Sunteți pe pagina 1din 30

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

STRATEGIA NAIONAL E INSTR!IRE PENTR! A MINISTRAIA P!"LI# LO#AL IN MOL O$A %&&'(%&)&

CONSILIUL EUROPEI Centrul de Expertiz pentru reforme n APL Directoratul de Cooperare pentru Democra ie Local !i Re"ional Directoratul #eneral I $ Afaceri %uridice Repu&lica 'oldo(a Aparatul #u(ernului 'ini)terul Admini)tra iei Pu&lice Locale Academia de Admini)trare Pu&lic pe Ln" Pre!edintele Repu&licii 'oldo(a

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

Aceast Strategie a fost creat cu asistena financiar a Uniunii Europene. Opiniile reliefate aici nu reflect opinia oficial a Uniunii Europene

#uprins*
STRATEGIA NAIONAL DE INSTRUIRE.........................................................................................1 PENTRU ADMINISTRAIA PUBLIC LOCAL................................................................................1 DIN MOLDOVA..........................................................................................................................................1 PROGRAMELE ACTUALE DE INSTRUIRE SUNT PRESTATE DE UN IR DE INSTITUII: ..................................6 ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC PE LNG PREEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA ....................6 ORGANIZAIA PRINCIPAL DE INSTRUIRE N ACEST DOMENIU ESTE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC (AAP) SUB PATRONAJUL PREEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA. ...........................................6 ONG-URI I PROIECTE DE ASISTEN INTERNAIONAL .........................................................................6 N PLUS O SERIE DE ORGANIZAII NON-GUVERNAMENTALE I PROIECTE DE ASISTEN INTERNAIONAL O!ER SERVICII DE INSTRUIRE DIRECT APL. DEI DE NALT CALITATE ACESTE PROGRAME NU SUNT DURABILE . !INANAREA DIN PARTEA DONATORILOR NU REPREZINT O SOLUIE PE TERMEN LUNG. INSTRUIREA DURABIL TREBUIE S NCEAP CU NECESITILE LOCALE S !IE
PRESTAT PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR LOCALE N CON!ORMITATE CU STANDARDELE STABILITE I S !IE !INANATE DIN SURSE LOCALE . .....................................................................................................6

Anexa I $ Planul de Ac iuni pentru implementarea SNI Anexa II $ Cadrul *uridic al mana"ementului re)ur)elor umane n )ectorul pu&lic Anexa III $Analiza Nece)it ilor de In)truire Anexa I+ $ Li)ta participan ilor la ,ntlnirile #rupului Coordonator

"

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

Mulumiri: Proce)ul de ela&orare a SNI pentru APL din 'oldo(a e)te rezultatul acti(it ii multor actori interni )i externi- experti locali )i interna ionali. De!i e)te foarte deficil de men ionat numele tuturor celor care au fo)t implica i- ec/ipa con)ultan ilor locali- cu acceptul !i din numele #rupului Coordonator- dore!te ) exprime mul umiri toturor celor care !i0au adu) contri&u ia nc de la lan)area ace)tui pro"ram. Li)ta ace)tor actori )e con ine n Anexa I+. In primul rnd mul umiri deo)e&ite )nt adu)e Comi)iei Europene- care a finan at ace)t proiect- exper ilor CE- D# I $ Afaceri *uridice- Directoratul de Cooperare pentru Democra ie Local !i Re"ional1Dna Lu&a +a(ro(a !i Dl. Cezar2 3rut4o5)4i6- USAID0proiectul reformei n APL1Dna Lilia 3(erdun6 pentru oferirea ncrederii !i cuno!tin elor nece)are. Ei au r)pun) prompt la cererea de cola&orare !i cooperare. In al doilea rnd )ntem recuno)ctori reprezentan ilor #u(ernului Repu&licii 'oldo(a- care con)idera ca SNI tre&uie )a de(ina componenta de &aza in pre"atirea cadrelor pentru eficientizarea reformelor economico0)ociale in tara noa)tra. In al treilea rnd (om aduce mul umiri reprezentan ilor Grupul Naional de #oordonare )i Grupul #oordonator Spe+ial 7Task Force7pentru acti(it i (oluntare )i timpul pe care ei l0au acordat Grupului de Lu+ruprecum )i pentru experien a imparta!it din tezaurul &o"at al acti(it ilor de)f!urate de ei anterior n )copul m&o"a irii SNI pentru APL din R' cu experien a practica util de care ei di)pun. 'ul umiri )peciale aducem Academiei de Admini)trare Pu&lic pe ln" Pre!edintele Repu&licii 'oldo(a pentru )uportul pe ntre"a perioada de lucru a ela&orrii )trate"iei. Suntem recuno)ctori tuturor actorilor locali !i interna ionali- care au contri&uit la proce)ele anterioare ale Analizei Nece)it ilor de In)truire !i m&unt irea SNI. Am dori ) mul umim to i cet enii R'- )tuden i- profe)ori- an"a*a i ai diferitor in)titu ii pu&lice !i pri(ate pentru cooperarea lor n proce)ul de ela&orare a SNIintere)ul !i an"a*amentul lor ci(ic. Ei au contri&uit cu idei !i propuneri de (aloare- care au m&unt it calitatea SNI. Con)ultanti locali 8 din Repu&lica 'oldo(a8 Eduard MELNI#, Mi-ail PERE"INOS ,Liu.o/ir #0IRIA# Exper i interna ionali8 Lu.a $A$RO$A, Slova+ia ,#e1ar2 TR!T#O3S45, Polonia #onsiliul Europei* an POPES#!, Ro/an 0!NA, 6o-n 6A#4SON

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

Introdu+ere Pre"tirea SNI pentru APL din 'oldo(a a fo)t lan)at ca urmare a Pro"ramului Comun ntre Comi)ia European !i Con)iliul Europei- fiind ela&orat n parteneriat cu diferi i actori na ionali- cu a*utorul exper ilor interna ionali !i )u& )upra(e"/erea Centrului de expertiz pentru reforme n APL din cadrul Con)iliului Europei. SNI )e &azeaz pe rezultatele unei analize compre/en)i(e a Nece)it ilor de In)truire !i analiza cadrului le"al !i re"ulatoriu n domeniul in)truirii pentru APL din 'oldo(a. . Dup explicarea nece)it ii unei Strate"ii Na ionale de In)truire pentru APL din 'oldo(a1Capitolul I6- Strate"ia ofer o pri(ire "eneral ct de complet po)i&il a rezultatelor Analizei Nece)it ilor de In)truire realizate1Capitolul II6 !i prezint domeniile )trate"ice !i o&iecti(ele )pecifice care tre&uie realizate pentru a m&unt i )i)temul de in)truire din 'oldo(a1Capitolul III6. ,n continuare )nt prezentate o )erie de factori de )ucce)1Capitolul I+6 !i concluzii1Capitolul +6. Anexate )nt Planul de Ac iuni !i Analiza Nece)it ilor de In)truire n totalitate.

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

I7 Ne+esitatea unei Strategii Naionale de Instruire pentru APL


Admini)tra ia pu&lic local nu )e refer n primul rnd la le"i !i norme)arcini- patrimoniu- &u"et !i )er(icii pu&lice. Admini)tra ia pu&lic local e)te nti de toate pentru cet eni. Cet enii care trie)c !i lucreaz ntr0o anumit zon- care ar tre&ui ) fie ncura*a i ) participe n (ia a local !i care )nt ndrept i i ) &eneficieze de )er(icii pu&lice decente !i de oficiali locali 1numi i )au ale!i6 care tre&uie ) depun efort maxim pentru a oferi a)emenea )er(icii. ,m&unt irea admini)tra iei pu&lice locale n)eamn n primul rnd a in(e)ti n oameni- a0i a*uta )0!i ndeplinea)c o&li"a iunile lor ntr0o manier eficaceeficient !i inten)ificat per)onal. A)tzi autorit ile locale- oriunde )e afltre&uie permanent ) )e confrunte !i ) )e adapteze )c/im&rilor. Ace)te )c/im&ri pot pro(eni din )ur)e diferite- "u(erne ale)e pentru a ntreprinde reforme- popula ie care refuz ) accepte )er(icii mediocre- )au )c/im&ri n &alan a ntre admini)tra ia local !i cea central. ,n 'oldo(a- ca !i n alte )tate e)t europene- )c/im&rile au fo)t ndeo)e&i dramatice n ultimii 9:09; ani !i admini)tra ia local )0a confruntat cu un numr mare !i (ariat de )c/im&ri. Ace)te )c/im&ri pot a(ea )ucce) doar dac re)pon)a&ilii locali po)ed o com&inare unic de cuno!tin e- a&ilit i !i a&ordri rennoite continuu. In)truirea e)te un in)trument (ital- permi ndu0le oficialilor locali ) o& in )tandarde nalte !i ) fac fa ace)tor pro(ocri. 1.1 Schim ri in conte!tul A"# ,ntotdeauna exi)t nece)itatea de a m&unt i performan a autorit ilor locale. Cet enii permanent au ne(oie de tot mai multe )er(icii. Cererea ridicat nece)it )tandarde de performan mai nalte. Cet enii (or continua ) )olicite APL )c/im&ri poziti(e n a)pectele economice- )ociale !i ecolo"ice ale comunit ii lor. Ei ntotdeauna (or tinde )pre o (ia mai &un. Rolul APL n 'oldo(a e)te redirec ionat )pre promo(area dez(oltrii economice !i )ociale !i a)i"urrii ec/it ii )ociale prin intermediul unor )er(icii eficiente !i acce)i&ile. 'oldo(a de a)emenea )e confrunt cu cerin e tot mai mari din exterior. Cerin ele reformrii !i )c/im&rii atitudinii fa de politicile de per)onal in admini)tra ia pu&lica )unt adre)ate prin multiple rapoarte ale Con)iliului Europei- care n ultimii ani a )upu) Repu&lica 'oldo(a la < monitorizri n dez(oltarea democra iei locale- rapoarte de ar ale =ncii 'ondiale- >'I- alte or"ani)me interna ionale- cerin e )pecifice- concrete adre)ate n (ederea parcur"erii pa!ilor de aderare la Uniunea Europeana. ,n (ederea ridicrii ni(elului de &un)tare a tuturor cet enilor- facilitrii cre!terii economice na ionale !i contri&uirii la proce)ului de inte"rare n EU- a)umarea de ctre APL a noului rol tre&uie pri(it prin pri)ma unui cadru amplu de dez(oltare na ional. SNI (ine ) )er(ea)c drept in)trument pentru implicarea con)tructi( a autorit ilor locale !i centrale- or"aniza iilor )ociet ii ci(ile !i a comunit ii donatoare interna ionale n dez(oltarea continu- ec/ili&rat !i inte"rat a APL. Strate"ia (a contri&ui la e(aluarea capacit ilor tuturor celor intere)a i !i implica i n (ederea identificrii punctelor tari !i a con)tr?n"erilor n )ati)facerea nece)ittilor de in)truire ale APL.

