Sunteți pe pagina 1din 44

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

ECONOMIA AGROALIMENTARA SI MEDIULUI

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

AN II SERIA C GR 1326

Bugetul asigurrilor sociale de stat Coninutul economic al bugetului asigurrilor sociale de stat Bugetul asigurrilor so iale !e stat este "la#ul $i#a# iar a#ual are arat o#stituirea% re"arti&area si utili&area $o#!urilor '#e(ti #e esare o rotirii "e#sio#arilor%salaria)ilor asigura)i (i a *e*'rilor lor !e $a*ilie+ Co#)i#utul e o#o*i al 'ugetului asigurrilor so iale !e stat este !eter*i#at !e stru tura (i trsturile or,#!uirii so ial-e o#o*i e %!e #e esitatea reali&rii eri#)elor legilor e o#o*i e are a )io#ea& .# e o#o*ia #oastr%!e "rerorgati/ele (i $u# )iile statului ro*,#+ Bugetul asigurrilor so iale !e stat este o o*"o#e#t i*"orta#t a 'ugetului "u'li #a)io#al (i este $or*at !i# 'ugetele "e#tru reali&area asigurrilor so iale !e la #i/elul aselor 0u!e)e#e !e "e#sii (i a asei !e "e#sii a *u#i i"iului Bu ure(ti (i !i# 'ugetul asigurrilor so iale%ela'orat !e orga#ele !e resort !i# Casa Na)io#al !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale% are u"ri#!e /e#iturile (i 2eltuielile u ara ter e#trali&at+ Ela'orarea (i e3e utarea se"arat a 'ugetului asigurrilor so iale !e stat $a) !e 'ugetului statului o#stituie o reali&are i*"orta#t%!eoare e "er*ite a resursele a estuia s $ie utili&ate i#tegral "e#tru o rotirea eta)e#ilor%iar e/e#tualele e3 e!e#te s se re"orte&e "e a#ii ur*tori+ 4e#iturile (i 2eltuielile 'ugetului asigurrilor so iale !e stat au e/oluat%!u" u* se "oate /e!ea .# ta'elul ur*tor5 Explicaii 1990 Venituri totale ! 266"1 C$eltuiel i totale 9 80"4 1992 468 4#! 404 !44 1994 2 811 968 2 #60 680 1996 910 161 6 096 920 1998 2! !!1 989 26 !9 !98 20002 1 016 !88 626 91 2002 114 ! 2 81 "# 11! ! # 06!"8

%inamica &eniturilor 'i c$eltuielilor bugetului asigurrior sociale de stat (n perioada 1990)2002 *(n milioane lei+1 Bugetul asigurrilor so iale !e stat u"ri#!e la &enituri, o#tri'u)ia "e#tru asigurrile so iale !e stat "ltit !e tre age#)ii e o#o*i i (i i#stitu)ii6 o#tri'u)iile salaria)ilor (i elorlal)i asigura)i6 o#tri'u)iile "e#tru asigurrile so iale !atorate !e u#it)ile "arti ulare 'a&ate "e li'era i#i)iati/6 o#tri'u)iile !i$ere#)iate ale salaria)ilor (i "e#sio#arilor are *erg la trata*e#t 'al#ear sau la o!i2#6alte /e#ituri7su*ele e se o')i# !i# li 2i!area !e'itelor !i# a#ii a#teriori%restituirea su'/e#)iilor a or!ate .# a#ii "re e!e#)i (i #e$olosite%*a0orrile (i a*e#&ile a"li ate "e#tru #e"lata la ti*" (i i#tegral a o#tri'u)iilor "e#tru asigurrile so iale%restituirea su*elor "ltite !i# eroare%"e#siile #ea 2itate (i "res rise et +86!o',#&i

Sursa:Anuarul statistic al Romniei ,Institutul Naional de Statistic,Bucureti,2002,p.52 . !e"ea #u"etului asi"urrilor sociale de stat pe anul 2002,pu#licat $n %onitorul &'icial al Romniei,(artea I,nr. )*5,din decem#rie 200 .
1

"e#tru !is"o#i'ilit)ile !i# o#turi et +De ase*e#ea%'ugetul asigurrilor so iale !e stat este ali*e#tat (i u e3 e!e#tul a#ului "re e!e#t% are se re"ortea& "e a#ul ur*tor+ Bugetul asigurrilor so iale !e stat u"ri#!e la c$eltuieli5"e#siile 7"e#sia "e#tru *u# a !e"us (i li*ita !e /,rst%"e#sia !e i#/ali!itate%"e#sia a#ti i"at%"e#sia a#ti i"at "ar)ial%"e#sia !e ur*a(86i#!e*#i&a)iile (i a0utoarele !e asigurri so iale 7i#!e*#i&a)iile "e#tru "re/e#irea .*'ol#/irilor (i re u"erarea a"a it)ii !e *u# %i#!e*#i&a)ia .# a& !e i# a"a itate te*"orar !e *u# %i#!e*#i&a)ia .# a& !e *ater#itate%i#!e*#i&a)ia !e #a(tere%i#!e*i&a)ia "e#tru re(terea (i .#gri0irea o"ilului .# /,rst !e ",# la !oi a#i%i#!e*#i&a)ia "e#tru .#gri0irea o"ilului 'ol#a/ sau u 2a#!i a"%a0utorul .# a& !e !e es86tri*iterile la trata*e#t 'al#ear (i o!i2#6 2eltuieli u "lata ta3elor "o(tale o a&io#ate !e tra#s*iterea "e#siilor+ Bugetul u"ri#!e .# "artea $i#al !i$ere#)a !i#tre /e#ituri (i 2eltuieli+ Elaborarea bugetului asigurrilor sociale de stat Ela'orarea 'ugetului asigurrilor so iale !e stat re"re&i#t "ri*a eta" a "la#i$i rii 'ugetare% are u"ri#!e a ti/itatea o*"le3 (i *ultilateral !e !eter*i#are a /e#iturilor (i 2eltuielilor asigurrilor so iale !e stat "e a# (i tri*estre%"e 'a&a a"li rii "ri# i"iilor "la#i$i rii 'ugetare+ 9i#,#!u-se o#t !e orie#trile !ate !e Gu/er#%Mi#isterul :i#a#)elor 1u'li e !e a or! u Mi#isterul Mu# ii (i Soli!arit)ii So iale%Casa Na)io#al !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale% a orga#e !e s"e ialitate%se sta'iles ter*e#ele "e#tru ela'orarea tuturor "la#urilor $i#a# iare%"e 'a&a rora se ela'orea& 'ugetul asigurrilor so iale !e stat+ Bugetul asigurrilor so iale !e stat se ela'orea& (i se a!*i#istrea& !e tre Casa Na)io#ala !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale !e o*u# a or! u Mi#isterul Mu# ii (i Soli!arit)ii So iale+C2eltuielile #u se "ot .#s rie .# 'uget (i #u se a"ro' $r sta'ilirea surselor !i# are ur*ea& s se e$e tue&e+ Ela'orarea $u#!a*e#tal a "roie tului 'ugetului asigurrilor so iale !e stat este "osi'il #u*ai "ri# res"e tarea u stri te)e a legisla)iei !e asigurri so iale .# /igoare%a i#!i atorilor so iali ulturali !i# "rogra*ul !e !e&/oltare e o#o*i (i so ial% a #or*elor !e 2eltuieli a su'!i/i&iu#ilor lasi$i a)iei 'ugetare a /e#iturilor (i 2eltuielilor+ CN1ADAS ela'orea& "roie tul 'ugetului asigurrilor so iale !e stat "e#tru a#ul /iitor "e 'a&a !atelor "ro"rii (i a elor "ri*ite !e la asele 0u!e)e#e a Mu#i i"iului Bu ure(ti+ Bugetul asigurrilor so ile !e stat este $or*at !i#5 a8 'ugetul asigurrilor so iale !e stat%ela'orat !e orga#ele !e asigurri so iale !i# a!rul CN1ADAS .# are su#t u"ri#se /e#iturile (i 2eltuielile u ara ter e#trali&at6 '8 'ugetele "e#tru reali&area asigurrilor so iale ale aselor 0u!e)e#e (i a Mu#i i"iului Bu ure(ti%re&ultate !i# o# e#trarea 'ugetelor "e#tru reali&area asigurrilor so iale .#to *ite !e tre age#)ii e o#o*i i%i#stitu)ii (i o*u#e+ A/,#! .# /e!ere o'ie ti/ele "rogra*ului !e !e&/oltare e o#o*i (i so ial% *o!ul u* s-a asigurat 'ugetul asigurrilor so iale "e "erioa!a e3"irat%*surile "ri/i#! .*'u#t)irea a ti/it)ii .# !o*e#iul asigurrilor so iale%CN1ADAS%"ri# orga#ele sale !e s"e ialitate .#to *e(te "roie tul !e 'uget+ Lu rrile "ri/i#! ela'orarea "roie tului 'ugetului asigurrilor so iale !e stat .# e" !i# lu#a iulie-august a a#ului !e 'a&+Dat $ii#! $a"tul la a east !at 'ugetului a#ului .# urs este e3e utat #u*ai "e lu#ile e3"irate%se !eter*i# *ai .#t,i e3e u)ia "ro'a'il a 'ugetului ",# la $i#ele a#ului .# urs+Deter*i#area e3e u)iei "reli*i#are a 'ugetului ",# la $i#ele

a#ului se o')i#e "e 'a&a e3"erie#)ei a#ilor a#teriori (i a reali&rii /e#iturilor (i 2eltuielilor !i# "erioa!a e3"irat a a#ului .# urs+ 1e#tru a reali&a e 2ili'rului 'ugetar%.# "ro esul ela'orrii "roie tului !e 'uget se "re/e!e o#stituirea u#ui fond de rezerv%.# li*ita u#ei ote !e ",# la 3; !i# /e#iturile 'ugetului asigurrilor so iale !e stat+ Este #e esar .#!e"li#irea ur*toarelor o#!i)ii5 $o#!ul !e re&er/ u*ulat "e *ai *ul)i a#i #u "oate !e"(i #i/elul 2eltuielilor "re/&ute "e a#ul 'ugetar res"e ti/6 $o#!ul !e re&er/ se utili&ea& "e#tru a o"erirea "resta)iilor !e asigurri so iale .# situa)ii te*ei#i *oti/ate sau a altor 2eltuieli ale siste*ului "u'li #a)io#al !e asigurri #a)io#ale6 $o#!ul !e re&er/ !is"o#i'il se re"ortea& "e a#ul ur*tor (i se $olose(te "e#tru a o"erirea e/e#tualului !e$i it ure#t al 'ugetului asigurrilor so iale !e stat+ <#so)it !e u# *e*oriu e3"li ati/%"roie tul 'ugetului asigurrilor so iale !e stat se .#ai#tea& !e tre CN1ADAS la Mi#isterul :i#a#)elor "e#tru /eri$i are (i a/i&are+ Cu a/i&ul "reala'il al Mi#isterul :i#a#)elor 1u'li e%"roie tul !e 'uget se !e"u#e la gu/er#+ Gu/er#ul e3a*i#ea& "roie tul !e 'uget (i u e/e#tualele a*e#!a*e#te a!use la /e#ituri (i 2eltuieli%"roie tul !e 'uget se .#ai#tea& 1arla*e#tului "a# la 3= #oie*'rie% "e#tru !e&'atere (i a!o"tare+ -doptarea bugetului asigurrilor sociale de stat Du" e a0u#ge la 1arla*e#t% "roie tul 'ugetului asigurrilor so iale !e stat este *ai .#t,i a#ali&at !e tre o*isiile "er*a#e#te !e 'uget-$i#a#)e-'# i ale elor !ou a*ere 7Se#at (i Ca*era De"uta)ilor8% su' as"e tul "oliti (i e o#o*i % al !i*e#siu#ii /e#iturilor (i 2eltuielilor are-l o*"u#+ De ase*e#ea% o*isiile !e 'uget-$i#a#)e-'# i o#sult !e"uta)ii (i se#atorii% re"re&e#ta#)ii *i#isterelor% !e"arta*e#telor%"re u* (i !i$erite "ersoa#e are lu rea& .# !o*e#iul (tii#)i$i %e o#o*i (i so ial- ultural et + <# *o! o'i(#uit la lu rrile o*isiilor su#t i#/ita)i Mi#istrul :i#a#)elor% Mi#istrul Mu# ii (i Soli!arit)ii So iale% "re(e!i#tele CN1ADAS% "re u* (i alte "ersoa#e !i# o#!u erea *i#isterelor+ Co*isiile su#t .#!re"t)ite s "ro"u# a*e#!a*e#te la "artea !e /e#ituri (i la ea !e 2eltuieli+Co#statrile (i "ro"u#erile o*isiilor !e 'uget-$i#a#)e-'# i su#t o#se*#ate .# ora"ortul are se .#to *e(te+ Du" e o*isiile ter*i# lu rrile%"roie tul 'ugetului asigurrilor so iale !e stat se su"u#e !e&'aterilor .# "le#ul 1arla*e#tului+ 1ri*ul Mi#istru al Gu/er#ului sau Mi#istrul :i#a#)elor ori "re(e!i#tele CN1ADAS "re&i#t .# $a)a 1arla*e#tului ra"ortul asu"ra "roie tul 'ugetului asigurrilor so iale !e stat (i toto!at se e3"u#e ora"ortul !i# "artea o*isiilor !e 'uget-$i#a#)e-'# i asu"ra "roie tului !e 'uget+ 1roie tul !e 'uget se e3a*i#ea& !e tre !e"uta)i (i se#atori "e arti ole !e /e#ituri (i 2eltuieli% !u" are are lo /otarea legii "e#tru a!o"tarea 'ugetului asigurrilor so iale !e stat+ Du" e este a!o"tat !e tre 1arla*e#t%'ugetul asigurrilor so iale !e stat se "u'li .# Mo#itorul O$i ial al Ro*,#iei (i se resi*te "ri# a eea(i $ilier la CN1ADAS+ 9i#,#! sea*a !e li*itele /e#iturilor (i 2eltuielilor 'ugetului asigurrilor so iale !e stat a!o"tate !e tre 1arla*e#t%'ugetule asigurrilor so iale "ot $i *o!i$i ate+

