Sunteți pe pagina 1din 241

Stimate client,

Vã mulþumim pentru cã aþi ales marca FIAT ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Albea.
Am conceput acest manual pentru o cunoaºtere amãnunþitã ºi o exploatare optimã a noului Fiat Albea.
Vã recomandãm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oarã la drum.
Veþi descoperi informaþii, sfaturi ºi avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel încât sã puteþi
beneficia la maxim de calitãþile sale tehnologice. Acest manual conþine sfaturi extrem de importante cu privire la condiþiile
de siguranþã în trafic, întreþinerea automobilului ºi protejarea mediului înconjurãtor.
C arnetul de Garanþie anexat acestui manual cuprinde ºi Certificatul de Garanþie, cu termenii ºi condiþiile pentru pãstra-
rea garanþiei.
Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Albea.


În consecinþã vã rugãm sã luaþi în considerare numai versiunea
achiziþionatã de dumneavoastrã.
BINE AÞI VENIT LA BORDUL UNUI FIAT ALBEA
F iat Albea este un autoturism cu o linie originalã, gândit pentru a vã oferi satisfacþie maximã, siguranþã deplinã ºi respec-
tarea normelor de protejare a mediului înconjurãtor. Începând cu motorizãrile ºi continuând cu sistemele de siguranþã, îm-
bunãtãþirea confortului pentru ºofer ºi pasageri, practicitatea soluþiilor funcþionale, totul vã va face sã apreciaþi personalita-
tea Fiat-ului Albea.
V ã veþi da seama de acest lucru atunci când veþi descoperi cã stilul ºi caracteristicile Fiat sunt o parte foarte importantã
din procesul de producþie, ceea ce duce la reducerea costurilor de întreþinere.

2
SEMNELE CE VÃ AJUTÃ SÃ CONDUCEÞI CORECT
S emnele din aceastã paginã sunt foarte importante. Ele semnalizeazã acele pãrþi din manual care trebuie citite cu atenþie
sporitã.
Dupã cum vedeþi, fiecare semn are un simbol diferit, astfel încât acestea sã poatã fi rapid ºi uºor identificate în cadrul di-
verselor secþiuni.

Siguranþa pasagerilor Protecþia mediului înconjurãtor Integritatea vehiculului


Important: ignorarea totalã sau parþi- Acest semn aratã procedurile corec- Important: ignorarea totalã sau parþi-
alã a acestor instrucþiuni poate pune te de urmat pentru a vã asigura cã au- alã a acestor instrucþiuni poate duce
ºoferul, pasagerii sau alte persoane în toturismul dvs. nu polueazã mediul. la defecþiuni mari ale autoturismului
pericol. ºi poate conduce la anularea garanþiei

3
SIMBOLURI DE PERICOL
SIMBOLURI
Baterie Bobinã
Veþi gãsi etichete specifice, colorate,
lângã sau chiar pe suprafaþa unor Lichid coroziv. Înaltã tensiune.
componente ale Fiat Albea. Ele poar-
tã simboluri pentru a vã reaminti mã-
surile care trebuie luate cu privire la
componentele respective. Baterie Curea ºi volante
În continuare sunt prezentate sim- Pericol de explozie. Piese în miºcare; nu vã
bolurile ce pot fi gãsite pe aceste eti- apropiaþi cu corpul sau îm-
chete, iar lângã simbol se va preciza brãcãmintea!
componenta în cauzã.
Ventilator
Pe lângã semnificaþia acestora, ele
Poate porni automat ºi cu
sunt împãrþite suplimentar în simbo- Tubulaturã de
motorul oprit.
luri de: pericol, interzicere, avertizare, climatizare
obligativitate ºi, este menþionatã
Nu deschideþi!
componenta cãreia aparþine simbolul.
Vas de expansiune Gaz sub presiune.
Nu desfaceþi capacul cu li-
chidul de rãcire fierbinte!

4
SIMBOLURI DE INTERZICERE SIMBOLURI DE AVERTIZARE

Baterie Apãrãtori de cãldurã – Catalizator


curea roþi de transmi-
Nu umblaþi cu flacãrã Nu staþionaþi deasupra
sie - ventilator
deschisã! materialelor inflamabile!
Nu vã sprijiniþi ! Consultaþi capitolul: "Întreþinerea dis-
pozitivelor ce reduc noxele."
Baterie
RBAG
AI Airbag pasager
Þineþi copiii la distanþã !
Servodirecþie
Nu instalaþi scaunul pen-
tru copii pe locul pasageru- Nu umpleþi rezervorul
lui din faþã! peste limita maximã! Folo-
siþi numai lichidul indicat la capitolul
"Alimentare".

5
SIMBOLURI DE
OBLIGATIVITATE

Circuit de frânã Vehicule pe benzinã Baterie


Nu umpleþi rezervorul Folosiþi numai benzinã fã- Protejaþi-vã ochii !
peste limita maximã! Folo- rã plumb, 95 R.O.N.
siþi numai lichidul indicat la capitolul
"Alimentare".
Baterie
Vehicule diesel Cric
Folosiþi doar motorinã ce Consultaþi Manualul de
ªtergãtor parbriz DIESEL
respectã standardele euro- Utilizare.
Folosiþi numai lichidul in- pene EN590.
dicat la capitolul "Alimen-
tare."
Vas de expansiune
Folosiþi doar lichid indicat
Ulei motor
la capitolul “Alimentare”
Folosiþi numai lubrifiantul
indicat la capitolul "Alimen-
tare."

6
CUPRINS

FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL

CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI

UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI

ÎN CAZ DE URGENÞÃ

ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI

SPECIFICAÞII TEHNICE

INDEX ALFABETIC

7
FAMILIARIZAREA CU AUTOVEHICULUL!
PLANªA DE BORD ............................................................ 9
Aºezaþi-vã comod în autovehicul ºi pregãtiþi-vã sã . citiþi. TABLOUL DE BORD .......................................................... 11
Paginile urmãtoare vã vor oferi toate informaþiile necesa-
re pentru a pleca repede ºi pentru a circula în deplinã sigu- SISTEMUL FIAT CODE ...................................................... 12
ranþã. SCAUNELE ............................................................................ 13
În câteva minute, vã veþi familiariza cu martorii de averti- TETIERE .................................................................................. 13
zare ºi principalele sisteme. CENTURI DE SIGURANÞÃ .............................................. 13
Orice reglare trebuie fãcutã exclusiv cu vehiculul sta-
þionat. VOLANUL.............................................................................. 14
MANETELE VOLANULUI .................................................. 14
OGLINZI RETROVIZOARE .............................................. 15
ÎNCÃLZIREA ªI VENTILAÞIA .......................................... 16
AER CONDIÞIONAT MANUAL .................................... 16
LUMINILE DE AVARIE ........................................................ 16
BUTOANE DE COMANDÃ.............................................. 17
GEAMURI ELECTRICE........................................................ 17
PORTBAGAJUL .................................................................... 18
CAPOTA ................................................................................ 18
PORTIERELE .......................................................................... 19
LA STAÞIA DE ALIMENTARE .......................................... 19

8
PLANªA DE BORD
Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.

P4E02760

fig. 1
1. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile - 2. Aeratoare fixe spre geamurile laterale - 3. Manetã comandã lumini ex-
terne - 4. Tablou de bord ºi martori avertizare – 5. Claxon - 6. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile - 7. Buton lumini
avarie - 8. Manetã control ºtergãtoare de parbriz - 9. Ceas digital ºi display multifuncþional - 10. Butoane de comandã ºi
martori - 11. Compartiment pentru radio - 12. Torpedo - 13. Comenzi control ventilaþie/climatizare - 14. Brichetã -
15. Spaþiu depozitare - 16. Contact - 17. Manetã reglare volan – 18. Capac de acces la siguranþe - 19. Manetã deschidere
capotã motor – 20. Comenzi display multifuncþional.

9
Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi a martorilor de avertizare pot fi diferite în funcþie de versiune.

P4E02761

fig. 2
1. Aeratoare laterale reglabile ºi orientabile - 2. Aeratoare fixe spre geamurile laterale - 3. Manetã comandã lumini ex-
terne - 4. Tablou de bord ºi martori avertizare - 5. Claxon - 6. Aeratoare centrale reglabile ºi orientabile - 7. Buton lumini
avarie - 8. Manetã control ºtergãtoare de parbriz - 9. Ceas digital ºi display multifuncþional - 10. Butoane de comandã ºi
martori - 11. Radio - 12. Torpedo - 13. Comenzi control ventilaþie/climatizare - 14. Brichetã - 15. Spaþiu depozitare -
16. Contact - 17. Manetã reglare volan - 18. Capac de acces la siguranþe - 19. Manetã deschidere capotã motor - 20. Co-
menzi display multifuncþional.

10
VERSIUNE 1.4 8V
TABLOUL DE BORD
A - Indicator temperaturã nivel car-
burant cu martor rezervã.
B - Turometru.
C - Kilometraj total ºi parþial.
D - Termometru lichid rãcire motor.

P4E02762

fig. 3

VERSIUNE 1.3 Multijet


A - Indicator temperaturã nivel car-
burant cu martor rezervã.
B - Turometru.
C - Kilometraj total þi parþial.
D - Termometru lichid rãcire motor.
P4E02765

fig. 4

11
CHEILE fig. 5 DISPOZITIV DE BLOCARE A
SISTEMUL FIAT COLOANEI DE DIRECÞIE
O datã cu maºina, sunt furnizate:
CODE Se activeazã automat când este
– douã chei A dacã vehiculul nu es-
scoasã cheia din contact. Se dezacti-
Pentru protecþia suplimentarã a au- te dotat cu telecomandã;
veazã când cheia este rotitã în poziþia
tovehiculului dumneavoastrã împotri- – douã chei B dacã vehiculul este MAR; dacã întâmpinaþi rezistenþã la
va furtului, acesta a fost dotat cu un dotat cu telecomandã de închidere/ rotirea cheii în contact, miºcaþi uºor
sistem electronic de blocare a moto- deschidere centralizatã a portierelor. de volan în ambele sensuri.
rului (sistemul Fiat Code), care este
activat automat când scoateþi cheia
din contact. Fiecare cheie conþine în
suportul ei un dispozitiv electronic ce
are rolul de a modula frecvenþa sem-
nalului radio trimis la pornire de o an-
tenã specialã încorporatã în comu-
tator. Semnalul respectiv este, de fapt
"parola" cu care comanda autovehicu-
lului recunoaºte cheia, permiþându-i
sã porneascã doar în aceste condiþii.

P4E02836
fig. 5

12
SCAUNELE TETIERE CENTURI DE
Acþionaþi comenzile din fig. 6 Reglaþi tetierele fig. 7 astfel încât
SIGURANÞÃ
ceafa, ºi nu gâtul, sã se sprijine pe te-
A - Reglare longitudinalã. Orice reglare trebuie
tierã, asigurându-vã cã aþi blocat-o în
B - Reglare înclinare spãtar. fãcutã exclusiv cu vehi-
poziþia doritã. Citiþi ºi capitolul "Cu-
culul staþionat.
C - Reglare în înãlþime. noaºterea autovehiculului".

Reglare în înãlþime a centurilor


anterioare:
– pentru ridicare: ridicaþi inelul re-
glabil A-fig. 8;
– pentru coborâre: menþinând apã-
sat pe B deplasaþi inelul reglabil A.
Orice reglare trebuie
fãcutã exclusiv cu vehi- Inelul A poate avea 4 poziþii dis-
culul staþionat. tincte.

P4E02109

P4E02303
P4E02834

fig. 6 fig. 7 fig. 8

13
Pentru protecþie maxi-
mã, reglaþi spãtarul
VOLANUL MANETELE
drept, sprijiniþi bine spa-
Pentru a-i regla înclinarea (acolo
VOLANULUI
tele ºi legaþi centura pentru a
avea contact perfect pe bust ºi unde este prevãzutã), folosiþi maneta
MANETA STÂNGÃ fig. 10
bazin. Nu utilizaþi centura cu A-fig. 9.
În poziþia 1 = semnalizare dreapta
scaunul înclinat. Poziþia 1 - volan deblocat În poziþia 2 = semnalizare stânga
Poziþia 2 - volan blocat. Trasã cãtre volan = semnal luminos
Trasã cãtre volan, cu cheia extrasã
sau în poziþia STOP = funcþia "follow
Reglarea se va face nu- me home".
mai cu vehiculul staþio- Manetã în poziþia O = lumini stinse
nat! Manetã în poziþia 6 = lumini de po-
ziþie
Manetã în poziþia 2 = lumini de în-
tâlnire
Cu maneta în poziþia 2 înspre plan-
ºa de bord = lumini de drum.

P4E02766

P4E02767
fig. 9 fig. 10

14
MANETA DREAPTA fig.11 Buton TRIP fig. 12
OGLINZI
În poziþia 0 = ºtergãtor de parbriz Apãsare scurtã, maxim 2 se-
oprit cunde: vizualizeazã informaþiile fur- RETROVIZOARE
nizate de Trip Computer. AVERTISMENT Suprafaþa oglinzii
În poziþia 1 = ºtergere intermitentã
Apãsare lungã, cel puþin 2 se- dreapta este parabolicã ºi deformea-
În poziþia 2 = ºtergere continuã len- zã câmpul vizual. Dimensiunea imagi-
cunde: anularea tuturor informaþii-
tã nii rezultatã poate da impresia cã
lor furnizate de Trip Computer.
În poziþia 3 = ºtergere continuã ra- obiectul vizualizat este mai departe
IMPORTANT Pentru a vizualiza decât în realitate.
pidã
informaþiile furnizate de Trip Compu- Reglare manualã: din interiorul
În poziþia 4 = ºtergere continuã ra- ter, dacã sunteþi în meniul Set up tre- autovehiculului, acþionaþi maneta
pidã (cu revenire automatã) buie sã ieºiþi pentru ca, apoi prin in- A-fig. 13.
Apropiere de volan = spãlarea par- termediul butonului Trip sã puteþi vi-
Reglare electricã: acþionaþi butoane-
brizului zualiza informaþiile Trip Computer.
le de comandã fig. 14:
A - pentru orientare în cele patru
sensuri
B - pentru selectarea oglinzii (dreap-
ta sau stânga).
P4E02768

P4E02780

P4E02115
fig. 11 fig. 12 fig. 13

15
Dacã oglinda vã împie-
dicã sã treceþi printr-un
AER CONDIÞIO- LUMINILE DE
spaþiu strâmt, o puteþi NAT MANUAL AVARIE
rabata din poziþia 1 în poziþia 2.
COMENZI fig. 16 Pentru a le aprinde, apãsaþi butonul
A-fig. 17.
A - Reglare temperaturã.
ÎNCÃLZIREA ªI B - Cursor recirculare aer.
Pentru a le stinge, apãsaþi din nou
butonul.
VENTILAÞIA C - Cursor vitezã ventilator.

COMENZI fig. 15 D - Distribuire aer.


Folosirea luminilor de
A - Reglare temperaturã. AVERTISMENT Pentru o eficien- avarie este reglementa-
þã maximã a dezaburirii parbrizului ºi tã de codul rutier din þa-
B - Cursor recirculare aer. geamurilor laterale, rotiþi butonul D ra în care vã aflaþi. ªoferul este
C - Cursor vitezã ventilator. în poziþia -, butonul C în poziþia 4 obligat sã respecte regulile de
ºi închideþi aeratoarele centrale. circulaþie.
D - Distribuire aer.
P4E02116

P4E02769

P4E02770
fig. 14 fig. 15 fig. 16

16
Folosirea improprie a
BUTOANE DE GEAMURI geamurilor electrice poa-
COMANDÃ ELECTRICE te constitui un pericol. În
primul rând, în timpul acþionãrii,
Butoane fig. 18 asiguraþi-vã cã nici unul dintre pa-
GEAMURI ELECTRICE
Pentru activarea proiectoarelor de ANTERIOARE sageri nu se expune riscului rãnirii
ceaþã (unde sunt prevãzute) ºi a sto- de cãtre geamul în miºcare sau cã
purilor de ceaþã: maneta stângã tre- Apãsaþi butonul fig. 19 pentru a co- acesta nu antreneazã vreun
buie sã fie în poziþia 6 sau 2. borî geamul. Trageþi butonul pentru obiect aflat în autoturism. Când
a-l ridica. coborâþi, scoateþi întotdeauna
A - Proiectoare ceaþã (unde sunt
prevãzute). A - buton pentru geam anterior cheia din contact, pentru a evita
B - Stopuri de ceaþã. stânga. ca prin acþionarea din neatenþie a
geamurilor, acestea sã producã
C - Întrerupãtor pentru activarea/ B - buton pentru geam anterior
rãnirea celor din vehicul.
dezactivarea lunetei termice. dreapta.
Când folosiþi una din aceste funcþii Pe panoul portierei pasagerului faþã GEAMURI POSTERIOARE
pe tabloul de bord se va aprinde mar- existã un buton, pentru acþionarea ACÞIONATE MANUAL
torul relativ. geamului respectiv. Pentru coborârea/ridicarea geamului,
folosiþi manivela de comandã A-fig. 20.
P4E02771

P4E02772

P4E02835
fig. 17 fig. 18 fig. 19

17
Pentru a o închide: îndepãrtaþi tija A
PORTBAGAJUL CAPOTA din locaºul B ºi readuceþi-o în dispo-
Deschidere din exterior: folosiþi Pentru a o deschide: trageþi de ma- zitivul de blocare, coborâþi încet ca-
cheia de contact. neta A-fig. 22. Apãsaþi apoi maneta B pota pânã la aproximativ 20 cm de
ºi ridicaþi capota. Introduceþi capãtul poziþia închis, apoi lãsaþi-o sã cadã.Ve-
Deschidere din interior: ridicaþi ma-
tijei A-fig. 23 în locaºul B al capotei. rificaþi dacã s-a blocat.
neta A-fig. 21 (unde este prevãzutã).
În funcþie de model, maneta A poa-
Deschideþi portbagajul
te avea diferite forme.
numai cu vehiculul oprit!
Maneta B (unde este prevãzutã)
serveºte la deblocarea buºonului re-

P4E02123

P4E02125
zervorului de combustibil.

Deschideþi portbagajul
numai cu vehiculul oprit!

EXTINDEREA PORTBAGAJULUI
Pentru rabatarea banchetei vezi ca-
pitolul corespunzãtor din "Cunoaºte-
rea autovehiculului"., fig. 21
P4E02122

P4E02773
fig. 20 fig. 22 fig. 23
18
– din interior, cu portierele închise,
PORTIERELE apãsaþi (pentru blocare), sau trageþi
LA STAÞIA DE
ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ
(pentru deblocare), unul dintre mâne- ALIMENTARE
rele portierelor anterioare A-fig. 25.
Pentru închiderea/deschiderea si- Mânere portierelor posterioare se Alimentaþi numai cu benzinã fãrã
multanã a portierelor: folosesc doar pentru închiderea/des- plumb cu cifrã octanicã (R.O.N.) 95
– din exterior, rotiþi cheia într-una chiderea portierelor cãrora cores- sau mai mare.
dintre încuietoarele uneia dintre por- pund.
tierele interioare, fig. 24; Deschiderea/închiderea portierelor Realimentaþi pe cât po-
1 - poziþie deschis se poate face ºi prin acþionarea tele- sibil înainte ca indicato-
comenzii. rul sã indice limita de re-
2 - poziþie închis
Închiderea necorespunzãtoare a zervã. Funcþionarea fãrã
Trageþi mânerul pentru a deschide. rezervã de combustibil poate
portierei poate provoca aprinderea
martorului pe tabloul de bord. cauza alimentarea neregulatã
care conduce la afectarea
sistemului de evacuare ºi a
catalizatorului.
P4E02126

P4E02127

P4E02775
fig. 24 fig. 25 fig. 26

19
Nu introduceþi în re-
zervor, nici în caz de ur-
genþã, nici cea mai micã,
cantitate de benzinã cu plumb;
veþi cauza un defect ireparabil
catalizatorului.

Un catalizator inefici-
ent poate cauza emite-
rea de produse poluante
cu consecinþe asupra mediului.

La anumite versiuni, accesul la buºo-


nul rezervorului se poate face numai
deblocându-l prin acþionarea manetei
A-fig. 27, aflatã pe partea lateralã a
scaunului ºoferului.
P4E02169

fig. 27

20
CUNOAªTEREA AUTOVEHICULULUI
DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL........................................ 44
Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie acest capitol, insta- MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE .......................... 80
lat comod la bordul noului dvs. Fiat Albea. Veþi putea recu-
noaºte imediat pãrþile descrise în acest manual ºi puteþi ve- SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT...... 106
rifica “direct” în timp ce citiþi. SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE ........................ 107
Veþi aprofunda, pe scurt, cunoaºterea Fiat-ului Albea, cu SISTEM AER CONDIÞIONAT
dispozitivele ºi comenzile sale. Când veþi porni apoi în tra-
CU REGLARE MANUALÃ ................................................ 109
fic veþi descoperi multe alte surprize plãcute.
MANETE ................................................................................ 111
COMENZI .............................................................................. 114
ACCESORII INTERIOARE ................................................ 115
SISTEMUL FIAT CODE ...................................................... 22
PORTIERE .............................................................................. 119
TELECOMANDA DE ÎNCHIDERE
PORTBAGAJ .......................................................................... 121
CENTRALIZATÃ A PORTIERELOR ................................ 24
CAPOTÃ ................................................................................ 124
DISPOZITIV DE PORNIRE ................................................ 26
SISTEM PRINDERE BARE PORTBAGAJ ........................ 125
REGLÃRI PERSONALIZATE.............................................. 27
ABS .......................................................................................... 126
CENTURILE DE SIGURANÞÃ.......................................... 30
AIRBAG-uri .......................................................................... 129
TRANSPORTUL COPIILOR ÎN SIGURANÞÃ ............ 36
LA STAÞIA DE ALIMENTARE .......................................... 133
SISTEM DE PRETENSIONARE.......................................... 40
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ................ 136
INSTRUMENTE DE BORD................................................ 42

21
CHEILE fig. 1 Cheia A este cea folositã în mod
SISTEMUL FIAT curent. Ea va:
O datã cu vehiculul, sunt furnizate:
CODE – porni motorul;
– douã chei A dacã vehiculul nu
Pentru protecþia suplimentarã a au- este dotat cu telecomandã închidere – închide/deschide portierele;
tovehiculului dumneavoastrã împotri- centralizatã;
– închide/deschide portbagajul;
va furtului, acesta a fost dotat cu un – douã chei B dacã vehiculul este
sistem electronic de blocare a moto- – închide/deschide clapeta buºonu-
dotat cu telecomandã de închidere
rului (sistemul Fiat Code), care este lui de combustibil (unde este prevã-
centralizatã a portierelor.
activat automat când scoateþi cheia zut);
din contact. Fiecare cheie conþine în – dezactiva airbag-ul pasager.
suportul ei un dispozitiv electronic ce
are rolul de a modula frecvenþa sem- Cheia B (cu telecomandã încorpo-
nalului radio trimis la pornire de o ratã) are aceleaºi funcþii ca ºi cheia A,
antenã specialã încorporatã în comu- atunci când vehiculul este dotat cu o
tator. Semnalul respectiv este, de fapt astfel de cheie.
"parola" cu care comanda autovehi-
culului recunoaºte cheia, permiþân-
du-i sã porneascã doar în aceste con-
diþii.

P4E02836
fig. 1

22
O datã cu cheile, vã este oferit ºi Este bine sã aveþi numãrul de cod 2) dacã martorul de avertizare Y
cardul CODE fig. 2 care conþine: electronic scris pe cardul CODE în (împreunã cu martorul U) rãmâne
eventualitatea în care va trebui sã aprins, codul nu a fost recunoscut. În
A - codul electronic pentru porni-
efectuaþi o pornire de urgenþã. acest caz, întoarceþi cheia la STOP ºi
rea de urgenþã (vezi capitolul "Por-
nire de urgenþã în secþiunea " În caz Din motive de siguranþã, cardul apoi la MAR. Dacã motorul rãmâne
de urgenþã "). CODE nu este duplicabil, deci vã ru- imobilizat, încercaþi ºi cu celelalte
gãm sã vã notaþi numãrul pentru a nu chei primite.
B - codul mecanic ce va fi furnizat
avea cardul asupra dvs. tot timpul ºi Dacã totuºi nu puteþi porni motorul
Reprezentanþei Fiat atunci când
sã riscaþi sã-l pierdeþi. folosiþi procedura de pornire de ur-
comandaþi un duplicat al cheii.
OPERARE genþã (consultaþi capitolul "În caz de
C - locurile pentru poziþionarea eti- urgenþã") ºi contactaþi urgent o Re-
chetelor autoadezive ale telecomen- De fiecare datã când cheia de con- prezentanþã Fiat.
zilor, atunci când vehiculul este dotat tact este scoasã din poziþia STOP
cu telecomandã închidere centralizatã. sau PARK, sistemul de protecþie va Când vehiculul se deplaseazã ºi che-
imobiliza automat motorul. ia este în poziþia MAR:
Cardul CODE trebuie pãstrat în-
tr-un loc sigur. Pentru a porni motorul când cheia 1) dacã martorul Y se aprinde în
este în poziþia MAR: timp ce vehiculul se deplaseazã,
aceasta înseamnã cã sistemul face un
1) dacã este recunoscut codul, mar- autotest. (ex. datoritã unei cãderi de
torul de avertizare Y de pe tabloul
P4E01369

tensiune).
de bord va clipi scurt: înseamnã cã
sistemul de protecþie a recunoscut 2) dacã martorul Y clipeºte în-
codul cheii ºi a dezactivat imobiliza- seamnã cã vehiculul nu este protejat
rea motorului. Rãsuciþi cheia în pozi- de cãtre imobilizatorul de motor.
þia AVV pentru a porni. Contactaþi imediat o Reprezentan-
þã Fiat pentru memorarea codurilor
cheilor în memorie.
fig. 2

23
Componentele electro- Codurile oricãror chei care nu sunt
nice ale cheii pot fi afec- disponibile la noua procedurã de
TELECOMANDA
tate dacã cheia suferã lo- memorare, vor fi ºterse din memorie DE ÎNCHIDERE
vituri puternice. pentru a împiedica folosirea cheilor
pierdute sau furate la pornirea
CENTRALIZATÃ A
IMPORTANT Fiecare cheie are
motorului. PORTIERELOR
propriul ei cod care trebuie introdus Telecomanda este încorporatã în
în memoria unitãþii de control a siste- cheia de contact ºi funcþioneazã prin
Toate cheile ºi cardul
mului. emiterea unui semnal radio. Apãsaþi
CODE trebuie sã fie în-
butonul A-fig. 3 pentru a închide ºi
mânate noului proprie-
CHEI DUPLICATE deschide portierele.
tar la vânzarea vehiculului.
Când este nevoie de chei adiþionale Apãsaþi butonul A pentru a acþiona
mergeþi la o Reprezentanþã Fiat, sistemul. Ledul B va clipi în timp ce
având asupra dvs. toate cheile primite transmiþãtorul trimite codul la receptor.
ºi cardul CODE. Acolo vi se vor Lumina plafonierã ºi cea de citire a
memora vechile ºi noile chei (pânã la hãrþilor se vor aprinde pentru inter-
8) în sistem. Este posibil sã vi se cearã valul de timp stabilit dinainte atunci
sã demonstraþi cã vehiculul vã apar- când portierele sunt deschise cu tele-
þine. comandã (unde este prevãzutã).

P4E02838
fig. 3

24
Omologãri oficiale ÎNLOCUIREA BATERIILOR Bateriile uzate poluea-
zã mediul înconjurãtor.
Potrivit legislaþiei în vigoare în fieca- Dacã atunci când apãsaþi butonul de
Aruncaþi-le în containe-
re þarã referitor la echipamentele de deschidere, ledul cheii se aprinde doar
re speciale dupã cum specificã
radio frecvenþã, vã rugãm sã þineþi o datã, trebuie sã schimbaþi bateria cu
legile în vigoare sau duceþi-le în
cont de faptul cã: una nouã. Înlocuiþi bateriile (cu alte
acest scop la cea mai apropiatã
baterii de acelaºi tip) dupã cum ur-
– numãrul de omologare este impri- Reprezentanþã Fiat.
meazã: deschideþi capacul de plastic
mat pe componente, pentru pieþele
inserând o ºurubelniþã în A-fig. 4; in-
în care se cere acest lucru.
troduceþi noile baterii B respectând
CERERE PENTRU polaritatea ºi închideþi capacul de
TELECOMENZI ADIÞIONALE plastic.
Receptorul poate recunoaºte pânã
la 8 telecomenzi.
Dacã aveþi nevoie de telecomenzi
suplimentare, mergeþi la o Repre-
zentanþã Fiat luând cu dvs. toate
cheile primite ºi cardul CODE.

P4E02839
fig. 4

25
Dacã contactul este de- BLOCAREA COLOANEI DE
DISPOZITIV DE teriorat (de ex.: cineva a DIRECÞIE
PORNIRE încercat sã fure vehicu-
Blocarea: când cheia este în poziþia
lul), apelaþi la o Reprezentanþã
Cheia poate fi rotitã în 4 poziþii fig. 5: STOP sau PARK, scoateþi cheia ºi
Fiat pentru a vã asigura cã func-
rotiþi volanul pânã se blocheazã.
– STOP: motor oprit, cheia poate fi þioneazã corespunzãtor înainte
scoasã din contact, coloana de direc- sã începeþi sã conduceþi din nou. Deblocarea: rotiþi uºor volanul în
þie se blocheazã. Unele dispozitive timp ce poziþionaþi cheia în poziþia
electrice (ex.: radio, închidere centra- MAR.
lizatã portiere, etc.) pot funcþiona.
– MAR: poziþia de deplasare. Toate Când coborâþi din vehi-
dispozitivele electrice pot funcþiona. cul, scoateþi întotdeauna Nu scoateþi niciodatã
cheia din contact pentru cheia din contact când
– AVV: pornirea motorului. a preveni pornirea accidentalã autovehiculul se depla-
– PARK: motor oprit, lumini parca- de cãtre ceilalþi pasageri. Amin- seazã. Volanul se va bloca auto-
re aprinse, cheia poate fi scoasã din tiþi-vã sã trageþi frâna de mânã mat imediat ce încercaþi sã îl
contact, coloana de direcþie se blo- cuplaþi treapta 1 ºi lãsaþi roþile miºcaþi. Acelaºi lucru se întâm-
cheazã. Pentru a roti cheia în poziþia virate iar dacã autovehiculul es- plã când autovehiculul este re-
PARK, apãsaþi butonul A. te oprit în pantã cuplaþi treapta morcat.
de mers înapoi. Nu lãsaþi nicio-
P4E02832

datã copii nesupravegheaþi în


vehicul.

fig. 5

26
Reglarea înclinãrii spãtarului Reglarea în înãlþime
REGLÃRI
Rãsuciþi rotiþa B pânã veþi obþine Aceastã funcþie existã doar pentru
PERSONALIZATE înclinarea doritã. scaunul ºoferului.
Ridicaþi sau lãsaþi maneta telescopi-
cã D-fig. 7 mutaþi-o în sus sau în jos
Orice reglare se face pentru obþinerea înãlþimii dorite.
numai cu vehiculul sta-
þionat.
Nu demontaþi scaunele
SCAUNE ANTERIOARE fig. 6-7 pentru operaþii de repa-
raþii sau întreþinere. Ne-
Reglarea longitudinalã efectuându-le corect, puteþi de-
Ridicaþi maneta A ºi miºcaþi scaunul teriora dispozitivele de siguran-
în faþã sau în spate. În poziþia de con- þã. Aceste operaþii se fac doar la
dus mâinile trebuie sã se sprijine pe o Reprezentanþã Fiat.
volan uºor îndoite.
O datã ce aþi eliberat maneta, verifi-
caþi dacã scaunul este bine fixat în ºi-

P4E02834

P4E02412
ne, încercând sã-l mutaþi în faþã sau
spate. Dacã scaunul nu este bine fixat,
se poate miºca brusc ºi poate avea
consecinþe periculoase.

fig. 6 fig. 7

27
TETIERELE Scaunele spate fig. 9 VOLANUL fig. 10
Scaunele anterioare fig. 8 Tetierele posterioare sunt reglabile
în înãlþime.
Pentru o mai bunã protecþie, tetie- Reglarea trebuie efec-
rele sunt reglabile în înãlþime ºi se Pentru reglare: ridicaþi sau coborâþi tuatã doar cu vehiculul
blocheazã automat în poziþia doritã. tetiera pânã se ajunge la înãlþimea do- staþionat.
ritã.
Pentru a demonta tetierele: ridicaþi- Volanul este reglabil pe înãlþime:
Atenþie, tetierele tre- le pânã la nivelul maxim, apãsaþi bu-
buie reglate pentru a toanele A ºi scoateþi-le în sus. 1) trageþi maneta A pe poziþia 1;
sprijini capul ºi nu gâtul.
Numai în aceastã poziþie vor pu- AVERTISMENT Pentru a cãlãtori 2) reglaþi poziþia volanului;
tea asigura o protecþie eficientã. în siguranþã, asiguraþi-vã cã tetierele 3) duceþi maneta pânã în poziþia 2
sunt bine fixate. pentru a bloca volanul.
P4E02109

P4E02473

P4E02766
fig. 8 fig. 9 fig. 10

28
Nu þineþi virat la ma- OGLINZI RETROVIZOARE Cu reglare electricã fig.13
xim de cursã mai mult EXTERIOARE
Oglinzile pot fi reglate electric doar
de 15 secunde întrucât
Cu reglare manualã fig.12 când cheia este în poziþia MAR.
servodirecþia va emite un zgo-
mot ºi se pot produce daune dis- Din interior, puteþi regla fiecare Pentru a regla oglinda, folosiþi cele
pozitivului. oglindã prin maneta A. patru sensuri ale comutatorului A de
pe portiera ºoferului.
OGLINDA RETROVIZOARE Butonul B selecteazã oglinda (stân-
Dacã oglinda nu poate gã sau dreaptã) pe care o reglaþi.
INTERIOARÃ fig. 11 trece prin locuri strâm-
Este reglabilã. Prin mutarea manetei te, pliaþi-o din poziþia 1 Vã sfãtuim ca aceste reglaje sã fie
A puteþi obþine: în poziþia 2. fãcute cu vehiculul staþionat ºi frâna
de mânã trasã.
1) poziþie antiorbire.
2) poziþie normalã.
Dacã oglinda nu poate
Este prevãzutã cu un dispozitiv de
trece prin locuri strâm-
siguranþã ce desprinde oglinda în caz
te, pliaþi-o din poziþia 1
de accident .
în poziþia 2.
P4E01375

P4E02115

P4E02116
fig. 11 fig. 12 fig. 13

29
În timpul deplasãrii, Datoritã mecanismului retractabil,
oglinzile trebuie sã stea
CENTURILE DE centura se adapteazã automat formei
în poziþia 1. SIGURANÞÃ corpului pasagerului permiþând
pãstrarea libertãþii de miºcare.
FOLOSIREA CENTURILOR Mecanismul de blocare împiedicã
DE SIGURANÞÃ rularea centurii când este trasã
Suprafaþa oglinzii re- (pentru locurile anterioare ºi puternic, când autovehiculul frâneazã
trovizoare din partea posterioare laterale) fig. 14 brusc, sau în cazul deplasãrii cu vitezã
dreaptã este parabolicã Pentru fixarea centurii, introduceþi mare în curbe.
ºi mãreºte câmpul vizual. În con- reperul A în locaºul B pânã la auzirea
secinþã, dimensiunea imaginii unui clic de fixare.
reflectate este redusã, dând im- Pentru siguranþã maxi-
presia cã obiectul este mai de- La încercarea de a fixa centura, dacã
mã, þineþi spãtarul scau-
parte decât este de fapt. aceasta se blocheazã, eliberaþi-o pen-
nului drept, staþi bine
tru un timp scurt, apoi reluaþi opera-
sprijinit ºi asiguraþi-vã cã centura
þia fãrã a forþa.
trece peste piept ºi bazin. Nu fo-
Pentru a elibera centura apãsaþi bu- losiþi centura cu scaunul rabatat.
Extremitatea stângã a tonul C. Ghidaþi centura cu mâna
oglinzii ºoferului este sfe- pentru a preveni rãsucirea.
ricã ºi deformeazã câm-

P4E02134
pul vizual lateral. Dimensiunea
imaginii reflectate este redusã, Nu apãsaþi niciodatã
dând impresia cã obiectul este butonul C în timpul de-
mai departe decât este de fapt. plasãrii.

fig. 14

30
REGLAREA ÎN ÎNÃLÞIME A Reglarea în înãlþime a centurilor de Pentru înãlþare
CENTURILOR DE siguranþã trebuie întotdeauna fãcutã
Ridicaþi inelul reglabil A în poziþia
SIGURANÞÃ fig. 15 pentru a se adapta corpului pasageri-
doritã.
lor. Aceastã precauþie reduce riscul
de rãnire în caz de coliziune. Pentru coborâre
Reglare în înãlþime a Centura este reglatã corect atunci Apãsaþi butonul B, trãgând conco-
centurilor de siguranþã când trece peste jumãtatea dintre mitent de inelul reglabil A în poziþia
trebuie efectuatã doar umãr ºi gât. doritã.
când vehiculul staþioneazã.
Reglarea în înãlþime se poate face în Dupã obþinerea poziþiei dorite, miº-
4 poziþii diferite. caþi inelul reglabil A fãrã a mai apãsa
pe B pentru a verifica dacã s-a blocat.

Dupã ce aþi efectuat re-


glarea, asiguraþi-vã cã,
cursorul în care este fi-
xat inelul este bine blocat în una
din poziþiile stabile.
Pentru acest lucru, cu butonul
P4E02303

B neacþionat, exercitaþi o forþã


mai mare pentru a permite
ancorei sã se fixeze.

fig. 15

31
CENTURÃ DE SIGURANÞÃ Pentru a evita fixãri greºite, elemen- AVERTISMENT În cazul rabatãrii
POSTERIOARÃ CENTRALÃ tele de prindere ale centurilor latera- banchetei, înainte de a efectua opera-
le sunt incompatibile cu cataramele þia, scoateþi centura A-fig. 19 din lo-
Centura posterioarã centralã B-fig.
centurilor centrale. caºul respectiv B-fig. 19 cu ajutorul
16 este autorulantã A-fig. 16.
butonului C-fig. 19 ºi, dupã rabatarea
Pentru a folosi centura: banchetei, prindeþi catarama în loca-
– Prindeþi catarama A-fig. 17 în lo- ºul respectiv A-fig. 18 localizat pe
caºul corespunzãtor B-fig. 17. capacul mobil al portbagajului.