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

1.$. %adrul naional e!istent &n domeniul instruirii 1.2.1.Prestatorii de instruire i rolul lor In)truirea cadrelor APL e)te planificat- or"anizat !i pre)tat conform )copurilor !i procedurilor pre(zute de #u(ern n diferite acte normatie di)cutate n capitolul precedent. ,n plu)- ON#0urile dea)emenea de)f!oar acti(it i de in)truire de nalt calitate pentru APL. ,n) ace)te acti(it i nu )unt )uficiente !i )nt limitate "eo"rafic. Unele din ele nu core)pund )tandardelor na ionale- dar r)pund cererii exi)tente. 'ulte acti(it i )unt de natur duplicitar. Pro"ramele actuale de in)truire )unt pre)tate de un !ir de in)titu ii8 Academia de Administrare "u lic pe l&ng "re'edintele (epu licii Moldo)a Or"aniza ia principal de in)truire n ace)t domeniu e)te Academia de Admini)trare Pu&lic 1AAP6 )u& patrona*ul Pre!edintelui Repu&licii 'oldo(a. O*+,uri 'i proiecte de asisten internaional ,n plu)- o )erie de or"aniza ii non0"u(ernamentale !i proiecte de a)i)ten interna ional ofer )er(icii de in)truire direct APL. De!i de nalt calitateace)te pro"rame nu )unt dura&ile. >inan area din partea donatorilor nu reprezint o )olu ie pe termen lun". In)truirea dura&il tre&uie ) nceap cu nece)it ile locale- ) fie pre)tat prin intermediul )i)temelor locale n conformitate cu )tandardele )ta&ilite- !i ) fie finan ate din )ur)e locale. Acea)ta nu n)eamn c rolul ON#0urilor n pre)tarea )er(iciilor de in)truire tre&uie diminuat. ON#0uri pot completa1!i de multe ori fac acea)ta6formele tradi ionale de in)truire- fiind de multe ori mai flexi&ile- oferind (aloare prin m&unt irea )u&iectelor de in)truire- introducnd n proce)ul de in)truire mai mult tran)paren - noi mecani)me financiare- noi a&ilit i formatorilor- o nou metodolo"ie- )au pur !i )implu r)punznd la pre)iunea de pe pia a in)truirii. Asociaii ale Autoritilor "u lice #ocale A)ocia iile APL )unt !i ele importante n domeniul de in)truire. Actualmentea)ocia iile na ionale APL di)pun de capacit i redu)e de pre)tare a )er(iciilor de in)truire. ,n) ele (or continua ) *oace un rol important n ela&orarea !i pre)tarea pro"ramelor de in)truire precum !i de )upra(e"/ere a SNI. APL0 mem&ri ar tre&ui ) )olicite a)tfel de )er(icii de la ace)te a)ocia ii. Dea)emenea- a)ocia iile profe)ionale *oac un rol important n implementarea SNI. Ele ar putea )ta&ili )tandarde pentru mem&ri- ela&ora pro"rame de pre"tire profe)ional !i )upra(e"/ea proce)ele de acreditare n ace)t domeniu. Dup cum arat ANI- participarea la in)truire e con)iderat util pentru dez(oltarea profe)ional- dar mai pu in de *umtate din cei inter(ie(a i !i0 au exprimat intere)ul pentru participarea la in)truire. A)ocia iile ar putea ) )e

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

implice n facilitarea moti(rii APL fa de in)truire coordonnd n)!i proce)ul de in)tuire n APL. ,n )pecial- contri&uind la ela&orarea )tandardelor na ionale de in)truire. Un alt "en de acti(itate ar fi crearea unei platforme de )c/im& de informa ie !i tran)fer de cuno!tin e. De a)emenea a)ocia iile pot ) promo(eze de)centralizarea proce)ului de in)truire !i tran)ferarea ace)tuia par ial n afara capitalei. Implicarea n proce)ul de acreditare a pre)tatorilor de )er(icii e)te nc un rol pe care a)ocia iile ar putea )a !i0l a)ume. A)emenea practici *oac un rol important n mputernicirea autorit ilor locale cu re)pon)a&ilitatea de autodez(oltare profe)ional. Pentu a acumula experien n implementarea SNI- a)ocia iile au !i ele ne(oie de in)tuire n domeniul mana"ementului !i pre)trii )er(iciilor de in)truire. A)ocia iile tre&uie )0!i )ta&ilea)c priorit ile in ace)t domeniu. Pe &aza priorit ilor identificate- pro"rame de dez(oltare a capacit ii a)ocia iilor tre&uie ela&orate n parteneriat cu AAP- or"aniza ii intrerna ionale- precum e)te Or"aniza ia interna ional a a)ocia iilor autorit ilor pu&lice locale din Sud0E)tul Europei 1NALAS6 !i alte or"aniza ii rele(ante. Centrul de expertiz pentru admini)tra ia pu&lic local din cadrul Con)iliului Europei ela&oreaz un In)trumentariu pentru ntrirea capacit ii A)ocia iilor din admini)tra ia pu&lic local. A)ocia iile profe)ionale ale pre)tatorilor de in)truire !i formatorilor A)ocia iile profe)ionale )unt !i ele importante n domeniul de in)truire. Ele ar putea )ta&ili )tandarde pentru mem&ri- ela&ora pro"rame de pre"tire profe)ional !i )upra(e"/ea proce)ele de acreditare n ace)t domeniu. Lip)a unor a)emenea a)ocia ii n 'oldo(a accentueaz nece)itatea de a crea condi iile nece)are !i ini iati(ele pentru crearea lor. ,n continuare pot fi nece)are eforturi pentru ntrirea capacit ii lor opera ionale. Rela iile exi)tente la moment ntre diferi i actori- care formeaz cadrul na ional de in)truire )nt ilu)trate n Sc/ema 9.

&

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

Schema 1

Roluri i responsabiliti n sistemul de instruire a cadrelor APL

N49* 3/(2M0,07-(/ 2* A6+0,07-/2;0(0 P9<*03( L432*( D(82/-2+(,-(*( R(79/7( U+2,( 60, +0,07-(/(

Sistemul na i!nal "e inst#ui#e APL POLITICI ' R()*(+(,-./0 1 23-( ,4/+2-05( C4+2,62 6( 7-2- 8(,-/9 8/().-0/(2 :9,3;04,2/0*4/ 89<*030 A*432/(2 /(79/7(*4/ ,2;04,2*( (797;0,(/(2 :0,2,302/.) P/40(3;00 =0 8/4),4>( 2 -(+(*4/ 6( 0,7-/90/( 32,-0-2-(2 6( 8/4)/2+( =0 82/-03082,;0 (698. 32-()4/00 =0 34+8(-(,;()

P#estat!#ii "e inst#ui#e C9//039*2 39 39/79/0 =0 +(-46( 6( (52*92/( 7-2<0*0-( E*2<4/2/(2 8*2,9*90 34,;0,9-9*90 =0 +(-464*4)0(0 8/(39+ =0 2 +2-(/02*(*4/ 6( 0,7-/90/( P*2,9/0 6( 8/(7-2/( 2 0,7-/90/00. R(3/9-2/(2 =0 0,7-/90/(2 :4/+2-4/0*4/ E52*92/(2: ,4-( =0 (?2+(,(@-(7-(.

P/(7-2-4/0 6( 7(/50300: AAP 7(3-4/9* 8/052ONG-9/0 =0 64,2-4/0

Bene$i%ia#ii "e inst#ui#e I6(-0:032/(2 ,(3(70-.;0*4/ 6( 0,7-/90/( *432*( P*2,9/0 6( 0,7-/90/( *432*( 1 :0,2,;2/( 34/(789,>.-42/( N9+./9* 1 32-()4/02 82/-03082,;0*4/ 1 0,7-/90/(2 74*030-2-. P2/-03082/(2 *2 0,7-/90/( A3-050-.;0 6( 0,7-/90/( 0,-(/,( =0 *2 *439* 6( *93/9 E52*92/(2 /()9*2-. 2 /(>9*-2-(*4/ 6( 0,7-/90/(

APL 0.(. :9,3;04,2/0 89<*030 2*(=0 *432*0 7430(-2-(2 3050*.

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

#u(ernul- prin intermediul )ec iei de cadre re)pon)a&ile pentru APL 1n (iitor prin 'ini)terul Admini)tra iei Pu&lice6 ela&oreaz cadrul "eneral de cerin e de in)truire pentru func ionarii pu&lici !i ale!ii locali. Politicile !i curricula na ionale de in)truire )unt )ta&ilite de "u(ern printr0un plan anual 1comanda de )tat6 !i implementate de in)titu iile de in)truire exi)tente n domenii )ta&ilite.

