& a )e)brelor' "ele "ap%ulare $ii ( )ai %e*ere. De a%e)e ea 4 le/iu ile tala)i"e' %ti)ulii %e /iti*i pot $i re%i),i,i "a (urero#i. Cel )ai $re"*e t' 4 t-l i) Ia +e)iple!iei pier(erea %e %ibilit&,ii %uper$i"iale 0ta"tile #i ter)i"e1 #i )ai rar "ea proprio"epti*&. De$i"itul %e /iti* la +e)iple!iei 0)ai ale% "el proprio"epti*1 $a"e re"uperarea )otorie $oarte !rea' 4 u ele "a/uri "+iar i)po%ibil&. Di $eri"ire' )ul,i (i a"e#ti pa"ie ,i 4#i re"ap&t& "el pu,i par,ial %e %ibilitatea 4 73: lu i. Ree(u"area %e %ibilit&,ii %e 4 "epe "u a tre area %e %ibilit&,ii la pre%iu e3(urere. Pa"ie tul pri*e#te la 4 "eput lo"ul u (e pre%&) te!u)e tul %au 4 ,ep&) "&ut- ( %&3#i re$a"& re"ep,ia. Pe tru "o)parare %e *a e2er"ita o e2"ita,ie %i)ilar&' 4 /o a "ore%po (e t& a )e)brului %& &to%. Dup& u ti)p' a"elea#i e2er"i,ii peri$eri"e %e *or e2e"uta' pa"ie tul a*- ( o"+ii 4 "+i#i trebui ( %& e2pli"e "e #i u (e a %i),it. Ce%tarea %e %ibilit&,ii la pre%iu e #i Ia (urere %e pre$er& a $i $&"ut& pri *ibra,ia (iapa/o ului' la :AG 8/ 4 pri)a %itua,ie #i la ;< 8/ 4 "ea (e a (oua. De $apt %e "o %i(er& "& u pute) 4 "epe o a(e*&rat& ree(u"are %e /iti*& p- & "- ( bol a*ul u *a per"epe *ibra,ia (e :AG 8/ %au ;< 8/ a (iapa/o ului. U eori "o "o)ite t' (e obi"ei 4 %& 4 %uit&' %e *a "o ti ua rea tre area %e %ibilit&,ii pri re$a"erea %e %ibilit&,ii proprio"ep,iei #i Ii e%te/iei. Mo(alitatea a"e%tui a tre a)e t e%te (e a )obili/a pa%i* )e)brele a$e"tate #i %e!)e te ale a"e%tora 4 (i*er%e (ire",ii' pa"ie tul "u o"+ii 4 "+i#i (e%"rii ( po/i,iile #i )i#"&rile reali/ate. O ate ,ie (eo%ebit& %e a"or(& ree(u"&rii %e %ibilit&,ii ter)i"e' la 4 "eput la re"e' apoi la "al(. 6e 4 "epe "u te)peraturi e2tre)e 0!+ea,& #i eprubet& "u ap& $ierbi te1 "a treptat pa"ie tul %& poat& (i%ti !e (i$ere ,e ter)i"e tot )ai )i"i. 4 %$-r#it' re"-#ti!area %tereo! o/iei 0i(e ti$i"area pri palpare a u ui obie"t %au a "alit&,ilor $i/i"e 3 $or)&' *olu)' !reutate' "o %i%te ,&' )aterial et". 3 ale a"e%tuia1 r&)- e pe tru )ult ti)p proble)a (e ba/& a "eea "e 4 %ea) & ree(u"area %e %ibilit&,ii. Ea %e reali/ea/& utili/- ( o !a)& *ariat& (e obie"te pe "are' "u o"+ii 4 "+i#i' pa"ie tul 4 "ear"& %& le (e%"rie #i %& le re"u oa%"& 4 G< (e %e"u (e' apoi (e%"+i/- ( o"+ii %&3#i *eri$i"e %e /a,iile. E2i%t& o !ra(are (e la obie"te !ro%ola e' *olu) )are' !rele' a%pre et". %pre obie"te )i"i' u#oare' $i e' )oi et".

Di "ele (e )ai %u% %e 4 ,ele!e bi e "& ree(u"area %e %ibilit&,ii e%te (e (urat& #i "ere )ult& per%e*ere ,&' ea (e%$&#ur- (u3%e 4 %pe"ial la (o)i"iliu. Meto(olo!ia propriu3/i%& "upri (e "-te*a re!uliD
3 e2er"i,iul e%te %"urt' A37< )i .' "&"i "ere "o "e trare )a2i)& #i (e*i e obo%itor' (ar %e repet& (e "-te*a ori pe /iE

%ti)ularea %i)ulta & %au %u""e%i*&' %i)etri"& a )e)brului %& &to% 0)ai ale% 4 re$a"erea %tereo! o/iei1E
3

I pro!re%i*itatea *alorii e2"ita tului %e /iti*E


3 "o trolul *i/ual 4 ai tea %ti)ulului %e /iti* apoi pe tru %ti)uli %i)ilari' o"+ii *or $i 4 "+i#i #i (up& ""a 7 )i . %e *eri$i"& *i/ual %e /a,iile. E. Paralizia

De%i!ur "& +e)iple!ia e%te "ara"teri/at& 4 pri)ul r- (' a#a "u) %3a ar&tat' pri i %talarea parali/iei' a pier(erii $i)",iei )otorii a u ei ju)&t&,i a "orpului. I te %itatea a"e%tei parali/ii e%te $oarte (i$erit& (e la u bol a* la altul' "a #i a )e)brului %uperior $a,& (e "el i $erior. Dup& tre"erea perioa(ei a"ute po%t AVC' (e obi"ei petre"ut& 4 %pital' bol a*ul re*i e la (o)i"iliu "u u +a (i"ap )otor #i (e lo"o)o,ie $oarte (i$erit' 4 $u ",ie (e 4 ti (erea #i lo"ali/area le/iu ii eurolo!i"e pre"u) #i (e e$i"ie ,a a%i%te ,ei (e ree(u"are $u ",io ale "are e*e tual i %3a apli"at 4 tr3u %er*i"iu %pitali"e%" %pe"iali/at. 4 pra"ti"& (e"i' )e(i"ul !e erali%t poate a*ea 4 !rij& la (o)i"iliu u +e)iple!ie 4 ori"e %ta(iu al e*olu,iei +a (i"apului %&u )otor. De%i!ur "& al"&tuirea u ui pro!ra) Ii eti" a(aptat pe tru re"uperare e%te %ar"i a u ui %pe"iali%t re"upera,io i%t' iar apli"area "ore"t& a lui e%te %ar"i a u ui Ii e/iterapeut. A"ea%t& "arte u #i3a propu% %& $a"& (i )e(i"ul !e erali%t u %pe"iali%t re"upera,io i%t' )oti* pe tru "are u e%te lo"ul ai"i %& pre/e t&) a%t$el (e pro!ra)e #i )eto(e "o)pli"ate (e Ii etoterapie' (e $a"ilitare proprio"epti*& et". Co %i(er&) 4 %& "& )e(i"ul (e $a)ilie e%te bi e %& "u oa%"& "-te*a i (i"a,ii #i e2er"i,ii %i)ple 0(ar (eo%ebit (e i)porta te1 pe tru a le pre%"rie bol a*ului #i pe tru a i %trui )e)brii (e $a)ilie 4 (ire",ia ajutorului "are trebuie %&3l a"or(e bol a*ului +e)iple!ie etap& "u etap&.
7 Poziia 3n pai- Partea parali/at& *a $i Ia )ar!i ea (e a""e% a patului 0la ur"at #i "obor-t (i pat1. Patul *a $i a#e/at 4 tr3o latur& a "a)erei 4 a#a $el 4 "-t pa"ie tul' pe tru a *e(ea a"ti*itatea (i "a)er& %au a ur)&ri tele*i/orul et".' *a pri*i pe%te partea parali/at& 4fig- 552Ori"e ajutor i %e *a (a bol a*ului (e "&tre o per%oa &' abor(area %e *a $a"e (i %pre partea parali/at&.

A)& u tele u %u t i utile. A%t$elD patul %& aib& o 4 &l,i)e potri*it& pe tru a u#ura tra %$erul pa"ie tului pe %"au %au ri(i"area lui (i pat. Patul %& aib& o %altea bi e b&tut& #i ar"uri tari. Pe tru po/i,io area "ore"t& a bol a*ului 4 pat trebuie %& e2i%te la 4 (e)- & JQA per e. 4 $i!ura ;J %u t %"+e)ati/ate "-te*a (i po/iiile pri "ipale pe "are le poate lua

pa"ie tul 4 pat 0(e"ubit +o)o 0a1 #i +eterolateral 0b1' (e"ubit (or%al 0"1 #i #e/- ( alu !it 0(11. 4 (e%e e' partea 4 e!rit& repre/i t& partea +e)iple!i"&. Nu *o) (e%"rie a"e%te po%turi' "i re"o)a (&) %& $ie pri*ite "u ate ,ie' "&"i $ie"are a)& u t are i)porta t&.

I "& (e la 4 "eput' %e *a apli"a o atel& %i)pl& "are %& ,i & )- a parali/at& "u (e!etele e2ti %e' iar poli"ele 4 ab(u",ie 0%pa%ti"itatea (eter)i & po/i,ia (e $le2ie a (e!etelor1. De a%e)e ea %e *a po/i,io a #i pi"iorul la ><F $a,& (e !a)b& 0+e)iple!ia $i2ea/& pi"iorul 4 e"+i #i i *er%ie1.

E/erciiile la pat- Au (ou& obie"ti*eD %& "o #tie ti/e/e ju)&tatea parali/at& #i %& a tre e/e )i#"&rile.
:. a1 6"+i)barea po/i,iei 4 pat a bol a*ului 0(e"ubit (or%al' *e tral' lateral1 la ""a ; ore i ter*al e*it& apari,ia e%"arelor' a (urerilor (e pre%iu e #i pro)o*ea/& Kluarea la "u o#ti ,&P a%upra ju)&t&,ii parali/ate. A"e%te %"+i)b&ri (e po/i,ie la 4 "eput %u t pa%i*e' apoi a"ti*o3 pa%i*e' iar 4 "ele (i ur)& %e $a" (e pa"ie t %i !ur "u utili/area "-t )ai i %i%te t& a )e)brelor parali/ate.

De "-te*a ori pe /i' "u ajutorul u ei per%oa e (i $a)ilie %e *or e2e"uta toate )i#"&rile $i/iolo!i"e' pe toat& a)plitu(i ea lor' 4 toate arti"ula,iile )e)brelor parali/ate )e ,i - ( a%t$el %uple,ea a"e%tor arti"ula,ii #i pro*o"- ( %ti)uli proprio"epti*i %pre 6NC.
b1

E2er"i,iile autopa%i*e (e )obili/are 0)ai ale% pe tru )e)brul %uperior1 %u t (eo%ebit (e bu e. Ori"e po%ibilitate (e e2e"utare a"ti*& a u or )i#"&ri trebuie e2ploatat& #i $a"ilitat& pri utili/area u or pl&"i alu e"oa%e pe "are pa"ie tul %&3#i )i#te a"ti* )e)brul %uperior %au0#i1 i $erior. 4 "a/ul 4 "are %pa%ti"itatea e%te prea i te %&' )i#"&rile *or $i pre"e(ate (e apli"area (e "&l(ur& 073: per e ele"tri"e %au pl&"i (e para$i &1.
"1 Bol a*ului i %e *a al"&tui u pro!ra) Ii eto pe tru )e ,i erea #i to i$ierea )a%elor )u%"ulare ale )e)brelor %& &toa%e 0e2. "u !reut&,i' ar"uri et".1 "are *or a*ea u rol "re%"ut (e "o)pe %are a ju)&t&,ii parali/ate. (1 E2er"i,iile (e re%pira,ie u *or $i uitate. 6e *or repeta (e "-te*a ori pe /i #i *or "o %ta 4 re%pira,ii pro$u (e' rit)ate' "u e2pir )ai prelu !it' "u a tre area ab(o)e ului 0re%pe"ti* (ia$ra!)ul1 (i po%turi *ariate 0(e"ubit (or%al' (e"ubit +o)o3 #i +eterolateral1. Mai )ulte a)& u te a%upra a"e%tei proble)e %e pot !&%i la "apitolul (e%pre re"uperarea bolilor "ro i"e re%piratorii.

De%i!ur "& i(eal ar $i "a bol a*ul %& e2e"ute' a%i%tat (e u Ii etoterapeut' u pro!ra) (e e2er"i,ii (e $a"ilitare proprio"epti*&.
e1

E%te po%ibil "a o parte (i a"e%t pro!ra) %& $ie 4 %u#it (e u )e)bru (i $a)ilie "are %& lu"re/e /il i" "u bol a*ul.

6erticalizarea hemiplegicului- Cre"erea bol a*ului +e)iple!ie Ia %ta,iu ea orto%tati"& #i apoi la )er%' u eori e%te (eo%ebit (e (i$i"il&' . u eap&rat (atorit& (oar (e$i"itului $u ",io al 0"are u eori poate $i relati* )o(e%t1' "i #i (e/a(apt&rii re$le2elor pre%oare "are *or (eter)i a pri +ipote %iu ea orto%tati"& o i %u$i"ie t& *a%"ular& "erebral& tra /itorie "u *ertije #i po%ibil& lipoti)ie.
;. J. Reeducarea mersului- Pe tru u +e)iple!ie' )er%ul e%te "o %i(erat pri "ipalul obie"ti* al re"uper&rii. 4 !e eral a tre a)e tul la )er% %e 4 "epe "- ( bol a*ul poate %ta 4 orto%tati%) $&r& %& o3 bo%ea%"&' pe o (urat& (e 7<37A )i ute.