Pentru a elibera centura:

P4E02716
P4E02709
– Apãsaþi butonul C – fig. 17.
Dacã centurile nu sunt folosite, se
recomandã prinderea acestora con-
form celor evidenþiate în fig. 19.

fig. 17
P4E02714

P4E02715
fig. 16 fig. 18 fig. 19

32
Dupã ce aþi efectuat rabatarea, pozi- Schema reprezentatã în fig. 20 indi- Schema reprezentatã în fig. 21 indi-
þionaþi întotdeauna centura posteri- cã fixarea corectã a centurilor de si- cã fixarea incorectã a centurilor de
oarã centralã în poziþia din fig. 19. guranþã posterioare. Respectaþi cu siguranþã posterioare.
stricteþe schema din fig. 20 pentru a
AVERTISMENT Înainte de repozi-
evita erorile.
þionarea banchetei, verificaþi ca loca-
ºurile cataramelor sã fie poziþionate
astfel încât sã nu împiedice alinierea
spãtarului, sã nu loveascã ºi sã nu se
deterioreze.

P4E02717

P4E02718
fig. 20 fig. 21

33
Trebuie reþinut cã în INSTRUCÞIUNI GENERALE Centura nu trebuie rã-
cazul unei coliziuni vio- PENTRU FOLOSIREA sucitã ºi trebuie sã vã asi-
lente, pasagerii de pe CENTURILOR DE guraþi cã aderã bine pe
bancheta posterioarã ce nu SIGURANÞÃ corpul pasagerului. Secþiunea de
poartã centuri de siguranþã re- sus trebuie sã treacã peste umãr
ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã fa-
prezintã un pericol pentru pasa- ºi piept în diagonalã. Partea de
cã astfel încât pasagerii sã respecte)
gerii de pe locurile anterioare. jos trebuie sã treacã peste bazin
toate regulile locale privind obligativi-
ºi nu peste abdomen, pentru a
tatea ºi modalitatea de folosire a cen-
evita riscul de alunecare în faþã
turilor de siguranþã.
fig. 18. Nu folosiþi alte dispozitive
Nu fixaþi nici un scaun (clipsuri etc.) care împiedicã
pentru copii pe locul centura sã stea fixatã pe corp.
Folosiþi întotdeauna
central de pe bancheta centurile, ºi pentru locu-
posterioarã deoarece este echi- rile anterioare ºi pentru
pat cu centurã de siguranþã cu cele posterioare. Prin nepurtarea
prindere în 2 puncte. Folosiþi lo- centurilor de siguranþã, riscul de Dacã centura a fost su-
curile laterale ce sunt echipate leziuni grave sau moarte creºte pusã unui efort mare,
cu centuri de siguranþã cu prin- în cazul unui accident violent. spre exemplu dupã un
dere în 3 puncte. accident, trebuie sã fie schimba-
tã complet împreunã cu ancore-

P4E01377
le, ºuruburile ancorelor ºi siste-
mul de pretensionare. De fapt,
chiar dacã centura nu are defec-
te vizibile, se poate sã-ºi fi pier-
dut rezistenþa.

fig. 22

34
Fiecare centurã de si- Centurile trebuie purtate ºi de fe- CUM SÃ PÃSTRAÞI
guranþã trebuie folositã meile însãrcinate: riscul rãnirii în caz CENTURILE EFICIENTE ÎN
de o singurã persoanã. de accident este mult mai mare pen- PERMANENÞÃ
Nu cãlãtoriþi cu un copil în braþe tru ele ºi copilul lor dacã nu au cen-
1) Când purtaþi centuri, asiguraþi-vã
cu o singurã centurã de protec- tura.
cã nu sunt rãsucite ºi cã sunt libere.
þie pentru amândoi fig. 23. Nu
Bineînþeles trebuie sã-ºi poziþioneze Ele trebuie sã se miºte uºor, fãrã im-
interpuneþi alte obiecte între
partea inferioarã a centurii foarte jos pedimente.
corp ºi centurã.
astfel încât sã treacã sub abdomen
2) Dupã un accident grav, înlocuiþi
fig. 24.
centura care s-a purtat în timpul acci-
dentului, chiar dacã nu pare distrusã.
RBAG
AI
PERICOL GRAV: 3) Când curãþaþi centurile, spãlaþi-le
La modelele echi- cu mâna cu apã ºi sãpun neutru, clãtiþi
pate cu airbag pa- ºi lãsaþi sã se usuce la umbrã. Nu fo-
sager, nu se monteazã scaune losiþi detergenþi puternici, clor, colo-
pentru copii pe locul respectiv. ranþi sau alte substanþe chimice care
pot slãbi fibrele.
4) Nu lãsaþi mecanismele de rulare
sã se ude: sunt garantate sã funcþio-
P4E01378

P4E01379
neze numai dacã sunt uscate.

fig. 23 fig. 24

35
pe locul din faþã la vehiculele În plus, scaunul trebuie reglat
TRANSPORTUL prevãzute cu airbag pasager cât mai în spate posibil, pentru a
COPIILOR ÎN fiindcã, indiferent de gradul de evita lovirea copilului de planºa
gravitate al coliziunilor, declan- de bord.
SIGURANÞÃ ºarea airbag-ului poate cauza
rãni grave sau chiar moartea.
AI
RBAG
PERICOL GRAV: Copiii pot sta pe locul din faþã în Pentru protecþie optimã în caz de
Nu plasaþi nicio- vehiculele la care airbag-urile accident toþi pasagerii trebuie sã fie
datã scaunul de pot fi dezactivate. În acest caz, aºezaþi pe scaune ºi asiguraþi de siste-
copil pe locul din faþã, întrucât este absolut necesar sã verificaþi mele de reþinere.
declanºarea airbag-ului ar putea dacã martorul F luminos este Acest lucru este ºi mai important
cauza rãni grave sau chiar moar- aprins pe tabloul bord pentru a pentru copii pentru cã la ei capul este
tea. Vã recomandãm sã trans- vã asigura cã dezactivarea a mai mare ºi mai greu în comparaþie cu
portaþi întotdeauna copiii pe avut loc (consultaþi paragraful restul corpului, în timp ce muºchii ºi
locul din spate, aceasta fiind po- "Airbag” al capitolului „Dezac- structura osoasã nu sunt complet dez-
ziþia cu cea mai mare protecþie tivare manualã airbag pasa- voltate. De aceea, sistemele de reþine-
în cazul unui accident. În orice ger”). re sunt necesare ºi diferite de cele
caz, scaunele speciale pentru pentru adulþi.
copii nu trebuie niciodatã fixate

P4E00197
fig. 25

36
Rezultatele testelor efectuate asu- GRUPA 0 ºi 0+ GRUPA 1
pra sistemelor de reþinere pentru co-
Copiii care au pânã în 13 kg trebuie Copiii cu greutate între 9 ºi 18 kg
pii sunt conþinute în Standardele Eu-
transportaþi cu faþa în direcþia inversã pot fi transportaþi pe locul din faþã în
ropene ECE-R44. Acest standard im-
mersului, pe un scaun special (leagãn) scaune prevãzute cu tãblie capitonatã
pune folosirea sistemelor de protec-
care sã le sprijine capul, dar sã nu protectoare fig. 27, prin care sã poa-
þie clasificate pe 5 grupe:
exercite presiune pe gât în cazul unei tã fi trecutã centura de siguranþã a
Grupa 0 pânã la 10 kg greutate decelerãri bruºte. Leagãnul trebuie sã vehiculului, astfel încât sã reþinã atât
Grupa 0+ pânã la 13 kg greutate fie reþinut de centura de siguranþã ca scaunul cât ºi copilul.
Grupa 1 9-18 kg greutate în fig. 26 ºi, la rândul sãu, trebuie sã
reþinã copilul cu centurile lui.
Grupa 2 15-25 kg greutate
Figura reprezintã doar
Grupa 3 22-36 kg greutate un exemplu de montare.
Figura reprezintã doar
Grupele se pot suprapune ºi este Þineþi cont de instrucþi-
un exemplu de montare.
posibil sã gãsiþi dispozitive care aco- unile de fixare a leagãnului care
Þineþi cont de instrucþi-
perã mai mult de o grupã fig. 25. trebuie sã însoþeascã sistemul
unile de fixare a leagãnului care
Toate sistemele de reþinere trebuie trebuie sã însoþeascã sistemul de reþinere. Scaunul nu trebuie
sã aibã înscrise datele legate de auto- de reþinere. Scaunul nu trebuie montat pe bancheta pe locul
rizarea lor, împreunã cu marca de montat pe bancheta pe locul central.
control, pe o etichetã bine fixatã care central.
nu trebuie niciodatã înlãturatã.

P4E00198

P4E00199
Copiii cu mai mult de 1.50 m ºi o gre-
utate de 36 kg în înãlþime sunt consi-
deraþi adulþi ºi poartã centuri normale.
Gama Lineaccessori Fiat oferã scaune
speciale pentru copiii din fiecare grupã
de greutate, pe care vi le recomandãm
deoarece au fost concepute ºi experi-
mentate special pentru vehiculele Fiat. fig. 26 fig. 27
37
Existã scaune destinate GRUPA 2 GRUPA 3
atât grupei 0 cât ºi gru-
Copiii care au între 15 ºi 25 kg pot Copiii cu greutate între 22 ºi 36 kg
pei 1 cu ancorare în spa-
purta centurile de siguranþã ale vehi- nu mai necesitã un sprijin pentru a li
te pentru a fi fixate de centurile
culului. Scaunul are rolul de a poziþio- se poziþiona spatele în funcþie de spã-
vehiculului ºi cu propriile lor cen-
na copilul corect astfel încât diagona- tarul scaunului.
turi de siguranþã pentru copil.
la sã treacã peste pieptul copilului (nu
Datoritã mãrimii, pot fi pericu- Fig. 29 aratã cum trebuie sã stea
peste gât) ºi partea orizontalã pe ºol-
loase dacã nu sunt instalate co- copilul pe scaunul din spate.
duri ºi nu pe abdomen fig. 28.
respunzãtor (spre exemplu, dacã Copiii mai înalþi de 1.50 m pot purta
sunt fixate de centurile de sigu- centuri la fel ca adulþii.
ranþã ale vehiculului prin inter-
Figura reprezintã doar
punerea unei perne). Respectaþi
un exemplu de montare.
instrucþiunile pentru instalare.
Þineþi cont de instrucþi-
unile de fixare a leagãnului care
trebuie sã însoþeascã sistemul
de reþinere. Scaunul nu trebuie
montat pe bancheta pe locul
central.

P4E00200

P4E00201
fig. 28 fig. 29

38
RESPECTAREA STANDARDELOR PRIVIND FOLOSIREA SCAUNELOR DE COPII PE SCAUNUL
PASAGER
Fiat Albea se supune Directivei 2000/3/CE ce reglementeazã montarea scaunelor pentru copii pe diferite scaune ale vehi-
culului.

SCAUN
Grupa Greutate
Pasager anterior Pasager posterior lateral Pasager posterior central

Grupa 0, 0+ Pânã la 13 kg U U L

Grupa 1 9 - 18 kg U U L

Grupa 2 15 - 25 kg U U L

Grupa 3 22 - 36 kg U U L

Legendã:
U = compatibil cu categoria Universalã a sistemelor de reþinere pentru copii conform standardelor europene ECE-R44
pentru grupurile specificate.
L = pe locul central al banchetei poate fi montat un scaun din Lineaccessori Fiat.

39
Pentru a însuma precauþiile de 6) Fiecare sistem de siguranþã este
siguranþã pentru transportul co- destinat unui singur pasager copil: nu
SISTEM DE
piilor: transportaþi doi copii în acelaºi timp. PRETENSIONARE
1) Locul recomandat pentru instala- 7) Verificaþi întotdeauna ca centurile
rea scaunului copilului este pe ban- sã nu strângã gâtul copilului. Pentru a creºte eficienþa centurilor
chetã, pe pãrþile laterale, dotate cu de siguranþã anterioare, Fiat Albea
8) Când cãlãtoriþi, nu lãsaþi copilul este echipat cu dispozitiv de preten-
centuri de siguranþã cu prindere în 3
sã stea incorect ºi nu daþi drumul sionare (unde sunt prevãzute). Acest
puncte, deoarece aceasta este cea
centurilor. sistem "simte" prin intermediul unui
mai protejatã poziþie.
9) Pasagerii nu trebuie sã transpor- senzor cã un accident violent este în
2) La modelele echipate cu airbag curs de desfãºurare ºi ruleazã centu-
te copiii în braþe. Nimeni, oricât de
pasager, copii nu trebuie plasaþi pe ra înapoi în carcasã câþiva centimetri.
puternic, nu poate proteja un copil în
scaunul anterior. În acest caz se asigurã contactul per-
momentul unui accident cu aceeaºi
3) Dacã airbag-ul pasagerului este eficienþã pe care o conferã un sistem fect al centurii la cel care o poartã,
dezactivat, verificaþi întotdeauna, ca special destinat acestui scop. înaintea începerii acþiunii de reþinere.
martorul luminos F de pe tabloul Centura care a activat dispozitivul de
10) Înlocuiþi sistemul de protecþie pretensionare se blocheazã pentru a
de bord sã fie aprins permanent pen-
dacã s-a produs un accident. semnala intervenþia; centura nu poate
tru a semnala dezactivarea.
fi rulatã înapoi în carcasã chiar dacã
4) Þineþi cont de instrucþiunile pen- este ghidatã manual.
tru protecþie care trebuie sã înso-
þeascã sistemul de protecþie a copilu- O cantitate micã de fum poate fi
lui. Aceste instrucþiuni trebuie furni- emisã o datã cu declanºarea lor. Acest
zate de fabricant. Nu folosiþi sistemul fum nu este toxic sau inflamabil.
fãrã instrucþiuni
5) Verificaþi întotdeauna dacã centu-
ra de scaun este bine întinsã, trãgând
uºor de ea.

40
Sistemul de pretensionare nu nece- Dispozitivele de pre- Intervenþiile care impli-
sitã întreþinere sau ungere. Orice tensionare nu necesitã cã ºocuri, vibraþii sau în-
modificare de la starea lui iniþialã, îi va nici un fel de curãþare cãlzire localã (de peste
afecta negativ eficienþã. Dacã, în urma sau ungere. Este absolut interzi- 100°C timp de maxim 6 ore) în
unor fenomene naturale (furtuni, sã demon-tarea ºi orice inter- zona din jurul senzorilor pot
inundaþii, etc.) sistemul a fost afectat venþie asupra oricãrei compo- avea drept urmare declanºarea
de apã sau noroi, este imperativã în- nente a sistemului. Orice inter- sau deteriorarea mecanismului.
locuirea acestuia venþie trebuie efectuatã de per- Vibraþiile cauzate de suprafeþele
sonalul calificat al Reprezentan- neregulate de drum sau de ob-
Pentru a obþine cel mai înalt grad de
þei Fiat. stacolele joase cum ar fi bordu-
protecþie de la sistemul de pretensio-
rile etc. nu au nici un efect asu-
nare purtaþi centura lipitã pe corp
pra senzorilor. Contactaþi o Re-
Limitator de sarcinã prezentanþã FIAT pentru inter-
Acest dispozitiv, încorporat în siste- Sistemul de pretensio- venþie.
mul de pretensionare, permite elimi- nare se foloseºte doar o
narea microºocurilor (inevitabile ºi în datã. Dupã o coliziune
cazul airbag-urilor) produse în urma care a determinat folosirea pre-
coliziunilor, deoarece ajutã la reduce- tensionãrii, sistemul trebuie în-
rea forþei ce se manifestã în zona locuit într-un service autorizat
umãrului ºi a pieptului în timpul acþi- Fiat. Pentru a cunoaºte terme-
unii de pretensionare, îmbunãtãþind nul de valabilitate se face trimi-
astfel protecþia. tere la eticheta poziþionatã în
interiorul torpedoului.

41
INDICATOR NIVEL ATENÞIE! Dacã acul indicã rezer-
INSTRUMENTE COMBUSTIBIL Fig. 32 vor gol ºi clipeºte martorul de averti-
DE BORD Acul indicã nivelul de combustibil
zare, înseamnã cã sistemul are o de-
fecþiune ºi trebuie sã vã adresaþi Re-
rãmas în rezervor.
VITEZOMETRU fig. 30-31 prezentanþei Fiat.
Aprinderea martorului de rezervã
combustibil indicã faptul cã, în rezer-
vor, au mai rãmas circa 5,5÷7,5 litri.
Nu cãlãtoriþi cu rezervorul aproape
gol: eventualele goluri în alimentare
distrug catalizatorul.
E - rezervor gol.

P4E02811
F - rezervor plin.

P4E02812

P4E02813
fig. 30 fig. 31 fig. 32

42
INDICATOR TEMPERATURÃ AVERTISMENT Dacã acul indicã TUROMETRU Fig. 35
LICHID RÃCIRE fig. 33-34 o temperaturã joasã dar se aprinde
Dacã acul indicã zona roºie, regimul
martorul, înseamnã cã este vorba
Aprinderea martorului indicã o de turaþii este prea ridicat ºi puteþi
despre o defecþiune ºi trebuie sã vã
temperaturã excesivã a lichidului de distruge motorul. Evitaþi aceastã tu-
adresaþi unei Reprezentanþe Fiat
rãcire. raþie.
pentru a verifica dispozitivul.
În condiþii normale, acul poate lua IMPORTANT Sistemul de injecþie
Chiar ºi când mergeþi încet, dacã afa-
diverse poziþii în interiorul arcului in- electronic blocheazã progresiv fluxul
rã este foarte cald, se poate ca acul sã
dicatorului, în concordanþã cu condi- combustibilului cãtre motor în cazul
tindã spre secþiunea roºie. În acest caz,
þiile de utilizare ºi posibilitãþile siste- depãºirii turaþiei maxime admise.
este mai bine sã parcaþi ºi sã opriþi mo-
mului de autoreglare, oricum în afara Acest lucru duce la pierderea puterii
torul. Dupã câteva momente puteþi
zonei roºii de pericol. motorului, în mod progresiv.
porni motorul din nou ºi accelera uºor.

Dacã ºi acul indicã zona Dacã situaþia persistã


roºie, opriþi motorul ºi chiar dupã ce aþi luat
contactaþi Reprezentan- aceste mãsuri, opriþi mo-
þa Fiat. torul ºi apelaþi la o Reprezentan-
þã FIAT.
P4E02814

P4E02815

P4E02816
fig. 33 fig. 34 fig. 35

43
DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL Butoane N ºi O fig. 39
Vehiculul este echipat cu display Se recomandã, înainte de a efectua Aceste butoane sunt folosite pentru
multifuncþional. orice operaþie, sã citiþi în întregime a creºte (N), descreºte (O) valoarea
În funcþie de versiuni, existã douã ti- acest capitol. vizualizatã, pentru a modifica valorile
puri de display fig. 37/a sau fig. 37/b. vizualizate (vezi paginile urmãtoare)
Buton MODE fig. 38 ºi pentru a regla sensibilitatea senzo-
Cantitatea ºi tipul de mesaje ce sunt rului de luminozitate exterioarã (re-
Este folosit pentru a vizualiza opþiu-
vizualizate variazã în funcþie de tipul glare fascicul luminos).
nile meniului.
de display, versiune ºi de dotãrile op-
þionale cu care este dotat vehiculul. Apãsaþi mai puþin de 2 secun-

P4E02778
de: se confirmã opþiunea doritã, se
BUTOANE CONTROL
trece la meniul principal, se acceseazã
DISPLAY
meniul sau se întrerupe vizualizarea
Pentru a utiliza funcþiile pe care dis- mesajelor de avertizare (dacã existã).
play-ul le furnizeazã (cu cheia în pozi-
þia MAR), trebuie în primul rând sã Apãsaþi cel puþin 2 secunde: se
vã familiarizaþi cu butoanele dis- iese din meniul set-up confirmân-
play-ului, folosindu-le în modalitatea du-se opþiunile efectuate ºi se revine
descrisã în cele ce urmeazã. la ecranul standard. fig. 38
P4E02777

P4E02833

P4E02779
fig. 37/a fig. 37/b fig. 39

44
Buton TRIP fig. 40 INFORMAÞII FURNIZATE DE Informaþii furnizate de ecranul
DISPLAY standard
Apãsaþi mai puþin de 2 secun-
de: pentru a naviga printre informa- Display-ul poate furniza urmãtoare- Display-ul poate furniza urmãtoarele
þiile furnizate de Trip Computer. le informaþii: informaþii necesare pe timpul deplasãrii:
Apãsaþi cel puþin 2 secunde: – indicarea periodicitãþii planului de – data A-fig. 41;
pentru a anula informaþiile furnizate întreþinere (kilometri pânã la urmã- – kilometri parcurºi (totali/parþiali)
de Trip Computer. toarea revizie) sau avertizare pentru B-fig. 41;
efectuarea reviziei prin intermediul – ceas C-fig. 41;
IMPORTANT Pentru a vizualiza
martorului luminos (õ);
informaþiile furnizate de Trip Compu- – temperaturã exterioarã D-fig. 41.
ter, dacã sunteþi în meniul set-up, tre- – indicarea periodicitãþii planului de Cu cheia scoasã din contact ºi por-
buie sã ieºiþi din meniul set-up pentru întreþinere (ziua în care trebuie efec- tierele anterioare închise, display-ul
a putea apoi, prin apãsarea butonului tuatã urmãtoarea revizie) sau averti- rãmâne stins.
Trip, vizualiza informaþiile furnizate de zare pentru efectuarea reviziei prin
Cu cheia scoasã din contact, la des-
Trip Computer. intermediul martorului luminos (õ);
chiderea cel puþin al unei portiere an-
În funcþie de versiuni, pe display vor terioare, display-ul se ilumineazã pen-
fi vizualizate: tru a putea fi vizualizate ora ºi kilo-
metri parcurºi.
– Informaþii furnizate de Trip Com-
puter;
P4E02780

P4E02781
– Reglare luminozitate comenzi in-
terioare E-fig. 41;
– Meniul Set-up;
– Mesaje de avertizare/avarie.

fig. 40 fig. 41

45
MENIUL “SET-UP” – REGLARE VOLUM BUTOANE Limitã de vitezã
Meniul “Setup” permite efectuarea – REGLARE VOLUM BUZZER SEM- – Activare/dezactivare (ON/OFF)
urmãtoarelor reglãri ºi/sau setãri: NALIZARE AVARIE/AVERTIZARE
– Programare limitã vitezã deplasare.
– SETAREA LIMITEI DE VITEZà – SELECTARE “LIMBÔ
Reglare sensibilitate senzor
– REGLAREA SENSIBILITÃÞII SEN- – PLAN DE ÎNTREÞINERE crepuscular
ZORULUI CREPUSCULAR
– IEªIRE DIN MENIU – Reglare (pe 3 niveluri) a sensibili-
– ACTIVAREA FUNCÞIEI TRIP B tãþii senzorului crepuscular.
– SETARE CEAS Activare Trip B
Se recomandã efectua-
– MOD CEAS rea tuturor reglãrilor cu – Activare/dezactivare (ON/OFF);
– SETARE DATÃ vehiculul staþionat. Setare ceas
– AFIªAREA INFORMAÞIILOR AU- – Setare orã
DIO IMPORTANT Numãrul elemente-
lor din meniu depinde de versiunea – Setare minute
– BLOCAREA AUTOMATÃ A POR- autovehiculului. Mod ceas
TIERELOR CU VEHICUL ÎN MIªCA-
RE – Selectare modalitate afiºare 12
sau 24 ore.
– UNITATE DE MÃSURÃ “DIS-
TANÞÔ Setare datã
– UNITATE DE MÃSURÃ “CON- – Setare an
SUM” – Setare lunã
– UNITATE DE MÃSURÃ “TEMPE- – Setare zi
RATURÔ

46
Afiºare informaþii audio – Selectarea unitãþii de mãsurã vizu- Selectare “Limbã”
alizatã pe kilometraj ºi a informaþiilor
– Activare (ON): afiºarea informaþi- – Selectare “limbã” pentru afiºarea
furnizate de Trip Computer.
ilor radio pe display-ul multifuncþio- mesajelor pe display-ul multifuncþio-
nal; Unitate de mãsurã “consum” nal.
– Dezactivare (OFF): anularea afi- – Selectarea unitãþii de mãsurã a Plan de Întreþinere
ºãrii informaþiilor radio pe display-ul consumului de combustibil (km/l,
– Vizualizarea scadenþelor reviziilor
multifuncþional. l/100 km sau mpg).
aferente planului de întreþinere. Pen-
IMPORTANT Display-ul multi- Unitate de mãsurã tru informaþii referitoare la planul de
funcþional afiºeazã informaþiile radio “temperaturã” întreþinere (operaþii de service ºi in-
doar dacã aparatul montat pe vehicul tervalul la care acestea trebuie efec-
– Selectarea unitãþii de mãsurã: °C
este original Fiat. tuate), consultaþi ultima pagina a Car-
sau °F.
netului de Garanþie ce v-a fost înmâ-
Blocarea automatã a portierelor
Reglare volum butoane nat la achiziþionarea autovehiculului.
cu vehicul în miºcare
– Reglarea volumului butoanelor sau Ieºire din meniu
Activarea acestui sistem se efectu-
eventual dezactivarea sunetului bu-
eazã în funcþie de versiuni. – Pentru a ieºi din meniul curent.
toanelor.
La versiunile dotate cu acest sistem,
Reglare volum buzzer
funcþia de blocare automatã este acti-
semnalizare avarie/avertizare Se recomandã efectua-
vã în permanenþã.
– Reglarea volumului buzzer-ului rea tuturor reglãrilor cu
– Activare (ON): portierele de blo- vehiculul staþionat.
semnalizare eventuale avarii/averti-
cheazã automat atunci când vehiculul
zãri.
depãºeºte 20 km/h;
– Dezactivare (OFF): portierele nu
se blocheazã.
Unitate de mãsurã “distanþã”

47
TESTUL INIÞIAL
Când cheia este în poziþia MAR, pe display se vizualizeazã mesajul “Checking”: aceasta este faza de verificare/diagnosticare
a tuturor sistemelor electronice ale vehiculului. Procesul dureazã câteva secunde: dacã nu sunt depistate erori, când moto-
rul este pornit display-ul afiºeazã mesajul “CHECK OK”. Dacã sunt gãsite erori, consultaþi capitolul “Martori ºi mesaje de
avertizare”.

Dacă pe display se vizualizează un


eventual mesaj de eroare,
consultaţi capitolul “Martori şi
mesaje de avertizare”.

Motorul
este DA
pornit?
Dacă nu există anomalii

NU
sau

Vizualizare ecran
standard

Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate), consultaţi ultima pagina
a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului.

48
DESCRIEREA MENIULUI
Meniul include o serie de funcþii dispuse în “mod circular”, care pot fi selectate prin intermediul butoanelor N ºi O; aceste
butoane permit accesarea diferitelor funcþii de setare ºi reglare (vezi exemplele “Limbã” ºi “Setare datã” prezentate în cele
ce urmeazã); pentru mai multe detalii, consultaþi “Accesarea meniului principal" din pagina urmãtoare.
Español Français Ziua

Português English Exemplu: Anul Luna

Italiano Deutsch
Turco

Q
Q

49
Accesarea meniului principal
Dupã “Testul iniþial”, este posibilã accesarea meniului principal prin apãsarea butonului Q.
Pentru a naviga folosiþi butoanele N ºi O.
IMPORTANT Dacã se acceseazã meniul ºi nu se efectueazã nici o reglare/setare în circa 60 secunde, sistemul va ieºi
automat din meniu ºi se va vizualiza ecranul anterior.
În acest caz, ultima setare selecþionatã ºi neconfirmatã (cu butonul Q) nu va fi memoratã; de aceea operaþia trebuie repetatã.
Atunci când vehiculul se deplaseazã poate fi accesat doar meniul redus (setare “Limitã vitezã” ºi “Reglare sensibilitate senzor
crepuscular”).
Atunci când vehiculul staþioneazã poate fi accesat întregul meniu.
În schema din pagina urmãtoare sunt prezentate cazurile descrise.

Se recomandã efectuarea tuturor reglãrilor cu vehiculul staþionat.

IMPORTANT Mesajele vizualizate pot prezenta diferenþe în ceea ce priveºte textul informaþiei. Aceste diferenþe se
datoreazã diferenþei dintre versiuni (unele mesaje nu sunt disponibile pentru toate pieþele).

Q = apãsaþi, mai puþin de 2 secunde, butonul “MODE”


R = apãsaþi, cel puþin de secunde, butonul “MODE”.

50
Accesarea meniului
Prin apãsarea butonului MODE puteþi accesa meniul. Pentru a naviga, folosiþi butoanele N ºi O.

Vezi
“Test iniţial”
NU

Q Vehiculul
este în
mişcare?
Lim. Viteză
Exemplu de ecran Senz. Crepuscular
standard Trip B
Setare ceas
DA
Mod ceas
Setare dată
Blocare portiere
Portbagaj indep.
Debloc. port. şofer
Unit. măsură dist.
Unit. măsură consum
Lim. Vel. Unit. măsură temp.
Sens. Luci Selectare limbă
Uscita Menu Vol. buzzer
Vol. butoane
Plan întreţinere
Ieşire din meniu

Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE” Ecran complet disponibil


R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE” doar cu vehicul staţionat

51
Semnalizare portiere deschise
În cazul în care o portierã este deschisã în timpul deplasãrii, martorul (´) se va aprinde pe tabloul de bord împreunã cu
mesajul afiºat pe display-ul multifuncþional pentru a avertiza ºoferul.
La unele versiuni, dacã o portierã este deschisã, la depãºirea unei viteze de 4 km/h, ºoferul va fi avertizat ºi de un semnal
sonor.

Verificare sistem iluminare


În cazul unei avarii, pentru a avertiza ºoferul, pe tabloul de bord se va aprinde martorul (6) împreunã cu un mesaj
vizualizat pe display-ul multifuncþional.
La unele versiuni, semnalizarea avariei sistemului de iluminare se face doar prin aprinderea martorului (6).

52
Limitarea vitezei (Speed limit)
Aceastã funcþie permite setarea unei limite a vitezei de deplasare care, dacã este depãºitã, activeazã automat un buzzer ºi
face sã clipeascã martorul de avertizare è împreunã cu un mesaj afiºat pe display. La predarea vehiculului aceastã funcþie
este dezactivatã “OFF”. Pentru setarea limitei de vitezã, procedaþi dupã cum urmeazã:
Revenire la ecranul
Vezi “Test iniţial” şi anterior, ex:
“Accesul la meniul
principal”

N R
O Q R
Vezi meniu
Prin intermediul butoanelor N/O
N
selectaţi activarea sau dezactivarea Revenire la
O ON/OFF. Opţiunea va clipi. meniul principal
Revenire la
meniul principal

Q
Q R
Q R
Cu ajutorul butoanelor N/O setaţi limita de viteză dorită (în timpul
setării valoarea afişată pe display va clipi). Setarea se poate efectua între
30 km/h şi 250 km/h sau între 20 şi 155 mph, în funcţie de unitatea de
Q
măsură “distanţă” setată (vezi paragraful “Setare unitate măsură distanţă”
descris în continuare. Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la
creşterea/descreşterea cu 5 unităţi. Menţinerea apăsată a unuia dintre
butoane determină creşterea sau descreşterea automată.
Q
Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE” R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”
53
Semnalizãri la depãºirea limitei de vitezã
Dacã vehiculul depãºeºte limita de vitezã, pe display-ul multifuncþional se va afiºa atât un mesaj cât ºi o avertizare sonorã.
La apãsarea butonului MODE, mesajele de pe display-ul multifuncþional se va întrerupe.
Mesajele se întrerup ºi dacã viteza vehiculului scade cu 5 km/h faþã de limita de vitezã setatã.

La unele versiuni, martorul de avertizare (è) se aprinde împreunã cu avertizarea sonorã ºi pe display se va afiºa:

54
Activare Trip B
Aceastã funcþie permite, la unele versiuni, activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) funcþiei Trip B (deplasare parþialã) care
afiºeazã valorile referitoare la o “misiune parþialã”: distanþã B, consum B, vitezã medie B, durata cãlãtoriei B. Pentru efectua-
rea setãrii, procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul Revenire la
principal” ecranul anterior, ex:

N R
O Q
Vezi meniu

Revenire la meniul R Revenire la meniul


principal principal

Prin intermediul butoanelor N/O


N selectaţi activarea sau dezactivarea
O ON/OFF. Opţiunea va clipi.

Q Q Q Q
R R
Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE”
R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”
55
Setare ceas
Pentru setarea ceasului (ore – minute) procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul
principal” Revenire la Revenire la
ecranul anterior, ex: ecranul anterior, ex:

N R
O Q
Vezi meniu

R
N R
O Q R
N Q
O Q
Revenire la
meniul principal
Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la creşterea/descreşterea
cu 1 unitate. Menţinerea apăsată a unuia dintre butoane determină
creşterea sau descreşterea automată.

Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE”


R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”

56
Modalitate ceas
Aceastã funcþie se utilizeazã pentru a seta ceasul în modul 12 ore sau 24 ore. Pentru reglare, procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul Revenire la ecranul
principal” anterior, ex:

N R
O Q
Vezi meniu

R
Revenire la meniul Revenire la meniul
principal principal
N Prin intermediul butoanelor N/O
selectaţi modalitatea 12 ore sau 24 ore.
O Opţiunea va clipi.

Q Q Q Q
R R
Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE” R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”

57
Setare datã
Pentru a seta data (zi – lunã – an), procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul Revenire la ecranul Revenire la ecranul
principal” anterior, ex: anterior, ex:

N R
O Q

N R R
O Q
N Q R
O Q
R
N Q
O Q
Fiecare apăsare a butoanelor N/O conduce la
creşterea/descreşterea cu 1 unitate. Menţinerea apăsată
a unuia dintre butoane determină creşterea sau Revenire la
descreşterea automată. meniul principal

Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE”


R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”.

58
Afiºare informaþii audio
Pe display-ul multifuncþional se pot vizualiza informaþiile referitoare la sistemul audio (frecvenþã sau mesaj RDS al postului
de radio selectat), numãrul piesei, etc.
IMPORTANT Display-ul multifuncþional afiºeazã informaþii referitoare la sistemul audio doar daca sistemul este original
Fiat.

59
Blocarea automatã a portierelor cu vehiculul în miºcare
Aceastã funcþie:
Ì dacã este activatã (ON) blocheazã automat portierele atunci când vehiculul depãºeºte 20 km/h;
Ì dacã este dezactivatã (OFF) nu blocheazã automat portierele.
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul Revenire la ecranul
principal” anterior, ex:

N R
O Q
Ecran standard

R
Revenire la meniul Revenire la meniul
principal principal
N Prin intermediul butoanelor N/O
selectaţi activarea sau dezactivarea
O ON/OFF. Opţiunea va clipi.

Q Q Q Q
R R
Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE” R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”
60
Unitate de mãsurã “distanþã”
Display-ul oferã informaþii în funcþie de unitatea de mãsurã setatã (km sau mi). Pentru a selecta unitatea de mãsurã doritã,
trebuie sã procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul Revenire la ecranul
principal” anterior, ex:

N R
O Q
Videata menu

R
Revenire la meniul Revenire la meniul
principal principal
N Prin intermediul butoanelor N/O selectaţi
unitatea de măsură dorită (km sau mi).
O Opţiunea va clipi.

Q Q Q Q
R R
Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE”
R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”.
61
Unitate de mãsurã “consum”
Aceastã funcþie permite setarea unitãþii de mãsurã a cantitãþii de combustibil consumat (km/l sau l/100 km) în funcþie de
unitatea de mãsurã selectatã pentru distanþã (km sau mile, vezi paragraful anterior „Unitate de mãsurã distanþã”). Pentru
setare, procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi R
“Accesul la meniul N
principal” O Q Revenire la
ecranul anterior, ex:

Dacă aţi setat km


R
Revenire la Revenire la
meniul principal meniul principal
N Prin intermediul butoanelor N/O
selectaţi unitatea de măsură dorită
O (km sau mi). Opţiunea va clipi.

Q Q Q Q
R R
Q
Dacă aţi setat mile
R
Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE” - R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”.
62
Unitate de mãsurã “temperaturã”
Pentru a selecta unitatea de mãsurã pentru temperaturã (°C sau °F), procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul Revenire la
principal” ecranul anterior, ex:

N R
O Q
Meniu principal

R
Revenire la Revenire la
meniul principal Prin intermediul butoanelor N/O meniul principal
selectaţi unitatea de măsură dorită
(°C sau °F), Opţiunea va clipi.

Q Q Q Q
R R
Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE”
R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”
63
Setare „Limbã”
Mesajele vizualizate pe display pot fi afiºate în mai multe limbi (italianã, portughezã, spaniolã, francezã, englezã, germanã).
Pentru a selecta limba doritã, procedaþi dupã cum urmeazã:
Revenire la
ecranul anterior, ex:
Vezi “Test iniţial” şi N R
“Accesul la meniul
principal” O Q
Meniu principal

R
N N N
O O O Q
N
O
N Q
O

Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE”


R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”
Revenire la
meniul principal

64
Reglare volum buzzer semnalizare avarie/avertizare
Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor (buzzer) ce însoþeºte eventualele mesaje de
avarie/avertizare. Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi, prin interme-
diul butoanelor N/O, volumul la nivelul “0”. Pentru reglare, procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul Revenire la
principal” ecranul anterior, ex:

N R
O Q
Meniu principal
R
Revenire la Revenire la
meniul principal meniul principal
N Prin intermediul butoanelor N/O
reglaţi volumul semnalului sonor
O (buzzer). Opţiunea va clipi.

Q Q Q Q
R R
Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE”
R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”

65
Reglare volum butoane
Aceastã funcþie permite reglarea (pe 8 niveluri) a volumului semnalului sonor ce însoþeºte activarea diverselor butoane.
Semnalul acustic este reglabil ºi poate fi exclus. Pentru a dezactiva semnalul acustic aduceþi, prin intermediul butoanelor
N/O, volumul la nivelul “0”. Pentru reglare, procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul Revenire la
principal” ecranul anterior, ex:

N R
O Q
Meniu principal

R
Revenire la
meniul principal Revenire la
meniul principal
N Prin intermediul butoanelor N/O
reglaţi volumul semnalului sonor
O (roger-beep). Opţiunea va clipi.