1.-. %onte!tul e!tins al Strategiei Strate"ia ncepe prin recunoa!terea autorit ilor locale ca o aren dinamic de dez(oltare care- fiind ec/ipat cu in)trumente nece)are- poate n mod reu!it )0 !i con)truia)c (iitorul !i ) acti(eze pentru a0!i m&unt i performan elea)i"urnd o inte"rare fr dificult i n )tructurile europene. Con"ruen a a trei factori principali determin ela&orarea Strate"iei Na ionale de In)truire ca un proce) oportun !i a&)olut nece)ar8 1. Reforma n administraia public 2. Descentralizarea care este o parte a procesului de reform! dar necesit o atenie deosebit" #. $forturile Republicii %oldo&a de 'nte(rare $uropean. a" Reforma administraiei publice Rolul APL din 'oldo(a e)te n proce) de reconceptualizare n (ederea con)olidrii func iilor caracteri)tice e)en iale de pre)tare a )er(iciilor eficiente cet enilor. Ace)t proce) a ntreprin) eforturi de a extinde po)i&ilit ile de participare cet enea)c n proce)ul de "u(ernare local- a mri "radul de ino(are !i a aprecia (aloarea practicilor de )ucce)- a promo(a tran)paren a !i recepti(itatea. 3oate ace)te eforturi au fo)t dificile pentru APL- dat fiind proximitatea fa de &eneficari !i re)pon)a&iliteatea imediat !i direct pentru a)i"urarea unui mediu prielnic m&unt irii condi iilor de (ia !i participrii ci(ile acti(e. Reformele na ionale din )ectoarele pri(at !i pu&lic din 'oldo(a nu pot realiza )copurile economiei na ionale p?n c?nd ele nu )unt adaptate cerin elor locale. APL reprezint n mod tradi ional (eri"a cea mai )la& n multe ri- n )pecial cele n tranzi ie. APL r)pund cerin elor zilnice de creare a locurilor de munc- infra)tructur 1in(e)ti ii capitale noi !i rea&ilitarea )i)temelor (ec/i6- finan are !i "u(ernare eficient. A face fa ace)tor pro&leme n )itua ia pre)iunilor de natur economic !i politic a rama) dificil pentru APL din 'oldo(a. Acea)ta indic nece)itatea ur"ent pentru o )trate"ie de in)truire care ar a*uta APL n )olu ionarea dificult ilor prezente prin dez(oltarea deprinderilor profe)ionale noi !i adec(ate realit ilor n continu )c/im&are. Rezultatele ANI- prezentate n Capitolul III- indic faptul c )i)temul de in)truire din 'oldo(a e)te in)uficient. Cauzele )unt urmatoarele8 lip)a cronic de mi*loace financiare@

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

cola&orare )la& cu donatori !i or"aniza ii finan atoare@ moti(are financiar !i moral inadec(at a func ionarilor pu&lici . &6 Descentralizarea De)centralizarea e)te o pro(ocare pentru )tatele n tranzi ie. Pe de o parte to i actorii recuno)c a(anta*ele unei admini)tra ii pu&lice locale puternice- n termenii proximit ii )ale fa de cet ean- care0i permite ) fie mai flexi&il !i adapta&il la circum)tan ele !i nece)it ile locale !i datorndu0!i eficien a oferirii )er(iciilor pu&lice core)punztoare popula iei. Pe de alt parte exi)t o reticien n rndul admini)tra iei centrale pri(ind dele"area mai multor competen e admini)tra iei locale- a crei oficiali )nt con)idera i mai pu in competen i !i demni de ncredere dect cei de la ni(el central. 'oldo(a a derulat cte(a ini iati(e de de)centralizare politic- fi)cal !i admini)trati( n decur)ul deceniului trecut n (ederea mririi "radului de recepti(itate a APL fa de cet eni !i ridicrii eficien ei. Implementarea de)centralizrii reprezint una din cele mai pro&lematice elemente ale reformei admini)tra iei pu&lice. O mai mare autonomie *uridic a APL nu a n)emnat !i un acce) mai mare la (enituri locale ori autoritate mai mare de a efectua c/eltuieli. APL )e confrunt cu un numr mare de re)pon)a&ilit i- dar cu un numr limitat de mecani)me de coordonare !i realizare a ace)tora. Pentru a &eneficia din plin de pe urma proce)ului de de)centralizare APL au ne(oie de acce) la re)ur)e- cuno!tin e !i deprinderi rele(ante. Proce)ul de de)centralizare are loc n conformitate cu principiile Cartei Europene a APL- )emnat de Repu&lica 'oldo(a n 9AAB- dar nc e)te mult de realizat. ,n octom&rie C::;- Con"re)ul Autorit ilor Locale !i Re"ionale a Con)iliului Europei a adoptat un raport de)tul de critic- care a a(ut drept rezultat recomandri clare pri(ind )itua ia democra iei locale n 'oldo(a. De)centralizarea nece)it capacit i !i func ionari pu&lici &ine in)trui i. Autorit ile centrale tre&uie ) )e a)i"ure c APL (or fi capa&ile ) ndeplinea)c func iile tran)ferate n mod adec(at. Crearea noului 'ini)ter al Admini)tra iei Pu&lice Locale- recomandat de Con"re)- a fo)t acceptat n mod diferit de (ariate in)titu ii. ,n realitate- ace)t mini)ter e)te in)trumentul care- de altfel- ca !i alte in)trumente- poate fi folo)it ntr0un mod eficient- )au poate fi i"norat. Dac ace)t 'ini)ter )er(e!te la con)olidarea controlului acti(it ii admini)tra iei locale !i n continuare limitarea acti(it ii ace)teia- de)centralizarea poate fi compromi) !i democra ia local din 'oldo(a poate fi n pericol- dac n) 'ini)terul (a )er(i la an"a*area admini)tra iei locale ntr0un efort comun de con)olidare a democra iei localedac (a oferi o platform (ia&il de cooperare a tuturor actorilor- dac (a folo)i n mod reu!it cuno!tin ele !i partenerii )i n )copul dez(oltrii proiectelor reformelor le"ale !i in)titu ionale- dac (a ac iona ca un reprezentant al intere)elor le"itime ale admini)tra iei locale n cadrul celei centrale- inclu)i( n timpul ne"ocierilor &u"etare- atunci ar putea de(eni cel mai &un aliat al admini)tra iei pu&lice centrale !i poate contri&ui la acelerarea de)centralizrii !i crearea unui )i)tem admini)trati( local eficient !i )ta&il.

1C

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

De)centralizarea reprezint un proce) care dureaz ani de zile- iar ec/ili&rul de putere ntre competen ele locale !i centrale (or fi n continu )c/im&are. ,n a)emenea condi ii !i competen ele APL precum )i a "u(ernului central nece)it a fi a*u)tate conform )c/im&rilor par(enite. c" 'nte(rarea $uropean Azi Repu&lica 'oldo(a )e afl pe calea dez(oltrii )ociale !i economice !i crerii unei economii de pia (ia&ile. ,n ultimii ani au derulat reforme in)titu ionale )emnificati(e cu )u) inerea diferitor or"aniza ii interna ionaleinclu)i( a CE !i )tructurilor UE. Reformele )e aliniaz la unul dintre cele mai importante o&iecti(e de lun" durat a #R'- inte"rarea n UE. Planul de Ac iuni UE pentru 'oldo(a a fo)t ne"ociat n C::< !i apro&at de Comi)ia European n fe&ruarie C::;. Ace)t Plan de Ac iuni e)te un document politic care prezint o&iecti(ele )trate"ice de cooperare ntre 'oldo(a !i UE. Planul e)te pre(zut pentru trei ani. Implementarea lui (a ncura*a !i )u) ine o&iecti(ul 'oldo(ei de inte"rare n )tructurile europene economice !i politice. Implementarea Planului de Ac iuni (a contri&ui )emnificati( la a*u)tarea actelor le"i)lati(e !i normati(e ale 'oldo(ei la cele europene. ,n ace)t context- )e (a con)trui o &az )olid pentru inte"rarea economic &azat pe adoptarea !i implementarea le"i)la iei economice n (ederea ncura*rii comer uluiin(e)ti iilor !i cre!terii economice. ,n plu) acea)ta (a contri&ui la ela&orarea !i implementarea politicilor !i m)urilor de promo(are a cre!terii economice !i coeziunii )ociale- reducerea )rciei !i prote*area mediului am&iant- contri&uind a)tfel la realizarea o&iecti(ului pe termen lun" de dez(oltare dura&il. Acea)t ini iati( ma*or a creat noi !an)e de inte"rare n UE pentru 'oldo(a. ,n) pentru a realiza cu )ucce) Planul de Ac iuni !i a trece la urmtorii pa!i n proce)ul de inte"rare- toate mini)terele- departamentele !i APL tre&uie ) &eneficieze de re)pon)a&ilit i !i )arcini clar definite !i mecani)me de cooperare. 'oldo(a- n ciuda unei cre!teri economice mode)te- rm?ne n urm la capitolul reformei APL !i n ndeplinirea pre(ederilor Cartei Europene a APL- )emnat de 'oldo(a in 9AAB. ,n acea)t pri(in . 'oldo(a )e confrunt cu o pro&lem ma*or8 de a trece de la cultura controlului central la una de parteneriat !i r)pundere local. Sc/im&area culturii !i a*u)tarea performan ei la )tandardele acceptate la ni(el european (a nece)ita timp !i efort !i ar putea fi )u) inute de SNI. O a)tfel de )trate"ie (a permite APL ) n elea" !i )0!i a)ume mai &ine rolurile !i func iile. SNI dez(olt capacit i de care e)te mare ne(oie n 'oldo(a. 1... Scopul 'i o iecti)ele Strategiei Strate"ia (a oferi un "rad de coordonare care (a duce la8 1i6 cre!terea eficacit ii in)truirii exi)tente- 1ii6 ela&orarea noii in)truiri pentru a )uplini nea*un)urile identificate de ANI- 1iii6 di)eminarea practicilor de )ucce). ,n )copul crerii unei &une "u(ernri locale- o condi ie sine )ua non e)te exi)ten a unor oficiali locali profe)ionali !i capa&ili- care fac fa cerin elor !i

11

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

a!teptrilor cet enilor- ac ioneaz n mod etic !i tran)parent- )nt moti(a i !i capa&ili ) n elea" proce)ul de reform !i inte"rarea n )tructurile europene. Acea)t )trate"ie tinde ) )u"ereze autorit ilor din 'oldo(a- de am&ele ni(eluri- nece)itatea crerii )au m&unt irii unui )i)tem- incluznd re"ulio&iecti(e- priorit i- or"aniza ii !i mecani)me- care ar a)i"ura m&unt irea continu a cuno!tin elor- performan elor oficialit ilor locale. Scopul Strate"iei e)te de a8 unifica eforturile tuturor actorilor n *urul unor o&iecti(e comune@ ncura*a cre!terea in(e)ti iilor n in)truire !i de a oferi ncrederea autorit ilor centrale- or"aniza iilor na ionale !i interna ionale pri(ind a&ilitatea autorit ilor locale de a oferi o admini)trare local eficace@ crea condi ii pentru un )i)tem de in)truire calitati( al oficialilor locali@ dez(olta un )i)tem de in)truire orientat )pre cerere- nece)it ile autorit ilor locale (or dicta con inutul a"endei de in)truire .

,ncepnd cu o analiz )erioa) a Nece)it ilor de In)truire- o&iecti(ele Strate"iei )nt crearea8 unei n ele"eri a cererilor !i oportunit ilor de in)truire pentru "rupuri )pecifice de func ionari pu&lici !i ale!i locali@ unui mecani)m pentru &eneficiarii locali pentru preluarea controlului a)upra Strate"iei !i a)i"urarea monitorin"ului nece)ar implementrii )ale !i e(olu iei n conformitate cu )c/im&rile )itua iei din admini)tra ia pu&lic local@ unui )et de re"uli normati(e care )timuleaz calitatea !i eficien a in)truirii@ unui )i)tem in)titu ional care poate a)i"ura oferirea celei mai &une in)truiri@ unui mediu unde )nt (alorificate in)truirea- performan a !i dedica ia@ unui )et de ndrumare practice pentru dez(oltarea pro"ramelor de in)truire nalt calitati(e.