De%i!ur "& tre"erea %e *a $a"e treptat tre"- ( obli!atoriu pri po/i,iile (e #e/- ( 4 pat 0K#e/- ( alu !it771' apoi la )ar!i ea patului 0K#e/- ( %"urtatP1 pe "are bol a*ul le *a )e ,i e pro!re%i*' (e la :3; )i ute p- & la :<3;< (e )i ute #i "+iar )ai )ult. Apoi bol a*ul *a $i ri(i"at 4 pi"ioare l- !& pat tot pro!re%i*. At-t po/i,ia #e/- (&' "-t #i "ea orto%tati"&' ri(i"& o proble)& (e ba/& #i a u)e "apa"itatea (e a reali/a u bala % or)al al "orpului 0e"+ilibru' %e /a,ia (e %i)etrie1. A"e%t bala % e%te (epe (e t (e ; $a"toriD proprio"ep,ie' *e(ere' $u ",ie labiri ti"&' (ar put- ( $u ",io a )ul,u)itor #i 4 pre/e ,a (oar a (oi $a"tori. La +e)iple!ie trebuie %& )ai a(&u!&) #i pier(erea K%i),ului *erti"alit&,ii75 (atorit& (e%i!ur #i (e"ubitului prelu !it 0(ar u u)ai lui1. 6e 4 ,ele!e "& a"e%te proble)e i tr& 4 (i%"u,ie (oar la bol a*ul "are ar a*ea "apa"itatea )otorie 0to u% )u%"ular1 "are %&3i per)it& po/i,ia #e/- (& #i pe "ea orto%tati"&. Re"-#ti!area bala %ului 0a %i)etriei1 e%te u obie"ti* i)porta t 4 re"uperare. Pe tru a"ea%ta' bol a*ul %e *a e2er%a (e a tre"e !reutatea "orpului (e pe ju)&tatea %& &toa%& pe "ea parali/at& at-t (i po/i,iileD #e/- ( alu !it' #e/- ( %"urtat #i 4 pi"ioare. Bala %ul %e $a"e "u #i $&r& %priji lateral pe bra, 4fig- ;A1. Di #e/- ( "u bra,ele 4 %pate %priji ite pe ba "+et&' %e bala %ea/& tru "+iul 4 lateral "u 4 "&r"are' "- ( (e o parte' "- ( pe "ealalt&' apoi bala % a teropo%terior 4 "&r"- ( "- ( bra,ele "- ( ba/i ul 4fig- 572- De )are e$i"ie ,& e%te 4 "er"area (e a (epla%a tru "+iul 4 po/i,ia #e/- (& pri bala %ul ba/i ului 4fig- 582- A tre area la po/i,ia pi"ior pe%te pi"ior (i #e/- ( e%te (e a%e)e ea re"o)a (at&. Di orto%tati%) 4 %priji pe a)bele pi"ioare' %e bala %ea/& !reutatea "orpului "- ( pe u pi"ior' "- ( pe "el&lalt. 4 "o ti uare' %e %t& 4 %priji pe )e)brul i $erior a$e"tat' iar "el %& &to% %e ri(i"& pe u %"&u el a#e/at 4 $a,& %au0#i1 4 lateral. Mai apoi' (i a"eea#i po/i,ie' )e)brul %& &to% *a (e%e a i#te opturi pe par(o%eal& 4fig- 592Creptat a tre area bala %ului %e *a $a"e "o "o)ite t "u rotarea #i a tru "+iului. Pri*irea %pre ta*a 4 ti)pul bala %ului )&re#te "apa"itatea. 6e poate "o %i(era "a u )ijlo" (eo%ebit (e ree(u"are a e"+ilibrului' bala %area (i

orto%tati%) pe o pla"& %pe"ial& "urb&' "a 4 $i!ura ;>' a #i b- La a"e%t e2er"i,iu e%te obli!atoriu "a pa"ie tul %& $ie a%i%tat (i aproape. Pra"ti"a a%i%te ,ei (e re"uperare arat& "-' (e $apt' u e pute) a#tepta la u re/ultat e$i"ie t 4 ree(u"area )er%ului (e"-t (a"& e2i%t& ur)&toarele "o (i,iiD
a1

Bol a*ul %& poat& e2e"uta 0#i 4 ,ele!e1 "o)a (a (e a $a"e pa#i 4 ; (ire",iiE 6& aib& o bu & %tabilitate a bala %ului "orpuluiE 6& u e2i%te o %pa%ti"itate i te %& a $le2orilor #ol(ului #i !e u "+iuluiE

b1

"1

(1 4 )o( e*i(e t' %& %e $i pro(u% o re*e ire la $u ",ia )otorie *olu tar& pe tru a%i!urarea %tabilit&,ii #ol(ului' !e u "+iului #i !le/ ei. 6ub a"e%t raport trebuie pre"i/at "& a"ea%t& "o (i,ie are po%ibilit&,i (e "o)pe %are 4 a u)ite li)ite. 4 )o( "ert !rupul e2te %or al #ol(ului trebuie obli!atoriu %& aib& o )u%"ular& %u$i"ie ta pe tru a putea *orbi (e o ree(u"are a )er%ului. A"e%t !rup u u)ai "- %tabili/ea/& #ol(ul 4 e2te %ie' (ar are u e$e"t %i)ilar #i pe tru !e u "+i "&"i tra!e 4 (&r&t (e $e)ur. Ceilal,i )u#"+i pot $i %upli i,i pri orte/e. 6tabili/area lateral& a #ol(ului 0ab(u"torii1 poate $i a%i!urat& pri %priji ul pe ba%to ul ,i ut 4 )- a opu%&. Pi"iorul poate $i %tabili/at pri tr3o or3 te/&' !e u "+iul (e a%e)e ea. Rar e%te e"e%ar& 4 +e)iple!ie ort"/a3 rea 4 tre!ului )e)bru i $erior "u tije lu !i. 6& re,i e) 4 %& "&' 4 a$ara $or,ei e"e%are a e2te %orilor #ol(ului' parali/ia %au %l&bi"iu ea re%tului )e)brului i $erior joa"& u rol )i" 4 a tre area )er%ului la +e)iple!ie. e1 Ceoreti"' %& u e2i%te pier(ere (e %e %ibilitate' (ar a"ea%t& "o (i,ie poate $i i! orat& (eoare"e "o %er*area %e %ibilit&,ii la pi"iorul %& &to% *a per)ite 4 *&,area )er%ului.

Ree(u"area )er%ului r&)- e o !rea proble)& (e re/ol*at 4 "a/ul u ei %pa%ti"it&,i "re%"ute. Re/ol*area ei "o %t& 4 pri)ul r- ( 4 a a ali/a #i 4 (ep&rta toate "au/ele "are pot 4 tre,i e #i a!ra*a %tarea (e %pa%ti"itateD (ureri' $ri"&' a 2ietate' $ri!' e)oti*itate' "a #i ori"e (e/a!re)e t or!a i" i ter . 6pa%ti"itatea $le2orilor pla tari e%te ob%ta"olul "el )ai !reu (e tre"ut e"e%it- ( (e%eori o orte/& !le/ &3pi"ior' "a #i i *er%ia pi"iorului 4 "are "a/ trebuie reali/at& o tra",iu e (e re(re%are 0"u ba (aj a(e/i*1 "a %priji ul %& u %e )ai $a"& pe )ar!i ea e2ter & a pi"iorului. Pra"ti"a re"uper&rii )er%ului +e)iple!ie a %tabilit "-te*a etape obli!atorii. De obi"ei' (i p&"ate' a"e%te etape %u t i! orate' %e tre"e pe%te ele 4 (ori ,a (e a *e(ea bol a*ul )er!- ( ori"u). 6e $or)ea/& a%t$el $oarte repe(e (epri (eri' %"+e)e (e )i#"are (e$e"tuoa%e' "are r&)- (e$i iti*e' iar )ai t-r/iu 4 "er"&rile (e "ore"tare %u t e2tre) (e (i$i"ile. Pro!re%ia %pre u )er% $u ",io al %e $a"e treptat tre"- ( pri ur)&toarele etapeD
a1

Pa"ie tul 4 *a,& %i)etria' e"+ilibrul orto%tati" %t- ( 4 tre bare %au 4 tr3u %uport %tabil.

b1 Dup& "-#ti!area e"+ilibrului' pa"ie tul e%te a tre at %&3#i tra %$ere !reutatea "orpului pe )e)brul pel*i a$e"tat.

"1 Apoi *a reali/a alter a ,a a"e%tui tra %$er (e pe o parte pe alta #i *a 4 *&,a )i#"area (e K$orare7J 0ap&%are "u u#oar& r&%u"ire1 4 (u#u)ea "u pi"iorul pareti"' %t- ( pe lo".

C- ( toate etapele (e )ai %u% %u t reali/ate' iar #ol(ul' !e u "+iul #i !le/ a %e (o*e(e%" %tabile' %e poate 4 "epe p&#itul 4 tre bare ur)&ri ( ob,i erea u ei %e"*e ,ialit&,i re"ipro"e a pa#ilor "-t )ai opti)al&.
(1 e1

Etapa ur)&toare e%te )er%ul "u ajutorul ba%to ului "u J pu "te (e %priji .

6e poate tre"e apoi la )er%ul "u %priji 4 tr3u ba%to "u u %i !ur *-r$' (ar u )ai 4 ai te "a %& $i (i%p&rut (i$ere ,a (e p&#ire 4 tre "ele (ou& pi"ioare.
$1 !1 Dup& "e )er%ul pe plat e%te (e%tul (e bi e ree(u"at' %e *a tre"e la )er%ul pe %"ar&' ur"atul #i "obor-tul %"&rilor pe pri "ipiul !e eralD Kur"& "u pi"iorul %& &to%' "oboar& "u pi"iorul bol a*75.

De%i!ur "& ree(u"area )er%ului u ui +e)iple!ie e%te (e "o)pete ,a Ii etoterapeutului "are #tie %& apli"e o %erie (e te+ i"i Ii eti"e )e ite %& reali/e/e treapt& "u treapt& etapele (e )ai %u%. Me(i"ul r&)- e totu#i !ara tul u ui pro!ra) "ore"t (e re"uperare. Reeducarea membrului superior- De#i 4 )o( e*i(e t pier(erea $u ",iei u ui )e)bru bra+ial e%te (eo%ebit (e +a (i"apa t&' totu#i re"uperarea a"e%tui (e$i"it "a(e pe lotul (oi (up& obie"ti*ul re"uper&rii )er%ului. E%te a(e*&rat "& 4 !e eral (up& u AVC' )e)brul %uperior e%te )ai a$e"tat (e"-t "el i $erior' iar re*e irea $u ",io al& a lui e%te )ai pu,i bu &. Pra"ti"a e arat& "& re*e irea $u ",iei "o)plete a )e)brului %uperior (a"& e%te po%ibil& 04 $u ",ie (e le/iu ea "erebral&1' ea %e pro(u"e 4 pri)a lu & 0e*e tual ; lu i1 (e la a""i(e t. Re*e iri par,iale pute) 4 re!i%tra p- & la G lu i.
A.

De%i!ur "& e%te !reu %& %e ob,i & o re%tituire "o)plet& $u ",io al& a )-i ii (at $ii ( "o)ple2itatea abilit&,ilor a"e%tui %e!)e t "o)parati* "u e*oile (e abilitate ale )e)brului pel*i . Re"uperarea $u ",io al& a )e)brului %uperior al +e)iple!i"ului "ere u pro$e%io ali%) (e *4r$ (i partea Ii etoterapeutului "&"i )eto(ele #i te+ i"ile utili/ate trebuie a(aptate %tri"t %t&rii $u ",io ale #i a e*olu,iei a"e%teia. 6pre e2e)plu' 4 %t&ri %e*er (i%$u ",io ale 0lip%a total& (e )i#"&ri *olu tare1 trebuie $olo%ite i te % )i#"&rile %i "i e3 ti"e 4)potri*a u ei re/i%te ,e )a2i)e. Di "o tr&' ori (e "-te ori %u te) 4 $a,a u ui "a/ "u u )i i) (e ele)e te )otorii *olu tare' trebuie luptat pe tru blo"area ori"&rei %i "i e/ii. La pa"ie ,ii "u %pa%ti"itate i te %&' 4 !e eral 4 "a/urile e$a*orabile "a e*olu,ie' trebuie %& e )ul,u)i)' )ai ale% la (o)i"iliu' "u "-te*a obie"ti*e pre"i%e pe "are )e(i"ul ie *a ur)&ri "u !rij&' a#tept- ( o e*e tual& e*olu,ie $u ",io al& $a*orabil&.
a1 Pre*e irea %au tratarea (urerilor #i blo"&rii )obilit&,ii u)&rului pri "ap%ulita retra"til& a arti"ula,iei !le o+u)erale (ar u rareori #i pri %ublu2a,ia "apului +u)eral (atorat& (e/e"+ilibrului )u%"ular 0parali/ie 3 "o tra"tur&1.

%ii

Po/i,io area "ore"t& a bra,ului 4 ab(u",ie "u ajutorul u ei per e' "a #i ,i erea )-i ii %ub "ap' ter3 )oterapie lo"al& 0para$i &' per & ele"tri"&1' )obili/&ri pa%i*e %au pa%i*o3a"ti*e ale u)&rului 0(a"& e%te po%ibil1' repetate (e "-te*a ori pe /i' %au 4 "a/ (e %ublu2a,ie purtarea u ei K"+i !iO (e %u%,i ere a u)&rului repre/i t& )eto(ele obi# uite pe tru re"uperarea u)&rului +e)iple!ie. 6& )ai a(&u!&) )obili/area autopa%i*& 0"u ajutorul )-i ii %& &toa%e "are pri (e )- a bol a*&1 a 4 tre!ului )e)bru %uperior pe $le2ie %i)pl& %au "u "o)bi &riD $le2ie3ab(u",ie' $le2ie3a((u",ie.
b1 Co)baterea %pa%ti"it&,ii )-i ii "u po/i,ia (e $le2ie a (e!etelor #i ab(u",ia poli"elui 4 pal)& po/i,ie total i *ali(a t&. 6e reali/ea/& pri atel& (e e2te %ie 4fig- :;2, "&l(ur& lo"al&' te+ i"i Ii eti"e )ai "o)ple2e (e $a"ilitare europroprio"epti*e. "1 E*itarea e(e)ului )-i ii "are apare $re"*e t' $ie i/olat' $ie 4 "a(rul u ui e*e tual %i (ro) al!o euro(i%tro$i" bipolar u)&r3)- &.

Po%turarea a ti(e"li*& a a tebra,ului #i )-i ii e%te )ijlo"ul "el )ai %i)plu (e "o)batere a e(e)ului. 4 pat' %e *a po%tura 4 tre!ul )e)bru %uperior pe o per & )ai ri(i"at&. 4 $otoliu pe u %uport' a tebra,ul #i )- a %& $ie )ai ri(i"ate. Obi# uita e#ar$& le!at& (up& !-t 4 "are %e %priji & a tebra,ul %e *a utili/a "-t )ai pu,i #i' e*e tual' u)ai 4 ti)pul )er%ului. A tre area "apa"it&,ii (e %priji 4 )e)brul bra+ial ple!i". Di p&"ate' la )ul,i +e)iple!iei (ori ,ele oa%tre (e a putea re$a"e abilit&,ile )-i ii %u t i opera te. Nu are ro%t %& %e piar(& *re)ea "u tot $elul (e te+ i"i "o)pli"ate (e Ii eto "u a"e%t obie"ti* 4 "a/urile 4 "are' a#a "u) ar&ta)' pri)ele lu i po%t AVC u au a(u% %po ta i"i u be e$i"iu $u ",io al al )-i ii. E%te 4 %& e"e%ar %& e "o "e tr&) ree(u"area $u ",io al& pe "-#ti!area "apa"it&,ii (e %priji a )e)brului %uperior parali/at "eea "e ar $a"ilita e or) )obili/area "orpului (i (e"ubit 4 orto #i i *er%' a %tabilit&,ii 4 ti)pul )i#"&rilor (i (e"ubit %au #e/- (' "a #i a u or )i#"&ri !lobale ale 4 tre!ului )e)bru.
(1

Reali/area a"e%tui (e/i(erat %e $a"e pri tr3o %uit& (e e2er"i,ii %i)ple (ar e2e"utate "u per%e*ere ,& /il i" #i ajutate' la 4 "eput' (e u )e)bru (i $a)ilie. Iat& "-te*a e2e)pleD R

!rig- :< - E2pli"a,ia %" a$la 4 te2t.

3 4 (e"ubit (or%al' bra,ele pe l- !& "orp la o (i%ta ,& (e :<3;< ")' pal)ele 4 jo%' %e apa%& pe pat 0tare1 "u a)bele )e)bre %uperioare pe toat& lu !i)ea lor' "o "o)ite t' apoi alter ati*' pe (urat& (e A %e".

