Sunteți pe pagina 1din 98

GEORGE BERKELEY

SCRIERI METAFIZICE
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS MPOTRIVA SCEPTICILOR I ATEILOR
Traducere, note ! cu"#nt !ntroduct!" de dr. LEONARD GAVRILIU

I
EDITURA IRI $ucure t!, %&&% Co'erta( VENIAMIN ) VENIAMIN Redactor( IOANA CRAC* Te+noredactor( O,ELIA COMAN - Traducerea ./a 01cut du'1 A Treatise concerning Principles ofHuman Knowledge ! Three Dialogues between Hylas and Philonous, d!n The Works o0 Geor2e $er3e4e5, "oL I, R!c+ard Pr!e.t4e5, London, 67%&8 Toate dre'tur!4e re9er"ate EDITURII IRI IS$N :;</:=<;/>?/7

CUPRINS
Pocin a ne!n elesului "eorge #erkeley, cu"#nt !ntroduct!" de dr8 LEONARD GAVRILIU 8888888888888888888888888 ; I8 TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE 88888 66 Introducere 8888888888888888888888888888888888888888 6< Pr!nc!'!!4e cunoa ter!! u@ane 88888888888888888888888888 << II8 TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS MPOTRIVA SCEPTICILOR I ATEILOR 8888888888888888888888888 66: Pr!@u4 d!a4o2 88888888888888888888888888888888888888 6%6 A do!4ea d!a4o2 8888888888888888888888888888888888888 6>; A4 tre!4ea d!a4o2 888888888888888888888888888888888888 6:6 Ind!ce de nu@e 8888888888888888888888888888888888888888888 %<?

POC*INAA NENAELESULUI GEORGE $ERBELEY


CI a@ a. certa!n a. o0 @5 oDn Ee!n2, t+at t+ere are Eod!e. or cor'orea4 .uE.tance.8F G8 $ERBELEY

A a du'1 cu@ ./a .'u. c1 de .uE $antaua 4u! Go2o4 a !e !t Gntrea2a 4!teratur1 c4a.!c1 ru.1 a .eco4u4u! a4 H4H/4ea, tot a a ./a .'u. c1 'r!nc!'!!4e @eta0!9!ce 0or@u4ate de Geor2e $er3e4e5 IB!4cr!n, co@!tatu4 B!43enn5, Ir4anda, 6>7? / OJ0ord, 6;?<K au 01cut cu 'ut!nL1 @are4e e0ort cr!t!c a4 4u! Da"!d Hu@e !, dre't ur@are, Gntrea2a 0!4o.o0 !e a .eco4u4u! a4 H4H/4ea, Ea c+!ar c1 !.tor!a 0!4o.o0!e! 4u! $er3e4e5 .e con0und1 cu !.tor!a 2enera41 a 0!4o.o0!e! @oderne68 Re04ecL!a cr!t!c!.t1 a 4u! Bant n/a '4ecat doar de 4a .ce't!c!.@u4 rodn!c a4 4u! Hu@e, c! ! de 4a imaterialismuleJcentr!c a4 4u! $er3e4e58 CAce.t .uE!ect!"!.@, care .e re"end!c1 de 4a Eunu4/.!@L M .cr!e D!d!er Nu4!a M 6/a tu4Eurat 'ro0und 'e Bant, Gn @1.ura Gn care Eunu4/.!@L ne Gn"aL1 Gn ace4a ! t!@' c1 4u@ea e.te o rea4!tate eJter!oar1 nou1, dar c1 e.te eJtre@ de 2reu .1 o de@on.tre9!8F% Gnc1 ! @a! 2reu e.te Gn.1 de de@on.trat c1 4u@ea nu e.te o rea4!tate eJter!oar1 nou18 Totu !, $er3e4e5 !/a a.u@at acea.t1 .arc!n1 !n2rat1, ca .1 nu .'une@ !@'o.!E!41, deoarece e4 nutrea 're9u@L!a c1 eJ!.tenLa @ater!e! ar 0! !nco@'at!E!41 cu eJ!.tenLa 4u! Du@ne9eu I ! !n"er.K8 Ad"er.ar !@'4acaE!4 a4 ate!.@u4u! ! a4 or!c1re! free%thinking, tr1!nd o tea@1 c"a.!@orE!d1 de Inc+!9!L!e<, e4 a cre9ut c1 e.te de dator!a .a de Eun cre t!n .1 ne2e ceea ce e4 con.!dera a 0! .u'ortu4 or!c1re! !re4!2!o9!t1L!( materia&

Gn 0aLa ace.te! e'oca4e !n!L!at!"e @eta0!9!ce au 'rote.tat Gn 'r!@u4 r#nd teo4o2!!, Gntre care !n04uentu4 Sa@ue4 C4ar3e, autoru4 ce4eEre! A Demonstration ofthe #eing and Attributes of"od I6;&=K, !ar 0a'tu4
LEONARD GAVRILIU

c1 ! ./a 'u. Gn c#rc1 I0!e ! nu@a! Gn '4an anecdot!cK= dece.u4 !nte@'e.t!" a4 4u! N!co4a. Ma4eEranc+e, ca ur@are a une! 'o4e@!c! a'r!2e a"ute cu $er3e4e5, Gn c+!4!a ace4u! "e.t!t 0!to.o0 cre t!n, 4a Par!., ne .'une @u4te de.'re @odu4 Gn care era 'r!"!t imaterialismul "!!toru4u! e'!.co' de C4o5ne8 A a .e ! eJ'4!c1, 'roEaE!4, renunLarea 4u! 4a 0!4o.o0!e t!@' de "reo dou1 decen!!, t!@' Gn care, 01r1 a/ ! .41E! de4oc atacur!4e, 2a9et1re t! uneor!, G@'otr!"a ate!4or, ./a con.acrat Gn 'r!@u4 r#nd unor c141tor!! de .tud!! 'r!n Euro'a, @!.!onar!.@u4u! Gn A@er!ca, 'recu@ ! acte4or de 'atr!ot!.@ IGn !n.cr!'L!a de 'e @onu@entu4 .1u 0unerar 0!2urea91 ! cu"!nte4e amans patriae'& Gn 6;%6 a 'uE4!cat, 'e acea.t1 4!n!e, An (ssay towardpre)enting the *uin of"reat #ritain& C#nd a re"en!t 4a 0!4o.o0!e, a 01cut/o cu o .tr14uc!re Gn 'r!@u4 r#nd 4!terar1, d#nd eJ're.!e unu! @!.t!c!.@ tot @a! 'ro0und, 'entru care a"ea o cert1 "ocaL!e8 La un @o@ent dat 4u@ea G4 cuno tea doar ca 'e @are4e de.co'er!tor a4 "!rtuL!4or @ed!ca4e a4e Ca'e! de 2udronF, de.'re care a .cr!. o 4ucrare !@'o9ant1, nu 4!'.!t1 de !ntere. ! Gn '4an 0!4o.o0!c( +iris, a ,hain of Philosophical *eflections and (n-uiries concerning the .irtues of Tar%water I6;==K8 D!ntre o'ere4e .a4e de @atur!tate e.te de .e@na4at ! .u!ta de d!a4o2ur! Alciphron /The $inute Philosopher', ed!tat1 Gn 6;<%, 4a Londra, .cr!.e Gn @an!era 4u! P4aton ! c+!ar Gn "!9!unea @eta0!9!c1 a aten!anu4u!, dec! !re4e"ante8 Pr!nc!'a4e4e .a4e .cr!er! @eta0!9!ce or!2!na4e r1@#n ce4e d!n t!nereLe( A Treatise ,oncerning the Principles ofHuman Knowledge I6;6&K ! Three Dialogues between Hylas and Philonous I6;6<K8 Pe 'r!@a a 41.at/o neter@!nat1, ded!c#nd Gn .c+!@E dialogurilor Icare aE!a de'1 e.c o .ut1 de 'a2!n!K o @unc1 a.!du1 de do! an!8 Gn @od cu totu4 eronat .e crede de.'re ace.tea c1 nu re're9!nt1 dec#t Co Gncercare de a eJ'4!ca doctr!ne4e 4ucr1r!! anter!oare Gntr/o 0or@1 @a! u or de GnLe4e.F?8 De aceea de oE!ce! $er3e4e5 e.te redu. 4a ce4e .'u.e Gn Tratat0, ad!c1 4a 'ro'o9!L!a esse est percipi ! 4a 'aradoJur!4e ce re9u4t1 de a!c!8 Ade"1ru4 e.te c1, Gn ur@a o'o9!L!e! ne.41E!te Gnt#@'!nate, a d!.cuL!!4or 'en!E!4e cu @a2!.tr!! .1! "eneraL!, Gn Dialoguri $er3e4e5 caut1 .1/ ! re"!9u!a.c1 Gn une4e 'r!"!nLe 'o9!L!a, G ! atenuea91 rad!ca4!.@u4 do2@at!c d!n Tratat, Gncearc1 .1/ ! re'are 2re e4!4e 01r1 a recunoa te c1 a 2re !t, !ar Gn 0!na4 .e a'ro'!e tot @a! @u4t de conce'L!a 4u! S'!no9a, aOun2#nd 4a un @o@ent dat .1 .e reconc!4!e9e, cu ret!cenLe4e de r!2oare, Gntr/un @od .u! 2ener!., a@E!2uu, c+!ar cu @ater!a4!.@u4 at#t de aE+orat
CUVPNT INTRODUCTIV

@a! Gna!nte8 P+!4onou. Ide 4a 2r8 philos Q !uE!tor de R gr& nous % raL!uneK 'are a .e 'oc1! atunc! c#nd !a Gn d!.cuL!e Gn @od deta4!at ra'ortur!4e contrad!ctor!! d!ntre C'r!nc!'!!4eF .a4e ! 0e4u4 Gn care e.te 're9entat1 CreaL!a Gn $!E4!e, 'entru ca a'o! .1 ad@!t1, Gntr/un @od oarecu@ 're"!9!E!4, 'ro'unerea 4u! H54a. I2r8 hyle 1 @ater!eK de a .e '1.tra nu@e4e @ater!e! 'entru 4ucrur!4e .en.!E!4e( CS!t+ a44 @5 +eart( reta!n t+e Dord matter, and a''45 !t to t+e oEOect. o0 .en.e, !! 5ou '4ea.e, 'ro"!ded 5ou do not attr!Eute to t+e@ an5 .uE.!.tence d!.t!nct 0ro@ t+e!r Ee!n2 'erce!"edF8 Cond!L!a 'u.1 e.te Gn.1 una aE.o4ut e.enL!a41, 01r1 de care @eta0!9!ca 4u! $er3e4e5 nu !/ar 0! '1.trat !dent!tatea8 Con.!@L1@#ntu4 o'ortun!.t a4 4u! P+!4onou. IQ $er3e4e5K ne 0ace .1 GnLe4e2e@ c1 n!@!c nu e.te de ne9drunc!nat Gn 'r!nc!'!!4e eJ'u.e ! c1 ne a041@ @ereu Gn '4!n1 con"enL!e8 He2e4, care 'are a/6 0! cuno.cut 'e $er3e4e5 Gn .'ec!a4 d!n ce4e .'u.e de.'re e4 Gn "eschichte der neueren Philosophie a 4u! $u+4e, de ! c!tea91 tan2enL!a4 ! #erkeley2sphilosophische Werke ILe!'9!2, 6;76K, cu .'ec!0!carea c1 !nc4ude dialogurile dintre Hylas 3i Philonous, G4 Oudec1 01r1 @!41 'e 0!4o.o0u4 !r4ande9( CUn a.t0e4 de !dea4!.@ M .cr!e e4 M .e re0er1 nu@a! 4a o'o9!L!a d!ntre con t!!nL1 ! oE!ectu4 e!, ! 4a.1 a.t0e4 cu totu4 neat!n.e de.01 urarea re're9ent1r!4or ! o'o9!L!!4e 'ro'r!! conL!nutu4u! e@'!r!c ! d!"er.8 ! dac1 GntreE1@( care e.te oare ade"1ru4 ace.tor 'erce'L!! ! re're9ent1r! M ca @a! Gna!nte ade"1ru4 4ucrur!4or M, nu n! .e d1 n!c! un r1.'un.8 E.te 4ucru de.tu4 de !nd!0erent .1 a! o con t!!nL1 de .!ne care d!Eu!e te Gn cu'r!n.u4 Gntre2!! e@'!r!!, a.e@enea Gntru totu4 0e4u4u! oE! nu!t a4 4u@!! de a "edea ! a"#nd ace4a ! conL!nut, Gn 4oc de cunoa tere;T r1@#n toate 'art!cu4ar!t1L!4e con t!!nLe! de .!ne, ! ea nu cunoa te n!@!c d!n e4eF78 $er3e4e5 e.te a!c! atacat Gn ceea ce credea c1 e4 are @a! !natacaE!4, !ar, 'e dea.u'ra, He2e4 G4 @a! ! Gncadrea91 Gn 'ara2ra0u4 4dealism si scepticism, toc@a! 'e e4, care .e dec4ara, .u. ! tare, de@o4atoru4 neGndu'4ecat a4 or!c1ru! .ce't!c!.@U Ceea ce nu oE.er"1 Gn.1 He2e4 e.te e0ortu4 ur!a a4 4u! $er3e4e5 d!n The Dialogues between Hylas and Philonous de a corecta 're@!.e4e !dea4!.@u4u! .1u .uE!ect!", de 0a't e0ortu4 de a/ ! obiecti)a Gntr/un @od tot @a! 're2nant !dea4!.@u4, ceea ce @a! t#r9!u G4 "a 0ace un d!.c!'o4 anacron!c a4 4u! P4aton8 Dr8 LEONARD GAVRILIU
NOTE

NOTE 6 A .e "edea 5eu)res choisies de #erkeley, tradu!te. de 4Van24a!. 'ar G8 $eau4a"on et D8 Parod!, ,e4!J A4ean, Par!., 67:?, "o!8 I, '8 HHVIII8 % D!d!er Nu4!a, Dic ionar defilosofte, traducere, a"an're0aL1 ! co@'4et1r! 'r!"!nd 0!4o.o0!a ro@#nea.c1 de dr8 Leonard Ga"r!4!u, Ed!tura Un!"er. Enc!c4o'ed!c, $ucure t!, 6::>, '8 <>8 < Iat1, Gn acea.t1 'r!"!nL1, o Gnt#@'4are tr1!t1 de $er3e4e5 Gntr/una d!n c141tor!!4e .a4e Gn Ita4!a, Gn 'ortu4 @ar!t!@ L!"orno, Gn 6;6<( CT+e da5 0o44oD!n2, a. $er3e4e5 Da. .!tt!n2 !n +!. c+a@Eer, a 'roce..!on o0 'r!e.t. !n .ur'4!ce., and D!t+ a44 otter 0or@a4!t!e., entered t+e roo@, and D!t+out ta3!n2 t+e 4ea.t not!ce o0 t+e Donder!n2 !n+aE!tant, @arc+ed Wu!te round !t, @utter!n2 certa!n 'ra5er.8 H!. 0ear. !@@ed!ate45 .u22e.ted to +!@, t+at t+!. cou4d Ee no ot+er t+an a "!.!t 0ro@ t+e InWu!.!t!on, D+o +ad +eard o0 +!. o00!c!at!n2 to +eret!c. D!t+out 4!cence t+e da5 Ee0ore8 A. .oon a. t+e5 Dere 2one, +e

"entured D!t+ @uc+ caut!on to !nWu!re !nto t+e cau.e o0 t+!. eJtraord!nar5 a''erance, and Da. +a''5 to Ee !n0or@ed, t+at t+!. Da. t+e .ea.on a''o!nted E5 t+e Ro@!.+ ca4endar 0or .o4e@n45 E4e..!n2 t+e +ou.e. o0 a44 2ood cat+o4!c. 0ro@ rat. and ot+er "er@!nT a '!ece o0 !nte44!2ence D+!c+ c+an2ed +!. terror !nto @!rt+F /The Works of"eorge #erkeley, "o48I, London, 67%&, '8 IVK8 = A .e "edea nota 6?, de 4a Dialogul al doilea, Gn cartea de 0aL18 ? S!@on $4ac3Eurn, Dic ionar de filosofie, traducere de C1t14!na Ir!c!n.c+!, Laur!an SaE!n Berte.9, L!4!ana Torre. ! M!+ae4a C9oEor, Ed!tura Un!"er. Enc!c4o'ed!c, $ucure t!, 6:::, '8 =78 > A .e "edea, Gn acea.t1 'r!"!nL1, A8 N8 A5er, The ,entral 6uestions of Philosophy, Pen2u!n $oo3., 6:;>, ''8 >&/><8 ; A.e@enea ca4!0!c1r! 4/ar 0! a0ectat 'ro0und 'e $er3e4e5, care era ! un 0anat!c a4 cunoa ter!!, Gn toate do@en!!4e, 0!!nd 2ata de or!ce .acr!0!c!u 'e a4taru4 cunoa ter!!8 C$a c+!ar .e 'o"e.te te M .cr!u G8 $eau4a"on ! D8 Parod! M c1 'entru a cunoa te .en9aL!!4e date de a'ro'!erea @orL!!, $er3e4e5 ./a .'#n9urat Gn 're9enLa unu!a d!ntre ca@ara9!! .1!, care treEu!a .1 ta!e 0un!a 4a un .e@na4 a4 4u!8 Dar $er3e4e5 !/a '!erdut nu@a!dec#t cuno t!nLa, ne'ut#nd da .e@na4u4, !ar c#nd 'r!etenu4 .1u, a4ar@at, ./a +ot1r#t Gn .0#r !t .1 ta!e 0un!a, a'roa'e c1 era .1 0!e 'rea t#r9!u ! nu@a! cu @are o.tenea41 a 'utut 0! readu. 4a "!aL1 te@eraru4 '.!+o4o2F /5eu)res choisies de #erkeley, ed8 c!t8, '8 VIIK8 7 Geor2 S!4+e4@ ,r!edr!c+ He2e4, Prelegeri de istorie afilosofiei, "o!8 II, traducere de D8 D8 Ro ea, Ed!tura Acade@!e! Re'uE4!c!! Po'u4are Ro@#ne, $ucure t!, 6:>=, '8 ?<;8

I. TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE


N CARE SUNT CERCETATE PRINCIPALELE CAUXE ALE ERORII I IMPASULUI N TIINAE I SUNT TERSE DE PE ,AAA P*MPNTULUI SCEPTICISMUL, ATEISMUL I RELIGIOXITATEA
10

INTRODUCERE
I8 ,!4o.o0!a ne0!!nd a4tce"a dec#t .tud!u a4 GnLe4e'c!un!! ! ade"1ru4u!, ne 'ute@ 'e Eun1 dre'tate a te'ta ca !nd!"!9!! care au c+e4tu!t ce4 @a! @u4t t!@' ! !/au dat toat1 o.tenea4a Gn ace.t do@en!u .1 .e Eucure de @a! @u4t ca4@ ! .en!n1tate a .'!r!tu4u!, de o @a! @are c4ar!tate ! e"!denL1 a cunoa ter!!, .1 0!e @a! 'uL!n tu4EuraL! de Gndo!e4! ! nedu@er!r! dec#t ce!4a4L! oa@en!T "ede@ cu toate ace.tea c1 @area @aOor!tate a nea@u4u! o@ene.c, care u@E41 'e dru@u4 ce4 @are a4 Eunu4u!/.!@L ! .e 4a.1 2u"ernaL! de 'orunc!4e natur!!, e.te Gn cea @a! @are 'arte 4!n! t!t1 ! netu4Eurat18 Pentru a.e@enea oa@en! n!@!c d!n ceea ce e.te 0a@!4!ar nu a'are dre't !neJ'4!caE!4 .au 2reu de GnLe4e.8 E! nu .e '4#n2 de "reo 4!'.1 de c4ar!tate a .!@Lur!4or 4or ! .unt Gn a0ara or!c1ru! 'er!co4 de a de"en! sceptici& Dar dac1 ne Gnde'1rt1@ c#t de c#t de .!@Lur! ! de !n.t!ncte, .'re a ur@a 4u@!na unu! 'r!nc!'!u .u'er!or, ca .1 raL!on1@, .1 @ed!t1@, .1 re04ect1@ a.u'ra natur!! 4ucrur!4or, de Gndat1 o @u4L!@e de .cru'u4e r1.ar Gn .'!r!tu4 no.tru cu 'r!"!re 4a ace4e 4ucrur! care @a! Gna!nte n! .e '1reau tota4 !nte4!2!E!4e8 PreOudec1L! ! eror! de .!@L n! .e de.co'er1, d!n toate '1rL!4e, Gn conce'L!a noa.tr1T !ar dac1 ne .tr1du!@ .1 4e corect1@ cu aOutoru4 raL!un!!, .unte@ 'e ne.!@L!te atra ! Gn 'aradoJur!, d!0!cu4t1L! ! contrad!cL!! E!9are, care .e @u4t!'4!c1 ! ne co'4e e.c 'e @1.ur1 ce a"an.1@ Gn .'ecu4aL!eT '#n1 c#nd, Gn ce4e d!n ur@1, du'1 ce a@ r1t1c!t 'r!n @a! @u4te 4aE!r!ntur! Gncurcate, ne 'o@en!@ eJact aco4o de unde a@ '4ecat .au, ceea ce e.te Gnc1 ! @a! r1u, c1de@ 'rad1 unu! .ce't!c!.@ d!.'erat8 6<
GEORGE $ERBELEY

II8 Cau9a ace.te! .!tuaL!! .e con.!der1 a 0! oE.cur!tatea 4ucrur!4or .au .41E!c!unea natura41 ! !@'er0ecL!unea !nte4ectu4u! no.tru8 Se .u.L!ne c1 'o.!E!4!t1L!4e de care d!.'une@ .unt !n.u0!c!ente, 0!!nd de.t!nate de natur1 'entru a.!2urarea con0ortu4u! "!eL!! ! nu .'re a '1trunde Gn e.enLa !nter!oar1 ! Gn con.t!tuL!a 4ucrur!4or8 $a @a! @u4t Gnc1, .'!r!tu4 o@u4u! 0!!nd 0!n!t, atunc! c#nd e4 tratea91 de.'re 4ucrur! care 'art!c!'1 4a !n0!n!t nu e.te de @!rare dac1 e uea91 Gn aE.urd!t1L! ! contrad!cL!!, d!n care e.te !@'o.!E!4 .1 .e de2aOe9e "reodat1 e4 Gn.u !, 0!!nd de natura !n0!n!tu4u! .1 nu 0!e cu'r!n. de ceea ce e.te 0!n!t68 III8 Se 'oate Gn.1 .1 0!@ 'rea nedre'L! cu no! Gn !ne d#nd "!na Gn 'r!@u4 r#nd 'e ca'ac!t1L!4e noa.tre ! nu @a! de2raE1 'e @odu4 2re !t Gn care 4e ut!4!91@8 E.te 2reu de 're.u'u. c1 deducL!! corecte eJtra.e d!n 're@!.e ade"1rate ar duce "reodat1 4a conc4u9!! care nu 'ot 0! a0!r@ate .au 01cute co@'at!E!4e8 TreEu!e .1 crede@ c1 Du@ne9eu a tratat cu @a! @are Eun1tate o@en!rea dec#t .1/! 0! d1ru!t o 'utern!c1 dor!nL1 'entru o cunoa tere 'e care e4 !/a 01cut/o aE.o4ut !nacce.!E!41%8 Acea.ta nu core.'unde @etode4or oE! nu!te, E4#nde a4e Pro"!denLe!, care, or!ce dor!nLe a 'utut !@'4anta Gn creatur!, 4e/a Gn9e.trat GndeoE te cu a.e@enea @!O4oace Gnc#t, ut!4!9ate a a cu@ .e cu"!ne, nu .e 'oate .1 nu 4e .at!.0ac18 La ur@a ur@e4or, eu .unt Gnc4!nat .1 con.!der c1 o 0oarte @are 'arte, dac1 nu toate ace4e d!0!cu4t1L!, care !/au Gn e4at '#n1 Gn 're9ent 'e 0!4o.o0! ! au E4ocat ca4ea .'re cunoa tere, L!n Gn Gntre2!@e de no! Gn !ne8 C1 no! ce! d!nt#! a@ .t#rn!t noru4 de 'ra0, 'entru ca a'o! .1 ne '4#n2e@ c1 nu 'ute@

"edea8 IV8 De aceea .co'u4 @eu e.te .1 Gncerc dac1 'ot de.co'er! care .unt ace4e 'r!nc!'!! care au !ntrodu. toat1 acea Gndo!a41 ! !ncert!tud!ne, toate ace4e aE.urd!t1L! ! contrad!cL!! Gn d!0er!te4e ta2@e de 0!4o.o0 !e, Gn a a @1.ur1 Gnc#t ce! @a! GnLe4e'L! oa@en! au .ocot!t !2noranLa noa.tr1 !ncuraE!41, 2#nd!nd c1 ea 'ro"!ne d!n oEtu9!tatea ! @1r2!n!rea natura41 a 0acu4t1L!4or noa.tre8 E.te cu .!2uranL1 o Gntre'r!ndere ce @er!t1 toat1 o.tenea4a, aceea de a 0ace o cercetare r!2uroa.1 cu 'r!"!re 4a 'r!nc!'!!4e 'r!@e a4e cunoa ter!! u@ane, de a 4e ana4!9a ! eJa@!na 'e toate 4atur!4eT @a! a4e. de "re@e ce 'ot eJ!.ta une4e te@e!ur! de a E1nu! c1 ace4e oE.taco4e ! d!0!cu4t1L!, care reL!n ! tu4Eur1 .'!r!tu4 Gn c1utarea ade"1ru4u!, nu a'ar d!n "reo oE.cur!tate ! Gnc#4cea41 Gn oE!ecte, or! d!n 6=
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

!@'er0ecL!unea natura41 a !nte4ectu4u!, n!c! @1car d!n 'r!nc!'!!4e 0a4.e a.u'ra c1rora a@ !n.!.tat ! care ar 0! 'utut 0! e"!tate<8 V8 Or!c#t de d!0!c!41 ! de de.curaOatoare @! .e 'are acea.t1 tentat!"1 atunc! c#nd @1 2#nde.c c#L! oa@en! @ar! ! eJtraord!nar! @/au 'recedat Gn ace4ea ! 'ro!ecte, nu .unt totu ! 4!'.!t de o oarecare .'eranL1, 'e con.!derentu4 c1 "eder!4e ce4e @a! 4ar2! nu .unt Gntotdeauna ce4e @a! c4are ! c1 ace4a cu "ederea @a! .curt1 "a 0! oE4!2at .1 tra21 oE!ectu4 @a! a'roa'e, a"#nd 'roEaE!4 'o.!E!4!tatea ca, 'r!ntr/o .tud!ere @a! @!nuL!oa.1, .1 d!.cearn1 ceea ce a .c1'at unor oc+! @u4t @a! Eun!8 VI8 S're a 're21t! .'!r!tu4 c!t!toru4u! ca .1 GnLe4ea21 @a! u or ceea ce ur@ea91, e.te n!@er!t .1 Gnce'e@ 'r!n a .'une c#te ce"a, Gn acea.t1 !ntroducere, cu 'r!"!re 4a natura ! 'ract!ca aEu9!"1 a 4!@EaOu4u!8 Dar de.c#4c!rea ace.te! 'roE4e@e @1 conduce Gntr/o oarecare @1.ur1 4a ant!c!'area 'ro!ectu4u! @eu, atr12#nd atenL!a a.u'ra a ceea ce 'are a a"ea 'r!nc!'a4a contr!EuL!e Gn a 0ace co@'4!cat1 ! aE.con.1 o teor!e ! de a 'roduce nenu@1rate eror! ! d!0!cu4t1L! Gn a'roa'e toate do@en!!4e cunoa ter!!8 EJ!.t1 o'!n!a c1 .'!r!tu4 are 'uterea de a e4aEora idei abstracte .au noL!un! de.'re 4ucrur!8 Ace4a care nu e.te cu totu4 .tr1!n de .cr!er!4e ! d!.'ute4e 0!4o.o0!4or treEu!e .1 ad@!t1 c1 n!c! o '1rt!c!c1 d!n e4e nu e.te Oert0!t1 dec#t !de!4or aE.tracte8 Gntr/un @od @a! .'ec!a4, ace.tea .unt .ocot!te a 0! oE!ectu4 ace4or t!!nLe cuno.cute .uE nu@e4e de logic ! metafi7ic, ca ! a4 tuturor ce4or care trec dre't ce4e @a! aE.tracte ! .uE4!@e Gn"1L1tur!, Gn care a'roa'e c1 nu 21.e t! "reo 'roE4e@1 tratat1 Gn 0e4u4 ace.ta care .1 nu 're.u'un1 eJ!.tenLa 4or Gn .'!r!t, 'recu@ ! o Eun1 0a@!4!ar!9are cu e4e8 VII8 Toat1 4u@ea e.te de acord c1 Gn.u !r!4e ! @odur!4e de a 0! a4e 4ucrur!4or nu eJ!.t1 n!c!odat1 0!ecare a'arte, 'r!n e4e Gn.e4e, .e'arate de toate ce4e4a4te, c! .unt a@e.tecate, ca .1 .'une@ a a, co@E!nate G@'reun1, @a! @u4te Gn ace4a ! oE!ect8 Dar, du'1 cu@ a@ .'u., .'!r!tu4 0!!nd ca'aE!4 .1 !a Gn con.!derare 0!ecare Gn.u !re Gn 'arte, aE.tr12#nd/o d!n ce4e4a4te Gn.u !r! cu care e.te a.oc!at1, G ! creea91 'e acea.t1 ca4e un cadru de !de! aE.tracte8 De eJe@'4u, e.te 'erce'ut 'r!n "19 un oE!ect Gnt!n., co4orat ! @oE!4( acea.t1 !dee a@e.tecat1 .au co@'u.1 .'!r!tu4 o de.0ace Gn '1rL!4e e! con.t!tuente .!@'4e !, 'r!"!nd/o 'e 0!ecare Gn ea 6?
GEORGE $ERBELEY

Gn.1 !, 01r1 a 'une 4a .ocotea41 re.tu4, e4aEorea91 !de!4e aE.tracte de Gnt!ndere, cu4oare ! @! care8 Acea.ta nu Gn.ea@n1 c1 e.te 'o.!E!4 ca cu4oarea .au @! carea .1 eJ!.te 01r1 Gnt!ndere, c! nu@a! c1 .'!r!tu4 'oate e4aEora 'entru .!ne, 'r!n abstrac ie, !deea de cu4oare Gn a0ar1 de aceea de Gnt!ndere, ! !deea de @! care Gn a0ar1 de ace4ea de cu4oare ! de Gnt!ndere8 VIII8 A adar, .'!r!tu4, oE.er"#nd c1 Gn Gnt!nder!4e 'art!cu4are 'erce'ute de .!@Lur!= eJ!.t1 ce"a co@un ! a.e@1n1tor Gn toate, 'recu@ ! a4te c#te"a e4e@ente 'art!cu4are, cu@ e.te acea.t1 .au acea 0!2ur1 .au @1r!@e, care .e d!.t!n2 una de cea4a4t1, e4 G4 eJa@!nea91 a'arte .au G4 .e4ectea91 ca 'e ce"a ce e.te co@un, 01c#nd d!n acea.ta cea @a! aE.tract1 !dee de Gnt!ndere, care nu e.te n!c! 4!n!e, n!c! .u'ra0aL1, n!c! .o4!d, care nu are n!c! "reo 0or@1 .au @1r!@e, c! e.te o !dee Gn Gntre2!@e aE.tra.1 d!n toate ace.tea8 Tot a a, .'!r!tu4, 01c#nd aE.tracL!e de cu4or!4e 'art!cu4are 'erce'ute de .!@L, de ceea ce 4e d!.t!n2e 'e una de cea4a4t1, ! reL!n#nd doar ceea ce 4e e.te co@un tuturor, con.tru!e te !deea aE.tract1 de cu4oare, care nu e.te n!c! ro u4, n!c! a4Ea.tru4, n!c! a4Eu4 ! n!c! "reo a4t1 cu4oare deter@!nat18 Gntr/un @od a.e@1n1tor, eJa@!n#nd @! carea nu nu@a! 01c#nd aE.tracL!e de cor'u4 ce .e @! c1, dar ! de 0!2ura de.cr!.1 de @! care, de or!ce d!recL!! 'art!cu4are ! de "!te9e, e.te e4aEorat1 !deea de @! careT !dee care core.'unde Gn e2a41 @1.ur1 or!c1re! @! c1r! 'art!cu4are ce 'oate 0! 'erce'ut1 'r!n .!@Lur!8 IH8 ! tot a a cu@ .'!r!tu4 e4aEorea91 'entru .!ne !de! aE.tracte de.'re Gn.u !r! .au @odur! de a 0!, 'r!n aceea ! .e'araL!e @enta41 'rec!.1, aOun2e 4a !de! aE.tracte de.'re eJ!.tenLe @a! co@'4!cate, care !nc4ud @a! @u4te Gn.u !r! Ica4!t1L!K coeJ!.tente8 De eJe@'4u, .'!r!tu4 oE.er"#nd c1 Peter, Na@e. ! No+n .ea@1n1 unu4 cu ce414a4t, Gn anu@!te a.'ecte co@une a4e 0or@e! .au Gn a4te 'r!"!nLe, eJc4ude d!n co@'4eJu4 .au d!n !deea co@'u.1 'e care o are de.'re Peter, Na@e. ! de.'re or!care a4t o@ 'art!cu4ar ceea ce e.te caracter!.t!c 0!ec1ru!a, reL!n#nd nu@a! ceea ce e.te co@un tuturorT ! a.t0e4 con.tru!e te o !dee aE.tract1 4a care toate 'art!cu4are4e 'art!c!'1 Gn e2a41 @1.ur1, aE.tr12#nd Gn Gntre2!@e ! !9o4#nd toate ace4e c!rcu@.tanLe ! deo.eE!r! care ar 'utea deter@!na or!ce eJ!.tenL1 'art!cu4ar18 Iar Gn 0e4u4 ace.ta .e .'une c1 aOun2e@ 4a !deea aE.tract1 de om, .au, dac1 dor!L!, de u@an!tate .au de natur1
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

u@an1, de.'re care e.te ade"1rat c1 !nc4ude cu4oarea, 'entru c1 nu eJ!.t1 n!c! un o@ care .1 nu a!E1 o cu4oare

oarecare, dar care nu 'oate 0! n!c! a4Eu4, n!c! ne2ru4 ! n!c! "reo a4t1 cu4oare 'art!cu4ar1T c1c! nu eJ!.t1 n!c! o cu4oare 'art!cu4ar1 care .1 a'arL!n1 tuturor oa@en!4or?8 Gn ace4a ! c+!' e.te !nc4u.1 .tatura, dar nu e.te "orEa n!c! de .tatura Gna4t1, n!c! de cea .cund1 ! n!c! @1car de .tatura @!O4oc!e, c! de ce"a aE.tra. d!n toate ace.tea8 La 0e4 Gn ceea ce 'r!"e te re.tu48 $a @a! @u4t, eJ!.t#nd o @are "ar!etate de a4te creatur! care 'art!c!'1 Gn une4e 'r!"!nLe, nu Gn toate, 4a !deea co@'4eJ1 de om, .'!r!tu4 Gn41tur1 ace4e '1rL! care .unt 'art!cu4are oa@en!4or !, reL!n#nd nu@a! 'e ace4ea care .unt co@une tuturor creatur!4or "!!, a e4aEorat !deea de animal, 'e care o aE.tra2e nu nu@a! d!n toL! oa@en!! 'art!cu4ar!, c! ! d!n toate '1.1r!4e, 0!are4e, 'e t!! ! !n.ecte4e8 P1rL!4e con.t!tuente a4e !de!! aE.tracte de an!@a4 .unt cor', "!aL1, .!@L!re ! @! care .'ontan18 Pr!n corp .e GnLe4e2e cor' 01r1 "reo 0or@1 .au 0!2ur1 'art!cu4ar1, neeJ!.t#nd 0or@1 .au 0!2ur1 co@un1 tuturor an!@a4e4or, cor' 01r1 Gn"e4!toare, 0!e ea d!n '1r, 'ene, cru.t1 etc, ! n!c! @1car de92o4!t1, '1ru4, 'ene4e, cru.ta ! 2o4!c!unea 0!!nd 'ro'r!et1L! d!.t!nct!"e a4e unor an!@a4e 'art!cu4are ! d!n acea.t1 cau91 41.ate de/o 'arte d!n ideea abstract de an!@a48 D!n ace4a ! @ot!", @! carea .'ontan1 nu treEu!e .1 0!e n!c! @er.u4, n!c! 9Eoru4, n!c! t#r#tu4( e.te totu ! @! care, dar ce e.te acea @! care nu e.te u or de 2#nd!t8 H8 Dac1 a4L!! au acea.t1 u!@!toare ca'ac!tate de a%si abstracti7a ideile, e! o 'ot .'une ce4 @a! E!neT Gn ceea ce @1 'r!"e te, 21.e.c, e ade"1rat, c1 a@ o ca'ac!tate de a/@! !@a2!na .au de a/@! re're9enta !de!4e de.'re ace4e 4ucrur! 'art!cu4are 'e care 4e/a@ 'erce'ut, ! de a 4e co@E!na ! d!"!9a Gn @od "ar!at8 G@! 'ot !@a2!na un o@ cu dou1 ca'ete, or! 'artea de .u. a unu! o@ a.oc!at1 cu cor'u4 unu! ca4>8 Pot 4ua Gn con.!derare @#na, oc+!u4, na.u4, 0!ecare Gn .!ne, ad!c1 0!!nd aE.tra. .au .e'arat de re.tu4 cor'u4u!8 Dar or!ce @#n1 .au oc+! !@a2!ne9, treEu!e .1 a!E1 o 0or@1 ! o cu4oare anu@e8 De a.e@enea, !deea de o@ 'e care o e4aEore9 'entru @!ne Gn.u@! treEu!e .1 0!e or! a unu! a4E, or! a unu! ne2ru .au '!e4e/ro !e, dre't ca 4u@#narea .au coc#rOat, Gna4t .au .cund, or! de .tatur1 @!O4oc!e8 Nu 'ot 'r!n n!c! un e0ort de 2#nd!re .1 conce' !deea aE.tract1 de.cr!.1 @a! .u.8 ! G@! e.te 4a 0e4 de !@'o.!E!4 .1/@! 0or@e9 !deea aE.tract1 de @! care d!.t!nct1 de cor'u4 care .e @! c1 ! care .1 nu 0!e n!c! ra'!d1, n!c! Gnceat1, n!c! curE1, n!c! rect!4!near1T 6> 6;
GEORGE $ERBELEY

ace4a ! 4ucru 'oate 0! .'u. de.'re or!ce a4t1 !dee 2enera41 aE.tract18 Ca .1 0!u .!ncer, @1 .ocot ca'aE!4 .1 aE.tract!9e9 Gntru c#t"a, ca atunc! c#nd eJa@!ne9 une4e '1rL! .au Gn.u !r! 'art!cu4are .e'arate de a4te4e, '1rL! care, de ! .unt un!te Gn "reun oE!ect, e.te totu ! 'o.!E!4 ca e4e .1 eJ!.te rea4@ente 01r1 e4e8 Dar ne2 c1 'ot aE.tra2e una d!n a4ta .au c1 'ot conce'e Gn @od .e'arat ace4e Gn.u !r! care e.te !@'o.!E!4 .1 eJ!.te .e'arate una de a4taT .au c1 'ot e4aEora o noL!une 2enera41 'r!n aE.tract!9are d!n 'art!cu4are, Gn @odu4 ar1tat @a! .u., care con.t!tu!e ade"1rata acce'L!e a ter@enu4u! abstrac ie& A@ @ot!"e .1 cred c1 @aOor!tatea oa@en!4or "or ad@!te c1 e! Gn ! ! .e 21.e.c Gn ca9u4 @eu8 Ce! @a! @u4L! oa@en!, care .unt .!@'4! ! ana40aEeL!, nu 'ret!nd n!c!odat1 a a"ea no iuni abstracte& Se .'une c1 e4e .unt d!0!c!4e ! c1 nu .unt doE#nd!te 01r1 o.tenea41 ! .tud!u8 De aceea 'ute@ tra2e conc4u9!a re9onaE!41 c1, dac1 e4e .unt cu@ a@ .'u., atunc! .unt doar a'anaOu4 ce4or Gn"1LaL!8 HI8 Purced 4a eJa@!narea a ceea ce 'oate 0! !n"ocat Gn a'1rarea doctr!ne! aE.tracL!e! ! caut .1 "1d dac1 e.te 'o.!E!4 .1 de.co'1r ce G! 0ace 'e oa@en!! 2#nd!r!! .'ecu4at!"e .1 G@Er1L! e9e o o'!n!e at#t de Gnde'1rtat1 de Eunu4/ .!@L 'e c#t 'are a 0! acea.ta8 Un 0!4o.o0 conte@'oran, r1'o.at nu de @u4t, 'e Eun1 dre'tate re.'ectat;, a eJ'r!@at 0oarte E!ne 4ucru4 ace.ta, 01r1 Gndo!a41, ar1t#nd c1 !de!4e 2enera4e aE.tracte .unt ce4e care 0ac cea @a! @are deo.eE!re Gntre o@ ! an!@a48 C,a'tu4 de a a"ea !de! 2enera4e M .'une e4 M e.te ace4a care .taE!4e te o d!.t!ncL!e net1 Gntre o@ ! doE!toace, 0!!nd o 'er0ecL!une 'e care 0acu4t1L!4e doE!toace4or nu o 'ot at!n2e Gn n!c! un ca98 C1c! e.te e"!dent c1 nu oE.er"1@ 4a e4e n!c! o ur@1 de ut!4!9are a unor .e@ne 2enera4e care .1 .!@Eo4!9e9e !de! un!"er.a4eT de unde a"e@ te@e! .1 crede@ c1 an!@a4e4e nu d!.'un de 0acu4tatea de abstracti7are .au de con.tru!re de !de! 2enera4e, d!n @o@ent ce nu ut!4!9ea91 cu"!nte .au a4te .e@ne 2enera4e8F Iar ce"a @a! de'arte adau21( CDe aceea .ocot c1 'ute@ 're.u'une c1 toc@a! 'r!n acea.ta .'ec!!4e de an!@a4e .e deo.eEe.c de oa@en!T ! toc@a! 'r!n acea.t1 d!0erenL1 .'ec!0!c1 an!@a4e4e ! 0!!nLe4e u@ane .unt tota4 de.'1rL!te, a04#ndu/.e 4a o at#t de @are d!.tanL18 C1c! dac1 an!@a4e4e au c#t de c#t n! te !de! ! nu .unt .!@'4e @a !n! Icu@ cred un!!K, nu 4e 'ute@ ne2a o oarecare raL!une8 M! .e 'are at#t de e"!dent c1 une4e d!ntre e4e raL!onea91 Gn anu@!te 67

l
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

@o@ente a a cu@ @! .e 'are e"!dent c1 au .!@Lur!, dar !de!4e 4or .unt eJc4u.!" 'art!cu4are, eJact a a cu@ 4e 'r!@e.c de 4a .!@Lur!78 Ce4e @a! Eune d!ntre e4e .unt Gn cadru4 ace4or 4!@!te Gn2u.te ! nu au I'e c#t 2#nde.c euK ca'ac!tatea de a .e eJt!nde 'r!n "reun 0e4 de abstracti7are8 /(ssay on Human 9nderstanding, cartea a doua,

ca'!to4u4 HI, 'ara2ra0e4e 6& ! IIK:8 Sunt Gntru totu4 de acord cu ace.t .a"ant c1 0acu4t1L!4e an!@a4e4or nu 'ot n!c!decu@ .1 aOun21 4a abstracti7are& Dar dac1 acea.ta e.te 'ro'r!etatea d!.t!nct!"1 0aL1 de ace4 .o! de an!@a4e, @1 te@ c1 0oarte @u4L! d!ntre ce! con.!deraL! oa@en! treEu!e trecuL! Gn r#ndu4 an!@a4e4or6&8 Mot!"u4 'entru care ./ a .taE!4!t a!c! de ce nu a"e@ te@e!ur! .1 crede@ c1 an!@a4e4e au !de! 2enera4e aE.tracte e.te ace4a c1 4a e4e nu oE.er"1@ ut!4!9area de cu"!nte .au de a4te .e@ne 2enera4eT ceea ce .e Ea9ea91 'e .u'o9!L!a, cu a4te cu"!nte, c1 ut!4!9area de cu"!nte !@'4!c1 eJ!.tenLa !de!4or 2enera4e8 De unde conc4u9!a c1 oa@en!! care 0ac u9 de 4!@EaO .unt ca'aE!4! .1/ ! aE.tract!9e9e .au .1/ ! 2enera4!9e9e !de!4e8 C1 ace.ta e.te .en.u4 ar2u@ent1r!! autoru4u! .e "1de te d!n GntreEarea 'e care o 'une e4 Gn a4t1 'arte( CD!n @o@ent ce toate 4ucrur!4e care eJ!.t1 .unt eJc4u.!" 'art!cu4are, cu@ aOun2e@ no! 4a ter@en! 2enera4!YF8 R1.'un.u4 .1u e.te( CCu"!nte4e de"!n 2enera4e 'r!n 0a'tu4 c1 .unt 01cute .a 0!e .e@ne de !de! 2enera4eF /(ssay on Human 9nderstanding, cartea a tre!a, ca'!to4u4 III, 'ara2ra0u4 >KlV8 Se 'are Gn.1 c1 un cu"#nt de"!ne 2enera4 'r!n 0a'tu4 c1 e.te 01cut .e@nu4 nu a4 une! !de! 2enera4e aE.tracte, c! a4 @a! @u4tor !de! 'art!cu4are, 0!ecare d!n e4e .u2er#nd .'!r!tu4u! ce"a d!0er!t8 De eJe@'4u, atunc! c#nd .'une@ c1 schimbarea mi3crii este propor ional cu for a imprimat .au c1 orice are !ntindere este di)i7ibil:;, ace.te 'ro'orL!! .unt de GnLe4e. de.'re @! care ! Gnt!ndere Gn 2enera4 !, cu toate ace.tea, nu ur@ea91 c1 e4e G@! .u2erea91 o !dee de @! care 01r1 un cor' @! cat, or! "reo d!recL!e ! "!te91, .au c1 treEu!e .1 conce' o !dee 2enera41 aE.tract1 de Gnt!ndere care nu e.te n!c! 4!n!e, n!c! .u'ra0aL1, n!c! cor' .o4!d, n!c! @are .au @!c1, a4E1 .au ro !e, or! de "reo a4t1 cu4oare deter@!nat18 Or!care ar 0! @! carea 'e care o !au Gn con.!derare, 0!e ea ra'!d1 .au Gnceat1, 'er'end!cu4ar1, or!9onta41 .au oE4!c1, ! or!care ar 0! oE!ectu4, aJ!o@a de @a! .u. e.te 4a 0e4 de ade"1rat18 Ace4a ! 4ucru G4 'ute@ .'une cu 'r!"!re 4a or!ce Gnt!ndere 'art!cu4ar1, !nd!0erent dac1 e.te 4!n!e, .u'ra0aL1, cor' .o4!d, !nd!0erent de @1r!@e ! 0or@18 6:
GEORGE $ERBELEY

HII8 OE.er"#nd @odu4 Gn care !de!4e de"!n 2enera4e, 'ute@ Oudeca @a! E!ne @odu4 Gn care cu"!nte4e .e Gn.cr!u ! e4e ca .e@ne a ceea ce e.te 2enera48 E.te a!c! de notat c1 nu ne2 cate2or!c eJ!.tenLa !de!4or 2enera4e, c! nu@a! 0a'tu4 c1 eJ!.t1 idei generale abstracte< 'entru c1 Gn 'a.aOe4e c!tate @a! .u., Gn care .e @enL!onea91 !de!4e 2enera4e, .e 're.u'une @ereu c1 e4e .unt 0or@ate 'r!n abstracti7are, Gn @odu4 .taE!4!t Gn 'ara2ra0e4e 7 ! :6<8 A adar, dac1 "re@ .1 ata 1@ o .e@n!0!caL!e cu"!nte4or noa.tre ! .1 "orE!@ nu@a! de.'re ceea ce 'ute@ conce'e, cred c1 "o@ ad@!te c1 o !dee care, eJa@!nat1 Gn ea Gn.1 !, e.te 'art!cu4ar1, de"!ne 2enera41 'r!n 0a'tu4 c1 e.te 'u.1 .1 re're9!nte .au .1 .!@Eo4!9e9e toate ce4e4a4te !de! 'art!cu4are de ace4a ! 0e48 S1 eJ'4!c!t1@ acea.ta 'r!ntr/un eJe@'4u( .1 're.u'une@ c1 un 2eo@etru de@on.trea91 @etoda de t1!ere a une! 4!n!! Gn dou1 '1rL! e2a4e8 E4 tra2e, de eJe@'4u, o 4!n!e nea2r1 Gn 4un2!@e de un Lo4, care Gn ea Gn.1 ! e.te o 4!n!e 'art!cu4ar1 ! care, totu !, dat1 0!!nd .e@n!0!caL!a e! 2enera41, de "re@e ce e.te ut!4!9at1 a!c!, re're9!nt1 or!care d!ntre toate 4!n!!4e 'art!cu4areT a.t0e4, ceea ce e.te de@on.trat de.'re acea.ta e.te de@on.trat de.'re toate 4!n!!4e .au, cu a4te cu"!nte, de.'re 4!n!e Gn 2enera48 ! a a cu@ acea 4!n!e 'art!cu4ar1 de"!ne 2enera41 'r!n 0a'tu4 c1 e.te 01cut1 .e@n, a a nu@e4e linie care, 0!!nd 4uat Gn @od aE.o4ut, e.te 'art!cu4ar, 'r!n 0a'tu4 c1 e.te 4uat dre't .e@n de"!ne 2enera48 A a cu@ 4!n!a de.enat1 G ! datorea91 2enera4!tatea nu 0a'tu4u! de a 0! .e@nu4 une! 4!n!! 2enera4e .au aE.tracte, c! tuturor 4!n!!4or dre'te ce 'ot .1 eJ!.te, 4a 0e4 treEu!e 2#nd!t c1 cu"#ntu4 G ! der!"1 2enera4!tatea de 4a aceea ! cau91, anu@e de 4a d!0er!te4e 4!n!! 'art!cu4are 'e care 4e de.e@nea91, !nd!0erent care d!ntre e4e8 HIII8 Ca .1/! d1@ c!t!toru4u! o "!9!une ! @a! c4ar1 a.u'ra natur!! !de!4or aE.tracte ! a.u'ra ut!4!t1L!! 4or !nd!.cutaE!4e, .1 ne o'r!@ a.u'ra unu! a4t 'a.aO d!n (ssay on Human 9nderstanding< =4deile abstracte nu .unt dec! c4are ! .!@'4e 'entru co'!! .au 'entru .'!r!tu4 Gnc1 neeJer.at, cu@ .unt !de!4e 'art!cu4are8 Dac1 e4e 'ar a.t0e4 oa@en!4or @atur!, e.te doar d!n cau9a ut!4!91r!! 'er@anente ! 0a@!4!ar!91r!! cu e4e8 Dac1 re04ect1@ E!ne a.u'ra 4or, "o@ 21.! c1 !de!4e 2enera4e .unt 0!cL!un! ! n1.coc!r! a4e .'!r!tu4u!, c1 e4e .unt !nd!.oc!aE!4e de o anu@!t1 d!0!cu4tate care 4e e.te 'ro'r!e ! c1 nu n! .e o0er1 at#t de 4e.ne 'e c#t ne/a@ Gnc+!'u!8 De eJe@'4u, oare nu n! .e cere o oarecare o.tenea41 !
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

@e te u2 .'re a 0or@a !deea 2enera41 de tr!un2+!Y Icare nu e.te, totu !, cea @a! aE.tract1 ! d!0!c!41KT c1c! ace.ta treEu!e .1 nu 0!e n!c! oE4!c, n!c! dre'tun2+!c, n!c! ec+!4atera4 .au .ca4en, c! Gn @od .!@u4tan toate la un loc 3i nici unul din ele& De 0a't e.te ce"a !@'er0ect ce nu 'oate eJ!.ta, o !dee Gn care une4e '1rL! d!n @a! @u4te !de! d!0er!te ! disonante .unt 'u.e 4a un 4oc8 E.te ade"1rat, .'!r!tu4 Gn acea.t1 .tare !@'er0ect1 are ne"o!e de a.t0e4 de !de! ! 0ace tot ce 'oate .'re a 2r1E! 0or@area 4or, 'entru Gn4e.n!rea co@un!c1r!! ! .'or!rea cunoa ter!!, Gn a@Ee4e ace.te d!recL!! e4 0!!nd 0oarte @u4t Gnc4!nat de 4a natur18 Cu toate ace.tea, Gn.1, a"e@ @ot!"e .1 ne Gndo!@ c1 a.t0e4 de !de! .unt .e@ne a4e !@'er0ecL!un!! noa.tre8 Ce 'uL!n e.te de/aOun. .1 ar1t1@ c1 !de!4e ce4e @a! 2enera4e ! @a! aE.tracte nu .unt ace4ea cu care .'!r!tu4 0ace cuno t!nL1 @a! cur#nd ! cu cea @a! @are u ur!nL1 ! n!c! ace4ea 4a care .e re0er1 cunoa terea .a cea @a! t!@'ur!eF Icartea a 'atra, ca'!to4u4 VII, 'ara2ra0u4 :K8 Dac1 "reun o@ are ca'ac!tatea de a e4aEora Gn .'!r!tu4 .1u o a.t0e4 de !dee de tr!un2+! ca aceea de.cr!.1 a!c!, Gn "an a@ 'ret!nde .1 !/o conte.t1@ ! n!c! n/ar 0! 'o.!E!4 ca eu .1 @1 re0er 4a ea8 Tot ce dore.c e.te ca c!t!toru4 .1 .e !n0or@e9e e4 Gn.u ! 'e de'4!n ! Gn @od cert dac1 are .au nu o a.t0e4 de !dee8 Iar 4ucru4 ace.ta, cred, nu 'oate 0! 2reu de 01cut 'entru n!@en!8 Ce e.te @a! u or 'entru c!ne"a dec#t .1 'r!"ea.c1 'uL!n Gn 'ro'r!!4e .a4e 2#ndur! ! .1 Gncerce .1 "ad1

dac1 are a!c!, .au dac1 'oate .1 a!E1 o !dee care .1 core.'und1 de.cr!er!! date a!c! !de!! 2enera4e de tr!un2+!, care nu/! nici oblic, nici dreptunghic, nici echilateral sau scalen, ci toate acestea 3i nimic din toate acestea !n acela3i timpi HIV8 A@ .'u. a!c! @u4te de.'re d!0!cu4tatea !nerent1 !de!4or aE.tracte ! de.'re o.tenea4a ! 'r!ce'erea nece.are 0or@1r!! 4or8 ! toat1 4u@ea e.te de acord c1 e.te ne"o!e de @are e0ort ! tra"a4!u a4 .'!r!tu4u! .'re a de.'r!nde 2#ndur!4e noa.tre de oE!ecte4e 'art!cu4are ! .'re a 4e Gn14La 4a ace4e .'ecu4aL!! .uE4!@e re0er!toare 4a !de!4e aE.tracte8 O con.ec!nL1 natura41 'are a 0! aceea c1 un 4ucru at#t de d!0!c!4 ca 0or@area de !de! aE.tracte nu era nece.ar comunicrii, care e.te at#t de 4e.n!c!oa.1 ! de 0a@!4!ar1 oa@en!4or de tot 0e4u48 Dar no! a@ .'u. c1 dac1 e4e 'ar c4are ! .!@'4e oa@en!4or @atur!, este doar din cau7a utili7rii permanente 3i a familiari7rii cu eZe6=8 Ar 0! dec! E!ne de t!ut c#nd reu e.c oa@en!! .1 de'1 ea.c1 acea.t1 d!0!cu4tate, 0urn!9#ndu/ ! 20 %6
GEORGE $ERBELEY

ace4e aOutoare nece.are d!.cur.u4u!8 Nu 'oate 0! 4a "#r.ta @atur!t1L!!, c1c! .e 'are c1 atunc! e! nu .unt con t!enL! de a.u@area une! a.e@enea o.tene4!T r1@#ne dec! ca 4ucru4 ace.ta .1 0!e o'era co'!41r!e!8 !, de.!2ur, @area ! @u4t!'4a trud1 de e4aEorare a noL!un!4or aE.tracte "a 0! con.!derat1 dre't o .arc!n1 ane"o!oa.1 'entru acea.t1 "#r.t1 0ra2ed18 Nu e.te 2reu de !@a2!nat c1 do! co'!! nu 'ot tr1nc1n! G@'reun1 de.'re Eo@Eoane4e ! Ouc1r!!4e 4or, ca ! de.'re ce4e4a4te 04ecu teLe a4e 4or, '#n1 c#nd @a! Gnt#! n/au Gncercat G@'reun1 nenu@1rate contra9!cer! ! Gn 0e4u4 ace.ta !/au con.tru!t Gn .'!r!te idei generale abstracte, ata #ndu/4e 4a 0!ecare nu@e co@un 'e care G4 ut!4!9ea918 HV8 Nu cred c1 !de!4e 2enera4e aE.tracte .unt ce"a @a! nece.are 'entru sporirea cunoa3terii dec#t 'entru comunicare& t!u c1 un a.'ect a.u'ra c1ru!a ./a !n.!.tat @u4t e.te ace4a c1 or!ce cunoa tere ! de@on.traL!e .e re0er1 4a noL!un! un!"er.a4e6?, c+e.t!une Gn care .unt 'e de'4!n de acord( dar nu @! .e 'are c1 ace.te noL!un! .unt 0or@ate 'r!n abstracti7are Gn @odu4 're@!9atT uni)ersalitatea, Gn @1.ura Gn care o 'ot eu GnLe4e2e, nu con.t1 Gn natura aE.o4ut1, 'o9!t!"1, or! Gn !deea 'r!"!nd un 4ucru oarecare, c! Gn re4aL!a 'e care acea.ta o are cu 'art!cu4are4e .e@n!0!cate .au re're9entate de ea( Gn con.ec!nL1, toc@a! ace4e 4ucrur!, nu@e .au noL!un!, particulare Gn natura 4or, .unt !nter'retate ca uni)ersale:08 A.t0e4, dac1 de@on.tre9 "reo 'ro'o9!L!e re0er!toare 4a tr!un2+!ur!, e.te de 're.u'u. c1 a@ Gn "edere !deea un!"er.a41 de tr!un2+!T care nu treEu!e GnLe4ea.1 ca ! c#nd a 'utea e4aEora o !dee de tr!un2+! care .1 nu 0!e n!c! ec+!4atera4, n!c! dre'tun2+! .au .ca4en, c! nu@a! ca 0a't c1 tr!un2+!u4 'art!cu4ar 'e care G4 !au Gn con.!derare, !nd!0erent care, nu contea91, re're9!nt1 toate tr!un2+!ur!4e rect!4!n!are ! e.te, Gn ace.t .en., uni)ersal& Toate ace.tea 'ar 0oarte c4are ! nu !nc4ud n!c! o d!0!cu4tate8 HVI8 Dar a!c! .e r!d!c1 GntreEarea cu@ 'ute@ no! t! c1 o 'ro'o9!L!e oarecare e.te ade"1rat1 de.'re toate tr!un2+!ur!4e 'art!cu4are, Gn a0ar1 de ca9u4 Gn care a@ "19ut/o @a! Gnt#! de@on.trat1 cu 'r!"!re 4a !deea aE.tract1 de tr!un2+!, care core.'unde deo'otr!"1 tuturor8 C1c! d!n 0a'tu4 c1 .e 'oate de@on.tra c1 o 'ro'r!etate core.'unde "reunu! tr!un2+! 'art!cu4ar nu ur@ea91 c1 a'arL!ne ! or!c1ru! a4t tr!un2+!, care nu e.te ace4a ! Gn toate 'r!"!nLe4e8 De eJe@'4u, du'1 ce a@ de@on.trat
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

c1 ce4e tre! un2+!ur! a4e unu! tr!un2+! !.o.ce4, dre'tun2+!u4ar .unt e2a4e cu dou1 un2+!ur! dre'te, nu 'ot tra2e conc4u9!a c1 ace.t ade"1r core.'unde toturor ce4or4a4te tr!un2+!ur!, care nu au n!c! un2+! dre't ! n!c! dou1 4atur! e2a4e8 De aceea .e 'are c1, .'re a 0! .!2ur c1 acea.t1 'ro'o9!L!e e.te un!"er.a4 ade"1rat1, treEu!e 0!e .1 0ace@ o de@on.traL!e 'art!cu4ar1 'entru 0!ecare tr!un2+! 'art!cu4ar, ceea ce e.te !@'o.!E!4, or!, o dat1 'entru totdeauna, .1 de@on.tr1@ 4ucru4 ace.ta cu 'r!"!re 4a ideea abstracta de triunghi, 4a care 'art!c!'1 toate 'art!cu4are4e, 01r1 deo.eE!re, ! care 4e re're9!nt1 Gn @od e2a4 'e toate8 La care eu r1.'und c1, de ! !deea 'e care o a@ Gn "edere Gn t!@' ce 0ac de@on.traL!a, .1 9!ce@ aceea de tr!un2+! !.o.ce4 dre'tun2+!u4ar, a4e c1ru! 4atur! au o 4un2!@e deter@!nat1, 'ot 0! totu ! .!2ur c1 ea .e eJt!nde 4a toate ce4e4a4te tr!un2+!ur! dre'tun2+!ce, or!care ar 0! 0e4u4 .au @1r!@ea 4or8 ! .unt .!2ur de 4ucru4 ace.ta 'entru c1 n!c! un2+!u4 dre't, n!c! e2a4!tatea .au 4un2!@ea deter@!nat1 a 4atur!4or nu au n!c!decu@ !@'ortanL1 Gn de@on.traL!e8 E.te ade"1rat c1 d!a2ra@a 'e care o a@ Gn "edere !nc4ude toate ace.te 'art!cu4are, dar nu .e 0ace n!c! cea @a! neGn.e@nat1 @enL!une de.'re e4e Gn do"ed!rea 'ro'o9!L!e!8 Nu .e .'une c1 ce4e tre! un2+!ur! .unt e2a4e cu dou1 un2+!ur! dre'te 'entru c1 unu4 d!ntre e4e e.te dre't .au 'entru c1 4atur!4e care G4 cu'r!nd .unt de aceea ! 4un2!@e( ceea ce e.te .u0!c!ent ca .1 arate c1 un2+!u4 dre't ar 0! 'utut 0! oEtu9, !ar 4atur!4e !ne2a4e, !, cu toate ace.tea, de@on.traL!a .1 .e .u.L!n18 De aceea tra2 conc4u9!a c1 e.te ade"1rat de.'re or!ce tr!un2+! oEtu9 .au .ca4en ceea ce a@ de@on.trat de.'re un tr!un2+! 'art!cu4ar dre'tun2+!c ec+!crura4 ! nu 'entru c1 a@ de@on.trat 'ro'o9!L!a a"#nd Gn "edere !deea aE.tract1 de tr!un2+!8 Iar a!c! treEu!e recuno.cut c1 un o@ 'oate con.!dera o 0!2ur1 ca 0!!nd 'ur ! .!@'4u tr!un2+!u4ar1, 01r1 a .e ocu'a de ca4!t1L!4e 'art!cu4are a4e un2+!ur!4or .au de re4aL!!4e d!ntre 4atur!8 Deoca@dat1 e4 'oate aE.tract!9aT dar acea.ta nu "a 0! n!c!odat1 'roE1 c1 e4 'oate e4aEora o !dee 2enera41 aE.tract1 contrad!ctor!e de tr!un2+!, Gn ace.t @od G4 'ute@ con.!dera 'e Peter Gntr/o @1.ur1 dre't o@, or! Gntr/o @1.ur1 dre't an!@a4, 01r1 a e4aEora !deea aE.tract1 @enL!onat1 @a! Gna!nte, 0!e de o@, 0!e de an!@a4, de "re@e ce nu 4u1@ Gn con.!deraL!e tot ce e.te 'erce'ut8 HVII8 Ar 0! un 4ucru 01r1 c1'1t#! ! !nut!4 .1 c14c1@ 'e ur@e4e scolasticilor, ace! @ar! @ae tr! a! aE.tracL!e!, 'r!n toate @u4t!'4e4e 22

23
GEORGE $ERBELEY

4aE!r!ntur! !neJtr!caE!4e de eroare ! d!.'ut1 Gn care .e 'are c1 !/a condu. doctr!na 4or cu 'r!"!re 4a natur!4e ! noL!un!4e aE.tracte8 Ce certur! ! contro"er.e ! ce 'ra0 .a"ant au r!d!cat e! Gn Ouru4 ace4or 'roE4e@e, ! ce @are a"antaO a re9u4tat 'entru o@en!re de a!c!, .unt 4ucrur! E!ne cuno.cute a9!, a a Gnc#t .1 nu @a! 0!e ne"o!e .1 !n.!.t1@ a.u'ra 4or8 ! ar 0! 0o.t E!ne dac1 e0ecte4e re4e a4e ace.te! doctr!ne ./ar 0! redu. doar 4a ace4ea 'e care ce! @a! @u4L! 4e recuno.c Gn @od 01L! 8 C#nd oa@en!! !au Gn con.!derare @ar!4e o.tene4!, .tr1dan!a ! ca'ac!t1L!4e care t!@' de at#tea 2eneraL!! au condu. 4a cu4t!"area ! 'ro2re.u4 t!!nLe4or ! c1, totu !, cea @a! @are 'arte d!ntre e4e r1@#n tota4 Gn Ee9n1 ! !ncert!tud!ne, !ar d!.'ute4e 'ar .1 nu @a! a!E1 ca'1t, ace4ea .ocot!te a a"ea .u'ort Gn ce4e @a! c4are ! con"!n21toare de@on.traL!! conL!n#nd 'aradoJur! cu totu4 !reconc!4!aE!4e cu !nte4!2enLa u@an1, a adar, L!n#nd .ea@a de toate ace.tea, o @!c1 'arte d!n e4e aduc un Eene0!c!u rea4 'entru u@an!tate, a4t0e4 dec#t a 0! o !nocent1 d!"er.!une ! un a@u9a@entT re'et, 4uarea Gn con.!derare a tuturor ace.tora e.te Gn .tare .1/! duc1 4a de.curaOare ! 4a tota4a d!.'reLu!re a or!c1re! cercet1r!8 Dar d!ntre toate 'r!nc!'!!4e 0a4.e care au Gn 4u@e cur. nu eJ!.t1 n!c! unu4, cred, care .1 a!E1 o @a! @are !n04uenL1 a.u'ra 2#nd!r!! .'ecu4at!"e6; dec#t ace4a cu 'r!"!re 4a !de!4e 2enera4e aE.tracte8 HVIII8 Vo! eJa@!na acu@ .ur.a ace.te! o'!n!! r1.'#nd!te, .ur.1 care @! .e 'are a 0! 4!@EaOu48 !, de.!2ur, n!@!c @a! r1.'#nd!t dec#t !deea c1 raL!unea Gn.1 ! ar 0! 'utut con.t!tu! .ur.a une! o'!n!! at#t de un!"er.a4 ad@!.e8 Ce! @a! aE!4! ocrot!tor! a! teor!e! !de!4or aE.tracte recuno.c c1 e4e .unt 01cute .'re a 0! ro.t!teT de unde ur@ea91 conc4u9!a c4ar1 c1, dac1 nu ar 0! eJ!.tat "orE!rea .au .e@ne4e un!"er.a4e, nu ar 0! eJ!.tat n!c!odat1 2#ndur! aE.tracte Ia .e "edea cartea a tre!a, ca'!to4u4 VI, 'ara2ra0u4 <:, ca ! a4te 'ara2ra0e d!n (ssay on Human 9nderstanding'& Sa eJa@!n1@, a adar, @odu4 Gn care cu"!nte4e !/au adu. contr!EuL!a 4a or!2!nea ace.te! 2re e4!678 Gn 'r!@u4 r#nd .e con.!der1 c1 0!ecare nu@e are .au treEu!e .1 a!E1 doar o .!n2ur1 .e@n!0!caL!e, 'rec!.1 ! E!ne .taE!4!t1, ceea ce G! deter@!n1 'e oa@en! .1 cread1 c1 eJ!.t1 anu@!te idei determinate, abstracte, care con.t!tu!e ade"1rata ! eJc4u.!" ne@!O4oc!ta .e@n!0!caL!e a 0!ec1ru! nu@e 2enera48 ! c1 toc@a! 'r!n @ed!erea ace.tor !de! aE.tracte un nu@e 2enera4 aOun2e .1 .e@n!0!ce un 4ucru 'art!cu4ar8 Gn t!@' ce, Gn rea4!tate, nu eJ!.t1 n!c! un 0e4 de .e@n!0!caL!e 'rec!.1 !
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

de0!n!t1 ata at1 4a "reun nu@e 2enera4, e4e toate .e@n!0!c#nd 01r1 deo.eE!re un @are nu@1r de !de! 'art!cu4are8 Toate ace.tea ur@ea91 Gn @od e"!dent d!n ce4e ce a@ ! .'u. ! "or 0! c4are 'entru or!c!ne "a re04ecta c#tu ! de 'uL!n8 Se "a oE!ecta c1 0!ecare nu@e care are o de0!n!L!e e.te 'r!n acea.ta re.tr#n. 4a o anu@!t1 .e@n!0!caL!e8 De eJe@'4u, un tr!un2+! e.te de0!n!t dre't o suprafa a plana cuprins de trei linii drepte> de0!n!L!e 'r!n care ace.t nu@e e.te 4!@!tat .1 de.e@ne9e o anu@!t1 !dee ! nu a4ta8 OE!ecL!e 4a care "o! r1.'unde c1 Gn de0!n!L!e nu .e .'une dac1 .u'ra0aLa e.te @are .au @!c1, nea2r1 .au a4E1, n!c! dac1 4atur!4e .unt 4un2! .au .curte, e2a4e .au !ne2a4e, ! n!c! cu ce un2+!ur! .unt Gnc4!nate una 0aL1 de a4taT Gn toate ace.tea 'oate eJ!.ta o @are "ar!etate !, dre't ur@are, nu eJ!.t1 n!c! o !dee .taE!4!t1( ceea ce 4!@!tea91 .e@n!0!caL!a 4a cu"#ntu4 triunghi& Un 4ucru e.te .1 '1.tre9! un nu@e Gn @od con.tant 'entru aceea ! de0!n!L!e ! a4t 4ucru e.te .1/6 0ac! .1 .!@Eo4!9e9e 'e.te tot aceea ! !dee( Gn 'r!@u4 ca9 e.te nece.ar, Gn ce414a4t ca9 e.te !nut!4 ! !@'ract!caE!48 HIH8 Dar .'re a 'utea eJ'4!ca @a! de'arte @odu4 Gn care cu"!nte4e au aOun. .1 'roduc1 doctr!na 'r!"!nd !de!4e aE.tracte, treEu!e oE.er"at c1 o o'!n!e ad@!.1 e.te aceea c1 4!@EaOu4 nu are a4t .co' dec#t co@un!carea !de!4or noa.tre ! c1 0!ecare nu@e .e@n!0!cant .!@Eo4!9ea91 o !dee8 A a .t#nd 4ucrur!4e ! 0!!nd, de a.e@enea, cert c1 nu@e4e, care totu ! nu .unt con.!derate cu totu4 4!'.!te de .e@n!0!caL!e, nu @arc+ea91 Gntotdeauna !de! 'art!cu4are c4are, .e tra2e nu@a!dec#t conc4u9!a c1 e4e .!@Eo4!9ea91 o noL!une aE.tract18 C1 eJ!.t1 @u4te nu@e, 0o4o.!te de 2#nd!tor!! .'ecu4at!"!, care nu .u2erea91 Gntotdeauna ce4or4a4L! !de! 'art!cu4are deter@!nate e.te un 0a't 'e care n!@en! nu/6 "a ne2a8 Iar cu 'uL!n1 atenL!e "o@ de.co'er! c1 nu Gn @od nece.ar Ic+!ar ! Gn raL!ona@ente4e ce4e @a! r!2uroa.eK nu@e4e .e@n!0!cante care .!@Eo4!9ea91 !de! .u.c!t1 Gn !nte4ect, de 0!ecare dat1 c#nd .unt 0o4o.!te, !de!4e 'e care 4e au de .!@Eo4!9at( Gn c!t!re ! Gn d!.cur., nu@e4e 0!!nd Gn cea @a! @are 'arte 0o4o.!te ca 4!tere4e Gn a42eEr1, unde, de ! 0!ecare 4!ter1 @arc+ea91 o cant!tate 'art!cu4ar1, totu ! a 'roceda corect nu e.te nece.ar ca 4a 0!ecare 'a. 0!ecare 4!ter1 .1/L! .u2ere9e acea cant!tate 'art!cu4ar1 ce !/a 0o.t de.t!nat1 .'re .!@Eo4!9are8
24 25
GEORGE $ERBELEY

HH8 De a4t0e4, co@un!carea !de!4or @arcat1 de cu"!nte nu e.te n!c! .!n2uru4 ! n!c! 'r!nc!'a4u4 .co' a4 4!@EaOu4u!, cu@ .e 're.u'une GndeoE te8 EJ!.t1 ! a4te .co'ur!, cu@ .unt e"ocarea unu! .ent!@ent, .t!@u4area .au de.curaOarea une! acL!un!, 'unerea .'!r!tu4u! Gntr/o anu@!t1 d!.'o9!L!eT Gn ace.te ca9ur! co@un!carea e.te de @u4te or! 'ur ! .!@'4u .uEordonat1, !ar uneor! o@!.1 cu totu4, c#nd ce4e de @a! .u. 'ot 0! oEL!nute 01r1 ea, cu@ cred c1 nu de 'uL!ne or! .e Gnt#@'41 Gn 0o4o.!rea oE! nu!t1 a 4!@EaOu4u!8 G4 ro2 'e c!t!tor .1 re04ecte9e 4a e4 Gn.u ! ! .1 "ad1 dac1 4ucru4 ace.ta nu .e Gnt#@'41 0rec"ent 4a c!t!rea .au a.cu4tarea unu! d!.cur., c#nd 0r!ca, !uE!rea, ura, ad@!raL!a, d!.'reLu4 ! a4te .ent!@ente .!@!4are a'ar !@ed!at Gn .'!r!tu4 .1u 4a 'erce'erea anu@!tor cu"!nte, 01r1 a !nter"en! Gntre t!@' "reo !dee8 La Gnce'ut, de 0a't, ./ar 0! 'utut ca cu"!nte4e .1 0! dat na tere 4a !de! ca'aE!4e .1 'roduc1 ace4e e@oL!!, dar, dac1 nu 2re e.c, .e "a de.co'er! c1 atunc! c#nd 4!@EaOu4 a de"en!t 0a@!4!ar, au9!rea .unete4or .au "ederea 4!tere4or e.te ade.ea !@ed!at a.oc!at1 cu ace4e .ent!@ente care 4a Gnce'ut .e 'roduceau de

oE!ce! 4a !nter"enL!a !de!4or care acu@ .unt cu totu4 o@!.e8 Oare nu .unte@ a0ectaL! de 'ro@!.!unea unu! lucru bun, de eJe@'4u, de ! nu a"e@ n!c! o !dee de.'re ce 'oate 0! "orEaY Sau nu e.te .u0!c!ent1 a@en!nLarea cu un 'er!co4 .'re a ne .t#rn! tea@a, de ! nu ne 2#nd!@ 4a "reun r1u 'art!cu4ar ce n! .e 'oate Gnt#@'4a, 0!e c+!ar ! 4a unu4 aE.tract 'entru no!Y Dac1 c!ne"a "a re04ecta c#tu ! de 'uL!n 4a .'u.e4e .a4e, cred c1 G! "a a'1rea Gn @od e"!dent 0a'tu4 c1 nu@e4e 2enera4e .unt ade.ea ut!4!9ate corect 01r1 ca "orE!toru4 .1 4e atr!Eu!e ca4!tatea de .e@ne a4e 'ro'r!!4or .a4e !de!, 'e care .a "rea .1 4e e"oce Gn .'!r!tu4 a.cu4t1toru4u!8 N!c! c+!ar nu@e4e 'ro'r!! nu 'ar Gntotdeauna ro.t!te cu !ntenL!a de a aduce Gn @!ntea noa.tr1 !de!4e ace4or !nd!"!9! de.'re care 're.u'une@ c1 .unt @arcaL! de e4e8 De eJe@'4u, atunc! c#nd un .co4a.t!c G@! .'une Aristotel a spus aceasta, tot ceea ce cred eu c1 "rea e4 .1 9!c1 'r!n .'u.a 4u! e.te .1 @1 d!.'un1 .1/! G@Er1L! e9 o'!n!a cu re.'ectu4 ! u@!4!nLa 'e care oE!ce!u4 4e/ a a.oc!at cu ace4 nu@e6:8 Iar ace.t e0ect 'oate 0! 'rodu. cu at#t @a! 2raEn!c Gn .'!r!te4e ce4or oE! nu!L! .1/ ! .u'un1 Oudecata autor!t1L!! ace4u! 0!4o.o0, cu c#t e.te !@'o.!E!4 ca "reo !dee, .cr!ere .au re'utaL!e a 'er.>ane! .a4e .1 nu a!E1 'rec1dere8 Pot 0! date nenu@1rate eJe@'4e de 0e4u4 ace.taT dar de ce .1 !n.!.t a.u'ra ace.tor 4ucrur!, de "re@e ce nu @1 Gndo!e.c c1 or!c!ne 4e cunoa te cu "#r0 ! Gnde.at d!n 'ro'r!a eJ'er!enL1Y %>
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

HHI8 Cred c1 a@ de@on.trat !@'o.!E!4!tatea ideilor abstracte& A@ eJa@!nat ceea ce a 0o.t .'u. Gn 0a"oarea 4or de c1tre ce! @a! co@'etenL! .u.L!n1tor! a! 4orT @/a@ .tr1du!t .1 ar1t c1 e4e nu .unt de n!c! un 0o4o. 'entru ace4e .co'ur! Gn care .unt .ocot!te nece.are8 Iar Gn 0!na4 4e/a@ 21.!t .ur.a d!n care e4e !9"or1.c ! care 'are a 0! 4!@EaOu48 Nu 'oate 0! ne2at c1 cu"!nte4e au o eJce4ent1 GntreEu!nLare 'r!n aceea c1 'r!n @!O4oc!rea 4or Gntre2 ace4 .toc de cunoa tere care a 0o.t ac+!9!L!onat 'r!n truda co@un1 a oa@en!4or !.cod!tor! d!n toate e'oc!4e ! d!n toate naL!un!4e 'oate 0! .co. 4a !"ea41 ! 01cut 'o.e.!unea une! .!n2ure 'er.oane8 Gn ace4a ! t!@', Gn.1, treEu!e recuno.cut c1 o 0oarte @are 'arte a cunoa ter!! a 0o.t Gn @od .tran!u Gncurcat1 ! oE.cur!9at1 de aEu9u4 de cu"!nte ! de @odur!4e 2enera4e de a "orE! Gn care e4e .unt enunLate, Gntruc#t cu"!nte4e .unt a.t0e4 ca'aE!4e .1 !@'un1 !nte4ectu4u! or!ce !de! 4uate de @!ne Gn con.!derare, @1 "o! .tr1du! .1 4e a@ Gn "edere .!@'4e ! 01r1 orna@entaL!!, L!n#nd de'arte de 2#ndur!4e @e4e, Gn @1.ura Gn care o 'ot 0ace, ace4e nu@e 'e care o 4un21 ! 'er@anent1 0o4o.!nL1 4e/a un!t at#t de .tr!ct cu e4eT 'rocedeu d!n care @1 'ot a te'ta .1 tra2 ur@1toare4e a"antaOe8 HHII8 Gn 'r!@u4 r#nd "o! 'utea 0! .!2ur c1 c4ar!0!c toate contro"er.e4e 'ur "erEa4eT '4!"!rea ace4or Euru!en! care a'roa'e Gn toate t!!nLe4e au con.t!tu!t 'r!nc!'a4u4 oE.taco4 Gn ca4ea cre ter!! cunoa ter!! ade"1rate ! .1n1toa.e8 Gn a4 do!4ea r#nd, acea.ta 'are .1/@! a.!2ure @!e Gn.u@! ca4ea de a @1 e4!Eera d!n acea 0!n1 ! .uEt!41 reLea de idei abstracte, care a Gnc#4c!t ! 'r!n. Gn @reOe at#t de 4a@entaE!4 @!nL!4e oa@en!4or, Gn c!rcu@.tanLa caracter!.t!c1 Gn care, cu c#t @a! ra0!nat1 ! @a! '4!n1 de cur!o9!tate era !nte4!2enLa o@u4u!, cu at#t @a! tare era 'r!n. Gn 4aL ! L!nut Gn e48 Gn a4 tre!4ea r#nd, at#ta t!@' c#t G@! re.tr#n2 2#ndur!4e 4a 'ro'r!!4e @e4e !de! de.'u!ate de cu"!nte, nu "1d cu@ 'ot c1dea u or Gn 2re ea418 OE!ecte4e%& 'e care 4e eJa@!ne9, 4e cuno.c Gn @od c4ar ! adec"at8 Nu @1 'ot Gn e4a 2#nd!nd c1 a@ o !dee 'e care n/o a@8 Nu e.te 'o.!E!4 .1/@! !@a2!ne9 c1 une4e d!n !de!4e @e4e .unt a.e@1n1toare .au d!0er!te dac1 e4e nu .unt cu ade"1rat a.t0e48 A d!.cerne acordur!4e .au de9acordur!4e d!ntre !de!4e @e4e, a "edea care !de! .unt !nc4u.e Gn "reo !dee co@'u.1 ! care nu, n!@!c nu e.te @a! nece.ar dec#t o atent1 'erce'ere a ceea ce .e 'etrece Gn 'ro'r!u4 @eu !nte4ect8
27
GEORGE $ERBELEY TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

HHIII8 Dar oEL!nerea tuturor ace.tor a"antaOe 're.u'une tota4a e4!Eerare de @!nc!una cu"!nte4or%6, 'e care aE!a dac1 Gndr19ne.c .1 @!/o 'ro@!t @!e Gn.u@!, 0!!nd 0oarte 2reu .1 de.0ac! o 4e21tur1 at#t de "ec+e Gntre cu"!nte ! !de!, con0!r@at1 de o at#t de Gnde4un2at1 oE! nu!nL18 D!0!cu4tate care 'are .1 0! 0o.t ! @a! @u4t .'or!t1 de doctr!na aE.tract!91r!!8 C1c! at#ta t!@' c#t oa@en!! cred c1 !de!4e aE.tracte .unt ata ate 4a cu"!nte4e 4or nu 'are .tran!u c1 e! ut!4!9ea91 cu"!nte4e dre't !de!( .e 21.e te a 0! 4ucru !rea4!9aE!4 .1 4a ! de/o 'arte cu"#ntu4 ! .1 reL!! Gn .'!r!t !deea aE.tract1, ceea ce Gn .!ne e.te cu totu4 de neconce'ut8 Acea.ta @! .e 'are a 0! 'r!nc!'a4a cau91 'entru care ace! oa@en! care at#t de .t1ru!tor 4e/au reco@andat a4tora .1 4a.e de/o 'arte or!ce 0o4o.!re a cu"!nte4or Gn @ed!taL!!4e 4or ! .1/ ! conte@'4e !de!4e nude, au e uat totu ! e! Gn ! ! Gn 'unerea Gn 'ract!c1 a reco@and1r!!8 Gn u4t!@a "re@e @u4L! au 0o.t 0oarte rece't!"! 4a o'!n!! aE.urde ! 4a d!.'ute 4!'.!te de !@'ortanL1 2enerate de aEu9u4 de cu"!nte8 Ca .1 re@ed!e@ ace.te re4e, e! ne .01tu!e.c E!ne .1 4u1@ a@!nte 4a !de!4e .e@n!0!cat!"e, aE1t#ndu/ne atenL!a de 4a cu"!nte4e care 4e .e@n!0!c18 Dar or!c#t de Eun ar 0! ace.t .0at, dat de e! a4tora, e.te 4!@'ede c1 e! Gn ! ! nu !/au 'utut da atenL!a cu"en!t1 at#ta t!@' c#t 2#nde.c c1 .!n2ura ut!4!tate ne@!O4oc!t1 a cu"!nte4or e.te .1 .e@n!0!ce !de! ! c1 .e@n!0!caL!a ne@!O4oc!t1 a or!c1ru! nu@e 2enera4 e.te o idee abstract determinat& HHIV8 Dar ace.tea 0!!nd cuno.cute dre't 2re e4!, o@u4 'oate cu @a! @are u ur!nL1 .1 're"!n1 ca ace.tea .1/! 0!e !@'u.e de cu"!nte8 Ace4a care t!e c1 nu are a4tce"a dec#t !de! 'art!cu4are nu .e "a 'une e4 Gn.u ! 9adarn!c Gn Gncurc1tur1 .'re a de.co'er! ! conce'e !deea aE.tract1 ata at1 or!c1ru! nu@e8 Iar ace4a care t!e c1 nu@e4e nu .!@Eo4!9ea91 Gntotdeauna !de! .e "a .cut! de truda de a c1uta !de! aco4o unde nu .unt n!c!decu@ de 21.!t8 Ar 0! de aceea de dor!t ca or!ce o@ .1/ ! ut!4!9e9e .tr1dan!!4e .u're@e .'re a oEL!ne o "!9!une c4ar1 a !de!4or 'e care ar "rea .1 4e eJa@!ne9e, .e'ar#ndu/4e de toat1 acea G@Er1c1@!nte ! 'o"ar1 de cu"!nte care contr!Eu!e at#t de @u4t 4a orE!rea Oudec1L!! ! 4a d!"!9area atenL!e!8 Gn "an ne eJt!nde@ 'r!"!rea Gn cerur! ! Gn "an .crut1@ @1runta!e4e '1@#ntu4u!, Gn "an con.u4t1@ .cr!er!4e oa@en!4or Gn"1LaL! ! c14c1@ 'e ta!n!ce4e ur@e de 'a ! d!n ant!c+!tate, M

treEu!e doar .1 tra2e@ cort!na de cu"!nte .'re a 91r! @!nunatu4 arEore a4 cunoa ter!!, a4 c1ru! rod e.te eJce4ent .! a04at 4a Gnde@#na noa.tr1%%8 HHV8 Nu@a! dac1 a"e@ 2r!O1 .1 4!@'e9!@ 'r!nc!'!!4e 'r!@e a4e cunoa ter!! d!n Gncurc1tura ! a@12!rea cu"!nte4or 'ute@ .1 0ace@ raL!ona@ente !n0!n!te a.u'ra 4or, 01r1 n!c! un .co'T 'ute@ tra2e conc4u9!! d!n conc4u9!! ! .1 nu 0!@ n!c!odat1 @a! GnLe4e'L!8 Cu c#t @er2e@ @a! de'arte, cu at#t nu "o@ 0ace dec#t .1 ne '!erde@ tot @a! !re@ed!aE!4 ! .1 ne Gnc#4c!@ tot @a! @u4t Gn d!0!cu4t1L! ! eror!%<8 De aceea, 'e or!c!ne '41nu!e te .1 c!tea.c1 'a2!n!4e ce ur@ea91 G4 ro2 .t1ru!tor .1 0ac1 d!n cu"!nte4e @e4e oca9!a 'ro'r!e! .a4e 2#nd!r! ! .1 .e .tr1du!a.c1 .1 at!n21 ace4a ! 4anL de !de! Gn c!t!re 'e care 4e/a@ at!n. eu .cr!!ndu/4e8 Pe acea.t1 ca4e G! "a 0! u or .1 de.co'ere ade"1ru4 .au 0a4.!tatea .'u.e4or @e4e8 Va 0! Gn a0ara or!c1ru! 'er!co4 de a 0! Gn e4at de cu"!nte4e @e4e, ! nu "1d cu@ ar 'utea 0! !ndu. Gn eroare dac1 G ! eJa@!nea91 'ro'r!!4e .a4e !de! nude, nede2+!9ate%=8
NOTE 6 C!t Ee!n2 o0 t+e nature o0 !n0!n!te not to Ee comprehended E5 t+at !. 0!n!teF, Gn teJtu4 or!2!na48 A@ tradu. "erEu4 to comprehend a a cu@ 4/a@ tradu., ! nu 'r!n a !n elege .au a pricepe, deoarece e.te "1d!t c1 o@u4 'oate GnLe4e2e .au 'r!ce'e !n0!n!tu4, cu ne'ut!nL1 0!!ndu/! doar .1/t G@Er1L! e9e, .1/6 conL!n18 Inconce't!E!4 e.te nu !n0!n!tu4, c!, d!@'otr!"1, un!"er.u4 0!n!t, Gn .en.u4 de AtoteJ!.tent 0!n!t8 Pe de a4t1 'arte, du'1 '1rerea noa.tr1, nu@a! Gn @od aE.o4ut aEu9!" .e 'oate "orE! de.'re conceptul de infinit, d!n @o@ent ce nu eJ!.t1 ! nu 'ot eJ!.ta @a! @u4te infinituri IGn.u ! '4ura4u4 ace.tu! ter@en 0!!nd o @are aE.urd!tateK, d!n a c1ror ana4!91 4o2!c1 .1 eJtra2! noL!unea, a a cu@ d!n 'erce'L!a ! ana4!9a une! .er!! de an!@a4e cu 'atru '!c!oare CeJtra2!F noL!unea Iconce'tu4K de 'atru'ed8 ; Ideea acea.ta 6/a oE.edat Gn .eco4u4 anter!or 'e De.carte., 'entru care =Dieu n2estpoint la cause de nos erreurs8& < Ace.t 'ro2ra@ e'!.te@o4o2!c anunL1, Gn 4!n!! @ar!, cr!t!c!.@u4 4u! I@@anue4 Bant8 = E.te E!ne de 4uat a@!nte, de 'e acu@, c1 $er3e4e5 "orEe te de.'re sim uri ! de.'re percep ie& ? Pro'o9!L!e 0a4.1, Gn @1.ura Gn care, de 0a't, eJ!.t1 ce4 'uL!n o culoare particular care a'arL!ne aE.o4ut tuturor oa@en!4or( ro u4 .#n2e4u!8 A.t0e4 de cu4or! un!"er.a4e 4a o@ I ! nu nu@a! 4a o@K ar 0! a4Eu4 d!nL!4or, a4Eu4 tec!! de @!e4!n1, 2a4Eenu4 .ecreL!e! E!4!are etc8 Dac1, Gn.1, 'ro'o9!L!a are Gn "edere eJc4u.!" cu4oarea '!e4!! Icu@ .e .uEGnLe4e2e d!n conteJtK, atunc! ea e.te 'er0ect ade"1rat18

28 %:
NOTE NOTE > D!n ce4e .'u.e '#n1 a!c!, $er3e4e5 'are a a"ea o !@a2!naL!e e@!na@ente re'roduct!"1, d!n @o@ent ce nu e4 a n1.coc!t E!ce0a4u4 .au centauru48 ; Re0er!re 4a 0!4o.o0u4 en24e9 No+n Loc3e ISr!n2ton, So@er.et, 6><% M Oate., E..eJ, 6;&=K, autor, Gntre a4te4e, a4 e.eu4u! ,re3tinismul ra ional I6>:?K, Gn care Gncearc1 .1 conc!4!e9e re4!2!a natura41 ! cre t!n!.@u4 'r!@!t!"8 A .a +crisoare despre toleran a I6>7:K !/a atra. du @1n!a ! ura 0anat!c!4or8 7 Ca9 Gn care nu@a! Gn @od aEu9!" 'ot 0! nu@!te idei& : Gn teJtu4 or!2!na4, c!tarea .ur.e!, cu trecerea .uE t1cere a autoru4u!, nu e.te 'u.1 Gntre 'arante9e8 6& RaL!ona@ent .arca.t!c, dac1 a"e@8 Gn "edere 0a'tu4 c1 $er3e4e5 Gn.u ! !/a dec4!nat "!rtuo9!tatea Gn @ater!e de !de! aE.tracte8 66 A .e "edea No+n Loc3e, An (ssay ,oncerning Human 9nderstanding, Co44!n., T+e ,ontane L!Erar5, London and G4a.2oD, 6:>=, '8 %>=8 6% N!@!c nu e.te @a! Gnt!n. dec#t infinitul> cu toate ace.tea nu e.te n!c! 'e de'arte de conce'ut d!"!9!E!4!tatea !n0!n!tu4u! ca atare8 Pot 0! Gn .c+!@E d!"!9ate 'orL!un! natura4 .au con"enL!ona4 de4!@!tate a4e .'aL!u4u! !n0!n!t, !n0!n!t de.'re care n!c! @1car c1 e.te un CGntre2F nu .e 'oate 'red!ca8 Dec! 'ro'o9!L!a =orice are !ntindere este di)i7ibil8 e.te un .o0!.@, at#ta "re@e c#t nu eJc4ude Gn @od eJ'4!c!t !n0!n!tu4, care n!c! 'ract!c, ! n!c! teoret!c, nu e.te d!"!9!E!48 6< Gn 'ara2ra0u4 :, N8 Loc3e, du'1 ce .u.L!ne c1 C2enera4 nature. are not+!n2 Eut aE.tract !dea.F, conc+!de Gn 0e4u4 ur@1tor( CT+!. D+o4e @5.ter5 o0 2enera and .'ec!e., D+!c+ @a3e .uc+ a no!.e !n t+e .c+oo4., and are D!t+ Ou.t!ce .o 4!tt4e re2arded out o0 t+e@, !. not+!n2 e4.e Eut abstract ideas, @ore or 4e.. co@'re+en.!"e, D!t+ na@e. anneJed to t+e@F /op& cit&, '8 %>>K8 6= A0!r@aL!e care, Gn rea4!tate, a'arL!ne 4u! No+n Loc3e Ia .e "edea c!tatu4 d!n 'ara2ra0u4 HIII a4 ace.te! !ntroducer!K8 6? Conce'L!e 0a4.1, 'e care ne/a@ dat .!4!nLa .1 o co@Eate@ Gn ca'!to4u4 V ICC14c#!u4 a+!4ean a4 deducL!e!FK d!n $ic tratat de sofistic IEd!tura IRI, $ucure t!, 6::>K( CGn rea4!tate, Gn.1, toate t!!nLe4e au nece.ar@ente dre't oE!ect de .tud!u !nd!"!dua4u4 ! e0e@eru4, 0!e c1 ace.t oE!ect de .tud!u e.te o 2a4aJ!e .au un cr!.ta4 de .t#nc1, o co@et1 .au o 'art!cu41 nuc4ear1 "a2ant1 cu o durat1 de eJ!.tenL1 !n0!@1, o@u4 .au o 2#91, un e4e@ent c+!@!c natura4 .au art!0!c!a4 I888K .au 'e ter!4e de care .e ocu'1 .'eo4o2!!, 0o.!4e4e de 'e 0undu4 0o.te! M1r! Sar@at!ce .au !n.cr!'L!!4e cune!0or@e d!ntre T!2ru ! Eu0rat, 'o'oare4e Gn nenu@1rate4e 4or !'o.ta9e ra.!a4e ! etn!ce .au 0eno@ene4e .trato.0er!ce 2enerate de 'o4uarea d!n era !ndu.tr!a418 C1, dre't ur@are a oE.er"1r!! .!.te@at!ce, a ana4!9e! co@'arat!"e, a eJ'er!@ent1r!! etc, .e !dent!0!c1 'ro'r!et1L! co@une, e.enL!a4e, .tructur! 2enera4e ! c+!ar un!"er.a4e, 4e2! de eJ!.tenL1 ! de e"o4uL!e etc, acea.ta e.te a4tce"a( con.t!tu!e nu obiectul, c! obiecti)ul t!!nLe!, re9u4tatu4 eJa@!n1r!! @etod!ce a !nd!"!dua4u4u!, a 'art!cu4aru4u!, .!n2uru4 @od de eJ!.tenL1 a4 un!"er.a4u4u!, ad!c1 in re, Gn .tr#n.1 a.oc!aL!e cu acc!denta4u4 ! @a.cat de acesta8 I''8 >?/>>K8 6> OE.er"aL!e cruc!a41, care @er!t1 toat1 atenL!a, $er3e4e5 deta #ndu/.e net M deoca@dat1U M Gn acea.t1 'r!"!nL1 de Crea4!.@u4F unu! P4aton .au An.e4@, ! a'ro'!!ndu/.e Idoar at#tK de conce'tua4!.@u4 4u! Ar!.tote4 .au AEe4ard8 6; =o)er the thoughts of speculati)e men8,m teJtu4 or!2!na48 67 Pr!n ana4!9e4e .a4e de ace.t 0e4, $er3e4e5 de"an.ea91 cu c!rca dou1 .eco4e 'reocu'1r!4e de 4!n2"!.t!c1 .tructura41 a4e 4u! ,erd!nand de Sau..ure, cercet1r!4e 4u! LudD!2 S!tt2en.te!n a.u'ra .!@Eo4!.@u4u!, 'o9!t!"!.@u4 4o2!c a4 unor Mor!t9 Sc+4!c3, Rudo40 Carna' .au A40red Nu4e. A5er8 Pentru ace.ta d!n ur@1, C$er3e4e5 doe. treat t+e .e!0 a. a .'!r!tua4 .uE.tance, Eut d!00er. 0ro@ Loc3e !n not @a3!n2 !t t+e content o0 an !dea, +!. rea.on Ee!n2 t+at +e doe. not D!.+ to @a!nta!n t+at !t eJ!.t. on45 D+en !t !. 'erce!"edF IA8 N8 A5er, The ,entral 6uestions of Philosophy, Pen2u!n $oo3., 6:;<, ''8 >&/>6K8 6: A .e "edea nota 6: 4a CSo0!.@u4 re.'ectu4u! datorat autor!t1L!!F, Gn Leonard Ga"r!4!u, $ic tratat de sofistica, ed8c!t8, ''8 6<%/6<< ! 6=<8 %& S1 reL!ne@ c1 $er3e4e5, nu 'entru 'r!@a oar1 Gn ace.t teJt, 0ace re0er!re 4a obiectele cunoa ter!!, dec! 4a ce"a e"!dent d!0er!t de .uE!ectu4 cuno.c1tor8 R1@#ne de "19ut unde .!tuea91 0!4o.o0u4 ace.te oE!ecte ! ce GnLe4e2e e4 'r!n percep ie& %6 Conce'L!e .!@'4!0!catoare, 'entru c1, de ! 4a an!@a4e4e .u'er!oare ! 4a 'u!u4 de o@ IGna!nte de a/ ! Gn.u ! 4!@EaOu4, ut!4!9#nd .tructur! 'reeJ!.tente Gn cre!erK, 0uncL!onea91 o 2#nd!re ne"erEa41, 4a o@u4 c!"!4!9at e.te 4!tera4@ente o cr!@1 .1/! 'ret!n9! .1 .e de9Eare de 2#nd!rea "erEa41, 4o2!c/aE.tract18 O Ccr!@1F, de a4t0e4, !@'o.!E!4 de co@!. dec#t 'r!n or!E!4e4e 'ract!c! Yo2a de an!+!4are a atr!Eute4or de0!n!tor!! a4e u@an!t1L!!8 %% Menta4!tate de cu4e21tor, care ./ar 0! .!@L!t Gn e4e@entu4 .1u Gn C'arad!.u4F c!"!4!9aL!!4or 'r!@!t!"e, ar+a!ce, Gnecate Gn r!tua4ur! @a2!ce .aturate de !nterOecL!! ! de c"a.!@u2ete e@oL!ona4e8
%<

Cr!t!c1 Gndre't1L!t1 a 0!4o.o0!e! "erEa4!.te, .'ecu4at!"e, care de.con.!der1 C@!ner!tu4F !nducL!e!, aduc1tor de @ater!e 'r!@1 !nd!.'en.aE!41 or!c1re! deducL!! "a4!de nu nu@a! d!n 'unct de "edere 0or@a4, c! Gn 'r!@u4 r#nd Gn '4anu4 conL!nutu4u! "er!0!caE!4 ca 0!!nd ade"1rat, con0or@ cu rea4!tatea8
%=

Du'1 c#te con.tat1@, de a4t0e4 01r1 n!c! o d!0!cu4tate, $er3e4e5 .e con.!der1 .t1'#nu4 une! 0!4o.o0!! !n0a!4!E!4e8 Ceea ce, "o@ "edea, nu e.te Gntotdeauna Gn a0ar1 de or!ce d!.cuL!e8

30

PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

I8 E.te e"!dent 'entru or!c!ne arunc1 o 'r!"!re a.u'ra oE!ecte4or cunoa ter!! u@ane c1 e4e .unt 0!e !de! actua4@ente !@'r!@ate Gn .!@Lur!6, 0!e a.t0e4 de !de! 'erce'ute ca a.oc!ate cu .ent!@ente4e ! o'eraL!!4e .'!r!tu4u! .au, Gn .0#r !t, !de! 0or@ate cu aOutoru4 @e@or!e! ! !@a2!naL!e!, care co@'un, d!"!d .au 'ur ! .!@'4u 4e re're9!nt1 'e ace4ea 'erce'ute !n!L!a4 'e c1!4e ar1tate @a! .u.8 Pr!n "19 a@ !de!4e% de 4u@!n1 ! cu4or!, cu @u4t!'4e4e 4or 2rade ! "ar!aL!!8 Pr!n '!'1!t 'erce', de eJe@'4u, tare4e ! @oa4e4e, ca4du4 ! rece4e, @! carea ! re9!.tenLa, !ar toate ace.tea, @a! @u4t .au @a! 'uL!n, 0!e du'1 cant!tate, 0!e du'1 2rad8 M!ro.u4 G@! 0urn!9ea91 @!ro.ur!4e, ceru4 2ur!! 2u.tur!4e<, !ar au9u4 tran.@!te 4a .'!r!t .unete4e, Gn toat1 "ar!etatea 4or de ton ! co@'o9!L!e8 ! cu@ @a! @u4te d!ntre ace.tea .unt oE.er"ate a Gn.oL! 'e 0!ecare d!ntre ce4e4a4te, e4e aOun2 .1 0!e @arcate de un nu@e ! a.t0e4 .1 0!e cuno.cute dre't un 4ucru8 Gn ace.t c+!', de eJe@'4u, o anu@!t1 cu4oare, 2u.t, @!ro., 0or@1 ! con.!.tenL1, 0!!nd oE.er"ate G@'reun1, .unt con.!derate un 4ucru d!.t!nct, de.e@nat cu nu@e4e de mr& A4te co4ecL!! de !de! con.t!tu!e o '!atr1, un arEore, o carte ! a4te 4ucrur! de 0e4u4 ace.ta care 'ot 0! 'erce'uteT 4ucrur! care, dat 0!!nd c1 e4e .unt '41cute .au ne'41cute, 'ro"oac1 .ent!@ente de !uE!re, ur1, Eucur!e, @#+n!re ! a a @a! de'arte8 II8 Dar, Gn a0ar1 de toat1 acea "ar!etate de !de! .au oE!ecte, eJ!.t1, de a.e@enea, ce"a care 4e cunoa te .au 4e 'erce'e ! care e0ectuea91 d!"er.e o'eraL!!, cu@ .unt ce4e de "o!nL1, de !@a2!naL!e, de @e@or!e
33
GEORGE $ERBELEY

re0er!toare 4a ace4e !de! .au oE!ecte8 Acea.t1 eJ!.tenL1 act!"1 care 'erce'e e.te ceea ce eu nu@e.c minte, spirit, suflet .au (u?& Cu"!nte 'r!n care nu de.e@ne9 "reuna d!ntre !de!4e @e4e, c! un 4ucru cu totu4 d!.t!nct de e4e, Gn care e4e eJ!.t1 .au, ceea ce e.te ace4a ! 4ucru, 'r!n care e4e .unt 'erce'ute?T 'entru c1 eJ!.tenLa une! !de! con.t1 Gn a 0! 'erce'ut1>8 III8 C1 n!c! 2#ndur!4e noa.tre, n!c! .ent!@ente4e, n!c! !de!4e 0or@ate de !@a2!naL!e nu eJ!.t1 01r1 @!nte e.te ceea ce or!ce o@ "a ad@!te;8 ! 'are nu @a! 'uL!n e"!dent c1 "ar!ate4e .en9aL!! .au !de! !@'r!@ate Gn .!@Lur!, or!c#t de a@e.tecate .au de co@E!nate 4a un 4oc Iad!c1 or!care ar 0! oE!ecte4e 'e care 4e co@'unK, nu 'ot eJ!.ta a4t0e4 dec#t Gn @!ntea care 4e 'erce'e78 Cred c1 o cunoa tere !ntu!t!"1 'oate 0! oEL!nut1 de.'re acea.ta de c1tre or!c!ne "a 4ua a@!nte 4a ceea ce .e GnLe4e2e 'r!n ter@enu4 a e@ista atunc! c#nd e.te a'4!cat 4ucrur!4or .en.!E!4e:8 Ma.a 'e care .cr!u, .'un c1 eJ!.t1, ad!c1 o "1d ! o .!@tT !ar dac1 a '1r1.!/o, a .'une c1 ea a eJ!.tat, GnLe4e2#nd 'r!n acea.ta c1 dac1 a 0! 0o.t a e9at 4a ea a 0! 'utut .1 o 'erce' .au c1 "reun a4t .'!r!t o 'erce'e actua4@ente8 A 0o.t a!c! un @!ro., ad!c1 e4 a 0o.t @!ro.!tT a 0o.t a!c! un .unet, ceea ce Gn.ea@n1 c1 e4 a 0o.t au9!tT o cu4oare .au o 0!2ur1 au 0o.t 'erce'ute 'r!n "19 .au 'r!n '!'1!t8 Acea.ta e.te tot ceea ce 'ot GnLe4e2e 'r!n ace.te eJ're.!! ! 'r!n a4te4e a.e@1n1toare8 C#t 'r!"e te ceea ce .e .'une de.'re eJ!.tenLa aE.o4ut1 a 4ucrur!4or ne2#nd!te, 01r1 "reo re4aL!e cu 'erce'erea 4or, e.te ce"a ce 'are cu totu4 de neGnLe4e.6&8 A4 4or esse e.te percipi, ne0!!nd 'o.!E!4 ca e4e .1 a!E1 "reo eJ!.tenL1 Gn a0ara @!nL!4or .au a 4ucrur!4or cu2et1toare care 4e 'erce'8 IV8 E.te, Gntr/ade"1r, o o'!n!e Gn @od .tran!u r1.'#nd!t1 'r!ntre oa@en!, aceea c1 4ocu!nLe4e, @unL!!, r#ur!4e, Gntr/ un cu"#nt toate 4ucrur!4e .en.!E!4e au o eJ!.tenL1 natura41 .au d!.t!nct1 Gn @od rea4 de 'erce'erea 4or de c1tre !nte4ect8 Dar cu or!c#t de @are Gncredere ! Gncu"!!nLare ar 0! 'r!@!t Gn 4u@e ace.t 'r!nc!'!u, or!c!ne "a a"ea curaOu4 .1/6 'un1 4a Gndo!a41 'oate, dac1 eu nu 2re e.c66, .1/ ! dea .ea@a c1 ace.ta !@'4!c1 o contrad!cL!e @an!0e.t18 C1c! ce .unt @a! .u. @enL!onate4e oE!ecte dec#t 4ucrur! 'e care no! 4e 'erce'e@ cu .!@Lur!4e ! 'e care 4e 'erce'e@ Gn a0ar1 de 'ro'r!!4e noa.tre !de! .au .en9aL!!Y !
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

nu e.te 'ur ! .!@'4u contrad!ctor!u ca "reunu4 d!ntre ace.tea .au "reo co@E!naL!e a 4or .1 eJ!.te Gn a0ara 'erce'L!e!Y V8 Dac1 eJa@!n1@ Gn 'ro0un9!@e acea.t1 te91, "o@ 21.! c1 Gn 0ond de'!nde de doctr!na ideilor abstracte& Oare 'oate eJ!.ta un 2en @a! .uEt!4 de aE.tracL!e dec#t ace4a de a d!.t!n2e eJ!.tenLa oE!ecte4or .en.!E!4e de 0a'tu4 c1 e4e .unt 'erce'ute, a a Gnc#t .1 4e conce'! ca eJ!.t#nd ne'erce'uteY Lu@!n1 ! cu4or!, ca4d ! rece, Gnt!ndere ! 0!2ur!, Gntr/un cu"#nt, 4ucrur!4e 'e care 4e "ede@ ! .!@L!@, ce .unt e4e dac1 nu tot at#tea .en9aL!!, noL!un!, !de! .au !@'re.!! a.u'ra .!@Lur!4orY ! e.te oare 'o.!E!4 .1 .e'ar1@, 0!e ! nu@a! Gn 2#nd!re, "reunu4 d!n ace.tea de 'erce'L!eY Gn ceea ce @1 'r!"e te, a 'utea 4a 0e4 de u or .1 d!"!d un 4ucru de e4 Gn.u !8 Pot, Gntr/ade"1r, .1 d!"!d Gn 2#ndur!4e @e4e .au .1 conce' a'arte de 0!ecare a4tu4 ace4e 4ucrur! 'e care, 'oate, n!c!odat1 nu 4e/a@ 'erce'ut 'r!n .!@Lur! d!"!9ate Gn 0e4u4 ace.ta8 A.t0e4, G@! !@a2!ne9 trunc+!u4 cor'u4u! u@an 4!'.!t de @e@Ere, or! conce' @!ro.u4 tranda0!ru4u! 01r1 a 2#nd! 4a tranda0!ru4 Gn.u !8 Deoca@dat1 nu "o! ne2a c1 'ot aE.tract!9a, dac1 'ute@ nu@! Gn @od corect abstracti7are ceea ce .e eJt!nde doar 4a conce'erea Gn @od .e'arat a unor a.e@enea oE!ecte ce 'ot rea4@ente .1 eJ!.te .au .1 0!e actua4@ente 'erce'ute ca 0!!nd .e'arate8 Dar 'uterea @ea de conce'ere .au de !@a2!nare nu .e eJt!nde d!nco4o de 'o.!E!4!tatea .au de eJ!.tenLa rea41 a 'erce'L!e!6%8 De aceea G@! e.te !@'o.!E!4 .1 "1d .au .1 .!@t "reun 4ucru 01r1 .en9aL!a actua41 a ace4u! 4ucru, a a Gnc#t G@! e.te !@'o.!E!4 .1 conce' Gn 2#ndur!4e @e4e "reun 4ucru .en.!E!4 d!.t!nct de .en9aL!a .au 'erce'L!a ace.tu!a6<8 VI8 Une4e ade"1rur! .unt at#t de a'roa'e ! de e"!dente 'entru .'!r!t Gnc#t o@u4 treEu!e doar .1 de.c+!d1 oc+!! .'re a 4e "edea6=8 Con.!der c1 un ade"1r !@'ortant 'entru .'!r!t e.te ace4a c1 Gntre2u4 cor a4 ceru4u! ! tot !n"entaru4 '1@#ntu4u!, Gntr/un cu"#nt toate ace4e cor'ur! care a4c1tu!e.c o.atura 'utern!c1 a 4u@!! nu are n!c! o

eJ!.tenL1 01r1 .'!r!t, c1 eJ!.tenLa 4or e.te aceea de a 0! 'erce'ute .au cuno.cuteT c1, 'r!n ur@are, at#ta t!@' c#t e4e nu .unt 'erce'ute actua4@ente de @!ne, or! nu eJ!.t1 Gn @!ntea @ea .au Gn aceea a "reunu! a4t .'!r!t creat, e4e treEu!e 0!e .1 nu a!E1 n!c! un 0e4 de eJ!.tenL1, 0!e .1 eJ!.te Gn @!ntea unu! .'!r!t etern, 0!!nd cu totu4 de neGnLe4e. ! !@'4!c#nd Gntrea2a aE.urd!tate a aE.tract!91r!! 0a'tu4 de a atr!Eu! "reune! .!n2ure '1rL! d!n ace.tea o
34 35
GEORGE $ERBELEY

eJ!.tenL1 !nde'endent1 de .'!r!t8 S're a .e con"!n2e de acea.ta, c!t!toru4 treEu!e doar .1 re04ecte9e ! .1 Gncerce .a .e'are Gn 'ro'r!!4e .a4e 2#ndur! eJ!.tenLa unu! 4ucru .en.!E!4 de eJ!.tenLa 'erce'ut1 a ace.tu!a8 VII8 D!n ce4e .'u.e ur@ea91 c1 nu eJ!.t1 "reo a4t1 .uE.tanL1 dec#t spiritul .au .uE.tanLa care 'erce'e6?8 Dar 'entru @a! de'4!na do"ed!re a ace.te! c+e.t!un!, 0!e/ne 'er@!. .1 4u1@ Gn con.!derare ca4!t1L!4e .en.!E!4e cu@ .unt cu4oarea, 0or@a, @! carea, @!ro.u4, 2u.tu4 ! a4te4e de ace.t 0e4, ad!c1 !de!4e 'erce'ute de .!@Lur!8 A adar, e.te o contrad!cL!e @an!0e.t1 ca o !dee .1 eJ!.te Gntr/un 4ucru care nu 'erce'e Ain an unpercei)ing thing'> c1c! a a"ea o !dee e.te totuna cu a 'erce'e( de aceea ace4 4ucru Gn care eJ!.t1 cu4oare, 0or@1 ! ca4!t1L! a.e@1n1toare treEu!e .1 4e 'ercea'1T de a!c! conc4u9!a c4ar1 c1 nu 'oate 0! n!c! o .uE.tanL1 ne2#nd!toare .au substrat a4 ace4or !de!8 VIII8 VeL! .'une Gn.1 c1 de ! !de!4e Gn.e ! nu eJ!.t1 01r1 .'!r!t, 'ot totu ! eJ!.ta 4ucrur! a.e@1n1toare cu e4e, co'!! a4e 4or, 4ucrur! care eJ!.t1 01r1 .'!r!t, Gntr/o .uE.tanL1 care nu 2#nde te6>8 R1.'un.u4 @eu e.te c1 o !dee nu 'oate 0! n!@!c a4tce"a dec#t !deeT o cu4oare .au o 0or@1 nu 'oate 0! n!@!c a4tce"a dec#t cu4oare .au 0or@18 Dac1 'r!"!@ c#tu ! de 'uL!n Gn 2#ndur!4e noa.tre, "o@ 21.! c1 e.te !@'o.!E!4 .1 conce'e@ o a.e@1nare a4tunde"a dec#t Gntre !de!4e noa.tre8 Pe de a4t1 'arte, GntreE dac1 ace4e 4ucrur! 're.u'u.e or!2!na4e .au eJter!oare, c1rora !de!4e noa.tre 4e .unt !@a2!n! .au re're9ent1r!, .unt e4e Gn.e4e 'erce't!E!4e .au nuY Dac1 .unt, atunc! e4e .unt !de!, !ar no! a@ c# t!2at 'art!da6;T dar dac1 .'uneL! c1 nu .unt, a'e4e9 4a or!c!ne .1/@! .'un1 dac1 are .en. .1 .e a.erte9e c1 o cu4oare e.te ce"a ce e.te !n"!9!E!4, c1 tare .au @oa4e e.te ce"a ce e.te !ntan2!E!4, ! a a @a! de'arte8 IH8 EJ!.t1 un!! care 0ac d!.t!ncL!e Gntre ca4!t1L! primare ! secundare< 'r!n ce4e d!nt#! e! GnLe4e2 Gnt!nderea, 0or@a, @! carea, re'au.u4, .o4!d!tatea .au !@'enetraE!4!tatea ! nu@1ru4T 'r!n u4t!@e4e e! GnLe4e2 toate ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e, cu@ .unt cu4or!4e, .unete4e, 2u.tur!4e, ! a a @a! de'arte678 Ide!4e 'e care 4e a"e@ de.'re ace.tea e! recuno.c c1 nu .unt .!@!4!tud!n! a4e "reunu! 4ucru care eJ!.t1 01r1 .'!r!t .au ne'erce'utT dar e! ar "rea ca !de!4e noa.tre de.'re ca4!t1L!4e 'r!@are .1 0!e @ode4e .au !@a2!n! a4e unor 4ucrur! care eJ!.t1 01r1 .'!r!t, Gntr/o <>
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

.uE.tanL1 'e care e! o nu@e.c materie& Pr!n @ater!e, a adar, treEu!e .1 GnLe4e2e@ o .uE.tanL1 !nert1, 4!'.!t1 de .!@L!re6:, Gn care .uE9!.t1 rea4@ente Gnt!nderea, 0or@a ! @! carea8 Dar e.te e"!dent, d!n ceea ce a@ ! de@on.trat, c1 Gnt!nderea, 0or@a ! @! carea .unt doar !de! care eJ!.t1 Gn .'!r!t ! c1 o !dee nu 'oate 0! a4tce"a dec#t o !dee ! c1, Gn con.ec!nL1, n!c! e4e ! n!c! ar+et!'ur!4e 4or%& nu 'ot eJ!.ta Gntr/o .uE.tanL1 care nu 'erce'e Aunpercei)ing substance'& Dec! e.te c4ar c1 Gn.1 ! noL!unea a ceea ce .e nu@e te materie .au substan corporal cu'r!nde Gn ea o contrad!cL!e%68 H8 Ace!a care a.ertea91 c1 0or@a, @! carea ! re'au.u4 ca4!t1L!4or 'r!@are .au or!2!na4e eJ!.t1 01r1 .'!r!t, Gn .uE.tanLe ne2#nd!toare, recuno.c Gn ace4a ! t!@' c1 cu4or!4e, .unete4e, ca4du4, rece4e ! a4te a.e@enea ca4!t1L! .ecundare nu .unt ceea ce e! ne .'un a 0! .en9aL!! care eJ!.t1 eJc4u.!" Gn .'!r!t ! c1 de'!nd ! .unt cau9ate de @1r!@ea, .tructura ! @! carea unor @!nu.cu4e 'art!cu4e de @ater!e8 Ace.ta e.te 'entru e! un ade"1r neGndo!e4n!c, 'e care G4 'ot de@on.tra d!nco4o de or!ce eJce'L!e8 Gn ace.te c!rcu@.tanLe, dac1 ar 0! .!2ur c1 ace4e ca4!t1L! or!2!na4e .unt Gn @od !n.e'araE!4 un!te cu ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e ! nu .unt, c+!ar Gn 2#nd!re, ca'aE!4e de a 0! aE.tra.e d!n e4e, ur@ea91 de a!c! cu c4ar!tate c1 e4e eJ!.t1 doar Gn .'!r!t8 Dar G4 'o0te.c 'e or!c!ne .1 re04ecte9e ! .1 Gncerce dac1 'oate, 'r!n or!ce aE.tract!9are de 2#nd!re, .1 concea'1 Gnt!nderea ! @! carea unu! cor' 01r1 ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e8 Gn ceea ce @1 'r!"e te, GnLe4e2 c4ar c1 nu .t1 Gn 'uterea @ea .1 e4aEore9 o !dee de cor' Gnt!n. ! Gn @! care, c! treEu!e, de a.e@enea, .1/! dau o cu4oare .au a4te ca4!t1L! .en.!E!4e de.'re care e.te .taE!4!t c1 eJ!.t1 nu@a! Gn .'!r!t8 Pe .curt, Gnt!nderea, 0or@a ! @! carea, aE.tra.e d!n toate ce4e4a4te ca4!t1L!, .unt de neconce'ut8 A adar, aco4o unde eJ!.t1 ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e treEu!e .1 eJ!.te ! ace.tea, ad!c1 Gn .'!r!t ! n!c1!er! a4tunde"a8 HI8 A adar, mare ! mic, repede ! !ncet ad@!te@ c1 nu eJ!.t1 n!c1!er! 01r1 .'!r!t, 0!!nd Gntru totu4 re4at!"e ! .c+!@E#ndu/.e 'e @1.ur1 ce .tructura .au 'o9!L!a or2ane4or de .!@L "ar!a91%%8 De aceea Gnt!nderea care eJ!.t1 01r1 .'!r!t nu e.te n!c! @are, n!c! @!c1, @! carea nu e.te n!c! ra'!d1, n!c! Gnceat1, ad!c1 e4e nu eJ!.t1 n!c!decu@ ca atare8 Dar, "eL! .'une, e4e .unt Gnt!ndere Gn 2enera4 ! @! care Gn 2enera4( a.t0e4 "ede@
37
GEORGE $ERBELEY

c#t de @u4t te9a cu 'r!"!re 4a .uE.tanLe4e Gnt!n.e ! @! c1toare, care eJ!.t1 01r1 .'!r!t, de'!nde de .tran!a doctr!n1 cu 'r!"!re 4a ideile abstracte& Iar a!c! nu @1 'ot o'r! .1 nu oE.er" c#t de @u4t .e a.ea@1n1 "a2a ! !ndeter@!nata de.cr!ere a @ater!e! .au a .uE.tanLe! cor'ora4e, 'e care 0!4o.o0!! @odern! au !ntrodu./o Gn 'ro'r!!4e 4or 'r!nc!'!!, cu Gn"ec+!ta ! at#t de r!d!cu4!9ata noL!une de materia prima, Gnt#4n!t1 4a Ar!.tote4 ! 4a ade'L!! .1!8 ,1r1 Gnt!ndere