Strate"ia Na ional de In)truire pentru Admini)tra ia Pu&lic din 'oldo(a e)te nceputul a ceea ce tre&uie ) fie un lun" proce) de reform !i dez(oltare a unei admini)tra ii pu&lice locale competente !i profe)ionale. Ea ofer fundamentul pe care )e (or or"aniza eforturile tuturor actorilor !i un "/id ini ial pri(ind )ta&ilirea priorit ilor de (iitor. Strate"ia e)te un document dinamic- )upu) rennoirilor !i re(izuirii. Ea ofer mecani)me nece)are pentru a urmri e(olu iile le"ale- admini)trati(e !i )ociale din 'oldo(a. Impactul ei final (a depinde de )eriozitatea &eneficiarilor locali- de con(in"erea lor c Strate"ia poate m&unt i admini)tra ia local din 'oldo(a !i dorin a lor de a depune eforturi pentru implementarea ei. 1"

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

1./. Metodologia 'i pregtirea Strategiei *aionale de Instruire &n Moldo)a Strate"ia a fo)t pre"tit cu a*utorul !i )u& )upra(e"/erea nou creatului Centru de Expertiz pentru reforme n admini)tra ia pu&lic local din cadrul Con)iliului Europei.9 Centrul de Expertiz implementeaz o )erie de pro"rame &azate pe modele ela&orate n &aza celei mai reu!ite practice europene. Unul din ace)te pro"rame e)te pre"tirea Strate"iilor Na ionale de In)truire n cooperare cu &eneficiarii locali. Pac/etul ntre" nece)ar pentru pre"tirea unei a)emenea Strate"ii- incluzind o&iecti(e- elemente !i condi ii- principii ale Analizei Nece)it ilor de In)truire- modele de c/e)tionare pentru autorit ile localemodele de )tructuri ale ANI !i SNI- pot fi ")ite n ,ndrumarul pre"tit de Centrul de Expertiz. Pre"tirea Strate"iei Na ionale de In)truire pentru Repu&lica 'oldo(a a &eneficiat de a(anta*ul pre"tirii Strate"iilor Na ionale de In)truire pentru Al&ania- Armenia- Croa ia- #eor"ia- Ser&ia !i fo)ta Repu&lic Iu"u)la( 'acedonia. Pe C:0C9 mai C::;- n timpul unei me)e rotunde- #u(ernul Repu&licii 'oldo(a 1#R'6- n cooperare !i cu )u) inerea Con)iliului Europei 1CE6- Academiei de Admini)trare Pu&lic 1AAP6- a)ocia iilor APL- reprezentan ilor )ociet ii ci(ile !i comunit ilor donatoare- au ini iat proce)ul de ela&orare a SNI. Acea)t decizie a fo)t profund influen at de acordul comun conform cruia APL con)tituie fa a zilnic a )ectorului pu&lic D acel ni(el al )ectorului pu&lic unde are loc pre)tarea )er(iciilor pu&lice de &az !i unde politicile afecteaz cet enii. Participan ii la ma)a rotund au fo)t de acord c n (ederea derulrii dez(oltrii economice dura&ile !i a proce)ului de inte"rare n )tructurile europene- conform declara iilor Pre!edintelui Repu&licii 'oldo(a- APL nece)it reforme con)tructi(e. A)tfel- to i participan ii au fo)t deacord c o )trate"ie capa&il ) mrea)c ni(elul cuno!tin elor !i a&ilit ilor func ionarilor pu&lici are importan att local c?t !i na ional. ,n cadrul aceluia!i e(eniment- a fo)t nfiin at un #rup Coordonator 1#C6 numr?nd pe)te E: de mem&ri care reprezint toate in)titu iile implicate n reforma !i dez(oltarea APL cu )copul de a a)i"ura natura participati( a SNI. #rupul Coordonator )0a an"a*at ) continue ntlnirile re"ulate n (ederea lurii deciziilor0c/eiie precum ela&orarea planului ANI@ analiza !i apro&area rezultatelor ANI@ di)cutarea !i acordul cu pri(ire la planul de ac iune SNI !i a Strate"iei propriu0zi)e.

II7 Anali1a Ne+esitilor de Instruire


Analiza Nece)it ilor de In)truire 1ANI6 a con)tituit prima etap n proce)ul de ela&orare a SNI. Au fo)t fcute urmtoarele pre)upuneri8

Pentru a o& ine mai mult informa ie de)pre Centrul de Expertiz- in)trumentele !i pro"ramele )ale- (izita i 555.coe.int7local.

1#

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

ANI independent !i (ia&il la ni(el de localitate !i raion (a "enera date credi&ile pentru ela&orarea unei SNI a*u)tate la condi iile exi)tenteexperien ele !i a!teptrile func ionarilor !i ale!ilor pu&lici@ Rezultatele ANI (or )ta&ili o &az )olid !i credi&il pentru planificarea (olumului !i con inutului cur)urilor de in)truire@ Rezultatele ANI (or contri&ui la identificarea acti(it ilor de )u) inereela&orarea direc iilor de (iitor precum !i a capacit ii in)titu ionale nece)are pentru implementarea SNI@ Participarea n ANI !i ela&orarea SNI (a ncura*a implicareaparteneriatul !i cooperarea tuturor pr ilor intere)ate. O.ie+tivul prin+ipal al ANI este de a deter/ina ne+esitile de instruire ale grupurilor +-eie din siste/ul APL din Moldova 8i a identi9i+a ele/entele ne+esare unui /ediu de instruire atra+tiv7 $.1. Metodologia ANI )0a &azat pe trei in(e)ti"a ii )eparate8 Sonda* cantitati( al func ionarilor !i ale!ilor pu&lici la ni(el de localitate !i raion@ Inter(iuri n profunzime cu !apte cate"orii diferite de re)ponden i@ Analiza cadrului le"al n )ectorul de pre"tire profe)ional. Sonda*ul a fo)t efectuat pe un e!antion reprezentati( de primrii !i con)ilii raionale din ntrea"a ar. E!antionul final a con)tat din dou )u&0e!antioane8 au fo)t )electate CFB de primrii !i toate con)iliile raionale 1EC6. ,n total au fo)t colectate CEGC c/e)tionare completate. ,nter(iurile n profunzime au fo)t efectuate n patru re"iuni din 'oldo(a. ,n total CG de inter(iuri au fo)t de)f!urate cu reprezentan i ai diferitor in)titu ii pu&lice- ne"u(ernamentaleacademice !i or"aniza ii donatoare. Analiza le"i)la iei cu pri(ire la pre"rirea per)onalului APL a fo)t efectuat de unul din con)ultan ii locali. Rezultatele acti(it ii realizate de exper ii locali !i interna ionali !i coordonate de Centrul de Expertiz a Con)iliului Europei au fo)t analizate de #rupul Coordonator n cadrul ntlnirilor care au a(ut loc la =l i 1CF fe&ruaruie09 martie C::B6 !i la +adul lui +od 1 E0< mai C::B6 !i au fo)t finalizate n cadrul ultimei ntlniri- care a a(ut loc la CC )eptem&rie C::B la C/i!inu. $.$. %onclu0ii principale Rezultatele )onda*ului- ale inter(iurilor n profunzime !i ale analizei cadrului le"i)lati(e )unt cla)ificate n c?te(a cate"orii !i )unt prezentate n ta&elul urmtor. 3a&elul 9. Rezumatul concluziilor SNI
#ategoria *adru le(islati& es+rierea Nu exi)t o (er)iune unic- nici nece)it i )au priorit i de in)truire clare exprimate de oficialii locali Le"i)la ia n cauz e)te de)eori am&i"u !i con)tant )upu) re(izuirii

1$

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

Le"i)la ia e "reu de n ele) Le"i)la ia nu e)te aplicat adec(at Di)tri&uirea re)pon)a&ilit ilor de implementare !i monitorizare a pro"ramelor de in)truire nu e)te clar Nu exi)t corela ie ntre proce)ul de pre"tire profe)ional !i dez(oltarea carierei de func ionar pu&lic local +cces la informaie

Lip)a acce)ului "ratuit la &aze de date le"i)lati(e Lip)a pu&lica iilor7periodicelor de )pecialitate Promo(area in)uficient a practicelor de )ucce) =aza de re)ur)e n admini)trare pu&lic- inclu)i( literatura de )pecialitate e)te limitat Utilarea &irourilor cu te/nic informa ional !i acce)ul la Internet e)te in)uficient Li)pa cuno!tin elor (i)0a0(i) de cerin ele de inte"rare n UE Ser(iciile de in)truire actuale )unt ineficiente- limitate !i nu )ati)fac nece)it ile exi)tente Re)ur)e financiare )unt in)uficiente pentru pro"rame de in)truire cuprinztoare Cola&orarea cu )ocietatea ci(il- in)titu iile academice !i comunitatea donatoare e)te )la& A)i)ten metodolo"ic !i te/nic din partea "u(ernului e)te limitat Ser(icile de in)truire )unt concentrate n C/i!inu Exi)t pre)iunea de aliniere la )tandardele UE Lip)a in)truirii pentru con)ilieri- diferen e or"aniza ionale !i opera ionale oferite de pre)tatorii de in)truire exi)ten i

'nstruire

%ana(ementul resurselor umane 'oti(are per)onalului pentru in)truire e)te )la& Lip)a cerin elor oficiale pentru dez(oltare profe)ional Remunerarea e)te in)uficient Securitatea locului de munc e limitat E(aluarea performan ei per)onalului )e efectueaz rar !i in)uficient Dez(oltarea profe)ional a per)onalului de)eori nu e prioritar Lucrul n ec/ip e utilizat rar Departamentele Re)ur)e Umane nu prime)c7ofer )uficient in)truire Transparen i rspundere

Contacte in)uficiente cu cet enii Practici in)uficiente de com&atere a corup iei Ni(el )la& de tran)paren n an"a*area per)onalului !i efectuarea ac/izi iilor pu&lice Remunerarea in)uficient cauzeaz corup ie

Rezultatele ANI ne permit ) concluzionm c exi)t nece)itatea unei reforme n admini)tra ia pu&lic pentru a crea un )i)tem puternic de dez(oltare