4 (e"ubit *e tral' %priji pe a tebra,e #i )-i i %e apa%& %au %e )e ,i e tru "+iul ri(i"at'

%e tre"e !reutatea "- ( pe o parte "- ( pe "ealalt& =fig- :<2Di #e/- ( %e %priji & tru "+iul pe "ot #i a tebra,' )e)brul %uperior e%te 4 ti %1.
3 3
"a

R $i!ura ;;' apoi pe )- & 0tot

Di po/i,ia K4 J labeO %e tre"e !reutatea "orpului "- ( pe )e)brul %& &to%' "- ( pe "el ple!i". Di a"eea#i po/i,ie %e 4 "ear"& )er%ul K4 "ru"i#atP 0)- a %t- !& 3 pi"ior (rept' apoi i *er%1 apoi )er%ul K"&)ileiP 0)- a %t- !& 3 pi"ior %t- !E )- & (reapt& 3 pi"ior (rept1.
3

Di orto%tati%) e2er"i,ii .

3 E2i%t& apoi o %uit& (e e2er"i,ii e2e"utate "u ajutorul u ei per%oa e (i $a)ilie "are "o trea/& "u )- a (i*er%e 4 "er"&ri (e )i#"are "u %e!)e tele )e)brului bra+ial a$e"tat 0"2"r"i,ii i/o)"tri"e %au (i a)i"e "o trate1.

Crebuie %& atra!e) ate 0ia "& aproape toate e2er"i,iile (e )ai %u% %u t %au au o "o)po e t& i/o)etri"& i)porta t&' "eea "e e"e%it& u "o trol al *alorilor te %iu ii arteriale' +e)iple!i"ul $ii ( 4 pri)ul r- ( u *a%"ular. IV. 7.:.; #,L*,R$R!LE .E +),(! A>!E Pe%te A<= (i bol a*ii +e)iple!iei pre/i t& 4 tr3u !ra( )ai )are %au )ai )i" a%t$el (e tulbur&ri e$ii ( *orba (oar (e "ei "u le/iu i "erebrale %t- !i. 6& re"u oa#te) "a la oi 4 ,ar& %e a"or(& o prea )i"& ate ,ie a"e%tor tulbur&ri' (e#i ele au u i)pa"t e or) a%upra !ra(ului (e +a (i"ap al bol a*ului' a%upra %t&rii p%i+o3e)o,io ale a lui' pre"u) #i a%upra "olabor&rii #i )er%ului re"uper&rii $u ",io ale !e erale a pa"ie tului. A ali/a ate t& #i "o)pete t& a !ra(ului #i tipului (e$i"itului (e "o)u i"are e%te obli!atorie. A$a/ia' tulburare a "o)u i"&rii la +e)iple!ie' %e (e$i e#te "a (e$i"itul li)bajului *erbal pri le/iu e "erebral& 0(e obi"ei +e)i%$erul %t- !1' a$e"t- ( toate "o)po e tele li)bajului 04 !ra(e (i$erite1 pre"u) 4 ,ele!erea *orbitului "elor (i jur' *orbirea proprie' "ititul' %"ri%ul' "al"ulul arit)eti". A$a/ia u trebuie "o $u (at& "u alte (e$i"ite (e *orbire pri alte "au/eD %ur(itate' tulbur&ri )i tale' tulbur&ri euro)u%"ulare ale )e"a i%)ului *orbirii 0(i/artrie1 et". Majoritatea a$a/i"ilor (up& AVC au (i$i"ult&,i #i (e Kre"ep,ieP 04 ,ele!erea *orbitului' "itit1 #i (e Ke2e"u,ieP 0*orbit' %"ri%' (e%e at1 %au "u pr"(o)i e ta u eia %au alteia 0a$a/ia re"epti*&' a$a/ie e2pre%i*&' a$a/ie )i2t&1. Apro2i)ati* 7A= (i a$a/ii 0"ele !lobale1 pra"ti" u au #a %e (e 5 re*e ire a#a "& Kterapia *orbirii77 e%te i util&.

Ree(u"area *orbitului trebuie %& $a"& parte (i pro!ra)ul reabilit&rii +")iple!i"ului. A"ea%t& ree(u"ar" trebuie %& o $a"& %pe"iali%tul orto$o i%t. Dileta ti%)ul u *a (a re/ultate' a#a ")e(i"ul (e $a)ilie %e *a preo"upa "a pa"ie tul lui %& aju !& la a"e%t %pe"iali%t #i. "u o%"- (u3 i pro!ra)ul' %& ur)&rea%"& "a bol a*ul %&3l e2e"ute la (o)i"iliu.E%te "u o%"ut $aptul "& %u""e%ul reabilit&rii e%te (epe (e t 4 )are )&%ur& (e "apa"itatea (e 4 ,ele!ere #i "ooperare a bol a*ului la pro!ra)ul (e re"uperare. 6e %pu e "& e$e"tul $u ",io al $i al al re"uper&rii u ui +e)iple!ie e%te re/ultatul %t&rii )e tale 4 a"eea#i )&%ur& "a #i al %t&rii $i/i"e. Culbur&rile )e tale %u t $oarte *ariate #i "o)ple2e put- ( $i 4 %& "o turate 4 ; "ate!oriiD 7 Culbur&ri (e per%o alitateD labilitate e)o,io al&' iritabilitate' (epe (e ,& et".E
3

6i)pto)e p%i+iatri"eD (epre%ie' a 2ietateE "al"ul'

I Culbur&ri i tele"tualeD pier(erea )e)oriei' i "apa"itate (e a $a"e u i)po%ibilitate (e a apre"ia %itua,ii' a re,i e "e*a ou et".

E2i%t& (i$erite !ra(e ale a"e%tor tulbur&ri 0)i i)ale 3 )e(ii I )o(erate 3 %e*ere1 u ele r&%pu /- ( relati* bi e la o )e(i"a,ie a(e"*at&' altele e%to)p- (u3%e 4 ti)p 0e2. labilitatea e)o,io al& (i%pare 4 !e eral 4 i ter*alul u ui a (e la AVC1' (up& "u) u ele r&)- #i )ar"+ea/& pa"ie tul toat& *ia,a. Colaborarea u ui p%i+iatru #i u ui p%i+olo! e%te (e )ulte ori ab%olut e"e%ar&. IV.7.:.A #,L*,R$R!LE "%!( #ER!E(E I "o ti e ,a uri ar& e%te aproape re!ula' i)e(iat (up& AVC' $ie (atorit& %t&rii (e i "o #tie ,& total& %au par,ial&' $ie %t&rii (e $la""i(itate. Mai t-r/iu' tulburarea (e )i",iu e %e (atorea/& i "apa"it&,ii (e a i +iba re$le2ul (etru%or (atorit& %pa%ti"it&,ii' )i",iu ea (e*i e i)perioa%& eput- ( $i a)- at& *olu tar' (e u (e i "o ti e ,a. 4 tr3o pri)& $a/&' re/ol*area i "o ti e ,ei e%te $i2area %o (ei per)a e te. 4 "ea (e a :3a %itua,ie' ree(u"area *e/i"ii pri tr3u pro!ra) %pe"ial *a putea re%tabili o )i",iu e $u ",io al& $&r& "ateter 0a %e *e(ea "apitolele a%upra !eriatriei #i paraple!iei1. Cra /itul i te%ti al e%te a%i!urat (e peri%talti%)ul "are r&)- e ea$e"tat 4 le/iu ile "erebrale ori"-t (e %e*ere ar $i. I "apa"itatea "o trolului re$le2ului re"toa al (e (e$e"a,ie' 4 pri)a $a/& (up& AVC' poate (eter)i a #i i "o ti e ,a (e $e"ale 0(e obi"ei "o "o)ite t& "u "ea uri ar&1. Mai t-r/iu' "o trolul (e$e"a,iei (e obi"ei re*i e. Da"& u e%te "o)plet %e *a a%i!ura u pro!ra) %pe"ial (e ree(u"are 0Ka tre a)e tul i te%ti ului7J1 "e e%te (i%"utat 4 "apitolul paraple!iei. IV. 7.:.G .!%! ,L#$>! ?( A"!"#E(>A .E RE ,PERARE A @E)!PLE'! !L+R

168

Bol a*ii +e)iple!iei pot pre/e ta o %erie (e %t&ri patolo!i"e "are "reea/& (i$i"ult&,i otabile 4 re"uperarea lor. A%t$el %u tD Pro"e%e le/io ale pree2i%te te )u%"ulo3%"+eletale 0"o2o/a' (i%3 "opatia "u %"iatal!ie' u)&r blo"at' prote/e' poliartrita et".1.
a1

Pre/e ,a u ei "ar(iopatii %au bro +op eu)opatii "are li)itea/& )ai )ult Ii etoterapia #i e$ortul.
b1

Cri/ele "o)i,iale 0ja"I%o ie e1 )ai ale% (up& AVC pri "orti"al&.


"1 (1

e)bolie #i "u lo"ali/are

Cro)bo$lebitele )e)brului i $erior 0;<= (i "a/urile (e +e)iple!ii1 a*- ( ori"- ( po%ibilitatea u ei e)bolii. Apari,ia %i (ro)ului u)&r3)- & 06t"i bro"Ier1 la parali/at.
e1

i*elul )e)brului %uperior

< Fra"turile "ele )ai (i*er%e (atorate $re"*e telor "&(eri ale +e)iple!i"ilor. E%te u#or (e i)a!i at "e (i$i"ult&,i pot ri(i"a pe tru a%i%te ,a (e re"uperare a"e%te proble)e )ai ale% la (o)i"iliul pa"ie tului u (e "o (i,iile (e 4 !rijire %u t (i$i"ile. Ori"are ar $i 4 %& a"e%te !reut&,i' )e(i"ul (e $a)ilie u poate aba (o a +e)ipie!i"ul' a%i%te ,a a"e%tuia (erul- (u3%e toat& *ia,a. IV.: PARAPLEG8LE Paraple!ia %e (e$i e#te "a K(e$i"itul (e $or,& )u%"ular& a )e)brelor i $erioareJJ la "are %e poate a%o"ia (e$i"itul par,ial %au total al tru "+iului. C- ( 4 pro"e%ul pareti" %u t "upri %e #i )e)brele %uperioare *orbi) (e Ktetraple!ieS. E%te ""e%ar (e %ubli iat (e$i i,ia (eoare"e e2i%t& )ulte alte "a/uri "are pre/i t& "li i" i)pote ,& $u ",io al& a )e)brelor i $erioare' (ar ea*- ( la ba/& (e$i"itul )u%"ular' u %u t "o %i(erate Kparaple3 !iiP. "u) ar $i ata2iile "er"beloa%"' %i (roa)ele *e%tibulare' o%teo3 #i artropatiile %e*ere ale )e)brelor i $erioare' %i (roa)ele e2trapira)i3 (ale 0parIi %o 1' tabe%ul et". Cer)e ul (e parapare/& u are "a %e) i$i"a,ie (e"-t !ra(ul (e (i%$u ",io alitate )ai %"&/ut al paraple!iei. Fre"*e ,a paraple!iei e%te (" :<<3A<< (e "a/uri la 7 )ilio lo"uitori 04 $u ",ie (e ,ar&1. 4 6.U.A. %e 4 re!i%trea/& 4 tre ; A<< #i 7< <<< "a/uri a ual "u u total e2i%te t (e pe%te 7<< <<< (e "a/uri. Fre"*e ,a (e%i!ur u e%te )are' (ar %e*eritatea i *ali(it&,ii paraple!i3 "ului $a"e (i a"ea%t& boal& u obie"ti* )ajor al )arilor %er*i"ii (e re"uperare (e pretuti (e i pe tru "are %e "+eltuie%" %u)e "o %i(erabile. 4 a"e%te "o (i,ii' %e poate pu e 4 trebarea u (e ar $i lo"ul )e(i"ului (e $a)ilie 4 re"uperarea paraple!i"uluiT R&%pu %ul %e poate (e(u"e (i 4 %u#i %"opul re"uper&rii a"e%tui bol a*D Ka ajuta pa"ie tul %& %e ajute %i !urP' "&"i 4 )area )ajoritate a "a/urilor (e$i"itul )otor al )e)brelor i $erioare u poate $i a)eliorat' pa"ie tul

168

r&)- - ( u +a (i"apat tot re%tul *ie,ii. Paraple!ia poate a*ea la ba/& at-t le/iu ea euro ului )otor "e tral 0 .).".1' "-t #i a "elui peri$eri" 0 .).p.1. IV.:.7 PARAPLEGIILE PRIN AFECCAREA N.M.C. Pot apare pri le/iu i la i*elul e "e$alului %au al )&(u*ei. !- Prin leziune cncefalicA
3 Le/iu i bilaterale ale lobului para"e tral 0/o a (e repre/e tare )otorie a )e)brelor i $erioare1.

Cau/eD tu)ori' ra)oli%)e tul "erebral al teritoriului arterei "erebrale a terioare bilateral' tro)bo$lebita %i u% lo !itu(i al %uperior' trau)ati%)e (e *erte2.
3 Le/iu i po ti e bilateral 0pi"iorul pu ,ii1 pri *a%"ular&.

i ter$erarea "&ilor pira)i(ale. Cau/&

Le/iu i (i%e)i ate "erebrale atero%"leroti"e 0(ubl& +e)ipare/&' i"tu%uri repetate1. 4 e "e$alopatiile i $a tile.

Dia! o%ti"ul pe tru o paraple!ie pri le/iu e e "e$ali"$l are la ba/&D pre/e ,a %e) elor pira)i(ale L %e) e (e A 6C a*a %at U "ri/e "o)i,iale L epi%oa(e (e i"tu% "erebral L %e) e )i ore (e euro )otor "e tral 0re$le2 pal)o3)e to ier' re$le2 )a%eteria et".1. B- Prin leziune medular 4spinal2 E%te )ult )ai $re"*e t& (e"-t "ea e "e$ali"&. Paraple!ia %pi al& pri le/iu e (e .).". poate apare bru%" 0trau)ati%) )e(ular' i $e",ii 3)ielite3 *a%"ulare3 ra)oli%)e t )e(ular #i +e)ato)ielite to2i"e et".1 %au le t 0"o)pre%ii )e(ulare 3 tu)ori' )orb Pott' ara+ oi(ite "+i%ti"e le/iu i (e!e erati*e )e(ulare' )ielite et".1. 4 pri)ul "a/' (e obi"ei' paraple!ia 4 "epe pri a $i $la%"& 0%ta(iul (e #o" )e(ular1 e*olu- ( apoi %pre %pa%ti"itate. Paraple!ia i %talat& le t e%te (e la 4 "eput %pa%ti"& e*olu- ( lu i #i a i (e /ile. linic, paraple!ia pri le/area .).". %e e*i(e ,ia/& pri pre/e ,a %i (ro)ului pira)i(al 0+iperre$le"ti*itate' "lo u%' Babi %Ii' re$le2e "uta ate ab(o)i ale abolite et".1. Pare/a i tere%ea/& 4 %pe"ial )u%"ulatura $le2oare 0a "oap%ei' !a)bei' $le2orii (or%ali ai pi"iorului1' e2te %orii a*- ( u to u% )ai bu . De%eori' (i$i"ultatea la )er% u e%te (at& (e pare/&' "i (e %pa%ti"itate "are (eter)i & : $or)e "li i"e (e paraple!ieD 4 $le2ie' $oarte %e*er& %ub raport $u ",io al' 4 t-l it& 4 %ta(iile $i ale' la b&tr- i "u A6C' 4 le/iu ile "erebrale et".E
3 3

4 e2te %ie' )ai $u ",io al&' (e obi"ei 4 le/iu i par,iale.