.o4!d!tatea nu 'oate 0! conce'ut18 D!n @o@ent ce a 0o.t de@on.trat c1 Gnt!nderea nu eJ!.t1 Gntr/o .uE.tanL1 care nu 2#nde te%<, ace4a ! 4ucru treEu!e .a 0!e ade"1rat de.'re .o4!d!tate8 HII8 C1 nu@1ru4 e.te Gn Gntre2!@e creaL!a .'!r!tu4u!, c+!ar dac1 .e ad@!te c1 ce4e4a4te ca4!t1L! eJ!.t1 01r1 e4, "a 0! e"!dent 'entru or!c!ne !a Gn con.!derare 0a'tu4 c1 ace4a ! 4ucru 'oart1 o cate2or!e d!0er!t1 de nu@1r, du'1 cu@ .'!r!tu4 G4 "ede .uE d!0er!te a.'ecte8 A.t0e4, aceea ! Gnt!ndere e.te unu, tre! .au tre!9ec! ! a.e, du'1 cu@ .'!r!tu4 o !a Gn con.!derare cu re0er!re 4a un 5ard, un '!c!or .au un Lo4 Ainch'& Nu@1ru4 e.te at#t de "!9!E!4 re4at!" ! de'endent de !nte4ectu4 oa@en!4or Gnc#t e.te .tran!u .1 2#nde t! cu@ c!ne"a !/ar da o eJ!.tenL1 aE.o4ut1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Vede@ o carte, o 'a2!n1, un r#nd de teJtT toate ace.tea .unt Gn e2a41 @1.ur1 un!t1L!, de ! une4e conL!n @a! @u4te d!n ce4e4a4te8 E.te Gntotdeauna c4ar c1 un!tatea .e ra'ortea91 4a o co@E!naL!e 'art!cu4ar1 de !de! Gn @od arE!trar 'u.e 4ao4a4t1 de .'!r!t8 HIII8 Un!tatea t!u c1 e.te o !dee .!@'41 .au neco@'u.1 care Gn.oLe te ce4e4a4te !de! d!n .'!r!t8 Nu 21.e.c c1 a@ "reo a.t0e4 de !dee care .1 core.'und1 cu"#ntu4u! unitate> !ar dac1 a a"ea, cred c1 a !9Eut! ./o 21.e.cT d!@'otr!"1, ar treEu! .1 0!e cea @a! 0a@!4!ar1 'entru !nte4ectu4 @eu, de "re@e ce .e .'une c1 Gn.oLe te toate ce4e4a4te !de! ! c1 e.te 'erce'ut1 'e toate c1!4e .en9aL!e! ! re04ecL!e!8 S're a nu 4un2! "orEa, .1 .'une@ c1 e.te o idee abstract& HIV8 Vo! ad1u2a 4a ace.tea c1 Gn ace4a ! @od Gn care 0!4o.o0!! @odern! do"ede.c c1 anu@!te ca4!t1L! .en.!E!4e nu au n!c! o eJ!.tenL1 Gn @ater!e .au Gn a0ara .'!r!tu4u!, ace4a ! 4ucra 'oate 0! 4a 0e4 do"ed!t de.'re toate ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e, or!care ar 0! e4e8 A.t0e4, de eJe@'4u, .e .'une c1 rece4e ! ca4du4 .unt a0ecL!un! doar a4e .'!r!tu4u! ! n!c!decu@
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

@ode4e de eJ!.tenLe rea4e Gn .uE.tanLe4e cor'ora4e, care 4e 'ro"oac1, deoarece ace4a ! cor' 'are rece une! @#!n! ! ca4d ce4e!4a4te%=8 Gn ace.te G@'reOur1r!, de ce nu 'ute@, de a.e@enea, ar2u@enta c1 0or@a ! Gnt!nderea nu .unt @ode4e .au .!@!4!t1L! a4e ca4!t1L!4or eJ!.tente Gn @ater!e, deoarece 4a ace4a ! oc+! Gn cond!L!! d!0er!te, or! 4a oc+! de .tructur1 d!0er!t1 Gn ace4ea ! cond!L!! e4e a'ar d!0er!te ! nu 'ot 0! 'r!n ur@are !@a2!n! a4e "reunu! 4ucru .taE!4!t ! deter@!nat 01r1 .'!r!tY Pe de a4t1 'arte, e.te 0a't do"ed!t c1 du4ce4e nu .e a041 rea4@ente Gn 4ucru4 .a'!d, deoarece 4ucru4 r1@#n#nd ne.c+!@Eat du4ce4e e.te .c+!@Eat Gn a@ar, ca Gn ca9u4 une! 0eEre .au a4 "!c!er!! Gn a4te 'r!"!nLe a Eo4L!! 'a4at!ne8 Nu 4a 0e4 de re9onaE!4 e.te .1 .'une@ c1 @! carea nu de'!nde de .'!r!t, de "re@e ce, dac1 .ucce.!unea de !de! d!n .'!r!t de"!ne @a! ra'!d1, @! carea, 0a't ad@!., "a '1rea @a! Gnceat1, 'e c#nd nu are 4oc n!c! o .c+!@Eare Gn "reun oE!ect eJtern%?8 HV8 S1 eJa@!n1@ 'e .curt ace4e ar2u@ente de.'re care .e crede c1 do"ede.c c4ar c1 cu4or!4e ! 2u.tur!4e eJ!.t1 doar Gn .'!r!t ! "o@ 21.! c1 e4e 'ot 4a 0e4 de E!ne do"ed! ace4a ! 4ucru de.'re Gnt!ndere, 0or@1 ! @! care8 De ! treEu!e @1rtur!.!t c1 acea.t1 @etod1 de ar2u@entare nu do"ede te tot at#t de con"!n21tor c1 nu eJ!.t1 Gnt!ndere .au cu4oare Gntr/un oE!ect eJter!or, a a du'1 cu@ nu cunoa te@ 'r!n .!@Lur! care e.te ade"1rata Gnt!ndere .au cu4oare a oE!ectu4u!8 Dar ar2u@ente4e 'recedente arat1 c4ar c1 e.te !@'o.!E!4 ca "reo cu4oare .au or!care a4t1 ca4!tate .en.!E!41 .1 eJ!.te Gntr/un .uE!ect care nu 2#nde te, 01r1 .'!r!t, or! c1 ar eJ!.ta Gntr/ade"1r un oE!ect eJter!or8 HVI8 S1 eJa@!n1@ Gn.1 'uL!n o'!n!a acce'tat18 Se .'une c1 Gnt!nderea e.te un @od .au un acc!dent a4 @ater!e! ! c1 @ater!a e.te substratul care G4 .u'ort18 Dore.c acu@ .1/@! eJ'4!caL! ce .e GnLe4e2e 'r!n eJten.!a 'e care o suport @ater!a8 G@! .'uneL! c1 nu a"eL! n!c! o !dee de @ater!e ! c1 de aceea nu o 'uteL! eJ'4!ca8 V1 r1.'und c1 de ! nu a"eL! n!c! o !dee 'o9!t!"1, dac1 totu ! a"eL! "reo .e@n!0!caL!e c#t de c#t, treEu!e .1 a"eL! ce4 'uL!n o !dee re4at!"1 de.'re @ater!e( de ! nu cunoa teL! ce e.te ea, totu ! treEu!e .1 're.u'uneL! a cunoa te ce re4aL!e o duce 4a acc!dente ! ce .e GnLe4e2e 'r!n a 4e .u'orta8 E.te e"!dent c1 ter@enu4 suport nu 'oate 0! 4uat a!c! Gn .en.u4 .1u u9ua4 .au 4!tera4, ca <7
39
GEORGE $ERBELEY

atunc! c#nd .'une@ c1 .t#4'!! .u'ort1 o c41d!re( Gn ce .en. treEu!e, a adar, 4uatY HVII8 Dac1 @1 !ntere.e9 ce GnLe4e2 'r!n substan a material ce! @a! eJ!2enL! 0!4o.o0!, "o! a04a c1 e! recuno.c a nu a"ea n!c! o a4t1 .e@n!0!caL!e ata at1 4a ace.te .unete, c! !deea de eJ!.tenL1 Gn 2enera4, a.oc!at1 cu noL!unea re4at!"1 de a .u'orta acc!dente8 Ideea 2enera41 de eJ!.tenL1 G@! 'are a 0! cea @a! aE.tract1 ! de neGnLe4e. d!ntre toate ce4e4a4te%>T !ar c#t de.'re 0a'tu4 c1 .u'ort1 acc!dente, a a cu@ 'e dre't a@ oE.er"at ad!neaur!, nu 'oate 0! GnLe4e. Gn .en.u4 u9ua4 a4 ace.tor cu"!nteT treEu!e dec! 4uate Gn "reun a4t .en., dar care e.te ace.ta, e! nu 'ot eJ'4!ca8 A a .t#nd 4ucrur!4e, atunc! c#nd !au Gn con.!derare ce4e dou1 ra@ur! care dau .e@n!0!caL!a cu"!nte4or substan materiala, .unt con"!n. c1 nu eJ!.t1 n!c! o .e@n!0!caL!e d!.t!nct1 care .1 4e 0!e ata at18 Dar de ce .1 ne 'reocu'e at#ta d!.cutarea ace.tu! substrat @ater!a4 .au .u'ort a4 0or@e! ! @! c1r!!, 'recu@ ! a4te ca4!t1L! .en.!E!4eY Nu 're.u'une acea.ta c1 au o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u!Y ! nu e.te o c4ar1 contrad!cL!e ! de/a dre'tu4 de neconce'utY HVIII8 Dar cu toate c1 ar 0! 'o.!E!4 ca .uE.tanLe4e .o4!de, 0!2urate ! @oE!4e .1 eJ!.te 01r1 .'!r!t, core.'un9#nd !de!4or 'e care 4e a"e@ de.'re cor'ur!, totu ! cu@ e.te 'o.!E!4 'entru no! .1 4e cunoa te@Y TreEu!e .1 4e cunoa te@ 0!e 'r!n .!@Lur!, 0!e cu aOutoru4 raL!un!!8 C#t 'r!"e te .!@Lur!4e noa.tre, 'r!n e4e ne cunoa te@ doar .en9aL!!4e, !de!4e%; .au ace4e 4ucrur! care .unt ne@!O4oc!t 'erce'ute de .!@Lur! ! 'e care 4e 'uteL! nu@! cu@ "reL!,

dar e4e nu ne !n0or@ea91 c1 4ucrur!4e eJ!.t1 01r1 .'!r!t .au ne'erce'ute, ca ace4ea care .unt 'erce'ute8 ,a'tu4 ace.ta G4 recuno.c @ater!a4! t!! Gn ! !8 De aceea r1@#ne de .'u. c1, dac1 a"e@ o cunoa tere c#t de c#t a 4ucrur!4or eJterne, acea.ta treEu!e .1 0!e 'r!n raL!une, !n0er#nd eJ!.tenLa 4or d!n ceea ce e.te ne@!O4oc!t 'erce'ut de .!@Lur!8 Dar ce raL!une ne 'oate 0ace .1 crede@ Gn eJ!.tenLa unor unor cor'ur! 01r1 .'!r!tu4 d!n care 'erce'e@ /without the mindfrom what we percei)e', de "re@e ce n!c! c+!ar 'atron!! @ater!e! nu 'ret!nd c1 eJ!.t1 "reo coneJ!une nece.ar1 Gntre e4e ! !de!4e noa.treY Cred c1 toat1 4u@ea ad@!te I!ar ceea ce .e Gnt#@'41 Gn "!.e, de4!rur! ! a4te4e a.e@enea 'une 4ucru4 ace.ta d!nco4o de or!ce d!.cuL!eK c1 e.te 'o.!E!4 .1 0!@ a0ectaL! de toate !de!4e 'e care 4e a"e@ Gn 're9ent, de ! nu eJ!.t1 cor'ur! care .1 nu
40
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

4e .e@ene8 De aceea e.te e"!dent ca .u'o9!L!a eJ!.tenLe! cor'ur!4or eJterne nu e.te nece.ar1 .'re a ne 'roduce !de!4eT d!n @o@ent ce .e ad@!te c1 e4e .unt 'rodu.e uneor!, ar 0! 'o.!E!4 .1 0!e 'rodu.e Gntotdeauna, Gn aceea ! .ucce.!une Gn care 4e "ede@ Gn 're9ent, 01r1 concur.u4 4or%78 HIH8 Dar de ! ar 0! 'o.!E!4 .1 a"e@ toate .en9aL!!4e 01r1 e4e, 'oate c1 totu ! 'ute@ conce'e ! eJ'4!ca @a! u or @odu4 de a 0! 'rodu.e dac1 're.u'une@ a.e@1narea cu cor'ur!4e eJterne @a! de2raE1 dec#t a4t0e4T ! a.t0e4 ar 0! ce4 'uL!n 'roEaE!4 c1 eJ!.t1 a.e@enea cor'ur! care !nduc !de!4e 4or Gn @!nL!4e noa.tre8 Dar nu 'ute@ de 0e4 0ace acea.t1 a0!r@aL!eT c1c! de ! 4e d1@ @ater!a4! t!4or cor'ur!4e 4or eJterne, e!, du'1 'ro'r!a 4or @1rtur!.!re, n!c! 'e de'arte nu t!u cu@ .unt 'rodu.e !de!4e noa.tre, d!n @o@ent ce e! Gn ! ! .unt !nca'aE!4! .1 GnLe4ea21 Gn ce @od cor'u4 'oate acL!ona a.u'ra .'!r!tu4u! .au cu@ e.te 'o.!E!4 ca e4 .1 !@'r!@e "reo !dee Gn .'!r!t%:8 Gn con.ec!nL1, e.te e"!dent c1 'roducerea de !de! .au de .en9aL!! Gn .'!r!te4e noa.tre nu 'oate 0! @ot!" 'entru care .1 're.u'une@ eJ!.tenLa @ater!e! .au a .uE.tanLe4or cor'ora4e, de "re@e ce .e ad@!te c1 acea.ta r1@#ne 4a 0e4 de !neJ'4!caE!41, cu .au 01r1 acea.t1 .u'o9!L!e8 Dac1, a adar, ar 0! 'o.!E!4 .1 eJ!.te cor'ur! Gn a0ara .'!r!tu4u!, a .u.L!ne totu ! 4ucru4 ace.ta treEu!e .1 0!e o o'!n!e c#t .e 'oate de ne0ondat1T c1c! ar 0! .1 're.u'u!, aE.o4ut 01r1 n!c! un @ot!", c1 Du@ne9eu a creat nenu@1rate 0!!nLe care .unt cu totu4 ne0o4o.!toare ! care nu .er"e.c Gn n!c! un c+!' .co'u4u!8 HH8 Pe .curt, dac1 ar eJ!.ta cor'ur! eJterne, e.te !@'o.!E!4 .1 aOun2e@ "reodat1 .1 4e cunoa te@T !ar dac1 e4e nu ar eJ!.ta, a@ 'utea a"ea eJact ace4ea ! @ot!"e de a crede c1 ar 0! ceea ce a"e@ acu@8 S1 're.u'une@<&, ceea ce n!@en! nu 'oate ne2a ca 'o.!E!4, o !nte4!2enL1 care, 01r1 aOutoru4 cor'ur!4or eJterne, e.te a0ectat1 de ace4a ! 4anL de .en9aL!! .au !de! ca ! du@nea"oa.tr1, !@'r!@ate Gn aceea ! ord!ne ! cu o "!"ac!tate Gn .'!r!tu4 .1u8 M1 GntreE dac1 acea !nte4!2enL1 are toate @ot!"e4e .1 cread1 Gn eJ!.tenLa .uE.tanLe4or cor'ora4e, re're9entate de !de!4e .a4e ! care 4e 'roduce Gn @!ntea .a, 0!!nd 'o.!E!4 ca ! du@nea"oa.tr1 .1 credeL! ace4a ! 4ucru8 De.'re acea.ta nu a"e@ a d!.cutaT or!ce 'er.oan1 re9onaE!41 are Gn.1 de 'u. 4a Gndo!a41 t1r!a =6
GEORGE $ERBELEY

or!c1ror ar2u@ente 'e care crede a 4e a"ea Gn 0a"oarea eJ!.tenLe! cor'ur!4or Gn a0ara .'!r!tu4u! /bodies without the minei'& HHI8 Dac1 ar 0! nece.ar .1 adau2 ! a4te 'roEe G@'otr!"a eJ!.tenLe! @ater!e!, 4a ce4e .'u.e, a 'utea eJe@'4!0!ca cu ace4e @u4te eror! ! d!0!cu4t1L! Ica .1 nu @enL!one9 !@'!et1L!4eK care au re9u4tat d!n acea.t1 te918 Acea.ta a dat 'r!4eOu4 4a nenu@1rate contro"er.e ! d!.'ute Gn 0!4o.o0!e, ! nu 4a 'uL!ne de @u4t @a! @are Gn.e@n1tate Gn re4!2!e8 Dar nu "o! !ntra a!c! Gn deta4!! Gn acea.t1 'r!"!nL1, at#t 'entru c1 .ocot c1 ar2u@ente4e a posteriori nu .unt nece.are 'entru con0!r@area a ceea ce a 0o.t, dac1 nu 2re e.c, .u0!c!ent de@on.trat a priori, c#t ! 'entru c1 "o! 21.! @a! t#r9!u oca9!a de/a .'une ce"a a.u'ra 4or8 HHII8 M1 te@ c1 a@ @ot!"e .1 cred c1 .unt !nut!4 de 'ro4!J Gn tratarea ace.tu! .uE!ect<68 De ce .1 u@04! ceea ce 'oate 0! de@on.trat cu toat1 c4ar!tatea Gntr/un r#nd .au dou1, or!cu! e.te ca'aE!4 de o @!n!@1 re04ecL!eY Nu/! ne"o!e dec#t .1 'r!"e t! Gn 'ro'r!!4e ta4e 2#ndur! ! .1 Gncerc! .1 "e9! dac1 'oL! conce'e ca un .unet, o 0or@1, o @! care .au o cu4oare .1 eJ!.te 01r1 .'!r!t .au ne'erce'ut1<%8 Acea.t1 eJ'er!enL1 u oar1 "1 'oate 0ace .1 GnLe4e2eL! c1 ceea ce .u.L!neL! e.te o contrad!cL!e e"!dent18 Gn @1.ura Gn care eu .unt d!.'u. .1 Ooc totu4 'e acea.t1 carte, dac1 du@nea"oa.tr1 'uteL! @1car conce'e o .uE.tanL1 Gnt!n.1 @oE!41 .au, Gn 2enera4, o !dee .au "reun 4ucru ce .ea@1n1 cu o !dee eJ!.t#nd a4t0e4 dec#t Gntr/o @!nte care o 'erce'e, "o! 0! 2ata .1 4a. Ea4t1 cau9a( c#t de.'re toat1 acea compagesn a cor'ur!4or eJterne 'e care o .u.L!neL!, G! "o! ad@!te eJ!.tenLa de dra2u4 du@nea"oa.tr1, de ! nu/ @! 'uteL! da "reun te@e! 'entru care credeL! c1 eJ!.t1, or! .1/! atr!Eu!L! "reo ut!4!tate c#nd .e 're.u'une c1 eJ!.t18 A adar, .!@'4a 'o.!E!4!tate ca o'!n!a du@nea"oa.tr1 .1 0!e ade"1rat1 "a trece dre't un ar2u@ent ade"1rat<=8 HHIII8 Dar, .'uneL! du@nea"oa.tr1, cu .!2uranL1 n!@!c nu e.te @a! u or dec#t .1/L! !@a2!ne9! co'ac! Gntr/un 'arc, de eJe@'4u, or! c1rL! Gntr/o ca@er1 de 4ucru, ! 'e n!@en! a41tur! care .1 4e 'ercea'18 R1.'und c1 'uteL! .1 "1 !@a2!naL! 4ucru4 ace.ta ! c1 nu e.te n!c! o d!0!cu4tate Gn acea.ta( dar ce .unt toate ace.tea, "1 ro2 eu Gn @od .t1ru!tor .1/@! .'uneL!, dac1 nu doar e4aEorarea Gn @!ntea du@nea"oa.tr1 a anu@!tor !de! 'e care 4e nu@!L! cr i ! copaci, o@!L#nd Gn ace4a ! t!@' .1 42
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

e4aEoraL! !deea de.'re c!ne"a care 4e 'oate 'erce'eY Dar, oare, nu 4e 'erce'eL! .au nu 4e 2#nd!L! du@nea"oa.tr1 Gn !"1 tot t!@'u4Y De aceea 4ucru4 ace.ta .e eJc4ude de 4a .!ne d!n c+e.t!une, ar1t#nd doar c1 a"eL! 'uterea de a !@a2!na .au 0or@a !de! Gn @!ntea du@nea"oa.tr1, nede@on.tr#nd Gn.1 c1 'uteL! conce'e oE!ecte a4e 2#nd!r!!

du@nea"oa.tr1 ce 'ot eJ!.ta 01r1 .'!r!t( ca .1 0aceL! acea.ta e.te nece.ar .1 4e conce'eL! ca eJ!.t#nd neconce'ute .au ne2#nd!te, ceea ce e.te o contrad!cL!e @an!0e.t18 Atunc! c#nd ne d1@ toat1 o.tenea4a .1 conce'e@ eJ!.tenLa cor'ur!4or eJterne, nu 0ace@ dec#t .1 conte@'41@ tot t!@'u4 'ro'r!!4e noa.tre !de!8 Dar .'!r!tu4, ne4u#nd de4oc a@!nte 4a .!ne Gn.u !, e.te a@12!t .1 cread1 c1 'oate ! c1 Gntr/ade"1r conce'e cor'ur! care eJ!.t1 ne2#nd!te de .'!r!t .au 01r1 .'!r!tT de ! Gn ace4a ! t!@' e4e .unt GnLe4e.e de e4 Gn.u !, .au ca eJ!.t#nd Gn e4 Gn.u !8 PuL!n1 atenL!e "a de.co'er! or!cu! ade"1ru4 ! e"!denLa ce4or .'u.e a!c!, 01c#nd nece.ar .1 .e !n.!.te a.u'ra "reune! a4te do"e9! G@'otr!"a eJ!.tenLe! .uE.tanLe! @ater!a4e<?8 HHIV8 Lucru4 ace.ta e.te aE.o4ut e"!dent du'1 !n0!@a cercetare a.u'ra 2#ndur!4or noa.tre .'re a cunoa te dac1 ne e.te 'o.!E!4 .1 GnLe4e2e@ ceea ce Gn.ea@n1 e@isten a absolut a obiectelor sensibile !n ele !nsele sau fr spirit& Pentru @!ne e.te e"!dent c1 ace.te cu"!nte @arc+ea91 0!e o tota41 contrad!cL!e, 0!e aE.o4ut n!@!c8 Iar .'re a/ ! con"!n2e 'e ce!4a4L!<> de acea.ta, nu cuno.c ca4e @a! 4e.n!c!oa.1 ! @a! d!rect1 dec#t .1/! !@'4or .1 eJa@!ne9e cu ca4@ 'ro'r!!4e 4or 2#ndur!( !ar dac1 'r!n acea.t1 concentrare a atenL!e! a'are "!du4 .au contrad!cL!a ace4or eJ're.!!, Gn @od .!2ur n!@!c nu e.te @a! nece.ar 'entru con"!n2erea 4or8 Toc@a! de aceea !n.!.t, .'un#nd c1 eJ!.tenLa aE.o4ut1 a 4ucrur!4or ne2#nd!te .unt cu"!nte 01r1 .en. .au care !nc4ud o contrad!cL!e8 Iat1 ceea ce re'et ! caut .1 Gnt!'1re.c Gn @!ntea c!t!toru4u!, reco@and#ndu/! cu toat1 .er!o9!tatea .1 re04ecte9e atent 4a ace.tea<;8 HHV, Toate !de!4e noa.tre, .en9aL!!4e .au 4ucrur!4e 'e care 4e 'erce'e@<7, 'r!n or!ce nu@e 4e/a@ d!.t!n2e, .unt Gn @od "!9!E!4 !nact!"eT nu !nc4ud n!c! o 'utere .au act!"!tate8 Dre't ur@are, o !dee .au oE!ect a4 2#nd!r!! nu 'oate 'roduce .au e0ectua n!c! o .c+!@Eare Gn a4tu48 S're a .at!.0ace ade"1ru4 ace.te! a0!r@aL!! nu e.te ne"o!e de n!@!c a4tce"a dec#t de .!@'4a oE.er"are a !de!4or noa.tre8 C1c! de "re@e ce 43
GEORGE $ERBELEY TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

e4e ! 0!ecare 'arte a 4or eJ!.t1 nu@a! Gn .'!r!t, ur@ea91 c1 nu eJ!.t1 n!@!c Gn e4e dec#t ceea ce e.te 'erce'ut8 Dar or!c!ne "a 0! atent 4a !de!4e .a4e, 0!e 4a .!@Lur!, 0!e 4a re04ecL!e, nu "a 'erce'e Gn e4e n!c! o 'utere .au act!"!tateT 'r!n ur@are, nu eJ!.t1 n!@!c de 0e4u4 ace.ta conL!nut Gn e4e8 PuL!n1 atenL!e ne "a de.co'er! c1 ade"1rata eJ!.tenL1 a une! !de! !@'4!c1 'a.!"!tate ! !nerL!e Gn acea.ta, Gn @1.ura Gn care e.te !@'o.!E!4 'entru o !dee .1 0ac1 "reun 4ucru .au, .tr!ct "orE!nd, .1 0!e cau9a "reunu! 4ucru( n!c! nu 'oate 0! "orEa de .!@!4!tud!nea .au @ode4u4 "reune! eJ!.tenLe act!"e, cu@ e.te e"!dent d!n 'ara2ra0u4 VIII<:8 De unde ur@ea91 c4ar c1 Gnt!nderea, 0or@a ! @! carea nu 'ot 0! cau9a .en9aL!!4or noa.tre8 De aceea a .'une c1 ace.tea .unt e0ecte4e 'uter!4or ce re9u4t1 d!n con0!2uraL!a, nu@1ru4, @! carea ! @1r!@ea cor'u.cu4!4or treEu!e Gn @od cert .1 0!e 0a4.8 HHVI8 No! 'erce'e@ o cont!nu1 .ucce.!une de !de!, une4e !ndu.e d!n nou, a4te4e 0!!nd .c+!@Eate .au d!.'1r#nd cu totu48 EJ!.t1 de aceea o cau91 oarecare a ace.tor !de!, de care e4e de'!nd ! care 4e 'roduce ! 4e @od!0!c18 C1 acea.t1 cau91 nu 'oate 0! "reo ca4!tate .au !dee, or! co@E!naL!e de !de!, e.te c4ar d!n 'ara2ra0u4 'recedent8 TreEu!e, a adar, .1 0!e o .uE.tanL1T ./a de@on.trat, Gn.1, c1 nu eJ!.t1 .uE.tanL1 cor'ora41 .au @ater!a41( r1@#ne ca, 'r!n ur@are, cau9a !de!4or .1 0!e o .uE.tanL1 act!"1 necor'ora41 .au .'!r!t=&8 HHVII8 S'!r!tu4 e.te eJ!.tenL1 .!@'41, ned!"!9at1, act!"1T Gn @1.ura Gn care e4 'erce'e !de! e.te nu@!t intelect, !ar Gn @1.ura Gn care 4e 're9!nt1 .au o'erea91 Gn "reun a4t 0e4 cu e4e e.te nu@!t )oin a& Gn con.ec!nL1, nu 'oate eJ!.ta n!c! o !dee 0or@at1 de .u04et .au .'!r!t( c1c! toate !de!4e, or!care ar 0! e4e, 0!!nd 'a.!"e ! !nerte /)ide 'ara2ra0u4 HHVK, nu 'ot re're9enta 'entru no!, 'e ca4ea !@a2!n!! .au a.e@1n1r!!, ceea ce acL!onea918 PuL!n1 atenL!e "a c4ar!0!ca 'entru or!c!ne c1 a a"ea o !dee care .1 aduc1 cu ace4 'r!nc!'!u act!" a4 @! c1r!! ! .c+!@E1r!! !de!4or e.te ce"a aE.o4ut !@'o.!E!48 Natura spiritului .au ceea ce acL!onea91 e.te Gn a a 0e4 Gnc#t nu 'oate 0! 'erce'ut de .!ne Gn.u !, c! nu@a! 'r!n e0ecte4e 'e care 4e 'roduce8 Dac1 "reun o@ .e Gndo!e te de ade"1ru4 ce4or .'u.e a!c!, .1 re04ecte9e ! .1 Gncerce dac1 'oate e4aEora !deea de.'re "reo 'utere .au eJ!.tenL1 act!"1T ! dac1 are !de! de.'re ce4e dou1 'r!nc!'a4e 'uter!, de.e@nate 'r!n nu@e4e de )oin ! intelect, d!.t!ncte una de a4ta, ca ! de.'re cea de a tre!a !dee, de .uE.tanL1 .au de eJ!.tenL1 Gn 2enera4, a.oc!at1 cu noL!unea re4at!"1 de .u'ort a4 ace.tora .au de .uE!ect a4 .u.a@!nt!te4or 'uter!, .e@n!0!cat 'r!n nu@e4e de suflet .au spirit& E.te ceea ce .u.L!n un!!T dar, 'e c#t 'ot eu GnLe4e2e, cu"!nte4e )oin , suflet, spirit nu eJ'r!@1 !de! d!0er!te .au, de 0a't, n!c! un 0e4 de !dee, c! ce"a ce e.te 0oarte d!0er!t de !de! ! care, 0!!nd un a2ent, nu 'oate 0! a.e@enea 4or .au .1 re're9!nte "reo !dee oarecare8 De ! treEu!e recuno.cut Gn ace4a ! t!@' c1 a"e@ o oarecare noL!une de .u04et, .'!r!t, ! cu 'r!"!re 4a o'eraL!!4e @!nL!!, cu@ .unt a "o!, a !uE!, a urG, de "re@e ce cunoa te@ .au GnLe4e2e@ .e@n!0!caL!a ace.tor cu"!nte8 HHVIII8 G1.e.c c1 'ot 'ro"oca !de! Gn @!ntea @ea du'1 '4ac, "ar!!nd ! .c+!@E#nd .cena or! de c#te or! 21.e.c de cu"!!nL18 Nu e.te dec#t o c+e.t!une de "o!nL1 ! 'e 4oc cutare .au cutare !dee a'are Gn 0ante9!a @ea=6T 'r!n aceea ! 'utere ea e.te anu4at1 ! 0ace 4oc a4te!a8 Acea.t1 co@'unere ! de.co@'unere de !de! eJ'r!@1 c#t .e 'oate de adec"at .'!r!tu4 Gn acL!une8 Gn 0e4u4 ace.ta @u4te .unt certe ! Gnte@e!ate 'e eJ'er!enL1, dar atunc! c#nd "orE!@ de a2enL! care nu 2#nde.c .au de !de! .t#rn!te eJc4u.!" de 'uterea "o!nLe!, 'ur ! .!@'4u ne a@12!@ cu cu"!nte8 HHIH8 Dar or!ce 'utere a a"ea a.u'ra 'ro'r!!4or @e4e 2#ndur!, 21.e.c c1 !de!4e actua4@ente 'erce'ute de .!@Lur! nu de'!nd de "o!nLa @ea8 C#nd 9!ua/n a@!a9a @are de.c+!d oc+!!, nu .t1 Gn 'uterea @ea .1 a4e2 dac1 .1 "1d .au nu, or! .1 +ot1r1.c ce oE!ecte 'art!cu4are .e "or 're9enta 'r!"!r!! @e4eT 4a 0e4 .tau 4ucrur!4e cu au9u4 ! cu ce4e4a4te .!@Lur!, !de!4e !@'r!@ate Gn e4e ne0!!nd creaL!!4e "o!nLe! @e4e8 De aceea eJ!.t1 a!c! o a4t1 "o!nL1 .au .'!r!t care 4e 'roduc=%8 HHH8 Ide!4e .!@Lur!4or=< .unt @a! 'utern!ce, @a! "!! ! @a! d!.t!ncte dec#t ace4ea a4e !@a2!naL!e!T e4e au de

a.e@enea con.tanL1, ord!ne ! coerenL1 ! nu .unt 'ro"ocate 4a Gnt#@'4are ca ace4ea care .unt e0ecte4e "o!nLe! u@ane, c! a'ar Gntr/un 4anL re2u4at .au .er!!, ad@!raE!4a coneJ!une a ace.tora de'un#nd @1rtur!e de.'re GnLe4e'c!unea ! Eun1"o!nLa autoru4u! 4or8 Gn ace.te c!rcu@.tanLe, an.a@E4u4 de re2u4! .au de @etode .tatorn!c!te, Gn care .'!r!tu4 de care no! de'!nde@ Pro"oac1 Gn no! !de!4e .!@Lur!4or, .unt nu@!te legile naturii< !ar ace.tea
44 45
GEORGE $ERBELEY

4e Gn"1L1@ 'r!n eJ'er!enL1, care ne arat1 c1 cutare ! cutare !de! .unt a.oc!ate cu cutare ! cutare a4te !de!, Gn .ucce.!unea oE! nu!t1 a 4ucrur!4or8 HHHI8 Acea.ta ne d1 un 0e4 de 're"!9!une care ne d1 'o.!E!4!tatea .1 ne re241@ acL!un!4e, Gn Eene0!c!u4 "!eL!!8 ,1r1 acea.ta a@ 0! "e n!c Gn '!erdere( nu a@ 'utea t! cu@ .1 acL!on1@ ca .1 ne 'rocur1@ @1car un @!n!@u@ de '41cere .au ca .1 Gnde'1rt1@ '#n1 ! cea @a! neGn.e@nat1 durere a .!@Lur!4or8 Nu a@ 'utea t! c1 a4!@ente4e +r1ne.c, c1 .o@nu4 re"!2orea91 ! c1 0ocu4 ne 0r!2e, c1 a .e@1na 4a t!@' e.te ca4ea de a oEL!ne o reco4t1 Eo2at1 !, Gn 2enera4, c1 .'re a oEL!ne cutare .au cutare re9u4tate .unt de 0o4o. cutare .au cutare @!O4oaceT toate ace.tea 4e t!@ nu 'r!n de.co'er!rea "reune! coneJ!un! nece.are Gntre !de!4e noa.tre, c! nu@a! 'r!n oE.er"area 4e2!4or .tatorn!c!te a4e natur!!==, 01r1 de care ne/a@ a04a Gn !ncert!tud!ne ! con0u9!e, !ar un o@ Gn "#r.t1 n/ar @a! t! .1/ ! conduc1 treEur!4e "!eL!!, Gntoc@a! ca un co'!4 nou/n1.cut8 HHHII8 ! cu toate c1 acea.t1 act!"!tate un!0or@1, con.ec"ent1, care Gntr/un @od at#t de e"!dent re"e4ea91 Eun1tatea ! GnLe4e'c!unea ace4u! S'!r!t c#r@u!tor a c1ru! "o!nL1 con.t!tu!e 4e2!4e natur!!=? e.te at#t de de'arte de a ne conduce 2#ndur!4e .'re e4, acea.ta @a! de2raE1 4e !n.'!r1 o r1t1c!re du'1 cau9e4e .ecunde8 C1c! atunc! c#nd 'erce'e@ anu@!te !de! a4e .!@Lur!4or Gn @od con.tant ur@ate de a4te !de! ! t!@ c1 nu e.te o'era noa.tr1, no! de Gndat1 atr!Eu!@ 'utere ! act!"!tate !de!4or Gn.e4e, 01c#nd ca una .1 0!e cau9a ce4e!4a4te, ca9 Gn care n!@!c nu 'oate 0! @a! aE.urd ! @a! de neGnLe4e.8 A.t0e4, de eJe@'4u, oE.er"#nd c1 atunc! c#nd 'erce'e@ 'r!n "19 o anu@!t1 0or@1 rotund1 ! 4u@!noa.1, Gn ace4a ! t!@' 'erce'e@ 'r!n '!'1!t=> !deea .au .en9aL!a nu@!t1 cldur, no! tra2e@ de a!c! conc4u9!a c1 .oare4e e.te cau9a c14dur!!8 Iar Gn ace4a ! 0e4, 'erce'#nd c1 @! carea ! co4!9!unea unor oE!ecte e.te Gn.oL!t1 de .unet, .unte@ Gnc4!naL! .1 crede@ c1 ace.ta d!n ur@1 e.te e0ectu4 c!ocn!r!!8 HHHIII8 Ide!4e !@'r!@ate Gn .!@Lur! de c1tre Autoru4 natur!! .unt nu@!te lucruri reale< !ar ace4ea 'ro"ocate Gn !@a2!naL!e 0!!nd @a! 'uL!n re2u4ate, "!! ! con.tante, .unt @a! 'otr!"!t nu@!te idei .au imagini ale lucrurilor, 'e care e4e 4e co'!a91 ! re're9!nt18 Dar Gn ace.t ca9 .en9aL!!4e =>
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

noa.tre, c+!ar dac1 nu .unt n!c!odat1 at#t de "!! ! de d!.t!ncte, .unt totu ! idei, ad!c1 eJ!.t1 Gn .'!r!t .au .unt 'erce'ute de e4 4a 0e4 de eJact cu !de!4e d!n cadru4 .1u8 Se ad@!te c1 !de!4e .!@Lur!4or Aideas ofsense' au Gn e4e @a! @u4t1 rea4!tate, ad!c1 .unt @a! 'utern!ce, @a! ordonate ! @a! coerente dec#t creaL!!4e .'!r!tu4u!T dar ace.ta nu e.te un ar2u@ent c1 e4e eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 E4e .unt, de a.e@enea, @a! 'uL!n de'endente de .'!r!t .au de .uE.tanLa 2#nd!toare care 4e 'erce'e 'r!n aceea c1 .unt 'ro"ocate de "o!nLa unu! a4t .'!r!t, @a! 'utern!c( cu toate ace.tea .unt !de! !, Gn @od cert, n!c! o !dee, 0!e ea .4aE1 .au 'utern!c1, nu 'oate eJ!.ta a4t0e4 dec#t Gn @!ntea care o 'erce'e8 HHHIV8 Gna!nte de a @er2e @a! de'arte, e.te nece.ar .1 con.acra@ c#t"a t!@' r1.'un.u4u! 4a oE!ecL!!4e care 'roEaE!4 'ot 0! 01cute G@'otr!"a 'r!nc!'!!4or eJ'u.e '#n1 a!c!8 Dac1 eJ'unerea @ea 'are 'rea 'ro4!J1 a@ator!4or de 'r!ce'ere ra'!d1, .'er .1 'ot 0! !ertat, de "re@e ce nu toL! oa@en!! GnLe4e2 Gn e2a41 @1.ur1 4ucrur!4e de acea.t1 natur1T !ar eu .unt dorn!c de a 0! GnLe4e. de or!c!ne8 Se "a oE!ecta Gn 'r!@u4 r#nd c1, 'r!n 'r!nc!'!!4e eJ'u.e @a! .u., tot ceea ce e.te rea4 ! .uE.tanL!a4 Gn natur1 e.te !92on!t d!n 4u@e, 'un#ndu/.e Gn 4oc o +!@er!c1 .c+e@1 de !de!8 Toate 4ucrur!4e eJ!.tente eJ!.t1 nu@a! Gn .'!r!t, ad!c1 .unt 'ur noL!ona4e8 Ce de"!n, a adar, .oare4e, 4una ! .te4e4eY Ce treEu!e .1 2#nd!@ de.'re ca.e, r#ur!, @unL!, co'ac!, '!etre, Ea c+!ar ! de.'re 'ro'r!!4e noa.tre cor'ur!Y Sunt toate ace.tea doar tot at#tea +!@ere ! !4u9!! a.u'ra !@a2!naL!e!Y La toate ace.tea, ! 4a or!care a4t1 oE!ecL!e de ace4a ! 0e4, r1.'und c1 'r!n 'r!nc!'!!4e 're@!9ate no! nu ne/a@ 4!'.!t de "reun 4ucru d!n natur18 Or!ce "ede@, .!@L!@, au9!@, ca ! or!ce @od de a conce'e .au GnLe4e2e r1@#ne 4a 0e4 de .!2ur ca Gntotdeauna ! 4a 0e4 de rea4 ca Gntotdeauna8 EJ!.t1 rerum natura, !ar d!.t!ncL!a d!ntre rea4!t1L! ! +!@ere G ! @enL!ne Gntrea2a .a no!@18 Lucru4 ace.ta e.te e"!dent d!n 'ara2ra0e4e HHIH, HHH, HHHIII, unde a@ ar1tat ce .e GnLe4e2e 'r!n lucruri reale .'re deo.eE!re de himere .au !de! a4e 'ro'r!u4u! no.tru cadru=;, dar ! une4e ! a4te4e eJ!.t1 Gn e2a41 @1.ur1 Gn .'!r!t !, Gn ace.t .en., .unt de a.e@enea idei& HHHV8 Nu a@ ar2u@enta G@'otr!"a eJ!.tenLe! "reunu! 4ucru 'e care G4 'ute@ GnLe4e2e, 0!e 'r!n .!@Lur!, 0!e 'r!n re04ecL!e8 C1 4ucrur!4e 'e care 4e "1d cu oc+!! @e! ! 4e at!n2 cu @#!n!4e @e4e eJ!.t1 rea4@ente e.te
47
GEORGE $ERBELEY

ce"a d!n care nu 0ac n!c! cea @a! @!c1 'roE4e@18 S!n2uru4 4ucru a c1ru! eJ!.tenL1 o ne21@ e.te ceea ce 0!4o.o0!! nu@e.c @ater!e .au .uE.tanL1 cor'ora418 Iar ne2#nd/o, nu aduce@ n!c! o daun1 re.tu4u! o@en!r!!, care, Gndr19ne.c .1 .'un, n/o "a '!erde n!c!odat18 Ateu4, Gntr/ade"1r, "a dor! ca cu4oarea unu! nu@e "!d .1 .u'orte !@'!etatea .a, !ar 0!4o.o0!! "or 21.! 'oate c1 au '!erdut o @are oca9!e de contro"er.1 @1runt18 HHHVI8 Dac1 "reun o@ .ocoate c1 'r!nc!'!!4e eJ'u.e reduc eJ!.tenLa .au rea4!tatea 4ucrur!4or, e4 e.te 0oarte

de'arte de a GnLe4e2e ceea ce a 0o.t 're@!9at Gn ter@en!! c#t .e 'oate de c4ar! Gn care 4e/a@ 'utut 2#nd!8 Iat1 a!c! un re9u@at a4 ce4or .'u.e8 EJ!.t1 .uE.tanLe .'!r!tua4e, .'!r!te, or! .u04ete o@ene t!, care "o!e.c .au .t#rne.c du'1 '4ac !de! Gn e4e Gn.e4eT dar ace.tea .unt .4aEe ! ne.taE!4e 0aL1 de ce4e4a4te 'e care 4e 'erce' 'r!n .!@Lur!, care, 0!!nd Gnt!'1r!te Gn e4e 'otr!"!t cu anu@!te re2u4! .au 4e2! a4e natur!!, "orEe.c de 4a .!ne de.'re e0ecte4e unu! .'!r!t @a! 'utern!c ! @a! GnLe4e't dec#t .'!r!te4e u@ane8 Ace.tea d!n ur@1 au, .e .'une, @a! @u4t1 realitate dec#t ce4e d!nt#!T GnLe4e2e@ 'r!n acea.ta c1 e4e .unt @a! !@'re.!onante, @a! ordonate ! @a! d!.t!ncte ! c1 nu .unt 0!cL!un!=7 a4e .'!r!tu4u! care 4e 'erce'e8 Gn ace.t .en., .oare4e 'e care G4 "ede@ 9!ua e.te .oare4e rea4, !ar ace4a 'e care n!/6 !@a2!n1@ noa'tea e.te !deea ce4u! d!nt#!=:8 Gn .en.u4 dat a!c! ter@enu4u! realitate, e.te e"!dent c1 0!ecare "e2eta41, .tea, @!nera4 !, Gn 2enera4, 0!ece 'arte a .!.te@u4u! 4u@!! e.te lucru real at#t Gn Ea9a 'r!nc!'!!4or noa.tre, c#t ! Gn Ea9a or!c1ru! a4tu!a?&8 Dac1 ce!4a4L! GnLe4e2 'r!n ter@enu4 realitate "reun 4ucru d!0er!t de ceea ce GnLe4e2 eu, G! ro2 .t1ru!tor .1 'r!"ea.c1 Gn 'ro'r!!4e 4or 2#ndur! ! .1 GnLe4ea21?68 HHHVII8 Se "a .u.L!ne c1 ade"1rat e.te ce4 'uL!n 0a'tu4 c1 Gnde'1rt1@ or!ce .uE.tanL1 @ater!a418 La acea.ta r1.'un.u4 @eu e.te ca dac1 cu"#ntu4 substan e.te 4uat Gn .en.u4 "u42ar, ace4a de co@E!naL!e de ca4!t1L! .en.!E!4e, cu@ .unt Gnt!ndere, .o4!d!tate, 2reutate ! a4te4e a.e@1n1toare, atunc! nu 'ute@ 0! acu9aL! c1 o Gnde'1rt1@8 Dar dac1 e.te 4uat Gn .en. 0!4o.o0!c, dre't .u'ort de acc!dente .au de ca4!t1L! Gn a0ara .'!r!tu4u!, atunc!, Gntr/ade"1r, recuno.c c1 o Gnde'1rt1@, dac1 .e 'oate .'une c1 e.te 'o.!E!4 .1 Gnde'1rt1@ ceea ce nu a a"ut n!c!odat1 "reo eJ!.tenL1, n!c! @1car Gn !@a2!naL!e?%8 =7
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

HHHVIII8 Dar, .'uneL! du@nea"oa.tr1, .un1 0oarte reEarEat!" .1 .'u! c1 no! @#nc1@ ! Ee@ !de! ! c1 .unte@ G@Er1caL! cu !de!8 Recuno.c c1 a a e.te, cu"#ntu4 idee ne0!!nd ut!4!9at Gn d!.cur.u4 co@un .'re a .e@n!0!ca nu@eroa.e co@E!naL!! de ca4!t1L! .en.!E!4e nu@!te lucruri> ! e.te cert c1 or!ce eJ're.!e care .e aEate de 4a u9u4 0a@!4!ar a4 4!@EaOu4u! "a '1rea reEarEat!"1 ! r!d!cu418 Dar acea.ta nu 'r!"e te ade"1ru4 'ro'o9!L!!4or, care, Gn a4te cu"!nte, nu Gn.ea@n1 a4tce"a dec#t a .'une c1 ne +r1n!@ ! ne G@Er1c1@ cu ace4e 4ucrur! 'e care 4e 'erce'e@ ne@!O4oc!t 'r!n .!@Lur!4e noa.tre8 T1r!a .au @o4!c!unea, cu4oarea, 2u.tu4, te@'eratura, 0or@a ! a4te a.e@enea ca4!t1L! care, co@E!nate 4a un 4oc, con.t!tu!e @a! @u4te .ortur! de @er!nde ! de .tra!e, ./a de@on.trat c1 eJ!.t1 doar Gn .'!r!tu4 care 4e 'erce'e?<T !ar acea.ta e.te tot ceea ce .e GnLe4e2e 'r!n 0a'tu4 c1 .unt nu@!te idei> cu"#nt care, dac1 ar 0! ca de oE!ce! ut!4!9at dre't 4ucru, nu ar .una n!c! @a! 'uL!n reEarEat!", n!c! @a! 'uL!n r!d!cu4 dec#t e48 Nu d!.cut caracteru4 con"enL!ona4 a4 eJ're.!e!, c! ade"1ru4 e!8 Dac1, a adar, .unteL! de acord cu @!ne c1 @#nc1@ ! Ee@ ! c1 .unte@ G@Er1caL! cu oE!ecte ne@!O4oc!te a4e .!@Lur!4or, ce nu 'ot eJ!.ta ne'erce'ute .au Gn a0ara .'!r!tu4u!, "o! ad@!te nu@a!dec#t c1 e.te @a! 'otr!"!t ! @a! con0or@ oE!ce!u4u! ca e4e .1 0!e nu@!te @a! de2raE1 4ucrur! dec#t !de!?=8 HHHIH8 Dac1 .unt GntreEat de ce 0ac u9 de cu"#ntu4 idee ! nu 4e nu@e.c @a! de2raE1 4ucrur!, c19#nd 4a Gn"o!a41 cu dat!na, r1.'und c1 o 0ac d!n dou1 @ot!"e( Gn 'r!@u4 r#nd, d!n cau91 c1 ter@enu4 lucru, Gn contrad!cL!e cu idee, .e 're.u'une Gn 2enera4 a de.e@na ce"a ce eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!T Gn a4 do!4ea r#nd, d!n cau91 c1 ter@enu4 lucru are o .e@n!0!caL!e @a! cu'r!n91toare dec#t ter@enu4 idee, !nc4u9#nd .'!r!te4e .au 4ucrur!4e 2#nd!toare, 'recu@ ! !de!8 A adar, deoarece oE!ecte4e .!@Lur!4or eJ!.t1 nu@a! Gn .'!r!t ! .unt totodat1 4!'.!te de 2#nd!re ! !nact!"e, a@ o'tat .1 4e de.e@ne9 'r!n cu"#ntu4 idee, care !@'4!c1 ace4e 'ro'r!et1L!??8 HL8 Or!ce a@ .'une, Gn.1, c!ne"a 'oate c1 ne "a r!'o.ta c1 tot Gn .!@Lur!4e .a4e .e "a Gncrede ! c1 nu "a to4era "reo ar2u@entaL!e, or!c#t de '4au9!E!41 ar 0! ea, care .1 4e GnOo.ea.c1 cert!tud!nea8 A a .1 0!e, a.ertaL! c4ar!tatea @1rtur!e! .!@Lur!4or or!c#t "1 '4ace, no! 0!!nd d!.'u ! .1 0ace@ 4a 0e48 C1 ceea ce "1d, aud ! .!@t eJ!.t1, ad!c1 e.te 'erce'ut =:
GEORGE $ERBELEY

de @!ne, nu e.te @a! Gndo!e4n!c dec#t 0a'tu4 c1 o 0ac cu 'ro'r!a @ea 0!!nL18 Dar nu GnLe4e2 cu@ 'oate 0! !n"ocat1 @1rtur!a .!@Lur!4or ca 'roE1 a eJ!.tenLe! unu! 4ucru care nu e.te 'erce'ut 'r!n .!@Lur!?>8 Nu con.!der1@ c1 or!ce o@ de"!ne sceptic ! nu .e Gncrede Gn .!@Lur!4e .a4eT d!@'otr!"1, no! 4e d1@ toat1 .o4!c!tud!nea ! Gncrederea !@a2!naE!41T nu eJ!.t1 "reun 'r!nc!'!u @a! contrar .ce't!c!.@u4u! dec#t ace4a eJ'u. de no!, cu@ "a 0! de@on.trat cu c4ar!tate @a! Gnco4o8 HLI8 In a4 do!4ea r#nd, .e "a oE!ecta c1 eJ!.t1 o @are deo.eE!re Gntre 0ocu4 rea4, de eJe@'4u, ! !deea de 0oc, Gntre "!.area .au !@a2!narea c1 c!ne"a ./a ar. ! 0a'tu4 de a .e 0! ar. rea4@ente( ace.t 0a't ! a4te4e .!@!4are 'ot 0! adu.e G@'otr!"a te9e4or noa.tre8 La toate ace.tea r1.'un.u4 e.te, e"!dent, ceea ce a@ ! .'u., 4a care "o! ad1u2a a!c! doar c1 Gn ca9u4 Gn care 0ocu4 rea4 e.te 0oarte d!0er!t de !deea de 0oc, 4a 0e4 ! durerea rea41 cau9at1 de ace.ta e.te 0oarte d!0er!t1 de !deea 'r!"!nd aceea ! durereT ! totu ! n!@en! nu "a 'ret!nde c1 durerea rea41 e.te .au c1 e.te 'o.!E!4 .1 0!e Gntr/un 4ucru ne'erce'ut .au Gn a0ara .'!r!tu4u!, @a! @u4t dec#t !deea ace.te!a8 HLII8 Gn a4 tre!4ea r#nd, .e "a oE!ecta c1 no! "ede@ 4ucrur!4e rea4@ente Gn a0ara noa.tr1 ! 4a d!.tanL1 de no!, 4ucrur! care 'r!n ur@are nu eJ!.t1 Gn .'!r!t, 0!!nd aE.urd ca ace4e 4ucrur! care .unt "19ute 4a d!.tanL1 de c#te"a @!4e .1 0!e tot at#t de a'roa'e de no! ca 'ro'r!!4e noa.tre 2#ndur!8 Ca r1.'un. 4a acea.t1 oE!ecL!e, dore.c .1 .e !a Gn con.!derare c1 Gn "!. no! ade.ea 'erce'e@ 4ucrur! ca eJ!.t#nd Ia @are d!.tanL1 !, totu !, tuturor ace4or 4ucrur! 4e e.te recuno.cut1 eJ!.tenLa doar Gn .'!r!t?;8 HLIII8 Dar, 'entru @a! de'4!na c4ar!0!care a ace.tu! a.'ect, @er!t1 .1 4u1@ Gn con.!derare Gn ce 0e4 'erce'e@ 'r!n

"19 d!.tanLa ! 4ucrur!4e a04ate 4a d!.tanL18 C1c! 0a'tu4 c1 a@ "edea Gntr/ade"1r .'aL!u4 eJter!or ! cor'ur!4e care eJ!.t1 rea4@ente Gn e4, une4e a'roa'e, a4te4e @a! de'arte, 'are a !ntra Gntr/o oarecare contrad!cL!e cu ceea ce ./a .'u. de.'re eJ!.tenLa 4or n!c1!er! Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Luarea Gn con.!derare a ace.te! d!0!cu4t1L! a dat na tere ace4u! (ssay towards a new Theory of .ision a4 @eu, care a 0o.t 'uE4!cat nu cu @u4t t!@' Gn ur@1?78 In ace.t e.eu .e de@on.trea91 c1 distan a .au eJter!or!tatea /outness' nu e.te n!c!
50
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

!@ed!atu4 .!ne4u! 'erce'ut de "19, n!c! c+!ar GnLe4e. .au Oudecat 'r!n 4!n!! ! un2+!ur!, or! 'r!n "reun 4ucru care are o coneJ!une nece.ar1 cu d!.tanLa, c! ceea ce e.te doar .u2erat 2#ndur!4or noa.tre de une4e !de! "!9!E!4e ! .en9aL!! ce de'!nd de "19, care, Gn 'ro'r!a 4or natur1, nu au n!c! un 0e4 de .!@!4!tud!ne .au re4aL!e n!c! cu d!.tanLa, n!c! cu 4ucrur!4e a04ate 4a d!.tanL18 Dar 'r!ntr/o coneJ!une Gn"1Lat1 de no! 'r!n eJ'er!enL1 e4e aOun2 .1 0!e .e@n!0!cate ! .1 ne 0!e .u2erate Gn ace4a ! @od Gn care cu"!nte4e unu! 4!@EaO .u2erea91 !de!4e 'e care 4e .!@Eo4!9ea918 C1c! un o@ n1.cut orE ! c1ru!a !/a 0o.t a'o! redat1 "ederea, Gn 'r!@e4e @o@ente nu "a 2#nd! c1 4ucrur!4e 'e care 4e "ede .unt Gn a0ara .'!r!tu4u! .1u .au 4a o d!.tanL1 oarecare de d#n.u4 Ia .e "edea 'ara2ra0u4 HLI d!n tratatu4 @enL!onat @a! .u.K?:8 HLIV8 Ide!4e "19u4u! ! '!'1!tu4u! con.t!tu!e dou1 cate2or!! Gn Gntre2!@e d!.t!ncte ! etero2ene8 Ce4e d!nt#! .unt .e@ne ! 'ro2no.t!cur! 'entru ce4e d!n ur@18 C1 oE!ecte4e 'ro'r!! "19u4u! nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u! ! c1 n!c! nu .unt !@a2!n! a4e unor 4ucrur! d!n eJter!or a 0o.t de@on.trat c+!ar Gn ace4 tratat8 De ! Gn ace4a ! tratat, de 4a un ca'1t 4a a4tu4, contrar!u4 e.te 're.u'u. a 0! ade"1rat de.'re oE!ecte4e tan2!E!4e, nu treEu!e .1 .e 're.u'un1 c1 acea eroare "u42ar1 a 0o.t nece.ar1 de@on.tr1r!! noL!un!4or eJ'u.e aco4o, c! c1 a 0o.t Gn a0ara .co'u4u! @eu .1 eJa@!ne9 ! .1 re.'!n2 ace.t 0a't Gntr/un d!.cur. re0er!tor 4a )7%A.t0e4, Gn .tr!ctu4 ade"1r, !de!4e "19u4u!, atunc! c#nd .e.!91@ 'r!n e4e d!.tanLa ! 4ucrur!4e a04ate 4a d!.tanL1, nu ne arat1 .au e"!denL!a91 4ucrur!4e rea4@ente eJ!.tente 4a d!.tanL1, c! doar ne a"ert!9ea91 ce !de! a4e '!'1!tu4u! "or 0! !@'r!@ate Gn .'!r!te4e noa.tre 4a cutare .au cutare !nter"a4e de t!@' ! ca ur@are a cut1ror .au cut1ror acL!un!8 Cred c1 e.te e"!dent d!n ce ./a .'u. Gn 'recedente4e '1rL! a4e ace.tu! tratat ! Gn 'ara2ra0u4 CHLVII ! Gn a4te4e d!n (ssay concerning .ision, c1 !de!4e "!9!E!4e .unt 4!@EaOu4 'r!n care .'!r!tu4 conduc1tor, de care de'!nde@, ne !n0or@ea91 ce !de! tan2!E!4e .unt 2ata .1 .e Gnt!'1rea.c1 Gn no! Gn ca9u4 Gn care 'ro"oc1@ o @! care .au a4ta Gn 'ro'r!!4e noa.tre cor'ur!8 Dar 'entru o @a! de'4!n1 !n0or@are Gn acea.t1 'r!"!nL1, G4 tr!@!t 'e c!t!tor 4a E.eu4 Gn.u !>&8 HLV8 Gn a4 'atru4ea r#nd, .e "a oE!ecta c1 d!n 'r!nc!'!!4e 'recedente ur@ea91 c1 4ucrur!4e .unt Gn 0!ecare @o@ent an!+!4ate ! create d!n nou8 ?6
GEORGE $ERBELEY

OE!ecte4e .!@Lur!4or eJ!.t1 nu@a! atunc! c#nd e4e .unt 'erce'ute( a adar, co'ac!! .unt Gn 2r1d!n1 .au .caune4e Gn .a4on nu @a! @u4t dec#t t!@'u4 Gn care eJ!.t1 c!ne"a care .1 4e 'ercea'18 Dac1 Gnc+!d oc+!!, tot @oE!4!eru4 d!n ca@er1 .e reduce 4a n!@!c ! nu@a! de.c+!9#ndu/! ace.ta e.te !ar1 ! creat8 Ca r1.'un. 4a toate ace.tea G4 tr!@!t 'e c!t!tor 4a ce4e .'u.e Gn 'ara2ra0e4e III, IV etc8 ! G4 ro2 .1 eJa@!ne9e dac1 e4 GnLe4e2e "reun 4ucru 'r!n eJ!.tenLa e0ect!"1 a une! !de! d!.t!ncte de 0a'tu4 de a 0! 'erce'ut18 Gn ceea ce @1 'r!"e te, du'1 cea @a! eJ!2ent1 !n"e.t!2aL!e 'e care a@ 'utut/o 0ace, nu .unt ca'aE!4 .1 de.co'1r c1 "reun 4ucru oarecare e.te GnLe4e. 'r!n ace4e cu"!nte8 ! o dat1 @a! @u4t G4 !@'4or 'e c!t!tor .1/ ! eJ'4ore9e 'ro'r!!4e 2#ndur! ! .1 nu .e 4a.e e4 Gn.u ! '1c14!t de cu"!nte8 Dac1 e4 'oate conce'e c1 e.te 'o.!E!4 ca !de!4e .a4e .au ar+et!'ur!4e 4or .1 eJ!.te 01r1 a 0! 'erce'ute, atunc! eu aEandone9 cau9aT dar dac1 nu 'oate, "a recunoa te c1 e.te nere9onaE!4 ca e4 .1 !a a'1rarea a ceea ce nu cunoa te ! .1 'ret!nd1 a @1 acu9a ca de o aE.urd!tate 'entru c1 nu .unt de acord cu ace4e 'ro'o9!L!! care, Gn 0ond, nu au n!c! un .en. Gn e4e>68 HLVI8 Nu ar .tr!ca .1 re4e"1@ c#t de tare .unt Gn"!nu!te de ace.te 'ret!n.e aE.urd!t1L! Gn.e ! 'r!nc!'!!4e ad@!.e a4e 0!4o.o0!e!8 Se .ocoate dre't o aE.urd!tate .tran!e 0a'tu4 c1 Gnc+!9#ndu/@! '4eoa'e4e toate oE!ecte4e "!9!E!4e d!n Ouru4 @eu ar 0! redu.e 4a neantT totu !, nu acea.ta recuno.c de oE!ce! 0!4o.o0!! atunc! c#nd e! .unt de acord 'retut!nden! Gn 4u@e c1 4u@!na ! cu4or!4e, care .!n2ure .unt oE!ecte4e .'ec!0!ce ! ne@!O4oc!te a4e "19u4u!, .unt .!@'4e .en9aL!! care nu eJ!.t1 dec#t at#ta t!@' c#t .unt 'erce'uteY>% Pe de a4t1 'arte, unora 4! .e 'oate '1rea cu totu4 !ncred!E!4 c1 4ucrur!4e ar 0! create Gn 0!ece @o@ent, de ! toc@a! acea.t1 noL!une e.te Gn"1Lat1 Gn co4!8 C1c! scolasticii, cu toate c1 e! recuno.c eJ!.tenLa @ater!e! ! c1 Gntrea2a 0aEr!c1 a 4u@!! e.te 9!d!t1 d!n ea, .unt totu ! de '1rere c1 acea.ta nu 'oate .uE9!.ta 01r1 con.er"area D!"!n1, care e.te !nter'retat1 de d#n !! a 0! o creaL!e cont!nu18 HLVII8 Gn '4u., 'uL!n1 @ed!taL!e ne "a de.co'er! c1, de ! ad@!te@ eJ!.tenLa @ater!e! .au .uE.tanLe! cor'ora4e, cu toate ace.tea "a ur@a Gn @od nece.ar, d!n 'r!nc!'!!4e a9! 2enera4 ad@!.e, c1 n!c! unu4 d!ntre cor'ur!4e 'art!cu4are, !nd!0erent de cate2or!a .a, nu eJ!.t1 dec#t dac1 e.te 'erce'ut8 C1c! d!n 'ara2ra0u4 HI ! d!n ce4e ce/! ur@ea91 e.te
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

e"!dent c1 @ater!a a c1re! eJ!.tenL1 o .u.L!n 0!4o.o0!! e.te ce"a de neGnLe4e. care nu are n!c! una d!ntre ace4e ca4!t1L! 'art!cu4are 'r!n care .unt d!.t!n.e unu4 de ce414a4t cor'ur!4e ce con.t!tu!e oE!ectu4 .!@Lur!4or noa.tre8 Dar .'re a 0ace @a! c4ar 0a'tu4 ace.ta, treEu!e re@arcat c1 d!"!9!E!4!tatea !n0!n!t1 a @ater!e! e.te Gn 're9ent un!"er.a4 ad@!.1, ce4 'uL!n de c1tre ce! @a! recuno.cuL! ! @arcanL! 0!4o.o0!, care, 'e Ea9a 'r!nc!'!!4or ad@!.e, o de@on.trea91 d!nco4o de or!ce eJce'L!e8 Ur@ea91 de a!c! c1 eJ!.t1 un nu@1r !n0!n!t de '1rL! Gn 0!ecare 'art!cu41

de @ater!e, '1rL! care nu .unt 'erce'ute de .!@Lur!8 De aceea @ot!"u4 'entru care "reun cor' 'art!cu4ar 'are a a"ea o @1r!@e 0!n!t1 .au arat1 .!@Lur!4or un nu@1r 0!n!t de '1rL! nu e.te d!n cau91 c1 nu conL!ne @a! @u4te, de "re@e ce conL!ne un nu@1r !n0!n!t de '1rL!, c! 0a'tu4 c1 .!@Lur!4e nu .unt at#t de a2ere ca .1 4e d!.cearn18 A adar, Gn @1.ura Gn care .!@Lu4 e.te 01cut @a! '1trun91tor, e4 'erce'e un @a! @are nu@1r de '1rL! d!ntr/un oE!ectT ceea ce Gn.ea@n1 c1 oE!ectu4 a'are @a! @are ! 0or@a .a "ar!a91, ace4e '1rL! d!n eJtre@!t1L!4e .a4e care Gna!nte erau !@'erce't!E!4e a'1r#nd acu@ 4e2ate Gn 4!n!! ! un2+!ur! 0oarte d!0er!te, .'re deo.eE!re de ace4ea 'erce'ute de .!@Lur! @a! oEtu9e><8 Iar Gn ce4e d!n ur@1, du'1 "ar!ate .c+!@E1r! de @1r!@e ! 0or@1, atunc! c#nd .!@Lur!4e de"!n !n0!n!t de '1trun91toare, oE!ectu4 /the body' "a '1rea !n0!n!t8 Gn tot ace.t t!@' nu are 4oc n!c! o .c+!@Eare Gn oE!ect, c! nu@a! Gn .!@Lur!8 A adar, or!ce cor', eJa@!nat Gn e4 Gn.u !, e.te !n0!n!t de Gnt!n. !, Gn con.ec!nL1, 4!'.!t de or!ce 0or@1 .au con0!2uraL!e8 De a!c! re9u4t1 c1, or!c#t a@ ad@!te c1 eJ!.tenLa @ater!e! ar 0! c+!ar c#t .e 'oate de cert1, 4a 0e4 de cert e.te 0a'tu4, 'e care @ater!a4! t!! Gn ! ! .unt oE4!2aL! .1/6 recunoa.c1, 'otr!"!t 'ro'r!!4or 4or 'r!nc!'!!, c1 n!c! cor'ur!4e 'art!cu4are 'erce'ute de .!@Lur!, n!c! "reun 4ucru de 0e4u4 ace.ta nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!>=8 Mater!a ! or!ce 'art!cu41 d!n acea.ta e.te, du'1 '1rerea 4or, !n0!n!t1 ! 4!'.!t1 de 0or@1, .'!r!tu4 0!!nd ace4a, .'un eu, care .tructurea91 Gntrea2a "ar!etate de cor'ur! ce co@'un 4u@ea "!9!E!41, or!care d!ntre e4e neeJ!.t#nd dec#t at#ta t!@' c#t e.te 'erce'ut8 HLVIII8 Dac1 4u1@ toate ace.tea Gn con.!derare, atunc! oE!ecL!a 0or@u4at1 Gn 'ara2ra0u4 HLV nu 'oate 0! Gn @od re9onaE!4 adre.at1 'r!nc!'!!4or eJ'u.e de @!ne, a a Gnc#t, de 0a't, nu eJ!.t1 n!c! o oE!ecL!e G@'otr!"a ace.tora8 C1c! de ! no! .u.L!ne@ Gntr/ade"1r c1 oE!ecte4e .!@Lur!4or nu .unt n!@!c a4tce"a dec#t !de! ce nu 'ot eJ!.ta ne'erce'ute,
52 53
GEORGE $ERBELEY

cu toate ace.tea nu 'ute@ conc+!de c1 e4e nu au eJ!.tenL1 dec#t Gn t!@' ce .unt 'erce'ute de no!, de "re@e ce 'ot eJ!.ta a4te .'!r!te care 4e 'erce', de ! no! nu 4e 'erce'e@8 ,a'tu4 c1 a@ .'u. c1 n!c! un cor', or!care ar 0! e4, nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, nu .e re0er1 4a cutare .au cutare .'!r!t 'art!cu4ar, c! 4a toate .'!r!te4e, !nd!0erent care>?8 De aceea, d!n 'r!nc!'!!4e 'recedente nu ur@ea91 c1 cor'ur!4e .unt an!+!4ate ! create Gn 0!ece @o@ent .au c1 nu eJ!.t1 n!c!decu@ Gn !nter"a4e4e care @arc+ea91 'erce'erea 4or de c1tre no!8 HLIH8 Gn a4 c!nc!4ea r#nd, 'oate c1 .e "a oE!ecta c1 dac1 Gnt!nderea ! 0or@a eJ!.t1 doar Gn .'!r!t, ur@ea91 c1 .'!r!tu4 e.te Gnt!n. ! con0!2uratT c1c! Gnt!nderea e.te un @od .au un atr!Eut care Ica .1 @1 eJ'r!@ ca .co4a.t!c!!K e.te 'red!cat de.'re .uE!ectu4 Gn care eJ!.t18 R1.'und c1 ace4e ca4!t1L! eJ!.t1 Gn .'!r!t nu@a! Gn @1.ura Gn care .unt 'erce'ute de e4T ad!c1 nu ca mod .au atribut, c! nu@a! ca idee> ! tot at#t de 'uL!n ur@ea91 c1 .u04etu4 .au .'!r!tu4 e.te Gnt!n. doar d!n cau91 c1 Gnt!nderea eJ!.t1 Gn e4, 'e c#t c1 e.te ro u .au a4Ea.tru d!n cau91 c1 ace4e cu4or!, du'1 cu@ toat1 4u@ea recunoa te, eJ!.t1 Gn e4 ! n!c1!er! Gn a4t1 'arte8 C#t 'r!"e te ceea ce .'un 0!4o.o0!! de.'re .uE!ect ! @od, ace.te .'u.e 'ar a 0! aE.o4ut 4!'.!te de te@e! ! de GnLe4e.8 De eJe@'4u, Gn 'ro'o9!L!a C9aru4 e.te tare, Gnt!n. ! '1trat!cF .e 'are c1 cu"#ntu4 7ar denot1 un .uE!ect .au .uE.tanL1, d!.t!nct1 de t1r!e, Gnt!ndere ! 0or@1, care .unt 'red!cate de.'re e4 ! Gn care e4e eJ!.t18 E.te ceea ce eu nu 'ot GnLe4e2e( du'1 c#t 'r!ce' eu, 9aru4 nu e.te 'r!n n!@!c d!.t!nct de ace4e 4ucrur! care .unt nu@!te @odur!4e .au acc!dente4e .a4e8 Iar a .'une c1 9aru4 e.te tare, Gnt!n. ! '1trat!c nu e.te a atr!Eu! ace4e ca4!t1L! unu! .uE!ect care d!0er1 de e4e ! 4e .u'ort1, c! doar o eJ'4!care a .e@n!0!caL!e! cu"#ntu4u! 7ar& L8 Gn a4 a.e4ea r#nd, "eL! .'une c1 o @u4L!@e de 4ucrur! au 0o.t eJ'4!cate 'r!n @ater!e ! @! care( Gn41tur1/4e ! "e! d!.tru2e Gntrea2a 0!4o.o0!e cor'u.cu4ar1 ! "e! .uE@!na ace4e 'r!nc!'!! @ecan!ce care au 0o.t a'4!cate cu at#ta .ucce. Gn eJ'4!carea 0eno@ene4or8 Pe .curt, toate 'ro2re.e4e 01cute, 0!e de c1tre 0!4o.o0!! d!n ant!c+!tate, 0!e de c1tre ce! @odern!, Gn cercetarea natur!!, G ! au oE#r !a Gn .u'o9!L!a c1 .uE.tanLa cor'ora41 .au @ater!a eJ!.t1 rea4@ente8 La acea.ta r1.'und c1 nu eJ!.t1 n!c! un 0eno@en eJ'4!cat 'e Ea9a ace.te! .u'o9!L!! care .1 nu 'oat1 0!
54
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

eJ'4!cat ! 01r1 ea, du'1 cu@ 4e.ne .e 'oate "edea d!n !nducL!a 'art!cu4are4or8 A eJ'4!ca 0eno@ene4e e.te totuna cu a de@on.tra de ce Gn cutare .au cutare G@'reOur1r! .unte@ a0ectaL! de cutare .au cutare !de!8 N!c! un 0!4o.o0, Gn.1, nu "a 'ret!nde .1 eJ'4!ce @odu4 Gn care @ater!a ar o'era a.u'ra .'!r!tu4u! .au ar 'roduce "reo !dee Gn ace.ta>>8 E.te de aceea e"!dent c1 @ater!a nu are n!c! o ut!4!tate Gn 0!4o.o0!a natur!!8 De a4t0e4, ce! care caut1 .1 eJ'4!ce 4ucrur!4e 0ac acea.ta nu 'r!n .uE.tanLa cor'ora41, c! cu aOutoru4 0or@e!, @! c1r!! ! a4tor ca4!t1L!, care de 0a't nu .unt dec#t .!@'4e !de! ! dec! nu 'ot 0! cau9a "reunu! 4ucru, cu@ a@ ! ar1tat Ia .e "edea 'ara2ra0u4 HHVK8 LI8 Gn a4 a'te4ea r#nd, .e "a 'une GntreEarea dac1 nu cu@"a 'are aE.urd .1 a41tur! cau9e4e natura4e ! .1 atr!Eu! or!ce 4ucru o'eraL!e! ne@!O4oc!te a .'!r!te4or8 Nu @a! a"e@ a .'une, 'e Ea9a ace.tor 'r!nc!'!!, c1 0ocu4 0r!2e .au c1 a'a r1core te, c! c1 .'!r!tu4 0r!2e, ! a a @a! de'arte8 N/ar 0!, oare, 'e Eun1 dre'tate, r!9!E!4 ace4a care ar "orE! Gn @odu4 ace.taY R1.'und a0!r@at!"T Gn a.e@enea ca9ur! treEu!e .1 gBndim ca !n) a ii 3i s )orbim ca )ulgul& Ce! care, 'r!n de@on.traL!e, .unt con"!n ! de ade"1ru4 .!.te@u4u! co'ern!can .'un totu ! C.oare4e r1.areF, C.oare4e a'uneF .au C.oare4e e.te 4a a@!a91F, !ar dac1 ar ado'ta un .t!4 contrar Gn "orE!rea de toate 9!4e4e, 01r1 n!c! o Gndo!a41 ar '1rea c#t .e 'oate de r!d!co4!8 PuL!n1 re04ecL!e a.u'ra ce4or .'u.e a!c! "a 0ace "1d!t 0a'tu4 c1 u9u4 oE te.c a4 4!@EaOu4u! n/ar treEu! .1 .u0ere n!c! un 0e4 de @od!0!care .au tu4Eurare de 'e ur@a ad@!ter!! te9e4or

noa.tre>;8 LII8 Gn treEur!4e oE! nu!te a4e "!eL!!, une4e 0ra9e 'ot 0! '1.trate at#ta "re@e c#t .u.c!t1 Gn no! .ent!@ente .au d!.'o9!L!! Gn concordanL1 cu acL!un!4e nece.are Eun1.t1r!! noa.tre, or!c#t de 0a4.e ar 0! ace4e 0ra9e dac1 ar 0! .1 4e 4u1@ Gntr/un .en. r!2uro. ! .'ecu4at!"8 $a c+!ar @a! @u4t dec#t at#t, 4ucru4 ace.ta e.te !ne"!taE!4, Gntruc#t corect!tud!nea une! eJ're.!! 0!!nd re24e@entat1 de u9, 4!@EaOu4 .e aco@odea91 4a o'!n!!4e G@'1rt1 !te de toat1 4u@ea, care nu .unt totdeauna ce4e @a! ade"1rate8 De aceea e.te !@'o.!E!4, c+!ar ! Gn ce4e @a! !n04eJ!E!4e raL!ona@ente 0!4o.o0!ce, .1 .c+!@E1@ tend!nLa ! .'ec!0!cu4 4!@E!! Gn care "orE!@, a a Gnc#t n!c!odat1 .1 nu 4e d1@ c#rc!o2ar!4or 'r!4eOu4 de a 'ret!nde c1 au de.co'er!t d!0!cu4t1L! ! !ncon.ec"enLe8 Dar c!t!toru4 !@'arL!a4 ! !n2enuu "a deduce .en.u4 d!n Le4u4, caracteru4 ! art!cu4aL!a d!.cur.u4u!, ??
GEORGE $ERBELEY

@an!0e.t#nd GnLe4e2ere 'entru ace4e @odur! de "orE!re 4!'.!te de acurateLe, a c1ror ut!4!9are a de"en!t !ne"!taE!418 LIII8 C#t 'r!"e te o'!n!a c1 nu eJ!.t1 cau9e cor'ora4e, acea.ta a 0o.t od!n!oar1 .u.L!nut1 de un!! .co4a.t!c!, a a du'1 cu@ @a! t#r9!u a 0o.t .u.L!nut1 de un!! d!ntre 0!4o.o0!! @odern! care, de ! ad@!t c1 @ater!a eJ!.t1, totu ! "or ca nu@a! Du@ne9eu .1 0!e cau9a e0!c!ent1 d!rect1 a tuturor 4ucrur!4or8 Ace t! oa@en! au GnLe4e. c1 Gntre toate oE!ecte4e .!@Lur!4or nu eJ!.t1 n!c! unu4 care .1 !nc4ud1 Gn .!ne "reo 'utere .au act!"!tate ! c1, Gn con.ec!nL1, 0a'tu4 ace.ta e.te, de a.e@enea, ade"1rat de.'re or!ce cor'ur! 're.u'u.e de e! a eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!, ca ! de.'re oE!ecte4e ne@!O4oc!te a4e .!@Lur!4or8 Gn ca9u4 ace.ta, Gn.1, dac1 e! ar 're.u'une o @u4L!@e nenu@1rat1 de 4ucrur! create, de.'re care recuno.c c1 .unt !nca'aE!4e .1 'roduc1 "reun e0ect Gn natur1 ! care, 'r!n ur@are, nu .unt 01cute 'entru n!c! un .co', deoarece Du@ne9eu a 'utut .1 0ac1 totu4 01r1 e4e, acea.ta, 9!c, de ! ne/ar 'er@!te .1/! a0!r@1@ 'o.!E!4!tatea, treEu!e totu ! .1 0!e o .u'o9!L!e de neGnLe4e. ! eJtra"a2ant18 LIV8 Gn a4 o'tu4ea r#nd, con.!@L1@#ntu4 con"er2ent a4 o@en!r!! 'oate 0! con.!derat de un!! dre't ar2u@ent !n"!nc!E!4 Gn 0a"oarea @ater!e! .au a eJ!.tenLe! 4ucrur!4or eJter!oare8 Oare treEu!e .1 're.u'une@ c1 Gntrea2a 4u@e 2re e teY Iar dac1 a a e.te, ce cau91 'ute@ atr!Eu! une! eror! at#t de r1.'#nd!te ! de 'redo@!nanteY Ma! Gnt#! r1.'und c1, du'1 o cercetare @!nuL!oa.1, 'oate c1 nu .e "or 21.! at#t de @u4L!, 'e c#t .e !@a2!nea91, care .1 cread1 rea4@ente Gn eJ!.tenLa @ater!e! .au a 4ucrur!4or Gn a0ara .'!r!tu4u!8 La dre't "orE!nd, a crede ceea ce !@'4!c1 o contrad!cL!e .au nu are n!c! un GnLe4e. e.te cu ne'ut!nL1( !ar dac1 eJ're.!!4e 'recedente .unt .au nu de 0e4u4 ace.ta, 4a. 'e .ea@a !@'arL!a4e! eJa@!n1r! a c!t!toru4u!8 Gntr/un .en., de 0a't, .e 'oate .'une c1 oa@en!! cred c1 @ater!a eJ!.t1, ad!c1 acL!onea91 ca ! c#nd cau9a ne@!O4oc!t1 a .en9aL!!4or 4or, care G! a0ectea91 Gn 0!ece @o@ent ! e.te a.t0e4 @ereu 're9ent1, ar 0! o cau91 cu or!2!nea Gn "reo eJ!.tenL1 01r1 .!@Lur! ! 01r1 raL!une8 Nu 'ot Gn.1 .e.!9a c4ar "reo .e@n!0!caL!e Gn ace.te cu"!nte ! c1 d!n acea.ta e! !/ar 0or@a o conce'L!e .'ecu4at!"1 E!ne .taE!4!t18 Nu e.te .!n2ura dat1 c#nd oa@en!! .e Gn a41 'e e! Gn.e !, !@a2!n#ndu/ ! c1 dau cre9are ace4or 'ro'o9!L!! 'e care 4e aud ade.ea, de ! Gn 0ond e4e nu au n!c! un GnLe4e.8 ?>
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

LV8 Dar, Gntr/un a4 do!4ea .en., de ! a@ ad@!te c1 o noL!une e.te de/a dre'tu4 un!"er.a41 ! G@Er1L! at1 cu 0er@!tate de toL!, ace.ta e.te totu ! un .4aE ar2u@ent Gn 0a"oarea ade"1ru4u! e! 'entru or!c!ne !a Gn con.!derare c#t de @u4te 'reOudec1L! ! o'!n!! 0a4.e .unt G@Er1L! ate cu cea @a! @are tenac!tate de c1tre 'artea necu2etat1 a o@en!r!! Icare e.te cea @aOor!tar1K8 A 0o.t o "re@e Gn care eJ!.tenLa ant!'o9!4or ! @! carea '1@#ntu4u! erau 'r!"!te dre't aE.urd!t1L! @on.truoa.e c+!ar de c1tre oa@en! cu Gn"1L1tur1, !ar dac1 "o@ 4ua Gn con.!derare ce @!c1 'ro'orL!e d!n re.tu4 o@en!r!! con.t!tu!e ace t!a, "o@ 21.! c1 ! Gn 're9ent ace4e noL!un! nu au dec#t o Ea91 cu totu4 neGn.e@nat1 Gn 4u@e>78 LVI8 Se !@'une Gn.1 .1 eJ'une@ ade"1rata cau91 a ace.te! 'reOudec1L! ! .1 eJ'4!c1@ eJ!.tenLa e! Gn 4u@e8 La acea.ta r1.'und c1 oa@en!! t!u c1 au 'erce'ut @u4te !de! a! c1ror autor! nu .unt e! Gn ! !, e4e ne0!!nd 'ro"ocate d!n !nter!or ! nede'!n9#nd de acte4e 4or de "o!nL1, ceea ce G! 0ace .1 .u.L!n1 c1 ace4e !de! .au oE!ecte a4e 'erce'L!e! au o eJ!.tenL1 !nde'endent1 de .'!r!t ! Gn a0ara 4u! ! n!c! @1car nu "!.ea91 c1 ace.te cu"!nte !@'4!c1 o contrad!cL!e8 ,!4o.o0!!, Gn.1, care au GnLe4e. c4ar c1 oE!ecte4e ne@!O4oc!te a4e 'erce'L!e! nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u! au corectat Gntru c#t"a eroarea "u42u4u!, dar Gn ace4a ! t!@' au c19ut Gn a4ta care nu 'are @a! 'uL!n aE.urd1, anu@e c1 eJ!.t1 rea4@ente une4e oE!ecte Gn a0ara .'!r!tu4u! .au care au o eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de aceea de a 0! 'erce'ute, !de!4e noa.tre 0!!nd doar !@a2!n! .au .!@!4!tud!n! Gnt!'1r!te de ace4e oE!ecte Gn .'!r!tu4 no.tru8 Acea.t1 o'!n!e a 0!4o.o0!4or G ! are or!2!nea Gn aceea ! cau91 ca 'recedenta, ad!c1 Gn con"!n2erea c1 nu e! Gn ! ! .unt autor!! 'ro'r!!4or 4or .en9aL!!, 'e care e! 4e t!u Gn @od e"!dent Gnt!'1r!te d!n a0ar1 ! care de aceea treEu!e .1 a!E1 o cau91 d!.t!nct1 de .'!r!te4e Gn care .unt !@'r!@ate8 LVII8 Dar de ce 're.u'un e! c1 !de!4e .!@Lur!4or .unt 'ro"ocate Gn no! de 4ucrur! Gn .!@!4!tud!nea 4or ! nu recur2 @a! de2raE1 4a spirit, care .!n2ur 'oate acL!ona, 'oate 0! eJ'4!cat @a! Gnt#! 'r!n 0a'tu4 c1 e! nu G ! dau .ea@a de contrad!cL!a eJ!.tent1 at#t Gn .u'o9!L!a c1 Gn a0ara noa.tr1 eJ!.t1 oE!ecte care .ea@1n1 cu !de!4e noa.tre, atr!Eu!ndu/4e ace.tora 'utere .au act!"!tate8 Gn a4 do!4ea r#nd, d!n cau91 c1 .'!r!tu4 .u're@, care 'ro"oac1 ace4e !de! Gn .'!r!te4e noa.tre, nu e.te @arcat ! con0!2urat 'r!"!r!4or noa.tre 'r!ntr/o co4ecL!e 0!n!t1 de !de! .en.!E!4e, a a cu@ .unt 57

GEORGE $ERBELEY

a2enL!! u@an! 'r!n @1r!@ea, Gn01L! area, @1du4are4e ! @! c1r!4e 4or8 Iar Gn a4 tre!4ea r#nd, 'entru c1 o'eraL!!4e .a4e .unt re2u4ate ! un!0or@e8 Or!unde cur.u4 natur!! e.te Gntreru't de un @!raco4, oa@en!! .unt d!.'u ! .a ad@!t1 're9enLa unu! a2ent .u'er!or8 Daca Gn.1 "ede@ c1 4ucrur!4e G ! ur@ea91 cur.u4 oE! nu!t, e4e nu .u.c!t1 Gn no! "reo re04ecL!e( ord!nea ! .uce.!unea 4or, de ! 'oate 0! do"ad1 de.'re GnLe4e'c!unea .u're@1, 'uterea ! Eun1tatea Creatoru4u! 4or, e.te totu ! at#t de con.tant1 ! de 0a@!4!ar1 nou1, Gnc#t nu 4e .ocot!@, dre't e0ecte ne@!O4oc!te a4e +piritului liber, Gn .'ec!a4 d!n cau91 c1 ne.tatorn!c!a ! "ar!aE!4!tatea Gn acL!une, de ! .e@n de !@'er0ecL!une, .unt 'r!"!te dre't @arc1 a libert ii& LVIII8 Gn a4 9ece4ea r#nd, .e "a oE!ecta c1 o'!n!!4e 'e care 4e a"an.1@ .unt !nco@'at!E!4e cu @u4te ade"1rur! 4e2!t!@e d!n 0!4o.o0!e ! @ate@at!c18 De eJe@'4u, @! carea '1@#ntu4u! e.te Gn 're9ent un!"er.a4 ad@!.1 de a.trono@!, ca ade"1r Ea9at 'e ce4e @a! c4are ! con"!n21toare te@e!ur!, dar c1, 'e Ea9a 'r!nc!'!!4or eJ'u.e de @!ne, nu 'oate eJ!.ta a a ce"a8 C1c! @! carea ne0!!nd dec#t o !dee, ur@ea91 c1 dac1 ea nu e.te 'erce'ut1 nu eJ!.t1T dar @! carea '1@#ntu4u! nu e.te 'erce'ut1 'r!n .!@Lur!8 R1.'und c1 dac1 acea.t1 te91 e.te corect GnLe4ea.1, .e "a 21.! c1 e.te 'e de'4!n concordant1 cu 'r!nc!'!!4e 'e care 4e/a@ 0or@u4at, c1c! 'roE4e@a dac1 '1@#ntu4 .e @! c1 .au nu ec+!"a4ea91 Gn rea4!tate cu ur@1toare4e( dac1, d!n ce4e oE.er"ate de a.trono@!, a"e@ @ot!"e .1 conc+!de@ c1, 0!!nd .!tuaL! Gn cutare ! cutare c!rcu@.tanLe ! Gn cutare ! cutare 'o9!L!e ! d!.tanL1, at#t 0aL1 de '1@#nt, c#t ! 0aL1 de .oare, atunc! 4/a@ 'erce'e 'e ce4 d!nt#! @! c#ndu/.e Gn coru4 '4anete4or ! Gn01L! #ndu/.e Gn toate 'r!"!nLe4e a.e@enea 4orT !ar acea.ta, 'r!n 4e2!4e .tatorn!c!te a4e natur!!, 'e care nu a"e@ n!c! un @ot!" .1 4e 'une@ 4a Gndo!a41, e.te o deducL!e raL!ona41 d!n 0eno@ene8 LIH8 D!n eJ'er!enLa doE#nd!t1 cu 'r!"!re 4a cur.u4 ! .ucce.!unea !de!4or Gn .'!r!te4e noa.tre, 'ute@ ade.ea 0ace nu doar conOectur! !ncerte, c! 're9!cer! .!2ure ! E!ne Gnte@e!ate de.'re !de!4e ce ne "or a0ecta Gn ur@1r!rea unu! @are !r de acL!un!, 0!!nd ca'aE!4! .1 0ace@ o Oudecat1 corect1 a.u'ra a ceea ce a@ 0! .e.!9at Gn ca9u4 Gn care a@ 0! 0o.t Gn c!rcu@.tanLe eJtre@ de d!0er!te de ace4ea Gn care ne 21.!@ Gn 're9ent, Gn acea.ta con.t1 cunoa terea natur!!, care G ! 'oate @enL!ne ut!4!tatea ! cert!tud!nea Gn @od 0oarte co@'at!E!4 cu ce4e .'u.e8 Va 0! u or de a'4!cat
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

acea.ta or!c1ror oE!ecL!! de 0e4u4 ace.ta Gn ceea ce 'r!"e te @1r!@ea .te4e4or .au or!ce a4te de.co'er!r! 01cute Gn a.trono@!e .au Gn natur18 LH8 In a4 un.'re9ece4ea r#nd, .e "a 'une GntreEarea c1ru! .co' .er"e te acea re@arcaE!41 or2an!9are a '4ante4or ! ad@!raE!4u4 @ecan!.@ d!n anato@!a an!@a4e4orT oare "e2eta4e4e n/ar 0! 'utut cre te, Gn0run9! ! Gn04or!, !ar an!@a4e4e nu !/ar eJecuta @! c1r!4e 4a 0e4 de E!ne 01r1, ca ! cu toat1 acea "ar!etate a '1rL!4or !nterne, at#t de e4e2ant co@E!nate ! a.a@E4ate, care, 0!!nd !de!, n/au n!c! o 'utere .au e0!c!enL1 Gn e4e, n!c! "reo coneJ!une nece.ar1 cu e0ecte4e atr!Eu!te 4orY Dac1 eJ!.t1 un .'!r!t care 'roduce ne@!O4oc!t, 'r!ntr/un fiat .au act a4 "o!nLe! .a4e, or!ce e0ect, atunc! treEu!e .1 2#nd!@ c1 tot ce e.te .uEt!4 ! @e te u2!t Gn 4ucr1r!4e o@u4u! .au a4e natur!! e.te 01cut Gn 9adar8 Con0or@ ace.te! doctr!ne, de ! un @e ter a 01cut arcu4 ! roL!4e, ca ! Gntre2u4 @ecan!.@ a4 cea.orn!cu4u!, re24#ndu/4e Gn a a 0e4 Gnc#t .1 'roduc1 @! c1r!4e '41nu!te, e4 totu ! treEu!e .1 cread1 c1 toate ace.tea au 0o.t 01cute 01r1 n!c! un .co' ! c1 eJ!.t1 o !nte4!2enL1 care Gndru@ea91 acu4 ! arat1 ora d!n 9!8 Dac1 a a .tau 4ucrur!4e, de ce nu 'oate !nte4!2enLa .1 0ac1 acea.ta 01r1 eJ!.tenLa ! o.tene4!4e @e teru4u! care a 01cut @ecan!.@e4e ! 4e/a a.a@E4atY De ce nu .er"e te .co'u4u! 4a 0e4 de E!ne o cut!e 2oa41Y ! cu@ de .e Gnt#@'41 c1 dac1 eJ!.t1 "reo dere24are Gn @er.u4 cea.orn!cu4u!, e.te de 21.!t o dere24are core.'un91toare Gn @ecan!.@e, care 0!!nd re'arate de o @#n1 @e ter1, totu4 e.te d!n nou Gn re2u41Y Ace4a ! 4ucru 'oate 0! .'u. de.'re Gntre2 @ecan!.@u4 de cea.orn!c a4 natur!!, d!n care o @are 'arte e.te at#t de @!nunat de ra0!nat1 ! .uEt!41 Gnc#t aE!a dac1 'oate 0! d!.cr!@!nat1 4a ce4 @a! Eun @!cro.co'8 Pe .curt, .e "a 'une GntreEarea Gn ce 0e4, du'1 'r!nc!'!!4e noa.tre, 'oate 0! dat1 "reo eJ'4!caL!e acce'taE!41, or! dac1 .e 'oate atr!Eu! "reo cau91 0!na41 une! @u4L!@! !nu@eraE!4e de cor'ur! ! de @a !n! con.tru!te cu cea @a! @!nunat1 art1 ! care, Gn 0!4o.o0!a co@un1, au ut!4!t1L! 0oarte 'otr!"!te ! .er"e.c 4a eJ'4!carea a o @u4L!@e de 0eno@ene8 LHI8 La toate ace.tea r1.'und @a! Gnt#! c1, de ! eJ!.t1 une4e d!0!cu4t1L! re0er!toare 4a conducerea de c1tre Pro"!denL1 ! 4a u9ur!4e atr!Eu!te de acea.ta @u4tor '1rL! a4e natur!!, 'e care nu 4e/a 'utea re9o4"a 'r!n 'r!nc!'!!4e 'recedente, totu ! acea.t1 oE!ecL!e ./ar 'utea .1
5S

?:
GEORGE $ERBELEY

a!E1 @!c1 !@'ortanL1 G@'otr!"a ade"1ru4u! ! cert!tud!n!! ace4or 4ucrur! ce 'ot 0! do"ed!te a priori cu cea @a! @are e"!denL18 A'o!, n!c! 'r!nc!'!!4e ad@!.e nu .unt .cut!te de a.e@enea d!0!cu4t1L!T c1c! .e @a! 'oate GntreEa Gn ce .co' .1 0! ado'tat Du@ne9eu ace4e @etode !nd!recte de 'roducere a 4ucrur!4or cu aOutoru4 !n.tru@ente4or ! @a !n!4or, 4ucrur! 'e care n!@en! n/ar 'utea ne2a c1 4e/ar 0! 'utut crea 'r!n .!@'4a 'orunc1 a "o!nLe! 4u!, 01r1 tot ace4 a'aratT Ea c+!ar ! @a! @u4t, dac1 eJa@!n1@ @a! Gndea'roa'e c+e.t!unea, "o@ de.co'er! c1 acea.t1 oE!ecL!e 'oate 0! Gntoar.1 cu toat1 t1r!a G@'otr!"a ace4ora care .u.L!n eJ!.tenLa ace4or @a !n! Gn a0ara .'!r!tu4u!>:T c1c! a 0o.t .co. Gn e"!denL1 0a'tu4 c1 .o4!d!tatea, "o4u@u4, 0or@a, @! carea, ca ! ce4e4a4te de ace.t 0e4 nu au Gn e4e n!c! o acti)itate .au eficien a a a Gnc#t .1 0!e ca'aE!4e .1 'roduc1 "reun e0ect Gn natur1 Ia .e "edea 'ara2ra0u4 HHVK8 De

aceea or!c!ne 're.u'une c1 e4e eJ!.t1 Iad@!L#nd c1 .u'o9!L!a e 'o.!E!41K atunc! c#nd nu .unt 'erce'ute, o 0ace Gn @od @an!0e.t 01r1 n!c! o 0!na4!tate, de "re@e ce .!n2ura ut!4!tate ce 4! .e atr!Eu!e, Gn ca9u4 Gn care eJ!.t1 ne'erce'ute, e.te c1 'roduc ace4e e0ecte 'erce't!E!4e care de 0a't nu 'ot 0! atr!Eu!te dec#t .'!r!tu4u!8 LHII8 Dar .'re a eJa@!na @a! Gndea'roa'e d!0!cu4tatea, treEu!e oE.er"at c1 de ! 0aEr!carea tuturor ace4or '1rL! ! or2ane nu e.te aE.o4ut nece.ar1 oEL!ner!! "reunu! e0ect, cu toate ace.tea e.te nece.ar1 'roducer!! 4ucrur!4or Gn @od 'er@anent ! re2u4at, con0or@ 4e2!4or natur!!8 EJ!.t1 4e2! 2enera4e certe care '1trund Gntre2u4 4anL a4 e0ecte4or natura4e, 4e2! 'e care 4e a041@ 'r!n oE.er"aL!e ! .tud!u4 natur!! ! care .unt a'4!cate de oa@en! at#t 4a con.tru!rea 4ucrur!4or art!0!c!a4e, 'entru ut!4!tatea ! orna@entarea "!eL!!, ca ! 'entru eJ'4!carea d!0er!te4or 0eno@ene, eJ'4!caL!e ce con.t1 doar Gn de@on.trarea con0or@!t1L!! "reunu! 0eno@en 'art!cu4ar cu 4e2!4e 2enera4e a4e natur!! .au, ceea ce e.te ace4a ! 4ucru, Gn de.co'er!rea uniformit ii eJ!.tente Gn 'roducerea e0ecte4or natura4eT a a cu@ "a 0! e"!dent or!cu! "a 0! atent 4a d!0er!te4e ca9ur! Gn care 0!4o.o0!! 'ret!nd .1 eJ'4!ce a'arenLe4e;&8 C1 eJ!.t1 o @are ! Gn"ederat1 ut!4!tate Gn ace.te @etode 'er@anente de 4ucru ur@ate de a2entu4 .u're@, ./a ar1tat Gn 'ara2ra0u4 HHHI8 ! e.te nu @a! 'uL!n "!9!E!4 c1 .unt nece.are o @1r!@e, o 0or@1, o @! care ! o d!.'o9!L!e 'art!cu4ar1 a '1rL!4or, de ! nu Gn @od aE.o4ut, 'entru 'roducerea "reunu! e0ect, totu ! aE.o4ut nece.are 'roducer!! ace.tu!a Gn con0or@!tate cu >&
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

4e2!4e @ecan!ce !n"ar!aE!4e a4e natur!!8 A.t0e4, de eJe@'4u, nu .e 'oate ne2a c1 Du@ne9eu .au !nte4!2enLa care .u.L!ne ! 2u"ernea91 cur.u4 oE! nu!t a4 4ucrur!4or ar 'utea, dac1 ar 0! "rut .1 'roduc1 un @!raco4, .1 deter@!ne toate @! c1r!4e de 'e cadranu4 unu! cea.orn!c, de ! n!@en! n/a 01cut "reodat1 @ecan!.@u4 ! nu 6/a @ontat Gn ace.taT dar dac1 totu ! e4 "rea .1 acL!one9e core.'un91tor cu re2u4!4e @ecan!.@u4u!, .taE!4!te de e4 Gn .co'ur! GnLe4e'te ! @enL!nute Gn creaL!e, e.te nece.ar ca ace4e acL!un! a4e cea.orn!caru4u!, 'r!n care e4 con.tru!e te ! 'une 4a 'unct @ecan!.@e4e, .1 'recead1 'roducerea @! c1r!4or @enL!onate @a! .u.T a a Gnc#t or!ce de9ord!ne Gn ace.tea e.te Gn.oL!t1 de 'erce'erea une! de9ord!n! core.'un91toare Gn @ecan!.@e, de9ord!ne care o dat1 ce e.te corectat1, totu4 e.te d!n nou Gn re2u418 LHIII8 $!neGnLe4e. c1 Gn une4e G@'reOur1r! 'oate 0! nece.ar ca Autoru4 natur!! .1/ ! @an!0e.te 'uterea .a do@!natoare, 'roduc#nd une4e 0eno@ene Gn a0ar1 de cur.u4 oE! nu!t a4 4ucrur!4or8 A.e@enea eJce'L!! de 4a re2u4!4e 2enera4e a4e natur!! .unt @en!te .1/! .ur'r!nd1 ! .1 4e !n.'!re oa@en!4or recunoa terea ,!!nLe! D!"!neT dar atunc! e4e .unt de ut!4!9at doar rareor!, a4t@!nter! 0!!nd c4ar de ce e4e !/ar '!erde ace4 e0ect;68 De a4t0e4, Du@ne9eu 'are a o'ta .1 ne con"!n21 raL!unea de atr!Eute4e 4u! 'r!n o'ere a4e natur!!, care de9"14u!e 0oarte @u4t1 ar@on!e ! !n2en!o9!tate Gn a4c1tu!rea 4or ! .unt a.t0e4 un !nd!c!u c4ar a4 GnLe4e'c!un!! ! Eun1t1L!! autoru4u! 4or, @a! de2raE1 dec#t .1 ne u!@ea.c1 Gntru o cred!nL1 Gn eJ!.tenLa .a 'r!n e"en!@ente anor@a4e ! .ur'r!n91toare;%8 LHIV8 Pentru a 'une acea.t1 'roE4e@1 Gntr/o 4u@!n1 Gnc1 ! @a! c4ar1, "o! nota c1 ceea ce ./a oE!ectat Gn 'ara2ra0u4 LH .e reduce Gn rea4!tate 4a nu @a! @u4t dec#t 4a acea.ta( !de!4e nu .unt 'rodu.e or!cu@ ! 4a Gnt#@'4are, eJ!.t#nd o anu@!t1 ord!ne ! coneJ!une Gntre e4e, ca ace4a de 4a cau91 4a e0ect( eJ!.t1 dec! @u4te co@E!naL!! a4e ace.tora, 01cute Gntr/un @od 0oarte eJact ! @e te u2!t, care 'ar tot at#tea !n.tru@ente Gn @#na natur!!, !n.tru@ente care, 0!!nd 'arc1 a.cun.e Gn cu4!.e, acL!onea91 ta!n!c Gn 'roducerea ace4or 0eno@ene care .unt "19ute 'e .cena teatru4u! 4u@!!, 0!!nd e4e Gn.e4e de 91r!t doar 'entru oc+!u4 cur!o. a[ 0!4o.o0u4u!8 Dar de "re@e ce o !dee nu 'oate 0! cau9a a4te!a, Gn ce .co' eJ!.t1 acea.t1 coneJ!uneY ! de "re@e ce ace4e !n.tru@ente, 0!!nd doar percep ii ineficace Gn .'!r!t, nu .unt ut!4e 4a 'roducerea >6
GEORGE $ERBELEY

e0ecte4or natura4e, .e 'une GntreEarea de ce .unt e4e 01cute .au, cu a4te cu"!nte, Gn "!rtutea c1ru! @ot!" ae/ar 0ace Du@ne9eu, 4a o @a! atent1 cercetare a o'ere4or .a4e, .1 "ede@ o at#t de @are "ar!etate de !de!, at#t de !.cu.!t a.a@E4ate ! at#t de con0or@ re2u4!!, ne0!!nd de cre9ut c1 e4 ar 0! c+e4tu!t Idac1 .e 'oate .'une a aK 01r1 n!c! un .co' Gntrea21 acea art1 ! re2u4ar!tateY LHV8 La toate ace.tea r1.'un.u4 @eu e.te, @a! Gnt#!, c1 .ucce.!unea !de!4or nu !@'4!c1 re4aL!a d!ntre cau7a ! efect, c! doar @arca .au semnul 4ucru4u! semnificat& ,ocu4 'e care G4 "1d nu e.te cau9a durer!! 'e care o .u01r 4a a'ro'!erea @ea de e4, c! .e@nu4 ce @1 a"ert!9ea91 cu 'r!"!re 4a acea.ta8 Gn ace4a ! @od, 92o@otu4 'e care G4 aud nu e.te e0ectu4 "reune! @! c1r! .au co4!9!un! Gntre oE!ecte4e d!n a@E!anL1, c! .e@nu4 ace.te!a, Gn a4 do!4ea r#nd, @ot!"u4 'entru care !de!4e .e con0!2urea91 Gn @a !n!, ad!c1 Gn co@E!naL!! @e te u2!te ! ordonate, e.te ace4a ! ca Gn co@E!narea 4!tere4or Gn cu"!nte8 Pentru ca un nu@1r @!c de !de! or!2!nare .1 'oat1 0! 01cute .1 .e@n!0!ce un @are nu@1r de e0ecte ! acL!un! e.te nece.ar ca e4e .1 0!e Gn @od "ar!at co@E!nate une4e cu a4te4eT !ar Gn .co'u4 ut!4!91r!! 4or 'er@aaente ! un!"er.a4e, ace.te co@E!naL!! treEu!e 01cute du'1 regul ! cu un plan !n elept& Pe acea.t1 ca4e ne e.te tran.@!.1 o aEundenL1 de !n0or@aL!! cu 'r!"!re 4a ce .1 ne a te't1@ de 'e ur@a cut1ror .au cut1ror acL!un!, ! ce @etode .unt de 0o4o.!t 'entru .u.c!tarea cut1ror .au cut1ror !de!T ceea ce, de 0a't, e.te tot ce 'ot conce'e a 0! Gn @od d!.t!nct 'ro!ectat, atunc! c#nd .e .'une c1 'r!n d!.cernerea 0or@e!, a teJtur!! ! @ecan!.@u4u! '1rL!4or !nterne a4e cor'ur!4or, 0!e e4e natura4e .au art!0!c!a4e, 'ute@ aOun2e .1 cunoa te@ d!0er!te4e ut!4!91r! ! 'ro'r!et1L! ce de'!nd de ace.tea, or! natura 4ucru4u!8 LHVI8 A adar, e.te e"!dent c1 ace4e 4ucrur! care, 'r!n 'r!.@a noL!un!! de cau91 care coo'erea91 .au concur1 4a 'roducerea de e0ecte, .unt cu totu4 !neJ'4!caE!4e ! ne 0ac .1 a4unec1@ Gn @ar! aE.urd!t1L!, 'ot 0! eJ'4!cate 0oarte

natura4 ! 4! .e atr!Eu!e o ut!4!tate .'ec!0!c1 ! e"!dent1 atunc! c#nd .unt con.!derate doar ca !nd!c!! .au .e@ne 'entru !n0or@area noa.tr18 ! toc@a! cercetarea ! .tr1dan!a de a GnLe4e2e ace.te .e@ne !n.t!tu!te de Autoru4 natur!! treEu!e .1 0!e ocu'aL!a 0!4o.o0u4! natur!! ! nu 'retenL!a de a eJ'4!ca 4ucrur!4e 'r!n cau9e @ater!a4eT doctr!n1 care 'are .1 0! Gn.tr1!nat 'rea @u4t .u04ete4e oa@en!4or de ace4 >%
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

Pr!nc!'!u act!", de ace4 S'!r!t .u're@ ! GnLe4e't CGn care tr1!@, ne @! c1@ ! a"e@ eJ!.tenLa noa.tr1F8 LHVII8 Gn a4 do!.'re9ece4ea r#nd, 'oate c1 .e "a oE!ecta c1 de !, d!n ce4e .'u.e, e.te c4ar c1 nu 'oate eJ!.ta n!c! un a.t0e4 de 4ucru ca .uE.tanLa !nert1, !n.en.!E!41, Gnt!n.1, .o4!d1, con0!2urat1 ! @oE!41, care .1 eJ!.te Gn a0ara .'!r!tu4u!, a a cu@ de.cr!u 0!4o.o0!! @ater!a, totu ! dac1 "reun o@ "a aEandona !deea .a de materie, !de!4e 'o9!t!"e de Gnt!ndere, 0or@1, .o4!d!tate ! @! care, .'un#nd c1 'r!n ace.t cu"#nt e4 GnLe4e2e doar o .uE.tanL1 !nert1 !n.en.!E!41, care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, or! ne'erce'ut1, care e.te 'r!c!na !de!4or noa.tre, .au 4a a c1re! 're9enL1 4u! Du@ne9eu G! '4ace .1 .u.c!te !de! Gn no!, 4ucru4 ace.ta nu a'are ca 0!!nd "1d!t, dar acea @ater!e, 4uat1 Gn ace.t .en., e.te 'o.!E!4 .1 eJ!.te8 Ca r1.'un. 4a acea.ta .'un, @a! Gnt#!, c1 nu 'are @a! 'uL!n aE.urd .1 're.u'u! o .uE.tanL1 01r1 acc!dente dec#t .1 're.u'u! acc!dente 01r1 .uE.tanL18 Gn a4 do!4ea r#nd, Gn.1, c+!ar dac1 a@ ad@!te c1 'oate eJ!.ta acea.t1 .uE.tanL1 necuno.cut1, totu ! unde 'ute@ 're.u'une c1 eJ!.t1 eaY C1 ea nu eJ!.t1 Gn .'!r!t e 0a't ad@!., du'1 cu@ nu e.te @a! 'uL!n cert c1 nu eJ!.t1 Gn .'aL!u;<, de "re@e ce or!ce Gnt!ndere eJ!.t1 nu@a! Gn .'!r!t, a a cu@ ./a ! do"ed!t8 R1@#ne, dec!, c1 ea nu eJ!.t1 aE.o4ut n!c1!er!8 LHVIII8 S1 eJa@!n1@ 'uL!n de.cr!erea dat1 a!c! @ater!e!8 Ea n!c! nu acL!onea91, n!c! nu 'erce'e, n!c! nu e.te 'erce'ut1, c1c! acea.ta e.te tot ce .e GnLe4e2e 'r!n a0!r@aL!a c1 e.te o .uE.tanL1 !nert1, !n.en.!E!41, necuno.cut1T ceea ce e.te o de0!n!L!e Gn Gntre2!@e 01cut1 d!n e4e@ente ne2at!"e, eJce't#nd doar noL!unea re4at!"1 de a .uE9!.ta .au de a .u'ortaT Gn ace.t ca9, Gn.1, treEu!e oE.er"at c1 nu suport aE.o4ut n!@!c ! c#t de a'roa'e e.te 4ucru4 ace.ta de de.cr!erea une! nonentit i& Dar, .'uneL! du@nea"oa.tr1, ea e.te cau7a necunoscuta Gn 're9enLa c1re!a !de!4e .unt .u.c!tate Gn no! 'r!n "o!nLa 4u! Du@ne9eu8 Gn ace.te c!rcu@.tanLe, a 0! Eucuro. .1 t!u cu@ ne 'oate 0! 're9ent "reun 4ucru care nu e.te 'erce't!E!4 'r!n .!@Lur! ! n!c! 'r!n re04ecL!e, n!c! nu e ca'aE!4 .1 'roduc1 "reo !dee Gn .'!r!te4e noa.tre, nu e.te n!c!decu@ eJt!n., nu are "reo 0or@1 ! n!c! nu eJ!.t1 Gn "reun 4oc8 Cu"!nte4e a fi pre7ent, c#nd .unt 0o4o.!te Gn 0e4u4 ace.ta, treEu!e 4uate Gn "reun .en. aE.tract ! .tran!u ! 'e care eu nu .unt Gn .tare .1/6 GnLe4e2;=8 ><
GEORGE $ERBELEY

LHIH8 Pe de a4t1 'arte, .1 eJa@!n1@ ce .e GnLe4e2e 'r!n cau7> 'e c#t 'ot E1nu! d!n u9u4 co@un a4 4!@E!!, ace.t cu"#nt .e@n!0!c1 0!e un a2ent care 'roduce "reun e0ect .au or!ce a4tce"a ce .e oE.er"1 c1 Gn.oLe te .au 'reced1 ace4 e0ect Gn cur.u4 oE! nu!t a4 4ucrur!4or8 Dar atunc! c#nd e.te a'4!cat @ater!e!, a a cu@ e.te ea de.cr!.1 @a! .u.;?, nu 'oate 0! 4uat Gn n!c! unu4 d!ntre ace.te .en.ur!8 C1c! .e .'une c1 e.te 'a.!"1 ! !nert1, a a Gnc#t nu 'oate 0! un a2ent .au o cau91 e0!c!ent18 E.te de a.e@enea !@'erce't!E!41, 0!!nd 4!'.!t1 de toate ca4!t1L!4e .en.!E!4e !, a.t0e4, nu 'oate 0! cau9a 'erce'L!!4or noa.tre Gn .en.u4 ar1tat( ca atunc! c#nd, 0r!2#ndu/@! de2etu4, .e .'une a 0! cau9a durer!! care G! ur@ea918 Ce .e 'oate dec! GnLe4e2e nu@!nd @ater!a cau7C Ace.t ter@en e.te 0!e ut!4!9at 01r1 n!c! un 0e4 de .en., 0!e Gn "reun a4t .en., 0oarte de'arte de .e@n!0!caL!a .a ad@!.18 LHH8 VeL! .'une 'oate c1 @ater!a, de ! nu e.te 'erce'ut1 de no!, e.te totu ! 'erce'ut1 de Du@ne9eu;>, 'entru care ea e.te cau9a 'ro"oc1r!! !de!4or Gn .'!r!te4e noa.tre8 C1c!, .'uneL! du@nea"oa.tr1, de "re@e ce oE.er"1@ c1 .en9aL!!4e noa.tre .unt !@'r!@ate Gntr/un @od ordonat ! con.tant, nu 'oate 0! dec#t re9onaE!4 .1 're.u'une@ c1 eJ!.t1 anu@!te 'arce4e 'er@anente ! d!.t!ncte a4e @ater!e! care core.'und !de!4or noa.tre ! care, de ! nu 4e 'ro"oac1 Gn .'!r!te4e noa.tre .au nu ne a0ectea91 Gn "reun @od ne@!O4oc!t, deoarece .unt cu totu4 'a.!"e ! !@'erce't!E!4e 'entru no!, e4e .unt totu ! 'entru Du@ne9eu, care 4e 'erce'e, oarecu@ tot at#tea oca9!! de a/! rea@!nt!;; c#nd ! ce !de! .1 !@'r!@e Gn .'!r!te4e noa.tre, 'entru ca 4ucrur!4e .1 'oat1 @er2e @a! de'arte Gntr/un @od un!0or@ ! con.tant8 LHHI8 Gn re'4!c1 4a acea.ta, oE.er" c1, dat1 0!!nd noL!unea de @ater!e, a a cu@ e.te ea eJ'u.1 a!c!, 'roE4e@a nu @a! 'oate 'r!"! eJ!.tenLa unu! 4ucru d!.t!nct de spirit ! idee, de 0a'tu4 de a 'erce'e ! de a 0! 'erce'ut, c! dac1 Gn .'!r!tu4 4u! Du@ne9eu;7 nu eJ!.t1 anu@!te !de! de nu t!u ce 0e4, care .unt tot at#tea !nd!c!! .au note care G4 Gndru@1 cu@ .1 'roduc1 .en9aL!! Gn .'!r!te4e noa.tre Gntr/un .!.te@ con.tant ! re2u4atT Gntr/un @od 0oarte a.e@1n1tor ace4u!a Gn care un @u9!c!an e.te or!entat de note4e @u9!c!! .1 'roduc1 ace4 4anL ar@on!o. de .unete nu@!t melodie> de ! ce! care aud @u9!ca nu 'erce' note4e ! 4e 'ot !2nora cu totu48 Dar acea.t1 noL!une de @ater!e 'are 'rea eJtra"a2ant1 ca .1 @er!te >=
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

o !n0!r@are8 Gn a0ar1 de acea.ta, ea nu con.t!tu!e rea4@ente o oE!ecL!e G@'otr!"a ce4or ce a@ .'u. @a! Gna!nte, anu@e c1 nu eJ!.t1 n!c! o substan !n.en.!E!41 ne'erce'ut1;:8 LHHII8 Dac1 ne c141u9!@ du'1 4u@!na raL!un!!, atunc! d!n .!.te@u4 un!0or@ ! con.tant a4 .en9aL!!4or noa.tre "o@ deduce Eun1tatea ! GnLe4e'c!unea +piritului care 4e 'ro"oac1 Gn .'!r!te4e noa.tre8 Dar acea.ta e.te tot ce 'ot GnLe4e2e Gn @od raL!ona4 c1 .e deduce de a!c!8 Pentru @!ne, @1rtur!.e.c, e.te e"!dent c1 eJ!.tenLa unu! spirit infinit de !n elept, de bun si de puternic e.te c#t .e 'oate de .u0!c!ent1 .'re a eJ'4!ca toate 0eno@ene4e natur!!8

C#t 'r!"e te Gn.1 materia inert si insensibila, n!@!c d!n ceea ce 'erce' nu are n!c! cea @a! @!c1 4e21tur1 cu acea.ta ! nu conduce 4a 2#ndur!4e de.'re ea8 ! a dor! Eucuro. .1 "1d 'e c!ne"a eJ'4!c#nd 'r!n acea.ta 0!e ! ce4 @a! neGn.e@nat fenomen d!n natur1 .au .1 arate "reo ur@1 de raL!une, 0!e ! Gn ce4 @a! @!c 2rad de 'roEaE!4!tate, 'e care o 'oate a"ea 'entru eJ!.tenLa @ater!e!8 C#t 'r!"e te .u'o9!L!a c1 e.te o cau91, a@ de@on.trat Gn @od e"!dent, .ocot, c1 'entru no! ea nu e.te n!c! o cau91T r1@#ne, a adar, ca ea .1 0!e, dac1 e.te c#t de c#t, 'r!4eO 'entru Du@ne9eu de a 'ro"oca Gn no! !de!T !ar ce Gn.ea@n1 acea.ta, toc@a! a@ "19ut8 LHHIII8 Mer!t1 .1 re04ect1@ 'uL!n a.u'ra @ot!"e4or care !/au G@'!n. 'e oa@en! .1 're.u'un1 eJ!.tenLa .uE.tanLe! @ater!a4eT oE.er"#nd Gncetarea .au eJ'!rarea .ucce.!"1 a ace4or @ot!"e .au cau9e, 'ute@ Gn @od 'ro'orL!ona4 retra2e con.!@L1@#ntu4 care ce .e Ea9a 'e e4e8 A adar, @a! Gnt#! ./a cre9ut c1 cu4oarea, 0or@a, @! carea ! re.tu4 ca4!t1L!4or .en.!E!4e .au acc!dente4or eJ!.t1 rea4@ente Gn a0ara .u04etu4u!T !ar d!n ace.t @ot!" a '1rut nece.ar .1 .e 're.u'un1 un substrat .au o substan care nu 2#nde te, Gn care e4e eJ!.t1, de "re@e ce nu .e 'utea conce'e c1 ace.tea eJ!.t1 Gn .!ne8 Ma! t#r9!u, Gn decur.u4 t!@'u4u!, oa@en!! con"!n2#ndu/.e c1 cu4or!4e, .unete4e ! re.tu4 ca4!t1L!4or .en.!E!4e .ecundare nu a"eau n!c! o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, au de.'u!at ace.t substrat .au .uE.tanL1 @ater!a41 de ace4e ca4!t1L!, 41.#ndu/4e nu@a! 'e ce4e 'r!@are, 0or@a, @! carea ! a4te4e a.e@enea 4or, 'e care e! Gnc1 4e @a! con.!derau a eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u! ! a"#nd, Gn con.ec!nL1, ne"o!e de un .u'ort @ater!a48 Dar Gntruc#t ./a de@on.trat c1 n!c! @1car una d!ntre ace.tea nu 'oate eJ!.ta a4t0e4 dec#t Gntr/un .'!r!t
65
GEORGE $ERBELEY

.au @!nte care 4e 'erce'e, ur@ea91 c1 nu @a! a"e@ "reun @ot!" de a 're.u'une eJ!.tenLa materiei& $a c+!ar ! @a! @u4t, c1 e.te aE.o4ut !@'o.!E!4 .1 eJ!.te "reun a.t0e4 de 4ucru, at#ta t!@' c#t ace.t cu"#nt e.te de.t!nat .1 de.e@ne9e un substrat necugettor a4 unor ca4!t1L! .au acc!dente, Gn care e4e eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!768 LHHIV8 Dar, cu toate ace.tea, materialista Gn ! ! ad@!t c1 @ater!a e.te !@a2!nat1 doar .'re a .u'orta acc!dente4eT !ar @ot!"u4 d!.'1r#nd Gn Gntre2!@e, ne/a@ a te'ta ca .'!r!tu4, .1 '1r1.ea.c1, Gn @od 0!re.c ! 01r1 n!c! o G@'otr!"!re, cred!nLa Ea9at1 eJc4u.!" 'e ace.taT 'reOudecata e.te totu ! at#t de ad#nc '!ron!t1 Gn 2#ndur!4e noa.tre, Gnc#t aE!a dac1 'ute@ .'une cu@ .1 ne de.'1rL!@ de ea, 0!!nd de aceea Gnc4!naL!, de "re@e ce lucrul Gn.u ! nu 'oate 0! a'1rat, ce4 'uL!n .1/! '1.tr1@ numele> nu@e 'e care G4 a'4!c1@ 4a nu t!u ce noL!un! aE.tracte ! "a2! de e@isten ! de cau7, de ! 01r1 n!c! un '!c de raL!une, ce4 'uL!n 'e c#t GnLe4e2 eu8 C1c! ce eJ!.t1 Gn no! .au ce 'erce'e@ 'r!ntre toate !de!4e, .en9aL!!4e, noL!un!4e !@'r!@ate Gn .'!r!te4e noa.tre, 0!e 'r!n .!@Lur!, 0!e 'r!n re04ecL!!, d!n care .1 'ute@ !n0era eJ!.tenLa une! cau9e !nerte, 4!'.!te de 2#nd!re ! ne'erce'uteY Iar, 'e de a4t1 'arte, ce 'oate eJ!.ta, Gntr/un +pirit atotsuficient, care .1 ne 0ac1 .1 crede@ .au @1car .1 E1nu!@ c1 e4 e.te direc ionat de o cau9a !nert1 .1 'ro"oace !de! Gn @!nL!4e noa.treY LHHV8 E.te o do"ad1 aE.o4ut eJtraord!nar1 a 'uter!! 'reOudec1L!! ! de/a dre'tu4 de '4#n. 0a'tu4 c1, G@'otr!"a Gntre2!! @1rtur!! a raL!un!!, .'!r!tu4 o@u4u! '1.trea91 un at#t de @are de"ota@ent 'entru ce)a .tu'!d ! 01r1 '1.are, 'r!n a c1re! !nter'unere ./ar 'roteOa, ca .1 9!ce@ a a, de 'ro"!denLa 4u! Du@ne9eu ! ar Gnde'1rta/o de treEur!4e 4u@!!8 Dar de ! 0ace@ tot ce 'ute@ .'re a '19! cred!nLa Gn materie, de ! atunc! c#nd raL!unea ne '1r1.e te ne .tr1du!@ .1 ne re9e@1@ o'!n!a 'e .!@'4a 'o.!E!4!tate a @ater!e!, ! de ! ne con.o41@ cu de'4!na 4!Eertate a une! !@a2!naL!! nere24ate de raL!une, .'re a 0ace .1 !9E#ndea.c1 acea .1r@an1 posibilitate, cu toate ace.tea conc4u9!a 0!na41 a tuturor ace.tora e.te c1 eJ!.t1 anu@!te idei necunoscute Gn .'!r!tu4 4u! Du@ne9eu7%T !ar dac1 acea.ta Gn.ea@n1 ce"a, atunc! e.te tot ce GnLe4e2 eu 'r!n cau7 cu 'r!"!re 4a Du@ne9eu8 Iar acea.ta, Gn de0!n!t!", nu @a! e.te a 4u'ta 'entru lucrul ca atare, c! 'entru nume&
66
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