Q Q Q Q
R R
Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE” R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”
66
Plan de Întreþinere
Aceastã funcþie permite vizualizarea informaþiilor privind scadenþa (în kilometri sau zile) pânã la urmãtoarea revizie. Pentru
consultarea informaþiilor, procedaþi dupã cum urmeazã:
Vezi “Test iniţial” şi
“Accesul la meniul Revenire la
principal” ecranul anterior, ex:

N R
O Q
Meniu principal

R
Revenire la
meniul principal

N Prin intermediul butoanelor N/O


selectaţi vizualizarea în km, mile (mi)
O sau zile. Opţiunea va clipi.

Revenire la
meniul principal

Q R R Q
continuare în pagina următoare

Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE” R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”
67
Revenire la
ecranul anterior, ex:

continuare din R
pagina precedentă
Q

Revenire la
meniul principal

Pentru informaţii referitoare la planul de întreţinere (operaţii de service şi intervalul la care acestea trebuie efectuate), consultaţi ultima
pagina a Carnetului de Garanţie ce v-a fost înmânat la achiziţionarea autovehiculului.

Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE”


R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”

68
Avertizare plan de întreþinere
Mesajul va apãrea atunci când kilometrajul vehiculului se apropie de numãrul de kilometri stabilit pentru întreþinere,
începând cu 2000 km înainte pânã la 1000 km dupã scadenþa reviziei. Mesajul va apãrea doar cu cheia de contact în poziþia
MAR, iar pe display-ul multifuncþional va apãrea urmãtorul mesaj:

La unele versiuni, martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord, iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul
multifuncþional. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de
Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei.

69
Avertizare înlocuire anualã ulei motor
Display-ul multifuncþional va indica perioada (zile) pânã la înlocuirea uleiului motor (vezi figura). Mesajul va putea fi
vizualizat pe display timp de aproximativ 5 secunde.

La unele versiuni, martorul (õ) se va aprinde pe tabloul de bord, iar la unele versiuni va apãrea un mesaj pe display-ul
multifuncþional. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru efectuarea operaþiilor de întreþinere prevãzute în Planul de
Întreþinere ºi pentru a programa urmãtoarea scadenþã a reviziei.

Ieºire din meniu


Revenire la
Meniu principal ecranul anterior, ex:

Q = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “MODE”


R = apăsaţi, cel puţin de secunde, butonul “MODE”

70
Trip Computer
Informaþiile furnizate de Trip Computer sunt vizualizate conform urmãtoarei scheme:

% % %
%

Informaþiile furnizate de Trip B corespund unei perioade parþiale definitã prin resetarea datelor (date aduse la 0). Trip B
poate fi activat sau dezactivat din meniu.

V = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “TRIP”

71
Trip Computer – Autonomie
Autonomia este funcþia ce calculeazã distanþa, în kilometri sau mile, ce poate fi parcursã cu cantitatea de combustibil
existentã în rezervor. Autonomia vehiculului este calculatã þinându-se cont de consumul mediu de carburant din ultimele 5
minute ale deplasãrii ºi de litri de combustibil existenþi în rezervor. În cazul unei alimentãri cu combustibil se va calcula o
nouã valoare a autonomiei.

Atunci când autonomia este de La unele versiuni,


sub 50 km, timp de 20 secunde display-ul va afişa:
se va vizualiza mesajul
“Autonomie llimitată” (la unele
versiuni mesajul este însoţit de
un semnal sonor).

În cazul opririi vehiculului, La unele versiuni, La unele versiuni,


o viteză sub 4 km/h cu display-ul va afişa: display-ul va afişa:
motorul pornit, pe display
va fi afişată ultima valoare
a autonomiei calculată
înainte de oprirea La unele versiuni,
display-ul va afişa: Atunci când vehiculul
motorului. depăşeşte din nou 4 km/h,
valoarea autonomiei va fi
recalculată în funcţie de
combustibilul consumat
V = apăsaţi, mai puţin de 2 secunde, butonul “TRIP” înainte de oprirea motorului.

72
Trip Computer – Distanþa parcursã

La unele versiuni,
display-ul va afişa:

Trip Computer – Consum mediu


Consumul mediu reprezintã media dintre distanþa parcursã de vehicul ºi cantitatea de combustibil consumatã de la
începutul cãlãtoriei.
Diferenþa dintre consumul mediu ºi consumul instantaneu constã în faptul cã primul este calculat la fiecare 10 secunde în
timp ce al doilea este calculat la fiecare secundã.

La fiecare început al unei călătorii (caracterizată


La unele versiuni, display-ul de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va
va afişa: arfişa “----“ până când distanţa parcursă va
depăşi 500 m.

73
Trip Computer – Consum instantaneu

La unele versiuni, display-ul


va afişa:

La fiecare început al unei călătorii (caracterizată


de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va
arfişa “----” până când distanţa parcursă va
depăşi 500 m.

Trip Computer – Vitezã medie

La unele versiuni, display-ul


va afişa:

La fiecare început al unei călătorii (caracterizată


de resetarea informaţiilor Trip Computer) se va
arfişa “----“ până când distanţa parcursă va
depăşi 500 m.

74
Trip Computer – Duratã cãlãtorie

Atunci când durata călătoriei ajunge la 99:59 h,


este necesară resetarea tuturor datelor Trip
Computer, cu excepţia autonomiei si a
consumului instantaneu.

La unele versiuni, display-ul


va afişa:

75
Resetarea Trip Computer
Dacã þineþi apãsat butonul TRIP cel puþin 2 secunde, se vor reseta datele furnizate de Trip Computer, cu excepþia
informaþiilor referitoare la autonomie ºi consum instantaneu.

76
Trip B dispune de o resetare independentă a datelor ce poate fi realizată, atunci când datele
sunt vizualizate pe display, prin apăsarea butonului Trip cel puţin 2 secunde.

Sistem FPS – Întrerupãtor inerþial


Display-ul multifuncþional afiºeazã o eventualã intervenþie a întrerupãtorului inerþial.
În funcþie de versiune, se vor afiºa urmãtoarele:

sau

77
Sistemul Follow me home
Dacã acest sistem este activat, timp de 20 secunde pe display se va afiºa perioada pentru care sistemul este activat.
În funcþie de versiune, se vor afiºa urmãtoarele:

sau

Iluminarea display-ului multifuncþional la deschiderea portierei/portierelor anterioare


La deschiderea ºi închiderea portierelor anterioare, display-ul multifuncþional se ilumineazã timp de 10 secunde ºi se pot
vizualiza kilometri totali ºi ceasul digital.
În funcþie de versiune, se vor afiºa urmãtoarele:

sau

78
Reglarea luminozitãþii instrumentelor de bord, a display-ului multifuncþional ºi a butoanelor de comandã
Aceastã funcþie, dacã este disponibilã, atunci când luminile exterioare sunt aprinse permite reglarea (creºterea/descreºte-
rea) nivelului luminozitãþii a:
– tabloului de bord;
– display-ului multifuncþional;
– display-ului radio-ului;
– comenzilor sistemului de încãlzire/climatizare.
Pentru efectuarea reglãrilor, cu ajutorul butoanelor N ºi O, procedaþi dupã cum urmeazã:

Butoanele N/ O reglează
nivelul luminozităţii.

N
O

Revenire automată, după câteva secunde, la ecranul standard sau


la ecranul anterior prin apăsarea butoanelor MODE sau TRIP.

79
Aceste semnalizãri sunt sintetice ºi
MARTORI ªI au scopul de a sugera acþiunile
IMPORTANT Când martorul (õ)
se aprinde pe tabloul de bord, la une-
MESAJE DE prompte pe care ºoferul trebuie sã le versiuni pe display-ul multifuncþio-
le adopte când apare o defecþiune la
AVERTIZARE vehicul. Aceastã semnalizare nu tre-
nal, acþionaþi cu grijã ºi contactaþi cât
mai repede posibil o Reprezentan-
buie consideratã exhaustivã ºi/sau o þã Fiat.
AVERTISMENTE GENERALE alternativã a celor menþionate în pre-
zentul „Manual de Utilizare”, care În paginile urmãtoare sunt des-
Semnalizãrile de avarie vizuali-
trebuie sã fie citit cu atenþie ºi în în- crise câteva exemple de situaþii
zate pe display-ul multifuncþional, îm-
tregime. În cazul semnalãrii unei în care un martor se poate
preunã cu semnalul sonor (reglabil) ºi
avarii se va face întotdeauna aprinde sau poate apãrea o sem-
aprinderea martorului respectiv, sunt
trimitere la cele menþionate în nalizare de avarie/avertizare pe
însoþite, la unele versiuni, de mesaje
acest capitol. display-ul multifuncþional.
specifice de avertizare.

80
Martor de
Afiºare de display
avertizare

NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ (roºu)

x Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR,


martorul luminos se aprinde, dar în mod normal se stin-
ge dupã câteva secunde.
Acest martor se aprinde (la unele versiuni împreunã
cu mesajul afiºat pe display) atunci când nivelul lichidului
de frânã din rezervor scade sub limita minimã, din cauza
unor posibile scurgeri.

FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu)

x Atunci când cheia de contact este în poziþia MAR,


martorul luminos se aprinde, dar în mod normal se stin-
ge dupã câteva secunde. Martorul de avertizare se
aprinde când este trasã frâna de mânã.
Dacã martorul luminos se aprinde în timpul deplasãrii,
verificaþi dacã este trasã frâna de mânã.

Dacã martorul se aprinde în timpul de-


plasãrii (la unele versiuni împreunã cu
mesajul afiºat pe display), opriþi-vã ime-
diat si contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

81
Martor de
Afiºare de display
avertizare

AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT


F (portocaliu)
Martorul se aprinde la dezactivarea airbag-ului frontal
pasager. Atunci când airbag-ul frontal pasager este acti-
vat, la rotirea cheii de contact la MAR, se va aprinde
martorul, timp de 4 secunde, apoi se stinge.

82
Martor de
Afiºare de display
avertizare

DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu)

¬ Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când


cheia este în poziþia MAR, dar în mod normal se stinge
dupã câteva secunde. Martorul rãmâne aprins, cu lumina
continuã, (la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat
pe display) dacã existã defecþiuni la sistemul airbag.

Dacã martorul nu se aprinde sau rãmâ-


ne aprins, cu cheia de contact în poziþia
MAR, sau se aprinde în timpul deplasãrii
(la unele versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe
display), opriþi imediat motorul ºi contactaþi o
Reprezentanþã Fiat.

Dacã martorul luminos este defect (nu


se aprinde), acest lucru se va indica prin
clipirea pentru un interval mai lung de-
cât cel normal de câteva secunde a martorului
luminos F ce semnaleazã dezactivarea airbag-
ului frontal pasager .

83
Martor de
Afiºare de display
avertizare

BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu)

w La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprin-


de, dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã ime-
diat ce este pornit motorul (dacã motorul merge la ra-
lanti, stingerea acestuia se poate produce cu o micã în-
târziere).
Dacã martorul rãmâne aprins contactaþi imediat o
Reprezentanþã Fiat.

84
Martor de
Afiºare de display
avertizare

PRESIUNE SCÃZUTÃ ULEI DE MOTOR


v (roºu)
La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprin-
de, dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã ime-
diat ce este pornit motorul.

Dacã martorul se aprinde în timpul de-


plasãrii (la unele versiuni împreunã cu
un semnal sonor ºi un mesaj afiºat pe
display), opriþi imediat motorul ºi contactaþi o
Reprezentanþã Fiat.

85
Martor de
Afiºare de display
avertizare

TEMPERATURÃ RIDICATÃ LICHID RÃCIRE


ç MOTOR (roºu)
Dacã motorul este cald nu desfaceþi ºi
nu atingeþi capacul rezervorului lichidu-
lui de rãcire: pericol de ardere.
La rotirea cheii în poziþia MAR martorul se va aprin-
de, dar în mod normal acesta trebuie sã se stingã dupã
câteva secunde.
Martorul se aprinde împreunã cu un semnal sonor (la
unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe display)
atunci când motorul este supraîncãlzit.
Dacã se aprinde în timpul deplasãrii, procedaþi dupã
cum urmeazã:
– condiþii normale de condus: opriþi vehiculul ºi
motorul ºi verificaþi dacã nivelul lichidului de rãcire nu
se aflã sub nivelul MIN.
În acest caz aºteptaþi câteva secunde pentru a permite
rãcirea motorului, apoi deschideþi încet ºi cu grijã ca-
pacul, completaþi cu lichid de rãcire, asigurând-vã cã ni-
velul este între MIN ºi MAX.Verificaþi dacã existã scur-
geri. Dacã atunci când reporniþi vehiculul martorul lumi-
nos se reaprinde, contactaþi o Reprezentanþã Fiat.
continuarea pe pagina urmãtoare

86
Martor de
Afiºare de display
avertizare

continuare din pagina precedentã


ç
– autovehicul supraîncãrcat (spre exemplu când
urcaþi o rampã cu rulota ataºatã sau când vehiculul este
supraîncãrcat): reduceþi viteza iar dacã martorul rãmâ-
ne aprins, opriþi vehiculul. Aºteptaþi timp de 2-3 minute
lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat fapt care acti-
veazã circulaþia lichidului de rãcire, apoi opriþi motorul.
Verificaþi nivelul lichidului de rãcire conform celor
descrise anterior.

În cazul unei utilizãri intense a autove-


hiculului, þineþi motorul pornit ºi accele-
raþi uºor înainte de a-l opri.

87
Martor de
Afiºare de display
avertizare

ÎNCHIDEREA INCORECTÃ A PORTIERELOR

´
(roºu)
Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele
versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci
când una sau mai multe portiere sunt perfect închise.
La unele versiuni, cu vehiculul în miºcare, semnalizarea
portierelor deschise se face si prin intermediul unui
semnal sonor.
Simbolurile (¯) / () ce apar pe display indicã închi-
derea incompletã a portierelor de pe partea stângã/
dreaptã.

88
Martor de
Afiºare de display
avertizare

DEPêIREA LIMITEI DE VITEZà (portocaliu)

è Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele


versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o
avertizare sonorã) atunci când vehiculul depãºeºte limi-
ta de vitezã setatã.

Pentru unele versiuni:

89
Martor de
Afiºare de display
avertizare

CENTURÃ DE SIGURANÞÃ NEFIXATÃ

<
(roºu)
La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul
va clipi timp ce 10 secunde, indiferent dacã centurile de
siguranþã sunt fixate sau nu.

90
Martor de
Afiºare de display
avertizare

DEFECÞIUNE LA SISTEMUL CONTROL MOTOR

U (portocaliu)
În condiþii normale, la rotirea cheii în poziþia MAR, mar-
torul de pe tabloul de bord se va aprinde, dar trebuie sã se
stingã imediat. Aprinderea iniþialã indicã faptul cã martorul
funcþioneazã corect.
Dacã martorul rãmâne aprins sau se aprinde în timpul de-
plasãrii (la unele versiuni împreunã cu mesajul vizualizat pe
display ºi cu o avertizare sonorã):
– cu luminã continuã: semnaleazã o defecþiune la siste-
mul de alimentare/aprindere, cu posibile consecinþe precum
creºterea emisiilor toxice, scãderea performanþei, manevra-
bilitate dificilã ºi consum ridicat de combustibil. În aceste con-
diþii vã puteþi continua deplasarea însã fãrã a solicita prea
mult motorul ºi fãrã a rula cu viteze mari.
Utilizarea prelungitã a vehiculului când acest martor este
aprins poate cauza deteriorarea sa. Contactaþi cât puteþi de
repede o Reprezentanþã Fiat.
Martorul se stinge dacã defecþiunea este remediatã, însã de-
fecþiunea va fi memoratã de sistem;
– cu luminã intermitentã: posibilã deteriorare a catali-
zatorului.
Dacã martorul clipeºte, eliberaþi pedala de acceleraþie, cir-
culaþi la turaþii reduse pânã când martorul se va stinge; con-
tinuaþi-vã cãlãtoria cu vitezã moderatã, încercând sã evitaþi si-
tuaþiile care ar putea cauza reaprinderea martorului ºi con-
tactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat.

91
Martor de
Afiºare de display
avertizare

REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu)


ç
Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele ver-
siuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci când
în rezervor au mai rãmas aproximativ 7,5 – 9 litri de
combustibil.
Dacã martorul clipeºte, înseamnã cã existã o anoma-
lie. În acest caz contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

92
Martor de
Afiºare de display
avertizare

DEFICIENÞÃ SISTEM ABS (portocaliu)


> Martorul se aprinde pe tabloul de bord atunci când
cheia este rotitã în poziþia MAR, dar trebuie sã se stin-
gã dupã câteva secunde.
Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu
mesajul afiºat pe display ºi cu avertizarea sonorã) atunci
când sistemul este ineficient.
În acest caz, sistemul de frânare este în stare de func-
þionare, dar fãrã asistenþa suplimentarã ABS. Vã reco-
mandãm sã contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat.

93
Martor de
Afiºare de display
avertizare

INEFICIENÞA DISTRIBUITORULUI ELEC-

x TRONIC AL FORÞEI DE FRÂNARE (EBD)


Aprinderea simultanã a martorilor ºi (la unele versiuni
împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare
+ sonorã) atunci când motorul funcþioneazã, semnaleazã
o defecþiune la sistemul EBD.
> În acest caz, frânarea violentã poate produce blocarea
prematurã a roþilor posterioare, cu riscul derapajului.
Conducând extrem de atent, contactaþi cea mai apro-
piatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea siste-
mului.

94
Martor de
Afiºare de display
avertizare

Y
DEFECÞIUNEA SISTEMULUI DE PROTECÞIE
– FIAT CODE (portocaliu)
La rotirea cheii de contact în poziþia MAR, martorul
trebuie sã clipeascã o singurã datã, apoi trebuie sã se
stingã. Aprinderea permanentã a martorului (la unele
versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) cu cheia
în poziþia MAR, indicã o posibilã defecþiune a siste-
mului.
IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor U
ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE.
Dacã motorul funcþioneazã ºi pe display este afiºat
mesajul, contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

95
Martor de
Afiºare de display
avertizare

DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE

W
(portocaliu)
Martorul se aprinde pe tabloul de bord (la unele ver-
siuni împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o aver-
tizare sonorã) atunci când este detectatã o anomalie la:
– lumini poziþie,
– lumini stop (exclus al treilea stop) sau siguranþa res-
pectivã,
– stopuri ceaþã,
– grup optic anterior ºi posterior,
– lumini plãcuþã numãr înmatriculare,
– semnalizatoare.

continuarea pe pagina urmãtoare

96
Martor de
Afiºare de display
avertizare

continuare din pagina precedentã

Defecþiunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate


de: unul sau mai multe becuri arse, o siguranþã de pro-
tecþie arsã sau o conexiune electricã întreruptã.
Afiºarea simbolurilor / pe display semnaleazã o
defecþiune a luminilor stânga/dreapta.

97
Martor de
Afiºare de display
avertizare

STOPURI CEAÞÃ (portocaliu)

4 Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse stopu-


rile de ceaþã.

PROIECTOARE CEAÞÃ (verde)

5 Martorul luminos se aprinde când sunt aprinse pro-


iectoarele de ceaþã.

R
SEMNALIZATOR STÂNGA (intermitent)
(verde)
Martorul se aprinde atunci când maneta pentru
control semnalizare este deplasatã în jos sau împreunã
cu indicatorul dreapta, atunci când este apãsat butonul
de avarie.

R
SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent)
(verde)
Martorul se aprinde atunci când maneta pentru
control semnalizare este deplasatã în sus sau împreunã
cu indicatorul stânga, atunci când este apãsat butonul
de avarie.

98
Martor de
Afiºare de display
avertizare

LUMINI DE POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE

3 (verde)
Martorul se aprinde atunci când sunt activate luminile
de poziþie, luminile de parcare sau de întâlnire.

FOLLOW ME HOME (verde)

3 Martorul se aprinde (la unele versiuni împreunã cu


mesajul afiºat pe display) când este activatã funcþia
“Follow Me Home” (vezi capitolul respectiv).
Pentru unele versiuni:

LUMINI DE DRUM (albastru)

1 Martorul se aprinde atunci când sunt aprinse luminile


de drum.

99
Martor de
Afiºare de display
avertizare

COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE

è
ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU
COMBUSTIBIL (portocaliu)
Martorul de avertizare se aprinde (la unele versiuni
împreunã cu mesajul afiºat pe display ºi cu o avertizare
sonorã) în momentul în care se activeazã comutatorul
automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu com-
bustibil.

Pentru unele versiuni:

100
Martor de
Afiºare de display
avertizare

DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu)

è
Martorul de pe tabloul de bord se aprinde atunci când
este detectatã o defecþiune a senzorului presiune ulei
motor ºi, în cazul unor versiuni diesel, dacã se detectea-
zã o defecþiune a filtrului combustibil. Contactaþi cât
mai repede posibil o Reprezentanþã Fiat.

101
Martor de
Afiºare de display
avertizare

POSIBILÃ GHEAÞÃ PE CAROSABIL


Când temperatura exterioarã ajunge sau coboarã sub
3°C, pe display-ul multifuncþional se afiºeazã un mesaj
de avertizare, iar martorul temperaturii clipeºte pentru
a-l avertiza pe ºofer asupra posibilei formãri a gheþii pe
carosabil.

TEMPERATURÃ EXCESIVÃ CUTIE VITEZE


t AUTOMATÃ “SPEEDGEAR” (roºu)
Martorul se aprinde permanent pe tabloul de bord
(împreunã cu mesajul afiºat pe display-ul multifuncþio-
nal reconfigurabil) atunci când uleiul cutiei de viteze a
atins temperatura stabilitã.
Vã recomandãm sã opriþi vehiculul, sã menþineþi mo-
torul pornit ºi sã acceleraþi uºor pentru a favoriza rãci-
rea, pânã la stingerea martorului de pe tabloul de bord.

102
Martor de
Afiºare de display
avertizare

PREZENÞÃ APÃ ÎN FILTRUL DE

c
COMBUSTIBIL (doar versiunile diesel)
(portocaliu)
Martorul se aprinde pe tabloul de bord (sau, la unele
versiuni se afiºeazã un mesaj pe display-ul multifuncþio-
nal) atunci când a intrat apã în filtrul de combustibil.

Prezenþa apei în circuitul de alimentare


poate cauza deteriorarea gravã a între-
gului sistem de alimentare ºi funcþiona-
rea neregulatã a motorului. Dacã martorul lu-
minos se aprinde pe tabloul de bord sau, la unele
versiuni este afiºat un mesaj de avertizare pe
display-ul multifuncþional reconfigurabil, contac-
taþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru remedi-
erea acestei probleme. Dacã martorul luminos
se aprinde imediat dupã ce aþi alimentat, proba-
bil a pãtruns apã în rezervor: în acest caz, opriþi
imediat motorul ºi contactaþi urgent o Repre-
zentanþã Fiat.

103
Martor de
Afiºare de display
avertizare

BUJII INCANDESCENTE (numai pentru


m versiunile diesel) (portocaliu)
La rotirea cehii de contact în poziþia MAR, martorul
de pe tabloul de bord se aprinde; martorul se stinge
atunci când bujiile au ajuns la temperatura prestabilitã.
Porniþi motorul imediat dupã stingerea martorului.
IMPORTANT Atunci când temperatura exterioarã
este ridicatã, este posibilã aprinderea martorului pentru
o duratã imperceptibilã de timp.

104
Martor de
Afiºare de display
avertizare

AVARIE SENZOR FILTRU COMBUSTIBIL

c
(versiuni diesel) (portocaliu)
Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele
versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) atunci
când se sesizeazã o defecþiune a senzorului filtrului de
combustibil. Contactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat
pentru a elimina defecþiunea.

DEFECÞIUNE LA SISTEMUL BUJIILOR


m INCANDESCENTE (numai pentru versiunile
diesel) (portocaliu)
Martorul de pe tabloul de bord se aprinde (la unele
versiuni împreunã cu mesajul afiºat pe display) în cazul
unei defecþiuni la sistemul de încãlzire a bujiilor. Con-
tactaþi urgent o Reprezentanþã Fiat pentru rezolva-
rea acestei probleme.

105
SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE/AER CONDIÞIONAT
1 - Aeratoare dezaburire parbriz.
2 - Aeratoare dezaburire geamuri
laterale anterioare.
3 - Aeratoare centrale ºi laterale
orientabile.
4 – Aeratoare laterale distribuire
aer zonã picioare pasageri anteriori.
5 – Aeratoare (sub scaun) distribu-
ire aer picioare pasageri posteriori.

P4E02782

fig. 42

106
AERATOARE ORIENTABILE ªI B - Comandã pentru orientarea la-
REGLABILE fig. 43-34 teralã a fluxului de aer. Aeratoarele
SISTEM DE
Aeratoarele pot fi orientate în sus
pot fi orientate în sus sau în jos. ÎNCÃLZIRE ªI
în jos ºi lateral. C - Aerator fix pentru geamuri late- VENTILAÞIE
rale fig. 44.
A - Comandã pentru reglarea debi-
tului de aer: COMENZI fig. 45
– în poziþia ô: aerator deschis; A - buton pentru reglare tempera-
turã aer (dozare cald ºi rece).
– în poziþia ,: aerator închis.
B - cursor setare funcþie recircula-
re aer, eliminând funcþia de admisie a
aerului din exterior.
C - buton pentru activarea ventila-
torului.
D - buton distribuire aer.
P4E02783

P4E02784

P4E02769
fig. 43 fig. 44 fig. 45

107
FUNCÞIA DE ÎNCÃLZIRE DEZABURIRE ªI/SAU Lunetã
DEGIVRARE RAPIDÃ
1) Buton pentru reglarea tempera- Apãsaþi butonul (.
turii A: acul în zona roºie. Parbriz ºi geamuri laterale
Dupã dezaburirea lunetei, se reco-
2) Buton ventilator C: acul la viteza 1) Buton pentru reglarea tempera- mandã dezactivarea funcþiei.
doritã. turii A: acul în zona roºie (rotit com-
Funcþia se dezactiveazã automat du-
plet cãtre dreapta).
3) Buton distribuire aer D: acul la: pã aproximativ 30 minute.
2) Buton ventilator C: acul la viteza
ƒ pentru a încãlzi zona picioarelor FUNCÞIA DE VENTILAÞIE
doritã.
ºi pentru a dezaburi parbrizul;
1) Aeratoare centrale ºi laterale:
3) Buton distribuire aer D: acul la
μ pentru a distribui aer cald cãtre deschise complet.
-.
zona picioarelor ºi aer mai rece prin
2) Buton pentru reglarea tempera-
aeratoarele centrale ºi cele de pe IMPORTANT Cu butonul distri-
turii A: acul în zona albastrã.
planºa de bord; buire aer la - este distribuit aer ºi
prin aeratoarele centrale ºi laterale. 3) Buton ventilator C: acul la viteza
w pentru încãlzirea rapidã.
Pentru optimizarea funcþiei dezaburi- doritã.
4) Cursor funcþie recirculare aer: re/degivrare (ºi a geamurilor latera- 4) Buton distribuire aer D: acul la
pentru a obþine o încãlzire mai rapi- le), închideþi aeratoarele centrale O.
dã, mutaþi cursorul funcþie (prin rotire în poziþia ,) ºi deschi-
recirculare aer în poziþia v, deþi aeratoarele laterale (butonul în 5) Cursor funcþie recirculare aer: în
recirculare aer din habitaclu. poziþia ô). poziþia ¶, echivalentul funcþiei de
admisie aer din exterior.
4) Cursor pentru recircularea ae-
rului în poziþia ¶, echivalentul func-
þiei de admisie aer din exterior.
Dupã dezaburire/degivrare, acþio-
naþi comenzile pentru a menþine con-
diþiile de vizibilitate maximã.

108
Funcþia de recirculare aer COMENZI fig. 46
SISTEM AER
Cu cursorul în poziþia v, se acti- A - Buton reglare temperaturã în
veazã doar circularea aerului din ha-
CONDIÞIONAT habitaclu (aer cald/rece).
bitaclu. CU REGLARE B - Cursor activare funcþie recircu-
IMPORTANT În cazul în care MANUALÃ lare aer, oprind funcþie de admisie aer
temperatura exterioarã este ridicatã, din exterior.
activarea funcþiei ajutã la rãcirea ae-
C - Buton pentru activarea ven-
rului din habitaclu. Aceastã funcþie
Sistemul foloseºte li- tilatorului ºi pentru activarea/
este utilã atunci când aerul de afarã
chid de rãcire R134a ca- dezactivarea sistemului de aer
este poluat (în blocaje de trafic, tunel,
re nu va polua mediul în condiþionat.
etc.) Se recomandã sã nu folosiþi pen-
tru mult timp aceastã funcþie, în spe- cazul scurgerii accidentale. Sub Activarea sistemului de aer condi-
cial dacã sunt mai mulþi pasageri în nici o formã, nu trebuie folosit þionat este posibilã doar dacã indica-
vehicul. fluidul R12 deoarece nu este torul butonului este poziþionat la 1,
compatibil cu componentele sis- 2, 3 sau 4 -, ºi este semnalatã de
IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia temului. aprinderea ledului de pe buton.
de recirculare a aerului în zile ploioa-
se/friguroase, deoarece poate duce la În poziþia 0p, activarea sistemului de
aburirea geamurilor cu consecinþe aer condiþionat este opritã.
negative asupra vizibilitãþii.

P4E02769
D - buton pentru distribuirea aerului.

fig. 46

109
SISTEM DE CLIMATIZARE Pentru a modera rãcirea: mutaþi 3) Butonul ventilatorului sã indice
(rãcire) cursorul de recirculare în poziþia ¶, vitezã maximã.
crescând temperatura ºi reducând vi-
Pentru obþinerea unei rãciri rapide 4) Butonul pentru distribuirea ae-
teza ventilatorului.
în habitaclu, autovehiculul este dotat rului sã indice -.
cu un sistem de climatizare care func- ÎNCÃLZIRE
5) Funcþia de recirculare a aerului
þioneazã astfel:
Pentru funcþiile de încãlzire ºi venti- închisã; butonul sã indice ¶.
1) Buton pentru controlul tempe- laþie, nu deschideþi aerul condiþionat,
IMPORTANT! Cu butonul pentru
raturii aerului A: sã indice sectorul ci folosiþi sistemul de încãlzire ºi ven-
distribuirea aerului în poziþia - este
albastru (rotit maxim la stânga). tilaþie (vezi capitolul precedent).
admis aer ºi prin aeratoarele centrale
2) Butonul ventilatorului C, poziþi- DEZABURIRE ªI/SAU ºi laterale. Pentru optimizarea funcþi-
onat pe viteza 4, în dreptul -. DEGIVRARE RAPIDÃ ei de dezaburire/degivrare (ºi a gea-
murilor laterale) închideþi aeratoare-
3) Cursorul B poziþionat la v. Sistemul de aer condiþionat este
le centrale (prin rotire buton în pozi-
foarte util pentru accelerarea deza-
4) Butonul pentru distribuirea ae- þia ,) ºi deschideþi aeratoarele late-
buririi, deoarece usucã aerul. Este su-
rului D în dreptul O; verificaþi ca toa- rale (butonul în poziþia ô).
ficient sã reglaþi comenzile pentru
te aeratoarele sã fie deschise.
dezaburire ºi sã porniþi aerul condi- Dupã dezaburire, reglaþi butoanele
5) Aer condiþionat: apãsaþi butonul þionat apãsând butonul C-fig. 46. pentru a pãstra geamurile în condiþii
C-fig. 46. maxime de vizibilitate.
Parbriz ºi geamuri laterale
6) Pentru a accelera rãcirea în habi- Lunetã
1) Aer condiþionat: apãsaþi butonul
taclu, mai ales în cazul în care vehicu-
C. Apãsaþi butonul (.
lul a fost parcat în soare, lãsaþi gea-
murile anterioare deschise complet 2) Butonul pentru temperatura ae- Dupã dezaburire, se recomandã dez-
pentru 2, 3 minute pentru a permite rului sã indice sectorul roºu (rotit la activarea dispozitivului.
schimbul de aer cu mediul. maximum spre dreapta) în perioada
Dispozitivul se dezactiveazã auto-
rece ºi sectorul albastru (rotit maxim
mat dupã 30 de minute.
spre stânga), în zilele calde.

110
RECIRCULARE Lumini de poziþie fig. 47
MANETE
Când cursorul este în poziþia v Se aprind la rãsucirea inelului din
se activeazã doar funcþia de recircula- MANETA DIN PARTEA poziþia O în poziþia 6. Pe tabloul de
re a aerului din habitaclu. STÂNGA bord se aprinde martorul 3.
IMPORTANT În cazul în care Conþine comenzile luminilor exter- Lumini de întâlnire fig. 48
temperatura exterioarã este foarte ne ºi a semnalizatoarelor. Se aprind la rãsucirea inelului din
ridicatã, activarea acestei funcþii ac-
Luminile exterioare pot fi activate poziþia 6 în poziþia 2.
celereazã rãcirea aerului din habita-
clu. Aceastã funcþie este utilã când doar când cheia de contact este în
aerul de afarã este poluat (în blocaje poziþia MAR (cu excepþia funcþiei
de trafic, tunel, etc.) Sunteþi sfãtuit sã "Follow Me Home").
nu o folosiþi pentru mult timp, în spe- Odatã cu luminile exterioare, se ilu-
cial dacã sunt mai mulþi pasageri în mineazã tabloul de bord, ideogramele
vehicul. ºi simbolurile anumitor comenzi de
IMPORTANT Nu utilizaþi funcþia pe planºa de bord.
de recirculare în zile ploioase/frigu-
roase, deoarece poate duce la aburi-
rea geamurilor cu consecinþe negati-
ve asupra vizibilitãþii.

P4E02785

P4E02786
fig. 47 fig. 48

111
Lumini de drum fig. 49 Semnalizatoare fig. 51 Sistemul „Follow me home”
Se aprind când inelul este în poziþia Miºcaþi maneta: Aceastã funcþie poate fi folositã
2 ºi se împinge maneta înspre planºa pentru iluminarea zonei din faþa vehi-
în sus - pentru semnalizare dreapta;
de bord. culului prin tragerea manetei înspre
în jos - pentru semnalizare stânga. volan atunci când cheia de contact
Pe tabloul de bord se aprinde mar-
este fie în poziþia STOP fie extrasã
torul 1. Pe tabloul de bord se aprinde inter-
mitent martorul y. fig. 50.
Trageþi maneta cãtre volan când
Semnalizatoarele de direcþie se vor Folosiþi funcþia la mai puþin de 2 mi-
doriþi sã stingeþi luminile de drum.
opri automat atunci când vehiculul nute dupã oprirea motorului. Cu fie-
Clipirea farurilor fig. 50 care nouã acþionare a manetei, peri-
revine pe traiectoria rectilinie.
Trageþi maneta înspre volan (poziþie oada de activare a funcþiei este mãri-
Dacã doriþi sã semnalizaþi o schim- tã cu câte 30 secunde pânã la o dura-
instabilã).
bare de bandã pentru care este nevo- tã maximã de 5 minute dupã care se
ie de o miºcare foarte uºoarã a vola- stinge automat. Menþineþi maneta tra-
nului miºcaþi maneta în sus sau în jos, sã spre volan mai mult de douã se-
uºor, fãrã sã atingeþi poziþia stabilã. cunde pentru a opri aceastã funcþie.
Maneta va reveni în poziþie neutrã
imediat ce o eliberaþi.
P4E02787

P4E02788

P4E02789
fig. 49 fig. 50 fig. 51

112
MANETA DIN PARTEA 4 - temporarã continuã: când se eli- ªtergãtoarele de parbriz mai acþio-
DREAPTÃ bereazã, maneta revine în poziþia 0 ºi neazã de trei ori dupã eliberarea ma-
dezactiveazã automat ºtergãtorul de netei. La anumite versiuni, ºtergãtoa-
Conþine toate funcþiile pentru curã-
parbriz. rele acþioneazã ºi a patra oarã, la o
þarea parbrizului.
distanþã mai mare de timp.
Trãgând maneta spre volan fig. 54
ªtergãtor/spãlãtor de parbriz
intrã în funcþiune jetul de lichid pen- Acþionaþi maneta repetat ºi rapid
fig. 52
tru parbriz. (mai puþin de jumãtate de secundã)
Acest mecanism funcþioneazã doar pentru a uda bine parbrizul înaintea
Spãlare inteligentã fig. 54
cu cheia de contact în poziþia MAR. activãrii ºtergãtoarelor.
Trageþi maneta cãtre volan pentru a
0 - ºtergãtor oprit.
direcþiona un jet de lichid spre par-
1 - ºtergere intermitentã; la unele briz ºi pentru a acþiona ºtergãtoarele
versiuni pot exista patru tipuri de in- dintr-o singurã miºcare. ªtergãtoarele
termitenþã (de la încet la rapid fig. 53). de parbriz vor fi acþionate automat
2 - ºtergere continuã lentã. dacã þineþi tija trasã mai mult de ju-
mãtate de secundã.
3 - ºtergere continuã rapidã.
P4E02790

P4E02791

P4E02792
fig. 52 fig. 53 fig. 54

113
Folosirea luminilor de Proiectoare de ceaþã (unde
COMENZI avarie este reglementatã sunt prevãzute)
de Codul Rutier din þara
LUMINI DE AVARIE fig. 55 Întrerupãtorul B: pentru activarea
în care vã aflaþi. ªoferul trebuie
proiectoarelor de ceaþã, trebuie sã a-
Pentru a le porni, apãsaþi întrerupã- sã respecte legislaþia în vigoare.
veþi luminile exterioare aprinse. Proiec-
torul A, oricare ar fi poziþia cheii de toarele de ceaþã se opresc când cheia
contact. ÎNTRERUPÃTOARE DE
de contact revine la poziþia STOP.
COMANDÃ fig. 56
Când sunt activate, ledul întrerupã- La urmãtoarea pornire, dacã este
torului va lumina intermitent, simul- Sunt poziþionate deasupra aeratoa-
necesar, trebuie reaprinse.
tan cu martorul y de pe tabloul de relor centrale.
bord. Stopuri ceaþã
Funcþioneazã doar cu cheia de con-
Pentru a le opri, apãsaþi din nou în- tact în poziþia MAR. Întrerupãtorul A: pentru activarea
trerupãtorul. stopurilor de ceaþã, trebuie sã aveþi
Când folosiþi unul dintre aceste în-
luminile de întâlnire ºi/sau proiectoa-
trerupãtoare, martorul corespunzãtor
rele de ceaþã aprinse. Proiectoarele
se aprinde pe tabloul de bord. Pentru
de ceaþã sunt dezactivate când cheia
dezactivare, apãsaþi din nou butonul.
de contact revine la poziþia STOP.
La urmãtoarea pornire, dacã este
necesar, trebuie reaprinse.
P4E02771

P4E02772
Lunetã termicã
Întrerupãtorul C: pentru activarea/
dezactivarea lunetei termice.
Este dotatã cu temporizator care o
închide automat dupã 30 de minute
de funcþionare.
fig. 55 fig. 56

114
COMUTATOR AUTOMAT Dacã nu observaþi nici o scurgere
INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE de combustibil iar vehiculul se pre-
ACCESORII
A ALIMENTÃRII CU zintã în stare de funcþionare, apãsaþi INTERIOARE
COMBUSTIBIL fig. 57 butonul A pentru reactivarea siste-
mului de alimentare. TORPEDO fig. 59
Este un întrerupãtor de siguranþã
care acþioneazã în cazul unui accident Dupã accident, nu uitaþi sã rãsuciþi Pentru deschidere, trageþi de A.
prin oprirea alimentãrii cu combusti- cheia de contact la STOP pentru a
bil ºi oprirea motorului. evita descãrcarea bateriei.
Nu mergeþi cu torpe-
doul deschis: pasagerul
Dacã în urma unui acci- poate avea de suferit în
dent simþiþi miros de cazul unui incident.
combustibil sau obser-
vaþi cã existã scurgeri la siste-
mul de alimentare, nu resetaþi La deschiderea torpedoului, se
acest buton pentru a evita riscul aprinde o luminã interioarã B-fig. 60,
unui incendiu. atunci când luminile exterioare sunt
deschise.
P4E00110

P4E02152

P4E02840
fig. 57 fig. 59 fig. 60

115
PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ 1: aprinsã permanent (ON), chiar Temporizare la urcarea în
cu portierele închise; vehicul
Lampa se aprinde/stinge apãsând în
partea lateralã în zonele indicate de 2: se aprinde automat când se des- Plafoniera se aprinde dupã urmãtoa-
sãgeþi, în dreptul înscrisurilor ON ºi chide o portierã anterioarã; rea logicã de funcþionare:
OFF de pe plafonierã; – la deblocarea portierelor anteri-
3: stinsã permanent (OFF).
oare, pentru 15 secunde;
OFF: plafonierã opritã.
Plafonierã spot – la deschiderea unei portiere, pen-
ON: plafonierã pornitã. tru 3 minute;
Întrerupãtorul B-fig. 61, în funcþie
pe comutatoarele indicate de de poziþie, comandã spotul luminos: – la închiderea unei portiere (în
Când plafoniera este în poziþie in- 1: aprins (ON); timpul a 3 minute), pentru 7 secunde.
termediarã, lampa se aprinde auto- Temporizarea este întreruptã la
2: stins (OFF). aducerea cheii de contact în poziþia
mat când se deschide portierã anteri-
oarã. Temporizare plafonierã MAR.
Plafoniera se aprinde în douã mo- Pe anumite versiuni, la urcarea ºi co- Temporizare la coborârea din
duri distincte în funcþie de poziþia în- borârea din vehicul, noaptea sau în vehicul
trerupãtorului A: locuri neluminate, se activeazã douã Dupã ce aþi scos cheia din contact,
dispozitive logice de iluminare. plafoniera se aprinde dupã urmãtoa-
rea logicã de funcþionare:
P4E02154

– în timpul a douã minute de la opri-


rea motorului, pentru 3 minute;
– la deschiderea unei portiere, pen-
tru 3 minute;
– la închiderea unei portiere (în tim-
pul a 3 minute), pentru 7 secunde.
Temporizarea se opreºte automat
fig. 61 dupã blocarea portierelor.