168

Pre/e ,a tulbur&rilor (e %e %ibilitate e%te aleatorie' (e Ia lip%a ori"&rei a$e"t&ri p- & la $or)e %e*ere. I %$-r#it' tulbur&rile %$l "terie e #i !e itale' "u i te %it&,i *ariabile' "o)pletea/& tabloul "li i". IV.:.: PARAPLEGIILE PRIN AFECCAREA N.M.P. Ab%e ,a %e) elor pira)i(ale la u bol a* "u (e$i"it )otor al )e)brelor i $erioare e orie tea/& %pre o le/iu e )e(ular& 0(e pe3 ri"ario 1' ra(i"ular& 0%i (ro)ul "o/ii (e "al1 %au (e er* peri$eri" 0poli europatii1. E2a)e ul "li i" e*i(e ,ia/& %e) ele "la%i"e ale i 3 tere%&rii .).p.D parali/ie $la%"&' re$le2e abolite' atro$ii )u%"ulare' tulbur&ri (e %e %ibilitate 0%au u1' tulbur&ri %$i "terie e 0%au u1.
I. Paraplegia prin lezarea pericarionului o 4 t-l i) 4 polio)ielit&' trau)ati%)e )e(ulare' tu)ori lo)bo%a"rate. Nu pre/i l& tulbur&ri %$i "terie e #i i"i %e /iti*e' re%tul tabloului "li i" $ii ( "ara"teri%ti" le/iu ii (e .).p. :. Paraplegia din sindromul cozii de ca! 0"o)pletD i tere%area r&(&"i ilor L:36A' %au i "o)pletD i tere%are (oar a u or r&(&"i i1 apare 4 "o)pre%ii pri tu)ori' +er ii (e (i%" *olu)i oa%e' trau)ati%)e *ertebrale' ara+ oi(ite et". 4 re!i%tr&) "li i" tulbur&ri (e %e %i3 bilitate "u topo!ra$ie ra(i"ular& "a #i tulbur&ri %$i "terie e #i !e itale (e i te %it&,i (i$erite la u pa"ie t "u paraple!ie $la%"&' a)iotro$ii #i are$le2ie. ;. Paraplegia din lezarea nervilor periferici 0poli e*rite1 are "a etiolo!ie etili%)ul' (i*er%e alte i to2i"a,ii 0ar%e i"' t+aliu' %ul$ur& (e "arbo et".1' tulbur&ri )etaboli"e 0(iabet' (i%!lobuli e)ii' a)iloi(o/& et".1' pro"e%e i $la)atoare 0polira(i"ulo e*rite1' i $e",ioa%e 0*irale1' pro"e%e ere(o3(e!e erati*e 0boala C+ar"ot3Marie' Dejeri e36ota% et".1. Cli i"' la %i (ro)ul (e parali/ie (e .).p.' %e a%o"ia/& tulbur&ri (e %e %ibilitate (e (i*er%e tipuri #i i te %it&,i )ai a""e tuate (i%tal. Nu e2i%t& tulbur&ri %$i "terie e.

De$i"itul $u ",io al (i paraple!ie poate $i e2tre) (e (i$erit' )er!- ( (e la o %"+i,& (e pare/& bilateral& a %"iati"ului popliteu i ter ' "are a$e"tea/& prea pu,i lo"o)o,ia' p- & la i *ali(itate total& "u (epla%are 4 %"au "u rotile. A*- ( la ba/& a ali/a $u ",iei eurolo!i"e %3a al"&tuit o "la%i$i"are a !ra(ului le/io al 0"la%i$i"area Fre Iel (e la Ce trul Na,io al Brita i" al Crau)ati%)elor Me(ulare1D
A.

Co)plet&D le/iu e "o)plet& "u i tere%are %e /iti*o3)otorie total& %ub i*elul %e!)e tului )e(ular le/at. I "o)plet&D i tere%are )otorie total&' pre/er*& par,ial %e %ibilitatea. I "o)plet&D $u ",ia )otorie pre/e t&' (ar $&r& a putea $i pra"ti" utili/at& 0$or,& V ;1. I "o)plet&D pre/er*& $u ",ie )otorie *olu tar& utili/abil& 0pa"ie ,ii pot "+iar )er!e1 0$or,&

B.

C.

D.

168

W ;1.
E.

Vi (e"at&D $&r& %e) e eurolo!i"e )otorii' %e /iti*e %au %$i "te rie e. E*e tual' re$le2ele pot r&)- e abolite.

E2a)e ul u ui bol a* paraple!ie trebuie obli!atoriu %& %tabilea%"& K i*elul $u ",io al77 )e(ular' $ii ( )ai i)porta t (e"-t K i*elul le/io alP. E2pri)area a"e%tui i*el trebuie $&"ut& (e"i pri apre"ierea i*elului $u ",io al a$e"tat. A%t$el' o e2pri)are "aD Kparaple!ie %e %o)otorie DuO 4 %ea) & "& i*elul D e%te ulti)ul %e!)e t i (e) ' a$e"tarea $ii ( %ub el. Deli)itarea a"e%tui i*el u e%te (elo" %i)pl&' (eoare"e 4 !e eral le/iu ea )e(ular& %e 4 ti (e pe )ai )ulte )eta)ere. Di a"e%t )oti*' A6IA 4American "pinal 3nCur1 Associatiori2 a propu% "a (e$i irea i*elului $u ",io al %& $ie $i2at a"olo u (e )u%"ulatura tributar& pre/i t& $or,& (e !ra( ; #i pe%te. De"i tot "e e%te %ub a"e%t i*el e%te et patolo!i". Deter)i - ( a#a(ar $or,a (i$eritelor !rupe )u%"ulare' *o) %tabili i*elul $u ",io al. I re/u)at' %e poate a$ir)a "& 4 le/area )e(ular& lo)bar& )er%ul u *a $i po%ibil (e"-t "u aparat "ruro!a)bier' 4 ti)p "e 4 le/area lo)bo%a"rat&' )er%ul e%te po%ibil $&r& *reo orte/are. Marea )ajoritate a paraple!iiior are la ba/& le/iu ea )e(ular&' iar "a etiolo!ie' trau)ati%)ul *ertebro)e(ular. Gra*itatea trau)ati%)ului )e(ular re/i(& 4 K$ra!ilitateaS )&(u*ei la ori"e i jurie #i la ab%e ta ori"&rei po%ibilit&,i (e repara,ii ti%ulare lo"ale a a"e%teia. I %talarea K%i (ro)ului (e 4 trerupere )e(ular& "o)plet& 7R la u a u)it i*el u trebuie 4 ,elea%& eap&rat "a o %e",iu e )e(ular& 0%oluXie (e "o ti uitate1 "i #i "a o po%ibil& K"o tu/ie77 )e(ular& "u e*oluXie rapi(& %pre e"ro/& reali/- ( (i pu "t (e *e(ere $u ",io al o a(e*&rat& K%e",iu eP. 4 a)bele %itua,ii' 4 treruperea $u ",io al& e%te (e$i iti*&' (ar e*olu- ( "li i" 4 : $a/eD
a1 Fa/a i i,ial&D %ub i*elul le/io al e%te abolit& trea!a %e %ibilitate #i )otri"itate' $a/& "u o%"ut& %ub (e u)irea (e K#o" )e(ular57 pri 4 trerupere.

Fa/a ulterioar& 0(up& ore3/ile1' perioa(& 4 "are %e!)e tul )e(ular (i%tal le/iu ii 0(a"& u a $o%t (i%tru% 4 trau)ati%)1 4#i reia a"ti*itatea auto o)&' a"ti*itatea re$le2& 0"are #i 4 )o( or)al e%te prea pu,i le!at& (e e "e$al1. A%t$el' apar re$le2ele peri eale 0a al #i bulbo3 "a*e)o%1' "el *e/i"al 0a"ti*itatea %$i "terului %triat al uretrei %"&p- ( (e %i(erarea )e(ular& *a (eter)i a rete ,ia uri ar&1' re$le2ele (e tripl& $le2ie' re$le2ele o%teote (i oa%e.
b1

4 abor(area proble)ei a%i%te tei paraple!i"ului' *o) pre/e ta %itua,ia pa"ie ,ilor "u le/iu i )e(ulare "o)plete "o %i(er- ( "& )e(i"ul !e erali%t a*- ( a"e%t tablou *a putea apre"ia "u u#uri ,& i (i"a,iile pe tru "a/urile "u parapare/e i "o)plete (e etiolo!ii (i*er%e 0)ai pu,i trau)ati"e1. IV.:.; A6I6CENA DE RECUPERARE LA DOMICILIU A PARAPLEGICULUI

168

E%te e2tre) (e *ariat& "a )eto(& "&"i' a#a "u) a) *&/ut' etiolo!ia paraple!iei e%te re!&%it& 4 toate tipurile (e pro"e%e patolo!i"eD *a%"ulare' i $la)atorii' tu)orale' (e!e erati*e' trau)ati"e et". 4 a"e%t $el' trata)e tul etiolo!i" %e poate !rupa 4 )ijloa"e terapeuti"e )e(i"al3 eurolo!i"e' ortope(o3"+irur!i"ale #i0%au1 euro"+irur!i"ale. De%i!ur "& u e *o) putea opri a%upra lor. Etiolo!ia paraple!iei i $lue ,e/& )ai pu,i al"&tuirea pro!ra)elor (e re"uperare. I)porta tpe tru a"e%te pro!ra)e e%te %tarea "elor )ari %i (roa)e (i paraple!ieD parali/ia' tulbur&rile (e %e %ibilitate #i "ele %$i "terie e. I "o te%tabil "& a%i%te ,a u ui bol a* paraple!ie repre/i t& u e2a)e (e 4 alt pro$e%io ali%) #i (e o e)&%urat& (e*o,iu e. 4 $o (' %"opul re"uper&rii lui e%te K(e a ajuta pa"ie tul %& %e ajute %i !urP "eea "e 4 %ea) &D
3

a3l $a"e %&3#i utili/e/e partea bu & a "orpului pe tru a "o)pe %a partea parali/at&E

a3l $a"e %&3#i a""epte +a (i"apul' "o %i(er- (u3%e "& are 4 "& )ulte re%ur%e (e a $i util lui #i "elor (i jur #i "& *ia,a poate %-3i o$ere (e%tule %ati%$a",ii.
3

6e %pu e )ereu #i pe%te tot "& re"uperarea paraple!i"ului e%te )u "a u ei 4 tre!i e"+ipeD )e(i" "ura t' )e(i" re"uperator' Ii eto3 terapeut' er!oterapeut' p%i+olo!' a%i%te t& %o"ial& la "are %e a%o"ia/& 4 trea!a $a)ilie. 6& %per&) "& 4 tr3u *iitor u prea 4 (ep&rtat o a%t$el (e e"+ip& %e *a putea reali/a #i la oi (ar' 4 pre/e t' (i realitatea pra"ti"&' para3 ple!i"ul r&)- e' (up& %pitali/area $a/ei a"ute' 4 !rija $a)iliei #i a )e(i"ului (e $a)ilie. I pla ul (e re"uperare al paraple!i"ului %e (e%"riu 4 !e eral %ta(iiD 6ta(iul 7D 4 perioa(a (e K#o" )e(ularP "- ( %e pu )ai ale% proble)e (e 4 !rijire a bol a*ului pe tru e*itarea e%"arelor' a tro)3 bo$lebitelor' a%i!urarea (re ajului bro #i"' "o trolul e)o "toriilor' po%turarea )e)brelor et".E
a1

6ta(iul :D e%te perioa(a a#a3/i%& (e Ki (epe (e ,&P la pat "- ( %e 4 "epe i te %i* pro!ra)ul Ii eti" la pat pe tru a %e ob,i e po/i,ia K#e/- (&P )o)e t "u "are 4 "epe %ta(iul ;.
b1

6ta(iul ;D perioa(a %"au ului "u rotile' a tra %$erului 4 #i (i a"e%t %"au ' 4 "eperea pre!&tirii orto%tati%)uluiE
"1 (1

6ta(iul JD ri(i"area 4 orto%tati%)' ree(u"area )er%ului 0prote/at apoi e*e tual liber1.

4 )ajoritatea "a/urilor' %ta(iul I #i "el pu,i o parte (i %ta(iul : %e (erulea/& 4 %pitalul u (e pa"ie tul a $o%t i ter at (e ur!e ,& (up& a""i(e t 04 "a/ul paraple!iilor pri trau)ati%) )e(ular1. Rar' la oi 4 ,ar&' bol a*ul are po%ibilitatea i ter &rii 4 "o ti uare 4 tr3u %er*i"iu (e re"uperare "u oare"are pro$ilare pe %e"+elele )otorii eurolo!i"e %e*ere.

168

I alte ,&ri' )e(ia (e %pitali/are a paraple!i"ului e%te 4 tre ?J #i 77G /ile' perioa(& i "are %e (erulea/& "ele J %ta(ii ale pla ului (e re"uperare' ulti)ul ur)- ( %& $ie (e$i iti*at #i "o ti uat a)bulator. A#a(ar (i$i"ult&,ile 4 "& e2i%te te 4 a%i%te ,a re"uperatorie (i Ro)- ia $a" "a o )are parte a pro!ra)ului (e re"uperare a paraple!i"ului %& %e (e%$&#oare la (o)i"iliul bol a*ului %ub 4 !rijirea #i %upra*e!+erea )e(i"ului (e $a)ilie. Pe tru o )ai bu & 4 ,ele!ere pra"ti"&' *o) pre/e ta proble)ele (" re"uperare ale paraple!i"ului pe "ele A pri "ipale )o)e te ale e*olu$iei luiD "ul"at i pat' 4 #e/- (' 4 %"au ul "u rotile' ri(i"area 4 orto%tati%) #i )er%. IV.:.;.I REE., AREA PARAPLE'! ,L,! LA PA# De#i i)obili/at la pat' pa"ie tul a (ep&#it (eja K#o"ul %pi alP' 4 "ep- (u3#i re"uperarea 4 %pital pe tru a"ea%t& etap&. 4 a"ea%t& perioa(& #i $a)ilia trebuie bi e i %truit& pe tru a %e a%i!ura bol a*ului o "-t )ai bu & ree(u"are $u ",io al&. Obie"ti*ele pri "ipale ale a"e%tei perioa(e %u tD
7.