Da 'ugetul asigurrilor so iale !e stat #u este a!o"tat "a# la 31 !e e*'rie a a#ului !e 'a&%se a"li .# o#ti#uare 'ugetul asigurrilor so iale a a#ului "re e!e#t ",# la a!o"tarea #oului 'uget+ Executarea bugetului asigurrilor sociale de stat Ur*toare $a& !u" /otare este e3e utarea 'ugetului asigurrilor so iale !e stat+La e3e utarea 'ugetului asigurrilor so iale !e stat "arti i" CN1ADAS (i orga#ele sale teritoriale%orga#ele $i#a# iar- o#ta'ile !i# a!rul age#)ilor e o#o*i i%i#stitu)iilor (i o*u#elor%Mi#isterul :i#a#)elor%Tre&oreria statului%Ba# a Co*er ial Ro*,#%CEC%o$i iile 1+T+T+R+ et + Orga#ele "arti i"a#te la e3e utarea 'ugetului asigurrilor so iale !e stat au ur*toarele rs"u#!eri5 orga#i&area .# asrii i#tegrale (i la ti*" a /e#iturilor6 al ularea ore t (i !e o#orarea !re"turilor !e asigurri so iale6 2eltuirea ra)io#al6 !e)i#erea ore t (i la &i a o#ta'ilit)ii "ri/i#! e3e utarea /e#iturilor (i 2eltuielilor6 *e#)i#erea !is i"li#ei $i#a# iare6 .#to *irea o#tului ge#eral+ U#it)ile e o#o*i e (i i#stitu)iile su#t o'ligate s al ule&e ore t (i s /ire&e la ter*e#ele sta'ilite o#tri'u)iile "e#tru asigurrile so iale%s al ule&e o#$or* #or*elor legale (i s o#ore&e la ti*" !re"turile !e asigurri so iale la lo ul !e *u# %"re u* (i s )i# ore t%la &i% e/i!e#)a e3e utrii /e#iturilor (i 2eltuielilor !e asigurri so iale+ 1e#tru o e3e utare .# 'u#e o#!i)ii a /e#iturilor (i 2eltuielilor 'ugetului asigurrilor so iale !e stat este #e esar re"arti&area "e tri*estre La re"arti&area "e tri*estre se )i#e sea* !e ter*e#ele !e .# asare a /e#iturilor%!e $re /e#)a a estora%"re u* (i !e ter*e#ele e3e utrii 2eltuielilor+Re"arti&area 'ugetului "e tri*estre $a/ori&ea& .#registrarea $lu tua)iilor /e#iturilor (i 2eltuielilor 'ugetare .# tot ti*"ul a#ului%e/it,#!u-se ast$el golurile te*"orare !e as+ Re"arti&area /e#iturilor 'ugetului asigurrilor so iale !e stat "e tri*estre se $a e .# $u# )ie !e #atura (i sursa lor !e "ro/e#ie#)+ Re"arti&area "e tri*estre a /e#iturilor (i 2eltuielilor 'ugetului asigurrilor so iale !e stat este !e o*"ete#)a CN1ADAS% .#sr i#at u tra!u erea .# $a"t a orie#trilor gu/er#ului (i are lo !u" a!o"tarea 'ugetului !e tre 1arla*e#t+ Mo!i$i area alo a)iilor 'ugetare tri*estriale este "osi'il % u a"ro'area CN1ADAS% "e 'a&a "ro"u#erilor or!o#atorilor !e re!ite% .# a&ul ,#!% .# tri*estrul !at alo a)iile totale ale or!o#atorilor su#t i#su$i ie#te "re u* (i atu# i ,#! sur/i# *o!i$i ri ale alo a)iilor 'ugetare tri*estriale .#tre 'ugete !e asigurri so iale !ar (i u a"ro'area or!o#atorilor "ri# i"ali "e 'a&a "ro"u#erilor u#it)ilor e o#o*i e (i i#stitu)iilor%.# a&urile ,#! su#t #e esare alo a)ii *ai *ari "e#tru u#ele ategorii !e 2eltuieli !i#tr-u# tri*estru%"ri# *i (orarea ores"u#&toare%.# tri*estrul !at%a altor alo a)ii .# "la#urile $i#a# iare res"e ti/e+ Este #e asar sta'ilirea u#or li*ite *i#i*e "e#tru /e#ituri (i a li*itelor *a3i*e .# eea e "ri/e(te 2eltuielile+Li*itele *i#i*e sta'ilite "e#tru /e#ituri ur*res reali&area i#tegral (i 2iar !e"(irea /e#iturilor 'ugetare+Sta'ilirea li*itelor *a3i*e "e#tru 2eltuieli are !re"t s o" e$e tuarea 2eltuielilor 'ugetare .# ,t s asigure reali&area !e e o#o*ii 'ugetare+

La e3e utarea 'ugetului asigurrilor so iale !e stat *ai "arti i"%alturi !e orga#ele $i#a# iare !e asigurri so iale tre&oreria statului% (i Mi#isterul :i#a#)elor%BCR%CECul%1+T+T+R et + E3e utarea !e as a 'ugetului asigurrilor so iale !e stat este u# "ro es 'ugetar o*"le3 are o#st .# .# asarea%"strarea (i eli'erarea resurselor 'ugetare .# /e!erea e$e turii 2eltuielilor e are lo "e 'a&a siste*ului !e tre&orerie (i "e 'a&a siste*ului 'a# ar+ E3e utarea "ri# siste*ul !e tre&orerie o#st .# a eea orga#ele $i#a# iare !e asigurri so iale% tre&oreria statului (i alte orga#e $i#a# iare se o u" u .# asarea% "strarea (i eli'erarea resurselor 'ugetare+ E3e utarea "ri# siste*ul 'a# ar o#st .# e$e tuarea o"era)iu#ilor !e *ai sus !e tre orga#ele 'a# are+ Orga#i&area e3e utrii !e as a 'ugetului asigurrilor so iale !e stat are la 'a& ur*toarele "ri# i"ii5 a8 "ri# i"iul !eli*itrii atri'u)iilor orga#elor are !is"u# !e *i0loa ele 'ugetare% !e atri'u)iile orga#elor are se o u" e$e ti/ u .# asarea% "strarea (i eli'erarea resursele 'ugetare+ A est "ri# i"iu .#les#e(te e3er itarea o#trolului asu"ra res"e trii !is i"li#ei $i#a# iare .# !o*e#iul /e#iturilor (i 2eltuielilor 6 '8 "ri# i"iul u#it)ii !e as% o#$or* ruia /e#iturile $ie rui 'uget "e#tru asigurrile so iale su#t o# e#trate i#tegral la orga#ul !e as res"e ti/% .#tr-u# si#gur o#t% !i# are se eli'erea& resursele #e esare a o"eririi 2eltuielilor% eea e o#!u e la e$e tuarea 2eltuielilor "otri/it "re/e!erilor 'ugetare .# ua#tu*ul (i la ter*e#ele sta'ilite+ E3e utarea /e#iturilor 'ugetului asigurrilor so iale !e stat se !es$(oar "e su' a"itole% o#$or* lasi$i a)iei 'ugetare% .# o#turile !es 2ise la u#it)ile Tre&oreriei Statului sau la su ursalele B# ii Co*er iale Ro*,#e% (i a#u*e 5 - u# o#t "ri/i#! >Co#tri'u)iile "e#tru asigurrile so iale !e stat? .# are se .# asea& o#tri'u)iile "e#tru asigurrile so iale !atorate !e o*"a#iile #a)io#ale% so iet)ile o*er iale (i regiile auto#o*e u a"ital !e stat sau *i3t% i#stitu)iile !i# se torul "u'li % orga#i&a)iile oo"eratiste (i o'(te(ti (i elelalte "erso#ae 0uri!i e are au .# a!rat "erso#al salariat6 - u# o#t "ri/i#! >Co#tri'u)iile "e#tru asigurrile so iale !e stat !e la "ersoa#ele $i&i e are utili&ea& *u# a salariat?% .# are se .# a!rea& o#tri'u)ia !atorat !e aso ia)iile u s o" lu rati/% "ersoa#ele $i&i e autori&are s !es$(oare o a ti/itate i#!e"e#!e#t % "re u* (i !e tre so iet)ile o*er iale u a"ital "ri/at (i "ersoa#ele $i&i e are $oloses *u# salariat6 - u# o#t "ri/i#! >Co#tri'u)iile asigurrilor so iale !e stat?% .# are se .# asea& o#tri'u)ia salaria)ilor !i# i#stitu)iile "u'li e (i a "e#sio#arilor "e#tru 'iletele !e trata*e#t 'al#ear (i o!i2#% "re u* (i !e'itele !e "e#sii (i alte su*e+ Co#tri'u)iile "e#tru asigurrile so iale se /irea& !e tre age#)ii e o#o*i i (i "ersoa#ele $i&i e are utili&ea& *u# salatiat .# o#turile !e *ai sus% !u" e !i# o#tri'u)ia al ulat s-au re)i#ut% .# "reala'il% su*ele #e esare "l)ii !re"turilor !e asigurri so iale la lo ul !e *u# % o*"e#sa)iile (i i*"o&itul a$$ere#t !re"turilor !e asigurri so iale+ De ase*e#ea%.# a este o#turi se .#registrea& (i !is"o&i)iile !e .# asare are se .#to *es .# a&urile .# are su*a !re"turilor !e asigurri so iale la lo ul !e *u# este *ai *are !e ,t o#tri'u)ia "e#tru asigurrile so iale+ Bu#a e3e utare a /e#iturilor 'ugetului asigurrilor so iale !e stat #e esit i#te#si$i area o#trolului e se e3er it !e tre "ltitori a o#tri'u)iilor "e#tru asigurrile so iale6 "e#tru a estea se a"re ia& este #e esar .#trirea legturilor u orga#ele 'a# are .# /e!erea e3er itrii !e tre u#it)i at,t "re/e#ti/% u "rile0ul eli'errii #u*erarului "e#tru "lata !re"turilor a$ere#te% ,t (i ulterior .# a!rul a )iu#ilor !e o#trol asu"ra utili&rii $o#!ului !e salarii+

C2eltuielile 'ugetului asigurrilor so iale !e stat se e$e tuea& "e 'a&a re!itelor 'ugetare e se re"arti&ea& aselor teritoriale !e "e#sii% !i# !ou o#turi !es 2ise "e sea*a a estora la Tre&oreria Statului% la su ursalele B# ii Co*er iale Ro*,#e% (i a#u*e5 - u# o#t "e#tru >C2eltuielile 'ugetului asigurrilor so iale !e stat?% !i# are se e$e tuea& "lata "e#siilor !e asigurri so iale% a i#!e*#i&a)iilor% a a0utoarelor .# a& !e !e es (i "rote&e u/e#ite "e#sio#arilor+ A est o#t s-a !es 2is la u#it)ile Tre&oreriei Statului sau la $ilialele B# ii Co*er iale Ro*,#e !i# ora(ele .# are e3ist ase lo ale !e "e#sii% "re u* (i la $ilialele se toarelor Bu ure(ti6 - u# o#t "e#tru >C2eltuielile 'ugetului asigurrilor so iale !e stat?% !i# are se e$e tuea& "lata la #i/elul $ie rui 0u!e) a i#!e*#i&a)iilor (i a0utoarelor !e asigurri so iale "e#tru "ersoa#ele u"ri#se .# aso ia)iile lu rati/e (i "e#tru "ersoa#ele autori&ate s !es$(oare o a ti/itate i#!e"e#!e#t% "e#tru "ersoa#ele .#!re"t)ite la !i/erse "l)i+ Cre!itele 'ugetare !e asigurri so iale su#t a!*i#istrate !e tre or!o#atorii !e re!ite 'ugetare+ Or!o#atorul !e re!ite 'ugetare este "ersoa#a .*"uter#i it s .#!e"li#eas o $u# )ie !e o#!u ere .#tr-u# orga# !e stat% i#stitu)ie% reia i s-a o#$erit !re"tul !e a !is"u#e !e re!ite 'a# are+ Cre!itul 'ugetar este su*a a#ual "re/&ut la "artea !e 2eltuieli a 'ugetului a"ro'at "e#tru e$e tuarea !i$eritelor 2eltuieli u"ri#se .# su'!i/i&iu#ile lasi$i a)iei 'ugetare% .# li*itele reia% .# ursul a#ului% se eli'erea& *i0loa e '#e(ti "e#tru e$e tuarea "l)ilor 7"e#sii% i#!e*#i&a)ii% a0utoare et 8 "re/&ute+ Cre!itele 'ugetare se "re/! .# 'uget u !esti#a)ii "re ise% su#t re"arti&ate "e titulari (i #u "ot $i !e"(ite+ Du" s$era !re"turilor e le su#t a or!ate% or!o#atorii !e re!ite su#t !e trei $eluri 5 a8 or!o#atori "ri# i"ali 7!e gra!ul I8 '8 or!o#atori se u#!ari 7!e gra!ul II8 8 or!o#atori ter)ieri 7!e gra!ul III8+ <# a!rul 'ugetului asigurrilor so iale !e stat alitatea !e or!o#ator "ri# i"al !e re!ite o are "re(e!i#tele Casei Natio#ale !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale+ Se asi*ilea& u or!o#atorul "ri# i"al !e re!ite /i e"re(e!i#)ii Casei Na)io#ale are e3er it u#ele atri'u)ii ale "re(e!i#telui+ <# a este a&uri% /i e"re(e!i#)ii au alitatea !e or!o#atori !e gra!ul I !elega)i+ <#tru ,t au legtur !ire t u 'ugetul asigurrilor so iale !e stat% or!o#atorii "ri# i"ali !e re!ite au ur*toarele atri'u)ii5 - a"ro' utili&area !ire t a re!itelor 'ugetare "e#tru satis$a erea eri#)elor e#trali&ate !e asigurri6 - re"arti&ea& re!itele 'ugetare or!o#atorilor se u#!ari sau ter)iari "e 'a&a *a#!atului 'ugetar - /irea& re!itele 'ugetare !e la o su'!i/i&iu#e la alta a lasi$i a)iei 'ugetare% "otri/it o*"ete#)ei lor6 o#trolea& .#!e"li#irea i#!i atorilor e o#o*i i% so iali (i $i#a# iari la orga#ele !e asigurri so iale su'or!i#ate+ Or!o#atorii "ri# i"ali !e re!ite su#t rs"u#&tori !e re"arti&are 0ust% o"ortu# (i la ti*" a re!itelor 'ugetare .# ra"ort u sar i#ile u"ri#se .# 'ugetele res"e ti/e .#tre or!o#atorii su'or!o#a)i% !e res"e tarea !is i"li#ei 'ugetare% !e )i#erea ore t% la &i% a o#ta'ilit)ii% "re u* (i !e "re&e#tarea !rilor !e sea* asu"ra e3e utrii 2eltuielilor 'ugetare+ Ei o#trolea& utili&area legal% o"ortu# (i e$i ie#t a re!itelor 'a# are% a/,#! !re"tul sa #u le !es 2i! ori s sus"e#!e re!itele 'a# are !e0a !es 2ise or!o#atorilor su'or!o#a)i% !a a e(tia #u res"e t !is i"li#a $i#a# iar (i #u "re&i#t la ti*" !rile !e