116
PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ BRICHETA fig. 64 SCRUMIERA
fig. 63
Funcþioneazã doar cu cheia de con-
Lampa se aprinde/stinge apãsând în tact în poziþia MAR.
partea lateralã în zonele indicate de Nu puneþi hârtii în scru-
Apãsaþi butonul A al brichetei; dupã mierã: contactul cu þi-
sãgeþi, în dreptul înscrisurilor ON ºi
circa 15 secunde, acesta revine la po- gãri aprinse ar putea
OFF de pe plafonierã;
ziþia iniþialã fiind gata de utilizare. produce un incendiu.
OFF: plafonierã opritã.
IMPORTANT Asiguraþi-vã de fie-
ON: plafonierã pornitã. care datã cã bricheta s-a stins.
pe comutatoarele indicate de
Când plafoniera este în poziþie in- Bricheta atinge tempe-
termediarã, lampa se aprinde auto- raturi foarte ridicate. A-
mat când se deschide portierã anteri- veþi grijã cum o mane-
oarã. vraþi ºi asiguraþi-vã cã nu este fo-
lositã de copii. Existã pericolul
de incendiu sau arsuri.
P4E02494

P4E02841
fig. 63 fig. 64

117
Pentru locurile anterioare Pentru locurile posterioare PARASOLARE
fig. 65 fig. 66
Acestea sunt situate de o parte ºi
Este poziþionatã pe consola centralã. Pentru locurile posterioare, existã o de alta a oglinzii interioare. Miºcarea
scrumierã pe panoul portierei din lor se face sus/jos ºi lateral.
Pentru a o deschide, apãsaþi butonul
partea dreaptã.
A. Parasolarul ºoferului este dotat cu
Pentru utilizare sau extragere, acþio- un spaþiu depozitare documente, iar
Pentru a putea fi curãþatã, scrumiera
naþi în sensul indicat de sãgeþi. în partea pasagerului parasolarul este
se poate extrage.
prevãzut (la unele versiuni) cu oglin-
dã fig. 68.

P4E02795

P4E02156

P4E02310
fig. 65 fig. 66 fig. 68

118
Închiderea din afara vehiculului Deschiderea/închiderea din
PORTIERE interiorul vehiculului a
Cu portierele închise, rotiþi cheia în
portierelor posterioare
PORTIERE LATERALE poziþia 2-fig. 69.
Deschidere: trageþi mânerul A-fig.
Deschiderea/închiderea din
Înainte de a deschide o 71. Portiera se deschide dacã dispo-
interiorul vehiculului a
portierã, asiguraþi-vã cã zitivul de siguranþã copii A-fig. 72
portierelor anterioare
manevra poate fi efectu- este dezactivat.
atã în deplinã siguranþã. Deschidere: ridicaþi mânerul A-fig.
Închidere: închideþi portierele ºi
70.
apãsaþi mânerul A.
Autovehiculul este dotat cu un sis- Închidere: închideþi portiera ºi acþio-
tem de închidere centralizatã. La acþionarea mânerului A-fig. 71 al
naþi mânerul A. Astfel se blocheazã ºi
portierelor posterioare se obþine
Deschiderea din afara portierele posterioare.
doar deschiderea / închiderea portie-
vehiculului rei respective.
Introduceþi cheia în una din portie-
rele anterioare, rotiþi în poziþia I-fig.
69 ºi trageþi de mâner în direcþia in-
dicatã de sãgeatã.
P4E02126

P4E02127

P4E02159
fig. 69 fig. 70 fig. 71

119
DISPOZITIV SIGURANÞÃ Utilizaþi întotdeauna GEAMURI ACÞIONATE
COPII acest dispozitiv dacã ELECTRIC
transportaþi copii.
Serveºte la împiedicarea deschiderii Comenzi anterioare fig. 73
din interior a portierelor posterioare.
Pe cotiera de pe portiera ºoferului
Se activeazã prin introducerea ºi ro- IMPORTANT Dacã una dintre sunt dispuse douã butoane ce co-
tirea vârfului cheii de contact în A- portiere nu este închisã bine sau dacã mandã, atunci când cheia de contact
fig. 72. existã o problemã în circuitul elec- este în poziþia MAR:
tric, închiderea centralizatã se dezac-
Poziþie 1 – dispozitiv dezactivat. tiveazã dupã mai multe încercãri pen- A - geam anterior stânga.
Poziþie 2 – dispozitiv activat (marto- tru douã minute. În aceste douã mi- B - geam posterior dreapta.
rul de culoare galbenã certificã acti- nute puteþi deschide/închide manual
portierele, fãrã ca sistemul electric sã Pe cotiera de pe portiera pasageru-
varea dispozitivului).
intervinã. Dupã cele douã minute lui se aflã un buton ce acþioneazã
Dispozitivul rãmâne activate chiar centrala este din nou activã. doar geamul respectiv.
dacã portierele sunt deschise de pe
Dacã defecþiunea a fost eliminatã, Apãsaþi butoanele pentru a deschi-
telecomandã.
dispozitivul va funcþiona normal, dacã de geamurilor. Trageþi de buton pen-
nu, el se va opri din nou douã minute. tru a închide geamurile.
P4E01612

P4E02835
fig. 72 fig. 73

120
La unele versiuni, dacã se apãsã bu- Nu acþionaþi maneta de
tonul de pe cotiera ºoferului timp de
PORTBAGAJ deschidere în timpul
peste jumãtate de secundã, se acti- mersului.
veazã funcþionarea automatã: geamul DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA
se opreºte la finalul cursei (sau la apã- PORTBAGAJULUI
sarea din nou a butonului). Pentru închidere, lãsaþi portbagajul
Pentru deschiderea din exterior, fo-
ºi apãsaþi pânã se aude clicul de închi-
losiþi cheia de contact fig. 75.
dere.
Pentru deschiderea din interior: ri-
Folosirea improprie a Portbagajul este iluminat de o plafo-
dicaþi maneta A-fig. 76 poziþionatã în
comenzilor electrice poa- nierã ce se aprinde la deschiderea
partea lateralã a scaunului ºoferului
te constitui un pericol. În acestuia.
(unde existã).
primul rând, în timpul acþionãrii,
asiguraþi-vã cã nici unul dintre pa- În funcþie de model, maneta A poa-
sageri nu se expune riscului rãnirii te avea diferite forme. Maneta B (un-
de cãtre geamul în miºcare sau cã de existã) serveºte la deschiderea uºi-
acesta nu antreneazã vreun þei rezervorului de combustibil.
obiect aflat în autoturism. Când
coborâþi, luaþi întotdeauna cheia
din contact, pentru a evita ca gea-
murile acþionate accidental sã nu

P4E02122

P4E02481
constituie un pericol pentru pasa-
gerii rãmaºi la bord.

GEAMURI POSTERIOARE
ACÞIONATE MANUAL fig. 74
Pentru deschiderea/închiderea gea-
mului, folosiþi mânerul A.
fig. 74 fig. 75

121
Deplasarea cu portba- Nu umpleþi portbagajul EXTINDEREA
gajul deschis nu este nu- peste greutatea maximã PORTBAGAJULUI
mai ilegalã, dar împiedi- admisã (vezi capitolul
În funcþie de versiune, este posibilã
cã ºi vizibilitatea plãcuþei de în- "Specificaþii tehnice"). Asigura-
extinderea portbagajului, rabatând
matriculare, plus cã gazul de þi-vã cã obiectele din portbagaj
parþial sau total bancheta posterioarã.
eºapare poate fi absorbit în inte- sunt bine ancorate, pentru a evi-
rior. ta proiectarea lor peste pasageri IMPORTANT În cazul rabatãrii
în caz de frânare bruscã. banchetei posterioare, înainte de a
efectua operaþia, desfaceþi centura A-
fig. 77 din locaºul respectiv B-fig. 77

P4E02716
P4E02123
cu ajutorul butonului C-fig. 77 ºi,
dupã rabatarea banchetei, prindeþi ca-
tarama în locaº A-fig. 78 de pe capa-
cul mobil al portbagajului.

fig. 76

P4E02482
P4E02715

fig. 77 fig. 78 fig. 79

122
1) Introduceþi în locaºuri catarame- Pentru readucerea în poziþie nor- Dupã ce aþi efectuat rabatarea, pozi-
le ºi centurile de siguranþã fig. 79. malã: þionaþi întotdeauna centura posteri-
oarã centralã în poziþia de utilizare
2) Rabataþi perna banchetei, trãgând 1) Readuceþi spãtarul în poziþia
fig. 77.
mânerele în sensul de mers A-fig. 79. verticalã, trãgând centurile spre exte-
rior. Asiguraþi-vã cã sunt bine fixate. IMPORTANT Înainte de repozi-
3) Eliberaþi spãtarul trãgând pârghi-
þionarea banchetei posterioare dupã
ile laterale A-fig. 69 poziþionate în 2) Rabataþi înapoi perna.
rabatare, verificaþi ca locaºurile cata-
spatele tetierelor posterioare.
3) Reglaþi înãlþimea tetierelor pos- ramelor sã fie poziþionate între pernã
4) Apãsaþi complet tetiera. terioare. ºi spãtar, astfel încât cã nu împiedice fi-
5) Rabataþi în faþã spãtarul fig. 70, Cu bancheta divizatã, este posibilã xarea spãtarului, sã nu loveascã cele-
trecând centurile în lateral, astfel în- rabatarea separatã a pãrþii dreapta ºi lalte elemente ºi sã nu se deterioreze.
cât sã ajungã la nivelul înãlþimii port- stânga.
bagajului.
ATENÞIE Dacã transportaþi mai Un bagaj greu nefixat
multã greutate în portbagaj pe timp poate provoca rãni pasa-
de noapte, reglaþi înãlþimea fascicule- gerilor.
lor luminoase ale farurilor (vezi para-
graful "Faruri" din acest capitolul).
Dacã în zona în care
conduceþi staþiile de
P4E02483

P4E02484
benzinã sunt rare ºi do-
riþi sã transportaþi benzinã în
canistrã, respectaþi prevederile
legale, folosind una omologatã ºi
fixatã corespunzãtor. Chiar ºi
aºa, creºte riscul de incendiu în
caz de accident.
fig. 80 fig. 81

123
2) Apãsaþi levierul A-fig. 83. Atunci când motorul
CAPOTÃ este fierbinte vã puteþi
3) Ridicaþi capota ºi scoateþi tija de
provoca arsuri grave! Nu
Pentru a deschide capota: susþinere din suportul sãu de blocare
vã apropiaþi de ventilator. Poate
A-fig. 84.
1) Trageþi maneta A-fig. 82. porni chiar ºi cu cheia de con-
4) Fixaþi tija în orificiul B din ca- tact extrasã. Aºteptaþi rãcirea
potã. motorului.
Efectuaþi aceastã ope-
raþie doar cu vehiculul
staþionat. Înainte de a ri- AVERTISMENT. Dacã

P4E02125
dica capota, asiguraþi-vã cã ºter- tija de susþinere nu este
gãtoarele de parbriz nu sunt ri- bine fixatã, capota ar pu-
dicate. tea cãdea cu putere.
P4E02164

P4E02842
fig. 82 fig. 83 fig. 84

124
Evitaþi eºarfele, crava- Dupã parcurgerea câ-
tele ºi alte accesorii ves-
SISTEM torva kilometri, asigura-
timentare care pot fi PRINDERE BARE þi-vã cã ºuruburile de fi-
prinse uºor de cãtre pãrþile mo- xare a barelor transversale sau
bile. Acest lucru se poate dovedi
PORTBAGAJ accesoriile specifice sunt bine
extrem de periculos pentru cel strânse.
care le poartã. Locurile de fixare vor fi accesibile
dupã ce îndepãrtaþi garniturile din
punctele indicate în fig. 85.
Pentru a închide capota:
Nu depãºiþi masele ma-
1) Menþineþi capota ridicatã cu o xime admise (vezi capi-
mânã în timp ce cu cealaltã îndepãr- tolul "Specificaþii tehni-
taþi tija de susþinere A-fig. 84 din lo- ce").
caºul B ºi fixaþi-o în dispozitivul de
blocare.
2) Coborâþi capota pânã la aproxi-
mativ 20 cm. Atenþie sã nu loviþi o-
biectele de pe portbaga-
3) Lãsaþi-o sã cadã. Capota se va în- jul exterior prin deschi-
chide automat. derea portbagajului.

P4E01632
Asiguraþi-vã de fiecare
datã cã aþi închis bine ca-
pota astfel încât aceasta
sã nu se deschidã în timpul de-
plasãrii.
fig. 85

125
Aceasta nu înseamnã cã frânele pre- Dacã se produce o defecþiune ºi în
ABS zintã defecþiuni; dimpotrivã, este un urma acesteia funcþia anti-blocare nu
semn cã sistemul ABS funcþioneazã: mai este eficientã, sistemul de frânare
Vehiculul poate fi dotat cu un sistem ºoferul este astfel atenþionat cã vehi- va continua sã funcþioneze ca unul
de frânare ABS care împiedicã bloca- culul circulã la limita condiþiilor de fãrã ABS.
rea roþilor în timpul frânãrii, optimi- aderenþã ºi cã viteza ar trebui adapta-
zând astfel aderenþa la carosabil ºi Dacã nu aþi condus niciodatã un ve-
tã la starea carosabilului.
ajutându-vã sã pãstraþi controlul asu- hicul echipat cu ABS, este recoman-
pra vehiculului în cazul unei frânãri Sistemul ABS face parte din sistemul dat sã exersaþi conducând pe teren
bruºte în condiþii dificile de drum. obiºnuit de frânare; dacã apar defec- alunecos, luând bineînþeles mãsurile
þiuni, sistemul se va opri automat ºi de precauþie necesare ºi respectând
La intrarea în funcþiune a sistemului va funcþiona doar sistemul obiºnuit codul rutier al þãrii în care vã aflaþi.
ABS, ºoferul simte pedala de frânã de frânare. De asemenea, vã sfãtuim sã citiþi cu
pulsând uºor, iar sistemul devine mai atenþie urmãtoarele informaþii.
zgomotos.

126
Avantajul folosirii sistemului ABS Pentru a exploata la maxim caracte- Dacã sistemul ABS se
constã în pãstrarea controlului deplin risticile sistemului ABS în caz de ne- activeazã, aceasta este
asupra vehiculului chiar ºi atunci când voie, respectaþi sfaturile de mai jos: un semn cã aderenþa la
frânaþi puternic în condiþii de aderen- drum este la limita minimã. Tre-
þã scãzutã, deoarece acest mecanism buie sã încetiniþi pentru a vã
împiedicã blocarea roþilor. Sistemul ABS asigurã adapta la condiþiile de aderenþã
un control mai bun, însã ale drumului respectiv.
Cu toate acestea, nu vã aºteptaþi în-
totdeauna ca distanþa necesarã frânã- nu are cum sã îmbunãtã-
rii sã fie mai micã: de exemplu, aceas- þeascã aderenþa la drum; aºadar
tã distanþã va creºte pe suprafeþe cu trebuie sã conduceþi cu grijã pe
pietriº sau cu zãpadã proaspãt depusã suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã
pe un drum alunecos. asumaþi riscuri inutile.

127
Dacã se produce o de- Dacã urmaþi aceste sfaturi veþi frâna Vehiculul este echipat cu
fecþiune, martorul de mai eficient în orice situaþie. un sistem electronic de
avertizare > se va distribuþie a forþei de frâ-
IMPORTANT Vehiculele dotate
aprinde pe tabloul de bord. În nare (EBD). Martorii de avertizare
cu ABS trebuie sã aibã jante, cauciu-
acest caz, reduceþi viteza ºi >ºi x se aprind simultan în timp
curi ºi plãcuþe de frânã numai de ma-
mergeþi la o Reprezentanþã Fiat ce motorul funcþioneazã pentru a
rca ºi tipul aprobat de fabricantul lor.
pentru verificarea ºi repararea indica o defecþiune la sistemul
imediatã a autovehiculului dvs. Sistemul este prevãzut ºi cu un sis- EBD. În acest caz frânarea bruscã
tem electronic de distribuþie a forþei ar putea fi însoþitã de blocarea pre-
de frânare numit EBD (Electronic maturã a roþilor posterioare având
Frânarea în timpul unui viraj nece- Brake Distribuitor) care ajutã la îm- drept consecinþã derapajul. Con-
sitã întotdeauna atenþie maximã chiar bunãtãþirea calitãþii sistemului de frâ- duceþi extrem de atent pânã la cea
dacã sistemul ABS este funcþional. nare prin intermediul unitãþii de con- mai apropiatã Reprezentanþã Fiat
Acesta este cel mai important sfat trol ABS ºi a senzorilor sãi. pentru verificarea sistemului.
pe care trebuie sã îl urmaþi: Martorul de avertizare >
aprins în timp ce motorul
Dacã se aprinde marto-
funcþioneazã, indicã de
Când intrã în acþiune rul de avertizare x pen-
obicei o defecþiune doar la siste-
sistemul ABS ºi simþiþi tru nivelul minim al lichi-
mul ABS. În acest caz, sistemul de
pedala de frânã pulsând, dului de frânã, opriþi imediat au-
frânare este încã eficient, deºi fãrã
nu vã retrageþi piciorul ºi conti- tovehiculul ºi contactaþi cea mai
dispozitivul împotriva blocãrii. În
nuaþi sã apãsaþi. Procedând ast- apropiatã Reprezentanþã Fiat.
aceste condiþii, funcþionarea sis-
fel, veþi opri în timpul cel mai De fapt, scurgerile de lichid din
temului EBD ar putea fi afectatã.
scurt posibil în condiþiile respec- sistemul hidraulic, pot compro-
De asemenea, în acest caz, sunteþi
tive de drum. mite operarea sistemului de frâ-
sfãtuit sã vã îndreptaþi urgent cã-
nare, atât în cazul sistemelor
tre cea mai apropiatã Reprezen-
tradiþionale cât ºi al sistemelor
tanþã Fiat pentru un control al sis-
cu ABS.
temului, conducând astfel încât sã
evitaþi frânarea bruscã.
128
Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) a plus ºi nu o alternativã pentru folosi-
AIRBAG-URI fost conceput pentru protecþia pasa- rea centurilor de siguranþã care tre-
(unde sunt gerilor în eventualitatea unei ciocniri buie întotdeauna purtate, precum
frontale de severitate medie-ridicatã, specificã legile din Europa ºi din majo-
prevãzute) prin interpunerea unei perne între ritatea þãrilor non-europene.
DESCRIERE ªI pasager ºi volan sau bord.
În cazul coliziunilor frontale minore
FUNCÞIONARE fig. 86
Atunci când se produce o coliziune, o (pentru care este suficientã acþiunea
Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager) unitate electronicã de control proce- de reþinere oferitã de centura de si-
este un dispozitiv de siguranþã care seazã semnalele primite de la senzorul guranþã) umflarea airbag-urilor nu se
intrã în acþiune în cazul unei coliziuni de decelerare ºi, atunci când este declanºeazã.
frontale. necesar, declanºeazã umflarea airbag-
În coliziunile cu obiecte mobile sau
Acest dispozitiv constã într-o pernã ului.
uºor deformabile (cum ar fi indica-
care se umflã instantaneu, localizatã Airbag-ul se umflã instantaneu ºi ac- toarele rutiere, mormanele de pietriº
într-un compartiment special: þioneazã ca o barierã protectoare în- sau zãpadã, vehicule parcate), în cioc-
– în centrul volanului, pentru ºofer; tre pasagerii anteriori ºi structurile niri cu spatele (de exemplu, ciocniri
din faþa lor care le-ar putea cauza rã- produse din cauza altor vehicule care
– în planºa de bord, existã un airbag nirea. Airbag-urile se dezumflã ime- vin din spate), ciocniri laterale, ºi în
mai mare pentru pasager. diat dupã aceea. cazul pãtrunderii sub alte vehicule
sau bariere protectoare (de exemplu
P4E01407

În cazul unui accident, persoanele


sub un camion sau o barierã de pazã),
care nu poartã centura de siguranþã
umflarea airbag-ului nu se declanºea-
sunt propulsate înainte ºi pot veni în
zã deoarece nu oferã nici o protecþie
contact cu airbag-ul în timp ce acesta
adiþionalã faþã de centurile de sigu-
se umflã. În aceste circumstanþe, pro-
ranþã ºi, în consecinþã, ar fi zadarnicã.
tecþia oferitã de airbag este diminuatã.
Aºadar, nedeclanºarea airbag-urilor
Airbag-ul frontal (ºofer ºi pasager)
în astfel de circumstanþe nu înseamnã
reprezintã, prin urmare, o mãsurã în
fig. 86 cã sistemul nu funcþioneazã corect.

129
AIRBAG PASAGER Dezactivarea se produce folosind Întrerupãtorul are douã poziþii:
cheia de contact în întrerupãtorul
Airbag-ul pasager a fost conceput ºi 1) airbag pasager activat: (poziþie
special pentru cheie A-fig. 87. Între-
dezvoltat pentru a îmbunãtãþi protec- ON P) martorul de pe tabloul de
rupãtorul este poziþionat pe partea
þia unei persoane care poartã centu- bord este stins; este absolut interzis
dreaptã a planºei de bord fig. 88. Se
ra de siguranþã. transportul copiilor pe scaunul din
poate ajunge la acest întrerupãtor
faþã.
În momentul în care airbag-ul este doar dacã portiera este deschisã.
umflat la maxim, volumul sãu umple 2) airbag pasager dezactivat: (pozi-
IMPORTANT Acþionaþi întrerupã-
aproape tot spaþiul dintre bord ºi þie OFF F) martorul de pe tabloul
torul numai cu motorul oprit ºi cu
pasager. de bord este aprins; în acest caz se
cheia scoasã din contact.
pot transporta copii, protejaþi de sis-
teme de siguranþã speciale pe scaunul
RBAG
AI
PERICOL GRAV: anterior.
Aveþi grijã ca întreru-
dacã autovehicu- Martorul F de pe tabloul de bord
pãtorul sã nu se ude ac-
lul este echipat cu rãmâne aprins în permanenþã pânã la
cidental. Poate cauza
un airbag pasager, nu poziþionaþi reactivarea airbag-ului pasager.
distrugerea dispozitivului.
scaune pentru copii pe acest loc.

Dezactivare manualã airbag

P4E02799

P4E02800
pasager fig. 87-88
Dacã este absolut necesarã trans-
portarea unui copil pe acest loc este
posibilã dezactivarea manualã a air-
bag-ului.

fig. 87 fig. 88

130
AVERTISMENTE GENERALE Dacã un accident a declanºat Nedeclanºarea uneia sau a mai
airbag-urile, contactaþi o Repre- multora dintre ele nu înseamnã
Airbag-urile se pot declanºa
zentanþã Fiat pentru ca întregul cã sistemul nu funcþioneazã
dacã vehiculul este supus unor
dispozitiv de siguranþã, unitatea corect.
ciocniri sau accidente puternice
electronicã de control, centura
care angajeazã zona inferioarã a
de siguranþã, sistemul de preten-
caroseriei, cum ar fi ciocnirile vi-
sionare sã poatã fi înlocuite. Când cheia de contact
olente de trepte, trotuare sau
Toate operaþiile de verificare, este rotitã în poziþia
obstacole de înãlþime joasã sau
cãderea vehiculului în gropi. reparaþie ºi înlocuire legate de MAR, martorul de aver-
airbag-uri trebuie efectuate nu- tizare ¬ se aprinde ºi în mod
Odatã cu declanºarea airbag-u- normal trebuie sã se stingã dupã
mai de personalul unei Repre-
rilor, în aer se împrãºtie o canti- aproximativ patru secunde. Da-
zentanþã Fiat.
tate micã de pulbere ºi fum.
În cazul casãrii vehiculului tre- cã martorul nu se aprinde sau
Acest fum nu este dãunãtor ºi
buie informatã o Reprezentanþã dacã se aprinde în timpul depla-
nu semnaleazã aprinderea vreu-
nui incendiu. Fiat pentru a dezactiva sistemul. sãrii, contactaþi imediat o Re-
Dacã proprietarul vehiculul se prezentanþã Fiat.
În cazul în care martorul de
avertizare ¬ se aprinde în tim- schimbã, noul proprietar trebuie
pul deplasãrii (semnalarea unei sã fie informat asupra metodei
Când cheia de contact
defecþiuni), sistemul trebuie ve- de folosire a airbag-urilor ºi a
avertismentelor de mai sus. De este rotitã în poziþia
rificat ºi reparat imediat la o Re- MAR, martorul F (cu
prezentanþã Fiat. asemenea trebuie sã i se predea
acest manual de utilizare. întrerupãtor dezactivare airbag
Sistemul airbag-urilor are o va- frontal pasager în poziþia ON) se
labilitate de 14 ani în ceea ce Declanºarea sistemului de
aprinde timp de aproximativ
priveºte sarcina pirotehnicã, ºi pretensionare (dacã este
acþionat electric) ºi a airbag- 4 secunde, clipeºte timp de alte
de 10 ani în ceea ce priveºte 4 secunde pentru a semnala cã
contactul spiralat. La apropierea urilor frontale ºi laterale se face
într-o maniera diferenþiatã de airbag-ul pasager se va activa în
acestor scadenþe, contactaþi o cazul unei coliziuni, dupã care
Reprezentanþã Fiat pentru înlo- cãtre unitatea de control în
funcþie de tipul ciocnirii. trebuie sã se stingã.
cuirea sistemului.

131
Nu aplicaþi autocolante Dacã vehiculul a fost fu- Funcþionarea corectã a
sau alte obiecte pe volan ratã sau s-a încercat fur- airbag-urilor frontale ºi
sau pe compartimentul tul sãu, sau dacã a fost laterale ºi a sistemelor
rezervat airbag-ului de pe locul supusã unor devastãri sau inun- de pretensionare este asiguratã
pasagerului. Nu cãlãtoriþi nicio- daþii sistemul airbag-urilor tre- doar atunci când vehiculul nu
datã purtând obiecte în braþe, în buie verificat de o Reprezentan- este supraîncãrcat; nu depãºiþi
faþa pieptului sau cu o pipã, un þã Fiat. masele maxime admise (vezi ta-
creion etc. þinut în gurã; dacã în belul „Mase” din capitolul „Spe-
cazul unei coliziuni se declan- cificaþii tehnice”).
ºeazã airbag-urile, acestea ar pu- Reþineþi faptul cã având
tea produce rãni grave. cheia în poziþia MAR,
chiar ºi atunci când mo- Airbag-ul nu înlocuieº-
torul nu este pornit, airbag-urile te centurile de siguran-
Þineþi întotdeauna am- pot fi declanºate la un vehicul þã, ci ajutã la creºterea
bele mâini pe volan când care staþioneazã dacã acesta es- eficacitãþii lor. Mai mult, air-
conduceþi, astfel încât te lovit de un alt vehicul în miº- bag-urile frontale nu se declan-
atunci când airbag-ul se declan- care. Aºadar, compania Fiat re- ºeazã în cazul impacturilor la vi-
ºeazã sã se poatã umfla fãrã a în- comandã sã nu aºezaþi niciodatã tezã redusã, a coliziunilor latera-
tâlni nici un obstacol care v-ar copii pe scaunul din faþã, chiar ºi le, a ciocnirilor din spate sau a
putea cauza rãni grave. Nu con- atunci când vehiculul staþionea- rãsturnãrii maºinii. În aceste si-
duceþi cu trunchiul aplecat îna- zã. Pe de altã parte, reþineþi cã tuaþii pasagerii nu beneficiazã de
inte, menþineþi spãtarul scaunu- dacã vehiculul staþioneazã fãrã a protecþie decât dacã poartã
lui în poziþie verticalã ºi sprijini- avea cheia introdusã ºi rotitã, centurile de siguranþã - acestea
þi-vã bine spatele de el. airbag-urile se declanºeazã în trebuie întotdeauna fixate.
eventualitatea unui impact; în
aceste cazuri, nedeclanºarea air-
bag-urilor nu poate fi considera-
tã drept un semn de proastã
funcþionare a sistemului.

132
Nu folosiþi niciodatã Un catalizator inefici-
LA STAÞIA DE benzinã cu plumb, oricât ent emanã emisii nocive
ALIMENTARE de micã ar fi cantitatea, ceea ce duce la poluarea
la vehiculul dvs., nici chiar în caz mediului înconjurãtor.
Dispozitivele pentru reducerea emi- de urgenþã. Aceasta ar cauza de-
siilor poluante ce sunt utilizate pe teriorarea iremediabilã a con-
Fiat Albea impun doar folosirea de vertorului catalitic.
benzinã fãrã plumb.
Cifra octanicã (R.O.N.) nu trebuie
sã fie mai micã de 95.

P4E02775

fig. 89

133
BUªONUL REZERVORULUI Dacã uºiþa nu se deschide la acþio- Buºonul rezervorului de combusti-
DE COMBUSTIBIL narea manetei A-fig. 91, acþionaþi ca- bil este prevãzut cu sistem de închi-
blul de siguranþã B-fig. 92 poziþionat dere atunci când vehiculul nu este
Pentru a avea acces la buºonul re-
în partea lateralã dreapta a portbaga- dotat cu manetã pentru deblocarea
zervorului de combustibil, acþionaþi
jului. uºiþei.
direct asupra uºiþei fig. 90 sau acþio-
naþi maneta de deschidere A-fig. 91 Pentru a-l deschide:
(unde este prevãzutã) poziþionatã în
1) Menþinând buºonul pe poziþie
partea lateralã a scaunului ºoferului.
(nemiºcat), rotiþi cheia de contact în
sensul invers acelor de ceasornic.

P4E02419

P4E02169

P4E02486
fig. 90 fig. 91 fig. 92

134
2) Rotiþi buºonul pânã la deschide- Buºonul este dotat cu un lanþ fig. Nu apropiaþi foc des-
rea completã. 93 ce îl asigurã pentru a nu fi pierdut. chis sau þigãri aprinse în
apropierea buºonului re-
IMPORTANT Închiderea ermeti- Pentru a-l închide:
zervorului întrucât existã peri-
cã poate cauza o presiune uºoarã în
1) Introduceþi buºonul (cu cheie) ºi col de incendiu. Nu vã aplecaþi
rezervor: este normalã producerea
rotiþi-l în sensul acelor de ceasornic, prea tare deasupra buºonului re-
unui fâsâit uºor atunci când buºonul
pânã se aude clicul de fixare. zervorului ºi nu inhalaþi vaporii
este rotit.
2) Rotiþi cheia în sensul acelor de nocivi.
3) În timp ce alimentaþi, aºezaþi bu-
ceasornic ºi extrageþi-o, închideþi
ºonul pe capacul rezervorului aºa
apoi uºiþa.
cum se aratã în figura fig. 94.

P4E02492

fig. 93

135
IMPORTANT În caz de pierdere, Dispozitivele folosite pentru
înlocuiþi buºonul doar cu unul origi-
PROTEJAREA înlãturarea emisiilor motorului cu
nal, altfel scade eficienþa recuperãrii MEDIULUI benzinã sunt urmãtoarele:
vaporilor emiºi.
ÎNCONJURÃTOR – catalizator trivalent;
– sondã Lambda;
De la bun început, principiul de bazã
în concepþia autoturismului Fiat – sistem de recuperare a vaporilor
Albea a fost protejarea mediului în- de combustibil.
conjurãtor. Rezultatul a fost folosirea Prin urmare, Fiat Albea este un vehi-
unor materiale ºi crearea unor meca- cul care respectã cu uºurinþã cele mai
nisme care contribuie la reducerea stricte standarde referitoare la polu-
substanþialã sau chiar înlãturarea in- area internaþionalã.
fluenþelor nocive asupra mediului în-
P4E02493 conjurãtor.

fig. 94

136
RECOMANDÃRI PRIVIND ALIMENTAREA CU MOTORINÃ
Folosiþi doar combusti- Fluiditatea combustibilului Diesel În acest caz, ºi mai ales dacã utiliza-
bil diesel în concordanþã descreºte la temperaturi joase din ca- rea vehiculului prevede opriri ºi por-
cu specificaþiile europe- uza parafinei pe care o conþine, pu- niri dese la temperaturi scãzute (spre
ne EN590. Folosirea altor produ- tând astfel sã cauzeze înfundarea fil- exemplu, la munte), asiguraþi-vã cã ali-
se sau mixturi ar putea cauza trului de combustibil. mentaþi cu motorinã adaptatã anotim-
defecþiuni iremediabile ale mo- pului; în caz contrar, se recomandã
Pentru a evita astfel de probleme,
torului ºi anularea garanþiei. Da- adãugarea, în combustibil, de DIESEL
staþiile de alimentare vând de obicei
cã se produce alimentarea în MIX (sau un produs similar) în pro-
combustibil de iarnã sau de varã, în
mod accidental cu alte tipuri de porþiile specificate pe ambalajul pro-
funcþie de anotimp.
combustibil, nu porniþi motorul dusului. Turnaþi aditivul în rezervor
ºi goliþi rezervorul. Dacã moto- În orice caz, în timpul anotimpurilor înaintea combustibilului.
rul a fost pornit, chiar ºi pentru intermediare, caracterizate de tem-
Aditivul DIESEL MIX trebuie adã-
un timp foarte scurt, va fi nece- peraturi exterioare cuprinse între
ugat înainte de apariþia reacþiilor da-
sar sã goliþi ºi circuitul de ali- 0°C ºi +15°C, calitatea motorinei de
torate frigului. O completare tardivã
mentare cu combustibil. la pompe poate sã nu fie potrivitã.
nu are nici un efect.