1%

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

profe)ional. Potri(it rezultatelor ANI- att "u(ernul central- ct !i autorit ile locale tre&uie ) ntreprind )c/im&ri n )i)temul APL din 'oldo(a. Concluziile ANI )u"ereaz domenii rele(ante care tre&uie tratate n cadrul Strate"iei8 9. 3re&uie ")it (oin a politic pentru a introduce )c/im&rile n )i)temul APL- n )pecial mrirea autonomiei lor@ a)i"urarea po)i&ilit ilor de pre"tire profe)ional a func ionarilor pu&licidez(oltarea unui corp te/nocrat de cadre n )ectorul pu&lic- )ta&ilirea )tandardelor de performan !i cerin elor de )er(icii. C. 3re&uie ncura*ate parteneriatele ntre a)ocia ii- academii !i mini)tere n (ederea pre)trii )er(iciilor de in)truire. De a)emenea tre&uie ncura*at coordonarea de lun" durat n pre)tarea ace)tor )er(icii !i )c/im&ul de informa ie. 3re&uie cerat po)i&ilitatea in)tituirii unui forum na ional de in)truire )au a unui centru de practici de )ucce). E. 3re&uie ridicat ni(elul de con!tientizare !i )c/im&at atitudinea fa de dez(oltarea profe)ional a func ionarilor !i ale!ilor pu&lici. Ace)te acti(it i tre&uie de)f!urate ntr0un context mai lar" de creare de capacit i n domeniul mana"ementului performan ei. <. 3re&uie create un )i)tem !i pro"rame ample !i dura&ile de in)truire n toate a)pectele mana"ementul )ectorului pu&lic. ;. 3re&uie introdu)e )i)teme de e(aluare a performan ei !i certificare7licen iere a per)onalului- con)olidate practicile de mana"ement al re)ur)elor umane n raioane !i localit ile mai mari. B. 3re&uie )ta&ilit un cadru pentru promo(area practicilor de )ucce)ela&orarea materialelor de in)truire de calitate !i )i)temului de )c/im& de informa ii- precum !i a unei &aze de date a formatorilor !i pre)tatorilor de )er(icii. G. 3re&uie )olu ionat pro&lema finan rii acti(it ilor de in)truire prin coordonarea a)i)ten ei interna ionale !i mo&ilizarea a)i)ten ei "u(ernului n ace)t domeniu. ,n concluzie- pentru a r)punde la ace)te pro(ocri- Strate"ia Na ional de In)truire trateaz nea*un)urile identificate mai )u) printr0o a&ordare )trate"ic prezentat n Capitolul III. Raportul complet al Analizei Nece)it ilor de In)truire e)te prezentat n Anexa III.

16

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

III7
I+.

Strategia Naional de Instruire* do/enii strategi+e 8i s+opuri


=azndu0)e pe o Analiz compre/en)i( a Nece)it ilor de In)truire#rupul Coordonator a deci) )tructurarea Strate"iei n *urul a < domenii )trate"ice ma*ore 8 *onsolidarea i mbuntirea cadrului normati& de suport pentru a asi(ura oportuniti de instruire profesional pentru oficialitile locale, *rearea unui mediu instituional bazat pe parteneriat! n scopul asi(urrii instruirii profesionale a oficialilor locali printr-o utilizare eficient a resurselor, *rearea moti&rii pentru dez&oltare profesional a oficialilor locali, Promo&area unui sistem de dez&oltare profesional n concordan cu necesitile de instruire reale.

-.1

1m untirea cadrului normati)

Primul domeniu )trate"ic )tipuleaz8 HCon)olidarea !i m&unt irea cadrului normati( de )uport pentru a a)i"ura oportunit i de in)truire profe)ional pentru oficialit ile localeI. Strate"ia actual tre&uie ) conduc )pre reforme le"i)lati(e pentru a crea un cadru nece)ar pentru in)truirea eficient !i eficace a oficialilor locali. #rupul Coordonator con)ider c cadrul normati( exi)tent- prezentat n Capitolul II con ine un !ir de lacune8 e)te prea complex !i con)t dintr0un numr mare de acte normati(e@ nu )ta&ile!te temeiurile pentru crearea moti(rii n rndul &eneficiarilor in)truirii@ nu )ta&ile!te )tandarde de calitate pentru in)truire@ nu pre(ede a)i"urarea calit ii in)truirii pentru aparatul local !i oficialii ale!i@ )e )c/im& prea de) !i fr con)ulta ii anterioare cu &eneficiarii@

Cadrul normati( tre&uie ) creeze condi ii care ar a)i"ura c8 in)truirea !i dez(oltarea )nt importante pentru cariera func ionarului pu&lic@ formatorii ) fie de o calificare nalt@ or"aniza iile de in)truire )nt profe)ionale 1&ine calificate !i )erioa)eoferind un produ) &un contra pre 6@ or"aniza iile de in)truire )nt ntr0o competi ie cin)tit- &azndu0)e pe un )et clar de re"uli@

1&

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

pro"ramele !i metodolo"ia )nt moderne@ in)truirea core)punde nece)it ilor att a func ionarilor- ct !i a autorit ilor locale pe care le )er(e)c@ exi)t un )i)tem de finan are a dez(oltrii profe)ionale pentru func ionarii pu&lici- de exemplu- un anumit procent din fondul local de )alarizare poate fi alocat pentru in)truire.

Pentru a a&orda deza(anta*ele identificate n cadrul normati( exi)tent- #rupul Coordonator a identificat < o&iecti(e )pecifice care ar tre&ui urmate n cadrul ace)tui domeniu )trate"ic8 identificarea reformelor le"i)lati(e nece)are !i lan)area proce)ului de reform- ncepnd de la a)i"urarea po)i&ilit ilor de in)truire pentru func ionarii pu&lici locali !i ale!ii locali@ )u) inerea reformelor n derulare n ceea ce pri(e!te competen eleremunerarea !i )tatutul ale!ilor locali@ crearea unui )i)tem modern de mana"ement al re)ur)elor umane n APL@ pre"tirea )tandardelor ocupa ionale pentru func ionarii pu&lici locali- ct !i )tandarde de in)truire pentru oficialit ile locale.

Ac iunile care ar tre&ui ntreprin)e pentru atin"erea ace)tor o&iecti(e )pecificect !i termenele limit !i re)pon)a&ilit ile )unt )tipulate n Planul de Ac iuni anexat la acea)t Strate"ie. -.$. %rearea 'i &m untirea mediului instituional de instruire Al doilea domeniu )trate"ic )tipuleaz8 HCrearea unui mediu in)titu ional &azat pe parteneriat- n )copul a)i"urrii in)truirii profe)ionale a oficialilor locali printr0 o utilizare eficient a re)ur)elorI. Strate"ia a identificat un numr de deza(anta*e n cadrul in)titu ional exi)tent8 nu exi)t un mecani)m de coordonare )au cooperare ntre diferi i actori@ de!i le"i)la ia pre(ede un cadru clar- nu exi)t o (iziune unic n domeniul in)truirii iar re)pon)a&ilit ile APL nu )nt clare@ de!i crearea noului 'ini)ter al Admini)tra iei Pu&lice Locale ar tre&ui ) clarifice )itua ia- nu e)te nc clar care (a fi rela ia ntre ace)t 'ini)ter !i 'ini)terul Educa iei- ntre Academie !i al i pre)tatori de in)truire- ntre a)ocia iile na ionale- diferite mini)tere !i pre)tatorii de in)truire@ in)truirea e)te centralizat- n mare parte fiind pre)tat n C/i!inu@ re)ur)ele pentru in)truire )nt limitate !i nu permit ca in)truirea ) fie acordat la ni(elul local@ nu exi)t mecani)me in)titu ionale care ar a)i"ura ca in)truirea ) fie adaptat nece)it ilor !i a!teptrilor@

1A

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

Academia de Admini)trare Pu&lic pe ln" Pre!edintele Repu&licii 'oldo(a conform le"i)la iei e)te centru na ional de in)truire !i perfec ionare a func ionarilor pu&lici urmnd ) coordoneze politica na ional n domeniul pre"tirii cadrelor pentru AP- n timp ce alte forme de in)truire )nt oferite de diferite ON#0uri care )nt finan ate din re)ur)e externe@ mai mult ca att- pare ) exi)te nece)itatea pentru acordarea unei autonomii mai mari Academiei@ a)ocia iilor na ionale le lip)e!te capacitatea opera ional !i nu )nt n pozi ia de a oferi in)truire mem&rilor lor.

>undamentul in)titu ional pentru )trate"ia de in)truire ar tre&ui ) fie reprezentat de8 a6 Or"anul de #e)tionare a Strate"iei8 un >orum Na ional de In)truire format din to i actorii8 a)ocia ii na ionale- 'ini)terul Admini)tra iei Pu&lice Locale'ini)terul Educa iei- Academia de Admini)trare Pu&lic- al i pre)tatori de in)truire !i ON#0urile rele(ante. Ace)t >orum ar examina toate pro&lemele le"ate de in)truire- (a a)i"ura )c/im&ul de informa ii ntre mem&ri- (a )timula reformele normati(e- (a a(ea re)pon)a&ilitatea monitorizrii calit ii in)truirii- (a examina pa!ii care tre&uie ntreprin!i pentru a adapta oferta la cerere- ace)t or"an nu (a lua decizii formale- dar (a examina !i (a oferi opinii pe orice pro&leme le"ate de in)truirea n APL@ &6 Or"anul de Coordonare a Standardelor- care (a )upra(e"/ea coordonarea in)truirii !i a)i"urarea calit ii@ competen ele )ale pot include definirea !i acreditarea or"anelor de in)truire de &az- certificarea formatorilor care au )u) inut cu )ucce) in)truirea nece)ar- acreditarea pre)tatorilor de in)truire care dore)c ) in)truia)c formatori !i ) ofere pro"rame de in)truire de &az- pre"tirea !i di)eminarea ctre autorit ile locale a procedurilor0model !i criteriilor de )electare a pre)tatorilor de in)truire !i e(aluarea pro"ramelor de in)truire. Ace)t or"an tre&uie ) fie format din reprezentan i ai admini)tra iei locale de am&ele ni(ele !i exper i n domeniul in)truirii@ c6 'ini)terul Admini)tra iei Pu&lice Locale ar tre&ui ) ini ieze reforme admini)trati(e- ) creeze un )i)tem de monitorin" a calit ii in)truirii- ) adopte )au ) pre"tea)c pentru adoptare (ariate )tandarde- inclu)i( proceduri !i )tandarde de certificare- (a informa re"ulat >orumul Na ional de In)truire !i (a cere opinia ace)tuia pe mar"inea pro&lemelor rele(ante@ d6 Re eaua pre)tatorilor de in)truire@ la ace)t )tadiu pia a )er(iciilor de in)truire n 'oldo(a e)te foarte )u&dez(oltat- din cauza lip)ei concuren ei nu exi)t ini iati(e pentru m&unt irea )er(iciului de in)truire- nu )e pre(ede crearea altui pre)tator pu&lic de in)truire n afar de Academie- care ar tre&ui oricum ) de)c/id centre de in)truire n cel pu in alte C ora!e. ,n termen mediu !i lun" )e a!teapt- datorit cre!terii )ur)elor financiare din &u"etele APL preconizate pentru in)truire- apari ia altor furnizori pri(a i de in)truire. Datorit apari iei noilor pre)tatori tre&uie ela&orate proceduri clare n ceea

1B

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

ce pri(e!te certificareaC !i acreditareaE pri(ind oferirea pro"ramelor de in)truire de &az. 'ai mult ca att- >orumul Na ional de In)truire ar putea ncura*a !i )u) ine crearea a8 o a)ocia ie a formatorilor profe)ionali care ar putea n continuare dez(olta )tandarde pentru formatori !i )upra(e"/ea calitatea pro"ramelor de in)truire a formatorilor@ o &az na ional de date a formatorilor !i pre)tatorilor de in)truire alctuit !i men inut de Or"anul de Coordonare a Standardelor@ =i&lioteca Na ional a Re)ur)elor de In)truire- care ar con ine cele mai &une materiale de la pre)tatorii de in)truire- pentru a le face di)poni&ile !i altor formatori pentru a e(ita du&larea !i iro)irea re)ur)elor.

