Sunteți pe pagina 1din 4

EXPRESII SPECIFICE DOMENIUL FINANCIAR.BUGETAR ,i,hn:t.nug.

tur -

a^rl pentru care se aproba bugetul; anul bugetar ilendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;

fi*i*

,,ib,zulta'sau ar putea rezulta o obligatie pe seama

fondurilor publice;

filaiticot b'getar rij$i..


'

e caracterul economic al operatiunilor in care acestea r..on.i.tizeaza si care desemneaza atura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera; 6nto r izar e bu geta ra efectua plati, intr-Jperi

- aprobare data ordonatorilor de credite


data, in

limita creditelor bugetare


l sLvvv rL qylvuaLw [r llvvcllg

angaJa si/sau

de

cfU V(jIIIUUI'II9 SI Ulfgfl[telll ,.9; .Sau,dupacaz.nu@nctiedesistemuldefinantareainstitutiilorpublice;


,ri..":ri. :, ;-;. l-." 1.1..

bu,s.I i' o
_r ."

do.u..tt
/

$letieltuieli bugefare :r*:,^ l--- - ^r


-.1 -

-bgge-tglb

re

spective

sumele aprobate in bugete in limitele si potrivit dertinutiil,or rtubilit.

*,[gatori$ si' dupa' criteri i unitare ; ii$,i,q{-ibi{. h ti. ..o n o * i

1..elastficatiebugetara-grupareaveniturilo.

" .[1i.iIaiii|bajie.'functionala-grupareacheltuieliievalua
nJ6pa.r'priino*l"t p"uii.. i'iili,"ri ,"" ,.J".';i#illor1r. ""* "ili*iir. - denumire generica pentru persoana si/sau p.ir**t. ** luc;eaza in I financiar-contabil, care verifica documentelb justificative si intocmesc htexe de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice; financiar-contabil - structura organizatorica din cadrul institutiei
izataexecutia bugetara (serviciu, birou, c

Jri;"il;;

:f"li:d'ii id"'a"'tio
:Strbprifiecfe, obieetive'si altele aSemenea, care se desfasoara pe o :F,[9?4 :lQ,q, la:crgdi:te de angaj ament si credite bugetare;

perioad"';;;;;;;;;;;

'1B.,,bredit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul 'sfue"rsitiului bu , in limitele aprobate;

ffi.qi9'aitbugetar-Sumaaprobataprinbuget,reprezent; ;Otdonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate in .ursrrt

.,:-i

s*oritiului
-lmrtial,prin

:=-',;\tr'.
;

itii anteriioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot bugetar si/sau di in exercitii ia; 'ordonanta si,efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;

cofinantare - finantarea unui.program, proiect, subproiect, obiectiv si altele asemenea, credite bugetare, partial prin finantarea provenita din surse externe;

20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depaseste veniturile bugetare intr-un an
bugetar;

21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata ordonatorului principal de credite de catre Ministerul Finantelor Publice prin trezoreria statului, in limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare si plati; 22." donatie - fonduri banesti sau bunuri materiale primite de o institutie publica de la o persgana juridica.sau frzica cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie; 23.'excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depaseste cheltuielile bugetare intr-un
an bugetar;

24. executie bugetura - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget; 25. executia de casa bugetului - complex de operatiuni care se refera la incasarea ^ veniturilor si plata cheltuielilor bugetare; 26. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se exeCuta: si se raport eaza bugetul; 2iV. tonduri:publicd - sume aloCate din bugetele constituite in economie ,28.rfohduiir speeiale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se
destinatiile

"Trij;;ill

29. irnpo"it - prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila, efectuata de catre admini stratia p ubl ic a pentru sati sfacerea n ece sitatilor de interes general; 30.''firstitutti pun-lice - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Preziderrtiala, _miriisterele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora; ,3.[. lege bugetara anuala - lege care prevede si aulorizeaza pentru fiecare an bugetar veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar; 32. lege de rectificare - lege care modifica in cursul exercitiului bugetar legea bugetara

'1fi

35. plata cheltuielilor - faza in nro institutia publica achita obligatiile sale fata de terti;

----

;.n,1'ff?:;,: fl;11^?il1: ?,litiune'u" p-fincipal de credite, proiectate pentru a realizaun

obiectiv sau ": ':,*i'iJ pentru care sunt stabiliti indicatori de program care "" sa evalueze .ezuttatele;;;;, fi ;;;;: in l,imitele de finantare anrohafe 38r-sistem bugetar - rirt.O. U" care cuprinde bugetele dintr-o .rono*i" ""itu. 39.' seful compartimentului nn

ffi;il" ffil#:;

40,,i19r* - surna p,latita

si care rurpunl. a. ::Tl"1i':^'l1l:i,T".iar-contabil delp'l1ta a cheltuielilor sau, dupa eaz,nnadintre;;;ou".i;;"r;i"d.ot-.ri.""1;J.TrX*ft:lr; ".,i'i,";; #"r"* . """*1or si iiLll;',"::::lti:tlip"u1i.. "ur. r'u *ein rrf,e",

structi;;;";;;il'ii;'tffi;i:ffi;;il;
erviciu public;

d. o p

4,1..'v-arsamant -.modalitate de stingere u oUti :efubtuata de un

ici ori nrruo"iuJi|n baza unor

prevederi

43,j'viraie de credit"
pf4tuare a operatilqrilor respective.

"".#'l[1e[elor

,::1,9"':,'1ff.i,:3:T":::ol*::::,:* q':rt",: Ssponiblit"ti,i aioreaza co'.ru.iii#ol oallasubdiviziu4e.l.llT"l:_g:''.*'iri"";.i;""r*:;'r#il#i1ffffi:Ti#ff;J

'.'-

i.'

.
- --.-

,.
'

1,'
.

t.

l'r

(j.l-l I -/.-

-:

ii

li

i,'si vor fr a@ate si folosite in stricta corelare

c'g

gradulprev

4t

!-.!g,ifl" "