Poziionarea ur)&re#te (ou& pri "ipale obie"ti*eD

E*itarea e%"arelor (atorate pre%iu ilor prelu !ite pe a"elea#i /o e 0$e%e. %a"ru' %pate' "&l"-ie et".1 "u i%"+e)ie "o %e"uti*&. 6e *or %"+i)ba alter ati* po/i,iile "orpului' %e e*it& "utele "ear"ea$ului' %e *a )a%a #i tai"a pielea et".
3

E*itarea retra"turilor "u i %talarea po/i,iilor *i"ioa%e. Nu trebuie uitat "& (ebutat& "a o parali/ie $la%"&' treptat parali/ia (e*i e %pa%ti"& 0i t"re%ar"a euro ului )otor "e tral1' $le2orii #i a((u"torii $ii ( pri)ii a$e"ta,i (" %pa%ti"itate. Po%turarea *a $i (e"iD "oap%ele' !a)bele 4 e2te %ie' pi"iorul la ><F $a,& (e !ai l &' "oap%ele 4 u#oar& ab(u",ie "u per & 4 tre ele.
3 :. )obilizrile pasive 4 toate arti"ula,iile #i e toat& a)plitu(i ea (e )i#"are ur)&re%" e*itarea retra"turilor ,e%uturilor )oi #i re(orile arti"ulare' )e ,i erea u ei bu e "ir"ula,ii 4 )e)brele parali/ate. Mobili/&rile %e $a" le t' a)plu' arti"ula,ie (up& arti"ula,ie' 4 "ep- ( "u "ele (i%tale' (e : ori pe /i "-te 7A3;< )i . 5- )obilizri active fi creDterea forfei pentru membrele superioare Di trunchi %u t ab%olut e"e%are pe tru a "o)pe %a ju)&tatea i $erioar& parali/at&. 6e e2e"ut& e2er"i,ii a"ti*e a)ple ale )e)brelor %uperioare libere' "u ba%to ' "u )i !e )e(i"al& et". Co i$ierea )u%"ulaturii %e reali/ea/& pri e2er"i,ii i/o)etri"e #i "u re/i%te ,& utili/- ( !a tere' e2te %oare' ela%ti"e et". 6e (& o ate ,ie (eo%ebit& 4 a"ea%t& (ire",ie )arelui (or%al' )u#"+iul "are $a"e le!&tura 4 tre )e)brul %uperior #i ba/i ' a((u"tor #i e2te %or al bra,ului 0i)porta t 4 %piji ul 4 "-rje %au bare paralele1' ri(i"&tor al +e)iba/i ului +o3 )olateral 0i)porta t pe tru Ktra!ereaP )e)brului i $erior 4 )er%ul 4 J ti)pi1. 6e a tre ea/& (i (e"ubit lateral' pa"ie tul 4 "er"- ( %& ri(i"e ba/i ul "o tra opu erii reali/at& (e u )e)bru al $a)iliei. Al,i )u#"+i i)porta ,i (e a $i to i$i"a,i %u tD pe"toralul' )arele rotu (' )arele (i ,at' tri"ep%ul bra+ial' to,i i tr- ( 4 a",iu e 4 )o)e tul tra %$erului (i pat 4 %"au ul "u rotile #i i *er%. E*i(e t' i"i "eilal,i )u#"+i ai )e)brelor %uperioare u *or $i e!lija,i.

168

Mo(alit&,ile "o "rete (e e2e"utare a a"e%tor e2er"i,ii (e to i$iere )u%"ular& *or $i (e)o %trate (e u Ii etoterapeut' pre/e tarea lor ai"i (ep&#i ( li)itele a"e%tui "apitol. E*e tual poate $i "o %ultat& )o o!ra$iaD KYi etolo!ia pro$ila"ti"&' terapeuti"& #i (e re"uperareP 0"ota biblio!ra$i"& G;1.
J. 'imnastica respiratorie repre/i t&' (e $apt' e(u"area re%pira,iei ab(o)i o3 (ia$ra!)ati"e #i $a"ilitarea e*a"u&rii %e"re,iilor bro #i"e pri po%turile (e (re aj atu "i "- ( e%te "a/ul 0a %e *e(ea "apitolul bolilor bro +opul)o are1. A. Asistarea tulburrilor sfincteriene e%te u obie"ti* (e pri)& i)porta ,&' e!lijarea lui a(u"- ( %erioa%e "o)pli"a,ii put- ( pu e 4 peri"ol "+iar *ia,a pa"ie tului. A$e"tarea )i",iu ii 4 (i*er%e !ra(e e%te aproape re!ula la paraple!i"i.

6e #tie "& )e"a i%)ul )i",iu ii e%te %ub (epe (e ,a a",iu ii %i3 er!i"e a )u#"+iului (etru%or *e/i"al 0"are a%i!ur& $or,a (e e2pul%ie1 #i a %$i "terelor ete(e #i %triate *e/i"o3 uretrale 0"are a%i!ur& $or,a (e rete ,ie1. A"e#ti )u#"+i %u t %ub (epe (e ,a "e trilor )e(ulari 6:' 6;' 6J la i*elul L7 *ertebral #i %e !&%e%" %ub "o)a (a "reierului. I perioa(a K#o"ului %pi alP' %o (ajul e%te obli!atoriu' "&"i (etru3 %orul e%te parali/at' iar %$i "terul %triat uretral %e "o tra"t& re$le2. Dup& tre"erea #o"ului %pi al 4 le/iu ile "o)plete %upra%a"rate. %e re$a"e a"ti*itatea re$le2& auto o)& )e(ular& %uble/io al&' "eea "e *a (eter)i a "o tra",ii ale (etru%orului i (epe (e te (e *oi ,a oa%tr&. r&%pu /- ( la e2"ita,ii (i*er%e (i /o &. Utili/- (u3%e a"ea%t& %itua,ie' %pre e2e)plu per"ut- ( +ipo!a%trul' %e poate ob,i e "o tra",ia (etru%orului "u e*a"uarea uri ei. Da"& le/iu ea "o)plet& a i tere%at /o a %a"rat& )e(ular& at-t (e3 tru%orul "-t #i %$)"terele %u t $la%"e. 4 a"e%te "a/uri' e*a"uarea uri ei %e ob,i e pri po%turare 04 #e/- (1' "u pre%iu e pe ab(o)e ul i $erior' pri "o tra",ii aZe peretelui ab(o)i al. 4 le/u ile i "o)plete )e(ulare %au )e(ulare #i ra(i"ulare' %e 4 t-l e%" tablouri "li i"e (i%o"iate' reali/- (u3%e K*e/i"a )i2t&3Z "u )u#"+i (etru%or a"ti* #i %$i "ter %triat $la%" %au i *er%. Alte a)& u te 4 "apitolul (e%pre a%i%te ,a !eriatri"& AuloposturErile in pat re%pe"ti* a tre area pa"ie tului (e a3#i %"+i)ba %i !ur' $&r& ajutor' po/i,ia 4 pat. Bol a*ul 4#i *a )obili/a i i,ial )e)brele i $erioare "u )-i ile pe (ire",ia 4 "are ur)ea/& %&3#i r&%u"ea%"& apoi "orpul. 6e *a tre"e (i (e"ubit (or%al 4 lateral' apoi 4 *e tral.
G.

A#a "u) %e %ubli ia )ai %u%' )ajoritatea paraple!iilor %u t (atorate trau)ati%)elor )e(ulare. Dup& pri)ele :3; %&pt&)- i (e parali/ie $la%"&' treptat %e i %talea/& %pa%ti"itatea' "&"i )oto euro ii al$a #i "ir"uitul !a)a %ub3 le/io al au %"&pat (e "o trolul i +ibitor3)o(ulator al

168

etajelor %uperioare. 6pa%ti"itatea e%te %alutar&' "&"i $i2- ( po%tura )e)brelor i $erioare 4 e2te %ie per)ite %tabilitatea !e u "+ilor 4 orto%tati%)' ajut& e2pul%ia uri ar&' )e ,i e (e %itatea o%oa%& pri $or,a )u%"ular& apli"at& pe o%. 6pa%ti"itatea poate $i u eori !reu tolerabil&' "&"i pa"ie tul %t& "u (i$i"ultate 4 %"au ul "u rotile' %e tra %$er& (i pat 4 %"au #i i *er% "u e$ort (eo%ebit' orto%tati%)ul #i )er%ul e%te 4)pie(i"at (e pi"iorul e[ui 3pro at #i (e a((u",ia "oap%elor et". De"i trebuie luate )&%uri pe tru a li)ita i te %itatea %pa%ti"it&,ii' "u) ar $iD
a1 E*itarea e2"it&rii te!u)e telor 0pre/e ,a e%"arelor' pro"e%e al3 !i"e ale ,e%uturilor )oi' )-i ile re"i #i a%pre ale per%oa ei "are37 4 !rije#te' $ri!ul et".1E

b1

E*itarea %t&rilor (e e er*are' %tre%urilor et".E E*itarea 0tratarea1 i $e",iei *e/i"aleE Pro)o*area "u !rij& a po%turilor re$le23i +ibitorii ale %pa%ti3 "it&,ii 0po/i,iile Bobat+1.

"1

(1

A)i ti) (ou& a%t$el (e po%turi' (i tre "ele )ai i)porta teD
H Ab(u",ia "u rota,ie e2ter & #i u#oar& e2te %ie a "oap%ei L e2te %ia !e u "+iului L (or%i$le2ia pi"iorului #i e2te %ia (e!etelor.

Rota,ia 4 %e % i *er% a u)erilor #i pel*i%ului. 4 "&l/irea u#oar& a te!u)e telor ju)&t&,ii i $erioare a "orpului.

e1

Di)i u- ( 4 a"e%t $el %pa%ti"itatea' %e *or putea e2e"uta "u u#uri ,& e2er"i,iile Ii eti"e re"o)a (ate )ai %u% #i' 4 plu%' %e *or e*ita po%turile %pa%ti"e (i%$u ",io ale. IV.:.;.: REE., AREA PARAPLE'! ,L,! .!( FE&G(. A"ea%t& etap& 4 "epe %& %e (erule/e la (o)i"iliu 0"el pu,i la oi 4 ,ar&1. Ri(i"area 4 #e/ut e%te "o (i,io at& (e !ra*itatea le/iu ilor *ertebrale (eter)i ate (e trau)ati%). Fra"turile i %tabile %au per%i%te ,a (urerilor %patelui pot 4 t-r/ia ri(i"area 4 #e/ut. Ori"u)' "el )ai t-r/iu (up& ?37: %&pt&)- i (up& trau)ati%)' %e 4 "epe *erti"ali/area. E*e tual %e *a utili/a u "or%et. 6pe"iali%tul ortope( e%te "el )ai i (i"at %& ia a"e%te (e"i/ii. Pri)a etap& *a $i po/i,ia HDezndalungiiI 0)e)brele i $erioare 4 ti %e' !e u "+ii 4 e2te %ie1. E%te o po/i,ie "u %upra$a,& )ai )are (e %priji ' (e"i "u %ta+ilitate #i e"+ilibru )ai bu e. Pe tru 4 "eput' 4 a"ela#i %"op' %priji ul %e *a $a"e #i po%terior pe )e)brele %uperioare tru "+iul a*- ( o po/i,ie u#or obli"& %pre %pate' %au tru "+iul $ii ( %priji it (e per e %au %upor,i.
I.

168

Po/i,ia ..#e/& ( alu !itP' "u pal)ele 4 %priji lateral la i*elul )arelui tro+a ter e%te )ai (i$i"il&' "er- ( u e"+ilibru )ai bu . Aple"area "apului )ult 4 ai te a(u"e "e trul (" !reutate )ai 4 &u trul poli!o ului (e %u%,i ere' (e"i )&re#te e"+ilibrul. Creptat' tru "+iul *a $i a(u% la *erti"al& $&r& *reu %priji %upli)e tar' (oar pe baai ' pe i%"+ioa e. Di a"ea%t& po/i,ie' bol a*ul *a $i ajutat %& e2e"ute u pro!ra) Ii eti" $or)at 4 pri "ipal (i D
7. )obilizri pasive ale %e!)e telor )e)brelor i $erioare parali/ate' "u a"elea#i )oti*a,ii "a #i 4 perioa(a ree(u"&rii la pat 0(i (e"ubit1.

Deoare"e a"u) e !&%i) la "-te*a %&pt&)- i (e la le/area )&(u3 *ei #i %pa%ti"itatea %3a i %talat' $olo%i) te+ i"a )obili/&rilor pa%i*e pe tru a (e"la #a Kre$le2ul (e 4 ti (ereP 4stretch-refle/2 le t "are i +ib& to u%ul "re%"ut )u%"ular. 6e )obili/ea/& pa%i*' le t' u %e!)e t 4 a#a $el "a )u#"+iul %pa%ti" %& $ie 4 ti %. 6e )e ,i e "-te*a %e"u (e 07J3:<1. Di a"e%t pu "t (e *e(ere' o ate ,ie (eo%ebit& %e *a (a %pa%ti"it&,ii i%"+io!a)bierilor #i a $le2orilor pla tari. 6pa%ti"itatea "*a(ri"ep%ului' 4 !e eral' o re%pe"t&) $ii ( e"e%ar& )ai t-r/iu la orto%tati%).
:.

)obilizrile active repre/i t& u !rupaj (e e2er"i,ii "u obie"ti*e (i$erite.

E2er"i,ii (e "re#tere a $or,ei pe tru )e)brele #i tru "+iul %uperior' "o ti uare a e2er"i,iilor "u a"ela#i %"op (i po/i,ia (e (e"ubit' "u e2te %oare' !a ter"' i/o)etrie et".
a1

6pe"i$i"e pe tru po/i,ia (e K#e/- ( alu !itP %u t e2er"i,iile (e %priji pe )-i i "u ri(i"area #e/utului (e pe pla ul patului #i )e ,i erea po/i,iei "-te*a %e"u (e 0(e e2. i%o)etri"1. O *aria t& a a"e%tui e2er"i,iu e%te a"eea i "are pal)ele %e %priji & 4 lateral pe : "&r,i "eea "e "ere o $or,& )ai )are pe tru ri(i"area #e/utului (e pe pat. O(at& #e/utul ri(i"at' %e e2e"ut& )i#"&ri ale pel*i%ului 4 toate %e %urile.
b1 E2er"i,ii (e (epla%are a ba/i ului #i )e)brelor i $erioare (i po/i,ia K#e/- ( alu !itP u $el (e t-r-re pri 4)pi !erea ba/i ului 4 ai te %au0#i1 4 apoi "u %priji pe )- &. 6e (e/*olt& a%t$el %i),ul u it&,ii ba/i 3)e)bre i $erioare #i al po%ibilit&,ii (e a le )obili/a pe ulti)ele pri i ter)e(iul ba/i ului.