#rupul Coordonator a identificat a)tfel E o&iecti(e principale n cadrul ace)tui domeniu )trate"ic8 Promo(area modelelor de parteneriat n oferirea )er(iciilor de in)truire- ncura*nd participarea a)ocia iilor autorit ilor pu&lice locale- in)titu iilor academice- mini)terelor !i altor actori. Dez(oltarea re elelor de pre)tatori profe)ioni!ti pentru or"anele locale@ A)i"urarea calit ii )er(iciilor oferite de actorii implica i n in)truirea oficialit ilor locale.

-.-. %rearea moti)rii Al treilea domeniu )trate"ic )tipuleaz8 HCrearea moti(rii pentru dez(oltare profe)ional a oficialilor !i ale!ilor localiI . Unul din cele mai paradoxale rezultate ale ANI e)te faptul c ma*oritatea re)ponden ilor nu dore)c o in)truire profe)ional. ,n timpul di)cu iilor n cadrul #rupului Coordonator au fo)t )u"erate C explica ii ale ace)tui rezultat )urprinztor8 de)centralizarea fiind departe de a fi fini)at- ma*oritatea oficialilor locali au pu ine re)pon)a&ilit i !i pu in di)cernmnt n acti(itatea lor cotidian. 'a*oritatea )arcinilor )e repet- n timp ce cadrul le"al re)pecti(e !i

"

C(/-0:032/(2 842-( :0 6(:0,0-. 32 9, 8/43(7 54*9,-2/ 8/0, 32/( 4 274302;0( 8/4:(704,2*. 729 4/)2,0>2;0( +.742/. =0 /(*2-(2>. 6(78/( )/269* 6( 34+8(-(,;( 2* 8/23-050(,0*4/ 0,6050692*0 13/e International =oard of Standard) for 3rainin"- Performance and In)truction $ I=S3PI6
#

O:(/0/(2 89-(/00 729 9,(0 29-4/0>2;00 4:0302*( 8(,-/9 2 D,-/(8/0,6( 52/02-( 23;09,0 729 72/30,0E /(39,42=-( 32 +(,;0,D,6 7-2,62/6( 32/( 32*0:03. 2<74*5(,;00 78/( 2 :0 26+0=0 D, 0,7-0-9;00 +20 798(/042/( 729 78(302*0>2-( 729 8/23-03. 8/4:(704,2*.. 1'erriam0Je&)ter En"li)/ Dictionar26

"C

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

&u"etele locale redu)e permit luarea n mic m)ur a deciziilor. Continuarea de)centralizrii e)te nece)ar pentru a permite o mo&ilizare real a ener"iei locale !i crearea condi iilor pentru ca admini)tra ia pu&lic local )0!i poat demon)tra &eneficiile@ in)truirea nu e)te apreciat n 'oldo(a !i nu exi)t ini iati(e pentru in)truire pentru a"en ii locali.

O &un cultur a in)truirii- un mediu unde in)truirea e)te apreciat !i dorite)te un mediu unde admini)tra ia )e poate dez(olta !i m&unt i- unde )c/im&area e)te &ine(enit- unde reforma )e poate realiza cu )ucce)- unde ino(a ia aduce m&unt iri. >aptul c autorit ile locale nu dore)c ) )e in)truia)c- demon)treaz c mediul in)truirii admini)tra iei pu&lice locale nu e)te (alorificat )uficient. C/iar dac )i)temul le"al !i cel in)titu ional )e modific- modulele de in)truire )nt profe)ioni)te- dac nu exi)t o moti(are pentru in)truire- acea)ta (a fi n cel mai &un caz formal !i nu (a aduce &eneficiile cu(enite. Cum ar putea fi oficialit ile locale con(in)e ) a)pire )pre in)truireK Care ar fi condi iile care i0ar face ) dorea)c ) fie in)trui iK Concentrndu0)e a)upra punctului )u&iecti( de (edere al per)oanei in)truite 1actuale !i poten iale6- #rupul Coordonator a identificat un numr de a)tfel de condi ii !i le0a "rupat ntr0un model ino(a ional !i mnemote/nic numit OP)&ERA. #rupul Coordonator in(it to i &eneficiarii ) in cont de ace)t model atunci cnd (or analiza )itua ia !i )c/im&rile nece)are al cadrului le"i)lati( !i in)titu ional !i n practic- atunci cnd (or dori ) m&unt ea)c moti(area oficialit ilor locale pentru in)truire. Acronimul OP)&ERA e)te pentru8 O pentru O.ie+tiv 8 >unc ionarii !i ale!ii locali ar tre&ui con(in!i c in)truirea e)te o&iecti( !i profe)ioni)t- ei tre&uie ) nu ai& moti(e de fric c in)truirea e)te prtinitoare politic )au n orice alt fel. ,ntre"ul )i)tem de in)truire care (a fi creat tre&uie ) fie (zut !i recuno)cut ca fiind o&iecti(. In)titu iilor care ofer in)truire tre&uie ) li )e ofere un "rad de autonomie care le0ar a)i"ura independen a n rela ia cu in)titu ii !i per)oane care reprezint puterea politic. Conducerea lor tre&uie ) fie numit ntr0un fel care ofer )ecuritate mpotri(a interferen ei politice. =eneficiarii din admini)tra ia pu&lic local tre&uie implica i n conceperea- definirea- re"lementarea !i )upra(e"/erea )i)temului. P)& pentru Pra+ti+8 E)te e)en ial ca autorit ile locale ) cread c in)truirea oferit e)te foarte practic. Cele 9: elemente )u"erate pentru caracterul practic )nt explicate mai *o). E pentru E:igen8 Oficialit ilor locale tre&uie ) li )e permit acce)ul la in)truire 1recunoa!terea le"al a dreptului la in)truire6- ei tre&uie ) ai& acce) li&er la in)truire 1di)tan - timp- li)ta de a!teptare6- tre&uie ) exi)te facilit i pentru a le u!ura participarea la in)truire 1zile li&ere- ram&ur)ri etc.6. R pentru a Rspunde la 8 Cererile per)oanelor in)truite- actuale !i poten ialetre&uie ) fie luate n calcul@ feed &ac40ul lor ar putea fi folo)it la a6

"1

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

m&unt irea in)truirii pentru al ii !i &6 oferirea unei in)truiri adapta&ile pentru ei n (iitor. A pentru A.ilitare8 ,n mod ideal- in)truirea ar tre&ui efectuat pe &az (oluntar. Oricum- n domeniile de &az e)te nece)ar de a crea o o&li"a ie pentru anumite tipuri de func ionari pu&lici n )copul o& inerii unui anumit tip de in)truire !i o& inerii unui anumit "rad de profe)ionali)m. Acum- P)& ;Pra+ti+< e)te pentru8 0 9. P pentru P!RPOSE=!L ;se/ni9i+ativ< 8 in)truirea tre&uie pri(it ca un r)pun) la nece)it i reale@ )copurile !i o&iecti(ele )ale tre&uie ) fie exprimate clar !i pe n ele)ul tuturor@ 0 C. P pentru .ine PLANI=I#AT* modulele tre&uie ) po)ede (aloare intrin)ec- dar ele tre&uie)c pri(ite ca pr i a unei a&ordri mai inte"rate care ia n con)iderare nece)it ile "lo&ale de in)truire ale oficialit ilor locale@ per)pecti(ele pro"re)ului tre&uie ) fie clare pentru per)oanele in)truite care iau parte la diferite module de in)truire@ 0E.P pentru PREGTIT* per)oanele in)truite tre&uie ) con!tientizeze efortul realizat pentru a tran)mite informa ia de cea mai &un calitate n formatul cel mai adec(at@ timpul per)oanelor in)truite e)te (aloro)- ei (d efortul depu) de in)tructori pentru (alorificarea ace)tuia@ 0 <. P pentru PRO=ESIONAL 8 felul n care e)te or"anizat in)truirea tre&uie ) arate competen a formatorului !i a or"aniza iei de in)truire- tre&uie ) demon)treze cuno!tin e- a&ilitate !i deprinderi@ 0 ;. P pentru PRO !#TI$E8 in)truirea produce (aloare !i tre&uie ) core)pund a!teptrilor per)oanelor in)truite@ 0 B. P pentru PATIENT;r.dare<8 in)truirea tre&uie ) fie folo)itoare pentru to inimeni nu tre&uie i"norat- n timp ce cele mai experte per)oane in)truite tre&uie ) fie capa&ile )0!i m&unt ea)c a&ilit ile@ 0 G. P pentru PARTI#IPATI$ 8 in)truirea tre&uie ) implice per)oanele in)truite !i nu un proce) de tran)mitere a informa iei ntr0o direc ie@ tre&uie ) fie flexi&il !i modelat n conformitate cu a!teptrile !i feed0&ac40ul per)oanelor in)truite@ 0 F. P pentru PALATA"LE>PLEASANT;a++epta.il>pl+ut< 8 in)truirea tre&uie ) propun mi*loace plcute de )uport@ tre&uie ) includ exerci ii de )imulare*ocuri- roluri@ tre&uie ) profite de a(anta*ul a ceea ce oamenii prefer ) fac!i ) nu )e de)f!oare ca o prele"ere unde formatorul (or&e!te pentru o perioad de timp dup care pleac@ 0 A. P pentru perspe+tiv PRO=ESIONAL 8 in)truirea tre&uie ) )porea)c capacitatea de realizare a acti(it ilor cotidiene@ tre&uie ) fie clar exi)ten a le"turii ntre in)truire !i performan a profe)ional@ 0 9:. P pentru perspe+tiv PERSONAL 8 per)oanele in)truite tre&uie ) )e)izeze a(anta*ul per)onal- n termini de carier- recunoa!tere )ocialin)truirea tre&uie recuno)cut ca oferind PRO#RES PERSONAL- PRES3I#IUPERSPEC3I+E DE SI#URANLM NI PRO'O+ARE. =azndu0)e pe cadrul le"al- autorit ile locale tre&uie )8 )ta&ilea)c un cadru normati( fix pentru func ia Re)ur)e Umane inclu)i( pre"tirea fi!ei de po)t1re)pon)a&ilit i- )arcini !i calificarea nece)ar6- un )i)tem de e(aluare- care ar pune n di)cu ie performan a""

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

men iona realizrile !i rezol(a pro&lemele !i un )i)tem de identificare permanent a Nece)it ilor de In)truire@ )u) in ini iati(ele per)onalului pri(ind in)truirea@ )ta&ilea)c o func ie de in)truire- care ar putea fi dez(oltat ntr0un )er(iciu de in)truire- pentru a a)i"ura calitatea !i utilitatea in)truirii oferite- materiale moderne !i o metodolo"ie eficace.