LHHVL De aceea nu "o! d!.cuta dac1 a.t0e4 de !de! eJ!.t1 Gn .'!r!tu4 4u! Du@ne9eu ! dac1 e4e 'ot 0! nu@!te cu nu@e4e de materie& Dar dac1 'er.e"eraL! Gn noL!unea de .uE.tanL1 necu2et1toare .au de .u'ort a4 Gnt!nder!!, @! c1r!! ! a4 ce4or4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e, atunc! 'entru @!ne e.te aE.o4ut !@'o.!E!4 .1 eJ!.te "reun a.t0e4 de 4ucru8 Pentru c1 e.te o "1d!t1 !nco@'at!E!4!tate ca ace4e ca4!t1L! .1 eJ!.te Gntr/o .uE.tanL1 ne'erce'ut1 .au .1 0!e .u'ortate de acea.ta8 LHHVII8 Dar, .'uneL! du@nea"oa.tr1, de ! e.te ad@!. c1 nu eJ!.t1 n!c! un .u'ort necu2et1tor a4 Gnt!nder!! ! a4 ce4or4a4te ca4!t1L! .au acc!dente 'e care 4e 'erce'e@, 'oate totu ! eJ!.ta o .uE.tanL1 !nert1 ! !n.en.!E!41 .au substrat a4 unor a4te ca4!t1L!, .uE.tanL1 4a 0e4 de !nco@'re+en.!E!41 'entru no! cu@ .unt cu4or!4e 'entru un orE d!n na tere, d!n cau91 c1 nu a"e@ un .!@L ada'tat 'entru acea.ta8 Dac1 Gn.1 a@ a"ea un .!@L nou, nu ne/a@ @a! 'utea Gndo! de eJ!.tenLa 4or, a a cu@ orEu4 care !/a rec1'1tat "19u4 nu .e Gndo!e te de eJ!.tenLa 4u@!n!! ! a cu4or!4or8 R1.'und, @a! Gnt#!, c1 dac1 GnLe4e2eL! 'r!n cu"#ntu4 materie doar .u'ortu4 necuno.cut a4 unor ca4!t1L! necuno.cute, n!c! nu 'oate 0! "orEa dac1 un a.e@enea 4ucru eJ!.t1 .au nu, de "re@e ce nu ne 'r!"e te Gn n!c! un 0e4T !ar eu nu "1d 0o4o.u4 une! d!.'ute 'e te@a a ceea ce nu cunoa te@ ce e.te ! n!c! de ce eJ!.t17<8 LHHVIII8 Dar, Gn a4 do!4ea r#nd, dac1 a@ d!.'une de un .!@L nou, e4 doar ne/ar 0urn!9a !de! .au .en9aL!! no!, !ar a'o! a@ a"ea ace4a ! @ot!" .1 co@Eate@ eJ!.tenLa 4or Gntr/o .uE.tanL1 care nu 'erce'e, a a cu@ a@ ! a"ut Gn 'r!"!nLa 0or@e!, @! c1r!!, cu4or!! ! a ce4or a.e@1n1toare 4or8 Ca4!t1L!4e, a a du'1 cu@ a 0o.t de@on.trat, nu .unt n!@!c a4tce"a dec#t sen7a ii .au idei, care eJ!.t1 eJc4u.!" Gntr/o minte care 4e 'erce'eT !ar acea.ta e.te ade"1rat nu nu@a! de.'re !de!4e de care 4u1@ cuno t!nL1 Gn 're9ent, c! ! de.'re toate !de!4e 'o.!E!4e, or!care ar 0! e4e8 LHHIH8 VeL! !n.!.ta, Gn.1, .'un#nd c1 c+!ar dac1 nu a@ n!c! un @ot!" .1 cred Gn eJ!.tenLa @ater!e!, c+!ar dac1

nu/! 'ot atr!Eu! n!c! o ut!4!tate .au .1 eJ'4!c "reun 4ucru 'r!n ea, Ea c+!ar .1 conce' ce .e GnLe4e2e 'r!n ace.t cu"#nt, nu e.te totu ! de4oc contrad!ctor!u .1 .'un c1 @ater!a eJ!.t1 ! c1 acea.t1 @ater!e e.te !n general o substan .au cau7a ideilor, de !, Gntr/ade"1r, a c1uta .1 de9"14u! .e@n!0!caL!a .au .1 >;
GEORGE $ERBELEY

ader! 4a "reo eJ'4!caL!e 'art!cu4ar1 a ace.tor ter@en! 'oate 0! eJtre@ de d!0!c!48 R1.'und c1 atunc! c#nd cu"!nte4e .unt ut!4!9ate 01r1 .e@n!0!caL!e, 4e 'oL! co@E!na cu@ GL! '4ace, 01r1 'er!co4u4 de a te contra9!ce8 PoL!, de eJe@'4u, .1 .'u! c1 doi ori doi e.te e2a4 cu 3apte, at#ta t!@' c#t dec4ar! c1 nu !e! cu"!nte4e ace.te! 'ro'o9!L!! Gn acce'L!unea 4or oE! nu!t1, c! dre't !nd!c!! a nu t!! ce8 Gn ace4a ! 0e4 'oL! .'une c1 eJ!.t1 o .uE.tanL1 !nert1 necu2et1toare 4!'.!t1 de acc!dente, care e.te cau9a !de!4or noa.tre8 Iar no! "o@ GnLe4e2e 'r!ntr/o 'ro'o9!L!e eJact tot at#ta c#t GnLe4e2e@ 'r!n cea4a4t17=8 LHHH8 VeL! .'une, Gn .0#r !t, c1 nu .e "a Gnt#@'4a o nenoroc!re dac1 a@ renunLa 4a conce'L!a de.'re o .uE.tanL1 @ater!a41 ! a@ a.erta c1 @ater!a e.te ce)a necuno.cut, n!c! .uE.tanL1, n!c! acc!dent, n!c! .'!r!t ! n!c! !dee, !nert1, necu2et1toare, !nd!"!9!E!41, !@oE!41, neGnt!n.1 ! care nu eJ!.t1 n!c1!er!, deoarece, .'uneL! du@nea"oa.tr1, or!ce 'oate 0! .u.L!nut G@'otr!"a une! substan e .au cau7e .au G@'otr!"a or!c1re! a4te noL!un! 'o9!t!"e .au re4at!"e de.'re @ater!e nu/ ! @a! 21.e te n!c!decu@ 4ocu4 at#ta "re@e c#t .e ader1 4a acea.t1 de0!n!L!e negati) a @ater!e!8 R1.'und c1 'uteL!, dac1 a a "! .e 'are c1 e E!ne, .1 0o4o.!L! cu"#ntu4 materie Gn ace4a ! .en. Gn care a4L! oa@en! 0o4o.e.c cu"#ntu4 nimic ! .1 0aceL! a.t0e4, Gn .t!4u4 du@nea"oa.tr1, con"ert!E!4! ace t! ter@en!7?8 C1c!, Gn de0!n!t!", ace.ta @! .e 'are a 0! re9u4tatu4 ace.te! de0!n!L!!, a4e c1re! '1rL!, dac1 4e eJa@!ne9 cu atenL!e, 0!e 4a un 4oc, 0!e 'e 0!ecare Gn 'arte, nu 21.e.c c1 au a.u'ra .'!r!tu4u! @eu "reun e0ect .au "reo !@'re.!e care .1 d!0ere de ce4e 'rodu.e de ter@enu4 nimic+/D& LHHHI8 VeL! r!'o.ta, 'oate, c1 de0!n!L!a @enL!onat1 @a! .u. !nc4ude ceea ce Gn @od .u0!c!ent d!.t!n2e @ater!a de n!@!c( !deea aE.tract1 'o9!t!"1 de substan a7;, de entitate .au de e@isten & Ad@!t, Gntr/ade"1r, c1 ce! care 'ret!nd c1 au ca'ac!tatea de a e4aEora !de! 2enera4e aE.tracte "orEe.c de 'arc1 ar a"ea o a.t0e4 de !dee care, .'un e!, e.te cea @a! aE.tract1 ! 2enera41 d!ntre toate, ceea ce 'entru @!ne e.te cea @a! de neGnLe4e. d!ntre toate ce4e4a4te8 Nu "1d n!c! un @ot!" .1 ne2 c1 eJ!.t1 o @are "ar!etate de .'!r!te de d!0er!te ord!ne ! ca'ac!t1L!, a4e c1ror 0acu4t1L!, at#t Gn nu@1r, c#t ! ca a@'4oare, 4e Gntrec cu @u4t 'e ace4ea con0er!te @!e de Autoru4 0!!nLe! @e4e8 Iar dac1 'r!n 'ro'r!!4e @e4e 'o.!E!4!t1L! de 'erce'L!e, Gn2u.te ! 4!@!tate, a 'ret!nde .1 deter@!n ce >7
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

!de! 'oate !@'r!@a Gn e4e ne.ecata 'utere a S'!r!tu4u! .u're@, acea.ta ar 0! neGndo!e4n!c cea @a! @are ne.1Eu!nL1 ! Gn2#@0are8 C1c! 'ot eJ!.ta, du'1 cu@ .unt dator .1 t!u77, nenu@1rate 0e4ur! de !de! .au .en9aL!!, at#t de d!0er!te una de a4ta ! de toate ce4e 'erce'ute de @!ne, 'recu@ .unt d!0er!te cu4or!4e de .unete8 Dar or!c#t de d!.'u. a 0! .1 recuno.c !n.u0!c!enLa GnLe4e2er!! @e4e 0aL1 de "ar!etatea ne.0#r !t1 a .'!r!te4or ! !de!4or, care ./ar 'utea .1 eJ!.te, totu ! dac1 c!ne"a 'ret!nde a a"ea noL!unea de ent!tate .au de eJ!.tenL1 fcBnd abstrac ie de spirit ! idee, de a 'erce'e ! a 0! 'erce'ut, atunc! acea.ta e.te, 're.u'un, o "1d!t1 contrad!cL!e ! o u ur!nL1 Gn 0o4o.!rea cu"!nte4or8 Ne r1@#ne acu@ .1 4u1@ Gn con.!derare oE!ecL!!4e 'o.!E!4e d!n 'artea re4!2!e!8 LHHHII8 Un!! cred c1 de ! ar2u@ente4e Gn 0a"oarea eJ!.tenLe! rea4e a cor'ur!4or, ar2u@ente eJtra.e d!n raL!une, nu au "a4oare de de@on.traL!e, cu toate ace.tea S0!nte4e Scr!'tur! .unt cu totu4 c4are Gn acea.t1 'r!"!nL1, Gnc#t "or con"!n2e 'e or!ce Eun cre t!n c1 cor'ur!4e eJ!.t1 cu ade"1rat ! c1 .unt ce"a @a! @u4t dec#t .!@'4e !de!T .unt re4atate Gn .cr!er!4e .0!nte nenu@1rate 0a'te care 're.u'un Gn @od e"!dent rea4!tatea 4e@nu4u! ! a '!etre!, a @unL!4or ! a r#ur!4or, a ora e4or ! a tru'ur!4or o@ene t!8 La care eu r1.'und c1 n!c! un 0e4 de .cr!er!, .acre .au 'ro0ane, care 0o4o.e.c ace.te cu"!nte, or! a4te4e de 0e4u4 ace.ta, Gn acce'L!unea "u42ar1 .au Gn a a 0e4 Gnc#t .1 a!E1 .en., nu .unt Gn 'er!co4 de a/ ! "edea 'u. ade"1ru4 .uE .e@nu4 GntreE1r!! de c1tre doctr!na noa.tr18 C1 toate ace4e 4ucrur! eJ!.t1 Gn @od rea4, c1 eJ!.t1 cor'ur! ! c+!ar .uE.tanLe cor'ora4e, atunc! c#nd cu"!nte4e .unt 4uate Gn .en.u4 "u42ar, ./a de@on.trat a 0! core.'un91tor 'r!nc!'!!4or noa.tre, !ar deo.eE!rea d!ntre lucruri ! idei, d!ntre realit i ! himere a 0o.t Gn @od 41@ur!t eJ'4!cat1 Ia .e "edea 'ara2ra0e4e HHIH, HHH, HHHIII, HHHVI etcK8 ! nu cred c1 ceea ce 0!4o.o0!! nu@e.c materie .au eJ!.tenLa oE!ecte4or Gn a0ara .'!r!tu4u! e.te @enL!onat 'e unde"a Gn Scr!'tur17:8 LHHHIII8 Re'et, 0!e c1 eJ!.t1 .au nu 4ucrur! eJter!oare, e.te unan!@ ad@!. c1 0o4o.!rea corect1 a cu"!nte4or @arc+ea91 conce'L!!4e noa.tre .au 4ucrur!4e doar Gn @1.ura Gn care ace.tea .unt cuno.cute ! 'erce'ute de no!:&T de unde ur@ea91 c4ar c1 Gn 'r!nc!'!!4e 'e care 4e/a@ eJ'u. nu eJ!.t1 n!@!c !nco@'at!E!4 cu 0o4o.!nLa ! .e@n!0!caL!a eJact1 a >:
GEORGE $ERBELEY

limbaEului ! c1 d!.cur.u4 de or!ce 0e4, Gn @1.ura Gn care e.te !nte4!2!E!4, r1@#ne nor@a48 Dar toate ace.tea 'ar at#t de @an!0e.te d!n ce4e eJ'u.e Gn 're@!.e, Gnc#t e.te de 'r!.o. .1 @a! !n.!.t1@ Gn cont!nuare a.u'ra 4or8 LHHHIV8 Se "a .u.L!ne, Gn.1, c1 @!raco4e4e, ce4 'uL!n, '!erd @u4t d!n 0orLa ! .en.u4 4or, dator!t1 'r!nc!'!!4or noa.tre8 Ce treEu!e, oare, .1 2#nd!@ de.'re to!a2u4 4u! Mo!.e( nu ./a tran.0or@at e4 realmente Gntr/un ar'e, .au a 0o.t doar o tran.0or@are de idei Gn .'!r!te4e .'ectator!4orY !, oare, .e 'oate 're.u'une c1 M#ntu!toru4 no.tru n/a

01cut 4a nunta d!n Cana dec#t .1 Gn e4e "19u4, @!ro.u4 ! 2u.tu4 oa.'eL!4or, cre#nd 'ur ! .!@'4u Gn e! a'arenLa .au !deea de r!nY La 0e4 'ute@ .'une de.'re toate ce4e4a4te @!raco4e care, dre't ur@are a 'r!nc!'!!4or eJ'u.e de no! @a! .u., treEu!e 'r!"!te ca tot at#tea Gn e41tor!! .au !4u9!! a4e 0ante9!e!8 Re'4!ca @ea 4a ace.tea e.te c1 to!a2u4 a 0o.t tran.0or@at Gntr/un ar'e rea4, !ar a'a Gntr/un "!n rea4:68 C1 acea.ta nu contra9!ce ceea ce a@ .'u. a4tunde"a, "a 0! e"!dent d!n 'ara2ra0e4e HHHIV ! HHHV8 Dar acea.t1 'roE4e@1 a realului ! imaginarului a ! 0o.t at#t de c4ar ! de 'e de'4!n eJ'4!cat1, !ar d!0!cu4t1L!4e Gn acea.t1 'r!"!nL1 au 0o.t at#t de u or re9o4"ate 4a t!@'u4 4or, Gnc#t ar 0! un a0ront 4a adre.a !nte4ectu4u! c!t!toru4u! re4uarea a!c! a eJ'4!caL!e!:%8 Vo! oE.er"a doar c1 dac1 toL! ce! 're9enL! 4a @a.1 "1d, @!ro., 2u.t1 ! Eeau "!n, .!@L!nd e0ecte4e "!nu4u!, 'entru @!ne n/ar 'utea Gnc1'ea n!c! o Gndo!a41 cu 'r!"!re 4a rea4!tatea 4u!8 A a Gnc#t, Gn 0ond, duE!!4e re0er!toare 4a @!raco4e4e rea4e nu ne a0ectea91 n!c!decu@ 'e no!, c! nu@a! 'r!nc!'!!4e ad@!.e !, Gn con.ec!nL1, .unt @a! de2raE1 !n fa)oarea dec#t contra ce4or .'u.e8 LHHHV8 Ter@!n#nd cu oE!ecL!!4e 'e care @!/a@ dat .!4!nLa .1 4e 0or@u4e9 c#t @a! c4ar 'o.!E!4 ! .1 4e dau Gntrea2a 0orL1 ! 2reutate de care a@ 0o.t Gn .tare, .1 arunc1@ acu@ o 'r!"!re a.u'ra te9e4or noa.tre, 'r!n 'r!.@a con.ec!nLe4or ace.tora8 Une4e d!ntre ace.tea a'ar de 4a 'r!@a 'r!"!re, ca ace4e c#te"a 'roE4e@e d!0!c!4e ! oE.cure care, d!n cau9a 'r!.o.u4u! de .'ecu4aL!e, au 0o.t cu totu4 !92on!te d!n 0!4o.o0!e( M dac1 .uE.tanLa cor'ora41 'oate 2#nd!Y M dac1 @ater!a e.te d!"!9!E!41 4a !n0!n!tY M cu@ acL!onea91 @ater!a a.u'ra .'!r!tu4u!Y:< Ace.tea, ca ! a4te !n"e.t!2aL!! .!@!4are, !/au de.01tat 'e 0!4o.o0! 4a ne.0#r !t Gn toate e'oc!4e8 E4e Gn.1, de'!n9#nd de eJ!.tenLa materiei, nu @a! au n!c! un 4oc Gn 'r!nc!'!!4e noa.tre8 EJ!.t1 @u4te a4te a"antaOe, at#t Gn 'r!"!nLa religiei, 70
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

c#t ! a 3tiin elor, care .unt 4e.ne de dedu. de c1tre or!c!ne d!n 're@!.e4e eJ'u.e de no!8 Dar ace.tea "or a'1rea @a! c4ar Gn cont!nuare8 LHHHVI8 D!n 'r!nc!'!!4e 'e care 4e/a@ eJ'u. ur@ea91 c1 cunoa terea u@an1 'oate 0! Gn @od 0!re.c redu.1 4a dou1 ca'!to4e de Ea91( ace4a a4 ideilor ! ace4a a4 spiritelor& Pe 0!ecare d!ntre e4e G4 "o! trata Gn ord!ne8 C#t 'r!"e te, @a! Gnt#!, !de!4e .au 4ucrur!4e necu2et1toare, cunoa terea noa.tr1 de.'re ace.tea a 0o.t 0oarte @u4t oE.cur!9at1 ! cu0undat1 Gn con0u9!e, !ar no! a@ 0o.t !ndu ! Gn eror! eJtre@ de 'er!cu4oa.e, 'r!n 're.u'unerea une! duE4e eJ!.tenLe a oE!ecte4or .!@Lur!4or( una inteligibila .au Gn .'!r!t, cea4a4t1 reala ! Gn a0ara .'!r!tu4u!T dre't ur@are, 4ucrur!4e necu2et1toare .unt .ocot!te a a"ea o eJ!.tenL1 natura41 'ro'r!e, d!.t!nct1 de eJ!.tenLa 'erce'ut1 de .'!r!te8 Ceea ce, dac1 nu 2re e.c, ./a de@on.trat a 0! cea @a! neGnte@e!at1 ! aE.urd1 o'!n!e, ade"1rata r1d1c!n1 a .ce't!c!.@u4u!T c1c! at#ta t!@' c#t oa@en!! 2#nde.c c1 4ucrur!4e rea4e eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u! ! c1 cunoa terea 4or e.te reala nu@a! Gn @1.ura Gn care e.te con0or@1 cu lucrurile reale, re9u4t1 c1 e! n/ar 'utea 0! .!2ur! c1 au c#t de c#t o cunoa tere rea418 C1c! cu@ .e 'oate cunoa te c1 4ucrur!4e care .unt 'erce'ute .unt con0or@e cu ace4ea care nu .unt 'erce'ute .au eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!Y:= LHHHVII8 Cu4oare, 0or@1, @! care, Gnt!ndere ! a4te4e 4a 0e4, con.!derate dre't tot at#tea sen7a ii Gn .'!r!t, .unt 'er0ect cuno.cute:?, neeJ!.t#nd n!@!c Gn e4e care .1 nu 0!e 'erce'ut8 Dar dac1 4e 'r!"!@ doar dre't .e@ne .au !@a2!n! care .e re0er1 4a lucruri .au arhetipuri care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, atunc! .unte@ cu totu4 !@'4!caL! Gn .ce't!c!.@8 Vede@ nu@a! a'arenLe4e 4ucrur!4or ! nu ca4!t1L!4e 4or8 Ce 'ot 0! Gnt!nderea, 0or@a .au @! carea "reunu! 4ucru Gn @od rea4 ! aE.o4ut, .au Gn .!ne, e.te 'entru no! !@'o.!E!4 de cuno.cut:>, c! nu@a! 'ro'orL!a .au re4aL!a 'e care e4e o 'oart1 4a .!@Lur!4e noa.tre8 Lucrur!4e r1@#n#nd ace4ea !, !de!4e noa.tre "ar!a91:;T ! care d!ntre e4e, .au c+!ar dac1 @1car "reuna d!n e4e, c#t de c#t, re're9!nt1 ca4!tatea ade"1rat1 care eJ!.t1 rea4@ente Gn 4ucru, nu ne .t1 Gn 'utere .1 deter@!n1@8 A a Gnc#t, 'e c#te t!u, tot ceea ce "ede@, au9!@ ! .!@L!@ 'oate 0! doar 0anto@1 .au +!@er1 de art1, 01r1 a core.'unde n!c!decu@ 4ucrur!4or rea4e care eJ!.t1 Gn rerum natura& Tot ace.t .ce't!c!.@ e.te ur@area 0a'tu4u! c1 ;6
GEORGE $ERBELEY

're.u'une@ o deo.eE!re Gntre lucruri ! idei ! c1 ce4e d!nt#! au o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u! .au ne'erce'ut18 Ar 0! u or .1 de9"o4t ace.t .uE!ect ! .1 de@on.tre9 cu@ ar2u@ente4e .u.L!nute de .ce't!c! Gn toate e'oc!4e de'!nd de .u'o9!L!a c1 eJ!.t1 oE!ecte eJterne8 LHHHVIII8 C#t1 "re@e atr!Eu!@ o eJ!.tenL1 rea41 4ucrur!4or care nu 2#nde.c, d!.t!ncte de 0a'tu4 de a 0! 'erce'ute, nu nu@a! c1 ne e.te !@'o.!E!4 .1 cunoa te@ te@e!n!c natura or!c1re! eJ!.tenLe rea4e necu2et1toare, c! n!c! @1car nu 'ute@ cunoa te c1 ea eJ!.t18 De aceea "ede@ 0!4o.o0! care nu au Gncredere Gn .!@Lur!4e 4or ! .e Gndo!e.c de eJ!.tenLa ceru4u! ! a '1@#ntu4u!, a or!c1ru! 4ucru 'e care e! G4 "1d .au .!@t, Ea c+!ar ! de 'ro'r!!4e 4or cor'ur!8 Iar du'1 toat1 truda ! .tr1dan!a 4or de 2#nd!re, e! .e "1d oE4!2aL! .1 ad@!t1 c1 nu 'ute@ aOun2e 4a "reo cunoa tere e"!dent1 .au care .1 de@on.tre9e eJ!.tenLa 4ucrur!4or .en.!E!4e8 Dar toat1 acea.t1 Gndo!a41, care nedu@ere te ! 91'1ce te at#t de tare .'!r!tu4, 01c#nd ca filosofici .1 0!e r!d!co41 Gn oc+!! 4u@!!, d!.'are dac1 a.oc!e@ o .e@n!0!caL!e cu"!nte4or noa.tre ! nu ne a@12!@ cu ter@en!! absolut, e@tern, e@ist ! a4L!! de 0e4u4 ace.ta, care .e@n!0!c1 nu t!@ ce:78 Pot 4a 0e4 de E!ne .1 @1 Gndo!e.c de 'ro'r!a @ea eJ!.tenL1, ca ! de eJ!.tenLa ace4or 4ucrur! 'e care rea4@ente 4e 'erce' 'r!n .!@Lur!, 0!!nd o contrad!cL!e @an!0e.t1 0a'tu4 c1 un oE!ect .en.!E!4 .1 0!e ne@!O4oc!t 'erce'ut de "19 .au '!'1!t ! Gn ace4a ! t!@' .1 nu a!E1 n!c! o eJ!.tenL1 Gn natur1, de "re@e ce ade"1rata eJ!.tenL1 a une! eJ!.tenLe necu2et1toare con.t1 Gn afi perceput8& LHHHIH8 N!@!c nu 'are de o @a! @are !@'ortanL1 'entru Gn14Larea unu! .!.te@ duraE!4 de cunoa tere .1n1toa.1

! rea41, care .1 'oat1 re9!.ta a.a4tur!4or .ce't!c!.@u4u!, dec#t .1 Gnce'e@ 'r!n a eJ'4!ca c4ar ce .e GnLe4e2e 'r!n lucru, realitate, e@isten , 'entru c1 Gn "an "o@ an2aOa d!.'ute 'r!"!nd eJ!.tenLa rea41 a 4ucrur!4or, or! "o@ 'ret!nde "reo cunoa tere a ace.tora, at#ta "re@e c#t nu "o@ .taE!4! .e@n!0!caL!a ace.tor cu"!nte8 Fucru .au fiin e.te nu@e4e ce4 @a! 2enera4 d!ntre toateT e4 de.e@nea91 dou1 cate2or!! cu totu4 d!.t!ncte ! etero2ene ! care nu au n!@!c co@un dec#t nu@e4e, ad!c1 spirite ! idei& Ce4e d!nt#! .unt substan e indi)i7ibile 3i acti)e, !ar ce4e4a4te .unt e@isten e dependente si efemere, care nu eJ!.t1 'r!n e4e Gn.e4e, c! au dre't .u'ort .'!r!te4e .au .uE.tanLe4e .'!r!tua4e .au eJ!.t1 Gn ace.tea8 GnLe4e2e@ 'ro'r!a noa.tr1
72
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

eJ!.tenL1 'r!n 'erce'ere !nter!oar1 /inward feeling' .au re04ecL!e, !ar eJ!.tenLa ce4or4a4te .'!r!te 'r!n raL!une8 Pute@ .'une c1 a"e@ o anu@!t1 cunoa tere .au o'!n!e de.'re 'ro'r!u4 no.tru .'!r!t ! de.'re a4te .'!r!te ! 0!!nLe act!"e, de.'re care nu a"e@ !de! Gn .en.u4 .tr!ct a4 ter@enu4u!, Gn ace4a ! @od cunoa te@ ! a"e@ o o'!n!e de.'re re4aL!!4e d!ntre 4ucrur! .au !de!, re4aL!! care .unt d!.t!ncte de !de!4e .au 4ucrur!4e re4aL!onate, Gn @1.ura Gn care ace.tea d!n ur@1 'ot 0! 'erce'ute de no!, 'e c#nd ce4e d!nt#! nu8 Sunt de '1rere c1 !de!4e, .'!r!te4e ! re4aL!!4e .unt, toate Gn cate2or!!4e 4or re.'ect!"e, oE!ecte4e cunoa ter!! u@ane ! .uE!ect a4 d!.cur.u4u!, 'recu@ ! c1 ter@enu4 idee ar 0! Gn @od !@'ro'r!u eJt!n. .'re a .e@n!0!ca or!ce 4ucru 'e care G4 cunoa te@ .au de.'re care a"e@ "reo o'!n!e8 HC8 Ide!4e !@'r!@ate Gn .!@Lur!4e noa.tre .unt 4ucrur! rea4e .au eJ!.t1 rea4@ente6&&T 0a'tu4 ace.ta nu/6 ne21@, dar ne21@ c1 e4e 'ot eJ!.ta Gn a0ara .'!r!te4or care 4e 'erce', or! c1 e4e .unt .!@u4acre a4e "reunor ar+et!'ur! care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!( c1c! ade"1rata 0!!nL1 a .en9aL!e! .au !de!! con.t1 Gn a 0! 'erce'ut1, !ar o !dee nu 'oate 0! n!@!c a4tce"a dec#t o !dee8 Pe de a4t1 'arte, 4ucrur!4e 'erce'ute de .!@Lur! 'ot 0! nu@!te e@terne, Gn ceea ce 'r!"e te or!2!nea 4or, deoarece nu .unt 2enerate d!n !nter!or, de .'!r!tu4 Gn.u !, c! !@'r!@ate de un .'!r!t d!.t!nct de ace4a care 4e 'erce'e8 Pute@, de a.e@enea, .'une c1 oE!ecte4e .en.!E!4e .unt Gn a0ara .'!r!tu4u! Gntr/un a4t .en., anu@e atunc! c#nd e4e eJ!.t1 Gn "reun a4t .'!r!t8 A.t0e4, c#nd Gnc+!d oc+!!, 4ucrur!4e GnLe4e2 c1 Gnc1 eJ!.t1, dar treEu!e .1 eJ!.te Gntr/un a4t .'!r!t6&68 HCI8 Ar 0! o 2re ea41 .1 .e cread1 c1 ceea ce ./a .'u. a!c! t!rEe te c#tu ! de 'uL!n rea4!tatea 4ucrur!4or8 E.te recuno.cut, 'e Ea9a 'r!nc!'!!4or ad@!.e, c1 Gnt!nderea, @! carea !, Gntr/un cu"#nt, toate ca4!t1L!4e .en.!E!4e, au ne"o!e de un .u'ort, Gn @1.ura Gn care nu .unt ca'aE!4e .1 eJ!.te 'r!n e4e Gn.e4e8 Dar .e ad@!te c1 oE!ecte4e 'erce'ute de .!@Lur! nu .unt a4tce"a dec#t co@E!naL!! a4e ace.tor ca4!t1L! ! c1, Gn con.ec!nL1, nu 'ot eJ!.ta 'r!n e4e Gn.e4e8 ,a'tu4 e ad@!. de toat1 4u@ea8 A a Gnc#t t121du!nd 4ucrur!4or 'erce'ute de .!@Lur! o eJ!.tenL1 !nde'endent1 de o .uE.tanL1 .au de un .u'ort Gn care 'oate .1 eJ!.te, nu de'rec!e@ cu n!@!c o'!n!a 'r!"!nd realitatea 4or ! nu ne 0ace@ "!no"aL! de n!c! o !no"aL!e Gn acea.t1 'r!"!nL18 Toat1 deo.eE!rea e.te c1, du'1 '1rerea
73
GEORGE $ERBELEY

noa.tr1, eJ!.tenLe4e necu2et1toare 'erce'ute de .!@Lur! nu au n!c! o eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de eJ!.tenLa 'erce'ut1 ! de aceea nu 'ot .1 eJ!.te Gn "reo a4t1 .uE.tanL1, dec#t Gn ace4e .uE.tanLe neGnt!n.e ! !nd!"!9!E!4e .au spirite, care acL!onea91, 2#nde.c ! 4e 'erce'T Gn t!@' ce 0!4o.o0!! .u.L!n Gn @od "u42ar c1 ace4e ca4!t1L! .en.!E!4e eJ!.t1 Gntr/o .uE.tanL1 !nert1, Gnt!n.1 ! care nu 'erce'e, 'e care e! o nu@e.c materie, c1re!a G! atr!Eu!e o eJ!.tenL1 natura41, eJter!oar1 tuturor 0!!nLe4or cu2et1toare, .au d!.t!nct1 de eJ!.tenLa 'erce'ut1 de "reun .'!r!t, 0!e e4 c+!ar ! .'!r!tu4 etern a4 Creatoru4u!, Gn care e! 're.u'un nu@a! !de! a4e .uE.tanLe4or cor'ora4e create de e4( dac1, Gntr/ade"1r, e! ad@!t c1 e4e .unt c#t de c#t create8 HCII8 C1c! a a du'1 cu@ a@ de@on.trat c1 doctr!na de.'re @ater!e .au .uE.tanLa cor'ora41 a 0o.t 'r!nc!'a4u4 .t#4' ! .u'ort a4 .ce't!c!.@u4u!, tot a a, 'e aceea ! 0undaL!e, ./au c41d!t toate ur9e4!4e ne4e2!u!te a4e Ate!.@u4u! ! !re4!2!o9!taL!!8 $a c+!ar ! @a! @u4t, con.!der#ndu/.e !n.ur@ontaE!41 d!0!cu4tatea de a conce'e 'roducerea @ater!e! d!n n!@!c, ce! @a! ce4eEr! d!ntre 0!4o.o0!! ant!c+!t1L!!, c+!ar ! ce! care au .u.L!nut eJ!.tenLa unu! Du@ne9eu, au .ocot!t @ater!a ca 0!!nd necreat1 ! tot at#t de etern1 ca e48 E.te de 'r!.o. .1 .'un c#t de @are 'r!eten a 0o.t 'entru ate!, Gn toate t!@'ur!4e, .uE.tanLa @ater!a418 Toate .!.te@e4e 4or @on.truoa.e au o at#t de "!9!E!41 ! nece.ar1 de'endenL1 de acea.ta Gnc#t de Gndat1 ce acea.t1 '!atr1 de te@e4!e ar 0! Gn41turat1, Gntrea2a 9!d!re nu 'oate dec#t .1 .e n1ru!a.c16&%T a a Gnc#t n!c! nu @er!t1 .1 acord1@ o 'rea @are atenL!e aE.urd!t1L!4or 0!ec1re! .ecte t!c14oa.e de ate!8 HCIII8 C1 'er.oane ne4e2!u!te ! '12#ne ader1 cu u ur!nL1 4a ace4e .!.te@e 0!4o.o0!ce care 4e 0a"or!9ea91 Gnc4!naL!!4e, 4u#nd Gn der#dere .uE.tanLa !@ater!a41 ! 're.u'un#nd c1 .u04etu4 e.te d!"!9!E!4 ! .u'u. de.co@'uner!!, ca ! cor'u4, ceea ce eJc4ude or!ce 4!Eertate, !nte4!2enL1 ! '4an d!n 0or@area 4ucrur!4or, Gn 4ocu4 ace.te! .uE.tanLe 01c#nd d!ntr/o .uE.tanL1 necu2et1toare, .tu'!d1 ! autoeJ!.tent1 r1d1c!na ! or!2!nea tuturor 4ucrur!4orT c1 ace.te 'er.oane a'4eac1 urec+ea 4a ce! care nea21 Pro"!denLa .au contro4u4 unu! .'!r!t .u'er!or a.u'ra treEur!4or 4u@!!, atr!Eu!nd tot !ru4 e"en!@ente4or 0!e unu! +a9ard orE, 0!e nece.!t1L!! 0ata4e 2enerate de !@'u4.u4 unu! cor' a.u'ra a4tu!a, M toate ace.tea .unt 0oarte natura4e8 ! c#nd, 'e de a4t1 'arte, oa@en!! cu 'r!nc!'!! @a! Eune oE.er"1 c1 du @an!! re4!2!e! 'un un at#t de @are accent 'e materia 74
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

negBnditoare ! c1 toL! 0ac u9 de at#ta .#r2u!nL1 ! !n2en!o9!tate ca .1 reduc1 or!ce 4ucru 4a acea.ta, atunc! cred c1 e!, oa@en!! cu 'r!nc!'!! @a! Eune, ar treEu! .1 OuE!4e9e "19#ndu/! 'r!"aL! de @are4e 4or .u'ort ! .co ! d!n acea .!n2ur1 0ort1reaL1 01r1 de care a! "o tr! ade'L! a! 4u! E'!cur ! HoEEe., ca ! a4L!! ca e!, nu au n!c! @1car o u@Er1 de .uEter0u2!u, c! ne 'r!4eOu!e.c ce4 @a! neco.t!.!tor ! @a! u or tr!u@0 d!n 4u@e8 HCIV8 EJ!.tenLa @ater!e! .au a cor'ur!4or ne'erce'ute nu a 0o.t doar 'r!nc!'a4u4 .u'ort a4 ate!4or ! 0ata4! t!4or, c! de ace4a ! 'r!nc!'!u de'!nde !do4atr!a ! toate "ar!ate4e .a4e 0or@e8 Dac1 oa@en!! nu ar con.!dera .oare4e, 4una ! .ate4e4e, ca ! or!ce a4t oE!ect a4 .!@Lur!4or, dec#t tot at#tea .en9aL!! Gn .'!r!te4e 4or, care nu au n!c! o a4t1 eJ!.tenL1 Gn a0ar1 de a 0! 'ur ! .!@'4u 'erce'ute, atunc! !nd!.cutaE!4 c1 e! nu ./ar @a! 'ro.terna ! nu ./ar @a! Gnc+!na 'ro'r!!4or 4or idei> c! @a! de2raE1 !/ar adre.a o@a2!u4 SPIRITULUI INVIXI$IL ETERN care 'roduce ! .u.L!ne toate 4ucrur!4e8 HCV8 Ace4a ! 'r!nc!'!u aE.urd, conto'!ndu/.e cu art!co4e4e cred!nLe! noa.tre, a 'r!c!nu!t nu 'uL!ne d!0!cu4t1L! cre t!n!4or8 De eJe@'4u, Gn ceea ce 'r!"e te !n)ierea, c#te e9!t1r! ! oE!ecL!! n/au 0o.t 2enerate de .oc!n!en!6&< ! de a4L!!U Dar ce4e @a! '4au9!E!4e d!ntre e4e nu de'!nd, oare, de .u'o9!L!a c1 un cor' e.te nu@!t acela3i, nu Gn ceea ce 'r!"e te 0or@a .au ceea ce e.te 'erce'ut 'r!n .!@Lur!, c! Gn ceea ce 'r!"e te .uE.tanLa, care r1@#ne aceea ! .uE @a! @u4te 0or@eY Gn41turaL! acea.t1 substan material, a.u'ra !dent!t1L!! c1re!a au 4oc toate d!.'ute4e, ! GnLe4e2eL! 'r!n corp ceea ce or!ce 'er.oan1 de r#nd GnLe4e2e 'r!n ace.t cu"#nt, ad!c1 ceea ce e.te "19ut ! .!@L!t Gn @od ne@!O4oc!t ! care e.te doar o co@E!naL!e de ca4!t1L! .en.!E!4e .au de !de!, ! atunc! toate oE!ecL!!4e 4or !re0utaE!4e6&= .e reduc 4a n!@!c8 HCVI8 O dat1 ce @ater!a e.te eJc4u.1 d!n natur1, t#r1 te cu ea at#tea o'!n!! .ce't!ce ! ne4e2!u!te, un nu@1r at#t de !ncred!E!4 de d!.'ute ! de 'roE4e@e deconcertante, care au .tat ca n! te .'!n! Gn coa.te4e teo4o2!4or ! 0!4o.o0!4or ! au 'r!c!nu!t o@en!r!! at#ta trud1 9adarn!c1, Gnc#t dac1 ar2u@ente4e 'e care 4e aduce@ G@'otr!"a @ater!e! nu .unt con.!derate e2a4e cu de@on.traL!a Icu@ e4e @! .e 'ar @!e a 0! Gn @od e"!dentK, .unt 75
GEORGE $ERBELEY

totu ! .!2ur c1 toL! 'r!eten!! cunoa ter!!, a! '1c!! ! re4!2!e! au @ot!"e de a dor! ca e4e .1 a!E1 acea.t1 "a4oare8 HC VII8 Gn a0ar1 de eJ!.tenLa eJtern1 a oE!ecte4or 'erce'L!e!, o a4t1 @are .ur.1 de eror! ! de d!0!cu4t1L! Gn ceea ce 'r!"e te cunoa terea !dea41 /ideal knowledge' e.te doctr!na 'r!"!nd ideile abstracte, a3a cu@ a 0o.t ea eJ'u.1 Gn Introducere8 Ce4e @a! e"!dente 4ucrur! d!n 4u@e, ace4ea cu care .unte@ 0oarte 0a@!4!ar!9aL! ! 'e care 4e cunoa te@ 'er0ect, atunc! c#nd .unt eJa@!nate Gntr/un @od aE.tract ne a'ar .tran!u de d!0!c!4e ! de neGnLe4e.6&?8 T!@', .'aL!u ! @! care, 4uate 0!ecare Gn 'art!cu4ar .au Gn concret, .unt ceea ce or!ce o@ cunoa teT c#nd, Gn.1, aOun2 'e @#na unu! @eta0!9!c!an, e4e de"!n 'rea aE.tracte ! 'rea ra0!nate ca .1 0!e GnLe4e.e de oa@en!! de r#nd8 S'une .er"!toru4u! t1u .1 te Gnt#4nea.c1 4a cutare or ! Gn cutare loc ! e4 nu "a .ta n!c!odat1 .1 de4!Eere9e a.u'ra .e@n!0!caL!e! ace.tor cu"!nte( !@a2!n#ndu/ ! ace4 t!@' 'art!cu4ar ! ace4 4oc 'art!cu4ar, or! @! carea 'r!n care treEu!e .1 aOun21 4a L!nt1, e4 nu .e !9Ee te de n!c! o d!0!cu4tate8 Dar dac1 timpul e.te 4uat cu eJc4uderea tuturor ace4or acL!un! ! !de! 'art!cu4are ce d!"er.!0!c1 9!ua, 'ur ! .!@'4u dre't cont!nuare a eJ!.tenLe! .au dre't durat1 Gn aE.tract, atunc! 'oate c+!ar ! un 0!4o.o0 "a 0! 'u. Gn Gncurc1tur1 Gn ceea ce 'r!"e te GnLe4e2erea t!@'u4u!8 HC VIII8 Or! de c#te or! Gncerc .1 e4aEore9 o !dee .!@'41 de timp, aE.tra.1 d!n .ucce.!unea !de!4or Gn .'!r!tu4 @eu, care cur2 un!0or@ ! 4a care 'art!c!'1 toate eJ!.tenLe4e, @1 '!erd ! @1 Gncurc Gn d!0!cu4t1L! !neJtr!caE!4e8 Nu a@ n!c! o noL!une de t!@' ! 'ur ! .!@'4u G! aud 'e a4L!! .'un#nd c1 e4 e.te d!"!9!E!4 4a !n0!n!t ! "orE!nd de.'re t!@' Gntr/un @od care @1 0ace .1 nutre.c 2#ndur! c!udate de.'re eJ!.tenLa @ea, Gntruc#t acea.t1 doctr!n1 te .u'une nece.!t1L!! aE.o4ute de a 2#nd! 0!e c1 'etrec! nenu@1rate "eacur! 01r1 un 2#nd, 0!e c1 te an!+!4e9! Gn 0!ece c4!'1 a "!eL!!, ! una ! a4ta '1r#nd 4a 0e4 de aE.urde8 De aceea t!@'u4 0!!nd n!@!c dac1 e.te aE.tra. d!n .ucce.!unea de !de! d!n .'!r!te4e noa.tre, re9u4t1 c1 durata unu! .'!r!t 0!n!t treEu!e e.t!@at1 du'1 nu@1ru4 de !de! .au de acL!un! care .e .ucced una du'1 a4ta Gn ace4a ! .'!r!t .au @!nte8 De a!c! conc4u9!a c4ar1 c1 .u04etu4 2#nde te GntotdeaunaT !, Gntr/ade"1r, or!c!ne "a c1uta .1 d!"!d1 2#ndur!4e .a4e .au .1 aE.tra21 e@isten a unu! .'!r!t d!n cugetarea .a, cred c1 nu "a 21.! c1 .arc!na e.te u oar18

TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

HCIH8 De a.e@enea, atunc! c#nd Gncerc1@ .1 aE.tra2e@ Gnt!nderea ! @! carea d!n toate ce4e4a4te ca4!t1L!, .'re a 4e eJa@!na Gn e4e Gn.e4e, 4e '!erde@ cur#nd d!n "edere ! aOun2e@ 4a @ar! eJtra"a2anLeT care de'!nd, toate, de o duE41 aE.tract!9are( @a! Gnt#! .e 're.u'une c1 Gnt!nderea, de eJe@'4u, 'oate 0! aE.tra.1 d!n toate ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e, !ar, Gn a4 do!4ea r#nd, c1 ent!tatea Gnt!ndere 'oate 0! aE.tra.1 d!n eJ!.tenLa e! 'erce'ut18 Dar or!c!ne "a re04ecta ! "a 4ua a@!nte 4a ceea ce .'une "a recunoa te, dac1 nu 2re e.c, c1 toate ca4!t1L!4e .en.!E!4e .unt deo'otr!"1 sen7a ii ! 4a 0e4 de reale> c1 aco4o unde eJ!.t1 Gnt!ndere eJ!.t1 ! cu4oare, ad!c1 Gn .'!r!tu4 .1u, ! c1 ar+et!'ur!4e 4or 'ot .1 eJ!.te doar Gn "reun a4t spirit, 'e c#nd oE!ecte4e .!@Lur!4or nu .unt n!@!c a4tce"a dec#t ace4e .en9aL!! co@E!nate, a@e.tecate .au Idac1 .e 'oate .'une a aK conto'!te 4a un 4oc( de.'re n!c! una d!ntre e4e nu .e 'oate 're.u'une c1 eJ!.t1 ne'erce'ut18 C8 ,!ecare "a .ocot! c1 t!e ce Gn.ea@n1 'entru un o@ a 0! 0er!c!t .au ce e.te un oE!ect Eun8 Dar nu@a! 'uL!n! 'ot 'ret!nde a e4aEora !deea aE.tract1 de fericire, de.'r!n.1 de or!ce '41cere 'art!cu4ar1, .au !deea de buntate,

de.'r!n.1 de or!ce 4ucru care e.te Eun8 De a.e@enea, un o@ 'oate 0! dre't ! "!rtuo., 01r1 a a"ea !de! eJacte de.'re dreptate ! )irtute& O'!n!a c1 ace.te cu"!nte ! a4te4e a.e@enea 4or eJ'r!@1 noL!un! 2enera4e aE.tra.e d!n toate 'er.oane4e ! acL!un!4e 'art!cu4are 'are .1 0! 01cut ca @ora4!tatea .1 0!e d!0!c!41, !ar .tud!u4 e! 'rea 'uL!n 0o4o.!tor 'entru o@en!re8 !, Gntr/ade"1r, doctr!na abstrac iei nu a contr!Eu!t 'uL!n 4a ru!narea ce4or @a! ut!4e '1rL! a4e cunoa ter!!6&>8 CI8 Ce4e dou1 @ar! do@en!! a4e t!!nLe! .'ecu4at!"e, care tratea91 de.'re !de!4e rece'tate 'r!n .!@Lur! ! re4aL!!4e 4or, .unt filosofia naturii:GH ! matematica> "o! 0ace une4e oE.er"aL!! cu 'r!"!re 4a 0!ecare d!ntre ace.tea8 Ma! Gnt#! "o! .'une ce"a de.'re 0!4o.o0!a natur!!, Gn care tr!u@01 .ce't!c!!8 Tot ace4 .toc de ar2u@ente 'e care e! 4e 'roduc .'re a de'rec!a ca'ac!t1L!4e noa.tre ! a 0ace ca o@en!rea .1 a'ar1 !2norant1 ! u@!41 e.te eJtra. Gn 'r!nc!'a4 d!n 're.u'unerea c1 tr1!@ .uE .e@nu4 une! orE!r! !re@ed!aE!4e Gn ceea ce 'r!"e te ade)rul ! natura real a 4ucrur!4or8 Acea.t1 "!9!une e! o eJa2erea91 ! 4e '4ace ./o a@'4!0!ce8 No!, .'un e!, .unte@ Gn @od 4a@entaE!4 r!d!cu4!9aL! de .!@Lur!4e noa.tre ! ne a@12!@ doar cu eJter!oru4 ! a'arenLa 4ucrur!4or8 E.enLa rea41,
76 77
GEORGE $ERBELEY

ca4!t1L!4e !nterne ! con.t!tuL!a 0!ec1ru! oE!ect or!c#t de !n0!@ .unt a.cun.e 'r!"!r!4or noa.treT eJ!.t1 Gn 0!ece .tro' de a'1, Gn 0!ecare 0!r de n!.!' ce"a d!nco4o de 'uterea !nte4ectu4u! u@an de a '1trunde .au GnLe4e2e8 Dar e.te e"!dent d!n ce4e ar1tate de no! c1 toat1 acea.t1 t#n2u!re e.te 4!'.!t1 de te@e! ! c1 .unte@ Gn a a @1.ur1 !n04uenLaL! de 0a4.e 'r!nc!'!! Gnc#t .1 nu ne Gncrede@ Gn .!@Lur!4e noa.tre ! .1 2#nd!@ c1 nu cunoa te@ n!@!c d!n ace4e 4ucrur! 'e care 4e GnLe4e2e@ 'er0ect8 C!48 Un @ot!" !@'ortant de a ne con.!dera ne t!utor! Gn 'r!"!nLa natur!! 4ucrur!4or e.te o'!n!a curent1 'otr!"!t c1re!a or!ce 4ucru !nc4ude Gn .!ne Gn.u ! cau9a ! 'ro'r!et1L!4e .a4e, or! c1 eJ!.t1 Gn 0!ecare oE!ect o e.enL1 !nter!oar1 care e.te .ur.a ca4!t1L!4or .a4e d!.cernaE!4e ! de care e4e de'!nd8 Un!! au 'ret!n. .1 eJ'4!ce a'arenLe4e 'r!n ca4!t1L! ocu4te, dar Gn u4t!@a "re@e e! 4e/au de.co@'u. Gn cea @a! @are 'arte Gn cau9e @ecan!ce, ad!c1 0or@1, @! care, 2reutate ! a4te ca4!t1L! .!@!4are, a4e unor 'art!cu4e !n.en.!E!4e, 'e c#nd, Gn ade"1r, nu eJ!.t1 a4t a2ent .au cau91 e0!c!ent1 dec#t spiritul, 0!!nd e"!dent c1 @! carea, ca ! toate ce4e4a4te idei, e.te 'er0ect !nert1 Ia .e "edea 'ara2ra0u4 HHVK8 A adar, .tr1dan!a de a eJ'4!ca 'roducerea cu4or!4or .au a .unete4or 'r!n 0or@1, @! care, @1r!@e ! a4te4e de ace.t 0e4, treEu!e .1 0!e Gn @od 0ata4 o trud1 9adarn!c18 Gn con.ec!nL1, "ede@ c1 tentat!"e4e de 0e4u4 ace.ta .unt tota4 ne.at!.01c1toare8 Ceea ce .e 'oate .'une de.'re toate ace4e ca9ur! Gn care o !dee .au ca4!tate e.te con.!derat1 a 0! cau9a a4te!a8 E.te de 'r!.o. .1 .'un c#te !'ote9e ! .'ecu4aL!! .unt aEandonate ! c#t de @u4t e.te .curtat dru@u4 Gn cercetarea natur!! 'r!n acea.t1 doctr!n1 \a noa.tr1[8 CUI8 Mare4e 'r!nc!'!u @ecan!c 4a @od1 Gn 're9ent e.te atracL!a8 C1 o '!atr1 cade 4a '1@#nt .au c1 a'e4e @1r!4or .e r!d!c1 .'re 4un1 'oate .1 4! .e 'ar1 unora .u0!c!ent de eJ'4!cate 'r!n acea.ta8 Dar cu@ .unte@ no! 4u@!naL! .'un#ndu/.e c1 acea.ta .e 0ace 'r!n atracL!eY6&78 Gn.ea@n1, oare, c1 cu"#ntu4 .e@n!0!c1 @odu4 tend!nLe! ! c1 acea.ta o'erea91 'r!n atra2erea @utua41 a cor'ur!4or Gn 4oc de G@'!n2erea ! 4o"!rea 4or unu4 de a4tu4Y Dar n!@!c nu e.te deter@!nat de @od .au acL!une ! 'ot 0! 0o4o.!L! 4a 0e4 de E!ne I'e c#te t!uK ter@en!! impuls, protru7ie, ca ! atrac ie& Pe de a4t1 'arte, "ede@ c1 '1rL!4e oLe4u4u! .e Gn41nLu!e .tr#n. 4ao4a4t1, !ar 0a'tu4 ace.ta e.te eJ'4!cat tot 'r!n atracL!eT dar Gn ace.t ca9, ca ! Gn a4te4e, nu 'erce'e@ c1 "reun 4ucru e.te .e@n!0!cat a41tur! de ;7
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

e0ectu4 Gn.u !T c1c! Gn ceea ce 'r!"e te @odu4 acL!un!! 'r!n care ace.ta e.te 'rodu., or! cau9a care G4 'roduce, nu a041@ @are 4ucru, a a cu@ ./a n19u!t8 CIV8 Gntr/ade"1r, dac1 eJa@!n1@ @a! @u4te 0eno@ene ! 4e co@'ar1@ unu4 cu a4tu4, 'ute@ oE.er"a o anu@!t1 a.e@1nare ! con0or@!tate Gntre e4e8 De eJe@'4u, Gn c1derea '!etre! 4a '1@#nt, Gn r!d!carea a'e4or @1r!! .'re 4un1, Gn coe9!une ! cr!.ta4!9are eJ!.t1 ce"a !dent!c, anu@e o un!une .au a'ro'!ere @utua41 a cor'ur!4or8 A a Gnc#t n!c! unu4 d!ntre ace.te 0eno@ene .au ce4e .!@!4are 4or nu 'oate '1rea .tran!u .au .ur'r!n91tor o@u4u! care a oE.er"at cu 'rec!9!e ! a co@'arat e0ecte4e natur!!8 E.te con.!derat a.t0e4 nu@a! ceea ce e.te neoE! nu!t .au un 4ucru Gn .!ne ! care !e.e d!n cur.u4 oE! nu!t a4 oE.er"aL!e! noa.tre8 C1 cor'ur!4e ar t!nde .'re centru4 '1@#ntu4u! nu .e con.!der1 a 0! .tran!u, deoarece e.te ceea ce 'erce'e@ Gn 0!ecare c4!'1 a "!eL!! noa.tre8 Dar c1 e4e ar a"ea o 2ra"!taL!e a.e@1n1toare .'re centru4 4un!! 'oate .1 'ar1 c!udat ! neJ'4!caE!4 @aOor!t1L!! oa@en!4or, 'entru c1 0a'tu4 e.te oE.er"at doar Gn ca9u4 @aree4or8 Dar un 0!4o.o0, a4e c1ru! 2#ndur! au o @a! 4ar21 cu'r!ndere a natur!!, oE.er"#nd o anu@!t1 .!@!4!tud!ne a 0eno@ene4or, at#t Gn cer c#t ! 'e '1@#nt, .!@!4!tud!ne ce ar2u@entea91 c1 nenu@1rate cor'ur! au o tend!nL1 @utua41 de a .e a'ro'!a unu4 de ce414a4t, 'e care e4 o de.e@nea91 cu nu@e4e 2enera4 de atrac ie, atunc! or!ce a4t 0eno@en 'oate 0! redu. 4a ceea ce e4 2#nde te 'e dre't cu"#nt c1 G4 eJ'4!c18 A.t0e4 e4 eJ'4!c1 @aree4e 'r!n atracL!a 24oEu4u! tere.tru .'re 4un1, ceea ce 4u! nu ! .e 'are c!udat ! anor@a4, c! nu@a! un eJe@'4u 'art!cu4ar a4 une! re2u4! 2enera4e .au a4 une! 4e2! a natur!!8 CV8 Dac1, 'r!n ur@are, 4u1@ Gn con.!derare deo.eE!rea care eJ!.t1 Gntre 0!4o.o0!! natur!! ! ce!4a4L! oa@en!, Gn ceea ce 'r!"e te cunoa terea de c1tre e! a 0eno@ene4or, "o@ 21.! c1 acea.ta con.t1 nu Gntr/o @a! eJact1 cunoa tere a cau9e! care 4e 'roduce, 'entru c1 acea.ta nu 'oate 0! dec#t )oin a unui spirit, c! doar Gntr/o @a! @are 41r2!@e a co@'re+en.!un!!T 'r!n care ana4o2!!, ar@on!! ! concordanLe .unt de.co'er!te Gn o'ere4e natur!! ! Gn e0ecte4e 'art!cu4are eJ'4!cate, M ad!c1 .unt redu.e 4a re2u4! 2enera4e Ia .e "edea 'ara2ra0u4 LHIIK, re2u4! care, Ea9ate 'e

ana4o2!a ! un!0or@!tatea oE.er"ate Gn 'roducerea e0ecte4or natura4e, ne .unt ce4e @a! '41cute ! c1utate de .'!r!tT c1c! e4e ;:
GEORGE $ERBELEY TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

ne eJt!nd 'er.'ect!"a d!nco4o de ceea ce e.te 're9ent ! a'roa'e de no!, d#ndu/ne ca'ac!tatea de a 0ace 're.u'uner! 0oarte 'roEaE!4e cu 'r!"!re 4a 4ucrur! ce ./au 'utut Gnt#@'4a 4a d!.tanLe 0oarte @ar! Gn t!@' ! .'aL!u, 'recu@ ! de a 're9!ce 4ucrur! ce .e 'ot Gnt#@'4a Gn "!!torT .o! de e0ort .'re o@n!.c!enL1 0oarte Gndr12!t de .'!r!t8 CVI8 Dar ar treEu! .1 'roced1@ cu 'rudenL1 Gn a.t0e4 de 4ucrur!, deoarece .unte@ 'red!.'u ! .1 'une@ un 'rea @are accent 'e ana4o2!! !, Gn dauna ade"1ru4u!, .1 0!@ Gn21du!tor! cu acea ner1Edare a .'!r!tu4u! 'r!n care e4 e.te G@'!n. .1/ ! eJt!nd1 cunoa terea 'r!n teore@e 2enera4e8 De eJe@'4u, 2ra"!taL!e! .au atracL!e! @utua4e, 'entru c1 ea a'are Gn @u4te ca9ur!, un!! .unt Gnc4!naL! .a/! .'un1 nu@a!dec#t uni)ersal> a a Gnc#t a atrage 3i a fi atras de orice alt corp este o calitate esen ial, inerent tuturor corpurilor, oricare ar fi ele:GI& Pe c#t1 "re@e .e 'are c1 .te4e4e 0!Je nu au o a.t0e4 de tend!nL1 una 0aL1 de a4ta( ! at#t de de'arte e.te acea 2ra"!taL!e de a 0! esen ial 'entru cor'ur!, c1 Gn une4e ca9ur! 'are a .e 're9enta un 'r!nc!'!u cu totu4 contrar, ca Gn ca9u4 cre ter!! 'er'end!cu4are a '4ante4or ! a4 e4a.t!c!t1L!! aeru4u!66&8 Nu e.te Gn ca9u4 de 0aL1 n!@!c nece.ar .au e.enL!a4, c! de'!nde Gn Gntre2!@e de "o!nLa spiritului gu)ernator, care cau9ea91 aderenLa anu@!tor cor'ur! .au tend!nLa de a .e a'ro'!a unu4 de a4tu4, con0or@ d!0er!te4or 4e2!, 'e c#nd 'e a4te4e 4e L!ne 4a o d!.tanL1 0!J1T a4tora, d!@'otr!"1, 4e d1 tend!nLa de a 9Eura care Gncotro, Gntoc@a! cu@ crede de cu"!!nL18 CVII8 Du'1 're@!.e4e 0or@u4ate '#n1 a!c!, cred c1 'ot tra2e ur@1toare4e conc4u9!!8 Gn 'r!@u4 r#nd, e.te c4ar c1 0!4o.o0!! o.tene.c 9adarn!c atunc! c#nd caut1 "reo cau91 e0!c!ent1 natura41 d!.t!nct1 de minte .au de spirit& Gn a4 do!4ea r#nd, 4u#nd Gn con.!derare 0a'tu4 c1 Gntrea2a creaL!e e.te o'era666 unu! agent !n elept 3i bun, ar treEu! ca 0!4o.o0!! .1/ ! GntreEu!nLe9e 2#nd!rea Icontrar ce4or .u.L!nute de un!!K Gn .0era cau9e4or 0!na4eT ! treEu!e .1 @1rtur!.e.c c1 nu "1d n!c! un @ot!" 'entru care re4!e0area d!0er!te4or .co'ur! 'entru care 4ucrur!4e natura4e .unt ada'tate ! 'entru care de 4a or!2!ne au 0o.t n1.coc!te cu o GnLe4e'c!une de ne.'u. .1 nu 0!e .ocot!t1 o ca4e Eun1 de eJ'4!care a 4or ! totodat1 de@n1 de un 0!4o.o08 Gn a4 tre!4ea r#nd, d!n 're@!.e4e 0or@u4ate nu re!e.e n!c! un @ot!" 'entru care !.tor!a natur!! .1 nu @a! 0!e .tud!at1 ! .1 nu 0!e 01cute oE.er"aL!! ! eJ'er!@ente care, 0!!nd 7& 0o4o.!toare 'entru o@en!re, .1 ne dea 'o.!E!4!tatea .1 tra2e@ une4e conc4u9!!, nu ca re9u4tat a4 "reunor +aE!tud!n! .au re4aL!! !@uaE!4e Gntre 4ucrur!4e Gn.e !, c! doar ca re9u4tat a4 Eun1t1L!! ! E4#ndeL!! 4u! Du@ne9eu 0aL1 de oa@en! Gn 2u"ernarea 4u@!! Ia .e "edea 'ara2ra0e4e HHH ! HHHIK8 Gn a4 'atru4ea r#nd, 'r!ntr/o oE.er"are atent1 ! .#r2u!toare a 0eno@ene4or ce ne cad .uE oc+!, 'ute@ de.co'er! 4e2!4e 2enera4e a4e natur!!, !ar d!n e4e .1 deduce@ a4te 0eno@ene, ca .1 nu .'un .1 4e demonstrm> c1c! toate deducL!!4e de 0e4u4 ace.ta de'!nd de .u'o9!L!a c1 Autoru4 natur!! o'erea91 Gntotdeauna Gn @od un!0or@ ! cu re.'ectarea 'er@anent1 a ace4or re2u4! 'e care no! 4e 4u1@ dre't 'r!nc!'!!( 'e care nu 4e 'ute@ cunoa te Gn @od e"!dent66%8 CVIII8 Ace! oa@en! care 0or@u4ea91 re2u4! 2enera4e 'e Ea9a oE.er"1r!! 0eno@ene4or ! du'1 aceea deduc 0eno@ene4e d!n ace.te re2u4! 'ar a 4ua Gn con.!derare @a! de2raE1 .e@ne4e dec#t cau9e4e8 O@u4 'oate GnLe4e2e cu@ .e cu"!ne .e@ne4e natura4e 01r1 a cunoa te ana4o2!a 4or .au e.te ca'aE!4 .1 .'un1 con0or@ c1re! re2u4! un 4ucru e.te Gntr/un 0e4 .au a4tu48 ! e.te cu totu4 'o.!E!4 .1 .e .cr!e 2re !t 'r!ntr/o 'rea .tr!ct1 re.'ectare a re2u4!4or 2enera4e a4e 2ra@at!c!!T tot a a, ar2u@ent#nd 'e Ea9a re2u4!4or 2enera4e a4e natur!! nu e.te !@'o.!E!4 .1 duce@ ana4o2!a 'rea de'arte ! 'r!n acea.ta .1 c1de@ Gn 2re e4!8 CIH8 A a du'1 cu@, c!t!nd ce4e4a4te c1rL!, o@u4 GnLe4e't "a c1uta .1/ ! concentre9e 2#ndur!4e a.u'ra .en.u4u!, ca .1 tra21 un 0o4o. d!n ace.ta, @a! de2raE1 dec#t .1 0ac1 re@arc! 2ra@at!ca4e a.u'ra teJtu4u!, tot a a, c!t!nd cartea natur!!, 'are a 0! .uE de@n!tatea .'!r!tu4u! .1 0ac1 'arad1 de eJact!tate 'r!n reducerea 0!ec1ru! 0eno@en 'art!cu4ar 4a re2u4! 2enera4e .au de@on.tr#nd cu@ re9u4t1 ace.ta d!n e4e8 Ar treEu! .1 ne 'ro'une@ Le4ur! @a! noE!4e, cu@ ar 0! ace4a de a ne de.01ta ! Gn14La .'!r!tu4 cu 'r!"e4! tea 0ru@u.eL!!, ord!n!!, d!@en.!un!! ! "ar!et1L!! 4ucrur!4or natura4eT Gn con.ec!nL1, 'r!n !n0erenLe corecte, .1 41r2!@ noL!un!4e noa.tre de.'re @1reL!a, GnLe4e'c!unea ! Eun1tatea Creatoru4u!, !ar, Gn ce4e d!n ur@1, .1 0ace@ ca d!"er.e4e '1rL! a4e creaL!e!, Gn @1.ura Gn care de'!nde de no!, .1 .4uOea.c1 .co'ur!4or ce 4e/au 0o.t de.t!nate, 'entru .4a"a 4u! Du@ne9eu, ca ! 'entru .uE9!.tenLa ! con0ortu4 no.tru ! a4 .e@en!4or8 76
GEORGE $ERBELEY

CH8 Cea @a! Eun1 c+e!e 'entru ana4o2!a @enL!onat1 @a! .u., .au t!!nL1 a natur!!, o "o@ recunoa te cu u ur!nL1 a 0! un anu@!t tratat ce4eEru de mecanic::J> Gn !ntroducerea ace.tu! 'e Eun1 dre'tate ad@!rat tratat, t!@'u4, .'aL!u4 ! @! carea .unt Gn01L! ate 'r!n 'r!.@a d!.t!ncL!e! Gntre absolut ! relati), ade)rat ! aparent, matematic ! )ulgar, d!.t!ncL!e care, du'1 cu@ eJ'4!c1 'e 4ar2 autoru4, 're.u'une c1 ace.te ca4!t1L! au o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, 0!!nd de oE!ce! conce'ute Gn re4aL!e cu 4ucrur! .en.!E!4e cu care, totu !, Gn 'ro'r!a 4or natur1 nu au n!c! un 0e4 de re4aL!e8 CHI8 C#t 'r!"e te timpul, 4uat a!c! Gntr/un .en. aE.o4ut .au aE.tract, dre't durat1 .au 'er.!.tenL1 a eJ!.tenLe! 4ucrur!4or, nu @a! a@ n!@!c de ad1u2at Gn acea.t1 'r!"!nL1, du'1 ce4e .'u.e deOa Gn 'ara2ra0e4e HCVII ! HC

VIII8 Gn re.t, ace.t autor ce4eEru .u.L!ne c1 eJ!.t1 un spa iu absolut care, ne0!!nd 'erce'ut de .!@Lur!, r1@#ne Gn .!ne !dent!c ! !@oE!4, 'recu@ ! un .'aL!u re4at!", decu'at d!n ace.ta, care, 0!!nd @oE!4 ! de0!n!t 'r!n .!tuaL!a .a 0aL1 de cor'ur!4e .en.!E!4e, e.te Gn @od "u42ar 4uat dre't .'aL!u !@oE!48 Focul e.te de0!n!t de e4 ca 0!!nd acea 'arte a .'aL!u4u! ocu'at1 de un cor' oarecare8 ! du'1 cu@ .'aL!u4 e.te aE.o4ut .au re4at!", 4a 0e4 e.te ! 4ocu48 $i3care absolut e.te nu@!t1 tran.4aL!a unu! cor' d!ntr/un 4oc aE.o4ut Gntr/un a4t 4oc aE.o4ut, du'1 cu@ @! carea re4at!"1 are 4oc de 4a un 4oc re4at!" 4a a4tu48 ! deoarece '1rL!4e .'aL!u4u! aE.o4ut nu .unt acce.!E!4e .!@Lur!4or, Gn 4ocu4 4or .unte@ oE4!2aL! .1 0o4o.!@ @1.ur1tor!4e 4or .en.!E!4e, de0!n!nd a.t0e4 at#t 4ocu4 c#t ! @! carea Gn ra'ort cu cor'ur!4e 'e care 4e 'r!"!@ dre't !@oE!4e8 Dar .e .'une c1 Gn 'roE4e@e4e 0!4o.o0!ce treEu!e .1 0ace@ aE.tracL!e de .!@Lur!4e noa.tre, de "re@e ce e.te 'o.!E!4 ca n!c! unu4 d!ntre ace4e cor'ur! care 'ar a 0! Gn .tare de re'au., Gn rea4!tate .1 nu 0!e a.t0e4, !ar ace4a ! 4ucru care e.te Gn @od re4at!" @! cat 'oate 0! Gn rea4!tate Gn .tare de re'au.8 Du'1 cu@, de a.e@enea, unu4 ! ace4a ! cor' 'oate 0! Gn re'au. re4at!" ! @! care re4at!"1, .au c+!ar Gn @! care 0aL1 de o @! care re4at!"1 contrar1 ! .!@u4tan1T du'1 cu@ 4ocu4 .1u e.te de0!n!t Gn @od "ar!at8 Or!ce a@E!2u!tate e.te de 21.!t Gn @! c1r!4e a'arente, dar n!c!decu@ Gn cea ade"1rat1 .au aE.o4ut1, care de aceea ar treEu! .1 0!e .!n2ura de care .1 .e L!n1 .ea@a Gn 0!4o.o0!c Iar @! c1r!4e ade"1rate, n! .e .'une, .e d!.t!n2 de ce4e a'arente .au re4at!"e 'r!n ur@1toare4e 'ro'r!et1L!8 Gn 'r!@u4 r#nd, Gn @! carea ade"1rat1 .au aE.o4ut1, toate 82
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

'1rL!4e care '1.trea91 aceea ! 'o9!L!e Gn ra'ort cu Gntre2u4, 'art!c!'1 4a @! c1r!4e Gntre2u4u!8 Gn a4 do!4ea r#nd, dac1 4ocu4 .e @! c1, ceea ce .e 21.e te Gn e4 e.te de a.e@enea Gn @! careT a a Gnc#t un cor' care .e @! c1 Gntr/un 4oc ce e.te Gn @! care 'art!c!'1 4a @! carea ace4u! 4oc8 Gn a4 tre!4ea r#nd, @! carea ade"1rat1 nu e.te n!c!odat1 2enerat1 .au @od!0!cat1 a4t0e4 dec#t 'r!n 0orLa !@'r!@at1 cor'u4u! ca atare8 Gn a4 'atru4ea r#nd, @! carea ade"1rat1 e.te Gntotdeauna @od!0!cat1 de 0orLa !@'r!@at1 cor'u4u! @! cat8 Gn a4 c!nc!4ea r#nd, Gntr/o @! care c!rcu4ar1 'ur ! .!@'4u re4at!"1, nu eJ!.t1 n!c! o 0orL1 centr!0u21, care totu ! Gn aceea care e.te ade"1rat1 .au aE.o4ut1 e.te 'ro'orL!ona41 cu cant!tatea de @! care8 CHII8 Dar, Gn 'o0!da ce4or .'u.e, nu @! .e 'are c1 'oate eJ!.ta "reo a4t1 @! care dec#t relati)> a a Gnc#t, .'re a conce'e @! carea, e.te nece.ar1 conce'erea a ce4 'uL!n dou1 cor'ur!, a c1ror d!.tanL1 .au 'o9!L!e unu4 0aL1 de a4tu4 e.te "ar!at18 A adar, dac1 ar eJ!.ta nu@a! un .!n2ur cor', @! carea 4u! ar 0! !@'o.!E!418 Lucru4 ace.ta 'are e"!dent, a a Gnc#t !deea 'e care o a@ de.'re @! care !nc4ude Gn @od nece.ar re4aL!a66=8 CHIII8 Dar de ! Gn or!ce @! care e.te nece.ar .1 conce'e@ eJ!.tenLa a @a! @u4t dec#t un .!n2ur cor', totu ! .e 'oate ca nu@a! unu4 .1 0!e @! cat, anu@e ace4a a.u'ra c1ru!a e.te !@'r!@at1 0orLa ce cau9ea91 .c+!@Earea de d!.tanL1 .au, cu a4te cu"!nte, ace4a 4a care e.te a'4!cat1 acL!unea8 C1c! or!cu@ ar de0!n! c!ne"a @! carea re4at!"1, a a Gnc#t .1 nu@ea.c1 mi3cat ace4 cor' care G ! @od!0!c1 d!.tanLa 0aL1 de "reun a4t cor', 0!e c1 0orLa .au acL!unea ce cau9ea91 acea @od!0!care a 0o.t .au nu a'4!cat1 a.u'ra .a, totu !, @! carea re4at!"1 0!!nd aceea care e.te 'erce'ut1 'r!n .!@Lur! ! care 'r!"e te treEur!4e oE! nu!te a4e "!eL!!, ./ar '1rea c1 or!ce o@ de Eun/.!@L cunoa te ce e.te acea.ta 4a 0e4 de E!ne ca ! ce4 @a! Eun 0!4o.o08 Gn ace.te c!rcu@.tanLe, GntreE 'e or!c!ne dac1, Gn .en.u4 dat de d#n.u4 @! c1r!!, atunc! c#nd e4 u@E41 'e .tr19! .e 'oate .'une c1 '!etre4e 'e.te care trece .e mi3c d!n cau91 c1 e4e G ! .c+!@E1 d!.tanLa Gn ra'ort cu '!c!oare4e 4u!8 P1rerea @ea e.te c1, de ! @! carea !nc4ude o re4aL!e a unu! 4ucru cu un a4tu4, totu ! nu e.te nece.ar ca 0!ecare ter@en a4 re4aL!e! .1 0!e denu@!t 'r!n acea.ta8 A a cu@ un o@ 'oate 7<
GEORGE $ERBELEY

2#nd! ce"a ce nu 2#nde te, 4a 0e4 un cor' 'oate 0! @! cat .'re .au d!n.'re un a4t cor' care d!n acea.t1 cau91 nu e.te e4 Gn.u ! Gn @! care8 CHIV8 Dat 0!!nd 0a'tu4 c1 4ocu4 e.te de0!n!t Gn @od "ar!at, @! carea ra'ortat1 4a e4 "ar!a91 ! ea8 Se 'oate .'une c1 un o@ de 'e o na"1 e.te Gn .tare de re'au. Gn ra'ort cu 4atur!4e "a.u4u!, dar c1 totu ! .e @! c1 Gn ra'ort cu L1r@u466?T .au e4 .e 'oate @! ca .'re E.t 0aL1 de "a. ! .'re Ve.t 0aL1 de L1r@8 Gn treEur!4e oE! nu!te a4e "!eL!!, oa@en!! nu @er2 n!c!odat1 d!nco4o de '1@#nt ca .1 de0!nea.c1 4ocu4 "reunu! cor', !ar ceea ce e.te Gn .tare de re'au. 0aL1 de ace.ta e.te .ocot!t a 0! a.t0e4 !n mod absolut& Dar 0!4o.o0!!, care au un or!9ont @a! 4ar2 de 2#nd!re ! noL!un! @a! 'rec!.e de.'re .!.te@u4 4ucrur!4or, de.co'er1 c1 '1@#ntu4 Gn.u ! e.te Gn @! care8 De aceea, Gn .co'u4 de a/ ! de4!@!ta noL!un!4e, e! 'ar .1 concea'1 4u@ea @ater!a41 ca 0!n!t1, 9!dur!4e .au cara'acea de 4!@!t1 a4eZa ace.te!a 0!!nd 4ocu4 0aL1 de care e.t!@ea91 @! c1r!4e ade"1rate8 Dac1 e.te .1 d1@ 24a. 'ro'r!!4or noa.tre conce'L!!, cred c1 e 'o.!E!4 .1 de.co'er!@ c1 or!ce !dee de @! care aE.o4ut1 'e care o 'ute@ e4aEora nu e.te, Gn 0ond, a4tce"a dec#t @! care re4at!"1 a.t0e4 de0!n!t18 C1c!, a a cu@ a@ ! oE.er"at, @! carea aE.o4ut1 care eJc4ude or!ce re4aL!e eJtern1 e.te de neGnLe4e.T !ar toate 'ro'r!et1L!4e, cau9e4e ! e0ecte4e @enL!onate @a! .u., atr!Eu!te @! c1r!! aE.o4ute, "o@ 21.! c1 .unt co@'at!E!4e cu ace.t 0e4 de @! care re4at!"18 C#t 'r!"e te ce4e .'u.e de.'re 0orLa centr!0u21, anu@e c1 nu a'arL!ne n!c!decu@ @! c1r!! c!rcu4are re4at!"e, eu nu GnLe4e2 cu@ re9u4t1 acea.ta d!n eJ'er!@entu4 e0ectuat .'re a o do"ed! Ia .e "edea Philosophiae Katuralis Principia $athematica, Gn Sc+oo48 De08 VIIIK8 C#t 'r!"e te a'a d!n "a., de.'re care .e .'une c1 are Gn ace4 t!@' cea @a! @are @! care c!rcu4ar1 re4at!"1, eu cred c1 nu .e @! c1 de4oc, a a du'1 cu@ e.te c4ar d!n 'recedentu4 'ara2ra08 CHV8 C1c! 'entru a .'une c1 un cor' se mi3c, e.te @a! Gnt#! nece.ar ca e4 .1/ ! @od!0!ce d!.tanLa .au 'o9!L!a Gn ra'ort cu "reun a4t cor', !ar, Gn a4 do!4ea r#nd, e.te nece.ar .1 ! .e a'4!ce 0orLa .au acL!unea care cau9ea91 acea

@od!0!care8 Dac1 una d!ntre ace.tea 4!'.e te, nu cred c1 e core.'un91tor .!@Lu4u! o@en!r!! .au 'ro'r!et1L!! 4!@EaOu4u! .1 .e 'oat1 .'une c1 un cor' e.te Gn @! care8 Ad@!t, ce/! dre't, c1 e.te 'o.!E!4 .1 2#nd!@ c1 un cor' e.te Gn @! care dac1 "ede@ c1 G ! @od!0!c1 7=
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

d!.tanLa 0aL1 de un a4t cor' oarecare, de ! nu ! .e a'4!c1 n!c! o 0orL1 I.en. Gn care 'oate eJ!.ta @! care a'arent1KT dar 4ucru4 ace.ta .e Gnt#@'41 Gn ace.t ca9 'entru c1 0orLa care cau9ea91 @od!0!carea de d!.tanL1 e.te !@a2!nat1 de no! ca 0!!nd a'4!cat1 .au !@'r!@at1 ace4u! cor' 'e care G4 2#nd!@ ca 0!!nd Gn @! careT ceea ce de 0a't arat1 c1 .unte@ ca'aE!4! .1 2re !@ cre9#nd c1 e.te Gn @! care un cor' care nu .e @! c1, acea.ta 0!!nd totu48 CHVI8 D!n ce4e .'u.e re9u4t1 c1 eJa@!narea 0!4o.o0!c1 a @! c1r!! nu !@'4!c1 eJ!.tenLa unu! spa iu absolut, d!.t!nct de ceea ce e.te 'erce'ut 'r!n .!@Lur! ! ra'ortate 4a cor'ur!( c1 ace.ta nu 'oate eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u! e.te c4ar Gn Ea9a ace4ora ! 'r!nc!'!!, 'r!n care ace4a ! 4ucru a 0o.t de@on.trat Gn 'r!"!nLa tuturor ce4or4a4te oE!ecte a4e .!@Lur!4or8 ! 'oate c1, dac1 cercet1@ @a! Gndea'roa'e, "o@ de.co'er! c+!ar c1 nu 'ute@ e4aEora !deea de .'aL!u 'ur, Gn a0ara or!c1ru! oE!ect8 C#nd 'ro"oc o @! care Gn "reo 'arte a cor'u4u! @eu, dac1 acea.ta are 4oc Gn @od 4!Eer .au 01r1 a Gnt#4n! "reo re9!.tenL1, .'un atunc! c1 e spa iu> dar dac1 Gnt#4ne.c o re9!.tenL1, .'un c1 e cor'T !ar du'1 cu@ re9!.tenLa e.te @a! @!c1 .au @a! @are, .'un c1 spa iul e.te @a! @u4t .au @a! 'uL!n pur& A a Gnc#t atunc! c#nd "orEe.c de.'re .'aL!u 'ur .au 2o4 nu treEu!e 're.u'u. c1 cu"#ntu4 spa iu .!@Eo4!9ea91 o !dee !9o4at1 de cor' ! @! care .au care 'oate 0! conce'ut1 Gn a0ara ace.tora66>8 De !, Gntr/ade"1r, .unte@ Gnc4!naL! .1 2#nd!@ c1 0!ecare .uE.tant!" .!@Eo4!9ea91 o !dee d!.t!nct1, care 'oate 0! .e'arat1 de toate ce4e4a4te, ceea ce a du. 4a eror! 01r1 nu@1r8 A adar, 're.u'un#nd c1 Gntrea2a 4u@e a 0o.t an!+!4at1, Gn a0ar1 de cor'u4 @eu, .'un c1 Gnc1 @a! r1@#ne spa iul pur< 'r!n ace.ta nu .e GnLe4e2e n!@!c a4tce"a dec#t c1 eu conce' ca 'o.!E!4 ca @e@Ere4e cor'u4u! @eu .1 .e @! te Gn toate '1rL!4e, 01r1 a Gnt#@'!na cea @a! @!c1 re9!.tenL1T dar dac1 ! cor'u4 @eu a 0o.t an!+!4at, atunc! n/ar @a! 'utea eJ!.ta @! care !, Gn con.ec!nL1, n!c! un .'aL!u66;8 Poate c1 un!! 2#nde.c c1 .!@Lu4 "19u4u! nu 4e 0urn!9ea91 !deea de .'aL!u 'urT dar, d!n ce4e .'u.e a4tunde"a, e.te c4ar c1 !de!4e de .'aL!u ! de d!.tanL1 nu .unt oEL!nute 'r!n ace.t .!@L667 Ia .e "edea (ssay concerning .ision'& CHVII8 Ce4e eJ'u.e a!c! 'ar .1 'un1 ca'1t tuturor d!.'ute4or ! d!0!cu4t1L!4or a'1rute Gn r#ndu4 Gn"1LaL!4or cu 'r!"!re 4a natura spa iului 7?
GEORGE $ERBELEY

pur& Dar 'r!nc!'a4u4 a"antaO ce re9u4t1 de a!c! e.te e4!Eerarea de acea dilem 'er!cu4oa.1 4a care @u4L! care au @ed!tat a.u'ra ace.tu! .uE!ect G ! !@a2!nea91 c1 .e reduce( anu@e, 2#nd!nd 0!e c1 .'aL!u4 rea4 e.te DUMNEXEU, 0!e c1 Gn a0ar1 de DUMNEXEU eJ!.t1 ce"a care e.te etern, necreat, !n0!n!t, !nd!"!9!E!4, !@uaE!4, a@Ee4e o'!n!! 'ut#nd 0! 'e dre't cu"#nt .ocot!te 'ern!c!oa.e ! aE.urde8 E.te cert c1 nu 'uL!n! teo4o2!, ca ! 0!4o.o0! de @are notor!etate, d!n d!0!cu4tatea Gnt#4n!t1 de e! Gn conce'erea 0!e a 4!@!te4or, 0!e a an!+!41r!! .'aL!u4u!, au tra. conc4u9!a c1 ace.ta treEu!e .1 0!e Di)in& Iar de 'uL!n1 "re@e un!! d!ntre e! ./au .tr1du!t Gn @od deo.eE!t .1 de@on.tre9e c1 atr!Eute4e !neJ'r!@aE!4e a4e 4u! DUMNEXEU concord1 cu acea.ta8 Doctr!n1 care, or!c#t de nede@n1 ar 'utea .1 'ar1 natur!! D!"!ne, totu ! nu "1d cu@ 'ute@ .c1'a de ea at#ta "re@e c#t ader1@ 4a o'!n!!4e ad@!.e8 CHVIII8 Ne o'r!@ a!c! Gn ceea ce 'r!"e te 0!4o.o0!a natur!!T trece@ acu@ 4a une4e !n"e.t!2aL!! 'r!"!nd cea de a doua @are ra@ur1 a cunoa ter!! .'ecu4at!"e, ad!c1 matematica& Or!c#t de "e.t!t1 ar 0! acea.ta 'entru c4ar!tatea ! cert!tud!nea de@on.traL!e!, care cu 2reu .unt de 21.!t 4a a4te t!!nLe, nu .e 'oate totu ! 're.u'une c1 ea e.te cu totu4 .cut!t1 de 2re e4!, dac1 Gn 'r!nc!'!!4e .a4e .t1 4a '#nd1 o eroare .ecret1, care e co@un1 'ro0e.or!4or ace.te! t!!nLe ! re.tu4u! oa@en!4or8 Cu toate c1 @ate@at!c!en!! G ! deduc teore@e4e d!n cea @a! Gna4t1 e"!denL1, 'r!nc!'!!4e 4or 'r!@e .e 4!@!tea91 totu ! 4a 4uarea Gn con.!derare a cant!t1L!!, e! ner!d!c#ndu/.e 4a n!c! o cercetare 'r!"!nd ace4e 'r!nc!'!! tran.cendenta4e care !n04uenLea91 toate t!!nLe4e 'art!cu4areT 0!ecare 'arte d!n e4e, @ate@at!ca ne0!!nd eJce'tat1, 'art!c!'1, Gn con.ec!nL1, 4a eror!4e cu'r!n.e Gn e4e8 Nu ne21@ c1 'r!nc!'!!4e eJ'u.e de @ate@at!c!en! .unt ade"1rate ! c1 @odu4 4or de a deduce d!n ace4e 'r!nc!'!! e.te c4ar ! !nconte.taE!48 Su.L!ne@ Gn.1 c1 'ot 0! anu@!te 'r!nc!'!! eronate de o @a! @are d!@en.!une dec#t oE!ectu4 @ate@at!c!! !, d!n ace.t @ot!", d!nad!n. ne@enL!onate, de ! Gn @od tac!t .unt 're.u'u.e Gn Gntre2u4 'ro2re. a4 ace.te! t!!nLeT e0ecte4e ne0a.te a4e ace.tor eror! a.cun.e, neeJa@!nate, .unt d!0u9ate Gn toate ra@ur!4e ace.te!a8 Ca .1 0!@ c4ar!, G! .u.'ect1@ 'e @ate@at!c!en! c1 .unt, ca ! ce!4a4L! oa@en!, !@'4!caL! Gn eror!4e 2enerate de doctr!na 'r!"!nd !de!4e 2enera4e aE.tracte ! eJ!.tenLa oE!ecte4or Gn a0ara .'!r!tu4u!66:8 7>
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

CHIH8 S/a con.!derat c1 aritmetica are dre't oE!ect !de!4e aE.tracte de numr& GnLe4e2erea 'ro'r!et1L!4or ! a ra'ortur!4or @utua4e d!ntre nu@ere e.te con.!derat1 a 0! o 'arte !@'ortant1 a cunoa ter!! .'ecu4at!"e8 O'!n!a cu 'r!"!re 4a natura 'ur !nte4ect!"1 a nu@ere4or Gn '4an aE.tract 4e/a 01cut 'reLu!te de ace! 0!4o.o0! care 'ar .1 0! ur@1r!t o neoE! nu!t1 .uEt!4!tate ! e4e"aL!e a 2#nd!r!!8 Acea.ta a 'u. 'reL 'e .'ecu4aL!!4e nu@er!ce ce4e @a! 0ut!4e, care nu au n!c! o ut!4!tate Gn 'ract!c1, c! .er"e.c doar ca a@u9a@entT de aceea e4e au !n0ectat Gn a a @1.ur1 .'!r!te4e unora Gnc#t e! .1 "!.e9e 4a mistere co4o.a4e !nc4u.e Gn nu@ere, Gncerc#nd .1 eJ'4!ce 'r!n e4e 4ucrur!4e natura4e6%&8 Dar dac1 cercet1@ Gn 'ro'r!!4e noa.tre 2#ndur! ! 4u1@ Gn con.!derare 're@!.e4e 0or@u4ate de no!, 'oate c1 "o@ a"ea o o'!n!e ne0a"oraE!41 ace4or Gna4te 9Eorur! ! aE.tracL!! ! "o@ 'r!"! toate cercet1r!4e 'e te@a

nu@ere4or doar ca 'e tot at#tea difficilis nugae, Gn @1.ura Gn care nu .unt 0o4o.!toare 'ract!c!! ! nu 'ro@o"ea91 Eene0!c!u4 "!eL!!8 CHH8 De.'re un!tate GnLe4ea.1 Gn '4an aE.tract a@ d!.cutat Gn 'ara2ra0u4 HIII, 'ara2ra0 d!n care, ca ! d!n ce4e .'u.e Gn 4ntroducere, re!e.e c4ar c1 o a.e@enea !dee nu eJ!.t18 Dar nu@1ru4 0!!nd de0!n!t dre't o colec ie de unit i, 'ute@ tra2e conc4u9!a c1, dac1 nu eJ!.t1 4ucrur! 'recu@ un!tatea .au Gntre2u4 Gn '4an aE.tract, atunc! nu eJ!.t1 !de! de nu@1r !n aE.tracto, de.e@nate 'r!n nu@e nu@era4e ! 'r!n c!0re8 Teor!!4e nu@1ru4u! Gn ar!t@et!c1, dac1 .e 0ace aE.tracL!e de nu@e ! c!0re, ca ! de or!ce ut!4!tate ! 'ract!c1, de or!ce 4ucrur! 'art!cu4are nu@1rate, atunc! .e 'oate 're.u'une c1 nu au n!c! un oE!ect8 De a!c! 'ute@ GnLe4e2e c#t de !nte2ra4 e.te t!!nLa nu@ere4or .uEordonat1 'ract!c!!, ! c#t de ar!d1 ! de @1runt1 de"!ne atunc! c#nd e.te con.!derat1 ca o c+e.t!une de 'ur1 .'ecu4aL!e8 CHHI8 Deoarece .e 21.e.c oa@en! care, !ndu ! Gn eroare de .'ectaco4u4 a@12!tor a4 de.co'er!r!! ade"1rur!4or aE.tracte, G ! !ro.e.c t!@'u4 cu teore@e ! 'roE4e@e ar!t@et!ce, care nu au n!c! o GntreEu!nLare, n/ar .tr!ca .1 eJa@!n1@ @a! Gndea'roa'e ! .1 de9"14u!@ 91d1rn!c!a ace.te! 'retenL!!, ceea ce "a a'1rea cu c4ar!tate dac1 arunc1@ o 'r!"!re a.u'ra ar!t@et!c!! Gn co'!41r!a e! ! 4u1@ a@!nte 4a ceea ce !/a G@'!n. !n!L!a4 'e oa@en! .1 .tud!e9e acea.t1 t!!nL16%6 ! .'re ce .co' au d!recL!onat/o e!8 E.te 0!re.c .1 2#nd!@ c1, 4a Gnce'ut, oa@en!!, .'re a/ ! 7;
GEORGE $ERBELEY

aOuta @e@or!a ! ca4cu4u4, au 01cut u9 de r1EoOur!, 'e care au cre.tat .!@'4e 4!n!!, 'uncte etc, 0!ecare d!ntre e4e .e@n!0!c#nd o un!tate d!ntr/un anu@!t 4ucru, 'e care a"eau a.t0e4 'ut!nLa .1 4e nu@ere8 Du'1 aceea au de.co'er!t c1! @a! .u@are, 01c#nd ca o c!0r1 .1 .tea Gn 4ocu4 @a! @u4tor 4!n!! .au 'uncte8 Iar Gn ce4e d!n ur@1 a !ntrat Gn u9 notaL!a araE!4or .au a !nd!en!4orT Gn cadru4 ace.te!a, 'r!n re'etarea a 'uL!ne c!0re .au 0!2ur! ! "ar!erea .e@n!0!caL!e! 0!ec1re! c!0re du'1 4ocu4 ocu'at de acea.ta, toate nu@ere4e 'ot 0! 0oarte E!ne eJ'r!@ate, ceea ce 'are .1 .e 0! 01cut 'r!n !@!tarea 4!@EaOu4u!, a a Gnc#t .e oE.er"1 o ana4o2!e eJact1 Gntre notarea 'r!n c!0re ! nu@e, ce4e nou1 c!0re .!@'4e core.'un9#nd 'r!@e4or nou1 nu@e nu@era4e, !ar 4ocur!4e ce4or d!nt#! core.'un9#nd denu@!r!4or ce4or d!n ur@18 Potr!"!t ace.tor cond!L!! 'r!"!nd "a4oarea c!0re4or .!@'4e .au du'1 4ocu4 4or Gn !r, au 0o.t n1.coc!te @etode de a .e de.co'er!, d!n c!0re4e date .au d!n .e@ne a4e '1rL!4or, ce c!0re ! Gn ce 0e4 '4a.ate .unt 'ro'r!! .1 de.e@ne9e Gntre2u4 .au "!ce"er.a8 Iar du'1 ce ./au 21.!t c!0re4e c1utate, aceea ! re2u41 .au ana4o2!e 0!!nd re.'ectat1 'e.te tot, e.te u or .1 4e c!te t! cu cu"!nte, !aJ nu@1ru4 de"!ne 'er0ect cuno.cut8 C1c! .e .'une c1 nu@1ru4 de 4ucrur! 'art!cu4are e.te cuno.cut atunc! c#nd cunoa te@ nu@e4e .au c!0re4e IGn aranOa@entu4 4or cu"en!tK, care, con0or@ ana4o2!e! !n"ar!aE!4e, 4e a'arL!n8 Ace.te .e@ne 0!!ndu/ne cuno.cute, 'ute@, 'r!n o'eraL!un! de ar!t@et!c1, .1 cunoa te@ .e@ne4e or!c1re! .u@e 'art!cu4are .e@n!0!cate de e4eT ! a.t0e4 ca4cu4#nd cu aOutoru4 .e@ne4or Idat1 0!!nd coneJ!unea .taE!4!t1 Gntre e4e ! @u4L!@!4e d!.t!ncte de 4ucrur!, d!n care unu4 e 4uat dre't un!tateK, 'ute@ 0! ca'aE!4! .1 4e adun1@ corect, .1 4e G@'1rL!@ ! .1 .taE!4!@ 'ro'orL!a 4ucrur!4or 'e care "re@ .1 4e nu@1r1@8 CHHII8 Gn ar!t@et!c1, a adar, a"e@ de/a 0ace nu cu lucruri, c! cu semne, 'e care Gn.1 nu 4e con.!der1@ Gn e4e Gn.e4e, c! 'entru c1 ne Gndru@ea91 cu@ .1 acL!on1@ Gn re4aL!a cu 4ucrur!4e ! cu@ .1 4e d!.'une@ Gn @od corect8 Acu@, 'otr!"!t ce4or .'u.e anter!or de.'re cu"!nte Gn 2enera4 I'ara2ra0u4 HIH d!n 4ntroducere', .e Gnt#@'41 ! a!c! c1 !de!4e aE.tracte .unt 2#nd!te a 0! .e@n!0!cate 'r!n nu@e nu@era4e .au c!0re, Gn t!@' ce e4e nu .u2erea91 .'!r!te4or noa.tre !de! 'r!"!nd 4ucrur! 'art!cu4are8 Nu "o! Gnce'e acu@ o d!.ertaL!e .'ec!a41 'e acea.t1 te@1, c! doar oE.er" c1, d!n ce4e .'u.e, e.te e"!dent c1 ace4e 4ucrur! care trec dre't ade"1rur! aE.tracte ! teore@e cu 'r!"!re 4a nu@ere, Gn rea4!tate nu :
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

.e re0er1 4a n!c! un oE!ect d!.t!nct de 4ucrur!4e 'art!cu4are nu@1raE!4e, cu eJce'L!a doar a nu@e4or ! c!0re4or, care, 4a Gnce'ut, au aOun. a 0! con.!derate nu a4t0e4 dec#t ca semne a4e 4or, ca'aE!4e .1 re're9!nte Gn @od adec"at !nd!0erent ce 4ucrur! 'art!cu4are 'e care oa@en!! 4e a"eau de .ocot!t8 De unde ur@ea91 c1 a 4e .tud!a doar de dra2u4 4or ar 0! 4a 0e4 de GnLe4e't ! de ut!4 ca ! Gn ca9u4 Gn care o@u4, ne24!O#nd ade"1rata 0o4o.!nL1 .au !ntenL!a or!2!nar1 ! ut!4!tatea 4!@EaOu4u!, !/ar c+e4tu! t!@'u4 cu cr!t!c! ne'ert!nente 4a adre.a cu"!nte4or .au cu raL!ona@ente ! contro"er.e 'ur "erEa4e8 CHHIII8 De 4a nu@ere, .1 trece@ 4a o d!.cuL!e de.'re !ntindere, care, 0!!nd con.!derat1 re4at!"1, e.te oE!ectu4 2eo@etr!e!8 De ! d!"!9!E!4!tatea infinit a Gnt!nder!! finite nu e.te Gn @od de.4u !t eJ'r!@at1, 0!e ca aJ!o@1, 0!e ca teore@1 Gn e4e@ente4e ace.te! t!!nLe, cu toate ace.tea toL! 're.u'un ace4a ! 4ucru ! con.!der1 c1 are o at#t de !n.e'araE!41 ! e.enL!a41 coneJ!une cu 'r!nc!'!!4e ! de@on.traL!!4e d!n 2eo@etr!e, Gnc#t @ate@at!c!en!! nu ad@!t n!c!odat1 ./o 'un1 4a Gndo!a41 .au ce4 'uL!n ./o cercete9e6%%8 ! dat 0!!nd 0a'tu4 c1 acea.t1 noL!une e.te .ur.a d!n care r1.ar toate ace4e a@u9ante 'aradoJur! 2eo@etr!ce, care contra9!c at#t de d!rect Eunu4/.!@L a4 oa@en!4or de r#nd ! .unt ad@!.e cu at#ta .!41 de un .'!r!t Gnc1 ne"!c!at de erud!L!e, ea e.te 'r!nc!'a4a cau91 a tuturor ace4or d!0!c!4e ! eJtre@e .uEt!4!t1L! care 0ac .tud!u4 matematicii at#t de ane"o!o. ! de ano.t8 A adar, dac1 'ute@ do"ed! c1 n!c! o Gnt!ndere 0!n!t1 nu conL!ne '1rL! nenu@1rate .au nu e.te d!"!9!E!41 4a !n0!n!t, ur@ea91 de a!c! c1 d!ntr/o dat1 "o@ cur1La t!!nLa 2eo@etr!e! de un @are nu@1r de d!0!cu4t1L! ! contrad!cL!!, care Gntotdeauna au 0o.t .ocot!te dre't un re'ro 4a adre.a raL!un!! u@ane, ! c1 "o@ 0ace ca Gn.u !rea ace.te! t!!nLe .1 cear1 @a! 'uL!n

t!@' ! o.tenea41 dec#t '#n1 Gn 're9ent8 CHHIV8 ,!ecare Gnt!ndere 'art!cu4ar1 0!n!t1, care 'oate 0! oE!ectu4 2#nd!r!! noa.tre, e.te o idee care eJ!.t1 nu@a! Gn .'!r!t !, Gn con.ec!nL1, 0!ecare 'arte a ace.te!a treEu!e 'erce'ut18 Dac1, 'r!n ur@are, nu 'ot 'erce'e '1rL! nenu@1rate ! "reo Gnt!ndere 0!n!t1 'e care o eJa@!ne9, e.te cert c1 e4e nu .unt conL!nute Gn acea.taT e.te Gn.1 e"!dent c1 nu 'ot d!.t!n2e '1rL! nenu@1rate Gn "reo 4!n!e 'art!cu4ar1, o .u'ra0aL1 .au "o4u@, 'e care 0!e 4e 'erce' 'r!n .!@Lur!, 0!e @! 4e 0!2ure9 Gn @!nte( a a c1 tra2 conc4u9!a c1 e4e nu .unt conL!nute Gn ace.te 0!2ur!8 N!@!c nu/ @! 7:
GEORGE $ERBELEY

e.te @a! c4ar dec#t c1 Gnt!nder!4e 'e care 4e a@ Gn "edere nu .unt a4tce"a dec#t 'ro'r!!4e @e4e !de!, du'1 cu@ nu e.te @a! 'uL!n c4ar c1 nu 'ot de.co@'une "reuna d!n !de!4e @e4e Gntr/un nu@1r !n0!n!t de a4te !de!, ceea ce Gn.ea@n1 c1 e4e nu .unt d!"!9!E!4e 4a !n0!n!t8 Dac1 'r!n !ntindere finit .e GnLe4e2e ce"a d!0er!t de o !dee 0!n!t1, dec4ar c1 nu cuno.c ce e.te acea.ta ! c1, Gn con.ec!nL1, nu 'o4 a0!r@a .au ne2a "reun 4ucru de.'re acea.ta6%<8 Dar dac1 ter@en!! !ntindere, pr i ! a4L!! de 0e4u4 ace.ta .unt 4uaL! Gntr/un .en. conce't!E!4, ad!c1 dre't !de!, atunc! a .'une c1 o cant!tate .au Gnt!ndere 0!n!t1 con.t1 d!n '1rL! !n0!n!te ca nu@1r e.te at#t de "1d!t o contrad!cL!e Gnc#t or!c!ne, de 4a 'r!@a 'r!"!re, o recunoa te ca atare8 ! e.te !@'o.!E!4 ca o a.t0e4 de conce'L!e .1 Gntrunea.c1 "reodat1 a.ent!@entu4 "reune! creatur! raL!ona4e, dac1 nu !/a Gn.u !t/o Gn t!+n1 ! 'e/nde4ete, a a cu@ un '12#n ./ a con"ert!t 4a cred!nLa tran..uE.tanL!er!!6%=8 PreOudec1L! "ec+! ! ad#nc Gnr1d1c!nate .e tran.0or@1 ade.ea Gn 'r!nc!'!!, !ar ace4e 'ro'o9!L!! care od!n!oar1 au oEL!nut 0orLa ! cred!tu4 unu! principiu, nu .unt nu@a! e4e Gn.e4e, c! ! or!ce e.te deduct!E!4 d!n e4e, con.!derate a 0! .cut!te de or!ce cercetare8 ! n!c! o aE.urd!tate nu e.te at#t de @are Gnc#t, 'r!n ace.te @!O4oace, .'!r!tu4 o@u4u! .1 nu 0!e 're21t!t ./o Gn2+!t18 CHHV8 Ace4a a4 c1ru! !nte4ect e.te .t1'#n!t de doctr!na 'r!"!nd !de!4e 2enera4e aE.tracte 'oate 0! Gncred!nLat Ior!ce ar 2#nd! e4 de.'re !de!4e .!@Lur!4orK c1 Gnt!nderea !n plan abstract e.te d!"!9!E!41 4a !n0!n!t8 Iar ace4a care crede c1 oE!ecte4e .!@Lur!4or eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, 'oate c1 Gn "!rtutea ace.te! con"!n2er! "a ad@!te c1 o 4!n!e nu @a! 4un21 de un Lo4 'oate conL!ne nenu@1rate '1rL! care eJ!.t1 rea4@ente, de ! .unt 'rea @!c! ca .1 0!e 91r!te8 Ace.te eror! .unt .1d!te at#t Gn @!nL!4e geometrilor, c#t ! Gn a4e ce4or4a4L! oa@en! ! au aceea ! !n04uenL1 a.u'ra raL!ona@ente4or 4orT ! n/ar 0! 2reu de ar1tat @odu4 Gn care ar2u@ente4e 2eo@etr!e!, care .unt 0o4o.!te .'re a .u.L!ne d!"!9!E!4!tatea 4a !n0!n!t a Gnt!nder!!, .e Ea9ea91 'e e4e8 Deoca@dat1 ne "o@ @1r2!n! 4a ace.te oE.er"aL!! cu caracter 2enera4, dat 0!!nd 0a'tu4 c1 @ate@at!c!en!! .unt at#t de Gndr12o.t!L! de acea.t1 doctr!n1 ! o a'1r1 at#t de d#r98 CHHVI8 A@ ar1tat Gn a4t1 'arte I'ara2ra0u4 HV d!n 4ntroducere' c1 teore@e4e ! de@on.traL!!4e d!n 2eo@etr!e .e re0er1 4a !de! un!"er.a4eT a@ eJ'4!cat aco4o Gn ce .en. treEu!e GnLe4e. 4ucru4 ace.ta, anu@e c1 :&
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

4!n!!4e ! 0!2ur!4e !nc4u.e Gn d!a2ra@1 .e 're.u'une c1 .!@Eo4!9ea91 nenu@1rate a4te4e, de @1r!@! d!0er!teT cu a4te cu"!nte, 2eo@etru4 4e eJa@!nea91 01c#nd aE.tracL!e de @1r!@ea 4orT ceea ce nu Gn.ea@n1 c1 e4 G ! 0or@ea91 o !dee aE.tract1, c! doar c1 nu L!ne .ea@a de d!@en.!unea 'art!cu4ar1, @are .au @!c1, c! o con.!der1 ca 'e un 4ucru !nd!0erent 'entru de@on.traL!eT ur@ea91 de a!c! c1 o 4!n!e d!n .c+e@1 care nu are dec#t o 4un2!@e de un Lo4 treEu!e 4uat1 ca ! cu@ ar conL!ne 9ece @!! de '1rL!, de "re@e ce nu e.te 'r!"!t1 Gn ea Gn.1 !, c! dre't un!"er.a41T ! e.te un!"er.a41 doar Gn .e@n!0!caL!a e!, 'r!n care re're9!nt1 nenu@1rate 4!n!! @a! @ar! dec#t ea Gn.1 !, Gn care 'ot 0! d!.t!n.e 9ece @!! de '1rL! .au @a! @u4te, de ! .e 'oate ca ea .1 nu @1.oare @a! @u4t de un Lo48 Gn ace.t @od 'ro'r!et1L!4e 4!n!!4or .e@n!0!cate Ide o 0!2ur1 0oarte oE! nu!t1K .unt tran.0erate .e@nu4u! ! de aceea, 'r!ntr/un raL!ona@ent eronat, .e con.!der1 c1 a'arL!n ace.tu!a, 'r!"!t Gn 'ro'r!a/! natur18 CHHVII8 Gntruc#t nu eJ!.t1 n!c! un nu@1r de '1rL! at#t de @are Gnc#t .1 nu 0!e 'o.!E!4 ca o 4!n!e .1 conL!n1 @a! @u4te, .e .'une c1 o 4!n!e de un Lo4 conL!ne @a! @u4te '1rL! dec#t or!ce nu@1r atr!Eu!E!4T ceea ce e.te ade"1rat nu de.'re Lo4u4 4uat Gn @od aE.o4ut, c! doar cu re0er!re 4a 4ucrur!4e 'e care 4e .e@n!0!c18 Dar oa@en!!, nereL!n#nd acea.t1 d!.t!ncL!e Gn 2#nd!rea 4or, a4unec1 Gn cred!nLa c1 '#n1 ! cea @a! @!c1 4!n!e tra.at1 'e +#rt!e conL!ne Gn ea '1rL! 01r1 de nu@1r8 Nu eJ!.t1 Gn.1 ce"a cu@ ar 0! a 9ecea @!e 'arte d!ntr/un Lo4T dar eJ!.t1 aceea d!ntr/o mil .au d!n diametrul PmBntului, care 'ot 0! .e@n!0!cate 'r!n ace4 Lo48 De aceea atunc! c#nd de.ene9 un tr!un2+! 'e +#rt!e ! !au, de eJe@'4u, o 4atur1 nu @a! 4un21 de un Lo4, dre't ra91 de cerc, 'ot .1 o con.!der d!"!9at1 Gn 9ece @!! .au o .ut1 de @!! de '1rL!, or! Gn @a! @u4te8 C1c!, de ! acea.t1 a 9ecea @!e 'arte d!n acea 4!n!e con.!derat1 Gn .!ne nu e.te n!@!c !, Gn con.ec!nL1, 'oate 0! ne24!Oat1 01r1 a 2re ! .au 01r1 n!c! un !ncon"en!ent6%?, totu ! ace.te 4!n!! tra.ate 0!!nd doar .e@ne care .!@Eo4!9ea91 cant!t1L! @a! @ar!, d!n care .e 'oate ca a 9ecea @!e 'arte .1 0!e cu totu4 con.!deraE!41, re9u4t1 c1 .'re a .e 're"en! eror! notaE!4e Gn 'ract!c1, ra7a treEu!e 4uat1 ca o 4!n!e ce !nc4ude 9ece @!! de '1rL!, .au @a! @u4te8 CHHVIII8 D!n ce4e .'u.e re9u4t1 c4ar @ot!"u4 'entru care, Gn .co'u4 ca or!ce teore@1 .1 'oat1 de"en! un!"er.a41 Gn 0o4o.!rea e!, e.te nece.ar .1 "orE!@ de 4!n!!4e tra.ate 'e +#rt!e ca ! c#nd e4e ar conL!ne '1rL! 'e :6
GEORGE $ERBELEY

care Gn rea4!tate nu 4e conL!n8 Proced#nd Gn 0e4u4 ace.ta, dac1 eJa@!n1@ 'roE4e@a Gn deta4!u6%>, "o@ de.co'er!