E2er"i,ii (e "re#tere a e"+ilibrului utili/- (u3%e a"ti*it&,i "u )-i ile 0aru "atul #i pri (erea u ei )i !i' ele)e te (e terapie o"u3 pa,io al&1 (i a"eea#i po/i,ie K#e/- ( alu !itP.
"1 II. A (oua etap& e%ie po/i,ia -CCciEihJ scurtatI, a(i"& po/i,ia (e %t- ( pe %"au . E%te o.po/i,ia "are *a li a tre at& "u toat& ate ,ia' "&"i ea *a li po/i,ia (i %"au ul "u rotile "u "are %e *a (epla%a pa"ie tul

168

Di a"ea%t& po%tur&' )ai pu,i %tabil& (e"-t pre"e(e ta' "er- ( (e"i u )ai bu e"+ilibru' %e *or relua tipurile (e e2er"i,ii (e%"ri%e )ai %u%. E%te re"o)a (abil "a pi"ioarele bol a*ului %& %e %priji e pe po(ea.O(at& ob,i ut u bu e"+ilibra (i po/i,ia K#e/- ( %"urtat75 %e 4 "ep e2er"i,iile (e tra %$er (i pat pe %"au #i i *er%' (i pat %au %"au i %"au ul "u rotile #i i *er%' (i %"au ul "u rotile pe \.C. #i i *er% et". I %talat 4 %"au ul "u rotile' paraple!i"ul *a relua e2er"i,iile (e%"ri%e la po/i,iile #e/- (e pe "are le *a "o)pleta "P 4 *&,area "o (u"erii %"au ului pre"u) #i tot $elul (e a"ti*it&,i "a% i"eD %& !&tea%"&' %& %pele *a%e' %& lu"re/e la )a%&' %& $a"& or(i e 4 "a%& et". A"e%te a"ti*it&,i trebuie "o %i(erate #i "a terapie o"upa,io al& u u)ai "a a"ti*it&,i utile' e"e%are pe tru *ia,a (i "a%& #i i (epe (e ,a bol a*ului. A#a "u) %e #tie' i (epe (e ,a paraple!i"ului i %"au ul rula t poate )er!e )ai (eparte %pre a"ti*it&,i re"reati*e #i %porti*e 4 a$ara "a%ei' "o (u%ul )a#i ii et". IV.:.;.; REE., AREA PARAPLE'! ,L,! PE(#R, +R#+"#A#!") F! )ER" De#i )ul,i paraple!i"i r&)- pe tru tot re%tul *ie,ii 4 %"au ul "u rotile' totu#i trebuie 4 "er"at& #i pe tru a"e#tia reali/area u ui orto%tati%) "+iar li)itat #i (oar prote/at. E*i(e t "& e2i%t& (e%tule "a/uri 4 "are ree(u"area orto%tati%)ului ]i apoi a )er%ului' "u toate (i$i"ult&,ile "u o%"ute' e%te po%ibil&. Pe tru reali/area a"e%tui obie"ti* e2i%t& "-te*a preli)i ariiD Patrupe(ia' po/i,ie "are a tre ea/& %tabilitatea ba/i ului pe #ol(uri. I i,ial' %e )e ,i e a"ea%t& po%tur& 0(i "are %e $a" bala %uri ale pel*i%ului1' apoi %e ri(i"& alter ati* "-te u )e)bru %uperior "are %e 4 ti (e ori/o tal pe l- !& "ap' "eea "e $a"e "a' alter ati*' !reutatea "orpului %& %e tra %$ere pe "-te o ju)&tate a "orpului. 6e 4 "ear"& (e a%e)e ea bala %uri pel*i e' e*e tual u )e)bru (i $a)ilie %u%,i e "u o )- & ba/i ul pa"ie tului.
a1

Dup& "-#ti!area e"+ilibrului 4 alter a ,ele (e )ai %u% %e *or 4 "epe e2er"i,iile (e Kt-r-reOD pa"ie tul %e la%& pe o parte 4 %priji pe "ot' 4 ti)p "e )e)brul %uperior opu% e%te 4 ti % 0Kp&#e#teP1 tr&!- ( +e)i"orpul #i a tre - ( a%t$el )e)brul i $erior re%pe"ti*. Apoi %e i *er%ea/&. 6"opul e2er"i,iului (e t-r-re e%te (ubluD %oli(ari/ea/& ba/i ul (e )e)brele i $erioare #i' 4 a"ela#i ti)p' poate (e*e i u )ijlo" (e (epla%are pe (i%ta te %"urte 4 "a%&.
b1 Re$a"erea "o trolului *a%o)otor 4 *erti"alitate e%te e"e%ar (eoare"e (up& o perioa(& lu !& (e (e"ubit 4 "er"area (e *erti"alitate (eter)i & a)e,eli #i "+iar lipoti)ii' "&"i %i%te)ele *a%opre%oare u )ai $u ",io ea/&. 6e pre*i e a"ea%t& %tare pri apli"area u ui br-u %tr- % ab(o)i al #i a u or $e#i ela%ti"e pe )e)brele i $erioare. 4 "e trele (e re"uperare e2i%t& o )a%& %pe"ial& ba%"ula t& (e "are pa"ie tul e%te $i2at apoi $ii ( ri(i"at treptat %pre *erti"alitate pe (urate pro!re%i*e' p- & "- ( $e o)e ele "ir"ulatorii %e rea(aptea/&.

Obi# uirea "u $or)ele $la%"e "u orte/ele (e *erti"alitate "are %oli(ari/ea/& )e)brele i $erioare "u ba/i ul a*- ( la i*elul !e u "+iului o bala)a "are %& per)it& $le"tarea !a)bei
"1

pe tru a %e reali/a %tatul pe %"au #i pe %"au ul rula t. Ri(i"area 4 orto%tati%) #i )er%ul paraple!i"ului %e 4 "epe 4 )o)e tul 4 "are' a#a3/i%uZ K"riteriu Gutt)a O e%te 4 (epli it' re%pe"ti* atu "i "- ( pa"ie tul poate %& %e )e ,i & 4 e"+ilibru (i %t- ( 4 K#e/ut %"urtatP "u bra,ele 4 ti %e 4 ai te #i "u o"+ii 4 "+i#i. Reali/area orto%tati%)ului $&r& orte/e 04 $or)ele %pa%ti"e1 %au "u orte/e 04 $or)ele $la%"e1 e%te po%ibil& "u ajutorul u or )e)bri (i $a)ilie' bol a*ul r&)- - ( 4 %priji l- !& pat' l- !& o )a%& et".' "o t- ( i i,ial #i pe %priji ul 4 bra,e. 4 "eperea e2er"i,iilor #i a tre a)e tului pe tru a)bula,ie e%te 4 %& )ult )ai (i$i"il' e"e%it- ( o a%i%tare "ali$i"at&. Di a"e%t )oti*' a) re"o)a (a "a 4 )o)e tul 4 "are pa"ie tul a aju % 4 $a/a 4 "are. %e pu e proble)a )er%ului' a"ea%ta %& $ie reali/at& "u ajutorul u ui Ii etoterapeut %pe"iali/at "are %& *i & a"a%& la bol a* %au "a bol a*ul %& $ie i ter at 4 tr3u "e tru (e re"uperare. H C+iar (a"& )ul,i paraple!i"i *or r&)- e %&3#i or!a i/e/e *ia,a #i "+iar pro$e%ia 4 %"au ul "u rotile' totu#i' %e i (i"& %& u re u ,e ia e2er"i,iile (e orto%tati%) #i a)bula,ie (eoare"e a"e%teaD
3

re(u" %pa%ti"itatea #i pre*i "o tra"turile $ibroa%eE

3pu 4 $u ",iu e toat& )u%"ulatura *olu tar& "apabil& %& r&%pu (&E ^ pre*i o%teoporo/a #i pier(erea "al"i"& "u $ra!ili/area oa%elorE
3

pre*i $or)area "al"ulo/ei re aleE

pre*i o%i$i"area Kre$le2&P a 0e%uturilor )oi 0parao%teoartropatia %au o%i$i"area +eterotopi"&1E


3 3

%u t be e$i"e pe tru (re ajul uri ar #i peri%talti"a i te%ti al&E ar putea per)ite a""e%ul paraple!i"ului "u "-,i*a pa#i 4 lo"uri 4 "are %"au ul "u rotile u poate p&tru (e.

Crebuie 4 ,ele% "& a)bula,ia "ere paraple!i"ului u e$ort e or)' apre"iat a $i la $el (e )are "a aler!area $a,& (e )er%ul obi# uit la o)ul %& &to%. 6pa%ti"ii au u "o %u) e er!eti" )ai )are (e"-t "ei "u parali/ii $la%"e. Cu %au $&r& orte/e' a)bula,ia *a $i ajutat& (e : "-rje' e(u"area )er%ului "u a"e%te "-rje reali/- (u3%e' 4 $u ",ie (e %itua,ia "o "ret& a pa"ie tului' 4 tr3u ul (i "ele ; tipuri $u (a)e taleD
3

)er% "u "-rje pri pa#i alter a ,i 04 J ti)pi1E

)er% "u "-rje pri pa#i t-r#-i,i 04 J %au : ti)pi1E )er% "u "-rje pri pe (ulare 0bala %1.

Ree(u"area a"e%tui )er% trebuie $&"ut& (e u Ii etoterapeut. O proble)& (e o "o*-r#itoare i)porta ,& 4 re"uperarea paraple!i"ului e%te %tarea p%i+o3 %o"ial& a a"e%tuia. Nu e%te (e%i!ur e"e%ar %& %e i %i%te prea )ult a%upra u or %t&ri "u) ar $i proble)ele pro$e%io ale' (e )u "&' *e iturile' proble)ele $a)iliale' "ele %e2uale' %tarea (epre%i*&' i/olarea (e )e(iul %o"ial et". Fie"are (i a"e%te a%pe"te "ere o re/ol*are te)porar& %au (e$i iti*&. I)pli"area )e(i"ului (e $a)ilie (e*i e obli!atorie' el "u o%"- ( "el )ai bi e %tru"tura $a)iliei bol a*ului. Re/ultatele re"uper&rii $u ",io ale a paraple!i"ilor %u t re/u)ate 4 tabelul _ 4 $u ",ie (e i*elul le/io al 0(up& D.F. Apple `r.1. De"i' paraple!i"ii' r&)- - ( paraple!iei' pot aju !e la per$or)a ,e $u ",io ale (e auto4 !rijire #i a"ti*it&,i "a% i"e' 4 *&,- ( "u) %& %e ajute %i !uri' ur)- ( per%e*ere t pro!ra)e (e ree(u"are $u ",io al&' 4 "are )e(i"ul (e $a)ilie trebuie %& %e i)pli"e. IV.; PARYIN6ONI6MUL Cer)e ul (e KparIi %o i%)O *rea %& %ubli ie/e $aptul "& u %e (e%"rie 4 a"e%t "apitol o boal&' "i o %tare $u ",io al&' u %i (ro)' "are are o %erie (e %e) e #i "ara"tere (e$i itorii' "a #i u %e(iu "o)u al pro"e%elor (e!e erati*e euro ale' re%pe"ti* lo"ul i!er #i "orpul LeNa' Etiolo!ia e%te 4 %& (i*er%&' ea "la%i$i"- ( parIi %o i%)ul %au %i (ro)ul parIi %o a%t$elD ParIi %o i%) pri)ar 0i(iopati"1 u (e %e 4 "a(rea/& boala ParIi %o #i parIi %o i%)ul ju*e ilE
7. :. ParIi %o %e"u (ar 0(ob- (it' %i)to)ati"1 (eter)i at (e a!e ,i i $e",io#i' (ro!uri' to2i"e' *a%"ular' trau)ati" et".E

;.

ParIi %o i%) ere(o(e!e erati* "u ?3> e tit&,i o%olo!i"eE De!e er&rile %i%te)ului )ultiplu 0parIi %o i%) 3 plu%1 (e a%e)e ea "u G3@ e tit&,i.

J.

Ulti)ele (ou& "ate!orii %u t rare #i repre/i t& o proble)& (i$i"il& #i pe tru eurolo!ii "ei )ai a*i/a,i' )oti* pe tru "are u *o) i %i%ta a%upra lor. ParIi %o i%)ul pri)elor (ou& "ate!orii apare' 4 !e eral' (up& AA(e a i' $ii ( )ult )ai $re"*e t (e"-t %3ar "re(e' 4 %o,i ( aproape "o %ta t *-r%ta a treia 0%i (ro) parIi %o ia )ai ale% pe $o ( *a%"ular1. Boala ParIi %o are o i "i(e ,& (e 7 D J<<' iar %pre *-r%ta a treia' "+iar

7 D :<<. E%te "e*a )ai $re"*e t& la b&rba,i. E*oluea/& le t' (ar i e2orabil %pre a!ra*are pro!re%i*&. Pro! o%ti"ul *ital pu - (u3%e 4 (i%"u,ie tar(i*' pri "o)pli"a,iile (atorate i)obili/&rii 0i $e",ii re%piratorii' uri are' e%"are et".1. Ceea "e preo"up& )e(i"ul #i pa"ie tul e%te pro! o%ti"ul $u ",io al "are poate (e*e i $oarte %e*er. De ai"i' i tere%ul (eo%ebit "are trebuie %& %e (ea a"e%tui %i (ro) 4 %er*i"iile (e re"uperare )e(i"al& #i 4 "o ti uare' per)a e t' la (o)i"iliul bol a*ului. IV.;.7 CLINICA PARYIN6ONI6MULUI ParIi %o i%)ul e%te u %i (ro) "li i" "o turat (e J %e) e "ar(i aleD Cre)ur&turileD la e2tre)it&,i' ei te ,io ale' apar la repau% 0(ar ab%e te 4 %o) 1 #i (i%par la )i#"are' e2a!erate (e %tarea e)o,io al&' obo%eal& et".E
7

Bra(iIi e/ia' +ipoIi e/iaD )i#"&rile %u t i i,iate "u (i$i"ultate' %e $a" le t' i "o)plet' )er%ul "u pa#i )i"i' bra,ele u bala %ea/& 4 )er%E
:.

Ri!i(itate' "re#terea u i$or)& a to u%ului )u%"ular 4 toate !rupele )u%"ulare %e re%i)te pe toat& a)plitu(i ea (e )i#"are a u ui %e!)e t 0%e) ul ro,ii (i ,ate1' %pre (eo%ebire (e %pa%ti"itatea pira)i(al& "are %e opu e (oar la 4 "eputul )i#"&rii 0%e) ul la)ei (e bri"ea!1.
;.

I %tabilitatea po%tural& (eter)i at& (e perturb&ri ale re$le2elor po%turale 0$i2a,ia po%tural&' re$le2ele (e re(re%are #i re"titu(i e1 (ar' (i $eri"ire' "u "o %er*area )e"a i%)elor a ti!ra*ita,io ale.
J.

Pri)ele (ou& %e) e "ar(i ale' "are pu #i (ia! o%ti"ul' %u t "o %i(erate "a (e$i itorii pe tru a 4)p&r,i boala ParIi %o 4 : %ubtipuriD %ubtipul "u tre)ur-turi 0boala (ebutea/& )ai (e*re)e' u a$e"tea/& %tarea )e tal&' are pro!re%ie le t&1E
a1 b1

%ubtipul "u bra(iIi e/ie 0"u i %talarea $re"*e t& a (e)e ,ei' "u e*olu,ie rapi(&1.

ParIi %o i%)ul pre/i t& u tablou "li i" "o)ple2' 4 !e eral (eter)i at (e "o)bi a,ia re/ulta telor %e) elor "ar(i ale (e )ai %u%. Di a"e%t tablou "li i" )ai a)i ti)D
3

+ipo)i)ia %au K)a%"aP $a"ial& i)obil& a parIi %o i%)ului "u "lipitul pleoapelor $oarte rar. $&r& )i#"&ri o"ulare #i $a"ialeE (i%artria +ipoIi eti"& #i +ipo$o i"&E (i%$ai!iaE *orbitul )o oto E

%"ri%ul )&ru t 0)i"ro!ra$ia1E a)plitu(i i re%piratorii )i"iE "o %tipa,ie' (e$i"it %e2ual' (ureri (i$u/e la )e)brele i $erioare' pare%te/ii' obo%eal&' %"&(ere 4 !reutate et".