#rupul Coordonator a identificat ca o&iecti( principal n ace)t domeniu )trate"ic Ia)i"urarea )timulrii morale !i materiale pentru in)truire !i dez(oltarea profe)ionalI. Ac iunile ntreprin)e pentru a realiza o&iecti(e )pecifice- ct !i termenele limitapar n Planul de Ac iuni anexat la Strate"ie. -... Adaptarea instruirii la necesiti A patra arie )trate"ic )tipuleaz8 IPromo(area unui )i)tem de dez(oltare profe)ional n concordan cu nece)it ile reale de in)truire a oficialit ilor localeI. In)truirea exi)tent pare ) fie prea concentrat pe a)pectele le"ale ale admini)tra iei locale care- modificndu0)e n mod continuu- face nece)ar axarea in)truirii pe mana"ementul modern al )ectorului pu&lic. 'etodele de in)truire principale par a fi un tran)fer academic de cuno!tin e- n locul in)truirii &azate pe competen e. >oarte pu in )nt folo)ite metodele participati(e- ca in)truirea &azat pe practicile de )ucce)- exerci ii de )imulare !i acordare de roluri. In)truirea pare ) fie mai mult dictat de ofert. Snt depu)e eforturi minime pentru adaptarea in)truirii la nece)it ile reale- ct !i crearea unei noi cereri. Ni din cauza inexi)ten ei concuren ei reale n domeniul pre)trii in)truirii- ct !i un &u"et alocat pentru in)truire n APL pentru a permite )electarea )er(iciilor care core)pund cel mai &ine nece)it ii reale- exi)t nece)itatea crerii unui mecani)m care ar crea influen a nece)ar a feed0&ac4ului n )i)tem. A)tfel tre&uie depu)e eforturi pentru a a)i"ura o in)truire de calitate naltadaptat la nece)it i. Pentru acea)ta )nt nece)are8 tre&uie produ) un mecani)m la ni(el na ional care ar a*uta la identificarea nece)it ilor !i adaptarea in)truirii la ace)tea@ ace)t mecani)m ar putea fi realizat de >orumul Na ional de In)truire- ca or"an politic !i Or"anul de Coordonare a Standardelor ca or"an mai mult te/nic@ priorit ile de in)truire tre&uie )ta&ilite anual@ Or"anul de Coordonare a Standardelor tre&uie ) efectueze e(aluri periodice- inclu)i( e(aluarea impactului in)truirii la ni(el na ional@ 3re&uie pre"tite materiale pentru cur)urile de in)truire de &az !i tre&uie creat un )i)tem pentru rennoirea lor permanent@

"#

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

Autorit ile local tre&uie ) coopereze pentru a prelua experien a una de la alta@ 3re&uie )u) inut capacitatea autorit ilor pu&lice locale !i a a)ocia iilor na ionale de a oferi in)truire@ Autorit ile locale tre&uie ) de)f!oare e(aluri periodice ale nece)it ilor de in)truire !i ) dez(olte Pro"ramele Anuale de In)truire@ In)titu iile de in)truire tre&uie ) atra" aten ie )electrii formatorilor !i dez(oltrii curriculei de in)truire- modulelor !i materialelor de in)truire)i)temului de e(aluare a )tandardelor de in)truire- de a)emenea tre&uie ) de)f!oare e(aluarea pro"ramelor de in)truire !i analiza impactului in)truirii@ Analiza Nece)it ilor de In)truire !i Strate"ia Na ional de In)truire tre&uie rennoite la fiecare trei ani.

O&iecti(ul principal )pecific al ace)tui domeniu )trate"ic e)te Hcrearea unui mecani)m &azat pe parteneriat pentru identificarea permanent a nece)it ilor de in)truire pentru APLI.

I2. 3actorii critici de succes


>actorii critici pentru implementarea cu )ucce) a Strate"iei !i a Planului ei de Ac iuni )nt8 dorin politic clar- att din partea admini)tra iei centrale ct !i din partea celei locale pri(ind m&unt irea in)truirii pentru oficialii din APL@ preluarea propriet ii &eneficiari@ !i re)pon)a&ilit ii clare oferite diferitor

"rad nalt de flexi&ilitate acordat )tructurilor "u(ernamentale n proce)ul de adoptare a noilor pro"rame de in)truire !i7)au )c/im&area celor exi)tente@ capacitate )uficient H>orumului Na ional de In)truireI pentru dez(oltarea !i implementarea noilor )c/im&ri n )i)temul de in)truire@ cre!terea (olumului re)ur)elor pe care #u(ernul na ional e)te capa&il ) le aloce pentru )u) inerea Strate"iei@ un an"a*ament nalt al autorit ilor locale pentru a lucra mpreun !i a)i)tarea &eneficiarilor in)truirii n implementarea SNI- precum !i e(aluarea !i rennoirea ace)teea @ an"a*ament clar al autorit ilor locale pri(ind propria in)truire !i dez(oltare profe)ional@ capacitate )uficient a Academiei de Admini)trare Pu&lic !i alte in)titu ii locale de in)truire pentru a r)punde nece)it ilor de in)truire a APL.

"$

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

"%

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

$7 #on+lu1ii
Repu&lica 'oldo(a a pro"re)at pe calea de)centralizrii !i apropierii admini)tra iei de cet eni- calea ce urmeaz a fi parcur) e)te nc lun". Pentru ca proce)ul de de)centralizare ) reu!ea)c !i pentru ca democra ia local ) produc rezultate- ni(elul an"a*amentului politic n fa(oarea de)centralizrii !i n fa(oarea con)olidrii (iitoare a admini)tra iei locale n termeni de competen e- finan e- dar de a)emenea !i n cei ai capacit ii de a admini)tra afacerile locale- tre&uie ) rmn foarte nalt. In)truirea adec(at a oficialilor locali 1att numi i- ct !i ale!i6- n condi iile lip)ei mi*loacelor- e)te un lux caracteri)tic unui )tadiu naintat- cnd de)centralizarea e)te aproape realizat- dar prezint o condi ie )ine Oua non pentru o admini)tra ie local eficient !i de aici- pentru un proce) de de)centralizare cu )ucce). In)truirea oficialilor locali nu e)te numai re)pon)a&ilitatea admini)tra iei pu&lice centrale )au locale- nici c/iar re)pon)a&ilitatea Academiei de Admini)trare Pu&lic )au a ON#0urilor care pre)teaz )er(icii de in)truire. In)truirea e)te re)pon)a&ilitatea tuturor actorilor admini)tra iei pu&lice locale !i ei to i tre&uie ) )e implice- a)umndu0!i re)pon)a&ilit ile. Analiza Nece)it ilor de In)truire- realizat anterior- a rele(at faptul c )itua ia n domeniul in)truirii oficialilor locali e)te departe de a fi )ati)fctoare. Cadrului le"al i lip)e!te o (iziune "lo&al- coerent !i clar. Re)ur)ele financiare alocate in)truirii )nt in)uficiente. Acce)ul la informa ie e)te limitat. Exi)t o cooperare )la& ntre actorii implica i. Nu exi)t o moti(are pentru in)truire. A)tfel SNI identific < domenii )trate"ice n care )nt nece)are )c/im&ri ur"ente. .n primul rnd )nt nece)are reforme ale le"i)la iei. .n al doilea rnd )nt nece)are aran*amente in)titu ionale pentru a a)i"ura implicarea tuturor &eneficiarilor n ela&orarea !i implementarea )i)temului de in)truire. .n al treilea rnd! !i lucrul cel mai dificil de realizat- dar de a)emenea foarte importanttre&uie )c/im&at cultura in)truirii n admini)tra ia pu&lic local. In)truirea tre&uie (zut ca fiind de (aloare- dorit !i apreciat. .n al patrulea rnd- tre&uie create mecani)me care ar a)i"ura c in)truirea oferit- att n termeni calitati(i !i cantitati(i- formele !i metodele ei- pro"ramele- calendarele !i curricula )nt adaptate n mod continuu la )c/im&ri. ')urile cuprin)e tre&uie ) fie realizate !i ) produc rezultate n decur) de trei ani. Dup acea)t perioad- )e recomand de)f!urarea unei noi Analize a Nece)it ilor de In)truire- prin pri)ma rezultatelor creia ) fie re(izuit Strate"ia.