sea*+ La Ca*era De"uta)ilor (i la Se#at% or!o#atorii "ri# i"ali !e re!ite su#t se retarii ge#erali ai a estora+ Calitatea !e or!o#ator se u#!ar !e re!ite 'ugetare 7!e gra!ul II8 .# a!rul 'ugetului asigurrilor so iale !e stat o are o#!u torul O$i iului e#tral !e "l)i "e#sii su'or!o#at Casei Na)io#ale !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurari So iale% ruia or!o#atorii "ri# i"ali .i re"arti&ea& re!ite 'ugetare at,t "e#tru 2eltuielile "ro"rii% ,t (i "e#tru !istri'uirea lor .#tre or!o#atorii !e gra!ul III a$la)i .# su'or!i#e+ Or!o#atorul se u#!ar !e re!ite 'ugetare are ur*toarele atri'u)ii 5 e$e tuea& 2eltuieli e#trali&ate re$eritoare la "lata "e#siilor6 re"arti&ea& re!itele 'ugetare orga#elor !e asigurri so iale su'or!o#ate% "re u* (i o serie !e atri'u)ii "e are le au or!o#atorii !e gra!ul I+ I#stituirea (i $u# )io#area or!o#atorilor se u#!ari !e re!ite 'ugetare au *e#irea s .#les#eas $i#a#)area a )iu#ilor !e asigurri so iale "e .#tregul teritoriu al )rii% o"era)iu#e are alt$el ar $i *ai greu !e e$e tuat+ Or!o#atorii ter)ieri !e re!ite 'ugetare 7!e gar!ul III8 su#t "re(e!i#)ii aselor lo ale !e "e#sii are "ri*es re!ite !e la or!o#atorii "ri# i"ali sau se u#!ari+ Cre!itele !es 2ise or!o#atorilor ter)ieri "ot $i $olosite !e a e(tia #u*ai "e#tru 2eltuirea !ire t a resurselor 'ugetare !esti#ate satis$a erii #e/oilor "ro"rii sau e$e turii 2eltuielilor !e asigurri so iale sta'ilite+ Ei rs"u#! !e 2eltuirea resurselor 'ugetelui asigurrilor so iale .# stri t o#$or*itate u !esti#a)iile sta'ilite% !e o#su*area legal (i o"ortu# a re!itelor 'ugetare alo ate% !e )i#erea u#ei o#ta'ilit)i lare% la &i (i !e "re&e#tarea la ti*" a !rii !e sea*+ To)i or!o#atorii !e re!ite su#t rs"u#&tori !e utili&area re!itelor 'ugetare% !e reali&area /e#iturilor% !e $olosirea "otri/it legii a su*elor "ri*ate !e la 'ugetul asigurrilor so iale !e stat% !e i#tegritatea 'u#urilor .# re!i#)ate u#it)ii "e are o o#!u % !e orga#i&area (i )i#erea la &i a o#ta'ilit)ii (i "re&e#tarea la ter*e# a !rilor !e sea* o#ta'ile asu"ra e3e u)iei 'ugetare+ Or!o#atorii !e re!ite su#t o'liga)i s ia *suri are s gara#te&e $i#a#)area 0ust% o"ortu# (i la ti*" a tuturor a )iu#ilor% s utili&e&e resursele 'ugetare .# ua#tu*ul (i !esti#a)iile sta'ilite (i s res"e te !is i"li#a $i#a# iar-'ugetar+ 9i#,#! sea*a !e lo ul (i "ro e!ura e$e turii lor% .# "ro esul e3e utrii 'ugetului asigurrilor so iale !e stat se .#t,l#es !ou ategorii !e 2eltuieli5 2eltuieli are se e$e tuea& la lo ul !e *u# 6 2eltuieli are se e$e tuea& .# *o! e#trali&at+ La lo ul !e *u# se e$ tuea& 2eltuieli "e#tru $i#a#)area *surilor !e "re/e#ire a .*'ol#/irilor 7a or!area !e "rote&e !e#tare% 2irugi ale% o ulare% au!iti/e% e#tuti a'!o*i#ale% et +8% 2eltuieli re"re&e#t,#! i#!e*#i&a)iile .# a& !e "ier!ere te*"orar a a"a it)ii !e *u# % .# a& !e *ater#itate% !e es% "ltite !e age#)ii e o#o*i i (i i#stitu)ii+ 1lata a estor !re"turi !e asigurri so iale se $a e !e tre asieriile age#)ilor e o#o*i i (i ale i#stitu)iilor% !i# o#tri'u)iile !e asigurri so iale ale lu#ii res"e ti/e (i #u*ai !a e3ist a"ro'area orga#elor $i#a# iar- o#ta'ile (i a o#siliilor !e a!*i#istra)ie !i# u#it)ile res"e ti/e% are su#t rs"u#&toare !e res"e tarea #or*elor !e 2eltuire a a estor $o#!uri+ <# a ela(i ti*"% e3ist rs"u#!erea "e#tru 0usta al ulare (i "lata la ti*" a tuturor !re"tutilor !e asigurri so iale a o#!u torilor o*"arti*e#telor $i#a# iar o#ta'ile+ Da u#it)ile !e *ai sus au e$e tuat 2eltuieli "este ua#tu*ul elor a"ro'ate "ri# 'uget% "e#tru a le "utea o#ora este #e esar a"ro'area aselor 0u!e)e#e 7a *i#i i"iului Bu ure(ti8% are se a or! #u*ai !u" o "reala'il (i te*ei#i a#ali& a au&elor e au !eter*i#at a est stare !e lu ruri% i#!i ,#!u-se toto!at "r@ is *surile e ur*ea& a $i luate "e#tru li 2i!area (i "re.#t,*"i#area re"etrii .# /iitor a u#or ast$el !e situa)ii+

1e#tru e3e utarea 2eltuielilor !e asigurri so iale are se e$e tue& la lo ul !e *u# #u este #e esar !es 2i!erea !e re!ite 'ugetare% !eoare e age#)ii e o#o*i i (i i#stitu)iile "ri*es su*ele #e esare "l)ii i#!e*#i&a)iilor !e la 'a# !i# su*a re"re&e#t,#! o#tri'u)iile !e asigurri so iale !atorate !e ele .#sele+ Di$ere#)a !e o#tri'u)ie !i# lu#a !at% r*as !u" e$e tuarea "l)ilor !e *ai sus% se /irea& .# o#tul aselor 0u!e)e#e 7a *u#i i"iului Bu ure(ti8% iar !e ai i .# o#tul Casei Na)io#ale !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale% !es 2is la Ba# a Co*er ial Ro*,# sau la Tre&oreria Statului+ <# a!rul 2eltuielilor e#trali&ate su#t u"ri#se 5 2eltuielile u "lata "e#siilor% ele "e#tru trata*e#t 'al#ear% o!i2#% i#/esti)ii et + E3e utarea e#trali&at se !es$(oar !u" o "ro e!ur oare u* *ai o*"le3+ E3e utarea 2eltuielilor e#trali&ate A .# a!rul rora lo ul el *ai i*"orta#t .l o u" "lata "e#siilor A #e esit *ai .#t,i !es 2i!erea re!itelor 'ugetare+ Des 2i!erea re!itelor 'ugetare este autori&area !at !e orga#ele $i#a# iare% orga#ele 'a# are% "e 'a&a ererii !e !es 2i!ere !e re!ite% .# li*itele alo a)iilor 'ugetare tri*estriale+ <# /e!erea !es 2i!erii re!itelor 'ugetare% or!o#atorii !e re!ite 'ugetare !e gra!ele III (i II .#ai#tea& lu#ar Casei Na)io#ale !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale ereri !e !es 2i!eri !e re!ite "e#tru "lata "e#siilor+ 1e 'a&a a estor ereri% a/,#! .# /e!ere (i elelalte eri#)e e#trali&ate "e .#treaga )ar% Casa Na)io#al !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale a!resea& Mi#isterului :i#a#)elor o erere !e !e 2i!ere !e re!ite% .# 'a&a reia a easta !i# ur* a"ro' !es 2i!erea !e re!ite !is"u#,#! autori&area orga#elor !e as 7u#it)ile Tre&oreriei Statului (i u#it)ile 'a# are8 s a or!e resurse 'ugetare or!o#atorilor !e re!ite su'or!o#a)i Casei Na)io#ale !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale% .# a#u*ite li*ite% .# o#$or*itate u "re/e!erile 'ugetare+ Des 2i!erea !e re!ite 'ugetare are lo lu#ar% e$e tu,#!u-se .# li*itele u#ei trei*i !i# alo a)ia 'ugetar ttri*estrial+ Co# o*ite#t u .#ai#tarea ererilor !e !es 2i!eri !e re!ite e ur*ea& a $i re"arti&ate or!o#atorilor su'or!o#a)ilor% or!o#atorilor "ri# i"ali 7se u#!ari8 !e"u# alturat u# ta'le% u s"e i$i area #o*i#al a or!o#atorilor se u#!ari 7ter)ieri8 "e#tru are ur*ea& s se re"arti&e&e re!ite% "re u* (i a /olu*ului lor6 re"arti&area re!itelor "e#tru or!o#atorii se u#!ari (i ter)iari se !es$(oar .# te*eiul *a#!atului 'ugetar .# are su#t "re/&ute re!itele !es 2ise "e su'!i/i&iu#ile lasi$i a)iei 'ugetare+ Casa Na)io#al !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale re"arti&ea& re!itele 'ugetare !es 2ise aselor 0u!e)e#e% iar a estea% la r,#!ul lor% le re"arti&ea& aselor lo ale !e "e#sii+ <# *o! ores"u#&tor% are lo /irarea $o#!urilor !e asigurri so iale "e re)eaua 'a# ar% "e u#it)ile Tre&oreriei Statului la are su#t !es 2ise o#turile !e asigurri so iale+ 1e alea !es 2i!erii !e re!ite 'ugetare% u#it)ile 'a# are (i ale Tre&oreriei Statului su#t autori&ate s a or!e or!o#atorilor !e re!ite *i0loa e '#e(ti .# li*itele (i .# o#$or*itate u re!itele 'ugetare a#uale (i u alo a)iile tri*estriale a"ro'ate+ Re&ult % .# a!rul 'ugetului asigurrilor so iale !e stat% re!itele 'ugetare !es 2ise sau re"arti&ate o#$er i*e!iat or!o#atorilor !re"tul !e a !is"u#e (i e3e uta "l)i .# o#tul 'ugetului% u#it)ile 'a# are (i ale Tre&oreriei Statului $ii#! o'ligate s e$e tue&e /ira*e#tele #e esare la o#turile or!o#atorilor !e re!ite+ 1ro e!ura !es 2i!erii !e re!ite 'ugetare asigur reali&area e 2ili'rului "er*a#e#t .#tre /e#iturile (i 2eltuielile 'ugetare !e asigurri so iale (i u# o#trol siste*ati !i# "artea orga#elor $i#a# iare+ <# e3e utarea !is"o&i)iilor "ri*ate !e la orga#ele $i#a# iare% u#it)ile 'a# are (i ele ale Tre&oreriei Statului /irea& su*ele la o$i iile "o(tale% are "ltes e$e ti/ "e#siile% "ri# $a torii "o(tali% "e#sio#arilor% la !o*i iliul a estora+ <# "ro esul e3e utrii "r)ii !e 2eltuieli a 'ugetului asigurrilor so iale !e stat se .#t,l#e(te re o#stituirea 7re.#tregirea8 !e re!ite 'ugetare+ Re o#stituirea re!itelor 'ugetare

este o"era)iu#ea "ri# are re!itele 'ugetare #e 2eltuite .#tr-u# tri*estru% !ar are su#t #e esare "e#tru .#!e"li#irea a )iu#ii .# tri*estrul ur*tor .*"reu# u alo a)ia res"e ti/ !i# tri*estrul urre#t% se "ot utili&a "e#tru e$e tuarea 2eltuielilor+ Re o#stituirea re!itelor 'ugetare "oare a/ea lo #u*ai .# ti*"ul a#ului ale#!aristi (i se a"ro' la ererea 0usti$i at a or!o#atorilor !e re!ite% !e tre Casa Na)io#al !e 1e#sii (i Alte Dre"turi !e Asigurri So iale+ Rei#egrarea re!itelor 'ugetare are lo i# o#tul orga#elor teritoriale ale Casei Natio#ale !e 1e#sii si Alte Dre"turi So iale% at si i# o#turile !e la u#itatile 'a# are si ale Tre&oreriei Statului+ Re o#stituirea are a o'ie t su*ele #e 2eltuite i# tri*estrul !at% a/a#surile #eutili&ate-restituite !e atre titularii !e a/a#suri% i# asarile !e la !e'itori% su*ele "latite !atorita u#or erori !i# o#turile 'ugetului asigurarilor so iale !e stat+ Nor*ele 0uri!i e i# /igoare are regle*e#tea&a o#su*area $o#!urilor !e asigurari so iale "re a! a #i i u#a !i# 2eltuielile e#trali&ate #u se "oate e$e tua $ara e3iste#ta u#ui re!it 'ugetar a"ro'at+ De ase*e#ea% 2eltuielile tre'uie e$e tuate #u*ai i# stri ta o# or!a#ta u !esti#atiile sta'ilite "e su'!i/i&iu#ile lasi$i atiei 'ugetare+ Ori e a'atere !e la a este reguli o#stituie o i# al are a !is i"li#ei 'ugetare si este sa# tio#ata "e ale a!*i#istrati/a% i/ila si "e#ala+ Asa!ar% #i i o 2eltuiala #u "oate $i e$e tuata !a a "e#tru ea #u e3ista re!ite 'ugetare a"ro'ate si !es 2ise+ Totusi% !a a i# "ro esul e3e utarii 'ugetului asigurarilor so iale !e stat% i# a#sa*'lu% a"are #e esitatea u#or 2eltuieli #oi sau !a a u#ele re!ite 'ugetare si alo atii tri*estriale se !o/e!es "ra ti a $i i#su$i ie#te% e3ista#!-i# a elasi ti*" !is"o#i'ilitati i# a!rul altor su'!i/i&iu#i a lasi$i atiei 'ugetare% ele "ot satis$a ute "e ale /irarilor !e re!ite 'ugetare% !e la o su'!i/i&iu#e la alta a lasi$i atiei 'ugetare% "otri/it #or*elor 0uri!i e% $i#a# iare i# /igoare+ 4irarea !e re!ite 'ugetare o#sta i# s"orirea re!itului !e la o su'!i/i&iu#e 'ugetara ale arei alo atii su#t i#su$i ie#te "e#tru reali&area u#ei a tiu#i !ate% re!u a#!u-se o# o*ite#t% u o su*a egala% re!itele a elei su'!i/i&iu#i 7su'!i/i&iu#ilor8 la are *i0loa ele alo ate "ot $i re!use $ara a "re0u!i ia reali&area a tiu#ii res"e ti/e+ 1ri# ur*are% /irarea !e re!ite 'ugetare "resu"u#e i# *o! #e esar reali&area !e e o#o*ii la alte su'!i/i&iu#i !e 2eltuieli !i# are!ul lasi$i atiei 'ugetare% a tiu#ile asigurarilor so iale "re/a&ute la a este !i# ura*a su'!i/i&iu#i ale lasi$i atiei 'ugetare tre'ui#! !e i sa $ie reali&ate i#tegral% i#sa u resurse *ai *i i !e at ele "re/a&ute i#itial+ 4irarea !e re!ite 'ugetare este !e o*"ete#ta Casei Natio#ale !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale ale Gu/er#ului+ A/a#! i# /e!ere "ro"u#erile o#!u erilor u#itatilor e o#o*i e si ale i#stitutiilor% i#ai#tate orga#elor lo ale ale Casei Natio#ale !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale% a estea% i# li*etle o*"ete#tei e le-a $ost sta'ilita% a"ro'a /irari !e re!ite !e la u# a"itol la altul% i# a!rul a eluiasi "aragra$ !i# 'ugetul asigurarilor so iale al i#tre"ri#!erii sau i#stitutiei !ate+ Orga#ele lo ale ale Casei Natio#ale !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale *ai au - i# li*etele sta'ilite - !re"tul sa $a a /irari !e re!ite !e la u# 'uget !e la u# 'uget !e asigurari so iale ale u#ei i#te"ri#!eri sau are u"ri#! 2eltuieli !e a elasi $el% "re u* si /irari !i# 'ugetul 0u!etea# sau *u#i i"al la "aragar$ele si a"itolele ores"u#&atoare !e 2eltuieli !i# 'ugetele !e asigurari so iale ale u#itatilor e o#o*i e si i#stitutiilor su'or!o#ate+ 4irarea re!itelor 'ugetare "oate a/ea lo o si#gura !ata "e tri*estru% i#tre 1 si 1B ale ele !e a !oua lu#i a tri*estrului+ I# *o! e3 e"tio#al% !e la a& la a&% /irarile !e re!ite 'ugetare "ot a/ea lo si i# a$ara ter*e#elor !e *ai sus% i# ursul tri*estrului% i#sa a estea #u*ai atu# i a#! i#ter/i# situatii #oi are i*"u# e$e tuarea !e 2eltuieli urge#te% !ar 'i#e 0usti$i ate% !e atre i#tre"i#!erile si i#stituiile i# au&a+ Des$asurarea "ro esului e3e utarii 'ugetului asigurarilor so iale !e stat "oate sa !eter*i#e u #e esitate *o!i$i area alo atiilor tri*estriale+ Mo!i$i area alo atiilor