137
138
UTILIZAREA CORECTÃ A AUTOVEHICULULUI
PORNIREA MOTORULUI PE BENZINÃ ...................... 140
Pentru utilizarea cel mai bine a Fiat-ului Albea, pentru a PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ .................. 142
nu defecta ºi, mai presus de toate, pentru a beneficia de
toate calitãþile sale, în acest capitol vã vom sfãtui ce trebuie PARCAREA ............................................................................ 143
fãcut ºi ce nu trebuie fãcut în conducerea sa. UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MECANICE ............ 144
Se vor trata numai în majoritate aspecte valabile ºi pentru CONDUCEREA ÎN CONDIÞII DE SIGURANÞÃ ...... 145
alte vehicule. Altele, în schimb, sunt specifice Fiat-ului Albea.
REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE
Ca atare, trebuie acordatã atenþie maximã ºi acestui capi- ªI A POLUÃRII ...................................................................... 150
tol, pentru cunoaºterea tuturor aspectelor ce vor ajuta la
folosirea optimã a vehiculului Fiat Albea. REDUCEREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREÞINERE
ªI RESPECTAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR ........ 152
TRACTAREA REMORCILOR............................................ 153
PNEURI DE IARNÃ ............................................................ 154
LANÞURI ANTIDERAPANTE .......................................... 155
PERIOADE DE LUNGÃ STAÞIONARE.......................... 156
VERIFICÃRI ÎNAINTEA ÎNCEPERII UNEI
CÃLÃTORII ............................................................................ 156
ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE PROPRIETAR........ 157
SUGESTII PENTRU ACCESORII UTILE.......................... 157

139
În primele secunde de funcþionare, 4) Rotiþi cheia de contact la AVV
PORNIREA mai ales dupã o perioadã lungã de ºi eliberaþi-o de îndatã ce motorul
MOTORULUI PE staþionare, se poate sesiza un zgomot porneºte.
amplificat al motorului. Acest feno-
BENZINÃ men, care nu prejudiciazã funcþiona-
Dacã motorul nu porneºte de la pri-
ma încercare, rotiþi cheia de contact
Este deosebit de peri- rea ºi fiabilitatea, este caracteristic ta-
în poziþia STOP înainte de a face o
culos sã lãsaþi motorul cheþilor hidraulici: sistemul de distri-
nouã încercare.
pornit într-o zonã închi- buþie al motorului 1.4 8V al Fiat Albea
sã. Motorul consumã oxigen ºi ales pentru a reduce intervenþiile de Dacã martorul de avertizare Y rã-
emite anhidridã carbonicã, mo- întreþinere. mâne aprins împreunã cu martorul
noxid de carbon ºi alte gaze to- U atunci când cheia de contact este
PROCEDURA DE PORNIRE
xice. rotitã la MAR, readuceþi cheia în po-
IMPORTANT Nu apãsaþi pe acce- ziþia STOP ºi apoi la MAR; dacã mar-
Nu atingeþi niciodatã leraþie înainte de pornirea motorului. torul de avertizare rãmâne aprins, în-
cablurile de înaltã tensi- cercaþi cu celelalte chei pe care le-aþi
1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã
une ale sistemului de primit.
este trasã.
aprindere atunci când motorul
Dacã nici acum nu reuºiþi sã porniþi
este pornit. 2) Puneþi schimbãtorul de viteze în
motorul, apelaþi la procedura de ur-
poziþia neutrã.
Blocul de contact este prevãzut cu un genþã (vezi “Pornirea de urgenþã” din
dispozitiv de siguranþã care obligã, în 3) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã capitolul “În caz de urgenþã”) ºi con-
caz de ratare a pornirii motorului, sã la capãtul cursei. tactaþi urgent Reprezentanþã Fiat.
readuceþi cheia în poziþia STOP, îna- IMPORTANT Nu lãsaþi cheia de
inte de a repeta manevra de pornire. contact în poziþia MAR atunci când
De asemenea, când motorul este motorul este oprit.
pornit, dispozitivul împiedicã trecerea
din poziþia MAR în poziþia AVV.

140
Se recomandã cã, în pe- PORNIREA DE URGENÞÃ Reþineþi cã pânã ce mo-
rioada de rodaj, sã nu so- torul nu porneºte, servo-
Dacã sistemul Fiat CODE nu recu-
licitaþi vehiculul la per- frâna ºi servodirecþia nu
noaºte codul transmis de cheia de
formanþele maxime (de exem- vor funcþiona ºi astfel se va de-
contact (se aprinde martorul de aver-
plu, sã demaraþi brusc, sã par- pune un efort mai mare pentru
tizare Y pe tablou de bord) se poate
curgeþi distanþe lungi la regim a apãsa pedala de frânã sau a ro-
trece la pornirea de urgenþã prin fo-
maxim sau sã frânaþi excesiv). ti volanul.
losirea codului de pe cardul CODE.
Consultaþi capitolul "În caz de ur-
ÎNCÃLZIREA MOTORULUI genþã". OPRIREA MOTORULUI
DUPÃ PORNIRE
Rotiþi cheia de contact în poziþia
PORNIREA PRIN
– Începeþi sã rulaþi încet, lãsând mo- STOP atunci când motorul merge la
INTERMEDIUL MANEVRELOR
torul la turaþii de nivel moderat, fãrã ralanti.
INERÞIALE
a forþa acceleraþia.
– Nu atingeþi limita maximã a mo-
Trebuie evitatã porni- Apãsarea acceleraþiei
torului în primii kilometri parcurºi. Se
rea prin împingere, re- înainte de oprirea moto-
recomandã sã aºteptaþi pânã când in-
morcare sau din pantã rului nu are absolut nici
dicatorul temperaturii lichidului de
întrucât aceasta ar putea cauza un sens ºi nu face decât sã con-
rãcire sã se miºte.
scurgerea combustibilului în ca- sume combustibil.
talizator ºi deteriorarea sa ire-
mediabilã.
IMPORTANT Dupã o cãlãtorie
lungã, motorul ar trebui lãsat sã-ºi
"recapete suflul" înainte de a fi oprit,
adicã sã fie lãsat la ralanti pentru a
permite temperaturii din comparti-
mentul motorului sã scadã.

141
PORNIREA MOTORULUI PE MOTORINÃ

1) Asiguraþi-vã cã frâna de mânã IMPORTANT Cu motorul rece, la Dacã nu reuºiþi sã porniþi motorul,
este trasã. rotirea cheii de contact în poziþia contactaþi o Reprezentanþã Fiat.
AVV, nu trebuie apãsatã pedala de
2) Puneþi schimbãtorul de viteze în IMPORTANT Cu motorul oprit,
acceleraþie.
poziþia neutrã. nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în
Clipirea martorului m timp poziþia MAR.
3) Rotiþi cheia de contact în poziþia
de 60 secunde dupã pornirea
MAR. Pe tabloul de bord se vor ÎNCÃLZIREA MOTORULUI
motorului semnaleazã o defecþi-
aprinde martorii Y m ºi U. DUPÃ PORNIRE
une a sistemului bujiilor incan-
4) Aºteptaþi stingerea martorilor descente. Dacã motorul porneº- – Începeþi sã rulaþi încet, lãsând mo-
Y ºi U. te, se poate utiliza vehiculul dar torul la turaþii de nivel moderat, fãrã
trebuie contactatã cât mai repe- a forþa acceleraþia.
5) Aºteptaþi stingerea martorului
m, ce va avea loc foarte rapid dacã de posibil o Reprezentanþã Fiat. – Nu atingeþi limita maximã a mo-
motorul este cald. Dacã motorului nu porneºte la torului în primii kilometri parcurºi. Se
prima cheie, aduceþi cheia de contact recomandã sã aºteptaþi pânã când
6) Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã
în poziþia STOP înainte de a repeta temperatura lichidului de rãcire ajun-
la capãtul cursei.
manevra. ge la 50°C÷60°C.
7) Rotiþi cheia de contact în poziþia
AVV, imediat dupã stingerea marto- Dacã, cu cheia de contact în poziþia
rului m. Dacã aºteptaþi prea mult MAR, martorul Y rãmâne aprins, se
se pierde avantajul oferit de încãlzirea recomandã sã aduceþi cheia în poziþia
bujiilor. Eliberaþi cheia imediat ce mo- STOP ºi apoi din nou în poziþia
torul a pornit. MAR; dacã martorul rãmâne aprins,
încercaþi ºi cu celelalte chei din do-
tare.

142
IMPORTANT În anumite condiþii Nu lãsaþi niciodatã co-
PARCAREA (de exemplu, la pornirea motorului piii nesupravegheaþi în
pe stradã cu înclinaþie mare) indica- vehicul.
Opriþi motorul, trageþi frâna de mâ- toarele pot arãta cantitãþi de lichid
nã ºi cuplaþi maneta schimbãtorului diferite de cele reale, atât în rezervor,
de vitezã în treapta 1 sau marºarier, în cât ºi la uleiul din motor. De asemenea trebuie evitate mane-
funcþie de poziþie (în rampã sau în vrele care fac valuri în rezervorul de
pantã) ºi lãsaþi roþile virate. Dacã ve- combustibil.
hiculul este lãsat pe o pantã abruptã,
este recomandatã folosirea unei pie-
dici pentru blocarea roþilor.
Nu lãsaþi cheia de contact în poziþia
MAR, pentru a preveni descãrcarea
bateriei.
Întotdeauna scoateþi cheia din con-
tact atunci când pãrãsiþi autoturismul.

Nu lãsaþi niciodatã co-

P4E01637
piii nesupravegheaþi în
vehicul; dacã plecaþi de
lângã vehicul, extrageþi cheia ºi
blocaþi portierele.

fig. 1

143
FRÂNA DE MÂNÃ fig. 1 Pentru mersul înapoi (R), asigura-
UTILIZAREA þi-vã cã vehiculul este oprit ºi, din po-
Levierul frânei de mânã este situat
între scaunele anterioare.
CUTIEI DE VITEZE ziþia neutrã ridicaþi inelul mobil A
cãtre mâner ºi împingeþi levierul la
Trageþi levierul în sus atât cât este ne- MECANICE dreapta ºi înapoi.
cesar, astfel ca vehiculul sã rãmânã blo-
cat. În mod normal sunt suficiente pa- Apãsaþi total ambreiajul înainte de a
tru sau cinci "clicuri" atunci când par- cupla maneta schimbãtorului de viteze Trebuie sã apãsaþi pânã
caþi pe teren drept, fiind pe de altã par- într-una din poziþiile arãtate în diagra- la capãt ambreiajul pen-
te necesare nouã sau zece, dacã sunteþi ma din fig. 2 (desenul este de aseme- tru a schimba treptele
pe plan înclinat sau cu maºina încãrcatã. nea reprezentat pe mânerul schimbã- de vitezã în mod corespunzãtor.
ATENÞIE Dacã întâmpinaþi pro- torului de viteze). De aceea este esenþial ca sub
bleme, contactaþi o Reprezentanþã IMPORTANT Angajaþi în marºari- pedale sã nu se afle obstacole.
Fiat sã regleze cursa levierului. er numai atunci când vehiculul staþio- Asiguraþi-vã cã preºurile sunt bi-
Când cheia este în poziþia MAR ºi neazã complet. Cu motorul mergând, ne întinse ºi nu obstrucþioneazã
aveþi frâna de mânã trasã, pe tabloul aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu peda- pedalele.
de bord se va aprinde martorul x. la de ambreiaj apãsatã pentru a evita
Pentru a elibera frâna de mânã: deteriorarea angrenajelor.
1) Ridicaþi uºor frâna de mânã ºi
Nu conduceþi cu o mâ-

P4E02843
apãsaþi butonul de eliberare A.
nã pe schimbãtorul de
2) Menþineþi butonul apãsat ºi co- viteze. Presiunea exerci-
borâþi levierul. Martorul de avertizare tatã, chiar ºi dacã þineþi mâna
x se va stinge. lejer, poate uza elemente inter-
3) Apãsaþi pedala de frânã atunci ne în cutia de viteze.
când executaþi aceastã operaþie pen-
tru a preveni miºcarea accidentalã a
vehiculului.
fig. 2

144
– Potriviþi scaunul ºoferului, volanul – Evitaþi sã depozitaþi pe bord
CONDUCEREA ÎN ºi oglinzile retrovizoare pentru a ob- obiecte care se reflectã pe parbriz.
CONDIÞII DE þine poziþia optimã pentru condus;
– Evitaþi alimentele grele, înaintea
SIGURANÞÃ – Reglaþi tetiera astfel încât sã spri- unei cãlãtorii lungi. O alimentaþie
jine capul ºi nu gâtul; uºoarã contribuie la menþinerea unor
În proiectarea modelului Fiat Albea, reflexe bune. Folosirea de medica-
– Asiguraþi-vã cã nimic (carpete
compania Fiat a fãcut toate eforturile mente afecteazã capacitatea de con-
etc.) nu stã în calea pedalelor;
pentru a le oferi ºoferului ºi pasageri- centrare: citiþi cu atenþie
lor un vehicul al cãrei întrebuinþare sã – Reglaþi înãlþimea centurilor de si- prescripþiile;
se facã în condiþii de siguranþã maxi- guranþã conform propriei staturi
– Periodic, verificaþi cele menþiona-
mã. Cu toate acestea, comportamen- (vezi capitolul "Cunoaºterea autove-
te în paragraful „Verificãri necesare
tul persoanei de la volan este cel mai hiculului – centuri de siguranþã”);
înaintea începerii unei cãlãtorii lungi”
important factor de care depinde si- – Asiguraþi-vã cã sistemele de reþi- din acest capitol.
guranþa în timpul mersului. nere pentru copii (scaune, leagãne
În cele ce urmeazã veþi gãsi o serie etc.) sunt fixate corect pe bancheta
de sfaturi simple care vã ajutã sã cir- posterioarã, pe locurile laterale dota-
culaþi în siguranþã în orice împrejurãri. te cu centuri de siguranþã cu prindere
Suntem siguri cã pe multe dintre ele în trei puncte, acestea fiind în mãsurã
le cunoaºteþi deja, însã vã recoman- sã ofere cea mai sigurã plasare.
dãm sã le citiþi pe toate cu atenþie. În orice caz, respectaþi cele menþio-
ÎNAINTE DE A URCA LA nate în paragraful „Transportul copii-
VOLAN lor în siguranþã” din capitolul „Cu-
noaºterea autovehiculului.
– Asiguraþi-vã cã sistemul de lumini
funcþioneazã corespunzãtor; – Ancoraþi obiectele din portbagaj
în aºa fel încât sã nu poatã fi proiec-
tate în faþã în cazul unui accident;

145
ÎN TIMPUL CÃLÃTORIEI Condusul într-o stare Aveþi mare grijã la
psihicã ºi fizicã precarã, eventuala montare a
– Regula cea mai importantã pentru
sub influenþa drogurilor unui spoiler adiþional,
a conduce în condiþii de siguranþã es-
sau al anumitor medicamente roþilor din aliaj sau capacelor de
te prudenþa;
este periculos atât pentru dvs. roatã: se poate reduce ventilaþia
– Prudenþa înseamnã ºi sã puteþi an- cât ºi pentru ceilalþi participanþi discului de frânã cu consecinþe
ticipa comportamentul greºit sau pe- la trafic. negative asupra frânãrii bruºte
riculos al altor ºoferi; sau repetate.
– Respectaþi cu stricteþe regulile de
circulaþie ale þãrii în care vã aflaþi ºi,
îndeosebi, nu depãºiþi limita de vitezã Purtaþi întotdeauna
maximã admisã; centurile de siguranþã, Nu cãlãtoriþi cu obiecte
atât dvs. cât ºi toþi pa- pe jos în faþa scaunului
– Nu cãlãtoriþi cu piciorul sprijinit de sagerii. Nefolosirea centurilor ºoferului: acestea, la frâ-
pedala de ambreiaj; acest lucru cau- de siguranþã creºte riscul de nare, pot veni în calea pedalelor
zeazã uzura prematurã a ambreiajului; rãnire sau moarte în cazul unei de frânare sau acceleraþie fã-
– Asiguraþi-vã cã, pe lângã dvs., toþi coliziuni. când imposibilã utilizarea lor.
ceilalþi pasageri poartã centurile de
siguranþã, cã atunci când transportaþi
copii, ei se aflã pe locurile special des-
tinate lor, iar animalele din autovehi- Apa, gheaþa sau sarea Aveþi grijã la poziþia
cul se gãsesc în compartimentele co- presãratã pe drum se carpetelor: chiar ºi cea
respunzãtoare; pot depune pe discurile mai micã problemã la
– Înainte de a porni în cãlãtorii mai de frânã reducând astfel eficien- sistemul de frânare poate face
lungi trebuie sã fiþi apt din punct de þa frânelor la prima acþionare. necesarã o cursã mult mai mare
vedere fizic ºi psihic. a pedalei de frânã decât în mod
normal.

146
– Nu conduceþi multe ore continuu, – Opriþi la primele semne de som- CONDUCEREA PE TIMP DE
ci opriþi-vã din când în când ca sã vã nolenþã: a continua ar însemna un PLOAIE
faceþi puþinã miºcare ºi sã vã recãpã- risc atât pentru dvs., cât ºi pentru toþi
Ploaia ºi suprafeþele de drum ude
taþi energia; ceilalþi participanþi la trafic.
înseamnã pericol.
Continuaþi cãlãtoria doar dupã ce v-
– Asiguraþi-vã cã aerul din habitaclu
aþi odihnit îndeajuns; Orice manevrã este mai dificilã pe
se împrospãteazã neîncetat;
un carosabil umed deoarece aderen-
– Pãstraþi o distanþã mai mare faþã
– Nu conduceþi niciodatã în pantã þa roþilor la drum scade considerabil.
de maºinile din faþa dvs. decât cea pe
cu motorul oprit; în caz contrar ma- Din acest motiv distanþa de frânare
care o pãstraþi ziua: este greu sã esti-
nevrarea volanului va fi dificilã, efortul este mult mai mare ºi controlul asu-
maþi viteza altor vehicule atunci când
depus la frânare va fi mai mare ºi nu pra vehiculului mai slab.
nu le vedeþi decât luminile;
veþi beneficia de avantajul frânei de
Acestea sunt sfaturile noastre pen-
motor. – Asiguraþi-vã cã luminile frontale
tru rularea pe timp de ploaie:
sunt bine poziþionate: dacã sunt dacã
CONDUCEREA
sunt prea jos reduc vizibilitatea ºi vã – Reduceþi viteza ºi menþineþi o dis-
VEHICULULUI PE TIMP DE
obosiþi ochii. Dacã sunt prea sus îi tanþã mai mare faþã de vehiculele afla-
NOAPTE
pot orbi pe ceilalþi ºoferi. te înaintea dvs.;
Iatã regulile cele mai importante pe
– Folosiþi luminile de drum doar în – în condiþii de ploaie abundentã, vi-
care trebuie sã le urmaþi atunci când
afara localitãþilor ºi când sunteþi sigur zibilitatea este redusã. În astfel de ca-
conduceþi noaptea:
cã nu deranjaþi alþi ºoferi. zuri, aprindeþi luminile de întâlnire
– Conduceþi cu atenþie sporitã: con- chiar ºi în timpul zilei pentru a putea
– Stingeþi-le de îndatã ce aþi observat
dusul pe timp de noapte este mai di- fi observat mai uºor;
altã maºinã pe contrasens ºi nu le rea-
ficil;
prindeþi decât dupã trecerea acesteia; – Nu treceþi prin acumulãri de apã
– Reduceþi viteza în mod special cu vitezã mare, iar dacã o faceþi, þineþi
– Menþineþi farurile curate;
atunci când drumul nu este luminat; strâns de volan: condusul cu vitezã
– În afara localitãþilor, aveþi grijã la excesivã în asemenea cazuri poate
animalele care traverseazã drumul. avea ca efect pierderea controlului
asupra vehiculului (acvaplanare);

147
– Activaþi comenzile pentru deza- IMPORTANT Pe porþiunile de CONDUCEREA ÎN ZONE
burire (consultaþi secþiunea "Cunoaº- drum cu vizibilitate bunã stingeþi sto- MONTANE
terea autovehiculului") pentru a pre- purile de ceaþã: lumina lor puternicã
– Când coborâþi, folosiþi frâna de
veni înrãutãþirea condiþiilor de vizibi- i-ar putea deranja pe ºoferii din spa-
motor acþionând o treaptã inferioarã
litate; tele dvs.
de vitezã pentru a evita supraîncãlzi-
– Verificaþi periodic starea ºtergã- – Reþineþi faptul cã ceaþa este înso- rea frânelor;
toarelor de parbriz. þitã de umezirea carosabilului, aºadar
– În nici o împrejurare nu trebuie sã
orice manevrã este mai dificilã, iar
CONDUCEREA PE TIMP DE vã angajaþi în coborâre cu motorul
distanþele necesare opririi sunt mai
CEAÞÃ oprit sau cu schimbãtorul de viteze în
lungi;
punctul mort, sau cu cheia de contact
– Dacã ceaþa este prea densã, nu
– Pãstraþi o distanþã adecvatã faþã scoasã;
porniþi la drum decât dacã este abso-
de vehiculele dinaintea dvs.;
lut necesar. – Conduceþi cu vitezã moderatã ºi
– Pe cât posibil evitaþi accelerarea evitaþi "tãierea curbelor";
Atunci când cãlãtoriþi în condiþii de
sau decelerarea bruscã;
burniþã, ceaþã densã sau pe porþiuni – Reþineþi faptul cã depãºirea în
unde este posibilã apariþia norilor de – Dacã se poate, nu intraþi în depã- rampã este mai lentã ºi necesitã o
ceaþã: ºirea altor vehicule; distanþã mai lungã. Dacã sunteþi depã-
ºit în rampã permiteþi-i vehiculului
– Adoptaþi o vitezã moderatã; – Dacã este necesarã oprirea vehi-
care vã depãºeºte sã treacã cu uºu-
culului (din cauza unor defecþiuni, a
– Aprindeþi farurile ºi proiectoarele rinþã.
vizibilitãþii limitate, etc.) încercaþi sã
ºi stopurile de ceaþã, dacã vehiculul
opriþi în afara carosabilului. Aprindeþi
este prevãzut, chiar ºi în timpul zilei.
luminile de avarie ºi dacã se poate lu-
Nu cãlãtoriþi cu luminile de drum
minile de poziþie. Claxonaþi ritmic
aprinse !
atunci când auziþi cã se apropie alte
vehicule.

148
CONDUCEREA PE ZÃPADÃ Aveþi de grijã când conduceþi în zo- Pentru o folosire optimã a sistemu-
ªI GHEAÞÃ ne unde lumina soarelui ajunge mai lui ABS:
greu sau care sunt mãrginite de co-
Iatã câteva sfaturi pentru a conduce – atunci când opriþi brusc sau când
paci sau pietre în apropierea cãrora
vehiculul în aceste condiþii: aderenþa este scãzutã. veþi simþi o
gheaþa ar putea sã nu se fi topit încã.
pulsaþie uºoarã a pedalei de frânã.
– înainte de a pleca, asiguraþi-vã cã
– pãstraþi o distanþã mai mare faþã Aceasta semnaleazã intrarea în func-
ºtergãtoarele nu sunt lipite de parbriz.
de vehiculul dinaintea dvs.; þiune a ABS. Nu ridicaþi piciorul de pe
– înlãturaþi zãpada din zona prizei pedala de frânã, ci continuaþi sã o
– nu lãsaþi vehiculul sã staþioneze cu
de aer a sistemului de climatizare; apãsaþi pentru a nu întrerupe acþiu-
motorul pornit pe perioade îndelun-
– circulaþi cu vitezã moderatã; nea de frânare;
gate în zãpada mare; acesta ar putea
– folosiþi lanþuri dacã drumurile direcþiona monoxidul de carbon în – ABS împiedicã blocarea roþilor
sunt înzãpezite (vezi capitolul "Lan- habitaclu. însã nu mãreºte aderenþa lor la drum.
þuri antiderapante"); Astfel, chiar dacã vehiculul dvs. este
CONDUCEREA CU ABS
dotat cu ABS, menþineþi o distanþã
– folosiþi preventiv frâna de motor ABS este un sistem de frânare care adecvatã faþã de vehiculul dinaintea
ºi evitaþi frânarea bruscã în orice cir- oferã douã avantaje: dvs. ºi reduceþi viteza în curbe;
cumstanþã;
1) Împiedicã blocarea roþilor ºi în – Scopul ABS este creºterea con-
– când frânaþi un vehicul neechipat consecinþã derapajul în cazul opriri- trolului asupra vehiculului ºi nu per-
cu ABS, evitaþi blocarea roþilor prin lor bruºte, în special atunci când ade- miterea rulãrii cu viteze excesive.
varierea presiunii exercitate pe peda- renþa la drum este scãzutã.
la de frânã;
2) Face posibilã frânarea ºi virarea
– nu acceleraþi brusc, ºi evitaþi simultanã, adicã îndreptarea vehiculu-
schimbarea bruscã a direcþiei; lui în direcþia doritã în timpul frânãrii
– pe timp de iarnã, chiar ºi suprafe- limitatã însã funcþie de aderenþã.
þele de drum aparent uscate pot pre-
zenta porþiuni de gheaþã.

149
Vehiculul este echipat cu
un sistem electronic de
REDUCEREA CHELTUIELILOR DE
distribuþie a forþei de frâ- ÎNTREÞINERE ªI A POLUÃRII
nare (EBD). Martorii de avertizare
> ºi x se aprind simultan în timp În cele de mai jos veþi gãsi câteva su- Anvelope
ce motorul funcþioneazã pentru a gestii menite sã vã ajute sã reduceþi
indica o defecþiune la sistemul Verificaþi periodic presiunea aerului
cheltuielile de întreþinere ale vehicu-
EBD. În acest caz frânarea bruscã din pneuri, nu mai rar de o datã la pa-
lului dvs. ºi sã reduceþi de asemenea
ar putea fi însoþitã de blocarea pre- tru sãptãmâni: dacã presiunea este
cantitatea de emisii poluante.
maturã a roþilor posterioare având prea scãzutã, consumul de combustibil
drept consecinþã derapajul. Con- ASPECTE GENERALE va creºte întrucât rezistenþa la rulare
duceþi extrem de atent pânã la cea va fi mai mare. În aceastã stare, pne-
Întreþinerea vehiculului
mai apropiatã Reprezentanþã Fiat urile se uzeazã mai rapid, iar mane-
pentru verificarea sistemului. Starea generalã a vehiculului este un vrabilitatea vehiculului este influenþatã
factor cu importanþã decisivã în ce negativ, reducând rularea în siguranþã.
Martorul de avertizare priveºte consumul de combustibil,
> aprins în timp ce mo- confortul la volan ºi durata de viaþã a
Încãrcãturi inutile
torul funcþioneazã, indicã vehiculului dvs. Din aceastã cauzã Nu cãlãtoriþi cu încãrcãturi prea
de obicei o defecþiune doar la sis- trebuie ca întreþinerea vehiculului sã mari. Greutatea vehiculului (mai ales
temul ABS. În acest caz, sistemul se facã în mod conºtiincios, prin rea- în rularea urbanã) afecteazã conside-
de frânare este încã eficient, deºi
lizarea inspecþiilor tehnice necesare rabil consumul de combustibil ºi
fãrã dispozitivul împotriva blocã-
ºi urmarea regulilor specificate în pla- menþinerea stabilitãþii.
rii. În aceste condiþii, funcþionarea
sistemului EBD ar putea fi afecta- nul de întreþinere (bujii, nivel fluide,
Suportul de schi/bare portbagaj
tã. De asemenea, în acest caz, filtre, etc.).
sunteþi sfãtuit sã vã îndreptaþi ur- Înlãturaþi suportul de schi/barele port-
gent cãtre cea mai apropiatã Re- bagaj de pe acoperiºul vehiculului de în-
prezentanþã Fiat pentru un con- datã ce nu mai aveþi nevoie de el. Acest
trol al sistemului, conducând ast- accesoriu duce la influenþarea aerodina-
fel încât sã evitaþi frânarea bruscã. micitãþii ºi creºterea consumului.

150
Pentru transportul obiectelor foarte STILUL DE CONDUCERE De asemenea, folosirea inadecvatã a
mari folosiþi, pe cât posibil, o remorcã. treptelor de vitezã superioare are ca
Pornirea
efect creºterea consumului de carbu-
Dispozitivele electronice
Nu încãlziþi motorul când vehiculul rant ºi a emisiilor poluante, cât ºi uza-
Folosiþi dispozitivele electronice staþioneazã sau în regim foarte solici- rea prematurã a motorului.
doar în mãsura în care acestea vã sunt tant; în acest mod, motorul se va în- Viteza maximã
necesare. Luneta termicã, proiec- cãlzi mai greu sporind consumul de
Consumul de combustibil înregis-
toarele de ceaþã, ºtergãtoarele de combustibil ºi emisiile poluante. Tre-
treazã o creºtere substanþialã atunci
parbriz ºi ventilatorul sistemului de buie sã porniþi imediat ºi uºor evitând
când viteza este mãritã. De exemplu,
încãlzire necesitã cantitãþi mari de ambalarea excesivã, astfel motorul se
când acceleraþi de la 90 la 120 km/h,
energie electricã, iar creºterea consu- va încãlzi mai repede.
consumul de combustibil va creºte cu
mului acesteia va duce ºi la creºterea
Manevre inutile 30%.Viteza trebuie sã fie pe cât posibil
consumului de combustibil (cu pânã la
Evitaþi supraturarea motorului când constantã, iar frânarea sau accelerarea
25% atunci când circulaþi în localitãþi).
staþionaþi la semafoare sau înainte de în mod inutil trebuie evitate deoarece
Sistemul de aer condiþionat duc la sporirea atât a consumului cât ºi
a-l opri. În cazul maºinilor moderne,
Sistemul de aer condiþionat afectea- "dublu debreiajul" este o manevrã a emisiilor nocive. Este recomandatã
zã în mod considerabil motorul du- inutilã ºi nu face decât sã mãreascã adoptarea unui stil de condus "fluent"
când la un consum mai mare de com- poluarea ºi consumul de carburant. prin anticiparea manevrelor în scopul
bustibil (în medie, pânã la 20 %). Când înlãturãrii pericolelor iminente ºi res-
Selectarea treptelor de vitezã pectarea distanþei faþã de vehiculul din
temperatura de afarã vã permite, fo-
losiþi ventilatoarele. De îndatã ce condiþiile de drum ºi faþa dvs. astfel încât sã nu opriþi brusc.
de trafic permit acest lucru, treceþi Accelerarea
Elementele aerodinamice
într-o treaptã superioarã de vitezã. O accelerare violentã cu supratura-
auxiliare
Utilizarea unei trepte de vitezã inferi- rea motorului va afecta substanþial
Folosirea altor elemente aerodina- oare pentru a avea demaraj mai bun consumul de carburant ºi emisiile to-
mice necertificate poate creºte con- se reflectã în creºterea consumului xice; accelerarea trebuie sã se facã
sumul de combustibil. de carburant. treptat ºi sã nu depãºeascã turaþia de
moment maxim.

151
CONDIÞII DE UTILIZARE ÎNTREÞINEREA
REDUCEREA DISPOZITIVELOR DE
Pornirea la rece
CHELTUIELILOR REDUCERE A POLUÃRII
Pornirea frecventã la rece nu-i va
permite motorului sã atingã tempe- DE ÎNTREÞINERE Întrebuinþarea corectã a dispozitive-
lor antipoluante nu asigurã doar pro-
ratura optimã de funcþionare. În aces- ªI RESPECTAREA tecþia mediului, ci ºi un bun randa-
te condiþii, vor creºte: consumul (de
la +15% la -30% în localitãþi) ºi canti- MEDIULUI ment al vehiculului. Menþinerea aces-
tor dispozitive în stare bunã de func-
tatea de emisii poluante. ÎNCONJURÃTOR þionare este o primã regulã funda-
Condiþii de drum ºi de trafic Protecþia mediului a fost unul dintre mentalã pentru o utilizare ecologicã
Traficul intens ºi consumul crescut principiile de bazã în proiectarea lui ºi economicã în acelaºi timp.
de combustibil sunt sinonime, de Fiat Albea. Nu este o întâmplare faptul Primul pas este respectarea întoc-
exemplu, atunci când conduceþi încet cã echipamentul sãu împotriva poluãrii mai a Planului de Întreþinere.
folosind frecvent treptele inferioare este cu mult mai eficient decât se cere Folosiþi doar benzinã fãrã plumb.
de vitezã sau în oraºe unde existã se- de cãtre legislaþia în vigoare.
Dacã aveþi dificultãþi la pornire, nu
mafoare numeroase. Cu toate acestea, mediul înconjurãtor repetaþi prea mult timp cu tentative
nu poate fi protejat aºa cum trebuie de- prelungite. Evitaþi în special pornirea
Strãzile ºerpuite, drumurile de mun-
cât atunci când toatã lumea contribuie vehiculului prin împingere, remorcare
te ºi porþiunile cu denivelãri influen-
la aceasta printr-un efort comun. sau prin mers în pantã: toate aceste
þeazã negativ consumul de carburant.
Prin respectarea câtorva reguli simple manevre pot deteriora catalizatorul.
Opriri în trafic puteþi evita poluarea mediului, reducând Folosiþi pentru pornire doar o bate-
În timpul opririlor prelungite (ex. în acelaºi timp consumul de combustibil. rie auxiliarã.
treceri la nivel cu calea feratã) este În acest scop, aveþi multe indicaþii Dacã motorul funcþioneazã defectu-
indicatã oprirea motorului. utile însoþite de simbolul # pe tot os în timpul mersului, continuaþi-vã
parcursul acestui manual de utilizare. cãlãtoria, dar solicitându-l în mai micã
Vã recomandãm aºadar citirea cu mãsurã ºi adresaþi-vã unei Repre-
atenþie a urmãtoarelor. zentanþe Fiat.

152
Când se aprinde martorul de averti- În stare normalã de
zare al nivelului combustibilului, ali- funcþionare, catalizato-
TRACTAREA
mentaþi cât mai repede posibil. Un ni- rul ajunge la tempera- REMORCILOR
vel scãzut poate cauza o alimentare turi foarte înalte. Din acest mo- IMPORTANT
neregulatã a motorului cu o creºtere tiv, nu parcaþi vehiculul
Pentru tractarea rulotelor sau a re-
a temperaturii gazelor de eºapament deasupra materialelor
morcilor vehiculul trebuie sã fie echi-
ºi daune serioase la catalizator. inflamabile (iarbã, frunze uscate,
pat cu un dispozitiv de tractare ºi cu un
conuri de brad, etc.): pericol de
Nu lãsaþi niciodatã motorul sã mear- sistem electric omologate. Dispozitivul
incendiu.
gã cu una sau mai multe bujii deco- de tractare trebuie montat de un spe-
nectate, nici mãcar în scopul testãrii. cialist de la care trebuie sã procuraþi ºi
documentele specifice pentru folosirea
Nu încãlziþi motorul lãsându-l sã
acestui sistem pe drumurile publice.
meargã în gol înainte de a demara, în Nerespectarea reguli-
afarã de cazul în care temperatura de lor de mai sus poate pro- Montaþi ºi oglinzi retrovizoare speci-
afarã este foarte scãzutã, însã chiar ºi ducerea unui incendiu. ale în concordanþã cu legislaþia rutierã.
atunci procedaþi astfel pentru mai pu-
Nu uitaþi cã tractarea unei remorci
þin de 30 de secunde.
îngreuneazã deplasarea în rampã a
Nu instalaþi alte apãrãtori împotriva vehiculului ºi creºte distanþa necesarã
cãldurii ºi nu le îndepãrtaþi pe cele frânãrii ºi depãºirii în mod proporþio-
montate la catalizator ºi þeava de eºa- nal cu greutatea totalã a remorcii.
pament.
Mai bine acþionaþi o treaptã inferi-
oarã de vitezã la coborârea unei pan-
te decât sã frânaþi repetat.
Nu folosiþi spray în
apropierea catalizatoru- Greutatea pe care remorca o exer-
lui, sondei Lambda ºi þe- citã asupra dispozitivului de remorcat
vii de eºapament. reduce cu aceeaºi cantitate greutatea
utilã a vehiculului.

153
Pentru a vã asigura cã nu depãºiþi li- Din cauza construcþiei speciale pen-
mita maximã de remorcare (specifi-
PNEURI DE tru folosirea pe zãpadã, în condiþii
catã în cartea tehnicã), trebuie sã lu- IARNÃ normale de utilizare sau la drumuri
aþi în calcul greutatea totalã a remor- mai lungi, aceste anvelope au o per-
cii pline precum ºi greutatea bagaje- Aceste pneuri sunt concepute spe- formanþã mai scãzutã decât cea a an-
lor personale. cial pentru a le înlocui pe cele norma- velopelor obiºnuite.
Nu depãºiþi limita de vitezã admisã le în condiþiile mersului pe zãpadã ºi Limitaþi întrebuinþarea lor doar la
pentru vehiculele care tracteazã re- gheaþã. condiþiile pentru care au fost omolo-
morci aplicabilã în þara în care vã Folosiþi pneuri de iarnã aºa cum vi gate.
aflaþi. În orice caz, nu depãºiþi viteza se indicã în tabelul "Pneuri de iarnã" IMPORTANT Atunci când viteza
maximã de 100 km/h. de la secþiunea "Specificaþii tehnice". maximã care poate fi atinsã de pneu-
Vã puteþi adresa Reprezentanþei rile de iarnã este mai micã decât vite-
Fiat pentru a primi sfaturi referitoa- za pe care o poate atinge vehiculul
Dacã vehiculul dvs. este (mãritã cu 5%), fixaþi un bileþel în ha-
re la cel mai potrivit tip de anvelope
dotat cu ABS, reþineþi cã bitaclu foarte vizibil pentru ºofer, spe-
în funcþie de necesitãþile dvs.
acesta nu controleazã ºi cificând viteza maximã admisã pentru
sistemului de frânare al remor- Avantajele folosirii acestor anvelope pneurile de iarnã (aºa cum se stabi-
cii. Suprafeþele alunecoase tre- pe timp de iarnã sunt reduse consi- leºte de cãtre Directiva EC).
buie parcurse cu atenþie sporitã. derabil atunci când profilul pneului
are o adâncime mai micã de 4 mm. În
aceste condiþii ar trebui înlocuite.
În nici un caz nu modi-
ficaþi sistemul de frânare
al vehiculului pentru a
controla frânarea remorcii. Sis-
temul de frânare al remorcii tre-
buie sã fie total independent de
sistemul hidraulic al vehiculului.