"6

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

ANE?A II 1 %adrul legislati) al managementului resurselor umane &n sectorul pu lic ,n cadrul ANI con)ultan ii au analizat cadrul *uridic de in)truire a APL din 'oldo(a. Proce)ul de pre"tire profe)ional a func ionarilor pu&lici e)te re"lementat n contextul urmtoarelor acte normati(e !i le"i)lati(e n (i"oare8 Le"ea )er(iciului pu&lic- nr.<<E0PIII din :< mai 9AA; %onitorul /ficial al Republicii %oldo&a! 1001! nr. 21", Le"ea cu pri(ire la conferirea "radelor de calificare func ionarilor pu&licinr. 9CBE0PIII din 9G iulie 9AAG 1 %onitorul oficial al Republicii %oldo&a! 1003! nr. 2#6@ Concep ia cu pri(ire la politica de per)onal n )er(iciul pu&lic- Qotrrea Parlamentului nr.9CCG $ P+ din 9F iulie C::C %onitorul /ficial al Republici %oldo&a! 2442! nr. 122-12#", Qotrrea Parlamentului Repu&licii 'oldo(a nr.C;E $ P+ din 9A.:B.C::E pentru apro&area Concep iei pri(ind orientarea- pre"tirea !i in)truirea profe)ional a re)ur)elor umane %onitorul /ficial al Republicii %oldo&a! 244#! nr. 111-1156274", Qotr?rea nr. 9;9 din CE fe&ruarie C::9 cu pri(ire la apro&area )tatelor de per)onal din )ectorul pu&lic. 1 %onitorul oficial al Republicii %oldo&a! 1005! nr. #5-#06@ Qotr?rea nr. 9AC din 9 martie C::< referitor la ocuparea func iilor din )ectorul pu&lic prin concur) 1 %onitorul oficial al Republicii %oldo&a! 2447! nr. 72-77" Qotrrea #u(ernului nr.;CC din C:.:;.C::< de)pre apro&area Re"ulamentului cu pri(ire la ate)tarea func ionarilor pu&lici %onitorul /ficial al Republicii %oldo&a! 2447! nr. 5#-53", Qotrrea nr. F<; din CB iulie C::< referitor la apro&area Re"ulamentului cu pri(ire la perfec ionarea profe)ional a func ionarilor pu&lici %onitorul /ficial al Republicii %oldo&a! 2447! nr. 1#2-1#7", Qotrrea #u(ernului nr.9<C< cu pri(ire la or"anizarea formrii profe)ionale continue %onitorul /ficial al Republicii %oldo&a! 2447! nr. 245-211", Qotrrea nr. ABC din :; au"u)t C::E pri(ind a)i"urarea func ionrii Academiei de Admini)trare Pu&lic pe ln" Pre!edintele Repu&licii 'oldo(a %onitorul /ficial al Republicii %oldo&a! 244#! nr. 133-151", Le"ea nr. EAF P+ din C decem&rie C::< HCu pri(ire la apro&area Strate"iei de cre!tere economic !i reducere a )rciei 1SCERS6I@ Pro"ramul Na ional HSatul 'oldo(ene)cI apro&at prin Qotr?rea #u(ernului nr. C<C din 9 martie- C::;@ Statutul Academiei de Admini)trare Pu&lic pe l?n" Pre!edin ieapro&at prin Decretul Pre!edintelui nr. 9EGA0III din 9F iulie C::;.

Din re"lementrile men ionate rezult faptul c formarea !i perfec ionarea profe)ional reprezint un drept !i o o&li"a ie ale func ionarului din admini)tra ia pu&lic !i contri&uie n mod implicit la promo(area lui n )er(iciul pu&lic. ,n "&

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

acela!i timp- cadrul le"al exi)tent nu define!te clar o&li"ati(itatea in)truirii ini iale la momentul an"a*rii n )er(iciul pu&lic- precum !i a perfec ionrii continue n (ederea promo(ri n carier !i ma*orrii )alariului. Deci- nu exi)t o corelare ntre proce)ul de perfec ionare profe)ional !i dez(oltarea carierei ace)tuia- precum a moti(rii lor. Re(ulamentul cu pri&ire la perfecionarea profesional a funcionarilor publici indic a)upra metodelor de identificare a nece)it ilor de in)truire a func ionarilor pu&lici- dar nu )pecific modalitatea de analiz a lor. Studierea !i analiza cadrului le"al !i a rezultatelor e(alurii nece)it ilor a )co) n e(iden nece)itatea8 ela&orrii !i definirii clare- printr0un act normati(- a )tandardelor pri(ind ela&orarea pro"ramelor de in)truire@ crerii unei )tructuri con)olidate- a unei re ele la ni(el na ional !i re"ional a pre)tatorilor de )er(icii de in)truire !i )ta&ilirea rela iilor de cola&orare ntre ei@ )ta&ilirii mecani)melor de finan are a proce)ului de perfec ionare a func ionarilor pu&lici. Prezentul cadru le"i)lati( confirm ne(oia de capacit i mrite la ni(el local. De exemplu- art.C9; al SCERS- documentul principal de dez(oltare na ional)tipuleaz c reforma admini)tra iei pu&lice locale creeaz condi ii pentru continuarea proce)ului de de)centralizare. Drepturile )i o&li"a iile admini)tra iei pu&lice locale au fo)t )tipulate de le"ile ce in de ela&orarea &u"etelor locale"e)tionarea finan elor pu&lice locale- admini)trarea patrimoniului unit ii admini)trati( teritoriale. In acela!i timp exi)t pro&leme le"ate de imperfec iunea cadrului *uridic normati(- mecani)melor de de)centralizare economic )i financiare- lip)a delimitrilor clare ntre autorit ile centrale !i locale- ni(elul profe)ional in)uficient al func ionarilor din APL. Un alt exemplu e)te Pro"ramul Na ional HSatul 'oldo(ene)cI- ndreptat anume )pre dez(oltarea localit ilor rurale. El con ine un capitol )eparat referitor la formarea profe)ional a cadrelor din )er(iciul pu&lic. Art.E9E )pune c8 IAutorit ile APL nc nu )0au adaptat )uficient la condi iile economiei de pia !i ale unei )ociet i democratice. Principiile !i metodele de )electare- in)truire !i perfec ionare continu nc nu core)pund pe deplin o&iecti(elor de a)i"urare ale unei admini)tra ii eficiente- de ela&orare !i promo(are ale unor politici de calitate nalt. Ni(elul de pre"tire a cadrelor din )er(iciul pu&lic e)te in)uficient pentru utilizarea metodelor moderne de mana"ement financiar- informa ional !i educa ional.I Conform Qotrrii #u(ernului R' Nr.F<; din CB.:G.C::< HCu pri(ire la perfec ionarea profe)ional a func ionarilor pu&liciI- conductorii autorit ilor pu&lice (or a)i"ura caracterul continuu )i)tematic )i planificat al proce)ului de perfec ionare profe)ional a func ionarilor pu&lici- iar conform punctului <'ini)terul Educa iei (a prezenta trime)trial Aparatului #u(ernului R' li)ta in)titu iilor de n( mnt acreditate care pot pre)ta )er(icii de perfec ionare profe)ional a diferitelor cate"orii de func ionari pu&lici !i ale!i locali. Conform pre(ederilor Re"ulamentului HCu pri(ire la perfec ionarea profe)ionala a func ionarilor pu&liciI apro&at pin acea)t Qotrre de #u(ern )unt )ta&ilite "A

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

)arcinile de &az ale perfec ionrii continue. Conform punctului 99- re eaua de pre)tatori de in)truire )e formeaz de AAP- iar autorit ile pu&lice (or )electa acei pre)tatori de in)truire care (or propune pro"rame core)punztoare !i condi ii con(ena&ile. Re"ulamentul )tipuleaz momente le"ate de )i)temul de perfec ionare- finan are- de)f!urarea proce)ului de perfec ionare continuaatri&u iile factorilor implica i n proce)ul de perfec ionare continua. >iecare func ionar pu&lic tre&uie )a &eneficieze de cur)uri cu o durata de cel pu in <: de ore anual- iar o data la < ani )a urmeze cur)uri de perfec ionare cu o durata de cel pu in GC. A)tfel conform Qotrrii #u(ernului Repu&licii 'oldo(a HCu pri(ire la comanda de )tat pentru perfec ionarea cadrelor din AP in anul C::< la AAPI- Nr.E9 din E:.:9.C::<- urmau )a fie )i au fo)t perfec iona i 9:;G de func ionari pu&liciinclu)i( circa G: R din APL. Comanda de )tat pentru C::; a fo)t )ta&ilit prin Qotrrea #u(ernului Repu&licii 'oldo(a nr. 9<FB din E9 decem&rie C::< !i a pre(zut or"anizarea a EC de )eminare de in)truire pentru 9:FE de func ionari din admini)tra ia pu&lic central !i local. ,n perioada re)pecti( au fo)t realizate toate cele EC de )eminare n cadrul crora !i0au perfec ionat califica ia FF: de func ionari inclu)i( circa G; R din APL. Ct pri(e!te anul C::B- conform Qotrrii #u(ernului nr. 99< din :9 fe&ruarie C::B- urmeaz a fi perfec iona i circa 99:: func ionari pu&lici dintre care o &una parte din APL. 3re&uie luat in con)idera ie !i Qotrrea Parlamentului R' Nr.E:: P+I din C<.99.C::; HCu pri(ire la pro"ramul le"i)lati( al Parlamentului R' pentru anii C::;0 C::AI. Conform ace)tei Qotrri ale Parlamentului- o )erie de le"i urmeaz a fi ela&orate- de exemplu- HCodul de le"i ale Educa ieiI- iar o parte din le"ile exi)tente urmeaz a fi modificate. Pro"ramul #u(ernului pentru C::;0C::A H'odernizarea &un)trii cet enilorI )tipuleaz c pe &aza rezultatelor analizei func ionale a mini)terelor !i altor in)titu ii pu&lice- precum !i a experien ei altor ri- a fo)t ela&orat )trate"ia reformei "u(ernului- cu un accent puternic pe dez(oltarea capitalului uman. Pro&lemele identificate )nt urmtoarele8 Lip)e!te )trate"ia unitara de formare a func ionarilor pu&lici din AP. Nu exi)ta nece)it i &ine definite n ceea ce pri(e!te formarea )i )ta&ilirea priorit ilor in ace)t domeniu@ De!i Qotrrea #u(ernului R' Nr.F<; din CB.:G.C::< HCu pri(ire la perfec ionarea profe)ional a func ionarilor pu&liciI define!te re eaua pre)tatorilor de )er(icii- acea)ta lip)e!te- iar pre)tatorii de pro"rame de in)truire nu !i coordoneaz pro"ramele )ale de in)truire cu nimeni@ Pro"ramele de )tudii exi)tente nu )unt adaptate la cerin ele reale- )i )tandardele UE@ Planurile de n( m?nt exi)tente pentru )tudiile )uperioare n diferite in)titu ii nu core)pund cerin elor )i )tandardelor in domeniu@ 'i*loacele financiare exi)tente nu )unt )uficiente pentru a)i"urarea pro"ramelor de formare @ Departamentele de re)ur)e umane din APL nu )e ocupa )uficient de pro&lema formrii continue a per)onalului@

"B

Strategia Naional de Instruire pentru APL din Moldova

,ntre furnizorii opera ionale.

de

in)truire

exi)ta

diferen e or"aniza ionale !i

#C