tri*estriale "oate a/ea lo atu# i a#! sur/i#e o s 2i*'are *oti/ata a i#!i atorilor "e tri*estre% "re u* si i# alte a&uri are 0usti$i a 2eltuirea alo atiilor 'ugetare i# alt tri*estru+ Mo!i$i arile re$eritoare la re"arti&area re!itelor 'ugetare "e tri*estre se "aro'a tot !e atre orga#ele i*"uter#i ite sa !is"u#a /irari !e re!ite 'ugetare+ Casa Natio#ala !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale "oate a"ro'a /irari !e re!ite 'ugetare !e la u# a"itol la altul% i# a!rul a eluiasi "aragra$ !i# 'ugetul asigurarilor so iale !e stat% "re u* si /irari !e re!ite 'ugetare !i# 'ugetul !e asigurari so iale ale u#ei ase 0u!ete#e !e "e#sii i# 'ugetul alteia+ Mi#isterul :i#a#telor 1u'li e a"ro'a /irari !e re!ite !e la si ali#eate% arti ole% a"itole% "aragra$e si titluri "e#tru or!o#atorii "ri i"ali !e"e#!e#ti !e 'ugetul !e stat+ Nu su#t a!*ise /irari !e re!ite i# "ri*ul tri*estru al a#ului% "re u* si i# "erioa!a !e la 1B la 31 !e e*'rie+ 4irarile !e re!ite 'ugetare se o*u#i a or!o#atorilor !e re!ite 'ugetare i# *a3i*u* 1= &ile !e la a"ro'are% "re u* si orga#elor are i#!e"li#es e3e utarea !e asa a 'ugetului asigurarilor so iale !e stat+ 1ersoa#ele /i#o/ate !e !etu#area resurselor 'ugetului asigurarilor so iale !e stat su#t "asi'ile !e sa# tiu#i a!*i#istrati/% i/ile si 2iar "e#ale+ I# a$ara !e /irari% i# ursul e3e utarii 'ugetului asigurarilor so iale !e stat "ot a/ea lo su"li*e#tari !e re!ite 'ugetare% are o#stau i# *a0orarea i# ursul a#ului a u#or re!ite 'ugetare "re/a&ute i# 'uget+ Ast$el% !a a i# ti*"ul a#ului se i/es a#u*ite 2eltuieli #oi% urge#te% are #u au "utut $i "re/a&ute i#itial si are !e i #u au $ost a"ro'ate "ri# 'ugetul asigurarilor so iale !e stat% ele se $i#a#tea&a *ai i#ati "e ale /irarilor !e re!ite 'ugetare si !i# e o#o*iile o'ti#ute la alte 2eltuieli+ I# situatiile i# are e o#o*iile reali&ate si /irarile !e re!ite #u "ot a o"eri #oile 2eltuieli i/ite i# ursul a#ului% Casa Natio#ala !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale i#to *este "la#uri se"arate% su"li*e#tare% !e 2eltuieli% are se a o"era "e ale su"li*e#tarii !e re!ite 'ugetare !i# "la#urile !e i# asari reali&ate "este /e#iturile "re/a&ute% "re u* si !i# re&er/a !e re!ite 'ugetare #ere"arti&ate la i# e"utul a#ului+ I# /e!erea e3e utarii 2eltuielilor #oi sau i#tr-u# ua#tu* *ai *are !e at "re/e!erile tri*estriale si are #u "ot $i a o"erite "ri# /irari !e re!ite 'ugetare #ere"arti&ate la i# e"utul a#ului+ 1e la#ga /irari si su"li*e#tari% i# ursul e3e utarii 'ugetului asigurarilor so iale !e stat se *ai "ot o"era tra#s$eruri !e re!ite 'ugetare+ Tra#s$erurile !e re!ite 'ugetare o#stau i# tre erea u#or re!ite 'ugetare !e la u#ii or!o#atori la alti% a o o#se i#ta a tre erii u#or a tiu#i !e asigurari so iale !i# o*"ete#ta u#or orga#e i# o*"ete#ta altora+ Tra#s$erurile !e re!ite 'ugetare au lo i# "ro esul e3e utarii 'ugetului asigurarilor so iale !e stat si se "ot e$e tua #u*ai la i# e"utul tri*estrelor+ Di# re!itele 'ugetare "re/a&ute i# 'ugetul asigurarilor so iale !e stat se e3e uta "lati u #u*erar e$e ti/- a estea a/a#! "o#!erea ea *ai *are% !eoare e i#!e*#i&atiile% "e#siile% a0utoarele se a 2ita 'e#e$i iarilor i# #u*erar e$e ti/ - % "re u* si "ri# !e o#tari $ara #u*erar A atu# i a#! se e3e uta lu rari !e i#/estitii si alte 2eltuieli A !u"a a&% "e 'a&a !o u*e#telor 0usti$i ati/e 7 or!i#e !e "lata !e "e erti$i ate *e!i ale% !is"o&itii !e "lata% e uri% *a#!ate "ostale et +8+ I# a&ul i# are #u se "ot e$e tua !e la i# e"ut o"eratiu#ile i#tegrale !e !e o#tare% $ie i# #u*erar% $ie "ri# /ira*e#t% se uitili&ea&a siste*ul a/a#surilor "ri# !e o#tare+ A/a#surile s"re !e o#tare se a or!a "e#tru e$e tuarea 2eltuielilor u ara ter o"erati/% 2eltuielilor a!*i#istrati/ A gos"o!aresti% a"ro/i&io#arei% salarii% "re*ii% !e"lasari i# i#teres !e ser/i iu

et + Titularii !e a/a#suri su#t ras"u#&atori !e 2eltuirea 0usta a su*elor "ri*ite% !e restituirea la ti*" a su*elor ra*ase #e 2eltuite si !e "re&e#tarea !e o#tului !e a/a#s% i#sotit !e a tele 0usti$i ati/e+ De regula% #u se eli'erea&a u# #ou a/a#s i#ai#tea 0usti$i arii i#tegrale a a/a#sului a or!at a#terior+ I# ursul e3e utarii 'ugetului se *ai "ot i#tal#i si retrageri !e re!ite 'ugetare+ Retragerea !e re!ite 'ugetare este o"eratiu#ea $i#a# iara "ri# are or!o#atorii "ri# i"ali o#stata a la or!o#atorii su'or!o#ati e3ista re!ite 'ugetare !is"o#i'ile% !atorita reali&arii sau sitarii i#!e"li#irii u#ei a tiu#i sau a#!% !atorita u#or *asuri orga#i&atori e 7 reorga#i&ari% $u&io#ari et +8% !is"are #e esitatea a estor 2eltuieli6 retragerile !e re!ite "ot $i "artiale sau totale si se e$e tuea&a "e 'a&a !is"o&itiei 'ugetare !e retragere+ Neres"e tarea #or*elor legale i# /igoare "ri/itoare la utili&area re!itelor 'ugetare !a !re"tul Casei Natio#ale !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale a% "ri# orga#ele sale !e s"e ialitate% sa sus"e#!e "artial sau total $i#a#tarea a#u*itor a tiu#i+ Cre!itele 'ugetare ra*ase #e 2eltuite i#tegral sau "artial "a#a la s$arsitul a#ului isi "ier! /ala'ilitatea si se i# 2i!% a#ula#!u-se auto*at+ 1latile legal #ee$e tuate se /or e3e uta !i# 'ugetul a#ului ur*ator+ Su*ele "ri*ite i# o#tul re!itelor 'ugetare !es 2ise% ra*ase #eutili&ate si /arsate !u"a es"irarea a#ului 'ugetar% !e/i# /e#ituri ale 'ugetului ur*ator+ E3e utarea ore ta% legala a 2eltuielilor #e esita e3er itarea u#ui o#trol% *ai ales "re/e#ti/ % !e atre asele teritoriale !e asigurari so iale si orga#ele $i#a# iar-'a# are+ Atat i# "ro esul ela'orarii% at si i# el al e3e utarii 'ugetului asigurarilor so iale !e stat% Casa Natio#ale !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale ur*areste reali&area e 2ili'rului i#tre /e#ituri si 2eltuieli% a tio#a#! i# *o! ores"u#&ator+ Da a i# ursul a#ului se i/es u#ele goluri !e resurse $i#a# iare i# e$e tuarea 2eltuielilor% Casa Natio#ala !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale "oate utili&a u titlul !e i*"ru*ut su*e !i# !is"o#i'ilulu e3iste#t la $o#!ul !e re&er/a% are "e at "osi'il tre'uie re o#stituit+ .nc$eierea bugetului asigurarilor sociale de stat I# o# or!a#ta u "ri# i"iul a#ualitaii la 31 !e e*'rie 'ugetul asigurarilor so iale !e stat e3"ira% i# etea&a !e a *ai a/ea a"li a'iliate+ 4e#iturile 'ugetare i# asate !u"a 31 !e e*'rie se i#registrea&a i# o#tul a#ului ur*ator+ Cre!itele 'ugetare !e asigurari so iale ra*ase #e 2eltuite "a#a la s$arsitul &ilei !e 31 !e e*'rie a a#ului e3"irat se i# 2i!% ura*a#! a !e la 1 ia#uarie a a#ului ur*ator toate 2eltuielile sa se e$e tue&e !i# #oul 'uget+ I# 2eierea i# 'u#e o#!itii a 'ugetului asigurarilor so iale !e stat $a e #e esar a % i# ulti*ul tri*estru al a#ului% or!o#atorii !e re!ite 'ugetare sa ia o serie !e *asuri are sa asigure e$e uarea !e o#tarilor !i#tre !e'itori si re!itori% s"re a #u e3ista la s$arsitul a#ului rea#te #eli 2i!ate+ I# a est s o" se $a !e o#atrile ores"u#&atoare i#tre Casa Natio#ala !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale% Mi#isterul :i#a#telor 1u'li e% Tre&oreria Statului% Ba# a Co*er iala Ro*a#a% 1+T+T+R+ et + I# 2eierea lu rarilor "ri/i#! e3e utarea 'ugetului asigurarilor so iale !e stat are la 'a&a !atele e/i!e#tei o#ta'ile+ Oraga#ele "arti i"a#te la e3e utarea 'ugetului asigurarilor so iale !e stat su#t o'ligate sa ti#a e/i!e#ta o#ta'ila asu"ra *o!ului i# are se !es$asoara i# asarea /e#iturilor si e$e tuarea 2eltuielilor+

Lu#ar% tri*estrial% a#ual% asele teritoriale !e asigurari so iale i#to *es o#turi !e e3e utie si !ari !e sea*a asu"ra *o!ului u* s-a !es$asurat e3e utarea /e#iturilor si 2eltuielilor !e asigurari so iale+ Co#turile !e e3e utie si !arile !e sea*a i#to *ite !e asele 0u!ete#e si a a"italei se i#ai#tea&a Casei Natio#ale !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale% are i#to *este !arile !e sea*a si o#tul !e e3e utie 'ugetara lu#ara% tri*estriala si a#uala+ Ela'orarea a estor !ari !e sea*a si o#turi !e e3e utie se !es$asoara "e 'a&a #or*elor sta'ilite !e Casa Natio#ala !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale% !e o*u# a or! u Mi#isterul :i#a#telor 1u'li e+ 1e 'a&a o#turilor !e e3e utie si a !arilor !e sea*a lu#are% tri*estriale si a#uale "ri*ite !e la orga#ele sale teritoriale% "re u* si "e 'a&a !atelor "ro"rii re$eritoare la e3e utarea /e#iturilor si 2eltuielilor e#trali&ate% Casa Natio#ala !e 1e#sii si Alte Dre"turi !e Asigurari So iale i#to *este% "e#tru $ie are lu#a% tri*estru si a#% o#tul !e e3e utie si !arile !e sea*a% are se i#ai#tea&a Mi#isterului :i#a#telor 1u'li e% are le e3a*i#ea&a si le a/i&ea&a+ A"oi% o#tul a#ual !e e3e utie se "re&i#ta Gu/er#ului "a#a el *ai tar&iu la !ata !e 1 *ai a a#ului ura*ator% are !u"a e3a*i#are% il i#ai#tea&a 1arla*e#tului% "a#a la !ata !e 1 iu#ie a a#ului ur*ator "e#tru !e&'atere si a"ro'are+ Co#siliile !e 'uget A $i#a#te A 'a# i e3a*i#ea&a o#tul !e e3e utie si il su"u#e !e&'aterii si a"ro'arii !e atre 1arla*e#t+ Co#tul ge#eral !e e3e utie a 'ugetului asigurarilor so iale !e stat se a"or'a "ri# lege !u"a /eri$i area lui !e atre Curtea !e Co#turi+ Co#turile !e e3e utie a 'ugetului asigurarilor so iale !e stat ale or!o#atorilor !e re!ite u"ri#!e A la /e#ituri5 "re/e!eri 'ugetare a"ro'ate i#itial6 "re/e!eri 'ugetare !e$i#iti/e6 i# asari reali&ate A iar la 2eltuieli5 re!ite 'ugetare a"ro'ate i#itial6 re!ite 'ugetare !e$i#iti/e6 "lati a#ulate+ E3 e!e#tul sau !e$i itul 'ugetului asigurarilor so iale !e stat se sta'ileste a !i$ere#ta i#tre /e#iturile i# asate "a#a la i# 2eierea e3er itiului 'ugetar si "latile e$e tuate "a#a la a easta !ata+ Du"a a"ro'are% o#tul !e e3e utie se "u'li a i# Mo#itorul O$i ial al Ro*a#iei si i# "resa% "e#tru a $i a!us la u#osti#ta etate#ilor+ C$eltuielile pentru asistena social Asiste#)a so ial u"ri#!e a )iu#ile .#tre"ri#se !e so ietate "e#tru o rotirea (i sus)i#erea *aterial a $a*iliilor (i "ersoa#elor .# /,rst (i $r /e#ituri% a sra ilor% a "ersoa#elor 2a#!i a"ate% i#/ali&ilor% $o(tilor o*'ata#)i% a e*igra#)ilor% re$ugia)ilor% /aga'o#&ilor (+a+ I# a!rul a estora% o "o#!ere i*"orta#t o !e)i# alocaiile pentru familii a or!ate su' $or*a alocaiilor pentru copii sau alocaiile pentru soul (soia) care este singur{) (i crete un copil 7.# 1olo#ia% SUA% Sue!ia% Marea Brita#ie8+ .# )rile !e&/oltate% .# s"e ial .# Euro"a% a este a0utoare su#t "re!o*i#a#te (i !atorit $a"tului .# a este )ri e3ist o#/i#gerea .# "re&e#t o"iii #u *ai su#t Co utilitate "ri/atD% i o C"reo u"are "u'li D+ A0utoarele $a*iliale su#t ele are asigur o e 2itate ori&o#tal (i% .# a ela(i ti*"% ele su#t utile "e#tru au (i e$e te so iale !eose'ite6 $e*eile "ot sta a as (i "ot e!u a o"iii6 o"iii "ot o#ti#ua stu!iile% !is"r,#! $e#o*e#ele !e a'a#!o# ( olar+ O alt ategorie !e a0utoare .# a!rul asiste#)ei so iale se a or! btr/nilor sau alior persoane marginali0ate social1 Ele se "re&i#t $ie a a0utoare '#e(ti% $ie su' $or*a u#or "resta)ii% ser/i ii sau "lasa*e#te .# i#stitu)ii s"e iali&ate+