'oate c1 nu 'ute@ conce'e un Lo4 Gn .!ne care .1 conL!n1 .au care .1 'oat1 0! d!"!9at Gn o @!e de '1rL!, c! doar o a4t1 4!n!e care e.te @u4t @a! 4un21 de un Lo4 ! care e.te re're9entat1 'r!n 4!n!a de un Lo48 Iar atunc! c#nd .'une@ c1 o 4!n!e e.te di)i7ibil la infinit treEu!e .1 GnLe4e2e@ o linie care este infinit de mare& Ce4e oE.er"ate de no! a!c! 'ar a 0! 'r!nc!'a4a cau91 'entru care Gn 2eo@etr!e ./a cre9ut nece.ar a .e 're.u'une d!"!9!E!4!tatea 4a !n0!n!t a une! Gnt!nder! 0!n!te8 CHHIH8 D!"er.e4e aE.urd!t1L! ! contrad!cL!! care decur2 d!n ace.t 'r!nc!'!u 0a4. ar 'utea, ./ar crede, con.t!tu! tot at#tea de@on.traL!! G@'otr!"a 4u!8 Dar, nu t!u 'r!n ce logic, ./a .u.L!nut c1 'roEe4e a posteriori nu .unt de ad@!. G@'otr!"a 'ro'o9!L!!4or care .e re0er1 4a !n0!n!t8 Ca ! c#nd n/ar 0! !@'o.!E!4, c+!ar ! 'entru un .'!r!t !n0!n!t, .1 reconc!4!e9e contrad!cL!!T .au ca ! c#nd "reun 4ucru aE.urd ! contrad!ctor!u ar 'utea a"ea o coneJ!une nece.ar1 cu ade"1ru4 .au ar 'utea 'ro"en! d!n e48 Dar or!c!ne !a Gn con.!derare .41E!c!unea ace.te! 'retenL!! "a 2#nd! c1 ea a 0o.t n1.coc!t1 Gn .co'u4 de a da 0r#u 4!Eer tr#nd1"!e! .'!r!tu4u!, care @a! de2raE1 ./a re.e@nat Gntr/un .ce't!c!.@ !ndo4ent6%; dec#t .1/ ! 0! dat o.tenea4a de a recur2e 4a eJa@!narea r!2uroa.1 a ace4or 'r!nc!'!! 'e care c#nd"a 4e/a ado'tat ca 0!!nd ade"1rate8 CHHH8 Gn u4t!@a "re@e .'ecu4aL!!4e re0er!toare 4a !n0!n!t1L! au @er. at#t de de'arte ! au aOun. 4a o'!n!! at#t de .tran!! Gnc#t au 'r!4eOu!t o @u4L!@e de e9!t1r! ! de d!.'ute Gn r#ndu4 2eo@etr!4or conte@'oran!8 Sunt 'r!ntre e! un!! de @are notor!etate, care, ne@u4Lu@!L! de a0!r@aL!a c1 4!n!!4e 0!n!te 'ot 0! d!"!9ate Gntr/un nu@1r !n0!n!t de '1rL!, .u.L!n @a! de'arte, totu !, c1 0!ecare d!n ace4e !n0!n!te9!@a4e e.te ea Gn.1 ! .uEd!"!9!E!41 Gntr/o !n0!n!tate de a4te '1rL! .au !n0!n!te9!@a4e de ord!nu4 a4 do!4ea, ! a a @a! de'arte, ad infinitum& Ace t!a a.ertea91 c1 eJ!.t1 !n0!n!te9!@a4e a4e !n0!n!te9!@a4e4or de !n0!n!te9!@a4e, 01r1 a .e aOun2e "reodat1 4a un ca'1t8 A a Gnc#t, du'1 '1rerea 4or, un Lo4 nu conL!ne 'ur ! .!@'4u un nu@1r !n0!n!t de '1rL!, c! o !n0!n!tate a une! !n0!n!t1L! de !n0!n!t1L! de '1rL!, ad infinitum& A4L!! .u.L!n c1 toate ord!ne4e de !n0!n!te9!@a4e, @a! Oo. de 'r!@u4, nu .unt aE.o4ut n!@!c, .ocot!nd 'e Eun1 dre'tate aE.urd1 !@a2!narea "reune! cant!t1L! 'o9!t!"e .au a une! :%
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

'1rL! de Gnt!ndere care, de ! @u4t!'4!cat1 4a !n0!n!t, 'oate 0! @ereu e2a41 cu cea @a! @!c1 Gnt!ndere dat18 Pe de a4t1 'arte, Gn.1, nu 'are @a! 'uL!n aE.urd .1 .e cread1 c1 '1tratu4, cuEu4 .au a4t1 'utere a une! r1d1c!n! 'o9!t!"e rea4e ar 0! ea Gn.1 ! aE.o4ut n!@!cT ceea ce ace!a care .u.L!n !n0!n!te9!@a4e4e de 'r!@u4 ord!n, ne2#nd toate ord!ne4e .uE.ec"ente, .unt oE4!2aL! .1 a0!r@e8 CHHHI8 A adar, nu a"e@ no! @ot!"e .1 conc+!de@ c1 3i unii 3i al ii 2re e.c ! c1 de 0a't nu eJ!.t1 '1rL! !n0!n!t de @!c! .au un nu@1r !n0!n!t de '1rL! conL!nute Gn "reo cant!tate 0!n!t1Y VeL! .'une, Gn.1, c1 dac1 acea.t1 doctr!n1 e.te "a4aE!41, "a re9u4ta c1 ade"1rate4e Ea9e a4e 2eo@etr!e! .unt d!.tru.e, !ar ace! oa@en! eJce'L!ona4!, care au r!d!cat acea.t1 t!!nL1 4a o at#t de u!@!toare Gn14L!@e, n/au 01cut tot t!@'u4 dec#t .1 con.tru!a.c1 un ca.te4 de n!.!'6%78 La acea.ta .e 'oate r!'o.ta c1 or!ce e.te ut!4 Gn 2eo@etr!e ! 'ro@o"ea91 Eene0!c!u4 "!eL!! u@ane treEu!e .1 r1@#n1 0er@ ! nec4!nt!t, Gn Ea9a 'r!nc!'!!4or noa.tre6%:8 Acea.t1 .!tuaL!e, con.!derat1 'ract!c1, "a tra2e d!n ce4e .'u.e @a! de2raE1 0o4oa.e dec#t 'reOud!c!!8 Dar .'re a 'une acea.ta Gn 4u@!na cu"en!t1, 'oate c1 "o@ .u'une .uE!ectu4 une! cercet1r! d!.t!ncte8 Gn re.t, de ! ar ur@a c1 une4e d!ntre '1rL!4e @a! Gnc#4c!te ! @a! .uEt!4e a4e matematicii speculati)e 'ot 0! rete9ate 01r1 "reo 'a2uE1 'entru ade"1r ! nu "1d ce 'r!@eOd!e ar decur2e de a!c! 'entru o@en!re8 D!@'otr!"1, ar 0! c#t .e 'oate de dor!t ca oa@en! cu @ar! ta4ente ! Gnd#rO!t1 .t1ru!nL1 .1/ ! aEat1 2#nd!rea de 4a ace4e a@u9a@ente6<& ! .1 4e 0o4o.ea.c1 Gn cercetarea ace4or 4ucrur! @a! a'ro'!ate de !ntere.e4e "!eL!! .au care .1 a!E1 o !n04uenL1 @a! d!rect1 a.u'ra @ora"ur!4or8 CHHHII8 Dac1 ./a .'u. c1 @a! @u4te teore@e neGndo!e4n!c ade"1rate au 0o.t de.co'er!te 'r!n @etode Gn care ./a 01cut u9 de !n0!n!te9!@a4e, ceea ce n!c!odat1 nu ./ar 0! 'utut Gn ca9u4 Gn care eJ!.tenLa 4or ar !nc4ude "reo contrad!cL!e, r1.'un.u4 @eu e.te c1 4a o eJa@!nare @!nuL!oa.1 nu .e "a 21.! c1 Gn "reun ca9 e.te nece.ar .1 .e 0ac1 u9 .au .1 .e concea'1 '1rL! !n0!n!te9!@a4e de 4!n!! 0!n!te .au c+!ar cant!t1L! @a! @!c! dec#t @!n!@u@ .en.!E!4eT Ea @a! @u4t, "a 0! e"!dent c1 acea.ta nu ./a Gnt#@'4at n!c!odat1, 0!!nd !@'o.!E!46<68 :< ^
GEORGE $ERBELEY

CHHHIII8 D!n ce4e .'u.e @a! .u., e.te c4ar c1 d!n ace.te 'r!nc!'!! 0a4.e au re9u4tat 0oarte nu@eroa.e ! !@'ortante eror!, care au 0o.t co@E1tute Gn 'ara2ra0e4e 'recedente a4e ace.tu! tratat8 Iar contrar!!4e ace.tor te9e eronate a'ar Gn ace4a ! t!@' a 0! 'r!nc!'!!4e ce4e @a! 'ro0!taE!4e, d!n care decur2 nenu@1rate con.ec!nLe eJtre@ de a"antaOoa.e 'entru 0!4o.o0!a ade"1raL!, c#t ! 'entru re4!2!e8 S/a ar1tat Gndeo.eE! c1 materia .au e@isten a absolut a obiectelor materiale e.te aceea Gn care ce! @a! 01L! ! ! 'r!@eOd!o ! !na@!c! a! or!c1re! cunoa ter!, 0!e ea u@an1 .au d!"!n1, !/au '4a.8at 'r!nc!'a4a t1r!e ! con"!n2ere8 Nu Gnca'e n!c! o Gndo!a41 c1 dac1 .e ,ace d!.t!ncL!e Gntre eJ!.tenLa rea41 a 4ucrur!4or necu2et1toare ! 0a'tu4 de a 0! 'erce'ute ! 4! .e acord1 o eJ!.tenL1 Gn .!ne, Gn a0ara .'!r!te4or, atunc! n!c! un 4ucru d!n natur1 nu e.te eJ'4!cat, c!, d!@'otr!"1, a'ar o @u4L!@e de d!0!cu4t1L! !neJ'4!caE!4eT dac1 !'ote9a @ater!e!6<% e.te de/a dre'tu4 neGnte@e!at1, Gn @1.ura Gn care nu .e Ea9ea91 @1car 'e un .!n2ur te@e!T dac1 ur@1r!4e 4o2!ce a4e ace.te!a nu 'ot Gndura 4u@!na eJa@enu4u! ! a cercet1r!! 4!Eere, c! .e a.cund .uE 'retenL!a 2enera41 ! oE.cur1 a unor !n0!n!t1L! !nco@'re+en.!E!4eT dac1, de a.e@enea, Gnde'1rtarea ace.te! materii nu are n!c! cea @a! neGn.e@nat1 con.ec!nL1 0une.t1T dac1 n!c! @1car nu ! .e duce 4!'.a Gn 4u@e, c!, @a! @u4t, 0!ecare 4ucru e.te @u4t @a! u or de conce'ut 01r1 ea6<<T dac1 Gn .0#r !t, at#t .ce't!c!!, c#t ! ate!! au 0o.t

'entru totdeauna redu ! 4a t1cere6<= 'r!n !'ote9a c1 eJ!.t1 nu@a! .'!r!te ! !de!, ! c1 acea.t1 or#ndu!re a 4ucrur!4or d!n natur1 e.te Gn 'er0ect acord at#t cu ra iunea c#t ! cu re4!2!a, M a a Gnc#t cred c1 ne 'ute@ a te'ta ca ea .1 0!e ad@!.1 ! 0er@ ado'tat1, c+!ar dac1 ar 0! 'ro'u.1 doar ca !'ote91, !ar eJ!.tenLa @ater!e! ar 0! recuno.cut1 ca 'o.!E!41, ceea ce Gn.1 cred c1 a@ de@on.trat Gn @od e"!dent c1 nu e.te 'o.!E!48 CHHHIV8 E.te ade"1rat c1, dre't ur@are a 'r!nc!'!!4or eJ'u.e Gn 'a2!n!4e 'recedente, @u4te d!.cuL!! ! .'ecu4aL!!, care .unt .ocot!te dre't '1rL! de4oc @!nore a4e t!!nLe!, .unt re.'!n.e ca ne0o4o.!toare8 Dar or!c#t de @are ar 0! 'reOudecata G@'otr!"a o'!n!!4or noa.tre, acea.ta G! 'oate !n04uenLa 'e ce! deOa an2aOaL! Gn cercetarea natur!! ! care au Gna!ntat .er!o. Gn acea.t1 d!recL!e, dar .'er1@ totu ! c1 ce!4a4L! nu "or a"ea n!c! un @ot!" 4e2!t!@ .1 4e d!.'4ac1 'r!nc!'!!4e ! te9e4e eJ'u.e a!c!, care reduc truda cercet1r!! ! 0ac t!!nLe4e u@ane @a! c4are, @a! conc!.e ! @a! acce.!E!4e dec#t erau Gna!nte8 :=
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

CHHHV8 Gntruc#t a@ !.'r1"!t ceea ce a@ !ntenL!onat .1 .'un cu 'r!"!re 4a cunoa terea ideilor, @etoda 'e care ne/ a@ 'ro'u./o ne conduce .1 trat1@ acu@ de.'re spirite, re0er!tor 4a care 'oate c1 cunoa terea u@an1 nu e.te at#t de de0!c!ent1 'e c#t G ! !@a2!nea91 ce! @a! @u4L!6<?8 Mot!"u4 'r!nc!'a4 'entru care n! .e atr!Eu!e !2noranLa cu 'r!"!re 4a natura .'!r!te4or e.te c1 nu a"e@ n!c! o !dee Gn acea.t1 'r!"!nL1, Gn @od cert, Gn.1, nu treEu!e .1 'r!"!@ ca 'e un de0ect a4 !nte4ectu4u! u@an 0a'tu4 c1 nu 'erce'e !deea de spirit, Gn ca9u4 Gn care e.te Gn @od "1d!t !@'o.!E!4 .1 eJ!.te "reo a.t0e4 de idee& Iar acea.ta, dac1 nu 2re e.c, ./a de@on.trat Gn 'ara2ra0u4 HVII, 4a care "o! ad1u2a a!c! ./a ar1tat c1 .'!r!tu4 e.te .!n2ura .uE.tanL1 .au .u'ort Gn care 'ot .1 eJ!.te eJ!.tenLe4e necu2et1toare .au !de!4eT dar c1 acea.t1 substan care .u'ort1 .au 'erce'e !de!4e ar treEu! ea Gn.1 ! .1 0!e idee .au ce"a .!@!4ar !de!! e.te, Gn @od e"!dent, aE.urd8 CHHHVI8 Poate c1 .e "a .'une c1 ne 4!'.e te .!@Lu4 Ia a cu@ !/au !@a2!nat un!!K care .1 ne 0ac1 Gn .tare .1 cunoa te@ ! .uE.tanLe4e, .!@L 'e care dac1 4/a@ a"ea, a@ 'utea cunoa te 'ro'r!u4 no.tru .u04et a a cu@ cunoa te@ un tr!un2+!8 R1.'und 4a acea.ta c1 Gn ca9u4 Gn care a@ a"ea un .!@L nou con0er!t nou1, a@ 'utea doar .1 'r!@!@ 'r!n ace.ta no! .en9aL!! .au !de! .en.!E!4e8 Dar cred c1 n!@en! nu "a .'une c1 ceea ce .e GnLe4e2e 'r!n ter@en!! suflet ! substan e.te doar un .o! 'art!cu4ar de !dee .au de .en9aL!e8 De aceea 'ute@ !n0era c1, L!n#nd .ea@a de toate a.'ecte4e, nu e.te de4oc re9onaE!4 .1 crede@ c1 0acu4t1L!4e noa.tre .unt de0!c!tare 'r!n aceea c1 nu ne 0urn!9ea91 !de! de.'re .'!r!t .au de.'re .uE.tanLa 2#nd!toare act!"1, cu@ n/ar 0! dac1 ne/a@ E4a@a c1 nu .unte@ ca'aE!4! .1 GnLe4e2e@ ce e.te un cerc ptrat& CHHHVII8 D!n o'!n!a c1 .'!r!te4e .unt de cuno.cut Gn @odu4 Gn care e.te cuno.cut1 o !dee .au .en9aL!e ./au n1.cut @u4te te9e aE.urde ! noncon0or@!.te ! @u4t .ce't!c!.@ cu 'r!"!re 4a natura .u04etu4u!8 $a c+!ar e.te 'roEaE!4 ca acea.t1 o'!n!e .1 0! 'rodu. Gn un!! Gndo!a4a c1 au un .u04et d!.t!nct de cor'u4 4or, de "re@e ce, Gn ur@a cercet1r!!, n/au 'utut de.co'er! c1 au o !dee de.'re ace.ta8 C1 o idee care e.te !nact!"1 ! a c1re! eJ!.tenL1 con.t1 Gn a 0! 'erce'ut1 ar 0! !@a2!nea .au .!@!4!tud!nea unu! a2ent care .uE9!.t1 'r!n e4 Gn.u ! 'are a nu a"ea ne"o!e de n!c! o a4t1 re.'!n2ere dec#t .!@'4a atenL!e acordat1
95
GEORGE $ERBELEY

.e@n!0!caL!e! ace.tor cu"!nte8 Dar 'oate c1 "eL! .'une c1 de ! o idee nu 'oate .e@1na unu! spirit Gn 'r!"!nLa 0a'tu4u! c1 ace.ta 2#nde te, acL!onea91 .au .uE9!.t1 'r!n e4 Gn.u !, totu ! .e 'oate .1/! .e@ene Gn a4te 'r!"!nLe ! c1 nu e.te nece.ar ca o !dee .au !@a2!ne .1 0!e Gn toate 'r!"!nLe4e a.e@enea or!2!na4u4u!8 CHHHVIII8 R1.'und c1 dac1 nu ! .e a.ea@1n1 Gn ce4e @enL!onate, e.te cu ne'ut!nL1 .1 ! .e a.e@ene Gn "reo a4t1 'r!"!nL18 Nu 0ace dec#t .1 Gn41tur! 'uterea de a "o!, de a 2#nd! ! de a 'erce'e !de! ! nu r1@#ne n!@!c a4tce"a 'r!n care !deea .1 .e@ene unu! .'!r!t8 C1c! 'r!n cu"#ntu4 spirit GnLe4e2e@ doar ceea ce 2#nde te, "o!e te ! 'erce'eT acea.ta ! nu@a! acea.ta con.t!tu!e .e@n!0!caL!a ace.tu! ter@en8 A adar, dac1 e.te !@'o.!E!4 ca "reun 2rad d!n ace.te 'uter! .1 0!e re're9entate Gntr/o !dee, e.te e"!dent c1 nu 'oate eJ!.ta n!c! o !dee de .'!r!t8 CHHHIH8 Se "a oE!ecta, Gn.1, c1 dac1 nu e.te .e@n!0!cat1 n!c! o !dee 'r!n ter@en!! suflet, spirit ! substan a, atunc! e! .unt cu totu4 4!'.!L! de conL!nut .au c1 nu au n!c! o .e@n!0!caL!e Gn e!8 R1.'und c1 ace.te cu"!nte Gn.ea@n1 .au .e@n!0!c1 un 4ucru rea4, care nu e.te n!c! !dee ! n!c! .!@u4acru de !dee, c! ceea ce 'erce'e !de!, "o!e te ! raL!onea91 a.u'ra !de!4or 'erce'ute8 Ceea ce .unt eu Gn.u@!, ceea ce de.e@ne9 'r!n ter@enu4 Eu e.te ace4a ! 4ucru cu ceea ce .e GnLe4e2e 'r!n suflet .au substan spiritual& Dac1 ./ar oE.er"a c1 acea.ta nu/! dec#t o ceart1 Gn Ouru4 unu! cu"#nt ! c1, de "re@e ce .e@n!0!caL!!4e ne@!O4oc!te a4e ce4or4a4te nu@e .unt 'r!n con.!@L1@#nt co@un nu@!te idei, nu 'oate 0! !n"ocat n!c! un @ot!" 'entru care ceea ce e.te .e@n!0!cat 'r!n nu@e4e spirit .au suflet .1 nu 'oat1 'art!c!'a 4a aceea ! denu@!re8 R1.'und c1 toate oE!ecte4e necu2et1toare a4e .'!r!tu4u! concord1 Gn aceea ce .unt co@'4et 'a.!"e ! c1 eJ!.tenLa 4or con.t1 doar Gn a 0! 'erce'ute, Gn t!@' ce .u04etu4 .au .'!r!tu4 e.te o 0!!nL1 act!"1 a c1re! eJ!.tenL1 con.t1 nu Gn a 0! 'erce'ut1, c! Gn a 'erce'e !de! ! a 2#nd!8 De aceea e.te nece.ar, .'re a 're"en! ec+!"ocu4 ! con0undarea unor natur! cu totu4 neconcordante ! d!0er!te, .1 0ace@ d!.t!ncL!e Gntre spirit ! idee Ia .e "edea 'ara2ra0u4 HHVIIK8 CHL8 Gntr/un .en. 4ar2, 'ute@ .'une c1 de 0a't a"e@ o !dee .au @a! de2raE1 o noL!une de spirit> cu a4te cu"!nte, GnLe4e2e@ .e@n!0!caL!a :>
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

cu"#ntu4u!, a4t0e4 ne'ut#nd a0!r@a .au ne2a n!@!c re0er!tor 4a ace.ta8 Ma! @u4t, a a cu@ GnLe4e2e@ !de!4e eJ!.tente Gn @!ntea ce4or4a4te .'!r!te /the minds of other spirits' cu aOutoru4 a4or noa.tre, 'e care 4e 're.u'une@ a 0! a.e@1n1toare cu a4e 4or, tot a a cunoa te@ ce4e4a4te .'!r!te cu aOutoru4 'ro'r!u4u! no.tru .u04et, care, Gn ace.t .en., e.te !@a2!nea .au !deea ace.tora, a"#nd un ra'ort .!@!4ar cu ce4e4a4te .'!r!te, cu@ cu4oarea a4Ea.tr1 .au c14dura 'erce'ut1 de @!ne G4 are cu ace4e !de! 'erce'ute de a4tu48 CHLI8 Nu treEu!e 're.u'u. c1 ace!a care a.ertea91 !@orta4!tatea natura41 a .u04etu4u! .unt de '1rere c1 e.te aE.o4ut 0er!t de an!+!4are c+!ar ! d!n 'artea 'uter!! !n0!n!te a Creatoru4u! care !/a dat 4a Gnce'ut 0!!nL1, c! nu@a! c1 e4 nu 'oate 0! d!.tru. .au d!9o4"at de 4e2!4e oE! nu!te a4e natur!!8 Gntr/ade"1r, ce! care .u.L!n c1 .u04etu4 o@u4u! e.te doar o .4aE1 04ac1r1 "!ta41 .au un .!.te@ de .'!r!te an!@a4e6<> G4 0ac '!er!tor ! a4teraE!4 ca ! cor'u4, de "re@e ce nu eJ!.t1 n!@!c @a! u or de d!.!'at dec#t o a.t0e4 de 0!!nL1, c1re!a G! e.te Gn @od natura4 !@'o.!E!4 .1 .u'ra"!eLu!a.c1 ru!n1r!! taEernaco4u4u! Gn care e.te Gnc+!.18 Iar acea.t1 o'!n!e a 0o.t cu ne.aL G@Er1L! at1 ! cu4t!"at1 de cea @a! rea 'arte a o@en!r!!, dre't ce4 @a! e0!cace ant!dot G@'otr!"a tuturor !n04uenLe4or "!rtuL!! ! re4!2!e!8 Dar a@ "19ut c1 e.te e"!dent c1 cor'ur!4e de or!ce 0or@1 ! .tructur1 .unt 'ur ! .!@'4u !de! 'a.!"e Gn .'!r!t, care e.te @a! de'arte ! @a! d!0er!t de e4e dec#t e.te 4u@!na de Gntuner!c8 A@ de@on.trat c1 .u04etu4 e.te !nd!"!9!E!4, necor'ora4, neGnt!n. !, Gn con.ec!nL1, !na4teraE!48 N!@!c nu 'oate 0! @a! c4ar dec#t c1 @! c1r!4e, .c+!@E1r!4e, deter!or1r!4e ! d!.o4uL!!4e care Gn 'er@anenL1 "ede@ c1 a0ectea91 cor'ur!4e natura4e I ! care e.te ceea ce GnLe4e2e@ 'r!n cursul naturii' nu 'ot de4oc a0ecta o .uE.tanL1 neco@'u.1, .!@'41, act!"1( o a.e@enea 0!!nL1 e.te de aceea !@'o.!E!4 de d!9o4"at de c1tre 0orLa natur!!6<;, ceea ce Gn.ea@n1 c1 sufletul omului este !n mod natural nemuritor& CHLII8 D!n ce4e .'u.e, 're.u'un c1 e.te c4ar c1 .u04ete4e noa.tre nu .unt de cuno.cut Gn ace4a ! @od ca oE!ecte4e !n.en.!E!4e, !nact!"e, ad!c1 'e ca4ea ideii& +piritele ! ideile .unt 4ucrur! at#t de d!0er!te Gnc#t atunc! c#nd .'une@ ele e@ist .au ele sunt cunoscute etc, ace.te cu"!nte nu treEu!e 2#nd!te ca .e@n!0!c#nd "reun 4ucru co@un a@Ee4or natur!8 Nu :;
GEORGE $ERBELEY

eJ!.t1 n!@!c a.e@1n1tor .au co@un Gn e4e, !ar a ne a te'ta 4a "reo @u4t!'4!care .au 41r2!re a 0acu4t1L!4or noa.tre, .'re a 'utea 0! ca'aE!4! .1 cunoa te@ .'!r!tu4 tot a a cu@ cunoa te@ un tr!un2+!, 'are 4a 0e4 de aE.urd ca ! dac1 a@ .'era .1 )edem sunetulL& In.!.t a.u'ra ace.tu! a.'ect Gntruc#t G@! Gnc+!'u! c1 are o @are Gn.e@n1tate Gn c4ar!0!carea @u4tor c+e.t!un! !@'ortante ! Gn 're"en!rea unor eror! eJtre@ de 'er!cu4oa.e cu 'r!"!re 4a natura .u04etu4u!8 Cred c1 nu .e 'oate .'une c1 a"e@ o !dee de.'re o 0!!nL1 act!"1 .au de.'re o acL!une, Gn .en.u4 .tr!ct a4 cu"#ntu4u!, de ! 'ute@ .'une c1 a"e@ o noL!une de.'re e4e8 A@ o cunoa tere oarecare .au o noL!une de.'re .'!r!tu4 @eu ! de.'re acte4e .a4e a.u'ra !de!4or Gn @1.ura Gn care cuno.c .au GnLe4e2 ce Gn.ea@n1 ace.te cu"!nte8 Ceea ce cuno.c e.te c1 a@ o anu@!t1 noL!une Gn acea.t1 'r!"!nL18 Nu "reau .1 .'un c1 ter@en!! idee ! no iune nu .unt con"ert!E!4! dac1 4u@ea G! dore te a.t0e48 Cu toate ace.tea, Gn.1, 0a'tu4 de a d!.t!n2e 4ucrur! 0oarte d!0er!te 'r!n denu@!r! d!0er!te conduce 4a c4ar!tate ! corect!tud!ne8 E.te de a.e@enea de .uE4!n!at c1 de.'re toate re4aL!!4e care !nc4ud un act a4 .'!r!tu4u! nu 'ute@ .'une 4a 0e4 de corect c1 a"e@ o !dee, c! @a! de2raE1 o noL!une de.'re re4aL!!4e .au +aE!tud!n!4e d!ntre 4ucrur!8 Dar dac1 Gn @odu4 de a "orE! @odern cu"#ntu4 idee e.te eJt!n. 4a .'!r!te, 4a re4aL!! ! acte, acea.ta e.te, 4a ur@a ur@e!, o c+e.t!une de !ntere. "erEa46<:8 CHLIII8 Nu ar .tr!ca .1 ad1u21@ c1 doctr!na cu 'r!"!re 4a ideile abstracte a a"ut o contr!EuL!e de4oc ne24!OaE!41 4a Gnc#4c!rea ! oE.cur!9area ace4or t!!nLe deo.eE!t de co@'etente Gn c+e.t!un!4e .'!r!tua4e8 Oa@en!! !/au Gnc+!'u!t c1 ar 'utea e4aEora noL!un! aE.tracte de.'re 'uter!4e ! acte4e .'!r!tu4u! ! c1 4e/ar 'utea eJa@!na de.'1rL!te de @!nte .au de .'!r!tu4 Gn.u !, c#t ! de oE!ecte4e ! e0ecte4e 4or re.'ect!"e8 De a!c! @are4e nu@1r de ter@en! nec4ar! ! a@E!2u!, de.'re care .e crede c1 .!@Eo4!9ea91 noL!un! aE.tracte, !ntrodu ! Gn @eta0!9!c1 ! @ora41, ter@en! care au 2enerat ne.0#r !te con0u9!! ! d!.'ute Gn r#ndur!4e Gn"1LaL!4or8 CHLIV8 Dar n!@!c, 'are/.e, nu a contr!Eu!t @a! @u4t 4a an2aOarea oa@en!4or Gn contro"er.e ! eror! cu 'r!"!re 4a natura ! o'eraL!!4e .'!r!tu4u! dec#t 0a'tu4 de a 0o4o.! Gn d!.cutarea ace.tor 4ucrur! ter@en! G@'ru@utaL! d!n do@en!u4 !de!4or .en.!E!4e8 De eJe@'4u, "o!nLa e.te :7
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

nu@!t1 mi3carea .u04etu4u!( acea.ta !n.u041 cred!nLa c1 @!ntea o@u4u! e.te ca o @!n2e Gn @! care,G@'!n.1 ! deter@!nat1 de oE!ecte4e de .!@L, 4a 0e4 de nece.ar ca @!n2ea 4o"!t1 de rac+et18 De a!c! a'ar e9!t1r! 01r1 .0#r !t ! eror! cu con.ec!nLe 'er!cu4oa.e Gn '4anu4 @ora4!t1L!!8 Nu @1 Gndo!e.c c1 toate ace.tea 'ot 0! 41@ur!te, !ar ade"1ru4 .1 a'ar1 c4ar, un!0or@ ! 0er@, cu cond!L!a ca 0!4o.o0!! .1 0!e con"!n ! .1 .e retra21 Gn e! Gn ! ! ! .1/ ! eJa@!ne9e cu atenL!e 'ro'r!a 4or @!nte6=&8 CHLV8 D!n ce4e .'u.e e.te c4ar c1 nu 'ute@ cunoa te eJ!.tenLa ce4or4a4te .'!r!te a4t0e4 dec#t 'r!n o'eraL!!4e 4or .au 'r!n !de!4e 'e care 4e 'ro"oac1 Gn no!8 Perce' d!0er!te @! c1r!, .c+!@E1r! ! co@E!naL!! de !de! care @1 !n0or@ea91 c1 eJ!.t1 anu@!L! a2enL! 'art!cu4ar! a.e@enea @!e Gn.u@!, care 4e Gn.oLe.c ! care concur1 4a 'roducerea 4or6=68 A adar, cunoa terea 'e care o a@ de.'re ce4e4a4te .'!r!te nu e.te !@ed!at1, a a cu@ e.te cunoa terea !de!4or @e4e6=%, dar de'!nde de !nter"enL!a !de!4or, ra'ortate de @!ne 4a a2enL! .au .'!r!te d!.t!ncte de @!ne Gn.u@!, ca e0ecte .au .e@ne conco@!tente8 CHLVI8 Dar de ! eJ!.t1 une4e 4ucrur! care ne con"!n2, a2enL!! u@an! .unt !@'4!caL! Gn 'roducerea 4or6=<T totu !

e.te e"!dent 'entru or!c!ne c1 ace4e 4ucrur! nu@!te o'ere a4e natur!! /works ofnature', ad!c1 de de'arte @area @aOor!tate a !de!4or .au .en9aL!!4or 'erce'ute de no!6==, nu .unt 'rodu.e .au de'endente de "o!nLa oa@en!4or8 EJ!.t1, 'r!n ur@are, "reun a4t S'!r!t care 4e cau9ea91, de "re@e ce e.te contrad!ctor!u 0a'tu4 c1 ar eJ!.ta 'r!n e4e Gn.e4e Ia .e "edea 'ara2ra0u4 HHIHK8 Dar dac1 eJa@!n1@ atent re2u4ar!tatea con.tant1, ord!nea ! Gn41nLu!rea 4ucrur!4or natura4e, u!@!toarea @1reL!e, 0ru@u.eLea ! 'er0ecL!unea ce4or @a! @ar! ! @!nunata !n2en!o9!tate a ce4or @a! @!c! '1rL! a4e creaL!e!, 4ao4a4t1 cu eJacta ar@on!e ! core.'ondenL1 a Gntre2u4u!, Gn.1, @a! 're.u. de toate, n!c!odat1 GndeaOun. de ad@!rate4e 4e2! a4e durer!! ! '41cer!!, !n.t!ncte4e .au Gnc4!naL!!4e natura4e, 'o0te4e ! 'at!@!4e an!@a4e4or, dac1, 9!c, eJa@!n1@ toate ace.te 4ucrur! ! Gn ace4a ! t!@' 4u1@ a@!nte 4a GnLe4e.u4 ! !@'ortanLa atr!Eute4or unu4, etern, !n0!n!t de GnLe4e't ! 'er0ect, atunc! "o@ 'erce'e c4ar c1 ace.tea a'arL!n .'!r!tu4u! @enL!onat @a! .u., care e.te atotcreator ! prin care e@ist totul& ::
GEORGE $ERBELEY

CHLVII8 E.te dec! e"!dent c1 Du@ne9eu e.te cuno.cut 4a 0e4 de cert ! de ne@!O4oc!t ca or!ce a4t1 @!nte .au .'!r!t, d!.t!nct de no! Gn !ne6=?8 $a c+!ar 'ute@ a.erta c1 eJ!.tenLa 4u! Du@ne9eu e.te @u4t @a! e"!dent 'erce'ut1 dec#t eJ!.tenLa oa@en!4or, deoarece e0ecte4e natur!! .unt !n0!n!t @a! nu@eroa.e ! @a! !@'ortante dec#t ace4ea atr!Eu!te a2enL!4or u@an!8 Nu eJ!.t1 "reun .e@n care .1 de.e@ne9e o@u4 .au e0ectu4 'rodu. de e4 care .1 nu de@on.tre9e ! @a! 'utern!c eJ!.tenLa ace4u! S'!r!t care e.te creatorul naturii& C1c! e.te e"!dent c1, .'re a a0ecta a4te 'er.oane, "o!nLa o@u4u! nu are a4t oE!ect dec#t .!@'4a @! care a @e@Ere4or cor'u4u! .1uT dar, 'entru ca o a.e@enea @! care .1 0!e 4uat1 Gn .ea@1 .au .1 'ro"oace "reo !dee Gn @!ntea a4tu!a, acea.ta de'!nde Gn Gntre2!@e de "o!nLa Creatoru4u!8 E4 .!n2ur e.te ace4a care C.u.L!ne toate 4ucrur!4e 'r!n cu"#ntu4 'uter!! .a4eF, @enL!n#nd Gntre .'!r!te ace4e re4aL!! 'r!n care e4e .unt ca'aE!4e .1 'ercea'1 eJ!.tenLa 0!ec1re!a d!ntre e4e8 ! totu ! acea.t1 4u@!n1 'ur1 ! c4ar1, care !4u@!nea91 'e or!c!ne, e.te ea Gn.1 ! !n"!9!E!416=>8 CHLVIII8 Pare a 0! un 'reteJt 2enera4 a4 24oate! care nu 2#nde te c1 Du@ne9eu nu 'oate 0! "19ut8 Dac1 4/a@ 'utea "edea, 9!c ce! d!n 24oat1, a a cu@ "ede@ un o@, a@ crede c1 eJ!.t1 !, cre9#nd, !/a@ a.cu4ta 'orunc!4e8 Dar, "a!, nu treEu!e dec#t .1 de.c+!de@ oc+!! .'re a/6 "edea 'e Do@nu4 .u"eran 'e.te toate 4ucrur!4e cu o 'r!"!re @a! curat1 ! @a! c4ar1 dec#t aceea cu care G4 "ede@ 'e or!care d!ntre .e@en!! no tr!8 Acea.ta nu Gn.ea@n1 c1 G@! Gnc+!'u! c1 G4 "ede@ 'e Du@ne9eu Icu@ ar "rea un!!K cu o 'r!"!re d!rect1 ! ne@!O4oc!t1, or! c1 "ede@ 4ucrur! cor'ora4e, nu 'r!n e4e Gn.e4e, c! GnLe4e2#nd ceea ce re're9!nt1 e4e Gn e.enLa 4u! Du@ne9eu, doctr!n1 care, treEu!e .1 @1rtur!.e.c, G@! e.te de neGnLe4e.8 Vo! eJ'4!ca, Gn.1, acce'L!unea 'e care !/o dau eu8 Un .'!r!t u@an .au o 'er.oan1 nu e.te 'erce'ut1 'r!n .!@Lur!, ne0!!nd o !deeT de aceea, atunc! c#nd "ede@ cu4oarea, @1r!@ea, 0or@a ! @! c1r!4e unu! o@, 'erce'e@ doar anu@!te .en9aL!! .au !de! 'ro"ocate Gn @!nL!4e noa.tre, !ar ace.tea, 0!!nd Gn01L! ate "19u4u! no.tru Gn d!"er.e co4ecL!! d!.t!ncte, .er"e.c .'re a ne .e@na4a eJ!.tenLa unor .'!r!te 0!n!te ! create, a.e@enea nou18 E.te dec! c4ar, no! nu "ede@ o@u4, dac1 'r!n om .e GnLe4e2e ceea ce tr1!e te, .e @! c1, 'erce'e ! 2#nde te, a a cu@ 0ace@ no!, c! doar o anu@!t1 co4ecL!e de !de!, Gn @1.ura Gn care ne d!recL!onea91 .1 2#nd!@ c1 eJ!.t1 un 'r!nc!'!u de 2#nd!re ! de @! care 6&&
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

d!.t!nct, a.e@enea nou1, care Gn.oLe te acea co4ecL!e ! e.te re're9entat de ea8 In ace4a ! @od G4 "ede@ 'e Du@ne9euT Gntrea2a deo.eE!re e.te c1, Gn t!@' ce un an.a@E4u 0!n!t ! Gn2u.t de !de! de.e@nea91 un .'!r!t u@an 'art!cu4ar, Gn .c+!@E, or!Gncotro ne Gndre't1@ 'r!"!rea, 'erce'e@ @ereu ! 'retut!nden! @1rtur!!4e e"!dente a4e D!"!n!t1L!!( 0!ecare 4ucru 'e care G4 "ede@, au9!@, .!@L!@ .au 'erce'e@ c#t de c#t 'r!n .!@Lur! e.te .e@nu4 .au e0ectu4 'uter!! 4u! Du@ne9euT cu@ e.te ! 'erce'erea de c1tre no! a ace4or @! c1r! autent!ce 'rodu.e de oa@en!8 CHLIH8 E.te de aceea c4ar c1 n!@!c nu 'oate 0! @a! e"!dent or!cu! e.te ca'aE!4 c#tu ! de 'uL!n de re04ecL!e dec#t eJ!.tenLa 4u! Du@ne9eu .au a unu! .'!r!t care e.te !nt!@ 're9ent 'entru .'!r!te4e noa.tre, 'roduc#nd Gn e4e Gntrea21 acea "ar!etate de !de! .au de .en9aL!! care ne a0ectea91 Gn 'er@anenL1, de care .unte@ aE.o4ut ! cu totu4 de'endenL!, 'e .curt, CGn care tr1!@, ne @! c1@ ! ne duce@ eJ!.tenLaF6=;8 C1 de.co'er!rea ace.tu! @are ade"1r, care e.te at#t de a'roa'e ! de e"!dent 'entru .'!r!t, e.te acce.!E!41 'r!n raL!une at#tor de 'uL!n!, e.te un tr!.t eJe@'4u de .tu'!d!tate ! de 4!'.1 de atenL!e d!n 'artea oa@en!4or, care, de ! .unt GnconOuraL! de a.t0e4 de c4are @an!0e.t1r! a4e Du@ne9e!r!!, .unt totu ! at#t de 'uL!n !@'re.!onaL! de e4e Gnc#t 'ar a 0! orE!L! de 'r!.o.u4 de 4u@!n18 CL8 VeL! .'une, Gn.1, c1 natura nu are n!c! o contr!EuL!e 4a 'roducerea 4ucrur!4or natura4e ! c1 e4e treEu!e toate atr!Eu!te ne@!O4oc!te! ! eJc4u.!"e! 4ucr1r! a 4u! Du@ne9eu8 R1.'und c1 dac1 'r!n natura GnLe4e2e@ doar seriile "!9!E!4e de e0ecte .au .en9aL!! !@'r!@ate Gn .'!r!te4e noa.tre con0or@ anu@!tor 4e2! 2enera4e ! 0!Je, atunc! e.te c4ar c1 natura, 4uat1 Gn ace.t .en., nu 'oate 'roduce n!c! un 4ucru8 Dar dac1 'r!n natur GnLe4e2e@ o eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de Du@ne9eu6=7, ca ! de 4e2!4e natur!! ! 4ucrur!4or 'erce'ute 'r!n .!@Lur!, treEu!e .1 @1rtur!.e.c c1 ace.t cu"#nt e.te 'entru @!ne un .unet 2o4, 01r1 n!c! o .e@n!0!caL!e !nte4!2!E!418 Natura Gn acea.t1 acce'L!une e.te o +!@er1 "an1 !ntrodu.1 de ace! '12#n! care nu au o'!n!! Ou.te de.'re o@n!'re9enLa ! !n0!n!ta 'er0ecL!une a 4u! Du@ne9eu8 Dar @a! !neJ'4!caE!4 e.te ca acea.t1 conce'L!e .1 0!e ad@!.1 'r!ntre cre t!n!! care 'ro0e.ea91 cred!nLa Gn S0!nte4e Scr!'tur!, care Gn @od con.tant atr!Eu!e @#!n!! ne@!O4oc!te a 4u! Du@ne9eu ace4e e0ecte 'e care 0!4o.o0!! '12#n! 4e 'un 'e .ea@a naturii& 6&6

GEORGE $ERBELEY

CC#nd E4 tun1 cu 24a.u4 4u!, Du@ne9eu .e r!d!c1 un tu@u4t de a'e Gn cerur! ! 0ace ca nor!! .1 .e Gna4Le de 4a @ar2!n!4e '1@#ntu4u!, d1 na tere 0u42ere4or ! '4o!! ! .coate "#ntu4 d!n c1@1r!4e 4u!F /leremia, H, 6<K8 CE4 're0ace u@Ere4e @orL!! Gn 9or!, !ar 9!ua Gn noa'te nea2r1F IA@o., V, 7K8 CTu cercete9! '1@#ntu4, G4 ad1'! ! u@'4! de Eo21L!!888 Gncunune9! anu4 cu Eun1t1L!4e Ta4e ! 'a !! t1! "ar.1 Ee4 u2u4888 P1 un!4e .unt G@Er1cate cu tur@e ! "1!4e .unt aco'er!te cu 2r#uF Ia .e "edea P.a4@u4 >?K8 Dar cu toate c1 ace.ta e.te 4!@EaOu4 .tatorn!c a4 Scr!'tur!!, a"e@ totu ! nu t!u ce reL!nere .1 crede@ c1 Du@ne9eu Gn.u ! .e !ntere.ea91 at#t de Gndea'roa'e de treEur!4e noa.tre8 Sunte@ @a! de2raE1 d!.'u ! .1/6 're.u'une@ 4a o @are d!.tanL1 ! G! .uE.t!tu!@ un 4ocL!!tor orE ! necu2et1tor, de ! Idac1 e.te .1/6 crede@ 'e S08 Pa"e4K Ce4 nu e.te de'arte de or!care d!ntre no!F8 CLI8 Se "a oE!ecta, neGndo!e4n!c, c1 Gnceat1 ! .ucce.!"a r#ndu!a41 oE.er"at1 Gn 'roducerea 4ucrur!4or natura4e nu 'are a a"ea dre't cau91 @#na ne@!O4oc!t1 a unu! Agent atotputernic& De a.e@enea, @on tr!!, na ter!4e anor@a4e, 0ructe4e d!.tru.e Gn EoEoc!, '4o!4e care cad Gn de.ertur!, nenoroc!r!4e aE1tute a.u'ra "!eL!! o@u4u! .unt tot at#tea ar2u@ente c1 Gntrea2a con.trucL!e a natur!! nu e.te 'u.1 Gn @! care ne@!O4oc!t ! n!c! .u'ra"e2+eat1 de c1tre un S'!r!t caracter!9at de o !n0!n!t1 GnLe4e'c!une ! Eun1tate8 Dar r1.'un.u4 4a acea.t1 oE!ecL!e e.te Gn Eun1 @1.ur1 c4ar d!n 'ara2ra0u4 LHII, 0!!nd "1d!t c1 .u./a@!nt!te4e r#ndu!e4! a4e natur!! .unt aE.o4ut nece.are, Gn .co'u4 de a 0uncL!ona 'r!n ce4e @a! .!@'4e ! 2enera4e re2u4! ! Gntr/un @od neGntreru't ! con.ec"entT ceea ce ar2u@entea91 at#t !n elepciunea, c#t ! buntatea 4u! Du@ne9eu6=:8 At#t de @e te u2!t e.te @ecan!.@u4 ace.te! 'utern!ce @a !n! a natur!! Gnc#t, 'e c#nd @! c1r!4e .a4e ! d!0er!te4e 0eno@ene ne 0ra'ea91 .!@Lur!4e, @#na care 'une Gn acL!une Gntre2u4 e.te ea Gn.1 ! !n"!9!E!41 'entru oa@en!! d!n oa.e ! carne8 CGntr/ade"1r I.'une 'ro0etu4K, Tu e t! un Du@ne9eu care te a.cun9!F /4saia, HLV, 6?K8 Dar cu toate c1 Du@ne9eu .e a.cunde oc+!4or sen7ualului ! lene3ului, care nu "rea .1/ ! dea n!c! cea @a! @!c1 o.tenea41 de a 2#nd!, totu ! 'entru un .'!r!t 01r1 '1rt!n!re ! atent n!@!c nu 'oate 0! @a! c4ar de.c!0raE!4 dec#t 're9enLa con0!denL!a41 a unu! +pirit atot!n elept, care @ode4ea91, re24ea91 ! .u.L!ne Gntre2u4 .!.te@ a4 eJ!.tenLe!8 E.te c4ar, d!n ce4e ar1tate Gn a4t1 'arte, c1 o'erarea Gn con0or@!tate cu 4e2! 2enera4e ! 0!Je e.te 6&%
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

at#t de nece.ar1 'entru c141u9!rea noa.tr1 Gn treEur!4e "!eL!! ! 'entru '1trunderea Gn .ecrete4e natur!! Gnc#t 01r1 acea.ta Gntrea2a .0er1 a 2#nd!r!!, Gntrea2a .a2ac!tate ! 'ro!ecte4e o@u4u! nu ar .er"! Gn n!c! un 0e4 .co'u4u!, dac1 nu cu@"a ar 0! c+!ar !@'o.!E!4 ca .'!r!tu4 no.tru .1 a!E1 at#tea 0acu4t1L! ! 'uter! Ia .e "edea 'ara2ra0u4 HHHIK8 Con.!deraL!e care, ea .!n2ur1, de'1 e te cu 'r!.o.!nL1 !ncon"en!ente4e 'art!cu4are ce 'ot .1 .ur"!n1 de a!c!6?&8 CLII8 TreEu!e, de a.e@enea, .1 4u1@ Gn con.!derare 0a'tu4 c1 @ete+ne4e ! de0ecte4e natur!! au ut!4!tatea 4or, 'r!n aceea c1 'roduc un .ort '41cut de "ar!etate, .'or!nd 0ru@u.eLea re.tu4u! creaL!e!, a a cu@ u@Ere4e .er"e.c Gn '!ctur1 'entru a re4!e0a @a! E!ne '1rL!4e @a! .tr14uc!toare ! @a! !4u@!nate6?68 A@ 0ace E!ne, de a.e@enea, .1 eJa@!n1@ dac1 taJarea de c1tre no! a !ro.!r!! de .e@!nLe ! de e@Er!on!, c#t ! a d!.tru2er!! acc!denta4e de '4ante ! an!@a4e, Gna!nte ca e4e .1 aOun21 4a @atur!tate, dre't !@'rudenL1 a Creatoru4u! natur!!, nu e.te cu@"a e0ectu4 'reOudec1L!! contractate ca ur@are a 0a@!4!ar!t1L!! noa.tre cu @ur!tor!! ne'ut!nc!o ! ! 92#rc!L!8 La om, Gntr/ade"1r, ad@!n!.trarea econo@!coa.1 a ace4or 4ucrur! 'e care e4 nu ! 4e 'oate 'rocura dec#t cu @u4t1 o.tenea41 ! +1rn!c!e 'oate 0! con.!derat1 !n elepciune& Dar nu treEu!e .1 ne !@a2!n1@ c1 !neJ'4!caE!4 de ra0!nata @a !n1 a unu! an!@a4 .au a une! "e2eta4e G4 co.t1 'e @1reLu4 Creator @a! @u4t1 trud1 .au 2r!O1 dec#t 'roducerea une! '!etre( n!@!c ne0!!nd @a! e"!dent dec#t c1 un S'!r!t atot'utern!c 'oate 'roduce !nd!0erent ce 4ucru 'r!ntr/un .!@'4u fiat .au act a4 "o!nLe! .a4e8 A adar, e.te c4ar c1 .'4end!da r!.!'1 de 4ucrur! natura4e ar treEu! .1 0!e !nter'retat1 nu ca .41E!c!une .au 'rod!2a4!tate a a2entu4u! care 4e 'roduce, c! @a! de2raE1 dre't un ar2u@ent Gn 0a"oarea 'r!.o.u4u! .1u de 'utere8 CLIII8 C#t 'r!"e te @!Jtura de .u0er!nL1 ! ne4!n! te d!n 4u@e, con0or@1 cu 4e2!4e 2enera4e a4e natur!! ! cu acL!un!4e .'!r!te4or 0!n!te !@'er0ecte, acea.ta, Gn .tarea Gn care ne a041@ Gn 're9ent, e.te aE.o4ut nece.ar1 Eun1.t1r!! noa.tre8 Dar 'er.'ect!"a noa.tr1 e.te 'rea 4!@!tat1( .e.!91@, de eJe@'4u, !deea "reune! .u0er!nLe 'art!cu4are Gn 2#ndur!4e noa.tre ! o ca4!0!c1@ dre't ru, 'e c#nd, dac1 ne 41r2!@ "!9!unea, a a Gnc#t .1 cu'r!nde@ "ar!ate4e .co'ur!, coneJ!un! ! de'endenLe a4e 4ucrur!4or, Gn ce G@'reOur1r! ! Gn ce 'ro'orL!! .unte@ a0ectaL! de durere 6&<
GEORGE $ERBELEY

! '41cere, natura 4!Eert1L!! u@ane ! !ntenL!a cu care a@ 0o.t adu ! Gn 4u@e, "o@ 0! oE4!2aL! .1 recunoa te@ c1 ace4e 4ucrur! 'art!cu4are care, eJa@!nate Gn e4e Gn.e4e 'ar 0! rele, au natura a ceea ce e.te bun, dac1 4e eJa@!n1@ Gn 4e21tura 4or cu Gntre2u4 .!.te@ a4 0!!nLe4or8 CLIV8 D!n ce4e .'u.e "a de"en! c4ar 0!ec1re! 'er.oane care 2#nde te c1 'ur ! .!@'4u d!n 4!'.1 de atenL!e ! or!9ont !nte4ectua4 eJ!.t1 ade'L! a! Ate!.@u4u! ! a! ere9!e! @an!+eene6?%8 Su04ete4e @e.c+!ne ! nec+!E9u!te 'ot .1 !a Gn der#dere o'ere4e Pro"!denLe!, a4e c1ror 0ru@u.eL! ! ord!ne e! nu au ca'ac!tatea .au "o!nLa de a/ ! da .!4!nLa .1 4e GnLe4ea218 Dar ace!a care .unt .t1'#n! 'e o Oudecat1 Ou.t1 ! 'e un 4ar2 or!9ont de 2#nd!re ! 0ac u9 totodat1 de e4e .'re a re04ecta nu 'ot n!c!odat1 .1 ad@!re GndeaOun. !nd!c!!4e GnLe4e'c!un!! ! Eun1t1L!! D!"!ne, care .tr14uce.c 'retut!nden! Gn or2an!9area natur!!8 Dar ce ade"1r eJ!.t1, care .1 .tr14ucea.c1 at#t de tare Gn .'!r!t Gnc#t,

or!care ar 0! o.t!4!tatea 2#nd!r!!, or!c#t a@ Gnc+!de cu Gnd1r1tn!c!e oc+!!, .1 nu .e 'oat1 .1 nu/6 "ede@Y S1 0!e, oare, de @!rare c1 @aOor!tatea oa@en!4or, care a4ear21 Gntr/una du'1 a0acer! ! '41cere ! de.c+!d 'rea 'uL!n oc+!! @!nL!!, nu au cu toL!! acea con"!n2ere ! e"!denL1 de.'re eJ!.tenLa 4u! Du@ne9eu, ce ./ar 'utea a te'ta de 4a n! te creatur! raL!ona4eY CLV8 Ar treEu! @a! de2raE1 .1 ne @!re 0a'tu4 c1 oa@en!! 'ot 0! at#t de .tu'!9! Gnc#t .1 ne24!Oe9e un ade"1r at#t de e"!dent ! de !@'ortant, dec#t 0a'tu4 c1, ne24!O#ndu/6, e! n/au cu@ .1 0!e con"!n !8 ! totu ! @1 te@ c1 'rea @u4L! d!ntre ce! care tr1!e.c Gn t!+n1 Gn L1r!4e cre t!ne au c19ut Gntr/un 0e4 de ate!.@ d!n ne'1.are ! d!ntr/o Gn.'1!@#nt1toare ne24!OenL18 C1c! e.te de/a dre'tu4 !@'o.!E!4 ca un .u04et '1trun. ! !4u@!nat de .en.u4 'ro0und a4 o@n!'re9enLe!, .0!nLen!e! ! dre't1L!! ace4u! +pirit atotputernic .1 .t1ru!e Gntr/o Gnc14care 01r1 c1!nL1 a 4e2!4or .a4e8 Se cu"!ne, 'r!n ur@are, .1 @ed!t1@ cu .er!o9!tate ! .1 ne o'r!@ a.u'ra ur@1toare4or 'uncte !@'ortante( c1 a.t0e4 "o@ 'utea doE#nd! con"!n2erea 0er@1 Cc1 oc+!! Do@nu4u! .unt 'e.te tot, 91r!nd r1u4 ! E!ne4eFT c1 e4 e.te cu no! ! ne '19e te Gn toate 4ocur!4e Gn care @er2e@, d#ndu/ne '#!ne de @#ncat ! .tra!e de G@Er1catFT c1 e.te 're9ent ! cunoa te 2#ndur!4e noa.tre ce4e @a! ta!n!ce ! c1 de'!nde@ de e4 Gn @odu4 ce4 @a! aE.o4ut ! d!rect8 O 'r!"!re 4!@'ede a.u'ra ace.tor @ar! ade"1rur! nu 'oate dec#t .1 ne u@'4e !n!@!4e de !@'un1toare 'rudenL1 6&=
TRATAT DESPRE PRINCIPIILE CUNOATERII UMANE

! de o 0r!c1 .acr1, care e.te ce4 @a! 'utern!c .t!@u4ent c1tre )irtute ! cea @a! Eun1 'a91 G@'otr!"a )iciului& CLVI8 C1c!, 4a ur@a ur@e!, ceea ce @er!t1 'r!@u4 4oc Gn .tud!!4e noa.tre e.te con.!deraL!a ar1tat1 4u! DUMNEXEU ! datoriei noa.tre, a c1re! 'ro@o"are, Gn @1.ura Gn care a 0o.t 'r!nc!'a4u4 .en. ! '4an a4 .tr1dan!!4or @e4e, 4e "o! .ocot! cu totu4 ne0o4o.!toare ! 9adarn!ce dac1 'r!n ce4e .'u.e nu 'ot !n.'!ra c!t!tor!4or @e! .ent!@entu4 '!o. a4 're9enLe! 4u! DUMNEXEUT !, de@on.tr#nd 0a4.!tatea .au "an!tatea ace4or .ter'e .'ecu4aL!!, care con.t!tu!e 'r!nc!'a4a ocu'aL!e a oa@en!4or Gn"1LaL!, dac1 nu/! "o! deter@!na @a! E!ne .1 "enere9e ! .1 G@Er1L! e9e ade"1rur!4e E!ne01c1toare a4e e"an2+e4!e!, a c1ror cunoa tere ! 'ract!c1 e.te cea @a! Gna4t1 'er0ecL!une a natur!! u@ane8 NOTE
6

Ceea ce e.te contrar ade"1ru4u!, .!@Lur!4e ne0!!nd Euc1L! de cear1 .au de ar2!41 'e care .1 .e Gnt!'1rea.c1 !de!8 Ce/! dre't, !de!4e 'ot 0! ! e4e oE!ect de cunoa tere, dar Gn ace.t ca9 @odu4 de a 0! C'erce'uteF ! C!@'r!@ateF e.te eJtre@ de co@'4!cat, Ia ace.t 'roce. 'art!c!'#nd nu doar .!@Lur!4e, c! Gntre2u4 cre!er, '4u., Gn @od oE4!2ator!u, aneJe4e 'er!0er!ce a4e ace.tu!a8 % E.te de 'r!.o., 'oate, .1 .'ec!0!c1@ c1 n!c! 'r!n "19 ! n!c! 'r!n ce4e4a4te .!@Lur! nu 'ute@ a"ea idei, c! doar sen7a ii, Gn 'orL!unea centra41 a ana4!9ator!4or re.'ect!"!, Gn re.t 0!!nd "orEa de eJc!taL!!8 < Iat1 c1, ce4 'uL!n '#n1 acu@, $er3e4e5 !2nor1 0uncL!a 4!@E!! Gn cadru4 ana4!9atoru4u! 2u.tat!"8 = =myself, Gn teJtu4 or!2!na48 D!n @ot!"e 4e.ne de GnLe4e. Gn ca9u4 4!@E!! ro@#ne, unde cu"#ntu4 eu e.te un 'ronu@e 'er.ona4 cu 0uncL!a E!necuno.cut1, atunc! c#nd e.te "orEa de o !n.tanL1 '.!+o4o2!c1, 2ra0!e@ cu"#ntu4 cu !n!L!a4a @aOu.cu41( (u& ? E.te totu ! de .uE4!n!at c1 =wherein they e@ist8 ! =whereby they are percei)ed8 nu .unt n!c!decu@ =the same thing8< Gn 'r!@u4 ca9 a"e@ de/a 0ace cu un @on!.@ !dea4!.t .uE!ect!", 'e c#nd Gn ca9u4 a4 do!4ea o a.e@enea 'rec!9are nu .e @a! 'oate 0ace, 0or@u4a con"en!nd 4a 0e4 de E!ne unu! !dea4!.@ oE!ect!", dua4!.@u4u! ! c+!ar @ater!a4!.@u4u!8 > =for the e@istence of an idea consists in being percei)ed8, Gn teJtu4 or!2!na48 AE!a o dat1 cu acea.t1 a0!r@aL!e '1 !@ Gn Eer34e5!.@u4 'ro'r!u/9!., aEre"!at Gn ce4eEra eJ're.!e esse est percipi IQ a eJ!.ta e.te a 0! 'erce'utK, 'r!n care Gntrea2a

6&?
NOTE NOTE rea4!tate eJtern1 e.te 'u.1 .uE .e@nu4 a'arenLe! ! a4 'ro"!9oratu4u!( !dea4!.@ .uE!ect!", a adar8 ; A"e@ a!c!, Gntr/ade"1r, un 0e4 de aJ!o@1 !neEran4aE!41T a a ! e.te, M 2#ndur!4e, .ent!@ente4e, !de!4e mele I.au a4e tale' nu au cu@ .1 eJ!.te 01r1 C@!nteaF c1re!a a'arL!n8 SuE acea.t1 're@!.1 !re'ro aE!41, $er3e4e5 "a con.tru! Gn.1 un e a0odaO de 'ara4o2!.@e, aE!4 art!cu4ate, Gn.1 nu !@'o.!E!4 de de9art!cu4at8 7 A!c! .e 'roduce @area Cdera!ereF .o0!.t!c1 a raL!ona@entu4u! Eer3e4e5!an( 0!4o.o0u4 !dent!0!c1 Gn @od cu totu4 arE!trar .en9aL!!4e Z !de!4e cu obiectele ! Gn 0e4u4 ace.ta 4e tran.0er1 4a 2r1@ad1 Gn .'!r!t I@!nte, .u04et, EuK8 Onto4o2!a 4u! $er3e4e5 de"!ne, 'r!n acea.t1 !dent!0!care ! tran.4aL!e .o0!.t!c1, o onto4o2!e de !nter!or, oarecu@ aut!.t18 La 0e4 ! e'!.te@o4o2!a .a8 ,ra9a C MohEectsN cannot e@ist othen)ise than in a mindpercei)ing them8 eJc4ude Gn @od cate2or!c eJ!.tenLa oE!ecte4or Gn a0ara .'!r!tu4u! care 4e 'erce'e, 'erce'L!a ca atare de"en!nd a.t0e4 o E!9arer!e, o o'eraL!e 'er"ert!t1, un 0e4 de a "orE!8 : =to sensible things8, Gn teJtu4 or!2!na48 De.!2ur, 'r!n ace.t ter@en Gncet1Len!t ! Gn 4!@Ea ro@#n1 /lucruri sensibile', Gnc1 d!n .eco4u4 trecut, GnLe4e2e@ ace4e 4ucrur! ce 'ot 0! 'erce'ute .en9!t!" Z .en9or!a4 ! nu 4ucrur! care ar d!.'une e4e Gn.e4e de .en.!E!4!tate, de ! 0a'tu4 ace.ta nu e.te eJc4u. n!c! Gn ca9u4 Gn care oE!ectu4 'erce'L!e! nu e.te o "!eLu!toare( a'a, de eJe@'4u, e.te C.en.!E!41F 4a te@'eratur1, 0!e e"a'or#ndu/.e, 0!e .o4!d!0!c#ndu/.e etc8 6& Gn rea4!tate, =perfectly unintelligible8 e.te toc@a! noua 0!4o.o0!e a 4u! $er3e4e5, care, 'r!ntre a4te4e, trece Ideoca@dat1K .uE t1cere eJ!.tenLa Gn @!ntea oa@en!4or a repre7entrii, ca !@a2!ne @enta41 a 4ucrur!4or Gn @o@ente4e Gn care e4e nu @a! .unt 'erce'ute, !neJ!.tenLa actu4u! 'erce'L!e! ne0!!nd n!c!decu@ o !neJ!.tenL1 a 4ucrur!4or, care eJ!.t1 or!cu@, !nd!0erente4e 0a'tu4 c1 eu 4e "1d, 4e '!'1! etc8 .au nu8 66 D!n '1cate, Gn.1, treEu!e .'u. c1 $er3e4e5 2re e te ! c1 @!e9u4 0!4o.o0!e! .a4e e.te =an e@ercise full of purposefully strBnge mistaken8& Gre e4!4e .a4e .e .ca4d1 Gn d!0er!te contrad!cL!!, cu@ "ede@ c+!ar Gn 0ra9a ce ur@ea918 Cu toate ace.tea, cu o .en!n1tate de9ar@ant1, $er3e4e5 .e con.!der1 un @are denunL1tor de contrad!cL!!8 6% Gn rea4!tate, Gn.1, 'uterea !@a2!naL!e! .e eJt!nde !ntotdeauna d!nco4o de 'erce'L!e( 'ot 'r!"! Gn @o@entu4 @ un o@ ! .!@u4tan .1/@! !@a2!ne9 c1 e4 are urec+! de a.!n, tro@'1 de e4e0ant ! corn de r!nocer, .u'ra'un#nd acea.t1 co@'o9!L!e car!catura41 'e.te 'erce'L!a rea418 I@a2!nea rea41 de9@!nte Gn.1 @ereu actu4 0ante9!e! @e4e8 6< Nu ne r1@#ne dec#t .1 4u1@ cuno t!nL1 de acea.t1 ne'ut!nL1 dec4arat1 de $er3e4e5, ca de o !n0!r@!tate caracter!.t!c1 4u!8 ,!4o.o0u4u! 'are a/! 4!'.! ca'ac!tatea de re're9entare( 'entru e4 4ucrur!4e eJ!.t1 doar Gn @o@entu4 Gn care 4e "ede, 4e '!'1!e, @!roa.e etc, ec+!"a4area oE!ectu4u! cu 'erce'L!a 0!!nd 4a e4, 'roEaE!4, o nece.!tate 0!9!o4o2!c18 6= Dac1 nu 4u1@ 0ra9a Gn .en. @eta0or!c, ea nu are .en. toc@a! d!n 'unctu4 de "edere 'e care .e .!tuea91 0!4o.o0u4 no.tru8 6? Ceea ce ar Gn.e@na c1 .'!r!tu4 nu 0ace n!c!odat1 a4tce"a dec#t .1 .e autoperceap& 6> A4u9!e 4a @eta0!9!ca 4u! P4aton8

6&> .
6;

A!c! $er3e4e5 Ooac1 d!n nou cartea 'ara4o2!.@u4u!, 01c#nd d!n !@a2!n!4e @enta4e .au d!n re're9ent1r! oE!ecte de 'erce'L!e8 Gn ace.t ca9, Gn.1, nu@a! Gn @od @eta0or!c .e 'oate "orE! de 'erce'L!e, a4t0e4 0!!nd nece.ar1 !ntroducerea unu! nou .uE!ect 'erce'1tor I"e.t!tu4 C+o@uncu4u.FK Gn .uE!ectu4 'erce'1tor 'r!@ar, ! a a @a! de'arte, 4a !n0!n!t8 Gn '4an introspecti), eu nu/@! C'erce'F 'ro'r!!4e 2#ndur! ca 'e n! te e4e@ente deta ate de @!ne, ca ! cu@ n/a 0! de 0a't eu Gn.u@! ace.te 2#ndur!, .ent!@ente, e@oL!!, a.'!raL!!, "rer!, dor!nLe etc, atr!Eute !na4!enaE!4e a4e unu! co@'4eJ .o@ato'.!+!c .oc!a4@ente !nte2rat e2a4 cu @!ne Gn.u@!, 2#ndur!, .ent!@ente etc8 'e care nu 4e 'erce' ca 'e n! te oE!ecte d!n eJter!or, c! 4e triesc ne@!O4oc!t, e4e 0!!nd Crea4!t1L!F !nd!.cernaE!4e de 'ro'r!a/@! 'er.oan18 67 Re0er!re, d!n nou, 4a No+n Loc3e, dar ! 4a Gna!nta !! .1!, Ga4!4eo Ga4!4e! ! R8 De.carte.8 6: Dac1 nu 2#nd!@ .u'er0!c!a4, GnLe4e2e@ de de'arte c1 @ater!a e.te cu totu4 .tr1!n1 de !nerL!e Iconce't e4aEorat ! r1.'#nd!t de .a"anL!! d!n @ecan!ca .o4!de4or @a! a4e.K, Ea c+!ar 'ute@ aOun2e 4a conc4u9!a .ur'r!n91toare c1 nu e.te .tr1!n1 n!c! de .!@L!re, cu@ ne/o do"ede.c atracL!!4e ! re.'!n2er!4e d!n !n0!n!tu4 @are ! d!n ce4 @!c, @aree4e, "a4enLe4e d!n c+!@!e ! @u4te, @u4te a4te4e8 %& C their archetypes 8, Gn teJtu4 or!2!na4, ter@en care "a 0ace o car!er1 .tr14uc!t1 Gn o'era '.!+ana4!.tu4u! C8G8 Nun2 care, d!ntr/o Gnc4!naL!e de.!2ur 'er.ona41, .e "a 41.a 0a.c!nat de !dea4!.@u4 .uE!ect!" a4 4u! $er3e4e58 %6 $agister di@itO %% Contrad!cL!e !9E!toareT de ! ad@!te c1 a.e@enea atr!Eute nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, Gn ace4a ! enunL $er3e4e5 4e 0ace .1 de'!nd1 de cor' Ior2ane4e de .!@LK, @ater!e 'e care Gn.1 e4 o Cde.0!!nLea91F8 %< De.carte. ar 0! a"ut toate @ot!"e4e .1 'o4e@!9e9e cu $er3e4e5 'e acea.t1 te@18 %= Gn n!c! un ca9 nu .e 'oate tra2e de 'e ur@a ace.tu! 0eno@en de !nerL!e .en9or!a41 conc4u9!a c1 ace.te Cca4!t1L! .en.!E!4eF de'!nd de .'!r!t8 Dac1 a a ar .ta 4ucrur!4e, atunc! a.e@enea d!.onanLe ar a"ea 4oc c+!ar ! Gn ca9u4 Gn care, du'1 ce a@ Cac4!@at!9atF t!@' .u0!c!ent a@Ee4e @#!n! Gn ace4a ! "a. cu a'1 ca4d1, 4e/a@ !ntroduce a'o! deodat1 Gntr/un "a. cu a'1 4a te@'eratura a@E!anLe!8 A adar, n!c! "orE1 nu 'oate 0! de un ca'r!c!u a4 .'!r!tu4u!, c! de o !nerL!e .'ec!0!c1 or!c1ru! ana4!9ator, deter@!nat1 de "ar!aL!!4e .t!@u4!4or d!n @ed!u8 %? Po@en!rea a!c! a unu! =e@ternai obEect8 .e cu"!ne .1 0!e .e@na4at1 dre't o no.t!@1 !nad"ertenL1 co@!.1 de $er3e4e5, daca e.te .1 'r!"!@ 4ucrur!4e d!n un2+!u4 .1u de "edere8 Ma! t#r9!u e4 "a da ter@enu4u! acce'L!a care .e acord1 cu .!.te@u4 .au @eta0!9!c8 %> E.te de re@arcat !ar1 ! !na'etenLa 0unc!ar1 a 4u! $er3e4e5 'entru !de!4e aE.tracte, 4a care e4 ne'ut#nd 'roEaE!4 aOun2e, 4e nea21 eJ!.tenLa8 %; Sen9aL!!4e, !de!4e ca atare nu 'ot 0! n!c!decu@ cuno.cute eJc4u.!" 'r!n .!@Lur!, de !, 01r1 n!c! o Gndo!a41, .!@Lur!4e 'art!c!'1 at#t 4a 0or@area c#t ! 4a cunoa terea 4or8 Dar 4a $er3e4e5 .!@Lur!4e 'ar a 0! @a! de2raE1 n! te .!@Lur! introiectate, 'e 'otr!"a une! @enta4!t1L! care nu .e G@'ac1 cu aE.tractu4 ! .!@te ne"o!a .1 C"ad1F ! .1 C'!'1!eF !de!4e ca 'e n! te 4ucrur! "!9!E!4e ! tan2!E!4e8 %7 Ade"1ru4 e.te c1 n!c! o !@a2!ne .au !dee on!r!c1 ! n!c! o +a4uc!naL!e .au !dee de4!r!c1 nu ar eJ!.ta 01r1 de'o9!tu4 d!na@!c de !@a2!n! ! !de! creat 'r!n tra"a4!u4

6&;
NOTE 'er@anent a4 .!@Lur!4or, Gnce'#nd c+!ar d!n "!aLa !ntrauter!n18 N!c! o !dee nu "!ne d!n neantT n!c! @1car ce4e Car+et!'a4eF8 %: Du'1 cu@ a@ c1utat .1 ar1t Gn ,erebrologie 3ifdosofie P 5 pri)ire asupra dualismului IEd!tura Un!"er. Enc!c4o'ed!c, $ucure t!, %&&&K, acea.ta e.te o @are '.eudo'roE4e@1, deoarece !n"oc1 o re4aL!e care Gn rea4!tate nu eJ!.t1, ce4 de a4 do!4ea ter@en a4 re4aL!e! 0!!nd o noL!une 01r1 core.'ondent rea4@ente !dent!0!caE!48 <& Ca ! De.carte. ! ca @a! toL! 0!4o.o0!! e"u4u! @ed!u, $er3e4e5 cu4t!"1 de 'red!4ecL!e 2#nd!rea !'otet!c1, Ea9at1 'e 0!cL!un! co@ode, cu 2r!Oa, @ereu 'u.1 Gn d!0!cu4tate ! u@!4!t1, de a oco4! contrad!cL!!4e8 <6 ,!4o.o0u4 no.tru nu e.te Gn.1 at#t =needlessly proli@8, c#t =really e@tra)agant8& <% Toc@a! acea.t1 cercetare eJc4u.!" !ntro.'ecL!on!.t1 e.te 04a2rant 'ara4o2!.t!c1, atunc! c#nd 'roE4e@a care .e 'une e.te aceea a "er!0!c1r!! eJ!.tenLe! unor cor'ur! @ater!a4e Gn a0ara .'!r!tu4u!, 'roE4e@1 !@'o.!E!4 de re9o4"at 'r!n C'ro.'ecL!un!F Gn .tratur!4e Eu4u! 'ro'r!u /a )ery wrong methodO'& Marea eroare a 4u! $er3e4e5 e.te tran.0eru4 oE!ectu4u! ca atare Gn C.'!r!tF InoL!une @u4t @a! d!.cutaE!41 dec#t aceea de @ater!e, o dat1 cu e4!@!narea re're9ent1r!! ca 0eno@en '.!+!c, 4a care uneor! .e 0ace re0er!re ca d!ntr/o .c1'areK8 ,aLa ne"19ut1 a 4un!!, de eJe@'4u, eJ!.t1 0oarte E!ne, de ! n!@en! n/a 'erce'ut/o "reodat1 I'roEaE!4 c1 Gn 're9ent 'oate 0! 'erce'ut1 !nd!rect, cu aOutoru4 unor .onde .'aL!a4eK8 =The easy trial8 !n"ocat1 de $er3e4e5 nu are n!@!c d!n r!2oarea unu! eJ'er!@ent, Ea9#ndu/.e 'e re!terarea aJ!o@e! .a4e 0u@!2ene, 'r!n care G ! e.ca@otea91 'ar!4o2!.@e4e do@!nante8 << Gn 4!@Ea 4at!n1, Gn teJtu4 or!2!na4 Q G@E!nare, Gnc+e!etur1, con.trucL!e8 <= A@ nu@! ace.t 'rocedeu a4 4u! $er3e4e5 mrinimie retoric, de 0a't tot o .trata2e@1 .o0!.t!c1, @en!t1 .1 arate c#t de 'utern!c1 ! de nec4!nt!t e.te 0ort1reaLa conce'L!e! 0!4o.o0u4u!8 <? G@'!n. 4a u4t!@e4e .a4e con.ec!nLe, Eer3e4e5!.@u4 e uea91 Gn solipsism< c1c! ce ar 0! M dac1 e.te .1/6 crede@ 'e $er3e4e5 M or!care d!ntre .e@en!! no tr! dec#t o co@'unere !nter!oar1 a unu! .'!r!t un!c, o co4ecL!e de !de!, 01r1 n!c! un dre't, du'1 4o2!ca 0!4o.o0u4u!, Ia o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u! care C'erce'eF IQ n1.coce teKY Ma! a4e. Gn u4t!@e4e 'ara2ra0e a4e tratatu4u! .1u, $er3e4e5 "a 0ace e0ortur! Gn d!recL!a anu41r!! ace.tu! solipsism intrinsec& <> S+o ot+er.Y IUK M GL! "!ne .1/6 GntreE!, cu toat1 .er!o9!tatea, 'e $er3e4e58 Those others e@isting only in your own uni-ue mindC Ia .e "edea nota 'recedent1K8 <; L!'.a de .en. ! contrad!cL!a .ar Gn oc+! @a! a4e. Gn ar2u@ent1r!4e 'atet!ce a4e 4u! $er3e4e5 ! nu ne 'ute@ o'r! .1 @1rtur!.!@ c1 n! .e 'ar de/a dre'tu4 r!d!co4e .0orL1r!4e .a4e de a con"!n2e n! te E!eL! c!t!tor! care, du'1 'ro'r!a .a conce'L!e, nu au n!c! un 0e4 de eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u! .1u, Gn 'r!@u4 r#nd nu =an absolute e@istence8& E.te u!@!tor c1 0!4o.o0u4 nu con t!ent!9ea91 ace.t "!c!u 0unda@enta4 a4 "!9!un!! .a4e @eta0!9!ce, dar '#n1 4a ur@1 e.te totu ! de GnLe4e. c1 nu o 'oate 0ace, $er3e4e5 0!!nd oE.edat, orE!t de @ar! 'reOudec1L!8 <7 A percepe e.te 4a $er3e4e5, de 0a't, un ter@en 'er"ert!t, "1du"!t de .en.u4 4u! nor@a4, Gn 'o0!da 0a'tu4u! c1 0!4o.o0u4 0ace d!n e4 '!atra de te@e4!e a .!.te@u4u!8 De a!c! o ca.cad1 de 'ara4o2!.@e, care !nund1 toate 'a2!n!4e d!.cur.u4u! .1u 0!4o.o0!c, Gn 0ond un d!.cur. !deo4o2!c8

6&7
NOTE <: Gn 'o0!da e'oca4e! Cde.co'er!r!F 01cute de $er3e4e5, A40red ,ou!44ee I67<>/6:6%K "a de9"o4ta, tot 'e o '4at0or@1 !dea4!.t1, o teor!e a C!de!4or/0orL1F, !de! c1rora 4e "a de.cr!e ! un e"o4uL!on!.@ ! 'e care 4e "a eJt!nde ! Gn do@en!u4 et!c!!8 =& Un !4u.tru Gna!nta a4 4u! $er3e4e5, Gn.1, anu@e ,ranc!. $acon I6?>6/6>%>K, a a0!r@at 'e dre't cu"#nt c1 demonstratio longe optima est e@perientia IQ de@on.traL!a de de'arte cea @a! Eun1 e.te eJ'er!enL1K, o de@on.traL!e care 4a autoru4 tratatu4u! de 0aL1 e.te de re2u41 Gn4ocu!t1 de o 're.taL!e 'ur "erEa41, Gn care 're@!.e ade"1rate ad1'o.te.c un !r de 're@!.e 0a4ac!oa.e8 =6 P.!+o4o2!a 'ro0e.at1 IGn @1.ura nece.!t1L!4or .!.te@u4u! .1uK de c1tre $er3e4e5 e.te, E!neGnLe4e., una c#t .e 'oate de a'roJ!@at!"1 ! nu ne "o@ a'uca acu@ .1/6 corect1@ 4a or!ce 'a. 2re !t8 =% Para2ra0 care de.c+!de un nou re2!.tru Gn !nter'retarea !dea4!.t/.uE!ect!"!.t1 a 4u@!!, !nter'retare 'r!n care $er3e4e5 aEordea91 'erce'L!a 'ro'r!u/9!.1, 'r!n 'r!.@a unu! 'an'.!+!.@ !erar+!9at, Gn "#r0u4 '!ra@!de! a04#ndu/.e S'!r!tu4 .u're@8 =< =the ideas ofsenses8, ter@en ne0er!c!t, 4!'.!t de .en., dar oE4!2ator!u 'entru !dea4!.@u4 !nte2ra4 a4 .!.te@u4u! 4u! $er3e4e58 == A crede c1 oE.er"aL!a .e 'oate d!.'en.a de 2#nd!re, de !n0erenLe 4o2!ce, e.te o @are eroare8 OE.er"aL!a are 4o2!ca e! !nerent1, tot a a cu@ 4o2!ca are un 'unct de .'r!O!n e.enL!a4 Gn oE.er"aL!e8 Nu 'oL! 0! un Eun oE.er"ator dac1 nu 2#nde t! ! nu 'oL! 0! un Eun 2#nd!tor dac1 nu t!! .1

oE.er"!8 =? Recunoa te@ Gn acea.t1 a0!r@aL!e !n04uenLa 4u! S'!no9a I6><%/6>;;K, care G4 ec+!"a4a 'e Du@ne9eu cu Natura M Deus si)e Katura M ! care, Gn ace4a ! t!@', re4e"a un!0or@!tatea Natur!!( Katura semper eadem IQ Natura e.te @ereu aceea !K8 G!ordano $runo I6?=7/6>&&K, ar. 'e ru2 de Inc+!9!L!e, 4a Ro@a, 'ro'o"1du!.e ! e4 !deea unu! Deus in rebus IQ Du@ne9eu Gn 4ucrur!K, .u.L!n#nd c1 @ater!a are o act!"!tate .'ontan1, cre#nd o .u@eden!e ne.0#r !t1 de 0or@e8 Nu@a! c1 Ia $er3e4e5 acea.t1 re4aL!e are un oE!ect!" d!a@etra4 o'u. conce'L!!4or a@!nt!te @a! .u., cu@ nu "a 0! 2reu de "19ut @a! de'arte Gn tratat( Du@ne9eu nu e.te un .!non!@ a4 Natur!!, c! Creatoru4 e! ! un .u'ra"e2+etor neador@!t, tot ce @! c1 Gn natur1 01c#ndu/.e doar cu "o!a .a8 => $er3e4e5 n!c! @1car nu E1nu!a c1 '!e4ea e.te un "a.t co@E!nat .en9!t!", c#@' rece'tor a4 unor @u4t!'4e eJc!taL!!, de natur1 d!0er!t1( at!n2ere, 're.!une, "!EraL!e, te@'eratur1, durere888 =; E dre't, $er3e4e5 ./a referit 4a ace.te cate2or!! de idei, dar 'e Ea9a conce'L!e! .a4e era 2reu .1 demonstre7e ce e.te rea4!tate ! ce e.te !4u9!eT 'entru c1 nu toate !@a2!n!4eZre're9ent1r!4e .unt !4u9!!Z+!@ere, cu@ re!e.e d!n d!.cur.u4 .1u, @a! a4e. c#nd d!n nou 0ace 'rec!9area, cerut1 de .!.te@, c1 =they both e-ually e@ist in the mind, and in that sense are like ideas8& =7 Dar .unt, oare, toate re're9ent1r!4e noa.tre n! te 0!cL!un!Y A a cu@ a@ @a! .'u., '.!+o4o2!a Eer3e4e5!an1 e.te .u@ar1 ! 0oarte a'roJ!@at!"1, c#nd nu e.te 'ur ! .!@'4u 0ante9!.t1, ceea ce con.t!tu!e o 4acun1 @orta41 'entru un 0!4o.o08 =: Nu treEu!e Gn.1 .1 a te't1@ noa'tea ca .1 a"e@ !deea de .oare, cu@ crede $er3e4e58 Iar .oare4e care a'une I!ar .oare4e a'une Gn 0!ecare c4!'1 a .eco4e4or ! @!4en!!4or, 01r1 Gntreru'ereK nu de"!ne 'r!n acea.ta o C!deeF 'er@anent18 ?& $agister di@itO Gn rea4!tate, contrad!cL!a e.te "1d!t18

6&:
NOTE ?6 Ru21@!nte de/acu@ .tereot!'1 4a $er3e4e58 ?% Su'ra4!c!tare retor!c1 !4o2!c1 a 0!4o.o0u4u!, de "re@e ce tot e4 co@Eate cu tot 9e4u4 conce'L!!4e @ater!a4! t!4or, de.'re care e.te de 're.u'u. c1 @1car CGn !@a2!naL!eF au nea'1rat !deea de .uE.tanL1 @ater!a418 ?< CDe@on.traL!eF aEerant1, care nu are Gn ea n!@!c d!n cr!ter!!4e ! d!n r!2oarea 'ro'r!! une! de@on.traL!! "er!taE!4e ! n!@!c d!n Eunu4/.!@L de 4a care $er3e4e5 .e re"end!c1 uneor! 01r1 te@e!8 ?= A@ 'utea nu@! hatBrul lui #erkeley ace.t @od de a 0ace e4 conce.!! !ron!ce, cu totu4 !4u9or!!, Eunu4u!/.!@L8 ?? Dac1, Gn.1, ne .!tu1@ d!n 'unctu4 de "edere a 0!4o.o0u4u! no.tru, a .'une c1 ceea ce "!ne de 4a Creatoru4 un!"er.u4u! e.te =thoughtless and inacti)e8 .un1 a ade"1rat1 !@'!etate8 Or!cu@, e.te o coniradictio in adiecto, cu at#t @a! .u'1r1toare8 ?> $er3e4e5 0or@u4ea91 a!c! !ar1 ! un .o0!.@, 'ret!n9#nd IGn nu@e4e a4te! 'er.oaneK c1 rea4!tatea 4ucrur!4or eJter!oare, 'erce'ute cu aOutoru4 .!@Lur!4or, treEu!e de@on.trat1 tot cu aOutoru4 .!@Lur!4or8 Or, o a.e@enea de@on.traL!e e.te o'era 2#nd!r!! aE.tracte, o'era raL!ona@entu4u! 4o2!c 'ro'r!u/9!., do@en!! Gn care, cu@ a@ .e@na4at, $er3e4e5 @an!0e.t1, dac1 nu o !na't!tud!ne, Gn or!ce ca9 o ant!'at!e 0unc!ar18 ?; So0!.@ e"!dent, !ntrodu. cu aOutoru4 ter@enu4u!, !@'ro'r!u 0o4o.!t a!c!, a percepe< e"!dent c1 !@a2!nea tr1!t1 Gn "!.e nu e.te tot una cu 'erce'erea unor 4ucrur! rea4e ! c1 una nu 'oate 0! !n"ocat1 G@'otr!"a I ! n!c! Gn 0a"oareaK ce4e!4a4te8 ?7 Gn anu4 6;&:, cu un an Gna!ntea 'uE4!c1r!! c1rL!! de 0aL1, 4a DuE4!n IPr!nted E5 Aaron R+a@e., 0or Nere@5 Pe'5at, $oo30e44er Gn S3!nner/ RoDK8 ?: Gn An (ssay towards a new Theory of .ision, $er3e4e5 .cr!e( C,ro@ D+at +at+ Eeen 're@!.ed, !t !. a @an!0e.t con.eWuence, t+at a @an Eorn E4!nd, Ee!n2 @ade to .ee, Dou4d, at 0!r.t, +a"e no !dea o0 d!.tance E5 .!2+tT t+e .un and .tar., t+e re@ote.t oEOect., a. De44 a. t+e nearer, Dou4d a44 .ee@ to Ee !n +!. e5e, or rat+er !n +!. @!nd8 T+e oEOect. !ntro@!tted E5 .!2+t, Dou4d .ee@ to +!@ Ia. !n trut+ t+e5 areK no ot+er t+an a neD .et o0 t+ou2+t. or .en.at!on., eac+ D+ereo0 !. a. near to +!@ a. t+e 'erce't!on. o0 'a!n or '4ea.ure, or t+e @o.t !nDard 'a..!on. o0 +!. .ou48 ,or our Oud2!n2 oEOect. 'erce!"ed E5 .!2+t to Ee at an5 d!.tance, or D!t+out t+e @!nd, !. I"!de .ect8 HHVIIIK ent!re45 t+e e00ect o0 eJ'er!ence, D+!c+ one !n t+o.e c!rcu@.tance. cou4d not 5et +a"e atta!ned toF IGn The Works of "eorge #erkeley, ed8c!t8, ''8 %??/%?>K8 ,!4o.o0u4 0ace a!c! a'e4 4a un ca9 .'ec!a4, 4a o ano@a4!e, ceea ce e.te neconc4udent 'entru ar2u@entaL!a ur@1r!t1 de e48 >& Gn 'ara2ra0u4 @enL!onat d!n (ssay concerning .ision, $er3e4e5 .cr!e Gnc1 ! @a! c4ar( CT+e 'ro'er oEOect. o0 "!.!on con.t!tute a un!"er.a4 4an2ua2e o0 t+e Aut+or o0 nature, D+ereE5 De are !n.tructed +oD to re2u4ate our act!on., !n order to atta!n t+o.e t+!n2. t+at are nece..ar5 to t+e 're.er"at!on and De44/Ee!n2 o0 our Eod!e., a. a4.o to a"o!d D+ate"er @a5 Ee +urt0u4 and de.truct!"e o0 t+enF /op& cit&, '8 <6&K8 A adar, 'r!n C!de!4e "!9ua4eF con0er!te nou1, Du@ne9eu Gn.u ! ne are Gn 'a9a .a 'er@anent1, 0er!ndu/ne Gnc1 de 4a @are d!.tanL1 de 'er!co4e4e care ne 'a.c8 >6 N!@!c de 01cut, ne .'une dec!, c#t .e 'oate de 4!@'ede, $er3e4e5( Ct+e tree. are !n t+e 2arden, or t+e c+a!r. !n t+e 'ar4our, no 4on2er t+an D+!4e t+ere !. .o@eEod5 to 'erce!"e t+e@F IUK8 Dac1 Gnc+!d oc+!!, co'ac!! ! .caune4e !ntr1 Gn neant M nu @a!

66&

1
NOTE eJ!.t1U Dac1 rede.c+!d oc+!!, co'ac!! ! .caune4e rea'ar d!n n!@!c( esse est percipiQ AE.ur9! .unte@ no!, ce! care nu crede@ Gn aE.urd!tate8 $er3e4e5 'are a 4ua 0oarte Gn .er!o. 0or@u4a atr!Eu!t1 4u! ]u!ntu. Se't!@!u. ,4oren. Tertu44!anu. I6??/%%%K, 'e care ar 0! treEu!t ./o 'un1 dre't @oto a4 c1rL!! .a4e8 >% A!c! .e o'erea91 !ar1 ! o @ane"r1 .o0!.t!c1( Gntr/ade"1r, .en9aL!!4e ca .en9aL!! nu eJ!.t1 dec#t at#ta t!@' c#t a.u'ra or2ane4or de .!@L acL!onea91 un .t!@u4 .au @a! @u4L!, ad!c1 oE!ecteZ0eno@ene d!n eJter!oru4 or2an!.@u4u!, or! d!n !nter!oru4 .1u I.en9aL!! "!.cera4eK8 $4ocarea .!@Lur!4or IGnc+!derea oc+!4or, a.tu'area urec+!4or, ane.te9!erea .u'ra0eLe! cutanate etc8K are dre't re9u4tat d!.'ar!L!a .en9aL!!4or Icu !nerL!a core.'un91toareK ! nu a .t!@u4!4or, cu@ .u.L!ne $er3e4e58 Nu 'erce'e@ .en9aL!!, c! oE!ecteZ0eno@ene 'roduc1toare de .en9aL!!8 Iar dac1 .en9aL!!4e ca atare d!.'ar o dat1 cu Gncetarea acL!un!! .t!@u4!4or, Gn C@!nteF r1@#n, @a! "!! .au @a! 'uL!n "!!, re're9ent1r!4e .en9aL!!4or Ide 0a't a4e 4ucrur!4orK, ca un 'er@anent C@e@entoF a4 eJ!.tenLe! an.a@E4u4u! de .t!@u4K de d!nco4o de .!@Lur!, Ea c+!ar !nc4u9#nd ! .!@Lur!4e Ior2ane4e de .!@LK ca .ur.1 de .en9aL!! etero2ene Idurer! Gn oc+!, 0o.0ene etc, L!u!t Gn urec+!, durer! etc, 0urn!c1tur! Gn '!e4e etcK8 >< Con.e@nare a 0a'tu4u! c1 @ar! de.co'er!r! Gn t!!nL1 .unt !nd!.cutaE!4 4e2ate de a@'4!0!carea, 'r!n d!0er!te a'arate, a 'uter!! de 'erce'ere a .!@Lur!4or, at#t Gn !n0!n!tu4 @are Ico.@o.K, c#t ! Gn C!n0!n!tu4F .uEato@!c I"!9ua4!9area e4ectron!4or, de eJe@'4u, or! a unor 'art!cu4e nuc4eareK8 >= ,or@u4area corect1 ar .una, Gn.1, a.t0e4( Cn!c! percep ia cor'ur!4or 'art!cu4are ce cad .uE .!@Lur!, n!c! percep ia "reunu! a4t 4ucru de 0e4u4 ace.ta nu eJ!.t1 Gn a0ara cre!eru4u! care 'erce'eF8 C1c!, e"!dent Inu Gn.1 ! 'entru $er3e4e5UK, cor'ur!4e 'art!cu4are au o eJ!.tenL1 Gn a0ara or!c1re! 'erce'L!! ! .'!r!t 'erce'1tor8 >? E.te d!n ce Gn ce @a! e"!dent c1 $er3e4e5 4u't1 d!n 2reu cu contrad!cL!!4e !nerente .!.te@u4u! .1u, 2ener#nd Gn.1 @ereu a4te contrad!cL!!8 >> ProE4e@1 0a4.1, !4u9or!e, dec! !n.o4uE!41, 2enerat1 de cred!nLa dua4!.t1 Gn eJ!.tenLa a dou1 ent!t1L! d!.t!ncte, .'!r!t ! @ater!e8 >; Re04ecL!e de Eun/.!@L, care .e a'4!c1 Gn ca9u4 tuturor de.co'er!r!4or t!!nL!0!ce, care nu 'ot .1 'ret!nd1 eJ'ur2area d!n 4!@E1 a eJ're.!!4or de"en!te Eun cu4tura4 !na4!enaE!4, cu@ .unt C@! ./a Eucurat !n!@aF, CG@! r#de !n!@aF, C@! ./a Gntr!.tat !n!@aF, Co@ 01r1 !n!@1F etc, de ! !n!@a, acea.t1 'o@'1 a.'!rore.'!n21toare, nu .e Eucur1, n!c! nu r#de, n!c! nu .e Gntr!.tea91, !ar Co@u4 01r1 !n!@1F 'oate .1 a!E1 Gn e4 o !n!@1 'oate

@a! .1n1toa.1 dec#t a oa@en!4or Ccu !n!@1F8 >7 Gntr/un @od oarecu@ 0ata4, a@ 9!ce, $er3e4e5 0ace ! e4 'arte d!n !@en.a @aOor!tate a ce4or care G@'1rt1 e.c .tr1"ec+! 'reOudec1L! c"a.!un!"er.a4e, at#t de con.o4atoare Gnc#t 'oate c1 nu "or d!.'1rea dec#t Gn @or@#ntu4 Gntre2!! u@an!t1L!8 >: A0!r@aL!e care ne 0ace .1 9#@E!@, dar care .e Gncadrea91 'er0ect Gn .!.te@u4 !dea4!.t a4 0!4o.o0u4u!8 ;& $er3e4e5 nu 0ace Gn ace.t 'ara2ra0 I'#n1 a!c!K dec#t .1 re9u@e, Gn 0e4u4 .1u, !de! 'u.e Gn c!rcu4aL!e de $acon, De.carte., Loc3e, ca ! de a4L!!, Gna!ntea .a, .au c+!ar cu @u4t Gna!ntea .a ! a ce4or c!taL!, de c1tre a4L! 2#nd!tor!, !ar Gn t!@'u4 "!eL!! .a4e de c1tre Da"!d Hu@e, dar @u4t du'1 a'ar!L!a e.eu4u! e'!.co'u4u! !r4ande98

666
NOTE ;6 Gn Turc!a 9!4e4or noa.tre, totu !, ace.te =e@ceptionsfrum the general rules of nature8 Icare, 4a dre't "orE!nd, nu@a! eJce'L!! nu .untK .e 'roduc, d!@'otr!"1, con.ternant de 0rec"ent8 ;% CE"en!@enteF care, dac1 ar a"ea or!2!nea 'ret!n.1 de $er3e4e5 I ! nu nu@a! de e4K, ar a"ea 0ata4@ente un e0ect @ora4 d!a@etra4 o'u. ce4u! .contat8 Gn rea4!tate e4e .unt 0eno@ene aE.o4ut natura4e, 'e care o@u4 4e contracarea91 cu@ 'oate Ior! de4oc, dac1 .e 4a.1 Gn "o!a unor 'reOudec1L! de9ar@anteK8 ;< S1 nu '!erde@ d!n "edere 0or@u4a @a! a'ro'!at1 de e'oca noa.tr1( =$atter e@ists not in place, but it2s the place itself, with its content8& ;= Re!terare a @1rtur!.!r!! neec+!"oce a !nca'ac!t1L!! 4u! $er3e4e5 de a .e r!d!ca dea.u'ra C!de!!F concrete d!n 'ro'r!u4 .'!r!t8 ;? De.cr!ere care, treEu!e .'u., e.te o car!catur1, ! Gnc1 una 0oarte 2ro.!er1, a ceea ce 'oate 0! rea4@ente GnLe4e. 'r!n materie& ,!re te c1 4u! $er3e4e5 G! con"!ne de @!nune .1 r!d!cu4!9e9e r!d!co4u4, dar ace.t r!d!co4 are !ncon"en!entu4 de a 0! 'ro'r!a/! creaL!e, cu con.ec!nLe4e care, )olens%nolens, decur2 de a!c!8 ;> Care e.te a.t0e4 antro'o@or0!9at, ad!c1 GnLe4e. du'1 c+!'u4 ! a.e@1narea o@u4u!8 ;; A .e "edea nota 'recedent18 A@ aN1u2a a!c! c1 ace.t @od de a/6 're9enta 'e Du@ne9eu e.te un atentat 4a 'er0ecL!unea une! 0!!nLe care 'r!n de0!n!L!e eJc4ude a.t0e4 de 4acune '.!+o4o2!ce8 ;7 CThe mind of "od8, eJ're.!e care a'arL!ne c+!ar 4u! $er3e4e5 ! nu 'reo'!nenL!4or ace.tu!a, .u.ce't!E!41, 4o2!c, de d!.cuL!! 'e te@a dac1 Du@ne9eu poseda .'!r!t, or! este .'!r!tu4 Gn.u !8 Un!! ar 'utea 24o.a 4a ne.0#r !t 'e @ar2!nea ace.te! a0!r@aL!! cur!oa.e8 ;: E.c+!"are a 4u! $er3e4e5 de a re.'!n2e un conce't de.'re @ater!e @a! 'uL!n car!catura48 .o Ace.t ter@en, substrat, e.te 'r!n de0!n!L!e unu4 dua4!.t, a a Gnc#t or!c!ne "orEe te de .uE.trat Gn acce'L!unea 0!4o.o0!c1 a ter@enu4u! .e .!tuea91, ipso facto, 'e o 'o9!L!e non/@on!.t18 76 Se 'oate a0!r@a c1, Gn acea.t1 Ccruc!ad1F @eta0!9!c1 a .a, $er3e4e5 e.te @a! cato4!c dec#t 'a'a, "o!nd cu tot d!nad!n.u4 .1 ne2e eJ!.tenLa une! .uE.tanLe care M du'1 cu@ arat1 $!E4!a Gn.1 !, .ocot!t1 teJt de 'ro"en!enL1 d!"!n1 M a 0o.t creat1 de Du@ne9eu ca ent!tate a'arte ! d!.t!nct1, a"#nd dre't atr!Eut 0unda@enta4 !ntinderea /"ene7a, I, ?, >, ;, 7,:, 6&K8 AE!a 4a .0#r !tu4 creaL!e! @ater!e!, Du@ne9eu 6/a 01cut 'e o@ =din rBna pmBntului8, dec! d!n @ater!a @u4t +u4!t1 de $er3e4e5, 'entru ca aE!a du'1 aceea .1/! C.u04e Gn n1r! .u04are de "!aL1F, !ar o@u4 .1 de"!n1 Gn 0e4u4 ace.ta Cun .u04et "!uF A"ene7a, II, ;K8 Er2o( tentat!"a 4u! $er3e4e5 de a de.0!!nLa @ater!a e.te, d!n 'unct de "edere re4!2!o., o @are ere9!e, 0!4o.o0u4 'urced#nd 4a n!@!c!rea creaL!e! d!"!ne8 7% ProEaE!4 c1 $er3e4e5 are Gn "edere ce"a de 2enu4 CneE1nu!te .unt c1!4e Do@nu4u!F8 7< Mod retor!c a4 4u! $er3e4e5 de a oco4! un r1.'un. d!rect 4a o oE!ecL!e d!0!c!418 EJe@'4u4 dat e.te a!c! c#t .e 'oate de ne'otr!"!t, de "re@e ce orEu4 d!n na tere a041 @ereu de 4a .e@en!! .1! "191tor! c1 eJ!.t1 Gn 4u@e 4ucrur! 'e care e4 nu 4e 'oate

66%
NOTE 'erce'e "!9ua48 R!'o.ta u4t!@1 d!n ace.t 'ara2ra0 '!erde d!n "edere .!tuaL!a CconteJtua41F a orEu4u!8 7= Pentru no! e.te "1d!t c1 $er3e4e5 0ace u9 eJce.!" de ace.t @od de a !nter"ert! ! 'er"ert! .en.u4 cu"!nte4or, 01r1 a reu ! Gn.1 .1 anu4e9e 'er!co4u4 de a .e contra9!ce8 7? Sarca.@u4 4u! $er3e4e5 e.te d!n nou 4a Gn14L!@e, Gn.1 nu ! retor!ca .a ca4a@Eure.c1, 0ac!4!tat1 de un C!nter4ocutorF !@a2!nar, c1ru!a autoru4 .1u IQ $er3e4e5K G! 'oate coEorG ad libitum coe0!c!entu4 de !nte4!2enL18 7> ,1r1 Gndo!a41 c1 $er3e4e5 e Gncred!nLat c1 Gn 0e4u4 ace.ta a n!@!c!t, o dat1 'entru totdeauna, @ater!a8 7; =-uiddity8, Gn teJtu4 or!2!na4, an24!c!9are a ter@enu4u! 4at!n -uidditas, tradu. de oE!ce! 'r!n ter@enu4 esen a, dar ! 'r!n ace4a de substan a, 'r!n care .e GnLe4e2e tota4!tatea Gn.u !r!4or sine -ua non a4e une! eJ!.tenLe .au 0!!nLe8 Ter@enu4 -uidditas a a'1rut 'entru 'r!@a dat1 Gn traducer!4e Gn 4!@Ea 4at!n1 a4e .cr!er!4or 4u! Ar!.tote48 77 Ace.t =for ought that 4 know8 0r!9ea91 arE!trar!u4, @a! a4e. du'1 a0!r@aL!!4e 01cute Gn 'ara2ra0u4 LHHVII8 In"ocarea dator!e! I@ora4eYK nu eJ'4!c1 Gn @od r!2uro. .ur.a cunoa ter!! ! n!c! 'o.!E!4!tatea a'ro'!er!! e!8 7: Do"ad1 c1 $er3e4e5 n/a 'utut C'erce'eF Gn S0!nte4e Scr!'tur! dec#t ceea ce Gn con"enea .1 C'ercea'1F Ia .e "edea "ene7a, de 4a Gnce'ut ! '#n1 4a CC1derea o@u4u!FK8 Gn Trei dialoguri !ntre Hylas 3i Philonous, 0!4o.o0u4 .e "a .tr1du! Gn @od deo.eE!t .1 corecte9e acea.t1 C'erce'L!eF un!4atera41, @arcat1 de pani pris& :& S/ar '1rea c1 ord!nea cu"!nte4or Gn eJ're.!a =only as they are known and percei)e by us8 nu are 'rea @are !@'ortanL18 Gn rea4!tate, con.tat1@ c1 $er3e4e5 'une cunoa terea Gna!ntea 'erce'L!e!, co@!L#nd !ar1 ! o contrad!cL!e, de4oc @!nor1( cunoa te@, Gna!nte de a 'erce'e8 :6 Gn ace.t ca9, .e 'une GntreEarea 0oarte 4e2!t!@1( ce e.te aceea real 4a $er3e4e5, ce e.te imaginarul, ! ce e.te, 4a ur@a ur@e4or, o iluziei R1.'un.ur!4e .a4e nu .unt con"!n21toare, 0!!nd @a! cur#nd un 0e4 de a "orE!, d!n @o@ent ce 4e 4!'.e te un 'unct de 'orn!re !nconte.taE!48 :% D!n nou o e.c+!"1 retor!c1, d!ctat1 de 4!'.a une! .o4uL!! care .1 nu 'oat1 0! conte.tat1 Gn @ar2!n!4e .!.te@u4u! 'entru care 0!4o.o0u4 a o'tat8 :< $er3e4e5 are de acea.t1 dat1 'er0ect1 dre'tate, 0or@u4#nd ace.te 'roE4e@e, de 0a't n! te '.eudo'roE4e@e, care n/au 01cut dec#t .1 u@'4e c1rL!4e 0!4o.o0!4or cu nenu@1rate enor@!t1L!8 D!n '1cate .o4uL!a a4ea.1 de d#n.u4, Gn necuno t!nL1 de cau91, .e .!tuea91 eJact 4a ant!'odu4 .o4uL!e! corecte8 := Du'1 ce a !ntro!ectat 'erce'L!a, de.0!!nL#nd Gn ace4a ! t!@' re're9entarea autent!c1, acu@ $er3e4e5 !ntro!ectea91 cunoa terea, c1ut#nd .1 de.0!!nLe9e oE!ectu4 autent!c a4 cunoa ter!!8 E4 crede a Gn41tura .ce't!c!.@u4, dar o 0ace cu 'reLu4 eJorE!tant a4 .uE@!n1r!! cunoa ter!! a ceea ce e.te cu ade"1rat de cuno.cut( 4u@ea d!n a0ara o@u4u! !, 'r!n acea.ta, cunoa terea o@u4u! ca atare, cu tot cu 4u@ea .a !nter!oar1, !nconce't!E!41 Gn.1 01r1 acea eJ!.tenL1 e@tra muros animae& :? Co@E1t#nd un a a/9!. .ce't!c!.@, $er3e4e5 e uea91 Gntr/un o't!@!.@ e'!.te@o4o2!c nu @a! 'uL!n re2retaE!4, dac1 nu c+!ar 'r!@eOd!o. 'r!n .at!.0acL!a ! .u0!c!enta a0! at18

66<
NOTE :> Acea.t1 !dee "a 0! de9"o4tat1, '#n1 4a u4t!@e4e .a4e con.ec!nLe, de c1tre I@@anue4 Bant, care "a 're4ua ca atare ! ter@enu4 thing in itself/1 Das Ding an sich'& :; Nu .unt rare ca9ur!4e Gn care !de!4e noa.tre .tau, ca G@'!etr!te, 'e 4oc I'reOudec1L!4e "ec+! de c#nd e 4u@ea 4u@eK, 'e c#nd 4ucrur!4e, d!@'otr!"1, nu r1@#n de4oc ace4ea !, n!c! Gn co.@o., n!c! Gn .oc!etate8 :7 D!ntre ter@en!! !ncr!@!naL! Cno@!na4F de $er3e4e5, nu@a! ce4 de absolut @er!t1 acea.t1 cr!t!c1, ! nu@a! 'arL!a48

::

A"e@ @ot!"e .1 crede@ c1 $er3e4e5 .u0er1 de un .o! de ano.o2no9!e IE!9ar1K 'r!"!nd 'ro'r!!4e contrad!cL!!, 'e care totu ! uneor! 4e .e.!9ea91 de.tu4 de e4oc"ent, de ! con0u9, ca Gn r#ndur!4e de @a! .u.8 6&& Nu ne Gndo!@ n!c! no! de 0a'tu4 c1 ideile e@ista realmente, Ea c+!ar @ater!a4@ente Ia.ta c+!ar c1 e 2reu de GnLe4e. 'entru @u4L!UK, dar nu !@'r!@ate Gn .!@Lur!, c! 'roce.ate Gn .tructur! cereEra4e 0uncL!ona4e, e4e core.'un9#nd, Gntr/un 0e4 .au a4tu4, @a! concret .au @a! aE.tract, unor =real things8 cu eJ!.tenLa eJtracereEra418 A.t0e4 de =real things8 .unt, Gn @od re4at!", 'entru un .uE!ect J, dat, Gn 'r!@u4 r#nd !de!4e eJ!.tente Gn cre!ere4e .e@en!4or .1!, dar ! 'ro'r!!4e .a4e !de!8 6&6 O dat1 ce $er3e4e5 !a Gn con.!derare a.t0e4 de e"entua4!t1L!, E121@ de .ea@1 c1 .!.te@u4 .1u .e 'r1Eu e te8 Ade"1ru4 e.te c1, 0!e ! Gn 0aLa ace4u!a ! 'e!.aO, C.'!r!teF d!0er!te nu 'ot a"ea, n!c! @1car cu oc+!! E!ne de.c+! !, ace4ea ! C!de!F8 Gn ce4e Trei dialoguri !ntre Hylas 3i Philonous, $er3e45 "a o'era o obiecti)are tot @a! 're2nant1 a !dea4!.@u4u! .1u .uE!ect!"8 6&% A"e@ a!c!, eJ'r!@at cu toat1 c4ar!tatea ! .!ncer!tatea, @ot!"u4 '!o. 'entru care $er3e4e5 a trecut 4a n!@!c!rea @eta0!9!c1 a @ater!e!, ned#ndu/ ! .ea@a c1 Gn 0e4u4 ace.ta cade Gntr/o e"!dent1 ere9!e Ia .e "edea nota 76K8 6&< Soc!n!an!.@u4 e.te un .!.te@ re4!2!o. conce'ut ! r1.'#nd!t de Le4!o Soc!n IS!enna, 6?%?/X!!r!c+, 6?>%K ! de ne'otu4 ace.tu!a, ,au.to Soc!n IS!enna, 6?<: /Craco"!a, 6>&=K8 Caracter!.t!ca .a e.te re.'!n2erea do2@e! Tr!n!t1L!!, 0!!nd a.t0e4 ne2at1 or!2!nea d!"!n1 a 4u! 4!.u. Hr!.to.8 6&= C Their unanswearable obEections 8, Gn teJtu4 or!2!na4, ceea ce .'une GndeOun. de.'re oE!da 4u! $er3e4e5 ! t!tan!ca .a dec!9!e de a ter@!na o dat1 cu ace.te d!0!cu4t1L! !n.ur@ontaE!4e8 6&? Cu toate ace.tea, aE.tract!9area ! !de!4e aE.tracte, 2enera4!9area, con.t!tu!e Gn.1 ! c+e!a cunoa ter!!( 01r1 aE.tract!9are ! 2enera4!9are nu eJ!.t1 t!!nL18 6&> Aoc@aO 'e ca4ea ce4e! @a! Gna4te aE.tract!91r! "a Gncerca I@@anue4 Bant .1 c41dea.c1 o et!c1 un!"er.a41 Gn Kritik derpraktischen .ernunft I6;77K8 6&; =naturalphilosophy8, Gn teJtu4 or!2!na4, ceea ce 'oate Gn.e@na ! Ri7ic& 6&7 Bar4 R8 Po''er I6:&%/6::=K "a ataca Gn ace4a ! .t!4 'roE4e@a "a4or!! eJ'4!caL!e! Gn t!!nLe8 6&: De.!2ur, 'recauL!a Gn 2enera4!9are e.te Eun1, 2enera4!91r!4e 'r!'!te 0!!nd '1catu4 @u4tora ! 01c#nd c+!ar .1 .ta2ne9e cercetarea, cu !4u9!a c1 ./a aOun. 4a un ca'1t, dar a 'ro.cr!e or!ce 2enera4!9are ! a a te'ta, de '!4d1, ca to i oa@en!! .1 @oar1 'entru a 'utea .'une Ic!ne ./o @a! 0ac1 Gn.1YK c1 ade"1ru4 CToL! oa@en!! .unt @ur!tor!F e.te un ade"1r un!"er.a4, !at1 o 'rudenL1 @a! cur#nd @orE!d1, d!n care nu 4!'.e te un 2r1unte de .ce't!c!.@8

66=
NOTE 66& S1 nu u!t1@ c1 $er3e4e5 a atacat "!ru4ent 0!4o.o0!a natur!! a 4u! I.aac NeDton, Gn De $otu I6;%6K8 Dar de ! '4edoar!a .a Gn 0a"oarea @! c1r!! re4at!"e treEu!e con.!derat1 de Eun au2ur, @eta0!9!ca 4u! $er3e4e5 e.te de 0a't una "o4untar!.t1, deter@!nant1 0!!nd a!c! Gntotdeauna =the will ofthe go)erning spirit8 I"o4untar!.@ d!"!nK8 666 =workmanship8, Gn teJtu4 or!2!na4, ter@en nu 'rea 0er!c!t a4e. de c1tre $er3e4e5 Gn conteJtu4 de 0aL1, 'r!n re9onanLa .a care nu duce 4a "od, c! 4a man& 66% C which we cannot e)idently know 8, Gn teJtu4 or!2!na4, ceea ce duce cu 2#ndu4 4a !nco2no.c!E!4!tatea C4ucru4u! Gn .!neF a4 4u! Bant8 66< Re0er!re cr!'t!c1 4a Philosophiae Katuralis Principia $athematica I6>7;K, o'er1 0unda@enta41 a 4u! I.aac NeDton, Gn care ace.ta a de9"o4tat teor!a atracL!e! un!"er.a4e, de.c+!9#nd un 4ar2 or!9ont t!!nLe4or eJacte a4e natur!!8 66= =the ideea : ha)e ofmotion doth necessarily include relation8, Gn teJtu4 or!2!na48 A"#nd Gn "edere acea.t1 a0!r@aL!e, ca ! a4te4e de @a! Oo., treEu!e .1 "ede@ Gn $er3e4e5 un !nduE!taE!4 'rota2on!.t a4 teor!e! re4at!"!t1L!! a 4u! A4Eert E!n.te!n8 66? EJact ace.t eJe@'4u G4 "a re4ua E!n.te!n, Gn .co'u4 de a/ ! eJ'4!c!ta teor!a8 66> Prec!91r! care "or a"ea, u4ter!or, o @are !@'ortanL1 Gn e4aEorarea conce'tu4u! de .'aL!u Irea4K8 66; Con0or@ 'r!nc!'!u4u! esse est percipi, care, a@ @a! .'u./o, @arc+ea91 .uE!ect!"!.@u4 eJtre@ a4 .!.te@u4u! 4u! $er3e4e58 In ace.t ca9, Gn.1, .e 'une GntreEarea cu totu4 4e2!t!@1( ce .e Gnt#@'41, Gn acea.t1 "!9!une, cu S'!r!tu4 Su're@ IDu@ne9euKY Oare nu eJ!.t1 Du@ne9eu Gn a0ara ra9e! de acL!une a 'r!nc!'!u4u! esse est percipp& Iar dac1 eJ!.t1, cu@ G4888 'erce'e@ I.au @1car 'r!ce'e@KY 667 N!c! un 0e4 de .!@L or2an!c nu 'oate C0urn!9aF, 'r!n e4 Gn.u !, !deea de spa iu pur, ace.ta 0!!nd 'r!n eJce4enL1 re9u4tatu4 unor aE.tract!91r! Gnde4un2 e4aEorate, 4a un n!"e4 .u'ra.en9or!a4, ceea ce Gn.1 Gn n!c! un ca9 nu e.te de GnLe4e. ca n!"e4 care ar 0uncL!ona 01r1 'er@anenta coneJ!une 4a .!@Lur!4e 0urn!9oare de !n0or@aL!e, !n0or@aL!e 'e Ea9a c1re!a 0uncL!onea91 .tructur!4e a.oc!at!"e ! !nter'retat!"e a4e cre!eru4u!8 66: $1nu!a41 ! acu9aL!e 2ra"1, care ne d1 0r!.oane, duc#ndu/ne cu 2#ndu4 4a .0#r !tu4 tra2!c a4 4u! G!ordano $runo, Gn ur@1 cu eJact 'atru .eco4e I6>&&K8 6%& Re0er!re 4a P!ta2ora ! 4a '!ta2or!.@, 4a 'an@ate@at!.@ Gn 2enera48 A .e "edea Mat!4a G+53a, Rilosofia 3i mistica numrului, traducere de Du@!tru Purn!c+e.cu, 're0aLat1 de Corne4 M!+a! Ione.cu, Ed!tura Un!"er. Enc!c4o'ed!c, $ucure t!, 6::7K8 6%6 EJ're.!e 01r1 .en., deoarece =originally8 n/a eJ!.tat n!c! o t!!nL1 nu@!t1 aritmetica& :;; Du'1 cu@ a@ @a! ar1tat, 'entru no! d!"!9!E!4!tatea !n0!n!tu4u! e.te ce"a e"!dent de neconce'ut, o o'eraL!e d!n 'unct de "edere teoret!c ! 'ract!c cate2or!c eJc4u.18 Pe 0ondu4 !n0!n!tu4u!, Gn.1, .e 'ot 'ract!ca decu'aOe, !ar ace.te decu'1r!, natura4e .au teoret!ce, 'ot 0! d!"!9ate, Gn @od teoret!c C4a !n0!n!tF, dar Gn 'ract!c1 cu anu@!te 4!@!te re4at!"e, deoca@dat1 neaOun2#ndu/.e 4a con.tatarea .au 4a deducL!a une! 4!@!te aE.o4ute8 ProEaE!4 c1, Gn 'o0!da 0a'tu4u! c1 !ru4 nu@ere4or ne2at!"e e.te ! e4 !n0!n!t, d!"!9!E!4!tatea 'ract!c1 a unor .'aL!! decu'ate d!n !n0!n!t are un ca'1t8

66?
NOTE ProE4e@a nu 'oate 0! re9o4"at1 01r1 a .e 4ua Gn ca4cu4 ! !'ote9a a a/nu@!te4or C21ur! ne2reF d!n co.@o.u4 !n0!n!t8 6%< E"!dent, @ate@at!c!en!!, 'entru care 'unctu4 cu care o'erea91 e! nu are Gnt!ndere I'unct a.'aL!a4K ! 'entru care or!ce 4!n!e, 0!e ea 4un21 de 6 an2.tro@, or! de 6 3@, tot o !n0!n!tate de 'uncte cu'r!nde, nu au de ce .1 a2ree9e 0!4o.o0!a 4u! $er3e4e58 Dar 0!4o.o0u4 no.tru, =o reasonable creature8, nu are n!c! e4 !de! @a! 'uL!n 'aradoJa4e Gn 'r!"!nLa natur!! eJ!.tenLe! ! a natur!! cunoa ter!! u@ane8 6%= Cred!nLa c1, Gn r!tua4u4 G@'1rt1 an!e! Icu@!nec1tur1, eu+ar!.t!eK, '#!nea ! "!nu4 !/a .c+!@Eat .uE.tanLa tere.tr1, tran.0or@#ndu/.e Gn cor'u4 ! .#n2e4e 4u! Hr!.to.8 IA .e "edea .e@n!0!caL!a !.tor!c1 .tr1"ec+e a ace.tu! r!tua4 Gn S!2@und ,reud, Totem 3i tabu, traducere re"!9u!t1, 'rea@Eu4 ! note de dr8 Leonard Ga"r!4!u, Med!areJ \P4o!e t![, 6::>, unde .e c!tea91 ! o'!n!a 4u! Na@e. Geor2e ,ra9er c1 Ct+e C+r!.t!an co@@un!on +ad aE.orEed D!t+!n !t.e40 a .acra@ent D+!c+ !. douEt4e.. 0ar o4der t+an C+r!.t!an!t5F, '8 67&8K 6%? A9! n!c! "orE1 nu 'oate 0! de ne24!Oarea n!c! a unor d!@en.!un! con.!deraE!4 @a! @!c! Gn 0!9!ca nuc4ear1 !, Gn 2enera4,Gn t!!nLe4e eJacte, cu@ neGndo!e4n!c t!nde .1 de"!n1, Gntre a4te4e, cerebrologiu& 6%> Cu totu4 G@'otr!"a 'r!nc!'!u4u!/aJ1 a4 conce'L!e! 4u! $er3e4e5, care nea21 Gn @od .!.te@at!c eJ!.tenLa @ater!e!, 'ro'o9! L!a C ifwe e@amine the matter thoroughly 8 a 0o.t tradu.1 'r!n =daca e@aminam pe deplin materia F, de c1tre un 0!4o.o0 d!n 'er!oada !nterEe4!c1 Ia .e "edea ed!L!a, nota Eene, a doua, d!n Geor2e $er3e4e5, Principiile cuno3tin ei omene3ti, traducere d!n en24e91 de S8 C1teanu, cu o !ntroducere de N8 $a2da.ar, Soc!etatea Ro@#n1 de ,!4o.o0!e, $ucure t!, 6:<7, '8 :&T ed!L!a I a a'1rut Gn 6:<%K8 Pe aceea ! 'a2!n1, 'ro'o9!L!a =on purpose to humour the la77iness of the mind8 e.te Ir1.Kt14@1c!t1 Gn 0e4u4 ur@1tor( C'entru a/ ! Eate Ooc de ne'1.area .u04etu4u!, care 're0er1 .1 .e 4!n! tea.c1 Gntr/un .ce't!c!.@ !ndo4entF, traduc1toru4 .taE!4!nd .en.u4 cu"!nte4or e@!na@ente du'1 urec+e8 ,!e ! nu@a! ace.te dou1 .e@na41r! cr!t!ce ne .'un a'roa'e totu4 de.'re "a4oarea traducer!! 4u! S8 C1teanu, totu ! e4o2!at1 c14duro. Gn 're0aL1 de Gn.1 ! Soc!etatea Ro@#n1 de

,!4o.o0!e /op&cit&, '8 VIIIK8 6%; A .e "edea nota 6%>8 6%7 Ce ar 0! .'u. Gn.1 $er3e4e5 Gn 0aLa Ccon.trucL!!4orF unor 2eo@etr! ca ru.u4 N!3o4a! I"ano"!c! LoEace".3! .au 2er@anu4 $ern+ard R!e@annY 6%: Ace.t cr!ter!u a4 ut!4!t1L!! "a 0! eJ'4oatat 4a @aJ!@u@ de 'ra2@at!.@ IC+ar4e. S8 Pe!rce, S!44!a@ Na@e., No+n DeDe5 etcK, 'entru care e.te ade"1rat ceea ce e.te ut!4 .au Cd1 randa@entF8 6<& Ade.ea, totu !, d!n a.t0e4 de =amusaments8 au re9u4tat a'4!caL!! 'ract!ce aE.o4ut !@'re"!9!E!4e ! de @are !@'ortanL1 Gn .0era t!!nLe! ! te+n!c!!8 Dec! n!c! un COocF nu e.te de conda@nat a priori, dec#t dac1 .e do"ede te c4ar c1 e.te eJc4u.!" Gn dauna u@an!t1L!!8 CNocu4F nuc4ear, de eJe@'4u, nu ./a do"ed!t a 0! Gn @od eJc4u.!" '12uE!tor8 Nu ace4a ! 4ucru 'oate 0! .'u. de.'re Gncercarea unora de a crea @!croor2an!.@e ut!4e Gntr/un r19Eo! Eacter!o4o2!c8 6<6 Un atac 4a adre.a ca4cu4u4u! d!0erenL!a4 a4 4u! NeDton ! Le!En!9 a 0o.t .u'r!@at 4a ed!L!a a doua, 'roEaE!4 'entru c1 Gntre t!@' $er3e4e5 ./a con"!n. de "a4aE!4!tatea .! ro.tu4 ace.tu!a8

66>

NOTE 6<% A@ 'utea .'une, 'oate c+!ar cu @a! @u4t1 Gndre't1L!re, dogma biblica a materiei Ia .e "edea note4e 76 ! 6&&K8 6<< E.te ceea ce a@ nu@!t marea deraiere sofistica a lui #erkeley Ia .e "edea nota 7K8 6<= $er3e4e5 .e !4u9!ona8 Gn rea4!tate, at#t 'e terenu4 @ater!a4!.@u4u!, c#t ! 'e ace4a a4 unor conce'L!! ne@ater!a4!.te, ate!.@u4 a 0o.t ! e.te de'arte de a 0! 0o.t =for e)er silenced8& O'era 4u! $er3e4e5 nu a 'utut 0! o .ta"!41 Gn ca4ea ate!.@u4u!, de "re@e ce, 4a 'uL!n1 "re@e du'1 @oartea .a, Da"!d Hu@e !/a .!ntet!9at ate!.@u4 Gn The dialogues ,oncerning Katural *eligion I'uE4!cate 'o.tu@K, !ar Gn .eco4e4e ur@1toare ./au a0!r@at, Gn do@en!u4 0!4o.o0!e! ! t!!nLe!, 2#nd!tor! cu o net1 or!entare ate!.t1 ca D!derot, DV A4a@Eert, He4"et!u., P8S8 La'4ace, L8,euerEac+, C+8 DarD!n, B8 MarJ, N!et9.c+e, S8 ,reud, N8/P8 Sartre, M8 He!de22er, N8 AEEa2nano, $ertrand Ru..e44, A8 N8 A5er, E@!4 C!oran, N8/P8 C+an2euJ, ,ranc!. Cr!c3 etc, ad!c1 'er.ona4!t1L! de 'r!@1 @1r!@e ! cu o 'utern!c1 aud!enL1 Gn .0era cu4tur!! un!"er.a4e8 6<? E"!dent, Gn acea.t1 'r!"!nL1 $er3e4e5 G@'1rt1 e te cred!nLa eronat1 a 4u! R8 De.carte. c1 .u04etu4 e.te @a! 4e.ne de cuno.cut dec#t or!ce a4tce"a8 6<> Re0er!re a'roJ!@at!"1 ! 01r1 aco'er!re 4a conce'L!a 4u! De.carte., deoarece 0!4o.o0u4 0rance9 nu ec+!"a4a n!c!decu@ C.'!r!te4e an!@a4eF cu .u04etu4 I.'!r!tu4K, ace.tea a"#nd, credea e4, o natur1 eJc4u.!" cor'ora418 6<; P!er9#nd d!n "edere, ca de at#tea a4te or!, a4 .1u esse est percipi, $er3e4e5 de.cr!e o =force ofnature8 de d!nco4o de or!ce 'erce'L!e, .u"eran1 Gn do@en!u4 e!, de 0a't .!n2ura 0orL1 act!"1 ! creatoare, dar ! re4at!" d!.truct!"18 6<7 Ceea ce, Gn de0!n!t!", nu e.te c+!ar at#t de !@'o.!E!4, cu @!O4oace4e 'u.e 4a 'unct de te+n!ca @odern1( .unete4e !n!@!! Inor@a4e .au 'ato4o2!ceK, de '!4d1, ar 'utea 0! "!9ua4!9ate 'e un d!.'4a5 de co@'uter8 6<: A .e c!t! =ling)istic8& 6=& Ceea ce dac1 ar 'utea 0ace d!n 0ra2ed1 'runc!e ar r1@#ne, 01r1 Gndo!a41, n! te tahula rasa a'roa'e 'er0ecte8 6=6 GntreEarea 0!rea.c1, 'e care $er3e4e5 o e.ca@otea91, e.te( unde eJ!.t1 ace! =certain particular agents like myself2l Dac1 e! eJ!.t1 Gn a0ara 4u! $er3e4e5, alturi de d#n.u4, Gn 4u@e, atunc! Gntre2u4 .1u .!.te@ !dea4!.t .e n1ru!e ca un ca.te4 de n!.!' 4o"!t de "a4ur!4e 04uJu4u! @ar!n8 Ma! a4e. c1 0!4o.o0u4 !r4ande9 adau21 c1 =the knowledge 4 ha)e ofother spirits is not 4$$(D4AT( I.uE48 noa.tr1K, as is the knowledge of my ideas8, ceea ce contracarea91 .o4!'.!.@u4, dar anu4ea91 totodat1 Gntre2u4 e a0odaO Ea9at 'e 'r!nc!'!u4 esse est percipi& E.te 'roEa de 0oc a Eer3e4e5!.@u4u!, 4a care ace.ta nu re9!.t18 6=% Cunoa terea C!de!4or @e4eF, Gn ur@a !ntro.'ecL!e!, 'oate a"ea un anu@!t .en., 4!@!tat, dar ade"1rata cunoa tere /=human knowledgeO8' e.te aceea care con0runt1 C!de!4e @e4eF, doE#nd!te Gntr/un 0e4 .au a4tu4, cu ceea ce .e@n!0!c1 e4e Gn ra'ort cu .or2!ntea 4or rea41, cu C'rotot!'ur!4eF I!nc4u.!" .e@en!! @e!K8 Para2ra0u4 CHLV a4 tratatu4u!, de o 4uc!d!tate care .'u4Eer1 @!.t!ca !de!4or, .'u4Eer1 Gn ace4a ! t!@' .!.te@u4 !dea4!.t a4 4u! $er3e4e5( =Thence the knowledge 4 ha)e ofother spirits is not immediate, as is the knowledge of my ideas> but depending on the inter)ention of ideas, by me referred to agents or spirits distinct from myself, as effects or concomitant signs8& Xadarn!c Gncearc1 @a! Oo. 0!4o.o0u4 .1 re.taure9e ca.te4u4 n1ru!t8

66;
NOTE 6=< ,ra91 care, 01r1 Gndo!a41, !/a dat @u4t de 2#nd!t 4u! Bant8 6== ,!re te, nu 'erce'e@ !de! .au .en9aL!!, c! oE!ecte ! 0eno@ene, .en9aL!!4e ! !de!4e 0!!nd re9u4tatu4 'erce'L!e! ! nu oE!ectu4 ace.te!a, or!c#t ar c1uta $er3e4e5 .1 ne !ncu4ce conce'L!a .a !e !t1 d!n 012a u4 nor@a4!t1L!!8 6=? A0!r@aL!e care contra9!ce Gn @od !9E!tor ce4e .'u.e c+!ar Gn 'ara2ra0u4 'recedent, de ! $er3e4e5 G ! 0ace un @er!t d!n a .e dec4ara un ad"er.ar neG@'1cat a4 contracL!!4or8 6=> Recur.u4 4a d!.cur.u4 'oe@at!c, Gn ace.t ca9, eJ'r!@1 at!n2erea unu! 'ra2 a4 !@'o.!E!4u4u!8 6=; Ceea ce de"!ne 'er0ect !nte4!2!E!4 Gn ca9u4 0or@u4e! 4u! S'!no9a, Deus si)e Katura, care a!c! .e !@'une oarecu@ de 4a .!ne8 6=7 Ceea ce, de 0a't, Gn @od net121du!t, ate.t1 $!E4!a8 6=: Ace.t raL!ona@ent a4 4u! $er3e4e5, cu 're@!.e4e .!tuate 'roEaE!4 Gn tran.cendent ! re"e4ate 'e c1! .u'ranatura4e, ne .cute te de or!ce co@entar!u raL!ona4( $agister di@itO 6?& er'u!rea 'ara4o2!.@u4u! 'oate 0! ur@1r!t1 Gn toate art!cu4aL!!4e .a4e aEerante, dar conc4u9!a u4t!@1 .e cu"!ne reL!nut1( !nte4!2enLa u@an1 .e ra0!nea91 Gn Gncercarea tenace de a '1trunde =into the secret ofnature8& 6?6 ,1r1 Gndo!a41 c1 '!ctura 4u! Re@Erandt 6/a e@oL!onat 'utern!c ! 'e $er3e4e5, Gn c141tor!!4e .a4e !n.truct!"e 'r!n Euro'a Occ!denta418 6?% Doctr!n1 0!4o.o0!c1 ! re4!2!oa.1 a4 c1re! 0ondator a 0o.t Mane. .au Man!c+aeu. I.eco4u4 a4 I4I/4ea d8Hr8K, doctr!n1 con0or@ c1re!a 4u@ea e.te re9u4tatu4 4u'te! eterne d!ntre bine ! ru, .!@Eo4!9ate de 4u@!n1 ! Gntuner!c8

II. TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS MPOTRIVA SCEPTICILOR I ATEILOR

PRIMUL DIALOG

PHILONOUS( $un1 d!@!neaLa, H54a.8 Nu @1 a te'ta@ .1 !e ! d!n ca.1 at#t de de"re@e8 HYLAS( Gntr/ade"1r, nu/@! .t1 Gn oE!ce!, dar toat1 noa'tea @!/a .tat 2#ndu4 4a o 'roE4e@1 !, "19#nd c1 nu 'ot .1 dor@, @/a@ +ot1r#t .1 @1 .co4 ! .1 dau o ra!t1 'r!n 2r1d!n18 PHILONOUS( Nu e de4oc r1u, 'entru c1 'oL! "edea ce '41cer! ne"!no"ate '!er9! Gn 0!ece d!@!neaL18 Oare eJ!.t1 un cea. @a! '41cut d!n 9! .au "reun anot!@' @a! Gnc#nt1tor d!n an ca ace.taY Ace.t cer 'ur'ur!u, ace.te tr!4ur! .14Eat!ce ! totu ! @#n2#!toare a4e '1.1r!4or, @!re.@e4e co'ac!4or ! 04or!4or, ra9e4e E4#nde a4e .oare4u! ce r1.are, toate ace.tea ! @!! de a4te 0ru@u.eL! !ne0aE!4e a4e natur!! G! !n.'!r1 .u04etu4u! e@oL!! ta!n!ce8 Iar 0acu4t1L!4e .'!r!tu4u! .unt @a! 'roa.'ete ! @a! "!! Gn ace.t cea. a4 9!4e!, 2ata 'entru @ed!taL!!4e 4a care ne d!.'un Gn @od 0!re.c .!n2ur1tatea 2r1d!n!! ! 4!n! tea d!@!neL!!8 Dar @1 te@ c1 L!/a@ Gntreru't 2#ndur!4e, c1c! '1rea! 0oarte ad#nc!t Gn e4e8 HYLAS( Da, era@, ! L!/a 0! recuno.c1tor dac1 @!/a! 'er@!te .1/@! cont!nu! !ru4 4or, nu Gn .en.u4 c1 a dor! cu@"a .1 @1 4!'.e.c de co@'an!a ta, c1c! 2#ndur!4e @e4e cur2 Gntotdeauna @a! u or c#nd con"er.e9 cu un 'r!eten dec#t c#nd .unt .!n2ur, c! L!/a cere .1 @1 4a ! .1/L! G@'1rt1 e.c re04ecL!!4e care @1 0r1@#nt18 PHILONOUS( D!n toat1 !n!@a, c1c! e.te ceea ce eu Gn.u@! L!/a 0! cerut, dac1 nu @!/a! 0! 4uat/o Gna!nte8 6%6
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( M1 2#ndea@ 4a de.t!nu4 .tran!u a4 ace4or oa@en! care, Gn toate e'oc!4e, 'r!n 0ando.ea4a de a .e d!.t!n2e de "u42, or! 'r!ntr/un !neJ'4!caE!4 tur de 0orL1 a4 2#nd!r!!, au 'ret!n. 0!e c1 nu cred Gn n!@!c, 0!e c1 cred Gn ce4e @a! E!9are 4ucrur! de 'e 4u@e8 Lucru4 ace.ta ar 'utea 0! totu ! .u'ortat, dac1 'aradoJur!4e ! .ce't!c!.@u4 4or nu ar atra2e du'1 e4e une4e con.ec!nLe care Gn.ea@n1 un de9a"antaO 2enera4 'entru u@an!tate8 Dar r1u4 con.t1 Gn aceea c1 atunc! c#nd oa@en!! care d!.'un de @a! 'uL!n r12a9 G! "1d, 'e ce! de.'re care 're.u'un c1 !/au con.acrat Gntre2u4 t!@' cunoa ter!!, 'ro0e.#nd o tota41 !2noranL1 a tuturor 4ucrur!4or, or! .u.L!n#nd o'!n!! care contra9!c 'r!nc!'!!4e ce4e @a! c4are ! @a! 2enera4 acce'tate, e! "or 0! tentaL! .1 nutrea.c1 Gndo!e4! cu 'r!"!re 4a ce4e @a! !@'ortante ade"1rur!, con.!derate '#n1 acu@ .acre ! !nd!.cutaE!4e8 PHILONOUS( Sunt Gntru totu4 de acord cu t!ne Gn ceea ce 'r!"e te tend!nLa ne0a.t1 a unor 0!4o.o0! de a .e@1na Gndo!a4a, ! 4a 0e4 Gn ceea ce 'r!"e te Oudec1L!4e 0anta.t!ce a4e a4tora8 Gn u4t!@a "re@e a@ @er. at#t de de'arte Gn ace.t @od de a 2#nd! Gnc#t a@ '1r1.!t @u4te d!n noL!un!4e .uE4!@e c1'1tate Gn co4!4e 4or, ca .1 ado't Gn .c+!@E o'!n!!4e "u42are8 !, GL! dau cu"#ntu4 @eu c1 de c#nd @/a@ re"o4tat contra noL!un!4or @eta0!9!ce, .'re a @1 .u'une d!rect!"e4or c4are a4e natur!! ! a4e Eunu4u!/.!@L, con.tat c1 !nte4ectu4 @eu ./a !4u@!nat ca n!c!odat1, a a Gnc#t acu@ 'ot GnLe4e2e cu u ur!nL1 o @u4L!@e de 4ucrur! care a4t1dat1 G@! '1reau @!.tere ! en!2@e8 HYLAS( Sunt Eucuro. .1 @1 con"!n2 c1 nu/! n!@!c ade"1rat d!n ce4e ce a@ au9!t 'o"e.t!ndu/.e de.'re t!ne8 PHILONOUS( ! ce a! au9!t, @1 ro2Y HYLAS( M!/a! 0o.t 're9entat, Gntr/o con"er.aL!e de noa'tea trecut1, dre't unu4 care .u.L!ne cea @a! eJtra"a2ant1 o'!n!e conce'ut1 "reodat1 de @!ntea o@u4u!, anu@e c1 Gn 4u@e nu eJ!.t1 substan material&

PHILONOUS( C1 nu eJ!.t1 n!@!c d!n ceea ce 0!4o.o0!! nu@e.c substan material, de a.ta .unt con"!n. cu toat1 .er!o9!tatea68 Dar dac1 ar treEu! .1 recuno.c ce"a aE.urd .au "reun e4e@ent de .ce't!c!.@ Gn con"!n2erea @ea, a a"ea ace4a ! @ot!" de a renunLa 4a ea, a a cu@ G@! Gnc+!'u! c1 a@ Gn 're9ent 'entru re.'!n2erea o'!n!e! contrare8 HYLAS( Cu@ a aYU Oare 'oate eJ!.ta ce"a @a! 0anta.t!c, @a! contrar Eunu4u!/.!@L .au @a! '4!n de .ce't!c!.@ dec#t .1 cre9! c1 nu eJ!.t1 materiei 6%%
TREI DIALOGURI INTRE HYLAS SI PHILONOUS

PHILONOUS( Ia/o @a! u ure4, Eunu4e H54a.8 Ce/a! 9!ce dac1 ./ar do"ed! c1 tu, care .u.L!! c1 @ater!a eJ!.t1, e t!, toc@a! dator!t1 ace.te! o'!n!!, un .ce't!c @a! @are, care .u.L!ne 'aradoJur! @a! @ar! ! @a! contrare Eunu4u!/.!@L dec#t eu, care cred c1 nu eJ!.t1 @ater!eY% HYLAS( Ma! de2raE1 @1 "e! 'utea con"!n2e c1 'artea e.te @a! @are dec#t Gntre2u4 dec#t c1, .'re a e"!ta aE.urd!tatea ! .ce't!c!.@u4, ar treEu! .1 renunL 4a o'!n!a @ea cu 'r!"!re 4a @ater!e8 PHILONOUS( $!ne, 0!e cu@ 9!c!8 Dar e t! d!.'u. .1 ad@!L! dre't ade"1rat1 acea o'!n!e care, du'1 eJa@!narea e!, .e "a do"ed! c1 e.te cea @a! '41cut1 Eunu4u!/.!@L ! @a! de'arte de .ce't!c!.@Y HYLAS( D!n toat1 !n!@a8 Dat 0!!nd 0a'tu4 c1 GL! '4ace .1 ! t! d!.cuL!! cu 'r!"!re 4a ce4e @a! c4are 4ucrur! d!n natur1, a 0! 0oarte Eucuro. .1 aud ce a! de .'u.8 PHILONOUS( Ro2u/te, H54a., .1/@! .'u! ce GnLe4e2! tu 'r!n sceptici HYLAS( GnLe4e2 ce GnLe4e2e toat1 4u@ea, ad!c1 'e c!ne"a care .e Gndo!e te de or!ce 4ucru8 PHILONOUS( Dec! ace4a care nu are n!c! o Gndo!a41 cu 'r!"!re 4a "reun a.'ect 'art!cu4ar nu 'oate 0! con.!derat .ce't!c Gn 'r!"!nLa ace4u! a.'ect8 HYLAS( Sunt de acord cu t!ne8 PHILONOUS( Ce Gn.ea@n1 a te Gndo!( a G@Er1L! a 4atura a0!r@at!"1 .au 'e cea ne2at!"1 a une! 'roE4e@eY HYLAS( N!c! una, n!c! a4ta8 Pentru or!c!ne GnLe4e2e 4!@Ea en24e91, a te !ndoi nu 'oate .1 Gn.e@ne dec#t a r1@#ne Gn .u.'en.!e Gntre ce4e dou1 4atur!8 PHILONOUS( Dec! de.'re ace4a care nea21 un 4ucru nu .e @a! 'oate .'une c1 .e Gndo!e te de e4, ca de.'re ace4a care G4 a0!r@1 cu aceea ! t1r!e8 HYLAS( Ade"1rat8 PHILONOUS( !, 'r!n ur@are, 'entru o a.t0e4 de ne2aL!e e4 nu @a! e.te con.!derat .ce't!c, 'recu@ ce414a4t8 HYLAS( A a e.te8 PHILONOUS( Cu@ .e 0ace atunc!, H54a., c1 @1 dec4ar! sceptic 'entru c1 ne2 ceea ce tu a0!r@!, ad!c1 eJ!.tenLa @ater!e!Y C1c! .e cu"!ne .1 ad@!L! c1 .unt 4a 0e4 de cate2or!c Gn ne2aL!a @ea 'e c#t e t! tu Gn a0!r@aL!a ta8 HYLAS( Sta!, P+!4onou., de0!n!L!a @ea n/a 0o.t 'rea eJact1 ! nu treEu!e "#nat or!ce 'a. 2re !t 'e care c!ne"a G4 0ace Gntr/o d!.cuL!e8 A@ 6%<
GEORGE $ERBELEY

.'u., Gntr/ade"1r, c1 sceptic e.te ace4a care .e Gndo!e te de or!ce 4ucru, Gn.1 ar 0! treEu!t .1 adau2 C.au care nea21 rea4!tatea ! ade"1ru4 4ucrur!4orF8 PHILONOUS( Ce 4ucrur!Y A! Gn "edere 'r!nc!'!!4e ! teore@e4e t!!nLe4orY Dar t!! 'rea E!ne c1 ace.tea .unt noL!un! un!"er.a4e a4e !nte4ectu4u! !, Gn con.ec!nL1, !nde'endente de @ater!eT a adar, ne2area ace.te!a nu !@'4!c1 ne2area 4or8 HYLAS( Ad@!t8 Dar nu eJ!.t1 a4te 4ucrur!Y Ce 2#nde t! de.'re neGncrederea Gn .!@Lur!, de.'re ne2area eJ!.tenLe! rea4e a 4ucrur!4or .en.!E!4e .au de.'re 'retenL!a c1 nu cunoa te@ n!@!c cu 'r!"!re 4a e4eY Nu .unt toate ace.tea .u0!c!ente .'re a nu@! 'e un o@ scepticii PHILONOUS( Vo@ eJa@!na, a adar, care d!ntre no! nea21 rea4!tatea 4ucrur!4or .en.!E!4e .au 'ro'o"1du!e te cea @a! @are !2noranL1 cu 'r!"!re 4a e4eT c1c!, dac1 te/a@ GnLe4e. corect, ace4a e.te de .ocot!t ce4 @a! @are sceptic& HYLAS( A.ta dore.c ! eu8 PHILONOUS( Ce GnLe4e2! 'r!n 4ucrur! .en.!E!4eY HYLAS( Ace4e 4ucrur! care .unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur!8 GL! Gnc+!'u! c1 GnLe4e2, cu@"a, a4tce"aY PHILONOUS( Iart1/@1, H54a., dac1 .unt dor!tor .1 GnLe4e2 c4ar o'!n!!4e ta4e, c1c! acea.ta ne 'oate Gn4e.n! @u4t cercetarea8 D1/@! "o!e .1/L! 'un ur@1toarea GntreEare( .unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur! doar ace4e 4ucrur! care .unt 'erce'ute ne@!O4oc!tY Sau 'ot 0! nu@!te sensibile, Gn .en.u4 'ro'r!u cu"#ntu4u!, ace4e 4ucrur! care .unt 'erce'ute @!O4oc!t .au nu, 01r1 !nter"enL!a a4tor 4ucrur!Y HYLAS( Nu 'rea te GnLe4e28 PHILONOUS( C!t!nd o carte, ceea ce 'erce' ne@!O4oc!t .unt 4!tere4e, !ar ceea ce 'erce' @!O4oc!t .au cu aOutoru4 ace.tora .unt noL!un!4e de Du@ne9eu, de "!rtute, de ade"1r etc8 .u2erate .'!r!tu4u! @eu8 Or, 0a'tu4 c1 4!tere4e .unt 4ucrur! cu ade"1rat .en.!E!4e .au 'erce'ute 'r!n .!@Lur! e.te Gn a0ar1 de or!ce Gndo!a41T a "rea Gn.1 .1 t!u dac1 .ocot!L! c1 ! 4ucrur!4e .u2erate de e4e .unt de a.e@enea .en.!E!4e8 HYLAS( Cu .!2uranL1 nuT ar 0! aE.urd .1 2#nde t! c1 Dumne7eu .au )irtutea .unt 4ucrur! .en.!E!4e, de ! e4e 'ot 0! .e@n!0!cate ! .u2erate .'!r!tu4u! de .e@ne .en.!E!4e, cu care e4e au o coneJ!une arE!trar1<8 PHILONOUS( Atunc! .e 'are c1 'r!n lucruri sensibile GnLe4e2! doar 'e ace4ea care 'ot 0! 'erce'ute ne@!O4oc!t 'r!n .!@Lur!Y

6%=
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( EJact8 PHILONOUS( Nu ur@ea91 de a!c! c1, de ! "1d c1 o 'arte d!n cer e.te ro !e, !ar o a4ta a4Ea.tr1, ! de ! raL!unea @ea conc+!de de a!c! c1 treEu!e .1 eJ!.te o cau91 a ace.te! d!"er.!t1L! de cu4or!, totu ! nu e.te c4ar c1 de.'re acea cau91 nu .e 'oate .'une c1 e.te un 4ucru .en.!E!4 ! n!c! c1 ea e.te 'erce'ut1 de .!@Lu4 "19u4u!Y HYLAS( Gntr/ade"1r=8 PHILONOUS( Gn ace4a ! @od, de ! aud o "ar!etate de .unete, 'ot eu .'une c1 aud cau9e4e .unete4orY HYLAS( Nu 'oL!?8 PHILONOUS( Iar c#nd, 'r!n '!'1!t, 'erce' un 4ucru ca 0!!nd 0!erE!nte .au 2reu>, 'ot eu .'une cu ade"1rat .au Gn @od 'ro'r!u c1 .!@t cau9a c14dur!! .au 2reut1L!! ace4u! 4ucruY HYLAS( Pentru a 'reGnt#@'!na a4te GntreE1r! de 0e4u4 ace.ta, GL! .'un o dat1 'entru totdeauna c1 'r!n lucruri sensibile GnLe4e2 doar ace4e 4ucrur! 'erce'ute 'r!n .!@Lur! ! c1 ade"1ru4 e.te c1 .!@Lur!4e nu 'erce' dec#t ceea ce 'erce' ne@!O4oc!t, 'entru c1 e4e nu 0ac !n0erenLe8 De aceea deducerea cau9e4or d!n e0ecte .au a'arenLe, .!n2ure4e care .unt 'erce'ute de .!@Lur!, e.te Gn Gntre2!@e o'era raL!un!!8 PHILONOUS( Atunc! .unte@ de acord c1 lucruri sensibile sunt doar acelea care sunt nemiElocit percepute de sim uri:& S'une/@!, acu@, dac1 no! 'erce'e@ ne@!O4oc!t 'r!n "19 a4tce"a dec#t 4u@!na, cu4or!4e ! 0or@a, dac1 'r!n au9 'erce'e@ a4tce"a dec#t .unete4e, 'r!n ceru4 2ur!! a4tce"a dec#t 2u.tur!4e, 'r!n @!ro. a4tce"a dec#t @!ro.ur!4e, !ar 'r!n '!'1!t a4tce"a dec#t ca4!t1L! tan2!E!4e8 HYLAS( Nu 'erce'e@8 PHILONOUS( Se 'are, a adar, c1 dac1 .u'r!@! toate ca4!t1L!4e .en.!E!4e, nu @a! r1@#ne n!@!c .en.!E!4Y HYLAS( Ad@!t78 PHILONOUS( A adar, 4ucrur!4e .en.!E!4e nu .unt n!@!c a4tce"a dec#t un @1nunc+! de ca4!t1L! .en.!E!4e .au co@E!naL!! de ca4!t1L! .en.!E!4eY HYLAS( N!@!c a4tce"a8 PHILONOUS( C14dura e.te atunc! un 4ucru .en.!E!4Y HYLAS( De.!2ur8 PHILONOUS( Con.t1 rea4!tatea 4ucrur!4or .en.!E!4e Gn 0a'tu4 de a 0! 'erce'uteY Sau e.te ce"a d!.t!nct de 'erce'L!a 4or, ce"a ce nu are n!c! o re4aL!e cu .'!r!tu4 no.truY 6%?