Deoare"e )ajoritatea obie"ti*elor a%i%te ,ei (e re"uperare la a"e#ti bol a*i %e 4 (reapt& %pre aparatul lo"o)otor' %pre "apa"itatea (e )i#"are #i lo"o)o,ie' %e *a %"+i,a 4 "o ti uare u tablou )ai "o)plet a%upra (e$i"itelor $u ",io ale 4 a"e%t (o)e iu. I i,ierea )i#"&rilor e%te le t&' tre"- ( u ti)p %e%i/abil 4 tre )o)e tul lu&rii +ot&r-rii u ei )i#"&ri #i reali/area ei. Cre"erea (i "li3 o%tati%) 4 orto%tati%) e%te (i$i"il& 4 "o)po e tele ei (e )obilitate' (ar #i 4 ob,i erea 4 $i al a po/i,iei ere"te. Ri(i"area (e pe %"au e%te (e a%e)e ea (i$i"il&' bol a*ul tra %$er- ( "u !reutate "e trul (e !reutate (i %pate (ea%upra ba/ei (e %u%,i ere a pi"ioarelor 4 orto%tati%). Mer%ul parIi %o ia ului e%te tipi". Capul proie"tat 4 ai te' "i$o/a (or%al&' tru "+iul aple"at' #ol(ul #i !e u "+iul 4 u#or $le2u). Forja (e propul%ie a )er%ului e%te reali/at& pri aple"area tru "+iului 4 $a,&' "eea "e )ut& "e trul (e !reutate )ereu 4 ai te' $or,- ( reali/area pa%ului 4 ai te pe tru a u "&(ea' $e o)e ul repet- (u3%e rit)i". A"e%t )er% %e $a"e "u %&ltarea pa%ului. E%te (e"i u )er% "u (e/e"+ilibrare "o trolat&. U eori' a"e#ti bol a*i u pot "o trola aple"area 4 ai te #i re(re%area ei' a#a "& "e trul (e !reutate "a(e )ereu 4 ai tea pi"ioarelor' obli!- ( pa"ie tul la reali/area u ei %uite (e pa#i )i"i #i repe/i $&r& a %e putea opri (e"-t (e u ob%ta"ol %au pri /- (u3%e "u )-i ile (e o )obil&. Al,i bol a*i eput- ( p&#i 0ri!i(itate )are %au u pot reali/a aple"area 4 $a,& a tru "+iului "u tra %larea "e trului (e !reutate 4 $a,&1 4#i reali/ea/& )er%ul pra"ti" (oar (i !e u "+ii $le"3 ta,i "u t-r#-itul pa#ilor. U ele)e t )otor (i%$u ",io al "ara"teri%ti" #i $oarte i)porta t la parIi %o ie i e%te i)po%ibilitatea (e rota,ie a "orpului "a #i p&#irea lateral&. 6e pare "& e%te o re*e ire la %"+e)ele pri)iti*e ale )i#"&rii (oar 4 tr3u %i !ur pla 0%a!ital1. U a%t$el (e bol a* 4)pi % (i %pate %au (i $a,& *a $a"e "-,i*a pa#i Kaler!a,ib= 4 ai te %au 4 apoi' $&r& %& "a(&' (ar *a "&(ea la 4 "er"area (e rotare 4 ti)pul )er%ului 0(e"i u are K)obilitate "o trolat&P1. ParIi %o i%)ul poate i (u"e o %erie (e tulbur&ri p%i+i"e Ia "are u eori "o tribuie #i )e(i"a,ia a()i i%trat& 0be /o(ia/epi e' a ti"o3 li er!i"e1. A"e%te tulbur&ri %e pot pre/e ta %ub $or)& (e %t&ri (epre%i*e %au (epre%i*3a 2ioa%e' tulbur&ri "o! iti*e' u eori epi%oa(e (e a!ita,ie' "o$u/ie' "+iar +alu"i a,ii' $re"*e t tulbur&ri (e %o) . ParIi %o i%)ul e*oluea/& le t' (e%"rii (u3%e 4 e*olu,ia %a A %ta(ii 0(up& "la%i$i"area 8oe+ #i ca+r1D "tadiul 9.D ati !ere )i i)&' a(e%ea u ilateral&' (eter)i & (oar o u#oar& je & $u ",io al& pe tru a"ti*it&,i (e abilitateE a"ti*itate pro$e%io al& po%ibil&. "tadiul B.D ati !ere bilateral& pre(o)i e t& u eori la tru "+i' (ar "u tulbur&ri (e e"+ilibru )i i)eE per%i%t& o bu & auto o)ie a *ie,ii "ure teE a"ti*itatea pro$e%io al& "u u a u)it

e$ort e%te po%ibil&. "tadiul 5-A tulbur&ri (e po%tur& #i e"+ilibru' tre)ur&turi a$e"t- ( a"ti*itatea /il i"&E (epla%&rile %u t (i$i"ile' e"e%it- ( u eori u ajutor. "tadiul :-A (a"& orto%tati%)ul e%te po%ibil' )er%ul %e $a"e (oar a%i%tat (e "i e*a "a (e alt$el toate a"ti*it&,ile u/ualeE "o)u i"area "u lu)ea e2terioar& e%te "o)pro)i%&. "tadiuK L-A pa"ie tul e%te i)obili/at la pat %au 4 $otoliu' pre/i t& (e%eori #i tulbur&ri p%i+i"e. Pe ba/a a"e%tei %ta(iali/&ri %e apre"ia/& e*olu,ia bolii' %tabili/area ei' %au "+iar a)eliorarea %ub trata)e t. IV.;.: FIBIOPACOLOGIA PARYIN6ONI6MULUI La ba/a perturb&rilor (i parIi %o %t& (ere!larea bu"lei (e "o trol a )i#"&rii "are )o(ulea/& atitu(i ea #i i i,ierea !e%tului' re%pe"ti* bu"la i!ro3%triat& (e*e it& (e$i"itar& 4 (opa)i &' tra %)i,&torul "+i)i" %pe"i$i" la a"e%t i*el. 4 $i!ura J;' e%te repre/e tat& a"ea%t& bu"l&. 6"&(erea (opa)i ei la%& "-)p liber a"etil"oli ei "are repre/i t& u )e(iator $a"ilitator a%upra to u%ului )u%"ular. A"ea%t& (ere!lare "e tral& a"ti*ea/& )oto euro ii al$a3 to i"i )e(ulari' "are a",io ea/& a%upra $ibrelor )u%"ulare e2tra$u%ale' pre"u) #i )oto eu3 ro ii !a))a %tati"i "are a",io ea/& a%upra $ibrelor )u%"ulare i tra$u3 %ale' iar (e ai"i 0)ai e2a"t (e la $or)a,iu ile Ru$$i i1 e2"ita,ia %e re4 toar"e 4 )&(u*& Ia )oto euro ii al$a. A#a(ar' rigiditatea parIi 3 %o ia & are la ba/& +ipera"ti*itatea tuturor )oto euro ilor to i"i' al$a #i !a))a. A"ti*area )oto euro ului !a))a %tati" %e $a"e "o "o)ite t "u i +ibarea "elui (i a)i"' "eea "e *a "o (u"e la ab%e ,a %"urt&rii $ibrei i tra$u%ale. 4 a"e%t $el apare o (i%"repa ,& 4 tre lu !i)ea $ibrelor (ucleul caudat i tra3 #i e2tra$u%ale' A"e%t raport (e )&ri)e e2pli"& aMinezia $ibrele e2tra$u%ale $ii ( i tra$ti%ale' $u%ul e%te por e#te. A"e%t a%pe"t ar $i e !&%i) 4 %itua,ia 4 "are lu !i)e 4 $a*oarea $ibrei )i"&. Fu%ul *a $i e2"itat' e2tra$u%ale por e#te' (ar )i#"area %e epui/ea/& e2e"utat o a)plitu(i e e!ali/area $ibrelor i tra$u%ale. E%te e2pli"a,ia hipoMineziei (i parIi %o . ulti)ele $ii ( )ai %"urte. 4 tre $ibrele )u%"ulare parIi %o ia ului "&"i )ai %"urte (e"-t "ele i +ibat #i )i#"area u %itua,ia e2tre)&. De obi"ei' e2i%t& o (i$ere ,& (e e2tra$u%ale' (ar $oarte "o tra",ia $ibrelor %e!)e tul e%te )obili/at' repe(e (up& "e %3a re(u%& "&"i %3a pro(u% )u%"ulare e2tra3 #i

#remurturile (i parIi %o ' "are au o $re"*e ,& (e J3@ "i"li9%e"' alter a t pe a!o i#ti #i a ta!o i#ti' au la ba/& tot (e"uplarea bu"lei i!ro3%tri-te "u a"ti*area %triatului 04 lip%a

(opa)i ei1 "are' pri i ter)e(iul !lobului pali( *a i (u"e (e%"&r"&ri ale tala)u%ului 0 u"leul *e trolateral1 4 rit) (e J3@ "9%e". A"ti*itatea tala)u%ului %e proie"tea/& "orti"al' iar (e ai"i' por i ( i)pul%uri 4 a"ela#i rit) pe "alea pira)i(al& %pre )oto euro ul al$a3$a/i" )e(ular' "are *a "o)a (a "o tra",iile )u%"ulare "e %tau la ba/a tre)ur&torilor. 4 )o)e tul 4 "are bol a*ul i i,ia/& o )i#"are *olu tar&' a"ti*&' 4 tala)u%' (e%"&r"&rile euro ale %e $a" la rit)uri )ult )ai 4 alte' tra %)i%e tot pe "alea pira)i(al& la )oto euro ii al$a. A"e%t rit) 4 alt (e%i "ro i/ea/& %au blo"+ea/& rit)ul %po ta patolo!i" tala)i" (e J3@ "9%e". $&"- ( "a 4 ti)pul )i#"&rii a"ti*e tre)orul %& (i%par&. Blo"area a"e%tui rit) ar putea a*ea lo" #i la i*elul euro ului )e(ular "e r&%pu (e (oar la rit)ul 4 alt al )i#"&rii a"ti*e. A(e*&rul e%te "& 4 "& u e2i%t& o 4 ,ele!ere !lobal& a a"e%tei )a i$e%t&ri parIi %o ie e. IV.;.; A6I6CENA RECUPERACORIE LA DOMICILIU N PARYIN6ONI6M Perturb&rile pato!e eti"e (i parIi %o i%)' "a #i $i/iopatolo!ia )a i$e%t&rilor lui' teoreti" ar trebui %& (e/ar)e/e pe ori"i e 4 4 "er"area (e a reali/a o ree(u"are $u ",io al& "+iar )o(e%t&. Nu e2i%t& )eto(& re"uperatorie "are %& i ter$ere "u )e"a i%)ele (i%$u "^io al" ale a"e%tei boli "u e2"ep,ia )e(i"a$iei #i "+irur!iei 0%tereota2i"&1. Core"tarea (e$i"itului (e (opa)i & (i lo"u% i!er #i %triat par" a/i ab%olut lo!i"& #i' 4 tr3 a(e*&r' a (e*e it trata)e tul (e ele",ie. A()i i%trarea (e L. Dopa' pre"ur%or al (opa)i ei 0a"ea%ta u %e poate a()i i%tra "a atare (eoare"e u %tr&bate bariera +e)o3)e i 3 !ee1 e%te a/i Kp-i ea "ea (e toate /ileleP a parIi %o ie ilor. A"e%t trata)e t e%te 4 !e eral re"o)a (at #i ur)&rit (e %pe"iali%tul eurolo!. Cu titlul (oar (e i $or)are pe tru )e(i"ul !e "rali%tD )e(i"a)e tul %e a()i i%trea/& pro!re%i* "a (o/& 0A<< )!9/i "u "re#tere (e A<< )! tot la ;3A /ile1 p- & la o (o/& total& (e ; J !9/i. Deoare"e e$e"tul u (urea/& (e"-t "-te*a ore' (o/a /il i"& %e $ra"^io "a/& I ;3J pri/e. L. Dopa are u e$e"t pro)pt a%upra ri!i(it&,ii #i aIi e/iei' "a #i a%upra %t&rii !e erale p%i+o)otorii. Cre)urat urile %u t )ult )ai pu,i i $lue ,ate. ParIi %o i%)ul be e$i"ia/& 04 )ai )i"& )&%ur&1 #i (e alt& )e(i3 "a,ieD a ti"oli er!i"e' %ub%ta ,e (opa)i 3liIe 0e2. a)a ta(i a' piribe3 (il et".1' a ti(epre%oare tri"i"li"e 0i)ipra)iria1 et". Crata)e tul "u L. Dopa 4 lo"uie#te (e"i eurotra %)i,&to il (e$i"itar $&r& %& "ore"te/e (e%i!ur #i "au/a a"e%tui (e$i"it. Crebuie #tiut "& e*olutia bu & %ub L. Dopa poate 4 "eta la u a u)it )o)e t $&r& o "au/& (e"elabil&' %au alteori %ub o "au/& "u o%"ut& 0u trau)ati%)' o i $e",ie' a e%te/ie !e eral& pe tru o i ter*e ,ie operatorie' #o" p%i+i" et".1. 4 a"ea%t& %itua,ie reapar %au %e i te %i$i"& toate %e) ele parIi %o i%)ului. A!ra*area "li i"& %e poate pre/e ta #i %ub $or)& (e K"ri/eO' (e "-te*a ore' o /i 0u eori "u orar pre"i%1' apoi re*e i ( la %tarea i i,ial& pe tru "a' (up& "-te*a ore' o /i %au /ile' %& reapar& "ri/a. E%te "eea "e a !lo3%a2o ii (e u)e%" $e o)e ul (e Ko 3o$Pb. 4 perioa(a (e Ko O' bol a*ul poate $i "o)plet blo"at' i "apabil (e )i#"are. I a"e%te %itua,ii' trebuie i ter*e it )e(i"a)e to% pri )&rire (e (o/e %au a(&u!are (e alte )e(i"a,ii #i i te %i$i"area pro!ra)ului (e a"ti*itate $i/i"&.

I ter*e ,iile %tereota2i"e a%upra u"leului *e tro)e(ia tala)i" %au a%upra palli(u) au )ai ale% e$e"t a%upra tre)ur&turilor' (au #i o a)eliorare a ri!i(it&,ii' (ar u i $lue ,ea/& aIi e/ia #i tulbur&rile po%turale. Dup& apari,ia le*o(opa' i (i"a,iile "+irur!i"ale au $o%t )ult li)itate. A%i%te ,a parIi %o ia ului u trebuie %& %e li)ite/e (oar la "ele (e )ai %u%' "+iar (a"& a"e%tea au a(u% bol a*ului a)elior&ri otabile. Faptul "& e%te o boal& e*oluti*&' %pre %ta(ii tot )ai !ra*e' u trebuie %& e $a"& %& pri*i) "u %"epti"i%) ori"e 4 "er"are (e re"uperare $u ",io al&. 6u""e%ul 4 %& al a"e%tei ree(u"&ri $u ",io ale e%te %tr- % le!at (e )o)e tul 4 "eperii pro!ra)ului (e re"uperare' (eoare"e apli"at 4 "& (i pri)ul %ta(iu' el are u e$e"t "ert Kpro$ila"ti"77 al i %tal&rii (e$i"itului $u ",io al. 6e e*it& a%t$el i %talarea %"+e)elor (e )i#"are a or)ale %au 4 tot "a/ul e%te a)- at&' u eori "u "-,i*a a i' i %talarea a"e%tor %"+e)e. O(at& $e o)e ele $u ",io ale ap&rute' a%i%te ,a (e re"uperare' %ub e$e"tul le*o(opei' *a putea (oar %& ajute pa"ie tul %& %e a(apte/e )ai bi e la a"e%te (i%$u ",io alit&,i e2ploat- ( 4 tre!ul pote ,ial al bol a*ului. A%i%te ,a (e re"uperare *a a*ea ur)&toarele obie"ti*e pri "ipaleD Ameliorarea mobilitii- A#a "u) %3a ar&tat )ai %u%' parIi %o3 ia ul are %erioa%e (i$i"ult&,i (e )i#"are #i lo"o)o,ie (atorit& ri!i(it&,ii #i aIi e/iei la i i,ierea )i#"&rilor. Cu ti)pul' %e a(au!& #i li)itarea a)plitu(i ilor pa%i*e (e )i#"are' arti"ulare' (atorit& %"urt&rilor ti%ulare a(aptati*e pro(u%e pri li)itarea prelu !it& a )i#"&rilor a"ti*e.
7.