Alte ategorii !e persoane de2a&ori0ate - i#/ali&i !e r&'oi% $o(ti o*'ata#)i% /!u/e% or$a#i - "ri*es % !e ase*e#ea% a0utoare% alo a)ii% i#!e*#i&a)ii "ri# asiste#)a so ial 7SUA+ Rusia% Marea Brita#ie% :ra#)a% Italia% S"a#ia (+a+8+ I# !i# "erioa!a a#ilor E6=-F=% o*'aterea sr iei a re"re&e#tat o o*"o#e#t a politicilor sociale promo+ate de rile de,+oltate i $n special de rile mem#re ale -niunii .uropene. Acestea au aplicat pro"rame antisrcie pe termen mediu, care urmau s contienti,e,e societatea $n le"tur cu situaiile de e/cludere social i de srcie. ./tinderea aciunilor $n +ederea com#aterii srciei s0a reali,at cu oca,ia 1onsiliului de la Nisa din decem#rie 2000, cnd s0a solicitat statelor mem#re ale -niunii .uropene s ela#ore,e (lanuri Naionale de promo+are a inclu,iunii sociale prin care s sta#ileasc politici i instrumente de reali,are a acestor o#iecti+e: 2cele mai #une practici2 au 'ost monitori,ate i e+aluate $n +ederea ela#orrii unui (lan 1omunitar de aciune $n domeniul com#aterii srciei i e/cluderii sociale. (lanurile i msurile luate $n statele -niunii .uropene urmresc mai multe o#iecti+e pentru com#aterea srciei3 este +or#a de aciuni pri+ind 'acilitatea "sirii de locuri de munc, mo#ili,area tuturor celor cu responsa#iliti sociale dar i a celor a'ectai de srcie, pre+enirea riscurilor e/cluderii sociale i susinerea, cu a4utoare, a celor mai +ulnera#ili. $n aceste ri pra"ul o'icial al srciei este considerat a 'i repre,entat de +enitul minim "arantat. Srcia nu are o semni'icaie a#solut i nu pot 'i 'i/ate ri"id criteriile de srcie3 ele sunt considerate, $n sc5im#, $n 'uncie de +enituri, de sarcinile 'amiliale i de standardul de +ia al mem#rilor societii din ara respecti+. Se tie c $n rile de,+oltate ni+elul de protecie asi"urat prin sistemele pu#lice de asi"urri sociale, de oma4, de asisten social este $n "eneral $nalt, depind pe cel corespun,tor unui ni+el minim de trai. 6enitul minim "arantat este un instrument relati+ nou $n sistemele de asi"urare a securitii sociale. .l repre,int ni+elul de +enit care este necesar unei 'amilii pentru a nu tri $n srcie: statele acoper prin a4utoare sociale di'erena $ntre acest +enit minim "arantat i suma +eniturilor reali,ate din munc sau alte surse, de ctre cei sraci. Aceast sc5em este $ntlnit $n toate rile -niunii .uropene, cu preci,area c mrimea +eniturilor minime "arantate i a a4utoarelor sociale di'er pe ri, $n 'uncie de standardul de +ia i ni+elul de protecie o'erit de 'iecare ar. In Romnia e/ist mai multe 'orme de acordare de a4utoare pentru 'amilii, #trni sau alte persoane de'a+ori,ate. %enionm, $n primul rnd, alocaia de stat pentru copii, care repre,int 'orma principal de spri4inire a copiilor. .a se acord tuturor copiilor, indi'erent de calitatea de salariat sau nu a printelui, a+nd ast'el un caracter uni+ersal. 1opiii pri0 mesc alocaia pn la +rsta de 7 ani sau * ani 8dac urmea, o 'orm de $n+ 0 mnt9 $n mod direct sau prin intermediul prinilor3 ni+elul alocaiei este 'i/, lunar, nu depinde de +eniturile prinilor sau ale susintorilor le"ali i se inde/ea, o dat cu inde/area salariilor. 1e#tru re(terea /e#iturilor $a*iliilor u o"ii% .# a$ara aio a)iei !e *ai sus se *ai a or! (i o alocaie suplimentar3 !e a easta 'e#e$i ia& $a*iliile are au .# .#tre)i#ere !oi sau *ai *ul)i o"ii% .# /,rst !e ",# la 16 sau 1G a#i% !a a e(tia urmea, cursurile de ,i ale unei instituii de $n+mnt. Suma repre,entnd alocaie suplimentar se inde/ea,. (entru spri4inirea 'amiliilor mai e/ist i alte 'orme de asisten social cum sunt:

0 a0utor so ial lu#ar "e#tru so)iile !e *ilitari .# ter*e#% are #u au /e#ituri (i au o"ii sau su#t i#/ali!e6 0 alo a)ie "e#tru o"iii #ou-#s u)i6 se a or! *a*elor% o si#gur !at% "e#tru $ie are !i#tre "ri*ii H o"ii #s u)i6 0 alocaiile lunare de $ntreinere pentru copiii minori dai $n plasament 'amilial. $n Romnia. $n ultimii ani au 'ost ela#orate (ro"rame Naionale pentru (rotecia 1opi0 lului, care #ene'icia,, pe ln" 'ondurile #u"etare, i de credite e/terne. 1ersoa#ele /,rst#i e $r /e#ituri su#t asistate "ri#tr-o serie !e ser/i ii (i i#stitu)ii so iale% u* su#t5 *i#e "e#tru 'tr,#i% *i#e-s"ital% a#ti#e !e a0utor so ial+ 1e "la# lo al su#t orga#i&ate (i u#ele ser/i ii so iale% u* ar $i5 *asa la !o*i iliu% e#tre !e &i% s"ri0i# .# gos"o!rii+ Di# a#ul 2=== s-a .#$ii#)at (i $u# )io#ea& Co#siliul Na)io#al al 1ersoa#elor 4,rst#i e% .# s o"ul i#stitu)io#ali&rii !ialogului so ial .#tre autorit)i (i "ersoa#e /,rst#i e% "e#tru "rote )ia !re"turilor a estora+ 1e#tru a0utorarea "ersoa#elor a$e tate !e sr ie s-a i#stituit /e#itul *i#i* gara#tat+ A east o*"o#e#t a se urit)ii so iale este orie#tat !ire t tre "ersoa#ele a$late .# situa)ia !e sr ie sau su' a*e#i#)area !e a !e/e#i sra e (i "resu"u#e a or!area lu#ar a u#or a0utoare so iale+ Gu/er#ul sta'ile(te #i/elul /e#itului *i#i* gara#tat lu#ar "e "ersoa# (i "e $a*ilie 7i#!e3a'il a#ual8 (i a0utorul so ial re"re&i#t !i$ere#)a .#tre a esta (i /e#itul #et lu#ar al "ersoa#ei sau $a*iliei+ 4e#itul #et lu#ar este re"re&e#tat !e alo a)iile "e#tru o"ii% i#!e*#i&a)iile !e (o*a0% 'urse% /e#ituri !i# "ro"riet)i% alte /e#ituri+ Legea sta'ile(te "ersoa#ele a"te !e *u# !i# $a*iliile "e#tru are se asigur /e#itul *i#i* gara#tat tre'uie s e$e tue&e lu#ar% el *ult F2 !e ore !e *u# .# $olosul o*u#it)ii+ A este "ersoa#e *ai 'e#e$i ia&% "e#tru "erioa!a se&o#ului re e% !e u# a0utor "e#tru .# l&irea lo ui#)ei+ I# a!rul asiste#)ei so iale% o ate#)ie !eose'it se a or! "ersoa#elor u 2a#!i a"+ Msurile !e "rote )ie s"e ial /i&ea& at,t "re/e#irea (i ate#uarea% ,t (i .#lturarea o#se i#)elor "ro$esio#ale% e o#o*i e (i so iale ale 2a#!i a"ului+ 1ersoa#ele u 2a#!i a" a!ulte 'e#e$i ia& !e a0utor s"e ial lu#ar .# /aloare !e B=; !i# salariul *i#i* 'rut "e e o#o*ie% i#!e3at% iar #e/&torii 'e#e$i ia& !e o alo a)ie so ial are #u e3 lu!e e3iste#)a altor /e#ituri6 o"iii u 2a#!i a" "ri*es alo a)ia !e stat "e#tru o"ii *a0orat u 1==;% iar "ersoa#ele are au .# .#gri0ire u# o"il u 2a#!i a" 'e#e$i ia& !e u# salariu lu#ar la #i/elul salariului *i#i* 'rut "e e o#o*ie+ De ase*e#ea% "ersoa#ele u 2a#!i a" 'e#e$i ia& !e o serie !e s utiri 7la "lata ta3elor ra!io% T4% tele$o#% la "lata u#or ta3e /a*ale "e#tru a"arate *e!i ale a0uttoare8% !e gratuit)i la tra#s"ort% !e re!u eri la ostul 'iletelor la s"e ta ole% *u&ee6 o"iii u 2a#!i a" 'e#e$i ia& !e "regtire ( olar la !o*i iliu% lo uri gratuite .# ta'ere% gratuit)i la tra#s"ort% la *a#i$estri ulturale% s"orti/e+ Age#)ii e o#o*i i are a#ga0ea& "ersoa#e u 2a#!i a" au o serie !e $a ilit)i $is ale sau 'e#e$i ia& !e su'/e#)ii !e la 'ugetul !e stat6 su'/e#)ii "ot "ri*i (i u#ele orga#i&a)ii #egu/er#a*e#tale ale "ersoa#elor u 2a#!i a"+ Me#)io#* sursele "e#tru $i#a#)area "rote )iei so iale s"e iale a "ersoa#elor u 2a#!i a" su#t5 'ugetul !e stat sau 'ugetele lo ale% 'ugetul asigurrilor so iale !e stat% $o#!ul s"e ial "e#tru asigurri so iale !e s#tate% !o#a)ii% alte /e#ituri+ I# a!rul asiste#)ei so iale e3ist o serie !e "resta)ii so iale are au u# "ro#u#)at ara ter re"aratoriu+ Ele se re$er la !re"turile a or!ate i#/ali&ilor% or$a#ilor (i /!u/elor !e r&'oi 7"e#sii% i#!e*#i&a)ii8% !re"turile "ersoa#elor "erse utate "oliti sau !e"ortate (i ale "ersoa#elor are au lu rat .# !eta(a*e#te !e *u# .# "erioa!a 1IB= - 1I61% sau !re"turile a or!ate eroilor *artiri% ur*a(ilor (i r#i)ilor .# ti*"ul Re/olu)iei !i# De e*'rie 1IGI 8pensii93 toi acetia #ene'icia, i de $nlesniri 'iscale, prestaii $n natur, ca i de unele "ratuiti.

:up cum s0a artat, c5eltuielile pentru asisten social sunt e'ectuate $n cea mai mare parte din 'ondurile #u"etului de stat i ale #u"etelor locale 8care au cptat $n ultimul timp atri#uii mai lar"i $n acest domeniu9. :in ;*; a luat 'iin <ondul Romn de :e,+oltare Social care este un or"anism de interes pu#lic i are ca scop =contri#uia la reducerea srciei prin 'inanarea de proiecte $n comunitile srace i pentru "rupurile de,a+anta4ate, creterea capacitii mana"eriale locale, susinerea descentrali,rii administrati+e, creterea capacitii de or"ani,are la ni+el local2. Acest <ond +a 'inana proiecte $n comunitile rurale srace i pentru "rupurile de,a+anta4ate din mediul ur#an 8+rstnici sraci, #olna+i, persoane 'r locuin, prini sraci cu muli copii $n $ntreinere, copii a#andonai9. $n ceea ce pri+ete comunitile rurale srace, proiectele de 'inanare se +or aplica prioritar persoanelor cu +enituri la limita su#,istenei i care triesc $n "ospodrii #a,ate pe autoconsum i nu au capacitatea de a produce i de a +inde. Resursele <ondului pro+in de la or"anisme internaionale 8Banca %ondial i Banca de :e,+oltare a 1onsiliului .uropei9, din donaii de la persoane 'i,ice sau 4uridice romne sau strine, din sponsori,ri, din alocaia de la #u"etele locale i de la #u"etul de stat 8$n limita ec5i+alentului a 5 milioane de dolari S-A9. Resursele 'inanciare pot 'i utili,ate pentru 'inanarea de proiecte con'orm scopului propus, respecti+ proiecte de in'rastructur rural, proiecte de ser+icii sociale comunitare i proiecte "eneratoare de +enituri i locuri de munc, pe #a, de selecie i concurs. Se estimea, c din cele peste >000 de cereri depuse, +or 'i apro#ate i e/ecutate 200 de proiecte, de re,ultatele crora +or #ene'icia 700 000 persoane. E&olutia &eniturilor si c$eltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat in perioda 1996 ) 200# VE4.567. 1996 ) 199# Nr rt 1 2 3 H B 6 F G I#!i atori 4e#ituri total 4e#ituri ure#te 4e#ituri $is ale I*"o&ite !ire te Co#tri'utii "t asigurari so iale 4e#ituri #e$is ale Di/erse /e#ituri Co#tri'utii "t 'ilete !e trata*e#t si o!i2#a I# asari !i# alte surse A#ul 1II6 BI1=+2 BBIG+2 BBFG+G BBFG+G BBFG+G 1I+3 1I+3 A#ul 1IIF 1316H+2 1132F+B 112BH+H 112BH+H 112BH+H F3+1 F3+1 Gs 1II6 1== IH+F2=II IH+3I2FH IH+3I2FH IH+3I2FH =+326BBH =+326BBH Gs 1IIF 1== G6+=HFFF GB+HI2HF GB+HI2HF GB+HI2HF =+BBB2IH =+BBB2IH Gs 1IIF -1II6 = -G+6F3 -G+I -G+I -G+I =+22GF =+22GF

12+I 6+H

2F+1 H6+1

=+21G26F =+1=G2GF

=+2=BG61 =+3B=1I2

-=+=12 =+2H1I

Evolutia componentelor veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 1997 comparativ cu anul 1996
?000 2000 0000 *000 7000 ?000 2000 0 contri#utii pt di+erse +enituri +enituri total +enituri 'iscale incasari din alte 20@ 20@ +enituri total +enituri curente +enituri 'iscale impo,ite directe contri#utii pt asi"urari sociale +enituri ne'iscale di+erse +enituri contri#utii pt #ilete de tratament si odi5na incasari din alte surse

Series Series2

Structura veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1996 - in procente20@ 0@ 20@

20@

Structura veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997 - in procente ;@ 0@ 2?@

;@ ;@

;@

+enituri total +enituri curente +enituri 'iscale impo,ite directe contri#utii pt asi"urari sociale +enituri ne'iscale di+erse +enituri contri#utii pt #ilete de tratament si odi5na incasari din alte surse

C8E956.E9. 1996 : 199# Nr rt 1 2 3 I#!i atori C2eltuieli total C2eltuieli so ial ulturale Asiste#ta so iala% alo atii% "e#sii% a0utoare si i#!e*#i&atii !i# are A0utor so ial 1e#sii !e asigurari so iale I#!e*#i&atii "t i# a"a itatea te*"orara !e *u# a !i# au&a !e 'oala o'is#uita sau a i!e#t i# a$ara *u# ii I#!e*#i&atii "t o# e!ii !e *ater#itate si i#gri0irea o"ilului Trata*e#t 'al#ear si o!i2#a Alte 2eltuieli so iale A#ul 1II6 A#ul 1IIF 6=I6+I 13221+I BIH6+I 12IH=+3 Gs 1II6 1== IF+B3IF3 Gs 1IIF 1== IF+GF=2 Gs 1IIF1II6 = =+33=H6F