1
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( A e@ista e.te un 4ucru, !ar a 0! perceput e.te a4t 4ucru8 PHILONOUS( M1 re0er doar 4a 4ucrur!4e .en.!E!4e, ! toc@a! de.'re ace.tea GntreE dac1 'r!n eJ!.tenLa 4or rea41 GnLe4e2! o eJ!.tenL1 eJter!oar1 .'!r!tu4u! ! d!.t!nct1 de 0a'tu4 de a 0! 'erce'ute8 HYLAS( GnLe4e2 o eJ!.tenL1 aE.o4ut1 rea41, d!.t!nct1 ! 01r1 "reo re4aL!e cu 0a'tu4 de a 0! 'erce'ute8 PHILONOUS( Dec! c14dura, dac1 e.te .1 o recunoa te@ dre't eJ!.tenL1 rea41, treEu!e .1 eJ!.te Gn a0ara .'!r!tu4u!Y HYLAS( TreEu!e8 PHILONOUS( S'une/@!, H54a., acea.t1 eJ!.tenL1 rea41 e.te ea co@'at!E!41 cu toate 2rade4e de c14dur1 'e care 4e 'erce'e@, or! eJ!.t1 "reun @ot!" 'entru care .1 o atr!Eu!@ unora ! ./o ne21@ a4toraY Iar dac1 e.te a a, te ro2 .1/ @! 0ac! cuno.cut ace4 @ot!"8 HYLAS( Or!care ar 0! 2radu4 de c14dur1 'e care G4 'erce'e@ 'r!n .!@Lur!, 'ute@ 0! .!2ur! c1 e4 eJ!.t1 ca atare Gn oE!ectu4 care G4 cau9ea918 PHILONOUS( Cu@ a aY At#t ce4 @a! @are c#t ! ce4 @a! @!cY HYLAS( GL! .'un c1 @ot!"u4 e.te aE.o4ut 4a 0e4 'entru a@#ndou1( a@#ndou1 .unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur!T @a! @u4t Gnc1, 2radu4 ce4 @a! @are de c14dur1 e.te 'erce'ut @a! !nten. !, 'r!n ur@are, dac1 eJ!.t1 "reo d!0erenL1, .unte@ @a! .!2ur! de eJ!.tenLa .a rea41 dec#t 'ute@ 0! de rea4!tatea 2radu4u! @a! .c19ut8 PHILONOUS( Dar 2radu4 ce4 @a! r!d!cat ! @a! !nten. de c14dur1 nu e.te e4 o 0oarte @are durereY HYLAS( N!@en! n/o 'oate ne2a8 PHILONOUS( ! eJ!.t1 "reun 4ucru care nu 'erce'e care .1 0!e ca'aE!4 de durere .au de '41cereY HYLAS( S!2ur c1 nu8 PHILONOUS( E.te .uE.tanLa ta @ater!a41 o eJ!.tenL1 !n.en.!E!41, or! o eJ!.tenL1 dotat1 cu .!@L ! 'erce'L!eY HYLAS( E.te !n.en.!E!41, 01r1 Gndo!a418 PHILONOUS( A adar, ea nu 'oate 0! .uE!ect care .!@te durerea8 HYLAS( N!c!decu@8 PHILONOUS( Pr!n ur@are n!c! a ce4e! @a! @ar! c14dur! 'erce'ute 'r!n .!@Lur!, de "re@e ce recuno t! c1 e.te o durere de4oc @!c18 HYLAS( Ad@!t8 PHILONOUS( Ce e.te atunc! de .'u. de.'re a4 t1u oE!ect eJter!or( e.te e4 o .uE.tanL1 @ater!a41, or! nuY

6%>
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( E.te o .uE.tanL1 @ater!a41, cu ca4!t1L! .en.!E!4e care G! .unt !nerente8 PHILONOUS( Atunc! cu@ 'oate eJ!.ta Gn ea o c14dur1 @are, de "re@e ce recuno t! c1 acea.ta nu 'oate eJ!.ta Gntr/o .uE.tanL1 @ater!a41Y Dore.c .1/@! c4ar!0!c! ace.t a.'ect8 HYLAS( Sta!, P+!4onou., @1 te@ c1 a@ .1r!t 'e.te ca4 ad@!L#nd c1 o c14dur1 !nten.1 e.te durere8 M! ./ar '1rea @a! de2raE1 c1 durerea e.te ce"a d!.t!nct de c14dur1, anu@e con.ec!nLa .au e0ectu4 ace.te!a8 PHILONOUS( Dac1 GL! a'ro'!! @#na de 0oc, 'erce'! o .en9aL!e .!@'41 ! un!0or@1 .au dou1 .en9aL!! d!.t!ncteY HYLAS( O .en9aL!e .!@'418 PHILONOUS( C14dura nu e.te 'erce'ut1 ne@!O4oc!tY HYLAS( Da, e.te8 PHILONOUS( ! durereaY HYLAS( ! ea8 PHILONOUS( A"#nd dec! Gn "edere 0a'tu4 c1 a@#ndou1 .unt 'erce'ute ne@!O4oc!t Gn ace4a ! @o@ent ! c1 0ocu4 te a0ectea91 doar cu o !dee .!@'41 ! neco@'u.1, re9u4t1 c1 acea.t1 !dee .!@'41 Gn.1 ! e.te at#t c14dura !nten.1 'erce'ut1 ne@!O4oc!t, c#t ! durereaT ! c1, Gn con.ec!nL1, acea c14dur1 !nten.1 'erce'ut1 ne@!O4oc!t nu .e d!.t!n2e 'r!n n!@!c de un 0e4 'art!cu4ar de durere:8 HYLAS( A a ./ar '1rea8 PHILONOUS( Acu@, H54a., Gncearc1 .1 "e9! dac1 'oL! conce'e o .en9aL!a "!o4ent1 nea.oc!at1 cu durerea .au '41cerea8 HYLAS( Nu 'ot8 PHILONOUS( Sau 'oL! e4aEora o !dee de durere .au de '41cere .en.!E!41, Gn 2enera4, 01c#nd aE.tracL!e de or!ce !dee 'art!cu4ar1 de ca4d, rece, 2u.tur!, @!ro.ur! etcY HYLAS( Nu cred c1 'ot8 PHILONOUS( Nu re9u4t1 de a!c! c1 durerea .en.!E!41 nu .e deo.eEe te 'r!n n!@!c de ace4e .en9aL!! .au !de! cu un anu@!t 2rad de !nten.!tateY HYLAS( E.te de net121du!t !, ca .1 .'un ade"1ru4, Gnce' .1 @1 Gndo!e.c c1 o c14dur1 0oarte @are 'oate eJ!.ta a4tunde"a dec#t Gn .'!r!tu4 care o 'erce'e8 PHILONOUS( Cu@ a aUY E t! Gn acea .tare scepticist de .u.'en.!e Gntre a0!r@aL!e ! ne2aL!eY 6%;
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( Cred c1 'ot 0! .!2ur Gn acea.t1 'r!"!nL1( o c14dur1 0oarte "!o4ent1 ! dureroa.1 nu 'oate eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!6&8 PHILONOUS( A adar, du'1 '1rerea ta, c14dura nu are o eJ!.tenL1 rea418 HYLAS( Ad@!t8 PHILONOUS( E.te dec! cert c1 nu eJ!.t1 Gn natur1 "reun cor' rea4@ente 0!erE!nteY HYLAS( Nu a@ ne2at c1 eJ!.t1 c14dur1 rea41 Gn cor'ur!8 S'un doar c1 nu eJ!.t1 n!@!c de 0e4u4 c14dur!! !nten.e8 PHILONOUS( Dar nu a! .'u. @a! Gna!nte c1 toate 2rade4e de c14dur1 .unt 4a 0e4 de rea4eY Sau c1, dac1 eJ!.t1 "reo deo.eE!re, atunc! 2radu4 @a! r!d!cat de c14dur1 ar 0! @a! neGndo!e4n!c rea4 dec#t ce4 @a! .c19ut8 HYLAS( Ade"1rat, Gn.1 a@ .'u./o d!n cau91 c1 n/a@ 4uat Gn con.!derare te@e!u4 care eJ'4!c1 d!.t!ncL!a Gntre una ! a4ta ! 'e care acu@ G4 "1d c4ar8 C1c! c14dura !nten.1 nu e.te a4tce"a dec#t un 2en 'art!cu4ar de .en9aL!e dureroa.1, !ar durerea nu 'oate eJ!.ta dec#t Gntr/o eJ!.tenL1 care 'erce'e /percei)ing being'> re9u4t1 c1 n!c! o c14dur1 !nten.1 nu 'oate rea4@ente eJ!.ta Gntr/o .uE.tanL1 cor'ora41 care nu 'erce'e /unpercei)ing corporeal substance'::& Dar ace.ta nu e.te @ot!" ca .1 ne21@ c1 Gntr/o a.t0e4 de .uE.tanL1 care nu 'erce'e eJ!.t1 c14dur1 4a un 2rad !n0er!or6%8 PHILONOUS( Dar cu@ "o@ 'utea no! d!.t!n2e ace4e 2rade de c14dur1 care eJ!.t1 nu@a! Gn .'!r!t de ace4ea care eJ!.t1 Gn a0ara 4u!Y6< HYLAS( Nu/! n!c! o d!0!cu4tate8 t!@ c1 n!c! @1car cea @a! @!c1 durere nu 'oate .1 eJ!.te ne'erce'ut16=T a adar, or!ce 2rad de c14dur1 care e.te o durere eJ!.t1 doar Gn .'!r!t8 Dar c#t 'r!"e te ce4e4a4te 2rade de c14dur1, n!@!c nu ne oE4!21 .1 crede@ ace4a ! 4ucru de.'re e4e8 PHILONOUS( Cred c1 @a! de2raE1 "e! ad@!te c1 n!c! o eJ!.tenL1 care nu 'erce'e nu e.te ca'aE!41 de '41cereT ! n!c! de durere8 HYLAS( Ad@!t8 PHILONOUS( ! oare c14duLu4, .au or!ce a4t 2rad de c14dur1 @a! E4#nd dec#t ace4a care cau9ea91 durere, nu e.te o '41cereY HYLAS( Cu@ .1 nu 0!eY PHILONOUS( Pr!n ur@are, acea.ta nu 'oate eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!, Gn "reo .uE.tanL1 care nu 'erce'e, .au cor'6?8 HYLAS( A a .e 'are8 PHILONOUS( A adar, de "re@e ce at#t ace4e 2rade de c14dur1 care nu .unt dureroa.e, c#t ! ce4e care .unt 'ot .1 eJ!.te doar Gntr/o .uE.tanL1

TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

care 2#nde te, nu 'ute@ tra2e conc4u9!a c1 cor'ur!4e eJter!oare .unt aE.o4ut !nca'aE!4e de "reun 2rad oarecare de c14dur1Y HYLAS( Dac1 @1 2#nde.c @a! E!ne, nu cred c1 e.te at#t de e"!dent c1 .en9aL!a de c14duL e.te o '41cere, a a cu@ un 2rad r!d!cat de c14dur1 e.te e"!dent durere6>8 PHILONOUS( Nu 'ret!nd c1 .en9aL!a de c14duL e.te o '41cere at#t de @are 'e c#t 0!erE!nte4e e.te o .en9aL!e de durere8 Dar dac1 ad@!L! c1 e.te o '41cere, 0!e ea ! @!c1, acea.ta G@! "a Ou.t!0!ca GndeaOun. conc4u9!a8 HYLAS( A nu@!/o @a! de2raE1 insensibilitate::& Pare a nu 0! n!@!c @a! @u4t dec#t 4!'.a at#t a durer!!, c#t ! a '41cer!!8 ! .'er c1 nu "e! ne2a c1 o a.e@enea ca4!tate .au .tare 'oate 0! co@'at!E!41 cu o .uE.tanL1 ce nu 2#nde te8 PHILONOUS( Dac1 te/a! +ot1r#t .1 .u.L!! c1 .en9aL!a de c14duL .au de 2rad .c19ut de c14dur1 nu e.te '41cere, nu "1d cu@ te/a con"!n2e de contrar!u4 dec#t 01c#nd a'e4 4a 'ro'r!!4e ta4e .!@Lur!8 Ce cre9!, Gn.1, de.'re receY HYLAS( Ace4a ! 4ucru ca ! de.'re ca4d8 Un 2rad r!d!cat de rece e.te durere67T c1c! a .!@L! rece4e eJce.!" e.te a 'erce'e o @are Oen1( 'r!n ur@are, acea.ta nu 'oate eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!T dar Gn ceea ce 'r!"e te un 2rad @a! .c19ut de rece, 4ucrur!4e .tau 4a 0e4 ca Gn ca9u4 unu! 2rad @a! .c19ut de c14dur18 PHILONOUS( A adar, de.'re ace4e cor'ur! 4a a4 c1ror contact cu a4 no.tru 'erce'e@ un 2rad @oderat de c14dur1, treEu!e tra.1 conc4u9!a c1 au Gn e4e un 2rad @oderat de c14dur1 .au c1 .unt c14duLe, !ar de.'re ce4e 4a a4 c1ror contact .!@L!@ un 2rad a.e@1n1tor de rece, treEu!e .1 2#nd!@ c1 au rece4e Gn e4e8 HYLAS( A a treEu!e .1 0!e8 PHILONOUS( Poate 0! ade"1rat1 o doctr!n1 care G4 conduce 'e o@ Gn @od nece.ar 4a o aE.urd!tateY HYLAS( ,1r1 Gndo!a41 c1 nu 'oate8 PHILONOUS( Nu e.te o aE.urd!tate .1 2#nde t! c1 ace4a ! 4ucru ar 'utea 0! Gn ace4a ! t!@' at#t rece c#t ! ca4dY HYLAS( E.te8 PHILONOUS( Pre.u'une acu@ c1 una d!n @#!n!4e ta4e e.te 0!erE!nte, !ar cea4a4t1 rece ! c1 'e a@#ndou1 4e .cu0un9! deodat1 Gn ace4a ! "a. cu a'1, care ar 0! 4a o te@'eratur1 !nter@ed!ar1T nu "a '1rea a'a c1 e.te rece 'entru o @#n1 ! ca4d1 'entru cea4a4t1Y 6%7 6%:
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( A a e.te8 PHILONOUS( N/ar treEu!, Gn aJe.t ca9, a adar, 'otr!"!t 'r!nc!'!!4or ta4e, .1 tra2e@ conc4u9!a c1 e.te rea4@ente rece ! ca4d1 Gn ace4a ! t!@', ad!c1 du'1 cu@ .!n2ur a! Gncu"!!nLat, .1 crede@ Gntr/o aE.urd!tateY HYLAS( M1rtur!.e.c ca a a 'are8 PHILONOUS( Gn con.ec!nL1, 'r!nc!'!!4e Gn.e4e .unt 0a4.e, deoarece a! ad@!. c1 n!c! un 'r!nc!'!u ade"1rat nu duce 4a aE.urd!tate6:8 HYLAS( Dar, 4a ur@a ur@e!, 'oate 0! 4ucru @a! aE.urd dec#t .1 .'u! c1 nu e@ist cldur !n focC PHILONOUS( Ca .1 c4ar!0!c1@ @a! E!ne ace.t a.'ect, .'une/@! dac1 Gn dou1 ca9ur! eJact a.e@1n1toare nu treEu!e .1 0ace@ aceea ! Oudecat18 HYLAS( TreEu!e8 PHILONOUS( C#nd te GnLe'! cu un ac 4a de2et, nu ru'e ! .0# !e ace.ta 0!Ere4e c1rn!! ta4eY HYLAS( O 0ace8 PHILONOUS( Iar c#nd un c1rEune GL! 0r!2e de2etu4, 0ace e4 @a! @u4tY HYLAS( Nu%&8 PHILONOUS( De "re@e ce, a adar, nu Oudec! c1 .en9aL!a Gn.1 ! cau9at1 de ac ! n!c! ce"a 4a 0e4 nu eJ!.t1 Gn ac, n/ar treEu!, con0or@ ce4or ad@!.e de t!ne, .1 Oudec! c1 n!c! .en9aL!a cau9at1 de 0oc, ! n!c! ce"a a.e@1n1tor nu eJ!.t1 Gn 0ocY HYLAS( ,!e, de "re@e ce a a treEu!e .1 .tea 4ucrur!4e, .unt 2ata .1 ad@!t 4ucru4 ace.ta ! recuno.c c1 rece4e ! ca4du4 .unt .en9aL!! care eJ!.t1 doar Gn .'!r!te4e noa.treT dar Gnc1 @a! r1@#n de.tu4e ca4!t1L! care .1 ne a.!2ure de rea4!tatea 4ucrur!4or eJter!oare8 PHILONOUS( Dar ce a! .'une, H54a., dac1 ./ar do"ed! c1 4a 0e4 .tau 4ucrur!4e Gn ceea ce 'r!"e te ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e ! c1 nu .e @a! 'oate 're.u'une c1 e4e eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, a a cu@ nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u! ca4du4 ! rece4eY HYLAS( Atunc!, Gntr/ade"1r, "e! 0! 01cut ce"a ca .1/L! at!n2! .co'u4T dar nu 'rea cred .1 "1d 4ucru4 ace.ta do"ed!t8 PHILONOUS( Ha! .1 eJa@!n1@ 4ucrur!4e unu4 du'1 a4tu48 Ce cre9! de.'re 2u.t, eJ!.t1 e4 Gn a0ara .'!r!tu4u!, or! nu eJ!.t1Y HYLAS( Poate "reun o@ nor@a4 .1 .e Gndo!a.c1 de 0a'tu4 c1 9a+1ru4 e.te du4ce .au c1 'e4!nu4 e.te a@arY PHILONOUS( Arat1/@!, H54a., e.te 2u.tu4 du4ce un 0e4 'art!cu4ar de '41cere .au de .en9aL!e '41cut1, or! nu e.teY 6<&
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( E.te8 PHILONOUS( Iar 2u.tu4 a@ar nu e.te un 0e4 de ne'41cere .au de durereY HYLAS( De acord8 PHILONOUS( Dac1, a adar, 9a+1ru4 ! 'e4!nu4 .unt .uE.tanLe cor'ora4e necu2et1toare care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, cu@ 'oate du4ce4e ! a@aru4, ad!c1 '41cerea ! durerea, .1 4e core.'und1Y HYLAS( Sta!, P+!4onou., acu@ GnLe4e2 ce @/a a@12!t tot t!@'u48 M/a! GntreEat dac1 rece4e ! ca4du4, du4ce4e ! a@aru4 nu .unt 0e4ur! 'art!cu4are de '41cere ! durere, 4a care eu a@ r1.'un. .!@'4u c1 .unt8 Gn 4oc .1 0! 01cut o d!.t!ncL!e( ace4e ca4!t1L!, Gn @1.ura Gn care .unt 'erce'ute de no!, .unt '41cer! .au durer!, dar nu ca eJ!.t#nd Gn oE!ecte4e eJter!oare8 De aceea, a adar, nu treEu!e .1 conc+!de@ Gn @od aE.o4ut c1 nu eJ!.t1 c14dur1 Gn 0oc .au du4ce Gn 9a+1r, c! doar c1 ace4 ca4d .au du4ce, Gn @1.ura Gn care .unt 'erce'ute de no!, nu eJ!.t1 Gn 0oc .au Gn 9a+1r8 Ce a! de .'u. 4a acea.taY PHILONOUS( S'un c1 nu are n!@!c de/a 0ace cu c+e.t!unea noa.tr18 D!.cuL!a noa.tr1 .e re0er1 eJc4u.!" 4a 4ucrur!4e .en.!E!4e, 'e care 4e/a! de0!n!t a 0! 4ucrur!4e 'e care no! le percepem nemiElocit prin sim urile noastre& Or!care ar 0! dec! ce4e4a4te ca4!t1L! de.'re care "orEe t!, Gn @1.ura Gn care .unt d!.t!ncte de ace.tea nu cuno.c n!@!c de.'re e4e ! nu au n!c! o 4e21tur1 cu a.'ectu4 Gn d!.cuL!e8 PoL!, e ade"1rat, .1 'ret!n9! c1 a! de.co'er!t anu@!te ca4!t1L! 'e care nu 4e 'erce'! ! .1 a.erte9! c1 ace4e ca4!t1L! ne.en.!E!4e eJ!.t1 Gn 0oc ! Gn 9a+1r8 G@! "!ne Gn.1 eJtre@ de 2reu .1 GnLe4e2 ce ro4 ar a"ea ace.tea Gn ce4e d!.cutate de no!8 S'une/@! dec! Gnc1 o dat1 dac1 recuno t! c1 rece4e ! ca4du4, du4ce4e ! a@aru4 IGnLe4e2#nd 'r!n ace.tea ca4!t1L! care .unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur!K nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!Y HYLAS( GnLe4e2 c1 nu are ro.t .1 o L!n @orL! 'e a @ea, a a Gnc#t renunL! 4a te9a re0er!toare 4a ca4!t1L!4e @enL!onate8 Cu toate ace.tea, @1rtur!.e.c c1 .un1 .tran!u .1 .'u! c1 9a+1ru4 nu e.te du4ce8 PHILONOUS( S're .at!.0acL!a ta u4ter!oar1, Gn.1, re04ectea91 4a 0a'tu4 c1 ceea ce a4t1dat1 '1rea du4ce, "a '1rea a@ar une! Eo4L! 'a4at!ne !n04a@ate8 ! n!@!c nu 'oate 0! @a! c4ar dec#t c1 d!0er!te 'er.oane 'erce' 2u.tur! d!0er!te Gn ca9u4 ace4u!a ! a4!@ent, 'entru c1 ceea ce unu! o@ G! '4ace, a4tu!a G! re'u2n1%68 Oare ./ar 'utea Gnt#@'4a 4ucru4 ace.ta dac1 2u.tu4 ar 0! ce"a rea4@ente !nerent a4!@ente4orY HYLAS( Recuno.c c1 e.te ce"a ce nu/@! 'ot eJ'4!ca8 6<6
GEORGE $ERBELEY

PHILONOUS( A"e@ acu@ de 4uat Gn con.!derare @!ro.ur!4e8 Iar 'entru acea.ta a "rea .1 t!u dac1 ceea ce ./a .'u. de.'re 2u.tur! nu 4! .e 'otr!"e te Gntoc@a! ! 4or8 Nu .unt e4e .en9aL!! 4a 0e4 de '41cute .au de ne'41cuteY HYLAS( Sunt8 PHILONOUS( PoL! atunc! .1 conce'! ca 'o.!E!41 eJ!.tenLa 4or Gntr/un 4ucru care nu 'erce'eY HYLAS( Nu 'ot8 PHILONOUS( Sau GL! 'oL! !@a2!na c1 41tur!4e ! eJcre@ente4e 4e 'ro"oac1 ace4or an!@a4e 01r1 raL!une care 4e @1n#nc1 de/a "a4@a ace4ea ! @!ro.ur! 'e care 4e 'erce'e@ no! Gn e4eY%% HYLAS( N!c!decu@8 PHILONOUS( A adar, nu 'ute!n conc+!de ! de.'re @!ro.ur!, ca ! de.'re ce4e4a4te ca4!t1L! @enL!onate @a! Gna!nte, c1 e4e nu 'ot eJ!.ta dec#t Gntr/o .uE.tanL1 care 'erce'e .au .'!r!tY HYLAS( Cred c1 'ute@8 PHILONOUS( Atunc! de.'re .unete ce treEu!e .1 2#nd!@( .unt e4e acc!dente !nerente rea4@ente cor'ur!4or eJter!oare, or! nuY HYLAS( E.te c4ar c1 nu .unt !nerente cor'ur!4or .onore%<, 'entru c1 un c4o'ot 4o"!t Gn rec!'!entu4 une! 'o@'e 'neu@at!ce d!n care ./a .co. aeru4 nu e@!te n!c! un .unet8 A adar, aeru4 e.te ace4a care treEu!e 'r!"!t ca .uE!ect a4 .unetu4u!8 PHILONOUS( D!n ce cau91, H54a.Y HYLAS( Pentru c1, atunc! c#nd "reo @! care e.te 'rodu.1 Gn aer, 'erce'e@ un .unet @a! @are .au @a! @!c, 'ro'orL!ona4 cu @! carea aeru4u!T dar 01r1 "reo @! care oarecare Gn aer nu au9!@ n!c!odat1 "reun .unet%=8 PHILONOUS( Ad@!L#nd Gn.1 c1 no! nu au9!@ n!c!odat1 un .unet dec#t dac1 "reo @! care .e 'roduce Gn aer, nu GnLe4e2 totu ! cu@ 'oL! !n0era de a!c! c1 .unetu4 Gn.u ! e.te Gn aer8 HYLAS( Toc@a! @! carea Gn aeru4 eJter!or e.te aceea care 'roduce Gn .'!r!t .en9aL!a de sunet& C1c! 4o"!nd t!@'anu4 urec+!! e4 cau9ea91 o "!EraL!e, !ar, atunc! c#nd acea.t1 "!EraL!e e.te co@un!cat1 cre!eru4u!%? de ner"!! aud!t!"!, .u04etu4 e.te a0ectat de .en9aL!a nu@!t1 sunet& PHILONOUS( Cu@ a aYU E.te dec! .unetu4 o .en9aL!eY HYLAS( Vreau .1 .'un c1, 0!!nd 'erce'ut de no!, e4 e.te o .en9aL!e 'art!cu4ar1 a .'!r!tu4u!8 6<%

TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

PHILONOUS( ! 'oate "reo .en9aL!e .1 eJ!.te Gn a0ara .'!r!tu4u!Y HYLAS( S!2ur c1 nu8

PHILONOUS( Cu@ 'oate atunc! .unetu4, 0!!nd o .en9aL!e, .1 eJ!.te Gn aer, dac1 'r!n aer GnLe4e2! o .uE.tanL1 !n.en.!E!41 ! care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!Y HYLAS( TreEu!e, P+!4onou., .1 0ac! deo.eE!re Gntre .unetu4 a a cu@ e.te e4 'erce'ut de no! ! cu@ e.te e4 Gn .!ne /as it is in itself'> .au Iceea ce e.te ace4a ! 4ucruK Gntre .unetu4 'e care G4 'erce'e@ ne@!O4oc!t ! ace4a care eJ!.t1 Gn a0ara noa.tr18 Ce4 d!nt#!, Gntr/ade"1r, e.te un 0e4 'art!cu4ar de .en9aL!e, 'e c#nd ce414a4t e.te 'ur ! .!@'4u o @! care "!Eratoare .au o ondu4aL!e Gn aer8 PHILONOUS( Socotea@ c1 deOa a@ 'reGnt#@'!nat acea.t1 d!.t!ncL!e 'r!n r1.'un.u4 'e care L! 4/a@ dat atunc! c#nd a! "rut .1 o a'4!c! @a! Gna!nte 4a un ca9 ana4o28 Dar, ca .1 nu @a! 4un2!@ "orEa, e t! .!2ur c1 .unetu4 nu e.te rea4@ente n!@!c a4tce"a dec#t @! careY HYLAS( Sunt8 PHILONOUS( Dec! or!ce 'oate 0! .'u. de.'re .unetu4 rea4, 'oate 0! cu ade"1rat atr!Eu!t @! c1r!!Y HYLAS( Da8 PHILONOUS( Atunc! e.te de Eun/.!@L .1 .e "orEea.c1 de.'re mi3care ca de.'re un 4ucru care e.te strident, dulce, acut .au gra);0& HYLAS( V1d c1 e t! +ot1r#t .1 nu @1 GnLe4e2!8 Oare nu e.te e"!dent c1 ace4e acc!dente .au @odur! a'arL!n doar .unetu4u! .en.!E!4 .au sunetului Gn acce'L!unea oE! nu!t1 a cu"#ntu4u!, dar nu sunetului Gn .en.u4 rea4 ! 0!4o.o0!c, care, a a cu@ toc@a! L!/a@ .'u., nu e.te n!@!c a4tce"a dec#t o anu@!t1 @! care a aeru4u!Y%; PHILONOUS( Se 'are atunc! c1 eJ!.t1 dou1 0e4ur! de .unet( unu4 "u42ar .au ace4a care e.te au9!t, !ar a4tu4 0!4o.o0!c ! rea4Y HYLAS( C+!ar a a8 PHILONOUS( ! c1 ace4a d!n ur@1 con.t1 d!n @! careY HYLAS( Cu@ L!/a@ .'u. @a! Gna!nte8 PHILONOUS( S'une/@!, H54a., c1ru!a d!ntre .!@Lur! cre9! c1/! a'arL!ne !deea de @! careY Au9u4u!Y HYLAS( Gn @od cert nuT c! "19u4u! ! '!'1!tu4u!8 PHILONOUS( Ar re9u4ta de a!c! atunc! c1, du'1 '1rerea ta, .unete4e rea4e 'ot 0! )7ute .au pipite, dar n!c!odat1 au7ite& 6<<
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( ,!! atent, P+!4onou., dac1 GL! '4ace, 'oL! .1 !e! Gn EatOocur1 o'!n!a @ea, dar acea.ta nu "a .c+!@Ea ade"1ru4 4ucrur!4or8 Recuno.c, e ade"1rat, c1 !n0erenLe4e 'e care @! 4e atr!Eu! .un1 oarecu@ E!9ar, dar 4!@Ea co@un1, o t!!, e.te 01cut1 de "u42 ! 'entru u9u4 "u42u4u!( nu treEu!e de aceea .1 ne @!re c1 eJ're.!!4e ada'tate noL!un!4or 0!4o.o0!ce eJacte 'ar reEarEat!"e ! ne4a4ocu4 4or8 PHILONOUS( A@ aOun. '#n1 a!c!Y Te a.!2ur c1 eu Gn.u@! G@! Gnc+!'u! c1 a@ @er. de.tu4 de de'arte, de "re@e ce L!! .1 ne 4u1@ r1@a./Eun de 4a 0ra9e4e ! o'!n!!4e co@uneT c1c! o 'arte 'r!nc!'a41 a cercet1r!! noa.tre e.te .1 eJa@!n1@ a4e cu! noL!un! .unt ce4e @a! Gnde'1rtate de dru@u4 co@un ! ce4e @a! contrare .!@Lu4u! 2enera4 a4 4u@!!%78 Dar 'oL! crede c1 nu e.te dec#t un 'aradoJ 0!4o.o0!c .1 .'u! c1 sunetele reale nu sunt niciodat au7ite ! !deea de.'re e4e e.te oEL!nut1 'r!n a4te .!@Lur!Y ! c1 nu e.te a!c! n!@!c contrar natur!! ! ade"1ru4u! 4ucrur!4orY HYLAS( Ca .1 0!u .!ncer, 4ucru4 ace.ta nu/@! '4ace8 Iar du'1 conce.!!4e deOa 01cute, 'ot tot at#t de E!ne .1 ad@!t c1 n!c! .unete4e nu au o eJ!.tenL1 rea41 Gn a0ara .'!r!tu4u!%:8 PHILONOUS( ! .'er c1 nu "e! a"ea n!c! o d!0!cu4tate Gn a recunoa te ace4a ! 4ucru de.'re cu4or!8 HYLAS( Iart1/@1, dar ca9u4 cu4or!4or e.te 0oarte d!0er!t8 Ce 'oate 0! @a! c4ar dec#t 0a'tu4 c1 4e "ede@ 'e oE!ecteY PHILONOUS( OE!ecte4e de.'re care "orEe t! .unt, 're.u'un, .uE.tanLe cor'ora4e care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!Y HYLAS( Da8 PHILONOUS( Iar e4e au cu4or! "er!taE!4e ! rea4e, care 4e .unt !nerenteY HYLAS( ,!ecare oE!ect "!9!E!4 are cu4oarea 'e care o "ede@ 4a e48 PHILONOUS( Cu@ a aYU Nu e.te "!9!E!4 dec#t ceea ce 'erce'e@ cu "19u4Y HYLAS( Nu e.te8 PHILONOUS( ! tot ceea ce 'erce'e@ 'r!n .!@Lur! e.te 'erce'ut ne@!O4oc!tY HYLAS( De c#te or! "o! 0! oE4!2at .1 re'et ace4a ! 4ucruY A!/a@ .'u. c1 da<&8 PHILONOUS( A! r1Edare, Eunu4e H54a., ! .'une/@! Gnc1 o dat1 dac1 eJ!.t1 "reun 4ucru ne@!O4oc!t 'erce'ut 'r!n .!@Lur!, cu eJce'L!a ca4!t1L!4or .en.!E!4e8 t!u c1 a! .'u. c1 nu eJ!.t1, Gn.1 a dor! .1 0!u !n0or@at dac1 Gnc1 @a! 'er.! t! Gn aceea ! o'!n!e8 6<=
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( Da8 PHILONOUS( Te ro2 .1/@! .'u! dac1 .uE.tanLa cor'ora41 4a care te re0er! e.te o ca4!tate .en.!E!41 .au dac1 e.te 01cut1 d!n ca4!t1L! .en.!E!4e8 HYLAS( Ce @a! GntreEareU C+!ar .1 0! cre9ut c!ne"a "reodat1 4ucru4 ace.taY PHILONOUS( Mot!"u4 GntreE1r!! @e4e a 0o.t ace4a c1, .'un#nd tu c1 orice obiect are culoarea pe care o )edem

la el, 0ac! d!n oE!ecte4e "!9!E!4e .uE.tanLe cor'ora4eT ceea ce !@'4!c1 0!e c1 .uE.tanLe4e cor'ora4e .unt ca4!t1L! .en.!E!4e, 0!e c1 eJ!.t1 ce"a Gn a0ar1 de ca4!t1L!4e .en.!E!4e 'erce'ute 'r!n "19T dar cu@ a.u'ra ace.tu! a.'ect a@ c19ut de acord Gn @od 0or@a4, ceea ce Gnc1 .u.L!!, re9u4t1 c4ar c1 a ta .uE.tanL1 cor'ora41 nu .e d!.t!n2e 'r!n n!@!c de ca4!t1L!4e .en.!E!4e8 HYLAS( PoL! tra2e or!c#te conc4u9!! aE.urde GL! '4ace ! .1/L! da! .!4!nLa .1 Gnc#4ce t! ce4e @a! c4are 4ucrur!, dar nu @1 "e! con"!n2e n!c!odat1 .1 nu @1 Gncred .!@Lur!4or8 GnLe4e2 c4ar ceea ce "reau .1 .'un8 PHILONOUS( Nu dore.c dec#t .1 @1 0ac! ! 'e @!ne .1 GnLe4e28 Dar de "re@e ce nu e t! d!.'u. .1 eJa@!n1@ noL!unea ta de .uE.tanL1 cor'ora41, nu "o! @a! .t1ru! a.u'ra ace.tu! a.'ect8 Nu@a! c1 a "rea .1/@! 0ac! cuno.cut dac1 Gn cor'ur!4e eJter!oare eJ!.t1 ace4ea ! cu4or! 'e care 4e "ede@, .au a4te4e8 HYLAS( EJact ace4ea !8 PHILONOUS( Cu@ a aYU Ace.t 0ru@o. ro u ! 'ur'ur!u 'e care G4 "ede@ 'e ace! nor! de aco4o, eJ!.t1 rea4@ente Gn e!Y<6 Sau GL! !@a2!ne9! c1 au Gn e! Gn ! ! "reo a4t1 0or@1 dec#t aceea de ceaL1 Gntunecat1 .au de "a'or!Y HYLAS( TreEu!e .1 ad@!t, P+!4onou., c1 ace4e cu4or! nu .unt rea4@ente Gn nor! a a cu@ 'ar e! a 0!, 4a acea.t1 d!.tanL18 Sunt doar cu4or! a'arente8 PHILONOUS( Le nu@e t! aparentei Cu@ "o@ d!.t!n2e ace.te cu4or! a'arente de ce4e rea4eY HYLAS( ,oarte u or8 TreEu!e con.!derate a'arente ace4ea care a'ar doar 4a d!.tanL1 ! care d!.'ar c#nd .unte@ @a! a'roa'e de e4e8 PHILONOUS( ! 're.u'un c1 treEu!e .1 4e con.!der1@ rea4e 'e ace4ea de.co'er!te c#t @a! a'roa'e 'o.!E!4 ! 4a o cercetare eJact18 HYLAS( Corect8 PHILONOUS( Cea @a! a'ro'!at1 ! @a! eJact1 cercetare .e 0ace cu aOutoru4 @!cro.co'u4u! .au cu oc+!u4 4!Eer<%Y 6<?
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( Cu @!cro.co'u4, de.!2ur8 PHILONOUS( Dar @!cro.co'u4 ade.ea de.co'er1 Gntr/un oE!ect cu4or! d!0er!te de ace4ea 'erce'ute de "19u4 nea.!.tat de @!cro.co'8 Iar Gn ca9u4 Gn care a"e@ @!cro.coa'c care @1re.c @u4t, e.te cert c1 n!c! un oE!ect "19ut 'r!n e4e nu "a a'1rea ca a"#nd aceea ! cu4oare 'e care o arat1 oc+!u4u! 4!Eer8 HYLAS( ! ce conc4u9!e tra2! d!n toate ace.teaY Nu 'oL! ar2u@enta c1 nu eJ!.t1 rea4@ente ! Gn @od natura4 cu4or! Gn oE!ecte, deoarece, 'r!n trata@ente art!0!c!a4e, e4e 'ot 0! .c+!@Eate .au 01cute .1 d!.'ar18 PHILONOUS( Socot c1 .e 'oate Gn @od e"!dent tra2e conc4u9!a, d!n 'ro'r!!4e ta4e conce.!!, c1 toate cu4or!4e 'e care 4e "ede@ cu oc+!u4 4!Eer .unt doar a'arente, ca ace4ea a4e nor!4or, de "re@e ce e4e d!.'ar 4a o @a! @!nuL!oa.1 ! '4!n1 de acurateLe !n.'ectare, 'e care ne/o 'er@!te @!cro.co'u48 A'o!, 're"en!nd e"entua4e4e ta4e oE!ecL!!, te GntreE dac1 .tarea rea41 ! natura41 a unu! oE!ect e.te @a! E!ne de.co'er!t1 cu o 'r!"!re 0oarte a.cuL!t1 ! 'enetrant1, or! cu una care e.te @a! 'uL!n a.cuL!t18 HYLAS( Cu cea d!nt#!, 01r1 Gndo!a418 PHILONOUS( Nu e.te c4ar, con0or@ dioptricii, c1 @!cro.coa'e4e 0ac 'r!"!rea @a! '1trun91toare ! c1 're9!nt1 oE!ecte4e a a cu@ e4e ar a'1rea oc+!u4u! Gn ca9u4 Gn care ace.ta ar 0! dotat cu cea @a! @are a.cuL!@eY HYLAS( A a e.te8 PHILONOUS( Gn con.ec!nL1, treEu!e .1 .ocot!@ re're9entarea @!cro.co'!c1 a 0! aceea care ne 0ace .1 "ede@ ce4 @a! E!ne natura rea41 a 4ucru4u! .au ceea ce e.te e4 Gn .!ne Gn.u !<<8 De aceea cu4or!4e 'erce'ute 'r!n @!cro.co' .unt @a! 2enu!ne ! @a! rea4e dec#t ace4ea 'erce'ute a4t0e48 HYLAS( M1rtur!.e.c c1 e.te ce"a @!e9 Gn ce4e ce .'u!<=8 PHILONOUS( Gn a0ar1 de acea.ta, e.te 0a't nu doar 'o.!E!4, c! "1d!t, c1 eJ!.t1 rea4@ente an!@a4e a! c1ror oc+! .unt de 4a natur1 a4c1tu!L! Gn a a 0e4 Gnc#t .1 'ercea'1 ace4e 4ucrur! care, 'r!n @!c!@ea 4or, .ca'1 "eder!! noa.tre8 Ce '1rere a! de ace4e an!@a4e ne.'u. de @!c!, 'erce'ute cu aOutoru4 4u'e4orY TreEu!e .1 're.u'une@ c1 e4e .unt toate co@'4et oarEeY Or!, Gn ca9u4 c1 e4e "1d, .e 'oate !@a2!na c1 'r!"!rea 4or nu are ace4a ! ro4 Gn 0er!rea cor'ur!4or 4or de "1t1@1r!, cu@ are Gn ca9u4 ce4or4a4te an!@a4eY Iar dac1 a a e.te, nu e.te e"!dent c1 e4e treEu!e .1 "ad1 'art!cu4e @a! @!c! dec#t 'ro'r!!4e 4or cor'ur!, 'art!cu4e care 4e "or
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS 4 PHILONOUS

a'1rea Gn 0!ecare oE!ect .uE un a.'ect cu totu4 d!0er!t de ace4a care !@'re.!onea91 .!@Lur!4e noa.treY N!c! @1car 'ro'r!!! no tr! oc+! nu ne 're9!nt1 Gntotdeauna oE!ecte4e Gn ace4a ! @od8 Toat1 4u@ea t!e c1 ce4or Eo4na"! de gdlbinare toate 4ucrur!4e 4! .e 'ar 2a4Eene<?8 Nu e.te de aceea c#t .e 'oate de 'roEaE!4 ca ace4e an!@a4e, Gn a! c1ror oc+! d!.cerne@ o .tructur1 0oarte d!0er!t1 de a noa.tr1 ! a4e c1ror cor'ur! @u.te.c de u@or! d!0er!te, .1 nu "ad1 Gn 0!ecare oE!ect ace4ea ! cu4or!, ca ace4ea 'e care 4e "ede@ no!Y D!n toatea ace.tea nu ./ar '1rea oare c1 re9u4t1 c1 toate cu4or!4e .unt 4a 0e4 de a'arente ! c1 n!c! una d!ntre ce4e 'erce'ute de no! nu e.te rea4@ente !nerent1 "reunu! oE!ect eJter!orY HYLAS( S/ar '1rea8 PHILONOUS( Punctu4 ace.ta "a 0! Gn a0ar1 de or!ce Gndo!a41 dac1 "e! 4ua Gn con.!derare 0a'tu4 c1, Gn ca9u4 Gn care cu4or!4e ar 0! 'ro'r!et1L! .au @odur! de a 0! rea4e, !nerente cor'ur!4or eJter!oare, e4e n/ar 'utea .1 ad@!t1 n!c!

o .c+!@Eare 01r1 ca "reo .c+!@Eare .1 .e 0! 'rodu. Gn cor'ur!4e Gn.e4eT dar, d!n toate ce4e .'u.e, nu e.te e"!dent c1, 'r!n 0o4o.!rea @!cro.co'u4u!, 'r!n @od!0!carea .ur"en!t1 Gn u@or!4e oc+!u4u! .au "ar!aL!a de d!.tanL1, 01r1 n!c! un 0e4 de .c+!@Eare rea41 Gn 4ucru4 Gn.u !, cu4or!4e unu! oE!ect 0!e .e .c+!@E1, 0!e d!.'ar cu totu4Y $a @a! @u4t, toate c!rcu@.tanLe4e r1@#n#nd ace4ea !, .c+!@E1 doar 'o9!L!a oE!ecte4or ! e4e "or 're9enta oc+!u4u! cu4or! d!0er!te8 Ace4a ! 4ucru .e Gnt#@'41 dac1 'r!"e t! un oE!ect Gn "ar!ate !nten.!t1L! de 4u@!n18 ! ce e.te @a! E!ne cuno.cut dec#t 0a'tu4 c1 ace4ea ! cor'ur! a'ar d!0er!t co4orate 4a 4u@!na une! 4u@#n1r! ! 4a 4u@!na 9!4e!Y Adau21 4a ace.tea eJ'er!@entu4 cu 'r!.@a care, .e'ar#nd ra9e4e etero2ene a4e 4u@!n!!, .c+!@E1 cu4oarea or!c1ru! oE!ect ! "a 0ace ca a4Eu4 ce4 @a! a4E .1 a'ar1 dre't un a4Ea.tru !nten. .au ro u oc+!u4u! 4!Eer8 S'une/@! acu@ dac1 Gnc1 @a! cre9! c1 0!ecare cor' are cu4oarea .a rea41 ! ade"1rat1, !nerent1 4u!T !ar dac1 cre9! c1 are, a "rea .1 a04u de 4a t!ne ce d!.tanL1 anu@e ! ce 'o9!L!e a oE!ectu4u!, ce .tructur1 ! ce 0or@1 'art!cu4ar1 a oc+!u4u!, ce !nten.!tate .au ce 0e4 de 4u@!n1 .unt nece.are 'entru ca no! .1 0!@ .!2ur! c1 'erce'e@ cu4oare ade"1rat1 ! c1 o d!.t!n2e@ de cea a'arent1<>8 HYLAS( M1 dec4ar Gn Gntre2!@e .at!.01cut ! recuno.c c1 e4e .unt toate 4a 0e4 de a'arente, cu4oarea ne 0!!nd rea4@ente !nerent1 cor'ur!4or eJter!oare, c! 0!!nd cu totu4 Gn 4u@!n18 Iar ceea ce G@! Gnt1re te acea.t1 o'!n!e e.te c1, Gn ra'ort cu cant!tatea de 4u@!n1, cu4or!4e .unt @a! @u4t .au @a! 'uL!n "!!T !ar dac1 nu eJ!.t1 4u@!n1, atunc! nu eJ!.t1 cu4or! 6<> 6<;
GEORGE $ERBELEY

'erce'ute8 Ma! @u4t, ad@!L#nd c1 eJ!.t1 cu4or! 'e oE!ecte4e eJter!oare, cu@ 4e/a@ 'utea totu ! 'erce'eY C1c! n!c! un cor' eJter!or nu a0ectea91 .'!r!tu4 01r1 a acL!ona @a! Gnt#! a.u'ra or2ane4or noa.tre de .!@L8 Dar .!n2ura acL!une a cor'ur!4or e.te @! careaT !ar @! carea nu 'oate 0! co@un!cat1 a4t0e4 dec#t 'r!n !@'u4.8 Un oE!ect Gnde'1rtat nu 'oate de aceea .1 acL!one9e a.u'ra oc+!u4u! ! n!c! .1 .e 0ac1, Gn .!ne .au Gn 'ro'r!et1L!4e .a4e, 'erce't!E!4 'entru .u04et8 De unde re9u4t1 Gn @od e"!dent c1 eJ!.t1 o .uE.tanL1 ne@!O4oc!t cont!2u1 care, o'er#nd a.u'ra oc+!u4u!, cau9ea91 'erce'L!a cu4or!4or( acea .uE.tanL1 e.te 4u@!na8 PHILONOUS( Cu@ a aYU E.te atunc! 4u@!na o .uE.tanL1Y HYLAS( GL! .'un, P+!4onou., c1 4u@!na eJter!oar1 nu e.te a4tce"a dec#t o .uE.tanL1 .uEt!41 ! 04u!d1, a4e c1re! 'art!cu4e @!nu.cu4e, care .unt a2!tate ener2!c ! .unt re04ectate Gn d!0er!te @odur! de d!0er!te .u'ra0eLe a4e oE!ecte4or eJter!oare '#n1 4a oc+!, co@un!c1 d!0er!te @! c1r! ner"!4or o't!c!T @! c1r! care, 0!!nd 'ro'a2ate 4a cre!er, cau9ea91 a!c! !@'re.!! "ar!ateT !ar ace.tea .unt 4e2ate de .en9aL!!4e de ro u, a4Ea.tru, 2a4Een etc8<;8 PHILONOUS( Se 'are atunc! c1 4u@!na nu 0ace dec#t .1 92udu!e ner"!! o't!c!8 HYLAS( N!@!c a4tce"a8 PHILONOUS( ! c1, dre't ur@are a 0!ec1re! @! c1r! 'art!cu4are a ner"!4or, .'!r!tu4 e.te a0ectat de o .en9aL!e, care e.te o anu@!t1 cu4oare 'art!cu4ar18 HYLAS( Corect8 PHILONOUS( Iar ace.te .en9aL!! nu au n!c! o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 HYLAS( Nu au8 PHILONOUS( Atunc! cu@ de a0!r@! c1 cu4or!4e .unt Gn 4u@!n1, de "re@e ce 'r!n lumin tu GnLe4e2! o .uE.tanL1 cor'ora41 eJter!oar1 .'!r!tu4u!Y HYLAS( Lu@!n1 ! cu4or!, Gn @1.ura Gn care .unt ne@!O4oc!t 'erce'ute de no!, ad@!t c1 nu 'ot eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Dar Gn e4e Gn.e4e .unt doar @! c1r! ! con0!2uraL!! a4e anu@!tor 'art!cu4e !n.en.!E!4e de @ater!e8 PHILONOUS( Dec! cu4or!4e, Gn .en.u4 "u42ar, or! 4uate dre't oE!ecte ne@!O4oc!te a4e "19u4u!, nu .e 'ot Gnt#4n! dec#t Gntr/o .uE.tanL1 care 'erce'e8 6<7
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( Acea.ta e.te ceea ce a0!r@8 PHILONOUS( E! E!ne, dat 0!!nd 0a'tu4 c1 renunL! 4a 'unctu4 re0er!tor 4a ace4e ca4!t1L! .en.!E!4e care, de a4t0e4, .unt .!n2ure4e .ocot!te cu4or! de toat1 o@en!rea, atunc! 'oL! .u.L!ne ce/L! '4ace cu 'r!"!re 4a ace4e cu4or! !n"!9!E!4e a4e 0!4o.o0!4or8 Nu/! treaEa @ea .1 4e aduc Gn d!.cuL!e, Gn.1 doar a dor! .1 te 2#nde t! dac1, a"#nd Gn "edere cercetarea 'e care o Gntre'r!nde@, e.te 'rudent d!n 'artea ta .1 a0!r@! c1 ro3ul 3i albastrul pe care le )edem nu sunt culori reale, dar c ni3te mi3cri 3i figuri necunoscute, pe care nici un om nu le%a )7ut 3i nu le poate )edea )reodat, merit cu ade)rat acest nume& Nu .unt ace.tea n! te o'!n!! ocante ! nu .unt e4e 'a.!E!4e de tot at#tea !n0erenLe r!d!co4e ca ! ace4ea 4a care a! 0o.t oE4!2at .1 renunL! @a! Gna!nte, Gn ca9u4 .unete4orY HYLAS( Recuno.c Gn @od .!ncer, P+!4onou., c1 e.te Gn 9adar .1 @1 @a! G@'otr!"e.c8 Cu4or!, .unete, 2u.tur!, Gntr/un cu"#nt, toate ce4e nu@!te calit i secundare nu au Gn @od cert n!c! o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Dar nu treEu!e .1 .e 're.u'un1 c1 'r!n acea.t1 recunoa tere t!rEe.c ce"a d!n rea4!tatea @ater!e! .au a oE!ecte4or eJter!oare, "19#nd c1 eJ!.t1 de.tu! 0!4o.o0! care .u.L!n ace4a ! 4ucru ! care, totu !, .unt c#t .e 'oate de de'arte de a ne2a @ater!a<78 Ca .1 GnLe4e2! @a! c4ar acea.ta, treEu!e .1 t!! c1 0!4o.o0!! G@'art ca4!t1L!4e .en.!E!4e Gn primare ! secundareSI& Pr!@e4e .unt Gnt!nderea, 0or@a, .o4!d!tatea, 2reutatea, @! carea ! re'au.u48 Iar ace.tea, .u.L!n e!, eJ!.t1 rea4@ente Gn cor'ur!8 Ce4e4a4te ca4!t1L! .unt ce4e enu@erate de no! @a! .u. .au, 'e .curt, toate ca4!t1L!4e .en.!E!4e Gn a0ar1 de ce4e 'r!@are, ca4!t1L! care, a.ertea91 0!4o.o0!! re.'ect!"!, nu .unt dec#t .en9aL!! .au !de! care

nu eJ!.t1 a4tunde"a dec#t Gn .'!r!t8 Dar nu @1 Gndo!e.c c1 tu t!! deOa toate ace.tea, Gn ceea ce @1 'r!"e te, Gnc1 de @u4t a@ a04at c1 o a.e@enea o'!n!e are cur. Gn r#ndur!4e 0!4o.o0!4or, dar n!c!odat1 '#n1 acu@ n/a@ 0o.t 'e de'4!n con"!n. de ade"1ru4 e!8 PHILONOUS( Dec! Gnc1 @a! e t! de '1rere c1 Gnt!nderea ! 0or@a .unt !nerente .uE.tanLe4or necu2et1toare eJter!oareY HYLAS( Sunt8 PHILONOUS( Dar ce a! .'une dac1 ace4ea ! ar2u@ente adu.e G@'otr!"a eJ!.tenLe! ca4!t1L!4or .ecundare "or 0! adu.e dre't 'roE1 ! G@'otr!"a eJ!.tenLe! ce4or4a4teY HYLAS( Vo! 0! atunc! oE4!2at .1 cred c1 ! e4e eJ!.t1 doar Gn .'!r!t=&8 6<:
GEORGE $ERBELEY

PHILONOUS( O'!n!a ta e.te c1 toc@a! 0or@a ! Gnt!nderea, 'e care 4e 'erce'! 'r!n .!@Lur!, eJ!.t1 Gn oE!ectu4 eJter!or .au .uE.tanLa @ater!a41Y HYLAS( A a e8 PHILONOUS( Au toate ce4e4a4te an!@a4e te@e!ur! 4a 0e4 de Eune ca .1 2#ndea.c1 ace4a ! 4ucru de.'re 0or@a ! Gnt!nderea 'e care e4e 4e "1d ! .!@tY HYLAS( ,1r1 Gndo!a41, dac1 e4e 'ot c#t de c#t .1 2#ndea.c18 PHILONOUS( Ia .'une/@!, H54a., nu 2#nde t! c1 .!@Lur!4e 4e/ar 0! date an!@a4e4or 'entru con.er"area 4or ! Eun1.tarea Gn "!aL1Y Sau nu@a! o@u4u! 4e/au 0o.t date Gn ace.t .co'Y HYLAS( Ind!.cutaE!4 c1 au aceea ! ut!4!tate 4a toate ce4e4a4te an!@a4e=68 PHILONOUS( Dac1 a a .tau 4ucrur!4e, nu e.te nece.ar ca e4e .1/ ! 'ercea'1 'ro'r!!4e @e@Ere ! ace4e cor'ur! care 4e/ar 'utea 0! d1un1toareY HYLAS( De.!2ur8 PHILONOUS( Pr!n ur@are, treEu!e 're.u'u. c1 o @o4!e G ! "ede 'ro'r!!4e '!c!oare ! 4ucrur!4e de o @1r!@e e2a41 .au c+!ar @a! @!c!, ca ! cor'ur!4e de d!@en.!un! con.!deraE!4e, cu toate c1 Gn ace4a ! t!@' L!e L! .e 'ar aE!a d!.cernaE!4e .au ce4 @u4t ca n! te 'uncte "!9!E!4e8 HYLAS( Nu 'ot ne2a acea.ta8 PHILONOUS( Iar unor 0!!nLe @a! @!c! dec#t @o4!a, ace.te cor'ur! 4! .e "or '1rea Gnc1 ! @a! @ar!8 HYLAS( A a e8 PHILONOUS( A a Gnc#t ceea ce tu aE!a dac1 'oL! d!.cerne, unu! a4t an!@a4 eJtre@ de @!c G! "a a'1rea 4a 0e4 de ur!a ca L!e un @unte enor@8 HYLAS( De acord8 PHILONOUS( Se 'oate ca unu4 ! ace4a ! 4ucru .1 0!e Gn ace4a ! t!@', Gn e4 Gn.u !, de d!@en.!un! d!0er!teY HYLAS( Ar 0! aE.urd .1 ne !@a2!n1@ a a ce"a8 PHILONOUS( Dar, d!n ce4e .'u.e de t!ne re9u4t1 c1 at#t Gnt!nderea 'e care o 'erce'! tu, c#t ! aceea 'erce'ut1 de @o4!a Gn.1 !, ca ! ace4ea 'erce'ute de an!@a4e Gnc1 ! @a! @!c!, .unt 0!ecare d!n e4e Gnt!nderea ade"1rat1 a '!c!oru4u! @o4!e!, ceea ce Gn.ea@n1 c1, 'otr!"!t 'ro'r!u4u! t1u 'r!nc!'!u, acce'L! o aE.urd!tate=%8 HYLAS( Pare a .e !"! o d!0!cu4tate Gn ace.t 'unct8 6=&
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS SI PHILONOUS

PHILONOUS( Pe de a4t1 'arte, oare nu a! ad@!. c1 n!c! o 'ro'r!etate rea41, !nerent1 unu! oE!ect, nu 'oate 0! @od!0!cat1 01r1 o @od!0!care Gn 4ucru4 Gn.u !Y HYLAS( A@ ad@!.8 PHILONOUS( Dar, du'1 cu@ ne a'ro'!e@ .au ne Gnde'1rt1@ de un oE!ect, Gnt!nderea "!9!E!41 "ar!a91, 0!!nd, 4a o anu@!t1 d!.tanL1, de 9ece .au de o .ut1 de or! @a! @are dec#t 4a a4t1 d!.tanL1=<8 A adar, nu ur@ea91 de a!c! c1 n!c! ea nu e.te !nerent1 oE!ectu4u!Y HYLAS( M1rtur!.e.c c1 nu @a! t!u ce .1 cred8 PHILONOUS( Nudecata ta "a 0! cur#nd deter@!nat1, dac1 "e! cute9a .1 2#nde t! 4a 0e4 de 4!Eer cu 'r!"!re 4a acea.t1 ca4!tate, a a cu@ a! 01cut cu 'r!"!re 4a ce4e4a4te8 Oare nu a 0o.t ad@!. ca ar2u@ent .er!o. 0a'tu4 c1 n!c! ca4du4 ! n!c! rece4e nu eJ!.t1 Gn a'1, deoarece acea.ta 'are ca4d1 'entru o @#n1 ! rece 'entru cea4a4t1Y== HYLAS( Gntr/ade"1r8 PHILONOUS( Nu a"e@ dec! ace4ea ! @ot!"e .1 conc+!de@ c1 nu eJ!.t1 Gn oE!ect n!c! Gnt!ndere ! n!c! 0or@1, deoarece unu! oc+! ace.ta ! .e 'are @!c, un!0or@ ! rotund, 'e c#nd Gn ace4a ! t!@' ce4u!4a4t oc+! G! a'are @are, nere2u4at ! co4Luro.8 HYLAS( AE.o4ut ace4ea !8 Dar ace.t d!n ur@1 0a't .e Gnt#@'41 "reodat1Y PHILONOUS( PoL! c#nd 'o0te t! .1 0ac! eJ'er!@entu4, 'r!"!nd cu unu4 d!ntre oc+! 4!Eer, !ar cu ce414a4t 4a @!cro.co'=?8 HYLAS( Nu t!u cu@ .1 @a! .u.L!n ce4e .'u.e !, totu ! G@! "!ne 2reu .1 renunL 4a !ntindere, 'entru c1 "1d o @u4L!@e de con.ec!nLe E!9are care decur2 d!ntr/o a.t0e4 de conce.!e8 PHILONOUS( $!9are, .'u! tuY Du'1 conce.!!4e 01cute, .'er .1 nu te 'ot!cne t! Gn acea.t1 E!9arer!e8 Pe de a4t1 'arte, Gn.1, nu L! ./ar '1rea 0oarte E!9ar ca un raL!ona@ent 2enera4, care .e a'4!c1 tuturor ce4or4a4te ca4!t1L!

.en.!E!4e, .1 nu .e a'4!ce ! Gnt!nder!!Y Dac1 a@ ad@!. c1 n!c! o !dee ! n!@!c d!n ce .ea@1n1 cu o !dee nu 'oate eJ!.ta Gntr/o .uE.tanL1 care nu 'erce'e=>, atunc! Gn @od cert re9u4t1 c1 n!c! o 0or@1 .au @oda4!tate a Gnt!nder!!, 'e care o 'ute@ 'erce'e .au !@a2!na, .au de.'re care a"e@ "reo !dee, nu 'oate 0! !nerent1 @ater!e!8 Ca .1 nu @a! "orE!@ de d!0!cu4tatea 'art!cu4ar1 de care ne !9E!@ Gn @od nece.ar Gn conce'erea une! .uE.tanLe @ater!a4e d!.t!ncte de Gnt!ndere ! anter!oar1 e!, care .1 0!e substratul Gnt!nder!!=;8 ,!e ca4!tatea .en.!E!41 or!ce 'o0te t!, 6=6
GEORGE $ERBELEY

0or@1, .unet .au cu4oare, 'are 4a 0e4 de !@'o.!E!4 ca ea .1 'oat1 eJ!.ta Gn ceea ce nu 'erce'e8 HYLAS( Deoca@dat1 renunL 4a ace.t 'unct, re9er"#ndu/@! Gn.1 dre'tu4 de a/@! retracta o'!n!a, Gn ca9u4 c1 "o! de.co'er! @a! Gnco4o "reun 'a. 2re !t Gn ce4e ad@!.e8 PHILONOUS( E.te un dre't care nu/L! 'oate 0! ne2at8 Dat 0!!nd 0a'tu4 c1 a@ !.'r1"!t cu 0or@a ! Gnt!nderea, .1 trece@ 4a mi3care& Poate o @! care rea41, d!n "reun cor' eJter!or, .1 0!e Gn ace4a ! t!@' at#t 0oarte ra'!d1, c#t ! 0oarte Gnceat1Y HYLAS( Nu 'oate8 PHILONOUS( Nu e.te ra'!d!tatea @! c1r!! unu! cor' d!rect 'ro'orL!ona41 cu t!@'u4 Gn care ace4 cor' 'arcur2e un .'aL!u datY A.t0e4, un cor' care 'arcur2e o @!41 Gntr/o or1, .e @! c1 de tre! or! @a! re'ede dec#t Gn ca9u4 Gn care ar 'arcur2e nu@a! o @!41 Gn tre! ore8 HYLAS( Sunt de acord cu t!ne8 PHILONOUS( Iar t!@'u4 nu e.te e4 @1.urat 'r!n .ucce.!unea de !de! Gn .'!r!te4e noa.treY=7 HYLAS( E.te8 PHILONOUS( ! nu e.te 'o.!E!4 ca !de!4e .1 .e .uccead1 una a4te!a de dou1 or! @a! re'ede Gn .'!r!tu4 t1u dec#t Gn a4 @eu, or! dec#t Gn .'!r!tu4 "reune! a4te .'ec!!Y HYLAS( Recuno.c ace.t 0a't8 PHILONOUS( Gn con.ec!nL1, a4tcu!"a ! .e 'oate '1rea c1 ace4a ! cor' e0ectuea91 @! carea Gntr/un anu@!t .'aL!u Gn Ou@1tate d!n t!@'u4 care L! ./a '1rut L!e nece.ar 'entru acea.ta8 Iar ace4a ! raL!ona@ent "a 0! a'4!cat or!c1re! a4te 'ro'orL!!( ceea ce Gn.ea@n1 a a0!r@a, con0or@ 'r!nc!'!!4or ta4e Ide "re@e ce @! c1r!4e 'erce'ute eJ!.t1 4a 0e4 de rea4 Gn oE!ectK, c1 e.te 'o.!E!4 ca unu4 ! ace4a ! cor' .1 'arcur21 aceea ! ca4e at#t 0oarte ra'!d c#t ! 0oarte Gncet=:8 Cu@ .e G@'ac1 acea.ta 0!e cu .!@Lu4 co@un, 0!e cu ceea ce toc@a! a ad@!.Y HYLAS( Nu a@ n!@!c de .'u. 4a acea.ta8 PHILONOUS( S1 trece@ 4a soliditate> tu 0!e c1 nu GnLe4e2! 'r!n ace.t cu"#nt o ca4!tate .en.!E!41, ca9 Gn care e.te Gn a0ara cercet1r!! noa.tre, 0!e GnLe4e2! o a.t0e4 de ca4!tate, ca9 !n care treEu!e .1 0!e "orEa de dur!tate .au re9!.tenL18 Dar at#t una c#t ! cea4a4t1 .unt cu totu4 re4at!"e 'entru .!@Lur!4e noa.tre( 0!!nd e"!dent c1 ceea ce 'are a 0! tare unu! an!@a4, a4tu!a 'oate .1 ! .e 'ar1 @oa4e, dac1 are o 0orL1 @a! @are ! @e@Ere 6=%
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS SI PHILONOUS

"!2uroa.e8 Nu e.te dec! @a! 'uL!n c4ar c1 re9!.tenLa 'e care o .!@t nu .e a041 Gn oE!ect?&8 HYLAS( Ad@!t c1 Gn.1 ! .en9aL!a de re9!.tenL1, care e.te tot ceea ce 'erce'e@ Gn @od ne@!O4oc!t, nu .e 21.e te Gn corp, dar cau9a ace.te! .en9aL!! .e 21.e te Gn e48 PHILONOUS( Dar cau9e4e .en9aL!!4or noa.tre nu .unt 4ucrur! 'erce't!E!4e Gn @od ne@!O4oc!t !, 'r!n ur@are, nu .unt .en.!E!4e8 Credea@ c1 ace.t 'unct a 0o.t deOa c4ar!0!cat8 HYLAS( Ad@!t c1 a 0o.t, dar @1 "e! !erta dac1 'ar 'uL!n deconcertat( nu t!u cu@ .1 aEandone9 "ec+!4e @e4e o'!n!!8 PHILONOUS( Ca .1 !e ! d!n Gncurc1tur1, !a 'ur ! .!@'4u Gn con.!derare 0a'tu4 c1 o dat1 ce a! ad@!. c1 Gnt!nderea nu are n!c! o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, ace4a ! 4ucru treEu!e Gn @od nece.ar ad@!. cu 'r!"!re 4a @! care, .o4!d!tate ! 2reutate, d!n @o@ent ce e4e toate 're.u'un Gn @od e"!dent Gnt!nderea8 E.te dec! de 'r!.o. .1 d!.cut1@ de.'re 0!ecare Gn 'arte8 Ne2#nd Gnt!nderea 4e/a! ne2at ! 4or or!ce eJ!.tenL1 rea418 HYLAS( Dac1 ceea ce .'u! e.te ade"1rat, @1 @!r1, P+!4onou., 0a'tu4 c1 ace! 0!4o.o0! care nea21 ca4!t1L!4or .ecundare or!ce eJ!.tenL1 rea41, o atr!Eu!e totu ! ca4!t1L!4or 'r!@are8 Dac1 Gntre e4e nu eJ!.t1 n!c! o deo.eE!re, cu@ .1 ne eJ'4!c1@ 4ucru4 ace.taY PHILONOUS( Nu e.te treaEa @ea .1 eJ'4!c or!ce o'!n!e a 0!4o.o0!4or8 Dar 'r!ntre ce4e4a4te @ot!"e ce 'ot 0! atr!Eu!te ace.tu! 0a't, .e 'are c1 unu4 e.te, 'roEaE!4, ace4a c1 '41cerea ! durerea .unt @a! de2raE1 a.oc!ate cu ca4!t1L!4e .ecundare dec#t cu ce4e 'r!@are8 Ca4du4 ! rece4e, 2u.tur!4e ! @!ro.ur!4e au ce"a @a! 'utern!c '41cut .au ne'41cut Gn e4e dec#t !de!4e de Gnt!ndere, 0or@1 ! @! care?68 ! deoarece e.te 'rea "!9!E!4 aE.urd .1 .u.L!! c1 durerea .au '41cerea ar 'utea eJ!.ta Gntr/o .uE.tanL1 care nu 'erce'e, oa@en!! ./au de9oE! nu!t @a! u or .1 cread1 Gn eJ!.tenLa eJter!oar1 a ca4!t1L!4or .ecundare dec#t Gn aceea a ca4!t1L!4or 'r!@are8 Te "e! con"!n2e c1 e.te ce"a ade"1rat Gn acea.ta dac1 GL! a@!nte t! deo.eE!rea 'e care a! 01cut/o Gntre un 2rad r!d!cat ! unu4 @a! @oderat de c14dur1, atr!Eu!ndu/! unu!a o eJ!.tenL1 rea41, Gn t!@' ce !/o ne2a! ce4u!4a4t8 Dar, Gn de0!n!t!", acea.t1 d!.t!ncL!e nu are n!c! un te@e! raL!ona4, c1c!, Gn @od cert, o .en9aL!e !nd!0erent1 e.te 4a 0e4 de ade"1rat o sen7a ie ca ! una @a! '41cut1 .au @a! dureroa.1T dre't ur@are, nu ./ar 'utea 're.u'une c1 une4e @a! @u4t dec#t a4te4e eJ!.t1 Gntr/un .uE!ect necu2et1tor8 6=<

GEORGE $ERBELEY

HYLAS( Toc@a! @!/a trecut 'r!n ca', P+!4onou., c1 a@ au9!t unde"a "orE!ndu/.e de.'re o d!.t!ncL!e Gntre Gnt!nderea aE.o4ut1 ! Gnt!nderea .en.!E!418 Gn ace.te c!rcu@.tanLe, de ! ./a recuno.cut c1 mare ! mic, care con.t1 'ur ! .!@'4u Gn ra'ortu4 'e care ce4e4a4te eJ!.tenLe Gnt!n.e G4 au cu '1rL!4e 'ro'r!u4u! no.tru cor' ! c1 nu .unt rea4@ente !nerente .uE.tanLe4or ca atare, n!@!c nu ne oE4!21 totu ! .1 .u.L!ne@ ace4a ! 4ucru cu 'r!"!re 4a !ntinderea absolut, care e.te ce"a care 0ace aE.tracL!e de mare ! mic, de acea.t1 .au acea @1r!@e .au 0or@1 'art!cu4ar18 La 0e4, Gn ceea ce 'r!"e te @! carea, rapid ! lent .unt cu totu4 de'endente de .ucce.!unea !de!4or Gn 'ro'r!!4e noa.tre .'!r!te8 Dar, dat 0!!nd 0a'tu4 c1 ace4e @od!0!c1r! a4e @! c1r!! nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, nu ur@ea91 c1 @! carea aE.o4ut1, aE.tra.1 d!n e4e, nu eJ!.t1 a4t0e48 PHILONOUS( Te ro2 .1/@! .'u! ce e.te ceea ce d!.t!n2e o @! care .au o 'arte a Gnt!nder!! de a4taY Nu e.te ce"a .en.!E!4, cu@ e.te un 2rad de ra'!d!tate .au de Gncet!nea41, o anu@!t1 @1r!@e .au 0or@1, 'art!cu4ar1 0!ec1re! Gnt!nder!Y HYLAS( Cred c1 da8 PHILONOUS( Ace.te ca4!t1L!, a adar, de.'u!ate de or!ce 'ro'r!etate .en.!E!41, nu @a! au n!c! o d!0erenL1 .'ec!0!c1 .au nu@er!c1, a a cu@ .'un .co4a.t!c!!8 HYLAS( Nu @a! au8 PHILONOUS( Acea.ta e.te totuna cu a .'une c1 .unt Gnt!ndere Gn 2enera4 .au @! care Gn 2enera48 HYLAS( ,!e8 PHILONOUS( Dar e.te o @aJ!@1 un!"er.a4 acce'tat1 aceea care .'une c1 tot ce e@ist este particular /()ery thing which e@ists, is particular'& Atunc! cu@ 'oate .1 eJ!.te Gn "reo .uE.tanL1 cor'ora41 @! care Gn 2enera4, or! Gnt!ndere Gn 2enera4Y?% HYLAS( A@ ne"o!e de t!@' .'re a re9o4"a acea.t1 d!0!cu4tate8 PHILONOUS( Cred c1 o 'ute@ re9o4"a ra'!d8 ,1r1 Gndo!a41 c1 G@! 'oL! .'une dac1 e t! ca'aE!4 .1 e4aEore9! cutare .au cutare !dee8 Dore.c .1 aJe9 d!.'uta noa.tr1 'e acea.t1 'roE4e@1( dac1 'oL! e4aEora Gn 2#nd!rea ta o !dee aE.tract1 c4ar1 de @! care .au de Gnt!ndere, de.'u!at1 de toate ace4e @odur! .en.!E!4e cu@ .unt ra'!d!tatea ! Gncet!nea4a, @are ! @!c, rotund .au '1trat etc, de.'re care a@ ad@!. c1 eJ!.t1 nu@a! Gn .'!r!t, atunc! "o! ad@!te a.'ectu4 conte.tat de t!ne8 Dar dac1 nu 'oL!, ar 6==
TREI DIALOGURI INTRE HYLAS I PHILONOUS

0! neraL!ona4 d!n 'artea ta .1 @a! !n.! t! a.u'ra unu! 4ucru de.'re care nu a! n!c! o noL!une8 HYLAS( M1rtur!.e.c .!ncer c1 nu 'ot8 PHILONOUS( PoL! tu @1car .1 .e'ar! !de!4e de Gnt!ndere ! de @! care de !de!4e tuturor ace4or ca4!t1L! 'e care ce! care 4e d!.t!n2 4e nu@e.c secundarei HYLAS( Cu@ a aYU Nu e.te o treaE1 u oar1 .1 eJa@!ne9! Gnt!nderea ! @! carea Gn e4e Gn.e4e, 01c#nd aE.tracL!e de toate ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4eY Cu@ 0ac, @1 ro2, @ate@at!c!en!! care tratea91 de.'re e4eY PHILONOUS( Recuno.c, H54a., c1 nu e.te 2reu .1 0or@e9! 'ro'o9!L!! 2enera4e ! .1 0ac! raL!ona@ente re0er!toare 4a ace4e ca4!t1L!, 01r1 a @enL!ona a4ta !, Gn ace.t .en., .1 4e eJa@!ne9! .au .1 4e trate9! Gn @od aE.tract8 Dar cu@ .e eJ'4!c1 0a'tu4 c1, Gntruc#t 'ot 'ronunLa cu"#ntu4 mi3care Gn e4 Gn.u !, 'ot 0or@a !deea de @! care Gn .'!r!tu4 @eu, Gn a0ara !de!! de cor'Y Sau, Gntruc#t 'ute@ 0or@u4a teore@e cu 'r!"!re 4a Gnt!ndere ! 0or@e, 01r1 "reo @enL!onare de 0e4u4 mare .au mic .au a "reune! a4te ca4!t1L! .en.!E!4e, re9u4t1 dec! c1 e.te 'o.!E!4 ca o a.t0e4 de !dee aE.tract1 de Gnt!ndere, 01r1 "reo @1r!@e .au 0or@1 'art!cu4ar1, 01r1 n!c! o ca4!tate .en.!E!41, .1 0!e d!.t!nct 0or@at1 ! .e.!9at1 de .'!r!tY Mate@at!c!en!! tratea91 cant!tatea 01r1 n!c! o re0er!re 4a ca4!t1L!4e .en.!E!4e care ! .e a.oc!a91, ace.tea 0!!nd cu totu4 !nd!0erente 'entru de@on.traL!!4e 4or8 Dar c#nd e! 4a.1 de/o 'arte cu"!nte4e ! conte@'4ea91 eJc4u.!" !de!4e, cred c1 te "e! con"!n2e c1 ace.tea nu .unt !de! 'ure ! aE.tracte de Gnt!ndere8 HYLAS( Dar ce .'u! de intelectul puri Nu 'ot 0! 0or@ate !de!4e aE.tracte de c1tre acea.t1 0acu4tateY PHILONOUS( De "re@e ce nu 'ot e4aEora n!c! un 0e4 de !de! aE.tracte, e.te c4ar c1 nu 4e 'ot e4aEora cu aOutoru4 intelectului pur, or!care ar 0! 0acu4tatea 'e care o GnLe4e2! 'r!n ace.te cu"!nte8 Ma! @u4t, 01r1 a cerceta natura !nte4ectu4u! 'ur ! a oE!ecte4or .a4e .'!r!tua4e, cu@ .unt )irtute, ra iune, Dumne7eu .au a4te4e .!@!4are, ceea ce 'are cu totu4 "1d!t e.te c1 4ucrur!4e .en.!E!4e nu 'ot dec#t .1 0!e 'erce'ute 'r!n .!@Lur! .au re're9entate de !@a2!naL!e8 De aceea Gnt!nderea ! 0or@a, 0!!nd Gn @od or!2!nar 'erce'ute 'r!n .!@Lur!, nu a'arL!n !nte4ectu4u! 'urT dar, .'re de'4!na ta .at!.0acL!e, Gncearc1 dac1 'oL! .1 e4aEore9! !deea "reune! 0or@e, 01c#nd aE.tracL!e de or!ce 'art!cu4ar!t1L! de @1r!@e .au c+!ar de toate ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e8 6=?
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( La.1/@1 .1 @1 2#nde.c 'uL!n888 Cred c1 nu 'ot8 PHILONOUS( ! 'oL! crede c1 ar 'utea eJ!.ta rea4@ente Gn natur1?< ceea ce !@'4!c1 o contrad!cL!e Gn conce'erea .aY HYLAS( N!c!decu@8 PHILONOUS( Deoarece e.te !@'o.!E!4 c+!ar ! 'entru .'!r!t .1 d!.Oun21 !de!4e de Gnt!ndere ! @! care de toate ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e, nu re9u4t1 c1 or!unde eJ!.t1 una eJ!.t1 Gn @od nece.ar ! cea4a4t1Y HYLAS( A a 'are a 0!8 PHILONOUS( Gn con.ec!nL1, eJact ace4ea ! ar2u@ente 'e care 4e/a! ad@!. ca 0!!nd conc4udente G@'otr!"a ca4!t1L!4or .ecundare, .unt, 01r1 a 4e .!4u! Gn "reun 0e4, a'4!caE!4e ! G@'otr!"a ce4or 'r!@are8 Ma! @u4t, dac1 te "e!

Gncrede Gn .!@Lur!4e ta4e, nu e.te 4!@'ede c1 toate ca4!t1L!4e .en.!E!4e coeJ!.t1 .au c1 a'ar ca 0!!nd Gn ace4a ! 4ocY Ne re're9!nt1 .!@Lur!4e "reodat1 o @! care .au 0or@1 de.'u!at1 de toate ce4e4a4te ca4!t1L! "!9!E!4e ! tan2!E!4eY HYLAS( Nu treEu!e .1 .'u! @a! @u4te Gn acea.t1 'r!"!nL18 Sunt d!.'u. .1 ad@!t, dac1 nu cu@"a eJ!.t1 "reo eroare a.cun.1 .au "reo .c1'are d!n "edere Gn de@er.ur!4e noa.tre de '#n1 a!c!, c1 toate ca4!t1L!4e .en.!E!4e .unt de'arte de a a"ea o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Dar @1 te@ c1 a@ 0o.t 'rea 4!Eera4 Gn conce.!!4e 01cute anter!or .au c1 a@ trecut cu "ederea o deducL!e 2re !t1 .au a4ta?=8 Pe .curt, nu @!/a@ 4uat t!@' de 2#nd!re8 PHILONOUS( Gn acea.t1 'r!"!nL1, H54a., 'oL! .1 !e! c#t t!@' GL! '4ace, .'re a reeJa@!na @er.u4 cercet1r!! noa.tre8 A! 4!Eertatea .1 corecte9! or!ce 'a. 2re !t 'e care 4/a! 'utut 0ace, or! .1 're9!nL! or!ce a! o@!. ! care e.te Gn 0a"oarea 'r!@e! ta4e o'!n!!??8 HYLAS( O @are .c1'are d!n "edere cred c1 a 0o.t aceea c1 nu a@ 01cut .u0!c!ent1 d!.t!ncL!e Gntre obiect ! sen7a ie& Cu toate c1 acea.ta d!n ur@1 nu 'oate eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!, nu ur@ea91 de a!c! c1 oE!ectu4 nu 'oate eJ!.ta Gn a0ara ace.tu!a8 PHILONOUS( Ce oE!ect a! Gn "edereY OE!ectu4 .!@Lur!4orY HYLAS( EJact8 PHILONOUS( E.te e4 'erce'ut Gn @od ne@!O4oc!tY HYLAS( E.te8 PHILONOUS( ,1/@1 .1 GnLe4e2 deo.eE!rea d!ntre ceea ce e.te ne@!O4oc!t 'erce'ut ! .en9aL!e8 6=>
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( Sen9aL!a o con.!der a 0! un act a4 .'!r!tu4u!T Gn a0ar1 de acea.ta, eJ!.t1 ce"a de 'erce'ut, ad!c1 ceea ce au nu@e.c obiectul& De eJe@'4u, eJ!.t1 ro u ! 2a4Een 4a acea.t1 4a4ea8 Dar actu4 de a 'erce'e ace4e cu4or! e.te doar Gn @!ne ! nu Gn 4a4ea8 PHILONOUS( De.'re care 4a4ea "orEe t!Y De.'re cea 'e care o "e9!Y HYLAS( Aceea8 PHILONOUS( ! ce "e9! Gn a0ar1 de cu4oare, 0or@1 ! Gnt!ndereY HYLAS( N!@!c8 PHILONOUS( Ceea ce "o!a! .1 .'u! e.te c1 ro u4 ! 2a4Eenu4 .unt coeJ!.tente cu Gnt!nderea8 Nu/! a aY HYLAS( Nu/! nu@a! acea.taT "o!a@ .1 .'un c1 e4e au o eJ!.tenL1 rea41, Gn a0ara .'!r!tu4u!, Gntr/o .uE.tanL1 necu2et1toare8 PHILONOUS( C1 cu4or!4e .unt rea4@ente Gn 4a4ea, 4ucru4 e.te "1d!t8 ! n!c! nu 'oate 0! ne2at c1 acea.t1 4a4ea 'oate eJ!.ta !nde'endent de .'!r!tu4 t1u .au de a4 @euT dar c1 "reun oE!ect ne@!O4oc!t a4 .!@Lur!4or, ad!c1 o !dee .au co@E!naL!e de !de! ar 'utea eJ!.ta Gntr/o .uE.tanL1 necu2et1toare .au eJter!oar1 tuturor .'!r!te4or e.te Gn .!ne o contrad!cL!e e"!dent18 Nu 'ot GnLe4e2e cu@ re9u4t1 acea.ta d!n ceea ce a! .'u. c+!ar ad!neaur!, anu@e c1 ro u4 ! 2a4Eenu4 ar 0! Gn 4a4eaua 'e care o )edeai, de "re@e ce nu 'ret!n9! a )edea acea .uE.tanL1 necu2et1toare8 HYLAS( A! un @od !n2en!o., P+!4onou., de a aEate de 4a .uE!ect cercetarea noa.tr18 PHILONOUS( V1d c1 n/a! c+e0 .1 0!! G@'!n. Gn acea.t1 d!recL!e8 S1 ne Gntoarce@ atunc! 4a deo.eE!rea 'e care o 0ac! Gntre sen7a ie ! obiect> dac1 te GnLe4e2 corect, d!.t!n2! Gn 0!ecare 'erce'L!e dou1 4ucrur!( unu4 care e.te o acL!une a .'!r!tu4u!, 'e c#nd ce414a4t nu e.te8 HYLAS( Ade"1rat8 PHILONOUS( Iar acea.t1 acL!une nu 'oate n!c! .1 eJ!.te Gn "reun 4ucru necu2et1tor, n!c! .1/! a'arL!n1T dar ace4 a4tce"a !@'4!cat Gn 'erce'L!e, 'oateY HYLAS( Acea.ta e.te acce'L!unea @ea8 PHILONOUS( A a Gnc#t, dac1 ar eJ!.ta o 'erce'L!e 01r1 "reun act a4 .'!r!tu4u!, ar 0! 'o.!E!4 ca o a.t0e4 de 'erce'L!e .1 eJ!.te Gntr/o .uE.tanL1 necu2et1toareY HYLAS( Ad@!t 4ucru4 ace.ta8 Dar e.te !@'o.!E!4 ca o a.t0e4 de 'erce'L!e .1 eJ!.te8 PHILONOUS( C#nd .e .'une c1 .'!r!tu4 e.te act!"Y 6=;
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( C#nd 'roduce "reun 4ucru, G! 'une ca'1t .au G4 .c+!@E18 PHILONOUS( Poate .'!r!tu4 'roduce, Gntreru'e .au .c+!@Ea "reun 4ucru a4t0e4 dec#t 'r!ntr/un act de "o!nL1Y HYLAS( Nu 'oate8 PHILONOUS( A adar, .'!r!tu4 e.te con.!derat act!" Gn 'erce'L!!4e .a4e doar Gn @1.ura Gn care Gn e4e e.te !nc4u. un act de "o!nL1Y HYLAS( A a e8 PHILONOUS( Cu4e2#nd acea.t1 04oare, eu .unt act!", 'entru c1 o 0ac 'r!n @! carea @#!n!! @e4e, @! care care e.te con.ec!nLa actu4u! @eu de "o!nL1T 4a 0e4 dac1 a'ro'!! 04oarea de na.u4 @eu8 Dar e.te "reunu4 d!ntre ace.te acte a @!ro.!Y HYLAS( Nu8 PHILONOUS( AcL!one9, de a.e@enea, tr12#nd aeru4 Gn na.T 'entru c1 a re.'!ra Gn 0e4u4 ace.ta @a! de2raE1 dec#t Gntr/un a4t 0e4 e.te e0ectu4 "o!nLe! @e4e8 Dar n!c! acea.ta nu .e 'oate nu@! a mirosi, 'entru c1 dac1 ar 0! a a a @!ro.! or! de c#te or! re.'!r Gn 0e4u4 ace.ta8 HYLAS( Ade"1rat8 PHILONOUS( Atunc! a @!ro.! e)te ce"a ce re9u4t1 d!n toate ace.teaY HYLAS( E.te8

PHILONOUS( Dar nu "1d "o!nLa @ea !@'4!cat1 Gn @!ro.8 Or!ce .e Gnt#@'41 @a! de'arte, 0a'tu4 c1 'erce' cutare @!ro. 'art!cu4ar .au c1 nu 'erce' n!c! un @!ro., 0a'tu4 ace.ta e.te !nde'endent de "o!nLa @ea, !ar Gn acea.ta eu .unt cu totu4 'a.!"8 G1.e t! c1 .tau a4t0e4 4ucrur!4e cu t!ne, H54a.Y HYLAS( Nu, eJact 4a 0e48 PHILONOUS( A'o!, 'entru a "edea, nu .t1 Gn 'uterea ta .1/L! de.c+!9! oc+!! .au .1/! L!! Gnc+! !, .1/! Gntorc! Gntr/o 'arte .au Gn a4taY HYLAS( ,1r1 Gndo!a418 PHILONOUS( Dar de'!nde, oare, Gn ace4a ! @od de "o!nLa ta ca, 'r!"!nd acea.t1 04oare, .1 'erce'! alb @a! de2raE1 dec#t "reo a4t1 cu4oareY Sau, Gntorc#ndu/L! oc+!! .'re acea 'arte a ceru4u!, 'oL! .1 e"!L! "ederea .oare4u!Y Sunt 4u@!na ! Gntuner!cu4 e0ectu4 actu4u! t1u de "o!nL1Y HYLAS( S!2ur c1 nu8 PHILONOUS( Dec! Gn ace.te 'r!"!nLe e t! cu totu4 'a.!"8 HYLAS( Sunt8 PHILONOUS( S'une/@! acu@ dac1 a pri)i con.t1 Gn a 'erce'e 4u@!na ! cu4or!4e .au Gn de.c+!derea ! rot!rea oc+!4or8 6=7
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( ,1r1 Gndo!a41, Gn a 'erce'e 4u@!na ! cu4or!4e8 PHILONOUS( A adar, de "re@e ce Gn 'erce'L!a ca atare a 4u@!n!! ! cu4or!4or tu e t! cu totu4 'a.!", ce de"!ne acea acL!une de.'re care .'unea! c1 e.te un !n2red!ent a4 or!c1re! .en9aL!!Y ! nu re9u4t1 d!n 'ro'r!!4e ta4e conce.!! c1 'erce'L!a 4u@!n!! ! cu4or!4or, ne!nc4u9#nd n!c! o acL!une Gn ea, 'oate .1 eJ!.te Gntr/o .uE.tanL1 care nu 'erce'eY Nu a"e@ a!c! o c4ar1 contrad!cL!eY HYLAS( Nu t!u ce .1 cred de.'re acea.ta8 PHILONOUS( Gn a0ar1 de acea.ta, de "re@e ce tu d!.t!n2! acti)ul ! pasi)ul Gn or!ce 'erce'L!e, treEu!e .1 o 0ac! ! Gn 'erce'L!a durer!!8 Dar cu@ e.te 'o.!E!4 ca durerea, 0!e ea or!c#t de 'uL!n act!"1 dore t!, .1 eJ!.te Gntr/o .uE.tanL1 care nu 'erce'eY Scurt, !a Gn con.!derare doar ace.t a.'ect ! .'une/@! .!ncer dac1 4u@!na ! cu4or!4e, 2u.tur!4e, .unete4e etc8 nu .unt ! e4e 'a.!un! .au .en9aL!! a4e .u04etu4u!8 Le 'oL!, Gntr/ade"1r, nu@! obiecte e@terne ! 4e 'oL! da, Gn cu"!nte, or!ce eJ!.tenL1 GL! '4ace8 Dar eJa@!nea91/L! 'ro'r!!4e 2#ndur!?> ! .'une/@! a'o! dac1 nu e.te cu@ .'un8 HYLAS( Recuno.c, P+!4onou., c1, 4a o @a! Eun1 oE.er"are a ceea ce .e 'etrece Gn .'!r!tu4 @eu, nu 'ot de.co'er! dec#t c1 .unt o 0!!nL1 care 2#nde te?;, a0ectat1 de o d!"er.!tate de .en9aL!!T dar n!c! nu e.te 'o.!E!4 .1 conce' cu@ ar 'utea o .en9aL!e .1 eJ!.te Gntr/o .uE.tanL1 care nu 'erce'e8 Dar, 'e de a4t1 'arte, c#nd 'r!"e.c 4a 4ucrur!4e .en.!E!4e Gntr/un @od d!0er!t, con.!der#ndu/4e tot at#tea @odur! ! ca4!t1L!, 21.e.c c1 e.te nece.ar .1 're.u'un un substrat @ater!a4 01r1 de care e4e nu 'ot 0! conce'ute a eJ!.ta8 PHILONOUS( Nu@e t! acea.ta substrat materiali Te ro2 .1/@! .'u! 'r!n care d!n .!@Lur!4e ta4e a! 0o.t Gncuno t!nLat de acea eJ!.tenL18 HYLAS( Nu e.te ea Gn.1 ! .en.!E!41T nu@a! @odur!4e ! ca4!t1L!4e .a4e .unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur!8 PHILONOUS( E.te de 're.u'u., a adar, c1 a! oEL!nut acea !dee 'r!n re04ecL!e ! raL!uneY HYLAS( Nu 'ret!nd c1 a@ de.'re acea.ta o !dee 'ro'r!u/9!. 'o9!t!"18 Or!cu@, tra2 conc4u9!a c1 eJ!.t1 01r1 un .u'ort?78 PHILONOUS( Se 'are, a adar, c1 a! doar o noL!une re4at!"1 de.'re acea.ta .au c1 nu o conce'! a4t0e4 dec#t conce'#nd re4aL!a 'e care o are cu ca4!t1L!4e .en.!E!4e8 HYLAS( E dre't8 6=:
GEORGE 7ERBELEY

PHILONOUS( ,!! dec! Eun ! 01/@1 .1 cuno.c Gn ce con.t1 acea re4aL!e8 HYLAS( Nu e.te .u0!c!ent eJ'r!@at1 Gn ter@en!! substrat .au substan C PHILONOUS( Dac1 e.te a a, atunc! cu"#ntu4 substrat ar ar1ta c1 ea e.te Gnt!n.1 .uE ca4!t1L!4e .en.!E!4e .au acc!denteY HYLAS( Ade"1rat8 PHILONOUS( !, Gn con.ec!nL1, .uE Gnt!ndereY HYLAS( Ad@!t8 PHILONOUS( E.te dec! ce"a de o natur1 cu totu4 d!.t!nct1 de Gnt!ndereY HYLAS( A!/a@ .'u. c1 Gnt!nderea e.te doar un @od, !ar @ater!a e.te ce"a care .u'ort1 @odur!4e8 ! nu e.te e"!dent c1 4ucru4 .u'ortat e.te d!0er!t de 4ucru4 care .u'ort1Y PHILONOUS( A.t0e4, ace4 ce"a d!.t!nct de Gnt!ndere ! care o eJc4ude .e 're.u'une a 0! substratul Gnt!nder!!Y HYLAS( C+!ar a a8 PHILONOUS( S'une/@!, H54a., 'oate un 4ucru .1 0!e Gnt!n. 01r1 Gnt!ndereY Sau nu e.te !deea de Gnt!ndere Gn @od nece.ar !nc4u.1 Gn a fi !ntinsO HYLAS( E.te8

PHILONOUS( A adar, or!ce 're.u'u! a 0! Gnt!n. .uE un 4ucru oarecare treEu!e .1 a!E1 Gn .!ne o Gnt!ndere d!.t!nct1 de Gnt!nderea ace4u! 4ucru .uE care e.te Gnt!n.Y HYLAS( TreEu!e8 PHILONOUS( Gn con.ec!nL1, or!ce .uE.tanL1 cor'ora41 care e.te substratul une! Gnt!nder! treEu!e .1 a!E1 Gn .!ne o a4t1 Gnt!ndere 'r!n care ea e.te ca4!0!cat1 a 0! .uE.tratT ! a a @a! de'arte, 4a !n0!n!tY GntreE dac1 acea.ta nu e.te Gn .!ne o aE.urd!tate ! dac1 nu contra9!ce ceea ce a! ad@!. c+!ar ad!neaur!, anu@e c1 substratul e.te ce"a d!.t!nct de Gnt!ndere ! care eJc4ude Gnt!nderea8 HYLAS( O, P+!4onou., dar @1 GnLe4e2! 2re !t8 Nu GnLe4e2! c1 @ater!a e.te !ntins 4!tera4@ente .uE Gnt!ndere8 Cu"#ntu4 substrat e.te 0o4o.!t doar .'re a eJ'r!@a Gn 2enera4 ace4a ! 4ucru ca substan & PHILONOUS( $!ne8 S1 eJa@!n1@ atunc! re4aL!a !@'4!cat1 Gn ter@enu4 substan a& Nu .t1 acea.ta .uE acc!denteY HYLAS( C+!ar acea.ta8 6?&
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

PHILONOUS( Dar 'entru ca un 4ucru .1 .tea .uE a4tu4 .au .1/6 .u'orte, nu treEu!e .1 0!e Gnt!n.Y HYLAS( TreEu!e8 PHILONOUS( Nu e.te dec! acea.t1 .u'o9!L!e 'a.!E!41 de aceea ! aE.urd!tate ca 'r!@aY HYLAS( Gnc1 @a! !e! 4ucrur!4e Gntr/un .en. .tr!ct 4!tera4( nu e c!n.t!t, P+!4onou.8 PHILONOUS( Nu eu .unt ace4a care !@'une "reun .en. cu"!nte4or ta4e( a! 4!Eertatea .1 4e eJ'4!c! cu@ GL! '4ace8 Nu@a! c1 te !@'4or .1 @1 0ac! .1 GnLe4e2 ce"a 'r!n e4e8 G@! .'u! c1 @ater!a .u'ort1 acc!dente4e .au c1 .t1 .uE e4e8 Cu@Y Gn 0e4u4 Gn care '!c!oare4e ta4e GL! .u'ort1 cor'u4Y HYLAS( Nu8 Ace.ta e.te .en.u4 4!tera4?:8 PHILONOUS( Te ro2 01/@1 .1 cuno.c "reun .en., 4!tera4 .au ne4!tera4, 'e care G4 a! Gn "edere Gn ace.t ca9888 C#t t!@' treEu!e .1 a te't 'entru un r1.'un. H54a.Y>& HYLAS( Dec4ar c1 nu t!u ce .1 .'un8 A@ cre9ut 4a un @o@ent dat c1 GnLe4e2 E!ne ce Gn.ea@n1 @ater!a care .u'ort1 acc!dente8 Acu@, Gn.1, cu c#t @a! @u4t @1 2#nde.c 4a acea.ta, cu at#t @a! 'uL!n o 'ot GnLe4e2eT 'e .curt, 21.e.c c1 nu t!u n!@!c de.'re acea.ta8 PHILONOUS( Se 'are, a adar, c1 nu a! aE.o4ut n!c! o !dee de.'re @ater!e, n!c! re4at!"1, n!c! 'o9!t!"1T nu t!! n!c! ce e.te ea Gn .!ne, n!c! ce re4aL!e are cu acc!dente4e8 HYLAS( Recuno.c8 PHILONOUS( ! totu ! a! a0!r@at Gn ce @od ar 'utea eJ!.ta rea4@ente ca4!t1L!4e .au acc!dente4e 01r1 a conce'e Gn ace4a ! t!@' un .u'ort @ater!a4 a4 4or8 HYLAS( A@ a0!r@at>68 PHILONOUS( Ceea ce Gn.ea@n1 c1 atunc! c#nd conce'! eJ!.tenLa rea41 a ca4!t1L!4or, conce'! ! ce"a ce nu 'oL! conce'eY HYLAS( E aE.urd, recuno.c8 Dar Gnc1 @1 te@ .1 nu 0!e 'e unde"a "reun .o0!.@8 Te ro2 .1/@! .'u! ce 2#nde t! tu de.'re acea.ta8 Toc@a! @!/a trecut 'r!n ca' c1 Gntrea2a noa.tr1 eroare .t1 Gn aceea c1 tu trate9! de.'re 0!ecare ca4!tate Gn .!ne8 Gn c4!'a de 0aL1 ad@!t c1 n!c! o ca4!tate nu 'oate eJ!.ta 01r1 Gnt!ndere ! n!c! 0or@a nu 'oate eJ!.ta 01r1 "reo a4t1 ca4!tate .en.!E!418 Dar, Gn @1.ura Gn care d!"er.e4e ca4!t1L! un!te .au a@e.tecate 4ao4a4t1 0or@ea91 4ucrur! .en.!E!4e, n!@!c nu ne G@'!ed!c1 .1 're.u'une@ c1 e4e eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 PHILONOUS( ,!e 24u@e t!, H54a., 0!e a! o 0oarte 'roa.t1 @e@or!e8 Cu toate c1, Gntr/ade"1r, no! a@ trecut Gn re"!.t1 toate ca4!t1L!4e, nu@!ndu/4e una du'1 a4ta, totu !, ar2u@ente4e @e4e .au @a! de2raE1 6?6
GEORGE $ERBELEY

conce.!!4e ta4e nu au t!n. n!c1!er! .1 de@on.tre9e c1 ace4e ca4!t1L! .ecundare nu eJ!.t1 0!ecare a'arte ! 'r!n ea Gn.1 !, c! doar c1 e4e nu eJ!.t1 nicidecum Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Gntr/ade"1r, trat#nd de.'re 0or@1 ! @! care, a@ tra. conc4u9!a c1 e4e nu ar 'utea eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!, deoarece e.te cu ne'ut!nL1, c+!ar 8! Gn 2#nd!re>%, .1 4e .e'ar1@ de toate ca4!t1L!4e .ecundare, a a Gnc#t .1 4e conce'e@ a eJ!.ta 'r!n e4e Gn.e4e8 Nu a 0o.t Gn.1 .!n2uru4 ar2u@ent de care ./a 01cut u9 Gn acea oca9!e8 Dar Ica .1 trece@ 'e.te toate ce4e .'u.e '#n1 a!c!, .ocot!ndu/4e nu4e, dac1 a a "re!K, .unt 2ata .1 'un Gntrea2a 'roE4e@1 Gn 0e4u4 ur@1tor( dac1 tu 'oL! conce'e cu 'ut!nL1 ca "reo @!Jtur1 .au co@E!naL!e de ca4!t1L!, or! "reun oE!ect .en.!E!4, .1 eJ!.te Gn a0ara .'!r!tu4u!, atunc! "o! ad@!te c1 e.te cu ade"1rat a a8 HYLAS( Dac1 acea.ta e.te tot, atunc! 4ucrur!4e "or 0! c4ar!0!cate nu@a!dec#t8 Ce e.te @a! u or dec#t .1 conce'! un co'ac .au o ca.1 care eJ!.t1 'r!n .!ne, !nde'endent de or!ce .'!r!t ! ne'erce'ute de "reun .'!r!tY C+!ar Gn @o@entu4 de 0aL1 eu 4e conce' eJ!.tenLa Gn ace.t @od8 PHILONOUS( Ce .'u!, H54a., 'oL! tu "edea un 4ucru care Gn ace4a ! t!@' e.te ne"19utY HYLAS( Nu, ar 0! o contrad!cL!e8 PHILONOUS( Nu e.te o contrad!cL!e 4a 0e4 de @are .1 "orEe t! de.'re a concepe un 4ucru care e.te neconcepufl HYLAS( E.te8 PHILONOUS( Co'acu4 .au ca.a 4a care te 2#nde t!, .unt e4e conce'ute de t!neY HYLAS( Cu@ .1 0!e a4t0e4Y

PHILONOUS( Iar ceea ce e.te conce'ut e.te Gn @od cert Gn .'!r!tY HYLAS( ,1r1 d!.cuL!e, ceea ce e.te conce'ut e.te Gn .'!r!t8 PHILONOUS( Cu@ a! aOun. atunc! .1 .'u! c1 a! conce'ut ca.a .au co'acu4 ca eJ!.t#nd !nde'endent ! Gn a0ara or!c1ror .'!r!teY>< HYLAS( E.te, recuno.c, o .c1'are d!n "edere8 Dar .ta! .1 "1d ce @/a condu. 4a acea.ta888 E.te o 2re ea41 de.tu4 de no.t!@18 Dat 0!!nd c1 @1 2#ndea@ 4a un co'ac a04at Gntr/un 4oc .!n2urat!c, unde n!@en! nu era 're9ent .1/6 "ad1, @! ./a '1rut c1 a"ea@ de conce'ut un co'ac care eJ!.t1 ne'erce'ut .au ne2#nd!t, ne4u#nd Gn con.!derare 0a'tu4 c1 eu Gn.u@! G4 conce'ea@ Gn tot ace4 t!@'8 Acu@ Gn.1 GnLe4e2 c4ar c1 tot ceea ce 'ot 0ace e.te .1 e4aEore9 !de!4e Gn 'ro'r!u4 @eu .'!r!t8 Pot, Gntr/ade"1r, .1 conce' Gn 'ro'r!a @ea 2#nd!re !deea de co'ac, de ca.1 .au de @unte, dar acea.ta e.te totu48 Iar acea.ta e.te de'arte de a do"ed! c1 4e 'ot conce'e ca e@istBnd !n afara min ilor tuturor spiritelor0S& 6?%
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

PHILONOUS( Recuno t! dec! c1 nu 'oL! conce'e @odu4 Gn care "reun 4ucru cor'ora4 .en.!E!4 ar 'utea .1 eJ!.te a4t0e4 dec#t Gn .'!r!tY HYLAS( Recuno.c8 PHILONOUS( ! totu ! te E1tea! 'entru ade"1ru4 a ceea ce n!c! @1car nu 'utea! conce'e8 HYLAS( M1rtur!.e.c c1 nu t!u ce .1 cred, ! c1 Gnc1 @a! a@ une4e Gndo!e4!8 Nu e.te cert 0a'tu4 c1 "1d 4ucrur!4e 4a d!.tanL1Y Nu 'erce'e@ no! .te4e4e ! 4una>?, de eJe@'4u, ca 0!!nd 4a o @are de'1rtareY Nu e.te, 9!c, 0a'tu4 ace.ta "1d!t 'entru .!@Lur!Y PHILONOUS( Nu L! .e Gnt#@'41 Gn "!. .1 'erce'!>>, de a.e@enea, ace4e oE!ecte .au a4te4e .!@!4areY HYLAS( $a da8 PHILONOUS( ! nu au e4e atunc! aceea ! a'arenL1 de a 0! de'arteY HYLAS( Au8 PHILONOUS( Dar nu tra2! de a!c! conc4u9!a c1 a'ar!L!!4e d!n "!.e au 4oc Gn a0ara .'!r!tu4u!Y HYLAS( N!c!decu@8 PHILONOUS( Dec! n/ar treEu! .1 tra2! conc4u9!a c1 oE!ecte4e .en.!E!4e eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, du'1 a'arenLa 4or, ad!c1 du'1 @odu4 de a 0! 'erce'ute8 HYLAS( Recuno.c8 Gn ace4e ca9ur!, Gn.1, .!@Lur!4e @e4e @1 Gn a41Y PHILONOUS( N!c!decu@8 N!c! .!@Lur!4e ! n!c! raL!unea nu te !n0or@ea91 c1 !deea .au 4ucru4 /idea or thing' 'e care G4 'erce'! eJ!.t1 rea4@ente Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Pr!n .!@Lur! t!! doar c1 e t! a0ectat de anu@!te .en9aL!! de 4u@!n1, cu4or! etc8 Iar de.'re ace.tea nu "e! .'une c1 eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 HYLAS( Ade"1rat8 Dar, 'e 4#n21 toate ace.tea, nu cre9! c1 "19u4 ne .u2erea91 ce"a d!n e@terior .au de 4a distan C PHILONOUS( A'ro'!!ndu/ne de un oE!ect, @1r!@ea ! 0or@a .e .c+!@E1 Gn 'er@anenL1, or!, d!@'otr!"1, e4e a'ar a 0! ace4ea !, !nd!0erent de d!.tanL1Y HYLAS( Sunt Gn 'er@anent1 .c+!@Eare8 PHILONOUS( V19u4, a adar, nu/L! .u2erea91 ! nu te !n0or@ea91 Gn n!c! un 0e4 ca oE!ectu4 "!9!E!4 'e care G4 'erce'! ne@!O4oc!t eJ!.t1 4a d!.tanL1^ .au c1 "a 0! 'erce'ut atunc! c#nd "e! 0! a"an.at ! @a! @u4t Gn
^ See t+e (ssay towards a new Theory of .ision> and !t. V!nd!cat!on8 INot1 ad1u2at1 de $er3e4e5, 4a ed!L!a d!n 6;<=8K IParante9a trad8K

6?<
GEORGE $ERBELEY

d!recL!a .a, eJ!.t#nd o .er!e cont!nu1 de oE!ecte "!9!E!4e care .e .ucced unu4 a4tu!a Gn t!@' ce te a'ro'!!8 HYLAS( $a nu8 D!@'otr!"1, "19#nd un oE!ect, eu t!u @ereu ce oE!ect "o! 'erce'e c#nd "o! 0! aOun. 4a o anu@!t1 d!.tanL1, !nd!0erent dac1 "a 0! ace4a ! .au nuT eJ!.t1 @ereu ce"a re0er!tor 4a d!.tanL1 .u2erat Gn ace.t ca98 PHILONOUS( $unu4e H54a., nu 01 dec#t .1 @ed!te9! 'uL!n a.u'ra ace.tu! a.'ect ! .'une/@! a'o! dac1 eJ!.t1 a!c! ce"a Gn '4u. 0aL1 de ce4e ce/L! .'un( d!n !de!4e 'e care rea4@ente 4e 'erce'! 'r!n "19>;, a! Gn"1Lat d!n eJ'er!enL1 .1 deduc! ce a4te !de! te "or a0ecta IGn concordanL1 cu ord!nea .tatorn!c1 a natur!!K, du'1 o anu@!t1 .ucce.!une de t!@' ! @! care8 HYLAS( Gn 2enera4, cred c1 nu e.te n!@!c a4tce"a8 PHILONOUS( Nu e.te acu@ c4ar c1, dac1 're.u'une@ c1 un orE d!n na tere e.te 01cut deodat1 .1 "ad1, e4 n/ar 'utea 4a Gnce'ut .1 a!E1 n!c! o eJ'er!enL1 a ceea ce G! 'oate 0! .u2erat de "19Y HYLAS( E c4ar8 PHILONOUS( E4 nu ar a"ea, Gn ace.t ca9, du'1 '1rerea ta, n!c! o noL!une de d!.tanL1 a.oc!at1 cu 4ucrur!4e 'e care 4e "edeT 4e "a 4ua e4 Gn.1 dre't o nou1 cate2or!e de .en9aL!! care eJ!.t1 doar Gn .'!r!tu4 .1uY HYLAS( Inconte.taE!48 PHILONOUS( Dar, .'re a 0ace Gnc1 ! @a! c4ar ace.t a.'ect( nu e.te distan a o 4!n!e Gndre'tat1 dre't .'re oc+!Y HYLAS( E.te8 PHILONOUS( Iar o 4!n!e a.t0e4 .!tuat1 'oate 0! ea 'erce'ut1 de "19Y>7 HYLAS( Nu 'oate8

