Sunteți pe pagina 1din 2

Societatea Comercial .............................. Sediul ........................................................ Codul fiscal ............................................... Telefon ......................................................

CONVENIE CIVIL DE PRESTRI SERVICII*)


I. Prile contractante 1. .............................., cu sediul n ..............................., str. ........................................... nr. .............., telefon ................, cont de virament nr. ..................., deschis la ................................, reprezentat prin ..............................., n calitate de ......................., numit n prezentul contract angajator (beneficiar , !i ". .................................., domiciliat n ................., str. .......................... nr. ..........., jude#ul ..............., nscut n localitatea ..............................., la data de ...................., posesor al actului de identitate seria .................... nr. ....................., eliberat de ........................ la data de ........................., codul numeric personal .............................., n calitate de prestator de servicii (e$ecutant , am ncheiat prezenta conven#ie civil n urmtoarele condi#ii stabilite de comun acord% II. Obiectul con eniei ci ile activitatea&lucrarea care urmeaz s fie prestat ............................. data efecturii pl#ii remunera#iei .................................. III. Dre!turile "i obli#aiile !rilor 1. 'ngajatorul se oblig% s(l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale) s creeze prestatorului condi#ii corespunztoare de munc, cu respectarea normelor de protec#ia muncii) s re#in !i s vireze impozitul prevzut de lege pentru venitul realizat de prestator. ". *restatorul se oblig% s presteze activitatea sau s predea lucrarea la termenul convenit, n condi#iile !i de calitatea cerute de beneficiar) s respecte secretul lucrrilor !i regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salaria#ii si) s respecte normele de protec#ie a muncii specifice activit#ii. IV. Durata con eniei ci ile +urata nedeterminat&determinat .........................., timpul de lucru .............. ore pe zi (pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. , lit. a din -egea nr. 1,.&1/// . +urata e$ecutrii lucrrii ..................... (pentru activit#i prestate la asocia#iile de locatari sau de proprietari, conform art. , lit. b din -egea nr. 1,.&1/// . V. $o%i&icarea con eniei ci ile 0odificarea oricrei clauze a conven#iei civile se poate face numai prin n#elegere ntre pr#i, convenit n scris, prin act adi#ional. VI. 'ncetarea con eniei ci ile *rezenta conven#ie civil nceteaz% 1. prin acordul scris al pr#ilor) ". din ini#iativa temeinic motivat a uneia dintre pr#i, cu un preaviz de 11 zile lucrtoare. VII. R(!un%erea !rilor 2endeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obliga#iilor asumate prin prezenta conven#ie civil atrage rspunderea pr#ii n culp, n afar de cazurile de e$onerare

remunera#ia brut stabilit pentru presta#ie ................................ lei

prevzute de lege. -itigiile ivite n derularea prezentei conven#ii civile se solu#ioneaz pe cale amiabil sau de ctre judectorie, n cazul n care nu s(au solu#ionat pe cale amiabil. *rezenta conven#ie civil a fost ncheiat n trei e$emplare, c3te unul pentru fiecare parte, iar al treilea e$emplar pentru inspectoratul teritorial de munc .................... . 'ngajator (4eneficiar *restator (5$ecutant 'vizat 6unc#ionarul inspectoratului teritorial de munc 2umele !i prenumele ....................................... Semntura ....................................................... 7777777777777 8 0odel introdus prin 9rdinul ministrului muncii !i protec#iei sociale pentru aprobarea 2ormelor privind ncasarea, eviden#a !i modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul ncasat de inspectoratele teritoriale de munc !i de direc#iile generale de munc !i protec#ie social, potrivit art. 1" din -egea nr. 1,.&1///, cu modificrile !i completrile ulterioare, a *rocedurii de nregistrare a contractelor individuale de munc !i a modului de #inere a eviden#ei muncii prestate de salaria#ii angajatorilor prevzu#i la art. : din -egea nr. 1,.&1///, cu modificrile !i completrile ulterioare, precum !i de nregistrare !i eviden# a conven#iilor civile de prestri de servicii. ;n conformitate cu pct. / din *rocedura sus(men#ionat, angajatorii trebuie s nregistreze conven#iile civile de prestri de servicii ntr(un registru care are urmtoarea conte$tur% numrul curent, numele !i prenumele, domiciliul, buletin&carte de identitate seria !i nr., precum !i codul numeric personal, data angajrii, durata conven#iei civile de prestri de servicii, programul de lucru, numrul !i data nregistrrii conven#iei civile de prestri de servicii la inspectoratul teritorial de munc, func#ia&meseria !i observa#ii. <egistrul se nregistreaz la inspectoratul teritorial de munc dup ce a fost numerotat !i !nuruit.