H B 6

BIH6+I 11 BBHF+6

12IH=+3 1BH 11663+I

IF+B3IF3 =+1G=H2 I=+II=B

IF+GF=2 1+16HF3H GG+216B2

=+33=H6F =+IGH31B -2+FF3IG

16I+2

2II+F

2+FFB1G1

2+2666IH

-=+B=GHI

13G+F 6=+2 13F+F

1HH+I 1BH 2G1+6

2+2FHI2F =+IGF3GF 2+2BGB2B

1+=IBI=I 1+16HF3H 2+12IG

-1+1FI=2 =+1FF3HF -=+12GF3

G I

Evolutia componentelor cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 1997 comparativ cu anul 1996
?000 2000 0000 *000 7000 ?000 2000 0 pensii de asi"urari indemni,atii pt concedii de c5eltuieli total asistenta sociala, alte c5eltuieli sociale
2?@ 25@

Series Series2

Structura cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1996 - in procente 2>@ @ 0@ @ @

0@ 25@ c5eltuieli total c5eltuieli social culturale asistenta sociala, alocatii, pensii, a4utoare si indemni,atii din care a4utor social pensii de asi"urari sociale indemni,atii pt incapacitatea temporara de munca din cau,a de #oala o#isnuita sau accident in a'ara muncii indemni,atii pt concedii de maternitate si in"ri4irea copilului tratament #alnear si odi5na alte c5eltuieli sociale

Structura veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997 - in procente ;@ 0@ 2?@

;@ ;@

;@

+enituri total +enituri curente +enituri 'iscale impo,ite directe contri#utii pt asi"urari sociale +enituri ne'iscale di+erse +enituri contri#utii pt #ilete de tratament si odi5na incasari din alte surse

VE4.567. 1996 : 1998 Nr rt 1 2 3 H B 6 F G I#!i atori 4e#ituri total 4e#ituri ure#te 4e#ituri $is ale I*"o&ite !ire te Co#tri'utii "t asigurari so iale 4e#ituri #e$is ale Di/erse /e#ituri Co#tri'utii "t 'ilete !e trata*e#t si o!i2#a I# asari !i# alte surse A#ul 1II6 BI1=+2 BBIG+2 BBFG+G BBFG+G BBFG+G 1I+3 1I+3 Gs 1IIG A#ul 1IIG Gs 1II6 Gs 1IIG -1II6 23332 1== 1== = 2=616+3 2=32F+1 2=32F+1 2=32F+1 2GI+2 2GI+2 IH+F2=II IH+3I2FH IH+3I2FH IH+3I2FH =+326BBH =+326BBH GG+36=62 GF+12112 GF+12112 GF+12112 1+23IHII 1+23IHII -6+36=3F -F+2F162 -F+2F162 -F+2F162 =+I12IHB =+I12IHB

12+I 6+H

BI+G 22I+H

=+21G26F =+1=G2GF

=+2B63 =+IG31II

=+=3G=3H =+GFHI12

Evolutia componentelor veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 1998 comparativ cu 1996
25000 20000 5000 0000 5000 0 di+erse +enituri +enituri total +enituri 'iscale contri#utii pt incasari din alte

Series Series2

Structura veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1998 - in procente 20@ 0@ 20@

20@ +enituri total +enituri curente +enituri 'iscale impo,ite directe contri#utii pt asi"urari sociale +enituri ne'iscale di+erse +enituri 20@

20@

C8E956.E9. 1996 : 1998 Nr rt 1 2 3

contri#utii pt #ilete de tratament si odi5na incasari din alte surse

I#!i atori A#ul 1II6 A#ul 1IIG C2eltuieli total 6=I6+I 26B3I+H C2eltuieli so ial ulturale BIH6+I 2BFFB+1 Asiste#ta BIH6+I 2BFH3+2 so iala% alo atii% "e#sii% a0utoare

Gs 1II6 1== IF+B3IF3 IF+B3IF3

Gs 1IIG 1== IF+12=13 I6+IIII3

Gs 1IIG -1II6 = -=+H1I6 -=+B3IG

H B 6

G I

si i#!e*#i&atii !i# are A0utor so ial 1e#sii !e asigurari so iale I#!e*#i&atii "t i# a"a itatea te*"orara !e *u# a !i# au&a !e 'oala o'is#uita sau a i!e#t i# a$ara *u# ii I#!e*#i&atii "t o# e!ii !e *ater#itate si i#gri0irea o"ilului Trata*e#t 'al#ear si o!i2#a Alte 2eltuieli so iale

11 BBHF+6

3H6+2 21I36+F

=+1G=H2 I=+II=B

1+3=HHF6 G2+6BF11

1+12H=B6 -G+333H

16I+2

H26+B

2+FFB1G1

1+6=F=HB

-1+16G1H

13G+F 6=+2 13F+F

2=B 3H6+2 6=H

2+2FHI2F =+IGF3GF 2+2BGB2B

=+FF2H36 1+3=HHF6 2+2FBG62

-1+B=2HI =+31F=GI =+=1F33F

Evolutia componentelor cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale in anul 1998 comparativ cu anul 1996
>0000 25000 20000 5000 0000 5000 0 asistenta sociala, pensii de asi"urari indemni,atii pt concedii de c5eltuieli total alte c5eltuieli sociale

Series Series2

Structura cheltuielilor bugetului asigutrarilor sociale de stat pe anul 1998 - in procente 22@ 0@ 0@ 0@ 0@ @ 2)@

25@ c5eltuieli total c5eltuieli social culturale

25@

asistenta sociala, alocatii, pensii, a4utoare si indemni,atii din care a4utor social pensii de asi"urari sociale

VE4.567.sau 1996)1999 accident in a'ara muncii Nr rt 1 2 3 H B 6 F G

indemni,atii pt incapacitatea temporara de munca din cau,a de #oala o#isnuita indemni,atii pt concedii de maternitate si in"ri4irea copilului

I#!i atori A#ul 1II6 4e#ituri total BI1=+2 tratament #alnear si odi5na 4e#ituri ure#te BBIG+2 alte c5eltuieli sociale 4e#ituri $is ale BBFG+G I*"o&ite !ire te BBFG+G Co#tri'utii "t asigurari so iale BBFG+G 4e#ituri #e$is ale 1I+3 Di/erse /e#ituri 1I+3 Co#tri'utii "t 'ilete !e trata*e#t si o!i2#a 12+I I# asari !i# alte surse 6+H

A#ul 1III Gs I6 Gs II gs II - I6 3FI36+B 1== 1== = 33G3G+2 32B3G+2 32B3G+2 32B3G+2 13== 13== IH+F2=II IH+3I2FH IH+3I2FH IH+3I2FH =+326BBH =+326BBH GI+1I6IB GB+FF=1F GB+FF=1F GB+FF=1F 3+H26FFI 3+H26FFI -B+B2H=H -G+622BG -G+622BG -G+622BG 3+1==22B 3+1==22B

1=3+3 11I6+F

=+21G26F =+1=G2GF

=+2F22IF 3+1BHHG2

=+=BH=3 3+=H61IH

Evolutia componentelor veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 1999 comparativ cu anul 1996
?0000 >5000 >0000 25000 20000 5000 0000 5000 0 contri#utii pt di+erse +enituri +enituri total +enituri 'iscale incasari din alte

Series Series2

Structura veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1999


;@ 0@ @ @ @ 2 @

;@ +enituri total +enituri curente +enituri 'iscale impo,ite directe contri#utii pt asi"urari sociale +enituri ne'iscale di+erse +enituri
C8E956.E9. 1996 )1999 Nr rt 1 2 3 I#!i atori C2eltuieli total C2eltuieli so ial ulturale Asiste#ta so iala% alo atii% "e#sii% a0utoare si i#!e*#i&atii !i#

;@ ;@

contri#utii pt #ilete de tratament si odi5na incasari din alte surse


Gs 1II6 1== IF+B3IF3 IF+B3IF3 Gs 1III 1== IG+3BGHF IG+2=223 Gs 1III1II6 = =+G1GF3G =+662HII

A#ul 1II6 A#ul 1III 6=I6+I 3I1F=+G BIH6+I BIH6+I 3GB2F+G 3GH66+6

H B 6

G I

are A0utor so ial 1e#sii !e asigurari so iale I#!e*#i&atii "t i# a"a itatea te*"orara !e *u# a !i# au&a !e 'oala o'is#uita sau a i!e#t i# a$ara *u# ii I#!e*#i&atii "t o# e!ii !e *ater#itate si i#gri0irea o"ilului Trata*e#t 'al#ear si o!i2#a Alte 2eltuieli so iale

11 BBHF+6

= 331=B+1

=+1G=H2 I=+II=B

= GH+B1HFH

-=+1G=H2 -6+HFBF6

16I+2

BBG+1

2+FFB1G1

1+H2HFG6

-1+3B=H

13G+F 6=+2 13F+F

2FG BFI+G B23

2+2FHI2F =+IGF3GF 2+2BGB2B

=+F=IF12 1+HG=1GH 1+33B1FG

-1+B6B21 =+HI2FIF -=+I233B

Evolutia componentelor cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 1999 comparativ cu anul 1996
?5000 ?0000 >5000 >0000 25000 20000 5000 0000 5000 0 asistenta sociala, pensii de asi"urari indemni,atii pt concedii de c5eltuieli total alte c5eltuieli sociale

Series Series2

VE4.567. 2000 ) 2001 Nr rt 1 I#!i atori 4e#ituri total !i# are5 A#ul 2=== B3FGF====== A#ul 2==1 G3HF6B332I2 1== 1== = Gs2=== Gs2==1 Mari*e a'soluta

2 3

1=

11

4e#ituri $is ale total !i# are5 Co#tri'utii "t asigurarile so iale Co#tri'utii "t asigurarile so iale !e stat Co#tri'utii "t "e#sia su"li*e#tar a Co#tri'utiil e agri ultorilo r asigurati Co#tri'utia age#tilor e o#o*i i "t asigurarile so iale agri ultori 4e#ituri #e$is ale total !i# are5 Di/erse /e#ituri total !i# are5 Co#tri'utii "t 'ilete !e trata*e#t si o!i2#a I# asari !i# alte surse

B=1GB3H1G1= B=1GB3H1G1=

FG1226232H3 I3+3=3GB FG1226232H3 I3+3=3GB I3+BG633 =+2G2HFI I3+BG633 =+2G2HFI

H1HG63B=B3=

11GHI62IB6H

FF+13=G1 6FBFB1623G 2=1F32BH16 12+B63HF H1HFB=H2 1H==F=== =+=FF11 1I======== H26=2=2FFI

1H+1IB16

-62+I3BF

2+H1663G

-1=+1H6G

=+=16FG

-=+=6=33

3+B32HB2 36=16BG1I= 3GB3I1==HI 6+6I61B 36=16BG1I= 3GB3I1==HI 6+6I61B 3=16BG1I= H66G16FF2 =+B6=G3G 33======== 33GF=I32FF 6+13B312

B+1=3HFH

1+BF1=21

H+616FBI

-2+=FI3I

H+616FBI

-2+=FI3I

=+BBI21I H+=BFB3I

-=+==162 -2+=FFFF

C8E956.E9. 2000 ) 2001 4r crt 1 .ndicatori C2eltuieli totale !i# are5 -nul 2000 B13G3=H36H I -nul 2001 G1==FGIF62= 1== 1== = ;s2000 ;s2001 <arime absoluta

3 H B 6

1=

11 12

13

Asiste#ta so iala% alo atii% "e#sii% a0utoare si i#!e*#i&atii total !i# are5 C2eltuieli *ateriale si ser/i ii Tra#s$eruri #e o#soli!ate total !i# are5 1e#sii !e asigurari so iale !e stat 1e#sii !e asigurari so iale "t agri ultori I#!e*#i&atii "t i# a"a itatea te*"orara !e *u# a !i# au&a !e 'oala sau a i!e#t I#!e*#i&atii "t o# e!ii !e *ater#itate si i#gri0irea o"iilor A0utoare a or!ate asiguratilor "t !e ese A0utoare a or!ate "e#sio#arilor "t !e ese Trata*e#t 'al#ear si o!i2#a Co# e!iu "latit "t i#gri0irea o"iilor i# /arsta !e "a#a la 2 a#i Co*"e#satii "t "e#sile re$ugiatilor gre i re"arti&ati

B12GBF=F== F

G=GBG133HF=

II+G1=B6 F 1=B1==6=== B=23HB=1== F H361GIB=B3 6 3F6==IGG=H 1FH======= 2+=HBH33 B FI11G133FH= IF+F6HFH H 6G63B3F116G GH+GGIFF 6 BF3G=111GG F+31FFG1 H F116B=I3= FG==H=G==

II+G1B12 H 2+1HFI3G F IF+66F1G 6 GH+F26F6 B F+=G32F3 G

=+==HBBFH =+1=2B=B2 =+=IFBBG2 =+163=1=6 =+23HB=F6

1+3GHII1 G 33B3IBHB= 61B=6==== =+6B2F3B F 36BG32== 1=G2===== =+=F11IF 2G263HGG= 6HI====== =+BB==BH G 1=B1==6=== 13HBG2=2=F 1FH======= 2+=HBH33 B 2B21=FBBGH 2+61I1I1 3 1H336F=== F13FB=== =+2FI=16 2

=+I62I1I H

=+H22=F23

=+FBI2BI 3 =+133B6F 2 =+G=11B6 B 2+1HFI3G F

=+1=6B236

=+=623F=2

=+2B11=1F =+1=2B=B2

3+11213B 6 =+=GG1=G F

=+HI2IHH3 =+1I=I=FB

1H

Alte 2eltuieli so iale

IFB366H2

1HIF63GG=

=+1GIG22 6

=+1GHGFB F

-=+==HIHF

=tructura c$eltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2000 A(n procente)

15eltuieli totale din care:

2 @

2@ 0@ 0@ @ 0@ @

25@

Asistenta sociala, alocatii, pensii, a4utoare si indemni,atii total din care: 15eltuieli materiale si ser+icii

2?@

25@

Arans'eruri neconsolidate total din care:

(ensii de asi"urari sociale de stat

;0000000000 *0000000000 )0000000000 70000000000 50000000000 ?0000000000 >0000000000 20000000000 0000000000 0 :i+erse +enituri total 6enituri total din care: 1ontri#utii pt pensia 1ontri#utii pt asi"urarile Incasari din alte surse 1ontri#utia a"entilor

Series Series2

;0000000000 *0000000000 )0000000000 70000000000 50000000000 ?0000000000 >0000000000 20000000000 0000000000 0 Indemni,atii pt Aratament (ensii de 15eltuieli 15eltuieli A4utoare 1ompensatii

Series Series2

Bugetul asigurarilor so iale !i# a#ul 2==2 $ata !e 'ugetul asigurarilor so iale !i# a#ul 2===5

4r .ndicatori crt 1 VE4.567. 5@5-9 2 Venituri curente, 3 Venituri fiscale H I*"o&ite !ire te B Co#tri'utii "t asigurarile so iale 6 Venituri nefiscale F Di/erse /e#ituri G Co#tri'utii "t 'ilete !e trata*e#t si o!i2#a I I# asari !i# alte surse 1= Subventii