PHILONOUS( Te GntreE Gnc1 o dat1( e t! de '1rere c1 cu4or!4e .unt 4a d!.tanL1Y HYLAS( TreEu!e recuno.cut c1 e4e .unt doar Gn .'!r!t8 PHILONOUS( Dar nu a'ar oc+!u4u! cu4or!4e ca 0!!nd coeJ!.tente Gn ace4a ! 4oc cu Gnt!nderea ! 0or@e4eY HYLAS( A'ar8 PHILONOUS( Cu@ 'oL! atunc! conc+!de d!n "19 c1 0or@e4e eJ!.t1 Gn a0ar1, 'e c#nd recuno t! c1 cu4or!4e nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!Y A'arenLa .en.!E!41 e.te Gn.1 aceea ! ! Gntr/un ca9 ! Gn ce414a4t8 HYLAS( Nu t!u ce .1 r1.'und8 PHILONOUS( Dar c+!ar ad@!L#nd c1 d!.tanLa e.te cu ade"1rat 'erce'ut1 ne@!O4oc!t de .'!r!t, totu ! nu ar re9u4ta de a!c! c1 ea eJ!.t1 Gn 6?=
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

a0ara .'!r!tu4u!8 C1c! or!ce e.te 'erce'ut ne@!O4oc!t e.te o !deeT ! 'oate "reo idee .1 eJ!.te Gn a0ara .'!r!tu4u!Y>: HYLAS( Ar 0! aE.urd .1 .e 're.u'un1 a a ce"aT dar .'une/@!, P+!4onou., nu 'ute@ no! 'erce'e .au cunoa te n!@!c Gn a0ar1 de !de!Y PHILONOUS( Dac1 te re0er! 4a deducL!a raL!ona41 a cau9e4or d!n e0ecte, acea.ta e.te Gn a0ara cercet1r!! noa.tre8 Iar 'r!n .!@Lur! 'oL! .'une ce4 @a! E!ne dac1 'erce'! "reun 4ucru care nu e.te ne@!O4oc!t 'erce'ut8 ! te GntreE dac1 4ucrur!4e 'erce'ute ne@!O4oc!t .unt a4tce"a dec#t 'ro'r!!4e ta4e .en9aL!! .au !de!Y;& E.te ade"1rat c1 te/a! 'ronunLat nu o dat1, Gn cur.u4 ace.te! con"er.aL!!, a.u'ra ace.tor a.'ecteT dar .e 'are, du'1 acea.t1 d!n ur@1 GntreEare a ta, c1 te/a! Gnde'1rtat de ceea ce 2#ndea! atunc!8 HYLAS( Ca .1 .'un ade"1ru4, P+!4onou., eu cred c1 eJ!.t1 dou1 cate2or!! de oE!ecte( une4e 'erce'ute ne@!O4oc!t, care .unt nu@!te ! idei> ce4e4a4te .unt 4ucrur!4e rea4e .au oE!ecte4e eJter!oare 'erce'ute 'r!n !nter@ed!u4 !de!4or, care .unt !@a2!n!4e ! re're9ent1r!4e 4or8 Acu@ ad@!t c1 !de!4e nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, dar u4t!@a cate2or!e de oE!ecte eJ!.t1;68 Re2ret c1 nu @/a@ 2#nd!t 4a acea.t1 d!.t!ncL!e @a! cur#ndT acea.ta 'roEaE!4 c1 L!/ar 0! .curtat d!.cur.u48 PHILONOUS( Ace4e oE!ecte eJter!oare .unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur! .au 'r!n "reo a4t1 0acu4tateY HYLAS( E4e .unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur!8 PHILONOUS( Cu@ a aYU EJ!.t1 "reun 4ucru 'erce'ut 'r!n .!@Lur! care .1 nu 0!e 'erce'ut ne@!O4oc!tY HYLAS( Da, P+!4onou., Gntr/un anu@!t 0e4 eJ!.t18 De eJe@'4u, atunc! c#nd 'r!"e.c o '!ctur1 .au o .tatu!e care G4 Gn01L! ea91 'e Iu4!u Ce9ar, 'ot .'une c1 Gntr/un 0e4 G4 'erce' 'e e4 Gn.u ! Ide ! nu ne@!O4oc!tK 'r!n .!@Lur!4e @e4e8 PHILONOUS( Se 'are dec! c1 tu con.!der! c1 !de!4e noa.tre, care .!n2ure .unt 'erce'ute ne@!O4oc!t, .unt taE4our! a4e 4ucrur!4or eJter!oare ! c1 ace.tea .unt ! e4e 'erce'ute 'r!n .!@Lur!, Gn @1.ura Gn care .unt con0or@e .au .!@!4are !de!4or noa.treY HYLAS( Ace.ta e.te GnLe4e.u4 'e care 4!M6 dau8 PHILONOUS( ! Gn ace4a ! @od Gn care Iu4!u Ce9ar, !n"!9!E!4 Gn .!ne, e.te totu ! 'erce'ut 'r!n "19, 4ucrur!4e rea4e, !@'erce't!E!4e Gn e4e Gn.e4e, .unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur!Y HYLAS( EJact Gn ace4a ! @od8 6??
GEORGE $ERBELEY

PHILONOUS( S'une/@!, H54a., atunc! c#nd conte@'4! taE4ou4 4u! Iu4!u Ce9ar, "e9! cu oc+!! @a! @u4t dec#t n! te cu4or! ! 0or@e cu o anu@!t1 .!@etr!e ! co@'o9!L!e de an.a@E4uY HYLAS( N!@!c a4tce"a8 PHILONOUS( Iar un o@ care nu a cuno.cut n!c!odat1 ce"a de.'re Iu4!u Ce9ar n/ar "edea e4 tot at#t c#t ! t!neY HYLAS( Gntoc@a!8 PHILONOUS( Gn con.ec!nL1, e4 are "19u4 .1u ! 0ace u9 de e4 Gn aceea ! @1.ur1 ca ! t!neY HYLAS( EJact8 PHILONOUS( De unde "!ne atunc! 0a'tu4 c1 2#ndur!4e ta4e .e ra'ortea91 4a G@'1ratu4 ro@an, !a! a4e 4u! nuY ,a'tu4 nu 'oate re9u4ta d!n .en9aL!!4e .au !de!4e 'erce'ute de t!ne, de "re@e ce recuno t! c1 nu a! n!c! un a"antaO a.u'ra 4u! Gn acea.t1 'r!"!nL18 S/ar '1rea de aceea c1 'ro"!ne d!n raL!une ! @e@or!e8 Nu/! a aY HYLAS( S/ar '1rea8 PHILONOUS( Gn con.ec!nL1, d!n ace.t eJe@'4u nu "a re9u4ta c1 e.te 'erce'ut 'r!n .!@Lur! "reun 4ucru care .1 nu 0!e 'erce'ut ne@!O4oc!t8 De ! recuno.c c1 'ute@ Gntr/un .en. .1 .'une@ c1 'erce'e@ 4ucrur!4e Gn @od @!O4oc!t 'r!n .!@Lur!, anu@e atunc! c#nd, 'r!ntr/o coneJ!une 0rec"ent 'erce'ut1, 'erce'L!a ne@!O4oc!t1 a !de!4or 'r!ntr/un .!@L .u2erea91 .'!r!tu4u! a4te !de! care, a'arL!n#nd 'oate a4tu! .!@L, .unt oE! nu!te .1 .e conecte9e cu e4e;%8 De eJe@'4u, atunc! c#nd aud o tr1.ur1 trec#nd 'e .trad1, 'erce' ne@!O4oc!t doar .unetu4T dar c#nd d!n eJ'er!enL1 t!u c1 a.e@enea .unet e.te conectat cu tr1.ura, .'un c1 aud tr1.ura8 E.te totu ! e"!dent c1, .tr!ct "orE!nd, n!@!c nu 'oate 0! au7it dec#t sunetul ! c1 tr1.ura nu e.te dec! 'ro'r!u/9!. 'erce'ut1 de .!@Lur!, c! .u2erat1 de eJ'er!enL18 Tot a a, atunc! c#nd .'une@ c1 "ede@ o Ear1 de 0!er Gnro !t1 Gn 0oc, .o4!d!tatea ! c14dura 0!eru4u! nu .unt oE!ecte a4e "19u4u!, c! .unt .u2erate !@a2!naL!e! de cu4oare ! 0or@1, care .unt Gn .en.u4 'ro'r!u a4 cu"#ntu4u! 'erce'ute de ace.t .!@L8 Pe .curt, .!n2ure4e 4ucrur! care ar 0! rea4@ente Gn @od .tr!ct 'erce'ute de "reun .!@L ar 0! ace4ea 'erce'ute de un .!@L con0er!t nou1 'entru 'r!@a dat18 C#t de.'re ce4e4a4te 4ucrur!, e.te c4ar c1 e4e .unt doar .u2erate .'!r!tu4u! de eJ'er!enLa Ea9at1 'e 'erce'L!! anter!oare;<8 Dar ca .1 ne Gntoarce@ 4a co@'araL!a ta 'r!"!nd

'ortretu4 4u! Ce9ar, e.te c4ar c1, dac1 L!! 4a acea.ta, treEu!e .1 .u.L!! c1 4ucrur!4e rea4e .au ar+et!'ur!4e;= !de!4or noa.tre nu 6?>
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

.unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur!, c! 'r!n "reo a4t1 0acu4tate !ntern1 a .u04etu4u!, cu@ e.te raL!unea .au @e@or!a8 A "rea de aceea Eucuro. .1 t!u ce ar2u@ente 'oL! eJtra2e d!n raL!une Gn 0a"oarea eJ!.tenLe! a ceea ce nu@e t! lucruri reale .au obiecte materiale& Doar dac1 nu/L! a@!nte t! .1 4e 0! "19ut od!n!oar1 a a cu@ .unt Gn e4e Gn.e4e;?, or! dac1 nu "e! 0! au9!t .au c!t!t unde"a c1 au 0o.t "19ute Gn ace4 0e48 HYLAS( V1d, P+!4onou., c1 e t! d!.'u. 4a 9e04e@eaT dar acea.ta nu @1 "a con"!n2e n!c!odat18 PHILONOUS( Sco'u4 @eu e.te doar ace4a de a a04a de 4a t!ne @odu4 de a aOun2e 4a cunoa terea e@isten elor materiale& Or!ce 'erce'e@ e.te 'erce'ut ne@!O4oc!t .au @!O4oc!t( 'r!n .!@Lur!, or! 'r!n raL!une ! re04ecL!e8 Dar cu@ tu a! eJc4u. .!@Lur!4e, te ro2 arat1/@! ce @ot!" a! .1 cre9! Gn eJ!.tenLa 4ucrur!4or @ater!a4eT .au de care medium 'oL! 0ace u9 .'re a 4e/o do"ed! 0!e !nte4ectu4u! @eu, 0!e ce4u! a4 t1u8 HYLAS( Ca .1 0!u .!ncer, P+!4onou., acu@ c#nd eJa@!ne9 c+e.t!unea, 21.e.c c1 nu/L! 'ot da n!c! un @ot!" te@e!n!c 'entru acea.ta8 Dar ceea ce @! .e 'are de.tu4 de c4ar e.te c1 e ce4 'uL!n 'o.!E!4 ca a.t0e4 de 4ucrur! .1 eJ!.te rea4@ente8 Iar at#ta "re@e c#t nu/! n!c! o aE.urd!tate .1 're.u'u! c1 e4e eJ!.t1, .unt dec!. .1 cred Gn eJ!.tenLa 4or, a a cu@ a@ @a! 01cut/o, '#n1 c#nd tu G@! "e! do"ed! c4ar contrar!u48 PHILONOUS( Ad!c1 a@ aOun. '#n1 aco4o Gnc#t tu doar .1 cre9! Gn eJ!.tenLa oE!ecte4or @ater!a4e, !ar acea.t1 cred!nL1 a ta .1 .e Ea9e9e 'ur ! .!@'4u 'e 'o.!E!4!tatea ca ea .1 0!e ade"1rat1Y A'o! tu "re! .1/L! aduc ar2u@ente G@'otr!"a ace.te! cred!nLe, de ! un a4tu4 ar 'utea .ocot! c1 re9onaE!4 e.te ca 'roEe4e .1 0!e adu.e de ace4a care 0ace a0!r@aL!a;>8 Iar, 4a ur@a ur@e!, toc@a! ace.t a.'ect, 'e care e t! acu@ dec!. .1/6 .u.L!! 01r1 "reo raL!une, e.te de 0a't ace4a 4a care nu o dat1 'e 'arcur.u4 ace.te! d!.cuL!! era .1 renunL! 'e Eun1 dre'tate8 Dar .1 trece@ 'e.te toate ace.teaT dac1 te GnLe4e2 Gn @od corect, tu .'u! c1 !de!4e noa.tre nu eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!, dar c1 e4e .unt co'!!, !@a2!n! .au re're9ent1r! a4e anu@!tor or!2!na4e care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 HYLAS( M1 GnLe4e2! corect8 PHILONOUS( Ace4e or!2!na4e .unt atunc!, ca .1 9!ce@ a a, 4ucrur! eJter!oareY HYLAS( Sunt8 PHILONOUS( Ace4e 4ucrur! au e4e o natur1 .taE!41 ! 'er@anent1, !nde'endent1 de .!@Lur!4e noa.tre, or! .unt Gntr/o .c+!@Eare 'er'etu1, 6?;
GEORGE $ERBELEY

ur@#nd @! c1r!4e 'e care 4e 'roduce@ Gn cor'ur!4e noa.tre, .u.'end#nd, eJerc!t#nd .au @od!0!c#ndu/ne 0acu4t1L!4e .au or2ane4e de .!@LY HYLAS( Lucrur!4e rea4e, e.te c4ar, au o natur1 0!J1 ! rea41, care r1@#ne aceea ! Gn 'o0!da .c+!@E1r!4or d!n .!@Lur!4e noa.tre .au d!n 'o9!L!a ! @! carea cor'ur!4or noa.treT .c+!@E1r! care, Gntr/ade"1r, 'ot a0ecta !de!4e d!n .'!r!te4e noa.tre, dar ar 0! aE.urd .1 crede@ c1 ar a"ea ace4a ! e0ect a.u'ra 4ucrur!4or care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 PHILONOUS( Cu@ e.te atunc! 'o.!E!4 ca 4ucrur! 'er'etuu 0u2are ! "ar!aE!4e ca !de!4e noa.tre .1 0!e co'!! .au !@a2!n! a4e "reunu! 4ucru 0!J ! con.tantY Sau, cu a4te cu"!nte, dat 0!!nd 0a'tu4 c1 toate ca4!t1L!4e .en.!E!4e, cu@ .unt @1r!@ea, 0or@a, cu4oarea etc, ad!c1 !de!4e noa.tre .unt Gntr/o cont!nu1 .c+!@Eare du'1 0!ecare @od!0!care de d!.tanL1, de @ed!u .au de !n.tru@ente de .en9aL!e, cu@ .e 'oate ca oE!ecte @ater!a4e deter@!nate .1 0!e eJact re're9entate .au oarecu@ '!ctate de @a! @u4te 4ucrur! d!.t!ncte, 0!ecare d!ntre e4e 0!!nd at#t de d!0er!t de ce4e4a4teY Sau dac1 .'u! c1 doar una d!ntre !de!4e noa.tre G! .ea@1n1, cu@ "o@ 0! no! Gn .tare .1 d!.t!n2e@ co'!a ade"1rat1 de toate ce4e 0a4.eY HYLAS( M1rtur!.e.c, P+!4onou., c1 .unt Gn Gncurc1tur18 Nu t!u ce .1 r1.'und 4a acea.ta8 PHILONOUS( Acea.ta nu e.te Gn.1 totu48 Ce .unt oE!ecte4e @ater!a4e Gn e4e Gn.e4e, 'erce't!E!4e .au non/ 'erce't!E!4eY HYLAS( Gn .en.u4 'ro'r!u a4 cu"#ntu4u! ! Gn @od ne@!O4oc!t, n!@!c a4tce"a nu 'oate 0! 'erce'ut dec#t !de!4e;;8 De aceea toate 4ucrur!4e @ater!a4e .unt Gn e4e Gn.e4e !n.en.!E!4e ! 'ot 0! 'erce'ute doar 'r!n !de!4e noa.tre8 PHILONOUS( Ide!4e .unt dec! .en.!E!4e, !ar ar+et!'ur!4e .au or!2!na4e4e 4or .unt !n.en.!E!4eY HYLAS( Corect8 PHILONOUS( Dar cu@ .e 'oate ca un 4ucru .en.!E!4 .1 0!e ca ace4a care e.te !n.en.!E!4Y Poate un 4ucru rea4, in)i7ibil Gn .!ne, .1 0!e ca o culoareC Sau un 4ucru rea4 non%audibil 'oate 0! ca un sunetC Gntr/un cu"#nt, 'oate "reun 4ucru .1 0!e a.e@1n1tor une! .en9aL!! .au !de!, dar .1 0!e a4tce"a dec#t .en9aL!e .au !deeY HYLAS( TreEu!e .1 @1rtur!.e.c c1 nu cred8 PHILONOUS( E.te 'o.!E!4 .1 a"e@ "reo Gndo!a41 Gn acea.t1 c+e.t!uneY Nu/L! cuno t! 4a 'er0ecL!e 'ro'r!!4e !de!Y 6?7
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( Le cuno.c 'er0ect, de "re@e ce ceea ce nu 'erce' .au nu cuno.c nu 'oate 0ace 'arte d!n !deea @ea;78 PHILONOUS( EJa@!nea91/4e, a adar, Gndea'roa'e ! .'une/@! dac1 eJ!.t1 ce"a Gn e4e care .1 'oat1 eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Sau dac1 'oL! conce'e "reun 4ucru .!@!4ar 4or care .1 eJ!.te Gn a0ara .'!r!tu4u!8

HYLAS( Cercet#nd, 21.e.c c1 e.te 'entru @!ne !@'o.!E!4 .1 conce' .au .1 GnLe4e2 cu@ "reun a4t 4ucru dec#t !deea 'oate 0! a.e@enea !de!!8 ! e.te aE.o4ut e"!dent c1 nici o idee nu poate e@ista !n afara spiritului:I& PHILONOUS( E t! de aceea, con0or@ 'r!nc!'!!4or ta4e, oE4!2at .1 ne2! rea4!tatea 4ucrur!4or .en.!E!4e, de "re@e ce a! 01cut/o .1 con.tea Gntr/o eJ!.tenL1 aE.o4ut1, eJter!oar1 .'!r!tu4u!8 Acea.ta e.te totuna cu a .'une c1 e t! un .ce't!c aE.o4ut8 A.t0e4 @!/a@ at!n. oE!ect!"u4, care era ace4a de a de@on.tra c1 'r!nc!'!!4e ta4e conduc 4a .ce't!c!.@8 HYLAS( Deoca@dat1 .unt, dac1 nu cu totu4 con"!n., ce4 'uL!n redu. 4a t1cere8 PHILONOUS( A "rea Eucuro. .1 t!u ce a! 'ret!nde @a! @u4t, a a Gnc#t .1 aOun2! 4a o con"!n2ere de'4!n18 Nu a! a"ut 4!Eertatea de a te eJ'4!ca Gn toate 0e4ur!4eY Au eJ!.tat Gn d!.cur. @!c! 2re e4! de care ./a aEu9atY Sau nu L! ./a 'er@!. .1 retracte9! .au .1/L! Gnt1re t! ar2u@ente4e a"an.ate, a a Gnc#t .1/L! .er"ea.c1 .co'u4 c#t .e 'oate de E!neY Nu a 0o.t or!ce a! 'utut .'une a.cu4tat ! eJa@!nat cu toat1 corect!tud!nea !@a2!naE!41Y Gntr/un cu"#nt, nu a! @1rtur!.!t cu 'ro'r!a/L! 2ur1 c1 a! 0o.t con"!n. de conc4u9!a tra.1 4a 0!ecare 'unct d!.cutatY Iar dac1 'oL! Gn 're9ent de.co'er! "reo 0!.ur1 Gn "reuna d!n conce.!!4e 01cute, or! dac1 2#nde t! c1 L!/a r1@a. 'o.!E!4!tatea "reunu! .uEter0u2!u, a "reune! no! d!.t!ncL!!, nuanL1r! .au !nter'ret1r! de or!ce 0e4, de ce nu 4e 're9!nL!Y7& HYLAS( PuL!nt!c1 r1Edare, P+!4onou.8 Deoca@dat1 .unt at#t de .ur'r!n. de a @1 "edea 'r!n. Gn ca'can1 !, ca .1 9!c a a, Gnc+!. Gn 4aE!r!ntu4 Gn care @/a! atra., Gnc#t 'e @o@ent nu e.te de a te'tat .1/@! 21.e.c !e !rea8 TreEu!e .1/@! da! t!@' .1 @1 or!ente9 ! .1 @1 recu4e28 PHILONOUS( A.cu4t1, nu/! c4o'otu4 de 4a co4e2!uY HYLAS( $ate ora ru21c!un!!8 PHILONOUS( S1 @er2e@ 4a ru21c!une, dac1 "re!, ! .1 ne reGnt#4n!@ @#!ne d!@!neaL18 Gn ace.t r1.t!@' 'oL! re04ecta a.u'ra d!.cuL!e! d!n acea.t1 d!@!neaL1 ! .1 Gncerc! dac1 'oL! 21.! "reun .o0!.@76 Gn ea .au .1 !n"ente9! "reun @!O4oc de a !e ! tu Gn.uL! d!n Gncurc1tur18 HYLAS( De acord8 6?:
NOTE

NOTE
6 %

$er3e4e5 'rocedea91 de 4a Eun Gnce'ut 4a eJ'unerea @!e9u4u! conce'L!e! .a4e !dea4!.t/.uE!ect!"e, care 'une Gn 4ocu4 @ater!e! .'!r!tu4 ! !deea8 A adar, cu@ ./ar .'une, $er3e4e5 a'uc1 Gnc1 d!n .tart tauru4 de coarne, dec!. .1/ ! !@'un1 'unctu4 de "edere8 < Gn rea4!tate, de ! )idul absolut I.au Cneantu4FK nu 'oate a"ea n!c! o eJ!.tenL1 conce't!E!41, cu at#t @a! 'uL!n una C.en.!E!41F, Gn .c+!@E ideea de )id I.au de CneantFK nu nu@a! c1 e.te .e@n!0!cat1 de cu"!nte ro.t!te .au .cr!.e care, E!neGnLe4e., 'ot 0! 'erce'ute, 4a un 4oc cu .e@n!0!caL!a 4or, c! ideea ca atare are Gn cre!er o eJ!.tenL1 @ater!a41, 01r1 ca, re'et1@, "!du4 aE.o4ut .1 eJ!.te ca atare8 Pe de a4t1 'arte, Gn.1, eJ!.t1 un "!d re4at!" care 'oate 0! C'erce'utF !nd!rect, !n0erenL!a4, de eJe@'4u Gn ace4e tuEur! d!n care ./a eJtra. tot aeru4, !ar oE!ecte4e d!n !nter!or I0!e e4e E!4e de '4u@E, cuEu4eLe d!n 4e@n, ca'ete de aL1, 'ene de 'a.1re, 'u0 de '1'1d!e etcK, care Gn aer au "!te9e de c1dere @u4t d!0er!te, Gn "!d cad toate 4a 2r1@ad1, de 'arc1 toate ar 0! d!n '4u@E8 = E"!dent, H54a. d1 nu@a! r1.'un.ur!4e autor!9ate de $er3e4e58 S/ar 0! 'utut Gn.1 r1.'unde c1 n!c! o cau91 nu 'oate 0! !n0erat1 .au dedu.1 dec#t 'orn!ndu/.e de 4a date 'erce'ute de .!@Lur!, a'o! co@'arate, ana4!9ate ! re4aL!onate 4a n!"e4u4 2#nd!r!! aE.tracte, unde .unt e4aEorate 're@!.e4e I@a! @u4t .au @a! 'uL!n ade"1rateK care ur@ea91 .1 !ntre Gn raL!ona@entu4 'e o te@1 .au a4ta8 ? H54a. a0! ea91 ! a!c! na!"!tatea atr!Eu!t1 4u! Gn .co'u4 ur@1r!t de $er3e4e58 $!neGnLe4e. c1 dac1, de eJe@'4u, aud un cronc1n!t de corE, 'ot .'une c1 CaudF c+!ar cau9a ace4e! e@!.!un! .onore, care e.te corEu4 ca atare8 Dar din ce cau7 cronc1ne te corEu4Y A!c! e.te 2reu de r1.'un. 01r1 o cercetare a G@'reOur1r!4or care G4 0ac 'e corE .1 cronc1nea.c1, nu Gn 2enera4, ca o @an!0e.tare a .'ec!e! corE, c! Gn 'art!cu4ar, ad!c1 a"#nd Gn "edere ca9u4 corEu4u! C Icu toate date4e .a4e anato@o0!9!o4o2!ce ! '.!+o4o2!ce de @o@entK,Gn .!tuaL!a J, t!@'u4 t8 > Greutatea nu e.te C'erce'ut1F 'r!n .!@Lu4 tact!4( nu 'oL! '!'1! 2reutatea unu! 4ucru8 N!c! c14dura, de a4t0e4, nu .e C'!'1!eF8 ILe4e .en.!E!4!t1L!! cutanate ! 3!ne.te9!ce "or 0! Gn.1 de.curcate @u4t @a! t#r9!u, !2noranLa 4u! $er3e4e5 0!!nd @are Gn acea.t1 'r!"!nL18 ; R1@#ne de c4ar!0!cat ce .unt .!@Lur!4e ! unde .e .!tuea91 CoE!ecte4e .en.!E!4eF Gn ra'ort cu e4e8 Deoca@dat1, ce4e .'u.e a!c! con"!n ! @ater!a4!.@u4u!8 7 H54a. ad@!te a!c! orEe te, 01r1 a c!uta .1 .taE!4ea.c1 ce GnLe4e2e @entoru4 .1u 'r!n Ca .u'r!@aF8 Pe '4an !@a2!nar e.te 4e.ne de .u'r!@at or!ce, du'1 cu@ 'o.!E!4 e.te de CcreatF or!ce8 : A!c! $er3e4e5 IQ P+!4onou.K aOun2e .1/ ! Ccon"!n21F !nter4ocutoru4 c1 te@'eratura r!d!cat1 d!ntr/un oE!ect e.te totuna cu durerea( !dent!0!care "1d!t 'ara4o2!.t!c1, Crat!0!cat1F de con.!@L1@#ntu4 unu! 'artener de d!.cuL!e a4e c1ru! re'4!c! .unt aE!4 re2!9ate de ce4 !ntere.at, ad usum causae& ,!4o.o0u4 !ntroduce, totodat1, Gn @od !n.!d!o., ter@enu4 idee, Gn .en.u4 dor!t de e4, Gn "ederea a4te! !dent!0!c1r! .o0!.t!ce !@!nente( obiect Q idee&

6>&
NOTE 6& R1.'un. !n0ant!4, care !dent!0!c1 oE!ectu4 e@!L1tor de c14dur1 cu .en9aL!a de durere8 Ceea ce aE!4u4 .o0!.t P+!4onou. nu "a e9!ta .1 eJ'4oate9e !@ed!at, Gn 0o4o.u4 cau9e! .a4e, nu @a! 'uL!n !n0ant!4e, Gn @1.ura Gn care co'!4u4 Gn 'r!@u4 r#nd are ne"o!e de o 'rotecL!e @atern1 Z 'atern1 'er@anent1 ! !dea4!9at18 66 RaL!ona@ent 'ara4o2!.t!c, aJat 'e 're@!.a 0a4.1 c1 or!ce c14dur1 !nten.1 Q .en9aL!e dureroa.1 IoE!ect Q .en9aL!eK8 6% $unu4/.!@L Gnc1 nu .e d1 E1tut !, cu toate a'arenLe4e, nu .e "a da E1tut @u4t1 "re@e de acu@ Gna!nte8 F That is the -uestionO 'are a eJc4a@a, d!na!nte "!ctor!o., $er3e4e58 E.te, Gntr/ade"1r, o GntreEare cruc!a41 'entru .!.te@u4 .1u @eta0!9!c8 6= Se cu"!ne .1 oE.er"1@ c1 a percepe o durere, ca 'e un oE!ect eJter!or, e.te un 0e4 cu totu4 !@'ro'r!u de eJ'r!@are( durerea se simte, .e tr1!e te, ea 0!!nd o .tare d!n or2an!.@, cau9at1 de perceperea adec"at1 a unu! oE!ect ca'aE!4 .1 o 'ro"oace8 6? Conc4u9!e 'er0ect ade"1rat1, d!n ace4ea care G! .er"e.c 4u! $er3e4e5 .1 c# t!2e Gncrederea c!t!toru4u!, d#ndu/! !4u9!a c1 .e a041 'e terenu4 ade"1ru4u!8 6> H54a. .e do"ede te !nca'aE!4 .1 .e.!9e9e art!cu4area 0a4ac!oa.1 d!n d!.cur.u4 @entoru4u! .1u, r1.'un.u4 .1u 0!!nd 'e a41tur! de .uE!ect, ceea ce 4u! P+!4onou. nu 'oate dec#t .1/! con"!n18 6; =indolence8, Gn teJtu4 or!2!na4, de.!2ur cu .en.u4 de nedurere, de 4a 4at!ne.cu4 indolentia 1 4!'.1 de durere, !n.en.!E!4!tate 4a durere8 67 E.te oarecu@ de 'r!.o. .1 'rec!91@ c1 'ro'o9!L!a e.te 0a4.1 Gn a@E!2u!tatea e!( nu 2radu4 r!d!cat de rece e.te durere, c! contactu4 cu ace4 2rad r!d!cat de rece e.te durero., ceea ce Gn.ea@n1 c1 rece4e, de un 2rad @a! .c19ut .au @a! r!d!cat, a'arL!ne oE!ectu4u!, !ar .en9aL!a de eJce.!" de rece a'arL!ne .uE!ectu4u! care are ace4 contact !ncon0ortaE!48

6:

Deoca@dat1, aE.o4ut neconc4udent e.te ace4 CeJ'er!@entF 'r!n care $er3e4e5 G ! Gnc+!'u!e c1 ne de@on.trea91 c1 .!@Lur!4e Gn.e4e ne/ar ar1ta c1888 there is no heat in the fire& %& Ec+!"a4are cu totu4 !ncorect1 a GnLe'1tur!! cu ar.ura8 Dar 'entru $er3e4e5 ec+!"a4area era ce"a de 4a .!ne GnLe4e., e4 nea "#nd cuno t!nL1 de co@'4eJ!tatea '!e4!! ca or2an de .!@L8 S1 ne a@!nt!@ c1 4!@E!! e4 nu/! atr!Eu!e n!c! un ro4 Gn .en.!E!4!tatea 2u.tat!"18 %6 E.te de @u4t1 "re@e cuno.cut 0a'tu4 c1888 de gustibus et coloribus non disputandum& ,eno@enu4 are eJ'4!caL!! de ord!n 0!9!o4o2!c ! educaL!ona4 ! Gn n!c! un ca9 nu con.t!tu!e un ar2u@ent Gn 0a"oarea conce'L!e! E!9are .u.L!nute de $er3e4e58 ;; $er3e4e5 nu are n!c! o noL!une de.'re aco@odarea 0!9!o4o2!c1 a o@u4u! I ! a an!@a4e4orK 4a d!0er!te @!ro.ur!( t1E1car!!, de eJe@'4u, nu @a! reacL!onea91 ne2at!" 4a @!ro.u4 re.'!n21tor a4 4ocu4u! 4or de @unc1 a a cu@ reacL!onea91 un o@ care "!ne d!ntr/un @ed!u 4!'.!t de ace4e @!a.@e8 OE! nu!nLa, Cantrena@entu4F or2ane4or de .!@L e.te un 0eno@en care eJ'4!c1 Gn @u4te ca9ur! co@'orta@entu4 unor !nd!"!9! 0aL1 de d!"er ! .t!@u4!8 Pe.te toate ace.tea 0!4o.o0u4 !r4ande9 trece cu de9!n"o4tura ce4u! !n.u0!c!ent !n0or@at !, de.!2ur, tra2e conc4u9!! 2re !te8 %< ! totu !, .e "orEe te a!c! de.'re =sonorous bodies8:& M 01r1 a 0! a@endat ter@enu4, care cade a!c! ca o contrad!cL!e8

6>6
NOTE %= Med!u4 de tran.@!tere a .unetu4u! e.te a!c! .uE.t!tu!t .ur.e! .onore, ace4or =sonorous bodies8 'o@en!te @a! .u.8 %? E.te de notat acea.t1 'r!@1 @enL!onare a creierului Gn teJtu4 4u! $er3e4e5, a.oc!at a!c!, Gn @od .ur'r!n91tor, cu C.u04etu4F8 %> Retor!ca .o0!.t!c1 e.te ea Gn.1 ! .tr!dent1 Gn acea.t1 re'4!c1, @!9#nd 'e r!d!co4u4 atr!Eu!r!! unor caracter!.t!c! a4e .unetu4u! @! c1r!! ca @! care aE.tract18 %; De 0a't o certain motion of sonorous body, @! carea aeru4u! 0!!nd una .ecundar1, 'ro"ocat1 de "!EraL!!4e cor'u4u! .onor8 %7 ,1r1 Gndo!a41, $er3e4e5 tr1!e te .ent!@entu4 c1 .1"#r e te o r1.turnare re"o4uL!onar1 ! 're21te te .'!r!te4e 'entru rece'tarea ace.te! r1.turn1r! co'ern!cane8 %: Nu .e 'oate .1 nu re@arc1@ c1 toate ace.te ced1r! a4e E!etu4u! H54a. au 4oc de re2u41 Gn ur@a unor atacur! 'ara4o2!.t!cc Gnc1rcate a0ect!", 01cute toc@a! Gn 4!@EaOu4 co@un( ace4a a4 !ron!.tu4u!8 Re9!.tenLa o'onentu4u! e.te anteca4cu4at18 <& Gn a0ar1 de une4e tre.1r!r! de or2o4!u 'er.ona4, .a"ant do9ate, ace.t H54a. e.te !nter4ocutoru4 de 'a!e a4 4u! P+!4onou. IQ $er3e4e5K, @are4e re2!9or a4 ace.te! =philosophical comedy8& D!a4o2u4 .1u cu H54a. I4o"!t ade.ea de c!udate Ca@ne9!! de 4ucruFK e.te unu4 .!.!0!c, @entoru4 0!!nd ne"o!t ./o !a @ereu de 4a ca'1t cu Cde@on.traL!aF .a !nco@od18 <6 CPo4!t!caF a4e2er!! eJe@'4e4or are o !@'ortanL1 ca'!ta41 Gn d!.cur.u4 0!4o.o0!c a4 4u! $er3e4e58 Se GnLe4e2e c1 nor!! nu au Gn or!ce G@'reOurare cu4oarea 4or C!ntr!n.ec1F Ire4at!"1 ! acea.ta, dec! ra'ortat1 4a cond!L!! dateK, acea.ta de'!n9#nd de o .er!e de 0actor!8 N!c! @1car 91'ada nu CareF Gntotdeauna cu4oarea a4E1, acea.ta 0!!nd Gn 0uncL!e de 'e!.aO ! de 'o9!L!a oE.er"atoru4u!, !ar "erde4e !erE!! .e nuanLea91 ! e4, Gn 0uncL!e de 4u@!na Gn care 'r!"e t! o 'aO! te8 S1 nu u!t1@ c1 noa'tea888 toate "ac!4e .unt ne2reU Cau9a ace.tor "ar!aL!! nu .t1 n!c!decu@ Gn C.'!r!tF, c! Gn CconteJtu4F @ater!a4 a4 oE!ecte4or ! Gn .!tuaL!a .'aL!a41 a oE.er"atoru4u! Idac1 e.te .1 trece@ cu "ederea o @u4L!@e de a4L! 0actor! care acL!onea91 Gn oE.er"ator( .t1r! 'ato4o2!ce, C@ontaOeF '.!+o4o2!ce etcK8 <% CCr!ter!!4eF !ntrodu.e de H54a. con"!n de @!nune C!n.t!nctu4u!F 'ara4o2!.t!c a4 @entoru4u! ace.tu!a8 << A0!r@aL!e care a 0o.t re2#nd!t1, 'r!ntr/o a4t1 'r!.@1 de GnLe4e2ere, de c1tre Bant8 <= Totu !, e.te o @are aE.urd!tate .1 'u! !arEa 4a @!cro.co' ca .1/! .taE!4e t! cu4oarea natura41, care nu 'oate 0! dec#t aceea care a'are Gn cond!L!! natura4e8 <? Ace4a ! a'e4 ne4e2!t!@ 4a ca9ur!4e 'ato4o2!ce, atunc! c#nd Gn Ooc e.te o 0!4o.o0!e a nor@a4u4u!8 <> Toate ace.te cer!nLe .unt raL!ona4e ! Ou.t!0!cate, at#ta t!@' c#t cu4oarea unu! oE!ect a'are at#t de nuanLat1, Gn 0uncL!e de c!rcu@.tanLe8 ,on)en ia e.te ca cu4oare rea41 .1 0!e .ocot!t1 aceea 'e care oE!ectu4 ne/o arat1 !n starea sa considerata normala ! la lumina 7ilei, !nde'endent de re04eJ!!4e care G! @od!0!c1 a.'ectu48 Toate cu4or!4e .tau .uE .e@nu4 ace.te! con"enL!! un!"er.a4e8 Pe de a4t1 'arte, treEu!e .'u. c1 e4e .unt eJ're.!a .tructur!! 0uncL!ona4e a oE!ectu4u! natural& Gn ca9u4 obiectelor )opsite, cu4oarea e.te, E!neGnLe4e., nu a oE!ectu4u!, c! a "o'.e4e!8

6>%
NOTE <; E.te eJ'u.1 a!c!, .u@ar, teor!a cor'u.cu4ar1 a 4u@!n!!, a a cu@ o 0or@u4a.er1 N8 Be'4er ! I8 NeDton Ire4uat1, @a! t#r9!u, de P8/S8 La'4aceK, .'re deo.eE!re de teor!a ondu4ator!e IDe.carte., Hu52+en., @a! t#r9!u Eu4er, Youn2 ! Gndeo.eE! ,re.ne4K8 <7 ,!re te, H54a. nu cedea91 dec#t 'a. cu 'a., r!d!c#nd no! ! no! 'roE4e@e d!0!c!4e !nter4ocutoru4u! .1u, care G4 co@Eate @etod!c, 'a. cu 'a. ! e4, Gnt!n9#ndu/! cur.e ! .coL#nd Gn e"!denL1 contrad!cL!!4e 're0aEr!cate, tot @a! .'ectacu4oa.e, Gn care ace.ta .e Gnc#4ce te8 <: Re0er!re 4a No+n Loc3e8 =& Re.e@nare care !2nor1 '.!+o4o2!a rea41 a o@u4u!, 01c#nd d!n H54a. o .!@'41 0anto 1( e4 'are a/ ! .acr!0!ca d!na!nte o'!n!!4e, ceea ce cu 2reu .e Gnt#4ne te Gn rea4!tate8 Ma! de'arte, 0!4o.o0u4 "a c1uta .1 retu e9e '.!+o4o2!a 'er.onaOu4u! .1u, atr!Eu!ndu/! reacL!! @a! 0!re t!8 =6 =!n all other animals8, Gn teJtu4 or!2!na4, eJ're.!e de@n1 de reL!nut, care !nc4ude o@u4 Gn re2nu4 an!@a48 =% Para4o2!.@u4 e.te e"!dent( .e ad@!te d!n .tart c1, 'erce'ut1 de animale de dimensiuni diferite, 01r1 a .e t! @1car dac1 @o4!a, de eJe@'4u, 'erce'e "reo Gnt!ndere8 AJa .o0!.@u4u! e.te Gn.1 0a'tu4 c1 o@u4 ! @o4!a .unt adu ! 4a nu@!toru4 co@un a4 ace4u!a ! un2+!/eta4on de "edere, ceea ce e.te Gn @od cate2or!c !nad@!.!E!48 =< Ceea ce, e"!dent, nu Gn.ea@n1 c1 "ar!a91 d!@en.!unea ca atare a oE!ectu4u! 'r!"!t, c! nu@a! d!@en.!unea 4u! d!n 'er.'ect!"1 o't!c18 Dac1, !nd!0erent de d!.tanL1, oE!ecte4e ar 0! "19ute 4a aceea ! d!@en.!une ca de 4a do! 'a !, n!@en! n/ar @a! "edea de 0a't n!@!c8 S!.te@u4 de @1.urare !n"entat de o@ ne arat1 care e.te d!@en.!unea Icon"enL!ona41K Crea41F a or!c1ru! oE!ect, 0!e e4 te4e.co'!c, @!cro.co'!c .au u4tra@!cro.co'!c8 N!@en! nu .e "a duce Idac1 e.te .1n1to. 4a ca'K .1 Ea2e Gn Eu9unar o '1dure care, de 4a @are d!.tanL1, nu 'are .1 a!E1 dec#t d!@en.!unea une! cut!! de c+!Er!tur!8 == Nu ! du'1 ce e0ectu4 de iner ie sen7iti) ./a anu4at( dac1 @#!n!4e .unt L!nute t!@' .u0!c!ent Gn "a.u4 cu a'1, "!ne @o@entu4 Gn care e4e G ! e2a4!9ea91 ca'ac!tatea de e"a4uare a te@'eratur!!8 Ace.t ar2u@ent nu e.te de4oc un =good argument8 Gn 'roE4e@a re.'ect!"1, cu@ 'are .1 0!e con"!n. $er3e4e58 Ca ! ce4e4a4te de ace.t 0e48 =? S!tuaL!e cu totu4 !@'o.!E!41, 'entru c1 nu .e 'oate .1 'r!"e t!, .!@u4tan, unul 3i acela3i obiect, ! cu oc+!u4 4!Eer, ! cu ce4 0!Jat 4a oE!ect!"u4 @!cro.co'u4u!8 Dar 'entru C'er.'!cac!tateaF conce.!onat1 4u! H54a. ar2u@entu4 e.te deconcertant de "a4aE!48 => $er3e4e5 @!9ea91 dec!.!" 'e a@E!2u!tatea ter@enu4u! !dee, a a cu@ o GnLe4e2e Gn 'r!@u4 r#nd C"u42u4F, Gn ra'ort cu .e@n!0!caL!a .'ec!a41 'e care !/o d1 e4 Gn.u ! IQ 0!4o.o0u4K( idee 1 obiect al percep iei& Gn 0e4u4 ace.ta e.te c4ar c1 n!@en! nu "a ad@!te c1 '!atra, de eJe@'4u, are Gn ea !de!8 Gntrea2a Cde@on.traL!eF a 4u! $er3e4e5 .e de.01 oar1 Gn re2!.tre4e "erEa4u4u!, cu ca'cane4e .o0!.t!ce care G! "!n 4u! @a! E!ne 4a .ocotea418 =; D!.oc!ere arE!trar1, ad usum causae> Gn rea4!tate, n!c! o Gnt!ndere nu e.te d!.oc!aE!41 de oE!ectu4 concret 'e care G4 caracter!9ea918 D!.oc!erea @ate@at!c1 a 'unctu4u! I@ate@at!cK de Gnt!ndere are 4oc !n abstracta, 'unctu4 @ate@at!c ne0!!nd oE!ect concret, c! un art!0!c!u de ca4cu48

6><
NOTE =7 A.'ect d!n care Henr! $er2.on, a.u'ra c1ru!a 0!4o.o0!a 4u! $er3e4e5 a 'rodu. o 'ro0und1 !@'re.!e, "a 0ace o 'roE4e@U 0unda@enta41 a

'ro'r!e! .a4e conce'L!!8 Meta0!9!ca durate! G ! are dec! or!2!nea Gn .cr!er!4e 4u! $er3e4e58 =: Para4o2!.@ cu.ut cu aL1 a4E1( e.te .u0!c!ent .1 .e recur21 4a @1.urarea oE!ect!"1 a t!@'u4u! ! .'aL!u4u!, 'entru ca un a.t0e4 de !ret4!c .1 0!e d!.cred!tat8 ?& ! Gn ace.t ca9 $er3e4e5 a o'erat o @ane"r1 .o0!.t!c1, atr!Eu!nd unor .'ec!! d!0er!te C.arc!naF de a de0!n! .o4!d!tatea unu!a ! ace4u!a ! cor' ! 'u4"er!9#nd a.t0e4 or!ce cr!ter!u ! eta4on a4 .o4!d!t1L!!8 Prota2ora. era @u4t @a! a'roa'e de ade"1r c#nd .'unea c1 Co@u4 e.te @1.ura tuturor 4ucrur!4orF8 ?6 Dac1 ar 0! .1 ado't1@ C.t!4u4F ar2u@entaL!e! 4u! $er3e4e5, a@ .'une c1 Gnt!nderea e.te 0oarte ne'41cut1 ce4u! care, urcat Gn tren 4a Mo.co"a, arde de ner1Edare .1 aOun21 4a V4ad!"o.to3, du'1 cu@ 0or@a 9"a.t!c!! e.te or!E!41 'entru un ant!0a.c!.t, !ar @! carea e.te tota4 de9a2reaE!41 une! 'er.oane care .u0er1 de "ert!O8 ?% MaJ!@a de @a! .u. e.te 'er0ect ade"1rat18 Genera4!tatea ca atare eJ!.t1 nu@a! Gn .0era 2#nd!r!! aE.tract!9ante8 Dar, dat 0!!nd 0a'tu4 c1 $er3e4e5 a introiectat lumea real, acea.ta a d!.4ocat Gn .!.te@u4 .1u 2#nd!rea aE.tract!9ant1, ne41.#nd .1 .e "ad1 'e.te tot dec#t doar 'art!cu4aru48 ?< Iat1 un ter@en 'e care $er3e4e5 G4 con.!der1 de 4a .!ne GnLe4e., dar care '#n1 a!c! nu !/a 21.!t .tatutu4 onto4o2!c, ca .1 .'une@ a a, Gn cadru4 .!.te@u4u! .1u8 Re0er!rea 4a ace.t ter@en I ! 4a rea4!tatea !@'4!cat1K e.te 'r!n ea Gn.1 ! contrad!ctor!e8 ?= C1 ./au .c1'at cu u ur!nL1 d!n "edere =some fallacy or other8, a@ 'utut con.tata nu o dat1 '#n1 a!c!8 ?? E.te o genero7itate retoric d!n care, 01r1 n!c! o Gndo!a41, $er3e4e5 nu "a Gnt#r9!a .1 tra21 @aJ!@u@ de 'ro0!t 'entru 'ro'r!u4 .1u 'unct de "edere8 ?> $er3e4e5 e.te Gn @od "1d!t "r1O!t de 4u@ea .a !nter!oar1, 01c#nd d!n introspec ie un !n.tru@ent de cercetare sine -ua non, dar ! un act e.enL!a4 a4 eJ!.tenLe!( a fi este a te introspecta& De a!c! tend!nLa .a do@!nant1 de a reduce totu4 4a .'!r!t, nu nu@a! 'er.oana .a, c! ! Gntre2 un!"er.u48 ?; CDe.co'er!reaF o 01cu.e deOa De.carte., cu a'roa'e un .eco4 @a! de"re@e8 ?7 Ide!4e ace.tea de substrat ! de suport, "e+!cu4ate a.!duu de/a 4un2u4 .eco4e4or de c1tre 0!4o.o0! ! .a"anL! Ide eJe@'4u, C.uE.tratu4 2#nd!r!!F, C.u'ortu4 @e@or!e!F etcK, !ncu4c1 oa@en!4or conce'L!! eronate cu 'r!"!re 4a rea4!tatea 4ucrur!4or8 N!c! @1car de.'re 0!er nu .e 'oate .'une c1 e.te C.u'ortu4F @a2net!.@u4u!, a a cu@ un .c1une4 'oate 0! .u'ortu4 unu! 2+!"ec! cu 04or!8 $a n!c! c+!ar de.'re .c+e4etu4 o.o. nu .e 'oate .u.L!ne c1 e.te C.u'ortu4F or2an!.@u4u!8 Cu at#t @a! @u4t, a "orE! de.'re un .u'ort a4 e@oL!e!, de '!4d1, e.te o @are aE.urd!tate, un @od de a Eru!a 0oarte .er!o. GnLe4e2erea 0eno@enu4u!8 L!@EaOu4 @eta0or!c e.te uneor! de/a dre'tu4 un oE.taco4 Gn ca4ea cunoa ter!! r!2uroa.e, cu ade"1rat t!!nL!0!ce, @a! a4e. c1 4!@EaOu4 cu 'r!c!na, 'r!n an2aOarea @a.!"1 a a0ect!"!t1L!!, 'oate 0ace ca or!ce con0u9!e .1 'r!nd1 r1d1c!n! ad#nc!8 ?: Dac1 ace.ta ar 0! .en.u4 4!tera4, atunc! cor'u4 ar 'utea noa'tea .1/ ! '1r1.ea.c1 .u'ortu4 IQ '!c!oare4eK ! .1 doar@1 Gn 'at 01r1 e4eU >& Dec! nu .e 'oate .'une c1 H54a. nu re04ectea91 te@e!n!cU Mentoru4 .1u 6/a 'u. Gn @are Gncurc1tur18

6>=
NOTE >6 E.te de ad@!rat .to!c!.@u4 cu care H54a. G ! recunoa te Ccu4'aF, Gn.1 nu Gn a a @1.ur1 Gnc#t .1 nu recad1 @ereu Gn Cauto@at!.@e4eF conce'L!e! care G4 caracter!9ea918 >% Ace.t =e)en in thought8 e.te 'ro0und contrad!ctor!u Gn conteJtu4 .!.te@u4u! 4u! $er3e4e5, .u2er#nd eJ!.tenLa a4te! rea4!t1L!, cu@"a una de re0er!nL1, Gn a0ar1 de rea4!tatea .'!r!tu4u!8 >< Mecan!.@u4 ace.tu! .o0!.@ na!" e.te, e"!dent, unu4 de .uE.t!tu!re( de 4a a "edea ! a nu "edea .e trece 4a a conce'e ! a nu conce'e, C.taE!4!ndu/.eF, Gn 0!na4, 'r!n .!@'4u4 acord a4 '1rL!4or, c1 a )edea 1 a concepe, !ar cu@ a conce'e nu e.te 'o.!E!4 dec#t Gn .'!r!t, a "edea, de a.e@enea, nu e.te 'o.!E!4 dec#t tot Gn .'!r!tU >= CAnd t+!. !. 0ar 0ro@ 'ro"!n2, t+at I can conce!"e t+e@ e@isting out ofthe minds ofall spirits8, Gn teJtu4 or!2!na48 >? O 4o2!c1 e4e@entar1 ar 0! cerut ca, Gn conteJtu4 re.'ect!", eJ're.!a =the stars and moon 8, .1 ca'ete 0or@a/conL!nut, C the moan and stars 8, 4una 0!!nd @a! a'roa'e de no! dec#t .te4e4e8 00 Ut!4!9are aEu9!"1 a "erEu4u! a percepe Gn ca9u4 "!.u4u!, cu re0er!re 4a ce4e C"19uteF .au Cau9!teF etc8 IQ tr1!teK Gn .tarea de .o@n8 Se 'oate "orE! de percep ie eJc4u.!" Gn 're9enLa unor oE!ecte .au 0eno@ene eJter!oare care ne act!"ea91 or2ane4e de .!@L Gn t!@' ce .unte@ Gn .tare de "!2!4!tate Icon t!ent1K8 De.!2ur, 'ute@ 'erce'e ! Gn .tarea de .o@n une4e 92o@ote, eJc!taL!! tact!4e, eJc!taL!! "!.cera4e I'erce'L!e

!ntraor2an!c1K etc, dar ace.te 'erce'L!! .unt .uE4!@!nare I!ncon t!enteK ! 'ot dec4an a une4e "!.e ad%hoc care, 'orn!nd de 4a natura eJc!tantu4u!, G4 de0or@ea91 0oarte @u4t Gn 0or@1, re.'ect#ndu/! totu ! natura( dac1 Gn rea4!tate 'erce'! o .oner!e de cea.orn!c, Gn "!. L! .e 'are c1 .e tra2 c4o'ote4e 4a E!.er!c1 .au c1 04u!er1 o 4oco@ot!"1 etcT dac1 GL! e.te 0r!2 I'erce'erea te@'eratur!! .c19uteK, te 'oL! "!.a Gntr/un 'e!.aO 'o4ar etc8 Ce4e @a! @u4te "!.e au Gn.1 'uncte de dec4an are Gn en2ra@e4e noa.tre +!'eract!"e d!n reLe4e4e neurona4e ! de9"o4t1 te@e care nu au n!@!c de/a 0ace cu 'erce'L!a actua418
>;

Ca@!4 Petre.cu nu era dec! de4oc or!2!na4 c#nd, 4!r!c, eJc4a@a c1 a =)7ut idei8& >7 =percei)ed by sight8, Gn teJtu4 or!2!na48 Dec! "19u4 percepe ca ! .'!r!tu4, Gn.ea@n1 c1 ace.ta are or2ane de .!@LY Io nou1 contrad!cL!e Gn .!.te@u4 4u! $er3e4e5K8 >: Cand can an5 idea eJ!.t out o0 t+e @!ndYF, Gn teJtu4 or!2!na48 N!c! @1car un @ater!a4!.t nu ar 'utea da un r1.'un. a0!r@at!" 4a acea.t1 GntreEare, dac1 nu ar t! c1 4a $er3e4e5 !deea e.te ce e.te8 ;& E.te cre9u4 Gn.u ! a4 !dea4!.@u4u!( c1 nu 'oL! 'erce'e Cne@!O4oc!tF dec#t 'ro'r!!4e/L! .en9aL!! ! !de! ! c1 n!c! nu eJ!.t1 a4tce"a de 'erce'ut( 4u@ea rea41 e.te ec+!"a4at1 cu .en9aL!!4e ! !de!4e8 ;6 C$o4o"anu4F 4u! S!.!0 G ! 0ace dator!a, d#ndu/! !ar1 ! de 4ucru @a2!.tru4u!8 ;% Ca ! De.carte., $er3e4e5 eJ'une ! e4, a!c!, 'r!nc!'!u4 2enera4 a4 re04eJe4or cond!L!onate8 ;< OE.er"aL!e 0oarte 'ert!nent1( or!ce 'erce'L!e nou1 a unu! oE!ect .!@!4ar are 4oc 'e 0ondu4 a ceea ce Le!En!9 a nu@!t apercep ie, ad!c1 'e 0ondu4 eJ'er!enLe! co2n!t!"e anter!oare a !nd!"!du4u! Gn cau918 Acea.t1 =e@perien a8, Gn.1, nu e.te

6>?
NOTE C.u2erat1F .'!r!tu4u! de C'erce'L!! anter!oareF, c! 0ace 'arte !nte2rant1 d!n C.'!r!tF, 0!!nd re9u4tatu4 're4ucr1r!! 'er@anente a ace4or 'erce'L!! anter!oare8 ;= A .e "edea nota %&, 4a Principiile cunoa3terii umane& ;? A4u9!e 4a teor!a 4u! P4aton a Cre@!n!.cenLe!F( 0!4o.o0u4 2rec .u.L!nea c1 .u04etu4 a conte@'4at Gntr/o eJ!.tenL1 anter!oar1 4u@ea !de!4or I'rotot!'ur! a4e 4ucrur!4orK ! c1 cunoa terea .a actua41 e.te de 0a't o rea@!nt!re a ce4or "19ute c#nd"a Gn acea 4u@e a aE.o4utu4u!8 ;> Henr! $er2.on "a 0ace u9 de ace.t .uEter0u2!u, care nu@a! e4e2ant nu e.te, @a! a4e. c#nd e.te "orEa de 'roE4e@e 0unda@enta4e8 SuEter0u2!u4 e.te Gn.1 "ec+! ! e.te 'er'etuat 'r!ntr/un 0e4 de re2u41 a0or!.t!c1( (i incumbit probatio -ui dicit non -ui negat&

;;

Se @!9ea91 .!.te@at!c 'e .en.u4 'er"ert!t a4 ter@enu4u! a 'erce'e, tran.4at 4a !de!8 Pro'o9!L!a e.te 0rec"ent re'etat1, ca .1 d!.4oce C'reOudecataF nea2reat1 de 0!4o.o08 ;7 So0!.@ e"!dent, acroEat!c c+!ar8 ;: Gn @od Cd!'4o@at!cF, conc4u9!a 'r!nc!'a41 I'ara4o2!.t!caK a Gntre2u4u! d!a4o2 e.te tra.1 toc@a! de 'artea ad"er.18 7& Aceea ! 4ar21 2enero9!tate retor!c1, L!n#nd 4a ca'tarea Gncreder!! c!t!toru4u!8 76 +ofismul maEor a4 Gntre2u4u! .!.te@ @eta0!9!c a4 4u! $er3e4e5 e.te ur@1toru4( Ide!4e nu 'ot eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Fucrurile pe care le percepem sunt idei& Er2o( Lucrur!4e 'e care 4e 'erce'e@ nu 'ot eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Gn ace.t raL!ona@ent 0a4ac!o., ter@enu4 idee are un duE4u .en. Ice4 co@un ! ce4 dat de 0!4o.o0K, !ar ter@enu4u! a percepe ! ./a 'er"ert!t de a.e@enea .e@n!0!caL!a8 Eroarea .e .trecoar1 'e 'oarta a@E!2u!t1L!!8

AL DOILEA DIALOG
HYLAS( Scu91/@1, P+!4onou., c1 nu a@ "en!t @a! de"re@e8 Toat1 d!@!neaLa @!/a "u!t ca'u4 de u4t!@a noa.tr1 con"er.aL!e, Gnc#t n!c! n/a@ t!ut c#nd trece t!@'u48 PHILONOUS( Sunt Eucuro. c1 te/a 'reocu'at at#t de !nten. d!.cuL!a noa.tr1 ! .'er c1 dac1 a! de.co'er!t neaOun.ur! Gn conce.!!4e 01cute de t!ne, or! .o0!.@e Gn raL!ona@ente4e @e4e, @! 4e "e! de9"14u! acu@68 HYLAS( Te a.!2ur c1 Gnc1 de c#nd ne/a@ de.'1rL!t n/a@ 01cut a4tce"a dec#t .1 caut eror! ! .o0!.@e ! toc@a! Gn ace.t .co' a@ eJa@!nat @!nuL!o. toate e4e@ente4e d!.cuL!e! noa.tre de !er!, dar 9adarn!c, 'entru c1 noL!un!4e !ndu.e, du'1 trecerea 4or Gn re"!.t1, G@! 'ar Gnc1 ! @a! c4are ! e"!dente !, cu c#t 4e eJa@!ne9 @a! @u4t, cu at#t @! .e 'ar @a! !re9!.t!E!4e ! @a! Gn a.ent!@entu4 @eu8 PHILONOUS( ! nu e.te ace.ta un .e@n c1 e4e .unt ade"1rate, c1 "!n de 4a natur1 ! c1 .unt con0or@e cu drea'ta raL!uneY Ade"1ru4 ! 0ru@o.u4 .e a.ea@1n1 Gn aceea c1 o cercetare r!2uroa.1 4e aduce 'e a@#ndou1 Gn a"antaO, 'e c#nd 0a4.a .tr14uc!re a eror!! ! 're01c1tor!e! nu re9!.t1 Gn 0aLa unu! nou eJa@en .au Gn 0aLa une! cercet1r! @a! Gndea'roa'e8 HYLAS( M1rtur!.e.c c1 ce4e .'u.e de t!ne au @are 2reutate8 N!@en! nu 'oate 0! @a! .at!.01cut ca @!ne de ade"1ru4 ace4or conc4u9!! E!9are, at#t t!@' c#t a@ Gn "edere raL!ona@ente4e care conduc 4a e4e8 Atunc! Gn.1 c#nd nu @1 2#nde.c 4a e4e, @! .e 'are, 'e de a4t1 'arte, c1 eJ!.t1 ce"a at#t de .at!.01c1tor, at#t de natura4 ! de !nte4!2!E!4, Gn acord cu 6>;
GEORGE $ERBELEY

@odu4 @odern de a eJ'4!ca 4ucrur!4e, Gnc#t recuno.c cu @#na 'e !n!@1, nu t!u cu@ .1 re.'!n2 acea conce'L!e8 PHILONOUS( Nu t!u 4a ce te re0er!8 HYLAS( M1 re0er 4a @odu4 de a eJ'4!ca .en9aL!!4e .au !de!4e noa.tre8 PHILONOUS( Care @odY HYLAS( Se 're.u'une c1 .u0Letu4 G ! are re ed!nLa Gntr/o anu@!t1 'arte a cre!eru4u!, de unde 'orne.c ner"!! ! de unde e! .e r1.'#nde.c Gn tot cor'u4T ! c1 oE!ecte4e eJter!oare, 'r!n d!0er!te4e !@'re.!! 41.ate a.u'ra or2ane4or de .!@L, co@un!c1 anu@!te @! c1r! "!Eratoare ner"!4orT !ar ace t!a, '4!n! de .'!r!te an!@a4e, 4e 'ro'a21 4a cre!er .au 4a .ed!u4 .u04etu4u! /seat ofthe soul', care,Gn concordanL1 cu d!0er!te4e !@'re.!! .au ur@e Gnt!'1r!te Gn cre!er, e.te Gn @od "ar!at a0ectat de !de!%8 PHILONOUS( ! nu@e t! acea.ta o eJ'4!caL!e a @odu4u! Gn care .unte@ a0ectaL! de !de!Y HYLAS( De ce nu, P+!4onou.Y A! ce"a de oE!ectat G@'otr!"a ace.tu! @od de a "edea 4ucrur!4eY PHILONOUS( A "rea Gn 'r!@u4 r#nd .1 t!u dac1 GL! GnLe4e2 corect !'ote9a<8 S'u! c1 anu@!te ur@e d!n cre!er .unt cau9e4e .au oca9!!4e !de!4or noa.tre8 S'une/@!, ro2u/te, dac1 'r!n creier GnLe4e2! "reun 4ucru .en.!E!48 HYLAS( Ce a4tce"a ar 'utea 0!Y PHILONOUS( Lucrur!4e .en.!E!4e .unt toate 'erce't!E!4e Gn @od ne@!O4oc!tT !ar ace4e 4ucrur! care .unt 'erce't!E!4e Gn @od ne@!O4oc!t .unt !de!T !ar ace.tea eJ!.t1 doar Gn .'!r!t8 Toate ace.tea, dac1 nu @1 Gn e4, 4e/a! recuno.cut de @u4t ca ade"1rate8 HYLAS( Nu ne28 PHILONOUS( A adar, cre!eru4 de.'re care "orEe t!, 0!!nd un 4ucru .en.!E!4, eJ!.t1 nu@a! Gn .'!r!t8 Acu@ tare a "rea .1 t!u dac1 cre9! c1 e.te raL!ona4 .1 're.u'u! c1 o !dee .au un 4ucru care eJ!.t1 Gn .'!r!t cau9ea91 toate ce4e4a4te !de!8 Iar dac1 cre9! c1 da, te ro2 .1/@! .'u! cu@ GL! eJ'4!c! or!2!nea ace4e! !de! 'r!@are, ad!c1 a cre!eru4u! Gn.u !Y HYLAS( Nu eJ'4!c or!2!nea !de!4or noa.tre 'r!n ace4 cre!er care e.te 'erce't!E!4 'r!n .!@Lur!, ace.ta 0!!nd e4 Gn.u ! doar o co@E!naL!e de !de! .en.!E!4e, c! 'r!n a4tu4, 'e care @!/6 !@a2!ne98 PHILONOUS( Dar 4ucrur!4e !@a2!nate nu .unt e4e Gn .'!r!t 4a 0e4 de ade"1rate ca 4ucrur!4e 'erce'uteY= HYLAS( TreEu!e .1 @1rtur!.e.c c1 da8 6>7
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS SI PHILONOUS

PHILONOUS( A adar, .e reduce 4a ace4a ! 4ucruT !ar tu nu a! 01cut tot t!@'u4 dec#t .1 eJ'4!c! !de!4e 'r!n anu@!te @! c1r! ! !@'re.!! d!n cre!er, ad!c1 'r!n @od!0!c1r! .ur"en!te Gntr/o !dee, 0!e ea .en.!E!41 .au !@a2!naE!41, nu are

!@'ortanL18 HYLAS( Gnce' .1 @1 Gndo!e.c de !'ote9a @ea8 PHILONOUS( Cu eJce'L!a .'!r!te4or, tot ceea ce cunoa te@ .au conce'e@ .unt 'ro'r!!4e noa.tre !de!8 C#nd, a adar, .'u! c1 toate !de!4e .unt cau9ate de !@'re.!! d!n cre!er, conce'! ace.t cre!er, or! nuY Dac1 da, atunc! "orEe t! de !de! Gnt!'1r!te Gntr/o !dee care cau9ea91 aceea ! !dee, ceea ce e.te aE.urd8 Dac1 nu/6 conce'!, atunc! "orEe t! Gntr/un @od ne!nte4!2!E!4, Gn 4oc .1 0or@u4e9! o !'ote91 raL!ona41?8 HYLAS( GnLe4e2 acu@ 4!@'ede c1 e.te un .!@'4u "!., 01r1 n!@!c Gn e48 PHILONOUS( Nu treEu!e .1 te @a! 'reocu'e acea.ta, c1c!, 4a ur@a ur@e!, ace.t @od de a eJ'4!ca 4ucrur!4e, cu@ 4/a! nu@!t, n/ar 'utea n!c!odat1 .1 .at!.0ac1 un o@ raL!ona48 Ce 4e21tur1 eJ!.t1 Gntre o @! care Gn ner"! ! .en9aL!!4e de .unet .au de cu4oare d!n .'!r!tY Sau cu@ e.te 'o.!E!4 ca ace.tea .1 0!e e0ectu4 ace4e! @! c1r!Y> HYLAS( N/a 0! cre9ut n!c!odat1 c1 acea.t1 !'ote91 e at#t de ne.at!.01c1toare 'e c#t GnLe4e2 acu@8 PHILONOUS( E! E!ne, Gn .0#r !t te/a! con"!n. c1 4ucrur!4e .en.!E!4e nu au eJ!.tenL1 rea41 ! c1 e t! un .ce't!c Gnr1!tY HYLAS( E.te 'rea c4ar ca .1 ne28 PHILONOUS( Pr!"e teU Nu .unt c#@'!!4e aco'er!te de o "erdeaL1 Gnc#nt1toareY Nu .!@L! Gn '1dur! ! cr#n2ur!, Gn r#ur! ! Gn !9"oare4e cr!.ta4!ne ce"a care "r1Oe te, care 0ar@ec1 ! Gna4L1 .u04etu4Y La "ederea Gnt!nder!! oceanu4u!, a "reunu! @unte a4 c1ru! '!.c .e '!erde Gn nor! .au a une! '1dur! E1tr#ne ! Gntunecate nu n! .e u@'4e .u04etu4 de o '41cut1 Gn0!orareY C+!ar ! Gn .t#nc1r!! ! de.ertur!, nu .!@L! o .14E1t!c!e care '4aceY C#t1 .!ncer1 '41cere nu .!@L! conte@'4#nd 0ru@u.eL!4e natura4e a4e '1@#ntu4u!U Pentru a '1.tra ! a reGnno! .ent!@ente4e noa.tre 0aL1 de e4e, nu e.te tra. 'e 0aLa .a, Gn @od a4ternat!", "14u4 no'L!!, ! nu/ ! .c+!@E1 '1@#ntu4 "e @!nte4e o dat1 cu 0!ecare anot!@'Y C#t de GnLe4e't .unt G@E!nate e4e@ente4eU C#t de "ar!ate ! c#t de ut!4e .unt ce4e @a! @1runte 'rodu.e a4e natur!!U; C#t1 de4!cateLe, c#t1 0ru@u.eLe, c#t1 !n2en!o9!tate Gn cor'ur!4e an!@a4e ! "e2eta4eU C#t de @!nunat .e ada'tea91 toate 4ucrur!4e, at#t .co'ur!4or 4or 'art!cu4are, c#t ! '1rL!4or contrare a4e un!"er.u4u!U ! Gn t!@' ce .e aOut1 ! .e .'r!O!n1 rec!'roc, 6>:
GEORGE $ERBELEY

nu/ ! re4!e0ea91 e4e ca4!t1L!4e, !4u.tr#ndu/.e unu4 'e ce414a4tY R!d!c1/L! acu@ 2#ndu4 de 4a ace.t 24oE '1@#nte.c 4a ace4e a.tre @a2n!0!ce care G@'odoEe.c Eo4ta ceru4u!8 M! carea ! 'o9!L!a '4anete4or nu .unt e4e @!nunate 'r!n ar@on!a ! ord!nea 4orY Ace.te .0ere I'e nedre't nu@!te rtcitoare' au 0o.t e4e "19ute "reodat1 aE1t#ndu/.e de 4a dru@u4 4or Gn re'etate4e c141tor!! 'r!n "!du4 neu@E4atY Nu .tr1Eat e4e Gn Ouru4 .oare4u! c1! 'ro'orL!ona4e cu t!@'u4Y C#t de 0!Je ! de !@uaE!4e .unt 4e2!4e 'r!n care Creatoru4 natur!! 'une Gn @! care un!"er.u4U C#t de "!e ! !rad!ant1 e.te .tr14uc!rea .te4e4or 0!JeU C#t de .u'erE1 ! Eo2at1 e.te acea r!.!'1 ne'1.1toare care 'are .1 4e 0! G@'r1 t!at 'e !@en.a Eo4t1 a9ur!eU Dac1 Gn.1 !e! te4e.co'u4, ace.ta GL! aduce Gn 'r!"!re o nou1 oa.te de .te4e care .ca'1 oc+!u4u! 4!Eer78 De a!c! e4e 'ar @1runte ! cont!2ue, dar 4a o 'r!"!re @a! d!na'roa'e .e arat1 a 0! !@en.e 24oEur! de 4u@!n1 4a d!.tanLe "ar!ate, cu0undate de'arte Gn aE!.u4 .'aL!u4u!8 Acu@ GL! 'oL! c+e@a Gn aOutor !@a2!naL!a8 S!@Lur!4e .4aEe ! @1r2!n!te nu 'ot 91r! nenu@1rate4e 4u@! care 2ra"!tea91 Gn Ouru4 0ocur!4or centra4eT !ar Gn ace4e 4u@! ener2!a unu! .'!r!t aE.o4ut 'er0ect /all%perfect mind' .e de.01 oar1 Gn 0or@e !n0!n!te8 Dar n!c! .!@Lur!4e ! n!c! !@a2!naL!a nu .unt de.tu4 de 'utern!ce ca .1 cu'r!nd1 Gnt!nderea ne@1r2!n!t1, cu Gntrea2a .a 2arn!tur1 .c#nte!etoare8 De ! .'!r!tu4 trud!tor G ! eJerc!t1 ! Gncordea91 Gntrea2a 'utere '#n1 4a 4!@!ta .a eJtre@1, Gnc1 G! @a! r1@#n ne0o4o.!te .ur'4u.ur! !nco@en.uraE!4e8 ! totu !, toate ace.te ur!a e cor'ur! care co@'un acea.t1 0or@!daE!41 con.trucL!e, or!c#t de Gnde'1rtate ar 0!, .unt Gn41nLu!te 'r!ntr/un @ecan!.@ ta!n!c, 'r!n nu t!u ce 0orL1 ! @e te u2 D!"!n, Gntr/o de'endenL1 @utua41 ! Gn ra'ortur! rec!'roce, c+!ar ! cu ace.t '1@#nt a4 no.tru, care a'roa'e c1 a d!.'1rut d!n 2#ndur!4e @e4e, '!er9#ndu/.e Gn @u4L!@ea 4u@!4or8 Nu e.te Gntre2u4 .!.te@, !@en., @!nunat, @a2n!0!c, d!nco4o de or!ce eJ're.!e ! d!nco4o de or!ce 2#nd!reY Atunc! ce trata@ent @er!t1 ace! 0!4o.o0! care ar "rea .1 'r!"e9e de rea4!tate ace.te noE!4e ! Gnc#nt1toare 'r!"e4! t!Y Cu@ .1 Gnt#@'!n1@ ace4e 'r!nc!'!! care ne 0ac .1 crede@ c1 toat1 acea.t1 0ru@u.eLe "!9!E!41 a creaL!e! e.te o .'4endoare !@a2!nar1 ! 0a4.1Y: Ca .1 0!u c4ar, te 'oL! tu a te'ta ca ace.t .ce't!c!.@ a4 t1u .1 nu 0!e .ocot!t aE.urd '#n1 4a eJtra"a2anL1 de c1tre toL! oa@en!! de Eun/.!@LY HYLAS( Ce!4a4L! oa@en! 'ot 2#nd! cu@ 4e '4ace, dar cred c1 tu nu a! a/@! re'ro a n!@!c8 Con.o4area @ea e.te c1 tu e t! un .ce't!c 4a 0e4 de @are ca @!ne8 6;&
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS SI PHILONOUS

PHILONOUS( A!c!, H54a., treEu!e .1/L! cer 'er@!.!unea de a @1 d!0erenL!a de t!ne8 HYLAS( Cu@ ad!c1YU A! 0o.t tot t!@'u4 de acord cu 're@!.e4e ! acu@ ne2! conc4u9!a, 41.#ndu/@1 'e @!ne .1 .u.L!n ace4e 'aradoJur! 4a care @/a! antrenatY Cu .!2uranL1 nu e.te c!n.t!t8 PHILONOUS( Ne2 c1 .unt de acord cu t!ne Gn ace4e o'!n!! care conduc 4a .ce't!c!.@8 Tu a! .'u. cu ade"1rat c1 rea4!tatea 4ucrur!4or .en.!E!4e con.t1 Gntr/o e@isten absolut Gn a0ara !de!4or .'!r!te4or6& .au d!.t!nct1 de 'erce'erea 4or8 !, dac1 .t1ru! Gn acea.t1 noL!une de rea4!tate, e t! oE4!2at .1 ne2! 4ucrur!4or .en.!E!4e or!ce eJ!.tenL1 rea41T ceea ce Gn.ea@n1, du'1 'ro'r!a ta de0!n!L!e, c1 te dec4ar! tu Gn.uL! .ce't!c8 Eu Gn.1 n!c! n/a@ .'u. ! n!c! n/a@ 2#nd!t c1 rea4!tatea 4ucrur!4or .en.!E!4e treEu!e de0!n!t1 Gn 0e4u4 ace.ta8 Pentru @!ne e.te e"!dent, d!n @ot!"e4e 'e care tu 4e/a! ad@!., c1 4ucrur!4e .en.!E!4e nu 'ot eJ!.ta a4t0e4 dec#t Gn @!nte .au .'!r!t8 De unde tra2

conc4u9!a nu c1 e4e nu au n!c! o eJ!.tenL1 rea41, c! c1, GnLe4e2#nd c1 nu de'!nd de 2#nd!rea @ea ! c1 au o eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de aceea de a 0! 'erce'ute de @!ne, trebuie s e@iste )reun alt spirit !n care ele e@ist& A adar, 'e c#t de .!2ur e.te c1 4u@ea .en.!E!41 eJ!.t1 rea4@ente, tot 'e at#t de .!2ur e.te c1 eJ!.t1 un S'!r!t !n0!n!t ! o@n!'re9ent care o conL!ne ! o .u.L!ne668 HYLAS( Acea.ta Gn.ea@n1 c1 nu .'u! a4tce"a dec#t ceea ce eu ! toL! cre t!n!! .u.L!ne@( Ea @a! @u4t, toL! ce! care cred c1 eJ!.t1 un Du@ne9eu ! c1 e4 e.te ace4a care cunoa te ! cu'r!nde toate 4ucrur!4e8 PHILONOUS( Da, dar toc@a! a!c! .t1 deo.eE!rea8 Oa@en!! cred de oE!ce! c1 toate 4ucrur!4e .unt cuno.cute .au 'erce'ute de Du@ne9eu 'entru c1 e! cred Gn eJ!.tenLa 4u! Du@ne9eu, 'e c#nd eu, d!@'otr!"1, tra2 Gn @od ne@!O4oc!t ! nece.ar conc4u9!a eJ!.tenLe! 4u! Du@ne9eu d!n cau91 c1 toate 4ucrur!4e .en.!E!4e treEu!e .1 0!e 'erce'ute de e48 HYLAS( Dar at#ta t!@' c#t no! toL! crede@ ace4a ! 4ucru, ce !@'ortanL1 are @odu4 Gn care aOun2e@ 4a acea.t1 cred!nL1Y PHILONOUS( Dar n!c! unu4 d!ntre no! nu ad@!te aceea ! o'!n!e8 C1c! 0!4o.o0!!, de ! recuno.c c1 toate eJ!.tenLe4e cor'ora4e .unt 'erce'ute de Du@ne9eu, totu ! e! 4e atr!Eu!e o eJ!.tenL1 aE.o4ut1, d!.t!nct1 de aceea de a 0! 'erce'ute de "reun .'!r!t oarecare, ceea ce eu nu 0ac8 Gn a0ar1 de acea.ta, nu eJ!.t1 n!c! o deo.eE!re Gntre a .'une (@ist Dumne7eu, a3adar, el percepe toate lucrurile ! a .'une Fucrurile sensibile e@ist realmente> iar dac ele e@ist realmente, ele sunt !n mod necesar 6;6
GEORGE $ERBELEY

percepute de un spirit infinit< a3adar, e@ist un spirit infinit sau Dumne7eu& Acea.ta GL! o0er1 o de@on.traL!e d!rect1 ! ne@!O4oc!t1 eJtra.1 d!n ce4 @a! e"!dent 'r!nc!'!u, ace4a a4 e@isten ei lui Dumne7eu& Teo4o2! ! 0!4o.o0! au do"ed!t, d!nco4o de or!ce contro"er.1, d!n 0ru@u.eLea ! ut!4!tatea d!"er.e4or '1rL! a4e CreaL!e!, c1 acea.ta e.te o'era 4u! Du@ne9eu8 Dar, 41.#nd de/o 'arte or!ce aOutor d!n 'artea a.trono@!e! ! 0!4o.o0!e! natur!!, or!ce conte@'4are a !n2en!o9!t1L!!, ord!n!! ! ar@on!e! 4ucrur!4or, 'entru a aOun2e 4a conc4u9!a c1 d!n .!@'4a eJ!.tenL1 a 4u@!! .en.!E!4e re9u4t1 Gn @od nece.ar eJ!.tenLa unu! .'!r!t !n0!n!t, de un @are 0o4o. e.te 0!e 8! nu@a! acea.t1 .!@'41 re04ecL!e( c1 4u@ea .en.!E!41 e.te aceea 'e care o 'erce'e@ 'r!n d!"er.e4e noa.tre .!@Lur!, c1 .'!r!tu4 nu 'oate 'erce'e n!@!c a4tce"a dec#t !de! ! c1 n!c! o !dee .au ar+et!' a4 une! !de! nu 'oate eJ!.ta a4t0e4 dec#t Gntr/un .'!r!t8 PoL! acu@, 01r1 "reo 4aEor!oa.1 cercetare Gn t!!nLe, 01r1 "reo .uEt!4!tate de raL!ona@ent, 01r1 "reun d!.cur. 4un2 ! ano.t, .1 co@EaL! ! .1/! 0ac! de ocar1 'e ce! @a! a'r!2! 'art!9an! a! Ate!.@u4u!T ace4e @!9eraE!4e re0u2!!, 0!e Gn eterna .ucce.!une a cau9e4or ! e0ecte4or 4!'.!te de cu2et, 0!e Gn 0ortu!ta con24o@erare a ato@!4orT ace4e 0anta.@a2or!! EarEare a4e 4u! Van!n!6%, HoEEe. ! S'!no9a8 Gntr/un cu"#nt, Gntre2u4 .!.te@ a4 Ate!.@u4u! nu e.te e4 de/a dre'tu4 doEor#t 'r!n acea.t1 .!n2ur1 re04ecL!e a.u'ra contrad!cL!e! !nc4u.e Gn .u'o9!L!a c1 un!"er.u4 .au "reo 'arte a 4u!, c+!ar ! cea @a! rud!@entar1 ! !n0or@1, eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!Y S1/6 'une@ 'e "reunu4 d!ntre ace! !n.t!2ator! 4a !@'!etate .1 'r!"ea.c1 Gn 'ro'r!!4e .a4e 2#ndur! ! .1 Gncerce aco4o dac1 'oate conce'e @odu4 Gn care o .t#nc1, un de ert, +ao.u4 .au Gn"14@1 ea4a con0u91 a ato@!4or, @odu4 Gn care un 4ucru oarecare, 0!e .en.!E!4, 0!e !@a2!naE!4, 'ot .1 eJ!.te !nde'endent de .'!r!t ! "o@ "edea c1 nu are ne"o!e de @a! @u4t .'re a .e con"!n2e de ne.1Eu!nLa .a8 Poate 0! ce"a @a! c!n.t!t dec#t .1 aduc! d!.'uta Gn 0aLa ace.te! 'roE4e@e ! .1/6 4a ! 'e o@ .1 "ad1 e4 Gn.u ! dac1 'oate conce'e, c+!ar ! Gn 2#nd!re6<, ceea ce e4 .u.L!ne a 0! ade"1rat Gn 0a't, !ar d!ntr/o eJ!.tenL1 noL!ona41 .1 ad@!t1 eJ!.tenLa rea41Y HYLAS( Nu 'oate 0! ne2at c1 e.te ce"a eJtre@ de 'ro0!taE!4 'entru re4!2!e Gn ce4e ce .u.L!!8 Dar nu cre9! c1 acea.ta aduce 0oarte @u4t cu teor!a .a4utat1 de un!! e@!nenL! @odern!, teor!e con0or@ c1re!a )edem toate lucrurile !n Dumne7eul PHILONOUS( A 0! Eucuro. .1 cuno.c acea teor!e8 Te ro2 .1 @!/o eJ'4!c!8 6;%
TREI DIALOGURI INTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( E! con.!der1 c1 .u04etu4, 0!!nd !@ater!a4, e.te !nca'aE!4 .1 .e unea.c1 cu 4ucrur! @ater!a4e, a a Gnc#t .1 4e 'ercea'1 Gn e4e Gn.e4e, dar c1 4e 'erce' 'r!n un!rea .a cu .uE.tanLa 4u! Du@ne9eu, care, 0!!nd .'!r!tua41, e.te 'r!n ur@are 'ur !nte4!2!E!41 .au ca'aE!41 de a 0! oE!ectu4 ne@!O4oc!t a4 2#nd!r!! unu! .'!r!t8 Gn a0ar1 de acea.ta, e.enLa D!"!n1 conL!ne Gn ea 'er0ecL!un! ce core.'und 0!ec1re! 0!!nLe create ! care, de aceea, e.te ca'aE!41 .1 4e arate .au .1 4e re're9!nte .'!r!tu4u!8 PHILONOUS( Nu GnLe4e2 cu@ !de!4e noa.tre, care .unt 4ucrur! cu totu4 'a.!"e ! !nerte, 'ot 0! e.enLa, .au "reo 'arte Ior! ce"a .!@!4ar cu "reo 'arteK a e.enLe! .au .uE.tanLe! 4u! Du@ne9eu, care e.te o 0!!nL1 ne'a.!"1, !nd!"!9!E!41, 'ur16=, act!"18 G@'otr!"a ace.te! !'ote9e eJ!.t1, 4a o 'r!@1 'r!"!re, @u4te a4te oE!ecL!! ! d!0!cu4t1L!T a ad1u2a Gn.1 doar c1 ea e.te 'a.!E!41 de toate aE.urd!t1L!4e !'ote9e! co@une care 0ace ca 4u@ea creat1 .1 eJ!.te a4t0e4 dec#t Gn @!ntea unu! .'!r!t8 Pe dea.u'ra, o 'art!cu4ar!tate a .a e.te c1 0ace ca 4u@ea @ater!a41 .1 nu .er"ea.c1 n!c! unu! .co'8 Iar dac1 acea.ta trece dre't un Eun ar2u@ent G@'otr!"a a4tor !'ote9e d!n t!!nLe, care 're.u'un c1 natura .au GnLe4e'c!unea D!"!n1 a 01cut ce"a Gn 9adar, or! c1 a 01cut 'r!n @etode trudn!ce ! oco4!te ceea ce 'utea 0! rea4!9at 'e o ca4e @u4t @a! 4e.n!c!oa.1 ! @a! .curt1, atunc! ce .1 crede@ de.'re acea !'ote91 care 're.u'une c1 Gntre2u4 un!"er. a 0o.t 01cut 01r1 n!c! un ro.tY HYLAS( Dar d!n ce4e .'u.e de t!ne nu re!e.e, oare, c1 ! tu cre9! c1 "ede@ toate 4ucrur!4e Gn Du@ne9euY Dac1 nu @1 Gn e4, ceea ce .u.L!! nu e.te 'rea de'arte de acea.ta8

PHILONOUS( PuL!n! oa@en! 2#nde.c, cu toate ace.tea toL! au o'!n!!8 De aceea o'!n!!4e oa@en!4or .unt .u'er0!c!a4e ! con0u9e8 Nu e.te de4oc de @!rare c1 te9e at#t de d!0er!te .unt totu ! con0undate une4e cu ce4e4a4te de c1tre ce! care nu 4e eJa@!nea91 atent8 Nu "o! 0! de aceea .ur'r!n. dac1 un!! G ! Gnc+!'u!e c1 @/a@ @o4!'.!t de entu9!a.@u4 4u! Ma4eEranc+e6?, de ! Gn rea4!tate .unt 0oarte de'arte de ace.ta8 E4 c41de te 'e !de! eJtre@ de aE.tracte ! de 2enera4e, ceea ce eu de9a"ue9 cu totu48 E4 a.ertea91 o 4u@e eJter!oar1 aE.o4ut1, ceea ce eu ne26>8 E4 .u.L!ne c1 .unte@ Gn e4aL! de .!@Lur!4e noa.tre ! c1 nu cunoa te@ natura rea41 .au 0or@e4e ! 0!2ur!4e ade"1rate a4e eJ!.tenLe4or Gnt!n.eT de.'re toate ace.tea eu .u.L!n eJact contrar!u4, a a Gnc#t, Gn an.a@E4u, nu eJ!.t1 'r!nc!'!! @a! 0unda@enta4 o'u.e dec#t a4e 4u! ! a4e @e4e8 TreEu!e recuno.cut c1 eu .unt Gntru totu4 de acord cu ceea ce .'une S0#nta 6;<
GEORGE $ERBELEY

Scr!'tur1( Cc1 Gn Du@ne9eu tr1!@, acL!on1@ ! ne a"e@ 0!!nLaF6;8 Dar .unt de'arte de a crede c1 no! "ede@ 4ucrur!4e Gn e.enLa 4u! Du@ne9eu, con0or@ @odu4u! eJ'u. de t!ne @a! .u.8 Iat1, 'e .curt, o'!n!a @ea8 E.te e"!dent c1 4ucrur!4e 'e care 4e 'erce' .unt 'ro'r!!4e @e4e !de! ! c1 n!c! o !dee nu 'oate eJ!.ta dec#t Gntr/un .'!r!t8 Nu e.te @a! 'uL!n c4ar c1 ace.te !de! .au 4ucrur! /these ideas or things' 'erce'ute de @!ne, 0!e Gn e4e Gn.e4e, 0!e ar+et!'ur!4e 4or, eJ!.t1 !nde'endent de .'!r!tu4 @eu, de "re@e ce t!u c1 nu eu .unt creatoru4 4or, ne.t#ndu/@! Gn 'utere .1 deter@!n du'1 '4ac de care !de! 'art!cu4are "o! 0! a0ectat dac1 G@! de.c+!d oc+!! .au urec+!4e678 A adar, e4e treEu!e .1 eJ!.te Gn "reun a4t .'!r!t, a c1ru! "o!nL1 e.te ca e4e .1 @! .e arate8 A0!r@ c1 4ucrur!4e 'erce'ute ne@!O4oc!t .unt !de! .au .en9aL!! Aideas or sensations':I, nu@e te/4e cu@ "re!8 Dar cu@ 'oate "reo !dee .au .en9aL!e .1 eJ!.te Gn "reun 4ucru .au .1 0!e 'rodu.1 de "reun 4ucru care .1 nu 0!e o @!nte .au un .'!r!tY Acea.ta e.te, Gntr/ade"1r, de neconce'utT !ar a a.erta ceea ce e.te de neconce'ut e.te a co@!te un non.en.8 Nu/! a aY HYLAS( ,1r1 Gndo!a418 PHILONOUS( Dar, 'e de a4t1 'arte, e.te c#t .e 'oate de c4ar c1 e4e 'ot .1 eJ!.te ! .1 0!e 'rodu.e de un8 .'!r!t, de "re@e ce c+!ar acea.ta e.te eJ'er!enLa @ea 9!4n!c1, Gn @1.ura Gn care 'erce' !de! nenu@1rate, !ar 'r!ntr/un act a4 "o!nLe! @e4e%& 'ot 0or@a un @are nu@1r de !de! "ar!ate, 01c#ndu/4e .1 a'ar1 Gn !@a2!naL!eT de ! treEu!e @1rtur!.!t c1 ace.te creaL!! a4e 0ante9!e! nu .unt tot at#t de d!.t!ncte, de "!! ! de duraE!4e ca ace4ea 'erce'ute 'r!n .!@Lur!4e @e4e, ace.tea d!n ur@1 0!!nd nu@!te lucruri reale;:& D!n toate ace.tea tra2 conc4u9!a c1 e@ist un +pirit care m afectea7 !n orice clip cu toate impresiile sensibile pe care le percep& Iar d!n "ar!etatea, ord!nea ! @odu4 de a 0! a4 ace.tora tra2 conc4u9!a c1 autoru4 4or e.te !n elept, puternic ! bun, dincolo de !n elegerea noastr& $a21 E!ne de .ea@1, eu nu .'un c1 "1d 4ucrur!4e 'erce'#nd ceea ce 4e re're9!nt1 Gn .uE.tanLa !nte4!2!E!41 a 4u! Du@ne9eu8 Lucru4 ace.ta eu nu/6 GnLe4e2, c! .'un c1 4ucrur!4e 'erce'ute de @!ne .unt cuno.cute 'r!n !nte4ect ! 'rodu.e de "o!nLa unu! S'!r!t !n0!n!t%%8 ! nu .unt oare toate ace.tea 'er0ect c4are ! e"!denteY A"e@ a!c! a4tce"a dec#t 'uL!n1 oE.er"aL!e Gn 'ro'r!!4e noa.tre .'!r!teY Iar ceea ce .e 'etrece Gn e4e nu nu@a! c1 ne Gn21du!e .1 conce'e@, c! ne oE4!21 .1 ! recunoa te@8 6;=
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( Cred c1 te GnLe4e2 c#t .e 'oate de c4ar ! @1rtur!.e.c c1 do"ada dat1 de.'re D!"!n!tate 'are nu @a! 'uL!n e"!dent1 'e c#t de .ur'r!n91toare8 Dar ad@!L#nd c1 Du@ne9eu e.te Cau9a .u're@1 ! un!"er.a41 a tuturor 4ucrur!4or, nu 'oate totu ! eJ!.ta ! o a tre!a natur1, Gn a0ar1 de .'!r!te ! !de!Y Nu 'ute@ no! ad@!te o cau91 4!@!tat1 ! .uEordonat1 a !de!4or noa.treY Gntr/un cu"#nt, nu 'oate eJ!.ta, 'entru toate ace.tea, material PHILONOUS( De c#te or! treEu!e .1/L! Ea2 Gn ca' ace4a ! 4ucruY Ad@!L! c1 4ucrur!4e 'erce'ute ne@!O4oc!t de .!@Lur! nu eJ!.t1 n!c1!er! Gn a0ara .'!r!tu4u!%<T dar nu eJ!.t1 n!@!c 'erce'ut de .!@Lur! care .1 nu 0!e 'erce'ut ne@!O4oc!t( a adar, nu eJ!.t1 n!@!c .en.!E!4 care .1 eJ!.te Gn a0ara .'!r!tu4u!8 A adar, @ater!a, a.u'ra c1re!a !n.! t! d!n nou, e.te, 're.u'un, ce"a !nte4!2!E!4, ce"a ce 'oate 0! de.co'er!t 'r!n raL!une ! nu 'r!n .!@Lur!, nu/! a aY%= HYLAS( EJact8 PHILONOUS( Te ro2 .1/@! .'u! 'e ce raL!ona@ent .e Gnte@e!a91 cred!nLa ta Gn @ater!e ! ce e.te acea.t1 @ater!e Gn .en.u4 'e care !/6 da! Gn 're9ent8 HYLAS( M1 21.e.c a0ectat de d!"er.e !de!, a c1ror cau91 t!u c1 nu .unt euT n!c! e4e nu .unt cau9a 4or Gn.e4e, ! n!c! nu e.te !dee care .1 'roduc1 o a4ta, or! .1 0!e ca'aE!4e .1 eJ!.te 'r!n e4e Gn.e4e, 0!!nd eJ!.tenLe tota4 !nact!"e, 0u2are ! de'endente8 Au, 'r!n ur@are, o cau91 d!.t!nct1 de @!ne ! de e4eT de.'re acea.t1 cau91 nu 'ret!nd a t! dec#t c1 e.te cau7a ideilor mele& Iar ace.t 4ucru, or!ce ar 0! e4, G4 nu@e.c @ater!e8 PHILONOUS( S'une/@!, H54a., are care"a 4!Eertatea de a .c+!@Ea .e@n!0!caL!a "reunu! cu"#nt oE! nu!t d!ntr/o 4!@E1Y Pre.u'une, de eJe@'4u, c1 un c141tor L!/ar .'une c1 Gn cutare Lar1 oa@en!! 'ot trece ne"1t1@aL! 'r!n 0oc ! c1, d!n eJ'4!caL!!4e .a4e, a! de.co'er!t c1 'r!n cu"#ntu4 foc e4 GnLe4e2ea ceea ce ce!4a4L! GnLe4e2 'r!n cu"#ntu4 ap> .au, tot a a, c1 e4 ar 0! a0!r@at c1 arEor!! @er2 'e dou1 '!c!oare, GnLe4e2#nd oa@en! 'r!n ter@enu4 arbori& Cre9! c1 4ucru4 ace.ta e.te raL!ona4Y%? HYLAS( Nu, d!@'otr!"1, 4/a con.!dera 0oarte aE.urd8 U9u4 co@un e.te @ode4u4 corect!tud!n!! Gntr/o 4!@E18 Or!ce o@ care "orEe te 01r1 a re.'ecta GnLe4e.u4 'ro'r!u a4 cu"!nte4or 'er"erte te u9u4 "orE!r!! ! nu "a aOun2e 4a a4t re9u4tat dec#t .1 're4un2ea.c1 ! .1 @u4t!'4!ce d!.'ute4e aco4o unde, Gn rea4!tate, nu eJ!.t1 n!c! o deo.eE!re de o'!n!e8 6;?

GEORGE $ERBELEY

PHILONOUS( Iar materie, Gn acce'L!unea curent1 a cu"#ntu4u!, nu Gn.ea@n1 o .uE.tanL1 Gnt!n.1, .o4!d1, necu2et1toare ! !nact!"1Y%> HYLAS( Gn.ea@n18 PHILONOUS( ! nu a de"en!t oare e"!dent c1 eJ!.tenLa une! a.e@enea .uE.tanLe nu e.te 'o.!E!41Y Iar dac1 ./ar ad@!te totu ! eJ!.tenLa e!, cu@ .e 'oate ca o .uE.tanL1 inacti) .1 0!e cau7al Sau ceea ce e.te necugettor .1 0!e cau91 a gBndiriiO E.te ade"1rat c1 'oL!, dac1 "re!, .1 a.oc!e9! cu"#ntu4u! materie o .e@n!0!caL!e contrar1 ace4e!a ad@!.e de "u42 ! .1/@! .'u! c1 GnLe4e2! 'r!n acea.ta o eJ!.tenL1 neGnt!n.1, cu2et1toare, act!"1, care e.te cau9a !de!4or noa.tre8 Dar ce a4tce"a ar 0! acea.ta dec#t .1 te Ooc! cu cu"!nte4e ! .1 ca9! Gn acea @are 2re ea41 'e care, 'e Eun1 dre'tate, a! conda@nat/oY Nu 21.e.c n!c! o 2re ea41 Gn raL!ona@entu4 t1u 'r!n care cauL! .1 deduc! o cau91 d!n fenomene, dar ne2 c1 acea cau91 deduct!E!41 'r!n raL!une 'oate 0! Gn @od corect nu@!t1 materie& HYLAS( De 0a't e.te ce"a ade"1rat Gn ce4e ce .'u!, dar @1 te@ c1 nu @/a! GnLe4e. 'e de'4!n8 N/a "rea n!c!decu@ .1 .e cread1 c1 ne2 c1 Du@ne9eu .au un .'!r!t !n0!n!t e.te cau9a .u're@1 a tuturor 4ucrur!4or8 Tot ceea ce .u.L!n e.te c1 eJ!.t1 o cau91 de natur1 4!@!tat1 ! !n0er!oar1, .uEordonat1 A2entu4u! .u're@, cau91 care concur1 4a 'roducerea !de!4or noa.tre, nu 'r!n "reun act de "o!nL1 .au de e0!c!enL1 .'!r!tua41, c! 'r!n ace4 2en de acL!une ce a'arL!ne @ater!e!, ad!c1 mi3carea& PHILONOUS( V1d c1 de 0!ecare dat1 ca9! Gn "ec+ea ta conce'L!e, r1.u04at1, cu 'r!"!re 4a o .uE.tanL1 @oE!41 !, Gn con.ec!nL1, Gnt!n.1, care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!8 A! ! u!tat, oare, un 4ucru de care era! con"!n., .au "re! .1 re'et ceea ce a@ @a! .'u. 'e acea.t1 te@1Y Nu e.te de4oc un 'rocedeu corect d!n 'artea ta .1 @a! 're.u'u! eJ!.tenLa a ceea ce a! recuno.cut de at#tea or! c1 nu are n!c! un 0e4 de eJ!.tenL18 Dar ca .1 nu @a! .t1ru!@ a.u'ra a ceea ce a 0o.t at#t de 'e 4ar2 tratat, te GntreE dac1 nu toate !de!4e ta4e .unt 'er0ect 'a.!"e ! !nerte, ne!nc4u9#nd Gn e4e n!c! un 0e4 de acL!uneY HYLAS( Sunt8 PHILONOUS( Iar ca4!t1L!4e .en.!E!4e .unt e4e a4tce"a dec#t !de!Y HYLAS( Oare n/a@ recuno.cut de at#tea or! c1 nu .unt a4tce"aY PHILONOUS( Dar @! carea, M nu e.te ea o ca4!tate .en.!E!41Y HYLAS( E.te8 PHILONOUS( A adar, nu e.te o acL!uneY 6;>
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( De acord cu t!ne8 !, Gntr/ade"1r, e.te cu totu4 c4ar c1 atunc! c#nd G@! @! c de2etu4, e4 r1@#ne 'a.!"T dar "o!nLa @ea, care 'roduce @! carea, e.te act!"1%;8 PHILONOUS( Dore.c acu@ .1 t!u, Gn 'r!@u4 r#nd, dat 0!!nd 0a'tu4 c1 ./a ad@!. c1 @! carea nu e.te acL!une, dac1 'oL! conce'e "reo acL!une Gn a0ar1 de "o!nL1T !ar, Gn a4 do!4ea r#nd, dac1 a .'une ce"a ! a nu conce'e n!@!c nu e.te a ro.t! un non.en.T !, Gn .0#r !t, 4u#nd Gn con.!derare ace.te 're@!.e, dac1 nu .e.!9e9! c1 a 're.u'une 'entru !de!4e noa.tre "reo a4t1 cau91 e0!c!ent1 .au act!"1 dec#t spiritul e.te ce"a 'e.te @1.ur1 de aE.urd ! neraL!ona4Y HYLAS( RenunL Gn Gntre2!@e 4a ace.t 'unct de "edere8 Dar de ! @ater!a nu 'oate 0! cau9a, ce/o G@'!ed!c1 Gn.1 .1 0!e un instrument 0o4o.!t de A2entu4 .u're@ Gn 'roducerea !de!4or noa.treY PHILONOUS( Un !n.tru@ent .'u!YU Ro2u/te .'une/@! ce 'ot 0! 0or@a, re.ortur!4e, an2renaOe4e ! @! c1r!4e ace4u! !n.tru@entY HYLAS( Nu 'ret!nd a 'utea deter@!na "reunu4 d!ntre ace.tea, at#t .uE.tanLa c#t ! ca4!t1L!4e .a4e 0!!ndu/@! cu totu4 necuno.cute8 PHILONOUS( Cu@ a aYU E t! dec! de '1rere c1 e.te co@'u.1 d!n '1rL! necuno.cute, c1 are @! c1r! necuno.cute ! o con0!2uraL!e necuno.cut1Y%7 HYLAS( Nu cred c1 are "reo 0or@1 .au @! care, 0!!nd deOa .taE!4!t c1 n!c! o ca4!tate .en.!E!41 nu 'oate eJ!.ta Gntr/ o .uE.tanL1 care nu 'erce'e%:8 PHILONOUS( Dar ce noL!une e.te 'o.!E!4 .1 con.tru!e t! de.'re un !n.tru@ent 4!'.!t de or!ce ca4!tate .en.!E!41, c+!ar ! de Gnt!nderea Gn.1 !Y HYLAS( Nu 'ret!nd c1 a@ "reo noL!une de.'re ea8 PHILONOUS( ! ce @ot!" a! .1 cre9! c1 acea.t1 necuno.cut1, ace.t ce"a de neconce'ut eJ!.t1Y GL! !@a2!ne9! c1 Du@ne9eu nu 'oate acL!ona 4a 0e4 de E!ne 01r1 ace.taY Sau eJ'er!enLa L!/a ar1tat 4a ce 0o4o.e te un a.t0e4 de !n.tru@ent atunc! c#nd 0or@e9! !de! Gn 'ro'r!u4 t1u .'!r!tY HYLAS( M1 '!.e9! Gntr/una cu @ot!"e4e cred!nLe! @e4e8 Te ro2 .1/@! .'u! tu ce @ot!"e a! de a nu crede Gn acea.taY PHILONOUS( Pentru @!ne @ot!"u4 Gnde.tu41tor de a nu crede Gn eJ!.tenLa unu! 4ucru e.te ace4a c1 nu "1d n!c! un @ot!" de a crede Gn eJ!.tenLa .a<&8 Dar, ca .1 nu !n.!.t a.u'ra @ot!"e4or cred!nLe! ta4e, nu @1 "e! 0ace .1 cuno.c ceea ce a! "rea .1 @1 0ac! .1 cred 'entru c1 .'u! c1 nu a! n!c! un 0e4 de noL!une Gn acea.t1 'r!"!nL18 La ur@a ur@e!, 4a.1/@1 .1 te ro2 .1 c+!E9u!e t! dac1 "reun 0!4o.o0 .au c+!ar un o@ de Eun/.!@L oarecare 'oate 'ret!nde .1 cread1 Gn ce"a, 01r1 a t! Gn ce ! de ceY 6;;

GEORGE $ERBELEY

HYLAS( Sta!, P+!4onou.8 Atunc! c#nd L!/a@ .'u. c1 @ater!a e.te un instrument, n/a@ GnLe4e. c1 e.te aE.o4ut n!@!c8 E ade"1rat c1 nu t!u ce 0e4 'art!cu4ar de !n.tru@ent e.te, dar, totu !, a@ o oarecare noL!une de instrument !n general, 'e care o a'4!c Gn ca9u4 de 0aL18 PHILONOUS( Dar ce a! .'une dac1 ./ar do"ed! c1 eJ!.t1 ce"a, c+!ar Gn noL!unea c#t .e 'oate de 2enera41 de instrument, Gn @1.ura Gn care e 4uat Gntr/un .en. d!.t!nct de cau7, care 0ace ca 0o4o.!rea .a .1 0!e !nco@'at!E!41 cu atr!Eute4e D!"!n!t1L!!Y HYLAS( De@on.trea91/@! ca a a .tau 4ucrur!4e ! "o! renunLa 4a 'unctu4 @eu de "edere8 PHILONOUS( Ce GnLe4e2! 'r!n noL!unea 2enera41 de instrumentl HYLAS( NoL!nea 2enera41 e.te co@'u.1 d!n ceea ce e.te co@un tuturor !n.tru@ente4or 'art!cu4are8 PHILONOUS( Nu e.te co@un tuturor !n.tru@ente4or 0a'tu4 c1 e4e .unt 0o4o.!te doar Gn .1"#r !rea ace4or 4ucrur! care nu 'ot 0! 01cute 'r!n .!@'4u4 act a4 "o!nLe! noa.treY A.t0e4, de eJe@'4u, eu n!c!odat1 nu 0o4o.e.c un !n.tru@ent ca .1/@! @! c de2etu4<6, 'entru c1 4ucru4 ace.ta e.te 01cut 'r!ntr/un act de "o!nL18 Dar a 0o4o.! unu4 dac1 ar treEu! .1 @! c d!n 4oc o .t#nc1 .au .1 de9r1d1c!ne9 un co'ac8 E t! de aceea ! '1rereY Sau G@! 'oL! da un eJe@'4u Gn care un !n.tru@ent a 0o.t 0o4o.!t 'entru 'roducerea unu! e0ect care de'!nde ne@!O4oc!t de "o!nLa a2entu4u!Y HYLAS( Recuno.c c1 nu 'ot<%8 PHILONOUS( Cu@ 'oL! atunc! .1 're.u'u! c1 un S'!r!t aE.o4ut 'er0ect /an all% perfect spirit', de a c1ru! "o!nL1 de'!nd Gn @od aE.o4ut ! ne@!O4oc!t toate 4ucrur!4e, ar a"ea ne"o!e de un !n.tru@ent Gn o'eraL!!4e .a4e, or! .1/6 0o4o.ea.c1 01r1 a a"ea ne"o!e de e4Y Gn con.ec!nL1, @! .e 'are c1 e t! oE4!2at .1 ad@!L! c1 0o4o.!rea unu! !n.tru@ent nean!@at ! !nact!" e.te !nco@'at!E!41 cu 'er0ecL!unea !n0!n!t1 a 4u! Du@ne9euT ceea ce Gn.ea@n1, du'1 'ro'r!a/L! @1rtur!.!re, c1 renunL! 4a 'unctu4 de "edere enunLat8 HYLAS( Deoca@dat1 nu t!u ce L!/a 'utea r1.'unde8 PHILONOUS( M! .e 'are Gn.1 c1 a! 'utea 0! 2ata .1 recuno t! ade"1ru4, atunc! c#nd L!/a 0o.t do"ed!t a a cu@ .e cu"!ne8 E.te ade"1rat c1 no!, care .unte@ 0!!nLe cu 'uter! 0!n!te, .unte@ 0orLaL! .1 0ace@ u9 de !n.tru@ente8 Iar 0o4o.!rea unu! !n.tru@ent arat1 c1 a2entu4 e.te 4!@!tat de re2u4! 're.cr!.e de a4tu4 ! c1 nu/ ! 'oate at!n2e .co'u4 dec#t Gn cutare 6;7
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

@od ! Gn cutare cond!L!!8 De a!c! .e 'are c1 re9u4t1 c4ar c1 A2entu4 .u're@ ne4!@!tat nu 0ace u9 de n!c! un !n.tru@ent8 Vo!nLa unu! .'!r!t o@n!'otent nu e.te @an!0e.tat1 @a! cur#nd dec#t a 0! eJecutat1, 01r1 0o4o.!rea "reunor @!O4oace, care, dac1 .unt 0o4o.!te de a2enL! !n0er!or!, nu e.te Gn "!rtutea "reune! e0!cac!t1L! rea4e eJ!.tente Gn e4e .au a "reune! ca'ac!t1L! nece.are de a 'roduce "reun e0ect, c! 'ur ! .!@'4u Gn con0or@!tate cu 4e2!4e natur!! .au cu ace4e cond!L!! 're.cr!.e 4or de Cau9a 'r!@1, care e.te ea Gn.1 ! dea.u'ra or!c1re! 4!@!t1r! .au 're.cr!'L!!8 HYLAS( Nu "o! @a! .u.L!ne c1 @ater!a e.te un !n.tru@ent8 Totu !, n/a "rea .1 .e GnLe4ea21 c1 renunL 4a eJ!.tenLa e!, 'entru c1, Gn 'o0!da ce4or .'u.e, ea 'oate 0! c!rcu@.tanL1 /occasion'& PHILONOUS( C#te 0or@e !a acea @ater!e a taY Sau de c#te or! treEu!e do"ed!t c1 ea nu eJ!.t1, Gna!nte de a 0! 2ata .1 o ter@!n! cu eaY Dar, ca .1 nu @a! 4un2!@ "orEa Ide !, a"#nd Gn "edere 4e2!4e 'o4e@!c!!, te/a 'utea 'e dre't E4a@a 'entru at#t de 0rec"enta .c+!@Eare a .e@n!0!caL!e! ter@enu4u! 'r!nc!'a4K, tare a "rea .1 t!u ce "re! tu .1 .'u! c#nd a0!r@! c1 @ater!a e.te o c!rcu@.tanL1, du'1 ce a! ne2at c1 ea e.te o cau918 Iar du'1 ce "e! 0! ar1tat ce .en. da! ter@enu4u! circumstan , te ro2 .1/@! ar1L! a'o! ce @ot!" te 0ace .1 cre9! c1 eJ!.t1 o a.t0e4 de c!rcu@.tanL1 Gn ca9u4 !de!4or noa.tre8 HYLAS( Gn ceea ce 'r!"e te 'r!@a c+e.t!une, 'r!n circumstan GnLe4e2 o eJ!.tenL1 necu2et1toare ! !nact!"1, Gn 're9enLa c1re!a Du@ne9eu 'ro"oac1 !de!4e Gn @!nL!4e noa.tre8 PHILONOUS( ! care 'oate 0! natura ace4e! eJ!.tenLe necu2et1toare ! !nact!"eY HYLAS( Nu t!u n!@!c de.'re natura .a8 PHILONOUS( Trec! atunc! 4a a doua c+e.t!une ! arat1/@! "reun @ot!" de a ad@!te eJ!.tenLa ace.tu! 4ucru necuno.cut, !nact!" ! necu2et1tor8 HYLAS( C#nd "ede@ c1 !de!4e .e 'roduc Gn .'!r!te4e noa.tre Gntr/un @od ordonat ! con.tant e.te 0!re.c .1 2#nde t! c1 e4e au c!rcu@.tanLe 0!Je ! re2u4ate, Gn 're9enLa c1rora .unt 'ro"ocate8 PHILONOUS( Recuno t! dec! c1 .!n2ur Du@ne9eu e.te cau9a !de!4or noa.tre ! c1 e4 4e cau9ea91 Gn 're9enLa ace4or c!rcu@.tanLe8 HYLAS( Acea.ta e.te '1rerea @ea8 PHILONOUS( Ace4e 4ucrur! de.'re care .'u! c1 .unt 're9ente 4a Du@ne9eu, 01r1 Gndo!a41 c1 e4 4e 'erce'e<<8 6;:
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( Gn @od certT a4t0e4 n/ar 'utea 0! 'entru e4 o c!rcu@.tanL1 de acL!une8 PHILONOUS( ,1r1 a @a! !n.!.ta acu@ a.u'ra .en.u4u! 'e care G4 da! ace.te! !'ote9e, or! a.u'ra @odu4u! t1u de a r1.'unde 4a toate 'roE4e@e4e en!2@at!ce ! 4a d!0!cu4t1L!4e 'e care ea 4e r!d!c1, te GntreE doar dac1 ord!nea ! re2u4ar!tatea, oE.er"aE!4e Gn .u!ta !de!4or noa.tre .au Gn cur.u4 natur!!, nu .unt GndeaOun. de eJ'4!cate 'r!n GnLe4e'c!unea ! 'uterea 4u! Du@ne9eu, ! dac1 nu Gn.ea@n1 a t!rE! ace.te atr!Eute c#nd 're.u'u! c1 e4 e.te

!n04uenLat, d!r!Oat .au .u2e.t!onat c#nd ! ce .1 0ac1 de c1tre o .uE.tanL1 necu2et1toare8 !, 4a ur@a ur@e!, dac1 ad@!t tot ceea ce .u.L!!, 4ucru4 ace.ta nu L!/ar .er"! 4a n!@!c, ne0!!nd u or .1 conce'! @odu4 Gn care eJ!.tenLa eJter!oar1 .au aE.o4ut1 a une! .uE.tanLe necu2et1toare, d!.t!nct1 de eJ!.tenLa e! 'erce'ut1, 'oate 0! !n0erat1 d!n 0a'tu4 c1 eu ad@!t c1 eJ!.t1 anu@!te 4ucrur! 'erce'ute de .'!r!tu4 4u! Du@ne9eu<=, care e.te 'entru e4 c!rcu@.tanLa de a 'roduce !de! Gn no!8 HYLAS( Pur ! .!@'4u nu t!u ce .1 cred, acea.t1 noL!une de circumstan , '1r#ndu/@! acu@ 4a 0e4 de 4!'.!t1 de te@e! ca ! re.tu48 PHILONOUS( Nu !e! a@!nte, Gn .0#r !t, c1 Gn toate ace.te acce'L!un! d!0er!te a4e materiei nu a! 01cut dec#t .1 're.u'u! un 4ucru de.'re care nu t!! ce e.te, ce raL!une de a 0! are ! 4a ce 0o4o.e teY HYLAS( M1rtur!.e.c .!ncer c1 .unt @a! 'uL!n Gnc#ntat de o'!n!!4e @e4e, du'1 ce e4e au 0o.t .u'u.e unu! eJa@en atent8 Dar totu ! cred c1 a@ o 'erce'L!e con0u91 c1 eJ!.t1 ce"a .!@!4ar materiei& PHILONOUS( Perce'! eJ!.tenLa @ater!e! Gn @od ne@!O4oc!t, or! @!O4oc!tY Dac1 o 'erce'! Gn @od ne@!O4oc!t, te ro2 .1/@! .'u! 'r!n care d!ntre .!@Lur! o 'erce'!8 Dac1 o 'erce'! @!O4oc!t, 01/@1 .1 t!u 'r!n ce raL!ona@ent e.te ea !n0erat1 d!n ace4e 4ucrur! 'e care 4e 'erce'! Gn @od ne@!O4oc!t8 At#t, Gn ceea ce 'r!"e te 'erce'L!a8 Gn ceea ce 'r!"e te @ater!a Gn.1 !, te GntreE dac1 e.te oE!ect, substrat, cau91, !n.tru@ent .au c!rcu@.tanL18 A! ! '4edat Gn 0a"oarea 0!ec1re!a d!ntre ace.tea, .c+!@E#ndu/L! o'!n!!4e ! 01c#nd ca @ater!a .1 a'ar1 uneor! Gntr/o 0or@1, a4teor! Gn a4ta8 Iar ceea ce a! a0!r@at a 0o.t de9a'roEat ! re.'!n. c+!ar de t!ne8 Dac1 a! ce"a nou de .'u., te "o! a.cu4ta Eucuro.8 HYLAS( Cred c1 deOa a@ .'u. tot ce a"ea@ de .'u. a.u'ra a.'ecte4or 'r!nc!'a4e8 G@! e.te 2reu .1 .u.L!n a4tce"a8 PHILONOUS( ! totu ! nu/L! 'rea "!ne .1 te de.'arL! de "ec+ea ta 'reOudecat1U Dar, .'re a te 0ace ./o '1r1.e t! @a! u or, dore.c ca, Gn 67&
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

a0ara ce4or ar1tate '#n1 a!c!, .1 cercete9! dac1, 're.u'un#nd c1 @ater!a eJ!.t1, 'oL! conce'e @odu4 Gn care ea te a0ectea918 Sau, 're.u'un#nd c1 nu eJ!.t1, dac1 nu e.te e"!dent c1 ar treEu! .1 0!! a0ectat de ace4ea ! !de! de care e t! a0ectat Gn 're9ent, ! dac1, Gn con.ec!nL1, a! a"ea eJact ace4ea ! @ot!"e de a crede Gn eJ!.tenLa e!, cu@ cre9! acu@Y HYLAS( Recuno.c c1 a@ 'utea 'erce'e toate 4ucrur!4e eJact cu@ 4e 'erce'e@ acu@, de ! n/ar eJ!.ta @ater!e Gn 4u@e ! c1, de a.e@enea, dac1 ar eJ!.ta @ater!e, nu 'ot conce'e cu@ ar 'roduce ea "reo !dee Gn .'!r!te4e noa.tre8 ! @a! recuno.c c1 @/a! con"!n. 'e de'4!n c1 e.te !@'o.!E!4 .1 eJ!.te @ater!e Gn "reuna d!n acce'L!un!4e date @a! .u. ter@enu4u!8 Cu toate ace.tea, Gnc1 nu @1 'ot o'r! .1 're.u'un c1 eJ!.t1 materie Gntr/un .en. .au a4tu48 Ceea ce nu 'ot 0ace, de 0a't, e.te .1 'ret!nd c1 o 'ot deter@!na8 PHILONOUS( Nu @1 a te't ca tu .1 'oL! de0!n! eJact natura ace4e! eJ!.tenLe necuno.cute8 ,!! doar a@aE!4 ! .'une/@! dac1 e.te .uE.tanL1T !ar dac1 e.te, .'une/@! dac1 'oL! 're.u'une o .uE.tanL1 01r1 acc!denteT !ar Gn ca9u4 Gn care 're.u'u! c1 are acc!dente .au ca4!t1L!, dore.c .1/@! .'u! care .unt ace4e ca4!t1L! .au ce4 'uL!n ce .e GnLe4e2e 'r!n a0!r@aL!a c1 @ater!a e.te aceea care 4e .u'ort18 HYLAS( A@ ! d!.cutat a.u'ra ace.tor c+e.t!un!8 Dar .'re a 'reGnt#@'!na a4te GntreE1r!, d1/@! "o!e .1/L! .'un c1 Gn 're9ent nu @a! GnLe4e2 'r!n materie n!c! .uE.tanL1, n!c! acc!dent, n!c! eJ!.tenL1 Gnt!n.1, cau91, !n.tru@ent, n!c! c!rcu@.tanL1, c! ce"a tota4 necuno.cut, d!.t!nct de toate ace.tea8 PHILONOUS( Atunc!, .e 'are c1 !nc4u9! Gn noL!unea ta actua41 de @ater!e n!@!c a4tce"a dec#t !deea aE.tract1 ! 2enera41 de entitate& HYLAS( N!@!c a4tce"a, doar cu eJce'L!a 0a'tu4u! c1 adau2 4a acea.t1 !dee 2enera41 ne2area tuturor ace4or 4ucrur! 'art!cu4are, ca4!t1L! .au !de!, 'e care 4e 'erce', 4e !@a2!ne9 .au 4e .e.!9e9 Gn "reun 0e4 oarecare8 PHILONOUS( Te ro2 .1/@! .'u!( unde 're.u'u! c1 eJ!.t1 acea.t1 @ater!e necuno.cut1Y HYLAS( O, P+!4onou., tu cre9! acu@ c1 @/a! E12at 4a .tr#@toare, 'entru c1 dac1 GL! .'un c1 eJ!.t1 Gntr/un 4oc, atunc! tu "e! !n0era c1 eJ!.t1 Gn .'!r!t, de "re@e ce a@ c19ut de acord c1 .'aL!u4 .au Gnt!nderea eJ!.t1 doar Gn .'!r!t8 Dar nu/@! e.te ru !ne .1/@! @1rtur!.e.c !2noranLa8 Nu t!u unde eJ!.t1, 0!!nd doar .!2ur c1 nu eJ!.t1 Gn .'aL!u8 Pentru t!ne e.te 676
GEORGE $ERBELEY

un r1.'un. ne2at!" ! n!c! nu treEu!e .1 te a te'L! 4a a4tce"a 4a toate GntreE1r!4e 'e care @! 4e "e! 'une cu 'r!"!re 4a @ater!e8 PHILONOUS( Pentru c1 nu "re! .1/@! .'u! unde eJ!.t1 ea, E!ne"o!e te .1 @1 !n0or@e9! a.u'ra @odu4u! Gn care 're.u'u! tu c1 eJ!.t1 .au ce GnLe4e2! tu 'r!n e@isten a @ater!e!8 HYLAS( Ea n!c! nu 2#nde te, n!c! nu acL!onea91, nu 'erce'e ! n!c! nu e.te 'erce'ut18 PHILONOUS( Dar ce e.te 'o9!t!" Gn noL!unea aE.tract1 'e care o a! de.'re eJ!.tenLa e!Y HYLAS( Pr!"!nd @a! Gndea'roa'e c+e.t!unea, nu 21.e.c c1 a@ "reo noL!une .au acce'L!une c#t de c#t 'o9!t!"18 GL! re'et, nu/@! e.te ru !ne de !2noranLa @ea8 Nu t!u ce .e GnLe4e2e 'r!n e@isten a e! .au Gn ce @od eJ!.t1 ea8 PHILONOUS( Cont!nu1, Eunu4e H54a., .1 Ooc! ace4a ! ro4 de o@ 0ranc ! .'une/@! .!ncer dac1 'oL! e4aEora !deea

d!.t!nct1 de ent!tate, Gn 2enera4, tota4 .e'arat1 de or!ce eJ!.tenLe cor'ora4e .au cu2et1toare, de or!ce 4ucrur! 'art!cu4are8 HYLAS( Sta!, 4a.1/@1 .1 @1 2#nde.c 'uL!n888 Dec4ar, P+!4onou., c1 nu cred c1 'ot8 La o 'r!@1 'r!"!re a@ cre9ut c1 a"ea@ o .4aE1 ! "a21 noL!une de ent!tate 'ur1 Gn '4an aE.tract, dar, 4a o @a! @are concentrare a atenL!e!, acea.ta a d!.'1rut cu totu48 Cu c#t @1 2#nde.c @a! @u4t 4a acea.ta, cu at#t @a! Eun1 G@! 'are dec!9!a @ea 'rudent1 de a nu da dec#t r1.'un.ur! ne2at!"e ! de a nu 'ret!nde c1 deL!n c#tu ! de 'uL!n "reo cunoa tere 'o9!t!"1 .au conce'L!e de.'re @ater!e, de.'re locul Gn care ./ar a04a, de.'re modul e! de a 0!, entitatea .a, or! a4tce"a ce !/ ar a'arL!ne8 PHILONOUS( A adar, atunc! c#nd "orEe t! de.'re eJ!.tenLa @ater!e!, nu a! n!c! o noL!une Gn .'!r!t8 HYLAS( AE.o4ut n!c! una<?8 PHILONOUS( Te ro2 .1/@! .'u! dac1 ace.t ca9 a4 t1u nu e.te Gn 0e4u4 ur@1tor( de 4a cred!nLa Gn .uE.tanLa @ater!a41 a! trecut @a! Gnt#! 4a aceea c1 oE!ecte4e ne@!O4oc!t 'erce'ute eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!T a'o! 4a aceea c1 .unt ar+et!'ur!T a'o! cau9eT du'1 aceea !n.tru@enteT du'1 care credea! c1 .unt c!rcu@.tanLeT !ar Gn ce4e d!n ur@1 a! cre9ut c1 e.te ce)a !n general care, 4a !nter'retare, ./a do"ed!t a nu 0! nimic& A.t0e4 @ater!a .e reduce 4a n!@!c8 Ce cre9!, H54a., nu e.te ace.ta un re9u@at corect a4 Gntre2!! ta4e de9Eater!Y 67%

l
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( ,!e cu@ o 0!, eu totu ! !n.!.t a.u'ra 0a'tu4u! c1 a nu 0! ca'aE!4 .1 conce'! un 4ucru nu con.t!tu!e un ar2u@ent G@'otr!"a eJ!.tenLe! .a4e8 PHILONOUS( C1 d!ntr/o cau91, un e0ect, o o'eraL!e, un .e@n .au "reo a4t1 c!rcu@.tanL1 'oate 0! raL!ona4 .1 deduc! eJ!.tenLa unu! 4ucru care nu e.te 'erce'ut ne@!O4oc!t, ! c1 ar 0! aE.urd 'entru un o@ .1 ar2u@ente9e G@'otr!"a eJ!.tenLe! unu! 4ucru doar 'entru c1 nu are n!c! o noL!une d!rect1 ! 'o9!t!"1 de.'re e4, a.ta ad@!t Eucuro.8 Dar atunc! c#nd nu a"e@ n!@!c d!n toate ace.tea, c#nd n!c! raL!unea, n!c! re"e4aL!a nu ne 0ac .1 crede@ Gn eJ!.tenLa unu! 4ucru, c#nd nu a"e@ n!c! @1car o noL!une re4at!"1 de.'re e4, c#nd aE.tracL!a e.te 01cut1 d!n a 'erce'e ! a 0! 'erce'ut, d!n .'!r!t de !dee, Gn .0#r !t, atunc! c#nd nu eJ!.t1 n!c! cea @a! neadec"at1 .au 0!ra"1 !dee care .1 0!e 4uat1 dre't 'reteJt, atunc!, Gntr/ade"1r, nu "o! tra2e de a!c! o conc4u9!e G@'otr!"a rea4!t1L!! "reune! noL!un! .au a eJ!.tenLe! "reunu! 4ucru, dar "o! tra2e conc4u9!a c1 nu a! aE.o4ut n!@!c de .'u., c1 0o4o.e t! cu"!nte4e 01r1 no!@1, 01r1 n!c! un .co' .au .e@n!0!caL!e8 ! te 4a. 'e t!ne .1 .ocot! ce trata@ent ar @er!ta .!@'4a "orE1 2oa418 HYLAS( Ca .1 0!u c!n.t!t cu t!ne, P+!4onou., ar2u@ente4e ta4e 'ar Gn e4e Gn.e4e de neconte.tat, dar e4e nu au a.u'ra @ea un e0ect at#t de @are Gnc#t .1 @1 con"!n21 'e de'4!n, .1/@! .@u421 ace4 con.!@L1@#nt .!ncer care Gn.oLe te de@on.traL!a8 ! @1 'o@ene.c @ereu re"en!nd 4a acea 're.u'unere oE.cur1 a nu t!u ce, M materia& PHILONOUS( Dar nu .!@L! tu, H54a., c1 dou1 4ucrur! treEu!e .1 coo'ere9e .'re a/L! Gnde'1rta or!ce .cru'u4 ! a/ L! 'roduce Gn .'!r!t un a.ent!@ent de'4!nY C+!ar dac1 un oE!ect "!9!E!4 e.te .c14dat de cea @a! c4ar1 4u@!n1, Gn ca9u4 Gn care eJ!.t1 "reun cu.ur Gn "19, or! oc+!u4 nu e.te Gndre'tat .'re ace4 oE!ect, ace.ta nu "a 0! "19ut Gn @od d!.t!nct8 ! tot a a, de ! o de@on.traL!e 'oate 0! c#t .e 'oate de Gnte@e!at1 ! corect eJ'u.1, dac1 eJ!.t1 totu ! o u@Er1 de 'reOudecat1, .au o Gnc4!naL!e eronat1 a !nte4ectu4u!, e.te oare de a te'tat o Eru.c1 ! c4ar1 'erce'ere a ade"1ru4u!, o 0er@1 .!tuare de 'artea ace.tu!aY Nu, c!, d!@'otr!"1, e.te ne"o!e de t!@' ! de trud1( atenL!a treEu!e tre9!t1 ! GntreL!nut1 'r!ntr/o 0rec"ent1 re'etare a ace4u!a ! 4ucru, 're9entat 0!e Gn aceea ! 4u@!n1, 0!e Gn una d!0er!t1<>8 A!/a@ @a! .'u. ! cred c1 treEu!e .1/L! re'et ! .1/L! Gnt!'1re.c E!ne Gn @!nte c1 e.te o 4!Eertate eJce.!"1 de neconce'ut 'e care L!/o !e! c#nd 'ret!n9! a .u.L!ne nu t!! ce, d!n nu t!! ce raL!une ! Gn 67<