154
Toate cele patru pneuri trebuie sã Dupã câþiva zeci de metri parcurºi,
fie la fel (profilul ºi marca) pentru a
LANÞURI verificaþi dacã lanþurile sunt bine
permite o siguranþã maximã în timpul ANTIDERAPANTE strânse.
mersului ºi frânãrii ºi o manevrabilita-
Folosirea lanþurilor este reglemen-
te optimã.
tatã de legile în vigoare în þara în care
Reþineþi cã nu este recomandatã Atunci când lan- vã aflaþi. Lanþurile pot fi aplicate doar
schimbarea sensului de rotaþie a pne- þurile sunt mon- roþilor din faþã.
urilor. tate pe roþile ve-
hiculului mergeþi cu vitezã redu-
sã; nu depãºiþi 50 km/h. Evitaþi Pneurile de iarnã ºi ti-
Viteza maximã pentru gropile din carosabil; nu urcaþi pe purile de lanþuri care se
pneurile pentru zãpadã trepte sau borduri ºi nu circulaþi pot monta pe ele sunt
"Q" este 160 km/h. Cu pe porþiuni lungi de drum care indicate în tabelul urmãtor. Res-
toate acestea, trebuie respecta- nu este acoperit cu zãpadã întru- pectaþi cu stricteþe indicaþiile.
te limitele de vitezã ale codului cât aceasta pot deteriora atât
rutier. starea vehiculului cât ºi suprafaþa
drumului.

Versiune Pneuri cu posibilitate Tipuri de lanþuri


montare lanþuri antiderapante
175/70 R14 84T
1.4 8V
185/65 R14 84H Lanþuri de dimensiuni reduse cu grosime
max. de 12 mm în afara profilului pneului
1.3 Multijet 175/70 R14 84T

155
– curãþaþi ºi aplicaþi pe pãrþile vopsi-
PERIOADE DE te o cearã protectoare;
VERIFICÃRI
LUNGÃ – curãþaþi ºi protejaþi pãrþile din me-
ÎNAINTEA
STAÞIONARE tal lucios prin folosirea unor compuºi ÎNCEPERII UNEI
speciali;
Dacã urmeazã ca vehiculul sã nu fie
CÃLÃTORII
– presãraþi pudrã de talc pe ºtergã-
folosit mai mult de o lunã trebuie lua- toare ºi ridicaþi-le astfel încât sã nu Amintiþi-vã sã verificaþi periodic:
te urmãtoarele mãsuri: atingã geamul;
– presiunea ºi starea cauciucurilor;
– parcaþi vehiculul într-un loc aco- – lãsaþi geamurile întredeschise;
perit, uscat, ºi dacã este posibil, cu – nivelul de lichid din baterie;
sistem de ventilaþie a aerului; – acoperiþi vehiculul cu o husã sau o
folie de plastic perforatã. Nu folosiþi – nivelul uleiului motor;
– lãsaþi acþionatã o treaptã de vitezã; folii neperforate de plastic deoarece – nivelul lichidului de rãcire al mo-
– verificaþi sã nu aveþi frâna de mânã acestea nu permit evaporarea umidi- torului ºi starea sistemului de rãcire;
trasã; tãþii de pe caroseria vehiculului;
– nivelul lichidului de frânã;
– deconectaþi cablurile bateriei (mai – umflaþi cauciucurile cu 0,5 bar mai
mult decât presiunea obiºnuitã ºi ve- – nivelul lichidului pentru spãlarea
întâi pe cel de la polul negativ) ºi veri-
rificaþi-le periodic; parbrizului;
ficaþi dacã bateria este încãrcatã. Da-
cã vehiculul nu va fi folosit pentru o – nu goliþi lichidul sistemului de rã- – nivelul lichidului servodirecþiei.
perioadã îndelungatã trebuie sã verifi- cire a motorului.
caþi lunar gradul de încãrcare a bate-
riei ºi sã o reîncãrcaþi dacã scade sub
12,5 V.

156
Este bine de þinut la bord o trusã de
ACCESORII SUGESTII PENTRU prim ajutor precum ºi o pãturã.
ACHIZIÞIONATE ACCESORII UTILE Acestea pot fi gãsite în gama Linea-
DE PROPRIETAR Pe lângã cele cerute de lege vã re-
ccessori Fiat .
comandãm sã aveþi la bord ºi urmã-
EMIÞÃTOARE RADIO
toarele fig. 3:
ªI TELEFOANE
CELULARE – trusa de prim-ajutor cu un dezin-
fectant care nu conþine alcool, tifon
Telefoanele celulare ºi alte aparate
steril, un sul de tifon, plasturi etc.;
radiotransmiþãtoare (exemplu CB)
nu trebuie utilizate în interiorul auto- – extinctor;
vehiculului, decât dacã au montatã o – lanternã;
antenã externã.
– foarfece cu vârful rotunjit;
IMPORTANT Folosirea telefoa-
nelor celulare, transmiþãtorilor CB – mãnuºi de lucru.
sau similari în habitaclu (fãrã antenã
externã) produc câmpuri magnetice
care, pe lângã amplificarea efectelor

P4E01907
de rezonanþã din habitaclu, pot dãuna
sãnãtãþii pasagerilor, pot cauza defec-
tarea sistemelor electronice cu care
este echipat autovehiculul, ce afectea-
zã siguranþa vehiculului.
În plus, calitatea emisiei ºi recepþiei
poate fi ºi ea afectatã.
fig. 3

157
158
ÎN CAZ DE URGENÞÃ
PORNIREA DE URGENÞÃ .............................................. 160
Cine se gãseºte într-o situaþie de urgenþã are nevoie de PORNIREA AUTOVEHICULULUI FOLOSIND
ajutor imediat ºi concret.
O BATERIE AUXILARÃ ...................................................... 161
Paginile care urmeazã au fost întocmite tocmai pentru a
vã veni în ajutor în caz de necesitate. PORNIREA PRIN ÎMPINGERE.......................................... 162
Cum se poate constata sunt luate în considerare mici in- DACÃ AVEÞI O PANÃ DE CAUCIUC .......................... 162
conveniente, ce sunt însoþite ºi de sugestiile pentru elimi- DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC ............................ 166
narea lor chiar de cãtre dvs. În cazul celor mai serioase va DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC EXTERIOR...... 169
fi totuºi necesar sã vã adresaþi unei Reprezentanþe Fiat.
DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR ...... 174
Vã reamintim cã împreunã cu manualul de utilizare vã
este înmânat ºi carnetul de garanþie unde sunt descrise în DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ .................................... 176
mod detaliat toate serviciile ce sunt puse la dispoziþia dvs. DACÃ BATERIA S-A DESCÃRCAT ................................ 181
de cãtre Fiat în caz de necesitate.
SUSPENDAREA VEHICULULUI........................................ 182
Oricum vã sfãtuim sã citiþi aceste pagini; în caz de necesi- REMORCAREA VEHICULULUI ........................................ 184
tate veþi ºtii unde sã gãsiþi rapid informaþiile care vã sunt
necesare. ÎN CAZ DE ACCIDENT .................................................... 185

159
3) Apãsaþi la fund pedala de accele- 7) Dupã ce aþi introdus ultima cifrã,
PORNIREA DE raþie. Martorul de avertizare U se menþineþi apãsatã pedala de accelera-
URGENÞÃ va aprinde pentru aproximativ 8 þie. Martorul de avertizare U se va
secunde, iar apoi se va stinge. În acest aprinde pentru 4 secunde ºi apoi se
Dacã sistemul Fiat CODE nu reu- moment ridicaþi piciorul de pe pedala va stinge; ridicaþi piciorul de pe acce-
ºeºte sã dezactiveze blocarea moto- de acceleraþie ºi pregãtiþi-vã sã leraþie.
rului, martorii Y ºi U rãmân aprinºi numãraþi de câte ori va clipi martorul
8) Martorul de avertizare U va cli-
ºi motorul nu porneºte. Efectuaþi de avertizare U.
pi rapid timp de 4 secunde semnalând
procedura de urgenþã pentru porni- 4) Dupã ce martorul a clipit de un faptul cã operaþia a fost îndeplinitã
rea motorului. numãr de ori corespunzãtor primei corect.
Se recomandã citirea în întregime a cifre de pe cardul CODE, apãsaþi pe-
9) Porniþi motorul rotind cheia de
procedurii de pornire de urgenþã îna- dala de acceleraþie ºi þineþi-o astfel
contact de la MAR la AVV.
inte de a o efectua. Dacã faceþi vreo pânã când martorul de avertizare U
greºealã, trebuie sã rotiþi cheia de con- se aprinde timp de 4 secunde ºi apoi Dacã totuºi martorul de avertizare
tact înapoi la STOP ºi sã reluaþi în- se stinge; ridicaþi piciorul de pe acce- U rãmâne aprins, rãsuciþi cheia de
treaga operaþiune de la capãt (pasul 1). leraþie. contact la STOP ºi repetaþi proce-
dura de la pasul 1).
1) Citiþi codul de 5 cifre de pe car- 5) Martorul de avertizare U înce-
dul CODE. pe din nou sã clipeascã: dupã un nu- IMPORTANT Dupã o pornire de
mãr de clipiri corespunzãtor celei de- urgenþã, contactaþi o Reprezentan-
2) Rotiþi cheia de contact la MAR. a doua cifrã de pe cardul CODE apã- þã Fiat. Altfel va trebui sã repetaþi
saþi pedala de acceleraþie ºi þineþi-o aceastã procedurã ori de câte ori do-
apãsatã. riþi sã porniþi motorul.
6) Procedaþi la fel ºi pentru celelal-
te cifre de pe cardul CODE.

160
IMPORTANT Nu conectaþi direct Nu urmaþi aceastã pro-
PORNIREA bornele negative ale celor douã bate- cedurã dacã sunteþi lip-
AUTOVEHICU- rii deoarece scânteile rezultate ar pu- sit de experienþã; în ca-
tea aprinde gazele inflamabile emana- zul unei greºeli se pot declanºa
LULUI FOLOSIND te de baterie. Dacã bateria auxiliarã descãrcãri electrice foarte pu-
O BATERIE folositã este montatã pe un alt vehi- ternice iar bateria poate explo-
cul, evitaþi contactul accidental dintre da. Lichidul din baterie este
AUXILARÃ pãrþile metalice ale celor douã vehi- otrãvitor ºi coroziv. Evitaþi con-
cule. tactul cu pielea ºi cu ochii. Sun-
Dacã bateria este descãrcatã, puteþi teþi de asemenea sfãtuit sã nu
folosi o baterie auxiliarã pentru por- 3) Porniþi motorul.
expuneþi flãcãri deschise sau þi-
nirea motorului. Capacitatea acesteia 4) Dupã ce motorul a fost pornit, gãri aprinse în apropierea bate-
trebuie sã fie la fel sau puþin mai mare demontaþi cablurile de conexiune în riei ºi sã nu produceþi scântei.
decât cea a bateriei descãrcate (con- ordine inversã modului în care le-aþi
sultaþi capitolul "Specificaþii tehnice"). conectat.
Procedaþi ca în fig. 1: Dacã, dupã câteva încercãri, motorul
tot nu porneºte, nu continuaþi, ci adre- Sub nici o formã nu tre-
1) conectaþi bornele pozitive (de
saþi-vã unei Reprezentanþe Fiat. buie folosit un încãrcã-
lângã semnul +) ale celor douã baterii
tor de baterie pentru
cu un cablu electric;
pornirea motorului: ar putea du-

P4E02174
2) cu un al doilea cablu, conectaþi ce la distrugerea sistemului
borna negativã (–) a bateriei auxiliare electronic ºi în mod special a
la un punct de masã al motorului E unitãþilor de control ale siste-
sau cutiei de viteze a vehiculului care mului de injecþie ºi aprindere.
urmeazã sã fie pornit.

fig. 1

161
Nu porniþi niciodatã
PORNIREA PRIN DACÃ AVEÞI O motorul când vehiculul
ÎMPINGERE PANÃ DE este suspendat pe cric.
Dacã tractaþi o remorcã detaºa-
CAUCIUC þi-o de vehicul înainte de a folosi
cricul. Nu introduceþi nici un fel
Vehiculele cu cataliza- Instrucþiuni generale de instrument între jantã ºi an-
tor nu trebuie pornite velopã ºi nu umblaþi la ventilul
prin împingere sau re- Urmaþi instrucþiunile de umflare.
morcare. Aceastã manevrã faci- urmãtoare pentru a fo- Verificaþi periodic presiunea
liteazã pãtrunderea combustibi- losi cricul ºi roata de re- pneurilor ºi pe cea a roþii de re-
lului în catalizator, cauzându-i zervã în mod corect. zervã. Consultaþi capitolul "Spe-
daune iremediabile. cificaþii tehnice".
Un cric greºit poziþio-
nat poate cauza cãderea Vehiculele echipate op-
vehiculului. Nu folosiþi þional cu jante din aliaj
Reþineþi cã pânã când
cricul pentru a ridica greutãþi au o prindere specificã a
nu porneºte motorul,
care o depãºesc pe cea inscrip- acestora, diferitã de cea a jante-
servodirecþia ºi servofrâ-
þionatã pe el. Cricul trebuie folo- lor din oþel. De asemenea roata
na nu vor funcþiona, astfel încât
sit doar la tipul de vehicul pen- de rezervã este specificã. În ca-
va fi nevoie de un efort mult mai
tru care a fost conceput. În nici zul în care vreþi sã înlocuiþi jan-
mare pentru apãsarea pedalei
un caz nu-l folosiþi pentru a efec- tele dvs. din oþel cu cele din aliaj,
de frânã sau rotirea volanului.
tua reparaþii sub vehicul. Nu lu- vã recomandãm sã achiziþionaþi
brifiaþi ºuruburile roþii înainte ºi prezoanele acestora, pentru a
de a o fixa la loc: ele s-ar putea nu distruge janta, dar pãstraþi ºi
deºuruba. 4 buloane originale pentru roata
de rezervã.

162
1. OPRIREA VEHICULULUI Toþi pasagerii trebuie sã coboare din 2. FOLOSIREA TRUSEI DE
vehicul ºi sã aºtepte cât mai departe SCULE, CRICULUI ªI ROÞII
– Opriþi vehiculul într-o poziþie care
de locul în care se desfãºoarã traficul. DE REZERVÃ
nu stânjeneºte traficul ºi unde puteþi
Dacã drumul este în pantã sau cu de-
schimba roata în siguranþã. Terenul Ele se gãsesc în portbagaj.
nivelãri, puneþi piedici sub roþi pentru
trebuie sã fie plan ºi tare. Dacã trebu-
ca vehiculul sã nu se poatã miºca. Trusa de scule este localizatã în roa-
ie sã schimbaþi roata în cursul nopþii
ta de rezervã, fig. 2; trusa conþine:
alegeþi, pe cât posibil, o zonã luminatã.
cric A-fig. 3/a, levierul B de acþiona-
– Opriþi motorul ºi trageþi frâna de re a cricului, cheia C pentru prezoa-
mânã. ne, ochetul D ºi o ºurubelniþã E.
– Acþionaþi treapta 1 de vitezã sau – ridicaþi covoraºul din portbagaj;
marºarierul.
– Desfaceþi dispozitivul de fixare A-
– Preveniþi-i pe ceilalþi participanþi fig. 3/b ºi extrageþi roata de rezervã;
la trafic cã vehiculul este staþionat aºa
cum prevede regulamentul local:
aprinderea luminilor de avarie, folosi-
rea triunghiurilor reflectorizante etc.
P4E02666

P4E02667

P4E02668
fig. 2 fig. 3/a fig. 3/b

163
Vã rugãm reþineþi: 3) Rotiþi inelul pentru deschiderea 6) Potriviþi manivela pe inelul co-
parþialã a cricului. respunzãtor ºi ridicaþi vehiculul pânã
– cricul cântãreºte 2,9 kg;
când roata ajunge cu câþiva centime-
4) Aºezaþi cricul corespunzãtor
– cricul nu necesitã reglãri; tri deasupra solului. Când rãsuciþi
simbolului B-fig. 4 lângã roata care
– cricul nu poate fi reparat; dacã se manivela cricului, asiguraþi-vã cã se
trebuie sã fie schimbatã, asigurându-
stricã trebuie înlocuit cu unul nou; poate folosi uºor ºi aveþi grijã sã nu vã
vã cã partea A calcã bine pe lonjeron
zgâriaþi mâna de pãmânt. Pãrþile mo-
– nici o altã sculã cu excepþia cheii C.
bile ale cricului (ºurub ºi articulaþii)
tubulare prelungitoare ºi a manivelei 5) Avertizaþi-i pe ceilalþi pasageri pot de asemenea sã cauzeze rãnirea
nu se potriveºte cu cricul. cã vehiculul urmeazã sã fie ridicat; atunci când sunt atinse. Curãþaþi-le
3. SCHIMBAREA ROÞII toatã lumea trebuie sã stea departe de substanþe uleioase.
de maºinã pânã când aceasta va fi co-
1) Slãbiþi ºuruburile de la roata ca- 7) Desfaceþi complet cele patru
borâtã din nou.
re urmeazã sã fie schimbatã rãsucin- prezoane ºi scoateþi roata.
du-le aproximativ o rotaþie.
2) Pentru jantele din aliaj zgâlþâiþi
autovehiculul un pic, pentru a facilita
desprinderea roþii.

P4E02175
fig. 4

164
8) Asiguraþi-vã cã roata de rezervã 11) Introduceþi ºi celelalte trei pre- 14) Strângeþi complet prezoanele,
este bine curãþatã de impuritãþi ºi zoane, utilizând mânerul fig. 8. lucrând în cruce ca în fig. 9. Cuplul
substanþe uleioase care pot unge pre- de strângere este de 86 Nm.
12) Strângeþi prezoanele cu cheia.
zoanele. Montaþi roata de rezervã
15) Introduceþi roata pe care aþi
asigurându-vã cã cele douã bolþuri 13) Coborâþi vehiculul cu manivela
schimbat-o în suportul roþii de rezer-
A-fig. 5 se potrivesc în orificiile B. ºi trageþi cricul de sub el.
vã A-fig. 10.
9) Strângeþi prezonul A-fig. 6. co-
respondent valvei de umflare B.
10) Montaþi capacul roþii, astfel încât

P4E01754

P4E02805
gaura cea mai mare A-fig. 7 sã vinã în
dreptul prezonului fixat ºi cu atenþie
ca simbolul Y sã corespundã valvei.

fig. 6 fig. 8
P4E01642

P4E02804

P4E02806
fig. 5 fig. 7 fig. 9

165
16) Puneþi cricul ºi trusa de scule la IMPORTANT Vulcanizaþi anvelopa
loc ºi blocaþi-le. spartã cu prima ocazie ºi schimbaþi-o
DACÃ TREBUIE
17) Aºezaþi trusa de scule în roata
evitând rularea cu roata de rezervã. ÎNLOCUIT UN BEC
de rezervã fig. 11. IMPORTANT Periodic verificaþi ºi
presiunea anvelopelor ºi a roþii de re- Modificãrile sau repara-
zervã. þiile efectuate greºit la
sistemul electric ºi fãrã a
respecta specificaþiile tehnice
prevãzute pot cauza defecþiuni
ºi riscul unui incendiu.

Becurile cu halogen con-


þin gaze sub presiune ca-
re, în cazul spargerii, pot
arunca în jur cioburi de sticlã.
P4E02668

P4E02666
fig. 10 fig. 11

166
Se recomandã, dacã se INSTRUCÞIUNI GENERALE TIPURI DE BECURI
poate, sã înlocuiþi becu-
– Când un bec nu funcþioneazã, îna- Acest vehicul este prevãzut cu mai
rile la o Reprezentanþã
inte de a-l schimba, verificaþi dacã nu multe tipuri de becuri fig. 12:
Fiat. Funcþionarea corectã ºi re-
este arsã siguranþa.
glarea spotului luminos sunt A. Becuri fãrã soclu metalic
esenþiale pentru siguranþa circu- – Pentru localizarea siguranþelor
Se scot prin tragere. Se monteazã
laþiei ºi pentru a nu încãlca legis- consultaþi capitolul "Dacã se arde o
prin împingere.
laþia. siguranþã" din acest capitol.
B. Becuri tip baionetã
– Înainte de a înlocui un bec care nu
funcþioneazã, verificaþi dacã nu sunt Se scot din dulie prin apãsare ºi ro-
Când lucraþi cu becuri oxidate contactele. tire în sensul invers acelor de ceasor-
cu halogen atingeþi doar nic.
partea lor metalicã. Da- – Becurile arse trebuie înlocuite cu
cã becul transparent este atins unele de acelaºi tip. Lumina de la be- C. Becuri cilindrice
intensitatea luminii emise va fi curile cu putere mai micã este redusã Se scot prin tragerea din suporturi.
redusã, precum ºi durata de via- în timp ce becurile de intensitate
þã a becului. Dacã atingeþi din prea mare consumã prea mult. D-E. Becuri cu halogen
greºealã un bec, ºtergeþi-l cu o – Verificaþi întotdeauna orientarea Pentru scoaterea acestor becuri de-
cârpã umezitã cu alcool ºi lãsa- farului dupã schimbarea becului. montaþi agrafa care le menþine în po-
þi-l sã se usuce. ziþie.

167
P4E01417
Becuri Referire la Tip Putere
fig. 12

Luminã de drum D H1 55W

Luminã de întâlnire E H7 55W

Lumini de poziþie faþã A W5W 5W

Semnalizare frontalã B PY21W 21W

Semnalizare lateralã A W5W 5W

Semnalizare spate B P21W 21W

Proiectoare ceaþã D H3 55W

Stopuri ceaþã B P21W 21W

Poziþii spate B P21/4W 4W

Lumini de frânã B P21/4W 21W

Marºarier B P21W 21W

Luminã plãcuþã de înmatriculare C W5W 5W

Lumini plafonierã anterioarã C C10W 10W

Spot plafonierã A W5W 5W

Lumini plafonierã posterioarã C C10W 10W

Portbagaj C C5W 5W

Torpedo C C5W 5W
fig. 12

168
2) Scoateþi conectorul electric LUMINILE DE POZIÞIE
DACÃ TREBUIE A-fig. 14. Desfaceþi clemele de fixare
Pentru înlocuirea becului 12V-55W:
ÎNLOCUIT UN B-fig. 14 ºi scoateþi becul C.
1) Scoateþi capacul farului desfã-
BEC EXTERIOR 3) Introduceþi noul bec, astfel încât
când clemele de fixare A-fig. 13;
sã corespundã aripioarele pãrþii me-
LUMINILE DE DRUM ªI DE talice cu canelurile soclului; 2) Desfaceþi soclul A-fig. 15 prin
ÎNTÂLNIRE rotire ºi extrageþi becul B.
4) Prindeþi agrafele de fixare, co-
Pentru înlocuirea unui bec cu halo- nectorul ºi montaþi masca. 3) Înlocuiþi becul ºi montaþi la loc
gen (tip H7/H3, 12V-60/55W): soclul A.
1) Desfaceþi capacul acþionând cle-
mele de fixare A-fig. 13.

P4E02740

P4E02741

P4E01460
fig. 13 fig. 14 fig. 15

169
SEMNALIZARE ANTERIORÃ SEMNALIZARE LATERALÃ PROIECTOARE CEAÞÃ
fig. 18
Pentru înlocuirea becului de 12V- Pentru a înlocui becul halogen (tip
21W: Pentru înlocuirea becului de 12V- H3, 12V-55W) contactaþi o Repre-
5W: zentanþã Fiat.
1) Rotiþi capacul A-fig. 16 în sens
antiorar ºi scoateþi-l. 1) Împingeþi cu mâna lampa în di-
recþia de mers a vehiculului, pentru a
2) Desfaceþi soclul A-fig. 17, prin
comprima lamela A;
împingere în sens antiorar;
2) Extrageþi dispozitivul;
3) Dupã ce aþi înlocuit becul, mon-
taþi la loc capacul de protecþie A-fig. 3) Extrageþi soclul prin rotire uºoa-
16 rotindu-l în sens orar. rã, apoi înlocuiþi becul prin apãsare.

P4E02742

P4E02743

P4E02281
fig. 16 fig. 17 fig. 18

170
GRUP OPTIC POSTERIOR 2) Apãsaþi clema B-fig. 19 care blo- 3) Scoateþi becurile împingând uºor
cheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº. ºi rotindu-le în sens orar, fig. 20.
Lumini de direcþie ºi
poziþii/stopuri
Înlocuirea unui bec se face dupã
cum urmeazã:
1) Din interiorul portbagajului slã-
biþi cele douã ºuruburi A-fig. 19 în-
depãrtând mocheta pentru a ajunge
la grupul optic;

P4E02496

P4E02497
fig. 19 fig. 20

171
Becurile fig. 20 sunt de tipul: Lumini marºarier ºi stopuri 4) Extrageþi becul desfãcând încet
ceaþã în sens antiorar, fig. 22.
C - de 12V-21W (portocalii) pen-
tru semnalizatoare; Pentru înlocuire: Becurile fig. 22 sunt de tipul:
D - de 12V-4W/21W pentru lumi- 1) Deschideþi portbagajul; D - bec de 12V-21W pentru lumi-
nile de poziþie/stopuri. na marºarier;
2) Slãbiþi ºurubul A-fig. 21, scoþând
clemele B se poate îndepãrta carcasa E - bec de 12V-21W pentru sto-
C poziþionatã în interiorul portbaga- purile de ceaþã.
jului;
3) Apãsaþi clemele C-fig. 22 care
blocheazã soclul ºi scoateþi-l din locaº.

P4E02498

P4E02499
fig. 21 fig. 22

172
AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ 3) Desfaceþi conexiunile electrice. LUMINA PLÃCUÞEI DE
ÎNMATRICULARE fig. 25
Pentru înlocuire: 4) Desfaceþi ºuruburile C-fig. 24 ºi
înlocuiþi grupul luminos D sau becul Pentru înlocuirea becului:
1) Din interiorul vehiculului, înde-
defect.
pãrtaþi cepurile de protecþie A-fig. 1) Ridicaþi portbagajul. În interior,
23, apoi demontaþi ºuruburile B. aveþi acces la cele douã socluri.
2) Extrageþi grupul desfãcând spre 2) Extrageþi soclurile, folosind o ºu-
partea posterioarã a vehiculului, ast- rubelniþã ca pârghie în punctul A-fig.
fel încât sã eliberaþi clemele de fixare 25.
pe pavilion.
3) Extrageþi becul B.

P4E02500

P4E02501

P4E02357
fig. 23 fig. 24 fig. 25

173
DACÃ TREBUIE ÎNLOCUIT UN BEC INTERIOR
PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ – îndepãrtaþi partea transparentã Spot plafonierã
din propriul locaº, acþionând asupra
Pentru înlocuirea becului de 12V- Pentru înlocuirea becului de 12V-
clemelor A-fig. 28¸ extrageþi ºi înlo-
10W: 5W:
cuiþi becul B.
– cu ajutorul unei ºurubelniþe, ac- – acþionaþi cu o ºurubelniþã în punc-
– aºezaþi un bec nou ºi montaþi din
þionând în punctele indicate în fig. tele indicate în fig. 27, extrãgând gru-
nou partea transparentã, apoi rein-
27, extrageþi grupul din plafon, exer- pul complet montat prin presiune;
troduceþi blocul în locaºul lui, printr-o
citând o presiune uºoarã;
uºoarã apãsare. – rotiþi în sens antiorar soclul A-
fig. 29 ºi extrageþi becul B;
– poziþionaþi un bec nou în locaº,
rotind în sens orar; repoziþionaþi gru-
pul pe plafon, prin apãsare.
P4E02502

P4E02503

P4E02505
fig. 27 fig. 28 fig. 29

174
PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ – scoateþi blocul din locaº, extrã- LUMINÃ PORTBAGAJ
gând în sus plãcuþa reflectantã A-fig.
Pentru înlocuirea becului de 12V- Pentru a înlocui becul cilindric de
31; nu este nevoie sã desfaceþi cablul
10W: 12V-5W, desfaceþi partea transparen-
electric;
tã A-fig. 32 fãcând o ºurubelniþã pâr-
– cu ajutorul unei ºurubelniþe ex-
– înlocuiþi becul B. ghie în locul sãgeþilor. Desfaceþi pro-
trageþi partea transparentã fig. 30,
tecþia de plastic B-fig. 33 ºi înlocuiþi
exercitând o apãsare uºoarã în punc-
becul C.
tele din figurã;
LUMINÃ TORPEDO fig. 34
Pentru înlocuirea becului cilindric

P4E02506

P4E02504
de 12V-5W:
1) Extrageþi partea transparentã A,
apãsând ºi trãgând în jos;
2) Înlocuiþi becul B;
3) Remontaþi partea transparentã A
fixând-o prin apãsare în sus.
fig. 30 fig. 32
P4E02507

P4E02508

P4E01427
fig. 31 fig. 33 fig. 34

175
Folosiþi penseta specialã C-fig. 35 Înainte de a schimba o
DACÃ SE ARDE O din cutia de siguranþe pentru extra- siguranþã, asiguraþi-vã cã
SIGURANÞÃ gerea siguranþei. a fost scoasã cheia din
contact ºi cã toate celelalte dis-
GENERALITÃÞI Înlocuiþi siguranþa arsã cu una având
pozitive electrice au fost dezac-
aceeaºi valoare a intensitãþii (aceeaºi
O siguranþã este un element de tivate.
culoare).
protecþie a sistemului electric. Sigu-
ranþele se ard în cazul unei avari sau Dacã siguranþa se arde din nou, du-
ceþi vehiculul la o Reprezentanþã În cazul în care aceeaºi
al unor intervenþii neadecvate în sis-
Fiat pentru verificare. siguranþã se mai arde de
temul electric.
multe ori, adresaþi-vã
Atunci când un dispozitiv electric unei Reprezentanþei Fiat.
nu mai funcþioneazã, verificaþi dacã nu Nu înlocuiþi niciodatã o
s-a ars siguranþa respectivã fig. 35. siguranþã arsã cu con-
A - siguranþã intactã; ductori metalici. Folosiþi Pentru localizarea siguranþei, consul-
întotdeauna o siguranþã de ace- taþi tabelele din paginile urmãtoare.
B - siguranþã cu filamentul între-
rupt; eaºi culoare.
C - pensetã pentru înlocuirea sigu-
ranþelor. Nu schimbaþi niciodatã
o siguranþã cu una cu
P4E01428

amperaj mai mare: RISC


DE INCENDIU!

Nu încercaþi sã reparaþi
o siguranþã generalã de
protecþie (MAXI-FUSE).
Adresaþi-vã unei Reprezentanþe
fig. 35 Fiat.

176
ACCESUL LA SIGURANÞE SIGURANÞELE TABLOULUI SIGURANÞELE DIN COMPAR-
CENTRAL fig. 37 TIMENTUL MOTORULUI fig. 38
Tabloul principal de siguranþe se aflã
sub planºa de bord, în stânga volanu- A - Pensetã pentru înlocuirea sigu-
lui. ranþelor.
Pentru a ajunge la siguranþe, desfa-
ceþi ºuruburile de fixare A-fig. 36
scoateþi capacul de protecþie B.
Simbolurile grafice care indicã co-
respondentul fiecãrei siguranþe se aflã

P4E02846

P4E02193
pe interiorul capacului.

P4E02194

fig. 36 fig. 37 fig. 38

177
TABEL REZUMATIV SIGURANÞE

Dispozitivul protejat Nr. Siguranþã Amperaj Ilustraþie

Geam electric posterior dreapta 34 30A Fig. 37


Geam electric anterior dreapta 48 30A Fig. 37
Alimentare radio, oglinzi electrice, iluminare planºã de bord 49 7,5A Fig. 37
Senzor prezenþã apã în filtrul de combustibil (versiune Multijet) 35 10A Fig. 37
Luminã de drum stânga 13 15A Fig. 37
Siguranþã CTA 46 25A Fig. 37
Geam electric posterior stânga 33 30A Fig. 37
Nod tablou de bord 37 10A Fig. 37
Centralã sistem ABS 42 7,5A Fig. 37
Luminã de drum dreapta 12 15A Fig. 37
Scaun cu reglare electricã ?ofer 45 25A Fig. 37
Geam electric anterior stânga 47 30A Fig. 37
Alimentare +30 comandã iluminare lumini exterioare 32 15A Fig. 37
Airbag 50 7,5A Fig. 37

Alimentare lumini plãcuþã înmatriculare, iluminare comenzi încãlzitor,


iluminare brichetã, iluminare radio, iluminare scrumierã 51 7,5 Fig. 37

ªtergãtor lunetã 52 15A Fig. 37


Degivrare oglinzi retrovizoare 41 15A Fig. 37

178
Dispozitivul protejat Nr. Siguranþã Amperaj Ilustraþie

ªtergãtor de parbriz, pompã bidirecþionalã 43 30A Fig. 37


Lunetã termicã 40 30A Fig. 37
Brichetã 44 30A Fig. 37
Alimentare subwoofer 36 20A Fig. 37
Plafonierã, luminã portbagaj, luminã torpedo ºi prizã 39 15A Fig. 37
Sistem blocare portiere 38 20A Fig. 37
Semnalizatoare, lumini avarie 53 10A Fig. 37
Luminã marºarier, sistem manual de aer condiþionat 31 7,5 Fig. 37
Luminã de întâlnire stânga 15 10A Fig. 38
Luminã de întâlnire dreapta 16 10A Fig. 38
Lumini proiectoare ceaþã 10 15A Fig. 38
Lumini stopuri ceaþã 18 70A Fig. 38
Claxon 13 15A Fig. 38
Compresor aer condi?ionat 12 7,5A Fig. 38
ABS 22 50A Fig. 38
Tablou siguranþe pe planºa de bord 18 70A Fig. 38
Tablou siguranþe pe planºa de bord (opþional) 17 40A Fig. 38
Comutator pornire 23 20A Fig. 38
Electroventilator interior habitaclu 21 40A Fig. 38
Electroventilator rãcire motor (a doua vitezã) 20 40A Fig. 38

179
Dispozitivul protejat Nr. Siguranþã Amperaj Ilustraþie

Electroventilator rãcire motor (prima vitezã) 19 30A Fig. 38


Centralã control motor 5 10A Fig. 38
Centralã control motor 8 7,5A Fig. 38
Centralã control motor (alimentare) 11 7,5A Fig. 38
Sonda Lambda 3 15A Fig. 38
Electrovalvã sistem antievaporare 3 3 Fig. 38
Electropompã combustibil 4 4 Fig. 38
Centralã Fig. 38

180
2) racordaþi cablurile de încãrcare Nu încercaþi reîncãrca-
DACÃ BATERIA la bornele bateriei; rea unei baterii îngheþa-
S-A DESCÃRCAT 3) porniþi încãrcãtorul;
te. Întâi dezgheþaþi-o, în
caz contrar ar putea exploda.
În primul rând respectaþi precizãrile 4) dupã ce aþi terminat, opriþi încãr- Dacã bateria a îngheþat, asigura-
din secþiunea "Întreþinerea autovehi- cãtorul înainte de a deconecta bate- þi-vã cã elementele interne nu
culului" referitoare la evitarea descãr- ria; sunt deteriorate (existã riscul
cãrii bateriei. 5) reconectaþi cablurile la bornele unui scurtcircuit) ºi carcasa nu
bateriei. Asiguraþi-vã cã polaritatea este crãpatã (risc de scurgere a
PORNIREA CU BATERIE lichidului toxic ºi coroziv).
AUXILIARÃ este corectã.
Vezi capitolul "Pornirea autovehicu-
lului folosind o baterie auxiliarã" din Lichidul conþinut în
acest capitol. baterie este toxic ºi co- În nici o situaþie nu în-
REÎNCÃRCAREA BATERIEI roziv. Evitaþi contactul cercaþi pornirea moto-
cu pielea sau ochii. Reîncãrcarea rului cu redresorul de în-
Se recomandã reîncãrcarea lentã a cãrcare a bateriei; puteþi distru-
bateriei trebuie sã se facã într-o
bateriei, pe o perioadã de aproxima- ge sistemele electronice ºi mai
incintã bine aerisitã, departe de
tiv 24 de ore ºi la un amperaj scãzut. ales dispozitivul care gestionea-
posibile surse de foc sau scântei:
Încãrcarea pe durate prea lungi poate zã alimentarea ºi pornirea.
risc de foc ºi explozii.
duce la distrugerea bateriei.
Procedaþi dupã cum urmeazã:
1) deconectaþi cablurile de la bor-
nele bateriei;

181
Nu folosiþi cricul pen- CU UN CRIC PROFESIONAL
SUSPENDAREA tru ridicarea unor greu-
Ridicare frontalã
VEHICULULUI tãþi ce o depãºesc pe cea
indicatã pe eticheta sa. Vehiculul poate fi ridicat cu un ele-
CU AJUTORUL UNUI CRIC vator numai poziþionând braþul aces-
tuia în dreptul diferenþialului interpu-
Consultaþi "Panã de cauciuc" din Vã rugãm reþineþi: nând o bucatã de lemn sau cauciuc, ca
aceastã secþiune. în fig. 39.
– cricul nu necesitã reglãri;
– cricul nu poate fi reparat. Dacã se
Cricul trebuie folosit stricã, trebuie înlocuit cu unul nou;
Autovehiculul poate fi
doar la modelul de maºi- – nici o altã sculã, cu excepþia cheii echipat cu un scut pen-
nã pentru care a fost tubulare prelungitoare ºi a manivelei tru motor ºi cutie de vi-
conceput. Nu trebuie sã i se dea nu se potriveºte cricului. teze. În acest caz, nu se poate ri-
alte întrebuinþãri sau sã fie folo- dica din faþã.
sit pentru ridicarea altor tipuri
de maºini. Sub nici o formã nu
trebuie folosit atunci când se
efectueazã reparaþii sub vehicul.