-nul 2000 B1=1%6 HIG6%F H6I6%I H6I6%I H6I6%I 2GI%G 2GI%G 1F%1 2F2%F 11H%I

-nul 2002 IF2H%B IHF1%F I=FB%= I=FB%= I=FB%= 3I6%F 3I6%F 31%2 36B%B 2B2%G

;s2000 100 IF%F I2%= I2%= I2%= B%6 B%6 =%3 B%3 2%2

;s2002 100 IF%H I3%3 I3%3 I3%3 H%= H%= =+3 3%F 2%B

>?;s 2002)2000 0 -=%3 1%3 1%3 1%3 -1%6 -1%6 -1%6 =%3

4e#iturile $is ale au res ut i# *ari*e a'soluta at si i# *ari*e relati/a+ Cele #e$is ale au res ut !e ase*e#ea i# *ari*e a'soluta !ar "ro e#tual au s a&ut u 1%6% iar su'/e#tiile au i#registrat resteri i# a*'ele a&uri+

Evolutia componentelor veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 2002 comparativ cu anul 2000
2000 0000 *000 7000 ?000 2000 0 di+erse +enituri +enituri totale +enituri 'iscale contri#utii pt incasari din alte

Series Series2

Structura veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 - in procente ;@ @ 0@ @ @ @ ;@

;@ ;@ +enituri totale +enituri curente +enituri 'iscale impo,ite directe contri#utii pt asi"urari sociale +enituri ne'iscale di+erse +enituri

20@

contri#utii pt #ilete de tratament si odi5na incasari din alte surse su#+entii

4r crt 1 2 3 H B

.ndicatori C8E956.E9. 5@5-9 C$eltuieli social)culturale Asiste#ta so iala% alo atii% "e#sii% a0utoare si i#!e*#i&atii total !i# are5 1e#sii !e asigurari so iale I#!e*#i&atii "e#tru i# a"+ te*"orara !e *u# a% !i#

-nul 2000 BB62%F BH6G%6 BHBF%6 HF=6%I 6F%I

-nul 2002 1=F2=%3 1=H=H%= 1=3GG%H IF63%H IF%H

;s2000 1== IG%3 IG%1 GH%6 1%2

;s2002 1== IF%= I6%I I1%= =%I

>?;s 2002)2000 = -1%3 -1%2 6%H -=%3

6 F G I

au&a !e 'oala o'is#uita sau a i!e#t i# a$ara *u# ii I#!e*#i&atii "t o# e!ii !e *ater#itate si i#gri0irea o"iilor Trata*e#t 'al#ear si o!i2#a Alte 2elt+ so iale -lte actiuni

3H%2 11=%F 1=%I GH%1

HI%= 1GB%I 1B%6 22=%=

=%6 1%I =%1 1%B

=%H 1%F =%1 2%=

-=%2 -=%2 =%B

C2eltuielile so ial- ulturale s-au !u'lat i# *ari*e a'soluta "e a#! i# *ari*e relati/a au s a&ut u 1%3;% i# a!rul a estei ategorii el *ai *ult a res ut #i/elul "e#siilor !e asigurari so iale+ Evolutia componentelor cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 2002 comparativ cu anul 2000
2000 0000 *000 7000 ?000 2000 0 asistenta sociala, c5eltuieli total indemni,atii pt alte actiuni tratament #alnear si

Series Series2

Structura cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 - in procente 2>@ 0@ 0@ 0@ 0@ 2)@

25@ c5eltuieli total c5eltuieli social culturale

25@

asistenta sociala, alocatii, pensii, a4utoare si indemni,atii din care pensii de asi"urari sociale indemni,atii pt incapacitatea temporara de munca din cau,a de #oala o#isnuita sau accident in a'ara muncii

Bugetul asigurarilor so pt iale !i# a#ul $ata !e so iale !i# a#ul 2===5 indemni,atii concedii de 2==3 maternitate si 'ugetul in"ri4irea asigurarilor copilului
tratament #alnear si odi5na

4r .ndicatori -nul 2000 alte c5eltuieli sociale crt 1 VE4.567. 5@5-9 B1=1%6 alte actiuni 2 Venituri curente, HIG6%F 3 Venituri fiscale H6I6%I H I*"o&ite !ire te H6I6%I B Co#tri'utii "t H6I6%I asigurarile so iale 6 Venituri nefiscale 2GI%G F Di/erse /e#ituri 2GI%G G Co#tri'utii "t 'ilete !e 1F%1 trata*e#t si o!i2#a I I# asari !i# alte surse 2F2%F 1= Subventii 11H%I

-nul 200! 12H=3%G 11F1H%= 113=B%I 113=B%I 113=B%I H=G%1 H=G%1 36%F 3F1%H 6GI%G

;s2000 100 IF%F I2%= I2%= I2%= B%6 B%6 =%3 B%3 2%2

;s200! 100 IH%H I1%1 I1%1 I1%1 3%2 3%2 =%2 2%I B%B

>?;s 200!)2000 0 -3%3 -=%I -=+I -=%I -2%H -2%H -=%1 -2%H 3%3

4e#iturile $is ale i# 2==3 $ata !e 2=== au res ut $oarte *ult i# *ari*e a'soluta !ar "ro e#tual au i#registrat s a!eri% la $el a si i# a&ul elor #e$is ale% iar su'/e#tiile res +

Evolutia componentelor veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 200 comparativ cu anul 2000
?000 2000 0000 *000 7000 ?000 2000 0 di+erse +enituri +enituri totale +enituri 'iscale contri#utii pt incasari din alte

Series Series2

Structura veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 200 - in procente ;@ @ 0 @ @ @ 20@

;@ ;@

;@

+enituri totale +enituri curente +enituri 'iscale impo,ite directe contri#utii pt asi"urari sociale +enituri ne'iscale di+erse +enituri contri#utii pt #ilete de tratament si odi5na incasari din alte surse su#+entii

4r crt 1 2 3 H B

.ndicatori C8E956.E9. 5@5-9 C$eltuieli social)culturale Asiste#ta so iala% alo atii% "e#sii% a0utoare si i#!e*#i&atii total !i# are5 1e#sii !e asigurari so iale I#!e*#i&atii "e#tru i# a"+ te*"orara !e *u# a% !i#

-nul 2000 BB62%F BH6G%6 BHBF%6 HF=6%I 6F%I

-nul 200! 123FF%6 12=33%2 12=1=%6 111GF%B 11F%B

;s2000 1== IG%3 IG%1 GH%6 1%2

;s200! 1== IF%2 IF%= I=%3 =%I

>?;s 200!)2000 = -1%1 -1%1 B%F -=%3

6 F G I 1=

au&a !e 'oala o'is#uita sau a i!e#t i# a$ara *u# ii I#!e*#i&atii "t o# e!ii !e *ater#itate si i#gri0irea o"iilor Trata*e#t 'al#ear si o!i2#a Alte 2elt+ so iale -lte actiuni Alati de doban0i si alte c$elt1

3H%2 11=%F 1=%I GH%1 1=%=

63%1 22=%= 22%6 2HG%H I6%=

=%6 1%I =%1 1%B =%1

=%B 1%F =%1 2%= =%F

-=%1 -=%2 =%B =%6

C2eltuielile so ial- ulturale au res ut i# *ari*e a'soluta !ar i# "ro e#te au i#registrat s a!eri !e 1%1;+

Bugetul asigurarilor so iale !i# a#ul 2==H $ata !e 'ugetul asigurarilor so iale !i# a#ul 2===5

4r .ndicatori crt 1 VE4.567. 5@5-9 2 Venituri curente, 3 Venituri fiscale H I*"o&ite !ire te B Co#tri'utii "t asigurarile so iale 6 Venituri nefiscale F Di/erse /e#ituri G Co#tri'utii "t 'ilete !e trata*e#t si o!i2#a I I# asari !i# alte surse 1= Subventii

-nul 2000 B1=1%6 HIG6%F H6I6%I H6I6%I H6I6%I 2GI%G 2GI%G 1F%1 2F2%F 11H%I

-nul 2004 1616F%1 1HH=6%G 1H2HI%2 1H2HI%2 1H2HI%2 1BF%6 1BF%6 BH%2 1=3%H 1F6=%3

;s2000 100 IF%F I2%= I2%= I2%= B%6 B%6 =%3 B%3 2%2

;s2004 100 GI+1 GI%2 GI%2 GI%2 =%I =%I =%3 =%6 1=%G

>?;s 2004)2000 0 -G+6 -2%G -2%G -2%G -H%F -H%F -H%F G%6

4e#iturile $is ale a"roa"e s-au tri"let !i# 2=== "a#a i# 2==H !ar "ro e#tual au s a&ut+ Cele #e$is ale au s a&ut i# *ari*e a'soluta la $el a si i# *ari*e relati/a% su'/e#tiile res a#! $oarte *ult+ 4r crt 1 2 3 H .ndicatori C8E956.E9. 5@5-9 C$eltuieli social)culturale Asiste#ta so iala% alo atii% "e#sii% a0utoare si i#!e*#i&atii total !i# are5 1e#sii !e asigurari so iale -nul 2000 BB62%F BH6G%6 BHBF%6 HF=6%I -nul 2004 16166%B 1BG3=%G 1BFG6%= 1H3H3%2 ;s2000 1== IG%3 IG%1 GH%6 ;s2004 1== IF%I IF%6 GG%F >?;s 2004)2000 = -=%H -=%B H%1

6 F G I 1=

I#!e*#i&atii "e#tru i# a"+ te*"orara !e *u# a% !i# au&a !e 'oala o'is#uita sau a i!e#t i# a$ara *u# ii I#!e*#i&atii "t o# e!ii !e *ater#itate si i#gri0irea o"iilor Trata*e#t 'al#ear si o!i2#a Alte 2elt+ so iale -lte actiuni Alati de doban0i si alte c$elt1

6F%I

2HI%1

1%2

1%B

=%3

3H%2 11=%F 1=%I GH%1 1=%=

13B%1 212%I HH%G 2G2%1 B3%6

=%6 1%I =%1 1%B =%1

=%G 1%3 =%2 1%F =%3

=%2 -=%6 =%1 =%2 =%2

C2eltuielile so ial- ulturale au res ut i# 2==H i#sa i# "ro e#te ele au a/ut o usoara s a!ere !e =%H;+ STRUCTURA 4ENITURILOR 1E 2==2 IN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

"! ! #E$ %&S'()E #E$ $E%&S'()E S*+#E$,&& 9 !

E&oluia &eniturilor 'i c$eltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat (n anii 2001"200 "2006"200#, .4%.C-5@ 7. VE4.567.) 5@5-9 din care, 11Venituri 2iscale 21Venituri 61< 1 7@ 4 7@ 4 7@ -nul 2001 1 !09 244 14 466 894 #0# 1 0 -nul 200 16 6!2 ! 2 1 !08 949 149 940 gs2001 100 94" 4"62 gs200 100 92"04 0"9 > ? gs *200 )2001+ B )2"46 )!"#2

ne2iscale .4%.C-5@ 7. C8E956.E 9.)5@5-9 din care, 11C$eltuieli curente din care, a+C$eltuieli de personal 21C$eltuieli de capital !17ambursa ri de credite" pli de dob/n0i 'i comisioane la credite

4 61< 1 7@ 4 7@ 4 7@ 4 7@ 4 7@ 4 -nul 2001 19 4!9 820 16 68! 210 2 849 480 1 14! 0 0 1 8# !10 -nul 200 16 14! 010 16 104 120 60 ##0 !2 !20 6 #0 gs2001 100 8 "8 14"6 "88 8"16 gs200 100 99"9 0"!# 0"2 0"04 > ? gs *200 )2001+ B 14"1 )14"28 ) "68 )8"12

;s CA.CCA.DCA5 E 100 Evoluia componentelor veniturilor i cheltuielilor bugetului asigurrilor sociale de stat n anul !!" comparativ cu anul !!#5 <# a#ul 2==B o*"arati/ u a#ul 2==1 se o#stata o s !ere se*#i$i ati/%.# /alori a'solute%a /e#iturilor #e$is ale%a 2eltuielilor !e "erso#al%a 2eltuielilor !e "erso#al (i a ra*'ursrilor !e re!ite%"l)i !e !o',#&i (i o*isioa#e la re!ite+<# /alori relati/e%!i*i#urile *a0ore au lo la a eia(i i#!i atori%si#gura re(tere $ii#! la 2eltuielile ure#te+ .4%.C-5@7. 61<1 VE4.567.) 5@5-9 din care, 11Venituri 2iscale din care, .mpo0ite directe din care, a+.mpo0it pe &enit b+.mpo0it pe pro2it c+.mpo0it pe salarii .mpo0ite indirecte din 7@4 7@4 7@4 7@4 7@4 7@4 7@4 -nul 2001 1 !09 244 14 466 894 4 429 400 ! 21! 200 2 !6 #00 60 000 10 0!# 490 -nul 2006 42 822 626 40 486 66 10 !8 900 8 429 000 # 446 000 1 000 2# #4! #00 gs2001 100 94" 28"9! 20"98 16" # 0"!9 6 " 6 gs2006 100 94" 4 24"2 19"68 1#"!8 0"0! 64"#8 > ? gs *2006) 2001+ B 0"04 )4"68 )11! 0"81 )0"!6 )0"#8

care, a+5axa pe &aloare adaugata b+-cci0e 21Venituri ne2iscale !1Venituri din capital 41.ncasari din rambursarea imprumuturil or acordate

7@4 7@4 7@4 7@4 7@4

4 98 620 !1 6 200 #0# 1 0 14 600 118 600

26 04# 000 10 #02 400 2 00! 901 6 100 4 960

!2" 6 20"61 4"62 0"09 9"0

60"82 2 4"6# 0"1! 0"01

28"26 4"!9 0"0 0"04 )9"04

.4%.C-5@7. 61<1 C8E956.E9 .)5@5-9 din care, 11C$eltuieli curente din care, a+C$eltuieli de personal b+=ub&entii 21C$eltuieli de capital !1Fmprumu) turi acordate 417ambursri de credite" pli de dob/n0i 'i comisioane la credite 7@4 7@4 7@4 7@4 7@4 7@4 7@4

-nul 2001 19 4!9 820 16 68! 210 2 849 480 89! 010 1 14! 0 0 26 2 0 1 8# !10

-nul 2006 4! 6 248 !8 198 600 8 9 9 600 4 !!# 400 ! 001 800 6 200 2 448 600

gs2001 100 8 "81 14"6 4"6 "88 0"1! 8"16

gs2006 100 8#" 20" 2 99"! 6"8# 0"01 "6

> ? gs *2006) 2001+ B 1"69 "8# 94"# 0199 )0"0! )2" 6

<# a#ul 2==6 o*"arati/ u 2==1%/e#iturile $is ale au o e/olu)ie o#sta#t at,t .# *ri*e a'solut ,t (i relati/%iar !i# o*"o#e#tele a estora% o !i$ere#) *a0or % .# *ri*e a'solut%se .#registrea& la ta3a "e /aloare a!ugat%.# se#sul re(terii a esteia 7 u a"ro3+ 1B *il+ lei8+ 4e#iturile #e$is ale%re"re&e#t,#! su*ele .# asate !e la i#stitu)iile "u'li e%au res ut%at,t .# *ri*e a'solut ,t (i relati/% eea e .#sea*# i#stitu)iile au reali&at /e#ituri (i u#it)ile e o#o*i e au a/ut "ro$it $i#a# iar+