I
GEORGE $ERBELEY

nu t!! ce .co'8 G ! 'oate oare 21.! 'erec+ea ace.t @od de a 'roceda Gn "reo art1 .au t!!nL1, Gn "reo .ect1 .au @e.er!e a oa@en!4orY Se Gnt#4ne.c oare a.t0e4 de 'ro'o9!L!! neru !nat de neGnte@e!ate ! de neraL!ona4e 0!e ! Gn cea @a! u@!41 ! Eana41 con"er.aL!eY Dar 'e .e@ne c1 tot "e! @a! .'une c1 @ater!a 'oate eJ!.ta, cu toate c1 Gn ace4a ! t!@' tu +aEar n/a! ce .e GnLe4e2e 'r!n materie .au 'r!n e@isten a e!8 Modu4 ace.ta de a 'roceda e.te cu ade"1rat .ur'r!n91tor, cu at#t @a! @u4t cu c#t aE.o4ut n!@en! nu te .!4e te 4a acea.ta, tu ae0!!nd G@'!n. a!c! de n!c! o raL!uneT c1c! te .o@e9 .1/@! de@on.tre9! ce 4ucru d!n natur1 are ne"o!e de @ater!e .'re a 0! eJ'4!cat .au

Ou.t!0!catY HYLAS( Rea4!tatea 4ucrur!4or nu 'oate 0! .u.L!nut1 01r1 a 're.u'une eJ!.tenLa @ater!e!8 Nu cre9! c1 ace.ta e.te un Eun @ot!" 'entru care @1 r!d!c cu toat1 .er!o9!tatea Gn a'1rarea e!Y PHILONOUS( Rea4!tatea 4ucrur!4orU Care 4ucrur!, .en.!E!4e .au !nte4!2!E!4eY HYLAS( Lucrur!4e .en.!E!4e8 PHILONOUS( M1nu a @ea, de eJe@'4uY HYLAS( Acea.ta .au or!ce a4t 4ucru 'erce'ut 'r!n .!@Lur!8 PHILONOUS( Dar, ca .1 ne o'r!@ a.u'ra unu! 4ucru 'art!cu4ar, nu e.te 'entru @!ne o do"ad1 .u0!c!ent1 de eJ!.tenL1 a ace.te! mnu3i 0a'tu4 c1 o "1d, o at!n2 ! o 'ortY Sau, dac1 acea.ta nu te con"!n2e, te GntreE( cu@ e.te 'o.!E!4 ca eu .1 0!u a.!2urat de rea4!tatea ace.tu! 4ucru, 'e care G4 "1d Gn 're9ent Gn ace.t 4oc, 're.u'un#nd c1 un 4ucru necuno.cut, 'e care nu 4/a@ "19ut n!c!odat1 ! 'e care nu/6 'ot "edea, eJ!.t1 Gntr/un @od necuno.cut, Gntr/ un 4oc necuno.cut, or! c+!ar aE.o4ut n!c1!er!Y Cu@ .e 'oate ca 're.u'u.a rea4!tate a ceea ce e.te !ntan2!E!4 .1 0!e do"ada c1 "reun 4ucru tan2!E!4 eJ!.t1 rea4@enteY Sau c1 un 4ucru !n"!9!E!4 do"ede te eJ!.tenLa unu!a "!9!E!4Y Sau, Gn 2enera4, c1 "reun 4ucru care nu e.te 'erce't!E!4 do"ede te eJ!.tenLa unu! 4ucru 'erce't!E!4Y Nu/L! cer dec#t .1/ @! eJ'4!c! acea.ta ! "o! .ocot! c1 n!@!c nu e.te 'rea 2reu de re9o4"at 'entru t!ne<;8 HYLAS( Gn 2enera4, .unt d!.'u. .a ad@!t c1 eJ!.tenLa @ater!e! e.te 0oarte !@'roEaE!41, dar nu .unt con"!n. de !@'o.!E!4!tatea eJ!.tenLe! tota4e ! aE.o4ute a ace.te!a8 PHILONOUS( Ad@!L#nd Gn.1 c1 eJ!.tenLa @ater!e! e.te 'o.!E!41, d!n acea.t1 .!@'41 o'!n!e nu .e 'oate totu ! 'ret!nde c1 ea eJ!.t1 @a! @u4t dec#t un @unte de aur .au un centaur8 67=
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( Recuno.c acea.ta, dar, cu toate ace.tea, n!c! @1car tu nu ne2! c1 e.te 'o.!E!4T !ar ceea ce e.te 'o.!E!4, du'1 cu@ t!!, 'oate eJ!.ta rea4@ente8 PHILONOUS( Eu ne2 c1 e.te 'o.!E!4 !, dac1 nu @1 Gn e4, a@ do"ed!t Gn @od e"!dent, d!n 'ro'r!!4e ta4e conce.!!, c1 nu e.te8 Gn GnLe4e.u4 co@un a4 cu"#ntu4u! materie !ntr1 a4tce"a dec#t ace4a de .uE.tanL1 Gnt!n.1, .o4!d1, con0!2urat1, @! c1toare, care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!Y ! nu a! recuno.cut tu, de nenu@1rate or!, c1 a! 21.!t te@e!ur! e"!dente de a ne2a 'o.!E!4!tatea une! a.e@enea .uE.tanLeY HYLAS( Ade"1rat, dar ace.ta e.te doar unu4 d!n .en.ur!4e ter@enu4u! materie& PHILONOUS( Nu e.te Gn.1 ace.ta .!n2uru4 .en. 'ro'r!u, 0!re.c ! acce'tatY Iar dac1 @ater!a Gn ace.t .en. ./a do"ed!t a 0! !@'o.!E!41, nu 'ute@ 2#nd! cu tot te@e!u4 c1 e.te aE.o4ut !@'o.!E!41Y Cu@ a4t0e4 ./ar 'utea do"ed! !@'o.!E!4!tatea unu! 4ucru oarecareY Dar, de 0a't, cu@ .1/! 'oL! aduce "reo do"ad1 oarecare, Gntr/un 0e4 .au a4tu4, unu! o@ care G ! !a 4!Eertatea de a d!.4oca ! .c+!@Ea GnLe4e.u4 oE! nu!t a4 cu"!nte4orY<7 HYLAS( G#ndea@ c1 0!4o.o0!4or 4e 'oate 0! 'er@!. .1 "orEea.c1 cu @a! @u4t1 acurateLe dec#t "u42u4 ! c1 nu ar 0! Gntotdeauna ne"o!L! .1 .e @1r2!nea.c1 4a acce'L!unea co@un1 a ter@enu4u!8 PHILONOUS( Dar .en.u4 'e care toc@a! 4/a@ @enL!onat e.te ace4a GndeoE te acce'tat de 0!4o.o0!! Gn ! !8 Ca .1 nu 4un2!@ Gn.1 "orEa, e.te de oE.er"at c1 tu Gn.uL! L!/a! 'er@!. .1 !e! ter@enu4 @ater!e Gn .en.u4 care L!/a '41cut8 ! te/a! 0o4o.!t de ace.t 'r!"!4e2!u 01r1 n!c! o re.tr!cL!e, .c+!@E#nd uneor! cu totu4 de0!n!L!a, !ar a4teor! !ntroduc#nd Gn ea or!ce GL! .4uOea ce4 @a! E!ne .co'u4 ur@1r!t 'e @o@ent, contrar tuturor re2u4!4or cuno.cute a4e raL!un!! ! 4o2!c!!<:8 ! nu toc@a! acea.t1 ne.tatorn!c1 ! !ncorect1 @etod1 a ta a du. 4a 4un2!rea 'e.te treEu!nL1 a d!.'ute! noa.tre, 0!!nd eJa@!nat1 Gn @od deo.eE!t @ater!a !, 'otr!"!t 'ro'r!e! ta4e dec4araL!!, 0!!nd re.'!n.1 Gn 0!ecare d!n ace4e .en.ur!Y ! ce a4tce"a .e @a! 'oate cere .'re a do"ed! !@'o.!E!4!tatea aE.o4ut1 a unu! 4ucru dec#t .1/6 do"ede t! !@'o.!E!4 Gn toate .en.ur!4e 'art!cu4are 'e care tu .au or!c!ne a4tu4 ! 4e atr!Eu!eY HYLAS( Eu Gn.1 nu .unt 'e de'4!n con"!n. c1 a! do"ed!t !@'o.!E!4!tatea eJ!.tenLe! @ater!e! Gn u4t!@u4 .en., ce4 @a! aE.tract, !nde0!n!t ! oE.cur8 PHILONOUS( C#nd e.te de@on.trat c1 un 4ucru e.te !@'o.!E!4Y 67?
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( C#nd e.te 'u.1 Gn e"!denL1 o contrad!cL!e Gntre !de!4e !nc4u.e Gn de0!n!L!a .a8 PHILONOUS( Aco4o Gn.1 unde nu eJ!.t1 !de!=&, cu@ .1 'oL! de@on.tra o contrad!cL!e Gntre !de!Y HYLAS( De acord cu t!ne8 PHILONOUS( E.te c4ar c1 Gn ceea ce tu nu@e t! .en.u4 !nde0!n!t ! oE.cur a4 ter@enu4u! materie, du'1 'ro'r!a ta dec4araL!e nu e.te !nc4u.1 aE.o4ut n!c! o !dee, n!c! un .en., cu eJce'L!a unu! .en. necuno.cut, care e.te totuna cu n!c! unu48 A adar, .1 nu te a te'L! .1 do"ede.c o contrad!cL!e Gntre !de! aco4o unde nu eJ!.t1 !de!T .au .1/L! do"ede.c !@'o.!E!4!tatea @ater!e! 4uate Gntr/un .en. necunoscut, ad!c1 Gn aE.o4ut n!c! un .en.8 TreaEa @ea era doar .1 ar1t c1 'r!n ce4e .'u.e nu GnLe4e2! nimic> ceea ce tu Gn.uL! a! 0o.t oE4!2at .1 dec4ar!8 A a Gnc#t, Gn toate .en.ur!4e !n"ocate de t!ne, L! ./a de@on.trat 0!e c1 nu .'u! n!@!c, 0!e c1, dac1 .'u! ce"a, e.te o aE.urd!tate8 Iar dac1 acea.ta nu e.te de aOun. ca .1/L! do"edea.c1 !@'o.!E!4!tatea u!@! 4ucru, dore.c .1/@! .'u! de ce8 HYLAS( Recuno.c c1 a! do"ed!t c1 eJ!.tenLa @ater!e! e.te !@'o.!E!41T nu "1d ce ./ar @a! 'utea .'une Gn a'1rarea ace.te!a8 Dar Gn t!@' ce renunL 4a acea.t1 o'!n!e, @1 cu'r!nde Gndo!a4a Gn 'r!"!nLa tuturor ce4or4a4te o'!n!! a4e @e4e8 C1c!, cu .!2uranL1, n!c! una n/a 'utut 0!, 'e c#t .e 'are, @a! e"!dent1 dec#t acea.taT !, totu !, acea.ta @! .e 'are acu@ tot at#t de 0a4.1 ! de aE.urd1 'e c#t de ade"1rat1 @! ./a '1rut Gna!nte8 Dar cred c1 a@

d!.cutat de.tu4 acea.t1 c+e.t!une a9!8 Re.tu4 9!4e! a "rea .1/6 'etrec @ed!t#nd a.u'ra d!0er!te4or te@e 'r!nc!'a4e a4e con"er.aL!e! d!n acea.t1 d!@!neaL1, !ar @#!ne "o! 0! Eucuro. .1 te Gnt#4ne.c d!n nou a!c!, a'roJ!@at!" 4a aceea ! or18 PHILONOUS( Te "o! a te'ta ne2re !t8
NOTE 6 Pute@ 0! totu ! .!2ur! c1 H54a. nu .e "a a'uca .1 "orEea.c1 de888 0un!e Gn ca.a .'#n9uratu4u!8 ! nu d!n 'o4!teLe, c! 'entru c1 nu/6 aOut1 ca'u4 d1ru!t 4u! de $er3e4e5, creatoru4 .1u8 Nu "a renunLa Gn.1 n!c!odat1 4a 'o9!L!a .a cr!t!c1, Gn @1.ura Gn care acea.ta e.te Ccon.truct!"1F, ad!c1 G ! aduce contr!EuL!a 4a c41d!rea unu! .!.te@ care nea21 eJ!.tenLa @ater!e!8

67>
NOTE % Sc+!La anato@o0!9!o4o2!c1 a cre!eru4u! I ! a .!.te@u4u! ner"o. Gn 2enera4K eJ'u.1 a!c! nu .e deo.eEe te a'roa'e de4oc de de.cr!erea 01cut1 de De.carte., de ! e.te 2reu de 're.u'u. c1 $er3e4e5 nu a cuno.cut e'oca4a .cr!ere a 4u! T+o@a. S!44!., ,erebri anatomiae I6>>=K, un "er!taE!4 tratat de cereEro4o2!e, re@arcaE!4 'r!n "a4oarea de.co'er!r!4or autoru4u! Ia .e "edea Leonard Ga"r!4!u, Dic ionar de cerebrologie /,reier 3i psihic', Ed!tura Un!"er. Enc!c4o'ed!c, $ucure t!, 6::7, '8=%;K8 < Ceea ce nu 'oate Gn.e@na dec#t o Cte.tareF a !'ote9e! Gn 'atu4 4u! Procu.t Eer3e4e5 !an8 = E.te o 'roE4e@1 'e care n!c! @ater!a4! t!! n/o GnLe4e2 cu@ .e cu"!ne, anu@e c1 2!ra0a IEun1oar1K 'e care @!/o !@a2!ne9 Ide ! n/a@ "19ut 2!ra0e dec#t Gn c1rL! .au Gn 0!4@e eto4o2!ceK are rea4!tatea e! material Gn cre!er, Gntr/un @odu4 cereEra4 .au Gn @a! @u4te, a a cu@ @ater!a4e .unt ! date4e d!n soft%uQ unu! co@'uter8 4deea de girafa e.te ! ea @ater!a41, Gn .en.u4 c1 e.te re9u4tatu4 0uncL!on1r!! .o0!.t!cate a anu@!tor neuron! ! .!na'.e, cu coneJ!un! @a! a'ro'!ate .au de @a! @are an"er2ur1, tran.e@!.0er!c1 .au !ntere@!.0er!c18 ? E.te de 'r!.o. .1/! @a! atra2e@ c!t!toru4u! atenL!a c1 ne a041@ d!n nou Gn 0aLa unu! raL!ona@ent .o0!.t!c( .e oEL!ne dec4araL!a !nter4ocutoru4u! c1 e4 Cconce'eF cre!eru4 de.'re care e.te "orEa, 'entru ca ace.ta .1 0!e Gn @od auto@at trecut Gn cate2or!a C!de!4orF, de unde 'o.!E!4!tatea con.tru!r!! unu! raL!ona@ent aE.urd, u or de cata4o2at ca atare8 Mu4te a.e@enea raL!ona@ente 0a4ac!oa.e 4e "o@ 41.a de acu@ Gnco4o ne.e@na4ate, E!9u!ndu/ne 'e d!.cern1@#ntu4 c!t!toru4u! cu Oudecat1 cr!t!c18 > EJecuL!a !'ote9e! cu 'r!c!na are 4oc du'1 un .!@u4acru de Oudecat18 S're a @1.ura c#t de c#t cuantu@u4 de !2noranL1 care .t1 4a Ea9a unor a.t0e4 de GntreE1r!, G4 ru21@ 'e c!t!toru4 !ntere.at .1 con.u4te ,ranc!. Cr!c3, The Astonishing Hypothesis& The +cientific +earchfor the +oul, S!@on ) Sc+u.ter, NeD Yor3, London etc, 6::?T Ed@und Ro44., A4e..andro Tre"e., Keural Ketworks and #rain Runction, OJ0ord Un!"er.!t5 Pre.., 6::;8 ; A .e "edea nota ?<, 4a Principiile cunoa3terii umane& 7 Neu!t#nd @odu4 Gn care $er3e4e5 a re.'!n. C!'ote9aF eJ!.tenLe! cre!eru4u! ca or2an @ater!a4, d!.t!nct de .'!r!t, a@ 'utea acu@ .'une ! no! c1 a'uc! Gntr/o !dee IQ @#naK o !dee IQ te4e.co'u4K ! 'erce'! a.t0e4 'r!n acea.t1 !dee o 'u9der!e de a4te !de! IQ .te4e4eK M which is entirely absurdT I@a2!naL!/"1, nu@a!, ce ar !e ! dac1 a@ CtraduceF Gn 0e4u4 ace.ta tot ace.t d!.cur. 'oe@at!c a4 @entoru4u! P+!4onou.U : E.te, d!@'otr!"1, o acu9aL!e 'otr!"!t1 Gn 'r!@u4 r#nd 'entru .!.te@u4 4u! $er3e4e5, care d!9o4"1 rea4u4, tran.'un#ndu/6 Gn '4anu4 'r!n eJce4enL1 e"ane.cent a4 !de!4or8 C+!ar dac1 !de!4e au rea4!tatea 4or autent!c material, acea.t1 rea4!tate e.te 'recar1, 0!!nd Gn 'er@anenL1 erodat1 de co4L!! u!t1r!!8 6& =outofthe minds of spirits8,Gn teJtu4 or!2!na48 66 Conc4u9!e aE.urd1, care r!d!c1 'roE4e@a !n.o4uE!41 a re4aL!e! .'!r!tu4u! o@u4u! cu .'!r!tu4 !n0!n!t, care aOun2e .1 0!e !nc4u. Gn 0!n!t IQ .'!r!tu4 u@anK, 'entru c1 a4t0e4 n/ar eJ!.ta, n!@!c ne'ut#nd eJ!.ta, du'1 '1rerea 4u! $er3e4e5, Gn a0ara .'!r!tu4u!8 Ce"a @a! Oo., c#nd "a a0!r@a c1 =all sensible thing must be perci)ed by him8 IQ GodK, $er3e4e5 "a ado'ta Gn @od c4ar aE.urd!tatea c1 Gn.u ! Du@ne9eu 'erce'e, 4a r#ndu/!, Gn cadru4 unu! .'!r!t care G4 de'1 e te Gn @od nece.ar, con0or@ 'r!nc!'!u4u!

67;
NOTE 0unda@enta4 a4 .!.te@u4u! 4u! $er3e!e5 c1 nu .e 'oate 'erce'e dec#t ce eJ!.t1 !n spirit& E.te a!c! o contrad!cL!e cruc!a4! a .!.te@u4u!8 Pe de a4t1 'arte, o@u4 ! o@en!rea cu'r!n.e Gn S'!r!tu4 !n0!n!t nu @a! au n!c! un 0e4 de !nde'endenL1 ! n!c! "reo re.'on.aE!4!tate( S'!r!tu4 atotcuprin7tor I ! nu doar o@n!'re9entK e.te .!n2ur re.'on.aE!4 de tot ceea ce .e 'etrece Gn e4 Gn.u !8 Conce'L!a 4u! $er3e!e5 e.te a.t0e4 un "!e.'ar de contrad!cL!! !nconc!4!aE!4e8 CAcea.t1 're9entare M "a oE.er"a He2e4 M e.te recunoa terea d!0!cu4t1L!4or 'e care 4e r!d!c1 acea.t1 'roE4e@1 ! 'e care $er3e!e5 a "o!t .1 4e Gn41ture Gntr/un 0e4 or!2!na48 Incon.ec"enLa 'ro'r!e ace4u! .!.te@ treEu!e ./o 're!a !ar1 ! Du@ne9eu, a4E!a cea @areT o 41.1@ Gn 2r!Oa 4u! Du@ne9euF /Prelegeri de istoria filo7ofiei, "o!8 II, traducere de D8D8 Ro ea, Ed!tura Acade@!e! R8P8R8, $ucure t!, 6:>=, '8 ?<>K8 6% Luc!4!o Van!n! ITaur!.ano, Gn 9ona Lecce, 6?7?/Tou4ou.e, 6>6:K, 0!4o.o0 !ta4!an8 De ! 'reot, +!roton!.!t 4a Pado"., a 'uE4!cat Gn 6>6? o carte Gn care ne2a !@orta4!tatea .u04etu4u!8 S/a c14u21r!t, dar a 0o.t eJc4u. d!n r#ndu4 c14u21r!4or8 S/a re0u2!at 4a Par!., unde a rede"en!t 'reot8 D!a4o2ur!4e .a4e !nt!tu4ate Des secrets de la nature !/au atra. "!ru4ente cr!t!c! d!n 'artea teo4o2!4or de Ia SorEona8 La Tou4ou.e, unde a 0o.t ne"o!t .1/ ! '!ard1 ur@a, a 0o.t Gn.1 Gn .curt t!@' acu9at de ate!.@, de a.tro4o2!e ! @a2!e, 0!!nd conda@nat 4a arderea 'e ru28 Pentru $er3e!e5 e.te 'ur ! .!@'4u unu4 d!ntre ace! (picuri de gregeporcus& 6< =ifhe can concei)e, e)en in thought8, Gn teJtu4 or!2!na4, de 'arc1 ./ar 'utea .1 conce'e@ ce"a ! 01r1 2#nd!re8 Contrad!cL!e !nerent1 ace.tu! .!.te@ Ea9at 'e a@'4e a@E!2u!t1L!8 Gn 2enera4, raL!ona@ente4e 4u! $er3e!e5 au ca 'unct de '4ecare 're@!.e acce'tate doar 0or@a4, 4!'.!te de o "a4!dare Gn '4anu4 e.enL!a4, deter@!nant, a4 conL!nutu4u!, ceea ce ar 're.u'une o induc ie laborioasa ! 'ert!nent1, ec+!"a4ent1 cu o intui ie a ade"1ru4u!, or!ce !ntu!L!e e0!c!ent1 0!!nd re9u4tatu4 unu! tra"a4!u !nduct!" .t1ru!tor, 'e o te@1 dat18 6= Atr!Eut Gndo!e4n!c, 2ratu!t c+!ar, Gn ca9u4 Gn care .e ad@!te c1 Du@ne9eu cu'r!nde Gn .!ne 4u@ea ca atare, 4u@e Gn care, e.te E!ne cuno.cut, eJ!.t1 de.tu4e !@'ur!t1L! ! aEOecL!!8 S!tuaL!a de"!ne cu totu4 Oenant1 atunc! c#nd $er3e!e5 .u.L!ne d!n nou, ca @a! Oo., c1 ,Uio created world e@ist otherwise than in the mind of a spirit8& 6? Gn Fife of the author, !nc4u.1 Gn ed!L!a d!n 67%& a o'ere4or 4u! $er3e!e5, c!t!@( =At Paris, ha)ing now more leisure than when hefirst possed through that city, $r& #erkeiey took core to pay his respects to his ri)al in methaphisical sagacity, the illustrious Pere $alebranche& Hefound this ingenious father in his cell, cooking in a small pipkin a medecine for a disorder with which he was then troubled, an inflammation on the lungs& The con)ersation naturally turned on our author2s system, of which the other recei)ed same knowledge from a translation Eust published& #ut the issue of this debate pro)ed tragical to poor $alebranche& P 4n the heat of disputation he raised his )oice so high, and ga)e sofreely to the natural impetuosity of a man ofparts and a Rrenchman, that he brought on himselfa )iolent increase of his disorder, which carried him off a few days after8 I''8 IV/VK8 Ca@'Ee44 ,ra.er ar 0! do"ed!t u4ter!or c1 $er3e!e5 n/a a"ut cu@ 0! cau9a !n"o4untar1 a @orL!! 4u! Ma4eEranc+e, deoarece Gn anu4 6;6? e4 .e a04a 4a Londra Ica ! cu@ un an ar 0! e2a4 cu o c4!'1 ! nu ar a"ea <>? de 9!4e, t!@' Gn care, .ucce.!", 'oL! 0! Gn de.tu4e 4ocur! de'1rtate ! nu doar 'e.te Cana4u4 M#nec!!UK8 Dar 0!e ! !@a2!nar1,

677
NOTE anecdota are t#4cu4 e!, .u2er#ndu/ne c#t de !nad@!.!E!41 e.te o 0!4o.o0!e ce 'ret!nde .1 de.0!!nLe9e tota4 4u@ea rea418 6> Ceea ce a@ nu@!t marea ere7ie a lui #erkeiey Ia .e "edea nota 76, 4a Principiile cunoa3terii umane'& 6; Ca toL! eret!c!!, e4 ado't1 d!n $!E4!e doar ceea ce G! con"!ne8

67 6:

Ar2u@entaL!e na!"1, de "re@e ce, dac1 "reau .1 "1d Gr1d!na $otan!c1, de eJe@'4u, @1 'ot duce ./o "1d8 Ec+!"a4are de neconce'ut a9!, dar 'o.!E!41 4a $er3e!e5, care era Ca4er2!cF 4a 2#nd!rea aE.tract1, reduc#nd totu4 4a .en9!t!"Z.en9or!a4 ! 4a 'erce'L!e( esse est percipi&
%& %6

Contra9!ce o a0!r@aL!e a .a, 01cut1 doar cu c#te"a r#ndur! @a! .u.8 E.te tr!Eutu4 '41t!t de $er3e!e5 Gn 0aLa eJ!.tenLe! CGnc1'1L#nateF a 4u@!! eJter!oare, cu ade"1rat rea4e, 'e care, de a4t0e4, o 'erce'e cu n! te .!@Lur! a e9ate 4a 'er!0er!a cor'u4u!, 0a't c#t .e 'oate de 2r1!tor Gn 0a"oarea eJter!or!t1L!! ace4or =real things8& ;; ,or@u4are care ne Gndre't1Le te .1 .'une@ c1 $er3e!e5, de 0a't, nu 0ace dec#t .1 de2+!9e9e Gntr/o ter@!no4o2!e 'er"ert!t1 onto4o2!a trad!L!ona41, d!n 'reOudecata c1 materia e.te ce4 @a! @are du @an a4 .'!r!tu4u! ! c1 treEu!e ar.1 'e un ru2 de +o4ocau.t, Gnc#t n!c! @1car cenu a .1 nu/! r1@#n18 %< $er3e!e5 o@!te Gn.1 'rec!9area de r!2oare( Gn a0ara crui .'!r!tY C1c!, Gn 'o0!da de.e4or .a4e inculcri, nu e.te de4oc c4ar c1 4ucrur!4e IQ !de!4eK 'erce'ute de .uE!ecL!! Gndoctr!naL! a! 4u! $er3e!e5 nu .unt n! te 4ucrur! IQ !de!K eJter!oare 4or8 Dar cu@ e4 !nc4ude Gn de0!n!t!" .'!r!tu4 Gn S'!r!t, 0!4o.o0u4 .e crede Gndr!tu!t .1 a0!r@e ceea ce a0!r@1, 41.#nd !@'re.!a c1 'o@en!ta !nc4u9!une e.te de 4a .!ne GnLe4ea.18 %= E.te, E!neGnLe4e., o GntreEare/ca'can1, eJc4u9#nd .!@Lur!4e care, a@ "19ut, du'1 $er3e!e5 'erce' totu ! idei In! te !de! cu totu4 E!9are, care nu .e 4e2!t!@ea91 dec#t 'r!n .!@'4a denu@!reK8 %? Ce .1 .'une@ atunc! de !.'r1"!4e 4u! $er3e!e5 Gn.u ! Gn acea.t1 'r!"!nL1Y C1c! e4 'r!n idee GnLe4e2e un obiect sensibil, 'r!n sen7a ie GnLe4e2e percep ia etc8 %> Or!c#t de .ur'r!n91tor 4! ./ar '1rea unora, n!c! unu4 d!ntre atr!Eute4e @ater!e! Gn !rate @a! .u. M cu eJce'L!a !ntinderii P nu caracter!9ea91 @ater!a( acea.ta e.te de'arte de a 0! doar .o4!d1, !ar, 'e de a4t1 'arte, e.te 'r!n eJce4enL1 act!"1T tot a a, dac1 e.te .1/! crede@ 'e ce! @a! @u4L! d!ntre teoret!c!en!! Inte4!2enLe! Art!0!c!a4e, atunc! c+!ar ! @ater!a anor2an!c1 2#nde te, ca .1 nu @a! "orE!@ de 'ro'r!etatea Gn acea.t1 'r!"!nL1 a @ater!e! or2an!ce cereEra4e8 %; Cu acea.t1 4o2!c1 .e 'oate .u.L!ne c1 Gntrea2a @u.cu4atur1 a unu! at4et care a4ear21 4a @araton, de '!4d1, e.te 'a.!"1 IUK8 %7 Re'4!c1 la legere& La toate ace.te GntreE1r! Ctu4Eur1toareF ./au 'utut da, Gn .eco4e4e ur@1toare, Gndeo.eE! Gn .eco4u4 HH, r1.'un.ur! 'o9!t!"e8 %: Cer!nL1 sine -ua non a .!.te@u4u! 4u! $er3e!e5, care !ntro!ectea91 Gn .'!r!t Gntrea2a eJ!.tenL1, dar care ut!4!9ea91 totu ! @ereu noL!unea CGn a0ara .'!r!tu4u!F8 Ce .en. ar @a! a"ea acea.ta Gn d!.cur.u4 Eer3e4e5!an Gn.u !, 0!e ! Gn ca9u4 S'!r!tu4u! .u're@Y <& Se non e )ero e ben tro)atoO Or!cu@, P+!4onou. o aduce E!ne d!n conde!, oco4!nd r1.'un.u4 4a o GntreEare cu ade"1rat !ncon0ortaE!418

67:
NOTE <6 In.tru@entu4 rea4 0o4o.!t Gn ace.t ca9 G4 con.t!tu!e @u c+!! 04eJor! ! eJten.or! a! de2etu4u! re.'ect!", ceea ce $er3e4e5 '!erde cu .en!n1tate d!n "edere8 <% Dac1 CEunu4 H54a.F ar 0! 0o.t conte@'oran cu S!4der Pen0!e4d, e4 ./ar 0! 'utut re0er! 'ro@'t 4a eJ'er!enLe4e "e.t!tu4u! cereEro4o2 canad!an( cu aOutoru4 unu! !n.tru@ent Ie4ectrodu4 eJc!tatorK e4 a 'utut 'roduce @! carea or!c1ru! de2et, 4a 'ac!enL!! .1!, 'r!n .!@'4a .t!@u4are e4ectr!c1 a unor anu@!te 'uncte d!n corteJu4 @otor a4 ace.tora8 << A "od, who percei)esO M !at1 o .ur.1 de !re@ed!aE!4e contrad!cL!! Gn .#nu4 .!.te@u4u! 4u! $er3e4e5U IA .e "edea ! nota 66K8 <= =The mind of "od8, eJ're.!e a8@E!2u1 'r!n ea Gn.1 !, 're.u'un#nd c1 Du@ne9eu e.te un 6uis d!.t!nct care 'o.ed1 ace4 mind /spirit'& <? Metoda de C.'14are a cre!eru4u!F 'ract!cat1 de @entoru4 P+!4onou. nu e.te, a adar, de4oc 4!'.!t1 de e0!cac!tate8 <> E.te @etoda 4a care, du'1 cu@ nu !/a 0o.t c!t!toru4u! 2reu .1 re@arce, $er3e4e5 a'e4ea91 cu o tenac!tate ! 'er.e"erenL1 de @!.!onar8 <; Toat1 acea.t1 Cceart1F are 4a Ea91 con0u9!a !ndu.1 de 'rota2on! t! Gntre iposta7ele concrete, reale ale materiei IoE!ecte ! 0eno@ene C.en.!E!4eFK ! conceptul de materie< dac1 M 'are a .u.L!ne P+!4onou. M ace.t conce't de @ater!e nu 'oate 0! "19ut, 'a4'at etc, Gntr/un cu"#nt, perceput, Gn.ea@n1 c1 e4 nu eJ!.t1 ! c1, Gn con.ec!nL1, nu eJ!.t1 @ater!e, c1c!888 esse estpercipiO M1nu a 'e care o 'erce' eJ!.t1, @ater!a nu IUK8 <7 E.te a!c! "a4aE!41 9!ca4a cu 'a!u4 ! E#rna, 0!!nd a.t0e4 cu totu4 de GnLe4e. !r!tarea .1r@anu4u! Ma4eEranc+e Gn d!.'uta, cu ade"1rat mortal, a"ut1 cu $er3e4e5 Gn 6;6?8 <: I@'utare 'er0ect Gndre't1L!t1, dar nu@a! cu cond!L!a de a/! .c+!@Ea de.t!nataru4( nu H54a., c! P+!4onou., Gn @1.ura Gn care e.te "orEa de ace4e de0!n!L!! eJtra"a2ante, =contrary to all the known rules ofreason and logic8& =& Pr!n idee $er3e4e5 GnLe4e2#nd 4ucru4 concret, oE!ectu4 'erce't!E!4, e4 .e .!@te Gndre't1L!t .1 ne2e eJ!.tenLa @ater!e! ca idee, 'e c#nd Gn rea4!tate ea e.te toc@a! idee, eJtra.1 d!n eJ!.tenLa 0or@e4or 'art!cu4are a4e @ater!e!8

AL TREILEA DIALOG
PHILONOUS( S'une/@!, H54a., care .unt roade4e @ed!taL!e! de !er!Y A!/a con0!r@at '1rer!4e 'e care 4e a"ea! 4a '4ecare, or! a! 21.!t du'1 aceea @ot!"e .1/L! .c+!@E! o'!n!aY HYLAS( S!ncer .1 0!u, o'!n!a @ea e.te c1 toate o'!n!!4e noa.tre .unt 4a 0e4 de 9adarn!ce ! de !ncerte68 Ceea ce a'roE1@ a9!, conda@n1@ @#!ne8 Ne !n!L!e@ Gn t!!nL1 ! ne 'etrece@ "!aLa L!n#nd 'a.u4 cu ea, 'e c#nd, "a!, Gn tot ace.t t!@' nu t!@ n!@!c8 ! n!c! nu cred c1 e.te cu 'ut!nL1 .1 cunoa te@ "reodat1 "reun 4ucru Gn acea.t1 "!aL18 Ca'ac!t1L!4e noa.tre .unt 'rea 4!@!tate ! 'rea neGnde.tu41toare8 Natura, Gn @od cert%, nu ne/a de.t!nat n!c!odat1 .'ecu4aL!e!8 PHILONOUS( Cu@ a aYU S'u! c1 nu 'ute@ cunoa te n!@!c, H54a.Y HYLAS( Nu eJ!.t1 Gn 4u@e n!c! @1car un .!n2ur 4ucru c1ru!a .1/! 'ute@ cunoa te natura .au ce e.te e4 Gn .!ne8 PHILONOUS( Vre! .1 .'u! c1 eu nu t!u cu ade"1rat ce e.te 0ocu4 .au a'aY HYLAS( E.te ade"1rat c1 t!! c1 0ocu4 e 0!erE!nte ! c1 a'a e 4!c+!d1, dar acea.ta nu e.te @a! @u4t dec#t a cunoa te ce .en9aL!! .unt 'rodu.e Gn 'ro'r!u4 t1u .'!r!t atunc! c#nd 0ocu4 .au a'a .e a'4!c1 or2ane4or ta4e de .!@L8 Con.t!tuL!a 4or !ntern1, natura 4or ade"1rat1 ! rea41 r1@#n cu totu4 Gn Gntuner!c 'entru t!ne<8 PHILONOUS( Nu t!u eu c1 acea.ta 'e care .tau e.te o '!atr1 rea41 ! c1 ceea ce "1d Gn 0aLa oc+!4or .unt co'ac! rea4!Y

I
6:6
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( Vtii8O Nu, GL! e.te cu ne'ut!nL1, L!e .au "reunu! o@ "!u, .1 t!e8 Tot ceea ce t!! e.te c1 a! cutare !dee .au a'arenL1 Gn .'!r!tu4 t1u8 Dar ce e.te acea.ta 0aL1 de ceea ce e.te Gn rea4!tate co'acu4 .au '!atraY Cu4oarea, 0or@a ! dur!tatea 'e care 4e 'erce'! nu .unt natura rea41 a ace4or 4ucrur! ! n!c! 'e de'arte !u aduc cu acea.ta8 La 0e4 .e 'oate .'une de.'re toate ce4e4a4te 4ucrur! rea4e .au .uE.tanLe cor'ora4e ce a4c1tu!e.c 4u@ea8 N!c! unu4 d!ntre e4e nu are ce"a d!n e4e Gn.e4e care .1 aduc1 cu ca4!t1L!4e .en.!E!4e 'erce'ute de no!8 De aceea nu treEu!e .1 'ret!nde@ c1 cunoa te@ "reun 4ucru a a cu@ e.te e4 Gn natura care/! e.te 'ro'r!e8 PHILONOUS( Dar Gn @od .!2ur, H54a., 'ot deo.eE! auru4, de eJe@'4u, de 0!er8 Cu@ a 'utea ./o 0ac dac1 nu a t! ceea ce e.te cu ade"1rat at#t unu4 c#t ! ce414a4tY HYLAS( Crede/@1, P+!4onou., c1 nu 'oL! 0ace deo.eE!re dec#t Gntre 'ro'r!!4e ta4e !de!8 Ace4 2a4Een, acea 2reutate, ca ! ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e, tu cre9! c1 .unt rea4@ente Gn aurY E4e .unt doar Gn ra'ort cu .!@Lur!4e noa.tre ! nu au n!c! o eJ!.tenL1 aE.o4ut1 Gn natur18 Iar 'ret!n9#nd c1 'oL! d!.t!n2e .'ec!!4e 4ucrur!4or rea4e du'1 a'arenLe4e d!n .'!r!tu4 t1u e.te a 'roceda 4a 0e4 de GnLe4e't ca ! c#nd a! tra2e conc4u9!a c1 do! oa@en! ar 0! de .'ec!! d!0er!te 'entru c1 "e @!nte4e 4or nu ar 0! de aceea ! cu4oare=8 PHILONOUS( Se 'are, atunc!, c1 .unte@ tota4 derutaL! de a'arenLe4e 4ucrur!4or8 Hrana "er!taE!41 'e care o @1n#nc ! +a!na 'e care o 'ort nu au n!@!c Gn e4e care .1 0!e ceea ce "1d ! 'a4'e98 HYLAS( Gntoc@a!8 PHILONOUS( Dar nu e.te .tran!u c1 Gntrea2a 4u@e .e 4a.1 a.t0e4 Gn e4at1 ! c1 e.te at#t de 'roa.t1 Gnc#t .1 .e Gncread1 Gn .!@Lur!Y Totu ! nu t!u cu@ .e 0ace c1 oa@en!! @1n#nc1, Eeau, dor@ !/ ! Gnde'4!ne.c toate Gndator!r!4e "!eL!! 4a 0e4 de @u4Lu@!tor ! de con"enaE!4 de 'arc1 ar t! rea4@ente ce .unt 4ucrur!4e Gn !nt!@!tatea 4or8 HYLAS( Ade"1rat, Gn.1 tu t!! c1 'ract!ca oE! nu!t1 nu nece.!t1 .uEt!4!tatea cunoa ter!! .'ecu4at!"e8 Gn con.ec!nL1, oa@en!! de r#nd .t1ru!e Gn eror!4e 4or !, cu toate ace.tea, G ! dau o.tenea4a .1 .e de.curce Gn treEur!4e "!eL!!8 ,!4o.o0!!, Gn.1, cuno.c 4ucrur!4e @a! E!ne8 PHILONOUS( Vre! .1 .'u! c1 e! t!u c1 nu 3tiu nimic& HYLAS( Ace.ta e.te 'unctu4 cu4@!nant ! 'er0ecL!unea cunoa ter!! u@ane8
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

PHILONOUS( ! "re! .1 .'u!, H54a., c1 tot ce a! .'u. a! .'u. Gn @od .er!o.Y E t! tu cu ade"1rat con"!n. c1 nu cuno t! n!@!c rea4 Gn 4u@eY Pre.u'une c1 "re! .1 .cr!!T nu a! a"ea ne"o!e de conde!, cernea41 ! +#rt!e, ca or!ce o@Y ! nu cuno t! ce4e de care a! ne"o!eY HYLAS( De c#te or! treEu!e .1/L! .'un c1 nu cuno.c natura rea41 a n!c! unu! 4ucru d!n un!"er.Y Pot, e ade"1rat, c#nd a@ ne"o!e, .1 @1 .er"e.c de conde!, cernea41 ! +#rt!e8 Dar ce e.te 0!ecare d!ntre ace.tea Gn ade"1rata .a natur1, dec4ar Gn @od cate2or!c c1 nu t!u8 Ade"1r "a4aE!4 de.'re or!ce a4t 4ucru cor'ora48 $a @a! @u4t, nu t!@ n!@!c nu doar de.'re natura rea41 a 4ucrur!4or, c! c+!ar ! Gn ceea ce 'r!"e te eJ!.tenLa 4or8 Nu .e 'oate ne2a c1 'erce'e@ anu@!te a'arenLe .au !de!, dar nu .e 'oate tra2e de a!c! conc4u9!a c1 eJ!.t1 rea4@ente cor'ur!8 Ma! @u4t, acu@ c#nd @1 2#nde.c 4a acea.ta, treEu!e, con0or@ conce.!!4or @e4e 'recedente, .1 @er2 @a! de'arte ! .1 dec4ar c1 e.te !@'o.!E!4 ca "reun 4ucru cor'ora4 .1 eJ!.te Gn natur1?8 PHILONOUS( M1 u!@e t!U Oare a eJ!.tat "reodat1 ce"a @a! .@!nt!t ! @a! eJtra"a2ant dec#t o'!n!!4e 'e care 4e .u.L!!YU ! nu e.te e"!dent c1 e t! condu. 4a toate ace.te eJtra"a2anLe de cred!nLa Gn substan a materialC Acea.ta te 0ace .1 "!.e9! 4a ace4e natur! necuno.cute d!n 0!ecare 4ucru8 Iat1 ceea ce te 0ace .1 0ac! deo.eE!rea d!ntre rea4!tatea ! a'arenLe4e .en.!E!4e a4e 4ucrur!4or8 Ace.te!a G! datore9! tu 0a'tu4 de a nu t! ceea ce or!ce o@ t!e c#t .e 'oate de E!ne8 Iar acea.ta nu e.te totu4( nu nu@a! c1 nu cuno t! natura ade"1rat1 a 0!ec1ru! 4ucru, dar nu t!! n!c! @1car dac1 eJ!.t1 rea4@ente "reun 4ucru .au dac1 eJ!.t1 "reo natur1 ade"1rat1T cu at#t @a! @u4t cu c#t tu atr!Eu! eJ!.tenLe4or ta4e @ater!a4e o eJ!.tenL1 aE.o4ut1 .au eJter!oar1, Gn care 're.u'u! a con.ta rea4!tatea 4or8 ! cu@ Gn 0!na4 e t! 0orLat .1 recuno t! c1 o a.e@enea eJ!.tenL1 Gn.ea@n1 0!e o contrad!cL!e tota41, 0!e aE.o4ut n!@!c, re9u4t1 c1 e t! oE4!2at .1 aEandone9! 'ro'r!a/L! !'ote91 re0er!toare 4a .uE.tanLa @ater!a41 ! .1 ne2! Gn @od cate2or!c eJ!.tenLa rea41 a un!"er.u4u! Gn Gntre2u4 .1u8 ! a.t0e4 te/a! cu0undat Gn ce4 @a! ad#nc ! Oa4n!c scepticism ce a eJ!.tat "reodat1 'e 4u@e8 S'une/@!, H54a., nu a@ dre'tateY HYLAS( De acord cu t!ne8 +ubstan a material nu a 0o.t @a! @u4t dec#t o !'ote91, Ea c+!ar una 0a4.1 ! 4!'.!t1 de te@e!8 Nu "reau .1 @a! o.tene.c a'1r#nd/o8 Dar or!ce !'ote91 a! 0or@u4a .au or!ce .c+e@1 de 4ucrur! a! 'une Gn 4ocu4 ace.te!a, nu @1 Gndo!e.c c1 .e "a do"ed! 4a 0e4 de 0a4.18 D1/@! "o!e .1 te c+e.t!one9 Gn acea.t1 'r!"!nL18 Cu a4te cu"!nte, 6:% 6:<
GEORGE $ERBELEY

.u'ort1 .1 0!! tratat cu 'ro'r!a ta @etod1 ! GL! 2arante9 c1 "e! aOun2e, 'r!n tot at#tea 'er'4eJ!t1L! ! contrad!cL!!, 4a eJact aceea ! .tare de .ce't!c!.@ Gn care @1 a04u eu Gn 're9ent8 PHILONOUS( Te a.!2ur, H54a., c1 nu 'ret!nd .1 e4aEore9 n!c! un 0e4 de !'ote918 ,ac 'arte d!n ca.ta "u42u4u!, ad!c1 .unt un o@ de.tu4 de .!@'4u ca .1 cred Gn .!@Lur!4e @e4e ! .1 4a. 4ucrur!4e a a cu@ 4e 21.e.c8 Ca .1 0!u c4ar,

o'!n!a @ea e.te ca 4ucrur!4e rea4e .unt eJact ace4ea 'e care 4e "1d ! 4e '!'1! ! 4e 'erce' 'r!n .!@Lur!4e @e4e8 Pe ace.tea 4e cuno.c !, 21.!nd c1 e4e r1.'und tuturor nece.!t1L!4or ! .co'ur!4or "!eL!!, nu a@ n!c! un @ot!" .1 @1 'reocu' de nu t!u ce a4te eJ!.tenLe necuno.cute8 O Eucat1 de '#!ne .en.!E!41, de eJe@'4u, "a 0ace @u4t @a! E!ne .to@acu4u! @eu dec#t de 9ece @!! de or! @a! @u4t d!n acea '#!ne !n.en.!E!41, !n!nte4!2!E!41 ! rea41 de.'re care "orEe t!8 Sunt de a.e@enea de '1rere c1 cu4or!4e ! ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e a'arL!n oE!ecte4or8 Nu @1 'ot n!c!decu@ G@'!ed!ca .1 2#nde.c c1 91'ada e.te a4E1 ! c1 0ocu4 0r!2e8 Gntr/ade"1r, tu, care 'r!n 7pad 3i foc GnLe4e2! anu@!te .uE.tanLe eJter!oare, ne'erce'ute ! care nu 'erce', a! dre'tu4 .1 ne2! a4Eu4 .au c14dura ca 0!!nd ca4!t1L! !nerente ace.tora8 Dar eu, care GnLe4e2 'r!n ace.te cu"!nte 4ucrur!4e 'e care 4e "1d ! 4e .!@t, .unt oE4!2at .1 2#nde.c a.e@en! ce4or4a4L! oa@en! d!n 'o'or /like other folks'& ! cu@ nu .unt .ce't!c Gn ceea ce 'r!"e te natura 4ucrur!4or, nu .unt n!c! Gn ceea ce 'r!"e te eJ!.tenLa 4or8 Ca un 4ucru .1 0!e rea4@ente 'erce'ut de .!@Lur!4e @e4e ! Gn ace4a ! t!@' .1 nu eJ!.te rea4@ente e.te 'entru @!ne o contrad!cL!e "1d!t1, de "re@e ce nu 'ot .e'ara .au aE.tra2e, c+!ar ! nu@a! Gn 2#nd!re, eJ!.tenLa unu! 4ucru .en.!E!4 de 0a'tu4 de a 0! 'erce'ut8 Le@nu4, '!etre4e, 0ocu4, a'a, carnea, 0!eru4 ! toate 4ucrur!4e 'e care 4e nu@e.c ! de.'re care "orEe.c .unt 4ucrur! 'e care 4e cuno.c8 ! nu 4e/a cunoa te dec#t dac1 4e 'erce' 'r!n .!@Lur!T !ar 4ucrur!4e 'erce'ute 'r!n .!@Lur! .unt 'erce'ute ne@!O4oc!tT !ar 4ucrur!4e 'erce'ute ne@!O4oc!t .unt !de!>, !ar !de!4e nu 'ot eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!T de aceea eJ!.tenLa 4or con.t1 Gn a 0! 'erce'uteT a adar, atunc! c#nd e4e .unt actua4@ente 'erce'ute, nu 'oate eJ!.ta n!c! o Gndo!a41 cu 'r!"!re 4a eJ!.tenLa 4or8 E.te e4!@!nat Gn ace.t ca9 or!ce .ce't!c!.@, .unt e4!@!nate toate ace4e Gndo!e4! 0!4o.o0!ce r!d!co4e8 Ce !ron!e d!n 'artea unu! 0!4o.o0 .1 'un1 4a Gndo!a41 eJ!.tenLa 4ucrur!4or .en.!E!4e, d!n @o@ent ce acea.ta !/a 0o.t do"ed!t1 d!n "erac!tatea eJ!.tenLe! 4u! Du@ne9euT .au .1 'ret!nd1 c1 cunoa terea noa.tr1 Gn acea.t1 'r!"!nL1 e.te 4!'.!t1 de !ntu!L!e .au de de@on.traL!eU 6:=
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

A 'utea 4a 0e4 de E!ne .1 @1 Gndo!e.c de 'ro'r!a @ea eJ!.tenL1, ca ! de eJ!.tenLa ace4or 4ucrur! 'e care 4e "1d ! 4e .!@t actua4@ente8 HYLAS( Ma! Gncet, P+!4onou.8 Nu .'u! tu c1 nu 'oL! conce'e ca 4ucrur!4e .en.!E!4e .1 eJ!.te Gn a0ara .'!r!tu4u!Y PHILONOUS( S'un8 HYLAS( Pre.u'un#nd c1 tu a! 0! an!+!4at, 'oL! conce'e ca 4ucrur!4e 'erce't!E!4e 'r!n .!@Lur! .1 eJ!.te 01r1 t!neY PHILONOUS( Pot, dar atunc! e4e treEu!e .1 eJ!.te Gn a4t .'!r!t;8 C#nd ne2 4ucrur!4or .en.!E!4e o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u! nu GnLe4e2 .'!r!tu4 @eu Gn 'art!cu4ar, c! toate .'!r!te4e8 Gn ace.te c!rcu@.tanLe e.te c4ar c1 e4e au o eJ!.tenL1 eJter!oar1 .'!r!tu4u! @eu, de "re@e ce 'r!n eJ'er!enL1 21.e.c c1 e4e .unt !nde'endente de ace.ta78 EJ!.t1 dec! "reun a4t .'!r!t Gn care e4e eJ!.t1 Gn !nter"a4e4e de t!@' Gn care nu 4e 'erce'( a a cu@ au 0o.t Gna!nte de na terea @ea ! cu@ ar 0! du'1 're.u'u.a @ea an!+!4are8 ! cu@ ace4a ! 4ucru e.te ade"1rat de.'re toate ce4e4a4te .'!r!te create 0!n!te, re9u4t1 Gn @od nece.ar c1 eJ!.t1 un +pirit etern omnipre7ent, care cunoa te ! cu'r!nde toate 4ucrur!4e ! care n! 4e arat1 Gntr/un @od ! 'otr!"!t unor re2u4! !n.t!tu!te de e4 Gn.u ! ! 'e care no! 4e/a@ nu@!t legile naturii& HYLAS( S'une/@!, P+!4onou., .unt toate !de!4e noa.tre n! te eJ!.tenLe aE.o4ut !nerenteY Sau !nc4ud Gn e4e o act!"!tate oarecareY PHILONOUS( Sunt cu totu4 'a.!"e ! !nerte8 HYLAS( ! Du@ne9eu nu e.te un a2ent, o eJ!.tenL1 'ur act!"1Y PHILONOUS( Recuno.c c1 e.te8 HYLAS( A adar, n!c! o !dee nu 'oate 0! ana4oa21 natur!! 4u! Du@ne9eu ! n!c! n/o 'oate re're9enta8 PHILONOUS( Nu 'oate8 HYLAS( Dac1, a adar, nu a! n!c! o !dee de.'re .'!r!tu4 4u! Du@ne9eu, cu@ 'oL! conce'e a 0! 'o.!E!4 ca 4ucrur!4e .1 eJ!.te Gn .'!r!tu4 .1uY Dac1 tu 'oL! conce'e .'!r!tu4 4u! Du@ne9eu 01r1 a a"ea n!c! o !dee de.'re ace.ta, de ce .1 nu/@! 0!e @!e 'er@!. c1 conce' eJ!.tenLa @ater!e!, cu toate c1 nu a@ n!c! o !dee de.'re acea.taY PHILONOUS( C#t 'r!"e te 'r!@a ta GntreEare, ad@!t c1 nu a@ 'ro'r!u/9!. n!c! o !dee, n!c! de.'re Du@ne9eu, n!c! de.'re "reun a4t .'!r!t, deoarece ace.tea 0!!nd act!"e, nu 'ot 0! re're9entate de 4ucrur! aE.o4ut !nerte cu@ .unt !de!4e noa.tre8 Cu toate ace.tea t!u c1 eu, care .unt un .'!r!t .au o .uE.tanL1 care 2#nde te, eJ!.t 4a 0e4 de .!2ur cu@ 6:?
GEORGE $ERBELEY

t!u c1 eJ!.t1 !de!4e @e4e8 Ma! @u4t, t!u ce GnLe4e2 'r!n ter@en!! (u ! eu !nsumi> ! cuno.c acea.ta Gn @od ne@!O4oc!t .au !ntu!t!", de ! nu o 'erce' cu@ 'erce' un tr!un2+!, o cu4oare .au un .unet8 M!ntea, .'!r!tu4 .au .u04etu4 re're9!nt1 ace4 4ucru neGnt!n. ! !nd!"!9!E!4 care 2#nde te, acL!onea91 ! 'erce'e:8 S'un indi)i7ibil 'entru c1 e.te ne!ntins> ! ne!ntins, 'entru c1 4ucrur! Gnt!n.e, 0!2urate ! @oE!4e .unt !de!4eT !ar ceea ce 'erce'e !de!, 2#nde te ! "rea Gn @od c4ar nu e.te e4 Gn.u ! !dee ! n!c! ce"a .!@!4ar !de!!8 Ide!4e .unt 4ucrur! !nact!"e ! 'erce'ute, !ar .'!r!te4e un 0e4 de eJ!.tenLe cu totu4 d!0er!te de e4e8 De aceea nu .'un c1 .u04etu4 @eu e.te o !dee .au ce"a .!@!4ar !de!!8 Cu toate ace.tea, 4u#nd cu"#ntu4 idee Gntr/un .en. 4ar2, .e 'oate .'une c1 .u04etu4 @eu G@! 0urn!9ea91 o !dee, ad!c1 o !@a2!ne .au c+!' a4 4u! Du@ne9eu, de !, Gntr/ade"1r, eJtre@ de neadec"at8 C1c! or!ce noL!une 'e care o a@ de.'re Du@ne9eu e.te oEL!nut1 'r!n re04ecL!a a.u'ra 'ro'r!u4u! @eu .u04et, .'or!ndu/! 'uter!4e ! Gn41tur#ndu/! 'er0ecL!un!4e6&8 A@ dec! Gn @!ne Gn.u@!, de ! nu o !dee !nact!"1, totu ! un 0e4 de !@a2!ne

act!"1 ! 2#nd!toare a D!"!n!t1L!!8 ! de ! nu/6 'erce' 'e Du@ne9eu 'r!n .!@Lur!, a@ totu ! o noL!une de.'re e4 .au G4 cuno.c 'r!n re04ecL!e ! raL!ona@ent8 De.'re 'ro'r!u4 @eu .'!r!t ! 'ro'r!!4e @e4e !de! a@ o cunoa tere ne@!O4oc!t1, !ar cu aOutoru4 ace.tora .e.!9e9 Gn @od @!O4oc!t 'o.!E!4!tatea eJ!.tenLe! a4tor .'!r!te ! !de!8 Ma! @u4t, d!n 'ro'r!a @ea eJ!.tenL1 ! d!n de'endenLa 'e care o de.co'1r Gn @!ne Gn.u@! ! !de!4e @e4e, 'r!ntr/un act de Oudecat1, tra2 Gn @od nece.ar conc4u9!a eJ!.tenLe! 4u! Du@ne9eu ! a tuturor 4ucrur!4or create Gn .'!r!tu4 4u! Du@ne9eu8 At#t cu 'r!"!re 4a 'r!@a GntreEare8 C#t 'r!"e te a doua GntreEare, 're.u'un c1 acu@ GL! 'oL! da tu Gn.uL! r1.'un.u48 C1c! tu nu 'erce'! @ater!a Gn @od oE!ect!", cu@ 0ac! cu eJ!.tenLa !nact!"1 .au !deea, ! n!c! n/o cuno t! cu@ te cuno t! 'e t!ne Gn.uL!, 'r!n !ntro.'ecL!eT n!c! nu o GnLe4e2! Gn @od @ed!at, 'r!n .!@!4!tud!nea une!a .au a4te!a, du'1 cu@ n!c! n/o deduc! 'r!ntr/un raL!ona@ent d!n ceea ce cuno t! Gn @od ne@!O4oc!t8 Toate ace.tea 0ac d!n ca9u4 materiei un ca9 cu totu4 d!0er!t de ace4a a4 Di)init ii& HYLAS( S'u! c1 'ro'r!u4 t1u .u04et GL! 0urn!9ea91 un 0e4 de !dee .au !@a2!ne de.'re Du@ne9eu8 Dar Gn ace4a ! t!@' recuno t! c1, 4a dre't "orE!nd, nu a! n!c! o !dee de.'re 'ro'r!u4 t1u .u04et8 $a c+!ar a0!r@! c1 .'!r!te4e .unt un 0e4 de eJ!.tenLe cu totu4 d!0er!te de !de!8 Pr!n ur@are, c1 n!c! o !dee nu 'oate 0! a.e@enea unu! .'!r!t8 Nu a"e@ de aceea n!c! o !dee de.'re "reun .'!r!t8 Ad@!L! totu ! c1 eJ!.t1 o .uE.tanL1 .'!r!tua41, 6:>
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

de ! nu a! n!c! o !dee de.'re ea, Gn t!@' ce ne2! eJ!.tenLa .uE.tanLe! @ater!a4e, 'e @ot!" c1 nu a! n!c! o noL!une .au !dee de.'re ea8 E.te ace.ta un 'rocedeu c!n.t!tY S're a 'roceda con.ec"ent, treEu!e 0!e .1 ad@!L! @ater!a, 0!e .1 re.'!n2! .'!r!tu48 Ce a! de .'u. 4a acea.taY PHILONOUS( S'un, Gn 'r!@u4 r#nd, c1 nu ne2 eJ!.tenLa .uE.tanLe! @ater!a4e 'ur ! .!@'4u 'entru c1 nu a@ n!c! o noL!une de.'re ea, c! 'entru c1 noL!unea de.'re acea.ta e.te !ncon.ec"ent1 .au, cu a4te cu"!nte, 'entru c1 e.te contrad!ctor!u .1 eJ!.te o noL!une de.'re acea.ta8 Mu4te 4ucrur!, 'e c#t t!u, 'ot eJ!.ta 01r1 ca eu .au "reun a4t o@ .1 a!E1 .au .1 'oat1 a"ea "reo !dee .au noL!une oarecare668 Dar Gn ace.t ca9 ace4e 4ucrur! treEu!e .1 0!e 'o.!E!4e, ceea ce Gn.ea@n1 c1 n!@!c contrad!ctor!u nu treEu!e !nc4u. Gn de0!n!L!a 4or8 S'un, Gn a4 do!4ea r#nd, c1, de ! crede@ c1 eJ!.t1 4ucrur! 'e care nu 4e 'erce'e@6%, totu ! nu 'ute@ crede c1 eJ!.t1 "reun 4ucru 'art!cu4ar 01r1 "reun te@e! 'entru o a.t0e4 de cred!nL1, 'e c#nd n/a@ n!c! un te@e! .1 cred Gn eJ!.tenLa @ater!e!8 Nu a@ o !ntu!L!e ne@!O4oc!t1 de.'re acea.taT n!c! nu 'ot Gn @od @!O4oc!t, d!n .en9aL!!4e, !de!4e, noL!un!4e, acL!un!4e .au 'a.!un!4e @e4e, .1 tra2 conc4u9!a eJ!.tenLe! une! .uE.tanLe !nact!"e, care nu 2#nde te ! nu 'erce'e, conc4u9!e care .1 0!e tra.1 0!e 'r!n deducL!e 'roEaE!41, 0!e 'r!n deducL!e nece.ar18 Pe c#nd eJ!.tenLa @ea Gn.u@!, ad!c1 a .u04etu4u! @eu 'ro'r!u, a .'!r!tu4u! .au 'r!nc!'!u4u! cu2et1tor o cuno.c Gn @od e"!dent, 'r!n re04ecL!e8 M1 "e! !erta c1 re'et ace4ea ! 4ucrur! d#nd r1.'un. 4a ace4ea ! oE!ecL!!8 Gn Gn.1 ! noL!unea .au de0!n!L!a .uE.tanLe! @ater!a4e 21.!@ o contrad!cL!e "1d!t1, o !ncon.ec"enL1 04a2rant18 Ceea ce nu 'oate 0! .'u. de.'re noL!unea de .'!r!t8 C1 !de!4e ar eJ!.ta Gn ceea ce nu 'erce'e .au c1 ar 0! 'rodu.e de ceea ce nu acL!onea91 e.te contrad!ctor!u8 Dar nu e.te de4oc contrad!ctor!u .1 .'u! c1 un 4ucru care 'erce'e are !de! .au c1 un 4ucru act!" 4e e.te cau9a8 E.te ad@!. c1 no! nu a"e@ n!c! o do"ad1 ne@!O4oc!t1 ! n!c! o cunoa tere de@on.trat!"1 de.'re eJ!.tenLa ce4or4a4te .'!r!te 0!n!te6<T dar de a!c! nu ur@ea91 c1 .'!r!te4e .tau 'e ace4a ! '4an cu .uE.tanLe4e @ater!a4e, at#ta "re@e c#t e.te contrad!ctor!u .1 're.u'u! eJ!.tenLa ace.tora d!n ur@1 ! necontrad!ctor!u .1 're.u'u! eJ!.tenLa ce4or4a4teT at#ta "re@e c#t .uE.tanLa @ater!a41 nu 'oate 0! !n0erat1 d!n n!c! un ar2u@ent ! eJ!.t1 'roEaE!4!tatea .'!r!tu4u!T at#ta "re@e c#t "ede@ .e@ne ! e0ecte care !nd!c1 a2enL! 0!n!L! d!.t!ncL! a.e@enea nou1, dar nu "ede@ n!c! un .e@n .au .!@'to@ oarecare care .1 conduc1 4a cred!nLa raL!ona41 Gn @ater!e8 6:;
GEORGE $ERBELEY

S'un, Gn .0#r !t, c1 a@ o noL!une de .'!r!t, de ! nu a@, .tr!ct "orE!nd, o !dee de.'re ace.ta6=8 Nu/6 'erce' ca 'e o !dee .au 'r!n !nter@ed!u4 une! !de!, c! G4 cuno.c 'r!n re04ecL!e8 HYLAS( Cu toate ce4e .'u.e de t!ne, @! .e 'are c1, Gn concordanL1 cu 'ro'r!u4 t1u @od de 2#nd!re ! ca o con.ec!nL1 a 'ro'r!!4or ta4e 'r!nc!'!!, ar re9u4ta c1 e t! doar un .!.te@ de !de! 04otante, 01r1 "reo .uE.tanL1 care .1 4e 0!e .u'ortu48 Nu treEu!e .1 0o4o.!@ cu"!nte 01r1 .en.8 ! dat 0!!nd 0a'tu4 c1 nu eJ!.t1 @a! @u4t .en. Gn cu"!nte4e .uE.tanL1 .'!r!tua41 dec#t Gn cu"!nte4e .uE.tanL1 @ater!a41, ! une4e ! a4te4e .unt r1.u04ate8 PHILONOUS( De c#te or! treEu!e .1 re'et c1 eu G@! cuno.c .au .unt con t!ent de 'ro'r!a @ea eJ!.tenL18T ! c1 eu Gn.u@! nu .unt 'ro'r!!4e @e4e !de!, c! a4tce"a, un 'r!nc!'!u cu2et1tor act!", care 'erce'e, cunoa te, "rea ! o'erea91 cu !de!8 t!u c1 eu .unt ace4a, unu4 ! @ereu ace4a !, care 'erce'e at#t cu4or!4e c#t ! .unete4eT c1 o cu4oare nu 'oate 'erce'e un .unet, n!c! un .unet o cu4oare ! c1 dec! .unt un 'r!nc!'!u !nd!"!dua4, d!.t!nct de cu4oare ! de .unet !, d!n ace4a ! @ot!", de toate ce4e4a4te 4ucrur! .en.!E!4e ! !de! !nerte8 Dar nu .unt Gn ace4a ! @od con t!ent n!c! de eJ!.tenLa, n!c! de e.enLa @ater!e!8 D!@'otr!"1, t!u c1 n!@!c contrad!ctor!u nu 'oate eJ!.ta ! c1 eJ!.tenLa @ater!e! !@'4!c1 o contrad!cL!e8 Ma! @u4t, t!u ce GnLe4e2 atunc! c#nd a0!r@ c1 eJ!.t1 o .uE.tanL1 .'!r!tua41 .au .u'ort a4 !de!4or, ceea ce Gn.ea@n1 c1 .'!r!tu4 cunoa te ! 'erce'e !de!8 Dar nu t!u ce .e GnLe4e2e atunc! c#nd .e .'une c1 o .uE.tanL1 care nu 'erce'e conL!ne ! .u'ort1 0!e !de!, 0!e ar+et!'ur! de !de!8 De aceea, Gn an.a@E4u, nu eJ!.t1 n!c! o 'ar!tate de ca9 Gntre .'!r!t ! @ater!e8 HYLAS( M1 dec4ar .at!.01cut Gn acea.t1 c+e.t!une8 Dar cre9! tu Gn @od .er!o. c1 eJ!.tenLa rea41 a +!crur!4or .en.!E!4e con.t1 Gn a 0! actua4@ente 'erce'uteY Dac1 e.te a a, atunc! cu@ .e 0ace c1 Gntrea2a o@en!re 0ace d!.t!ncL!e Gntre e4eY GntreaE1 'e 'r!@u4 o@ 'e care G4 Gnt#4ne t! ! ace.ta GL! "a .'une c1 a percepe e.te una, !ar a

e@ista e.te a4tce"a8 PHILONOUS( Sunt 0er!c!t, H54a., .1 0ac a'e4 4a Eunu4/.!@L a4 4u@!! .'re a "er!0!ca ade"1ru4 conce'L!e! @e4e8 GntreaE1 2r1d!naru4 de ce crede e4 c1 c!re u4 de co4o eJ!.t1 Gn 2r1d!n1, !ar e4 GL! "a .'une 'entru c1 G4 "ede !/6 .!@teT Gntr/un cu"#nt, 'entru c1 G4 'erce'e 'r!n .!@Lur!4e .a4e8 GntreaE1/6 de ce crede c1 un 'ortoca4 nu e.te 4a e4 Gn 2r1d!n1 ! GL! "a .'une c1 nu/! 'entru c1 e4 nu/6 'erce'e8 Ceea ce e4 'erce'e 'r!n .!@Lur!, 6:7
TREI DIALOGURI INTRE HYLAS I PHILONOUS

aceea nu@e te e4 4ucru rea4 ! .'une c1 este .au e@ist> dar ceea ce nu e.te 'erce't!E!4, .'une e4, nu are n!c! o eJ!.tenL18 HYLAS( Da, P+!4onou., .unt de acord c1 eJ!.tenLa unu! 4ucru .en.!E!4 con.t1 Gn a 0! 'erce't!E!46?, dar nu Gn a 0! 'erce'ut actua4@ente8 PHILONOUS( ! ce e.te 'erce't!E!4, dac1 nu o !deeY ! 'oate o !dee .1 eJ!.te 01r1 a 0! 'erce'ut1 actua4@enteY Sunt a.'ecte a.u'ra c1rora a@ c19ut de @u4t1 "re@e de acord Gntre no!8 HYLAS( Dar or!c#t de ade"1rat1 ar 0! conce'L!a ta, totu !, Gn @od cert nu "e! ne2a c1 ea e.te ocant1 ! contrar1 Eunu4u!/.!@L a4 oa@en!4or8 GntreaE1/6 'e un !n. dac1 co'acu4 de co4o are o eJ!.tenL1 Gn a0ara .'!r!tu4u! .1u( ce r1.'un. cre9! c1 GL! "a da e4Y PHILONOUS( Ace4a ! 'e care 4/a da eu Gn.u@!, anu@e c1 eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u! .1u8 Dar 'entru un cre t!n Gn @od .!2ur nu 'oate 0! ocant .1 .'u! c1 arEore4e rea4 care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u! .1u e.te cu ade"1rat cuno.cut ! cu'r!n. Gn Iad!c1 e@ist !n' .'!r!tu4 !n0!n!t a4 4u! Du@ne9eu8 ProEaE!4 c1 e4 nu "a 'utea 0! d!ntr/o dat1 con t!ent de do"ada ne@!O4oc!t1 ! c4ar1 a ace.tu! 0a't, a"#nd Gn "edere c1 Gn.1 ! eJ!.tenLa arEore4u!, ca ! a or!c1ru! 4ucru .en.!E!4, !@'4!c1 un .'!r!t Gn care ace.ta .1 0!e8 Dar 0a'tu4 ca atare nu/6 'oate ne2a8 ProE4e@a d!ntre Mater!a4! t! ! @!ne nu e.te aceea dac1 4ucrur!4e au o eJ!.tenL1 rea41 Gn a0ara .'!r!tu4u! cut1re! .au cut1re! 'er.oane, c! aceea dac1 e4e au o eJ!.tenL1 aE.o4ut1, d!.t!nct1 de 'erce'L!a 'e care o are Du@ne9eu Gn 'r!"!nLa 4or ! eJter!oar1 tuturor .'!r!te4or6>8 E.te ceea ce, Gntr/ade"1r, au a0!r@at un!! '12#n! ! 0!4o.o0!, dar or!c!ne cu4t!"1 2#ndur! de.'re D!"!n!tate con0or@e S0!nte4or Scr!'tur! "a a"ea o a4t1 o'!n!e8 HYLAS( Dar, con0or@ conce'L!e! ta4e, ce deo.eE!re e.te Gntre 4ucrur!4e rea4e ! +!@ere4e '41.@u!te de !@a2!naL!e .au "eden!!4e d!n "!.e, de "re@e ce e4e toate .unt deo'otr!"1 Gn .'!r!tY PHILONOUS( Ide!4e 0or@ate de !@a2!naL!e6; .unt .4aEe ! !nd!.t!ncteT e4e .unt, Gn a0ar1 de acea.ta, Gn Gntre2!@e de'endente de "o!nL18 Dar !de!4e 'erce'ute de .!@Lur!, ad!c1 4ucrur!4e rea4e, .unt @a! "!! ! @a! c4are !, 0!!nd !@'r!@ate Gn .'!r!t de c1tre un .'!r!t d!.t!nct de no!, nu au aceea ! de'endenL1 de "o!nLa noa.tr18 De aceea nu eJ!.t1 n!c! un r!.c de a 4e con0unda cu 'recedente4e ! un r!.c Gnc1 ! @a! @!c de a 4e con0unda cu "eden!!4e d!n "!.e, care .unt oE.cure, nere2u4ate ! Gnc#4c!te8 De ! ace.tea d!n ur@1 nu aOun2 n!c!odat1 .1 0!e at#t de "!! ! de natura4e, Gn or!ce ca9, dat1 0!!nd de94#narea 4or ! 4!'.a de 4e21tur1 cu e"en!@ente4e 6::
GEORGE $ERBELEY

'recedente ! .uE.ec"ente a4e "!eL!! noa.tre67, e4e 'ot 0! u or d!.t!n.e de rea4!t1L!8 Pe .curt, 'r!n or!ce @etod1 a! deo.eE! lucrurile de himere Gn 'ro'r!u4 t1u .!.te@, e"!dent e.te c1 acea.ta "a 0! "a4aE!41 ! Gn a4 @eu8 C1c! acea.ta treEu!e 01cut1, 're.u'un, 'r!n "reo deo.eE!re 'erce'ut1, !ar eu nu te "o! 'r!"a de n!c! un 4ucru 'e care G4 'erce'!8 HYLAS( Dar, cu toate ace.tea, P+!4onou., tu .u.L!! c1 nu eJ!.t1 n!@!c Gn 4u@e dec#t .'!r!te ! !de!8 Iar acea.ta, treEu!e .1 recuno t!, .un1 c#t .e 'oate de .tran!u8 PHILONOUS( Ad@!t c1 cu"#ntu4 idee, ne0!!nd ut!4!9at Gn @od oE! nu!t cu .en.u4 de lucru, .un1 Gntru c#t"a de'4a.at8 Mot!"u4 'entru care G4 ut!4!9e9 e.te re4aL!a nece.ar1 cu .'!r!tu4 'e care o !@'4!c1 ace.t ter@en6:T !ar e4 e.te acu@ Gn @od oE! nu!t ut!4!9at de 0!4o.o0! .'re a de.e@na oE!ecte4e ne@!O4oc!te a4e !nte4ectu4u!8 Dar or!c#t de c!udat ar .una cu"!nte4e Gn 'ro'o9!L!e, totu ! e4e nu conL!n n!@!c at#t de .tran!u .au de ocant Gn GnLe4e.u4 4or, anu@e c1 eJ!.t1 doar 4ucrur! care 'erce' ! 4ucrur! 'erce'uteT .au c1 or!ce eJ!.tenL1 necu2et1toare e.te Gn @od nece.ar ! 'r!n Gn.1 ! natura eJ!.tenLe! .a4e 'erce'ut1 de un .'!r!tT dac1 nu de c1tre un .'!r!t creat 0!n!t, atunc! Gn @od cert de c1tre .'!r!tu4 !n0!n!t a4 4u! Du@ne9eu, Gn care Ctr1!@, acL!on1@ ! ne duce@ eJ!.tenLaF8 E.te acea.ta 4a 0e4 de .tran!u ca a .'une c1 ceea ce nu@!@ ca4!t1L! .en.!E!4e nu eJ!.t1 Gn oE!ecte, or! c1 nu 'ute@ 0! .!2ur! de eJ!.tenLa 4ucrur!4or, or! c1 nu cunoa te@ natura rea41 a 4ucrur!4or, de ! 4e "ede@ ! 4e '!'1!@ ! 4e 'erce'e@ 'r!n toate .!@Lur!4e noa.treY HYLAS( !, dre't con.ec!nL1 a ace.te! conce'L!!, treEu!e .1 nu @a! 2#nd!@ c1 eJ!.t1 cau9e 0!9!ce .au @ater!a4e, c! c1 un .'!r!t e.te cau9a ne@!O4oc!t1 a tuturor 0eno@ene4or d!n natur1Y Poate eJ!.ta "reun 4ucru @a! eJtra"a2ant dec#t ace.taY PHILONOUS( Da, e.te !n0!n!t @a! eJtra"a2ant .1 .'u! c1 un 4ucru !nert o'erea91 a.u'ra .'!r!tu4u!%& ! c1 un 4ucru care nu 'erce'e e.te cau9a 'erce'L!e! noa.tre8 Ma! @u4t, ceea ce L!e, nu t!u de ce, L! .e 'are at#t de eJtra"a2ant, nu e.te a4tce"a dec#t ceea ce S0!nte4e Scr!'tur! a.ertea91 Gntr/o .ut1 de 4ocur!8 Gn ace.tea Du@ne9eu e.te re're9entat dre't .!n2uru4 ! ne@!O4oc!tu4 autor a4 tuturor ace4or e0ecte 'e care un!! '12#n! ! 0!4o.o0! 4e atr!Eu!e de oE!ce! natur!!, @ater!e!, de.t!nu4u! .au a4tor a.e@enea 'r!nc!'!! necu2et1toare8 Ce4e .'u.e .unt at#t de "1d!t 4!@EaOu4 .tatorn!c a4 Scr!'tur!!, Gnc#t ar 0! de 'r!.o. .1/6 con0!r@ 'r!n c!tate8 200
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( Nu e t! con t!ent, P+!4onou., de 0a'tu4 c1 01c#nd d!n Du@ne9eu autoru4 ne@!O4oc!t a4 tuturor ce4or ce .e 'etrec Gn natur1, G4 0ac! autoru4 uc!der!4or, a4 .acr!4e2!u4u!, adu4tere4or ! a4 a4tor '1cate od!oa.eY PHILONOUS( R1.'un9#nd 4a acea.ta, oE.er" @a! Gnt#! c1 Gn"!nu!rea e.te aceea !, !nd!0erent dac1 o 'er.oan1 co@!te o acL!une cu .au 01r1 un !n.tru@ent8 A adar, Gn ca9u4 Gn care 're.u'u! c1 Du@ne9eu acL!onea91 'r!n !nter@ed!u4 unu! !n.tru@ent .au c!rcu@.tanLe ce 'oart1 nu@e4e de materie, tu G4 0ac! autoru4 '1catu4u! 4a 0e4 de Ou.t ca ! @!ne, care cred c1 e4 e.te a2entu4 ne@!O4oc!t a4 tuturor o'eraL!!4or atr!Eu!te de oE!ce! natur!!8 Pe de a4t1 'arte, oE.er" c1 '1catu4 .au !n0a@!a @ora41 nu con.t1 Gn acL!unea .au @! carea 0!9!c1 eJter!oar1, c! Gn de"!aL!a !ntern1 a "o!nLe! de 4a 4e2!4e raL!un!! ! re4!2!e!%68 E.te c4ar c1 a uc!de un !na@!c Gntr/o E1t14!e .au a/! 4ua "!aLa Gn @od 4e2a4 unu! cr!@!na4 nu .e con.!der1 '1cat, de ! actu4 eJter!or e.te eJact ace4a ! ca Gn ca9u4 a.a.!natu4u!8 Deoarece, a adar, '1catu4 nu con.t1 Gn acL!unea 0!9!c1, a/6 0ace 'e Du@ne9eu cau9a ne@!O4oc!t1 a unor a.t0e4 de acL!un! nu e.te a/6 0ace autoru4 '1catu4u!8 Gn .0#r !t, eu n/a@ .'u. n!c1!er!%% c1 Du@ne9eu e.te .!n2uru4 a2ent care 'roduce toate @! c1r!4e Gn cor'ur!8 E.te ade"1rat c1 a@ ne2at eJ!.tenLa or!c1ror a4tor a2enL! Gn a0ar1 de .'!r!te, dar acea.ta e.te aE.o4ut co@'at!E!4 cu ad@!terea ut!4!91r!! unor 'uter! 4!@!tate de c1tre eJ!.tenLe4e care 2#nde.c raL!ona4, 'uter! care, Gntr/ade"1r, Gn u4t!@1 !n.tanL1 der!"1 de 4a Du@ne9eu, dar care Gn @od ne@!O4oc!t .tau .uE d!r!Oarea 'ro'r!!4or 4or "o!nLe, ceea ce e.te .u0!c!ent 'entru a 4! .e atr!Eu! Gntrea2a "!n1 'entru acL!un!4e 4or%<8 HYLAS( Dar, P+!4onou., ne2area @ater!e! .au a .uE.tanLe! cor'ora4e, M acea.ta e.te 'roE4e@a8 Nu @1 "e! 'utea n!c!odat1 con"!n2e c1 acea.t1 ne2are nu contra9!ce .!@Lu4 un!"er.a4 a4 o@en!r!!8 Dac1 d!.'uta noa.tr1 ar 0! 'u.1 4a "ot, .unt .!2ur c1 a! '!erde, neGntrun!nd @aOor!tatea "otur!4or8 PHILONOUS( Dore.c ca o'!n!!4e noa.tre, a4e a@#ndurora, .1 0!e .u'u.e Oudec1L!! unor oa@en! de Eun/.!@L, 01r1 'reOudec1L!4e une! educaL!! .a"ante%=8 Per@!te/@! .1 @1 're9!nt ca un o@ care are Gncredere Gn .!@Lur!4e .a4e, care crede c1 cunoa te 4ucrur!4e 'e care 4e "ede ! 4e .!@te ! care nu are n!c! o Gndo!a41 cu 'r!"!re 4a eJ!.tenLa 4orT !ar tu arat1/L! Gn @od c!n.t!t toate Gndo!e4!4e, 'aradoJur!4e ! .ce't!c!.@u4, !ar eu @1 "o! .u'une Eucuro. .ent!nLe! or!c1re! 'er.oane8 C1 nu eJ!.t1 n!c! %&6
GEORGE $ERBELEY

o .uE.tanL1 Gn care !de!4e .1 'oat1 eJ!.ta Gn a0ar1 de .'!r!t e.te 'entru @!ne e"!dent8 Iar 0a'tu4 c1 oE!ecte4e 'erce'ute ne@!O4oc!t .unt !de! e.te ad@!. 'e.te tot, du'1 cu@ 0a'tu4 c18 ace4e ca4!t1L! .en.!E!4e .unt oE!ecte ne@!O4oc!t 'erce'ute n!@en! nu/6 'oate ne2a8 E.te dec! e"!dent c1 nu 'oate eJ!.ta n!c! un substrat a4 ace4or ca4!t1L! dec#t .'!r!tu4 Gn care e4e eJ!.t1, nu ca un @od .au 'ro'r!etate, c! ca un 4ucru 'erce'ut Gn ace4a care G4 'erce'e8 Pr!n ur@are ne2 c1 eJ!.t1 "reun substrat necu2et1tor a4 oE!ecte4or .!@Lur!4or ! c1, Gn acea.t1 acce'L!une, eJ!.t1 "reo .uE.tanL1 @ater!a418 Dar dac1 'r!n substan a materiala .e GnLe4e2e doar cor'u4 .en.!E!4, ace4a care e.te "19ut ! .!@L!t I!ar acea 'arte a 4u@!! care nu 0!4o.o0ea91, Gndr19ne.c .1 .'un, nu GnLe4e2e @a! @u4tK, atunc! eu .unt @a! .!2ur de eJ!.tenLa @ater!e! dec#t t!ne .au dec#t 'ret!nde a 0! or!care a4t 0!4o.o08 Dac1 e.te ce"a care 0ace ca @aOor!tatea o@en!r!! .1 0!e 'otr!"n!c1 o'!n!!4or .u.L!nute de @!ne atunc! acea.ta e.te GnLe4e2erea 2re !t1 c1 eu ne2 rea4!tatea 4ucrur!4or .en.!E!4eT dar cu@ "!no"at de acea.ta e t! tu ! nu eu, re9u4t1 c1, de 0a't, a"er.!unea .e @an!0e.t1 G@'otr!"a o'!n!!4or ta4e ! nu G@'otr!"a o'!n!!4or @e4e%?8 De aceea a.erte9 c1 .unt tot at#t de .!2ur ca de 'ro'r!a @ea eJ!.tenL1 c1 eJ!.t1 cor'ur! .au .uE.tanLe cor'ora4e Iad!c1 4ucrur! 'e care 4e 'erce' cu .!@Lur!4e @e4eK ! c1, ad@!L#nd acea.ta, @aOor!tatea o@en!r!! nu "a @a! c1dea 'e 2#ndur! Gn acea.t1 'r!"!nL1 ! c1 n!c! nu .e "a @a! crede n!c!decu@ !@'4!cat1 Gn de.t!nu4 ace4or natur! necuno.cute ! Wu!dd!t1L!%> 0!4o.o0!ce de care un!! oa@en! .unt at#t de Gndr12o.t!L!8 HYLAS( Dar dac1, du'1 cu@ .'u!, oa@en!! Oudec1 rea4!tatea 4ucrur!4or 'r!n .!@Lur!4e 4or, cu@ .e 'oate ca un o@ .1 .e Gn e4e cre9#nd c1 4una e.te o .u'ra0aL1 '4an1 4u@!noa.1 cu d!a@etru4 de a'roJ!@at!" un '!c!or%;, or! c1 un turn '1trat, "19ut de 4a d!.tanL1, e.te rotund, .au c1 o "#.41, cu un ca'1t cu0undat Gn a'1, e.te .tr#@E1Y PHILONOUS( E4 nu .e Gn a41 Gn 'r!"!nLa !de!4or 'e care 4e 'erce'e actua4@ente, c! Gn !n0erenLe4e 01cute a.u'ra 'erce'L!!4or .a4e 're9ente8 A.t0e4, Gn ca9u4 "#.4e!, ceea ce 'erce'e e4 Gn @od ne@!O4oc!t 'r!n "19 e.te Gn @od cert .tr#@ET !ar '#n1 a!c! are dre'tate8 Dar dac1 de a!c! tra2e conc4u9!a c1 .coL#nd "#.4a d!n a'1 e4 "a 'erce'e aceea ! d!0or@!tate, or! c1 acea.ta G! "a a0ecta '!'1!tu4 a a cu@ 0ac Gn @od oE! nu!t 4ucrur!4e .tr#@Ee, atunc! e4 2re e te8 La 0e4, dac1 e4 "a conc+!de d!n ceea ce 'erce'e de 4a d!.tanL1 c1, Gn ca9u4 Gn care .e a'ro'!e de 4un1 .au de turn, "a 0! a0ectat de !de! .!@!4are, e4 2re e te8 Dar acea.t1 2re ea41 nu .t1 Gn 202
TREI DIALOGURI INTRE HYLAS I PHILONOUS

ceea ce e4 'erce'e ne@!O4oc!t ! Gn 're9ent I0!!nd o contrad!cL!e "1d!t1 .1 're.u'une@ c1 ar 'utea 2re ! Gn acea.t1 'r!"!nL1K, c! Gn Oudecata eronat1 'e care o 0ace cu 'r!"!re 4a !de!4e 'e care 4e GnLe4e2e a 0! a.oc!ate cu ace4ea 'erce'ute Gn @od ne@!O4oc!tT .au cu 'r!"!re 4a !de! care, d!n ceea ce 'erce'e Gn 're9ent, e4 G ! !@a2!nea91 a 0! 'erce'ute Gn a4te c!rcu@.tanLe8 Ca9u4 e.te ace4a ! ca Gn ca9u4 .!.te@u4u! 4u! Co'ern!c8 No! nu 'erce'e@ a!c! n!c! o @! care a '1@#ntu4u!, Gn.1 ar 0! 2re !t ca de a!c! .1 conc+!de@ c1, Gn ca9u4 Gn care ne/a@ 21.! 4a o @are d!.tanL1 de ace.ta, a a cu@ .unte@ acu@ 0aL1 de ce4e4a4te '4anete, nu a@ 'erce'e atunc! @! carea .aF8 HYLAS( Te GnLe4e2 ! treEu!e .1 ad@!t c1 .'u! 4ucrur! de.tu4 de '4au9!E!4e8 Per@!te/@!, Gn.1, .1 te 0ac .1 @ed!te9! a.u'ra unu! 4ucru( nu a! 0o.t tu od!n!oar1 tot 'e at#t de cate2or!c con"!n. c1 @ater!a eJ!.t1, 'e c#t e t! acu@ con"!n. c1 ea nu eJ!.t1Y

PHILONOUS( Ade"1rat8 Dar !at1 Gn ce con.t1 deo.eE!rea( a4t1dat1 cert!tud!nea @ea era Ea9at1, 01r1 eJa@en, 'e 'reOudecat1, 'e c#nd acu@, du'1 cercetare, .e Ea9ea91 'e e"!denL18 HYLAS( La ur@a ur@e! .e 'are c1 d!.'uta noa.tr1 e.te @a! de2raE1 una "erEa41 dec#t de 0ond8 Sunte@ de acord a.u'ra 4ucru4u!, dar G! d1@ nu@e d!0er!te%:8 C1 .unte@ a0ectaL! de !de! d!n eJter!or, 0a'tu4 e.te e"!dentT ! nu e.te @a! 'uL!n e"!dent c1 treEu!e .1 eJ!.te, nu .'un ar+et!'ur!, c! 'uter! Gn a0ara .'!r!tu4u! care .1 core.'und1 ace4or !de!8 ! cu@ ace.te 'uter! nu 'ot .uE9!.ta 'r!n e4e Gn.e4e, treEu!e Gn @od nece.ar .1 ad@!te@ "reun .uE!ect a4 4or, 'e care eu G4 nu@e.c materie, !ar tu spirit& Acea.ta e.te toat1 deo.eE!rea8 PHILONOUS( Te ro2 .1/@! .'u!, H54a., e.te acea eJ!.tenL1 'utern!c1, or! .uE!ect a4 'uter!4or, ce"a Gnt!n.Y<&8 HYLAS( Nu are n!c! o Gnt!ndere, dar are 'uterea de a 2enera Gn t!ne !deea de Gnt!ndere8 PHILONOUS( E.te dec! ea Gn.1 ! neGnt!n.1Y HYLAS( Ad@!t acea.ta8 PHILONOUS( Nu e.te ! act!"1Y HYLAS( ,1r1 Gndo!a418 A4t0e4 cu@ ! ./ar 'utea atr!Eu! 'uter!Y PHILONOUS( Per@!te/@! acu@ .1/L! 'un dou1 GntreE1r!<6( prima, dac1 e.te con0or@ u9aOu4u!, 0!e e4 0!4o.o0!4or, 0!e a4 ce4or4a4L! oa@en!, .1 dea nu@e4e de materie une! eJ!.tenLe neGnt!n.e act!"eY A doua< dac1 nu e.te r!d!co4 de aE.urd .1 0ac! aEu9 de cu"!nte, contrar u9u4u! co@un a4 4!@E!!Y 203
GEORGE $ERBELEY

HYLAS( E! E!ne, 0!e, .1 n/o nu@!@ @ater!e, de "re@e ce a a "re!, c! a treia natur /third nature', d!.t!nct1 de @ater!e ! de .'!r!t8 C1c! ce raL!une eJ!.t1 ca tu ./o nu@e t! .'!r!tY NoL!unea de .'!r!t nu !@'4!c1 ea c1 e.te cu2et1tor, 'recu@ ! act!" ! neGnt!n.Y PHILONOUS( RaL!unea @ea e.te ur@1toarea( .1 !au a@!nte 4a .en.u4 a ceea ce .'unT dar nu a@ n!c! o noL!une de.'re "reo acL!une d!.t!nct1 de actu4 de "o!nL1, n!c! nu 'ot conce'e actu4 de "o!nL1 a4tunde"a dec#t Gn .'!r!tT a adar, atunc! c#nd "orEe.c de.'re o eJ!.tenL1 act!"1, .unt oE4!2at .1 GnLe4e2 'r!n acea.ta .'!r!tu48 Pe de a4t1 'arte, ce 'oate 0! @a! c4ar dec#t c1 un 4ucru care nu are !de! Gn .!ne Gn.u !, nu @! 4e 'oate co@un!caY Iar dac1 are !de!, cu .!2uranL1 treEu!e .1 0!e .'!r!t8 Ca .1 te 0ac .1 GnLe4e2! c+e.t!unea Gnc1 ! @a! c4ar, dac1 e.te 'o.!E!4, a0!r@ 4a 0e4 cu@ 0ac! ! tu c1, de "re@e ce .unte@ a0ectaL! d!n eJter!or, treEu!e .1 ad@!te@ c1 eJ!.t1 'uter! Gn eJter!or, Gntr/o eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de no!/Gn !ne8 P#n1 a!c! .unte@ de acord8 Iar @a! Gnco4o ne deo.eE!@ Gn @odu4 de a "edea acea.t1 eJ!.tenL1 dotat1 cu 'uter! /pawerful being'& Eu "reau .1 0!e .'!r!t, tu @ater!e .au nu t!u ce Ia 'utea ad1u2a c1 n!c! tu nu t!! ceK a tre!a natur1<%8 Gn con.ec!nL1, eu do"ede.c c1 e.te .'!r!tu48 D!n e0ecte4e 'e care 4e "1d 'rodu.e, conc+!d c1 a"e@ de/a 0ace cu acL!un!T eJ!.t#nd acL!un!, treEu!e .1 eJ!.te acte de "o!nL1T !ar 'entru c1 eJ!.t1 acte de "o!nL1, treEu!e .1 eJ!.te "o!nL18 Pe de a4t1 'arte, 4ucrur!4e 'e care 4e 'erce' treEu!e .1 a!E1 o eJ!.tenL1, e4e .au ar+et!'ur!4e 4or, Gn a0ara .'!r!tu4u! @euT dar 0!!nd !de!, n!c! e4e ! n!c! ar+et!'ur!4e 4or nu 'ot eJ!.ta dec#t Gntr/un !nte4ect( eJ!.t1, a adar, un !nte4ect8 Dar "o!nL1 ! !nte4ect con.t!tu!e, Gn .en.u4 ce4 @a! .tr!ct,@!ntea .au .'!r!tu48 De aceea, cau9a care are 'uterea .1 'ro"oace !de!4e @e4e e.te, Gn .tr!cta 'ro'r!etate a cu"#ntu4u!, spiritJJ& HYLAS( Sunt acu@ Gncred!nLat c1 .ocot! c1 a! c4ar!0!cat cu totu4 c+e.t!unea, cu @!ca E1nu!a41 c1 a0!r@aL!!4e a"an.ate te conduc de/a dre'tu4 4a contrad!cL!e8 Nu e.te o aE.urd!tate .1/L! !@a2!ne9! "reo !@'er0ecL!une Gn Du@ne9euY PHILONOUS( ,1r1 Gndo!a418 HYLAS( A .u0er! o durere nu e.te o !@'er0ecL!uneY PHILONOUS( E.te<=8 HYLAS( Sunte@ a0ectaL! uneor! de durere ! ne4!n! te de c1tre "reo a4t1 eJ!.tenL1Y PHILONOUS( Sunte@8 204
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( ! nu a! .'u. c1 acea eJ!.tenL1 e.te .'!r!tY ! nu e.te ace4 .'!r!t Du@ne9euY PHILONOUS( Ad@!t8 HYLAS( Dar a! a.ertat c1 or!ce !de! 'erce'e@ d!n a0ar1, ! care ne a0ectea91, .unt Gn .'!r!t8 A adar, !de!4e de durere ! de ne4!n! te .unt Gn Du@ne9euT .au, cu a4te cu"!nte, Du@ne9eu .u0er1 durerea( ceea ce Gn.ea@n1 a .'une c1 eJ!.t1 o !@'er0ecL!une Gn natura D!"!n1T ceea ce, du'1 cu@ a! recuno.cut, e.te aE.urd8 A a Gnc#t !at1/te 'r!n. Gntr/o c4ar1 contrad!cL!e8 PHILONOUS( C1 Du@ne9eu cunoa te .au GnLe4e2e toate 4ucrur!4e ! c1 cunoa te, Gntre a4te4e, ce e.te durerea, Ea c+!ar toate 0e4ur!4e de .en9aL!e dureroa.1, c#t ! ce Gn.ea@n1 'entru creatur!4e .a4e .1 .u0ere durerea, nu 'un de4oc Gn d!.cuL!e8 Dar c1 Du@ne9eu, de ! cunoa te, !ar uneor! cau9ea91 .en9aL!! de durere Gn no!, 'oate .u0er! e4 Gn.u ! durerea, a.ta ne2 Gn @od cate2or!c8 No!, care .unte@ .'!r!te @1r2!n!te ! de'endente, .unte@ .u'u ! !@'re.!!4or .!@Lur!4or, e0ecte4or unu! a2ent eJter!or, e0ecte care 0!!nd 'rodu.e G@'otr!"a "o!nLe! noa.tre, .unt uneor! dureroa.e ! a4ar@ante8 Dar Du@ne9eu, 'e care nu/6 'oate a0ecta n!c! o eJ!.tenL1 eJtern1, care nu 'erce'e n!@!c 'r!n .!@Lur!, cu@ 0ace@ no!, Du@ne9eu, a c1ru! "o!nL1 e.te aE.o4ut1 ! !nde'endent1 ! care cau9ea91 toate 4ucrur!4e ! c1ru!a n!@!c nu/! 'oate .ta G@'otr!"1, e.te o eJ!.tenL1 'e care Gn @od e"!dent n!@!c n/o 'oate 0ace .1 .u0ere, ne0!!nd a0ectat1 de n!c! un 0e4 de .en9aL!e de durere, de 0a't de n!c! un 0e4 de .en9aL!e8 No! .unte@

Gn41nLu!L! de un cor', ceea ce Gn.ea@n1 c1 'erce'L!!4e noa.tre .unt 4e2ate de @! c1r!4e cor'ora4e8 Pr!n 4e2ea natur!! noa.tre, .unte@ a0ectaL! de 0!ecare @od!0!care Gn '1rL!4e ner"oa.e a4e cor'u4u! no.tru .en.!E!4T cor' .en.!E!4 care, eJa@!nat Gn @od corect, nu e.te n!@!c dec#t o co@E!naL!e de ca4!t1L! .au !de!, Gn @1.ura Gn care nu au n!c! o eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de aceea de a 0! 'erce'ute de un .'!r!tT a a Gnc#t acea.t1 coneJ!une de .en9aL!! ! de @! c1r! cor'ora4e nu Gn.ea@n1 @a! @u4t dec#t o core.'ondenL1 Gn ord!nea natur!! Gntre dou1 .er!! de !de! .au 4ucrur! ne@!O4oc!t 'erce't!E!4e8 Pe c#nd Du@ne9eu e.te .'!r!t 'ur, de2aOat de or!ce a.e@enea .!@'at!e .au 4e21tur! natura4e<?8 N!c! o @! care cor'ora41 nu .e a.oc!a91 cu .en9aL!a de durere .au de '41cere Gn .'!r!tu4 .1u8 A cunoa te or!ce 4ucru co2no.c!E!4 e.te Gn @od cert 'er0ecL!uneT dar a Gndura .au .u0er!, or! a .!@L! "reun 4ucru 'r!n .!@Lur! e.te !@'er0ecL!une8 Per0ecL!unea, 9!c, .e 'otr!"e te 4u! Du@ne9eu, nu 205
GEORGE $ERBELEY

Gn.1 !@'er0ecL!unea8 Du@ne9eu cunoa te .au are !de!T dar !de!4e .a4e nu/! .unt tran.@!.e de .!@Lur!, cura .unt a4e noa.tre8 Pentru c1 tu nu 0ac! d!.t!ncL!e aco4o unde e.te o at#t de "1d!t1 deo.eE!re, GL! Gnc+!'u! c1 "e9! o aE.urd!tate aco4o unde nu e.te n!c! una8 HYLAS( Dar, Gn toate ace.tea, nu a! 4uat Gn con.!derare 0a'tu4 c1 2reutatea cor'ur!4or, du'1 cu@ ./a de@on.trat, e.te 'ro'orL!ona41 cu cant!tatea de @ater!e8 Ce .e 'oate o'une ace.te! de@on.traL!!Y PHILONOUS( ,1/@1 .1 GnLe4e2 cu@ de@on.tre9! acea.ta8 HYLAS( Porne.c de 4a 'r!nc!'!u4 c1 @o@ente4e .au cant!t1L!4e de @! care d!n cor'ur! .unt Gn co@'unere d!rect1 cu "!te9e4e ! cant!t1L!4e de @ater!e conL!nute Gn e4e8 Dre't ur@are, aco4o unde "!te9e4e .unt e2a4e, @o@ente4e .unt d!rect 'ro'orL!ona4e cu cant!tatea de @ater!e d!n 0!ecare cor'8 Dar ./a de.co'er!t 'r!n eJ'er!enL1 Ireduc#ndu/ .e @!c!4e !ne2a4!t1L! 2enerate de re9!.tenLa aeru4u!K c1 toate cor'ur!4e cad cu o "!te91 e2a41( dec! @! carea cor'ur!4or care cad !, Gn con.ec!nL1, 2reutatea 4or, care e.te cau9a .au 'r!nc!'!u4 ace.te! @! c1r!, e.te 'ro'orL!ona41 cu cant!tatea de @ater!eT ceea ce treEu!e de@on.trat8 PHILONOUS( Tu Gn01L! e9! ca de 4a .!ne e"!dent 'r!nc!'!u4 c1 "!te9a ! materia 4uate G@'reun1 .unt 'ro'orL!ona4e cu cant!tatea de @! care d!ntr/un cor'T ! c1 ./a 01cut u9 de acea.ta .'re a do"ed! ade"1ru4 'ro'o9!L!e! d!n care e.te !n0erat1 eJ!.tenLa materiei& S'une/@!, ro2u/te, nu e.te ace.t ar2u@ent un cerc "!c!o.Y HYLAS( Gn 're@!.1 nu 0ac dec#t .1 .'un c1 @! carea e.te 'ro'orL!ona41 cu "!te9a, G@'reun1 cu Gnt!nderea ! .o4!d!tatea8 PHILONOUS( Ad@!L#nd Gn.1 c! acea.ta e.te ade"1rat1, totu ! de a!c! nu "a ur@a c1 2reutatea e.te 'ro'orL!ona41 cu materia, Gn .en.u4 0!4o.o0!c, 'e care G4 da! ter@enu4u!T Gn a0ar1 de ca9u4 Gn care ad@!L! c1 ace.t substrat necuno.cut, .au cu@ "re! .1/6 nu@e t!, e.te 'ro'orL!ona4 cu ace4e ca4!t1L! .en.!E!4eT .u'o9!L!e care e.te Gn @od c4ar un ca9 de petitio principiiJ0& C1 eJ!.t1 @1r!@e ! .o4!d!tate, .au re9!.tenL1, 'erce'ute 'r!n .!@Lur!, .unt 2ata .1 recuno.cT 4a 0e4, 0a'tu4 c1 2reutatea 'oate 0! 'ro'orL!ona41 cu ace4e ca4!t1L! nu/6 "o! conte.ta8 Dar c1 0!e ace.te ca4!t1L! 'erce'ute de no!, 0!e 'uter!4e care 4e 'roduc eJ!.t1 Gntr/un substrat material, acea.ta ne2, 0!!nd de 0a't ceea ce a0!r@!, dar care, Gn 'o0!da de@on.traL!e! ta4e, totu ! nu a! do"ed!t8 HYLAS( Nu "o! @a! .t1ru! a.u'ra ace.te! c+e.t!un!8 Cre9! Gn.1 c1 @1 "e! con"!n2e c1 0!4o.o0!! natur!! n/au 01cut dec#t .1 "!.e9e tot t!@'u4Y %&>
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

S'une/@!, te ro2, ce de"!n toate !'ote9e4e ! eJ'4!caL!!4e date de e! 0eno@ene4or, !'ote9e ! eJ'4!caL!! care 're.u'un eJ!.tenLa @ater!e!Y PHILONOUS( Ce GnLe4e2! tu, H54a., 'r!n fenomenel HYLAS( GnLe4e2 a'arenLe4e 'e care 4e 'erce' 'r!n .!@Lur!4e @e4e<;8 PHILONOUS( Iar a'arenLe4e 'erce'ute de .!@Lur! nu .unt e4e, oare, !de!Y HYLAS( A!/a@ .'u. a.ta de o .ut1 de or!8 PHILONOUS( A adar, a eJ'4!ca 0eno@ene4e e.te a ar1ta 0e4u4 Gn care .unte@ a0ectaL! de !de!, Gn ace4 @od ! acea ord!ne Gn care e4e .unt !@'r!@ate Gn .!@Lur!4e noa.tre8 Nu/! a aY HYLAS( E.te8 PHILONOUS( Acu@, dac1 tu 'oL! do"ed! c1 "reun 0!4o.o0 a eJ'4!cat 'roducerea "reune! !de! Gn .'!r!te4e noa.tre cu aOutoru4 materiei, "o! con.!@L! 'entru totdeauna c1 a! dre'tate ! "o! 'r!"! tot ceea ce ./a .'u. G@'otr!"1 dre't nu4T dar dac1 nu 'oL!, e.te 9adarn!c .1/! da! 9or cu eJ'4!carea 0eno@ene4or8 Ca o eJ!.tenL1 dotat1 cu cunoa tere ! "o!nL1 .1 'oat1 'roduce .au eJ'une !de! e.te 4e.ne de GnLe4e.8 Dar ca o eJ!.tenL1 tota4 4!'.!t1 de ace.te 0acu4t1L! .1 0!e ca'aE!41 de a 'roduce !de! .au de a a0ecta Gn "reun 0e4 o !nte4!2enL1, e.te ce"a ce n!c!odat1 nu 'oate 0! GnLe4e.8 A0!r@ c1 acea.ta, c+!ar dac1 a@ a"ea o conce'L!e 'o9!t!"1 de.'re @ater!e, c+!ar dac1 !/a@ cunoa te ca4!t1L!4e ! !/ a@ 'utea GnLe4e2e eJ!.tenLa, ar 0! totu ! 0oarte de'arte de eJ'4!carea 4ucrur!4or, 0!!nd Gn .!ne ce4 @a! !neJ'4!caE!4 4ucru d!n un!"er.8 ! totu ! d!n toate ace.tea nu ur@ea91 c1 0!4o.o0!! nu au aOun. 4a n!c! un re9u4tat, c1c!, oE.er"#nd !de!4e ! raL!on#nd a.u'ra coneJ!un!4or 4or, e! de.co'er1 4e2!4e ! @etode4e natur!!, ceea ce e.te o 'arte a cunoa ter!! at#t ut!41 c#t ! '41cut18 HYLAS( Se 'oate, Gn de0!n!t!", 're.u'une ca Du@ne9eu .1 0! Gn e4at Gntrea2a o@en!reY GL! !@a2!ne9! c1 a deter@!nat Gntrea2a 4u@e .1 cread1 Gn eJ!.tenLa @ater!e!, dac1 nu a a ar .ta 4ucrur!4eY PHILONOUS( Cred c1 nu a0!r@! c1 or!ce o'!n!e e'!de@!c1 2enerat1 de 'reOudecat1, 'at!@1 ! ne.ocot!nL1 'oate

0! !@'utat1 4u! Du@ne9eu, ca autor a4 e!8 Or!ce o'!n!e a c1re! 'atern!tate !/o atr!Eu!@ 4u! treEu!e .1 0!e or! d!n cau91 c1 e4 ne/a de.co'er!t/o 'r!n re"e4aL!e .u'ranatura41, or! 'entru c1 e.te cu totu4 e"!dent1 0acu4t1L!4or noa.tre natura4e, care au 0o.t create ! date nou1 de Du@ne9eu, Gnc#t ne e.te !@'o.!E!4 .1/! re0u91@ a.ent!@entu4 no.tru8 Dar unde e.te re"e4aL!a .au unde e.te e"!denLa care 207
GEORGE $ERBELEY

.1 ne G@'!n21 4a cred!nLa Gn @ater!eY $a @a! @u4t, de unde re!e.e c1 @ater!a, GnLe4ea.1 dre't ce"a d!.t!nct de ceea ce 'erce'e@ cu .!@Lur!4e, e.te .ocot!t1 a eJ!.ta de c1tre Gntrea2a o@en!re .au, de 0a't, de c1tre o 'arte a ace.te!a, cu eJce'L!a c#tor"a 0!4o.o0!, care nu t!u ce "orY GntreEarea ta 're.u'une c1 ace.te a.'ecte .unt c4areT c#nd 4e "e! 0! c4ar!0!cat, @1 "o! crede oE4!2at .1/L! dau un a4t r1.'un.8 Deoca@dat1 G@! e.te de aOun. .1/L! .'un c1 nu/@! Gnc+!'u! c1 Du@ne9eu a Gn e4at c#tu ! de 'uL!n o@en!rea8 HYLAS( Dar noutatea, P+!4onou., noutateaU A!c! '#nde te 'er!co4u48 NoL!un!4e no! ar treEu! Gntotdeauna .1 0!e de9a'roEateT e4e tu4Eur1 @!nL!4e oa@en!4or ! n!@en! nu t!e unde 'ot duce8 PHILONOUS( De ce re.'!n2erea une! o'!n!! care nu are n!c! un te@e!, 0!e Gn .!@Lur!, 0!e Gn raL!une .au Gn autor!tatea D!"!n1 ar 'utea tu4Eura cred!nLa Gn ace4e o'!n!! Gnte@e!ate 'e ce4e de @a! .u., or! @1car 'e une4e d!ntre e4e, a.ta nu 'ot GnLe4e2e8 C1 !no"aL!!4e Gn 'o4!t!c1 ! re4!2!e .unt 'r!@eOd!oa.e ! c1 treEu!e de9a'roEate, recuno.c 01r1 .1 e9!t8 A"e@ Gn.1 ace4ea ! @ot!"e ca .1 4e de.curaO1@ Gn 0!4o.o0!eY A 0ace cuno.cut un 4ucru @a! Gna!nte necuno.cut e.te o !no"aL!e Gn cunoa tereT !ar dac1 or!ce a.t0e4 de !no"aL!e ar 0! 0o.t !nter9!.1, oa@en!! n/ar 0! 01cut n!c! un 'ro2re. notaE!4 Gn arte ! t!!nLe8 Dar nu e.te n!c!decu@ treaEa @ea .1 '4ede9 Gn 0a"oarea nout1L!4or ! 'aradoJur!4or8 C1 ace4e ca4!t1L! 'e care 4e 'erce'e@ nu .unt Gn oE!ecteT c1 nu treEu!e .1 ne Gncrede@ Gn .!@Lur!4e noa.treT c1 nu t!@ n!@!c de.'re natura rea41 a 4ucrur!4or ! c1 n!c! @1car nu 'ute@ 0! .!2ur! de eJ!.tenLa 4orT c1 cu4or!4e ! .unete4e rea4e nu .unt dec#t 0or@e ! @! c1r! necuno.cuteT c1 nu .unt Gn e4e Gn.e4e n!c! ra'!de, n!c! 4enteT c1 Gn cor'ur! eJ!.t1 Gnt!nder! aE.o4ute, 01r1 "reo @1r!@e .au 0or@1 'art!cu4ar1T c1 un 4ucru .tu'!d, nec+!E9u!t ! !nact!" o'erea91 a.u'ra .'!r!tu4u!T c1 ce4e @a! @!c! 'art!cu4e a4e cor'u4u! conL!n nenu@1rate '1rL! Gnt!n.e, M ace.tea .unt nout1L!4e, ace.tea .unt noL!un!4e .tran!! care oc+ea91 Oudecata 'ur1 ! necoru't1 a Gntre2!! u@an!t1L!T nout1L! care, o dat1 ad@!.e, tu4Eur1 .'!r!tu4 cu Gndo!e4! ! d!0!cu4t1L! 01r1 ca'1t8 Toc@a! G@'otr!"a ace.tor !no"aL!! ! a a4tora ca e4e @1 .tr1du!e.c eu .1 !au a'1rarea Eunu4u!/.!@L8 E.te ade"1rat c1, 01c#nd acea.ta, 'oate c1 .unt oE4!2at .1 0ac u9 de une4e artificiiW ! de @odur! de a "orE! neoE! nu!te8 Dar de Gndat1 ce o'!n!!4e @e4e "or 0! 'e de'4!n GnLe4e.e, .e "a "edea c1 ceea ce e.te ce4 @a! E!9ar Gn e4e .e reduce 4a ur@1toare4e( c1 e.te aE.o4ut ! o c4ar1 contrad!cL!e .1 .e 're.u'un1 c1 %&7
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