De#i %3au (e%"ri% o %erie (e )eto(e Ii eti"e "o)ple2e' pra"ti"' pe tru reali/area a"e%tui obie"ti* )erit& %& %e re,i & "-te*a te+ i"i relati* %i)ple "are pot $i e2e"utate #i la (o)i"iliul pa"ie tului "u ajutorul u ui )e)bru (i $a)ilie i %truit 4 a"e%t %e %.
a1

Ma%ajul (e"o tra"tura t e%te bi e %& pre"ea(& ori"e pro!ra) Ii eti".

b1 Baia "al(& 0;GF3;@F1 are e$e"t bu (e (e%pa%ti"i/are. O re)ar"& %e i)pu eD bol a*ul "u parIi %o %uport& )ai bi e re"ele (e"-t "&l(ura' a"ea%ta "a u e$e"t al (ere!l&rilor lui *e!etati*e. Cotu#i' a"ea%t& "ara"teri%ti"& a parIi %o ie ilor u "o trai (i"& baia "al(& (e 7A3 :< )i pe tru rela2are.

Rota,iile "er*i"ale #i ale tru "+iului pe "are pa"ie tul le *a 4 "epe 4 "& (e (i)i ea,a 4 pat. 6e *a ro%to!oli 4 tr3o parte' apoi 4 "ealalt&' repet- ( (e "-te*a ori. A"e%te ro%to!oliri *or $l pre"e(ate (e rota,ii ale "apului %pre %t- !a #i (reapta. A"e%te rota,ii "re%" )obilitatea )e)brelor #i a)eliorea/& e"+ilibrul la ri(i"area (i pat.
"1

Rota,iile (e "ap #i tru "+i %e *or e2e"uta #i (i po/i,ie #e/- (& pe )ar!i ea patului' "a #i (i orto%tati%).
(1

4 ti (erile 4stretching2 )u%"ulaturii $le2oare.

e1 Ce+ i"i (e $a"ilitare proprio"epti*&' 4 "a/urile )ai %e*ere' "e %e e2e"ut& (e u )e)bru (i $a)ilie. Di tre a"e%te te+ i"i re"o)a (&)D

3 Krota,ia rit)i"&PD %e $a" rota,ii pa%i*e $ie"&rui )e)bru 4 a2ul lui' %oli"it- ( *erbal pa"ie tul %& %e rela2e/e. C- ( ajutorul %i)te "& bol a*ul are %e!)e tul (e%tul (e rela2at' *a e2e"uta )obili/&ri pa%i*e ale $ie"&rui %e!)e t pe 4 trea!a "ur%& (e a)plitu(i e a )i#"&rii or)aleE

Ki i,ierea rit)i"&P poate "o ti ua te+ i"a (e )ai %u%. A"ea%t& te+ i"& %e e2e"ut& la 4 "eput tot pa%i* %oli"it- ( *erbal pa"ie tul %& la%e %e!)e tul "-t )ai rela2at' iar ajutorul i3l *a )i#"a pa%i*' a)plu' 4 tr3o (ire",ie' apoi 4 "ea "o trar&. Creptat' pa"ie tul e%te %oli"itat %& "o tribuie a"ti* la a"ea%t& )i#"are 0)i#"are a"ti*o3pa%i*-1' iar 4 $i al ajutorul *a i)pri)a o )o(erat& opo/i,ie )i#"&rii a"ti*e reali/at& (e pa"ie t. 6ubli ie) "& )obili/&rile %e!)e telor trebuie $&"ute pe toat& a)plitu(i ea (e )i#"are' #i 4 toate %e %urile (e )i#"are arti"ulare.
3

. < I "a/urile 4 "are ri!i(itatea parIi %o ia & u e%te prea a*a %at&' u e%te e"e%ar %& re"ur!e) la te+ i"ile (e $a"ilitare (e )ai %u%' $ii ( %u$i"ie te )obili/&rile libere a"ti*e pe "are pa"ie tul le *a e2e"uta pe toat& a)plitu(i ea' (i (e"ubit' #e/- ( #i orto%tati%). 6e e2e3 "ut& e2er"i,ii ale )e)brelor #i ale tru "+iului 0$le2ii3e2te %ii' latera3 lit&,i' rota,ii1. Cel pu,i o parte (i a"e%te e2er"i,ii e%te i (i"at %& %e e2e"ute 4 $a,a o!li /ii. La 4 "eput' ele %u t %i)etri"e' e2e"ut- (u3%e "o "o)ite t "u a)bele )e)bre %uperioare %au i $erioare' 4 a"eea#i (ire",ie. Creptat' %e *a a tre a (i%i)etria (e )i#"are. De e2e)plu' 4 ti)p "e )e)brul %uperior (rept %e a te$le"tea/&' "el %t- ! $a"e ab3 (u",ie et". De%i!ur "& e2er"i,iile %e *or repeta 4 ti)pul /ilei. M. Y ott re"o)a (& o te+ i"& proprie' /i%& Ka po)pajuluiS %au Krit)i"&P' pe tru a ob,i e o bu & )obilitate. 4 a"ea%t& te+ i"&' %e )i#"& pa%i* u %e!)e t pe toat& a)plitu(i ea' apoi i)e(iat pa"ie tul e2e"ut& a"ti*' rit)i"' a"eea#i )i#"are (i "e 4 "e )ai repe(e. Dup& "-te*a /ile (e a%t$el (e e2er"i,ii' %e *a "o %tata "& #i $&r& Kpo)pajul 77 i i,ial +ipoIi e/ia %e!)e telor lu"rate %3a a)eliorat %e) i$i"ati*. !1 Pre*e irea %au re%pe"ti* "ore"tarea po%turilor *i"ioa%e "ara"teri%ti"e parIi %o i%)ului 0"ap #i !-t 4 "li ate 4 ai te' "i$o/& (or%o3lo)bar&' #ol(uri #i !e u "+i $le"ta,i1 %e reali/ea/& tot 4 $a,a o!li /ii pri auto"o trolul per)a e t' "a #i pri e2er"i,ii #i po%turi (e reali iere (i (e"ubit' (i orto%tati%) %au #e/- (. I)porta te %u t po%turile (e (e"ubit *e tral pe tru pre*e irea %au "ore"tarea te (i ,ei la $le2u) (e #ol(. Ate ,ie a%upra e2er"i,iilor po%turaleZZ Ele u trebuie prelu !ite #i' obli!atoriu' *or $i ur)ate (e )obili/&ri a"ti*e (eoare"e parIi %o ia3 ul are te (i ,& la i)obili/&ri' $i2&ri po%turale' a%pe"te "are repre/i t& obie"ti*e e%e ,iale ale Ii etoterapiei.
+1 Utili/area i te %i*& a %ti)ulilor %e /oriali 0)eto(a 6te$a iN%Ia #i BiloNit1 e%te "o %i(erat& "a "ea )ai e$i"ie t& pe tru a a%i!ura o a)eliorare a aIi e/iei (e por ire "a #i a +ipoIi e/iei 4 !e eral. 6ti)ulii %e /oriali *or (eter)i a o )ai bu & re"rutare a pote ,ialelor (e a",iu e a u it&,ilor )otorii "re%"- ( *ite/a (e i i,iere #i (e (e%$&#urare a )i#"&rii. Ca %ti)uli %e /oriali %e utili/ea/&D %tri!&tul' $luieratul' b&tutul (i pal)e' )etro o)' )u/i"& rit)i"& "a #i rit)ul )i#"&rilor a%i%te tului toate reali/ate I rit)uri pro!re%i* "re%"- (e 4 "are *or i tra #i )i#"&rile pa"ie tului. ]i %ti)ulii ta"tili pot a*ea a"ela#i e$e"t. 6pre e2e)plu' ati !erea pe u)&r "u )- a (e "&tre a%i%te t' ati !ere reali/at& 4 rit)ul (orit.

4 ;3J %&pt&)- i (up& a"e%t !e (e e2er"i,ii %e "o %tat& o et& a)eliorare a rit)ului (e )i#"are a pa"ie tului' a )er%ului lui #i "eea "e ar p&rea i e2pli"abil' a *orbirii (e#i e2er"i,iile u au ur)&rit a"e%t %"op.
:. Ameliorarea coordonrii- ParIi %o i%)ul (eter)i &' (atorit& ri!i(it&,ii' +ipoIi e/iei' a tre)ur&turilor 0(e#i %u t ei te ,io ale1' (e$i"it (e "oor(o are "are' )a i$e%tat (e la (i$i"ult&,ile (e %"ri% p- & la a"ti*it&,ile (e auto4 !rijire' trebuie %& repre/i te u obie"ti* i)3 porta t pe tru re"uperare. Pe tru reali/area a"e%tui obie"ti* %e re"ur!e IaD

A%o"ierea rota,iei tru "+iului "u pa#ii (e )er% %au "u )i#"&ri ale bra,elor 4 rit)uri *ariate.
a1 b1 Mer% "u p&#iri *ariate 0)er% 4 "ru"i#at' lateral' 4 (&r&t' p&#it pe%te ob%ta"ole et".1 %au "u (e/e"+ilibr&ri *oite 0)er% pe *-r$uri' )er% "u Karu "areaP u ui bra, 4 ai te %au 4 ab(u",ie' K"ule%P (e obie"te )i"i (e pe jo%' 4 ti)pul )er%ului et".1.

E2er"i,ii (e aru "at la ,i t& "u )i !ea' jo" (e popi"e' )e ,i ere 4 e"+ilibru pe )- & a u ui obie"t et".
"1 (1 Cerapie o"upa,io al& "-t )ai )ulte ore pe /i' %ele"tat& (i a"ti*it&,ile "a% i"e #i e*e tual (i (i*er%e jo"uri (e a!re)e t.

Ameliorarea mimicii- Fi!ura K(e "ear&P a parIi %o ia ului e%te re/ultatul ri!i(it&,ii $e,ei. A"ea%t& e2pre%ie (e )a%"& (e*i e epl&"ut& at-t pe tru bol a*' "-t #i pe tru "ei (i jurul lui.
;.

E2er"i,iile (e )i)i"& trebuie 4 "epute "-t )ai pre"o"e. 6e e2e"ut& 4 $a,a o!li /ii (e :3; ori pe /i' la 4 "eput $ii ( a aliti"e 0)i#"&ri i/olate ale $ru ,ii' %pr- "e elor' pleoapelor' obra/ului' !urii1 apoi !lobale' (e e2pre%ie 0(e r-%' (e pl- %' (e )irare' $urie' *e%elie et".1. Ameliorarea respiraiei- Ri!i(itatea tora"oab(o)i al&' )ai ale% 4 "a/urile )ai a*a %ate' "reea/& parIi %o ia ului (i$i"ult&,i *e tilatorii (e tip re%tri"ti* la "are u eori %e a%o"ia/& #i alte "au/e' (at $ii ( *-r%ta pa"ie tului 0%pre e2e)plu' u %i (ro) ob%tru"ti* bro #i"1.
J.

Ree(u"area re%piratorie la bol a*ii parIi %o ie i %e ba/ea/& pe e2er"i,ii (e rela2are !e eral& #i lo"al&3tora"i"&' e2er"i,ii re%piratorii tora3 "ale' apoi ab(o)i ale #i' 4 $i al' ab(o)i o3 tora"al i $erioare. I)porta t e%te "a re%pira,ia %& $ie rit)at& pe "o)a (a *erbal& 04 %er*i"iile (e re"uperare' rit)area %e $a"e pe K%i)ulatoarele (e re%pira,ie771. 4 "eea "e pri*e#te trata)e tul tulbur&rilor p%i+i"e' (e%pre "are %3a a)i tit la "li i"a bolii' proble)a e%te (i$i"il& (eoare"e eurolepti"ele pot a!ra*a %tarea )otorie pri blo"area re"eptorilor (opa)i er!i"i. Cra "+ili/a tele #i %o) i$erele %e pot $olo%i' (ar "u pru(e ,&' "&"i (eter)i & o %"&(ere a i tere%ului #i parti"ip&rii bol a*ului la )obili/are #i e$ort. A ti(epre%i*ele %u t i (i"ate #i bi e %uportate. 4 a"ela#i ti)p' %e re"o)a (& o i te %i$i"are a a"ti*it&,ii $i/i"e #i a e2er"i,iilor (e re"uperare )otorie. d

ee I ree(u"area $u ",io al& a parIi %o ia ului' u rol (e"i%i* 4l are $a)ilia' "are trebuie %& a%i%te #i %& 4 "uraje/e per)a e t bol a*ul. Me(i"ul (e $a)ilie *a ob%er*a e*olu,ia bolii #i *a i %i%ta a%upra )&%urilor re"uperatorii' eper)i,- ( aba (o area a"e%tora. Lip%a (e e2pre%ie #i le toarea pa"ie tului u trebuie i terpretate "a o lip%& (e i tere% %au (e 4 ,ele!ere (i partea a"e%tuia' a"e%tea $ii ( (oar %e) ele bolii. De a"eea' apar,i &torii *or i %i%ta "u r&b(are pe l- !& bol a* "a a"e%ta' %&3#i e2e"ute /il i" 0(e "-te*a ori pe /i1 pro!ra)ul (e e2er"i,ii' #i %& re%pe"te "-te*a re!uli %i)ple' (ar i)porta te (e *ia,&' "u) ar $iD
7.

Ori"e 4 trerupere (e a"ti*itate e%te 4 (etri)e tul bol a*ului.

:. 6tarea (e ri!i(itate a""e tuat& "are apare (i)i ea,a la tre/ire u trebuie %&3l (eter)i e pe pa"ie t %& r&)- & la pat. 6i !ur %au ajutat (e "i e*a (i $a)ilie 4#i *a relua a"ti*itatea (up& pro!ra)ul (e !i) a%ti"& #i' e*e tual' o baie "al(&.

4)br&"&)i tea pa"ie tului trebuie 4)pr&#tiat& 4 jurul lo"ului (e 4)br&"are' 4 a#a $el 4 "-t' pe tru a3#i lua obie"tele (e 4)br&"&)i te' pa"ie tul trebuie %& %e rote/e "- ( 4 tr3o parte' "- ( 4 alta' %& %e aple"e et".
;. J.

6& u p&r&%ea%"& patul %au $otoliul i ai te (e a $a"e "-te*a rota,ii ale tru "+iului. 8ai ele %& aib& %i%te)e (e 4 "+i(ere %i)ple 0e2. u "u a%turi )ul,i' "atara)e et".1. 4 ti)pul /ilei' %& %"+i)be (e )ai )ulte ori tipul (e a"ti*itate.

A.

G.

4 ti)pul )er%ului' "+iar 4 "a%&' *a ur)&ri "o #tie t %&3#i bala %e/e bra,ele pe l- !& "orp.
@.

Fa)ilia #i a turajul bol a*ului u trebuie %& "o %i(ere "& %tarea pa"ie tului e%te (at& (e Kb&tr- e,eP #i (e"i u %e poate $a"e i)i"' K)e aj- (u3lO #i prelu4 ( o parte i)porta t& (i a"ti*itatea Iui $i/i"& obi# uit&.
?.