P4E02317
Un cric greºit poziþio-
nat poate cauza cãderea
vehiculului.

fig. 39

182
Ridicare lateralã Nervura A a lonjeronului trebuie sã CU UN ELEVATOR
intre în canelura B a paralelipipedului
Maºina poate fi ridicatã exclusiv po- Vehiculul trebuie ridicat prin pozi-
de lemn.
ziþionând braþul elevatorului dotat cu þionarea braþelor elevatorului în
o placã specialã sub montantul cen- punctele indicate în fig. 42.
tral fig. 40. Mai puteþi adãuga un ada-
us de lemn (având dimensiunile în Maºina nu poate fi ridi-
mm din fig. 41). catã din spate (partea
Atenþie ca braþele ma-
posterioarã a caroseriei
caralei sã nu distrugã
sau pãrþi ale suspensiei).
pãrþi ale caroseriei sau
ale feþei autovehiculului. Reglaþi
cu atenþie braþele macaralei, iar
dacã este necesar interpuneþi o
bucatã de lemn sau cauciuc.
P4E01730

P4E01731

P4E02807
fig. 40 fig. 41 fig. 42

183
Când vehiculul dvs. este Înainte de începerea
REMORCAREA remorcat trebuie sã remorcãrii, rotiþi cheia
VEHICULULUI respectaþi întocmai de contact la MAR ºi
regulamentul privitor la apoi la STOP. Nu scoateþi cheia
Vehiculul este prevãzut cu inel pen- caracteristicile dispozitivului de din contact. Dacã este scoasã, se
tru fixarea dispozitivului de remorca- tractare la circulaþia vehiculelor va produce automat blocarea
re care se aflã în trusa de scule. cu remorcã. sistemului de direcþie, iar roþile
nu vor mai putea fi virate.
Cum folosiþi inelul de remorcare:
Atunci când vehiculul
1) Luaþi inelul. este remorcat cu moto-
2) Scoateþi capacul de protecþie din rul oprit, amintiþi-vã cã
va fi nevoie de un efort mai ma-
faþã (fig. 43) sau spate (fig. 44/a) cu
re pentru apãsarea pedalei de
o ºurubelniþã potrivitã adâncituri ca-
frânã ºi rotirea volanului. Nu fo-
pacului. losiþi cabluri flexibile pentru re-
3) Înºurubaþi pânã la capãt inelul în morcare. Evitaþi zdruncinarea.
filetul din faþã fig. 44/b sau spate fig. În timpul remorcãrii, asiguraþi-
43. vã cã dispozitivul de tractare
dintre cele douã maºini nu dete-
rioreazã componentele
alãturate.
P4E02509

P4E02827

P4E02826
fig. 43 fig. 44/a fig. 44/b
184
– Chemaþi ajutoare încercând sã ÎN CAZUL RÃNIRII UNEI
ÎN CAZ DE descrieþi situaþia cât mai precis posi- PERSOANE
ACCIDENT bil. Dacã sunteþi pe autostradã folo-
– Nu lãsaþi niciodatã singurã o per-
siþi telefoanele de urgenþã montate
soanã rãnitã. Obligaþia de a acorda
– Este important sã vã pãstraþi cal- pe stâlpi;
primul ajutor este valabilã ºi pentru
mul; – Când se produc ambuteiaje pe au- cei care nu au fost direct implicaþi;
– Dacã nu sunteþi implicat direct, tostradã, în special atunci când vizibi-
– Nu vã îngrãmãdiþi în jurul rãnitu-
opriþi la cel puþin 10 m de locul în litatea este proastã, existã un grad
lui;
care s-a petrecut accidentul; mare de risc ca alte vehicule sã se
ciocneascã de cele deja oprite. Ieºiþi – Asiguraþi persoana rãnitã cã aþi
– Dacã vã aflaþi pe autostradã, nu blo- imediat din vehicul ºi adãpostiþi-vã în chemat ajutoare ºi cã acestea trebuie
caþi banda de urgenþã cu vehiculul dvs.; spatele parapetelor laterali; sã soseascã. Staþi aproape pentru a
– Opriþi motorul ºi aprindeþi lumi- o/îl calma în cazul în care intrã în pa-
– Scoateþi cheia din contact de la
nile de avarie; nicã;
toate vehiculele implicate în accident;
– Pe timp de noapte, folosiþi-vã faru- – Detaºaþi sau tãiaþi centurile de si-
– Dacã simþiþi miros de benzinã sau
rile pentru a lumina locul accidentului; guranþã de pe pãrþile rãnite;
alte substanþe chimice, nu fumaþi ºi asi-
– Acþionaþi atent, nu riscaþi sã fiþi lo- guraþi-vã cã toate þigãrile sunt stinse; – Nu daþi absolut nimic de bãut
vit de alte maºini; unei persoane rãnite;
– Folosiþi un extinctor de foc, o pã-
– Dacã portierele sunt blocate, nu turã, nisip sau pãmânt pentru stinge- – Trageþi persoana rãnitã din vehi-
încercaþi sã spargeþi parbrizul pentru rea focurilor, indiferent de cât de mici cul doar când existã riscul unui incen-
a ieºi din vehicul. Este stratificat ºi es- sunt acestea. Nu folosiþi niciodatã apã. diu, al cãderii în apã sau într-o prã-
te foarte rezistent. Geamurile latera- pastie. Nu o trageþi de mâini sau pi-
le ºi luneta sunt mai uºor de spart; cioare, nu îi aplecaþi capul ºi, pe cât
posibil, menþineþi-i corpul în poziþie
– Marcaþi locul accidentului prin orizontalã.
instalarea triunghiului roºu reflectori-
zant la distanþa prevãzutã de lege;

185
TRUSA DE PRIM AJUTOR – un pachet de vatã de bumbac;
Trebuie sã conþinã cel puþin, fig. 45: – o sticlã de dezinfectant;
– tifon steril pentru curãþarea ºi – un pachet de ºerveþele de hârtie;
acoperirea rãnilor;
– o foarfecã cu vârful rotunjit;
– bandaje de diferite lãþimi;
– o pensetã;
– plasturi antiseptici de diferite
– douã garouri.
mãrimi;
Pe lângã trusa de prim-ajutor, este
– un sul de leucoplast;
bine sã pãstraþi în vehicul ºi un ex-
tinctor de foc ºi o pãturã.
Trusa de prim-ajutor ºi extinctorul de
foc sunt incluse în gama Lineaccessori
Fiat.
P4E01906

fig. 45

186
ÎNTREÞINEREA AUTOVEHICULULUI
PLAN DE ÎNTREÞIENERE ................................................ 188
Fiat Albea este nou din toate punctele de vedere, chiar PLAN DE REVIZII ANUALE .............................................. 189
ºi din cel al întreþinerii. Este util totuºi sã vã amintiþi cã ve-
hiculul are nevoie de atenþia dvs., cum ar fi controlul siste- VERIFICÃRI SUPLIMENTARE............................................ 189
matic ºi eventuala completare ale nivelului lichidelor, pre- VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR...................... 192
siunea în anvelope etc.
FILTRUL DE COMBUSTIBIL.............................................. 197
Este necesar sã þineþi minte cã o întreþinere corectã este
modul cel mai bun de a conserva în timp performanþele ve- BATERIA ................................................................................ 198
hiculului ºi caracteristicile de siguranþã, de a respecta me- UNITATEA ELECTRONICÃ DE CONTROL................ 200
diul ºi a reduce costurile de reparaþie.
BUJIILE .................................................................................... 200
Nu uitaþi de asemenea cã luarea în seamã a tuturor aten- JANTE ªI ANVELOPE.......................................................... 201
þionãrilor prevãzute cu în manual pot constitui condiþia ne-
cesarã pentru conservarea garanþiei. RACORDURI DE CAUCIUC............................................ 202
ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ .......................................... 203
AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE
MANUALÃ ............................................................................ 205
CAROSERIA .......................................................................... 205
INTERIORUL ........................................................................ 207

187
IMPORTANT Fabricantul cere e- Dacã se va considera necesarã înlo-
PLAN DE fectuarea tuturor reviziilor progra- cuirea sau reparaþia unor piese în plus
ÎNTREÞIENERE mate. faþã de cele pentru care v-aþi adresat
Reprezentanþei Fiat, acestea se vor
Neîndeplinirea acestor obligaþii poa-
O întreþinere corectã este determi- face numai cu consimþãmântul dvs.
te duce la anularea garanþiei pentru
nantã pentru a garanta vehiculului o acele defecþiuni care rezultã din cauza IMPORTANT Se recomandã sã vã
viaþã lungã în condiþii optime. nerespectãrii planului de întreþinere. adresaþi de urgenþã unei Reprezen-
De aceea, Fiat a prevãzut o serie de tanþe Fiat atunci când apar proble-
Reviziile periodice se fac la toate
verificãri ºi de intervenþii de întreþi- me de funcþionare, fãrã a mai aºtepta
REPREZENTANÞELE FIAT ºi
nere conform Planului de Întreþinere urmãtoarea revizie.
existã un program pentru astfel de
din Carnetul de Garanþie. operaþiuni.
Este util de þinut minte de aseme-
nea cã Planul de Întreþinere nu satis-
face complet toate exigenþele vehicu-
lului; acesta necesitã ºi o atenþie re-
gulatã, precum ºi un control
sistematic al nivelului lichidelor,
presiunii în anvelope etc.
Pentru informaþii referitoare la planul
de întreþinere (operaþii de service ºi
intervalul la care acestea trebuie efec-
tuate), consultaþi ultima pagina a Car-
netului de Garanþie ce v-a fost înmâ-
nat la achiziþionarea autovehiculului.

188
– verificarea vizualã la: motor, cutie
PLAN DE REVIZII de viteze, transmisie, tubulaturã, încãr-
VERIFICÃRI
ANUALE care (baterie, carburant, frâne), pãrþi SUPLIMENTARE
de cauciuc (bucºi, manºoane etc.), tu-
Pentru un vehicul cu un kilometraj bulaturã flexibilã alimentare, frâne; La fiecare 1.000 km sau înaintea
anual sub 20.000 km (spre exemplu, – verificare curent baterie; unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi
circa 10.000 km), este prevãzut un completaþi dacã este nevoie:
plan de revizie anual cu urmãtorul – verificare completare lichid (rãci-
re motor, frâne, ulei motor, baterie, – nivelul lichidului de rãcire motor
conþinut:
spãlare parbriz, etc.) – nivelul lichidului de frânã
– verificare stare/uzurã a pneurilor,
reglarea presiunii dacã este necesarã; – verificare vizualã curele de trans- – nivelul uleiului de servodirecþie
misie;
– verificare sistem de iluminare (fa- – nivelul electrolitului bateriei
ruri, semnalizare direcþie, lumini ava- – schimbare ulei motor;
– lichidul pentru spãlarea parbrizului
rie, lumini compartiment marfã, lu- – înlocuire filtru ulei motor;
mini plafoniere, martori luminoºi de – presiunea ºi starea pneurilor.
pe tabloul de bord); – înlocuire filtru de polen.
La fiecare 3.000 km sau înaintea
– verificare funcþionare sistem ºter- unor cãlãtorii mai lungi verificaþi ºi
gãtoare parbriz ºi lunetã; completaþi, dacã este cazul: uleiul de
motor.
– verificare poziþie/uzurã ºtergãtoa-
re; Vi se recomandã utilizarea produse-
lor FL Selenia care sunt concepute
– verificare discuri ºi plãcuþe de frâ- special pentru vehiculele Fiat (consul-
nã, faþã; taþi tabelul "Capacitãþi" din secþiunea
"Specificaþii tehnice").

189
IMPORTANT - Ulei de motor IMPORTANT - Filtrul de aer IMPORTANT - Bateria
Schimbaþi uleiul de motor mai des Înlocuiþi filtrul de aer mai des dacã Trebuie verificat nivelul de încãrcare
decât se indicã în "Planul de Întreþine- vehiculul este folosit pe drumuri cu al bateriei, pe cât posibil la începutul
re" dacã vehiculul este folosit în mod mult praf. sezonului rece, pentru a limita riscul
obiºnuit într-una sau mai multe din de îngheþ al electrolitului.
Dacã nu sunteþi sigur cât de des sã
condiþiile de mai jos:
schimbaþi uleiul de motor sau filtrul Aceastã verificare trebuie fãcutã mai
– pentru remorcarea unei rulote; de aer în funcþie de condiþiile în care des dacã vehiculul este folosit în spe-
folosiþi vehiculul contactaþi o Repre- cial pentru cãlãtorii scurte sau dacã
– pe drumuri prãfuite, cu nisip sau
zentanþã Fiat. este dotat cu accesorii care consumã
noroi;
permanent tensiune, chiar ºi când che-
IMPORTANT - Filtrul de polen
– pentru cãlãtorii scurte, repetate ia este scoasã din contact, ºi mai ales
(sub 7-8 km); Dacã vehiculul este folosit adesea în în cazul prezenþei accesoriilor adã-
medii foarte poluate sau cu mult praf, ugate dupã cumpãrarea vehiculului.
– când motorul merge frecvent la
elementul de filtrare trebuie schim-
ralanti sau când se strãbat distanþe Lichidul electrolitic al bateriei tre-
bat mai frecvent. Trebuie schimbat în
lungi la vitezã redusã (exemplu: taxi- buie verificat mai des decât se speci-
mod special atunci când cantitatea de
metrie, agent de vânzãri sau perioadã ficã în "Planul de Întreþinere" dacã ve-
aer introdusã în habitaclu a scãzut.
lungã de inactivitate"). hiculul este folosit în zone cu climã
caldã sau în condiþii care îl solicitã
foarte mult.
IMPORTANT - Filtrul de
combustibil
Verificaþi filtrul de carburant dacã
simþiþi tendinþe de "sufocare" în func-
þionarea motorului.

190
IMPORTANT - Telecomandã Aveþi grijã sã nu ames- Cricul din dotarea au-
tecaþi între ele tipurile tovehiculului este prevã-
Dacã acþionând telecomanda, ledul
diferite de lichide atunci zut a fi folosit doar pen-
nu emite decât un semnal scurt, tre-
când completaþi nivelul lor: sunt tru schimbarea roþilor. Pentru a
buie înlocuite bateriile cu unele ana-
incompatibile ºi pot deteriora efectua alte operaþii, ridicaþi ma-
loage.
sistemul. ºina prin procedee corespunzã-
toare. Vã recomandãm sã le
efectuaþi numai la Reprezentan-
Întreþinerea vehiculului
þa Fiat.
dvs. ar trebui fãcutã de o
Reprezentanþã Fiat. Pen- Când folosiþi autovehi-
tru operaþii de rutinã pe care le culul frecvent pentru
puteþi efectua chiar dvs. asigura- tractarea unei remorci,
þi-vã cã aveþi la dispoziþie scule- reduceþi intervalul între revizii. Eºarfele, cravatele sau
le, piesele de rezervã Fiat (origi- alte accesorii vestimen-
nale) ºi lichidele necesare. Nu tare care atârnã pot fi
efectuaþi operaþii de întreþinere prinse uºor de cãtre pãrþile mo-
dacã sunteþi lipsit de experienþã. bile. Aceasta poate fi extrem de
periculos pentru cel care le
poartã.

Nu fumaþi în timp ce
lucraþi la compartimen-
tul motorului: prezenþa
vaporilor ºi a gazelor uºor infla-
mabile pot duce la izbucnirea
unui incendiu.

191
P4E02883
VERIFICAREA
NIVELULUI
LICHIDELOR

1. Ulei de motor - 2. Baterie - 3. Li-


chid de frânã-ambreiaj - 4. Lichid
pentru spãlarea parbrizului - 5. Lichid
rãcire motor - 6. Ulei servodirecþie
fig. 1 - Versiunea 1.4 8V

P4E02691
1. Ulei de motor - 2. Baterie - 3. Li-
chid de frânã-ambreiaj - 4. Lichid
pentru spãlarea parbrizului - 5. Lichid
rãcire motor - 6. Ulei servodirecþie
fig. 2 - Versiunea 1.3 Multijet

192
ULEI MOTOR Cu motorul cald, fiþi Dacã nivelul de ulei este lângã sau
foarte atent atunci lu- chiar sub limita MIN, turnaþi ulei prin
Fig. 3: versiunea 1.4 8V
craþi sub capotã: riscaþi orificiul de alimentare pânã când se
Fig. 4: versiunea 1.3 Multijet sã vã ardeþi. Reþineþi cã atunci ridicã la limita MAX.
Verificaþi uleiul de motor când vehi- când motorul este fierbinte ven-
Nivelul nu trebuie sã depãºeascã li-
culul se gãseºte pe teren plan ºi când tilatorul poate porni, rãnindu-vã.
mita MAX.
motorul este cald încã (la aproximativ
10 minute dupã oprirea motorului). Eºarfele, cravatele sau
Nivelul de ulei trebuie sã fie între li- alte accesorii vestimen-
niile MIN ºi MAX de pe rigletã. tare care atârnã pot fi
prinse uºor de cãtre pãrþile mo-
Intervalul între MIN ºi MAX este bile.
echivalent cu un litru de ulei.

IMPORTANT Verificaþi nivelul de


ulei respectând periodicitatea indica-
tã în "Planul de Întreþinere" ºi "Verifi-
cãri suplimentare".

P4E02884
fig. 3 - Versiunea 1.4 8V

193
IMPORTANT Dacã nivelul uleiu- CONSUM ULEI MOTOR LICHIDUL PENTRU RÃCIREA
lui, la o verificare regulatã depãºeºte La începutul perioadei sale de activi- MOTORULUI fig. 5-6
limita MAX, adresaþi-vã imediat unei tate motorul este într-un proces de
Reprezentanþe Fiat pentru verifi- adaptare. Consumul de ulei de motor
care. poate fi considerat stabilizat dupã par- Nu scoateþi capacul re-
curgerea primilor 5.000 ÷ 6.000 km. zervorului atunci când
IMPORTANT Dupã ce aþi com-
pletat nivelul sau aþi schimbat uleiul, IMPORTANT Consumul de ulei motorul este fierbinte.
lãsaþi motorul sã se învârtã câteva se- depinde de condiþiile în care este Riscaþi sã vã opãriþi.
cunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã folosit vehiculul.
ce l-aþi oprit pentru a verifica nivelul. Uleiul de motor folosit ºi Verificaþi nivelul lichidului de rãcire
filtrele de ulei uzate con- atunci când motorul este rece. Nive-
þin substanþe dãunãtoare
lul trebuie sã fie între limitele MIN ºi
Nu adãugaþi ulei cu alte pentru mediu. Recomandãm sã
mergeþi la o Reprezentanþã Fiat MAX de pe rezervor.
caracteristici peste cel
pentru schimbarea uleiului ºi a Dacã nivelul este scãzut, completaþi-l
aflat deja în motor.
filtrului. Acolo existã echipamente turnând uºor prin orificiul de alimen-
speciale pentru depozitarea filtre- tare un amestec în proporþie de 50%
lor ºi a uleiului folosit în condiþii de apã distilatã cu lichid PARAFLU,
siguranþã pentru mediu ºi respec- produs de FL Selenia, pânã când ni-
tând întocmai prevederile legale. velul se apropie de linia MAX.
P4E02808

P4E02290
Un amestec în proporþie de 50% de
apã distilatã ºi PARAFLU va oferi
protecþie împotriva îngheþului pânã la
o temperaturã de –35°C.
IMPORTANT Nu scoateþi capacul
rezervorului atunci când motorul
este fierbinte. Riscaþi sã vã opãriþi.
fig. 4 - Versiunea 1.3 Multijet fig. 5 - Versiunea pe benzină

194
LICHID PENTRU SPÃLAREA – în timpul iernii, 50% TUTELA Nu acþionaþi motoraºul
PARBRIZULUI fig. 7 PROFESSIONAL SC 35 ºi 50% apã. când rezervorul este gol.
Pentru a adãuga lichid, scoateþi ca- Dacã temperatura scade sub –20°C Poate duce la defectarea
pacul rezervorului ºi turnaþi încet un folosiþi lichidul TUTELA PROFES- lui.
amestec de apã ºi lichid TUTELA SIONAL SC 35 nediluat.
PROFESSIONAL SC 35 în urmã- IMPORTANT Nu cãlãtoriþi cu re- ULEI SERVODIRECÞIE fig. 9
toarele concentraþii: zervorul pentru lichidul de spãlare a
parbrizului gol. Spãlarea parbrizului Verificaþi nivelul uleiului când moto-
– în timpul verii, 30% TUTELA
este fundamentalã pentru îmbunãtãþi- rul este rece. El trebuie sã fie între
PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã.
rea vizibilitãþii. MIN ºi MAX de pe rezervor.

P4E02692
Tija nivelului de lichid fig. 8 aratã can- Când uleiul este încins, nivelul poate
titatea de lichid prezent în rezervor. depãºi linia MAX.
Unele substanþe pentru Când doriþi sã completaþi, asigura-
spãlarea parbrizului sunt þi-vã cã uleiul are aceleaºi caracteristici
inflamabile. Comparti- ca ºi cel care se aflã deja în instalaþie.
mentul motorului prezintã por-
þiuni fierbinþi care ar putea duce
la aprinderea lichidului în cazul
fig. 6 - Versiunea Multijet unui contact.

P4E01440
P4E01438

fig. 7 fig. 8 P4E01439 fig. 9

195
Nu permiteþi ca uleiul LICHID DE FRÂNÃ/AMBREIAJ Asiguraþi-vã cã lichidul
servodirecþiei sã vinã în de frânã, care este ex-
Fig. 10: versiuni fãrã ABS
contact cu pãrþile încin- trem de coroziv, nu vine
se ale motorului. Este foarte in- Fig. 11: versiuni cu ABS în contact cu pãrþile vopsite ale
flamabil. Verificaþi nivelul lichidului de frânã vehiculului. Dacã aceasta s-a în-
din rezervor sã fie maxim. tâmplat, spãlaþi imediat cu apã.

Controlaþi periodic starea de func-


Consumul de ulei este þionare a martorului de pe tabloul
foarte scãzut. Dacã este bord astfel: (cu cheia în poziþia MAR) Lichidul de frânã este
necesarã completarea apãsaþi capacul rezervorului. Marto- toxic ºi foarte coroziv. În
nivelului de ulei dupã o perioadã rul x trebuie sã se aprindã. cazul contactului acci-
scurtã de timp, adresaþi-vã unei Folosiþi doar lichid DOT 4 pentru dental, spãlaþi zona afectatã cu
Reprezentanþe Fiat pentru a completarea acestuia. Recomandãm apã ºi un sãpun neutru ºi clãtiþi.
verifica dacã nu existã scurgeri. lichidul TUTELA TOP 4 care s-a Dacã lichidul a fost înghiþit, che-
folosit iniþial. maþi urgent un doctor.
Nivelul lichidului din rezervor nu
trebuie sã depãºeascã MAX.
Nu þineþi direcþia la vi-
raj maxim mai mult 15

P4E02259

P4E02090
secunde; se produce zgo-
mot ºi riscaþi sã produceþi defec-
þiuni ale sistemului.

fig. 10 fig. 11

196
Simbolul de pe ambalaj Desfaceþi de câteva ori maneta si
indicã lichidul sintetic de
FILTRUL DE strângeþi-o la loc atunci când obser-
frânã, deosebindu-l astfel COMBUSTIBIL vaþi cã iese doar combustibil fãrã apã.
de lichidul mineral. Folosirea (versiuni 1.3 Multijet fig. 12)
Pentru aceastã operaþie se reco-
unui lichid de tip mineral ar dis-
Diversitatea puritãþii motorinei din mandã sã vã adresaþi unei Repre-
truge iremediabil garniturile de
comerþ poate duce la înlocuirea fil- zentanþe Fiat.
cauciuc de la sistemul de frânare.
trului de combustibil mai des decât
se specificã în Planul de Întreþinere.
IMPORTANT Lichidul de frânã Dacã motorul funcþioneazã cu între- Operaþia de eliminare
este higroscopic (adicã absoarbe ruperi trebuie înlocuit filtrul de com- a condensului, dacã nu
umiditatea). De aceea lichidul trebuie bustibil. este efectuatã corect,
schimbat mai des decât este prevãzut ELIMINAREA CONDENSULUI poate compromite siguranþa
în "Planul de Întreþinere" dacã vehicu- autovehiculului ºi poate duce la
lul este folosit în special în zone cu La fiecare 5.000 km trebuie eliminat pierderi periculoase de combus-
procent ridicat de umiditate în aer. condensul din filtru. tibil.

Nu eliminaþi în mediul

P4E02693
înconjurãtor apa ames-
tecatã cu combustibil
eliminatã din filtru. Se recoman-
dã ca operaþia sã fie efectuatã
de o Reprezentanþã Fiat care
are instrumentele necesare pen-
tru protejarea mediului înconju-
rãtor.
fig. 12

197
Funcþionarea bateriei Nu încercaþi sã încãr-
BATERIA cu un nivel scãzut de li- caþi o baterie congelatã:
chid o poate deteriora lãsaþi-o întâi sã se dez-
Bateria ce echipeazã Fiat Albea este iremediabil ºi, de asemenea, gheþe, altfel o expuneþi explo-
de tip "Întreþinere Limitatã": în condi- poate cauza spargerea ei ºi pier- dãrii. Dacã a îngheþat, verificaþi
þii normale de utilizare nu este nece- derea în totalitate a acidului. integritatea elementelor interne
sar sã completaþi nivelul cu apã disti- (pericol de scurtcircuit) ºi even-
latã. Pentru reîncãrcare, vezi capitolul "În tualele fisuri ale carcasei, prin
Nivelul electrolitului din baterie cu caz de urgenþã". care existã riscul sã se scurgã
aceasta pe un plan drept trebuie sã acidul care este toxic ºi coroziv.
fie cuprins între cotele gravate pe ba-
terie. Lichidul din baterie es-
te toxic ºi coroziv. Evitaþi
Dacã nivelul este sub limita Bateriile conþin sub-
contactul cu pielea sau
MIN fig.13, adresaþi-vã unei Re- stanþe deosebit de noci-
ochii. Nu expuneþi flãcãri sau po-
prezentanþe Fiat. ve pentru mediul încon-
sibile surse de scântei în apropi-
jurãtor. Sunteþi sfãtuit sã mer-
erea bateriei: existã riscul de in-
geþi la o Reprezentanþã Fiat, ca-
cendiu ºi explozii.
re va asigura o schimbare a ba-
teriei fãrã a dãuna mediului ºi în
deplinã concordanþã cu preve-
P4E01443

derile legale.
Dacã vehiculul urmea-
zã sã stea în frig puternic
pentru o perioadã mai
lungã de timp, scoateþi bateria ºi Montarea incorectã a
depozitaþi-o într-un loc cald pen- accesoriilor electrice ºi
tru a împiedica îngheþarea ei. electronice poate deteri-
ora grav vehiculul.
fig. 13

198
SFATURI UTILE PENTRU Dacã doriþi sã adãugaþi accesorii du- Consumul total al acestor sisteme
PRELUNGIREA DURATEI DE pã cumpãrarea vehiculului (alarmã an- (standard ºi cele montate ulterior)
VIAÞÃ A BATERIEI tifurt, staþie de amplificare, sistem de trebuie sã fie mai mic de 0.6 mA x Ah
navigare cu antifurt prin satelit etc.) (al bateriei) dupã cum se aratã în ur-
Când parcaþi vehiculul, asiguraþi-vã
contactaþi o Reprezentanþã Fiat, al mãtorul tabel:
cã aþi închis bine portierele ºi capota.
cãrei personal calificat vã poate suge-
Luminile plafonierelor trebuie sã fie
ra accesoriile cele mai potrivite apar-
stinse. Consumul maxim
þinând Lineaccesori Fiat ºi se va verifi-
Baterie admis în regim
Cu motorul oprit, nu menþineþi mult ca dacã sistemul electric existent ar stand-by
timp accesoriile aprinse (de exemplu, suporta consumul suplimentar de
sistemul audio, luminile de avarie etc.). 50 Ah 30 mA
energie sau dacã este nevoie de o ba-
terie cu capacitate mai mare. 60 AH (*) -
IMPORTANT O baterie pãstratã,
pentru un interval mare de timp, cu De fapt, aceste dispozitive se vor ali- (*) pentru versiunile diesel.
un nivel de încãrcare sub 50% se va menta din baterie chiar ºi când cheia
Reþineþi cã dispozitivele electrice cu
deteriora din cauza sulfatãrii, ceea ce este scoasã din contact (când vehicu-
un consum mare de energie (cum ar
va duce la o scãdere a puterii de por- lul este parcat, iar motorul oprit), pu-
fi dispozitivele de încãlzire a bibero-
nire ºi un risc mai mare de îngheþare tând-o descãrca treptat.
nului, aspiratoarele, telefoanele celu-
a electrolitului (se va putea produce
lare etc.) care se alimenteazã
chiar ºi la –10°C).
atunci când motorul este oprit
Dacã nu este folositã pentru o peri- pot descãrca bateria complet.
oadã mai lungã de timp, consultaþi ca-
IMPORTANT Când instalaþi în ve-
pitolul "Perioade de lungã staþionare"
hicul aparaturã adiþionalã reþineþi cã
din secþiunea "Folosirea corectã a ve-
efectuarea incorectã a conexiunilor
hiculului".
la instalaþia electricã a vehiculului
poate avea urmãri extrem de pericu-
loase, în mod special atunci când sunt
implicate dispozitivele de siguranþã.

199
Asiguraþi-vã cã polaritatea este co-
UNITATEA rectã ºi conexiunea este sigurã.
BUJIILE
ELECTRONICÃ DE – nu conectaþi sau deconectaþi ca- Buna funcþionare a bujiilor fig. 14
CONTROL blurile unitãþilor electronice când este foarte importantã în pãstrarea
cheia de contact este în poziþia eficienþei motorului ºi a reducerii
În condiþii normale de utilizare nu es- MAR; emisiilor poluante.
te necesarã luarea unor mãsuri spe- – nu verificaþi polaritatea prin pro- Aspectul bujiilor, examinat de un
ciale. ducerea de scântei. ochi experimentat, este un indiciu
Totuºi, dacã veþi efectua lucrãri la pentru diagnosticarea unor defecte,
– deconectaþi dispozitivele contro-
sistemul electric sau atunci când este chiar din afara sistemului de aprin-
late electronic dacã se efectueazã su-
necesarã pornirea cu o baterie auxili- dere. Când aveþi o astfel de proble-
duri la caroserie. Îndepãrtaþi aceste
arã, urmaþi instrucþiunile de mai jos mã, este indicat sã vã adresaþi
dispozitive dacã temperaturile vor
cu mare atenþie: Reprezentanþei Fiat.
depãºi 80°C (în cadrul unor operaþi-
– nu deconectaþi niciodatã bateria uni speciale asupra caroseriei etc.).
de la sistemul electric când motorul
este pornit.
– deconectaþi bateria de la sistemul Modificãrile sau repara-
electric dacã urmeazã sã o reîncãr- þiile efectuate incorect la
caþi; un redresor modern poate ajun-

P4E01480
sistemul electric ºi fãrã a
ge la 20V. se lua în calcul caracteristicile
– nu efectuaþi niciodatã pornirea fo- sistemului pot cauza defecþiuni
losind un generator de încãrcare a ºi risc de incendiu.
bateriei, folosiþi întotdeauna o baterie
auxiliarã.
– fiþi foarte atent atunci când co-
nectaþi bateria la sistemul electric.
fig. 14

200
Bujiile trebuie schimba- O presiune necorespunzãtoare poa-
te la intervalele specifi-
JANTE ªI te cauza uzura neuniformã a pneuri-
cate în "Planul de Între- ANVELOPE lor fig. 15:
þinere". Folosiþi doar tipul de A - pneu cu presiune corectã: toatã
bujii recomandat: dacã cifra ter- PRESIUNEA ÎN ANVELOPE suprafaþa pneului se uzeazã uniform.
micã este inadecvatã sau nu
Verificaþi presiunea fiecãrui pneu, in- B - pneu cu presiune insuficientã:
sunt garantate pentru durata
clusiv pe cea a roþii de rezervã, o datã se uzeazã mai mult marginile.
prevãzutã pot produce anumite
inconveniente. la douã sãptãmâni ºi înainte de cãlã- C - pneu cu presiune prea mare: se
torii mai lungi. uzeazã mai mult partea centralã.
Presiunea se verificã atunci când an- Dacã presiunea este
Bujie (tip)
velopele sunt reci, dupã o perioadã prea micã, pneul se su-
de staþionare. praîncãlzeºte, ceea ce
1.4 8V NGH ZKR7A-10
Este normal ca presiunea sã se ridi- poate cauza deteriorãri grave.
ce în timpul mersului. Dacã trebuie sã
Pneurile trebuie înlocuite atunci
verificaþi sau sã mãriþi presiunea anve-
când profilul central (adâncimea) este
lopelor atunci când sunt calde, reþi-
mai micã de 1,6 mm. În orice caz, tre-
neþi cã presiunea va trebui sã fie cu
buie respectate legile în vigoare în þa-
0,3 bari mai mare decât valoarea spe-
ra în care conduceþi vehiculul.
cificatã.

P4E01445
Presiunea pneurilor tre-
buie sã fie corectã pentru
a asigura condiþii bune de
rulare.

fig. 15
201
AVERTISMENTE þi-vã sã verificaþi cu atenþie ºi roata de
rezervã.
RACORDURI DE
Pe cât posibil, evitaþi frânãrile ºi por-
nirile bruºte. Dacã este necesarã o înlocuire, fo-
CAUCIUC
Aveþi grijã sã nu loviþi borduri, gropi losiþi întotdeauna pneuri noi ºi evitaþi
folosirea celor de provenienþã necu- Urmaþi strict "Planul de Întreþinere"
sau alte obstacole. Deplasarea pe
noscutã. în ceea ce priveºte sistemul racordu-
porþiuni mai lungi cu denivelãri poate
rilor de cauciuc de la sistemul de ali-
deteriora pneurile. Pentru Fiat Albea se folosesc pneuri mentare cu combustibil, servodirec-
Verificaþi periodic ca pneurile sã nu Tubeless, fãrã camera de aer. Sub nici þie ºi cel de frânare. Ozonul, tempera-
prezinte crãpãturi, umflãturi sau uzu- o formã nu încercaþi folosirea unei turile înalte ºi absenþa îndelungatã a
rã anormalã. În acest caz, adresaþi-vã camere de aer cu aceste cauciucuri. lichidului din sistem pot cauza întãri-
unei Reprezentanþe Fiat. rea ºi crãparea racordurilor, ducând
Dacã înlocuiþi un pneu este bine sã
Evitaþi supraîncãrcarea vehiculului: înlocuiþi ºi valva de aer (ventilul). la posibile scurgeri. O verificare aten-
jantele sau pneurile pot fi grav dete- tã este prin urmare esenþialã.
riorate. Pentru a vã asigura cã roþile din faþã
ºi din spate se vor uza uniform, este
Dacã aveþi panã de cauciuc, opriþi
recomandat sã le schimbaþi între ele
imediat ºi schimbaþi-l astfel încât sã
la fiecare 10-15 mii de kilometri,
nu fie afectate pneul, janta, suspensia
menþinându-le pe aceeaºi parte a ve-
sau sistemul de direcþie a vehiculului.
hiculului pentru a nu se inversa sensul
Pneurile se uzeazã chiar ºi atunci de rotaþie.
când nu sunt folosite prea mult. Crã-
parea cauciucului în centru sau pe la-
teral este un semn de "îmbãtrânire". Nu schimbaþi între ele
În orice caz, dacã au trecut mai mult cauciucurile în cruce,
de 6 ani de la montarea pneurilor mutând un cauciuc din
trebuie consultat un specialist pentru partea stângã a vehiculului pe
a afla dacã mai pot fi folosite. Aminti- partea dreaptã ºi viceversa.

202
Deplasarea cu ºtergã- Câþiva paºi simpli pot reduce posi-
ªTERGÃTORUL toarele uzate este peri- bila deteriorare a lamelor:
DE PARBRIZ culoasã deoarece în con-
– dacã temperatura scade sub zero
diþii atmosferice nefavorabile vi-
grade, asiguraþi-vã cã lama de cauciuc
LAMELE zibilitatea va fi redusã.
nu este lipitã (prin îngheþare) de par-
Curãþaþi periodic partea de cauciuc briz. Dacã este necesar, dezlipiþi-o cu
cu produse adecvate. Recomandãm ajutorul unui compus antigel.
TUTELA PROFESSIONAL SC35. – îndepãrtaþi orice urme din zãpadã
Schimbaþi lamele dacã partea din ca- care s-a depus pe parbriz; pe lângã
uciuc a devenit casantã sau s-a dete- conservarea lamelor veþi evita ºi su-
riorat. În orice caz, ar trebui schimba- praîncãlzirea motorului ºtergãtoa-
te aproximativ o datã pe an. relor;
– nu acþionaþi ºtergãtoarele pe gea-
mul uscat.