"reo eJ!.tenL1 necu2et1toare ar eJ!.ta 01r1 a 0! 'erce'ut1 de un .'!r!t<:8 Iar dac1 acea.t1 'ro'o9!L!e e.te E!9ar1, e.te o ru !ne .1 0!e a.t0e4 Gn 9!4e4e noa.tre ! Gntr/o Lar1 cre t!n18 HYLAS( C#t de.'re d!0!cu4t1L!4e 'e care 4e 'ot 're9enta ce4e4a4te o'!n!!, .1 nu @a! "orE!@8 E.te de dator!a ta .1/L! a'er! 'ro'r!a o'!n!e8 Poate 0! ce"a @a! c4ar dec#t 0a'tu4 c1 Gncerc! .1 tran.0or@! toate 4ucrur!4e Gn !de!Y Tu, 9!c, c1ru!a nu/! e.te ru !ne .1 @1 acu9e 'e @!ne de .ce't!c!.@8 ,a't at#t de c4ar Gnc#t nu 'oate 0! ne2at8 PHILONOUS( M1 GnLe4e2! 2re !t8 Nu caut .1 tran.0or@ 4ucrur!4e Gn !de!, c! @a! de2raE1 !de!4e Gn 4ucrur!T 'entru c1 ace4e oE!ecte ne@!O4oc!te a4e 'erce'L!e!, care, du'1 '1rerea ta, .unt doar a'arenLe a4e 4ucrur!4or, eu 4e con.!der a 0! 4ucrur!4e rea4e Gn.e4e8 HYLAS( Lucrur!U PoL! 'ret!nde ce/L! '4ace, dar e.te cert c1 tu nu ne 4a ! dec#t 0or@a 2oa41 a 4ucrur!4or, doar eJter!oru4 care 4o"e te .!@Lur!4e8 PHILONOUS( Ceea ce te nu@e t! 0or@e 2oa4e ! eJter!oru4 4ucrur!4or, @!e @! .e 'are a 0! toc@a! 4ucrur!4e Gn.e4e8 E4e nu .unt n!c! at#t de 2oa4e, n!c! at#t de !nco@'4ete ca .u'o9!L!a ta c1 @ater!a e.te o 'arte e.enL!a41 a tuturor 4ucrur!4or cor'ora4e8 A@#ndo!, a adar, .unte@ de acord a.u'ra 0a'tu4u! c1 no! 'erce'e@ doar 0or@e .en.!E!4e, dar ne deo.eE!@ Gn ur@1toare4e( tu 4e con.!der! n! te a'arenLe 2oa4e, 'e c#nd eu 4e con.!der eJ!.tenLe rea4e8 Pe .curt, tu nu a! Gncredere Gn .!@Lur!4e noa.tre, !ar eu a@8 HYLAS( S'u! c1 a! Gncredere Gn .!@Lur!4e ta4eT ! .e 'are c1 te a'4au9! 'e t!ne Gn.uL! Gntruc#t e t! de acord cu "u42u48 Du'1 '1rerea ta, a adar, ade"1rata natur1 a 4ucrur!4or e.te de.co'er!t1 'r!n .!@Lur!8 Dac1 e.te a a, de unde "!ne acea.t1 d!.en.!uneY De ce nu e.te aceea ! 0or@1 M ! toate ce4e4a4te ca4!t1L! .en.!E!4e M 'erce'ut1 Gn toate c+!'ur!4eY ! de ce a@ 0ace u9 de @!cro.co', .'re a de.co'er! @a! E!ne ade"1rata natur1 a unu! cor', dac1 acea.ta ar 'utea 0! de.co'er!t1 cu oc+!u4 4!EerY=& PHILONOUS( Str!ct "orE!nd, H54a., nu "ede@ ace4a ! oE!ect 'e care G4 'a4'1@T !ar oE!ectu4 'erce'ut 'r!n @!cro.co' nu e.te ace4a ! ca ace4a 'erce'ut cu oc+!u4 4!Eer8 Dar Gn ca9u4 Gn care or!ce "ar!aL!e e.te .ocot!t1 .u0!c!ent1 .'re a con.t!tu! o nou1 .'ec!e .au un nou !nd!"!d, nu@1ru4 01r1 .0#r !t de cu"!nte .au con0u9!a 4or ar 0ace ca 4!@EaOu4 .1 0!e !@'ract!caE!48 De aceea, .'re a e"!ta ace.t !ncon"en!ent ! a4te4e de ace.t 0e4, 'e care 'uL!n1 re04ecL!e n! 4e 0ace e"!dente, oa@en!! co@E!n1 4ao4a4t1 @a! @u4te !de!, .e.!9ate de .!@Lur! d!0er!te, or! de ace4a ! .!@L Gn @o@ente d!0er!te, .au Gn c!rcu@.tanLe d!0er!te, dar Gntre care ./a %&:
GEORGE $ERBELEY

oE.er"at totu ! o anu@!t1 4e21tur1 natura41, 0!e Gn 'r!"!nLa coeJ!.tenLe!, 0!e Gn aceea a .ucce.!un!!, atr!Eu!ndu/4e

ace4a ! nu@e ! con.!der#ndu/4e un .!n2ur 4ucru8 De a!c! re9u4t1 c1 atunc! c#nd eJa@!ne9 'r!n ce4e4a4te .!@Lur! a4e @e4e un 4ucru 'e care 4/a@ "19ut, o 0ac nu Gn .co'u4 de a GnLe4e2e @a! E!ne ace4a ! oE!ect 'e care 4/a@ 'erce'ut cu "19u4, oE!ectu4 unu! .!@L ne0!!nd 'erce'ut 'r!n ce4e4a4te .!@Lur!=68 Iar c#nd 'r!"e.c 'r!n @!cro.co' nu e.te 'entru c1 'ot 'erce'e @a! c4ar ceea ce a@ 'erce'ut deOa cu oc+!! 4!Eer!, oE!ectu4 'erce'ut 'r!n 4ent!41 0!!nd cu totu4 d!0er!t de 'recedentu48 Dar Gn a@Ee4e ca9ur! .co'u4 @eu e.te doar .1 cuno.c ce !de! .unt 4e2ate G@'reun1T ! cu c#t @a! @u4t cunoa te un o@ coneJ!unea !de!4or, cu at#t @a! @u4t .e .'une c1 e4 cunoa te natura 4ucrur!4or8 Ce cunoa te@, a adar, dac1 !de!4e noa.tre .unt "ar!aE!4e ! dac1 .!@Lur!4e noa.tre nu .unt Gn toate c!rcu@.tanLe4e a0ectate de ace4ea ! a'arenLeY Nu re9u4t1 de a!c! c1 nu treEu!e .a ne Gncrede@ Gn e4e .au c1 e4e .unt Gn contrad!cL!e 0!e cu e4e Gn.e4e, 0!e cu "reun a4t 4ucru, cu eJce'L!a noL!un!! ta4e 'reconce'ute de Inu t!u ceK natur1 rea41 un!c1, !n"ar!aE!41, ne'erce't!E!41, @arcat1 de or!ce nu@eT 'reOudecat1 care 'are a 0! 4uat na tere d!n !ncorecta GnLe4e2ere a 4!@EaOu4u! co@un a4 oa@en!4or care "orEe.c de @a! @u4te !de! d!.t!ncte, reun!te Gntr/un .!n2ur 4ucru de c1tre .'!r!t8 !, Gntr/ade"1r, e.te de E1nu!t c1 @u4te conce'L!! eronate a4e 0!4o.o0!4or 'ot 0! datorate ace4e!a ! .ur.e 'r!@are, c1c! e! au Gnce'ut .1/ ! c41dea.c1 .!.te@e4e nu at#t 'e noL!un!, c#t 'e cu"!nte care au 0o.t 0or@ate de "u42 'ur ! .!@'4u d!n con"en!enL1 ! a"#nd Gn "edere ur2enLe4e Gn acL!un!4e co@une a4e "!eL!!, 01r1 n!c! o con.!derare 'entru .'ecu4aL!e8 HYLAS( Cred c1 GnLe4e2 .en.u4 ce4or .'u.e de t!ne8 PHILONOUS( Du'1 '1rerea ta, !de!4e 'e care 4e 'erce'e@ 'r!n .!@Lur! nu .unt 4ucrur! rea4e, c! !@a2!n! .au co'!! a4e ace.tora=%8 Cunoa terea noa.tr1, a adar, nu e.te rea41 dec#t Gn @1.ura Gn care !de!4e noa.tre .unt re're9ent1r! autent!ce a4e ace4or 'rotot!'ur! /originals'& Dar Gn @1.ura Gn care ace.te 're.u'u.e 'rotot!'ur! .unt necuno.cute Gn e4e Gn.e4e, e.te !@'o.!E!4 de cuno.cut c#t de @u4t 4! .e a.ea@1n1 !de!4e noa.tre .au dac1 4! .e a.ea@1n1 Gn "reo @1.ur18 Gn con.ec!nL1, nu 'ute@ 0! .!2ur! c1 a"e@ "reo cunoa tere rea418 Pe de a4t1 'arte, dat 0!!nd 0a'tu4 c1 !de!4e noa.tre "ar!a91 Gn 'er@anenL1, 01r1 "reo .c+!@Eare Gn 're.u'u.e4e 4ucrur! rea4e=<, re9u4t1 Gn @od nece.ar c1 e4e nu 'ot 0! toate co'!! 0!de4e a4e ace.toraT .au dac1 une4e .unt, !ar a4te4e nu, e.te !@'o.!E!4 .1 4e d!.t!n2! %6&
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

'e 'r!@e4e de u4t!@e4e8 Iar acea.ta ne .cu0und1 ! @a! ad#nc Gn !ncert!tud!ne8 Pe de a4t1 'arte, dac1 re04ect1@ a.u'ra c+e.t!un!!, nu 'ute@ conce'e cu@ "reo !dee .au "reun 4ucru ana4o2 !de!!== ar 'utea .1 a!E1 o eJ!.tenL1 aE.o4ut1 Gn a0ara .'!r!tu4u!T ! n!c!, Gn con.ec!nL1, du'1 '1rerea ta, cu@ ar 'utea .1 eJ!.te "reun 4ucru rea4 Gn natur18 Re9u4tatu4 tuturor ace.tora e.te c1 .unte@ aruncaL! Gn ce4 @a! de.0r#nat ! de9n1d1Odu!t .ce't!c!.@8 Acu@ d1/@! "o!e .1 te GntreE, @a! Gnt#!, dac1 nu cu@"a 0a'tu4 c1 ra'orte9! !de!4e 4a anu@!te .uE.tanLe ne'erce'ute, cu eJ!.tenL1 aE.o4ut1, ca 4a 'rotot!'ur!4e 4or, nu e.te .ur.a Gntre2u4u! .ce't!c!.@Y Gn a4 do!4ea r#nd, e t! tu !n0or@at, 0!e 'r!n .!@Lur!, 0!e 'r!n raL!une, de eJ!.tenLa ace4or 'rotot!'ur! necuno.cuteY Iar Gn ca9 c1 nu e t!, .1/@! .'u! dac1 nu e.te aE.urd .1 4e 're.u'u!8 Gn a4 tre!4ea r#nd, .'une/@! dac1, du'1 ce a! cercetat, 21.e t! c1 eJ!.t1 "reun 4ucru Gn @od d!.t!nct conce'ut .au GnLe4e. dre't e@isten a absoluta sau e@terioar a unor substan e care nu percepC Gn .0#r !t, a"#nd Gn "edere 're@!.e4e eJa@!nate, dac1 nu e.te ce4 @a! GnLe4e't .1 d1@ cur. natur!!, .1 ne Gncrede@ Gn .!@Lur!4e noa.tre !, 41.#nd de/o 'arte or!ce 2#nd anJ!o. re0er!tor 4a natur!4e .au .uE.tanLe4e necuno.cute, .1 ad@!te@, 4a un 4oc cu "u42u4, ace4e 4ucrur! rea4e care .unt 'erce'ute 'r!n .!@Lur!Y HYLAS( Deoca@dat1 nu .unt de4oc d!.'u. .1/L! r1.'und8 Ma! de2raE1 a "rea .1 "1d cu@ "e! 'utea trece 'e.te ce4e ce ur@ea918 Te ro2 .1/@! .'u! dac1 oE!ecte4e 'erce'ute 'r!n .!@Lur!4e unu!a nu .unt 'erce't!E!4e ! 'entru ce!4a4L! oa@en! 're9enL!8 Dac1 ar @a! 0! a!c! o .ut1 de oa@en!, ar "edea e! cu toL!! 2r1d!na, co'ac!! ! 04or!4e a a cu@ 4e "1d eu, dar nu ar 0! Gn ace4a ! @od a0ectaL! de !de!4e 'e care eu 4e '41.@u!e.c Gn !@a2!naL!a @ea8 Nu a"e@ a!c! o deo.eE!re Gntre ce4e dou1 cate2or!! de oE!ecteY PHILONOUS( S!2ur c1 a"e@8 Nu a@ ne2at n!c!odat1 deo.eE!rea d!ntre oE!ecte4e .!@Lur!4or ! ace4ea a4e !@a2!naL!e!=?8 Dar ce conc4u9!e a! "rea .1 tra2! de a!c!Y Nu 'oL! .'une c1 oE!ecte4e .en.!E!4e eJ!.t1 ne'erce'ute d!n cau91 c1 e4e .unt 'erce'ute de @a! @u4L!8 HYLAS( Ad@!t c1 nu 'ot 0ace n!@!c cu acea.t1 oE!ecL!e=>, dar ea @/a condu. 4a o a4ta( nu e.te oare o'!n!a ta aceea c1 'r!n .!@Lur!4e noa.tre 'erce'e@ doar !de!4e eJ!.tente Gn .'!r!te4e noa.treY PHILONOUS( E.te8 HYLAS( Dar aceea ! !dee care e.te Gn .'!r!tu4 @eu nu 'oate 0! Gn a4 t1u .au Gn or!ce a4t .'!r!t8 Nu ur@ea91, a adar, d!n 'r!nc!'!!4e ta4e, c1 do! %66
GEORGE $ERBELEY

oa@en! nu 'ot .1 "ad1 ace4a ! +!cruY ! nu e.te acea.ta o @are aE.urd!tateY PHILONOUS( Dac1 ter@enu4 acela3i e.te 4uat Gn acce'L!unea "u42ar1, atunc! e.te cert I ! n!c!decu@ contrad!ctor!u 4a adre.a 'r!nc!'!!4or 'e care 4e .u.L!nK, c1 'er.oane d!0er!te 'ot .1 'ercea'1 ace4a ! 4ucruT cu a4te cu"!nte, ace4a ! 4ucru .au !dee eJ!.t1 Gn .'!r!te d!0er!te8 Cu"!nte4e .unt !@'u.e Gn @od arE!trarT ! Gntruc#t oa@en!! de oE!ce! 0o4o.e.c cu"#ntu4 acela3i aco4o unde nu e.te 'erce'ut1 n!c! o deo.eE!re .au d!"er.!tate, !ar eu nu 'ret!nd .1 4e @od!0!c 'erce'L!!4e, re9u4t1 c1, a a cu@ ./a .'u. @a! Gna!nte, mai mul i indi)i7i au )7ut acela3i lucru, a a Gnc#t oa@en!! 'ot Gn .!tuaL!! .!@!4are .1 ut!4!9e9e Gn cont!nuare aceea ! 0ra91, 01r1 "reo aEatere, 0!e de 4a 'ro'r!etatea 4!@EaOu4u!, 0!e de 4a ade"1ru4 4ucrur!4or8 Dar dac1 ter@enu4 acela3i e.te ut!4!9at Gn acce'L!unea 0!4o.o0!4or, atunc! con0or@ d!0er!te4or de0!n!L!! a4e ace.te! noL!un! Ic1c! Gnc1 nu ./a aOun. 4a un acord care .1 ne

arate Gn ce con.t1 acea !dent!tate 0!4o.o0!c1K, 'oate 0! .au nu 'oate 0! 'o.!E!4 ca 'er.oane d!0er!te .1 'ercea'1 ace4a ! 4ucru8 Dar cred c1 e.te de @!c1 !@'ortanL1 dac1 0!4o.o0!! "or crede c1 e.te 'otr!"!t .1 nu@ea.c1 un 4ucru acela3i .au nu8 S1 're.u'une@ c1 @a! @u4L! oa@en! .unt adunaL! 4a un 4oc, toL! 0!!nd Gn9e.traL! cu ace4ea ! 0acu4t1L! !, Gn con.ec!nL1, 0!!nd a0ectaL! Gn ace4a ! 0e4 de .!@Lur!4e 4or=;, dar care Gnc1 n/au cuno.cut n!c!odat1 0o4o.!nLa 4!@EaOu4u!T e! ar 0! Gn @od !nd!.cutaE!4 de acord Gn 'erce'L!!4e 4or=78 De ! 'oate, atunc! c#nd e! au aOun. .1 ut!4!9e9e "orE!rea, un!! oE.er"#nd un!0or@!tatea a ceea ce a 0o.t 'erce'ut, ar 'utea/o nu@! acela3i 4ucruT a4L!!, oE.er"#nd Gn .'ec!a4 d!"er.!tatea 'er.oane4or care 'erce', ar 'utea o'ta 'entru denu@!rea de 4ucrur! d!0er!te8 Dar c!ne nu "ede c1 Gntrea2a d!.'ut1 are 4oc Gn Ouru4 unu! cu"#nt, ad!c1 dac1 ceea ce e.te 'erce'ut de 'er.oane d!0er!te 'oate 0! totu ! de.e@nat cu ter@enu4 acela3iO Sau 're.u'une o ca.1, a! c1re! 'ereL! .au 0eLe eJter!oare r1@#n ne.c+!@Eate, 'e c#nd ca@ere4e .unt de@o4ate ! a4te4e no! .unt c41d!te Gn 4ocu4 4orT ! c1 tu a! .'une c1 e.te aceea3i ca.1, 'e c#nd eu a .'une c1 nu e.te aceea3i< nu a@ 0! no!, cu toate ace.tea, Gntru totu4 de acord Gn 2#ndur!4e noa.tre de.'re ca.a con.!derat1 Gn ea Gn.1 !Y ! toat1 deo.eE!rea n/ar con.ta ea Gntr/un .unetY Dac1 @!/ a! .'une c1 noL!un!4e noa.tre d!0er1, 'entru c1 tu .u'raadau2! 4a !deea ta de ca.1 !deea .!@'41 ! aE.tract1 de ca.1, 'e c#nd eu nu o 0ac, atunc! L!/a r1.'unde c1 nu t!u ce GnLe4e2! 'r!n acea idee abstract de identitateSI> ! a dor! .1 'r!"e t! Gn 'ro'r!!4e ta4e %6%
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

2#ndur! ! .1 te a.!2ur! c1 te/a! GnLe4e. 'e t!ne Gn.uL!888?& De ce e t! at#t de t1cut, H54a.Y Nu te/a! con"!n. Gnc1 de 0a'tu4 c1 oa@en!! 'ot .1 d!.cute de.'re !dent!tate ! d!"er.!tate 01r1 a eJ!.ta "reo deo.eE!re rea41 Gn 2#ndur!4e ! o'!n!!4e 4or, c#nd .e 0ace aE.tracL!e de cu"!nteY Re04ectea91 E!ne( 0!e c1 .e ad@!te .au nu eJ!.tenLa @ater!e!, ca9u4 e.te eJact ace4a ! Gn ceea ce 'r!"e te 'roE4e@a de 0aL18 C1c! Mater!a4! t!! Gn ! ! recuno.c c1 ceea ce 'erce'e@ no! Gn @od ne@!O4oc!t 'r!n .!@Lur! .unt 'ro'r!!4e noa.tre !de!?68 A adar, d!0!cu4tatea 0or@u4at1 de t!ne, c1 do! oa@en! nu 'ot .1 "ad1 ace4a ! 4ucru?%, .e r!d!c1 Gn @od e2a4 G@'otr!"a Mater!a4! t!4or ! G@'otr!"a @ea?<8 HYLAS( Dar e! 're.u'un eJ!.tenLa unu! ar+et!' eJter!or 4a care .e re0er1 d!0er!te4e 4or !de!, ceea ce 4e 'er@!te .1 .'un1 c1 cu ade"1rat 'erce' ace4a ! 4ucru8 PHILONOUS( Dar Ica .1 nu a@!nt!@ c1 a! aEandonat ace4e ar+et!'ur!K 'oL! .1 're.u'u! un ar+et!' eJter!or ! 'e Ea9a 'r!nc!'!!4or @e4eT 'r!n e@terior GnLe4e2 Gn a0ara 'ro'r!u4u! t1u .'!r!tT de !, de 0a't, treEu!e 're.u'u. c1 eJ!.t1 Gn ace4 .'!r!t care cu'r!nde toate 4ucrur!4eT dar atunc! ace.ta .at!.0ace toate cer!nLe4e !dent!t1L!!, 4a 0e4 de E!ne ca ! c#nd ar eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!8 ! .unt .!2ur c1 tu Gn.uL! nu "e! @a! .'une c1 acea.ta e.te @a! 'uL!n !nte4!2!E!48 HYLAS( Gntr/ade"1r @/a! con"!n. c#t .e 'oate de 4!@'ede, 0!e c1 nu eJ!.t1 n!c! o d!0!cu4tate de 0ond Gn acea.t1 'r!"!nL1, 0!e c1, dac1 eJ!.t1, atunc! "!9ea91 Gn @od e2a4 a@Ee4e o'!n!!8 PHILONOUS( Dar ceea ce "!9ea91 Gn @od e2a4 dou1 o'!n!! contrare nu 'oate 0! do"ad1 n!c! 'entru una d!ntre e4e8 HYLAS( Recuno.c8 Dar, 4a ur@a ur@e!, P+!4onou., dac1 eJa@!ne9 .uE.tanLa a ceea ce a! .'u. G@'otr!"a .ce't!c!.@u4u!, ca@ 4a at#ta .e reduce8 No! .unte@ .!2ur! c1 rea4@ente "ede@, au9!@, 'a4'1@T Gntr/un cu"#nt, .unte@ .!2ur! c1 .unte@ a0ectaL! de !@'re.!! .en.!E!4e8 PHILONOUS( ! ce a4tce"a ne/ar !ntere.aY V1d acea.t1 cirea3, o '!'1!, o 2u.t, 0!!nd .!2ur de 0a'tu4 c1 nimicul nu 'oate 0! "19ut, 'a4'at, 2u.tat( c!rea 1 e.te dec! real& Su'r!@1 .en9aL!!4e de @o4!c!une, de u@!d!tate, de ro u, de ac!d!tate ! "e! .u'r!@a cirea3& De "re@e ce nu e.te o eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de .en9aL!!, cirea3, 9!c, nu/! n!@!c a4tce"a dec#t un a2re2at de !@'re.!! .en.!E!4e .au !de! 'erce'ute de d!"er.e .!@Lur!, !de! care .unt un!te Gntr/un 4ucru I.au au un nu@e dat 4orK de .'!r!t, Gntruc#t .unt oE.er"ate c1 .e Gn.oLe.c una 'e a4ta8 A a .tau 4ucrur!4e atunc! c#nd %6<
GEORGE $ERBELEY

ceru4 2ur!! e.te a0ectat de un 2u.t 'art!cu4ar, c#nd "19u4 e.te a0ectat de cu4oarea ro !e, '!'1!tu4 de rotunO!@e, @o4!c!une etc8 A adar, atunc! c#nd "1d, 'a4'e9 ! 2u.t, Gntr/un anu@!t @od, .unt .!2ur c1 cirea3 eJ!.t1 .au c1 e.te rea41T rea4!tatea e! 0!!nd n!@!c, du'1 '1rerea @ea, dac1 0ace@ aE.tracL!e de ace4e .en9aL!!8 Dar dac1 'r!n cu"#ntu4 cirea3 GnLe4e2! o natur1 necuno.cut1, d!.t!nct1 de toate ace4e ca4!t1L! .en.!E!4e, !ar 'r!n eJ!.tenLa e! ce"a d!.t!nct de 0a'tu4 de a 0! 'erce'ut1, atunc! recuno.c, Gntr/ade"1r, c1 n!c! tu, n!c! eu ! n!@en! a4tc!ne"a nu 'oate 0! .!2ur c1 acea.ta eJ!.t18 HYLAS( Dar ce a! .'une, P+!4onou., dac1 L!/a aduce eJact ace4ea ! te@e!ur! G@'otr!"a eJ!.tenLe! 4ucrur!4or .en.!E!4e Gn .'!r!t 'e care tu 4e/a! adu. G@'otr!"a eJ!.tenLe! 4or Gntr/un substrat @ater!a4Y PHILONOUS( C#nd "o! "edea ce te@e!ur! a!, "e! au9! ce a@ de .'u. Gn 'r!"!nLa 4or8 HYLAS( E.te .'!r!tu4 Gnt!n. .au neGnt!n.Y PHILONOUS( NeGnt!n., 01r1 Gndo!a418 HYLAS( S'u! c1 4ucrur!4e 'e ca!e 4e 'erce'! .unt Gn .'!r!tu4 t1uY PHILONOUS( Sunt8 HYLAS( Nu te/a@ au9!t, 'e de a4t1 'arte, "orE!nd de.'re !@'re.!! .en.!E!4eY PHILONOUS( Cred c1 da8 HYLAS( EJ'4!c1/@! acu@, o, P+!4onou., cu@ de e.te 'o.!E!4 .1 eJ!.te .'aL!u Gn .'!r!tu4 t1u 'entru toL! ace t! co'ac! ! toate ace.te ca.e8 Pot 0! 4ucrur!4e Gnt!n.e .1 0!e conL!nute Gn ceea ce e.te neGnt!n.Y Sau treEu!e .1 ne !@a2!n1@ c1 !@'re.!!4e .unt 01cute d!n ce"a 4!'.!t de .o4!d!tateY Nu 'oL! .'une c1 oE!ecte4e .e a041 Gn .'!r!tu4 t1u a a cu@ c1rL!4e .e a041 Gn caE!netu4 t1u, or! c1 4ucrur!4e .unt !@'r!@ate 'e .'!r!t ca .!2!4!u4 'e cear18 Gn ce .en.,

a adar, treEu!e .1 GnLe4e2e@ ace4e eJ're.!!Y EJ'4!c1/@! acea.ta dac1 'oL!, !ar eu "o! 'utea a'o! .1 r1.'und 4a toate ace4e GntreE1r! 'e care @! 4e/a! 'u. @a! Gna!nte Gn ceea ce 'r!"e te a4 @eu substrat& PHILONOUS( AtenL!e, H54a., atunc! c#nd .'un de.'re oE!ecte c1 eJ!.t1 Gn .'!r!t .au !@'r!@ate Gn .!@Lur!, n/a "rea .1 0!u GnLe4e. Gn .en.u4 4!tera4 2ro.o4an, ca atunc! c#nd .e .'une c1 4ucrur!4e eJ!.t1 Gntr/un 4oc .au c1 .!2!4!u4 4a.1 o !@'re.!e 'e cear18 GnLe4e2 'r!n acea.ta doar c1 .'!r!tu4 4e .e.!9ea91 .au 4e 'erce'e ! c1 e.te a0ectat d!n a0ar1 .au de o eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de e4 Gn.u !?=8 Acea.ta e.te eJ'4!caL!a @ea 4a oE!ecL!a 0or@u4at1 %6=
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

de t!neT ! tare a "rea .1 t!u cu@ GL! 'oate .er"! acea.ta ca .1/L! .u.L!! te9a re0er!toare 4a ace4 substrat @ater!a4 ne'erce'1tor, !nte4!2!E!48 HYLAS( $a c+!ar, dac1 a.ta e totu4, dec4ar c1 nu "1d 4a ce @!/ar 0o4o.!8 Dar nu te 0ac! tu "!no"at de un anu@!t aEu9 de 4!@EaO Gn acea.t1 c+e.t!uneY PHILONOUS( N!c!decu@T nu 0ac dec#t .1 re.'ect ceea ce a autor!9at u9aOu4 co@un care, du'1 cu@ t!!, e.te re2u4a 4!@EaOu4u!, n!@!c ne0!!nd @a! u9ua4 dec#t ca 0!4o.o0!! .1 "orEea.c1 de.'re oE!ecte4e ne@!O4oc!te a4e !nte4ectu4u! ca de.'re 4ucrur! care eJ!.t1 Gn .'!r!t8 ! n!c! nu eJ!.t1 a!c! ce"a care .1 nu .e con0or@e9e ana4o2!e! 2enera4e de 4!@EaO, cea @a! @are 'arte a o'eraL!!4or @enta4e 0!!nd .e@n!0!cat1 de cu"!nte G@'ru@utate de 4a 4ucrur!4e .en.!E!4e, cu@ e.te c4ar Gn ca9u4 ter@en!4or a 'r!ce'e /comprehend', a reflecta, discurs etc8 care, a'4!cate 4a .'!r!t, nu treEu!e 4uate Gn .en.u4 4or or!2!nar 2ro.!er8 HYLAS( Recuno.c c1 @/a! con"!n. Gn acea.t1 'r!"!nL1, dar Gnc1 @a! r1@#ne o @are d!0!cu4tate, 'e care nu t!u cu@ a! ./o de'1 e t!8 !, Gntr/ade"1r, ea e.te at#t de !@'ortant1 Gnc#t, dac1 4e/a! 'utea re9o4"a 'e toate ce4e4a4te 01r1 a 0! ca'aE!4 .1 21.e t! o .o4uL!e 4a acea.ta, nu treEu!e .1 te a te'L! ca "reodat1 .1 0ac! d!n @!ne 'ro9e4!tu4 'r!nc!'!!4or ta4e8 PHILONOUS( ,1/@! cuno.cut1 acea.t1 0or@!daE!41 d!0!cu4tate8 HYLAS( Re4atarea Scr!'tur!! de.'re creaL!e e.te ceea ce @! .e 'are a 0! aE.o4ut !reconc!4!aE!4 cu o'!n!!4e ta4e8 Mo!.e ne "orEe te de creaL!e( o creaL!e a ceY A unor !de!Y Gn @od cert nu, c! creaL!e de 4ucrur!, de 4ucrur! rea4e, de .uE.tanLe cor'ora4e .o4!de8 ,1 ca 'r!nc!'!!4e ta4e .1 concorde cu acea.ta ! 'oate c1 "o! 0! de acord cu t!ne8 PHILONOUS( Mo!.e @enL!onea91 .oare4e, 4una ! .te4e4e, '1@#ntu4 ! @area, '4ante4e ! an!@a4e4e( c1 toate ace.tea eJ!.t1 rea4@ente ! c1 au 0o.t 4a Gnce'ut create de Du@ne9eu, nu 'un de4oc 4a Gndo!a418 Dac1 'r!n idei GnLe4e2! 0!cL!un! ! '41.@u!r! a4e .'!r!tu4u!, atunc! ace.tea nu .unt !de!8 Dac1 'r!n idei GnLe4e2! oE!ecte ne@!O4oc!te a4e !nte4ectu4u! .au 4ucrur! .en.!E!4e, care nu 'ot eJ!.ta ne'erce'ute .au Gn a0ara .'!r!tu4u!, atunc! ace.te 4ucrur! .unt !de!8 Dar dac1 4e nu@e t! .au nu idei, contea91 'rea 'uL!n8 Deo.eE!rea .t1 doar Gn nu@e8 Iar dac1 ace4 nu@e e.te '1.trat .au '1r1.!t, .en.u4, ade"1ru4 ! rea4!tatea 4ucrur!4or cont!nu1 .1 0!e aceea !8 Gn "orE!rea co@un1, oE!ecte4e .!@Lur!4or noa.tre nu .unt nu@!te idei, c! lucruri& Nu@e te/4e a a ! acu@, cu cond!L!a de a nu 4e atr!Eu! "reo eJ!.tenL1 eJter!oar1 aE.o4ut1, ! nu @1 "o! certa n!c!odat1 cu t!ne %6?
GEORGE $ERBELEY

'entru un cu"#nt8 A adar, ad@!t c1 creaL!a a 0o.t o creaL!e de 4ucrur! reale& ! nu eJ!.t1 a!c! n!c! un 0e4 de contrad!cL!e cu 'r!nc!'!!4e @e4e, cu@ e.te e"!dent d!n ce a@ .'u. acu@T ! ar 0! 0o.t e"!dent 'entru t!ne 01r1 ace.tea, dac1 nu a! 0! u!tat ceea ce ./a .'u. at#t de ade.ea @a! Gna!nte??8 C#t 'r!"e te .uE.tanLe4e cor'ora4e .o4!de, dore.c .1/@! ar1L! unde 'o@ene te Mo!.e de.'re e4eT ! c+!ar dac1 ar 0! @enL!onate de e4 .au de "reun a4t 'ro0et, Gnc1 GL! re"!ne oE4!2aL!a .1 de@on.tre9! c1 ace4e cu"!nte nu au 0o.t 4uate Gn acce'L!unea "u42ar1, de 4ucrur! ce ne cad .uE .!@Lur!, c! Gn acce'L!unea 0!4o.o0!c1, de @ater!e .au de Wu!dd!tate necuno.cut1, cu o eJ!.tenL1 aE.o4ut18 C#nd "e! 0! do"ed!t toate ace.te a.'ecte, atunc! I ! nu @a! Gna!nteK 'oL! .1 aduc! Gn d!.'uta noa.tr1 autor!tatea 4u! Mo!.e8 HYLAS( E.te 9adarn!c .1 d!.cut1@ a.u'ra une! c+e.t!un! at#t de c4are8 M1 @u4Lu@e.c .1 @1 re0er 4a 'ro'r!a ta con t!!nL18 Nu e t! tu oare con"!n. c1 eJ!.t1 o contrad!cL!e net1 Gntre re4atarea @o9a!c1 de.'re creaL!e ! o'!n!!4e ta4eY PHILONOUS( Dac1 toate .en.ur!4e ce 'ot 0! date 'r!@u4u! ca'!to4 d!n Gene91 'ot 0! conce'ute a 0! co@'at!E!4e cu 'r!nc!'!!4e @e4e, ca ! cu or!care a4te4e, atunc! nu eJ!.t1 n!c! o contrad!cL!e net1 cu e4e8 Dar nu eJ!.t1 n!c! un .en. 'e care tu .1 nu/6 'oL! 4a 0e4 de E!ne conce'e, dac1 cre9! cu@ cred eu8 C1c!, Gn a0ar1 de .'!r!te, tot ceea ce conce'! .unt !de!T !ar eJ!.tenLa ace.tora eu nu o ne28 ! n!c! tu nu 'oL! 'ret!nde c1 e4e eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!?>8 HYLAS( Te ro2 .1 @1 0ac! .1 "1d "reun .en. 'e care G4 'oL! GnLe4e2e Gn acea.ta8 PHILONOUS( E! E!ne, G@! !@a2!ne9 c1 dac1 a 0! 0o.t 're9ent 4a CreaL!e, a 0! "19ut 4ucrur!4e 01cute .1 !a 0!!nL1, ad!c1 .1 de"!n1 'erce't!E!4e, Gn ord!nea de.cr!.1 de !.tor!cu4 .acru8 A@ cre9ut Gntotdeauna Gn re4atarea @o9a!c1 a CreaL!e! ! nu de.co'1r acu@ n!c! o .c+!@Eare Gn @odu4 @eu de a crede Gn acea.ta8 C#nd .e .'une c1 4ucrur!4e G ! Gnce' .au G ! .0#r e.c eJ!.tenLa, nu GnLe4e2e@ acea.ta cu 'r!"!re 4a Du@ne9eu, c! 4a creatur!4e .a4e8 Toate oE!ecte4e .unt cuno.cute etern de Du@ne9eu .au, ceea ce e.te ace4a ! 4ucru, au o eJ!.tenL1 etern1 Gn .'!r!tu4 .1uT dar c#nd 4ucrur! @a! Gna!nte non'erce't!E!4e 'entru creatur! de"!n, 'r!n decret a4 4u! Du@ne9eu, 'erce't!E!4e 'entru ace.tea, .e .'une atunc! c1 e4e Gnce' o eJ!.tenL1 re4at!"1 Gn ra'ort cu .'!r!te4e create8 C!t!nd dec! re4atarea 4u! Mo!.e %6>

TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

de.'re CreaL!e, GnLe4e2 c1 d!"er.e4e '1rL! a4e 4u@!! de"!n Gn @od tre'tat 'erce't!E!4e, 'entru .'!r!te4e 0!n!te, Gn9e.trate cu 0acu4t1L! .'ec!0!ceT a a Gnc#t toate c#te au 0o.t 're9ente au 0o.t Gntr/ade"1r 'erce'ute de e4e8 Ace.ta e.te .en.u4 4!tera4 41@ur!t .u2erat @!e de cu"!nte4e S0!nte! Scr!'tur!, Gn care nu e.te !nc4u.1 n!c! o @enL!une, n!c! un 2#nd de.'re "reun substrat, !n.tru@ent, c!rcu@.tanL1 .au eJ!.tenL1 aE.o4ut18 Iar, du'1 cercetare, nu @1 Gndo!e.c c1 .e "a de.co'er! c1 oa@en!! ce! @a! one t!, care cred Gn CreaL!e, nu 2#nde.c n!c!odat1 de.'re ace4e 4ucrur! a4tce"a dec#t @!ne8 Ce .en. @eta0!9!c .e.!9e9! tu Gn acea.ta, nu@a! tu 'oL! ./o .'u!8 HYLAS( Dar, P+!4onou., .e 'are c1 nu !e! a@!nte c1 tu atr!Eu! 4ucrur!4or create 4a Gnce'ut doar o eJ!.tenL1 re4at!"1 ! dec! !'otet!c1T c1c! a 're.u'une c1 au eJ!.tat oa@en! ca .1 4e 'ercea'1 e.te a .'une c1 01r1 ace t!a 4ucrur!4e n/ar 0! a"ut actua4!tatea une! eJ!.tenLe aE.o4ute Gn care creaL!a .1 'oat1 0! ter@!nate8 Nu e.te de aceea, con0or@ 'r!nc!'!!4or ta4e, 'ur ! .!@'4u !@'o.!E!4 ca creaL!a de creatur! nean!@ate .1 o 'recead1 'e aceea a o@u4u!Y ! nu e.te 4ucru4 ace.ta de/a dre'tu4 contrar re4at1r!! 4u! Mo!.eY PHILONOUS( Ca r1.'un. 4a acea.ta GL! .'un, !n primul rBnd, c1 eJ!.tenLe4e create 'uteau .1 eJ!.te Gn .'!r!tu4 a4tor !nte4!2enLe create, Gn a0ar1 de oa@en!8 Nu "e! 'utea dec! .1 do"ede t! c1 eJ!.t1 "reo contrad!cL!e Gntre Mo!.e ! o'!n!!4e @e4e dec#t dac1 @a! Gnt#! de@on.tre9! c1 n!c! un a4t ord!n de .'!r!te create ! 0!n!te n/a eJ!.tat Gna!nte de o@?;8 Vo! .'une @a! de'arte c1 Gn ca9u4 Gn care conce'e@ creaL!a ca ! cu@ a@ conce'e c1 Gn ace.t @o@ent, Gntr/un de ert unde n!@en! n/ar 0! 're9ent, '4ante ! an!@a4e ar 0! 'rodu.e de o 'utere !n"!9!E!41, atunc! ace.t @od de a o conce'e .au eJ'4!ca e.te co@'araE!4 cu 'r!nc!'!!4e @e4e, de "re@e ce nu te 'r!"ea91 de n!@!c, 0!e .en.!E!4, 0!e !@a2!naE!4, 01r1 a contra"en! o'!n!!4or co@une, natura4e ! ne'er"ert!te a4e o@en!r!!, 01c#nd "1d!t1 de'endenLa tuturor 4ucrur!4or de Du@ne9eu ! 'roduc#nd, Gn con.ec!nL1, toate e0ecte4e Eune ! eJerc!t#nd acea !n04uenL1 Eene0!c1 'e care ace.t !@'ortant art!co4 a4 cred!nLe! noa.tre treEu!e ./o a!E1, 01c#ndu/! 'e oa@en! u@!4!, recuno.c1tor! ! .u'u ! Creatoru4u! 4or8 S'un, Gn a0ar1 de acea.ta, c1 Gn acea.t1 conce'L!e ade"1rat1 de.'re 4ucrur!, de.'u!at1 de cu"!nte?7, nu "a 0! de 21.!t "reo noL!une de.'re ceea ce tu nu@e t! actualitatea e@isten ei absolute& PoL!, Gntr/ade"1r, .1 arunc! 'ra0 Gn oc+!! 4u@!! cu %6;
GEORGE $ERBELEY TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

ace t! ter@en! ! .1 4un2e t! 01r1 no!@1 d!.'uta noa.tr18 Dar te !@'4or .1 'r!"e t! cu ca4@ Gn 'ro'r!!4e ta4e 2#ndur! ! a'o! .1/@! .'u! dac1 e! nu L!n de un Oar2on !nut!4 ! ne!nte4!2!E!48 HYLAS( Recuno.c c1 nu 4e/a@ ata at n!c! o noL!une cu ade"1rat c4ar18 Dar Gnc1 n/a@ ter@!nat8 Nu 0ac! tu ca eJ!.tenLa 4ucrur!4or .en.!E!4e .1 con.tea d!n eJ!.tenLa 4or Gntr/un .'!r!tY ! n/au 0o.t toate 4ucrur!4e etern Gn .'!r!tu4 4u! Du@ne9euY A adar, du'1 '1rerea ta, e4e nu au eJ!.tat d!n aE.o4uta etern!tateY Cu@ ./a 'utut ca ceea ce e.te etern .1 0!e creat Gn t!@'Y Poate "reo ar2u@entaL!e .1 0!e @a! c4ar1 ! @a! coerent1 dec#t acea.taY PHILONOUS( Nu e t! oare ! tu de '1rere c1 Du@ne9eu cunoa te toate 4ucrur!4e d!n etern!tateY HYLAS( Sunt8 PHILONOUS( Gn con.ec!nL1, e4e au a"ut Gntotdeauna eJ!.tenL1 Gn !nte4ectu4 D!"!n8 HYLAS( Recuno.c acea.ta8 PHILONOUS( Du'1 'ro'r!a ta dec4araL!e, a adar, n!@!c nu e.te nou .au n!@!c nu Gnce'e .1 0!e Gn 'r!"!nLa .'!r!tu4u! 4u! Du@ne9eu, a a Gnc#t .unte@ de acord Gn acea.t1 c+e.t!une8 HYLAS( Atunc! ce "o@ 0ace cu CreaL!aY PHILONOUS( Pute@ GnLe4e2e c1 a a"ut 4oc eJc4u.!" Gn ceea ce 'r!"e te .'!r!te4e 0!n!te8 A.t0e4 ace.te 4ucrur! .e 'oate .'une c1 !/au Gnce'ut 'ro'r!u/9!. eJ!.tenLa, or! c1 au 0o.t create atunc! c#nd Du@ne9eu a +ot1r#t ca e4e .1 de"!n1 'erce't!E!4e 'entru creatur!4e !nte4!2ente, Gn acea ord!ne ! @od .taE!4!te de e4 atunc! ! 'e care no! 4e nu@!@ acu@ 4e2! a4e natur!!?:8 PoL! .1 o nu@e t! e@isten relati) .au e@isten ipotetic, dac1 a a GL! '4ace8 Dar at#ta "re@e c#t ne "a o0er! .en.u4 ce4 @a! 0!re.c, ce4 @a! .!@'4u ! @a! 4!tera4 a4 !.tor!e! @o9a!ce a creaL!e!, at#ta "re@e c#t "a core.'unde tuturor .co'ur!4or re4!2!oa.e a4e ace.tu! @are art!co4 de cred!nL1, at#ta "re@e, Gntr/un cu"#nt, c#t nu/6 'oL! da n!c! un a4t .en. .au !nter'retare, de ce a@ re.'!n2e/oY Doar .'re a .at!.0ace toana r!d!co41 a .ce't!c!.@u4u! de a tran.0or@a totu4 Gn non.en. ! Gn ne!nte4!2!E!4Y Sunt .!2ur c1 nu 'oL! .u.L!ne c1 e.te .'re .4a"a 4u! Du@ne9eu8 C1c! dac1 a@ ad@!te ca 'o.!E!4 ! conce't!E!4 ca un!"er.a4 cor'ora4 .1 a!E1 o eJ!.tenL1 aE.o4ut1 eJtr!n.ec1 .'!r!tu4u! 4u! Du@ne9eu, ca ! tuturor .'!r!te4or create, 'r!n ce ar 'utea acea.ta .1 arate !@en.!tatea ! o@n!.c!enLa D!"!n!t1L!! .au nece.ara ! ne@!O4oc!ta %67 de'endenL1 de Du@ne9eu a tuturor 4ucrur!4orY $a @a! @u4t Gnc1, nu ar '1rea acea.ta o dero2are de 4a ace4e atr!EuteY HYLAS( ,oarte E!ne, P+!4onou., dar Gn ceea ce 'r!"e te +ot1r#rea 4u! Du@ne9eu de a 0ace 4ucrur!4e 'erce't!E!4e, cu@ .'u! tu, nu e.te c4ar c1 Du@ne9eu o a'4!c1 d!n etern!tate, or! c1 doar 4a un @o@ent dat a Gnce'ut .1 "rea ceea ce n/a "rut @a! Gna!nte, c! nu@a! a 'ro!ectat .1 "rea8 Dac1 ad@!L! 'r!@a !'ote91, atunc! n/ar 0! 'utut eJ!.ta n!c! o creaL!e .au Gnce'ut a4 eJ!.tenLe! Gn 4ucrur!4e 0!n!te8 Dac1 o ad@!L! 'e cea4a4t1, atunc! treEu!e .1 recunoa te@ c1 ce"a nou ./a Gnt#@'4at D!"!n!t1L!!T ceea ce !@'4!c1 un 0e4 de .c+!@EareT !ar or!ce .c+!@Eare e.te .e@n de !@'er0ecL!une8 PHILONOUS( Te ro2 .1 !e! a@!nte 4a ceea ce 0ac!8 Nu e.te oare e"!dent c1 acea.t1 oE!ecL!e atac1 or!ce creaL!e, Ea

! @a! @u4t, or!ce a4t act a4 D!"!n!t1L!!, 'o.!E!4 de de.co'er!t 'r!n 4u@!na natura41 a raL!un!!Y N!@!c d!n ce 'ute@ conce'e nu 'ute@ conce'e a4t0e4 dec#t .1"#r !t Gn t!@' ! ca a"#nd un Gnce'ut>&8 Du@ne9eu e.te o eJ!.tenL1 cu 'er0ecL!un! tran.cendente ! ne4!@!tateT de aceea natura .a e.te de neGnLe4e. 'entru .'!r!te4e 0!n!te8 E.te de aceea de a te'tat ca or!ce o@, 0!e e4 $aterialist .au 4materialist, .1 a!E1 noL!un! c#t .e 'oate de Ou.te de.'re D!"!n!tate, de.'re atr!Eute4e .a4e ! c1!4e de a acL!ona8 Dac1 nu 'oL! !n0era de a!c! n!@!c G@'otr!"a @ea, atunc! oE!ecL!a ta treEu!e .1 0! 0o.t .coa.1 nu d!n !nadec"area conce'L!!4or noa.tre de.'re natura D!"!n1, !nadec"are !ne"!taE!41 'entru or!ce .!.te@, c! d!n ne2area @ater!e!, de.'re care nu .u04! n!c! un cu"#nt, n!c! d!rect, n!c! !nd!rect, Gn ceea ce @!/a! oE!ectat acu@8 HYLAS( TreEu!e .1 recuno.c c1 d!0!cu4t1L!4e 'e care 4e a! de c4ar!0!cat .unt doar ace4ea 2enerate de noneJ!.tenLa @ater!e! ! care .unt caracter!.t!ce ace.te! teor!!8 P#n1 a!c! a! dre'tate8 Nu 'ot Gn.1 n!c!decu@ .1 cred c1 nu e.te o contrad!cL!e net1 Gntre CreaL!e ! o'!n!a ta, cu toate c1, Gntr/ade"1r, nu t!u Gn @od d!.t!nct unde ./o .!tue98 PHILONOUS( ! ce a! "reaY S1 recuno.c o duE41 .tare a 4ucrur!4or, una ect!'a41>6 .au natura41, cea4a4t1 ar+et!'a41 ! etern1Y Pr!@a a 0o.t creat1 Gn t!@'T cea4a4t1 eJ!.t1 d!ntotdeauna Gn .'!r!tu4 4u! Du@ne9eu8 Nu concord1 acea.ta cu o'!n!!4e curente a4e teo4o2!4orY E.te oare ne"o!e de a4tce"a .'re a conce'e CreaL!aY Dar tu .u.'ecte9! c1 ar eJ!.ta o contrad!cL!e net1, de ! nu t!! Gn ce con.t1 acea.ta8 S're a r!.!'! or!ce 'o.!E!4!tate de Gndo!a41 Gn ace.t ca9, eJa@!nea91 doar ur@1toare4e( or! tu %6:
GEORGE $ERBELEY

nu e t! ca'aE!4 .1 conce'! CreaL!a, !nd!0erent de !'ote9a ado'tat1, !ar Gn ace.t ca9 nu eJ!.t1 n!c! un te@e! 'entru re.'!n2erea o'!n!e! @e4e 'art!cu4are, or! e t! ca'aE!4 .1 o conce'!, ca9 Gn care nu "1d de ce n/a! 0ace/o 'e Ea9a 'r!nc!'!!4or @e4e, de "re@e ce 'r!n acea.ta nu .e aEandonea91 n!@!c d!n ce 'oate 0! conce'utY A! ./a 'er@!. tot t!@'u4 de'4!na 4!Eertate Gn ut!4!9area .!@Lur!4or, a !@a2!naL!e! ! raL!un!!8 A adar, tot ce a! 'utut GnLe4e2e, 0!e Gn @od ne@!O4oc!t, 0!e @!O4oc!t, 'r!n .!@Lur! .au 'r!n raL!ona@ent Ea9at 'e .!@Lur!, tot ceea ce a! 'utut 'erce'e, !@a2!na .au GnLe4e2e GL! r1@#ne ca atare8 Dac1, a adar, noL!unea 'e care o a! de.'re CreaL!e con0or@ a4tor 'r!nc!'!! e.te !nte4!2!E!41, ea treEu!e .1 0!e ! con0or@ 'r!nc!'!!4or @e4eT daca nu e.te !nte4!2!E!41, cred c1 e.te nu41 ca noL!une ! c1 nu '!erde@ n!@!c '1r1.!nd/o8 ! de 0a't @! .e 'are cu totu4 c4ar c1 !'ote9a eJ!.tenLe! @ater!e!, ad!c1 a unu! 4ucru 'er0ect necuno.cut ! de neconce'ut, nu ne 'oate .er"! 4a n!@!c8 ! .'er c1 nu e.te ne"o!e .1 L! .e de@on.tre9e c1 dac1 eJ!.tenLa @ater!e! nu 0ace conce't!E!41 CreaL!a, 0a'tu4 c1 eJ!.tenLa CreaL!e! e.te de neconce'ut 01r1 ea nu 'oate 0! o oE!ecL!e G@'otr!"a noneJ!.tenLe! .a4e8 HYLAS( Dec4ar, P+!4onou., c1 a'roa'e c1 @/a! con"!n. Gn acea.t1 'roE4e@1 a CreaL!e!8 PHILONOUS( Tare a "rea .1 t!u de ce nu e t! 'e de'4!n con"!n., Gntr/ade"1r, @!/a! "orE!t de.'re o contrad!cL!e Gntre !.tor!a @o9a!c1 ! I@ater!a4!.@, dar c1 nu t!! Gn ce con.t18 Oare e.te re9onaE!4, H54a.Y Te 'oL! tu a te'ta .1 re9o4" o d!0!cu4tate 01r1 a t! ce e.te acea.taY Dar .1 41.1@ toate ace.tea de/o 'arte ! .1 "ede@ dac1 nu ./ar 'utea crede c1 tu e t! .!2ur c1 nu eJ!.t1 n!c! o contrad!cL!e Gntre o'!n!!4e acce'tate a4e Mater!a4! t!4or ! .cr!er!4e 'ro0eL!4orY HYLAS( Sunt, Gntr/ade"1r8 PHILONOUS( TreEu!e GnLe4ea.1 'artea !.tor!c1 a Scr!'tur!! Gntr/un .en. .!@'4u, or! Gntr/un .en. @eta0!9!c ! !e !t d!n co@unY HYLAS( Gn .en.u4 .!@'4u, 01r1 Gndo!a418 PHILONOUS( Atunc! c#nd Mo!.e "orEe te de '4ante, '1@#nt, a'1 etc, ca 0!!nd create de Du@ne9eu, nu cre9! tu c1 4ucrur!4e .en.!E!4e de oE!ce! .e@n!0!cate de ace.te cu"!nte .unt .u2erate 0!ec1ru! c!t!tor care +aEar n/are de 0!4o.o0!eY HYLAS( Nu 'ot .1 nu cred8 PHILONOUS( ! oare doctr!na @ater!a4!.t1 nu nea21 eJ!.tenLa rea41 a tuturor !de!4or .au 4ucrur!4or 'erce'ute 'r!n .!@Lur!Y>% 220
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

HYLAS( A@ ! recuno.cut acea.ta8 PHILONOUS( CreaL!a, a adar, con0or@ doctr!ne! @ater!a4!.te, nu a 0o.t creaL!a unor 4ucrur! .en.!E!4e, care au doar o eJ!.tenL1 re4at!"1, c! a anu@!tor natur! necuno.cute, care au o eJ!.tenL1 aE.o4ut1, Gn care CreaL!a a 'utut 0! ter@!nat18 HYLAS( Ade"1rat8 PHILONOUS( Nu e.te dec! e"!dent c1 ace!a care a.ertea91 eJ!.tenLa @ater!e! d!.t!n2 .en.u4 c4ar ! .!@'4u a4 re4at1r!! 4u! Mo!.e, cu care noL!un!4e 4or .unt aE.o4ut !nco@'at!E!4e ! c1, Gn 4ocu4 ace.te!a, ne !@'un nu t!u ce, ce"a deo'otr!"1 de ne!nte4!2!E!4 'entru e! Gn ! ! ! 'entru @!neY HYLAS( Nu te 'ot contra9!ce8 PHILONOUS( Mo!.e ne "orEe te de.'re creaL!e8 CreaL!a a ceY A unor Wu!dd!t1L! necuno.cute, a unor c!rcu@.tanLe .au substraturiO Nu, de.!2ur, c! a unor 4ucrur! e"!dente 'entru .!@Lur!8 TreEu!e @a! Gnt#! .1 reconc!4!e9! acea.ta cu o'!n!!4e ta4e, dac1 e.te .1 te a te'L! ca eu .1/L! acce't o'!n!!4e8 HYLAS( V1d c1 @1 'oL! ataca cu 'ro'r!!4e @e4e ar@e8 PHILONOUS( C#t de.'re e@isten a absolut, ./a cuno.cut oare "reodat1 o noL!une @a! .earE1d1 dec#t acea.taY

Ce"a at#t de aE.tract ! de ne!nte4!2!E!4 Gnc#t tu a! recuno.cut Gn @od c!n.t!t c1 nu 'oL! conce'e ! cu at#t @a! 'uL!n .1 'oL! eJ'4!ca "reun 4ucru 'r!n acea.ta8 Dar, ad@!L#nd c1 @ater!a eJ!.t1 ! c1 noL!unea de eJ!.tenL1 aE.o4ut1 e.te 4a 0e4 de 4!@'ede ca 4u@!na 9!4e!, 0ace acea.ta @a! cred!E!41 CreaL!aY Nu a 0urn!9at acea.ta Ate!4or ! necred!nc!o !4or d!n toate e'oc!4e ce4e @a! '4au9!E!4e ar2u@ente G@'otr!"a CreaL!e!Y C1 .uE.tanLa cor'ora41, care are o eJ!.tenL1 aE.o4ut1 Gn a0ara @!nL!! .'!r!te4or, ar 'utea 0! 'rodu.1 d!n n!@!c><, 'r!n .!@'4a "o!nL1 a .'!r!tu4u!, a 0o.t con.!derat ca un 4ucru cu totu4 contrar or!c1re! raL!un!, un 4ucru at#t de !@'o.!E!4 ! de aE.urd Gnc#t nu nu@a! ce! @a! ce4eEr! d!ntre ant!c!, c! c+!ar d!0er!L! 0!4o.o0! cre t!n! ! @odern! au .ocot!t c1 @ater!a e.te coetern1 cu D!"!n!tatea8 Pune toate ace.tea 4a un 4oc ! Oudec1 a'o! dac1 Mater!a4!.@u4 G! d!.'une 'e oa@en! .1 cread1 Gn creaL!a 4ucrur!4or8 HYLAS( M1rtur!.e.c, P+!4onou., c1 nu cred c1 G! 'oate d!.'une8 Acea.t1 oE!ecL!e 'r!"!nd crea ia e.te u4t!@a 'e care a@ cre9ut c1 L!/o 'ot aduceT ! treEu!e .1 recuno.c c1 ! ./a r1.'un. Gntr/un @od 4a 0e4 de .at!.01c1tor ca ! Gn ca9u4 ce4or4a4te oE!ecL!!8 N!@!c nu @a! r1@#ne acu@ %%6
GEORGE $ERBELEY

de E!ru!t dec#t un 0e4 de a"er.!une !neJ'4!caE!41 ce .!@t Gn @!ne 0aL1 de o'!n!!4e ta4e>=8 PHILONOUS( C#nd un o@ e.te do@!nat, 01r1 a t! de ce, de o 4atur1 a 'roE4e@e!, nu cre9! tu c1 a!c! nu e.te a4tce"a dec#t e0ectu4 'reOudec1L!!, care n!c!odat1 nu Gncetea91 .1 .e ata e9e de o'!n!!4e "ec+! ! Gnr1d1c!nateY !, Gntr/ade"1r, Gn acea.t1 'r!"!nL1 nu 'ot ne2a c1 cred!nLa Gn @ater!e are un 0oarte @are a"antaO a.u'ra o'!n!e! contrare, Gn 0aLa oa@en!4or cu o educaL!e .a"ant18 HYLAS( Cred c1 'are a 0! a a cu@ .'u!8 PHILONOUS( S're a contraEa4an.a, dec!, acea.t1 'reOudecat1, .1 arunc1@ Gn ta4eru4 Ea4anLe! @ar!Le a"antaOe 2enerate de cred!nLa Gn I@ater!a4!.@, at#t Gn ceea ce 'r!"e te re4!2!a, c#t ! t!!nLa u@an18 EJ!.tenLa 4u! Du@ne9eu ! !ncoru't!E!4!tatea .u04etu4u!>?, ace.te @ar! art!co4e de cred!nL1 a4e re4!2!e!, nu .unt e4e do"ed!te cu cea @a! c4ar1 ! ne@!O4oc!t1 e"!denL1Y C#nd a0!r@ eJ!.tenLa 4u! Dumne7eu, nu GnLe4e2 o cau91 2enera41 ! oE.cur1 a 4ucrur!4or, de.'re care nu a"e@ n!c! o conce'L!e, c! 'e Dumne7eu Gn .en.u4 .tr!ct ! 'ro'r!u a4 cu"#ntu4u!, o 0!!nL1 a c1re! .'!r!tua4!tate, o@n!'re9enL1, 'ro"!denL1, o@n!.c!enL1, 'utere !n0!n!t1 ! Eun1tate .unt 4a 0e4 de e"!dente ca eJ!.tenLa 4ucrur!4or .en.!E!4e, de care IGn 'o0!da 'retenL!!4or 0a4ac!oa.e ! a Gndo!e4!4or a0ectate a4e .ce't!c!4orK nu a"e@ @a! @ar! @ot!"e .1 ne Gndo!@ dec#t de 'ro'r!a noa.tr1 eJ!.tenL1>>8 A'o!, Gn ceea ce 'r!"e te t!!nLe4e u@ane ! 0!4o.o0!a natur!!, 4a ce Gncurc1tur!, 4a ce oE.cur!t1L! ! contrad!cL!! nu !/a condu. 'e oa@en! cred!nLa Gn @ater!eU Ca .1 nu .'une@ n!@!c de.'re nenu@1rate4e d!.'ute 'r!"!nd Gnt!nderea, cont!nu!tatea, o@o2en!tatea, 2reutatea, d!"!9!E!4!tatea etc8 Nu 'ret!nd e! .1 eJ'4!ce toate 4ucrur!4e 'r!n cor'ur! care acL!onea91 a.u'ra cor'ur!4or, Gn con0or@!tate cu 4e2!4e @! c1r!!Y $a @a! @u4t, ad@!L#nd c1 nu eJ!.t1 n!c! o d!0!cu4tate Gn conc!4!erea noL!un!! de eJ!.tenL1 !nert1 cu aceea de cau91, or! Gn conce'erea @odu4u! Gn care un acc!dent ./ar 'utea tran.@!te de 4a un cor' 4a a4tu4, au 0o.t e! ca'aE!4!, cu toate ace.te teor!! tra.e de '1r ! .u'o9!L!! eJtra"a2ante, .1 aOun21 4a 'roducerea @ecan!c1 a "reunu! cor' an!@a4 .au "e2eta4Y Pot e! .1 eJ'4!ce 'r!n 4e2!4e @! c1r!! .unete4e, 2u.tur!4e, @!ro.ur!4e .au cu4or!4e, or! cur.u4 re2u4at a4 4ucrur!4orY Au eJ'4!cat e! 'r!n 'r!nc!'!! 0!9!ce 'ro'r!et1L!4e ! !n"ent!"!tatea 0!e ! a4e ce4or @a! @!c! '1rL! a4e un!"er.u4u!Y>; Dar 41.#nd de/o 'arte @ater!a ! cau9e4e cor'ora4e ! ad@!L#nd eJc4u.!" e0!c!enLa unu! .'!r!t aE.o4ut 222
TREI DIALOGURI INTRE HYLAS SI PHILONOUS

'er0ect, nu .unt toate e0ecte4e natur!! .!@'4e ! !nte4!2!E!4eY Dac1 fenomenele nu .unt n!@!c a4tce"a dec#t idei, Du@ne9eu e.te spirit, 'e c#nd @ater!a e.te o eJ!.tenL1 4!'.!t1 de !nte4!2enL1 ! care nu 'erce'e8 Dac1 0eno@ene4e de@on.trea91 o 'utere ne4!@!tat1 Gn cau9a 4or, e.te 'entru c1 Du@ne9eu e.te act!" ! o@n!'otent, 'e c#nd @ater!a e.te o @a.1 !nert1>78 Dac1 ord!nea, re2u4ar!tatea ! ut!4!tatea 0eno@ene4or nu 'oate 0! n!c!odat1 GndeaOun. de ad@!rat1, e.te 'entru c1 Du@ne9eu e.te !n0!n!t de GnLe4e't ! 're"191tor, 'e c#nd @ater!a e.te 4!'.!t1 de or!ce !n"ent!"!tate ! !ntenL!e8 Ace.tea Gn @od .!2ur 're9!nt1 @ar! a"antaOe Gn fi7ic& Ca .1 nu oE.er"1@ c1 a're+en.!unea une! D!"!n!t1L! d!.tante G! d!.'une Gn @od natura4 'e oa@en! 4a ne24!OenL1 Gn acL!un!4e 4or morale, Gn care e! ar 0! @a! 're"191tor! dac1 4/ar .ocot! 'e Du@ne9eu ne@!O4oc!t 're9ent ! acL!on#nd a.u'ra .'!r!te4or 4or 01r1 !nter'unerea @ater!e! .au a unor cau9e .ecunde necu2et1toare>:8 Gn metafi7ic, a'o!, ce de d!0!cu4t1L! 'r!"!nd ent!tatea aE.tract1, 0or@e4e .uE.tanL!a4e, 'r!nc!'!!4e +!4ar+!ce, natur!4e '4a.t!ce, .uE.tanLa ! acc!dentu4, 'r!nc!'!u4 !nd!"!duaL!e!, 'o.!E!4!tatea @ater!e! de a 2#nd!;&, or!2!nea !de!4or, @odu4 Gn care dou1 .uE.tanLe !nde'endente, at#t de d!0er!te, ca spiritul ! materia, ar 'utea .1 acL!one9e @utua4, una a.u'ra a4te!aU Ce de d!0!cu4t1L!, 9!c, ! .tud!! 01r1 .0#r !t cu 'r!"!re 4a ace.tea ! 4a a4te nenu@1rate c+e.t!un! de 0e4u4 ace.ta nu ar 0! e"!tate dac1 a@ 're.u'une;6 c1 nu eJ!.t1 dec#t .'!r!te ! !de!Y C+!ar ! matematica Gn.1 !, dac1 a@ Gn41tura eJ!.tenLa aE.o4ut1 a 4ucrur!4or Gnt!n.e, de"!ne @a! c4ar1 ! @a! .!@'41T ce4e @a! ocante 'aradoJur! ! ce4e @a! Gnc#4c!te .'ecu4aL!! Gn ace.te t!!nLe re9u4t1 d!n d!"!9!E!4!tatea !n0!n!t1 a une! Gnt!nder! 0!n!te, care de'!nde de acea.t1 .u'o9!L!e8 Dar de ce .1 !n.!.t1@ a.u'ra t!!nLe4or 'art!cu4areY Oare acea o'o9!L!e 0aL1 de t!!nL1 Gn 2enera4 nu e.te c41d!t1 'e aceea ! 0rene9!e a .ce't!c!4or ant!c! ! @odern!Y ! 'oL! aduce 0!e ! nu@a! un .!n2ur ar2u@ent G@'otr!"a rea4!t1L!! 4ucrur!4or cor'ora4e .au Gn 0a"oarea !2nor1r!! 'ro0unde a natur!! 4or care .1 nu 're.u'un1 c1 rea4!tatea 4or con.t1 d!ntr/o eJ!.tenL1 aE.o4ut1 eJter!oar1Y Toc@a! ace.te! .u'o9!L!! ! .e acord1 cre9are Gn ca9u4 .c+!@E1r!! cu4or!4or 4a 2#tu4 unu! 'oru@Ee4 .au a4 a'arente! .tr#@E1r! a "#.4e! "#r#te Gn a'18 Dar a.e@enea oE!ecL!! d!.'ar dac1 nu

.u.L!ne@ eJ!.tenLa unor 'rotot!'ur! aE.o4ute eJter!oare, c! '4a.1@ rea4!tatea 4ucrur!4or Gn !de!, 04otante, Gntr/ ade"1r, ! .c+!@E1toare, Gn.1 care nu .e .c+!@E1 4a Gnt#@'4are, c! 'otr!"!t ord!n!! 0!Je a natur!!8 C1c! 223
GEORGE $ERBELEY

Gn acea.ta con.t1 acea con.tanL1 ! ade"1r a4 4ucrur!4or, care ne d1 .!2uranL1 Gn toate 'roE4e@e4e "!eL!! ! ne 'er@!te .1 d!.t!n2e@ ceea ce e.te real Gn "eden!!4e de9ordonate a4e 0ante9!e!8 HYLAS( Sunt de acord cu tot ce a! .'u. acu@ ! treEu!e .1 @1rtur!.e.c c1 n!@!c nu @1 'oate Gnc4!na @a! @u4t .1 G@Er1L! e9 o'!n!a ta dec#t a"antaOe4e 'e care "1d c1 Ie 're9!nt18 Sunt 4ene d!n 0!re, !ar acea.ta ar 'utea 0! un 0oarte @are neaOun. Gn cunoa tere;%8 C#te Gndo!e4!, c#te !'ote9e, c#te 4aE!r!ntur! Gn e41toare, c#te c#@'ur! de d!.'ut1, ce ocean de 0a4.1 Gn"1L1tur1 ar 'utea 0! e"!tate 'r!n acea.t1 un!c1 noL!une de 4materialisml PHILONOUS( Ce ne @a! r1@#ne acu@ de 01cut, 4a ur@a ur@e!Y GL! a@!nte t! c1 @!/a! 'ro@!. .1 G@Er1L! e9! acea o'!n!e care, du'1 eJa@!nare, L! .e "a '1rea cea @a! con0or@1 cu Eunu4/.!@L ! cea @a! de'arte de scepticism& Acea.ta e.te, du'1 'ro'r!a ta dec4araL!e, aceea care nea21 @ater!a .au eJ!.tenLa aE.o4ut1 a 4ucrur!4or cor'ora4e8 Dar acea.ta nu/! totu4T aceea ! noL!une a 0o.t "er!0!cat1 Gn d!"er.e @odur!, a 0o.t 'r!"!t1 d!n 'uncte de "edere d!0er!te, a 0o.t ur@1r!t1 Gn con.ec!nLe4e .a4e, !ar toate oE!ecL!!4e G@'otr!"a c! au 0o.t c4ar!0!cate8 Poate 0! o @a! @are e"!denL1 de.'re ade"1ru4 e!Y Ar 0!, oare, 'o.!E!4 ca, Gn 'o0!da .e@ne4or de ade"1r, o o'!n!e .1 0!e, totu !, 0a4.1Y HYLAS( Deoca@dat1 @1 dec4ar .at!.01cut Gn toate 'r!"!nLe4e8 Dar ce 2aranL!e 'ot a"ea c1 "o! a"ea Gntotdeauna ace4a ! a.ent!@ent de'4!n 0aL1 de o'!n!a ta ! c1 n!c! o oE!ecL!e ne're"19ut1 .au "reo d!0!cu4tate nu .e "a !"! de acu@ Gnco4oY PHILONOUS( S'une/@!, H54a., Gn a4te ca9ur!, d!n @o@ent ce o c+e.t!une e.te Gn @od e"!dent 'roEat1, GL! !nter9!c! a.ent!@entu4 'e @ot!" c1 .unt 'o.!E!4e Gn "!!tor oE!ecL!! .au d!0!cu4t1L!Y Oare d!0!cu4t1L!4e 'u.e Gn e"!denL1 de doctr!na cant!t1L!4or !nco@en.uraE!4e, a un2+!u4u! de contact, a a.!@'tote4or 4a 4!n!!4e curEe, or! a4te4e de 0e4u4 ace.ta, .unt .u0!c!ente ca .1 te 0ac1 .1 0!! G@'otr!"a de@on.traL!e! @ate@at!ceY Sau nu "e! da cre9are 'ro"!denLe! d!"!ne d!n cau91 c1 'ot 0! une4e 4ucrur! 'art!cu4are 'e care nu t!! cu@ .1 4e conc!4!e9! cu eaY Dac1 eJ!.t1 d!0!cu4t1L! care 'r!"e.c I@ater!a4!)@u4, eJ!.t1 Gn ace4a ! t!@' do"e9! d!recte ! e"!dente Gn 0a"oarea 4u!8 Dar c#t 'r!"e te eJ!.tenLa @ater!e!, nu eJ!.t1 n!c! o 'roE1, !ar G@'otr!"a e! oE!ecL!!4e .unt @u4t @a! nu@eroa.e ! !n.ur@ontaE!4e8 Dar unde .unt ace4e enor@e d!0!cu4t1L! a.u'ra c1rora !n.! t!Y Va!U M nu t!! n!c! unde .unt ! n!c! care .unt, c! 224
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

doar ce"a ce ./ar 'utea Gnt#@'4a de acu@ Gnco4o8 Dac1 ace.ta e.te un @ot!" .u0!c!ent .'re a/L! !nter9!ce a.ent!@entu4 de'4!n, atunc! n!c!odat1 nu/6 "e! da "reune! 'ro'o9!L!!, or!c#t de c4ar ! de te@e!n!c de@on.trat1 ar 0! ea8 HYLAS( M/a! con"!n., P+!4onou.8 PHILONOUS( S're a te Gnar@a Gn.1 contra tuturor oE!ecL!!4or "!!toare, L!ne @!nte doar at#t( c1 ceea ce co@Eate 4a 0e4 de tare dou1 o'!n!! contrad!ctor!! nu 'oate 0! do"ad1 contra n!c! une!a d!ntre e4e8 A adar, or! de c#te or! Gnt#4ne t! "reo d!0!cu4tate, Gncearc1 dac1 G! 'oL! 21.! .o4uL!a Gn !'ote9a Mater!a4! t!4or8 Nu te 41.a a@12!t de cu"!nte, c! .ondea91/L! 'ro'r!!4e 2#ndur!8 Iar Gn ca9u4 Gn care nu o 'oL! c4ar!0!ca cu aOutoru4 Mater!a4!.@u4u! e.te 4!@'ede c1 nu 'oate 0! o oE!ecL!e G@'otr!"a I@ater!a4!.@u4u!8 Dac1 a! 0! 'rocedat tot t!@'u4 con0or@ ace.te! re2u4!, 'roEaE!4 a! 0! 0o.t .cut!t de r!.!'a de o.enea41 Gn .co'u4 de a/@! aduce oE!ecL!!T c1c!, d!n toate d!0!cu4t1L!4e 0or@u4ate de t!ne, @1 Gndo!e.c c1/@! 'oL! ar1ta una care .1 0!e eJ'4!cat1 'r!n eJ!.tenLa @ater!e!T Ea @a! @u4t, care .1 nu 0!e Gnc1 ! @a! ne!nte4!2!E!41 cu dec#t 01r1 acea.t1 !'ote91 !, Gn con.ec!nL1, .1 nu 0!e @a! de2raE1 !mpotri)a dec#t pentru eJ!.tenLa @ater!e!8 TreEu!e .1 eJa@!ne9! Gn 0!ecare ca9 'art!cu4ar dac1 d!0!cu4tatea 'ro"!ne rea4@ente d!n none@isten a materiei& Dac1 nu, a! 'utea 4a 0e4 de E!ne .1 ar2u@ente9! de 'e 'o9!L!a d!"!9!E!4!t1L!! !n0!n!te a Gnt!nder!! G@'otr!"a 're t!!nLe! D!"!ne, ca ! G@'otr!"a I@ater!a4!.@u4u!8 ! totu !, dac1 GL! a@!nte t!, "e! 21.! c1 ace.ta a 0o.t ade.ea, dac1 nu Gntotdeauna, ca9u4 Gn d!.cuL!a noa.tr18 TreEu!e, de a.e@enea, .1 te 0ere t! .1 ar2u@ente9! Gn 0e4u4 unu! petitio principii& Oa@en!! .unt 'red!.'u ! .1 .'un1 c1 .uE.tanLe4e necuno.cute treEu!e .1 0!e con.!derate 4ucrur! rea4e @a! de2raE1 dec#t !de! Gn .'!r!te4e noa.treT dar c!ne 'oate totu ! .'une c1 .uE.tanLa eJter!oar1 necu2et1toare 'oate contr!Eu! ca o cau91 .au !n.tru@ent 4a 'roducerea !de!4or noa.treY Nu .e Ea9ea91 Gn.1 ace.t raL!ona@ent 'e .u'o9!L!a c1 eJ!.t1 a.t0e4 de .uE.tanLe eJter!oareY Iar a 're.u'une acea.ta nu e.te petitio principiil Dar @a! 're.u. de toate '19e te/te .1 nu 0!! a@12!t de ace4 .o0!.@ ord!nar nu@!t ignoratio elenchi:J& Ade.ea tu a! "orE!t de 'arc1 2#ndea! c1 eu .u.L!n noneJ!.tenLa 4ucrur!4or .en.!E!4e, 'e c#nd Gn rea4!tate n!@en! nu 'oate 0! @a! .!2ur de eJ!.tenLa 4or dec#t @!neT tu era! ce4 care .e Gndo!aT ar treEu! .1 .'un care 4e ne2a cate2or!c8 Or!ce 4ucru care e.te "19ut, 'a4'at, au9!t .au 'erce'ut Gn "reun 0e4 'r!n .!@Lur! e.te, 225
GEORGE $ERBELEY

con0or@ 'r!nc!'!!4or 'e care 4e G@'1rt1 e.c, o eJ!.tenL1 rea41, dar nu ! du'1 'r!nc!'!!4e ta4e8 A@!nte te/L! c1 @ater!a a c1re! eJ!.tenL1 o .u.L!nea! e.te un ce"a necuno.cut Idac1 'oate 0! de 0a't nu@!t1 ce)a' care e.te tota4 de.'u!at1 de ca4!t1L! .en.!E!4e;= ! nu 'oate 0! n!c! 'erce'ut1 'r!n .!@Lur!, n!c! GnLe4ea.1 cu @!ntea;?8 A@!nte te/L! c1 nu eJ!.t1 "reun oE!ect care .1 0!e tare4e .au @oa4e4e, ca4du4 .au rece4e, a4Ea.tru4 .au a4Eu4, rotundu4 .au

'1tratu4 etc8 C1c! de.'re toate ace.te 4ucrur! eu a0!r@ c1 eJ!.t1, de !, Gntr/ade"1r, ne2 c1 e4e au o eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de aceea de a 0! 'erce'ute, or! c1 eJ!.t1 Gn a0ara "reunor .'!r!te, or!care ar 0! ace.tea;>8 G#nde te/te 4a ace.te a.'ecte, eJa@!nea91/4e cu atenL!e ! nu 4e '!erde n!c!odat1 d!n "edere8 A4t0e4 nu "e! GnLe4e2e cu@ .e 'une 'roE4e@a, !ar 01r1 acea.ta oE!ecL!!4e ta4e "or 0! Gntotdeauna de'arte de .uE!ect !, Gn 4oc .1 "!9e9e o'!n!!4e @e4e, "or "!9a Icu@ nu o dat1 ./a Gnt#@'4atK 'ro'r!!4e ta4e o'!n!!;;8 HYLAS( Sunt oE4!2at .1 @1rtur!.e.c, P+!4onou., c1 n!@!c, 'are/.e, nu @/a G@'!ed!cat @a! @u4t .1 0!u de aceea ! '1rere cu t!ne dec#t toc@a! acea.t1 punere gre3it a problemei& V19#nd c1 ne2! @ater!a, 4a o 'r!@1 'r!"!re a@ 0o.t tentat .1/@! Gnc+!'u! c1 ne2! eJ!.tenLa 4ucrur!4or 'e care 4e "ede@ ! '!'1!@, dar du'1 ce a@ re04ectat, a@ aOun. 4a conc4u9!a c1 nu a"ea@ n!c! un te@e! .1/@! Gnc+!'u! acea.ta8 Dar ce/a! crede dac1 a@ '1.tra nu@e4e materie ! 4/a@ a'4!ca 4ucrur!4or .en.!E!4eY Pute@ 0ace acea.ta 01r1 n!c! o .c+!@Eare Gn '1rer!4e ta4e !, crede/@1, ar 0! un @!O4oc de a te reconc!4!a cu une4e 'er.oane;7 care 'ot 0! @a! ocate de o !no"aL!e Gn cu"!nte dec#t Gn o'!n!e8 PHILONOUS( D!n toat1 !n!@aT '1.trea91 cu"#ntu4 materie ! a'4!c1/6 oE!ecte4or .!@Lur!4or, dac1 GL! '4ace, cu cond!L!a de a nu/! atr!Eu! "reo eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de aceea de a 0! 'erce'ute8 Nu @1 "o! certa n!c!odat1 cu t!ne d!n cau9a une! eJ're.!!8 $aterie .au substan material .unt ter@en! !ntrodu ! de 0!4o.o0! !, Gn .en.u4 Gn care G! 0o4o.e.c e!, !@'4!c1 un 0e4 de !nde'endenL1 .au de eJ!.tenL1 d!.t!nct1 de aceea de a 0! 'erce'ut1 de .'!r!tT dar ter@en!! nu .unt n!c!odat1 0o4o.!L! de oa@en!! de r#ndT .au, dac1 .unt "reodat1 0o4o.!L!, e.te .'re a .e@n!0!ca oE!ecte4e ne@!O4oc!te a4e .!@Lur!4or8 S/ar 'utea crede, a adar, c1 at#ta "re@e c#t .unt '1.trate nu@e4e tuturor 4ucrur!4or 'art!cu4are, ca ! ter@en!! sensibil, substan , corp, stof ! a4te4e de 0e4u4 ace.ta, cu"#ntu4 materie nu "a !ntra n!c!odat1 Gn "orE!rea co@un1;:8 Iar Gn d!.cur.ur!4e 0!4o.o0!ce .e 'are c1 4ucru4 ce4 @a! Eun ar 0! .1 0!e cu totu4 '1r1.!t, de "re@e ce 226
TREI DIALOGURI NTRE HYLAS I PHILONOUS

'oate c1 nu eJ!.t1 ce"a care .1 0! 0a"or!9at ! .1 0! Gnt1r!t @a! @u4t Gnc4!naL!a de'ra"at1 a .'!r!tu4u! .'re ate!.@ dec#t 0o4o.!rea ace.tu! ter@en 2enera4 ! con0u98 HYLAS( E! E!ne, P+!4onou., dar de "re@e ce eu .unt 2ata .1 renunL 4a noL!unea de .uE.tanL1 necu2et1toare eJter!oar1 .'!r!tu4u!, cred c1 nu .e cade .1/@! ne2! 'r!"!4e2!u4 de a 0o4o.! cu"#ntu4 materie a a cu@ G@! '4ace, a'4!c#ndu/6 4a o co4ecL!e de ca4!t1L! .en.!E!4e care eJ!.t1 doar Gn .'!r!t8 Recuno.c de.c+!. c1 nu eJ!.t1 n!c! o a4t1 .uE.tanL1, Gn .en. .tr!ct, dec#t spiritul& Dar @/a@ oE! nu!t at#t de @u4t cu ter@enu4 materie Gnc#t nu t!u cu@ @/ a 'utea 4!'.! de e48 A .'une c1 nu eJ!.t1 materie Gn 4u@e e.te @ereu ocant 'entru @!ne8 S'une@ c1 nu eJ!.t1 materie dac1 'r!n ace.t ter@en .e GnLe4e2e o .uE.tanL1 necu2et1toare care eJ!.t1 Gn a0ara .'!r!tu4u!T dar dac1 'r!n materie .e GnLe4e2e un 4ucru .en.!E!4, a c1ru! eJ!.tenL1 con.t1 Gn aceea c1 e.te 'erce'ut, atunc! eJ!.t1 materie& Acea.t1 d!.t!ncL!e d1 ter@enu4u! o cu totu4 a4t1 turnur1, !ar oa@en!! GL! "or ado'ta @a! u or conce'L!!4e dac1 4e .unt 'ro'u.e Gn 0e4u4 ace.ta8 C1c!, Gn de0!n!t!", contro"er.a cu 'r!"!re 4a materie, Gn acce'L!unea .tr!ct1 a ter@enu4u!, nu are 4oc de 0a't dec#t Gntre t!ne ! 0!4o.o0!, a4e c1ror 'r!nc!'!!, recuno.c, nu .unt at#t de natura4 a'ro'!ate ! at#t de con0or@e Eunu4u!/.!@L a4 o@en!r!! ! S0!nte! Scr!'tur!, cu@ .unt a4e ta4e8 Nu dor!@ .au nu e"!t1@ ce"a dec#t Gn @1.ura Gn care contr!Eu!e .au 'are a contr!Eu! 4a 0er!c!rea .au nenoroc!rea noa.tr18 Dar ce au de/a 0ace 0er!c!rea .au nenoroc!rea, Eucur!a .au tr!.teLea, '41cerea .au durerea cu eJ!.tenLa aE.o4ut1 .au cu ent!t1L!4e necuno.cute care nu au n!c! o 4e21tur1 cu no!Y E.te e"!dent c1 4ucrur!4e ne 'r!"e.c doar Gn @1.ura Gn care ne '4ac .au ne d!.'4acT !ar e4e ne 'ot '41cea .au d!.'41cea doar Gn @1.ura Gn care .unt 'erce'ute8 Ma! de'arte, a adar, nu .unte@ !ntere.aL!T !ar '#n1 a!c! tu 4a ! 4ucrur!4e a a cu@ 4e/a! 21.!t8 EJ!.t1, totu !, ce"a nou Gn acea.t1 doctr!n18 E.te c4ar c1 eu nu @a! 2#nde.c acu@ ca 0!4o.o0!!, dar n!c! Gntru totu4 ca o@u4 de r#nd8 A "rea .1 t!u cu@ .tau 4ucrur!4e Gn acea.t1 'r!"!nL1, anu@e ce a! ad1u2at .au ce a! .c+!@Eat Gn o'!n!!4e @e4e de a4t1dat18 PHILONOUS( Nu 'ret!nd a 0! un !n.ta4ator de opinii noi& Str1dan!!4e @e4e t!nd doar .1 un!0!ce ! .1 'un1 Gntr/o 4u@!n1 @a! c4ar1 ace4 ade"1r care a 0o.t @a! Gna!nte G@'1rt1 !t de oa@en!! de r#nd ! de 0!4o.o0!, ce! d!nt#! 0!!nd de '1rere c1 acele lucruri pe care ei le percep nemiElocit sunt lucrurile reale, !ar ce!4a4L! c1 lucrurile nemiElocit percepute sunt
227
GEORGE $ERBELEY

idei care e@ist doar !n spiritm& Dou1 noL!un! care, 4uate G@'reun1, con.t!tu!e de 0a't .uE.tanLa a tot ceea ce a0!r@8 HYLAS( Mu4t1 "re@e nu a@ a"ut Gncredere Gn .!@Lur!4e @e4e76T @! .e '1rea c1 "edea@ 4ucrur!4e Gntr/o 4u@!n1 ceLoa.1 ! 'r!n 4ent!4e Gn e41toare8 Acu@ 4ent!4e4e au d!.'1rut ! o 4u@!n1 nou1 '1trunde Gn !nte4ectu4 @eu8 Sunt 0er@ con"!n. c1 "1d 4ucrur!4e Gn 0or@e4e 4or natura4e ! nu @1 @a! c+!nu!e.c Gn 'r!"!nLa natur!! 4or necuno.cute .au a eJ!.tenLe! aE.o4ute8 Acea.ta e.te .tarea Gn care @1 a04u Gn 're9ent, de !, de.!2ur, Gnc1 nu GnLe4e2 cu totu4 dru@u4 care @/a adu. a!c!8 Tu a! 'orn!t de 4a ace4ea ! 'r!nc!'!! de 4a care 'orne.c de oE!ce! acade@!c!!, carte9!en!!, ! @u4t1 "re@e @! ./a '1rut c1 .u.L!! .ce't!c!.@u4 4or 0!4o.o0!cT dar, Gn 0!na4, conc4u9!!4e ta4e .unt d!a@etra4 o'u.e conc4u9!!4or 4or7%8 PHILONOUS( Pr!"e te, H54a., a'a ace4e! 0#nt#n! arte9!ene cu@ L# ne te Gn .u., Gntr/o co4oan1 rotund1, 4a o anu@!t1 Gn14L!@e, Gn14L!@e 4a care .e .'ar2e ! cade Gnd1r1t Gn Ea9!nu4 de unde ./a Gn14LatT a.cen.!unea e!, ca ! coEor#rea .e 0ac du'1 aceea ! 4e2e un!0or@1 .au 'r!nc!'!u a4 gra)ita iei& EJact a a, ace4ea ! 'r!nc!'!!, care 4a

'r!@a "edere duc 4a .ce't!c!.@, ur@1r!te '#n1 4a un anu@!t 'unct G! readuc 'e oa@en! 4a Eunu4/.!@L8
NOTE 6 Gnc1 de 'e acu@ .e conturea91 noua .arc!n1 a @entoru4u! P+!4onou., aceea de a co@Eate un .ce't!c Gnr1!t8 % Ace.t =certainly8 G4 contra9!ce 'e H54a.( Gn.ea@n1 c1 e4 t!e totu ! ce"a, ! Gnc1 CGn @od .!2urF8 < Pa.aO care, ca ! a4te4e de @a! Oo., "a 0! .u.c!tat un enor@ !ntere. 4u! Bant, @are4e teoret!c!an a4 C4ucru4u! Gn .!neF, tota4 !nco2no.c!E!48 = Totu !, comparaison n2est pas raison:& Ca or!ce eJ'r!@are @eta0or!c1, co@'araL!a a"an.at1 de H54a. @a! de2raE1 .t#rne te con0u9!e dec#t .1 c4ar!0!ce rea4@ente ce"a8 Care .1 0!e C"e @#ntu4F auru4u! .au a4 0!eru4u!Y ,!eru4 are, Gn anu@!te cond!L!!, un C"e @#ntF( ru2!na8 Dar auru4Y ? =that it is impossible any real corporeal thing should e@ist in nature 8, Gn teJtu4 or!2!na4, de unde M Gn @od contrad!ctor!u M re9u4t1 totu ! c1, Gn 'o0!da 0a'tu4u! c1 nu ad@!te@ eJ!.tenLa "reunu! 4ucru @ater!a4 rea4 !n natura, eJ!.t1 natura Gn.1 !8 IneJ!.tenLa nu e.te dec! tota41, aE.o4ut18

%%7
NOTE > =and things immediately percei)ed are ideas8, 'ro'o9!L!e/c+e!e 'r!n care raL!ona@entu4 Eer3e4e5!an "!rea91 Gn .o0!.@, !dent!0!c#nd Gn @od arE!trar lucrul perceput cu ideea, 'entru c1 a a "rea 0!4o.o0u48 ; E.te de notat o atenuare 0aL1 de rad!ca4!.@u4 0or@u4e! @c est percipi d!n A Treatise concerning the Principles ofHuman Knowledge& A adar, ce! care .u.L!n c1 Dialogurile nu 0ac dec#t .1 eJ'4!c!te9e 'entru un @a! 4ar2 'uE4!c c!t!tor Tratatul nu au dre'tate, c1c! a!c! $er3e4e5 G ! re"!9u!e te de.tu4 de .e.!9aE!4 conce'L!a, Gn .co'u4 de a o 0ace @a! 'uL!n "u4neraE!41T nu "a renunLa de4oc 4a conce'L!a c1 4ucrur!4e eJ!.t1 doar Gn @1.ura Gn care .unt 'erce'ute, dar "a 0! @a! 'uL!n .canda4o. Gn 0or@u41r!4e .a4e, ad@!L#nd Gn 0!na4 co@'ro@!.ur! .ur'r!n91toare8 7 A0!r@aL!e/c+e!e Gn 'roce.u4 de obiecti)are a idealismului Gntre'r!n. de $er3e4e5 Gn Three dialogues ! care con.t!tu!e 'r!nc!'a4a deo.eE!re a ace.tora 0aL1 de Principiile cunoa3terii umane& : Ord!nea 4o2!c1 ar 0! 0o.t =percei)es, thinks, andacts8& 6& Ace.t 4aEor!o. 'roce. de creaL!e "a 0! ana4!9at, Gn date4e .a4e rea4e, de c1tre 2er@anu4 LudD!2 ,euerEac+, Gn Das Wesen des ,hristentums I67=>K8 6 V A0!r@aL!e care d!.tonea91 "1d!t cu ce4e a0!r@ate de $er3e4e5 Gn Tratatul despre principiile cunoa3terii umane& 6% =although we belie)e things to e@ist, which we do not percei)e8, a0!r@aL!e de o !@'ortanL1 a'arte Gn ace.te Dialoguri, care 'are .1 atace '!e9! 'r!nc!'!u4 d!n Tratat Icon.!derat Cdo2@at!cF de c1tre un!!K, ace4 esse est percipi de"en!t oarecu@ E4a9onu4 0!4o.o0!e! 4u! $er3e4e58 6< Ceea ce, 0!re te, nu 'oate 0! de4oc ade"1rat, 0a'tu4 c1 eJ!.t1 a9! o t!!nL1 E!ne de0!n!t1 a ace.tu! do@en!u M psihologia M !n0!r@#nd .'u.e4e ce4 'uL!n 'r!'!te a4e 4u! $er3e4e58 6= ,ra91 'ro4!J1 Gn @1.ura Gn care, e.te t!ut, $er3e4e5 'er"erte te .en.u4 GndeoE te ad@!. a4 unor ter@en!8 A4t@!nter!, ter@en!! notion ! idea .unt de'arte de a .e d!0erenL!a Gn @odu4 Gn care G! d!0erenL!a91 0!4o.o0u4 !r4ande98 6? =in being percei)able8, Gn teJtu4 or!2!na4, de ! 4o2!c ar 0! 0o.t .1 .e .'un1 in being percei)ed, dac1 H54a. nu ar c1uta Gn @od !ntenL!onat .1 .e d!.tanLe9e de ortodoJ!a Eer3e4e5!an18 6> Prec!9are e.enL!a41, care e.te E!ne de cuno.cut Gn eJ're.!a .a or!2!na41( C The -uestion hetween the $aterialists and me is not, whether things ha)e a real e@istence oul of the mind ofthis or that person, but whether they ha)e an absolute e@istence, distinct from being percei)ed by "od, and e@terior to all minds8& 6; Teoria imagina iei e.te unu4 d!n 'uncte4e ne"ra42!ce a4e .!.te@u4u! 4u! $er3e4e5, ace.t 0eno@en '.!+!c ne21.!ndu/ ! n!c!odat1 Gn .cr!er!4e .a4e o eJ'4!caL!e acce'taE!41, 0!4o.o0u4 e u#nd Gntotdeauna Gn .!@'4e de.cr!er! ! d!.t!ncL!! necon"!n21toare8 67 P.!+ana4!9a "a de@on.tra, totu !, 01r1 'ut!nL1 de t12ad1, Ca '!ece D!t+ t+e 'reced!n2 I888K tran.act!on. o0 our 4!"e.F Ia .e "edea, Gntre a4te4e, S!2@und ,reud, 4nterpretarea )iselor, traducere, 'rea@Eu4 4a "er.!unea Gn 4!@Ea ro@#n1 ! note de dr8 Leonard Ga"r!4!u, Ed!tura t!!nL!0!c1, $ucure t!, 6::<K8 6: Recunoa tere c4ar1 de c1tre $er3e4e5 a 'rocedeu4u! .1u 0a4ac!o., Gn .co'ur! de a.e@enea @1rtur!.!te cu candoare8

%%:
NOTE %& Conce'L!a dua4!.t1 care, Gntr/ade"1r, 'r!n CE!no@u4F e! .'!r!t/@ater!e, duce 4a un !@'a. !n.ur@ontaE!4, !@'a. care .e eJ'4!c1 'r!n 0a'tu4 c1 unu4 d!ntre ter@en! nu are o eJ!.tenL1 de .!ne .t1t1toare, ! n!c! @1car de'endent1, 0!!nd thoroughly a contri)ance& %6 Mod de a "edea ado'tat de I8 Bant ! de9"o4tat Gn a .a ,ritic a ra iunii practice I6;77K8 %% CZha)e no where said8,Gn teJtu4 or!2!na4, Gn 4oc de =4ne)ersaid8, cum ai fi 0o.t 0!re.c Gntr/un d!a4o2 rea4T dar .1 nu u!t1@ c1 $er3e4e5 d!a4o2a888 'e +#rt!e, .cr!!ndu/ ! d!a4o2ur!4e Gnc+!'u!te8 %< P4edoar!e .tr14uc!t1, care G! 0ace c!n.te Gn ca4!tatea .a, nede9@!nL!t1, de ad)ocatus Dei& %= P+!4onou. Gn.u ! Iad!c1 $er3e4e5K are 'reOudec1L!4e .a4e, !ncu4cate @etod!c de o anu@!t1 educaL!e ! de"en!te a.t0e4 naturale& %? Art!0!c!u retor!c a4 0!4o.ou4u!, Gn t!@' ce e.te cu totu4 e"!dent c1, 0aL1 de rad!ca4!.@u4 .1u !dea4!.t/.uE!ect!" d!n Tratat despre principiile cunoa3terii umane, Gn ace.t The third dialogue e4 a 01cut do! 'a ! Gna'o!, c1ut#nd .1 rec# t!2e o aud!enL1 '!erdut18 %> A .e "edea nota 7; de 4a Principiile cunoa3terii umane& %; Afoot / 6% Lo!! Q <&,=;: c@8 %7 Gn rea4!tate, ca9u4 .!.te@u4u! 4u! Co'ern!c nu are n!@!c de/a 0ace cu d!0or@!tatea a'arent1 a "#.4e! !ntrodu.e Gn a'1, $er3e4e5 '1r#nd a nu 0! 4a curent cu 4e2!4e re0racL!e! 4u@!n!!8 %: Or!ce ar r1.'unde P+!4onou., ace.ta e.te, Gn @u4te 'r!"!nLe, ade"1ru48 <& $er3e4e5 trece, .!.te@at!c, 4a re9o4"aJea 'roE4e@e! du'1 @etoda .a cuno.cut1, 'e care a@ nu@!t/o a4 .1u C'at a4 4u! Procu.tF8 De9nod1@#ntu4 e.te Gntotdeauna 're"!9!E!48 <6 Corect( =two other -uestions8, deoarece ! '#n1 acu@ tot GntreE1r! !/a 'u.8 S/ar '1rea c1 uneor! nu 0ace@ dec#t .1 c1ut1@ c+!c+!Le, dar ade"1ru4 e.te c1 ace4a care 2re e te Gn 4ucrur!4e @1runte 2re e te cu aceea ! u ur!nL1 ! Gn ce4e @ar!8 <% EJ're.!e ce treEu!e .1 0! a"ut o oarecare re9onanL1 Gn 2#nd!rea 4u! B8R8 Po''er, Gn n1.coc!rea ace4e! World J& << D!n ce4e .'u.e '#n1 a!c! re9u4t1 c1, de.!2ur 01r1 a/ ! da .ea@a, $er3e4e5 a4unec1 Gncetu4 cu Gncetu4 Gn 0or@u4a unu! 0!4o.o0 care M du'1 cu@ a@ "19ut M G! tre9ea cea @a! 'ro0und1 a"er.!une, S'!no9a, cu a .a ecuaL!e Deus si)e Katura& <= Gn @1.ura Gn care durerea e.te un .e@na4 de a4ar@1, cu un ro4 cert Gn autocon.er"area !nd!"!du4u!, ea e.te, d!@'otr!"1, o cert1 C'er0ecL!uneF8 <? Ce 0e4 de C.'!r!t 'urF, atunc! c#nd e.te ec+!"a4entu4 Gntre2u4u! un!"er., dec! ! a4 tuturor .'!r!te4or create, @1r2!n!te !

!@'ureY Contrad!cL!a e.te .tr!21toare 4a cer8 <> O eroare Gn de@on.traL!e Gn care .unt 4uate dre't 're@!.e n! te 'ro'o9!L!! nede@on.trate8 <; Iat1/ne d!n nou Gntr/o 9on1 a teJte4or 4u! $er3e4e5 care treEu!e .1/6 0! C.en.!E!4!9atF Gn @od cu totu4 deo.eE!t 'e Bant8 <7 Cto u.e .o@e ambages8, Gn teJtu4 or!2!na48

230
NOTE <: Gn or!2!na4( =4t is absolutely impossible, and a plain contradiction to suppose, any unthinking being shoude@ist without beingpercei)edby a mind8 /op&cit&, '8 %&&K8 =& GntreEare retor!c1 01r1 .en., d!n @o@ent ce or!ce au2@entare a 'uter!! de d!.cern1@#nt a unu! .!@L oarecare I"19, au9 etcK, !nd!0erent de !n.tru@entu4 0o4o.!t Gn ace.t .co', nu e4!@!n1 or2anu4 de .!@L re.'ect!", nu/6 Gn4ocu!e te cu a4tce"a, c! doar G! .'ore te ca'ac!tatea .'ec!0!c18 =6 Acea.t1 eJcentr!c!tate Eer3e4e5!ana @er!t1 con.e@nat1 'e 4!@Ea autoru4u!( C When 4 e@amine by my other senses a thing 4 ha)e seen, it is not in order to understand better the same obEect which : had percei)ed by sight, the obEect ofone sense not being percei)ed by the other senses 8 /op&cit&, '8 %&%K8 =% Punct de "edere "1d!t !n.'!rat d!n P4aton8 =< A@E!2u!tate deconcertant1( ce .t1 4a or!2!nea "ar!aL!e! !de!4or Gn GnLe4e.u4 4or Cnor@a4F InonEer3e4e5!anK .au a 4ucrur!4or/ !de!, ca e0ect a4 e"o4uL!e! natura4e ! a4 de9"o4t1r!! c!"!4!9aL!e! u@aneY Ce C.tatutF au, Gn .!.te@u4 4u! $er3e4e5, ace4e 4ucrur!/ !de! I.au !de!/4ucrur!K care, Gn @od !nconte.taE!4, au dre't de@!ur2 o@u4, .unt creaL!a o@u4u!( 4ocu!nLe, une4te, @a !n!, oE!ecte de art1 etcY == =any thing like an idea8, noL!une care con.t!tu!e o ade"1rat1 en!2@1 4a $er3e4e5( cu@ ! de ce =like an idea8O =? =obEects of imagination8, eJ're.!e !@'ro'r!eT corect( =products ofimagination 8& => EJ'ed!ere cu totu4 .u.'ect1 a 'roE4e@e!8 Gn rea4!tate, 0a'tu4 c1 @a! @u4L! !nd!"!9! 'ot 'erce'e ace4ea ! obiecte, Gn @1.ura Gn care .e aOun2e 4a conc4u9!a c1 a a .e 'etrec 4ucrur!4e, Gn.ea@n1 c1 eJ!.t1 rea4@ente oE!ecte Gn a0ara C.'!r!te4orF care 4e 'erce'8 $er3e4e5 nu are Gn.1 n!c! un !ntere. .1 a'ro0unde9e c+e.t!unea, 'e care doar .e 're0ace c1 o !2nor18 Ce"a @a! Oo., du'1 Eru!aOu4 're.o0!.t!c de r!2oare, 0!4o.o0u4 re!a 'roE4e@a Gn ter@en!! care G4 a"antaOea91, c1ut#nd ./o @!n!@a4!9e9e8 =; =aEfekted in like sort oftheir senses8, ca ! cu@ =their senses8 ar 0! ce"a deta aE!4 de oa@en!, ca ! cu@ .!@Lur!4e n/ar 0! 'arte !nd!.oc!aE!41 d!n !dent!tatea Gn.1 ! a 'er.oane!( the senses are myselfN Dec!, corect( CI 'erce!"e not E5 my .en.e., but E5 sense, as these senses are myself8& =7 Conc4u9!e c#t .e 'oate de d!.cutaE!41, 'e @ar2!nea unu! 0a't cu totu4 !@'o.!E!4, .!n2uru4 teren 'e care $er3e4e5 'oate cu4t!"a cu de9!n"o4tur1 !@'o.!E!4!t1L!4e 'ro"erE!a4e a4e .!.te@u4u! .1u @eta0!9!c8 =: E"!dent, eJ!.tenLa ideilor ca idei I!de!4e autent!ce, noL!un!4e, conce'te4eK G4 Gncurc1 0oarte @u4t 'e $er3e4e5, d!n @o@ent ce e4 4e/a dat un cu totu4 a4t .en., ace4a de 4ucrur!8 De a!c! ne2area .!.te@at!c1 IQ cerut1 de .!.te@K a aE.tract!91r!! ! a 'rodu.e4or ace.te!a( !de!4e 2enera4eT de a!c! eJc4u.!"a '4onOare a 0!4o.o0u4u! IGn teor!e, ce4 'uL!nK, Gn concret ! 'art!cu4ar8 ?& Recur.u4 .a4utar 4a !ntro.'ecL!e8 ?6 Dar, Gn @od 'ara4o2!.t!c, $er3e4e5 o@!te .1 'rec!9e9e c1 e.te "orEa de ceea ce e4 Gn.u ! GnLe4e2e 'r!n !de!, ad!c1 lucrurile reale, @ater!a4e8 CAcordu4F @ater!a4! t!4or e.te a.t0e4 oEL!nut tot 'r!n 0raud1 4o2!c18 ?% Gn rea4!tate, H54a. a atr!Eu!t 4u! P+!4onou. acea.t1 ne2aL!e( =Doth it not, therefore,fallow fromyourprinciples, thatno two cansee the same thingC8 /op& cit&, '8 %&=K8 Procedeu4 4u! P+!4onou. e.te de/a dre'tu4 o !n0racL!une de ord!n @ora48

%<6
NOTE ?< TentaL!a 4u! $er3e4e5 de a .e a.oc!a cu @ater!a4!.@u4 'are .1 nu 0!e una .u'er0!c!a41, conOunctura41, cu@ .e "a "edea de.tu4 de E!ne d!n 'a2!n!4e care ur@ea918 ?= Sur'r!n91toare trecere cu Eurete4e 'e.te toate ace4e a0!r@aL!! cate2or!ce a4e .a4e, con0or@ c1rora !de!4e IQ 4ucrur!4eK nu 'ot 0! n!c!decu@ conce'ute a eJ!.ta Gn a0ara .'!r!tu4u!8 A0!r@aL!!4e de acu@ G! .unt Gn4e.n!te de 0a'tu4 c1 0!4o.o0u4 "orEe te nu de idei, c! de obiecte I@od .o0!.t!c de a !e ! d!n Gncurc1tur1K, !ret4!c de care e4 Gn.u ! e.te con t!ent, du'1 cu@ .e 'oate con.tata @a! de'arte8 ?? Cu cond!L!a eJ're.1 ca H54a. .1 nu 0! c!t!t de4oc A Treatise ,oncerning the Principles ofHuman Knowledge& ?> Se 0ace a'e4 a!c!, Gntr/un @od ne'er@!., 4a Cade"1rur!F .taE!4!te de !nter4ocutor! Gn trecut, Gn cond!L!! cu totu4 d!0er!te8 Gn 0e4u4 ace.ta, E!neGnLe4e., .e Eate 'a.u4 'e 4oc, ne4u#ndu/.e Gn con.!deraL!e cu .er!o9!tate no!4e ar2u@ente contra& ?; S'ecu4aL!e .o0!.t!c1, de 0a't un .uEter0u2!u @en!t .1 duc1 4a e"!tarea r1.'un.u4u! 4a o GntreEare cu ade"1rat d!0!c!418 EJ!.t1 Gnc1 de @u4t t!@', 4a 0!4o.o0!, con"enL!a, de4oc GncuraOatoare Gn ceea ce 'r!"e te c1utarea ade"1ru4u!, ca oE4!2aL!a do"e9!! .1 re"!n1 ce4u! care a0!r@1 ! nu ce4u! care nea21( (i incumbit probatio -ui dicit non -ui negat2& ?7 PretenL!e aE.o4ut !rea4!9aE!418 ?: ,aEu4aL!e C4!Eer1F a 0!4o.o0u4u!, Gn .co'u4 "a4!d1r!! 'unctu4u! de "edere !@'u. de coordonate4e .!.te@u4u! .1u @eta0!9!c8 >& E.te "orEa ! Gn ace.t ca9 de !nca'ac!tatea 0unc!ar1 a o@u4u! de a concepe !n0!n!tu4, 'e care @a! de2raE1 G4 !ntu!e te "a2( 'r!nc!'a4a .a 4!@!t1 Gn 0aLa ne4!@!tatu4u!, a ne@1r2!n!r!!8 >6 (ctip, ter@en 2rece.c Q Gn a0ar1 de t!'8 Gn ter@!no4o2!a 4u! P4aton I ! a 4u! $er3e4e5K de.e@nea91 or!ce !@a2!ne I4ucruK care are un @ode4 Iar+et!'K8 (ctipal ! arhetipal .unt ter@en! ant!no@!c!88 >% Conc4u9!e de.!2ur E!9ar1, dar Gn ton cu 'ara4o2!.@e4e 4u! $er3e4e58 S'!r!tu4 cr!t!c a4 4u! H54a. "a a'1rea Gn cont!nuare cu totu4 toc!t, an!+!4at8 E4 nu .e @a! 'oate 're21t! dec#t 'entru o ca'!tu4are onoraE!41, oEL!n#nd Gn 0!na4 o conce.!e !@'ortant1, de@n1 de nu@e4e .1u /Hylas, de 4a 2r8 hyle 1 @ater!eK8 >< A4Eertu. Ma2nu. .u.L!nea Gn.1 c1, de 0a't, creatio estfacio ali-uis de nihilo IQ creaL!a e.te 0acerea a ce"a d!n n!@!cK8 A.u'ra ace.te! C'o.!E!4!t1L!F .t1ru!e Gnde4un2 G8S8,8 He2e4, Gndeo.eE! Gn Wissenschaft der Fogik I676%/676>K8 S're deo.eE!re de $er3e4e5, Gn.1, He2e4 e4o2!a .ce't!c!.@u48 >= P+!4onou. e.te a.t0e4 !n"!tat .1 C'.!+ana4!9e9eF acea a"er.!une C!neJ'4!caE!41F, oarecu@ !ncon t!ent1 a 4u! H54a. /=the knows noi whyOFK8 >? NoL!une cu totu4 contrad!ctor!e, !raL!ona41, care nea21 'ut!nLa '1catu4u!, c1c! e.te de cre9ut c1 Gn !ad nu .unt tr!@!.e tru'ur!4e, c! .u04ete4e '1c1toa.e, coru't!E!4e8 00 Ceea ce ne Gndre't1Le te d!n nou .1 oE.er"1@ c1 $er3e4e5 ader1, Gn 0ond, d!n ce Gn ce @a! c4ar, 4a ecuaL!a @eta0!9!c1 a 4u! S'!no9a( Deus si)e Katura& >; ,!9!ca nuc4ear1 conte@'oran1 .t1 @1rtur!e c1 ace.t 4ucru ./a reu !t, Gn 'o0!da scepticismului nedec4arat a4 4u! $er3e4e58 >7 =but matter an inert mass8, Gn teJtu4 or!2!na4, a0!r@aL!e cu totu4 neOu.t!0!cat1, cu@ a@ @a! a"ut oca9!a .1 ar1t1@8

232
NOTE >: ProE4e@1 re2#nd!t1 'e 4ar2 de Bant8 ;& ProE4e@1 de care .e ocu'1 a9!, Gn @od .'ectacu4o., teoret!c!en!! Inte4!2enLe! Art!0!c!a4e IC@a !n! care 2#nde.cFK, dar ! filosofia mentalului, cu a .a etern1 mind%body .au mind%brain problem& ;6 D!n '1cate I.au d!n 0er!c!reK, nu totu4 .e 'oate reduce 4a @eta0!9!ca .u'o9!L!e!, Gn .en.u4 c1 ar 0! 'o.!E!4 .1 tr1!@ Gntr/un un!"er. a4 !'ote9e4or 'ure ! ete@e8 ;% Where ignorance is bliss, it isfolly to be wiseO ;< RaL!ona@ent 0a4ac!o. care con.t1 d!n .uE.t!tu!rea conc4u9!e! de do"ed!t cu un enunL .!@!4ar8 CAr 0! de d!.cutat I888K dac1 toate .o0!.@e4e .e reduc 4a unu4 .!n2ur, 0unda@enta4, anu@e 4a ignoratio elenchi care, du'1 Ar!.tote4, ar 0! un 0e4 de ar+et!' a4 .o0!.@e4or8 Gnc4!n1@ a 0! de aceea ! '1rere, de "re@e ce or!ce .o0!.@ ne aEate de 4a .uE!ectu4 Gn d!.cuL!e, deter@!n#ndu/ne, 'r!n d!0er!te .uEter0u2!!, .1/6 !2nor1@F ILeonard Ga"r!4!u, $ic tratat de sofistic, Ed!tura IRI, $ucure t!, 6::>, ''8 6?6/6?%K8 ;= =-uite stripped ofall sensible -ualities8, Gn teJtu4 or!2!na4, eJ're.!e "1d!t '4eona.t!c1, Gn care -uite .e .u'ra'une 'e.te all& ;? Ceea ce, de.!2ur, e.te eJa2erat, de "re@e ce 'ot 0! GnLe4e.e =by the mind8 c+!ar ! aEeraL!!4e ! non.en.ur!4e, !nc4u.!" ce4e de t!'u4 CT+e $!2 $an2F8 ;> Gn 'o0!da ace4u! *emember, adre.at Cd!.c!'o4u4u!F .1u, P+!4onou. u!t1 c1 a a0!r@at c1 C!de!4eF I'entru e4, 4ucrur!4eK eJ!.t1 totu ! Gn a0ara .'!r!tu4u! oa@en!4or, e4e a"#nd o eJ!.tenL1 eJc4u.!" !nter!oar1 nu@a! Gn atotcu'r!n91toru4 .'!r!t .u're@ ICatotcu'r!n91torF e.te, Gn.1, adOect!" contrad!ctor!u c#nd e.te ra'ortat 4a In0!n!t, n!@en! ! n!@!c ne'ut#nd cu'r!nde In0!n!tu4K8 ;; =against your own notions8, Gn teJtu4 o0!c!a48 ;7 Pr!@e4e .cr!er! @eta0!9!ce a4e 4u! $er3e4e5 nu au 0o.t E!ne 'r!@!te toc@a! de 0!4o.o0!! de 4a care ace.ta a te'ta con.acrarea, Gntre care Sa@ue4 C4ar3e INorD!c+, 6>;?/Londra, 6;%:K8 Gn CL!0e o0 t+e Aut+orF d!n The Works of"eorge #erkeley, "o!8 I, c!t!@( CS+en t+e Pr!nc!'4e. o0 Hu@an BnoD4ed2e Dere 0!r.t 'uE4!.+ed, t+e !n2en!ou. te aut+or .ent co'!e. o0 t+e Dor3 to Dr8 C4ar3e and Mr8 S+!.ton8 S+at e00ect !t 'roduced u'on t+e 4atter, t+e reader @a5 'o..!E45 Ee enterta!ned D!t+ 4earn!n2 0ro@ +!. oDn Dord.( Me@o!r. o0 Dr8 C4ar3eF, 'a2e ;:/<6X CAnd 'er'a'. !t D!44 not Ee !@'ro'er, E5 Da5 o0 caut!on, to ta3e not!ce o0 t+e 'ern!c!ou. con.eWuence .uc+ @eta'+5.!ca4 .uEt!4t!e. +a"e .o@et!@e. +ad, e"en a2a!n.t co@@on .en.e and co@@on eJ'er!ence, a. !n t+e ca.e. o0 t+o.e t+ree 0a@ou. @en, Mon.8 Le!En!t9, Mr8 Loc3e, and M8 $er3e4e58 M \T+e 0!r.t !n +!. 're/e.taE4!.+ed Har@on5T t+e .econd !n t+e d!.'ute D!t+ L!@Eorc+ aEout Hu@an L!Eert58[ M And a. to t+e t+!rd na@ed, Mr8 $er3e4e5, +e 'uE4!.+ed, A8D8 6;6&, at DuE4!n, t+!. @eta'+5.!c not!on, t+at matter Da. not a real thing> na5, t+at t+e co@@on o'!n!on o0 !t. reality Da. 2roundee.., !0 not r!d!cu4ou.8 He Da. '4ea.ed to .end Dr8 C4ar3e and @5.e40, eac+ o0 u., a Eoo38 A0ter De +ad Eot+ 'eru.ed !t, I Dent to Dr8 C4ar3e, and d!.cour.ed D!t+ +!@ aEout !t to t+!. e00ectT t+at I, Ee!n2 not a @eta'+!.!c!an, Da. not aE4e to an.Der Mr8 $er3e4e5V. .uEt4e premises, t+ou2+ I d!d not at a44 Ee4!e"e +!. aE.urd conclusion8 I'8 IIK8 ;: $er3e4e5 .e Gn e4a( ter@en! ca materie .au material Ide eJ8, Gn GnLe4e.u4 de 'o.ta", Le.1tur! de tot 0e4u4, e4e@ente de con.trucL!e etc8K .unt a9! de u9 curent,

233
NOTE 4ao4a4t1 cu ce4 @a! de te@ut I'entru $er3e4e5K ter@en d!n acea.t1 cate2or!e( materie cenu3ie /grey matter'& 4t is a matter ofcornmon knowledgeO 7& Gnt#@'4area a 01cut ca Gn ace4a ! a8n, 6;6<, Gn care a'1reau a4e .a4e Three dialogues between Hylas and Philonous, .1 a'ar1 ! o carte a 0!4o.o0u4u! en24e9 Art+ur Co44!er IStee'4e Lan20ord, 6>7& /!d8 6;<%K, d!.c!'o4 a4 4u! Ma4eEranc+e, Gn care .e Cde@on.traF noneJ!.tenLa ! !@'o.!E!4!tatea 4u@!! eJter!oare8 76 CSent!@entF !ndu., du'1 cu@ e.te de cre9ut, de !n04uenta conce'L!e a 4u! R8 De.carte., 0oarte r1.'#nd!t1 ! Gn !n.u4e4e Er!tan!ce ! cu care $er3e4e5 a 01cut cuno t!nL1 Gnc1 d!n ado4e.cenL18 7% H54a. a'are Gn ace.t 0!na4 cu totu4 tran.0!2urat ! 'roEaE!4 c1 $er3e4e5 !/a Eote9at a.t0e4 'er.onaOu4 a"#nd Gn "edere nu nu@a! .uE.tant!"u4 2rece.c hyle IQ @ater!eK, c! ! nu@e4e ace4u! t#n1r nu@!t Hylas, 0!u4 re2e4u! @!t!c T+e!odo@a., d!.'1rut Gntr/o 9! de 4a !9"oru4 de unde aducea a'1T 4uat de n!@0e, H54a. a !ntrat Gn r#ndu4 ne@ur!tor!4or8

INDICE DE NUME
A$$AGNANO, N!co4a( 66; A$ELARD, P!erre( <& ALCAN, ,e4!J( 6& ANSELM DE CANTER$URY( <& ARISTOTEL( 6&, %>, <&, <7, 66<, %<< AYER, A40red Nu4e.( 6&,<6, 66; $ $ACON,,ranc!.( 6&:,666 $AGDASAR8N8( 66> $EAULAVON, G8( 6& $ERGSON, Henr5( 6><,6>> $ERBELEY, Geor2e( ;,7,:,%:,<&, <6,6&?,6&>,6&;,6&7,6&:,66&, 666, 66%, 66<, 66=, 66?, 66>, 66;, 667, 6>&, 6>6, 6>%, 6><, 6>=, 6>?, 6>>, 67>, 67;, 677, 67:,6:&,%%:,%<&,%<%,%<<,%<= $LACB$URN, S!@on( 6& $RUNO, G!ordano( 6&:,66? $UHLE( : CARNAP,Rudo40(<6 C*TEANU8S8( 66> CEXAR, Iu4!u( 6??,6?> CHANGEUH,N8/P( 66; CIORAN, E@!4( 66; CLARBE,Sa@ue4(;,%<< COLLIER, Art+ur( %<= COPERNIC(%&<,%<& CRICB, ,ranc!.( 66;,67; CXO$OR, M!+ae4a( 6& D DVALEM$ERT, Nean 4e Rond( 66; DAR SIN, C+ar4e.( 66; de SAUSSURE, ,erd!nand( <6 DESEY,No+n( 66> DESCARTES, ReneF( 6&, 6&;, 6&7, 666,66;,6><,6>=,6>?,67;,%<= DIDEROT, Den!.( 66; EINSTEIN,A4Eert(66?

%<?
INDICE DE NUME EPICUR( ;? EULER8Leonard( 6&7 ,EUER$ACH, LudD!2( 66;,%%: ,OUILLEE, A40red( 6&: ,RASER, Ca@'Ee44( 677 ,RAXER, Na@e. G8( 66> ,RESNEL, Au2u.t!n Nean( 6>< ,REUD, S!2@und( 66>,66;,%%: G

GALILEI, Ga4!4eo( 6&; GAVRILIU8Leonard( :,6&,<6,66>, 67;,%%:,%<< GHYBA, Mat!4a( 66? GOGOL, N!3o4a!( ; H HEGEL, G8S8,8( :,6&,677,%<% HEIDEGGER, Mart!n( 66; HELVETIUS, C4aude Adr!en( 66; HO$$ES(;?,6;% HUME, Da"!d( ;,666,66; HUYGHENS( 6>< HYLAS( 6>&,6><,6>=,6>? I IONESCU, Co@e! M!+a!( 66? IRINCISCHI, C1t14!na( 6& NAMES, S!44!a@( 66> NULIA,D!d!er(;, 6& NUNG,Car4Gu.ta"( 6<6 B BANT,E8(;,6&,66=,66?,667,6>>, %%7,%<&,%<< BERTESX,L8S8( 6& BEPLER, N8( 6>< LAPLACE8P8S8( 66;,6>< LEI$NIX, G8S8( 66>,6>?,%<< LO$ACEVSBI,N8I8( 66> LOCBE, No+n( <&,<6,6&;,666,6><, %<< M MAGNUS,A4Eert(%<% MALE$RANCHE, N8( 7, 6;<, 677, 6:&,%<= MANICHAEUS( 667 MARH8Bar4( 66; N NESTON, I.aac( 66?,66>, 6>< NIETXSCHE, ,r!edr!c+( 66; PARODI8D8( 6& PEIRCE, C+ar4e. S8( 66> PEN,IELD, S!4der( 6:& PETRESCU, Ca@!4( 6>? PITAGORA( 66? PLATON( 7, :, <&, 6&>, 6>?, %<6, %<% POPPER, Bar4 R8( 66=,%<& PROTAGORAS( 6>= PURNICHESCU, Du@!tru( 66? PROCUST( 67;,%<&

%<>
INDICE DE NUME R REIMANN, $e@+ardt( 66> REM$RANDT( 667 ROLLS8Ed@und( 67; ROCA,D8D8( 6&,677 RUSSELL, $ertrand( 66; SARTRE,Nean/Pau4( 66; SCHLICB,Mor!t9(<6 SOCIN, ,au.to( 66= SOCIN,Le4!o( 66= SPINOXA,$8( 7,6&:,667,6;%,%<&, %<% TORRES,L!4!ana( 6& TREVES, A4e..andro( 67; V ANINI, Luc!4!o( 6;%,677 W SHISTON, Mr8( %<< SILLIS8T+o@a.( 67; SITTGENSTEIN, LudD!2( <6 Y YOUNG,T+o@a.( 6>< TERTULLIANUS8]8S8,8( 666 THEIODOMAS( %<=

<: JUNI VERS ENCICLOPEDIC

Piaa Presei Libere nr. 1, CP 33-2, Bucureti, Ro !nia "e#. $ %a&' 224.32.(6) 222.53.52) 222.54.20 e ai#' uni*enc+,&.ro

"-"L.R- /-0P12-B-L3
1P3R3 %.2/4532"4L3 6. Baco*ia - 17ere co 7#ete -.L. Cara8ia#e - 17ere co 7#ete *oi. --- -. 0#a*ici - 17ere co 7#ete *oi. #-## L.Rebreanu - 17ere co 7#ete *oi. ----- 5. Cara8ia#e - 17ere co 7#ete 1. 6o8a - 17ere co 7#ete *oi. - "u9or 4r8:e;i - 17ere co 7#ete *oi. #-## -on Barbu - 17ere co 7#ete *oi. #-## -.L. Cara8ia#e - 17ere co 7#ete *oi. #-##

/-C<-124R3 5. 3#ia9e - -storia cre9ine#or i i9ei#or re#i8ioase Larousse - /icionar 9e e9icin= 1&,or9 - /icionar 9e 7o#itic= /icionar 8er an-ro !n$ro !n-8er an /icionar en8#e;-ro !n$ro !n-en8#e; L. 0ec:e, 5. 0ec:e - /icionar 9e sinoni e >. Pieron - ?ocabu#aru# 7si:o#o8iei 5onica @i#9an- /i,icu#t=i a#e #e&icu#ui #i bii ,rance;e - /icionar Larousse - /icionar 9e ci*i#i;aie ro an= Larousse - /icionar 9e bio#o8ie Larousse - /icionar 9e 7si:iatrie %. /iaconu, 5. /iaconu - /icionar 9e ter eni ,i#oso,ici ai #ui Lucian B#a8a 34A.000 #ei 3AA.000 #ei 64A.000 #ei AA0.000 #ei 34A.000 #ei 3AA.000 #ei 420.000 #ei 425.000 #ei 625.000 #ei 2A0.000 #ei 23A.000 #ei 13A.000 #ei 140.000 #ei 140.000 #ei 24A.000 #ei 15A.000 #ei

2A.000 #ei 3A.A00 #ei 5A.000 #ei

6=&8&&& 4e!
55.000 #ei %-L101%-3 Pseu9o-4ristote# - Liber 9e causis 4ristote# - Po#itica 4ristote# - 5eta,i;ica 6i#bert /ur!n9 - 0tructuri#e antro7o#o8ice a#e i a8inaru#ui BacCue#ine Russ - -storia ,i#oso,iei *oi. --- Rene /escartes - Princi7ii#e ,i#oso,iei >e8e# - %eno eno#o8ia s7iritu#ui 4ristote#, 4#e&an9ru 9in 4,ro9isia, P#otin, ":e istius, 4*erroes, 4#bert ce# 5are, 0,. "o a 9in 4Cuino, 0in8er 9in Brabant - /es7re unitatea inte#ectu#ui 4ristote# 1r8anon *oi. --

4A.000 #ei 13A.000 #ei

6<>8?&& 4e!
7A.000 #ei 44.A00 #ei 75.000 #ei 75.000 #ei

;=8:&& 4e! =<8&&& 4e!


R3L-6-3, 5-"1L16-3, @"--2<3 1C.L"3 Ru9o#, 0teiner - 3ntit=i#e s7iritua#e 5A.000 #ei P0->1L16-3 6. #onescu - Psi:iatrie c#inic= - co9i,icat= i stan9ar9i;at= 60.000 #ei L. Corbet - %uncia re#i8ioas= a 7si:icu#ui 7A.000 #ei Co an9!n9 7rin 7ot= o carte a7=rut= #a una 9in e9ituri#e -R- sau .2-?3R0 32C-CL1P3/-C obinei o re9ucere 9e'

1 !
Pentru co en;i cu o *a#oare ai are 9e 1.000.000 #ei obinei o re9ucere 9e'

20%
Costu# e&7e9ierii 7rin 7ot= e su7ortat 9e e9itur=. 49resa' CP 33-2, Bucureti, Ro !nia "e#.' D401E 224 32 (6,222 5.4-2DF222 53 52) %a&' 224 32 (6

94