La 2eltuieli% ele *ai *ari re(teri se .#registrea& la 2eltuielile !e "erso#al 7a'solutJrelati/8+ Ra*'ursrile !e re!ite (i "l)i res .# *ri*e a'solut !ar s a! .# *ri*e relati/ 7 ea *ai *are s !ere8+ .4%.C-5@ 7. VE4.567.) 5@5-9 din care, 11Venituri 2iscale din care, .mpo0ite directe din care, a+.mpo0it pe &enit b+.mpo0it pe pro2it c+.mpo0it pe salarii d+.mpo0ite indirecte din care, a+5axa pe &aloare adaugata b+-cci0e 21Venituri ne2iscale !1Venituri din capital 41Fncasari din rambursare a (mprumu) turilor acordate .4%.C-5@ 7. C8E956.E 9.)5@5-9 din care, 11C$eltuieli curente din care, a+C$eltuieli 61<1 -nul 2001 7@4 1 !09 244 7@4 14 466 894 7@4 4 429 400 7@4 ! 21! 200 7@4 2 !6 #00 7@4 60 000 7@4 10 0!# 490 7@4 4 98 620 7@4 ! 1 6 200 7@4 #0# 1 0 7@4 14 600 7@4 118 600 -nul 200# # 00 gs2001 100 94" 28"9! 20"98 16" # 0"!9 6 " 6 !2" 6 20"61 4"62 0"09 9"0 gs200# 100 9!"9 2 "1! 2!"4 18"68 0"008 6 " 6 6!"8 221!1 "!2! 0"1! 0"008 > ? gs *200#)2001+ B )0"6 )!"8 2"4# 2"11 )0"!8 0 !1"29 1"# 0"#0! 0"04 )9"042

2 18 900 1! 9#0 100 1! 0!6 00 10 !82 000 000 !6 48# 000 ! 48# 000 12 402 000 2 9 8 400 #4 !00 4 900

61<1 -nul 2001 7@4 19 4!9 820 7@4 16 68! 210 7@4 2 849 480

-nul 200# 64 6!0 400 4 122 600 12 2#1 000

gs2001 100 8" 8 14"6

gs2006 100 8!"#4 18"98

> ? gs *200#)2001+ B # "16 4"!!

de personal b+=ub&entii 21C$eltuieli de capital !1Fmprumu) turi acordate 417amburs ri de credite" pli de dob/n0i 'i comisioane la credite

7@4 89! 010 7@4 1 14! 0 0 7@4 26 2 0 7@4 1 8# !10

! 812 !00 # 820 #00 6 200 2 680 900

4"6 "88 0"1! 8"16

"9 12"1 0"009 4"14

1"! 6"22 )0"121 )4"02

E&oluia &eniturilor 'i c$eltuielilor (n 200# 2a de 2001, .4%.C-5@7., Venituri 2iscale .mpo0ite directe din care, .mpo0it pe &enit .mpo0it pe pro2it .mpo0it pe salarii .mpo0ite indirecte din care, 5axa pe &aloare adaugat -cci0e Venituri ne2iscale Venituri din capital .ncasari din rambursarea imprumuturilor acordate C$eltuieli curente din care, C$eltuieli de personal =ub&entii C$eltuieli de capital .mprumuturi acordate 7ambursri de credite"pli de dob/n0i 'i comisioane la credite Cre'tere (n &aloare absolut (n 200# 2a de 2001 !# #19 006 7@4 9 40 #00 7@4 9 82! !00 7@4 # 84 !00 7@4 G 26 449 10 7@4 !0 01 !80 7@4 9 24 800 7@4 2 2 1 2 0 7@4 9 #00 7@4 G !# 4!9 !90 7@4 9 421 20 7@4 G 6 6## 6 0 7@4 G 1 09! 90 7@4 Cre'tere (n &aloare relati& (n 200# 2a de 2001 G G 2"4# H 2"11 H G 0H !1"29 H 1"# H 0"#0! H 0"04 H G # "16 H 4"!! H 1"! H 6"22 H G G

70000000 50000000 ?0000000 >0000000 20000000 0000000 0 15eltuieli curente 15eltuieli de capital Ram#ursari de credite,plati de do#an,i si comisioane la credite 200 2005 2007 200)

70000000 50000000 ?0000000 >0000000 20000000 0000000 0 6enituri 'iscale 6enituri ne'iscale 200 2005 2007 200)

=tructura &eniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2001 A(n procente)

($*) 2001

0@ )@ ?@ @ 0@ 20@

7@

20@ >2@

im po-it pe pro.it tva ta/e vamale venituri din capital incasari din ram bursarea im prum uturilor

im po-it pe venit acci-e venituri ne.iscale donatii si sponsori-ari

1OLITICI 1RIORITARE ALE MINISTERULUI MUNCII% SOLIDARITATII SOCIALE SI :AMILIEI 1T ANUL 2==F

<# total% "e#tru a#ul 2==F% Mi#isterul Mu# ii% Soli!aritatii So iale si :a*iliei /a a!*i#istra% "ri# toate i#stitutiile sale% 33%6 *iliar!e !e lei RON 7I%B *iliar!e !e EURO8% eea e .#sea*#a G%G; !i# 1ro!usul I#ter# Brut al Ro*,#iei+ Toate resterile !i# 'ugete re$le ta a#ga0a*e#tul #ostru !e a "rote0a ategoriile !e$a/ori&ate !i# Ro*,#ia 721; /e#ituri "e gos"o!rie !i# "restatii so iale8 si !e a "ro*o/a "oliti i !e !e&/oltare a a"italului u*a#+ Re!u eri o#tri'utii so iale se /or re!u e .# 2==F5 U# "u# t "ro e#tual% ast$el5 1+ =%2B "u# te "ro e#tuale !i# o#tri'utia la asigurarile so iale 7"e#sii8 2+ =%2B"u# te "ro e#tuale !i# o#tri'utia "e#tru so*a0 3+ =%B "u# te "ro e#tuale !i# o#tri'utia "e#tru a i!e#te !e *u# a si 'oli "ro$esio#ale A se reali&ea&a o !i*i#uare a li*itei su"erioare !e la H la 3%6; si a li*itei i#$erioare !e la =%B la =%H; <# "lus% o#tri'utia "e#tru so*a0 se /a !i*i#ua u .# a =%2B "u# te "ro e#tuale a$ere#t $o#!ului !e gara#tare a rea#telor salariale+ 1ENSII Bugetul asigurarilor so iale !e stat a res ut u 3%I2 *iliar!e !e lei RON 73I+2GG *iliar!e !e lei% 1%12 *iliar!e !e EURO8% 1G; .# "lus $ata !e a#ul 2==6+

A easta restere a 'ugetului asigurarilor so iale este alo at a"roa"e i#tegral "e#tru cresterea pensiilor5 3%I1F *iliar!e RON 73I+1FB *iliar!e !e lei% 1%11I *iliar!e EURO8 .# "lus $ata !e a#ul 2==6+ Bugetul total alo at "e#siilor "e#tru a#ul 2==F este !e 21%2 *iliar!e RON 7212+2G6 *iliar!e !e lei% "este 6 *iliar!e !e EURO8% eea e .#sea*#a a"roa"e B%6; !i# 1IB 7.# o#!itiile .# are 'ugetul !e stat "e#tru 2==F /a $i !e a"ro3i*ati/ 1F; !i# 1IB a "o#!ere% 'a#ii alo ati "e#tru "e#sii !e"ases trei*e !i# totalul "ri# i"alilor or!o#atori !e re!ite% !i# 'ugetul !e stat8+ Ast$el% la 1 ia#uarie 2==F pensia medie a $ost !e !#4 de lei *7@4+ $ata !e !18 lei 7@4 .# lu#a !e e*'rie 2==6 iar &aloarea punctului de pensie a $ost !e la 1 ia#uarie 2==F !e !96 de lei *7@4+" ur*,#! a% ",#a la s$,rsitul a#ului 2==F "u# tul !e "e#sie sa a0u#ga la H=6 !e lei 7RON8 iar "e#sia *e!ie la 3GH !e lei 71=I EURO8% !e"asi#! ast$el "ragul !e 1== !e euro+ 71e#tru "ri*a !at #i/elul "e#siilor .# Ro*,#ia !e"aseste e 2i/ale#tul !e 1== !e EURO% .# o#!itiile .# are i#$latia /a s a!ea ",#a la H%B "ro e#te+8 1e#sio#arii au 'e#e$i iat% ast$el% #u*ai .# a#ul 2==F% !e o restere reala a "e#siilor !e "este 1B "ro e#te+ <# 1rogra*ul !e gu/er#are s-a "re/a&ut resterea "e#siilor .# ter*e#i reali% ",#a .# a#ul 2==G% u 3=; $ata !e #i/elul "e#siilor !e la s$,rsitul a#ului 2==H+ La $i#alul a#ului 2==F% !u"a resterile "re/a&ute .# 'ugetul "e a#ul /iitor% /-a ati#ge 2H; !i# "rogra*ul !e restere a "e#siilor si se esti*ea&a a a esta ar "utea sa !e"eas li*ita !e 3=; "e#tru a#ul 2==G% .# $u# tie !e e3e utia 'ugetului+ 1RESTATII SOCIALE Bugetul !e stat% alo at .# a#ul 2==F% este u ir a 32; *ai *are !e ,t #i/elul a"ro'at "ri# ulti*a re ti$i are 'ugetar "e#tru a#ul 2==6+ 1ri# i"alele "rogra*e !e asiste#ta so iala susti#ute .# a#ul 2==F "ri# "roie tul !e 'uget !e stat u"ri#! ur*toarele5 1e#tru i#!e*#i&atii si sti*ule#te "e#tru resterea o"ilului a $ost "re/a&uta su*a !e 1%2 *iliar!e !e lei RON 7"e#tru ir a 2==+=== !e 'e#e$i iari !e i#!e*#i&atia lu#ara "e#tru resterea o"ilului si 1=+=== !e 'e#e$i iari !e sti*ule#tul lu#ar8 A0utoare "e#tru .# al&irea lo ui#tei - G6= *ilioa#e !e lei RON% o*"arati/ u HI= *ilioa#e .# a#ul 2==6% "e#tru u# #u*ar !e 1+1B=+=== "ote#tiali 'e#e$i iari !e a0utoare "e#tru .# al&irea u e#ergie ter*i a a lo ui#tei% res"e ti/ 1+1G=+=== "ote#tiali 'e#e$i iari !e a0utoare "e#tru .# al&irea u ga&e #aturale+ 1e#tru alo atii !e stat "e#tru o"ii a $ost "re/a&uta su*a !e FF3 *ilioa#e !e lei RON% $ata !e HB= *ilioa#e !e lei RON .# a#ul 2==6+ 1e#tru $a*iliile u *ai *ult i o"ii su#t "re/a&ute $o#!uri !e ir a B6= *ilioa#e !e lei RON "e#tru a or!area !e alo atii $a*iliale o*"le*e#tare si "e#tru $a*iliile *o#o"are#tale% esti*,#!u-se u# #u*ar !e ir a IB=+=== !e $a*ilii 'e#e$i iare+ MASURI 1ENTRU 1IATA MUNCII <# eea e "ri/este 'ugetul asigurarilor !e so*a0% "reo u"area a $ost sa reas a "o#!erea 2eltuielilor "e#tru *asuri a ti/e are sa sti*ule&e .# a!rarea .# *u# a a so*erilor+ Ast$el% $ata !e a#ul 2==6% su*ele alo ate "e#tru *asuri a ti/e "e#tru 2==F res u 21%2;+ 1e#tru a#ul 2==F% .# 'ugetul asigurarilor "e#tru so*a0 su#t "re/a&ute 2eltuieli !e 2%3F *iliar!e !e lei RON% u 16%3; *ai *ult !e ,t .# a#ul 2==6+ Ast$el% "e#tru

*asuri "asi/e% res"e ti/ i#!e*#i&atiile !e so*a0% s-au "re/a&ut 1%36 *iliar!e !e lei RON+ 1e#tru *asuri a ti/e au $ost alo ate B11 *ilioa#e !e lei RON+ 1e#tru $or*are "ro$esio#al s-a alo at su*a !e H2%2 *ilioa#e lei RON% "e#tru sti*ularea a#ga0atorilor i# /e!erea i# a!rarii a'sol/e#tilor A 1=G%2 *ilioa#e lei RON% "e#tru sti*ularea a#ga0atorilor are .# a!rea&a so*eri a"arti#,#! u#or ategorii !e$a/ori&ate A 11G%2 *ilioa#e !e lei RON% "e#tru sti*ularea so*erilor are se .# a!rea&a .#ai#te !e e3"irarea "erioa!ei "e#tru are erau i#!re"tatiti sa "ri*eas a i#!e*#i&atia !e so*a0 A 61%F *ilioa#e !e lei RON% "e#tru sti*ularea *o'ilitii $ortei !e *u# a A 13%2 *ilioa#e !e lei RON% "e#tru $i#a#tarea "rogra*elor !e o u"are a $ortei !e *u# a .# lu rari !e i#teres o*u#itar A 1=3%6 *ilioa#e !e lei RON% "e#tru $or*area "ro$esio#al la a#ga0atori A 6%3 *ilioa#e !e lei RON% "e#tru sti*ularea rearii !e lo uri !e *u# a A 1=%2 *ilioa#e !e lei RON+ :ONDUL SOCIAL EURO1EAN+ CO:INANTARI% 1ROIECTE 1ri# Autoritatea !e Ma#age*e#t "e#tru 1rogra*ul O"eratio#al Se torial De&/oltarea Resurselor U*a#e au $ost gestio#ate $o#!uri .# /aloare !e HF1%H *ilioa#e !e lei RON% !e ir a trei ori *ai *ult $ata !e $o#!urile a!*i#istrate .# 2==6+

Bibliogra2ie,

Bistri ea#u% G2+D6 Ber ea :l6 Ma a/ei E+6 CLe3i o# !e "rote tie so iala% asigurari si reasigurarii?% e!+ Karat% Bu uresti% 1IIF6 Bistri ea#u% G2+D% CSiste*ul asigurarilor so iale !i# Ro*a#ia?% e!+ A a!e*iei Ro*a#e% Bu uresti% 1I6G6 Bistri ea#u% G2+D% CSiste*ul asigurarilor !i# Ro*a#ia?% e!+ E o#o*i a% Bu uresti% 2==26 Legea 'ugetului asigurarilor so iale !e stat "e a#ul 2==2% "u'li ata i# Mo#itorul O$i ial al Ro*a#iei% 1artea I % 11 !e e*'rie 2==16 Legea $i#a#telor "u'li e% #r+ B== "u'li ata i# Mo#itorul O$i ial al Ro*a#iei% 1artea I % a#ul LI4 % #r+ BIF !i# 13 august 2==26 A#uarul statisti al Ro*a#iei% I#stitutul Natio#al !e Statisti a% Bu uresti% 2==26 LEGE #r+FF !i# H *ai 2=== a 'ugetului asigurrilor so iale !e stat "e a#ul 2===% "u'li ata .# M+O$+ #r+ 1IGMG *ai+ 2===6 4a arel I+6 Bistri ea#u% G2+D6 Ber ea :l 6 Mostea#u T+6 A#g2ela 2e G+6Bo!#ar M+6 Georges u :l+5 C :i#a#te 1u'li e?% e!+ Di!a ti a si 1e!agogi a% Bu uresti% 2==66 NNN+*$i#a#te+ro NNN+ !e"+ro NNN+ #as+ro NNN+i#sse+ro