203
Schimbarea lamelelor 2) Împingeþi lamela spre braþul A. DUZELE SPÃLÃTORULUI DE
ºtergãtoarelor de parbriz fig. 16 PARBRIZ
3) Montaþi lamela nouã în locaºul
1) Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului special de pe braþ. Asiguraþi-vã cã Dacã nu þâºneºte nici un jet, asigura-
A de lângã geam ºi poziþionaþi lamela este bine fixatã. þi-vã mai întâi cã în rezervor mai este
astfel încât sã formeze un unghi drept lichid; consultaþi "Verificarea nivelului
cu braþul ºtergãtorului. lichidelor" din aceastã secþiune.
Apoi asiguraþi-vã cã orificiile duze-
lor nu sunt înfundate fig. 17; folosiþi
un ac pentru a le desfunda.
Jeturile de lichid pot fi direcþionate
prin reglarea înclinaþiei duzelor, aces-
ta fãcându-se cu o ºurubelniþã potri-
vitã pentru acþionarea fantei A-fig.
17. Direcþionaþi jetul astfel încât sã
atingã cel mai de sus punct din raza
ºtergãtoarelor.
P4E01446

P4E02845
fig. 16 fig. 17

204
– Folosirea tablei de oþel zincat (sau
AER CONDIÞIONAT CAROSERIA pretratate), extrem de rezistente la
CU ACÞIONARE PROTEJAREA VEHICULULUI
ruginã;
MANUALÃ ÎMPOTRIVA COROZIUNII – Acoperirea ºasiului, a comparti-
mentului motorului ºi a altor porþiuni
Cauzele principale ale ruginirii sunt: cu produse pe bazã de cearã cu o ca-
În timpul iernii, sistemul de climati-
zare trebuie pus în funcþiune cel pu- – poluarea atmosfericã; pacitate ridicatã de protecþie;
þin 10 minute, o datã pe lunã. – sarea ºi umiditatea din atmosferã – Acoperirea prin suflare cu materi-
Înainte de începerea stagiunii estiva- (zone cu umiditate mare, foarte calde ale care depun un strat protector de
le, verificaþi sistemul la o Reprezen- sau din apropierea mãrii); plastic în punctele cele mai expuse:
tanþã Fiat. sub portiere, în interiorul aripilor, la
– condiþii de mediu specifice.
colþuri etc.
În plus, nu trebuie subestimatã forþa
– Folosirea secþiunilor "deschise"
Sistemul foloseºte fluid abrazivã a prafului din atmosferã a
pentru a împiedica formarea conden-
refrigerant R134a care, nisipului purtat de vânt, a noroiului ºi
sului ºi acumularea apei care ar duce
în caz de scurgere acci- a pietrelor proiectate de pe carosabil
la ruginirea pãrþilor interioare ale
dentalã, nu dãuneazã mediului. de alte vehicule.
pieselor.
Evitaþi absolut folosirea fluidului Compania Fiat a folosit pentru
R12 care, pe lângã faptul cã este GARANÞIE PENTRU
modelul Albea procedee tehnologice
incompatibil cu componentele CAROSERIE ªI ªASIU
de vârf cu scopul protejãrii caroseriei
sistemului, conþine clorofluoro- împotriva ruginii. Autoturismul Fiat Albea are garanþie
carburi (CFC). la coroziune pentru orice parte origi-
Printre cele mai importante se nu-
nalã a caroseriei ºi structuri. Consul-
mãrã:
taþi "Carnetul de garanþie" pentru a
– Tehnologii speciale ºi produse de afla termenii generali.
vopsire care fac vehiculul deosebit de
rezistent împotriva zgârierii ºi a ruginii;

205
SFATURI PENTRU Detergenþii polueazã Pãrþile exterioare din plastic trebuie
MENÞINEREA ÎN STARE apa. Din acest motiv, ve- curãþate urmând procedura obiºnuitã
BUNÃ A CAROSERIEI hiculul trebuie spãlat în- de spãlare a vehiculului.
tr-un loc special amenajat pen-
Porþiunile vopsite Pe cât posibil, evitaþi parcarea vehi-
tru colectarea ºi purificarea li-
culului sub copaci; substanþele rãºi-
Vopseaua de pe vehiculul dvs. Nu chidelor folosite la spãlare.
noase pe care le secretã unele specii
are doar un rol decorativ ci ºi unul de
Pentru o spãlare adecvatã: de copaci pot deteriora finisajul ºi du-
protecþie a pãrþilor de oþel.
ce la creºterea posibilitãþii de forma-
Dacã vopseaua se zgârie adânc sau 1) Spãlaþi caroseria cu un jet de apã re a ruginii.
se juleºte, vã recomandãm sã efectu- de presiune redusã;
IMPORTANT Excrementele pãsã-
aþi imediat retuºurile necesare pen- 2) ªtergeþi caroseria cu un burete rilor trebuie spãlate imediat ºi foarte
tru a preveni coroziunea. îmbibat într-o soluþie cu concentraþie atent întrucât aciditatea lor are un
Folosiþi doar produse originale micã de sãpun, clãtind adesea buretele; efect foarte coroziv.
atunci când efectuaþi aceste retuºuri 3) Clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi-o cu Proiectoare ceaþã
(vezi secþiunea "Specificaþii tehnice"). jet de aer sau ºterg`N cu piele de cã-
prioarã. IMPORTANT Atunci când curã-
Întreþinerea de bazã a vehiculului in-
þaþi proiectoarele de ceaþã nu folosiþi
clude ºi spãlarea acestuia. Frecvenþa Când uscaþi vehiculul, aveþi grijã sã substanþe aromate (spre exemplu,
cu care trebuie sã o faceþi depinde de ajungeþi ºi în pãrþile mai puþin vizibile, benzinã) sau acetonã.
condiþiile ºi de mediul în care vehicu- de exemplu ramele portierelor, capota
lul este folosit. De exemplu: în zone ºi zona din jurul farurilor, unde apa se Geamuri
cu grad înalt de poluare; pe drumuri adunã uºor.Vehiculul trebuie lãsat în aer Folosiþi produsele speciale de curã-
pe care s-a presãrat sare; când se par- liber astfel încât apa rãmasã pe supra- þare a geamurilor. Folosiþi cârpe foar-
cheazã sub copaci din care picurã rã- faþa lui sã se poatã evapora mai uºor. te curate pentru a evita zgârierea sti-
ºinã. În toate aceste cazuri, vehiculul
Nu spãlaþi vehiculul dupã ce a stat clei sau pierderea transparenþei sale.
trebuie spãlat mai des.
parcat în soare sau când capota este în-
cinsã: s-ar putea diminua luciul vopselei.

206
IMPORTANT Pentru a preveni PÃRÞILE DE PLASTIC DIN
deteriorarea elementelor de încãlzire
INTERIORUL INTERIORUL VEHICULULUI
electricã, ºtergeþi uºor interiorul lu-
Din când în când verificaþi dacã nu Folosiþi produse special concepute
netei termice (dacã existã) în direcþia
s-a strâns apã (de pe încãlþãminte, pentru a nu deteriora aspectul com-
elementelor.
umbrele, etc.) sub covoraºe fiindcã ponentelor.
Compartimentul motorului prezenþa acesteia duce la ruginirea IMPORTANT Nu folosiþi alcool
La sfârºitul fiecãrei ierni, curãþaþi cu caroseriei. sau benzinã pentru curãþarea tablou-
grijã compartimentul motorului. Efec- lui de bord.
tuaþi aceastã operaþiune la un garaj.
Nu folosiþi niciodatã
produse inflamabile (pe- Nu pãstraþi în vehicul
Detergenþii polueazã troxin, benzinã) pentru recipiente pe bazã de
apa. Aºadar, vehiculul tre- a curãþa interiorul vehiculului. aerosoli. Existã riscul ca
buie spãlat într-un loc Încãrcãtura electrostaticã gene- ele sã explodeze. Recipientele
special amenajat pentru colecta- ratã prin frecare atunci când cu aerosoli nu trebuie niciodatã
rea ºi purificarea lichidelor folo- curãþaþi ar putea cauza incendii. expuse la o temperaturã mai
site la spãlare. mare de 50°C; Temperatura din
CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI interiorul vehiculului lãsat la
A TAPIÞERIEI soare poate depãºi cu mult
IMPORTANT Compartimentul aceastã valoare.
motorului trebuie spãlat atunci când – Îndepãrtaþi praful cu o perie moa-
motorul este rece ºi cu cheia de con- le ºi cu aspiratorul;
tact în poziþia STOP. Dupã spãlare,
asiguraþi-vã cã elementele protectoa- – Frecaþi scaunele cu un burete
re (spre exemplu, diverse apãrãtori umed îmbibat într-o soluþie de apã ºi
sau tampoane de cauciuc) nu au fost sãpun neutru;
îndepãrtate sau deteriorate.

207
208
SPECIFICAÞII TEHNICE
DATE DE IDENTIFICARE ........................................ 208
Probabil pasionaþii de motoare ºi mecanicã vor începe COD MOTOR - VERSIUNE CAROSERIE ............ 210
lectura manualului cu acest capitol. De fapt, aici vom începe
un capitol plinã de date, numere, formule, mãsurãtori ºi MOTOR ........................................................................ 211
tabele. Este vorba, la propriu, de cartea de identitate a lui TRANSMISIE ................................................................ 213
Fiat Albea. Un document de prezentare al autovehiculului
care, în limbaj tehnic, prezintã succint caracteristicile unui SISTEM FRÂNARE ...................................................... 214
model gândit pentru a vã oferi maximul satisfacþiei auto- SUSPENSII . .................................................................... 214
mobilistice.
SERVODIRECÞIE ......................................................... 215
JANTE ªI ANVELOPE ................................................ 215
PRESIUNEA ÎN PNEURI .......................................... 218
SISTEMUL ELECTRIC ................................................ 219
PERFORMANÞE ......................................................... 220
DIMENSIUNI ............................................................... 221
MASE ............................................................................. 222
CAPACITÃÞI FLUIDE ................................................. 223
CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI
LICHIDELOR ............................................................... 225
CONSUMUL DE CARBURANT -
EMISII DE CO2 LA EVACUARE ............................... 227

209
DATE DE IDENTIFICARE
SERIE ªASIULUI fig. 1 Puteþi avea acces la serie prin ridica- SERIA MOTORULUI fig. 2-3
rea mochetei; seria reprezintã:
Este marcatã în interior, sub scaunul Seria este gravatã pe blocul motor
faþã dreapta. – tipul vehiculului NM4 178000; ºi reprezintã tipul ºi numãrul progre-
siv de fabricaþie.
– seria de ºasiu.

P4E02263

P4E02332

P4E02809
fig. 1 fig. 2 - Versiunea 1.4 8V fig. 3 - Versiunea Multijet

210
PLÃCUÞÃ REZUMATIVÃ CU E - Masa maximã autorizatã PLÃCUÞÃ DE IDENTIFICARE
DATE DE IDENTIFICARE fig. 4 A CULORII CAROSERIEI Fig. 5
F - Masa maximã autorizatã cu re-
Plãcuþa este fixatã pe capota moto- morcã Plãcuþa adezivã este aplicatã în late-
rului ºi semnaleazã urmãtoarele: ral, interior, pe portiera dreapta faþã.
G - Masa maximã autorizatã pe
A - Numele constructorului puntea faþã Are înscrise:
B - Numãrul de omologare H - Masa maximã autorizatã pe A - Fabricantul vopselei
puntea spate
C - Cod de identificare a tipului de B - Numele culorii
vehicul I - Tipul motorului
C - Codul Fiat al culorii
D - Serie ºasiu L - Cod versiune caroserie
D - Codul culorii pentru retuºuri
M - Numãr pentru piese de schimb sau revopsire.

P4E01670

P4E01455
fig. 4 fig. 5

211
COD MOTOR – VERSIUNE CAROSERIE
Cod motor Cod versiune caroserie

1.4 8V 350A1000 178CYN1A 16


1.3 Multijet 188A9000 178CYH1A BT

212
MOTOR
1.4 8V 1.3 Multijet

GENERALITÃÞI D
Cod 350A1000 188A9000
Ciclu Otto Diesel
Numãr ºi dispunere cilindri 4, în linie 4, în linie
Numãr supape pe cilindru 2 4
Diametrul ºi cursa pistonului mm 72x84 69,6x82
Cilindree cm3 1368 1248
Raport de compresie 11,1±0,2 18:1
Putere maximã (CEE) kW 57 51
CP 77 70
regim corespondent rpm 6000 4000
Cuplu maxim (CEE) Nm 115 180
kgm 11,8 18,3
regim corespondent rpm 3000 1750
DISTRIBUÞIE
Admisie:
avans faþã de PMS 7° -12°
întârziere faþã de PMI 41° 6°
Evacuare:
aprindere înainte de PMI 57° -12°
întârziere faþã de PMS 9° 40°
Joc termic de funcþionare la rece Compensare hidraulicã Compensare hidraulicã

213
ALIMENTARE/APRINDERE LUBRIFIERE RÃCIRE
Versiuni benzinã Ungere forþatã prin pompã, cu supa- Sistem de rãcire cu radiator, pompã
pã de limitare a presiunii încorporatã. centrifugã ºi vas de expansiune.
Sistem de alimentare returnless, in-
jecþie electronicã Multipunct secven- Filtrare totalã a uleiului prin inter- Termostat, de tip “control by-pass”
þialã cu aprindere integratã. mediul filtrului de ulei. pe circuitul secundar de circulare a
apei din motor în radiator.
Versiuni Multijet
Electroventilator pentru rãcirea ra-
Injecþie directã Multijet “Common
diatorului cu deschiderea/închiderea
Rail” ºi control electronic cu turbo-
comandatã de sistemul central de
compresor ºi intercooler.
control.

Modificarea sau repara-


rea sistemului de alimen-
tare fãcute incorect sau
fãrã a þine seama de specificaþiile
tehnice ale sistemului, pot cauza
anomalii funcþionale ºi prezintã
risc de incendiu.

214
CUTIE DE VITEZE
TRANSMISIE
Schimbãtor cu cinci viteze înainte ºi
AMBREIAJ marºarier, cu sincronizare pentru vi-
tezele de mers înainte.
Autoreglabil, cu pedalã, fãrã cursã în
gol. Rapoartele sunt:
Comandã ambreiaj: hidraulicã.
1.4 8V 1.3 Multijet

Treapta 1 3,909 3,909


Treapta a 2-a 2,158 2,238
Treapta a 3-a 1,480 1,444
Treapta a 4-a 1,121 1,029
Treapta a 5-a 0,829 0,767
Marºarier 3,909 0:00

DIFERENÞIAL
Transmisie principalã cu angrenaj cilindric ºi grup diferenþial încorporat în car-
casa schimbãtorului de viteze.
Rapoartele sunt:

Cuplu în Numãr Transmisia se face de la motor la ro-


diferenþial dinþi þile din faþã prin arbori planetari cu-
1.4 8V 3,867 58/15 plaþi la grupul diferenþial ºi roþi prin
articulaþii homocinetice.
1.3 Multijet 3,563 57/16

215
FRÂNELE DE SERVICIU ªI DE
SISTEM FRÂNARE URGENÞÃ
SUSPENSII
În faþã: disc, de tip etrier flotant. FAÞÃ
Apa, gheaþa sau sarea În spate: saboþi autoreglabili. Roþi independente, suspensie McPher-
de pe suprafeþele de Comandã prin circuit hidraulic în X. son, cu braþ oscilant inferior legat la o
drum se pot depozita pe traversã.
discurile de frânã, reducând efi- Servofrânã cu depresiune de 9".
Arcuri elicoidale concentrice cu
cienþa primei frânãri. Sistem ABS cu patru canale ºi patru amortizoare hidraulice telescopice,
senzori cu EBD (corector electronic cu dublu efect.
al frânãrii).
Barã stabilizatoare.
Recuperare automatã a uzurii garni-
Atenþie la montarea de turilor de frânã. SPATE
spoiler adiþional, roþi de
Regulator de frânare acþionând asu- Punte semiindependentã cu braþe
aliaj uºor, capace roþii: se
pra circuitului hidraulic al frânelor interconectate.
poate reduce ventilaþia elemen-
telor de frânare cu consecinþe spate (pentru versiunea fãrã ABS). Arcuri elicoidale concentrice cu
negative asupra frânãrii bruºte FRÂNA DE MÂNÃ amortizoare hidraulice telescopice
sau repetate sau În coborâri cu dublu efect.
prelungite. Comandatã de levier de mânã acþio-
nând mecanic asupra tamburelor frâ- Barã stabilizatoare sudatã.
nelor spate.

216
ROATA DE REZERVÃ
SERVODIRECÞIE JANTE ªI
Jantã de oþel.
Volan cu absorbþie de energie (air-
ANVELOPE
Pneu Tubeless (la fel ca cele montate).
bag, unde este prevãzut).
Jante de oþel sau aliaj (unde este ANVELOPE DE IARNÃ
Coloanã de direcþie deformabilã cu prevãzut), cu prezoane specifice (di-
reglare a înclinaþiei. mensiuni diferite ºi incompatibile) Folosiþi anvelope de iarnã de acele-
pentru cele douã tipuri. aºi dimensiuni cu cele din dotarea au-
Pinion ºi cremalierã lubrifiate per- tovehiculului.
manent. Pneuri Tubeless cu carcasa radialã.
Pneurile omologate sunt specificate LANÞURI ANTIDERAPANTE
Asistare hidraulicã.
în talonul vehiculului. Profil maxim admis de depãºire a
Articulaþii lubrifiate permanent. pneului: 12 mm.
IMPORTANT În cazul unor dis-
Diametrul minim de virare: crepanþe între informaþia prezentatã Controlaþi prinderea lanþului dupã
10,2 m. în acest manual ºi talon, luaþi în con- câþiva metri de mers.
Numãr de rotiri ale volanului: siderare doar specificaþiile din talon.
GEOMETRIA ROÞILOR
2,65 rotaþii. Pentru condiþii de siguranþã de drum
optime, trebuie sã folosiþi pneuri de Convergenþa roþilor din faþã mãsu-
aceeaºi marcã ºi tip la toate roþile. ratã Între jante: -1±1 mm. Valorile se
referã la vehicul în ordine de mers.
IMPORTANT Nu folosiþi camere
de aer la pneurile Tubeless. Jantele din
aliaj folosesc buloane specifice, in-
compatibile cu orice tip de jantã din
oþel excepþie fãcând roata de rezervã.

217
Versiune Jante Anvelope CITIREA CORECTÃ A
TIPULUI ANVELOPEI fig. 6
5 ½ J x 14H ET44 175/70 R14 84T
1.4 8V În continuare sunt menþionate indi-
5 ½ J x 14CH ET 44 (*) 185/65 R14
caþiile necesare pentru a înþelege co-
1.3 Multijet 5 ½ J x 14 175/70 R14 84T
durile înscrise pe anvelope.
(*) jante din aliaj
Exemplu: 175/70 R14 84 T

175 = Lãþimea totalã


(S, distanþa în mm între pere-
þii laterali)
70 = raportul înãlþime/lãþime (H/S,
ca procent)
R = pneu radial
14 = diametrul nominal al jantei în
inch
84 = indice de greutate (încãrcare).
T = indice vitezã maximã.

218
Indice vitezã maximã: Indice al capacitãþii de MARCAJELE DE PE JANTÃ
transport (încãrcare) fig. 6
Q = pânã la 160 km/h
R = pânã la 170 km/h 60 = 250 kg 84 = 500 kg În continuare aveþi indicaþiile nece-
61 = 257 kg 85 = 515 kg sare pentru înþelegerea semnificaþiei
S = pânã la 180 km/h
62 = 265 kg 86 = 530 kg marcajelor de pe jantã.
T = pânã la 190 km/h 63 = 272 kg 87 = 545 kg
U = pânã la 200 km/h 64 = 280 kg 88 = 560 kg Exemplu: 5 1/2 B x 14 H2
H = pânã la 210 km/h 65 = 290 kg 89 = 580 kg
V = pânã la 240 km/h 66 = 300 kg 90 = 600 kg 5 1/2 = lãþime jantã în inch (1)
67 = 307 kg 91 = 615 kg
W = pânã la 270 km/h 68 = 315 kg 92 = 630 kg B = profil (înãlþimea umãrului de
Y = pânã la 300 km/h 69 = 325 kg 93 = 650 kg sprijin a anvelopei) (2)
70 = 335 kg 94 = 670 kg 14 = diametrul nominal al jantei în
71 = 345 kg 95 = 690 kg inch (corespunde cu diame-
72 = 355 kg 96 = 710 kg trul pneului care se montea-
73 = 365 kg 97 = 730 kg zã pe ea) (3 = Ø)
74 = 375 kg 98 = 750 kg
75 = 387 kg 99 = 775 kg H2 = forma ºi numãrul "proemi-
76 = 400 kg 100 = 800 kg nenþelor" (reliefate pe cir-
cumferinþã pentru a menþine
P4E02265

77 = 412 kg 101 = 825 kg


78 = 425 kg 102 = 850 kg pneul Tubeless pe jantã).
79 = 437 kg 103 = 875 kg
80 = 450 kg 104 = 900 kg
81 = 462 kg 105 = 925 kg
82 = 475 kg 106 = 950 kg
83 = 487 kg

fig. 6

219
PRESIUNEA ÎN PNEURI
PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar)
Pentru pneurile calde, valorile din tabel trebuie crescute cu 0,3 bar.
Pentru pneurile de iarnã, valorile din tabel trebuie crescute cu 0,2 bar.

Anvelopã Încãrcãturã medie Încãrcãturã maximã Roatã de


Faþã Spate Faþã Spate rezervã

175/70 R14 84T


1.4 8V 2,1 2,0 2,2 2,2 -
185/65 R14 84H
1.3 Multijet 175/70 R14 84T 2,1 2,0 2,2 2,2 -

220
ALTERNATOR DEMAROR
SISTEMUL
Punte de alimentare cu reglator de
ELECTRIC tensiune încorporat. Începe încãrca-
rea bateriei la pornirea motorului. Curent nominal
Tensiunea de alimentare: 12 volþi maxim dezvoltat

BATERIA Curent nominal 1.4 8V 1,0 kW


maxim dezvoltat
Cu minusul la masã. 1.3 Multijet 1,3 kW
1.4 8V (*) 90A
Capacitate Pornire 1.4 8V 65A
de curent pentru Modificãrile sau repara-
descãrcare temperaturã 1.3 Multijet 75A
þiile aduse sistemului
în 20 ore rece (–18°C) 1.3 Multijet (*) 90A
electric, neefectuate co-
1.4 8v 50 Ah 250A (*) versiuni cu aer condiþionat cu acþionare rect ºi neþinând cont de
1.3 Multijet 50 Ah 250A manualã specificaþiile tehnice, pot cauza
anomalii cu risc de incendiu.

221
PERFORMANÞE
Vitezã maximã admisã dupã perioada de rodaj, în km/h.

1a 2a 3a 4a 5a R

1.4 8V 36 66 97 128 162 36


1.3 Multijet 38 67 101 137 160 38

222
DIMENSIUNI
Volumul portbagajului (normã VDA)
– în condiþii normale, 515 dm3

Dimensiuni în mm fig. 7
P4E02810

Versiune A B C D E F G H I
1414 1438
1.4 8V 790 2439 981 4210 1489
1419 (*) 1439 (*) 1703 1907
1414 1438
1.3 Multijet 790 2439 981 4210 1489
1419 (*) 1439 (*) 1703 1907

(*) cu încãrcare maximã

223
MASE
Mase (kg) 1.4 8V 1.3 Multijet

Masa autovehiculului echipat în ordine de mers: (cu combustibil, roatã de


1045 1085
rezervã, accesorii)

Sarcinã utilã (*) cu ºofer: 485 485

Sarcini maxime admise (**)


- axul faþã: 800 800
- axul spate: 870 870
- totalã: 1530 1595

Sarcini remorcabile:
- remorcã cu frâne: 1000 1000
- remorcã fãrã frâne: 400 400

Greutate maximã pe acoperiº: 50 50

(*) În prezenþa unor echipamente speciale, masa utilã se diminueazã corespunzãtor sarcinii maxime admise.

(**) Încãrcãturã ce nu trebuie depãºitã. E responsabilitatea utilizatorului de a dispune în portbagaj sau în interior/exterior o încãrcãturã care sã nu
depãºeascã pe cea maximã admisã.

224
CAPACITÃÞI FLUIDE
1.4 8V Combustibili prescriºi
Litri Kg Produse recomandate

Rezervor de combustibil: 47 - Benzina Super fãrã plumb


cuprinde o rezervã de: 5,5÷7,5 - Cu cifrã octanicã peste 95 R.O.N.
Sistem rãcire motor:
Amestec de apã distilatã ºi lichid
– cu încãlzitor: 6,9 7,1
PARAFLU UP în proporþii de 50%
– cu aer condiþionat cu acþionare manualã: 6,6 6,8
Baie de ulei: 2,4 2,1 SELENIA 20 K ()
Baie de ulei ºi filtru: 2,6 2,250 SELENIA WR ()
Cutia de viteze ºi diferenþial: 2,0 1,73 TUTELA CAR TECHNYX
Cutia de viteze automatã: - - TUTELA CVT
Servodirecþie hidraulicã: 0,68 0,54 TUTELA GI/A
Articulaþie homocineticã - 0,075 TUTELA STAR 500
Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: 0,4 - TUTELA TOP 4
Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de 0,45
-
blocare ABS: TUTELA TOP 4
2,3 Amestec de apã ºi lichid TUTELA
Recipient lichid spãlare parbriz: -
PROFESIONAL SC 35

() Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite, se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.

() Produs folosit doar pentru motorul 1.3 Multijet.

225
1.3 Multijet Combustibili prescriºi
Litri Kg Produse recomandate

Rezervor de combustibil: 48 -
Motorinã
cuprinde o rezervã de: 5,5÷7,5 -
Sistem rãcire motor: Amestec de apã distilatã
- cu încãlzitor: 7,6 7,86 ºi lichid PARAFLU UP
- cu aer condiþionat cu acþionare manualã: 7,6 7,86 în proporþii de 50%
Baie de ulei: 2,85 2,75 SELENIA 20 K ()
Baie de ulei ºi filtru: 3,0 2,6 SELENIA WR ()
Cutia de viteze ºi diferenþial: 1,98 1,8 TUTELA CAR TECHNYX
Cutia de viteze automatã: - - TUTELA CVT
Servodirecþie hidraulicã: 0,68 0,9 TUTELA GI/A
Articulaþie homocineticã - 0,075 TUTELA STAR 500
Circuit de frânã hidraulicã faþã ºi spate: 0,4 - TUTELA TOP 4
Circuit de frânã hidraulicã cu dispozitiv de
0,45 -
blocare ABS: TUTELA TOP 4
Recipient lichid spãlare parbriz: 2,3 - Amestec de apã ºi lichid TUTELA
PROFESIONAL SC 35
() Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite, se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.

() Produs folosit doar pentru motorul 1.3 Multijet.

226
CARACTERISTICI ALE LUBRIFIANÞILOR ªI LICHIDELOR
PRODUSE UTILIZABILE ªI CARACTERISTICILE LOR

Caracteristici lichide ºi lubrifianþi Lichide ºi lubrifianþi


Folosiþi Aplicaþii
pentru o întrebuinþare corectã recomandaþi

Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE


SELENIA 20K
10W-40 cu specificaþie ACEA A3 ºi API SJ

Lubrifianþi pentru
motoare pe benzinã (*)

SELENIA
Lubrifianþi multigrad cu bazã sinteticã SAE
PERFORMER
5W-30 cu specificaþie ACEA A1 ºi API SJ
MULTIPOWER

Lubrifianþi pentru Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 5W-40


motoare diesel cu specificaþie ACEA B4, API CF ºi FIAT SELENIA WR
(versiuni 1.3 Multijet) 9.55535-M2

(*) Pentru utilizarea în condiþii climaterice deosebite, se recomandã ulei SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.

227
Caracteristici lichide ºi lubrifianþi Lichide ºi lubrifianþi
Folosiþi Aplicaþii
pentru o întrebuinþare corectã recomandaþi

Lubrifianþi cu bazã sinteticã SAE 75W-85 cu TUTELA CAR Cutie mecanicã ºi diferenþial
specificaþie API GL-4 Plus ºi MIL-L2105 D LEV. TECHNYX

Lubrifianþi ºi unsori
Lubrifiant cu caracteristici “ATF DEXRON III” TUTELA GI/A Servofrânã hidraulicã
pentru transmisie

Vaselinã pe bazã de Li cu bisulfurã de molibden, TUTELA STAR 500 Articulaþii homocinetice


consistenþã NLGI=2

Lichid de frânã/ambreiaj Fluid sintetic F.M.V.S.S. no. 116, DOT 4, ISO 4925 TUTELA TOP 4 Comandã hidraulicã frânã ºi
SAE J-1704, CUNA NC 956-01 ambreiaj

Antigel radiator Antigel protector anticongelare, pe bazã de PARAFLU UP Circuit de rãcire.


etilenglicol, CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 Procent de utilizare 50% pânã la
–35°C

Lichid pentru spãlare Amestec de alcool, apã ºi surfactanþi, TUTELA Se foloseºte în stare purã sau
parbriz CUNA NC 956-11 PROFESIONAL SC 35 diluat în rezervorul de spãlare

228
CONSUMUL DE CARBURANT - EMISII DE CO2
LA EVACUARE
Valorile de consum carburant sunt IMPORTANT: Tipul de utilizare, situaþiile de trafic, condiþiile atmosferice,
exprimate în litri pe 100 km, tabelate stilul de a conduce, starea generalã a vehiculului, nivelul de pregãtire/ dotare/ac-
mai jos, pe baza probelor de omolo- cesorizare, încãrcãtura vehiculului, prezenþa barelor de acoperiþ, alte situaþii ce
gare specificate de Directiva Euro- influenþeazã coeficientul de penetrare aerodinamicã sau rezistenþa la înaintare
peanã. Pentru relevarea consumului, pot da valori de consum diferite de cele prezentate (vezi capitolul "Utilizarea co-
s-au folosit urmãtoarele proceduri de rectã a autovehiculului")
determinare:
– ciclu urban: calculat cu motorul Consumul conform
Urban Extraurban Combinat
pornit rece, într-un circuit ce simu- directivei 1999/CE/100
leazã utilizarea în regim urban; 1.4 8V 8,9 5,5 6,8
– ciclu extraurban: calculat în- 1.3 Multijet 6,0 3,9 4,7
tr-un circuit ce simuleazã utilizarea în Valoarea emisiilor de CO2 la evacuare, din tabelul de mai jos, se referã la con-
regim extraurban, cu frecvente schim- sumul combinat.
bãri de viteze, la o vitezã de deplasare
între 0 ºi 120 km/h; Emisii de CO2 conform directivei
1.4 8V 1.3 Multijet
1999/100/CE (g/km)
– consum combinat: determinat
printr-un procent de 37% ciclu urban 160 123
ºi 63% extraurban.

229
Placa 1 trebuie sã aibã grosimea mi-
DISPOZITIVUL DE TRACTARE REMORCÃ nimã 5 mm, iar placa 2 trebuie sã aibã

P4E02562
grosimea minimã 6 mm.

Asse ruote posteriori


IMPORTANT Este obligatorie fi-
xarea la înãlþimea cârligului a unei eti-
chete vizibile de dimensiune ºi mate-
rial potrivite, pe care sã scrie:

a carico
385±35
GREUTATEA MAXIMÃ ASUPRA
CÂRLIGULUI 70 kg.

N° 4 M8
Dupã montare, locaºu-

Sfera a norme
N° 2 M10
rile de prindere ale ºuru-
burilor de fixare trebuie
Mezzeria veicolo sigilate, pentru a împiedica infil-
trarea gazului de eºapament.
N° 2 M10
N° 2 M10

N° 4 M8

fig. 8
Fig. 8 reprezintã punctele în care tare trebuie fixatã în punctele
trebuie fixatã piesa de tractare pe ca- indicate cu Ø cu 8 ºuruburi M8 ºi cu
roserie. Structura cârligului de trac- 6 ºuruburi M10.

230
Combustibil ................................ 42
INDEX Bateria ...................................... 161
- buºon rezervor
ALFABETIC - caracteristici .......................... 198 combustibil ............................ 134
- pornirea folosind o - consum.................................... 229
baterie auxilarã...................... 161
ABS .......................................... 126 Becuri (înlocuirea unui bec) .... 167
- indicator nivel combustibil..
Conducerea în condiþii
42

Accesorii achiziþionate de - tipuri de becuri...................... 167 de siguranþã .............................. 145


proprietar.................................. 157 Bricheta ........................................ 117 - conducerea cu ABS .............. 149
Accesorii interioare .................. 115 Buºon rezervor combustibil.... 134 - conducerea în zone
Aer condiþionat.......................... 106 Bujii .............................................. 200 montane .................................. 148
- climatizare .............................. 110 - conducerea pe timp de
- comenzi .................................. 109 Capota ......................................18-124 ceaþã ........................................ 148
- încãlzire .................................. 110 Caroseria .................................... 205 - conducerea pe timp de
Aer condiþionat (întreþinere) .. 205 - versiune caroserie ................ 212 noapte...................................... 147
Aeratoare .................................... 106 Centuri de siguranþã ................ 13-30 - conducerea pe timp de
Airbag .......................................... 129 ploaie ...................................... 147
- centurã de siguranþã
Alimentare .................................. 214 posterioarã centralã ............ 32 - conducerea pe zãpadã ºi
gheaþã ...................................... 149
Ambreiaj ...................................... 215 - folosirea centurilor
de siguranþã............................ 30 - în timpul cãlãtoriei................ 146
Anvelope...................................... 217
- instrucþiuni generale ............ 34 - înainte de a urca la volan .... 145
- anvelope de iarnã.................. 217
- reglare în înãlþime ................ 31 Consumul de carburant .......... 229
- caracteristici .......................... 218
Chei .............................................. 12-22 Cric .............................................. 162
- presiunea în pneuri .............. 220
Cunoaºterea autovehiculului .. 21

231
Cutie de viteze .......................... 144 Mase.............................................. 224
- rapoarte de transmisie ........ 215
Indicator nivel combustibil .... 42
Motor .......................................... 207
Instrumente de bord ................ 42
- alimentare/aprindere ............ 214
D ate de identificare .............. 210
În caz de urgenþã .................... 159
- cod motor .............................. 212
Diferenþial.................................... 215 - date tehnice .......................... 213
Încãlzire ........................................ 110
Dimensiuni .................................. 223 - spalarea compartimentului
Întreþinerea autovehiculului .... 187 motor ...................................... 207
Dispozitiv de blocare a
coloanei de direcþie ................ 12 - plan de revizii anuale............ 189
Dispozitiv de pornire................ 26 - verificãri suplimentare.......... 189 Oglinzi retrovizoare.............. 15
Dispozitiv de tractare - exterioare .............................. 29
remorcã .................................... 230 Jante .......................................... 201 - interioare ................................ 29

Emisii de CO 2 la evacuare.... 229 Lanþuri antiderapante ............ 155 Parasolare ................................ 118
Lubrifianþi .................................... 227 Parcarea ...................................... 143
Familiarizarea cu Lumini (comenzi manetã) ........ 111 Performanþe ................................ 222
autovehiculul ............................ 8 Lumini avarie .............................. 114 Perioade de lungã staþionare .. 156
Fiat Code (sistemul).................. 12-22 Lunetã termicã .......................... 114 Plafoniere .................................... 116
Frâna de mânã ............................ 144
Planºa de bord............................ 9
Manetã deschidere uºiþã Pornirea motorului....................26-140
Geamuri (curãþare) .............. 203 combustibil................................ 134
- dispozitiv de pornire............ 26
Geamuri electrice ......................17-120 Manete pe volan ........................ 111
- pornirea de urgenþã ............ 160
Manetele volanului .................... 14
- pornirea folosind o baterie
Martori ºi mesaje auxilarã .................................... 161
de avertizare ............................ 80

232
- pornirea prin împingere ...... 162 Scrumiera .................................... 117 Transportul copiilor în
- procedura de pornire .......... 140 Serie ºasiu.................................... 210 siguranþã .................................... 36
Portbagaj......................................18-121 Siguranþe ...................................... 176 Trusa de prim ajutor ................ 186
- deschiderea/închiderea Sistem ABS .................................. 126 Turometru .................................. 43
portbagajului .......................... 121 Sistem de încãlzire/aer
- extinderea portbagajului .... 122 condiþionat................................ 106 Ulei de motor ........................ 192
Portiere ........................................ 119 Sistem de pretensionare .......... 40 - verificare nivel........................ 192
Presiunea în pneuri.................... 220 Sistem frânare ............................ 216 Unitatea electronicã de
Proiectoare ceaþã ......................17-114 - frânele de serviciu ºi control ...................................... 200
- întrerupãtor de urgenþã .............................. 216 Utilizarea corectã a
activare/dezactivare.............. 114 Sistemul electric ........................ 221 autovehiculului ........................ 139
Protejarea mediului Sistemul Fiat Code .................... 12-22
înconjurãtor.............................. 136 Spãlator parbriz..........................15-113 Verificarea nivelului
lichidelor.................................... 192
Specificaþii tehnice .................... 209
R acorduri de cauciuc ............ 202 Sugestii pentru accesorii utile 157
Verificãri înaintea începerii
unei cãlãtorii ............................ 156
Reducerea cheltuielilor de Suspendarea vehiculului............ 182
întreþinere ºi a poluãrii .......... 150 Viteze maxime............................ 222
Suspensii ...................................... 216
Reducerea cheltuielilor de Vitezometru ................................ 42
întreþinere ºi respectarea mediului
înconjurãtor.............................. 152 T ablou de bord........................ 11
Volan ............................................ 14
- reglare...................................... 14-28
Telecomanda de închidere
Vopseaua ...................................... 206
Scaune ................................13-27-207 centralizatã................................ 24
Tetiere .......................................... 13-28
- cod culoare ............................ 211
- curãþare .................................. 207 - sfaturi pentru menþinerea
Torpedo........................................ 115
- reglare...................................... 13-27 în stare bunã .......................... 206
Tractarea remorcilor ................ 153

233
NOTE
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

234
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

235
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

236
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

237
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

238
®

Cereţi întotdeauna mecanicului


Schimbaþi uleiul? Experþii recomandã Selenia.

Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei


Selenia , gama de uleiuri ce îndeplineºte cele mai avansate
specificaþii internaþionale. Testele specifice ºi caracteristicile tehnice
superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte
performanþe ºi protecþia optimã a motorului.

Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic:

SELENIA 20K SELENIA TD


Lubrifiantul API SL, garanteazã cele mai înalte Lubrifiant pentru motoare diesel normal aspirate,
performanþe ºi protecþia optimã a motoarelor pe supraalimentare sau multivalve, garanteazã
benzinã normal aspirate, supraalimentate sau performanþele motorului ºi stabilitate la temperaturi
multivalve. ridicate.

SELENIA PERFORMER SELENIA WR


Ideal, în special, pentru protecþia motoarelor pe Lubrifiant specific pentru motoarele diesel, com-
benzinã din noua generaþie, foarte eficace chiar în mon rail ºi Multijet. Deosebit de eficient pentru por-
cele mai severe condiþii climatice. Acesta nirile la rece, acesta garanteazã protecþie maximã
garanteazã reducerea consumului de combustibil la uzurã, controlul tacheþilor hidraulici, reducerea
(conservarea energiei). consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate.

Gama Selenia include, de asemenea, Selenia 20K Alfa Romeo, Selenia Performer 5W-40, Selenia Racing şi Selenia Digitech.
Pentru informaþii suplimentare despre produsele Selenia, vizitaþi site-ul www.flselenia.com. .
PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari)

Încãrcãturã medie Încãrcãturã maximã Roatã de rez-


Anvelope
Faþã Spate Faþã Spate ervã

1.4 8V 175/70 R14 84T 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2

1.3 Multijet 175/70 R14 84T 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2

Adãugaþi +0,3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde.
Cu anvelope de iarnã, adãugaþi +0,2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard.

ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR

1.4 8V 1.3 Multijet


litri kg litri kg
Baie de ulei 2,5 2,2 2,85 2,75
Baie de ulei ºi filtru 2,8 2,5 3,0 2,6
Nu aruncaþi uleiul uzat în mediul înconjurãtor.

CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri)


1.4 8V 1.3 Multijet
Capacitate rezervor 47 47
Rezervã 5,5 ÷ 7,5 5,5 ÷ 7,5
Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.

Fiat Auto S.p.A.


After Sales - Assistenza Tecnica - Ingegneria Assistenziale
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Tipãrit N. 603.45.840 -1/2005 - Prima ediþie